ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ NÜFUS SAYIMI Address Based Population Registration System Population Census 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ NÜFUS SAYIMI Address Based Population Registration System Population Census 2009"

Transkript

1 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute ISSN TÜİK ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ NÜFUS SAYIMI Address Based Population Registration System Population Census

2 TÜİK

3 MTB: Adet -Copies

4 Önsöz ÖNSÖZ 5490 Say l Nüfus Hizmetleri Kanunu gere ince; ülke genelindeki tüm adresler Ulusal Adres Veri Taban (UAVT) na kaydedilmi, ülke s n rlar içinde ya ayan T.C. vatanda lar n n ya ad klar yerle im yeri ayr nt s ndaki adresleri T.C. kimlik numaras ile ili kilendirilerek Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi (ADNKS) 2007 y l nda kurulmu ve çi leri Bakanl Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü (NV GM) ne devredilmi tir y l ba ndan itibaren ülkemizdeki adres de i iklikleri belediye ve il özel idareleri taraf ndan, ikamet adres de i ikleri ise ki ilerin beyanlar na dayal olarak nüfus müdürlükleri taraf ndan güncellenmektedir say l Türkiye statistik Kanunu çerçevesinde haz rlanan Resmi statistik Program kapsam nda ADNKS ye göre temel nüfus istatistikleri y lda bir kez yay mlanmaktad r. Bu sisteme göre nüfusa ili kin sonuçlar Türkiye statistik Kurumu taraf ndan 2007 y l için 21 Ocak 2008 tarihinde, 2008 y l için 26 Ocak 2009 tarihinde, 2009 y l için ise 25 Ocak 2010 tarihinde kamuoyuna aç klanm t r. Bu yay nda, 31 Aral k 2009 tarihi itibar yla nüfus bilgileri yer almaktad r. l, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: NV GM taraf ndan, ilgili mevzuat ve idari kay tlar uyar nca UAVT de yerle im yerlerine yönelik olarak yap lan; idari ba l l k, tüzel ki ilik ve isim de i iklikleri dikkate al nm t r. Güncel nüfus bilgisi ihtiyac na cevap verece ini umdu um bu yay n n, karar al c lara, ara t rmac lara ve di er tüm kullan c lara yararl olmas n dilerim. A. Ömer TOPRAK Ba kan V. A. Ömer TOPRAK Başkan V. III

5 Foreword FOREWORD According to the Population Registration Law No. 5490, all addresses within the boundaries of the country were registered in the National Address Database (NAD), and by linking addresses of Turkish citiziens living within the boundaries of the country with the Turkish identification number, Address Based Population Registration System (ABPRS) was established in 2007, and the system was transferred to the Ministry of Interior General Directorate of Population and Citizenship Affairs (GDPCA). Since the beginning of 2008, changes in the addresses are updated by municipalities and special administration of provinces and changes in the places of residences are updated by the population registration offices based on declaration of persons. In the context of Official Statistics Programme prepared according to the Turkish Statistical Law No.5429, basic population statistics are disseminated annually based on ABPRS. Population statistics based on the ABPRS were announced by Turkish Statistical Institute in January 21, 2008 for the year 2007, in January 26, 2009 for the year 2008 and in January 25, 2010 for the year This publication presents the population statistics referring to December 31, Population of provinces, districts, municipalities, and quarters are determined by taking into account administrative attachment, legal entity and name changes recorded by the GDPCA in the NAD in accordance with the related regulation and administrative registers. I hope that this publication which provides updated information on population will be beneficial to decision makers, researchers and all other users. A. Ömer TOPRAK Acting President A. Ömer TOPRAK Acting President IV

6 Contents İçindekiler çindekiler Contents Sayfa Page Önsöz - Foreword çindekiler - Contents Aç klama - Explanation III V VII Grafik ve Harita - Graphic and Map 1. Nüfus piramidi XI Population Pyramid 2. Nüfus büyüklü ü XII Population size 3. Y ll k nüfus art h z XIII Annual growth rate of population 4. Ortanca ya XIV Median age 5. Nüfus yo unlu u XV Population density Tablo - Table 1. Ya grubuna göre nüfus, Population by age group, Ya grubuna göre nüfus ve cinsiyet oran, Population by age group and sex ratio, llere göre il/ilçe merkezi, belde/köy nüfusu ve y ll k nüfus art h z, Population of province/, towns/ by provinces and annual growth rate of population, Cinsiyete göre nüfus ve y ll k nüfus art h z, 2009 Population by sex and annual growth rate of population, V

7 İçindekiler Contents Tablo - Table 5. Cinsiyete göre ortanca ya ve nüfus yo unlu u, 2009 Median age by sex and population density, Yasal medeni durum ve cinsiyete göre nüfus, 2009 Population by legal marital status and sex, llere göre il/ilçe merkezi, belde/köy nüfusu ve y ll k nüfus art h z, 2009 Population of province/, towns/ by provinces and annual growth rate of population, l ve ilçelere göre il/ilçe merkezi, belde/köy nüfusu ve y ll k nüfus art h z, 2009 Population of province/, towns/ by provinces and districts and annual growth rate of population, llerin ald, verdi i göç, net göç ve net göç h z, Provincial in-migration, out-migration, net migration and rate of net migration, Sayfa Page kamet edilen ile göre nüfusa kay tl olunan il, 2009 Province of registration by province of residence, Ya grubu, okuryazarl k, e itim durumu ve cinsiyete göre nüfus, 2009 Population by age group, literacy, educational level and sex, Cinsiyet ve e itim durumuna göre nüfus, Population by sex and educational status, 2009 Ek- Appendix lgili bilgilere ula mak için. 62 To reach the related information VI

8 Açıklama AÇIKLAMA 1.Tan m ve kavramlar Cinsiyet oran : Her 100 kad n için erkek say s d r. Ya : Ki inin bitirmi (tamamlam ) oldu u ya t r. Ortanca ya : Nüfusu olu turan ki ilerin ya lar, küçükten büyü e do ru s raland nda ortada kalan ki inin ya d r. Buna göre, nüfusun yar s bu ya tan küçük, di er yar s da bu ya tan büyüktür. Ortanca ya = I+ (((N/2) -f) / f med ) * i Burada; I : Ortanca ya grubunun alt s n r N : nüfus f : Ortanca ya grubundan küçük ya gruplar ndaki nüfus toplam f med : Ortanca ya grubunun nüfusu i : Ortanca ya grubunun aral k büyüklü ü Y llk nüfus art h z : ki say m tarihi aras ndaki dönemde her 1000 nüfus için y ll k artan nüfustur. Do al art ba nt s (P n+t =P n * e rt ) ile hesaplanmaktad r. Burada; P n : n tarihindeki (dönem ba ndaki) nüfus P n+t : n+t tarihindeki (t y l sonra) nüfus e : Logaritma r : Y ll k nüfus art h z t : ki tarih aras ndaki süre (y l olarak) Nüfus yo unlu u : Bir kilometrekareye dü en nüfustur. VII

9 Explanation EXPLANATION 1. Definitions and concepts Sex ratio: The number of males per 100 females. Age: Completed age of the person. Median age: The age of the person in the middle when all the persons in the population are arranged in ascending order. In this aspect, half of the population is younger than this age and half of it is older than this age. Median age = I+(((N/2) -f) / f med ) * i Where; I : The lower limit of the median age group N : population f : population of age groups below the median age group. f med : The population of median age group i : The size of median age group interval Annual growth rate of population: In the period between two census dates, population increase per 1000 population per year. It was calculated by natural growth correlation (P n+t = P n * e rt ) Where; P n : Population at n date (at the initial period) P n+t : Population at n+t date (t years later) e : Logarithm r : Annual growth rate of population t : The time period between two dates (in years) Population density : Population per one square kilometer. VIII

10 Açıklama Medeni durum: Yasal medeni durum; hiç evlenmedi, evli, e i öldü ve bo and olarak s n fland r lm t r. Ülke s n rlar içinde ya ayan 15 ve daha yukar ya taki T.C. vatanda lar kapsanmaktad r. ç göç: Son bir y l içinde, ülke s n rlar içinde belirli alanlardaki (bölge, il, ilçe, vb.) daimi ikametgah adres de i iklikleri iç göç olarak tan mlanm t r. Ald göç: Belirli bir ile di er illerden gelen göçtür. Verdi i göç: Belirli bir ilden di er illere giden göçtür. Net göç: Belirli bir ilin ald göç ile verdi i göç aras ndaki farkt r. Belirli bir ilin ald göç verdi inden fazla ise net göç pozitif, verdi i göç ald göçten fazla ise net göç negatiftir. Net göç h z : Göç edebilecek her bin ki i için net göç say s d r. m (.i-i.) = [(M.i -M i. )/P i,t+n -0.5 (M.i - Mi.) ]*k Burada; m (.i-i.) : Net göç h z M.i M i. : Ald göç : Verdi i göç M.i - M i. : Net göç P i,t+n i k : i'nin t+n zamandaki daimi ikametgah nüfusu : Göçün incelendi i alan : Sabit say (k=1000) E itim durumu: Bu yay nda nüfusun e itim durumu ilkokul, ilkö retim, ortaokul veya dengi mezunu, lise veya dengi mezunu ve yüksekö retim mezunlar ay r m nda verilmi tir. Yüksekö retim mezunlar ; yüksekokul, fakülte, yüksek lisans ve doktora mezunlar ndan olu maktad r. Ülke s n rlar içinde ya ayan 6 ve daha yukar ya taki T.C. vatanda lar kapsanmaktad r. IX

11 Explanation Marital status: Legal marital status is categorized as never married, married, widowed and divorced. 15 years of age and over Turkish citizens residing within the borders of the country are covered. Internal migration: Internal migration is defined as changes in usual residence addresses of population within one year in the specific areas (region, province, district, etc.) inside the country. In-migration: Migrants who arrive a specific province from other provinces. Out-migration: Migrants who depart from a specific province to the other provinces. Net migration: It is the difference between in-migration and outmigration for a specific province. If in-migration is more than out migration, net migration is positive. If out-migration is more than in-migration, net migration is negative. Net migration rate: It is the number of net migration per thousand persons who are able to migrate m (.i-i.)= [(M.i -M i. )/P i,t+n -0.5 (M.i - Mi.) ]*k Where; m (.i-i.) : Net migration rate M.i : In-migration M i. : Out-migration M.i - M i. : Net migration P i,t+n : Population residing in "i" at the time "t+n" i k : The place in which migration is defined : Constant (k=1000) Educational status: In this publication the educational level of the population given as primary school, primary education, junior high school, vocational school at the same level, high school, vocational school at the same level, higher education graduates. The higher education graduates contains college, university, masters and PhD graduates. 6 years of age and over Turkish citizens residing within the borders of the country are covered. X

12 Graphic and Map Grafik ve Harita XI

13 XII 2. Nüfus büyüklüğü - Population size KIRKLARELİ BARTIN İSTANBUL SİNOP KASTAMONU TEKİRDAĞ ZONGULDAK ARDAHAN KARABÜK SAMSUN ARTVİN EDİRNE KOCAELİ RİZE YALOVA DÜZCE SAKARYA TRABZON ÇANKIRI AMASYA ORDU BOLU KARS ÇORUM GİRESUN GÜMÜŞHANE TOKAT ÇANAKKALE BURSA BAYBURT BİLECİK ERZURUM BALIKESİR ANKARA KIRIKKALE ESKİŞEHİR ERZİNCAN YOZGAT KÜTAHYA SİVAS KIRŞEHİR TUNCELİ MUŞ BİNGÖL MANİSA UŞAK AFYONKARAHİSAR NEVŞEHİR KAYSERİ ELAZIĞ İZMİR MALATYA BİTLİS AKSARAY DİYARBAKIR KONYA SİİRT AYDIN DENİZLİ NİĞDE KAHRAMANMARAŞ ISPARTA ADIYAMAN BATMAN BURDUR ŞIRNAK MARDİN ADANA ŞANLIURFA MUĞLA ANTALYA KARAMAN OSMANİYE GAZİANTEP MERSİN KİLİS HATAY Nüfus büyüklüğü ('000) - Population size ('000) IĞDIR AĞRI VAN HAKKARİ Grafik ve Harita Graphic and Map

14 3. Yıllık nüfus artış hızı - Annual growth rate of population KIRKLARELİ BARTIN İSTANBUL SİNOP KASTAMONU TEKİRDAĞ ZONGULDAK ARDAHAN KARABÜK SAMSUN ARTVİN EDİRNE KOCAELİ RİZE YALOVA DÜZCE SAKARYA TRABZON ÇANKIRI AMASYA ORDU BOLU KARS ÇORUM GİRESUN GÜMÜŞHANE TOKAT ÇANAKKALE BURSA BAYBURT BİLECİK ERZURUM BALIKESİR ANKARA KIRIKKALE ESKİŞEHİR ERZİNCAN YOZGAT KÜTAHYA SİVAS KIRŞEHİR TUNCELİ MUŞ BİNGÖL MANİSA UŞAK AFYONKARAHİSAR NEVŞEHİR KAYSERİ ELAZIĞ İZMİR MALATYA BİTLİS AKSARAY DİYARBAKIR KONYA SİİRT AYDIN DENİZLİ NİĞDE KAHRAMANMARAŞ ISPARTA ADIYAMAN BATMAN BURDUR ŞIRNAK MARDİN ADANA ŞANLIURFA MUĞLA ANTALYA KARAMAN OSMANİYE GAZİANTEP MERSİN KİLİS HATAY Yıllık nüfus artış hızı ( ) - Annual growth rate of population ( ) (-40.0) - (-8.0) (-7.9) IĞDIR AĞRI VAN HAKKARİ Graphic and Map Grafik ve Harita XIII

15 XIV 4. Ortanca yaş - Median age KIRKLARELİ BARTIN İSTANBUL SİNOP KASTAMONU TEKİRDAĞ ZONGULDAK ARDAHAN KARABÜK SAMSUN ARTVİN EDİRNE KOCAELİ RİZE YALOVA DÜZCE SAKARYA TRABZON ÇANKIRI AMASYA ORDU BOLU KARS ÇORUM GİRESUN GÜMÜŞHANE TOKAT ÇANAKKALE BURSA BAYBURT BİLECİK ERZURUM BALIKESİR ANKARA KIRIKKALE ESKİŞEHİR ERZİNCAN YOZGAT KÜTAHYA SİVAS KIRŞEHİR TUNCELİ MUŞ BİNGÖL MANİSA UŞAK AFYONKARAHİSAR NEVŞEHİR KAYSERİ ELAZIĞ İZMİR MALATYA BİTLİS AKSARAY DİYARBAKIR KONYA SİİRT AYDIN DENİZLİ NİĞDE KAHRAMANMARAŞ ISPARTA ADIYAMAN BATMAN BURDUR ŞIRNAK MARDİN ADANA ŞANLIURFA MUĞLA ANTALYA KARAMAN OSMANİYE GAZİANTEP MERSİN KİLİS HATAY Ortanca yaş - Median age IĞDIR AĞRI VAN HAKKARİ Grafik ve Harita Graphic and Map

16 5. Nüfus yoğunluğu - Population density KIRKLARELİ BARTIN İSTANBUL SİNOP KASTAMONU TEKİRDAĞ ZONGULDAK ARDAHAN KARABÜK SAMSUN ARTVİN EDİRNE KOCAELİ RİZE YALOVA DÜZCE SAKARYA TRABZON ÇANKIRI AMASYA ORDU BOLU KARS ÇORUM GİRESUN GÜMÜŞHANE TOKAT ÇANAKKALE BURSA BAYBURT BİLECİK ERZURUM BALIKESİR ANKARA KIRIKKALE ESKİŞEHİR ERZİNCAN YOZGAT KÜTAHYA SİVAS KIRŞEHİR TUNCELİ MUŞ BİNGÖL MANİSA UŞAK AFYONKARAHİSAR NEVŞEHİR KAYSERİ ELAZIĞ İZMİR MALATYA BİTLİS AKSARAY DİYARBAKIR KONYA SİİRT AYDIN DENİZLİ NİĞDE KAHRAMANMARAŞ ISPARTA ADIYAMAN BATMAN BURDUR ŞIRNAK MARDİN ADANA ŞANLIURFA MUĞLA ANTALYA KARAMAN OSMANİYE GAZİANTEP MERSİN KİLİS HATAY Nüfus yoğunluğu (kişi/km 2 ) - Population density (person per km 2 ) IĞDIR AĞRI VAN HAKKARİ Graphic and Map Grafik ve Harita XV

17 Age Group Yaş Grubu 1. Ya grubuna göre nüfus, Population by age group, Nüfus - Population Ya grubu Age group Say Number (%) Say Number (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1

18 Cinsiyet Oranı Sex Ratio 2. Ya grubuna göre nüfus ve cinsiyet oran, 2009 Population by age group and sex ratio, 2009 Ya grubu Age group Erkek Male Kad n Female Cinsiyet oran Sex ratio , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7

19 Growth Rate Artış Hızı 3. llere göre il/ilçe merkezi, belde/köy nüfusu ve y ll k nüfus art h z, Population of province/, towns/ by provinces and annual growth rate of population, l ve ilçe district centers Y ll k nüfus art h z Annual growth rate of population ( ) l - Province ,1 14,5 Adana ,8 17,6 Ad yaman ,9 5,8 Afyonkarahisar ,0 5,7 A r ,4 10,3 Amasya ,3 1,8 Ankara ,2 22,1 Antalya ,4 32,0 Artvin ,0-6,0 Ayd n ,4 14,0 Bal kesir ,6 8,6 Bilecik ,5 45,0 Bingöl ,9-1,4 Bitlis ,0 4,9 Bolu ,7 9,9 Burdur ,0 16,5 Bursa ,5 16,9 Çanakkale ,8 6,2 Çank r ,9 49,4 Çorum ,0-8,7 Denizli ,5 9,2 Diyarbak r ,7 14,8 Edirne ,6 2,1 Elaz ,6 5,7 Erzincan ,6 12,5 Erzurum ,8-1,0 Eski ehir ,0 18,3

20 Artış Hızı Growth Rate 3. llere göre il/ilçe merkezi, belde/köy nüfusu ve y ll k nüfus art h z, Population of province/, towns/ by provinces and annual growth rate of population, l ve ilçe district centers Y ll k nüfus art h z Annual growth rate of population ( ) l - Province Gaziantep ,9 25,4 Giresun ,2 0,2 Gümü hane ,1-3,0 Hakkari ,0-7,1 Hatay ,3 24,6 Isparta ,9 32,2 Mersin ,4 23,4 stanbul ,8 17,0 zmir ,0 18,9 Kars ,2-18,1 Kastamonu ,2-1,7 Kayseri ,4 18,0 K rklareli ,0-11,2 K r ehir ,0 1,6 Kocaeli ,8 21,3 Konya ,5 11,5 Kütahya ,4 10,4 Malatya ,1 4,2 Manisa ,4 11,5 Kahramanmara ,1 7,9 Mardin ,6-17,3 Mu la ,4 13,7 Mu ,0 0,4 Nev ehir ,8 8,2 Ni de ,2 4,3 Ordu ,4 5,9 Rize ,9 0,5

21 Growth Rate Artış Hızı 3. llere göre il/ilçe merkezi, belde/köy nüfusu ve y ll k nüfus art h z, Population of province/, towns/ by provinces and annual growth rate of population, l ve ilçe district centers Y ll k nüfus art h z Annual growth rate of population ( ) l - Province Sakarya ,1 12,0 Samsun ,1 13,2 Siirt ,0 12,6 Sinop ,9 1,7 Sivas ,8 3,5 Tekirda ,5 16,1 Tokat ,5 11,7 Trabzon ,3 21,3 Tunceli ,5-40,0 anl urfa ,0 24,8 U ak ,0 5,2 Van ,9 17,7 Yozgat ,2 6,5 Zonguldak ,3 1,1 Aksaray ,2 16,9 Bayburt ,3-12,8 Karaman ,0 7,5 K r kkale ,2 5,4 Batman ,4 25,2 rnak ,4 2,6 Bart n ,6 16,5 Ardahan ,3-37,0 I d r ,8-2,9 Yalova ,6 25,6 Karabük ,2 10,7 Kilis ,2 9,2 Osmaniye ,0 15,2 Düzce ,2 19,7

22 İller Provinces 4. Cinsiyete göre nüfus ve y ll k nüfus art h z, 2009 Population by sex and annual growth rate of population, 2009 l - Province Nüfus - Population Erkek Male Kad n Female Y ll k nüfus art h z Annual growth rate of population ( ) ,5 Adana ,6 Ad yaman ,8 Afyonkarahisar ,7 A r ,3 Amasya ,8 Ankara ,1 Antalya ,0 Artvin ,0 Ayd n ,0 Bal kesir ,6 Bilecik ,0 Bingöl ,4 Bitlis ,9 Bolu ,9 Burdur ,5 Bursa ,9 Çanakkale ,2 Çank r ,4 Çorum ,7 Denizli ,2 Diyarbak r ,8 Edirne ,1 Elaz ,7 Erzincan ,5 Erzurum ,0 Eski ehir ,3

23 Provinces İller 4. Cinsiyete göre nüfus ve y ll k nüfus art h z, 2009 Population by sex and annual growth rate of population, 2009 l - Province Nüfus - Population Erkek Male Kad n Female Y ll k nüfus art h z Annual growth rate of population ( ) Gaziantep ,4 Giresun ,2 Gümü hane ,0 Hakkari ,1 Hatay ,6 Isparta ,2 Mersin ,4 stanbul ,0 zmir ,9 Kars ,1 Kastamonu ,7 Kayseri ,0 K rklareli ,2 K r ehir ,6 Kocaeli ,3 Konya ,5 Kütahya ,4 Malatya ,2 Manisa ,5 Kahramanmara ,9 Mardin ,3 Mu la ,7 Mu ,4 Nev ehir ,2 Ni de ,3 Ordu ,9 Rize ,5

24 İller Provinces 4. Cinsiyete göre nüfus ve y ll k nüfus art h z, 2009 Population by sex and annual growth rate of population, 2009 l - Province Nüfus - Population Erkek Male Kad n Female Y ll k nüfus art h z Annual growth rate of population ( ) Sakarya ,0 Samsun ,2 Siirt ,6 Sinop ,7 Sivas ,5 Tekirda ,1 Tokat ,7 Trabzon ,3 Tunceli ,0 anl urfa ,8 U ak ,2 Van ,7 Yozgat ,5 Zonguldak ,1 Aksaray ,9 Bayburt ,8 Karaman ,5 K r kkale ,4 Batman ,2 rnak ,6 Bart n ,5 Ardahan ,0 I d r ,9 Yalova ,6 Karabük ,7 Kilis ,2 Osmaniye ,2 Düzce ,7

25 Median Age Ortanca Yaş 5. Cinsiyete göre ortanca ya ve nüfus yo unlu u, 2009 Median age by sex and population density, 2009 l - Province Ortanca ya - Median age Erkek Male Kad n Female Nüfus yo unlu u Population density - 28,8 28,2 29,3 94 Adana 27,8 27,4 28,3 148 Ad yaman 23,4 23,0 23,9 84 Afyonkarahisar 29,7 29,1 30,5 49 A r 18,9 19,1 18,7 47 Amasya 33,0 31,9 34,1 57 Ankara 30,8 30,1 31,4 190 Antalya 30,8 30,7 30,9 93 Artvin 34,8 33,7 35,8 22 Ayd n 33,4 32,7 34,1 125 Bal kesir 35,8 34,7 36,8 80 Bilecik 31,7 29,8 33,8 47 Bingöl 23,5 23,3 23,8 31 Bitlis 19,6 19,6 19,6 47 Bolu 33,4 32,3 34,4 33 Burdur 35,1 33,5 36,7 37 Bursa 31,1 30,8 31,4 245 Çanakkale 36,2 34,8 37,6 48 Çank r 34,3 33,1 35,5 25 Çorum 32,0 31,2 32,8 42 Denizli 31,8 31,3 32,3 79 Diyarbak r 20,7 20,4 21,0 101 Edirne 36,0 34,6 37,4 65 Elaz 28,0 27,0 29,0 65 Erzincan 29,4 28,2 30,7 18 Erzurum 24,5 24,1 24,9 31 Eski ehir 33,2 32,3 34,0 55

26 Ortanca Yaş Median Age 5. Cinsiyete göre ortanca ya ve nüfus yo unlu u, 2009 Median age by sex and population density, 2009 l - Province Ortanca ya - Median age Erkek Male Kad n Female Nüfus yo unlu u Population density Gaziantep 23,0 22,6 23,3 243 Giresun 33,7 32,7 34,9 62 Gümü hane 29,5 28,7 30,4 20 Hakkari 19,7 20,3 18,9 36 Hatay 26,4 25,7 27,0 249 Isparta 31,5 29,7 33,3 51 Mersin 29,2 28,6 29,9 106 stanbul 29,5 29,2 29, zmir 32,8 32,1 33,5 322 Kars 24,0 23,8 24,4 30 Kastamonu 35,7 34,5 36,9 27 Kayseri 28,1 27,6 28,5 71 K rklareli 35,5 34,3 36,8 53 K r ehir 31,5 30,5 32,5 35 Kocaeli 29,2 29,0 29,3 421 Konya 28,1 27,5 28,7 51 Kütahya 33,0 31,9 34,1 48 Malatya 28,2 27,6 28,7 63 Manisa 32,1 31,3 33,0 102 Kahramanmara 25,4 25,2 25,5 72 Mardin 19,7 19,4 20,0 84 Mu la 33,5 33,3 33,8 62 Mu 18,8 18,6 18,9 50 Nev ehir 30,4 29,7 31,1 53 Ni de 27,3 26,7 27,8 46 Ordu 31,8 31,2 32,4 122 Rize 32,0 31,2 32,

27 Median Age Ortanca Yaş 5. Cinsiyete göre ortanca ya ve nüfus yo unlu u, 2009 Median age by sex and population density, 2009 l - Province Ortanca ya - Median age Erkek Male Kad n Female Nüfus yo unlu u Population density Sakarya 30,4 30,0 30,7 178 Samsun 30,6 29,9 31,3 138 Siirt 18,8 18,9 18,6 55 Sinop 35,6 34,6 36,6 35 Sivas 28,6 28,0 29,2 22 Tekirda 31,2 30,7 31,7 124 Tokat 30,2 29,4 31,0 63 Trabzon 31,0 30,0 32,0 164 Tunceli 29,7 27,3 34,2 11 anl urfa 18,4 17,9 19,0 86 U ak 32,7 32,1 33,4 63 Van 18,8 18,7 18,8 53 Yozgat 28,4 27,7 29,1 35 Zonguldak 32,5 31,7 33,3 188 Aksaray 27,1 26,3 27,9 50 Bayburt 26,9 26,1 27,9 20 Karaman 29,1 28,6 29,7 26 K r kkale 30,9 30,0 31,8 62 Batman 18,7 18,3 19,0 107 rnak 17,5 17,9 17,0 60 Bart n 34,1 33,2 35,0 91 Ardahan 27,6 26,9 28,5 22 I d r 22,5 22,4 22,7 51 Yalova 33,1 32,4 33,8 239 Karabük 34,5 33,1 35,8 53 Kilis 24,6 24,0 25,3 86 Osmaniye 26,7 26,2 27,2 151 Düzce 30,7 30,2 31,

28 Medeni Durum Marital Status 6. Yasal medeni durum ve cinsiyete göre nüfus, 2009 [15 ve daha yukar ya taki nüfus] Hiç evlenmedi Never married l Erkek Male Kad n Female Erkek Male Kad n Female Adana Ad yaman Afyonkarahisar A r Amasya Ankara Antalya Artvin Ayd n Bal kesir Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çank r Çorum Denizli Diyarbak r Edirne Elaz Erzincan Erzurum Eski ehir

29 Marital Status Medeni Durum 6. Population by legal marital status and sex, 2009 [Population 15 years of age and over] Evli Married Bo and Divorced E i öldü Widowed Erkek Male Kad n Female Erkek Male Kad n Female Erkek Male Kad n Female Province Adana Ad yaman Afyonkarahisar A r Amasya Ankara Antalya Artvin Ayd n Bal kesir Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çank r Çorum Denizli Diyarbak r Edirne Elaz Erzincan Erzurum Eski ehir 13

30 Medeni Durum Marital Status 6. Yasal medeni durum ve cinsiyete göre nüfus, 2009 [15 ve daha yukar ya taki nüfus] Hiç evlenmedi Never married l Erkek Male Kad n Female Erkek Male Kad n Female Gaziantep Giresun Gümü hane Hakkari Hatay Isparta Mersin stanbul zmir Kars Kastamonu Kayseri K rklareli K r ehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Kahramanmara Mardin Mu la Mu Nev ehir Ni de Ordu Rize

31 Marital Status Medeni Durum 6. Population by legal marital status and sex, 2009 [Population 15 years of age and over] Evli Married Bo and Divorced E i öldü Widowed Erkek Male Kad n Female Erkek Male Kad n Female Erkek Male Kad n Female Province Gaziantep Giresun Gümü hane Hakkari Hatay Isparta Mersin stanbul zmir Kars Kastamonu Kayseri K rklareli K r ehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Kahramanmara Mardin Mu la Mu Nev ehir Ni de Ordu Rize 15

32 Medeni Durum Marital Status 6. Yasal medeni durum ve cinsiyete göre nüfus, 2009 [15 ve daha yukar ya taki nüfus] l Erkek Male Kad n Female Hiç evlenmedi Never married Erkek Male Kad n Female Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Tekirda Tokat Trabzon Tunceli anl urfa U ak Van Yozgat Zonguldak Aksaray Bayburt Karaman K r kkale Batman rnak Bart n Ardahan I d r Yalova Karabük Kilis Osmaniye Düzce

33 Marital Status Medeni Durum 6. Population by legal marital status and sex, 2009 [Population 15 years of age and over] Evli Married Erkek Male Kad n Female Bo and Divorced Erkek Male Kad n Female E i öldü Widowed Erkek Male Kad n Female Province Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Tekirda Tokat Trabzon Tunceli anl urfa U ak Van Yozgat Zonguldak Aksaray Bayburt Karaman K r kkale Batman rnak Bart n Ardahan I d r Yalova Karabük Kilis Osmaniye Düzce 17

34 Artış Hızı Growth Rate 7. llere göre il/ilçe merkezi, belde/köy nüfusu ve y ll k nüfus art h z, 2009 Population of province/, towns/ by provinces and annual growth rate of population, 2009 Y ll k nüfus art h z (1) Nüfus - Population Annual growth rate of population ( ) l Province ,9-11,0 Adana ,4-22,6 Ad yaman ,9-20,8 Afyonkarahisar ,1-11,8 A r ,8 7,7 Amasya ,4-26,1 Ankara ,5-111,8 Antalya ,6 1,9 Artvin ,4-18,3 Ayd n ,4-8,7 Bal kesir ,7-14,5 Bilecik ,5-32,2 Bingöl ,3-13,8 Bitlis ,0 9,0 Bolu ,0 9,6 Burdur ,8-16,2 Bursa ,2-8,0 Çanakkale ,7-19,0 Çank r ,6 55,3 Çorum ,7-50,6 Denizli ,3-7,7 Diyarbak r ,0-12,5 Edirne ,3-10,3 Elaz ,3-43,9 Erzincan ,1-29,4 Erzurum ,1-19,9 Eski ehir ,9-24,1 (1) l, ilçe, belediye ve e göre nüfuslar belirlenirken; Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü (NV GM) taraf ndan, ilgili mevzuat ve idari kay tlar uyar nca Ulusal Adres Veri Taban (UAVT) nda yerle im yerlerine yönelik olarak yap lan; idari ba l l k, tüzel ki ilik ve isim de i iklikleri dikkate al nm t r. (1) Population of provinces, districts, municipalities and are determined by taking into account administrative attachment, legal entity and name changes recorded by the General Directorate of Population and Citizenship Affairs (GDPCA) in the National Address Database (NAD) in accordance with the related regulation and administrative registers. 18

35 Growth Rate Artış Hızı 7. llere göre il/ilçe merkezi, belde/köy nüfusu ve y ll k nüfus art h z, 2009 Population of province/, towns/ by provinces and annual growth rate of population, 2009 Y ll k nüfus art h z (1) Nüfus - Population Annual growth rate of population ( ) l Province Gaziantep ,6-11,8 Giresun ,0-37,5 Gümü hane ,5-13,8 Hakkari ,2-2,0 Hatay ,9 4,1 Isparta ,2-13,9 Mersin ,0-8,6 stanbul ,9 31,3 zmir ,4-6,3 Kars ,0-6,0 Kastamonu ,8-36,7 Kayseri ,5-24,0 K rklareli ,3-24,1 K r ehir ,8-62,7 Kocaeli ,3 20,6 Konya ,9-8,0 Kütahya ,0-26,5 Malatya ,8-12,4 Manisa ,0-20,5 Kahramanmara ,8-27,3 Mardin ,6-39,1 Mu la ,8 0,7 Mu ,0-4,0 Nev ehir ,4-11,1 Ni de ,7-27,2 Ordu ,2-32,6 Rize ,2-43,1 19

36 Artış Hızı Growth Rate 7. llere göre il/ilçe merkezi, belde/köy nüfusu ve y ll k nüfus art h z, 2009 Population of province/, towns/ by provinces and annual growth rate of population, 2009 Y ll k nüfus art h z (1) Nüfus - Population Annual growth rate of population ( ) l Province Sakarya ,7-3,6 Samsun ,5-20,4 Siirt ,4-9,7 Sinop ,7-9,6 Sivas ,1-44,2 Tekirda ,6 15,2 Tokat ,0-10,8 Trabzon ,3-3,2 Tunceli ,7-47,8 anl urfa ,5 36,6 U ak ,9-20,8 Van ,6 10,4 Yozgat ,2-6,8 Zonguldak ,0-15,1 Aksaray ,8-26,6 Bayburt ,8-26,0 Karaman ,7-30,9 K r kkale ,4-23,3 Batman ,9-5,3 rnak ,6 2,8 Bart n ,9-3,3 Ardahan ,0-28,4 I d r ,9-9,2 Yalova ,1 57,8 Karabük ,3-36,0 Kilis ,6-11,5 Osmaniye ,3-0,5 Düzce ,3-0,4 20

37 Districts İlçeler 8. l ve ilçelere göre il/ilçe merkezi, belde/köy nüfusu ve y ll k nüfus art h z, 2009 Population of province/, towns/ by provinces and districts and annual growth rate of population, 2009 Nüfus Y ll k nüfus art h z (1) Population Annual growth rate of population ( ) l ve ilçe district ,5 22,9-11,0 Adana ,6 23,4-22,6 Seyhan ,2 20,2 - Ceyhan ,9 24,5-54,2 Feke ,6-29,8-32,1 Karaisal ,3-2,9-22,4 Karata ,3-11,3-52,1 Kozan ,1 24,4-12,6 Pozant ,6 2,1-137,9 Saimbeyli ,6-12,1-3,7 Tufanbeyli ,7-22,6-11,3 Yumurtal k ,9-14,5-21,9 Yüre ir ,8 9,1-18,1 Alada ,3-65,1-34,8 mamo lu ,3-10,2-7,4 Sar çam ,2 46,8 82,4 Çukurova ,0 50,4 17,8 Ad yaman ,8 25,9-20,8 Merkez ,6 26,5-31,2 Besni ,4 65,8-30,6 Çelikhan ,3-3,5-15,9 Gerger ,8-68,5-4,4 Gölba ,8 26,0-11,9 Kahta ,0 26,1-15,7 Samsat ,2-57,8-13,9 Sincik ,6-38,5-4,4 Tut ,7 41,6-19,7 (1) l, ilçe, belediye ve e göre nüfuslar belirlenirken; Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü (NV GM) taraf ndan, ilgili mevzuat ve idari kay tlar uyar nca Ulusal Adres Veri Taban (UAVT) nda yerle im yerlerine yönelik olarak yap lan; idari ba l l k, tüzel ki ilik ve isim de i iklikleri dikkate al nm t r. (1) Population of provinces, districts, municipalities and are determined by taking into account administrative attachment, legal entity and name changes recorded by the General Directorate of Population and Citizenship Affairs (GDPCA) in the National Address Database (NAD) in accordance with the related regulation and administrative registers. 21

38 İlçeler Districts 8. l ve ilçelere göre il/ilçe merkezi, belde/köy nüfusu ve y ll k nüfus art h z, 2009 Population of province/, towns/ by provinces and districts and annual growth rate of population, 2009 Nüfus Y ll k nüfus art h z (1) Population Annual growth rate of population ( ) l ve ilçe district Afyonkarahisar ,7 22,1-11,8 Merkez ,8 43,5 5,9 Bolvadin ,6 17,1-21,5 Çay ,6 16,5-23,1 Dazk r ,6-5,6 9,8 Dinar ,5 27,4-24,5 Emirda ,8-13,6-25,3 hsaniye ,7 36,5-39,6 Sand kl ,0-1,1-9,7 Sinanpa a ,1 3,7-6,0 Sultanda ,3-27,5-34,9 uhut ,5 19,7-12,4 Ba makç ,1-12,4-3,4 Bayat ,1-34,2 6,8 scehisar ,7 11,6 6,0 Çobanlar ,0 7,8-11,6 Evciler ,2 1,4-29,4 Hocalar ,4-26,0-6,3 K z lören ,9-247,8-19,2 A r ,3 12,8 7,7 Merkez ,9 78,1-1,4 Diyadin ,0-3,8-4,2 Do ubayaz t ,5-11,6-13,9 Ele kirt ,4 12,9-12,9 Hamur ,0-101,8 18,5 Patnos ,9-53,2 36,7 Ta l çay ,1-79,0 15,8 Tutak ,5 105,5 13,1 Amasya ,8 18,4-26,1 Merkez ,4 52,9-25,3 Göynücek ,4-82,4-48,7 Gümü hac köy ,0-17,2-31,1 Merzifon ,2 0,6-7,0 Suluova ,6-3,1-37,4 22

39 Districts İlçeler 8. l ve ilçelere göre il/ilçe merkezi, belde/köy nüfusu ve y ll k nüfus art h z, 2009 Population of province/, towns/ by provinces and districts and annual growth rate of population, 2009 Nüfus Y ll k nüfus art h z (1) Population Annual growth rate of population ( ) l ve ilçe district Ta ova ,7-16,1-27,3 Hamamözü ,2-9,2-3,4 Ankara ,1 26,5-111,8 Alt nda ,3-1,3 - Aya ,3 36,0 54,0 Bala ,9-172,9-228,9 Beypazar ,4 21,9-85,0 Çaml dere ,3-202,7-148,4 Çankaya ,3 11,3 - Çubuk ,2 19,0-51,7 Elmada ,2 1,2-45,0 Güdül ,1-109,8-52,8 Haymana ,4-57,5-181,1 Kalecik ,5-50,6-75,8 K z lcahamam ,2 2,6-48,7 Nall han ,3-3,6-16,6 Polatl ,5 75,6-121,9 ereflikoçhisar ,5 46,9-94,8 Yenimahalle ,8 25,8 - Gölba ,3 44,6-379,9 Keçiören ,2 21,2 - Mamak ,6 23,6 - Sincan ,6 25,6 - Kazan ,0 7,2-16,2 Akyurt ,5 17,5-21,0 Etimesgut ,4 101,4 - Evren ,2-178,0-143,6 Pursaklar ,5 93,5 - Antalya ,0 45,6 1,9 Akseki ,8 168,0 132,5 Alanya ,7 39,0 27,1 Elmal ,4 2,5-20,0 Finike ,2-4,0-10,8 Gazipa a ,3 14,6-23,0 Gündo mu ,5-51,4 86,7 Ka ,4 81,2 27,6 Korkuteli ,8 17,2 26,6 Kumluca ,6 30,3-14,1 Manavgat ,4 66,9-52,3 23

40 İlçeler Districts 8. l ve ilçelere göre il/ilçe merkezi, belde/köy nüfusu ve y ll k nüfus art h z, 2009 Population of province/, towns/ by provinces and districts and annual growth rate of population, 2009 Nüfus Y ll k nüfus art h z (1) Population Annual growth rate of population ( ) l ve ilçe district Serik ,5 67,5 10,3 Demre ,6-5,6-35,0 brad ,7-123,3-128,9 Kemer ,0 38,9-32,3 Aksu ,9 62,5 19,2 Dö emealt ,0 9,0-22,4 Kepez ,3 19,6 54,3 Konyaalt ,3 155,7-0,8 Muratpa a ,2 49,2 - Artvin ,0 4,4-18,3 Ardanuç ,6 9,2-16,0 Arhavi ,0 11,0-58,0 Merkez ,9 39,2-26,4 Borçka ,3 20,9-46,3 Hopa ,3-0,4-15,5 av at ,0-40,6 8,3 Yusufeli ,0-43,9-12,5 Murgul ,3-116,5 53,3 Ayd n ,0 30,4-8,7 Merkez ,0 46,7-8,2 Bozdo an ,3-1,2-21,9 Çine ,4 6,8-24,3 Germencik ,2 3,5 1,7 Karacasu ,5-0,3-21,9 Koçarl ,9 17,0-21,6 Ku adas ,3 49,9-24,9 Kuyucak ,8-14,4-19,0 Nazilli ,0 16,0 24,0 Söke ,3 18,9-20,2 Sultanhisar ,2 56,0-3,8 Yenipazar ,2-2,7-1,7 Buharkent ,2-9,2 1,9 ncirliova ,9 27,0 19,7 Karpuzlu ,0-39,8-20,7 Kö k ,1 7,7 6,8 Didim ,1 51,3-16,4 Bal kesir ,6 24,7-14,5 Ayval k ,8 28,7-10,8 Merkez ,7 47,8-7,4 Balya ,6-69,6-26,1 24

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11 MERKEZ TEŞKİLATI BOŞ LARINI GÖSTERİR TABLO İLİ İLÇESİ KURUM KURUMU SINIFI UNVAN DERECELERE GÖRE MÜNHAL LAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 214816 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ AHM AVUKAT 5935 1 3 3 2 5

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphaneleri, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kütüphane ve materyal sayısı

Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphaneleri, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kütüphane ve materyal sayısı Materyal türü-types of material Afiş, atlas, Kütüphane harita, mikrofilm, sayısı Video disket vb. Number Süreli kaset Posters, atlases, İBBS - 3. Düzey of public Kitap yayın CD DVD VCD Video maps, microfilms,

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ. Görme Engelliler Sın.öğr.

2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ. Görme Engelliler Sın.öğr. 2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ Din Kült. ve Ahl.Bil. Fen Bilgisi Giyim/Hazır Giyim/Moda Tas Görme Engelliler Sın.öğr. İlköğretim Öğr. İş Eğit.(İş

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 Yason Burnu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute SEÇİLMİŞ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES 17 TÜRKİYE TOPLAMI T 492828 1841546 289579 38293 6383 90333 24891 16433 2815 4121 15892 2408 78804 10864 5298 13555 49087 11534 3204 1625 3850 2855 TOTAL FOR TURKEY K 202734 762487 126623 16538 2530 37671

Detaylı

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60.

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60. 122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ Sıra No İli Erişim İlişkili Erişim Maden Grubu Alanı Ruhsat Safhası İhale Tarihi Saati Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07

Detaylı

* Bu illerde Personel Dağılım Cetveline (PDC) göre personel istihdamı planlanmamıştır.

* Bu illerde Personel Dağılım Cetveline (PDC) göre personel istihdamı planlanmamıştır. ANKARA İSTANBUL İZMİR KOCAELİ BURSA ADANA MERSİN MUĞLA * DENİZLİ ESKİŞEHİR EDİRNE * KAYSERİ TEKİRDAĞ BALIKESİR BOLU * TRABZON SAMSUN ARTVİN * ERZURUM ELAZIĞ ERZİNCAN * MALATYA ADIYAMAN BÖLGE GRUP SIRALAMASI

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ KAMU HASTANE BİRLİKLERİ 5 GENEL HİZMET BİLGİLERİ RAPORU BÜLTENİ www.tkhk.gov.tr 1 KAMU HASTANE BİRLİKLERİ GENEL HİZMET BİLGİLERİ RAPORU BÜLTENİ - 2015 Telif Hakkı Sahibi: Türkiye Kamu neleri Kurumu, 2016.

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE EBE ADANA İZMİR ANKARA MERSİN KOCAELİ DENİZLİ ESKİŞEHİR KAYSERİ EDİRNE AYDIN ZONGULDAK BALIKESİR TEKİRDAĞ SAKARYA MUĞLA KONYA ANTALYA YALOVA ÇANAKKALE UŞAK KIRKLARELİ AFYONKARAHİSAR BOLU OSMANİYE GİRESUN

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi On5yirmi5.com Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi Hangi şehrin yaşam standartları daha yüksek, hangi şehirde yaşam daha kolay? Yayın Tarihi : 11 Kasım 2012 Pazar (oluşturma : 2/6/2016) Aylık iş ve

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ocak/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ocak/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü COK ACELE VE GÜNLÜDÜR Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri...KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Milli Eğitim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm 1.1. ANADOLU ÇAĞLARI... 1 1.1.1. Tarih Öncesi Çağ... 1 1.1.1.1. Yontma Taş Devri (Paleolitik)... 1 1.1.1.2. Orta Taş Devri (Mezolitik)... 2 1.1.1.3. Cilalı Taş Devri (Neolitik)...

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) ADANA İZMİR GAZİANTEP ANKARA MERSİN ESKİŞEHİR KONYA ZONGULDAK ÇANAKKALE HATAY DENİZLİ TEKİRDAĞ YALOVA AYDIN EDİRNE ANTALYA KAYSERİ ISPARTA BOLU UŞAK BİLECİK

Detaylı

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ LAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 290220001 13309 290220003 13310 291520001 13539 291520003

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI ADI 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Teknikeri (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 90,89473 90,89473 210020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 2 0 77,67048 79,29027 210050001

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Tüketici

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

2013-DGS Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Sınav Merkezleri

2013-DGS Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Sınav Merkezleri İl Kodu/İl Adı Tercih Edilebilecek Sınav Merkezi Kodu / Sınav Merkezi Adı 01 ADANA 010 ADANA/MERKEZ 01 ADANA 310 HATAY/MERKEZ 02 ADIYAMAN 210 DİYARBAKIR/MERKEZ 02 ADIYAMAN 270 GAZİANTEP/MERKEZ 02 ADIYAMAN

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON GAZİANTEP (735) EK - 2 SÖZLEŞMELİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN POZİSYONLAR 2 DİYARBAKIR Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 230 15 10 1 1 1 1 4 263 3 DİYARBAKIR Diyarbakır 2 Nolu

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı EKİM-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı