6105 KODLU (%30 ingilizce) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) ( ) 01. YARIYIL DERSLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6105 KODLU (%30 ingilizce) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) (2011-2012) 01. YARIYIL DERSLERİ"

Transkript

1 01. YARIYIL DERSLERİ 6105 KODLU (%30 ingilizce) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) ( ) FİZ181 FİZİK I (3-0-3)(4 AKTS) Fizik ve ölçme, bir boyutta hareket, vektörler, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket ve Newton kanunlarının diğer uygulamaları, iş ve kinetik enerji, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, doğrusal momentum ve çarpışmalar, katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi, yuvarlanma hareketi ve açısal momentum, statik denge ve özellikleri. FIZ181 PHYSICS I (3-0-3) (4 ECTS) Physics and measurement, motion in one dimension, vectors, motion in two dimensions, the laws of motion, circular motion and other applications of Newton's laws, work and kinetic energy, potential energy and conservation of energy, linear momentum and collisions, rotation of a rigid body around a fixed axis, rolling motion and angular momentum, static equilibrium and its properties. FİZ191 FİZİK I LABORATUVARI (0-3-1)( (1 AKTS) Ölçme, kuvvetlerin vektörel toplanması, eğik düzlemde hareket, iki boyutlu uzayda çarpışma, sarmal yay ve sarmal yayda potansiyel enerji değişimi, kütle merkezi ve cisimlerin fiziksel dengesi, basit sarkaç, açısal ivme, açısal hız ve tork, eylemsizlik momenti. FIZ191 PHYSICS I LABORATORY (0-3-1)(1 ECTS) Measurement, collection of vector forces, inclined plane motion, two-dimensional space collision, spiral springs, the potential energy of vibration movement in the exchange and examination of simple, mass balance of the central and bodies, have a simple pendulum with the acceleration of gravity, angular velocity, angular acceleration and torque, moment of inertia. CHEM191 CHEMISTRY LABORATORY (0-2-1)(1 AKTS) Laboratuvara başlarken, temel laboratuvar işlemleri, bir maddenin kimyasal özellikleriyle tanınması, kütlenin korunumu kanunu, katı ve sıvıların yoğunluğu, çöktürme ve süzme, kristallendirme, stokiyometri, asit-baz titrasyonları, difüzyon, bazı inorganik tuzların asitle etkileşimi. CHEM191CHEMISTRY LABORATORY(0-2-1) (1 ECTS) Introduction to laboratory, basic laboratory processes, identifying a compound with its chemical properties, conversation of mass principle, density of liquids and solids, precipitation and filtration, crystallization, stokiometry, acid-base titrations, diffusion, interaction of some inorganic salt with acids. CHEM193 CHEMISTRY (3-0-3) (4 AKTS) Giriş, madde ve ölçme, atomun yapısı, kimyasal bağlar ve molekül geometrisi, kimyasal eşitlikler ve nicel bağıntılar, gazlar, çözeltiler, kimyasal kinetik ve kimyasal denge, kimyasal termodinamik, elektrokimya. CHEM193 CHEMISTRY (3-0-3) (4 ECTS ) Introduction, matter and measurement, structure of the atom, chemical bonds and molecular geometry, chemical equations and quantitative relations, gasses, solutions, chemical kinetics and chemical equilibrium, chemical thermodynamics, electrochemistry. MAD105 GENEL JEOLOJİ (3-0-3) (4 AKTS) Dünyanın yapısı, zarfları ve özellikleri, iç dinamik olaylar, jeolojide zaman kavramı, paleontoloji, stratigrafi (Dünya ve Türkiye deki devirler stratigrafisi olarak), sedimantoloji, yapısal jeoloji (kıvrımlar, faylar, çatlaklar), levha tektoniği, depremler ve Türkiye nin bugünkü halini şekillendiren tektonik olaylar, dış dinamik olaylar (yerin dış olayları, ayrışma, rüzgar ve akarsuların jeolojik etkileri, yer altı suları, toprak oluşumu), kayaç yapıcı mineraller, magmatik, tortul ve metamorfik ortamlar. 1

2 MAD105 GENERAL GEOLOGY (3-0-3) (4 ECTS) Structures, Zones and Features of the World, Internal Dynamic (Inner Events of the Earth, As Separated Chapters), External Dynamic (Outer Events of the Earth, As Separated Chapters), Paleontology (At the Level of Class and Genus), Stratigraphy (As Stratigraphy of the World and Periods of Turkey). MAD107 MADENCİLERE TEKNİK RESİM (2-2-3)(3 AKTS) Teknik Resmin tanımı ve önemi. Teknik Resim araç ve malzemeleri. Kâğıt formaları. Çizgi çeşitleri. Açılar. Teknik resimde kullanılan yazı türleri. Geometrik çizimler. İzdüşümü teorisi. Kesit görünüşler. Kroki resimler. Perspektif resimler. Ölçülendirme. Ölçekler ve ölçekli çizimler. Bilgisayar destekli tasarım programı AutoCAD. MAD107 TECHNICAL DRAWING FOR MINERS (2-2-3) (3 ECTS) The graphic Language and Design, Instrumental Drawing, Lettering, Geometric Constructions, Sketching and Shape Description, Multiview Projection, Sectional Views, Auxiliary Views, Dimensioning, Intersections and Developments. MAD121 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIMLARI (1-2-2)(3 AKTS) Bilgisayarlar. Donanım. İşletim sistemlerinin tanıtılması ve güncel olarak kullanılan işletim sisteminin kullanımına yönelik temel uygulamalar. Kelime işlem, hesap tablosu, sunu, veritabanı yönetimi, web sitesi tasarımı, güvenlik, fotoğraf, ses, video, CAD, programlama ve yardımcı yazılımların tanıtılması ve bu yazılımların kullanımına yönelik temel uygulamalar. İnternetin kullanımına yönelik temel uygulamalar. MAD121 COMPUTER TECHNOLOGIES AND SOFTWARES (1-2-2) (3 ECTS) Computers. Hardware. Introduction of disk operating systems. Basic exercises for disk operating system used as actual. Introduction of word processing, spreadsheet, presentation, database, website design, security, photo, audio, video, CAD, programming and utility software and basic exercises for these software. Basic exercises for use of internet. MAT181 MATEMATİK I (4-0-4)(6 AKTS) Sayılar, Doğrular, Çemberler ve paraboller, Fonksiyonlar ve grafikleri, Trigonometrik fonksiyonlar, Limit ve limit alma kuralları, Süreklilik, Türev ve türev alma kuralları, Zincir kuralı ve parametrik denklemler, Trigonometrik fonksiyonların türevleri, Ters fonksiyonlar ve türevleri, Logaritma ve Üstel fonksiyonların türevi, Kapalı fonksiyonların türevi, Monoton fonksiyonlar ve birinci türev testi, Fonksiyonların ekstremum değerleri, Türevlenebilir fonksiyonlarla ilgili teoremler, Bükeylik, Fonksiyonların grafiklerininin çizimi, Belirsiz şekiller ve L Hopital kuralı, Diferensiyeller. Lineer denklem sistemleri, Matrisler ve Determinantlar. MAT181 MATHEMATICS I (4-0-4) (6 ECTS) Numbers, Lines, Circles and parabolas, Functions and Their Graphs, Trigonometric Functions, Limit and Limit Rules, Continuity, Derivative and derivative Rules, The Chain Rule and Parametric Equations, Derivatives of Trigonometric Functions, Inverse functions and their derivatives, Derivatives of Logaritmic and exponantial functions, Implicit Differentiation, Monotonic Functions and the First Derivative Test, Extreme values of Functions, The Mean Value Theorem, Concavity, Curve Sketching, Indeterminate Forms and L Hospital s Rule, Differentials, System of linear equations, matrices and determinants. TÜR181 TÜRK DİLİ I (0-2-0)(Ortak Zorunlu) (2 AKTS) Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri, önemi, dil kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma lanları, Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özelllikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Hece bilgisi, İmla kuralları ve uygulaması, Noktalama işaretleri ve uygulaması. TUR181 TURKISH LANGUAGE I (Common Compulsory Courses) (0-2-0) (2 ECTS) YDL183 YABANCI DİL I (0-2-0) (Ortak Zorunlu) (2 AKTS) Ders, öğrencilerin dilbilgisel ve dilbilimsel açıdan doğru yapıları tanıyarak gramer bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinliklerle gerekli beceri ve strateji geliştirmelerini; dil öğrenme sürecini pekiştirmek için okuma, konuşma, yazma ve dinleme den oluşan dört becerinin anlamlı parçalarda bir arada kullanımını; kelimelerin kullanımı ve ekleri gibi gramer özelliklerini ve anlamlarını öğrenerek belli kelimelerin aktif bir şekilde kullanımını ve tanınmasını; kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma stratejilerini geliştirme ve karşılaşılan metinlerde bilinmeyen kelimeleri tahmin etme becerisini geliştirmeyi ve dilin işlevlerini kullanabilmeyi içerir. YDL183 FOREIGN LANGUAGE I (Common Compulsory Courses) (0-2-0) (2 ECTS) 2

3 02. YARIYIL DERSLERİ FİZ182 FİZİK II (3-0-3) (4 AKTS) Elektrik alanları, Gaus yasası, elektriksel potansiyel, sığa ve dielektrikler, akım ve direnç, doğru akım devreleri, manyetik alanlar, manyetik alanın kaynakları, Faraday yasası, indüktans, alternatif akım devreleri, elektromanyetik dalgalar. FIZ182 PHYSICS II (3-0-3) (4 ECTS) Electric fields, Gauss's law, electric potential, capacitance and dielectrics, current and resistance, DC circuits, magnetic fields, sources of magnetic field, Faraday's law, inductance, alternating current circuits, electromagnetic waves. FİZ192 FİZİK II LABORATUVARI (0-3-1)(1 AKTS) Ohm yasası ve ohm yasasi ile direnç ölçümü, kirchhoff yasalari, eşpotansiyel ve elektrik alan çizgileri, elektroliz, akim ve gerilim ölçümü, direnç ölçme yöntemleri ve wheatstone köprüsü, direnç siğa (RC) devreleri, alternatif akim ve seri RLC devresi, manyetik alan. FIZ192 PHYSICS II LABORATORY (0-3-1) (1 ECTS) Measurement resistance with the Ohm's and Ohm law, Kirchhoff's laws, equipotential and electric field lines, electrolysis, current and voltage measurement, resistance measurement methods and the Wheatstone bridge, resistance Capatiance (RC) circuits, alternating current and the series RLC circuit, the magnetic field. MINE106 INTRODUCTION TO MINING (2-0-2) (2 AKTS) Madencilik hakkında genel bilgi. Maden Mühendisi nedir? Nasıl bir eğitimden geçer? Neler yapar? Madencilik Endüstrisinin tarihte ve modern toplumda yeri. Dünyada ve Türkiye de madencilik. Madencilik endüstrisinde aşama aşama yapılan çalışmalar ve her bir aşamada görev yapacak maden mühendisinde olması gereken donanım. MINE106 INTRODUCTION TO MINING (2-0-2) (2 ECTS) Basic Information Related to Mining, Importance of Mining in the Society, Information about the mining Activities, Statistical Data Related to the Mining in the World, Turkish Mining Industry. MAD108 MÜHENDİSLERE İSTATİSTİK (3-0-3) (2 AKTS) Temel Kavramlar. Verilerin Sınıflandırılması ve Sunulması. Merkezi Eğilim Ölçüleri. Dağılma (değişkenlik) Ölçüleri. Değişken Kavramı. Olasılık. Olasılık Dağılımları. Permütasyon ve Kombinasyon. Hipotez Testleri. Korelasyon ve Regresyon. Doğrusal, Çoklu Doğrusal ve Doğrusal Olmayan İlişkiler. MAD108 STATISTICAL METHODS FOR ENGINEERS (3-0-3) (2 ECTS) Data presentation. Measure of central tendency and dispersion. Histograms and empirical frequency distribution. Random variables and probability distributions, discrete and continuous probability distributions. Statistical decision procedures: test of hypotheses about single and two parameters, and estimation. Simple and multiple regression analysis with special emphasis on applications in mineral engineering. Analysis of variance. MAD112 MİNERALOJİ VE PETROGRAFİ (0-2-0) (2 AKTS) Mineraloji: Giriş. Kristal şekilleri. Minerallerin fiziksel ve kimyasal özellikleri. Mineral oluşum ve birlikteliklerinin orijinleri. Minerallerin sınıflandırılmaları. Tanımsal mineraloji. Petrografi: Giriş. Genel özellikler. Magmatik kayaçlar. Metamorfik kayaçlar. Sedimanter kayaçlar. MAD112 MINERALOGY AND PETROGRAPHY (0-2-0) (2 ECTS) Mineralogy; Introduction. Crystal forms. Physical and chemical properties of minerals. Origin of occurance and association of minerals. Descriptive mineralogy. Petrography; Introduction. General properties. Igneous rocks. Metamorphic rocks. Sedimentary rocks. MAD114 MİNERALOJİ VE PETROGRAFİ LABORATUVARI (0-2-1)(1 AKTS) Mineraloji: Giriş. Kristal şekilleri. Minerallerin fiziksel ve kimyasal özellikleri. Mineral oluşum ve birlikteliklerinin orijinleri. Minerallerin sınıflandırılması. Tanımsal mineraloji. Petrografi: Giiriş. Genel özellikler. Magmatik kayaçlar. Metamorfik kayaçlar. Sedimanter kayaçlar. 3

4 MAD114 MINERALOGY AND PETROGRAPHY LABORATORY (0-2-1) (1 ECTS) Mineralogy; Introduction. Crystal forms. Physical and chemical properties of minerals. Origin of occurance and association of minerals. Descriptive mineralogy. Petrography; Introduction. General properties. Igneous rocks. Metamorphic rocks. Sedimentary rocks. MAD120 STAJ I (0-0-0) (4 AKTS) Genel inceleme (plan büroları, etüt-tesis). Taşta hazırlıklar (galeri sürme). Kömürde hazırlıklar (taban yolu ve başyukarı). Üretim çalışmaları (ayaklar). Nakliyat çalışmaları. Yerüstü tesisleri. MAD120 PRACTICAL TRAINING I (0-0-0) (4 ECTS) Subjects concerning Practical Training-I are explained in the Practical Training Guide for mining engineering students. MAD122 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MADEN TASARIMINA GİRİŞ (0-2-1) (1 AKTS) Yaygın olarak kullanılan bilgisayar destekli maden tasarımı yazılımlarının tanıtılması. Veritabanı oluşturulması ve yönetimi. Eşyükselti eğrileri ve yerüstünün 3-boyutlu tasarımı. Sondajlardan elde edilen kuyu logu kesitleri yardımıyla yeraltının 3-boyutlu tasarımı. En uygun üretim yönteminin seçimi. Bir açık işletmenin 3-boyutlu tasarımı. Bir yeraltı işletmenin 3-boyutlu tasarımı. MAD122 INTRODUCTION TO COMPUTER AIDED DESIGN IN MINING (0-2-1) (1 ECTS) An overview of computer-aided mining design software. Introduction of the graphics shell of Surpac. File types for Surpac used common. To works with multi field of view. String and digital terrain model. To view properties of point and segment. To determine a distance between two point and the heading angle. To save a file. To turn a data. To select a large number of point at the same time. To delete the points. To break, consolidate and renumber. To move a data along an axis. To move a large number of data on the plan. To move a data in 3-D. Creating DTM surfaces. Basic open pit design. Basic underground gallery design. MAK182 STATİK-DİNAMİK (2-2-3) (3 AKTS) Statiğin ilkeleri. Kuvvet. Moment kavramı. Taşıyıcı sistem tanımları. Kesit statik momenti ve Atalet momentleri. Çubuk taşıyıcılar ve mesnet tipleri. Farklı yük etkisindeki çubukların statik çözümleri. Normal kuvvet. Kesme kuvveti ve Moment diyagramları. Kafes kirişler ve çözümleri. Maddesel noktanın kinematiği. Doğrusal ve eğrisel hareketler. Katı cisimlerin kinematiği. Öteleme, dönme ve ivme hesaplanması. Teğetsel kuvvet, rölatif hız ve ivme. İmpuls ve momentum. MAK182 STATICS AND DYNAMICS (2-2-3) (3 ECTS) Principles of static's, Force, Concept of moment, Definition of carrier systems, Static and inertia moments of sections, Supports and their types, Rod carrier systems and their static solutions, Axial force, shearing force and moment diagrams, Lattice beams and their solutions, Kinematics of particles, Rectilinear and Curvilinear motion, Kinetics of particles: mass, force, acceleration, Work- Energy principles, Momentum-impulse. MAT182 MATEMATİK II (4-0-4) (6 AKTS) Belirli integral, İntegral hesabın temel teoremleri, Belirsiz integral, Temel integral formülleri, Çeşitli İntegral alma teknikleri, trigonometrik integraller, Genelleştirilmiş İntegraller, Belirli integralin uygulamaları: alan, hacim, yüzey alanı, yay uzunluğu, ağırlık merkezi, Diziler ve seriler, Diziler ve serilerde yakınsaklık, Seriler için yakınsaklık testleri, Kuvvet serileri ve yakınsaklık yarıçapı. Taylor Formülü, Parametrik eğriler ve Kutupsal koordinatlar, Kutupsal Koordinatlarda alan ve uzunluk. MAT182 MATHEMATICS II (4-0-4) (6 ECTS) The Definite Integral, The Fundamental Theorem of Calculus, Indefinite Integrals, Basic integration formulas, Various integration tecniques, Trigonometric integrations, Generalized intgrals, Application of Definite Integrals: Areas, Volumes, Lengths of Plane Curves, Center s of Mass, Sequences and Series, Convergence of sequences and series, Convergence Tests for Series, Power Series and radius of convergence, Taylor Formula, Parametric curves and Polar coordinates, Area and length in polar coordinates. TÜR182 TÜRK DİLİ II (Ortak Zorunlu) (2-0-2) (2 AKTS) Türkçenin yapım ekleri, uygulaması, Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, Kelime türleri, cümlenin unsurları, cümle tahlili uygulaması, Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, Dilekçe, tutanak, mektup ve çeşitleri, Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak esaslar. TUR 182 TURKISH LANGUAGE II (Common Compulsory Courses) (2-0-2) (2 ECTS) 4

5 YDL184 YABANCI DİL II (Ortak Zorunlu) (2-0-2) (2 AKTS) YDL 1 in devamı niteliğindeki ders, öğrencilerin dilbilgisel ve dilbilimsel açıdan doğru yapıları tanıyarak gramer bilgilerini pekiştirmek için çeşitli etkinliklerle gerekli beceri ve stratejileri geliştirmelerini; dil öğrenme sürecini pekiştirmek için okuma, konuşma, yazma ve dinleme den oluşan dört becerinin anlamlı parçalarda bir arada kullanımı; Arayarak Okuma ve Ayrıntılı Okuma gibi stratejilerin kullanılması ve geliştirilmesini; metinlerin yorumlanması için zihinsel yetilerin harekete geçirilmesini; kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma stratejilerini geliştirme ve karşılaşılan metinlerde bilinmeyen kelimeleri tahmin etme becerisini geliştirmeyi ve dilin işlevlerini kullanabilmeyi içerir. YDL 184 FOREIGN LANGUAGE II (Common Compulsory Courses) (2-0-2) (2 ECTS) 5

6 03. YARIYIL DERSLERİ MAD211 REZERV HESAPLARI (2-0-2) (4 AKTS) Maden arama kavramı. Terimler ve kavramlar. Rezerv-kaynak-tenör kavramları. Rezerv-kaynak sınıflandırmaları. Görünür-muhtemel-mümkün rezervler. Rezerv hesaplama yöntemleri. Dünyada ve ülkemizde kabul edilmiş sınıflamalar. Tenör ve limit tenör kavramı. Örnek alma yöntemleri ve tenör hesabı. Etki alanlarının belirlenmesi. Alan ve hacim hesapları. Rezerv hesaplamalarında uygulama örnekleri. MAD211 RESERVE ESTIMATION (2-0-2) (4 ECTS) Mine Exploration Methods, Sampling Methods and Grade Calculations, What is Reserve? Reserve Estimation and Applications. MAD213 MADEN ELEKTROTEKNİĞİ (2-0-2) (3 AKTS) Giriş ve amaç. Piller ve akümülatörler. Elektrik enerjisinin iletilmesi. Elektrik makinaları (doğru ve alternatif akım). Elektrik ile ilgili güvenlik önlemleri ve alev sızdırmazlık test yöntemleri. Patlayabilir ortamlarda elektrik ve elektrik aletlerinin kullanılması. Maden ocaklarında elektrik kazaları. Yeraltı ocaklarında çalışmaların izlenmesi (monitoring) MAD213 ELECTRO TECHNIQUES IN MINES (2-0-2) (3 ECTS) Introduction, Batteries and Accumulators, Electrical Machines, (Direct and Alternative Current), Electrical Safety Precautions, Use of Electricity and Electrical Devices in Explosive Environment, Accidents in Mines, Monitoring in Underground Mines. MAK281 MUKAVEMET (2-2-3) (4 AKTS) Mukavemetin ilkeleri. İç kuvvet: gerilme ve çeşitleri, gerilme halleri. Şekil değiştirme, Gerilmeşekil değiştirme bağıntıları. Emniyet gerilmesi. Basit mukavemet halleri ve örnekler. Atalet momentleri. Basit eğilme. Burulma. Elastik eğri. Bileşik mukavemet halleri. Elastik stabilite ve Euler denklemi. Bilgisayar uygulamaları. MAK281 STRENGTH OF MATERIALS (2-2-3) (4 ECTS) Fundamentals of Strength of Materials: Internal Force: Introduction of stress and strain concepts. Deformations, Strain-Deformations Equations. Factor of Safety, Moments of Inertia of Area of a Section. Simple Loadings Bending and Torsion, Combined Stresses. Elastic Stability and Euler's Equations. Buckling of Axially Loaded Bars. MAT281 MATEMATİK III (3-0-3) (4 AKTS) Vektörlere giriş, düzlemde, uzayda (R 3 de) ve R n de vektörler. Lineer dönüşümler ve matrisler, Determinantlar. Lineer denklem sistemlerinin matrislerle çözümü. Ortogonal dönüşüm, ortogonal matrisler, özdeğerler, özvektörler. İkinci derece formlar ve dönüşümler. Matrisin rankı. Lineer denklem sistemin çözümünün varlığı. Vektör analizi, vektörel çarpım, doğru ve düzlem denklemleri, Vektör fonksiyonlarda limit, türev, Level yüzeyleri. Yönlü türev gradyent, divergens, rotasyonel (delta türev operatörleri). Bir eğrinin teğet doğrusu ve normal düzlem denklemleri. Bir yüzeyin teğet düzlemi ve normal doğru denklemleri. Vektör fonksiyonlarda işlemler. Yay uzunluğu, eğrilik. Oskülatör düzlem, binormal, burulma. Eğrisel integraller, Green formülü, Yüzey integralleri, diverjans, Stokes teoremleri, Ostragradski formülleri MAT281 MATHEMATICS III (3-0-3) (4 ECTS) Introduction to vectors, Vectors in plane, in space (R 3 ) and in R n, Linear transformations and matrices, Determinants, Solution of the system of linear equations with matrices, Orthogonal transformations, Orthogonal matrices, eigenvalues and eigenvectors, Quadratic equations and transformations, Rank of a matrix, Existence of the solution of the system of linear equations, Vector analysis, Cross product, Equations of lines and planes, Limit of a vector valued functions and derivative, Level surfaces, Directional derivative, gradient, diverjans, rotasyonel (delta differential operator) Tangent lines and normal planes of a curve, Tangent planes and normal lines of a surface, Some operations on vector valued functions, arc length, curvature, osculator plane, binormal, torsion, Line integrals, Green Formula, Surface integrals, diverjans, Stokes Theorems, Ostragradski formulas. MINE233 VOCATIONAL ENGLISH (3-0-3) (3 AKTS) Giriş ve madencilikte temel kavramlar, İngilizce teknik okuma parçaları; madencilik yöntemleri, tahkimat sistemleri, cevher hazırlama, madencilikle ilgili çevresel etkiler, dönem ödevi hazırlama ve sunumu. 6

7 MINE233 VOCATIONAL ENGLISH (3-0-3) (3 ECTS) Introduction and basic concepts in mining, technical reading on; mining methods, support systems, mineral processing, enviromental aspects related to mining, preparation of term assay and presentation. MAD231 MÜHENDİSLİKTE TASARIM (2-0-2) (AKTS 3) Giriş. Tasarım kavramı, yaratıcılık ve buluş. Mühendislik tasarımı ve süreci. Müşteri gereksinimlerinin tanımlanması. Takım davranışı. Problem çözme araçları ve teknikleri. Mühendislikte tasarım hatası örnek olayları. Tasarımda risk, güvenirlik ve güvenlik. Kalite fonksiyonu göçerimi (QFD) çizeneği. Bilgi toplama, patentler ve faydalı model koruması. Tasarım uygulamaları. MAD231 DESIGN IN ENGINEERING (2-0-2) (3 ECTS) Introduction, Fundamental Concepts, Historical Development and Current Trends, Creativity in Engineering and Invention. Design Theorems, Design Methodologies, Design Methods in Engineering (Analytical, Numerical Methods) Design Applications. Development of Design Abilities. Ethical of Engineering Design. MAD901 İŞ HUKUKU (Serbest Seçmeli Ders) (2-0-2) (3 AKTS) Hukuk kavramı. Hukukun diğer toplum kuralları ile ilişkileri. Hukukun dalları. Hukukun kaynakları. İş hukukunun konusu ve doğuşu. İş hukukunun temel kavramları. Bireysel iş hukuku. Hizmet sözleşmesi. İşin düzenlenmesi. Toplu iş hukuku. Sendikalar. Toplu iş sözleşmesi, toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları. Sosyal güvenlik hukuku. MAD901 LABOR LAW (Free-Elective Course) (2-0-2) (3 ECTS) Concept of Law, Relations of Law with Other Public Rules. Branches of Law, Sources of Law, Topic of Labor Law and It s Initiation, Basic Concepts of Labor Law, Individual Labor Law, Service Contract, Multiple Service Contract, Unions, Social Security Law. MAD903 ZONGULDAK IN MADENCİLİK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ (Serbest Seçmeli Ders) (2-0-2) (3 AKTS) Zonguldak Taşkömürü Havzası nda Madencilik Faaliyetlerinin Başlangıcı. 1. Hazine-i Hassa Dönemi. Kırım Savaşı Dönemi. 2. Hazine-i Hassa Dönemi. Bahriye Nezareti ve Nafıa Nezareti Dönemi. Orman ve Maadin Ticaret ve Ziraat Nezareti Dönemi. İktisat Vekaleti Dönemi ve Zonguldak Yüksek Maadin ve Sanayi Mühendis Mektebi nin Açılması. Etibank ve Ereğli Kömür İşletmeleri Dönemi. Türkiye Kömür İşletmeleri Dönemi. Türkiye Taşkömürü Kurumu Dönemi. Türkiye Taşkömürü Kurumu Müesseselerinin ve Bu Müesseselerde Gerçekleştirilen Önemli Madencilik Uygulamalarının Tanıtılması. Zonguldak Taşkömürü Havzasındaki Fabrikaların, Tersanelerin ve Diğer Sanayi Tesislerinin Tanıtılması. Zonguldaklı Sanatçılar ve Edebiyatçıların Bakış Açısıyla Zonguldak ve Madencilik. MAD903 MINING HISTORY AND CULTURE OF ZONGULDAK (Free-Elective Course) (2-0-2) (3 ECTS) Beginning of mining activities in Zonguldak Hard Coal Basin. The period of first Hazine-i Hassa. The period of the Crimean War. The period of secondary Hazine-i Hassa. The period of the Ministry of Fleet and Ministry of Public Works. The period of the Ministry of Forest, Mining, Commercial and Agriculture. The period of the Ministry of Economy. University of Zonguldak Mining and Industry Engineering. The period of the Etibank. The period of the EKİ. The period of the TKİ. The period of the TTK. Introduction of enterprises of TTK. Introduction of important mining applications at enterprises of TTK. Introduction of factories, docks and other industrial plants in Zonguldak Hard Coal Basin. Zonguldak and mining by viewpoint of artists and mans of letters. MAD215 FORTRAN PROGRAMLAMA DİLİ) (Mesleki Seçmeli Ders) (1-2-2) (4 AKTS) Programlama dilleri, Algoritma ve akış şemaları, Fortran dili sabitleri ve değişkenleri, Fonksiyonların Fortran karşılıkları, Giriş/Çıkış deyimleri, kontrol deyimleri, DO döngüsü ve kullanımı, Çeşitli program örnekleri. MAD215 FORTRAN PROGRAMMING LANGUAGE ( Restricted-Elective Course) (1-2-2) (4 ECTS) Programming languages, Algorithm and flow charts, Fortran constants and variables, Fortran expressions of arithmetic functions, Input/Output statements, Control statements, DO loop and its execution, Various programming examples. MAD217 C++ PROGRAMLAMA DİLİ (Mesleki Seçmeli Ders) (1-2-2) (4 AKTS) Programlamaya Giriş. Değişkenler ve Sabitler. Karakter Dizgileri ve Karakter Dizileri. Önişlemci Bildirimleri. Temel Giriş/Çıkış. C++ Matematik İşleçlerinin Kullanımı ve Öncelikler. İlişkisel İşleçler. Mantıksal İşleçler. Diğer C++ İşleçleri. while Döngüleri. for Döngüleri. for Döngüleri için break ve continue Denetimleri. switch ve goto Deyimleri. C++ İşlevlerinin Yazılması. Değişkenler. Rastgele Değerler. İşlev Dönüş Değerleri ve Prototipler. Karakter, Dizgi ve Sayısal İşlevler. Dizilerin Tanıtılması. Dizi İşlemleri. Çok Boyutlu Diziler. Yapılar. 7

8 MAD217 C++ PROGRAMMING (Restricted-Elective Course) (1-2-2) (4 ECTS) Introduction to Programming. Variables and Constants. Character Strings and Character Arrays. Preprocessor Directives. Simple Input/Output. Using C++ Math Operators and Precedence. Relational Operators. Logical Operators. Additional C++ Operators. while Loops. for Loops. break and continue Controls for for Loops. switch and goto Statements. Writing C++ Functions. Variables. Passing Values. Function Return Values and Prototypes. Character, String and Numeric Functions. Introducing Arrays. Array Processing. Multidimensional Arrays. Structures. AİT281 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (Ortak Zorunlu) (2-0-2) (2 AKTS) İnkılap Tarihinin Anlamı-Türk İnkılabının Önemi, Türk inkılabına yolaçan nedenlere toplu bakış, Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devletinin parçalanmaya başlaması, işgaller karşısında memleketin durmu, Mustafa Kemal Paşa nın tutumu, Kurtuluş için ilk adım, kongreler yolu ile teşkilatlanma, Cemiyetler, Kuvvayı Milliye, Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin açılışı, Ulusal ordunun kurulması, İki önemli olay: Serv ve Gümrü Barışı, Sakarya Savaşına kadar kurtuluş mücadelesi, Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz, Mudanya dan Lozan a, siyasal alanda ilk inkılap Takrir-i Sükün dönemine geçiş. AIT281 PRINCIPLES OF ATATURK AND REVOLUTION HISTORY I (Common Compulsory Courses) (2-0-2) (2 ECTS) 8

9 04. YARIYIL DERSLERİ MAD232 MÜHENDİSLİKTE ETİK (2-0-2) (2 AKTS) Giriş. Etik kavramı. TMMOB mühendislik ve mimarlık mesleki davranış ilkeleri. Örnek olay I: Uzay Mekiği Challenger kazası. Etik problemlerin çözümlenmesi. Meslek-iş ahlakı. Örnek olay II: Ford Pinto kazaları. Akademik etik. Örnek olay III: Kansas City, Hyatt Regency Oteli faciası. Bilimsel araştırmalarda ve yayınlarda etik. Etik sorunların ele verilmesi. Örnek olay IV: Türkiye'den örnekler. Çevre etiği. MAD232 ETHICS IN ENGINEERING (2-0-2) (2 ECTS) Introduction. The concept of ethics. TMMOB ethical canons for engineers and architects. Case Study I: Space Shuttle Challenger accident. Analysis of ethical problems. Professional and business ethics. Case Study II: Ford Pinto accidents. Ethics in academia. Case Study III: Disaster at Hyatt Regency Hotel, Kansas City. Ethics in scientific research and publications. Whistle-blowing. Case Study IV: Cases from Turkey. Environmental Ethics. MAD216 HAZIRLIK VE KAZI İŞLERİ (2-0-2) (3 AKTS) Büyük Hazırlıklar (Kuyular, Katlar, Arakatlar), Damar İçi Hazırlıklar, Makine ile Kazı, Patlayıcı Maddelerle Kazı, Delik Delme, Galeri Sürme (Açma), Kuyu Açma. MAD216 MINE DEVELOPMENT AND EXCAVATION (2-0-2) (3 ECTS) Main Developments (Shfts, Levels, Sublevels), Developments in Seams, Excavation by Machinery, Excavation by Explosives, Drilling, Driving Galleries, Shaft Sinking. MAD220 STAJ II (0-0-0)(4 AKTS) Genel inceleme (plan büroları, etüt-tesis-proje işleri). Ocağın genel hazırlıklar sisteminin incelenmesi. Ocağın genel üretim planlamasının incelenmesi. Cevher hazırlama tesisinin tüvanan girişinden pazara kadar incelenmesi. Yerüstü tesislerinin incelenmesi. MAD220 PRACTICAL TRAINING II (0-0-0) (4 ECTS) Subjects concerning Practical Training-I are explained in the Practical Training Guide for mining engineering students. MINE226 MATERIAL SCIENCE FOR MINERS (2-0-2) (2 AKTS) Giriş ve konunun önemi. Malzemenin tanımı ve malzemelerin sınıflandırılması. Atomun yapısı. Atomlar arası bağlar. Kristal yapı. Amorf yapı. Kristal yapı kusurları. Malzemelerin özellikleri ve davranışı. Endüstriyel malzemeler (demir, çelik ve alaşımları). Malzeme muayeneleri (tahribatlı ve tahribatsız muayeneler). Metal olmayan Malzemeler (ahşap, çimento ve beton). Kompozit ve kolloidal malzemeler. MINE226 MATERIAL SCIENCES FOR MINERS (2-0-2) (2 ECTS) Introduction, Metal Materials, The Structure Of Atom, The Structure Of Crystal, Deformation Mechanism. Alloying; the structure of phase. Solid solution, Eutectic, Autectoid And Peritectic Reactions. Fe-C System. Metallographic Tests, Analysis of Structure, Heat Treatments, Mechanic Tests, Mechanical Properties, Tensile Test, Compressive Test, Bending test, Torsion Test, Impact Test, Shear Test, Hardness Test, Creep Test, Fatigue Test, Wear Non-metallic Materials and Properties. Non-metallic Materials (Plastics, Concrete etc.) MINE202 CONVENTIONAL AND RENEWABLE ENERGY RESOURCES (3-0-3) (3 AKTS) Enerji endüstrisine giriş. Geleneksel ve yenilenebilir enerji kaynaklarının tanıtımı. Dünyada ve ülkemizde enerji kaynaklarının mevcut durumu. Enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı. Enerji arz güvenliği ve yönetimi. Küresel ısınma ve küresel ısınma ile mücadele. Dünyada ve Türkiye de enerji politikaları MINE202 CONVENTIONAL AND RENEWABLE ENERGY RESOURCES (3-0-3) (3 ECTS) Introduction to energy industry. Introduction to conventional and renewable energy resources. Current situation of energy resources in the world and our country. Energy production, transmission and distribution. Energy supply security and management. Global warming and combat against global warming. Energy policies in the world and Turkey. MAK282 TERMODİNAMİK (2-0-2) (2 AKTS) Termodinamiğin temel kavramları. Saf maddenin özellikleri. Termodinamiğin 1. yasası. Kapalı sistemler ve kontrol hacimler için uygulanması. Termodinamiğin 2. yasası. Entropi. Mühendislik sistemlerinin ikinci yasa çözümlemesi. 9

611 Kodlu Ders İçerikleri 01. YARIYIL DERSLERİ

611 Kodlu Ders İçerikleri 01. YARIYIL DERSLERİ 611 Kodlu Ders İçerikleri 01. YARIYIL DERSLERİ FİZ183 FİZİK I Giriş. Fizik ve ölçme. Vektörler. Tek boyutta hareket. İki boyutta hareket. Hareket kanunları. Dairesel hareketler ve Newton kanunlarının diğer

Detaylı

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARI YIL DERSLERİ FZK101 FİZİK I (3 2 4) 6 AKTS Boyut ve birim analizleri. Vektörler. Bir, iki boyutta ve dairesel hareket. Newton kanunu

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING UNDERGRADUATE

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL MAT101 MATEMATİK-I Matematik Analizin temel kavramları, Küme ve Sayı kavramları,

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. I. Yarıyıl / 1st Semester

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. I. Yarıyıl / 1st Semester AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Dersin Kodu : Adı : I. Yarıyıl / 1st Semester Zorunlu Dersler MAK101 Teknik Resim Teknik Resmin Önemi, Çizim Aletleri,

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF MECANİCAL ENGINEERING LICENCE

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI LİSANS EĞİTİMİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ KILAVUZU BALIKESIR UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI YARIYILLARA AİT DERS DAĞILIM TABLOLARI 1.YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T U K 00101 Matematik

Detaylı

MDM 5000 Yüksek Lisans Tezi Ilgili Ögretim Üyesi 0-1-0-0. MDM 5010 Seminer Ilgili Ögretim Üyesi 0-2-0-0

MDM 5000 Yüksek Lisans Tezi Ilgili Ögretim Üyesi 0-1-0-0. MDM 5010 Seminer Ilgili Ögretim Üyesi 0-2-0-0 5000-6000 Kodlu Dersler Kod Ders Adı Öğretim Üyesi D-U-L-K MDM 1000 Tez Đzleme Đlgili Öğretim Üyesi 0-0-0-0 MDM 5000 Yüksek Lisans Tezi Ilgili Ögretim Üyesi 0-1-0-0 MDM 5010 Seminer Ilgili Ögretim Üyesi

Detaylı

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS (2012-2013) 1.

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS (2012-2013) 1. FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS (2012-2013) 1. DÖNEM FZM101 Temel Fizik I (4,0,4)6 (Z) FZM105 Basic Physics I (4,0,4)6

Detaylı

Objectives: The ojective of the course is to teach the fundamental principles of mechanics.

Objectives: The ojective of the course is to teach the fundamental principles of mechanics. 1.YARIYIL İNŞ-101 MÜHENDİSLER İÇİN KİMYA Dersin Amacı: Bu dersin amacı, kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek, teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek, öğrencilerin problem çözme becerilerini

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği 1. YARIYIL DERSLERİ DERS KODU AIT181 DERS ADI Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU TEORİ UYGULAMA DERS SAATİ KREDİ AKTS Zorunlu 2 0 2 2 2 KIG103 Genel Kimya Zorunlu 2 0 2 2 3 Bilgisayar I Zorunlu

Detaylı

1. YARIYIL. Kimyasal hesaplamalar, atomun yapısı, peryotlu dizge, atom çekirdeğinin yapısı, kimyasal bağlar, gazlar, sıvılar.

1. YARIYIL. Kimyasal hesaplamalar, atomun yapısı, peryotlu dizge, atom çekirdeğinin yapısı, kimyasal bağlar, gazlar, sıvılar. 1. YARIYIL BİY111 BİYOLOJİ Dünyada yaşama giriş, canlıların özellikleri, yaşamda suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, vitaminler, enzimler, prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS Sayfa No 1/59 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM - ı (Teknik Resim I) 1 1210101/1215101 2 / 2 6 Dersin Teknik resim genel kuralları. Bilgisayar ortamında çizim programının tanıtılması.

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Ulusal/uluslararası bilişim kuruluşlarında bilgisayar mühendisliğinde alanında araştırma-geliştirme yapacak

Detaylı

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama/ Yerel AKTS Laboratuar Kredi HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4 ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş 0 2

Detaylı

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 Değerli Öğrenciler, 2009-2010 Öğretim yılından itibaren bölümümüzde uygulanacak ders planı Bologna süreci ve alanımızdaki öncü dünya üniversitelerinin ders planları da dikkate alınarak

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY M.M.Ç. MYO EL SANATLARI BÖLÜMÜ SERAMİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY M.M.Ç. MYO EL SANATLARI BÖLÜMÜ SERAMİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY M.M.Ç. MYO EL SANATLARI BÖLÜMÜ SERAMİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GSR 101 Bilgisayar I 1.Yarıyıl 2 0 2 2 Windows İşletim Sistemi: Masaüstü

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri Ders Kodu TDB 101 Ders İsmi TÜRK DİLİ I YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri 2 0 0 3 : Dil, dilin özellikleri,

Detaylı

1. SINIF 1. YARIYIL FİZ 1051 FİZİK I (4+2) 5 Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, İş ve Enerji, Mekanik Enerjinin

1. SINIF 1. YARIYIL FİZ 1051 FİZİK I (4+2) 5 Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, İş ve Enerji, Mekanik Enerjinin 1. SINIF 1. YARIYIL FİZ 1051 FİZİK I (4+2) 5 Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, İş ve Enerji, Mekanik Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Dönme Kinematiği,

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Course Code FZK 103 Fizik I / Physics I Ön Koşul Dersi / Prerequisite 3 0 3 3 Ölçüm; birimler; doğru boyunca hareket; vektörler; iki ve üç boyutta hareket; dairesel hareket; kuvvet; Newton

Detaylı

Program Revision Proposal Form

Program Revision Proposal Form EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee Program Revision Proposal Form (Latest update: 10/05/2005) Part I. Program Information Program Title CIVIL ENGINEERING Program code 22 Faculty

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR 101 - TASARIMA GİRİŞ AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı tasarımın ilke

Detaylı

GEOMETRİ KREDİSİ: 2+1+0=2.5 AKTS:3

GEOMETRİ KREDİSİ: 2+1+0=2.5 AKTS:3 MTB 1121 : LİNEER CEBİR ve ANALİTİK GEOMETRİ KREDİSİ: 2+1+0=2.5 AKTS:3 Lineer denklem sistemlerinin çözümü.gauss Eliminasyon, Gauss Jordan.Homojen Lineer denklem sistemleri.matris ve matris işlemleri,

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2005-2006 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ LÌSANS PROĞRAMI DERSLERİ MÜFREDATI

DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2005-2006 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ LÌSANS PROĞRAMI DERSLERİ MÜFREDATI DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2005-2006 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ LÌSANS PROĞRAMI DERSLERİ MÜFREDATI FİZ 111 TEMEL FİZİK I (2 2 3) Uzunluk, Yoğunluk, Birim Çevirme,

Detaylı

BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 6106 BÖLÜM KODLU (%30 İNGİLİZCE) BİRİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 6106 BÖLÜM KODLU (%30 İNGİLİZCE) BİRİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 6106 BÖLÜM KODLU (%30 İNGİLİZCE) BİRİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ EEM103 Introduction to

Detaylı

1. Yarıyıl Ders İçerikleri

1. Yarıyıl Ders İçerikleri KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN LERİ MAT183 Matematik I (4-0) 4-4 FIZ 183 Genel Fizik I (4-0) 4-4 KIM183 Genel Kimya

Detaylı

YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri

YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı