Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran"

Transkript

1 Model No. TH-70LF50E TH-80LF50E Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Türkçe Lütfen cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklay n.

2 Say n Panasonic Mü terisi Panasonic kullan c lar ailesine ho geldiniz. Yeni LCD Ekran n zdan uzun y llar memnun kalaca n z umuyoruz. Cihazdan en iyi ekilde yararlanman z için, herhangi bir ayarlama yapmadan önce kullan m k lavuzunu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklay n. Makbuzu saklay n ve cihaz n model ve seri numaras n bu k lavuzun arka taraf ndaki bo lu a yaz n. Panasonic Web Sitemizi ziyaret edin çindekiler Önemli Güvenlik Uyar lar... 3 Güvenlik Önlemleri... 4 Aksesuarlar... 7 Cihazla birlikte verilen aksesuarlar... 7 Uzaktan Kumanda Pilleri... 7 Tavana Asma... 8 Ba lant lar... 9 Elektrik kablosu ba lant s, kablo sabitleme... 9 Video cihaz ba lant s AUDIO OUT ba lant s VIDEO, COMPONENT / RGB IN ve HDMI ba lant s...11 DVI-D IN, DVI-D OUT ba lant s PC Giri ba lant s SERIAL Ç k lar ba lant s Cihaz Açma / Kapatma Giri sinyalinin seçilmesi Ana Kontroller EKRAN ORANI Ayarlar Digital Zoom Ekran Üstü Menüler Pos. /Size Ayarlama Görüntü Ayarlar Geli mi ayarlar Ses Ayar SDI Sound Output (SDI Ses Ç k ) PRESENT TIME Setup / Set up TIMER PRESENT TIME Setup (SAAT Ayar ) Set up TIMER Ekran Koruyucu (Görüntü izini önlemek için) Ekran Koruyucu Süresinin Ayarlanmas Wobbling No activity power off ECO Mode settings Giri Etiketlerinin Ayarlanmas Ekran Üstü Menü Dilinin Seçilmesi Ekran Üstü Menülerin Ayarlanmas ÇOKLU EKRAN Ayar ÇOKLU EKRANIN Ayarlanmas Uzaktan Kumanda ID Fonksiyonu Giri Sinyallerinin Ayarlanmas Component / RGB-in select YUV / RGB-in select Signal menüsü D Y/C Filter Colour system Cinema reality XGA Mode Noise reduction Sync HDMI Range Giri sinyali gösterimi Network Setup Seçenek Ayarlar Input Search (Giri Arama) leti im A Fonksiyonunun Kullan m leti im A Ba lant Örne i Kumanda Kontrolü PJLink Protokolü Web Taray c s Kontrol Ekran n Kullanma Web Taray c s Kontrol Ekran n Kullanmaya Ba lamadan Önce Web Taray c s ndan Eri im Ekran Kontrolü (BASIC CONTROL/OPTION CONTROL Ekran ) NETWORK SETTING (A Ayarlar Ekran ) Parola Belirleme (Parola Belirleme Ekran ) Ar za Giderme Kullan labilen giri sinyalleri Fabrika ayarlar Teknik özellikler... 57

3 Önemli Güvenlik Uyar lar UYARI 1) Yang n veya elektrik çarpmas tehlikesini önlemek için cihaz suya veya püskürtmelere maruz b rakmay n. çi su dolu (çiçek vazolar, ncan, kozmetik ürünleri vb.) kaplar cihaz n üzerine koymay n. (bu tip cisimleri cihaz n üzerindeki ra ar n üstüne de koymay n vb.) Yanan mum benzeri aç k alev kaynaklar n cihaz n üstüne koymay n. 2) Elektrik çarpmas tehlikesini önlemek için cihaz n kapa n açmay n. Cihaz n içinde kullan c taraf ndan bak m yap labilecek parçalar yoktur. Servis i lemlerinin yetkili bir personel taraf ndan gerçekle tirilmesi gerekir. 3) Elektrik indeki topraklama ucunu sökmeyin. Bu cihaz n 3 duylu bir topraklamal i bulunur. Bu sadece topraklamal bir prize uyumludur. Bu güvenli e yönelik bir özelliktir. Fi i prize takmakta ba ar s z olursan z bir elektrikçi ça r n. Topraklama inin i levini devre d b rakmay n. 4) Elektrik çarpmas n önlemek için, elektrik i topraklama ucunun iyice ba land ndan emin olun. D KKAT Bu cihaz, elektromanyetik alanlar n olmad ortamlarda kullan lmak için tasarlanm t r. Cihaz n güçlü elektromanyetik alanlar n yak n nda veya elektrik parazitinin giri sinyalleriyle çak abilece i alanlarda kullan lmas görüntü ve seste titre imlere veya parazite neden olabilir. Hasar görmesini önlemek için, cihaz güçlü elektromanyetik alan kaynaklar ndan uzak tutun. Ticari Markalar VGA, International Business Machines Corporation bir ticari markas d r. Macintosh, Apple Inc., USA rmas n n tescilli bir ticari markas d r. SVGA, XGA, SXGA ve UXGA, Video Electronics Standard Association rmas n n tescilli ticari markalar d r. Firma veya ürün ticari markalar yla ilgili özel bir vurgulama yap lmam olsa bile, bu ticari markalar n haklar korunmu tur. HDMI, HDMI logosu ve High-De nition Multimedia Interface ibareleri, ABD ve ba ka ülkelerde HDMI Licensing LLC irketine ait tescilli markalard r. Görüntü izi ortaya ç kabilir. Uzun süre sabit bir görüntü izlerseniz, görüntü ekranda kalabilir. Ancak, bir süre sonra kaybolacakt r. 3

4 Güvenlik Önlemleri UYARI Ayarlama Bu LCD ekran sadece a a daki opsiyonel aksesuarlar ile birlikte kullan m içindir. Di er tip opsiyonel aksesuarlar n kullan lmas yaralanmalarla sonuçlanabilecek sorunlara sebep olabilir. (A a daki bütün aksesuarlar Panasonic Corporation taraf ndan üretilmi tir.) Destek aya... TY-ST58P20 (TH-70LF50E için) TY-ST65P20 (TH-80LF50E için) Duvar montaj braketi (dikey)... TY-WK70PV50 Sesli HD-SDI Terminal Kart... TY-FB10HD Koruyucu Cam... TY-PG70LF50 (TH-70LF50E için) TY-PG80LF50 (TH-80LF50E için) Ayarlama i lemi için daima yetkili bir teknisyene dan n. Küçük parçalar kazayla yutulursa bo ulma tehlikesi yaratabilir. Küçük parçalar çocuklardan uzak tutun. Çocuklar taraf ndan oynanarak bo ulma tehlikesi yaratmamas için gereksiz küçük parçalar ve di er cisimleri (ambalaj malzemeleri ve plastik po etler/kaplamalar dahil) at n. Ekran e imli ya da dengesiz yüzeylerin üzerine koymay n ve Ekran n altl n kenar ndan dü ecek ekilde durmamas na dikkat edin. Ekran dü ebilir veya devrilebilir. Ekran n üstüne herhangi bir cisim yerle tirmeyin. Ekran n üstüne su dökülürse veya içine yabanc cisimler girerse, yang na veya elektrik çarpmas na sebep olabilecek k sa devre meydana gelebilir. Ekran n içine yabanc maddeler girerse, yerel Panasonic bayinize dan n. Cihaz sadece dik konumda ta y n! Cihaz, ekran paneli yukar ve a a bakacak ekilde ta mak iç devrelerin hasar görmesine neden olabilir. Havaland rma delikleri gazete, masa örtüsü, perde vb. cisimlerle kapat lmamal d r. Yeterli havaland rma için; Üstte, sa da ve solda 10 cm veya daha fazla, arkada ise 7 cm veya daha fazla bo luk b rak n ve ayr ca ekran n alt k sm yla zemin yüzeyinin aras nda da bo luk b rak n. Duvara montaj için uyar lar Duvara montaj i lemi, bir montaj uzman taraf ndan yap lmal d r. Ekran n do ru olarak monte edilmemesi, ölüme veya ciddi yaralanmaya yol açacak bir kazay netice verebilir. Belirtilen iste e ba l aksesuarlar kullan n. Ekran dikey olarak monte ederken, güç göstergesini, Ekran n üst taraf na monte etti inizden emin olun. Tavana Asma Uyar s Tavana asma i lemi, bir montaj uzman taraf ndan yap lmal d r. Ekran n do ru olarak monte edilmemesi, ölüme veya ciddi yaralanmaya yol açacak bir kazay netice verebilir. Ürünü, ürünün do rudan güne na maruz kalaca yerlere monte etmeyin. Ekran do rudan güne na maruz kal rsa s v kristal panel üzerinde olumsuz etkiye neden olabilir. 4

5 Güvenlik Önlemleri LCD Ekran kullan rken Ekran, V AC, 50/60 Hz elektrikle çal acak ekilde tasarlanm t r. Havaland rma deliklerini kapatmay n. Aksi takdirde, Ekran a r s nma nedeniyle hasar görebilir veya yanabilir. Ekran n içine yabanc cisimler sokmay n. Ekran n içine veya havaland rma deliklerine metal ya da yan c cisimler sokmay n veya bunlar cihaz n üstüne dü ürmeyin. Aksi takdirde elektrik çarpmas veya yang n tehlikesi olu turabilir. Kapa açmay n veya kapakta herhangi bir de i iklik yapmay n. Ekran n içinde elektrik çarpmas na veya yang na neden olabilecek yüksek gerilim bulunmaktad r. Herhangi bir inceleme, ayarlama veya tamir i lemi için bir Panasonic bayisine ba vurun. Elektrik ine kolayca ula abildi inizden emin olun. I. SINIF yap s na sahip bir cihaz, koruyucu özelli i bulunan topraklamal bir prize tak lmal d r. Bu cihazla birlikte verilenin d ndaki elektrik kablolar n kullanmay n. Bu durum, yang na veya elektrik çarpmas na neden olabilir. Elektrik ini prize iyice yerle tirin. Fi iyice tak lmazsa, s nma meydana gelerek yang na sebep olacakt r. Fi hasarl veya priz gev ekse kullan lmamal d r. Elektrik ine slak elle dokunmay n. Bu durum elektrik çarpmas na neden olabilir. Elektrik kablosuna zarar verebilecek herhangi bir ey yapmay n. Fi i prizden çekerken kabloyu de il i çekin. Elektrik kablosuna zarar vermeyin, üzerinde herhangi bir de i iklik yapmay n, üzerine a r cisimler yerle tirmeyin, s cak cisimlerin yak n na koymay n, a r derecede bükmeyin, çevirmeyin veya çekmeyin. Aksi takdirde, yang n ve elektrik çarpmas meydana gelebilir. Elektrik kablosu hasar görürse, yerel Panasonic bayisine götürerek de i tirin. Ekran uzun bir süre kullanmayacaksan z elektrik ini prizden çekin. Yang nlar n önüne geçebilmek için hiç bir zaman televizyonun yak nlar nda mum veya aç k ate kayna b rakmay n z. Kullan m s ras nda sorun meydana gelirse Bir sorun ç karsa (örne in ses veya görüntünün olmamas gibi) ya da Ekranda duman veya tuhaf bir koku geldi ini fark ederseniz hemen i prizden çekin. Bu tip durumlarda Ekran kullanmaya devam ederseniz, yang n veya elektrik çarpmas tehlikesi meydana gelebilir. Duman n durdu undan emin olduktan sonra, gerekli tamirin yap lmas için yerel Panasonic bayisine ba vurun. Ekran kendiniz tamir etmeye kalk man z çok tehlikelidir ve kesinlikle yap lmamas gerekir. Ekran n içine yabanc madde veya su girerse ya da cihaz dü erse veya cihaz n kasas hasar görürse hemen i prizden çekin. Yang na sebep olabilecek k sa devre meydana gelebilir. Gerekli tamirler için yerel Panasonic bayisine dan n. 5

6 Güvenlik Önlemleri D KKAT LCD Ekran kullan rken Ellerinizi, yüzünü veya cisimleri Ekran n hava ç k na yakla t rmay n. Ekran n üst taraf ndaki havaland rma deliklerinden ç kan hava s cak olacakt r. Ellerinizi, yüzünüzü veya s ca a duyarl maddeleri bu ç k a yakla t rman z yanmaya veya deformasyona neden olabilir. Ekran hareket ettirmeden önce daima bütün kablolar prizden ç kar n. Baz kablolar hala tak l iken Ekran hareket ettirilirse, kablolar hasar görebilir ve yang n veya elektrik çarpmas meydana gelebilir. Temizlik yapmadan önce, bir güvenlik önlemi olarak cihaz n ini çekin. Aksi takdirde elektrik çarpmas tehlikesi olu acakt r. Kirlenmesini önlemek için elektrik kablosunu düzenli olarak temizleyin. Elektrik kablosunun inde toz birikmesi neme yol açacakt r; bu nem yal t m n zarar görmesine ve dolay s yla yang na neden olabilir. Elektrik ini prizden çekin ve kabloyu ve prizi kuru bir bezle silin. Pilleri yakmay n veya parçalamay n. Piller güne, ate ve benzeri a r yüksek s kaynaklar na maruz b rak lmamal d r. Temizlik ve bak m Gösterge panelinin ön taraf özel i lemden geçirilmi tir. Panel yüzeyini bir temizleme bezi ile veya yumu ak, tüy b rakmayan bir bezle yava ça silin. E er yüzey çok kirli ise, saf su ile veya do al deterjan n içinde 100 kat inceltildi i su ile slat lm yumu ak, tüy b rakmayan bir bezle silin ve ard ndan ayn tipte kuru bir bezle iyice kurutun. Panel yüzeyini t rnaklar n zla veya di er sert cisimlerle çizmeyin veya darbelere maruz b rakmay n; aksi takdirde yüzey hasar görebilir. Bunun yan nda, böcek ilaçlar, solvent ve tiner gibi uçucu maddelerden kaç n n, aksi takdirde panel yüzeyinin kalitesi bozulabilir. D yüzey kirlenirse yumu ak, kuru bir bez ile silin. D yüzey çok kirliyse bezi, içinde az miktarda do al deterjan bulunan bir suya bat r n ve ard ndan bezi iyice s k n. Bu bezle yüzeyi temizleyin ve ard ndan kuru bir bezle silin. Ekran n yüzeyine herhangi bir deterjan n do rudan temas etmesine izin vermeyin. Cihaz n içine su girerse, çal ma sorunlar meydana gelebilir. Böcek ilaçlar, solvent ve tiner gibi uçucu maddelerden kaç n n, aksi takdirde kabin yüzeyinin kalitesi bozulabilir veya kaplama kalkabilir. Bunun yan nda, kabini uzun bir süre kauçuk veya PVC den yap lan maddelerle temas halinde b rakmay n. Kimyasal bez kullan m Panel yüzeyi için kimyasal bez kullanmay n. Kabin ile kullanmak için kimyasal bez talimatlar n izleyin. 6

7 Aksesuarlar Cihazla birlikte verilen aksesuarlar Gösterilen aksesuar ve ö elerin verilmi olduklar ndan emin olun Kullan m K lavuzu CD-ROM (Kullan m k lavuzu) Uzaktan Kumanda N2QAYB Uzaktan Kumanda Vericisi Pilleri (R6 (UM3) ebatl 2) Elektrik kablosu Kelepçe 1 TMME289 Uzaktan Kumanda Pilleri ki adet R6 pil gerekir. 1. T rna çekin ve tutun, ard nda pil bölmesi kapa n aç n. 2. Kutuplar n n do ru olmas na dikkat ederek pilleri yerle tirin (+ ve -). 3. Kapa yerine tak n. R6 (UM3) ebatl Faydal pucu: Uzaktan kumanday çok s k kullanan kullan c lar, daha uzun ömür için eski pilleri Alkali pillerle de i tirmelidir. Pil kullan m ile ilgili önlemler Pillerin yanl yerle tirilmesi uzaktan kumandan n hasar görmesiyle sonuçlanan s z nt ya ve korozyona neden olabilir. Pilleri, çevreye zarar vermeyecek ekilde imha edin. A a daki noktalara dikkat edin: 1. Her iki pil ayn anda de i tirilmelidir. Daima pilleri yenisiyle de i tirin. 2. Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmay n. 3. Pilleri kar t rmay n (örne in: Çinkon Karbon ile Alkali ). 4. Eski pilleri arj etmeyin, k sa devre yapmay n, sökmeyin, s tmay n veya yakmay n. 5. Uzaktan kumanda düzgün çal mad nda veya Ekran çal t rmad nda pilleri de i tirin. 6. Pilleri yakmay n veya parçalamay n. Piller güne, ate ve benzeri a r yüksek s kaynaklar na maruz b rak lmamal d r. 7

8 Tavana Asma Ekran, piyasada mevcut gözlü c vatalar (M10) tak p tavan, vb.'ne asarak monte edebilirsiniz. Gözlü c vata montaj konumlar (yatay montaj için) Asma ve montaj bir montaj uzman taraf ndan yap lmal d r. Sadece bir tane gözlü c vata kullanarak monte etmeyin. Güç göstergesi taraf n n Ekran yatay olarak monte ederken alt tarafa, dikey olarak monte ederken üst tarafa geldi inden emin olun. Ekran asarken kabloyu dikey taraf n yan na monte edin. Gözlü c vata montaj konumlar (dikey montaj için) 8

9 Ba lant lar Elektrik kablosu ba lant s, kablo sabitleme Elektrik kablosunun sabitlemesi Elektrik ini ç kar n Kelepçeyi kullanma Kablo fazlal klar n gerekti i gibi kelepçeyle sabitleyin. Bu ünite ile birlikte bir adet kelepçe verilmi tir. Kablolar dört noktadan sabitleme durumunda kelepçeyi ayr olarak sat n al n z. TH-70LF50E Elektrik kablosunu ekran ünitesine tak n. Elektrik ini yerine oturuncaya kadar itin. Elektrik kablosunun hem sa hem de sol taraftan sabitlendi inden emin olun. TH-80LF50E ki t rna bast rarak elektrik ini ç kar n. Elektrik ini ay r rken, i ilk önce prizden çekti inizden emin olun. 1 Kelepçeyi tak n Cihazdan ç karmak için: 2 Kablolar demet halinde toplay n Gev etmek için: delik mandallar Kelepçeyi deli e tak n. Her iki taraftaki mandallar bas l tutun t rnaklar Uç k sm t rnaklara yerle tirin topuz Topuzu bas l tutun 9

10 Ba lant lar Video cihaz ba lant s Örnek TH-80LF50E SERIAL IN, SERIAL OUT SERIAL Giri /Ç k Terminali Ekran Bilgisayara ba layarak kontrol edin. (bkz sayfa 14) AUDIO IN (COMPOSITE) VIDEO'ya ba l ayg t n ses ç k n ba lay n. (bkz sayfa 11) AV IN HDMI HDMI Giri Terminali (bkz sayfa 11) DVI-D IN, DVI-D OUT DVI-D Giri /Ç k Terminali (bkz sayfa 12) PC IN PC Giri i Terminali (bkz sayfa 13) AUDIO IN (DVI-D / PC) DVI-D IN, PC IN'e ba l bir ayg t n ses ç k n ba lay n. (bkz sayfa 12, 13) LAN: Cihaz kontrol etmek için a a ba lan n. (bkz sayfa 48) VIDEO Kompozit Video Giri Terminali (bkz sayfa 11) COMPONENT/RGB IN Komponent/RGB Video Giri Terminali (bkz sayfa 11) AUDIO OUT Ses ekipman na ba lay n (bkz sayfa 10) AUDIO IN (COMPONENT / RGB) COMPONENT/RGB IN'e ba l bir ayg t n ses ç k n ba lay n. (bkz sayfa 11) AUDIO OUT ba lant s Gösterilen ilave cihaz ve kablolar bu cihazla birlikte verilmemi tir. Stereofonik ses kodu ses ekipman line giri i 10

11 Ba lant lar VIDEO, COMPONENT / RGB IN ve HDMI ba lant s Gösterilen ilave cihazlar, kablolar ve adaptör leri bu cihazla birlikte verilmemi tir. DVD Oynat c VIDEO OUT VCR AUDIO OUT L R [HDMI terminali için uç bilgileri ve sinyal adlar ] Uç No. Sinyal Ad Uç No. Sinyal Ad 1 T.M.D.S Verileri2+ 11 T.M.D.S Saati Kablo Z rh 2 T.M.D.S Verileri 2 Kablo Z rh 12 T.M.D.S Saati - 3 T.M.D.S Verileri 2-13 CEC 4 T.M.D.S Verileri 1+ Özel T.M.D.S Verileri (N.C. cihaz üzerinde) Kablo Z rh 6 T.M.D.S Verileri 1-15 SCL 7 T.M.D.S Verileri SDA 8 T.M.D.S Verileri 0 Kablo Z rh 17 DDC/CEC Toprak 9 T.M.D.S Verileri V Güç 10 T.M.D.S Saati + 19 Hot Plug Detect RCA-BNC adaptör i HDMI kablolar RCA-BNC adaptör i HDMI AV OUT DVD Oynat c Setup menüsündeki Component/ RGB-in select ayar n Component olarak (Komponent sinyali ba lant s durumunda) veya RGB olarak ayarlay n (RGB sinyali ba lant s durumunda). (bkz sayfa 39) Yaln zca Sync on G özelli i olan COMPONENT/RGB IN terminalinden gelen RGB sinyallerini kabul eder. B LG SAYAR Y PB PR OUT RGB OUT L R AUDIO OUT RGB Kamera DVD Oynat c 11

12 Ba lant lar DVI-D IN, DVI-D OUT ba lant s DVI-D video ç k l PC PC IN ile payla ml. DVI video kablosu (5 m dahilinde) Stereo mini jak (M3) Papatya zinciri ba lant s Çoklu ekran kullan rken birden fazla LCD Ekran zincirleme ekilde ba lanabilir. lk LCD Ekran kinci LCD Ekran DVI-D video ç k l PC * * * DVI video kablosu Bir papatya zinciri ile 10 a kadar ekran ba lanabilir ancak ba lanacak ekran say s kullan lacak kablo, sinyal veya cihaz ile s n rlanabilir. HDCP sinyalleri, bir papatya zinciri ba lant s arac l yla ba lanm en fazla 8 ekranl i lenebilir. DVI-D Giri /Ç k Konnektörü Uç Ba lant lar 9 1 Ba lant portlar görünümü Gösterilen ilave cihaz ve kablolar bu cihazla birlikte verilmemi tir. Üçüncü ve sonraki LCD Ekranlar Uç No. Sinyal Ad Uç No. Sinyal Ad 1 T.M.D.S. verileri T.M.D.S. verileri V DC 3 T.M.D.S. veri 2 kablo z rh 15 Toprak 4 16 Hot plug detect 5 17 T.M.D.S. verileri 0-6 DDC saati 18 T.M.D.S. verileri 0+ 7 DDC verileri 19 T.M.D.S. veri 0 kablo z rh T.M.D.S. verileri T.M.D.S. verileri T.M.D.S. saat kablo z rh 11 T.M.D.S. veri 1 kablo z rh 23 T.M.D.S. saati T.M.D.S. saati- 12

13 Ba lant lar PC Giri ba lant s (Di i) B LG SAYAR Dönü türme adaptörü (gerekirse) RGB (Erkek) DVI-D IN ile payla ml. Mini D-sub 15p Ses Stereo mini jak (M3) Bilgisayardaki ses ç k na e bir kablo ba lay n. Al nabilen bilgisayar sinyalleri, 30 ile 110 khz aras ndaki yatay tarama frekansl ve 48 ile 120 Hz aras nda dikey tarama frekansl olanlard r. (Ancak, sinyaller sat r a arsa görüntü görünmeyecektir.) Ekran oran modu 4:3 e ayarland nda görüntü çözünürlü ü maksimum nokta ve ekran oran modu 16:9 a ayarland nda ise nokta olur. E er ekran çözünürlü ü bu maksimum de erleri a arsa, ayr nt lar yeterince net görüntülemek mümkün olmayabilir. PC giri leri DDC2B uyumludur. E er ba l bilgisayar DDC2B uyumlu de ilse, ba lant s ras nda bilgisayar n ayarlar n de i tirmelisiniz. Baz bilgisayar modelleri bu cihaza ba lanamaz. DOS/V uyumlu Mini D-sub 15P terminalli bilgisayarlar için bir adaptör kullanman za gerek yoktur. ekilde gösterilen bilgisayar, sadece örnektir. Gösterilen ilave cihaz ve kablolar bu cihazla birlikte verilmemi tir. Bilgisayar sinyallerinin yatay ve dikey tarama frekanslar n belirtilen frekans aral n n alt na veya üstüne ayarlamay n. Mini D-sub 15P Konektörünün Sinyal Adlar Uç No. Sinyal Ad Uç No. Sinyal Ad Uç No. Sinyal Ad R 6 GND (Toprak) 11 NC (ba lanmaz) G 7 GND (Toprak) 12 SDA 3 B 8 GND (Toprak) 13 HD/SYNC PC Giri i Uç Düzeni 4 NC (ba lanmaz) 9 +5 V DC 14 VD 5 GND (Toprak) 10 GND (Toprak) 15 SCL 13

14 Ba lant lar SERIAL Ç k lar ba lant s Ekran taraf ndan kullan lan SERIAL ç k bir bilgisayar taraf ndan kontrol edilir. Bu cihazda seri kontrolü kullanmak istiyorsan z, Network Setup menüsündeki Control I/F Select opsiyonunun RS-232C olarak ayarland ndan emin olun. (bkz sayfa 44) B LG SAYAR RS-232C Düz kablo (Di i) (Erkek) D-sub 9p Ayr ca birkaç LCD Ekran zincirleme ekilde ba l yken belirli bir LCD Ekran, bilgisayar ile kontrol edilebilir. B LG SAYAR D-sub 9p (Di i) lk LCD Ekran (Erkek) kinci LCD Ekran (Erkek) (Di i) (Di i) (Di i) (Di i) * * * *RS-232C Düz kablo Üçüncü LCD Ekran (Erkek) Bilgisayar Ekrana ba lamak için normal RS-232C kablo kullan n. ekilde gösterilen bilgisayar, sadece örnektir. Gösterilen ilave cihaz ve kablolar bu cihazla birlikte verilmemi tir. Papatya zinciri kullan rken Seçenekler menüsündeki Serial Daisy Chain ayar n yap n (bkz sayfa 46). Papatya zinciri ba lant s için 2 ila 8 numaral uçlara ba l düz bir kablo kullan n SERIAL Giri i Uç Düzeni SERIAL ç k RS-232C arayüz de erlerine uygundur; bu yüzden Ekran, bu ç k a ba l bir bilgisayar üzerinden kontrol edilebilir. Bilgisayar, a a daki i lemlerin yap lmas için kontrol verilerini gönderen ve alan bir yaz l m gerektirecektir. Programlama dili yaz l m gibi bir bilgisayar uygulamas n kullan n. Detaylar için bilgisayar uygulamas n n doküman na bak n. leti im parametreleri Sinyal seviyesi RS-232C uyumlu Senkronizasyon yöntemi Asenkron Baud oran 9600 bps Parite Yok Karakter uzunlu u 8 bit Durdurma biti 1 bit Ak kontrolü - SERIAL IN terminali sinyal adlar Uç No. Detaylar 2 R X D 3 T X D 4 DTR 5 GND 6 DSR 7 (K sa devre olmu ) NC Bu sinyal adlar, bilgisayar n teknik özelliklerine ait olan adlard r. 14

15 Ba lant lar Kontrol verilerinin temel format Bilgisayardan verilen kontrol verilerinin iletimi bir STX sinyali ile ba lar; bunu komut, parametreler ve en son bir ETX sinyali takip eder. E er herhangi bir parametre yoksa, parametre sinyalinin gönderilmesine gerek yoktur. STX C1 C2 C3 : P1 P2 P3 P4 P5 ETX Ba lat (02h) ki nokta 3 karakterli komut (3 byte) Parametre(ler) (1-5 byte) Biti (03h) Çok say da komut iletildi inde, sonraki komutu göndermeden önce bu cihazda ilk komuta cevap gelmesini bekleyin. Kazayla yanl bir komut gönderilirse, bu cihaz bilgisayara bir ER401 komutu gönderecektir. Komut kullan m hakk nda ayr nt l talimatlar için bir Yetkili Servis Merkezine dan n. Komut IMS nin S1A ve S1B giri leri, sadece çift giri terminal kart tak ld nda kullan labilir. Komut Komut Parametre Kontrol detaylar PON Yok Cihaz AÇIK POF Yok Cihaz KAPALI AVL *** Ses seviyesi AMT 0 Ses kesme fonksiyonunu KAPATMA IMS DAM 1 Ses kesme fonksiyonunu AÇMA Yok SL1 S1A S1B AV1 AV2 HM1 DV1 PC1 Yok ZOOM FULL NORM ZOM2 Giri seçme (tarama) SLOT giri i (SLOT INPUT) SLOT giri i (SLOT INPUT A) SLOT giri i (SLOT INPUT B) VIDEO giri i (VIDEO) COMPONENT/RGB IN giri i (Component) HDMI giri i (HDMI) DVI-D IN giri i (DVI) PC IN giri i (PC) Ekran modunu seçme (tarama) Zoom1 16:9 4:3 Zoom2 Kapal iken bu ekran sadece PON komutuna cevap verir. 15

16 Cihaz Açma / Kapatma Elektrik inin Ekrana Ba lanmas. Fi in Prize Tak lmas Ana tipleri ülkeden ülkeye farkl l k gösterir. Bu yüzden sa da gösterilen elektrik i, cihaz n zdaki le ayn tipte olmayabilir. Elektrik ini ay r rken, i ilk önce prizden çekti inizden emin olun. Açmak için Ekran üzerindeki Açma/Kapatma tu una bas n: Cihaz Aç k. Açma/Kapatma tu u Çal ma Göstergesi: Ye il Çal ma Göstergesi Uzaktan Kumanda Sensörü Ekran kapatmak için uzaktan kumanda üzerindeki tu una bas n. Çal ma Göstergesi: K rm z (bekleme) Ekran açmak için uzaktan kumanda üzerindeki u una bas n. Çal ma Göstergesi: Ye il Ekran aç kken veya bekleme modunda iken, ön paneldeki Ekran kapat n. tu una basarak Güç yönetim fonksiyonunun çal mas s ras nda, kapal konumda çal ma göstergesi turuncu yanar. 16

17 Cihaz Açma / Kapatma Cihaz ilk kez açarken Cihaz ilk kez açt n zda a a daki ekran görünür. Ö eleri uzaktan kumandayla seçin. Ana cihaz n tu lar kullan lamaz. OSD Language (Ekran Üstü Menü Dili) 1 Dili seçin. OSD Language English (UK) Deutsch Français Italiano Español ENGLISH (US) 2 Ayarlay n. PRESENT TIME Setup (SAAT Ayar ) 1 DAY veya PRESENT TIME ö esini seçin. 2 DAY veya PRESENT TIME ö esini ayarlay n. PRESENT TIME Setup PRESENT TIME MON 99 : 99 Set DAY MON PRESENT TIME 99 : 99 1 Set ö esini seçin. 2 Ayarlay n. PRESENT TIME Setup PRESENT TIME MON 99 : 99 Set DAY TUE PRESENT TIME 10 : 00 Ö eler ayarland ktan sonra, cihaz n bir sonraki aç l nda bu ekranlar görüntülenmeyecektir. Ayarlama i leminden sonra, ö eler a a daki menülerden de i tirilebilir. OSD Language (bkz sayfa 36) PRESENT TIME Setup (bkz sayfa 29) Cihaz açma uyar mesaj Üniteyi aç k konuma getirirken a a daki mesaj ekrana gelebilir: No activity power off Uyar lar No activity power off is enabled. Setup menülerindeki No activity power off ö esi Enable olarak ayarland nda güç ON (Aç k) konuma getirilirse bir uyar mesaj ç kar. (bkz sayfa 33) Bu mesaj ekran u menü ile ayarlanabilir: Seçen ekler menüsü Options menu Power On Message (bkz sayfa 47) 17

18 INPUT Giri sinyalinin seçilmesi Ekrana ba lanan cihazdan oynat lacak giri sinyalini seçmek için bas n. Giri sinyalleri a a daki gibi de i ecektir: HDMI VIDEO Component* PC DVI HDMI: AV IN (HDMI) deki HDMI giri terminali. VIDEO: VIDEO daki video giri terminali. Component*: COMPONENT/RGB IN deki Komponent veya RGB giri terminali. PC: PC IN deki PC giri terminali. DVI: DVI-D IN deki DVI giri terminali. * Component, Component/RGB-in select ayar na göre RGB olarak görüntülenebilir. (bkz sayfa 39) Opsiyonel bir Terminal Kart tak ld nda: HDMI SLOT INPUT VIDEO Component PC DVI SLOT INPUT: Terminal Kart ndaki giri terminali Ekranla uyumlu olmayan bir Terminal Kart tak ld nda, ekranda Non-Compatible Function Board bilgisi ç kar. Çift giri terminali olan bir Terminal Kart tak ld nda: HDMI SLOT INPUT A SLOT INPUT B VIDEO Component PC DVI SLOT INPUT A, SLOT INPUT B: Terminal Kart ndaki çift giri terminali. Cihazdaki INPUT tu lar na bas larak da seçim yap labilir. Komponent/RGB giri lerine ba lanan kayna n sinyallerini e le tirmek için seçin. (bkz sayfa 39) ENTER/ + / VOL - / MENU 18

19 Ana Kontroller Ana Cihaz Uzaktan kumanda sensörü Çal ma Göstergesi Çal ma Göstergesi yanacakt r. Cihaz KAPALI... Lamba yanmayacakt r (Fi prize tak l kald sürece cihaz az miktarda elektrik çekmeye devam edecektir.) Bekleme... K rm z Turuncu ( Slot power ö esi On olarak ayarland nda. Bkz sayfa 46) Turuncu (Tak lan fonksiyon kart n n tipine ba l olarak, yuvaya elektrik verildi inde) Turuncu ( Control I/F Select ö esi LAN olarak ayarland nda. Bkz sayfa 44) Cihaz AÇIK... Ye il PC Power management (DPMS)...Turuncu (PC giri sinyali ile. Bkz sayfa 34) DVI-D Power management...turuncu (DVI giri sinyali ile. Bkz sayfa 34) Parlakl k Sensörü zleme ortam n n parlakl n alg lar. SLOT: Terminal kart (opsiyonel aksesuarlar) takma yuvas (bkz sayfa 4) Üst taraftaki yuva, 2 yuva geni li indeki terminal kart içindir. 1 yuva geni li indeki terminal kart üst taraftaki yuvaya tak ld nda çal maz. Giri / Ekran oran tu u (bkz sayfa 21, 23) ENTER/ + / VOL - / Ses Seviyesi Ayar Sesi Art rma + Azaltma - Menü ekran göründü ünde: + : imleci yukar ya hareket ettirmek için bas n. : imleci a a do ru hareket ettirmek için bas n. (bkz sayfa 23) MENU INPUT MENU Ekran n AÇMA / KAPATMA Tu u MENU tu una her bas ld nda, menü ekran de i ir. (bkz sayfa 23) Normal zleme Picture Sound Pos. /Size Setup INPUT tu u (INPUT sinyali seçimi) (bkz sayfa 18) Main Power Cihaz Açma / Kapatma Anahtar 19

20 Ana Kontroller Uzaktan Kumanda ACTION tu u Seçim yapmak için bas n. ASPECT tu u Ekran oran n seçmek için bas n. (bkz sayfa 21) Bekleme (AÇMA / KAPATMA) tu u Ekran n ini prize takt ktan sonra açma/kapatma tu una bas n (bkz sayfa 16). Bekleme modundaki Ekran açmak için bu tu a bas n. Bekleme modundaki Ekran kapatmak için tu a tekrar bas n. POS. /SIZE tu u (bkz sayfa 24, 25) PICTURE tu u (bkz sayfa 26, 27) Sesi açma / kapama Sesi kapamak için bas n. Sesi açmak için bir daha bas n. Cihaz kapat ld nda veya ses seviyesi de i tirildi inde de ses aç l r. N tu u (bkz sayfa 25, 26, 27, 28) POSITION tu lar INPUT tu u Giri sinyalini s rayla seçmek için bas n. (bkz sayfa 18) ECO MODE (ECO) ECO MODE ayar durumunu de i tirmek için bas n. (bkz sayfa 34) OFF TIMER tu u Ekran, belli bir süre sonunda bekleme moduna girecek ekilde ayarlanabilir. Tu a her bas ld nda ayarlama 30 dakika, 60 dakika, 90 dakika ve 0 dakikaya (kapanma zamanlay c s iptal) de i ir. 30 min 60 min 90 min 0 min Kapanmaya 3 dakika kald nda timer 3 min yaz s yan p sönecektir. Elektrik kesintisi meydana geldi inde kapanma zamanlay c s iptal olacakt r. AUTO SETUP tu u Ekran n konumunu/boyutunu otomatik olarak ayarlar. (bkz sayfa 24) SET UP tu u (bkz sayfa 29-44) SOUND tu u (bkz sayfa 28) Ses Seviyesi Ayar Ses seviyesini art rmak veya azaltmak için ses art rma + tu una veya azaltma - tu una bas n. R tu u (bkz sayfa 23) Önceki menü ekran na dönmek için R tu una bas n. RECALL tu u Mevcut sistem durumunu görmek için RECALL tu una bas n. 1 Giri i etiketi 2 Ekran oran modu (bkz sayfa 21) 3 Kapanma zamanlay c s Sadece kapanma zamanlay c s ayarland nda kapanma zamanlay c s göstergesi yanar. 4 Saat ekran (bkz sayfa 46) PC 4:3 1 2 FUNCTION tu lar (FUNCTION) (bkz sayfa 47) 4 10:00 timer 90min 3 Digital Zoom (bkz sayfa 22) 20

21 EKRAN ORANI Ayarlar Ekran, geni ekran sinema formatl olanlar dahil, görüntüleri maksimum boyutta izlemenizi sa layacakt r. Ekran, ticari amaçlarla veya halka aç k gösteri amac yla umuma aç k bir yere koydu unuz ve görüntüyü daraltmak veya geni letmek için MULTI PIP ekran oran mod seçimi fonksiyonunu kulland n z takdirde, telif haklar kanununu ihlal ediyor olabilirsiniz. Telif hakk ile korunan ba ka ki ilere ait materyallerin, sahibinin izni olmadan ticari amaçlarla gösterilmesi veya de i tirilmesi yasakt r. Ekran oran seçenekleri aras nda hareket etmek için art arda bas n: 4:3 Zoom1 Zoom2 16:9 [cihaz üzerinde] Sa taraf yüzeyi ENTER/ ENTER tu una her bast n zda ekran oran de i ir. + / VOL - / Ekran oran modu, her giri için ayr kaydedilir. Ekran Oran Görüntü Geni ekran Aç klama Görüntülerin gösterimi ekran doldurur. SD sinyalleri durumunda, 4:3 ekran oran na sahip görüntüler yatay olarak geni letilerek görüntülenir. Bu mod, 16:9 16:9 ekran oran na sahip anamor k görüntülerin gösterimi için uygundur. 4:3 ekran oran na sahip görüntüler orijinal ekran oranlar yla görüntülenirler. Yan paneller, ekran n sa ve sol kenarlar nda görüntülenir. 4:3 Zoom1 16:9 ekran oran sinyalleri aras ndaki 4:3 ekran oran na sahip görüntüler orijinal ekran oranlar yla görüntülenirler. Görüntülerin sol ve sa kenarlar yan paneller ile maskelenir. 16:9 ekran oran na sahip sinemaskop görüntüler, gösterimleri ekran dolduracak ekilde dikey ve yatay olarak geni letilir. Görüntülerin üst ve alt kenarlar kesilir. Zoom2 16:9 ekran oran na sahip sinemaskop görüntüler, gösterimleri ekran dolduracak ekilde dikey ve yatay olarak geni letilir. Görüntülerin üst ve alt kenarlar n n yan s ra sa ve sol kenarlar da kesilir. 21

Kullanım Kılavuzu. FULL HD LCD Ekran. Türkçe. Lütfen cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın.

Kullanım Kılavuzu. FULL HD LCD Ekran. Türkçe. Lütfen cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. Model No. TH-70LF50ER TH-80LF50ER Kullanım Kılavuzu FULL HD LCD Ekran Türkçe Lütfen cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. Sayın Panasonic Müşterisi Panasonic

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. FULL HD LCD Ekran. Türkçe. Lütfen cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın.

Kullanım Kılavuzu. FULL HD LCD Ekran. Türkçe. Lütfen cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. Model No. TH-42LFE6E TH-50LFE6E Kullanım Kılavuzu FULL HD LCD Ekran Türkçe Lütfen cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. Sayın Panasonic Müşterisi Panasonic kullanıcıları

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe Model No. TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) çindekiler Önemli Güvenlik Uyar lar...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...6 Ba lant

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TH47LF20E http://tr.yourpdfguides.com/dref/2915432

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TH47LF20E http://tr.yourpdfguides.com/dref/2915432 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için Türkçe ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca iç

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LE22N6FV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 LED Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

DĐJĐTAL KAMERA (OTO ĐRĐS) CKK220-A53 CKV220-A56 CKV520-A53

DĐJĐTAL KAMERA (OTO ĐRĐS) CKK220-A53 CKV220-A56 CKV520-A53 DĐJĐTAL KAMERA (OTO ĐRĐS) CKK220-A53 CKV220-A56 CKV520-A53 KULLANIM KILAVUZU 1 2 CKK220-A53 CKV220-A56 CKV520-A53 KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. İSTANBUL Tel : 0.212.288.31.00 Faks : 0.212.275.40.01

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LC32A5HV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP TR İÇİNDEKİLER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK

Detaylı

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DE EN TR ES FR HR PL A B E D C 3 DEUTSCH 05-11 ENGLISH 12-17 TÜRKÇE 18-23 ESPAÑOL 24-29 FRANÇAIS 30-35 HRVATSKI 36-41 POLSKI 42-47 4 GÜVENLİK VE KURULUM Lütfen cihazı

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

SCC-B5201(S)P SCC-B5203(S)P SCC-B5205(S)P

SCC-B5201(S)P SCC-B5203(S)P SCC-B5205(S)P SCC-B5201(S)P SCC-B5203(S)P SCC-B5205(S)P Sayısal Renkli Kubbe Kamera Kullanıcı El Kitabı Caméra de dôme colorée digitale Manuel de l utilisateur Digitale Farb-Kuppelkamera Benutzerhandbuch Cámara Digital

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı DB-2180 Binocular LCD DigiCam Ürün bilgileri F D E L K J A B C G H I A: Dürbün mercekleri (8x sabit zum) B: Dijital kamera mercekleri (8x sabit zum) C: Dijital kamera odak ruleti D: LCD ekran E: İşlev

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

VERİ PROJEKTÖRÜ XJ-A141/XJ-A146 * XJ-A241/XJ-A246 * XJ-A251/XJ-A256 * * USB Bağlantı Noktası Modelleri

VERİ PROJEKTÖRÜ XJ-A141/XJ-A146 * XJ-A241/XJ-A246 * XJ-A251/XJ-A256 * * USB Bağlantı Noktası Modelleri Tr VERİ PROJEKTÖRÜ XJ-A141/XJ-A146 * XJ-A241/XJ-A246 * XJ-A251/XJ-A256 * * USB Bağlantı Noktası Modelleri Kullanım Kılavuzu Kurulum Kılavuzundaki tedbirleri okuduğunuzdan emin olun. Gelecekte ihtiyaç duyabileceğiniz

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye

İşaret Aygıtları ve Klavye İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu

Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu Resmi Model: Z01G Resmi Tip: Z01G001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TH42PH20E http://tr.yourpdfguides.com/dref/2734004

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TH42PH20E http://tr.yourpdfguides.com/dref/2734004 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250 2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü Kullanım Kılavuzu 87250 Şekiller ve Hızlı Başvuru Kılavuzu Ürün Yapısı Kamera Şekil 1 Monitör Şekil 2 i Kurulum 1 Kamera Kurulumu 1.1 Güç Besleme - AC Güç

Detaylı

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri IBM System Storage EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri TM Bu belge, IBM System Storage EXN4000 depolama genişletme birimine ilişkin kuruluş ve ayar yönergelerini içerir. EXN4000 ürününe ilişkin ek bilgileri

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ Dijital Fotoğraf Makinesi Nasıl çalışır? Dijital fotoğraf makineleri 4 elemandan oluşur. Bu elemanlar Objektif,

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha/Steinberg cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca

Detaylı

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16 Kullanım Kılavuzu Đçindekiler Hoş Geldiniz 4 Önemli noktalar 6 Uyarılar 7 Cihaz özellikleri 8 MyLink+ Durum Göstergesi 10 MyLink+ cihazınızın çalışması 16 MyLink+ cihazının şarj edilmesi 17 Başlarken 19

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

TH-80LFB70E Kullan m K lavuzu Daha ayr nt l bilgi için, CD-ROM'daki Kullan m K lavuzu'na bak n. Türkçe

TH-80LFB70E Kullan m K lavuzu Daha ayr nt l bilgi için, CD-ROM'daki Kullan m K lavuzu'na bak n. Türkçe Model No. TH-80LFB70E Kullan m K lavuzu Touch Screen LCD Ekran (i letme kullan m için) çindekiler Önemli Güvenlik Notu...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...7 Ba lant lar...9 Gücü Açma / Kapatma...11

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyar lar

Kurulum Öncesi Uyar lar FD7141(V) Kurulum Öncesi Uyar lar A Kameras ndan duman ç kt görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa A Kameras n n elektrik ba lant s n kesin. Çal t rma s cakl için kullan m k lavuzuna ba vurun.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE... S.61 BASKI İÇİN KAĞIT YERLEŞTİRMEK... S.62 MÜREKKEP ŞERİDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ... S.62 YEDEKLEME PİLİ... S.63 GENEL BAKIM TALİMATLARI... S.63 ONDALIK NOKTASI SEÇİM ŞALTERİ...

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır. Ürün bildirimi Bu kullanıcı

Detaylı

Bölgeler kullanarak yer çekimini kaldırabilir, sisli ortamlar yaratabilirsiniz.

Bölgeler kullanarak yer çekimini kaldırabilir, sisli ortamlar yaratabilirsiniz. Bölge (Zone) Bölge nesnesi kullanılarak tapınak çevresinde gölgeli, ürpertici bir ortam yaratılmış. Yine bölge nesnesi kullanılarak mağara ortamının karanlık olması sağlanmış. Bu da ortamının gerçekliği

Detaylı

kulak-içi kulaklıklar belli ipod, iphone, ve ipad modelleri için Kullanma Kılavuzu

kulak-içi kulaklıklar belli ipod, iphone, ve ipad modelleri için Kullanma Kılavuzu kulak-içi kulaklıklar belli ipod, iphone, ve ipad modelleri için Kullanma Kılavuzu Önemli Güvenlik Bilgisi Lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun ve daha sonra başvurmak üzere saklayın. UYARILAR: Kulaklıkları

Detaylı

ubat 2010 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu www.gnexlab.com 1

ubat 2010 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu www.gnexlab.com 1 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu ubat 2010 1 çindekiler Genel Aç klama... 3 Özellikler... 3 Uygulamalar... 3 Dikkat... 4 Kart n Kullan lmas çin Gerekli ve Önerilen Di er

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 BEYAZ KABLOSUZ EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 BEYAZ KABLOSUZ EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 BEYAZ KABLOSUZ EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kullanım talimatlarının tamamını dikkatlice

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI CE 822 9311 000 Edisyon 9905 NA1 İÇİNDEKİLER İngilizce 6-7 Elektrik bağlantıları, sadece İngiltere için 8-9 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Bu elektrikli süpürge ticari amaçlı

Detaylı

BTT005 BLUETOOTH STEREO VERİCİ

BTT005 BLUETOOTH STEREO VERİCİ BTT005 BLUETOOTH STEREO VERİCİ *Kullanmadan önce 1 1. BTT005 Hakkında..1 2. Sistem Gereksinimleri 1 3. Genel açıklama...1 *Kullanmaya başlarken.2 1. Şarj etme.2 2. Vericiyi açma-kapama..3 3. Bluetooth

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma sıcaklığı için kullanım kılavuzuna başvurun.

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PH22

Kullanım Kılavuzu PH22 PH22 24.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz.... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan bir PH 22 satın aldığınız

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

2015 CommanderVP Valley Dijital Panelleri

2015 CommanderVP Valley Dijital Panelleri 2015 CommanderVP Valley Dijital Panelleri Giriş 1 Sayfa 2 Bölüm 1 Sayfa 3 Bölüm 2 Sayfa 4-7 Bölüm 3 Sayfa 7-9 Bölüm 4 Sayfa 9 Bölüm 5 Sayfa 9 Bölüm 6 Sayfa 10 Bölüm 7 Sayfa 11-12 Bölüm 8 Sayfa 12-13 Giriş

Detaylı

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Cihazın ön tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu yer

Detaylı

FCB-EV7500. Product Image. 30x optik yakınlaştırma özellikli lense sahip, 1/2,8 tipi Exmor CMOS sensörlü Full HD renkli blok kamera.

FCB-EV7500. Product Image. 30x optik yakınlaştırma özellikli lense sahip, 1/2,8 tipi Exmor CMOS sensörlü Full HD renkli blok kamera. FCB-EV7500 30x optik yakınlaştırma özellikli lense sahip, 1/2,8 tipi Exmor CMOS sensörlü Full HD renkli blok kamera Product Image Genel Bakış Yüksek kaliteli, yüksek çözünürlüklü kompakt, hafif renkli

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

TARTIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-W SER S

TARTIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-W SER S TARTIM ND KATÖRÜ Kullanım Kılavuzu l NLD-W SER S Ç NDEK LER I. Özellikler:. Tu takımı komutları:... letim:.. IV. Alarm belirtileri:. I. Özellikler: l Dahili arj edilebilir akü, arj i lemi sırasında teraziyi

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

VIP X1600 XFMD. Dekoder modülü. H zl Kurulum K lavuzu

VIP X1600 XFMD. Dekoder modülü. H zl Kurulum K lavuzu VIP X1600 XFMD Dekoder modülü tr H zl Kurulum K lavuzu 2 tr VIP X1600 XFMD H zl Kurulum K lavuzu içindeki talimatlar, VIP X1600 XFMD dekoder modülü içindir.! DİKKAT! VIP X1600 XFMD dekoder modülü ve VIP

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm 24" (23.6" Görüntülenebilir) Zero Client Monitör Genel Bakış ViewSonic SD-Z245 22 inç (23,6 inç görüntülenebilir) zero client monitör, donanım hızlandırmalı

Detaylı

SmartLink Kullanım Kılavuzu Enerji SmartLink (SL) lityum-ion pili tamamen bittiğinde 2 saat içinde tamamen şarj olur. %80 şarj bir saat içinde tamamlanır. Şarj etmek için pilin bitmesini beklemeye gerek

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 H zl Kullan m Rehberi CE1C2348tr 2014-03-31 Bina Teknolojileri 2 Bir bak ta en önemli özellikler Enerji tasarrufu Otomatik mod kullan m. Konfor ayar de eri ayar

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Teknik föy Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Açıklama salınım önleme fonksiyonunu iyileştiren enerji tasarrufu, maliyet düşürme ve enerji verimliliği. gelişmiş tasarımda, aktüatör ve vanaların aşırı

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ),

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ), BÖLÜM 9 SAYICILA ( Counters) ( C ) Sayıcılar, girişine verilen ve 0 sinyalinin belirli sayısından sonra çıkışını yapan elemanlardır Sayma işlemi yukarı olabildiği gibi aşağı da olabilir Sayıcılar, batarya

Detaylı