SOMA Ç N 19 MAYIS BU BÜYÜK ACI DERS OLMALI!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOMA Ç N 19 MAYIS BU BÜYÜK ACI DERS OLMALI!"

Transkript

1 SOMA Ç N 19 MAYIS Kurtulufl meflalesini ateflleyen günü ac içinde an yoruz KUTLU OLSUN ISSN RUHU GEREK YOR 19 May s 2014 Pazartesi Fiyat 25 Kr BU BÜYÜK ACI Bu gün, önemli bir gün Türkiye iflgal alt ndayken, Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 May s 1919'da Samsun'a ç karak, kurtulufl mücadelesinin meflalesini yakt. Böylesine önemli bir günü, Soma da yaflanan maden felaketinin ac s yla kutluyoruz. Soma daki yaran n sar lmas için 19 May s taki gibi birlik içinde olmam z gerekiyor. HABER 12. SAYFADA EN KARA DERS OLMALI! Türkiye'de 263 madencinin hayat n kaybetti i, ülkenin en büyük ifl kazas gösterilen, Kozlu'daki grizu facias ndan 22 y l sonra bu kez Soma'da benzer büyüklükte ifl kazas meydana geldi. Türkiye Taflkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlü ünde, 3 Mart 1992'de 263 madencinin can verdi i grizu facias, Türkiye'deki en fazla ölümlü ifl kazas özelli i tafl - yor. Baz iflçilerin cesetlerinin 5 y l sonra bulunabildi i faciada, yaflam n yitiren yüzlerce maden iflçisinin adlar kent merkezindeki Maden sa Kayacan S ras Geldikçe fiehitleri An t Park 'nda yaflat l rken, her y l anma törenleri gerçeklefltiriliyor. 8. Sayfada 12 DE Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi yi dan takip edebilirsiniz www. smet Bora Binatl Dikey Bak fl 5. Sayfada Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz Kömür kara Ekmek kara Baht kara Ömür kara Sevda kara Kalp kara Sen kara Ben kara Can kara Dün kara Gün kara Yar n Dursun ERKILIÇ DÜNYAYI SARSTI... Manisa Soma'da yaflanan maden facias sadece Türkiye yi de il dünyay da sarst. Felaketin boyutu öylesine büyük ki, her k tada, her ülkede bu felaket konufluyor. Bu arada, felaket sonras flantiye alan nda arama, kurtarma çal flmalar gece gündüz sürüyor. Arama kurtarma çal flmalar nda bitkin düflen madenciler, so uk hava nedeniyle foto rafta görüldü ü gibi atefl bafl nda bir süre s narak dinleniyor. MAYIS u ursuz mu? Reyhanl 84 ölü Darbe baflta olmak üzere deprem, büyük patlama ve toplumsal olaylar n yo unlaflt may s ay, can kay plar n n yafland dönem olarak dikkat çekiyor. 27 May s darbesi, 2 bin 514 kiflinin öldü ü Bingöl depremi, 37 kiflinin yaflam n yitirdi i Taksim mitingi, 49 kiflinin hayat n kaybetti i Ankara D flkap 'daki tüp patlamas, 53 kiflinin hayat n kaybetti i Hatay Reyhanl 'daki bombal sald r, farkl y llarda da olsa bu ayda yaflanan olaylardan sadece birkaç. HABER 12. SAYFADA

2

3

4 4 YASAM-ÇEVRE 19 May s 2014 Pazartesi Do u Karadeniz de yaylalar flenleniyor Do u Karadeniz'de yaylac lar, bu y l nisan ay n n sonlar na do ru bafllad klar yayla göçlerini sürdürüyor, göçlerle geleneksel yayla flenlikleri de bafll yor. TRABZON - ZAFER SEL - Do u Karadeniz'de hayvanc l kla u raflanlar, hava flartlar na ba l olarak ekim, kas m aylar na kadar konaklayacaklar yaylalara göç ediyor. Küçük ve büyükbafl hayvanlarla ço unlukla yaya yap lan çileli yayla göçü, günlerce sürebiliyor. Besiciler, kilometreyi bulan yayla yolunda zaman zaman hayvanlar yla uygun yerlerde konakl yor, bir süre dinlendikten sonra tekrar yola devam ediyor. Köylerden, "vargel" çiçeklerinin açt yaylalara may s, haziran aylar nda yap lan bu çileli yolculuk, havalar n so udu u ekim, kas m aylar nda "vargit" çiçeklerinin açmas yla tersine dönüyor. Yayla göçlerinin bafllamas, beraberinde farkl bir etkinli i de getiriyor. Yeflilin, mavinin, tarihin ve geleneksel konukseverli in bir arada yaflat ld yöre olarak an lan Do u Karadeniz'de may s ay n n ilk haftas yla yayla flenlikleri de bafll yor. Yaz aylar n n s cak ve nemli havas na karfl - l k Do u Karadeniz yaylalar, serin havas, çok çeflitli flora ve faunalar, zengin ormanlar, krater gölleri, rmaklar, dereleri, da ve do a yürüyüflleri, rafting, kano ve k fl sporlar, çim kaya, flifal sular, yöresel yemekleri, halk n kültürel yaflant s gibi de erleri ile önemli bir turizm potansiyeli oluflturuyor. Yöre kültüründe bu gelene in en belirgin özelli i ise yayla flenlikleri olarak karfl m za ç - k yor. Uzun y llard r gerçeklefltirilen flenlikler kalabal k ve uluslararas nitelikte olanlar aras nda Kad rga Yaylas flenli i, fialpazar Sis Da fienlikleri, H d rnebi Yayla fienli i, Maçka Lifler Yaylas So uksu fienli i, Vakf kebir Karada Yaylas fienlikleri, Giresun Kümbet Yaylas fienli i ve Artvin Salikvan Yayla fienlikleri, Rize Ayder Yayla fienlikleri yer al yor. (AA) Kan ba fl nda 3 ayda yüzde 20 art fl oldu ISSN Y l: May s 2014 Pazartesi Say : Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi GÜNLÜK S YAS GAZETE Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Yaz flleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSA AN stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR Yay n Sahibi Temsilcisi: Yi it Y T dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli (Pazar hariç) Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir ANKARA- DUYGU CAN - Türk K z lay na 2014'ün ilk 3 ay nda 468 bin 444 ünite kan ba flland. Türk K z lay, ülke genelindeki 16 bölge kan merkezi, 62 kan ba fl merkezi ve mobil kan ba fl araçlar yla hastanelerde tedavi gören hastalara kan ulaflt r yor. Gönüllü, güvenli ve düzenli kan ba fl program n 2005'ten beri baflar yla yürüten Türk K - z lay, sistematik olarak yürüttü ü çal flmalar n sonucunu almaya devam ediyor. Geçen y l n ilk 3 ay nda 399 bin 252 kan ba fl alan Türk K z lay, 2014'ün ayn döneminde 468 bin 444 üniteye ulaflt. Böylelikle 2014'ün ilk üç ay nda geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 20 art fl kaydedildi. 468 bin 444 üniteyle ilk üç ayl k hedef de yüzde 107 oran nda tamamland. (AA) HATAY - Suriye'ye gönderilmek üzere Türkiye ve ngiltere'den hay rseverlerin yard m yla al nan tam teflekküllü 31 ambulans, 1 mobil hastane arac ve yard m malzemesi yüklü 10 t r, Hatay'a ulaflt. Yard meli Derne i Baflkan Sad k Dan flman, yard m konvoyunun hareketinden önce yapt aç klamada, Suriye'deki ma dur sivil halk destekleme ad na ngiltere'deki yard m kurulufllar n n deste iyle çal flmalar n sürdürdüklerini belirtti. Daha önce iki kez Suriye'ye yard m konvoyu gönderdiklerini ifade eden Dan flman, konvoyda baz lar seyyar olarak sa l k hizmeti götürebilecek araçlar n da bulundu u 31 ambulans ve 1 mobil hastane arac n n yan s ra ile g da ve giyim malzemelerinin bulundu u 10 t r bulundu unu kaydetti. Ankara Vali Yard mc s Turan Atlamaz da "Bugün burada slam ümmeti ve dünyan n bütün bölgelerinde, ac s n kalbimizde hissetti imiz mazlum Suriyeli kardefllerimizin yanlar nda olman n onurunu yafl yoruz" diye konufltu. Toplad parçalarla üç ayda araba yapt R ZE- Salih YILDIRIM - Kalkandere ilçesinde yaflayan elektrik teknikeri Mustafa Emino lu at l vaziyetteki motosiklet motoru ile çeflitli araçlar n parçalar n kullanarak 9 vitesli araba yapt. lçenin Ça layan köyünde oturan ve çocuklu undan beri arabalara merak oldu unu belirten Emino lu (27), bir süre önce araba yapmaya karar verdi. Çocukluk hayalini gerçeklefltirmek için evinin önündeki garajda çal flmaya bafllayan Emino lu, önce at l vaziyetteki bir motosikletin motorunu söktü ard ndan da çeflitli araç parçalar n toplad. Emino lu, motosiklet motoru ve di er parçalar birlefltirerek, saatte 60 kilometre h za ulaflabilen araba yapt. Emino lu, AA muhabirine yapt aç klamada, çocuklu undan beri böyle bir tafl t yapmay hayal etti ini belirterek, "Merak mdan dolay elime geçen her türlü elektronik eflyay söküp yeniden birlefltiriyorum. Böylece her zaman daha iyi ve farkl fleyler ortaya ç karmaya çal fl yorum" dedi. Araba fikrinin de bu flekilde geliflti ini anlatan Emino lu, " lk etapta nas l bir fley yapmak istedi imi ben de bilmiyordum. nternetten görüntü ve resimlere bakarak kafamda fikir oluflturdum. Bu ifli baflarabilece ime inan nca ifle bafllad m. Üç ay neredeyse gece gündüz demeden çal flarak arac ortaya ç kard m" diye konufltu. Emino lu, yaklafl k 4 bin lira harcayarak yapt arac köyde kulland n ifade ederek, flunlar kaydetti: "Araçta çift flanz man var ve ayr ca ana dingilimiz mevcut. Birbirine ba lant l olarak zincirleme sistem kulland m. Motosiklette geri vites olmay fl ndan dolay flanz man takt m. Motosikletin flanz man befl vites, ayr ca takt m flanz man dört vitesli olunca art k dokuz vitesi kullanabiliyorum. Benzinle çal flan arac n 12 litrelik deposu var. Arac m daha da gelifltirmeyi hedefliyorum. 4 bin lira harcad m ama 400 bin lira verseler satmam." (AA) Suriye ye ambulans ve mobil hastane yard m Derne in Hatay temsilcisi Eyüp Y k lmaz ise ngiltere'den gelen ambulanslar n içinde mobil hastane olarak hizmet verebilecek bir arac n da yer ald n ifade etti. Y k lmaz, mobil ve gezici hastanelerde günde 150 hastaya müdahale edilebilece ini, araçlar n bir hastan n tedavi olabilmesi için gereken herfleyi içinde bar nd rd n aktard. Yard m konvoyu, daha sonra Cilvegözü S n r Kap s 'ndan Suriye'ye gönderildi. (AA) D KEY BAKIfi smet Bora B NATLI HALK D L NDE VE EDEB YATIMIZDA FELEK kinci Bölüm. (1) Felek üzerine yaz lm fl fliirler veya içinde felek geçen fliirler ve flark - larda say lamayacak kadar çoktur.öncelikle akl m za gelen baz flark sözlerini zikredecek olursak, ( Felek çakma n üstüme çakt, Felek ne derdin var ise, Felek sen ne feleksin, De me felek de me yarama benim, Ey felek zalim felek, Lanet olsun sana ey zalim felek, Aman felek, Yak felek, Vazgeç felek, Bilmesin o felek, Felek gibisin, felek k rd kanad m kolumu, Vurdu felek,felek senin de bir gününü görmedim, Oy felek, Evin y k ls n felek, vazgeç felek,yürü felek,felek uzak dur, Dostum felek, Kurban m felek, Bana felek vurmufl,bilmesin o felek,nas l k yd n bize felek, Nem alacak felek benim, Zalim felek hangi kalemle yazm fl, k yma felek, felek ele geçmiyor ki,y k ls n felek, bölemedim felek ile kozumu, zalim felek de irmenin döndü mü, Küstürdün beni zalim felek, bana felek vurmufl, felek sürdü bizi gurbet ele, felek vuruyor dostum, k zma felek, felek bunu etme bana, yürü felek evin y k la, Fele in sillesine itiraz m var.) gibi daha bir çok flark ve türkü bu gün dillerde dolaflmakta söylenmektedir.bunlardan bir tanesini örnek alacak olursak Zalim felek hangi kalemle yazm fl sözünde fele in kaderi yazan el, yani Yarat c oldu una bir telmih vard r ki iflte bu tür söylemler insan do rudan do ruya küfre sürüklemektedir. Divan edebiyat nda, evrenin yarat l fl n n anlat ld eserlerde felek genifl yer tutar. Bir çok beyitte yükseklik, yücelik, genifllik, sonsuzluk, parlakl k gibi özellikleri bak m ndan felek ile sevgili aras nda iliflki kurulur.afl n çekti i ac ve st raplardan dolay ahlar dokuz fele i (Nûh Felek) aflar ve bazen bu ahlar felekleri atefle verir (Fuzuli). Bazen de afl n çekti i ac lar karfl s nda felekler a lar. Bu sebeple gökyüzünde meydana gelen ya mur, flimflek, gök gürlemesi gibi do a olaylar hüsn-i talil yoluyla afl n içinde bulundu u durumun sebebi olarak gösterilir. Fele- in ald renkler (Firuze,çini, mina, v.s) onu de iflken ve iki yüzlü yapar.döndü ü içinde sergerdan diye adland r l r ve onun dönekli inden söz etmeye sebep olur (Ziya Pafla). Yafll l, kimselere yar olmay fl, kahpeli iyle yak nmalara konu olur.cem Sultan, o lu O uz Han n ölümü üzerine yazd felek redifli kasidesinde bu yak n fl dile getirir.bunun d fl nda bir çok mersiyede bu tekrarlanm flt r. Feleklerdeki y ld z ve burçlar n insano lunun yazg s nda etkin rol oynad klar hakk ndaki inanç, günümüzde de yayg n bir biçimde sürmektedir (Büyük Larousse cilt 8, sh.4018). Fuzulî; Felekler yand ah mdan, murad m flem-i yanmaz m? derken, gökler ah mdan tutufltu da baht m n mumu yanm yor diye flikayet etmektedir. Ziya Pafla Terkib-i Bent adl eserinde Pek rengine aldanma felek eski felektir, zira fele in meflrebi nasaz dönektir beytinde felek derken dünyay kastediyor ve dünyan n dönmesine telmihte bulunarak dönekli e yollama yap yor. Esad Muhlis Pafla bir beytinde Abestir devr-i nasaz- felekten bî huzur olmak/gam-u flâdîye bakma zevke bak Muhlis cihand r bu derken, dünyan n ayk r, olumsuz halinden huzursuz olmak ay pt r ey Muhlis, dert yüzünden na meli fliirler okuma zevkine bak dünya bu sonuçta diye kendisine telkinde bulunmaktad r.

5 BILIM-TEKNOLOJI ALTINDA BELED YE BAfiKANLI INDAN LAN Alt nda lçesi s n rlar içerisindeki; muhtelif mahallelerde bulunan ve afla da, mahallesi, ada, parsel numaras belirtilen tafl nmazlardaki Belediyemiz hisselerinin; 2886 say l yasan n 45. maddesine göre Aç k Teklif Usulü hale suretiyle sat fl yap lacak olup; hesaplanan di er vergi ve harçlar ile tüm giderler peflin olarak tahsil edilecektir. 1- hale afla da belirtilen tarih ve saatlerde Samanpazar Anafartalar Caddesi üzerinde No: 177'de bulunan Alt nda Belediye Saray Baflkanl k Binas nda toplanan ENCÜMEN huzurunda yap lacakt r. 2- Bu ihaleye ait flartname, Alt nda Belediye Saray Zemin Katta bulunan Emlak ve stimlak Müdürlü ünde görülebilir. 3) haleye girebilmek için isteklilerden flu flartlar aran r. steklinin gerçek kifli olmas halinde; Türkiye Cumhuriyeti s n rlar içerisinde kanuni ikametgah n n olmas, gerçek kiflinin yabanc uyruklu olmas halinde, Türkiye Cumhuriyeti s n rlar içerisinde gayrimenkul iktisap edebilece ini gösterir D fliflleri Bakanl veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ünden al nm fl belgeyi ibraz etmeleri, ihaleye ortak olarak girecek flah slar n noterden onayl ortakl k sözleflmelerinin ibraz, steklinin bir flirket olmas halinde; dare merkezinin bulundu u yer mahkemesinden veya sicilinin kay tl oldu u Ticaret Odas ndan veya resmi bir kurumdan flirketin sicile kay tl ve halen faaliyette bulundu una dair ihalenin ilan tarihinden sonra al nm fl bir belgeyi ibraz etmesi, flirketin sirkülerinin veya flirket ad na tekliflerde bulunacak kimselerin bu flirketin vekili oldu unu gösterir noterden tasdikli vekaletnamelerinin ibraz gerekmektedir. stekli Tüzel Kifli olmas halinde; Tüzel kiflili i gerçek flahs n temsil etmesi halinde, temsil yetkisine haiz oldu unu gösterir bir belgenin ibraz, tüzel kiflili i kan tlayan bir belgenin verilmesi, temsil yetkisine sahip kimselerin noterden tasdikli imza sirküleri ibraz etmeleri gerekmektedir. steklinin yabanc uyruklu bir flirket olmas halinde, Yabanc Uyruklu gerçek kiflilerden aranan belge ile birlikte (Bu belgenin flirkete uygunlu u gerekmektedir.) Türkiye'de flirketin faaliyetine müsaade edildi ini gösteren ilgili resmi kurumdan al nan belgenin ibraz, steklinin bir dernek, federasyon, konfederasyon ve vak f olmas halinde; Dernek, federasyon, konfederasyon veya vak f genel merkezinin bulundu u yerde halen faaliyette bulundu una dair resmi mercilerden ihale ilan n n yap ld tarihten sonra al nm fl belgenin ibraz, dernek, federasyon, konfederasyon veya vak f genel kurulunca gayrimenkul al nmas hususundaki genel kurul karar n n tasdikli suretinin ibraz, dernek, federasyon, konfederasyon veya vakf temsile yetkili k l nanlar n noterden tasdikli imza sirkülerinin ibraz gerekmektedir. 4- Geçici Teminat bedelleri en geç ihale günü saat 12:00 'e kadar yat r lacakt r. 5- hale için verilen teklifler verildikten sonra geri al nmaz. 6- Belediyemiz ihaleyi yap p, yapmamakta serbesttir. Ada Parsel Parselin Sat lan m2 Birim Muhammen Geçici hale lan hale No Mahalle No No Yüzölçümü Hisse De eri Bedeli Teminat Tarihi Saati (m2) (m2) (TL) (TL) (TL) 1 FER DUNÇEÜK ,00 160,00 425, , , :00 2 FER DUNÇEL K ,00 160,00 300, , , :00 3 FER DUNÇEÜK ,00 160,00 300, , , :00 4 FER DUNÇEL K ,00 160,00 300, , , :00 5 FER DUNÇEL K ,00 160,00 300, , , :00 6 FER DUNÇEL K ,00 160,00 300, , , :00 7 FER DUNÇEL K ,00 150,00 375, , , :00 8 FER DUNÇEL K ,00 149,00 375, , , :00 9 FER DUNÇEL K ,60 170,00 400, , , :00 10 FER DUNÇEL K ,51 170,00 400, , , :00 11 FER DUNÇEL K ,51 170,00 400, , , :00 12 FER DUNÇEL K ,51 170,00 400, , , :00 13 FER DUNÇEL K ,51 170,00 400, , , :00 14 FER DUNÇEL K ,51 170,00 400, , , :00 15 FER DUNÇEL K ,23 160,00 400, , , :00 16 FER DUNÇEL K ,89 162,00 400, , , :00 17 FER DUNÇEÜK ,02 166,00 300, , , :00 18 FER DUNÇEL K ,02 166,00 300, , , :00 19 FER DUNÇEL K ,02 166,00 300, , , :00 20 FER DUNÇEL K ,02 166,00 300, , , :00 21 FER DUNÇEL K ,73 160,00 300, , , :00 22 FER DUNÇEL K ,73 160,00 300, , , :00 23 FER DUNÇEL K ,73 160,00 300, , , :00 24 FER DUNÇEL K ,73 160,00 300, , , :00 25 FER DUNÇEL K ,42 160,00 400, , , :00 26 FER DUNÇEL K ,65 157,00 300, , , O0 27 FER DUNÇEL K ,65 157,00 300, , , :00 28 FER DUNÇEL K ,65 157,00 300, , , :00 29 FER DUNÇEL K ,87 150,00 300, , , :00 30 FER DUNÇEL K ,08 160,00 300, , , :00 31 FER DUNÇEL K ,08 160,00 300, , , :00 32 FER DUNÇEL K ,08 160,00 300, , , :00 33 ÇAMLIK ,00 149,00 350, , , :00 34 ÇAMLIK ,60 157,00 350, , , :00 BASIN-6710 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar 19 May s 2014 Pazartesi 5 Türk mucitlere uluslararas fuarda 3 ödül CENEVRE - Türk mucitler, Cenevre Uluslararas Bulufllar Fuar 'nda 2 alt n ve 1 gümüfl madalya kazand. Bu y l 42'ncisi düzenlenen fuarda, Türk Patent Enstitüsü taraf ndan belirlenen 3 bulufl da yer ald. Yaklafl k 45 ülkeden 700'den fazla buluflun tan t ld fuarda, Prof. Dr. Bülent Oran' n "Kal c total yapay kalp cihaz " ve Tolga Erden'in "Patlayan fleker üretim yöntemi ve cihaz " kategorilerinde birincilik, Burak Y lmaz' n "Yeni nesil DNA ve gen sentezi yöntemi gelifltirilmesi" buluflu ise kategorisinde ikincilik ödülüne lay k görüldü. Fuarda, Prof. Dr. Bülent Oran' n bulufluna ayr ca Romanya Sibiu Üniversitesi ve ran Buluflçular ve Araflt rmac lar Enstitüsü özel ödülleri verildi. Oldukça ilgi gören Türk mucitler ve bulufllar baz bilimsel nitelikli konferanslara davet edilirken, Erden'in buluflu ayn zamanda Dünya Ticaret Örgütü taraf ndan organize edilen ve sadece 15 buluflun yer alaca novasyon Fuar 'na ça r ld. Türk buluflçular n stand n, Türkiye Cumhuriyeti Cenevre Baflkonsolosu Nurdan Bayraktar Golder de ziyaret etti ve Türk mucitleri baflar lar ndan dolay kutlad. Kategorisinde alt n madalya kazanan Prof. Dr. Bülent Oran, "Kal c total yapay kalp cihaz " adl buluflunu aile bireyleriyle birlikte icat etmifl. Oran' n, kalp yetmezli i geliflmifl ve art k kalp nakli program na al nm fl hastalar için gelifltirilen buluflu, hastan n kalbine cerrahi giriflimle yerlefltirilecek olan yapay kalp cihaz n n çal flma sistemine yard mc olmay amaçl yor. Cihaz n tasar m nda teknik olarak f rças z eflzamanl servo elektrik motorlar n n de iflik türlerinin tüm avantaj ve dezavantajlar dikkate al nm fl ve do rudan sürüfl teknolojisi (direct drive technology) kullan lm fl. Buluflta ayr ca gerekli olan enerjinin kablosuz enerji aktar m ile sa lanmas öngörüldü ü için cihaz n enerji tüketiminin oldukça az olmas ve y llarca hastalara yüksek bir yaflam kalitesi sunmas öngörülmüfl. Tolga Erden'in "Patlayan fleker üretim yöntemi ve cihaz " adl ulusal ve uluslararas patenti al nm fl olan makine ve yöntemi sayesinde, sektör için önemli ürünlerden biri olan granül patlayan fleker ve as l inovasyon olan flekilli patlayan bonbon üretilebiliyor. Dünyada bir baflka benzeri olmayan flekilli patlayan bonbon, konvansiyonel bir bonbonun flekline ve patlayan flekerin efektine sahip bir füzyon. fieker a za tek parça olarak konuluyor ve flekilli patlayan bonbon, kiflisel yeme h z na ba l olarak 6-9 dakika boyunca a zda aktif bir flekilde kalabiliyor. fieker, a za konuldu u andan itibaren meydana gelen ufak patlamalar sayesinde çeflitli duyular n alg lanmas na olanak sa l yor. (AA) 64 KALEM TIBB SARF MALZEME VE 2 KALEM TIBB C HAZ ANKARA ÇOCUK SA L VE HASTALIKLARI HEMATOLOJ ONKOLOJ E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES SA LIK BAKANLI I MÜSTEfiARLIK Resmi lanlar 64 Kalem T bbi Sarf Malzeme ve 2 Kalem T bbi Cihaz al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/51954 l- darenin a) Adresi: Z RAAT MAHALLES RFAN BAfiTU CAD. KURTDEREL SOK DIfiKAPI ALTINDA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi: ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 64 Kalem T bbi Sarf Malzeme ve 2 Kalem T bbi Cihaz Al m Ayr nt l bilgiye EKAP'ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Ankara Çocuk Sa l ve Hastal klar Hematoloji Onkoloji E itim ve Araflt rma Hastanesi {Sarf Malzeme Deposu} c) Teslim tarihleri : Sözleflmesi yap lan mal(lar) idaremizin ihtiyac oran nda tarihine kadar peyder-pey ve/veya defaten siparifl edilecektir. Siparifl yaz s n müteakip 20 (yirmi) gün içinde de teslim edilecektir. Teslim edilen mal(lar) ile sipariflte istenen miktar ayn olacakt r. Siparifl yaz s olmasa bile yüklenici, sözleflme konusu mal(lar) tarihinde ilgili depoyu bilgilendirerek teslim edecektir. Sözleflme süresi içinde telim edilmeyen mallardan yüklenici sorumludur. Ancak, 53,54 ve 66. s rada kay tl T bbi cihazlar sözleflmenin imzalanmas n müteakip 20 gün içinde ilgili depoya teslim edilecektir. Bu kalemler için ayr ca siparifl yaz s gönderilmeyecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : Ankara Çocuk Sa l ve Hastal klar Hematoloji Onkoloji E itim ve Araflt rma Hastanesi {Sat nalma Birimi} b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de- erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir veya noter taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kesin kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Yetkili sat c l veya imalatç l gösteren belgeler: a) malatç ise imalatç oldu unu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili sat c veya yetkili temsilci ise yetkili sat c ya da yetkili temsilci oldu unu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukar daki belgelerden biriyle birlikte sundu u serbest bölge faaliyet belgesi. steklilerin yukar da say lan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmas yeterli kabul edilir. steklinin imalatç oldu u afla daki belgeler ile tevsik edilir. 1. Aday veya istekli ad na düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 2. Aday n veya steklinin üyesi oldu u meslek odas taraf ndan aday veya istekli ad na düzenlenen Kapasite Raporu ve/veya malat Yeterlik Belgesi ve/veya Yerli Mal Belgesi. 3. Aday veya steklinin al m konusu mal üretti ine iliflkin olarak ilgili mevzuat uyar nca yetkili kurum veya kurulufllarca düzenlenen, aday veya isteklinin üretici veya imalatç oldu unu gösteren belgeler. Aday veya stekliler kendilerine uygun olan belgeyi sunacaklard r Yetkili kurum ve kurulufllara kay tla ilgili belgeler: Aday veya istekliler teklif ettikleri ürünlerin UBB kayd oldu una dair belgeyi teklif zarflar nda sunacaklard r. UBB kayd ndan muaf olan mallar n, (varsa) "muaf oldu una" dair yaz sunulacakt r. UBB kayd ndan muaf olan mallar n TSE, TSEK, SO, CE gibi uluslararas kabul görmüfl en az bir adet kalite belgesi olacakt r. flin teknik flartnamesinde herhangi bir kalite belgesi istenmifl olsa bile, UBB kayd olan mallar için kalite belgesi verilmesine gerek yoktur. Ancak UBB kayd ndan muaf olan mallar için yukar daki hüküm geçerlidir. UBB kay tlar internet ç kt s olarak verilebilir. Ç kt lar n üzerine ihale s ra numaralar yaz lmal d r. Ayr ca; ihale listesinde 53,54 ve 66. s rada kay tl malzemelerin UBB kayd olmak zorundad r. UBB kay t oldu una dair kay t belgesi verilecektir Tedarik edilecek mallar n numuneleri, kataloglar, foto raflar ile teknik flartnameye cevaplar ve aç klamalar içeren doküman: Aday veya stekliler teklif edilen mal n teknik flartnamede yer alan teknik kriterlere uygunlu unu belirlemek amac yla en az bir adet numune verecektir. Numuneler, ihale dosyas ile birlikte idare yetkilisine teslim edilecektir. dare taraf ndan numune bir tutanak ile teslim al n r. Bu tutana n bir sureti de aday veya istekliye verilir. Verilen Numuneler orijinal kutusunda olmal d r. Numunesi olmayan teklifler de erlendirme d fl b rak l r. Numunelerin orijinal kutular aç labilir. Numuneler firmaya iade edilmeyebilir. Hiç bir flekilde numuneler idareye fatura edilemeyecektir. Yüklenici teknik flartnameye uygun malzemeyi teslim etmek zorundad r. Ancak; 53, 54 ve 66 s rada kay tl malzemelere numune verilmeyecek, teknik flartname maddeleri katalog üzerinden iflaretlenerek verilecektir Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Bu ihalede; kamu veya özel sektörde yap lm fl t bbi sarf ve/veya s hhi sarf malzeme ile T bbi Cihaz al mlar benzer ifl olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras ) karfl l Ankara Çocuk Sa l ve Hastal klar Hematoloji Onkoloji E itim ve Araflt rma Hastanesi {Sat nalma Birimi} adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Çocuk Sa l ve Hastal klar Hematoloji Onkoloji E itim ve Araflt rma Hastanesi {Sat - nalma Birimi} adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, k sm teklif verilebilir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3'iinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. BASIN-6708 (www.bik.gov.tr)

S&P nin not indirimi. Fiyat 25 Kr

S&P nin not indirimi. Fiyat 25 Kr S&P nin not indirimi Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ktisat Bölümü Baflkan Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan Standart&Poor s un Türkiye nin BB+ olan kredi notunu koruyarak, not görünümünü

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yerli füze MIZRAK hedefi 12 den vurdu 13 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr ATAK helikopterinde

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n ISSN 1308-7622 BAfiBAKAN ile HOCAEFEND ye seslendi 13 Ocak 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr MEHMET KIRKINCI Hoca'n n sulh ça r s Daum un ilac namaz ve dua Bursaspor teknik direktörü Christoph

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sınırın hedefi saptırmayan bekçileri: FIRTINA ve PANTER HABERİ 18 DE 15 NİSAN 2014 SALI

Detaylı

ISSN 1308-7622 P DE KAÇ TL? SERVET! PETROL

ISSN 1308-7622 P DE KAÇ TL? SERVET! PETROL ISSN 1308-7622 P DE KAÇ TL? 21 Haziran 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr HABER 7. SAYFADA Fiyat 25 Kr Kanla beslenen flsizlik çift hane s n r nda Türkiye genelinde 15 ve daha yukar yafltakilerde

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 1 Mayıs sancısı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlamaları bu yıl farklı illerde ve

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

Birbiri ard na dev projelerin ya temelini atan ya da aç l fl n yapan Türkiye yine bir keye hofl geldin demez. Önce kafl kla

Birbiri ard na dev projelerin ya temelini atan ya da aç l fl n yapan Türkiye yine bir keye hofl geldin demez. Önce kafl kla ISSN 1308-7622 12 Haziran 2014 Perflembe www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Kandiliniz mübarek olsun Ey Türk, ey Kürt; üzerine hörelenmek için 3 sebep var Petrol, gaz, bar fl Hiçbir ülke bölge ve dünya

Detaylı

Mühür sende ama Süleyman de ilsin!

Mühür sende ama Süleyman de ilsin! Çehresi de iflen ilçe Hizmetleri ile Alt nda a ça atlatan Veysel Tiryaki nin hizmetleri... 13. SAYFADA Bosna n n UMUDU Türkiye Bosna Bank International (BBI), Bosna Hersek'e verilen 100 milyon avroluk

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!..

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. 8 A USTOS 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Polis

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI 6 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13953 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada Suskunlu un Ç l na Yenimahalle deste i Yenimahalle

Detaylı

Esed bela TAC Z, TAHR K VE KARARLILIK

Esed bela TAC Z, TAHR K VE KARARLILIK Bak fl fark olunca Konut sat fl Sanayi istihdam 100 bin kifli artt Marc Faber in Türkiye görüflü 12 DE Zorunlu istikamet Ç N! ABD endifleli Rusya rahat AB huzursuz Rus askerleri Ukrayna da bu ülke bizim

Detaylı

Gülen ve dahas na 13. SAYFADA

Gülen ve dahas na 13. SAYFADA 100 ö renciye nükleer e itim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Rusya'da nükleer e itimi alan ö rencilere 100 ö renci daha eklemek için süreci bafllatt klar n bildirdi. HABER 6. SAYFADA ISSN

Detaylı

Milli Tren 2018 de raylarda olacak

Milli Tren 2018 de raylarda olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sahte ilaç çetelerinin yeni tuza na dikkat! Türkiye'de ilaç sahtecili iyle mücadelede baflar

Detaylı

2 RES M UTANDIRAN SEV ND REN AYRINTILAR O R G U N L U K YORGANI

2 RES M UTANDIRAN SEV ND REN AYRINTILAR O R G U N L U K YORGANI EN ACI 19 MAYIS I KUTLADIK Türkiye, tarihinin en büyük maden felaketiyle sars l rken; ba ms zl a, Cumhuriyete giden yolu ayd nlatan meflalinin atefllendi i, Kurtulufl Savafl sürecinin bafllad 19 May s

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622.

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622. ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 B TÜRK YE N N GAZETES ELDE www.beldegazetesi.com Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Kaynaklar Bakalar. Taner Y ld z, So- ma'daki maden faci- as nda ölenlerin say - BAYRAK DA HÜZÜNLÜ. Türkiye'nin her köflesinde

Fiyat 25 Kr. Kaynaklar Bakalar. Taner Y ld z, So- ma'daki maden faci- as nda ölenlerin say - BAYRAK DA HÜZÜNLÜ. Türkiye'nin her köflesinde Ne Baflbakan tan d lar ne de K l çdaro lu nu SOMA ÖFKEL! Sadece Türkiye yi de il dünyay sarsan maden kazas facias n n merkezi Soma da yürekler yang n yeri. Sinirler gergin, moraller bozuk. Birilerine normal

Detaylı

Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN.

Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN. Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN ISSN 1308-7622 7 Ocak 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr 85.000 adresine

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

DEM R A gerçeklefliyor

DEM R A gerçeklefliyor Yeni parti GEL YOR Eski Kültür Bakan Ertu rul Günay, 17 Aral k sonras nda AK Parti den istifa eden di er zmir milletvekilleri lhan flbilen ve Erdal Kalkan ile birlikte bas n toplant s düzenledi. Günay,

Detaylı

Kentsel dönüflümde öncelik hak sahibine

Kentsel dönüflümde öncelik hak sahibine 24 MAYIS 2013 CUMA Vatandafl n tercihi devlet hastanesi... GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 12 DE Kentsel dönüflümde

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. 94. yıl coşkuyla kutlandı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. 94. yıl coşkuyla kutlandı GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 94. yıl coşkuyla kutlandı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nın 94. yıldönümü

Detaylı