içindekiler FC 300 Kullanma Kõlavuzu ! Bu İşletim Yönergeleri Nasõl Okunmalõ... 3 ! Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarõlar... 7 ! Nasõl Kurulur...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "içindekiler FC 300 Kullanma Kõlavuzu ! Bu İşletim Yönergeleri Nasõl Okunmalõ... 3 ! Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarõlar... 7 ! Nasõl Kurulur..."

Transkript

1 içindekiler! Bu İşletim Yönergeleri Nasõl Okunmalõ... 3 " Onaylar... 4 " Semboller... 5 " Kõsaltmalar... 5! Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarõlar... 7 " Yazõlõm Sürümü... 7 " Yüksek voltaj uyarõsõ... 8 " Güvenlik Yönergeleri... 8 " İstenmeyen Başlatmayõ Önleme... 8 " FC 302 yi Güvenli Durdurma... 8 " IT Şebekesi... 9! Nasõl Kurulur " Başlarken " Aksesuar Çantasõ " Mekanik Tesisatõ " Elektrik tesisatõ " Şebeke bağlantõsõ ve topraklama " Motor bağlantõsõ " Motor kablolarõ " Sigortalar " Kontrol terminallerine erişim " Elektrik Tesisatõ, Kontrol Terminalleri " MCT 10 Kurulum Yazõlõmõ " Elektrik tesisatõ, kontrol kablolarõ " Anahtar S201, S202 ve S " Sõkõştõrma Torku " Son Kurulum ve Test " Ek Bağlantõlar " 24 V yedekleme seçeneği " Kodlayõcõ Seçeneği MCB " Röle Seçeneği MCB " Yük paylaşõmõ " Fren Bağlantõsõ Seçeneği " Röle bağlantõsõ " Mekanik Frenin denetimi " Motor termal korumasõ... 33! Nasõl Programlanõr " Yerel Denetim Panosu " Yerel Denetim Panosu nda Programlama " Parametre Anahtarlarõnõn Hõzlõ Aktarõmõ " Varsayõlan Ayara Dön " Ekran Karşõtlõğõnõ Ayarlama " Bağlantõ Örnekleri " Başlatma/Durdurma " Darbe Başlatma/Durdurma " Hõz artõrma/azaltma " Potansiyometre Referansõ " Temel Parametreler

2 " Parametre listeleri... 42! Genel Belirtimler... 59! Sorun Giderme " Uyarõlar/Alarm Mesajlarõ... 65! Dizin

3 Bu İşletim Yönergeleri Nasõl Okunmalõ " Bu İşletim Yönergeleri nasõl okunmalõ? Bu İşletim Yönergeleri, VLT AutomationDrive FC 300 ürününüzü çalõştõrmanõza, kurmanõza, programlamanõza ve ürünle ilgili sorunlarõ gidermenize yardõmcõ olur. FC 300 ürünü, iki farklõ mil performans düzeyiyle sunulur. FC 301, skalerden (U/f) VVC+ ya kadar, FC 302 ise skalerden (U/f) to servo performansõna kadar değişiklik gösterir. BU İşletim Yönergeleri hem FC 301 i, hem de FC 302 yi kapsamaktadõr. Bilgilerin her iki seriyi de kapsadõğõ durumlarda, FC 300 ürününden bahsedilmektedir. Aksi taktirde, FC 301 veya FC 302 den bahsedilmektedir. Bölüm 1, Bu İşletim Yönergeleri nasõl okunmalõ?, kõlavuzu tanõtõr vebubelgelerde kullanõlan onaylar, semboller ve kõsaltmalar hakkõnda size bilgi verir. Bu İşletim Yönergeleri nasõl okunmalõ için sayfa ayõrõcõ. Bölüm 2, Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarõlar, FC300 üdoğru kullanma hakkõnda yönergeler verir. Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarõlar için sayfa ayõrõcõ. Bölüm 3, Nasõl Kurulur, mekanik ve teknik tesisat için size yol gösterir. Nasõl Kurulur için sayfa ayõrõcõ 3

4 Bu İşletim Yönergeleri Nasõl Okunmalõ Bölüm 4, Nasõl Programlanõr, FC 300 ün Yerel Denetim Panosu üzerinden nasõl işletildiğini ve programlandõğõnõ gösterir. Nasõl Programlanõr içinsayfaayõrõcõ. Bölüm 5, Genel Belirtimler, FC300hakkõnda teknik veriler sağlar. Genel Belirtimler için sayfa ayõrõcõ. Bölüm 6, Sorun Giderme, FC 300 ü kullanõrken oluşabilen sorunlarõn çözümünde size yardõmcõ olur. Sorun giderme için sayfa ayõrõcõ. FC 300 için kullanõlabilen belgeler - VLT AutomationDrive FC 300 İşletim Yönergeleri, sürücüyü hazõrlamak ve çalõştõrmak için gereken bilgileri sağlar. - VLT AutomationDrive FC 300 Tasarõm Kõlavuzu, sürücüyle ve müşteri tasarõm ve uygulamalarõyla ilgili tüm teknik bilgileri sağlar. - VLT AutomationDrive FC 300 Profibus İşletim Yönergeleri, sürücüyü Profibus fieldbus üzerinden denetlemek, izlemek ve programlamak için gereken bilgileri sağlar. - VLT AutomationDrive FC 300 DeviceNet İşletim Yönergeleri, sürücüyü DeviceNet fieldbus üzerinden denetlemek, izlemek ve programlamak için gereken bilgileri sağlar. - VLT AutomationDrive FC 300 MCT 10 İşletim Yönergeleri, kurulum hakkõnda ve yazõlõmõ bir bilgisayarda kullanma hakkõnda bilgi sağlar. - VLT AutomationDrive FC 300 IP21 / TYPE 1 Yönergesi, IP21 / TYPE 1 seçeneğini yüklemek için bilgiler sağlar. - VLT AutomationDrive FC V DC Yedekleme Yönergesi, 24 V DC Yedekleme seçeneğini yüklemek için bilgiler sağlar. Danfoss Drives teknik belgeleri adresinde çevrimiçi olarak da kullanõlabilir. " Onaylar 4

5 Bu İşletim Yönergeleri Nasõl Okunmalõ " Semboller Bu İşletim Yönergelerinde kullanõlan semboller. Not!: Okuyucunun not etmesi gereken şeyleri belirtir. Genel bir uyarõ belirtir. Yüksek voltaj uyarõsõ belirtir. Varsayõlan ayarõ belirtir " Kõsaltmalar Alternatif akõm AC Amerikan kablo çapõ AWG Amper/AMP A Otomatik Motor Adaptasyonu AMA Akõm sõnõrõ I LIM Santigrat C Doğru akõm DC Sürücüye Bağlõ D-TYPE Elektronik Termistör Rölesi ETR Frekans Dönüştürücü FC Gram g Hertz Hz Kilohertz khz Yerel Denetim Panosu LCP Metre m Miliamper ma Milisaniye ms Dakika min Hareket Denetim Aracõ MCT Motor Türüne Bağlõ M-TYPE Nanofarad nf Newton Metreler Nm Nominal motor akõmõ I M,N Nominal motor frekansõ f M,N Nominal motor gücü P M,N Nominal motor voltajõ U M,N Parametre par. NominalÇeviriciÇõkõş Akõmõ I INV Dakika Başõna Devir Sayõsõ RPM Saniye s Tork sõnõrõ T LIM Volt V 5

6 Bu İşletim Yönergeleri Nasõl Okunmalõ 6

7 Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarõlar FC BA

8 Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarõlar " Yüksek voltaj uyarõsõ Dönüştürücü şebekeye bağlandõğõnda FC 300 ün voltajõ tehlikelidir. Motorun veya VLT nin yanlõş takõlmasõ, donanõma zarar verebilir, ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Sonuçta, bu kõlavuzdaki yönergelerin yanõ sõra yerel ve ulusal kurallara ve güvenlik yönetmeliklerine uyulmasõ zorunludur. " Güvenlik Yönergeleri FC 300 ün düzgün şekilde toprak hattõna bağlandõğõndan emin olun. FC 300 şebekeye bağlõyken şebeke fişlerini veya motor fişlerini çõkarmayõn. Kullanõcõlarõ, besleme voltajõna karşõ koruyun. Motoru, ulusal ve yerel düzenlemelere uygun olarak aşõrõ yüklemeye karşõ koruyun. Motor aşõrõ yük korumasõ, varsayõlan ayarlarda bulunmaz. Bu işlevi eklemek için, 1-90 Motor termal korumasõ parametresinin değerini ETR alarmõ veya ETR uyarõsõ olarak ayarlayõn. Kuzey Amerika pazarõ için: ETR işlevleri, NEC ye uygun olarak sõnõf 20 motor aşõrõ yük korumasõ sağlar. Toprak kaçak akõmõ 3.5 ma yõ aşõyor. [OFF] anahtarõ bir güvenlik anahtarõ değildir. FC 300 ün şebekeden bağlantõsõnõ kesmez. " Onarõm işine başlamadan önce 1. FC 300 ün şebekeden bağlantõsõnõ kesin 2. DC bus terminalleri 88 ve 89 un bağlantõsõnõ kesin 3. En az 4 dakika bekleyin 4. Motor fişlerini çõkarõn " İstenmeyen Başlatmayõ Önleme FC 300 şebekeye bağlõyken, dijital komutlar, bus komutlarõ, referanslar veya LCP kullanõlarak motor başlatõlabilir/durdurulabilir. Kişisel güvenlik koşullarõ istenmeyen başlatmanõn önlenmesini gerektirdiğinde FC 300 ün şebekeden bağlantõsõnõ kesin. İstenmeyen başlatmayõ önlemek için, parametreleri değiştirmeden önce her zaman [OFF] anahtarõnõ etkinleştirin. Terminal 37 kapatõlmadõğõ sürece, elektronik bir arõza, geçici aşõrõ yük, şebeke beslemesinde bir arõza veya kayõp motor bağlantõsõ, durdurulmuş motorun başlatõlmasõna neden olabilir. " FC 302 yi Güvenli Durdurma FC 302, gücü keserek Denetimsiz Durdurma (IEC taslağõnda tanõmlandõğõ gibi) veya Durdurma Kategorisi 0 (EN de tanõmlandõğõ gibi) Tanõmlanmõş Güvenlik İşlevini gerçekleştirebilir. EN deki Güvenlik Kategorisi 3 gereklerine uygun olarak tasarlanmõş ve onaylanmõştõr. Bu işlev, Güvenli Durdurma olarak tanõmlanõr. Güvenli Durdurma işlevini EN deki Güvenlik Kategorisi 3 e uygun bir şekilde kurmak ve kullanmak için, FC 300 Dizayn Kõlavuzu MG.33.BX.YY deki ilgili bilgi ve yönergeler uygulanmalõdõr! İşletim Yönergeleri ndeki bilgi ve yönergeler, Güvenli Durdurma işlevinin doğru ve güvenli kullanõmõ için yeterli değildir! 8

9 Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarõlar Genel uyarõ 130BA Kaçak akõm FC 300 den toprak kaçak akõmõ 3,5 ma yõ aşar. Toprak kablosunun toprak bağlantõsõna (terminal 95) iyi bir mekanik bağlantõsõ olmasõnõ sağlamak için, kablo kesitinin en az 10 mm2 olmasõ veya 2 nominal toprak telinin ayrõ ayrõ uçlandõrõlmasõ gerekir. Kaçak akõm aygõtõ Bu ürün, koruyucu iletkende d.c. akõmõna neden olabilir. Ek koruma için kaçak akõm aygõtõ (RCD) kullanõldõğõnda, bu ürünün beslemetarafõnda yalnõzca B Türü (süre gecikmeli) bir RCD kullanõlmalõdõr. Ayrõca bkz: RCD Application Note MN.90.GX.02. FC 300 ün koruyucu topraklamasõ ve RCD lerin kullanõmõnõn herzamanulusalveyerel düzenlemelere uygun olmasõ gerekir. RFI filtreleri olan 400-V birimleri, faz ve toprak arasõndaki voltajõ 440 V dan fazla olan şebeke kaynaklarõna bağlamayõn. IT şebekesi ve delta toprak (topraklõ ayak) için, şebeke voltajõ faz ve toprak arasõnda 440 V aşabilir. Par RFI 1, dahili RFI kapasitesinin ara devre bağlantõlarõnõ kesmek için kullanõlabilir. 9

10 Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarõlar 10

11 Nasõl Kurulur " Nasõl Kurulur Hakkõnda Bu bölüm, güç terminallerine ve kontrol kartõ terminallerine ve bu terminallerden mekanik ve elektrik tesisatlarõnõ kapsar. Seçeneklerin elektrik tesisatlarõ ilgili "Seçenek Kõlavuzu"nda açõklanmaktadõr. " Başlarken Aşağõda açõklanan adõmlarõ izleyerek, FC 300 ün hõzlõ ve EMC açõsõndan doğru olarak kurulmasõnõ gerçekleştirebilirsiniz. Birimi kurmaya başlamadan önce güvenlik yönergelerini okuyun. Şebeke, motor, başlatma/durdurma anahtarõ ve hõz ayarlamasõ için potansiyometreyi içeren temel montajõ gösteren diyagram. 11

12 Nasõl Kurulur " Aksesuar Çantasõ FC 300 Aksesuar Çantasõ na aşağõdaki parçalar dahil edilmiştir. " Mekanik Tesisatõ Mekanik boyutlar Çerçeve boyutu A2-2,2 kw ( V) 0,37-4,0 kw ( V) Çerçeve boyutu A3 3,0-3,7 kw ( V) 5,5-7,5 kw ( V) 0,75-7,5 kw ( V) Yükseklik Arka plaka A 268 mm 268 mm yüksekliği Montaj delikleri a 257 mm 257 mm arasõndaki mesafe Genişlik Arka plaka genişliği B 90 mm 130 mm Montaj delikleri b 70 mm 110 mm arasõndaki mesafe Derinlik Arka plakadan öne C 220 mm 220 mm A/B seçeneği ile 220 mm 220 mm Seçeneksiz 205 mm 205 mm Cvata delikleri c 8,0 mm 8,0 mm d ø11mm ø11mm e ø5,5mm ø5,5mm f 6,5 mm 6,5 mm Maks. ağõrlõk 4,9 kg 6,6 kg FC 300 IP20 - mekanik boyutlar için tabloya bakõn. 12

13 Nasõl Kurulur IP 21/IP 4X/ TYPE 1 Muhafaza Kiti IP 21/IP 4X/ TYPE 1 muhafaza kiti, biri sac ve biri plastik olmak üzere iki bölümden oluşur. Sac bölüm, elektrik kanallarõnõn tespitplakasõ olarak kullanõlõr veõsõ alõcõnõn altkõsmõna takõlõdõr. Plastik bölüm, elektrik fişlerindeki elektrik yüklü parçalardan korumak için kullanõlõr. Mekanik boyutlar Çerçeve boyutu A2 Çerçeve boyutu A3 Yükseklik A 375 mm 375 mm Genişlik B 90 mm 130 mm Arka plakadan öne alt derinlik C 202 mm 202 mm Arka plakadan öne üst derinlik D 207 mm 207 mm (seçeneksiz) Arka plakadan öne üst derinlik (seçenekli) D 222 mm 222 mm IP 21/IP 4X/ TYPE 1 üst ve alt montajõ için - FC 300 ile birlikte verilen Seçenek Kõlavuzu na bakõn. IP 21/IP 4x/ TYPE 1 muhafaza kitinin mekanik boyutlarõ 1. Delikleri verilen ölçülere uygun bir şekilde delin. 2. FC 300 ü monte etmek istediğiniz zemine uygun cõvatalar temin etmeniz gerekir. Dört cõvatanõn tümünü yeniden sõkõn. FC 300 IP20 yan yana kurulum olanağõ verir. Soğutma gerekli olduğundan, FC 300 ün üstünde ve altõnda en az 100 mm hava boşluğu bõrakõlmasõ gerekir. 13

14 Nasõl Kurulur " Elektrik tesisatõ " Şebeke bağlantõsõ ve topraklama Not!: Güç için fiş konektörü çõkarõlabilir. 1. FC 300 ün düzgün şekilde topraklandõğõndan emin olun. Toprak bağlantõsõna bağlayõn (terminal 95). Aksesuar çantasõndan aldõğõnõz vidayõ kullanõn. 2. Aksesuar çantasõndan aldõğõnõz fiş konektörü 91, 92, 93 ü FC 300 ün altõna yerleştirin. 3. Şebeke tellerini şebeke fiş konektörüne bağlayõn. Şebekeye bağlama ve topraklama. Not!: Şebeke voltajõnõn, FC 300 plakasõndaki şebeke voltajõna uygun olmasõna dikkat edin. RFI filtreleri olan 400-V birimleri, faz ve toprak arasõndaki voltajõ 440 V dan fazla olan şebeke kaynaklarõna bağlamayõn. IT şebekesi ve delta toprak (topraklõ ayak) için, şebeke voltajõ faz ve toprak arasõnda 440 V aşabilir. Şebeke ve topraklama terminalleri. 14

15 Nasõl Kurulur " Motor bağlantõsõ Not!: Motor kablosu blendajlõ/zõrhlõ olmalõdõr. Blendajsõz/zõrhsõz kablo kullanõlõrsa, bazõ EMC koşullarõna uyulmamõş olur. Daha fazla bilgi için VLT AutomationDrive FC 300 Tasarõm Kõlavuzu ndaki EMC belirtimleri ne bakõn. 1. dekuplaj plakasõnõ aksesuar çantasõndan aldõğõnõz vidalar ve pullarla FC 300 ün altõna sabitleyin. 2. Motor kablosunu 96 (U), 97 (V), 98 (W) numaralõ terminallere takõn. 3. Aksesuar çantasõndan aldõğõnõz vidalarla dekuplaj plakasõndaki toprak bağlantõsõna (terminal 99) bağlayõn (U), 97 (V), 98 (W) numaralõ terminalleri ve motor kablosunu MOTOR etiketli terminallere takõn. 5. Blendajlõ kabloyu, aksesuar çantasõndan aldõğõnõz vidalar ve pullarla dekuplaj plakasõna sabitleyin. 15

16 Nasõl Kurulur No Motor voltajõ, şebeke U V W voltajõnõn %0-100 ü. 3telmotorundõşõnda U1 V1 W1 W2 U2 V2 6telmotorundõşõnda, Delta bağlantõlõ U1 V1 W1 6telmotorundõşõnda, Yõldõz bağlantõlõ U2, V2, W2 ayrõ ayrõ birbirine bağlanacak (isteğebağlõ terminal bloğu) No. 99 Toprak bağlantõsõ PE Üç fazlõ asenkron standart motorlarõn hertürüfc 300 e bağlanabilir. Normal olarak küçük motorlar yõldõz bağlantõlõdõr (230/400 V, D/Y). Büyük motorlar delta bağlantõlõdõr (400/690 V, D/Y). Doğru bağlantõ modu ve voltaj için motor plakasõna bakõn. Not!: Faz yalõtõm kağõdõ veya voltaj beslemeli işletim için uygun olan başka bir yalõtõm takviyesi (frekans dönüştürücü gibi) bulunmayan motorlarda, FC 300 ün çõkõşõna bir LC filtresi takõn. " Motor kablolarõ Motor kablosu kesiti ve uzunluğunun doğru boyutlandõrõlmasõ için Genel Belirtimler bölümüne bakõn. Kablo kesitiyle ilgili ulusal ve yerel düzenlemelere her zaman uyun. Kullanõlan RFI filtresi için başka türlü belirtilmediği sürece, EMC emisyonu belirtimlerine uygun blendajlõ/zõrhlõ motor kablosu kullanõn. Gürültü düzeyini ve kaçak akõmlarõ azaltmak için motor kablosunu olabildiği kadarkõsa tutun. Motor kablosu blendajõnõ FC 300 ün dekuplaj plakasõna ve motorun madeni dolabõna bağlayõn. Blendaj bağlantõlarõnõ olasõ en büyük yüzey alanõyla yapõn (kablo kelepçesi). Bu, FC 300 de sağlanan tesisat aygõtlarõ kullanõlarak yapõlõr. Blendaj uçlarõnõn bükülmesini (bükülü kablo uçlarõ) önleyin; bu, yüksek frekans blendaj etkilerini bozar. Motor yalõtõcõsõ veya motor rölesi takmak için blendajõ bölmek gerekirse, blendajõn olasõ en düşük HF empedansõ ile sürdürülmesi gerekir. 16

17 Nasõl Kurulur " Sigortalar Şube devre korumasõ: Tesisatõn yangõna ve elektrikle ilgili tehlikelere karşõ korunmasõ için, tesisat, anahtar dişlisi, makine vb. donanõmda yer alan tüm şube devreler, ulusal / uluslararasõ yönetmeliklere uygun olarak kõsadevreyeveaşõrõ akõma karşõ korunmalõdõr. Kõsa devre korumasõ: Yangõn veya elektrikle ilgili tehlikeleri önlemek için frekans dönüştürücünün kõsa devreye karşõ korunmasõ gerekir. Danfoss, sürücüde bir dahili arõza oluşmasõ durumunda servis personelini ve diğer donanõmõ korumak için aşağõda belirtilen sigortalarõn kullanõlmasõnõ önermektedir. Frekans dönüştürücü, motor çõkõşõnda kõsa devre olmasõ durumunda tam kõsa devre korumasõ sağlamaktadõr. Aşõrõ akõm korumasõ: Tesisattaki kablolarõnaşõrõõsõnarak yangõn tehlikesinin ortaya çõkmasõnõ önlemek için, aşõrõ yüke karşõ koruma sağlayõn. Frekans dönüştürücü, kaynağayakõnaşõrõ yük korumasõnda (UL uygulamalarõ hariç) kullanõlabilen dahili bir aşõrõ akõm korumasõna sahiptir. Bkz: par Ayrõca, tesisatta aşõrõ akõm korumasõ sağlamak için sigortalar ve devre kesiciler de kullanõlabilir. Aşõrõ akõm korumasõ, her zaman ulusal yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmelidir. UL/cUL onaylarõna uygunluk bakõmõndan, aşağõdaki tablolara göre ön sigortalar kullanõn V FC 30X Bussmann Bussmann Bussmann SIBA Littel sigortasõ Ferraz- Ferraz- Shawmut Shawmut Type RK1 Type J Type T Type RK1 Type RK1 Type CC Type RK1 K2-K75 KTN-R10 JKS-10 JJN KLN-R10 ATM-R10 A2K-10R 1K1-2K2 KTN-R20 JKS-20 JJN KLN-R20 ATM-R20 A2K-20R 3K0-3K7 KTN-R30 JKS-30 JJN KLN-R30 ATM-R30 A2K-30R 17

18 Nasõl Kurulur V, V FC 30X Bussmann Bussmann Bussmann SIBA Littel sigortasõ Ferraz- Ferraz- Shawmut Shawmut Type RK1 Type J Type T Type RK1 Type RK1 Type CC Type RK1 K37-1K5 KTS-R10 JKS-10 JJS KLS-R10 ATM-R10 A6K-10R 2K2-4K0 KTS-R20 JKS-20 JJS KLS-R20 ATM-R20 A6K-20R 5K5-7K5 KTS-R30 JKS-30 JJS KLS-R30 ATM-R30 A6K-30R Bussmann tarafõndan sağlanan KTS sigortalarõ, 240 V frekans dönüştürücüleri için KTN nin yerine kullanõlabilir. Bussmann tarafõndan sağlanan FWH sigortalarõ, 240 V frekans dönüştürücüleri için FWX in yerine kullanõlabilir. LITTEL FUSE tarafõndan sağlanan KLSR sigortalarõ, 240 V frekans dönüştürücüleri için KLNR sigortalarõnõn yerine kullanõlabilir. LITTEL FUSE tarafõndan sağlanan L50S sigortalarõ, 240 V frekans dönüştürücüleri için L50S sigortalarõnõn yerine kullanõlabilir. FERRAZ SHAWMUT tarafõndan sağlanan A6KR sigortalarõ, 240 V frekans dönüştürücüleri için A2KR sigortalarõnõn yerinekullanõlabilir. FERRAZ SHAWMUT tarafõndan sağlanan A50X sigortalarõ, 240 V frekans dönüştürücüleri için A25X sigortalarõnõn yerine kullanõlabilir. UL uyumluluğu olmamasõ UL/cUL uyumluluğu zorunlu değilse, aşağõda belirtilen ve EN50178 uyumluluğu sağlayan sigortalarõn kullanõlmasõnõ öneririz: Önerilerin uygulanmamasõ, arõza durumunda frekans dönüştürücüde gereksiz hasara yol açabilir. Sigortalar, maksimum 100,000 A rms (simetrik), 500 V maksimum sağlama kapasitesine sahip bir devrede koruma sağlayacak şekilde tasarlanmalõdõr. FC 30X Maks. sigorta Voltaj Tür boyutu K25-K75 10A 1) V gg türü 1K1-2K2 20A 1) V gg türü 3K0-3K7 32A 1) V gg türü K37-1K5 10A 1) V gg türü 2K2-4K0 20A 1) V gg türü 5K5-7K5 32A 1) V gg türü 1) Maks. sigortalar - geçerli bir sigorta boyutu seçmek için ulusal/uluslararasõ yönetmeliklere bakõn. 18

19 Nasõl Kurulur " Kontrol terminallerine erişim Kontrol kablolarõnõn tüm terminalleri, FC 300 ün önündeki terminal kapağõnõn altõnda bulunur. Terminal kapağõnõ bir tornavidayla çõkarõn (çizimebakõn). " Elektrik Tesisatõ, Kontrol Terminalleri 1. Aksesuar çantasõndan aldõğõnõz terminalleri FC 300 ün ön tarafõna monte edin , 27 ve 37 numaralõ terminalleri kontrol kablosuyla +24 V ye (terminal 12/13) bağlayõn. Varsayõlan ayarlar: 18 = başlatma 27 = ters yanaşma 37 = ters güvenli durdurma Not!: Kabloyu terminale takmak için: 1. Yalõtõm malzemesini 9-10 mm kadar sökün 2. Kare şeklindeki deliğe bir tornavida sokun. 3. Kabloyu yandaki yuvarlak deliğe sokun. 4. Tornavidayõ çõkarõn. Kablo terminale takõlmõştõr. 19

20 Nasõl Kurulur Not!: Kabloyu terminalden çõkarmak için: 1. Kare şeklindeki deliğe bir tornavida sokun. 2. Kabloyu çekin. " MCT 10 Kurulum Yazõlõmõ Çizim referans numaralarõ: kutuplu fiş dijital G/Ç kutuplu fiş RS485 Bus kutuplu analog G/Ç. 4. USB Bağlantõsõ. Kontrol terminalleri 20

21 Nasõl Kurulur " Elektrik tesisatõ, kontrol kablolarõ Tüm elektrik terminallerini gösteren diyagram. Terminal 37, FC 301 e dahil edilmemiştir. Çok uzun kontrol kablolarõ ve analog sinyaller, nadiren ve tesisata bağlõ olarak, şebeke besleme kablolarõndan gelen gürültü nedeniyle 50/60 toprak çevrimlerine yol açabilir. Bu gerçekleşirse, blendajõ açmanõz veya blendaj ile şasi arasõnda bir 100 nf kondansatör takmanõz gerekebilir. Dijital ve analog giriş ve çõkõşlar, FC 300 ortak girişlerine (terminal 20, 55, 39) ayrõ ayrõ bağlanarak, bu iki gruptan gelen toprak akõmlarõnõn diğer gruplarõ etkilemesi engellenmelidir. Örneğin, dijital girişe geçilmesi analog giriş sinyalini bozabilir. 21

22 Nasõl Kurulur Not!: Kontrol kablolarõ blendajlõ/zõrhlõ olmalõdõr. 1. Blendajõ kontrol kablolarõ için FC 300 dekuplaj plakasõna bağlamak üzere aksesuar çantasõndan aldõğõnõz bir kelepçeyi kullanõn. Kontrol kablolarõnõn doğru uçlandõrõlmasõ için VLT AutomationDrive FC 300 Tasarõm Kõlavuzu ndaki Blendajlõ/zõrhlõ kontrol kablolarõnõ topraklama başlõklõ bölüme bakõn. " Anahtar S201, S202 ve S801 S201 (A53) ve S202 (A54) anahtarlarõ, sõrasõyla 53 ve 54 numaralõ analog giriş terminallerinin bir akõm (0-20 ma) veya voltaj ( V) konfigürasyonunu seçmek için kullanõlõr. Anahtar S801 (BUS TER.), RS-485 bağlantõ noktasõnda (terminal 68 ve 69) uçlandõrmayõ sağlamak için kullanõlabilir. Elektrik Tesisatõ bölümündeki Tüm elektrik terminallerini gösteren diyagram çizimine bakõn. Varsayõlan ayar: S201 (A53) = OFF (voltaj girişi) S202 (A54) = OFF (voltaj girişi) S801 (Bus uçlandõrmasõ) =OFF 22

23 Nasõl Kurulur " Sõkõştõrma Torklarõ Bağlõ terminalleri aşağõdaki torklarla sõkõştõrõn: FC 300 Bağlantõlar Tork (Nm) Motor, şebeke, fren, DC 2-3 Bus, Dekuplaj Plakasõ vidalarõ Toprak, 24 V DC 2-3 Röle

24 Nasõl Kurulur " Son Kurulum ve Test Kurulumu test etmek ve frekans dönüştürücünün çalõşmasõnõ sağlamak için şu adõmlarõ uygulayõn. Adõm 1. Motor plakasõnõ bulun. Not!: Motor, yõldõz (Y)veyadelta( ) bağlantõlõdõr. Bu bilgiler motor plakasõ verilerinde bulunur. Adõm 2. Motor plaka verilerini bu parametre listesine girin. Bu listeye erişmek için [QUICK MENU] anahtarõna basõn ve "Q2 Quick Setup" (Q2 Hõzlõ Kurulum) seçeneğini belirleyin. 1. Motor Gücü [kw] veya Motor Gücü [HP] par par Motor Voltajõ par Motor Frekansõ par Motor Akõmõ par Motor Nominal Hõzõ par Adõm 3. Otomatik Motor Adaptasyonunu (AMA) etkinleştirin AMA gerçekleştirilmesi, en iyi performansõ garantiler. AMA, motor modeli eşdeğer diyagramõndan gelen değerleri ölçer. 1. Terminal 37 yi terminal 12 ye bağlayõn. 2. Frekans dönüştürücüyü başlatõn veamapar.1-29 uetkinleştirin. 3. Tam veya indirgenmiş AMA arasõnda seçim yapõn. LC filtresi takõlõysa, yalnõzca indirgenmiş AMA yõ çalõştõrõn veyaamayordamõ sõrasõnda LC filtresini çõkarõn. 4. [OK] anahtarõna basõn. Ekranda "Press [Hand on] to start" (Başlatmak için [Hand on] anahtarõna basõn) mesajõ gösterilir. 5. [Hand on] anahtarõna basõn. Bir ilerleme çubuğu, AMA nõn devam edip etmediğini gösterir. 24

25 Nasõl Kurulur İşletim sõrasõnda AMA yõ durdurun 1. [OFF] tuşuna basõn -Frekansdönüştürücü alarm moduna girer ve ekranda AMA nõn kullanõcõ tarafõndan sonlandõrõldõğõ gösterilir. Başarõlõ AMA 1. Ekranda "AMA yõ bitirmek için [OK] anahtarõna basõn" gösterilir. 2. AMA durumundan çõkmak için [OK] anahtarõna basõn. Başarõsõz AMA 1. Frekans dönüştürücü alarm moduna girer. Alarmõn açõklamasõ Sorun Giderme bölümünde bulunabilir. 2. [Alarm Log] içindeki "Rapor Değeri", frekans dönüştürücü alarm moduna girmeden önce AMA tarafõndan yürütülen son ölçüm dizisini gösterir. Bu numara ve alarmõn açõklamasõ, sorun gidermede size yardõmcõ olur. Danfoss Service e başvurursanõz, numarayõ ve alarm açõklamasõnõ bildirmeyi unutmayõn. Not!: Başarõsõz AMA yaçoğunlukla yanlõş kaydedilmiş motor plakasõ verileri neden olur. Adõm 4. Hõz sõnõrõnõ ve rampa süresini ayarlayõn Hõz ve rampa süresi için istenen sõnõrlarõ ayarlayõn. Minimum Referans par Maksimum Referans par Motor Hõzõ Alt Sõnõrõ par veya 4-12 Motor Hõzõ Üst Sõnõrõ par veya 4-14 Hõzlanma Süresi 1 [s] par Yavaşlama Süresi 1 [s] par

26 Nasõl Kurulur " Ek Bağlantõlar " 24 V yedekleme seçeneği Terminal numaralarõ: Terminal 35: - dõş 24 V DC besleme. Terminal 36: + dõş 24 V DC besleme. 24 V yedekleme besleyicisine bağlantõ. 26

27 Nasõl Kurulur " Kodlayõcõ Seçeneği MCB102 Kodlayõcõ modülü, motor veya işlemden gelen geri beslemenin arabirime aktarõlmasõ için kullanõlõr. 17-xx grubundaki parametre ayarlarõ Kullanõm: VVC artõ kapalõ çevrim FluxVektörHõzõ denetimi Flux Vektör Torku denetimi SinCos geri beslemeli (Hiperface )süreklimõknatõs motoru Artõmlõ kodlayõcõ: 5 V TTL türü SinCos Kodlayõcõ: Stegmann/SICK (Hiperface ) Par. 17-1* ve par de parametre seçimi Frekans dönüştürücünün güç bağlantõsõ kesilmelidir. LCP yi, terminal kapağõnõ ve kõzağõ FC 30x den çõkarõn. MCB 102 seçeneğini B yuvasõna takõn. Kontrol kablolarõnõ bağlayõn ve kablolarõ kelepçeyle kasaya tespit edin. Genişletilmiş kõzağõ ve terminal kapağõnõ takõn. LCP yi yerine takõn. Frekans dönüştürücünün güç bağlantõsõnõ yapõn. Par. 17-* içindeki kodlayõcõ işlevlerini seçin. 27

28 Nasõl Kurulur Konektör Tanõmõ X31 Artõmlõ Kodlayõcõ SinCos Kodlayõcõ Hiperface Açõklama 1 NC 24 V Çõkõş 2 NC 8VÇõkõş 3 5VCC 5VÇõkõş 4 GND GND 5 Agirişi +COS Agirişi 6 Açevr. girişi REFCOS Açevr. girişi 7 Bgirişi +SIN Bgirişi 8 Bçevr. girişi REFSIN Bçevr. girişi 9 Zgirişi +Data RS485 Zgirişi VEYA+Data RS Zçevr. girişi -Data RS485 Zgirişi VEYA-Data RS NC NC Gelecekte kullanõm 12 NC NC Gelecekte kullanõm X de maks. 5V 28

29 Nasõl Kurulur " Röle Seçeneği MCB105 MCB 105 seçeneği, 3 adet sistem değişimi kontağõ içerir ve B seçenek yuvasõna takõlabilir. Elektrikle İlgili Veriler: Maks. terminal yükü (AC) V AC 2A Maks. terminal yükü (DC) V DC 1 A Min. terminal yükü (DC)... 5 V 10 ma Nominal yükte/min. yükte maks. anahtarlama hõzõ... 6 dak -1 /20 sn -1 MCB 105 seçeneğinin eklenmesi: İkili besleme uyarõsõ ÖNEMLİ 1. Etiket, gösterildiği gibilcpçerçevesineyerleştirilmelidir (ULonaylõ). 29

30 Nasõl Kurulur Frekans dönüştürücünün güç bağlantõsõ kesilmelidir. Röle terminallerindeki elektrik yüklü bağlantõlarõn güçbağlantõsõ kesilmelidir. LCP yi, terminal kapağõnõ ve kõzağõ FC 30x den çõkarõn. MCB 105 seçeneğini B yuvasõna takõn. Kontrol kablolarõnõ bağlayõn ve kablolarõ verilen kablo şeritleriyle kasaya tespit edin. Farklõ sistemler karõştõrõlmamalõdõr. Genişletilmiş kõzağõ ve terminal kapağõnõ takõn. LCP yi yerine takõn. Frekans dönüştürücünün güç bağlantõsõnõ yapõn. Par [6-8], 5-41 [6-8] ve 5-42 [6-8] içinde röle işlevlerini seçin. NB(Dizi[6]: röle7,dizi[7]: isröle8,dizi[8]: röle9) Elektrik yüklü parçalarõ ve PELV sistemlerini birleştirmeyin. 30

31 Nasõl Kurulur " Yük paylaşõmõ Ek sigorta ve AC bobini kullanarak tesisatõ genişletirseniz, yük paylaşõmõ ile birkaç FC 300 DC ara devresi bağlayabilirsiniz (çizime bakõn). Not!: Yük paylaşõm kablolarõ blendajlõ/zõrhlõ olmalõdõr. Blendajsõz/zõrhsõz kablo kullanõlõrsa, bazõ EMC koşullarõna uyulmamõş olur. Daha fazla bilgi için VLT AutomationDrive FC 300 Tasarõm Kõlavuzu ndaki EMC belirtimleri ne bakõn. Terminal 88 ile 89 arasõnda 975 V DC ye kadar voltaj düzeyleri oluşabilir. No Yük paylaşõmõ DC - DC + " Fren Bağlantõsõ Seçeneği Fren rezistörü bağlantõ kablosunun blendajlõ olmasõ gerekir. No Fren rezistörü R- R+ terminaller 1. Blendajõ frekans dönüştürücünün metal kasasõna ve fren rezistörünün dekuplaj plakasõna bağlamak için kablo kelepçeleri kullanõn. 2. Fren kablosunun kesitinin fren akõmõna uygun boyutta olmasõna dikkat edin. Not!: Terminallerin arasõnda 975 V DC ye 600 V AC) kadar voltajlar oluşabilir. Not!: Fren rezistöründe kõsa devre oluşursa, frekans dönüştürücünün şebeke elektrik bağlantõsõnõ bir şebeke anahtarõ veya kontaktör üzerinden keserek rezistörde güç kaybõnõ önleyin. Kontaktörü yalnõzca frekans dönüştürücü denetleyebilir. 31

32 Nasõl Kurulur " Röle bağlantõsõ Röle çõkõşlarõnõ ayarlamak için parametre grubu 5-4* Röleler e bakõn. No kapat (normal olarak açõk) aç (normal olarak kapalõ) kapat (normal olarak açõk) aç (normal olarak kapalõ) Röle bağlantõsõ için terminaller. " Mekanik Frenin denetimi Kaldõrma/indirme uygulamalarõnda elektromekanik bir freni denetleyebilmeniz gerekir. Röle çõkõşõ veya dijital çõkõş (terminal 27 ve 29) kullanarak freni denetleyin Örneğin yükün çok fazla olmasõ nedeniyle frekans dönüştürücü motoru destekleyemediği sürece çõkõşõ kapalõ (voltajsõz) tutun. Elektromekanik frenli uygulamalar için parametre 5-4* veya 5-3* te Mekanik fren denetimi ni seçin. Motor akõmõ, parametre 2-20 de önceden ayarlanmõş değeri aştõğõnda fren serbest bõrakõlõr. Çõkõş frekansõ, parametre 2-21 veya 2-22 de ayarlanan fren kavrama frekansõndan az olduğunda ve ancak frekans dönüştürücü bir durdurma komutunu yürütmekteyse fren geçirilir. Frekans dönüştürücü alarm modundaysa veya aşõrõ voltaj durumundaysa, mekanik fren derhal devreye girer. 32

33 Nasõl Kurulur " Motorlarõn paralelbağlantõsõ FC 300 paralel bağlantõlõ birkaç motoru denetleyebilir. Motorlarõn toplamakõm tüketimi,fc 300 için nominal çõkõş akõmõ I INV yi aşmamalõdõr. Küçük motorlarõn statordaki nispeten yüksek ohmik direncinin, başlatmada ve düşük rpm değerlerinde daha yüksek bir voltaj gerektirmesi nedeniyle, motor boyutlarõ arasõnda büyük farklõlõklar varsa, başlatmada ve düşük RPM değerlerinde sorunlar çõkabilir. FC 300 ün elektronik termal rölesi (ETR), motorlarõn paralel bağlandõğõ sistemlerde tek bir motor için motor korumasõ olarak kullanõlamaz. Her motorda veya tek tek termal rölelerde termistör gibi ek bir motor korumasõnõn sağlanmasõ gerekir. (Devre kesiciler koruma olarak uygun değildir). Not!: Motorlar paralel bağlanõrken parametre 1-02 Otomatik motor adaptasyonu (AMA) kullanõlamaz ve Parametre 1-01 Tork karakteristikleri nin Özel motor karakteristikleri olarak ayarlanmasõ gerekir. Daha fazla bilgi için VLT AutomationDrive FC 300 Tasarõm Kõlavuzu na bakõn. " Motor termal korumasõ FC 300 deki elektronik termal rölesi, parametre 1-26 Motor termal korumasõ, ETR Alarmõ na ayarlandõğõnda, parametre 1-23 Motor akõmõ, I M, N da nominal motor akõmõna ayarlandõğõnda (motor plakasõna bakõn) tek motor korumasõ için UL-onayõ almõştõr. 33

34 Nasõl Kurulur 34

35 Nasõl Programlanõr " Yerel Denetim Panosu nda Programlama Aşağõdaki yönergeler, bir grafik LCP ye (LCP 102) sahip olduğunuz kabul edilerek belirtilmiştir: Denetim panosu dört işlevsel gruba ayrõlõr: 1. Durum satõrlarõnõ içeren Grafik ekran. 2. Menü anahtarlarõ ve gösterge õşõklarõ - parametreleri değiştirmeveekranişlevleri arasõnda geçiş yapma. 3. Gezinme anahtarlarõ ve gösterge õşõklarõ (LED ler). 4. İşletim anahtarlarõ ve gösterge õşõklarõ (LED ler). Tüm veriler, [Status] görüntülenirken en çok beş işletim verisi gösterebilen grafiklcp ekranõnda görüntülenir. Ekran satõrlarõ: a. Durum satõrõ: Simge ve grafik görüntüleyen durum mesajlarõ. b. Satõr 1-2: Kullanõcõnõn tanõmladõğõ veya seçtiği verileri görüntüleyen operatör veri satõrlarõ. [Status] anahtarõna basõlarak en çok bir satõr dahaeklenebilir. c. Durum satõrõ: Metin görüntüleyen durum mesajlarõ. Ekran Kontrast Ayarõ Ekranõ koyulaştõrmak için [status] ve [ ] anahtarõna basõn Ekranõ parlaklaştõrmak için [status] ve [ ] anahtarõna basõn 35

ac sürücüleri hızlı kılavuz

ac sürücüleri hızlı kılavuz vacon 10. ac sürücüleri hızlı kılavuz 1 vacon GÜVENLİK Bu hõzlõ kõlavuz, Vacon 10 frekans dönüştürücünüzün kolay şekilde kurulmasõ ve ayarlanmasõ ile ilgili temel adõmlarõ içerir. Sürücünüzü devreye almadan

Detaylı

içindekiler FC 300 Kullanma Kõlavuzu ! Bu İşletim Yönergeleri Nasõl Okunmalõ... 3 ! Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarõlar... 7 ! Nasõl Kurulur...

içindekiler FC 300 Kullanma Kõlavuzu ! Bu İşletim Yönergeleri Nasõl Okunmalõ... 3 ! Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarõlar... 7 ! Nasõl Kurulur... içindekiler! Bu İşletim Yönergeleri Nasõl Okunmalõ... 3 " Onaylar... 4 " Semboller... 5 " Kõsaltmalar... 5! Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarõlar... 7 " Yazõlõm Sürümü... 7 " Yüksek voltaj uyarõsõ...

Detaylı

içindekiler FC 300 Kullanma Kõlavuzu ! Bu İşletim Yönergeleri Nasõl Okunmalõ... 3 ! Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarõlar... 7 ! Nasõl Kurulur...

içindekiler FC 300 Kullanma Kõlavuzu ! Bu İşletim Yönergeleri Nasõl Okunmalõ... 3 ! Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarõlar... 7 ! Nasõl Kurulur... içindekiler! Bu İşletim Yönergeleri Nasõl Okunmalõ... 3 " Onaylar... 4 " Semboller... 5 " Kõsaltmalar... 5! Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarõlar... 7 " Atma Yönergesi... 7 " Yazõlõm Sürümü... 7 " Yüksek

Detaylı

1. Bu İşletim Yönergeleri nasıl okunmalı? Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarı 7

1. Bu İşletim Yönergeleri nasıl okunmalı? Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarı 7 VLT AutomationDrive FC 300 İşletim içindekiler içindekiler 1. Bu İşletim nasıl okunmalı? 3 Onaylar 4 Semboller 4 Kısaltmalar 5 2. Güvenlik ve Genel Uyarı 7 Yüksek Voltaj 7 İstenmeyen Başlatmayı Önleme

Detaylı

Onaylar 4 Semboller 4 Kısaltmalar 5

Onaylar 4 Semboller 4 Kısaltmalar 5 VLT AutomationDrive FC 300 kullanma kılavuzu içindekiler içindekiler 1 Bu İşletim Yönergeleri nasıl okunmalı? 3 Onaylar 4 Semboller 4 Kısaltmalar 5 2 Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarı 7 Yüksek Voltaj

Detaylı

VLT Mikro Sürücü FC 51 Hızlı Kılavuzu

VLT Mikro Sürücü FC 51 Hızlı Kılavuzu VLT Mikro Sürücü FC 5 Hızlı Kılavuzu Hızlı Kılavuz Hızlı Kılavuz. Güvenlik.. Uyarılar Yüksek Voltaj Uyarısı: Şebekeye bağlandığında, frekans dönüştürücünün voltajı tehlikelidir. Motorun veya frekans dönüştürücünün

Detaylı

VLT Mikro Sürücü FC 51 Kullanma Kılavuzu. Güvenlik Yönergeleri 3 Onaylar 3 Genel Uyarı 3 İstenmeyen Başlamayı Önleme 4 Onarım İşine Başlamadan Önce 4

VLT Mikro Sürücü FC 51 Kullanma Kılavuzu. Güvenlik Yönergeleri 3 Onaylar 3 Genel Uyarı 3 İstenmeyen Başlamayı Önleme 4 Onarım İşine Başlamadan Önce 4 VLT Mikro Sürücü FC 51 Kullanma Kılavuzu içindekiler içindekiler 1. Güvenlik 3 Güvenlik Yönergeleri 3 Onaylar 3 Genel Uyarı 3 İstenmeyen Başlamayı Önleme 4 Onarım İşine Başlamadan Önce 4 2. Mekanik Tesisat

Detaylı

Onaylar 4 Semboller 4 Kısaltmalar 5. Yüksek Voltaj 7 FC 300 Güvenli Durdurması 9 IT Şebekesi 13

Onaylar 4 Semboller 4 Kısaltmalar 5. Yüksek Voltaj 7 FC 300 Güvenli Durdurması 9 IT Şebekesi 13 içindekiler içindekiler 1 Bu İşletim Yönergeleri nasıl okunmalı? 3 Onaylar 4 Semboller 4 Kısaltmalar 5 2 Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarı 7 Yüksek Voltaj 7 FC 300 Güvenli Durdurması 9 IT Şebekesi 13

Detaylı

Telif Hakkı, Yükümlülük Sınırlaması ve Revizyon Hakları 3

Telif Hakkı, Yükümlülük Sınırlaması ve Revizyon Hakları 3 içindekiler içindekiler 1 Giriş 3 Telif Hakkı, Yükümlülük Sınırlaması ve Revizyon Hakları 3 2 Güvenlik 9 Yüksek Voltaj Uyarısı 9 Onarım İşine Başlamadan Önce 10 Özel Koşullar 11 İstenmeyen başlatmayı engelleyin

Detaylı

Tür Kodu Dizesi 10. Başlamadan önce 13 Kurma 14

Tür Kodu Dizesi 10. Başlamadan önce 13 Kurma 14 VLT HVAC Sürücü İşletim Yönergeleri içindekiler içindekiler 1 Güvenlik 3 Güvenlik Yönergeleri 3 Genel Uyarı 4 Onarım İşine Başlamadan Önce 4 Özel durumlar 4 İstenmeyen Başlamayı Önleme 6 Frekans Dönüştürücünün

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007 Harici Aygıtlar Belge Parça Numarası: 430221-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma USB aygõtõ bağlama.............................

Detaylı

Onaylar 4 Semboller 4 Kısaltmalar 5

Onaylar 4 Semboller 4 Kısaltmalar 5 içindekiler içindekiler 1 Bu İşletim Yönergeleri nasıl okunmalı? 3 Onaylar 4 Semboller 4 Kısaltmalar 5 2 Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarı 7 Yüksek Voltaj 7 İstenmeyen Başlatmayı Önleme 8 FC 300 Güvenli

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

7. Frekans dönüştürücüyü programlama 55

7. Frekans dönüştürücüyü programlama 55 içindekiler içindekiler 1. Bu nasıl okunmalı? 3 Telif Hakkı, Yükümlülük Sınırlaması ve Revizyon Hakları 3 Onaylar 4 Semboller 4 2. Güvenlik 5 Genel Uyarı 6 Onarım İşine Başlamadan Önce 6 Özel durumlar

Detaylı

Onaylar 4 Semboller 4 Kısaltmalar 5. Yüksek Voltaj 7 FC 300 Güvenli Durdurması 9 IT Şebekesi 13

Onaylar 4 Semboller 4 Kısaltmalar 5. Yüksek Voltaj 7 FC 300 Güvenli Durdurması 9 IT Şebekesi 13 VLT AutomationDrive FC 300 kullanma kılavuzu içindekiler içindekiler 1 Bu İşletim Yönergeleri nasıl okunmalı? 3 Onaylar 4 Semboller 4 Kısaltmalar 5 2 Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarı 7 Yüksek Voltaj

Detaylı

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Hızlı Kılavuz. VLT Micro Drive

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Hızlı Kılavuz. VLT Micro Drive MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Hızlı Kılavuz VLT Micro Drive 1 Hızlı Kılavuz 1 1 1.1 Güvenlik 1.1.1 Uyarılar UYARI YÜKSEK VOLTAJ! Frekans dönüştürücüler, AC şebeke giriş gücüne bağlandıklarında yüksek voltaj

Detaylı

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Ağ Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ

Detaylı

6. Frekans dönüştürücüyü programlama 55

6. Frekans dönüştürücüyü programlama 55 içindekiler içindekiler 1. Güvenlik 3 Güvenlik Yönergeleri 3 Genel Uyarı 3 Onarım İşine Başlamadan Önce 4 Özel durumlar 4 İstenmeyen Başlamayı Önleme 5 Frekans Dönüştürücünün Güvenli Durdurulması 6 IT

Detaylı

Tür Kodu Dizesi 10. Başlamadan önce 13 Kurma 14

Tür Kodu Dizesi 10. Başlamadan önce 13 Kurma 14 VLT HVAC Sürücü İşletim Yönergeleri içindekiler içindekiler 1 Güvenlik 3 Güvenlik Yönergeleri 3 Genel Uyarı 4 Onarım İşine Başlamadan Önce 4 Özel durumlar 4 İstenmeyen Başlamayı Önleme 6 Frekans Dönüştürücünün

Detaylı

Unidrive M400 (Boy 1 ila 4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M400 (Boy 1 ila 4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Daha ayrıntılı kurulum bilgileri için lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals

Detaylı

ACSM1. ACSM1-04 Sürücü Modülleri (0.75-45 kw)

ACSM1. ACSM1-04 Sürücü Modülleri (0.75-45 kw) ACSM1 Donanõm Kõlavuzu ACSM1-04 Sürücü Modülleri (0.75-45 kw) ACSM1-04 Sürücü Modülleri 0.75-45 kw Donanõm Kõlavuzu 3AUA0000038350 REV C TR GEÇERLİLİK TARİHİ: 11.6.2007 2007 ABB Oy. Tüm Haklarõ Saklõdõr.

Detaylı

6. Frekans dönüştürücüyü programlama 57

6. Frekans dönüştürücüyü programlama 57 içindekiler içindekiler 1. Güvenlik 3 Güvenlik Yönergeleri 3 Genel Uyarı 4 Onarım İşine Başlamadan Önce 4 Özel durumlar 4 İstenmeyen Başlamayı Önleme 6 Frekans Dönüştürücünün Güvenli Durdurulması 7 IT

Detaylı

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T Baskõ 06/2004 11295384 / TR A6.C86 İşletme Kõlavuzu SEW-EURODRIVE Driving

Detaylı

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 MODEM OPTIONS for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Yİ YÜKLEME... 1 3. TELEFONUNUZU

Detaylı

ACSM1. ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw)

ACSM1. ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) ACSM1 Donanõm Kõlavuzu ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) ACSM1 Sürücü Kõlavuzlarõ SÜRÜCÜ DONANIM KILAVUZU* ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) Donanõm Kõlavuzu 3AUA0000022083

Detaylı

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe SURT192XLBP Harici Akü Grubu Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir 990-1387A 09/2003 Giriş SURT192XLBP akü grubu, APC Smart-UPS

Detaylı

APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir

APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 Vac 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir 990-1851D 03/2007 Giriş APC Kesintisiz Güç Kaynağõ (KGK), ekipmanõnõzõ

Detaylı

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC SUM48RMXLBP2U Uzatõlmõş Ömür (XL) Akü Paketi APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1736 01/2004 Giriş SUM48RMXLBP2U, APC Smart-UPS Modeler Kesintisiz

Detaylı

Telif hakkı, yükümlülük sınırlaması ve revizyon hakları 3

Telif hakkı, yükümlülük sınırlaması ve revizyon hakları 3 VLT HVAC Sürücü İşletim Yönergeleri içindekiler içindekiler 1 Giriş 3 Telif hakkı, yükümlülük sınırlaması ve revizyon hakları 3 2 Güvenlik 9 Yüksek voltaj uyarısı 9 Onarım işine başlamadan önce 11 Özel

Detaylı

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu 6301 8107 03/00 TR Kullanõcõ için Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu Kazan İşletme Modülü ZM 427 Kumanda Paneli Logamatic 4212 için Montaj ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm

Detaylı

VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans. 1

VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans.  1 VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans www.naviga.com.tr 1 VLT 6000 cihaz karşılığı FC-102 HVAC işlerinde yeniden belirlenen standartlarla Havaalanı Otel Hastane Ofis Temiz oda M e r k e z i I s

Detaylı

04/2003 10565272 / TR

04/2003 10565272 / TR Merkezi Olmayan Montajlar İçin Tahrik Sistemi AS-i Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Baskõ 04/2003 Kullanõm El Kitabõ 10565272 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Kullanõlan Ürünler... 5 2 Önemli Uyarõlar...

Detaylı

Frame Size A4 Addendum

Frame Size A4 Addendum Frame Size A4 Addendum A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 IP20 IP20/21 IP20/21 IP55/66 IP55/66 IP21/55/66 IP21/55/66 IP20 IP20 IP21/55/66 IP21/55/66 IP20 IP20 Gerekli dirseklerin, vidaların ve konektörlerin

Detaylı

Donanım ve Yazılım Kılavuzu

Donanım ve Yazılım Kılavuzu Donanım ve Yazılım Kılavuzu HP Compaq Tablet PC Serisi Belge Parça Numarası: 367426-141 Mart 2005 Bu kõlavuzda, harici aygõt konektörler de içinde olmak üzere, tablet PC donanõm özelliklerini kullanma

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100

TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100 TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100 Jeneratör Kontrolü ve Koruma Şebeke İzleme ve Koruma Motor Kontrolü ve Koruma Gösterge Ekranı Senkronsuz Güç Yönetimi DEIF A/S Frisenborgvej 33 DK-7800

Detaylı

Başlamadan önce 13 Mekanik Boyutlar 15

Başlamadan önce 13 Mekanik Boyutlar 15 VLT HVAC Sürücü İşletim Yönergeleri içindekiler içindekiler 1 Güvenlik 3 Güvenlik yönergeleri 3 Onarım işine başlamadan önce 4 Özel durumlar 4 İstenmeyen başlatmayı engelleyin 5 Frekans dönüştürücünün

Detaylı

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03 APC Smart-UPS RT Harici Akü Grubu SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe 990-1083A, 01/03 1: GÜVENLİK BİLGİLERİ American Power Conversion

Detaylı

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 - X7 EN DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) ENABLE GİRİŞİ SW1 Y1 - Y4

Detaylı

VLT Mikro Sürücü FC 51 İşletim Yönergeleri. VLT Mikro Sürücü FC 51 Hızlı Kılavuzu

VLT Mikro Sürücü FC 51 İşletim Yönergeleri. VLT Mikro Sürücü FC 51 Hızlı Kılavuzu VLT Mikro Sürücü FC 5 Hızlı Kılavuzu. Hızlı Kılavuz. Hızlı Kılavuz... Mevcut Belgeler Not Bu hızlı kılavuz, VLT Mikro Sürücüsü'nü yüklemek ve çalıştırmak için gerekli temel bilgileri içerir. Daha fazla

Detaylı

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) SW1 X1 - X7 EN ENABLE GİRİŞİ Y1 - Y4

Detaylı

Dinamik - Kompakt Fuji Electric H z Kontrol Cihazlar. 1 Faz 200 V 0.1 2.2 kw 3 Faz 400 V 0.4 15 kw

Dinamik - Kompakt Fuji Electric H z Kontrol Cihazlar. 1 Faz 200 V 0.1 2.2 kw 3 Faz 400 V 0.4 15 kw Dinamik - Kompakt Fuji Electric H z Kontrol Cihazlar 1 Faz 200 V 0.1 2.2 kw 3 Faz 400 V 0.4 15 kw Şebekeden çekilen güç düşüldüğünde Çevre Dostu Önce Güç kaynağı Optimum motor kontrol Güç kaynağı Bütün

Detaylı

L300P GÜÇ BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ

L300P GÜÇ BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ L3P HITACHI HIZ KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU L3P GÜÇ BAĞLANTISI KONTROL DEVRESİ TERMİNAL BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ Terminal Tanımı Açıklama Sembolü L1 L2 L3 Giriş fazları Şebeke gerilimi bağlanacak

Detaylı

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri Baskõ 7 İçerik Premier 412/816/832 Kurulum Kõlavuzu İçerik 1. Sisteme Genel Bakõş... 4 Sistemin

Detaylı

NXS/P FREKANS DÖNÜŞTÜRÜCÜSÜ

NXS/P FREKANS DÖNÜŞTÜRÜCÜSÜ NXS/P FREKANS DÖNÜŞTÜRÜCÜSÜ all in one UYGULAMA KILAVUZU 1 Tel. +358 (0)201 2121 Fax +358 (0)201 212 205 2 vacon İÇİNDEKİLER VACON NX "All in One" UYGULAMA KILAVUZU DİZİN 1 Temel Uygulama 2 Standart Uygulama

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ. Mart 2006

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ. Mart 2006 Harici Aygıtlar Belge Parça Numarası: 396847-141 Mart 2006 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma USB aygõtõ bağlama.............................

Detaylı

MOVIDRIVE MDX60B/61B. İşletme Kõlavuzu 02/2004 1122 3073 / TR

MOVIDRIVE MDX60B/61B. İşletme Kõlavuzu 02/2004 1122 3073 / TR MOVIDRIVE MDX60B/6B Baskõ 02/2004 İşletme Kõlavuzu 22 3073 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler Önemli Uyarõlar... 5 2 Emniyet Uyarõlarõ... 7 3 Cihaz-Yapõsõ... 8 3. Tip Tanõmõ, Tip Etiketleri ve Teslimat İçeriği...

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Belge Parça Numarası: 419463-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici ortam kartlarõnõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 Dijital Ortam Yuvası kartları Dijital ortam

Detaylı

FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 X5 EN DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) ENABLE GİRİŞİ SW1 Y1 Y2 DİJİTAL

Detaylı

CHF100A KOLAY DEVREYE ALMA KİTAPÇIĞI

CHF100A KOLAY DEVREYE ALMA KİTAPÇIĞI CHF100A KOLAY DEVREYE ALMA KİTAPÇIĞI LED PANEL LCD PANEL PANEL ÜZERİNDEKİ BUTONLAR VE AÇIKLAMALARI GÜÇ VE KONTROL TERMİNALLERİ BAĞLANTI ŞEMASI Hız kontrol cihazları, panel üzerinden start/stop ve panel

Detaylı

Rosemount 8800C. 00825-0121-4003, Rev BA Şubat 2004. Adõm 1: Akõş Ölçeri Monte Edin. Adõm 4: Elektrik Kablolarõnõ Bağlayõn ve Güç Verin

Rosemount 8800C. 00825-0121-4003, Rev BA Şubat 2004. Adõm 1: Akõş Ölçeri Monte Edin. Adõm 4: Elektrik Kablolarõnõ Bağlayõn ve Güç Verin Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu Rosemount 8800C Vortex Akõş Ölçer Başlangõç Adõm 1: Akõş Ölçeri Monte Edin Adõm 2: Gövdenin Yönünü Kontrol Edin Adõm 3: Atlatõcõlarõ Ayarlayõn Adõm 4: Elektrik Kablolarõnõ Bağlayõn

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLE46C-70.K2/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: SLE46C-70.K2/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 50121916 SLE46C-70.K2/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

VLT Micro Drive ın gücünü hafife almayın. 1

VLT Micro Drive ın gücünü hafife almayın.  1 VLT Micro Drive ın gücünü hafife almayın www.naviga.com.tr 1 Yeni VLT Micro Drive kolaydır Montajı kolay Bağlantıları kolay Devreye alması kolay Çalıştırması kolay www.naviga.com.tr 2 Yeni VLT Micro Drive

Detaylı

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen SV Monterings- och bruksanvisningar IT

Detaylı

Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ

Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Baskõ 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Kullanõm El Kitabõ 10564675 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Geçerli Komponentler...

Detaylı

Ecras Elektronik Multimetre

Ecras Elektronik Multimetre Ecras Elektronik Multimetre Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Kolay panel montajı sistem bağlantısı Anlık Her fazda VL-N ve ortalama değerleri. Her fazda

Detaylı

APC Smart-UPS RT. 3000/5000/6000 VA 200-240 VAC Tower/Rack Mount 3U Kesintisiz Güç Kaynağõ

APC Smart-UPS RT. 3000/5000/6000 VA 200-240 VAC Tower/Rack Mount 3U Kesintisiz Güç Kaynağõ Kullanõm Kõlavuzu Türkçe APC Smart-UPS RT 3000/5000/6000 VA 200-240 VAC Tower/Rack Mount 3U Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1289D 03/2006 Giriş APC Smart-UPS RT, elektronik cihazõnõzõ; elektrik kesintilerinden,

Detaylı

Smart-UPS. 750VA/1000VA/1500VA 100/120/230VAC 2U Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1194 5/02

Smart-UPS. 750VA/1000VA/1500VA 100/120/230VAC 2U Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1194 5/02 Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe Smart-UPS 750VA/1000VA/1500VA 100/120/230VAC 2U Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1194 5/02 Giriş APC Kesintisiz Güç Kaynağõ (KGK), bilgisayarõnõzõ ve diğer değerli elektronik

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007 Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 430355-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları

Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları Yumuşak Yolvericiler Vektör kontrollü AKdem dijital yumuşak yol vericisi, 6-tristör kontrollü olup, 3 fazlı sincap kafesli motorlarda yumuşak kalkış ve duruş prosesleri için tasarlanmıştır. Vektör kontrol,

Detaylı

%150 1 dakikaya kadar motor torku verimlilikten ödün vermeden daha küçük bir motor sürücü kullanmanızı

%150 1 dakikaya kadar motor torku verimlilikten ödün vermeden daha küçük bir motor sürücü kullanmanızı Seçim Kılavuzu VLT Micro Drive Küçük, güçlü ve uzun ömürlü Panolama alanından kazanın ve kurulum maliyetlerini düşürün %150 1 dakikaya kadar motor torku verimlilikten ödün vermeden daha küçük bir motor

Detaylı

İçerik. Ürün no.: Set PRK5/4P-M8 + TKS 40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

İçerik. Ürün no.: Set PRK5/4P-M8 + TKS 40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Ürün no.: 50133946 Set PRK5/4P-M8 + TKS 40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Set bundan oluşur Boyutlandırılmış çizimler Elektrik

Detaylı

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN)

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) TANITIM Datakom DKG-175 DIN ray montajlı ve DC besleme gerektirmeyen bir transfer kontrol cihazıdır. Bu özelliğiyle transfer panolarına akü beslemesi

Detaylı

Panorama. Yumuşak yolvericiler Tüm seri

Panorama. Yumuşak yolvericiler Tüm seri Panorama Yumuşak yolvericiler Tüm seri Neden yumuşak yolverici? Mekanik ve elektriksel problemler için ideal çözüm Endüstride fan, kırıcı, pompa, konveyör, mikser gibi bir çok uygulamanın kalbi olan AC

Detaylı

APC Symmetra RM. 990-1032A, Revizyon 2, 07/01

APC Symmetra RM. 990-1032A, Revizyon 2, 07/01 APC Symmetra RM Çalõştõrma Elkitabõ Türkçe 990-1032A, Revizyon 2, 07/01 İÇİNDEKİLER APC İrtibat Numaralarõ ve Destek İrtibat numaralarõ ve destek için http://www.apc.com/support adresindeki APC Web sitesini

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ. Mayıs 2006

Harici Aygıtlar. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ. Mayıs 2006 Harici Aygıtlar Belge Bölüm Numarası: 405762-141 Mayıs 2006 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma 86%D\JÕWÕED ODPD ± 86%D\JÕWÕQÕGXUGXUPD

Detaylı

İçerik. Ürün no.: ET5I.3/4P Enerjik ışık sensörleri

İçerik. Ürün no.: ET5I.3/4P Enerjik ışık sensörleri Ürün no.: 50127902 ET5I.3/4P Enerjik ışık sensörleri Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Diyagramlar Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: PRK25C.A/4P-200-M12 Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

İçerik. Ürün no.: PRK25C.A/4P-200-M12 Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Ürün no.: 50134274 PRK25C.A/4P-200-M12 Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Reflektörler ve yansıtıcı bantlar Boyutlandırılmış çizimler Elektrik

Detaylı

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Sõvõ/Gaz Yakõtlõ Özel Kazan Logano GE515 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler tarafõndan

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLE46CI-70.K4/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: SLE46CI-70.K4/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 50126333 SLE46CI-70.K4/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve

Detaylı

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI 1/55 TECO N3 SERİSİ HIZ 230V 1FAZ 230V 3FAZ 460V 3FAZ 0.4 2.2 KW 0.4 30 KW 0.75 55 KW 2/55 PARÇA NUMARASI TANIMLAMALARI 3/55 TEMEL ÖZELLİKLER 1 FAZ 200-240V MODEL N3-2xx-SC/SCF P5 01 03 Güç (HP) 0.5 1

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr.

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr. Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 419585-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

İçerik. Ürün no.: LS5/9D Tek yön çalışan sensör verici

İçerik. Ürün no.: LS5/9D Tek yön çalışan sensör verici Ürün no.: 50117694 LS5/9D Tek yön çalışan sensör verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Diyagramlar Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: PRK5/4P Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

İçerik. Ürün no.: PRK5/4P Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Ürün no.: 50117705 PRK5/4P Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Reflektörler ve yansıtma folyosu Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLE46CI-40.K4/4P-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: SLE46CI-40.K4/4P-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 50126332 SLE46CI-40.K4/4P-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda

Detaylı

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal.

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 ÜÇ VE DÖRT KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 25A, 40A ve 63A (AC1) IEC çalışma gücü:

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R R/CV-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R R/CV-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50119252 CML730i-R10-960.R/CV-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. VLT Micro Drive

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. VLT Micro Drive MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VLT Micro Drive ı 3.6. Güç Devresi Genel Görünüm 3 Çizim 3.10: Tüm elektrik terminallerini gösteren diyagram. Çerçeve M1 için fren geçerli değil. Fren rezistörleri Danfoss

Detaylı

APC Smart-UPS. 1000VA/1500VA Kule Ünitesi Kesintisiz Güç Kaynağõ 230VAC/120VAC. 990-1063, Uyarlama 1 04 /01

APC Smart-UPS. 1000VA/1500VA Kule Ünitesi Kesintisiz Güç Kaynağõ 230VAC/120VAC. 990-1063, Uyarlama 1 04 /01 Kullanõcõnõn Elkitabõ Türkçe APC Smart-UPS 1000VA/1500VA Kule Ünitesi Kesintisiz Güç Kaynağõ 230VAC/120VAC 990-1063, Uyarlama 1 04 /01 İçindekiler 1: GÜVENLİK BİLGİLERİ...1 TAŞIMADA GÜVENLİK...1 ELEKTRİKSEL

Detaylı

UYARI Kaçınılmadığı taktirde ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilen olası tehlikeli durumları gösterir.

UYARI Kaçınılmadığı taktirde ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilen olası tehlikeli durumları gösterir. Güvenlik Güvenlik UYARI YÜKSEK VOLTAJ! Frekans dönüştürücüler, AC şebeke giriş gücüne bağlandıklarında yüksek voltaj içerirler. Kurulum, başlatma ve bakım işlemleri, yalnızca uzman personel tarafından

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLS46CI-70.K28-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici

İçerik. Ürün no.: SLS46CI-70.K28-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici Ürün no.: 50121911 SLS46CI-70.K28-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50119610 CML720i-R05-400.A/CN-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50128973 CSL710-R40-2210.A/L-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLE46C-40.K4/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: SLE46C-40.K4/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 50126327 SLE46C-40.K4/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133022 MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

İçerik. Ürün no.: LS5I/9D-P1 Tek yön çalışan sensör verici

İçerik. Ürün no.: LS5I/9D-P1 Tek yön çalışan sensör verici Ürün no.: 50130543 LS5I/9D-P1 Tek yön çalışan sensör verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/D3-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/D3-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50123447 CML720i-R05-640.A/D3-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Teknik Özellikler. Genel veriler. Algõlama mesafesi s n 4 mm

Teknik Özellikler. Genel veriler. Algõlama mesafesi s n 4 mm 0102 Sipariş bilgileri Özellikler 4 mm bağlõ değil SIL 2'ye kadar IEC 'ye uygun olarak;61508 kullanõlabilir Aksesuarlar EXG-12 Sonlu hõzlõ montaj ayağõ BF 12 Montaj flanşõ, 12 mm Teknik Özellikler veriler

Detaylı

Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler

Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler DX 3243 / DX 3443 Kullanõm Talimatlarõ 1 2 3 4 5 6 7 Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ Açõklamalar Teknik Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com X73 Scan/Print/Copy Başlangõç Mart 2001 www.lexmark.com Basõm: Mart 2001 Aşağõdaki paragraf bu tür şartlarõn yasalara aykõrõ olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI TİCARİ

Detaylı

Alçak gerilim AC sürücüler. ABB mikro sürücüler ACS150, 0,37-4 kw Teknik katalog

Alçak gerilim AC sürücüler. ABB mikro sürücüler ACS150, 0,37-4 kw Teknik katalog Alçak gerilim AC sürücüler ABB mikro sürücüler ACS150, 0,37-4 kw Teknik katalog ABB mikro sürücüler ABB mikro sürücüler ABB komponent sürücüler, makine imalat sektörüne yönelik olarak tasarlanmıştır. Mikro

Detaylı

Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları

Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri Ba lıklar * G120C Güç ve Kontrol Terminal

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu

Dizüstü Bilgisayar Turu Dizüstü Bilgisayar Turu Belge Bölüm Numarası: 406849-141 Nisan 2006 Bu kõlavuzda bilgisayarõn donanõm özellikleri açõklanmõştõr. İçindekiler 1 ler Üstteki bileşenler............................... 1 2

Detaylı

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Baskõ 02/2003 İşletme Kõlavuzu 1056 8077 / TR SEWEURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 3 Motorun Yapõsõ...

Detaylı

FRENIC Multi (E1S) ile Asansör Uygulamaları için Hızlı Devreye Alma Kılavuzu

FRENIC Multi (E1S) ile Asansör Uygulamaları için Hızlı Devreye Alma Kılavuzu FRENIC Multi (E1S) ile Asansör Uygulamaları için Hızlı Devreye Alma Kılavuzu Tarih _ Versiyon 10/05/06_1d İçindekiler Giriş... 3 Bölüm 1 Enerji Terminalleri... 4 Kontrol Terminalleri... 5 Bağlantı Örneği...

Detaylı

Mentor II - DC Sürücü

Mentor II - DC Sürücü 1 Mentor II - DC Sürücü un stün Performansı 2 DC sistem sürücüleri içinde dünyadaki en verimli sürücü Mikroişlemci kontrollu, 25 A den 1850 A e kadar 1 & 4 bölgeli Ayrıntılı gösterge, kolay anlaşılır fonksiyon

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Nisan 2006

Bellek Modülleri. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Nisan 2006 Bellek Modülleri Belge Bölüm Numarası: 406852-141 Nisan 2006 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler 1 Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

Alçak gerilim AC sürücüler Solar pompa sürücüleri 0.37-18.5 kw

Alçak gerilim AC sürücüler Solar pompa sürücüleri 0.37-18.5 kw Alçak gerilim AC sürücüler Solar pompa sürücüleri 0.37-18.5 kw Solar pompa sürücüleri Güneşin gücünü kullanın! Düşük karbon yayılımı ABB sürücüler güneş enerjisinden yararlanarak karbon ayak izinizi azaltmaya

Detaylı

SECOM 838. Kullanlm Kllavuzu Baskl 1.16/01

SECOM 838. Kullanlm Kllavuzu Baskl 1.16/01 SECOM 838 Kullanlm Kllavuzu Baskl 1.16/01 s c h e r m u l y t e x t i l e c o m p u t e r Kullanõm Kõlavuzu SECOM 838 Yayõn Hakkõ 2002 SETEX Schermuly textile computer GmbH SETEX Schermuly textile computer

Detaylı

Printer/Scanner Unit Type 8000

Printer/Scanner Unit Type 8000 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Yazõcõ Referansõ 1 2 3 4 5 6 Makineyi Hazõrlama Yazõcõ Sürücüsünü Ayarlama Diğer Yazdõrma İşlemleri Doküman Sunucusunu Kullanarak Kaydetme ve Yazdõrma

Detaylı