içindekiler FC 300 Kullanma Kõlavuzu ! Bu İşletim Yönergeleri Nasõl Okunmalõ... 3 ! Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarõlar... 7 ! Nasõl Kurulur...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "içindekiler FC 300 Kullanma Kõlavuzu ! Bu İşletim Yönergeleri Nasõl Okunmalõ... 3 ! Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarõlar... 7 ! Nasõl Kurulur..."

Transkript

1 içindekiler! Bu İşletim Yönergeleri Nasõl Okunmalõ... 3 " Onaylar... 4 " Semboller... 5 " Kõsaltmalar... 5! Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarõlar... 7 " Yazõlõm Sürümü... 7 " Yüksek voltaj uyarõsõ... 8 " Güvenlik Yönergeleri... 8 " İstenmeyen Başlatmayõ Önleme... 8 " FC 302 yi Güvenli Durdurma... 8 " IT Şebekesi... 9! Nasõl Kurulur " Başlarken " Aksesuar Çantasõ " Mekanik Tesisatõ " Elektrik tesisatõ " Şebeke bağlantõsõ ve topraklama " Motor bağlantõsõ " Motor kablolarõ " Sigortalar " Kontrol terminallerine erişim " Elektrik Tesisatõ, Kontrol Terminalleri " MCT 10 Kurulum Yazõlõmõ " Elektrik tesisatõ, kontrol kablolarõ " Anahtar S201, S202 ve S " Sõkõştõrma Torku " Son Kurulum ve Test " Ek Bağlantõlar " 24 V yedekleme seçeneği " Kodlayõcõ Seçeneği MCB " Röle Seçeneği MCB " Yük paylaşõmõ " Fren Bağlantõsõ Seçeneği " Röle bağlantõsõ " Mekanik Frenin denetimi " Motor termal korumasõ... 33! Nasõl Programlanõr " Yerel Denetim Panosu " Yerel Denetim Panosu nda Programlama " Parametre Anahtarlarõnõn Hõzlõ Aktarõmõ " Varsayõlan Ayara Dön " Ekran Karşõtlõğõnõ Ayarlama " Bağlantõ Örnekleri " Başlatma/Durdurma " Darbe Başlatma/Durdurma " Hõz artõrma/azaltma " Potansiyometre Referansõ " Temel Parametreler

2 " Parametre listeleri... 42! Genel Belirtimler... 59! Sorun Giderme " Uyarõlar/Alarm Mesajlarõ... 65! Dizin

3 Bu İşletim Yönergeleri Nasõl Okunmalõ " Bu İşletim Yönergeleri nasõl okunmalõ? Bu İşletim Yönergeleri, VLT AutomationDrive FC 300 ürününüzü çalõştõrmanõza, kurmanõza, programlamanõza ve ürünle ilgili sorunlarõ gidermenize yardõmcõ olur. FC 300 ürünü, iki farklõ mil performans düzeyiyle sunulur. FC 301, skalerden (U/f) VVC+ ya kadar, FC 302 ise skalerden (U/f) to servo performansõna kadar değişiklik gösterir. BU İşletim Yönergeleri hem FC 301 i, hem de FC 302 yi kapsamaktadõr. Bilgilerin her iki seriyi de kapsadõğõ durumlarda, FC 300 ürününden bahsedilmektedir. Aksi taktirde, FC 301 veya FC 302 den bahsedilmektedir. Bölüm 1, Bu İşletim Yönergeleri nasõl okunmalõ?, kõlavuzu tanõtõr vebubelgelerde kullanõlan onaylar, semboller ve kõsaltmalar hakkõnda size bilgi verir. Bu İşletim Yönergeleri nasõl okunmalõ için sayfa ayõrõcõ. Bölüm 2, Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarõlar, FC300 üdoğru kullanma hakkõnda yönergeler verir. Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarõlar için sayfa ayõrõcõ. Bölüm 3, Nasõl Kurulur, mekanik ve teknik tesisat için size yol gösterir. Nasõl Kurulur için sayfa ayõrõcõ 3

4 Bu İşletim Yönergeleri Nasõl Okunmalõ Bölüm 4, Nasõl Programlanõr, FC 300 ün Yerel Denetim Panosu üzerinden nasõl işletildiğini ve programlandõğõnõ gösterir. Nasõl Programlanõr içinsayfaayõrõcõ. Bölüm 5, Genel Belirtimler, FC300hakkõnda teknik veriler sağlar. Genel Belirtimler için sayfa ayõrõcõ. Bölüm 6, Sorun Giderme, FC 300 ü kullanõrken oluşabilen sorunlarõn çözümünde size yardõmcõ olur. Sorun giderme için sayfa ayõrõcõ. FC 300 için kullanõlabilen belgeler - VLT AutomationDrive FC 300 İşletim Yönergeleri, sürücüyü hazõrlamak ve çalõştõrmak için gereken bilgileri sağlar. - VLT AutomationDrive FC 300 Tasarõm Kõlavuzu, sürücüyle ve müşteri tasarõm ve uygulamalarõyla ilgili tüm teknik bilgileri sağlar. - VLT AutomationDrive FC 300 Profibus İşletim Yönergeleri, sürücüyü Profibus fieldbus üzerinden denetlemek, izlemek ve programlamak için gereken bilgileri sağlar. - VLT AutomationDrive FC 300 DeviceNet İşletim Yönergeleri, sürücüyü DeviceNet fieldbus üzerinden denetlemek, izlemek ve programlamak için gereken bilgileri sağlar. - VLT AutomationDrive FC 300 MCT 10 İşletim Yönergeleri, kurulum hakkõnda ve yazõlõmõ bir bilgisayarda kullanma hakkõnda bilgi sağlar. - VLT AutomationDrive FC 300 IP21 / TYPE 1 Yönergesi, IP21 / TYPE 1 seçeneğini yüklemek için bilgiler sağlar. - VLT AutomationDrive FC V DC Yedekleme Yönergesi, 24 V DC Yedekleme seçeneğini yüklemek için bilgiler sağlar. Danfoss Drives teknik belgeleri adresinde çevrimiçi olarak da kullanõlabilir. " Onaylar 4

5 Bu İşletim Yönergeleri Nasõl Okunmalõ " Semboller Bu İşletim Yönergelerinde kullanõlan semboller. Not!: Okuyucunun not etmesi gereken şeyleri belirtir. Genel bir uyarõ belirtir. Yüksek voltaj uyarõsõ belirtir. Varsayõlan ayarõ belirtir " Kõsaltmalar Alternatif akõm AC Amerikan kablo çapõ AWG Amper/AMP A Otomatik Motor Adaptasyonu AMA Akõm sõnõrõ I LIM Santigrat C Doğru akõm DC Sürücüye Bağlõ D-TYPE Elektronik Termistör Rölesi ETR Frekans Dönüştürücü FC Gram g Hertz Hz Kilohertz khz Yerel Denetim Panosu LCP Metre m Miliamper ma Milisaniye ms Dakika min Hareket Denetim Aracõ MCT Motor Türüne Bağlõ M-TYPE Nanofarad nf Newton Metreler Nm Nominal motor akõmõ I M,N Nominal motor frekansõ f M,N Nominal motor gücü P M,N Nominal motor voltajõ U M,N Parametre par. NominalÇeviriciÇõkõş Akõmõ I INV Dakika Başõna Devir Sayõsõ RPM Saniye s Tork sõnõrõ T LIM Volt V 5

6 Bu İşletim Yönergeleri Nasõl Okunmalõ 6

7 Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarõlar FC BA

8 Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarõlar " Yüksek voltaj uyarõsõ Dönüştürücü şebekeye bağlandõğõnda FC 300 ün voltajõ tehlikelidir. Motorun veya VLT nin yanlõş takõlmasõ, donanõma zarar verebilir, ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Sonuçta, bu kõlavuzdaki yönergelerin yanõ sõra yerel ve ulusal kurallara ve güvenlik yönetmeliklerine uyulmasõ zorunludur. " Güvenlik Yönergeleri FC 300 ün düzgün şekilde toprak hattõna bağlandõğõndan emin olun. FC 300 şebekeye bağlõyken şebeke fişlerini veya motor fişlerini çõkarmayõn. Kullanõcõlarõ, besleme voltajõna karşõ koruyun. Motoru, ulusal ve yerel düzenlemelere uygun olarak aşõrõ yüklemeye karşõ koruyun. Motor aşõrõ yük korumasõ, varsayõlan ayarlarda bulunmaz. Bu işlevi eklemek için, 1-90 Motor termal korumasõ parametresinin değerini ETR alarmõ veya ETR uyarõsõ olarak ayarlayõn. Kuzey Amerika pazarõ için: ETR işlevleri, NEC ye uygun olarak sõnõf 20 motor aşõrõ yük korumasõ sağlar. Toprak kaçak akõmõ 3.5 ma yõ aşõyor. [OFF] anahtarõ bir güvenlik anahtarõ değildir. FC 300 ün şebekeden bağlantõsõnõ kesmez. " Onarõm işine başlamadan önce 1. FC 300 ün şebekeden bağlantõsõnõ kesin 2. DC bus terminalleri 88 ve 89 un bağlantõsõnõ kesin 3. En az 4 dakika bekleyin 4. Motor fişlerini çõkarõn " İstenmeyen Başlatmayõ Önleme FC 300 şebekeye bağlõyken, dijital komutlar, bus komutlarõ, referanslar veya LCP kullanõlarak motor başlatõlabilir/durdurulabilir. Kişisel güvenlik koşullarõ istenmeyen başlatmanõn önlenmesini gerektirdiğinde FC 300 ün şebekeden bağlantõsõnõ kesin. İstenmeyen başlatmayõ önlemek için, parametreleri değiştirmeden önce her zaman [OFF] anahtarõnõ etkinleştirin. Terminal 37 kapatõlmadõğõ sürece, elektronik bir arõza, geçici aşõrõ yük, şebeke beslemesinde bir arõza veya kayõp motor bağlantõsõ, durdurulmuş motorun başlatõlmasõna neden olabilir. " FC 302 yi Güvenli Durdurma FC 302, gücü keserek Denetimsiz Durdurma (IEC taslağõnda tanõmlandõğõ gibi) veya Durdurma Kategorisi 0 (EN de tanõmlandõğõ gibi) Tanõmlanmõş Güvenlik İşlevini gerçekleştirebilir. EN deki Güvenlik Kategorisi 3 gereklerine uygun olarak tasarlanmõş ve onaylanmõştõr. Bu işlev, Güvenli Durdurma olarak tanõmlanõr. Güvenli Durdurma işlevini EN deki Güvenlik Kategorisi 3 e uygun bir şekilde kurmak ve kullanmak için, FC 300 Dizayn Kõlavuzu MG.33.BX.YY deki ilgili bilgi ve yönergeler uygulanmalõdõr! İşletim Yönergeleri ndeki bilgi ve yönergeler, Güvenli Durdurma işlevinin doğru ve güvenli kullanõmõ için yeterli değildir! 8

9 Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarõlar Genel uyarõ 130BA Kaçak akõm FC 300 den toprak kaçak akõmõ 3,5 ma yõ aşar. Toprak kablosunun toprak bağlantõsõna (terminal 95) iyi bir mekanik bağlantõsõ olmasõnõ sağlamak için, kablo kesitinin en az 10 mm2 olmasõ veya 2 nominal toprak telinin ayrõ ayrõ uçlandõrõlmasõ gerekir. Kaçak akõm aygõtõ Bu ürün, koruyucu iletkende d.c. akõmõna neden olabilir. Ek koruma için kaçak akõm aygõtõ (RCD) kullanõldõğõnda, bu ürünün beslemetarafõnda yalnõzca B Türü (süre gecikmeli) bir RCD kullanõlmalõdõr. Ayrõca bkz: RCD Application Note MN.90.GX.02. FC 300 ün koruyucu topraklamasõ ve RCD lerin kullanõmõnõn herzamanulusalveyerel düzenlemelere uygun olmasõ gerekir. RFI filtreleri olan 400-V birimleri, faz ve toprak arasõndaki voltajõ 440 V dan fazla olan şebeke kaynaklarõna bağlamayõn. IT şebekesi ve delta toprak (topraklõ ayak) için, şebeke voltajõ faz ve toprak arasõnda 440 V aşabilir. Par RFI 1, dahili RFI kapasitesinin ara devre bağlantõlarõnõ kesmek için kullanõlabilir. 9

10 Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarõlar 10

11 Nasõl Kurulur " Nasõl Kurulur Hakkõnda Bu bölüm, güç terminallerine ve kontrol kartõ terminallerine ve bu terminallerden mekanik ve elektrik tesisatlarõnõ kapsar. Seçeneklerin elektrik tesisatlarõ ilgili "Seçenek Kõlavuzu"nda açõklanmaktadõr. " Başlarken Aşağõda açõklanan adõmlarõ izleyerek, FC 300 ün hõzlõ ve EMC açõsõndan doğru olarak kurulmasõnõ gerçekleştirebilirsiniz. Birimi kurmaya başlamadan önce güvenlik yönergelerini okuyun. Şebeke, motor, başlatma/durdurma anahtarõ ve hõz ayarlamasõ için potansiyometreyi içeren temel montajõ gösteren diyagram. 11

12 Nasõl Kurulur " Aksesuar Çantasõ FC 300 Aksesuar Çantasõ na aşağõdaki parçalar dahil edilmiştir. " Mekanik Tesisatõ Mekanik boyutlar Çerçeve boyutu A2-2,2 kw ( V) 0,37-4,0 kw ( V) Çerçeve boyutu A3 3,0-3,7 kw ( V) 5,5-7,5 kw ( V) 0,75-7,5 kw ( V) Yükseklik Arka plaka A 268 mm 268 mm yüksekliği Montaj delikleri a 257 mm 257 mm arasõndaki mesafe Genişlik Arka plaka genişliği B 90 mm 130 mm Montaj delikleri b 70 mm 110 mm arasõndaki mesafe Derinlik Arka plakadan öne C 220 mm 220 mm A/B seçeneği ile 220 mm 220 mm Seçeneksiz 205 mm 205 mm Cvata delikleri c 8,0 mm 8,0 mm d ø11mm ø11mm e ø5,5mm ø5,5mm f 6,5 mm 6,5 mm Maks. ağõrlõk 4,9 kg 6,6 kg FC 300 IP20 - mekanik boyutlar için tabloya bakõn. 12

13 Nasõl Kurulur IP 21/IP 4X/ TYPE 1 Muhafaza Kiti IP 21/IP 4X/ TYPE 1 muhafaza kiti, biri sac ve biri plastik olmak üzere iki bölümden oluşur. Sac bölüm, elektrik kanallarõnõn tespitplakasõ olarak kullanõlõr veõsõ alõcõnõn altkõsmõna takõlõdõr. Plastik bölüm, elektrik fişlerindeki elektrik yüklü parçalardan korumak için kullanõlõr. Mekanik boyutlar Çerçeve boyutu A2 Çerçeve boyutu A3 Yükseklik A 375 mm 375 mm Genişlik B 90 mm 130 mm Arka plakadan öne alt derinlik C 202 mm 202 mm Arka plakadan öne üst derinlik D 207 mm 207 mm (seçeneksiz) Arka plakadan öne üst derinlik (seçenekli) D 222 mm 222 mm IP 21/IP 4X/ TYPE 1 üst ve alt montajõ için - FC 300 ile birlikte verilen Seçenek Kõlavuzu na bakõn. IP 21/IP 4x/ TYPE 1 muhafaza kitinin mekanik boyutlarõ 1. Delikleri verilen ölçülere uygun bir şekilde delin. 2. FC 300 ü monte etmek istediğiniz zemine uygun cõvatalar temin etmeniz gerekir. Dört cõvatanõn tümünü yeniden sõkõn. FC 300 IP20 yan yana kurulum olanağõ verir. Soğutma gerekli olduğundan, FC 300 ün üstünde ve altõnda en az 100 mm hava boşluğu bõrakõlmasõ gerekir. 13

14 Nasõl Kurulur " Elektrik tesisatõ " Şebeke bağlantõsõ ve topraklama Not!: Güç için fiş konektörü çõkarõlabilir. 1. FC 300 ün düzgün şekilde topraklandõğõndan emin olun. Toprak bağlantõsõna bağlayõn (terminal 95). Aksesuar çantasõndan aldõğõnõz vidayõ kullanõn. 2. Aksesuar çantasõndan aldõğõnõz fiş konektörü 91, 92, 93 ü FC 300 ün altõna yerleştirin. 3. Şebeke tellerini şebeke fiş konektörüne bağlayõn. Şebekeye bağlama ve topraklama. Not!: Şebeke voltajõnõn, FC 300 plakasõndaki şebeke voltajõna uygun olmasõna dikkat edin. RFI filtreleri olan 400-V birimleri, faz ve toprak arasõndaki voltajõ 440 V dan fazla olan şebeke kaynaklarõna bağlamayõn. IT şebekesi ve delta toprak (topraklõ ayak) için, şebeke voltajõ faz ve toprak arasõnda 440 V aşabilir. Şebeke ve topraklama terminalleri. 14

15 Nasõl Kurulur " Motor bağlantõsõ Not!: Motor kablosu blendajlõ/zõrhlõ olmalõdõr. Blendajsõz/zõrhsõz kablo kullanõlõrsa, bazõ EMC koşullarõna uyulmamõş olur. Daha fazla bilgi için VLT AutomationDrive FC 300 Tasarõm Kõlavuzu ndaki EMC belirtimleri ne bakõn. 1. dekuplaj plakasõnõ aksesuar çantasõndan aldõğõnõz vidalar ve pullarla FC 300 ün altõna sabitleyin. 2. Motor kablosunu 96 (U), 97 (V), 98 (W) numaralõ terminallere takõn. 3. Aksesuar çantasõndan aldõğõnõz vidalarla dekuplaj plakasõndaki toprak bağlantõsõna (terminal 99) bağlayõn (U), 97 (V), 98 (W) numaralõ terminalleri ve motor kablosunu MOTOR etiketli terminallere takõn. 5. Blendajlõ kabloyu, aksesuar çantasõndan aldõğõnõz vidalar ve pullarla dekuplaj plakasõna sabitleyin. 15

16 Nasõl Kurulur No Motor voltajõ, şebeke U V W voltajõnõn %0-100 ü. 3telmotorundõşõnda U1 V1 W1 W2 U2 V2 6telmotorundõşõnda, Delta bağlantõlõ U1 V1 W1 6telmotorundõşõnda, Yõldõz bağlantõlõ U2, V2, W2 ayrõ ayrõ birbirine bağlanacak (isteğebağlõ terminal bloğu) No. 99 Toprak bağlantõsõ PE Üç fazlõ asenkron standart motorlarõn hertürüfc 300 e bağlanabilir. Normal olarak küçük motorlar yõldõz bağlantõlõdõr (230/400 V, D/Y). Büyük motorlar delta bağlantõlõdõr (400/690 V, D/Y). Doğru bağlantõ modu ve voltaj için motor plakasõna bakõn. Not!: Faz yalõtõm kağõdõ veya voltaj beslemeli işletim için uygun olan başka bir yalõtõm takviyesi (frekans dönüştürücü gibi) bulunmayan motorlarda, FC 300 ün çõkõşõna bir LC filtresi takõn. " Motor kablolarõ Motor kablosu kesiti ve uzunluğunun doğru boyutlandõrõlmasõ için Genel Belirtimler bölümüne bakõn. Kablo kesitiyle ilgili ulusal ve yerel düzenlemelere her zaman uyun. Kullanõlan RFI filtresi için başka türlü belirtilmediği sürece, EMC emisyonu belirtimlerine uygun blendajlõ/zõrhlõ motor kablosu kullanõn. Gürültü düzeyini ve kaçak akõmlarõ azaltmak için motor kablosunu olabildiği kadarkõsa tutun. Motor kablosu blendajõnõ FC 300 ün dekuplaj plakasõna ve motorun madeni dolabõna bağlayõn. Blendaj bağlantõlarõnõ olasõ en büyük yüzey alanõyla yapõn (kablo kelepçesi). Bu, FC 300 de sağlanan tesisat aygõtlarõ kullanõlarak yapõlõr. Blendaj uçlarõnõn bükülmesini (bükülü kablo uçlarõ) önleyin; bu, yüksek frekans blendaj etkilerini bozar. Motor yalõtõcõsõ veya motor rölesi takmak için blendajõ bölmek gerekirse, blendajõn olasõ en düşük HF empedansõ ile sürdürülmesi gerekir. 16

17 Nasõl Kurulur " Sigortalar Şube devre korumasõ: Tesisatõn yangõna ve elektrikle ilgili tehlikelere karşõ korunmasõ için, tesisat, anahtar dişlisi, makine vb. donanõmda yer alan tüm şube devreler, ulusal / uluslararasõ yönetmeliklere uygun olarak kõsadevreyeveaşõrõ akõma karşõ korunmalõdõr. Kõsa devre korumasõ: Yangõn veya elektrikle ilgili tehlikeleri önlemek için frekans dönüştürücünün kõsa devreye karşõ korunmasõ gerekir. Danfoss, sürücüde bir dahili arõza oluşmasõ durumunda servis personelini ve diğer donanõmõ korumak için aşağõda belirtilen sigortalarõn kullanõlmasõnõ önermektedir. Frekans dönüştürücü, motor çõkõşõnda kõsa devre olmasõ durumunda tam kõsa devre korumasõ sağlamaktadõr. Aşõrõ akõm korumasõ: Tesisattaki kablolarõnaşõrõõsõnarak yangõn tehlikesinin ortaya çõkmasõnõ önlemek için, aşõrõ yüke karşõ koruma sağlayõn. Frekans dönüştürücü, kaynağayakõnaşõrõ yük korumasõnda (UL uygulamalarõ hariç) kullanõlabilen dahili bir aşõrõ akõm korumasõna sahiptir. Bkz: par Ayrõca, tesisatta aşõrõ akõm korumasõ sağlamak için sigortalar ve devre kesiciler de kullanõlabilir. Aşõrõ akõm korumasõ, her zaman ulusal yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmelidir. UL/cUL onaylarõna uygunluk bakõmõndan, aşağõdaki tablolara göre ön sigortalar kullanõn V FC 30X Bussmann Bussmann Bussmann SIBA Littel sigortasõ Ferraz- Ferraz- Shawmut Shawmut Type RK1 Type J Type T Type RK1 Type RK1 Type CC Type RK1 K2-K75 KTN-R10 JKS-10 JJN KLN-R10 ATM-R10 A2K-10R 1K1-2K2 KTN-R20 JKS-20 JJN KLN-R20 ATM-R20 A2K-20R 3K0-3K7 KTN-R30 JKS-30 JJN KLN-R30 ATM-R30 A2K-30R 17

18 Nasõl Kurulur V, V FC 30X Bussmann Bussmann Bussmann SIBA Littel sigortasõ Ferraz- Ferraz- Shawmut Shawmut Type RK1 Type J Type T Type RK1 Type RK1 Type CC Type RK1 K37-1K5 KTS-R10 JKS-10 JJS KLS-R10 ATM-R10 A6K-10R 2K2-4K0 KTS-R20 JKS-20 JJS KLS-R20 ATM-R20 A6K-20R 5K5-7K5 KTS-R30 JKS-30 JJS KLS-R30 ATM-R30 A6K-30R Bussmann tarafõndan sağlanan KTS sigortalarõ, 240 V frekans dönüştürücüleri için KTN nin yerine kullanõlabilir. Bussmann tarafõndan sağlanan FWH sigortalarõ, 240 V frekans dönüştürücüleri için FWX in yerine kullanõlabilir. LITTEL FUSE tarafõndan sağlanan KLSR sigortalarõ, 240 V frekans dönüştürücüleri için KLNR sigortalarõnõn yerine kullanõlabilir. LITTEL FUSE tarafõndan sağlanan L50S sigortalarõ, 240 V frekans dönüştürücüleri için L50S sigortalarõnõn yerine kullanõlabilir. FERRAZ SHAWMUT tarafõndan sağlanan A6KR sigortalarõ, 240 V frekans dönüştürücüleri için A2KR sigortalarõnõn yerinekullanõlabilir. FERRAZ SHAWMUT tarafõndan sağlanan A50X sigortalarõ, 240 V frekans dönüştürücüleri için A25X sigortalarõnõn yerine kullanõlabilir. UL uyumluluğu olmamasõ UL/cUL uyumluluğu zorunlu değilse, aşağõda belirtilen ve EN50178 uyumluluğu sağlayan sigortalarõn kullanõlmasõnõ öneririz: Önerilerin uygulanmamasõ, arõza durumunda frekans dönüştürücüde gereksiz hasara yol açabilir. Sigortalar, maksimum 100,000 A rms (simetrik), 500 V maksimum sağlama kapasitesine sahip bir devrede koruma sağlayacak şekilde tasarlanmalõdõr. FC 30X Maks. sigorta Voltaj Tür boyutu K25-K75 10A 1) V gg türü 1K1-2K2 20A 1) V gg türü 3K0-3K7 32A 1) V gg türü K37-1K5 10A 1) V gg türü 2K2-4K0 20A 1) V gg türü 5K5-7K5 32A 1) V gg türü 1) Maks. sigortalar - geçerli bir sigorta boyutu seçmek için ulusal/uluslararasõ yönetmeliklere bakõn. 18

19 Nasõl Kurulur " Kontrol terminallerine erişim Kontrol kablolarõnõn tüm terminalleri, FC 300 ün önündeki terminal kapağõnõn altõnda bulunur. Terminal kapağõnõ bir tornavidayla çõkarõn (çizimebakõn). " Elektrik Tesisatõ, Kontrol Terminalleri 1. Aksesuar çantasõndan aldõğõnõz terminalleri FC 300 ün ön tarafõna monte edin , 27 ve 37 numaralõ terminalleri kontrol kablosuyla +24 V ye (terminal 12/13) bağlayõn. Varsayõlan ayarlar: 18 = başlatma 27 = ters yanaşma 37 = ters güvenli durdurma Not!: Kabloyu terminale takmak için: 1. Yalõtõm malzemesini 9-10 mm kadar sökün 2. Kare şeklindeki deliğe bir tornavida sokun. 3. Kabloyu yandaki yuvarlak deliğe sokun. 4. Tornavidayõ çõkarõn. Kablo terminale takõlmõştõr. 19

20 Nasõl Kurulur Not!: Kabloyu terminalden çõkarmak için: 1. Kare şeklindeki deliğe bir tornavida sokun. 2. Kabloyu çekin. " MCT 10 Kurulum Yazõlõmõ Çizim referans numaralarõ: kutuplu fiş dijital G/Ç kutuplu fiş RS485 Bus kutuplu analog G/Ç. 4. USB Bağlantõsõ. Kontrol terminalleri 20

21 Nasõl Kurulur " Elektrik tesisatõ, kontrol kablolarõ Tüm elektrik terminallerini gösteren diyagram. Terminal 37, FC 301 e dahil edilmemiştir. Çok uzun kontrol kablolarõ ve analog sinyaller, nadiren ve tesisata bağlõ olarak, şebeke besleme kablolarõndan gelen gürültü nedeniyle 50/60 toprak çevrimlerine yol açabilir. Bu gerçekleşirse, blendajõ açmanõz veya blendaj ile şasi arasõnda bir 100 nf kondansatör takmanõz gerekebilir. Dijital ve analog giriş ve çõkõşlar, FC 300 ortak girişlerine (terminal 20, 55, 39) ayrõ ayrõ bağlanarak, bu iki gruptan gelen toprak akõmlarõnõn diğer gruplarõ etkilemesi engellenmelidir. Örneğin, dijital girişe geçilmesi analog giriş sinyalini bozabilir. 21

22 Nasõl Kurulur Not!: Kontrol kablolarõ blendajlõ/zõrhlõ olmalõdõr. 1. Blendajõ kontrol kablolarõ için FC 300 dekuplaj plakasõna bağlamak üzere aksesuar çantasõndan aldõğõnõz bir kelepçeyi kullanõn. Kontrol kablolarõnõn doğru uçlandõrõlmasõ için VLT AutomationDrive FC 300 Tasarõm Kõlavuzu ndaki Blendajlõ/zõrhlõ kontrol kablolarõnõ topraklama başlõklõ bölüme bakõn. " Anahtar S201, S202 ve S801 S201 (A53) ve S202 (A54) anahtarlarõ, sõrasõyla 53 ve 54 numaralõ analog giriş terminallerinin bir akõm (0-20 ma) veya voltaj ( V) konfigürasyonunu seçmek için kullanõlõr. Anahtar S801 (BUS TER.), RS-485 bağlantõ noktasõnda (terminal 68 ve 69) uçlandõrmayõ sağlamak için kullanõlabilir. Elektrik Tesisatõ bölümündeki Tüm elektrik terminallerini gösteren diyagram çizimine bakõn. Varsayõlan ayar: S201 (A53) = OFF (voltaj girişi) S202 (A54) = OFF (voltaj girişi) S801 (Bus uçlandõrmasõ) =OFF 22

23 Nasõl Kurulur " Sõkõştõrma Torklarõ Bağlõ terminalleri aşağõdaki torklarla sõkõştõrõn: FC 300 Bağlantõlar Tork (Nm) Motor, şebeke, fren, DC 2-3 Bus, Dekuplaj Plakasõ vidalarõ Toprak, 24 V DC 2-3 Röle

24 Nasõl Kurulur " Son Kurulum ve Test Kurulumu test etmek ve frekans dönüştürücünün çalõşmasõnõ sağlamak için şu adõmlarõ uygulayõn. Adõm 1. Motor plakasõnõ bulun. Not!: Motor, yõldõz (Y)veyadelta( ) bağlantõlõdõr. Bu bilgiler motor plakasõ verilerinde bulunur. Adõm 2. Motor plaka verilerini bu parametre listesine girin. Bu listeye erişmek için [QUICK MENU] anahtarõna basõn ve "Q2 Quick Setup" (Q2 Hõzlõ Kurulum) seçeneğini belirleyin. 1. Motor Gücü [kw] veya Motor Gücü [HP] par par Motor Voltajõ par Motor Frekansõ par Motor Akõmõ par Motor Nominal Hõzõ par Adõm 3. Otomatik Motor Adaptasyonunu (AMA) etkinleştirin AMA gerçekleştirilmesi, en iyi performansõ garantiler. AMA, motor modeli eşdeğer diyagramõndan gelen değerleri ölçer. 1. Terminal 37 yi terminal 12 ye bağlayõn. 2. Frekans dönüştürücüyü başlatõn veamapar.1-29 uetkinleştirin. 3. Tam veya indirgenmiş AMA arasõnda seçim yapõn. LC filtresi takõlõysa, yalnõzca indirgenmiş AMA yõ çalõştõrõn veyaamayordamõ sõrasõnda LC filtresini çõkarõn. 4. [OK] anahtarõna basõn. Ekranda "Press [Hand on] to start" (Başlatmak için [Hand on] anahtarõna basõn) mesajõ gösterilir. 5. [Hand on] anahtarõna basõn. Bir ilerleme çubuğu, AMA nõn devam edip etmediğini gösterir. 24

25 Nasõl Kurulur İşletim sõrasõnda AMA yõ durdurun 1. [OFF] tuşuna basõn -Frekansdönüştürücü alarm moduna girer ve ekranda AMA nõn kullanõcõ tarafõndan sonlandõrõldõğõ gösterilir. Başarõlõ AMA 1. Ekranda "AMA yõ bitirmek için [OK] anahtarõna basõn" gösterilir. 2. AMA durumundan çõkmak için [OK] anahtarõna basõn. Başarõsõz AMA 1. Frekans dönüştürücü alarm moduna girer. Alarmõn açõklamasõ Sorun Giderme bölümünde bulunabilir. 2. [Alarm Log] içindeki "Rapor Değeri", frekans dönüştürücü alarm moduna girmeden önce AMA tarafõndan yürütülen son ölçüm dizisini gösterir. Bu numara ve alarmõn açõklamasõ, sorun gidermede size yardõmcõ olur. Danfoss Service e başvurursanõz, numarayõ ve alarm açõklamasõnõ bildirmeyi unutmayõn. Not!: Başarõsõz AMA yaçoğunlukla yanlõş kaydedilmiş motor plakasõ verileri neden olur. Adõm 4. Hõz sõnõrõnõ ve rampa süresini ayarlayõn Hõz ve rampa süresi için istenen sõnõrlarõ ayarlayõn. Minimum Referans par Maksimum Referans par Motor Hõzõ Alt Sõnõrõ par veya 4-12 Motor Hõzõ Üst Sõnõrõ par veya 4-14 Hõzlanma Süresi 1 [s] par Yavaşlama Süresi 1 [s] par

26 Nasõl Kurulur " Ek Bağlantõlar " 24 V yedekleme seçeneği Terminal numaralarõ: Terminal 35: - dõş 24 V DC besleme. Terminal 36: + dõş 24 V DC besleme. 24 V yedekleme besleyicisine bağlantõ. 26

27 Nasõl Kurulur " Kodlayõcõ Seçeneği MCB102 Kodlayõcõ modülü, motor veya işlemden gelen geri beslemenin arabirime aktarõlmasõ için kullanõlõr. 17-xx grubundaki parametre ayarlarõ Kullanõm: VVC artõ kapalõ çevrim FluxVektörHõzõ denetimi Flux Vektör Torku denetimi SinCos geri beslemeli (Hiperface )süreklimõknatõs motoru Artõmlõ kodlayõcõ: 5 V TTL türü SinCos Kodlayõcõ: Stegmann/SICK (Hiperface ) Par. 17-1* ve par de parametre seçimi Frekans dönüştürücünün güç bağlantõsõ kesilmelidir. LCP yi, terminal kapağõnõ ve kõzağõ FC 30x den çõkarõn. MCB 102 seçeneğini B yuvasõna takõn. Kontrol kablolarõnõ bağlayõn ve kablolarõ kelepçeyle kasaya tespit edin. Genişletilmiş kõzağõ ve terminal kapağõnõ takõn. LCP yi yerine takõn. Frekans dönüştürücünün güç bağlantõsõnõ yapõn. Par. 17-* içindeki kodlayõcõ işlevlerini seçin. 27

28 Nasõl Kurulur Konektör Tanõmõ X31 Artõmlõ Kodlayõcõ SinCos Kodlayõcõ Hiperface Açõklama 1 NC 24 V Çõkõş 2 NC 8VÇõkõş 3 5VCC 5VÇõkõş 4 GND GND 5 Agirişi +COS Agirişi 6 Açevr. girişi REFCOS Açevr. girişi 7 Bgirişi +SIN Bgirişi 8 Bçevr. girişi REFSIN Bçevr. girişi 9 Zgirişi +Data RS485 Zgirişi VEYA+Data RS Zçevr. girişi -Data RS485 Zgirişi VEYA-Data RS NC NC Gelecekte kullanõm 12 NC NC Gelecekte kullanõm X de maks. 5V 28

29 Nasõl Kurulur " Röle Seçeneği MCB105 MCB 105 seçeneği, 3 adet sistem değişimi kontağõ içerir ve B seçenek yuvasõna takõlabilir. Elektrikle İlgili Veriler: Maks. terminal yükü (AC) V AC 2A Maks. terminal yükü (DC) V DC 1 A Min. terminal yükü (DC)... 5 V 10 ma Nominal yükte/min. yükte maks. anahtarlama hõzõ... 6 dak -1 /20 sn -1 MCB 105 seçeneğinin eklenmesi: İkili besleme uyarõsõ ÖNEMLİ 1. Etiket, gösterildiği gibilcpçerçevesineyerleştirilmelidir (ULonaylõ). 29

30 Nasõl Kurulur Frekans dönüştürücünün güç bağlantõsõ kesilmelidir. Röle terminallerindeki elektrik yüklü bağlantõlarõn güçbağlantõsõ kesilmelidir. LCP yi, terminal kapağõnõ ve kõzağõ FC 30x den çõkarõn. MCB 105 seçeneğini B yuvasõna takõn. Kontrol kablolarõnõ bağlayõn ve kablolarõ verilen kablo şeritleriyle kasaya tespit edin. Farklõ sistemler karõştõrõlmamalõdõr. Genişletilmiş kõzağõ ve terminal kapağõnõ takõn. LCP yi yerine takõn. Frekans dönüştürücünün güç bağlantõsõnõ yapõn. Par [6-8], 5-41 [6-8] ve 5-42 [6-8] içinde röle işlevlerini seçin. NB(Dizi[6]: röle7,dizi[7]: isröle8,dizi[8]: röle9) Elektrik yüklü parçalarõ ve PELV sistemlerini birleştirmeyin. 30

31 Nasõl Kurulur " Yük paylaşõmõ Ek sigorta ve AC bobini kullanarak tesisatõ genişletirseniz, yük paylaşõmõ ile birkaç FC 300 DC ara devresi bağlayabilirsiniz (çizime bakõn). Not!: Yük paylaşõm kablolarõ blendajlõ/zõrhlõ olmalõdõr. Blendajsõz/zõrhsõz kablo kullanõlõrsa, bazõ EMC koşullarõna uyulmamõş olur. Daha fazla bilgi için VLT AutomationDrive FC 300 Tasarõm Kõlavuzu ndaki EMC belirtimleri ne bakõn. Terminal 88 ile 89 arasõnda 975 V DC ye kadar voltaj düzeyleri oluşabilir. No Yük paylaşõmõ DC - DC + " Fren Bağlantõsõ Seçeneği Fren rezistörü bağlantõ kablosunun blendajlõ olmasõ gerekir. No Fren rezistörü R- R+ terminaller 1. Blendajõ frekans dönüştürücünün metal kasasõna ve fren rezistörünün dekuplaj plakasõna bağlamak için kablo kelepçeleri kullanõn. 2. Fren kablosunun kesitinin fren akõmõna uygun boyutta olmasõna dikkat edin. Not!: Terminallerin arasõnda 975 V DC ye 600 V AC) kadar voltajlar oluşabilir. Not!: Fren rezistöründe kõsa devre oluşursa, frekans dönüştürücünün şebeke elektrik bağlantõsõnõ bir şebeke anahtarõ veya kontaktör üzerinden keserek rezistörde güç kaybõnõ önleyin. Kontaktörü yalnõzca frekans dönüştürücü denetleyebilir. 31

32 Nasõl Kurulur " Röle bağlantõsõ Röle çõkõşlarõnõ ayarlamak için parametre grubu 5-4* Röleler e bakõn. No kapat (normal olarak açõk) aç (normal olarak kapalõ) kapat (normal olarak açõk) aç (normal olarak kapalõ) Röle bağlantõsõ için terminaller. " Mekanik Frenin denetimi Kaldõrma/indirme uygulamalarõnda elektromekanik bir freni denetleyebilmeniz gerekir. Röle çõkõşõ veya dijital çõkõş (terminal 27 ve 29) kullanarak freni denetleyin Örneğin yükün çok fazla olmasõ nedeniyle frekans dönüştürücü motoru destekleyemediği sürece çõkõşõ kapalõ (voltajsõz) tutun. Elektromekanik frenli uygulamalar için parametre 5-4* veya 5-3* te Mekanik fren denetimi ni seçin. Motor akõmõ, parametre 2-20 de önceden ayarlanmõş değeri aştõğõnda fren serbest bõrakõlõr. Çõkõş frekansõ, parametre 2-21 veya 2-22 de ayarlanan fren kavrama frekansõndan az olduğunda ve ancak frekans dönüştürücü bir durdurma komutunu yürütmekteyse fren geçirilir. Frekans dönüştürücü alarm modundaysa veya aşõrõ voltaj durumundaysa, mekanik fren derhal devreye girer. 32

33 Nasõl Kurulur " Motorlarõn paralelbağlantõsõ FC 300 paralel bağlantõlõ birkaç motoru denetleyebilir. Motorlarõn toplamakõm tüketimi,fc 300 için nominal çõkõş akõmõ I INV yi aşmamalõdõr. Küçük motorlarõn statordaki nispeten yüksek ohmik direncinin, başlatmada ve düşük rpm değerlerinde daha yüksek bir voltaj gerektirmesi nedeniyle, motor boyutlarõ arasõnda büyük farklõlõklar varsa, başlatmada ve düşük RPM değerlerinde sorunlar çõkabilir. FC 300 ün elektronik termal rölesi (ETR), motorlarõn paralel bağlandõğõ sistemlerde tek bir motor için motor korumasõ olarak kullanõlamaz. Her motorda veya tek tek termal rölelerde termistör gibi ek bir motor korumasõnõn sağlanmasõ gerekir. (Devre kesiciler koruma olarak uygun değildir). Not!: Motorlar paralel bağlanõrken parametre 1-02 Otomatik motor adaptasyonu (AMA) kullanõlamaz ve Parametre 1-01 Tork karakteristikleri nin Özel motor karakteristikleri olarak ayarlanmasõ gerekir. Daha fazla bilgi için VLT AutomationDrive FC 300 Tasarõm Kõlavuzu na bakõn. " Motor termal korumasõ FC 300 deki elektronik termal rölesi, parametre 1-26 Motor termal korumasõ, ETR Alarmõ na ayarlandõğõnda, parametre 1-23 Motor akõmõ, I M, N da nominal motor akõmõna ayarlandõğõnda (motor plakasõna bakõn) tek motor korumasõ için UL-onayõ almõştõr. 33

34 Nasõl Kurulur 34

35 Nasõl Programlanõr " Yerel Denetim Panosu nda Programlama Aşağõdaki yönergeler, bir grafik LCP ye (LCP 102) sahip olduğunuz kabul edilerek belirtilmiştir: Denetim panosu dört işlevsel gruba ayrõlõr: 1. Durum satõrlarõnõ içeren Grafik ekran. 2. Menü anahtarlarõ ve gösterge õşõklarõ - parametreleri değiştirmeveekranişlevleri arasõnda geçiş yapma. 3. Gezinme anahtarlarõ ve gösterge õşõklarõ (LED ler). 4. İşletim anahtarlarõ ve gösterge õşõklarõ (LED ler). Tüm veriler, [Status] görüntülenirken en çok beş işletim verisi gösterebilen grafiklcp ekranõnda görüntülenir. Ekran satõrlarõ: a. Durum satõrõ: Simge ve grafik görüntüleyen durum mesajlarõ. b. Satõr 1-2: Kullanõcõnõn tanõmladõğõ veya seçtiği verileri görüntüleyen operatör veri satõrlarõ. [Status] anahtarõna basõlarak en çok bir satõr dahaeklenebilir. c. Durum satõrõ: Metin görüntüleyen durum mesajlarõ. Ekran Kontrast Ayarõ Ekranõ koyulaştõrmak için [status] ve [ ] anahtarõna basõn Ekranõ parlaklaştõrmak için [status] ve [ ] anahtarõna basõn 35

Onaylar 4 Semboller 4 Kısaltmalar 5. Yüksek Voltaj 7 FC 300 Güvenli Durdurması 9 IT Şebekesi 13

Onaylar 4 Semboller 4 Kısaltmalar 5. Yüksek Voltaj 7 FC 300 Güvenli Durdurması 9 IT Şebekesi 13 içindekiler içindekiler 1 Bu İşletim Yönergeleri nasıl okunmalı? 3 Onaylar 4 Semboller 4 Kısaltmalar 5 2 Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarı 7 Yüksek Voltaj 7 FC 300 Güvenli Durdurması 9 IT Şebekesi 13

Detaylı

ac sürücüleri hızlı kılavuz

ac sürücüleri hızlı kılavuz vacon 10. ac sürücüleri hızlı kılavuz 1 vacon GÜVENLİK Bu hõzlõ kõlavuz, Vacon 10 frekans dönüştürücünüzün kolay şekilde kurulmasõ ve ayarlanmasõ ile ilgili temel adõmlarõ içerir. Sürücünüzü devreye almadan

Detaylı

w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc

w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc Kullanõcõ Kõlavuzu w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte verilen açõk garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki

Detaylı

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri Baskõ 7 İçerik Premier 412/816/832 Kurulum Kõlavuzu İçerik 1. Sisteme Genel Bakõş... 4 Sistemin

Detaylı

MICROMASTER 440. Parametre Listesi Issue 04/02. User Documentation 6SE6400-5BB00-0BP0

MICROMASTER 440. Parametre Listesi Issue 04/02. User Documentation 6SE6400-5BB00-0BP0 MICROMASTER 440 Parametre Listesi Issue 04/0 User Documentation 6SE6400-5BB00-0BP0 MICROMASTER 440 Dökümantasyonu Başlarken Kõlavuzu SDP ve BOP ile hõzlõ devreye alma için. İşletme Talimatlarõ MICROMASTER440

Detaylı

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Baskõ 02/2003 İşletme Kõlavuzu 1056 8077 / TR SEWEURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 3 Motorun Yapõsõ...

Detaylı

Devreye Alma ve Bakõm

Devreye Alma ve Bakõm 6302 256 /2002 TR Yetkili Servis için Devreye Alma ve Bakõm Kõlavuzu Yoğuşmalõ kazan Logano plus GB302 Devreye almadan ve bakõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

Optical Time Domain Reflectometers

Optical Time Domain Reflectometers Agilent Technologies Optical Time Domain Reflectometers Cep Kõlavuzu Agilent Technologies Bildirimler Bu belge telif haklarõ yasalarõ ile korunmuş ve yasal sahipleri bulunan bilgiler içermektedir. Tüm

Detaylı

hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200

hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200 hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200 hp LaserJet 2200 serisi yazõcõlar Kullanõm Kõlavuzu Telif Hakkõ ve Lisans Telif Hakkõ Hewlett-Packard Company 2001 Tüm Haklarõ Saklõdõr. Telif

Detaylı

Montaj, Bakõm ve Kullanma

Montaj, Bakõm ve Kullanma 72111000 09/2003 TR Montaj, Bakõm ve Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kombi Logamax U012-24/24 K/28 K Logamax U014-24/24 K Montaj, bakõm ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ACS550-01 Sürücüleri (0,75 110 kw) ACS550-U1 Sürücüleri (1 150 HP)

Kullanım Kılavuzu ACS550-01 Sürücüleri (0,75 110 kw) ACS550-U1 Sürücüleri (1 150 HP) DriveIT Alçak Gerilim AC Sürücüleri Kullanım Kılavuzu ACS550-01 Sürücüleri (0,75 110 kw) ACS550-U1 Sürücüleri (1 150 HP) 2 ACS550 Kullanım Kılavuzu ACS550 Sürücü Kılavuzları GENEL KILAVUZLAR ACS550-01/U1

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ACS550-01 Sürücüleri (0,75 110 kw) ACS550-U1 Sürücüleri (1 150 HP)

Kullanım Kılavuzu ACS550-01 Sürücüleri (0,75 110 kw) ACS550-U1 Sürücüleri (1 150 HP) Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüleri Kullanım Kılavuzu ACS550-01 Sürücüleri (0,75 110 kw) ACS550-U1 Sürücüleri (1 150 HP) 2 ACS550 Kullanım Kılavuzu ACS550 Sürücü Kılavuzları GENEL KILAVUZLAR ACS550-01/U1

Detaylı

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler Kullanõm Talimatlarõ Kopyalama Referansõ 1 2 3 4 5 6 Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Uyarõlar Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama...

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama... İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 8 Telefona genel bakõş, menüler, dolaşõm, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory

Detaylı

Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar

Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar Kurulumu ve Bakõmõ GENEL UYARI Eşzamansõz kafesli üç Bu dokümanda, kurulum, kullanõm ve bakõmla ilgili olarak alõnmasõ gerekli tedbirleri belirten, kullanõlmõştõr.

Detaylı

Motorola D1110 serisi

Motorola D1110 serisi Motorola D1110 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... yeni Motorola D1111 Dijital Kablosuz

Detaylı

PS-6400 PS-7300 PS-7900

PS-6400 PS-7300 PS-7900 Kullanõm Kõlavuzu Orjinal Kullanõm Kõlavuzu ÖNEMLİ Testereyi kullanmadan önce, bu kullanõm kitabõnõ dikkatle okuyun Güvenlik kurallarõna mutlaka uyunuz. Bu kitabõ her zaman elinizin altõnda bulundurun!

Detaylı

PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu

PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu PSE 18-600-70 PSE 18-600-70 PSE 18-600-70 Bu kılavuzun sahibi: 2 PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma

Detaylı

ABB makine sürücüleri. Donanım el kitabı ACS850-04 sürücü modülleri (0,37-45 kw, 0,5-60 hp)

ABB makine sürücüleri. Donanım el kitabı ACS850-04 sürücü modülleri (0,37-45 kw, 0,5-60 hp) ABB makine sürücüleri Donanım el kitabı ACS850-04 sürücü modülleri (0,37-45 kw, 0,5-60 hp) İlgili el kitapları listesi Sürücü donanım el kitapları ve kılavuzları Kod (İngilizce) Kod (Türkçe) ACS850-04

Detaylı

MICROMASTER. Kullanıcı Kılavuzu. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

MICROMASTER. Kullanıcı Kılavuzu. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com MICROMASTER Çalıştırma Talimatları Issue Release Kullanıcı Kılavuzu Genel Özet 1 Kurulum MICROMASTER 4 Devreye Alma 3 MICROMASTER 4 nin Kullanılması 4 Çalıştırma Talimatları Kullanıcı Kılavuzu Sistem

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU NXS/P FREKANS DÖNÜ TÜRÜCÜSÜ

KULLANICI KILAVUZU NXS/P FREKANS DÖNÜ TÜRÜCÜSÜ KULLANICI KILAVUZU NXS/P FREKANS DÖNÜ TÜRÜCÜSÜ 24-hour support +358 (0)40 837 1150 Email: vacon@vacon.com 9 2 vacon KURULUM VE BAŞLATMA SIRASINDA HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU NUN EN AZINDAN AŞAĞIDAKİ 10 AŞAMASI

Detaylı

MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler. İşletme Kõlavuzu 07/2003 1056 0173 / TR

MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler. İşletme Kõlavuzu 07/2003 1056 0173 / TR MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler 04/2000 Baskõ 07/2003 İşletme Kõlavuzu 1056 0173 / TR SEWEURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 4 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 2.1 Endüstriyel Redüktörlerin Taşõnmasõ...

Detaylı

VLT 2800 VLT 2800 İÇİNDEKİLER Emniyet kuralları.................... 2 Mekanik montaj..................... 5 Boyutlar..................6 Motor bağlantıları.................. 7 ebeke bağlantıları.........9

Detaylı

SINAMICS G120. SINAMICS G120C frekans dönüştürücü. İşletme kılavuzu 01/2011 SINAMICS. Answers for industry.

SINAMICS G120. SINAMICS G120C frekans dönüştürücü. İşletme kılavuzu 01/2011 SINAMICS. Answers for industry. SINAMICS G120 SINAMICS G120C frekans dönüştürücü İşletme kılavuzu 01/2011 SINAMICS Answers for industry. Güvenlik talimatları 1 Giriş 2 SINAMICS SINAMICS G120C İşletme kılavuzu Açıklama 3 Kurma 4 Devreye

Detaylı

ACSM1. Yazılım Kılavuzu ACSM1 Hız ve Tork Kontrol Programı

ACSM1. Yazılım Kılavuzu ACSM1 Hız ve Tork Kontrol Programı ACSM1 Yazılım Kılavuzu ACSM1 Hız ve Tork Kontrol Programı ACSM1 Hız ve Tork Kontrol Programı Yazılım Kılavuzu 3AUA0000036013 REV G TR GEÇERLİLİK TARİHİ: 30-09-2011 2011 ABB Oy. Tüm Hakları Saklıdır. 5

Detaylı

FRC-F. Asansörler Đçin. VVVF Tipi. Frekans Kontrol Cihazı. 9_545_823 Sayfa: 1

FRC-F. Asansörler Đçin. VVVF Tipi. Frekans Kontrol Cihazı. 9_545_823 Sayfa: 1 FRC-F Asansörler Đçin VVVF Tipi Frekans Kontrol Cihazı 9_545_823 Sayfa: 1 Đçindekiler 1 Önemli Açıklamalar... 7 1.1 Güvenlik Açıklamaları...7 1.2 Eski Sistemlerin Uyarlanması...7 1.3 Cihazın Montajı...7

Detaylı

WJ200 Serisi Sürücü Hızlı Başvuru Kılavuzu

WJ200 Serisi Sürücü Hızlı Başvuru Kılavuzu WJ200 Serisi Sürücü Hızlı Başvuru Kılavuzu Tek Fazlı Giriş Üç Fazlı Giriş Üç Fazlı Giriş 200V sınıfı 200V sınıfı 400V sınıfı Kılavuz Numarası: NT3251AX Mart 2012 Ayrıntılar için kullanıcı kılavuzuna başvurun

Detaylı

Kullanıcı Klavuzu. Boy 1... 5. 0,25 kw tan 37 kw a kadar 3 fazlı asenkron motorlar için değişken hızlı sürücü. Stok No: 0452-0061 Yayın No: 8

Kullanıcı Klavuzu. Boy 1... 5. 0,25 kw tan 37 kw a kadar 3 fazlı asenkron motorlar için değişken hızlı sürücü. Stok No: 0452-0061 Yayın No: 8 Kullanıcı Klavuzu Boy 1... 5 0,25 kw tan 37 kw a kadar 3 fazlı asenkron motorlar için değişken hızlı sürücü Stok No: 0452-0061 Yayın No: 8 Genel Bilgi Sürücü bağlantılarının veya çalışma parametreleri

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler ÖNSÖZ ISISO 6000/6100 serisi inverter satın aldığınız için teşekkür ederiz. Yüksek performans ihtiyaçlarını karşılamak için, ISISO 6000/6100 serisi çeviriciler düşük hızda ve düşük gürültü

Detaylı

FRENIC-Lift Hızlı Devreye Alma Kılavuzu. Dişlisiz ve Redüktörlü Makinalar İçin Asansör Sürücüsü. Tarih _ Versiyon 04/09/06_13

FRENIC-Lift Hızlı Devreye Alma Kılavuzu. Dişlisiz ve Redüktörlü Makinalar İçin Asansör Sürücüsü. Tarih _ Versiyon 04/09/06_13 FRENIC-Lift Hızlı Devreye Alma Kılavuzu Dişlisiz ve Redüktörlü Makinalar İçin Asansör Sürücüsü Tarih _ Versiyon 04/09/06_13 0 İçindekiler Giriş...3 0. DONANIM ÖZELLİKLERİ Ana terminaller...4 Kontrol terminalleri...5

Detaylı