6105 KODLU (%30 ingilizce) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) ( ) 01. YARIYIL DERSLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6105 KODLU (%30 ingilizce) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) (2011-2012) 01. YARIYIL DERSLERİ"

Transkript

1 01. YARIYIL DERSLERİ 6105 KODLU (%30 ingilizce) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) ( ) FİZ181 FİZİK I (3-0-3)(4 AKTS) Fizik ve ölçme, bir boyutta hareket, vektörler, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket ve Newton kanunlarının diğer uygulamaları, iş ve kinetik enerji, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, doğrusal momentum ve çarpışmalar, katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi, yuvarlanma hareketi ve açısal momentum, statik denge ve özellikleri. FIZ181 PHYSICS I (3-0-3) (4 ECTS) Physics and measurement, motion in one dimension, vectors, motion in two dimensions, the laws of motion, circular motion and other applications of Newton's laws, work and kinetic energy, potential energy and conservation of energy, linear momentum and collisions, rotation of a rigid body around a fixed axis, rolling motion and angular momentum, static equilibrium and its properties. FİZ191 FİZİK I LABORATUVARI (0-3-1)( (1 AKTS) Ölçme, kuvvetlerin vektörel toplanması, eğik düzlemde hareket, iki boyutlu uzayda çarpışma, sarmal yay ve sarmal yayda potansiyel enerji değişimi, kütle merkezi ve cisimlerin fiziksel dengesi, basit sarkaç, açısal ivme, açısal hız ve tork, eylemsizlik momenti. FIZ191 PHYSICS I LABORATORY (0-3-1)(1 ECTS) Measurement, collection of vector forces, inclined plane motion, two-dimensional space collision, spiral springs, the potential energy of vibration movement in the exchange and examination of simple, mass balance of the central and bodies, have a simple pendulum with the acceleration of gravity, angular velocity, angular acceleration and torque, moment of inertia. CHEM191 CHEMISTRY LABORATORY (0-2-1)(1 AKTS) Laboratuvara başlarken, temel laboratuvar işlemleri, bir maddenin kimyasal özellikleriyle tanınması, kütlenin korunumu kanunu, katı ve sıvıların yoğunluğu, çöktürme ve süzme, kristallendirme, stokiyometri, asit-baz titrasyonları, difüzyon, bazı inorganik tuzların asitle etkileşimi. CHEM191CHEMISTRY LABORATORY(0-2-1) (1 ECTS) Introduction to laboratory, basic laboratory processes, identifying a compound with its chemical properties, conversation of mass principle, density of liquids and solids, precipitation and filtration, crystallization, stokiometry, acid-base titrations, diffusion, interaction of some inorganic salt with acids. CHEM193 CHEMISTRY (3-0-3) (4 AKTS) Giriş, madde ve ölçme, atomun yapısı, kimyasal bağlar ve molekül geometrisi, kimyasal eşitlikler ve nicel bağıntılar, gazlar, çözeltiler, kimyasal kinetik ve kimyasal denge, kimyasal termodinamik, elektrokimya. CHEM193 CHEMISTRY (3-0-3) (4 ECTS ) Introduction, matter and measurement, structure of the atom, chemical bonds and molecular geometry, chemical equations and quantitative relations, gasses, solutions, chemical kinetics and chemical equilibrium, chemical thermodynamics, electrochemistry. MAD105 GENEL JEOLOJİ (3-0-3) (4 AKTS) Dünyanın yapısı, zarfları ve özellikleri, iç dinamik olaylar, jeolojide zaman kavramı, paleontoloji, stratigrafi (Dünya ve Türkiye deki devirler stratigrafisi olarak), sedimantoloji, yapısal jeoloji (kıvrımlar, faylar, çatlaklar), levha tektoniği, depremler ve Türkiye nin bugünkü halini şekillendiren tektonik olaylar, dış dinamik olaylar (yerin dış olayları, ayrışma, rüzgar ve akarsuların jeolojik etkileri, yer altı suları, toprak oluşumu), kayaç yapıcı mineraller, magmatik, tortul ve metamorfik ortamlar. 1

2 MAD105 GENERAL GEOLOGY (3-0-3) (4 ECTS) Structures, Zones and Features of the World, Internal Dynamic (Inner Events of the Earth, As Separated Chapters), External Dynamic (Outer Events of the Earth, As Separated Chapters), Paleontology (At the Level of Class and Genus), Stratigraphy (As Stratigraphy of the World and Periods of Turkey). MAD107 MADENCİLERE TEKNİK RESİM (2-2-3)(3 AKTS) Teknik Resmin tanımı ve önemi. Teknik Resim araç ve malzemeleri. Kâğıt formaları. Çizgi çeşitleri. Açılar. Teknik resimde kullanılan yazı türleri. Geometrik çizimler. İzdüşümü teorisi. Kesit görünüşler. Kroki resimler. Perspektif resimler. Ölçülendirme. Ölçekler ve ölçekli çizimler. Bilgisayar destekli tasarım programı AutoCAD. MAD107 TECHNICAL DRAWING FOR MINERS (2-2-3) (3 ECTS) The graphic Language and Design, Instrumental Drawing, Lettering, Geometric Constructions, Sketching and Shape Description, Multiview Projection, Sectional Views, Auxiliary Views, Dimensioning, Intersections and Developments. MAD121 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIMLARI (1-2-2)(3 AKTS) Bilgisayarlar. Donanım. İşletim sistemlerinin tanıtılması ve güncel olarak kullanılan işletim sisteminin kullanımına yönelik temel uygulamalar. Kelime işlem, hesap tablosu, sunu, veritabanı yönetimi, web sitesi tasarımı, güvenlik, fotoğraf, ses, video, CAD, programlama ve yardımcı yazılımların tanıtılması ve bu yazılımların kullanımına yönelik temel uygulamalar. İnternetin kullanımına yönelik temel uygulamalar. MAD121 COMPUTER TECHNOLOGIES AND SOFTWARES (1-2-2) (3 ECTS) Computers. Hardware. Introduction of disk operating systems. Basic exercises for disk operating system used as actual. Introduction of word processing, spreadsheet, presentation, database, website design, security, photo, audio, video, CAD, programming and utility software and basic exercises for these software. Basic exercises for use of internet. MAT181 MATEMATİK I (4-0-4)(6 AKTS) Sayılar, Doğrular, Çemberler ve paraboller, Fonksiyonlar ve grafikleri, Trigonometrik fonksiyonlar, Limit ve limit alma kuralları, Süreklilik, Türev ve türev alma kuralları, Zincir kuralı ve parametrik denklemler, Trigonometrik fonksiyonların türevleri, Ters fonksiyonlar ve türevleri, Logaritma ve Üstel fonksiyonların türevi, Kapalı fonksiyonların türevi, Monoton fonksiyonlar ve birinci türev testi, Fonksiyonların ekstremum değerleri, Türevlenebilir fonksiyonlarla ilgili teoremler, Bükeylik, Fonksiyonların grafiklerininin çizimi, Belirsiz şekiller ve L Hopital kuralı, Diferensiyeller. Lineer denklem sistemleri, Matrisler ve Determinantlar. MAT181 MATHEMATICS I (4-0-4) (6 ECTS) Numbers, Lines, Circles and parabolas, Functions and Their Graphs, Trigonometric Functions, Limit and Limit Rules, Continuity, Derivative and derivative Rules, The Chain Rule and Parametric Equations, Derivatives of Trigonometric Functions, Inverse functions and their derivatives, Derivatives of Logaritmic and exponantial functions, Implicit Differentiation, Monotonic Functions and the First Derivative Test, Extreme values of Functions, The Mean Value Theorem, Concavity, Curve Sketching, Indeterminate Forms and L Hospital s Rule, Differentials, System of linear equations, matrices and determinants. TÜR181 TÜRK DİLİ I (0-2-0)(Ortak Zorunlu) (2 AKTS) Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri, önemi, dil kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma lanları, Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özelllikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Hece bilgisi, İmla kuralları ve uygulaması, Noktalama işaretleri ve uygulaması. TUR181 TURKISH LANGUAGE I (Common Compulsory Courses) (0-2-0) (2 ECTS) YDL183 YABANCI DİL I (0-2-0) (Ortak Zorunlu) (2 AKTS) Ders, öğrencilerin dilbilgisel ve dilbilimsel açıdan doğru yapıları tanıyarak gramer bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinliklerle gerekli beceri ve strateji geliştirmelerini; dil öğrenme sürecini pekiştirmek için okuma, konuşma, yazma ve dinleme den oluşan dört becerinin anlamlı parçalarda bir arada kullanımını; kelimelerin kullanımı ve ekleri gibi gramer özelliklerini ve anlamlarını öğrenerek belli kelimelerin aktif bir şekilde kullanımını ve tanınmasını; kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma stratejilerini geliştirme ve karşılaşılan metinlerde bilinmeyen kelimeleri tahmin etme becerisini geliştirmeyi ve dilin işlevlerini kullanabilmeyi içerir. YDL183 FOREIGN LANGUAGE I (Common Compulsory Courses) (0-2-0) (2 ECTS) 2

3 02. YARIYIL DERSLERİ FİZ182 FİZİK II (3-0-3) (4 AKTS) Elektrik alanları, Gaus yasası, elektriksel potansiyel, sığa ve dielektrikler, akım ve direnç, doğru akım devreleri, manyetik alanlar, manyetik alanın kaynakları, Faraday yasası, indüktans, alternatif akım devreleri, elektromanyetik dalgalar. FIZ182 PHYSICS II (3-0-3) (4 ECTS) Electric fields, Gauss's law, electric potential, capacitance and dielectrics, current and resistance, DC circuits, magnetic fields, sources of magnetic field, Faraday's law, inductance, alternating current circuits, electromagnetic waves. FİZ192 FİZİK II LABORATUVARI (0-3-1)(1 AKTS) Ohm yasası ve ohm yasasi ile direnç ölçümü, kirchhoff yasalari, eşpotansiyel ve elektrik alan çizgileri, elektroliz, akim ve gerilim ölçümü, direnç ölçme yöntemleri ve wheatstone köprüsü, direnç siğa (RC) devreleri, alternatif akim ve seri RLC devresi, manyetik alan. FIZ192 PHYSICS II LABORATORY (0-3-1) (1 ECTS) Measurement resistance with the Ohm's and Ohm law, Kirchhoff's laws, equipotential and electric field lines, electrolysis, current and voltage measurement, resistance measurement methods and the Wheatstone bridge, resistance Capatiance (RC) circuits, alternating current and the series RLC circuit, the magnetic field. MINE106 INTRODUCTION TO MINING (2-0-2) (2 AKTS) Madencilik hakkında genel bilgi. Maden Mühendisi nedir? Nasıl bir eğitimden geçer? Neler yapar? Madencilik Endüstrisinin tarihte ve modern toplumda yeri. Dünyada ve Türkiye de madencilik. Madencilik endüstrisinde aşama aşama yapılan çalışmalar ve her bir aşamada görev yapacak maden mühendisinde olması gereken donanım. MINE106 INTRODUCTION TO MINING (2-0-2) (2 ECTS) Basic Information Related to Mining, Importance of Mining in the Society, Information about the mining Activities, Statistical Data Related to the Mining in the World, Turkish Mining Industry. MAD108 MÜHENDİSLERE İSTATİSTİK (3-0-3) (2 AKTS) Temel Kavramlar. Verilerin Sınıflandırılması ve Sunulması. Merkezi Eğilim Ölçüleri. Dağılma (değişkenlik) Ölçüleri. Değişken Kavramı. Olasılık. Olasılık Dağılımları. Permütasyon ve Kombinasyon. Hipotez Testleri. Korelasyon ve Regresyon. Doğrusal, Çoklu Doğrusal ve Doğrusal Olmayan İlişkiler. MAD108 STATISTICAL METHODS FOR ENGINEERS (3-0-3) (2 ECTS) Data presentation. Measure of central tendency and dispersion. Histograms and empirical frequency distribution. Random variables and probability distributions, discrete and continuous probability distributions. Statistical decision procedures: test of hypotheses about single and two parameters, and estimation. Simple and multiple regression analysis with special emphasis on applications in mineral engineering. Analysis of variance. MAD112 MİNERALOJİ VE PETROGRAFİ (0-2-0) (2 AKTS) Mineraloji: Giriş. Kristal şekilleri. Minerallerin fiziksel ve kimyasal özellikleri. Mineral oluşum ve birlikteliklerinin orijinleri. Minerallerin sınıflandırılmaları. Tanımsal mineraloji. Petrografi: Giriş. Genel özellikler. Magmatik kayaçlar. Metamorfik kayaçlar. Sedimanter kayaçlar. MAD112 MINERALOGY AND PETROGRAPHY (0-2-0) (2 ECTS) Mineralogy; Introduction. Crystal forms. Physical and chemical properties of minerals. Origin of occurance and association of minerals. Descriptive mineralogy. Petrography; Introduction. General properties. Igneous rocks. Metamorphic rocks. Sedimentary rocks. MAD114 MİNERALOJİ VE PETROGRAFİ LABORATUVARI (0-2-1)(1 AKTS) Mineraloji: Giriş. Kristal şekilleri. Minerallerin fiziksel ve kimyasal özellikleri. Mineral oluşum ve birlikteliklerinin orijinleri. Minerallerin sınıflandırılması. Tanımsal mineraloji. Petrografi: Giiriş. Genel özellikler. Magmatik kayaçlar. Metamorfik kayaçlar. Sedimanter kayaçlar. 3

4 MAD114 MINERALOGY AND PETROGRAPHY LABORATORY (0-2-1) (1 ECTS) Mineralogy; Introduction. Crystal forms. Physical and chemical properties of minerals. Origin of occurance and association of minerals. Descriptive mineralogy. Petrography; Introduction. General properties. Igneous rocks. Metamorphic rocks. Sedimentary rocks. MAD120 STAJ I (0-0-0) (4 AKTS) Genel inceleme (plan büroları, etüt-tesis). Taşta hazırlıklar (galeri sürme). Kömürde hazırlıklar (taban yolu ve başyukarı). Üretim çalışmaları (ayaklar). Nakliyat çalışmaları. Yerüstü tesisleri. MAD120 PRACTICAL TRAINING I (0-0-0) (4 ECTS) Subjects concerning Practical Training-I are explained in the Practical Training Guide for mining engineering students. MAD122 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MADEN TASARIMINA GİRİŞ (0-2-1) (1 AKTS) Yaygın olarak kullanılan bilgisayar destekli maden tasarımı yazılımlarının tanıtılması. Veritabanı oluşturulması ve yönetimi. Eşyükselti eğrileri ve yerüstünün 3-boyutlu tasarımı. Sondajlardan elde edilen kuyu logu kesitleri yardımıyla yeraltının 3-boyutlu tasarımı. En uygun üretim yönteminin seçimi. Bir açık işletmenin 3-boyutlu tasarımı. Bir yeraltı işletmenin 3-boyutlu tasarımı. MAD122 INTRODUCTION TO COMPUTER AIDED DESIGN IN MINING (0-2-1) (1 ECTS) An overview of computer-aided mining design software. Introduction of the graphics shell of Surpac. File types for Surpac used common. To works with multi field of view. String and digital terrain model. To view properties of point and segment. To determine a distance between two point and the heading angle. To save a file. To turn a data. To select a large number of point at the same time. To delete the points. To break, consolidate and renumber. To move a data along an axis. To move a large number of data on the plan. To move a data in 3-D. Creating DTM surfaces. Basic open pit design. Basic underground gallery design. MAK182 STATİK-DİNAMİK (2-2-3) (3 AKTS) Statiğin ilkeleri. Kuvvet. Moment kavramı. Taşıyıcı sistem tanımları. Kesit statik momenti ve Atalet momentleri. Çubuk taşıyıcılar ve mesnet tipleri. Farklı yük etkisindeki çubukların statik çözümleri. Normal kuvvet. Kesme kuvveti ve Moment diyagramları. Kafes kirişler ve çözümleri. Maddesel noktanın kinematiği. Doğrusal ve eğrisel hareketler. Katı cisimlerin kinematiği. Öteleme, dönme ve ivme hesaplanması. Teğetsel kuvvet, rölatif hız ve ivme. İmpuls ve momentum. MAK182 STATICS AND DYNAMICS (2-2-3) (3 ECTS) Principles of static's, Force, Concept of moment, Definition of carrier systems, Static and inertia moments of sections, Supports and their types, Rod carrier systems and their static solutions, Axial force, shearing force and moment diagrams, Lattice beams and their solutions, Kinematics of particles, Rectilinear and Curvilinear motion, Kinetics of particles: mass, force, acceleration, Work- Energy principles, Momentum-impulse. MAT182 MATEMATİK II (4-0-4) (6 AKTS) Belirli integral, İntegral hesabın temel teoremleri, Belirsiz integral, Temel integral formülleri, Çeşitli İntegral alma teknikleri, trigonometrik integraller, Genelleştirilmiş İntegraller, Belirli integralin uygulamaları: alan, hacim, yüzey alanı, yay uzunluğu, ağırlık merkezi, Diziler ve seriler, Diziler ve serilerde yakınsaklık, Seriler için yakınsaklık testleri, Kuvvet serileri ve yakınsaklık yarıçapı. Taylor Formülü, Parametrik eğriler ve Kutupsal koordinatlar, Kutupsal Koordinatlarda alan ve uzunluk. MAT182 MATHEMATICS II (4-0-4) (6 ECTS) The Definite Integral, The Fundamental Theorem of Calculus, Indefinite Integrals, Basic integration formulas, Various integration tecniques, Trigonometric integrations, Generalized intgrals, Application of Definite Integrals: Areas, Volumes, Lengths of Plane Curves, Center s of Mass, Sequences and Series, Convergence of sequences and series, Convergence Tests for Series, Power Series and radius of convergence, Taylor Formula, Parametric curves and Polar coordinates, Area and length in polar coordinates. TÜR182 TÜRK DİLİ II (Ortak Zorunlu) (2-0-2) (2 AKTS) Türkçenin yapım ekleri, uygulaması, Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, Kelime türleri, cümlenin unsurları, cümle tahlili uygulaması, Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, Dilekçe, tutanak, mektup ve çeşitleri, Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak esaslar. TUR 182 TURKISH LANGUAGE II (Common Compulsory Courses) (2-0-2) (2 ECTS) 4

5 YDL184 YABANCI DİL II (Ortak Zorunlu) (2-0-2) (2 AKTS) YDL 1 in devamı niteliğindeki ders, öğrencilerin dilbilgisel ve dilbilimsel açıdan doğru yapıları tanıyarak gramer bilgilerini pekiştirmek için çeşitli etkinliklerle gerekli beceri ve stratejileri geliştirmelerini; dil öğrenme sürecini pekiştirmek için okuma, konuşma, yazma ve dinleme den oluşan dört becerinin anlamlı parçalarda bir arada kullanımı; Arayarak Okuma ve Ayrıntılı Okuma gibi stratejilerin kullanılması ve geliştirilmesini; metinlerin yorumlanması için zihinsel yetilerin harekete geçirilmesini; kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma stratejilerini geliştirme ve karşılaşılan metinlerde bilinmeyen kelimeleri tahmin etme becerisini geliştirmeyi ve dilin işlevlerini kullanabilmeyi içerir. YDL 184 FOREIGN LANGUAGE II (Common Compulsory Courses) (2-0-2) (2 ECTS) 5

6 03. YARIYIL DERSLERİ MAD211 REZERV HESAPLARI (2-0-2) (4 AKTS) Maden arama kavramı. Terimler ve kavramlar. Rezerv-kaynak-tenör kavramları. Rezerv-kaynak sınıflandırmaları. Görünür-muhtemel-mümkün rezervler. Rezerv hesaplama yöntemleri. Dünyada ve ülkemizde kabul edilmiş sınıflamalar. Tenör ve limit tenör kavramı. Örnek alma yöntemleri ve tenör hesabı. Etki alanlarının belirlenmesi. Alan ve hacim hesapları. Rezerv hesaplamalarında uygulama örnekleri. MAD211 RESERVE ESTIMATION (2-0-2) (4 ECTS) Mine Exploration Methods, Sampling Methods and Grade Calculations, What is Reserve? Reserve Estimation and Applications. MAD213 MADEN ELEKTROTEKNİĞİ (2-0-2) (3 AKTS) Giriş ve amaç. Piller ve akümülatörler. Elektrik enerjisinin iletilmesi. Elektrik makinaları (doğru ve alternatif akım). Elektrik ile ilgili güvenlik önlemleri ve alev sızdırmazlık test yöntemleri. Patlayabilir ortamlarda elektrik ve elektrik aletlerinin kullanılması. Maden ocaklarında elektrik kazaları. Yeraltı ocaklarında çalışmaların izlenmesi (monitoring) MAD213 ELECTRO TECHNIQUES IN MINES (2-0-2) (3 ECTS) Introduction, Batteries and Accumulators, Electrical Machines, (Direct and Alternative Current), Electrical Safety Precautions, Use of Electricity and Electrical Devices in Explosive Environment, Accidents in Mines, Monitoring in Underground Mines. MAK281 MUKAVEMET (2-2-3) (4 AKTS) Mukavemetin ilkeleri. İç kuvvet: gerilme ve çeşitleri, gerilme halleri. Şekil değiştirme, Gerilmeşekil değiştirme bağıntıları. Emniyet gerilmesi. Basit mukavemet halleri ve örnekler. Atalet momentleri. Basit eğilme. Burulma. Elastik eğri. Bileşik mukavemet halleri. Elastik stabilite ve Euler denklemi. Bilgisayar uygulamaları. MAK281 STRENGTH OF MATERIALS (2-2-3) (4 ECTS) Fundamentals of Strength of Materials: Internal Force: Introduction of stress and strain concepts. Deformations, Strain-Deformations Equations. Factor of Safety, Moments of Inertia of Area of a Section. Simple Loadings Bending and Torsion, Combined Stresses. Elastic Stability and Euler's Equations. Buckling of Axially Loaded Bars. MAT281 MATEMATİK III (3-0-3) (4 AKTS) Vektörlere giriş, düzlemde, uzayda (R 3 de) ve R n de vektörler. Lineer dönüşümler ve matrisler, Determinantlar. Lineer denklem sistemlerinin matrislerle çözümü. Ortogonal dönüşüm, ortogonal matrisler, özdeğerler, özvektörler. İkinci derece formlar ve dönüşümler. Matrisin rankı. Lineer denklem sistemin çözümünün varlığı. Vektör analizi, vektörel çarpım, doğru ve düzlem denklemleri, Vektör fonksiyonlarda limit, türev, Level yüzeyleri. Yönlü türev gradyent, divergens, rotasyonel (delta türev operatörleri). Bir eğrinin teğet doğrusu ve normal düzlem denklemleri. Bir yüzeyin teğet düzlemi ve normal doğru denklemleri. Vektör fonksiyonlarda işlemler. Yay uzunluğu, eğrilik. Oskülatör düzlem, binormal, burulma. Eğrisel integraller, Green formülü, Yüzey integralleri, diverjans, Stokes teoremleri, Ostragradski formülleri MAT281 MATHEMATICS III (3-0-3) (4 ECTS) Introduction to vectors, Vectors in plane, in space (R 3 ) and in R n, Linear transformations and matrices, Determinants, Solution of the system of linear equations with matrices, Orthogonal transformations, Orthogonal matrices, eigenvalues and eigenvectors, Quadratic equations and transformations, Rank of a matrix, Existence of the solution of the system of linear equations, Vector analysis, Cross product, Equations of lines and planes, Limit of a vector valued functions and derivative, Level surfaces, Directional derivative, gradient, diverjans, rotasyonel (delta differential operator) Tangent lines and normal planes of a curve, Tangent planes and normal lines of a surface, Some operations on vector valued functions, arc length, curvature, osculator plane, binormal, torsion, Line integrals, Green Formula, Surface integrals, diverjans, Stokes Theorems, Ostragradski formulas. MINE233 VOCATIONAL ENGLISH (3-0-3) (3 AKTS) Giriş ve madencilikte temel kavramlar, İngilizce teknik okuma parçaları; madencilik yöntemleri, tahkimat sistemleri, cevher hazırlama, madencilikle ilgili çevresel etkiler, dönem ödevi hazırlama ve sunumu. 6

7 MINE233 VOCATIONAL ENGLISH (3-0-3) (3 ECTS) Introduction and basic concepts in mining, technical reading on; mining methods, support systems, mineral processing, enviromental aspects related to mining, preparation of term assay and presentation. MAD231 MÜHENDİSLİKTE TASARIM (2-0-2) (AKTS 3) Giriş. Tasarım kavramı, yaratıcılık ve buluş. Mühendislik tasarımı ve süreci. Müşteri gereksinimlerinin tanımlanması. Takım davranışı. Problem çözme araçları ve teknikleri. Mühendislikte tasarım hatası örnek olayları. Tasarımda risk, güvenirlik ve güvenlik. Kalite fonksiyonu göçerimi (QFD) çizeneği. Bilgi toplama, patentler ve faydalı model koruması. Tasarım uygulamaları. MAD231 DESIGN IN ENGINEERING (2-0-2) (3 ECTS) Introduction, Fundamental Concepts, Historical Development and Current Trends, Creativity in Engineering and Invention. Design Theorems, Design Methodologies, Design Methods in Engineering (Analytical, Numerical Methods) Design Applications. Development of Design Abilities. Ethical of Engineering Design. MAD901 İŞ HUKUKU (Serbest Seçmeli Ders) (2-0-2) (3 AKTS) Hukuk kavramı. Hukukun diğer toplum kuralları ile ilişkileri. Hukukun dalları. Hukukun kaynakları. İş hukukunun konusu ve doğuşu. İş hukukunun temel kavramları. Bireysel iş hukuku. Hizmet sözleşmesi. İşin düzenlenmesi. Toplu iş hukuku. Sendikalar. Toplu iş sözleşmesi, toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları. Sosyal güvenlik hukuku. MAD901 LABOR LAW (Free-Elective Course) (2-0-2) (3 ECTS) Concept of Law, Relations of Law with Other Public Rules. Branches of Law, Sources of Law, Topic of Labor Law and It s Initiation, Basic Concepts of Labor Law, Individual Labor Law, Service Contract, Multiple Service Contract, Unions, Social Security Law. MAD903 ZONGULDAK IN MADENCİLİK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ (Serbest Seçmeli Ders) (2-0-2) (3 AKTS) Zonguldak Taşkömürü Havzası nda Madencilik Faaliyetlerinin Başlangıcı. 1. Hazine-i Hassa Dönemi. Kırım Savaşı Dönemi. 2. Hazine-i Hassa Dönemi. Bahriye Nezareti ve Nafıa Nezareti Dönemi. Orman ve Maadin Ticaret ve Ziraat Nezareti Dönemi. İktisat Vekaleti Dönemi ve Zonguldak Yüksek Maadin ve Sanayi Mühendis Mektebi nin Açılması. Etibank ve Ereğli Kömür İşletmeleri Dönemi. Türkiye Kömür İşletmeleri Dönemi. Türkiye Taşkömürü Kurumu Dönemi. Türkiye Taşkömürü Kurumu Müesseselerinin ve Bu Müesseselerde Gerçekleştirilen Önemli Madencilik Uygulamalarının Tanıtılması. Zonguldak Taşkömürü Havzasındaki Fabrikaların, Tersanelerin ve Diğer Sanayi Tesislerinin Tanıtılması. Zonguldaklı Sanatçılar ve Edebiyatçıların Bakış Açısıyla Zonguldak ve Madencilik. MAD903 MINING HISTORY AND CULTURE OF ZONGULDAK (Free-Elective Course) (2-0-2) (3 ECTS) Beginning of mining activities in Zonguldak Hard Coal Basin. The period of first Hazine-i Hassa. The period of the Crimean War. The period of secondary Hazine-i Hassa. The period of the Ministry of Fleet and Ministry of Public Works. The period of the Ministry of Forest, Mining, Commercial and Agriculture. The period of the Ministry of Economy. University of Zonguldak Mining and Industry Engineering. The period of the Etibank. The period of the EKİ. The period of the TKİ. The period of the TTK. Introduction of enterprises of TTK. Introduction of important mining applications at enterprises of TTK. Introduction of factories, docks and other industrial plants in Zonguldak Hard Coal Basin. Zonguldak and mining by viewpoint of artists and mans of letters. MAD215 FORTRAN PROGRAMLAMA DİLİ) (Mesleki Seçmeli Ders) (1-2-2) (4 AKTS) Programlama dilleri, Algoritma ve akış şemaları, Fortran dili sabitleri ve değişkenleri, Fonksiyonların Fortran karşılıkları, Giriş/Çıkış deyimleri, kontrol deyimleri, DO döngüsü ve kullanımı, Çeşitli program örnekleri. MAD215 FORTRAN PROGRAMMING LANGUAGE ( Restricted-Elective Course) (1-2-2) (4 ECTS) Programming languages, Algorithm and flow charts, Fortran constants and variables, Fortran expressions of arithmetic functions, Input/Output statements, Control statements, DO loop and its execution, Various programming examples. MAD217 C++ PROGRAMLAMA DİLİ (Mesleki Seçmeli Ders) (1-2-2) (4 AKTS) Programlamaya Giriş. Değişkenler ve Sabitler. Karakter Dizgileri ve Karakter Dizileri. Önişlemci Bildirimleri. Temel Giriş/Çıkış. C++ Matematik İşleçlerinin Kullanımı ve Öncelikler. İlişkisel İşleçler. Mantıksal İşleçler. Diğer C++ İşleçleri. while Döngüleri. for Döngüleri. for Döngüleri için break ve continue Denetimleri. switch ve goto Deyimleri. C++ İşlevlerinin Yazılması. Değişkenler. Rastgele Değerler. İşlev Dönüş Değerleri ve Prototipler. Karakter, Dizgi ve Sayısal İşlevler. Dizilerin Tanıtılması. Dizi İşlemleri. Çok Boyutlu Diziler. Yapılar. 7

8 MAD217 C++ PROGRAMMING (Restricted-Elective Course) (1-2-2) (4 ECTS) Introduction to Programming. Variables and Constants. Character Strings and Character Arrays. Preprocessor Directives. Simple Input/Output. Using C++ Math Operators and Precedence. Relational Operators. Logical Operators. Additional C++ Operators. while Loops. for Loops. break and continue Controls for for Loops. switch and goto Statements. Writing C++ Functions. Variables. Passing Values. Function Return Values and Prototypes. Character, String and Numeric Functions. Introducing Arrays. Array Processing. Multidimensional Arrays. Structures. AİT281 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (Ortak Zorunlu) (2-0-2) (2 AKTS) İnkılap Tarihinin Anlamı-Türk İnkılabının Önemi, Türk inkılabına yolaçan nedenlere toplu bakış, Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devletinin parçalanmaya başlaması, işgaller karşısında memleketin durmu, Mustafa Kemal Paşa nın tutumu, Kurtuluş için ilk adım, kongreler yolu ile teşkilatlanma, Cemiyetler, Kuvvayı Milliye, Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin açılışı, Ulusal ordunun kurulması, İki önemli olay: Serv ve Gümrü Barışı, Sakarya Savaşına kadar kurtuluş mücadelesi, Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz, Mudanya dan Lozan a, siyasal alanda ilk inkılap Takrir-i Sükün dönemine geçiş. AIT281 PRINCIPLES OF ATATURK AND REVOLUTION HISTORY I (Common Compulsory Courses) (2-0-2) (2 ECTS) 8

9 04. YARIYIL DERSLERİ MAD232 MÜHENDİSLİKTE ETİK (2-0-2) (2 AKTS) Giriş. Etik kavramı. TMMOB mühendislik ve mimarlık mesleki davranış ilkeleri. Örnek olay I: Uzay Mekiği Challenger kazası. Etik problemlerin çözümlenmesi. Meslek-iş ahlakı. Örnek olay II: Ford Pinto kazaları. Akademik etik. Örnek olay III: Kansas City, Hyatt Regency Oteli faciası. Bilimsel araştırmalarda ve yayınlarda etik. Etik sorunların ele verilmesi. Örnek olay IV: Türkiye'den örnekler. Çevre etiği. MAD232 ETHICS IN ENGINEERING (2-0-2) (2 ECTS) Introduction. The concept of ethics. TMMOB ethical canons for engineers and architects. Case Study I: Space Shuttle Challenger accident. Analysis of ethical problems. Professional and business ethics. Case Study II: Ford Pinto accidents. Ethics in academia. Case Study III: Disaster at Hyatt Regency Hotel, Kansas City. Ethics in scientific research and publications. Whistle-blowing. Case Study IV: Cases from Turkey. Environmental Ethics. MAD216 HAZIRLIK VE KAZI İŞLERİ (2-0-2) (3 AKTS) Büyük Hazırlıklar (Kuyular, Katlar, Arakatlar), Damar İçi Hazırlıklar, Makine ile Kazı, Patlayıcı Maddelerle Kazı, Delik Delme, Galeri Sürme (Açma), Kuyu Açma. MAD216 MINE DEVELOPMENT AND EXCAVATION (2-0-2) (3 ECTS) Main Developments (Shfts, Levels, Sublevels), Developments in Seams, Excavation by Machinery, Excavation by Explosives, Drilling, Driving Galleries, Shaft Sinking. MAD220 STAJ II (0-0-0)(4 AKTS) Genel inceleme (plan büroları, etüt-tesis-proje işleri). Ocağın genel hazırlıklar sisteminin incelenmesi. Ocağın genel üretim planlamasının incelenmesi. Cevher hazırlama tesisinin tüvanan girişinden pazara kadar incelenmesi. Yerüstü tesislerinin incelenmesi. MAD220 PRACTICAL TRAINING II (0-0-0) (4 ECTS) Subjects concerning Practical Training-I are explained in the Practical Training Guide for mining engineering students. MINE226 MATERIAL SCIENCE FOR MINERS (2-0-2) (2 AKTS) Giriş ve konunun önemi. Malzemenin tanımı ve malzemelerin sınıflandırılması. Atomun yapısı. Atomlar arası bağlar. Kristal yapı. Amorf yapı. Kristal yapı kusurları. Malzemelerin özellikleri ve davranışı. Endüstriyel malzemeler (demir, çelik ve alaşımları). Malzeme muayeneleri (tahribatlı ve tahribatsız muayeneler). Metal olmayan Malzemeler (ahşap, çimento ve beton). Kompozit ve kolloidal malzemeler. MINE226 MATERIAL SCIENCES FOR MINERS (2-0-2) (2 ECTS) Introduction, Metal Materials, The Structure Of Atom, The Structure Of Crystal, Deformation Mechanism. Alloying; the structure of phase. Solid solution, Eutectic, Autectoid And Peritectic Reactions. Fe-C System. Metallographic Tests, Analysis of Structure, Heat Treatments, Mechanic Tests, Mechanical Properties, Tensile Test, Compressive Test, Bending test, Torsion Test, Impact Test, Shear Test, Hardness Test, Creep Test, Fatigue Test, Wear Non-metallic Materials and Properties. Non-metallic Materials (Plastics, Concrete etc.) MINE202 CONVENTIONAL AND RENEWABLE ENERGY RESOURCES (3-0-3) (3 AKTS) Enerji endüstrisine giriş. Geleneksel ve yenilenebilir enerji kaynaklarının tanıtımı. Dünyada ve ülkemizde enerji kaynaklarının mevcut durumu. Enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı. Enerji arz güvenliği ve yönetimi. Küresel ısınma ve küresel ısınma ile mücadele. Dünyada ve Türkiye de enerji politikaları MINE202 CONVENTIONAL AND RENEWABLE ENERGY RESOURCES (3-0-3) (3 ECTS) Introduction to energy industry. Introduction to conventional and renewable energy resources. Current situation of energy resources in the world and our country. Energy production, transmission and distribution. Energy supply security and management. Global warming and combat against global warming. Energy policies in the world and Turkey. MAK282 TERMODİNAMİK (2-0-2) (2 AKTS) Termodinamiğin temel kavramları. Saf maddenin özellikleri. Termodinamiğin 1. yasası. Kapalı sistemler ve kontrol hacimler için uygulanması. Termodinamiğin 2. yasası. Entropi. Mühendislik sistemlerinin ikinci yasa çözümlemesi. 9

10 MAK282 THERMODYNAMICS (2-0-2) (2 ECTS) Thermodynamic system and control volume, Heat and Work, The first law of thermodynamics, The second law of thermodynamics, Entropy, Mixtures of ideal gases, Thermodynamic cycles, Thermodynamics of chemical reactions, Combustion of thermodynamics, Formation enthalpy, Thermodynamically problems in mining engineering. MAK284 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ (2-0-2) (2 AKTS) Giriş ve amaç: akışkanların temel prensipleri, madencilikte kullanım alanları, akışkanlar mekaniğinde kullanılan birimler. Akışkanların özellikleri: sürekli ortam, özgül kütle, özgül ağırlık, yoğunluk, viskozite, yüzeysel gerilme, uygulama. Akışkanların statiği: basınç, temel prensipler, basınç tipleri, basıncın ölçümü, hidrostatiğin temel denklemleri, uygulama. Akışkanların kinematiği: giriş, akışkan akımının temel kavramları, akışkan elemanlarının hareketleri, uygulama. Akışkanların dinamiği: giriş, başlıca kuvvetler, temel prensipler, ideal akışkan, süreklilik denklemi, hareket denklemi, enerji denklemi (Bernoulli), impuls-momentum teoremi. MAK284 FLUID MECHANICS (2-0-2) (2 ECTS) Fluid properties, Relations of hydrostatic pressure, Density, Hightness, concepts of absolute and relative density, viscosity, Manometers, Pressure forces on plane areas and curved surfaces, Buoyant force, Stability of floating and submerged bodies, Relative equilibrium, Kinematics of moving fluids, Continuity equation and equation of motion for one-dimensional steady flow, Bernoulli equation and its applications, Impulsemomentum principles and its applications, Flow in pipelines, Continuous and local heat losses, Dimensional analysis and similarity, Orifices, nozzle and weirs, Measurements of velocity and flow rates, Liquid flows in open channels, Water-hammer ( transient flow in closed conduits), Fluid motion around submerged bodies (i.e. drag on immersed bodies). MAT282 MATEMATİK IV (3-0-3) (4 AKTS) İntegral işareti altında türev, Adi türevli diferensiyel denklemlere giriş, Diferensiyel denklemin oluşumu, Birinci mertebeden diferensiyel denklemler, Değişkenlerine ayrılabilen, homojen ve homojen hale getirilebilen tip diferensiyel denklemler, Lineer diferensiyel denklem, Bernoulli diferensiyel denklemi, Riccati diferensiyel denklemi, Lagrange-Clairaut diferensiyel denklem, İntegrasyon çarpanı ve tam diferensiyel denklemler, Yüksek mertebeden diferensiyel denklemlere giriş, Lineer bağımlılık ve bağımsızlık, Wronski determinantı, Sabit katsayılı diferensiyel denklemler, Değişken katsayılı diferensiyel denklemler, Euler-Cauchy diferensiyel denklemi ve uygulaması. MAT282 MATHEMATICS IV (3-0-3) (4 ECTS) Derivative under integral sign, Introduction to ordinary differential equations, Differential equations of first order, Differential equations with seperable variables, Homogen differential equations, Linear, Bernoulli, Riccati, Lagrange, Clairaut differential equations, Exact differential, Integrating factor, Linear differential equations of higher order, Linear dependency, Wronsky determinant, Linear differential equations with constant coefficient, Linear differential equations with variable coefficient, Euler-Cauchy differential equations. MAD214 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (Mesleki Seçmeli Ders) (2-0-2) (3 AKTS) Giriş. Amacı ve kapsamı. Yürürlükteki mevzuat. İş kazası tanımı, nedenleri, kaza zinciri, iş kazalarının önlenmesi. İş kazalarındaki hukuki sorumluluklar. İş kazası istatistikleri ve değerlendirmesi. Meslek hastalıkları. Tehlikeli kimyasallar. Kişisel koruyucu donanımlar (KKD). MAD214 OCCUPATİONAL HEALTH AND SAFETY (Restricted-Elective Course) (2-0-2) (3 ECTS) Introduction. Scope of the course and contents. Current regulations. Definition and causes of accident, chain of accident, prevention of accidents. Accident statistics and their evaluation. Professional diseases. Hazardous chemicals. Personal protection equipment (PPE). MAD218 İŞ GÜVENLİĞİ ANALİZ TEKNİKLERİ (Mesleki Seçmeli) (2-0-2) (3 AKTS) Giriş, kaza ve güvenlik, Bir sistem ve kazanın yapısı, Güvenlik analizi, Risk değerlendirme, Enerji analizi, İş güvenliği analizi, Deviasyon (sapma) analizi, Tehlike ve işletilebilirlik analizi, Hata ağacı analizi, Güvenlik işlevi analizi, İleri analiz yöntemleri, Güvenlik analizi planlama ve uygulama, Güvenlik analizlerinden örnekler. MAD218 ANALYSIS TECHNIQUES IN OCCUPATIONAL SAFETY (Restricted-Elective Course) (2-0-2) (3 ECTS) Introduction, accident and safety, Features of systems and accident, Safety analysis, Risk assessment, Energy analysis, Job safety analysis, Deviation analysis, Hazard and operability studies, Fault tree analysis, 10

11 Analysis of safety functions, Some further methods, Safety analysis- planning and implementations, Examples of safety analysis. MAD902 İLK YARDIM TEKNİKLERİ (Serbest Seçmeli Ders) (2-0-2) (3 AKTS) İlkyardımın amaçları ve evreleri; Yardım çağırma; İlkyardım çantası, araç ve gereçleri;solunum sistemi sorunları ve suni solunum; Tıkanmalarda ilkyardım; Suda boğulma ve dalma kazalarında il yardım; Kalp ve dolaşım sistemi sorunları ve kalp masajı; Temel yaşam desteği (TYD); Kanama ve kanamaların kontrol altına alınması; Şoklar; Yaralanmalar; Organ kopmaları; Ortopedik acil durumlar: Kırıklar, çıkıklar, burkulmalar, kas incinmeleri; Yanıklar; Sıcağa veya soğuğa maruz kalmalar; Zehirlenmeler (gaz ve besin); İlkyardım gerektiren özel durumlar ve sağlık sorunları: bayılma, şeker hastalığı, sara, kalp krizi, inme; Bulaşıcı hastalıklar ve korunma yolları. MAD902 FIST AID TECNIQUES (Free-Elective Course) (2-0-2) (3 ECTS) Objectives and phases of first aid; Calling for help; First aid kit, tools and supplies; Respiratory system problems and artificial respiration; Firs aid for choking; First aid in drowning and diving accidents; Cardiovascular system problems and heart message, Cardio pulmonary resuscitation (CPR); Bleeding and control of bleeding; Shocks; Orthopedic emergencies: fractures, dislocations, sprains and muscular strains; Burns; Exposures to heat or cold; Poisoning (gas and food); Special situations and health problems requiring first aid: fainting, diabetes mellitus, epilepsy, heart attack, stroke; Contagious diseases and prevention. MAD904 ACİL DURUM VE KRİZ YÖNETİMİ (Serbest Seçmeli Ders) (2-0-2) (3 AKTS) Acil durum yönetimine giriş; Evreler, profesyonel ve bireysel etkinlikler (Zararın hafifletilmesi, Hazırlıklı olma, Müdahale, Toparlanma); Acil durum yöneticiliği; Acil durum yönetimi ilkeleri; Uluslararası kuruluşlar; Ulusal kuruluşlar (dünyadan ve ülkemizden örnekler). Kriz yönetimine giriş; Kriz tipleri (Doğal afetler, Teknolojik krizler, Çatışma, Kötü niyet, Kurumsal kabahat, İşyerinde şiddet, Söylenti / Dedikodu); Kriz liderliği (İşaret sezimi, Hazırlık ve önleme, Sınırlama ve hasar denetimi, İşin toparlanması, Öğrenme); Kriz yönetimi ile ilgili modeller ve kuramlar (Kriz yönetimi modeli, Yönetim krizi planlanması, Olası durumlar planlaması, İşin devamının planlanması, Yapısal-işlevsel sistemler kuramı, Yeniliğin dağılımı kuramı, Kriz yönetiminde özür dilemenin rolü, Kriz liderliği, Çalışan eşitsizliği kuramı); Başarılı kriz yönetimi örnekleri (Tylenol - Johnson and Johnson, Odwalla Besinleri, Mattel Oyuncakları, Pepsi); Başarısız kriz yönetimi örnekleri (Bhopal Faciası, Ford ve Firestone Tekerlek ve Lastik Firması, Exxon Valdez Kazası); Kamu sektöründe kriz yönetimi (Okullar, Hükümet, Seçilenler); Profesyonel kuruluşlar. MAD904 EMERGENCY AND CRYSIS MANAGEMENT (Free-Elective Course) (2-0-2) (3 ECTS) Introduction to emergency management; Phases, professional and personal activities (Mitigation, Preparedness, Response, Recovery); Emergency management profession; Principles of emergency management; International organizations; National organizations (examples from world and our country). Introduction to crisis management; Types of crisis (Natural disasters, Technological crises, Confrontation, Malevolence, Organizational misdeeds, Workplace violence, Rumors); Crisis leadership (Signal detection, Preparation and prevention, Containment and damage control, Business recovery, Learning); Models and theories associated with crisis management (Crisis management model, Management crisis planning, Contingency planning, Business continuity planning, Structural-functional systems theory, Diffusion of innovation theory, Role of apologies in crisis management, Crisis leadership, Unequal human capital theory); Examples of successful crisis management (Tylenol - Johnson and Johnson, Odwalla Foods, Mattel, Pepsi); Examples of unsuccessful crisis management (Bhopal, Ford and Firestone Tire and Rubber Company, Exxon); Lessons learned in crisis management (Impact of catastrophes on shareholder value, Crisis as opportunity); Public sector crisis management (Schools, Government, Elected officials); Professional organizations. AİT282 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (Ortak Zorunlu) (2-0-2) (2 AKTS) Türk İnkılabının yürütülmesindeki özellikler, hukuk sisteminin kurulması, eğitim sisteminin kurulması, ekonomi ve maliye alanında harcanan çabalar, toplumsal yaşayışı düzenleyen diğer yenilikler, Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyetinin iç siyaseti, Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyetinin dış siyaseti, Ünite Eki: Atatürk ün ölümü, Atatürk döneminden sonra Türkiye Cumhuriyetinin iç ve dış siyaseti ( özet), Atatrürk ilekleri genel olarak, Atatürk İlkeleri; Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik (Ulusçuluk), Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık, genel değerlendirme. AIT282 PRINCIPLES OF ATATURK AND REVOLUTION HISTORY II (Common Compulsory Courses) (2-0-2) (2 ECTS) 11

12 05. YARIYIL DERSLERİ MINE301 FUNDAMENTALS OF SURVEYING (2-0-2) (4 AKTS) Giriş ve tanımlar, Ölçü birimleri ve ölçek, Haritalar ve planlar, Temel arazi alet ve araçları, Uzunluk ve mesafe ölçümü, Açı ölçümü, Krokiler, Poliginasyon, Poligon hesapları, Koordinatlar ve yükseklik ölçümleri, Topoğrafik haritaların hazırlanması, Alan ve hacim hesaplamaları, Jeolojik birimler ve yapı-kontur çizimleri, Jeolojik kesitler. MINE301 FUNDAMENTALS OF SURVEYING (2-0-2) (4 ECTS) Introduction and definitions, Measurement units and scale, Maps and plans, Basic field equipment and instruments, Distance measurements, Angle measurements, Sketches, Traversing, Traverse polygon, Coordinates and height measurements, Leveling measurements and applications, Section measurements and applications, Preparation of topographic maps, Area and volume calculations, Geologic units and structure-contour lines, Geologic sections. MINE303 UNDERGROUND MINING METHODS (3-0-3) (5 AKTS) Yeraltı işletmeciliğindeki genel esaslar ve kullanılan özel madencilik terimleri. Üretim yöntemi seçimi. Uzun kazı arınlı yöntemler (uzun ayak, çapraz ayak). Dar kazı arınlı yöntemler (tavan ayak, taban ayak). Topuklu yöntemler (topuklu ayak, travers ayak, arakatlı-topuklu ayak). Oda yöntemleri (açık ayak, oda-topuk, kat üstü ayak, huni ayak vb.). Blok yöntemler (blok göçertme)üretim yöntemlerinin iyi anlaşılmasını esas alan pratik uygulamalar. Bir kömür damarı panosunda işletme projesi ve temin plânlamasının yapılması. MINE303 UNDERGROUND MINING METHODS (3-0-3) (5 ECTS) Introduction and Classification of the Methods, Longwall Methods (Longwall, Diagonal), Shortwall Methods, Methods Based on Pillar Excavation, Chamber Methods (Room and Pillar), Methods Based on Block Excavation, Method Selection, Mining Project (practical hours). MAD305 CEVHER HAZIRLAMA I (3-0-3) (4 AKTS) Cevher Hazırlamanın tanımı ve cevher hazırlamayı gerektiren nedenler. Numune alma işlemleri. Tesislerde nakil ve stoklama. Tane serbestleşmesi ve serbestleşme derecesi. Boyut küçültme işlemleri. Kurna: Birinci aşama kırma: Çeneli ve Gyratory kınalar. İkinci aşama kırma: Konili kırıcıcılar. Üçüncü aşama ve özel kırma: Merdaneli kınalar, darbeli kırıcılar. Kurna devreleri: Açık ve kapalı devre oluşturulması ve kırıcılara gelen toplam yük hesaplamaları. Öğütme: Öğütme sistemleri. Aktarılan ortam ile çalışan değinilenler: Çubuklu, bilyeli ve çakıllı değirmenler. Öğütme devreleri. Değinilenlere gelen toplam yük hesaplamaları. Boyuta göre sınıflandırma. Eleme: Laboratuar çapta ve endüstriyel eleme, eleklerin sınıflandırılması Klasifıkasyon: Akışkan ortamda tane çöküş özelliklen. Klasifikatörler: Çöktürme havuz ve konileri, düşey hidrolik klasifikatörler. mekanik klasifikatörler. hidrosiklonlar. Değirmen-klasifikatör devreleri. MAD305 MINERAL PROCESSING I (3-0-3) (4 ECTS) Scope and object of Mineral Processing, Its economics, Ore handling, Liberation of minerals, Comminution, Crushers, Grinding mills, Screening, Classifications, Sedimentation, Thickeners, Filters, Size Distribution. MAD309 MADEN YATAKLARI (2-0-2) (3 AKTS) Giriş. Elementlerin yerkürede jeokimyasal dağılımı. Minerallerin oluşumu. Maden yataklarının iç yapıları ve dış şekilleri. Maden yataklarının oluşumu. Bozunma ve sedimantasyon ile oluşum. Maden yatağı-yan kayaç ilişkisi. Maden yataklarının jeolojik oluşum yerleri. Maden yataklarının sınıflandırılması. Kromit. Nikel. Demir. Mangan. Molibden. Volfram. Bakır. Kurşun-Çinko. Kobalt. Altın. Gümüş. Antimuan. Cıva. Boksit. MAD309 ORE DEPOSITS (2-0-2) (3 ECTS) Introduction. Elements geochemical distribution on earth. The formation of minerals. Mineral deposition internal texture and external structure. The formation of mineral deposits. The formation of weathering and sedimantation. Relations of mineral deposits and bedrocks. Geologically mineral deposition formations. The classification of mineral deposits. Chromites. Nickel. Iron. Manganese. Molybdenum. Wolfram. Copper. Lead and Zinc. Cobalt. Gold. Silver. Antimony. Mercury. Bauxite. MAD311 CEVHER HAZIRLAMA I LABORATUARI (0-2-1) (2 AKTS) Cevher Hazırlamanın Önemini Vurgulayan Uygulamalar; Birincil ve İkincil Kırma Deneyleri, Çeneli ve Konili Kırıcılar, Açık ve Kapalı Devre Oluşturulması ve Devreden Yükün Hesaplanması - Laboratuar Elemesi, Elek Makinasında Eleme İşlemleri, Malvern Particle Sizer ile Boyut Analizi, Elek Analiz Sonuçlarının Sunumu; - Laboratuar Ölçekli Cihazlarda Eleme, Titreşimli Elekler, Katlı Elekler ve Dönel Eleklerde Eleme İşlemleri; Öğütme Deneyi, Bond Değirmeninde Öğütme, İş İndeksinin Hesaplanması;- Sınıflandırma, Hidrosiklon ve 12

13 Spiral Klasifikatör de Sınıflandırma ve Cihaz Performanlarının Belirlenmesi, Tane Serbestleşmesinin Belirlenmesi, Mikroskopta Tane Sayımı MAD311 MINERAL PROCESSING I LABORATORY (0-2-1) (2 ECTS) Theoretical Applications to Emphasize Importance of Mineral Processing; Primary and Secondary Crushing Experiments, Jaw and Cone Crushers, Design of Open and Closed Crushing Circuits and Calculations,; Screening; Screening at Pilot Scale Machines; Vibrating Screen, Multi-deck Screen, Trommel Screen; Size Analysis; by Using Lab Screens and Malvern Particle Sizer, Presentation of Size Analysis Results, Grinding Experiments, Bond Work Index Determination, Classification, Classification at Spiral and Hydrocyclone, Determination of Performance of Classification Equipments; Particle Liberation, Determination of Particle Size Liberation by Use of Microscope. MAD905 RAPOR YAZIMI TEKNİKLERİ (Serbest Seçmeli Ders) (2-0-2) (3 AKTS) Giriş. Rapor, tanımı, kısımları. Bir araştırma raporunun hazırlanması. Araştırmanın planlanması, planın uygulanması. Raporun yazımı. Veri kaynakları ve kaynaklardan yararlanma. Rapor yazımında imla kurallarının kullanılışı. Diploma çalışmalarının hazırlanması ve yazımı. Bilimsel makale yazımı. MAD905 REPORT WRITING TECHNIQUES (Free-Elective Course) (2-0-2) (3 ECTS) Introduction. Definition and sections of a report. Preparation of a research report. Planning and implementation of a research. Report writing. Data sources and their uses. Use of grammatical rules in report writing. Preparation and writing a diploma project. Scientific article writing. MAD907 SUNUM TEKNİKLERİ (Serbest Seçmeli Ders) (2-0-2) (3 AKTS) Giriş. Sunum, tanımı, kısımları. Bir araştırma sunumunun hazırlanması. Veri kaynakları ve kaynaklardan yararlanma. Sunumun planlanması, planın uygulanması. Başarılı bir seminer sunumu için ipuçları. Çalışma konularına göre öğrenciler tarafından hazırlanan seminerlerin sunumu MAD907 PRESENTATION TECHNIQUES (Free-Elective Course) (2-0-2) (3 ECTS) Introduction. Definition and sections of a presentation. Preparation of a research presentation. Data sources and their uses. Planning and implementation of a presentation. Secrets of a successful seminar presentation. Presentation of seminars prepared by the students. MINE327 PROJECT MANAGEMENT (Mesleki Seçmeli Ders) (2-0-2) (5 AKTS) Giriş, proje nedir?, Projeler neden ve nasıl planlanır, Proje kısıtları, proje organizasyonu, proje yöneticisinin görevleri, İş Kırılım ağacı, Planlama araçları, zaman tahmini, Bütçe planlaması ve proje maliyet raporu, Proje hızlandırma, kaynak paylaştırma ve sınırlı kaynak etkisi, Proje kontrol ve denetleme araçları, kazanılmış değer analizi, Proje değişiklilerinin idaresi, risk ve beklenmedik durum, Proje tamamlama, bitirme, Çatışma çözümlemesi, proje yönetiminde etik, Görüşme (pazarlık) ve sözleşme, farklı kültürlerin yönetimi MINE327 PROJECT MANAGEMENT (Restricted-Elective Course) (2-0-2) (5 ECTS) Introduction, What is a project?, Why and how to plan a Project,Constraint of a project, How to organize a project, Organizing the project team, The role of the project manager, The work breakdown structure, Scheduling tools, Time estimating, Planning the budget, Project cost reports, Accelerating a project, Resource allocation, the impact of limited resources, Project control, Monitoring tools, Earned Value, Handling project changes, Risk and contingency, Completing a Project, Conflict Resolution, Ethics in Engineering Project Management, Negotiation and contracts, Management of different cultures MINE325 PRINCIPLES OF ECONOMICS (Mesleki Seçmeli Ders) (2-0-2) (5 AKTS) Giriş, Piyasa, arz ve talep, esneklikler ve uygulaması, arz talep ve hükümet politikaları, Market ve refah, üretici, tüketici ve marketlerin etkinliği, Firma davranışı ve sektör organizasyonu, üretim maliyeti, rekabetçi piyasada firma davranışı, Makroekonomi nedir?, Ulusal gelirin ve hayat standardının ölçülmesi, Üretim ve büyüme, İşsizlik, Mali sistem, Enflasyon, Bütçe açığı. MINE325 PRINCIPLES OF ECONOMICS (Restricted-ective Course) (2-0-2) (5 ECTS) Introduction, How markets work, The market forces of supply and demand, Elasticity and its application, Supply, demand, and government policies, Markets and welfare, Consumers, producers, and the efficiency of markets, Firm behavior and the organization of industry, The costs of production, Firms in competitive markets, What is Macroeconomics, Measuring a Nation s Income, Measuring the Cost of Living, Production and Growth, Unemployment, The Monetary System, Inflation, Deficit MAD329 MADEN ARAMA VE DEĞERLENDİRME (Mesleki Seçmeli Ders) (2-0-2) (4 AKTS) Giriş. Madenlerin sınıflandırılması ve değerlendirme evreleri. Madenlerin aranmasında jeolojik yöntemler. Maden jeolojisi haritaları. Maden aramalarında jeokimyasal yöntemler. Maden aramalarında jeofizik 13

14 yöntemler. Maden aramalarında uzaktan algılama yöntemleri. Maden aramalarında yarma, kuyu, galeri ve sondaj çalışmaları. Cevherin kimyasal, mineralojik bileşimi ve dokusal özelliklerinin incelenmesi. Yatak tipine göre rezerv hesaplama yöntemlerinin seçimi. Tenör hesaplama yöntemleri. Jeoistatistiksel Yöntemler. Madenlerin işletilmesi, zenginleştirilmesi ve metalürjisi. Madenlerin değerlendirilmesinde ekonomik kavramlar. Madenlerin aranmasında bazı yatak tipleri için kullanılabilecek yöntemler. Türk maden kanununda arama ve değerlendirme ile ilgili kanunlar. MAD329 MINE EXPLORATION AND EVALUATION (Restricted-Elective Course) (2-0-2) (4 ECTS) Introduction. Mining classification and evaluation phases. Geological methods in mineral exploration. Mineral geological maps. Geochemical methods in mineral exploration. Geophysical methods in mineral exploration. Remote sensing methods in mineral explorations. Dredging, shaft, gallery and drilling studies in prospecting. Investigation of chemical, mineralogical content and textures properties of ore. Selection of reserve calculation methods according to deposit types. Grade calculation methods. Geostatistical methods. Mining, mine processing and metallurgy. Economical aspects in mine evaluations. Mineral exploration methods for some ore deposits. Principle laws on mining exploration and evaluation in Turkish mining law. MAD331 SONDAJ TEKNİĞİ (Mesleki Seçmeli Ders) (2-0-2) (4 AKTS) Giriş. Sondajların sınıflandırılması. Sondaj yöntemleri. Döner sondaj yöntemi. Sondaj donanımları. Elmaslı sondaj yöntemi. Sondaj sıvıları. Çamur kaçakları. Karot sondajı. Wire-Line sondaj yöntemi ve donanımları. Koruma boruları. Çimento ve çimentolama. Sondaj dizisi arızaları ve kurtarma işleri. Sondajlarda sapma ve yönlendirme. Su sondajları. MAD331 DRILLING TECHNIQUES (Restricted-Elective Course) (2-0-2) (4 ECTS) Introduction. Classification of drilling. Drilling methods. Rotary drilling method. Drilling equipments. Diamond drilling method. Drilling liquids. Escape of drilling mud. Drilling of carrot. Wire-Line drilling method and equipments. Casing. Cement and cementing. Drilling string problems and recovery. Deflection and directional drilling. Water drillings. 14

15 06. YARIYIL DERSLERİ MINE302 MINE SURVEYING (2-0-2) (3 AKTS) Giriş, Tanımlamalar, Maden haritaları ve planlar, Maden işletme aşamaları ve haritalama hizmetleri, Maden arama ve planlama, Açık işletme madenleri için harita işleri, Ötü kazı ölçümleri ve hesaplamaları, Yeraltı madenleri için harita işleri ve ölçümleri, Yeraltı maden planlarının hazırlanması, Jeolojik verilen maden harita çizimlerinde kullanımı, Maden haritalarında topukların gösterimi ve hesaplanması, Maden üretim haritalarında yasal ve idari yönergeler. MINE302 MINE SURVEYING (2-0-2) (3 ECTS) Introduction, Definitions, Mining maps and plans, Stages of mining activities and mapping services, Mining exploration and planning, Mapping services for open-pit mines, Stripping measurements and calculations, Mapping tasks and measurements for underground mines, Preparation of underground mining plans, Utilisation of geological data for drawing mine production maps, Pillar representation and calculation in mining maps, Legal and administrative orders for mine production maps. MAD308 CEVHER HAZIRLAMA II (3-0-3) (4 AKTS) Giriş; zenginleştirmenin tanımı ve önemi. Zenginleştirmeye esas olan mineral özellikleri. Zenginleştirme yöntemlerine giriş. Yöntem seçimi ölçütleri. Temel devre tertipleri. Metalürjik denge çizelgelerinin oluşturulması ve hesaplamalar. Boyut küçültme-boyuta göre sınıflandırma ile zenginleştirme. Yıkama ile zenginleştirme. Ayıklama ile zenginleştirme. Özgül ağırlık farkına dayalı zenginleştirme: Özgül ağırlık farkına dayalı zenginleştirmede ayırma prensipleri. Konsantrasyon kriteri. Ağır ortam ile zenginleştirme. Yıkamaya esas olacak verilerin oluşturulması, Yıkama eğrilerinin oluşturulması. Jig ile zenginleştirme. Tabaka halinde akan ortamda zenginleştirme: Reichard konisi, Humprey spirali, sarsıntılı masa. Manyetik ayırma ile zenginleştirme: Katıların manyetik özellikleri ve ayırmaya etki eden kuvvetler, manyetik ayırıcılar. Elektrostatik ayırma ile zenginleştirme. Çözündürme ile zenginleştirme (Liç), Flotasyon: Flotasyon ilkeleri, reaktifleri ve flotasyon uygulamaları. Susuzlandırma. MAD308 MINERAL PROCESSING II (3-0-3) (4 ECTS) Beneficiation Methods According to Various Properties of Minerals, Hand Sorting, Automatic Sorting, Gravity Concentration, Heavy Media Separation, Electrostatic and Magnetic Separation, Flotation, Hydrometallurgical Methods of Concentration. MINE312 ROCK MECHANICS (3-0-3) (4 AKTS) Kaya Mekaniğinin tanımı ve uygulama alanları. Temel kavramlar (tanımlar, mekanik ortamlar, gereyler, kuvvet çeşitleri). Gerilme (tanımı, türleri, notasyon, gerilme durumları, düzlem gerilme analizi, diferansiyel denge denklemleri). Birim deformasyon (tanımlar, bağıl yer değiştirme analizi, b.d. türleri, notasyon, düzlem b.d. analizi, uyumluluk denklemleri). Gerilme - B.D. bağıntıları (malzeme davranışları, Hooke Kanunu, elastik sabitler, düzlem elastisite denklemleri). Kaya malzemesinin fiziksel ve mekanik özellikleri, tayin yöntemleri ve sınıflandırılması. Basınç altında davranış. Dayanıma etkiyen faktörler. Yenilme ölçütleri (kuramsal, fiziksel ve görgül ölçütler) ve güvenlik katsayısı kavramı. Birincil gerilmeler ve ölçümü. Yeraltı açıklıkları çevresindeki gerilmeler. MINE312 ROCK MECHANICS (3-0-3) (4 ECTS) Introduction to rock mechanics. Fundamental concepts (definitions, mechanical media, tensors, types of force). Stress (definition, types, notation, stress states, plane stress analysis, differential equations of equilibrium). Strain (definitions, analysis of relative displacement, types of strain, notation, plane strain analysis, compatibility equations). Stress-strain relationships (behavior of materials, Hooke's Law, elastic constants, equations of plane elasticity). Physical and mechanical properties of rock material, their determination and classification. Behavior under compression. Factors affecting the strength. Failure criteria and factor of safety. In situ stresses. MINE316 VENTILATION IN MINES (3-0-3) (3 AKTS) Ocak havasındaki gazlar ve tozlar bunların etkileri, sınır değerleri ve bunlarla savaşım yöntemleri. Havalandırma ölçü yöntemleri ve âletleri. Havalandırma yasaları, basit ve karmaşık havalandırma devrelerinin çözümü. Doğal ve mekanik (vantilâtörlü) havalandırma yöntemleri ve uygulanması. Yardımcı havalandırma yöntemleri, tünellerin havalandırılması. Havalandırmaya yardımcı düzenekler. Çeşitli havalandırma problem uygulamaları. Bir kömür ocağında bir panonun havalandırma projesinin yapılması ve vantilâtör seçimi. 15

16 MINE316 VENTILATION IN MINES (3-0-3) (3 ECTS) Mine Air and Dusts (Respirable and Explosive Dusts), Ventilation Rules, Natural and Mechanical Ventilation, Auxiliary Ventilation Devices, Mine Fires. MAD320 STAJ III (0-0-0) (4 AKTS) Genel İnceleme (müessese veya işletmenin coğrafik, jeolojik ve kurumsal yapısı). Sürdürülen faaliyetin ülke ekonomisindeki yeri ve amacının incelenmesi. Sürdürülen faaliyetin temel aşamalarının detaylı incelenmesi. Yardımcı servislerin incelenmesi. MAD320 PRACTICAL TRAINING III (0-0-0) (4 ECTS) Subjects concerning Practical Training-I are explained in the Practical Training Guide for mining engineering students. MAD322 CEVHER HAZIRLAMA II LABORATUARI (0-2-1) (2 AKTS) Zenginleştirme Performans Değerlendirmesi, Metalurjik Denge Çizelgeleri, Yüzdürme-Batırma Deneyleri, Ağır Ortam Siklonunda Zenginleştirme Uygulaması ve Performansının Değerlendirilmesi, Jigde Zenginleştirme Uygulamaları; Yatay veya Az Eğimli Bir Yüzeyde Akan Akışkan Ortamda Zenginleştirme: Spiraller ve Sarsıntılı Masada Zenginleştirme Uygulamaları, Manyetik Ayırma: Düşük Alan Şiddetli Kuru Manyetik Ayırıcıda Zenginleştirme, Yüksek Alan Şiddetli Kuru Manyetik Ayırıcıda Zenginleştirme, Yüksek Alan Şiddetli Yaş Manyetik Ayırıcıda Zenginleştirme. Flotasyon Deneyleri: Kömür Flotasyonu, Metalik Cevher Flotasyonu, Oksitli Cevher Flotasyonu ve Kolon Flotasyonunda Uygulamalar, Akım Şeması Geliştirme. MAD322 MINERAL PROCESSING II LABORATORY (0-2-1) (2 ECTS) Metallurgical Balancing, Float-and-Sink Experiments, Separation by Using Dense Medium Cyclone and Performance Evaluation, Separation by Using Jigging, Separation by Using Shaking Table, Magnetic Separation, Low Intensity Dry Separation, High Intensity Dry Separation, High-Low Intensity Wet Separation, Flotation Experiments; Bubble Generation, Effect of Froather on Bubbles, Coal Flotation, Metallic Ore Flotation, Development of Separation Flow Diagrams. MAD906 EDEBİYAT VE SANATIN USTALARI VE YAPITLARI (Serbest Seçmeli Ders) (2-0-2)(3 AKTS) Giriş. Edebiyat ve sanatın toplumdaki rolü ve önemi. Bir öykücü, bir öykü. Bir romancı, bir roman. Bir şair, bir şiir. Bir ressam, bir resim. Bir heykeltıraş, bir heykel. Bir mimar, bir yapı. Bir besteci, bir beste. Bir oyun yazarı, bir oyun. Bir yönetmen, bir film. Bir artist/aktör, bir rol. Bir müzisyen/topluluk, bir albüm. MAD906 MASTERS AND MASTERPIECES OF LITERATURE AND ART (Free-Elective Course) (2-0-2) (3 ECTS) Introduction. The role and importance of literature and art in society. A story writer and a story. A novelist and a novel. A poet and a poem. A painter and a paint. A sculptor and a sculpture. An architect and a structure. A composer and a composition. A play writer and a play. A director and a film. An actress /actor and a role. A musician/group and an album. MAD908 BÜYÜK BİLİM İNSANLARI (Serbest Seçmeli Ders) (2-0-2) (3 AKTS) Giriş. Bilim insanlarının toplumdaki rolü ve önemi. Aristotle. Archimedes. Galileo Galilei. Isaac Newton. Leonhard Euler. Johann C. F. Gauss. Charles R. Darwin. Louis Pasteur. Sigmund Freud. Marie Curie. Albert Einstein. MAD908 GREAT SCIENTISTS (Free-Elective Course) (2-0-2) (3 ECTS) Introduction, The role and importance of great scientists in society. Aristotle. Archimedes. Galileo Galilei. Isaac Newton. Leonhard Euler. Johann C. F. Gauss. Charles R. Darwin. Louis Pasteur. Sigmund Freud. Marie Curie. Albert Einstein. MAD306 JEOİSTATİSTİK (Mesleki Seçmeli Ders) (2-0-2) (3 AKTS) İstatistik yöntemler, olasılık, dağılımlar, uzaysal dağılım, regresyon ve korelâsyon analizi, jeoistatistiğe giriş, jeoistatistiğin temel bileşenleri, bölgesel değişkenler teorisi, variogram analizi ve kriging, jeolojik uygulamalarda istatistiksel değerlendirmeler ve örnekler. MAD306 GEOSTATISTICS (Restricted-Elective Course) (2-0-2) (3 ECTS) Statistics methods, probability, distributions, spatial distribution, regression and correlation analysis, introduction to geostatistics, the theory of regionalized variables, basic components of geostatistics, variogram analysis and kriging, statistical evaluation of geological applications and examples. 16

17 MAD334 JEOFİZİK (Mesleki Seçmeli Ders) (2-0-2) (3 AKTS) Jeofiziğe giriş. Elektrik yöntemleri. Elektromanyetik yöntemleri. Yerçekimi alanı (Gravite) yöntemi. Yer manyetik alanı (Jeomanyetik) yöntemi. Sismik yöntemler ve tüm yöntemler için uygulama örnekleri. MAD334 GEOPHYSICS (Restricted-Elective Course) (2-0-2) (3 ECTS) Introduction to Geophysics, Electrical methods, Electromagnetic methods, Gravity Method, Geomagnetic method, Seismic methods and Application for all methods. MINE330 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN MINING (Mesleki Seçmeli Ders) (2-0-2) (4 AKTS) Çevre kavramına giriş: Çevre maliyeti. Madenciliğin çevre üzerindeki muhtemel etkileri. Sürdürülebilir kalkınma ve madencilik ve çeşitli örnek çalışmalar. Su, hava ve toprak kalite parametreleri ve yaygın kirlilikler ve etkisizleştirilmesi. Kömür ve cevher madenciliği çevresel etkileri; yeraltı ve açık ocak madenciliği. Reklamasyon. Asit maden drenajı. Maden sahalarının kapatılması. Cevher hazırlama ve atıklarının çevresel etkileri. Atık barajları. Santral küllerinin hammadde olarak kullanımı. Çevre yasaları ve Çevresel etki değerlendirmesi. MINE330 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN MINING (Restricted-Elective Course) (2-0-2) (4 ECTS) Human-Environment Relations, Water Environment, Physical and Chemical Quality Criteria's, Methods for Reducing Water Pollution. Air Environment, Properties, General Sources of Pollution and Their Effects. Soil Environment, Properties, Properties of Various Wastes. Mining Industry, General Environmental Effects. Gold Mining and Ineffectiveness of Wastes, Waste Dams, Acid Mine Drainage. Reclamation. MINE332 MINING AND SUSTAINABILITY (Mesleki Seçmeli Ders) (2-0-2) (4 AKTS) Sürdürülebilir Kalkınma Kavramına Giriş, Sürdürülebilir Kalkınmanın Tarihçesi, Sürdürülebilir Kalkınma Modelleri, Küresel Sistemler ve Sürdürülebilir Kalkınma İlişkisi, Madenciliğin Unsurları ve Madenciliğin Çevresel Etkileri, Madencilik Açısından Sürdürülebilir Kalkınma, Madencilik Atıklarının Etkisizleştirilmesi Madencilik Endüstrisinde Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Uygulamalardan Örnekler MINE332 MINING AND SUSTAINABILITY (Restricted-Elective Course) (2-0-2) (4 ECTS) Introduction to Sustainable Development, History of Sustainable Development, Sustainable Development Models, Global Systems and Their Relation With Sustainable Development, Global Trends Related to Sustainable Development, Elements Of Mining, Environmental Effects of Mining Industry, Disposal of Mining tailings, Requirements for Sustainability in Mining, Case Studies in the Mining Industry. 17

18 07. YARIYIL DERSLERİ MINE401 SURFACE MINING METHODS I (2-0-2) (3 AKTS) Açık işletmeciliğe genel bir bakış. Sınıflandırma, terminoloji, planlama için gerekli araçlar. Açık işletmecilikte kazılabilirlik: etkileyen faktörler, sınıflandırma sistemleri, kazılabilirlik belirleme yöntem ve araçları. Açık işletmecilikte patlayıcı madde ile gevşetme: tasarımı, delik düzenleri, patlayıcı maddeler, gevşetme işlemi sonucunda oluşan hasar ve kontrolü. Riperleme ile kazı: riperleme araçları, riperleme yöntemleri, riperlemede üretim miktarının belirlenmesi. Açık işletme kazı ve yükleme araçları: halatlı kollu ekskavatörler, hidrolik ekskavatörler, eklemli kollu yükleyiciler, Skraperler, Buldozerler, Draglaynlar, Döner Kepçeli Ekskavatörler, Zincirli Kovalı ekskavatörler, kamyonlar. Kazı ve yükleme araçları makina parkının oluşturulması: ekskavatör kepçe kapasitesinin belirlenmesi, ekskavatör seçimi, kamyon seçimi, draglayn seçimi, döner kepçeli ekskavatör seçimi. Yeni kazı araç ve yöntemleri. Açık işletmelerde planlama ve tasarım. MINE401 SURFACE MINING METHODS I (2-0-2) (3 ECTS) A General view of surface mining. Classification, terminology, tools required for planning, diggablity in surface mining: factors affecting diggability, classification systems, tools and methods for the definition of diggability, Loosening by explosives in surface mining: design, blast hole patterns, explosives, blast damage and its control, Excavation by ripping: ripping tools, ripping methods, definition of production in ripping, Excavation and loading plant: rope shovels, hydraulic shovels, front-end-loaders, scrapers, bulldozers, draglines, bucket wheel excavators (BWE), bucket chain excavators, dump trucks. Establishing of excavation and loading plant park: determination of excavator bucket size, excavator selection, dump truck selection, dragline selection, BWE selection. New excavation tools and methods. Planning and design in surface mines. MAD405 TAŞIMA VE SU ATIMI (3-0-3) (4 AKTS) Giriş. Taşıma sistemlerinin sınıflandırması. Sabit oluklar. Helezoni oluklar. Taşıma bacaları. Zincirli oluklar, zincirli oluk hesaplamaları. Lastik bantlı taşıma sistemleri, lastik bantlı taşıyıcı hesapları. Raylı taşıma sistemleri: lokomotif taşımacılığı, vagonlar, ocak lokomotifleri, lokomotif taşımacılığı hesaplamaları, lokomotif seçimi, lokomotif taşımacılığının organizasyonu; halatlı taşıma sistemleri, ana halatlı sistem, çift halatlı (dengelenmiş) sistem, kuyruk halatlı sistem, monoray, telesiyej, sonsuz halatlı sistem, halatlı taşıma sistemi hesaplamaları. Su atımı: giriş, su atımının önemi, ocak suyunun kaynakları, ocak sularının nitelikleri, su gelirinin önlenmesi, su atımı tesisleri, tulumbalar, pistonlu tulumba, santrifüj tulumba. MAD405 HAULAGE AND WATER DRAINAGE (3-0-3) (4 ECTS) Introduction, Classification of Haulage Systems, Fixed Conveyors, Screw Conveyors, Ore Passes, Vibratory Conveyors, Armored Face Conveyors (AFC), Chain Conveyor Calculations, Belt Conveying Systems and Their Structures, Belt Conveyor Calculations, Rail Haulage Systems; Mine Cars, Underground Locomotives, Locomotive Calculations, Selection of Locomotive, Organization of Locomotive Haulage, Wire Rope Haulage Systems; Monorail, Chair-lift ect. Water Drainage; Introduction, Importance of Water Drainage, Source of Mine Water, Characteristics of Mine Water, Dewatering Systems, Pumps; Positive-Displacements Pumps, Centrifugal Pumps, Pump Combinations. MINE415 STRATA CONTROL (3-0-3) (5 AKTS) Giris ve konunun maden mühendisliğindeki yeri, Topuk mekaniği ve tasarımı, Tahkimat tasarımı felsefesi, Yeraltı açıklıklarının tasarımı, Yatay tabakalı ortamda tavan açıklığı, Kaya kütlesi sınıflandırma sistemleri, Ahsap tahkimat, Çelik Galeri tahkimatı, Kaya Saplamaları, Püskürtme beton, Uzunayaklarda tabaka kontrolü, Mekanize ayaklarda tahkimat, Tabanyolları dolgu uygulamaları ve tasarımı, Yeryüzü tasmanı. MINE415 STRATA CONTROL (3-0-3) (5 ECTS) The importance of ground control in mining. Stresses around underground openings and their calculation. Design in room-and-pillar mining. Support problem (static indeterminacy, types of ground behavior, rocksupport interaction). Design of underground openings (classification, important aspects of design, factors affecting the stability, site selection, geometry, orientation, interaction with other openings, intersections, excavation method, design criteria, design in horizontally bedded medium, rock mass classification systems). Gallery supports (timber, steel, rock bolt, shot-crete and concrete). Strata control and support in longwalls. Fundamentals and types of roof support in mechanized faces. 18

19 MINE427 ENGINEERING ECONOMICS (2-0-2) (4 AKTS) Mühendislik ekonomisinin mahiyeti ve temel kavramlar. Maliyet hesaplaması ve analizi. Hâsılat hesaplaması ve analizi. Kâr maksimizasyonu ve başa baş noktası analizi. Amortisman ve tükenme amortismanı kavramı ve hesaplamaları. Nakit akışı hesaplaması. Paranın zaman değeri, basit ve bileşik faiz hesapları. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi, karlılık oranı, geri ödeme süresi, net bugünkü değer analizi, iç karlılık oranı, fayda maliyet analizi. Satın alma kiralama analizi. MINE427 ENGINEERING ECONOMICS (2-0-2) (4 ECTS) Introduction, explanation of cost and cost analysis, revenue and profit, and profit maximization, break even analysis, Depreciation and depletion, time value of money concept (present value, future value and annuity), after tax cash flow analysis, economic analysis of mineral and general investment project. Related topics emphasize handling of inflation, escalation and borrowed money concept. MAD421 STAJ (0-0-0) (4 AKTS) Genel İnceleme (müessese veya işletmenin coğrafik, jeolojik ve kurumsal yapısı). Sürdürülen faaliyetin ülke ekonomisindeki yeri ve amacının incelenmesi. Sürdürülen faaliyetin temel aşamalarının detaylı incelenmesi. Yardımcı servislerin incelenmesi. MAD 421 PRACTICAL TRAINING IV (0-0-0) (4 ECTS) Subjects concerning Practical Training-I are explained in the Practical Training Guide for mining engineering students. MAD499 DİPLOMA ÇALIŞMASI (0-6-3)(6 AKTS) Diploma Çalışması, Maden Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencilerinin öğrenim süreleri boyunca almış oldukları derslerden edindikleri bilgi ve becerileri kullanacakları tasarım ağırlıklı olmak üzere kuramsal, uygulamalı veya deneysel nitelikli bir araştırma, inceleme ya da proje çalışmasıdır. Öğrenciler; ofis programlarını (kelime işlemci, hesap tablosu, sunum vs.) ve gerekli tasarım yazılımlarını kullanarak, Diploma Çalışması Yazım Kılavuzundaki kurallara da uygun bir şekilde bir Diploma Çalışması hazırlamakla yükümlüdürler. MAD499 DIPLOMA PROJECT (0-6-3) (6 ECTS) Diploma Project is a design-centered research, investigation or project study with theoretical, applied or experimental nature, in which the senior-year students of the Department of Mining Engineering use their knowledge and abilities that they have acquired during their undergraduate education. The students are required to prepare a Diploma Project according to the format given in the "Guidelines for Preparation of Diploma Project" by using office software (word processor, spreadsheet applications, presentation, etc) and necessary design software. MAD431 KÖMÜR HAZIRLAMA VE TEKNOLOJİSİ (Mesleki Seçmeli Ders) (2-0-2) (4 AKTS) Kömür hazırlamaya ve kömür teknolojisine giriş. Numune alma işlemleri. Kömürlerin sınıflandırılması. Kömürlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri. Kömür yıkamaya esas olacak verilerin oluşturulması, Yıkama eğrilerinin oluşturulması. Kömür hazırlamaya giriş. Kırma eleme ve stoklama işlemleri. İri boyutta kömür hazırlama: Hidrolik ayırma; yıkama kasaları (Baum ve Batac jigi). Ağır ortam ayırması (tamburlar, tekne tipi ayırıcılar, Larcodems ayırıcısı). İnce boyutta kömür hazırlama: Hidrolik ayırma (masalar, spiraller, hidrosiklon), ağır ortam ayırması (ağır ortam siklonları, Dynawhirlpool ayırıcı, McNally ayırıcı vb), Flotasyon. Susuzlandırma işlemleri. Kömür hazırlama tesisleri ve akım şemalarının incelenmesi. Süper temiz kömür üretimi ve önemi. Kömür teknolojisine giriş. Koklaşma-Kok. Kömür koklaşma özellikleri, koklaşma özelliklerinin saptanması. Gazlaştırma ve sıvılaştırma. MAD431 COAL PREPARATION AND ITS TECHNOLOGY (Restricted-Elective Course) (2-0-2) (4 ECTS) Definition of Coal; Classification Of Coal; Chemical, Physical and Petrographic Properties; Basic Principles of Coal Preparation; Crushing and Comminution; Coal Concentration Methods; Materials Handling; Coal Analysis; Coal Technology; Coking, Liquefaction, Gasification, Briquetting. MAD433 FLOTASYON VE YÜZEY KİMYASI (Mesleki Seçmeli Ders) (2-0-2) (4 AKTS) Giriş. Flotasyon tarihçesi. Flotasyon için temel kimya kavramları: atomun yapısı, kimyasal bağlar, tepkime dengeleri, katı, sıvı gaz fazları, Ph. Flotasyonda yüzey kimyası: Kohezyon, adezyon kavramları, potansiyeli tayin eden iyonlar ara yüzeylerinin termodinamiği, temas açısı. Flotasyon reaktifleri. Toplayıcılar: Anyonik, katyonik ve iyonlarına ayrışmayanlar. Kontrol reaktifleri: Canlandırıcılar, bastırıcılar, ph ayarlayıcılar, dağıtıcılar, salkımlaştırıcılar. Köpürtücüler. Flotasyon tekniği. Flotasyon makinaları. Flotasyon devre tertipleri. Flotasyon uygulamaları: Sülfürlü cevherler, oksitli cevherler, tuz tipi cevherler, doğal yüzebilir cevherler. Tesislerden örnekler. 19

20 MAD433 FLOTATION AND SURFACE CHEMISTRY (Restricted-Elective Course) (2-0-2) (4 ECTS) The Definition of Flotation and Its Economics; Surface Chemistry in Flotation; Surface Potential; Electrical Double Layer; Surface Potential Measurements; Flotation Phases; Solid-Liquid-Gas Phases; The Definition and Measurement of Contact Angle; Classification and Function of Flotation Reagents; Flotation of Sulphide Minerals and Its Applications; Flotation of Oxide Minerals and Its Applications; Characteristics of Flotation Plants; Computer Applications in Flotation Plants. MINE435 TUNNELLING (Mesleki Seçmeli Ders) (2-0-2) (5 AKTS) Tünelciliğin önemi ve tarihçesi. Tünelcilik terimleri ve tünellerin sınıflaması. Yeraltı açıklıkları için tasarım yöntembilimi. Mevki araştırmaları. Kaya kütlesi sınıflama sistemleri; RMR ve Q sistemleri. Kaya tünelciliği; delme - patlatma yöntemleri. Tünellerde tahkimat. Tünelcilikte yeraltı suyu problemleri. Yumuşak zeminlerde tünel açma ve özel tünel açma yöntemleri. Tünellerde giriş-çıkış ağızları ve kavşakların tasarımı. Önemli tünel projelerinden örnekler. MINE435 TUNNELING (Restricted-Elective Course) (2-0-2) (5 ECTS) The Importance and History of Tunneling. Tunneling Terms and Tunnel Types. Design Steps of Tunnels. Site Investigation. Rock Mass Classification System. RMR and Q Systems. Tunneling in Rocks; Drilling- Blasting Methods. Underground Water problems in Tunneling. Tunneling in Soft Ground, Special Tunneling Methods. Support in Tunnels. Input / Output and Intersections. Transportation in Tunneling. Ventilation, Lighting, Safety, Environmental Effects, Examples of Important Tunneling Projects. MAD437 DENEYSEL KAYA MEKANİĞİ (Mesleki Seçmeli Ders) (2-0-2) (4 AKTS) Giriş. Ölçüm sistemleri ve aletleri. Örneklerin alınması ve hazırlanması. Temel fiziksel özelliklerin belirlenmesi. Statik ve dinamik deformasyon özelliklerinin belirlenmesi. Dayanımın ve içsel parametrelerin belirlenmesi. İndeks özelliklerin belirlenmesi. Arazi deneylerine genel bakış. MAD437 EXPERIMENTAL ROCK MECHANICS (Restricted-Elective Course) (2-0-2) (4 ECTS) Introduction. Measurement systems and instruments. Sampling and preparation of specimens. Determination of basic physical properties. Determination of static and dynamic deformational properties. Determination of strength and internal parameters. Determination of index properties. General view on the field experiments. MAD443 MADENCİLİKTE HİDROLİK SİSTEMLER (Mesleki Seçmeli Ders) (2-0-2) (4 AKTS) Giriş ve amaç. Hidroliğin temel prensipleri; hidrostatik ve hidrodinamik prensipler. Hidrolik devrelerde servis (güç) ünitesi; yağ deposu, ısıtıcılar, soğutucular, manometre, basınç anahtarı, hidrolik pompalar, hidrolik silindirler, hidrolik motorlar, borular, filtreler. Hidrolik devreler; açık ve kapalı devreler. Hidrolik valfler; yön kontrol valfleri, akış kontrol valfleri, emniyet valfleri, servo valfler. Hidrolik akışkanlar; çeşitleri, özellikleri, bakımları. Madencilikte hidrolik güç uygulamaları. Yeni gelişmeler. MAD443 HYDRAULIC SYSTEMS IN MINING (Restricted-Elective Course) (2-0-2) (4 ECTS) Introduction and Scope. Fundamental Concepts of Fluid Mechanics. Pascal Principle. Properties of Hydraulic Fluids and their tests. Valves; Directional valves, Flow control valves, Safety valves, Servo valves, Hydraulic cylinders. Filters. Pipes and Hoses. Connection Types. Imporozity. Cooling Systems, Open and Closed Circuits. Hydraulic Pumps. Drilling Machines, Application of Hydraulic Force to Excavation Machines and Hydraulic Circuits, New Developments. MAD445 MADEN MÜHENDİSLERİNE KURAMSAL ZEMİN MEKANİĞİ (Mesleki Seçmeli Ders) (2-0-2) (4 AKTS) Giriş ve konunun önemi. Zeminlerin indeks özellikleri. Zeminlerin sınıflandırılması. Zemin gerilmeleri. Zeminlerin sıkışması. Konsolidasyon ve oturmalar. Zeminlerin gerilme-şekil değiştirme davranışı ve kayma dayanımı. Zemin iyileştirilmesi. MAD445 THEORETICAL SOIL MECHANICS FOR MINERS (Restricted-Elective Course) (2-0-2) (4 ECTS) Introduction and Importance. Index Properties of Soil, Classification of Soil, Soil stresses, Compaction, consolidation and settlement of soil, Stress-deformation behavior and shear strength of soil, soil improvements. MAD447 DENEYSEL HAVALANDIRMA (Mesleki Seçmeli Ders) (2-0-2) (4 AKTS) Giriş ve Havalandırma Deney Seti ile set üzerindeki ölçü aletlerinin ve diğer parçaların tanıtılması. Ölçümlerin ve deneylerin yapılışı hakkında genel bilgiler. Hava Miktarı-Basınç ilişkisinin çıkarılması. Hız 20

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS Bir Dönemde Okutulan Ders Saati MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1 Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2 Fonksiyonlar,

Detaylı

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS Department : Computer Engineering 152111001 CALCULUS I 3 2 4 5 152111005 PHYSICS I 3 0 3 3 152111006 PHYSICS I LAB 0 2 1 2 152111007 CHEMISTRY 3 0 3 3 152111008

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / Faculty of Engineering JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Department of Geological Engineering I. YIL

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / Faculty of Engineering JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Department of Geological Engineering I. YIL I. YIL I.YARIYIL 0 8 0 4 1 0 1 MATEMATİK I / MATHEMATICS I Z 4 0 4 4 0 8 0 4 1 0 3 FİZİK I / PHYSICS I Z 2 2 4 4 0 8 0 4 1 0 5 GENEL KİMYA / GENERAL CHEMISTRY Z 2 2 4 4 0 8 0 4 1 0 7 GENEL JEOLOJİ I /

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL. Uyg./Lab (U/L) Zor./Seç.

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL. Uyg./Lab (U/L) Zor./Seç. DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 Z Pirinciples of Ataturk and Revolution History

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK FORMU COM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI 1.SINIF 1. DÖNEM MÜFREDATI (3)SINIFI : 1 İN ADI MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 MSE 101 Malzeme Mühendisliğine Giriş Introduction to Materials Engineering

Detaylı

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL FACULTY OF ARTS AND SCIENCES FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FOREIGN LANGUAGES TURKISH LANGUAGE CHEM 101 FİZ 101 FİZ 102 FİZ 224 HUM 302 İNB 302 KİM 101 MATE 102 MATE 111 MATE 112 MATE

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön şart D. Kodu Dersin Adı T U L AKTS MAT101 Calculus

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 3111 HAZIRLIK SINIFI

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 3111 HAZIRLIK SINIFI HAZIRLIK SINIFI 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri *FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 *FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 * İngilizce hazırlık isteğe bağlıdır. 1 BEÜ./ÖĞR.İŞL. 01.Yarıyıl Dersleri

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem P

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Undergraduate Curriculum 2014-2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler için Uygulanan Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First Year / First Semester) FIZ115 Fizik

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program

ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Department of Computer Engineering Undergraduate Curriculum 2015-2016 ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 ENG101 FZK101 MAT101 MECH101 MECH103 TUD101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I English I Fizik

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. 507001112001 MATEMATİK II Zorunlu 1 2 5

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. 507001112001 MATEMATİK II Zorunlu 1 2 5 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507001112001 MATEMATİK II Zorunlu 1 2 5 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Matematik bilgisini mühendislik problemlerini çözmede

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sıra Numarası Dersin ön koşulu var mı? *** Dersin önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** Kuramsal Uygulama ve Laboratuvar TOPLAM SAAT Ulusal kredi AKTS Kredisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANADAL

Detaylı

Ders Öğretim Planı. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507002132003 DİNAMİK Zorunlu 2 3 4

Ders Öğretim Planı. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507002132003 DİNAMİK Zorunlu 2 3 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507002132003 DİNAMİK Zorunlu 2 3 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı, cisimlerin ve sistemlerin hareketlerini tahmin

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY 2016 2 0 2 2 Z FİZ

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) - 2015 Genel Toplam Ortalama Yarıyıl Ders = [52 / 8 = 6,5] + 3 = 10 T = 126 U = 36 Toplam Saat = 162 Kredi = 260 ECTS = 260 1. YARIYIL

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MATH111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 PHY101 Fizik

Detaylı

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 6105 KODLU %30 İNGİLİZCE EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE)

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 6105 KODLU %30 İNGİLİZCE EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) 01. YARIYIL DERSLERİ FİZ181 FİZİK I (3-0-3) (4 AKTS) Fizik ve ölçme, bir boyutta hareket, vektörler, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket ve Newton kanunlarının diğer uygulamaları,

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CALCULUS I. Dersin Kodu: MAT 1001

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CALCULUS I. Dersin Kodu: MAT 1001 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Türkçe Adı: MATEMATİK I Dersin Orjinal Adı: CALCULUS I Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 1001 Dersin Öğretim

Detaylı

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır.

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır. 27.06.2012 YAZ OKULU TARİHLERİ 2011-2012 öğretim yılı Yaz Okulu dersleri 23 Temmuz - 7 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacak ve 10-15 Eylül 2012 tarihleri arasında da Yaz Okulu sınavları gerçekleştirilecektir.

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

UÇAK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

UÇAK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI UÇAK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI DersKod DersAdTR DersAdEN Teori Pratik Kredi ECTS 1. SINIF 1.DÖNEM ENG 113 Mühendislik İçin İngilizce I Academic Presentation Skills 2 2 3 4 MAT 123 Mühendislik Matematiği I

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Undergraduate Curriculum 2014-2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler için Uygulanan Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First Year / First Semester) FIZ115 Fizik

Detaylı

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat ARSLAN Bölüm Başkan Yardımcıları

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat ARSLAN Bölüm Başkan Yardımcıları MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat ARSLAN Bölüm Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Tayfun ÇİÇEK Yrd. Doç. Dr. Alper GÖNEN Yerüstü ve yeraltı zenginliklerimizin teknik, ekonomik ve çevresel

Detaylı

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI. (9) TEORİ/UYG. (SAAT) MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI. (9) TEORİ/UYG. (SAAT) MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101 1.SINIF 1. DÖNEM MÜFREDATI (3)SINIFI : 1 MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101 Elektronik ve Haberleşme Introduction to Electronics and Mühendisliğine

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2017-2018 EĞİTİM PLANI Ders Kodu Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK PROGRAMLAR VE DERSLERİN İNTİBAKLARI

DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK PROGRAMLAR VE DERSLERİN İNTİBAKLARI Updated at 28.04.2016 DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK PROGRAMLAR VE DERSLERİN İNTİBAKLARI A) Birinci Sınıfa 2013 2014 Öğretim Yılında Başlayan Öğrenciler: III. Yarıyıl (2014 2015 Güz) IV. Yarıyıl

Detaylı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve ergi Uygulamaları Programı Listesi 1. YARIYIL Adı T L U 9905005 AIT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 0 0 2 2 9903309 YDB103 İngilizce I Zorunlu

Detaylı

Fizik Bölümü Öğretim Planı

Fizik Bölümü Öğretim Planı Hazırlık Sınıfı 01.Yarıyıl leri 02.Yarıyıl leri FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 1 01.Yarıyıl leri 02.Yarıyıl leri FİZ 111 Fizik I Physics I 4 2 5 6 FİZ112 Fizik

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM PLANI Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

2009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI

2009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI 009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY FİZ 101 FİZİK PHYSICS HM 101 BİLGİSAYAR

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CALCULUS II. Dersin Kodu: MAT 1002

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CALCULUS II. Dersin Kodu: MAT 1002 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Türkçe Adı: MATEMATİK II Dersin Orjinal Adı: CALCULUS II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 100 Dersin Öğretim

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201 BÖLÜM KODU:01 011-01 01.Yarıyıl Dersleri 0.Yarıyıl Dersleri MTK 101 Analiz I Analysis I 4 1 5 6 MTK 10 Analiz II Analysis II 4 1 5 6 MTK 11 Lineer Cebir I Linear Algebra I 1 4 MTK 1 Lineer Cebir II Linear

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL MAK1001 Matematik I 4 2 6 MAK1003 Fizik I 3 1 5 MAK1005 Genel Kimya 2 1 4 MAK1007 Lineer Cebir 3 0 3 MAK1009

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL I. YIL I II FİZ-101 Z FİZİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 Z KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 Z MATEMATİK I MATHEMATICS I (3+0)-3 4 CM-101 Z ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

SE Engineering Sciences 30 Mayıs 2011, Pazartesi 13:00 M1-2 İNG 152 -İngilizce II 31 Mayıs 2011, Salı 14:00 Yabancı Diller Binası

SE Engineering Sciences 30 Mayıs 2011, Pazartesi 13:00 M1-2 İNG 152 -İngilizce II 31 Mayıs 2011, Salı 14:00 Yabancı Diller Binası MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİNAL TARİHLERİ 2010-2011 BAHAR DÖNEMİ 1. SINIF Dersin Adı Sınav Tarihi Saat Sınav Yeri TRD 158 / 99 - Türk Dili II 30 Mayıs 2011, 10:00 Mühendislik Amfi SE 104

Detaylı

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLDİRİM FORMU

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLDİRİM FORMU T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLDİRİM FORMU 1.YARIYIL Dersin Adı HIS101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Zorunlu 2 0 NC 2 Okt.Alper KÜÇÜKDURMAZ MAT101

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Mechanical Engineering

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Mechanical Engineering Dersin Kodu MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Mechanical Engineering Exam Date OZD303 Mühendislik Ekonomisi Makine Müh./ Mech. Eng. 04 Ocak 2016 Pazartesi 13:00 E 202 MM 207 Termodinamik Makine Müh./ Mech.

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3. Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.DERS B123 2 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1100 1150

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2016 2017 AKADEMİK YILI DERS MÜFREDATI

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2016 2017 AKADEMİK YILI DERS MÜFREDATI ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2016 2017 AKADEMİK YILI DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ : MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (2) BÖLÜMÜ : İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (3) SINIFI : 1.

Detaylı

2016 - YAZ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

2016 - YAZ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU FİZ 101 Fizik I FİZ 102 Fizik II FİZ 224 Modern Fizik I MATE 111 Matematik I MATE 112 Matematik II MATE 213 Lineer Cebir MATH 111 Calculus I MATH 112 Calculus II MATH 213 Linear Algebra FEN - EDEBİYAT

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL (3) SINIFI: 1. Yıl Güz Dönemi MIS101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 1 COMPUTER PROGRAMMING 1 Z 3-0 4 BUS101 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Z 3-0 4 BUS103 İŞLETMECİLER İÇİN MATEMATİK

Detaylı

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 307 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01.

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 307 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 30 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR Ders Kodu Ders Adı İngilizce

Detaylı

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Ders Planı Güz Yarıyılı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu Saat AKTS 501 Tez Çalışması Thesis Zorunlu 3 60 503 Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S Dili Güz Dönemi

Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S Dili Güz Dönemi Dersler AKTS Kredileri Her hangi bir dersin amaç, öğrenme çıktıları, içerik, değerlendirme ve iş yükü AKTS gibi detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız. 1. Yıl 151711133

Detaylı

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java)

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) Curriculum: Students need to take a total of 128 credits of classes to graduate from the Electrical and Electronics Engineering Undergraduate Program. With 8 credits of classes taught in Turkish and 120

Detaylı

43. Cilt Konu Dizini / Subject Index for Volume 43

43. Cilt Konu Dizini / Subject Index for Volume 43 43. Cilt Konu Dizini / Subject Index for Volume 43 Cevher Stoklama / Stockpiling -ETİBANK 100. Yıl Gümüş Madeni İşletmesinde Nem Kontrolü ve Cevher Stoklaması / Moisture Control and Stockpiling in Etibank

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI ANLAŞMA TARİHİ : YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ & İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEZUNİYET

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 2 Z Principals of Ataturk and Revolution History

Detaylı

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL I. YIL I II (ECTS) Fİ-101 FİİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 MATEMATİK I MATHEMATICS II (3+0)-3 4 CM-101 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI MATEMATİK PROGRAMI DERS LİSTESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI MATEMATİK PROGRAMI DERS LİSTESİ Ders List ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI MATEMATİK PROGRAMI DERS LİSTESİ 17.11.2016 Yüksek Lisans Dersleri Kod Ders Adı Ders Adı (EN) T U L K AKTS MTK501 Reel

Detaylı

# Ders Kodu Dersin Adı DersTipi Dersin İngilizce Adı Teori Pratik Kredi AKTS

# Ders Kodu Dersin Adı DersTipi Dersin İngilizce Adı Teori Pratik Kredi AKTS SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ 1 INS1001 MATEMATİK I Zorunlu MATHEMATICS I 4 2 5 6 2 INS1003 FİZİK I Zorunlu PHYSICS I 3 1 4 5 3 INS1005 GENEL KİMYA Zorunlu GENERAL CHEMISTRY 2 1 3 4 4 INS1007 LİNEER CEBİR

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 02.08.2013 Toplantı Sayısı : 019 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2013/019-01: Enstitümüz disiplinler arası İş Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDAT REVİZYONU

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDAT REVİZYONU ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDAT REVİZYONU I. YARIYIL MATEMATİK I 3+1 Zorunlu 6 FİZİK I 2+1 Zorunlu 4 KİMYA 2+1 Zorunlu 4 ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2+0 Zorunlu 2 TEKNİK RESİM 1+2 Zorunlu 5 TÜRK DİLİ

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. DERS ADI ve İÇERİKLERİ MAT101 Matematik 1 / Calculus 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite - 4 0 4 6 Sayılar (Doğal, Reel, Kompleks); Fonksiyonlar; Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Süreklilik ve Limit; Türevin Tanımı ve Kuralları; Türevin

Detaylı

1 ZKÜ./ÖĞR.İŞL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 312. Ders Kodu

1 ZKÜ./ÖĞR.İŞL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 312. Ders Kodu FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri KIM115 Genel Kimya I General I 4 2 5 7 KIM146 Genel Kimya II General II 4 2 5 7 KIM117 Genel Kimya I Lab General I Lab 0 2 1

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ A ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ A ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Dersin ön koşulu var mı? ***** İntibak Dersi mi? **** TOPLAM SAAT ** AKTS Kredisi ** ANKARA ÜNİVERSİTESİ A 1.SINIF /1.YARIYIL* ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1 AET101 Fizik (Physics) 2 0 2 2 4

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

PROGRAMLARI. Makine Mühendisliği Bölümü (13 zorunlu ders ile ME kodlu olmayan 2 seçmeli ders olmak üzere toplam 15 ders)

PROGRAMLARI. Makine Mühendisliği Bölümü (13 zorunlu ders ile ME kodlu olmayan 2 seçmeli ders olmak üzere toplam 15 ders) i MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI A) ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI: Makine Mühendisliği Bölümü (13 zorunlu ders ile ME kodlu olmayan 2 seçmeli ders olmak üzere toplam 15 ders) 1 ECE

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ SAYFA:1/5 1 MAK000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK) 0 0 0 0 I. YARIYIL DERSLERİ 2 MAK1001 MATEMATİK I Zorunlu 4 2 5 6 3 MAK1003 FİZİK I Zorunlu 3 1 4 5 4 MAK1005 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 3 4 5 MAK1007 LİNEER CEBİR Zorunlu

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERS PROGRAMI (2014-2015 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERS PROGRAMI (2014-2015 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERS PROGRAMI (2014-2015 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ) I. Yarıyıl II. Yarıyıl D. Dersin Adı T+U A D. Dersin Adı T+U A MAT 805 FİZ 105 FİZ 107 KİM

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI -5 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem

Detaylı

ÇİFT ANADAL TABLOSU. ME 203 Statics NA NA ME 211 Thermodynamics I NA NA

ÇİFT ANADAL TABLOSU. ME 203 Statics NA NA ME 211 Thermodynamics I NA NA ÇİFT ANADAL TABLOSU Makine Mühendisliği Programında Çift Anadal a başvuran değişik bölüm öğrencilerinin alması gereken dersler aşağıda verilmiştir. (Alınması gerekmeyen dersler koyu hücreler içerisinde

Detaylı

PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI

PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI BİRİNCİ YARIYIL ATA 103 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Principles of Atatürk and History of the Rev I 2 0 0 2 ENG 105 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Dersin kodu : 1 : Güz Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S T U L ATI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Principles of Ataturk and History of Revolutions I Z 0 0

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU

DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU Dersin Adı Kodu Normal Kredisi ECTS Ders 4 Yarıyılı Kredisi uygulama 0 Diferansiyel Denklemler 0252311 3 4 6 Laboratuvar 0 (Saat/Hafta) Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu

Detaylı

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( )

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) 4270201 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Teori Uygulama Proje/Alan Ulusal Kredi AKTS Kredisi III 3 0 0 0 3 4 Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Fiziksel olayların ve mühendislik problemlerinin modellenmesi,

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI KODU : 81109 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu INS735* 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

Anlatım, Tartışma, Gözlem, Uygulama Alıştırma,

Anlatım, Tartışma, Gözlem, Uygulama Alıştırma, Tablo 2:DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS WEB DE ANİMASYON Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Lisans Programı, Kırıkkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKT-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKT-103 Z Genel Muhasebe I Financial Accounting

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu Dersin Adı Pratik/ Kuramsal Uygulama Laboratuva r Yıl 1 / Yarıyıl 1 Kredisi AKTS Kredisi Toplam Dersin Türü 507001012006

Detaylı

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1: TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Mekanik, Tanımlar 12 1.1.1.Madde ve Özellikleri 12 1.2.Sayılar, Çevirmeler 13 1.2.1.Üslü Sayılarla İşlemler 13 1.2.2.Köklü Sayılarla İşlemler 16 1.2.3.İkinci

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı