I. ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI"

Transkript

1 tmmob makina mühendisleri odası I. ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI 19-2O EKİM 199S Sanayi Odası / ESKİŞEHİR MMO Yayın No: 177

2 DC GERİLİM STANDARTLARI VE DC GERİLİM İZLENEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI Ufuk Sovuksu TÜBİTAK, Ulusal Metroloji Enstitüsü(UME), P.K.21, Gebze/Kocaeli Özet Bu çalışmada SI gerilim biriminin gerçekleştirilmesinde bugün dünyada primer olarak kabul edilen Josephson eklem sistemi tanıtılacak ve bugün hala birçok laboratuvar tarafından primer olarak kullanılan, ancak dünya standartlarında sekonder gerilim standartları olarak görülen standart Weston pilleri ve elektronik de gerilim standartlarının karakteristikleri ve nasıl muhafaza edildikleri anlatılacaktır. Çalışmada ayrıca Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) Gerilim Laboratuvarı'nda de gerilim izlenebilirliğinin ne şekilde sağlandığından ve laboratuvarın kısa dönem amaçlarından da bahsedilecektir. 1. Giriş Uluslararası (SI) birimler sisteminde, gerilim birimi "Volt, (V)" olarak belirtilmiştir. IV, 1 amperlik sabit bir akım taşıyan iletken bir telin 1 wattlık bir güç açığa çıkan iki noktası arasındaki elektriksel potansiyel farkı olarak tanımlanmıştır. Bu tanıma göre V = W/A'dır. Burada W, watt cinsinden gücü, A ise amper cinsinden akımı temsil etmektedir. 1W = 1 Joule/sn, 1 Joule = 1 Ntm, 1 Nt ise 1 kgm/sn 2 'dir. Bu durumda 1 V temel SI birimleri cinsinden şu şekilde ifade edilebilir: 1V=1 k g m sn 2 m - = kg m 2 sn' 3 sn A Türetilmiş bir SI birimi olan "Volf'un doğrudan temel SI birimleri cinsinden gerçekleştilmesi pratik bakımlardan oldukça güçtür. Üstelik bu şekilde gerçekleştirilen SI Volt'un gelişen teknolojinin ve bilim dünyasının ihtiyaç duyduğu yüksek kararlılık ve yüksek doğruluk gibi şartları yeterince sağlayamadığı gözlenmiştir. Bu durum, birimin doğrudan olmayan, farklı yöntemlerle gerçekleştirilmesi zorunluluğunu gündeme getirmiştir. Önceleri bir grup standart pilin - doymuş Weston pilleri-ortalama emf (elektro motor kuvveti) değeri cinsinden ifade edilen SI gerilim birimi Volt, bu ortalama değerin zamanla ve sıcaklık, nem, titreşim gibi ortam şartlarına bağlı olarak değiştiğinin gözlenmesi nedeniyle, bugün artık farklı bir yöntemle tanımlanmaktadır yılında Brian Josephson tarafından keşfedilen ve 1972 yılında, gerilim biriminin belirlenmesinde uluslararası alanda esas olarak kabul edilen bu yeni yöntemle, SI Volt artık temel fiziksel doğa sabitleri cinsinden ifade edilmeye başlanmıştır. 53

3 2. Josephson Eklem Sistemi 2.1 Josephson Etkisi 1962 yılında Brian Josephson elektron çiftlerinin bir süperiletkenden ince bir dielektrik katman üzerinden diğer bir süperiletkene geçişi sırasında belirli bazı etkilerin ortaya çıktığını iddia etti [1]. Josephson'a göre, i) bir de süperakım, kritik akım (I c ) diye adlandırılan maksimum bir değere kadar katmandan hiçbir gerilim düşümü olmaksızın geçebilir. Bu etki "de Josephson etkisi" olarak adlandırılmış ve ilk olarak Anderson ve Rowell [2] tarafından 1963 yılında gözlenmiştir. ii) Belirli gerilim değerlerinde normal bir akım gözlenmekte, ancak katmanda bunun yamsıra, frekansı (fj), katman üzerinde oluşan de gerilim (U) ile doğrudan ilişkili bir de ac süper akım oluşmaktadır (şekil 1). m A) Ampermetre Şekil 1. Josephson Etkisi Bu ac süperakımın frekansı ve katmanda oluşan de gerilim arasındaki bu ilişki, şeklindedir. Burada e elektron yükü, h ise Plank sabitidir. Oluşan bu ac süperakımın frekansı, frekansı f e olan bir ac gerilim ile modüle edilebilmekte, bu durumda süperakım 2eU/h ± nf e frekanslarında Fourier bileşenlerine sahip olmaktadır. Burada n bir tamsayıdır. Eğer belirli bir n değeri için 2eU/h = nf e olursa bu durumda ac süperakım üzerinde, uygulanan ac gerilimin büyüklüğüne ve fazına bağlı olarak bir de de bileşen oluşmaktadır. Eklemin gerilimakım eğrisi çizildiğinde, akım genişliği uygulanan ac gerilimin büyüklüğüne bağlı bir "sabit gerilim adımı" gözlenmektedir (şekil 2). Bu etki "ac Josephson etkisi" olarak adlandırılmıştır [3]. De gerilim metroloj isinde kullanılan Josephson etkisi bu etkidir. 54

4 0 2e e Mikrodalga Kaynağı -#^\r tmv. 0.5 U n= n 2T f e f ı3 jf rr J f, = 4 f e 'j "" ** 'e ' ^ 2f 6 <j= fe ı 1 r- ı r ı r~ 0,5 ma 1 * I Şekil 2. Sabit gerilim adımlarının oluşması U n = n.h.f,/2e değerlerinde oluşan bu sabit gerilim adımları ilk defa Shapiro [4] tarafından gözlenmiş, bu nedenle Shapiro adımları olarak adlandırılmıştır. 2.2 Josephson Eklemi Josephson etkisi temel fiziksel sabitler aracılığıyla gerilimi frekansa bağlayan fiziksel bir etkidir. Josephson eklemi ise, birbirlerinden ince yalıtkan bir oksit tabakasıyla ayrılmış iki süperiletken malzemenin zayıfça biraraya getirilmesiyle oluşmaktadır. Aşağıda (şekil 3) basitleştirilmiş bir Josephson eklemi görülmektedir. Süperiletken malzemeler İnce metal-oksit katman Şekil 3. Basitleştirilmiş bir Josephson eklemi Bir Josephson eklemi ideal bir frekans-gerilim dönüştürücüsüdür. De akım ile sürülmüş bir Josephson eklemi bir mikrodalga kaynak ile uyarıldığında, eklem üzerinde, daha önce de bahsedildiği gibi, uyarıcı sinyalin frekansı ile orantılı, sabit gerilim adımları oluşmaktadır. Bugün dünyada primer gerilim standardı olarak kullanılan ve kararlılığı yalnızca mikrodalga kaynağın ürettiği sinyalin frekansına bağlı olan, bu sabit gerilim adımlarıdır. Josephson eklem sisteminin basitleştirilmiş blok diyagramı şekil 4'te gösterilmiştir. Mikrodalga Kaynağı Josephson ı Eklemi tr dc-sürüm akımı ^ de gorilim Şekil 4. Basitleştirilmiş Josephson Eklem Sistemi 55

5 Bir Josephson ekleminin çıkış gerilimi, 1 U. )=n^f,n =0,1,2... olarak tanımlanmıştır. Burada Uj eklem gerilimi, f mikrodalga kaynağın ürettiği sinyalin GHz cinsinden frekansı, Kj ise Josephson sabitidir. Kj= 2e/h değerinin temel SI birimleri cinsinden ifadesinde güçlüklerle karşılaşıldığından ve bu şekilde elde edilen Kj değerindeki belirsizlik yüksek olduğundan, Kj'nin gerçek değeri yerine ona çok yakın konvansiyonel bir değer, Kj.şo kabul edilmiş ve 1990 yılından itibaren tüm dünyada bu değer kullanılmaya başlamıştır [5]. Uluslararası Ölçü ve Ağırlıklar Komitesi (International Committee on Weights and Measures (CIPM))'nin 1988'de önerdiği ve Ocak 1990'da uygulamaya giren bu değer, Kj. 90 = GHz/Volt 'tur. Josephson eklem sistemi ile başlangıçta elde edilen gerilim değerlerinin pratik olarak kullanımı oldukça zordu. Tek bir Josephson eklemi üzerinden elde edilebilecek gerilim değeri en fazla mv'lar mertebesinde olabiliyordu. Daha yüksek gerilim değerleri elde etmek için çok sayıda Josephson ekleminin seri olarak bir araya getirilmesi gerekiyordu. Ancak bu durumda da, herbir eklemi sürecek birbirinden bağımsız çok sayıda de akım kaynağına ihtiyaç duyulacaktı; bu ise biraraya getirilebilecek eklem sayısını, dolayısıyla elde edilebilecek maksimum gerilim değerini sınırlıyordu. Sürüm akımı problemi sonunda yüksek kapasitansa sahip eklemlerin üretilmesiyle çözümlendi. Bu tür eklemlerin en temel özelliği düşük mikrodalga güç ile uyarıldıklarında, üzerlerinde oluşan sabit gerilim adımlarının sıfır sürüm akımında ortaya çıkmalarıydı (şekil 5). Bu durum, serideki eklemlerin herbiri için ayrı bir akım kaynağı sorununu ortadan kaldırıyor, dolayısıyla çok sayıda eklemin biraraya getirilmesini ve tek bir akım kaynağı ile sürülmesini mümkün kılıyordu. Bu şekilde, sıfır-akım modunda çalışan, diğer bir deyişle sabit gerilim adımları sıfır sürüm akımında oluşan Josephson eklemlerinin seri olarak biraraya getirilip 1 V'a kadar hassas Josephson gerilim referansları elde edilmesi fikri ilk olarak 1976 yılında ortaya atıldı [6]. Bugün aynı şekilde, değerleri -15 V ile 15 V arasında değişen oldukça kararlı Josephson gerilim standartları elde edilebilmektedir. Birçok primer metroloji laboratuvarınm gerilim referansı olarak kullandıkları bu standartlar ile 10~ 8 mertebelerinde bir belirsizlikle standart Weston pili veya elektronik referans standardı kalibrasyonu yapılabilmektedir [7]. v' a) b) c) Şekil 5. Josephson ekleminin I-V karakteristiği: a) mikrodalga uyarısı olmadığında, b) düşük mikrodalga güç ile uyarıldığında sıfır-akım sabit gerilim adımları c) yüksek değerde mikrodalga güç ile uyarıldığında normal sabit gerilim adımları 56

6 3. Standard Weston Kileri İlk olarak 1892 yılında Edward Weston tarafından üretilen standart Weston pilleri, o tarihlerden itibaren gerilim biriminin elde edilmesinde uzun yıllar primer standart olarak kullanılmışlardır yılında Josephson eklem sisteminin kullanılmaya başlamasıyla sekonder konuma düşen standart piller, bugün hala birçok Ulusal Metroloji laboratuvarının primer gerilim standardını teşkil etmektedirler. Bir Weston pili temel olarak doymuş kadmiyum sülfat (CdS0 4 ) çözeltisi içinde kadmiyum amalgam bir anod ile civa/civa-sülfat bir katod içeren "H" şeklinde cam bir tüpten oluşmaktadır. Pil çıkış gerilimi anod ve katod üzerine iliştirilmiş platin teller üzerinden alınmaktadır. Tipik bir doymuş Weston pilinin yapısı şekil 6'da gösterilmiştir. Cam Tüp ^ Elektrolit (Doymuş CdSO, çözeltisi) CdSO,.8/3 4:0 Hg 2 SO 4 x y %10 Amalgam Hg 3.1 Standart Pillerin Karakteristikleri Şekil 6. Doymuş Weston pilinin yapısı Doymuş bir Weston pilinin emf değeri 20 C'de ortalama V'tur. Pil emf değerinde yılda 0-10 pıv arasında bir azalma gözlenmektedir. Pillerin uzun süreli kararlılıkları, temel olarak, yapılarında yer alan elektrolitin ph değeri ile ilişkilidir (Froehlich 1974). Weston pillerinin sıcaklık katsayıları 20 C'de yaklaşık -40 /xv/ C'dir. Bu değer, gerçekte, pilin anod ve katod uçlarının sıcaklık katsayıları arasındaki farktır. " +" ucun (anod) sıcaklık katsayısı 310 /*V/ C iken "-" ucun (katod) sıcaklık katsayısı -350 /xv/ C'dir. Bu nedenle, pilin her iki ucu, eşit sıcaklıkta bulundurulmalıdır. 1 ppm'lik bir sıcaklık belirsizliği elde etmek için iki uç arasındaki sıcaklık farkının 2 m C'den daha az olması gerekmektedir. Bir pil ani bir sıcaklık değişimine maruz kaldığında emf değeri sıcaklık katsayısı ile orantılı biçimde değişmektedir. Pilin eski değerine kavuşması için her bir derecelik sıcaklık farkı için yaklaşık 1 gün beklenmelidir. 57

7 Bir Weston pili üzerinden akım çekildiğinde çıkış gerilimi düşmektedir. Bunun en önemli nedeni pillerin fi arasında değişen bir iç dirence sahip olmalarıdır. 0.1 /ia'lik bir akım değeri bile yaklaşık 50 /iv'luk veya 50 ppm'lik bir gerilim düşümüne neden olabilmektedir. Bu nedenle, standart piller yalnızca sıfır-akım, sıfır-denge devrelerinde kullanılabilmektedirler. Titreşim, pil değerinde değişime neden olabilmektedir. Değişim miktarı ppm'in onda biri mertebelerindedir. Çok hassas ölçümler yapmak için pillerin titreşimden yalıtılmış özel yerlerde korunmaları gerekmektedir Standart Pillerin Muhafaza Edilmesi Standart piller genel olarak sıcaklık kontrollü ve titreşimden yalıtılmış özel alanlarda muhafaza edilmelidirler. Pillerin muhafazasında, oda sıcaklığının ± l C'de kontrol edilmesi ilk koşuldur. Bu koşul sağlansa bile, bir pilin diğer pillerle hassas olarak karşılaştırılması mümkün olamamaktadır. Bunun için, pillerin, sıcaklığı en fazla birkaç mk civarında değişen sıcaklık kontrollü özel kutularda veya yağ banyolarında bulundurulması gerekmektedir. Bu tür kutu veya yağ banyolarında sıcaklık kararlılığı genel olarak, bir kolu sıcaklığı algılayan termistörü, bir kolu, değeri, istenen sıcaklık noktasındaki termistör rezistansı ile aynı olan hassas bir direnç içeren, diğer iki kolu ise l:l'lik bir direnç oranı sağlayan bir de veya bir ac köprü devresiyle sağlanmaktadır. Köprü çıkış gerilimi, kutu veya yağ banyosunun sıcaklığını ayarlayacak ısıtıcı akımı sürmekte kullanılmaktadır. Standart piller genel olarak belirli sayılarda, gruplar halinde muhafaza edilirler. Bunun nedeni pillerin tek başlarına düzensiz değişimler göstermeleridir. Bir laboratuvarın referans gerilim değeri olarak kullandığı değer, muhafaza ettiği grup içindeki pillerin emf değerlerinin aritmetik ortalamasıdır. Ticari olarak üretilmiş standart pil kutuları genel olarak 4 veya 12 pil içermektedir. Farklı piller ve herbir pilin kendi iki bölgesi arasındaki sıcaklık birliğini sağlamak amacıyla, piller bir alüminyum blok içine yerleştirilmiştir. Alüminyum blok yıllık sıcaklık değişimi + 0,01 C yi geçmeyecek şekilde 30 C'lik bir sıcaklığa ayarlanmıştır. Kutu içindeki herbir pilin elektrotları platin teller ile bakır terminallere taşınmıştır. Ticari Standard pil kutuları üzerinde ayrıca, ana besleme gerilimi olmadığı durumlarda sıcaklık kontrol devrelerini sürecek ekstra bir güç kaynağı kullanımını mümkün kılacak düzenek de mevcuttur. 4. Elektronik De Gerilim Standartları Elektronik de gerilim standartlarının gelişimi son 10 yıl içinde oldukça hızlanmıştır. Elektrokimyasal yapıya sahip Weston pillerinin kullanım ve muhafazasında karşılaşılan güçlükler, bu tür standartların istenmeyen bazı özellikleri, üretici firmaları yeni arayışlara itmiştir. Üretim teknolojisindeki gelişmeler sonucu bugün kısa dönem kararlılıkları piller kadar iyi, muhafaza edilmeleri oldukça kolay, taşınabilir, üstelik pillerin sahip oldukları dezavantajlara sahip olmayan elektronik de gerilim standartları elde edilebilmektedir. 58

8 4.1. Elektronik De Gerilim Standartlarının Karakteristikleri Elektronik gerilim standartları 1 V, V ve 10 V olmak üzere temel olarak üç farklı değerde üretilmektedirler. Bu tür standartlarda referans olarak, nominal değerleri 6 ile 7 V arasında değişen, yıllık kararlılıkları 1-2 ppm civarında olabilen Zener diyotlar kullanılmaktadır. 1 V ve V'luk çıkış gerilimleri rezistiv bölücüler veya daha hassas teknikler, 10 V'luk gerilim değeri ise özel olarak seçilmiş, düşük gürültülü, yüksek kararlılıklı işlemsel kuvvetlendiriciler kullanarak elde edilmektedir. Bugün gene! eğilim daha çok 10 V'luk standartlar üretme yönündedir. 10 V'luk referansların ölçülmeleri diğerlerine nazaran kolaydır; üstelik bu referanslarda termal emf etkisi daha az hissedilmektedir. Örneğin 1 /xv'luk bir termal emf, 1 V'luk referans için 1 ppm'lik bir hata yarattırken bu hata 10 V luk referans için 0.1 ppm'e karşılık gelmektedir. Üstelik, 10 V'luk referansların 10 V'luk Josephson standardı ile doğrudan karşılaştırılması bugün artık mümkün olabilmektedir. Elektronik de gerilim standartlarının yıllık kararlılıkları ppm arasında değişmektedir. Ticari olarak üretilmiş en iyi standartlar, yıllık, 10 V için ppm, IV ve V için ise 2-3 ppm civarında bir kararlılığa sahip olabilmektedir. Bu belirsizlik, çoğunlukla, bölücü devrelerinde kullanılan rezistiv elemanların değerlerinde zamanla meydana gelen değişimlerden kaynaklanmaktadır. Bu tür gerilim standartlarının kısa süreli kararlılıkları ppm/ay arasında değişmektedir. Elektronik referansların sıcaklık katsayıları 0.04 ppm/ C ile 1 ppm/ C arasındadır. 10 V'luk referanslar yaklaşık 0.05 ppm/ C'lik bir sıcaklık katsayısına sahiptirler. Bu değer 1 V ve V 'luk referanslar için 0.1 ppm/ C civarındadır Elektronik De Gerilim Standartlarının Muhafaza Edilmesi Elektronik de gerilim standartlarının muhafaza edilmesi, standart pillerinkine nazaran oldukça kolaydır. Bu tür standartlar titreşim, sıcaklık gibi ortam şartlarına piller kadar duyarlı değildirler. Bu nedenle hareket ettirilmeleri ve taşınmaları mümkün olabilmektedir. Transfer standart olarak kullanılan, taşınabilir referanslar daha çok bu tür elektronik gerilim standartlarıdır. Bu standartların piller gibi sıcaklık kontrollü ortamlarda korunmaları, belirtilen karakteristiklerde çalışmalarını mümkün kılmak açısından önemlidir. 5. Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) Gerilim Laboratuvarı UME Gerilim laboratuvarı'nda primer gerilim birimi 4'lü 2 grup standart Weston pili üzerinden elde edilmektedir. Ulusal gerilim birimi bu pillerin grup ortalamasıdır. Transfer standart olarak kullanılan elektronik bir de gerilim standardı belirii periyotlarda yurt dışına gönderilmekte, orada primer Josephson Standardı ile karşılaştırıldıktan sonra izlenebilirliği UME Gerilim Laboratuvar'na aktarmaktadır. De gerilim izlenebilirlik şeması şekil 7 'de verilmiştir. UME önümüzdeki yıl içinde primer Josephson eklem sistemini kurmayı planlamaktadır. Bu sayede, ülkenin izlenebilirliğin elde edilmesi konusunda dışa olan bağımlılığı ortadan kalkacak, UME Gerilim Laboratuvarı, çalışmalarına dünya standartlarında primer bir düzeyde devam edecektir. 59

9 metre kilogram saniye m amper K j-go ; m Nevırton N Joule J Watt W Volt V _t \ 2e/h Josephson Volt Elektronik Gerilim Std. Standart Pllltr Elektronik Gerilim Std. UME Gerilim Laboratuvarı Referans KHCfcÜ DcKalibratSr ûtçûm Cihazı Şekil 7. De gerilim izlenebilirilik şeması 60

10 Kaynaklar [1] Josephson, B.D., Phy.Lett., 1962, 1, [2] Anderson, P.W., Rowell, J.M., Phy., Rev. Lett., 1963, 10, [3] Pöpel, R. Metrologia, 1992, 29, [4] Shapiro, S., Phy.Rev.Lett. 1963, 11, [5] Taylor, B.N., Witt, T.C., Metrologia, 1989, Vol.26, [6] Levinsen, M.T., Chiao,R.Y., Feldman, M.J., Tucker,B.A., AppI.Phys.Lett., 1977, 31, [7] Niemeyer, J., Grimm, L., Metrologia, 1988, 25,

11 DIŞ KAVİTELİ DİYOT LAZERİYLE KÜÇÜK YERDEĞİŞTİRME ÖLÇÜMLERİ Ramiz Gamidov, Enver Sadıkhov, Nuray Karaböce, Mustafa Çetintaş, Vladimir Sautenkov j Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), TÜBİTAK, P.K. 21,41470, Gebze, Kocaeli / Özet Aktif lazer yöntemi ve dış kaviteli diyot lazer (external cavity diode laser, ECDL) kullanarak küçük yerdeğiştirmeler (5-900 nm) ölçülmüştür. Yerdeğiştiren yüzey ECDL'in dış aynası olarak kullanılmış, lazerin frekansındaki değişim ise Fabry-Perot interferometresi ile incelenerek, mutlak AL=5 nm ve göreceli AL/L=3-1O~ 8 seviyesindeki yerdeğiştirme ölçümleri gerçekleştirilmiştir. / 1. Giriş Günümüzde lazerler fizik, metroloji ve teknolojinin çeşitli alanlanlarında uzunluk ve küçük yerdeğiştirme ölçümlerinde kullanılmaktadır. Buna örnek olarak, uzunluk [1] ve frekans standartlarının [2,3,4] geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar, hız ve titreşim ölçümleri [5,6], gravitasyon dalgaları araştırmaları [7,8] ve jeofizikte, yer küresinin deformasyonunun incelenmesi [9,10] gösterilebilir. Çok düşük seviyeli teknik dalgalanmalara sahip lazerlerin ve elektromanyetik dalgaların istatistik ve fluktuasyon parametrelerini algılayabilecek kadar / çok hassas fotodedektörlerin geliştirilmeleri lazerlerin bu tür uygulamalarda kullanılmasına neden olmaktadır [11]. Genellikle lazerlerle küçük yerdeğiştirme ölçümü iki yöntemle (pasif ve aktif) gerçekleştirilir. Pasif yöntemde (bu yöntem bilimsel terminolojide interferometrik yöntem olarak adlandırılır), lazer bir ışık kaynağı olarak kullanılır. Lazer ışığı interferometrik sisteme gönderilir ve interferometredeki yerdeğiştirmelerden dolayı doğan çıkış jşığın parametrelerinin değişimleri ölçülür. Örneğin, Michelson interferometresi ile yapılan ölçümlerde interferometrenin çıkışında oluşan girişim saçakları incelenmekle interferometrenin kolundaki yerdeğiştirmeler hesaplanır. Michelson interferometresi için minimum yerdeğişirme değeri I! aşağıda gösterilen ifade ile bulunur. A 1 ^Av " Af L 4TT Aj> r (r>-1) Bu ifadede, L interferometrenin AL kadar değişen kolunun uzunluğu,x lazerin dalgaboyu, Aj> n lazerin doğal çizgi genişliği, Av r lazerin kavitesinin frekans aralığı, r\ lazer ışığı şiddetinin eşiği aşma oranı, Af lazer kavitesinin çizgi genişliğidir. He-Ne lazeri için Af=10 2 Hz, t]=3 olduğu halde, minimum göreceli yerdeğiştirme değeri (AL/L) min =10" olabilir. Dış / kaviteli diyot lazer (external cavity diode laser (ECDL)) için ise, AJ^IO 3 Hz, Af=10 2 Hz, 62

12 Ap r =10 9 Hz, 17 = 10 değerleri için (AL/L) min = ~ 14 seviyesindedir. Yerdeğiştirmenin mutlak değeri AL, 1 cm uzunluğunda interferometrenin kolunun ölçümlerinde 10 8 cm,8.5 m uzunluğundakinde ise 10~ 12-10~ 13 cm [11] olarak ölçülmüştür. Daha küçük yerdeğiştirmelerin ölçümleri Michelson interferometresi yerine Fabry- Perot interfrometresi kullanılarak gerçekleştirilebilir [12]. Böyle sistemlerde ölçülebilir minimum yerdeğişterme değeri foton gürültüsü, AL \ch&f (2) (X=l ıxm, P=l mw, Af =100 Hz, R=0.998 değerleri için (AL/L) min foton =10 16 ) laser ışığı şiddetinin doğal gürültüsü (^L) 1 ~ R x J Av " Af (3) (He-Ne lazeri için (AL/L) minap = , ECDL için ise 10 ı 'dir) ve kullanılan lazerlerin ışık frekansının spektral bant genişliği (4) (He-Ne lazer için Ai>=0.01 Hz (AL/L) mina, =10 15, ECDL için ise 'dir) ile sınırlanmaktadır. Son ifadelerde R lazer kavitesinde kullanılan aynanın yansıma katsayısıdır. İnterferometrik ölçümlerinde yüksek Q-faktörlü interferometreler lazer frekansındaki değişimin (lazerin kararlığı) etkisini azaltır. AL 1 ÖV srs. T = ~Q~ ı Bu ifadede, Q=27rL/X(l-R)-interferometrenin kalitesini gösteren parametredir. Örneğin, R=0.99 ve L=10 cm ve X=l fim. olduğu halde Q = 10 7 'dir. Böylece, özel interferometrik yöntem (kombinasyonlu interferometreler) kullanarak, (AL/L) = seviyesinde ölçümler istenildiği takdirde, lazerin karalığı 10~ 6 mertebesinde olması yeterlidir. Pasif yerdeğiştirme ölçüm yöntemlerinden farklı olarak, aktif lazer yönteminde lazer sadece ışık kaynağı olarak kullnılmakla kalmayıp, aynı zamanda yerdeğiştiren yüzey lazer kavitesinin ikinci aynası gibi kullanılır. Böylece, yüzeyin yerdeğiştirmesi lazer kavitesinin boyutunu değiştirir, dolayısıyla lazer ışığının frekansı değişir. Frekanstaki değişimin ölçülmesi bilindiği gibi metrolojide en doğru olarak ölçülebilen büyüklüktür [13]. Dolayısıyla, böyle bir yöntemin küçük yerdeğiştirme ölçümlerinde kullanılması daha umutvericidir. Bazı durumlarda, yerdeğiştiren yüzeyin yansıma katsayısı düşük olması (interferometrelerde 63

13 kullanılan R=0.99'a sahip olan aynalardan farklı olarak) ve bu yüzeylere aynanın yapıştırılmaması talebi, aktif lazer yönteminin kullanılmasında sınırlayıcı faktörlerdir. Ancak, bilindiği gibi dış kaviteli diyot lazerlerin çalışması için lazerin ikinci ayna olarak kullanılan dış aynanın (diyotun değil) yansıma katsayısının R=0.001 olması yeterlidir [14]. UME, Akustik ve Titreşim Laboratuvarında ivme ölçerlerin kalibrasyonu için yerdeğiştirme ölçümlerinde Michelson interferometresi kullanılır. Bu interferometrede, ışık kaynağı olarak ticari He-Ne lazeri (X=633 nm) kullanılmaktadır. Yukarıda bahsedilen çok küçük yerdeğiştirmeler seviyesinden farklı olarak, mevcut sistemin yerdeğiştirme ölçümlerindeki çözümleme AL=X/2=316 nm ve (AL/L) = 10~ 7 'dir. Bu sınır değer, deney düzeneyindeki titreşimler, özellikle ivme ölçeri uyarma amacıyla kullanılan titreşim uyarıcısından belirlenir. Bu makalede, biz aktif lazer yöntemi kullanarak UME, Zaman ve Frekans Laboratuvarında dış kaviteli diyot lazeriyle küçük yerdeğiştirme (< AL =100 nm) ölçümleri ile ilgili deney sonuçlarını sunmaktayız. 2. Deney Düzeneyi ve Ölçüm Sonuçları Deney düzeneyinin blok-şeması Şekil l'de gösterilmiştir. Deneyde, dalgaboyu 852 nm'li SDL AlGaAs lazeri kullanılmıştır. Diyot lazerinin ışığı mikroobjektifler aracılığıyla ivme ölçerin üzerine odaklanmıştır. Bu optik sistem (diyot lazer-mikroobjektifivme ölçer) öyle ayarlanmıştır ki, ivme ölçerin yerdeğiştiren yüzeyi ECDL'nin dış aynası olarak kullanılmaktadır. İvme ölçer (Brüel & Kjaer tip 8305) titreşim uyarıcısı vasıtasıyla ECDL'nin optik ekseni boyunca ileri-geri hareketlendirilir. Bu olay, lazer kavitesinde AL kadar değişim oluşturur, dolayısıyla lazerin frekansım Av kadar değiştirir. ECDL'in kavite boyutu 15.5 cm, ivme ölçer yüzeyinin yansıma katsayısı 0.1'dir. Diyot lazerinin sıcaklığı (21 C) sıcaklık kontrol sistemiyle ±5 mk doğruluğu ile sabit tutulmuştur. Lazere uygulanan akım 35 ma, lazerin çıkış gücü ise 10 mw'dır. İvme ölçerin yerdeğiştirmesinden doğan lazer frekansının değişimi Av dışbükey Fabry-Perot interferometresi aracılığıyla.ölçülür. Kullanılan Fabry-Perot interferometresinin rezonansları arasındaki frekans farkının (c/(4d)=600 MHz) rezonansın çizgi kalınlığına olan oranı 25'dir. Fahry-Perot İnterferometre Fotodedektör Diyot lazer ivme ölçer Dijital Osilaskop Diyafram Titreşim Uyarıcısı JJL 11 Akim Kaynağı Çizici Sartlandırıcı Yükselteç Servo sistem Şekil 1. Deney düzeneyinin blok-şeması 64

14 Titreşim uyarıcısına servo sistemden f=160 Hz frekansında sinüs şeklinde bir sinyal uygulandığında, ivme ölçerin ileri-geri hareketinin genliği de zamana göre sinüs şeklinde değişir. İvme ölçerin temelini oluşturan piezoseramik kristal (PZT) bu hareket sonucunda yük üretir. İvme ölçerin çıkışındaki yükün lazerin frekansına göre değişimi U^Ap) şartlandırıcı yükselteç (Brüel & Kjaer Tip 2650) aracılığıyla dijital osiloskop ile ölçülür. Dijital osiloskopta, aynı zamanda Fabry-Perot interferometresinden çıkan ışık şiddetinin lazer frekansına göre değişimi U 2 (Av) kaydedilir (Şekil 2). l^ maksimum değerden minimuma kadar değiştiğinde lazer kavitesinin boyutu bir yönde, AL kadar değişimi ifade etmektedir. Bu AL değişim miktarı lazerin frekansının AP = J>(AL/L) kadar değişimine neden olmaktadır. Şekil 2'den görüldüğü gibi, lazerin frekansı dış aynanın hareketinden dolayı A?=2 GHz değişmiştir. Bu değişim, ivme ölçerin yerdeğiştirmesinin 880 nm olduğunu gösterir. Şekilde görünen iki rezonans Fabry-Perot interferometresinin rezonanslarıdır. Bu iki rezonans arasındaki frekans farkı 600 MHz=c/(4d) dışbükey interferometrenin aynaları arasındaki mesafe d ile belirlenir. Şekil 2. ECDL'in frekansının değişimine göre ivme ölçerin elektriksel çıkışı (a) ve Fabry- Perot interferometresinin çıkışındaki ışık şiddetinin (b) değişimi. b) Av Şekil 3. Titreşim uyarıcısından kaynaklanan gürültüden dolayı ivme ölçerin elektriksel çıkışı (a) ve interferometrenin çıkışındaki ışık şiddetinin (b) frekansa göre değişimi. 65

15 Titreşim uyancısına uygulanan sinyalin genliğini düşürerek ivme ölçerin daha küçük yerdeğiştirmeleri ölçülmüştür. Ölçülebilecek minimum yerdeğiştirme değeri titreşim uyarıcısından kaynaklanan gürültü (mekanik titreşimler) ile sınırlıdır (Şekil 3). Şekil 3'den görüldüğü gibi, titreşim uyancısının gürültüsünden doğan lazer frekansındaki değişim Ay=20 MHz Fabry-Perot interferometresinin çıkışındaki sinyalin minimum değerden maksimuma kadar değişimine neden olmaktadır. Bu ise, titreşim uyancısının mekanik titreşiminin genliğinin yaklaşık olarak 9 nm olduğunu gösterir. Deney sonuçlan titreşim uyancısından kaynaklanan gürültülerin daha çok düşük frekanslarda (f < 1 khz) yapılan ölçümlerde etkili olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle, titreşim uyancısı kullanarak daha küçük yerdeğiştirmeleri ölçmek amacıyla yüksek frekans bölgesinde deney yapılmıştır. Titreşim uyancısına uygulanan sinyalin frekansı 3 khz'e kadar yükseltildi. Lazerin boyutunun değişimini (ivme ölçerin yerdeğiştirmesini) ölçmek için Fabry-Perot interferometresinin boyutu lineer olarak değiştirildi (Şekil 4 (a)) ve ınterferometrenin iki rezonansı kaydedildi. Interferometrenin rezonanslannın lazer boyutunun yüksek frekansta değiştiğinden dolayı modulasyona uğradığı görülmektedir (Şekil 4 (b)). Yerdeğiştirme değerinin 80 nm olmasına rağmen, ivme ölçerin elektirksel çıkışı yüksek sinyal/gürültü (S/N) oranı ile kaydedilmiştir (Şekil 5 (a)). Bu ise, düşük frekanslardaki ölçümlerden farklı olarak, yüksek frekans bölgesinde S/N >5 ile 10 nm seviyesindeki yerdeğiştirmelerin ölçüm imkanı sağlamaktadır. U Şekil 4. Fabry-Perot interferometresinin boyutunun (a) ve interferometrenin çıkışındaki ışık şiddetinin (b) zamana göre değişimi. Yukarıda bahsedildiği gibi, kurulmuş olan bu sistemde titreşim uyarıcısından kaynaklanan gürültüler küçük yerdeğiştirme ölçümlerine engel olmaktadır. Titreşim uyancısının kendi yapısından kaynaklanan bu gürültüler genellikle ivme ölçeri titreştirmekte olup, ECDL'in diğer kısımlannı etkilememektedir. Titreşim uyancısının olumsuz etkisinden tamamen kurtulmak ve ölçümlerdeki belirsizliği azaltmak amacıyla, ivme ölçer titreşim uyancısının yerine bir PZT üzerine monte edildi. PZT'ye servo sistemden 500 Hz frekansında sinüs şeklinde bir sinyal uygulanarak ivme ölçer harekete getirildi. Şekil 6 ve 7'de ivme 66

16 u a) Şekil 5. ECDL boyutunun 3 khz'te modüle edilirken ivme ölçerin elektriksel çıkışının (a) ve interferometrenin çıkış sinyalinin (b) zamana göre değüişimi. Av ölçerin hareketinden dolayı lazerin frekansındaki değişime bağlı olan ivme ölçerin elektriksel çıkışı (a) ve interferometrenin çıkış sinyali gösterilmiştir. Şekil 6 ve 7'de sadece ivme ölçerin yerdeğiştirme değerleri farklıdır. Şekil 7'deki yerdeğiştirme değeri o kadar küçültülmüştür ki, lazerin frekansındaki değişim A*>,'e ulaşmıştır. Böylelikle, interferometrenin çıkışındaki sinyalin frekansa göre değişimi Şekil 6'daki A ve B noktaların arasındaki değişime denk gelmektedir. Bu deneyde lazerin frekansı A»>=12 MHz kadar değişmiştir, bu da ivme ölçerin AL=5.1 nm yerdeğiştirmesini ifade etmektedir. PZT kullanarak alınan deney sonuçlarını (Şekil 6 ve 7) titreşim uyarıcısı ile yapılan ölçümlerin sonuçları ile (Şekil 3) karşılaştırıldığında, 5 nm yerdeğiştirme seviyesinde (Şekil 7) hem ivme ölçerin elektriksel çıkışı, hem de interferometrenin çıkış sinyali çok daha yüksek S/N oranı ile kaydedildiği görülmektedir. Bu ise, mutlak yerdeğiştirme ölçümlerinde belirsizliğin 5 nm'den çok daha düşük seviyede olmasını göstermektedir. İvme ölçerin yerdeğiştirmesinden dolayı elektriksel çıkışının değişimi Şekil 8'de gösterilmiştir. Bu şekilde, X ekseninde yerdeğiştirmenin genliği gösterilmiştir. Şekil 8'den görüldüğü ivme ölçerin elektriksel çıkışı yerdeğiştirmeye bağlı olarak 5-80 nm aralığında lineer değişir. Bu doğrunun eğiliminden ivme ölçerin hassasiyeti aşağıda verilen ifade ile S = Ü = Af/, 1" a AL (27i-/) 2 (6) 67

17 hesaplandı. Yukarıdaki ifadede, C ivme ölçer, kablo ve yükselteç sisteminin toplam kapasitansı, f ise PZT'ye uygulanan sinyalin frekansı. 0 Av Şekil 6. İvme ölçerin hareketinden dolayı lazerin frekansındaki değişime bağlı ivme ölçerin elektriksel çıkışı (a) ve interferometrenin çıkış sinyali (b). Şekil 7. İvme ölçerin hareketinden dolayı lazerin frekansındaki değişime bağlı ivme ölçerin elektriksel çıkışı (a) ve interferometrenin çıkış sinyali (b). Diğer bir değişle, böylece düşük yerdeğiştirme bölgesinde ivme ölçerin kalibrasyonu yapılmıştır. Elde edilen hassasiyet değeri sertifikada verilen ve Michelson interferometresi ile 300 nm'rtin üzerindeki yerdeğiştirme bölgesinde alınan sonuçlarla iyi bir şekilde uyum sağlamaktadır. 68

18 700 ı Yerılcj» işi irme, ıım 70 Şekil 8. İvme ölçerin yerdeğiştirmeye göre elektriksel çıkışının değişimi. 3.Sonuç Aktif lazer yöntemi ve dış kaviteli diyot lazer (external cavity diode laser, ECDL) kullanarak küçük yerdeğiştirmeler (5-900 nm) ölçülmüştür. Yerdeğ işti ren yüzey RCDL'in dış aynası olarak kullanılmış ve lazerin frekansındaki değişim incelenerek, yöntemin küçük yerdeğiştirme ölçümleri için hassas olduğu ispatlanmıştır. RCDL sisteminde yeıdeğiştiren yüzeyin titreşim standardının (Brüel & Kjaer Tip 8305 ivme ölçer) kullanılması ve ivme ölçerin kalibrasyonunun yapılması, makalede önerilen yöntemin metrolojinin diğer alanlarında da (boyııtsal, titreşim, basınç, kütle ölçümleri) kullanılması umutvericidir. Küçük yerdeğiştirme ölçümlerinin daha hassas yapılması için ilerde RCDL akımının modulasyon tekniği, yüksek kaliteli Fabry-Perot interferometresi ve biri atomik geçişle kilitlenmiş iki RCDL'nin frekans farkını inceleyerek, deneylerin yapılması amaçlanmaktadır. Teşekkür: Biz. her türlü teknik yardımlarından dolayı Sevilay UĞUR, İsmail TAŞKIN ve Savaş ACAK'a teşekkür ederiz. 69

19 Kaynaklar 1. Documents concerning the new definition of the metre Metrologia, v.19, pp , Special issue on selected papers CPEM/94, IEEE transactions on Instrumentation an Measurement, v.44, No.2, 1995 / 3. R.Gamidov, A.İzmailov, H.Uğur Optics and Spectroscopy, v. 15, No.5, pp , R.Gamidov, İ.Taşkın and V.Sautenkov in Proc.Int.Freq.Contr.Symp.IEEE (FCS), 31 May - 2 June 1995, San-Fransisco, USA j 5. S.Shınohara et al. IEEE Transactions on Ins. and Meas., v38, pp , M.Toyoshima et al., in Proc. IMTC'94, May 10-12, Hamamatsu, pp H.Billing et al., J.Phys.E, v.12, pp , V.Braginsky, V.Rudenko, Phys.Reports, v.46, pp , J.Levine, J.Hall, J.Geophys.Research, v.77, pp , 1972 / 10. T.Ohishi, Bulletin of NRLM, R.Drever et al., Appl.Phys.B, v.31, pp , D.Herriot, H.Schulte, Appl.Optics, v.4, pp , J.Vanier,C.Audoin; The Quantum physics of atomic frequency standards, Adam Hilger, Bristol and Philadelphia, 1986 / 14. R.Fox et al, Spectrochimica Açta Rev., v.15, No.5, pp ,

20 ELEKTRİKSEL DİRENÇ ÖLÇÜMLERİNDE İZLENEBİLİRLİK Beylan Akyel, Handan Sakarya, Denizhan Ateşalp TÜBİTAK, Ulusal Metroloji Enstitüsü(UME), P.K.21, Gebze / Kocaeli Özet Direnç birimi, 1960 yılında kabul edilmiş olan fiziksel birim sistemi SI uyarınca, fl = s 3 m 2 kga 2 şeklinde, temel SI birimleri olan saniye, metre, kilogram ve amperden türetilmiş olarak ifade edilir. Bu birimin laboratuvarlarda gerçekleştirilmesi, 10 7 mertebesinde belirsizlikle, 1960 yıllarında geliştirilmiş olan "hesaplanabilir kros-kapasite" yöntemiyle yapılabilmektedir yılında Klaus von Klitzing tarafından geliştirilen Quantum-Hall etkisi yöntemi ise direnç biriminin 10 8 mertebesinde belirsizlikle tekrarlanabilir, zaman ve mekandan bağımsız olarak üretilebilir olmasını sağlamıştır. Direnç biriminin laboratuvarlarda muhafazası ve çalışma standartlarına aktarılması ise kontrollü ortam şartlarında düzenli olarak ölçülerek izlenen standart direnç grupları vasıtasıyla yapılmaktadır. Direnç ölçümlerinde izlenebilirlik, çeşitli ölçüm yöntemleri kullanılarak,dirençlerin veya direnç ölçen cihazların, bu zincir üzerinden, tarihinden itibaren dünya çapında direnç referans standardı olarak baz alınması öngörülmüş olan Quantum-Hall direncine göre kalibre edilmesi ile sağlanmaktadır. Bu çalışmada bu izlenebilirlik zinciri ve direnç ölçüm yöntemleri incelenmekte, ayrıca UME Direnç laboratuvarmın imkanları hakkında bilgi verilmektedir. 1. Giriş Ohm kanunu uyarınca, bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının, üzerinden geçen akıma oranına eşit olan direnç değeri, iletken malzemenin cinsine ve boyutlarına bağlıdır. Ancak, hassas ölçümler göstermiştir ki, sıcaklık ve hatta basınç farklılıkları bile direnç değeri üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu faktörleri denkleme katmak yerine direncin sıcaklık ve basıncın fonksiyonu olduğu söylenir ve bir direncin değeri verilirken sıcaklık ve gerekiyorsa basınç değerleri de belirtilir. Direncin sıcaklığa göre değişme özelliği sıcaklık ölçümlerinde, bir telin direncini önce bilinen sabit bir sıcaklıkta, sonra da bilinmeyen sıcaklıkta ölçüp karşılaştırmak şeklinde kullanılmaktadır. Direncin boyutlara göre değişmesi özelliğinden küçük uzaklıkların ölçümünde, basınca göre değişmesi özelliğinden ise sıvıların basınç ölçümlerinde yararlanılmaktadır. Ayrıca çok sayıda fiziksel ve kimyasal fenomen elektromotif kuvvet ölçümleri ile incelenmekte, elektromotif kuvvetlerin ölçümü ise direnç oranlarının ölçülmesi şeklinde yapılmaktadır. Elektrik akımı, bilinen bir direncin üzerinde okunan potansiyel farkı cinsinden ölçülmektedir. Gerçekte, elektriksel büyüklüklerin çoğunun ölçüm yöntemlerinde direnç ölçümleri yer almaktadır. 71

IV. ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI

IV. ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI tmmob makina mühendisleri odası IV. ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI 25-26 EKİM 2001 ESKİŞEHİR MMO Yayın No : E/2001/286 ISBN : 975-395-497-2 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sk. No: 36/1-A

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU AEP 105 ÖLÇME TEKNİĞİ DERS NOTU Öğr. Gör. Figen ALTINTAŞ 1 ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ ÖLÇME VE ÖLÇMENİN ÖNEMİ Ölçme, bir büyüklüğün aynı cins başka bir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK ENSTRÜMANTASYON VE KONTROL ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

Notların Belirlenmesi 1. Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2. Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2

Notların Belirlenmesi 1. Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2. Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Notların Belirlenmesi 1 Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2 Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2 Elektronik Laboratuvarı Rapor Yazım Kılavuzu 3 Örnek Rapor Kapağı

Detaylı

ÖLÇME TEKNİĞİ. Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA. Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak

ÖLÇME TEKNİĞİ. Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA. Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak Neler öğreneceksiniz:

Detaylı

ALGILAYICILAR (SENSORS-TRANSDUCERS)

ALGILAYICILAR (SENSORS-TRANSDUCERS) ALGILAYICILAR (SENSORS-TRANSDUCERS) 1. TANIM Algılayıcılar ("duyarga" da denmektedir) fiziksel ortam ile endüstriyel amaçlı elektrik/elektronik cihazları birbirine bağlayan bir köprü görevi görürler. Bu

Detaylı

www.muhendisiz.net İÇİNDEKİLER

www.muhendisiz.net İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Konu Sayfa No TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ 1 1.Genel Kavramlar..1 2.Sismik Enstrumanlar..4 3. Sismik Enstrumanlar İçin Pratik Düşünceler..5 3.1. Stran Gage li Sismograf..5 3.2. LVDT li Sismograf.6 3.3.

Detaylı

Biraz bilmek tehlikelidir. Ya derinliklerden iç ya da bilgeliğin tadını tatmaya kalkma! Çünkü sığ sular beyni zehirler, derin sular insanı temizler.

Biraz bilmek tehlikelidir. Ya derinliklerden iç ya da bilgeliğin tadını tatmaya kalkma! Çünkü sığ sular beyni zehirler, derin sular insanı temizler. Biraz bilmek tehlikelidir. Ya derinliklerden iç ya da bilgeliğin tadını tatmaya kalkma! Çünkü sığ sular beyni zehirler, derin sular insanı temizler. Pompey the Triumvir Öneri ve görüşleriniz için AKes@petkim.com.tr

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİKSEL BÜYÜKLÜKLER VE ÖLÇÜLMESİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

CNC TAKIM TEZGAHLARI ve CNC PROGRAMLAMA BALIKESİR 2012 ÖNSÖZ Balıkesir Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde verilmekte olan CNC tezgahlar dersi içeriğine uygun olarak hazırlanan bu ders notlarında

Detaylı

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI ENERJİ SİSTEMİ 228396 S.Serdar SEYMEN 238315 Gökhan AÇIKGÖZ 210223 İhsan TUNÇBİLEK Cemil GÜRÜNLÜ

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYOLOJİK İŞARETLERİN SAYISAL İŞLENMESİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

2.2 Sensörler. Açıklama: Bu bölüm Mekatronik Sistemler. (Isermann, R., 2002. Springer, Londra) kitabının kısaltılmış bir versiyonudur.

2.2 Sensörler. Açıklama: Bu bölüm Mekatronik Sistemler. (Isermann, R., 2002. Springer, Londra) kitabının kısaltılmış bir versiyonudur. Isermann, Rolf. 2006. Section 2.2 Sensors, pp. 32-52, of Chapter 2 Hardware, in CIGR Handbook of Agricultural Engineering Volume VI Information Technology. Edited by CIGR-The International Commission of

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisi M. MEHMET FATİH KARAHAN Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği Programı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TRANSİSTÖR VE FET 523EO0075 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Açı metrolojisi, katma değeri yüksek endüstriyel

Açı metrolojisi, katma değeri yüksek endüstriyel MAKALE AÇI METROLOJİSİ: BİLİMSEL VE ENDÜSTRİYEL ALANLARDAKİ UYGULAMALARI, ÜST DÜZEY YENİ TALEPLER VE PROJELER* Doç. Dr., TÜBİTAK UME, Gebze, Kocaeli tanfer.yandayan@tubitak.gov.tr ÖZET Açı metrolojisi,

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Nihan YILMAZ FARKLI YAPIDAKİ TRAKTÖR KABİNLERİNİN GÜRÜLTÜ YALITIMINA ETKİSİNİN SAPTANMASI TARIM MAKİNALARI ANA BİLİM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE EK-11 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje No: 12B 4343 016 Proje Yöneticisi: Proje Konusu: Yrd. Doç. Dr. Hakkı Alparslan Ilgın Elektrikli Araçlarda Uyarlamalı Hız Kontrolü

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU Derleyen : Mustafa BIYIK ESİS Enerji ve Elektronik San.Tic.A.Ş. mustafa.biyik@esis.com.tr İçindekiler KGK NEDİR?... 7 NEDEN KGK?... 8 ŞEBEKEDEKİ BOZUCU ETKİLER VE KRİTİK

Detaylı

EEM 318 Haberleşme Teorisi

EEM 318 Haberleşme Teorisi Pamukkale Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı EEM 38 Haberleşme Teorisi 007-008 Bahar Yarı Yılı Yrd. Doç. Dr. Aydın Kızılkaya Müh. Fak. Binası 4.Kat

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

RMS (Etkin Değer) ve Ortalama Değer Alternatif bir akımın RMS değeri sabit bir direnç yükünden geçen ve aynı miktarda ısı enerjisi üreten DC akımın değerine eşittir. RMS Karesel Ortalama Değer (Root Mean

Detaylı

HĐBRĐT VE TÜMÜ ELEKTRĐKLĐ ARAÇLARDA KONTROL VE ENERJĐ YÖNETĐMĐ SĐSTEMLERĐ

HĐBRĐT VE TÜMÜ ELEKTRĐKLĐ ARAÇLARDA KONTROL VE ENERJĐ YÖNETĐMĐ SĐSTEMLERĐ HĐBRĐT VE TÜMÜ ELEKTRĐKLĐ ARAÇLARDA KONTROL VE ENERJĐ YÖNETĐMĐ SĐSTEMLERĐ Melih YILDIZ Tuğba Nur TOPÇU Ağustos 2012 Ankara 1 İçindekiler 1. GİRİŞ...4 2. HİBRİT ARAÇLARIN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI...4 3.

Detaylı

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ FİGAN DALMIŞ DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR

Detaylı

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ FOTOGRAMETRİK HARİTA ÜRETİMİNDE DİGİTAL HAVA RESİM ÇEKME MAKİNELERİ VE LAZER TARAMA YÖNTEMLERİNİN KULLANIM OLANAKLARI Proje Yüklenicisi: İstanbul İŞİN Teknik ADI Üniversitesi

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı