Görsel-Uzaysal Yeteneklerin Bileþenleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Görsel-Uzaysal Yeteneklerin Bileþenleri"

Transkript

1 Görsel-Uzaysal Yeteneklerin Bileþenleri Murat KURT* ÖZET Bu makalede, görsel uzaysal süreçlerin bileþenleri tanýmlanmýþtýr. Görsel algýlama ve görsel-uzaysal algýlama birbiriyle çok yakýndan iliþkili olmakla birlikte her iki algýlama türü farklý olaylarý ifade etmektedir. Görsel algýlama nesneyi tanýmada önemlidir. Görsel-uzaysal algýlama ise uzaysal algýlama ve görsel-motor performansta önemlidir. Görsel-uzaysal süreçler uzayýn algýlanmasýný, görselleþtirme ve yönelimi, görsel-uzaysal taramayý, tepki hýzýný, aceleci tepkilerin ketlenmesini ve odaklanmýþ veya sürekli dikkati içermektedir. Görsel-uzaysal yetenekler tek bir süreci içermemektedir. Bu sebeple klinik uygulamalarda görseluzaysal süreçlerin her bir bileþenine duyarlý, farklý nöropsikolojik testlerin kullanýlmasý gerekmektedir. Anahtar Sözcükler: Görsel-uzaysal algýlama, görsel-uzaysal yetenekler, uzaysal biliþ. SUMMARY Components of Visuospatial abilities In this article components of visuospatial process is defined. Although visual perception and visuospatial perception is so related to each other they described different phenomenon. Visual perception is important for object recognition, while visuospatial perception is important for spatial perception and visuomotor performance. Visuospatial processes include perception of space, visualization and orientation, visuospatial scanning, * Uz. Psk., Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, ANKARA speed of response, impulsivity, and focused or sustained attention. Since visuospatial abilities are multifactorial, in clinical applications, there is a necessity for using different neuropsychological tests which are sensitive to functions of different components of visuospatial abilities. Key Words: Visuospatial perception, visuospatial abilities, spatial cognition. GÝRÝÞ Uzayý (space) nesnelerin mekandaki yerlerine, uzaydaki olaylar ve nesneler arasýndaki iliþkilere, vücudumuzun kendi kýsýmlarý arasýndaki iliþkilere ve vücudumuzun nesnelerle olan iliþkilerine göre algýlarýz. Uzaysal algýlama görsel, iþitsel, vestibüler, somestetik ve proprioseptif afferent sistemlerden gelen girdilerin düzenlenmesini gerektirmektedir (Mountcastle 2000). Görsel uyarýcý, organizmaya çevre hakkýnda birçok bilgi saðlamaktadýr. Üç boyutlu görsel-uzaysal (visuospatial) temsiller görsel ipuçlarý üzerine temellendirilmiþtir. Görsel-uzaysal kodlarýn üç boyutlu olmasýndan dolayý dünya üç boyutlu olarak algýlanmaktadýr. Algýlar farklý duyusal modalitelerden gelen bilgi kaynaklarýnýn birleþtirilebilme yeteneðine baðlýdýr. Bunun da ötesinde algýlar bir duyusal modalite içerisindeki bilgi kaynaklarýný birleþtirme yeteneðine baðlýdýr. Bir diðer ifadeyle bir nesnenin rengi, þekli, uzaydaki yeri ve hareketi bir bütün olarak algýlanmaktadýr. Carroll'a (1993) göre görsel-uzaysal süreçlerle ilgili 120

2 GÖRSEL-UZAYSAL YETENEKLERÝN BÝLEÞENLERÝ çalýþmalar tarihsel olarak üç döneme ayrýlabilir. Birinci dönem 1904 ve 1940'lý yýllarý kapsamaktadýr. Bu dönemde tek uzaysal faktörün varlýðý araþtýrýlmýþtýr. Ýlk dönemde yapýlan çalýþmalar görseluzaysal süreçleri zekanýn bir bileþeni olarak deðerlendirmiþtir. 1930'lu yýllardan itibaren yapýlan faktör analizi çalýþmalarý tutarlý bir þekilde mekanik ve pratik yeteneklerden ayrý olarak "K" faktörü adý verilen görsel-uzaysal faktörün varlýðýný ortaya koymuþtur (McGee 1979) 'lý yýllarý kapsayan ikinci dönemde, görsel-uzaysal süreçlerin alt bileþenlerinin olup olmadýðý araþtýrýlmýþtýr. 1960'lý yýllardan günümüze kadar olan üçüncü dönemde ise, görseluzaysal performans üzerinde etkili olabilecek cinsiyet, akademik beceri, çevresel etkenler gibi olasý deðiþim kaynaklarý incelenmiþtir. Ayrýca günümüzde görseluzaysal algýlamanýn doðasýnýn anlaþýlmasýna yönelik nöroanatomik, nörofizyolojik, psikofiziksel ve nöropsikolojik çalýþmalar hýz kazanmýþtýr. "Ne" ve "Nerede" Yollarý: Görsel-uzaysal algýlama ve görsel algýlama birbiriyle çok yakýndan iliþkili olmakla birlikte her iki algýlama türü farklý þeyleri ifade etmektedir. Görsel algýlama "nesne merkezli" (allocentric) algýlamadýr. Yani görsel algýlama bir nesnenin büyüklüðü, þekli ve rengi hakkýndaki bilgiyi ifade etmektedir. Görsel-uzaysal algýlama ise "kiþi merkezli" (egocentric) algýlamadýr. Yani görsel-uzaysal algýlama kiþinin pozisyonuna göre deðiþmektedir. Görsel-uzaysal algýlama mekandaki nesneler arasýndaki iliþkiyi, nesnenin alt bileþenleri ve nesneler arasýndaki mesafe tahminini yani derinlik algýsýný, nesne ve olaya iliþkin içsel temsili yani imgeleri (image) ifade etmektedir. Yapýlan çalýþmalar primat görme korteksinde birbirinden baðýmsýz fakat birbirine parelel iki görsel sistemin bulunduðunu ortaya koymuþtur (Mishkin ve ark. 1983). Bunlar oksipital lobdan inferior temporal kortekse projekte olan "ventral" sistem ve oksipital lobdan posterior parietal kortekse projekte olan "dorsal" sistem. Ventral sistem þekil, renk ve nesne algýlama süreçleriyle iliþkilidir. Dorsal sistem ise nesnelerin görsel uzaydaki yeri ve yönelim gibi uzaysal özelliklerin algýlanmasýndan sorumludur. Açýkça görülmektedir ki, ventral sistem nesnenin "ne" olduðuyla, dorsal sistem ise nesnenin "nerede" olduðuyla ilgilenmektedir (Goodale ve ark. 2000). Görsel algýlama ve görsel-uzaysal algýlama birbirinden farklý süreçleri belirtmekle birlikte beynimiz bu iki algý türünü bir bütün olarak deðerlendirmektedir. Birbirinden baðýmsýz ve parelel olarak iþleyen "ne" ve "nerede" iþlemcileri prefrontal kortekste birleþerek uzaysal ve görsel bilgiler bir bütün olarak algýlanmaktadýr (Rao ve ark. 1997). Görsel-Uzaysal Süreçler: Uzaysal Biliþ Uzaysal algýlama her haliyle karmaþýk bir süreçtir. Ýnsanlar çevrelerinde herhangi bir nesne olmasa dahi imgeleri aracýlýðýyla uzaysal yeteneklerini kullanabilmektedir. Bu aþamada "uzaysal biliþ" (spatial cognition) terimini kullanmak çok daha uygun olacaktýr. Uzaysal biliþ nesnelerin zihinsel olarak ters yüz edilmesini, deðiþimlenmesini, imgeleme yeteneðini ve bunlarýnda ötesinde görselleþtirme (visualization) yeteneðini içermektedir. Uzaysal algýlamanýn kendi içerisinde birçok altbileþeni bulunmaktadýr. Deneysel olarak görsel-uzaysal algýlamanýn bileþenleri ayrýþtýrýlabilmektedir. Görsel-uzaysal algýlamanýn farklý yönlerini deðerlendiren psikolojik ve nöropsikolojik testlerle yapýlan faktör analizi çalýþmalarý da görsel-uzaysal algýlamanýn öðelerinin dakik bir þekilde tanýmlanmasýna yardýmcý olmaktadýr. Görsel-uzaysal yetenekler uzayýn algýlanmasýnýn yanýnda görselleþtirme ve yönelim (orientation) yeteneðini, uzayýn taranmasýna iliþkin tepkileri ve tepki hýzýný ve görevin türüne baðlý olarak sürekli veya odaklanmýþ dikkati içermektedir. Görselleþtirme (Visualization) Ýki ve üç boyutlu nesneleri zihinsel olarak döndürme ve deðiþimleme yeteneðini içermektedir. Bishop (1980) görselleþtirme yeteneðini düþük ve yüksek uzaysal yetenekler olmak üzere ikiye ayýrmaktadýr. Düþük düzeyli uzaysal yetenek, görsel imgelerin zihinsel deðiþimlenmesini içermeyen iki boyutlu nesnelerin görselleþtirilmesini içermektedir. Yüksek düzeyli uzaysal yetenekler ise imgelerin zihinsel deðiþimlenmesini gerektiren üç boyutlu nesnelerin görselleþtirilmesini içermektedir. Görselleþtirme yeteneðinde imgeleme ve matematiksel yeteneðin dikkate alýnmasý gerekmektedir (McGee 1979, Smith 1964). Matematiksel yetenek alan örüntüleri ve sayýlarý algýlama yeteneði ile bu tür örüntülerin saklanmasýný içermektedir. Bu nitelikleriyle matematiksel yetenek görsel imgelemenin ve genel zekanýn bir bileþeni olarak tanýmlanmaktadýr (Michael ve ark. 1957). Basit geometrik þekillerin oluþturulmasý ve basit geometrik þekillerden daha karmaþýk geometrik þekillerin oluþturulmasý; mekan ve sayý kavramlarýyla iliþkili bilmecelerin çözümü; rakamlar arasýndaki iliþkilerin öðrenilmesi gibi birçok matematiksel iþlemde uzaysal düþünmenin önemi oldukça fazladýr. 121

3 KURT M. Ýmgeleme (Imagery): Ýmge farklý yönleri bulunan karmaþýk bir fenomendir. Burada imgenin sadece bazý merkezi özelliklerinden bahsedilecektir. Ýmgeleme biliþsel süreçleri inceleyen psikologlarýn ilgisini çeken ilginç konulardan birisidir. Fiziksel bir uyarýcý görme alaný içerisinde bulunmasa dahi, organizma tarafýndan nesneye veya mekana dair deneyimler sonucu oluþturulmuþ imgeler kullanýlmaktadýr. Görsel-uzaysal imgeler önceden algýlanmýþ nesneler ve olaylar hakkýndaki bilgilerin hatýrlanmasýna; nesnelerin uzaysal ve görsel özellikleri hakkýnda muhakemede bulunmaya ve yeni bilgilerin öðrenilmesine yardýmcý olmaktadýr (Kosslyn ve ark. 1990). Ýmgeleme bir nesnenin temsilini ya da içsel algýlamayý içermektedir. Bu içsel temsil nesne görme alaný içerisinde bulunduðunda veya nesne görme alaný içerisinde bulunmadýðýnda da oluþabilmektedir. Yapýlan deneysel çalýþmalar görsel imgenin düþünmeye sýklýkla eþlik ettiðini göstermiþtir. Yapýlan çalýþmalar imgelerin resimsel özelliklere sahip olduðunu göstermiþtir (Kosslyn 1978, x1981, Shepard 1978). Ýnsanlar algýladýklarý nesnelere iliþkin oluþturduklarý imgeleri zihinsel olarak döndürebilme yeteneðine sahiptir (Shepard ve Cooper 1982). Kosslyn (1980) zihinsel seyahat (mental travel) deneylerinde imgelerin uzaysal özelliklere sahip olduðunu ve oluþturulan imgelerdeki yerlerin mesafesinin yakýn ya da uzak olmasýna baðlý olarak imge tarama süresinin deðiþtiðini göstermiþtir. Ýmgeler ne sadece görseldir ne de sadece uzaysaldýr. Ýmgeler her ikisini de içermektedir. Ýmgeler kýsa ve uzun süreli bellekte depolanabilmektedir. Baddeley'e (1986) göre çalýþan belleðin bir alt sistemi olan görseluzaysal yap boz tahtasýnda (visuo-spatial sketchpad) görsel ve uzaysal imgeler oluþturulmakta ve kullanýlmaktadýr. Bellek uzaysal biliþte düzenleyici bir rol oynamaktadýr. Uzaysal biliþ bellek görevlerindeki performansý etkilemektedir. Bellek ve uzaysal biliþ arasýndaki bu iliþki ilgili literatürde genel olarak ihmal edilmiþtir (West ve ark. 1985). Örneðin, imge kullanýmýný içeren yönergelerin kullanýldýðý bellek görevlerindeki performans, maddeler arasýndaki uzaysal iliþkilerden etkilenecektir. Bir diðer ifadeyle resim, matriks gibi görsel olarak sunulan uyarýcý maddeler uzaysal özelliklere sahiptir ve bu uzaysal özellik uyarýcý maddelerin hatýrlanabilirliðini etkilemektedir. Ayrýca uzaysal biliþ bilgilerin düzenlenmesi ve organizasyonunu etkilemektedir. Uzaysal biliþ uyarýcýlar arasýndaki iliþkilerin kavramsal olarak anlaþýlmasýna, açýklanmasýna ve iliþkilerin sýnýflandýrýlmasýna katkýda bulunmaktadýr. Örneðin, bir grubun üyeleri ya da kavramlar arasýndaki iliþkileri anlamamýz gerektiðinde çoðunlukla bir diagram çizeriz ve kavramlar veya bireyler arasýndaki iliþkileri çizgilerle gösteririz. Bu tip zihinsel temsillerin oluþturulmasý kolaylýkla imgeleyemeyeceðimiz soyut kavramlarýn anlaþýlmasýna veya hatýrlanmasýna yardýmcý olmaktadýr. Bir diðer ifadeyle imgelenebilir özelliði olmayan kavramlarý ya da imgelenebilir özelliðe sahip kavramlar ya da nesneler arasýndaki iliþkiyi þematize ederek uzaysal biliþi kullanmýþ ve bunlarýn hatýrlanabilirliðini arttýrmýþ oluyoruz. Ýmgeler bireyin yaþantýlarýnýn sonucu oluþmaktadýr. Bu haliyle imgeler temel olarak özneldir ve kiþiye özeldir. Ýmgeler öznel olduðuna göre diðer insanlarýn imgelerini doðrudan gözlemleyemeyiz. Ayrýca diðer insanlarýn gözlenebilir sözel olmayan davranýþlarýna bakarak da imgeler hakkýnda bir çýkarsamada bulunamayýz. Ýmgelerin bilimsel olarak çalýþýlabilmesi insanlarýn imgelerine iliþkin görsel üretime dayalý çizim performanslarýna veya sözel raporlarýna baðlýdýr. Ýmgelerin sözel veya resimsel olarak ifade edilmesi imgesel canlýlýkla (imagery vividness) iliþkilidir. Görselleþtirme ve imgeleme yeteneði cinsiyetlere göre farklýlýk göstermektedir (McGee 1979, Richardson 1991). Ýmgelerin sözel olarak ifade edilmesini gerektiren görevlerde kadýnlarýn performansý erkeklere göre daha üstündür (Richardson, 1991). Benzer þekilde Harshman ve Paivio'ya (1987) göre, kadýnlar daha önceki deneyimlerine dayalý olarak oluþturduklarý imgeleri hatýrlamada ve kullanmada erkeklere göre daha iyi performans sergilemektedir. Erkekler ise görselleþtirmeyi içeren görevlerde kadýnlara göre daha iyi performans göstermektedirler. Yönelim (Orientation): Uzaysal yönelim, görsel uyarýcý örüntüsü içerisindeki elemanlarýn düzenini anlayabilme, bir nesnenin kendi kýsýmlarý ve nesnenin diðer nesnelere göre olan konumu arasýndaki iliþkinin karþýlaþtýrýlmasý ve vücudun pozisyonuna göre uzaysal yönelimi belirleyebilme yeteneðidir (Bishop 1980, McGee 1979). Tarama ve Tepki Hýzý: Uzaydaki görsel uyarýcýnýn aranmasý, taranmasý ve bulunmasý davranýþlarýný içermektedir. Klinik oturumlarda görsel-uzaysal ihmal sendromunu deðerlendirmek amacýyla kullanýlan Ýþaretleme Testi Türk Formu'nun (Karakaþ ve Baþar 1995) geçerlik çalýþmasýnda Kurt ve Karakaþ (2000), 122

4 GÖRSEL-UZAYSAL YETENEKLERÝN BÝLEÞENLERÝ Ýþaretleme Testi Türk Formu'nun görsel-uzaysal taramayý ölçtüðünü göstermiþlerdir. Mirsky (1989) yaptýðý çalýþmada görsel-uzaysal taramayý "odak faktör" olarak tanýmlamýþ ve odak faktörü hedef uyarýcýlarý hýzlý ve etkili bir þekilde tarama yeteneði olarak açýklamýþtýr. Kurt ve Karakaþ'a (2000) göre görsel-uzaysal tarama sunulan uyarýcýnýn türüne ve uyarýcýnýn sunulduðu düzene göre deðiþmektedir. Görsel-uzayýn düzenindeki farklýlýklar uzayýn hatýrlanmasýný da etkilemektedir. West ve arkadaþlarý (1985) deneklerin çevredeki uyarýcýlarýn organize olduðu görsel-uzaysal görevlerde, uyarýcýlarýn düzensiz olarak sunulduðu görevlere göre daha iyi performans sergilediklerini, uyarýcýnýn sunulduðu düzenin hatýrlama performansý üzerinde etkili olduðunu belirtmektedir. Tepki hýzý, hedef uyarýcýnýn çok sayýdaki þaþýrtýcý uyarýcýlar arasýndan bulunmasýný gerektiren görseluzaysal tarama görevlerinde oldukça önemlidir. Tepki hýzý, uyarýcý maddeleri hýzlý olarak algýlama yeteneðini, tarama yeterliliðini ve hýzlý tepkide bulunma yeteneðini ifade etmektedir. Ayrýca görsel-motor hýz ve koordinasyon da görsel-uzaysal algýlama performansýný etkilemektedir (Karakaþ ve ark. 1996, Lezak 1995, Mirsky 1989). Ataklýk (Impulsivity): Görsel-uzaysal algýlama görevlerinde deneklerin hedef uyarýcýyý doðru olarak algýlamadan benzer uyarýcýlara tepkide bulunmasý yani aceleci tepkilerin ketlenmemesi bir kiþilik özelliði olan ataklýk olarak nitelendirilmektedir. Bir baþka ifadeyle, görsel-uzaysal algýlama görevlerinde aceleci tepkilerin ketlenmemesinin yani ataklýðýn görsel-uzaysal etkinlik üzerinde olumsuz etkisi bulunmaktadýr (Karakaþ ve ark. 1996, Kurt ve Karakaþ 2000, Matier ve ark. 1994). Dikkat: Görsel-uzaysal algýlama görevlerinde baþarýlý bir performans sergileyebilmek için görevin türüne baðlý olarak odaklanmýþ veya sürekli dikkati kullanmak gerekmektedir. Bir diðer ifadeyle, hedef uyarýcýnýn þaþýrtýcý uyarýcýlardan ayrýdedilmesi yani dikkatin hedef uyarýcýya odaklanmasý ve bunun görev boyunca sürdürülmesi gerekmektedir. Görsel dikkatin uzaysal daðýlýmý Mesulam (1985, 1998), Posner ve Petersen (1990) ve Fernandez-Duque ve Posner (2001) tarafýndan ayrýntýlý olarak incelenmiþtir. Mesulam'a (1985,1998) göre, görsel uzaysal dikkatin duyu, motor ve güdü olmak üzere üç temel davranýþsal bileþeni bulunmaktadýr. Dikkatin duyusal bileþeni (sensory component), dýþ mekanýn içsel temsilini saðlamaktadýr. Dikkatin motor bileþeni, mekandaki uyarýcýnýn taranmasý ve bulunmasý davranýþlarýný düzenlemektedir. Dikkatin güdüsel bileþeni ise mekandaki uyarýcýlara iliþkin ilgilerin ve beklentilerin oluþmasýný saðlamaktadýr. Mesulam'a (1985) göre, farklý serebral alanlar ekstrapersonal alandaki yönelmiþ dikkate aracýlýk etmektedir. Buna göre, dikkatin duyu bileþeninin bozulmasý mekandaki görsel uyarýcýlarýn fark edilememesine ve algýsal yanlýþlýklara (perceptual mispresentation) neden olmaktadýr. Dikkatin motor bileþeninin iþlevsel bozukluðu ise mekandaki uyarýcýlarýn aranmasý, taranmasý ve yönelim gibi yetersizliklere neden olmaktadýr. Güdü bileþeninin iþlevsel bozukluðu ise mekandaki olaylarýn duygusal deðerini azaltmaktadýr. Mesulam'a (1985) göre, sað parietal lob dikkatin duyu bileþenini, frontal göz alanlarý dikkatin motor bileþenini, singulat girus ise uzaysal dikkatin motivasyon bileþenini düzenlemektedir. Bu yapýlara ilaveten görsel-uzaysal dikkate pulvinar nükleus ve superior kollikulus da eþlik etmektedir (Mesulam 1985, Mesulam 1998). Posner ve Petersen'e (1990) göre ise, görsel-uzaysal yönelmiþ dikkatin üç temel bileþeni bulunmaktadýr: Ýstenmeyen uyarýcýdan yani þaþýrtýcý uyarýcýdan dikkatin çekilmesi (disengagement), çekilen dikkatin baþka bir uyarýcýya hareket ettirilmesi yani kaydýrýlmasý (moving attention) ve dikkatin hedef uyarýcýyý seçmesi yani odaklanmasý (engagement). Posner ve Petersen'in (1990) tanýmlamýþ olduðu görsel-uzaysal yönelmiþ dikkat bileþenlerine de farklý serebral alanlar aracýlýk etmektedir. Posner ve Petersen'e (1990) göre, sað posterior parietal lob görsel-mekandaki istenmeyen uyarýcýdan dikkatin çekilmesine aracýlýk etmektedir. Superior kollikulus çekilen dikkatin baþka bir uyarýcýya kaydýrýlmasýna yani dikkatin hareket ettirilmesine, talamusdaki pulvinar nükleus da görselmekandaki hedef uyarýcýnýn seçilmesine aracýlýk etmektedir. Açýkça görümektedir ki, Mesulam ve Posner'in görseluzaysal yönelmiþ dikkat modelleri birkaç noktada farklýlýk göstermekle birlikte temel olarak birbirine benzemektedir. Görsel-uzaysal yeteneklerin dikkat ile olan iliþkisi klinik oturumlarda büyük bir önem taþýmaktadýr. Birçok klinik gözlem, görsel-uzaysal dikkate aracýlýk eden bu yapýlarýn oluþturduðu þebekenin baðlantýsý ya da þebekenin alt bileþenlerinin herhangi birisinde tek taraflý hasar meydana geldiðinde görseluzaysal ihmal sendromunun oluþtuðunu göstermiþtir. 123

5 KURT M. SONUÇ Bu aþamaya kadar görsel-uzaysal süreçlerin tek bir bileþeni içermediði; bunlarýn algýlama ve biliþ türlerine, bunlarýn da kendi içinde alt bileþenlere ayrýldýðý belirtildi. Görsel-uzaysal süreçlerin bu karmaþýklýðý (complexite); beyin hasarlý hastalarýn görsel-uzaysal süreçlerinin deðerlendirilmesinde, görsel-uzaysal süreçlerin farklý bileþenlerine duyarlý nöropsikolojik testlerin kullanýlmasý gereðini ortaya koymaktadýr. Görsel algýlama yeteneklerinde bozulmanýn olduðu en tipik patoloji ihmal sendromudur (neglect syndrome). Yukarýda belirtilenler doðrultusunda, sað serebral hemisferde özellikle inferior parietal lobun hasarý sonucu ortaya çýkan görsel-uzaysal ihmal sendromunun da tek bir süreci içermeyebileceði göz önünde tutulmalýdýr. Bu doðrultuda, sað hemisfer lezyonlu hastalarý deðerlendirirken, görsel-uzaysal yeteneklerin farklý bileþenlerini deðerlendiren bir nöropsikolojik testler bataryasý kullanýlmalýdýr. Görsel-uzaysal tarama uyarýcýnýn sunulduðu düzene göre deðiþiyorsa, hastanýn ihmali de uyarýcýnýn sunulduðu düzene göre deðiþebilecektir. Diðer bir ifadeyle, uyarýcýlarýn düzenli olarak sunulduðu bir görev görsel-uzaysal ihmali ortaya çýkartmayabilirken, uyarýcýlarýn düzensiz olarak sunulduðu bir görevde mekan ihmali kolaylýkla ortaya çýkabilmekte veya bunun tam tersi bir durum da söz konusu olabilecektir. Baddeley A (1986) Working Memory. Oxford, Oxford University Press. Bishop AJ (1980) Spatial abilities and mathematics education: A review. Educational Studies in Mathematics, 11: Carroll JB (1993) Human Cognitive Abilities: A Survey of Factor Analytic Studies. Cambridge, Cambridge University Press. Fernandez-Duque D, Posner MI (2001) Brain imaging of attention networks in normal and pathological states. J Clin Exp Neuropsychol, 23(01): Goodale MA, Jakobson LS, P Servos (2000) The visual pathways mediating perception and prehension. Cognitive Neuroscience, MS Gazzaniga (Ed), Oxford, Blackwell Publishers. Harshman RA, Paivio A (1987) "Paradoxical" sex differences in self reported imagery. Can J Psychol, 41, Karakaþ S, Baþar E (1995) Nöropsikolojik testlerin Türk örneklemi üzerinde deðiþik yaþ ve eðitim düzeylerine göre standardizasyonu. Kriz Dergisi, 3(1-2): Karakaþ S, Eski R, Baþar E (1996) Türk Kültürü için standardizasyonu yapýlmýþ nöropsikolojik testler topluluðu: BÝLNOT bataryasý. 32. Ulusal Nöroloji Kongresi Kitabý, Ýstanbul, Ufuk Matbaasý. Kosslyn SM (1978) Measuring the visual angle of the mind's eye. Cognit Psychol, 10: Kosslyn SM (1980) Image and Mind. Cambridge, MA: Harvard University Press. Kosslyn SM (1981) The medium and the message in mental imagery: A theory. Psychol Rev, 88: Kosslyn SM, Segar C, Pani J ve ark. (1990) When is imagery used. A diary study. J Mental Imagery, 14: Kurt M, Karakaþ S (2000) Sað serebral hemisferin biliþsel iþlevlerine duyarlý üç nöropsikolojik testin özellikleri ve aralarýndaki iliþkiler. Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi, 8(4): KAYNAKLAR Lezak MD (1995) Neuropsychological Assessment. New York, Oxford University Press. Matier K, Wolf LE, Halperin JM (1994) The psychometric properties and clinical utility of a cancellation test in children. Dev Neuropsychol, 10(2): McGee MG (1979) Human spatial abilities: Psychometric studies and environmental, genetic, hormonal, and neurological influences. Psychol Bull, 86(5): Mesulam MM (1985) Principles of Behavioral Neurology. Philadelphia, F.A. Davis Company. Mesulam MM (1998) From sensation to perception. Brain, 121: Michael WB, Guilford JP, Fruchter B ve ark. (1957) The description of spatial-visualization abilities. Education and Psychological Measurement, 17: Mirsky A (1989) The neuropsychology of attention: Elements of a complex behavior. Integrating Theory and Practice in Clinical Neuropsychology. E Perecman (Ed) Hillsdale, Lawrence Erlbaum Associates. Mishkin M, Ungerleider LG, Macko KA (1983) Object vision and spatial vision: Two cortical patways. Trends Neurosci, 6: Mouncastle VB (2000) The parietal system and some higher brain functions. Cognitive Neuroscience, MS Gazzaniga (Ed), Oxford, Blackwell Publishers. Posner MI, Petersen S (1990) The attention system of the human brain. Ann Rev Neurosci, 13: Rao SC, Rainer G, Miller EK (1997) Integration of what and where in the primate prefrontal corteks. Science, 276: Richardson JTE (1991) Gender differences in imagery, cognition and memory. Mental Images in Human Cognition, RH Logie, M Denis (Ed), Elsevier Science Publishers, B.V. Shepard RN (1978) The mental image. Am Psychol, 33:

6 GÖRSEL-UZAYSAL YETENEKLERÝN BÝLEÞENLERÝ Shepard RN, Cooper LA (1982) Mental Images and Their Transformations. Cambridge, MA: MIT Press. Smith I (1964) Spatial Ability. London: Universty of London Press. West RL, Morris CW, Nichol GT (1985) Spatial cognition on nonspatial tasks: Finding spatial knowledge when you're not looking for it. The Development of Spatial Cognition, R Cohen (Ed), New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates Publishers. 38. ULUSAL PSÝKÝYATRÝ KONGRESÝ Ekim 2002 Mares Hotel - MARMARÝS Kongre Sekreterliði: Yrd. Doç. Dr. M. Murat DEMET Celal Bayar Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, MANÝSA Tel: , Faks: Organizasyon: Flaptour, Cinnah Cad. No: 42 Çankaya - ANKARA Tel: , Faks: CELAL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ TIP FAKÜLTESÝ PSÝKÝYATRÝ ANABÝLÝM DALI & TÜRKÝYE PSÝKÝYATRÝ DERNEÐÝ 125

Bu makalede þizofrenideki bilgi iþleme bozukluklarý;

Bu makalede þizofrenideki bilgi iþleme bozukluklarý; Þizofrenide Bilgi Ýþleme Bozukluklarý Prof. Dr. Sirel KARAKAÞ *#, Prof. Dr. Hamdullah AYDIN **# 1. Giriþ Bu makalede þizofrenideki bilgi iþleme bozukluklarý; konuya iliþkin araþtýrma bulgularý temelinde

Detaylı

Hafif Kognitif Bozukluðu Olan Hastalarda Bellek Ýþlevlerinin Nöropsikolojik Deðerlendirmesi *

Hafif Kognitif Bozukluðu Olan Hastalarda Bellek Ýþlevlerinin Nöropsikolojik Deðerlendirmesi * Hafif Kognitif Bozukluðu Olan Hastalarda Bellek Ýþlevlerinin Nöropsikolojik Deðerlendirmesi * Dr. Banu CANGÖZ*, Prof. Dr. Kaynak SELEKLER** zellikle geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerde Öson 25-30 yýl

Detaylı

Þizofrenide Duygu Algýlama ve Tanýma Süreçleri

Þizofrenide Duygu Algýlama ve Tanýma Süreçleri Þizofrenide Duygu Algýlama ve Tanýma Süreçleri Özlem Altunel 1, Görkem Demirdöðen 2, Uzay Dural 3, M. Kemal Kuþçu 4 1 Uz.Dr., Serbest Hekim, 2 Psk., 3 Kl.Psk., 4 Doç.Dr., Marmara Üniversitesi Ýstanbul

Detaylı

Biliþsel Yapýnýn ve Ýþlemlerin Bilgi Arama Davranýþý Üzerine Etkisi

Biliþsel Yapýnýn ve Ýþlemlerin Bilgi Arama Davranýþý Üzerine Etkisi Hakemli Yazýlar / Refereed Papers Türk Kütüphaneciliði 20,1 (2006), 7-28 7 Biliþsel Yapýnýn ve Ýþlemlerin Bilgi Arama Davranýþý Üzerine Etkisi The Impact of Cognitive Structure and Processes on Information

Detaylı

OTÝZMDE ORTAK DÝKKAT BECERÝLERÝ: GÖZDEN GEÇÝRME

OTÝZMDE ORTAK DÝKKAT BECERÝLERÝ: GÖZDEN GEÇÝRME OTÝZMDE ORTAK DÝKKAT BECERÝLERÝ: GÖZDEN GEÇÝRME Ýbrahim DURUKAN*, Tümer TÜRKBAY** ÖZET Amaç: Ortak dikkat kiþinin dikkati kendisi, etkileþim halinde olduðu kiþi ve nesne arasýnda düzenlemesi olarak tanýmlanmaktadýr.

Detaylı

Saðlýklý Yaþlanmanýn Nöroelektrik Potansiyellere Etkisi

Saðlýklý Yaþlanmanýn Nöroelektrik Potansiyellere Etkisi Saðlýklý Yaþlanmanýn Nöroelektrik Potansiyellere Etkisi Hatice KAFADAR*, Sirel KARAKAÞ** ÖZET Bu çalýþmanýn amacý, yaþa baðlý olarak farklý biliþsel süreçlerde ortaya çýkan deðiþimleri olay-iliþkili potansiyel

Detaylı

Þizofreni ve Kognitif Bozukluklar

Þizofreni ve Kognitif Bozukluklar Þizofreni ve Kognitif Bozukluklar Sibel Çakýr 1 1 Uz.Dr., Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ýstanbul GÝRÝÞ Þizofreni her ne kadar heterojen bir hastalýk olsa da, hemen

Detaylı

OLUMLU ERGEN GELÝÞÝMÝNDE EBEVEYN/AKRAN ÝLÝÞKÝLERÝNÝN ÖNEMÝ

OLUMLU ERGEN GELÝÞÝMÝNDE EBEVEYN/AKRAN ÝLÝÞKÝLERÝNÝN ÖNEMÝ OLUMLU ERGEN GELÝÞÝMÝNDE EBEVEYN/AKRAN ÝLÝÞKÝLERÝNÝN ÖNEMÝ Fatih Bayraktar* ÖZET Amaç: Psikoloji yazýný incelendiðinde, ergen davranýþlarýyla ilgili araþtýrmalarýn çoðunlukla olumsuz sosyal davranýþlara

Detaylı

"Þizotipal Kiþilik Özellikleri" Alt Ölçeði: Deðerlendiriciler Arasý Güvenilirlik Çalýþmasý

Þizotipal Kiþilik Özellikleri Alt Ölçeði: Deðerlendiriciler Arasý Güvenilirlik Çalýþmasý "Þizotipal Kiþilik Özellikleri" Alt Ölçeði: Deðerlendiriciler Arasý Güvenilirlik Çalýþmasý Suzan ÖZER*, Semra ULUSOY**, Elif KABAKÇI***, Aylin ULUÞAHÝN**** ÖZET Þizofreniden daha hafif bir klinik tablo

Detaylı

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients Nilgün Öngider 1, Suna Özýþýk Eyüpoðlu 2 1 Psk.Dr., P.S. Yaþam Özel Aile

Detaylı

geçmiþten geleceðe teþhisten tedaviye...

geçmiþten geleceðe teþhisten tedaviye... geçmiþten geleceðe teþhisten tedaviye... Cinsel Ýþlev Bozukluklarý Sempozyumu Özet Kitabý Sheraton Otel ve Kongre Merkezi, Ankara Konferans, panel, çalýþma grubu ve kurs özetleri Türkiye Psikiyatri Derneði

Detaylı

Ýnternet Portallarýnýn Grafik Tasarým Açýsýndan Ýncelenmesi

Ýnternet Portallarýnýn Grafik Tasarým Açýsýndan Ýncelenmesi gazi_sanat_tasarim02.qxp 04.01.2009 18:11 Page 179 Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü, Tunus Caddesi No:35 Kavaklýdere / ANKARA Tel: 0 312 425 76 75 E-posta: inancuyan@gazi.edu.tr

Detaylı

Cinsel Ýþlevler ve Cinsel Ýþlev Bozukluklarý

Cinsel Ýþlevler ve Cinsel Ýþlev Bozukluklarý Cem Ýncesu Doç. Dr., Bakýrköy Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Ýstanbul CÝNSEL ÝÞLEVLER Ýnsanda cinsel uyarana gösterilen fizyolojik tepkiyi, Masters ve Johnson, dört ayrý

Detaylı

Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri

Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri Arþ. Gör. Sinem YEYGEL, Arþ Gör. Ayþen TEMEL Ege Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet / Abstract Rekabet

Detaylı

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU NİSAN 2011 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU

Detaylı

OLAYA ÝLÝÞKÝN POTANSÝYELLERÝN N2 DALGASI, UYARANLARIN YENÝLÝÐÝNÝ YANSITMAKTADIR*

OLAYA ÝLÝÞKÝN POTANSÝYELLERÝN N2 DALGASI, UYARANLARIN YENÝLÝÐÝNÝ YANSITMAKTADIR* ARAÞTIRMALAR (Research Reports) OLAYA ÝLÝÞKÝN POTANSÝYELLERÝN N2 DALGASI, UYARANLARIN YENÝLÝÐÝNÝ YANSITMAKTADIR* The N2 Wave of Event-Related Potentials Reflects the Novelty of the Eliciting Stimuli Tolgay

Detaylı

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý 1 Mesleki Eðitimde 8 Renk Yönetici El Kitabý Sakarya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi adýna Sahibi Ahmet Özer Okul Müdürü Mesleki Eðitmde 8 Renk projesi kapsamýnda basýlmýþtýr. Ücretsizdir, para ile satýlamaz.

Detaylı

ÇOCUKLAR ÝÇÝN YAÞAM KALÝTESÝ ÖLÇEÐÝNÝN 8-12 YAÞ ÇOCUK FORMUNUN GEÇERLÝK VE GÜVENÝRLÝÐÝ

ÇOCUKLAR ÝÇÝN YAÞAM KALÝTESÝ ÖLÇEÐÝNÝN 8-12 YAÞ ÇOCUK FORMUNUN GEÇERLÝK VE GÜVENÝRLÝÐÝ ÇOCUKLAR ÝÇÝN YAÞAM KALÝTESÝ ÖLÇEÐÝNÝN 8-12 YAÞ ÇOCUK FORMUNUN GEÇERLÝK VE GÜVENÝRLÝÐÝ Nursu ÇAKIN MEMÝK*, Belma AÐAOÐLU**, Ayþen COÞKUN**, Iþýk KARAKAYA*** ÖZET Amaç: Çocuklar Ýçin Yaþam Kalitesi Ölçeði

Detaylı

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT*

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* 1. GÝRÝÞ Ýþ kazalarýnýn nedenlerini ortaya koymaya yönelik olarak birçok araþtýrma yapýlmýþtýr.

Detaylı

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks Sosyal Anksiyete Bozukluðu: Taný, Epidemiyoloji, Etiyoloji, Klinik ve Ayýrýcý Taný Doç. Dr. Nesrin DÝLBAZ* Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks ve Gelder tarafýndan tanýmlanmasýna karþýn ayrý

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Psikoloji Anabilim Dalı, Psikoloji Yüksek Lisans Programı MULTİPL SKLEROZ (MS) VE HİDROSEFALİ HASTALARININ BİLİŞSEL PROFİLLERİNİN BELLEK, DİKKAT,

Detaylı

Cinsel iþlev bozukluklarýnýn tanýmlanmasý ve sýnýflandýrýlmasýndaki. Kadýn Cinsel Ýþlev Bozukluklarý. Özet. A. Cinsel istek bozukluklarý:

Cinsel iþlev bozukluklarýnýn tanýmlanmasý ve sýnýflandýrýlmasýndaki. Kadýn Cinsel Ýþlev Bozukluklarý. Özet. A. Cinsel istek bozukluklarý: Kadýn Cinsel Ýþlev Bozukluklarý Yrd. Doç. Dr. Gonca Soygüt BOYACIOÐLU* Özet Bu yazýda, kadýnda cinsel iþlev bozukluklarýnýn tanýtýlmasý ve bozukluklarýn hazýrlayýcýsý ya da sürdürücüsü olan etkenlere deðinilerek

Detaylı

Madencilikte Coðrafi Bilgi Sistemleri ve Yardýmcý Teknolojiler

Madencilikte Coðrafi Bilgi Sistemleri ve Yardýmcý Teknolojiler Bölüm 6 Madencilikte Coðrafi Bilgi Sistemleri ve Yardýmcý Teknolojiler Doç. Dr. H. Þebnem DÜZGÜN ÝÇÝNDEKÝLER 6.1.GÝRÝÞ...................................................................................317

Detaylı

Psikiyatrik Bozukluklarda Valproat Kullanýmý

Psikiyatrik Bozukluklarda Valproat Kullanýmý Psikiyatrik Bozukluklarda Valproat Kullanýmý Ý. Tuncer OKAY*, Cebrail KISA**, Nesrin DÝLBAZ*** ÖZET Keþfedilmesinden yýllar sonra antikonvülzan olarak kullanýlmaya baþlanýlan valproat, ayný dönemde bipolar

Detaylı

Ne Zaman Travmatik Yas Tanýsý Konur? Ne Zaman Tedavi Baþlar?

Ne Zaman Travmatik Yas Tanýsý Konur? Ne Zaman Tedavi Baþlar? OLGU SERÝSÝ Ne Zaman Travmatik Yas Tanýsý Konur? Ne Zaman Tedavi Baþlar? Ufuk Sezgin 1, Þahika Yüksel 1, Zerrin Topçu 2, Aysun Genç Diþcigil 3 1 Doç. Dr., Prof. Dr., Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp

Detaylı

EPÝSTEMOLOJÝK AÇIDAN SEÇÝMBÝLÝM (PSEPHOLOGY)

EPÝSTEMOLOJÝK AÇIDAN SEÇÝMBÝLÝM (PSEPHOLOGY) EPÝSTEMOLOJÝK AÇIDAN SEÇÝMBÝLÝM (PSEPHOLOGY) VE PROBLEMATÝÐÝNE ELEÞTÝREL YAKLAÞIMLAR La psephologie en tenant compte de l'épistémologie et les approches critiques relatives à sa problématique Emine YAVAÞGEL

Detaylı

Tarihçilerin Bilgi Arama Davranýþlarý

Tarihçilerin Bilgi Arama Davranýþlarý Türk Kütüphaneciliði 21, 1 (2007), 29-44 Tarihçilerin Bilgi Arama Davranýþlarý Information Seeking Behaviours of Historians Hatice Gülþen Birinci * Öz Tarihi 1940 lý yýllara dayanan kullanýcý araþtýrmalarý

Detaylı

Aðrýlý Genital Cinsel Aktivite ve Vajinismus Tanýsýnda Yaþanan Güçlükler

Aðrýlý Genital Cinsel Aktivite ve Vajinismus Tanýsýnda Yaþanan Güçlükler DERLEME Aðrýlý Genital Cinsel Aktivite ve Vajinismus Tanýsýnda Yaþanan Güçlükler Sultan Doðan 1, Evrim Özkorumak 2 1 Yrd.Doç.Dr., Namýk Kemal Üniversitesi, Týp Fakültesi Psikiyatri AD, Tekirdað, 2 Uz.Dr.,

Detaylı

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 78 HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Editörler Prof. Dr. Gürsel Çetin, Uz. Dr. Ahsen Kaya 19 Yazar Katýlýmýyla

Detaylı

GĐRĐŞ. Benton Facial Recognition Test

GĐRĐŞ. Benton Facial Recognition Test GĐRĐŞ Bu çalışmanın amacı nöropsikolojik bir test olan Benton Yüz Tanıma Testi nin (Benton Facial Recognition Test), 20-88 yaş normal denek grubu üzerinde normatif verilerini toplayıp, testin geçerlik

Detaylı