Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran"

Transkript

1 Model No. TH-70LF50E TH-80LF50E Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Türkçe Lütfen cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklay n.

2 Say n Panasonic Mü terisi Panasonic kullan c lar ailesine ho geldiniz. Yeni LCD Ekran n zdan uzun y llar memnun kalaca n z umuyoruz. Cihazdan en iyi ekilde yararlanman z için, herhangi bir ayarlama yapmadan önce kullan m k lavuzunu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklay n. Makbuzu saklay n ve cihaz n model ve seri numaras n bu k lavuzun arka taraf ndaki bo lu a yaz n. Panasonic Web Sitemizi ziyaret edin çindekiler Önemli Güvenlik Uyar lar... 3 Güvenlik Önlemleri... 4 Aksesuarlar... 7 Cihazla birlikte verilen aksesuarlar... 7 Uzaktan Kumanda Pilleri... 7 Tavana Asma... 8 Ba lant lar... 9 Elektrik kablosu ba lant s, kablo sabitleme... 9 Video cihaz ba lant s AUDIO OUT ba lant s VIDEO, COMPONENT / RGB IN ve HDMI ba lant s...11 DVI-D IN, DVI-D OUT ba lant s PC Giri ba lant s SERIAL Ç k lar ba lant s Cihaz Açma / Kapatma Giri sinyalinin seçilmesi Ana Kontroller EKRAN ORANI Ayarlar Digital Zoom Ekran Üstü Menüler Pos. /Size Ayarlama Görüntü Ayarlar Geli mi ayarlar Ses Ayar SDI Sound Output (SDI Ses Ç k ) PRESENT TIME Setup / Set up TIMER PRESENT TIME Setup (SAAT Ayar ) Set up TIMER Ekran Koruyucu (Görüntü izini önlemek için) Ekran Koruyucu Süresinin Ayarlanmas Wobbling No activity power off ECO Mode settings Giri Etiketlerinin Ayarlanmas Ekran Üstü Menü Dilinin Seçilmesi Ekran Üstü Menülerin Ayarlanmas ÇOKLU EKRAN Ayar ÇOKLU EKRANIN Ayarlanmas Uzaktan Kumanda ID Fonksiyonu Giri Sinyallerinin Ayarlanmas Component / RGB-in select YUV / RGB-in select Signal menüsü D Y/C Filter Colour system Cinema reality XGA Mode Noise reduction Sync HDMI Range Giri sinyali gösterimi Network Setup Seçenek Ayarlar Input Search (Giri Arama) leti im A Fonksiyonunun Kullan m leti im A Ba lant Örne i Kumanda Kontrolü PJLink Protokolü Web Taray c s Kontrol Ekran n Kullanma Web Taray c s Kontrol Ekran n Kullanmaya Ba lamadan Önce Web Taray c s ndan Eri im Ekran Kontrolü (BASIC CONTROL/OPTION CONTROL Ekran ) NETWORK SETTING (A Ayarlar Ekran ) Parola Belirleme (Parola Belirleme Ekran ) Ar za Giderme Kullan labilen giri sinyalleri Fabrika ayarlar Teknik özellikler... 57

3 Önemli Güvenlik Uyar lar UYARI 1) Yang n veya elektrik çarpmas tehlikesini önlemek için cihaz suya veya püskürtmelere maruz b rakmay n. çi su dolu (çiçek vazolar, ncan, kozmetik ürünleri vb.) kaplar cihaz n üzerine koymay n. (bu tip cisimleri cihaz n üzerindeki ra ar n üstüne de koymay n vb.) Yanan mum benzeri aç k alev kaynaklar n cihaz n üstüne koymay n. 2) Elektrik çarpmas tehlikesini önlemek için cihaz n kapa n açmay n. Cihaz n içinde kullan c taraf ndan bak m yap labilecek parçalar yoktur. Servis i lemlerinin yetkili bir personel taraf ndan gerçekle tirilmesi gerekir. 3) Elektrik indeki topraklama ucunu sökmeyin. Bu cihaz n 3 duylu bir topraklamal i bulunur. Bu sadece topraklamal bir prize uyumludur. Bu güvenli e yönelik bir özelliktir. Fi i prize takmakta ba ar s z olursan z bir elektrikçi ça r n. Topraklama inin i levini devre d b rakmay n. 4) Elektrik çarpmas n önlemek için, elektrik i topraklama ucunun iyice ba land ndan emin olun. D KKAT Bu cihaz, elektromanyetik alanlar n olmad ortamlarda kullan lmak için tasarlanm t r. Cihaz n güçlü elektromanyetik alanlar n yak n nda veya elektrik parazitinin giri sinyalleriyle çak abilece i alanlarda kullan lmas görüntü ve seste titre imlere veya parazite neden olabilir. Hasar görmesini önlemek için, cihaz güçlü elektromanyetik alan kaynaklar ndan uzak tutun. Ticari Markalar VGA, International Business Machines Corporation bir ticari markas d r. Macintosh, Apple Inc., USA rmas n n tescilli bir ticari markas d r. SVGA, XGA, SXGA ve UXGA, Video Electronics Standard Association rmas n n tescilli ticari markalar d r. Firma veya ürün ticari markalar yla ilgili özel bir vurgulama yap lmam olsa bile, bu ticari markalar n haklar korunmu tur. HDMI, HDMI logosu ve High-De nition Multimedia Interface ibareleri, ABD ve ba ka ülkelerde HDMI Licensing LLC irketine ait tescilli markalard r. Görüntü izi ortaya ç kabilir. Uzun süre sabit bir görüntü izlerseniz, görüntü ekranda kalabilir. Ancak, bir süre sonra kaybolacakt r. 3

4 Güvenlik Önlemleri UYARI Ayarlama Bu LCD ekran sadece a a daki opsiyonel aksesuarlar ile birlikte kullan m içindir. Di er tip opsiyonel aksesuarlar n kullan lmas yaralanmalarla sonuçlanabilecek sorunlara sebep olabilir. (A a daki bütün aksesuarlar Panasonic Corporation taraf ndan üretilmi tir.) Destek aya... TY-ST58P20 (TH-70LF50E için) TY-ST65P20 (TH-80LF50E için) Duvar montaj braketi (dikey)... TY-WK70PV50 Sesli HD-SDI Terminal Kart... TY-FB10HD Koruyucu Cam... TY-PG70LF50 (TH-70LF50E için) TY-PG80LF50 (TH-80LF50E için) Ayarlama i lemi için daima yetkili bir teknisyene dan n. Küçük parçalar kazayla yutulursa bo ulma tehlikesi yaratabilir. Küçük parçalar çocuklardan uzak tutun. Çocuklar taraf ndan oynanarak bo ulma tehlikesi yaratmamas için gereksiz küçük parçalar ve di er cisimleri (ambalaj malzemeleri ve plastik po etler/kaplamalar dahil) at n. Ekran e imli ya da dengesiz yüzeylerin üzerine koymay n ve Ekran n altl n kenar ndan dü ecek ekilde durmamas na dikkat edin. Ekran dü ebilir veya devrilebilir. Ekran n üstüne herhangi bir cisim yerle tirmeyin. Ekran n üstüne su dökülürse veya içine yabanc cisimler girerse, yang na veya elektrik çarpmas na sebep olabilecek k sa devre meydana gelebilir. Ekran n içine yabanc maddeler girerse, yerel Panasonic bayinize dan n. Cihaz sadece dik konumda ta y n! Cihaz, ekran paneli yukar ve a a bakacak ekilde ta mak iç devrelerin hasar görmesine neden olabilir. Havaland rma delikleri gazete, masa örtüsü, perde vb. cisimlerle kapat lmamal d r. Yeterli havaland rma için; Üstte, sa da ve solda 10 cm veya daha fazla, arkada ise 7 cm veya daha fazla bo luk b rak n ve ayr ca ekran n alt k sm yla zemin yüzeyinin aras nda da bo luk b rak n. Duvara montaj için uyar lar Duvara montaj i lemi, bir montaj uzman taraf ndan yap lmal d r. Ekran n do ru olarak monte edilmemesi, ölüme veya ciddi yaralanmaya yol açacak bir kazay netice verebilir. Belirtilen iste e ba l aksesuarlar kullan n. Ekran dikey olarak monte ederken, güç göstergesini, Ekran n üst taraf na monte etti inizden emin olun. Tavana Asma Uyar s Tavana asma i lemi, bir montaj uzman taraf ndan yap lmal d r. Ekran n do ru olarak monte edilmemesi, ölüme veya ciddi yaralanmaya yol açacak bir kazay netice verebilir. Ürünü, ürünün do rudan güne na maruz kalaca yerlere monte etmeyin. Ekran do rudan güne na maruz kal rsa s v kristal panel üzerinde olumsuz etkiye neden olabilir. 4

5 Güvenlik Önlemleri LCD Ekran kullan rken Ekran, V AC, 50/60 Hz elektrikle çal acak ekilde tasarlanm t r. Havaland rma deliklerini kapatmay n. Aksi takdirde, Ekran a r s nma nedeniyle hasar görebilir veya yanabilir. Ekran n içine yabanc cisimler sokmay n. Ekran n içine veya havaland rma deliklerine metal ya da yan c cisimler sokmay n veya bunlar cihaz n üstüne dü ürmeyin. Aksi takdirde elektrik çarpmas veya yang n tehlikesi olu turabilir. Kapa açmay n veya kapakta herhangi bir de i iklik yapmay n. Ekran n içinde elektrik çarpmas na veya yang na neden olabilecek yüksek gerilim bulunmaktad r. Herhangi bir inceleme, ayarlama veya tamir i lemi için bir Panasonic bayisine ba vurun. Elektrik ine kolayca ula abildi inizden emin olun. I. SINIF yap s na sahip bir cihaz, koruyucu özelli i bulunan topraklamal bir prize tak lmal d r. Bu cihazla birlikte verilenin d ndaki elektrik kablolar n kullanmay n. Bu durum, yang na veya elektrik çarpmas na neden olabilir. Elektrik ini prize iyice yerle tirin. Fi iyice tak lmazsa, s nma meydana gelerek yang na sebep olacakt r. Fi hasarl veya priz gev ekse kullan lmamal d r. Elektrik ine slak elle dokunmay n. Bu durum elektrik çarpmas na neden olabilir. Elektrik kablosuna zarar verebilecek herhangi bir ey yapmay n. Fi i prizden çekerken kabloyu de il i çekin. Elektrik kablosuna zarar vermeyin, üzerinde herhangi bir de i iklik yapmay n, üzerine a r cisimler yerle tirmeyin, s cak cisimlerin yak n na koymay n, a r derecede bükmeyin, çevirmeyin veya çekmeyin. Aksi takdirde, yang n ve elektrik çarpmas meydana gelebilir. Elektrik kablosu hasar görürse, yerel Panasonic bayisine götürerek de i tirin. Ekran uzun bir süre kullanmayacaksan z elektrik ini prizden çekin. Yang nlar n önüne geçebilmek için hiç bir zaman televizyonun yak nlar nda mum veya aç k ate kayna b rakmay n z. Kullan m s ras nda sorun meydana gelirse Bir sorun ç karsa (örne in ses veya görüntünün olmamas gibi) ya da Ekranda duman veya tuhaf bir koku geldi ini fark ederseniz hemen i prizden çekin. Bu tip durumlarda Ekran kullanmaya devam ederseniz, yang n veya elektrik çarpmas tehlikesi meydana gelebilir. Duman n durdu undan emin olduktan sonra, gerekli tamirin yap lmas için yerel Panasonic bayisine ba vurun. Ekran kendiniz tamir etmeye kalk man z çok tehlikelidir ve kesinlikle yap lmamas gerekir. Ekran n içine yabanc madde veya su girerse ya da cihaz dü erse veya cihaz n kasas hasar görürse hemen i prizden çekin. Yang na sebep olabilecek k sa devre meydana gelebilir. Gerekli tamirler için yerel Panasonic bayisine dan n. 5

6 Güvenlik Önlemleri D KKAT LCD Ekran kullan rken Ellerinizi, yüzünü veya cisimleri Ekran n hava ç k na yakla t rmay n. Ekran n üst taraf ndaki havaland rma deliklerinden ç kan hava s cak olacakt r. Ellerinizi, yüzünüzü veya s ca a duyarl maddeleri bu ç k a yakla t rman z yanmaya veya deformasyona neden olabilir. Ekran hareket ettirmeden önce daima bütün kablolar prizden ç kar n. Baz kablolar hala tak l iken Ekran hareket ettirilirse, kablolar hasar görebilir ve yang n veya elektrik çarpmas meydana gelebilir. Temizlik yapmadan önce, bir güvenlik önlemi olarak cihaz n ini çekin. Aksi takdirde elektrik çarpmas tehlikesi olu acakt r. Kirlenmesini önlemek için elektrik kablosunu düzenli olarak temizleyin. Elektrik kablosunun inde toz birikmesi neme yol açacakt r; bu nem yal t m n zarar görmesine ve dolay s yla yang na neden olabilir. Elektrik ini prizden çekin ve kabloyu ve prizi kuru bir bezle silin. Pilleri yakmay n veya parçalamay n. Piller güne, ate ve benzeri a r yüksek s kaynaklar na maruz b rak lmamal d r. Temizlik ve bak m Gösterge panelinin ön taraf özel i lemden geçirilmi tir. Panel yüzeyini bir temizleme bezi ile veya yumu ak, tüy b rakmayan bir bezle yava ça silin. E er yüzey çok kirli ise, saf su ile veya do al deterjan n içinde 100 kat inceltildi i su ile slat lm yumu ak, tüy b rakmayan bir bezle silin ve ard ndan ayn tipte kuru bir bezle iyice kurutun. Panel yüzeyini t rnaklar n zla veya di er sert cisimlerle çizmeyin veya darbelere maruz b rakmay n; aksi takdirde yüzey hasar görebilir. Bunun yan nda, böcek ilaçlar, solvent ve tiner gibi uçucu maddelerden kaç n n, aksi takdirde panel yüzeyinin kalitesi bozulabilir. D yüzey kirlenirse yumu ak, kuru bir bez ile silin. D yüzey çok kirliyse bezi, içinde az miktarda do al deterjan bulunan bir suya bat r n ve ard ndan bezi iyice s k n. Bu bezle yüzeyi temizleyin ve ard ndan kuru bir bezle silin. Ekran n yüzeyine herhangi bir deterjan n do rudan temas etmesine izin vermeyin. Cihaz n içine su girerse, çal ma sorunlar meydana gelebilir. Böcek ilaçlar, solvent ve tiner gibi uçucu maddelerden kaç n n, aksi takdirde kabin yüzeyinin kalitesi bozulabilir veya kaplama kalkabilir. Bunun yan nda, kabini uzun bir süre kauçuk veya PVC den yap lan maddelerle temas halinde b rakmay n. Kimyasal bez kullan m Panel yüzeyi için kimyasal bez kullanmay n. Kabin ile kullanmak için kimyasal bez talimatlar n izleyin. 6

7 Aksesuarlar Cihazla birlikte verilen aksesuarlar Gösterilen aksesuar ve ö elerin verilmi olduklar ndan emin olun Kullan m K lavuzu CD-ROM (Kullan m k lavuzu) Uzaktan Kumanda N2QAYB Uzaktan Kumanda Vericisi Pilleri (R6 (UM3) ebatl 2) Elektrik kablosu Kelepçe 1 TMME289 Uzaktan Kumanda Pilleri ki adet R6 pil gerekir. 1. T rna çekin ve tutun, ard nda pil bölmesi kapa n aç n. 2. Kutuplar n n do ru olmas na dikkat ederek pilleri yerle tirin (+ ve -). 3. Kapa yerine tak n. R6 (UM3) ebatl Faydal pucu: Uzaktan kumanday çok s k kullanan kullan c lar, daha uzun ömür için eski pilleri Alkali pillerle de i tirmelidir. Pil kullan m ile ilgili önlemler Pillerin yanl yerle tirilmesi uzaktan kumandan n hasar görmesiyle sonuçlanan s z nt ya ve korozyona neden olabilir. Pilleri, çevreye zarar vermeyecek ekilde imha edin. A a daki noktalara dikkat edin: 1. Her iki pil ayn anda de i tirilmelidir. Daima pilleri yenisiyle de i tirin. 2. Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmay n. 3. Pilleri kar t rmay n (örne in: Çinkon Karbon ile Alkali ). 4. Eski pilleri arj etmeyin, k sa devre yapmay n, sökmeyin, s tmay n veya yakmay n. 5. Uzaktan kumanda düzgün çal mad nda veya Ekran çal t rmad nda pilleri de i tirin. 6. Pilleri yakmay n veya parçalamay n. Piller güne, ate ve benzeri a r yüksek s kaynaklar na maruz b rak lmamal d r. 7

8 Tavana Asma Ekran, piyasada mevcut gözlü c vatalar (M10) tak p tavan, vb.'ne asarak monte edebilirsiniz. Gözlü c vata montaj konumlar (yatay montaj için) Asma ve montaj bir montaj uzman taraf ndan yap lmal d r. Sadece bir tane gözlü c vata kullanarak monte etmeyin. Güç göstergesi taraf n n Ekran yatay olarak monte ederken alt tarafa, dikey olarak monte ederken üst tarafa geldi inden emin olun. Ekran asarken kabloyu dikey taraf n yan na monte edin. Gözlü c vata montaj konumlar (dikey montaj için) 8

9 Ba lant lar Elektrik kablosu ba lant s, kablo sabitleme Elektrik kablosunun sabitlemesi Elektrik ini ç kar n Kelepçeyi kullanma Kablo fazlal klar n gerekti i gibi kelepçeyle sabitleyin. Bu ünite ile birlikte bir adet kelepçe verilmi tir. Kablolar dört noktadan sabitleme durumunda kelepçeyi ayr olarak sat n al n z. TH-70LF50E Elektrik kablosunu ekran ünitesine tak n. Elektrik ini yerine oturuncaya kadar itin. Elektrik kablosunun hem sa hem de sol taraftan sabitlendi inden emin olun. TH-80LF50E ki t rna bast rarak elektrik ini ç kar n. Elektrik ini ay r rken, i ilk önce prizden çekti inizden emin olun. 1 Kelepçeyi tak n Cihazdan ç karmak için: 2 Kablolar demet halinde toplay n Gev etmek için: delik mandallar Kelepçeyi deli e tak n. Her iki taraftaki mandallar bas l tutun t rnaklar Uç k sm t rnaklara yerle tirin topuz Topuzu bas l tutun 9

10 Ba lant lar Video cihaz ba lant s Örnek TH-80LF50E SERIAL IN, SERIAL OUT SERIAL Giri /Ç k Terminali Ekran Bilgisayara ba layarak kontrol edin. (bkz sayfa 14) AUDIO IN (COMPOSITE) VIDEO'ya ba l ayg t n ses ç k n ba lay n. (bkz sayfa 11) AV IN HDMI HDMI Giri Terminali (bkz sayfa 11) DVI-D IN, DVI-D OUT DVI-D Giri /Ç k Terminali (bkz sayfa 12) PC IN PC Giri i Terminali (bkz sayfa 13) AUDIO IN (DVI-D / PC) DVI-D IN, PC IN'e ba l bir ayg t n ses ç k n ba lay n. (bkz sayfa 12, 13) LAN: Cihaz kontrol etmek için a a ba lan n. (bkz sayfa 48) VIDEO Kompozit Video Giri Terminali (bkz sayfa 11) COMPONENT/RGB IN Komponent/RGB Video Giri Terminali (bkz sayfa 11) AUDIO OUT Ses ekipman na ba lay n (bkz sayfa 10) AUDIO IN (COMPONENT / RGB) COMPONENT/RGB IN'e ba l bir ayg t n ses ç k n ba lay n. (bkz sayfa 11) AUDIO OUT ba lant s Gösterilen ilave cihaz ve kablolar bu cihazla birlikte verilmemi tir. Stereofonik ses kodu ses ekipman line giri i 10

11 Ba lant lar VIDEO, COMPONENT / RGB IN ve HDMI ba lant s Gösterilen ilave cihazlar, kablolar ve adaptör leri bu cihazla birlikte verilmemi tir. DVD Oynat c VIDEO OUT VCR AUDIO OUT L R [HDMI terminali için uç bilgileri ve sinyal adlar ] Uç No. Sinyal Ad Uç No. Sinyal Ad 1 T.M.D.S Verileri2+ 11 T.M.D.S Saati Kablo Z rh 2 T.M.D.S Verileri 2 Kablo Z rh 12 T.M.D.S Saati - 3 T.M.D.S Verileri 2-13 CEC 4 T.M.D.S Verileri 1+ Özel T.M.D.S Verileri (N.C. cihaz üzerinde) Kablo Z rh 6 T.M.D.S Verileri 1-15 SCL 7 T.M.D.S Verileri SDA 8 T.M.D.S Verileri 0 Kablo Z rh 17 DDC/CEC Toprak 9 T.M.D.S Verileri V Güç 10 T.M.D.S Saati + 19 Hot Plug Detect RCA-BNC adaptör i HDMI kablolar RCA-BNC adaptör i HDMI AV OUT DVD Oynat c Setup menüsündeki Component/ RGB-in select ayar n Component olarak (Komponent sinyali ba lant s durumunda) veya RGB olarak ayarlay n (RGB sinyali ba lant s durumunda). (bkz sayfa 39) Yaln zca Sync on G özelli i olan COMPONENT/RGB IN terminalinden gelen RGB sinyallerini kabul eder. B LG SAYAR Y PB PR OUT RGB OUT L R AUDIO OUT RGB Kamera DVD Oynat c 11

12 Ba lant lar DVI-D IN, DVI-D OUT ba lant s DVI-D video ç k l PC PC IN ile payla ml. DVI video kablosu (5 m dahilinde) Stereo mini jak (M3) Papatya zinciri ba lant s Çoklu ekran kullan rken birden fazla LCD Ekran zincirleme ekilde ba lanabilir. lk LCD Ekran kinci LCD Ekran DVI-D video ç k l PC * * * DVI video kablosu Bir papatya zinciri ile 10 a kadar ekran ba lanabilir ancak ba lanacak ekran say s kullan lacak kablo, sinyal veya cihaz ile s n rlanabilir. HDCP sinyalleri, bir papatya zinciri ba lant s arac l yla ba lanm en fazla 8 ekranl i lenebilir. DVI-D Giri /Ç k Konnektörü Uç Ba lant lar 9 1 Ba lant portlar görünümü Gösterilen ilave cihaz ve kablolar bu cihazla birlikte verilmemi tir. Üçüncü ve sonraki LCD Ekranlar Uç No. Sinyal Ad Uç No. Sinyal Ad 1 T.M.D.S. verileri T.M.D.S. verileri V DC 3 T.M.D.S. veri 2 kablo z rh 15 Toprak 4 16 Hot plug detect 5 17 T.M.D.S. verileri 0-6 DDC saati 18 T.M.D.S. verileri 0+ 7 DDC verileri 19 T.M.D.S. veri 0 kablo z rh T.M.D.S. verileri T.M.D.S. verileri T.M.D.S. saat kablo z rh 11 T.M.D.S. veri 1 kablo z rh 23 T.M.D.S. saati T.M.D.S. saati- 12

13 Ba lant lar PC Giri ba lant s (Di i) B LG SAYAR Dönü türme adaptörü (gerekirse) RGB (Erkek) DVI-D IN ile payla ml. Mini D-sub 15p Ses Stereo mini jak (M3) Bilgisayardaki ses ç k na e bir kablo ba lay n. Al nabilen bilgisayar sinyalleri, 30 ile 110 khz aras ndaki yatay tarama frekansl ve 48 ile 120 Hz aras nda dikey tarama frekansl olanlard r. (Ancak, sinyaller sat r a arsa görüntü görünmeyecektir.) Ekran oran modu 4:3 e ayarland nda görüntü çözünürlü ü maksimum nokta ve ekran oran modu 16:9 a ayarland nda ise nokta olur. E er ekran çözünürlü ü bu maksimum de erleri a arsa, ayr nt lar yeterince net görüntülemek mümkün olmayabilir. PC giri leri DDC2B uyumludur. E er ba l bilgisayar DDC2B uyumlu de ilse, ba lant s ras nda bilgisayar n ayarlar n de i tirmelisiniz. Baz bilgisayar modelleri bu cihaza ba lanamaz. DOS/V uyumlu Mini D-sub 15P terminalli bilgisayarlar için bir adaptör kullanman za gerek yoktur. ekilde gösterilen bilgisayar, sadece örnektir. Gösterilen ilave cihaz ve kablolar bu cihazla birlikte verilmemi tir. Bilgisayar sinyallerinin yatay ve dikey tarama frekanslar n belirtilen frekans aral n n alt na veya üstüne ayarlamay n. Mini D-sub 15P Konektörünün Sinyal Adlar Uç No. Sinyal Ad Uç No. Sinyal Ad Uç No. Sinyal Ad R 6 GND (Toprak) 11 NC (ba lanmaz) G 7 GND (Toprak) 12 SDA 3 B 8 GND (Toprak) 13 HD/SYNC PC Giri i Uç Düzeni 4 NC (ba lanmaz) 9 +5 V DC 14 VD 5 GND (Toprak) 10 GND (Toprak) 15 SCL 13

14 Ba lant lar SERIAL Ç k lar ba lant s Ekran taraf ndan kullan lan SERIAL ç k bir bilgisayar taraf ndan kontrol edilir. Bu cihazda seri kontrolü kullanmak istiyorsan z, Network Setup menüsündeki Control I/F Select opsiyonunun RS-232C olarak ayarland ndan emin olun. (bkz sayfa 44) B LG SAYAR RS-232C Düz kablo (Di i) (Erkek) D-sub 9p Ayr ca birkaç LCD Ekran zincirleme ekilde ba l yken belirli bir LCD Ekran, bilgisayar ile kontrol edilebilir. B LG SAYAR D-sub 9p (Di i) lk LCD Ekran (Erkek) kinci LCD Ekran (Erkek) (Di i) (Di i) (Di i) (Di i) * * * *RS-232C Düz kablo Üçüncü LCD Ekran (Erkek) Bilgisayar Ekrana ba lamak için normal RS-232C kablo kullan n. ekilde gösterilen bilgisayar, sadece örnektir. Gösterilen ilave cihaz ve kablolar bu cihazla birlikte verilmemi tir. Papatya zinciri kullan rken Seçenekler menüsündeki Serial Daisy Chain ayar n yap n (bkz sayfa 46). Papatya zinciri ba lant s için 2 ila 8 numaral uçlara ba l düz bir kablo kullan n SERIAL Giri i Uç Düzeni SERIAL ç k RS-232C arayüz de erlerine uygundur; bu yüzden Ekran, bu ç k a ba l bir bilgisayar üzerinden kontrol edilebilir. Bilgisayar, a a daki i lemlerin yap lmas için kontrol verilerini gönderen ve alan bir yaz l m gerektirecektir. Programlama dili yaz l m gibi bir bilgisayar uygulamas n kullan n. Detaylar için bilgisayar uygulamas n n doküman na bak n. leti im parametreleri Sinyal seviyesi RS-232C uyumlu Senkronizasyon yöntemi Asenkron Baud oran 9600 bps Parite Yok Karakter uzunlu u 8 bit Durdurma biti 1 bit Ak kontrolü - SERIAL IN terminali sinyal adlar Uç No. Detaylar 2 R X D 3 T X D 4 DTR 5 GND 6 DSR 7 (K sa devre olmu ) NC Bu sinyal adlar, bilgisayar n teknik özelliklerine ait olan adlard r. 14

15 Ba lant lar Kontrol verilerinin temel format Bilgisayardan verilen kontrol verilerinin iletimi bir STX sinyali ile ba lar; bunu komut, parametreler ve en son bir ETX sinyali takip eder. E er herhangi bir parametre yoksa, parametre sinyalinin gönderilmesine gerek yoktur. STX C1 C2 C3 : P1 P2 P3 P4 P5 ETX Ba lat (02h) ki nokta 3 karakterli komut (3 byte) Parametre(ler) (1-5 byte) Biti (03h) Çok say da komut iletildi inde, sonraki komutu göndermeden önce bu cihazda ilk komuta cevap gelmesini bekleyin. Kazayla yanl bir komut gönderilirse, bu cihaz bilgisayara bir ER401 komutu gönderecektir. Komut kullan m hakk nda ayr nt l talimatlar için bir Yetkili Servis Merkezine dan n. Komut IMS nin S1A ve S1B giri leri, sadece çift giri terminal kart tak ld nda kullan labilir. Komut Komut Parametre Kontrol detaylar PON Yok Cihaz AÇIK POF Yok Cihaz KAPALI AVL *** Ses seviyesi AMT 0 Ses kesme fonksiyonunu KAPATMA IMS DAM 1 Ses kesme fonksiyonunu AÇMA Yok SL1 S1A S1B AV1 AV2 HM1 DV1 PC1 Yok ZOOM FULL NORM ZOM2 Giri seçme (tarama) SLOT giri i (SLOT INPUT) SLOT giri i (SLOT INPUT A) SLOT giri i (SLOT INPUT B) VIDEO giri i (VIDEO) COMPONENT/RGB IN giri i (Component) HDMI giri i (HDMI) DVI-D IN giri i (DVI) PC IN giri i (PC) Ekran modunu seçme (tarama) Zoom1 16:9 4:3 Zoom2 Kapal iken bu ekran sadece PON komutuna cevap verir. 15

16 Cihaz Açma / Kapatma Elektrik inin Ekrana Ba lanmas. Fi in Prize Tak lmas Ana tipleri ülkeden ülkeye farkl l k gösterir. Bu yüzden sa da gösterilen elektrik i, cihaz n zdaki le ayn tipte olmayabilir. Elektrik ini ay r rken, i ilk önce prizden çekti inizden emin olun. Açmak için Ekran üzerindeki Açma/Kapatma tu una bas n: Cihaz Aç k. Açma/Kapatma tu u Çal ma Göstergesi: Ye il Çal ma Göstergesi Uzaktan Kumanda Sensörü Ekran kapatmak için uzaktan kumanda üzerindeki tu una bas n. Çal ma Göstergesi: K rm z (bekleme) Ekran açmak için uzaktan kumanda üzerindeki u una bas n. Çal ma Göstergesi: Ye il Ekran aç kken veya bekleme modunda iken, ön paneldeki Ekran kapat n. tu una basarak Güç yönetim fonksiyonunun çal mas s ras nda, kapal konumda çal ma göstergesi turuncu yanar. 16

17 Cihaz Açma / Kapatma Cihaz ilk kez açarken Cihaz ilk kez açt n zda a a daki ekran görünür. Ö eleri uzaktan kumandayla seçin. Ana cihaz n tu lar kullan lamaz. OSD Language (Ekran Üstü Menü Dili) 1 Dili seçin. OSD Language English (UK) Deutsch Français Italiano Español ENGLISH (US) 2 Ayarlay n. PRESENT TIME Setup (SAAT Ayar ) 1 DAY veya PRESENT TIME ö esini seçin. 2 DAY veya PRESENT TIME ö esini ayarlay n. PRESENT TIME Setup PRESENT TIME MON 99 : 99 Set DAY MON PRESENT TIME 99 : 99 1 Set ö esini seçin. 2 Ayarlay n. PRESENT TIME Setup PRESENT TIME MON 99 : 99 Set DAY TUE PRESENT TIME 10 : 00 Ö eler ayarland ktan sonra, cihaz n bir sonraki aç l nda bu ekranlar görüntülenmeyecektir. Ayarlama i leminden sonra, ö eler a a daki menülerden de i tirilebilir. OSD Language (bkz sayfa 36) PRESENT TIME Setup (bkz sayfa 29) Cihaz açma uyar mesaj Üniteyi aç k konuma getirirken a a daki mesaj ekrana gelebilir: No activity power off Uyar lar No activity power off is enabled. Setup menülerindeki No activity power off ö esi Enable olarak ayarland nda güç ON (Aç k) konuma getirilirse bir uyar mesaj ç kar. (bkz sayfa 33) Bu mesaj ekran u menü ile ayarlanabilir: Seçen ekler menüsü Options menu Power On Message (bkz sayfa 47) 17

18 INPUT Giri sinyalinin seçilmesi Ekrana ba lanan cihazdan oynat lacak giri sinyalini seçmek için bas n. Giri sinyalleri a a daki gibi de i ecektir: HDMI VIDEO Component* PC DVI HDMI: AV IN (HDMI) deki HDMI giri terminali. VIDEO: VIDEO daki video giri terminali. Component*: COMPONENT/RGB IN deki Komponent veya RGB giri terminali. PC: PC IN deki PC giri terminali. DVI: DVI-D IN deki DVI giri terminali. * Component, Component/RGB-in select ayar na göre RGB olarak görüntülenebilir. (bkz sayfa 39) Opsiyonel bir Terminal Kart tak ld nda: HDMI SLOT INPUT VIDEO Component PC DVI SLOT INPUT: Terminal Kart ndaki giri terminali Ekranla uyumlu olmayan bir Terminal Kart tak ld nda, ekranda Non-Compatible Function Board bilgisi ç kar. Çift giri terminali olan bir Terminal Kart tak ld nda: HDMI SLOT INPUT A SLOT INPUT B VIDEO Component PC DVI SLOT INPUT A, SLOT INPUT B: Terminal Kart ndaki çift giri terminali. Cihazdaki INPUT tu lar na bas larak da seçim yap labilir. Komponent/RGB giri lerine ba lanan kayna n sinyallerini e le tirmek için seçin. (bkz sayfa 39) ENTER/ + / VOL - / MENU 18

19 Ana Kontroller Ana Cihaz Uzaktan kumanda sensörü Çal ma Göstergesi Çal ma Göstergesi yanacakt r. Cihaz KAPALI... Lamba yanmayacakt r (Fi prize tak l kald sürece cihaz az miktarda elektrik çekmeye devam edecektir.) Bekleme... K rm z Turuncu ( Slot power ö esi On olarak ayarland nda. Bkz sayfa 46) Turuncu (Tak lan fonksiyon kart n n tipine ba l olarak, yuvaya elektrik verildi inde) Turuncu ( Control I/F Select ö esi LAN olarak ayarland nda. Bkz sayfa 44) Cihaz AÇIK... Ye il PC Power management (DPMS)...Turuncu (PC giri sinyali ile. Bkz sayfa 34) DVI-D Power management...turuncu (DVI giri sinyali ile. Bkz sayfa 34) Parlakl k Sensörü zleme ortam n n parlakl n alg lar. SLOT: Terminal kart (opsiyonel aksesuarlar) takma yuvas (bkz sayfa 4) Üst taraftaki yuva, 2 yuva geni li indeki terminal kart içindir. 1 yuva geni li indeki terminal kart üst taraftaki yuvaya tak ld nda çal maz. Giri / Ekran oran tu u (bkz sayfa 21, 23) ENTER/ + / VOL - / Ses Seviyesi Ayar Sesi Art rma + Azaltma - Menü ekran göründü ünde: + : imleci yukar ya hareket ettirmek için bas n. : imleci a a do ru hareket ettirmek için bas n. (bkz sayfa 23) MENU INPUT MENU Ekran n AÇMA / KAPATMA Tu u MENU tu una her bas ld nda, menü ekran de i ir. (bkz sayfa 23) Normal zleme Picture Sound Pos. /Size Setup INPUT tu u (INPUT sinyali seçimi) (bkz sayfa 18) Main Power Cihaz Açma / Kapatma Anahtar 19

20 Ana Kontroller Uzaktan Kumanda ACTION tu u Seçim yapmak için bas n. ASPECT tu u Ekran oran n seçmek için bas n. (bkz sayfa 21) Bekleme (AÇMA / KAPATMA) tu u Ekran n ini prize takt ktan sonra açma/kapatma tu una bas n (bkz sayfa 16). Bekleme modundaki Ekran açmak için bu tu a bas n. Bekleme modundaki Ekran kapatmak için tu a tekrar bas n. POS. /SIZE tu u (bkz sayfa 24, 25) PICTURE tu u (bkz sayfa 26, 27) Sesi açma / kapama Sesi kapamak için bas n. Sesi açmak için bir daha bas n. Cihaz kapat ld nda veya ses seviyesi de i tirildi inde de ses aç l r. N tu u (bkz sayfa 25, 26, 27, 28) POSITION tu lar INPUT tu u Giri sinyalini s rayla seçmek için bas n. (bkz sayfa 18) ECO MODE (ECO) ECO MODE ayar durumunu de i tirmek için bas n. (bkz sayfa 34) OFF TIMER tu u Ekran, belli bir süre sonunda bekleme moduna girecek ekilde ayarlanabilir. Tu a her bas ld nda ayarlama 30 dakika, 60 dakika, 90 dakika ve 0 dakikaya (kapanma zamanlay c s iptal) de i ir. 30 min 60 min 90 min 0 min Kapanmaya 3 dakika kald nda timer 3 min yaz s yan p sönecektir. Elektrik kesintisi meydana geldi inde kapanma zamanlay c s iptal olacakt r. AUTO SETUP tu u Ekran n konumunu/boyutunu otomatik olarak ayarlar. (bkz sayfa 24) SET UP tu u (bkz sayfa 29-44) SOUND tu u (bkz sayfa 28) Ses Seviyesi Ayar Ses seviyesini art rmak veya azaltmak için ses art rma + tu una veya azaltma - tu una bas n. R tu u (bkz sayfa 23) Önceki menü ekran na dönmek için R tu una bas n. RECALL tu u Mevcut sistem durumunu görmek için RECALL tu una bas n. 1 Giri i etiketi 2 Ekran oran modu (bkz sayfa 21) 3 Kapanma zamanlay c s Sadece kapanma zamanlay c s ayarland nda kapanma zamanlay c s göstergesi yanar. 4 Saat ekran (bkz sayfa 46) PC 4:3 1 2 FUNCTION tu lar (FUNCTION) (bkz sayfa 47) 4 10:00 timer 90min 3 Digital Zoom (bkz sayfa 22) 20

21 EKRAN ORANI Ayarlar Ekran, geni ekran sinema formatl olanlar dahil, görüntüleri maksimum boyutta izlemenizi sa layacakt r. Ekran, ticari amaçlarla veya halka aç k gösteri amac yla umuma aç k bir yere koydu unuz ve görüntüyü daraltmak veya geni letmek için MULTI PIP ekran oran mod seçimi fonksiyonunu kulland n z takdirde, telif haklar kanununu ihlal ediyor olabilirsiniz. Telif hakk ile korunan ba ka ki ilere ait materyallerin, sahibinin izni olmadan ticari amaçlarla gösterilmesi veya de i tirilmesi yasakt r. Ekran oran seçenekleri aras nda hareket etmek için art arda bas n: 4:3 Zoom1 Zoom2 16:9 [cihaz üzerinde] Sa taraf yüzeyi ENTER/ ENTER tu una her bast n zda ekran oran de i ir. + / VOL - / Ekran oran modu, her giri için ayr kaydedilir. Ekran Oran Görüntü Geni ekran Aç klama Görüntülerin gösterimi ekran doldurur. SD sinyalleri durumunda, 4:3 ekran oran na sahip görüntüler yatay olarak geni letilerek görüntülenir. Bu mod, 16:9 16:9 ekran oran na sahip anamor k görüntülerin gösterimi için uygundur. 4:3 ekran oran na sahip görüntüler orijinal ekran oranlar yla görüntülenirler. Yan paneller, ekran n sa ve sol kenarlar nda görüntülenir. 4:3 Zoom1 16:9 ekran oran sinyalleri aras ndaki 4:3 ekran oran na sahip görüntüler orijinal ekran oranlar yla görüntülenirler. Görüntülerin sol ve sa kenarlar yan paneller ile maskelenir. 16:9 ekran oran na sahip sinemaskop görüntüler, gösterimleri ekran dolduracak ekilde dikey ve yatay olarak geni letilir. Görüntülerin üst ve alt kenarlar kesilir. Zoom2 16:9 ekran oran na sahip sinemaskop görüntüler, gösterimleri ekran dolduracak ekilde dikey ve yatay olarak geni letilir. Görüntülerin üst ve alt kenarlar n n yan s ra sa ve sol kenarlar da kesilir. 21

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe Model No. TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) çindekiler Önemli Güvenlik Uyar lar...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...6 Ba lant

Detaylı

İçindekiler. Kullanım Kılavuzu Touch Screen LCD Ekran (işletme kullanımı için) TH-50LFB70E TH-65LFB70E. Türkçe. Model No.

İçindekiler. Kullanım Kılavuzu Touch Screen LCD Ekran (işletme kullanımı için) TH-50LFB70E TH-65LFB70E. Türkçe. Model No. Model No. TH-50LFB70E TH-65LFB70E Kullanım Kılavuzu Touch Screen LCD Ekran (işletme kullanımı için) İçindekiler Önemli Güvenlik Notu...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...7 Bağlantılar...10 Gücü Açma

Detaylı

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833 TD2220 LCD EKRANI Kullan c K lavuzu Model No. VS14833 TCO Bilgisi Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified label.

Detaylı

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Kullan c K lavuzu W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Ürünü kullanmadan önce Önemli Önlemler bölümünü okudu unuzdan emin olun. Kullan c K lavuzu nu (CD) ileride baflvurmak üzere eriflilir

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...15

Detaylı

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-1040-E-05-10/2011 1665009-3D çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...7 2.

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

LCD Monitör Kullanım Kılavuzu

LCD Monitör Kullanım Kılavuzu SMT-4023 / 4023N LCD Monitör Kullanım Kılavuzu Olanakları Hayal Et Samsung ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Maksimum hizmet elde etmek için lütfen ürününüzü www.samsung.com/global/register adresinden

Detaylı

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU Doc Ref: 001-070609R3 >> ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU INFOMET Güvenlik Sistemleri Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:12 No:1865 34384 Okmeydan, stanbul Tel: 0 (212) 320 08 80 pbx Faks: 0 (212) 320 11 07

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

LANCER Kullanma El Kitab

LANCER Kullanma El Kitab LANCER Kullanma El Kitab MITSUBISHI MOTOR SALES EUROPE B.V. 1119 MB Schiphol -Rijk 2130 KC, Hoofddrop The Netherlands Tel: k(+31) 20-446 82 60 Faks: (+31) 20-446 81 15 TEM O T O M O T V K s kl Cad. fiehit

Detaylı

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER PCARP/ PEARP/PLARP/PSARP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MOELLER PCARPA(#)(2) PCARP60A(#)(2) PCARP7A(#)(2) PCARP00A(#)(2) PCARP25A(#)(2) PCARP40A(#)(2) PCARPKA PCARP60KA PCARP7KA PCARP00KA PCARP25KA PCARP40KA

Detaylı

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi Españo IM-HEM-7223-E-01-04/2011 5333114-3A Üretici OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA AB temsilcisi Üretim Tesisi OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius

Detaylı

Telif Hakkı. Yasal Uyarı. Ticari Marka Tanıma

Telif Hakkı. Yasal Uyarı. Ticari Marka Tanıma Telif Hakkı Tüm fotoğraflar, çizimler ve yazılım da dahil olmak üzere bu yayın, uluslararası telif hakkı kanunları ile korunmaktadır ve tüm hakları saklıdır. Bu kılavuz ya da bu kılavuz içerisindeki herhangi

Detaylı

U300X/U250X U310W/U260W

U300X/U250X U310W/U260W Projektör U300X/U250X U310W/U260W Kullanıcı Kılavuzu U250X ve U260W Kuzey Amerika da dağıtılmamaktadır. Model No. NP-U300X/NP-U250X NP-U310W/NP-U260W Dört sürümü, Haziran 2011 DLP ve BrillianColor, Texas

Detaylı

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Radyo / CD / MP3 / MMC Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Kullanma ve Montaj k lavuzu http://www.blaupunkt.com 2 Lütfen aç n z 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 13 3 KULLANIM ELEMANLARI

Detaylı

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Kod. No: A.6.1.6 Revizyon No: 141011 Kitap Bask

Detaylı

PJD7820HD DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu

PJD7820HD DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu PJD7820HD DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu Model numarası: VS14937 Uygunluk Bilgileri FCC Beyanı Bu cihaz FCC Yönetmeliğinin 15. bölümüne uygundur. Kullanımı aşağıda belirtilen iki koşula bağlıdır: (1)

Detaylı

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63 Ç NDEK LER 1 2 3 4 5 6 7 8 G R fi............................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR......................................

Detaylı

W6000/W6500 Dijital Projektör Ev Sineması Serisi Kullanıcı Kılavuzu. Hoş Geldiniz

W6000/W6500 Dijital Projektör Ev Sineması Serisi Kullanıcı Kılavuzu. Hoş Geldiniz W6000/W6500 Dijital Projektör Ev Sineması Serisi Kullanıcı Kılavuzu Hoş Geldiniz İçindekiler Önemli Güvenlik Talimatları..3 Genel Bakış...6 Ambalaj içeriği...6 Uzaktan kumanda pilleri...7 Uzaktan kumanda

Detaylı

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model F Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model ve tipler üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkına

Detaylı

Portatif Projektör P420X/P350X/P350W. Kullanıcı Kılavuzu. Model No. NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W

Portatif Projektör P420X/P350X/P350W. Kullanıcı Kılavuzu. Model No. NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W Portatif Projektör P420X/P350X/P350W Kullanıcı Kılavuzu Model No. NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W 2. sürüm, Ocak 2011 Macintosh, Mac OS X ve PowerBook, Apple Inc'in ABD ve diğer ülkelerde tescil edilmiş ticari

Detaylı

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullan m K lavuzu TR IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Cihaz kullanmadan önce çindekiler Cihaz kullanmadan önce Giri... 3 Kullan m amac... 3 Önemli güvenlik talimatlar...

Detaylı

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1 Kullan c K lavuzu Bu kullan m k lavuzu yaln zca bilgi vermek amac yla oluşturulmuştur. Burada verilen tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Xerox Corporation, bu k lavuzun kullan m

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

feragatnameler... 31 Program Seçenekleri... 17 Teletekst... 17

feragatnameler... 31 Program Seçenekleri... 17 Teletekst... 17 İçindekiler TV - Özellikler... 2 DLNA Ağ Servisinin Kullanımı... 20 Sayın SHARP müşterisi... 3 İnternet Portal... 20 Önemli emniyet tedbirleri... 3 Netflix... 20 Çevresel Bilgi... 6 HBBTV Sistemi... 21

Detaylı