SOMA Ç N 19 MAYIS BU BÜYÜK ACI DERS OLMALI!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOMA Ç N 19 MAYIS BU BÜYÜK ACI DERS OLMALI!"

Transkript

1 SOMA Ç N 19 MAYIS Kurtulufl meflalesini ateflleyen günü ac içinde an yoruz KUTLU OLSUN ISSN RUHU GEREK YOR 19 May s 2014 Pazartesi Fiyat 25 Kr BU BÜYÜK ACI Bu gün, önemli bir gün Türkiye iflgal alt ndayken, Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 May s 1919'da Samsun'a ç karak, kurtulufl mücadelesinin meflalesini yakt. Böylesine önemli bir günü, Soma da yaflanan maden felaketinin ac s yla kutluyoruz. Soma daki yaran n sar lmas için 19 May s taki gibi birlik içinde olmam z gerekiyor. HABER 12. SAYFADA EN KARA DERS OLMALI! Türkiye'de 263 madencinin hayat n kaybetti i, ülkenin en büyük ifl kazas gösterilen, Kozlu'daki grizu facias ndan 22 y l sonra bu kez Soma'da benzer büyüklükte ifl kazas meydana geldi. Türkiye Taflkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlü ünde, 3 Mart 1992'de 263 madencinin can verdi i grizu facias, Türkiye'deki en fazla ölümlü ifl kazas özelli i tafl - yor. Baz iflçilerin cesetlerinin 5 y l sonra bulunabildi i faciada, yaflam n yitiren yüzlerce maden iflçisinin adlar kent merkezindeki Maden sa Kayacan S ras Geldikçe fiehitleri An t Park 'nda yaflat l rken, her y l anma törenleri gerçeklefltiriliyor. 8. Sayfada 12 DE Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada Gazetemiz da yi dan takip edebilirsiniz www. smet Bora Binatl Dikey Bak fl 5. Sayfada Gazetemiz ta gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz Kömür kara Ekmek kara Baht kara Ömür kara Sevda kara Kalp kara Sen kara Ben kara Can kara Dün kara Gün kara Yar n Dursun ERKILIÇ DÜNYAYI SARSTI... Manisa Soma'da yaflanan maden facias sadece Türkiye yi de il dünyay da sarst. Felaketin boyutu öylesine büyük ki, her k tada, her ülkede bu felaket konufluyor. Bu arada, felaket sonras flantiye alan nda arama, kurtarma çal flmalar gece gündüz sürüyor. Arama kurtarma çal flmalar nda bitkin düflen madenciler, so uk hava nedeniyle foto rafta görüldü ü gibi atefl bafl nda bir süre s narak dinleniyor. MAYIS u ursuz mu? Reyhanl 84 ölü Darbe baflta olmak üzere deprem, büyük patlama ve toplumsal olaylar n yo unlaflt may s ay, can kay plar n n yafland dönem olarak dikkat çekiyor. 27 May s darbesi, 2 bin 514 kiflinin öldü ü Bingöl depremi, 37 kiflinin yaflam n yitirdi i Taksim mitingi, 49 kiflinin hayat n kaybetti i Ankara D flkap 'daki tüp patlamas, 53 kiflinin hayat n kaybetti i Hatay Reyhanl 'daki bombal sald r, farkl y llarda da olsa bu ayda yaflanan olaylardan sadece birkaç. HABER 12. SAYFADA

2

3

4 4 YASAM-ÇEVRE 19 May s 2014 Pazartesi Do u Karadeniz de yaylalar flenleniyor Do u Karadeniz'de yaylac lar, bu y l nisan ay n n sonlar na do ru bafllad klar yayla göçlerini sürdürüyor, göçlerle geleneksel yayla flenlikleri de bafll yor. TRABZON - ZAFER SEL - Do u Karadeniz'de hayvanc l kla u raflanlar, hava flartlar na ba l olarak ekim, kas m aylar na kadar konaklayacaklar yaylalara göç ediyor. Küçük ve büyükbafl hayvanlarla ço unlukla yaya yap lan çileli yayla göçü, günlerce sürebiliyor. Besiciler, kilometreyi bulan yayla yolunda zaman zaman hayvanlar yla uygun yerlerde konakl yor, bir süre dinlendikten sonra tekrar yola devam ediyor. Köylerden, "vargel" çiçeklerinin açt yaylalara may s, haziran aylar nda yap lan bu çileli yolculuk, havalar n so udu u ekim, kas m aylar nda "vargit" çiçeklerinin açmas yla tersine dönüyor. Yayla göçlerinin bafllamas, beraberinde farkl bir etkinli i de getiriyor. Yeflilin, mavinin, tarihin ve geleneksel konukseverli in bir arada yaflat ld yöre olarak an lan Do u Karadeniz'de may s ay n n ilk haftas yla yayla flenlikleri de bafll yor. Yaz aylar n n s cak ve nemli havas na karfl - l k Do u Karadeniz yaylalar, serin havas, çok çeflitli flora ve faunalar, zengin ormanlar, krater gölleri, rmaklar, dereleri, da ve do a yürüyüflleri, rafting, kano ve k fl sporlar, çim kaya, flifal sular, yöresel yemekleri, halk n kültürel yaflant s gibi de erleri ile önemli bir turizm potansiyeli oluflturuyor. Yöre kültüründe bu gelene in en belirgin özelli i ise yayla flenlikleri olarak karfl m za ç - k yor. Uzun y llard r gerçeklefltirilen flenlikler kalabal k ve uluslararas nitelikte olanlar aras nda Kad rga Yaylas flenli i, fialpazar Sis Da fienlikleri, H d rnebi Yayla fienli i, Maçka Lifler Yaylas So uksu fienli i, Vakf kebir Karada Yaylas fienlikleri, Giresun Kümbet Yaylas fienli i ve Artvin Salikvan Yayla fienlikleri, Rize Ayder Yayla fienlikleri yer al yor. (AA) Kan ba fl nda 3 ayda yüzde 20 art fl oldu ISSN Y l: May s 2014 Pazartesi Say : Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi GÜNLÜK S YAS GAZETE Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Yaz flleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSA AN stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR Yay n Sahibi Temsilcisi: Yi it Y T dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli (Pazar hariç) Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. ( Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir ANKARA- DUYGU CAN - Türk K z lay na 2014'ün ilk 3 ay nda 468 bin 444 ünite kan ba flland. Türk K z lay, ülke genelindeki 16 bölge kan merkezi, 62 kan ba fl merkezi ve mobil kan ba fl araçlar yla hastanelerde tedavi gören hastalara kan ulaflt r yor. Gönüllü, güvenli ve düzenli kan ba fl program n 2005'ten beri baflar yla yürüten Türk K - z lay, sistematik olarak yürüttü ü çal flmalar n sonucunu almaya devam ediyor. Geçen y l n ilk 3 ay nda 399 bin 252 kan ba fl alan Türk K z lay, 2014'ün ayn döneminde 468 bin 444 üniteye ulaflt. Böylelikle 2014'ün ilk üç ay nda geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 20 art fl kaydedildi. 468 bin 444 üniteyle ilk üç ayl k hedef de yüzde 107 oran nda tamamland. (AA) HATAY - Suriye'ye gönderilmek üzere Türkiye ve ngiltere'den hay rseverlerin yard m yla al nan tam teflekküllü 31 ambulans, 1 mobil hastane arac ve yard m malzemesi yüklü 10 t r, Hatay'a ulaflt. Yard meli Derne i Baflkan Sad k Dan flman, yard m konvoyunun hareketinden önce yapt aç klamada, Suriye'deki ma dur sivil halk destekleme ad na ngiltere'deki yard m kurulufllar n n deste iyle çal flmalar n sürdürdüklerini belirtti. Daha önce iki kez Suriye'ye yard m konvoyu gönderdiklerini ifade eden Dan flman, konvoyda baz lar seyyar olarak sa l k hizmeti götürebilecek araçlar n da bulundu u 31 ambulans ve 1 mobil hastane arac n n yan s ra ile g da ve giyim malzemelerinin bulundu u 10 t r bulundu unu kaydetti. Ankara Vali Yard mc s Turan Atlamaz da "Bugün burada slam ümmeti ve dünyan n bütün bölgelerinde, ac s n kalbimizde hissetti imiz mazlum Suriyeli kardefllerimizin yanlar nda olman n onurunu yafl yoruz" diye konufltu. Toplad parçalarla üç ayda araba yapt R ZE- Salih YILDIRIM - Kalkandere ilçesinde yaflayan elektrik teknikeri Mustafa Emino lu at l vaziyetteki motosiklet motoru ile çeflitli araçlar n parçalar n kullanarak 9 vitesli araba yapt. lçenin Ça layan köyünde oturan ve çocuklu undan beri arabalara merak oldu unu belirten Emino lu (27), bir süre önce araba yapmaya karar verdi. Çocukluk hayalini gerçeklefltirmek için evinin önündeki garajda çal flmaya bafllayan Emino lu, önce at l vaziyetteki bir motosikletin motorunu söktü ard ndan da çeflitli araç parçalar n toplad. Emino lu, motosiklet motoru ve di er parçalar birlefltirerek, saatte 60 kilometre h za ulaflabilen araba yapt. Emino lu, AA muhabirine yapt aç klamada, çocuklu undan beri böyle bir tafl t yapmay hayal etti ini belirterek, "Merak mdan dolay elime geçen her türlü elektronik eflyay söküp yeniden birlefltiriyorum. Böylece her zaman daha iyi ve farkl fleyler ortaya ç karmaya çal fl yorum" dedi. Araba fikrinin de bu flekilde geliflti ini anlatan Emino lu, " lk etapta nas l bir fley yapmak istedi imi ben de bilmiyordum. nternetten görüntü ve resimlere bakarak kafamda fikir oluflturdum. Bu ifli baflarabilece ime inan nca ifle bafllad m. Üç ay neredeyse gece gündüz demeden çal flarak arac ortaya ç kard m" diye konufltu. Emino lu, yaklafl k 4 bin lira harcayarak yapt arac köyde kulland n ifade ederek, flunlar kaydetti: "Araçta çift flanz man var ve ayr ca ana dingilimiz mevcut. Birbirine ba lant l olarak zincirleme sistem kulland m. Motosiklette geri vites olmay fl ndan dolay flanz man takt m. Motosikletin flanz man befl vites, ayr ca takt m flanz man dört vitesli olunca art k dokuz vitesi kullanabiliyorum. Benzinle çal flan arac n 12 litrelik deposu var. Arac m daha da gelifltirmeyi hedefliyorum. 4 bin lira harcad m ama 400 bin lira verseler satmam." (AA) Suriye ye ambulans ve mobil hastane yard m Derne in Hatay temsilcisi Eyüp Y k lmaz ise ngiltere'den gelen ambulanslar n içinde mobil hastane olarak hizmet verebilecek bir arac n da yer ald n ifade etti. Y k lmaz, mobil ve gezici hastanelerde günde 150 hastaya müdahale edilebilece ini, araçlar n bir hastan n tedavi olabilmesi için gereken herfleyi içinde bar nd rd n aktard. Yard m konvoyu, daha sonra Cilvegözü S n r Kap s 'ndan Suriye'ye gönderildi. (AA) D KEY BAKIfi smet Bora B NATLI HALK D L NDE VE EDEB YATIMIZDA FELEK kinci Bölüm. (1) Felek üzerine yaz lm fl fliirler veya içinde felek geçen fliirler ve flark - larda say lamayacak kadar çoktur.öncelikle akl m za gelen baz flark sözlerini zikredecek olursak, ( Felek çakma n üstüme çakt, Felek ne derdin var ise, Felek sen ne feleksin, De me felek de me yarama benim, Ey felek zalim felek, Lanet olsun sana ey zalim felek, Aman felek, Yak felek, Vazgeç felek, Bilmesin o felek, Felek gibisin, felek k rd kanad m kolumu, Vurdu felek,felek senin de bir gününü görmedim, Oy felek, Evin y k ls n felek, vazgeç felek,yürü felek,felek uzak dur, Dostum felek, Kurban m felek, Bana felek vurmufl,bilmesin o felek,nas l k yd n bize felek, Nem alacak felek benim, Zalim felek hangi kalemle yazm fl, k yma felek, felek ele geçmiyor ki,y k ls n felek, bölemedim felek ile kozumu, zalim felek de irmenin döndü mü, Küstürdün beni zalim felek, bana felek vurmufl, felek sürdü bizi gurbet ele, felek vuruyor dostum, k zma felek, felek bunu etme bana, yürü felek evin y k la, Fele in sillesine itiraz m var.) gibi daha bir çok flark ve türkü bu gün dillerde dolaflmakta söylenmektedir.bunlardan bir tanesini örnek alacak olursak Zalim felek hangi kalemle yazm fl sözünde fele in kaderi yazan el, yani Yarat c oldu una bir telmih vard r ki iflte bu tür söylemler insan do rudan do ruya küfre sürüklemektedir. Divan edebiyat nda, evrenin yarat l fl n n anlat ld eserlerde felek genifl yer tutar. Bir çok beyitte yükseklik, yücelik, genifllik, sonsuzluk, parlakl k gibi özellikleri bak m ndan felek ile sevgili aras nda iliflki kurulur.afl n çekti i ac ve st raplardan dolay ahlar dokuz fele i (Nûh Felek) aflar ve bazen bu ahlar felekleri atefle verir (Fuzuli). Bazen de afl n çekti i ac lar karfl s nda felekler a lar. Bu sebeple gökyüzünde meydana gelen ya mur, flimflek, gök gürlemesi gibi do a olaylar hüsn-i talil yoluyla afl n içinde bulundu u durumun sebebi olarak gösterilir. Fele- in ald renkler (Firuze,çini, mina, v.s) onu de iflken ve iki yüzlü yapar.döndü ü içinde sergerdan diye adland r l r ve onun dönekli inden söz etmeye sebep olur (Ziya Pafla). Yafll l, kimselere yar olmay fl, kahpeli iyle yak nmalara konu olur.cem Sultan, o lu O uz Han n ölümü üzerine yazd felek redifli kasidesinde bu yak n fl dile getirir.bunun d fl nda bir çok mersiyede bu tekrarlanm flt r. Feleklerdeki y ld z ve burçlar n insano lunun yazg s nda etkin rol oynad klar hakk ndaki inanç, günümüzde de yayg n bir biçimde sürmektedir (Büyük Larousse cilt 8, sh.4018). Fuzulî; Felekler yand ah mdan, murad m flem-i yanmaz m? derken, gökler ah mdan tutufltu da baht m n mumu yanm yor diye flikayet etmektedir. Ziya Pafla Terkib-i Bent adl eserinde Pek rengine aldanma felek eski felektir, zira fele in meflrebi nasaz dönektir beytinde felek derken dünyay kastediyor ve dünyan n dönmesine telmihte bulunarak dönekli e yollama yap yor. Esad Muhlis Pafla bir beytinde Abestir devr-i nasaz- felekten bî huzur olmak/gam-u flâdîye bakma zevke bak Muhlis cihand r bu derken, dünyan n ayk r, olumsuz halinden huzursuz olmak ay pt r ey Muhlis, dert yüzünden na meli fliirler okuma zevkine bak dünya bu sonuçta diye kendisine telkinde bulunmaktad r.

5 BILIM-TEKNOLOJI ALTINDA BELED YE BAfiKANLI INDAN LAN Alt nda lçesi s n rlar içerisindeki; muhtelif mahallelerde bulunan ve afla da, mahallesi, ada, parsel numaras belirtilen tafl nmazlardaki Belediyemiz hisselerinin; 2886 say l yasan n 45. maddesine göre Aç k Teklif Usulü hale suretiyle sat fl yap lacak olup; hesaplanan di er vergi ve harçlar ile tüm giderler peflin olarak tahsil edilecektir. 1- hale afla da belirtilen tarih ve saatlerde Samanpazar Anafartalar Caddesi üzerinde No: 177'de bulunan Alt nda Belediye Saray Baflkanl k Binas nda toplanan ENCÜMEN huzurunda yap lacakt r. 2- Bu ihaleye ait flartname, Alt nda Belediye Saray Zemin Katta bulunan Emlak ve stimlak Müdürlü ünde görülebilir. 3) haleye girebilmek için isteklilerden flu flartlar aran r. steklinin gerçek kifli olmas halinde; Türkiye Cumhuriyeti s n rlar içerisinde kanuni ikametgah n n olmas, gerçek kiflinin yabanc uyruklu olmas halinde, Türkiye Cumhuriyeti s n rlar içerisinde gayrimenkul iktisap edebilece ini gösterir D fliflleri Bakanl veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ünden al nm fl belgeyi ibraz etmeleri, ihaleye ortak olarak girecek flah slar n noterden onayl ortakl k sözleflmelerinin ibraz, steklinin bir flirket olmas halinde; dare merkezinin bulundu u yer mahkemesinden veya sicilinin kay tl oldu u Ticaret Odas ndan veya resmi bir kurumdan flirketin sicile kay tl ve halen faaliyette bulundu una dair ihalenin ilan tarihinden sonra al nm fl bir belgeyi ibraz etmesi, flirketin sirkülerinin veya flirket ad na tekliflerde bulunacak kimselerin bu flirketin vekili oldu unu gösterir noterden tasdikli vekaletnamelerinin ibraz gerekmektedir. stekli Tüzel Kifli olmas halinde; Tüzel kiflili i gerçek flahs n temsil etmesi halinde, temsil yetkisine haiz oldu unu gösterir bir belgenin ibraz, tüzel kiflili i kan tlayan bir belgenin verilmesi, temsil yetkisine sahip kimselerin noterden tasdikli imza sirküleri ibraz etmeleri gerekmektedir. steklinin yabanc uyruklu bir flirket olmas halinde, Yabanc Uyruklu gerçek kiflilerden aranan belge ile birlikte (Bu belgenin flirkete uygunlu u gerekmektedir.) Türkiye'de flirketin faaliyetine müsaade edildi ini gösteren ilgili resmi kurumdan al nan belgenin ibraz, steklinin bir dernek, federasyon, konfederasyon ve vak f olmas halinde; Dernek, federasyon, konfederasyon veya vak f genel merkezinin bulundu u yerde halen faaliyette bulundu una dair resmi mercilerden ihale ilan n n yap ld tarihten sonra al nm fl belgenin ibraz, dernek, federasyon, konfederasyon veya vak f genel kurulunca gayrimenkul al nmas hususundaki genel kurul karar n n tasdikli suretinin ibraz, dernek, federasyon, konfederasyon veya vakf temsile yetkili k l nanlar n noterden tasdikli imza sirkülerinin ibraz gerekmektedir. 4- Geçici Teminat bedelleri en geç ihale günü saat 12:00 'e kadar yat r lacakt r. 5- hale için verilen teklifler verildikten sonra geri al nmaz. 6- Belediyemiz ihaleyi yap p, yapmamakta serbesttir. Ada Parsel Parselin Sat lan m2 Birim Muhammen Geçici hale lan hale No Mahalle No No Yüzölçümü Hisse De eri Bedeli Teminat Tarihi Saati (m2) (m2) (TL) (TL) (TL) 1 FER DUNÇEÜK ,00 160,00 425, , , :00 2 FER DUNÇEL K ,00 160,00 300, , , :00 3 FER DUNÇEÜK ,00 160,00 300, , , :00 4 FER DUNÇEL K ,00 160,00 300, , , :00 5 FER DUNÇEL K ,00 160,00 300, , , :00 6 FER DUNÇEL K ,00 160,00 300, , , :00 7 FER DUNÇEL K ,00 150,00 375, , , :00 8 FER DUNÇEL K ,00 149,00 375, , , :00 9 FER DUNÇEL K ,60 170,00 400, , , :00 10 FER DUNÇEL K ,51 170,00 400, , , :00 11 FER DUNÇEL K ,51 170,00 400, , , :00 12 FER DUNÇEL K ,51 170,00 400, , , :00 13 FER DUNÇEL K ,51 170,00 400, , , :00 14 FER DUNÇEL K ,51 170,00 400, , , :00 15 FER DUNÇEL K ,23 160,00 400, , , :00 16 FER DUNÇEL K ,89 162,00 400, , , :00 17 FER DUNÇEÜK ,02 166,00 300, , , :00 18 FER DUNÇEL K ,02 166,00 300, , , :00 19 FER DUNÇEL K ,02 166,00 300, , , :00 20 FER DUNÇEL K ,02 166,00 300, , , :00 21 FER DUNÇEL K ,73 160,00 300, , , :00 22 FER DUNÇEL K ,73 160,00 300, , , :00 23 FER DUNÇEL K ,73 160,00 300, , , :00 24 FER DUNÇEL K ,73 160,00 300, , , :00 25 FER DUNÇEL K ,42 160,00 400, , , :00 26 FER DUNÇEL K ,65 157,00 300, , , O0 27 FER DUNÇEL K ,65 157,00 300, , , :00 28 FER DUNÇEL K ,65 157,00 300, , , :00 29 FER DUNÇEL K ,87 150,00 300, , , :00 30 FER DUNÇEL K ,08 160,00 300, , , :00 31 FER DUNÇEL K ,08 160,00 300, , , :00 32 FER DUNÇEL K ,08 160,00 300, , , :00 33 ÇAMLIK ,00 149,00 350, , , :00 34 ÇAMLIK ,60 157,00 350, , , :00 BASIN-6710 ( Resmi lanlar 19 May s 2014 Pazartesi 5 Türk mucitlere uluslararas fuarda 3 ödül CENEVRE - Türk mucitler, Cenevre Uluslararas Bulufllar Fuar 'nda 2 alt n ve 1 gümüfl madalya kazand. Bu y l 42'ncisi düzenlenen fuarda, Türk Patent Enstitüsü taraf ndan belirlenen 3 bulufl da yer ald. Yaklafl k 45 ülkeden 700'den fazla buluflun tan t ld fuarda, Prof. Dr. Bülent Oran' n "Kal c total yapay kalp cihaz " ve Tolga Erden'in "Patlayan fleker üretim yöntemi ve cihaz " kategorilerinde birincilik, Burak Y lmaz' n "Yeni nesil DNA ve gen sentezi yöntemi gelifltirilmesi" buluflu ise kategorisinde ikincilik ödülüne lay k görüldü. Fuarda, Prof. Dr. Bülent Oran' n bulufluna ayr ca Romanya Sibiu Üniversitesi ve ran Buluflçular ve Araflt rmac lar Enstitüsü özel ödülleri verildi. Oldukça ilgi gören Türk mucitler ve bulufllar baz bilimsel nitelikli konferanslara davet edilirken, Erden'in buluflu ayn zamanda Dünya Ticaret Örgütü taraf ndan organize edilen ve sadece 15 buluflun yer alaca novasyon Fuar 'na ça r ld. Türk buluflçular n stand n, Türkiye Cumhuriyeti Cenevre Baflkonsolosu Nurdan Bayraktar Golder de ziyaret etti ve Türk mucitleri baflar lar ndan dolay kutlad. Kategorisinde alt n madalya kazanan Prof. Dr. Bülent Oran, "Kal c total yapay kalp cihaz " adl buluflunu aile bireyleriyle birlikte icat etmifl. Oran' n, kalp yetmezli i geliflmifl ve art k kalp nakli program na al nm fl hastalar için gelifltirilen buluflu, hastan n kalbine cerrahi giriflimle yerlefltirilecek olan yapay kalp cihaz n n çal flma sistemine yard mc olmay amaçl yor. Cihaz n tasar m nda teknik olarak f rças z eflzamanl servo elektrik motorlar n n de iflik türlerinin tüm avantaj ve dezavantajlar dikkate al nm fl ve do rudan sürüfl teknolojisi (direct drive technology) kullan lm fl. Buluflta ayr ca gerekli olan enerjinin kablosuz enerji aktar m ile sa lanmas öngörüldü ü için cihaz n enerji tüketiminin oldukça az olmas ve y llarca hastalara yüksek bir yaflam kalitesi sunmas öngörülmüfl. Tolga Erden'in "Patlayan fleker üretim yöntemi ve cihaz " adl ulusal ve uluslararas patenti al nm fl olan makine ve yöntemi sayesinde, sektör için önemli ürünlerden biri olan granül patlayan fleker ve as l inovasyon olan flekilli patlayan bonbon üretilebiliyor. Dünyada bir baflka benzeri olmayan flekilli patlayan bonbon, konvansiyonel bir bonbonun flekline ve patlayan flekerin efektine sahip bir füzyon. fieker a za tek parça olarak konuluyor ve flekilli patlayan bonbon, kiflisel yeme h z na ba l olarak 6-9 dakika boyunca a zda aktif bir flekilde kalabiliyor. fieker, a za konuldu u andan itibaren meydana gelen ufak patlamalar sayesinde çeflitli duyular n alg lanmas na olanak sa l yor. (AA) 64 KALEM TIBB SARF MALZEME VE 2 KALEM TIBB C HAZ ANKARA ÇOCUK SA L VE HASTALIKLARI HEMATOLOJ ONKOLOJ E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES SA LIK BAKANLI I MÜSTEfiARLIK Resmi lanlar 64 Kalem T bbi Sarf Malzeme ve 2 Kalem T bbi Cihaz al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/51954 l- darenin a) Adresi: Z RAAT MAHALLES RFAN BAfiTU CAD. KURTDEREL SOK DIfiKAPI ALTINDA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi: ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 64 Kalem T bbi Sarf Malzeme ve 2 Kalem T bbi Cihaz Al m Ayr nt l bilgiye EKAP'ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Ankara Çocuk Sa l ve Hastal klar Hematoloji Onkoloji E itim ve Araflt rma Hastanesi {Sarf Malzeme Deposu} c) Teslim tarihleri : Sözleflmesi yap lan mal(lar) idaremizin ihtiyac oran nda tarihine kadar peyder-pey ve/veya defaten siparifl edilecektir. Siparifl yaz s n müteakip 20 (yirmi) gün içinde de teslim edilecektir. Teslim edilen mal(lar) ile sipariflte istenen miktar ayn olacakt r. Siparifl yaz s olmasa bile yüklenici, sözleflme konusu mal(lar) tarihinde ilgili depoyu bilgilendirerek teslim edecektir. Sözleflme süresi içinde telim edilmeyen mallardan yüklenici sorumludur. Ancak, 53,54 ve 66. s rada kay tl T bbi cihazlar sözleflmenin imzalanmas n müteakip 20 gün içinde ilgili depoya teslim edilecektir. Bu kalemler için ayr ca siparifl yaz s gönderilmeyecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : Ankara Çocuk Sa l ve Hastal klar Hematoloji Onkoloji E itim ve Araflt rma Hastanesi {Sat nalma Birimi} b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de- erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir veya noter taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kesin kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Yetkili sat c l veya imalatç l gösteren belgeler: a) malatç ise imalatç oldu unu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili sat c veya yetkili temsilci ise yetkili sat c ya da yetkili temsilci oldu unu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukar daki belgelerden biriyle birlikte sundu u serbest bölge faaliyet belgesi. steklilerin yukar da say lan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmas yeterli kabul edilir. steklinin imalatç oldu u afla daki belgeler ile tevsik edilir. 1. Aday veya istekli ad na düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 2. Aday n veya steklinin üyesi oldu u meslek odas taraf ndan aday veya istekli ad na düzenlenen Kapasite Raporu ve/veya malat Yeterlik Belgesi ve/veya Yerli Mal Belgesi. 3. Aday veya steklinin al m konusu mal üretti ine iliflkin olarak ilgili mevzuat uyar nca yetkili kurum veya kurulufllarca düzenlenen, aday veya isteklinin üretici veya imalatç oldu unu gösteren belgeler. Aday veya stekliler kendilerine uygun olan belgeyi sunacaklard r Yetkili kurum ve kurulufllara kay tla ilgili belgeler: Aday veya istekliler teklif ettikleri ürünlerin UBB kayd oldu una dair belgeyi teklif zarflar nda sunacaklard r. UBB kayd ndan muaf olan mallar n, (varsa) "muaf oldu una" dair yaz sunulacakt r. UBB kayd ndan muaf olan mallar n TSE, TSEK, SO, CE gibi uluslararas kabul görmüfl en az bir adet kalite belgesi olacakt r. flin teknik flartnamesinde herhangi bir kalite belgesi istenmifl olsa bile, UBB kayd olan mallar için kalite belgesi verilmesine gerek yoktur. Ancak UBB kayd ndan muaf olan mallar için yukar daki hüküm geçerlidir. UBB kay tlar internet ç kt s olarak verilebilir. Ç kt lar n üzerine ihale s ra numaralar yaz lmal d r. Ayr ca; ihale listesinde 53,54 ve 66. s rada kay tl malzemelerin UBB kayd olmak zorundad r. UBB kay t oldu una dair kay t belgesi verilecektir Tedarik edilecek mallar n numuneleri, kataloglar, foto raflar ile teknik flartnameye cevaplar ve aç klamalar içeren doküman: Aday veya stekliler teklif edilen mal n teknik flartnamede yer alan teknik kriterlere uygunlu unu belirlemek amac yla en az bir adet numune verecektir. Numuneler, ihale dosyas ile birlikte idare yetkilisine teslim edilecektir. dare taraf ndan numune bir tutanak ile teslim al n r. Bu tutana n bir sureti de aday veya istekliye verilir. Verilen Numuneler orijinal kutusunda olmal d r. Numunesi olmayan teklifler de erlendirme d fl b rak l r. Numunelerin orijinal kutular aç labilir. Numuneler firmaya iade edilmeyebilir. Hiç bir flekilde numuneler idareye fatura edilemeyecektir. Yüklenici teknik flartnameye uygun malzemeyi teslim etmek zorundad r. Ancak; 53, 54 ve 66 s rada kay tl malzemelere numune verilmeyecek, teknik flartname maddeleri katalog üzerinden iflaretlenerek verilecektir Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Bu ihalede; kamu veya özel sektörde yap lm fl t bbi sarf ve/veya s hhi sarf malzeme ile T bbi Cihaz al mlar benzer ifl olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras ) karfl l Ankara Çocuk Sa l ve Hastal klar Hematoloji Onkoloji E itim ve Araflt rma Hastanesi {Sat nalma Birimi} adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Çocuk Sa l ve Hastal klar Hematoloji Onkoloji E itim ve Araflt rma Hastanesi {Sat - nalma Birimi} adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, k sm teklif verilebilir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3'iinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. BASIN-6708 (

6 6 EKONOMI Hakk Murat SÖBÜTAY 19 May s 2014 Pazartesi Bakan fiimflek e göre; bütçe aç hedeflerle uyumlu ANKARA - Nisan ay na iliflkin bütçe gerçekleflmelerini de erlendiren fiimflek, son aylarda bütçe aç n n nispeten yüksek seyretmesine ra men, gerçekleflmelerin y l sonu için öngörülen hedeflerin yakalanaca n gösterdi ini belirtti. Bütçenin bu y l n nisan ay nda 2,7 milyar lira, ocak-nisan döneminde ise 4,2 milyar lira aç k verdi ini kaydeden fiimflek, "Bu rakamlar, 2013 y l nisan ay nda 595 milyon lira fazla, 2013 y l ocak-nisan döneminde ise 302 milyon lira aç k veren bütçeye göre daha yüksektir. Ancak bu y - l n ilk dört ay ndaki bütçe aç y l sonu bütçe hedefimiz olan 33,3 milyar liran n yüzde 12,7'sine denk gelmektedir" ifadelerini kulland. fiimflek, nisanda bütçedeki nispi bozulmada giderlerin yüksek seyretmesinin etkili oldu unu Avrupa y l n ilk çeyre inde beklentilerin alt nda büyüdü FRANKFURT - Bu y l n ilk çeyre inde önceki çeyre e göre Avro bölgesi yüzde 0,2, Avrupa Birli i (AB) yüzde 0,3 ile beklentilerin alt nda büyüdü. Y ll k bazda ise GSYH, Avro bölgesinde yüzde 0,9, AB'de yüzde 1,4 artt. Avrupa statistik Ofisi'nin (Eurostat) aç klad verilere göre, 18 üyeli Avro bölgesinde mevsimsellikten ar nd r lm fl Gayri Safi Yurtiçi Has la (GSYH) 2014 y l n n ilk çeyre inde bir önceki çeyre e göre yüzde 0,2, AB'de yüzde 0,3 yükseldi. Y ll k bazda ise GSYH, Avro bölgesinde yüzde 0,9, AB'de yüzde 1,4 art fl gösterdi. Avro bölgesinde çeyrek bazda büyüme beklentisi yüzde 0,4, y ll k bazda ise 1,1 seviyesindeydi. Geçen y l n 4. çeyre inde GSYH, Avro bölgesinde yüzde 0,2 ve AB'de ise 0,4 artm flt. ABD'nin ise GSYH'si bu y l n ilk çeyre- inde önceki çeyre e oranla de iflmemifl, y ll k bazda yüzde 2,3 art fl kaydetmiflti. Capital Economics K demli Avrupa Ekonomisti Jennifer McKeown, konuya iliflkin aç klamas nda, büyüme rakamlar n n bölgede deflasyon riskinin azalmas na çok az katk yapacak, çok yavafl bir toparlanmaya iflaret etti ini vurgulad. Almanya'n n yüzde 0,8'lik büyümeyle bölgede büyümenin sürükleyicisi oldu unu aktaran McKeown, "Geniflleme iç talepten özellikle 2013 y l ndaki kötü hava koflullar - n n sona ermesiyle inflaat yat r mlar ndan kaynakland. Frans z ekonomisi ise sadece stoklar ve büyümeye olumlu katk yapmayan kamu harcamalar yla duraklad. Bu iki ekonomi aras nda 2010 y l 2. çeyre inden bu yana en genifl ayr flma gerçekleflti" ifadelerini de kulland. (AA) belirterek, nisanda bütçe gelirlerinin bir önceki y - l n ayn ay na göre yüzde 11,7, giderlerin ise yüzde 23,1 artt n bildirdi. BÜTÇE AÇI I OVP LE UYUMLU Bütçe gelirlerinin hem nisanda hem de ocaknisan döneminde yüzde 11 ile y ll k gelir art fl tahmini olan yüzde 3,5'in üzerinde büyüdü ünün alt n çizen fiimflek, flunlar kaydetti: "Bütçe giderlerindeki art fl esas itibar yla cari transferler kaynakl d r. Bu y l n nisan ay nda cari transferler bir önceki y l n ayn ay na göre yaklafl k 2,7 milyar lira (yüzde 23) artm flt r. Bu rakam n 1,4 milyar liras SGK aç k finansman ndaki art fltan kaynaklanmaktad r. Hibrit ve elektrikli otomobilde bir Türk markas n n ç kmas hedefleniyor Bütçenin en büyük ikinci kalemi olan personel giderleri de bu art flta etkili olmufltur y l nisan ay nda personel ile SGK devlet prim ödemeleri bir önceki y la göre 1,4 milyar lira (yüzde 14,9) daha yüksek gerçekleflmifltir. Son olarak esas itibar yla BOTAfi kaynakl borç verme kalemi de bir önceki y la göre yaklafl k 1,1 milyar lira (yüzde 156,6) artarak bütçe giderlerinin ola andan daha yüksek seyretmesine sebep olmufltur. Ancak 2014 y l bafl ndan bu yana gerçekleflen toplam bütçe aç OVP ve OVMP hedeflerimiz ile uyumludur. Aç klamam n bafl nda da ifade etti im üzere gerçekleflmeler, y l sonu hedefimizi yakalayaca m z göstermektedir." (AA) ANKARA- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k, hibrit ve elektrikli otomobil konusunda çal flmalar n yo unlaflt rd klar n ve buradan bir Türk markas n n ç kmas n hedeflediklerini belirterek, "TÜB TAK çok önemli çal flmalar art k sonuçland rma aflamas na getirdi. Onunla ilgili önümüzdeki bir kaç gün içinde gereken aç klamay yapaca z" dedi. Ifl k, Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) 53. Genel Kurulu'nun aç l fl nda yapt konuflmada, Soma'daki maden oca nda meydana gelen faciay hat rlatarak, ülkenin bir daha böyle bir kaza yaflamamas n diledi. Bu noktada Baflbakanl n ülke genelinde 3 günlük yas ilan etti ini belirten Ifl k, "Ümit ediyorum bu kazadan en önemli sonuçlar hep birlikte ç kar r z. Belki madencilikteki standartlar n bile tekrar gözden geçirilmesini gündemimiz al r ve bundan sonra böyle kazalar n yaflanmamas için hem dua edip ama ayn zamanda her türlü tedbirin tekrar gözden geçirilmesi noktas nda gayretimizi art r r z" diye konufltu. Art k dünyan n kalite ekseninde döndü üne iflaret eden Ifl k, kaliteli ürün üretenlerin bunu satabildi ini, kalitesiz ürün üretenlerin ise fiyat ne olursa olsun sat fllar n sürdürülebilir bir flekilde yapamad n ifade etti. Kalitenin de en önemli göstergesinin standart ve belgelendirme oldu unu vurgulayan Ifl k, bu aç dan TSE'nin Türkiye'nin en önemli kurumlar ndan biri oldu unu söyledi. Bakan Ifl k, bu konuda Türkiye'de son dönemde ciddi bir bilinç olufltu unu belirterek, flunlar kaydetti: "Art k rekabet sadece üründe olmuyor. Koydu unuz standartlar sizin rekabet gücünüzü de ortaya koyuyor. E er bir alanda standard siz belirliyorsan z, bilin ki o alanda en iyi sat fl yapma hakk na veya potansiyeline siz sahipsiniz. Bugün baz ülkelerin, belli pazar olan ülkelerde standardizasyon hizmetini ücretsiz yapmas, bunlar n çok hay rseverliklerinden kaynaklanm yor. Neden yap l yor? Standard ben belirlersem, benim ülkemde üretilen mal sat l r. O aç dan TSE'nin son y llarda bizim asl nda kardefl co rafyam z dedi imiz co rafyaya yönelik at l mlar n çok önemsiyoruz. Bunlar biraz önce Baflkan m z detay yla anlatt, art - r larak devam etmesini istiyoruz. Biz kardeflli imizi sadece söylemlerimizle pekifltiremeyiz. Hayat m z n her alan nda iflbirli imizi güçlendirmek zorunday z." Bu aç dan TSE'ye çok büyük görevler düfltü ünü belirten Ifl k, TSE'nin görevinin bilinci olmas ndan dolay da memnun oldu unu ifade etti. Ifl k, TSE'de art k zorlamayla ifl yapma al flkanl n n olmad na dikkati çekerek, "Bakanl k görevini devral r almaz TSE ile ilgili iki konu önümüze geldi. Birincisi yurt d fl faaliyetlerdi. Bir flirketin kurulmas konusu. Biz Balkanlarda, Orta Asya'da, Kafkaslarda, Orta Do- u'da, Kuzey Afrika'da var olacaksak, oralarda çok ciddi standardizasyon ve kalite uygunluk belgesi hizmeti vermek durumunday z ama bunu da bizim iç mevzuat m zla yapmam z çok mümkün de il. Hemen çal flmaya bafllad k, gerekli arkadafllar m za talimatlar verdik ve k sa süre içinde Bakanlar Kuruluna sevk ettik. Bir kaç gün içinde ümit ediyorum, Say n Baflbakan m z n imzas na haz r hale gelecek. Bunu çok önemsiyoruz" diye konufltu. (AA) Çin ve Rusya do al gaz iflbirli i anlaflmas imzalamay yapacak PEK N - Çin'de yap lacak Asya'da flbirli i ve Güven Art r c Önlemler Zirvesi'ne (CICA) kat lmak üzere bu ülkeye gelecek Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin'in ziyareti s ras nda Çin ile Rusya aras nda do al gaz iflbirli i anlaflmas imzalanmas bekleniyor. Çin D fliflleri Bakan Yard mc s Ç ng Guoping, Devlet Baflkan fii Cinping'in daveti üzerine May s'ta fianghay'da yap lacak CICA zirvesine kat lmak üzere Çin'i ziyaret edecek Putin'in temaslar çerçevesinde do al gaz ve ticaret anlaflmalar imzalanmas n beklediklerini aç klad. Ç ng, anlaflmaya iliflkin detay vermedi ancak do al gaz iflbirli i anlaflmas n n Rusya ile aralar ndaki önemli iflbirli i projelerinden biri oldu unun alt n çizdi. Ç ng, iki ülke liderlerinin vard mutabakat çerçevesinde ilgili "Çin ve Rusya firmalar - n n da konuya iliflkin büyük ölçüde fikir birli ine vard n " söyledi. Ç ng, Rus taraf ile fiyat konusunda baz fikir ayr l klar n n mevcut oldu unu aktard ve "Moskova'da temaslar n sürdüren Çin heyeti, oradaki yetkililer ile müzakereleri sürdürüyor. E er yetiflirse Putin'in Çin ziyareti s ras nda ilgili anlaflmay imzalayaca z" diye konufltu. (AA) talya küçüldü, Fransa yerinde sayd, Almanya beklentilerin üzerinde büyüdü BRÜKSEL- Avro bölgesinde, y l n ilk çeyre inde geçen y l n son çeyre ine göre talya küçüldü, Fransa yerinde sayd, Almanya ise beklentilerin üzerinde büyüdü. AB istatistik kurumu Eurostat' n verilerine göre, 2014 ilk çeyre inde geçen y l n son çeyre ine k yasla 18 üyeli Avro bölgesi gayri safi yurtiçi has las yüzde 0,2 artt. Beklenti büyümenin yüzde 0,4 olmas yönündeydi. Bu dönemde Avro bölgesinin büyük ekonomilerinden talya yüzde 0,1 küçüldü, Fransa ekonomisinde büyüme ya da daralma görülmedi. Almanya ise yüzde 0,7'lik beklentinin de Maliye Bakan Mehmet fiimflek, bu y l n bafl ndan bu yana gerçekleflen toplam bütçe aç n n Orta Vadeli Program (OVP) ve Orta Vadeli Mali Plan'daki (OVMP) hedefler ile uyumlu oldu unu belirtti. üzerinde, yüzde 0,8 büyüdü. Söz konusu dönemde Avro bölgesinde ekonomisi en çok daralan ülke yüzde 1,4 ile Hollanda oldu. Estonya ekonomisi yüzde 1,2, Güney K br s Rum kesimi ekonomisi yüzde 0,7, Portekiz ekonomisi yüzde 0,7, Finlandiya ekonomisi yüzde 0,4 darald. Y l n ilk çeyre inde 2013 son çeyre ine göre spanya'da yüzde 0,4, Polonya'da yüzde 1,1, Macaristan'da yüzde 1,1, Letonya'da yüzde 0,7, Litvanya'da yüzde 0,6 ve Slovakya'da yüzde 0,6 büyüme kaydedildi. Tah l ambar nda rekolte sorunu yok fianliurfa - HAL L F DAN - Türkiye'nin tah l ambar fianl urfa'da ürün rekoltesinin beklenen düzeyde olaca bildirildi. fianl urfa Ticaret Borsas Baflkan Mehmet Kaya, AA muhabirine yapt aç klamada, bu y l ya fllar n ülke genelinde az düfltü ünü belirtti. Sezon bafl nda kurakl k endiflesi yafland n vurgulayan Kaya, özellikle ya fl n bahar mevsiminde etkili olmas n n bölgedeki sorunu ortadan kald rd n söyledi. Güneydo u Anadolu Projesi'yle ovan n sulama imkan na kavufltu unu anlatan Kaya, flöyle konufltu: "Kuru tar m n yap ld baz bölgelerde az da olsa sorun var ancak onun d fl ndaki yerlerde herhangi bir problem görülmüyor. Yani d flar dan çok büyük bir tehlike oldu u anlat lsa da bu do ru de il. Çünkü biz yeterli ya fl ald k ve ürünler zarar görmedi. Ürün rekoltesinin beklenen düzeyde olaca n tahmin ediyoruz. Pamuk, m s r, mercimek ve bu day veriminde bir düflüfl yaflanaca n tahmin etmiyorum." Tar mda ülke ekonomisine önemli katk sunduklar n an msatan Kaya, "Bölgemizde üretilen hububat Türkiye'nin ihtiyac n karfl lar" diye konufltu. "YA Ifi EKOLOJ K YET fime DÖNEM NE RASTLADI" Ziraat Mühendisleri Odas fianl urfa fiube Baflkan Ali R za Öztürkmen de fianl urfa'n n, Konya'dan sonra Türkiye'nin en büyük tah l ambar oldu unu söyledi. Ülke genelindeki kurakl a dikkat çeken Öztürkmen, bölgedeki ya fl n hububat n geliflme dönemine rastlamas n n olumsuzlu u önledi ini belirtti. Pamuk, bu day ve mercimekte problem görülmedi ini anlatan Öztürkmen, "Bölgemizde rekoltenin çok fazla düflmeyece ini tahmin ediyoruz. Bölgemizdeki ya fllar bitkinin ekolojik yetiflme dönemine denk geldi. Bu aç dan flansl bir sezon geçirdik" ifadelerini kulland. (AA) Y ll k bazda ise gayri safi yurtiçi has la; Hollanda ve talya'da yüzde 0,5 küçülürken spanya'da yüzde 0,6, Fransa'da yüzde 0,8, Almanya'da yüzde 2,3 ve Polonya'da yüzde 3,5 artt. Güney K br s Rum kesimi ekonomisi ise y ll k bazda yüzde 4,1 küçüldü. Bu arada Avro bölgesinde yer almayan Avrupa Birli i üyesi ngiltere ayn dönemde çeyreklik bazda yüzde 0,8, y ll k bazda ise yüzde 3,1 büyüdü. (AA)

7 EKONOMI 19 May s 2014 Pazartesi 7 Çal flma Hayat nda Toplumsal Cinsiyet Eflitli i Ödülleri da t ld ANKARA- Çelik, Bakanl n Reflat Moral Toplant Salonunda düzenlenen Çal flma Hayat nda Toplumsal Cinsiyet Eflitli i Ödül Töreninde, yapt konuflmada, adalet, hoflgörü, bar fl, sevgi ve kardefllik gibi kavramlar n slam medeniyetinin mayas oldu unu belirterek, bu yüzden sadece kad na karfl ayr mc l de il tüm yarat lanlara karfl ayr mc l reddettiklerini söyledi.kad na yap lan ayr mc l n güçlülü ün emaresi olmad n aksine zay fl n emaresi niteli inde oldu unu ifade eden Çelik, ayr mc l n "cennet analar n ayaklar alt nda"d r diyen bir inanc n mensuplar na yak flmad n dile getirdi. Kad nlar n sosyal yaflamdaki görünürlü ünün artmas yla kad na yönelik ayr mc l n ve fliddetin ortadan kalkaca - na inand klar n ifade eden Çelik, hükümet olarak kad n n toplumsal statüsünün yükselmesi ve sosyal yaflamda hak etti i yeri almas için önemli çal flmalar yapt klar n vurgulad. Çelik, çal flmalar neticesinde son 10 y lda ÖYK'dan imar plan de iflikliklerine onay ANKARA - Özellefltirme Yüksek Kurulu (ÖYK), özellefltirme kapsam ve program nda bulunan Maliye Hazinesi ve Tekel flletmeleri Genel Müdürlü ü ad na kay tl baz tafl nmazlara iliflkin naz m imar, çevre düzeni ve uygulama plan de iflikliklerini onaylad. ÖYK'n n konuya iliflkin kararlar, Resmi Gazete'de yay mland. Buna göre, Kurul, özellefltirme kapsam ve program nda bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesi ad na kay tl, Ankara'n n Gölbafl lçesi Tuluntafl Mahallesi'ndeki tafl nmaza, "geliflme konut alan, e itim tesis alan, ticaret alan, park ve yol fonksiyonu önerilmesine" iliflkin Özellefltirme daresi Baflkanl nca haz rlanan naz m imar plan de ifliklikleri ile uygulama imar plan de iflikli ini onaylad. Kocaeli'nin Bafliskele ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki tafl nmaza iliflkin "konut d fl kentsel çal flma alan ve yol yap lmas n " öngören naz m imar plan de iflikli i ve uygulama imar plan de iflikli ine de onay veren Kurul, Elaz ' n Merkez ilçesi Korucu Köyü'ndeki tafl nmaz n "tar m ve hayvanc l k ürünleri entegre tesis alan ve yol olarak ayr lmas na" yönelik çevre düzeni plan de iflikli i ile naz m imar plan ve uygulama imar plan n uygun buldu. ÖYK, Alanya'n n Karg cak Beldesi'ndeki tafl nmaza turizm tesis alan ve yol yap m n içeren çevre düzeni plan de iflikliklerini de onaylad. Özellefltirme kapsam ve program na al nan Tekel flletmeleri Genel Müdürlü ü ad na kay tl, Bal kesir'in S nd rg ilçesi Kurtulufl Mahallesi'ndeki tafl nmaz n "tar m ve hayvanc l k ürünleri entegre tesis alan haline getirilmesini" öngören mevzii imar plan de iflikli ine onay verildi. (AA) kad n iflgücünün yaklafl k 3 milyon artt n bildirerek, flöyle konufltu: "Kad nlar n ifl gücüne kat lma oran yüzde 23,3'ten yüzde 30,8'e, istihdam oran ise yüzde 20,8'den yüzde 27,1'e yükselmifltir. Bu geliflme önemli ama bunun yeterli olmad n sizlerde takdir edersiniz. Uzunca zamand r üzerinde çal flt m z ve nihayetinde geçti imiz hafta yay nlanan ulusal istihdam stratejisi önümüzdeki yol haritas olmas aç s ndan son derece önemli bir belgedir. nflallah 2023 hedefleri do rultusunda, bu strateji belgesiyle iflsizlik hedeflerini yüzde 5'e çekmeyi ve kad nlar m - z n ifl gücüne kat lma oran n yüzde 41'e ç - kartmay hedefleyen bir strateji yürürlü e girmifl bulunmaktad r." E itim ile istihdam iliflkisinin zay fl n n ifl gücü piyasas n n en kronik sorunlar ndan biri oldu unu belirten Çelik, kad nlarda e itim STANBUL- "EVTEKS Uluslararas Ev Tekstili Fuar " May s tarihleri aras nda CNR Expo'da gerçeklefltirilecek. Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve fl Adamlar Derne i (TETS AD) Baflkan Yaflar Küçükçal k, TETS AD ve CNR Uluslararas Fuarc l k ifl birli i ile gerçekleflecek fuar n tan t m dolay s yla düzenlenen bas n toplant s nda, fuarlar n ev tekstil sektörünün geliflimine ve ticaret hacmine olan büyük katk sundu unu belirterek, ev tekstili ihracat n n genel olarak istikrarl bir seyir izledi ini söyledi. Bu y l 3,8 milyar dolar civar nda ihracat beklediklerini bildiren Küçükçal k, flunlar kaydetti: "Bavul ticareti ile de yaklafl k 2-2,5 milyar dolarl k bir ihracat m z oldu unu tahmin ediyoruz. Bugün dünyan n ikinci büyük ev tekstili fuar konumunday z. Dünya çap nda yank lar uyand ran EVTEKS Fuar 'n n bu y l sektöre 1,5 milyar dolarl k ihracat deste i sa lamas n bekliyoruz. fiu anda nette 60 bin metrekarede brütte ise 160 bin metrekarede gerçekleflen fuar, 39 bini yabanc olmak üzere yaklafl k 120 bin kifli ziyaret ediyor. Ça dafl ve daha büyük bir fuar alan na kavufltu umuz zaman, liderlik iddiam z daha da güçlendirece iz. Ham madde üretimi ile birinci s rada yer alan Çin'i, Pakistan takip ediyor. Biz kendimize, iflçili ine kültürünü katan Hindistan' rakip al yoruz." Küçükçal k, ihracat n en büyük destekçisinin konsept seviyesi art kça ifl gücüne kat lma oran n n da artt na dikkati çekti. Lise alt e itim düzeyine sahip kad nlar n ifl gücüne kat lma oran n n yüzde 26,3 iken, bu oran n lise mezunlar nda yüzde 32,1'e yükseldi ini bildiren Çelik, yüksek ö renim mezunu kad nlarda ise bu oran n yüzde 72,2'ye ulaflt n kaydetti.çelik, "Bu tablo bize, öncelikli olarak k zlar m z n e itimin sorununu çözmemiz gerekti ini göstermektedir. flte bunu gören hükümetimiz ve ilgili bakanl m z 'her fleyin bafl e itim' diyerek, e itim alan ndaki birçok çal flmay gerçeklefltirdi" dedi. (AA) ma azac l oldu una de inerek, sektörün döviz kurlar nda istikrar bekledi ini dile getirdi. CNR Holding Yönetim Kurulu Baflkan Ceyda Erem de fuar n istikrar na iflaret ederek, "Fuar m z sektörün ve TETS AD' n da deste i ile rakipsiz olarak büyüyor. EVTEKS Türkiye'nin istikrar na paralel olarak büyüyor. ABD, Suudi Arabistan ve Birleflik Arap Emirlikleri ev tekstiline özel önem gösteriyor. Bu ülkelerden fuara al c lar gelecek. Geçen y l 900 marka fuar m za kat lm flt. Bu y l 1000 markaya ulaflt k. Her metrekareyi de erlendirmifl olmam za ra men firma d flar da kald " de erlendirmesinde bulundu. EVTEKS Al m Heyeti Program, Ekonomi Bakanl koordinasyonuyla May s tarihleri aral nda gerçekleflecek. Organizasyonun al m heyeti ülkelerini Almanya, ABD, Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, Ulusal Strateji belgesiyle iflsizlik hedeflerini yüzde 5'e çekmeyi ve kad nlar n ifl gücüne kat lma oran n yüzde 41'e ç kartmay hedeflediklerini bildirdi. EVTEKS Uluslararas Ev Tekstili Fuar May s ta gerçeklefltirilecek Angola, Azerbaycan, Belarus, Brezilya, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka, Fas, Fransa, Gana, Güney Kore, Hindistan, ran, spanya, sviçre, talya, Japonya, Kanada, Katar, Kenya, Libya, Meksika, Nijerya, Polonya, Portekiz, Rusya, fiili, Tanzanya ve Tunus oluflturacak. Almanya, Azerbaycan, Belarus, Çek Cumhuriyeti, Çin, Danimarka, Fransa, ran, spanya, sviçre, talya, Japonya, Polonya, Portekiz ve Rusya'dan bas n mensuplar da Uluda Tekstil hracatç Birli i organizasyonuyla heyet baz nda fuar ziyaret edecek. Ev tekstilinde 2015 lkbahar-yaz trendlerinin belirlenece i EVTEKS Fuar 'n n sektöre 1,5 milyar dolarl k ihracat hacmi yaratmas bekleniyor. Yerli ve yabanc 2 bin 500 markan n kat lmas beklenen fuarda yenilik olarak wall-art konsepti ad alt nda duvar ka tlar da sergilenecek. (AA) Bütçe Nisan da 2,7 milyar lira aç k verdi ANKARA - Merkezi Yönetim Bütçesi, nisanda 2,7 milyar lira aç k verdi. Maliye Bakanl, nisan ay na iliflkin bütçe gerçekleflmelerini aç klad. Buna göre, nisanda merkezi yönetim bütçesinin gelirleri, bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 11,7 artarak 34,1 milyar lira olurken, bütçe giderleri ise yüzde 23,1 art flla 36,8 milyar liraya yükseldi. Geçen y l nisanda 595 milyon lira fazla veren bütçe, geçen ay 2,7 milyar lira aç k verdi. 2013'ün nisan ay nda 3,7 milyar lira faiz d fl fazla verilirken, geçen ay faiz d fl fazla rakam 1,1 milyar lira oldu. Nisanda geçen y l n ayn ay na göre yüzde 7,2 art flla 25,9 milyar lira vergi geliri elde edildi. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 22,9 artarak 33 milyar lira oldu. OCAK-N SAN DÖNEMI Bu y l n ocak-nisan döneminde ise bütçe 4,2 milyar lira aç k verdi. Faizl d fl fazla rakam ise 13,6 milyar lira oldu. Y l n ilk 4 ay nda bütçe gelirleri, geçen y l n ayn dönemin göre yüzde 11 artarak 138,4 milyar liraya yükselirken, bütçe giderleri ise ayn dönemde yüzde 14,1 artarak 142,6 milyar lira oldu. lk 4 ayda yüzde 9,3 art flla 111 milyar lira vergi geliri elde edildi. Faiz hariç bütçe giderleri ise ocak-nisan döneminde yüzde 17 art flla 124,8 milyar lira olarak gerçekleflti. Nisanda genel bütçe vergi d fl di er gelirleri, geçen y l n ayn ay na göre yüzde 26,6 artarak 6 milyar 705 milyon lira olarak gerçekleflti Genel bütçe vergi d fl di er gelirleri, nisanda geçen y l n ayn ay na göre yüzde 26,6 artarak 6 milyar 705 milyon lira olarak gerçekleflti. Nisanda özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 339 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlar n gelirleri ise 167 milyon lira oldu. Maliye Bakanl, nisan ay na iliflkin bütçe gerçekleflmelerini aç klad. Buna göre, 2014 y l Merkezi Yönetim Bütçe giderleri için öngörülen 436 milyar 433 milyon lira ödenekten, geçen ay 36 milyar 789 milyon lira gider gerçeklefltirildi. Geçen ay, faiz hariç giderler için öngörülen 384 milyar 433 milyon lira ödene- in ise yüzde 8,6's kullan larak 32 milyar 951 milyon harcand. Nisanda personel giderleri, geçen y l n ayn ay na göre yüzde 14,5 artarak 9 milyar 251 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 109 milyar 969 milyon lira ödene in yüzde 8,4'ü nisanda kullan ld. (AA) Nisan da 62 milyon 829 liral k uyuflturucu ve kaçak eflya ele geçirildi ANKARA - Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlü üne ba l ekiplerin nisan ay nda yap lan operasyonlarda 62 milyon 829 bin 347 lira de erinde uyuflturucu ve kaçak eflya ele geçirdi ini bildirdi. Yaz c, yapt yaz l aç klamada, ülke genelinde yap lan operasyonlarda toplam 388 kaçakç l k olay ortaya ç kar ld n ve kaçakç l k faaliyetlerinde kullan lan toplam 197 araca el konuldu unu ifade etti. stanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlü- ü'ne ba l ekiplerce 39 kilo 200 gram esrar, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlü ü ekiplerince 12 milyon 279 bin 600 lira de erinde 163 kilo 728 gram eroin ele geçirildi ini belirten Yaz c flunlar kaydetti: "GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlü ü ekiplerince 22 ton 200 kilogram madeni ya, Bat Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlü ü ekiplerince ise ton base oil cinsi eflya, Uluda Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlü ü ekiplerince yap lan bir operasyonda ise 1 milyon 405 bin 396 metre kumafl ele geçirildi. Bakanl - m za ba l toplam 17 Bölge Müdürlü ü ekiplerince yap lan operasyonlarda, ülkeye kaçak yollarla sokulmak istenen, farkl kalemlerde ve muhtelif maddi de ere sahip, çok say da kaçak eflyaya el konuldu. Yasa d fl yollarla ülkeye girmek isteyen 57 kaçak göçme de yakaland. Ayr - ca otomobil, t r, ayakkab, çanta, cep telefonu ve aparat, sigara, hal, alkol, tütün vitamin hap gibi çok çeflitte eflyaya el konuldu." (AA)

8 8 KÜLTÜR-SANAT 19 May s 2014 Pazartesi Aylin DEM RHAN Türkiye tarihine SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN ''Yasemin Devrimi'' sahnede TRABZON - ZAFER SEL - Trabzon'da, Tunus'un El Teatro toplulu unca sahnelenen, "Yasemin Devrimi"ni anlatan "S f r Noktas " adl oyun ilgiyle izlendi. Trabzon'da, 2 May s'ta bafllayan 15. Uluslararas Karadeniz Tiyatro Festivali'ne kat lan Tunus ekibi, akflam Haluk Ongan Sahnesi'nde, Hatem Beljah ve Taoufik Jebali'nin yazd, Jebali'nin yönetmenli ini "S f r Noktas " adl oyunu sahneledi. Kareografisini Malek Sebai'nin üstlendi i oyunda, Taoufik Jebali, Raouf Ben Amor, Baligh Mekki, Naoufel Azara, Saber Oueslati, Amina Ben Doua ve Yosr Gal rol ald. Oyunda, Tunus'ta, 2010 y l - n n kas m ay nda, iflsiz oldu u için meyve sebze satan üniversite mezununun, sat fl yapt arabaya polisin el koymas ndan sonra kendini atefle vermesi ile bafllayan, ard ndan da ülkenin birçok flehrine yay lan ve "Yasemin Devrimi" olarak da adland r lan protesto gösterileri s - ras nda yaflanan baz olaylar anlat l yor. smini Tunus ile özdeflleflmifl bir çiçek olan yaseminden alan ve iflsizlik, enflasyon, kötü yaflam koflullar, ifade özgürlü ü, siyasi yozlaflman n protesto edildi i gösteriler s ras nda ölenler, yaralananlar olmufl, 23 y ld r ülkeyi yöneten Zeynel Abidin Bin Ali 14 Ocak 2011'de Tunus'tan ayr lm flt. (AA) ERZURUM - FAHRETT N GÖK - Akyüz, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye'nin farkl uygarl klara ev sahipli i yapan önemli bir ülke ve bu tarihi yap larda kullan lan inflaat tekniklerinin de birbirinden farkl oldu unu söyledi. Kültür ve Turizm Bakanl taraf ndan Kars'ta yürütülen "Kars-Ani Ören Yeri Korunmas, De erlendirilmesi ve Gelifltirilmesi" dan flma kurulu üyesi oldu unu an msatan Akyüz, inflaat mühendisi olarak yer ald - bu ve benzeri restorasyonlarda öncelikli amaçlar n n tarihi de eri tekrar aya a kald rmak oldu unu belirtti. Akyüz, projesi onaylanma aflamas nda olan baz tarihi eserlerde çökmeler yafland n vurgulayarak, flöyle devam etti: "Güçlendirme s ras ndaki as l amac m z yap n n tarihi de erini korumak öncelikle... Her bir yap y özelinde tek tek titiz bir flekilde inceleyerek ve özellikle de yap - n n zay fl klar n tam ve do ru olarak tespit etmek ve ihtiyaç halinde güçlendirmeye çal fl yoruz. Türkiye'de o kadar çok tarihi yap var ki bunlar n hangilerini güçlendirmeye, hangilerini onarmaya çal flaca z. Aç kça itiraf etmek gerekirse bunlar n baz lar n da kaybetti imiz oldu. Bütün projeleri haz rlanm flt ama yap o kadar zor durumdayd ki projenin yap l p onaylanma safhas nda yap n n bir k sm çöktü." Akyüz, Kültür ve Turizm Bakanl ile Vak flar Genel Müdürlü- ü'nün ülke içi ve ülke d fl nda tarihi eserlerin korunmas ve restorasyonu konusunda son dönemde önemli çal flmalar yürüttü ünü ifade ederek, bunun sonucunda da tarihi yap lar n tekrar aya a kalkt na dikkat çekti. Sanatç Arzu Tozlu, Roma da minyatür ve tezhip sergisi açt ROMA- Minyatür ve tezhip sanat, üç kufla temsil eden dört Türk sanatç n n eserlerinde Romal sanatseverlerle bulufltu. Türkiye'nin Vatikan Büyükelçili i himayesinde Roma'daki Kültür ve Turizm Müflavirli inde "21. yüzy lda minyatür ve tezhip" isimli sergi, aç l fl kokteyli ile kap lar n açt. Serginin aç l fl nda konuflan Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Kenan Gürsoy, sergiye gösterdikleri yo- un ilgiden dolay sanatseverlere teflekkür etti. Sanatç Arzu Tozlu da sergiyle minyatür ve tezhip sanat n talya'da tan tmay hedeflediklerini belirterek, "Sergide, nci Ayan Birol Hoca'n n eserleri art k tarihi eser olarak de- erlendiriliyor. Çünkü 1960'l y llara dayanan eserleri var. Üç kuflak olarak bu sergiyi açm fl oluyoruz. nci Hoca'n n ö rencisi olarak ben ikinci nesilim, üçüncü nesil olarak da benim ö rencilerim Hilal Arpac o lu ve Onur Hastürk'ün eserleri var" diye konufltu. talya, bu sanat n tan nmas n n kendileri aç s ndan büyük önem tafl d n dile getiren Tozlu, "Bu sanat 21. yüzy lda baflar l bir flekilde nas l temsil ederiz bunun gayreti içindeyiz. Sergide hem sanata hem de hocam za olan sayg m z, sevgimiz ve ba l l m z anlatmaktay z" ifadelerini kulland. Hayat n n son y llar n Roma'da Papa'n n mahkumu olarak geçirmek durumunda kalan Osmanl fiehzadesi Cem Sultan' n nci Ayan Birol taraf ndan 1961 y l nda yap lan minyatürü serginin en çok ilgi gören eserlerden biri oldu. (AA) SAH P ÇIKTI Orta Do u Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi Dekan Prof. Dr. U urhan Akyüz, "Tarihi yap lar n bizden sonraki kuflaklara, de erlerini korumufl flekilde aktarma konusunda çok ciddi çal flmalar var. Bu sadece Türkiye'deki tarihi yap lar de il, Türkiye topraklar d fl nda ama bir zamanlar Türk topra olan yerlerdeki bizim yap lar m z için de geçerli" dedi. "Tarihi yap lar n bizden sonraki kuflaklara, tarihi de erlerini korumufl flekilde aktarma konusunda çok ciddi çal flmalar var. Bu sadece Türkiye'deki tarihi yap lar de il, Türkiye topraklar d fl nda ama bir zamanlar Türk topra olan yerlerdeki bizim yap lar m z için de geçerli. Örne in Suriye'nin fiam kentindeki Süleymaniye Külliyesi gibi. Bilindi i gibi y - k lan Mostar Köprüsü, bir Türk inflaat firmas taraf ndan tekrar yap ld " diyen Akyüz, tarihi yap lar n korunmas konusunda Kültür ve Turizm Bakanl ile Vak flar Genel Müdürlü ü'nün çok ciddi çal flmalar yapt - n vurgulad. Akyüz, "Mostar Köprüsü'nün yap lmas na Türk hükümeti sponsor oldu. Ayn flekilde fiam'daki bir Süleymaniye Külliyesi'nin korunmas konusunda T - KA'n n ciddi deste i ile gerekenler yap ld " fleklinde konufltu. Türkiye'de gün fl görmemifl çok say da tarihi eser bulundu unu dile getiren Akyüz, "Tarihi eser dedi imiz zaman ortaya ç kar lm fl olanlara bakmam z gerekiyor ama asl nda yerin alt nda ve henüz gün fl görmemifl olanlar da var. Belki onlar n durumu daha iyi, çünkü toprakla kapal oldu u için bundan sonra hasar görmeleri çok olas de il. Bu tarihi eserlerin genel yap lar inan n birbirinden çok farkl. Çok iyi durumda olan, gerçekten çok ciddi problemleri olan ve çok acil müdahale gerektirenleri var. Bu çal flman n asl nda envanteri ç kart l p ilk acil müdahale gerektirenlerinin belirlenmesi gerekiyor" ifadelerini kulland. (AA) Güldestan zmir de yeniden sahnelenecek ZM R - zmir Devlet Opera ve Balesinin ( ZDOB), geçen y l zmir prömiyerini gerçeklefltirdi i "Güldestan" adl modern dans gösterisini, yeniden sahneleyece i bildirildi. 24 Haziran 2004'te "Dünya prömiyeri" ile stanbullu dansseverlerle buluflan "Güldestan", 22, 24 ve 26 May s'ta Elhamra Sahnesi'nde zmirli sanatseverlerin izlenimine sunulacak. ZDOB'un yaz l aç klamas na göre, Mercan Dede'nin müzi i eflli inde, Beyhan Murphy'nin kurgu ve koreografisiyle sahnelenen eserin dekor tasar m Ifl n Mumcu'ya, kostüm tasar m smail Dede'ye ait. Eserin içeri inde kullan lan Evliya Çelebi ve Orhan Pamuk metinlerini, sinema ve tiyatro oyuncusu Halit Ergenç seslendiriyor. Gösteride yer alan çad ra yans t lan Ara Güler foto raflar da oyuna destek öge olarak kullan l yor. Slavil Zdravkov Dimitrov yönetiminde ve Evin Atik rejisiyle sahnelenen operan n solo rollerini, Eylem Demirhan Duru, Evren Ifl k, Erdem Erdo an, Caner Ak n, Umut Tar k Akça, Teyfik Rodos, Sevinç Demira, Derya K rcal Gürlük, Anna Chubuchenko, Evrim Keskin, Alparslan Mater, Hasan Tafl ve Kaner Sümer paylafl yor. Destanlar n çizgisel kurguyla anlat ld n n ifade edildi i "Güldestan"da, do all kla yapayl k, gül odakl öyküyle sorgulan yor. Aspendos Uluslararas Opera ve Bale Festivali, Bodrum Uluslararas Bale Festivali, Almanya, Hollanda, Fransa, Çin, Makedonya ve Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti'nde de sahnelenen "Güldestan", Elhamra Sahnesi'ndeki temsillerinin ard ndan, 1 Haziran'da Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde dansseverlerin be enisine sunulacak. (AA) Gsm: ( ) Bir Takvimin içinden Merkezi Nevflehir-Hac bektafl da bulunan, Hac Bektafl Veli Kültür Derne inin 2014 y l duvar takvimi, de erli dostum, araflt rmac -yazar, folklor uzman, flair ve bilim adam, merkezi Ankara da bulunan Kültür Ajans n kurucusu, yöneticisi Prof. Dr.Hayrettin vgin taraf ndan bana ulaflt r ld. Takvim ilk bak flta bilinen, klasik takvimlerden biri gibi görülüyor. Ama sayfalar n çevrilmesiyle farkl l k hemen karfl m za ç k yor. lk sayfada, Devletimizin kurucusu büyük devlet adam M.Kemal Atatürk ün foto raf ve sözlerinden seçmeler yer al yor. kinci sayfada Esedullah mam-ül evliya Hazreti Ali foto raf ve sözleri, Teslim Abdal n bir fliiri, Hz. Muhammed in bir sözü dikkat çekiyor. Sonra üçüncü sayfada Hac Bektafl Veli Hazretlerinin türbesi ve aç klay c bilgiler, arkas ndan gelen sayfalarda s ras yla; K rklar Meydan foto raf fiah Hatayi imzali bir fliir,huzur-u Pir görüntüsü,üç ayr fliir,aslanl çeflme görüntüsü aç klamas ve 4 ayr fliir,bal m Sultan Türbesi görüntüsü ve aç klamas,hünkar Hac Bektafl Veli Hazretleri (13.yüzy l) foto raf ve aç klamalar bir fliir,bektafl Efendi Türbesi görüntüsü ve aç klamas iki ayr fliir,kad nc k Ana evi görüntüsü ve aç klamas,kerbela fiehid-i Ekberi Hazreti Hüseyin foto raf ve aç klamas,bir fliir,delikli Tafl/Çilehane görüntüsü ve aç klamas dikkat çekiyordu. Hac Bektafl Veli Kültür Derne inin iletiflim adresi: Çarfl içi, Welbert Cd. Hac Bektafl-Nevflehir Tlf: kinci sayfada yer alan 17. yüzy lda yaflam fl Teslim Abdal imzal dokuz ayr dörtlükten meydana gelen mam Ali Ali adl fliirden iki dörtlük aktaral m: Sefilin halinden bilen, Gözünün yafl n silen, Ça rd m yere gelen, On ki mam Ali Ali. Hasan Hüseyin in piri, Zeynelabidin in s rr, Muhammed Bak r n nuru, On ki mam Ali Ali. Hz. Ali nin sözlerinden: Verdi in sözden dönme ahdine h yanet etme, düflman n bile olsa aldatma. Her derdin bir ilac vard r ama ahlak bozuklu unun ilac yoktur. Söz söyleyenlerden olmazsan, dinleyenlerden ol. nsan n kaderi azmetti i fleyden bilinir. H rsl y, h rs öldürür. Mersin Müzik Festivali, 24 May s - 7 Haziran aras nda yap lacak MERS N - Mersin Uluslararas Müzik Festivali, yerli ve yabanc 251 sanatç n n kat l m yla 24 May s - 7 Haziran aras nda sanatseverlerle buluflacak. Festival Sanat Dan flman Remzi Buharal, Hilton- Sa Otel'de düzenlenen tan t m toplant s nda, festivalin bu y l "Mersin Ses Veriyor" slogan yla gerçeklefltirilece ini söyledi. Buharal, sanatseverleri iki hafta boyunca müzi e doyurmay hedeflediklerini belirterek, festivalin, I Musici Di Roma Orkestras 'n n 24 May s'ta verece i konserle bafllayaca n kaydetti. Festivalde, yerli ve yabanc 251 sanatç n n sahne alaca n vurgulayan Buharal, flunlar kaydetti: "Festivalde, Irak as ll srail vatandafl Yair Dalal, keman sanatç s Cihat Aflk n ve perküsyon ustas Erez Mounk ile konser verecek. Bunun yan s ra Gülsin Onay, Bülent Ortaçgil, Charlie Siem, Çukurova Devlet Senfoni Orkestras, Buika ve Christina Sandsengen sahne alacak. Festivalimizin kapan fl konserini ise 7 Haziran'da Cumhurbaflkanl - Senfoni Orkestras verecek." Mersin Büyükflehir Belediye Baflkan Burhanettin Kocamaz da festivalin, kentin uluslararas tan t m aç s ndan önemli f rsat oldu unu belirterek, "Festival, Mersin'in dünyaya aç lan pencerelerinden biridir ve turizm sektörü aç s ndan tan t m imkan sunmaktad r. Festival, bu çerçevede planlan rsa ilimizin sanat hayat na katk sa layacak" diye konufltu. (AA)

9 BULMACA 19 May s 2014 Pazartesi 9 *Kavgac olufllar : Tatar ve Mo ol ecdad ndan tevarüs ettikleri bu sert, y rt c ruhu ehlilefltirmek için e itim çok az bir ilerleme kaydedebilmifltir. Cami önünde topland klar n gördü ümüz zaman ufak bir tahrik neticesi arslanlar ve kaplanlar üstünüze at lacakm fl gibi bir ürkme duyars n z. (s.24) *Hristiyanl k karfl s ndaki tav rlar : Türklerin H ristiyan dininden nefret ettiklerini zannetmek büyük bir hata olur. Bilâkis ona hörmet ederler. Onlardan, H ristiyan olarak de il, Ermeni, Bulgar ve Rus diye nefret ederler. Hiç bir memlekette Türkiye'de oldu u gibi ayr inançtan kimselere yüksek mevkilere gelme flans tan nmam flt r. Burada yaln z bakanlar aras nda de il, devletin mühim s rlar n n tevdi edildi i sefirler aras nda bile H ristiyanlara rastlan r. Bir adam n vuruldu u zaman Bulgar diye mi yoksa H ristiyan diye mi öldürüldü ü fark edilmez. Maamafih gördü üm ve anlad m kadar bu nefretin menba dinden ziyade milliyete dayan yor. (s.24) *Avrupa medeniyeti karfl s ndaki tav rlar : Avrupa medeniyeti ile yak n temasta olan Türkler, bir raddeye kadar hayranl k duyduklar bu hayattan kalben nefret etmekteler. Buna ra men, bilhassa üst tabakalarda Avrupa medeniyetinin tesiri çok aç k bir flekilde görülmektedir. Ve iyi tahsil görmüfl kültürlü bir Türkün arkadafll ndan daha cazip bir fley tasavvur edilemez. Yaln z unutmamak lâz m ki Türkler rk olarak Avrupaileflmemifllerdir ve korkar m hiç bir zaman da bu gerçekleflmeyecektir. (s.25) Bedenen ve ruhen kuvvetli ve ayn zamanda çok zarif olan bu rk do ufltan sert tabiatl d r. Baflka milletlerden kad nlarla evlenme neticesi bugün yetiflen yeni nesil çok daha yumuflak ve mutedil olmakla beraber gene de Avrupa'da kendilerini evlerinde gibi mesut ve rahat hissetmemektedirler. (s.25) *Din ve geleneklerine ba l l klar : Seyyahlara göre TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin MRS. MAX MÜLLER N STANBUL MEKTUPLARI ADLI K TABINDA STANBUL ALGISI-8 Türkler, din ve geleneklerine ba l bir millettir. badetlerine düflkündürler. Bu durumu flöyle anlat rlar: Müslümanlar flüphesiz dinlerine, âdet ve ananelerine son derece ba l d rlar. Ananeleri onlar için Kur'an kadar mukaddestir. Ve günlük hayatlar n tanzim ederken daima onlar göz önünde bulundururlar. Türkler dindar, muhafazakâr hattâ baz hususlarda dar fikirli, bât l inançlar olan insanlard r. Her türlü felsefî düflünceye karfl d rlar. Vak a Sufilerin mistisizmi bu insanlar n aras na da nüfuz etmifl ise de, umumiyetle yeni fikirlere karfl d rlar. ran'da müsamaha ile bak lan birçok fley Türkiye'de katiyetle kabul edilmez. Türklerin nas l içten bir samimiyetle dinî vazifelerini yerine getirdiklerini görmek büyük bir zevk. S k s k sokaklarda, çarfl larda halk n asker, hammal veya dilenci olsun nas l diz çöküp secdeye var p dua ettiklerini görebilirsiniz. Her gün camiler ekseriyeti erkek olan genç, ihtiyar büyük bir kalabal kla dolar ve namazlar n k lan bu insanlar sükûnetle tekrar gündelik ifllerine dönerler. Hiç bir fley gösterifl için yap lmaz; ve hiç bir fley bu müminleri namaz k larken rahats z edemez. Cuma günleri camiler a zlar na kadar doludur. Bunlar huzur içinde dua ederler, okunan Kur'an' ve verilen va zlar dinlerler. Ayasofya'da imam n mihraba ç kmas, k l c na abanmas ve omuzlar üstünde p r ldayan k l c ile vaaz vermesi, kalbimizde ne gibi hisler uyand r rsa uyand rs n, görmeye de er. (s.54) (Devam Edecek) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast....: ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Recep Bilginer in bir yap t. 2. Müslüman inan fl na göre, k yamet günü bütün ölülerin toplanacaklar yer. Lisan. 3. Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuflu. Bir alet veya tafl t n hareket etmesini sa layan mekanizmas. 4. Kalori. Boynuzunun biri k r k hayvan. 5. Küçük yap örne i. 6. Kalsiyumun simgesi. Vilayet. ç Anadolu da bir göl. 7. K s rl k, verimsizlik. Kalça kemi i. 8. Güney Amerika n n yüksek bölgelerinde yaflayan bir yük hayvan. Korkak, çekingen. 9. Seciye, karakter. Akla ve gerçe e ayk r. 10. Harmani. Nazi Hücum K tas n n k saltmas. 11. Güven, güvence. Afrika da bir ülke. 12. Kendini be enmifl, sevimsiz. 13. Yard m istendi ini anlatan bir ünlem. ki sert cismi birbirine ba lamaya yarayan metal parça. 14. Arzu, istek. Cehennem. 15. Tembellik. 16. Utanma, utanç duyma. Yat liman. 17. Güzel sanat. Düzenli iflleyen. 18. On alt taflla oynanan bir zekâ oyunu. Yabani hayvan bar na. Kiloamperin simgesi. 19. Bir renk. Tecrübe etmek, s namak. 20. Miras. Habefl soylusu. Yukar dan afla ya: 1. U ur Mumcu nun bir kitab. Nezir. 2. Do u Anadolu da bir rmak. Kiraya verilerek gelir getiren mülkler. Bir nota. ri taneli bezelye. 3. Yükselti. Tarihte gariplikleriyle ünlü bir kavim. 4. Sahip, iye, malik. Ünlü Osmanl tarihçisi. nam, vedia. Taya. 5. Ad, unvan, san. Güreflte bir oyun. Pirinç ve flekerkam fl ndan elde edilen bir tür rak. Oyunda kazan lan her parti. Kasaplarda sat lan kesilmifl hayvan. 6. Elçilik uzman. Türkiye Bilimsel Araflt rma Kurumunun k saltmas. Ama, fakat. 7. Ya l, mayal ya da mayas z hamurla yap lan ve külde piflirilen bir tür çörek. Evcil bir geyik türü. Hayvan hastal klar hekimi. 8. K r yaflam içinde aflk konusunu iflleyen k sa fliir. Bir spor dal. Ba naz, mutaass p. Arapçada su. 9. Tekrarlama. Put, fetifl. Jimnastik ayakkab s. 10. Eleme arac. Sarkaç, pandül. Bir sinir hastal, sara. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

10 10 19 May s 2014 Pazartesi - SAGLIK Burcu KER M Bel A r n z Sorgulay n STANBUL - Türkiye Romatoloji Derne ince, ankilozan spondilit (AS) hastal n n erken dönemdeki en önemli bulgusu olan inflamatuvar bel a r s konusunda fark ndal art rmak amac yla Bel A r n z Sorgulay n kampanyas bafllat ld. Türkiye Romatoloji Derne i Baflkan Prof. Dr. hsan Ertenli, yapt yaz l aç klamada, AS hastal n n, fiziksel ve psikolojik sorunlarla toplumsal yükü ve maliyeti fazla olan ancak engellenebilen bir sa l k sorunu oldu unu belirtti, Ertenli, kampanyayla hastal kla ilgili toplumsal bilinç oluflturmay hedeflediklerini kaydetti. Hastalar n mümkün oldu unca erken dönemde do ru tedaviye ulaflarak sa l kl bir yaflam sürmesinin öncelikli amaçlar aras nda yer ald n ifade eden Ertenli, flöyle devam etti: nflamatuvar bel a r s, aralar nda AS nin de bulundu u önemli baz romatizmal hastal klar n erken dönemdeki en önemli bulgusudur. Kampanyayla inflamatuvar bel a r s olan hastalar n en k sa sürede romatoloji uzman na baflvurarak uygun tan ve tedaviye ulaflmas n sa lamay amaçl yoruz. 40 yafl öncesinde bafllayan, 3 aydan daha uzun süre devam eden, aniden de il yavafl yavafl bafllayan, sabahlar yataktan kalkmay zorlaflt ran, istirahatle geçmeyip hareket etmekle azalan bu a r y yaflayan kiflilerde AS olma olas l bulunmaktad r. Bu romatizmal hastal klar erken teflhis edildi inde kontrol alt na al nabilmekte, böylece hastalar n yaflamlar na a r s z ve hareket k s tl l olmadan devam etmeleri sa lanabilmektedir. Ertenli, AS nin en çok bel f t yla kar flt r ld n ve her 3 hastadan birine bel f t tan s konuldu unu vurgulad. Çal flma hayat na ara verilmesine dahi yol açan AS a r s n n istirahat halinde artt na, aktiviteyle de azald na dikkati çeken Ertenli, her 100 AS li hastan n 7 sinin öyküsünde bel f t ameliyat na rastland n kaydetti. Kampanyayla ilgili ayr nt l bilgiye adresinden ulafl labilir. (AA) Ast ma karfl bilinç art yor KOCAEL - KAD R YILDIZ - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Gö üs Hastal klar Anabilim Dal Baflkan Prof. Dr. Füsun Y ld z, ast ma karfl fark ndal k art nca hastalar n semptomlar hissettikleri anda hekime baflvurduklar n belirterek, buna ba l tan alma oranlar n n da yükseldi ini söyledi. Y ld z, AA muhabirine yapt aç klamada, ast m n, solunum yollar n n kronik hastal klar ndan biri oldu unu belirterek, tan konulduktan sonra rahats zl n yaflam boyu devam etti ini anlatt. Ast m n ataklar halinde seyretti ine dikkati çeken Y ld z, hastalar n nefes darl, h r lt l solunum, gö üste bask hissi ve öksürük flikayetleriyle hekime baflvurdu unu kaydetti. Y ld z, ilk dönemlerde hastal k semptomlar n n kendili inden geçebildi ini, ilerleyen dönemlerde hastaneye baflvurulmas gerekti ini dile getirerek, Türkiye de çocuklarda ve eriflkinlerde görülme s kl farkl l k göstermektedir. Dünyada da ülkeden ülkeye farkl l k göstermektedir. Dünyada 300 milyon ast ml var. Türkiye de de yaklafl k 4 milyon. Yetiflkinlerde yüzde 5-7, çocuklarda ise yüzde görüldü ünü tahmin ediyoruz. Bölgeler aras nda görülme farkl l klar da olmaktad r çünkü ast ma neden olan çok de iflik faktörler var. Çevresel faktörler de buna katk sa l yor fleklinde konufltu. KRON K HASTALIKLARLA LG L FARKINDALI IMIZ ARTIYOR Türkiye de ast m görülme s kl n n Avrupa ülkeleriyle benzerlik gösterdi ini vurgulayan Y ld z, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde ise oran n yüzde lerde oldu unu dile getirdi. Ast ma karfl fark ndal k art nca hastalar, semptomlar hissettikleri anda hekime baflvuruyor ve buna ba l tan alma oranlar da art yor diyen Y ld z, Özellikle son çal flmalar bunda çok önemli yer tutuyor. Dünyada ve Türkiye de may s n ilk haftas Dünya Ast m Günü olarak gündeme geliyor. Bütün sene devam eden fark ndal k çal flmalar yap l yor. Bunun için Türk Toraks Derne i ciddi çal flmalar yap l yor. Derne in Sa l k Bakanl yla paydafl oldu u Kronik Hastal klar Kontrol Program Projesi var. Bu kapsamda etkinlikler yap l yor ifadesini kulland. Her ast m n alerjik olmad na iflaret eden Y ld z, hastal tetikleyici birden fazla faktör bulundu unu söyledi. HASTALI IN EN ÖNEML KONUSU E T MD R Y ld z, ilkbaharda baz hastalar n problem yaflad n anlatarak, alerjik nezle ve ast m n baharda mevsimsel duyarl l olanlarda yüksek oranda görüldü ünü vurgulad. Hasta tan s n ve yeterli e itimi alm fl kifliler, zaten bu dönemden önce ilaç kullanarak semptomlar n hafif geçmesini sa l yor diyen Y ld z, sözlerini flöyle tamamlad : Bu da birçok aç dan hem hastaya hem de hekime olumlu katk sa l yor. Dernekler etkin çal fl yor. Hastal n en önemli konusu e itimdir. E itim, hastan n kendisini bilmesi, hastal n tetikleyen faktörlerden uzak durmas, tedavide kullanaca yöntemleri bilmesi demektir. Hastan za bunlar ö rettiyseniz tedavinin zaten yar s n halletmiflsiniz demektir. Ast m, kontrol alt na al nabilen bir hastal kt r. Hasta bilinçlenmiflse, hekimin söyledi i yöntemle ilaçlar kullan l yorsa asl nda tedavinin ço u halledilmifl demektir. Bu hastalar daha az ata a giriyor, buna ba l hastane baflvurular azal yor. Ekonomik maliyet azal yor, hepsi birbirine ba l. Yaflam kalitesi yüksek, sa l k harcamalar n n azald ülkeler ve mutlu insanlar ortaya ç k yor. (AA) T bbi cihazlar ruhsatl yerler satabilecek ANKARA - T bbi cihaz sat fl yerlerinde çal flacak yönetici ve personelin özellikleri, reklam ve tan t mla ilgili hususlar belirli kurallara ba land. Mevcut çal flanlar n haklar korundu ancak bundan sonraki süreçte sadece bellli e itimleri alanlar n t bbi cihaz alan nda çal flmas sa land. T bbi Cihaz Sat fl, Reklam ve Tan t m Yönetmeli i, bugünkü Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girdi. Yönetmelikle bugüne kadar herhangi bir kurala ba lanmayan t bbi cihaz sat fl yapanlar n e itimi, reklam ve tan t mla ilgili hususlara düzenleme getirildi. Sorumlu müdür, sat fl ve tan t m eleman, klinik destek eleman gibi sat fl merkezlerinde çal flacak kritik personelin özellikleri, e itim durumu, sat fl yerlerinin fiziksel özellikleri, t bbi cihazlar n hangi koflullarda depolanaca, reklam ve tan t mlar n çerçevesi, bilimsel e itsel faaliyetlerin temel ilkeleri belirlendi. Düzenlemeyle t bbi cihaz satan müessesenin sorumlu müdürü, sat fl ve tan t m elemanlar olacak, bu görevleri ancak belirli e itimleri alan kifliler yapabilecek. Haklar korunacak mevcut çal flanlar da müfredat n Bakanl n belirledi i e itimlerden geçecek. Yap lan düzenlemeyle t bbi cihaz sat fl yerlerinin de eczaneler gibi denetlenmesi mümkün hale geldi ve herhangi bir s k nt da idari yapt r m uygulanmas çok daha kolaylaflt. Bu iflletmelerin Sa l k Bakanl Türkiye laç ve T bbi Cihaz Kurumunca ruhsatland r lmas halinde ANKARA - LKAY GÜDER - Sa l k Sen Genel Baflkan Metin Memifl, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n sa l k çal flanlar n n y pranma pay na iliflkin aç klamas yla ilgili, Zaman zaman fliddete u rayan, tükenmifllik boyutlar n n artt bir meslek grubu olarak y pranma pay, gerçekten bütün sa l k çal flanlar n çok olumlu flekilde etkileyecektir dedi. Memifl, AA muhabirine yapt aç klamada, sa l k çal flanlar na y pranma pay verilmesi için çok uzun bir süredir mücadele içinde olduklar n söyledi. Sa l kta dönüflüm sürecinin bafllad günden bugüne kadar sektör çal flanlar n n ifl yükünün fazlas yla artt n belirten Memifl, toplu sözleflme masas nda ve Kamu Personeli Dan flma Kurulun da da görüflülen bir sürecin oldu unu dile getirdi. Memifl, bugüne kadar somut bir ad m at lamad n vurgulayarak, Say n Baflbakan m zdan bu konuyu talep ettik. Talebimizi iletirken de bir örnek söyledik. Mesela bir kaza yerine sa l k ekibi, polis, jandarma, itfaiye ve gazeteci gidiyor. Hepsinin y pranma pay var ama sa l k çal flanlar n n y pranma eczaneler ve optisyenlik müesseselerinde oldu u gibi Sosyal Güvenlik Kurumu ile t bbi cihaz sat fl merkezleri do rudan sözleflme yapabilecek. Söz konusu iflletmeler düzenli denetlenerek t bbi cihazlar n hastalara ve kullan c lara güvenli ulaflmas sa lanacak. Yönetmelikle bir hastal n tan s, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi, yaralanma veya sakatl n tan s, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi veya ma duriyetin giderilmesi, anatomik veya fizyolojik bir ifllevin araflt r lmas, de ifltirilmesi veya yerine baflka bir fley konulmas, do um kontrolü veya sadece ilaç uygulamak amac yla imal edilen, tek bafl na veya bir baflka cihazla kullan labilen her türlü araç, alet, cihaz, aksesuarlar n tan t m ve reklam yla ilgili düzenlemeye gidildi. Sa l k personelinin kullan m n veya uygulamas n gerektiren t bbi cihazlar n reklam n n yap lmas n n, hasta ve kullan c güvenli i aç s ndan risk teflkil etti i göz önüne al narak, geri ödeme kapsam nda olmayan, bireysel kullan ma yönelik t bbi cihazlar n reklam na izin verildi. Yönetmeli in yürürlü e girmesiyle sa l kç lar taraf ndan kullan lmas veya uygulanmas gerekenlerle geri ödeme kapsam ndakilerin, internet dahil halka aç k yay n yap lan her türlü medya ve iletiflim ortam nda program, film, dizi film, haber ve benzeri yollarla do rudan veya dolayl reklam yap lamayacak. Bakanl n veya kurumun izniyle yap lan ve sa l k meslek mensuplar na cihaz n pazara arz edildi ini duyuran gazete/dergi ilanlar yla sat fl merkezlerinin resmi web sitelerinde yapt klar cihaz bilgilendirmeleri reklam kapsam nda de erlendirilmeyecek. Sa l kç lar taraf ndan kullan lmas veya uygulanmas gerekenlerle geri ödeme kapsam ndakiler hariç di er t bbi cihazlar n reklam yap labilecek. Reklamlarda Bakanl n ve ba l kurulufllar n n ad, cihaz n araflt rmas na kat lan sa l k kurum, kurulufl veya kiflilerinin adlar izinsiz kullan lamayacak. Hastaya, kullan c ya ve çevre sa l na zarar verebilecek ve güvenli ini tehdit edebilecek reklam yap lamayacak. Cihazlar n çekilifl, flans oyunlar arac l yla reklam olamayacak. Haks z rekabete yol açacak veya kullan c n n ç karlar na zarar verecek nitelikte ya da gerçe e ayk r, yan lt c, abart l ya da do rulu u kan tlanmam fl bilgilerle reklam yap lamayacak. (AA) YIPRANMA PAYI, sa l k çal flanlar n olumlu etkileyecek pay yok. Fakat 7/24 saat hizmet veren, çal flanlar n n yüzde 60 ndan fazlas n n kad n olmas ve yo un ifl yükü nedeniyle sa l k çal flanlar n n da y pranma pay almas gerekir diye talepte bulunmufltuk ifadesini kulland. Baflbakan Erdo an n sa l k çal flanlar n n y pranma pay na iliflkin 5 y l hizmeti olan n bir y l y pranma pay olacak ifadesini hat rlatan Memifl, Say n Baflbakan, bu konuda çal flma yapt raca n ve sa l k çal flanlar n n da gerçekten y pranma pay n hakettiklerini belirtti. Bu, sa l k çal flanlar için çok önemli bir geliflme ve müjde. Zaman zaman fliddete u rayan, tükenmifllik boyutlar n n artt bir meslek grubu olarak y pranma pay, gerçekten bütün sa l k çal flanlar n çok olumlu flekilde etkileyecektir. Baflbakan n bu konuda çal flanlara müjde vermesi Hemflireler Haftas nda alm fl oldu umuz en önemli müjde bu oldu de erlendirmesinde bulundu. Memifl, y pranma pay yla ilgili Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ile Sa l k Bakanl ndan konunun takipçisi olacaklar n kaydetti. (AA)

11 DIS DÜNYA Yücel TANOL Türkiye den AB ye yasa d fl geçifllerde düflüfl sürüyor BRÜKSEL - Avrupa Birli i nin (AB) d fl s n rlar n n kontrolünden sorumlu birimi Frontex, birlik ülkelerine yasa d fl yollardan girifl yapmaya çal flan üçüncü ülke vatandafllar n n say s nda sert art fl yafland n belirtirken, ayn kurum taraf ndan haz rlanan y ll k de erlendirme raporu, Türkiye üzerinden geçifllerde düflüfl e iliminin sürdü ünü gösteriyor. Frontex taraf ndan haz rlanan Y ll k Risk Analizi 2014 bafll kl raporda, 2012 de 72 bin 500 yasa d fl geçifl tespit edilirken, 2013 te bu say n n yüzde 48 lik bir art flla 107 bine ulaflt belirtiliyor. Yasa d fl geçifl yapmaya çal flanlarda Suriyelilerin say s ndaki art fla dikkat çekilen belgede, Türkiye den geçiflleri de kapsayan Do u Akdeniz yolu ba lant l geçifllerde düflüflün sürdü üne vurgu yap l yor. Raporda, 2011 de bu yolu kullanarak AB ülkelerine yasa d fl yollardan girmeye çal flan 57 bin 25 kifli tespit edildi i, bu say n n 2012 de 37 bin 214 e, 2013 te de 24 bin 799 a düfltü ü vurgulan yor. Frontex, bu düflüflü büyük ölçüde son y llarda Yunanistan n s n r kontrolünü güçlendirmesine ve devriyeleri art rmas na ba l yor. Belgede, Türk-Yunan s n r nda Boko Haram örgütü, slam temsil etmiyor al nan önlemlerin geçifl denemelerini Ege Denizi ve Türk-Bulgar s n r na kayd rd kaydediliyor. AB s n rlar ndan geri çevrilen ve birlik ülkelerine girifl izni verilmeyen ülke vatandafllar s ralamas nda Rusya, Ukrayna ve Arnavutluk ilk s ray olufltururken 2999 ret ile Türkiye dokuzuncu s rada yer al yor. AB nin girifl izni vermedi i üçüncü ülke vatandafllar n n toplam say s ise 128 bin 902 olarak tespit edildi. Geri çevrilme oran giderek düflen Türk vatandafllar n n, AB ye girifline izin verilmemesinin en önemli nedenlerini geçerli vize 19 May s 2014 Pazartesi 11 ve oturum iznine sahip olunmamas, seyahatin gerekçesine uygun belge bulundurulmamas ve geçerli seyahat belgesine sahip olunmamas oluflturuyor. Frontex raporunda yer alan dikkat çekici bir baflka unsur ise üçüncü ülkelerden AB ye hava yoluyla yap lan girifllerde ilk iki s rada Türk havalimanlar ndan yap lan ç k fllar n yer almas e yönelik Frontex s ralamas nda stanbul Atatürk Havaliman, 6,06 milyon kifliyle ilk s rada yer al rken 5,7 milyon kifliyle Antalya Havaliman ikinci s rada yer al yor. Bu iki havaliman n Dubai, New York ve Tel Aviv izliyor. (AA) Orta Afrika da camilerin ço u y k ld Nijerya Müslüman Yard mlaflma Cemaati Genel Sekreteri Davud mran Melasan, Boko Haram örgütünün slam ve Müslümanlar temsil etmedi ini, örgütün en büyük destekçisinin Hristiyan emekli general Jeremiah Useni oldu unu ileri sürdü. neden teslim olmufl Muhammed Yusuf u öldürdü? Yoksa elinde bulunan bilgileri aç klamas ndan m korktular? Muhammed Yusuf un babas n n da baz rivayetlere göre Matsina isimli marjinal bir örgüte mensubiyetinin bulundu unu ve bu örgütün liderinin Muhammed Merva ismini tafl yan bir Hristiyan oldu unu öne süren Melasan, flunlar belirtti: Bu örgüt de yetmiflli ve seksenli y llarda binlerce Müslüman n kan n döktü. Sözüm ona slam fleriat n tatbik etmek istiyordu ancak daha sonra Kur an okumay bilen ve baz islami bilgilere birçok aktivist takip alt na al nd ya da tutukland ifadelerine yer verdi. BOKO HARAM IN filed SUÇLARDAN K MLER ST FADE ED YOR? Boko Haram dan en büyük darbeyi Müslümanlar yemifltir; çocuklar n, köylerini, mescidlerini, okullar n kaybettiler. Nijerya Cumhurbaflkan n n 3 May s ta yapt aç klamaya göre de bu örgüt slami bir kimli e sahip de ildir diyen Melasan, Boko Haram n kuruluflundan bu yana gerçeklefltirdi i eylemlerden istifade edenleri flöyle s ralad : - Siyasi hatalar n, yolsuzluklar n ve ANKARA - Türkiye nin Çad Büyükelçisi Ahmet Kavas, Antibalaka grubunun Orta Afrika Cumhuriyeti nde (OAC) amac n n ezan sesini kesmek oldu unu söyleyerek, Camilerin ço u y k ld, y k lmayanlar ise bar olarak kullan l yor dedi. Kavas, Stratejik Düflünce Enstitüsü (SDE) taraf ndan düzenlenen Orta Afrika Cumhuriyeti nde Neler Oluyor? konulu panelde yapt konuflmada, özellikle 2012 de ülkedeki uranyum, linyit, alt n gibi maden yataklar n n Güney Afrika n n ilgi alan na girdi ini belirtti. Fransa n n bu durumdan rahats zl k duydu unu anlatan Kavas, eski OAC Devlet Baflkan François Bozize nin iktidardan gitmesinin Fransa n n en büyük talebi oldu unu söyledi. Kavas, zaman içinde yerel dilde ittifak anlam na gelen Seleka denilen direnifl hareketinin ortaya ç kt n ve bunlar n içinde Müslüman, Hristiyan ve Animist gibi unsurlar n bulundu unu kaydetti. Özellikle Müslümanlar n iktidar ele geçirmesi ve yaklafl k yüz y ld r haklar yenmesi dolas yla biraz daha a rl k kazand n ifade eden Kavas, görüfltü ü Müslüman grup liderlerinin kesinlikle geçmiflte iktidar elinde bulunduran Hristiyan gruplardan intikam al naca yönünde bir söylem gelifltirmedi ine dikkati çekti. (AA) BULMACANIN ÇÖZÜMÜ STANBUL - slamion.com sitesinde, 234 k z ö renciyi kaç rarak dünya gündemine oturan Boko Haram örgütünün iç yüzünü ve süreçle alakal önemli bilgiler içeren bir yaz kaleme alan Melasan, Boko Haram örgütünün slami bir yap ym fl gibi ele al nmas na tepki göstererek, fiüphesiz Boko Haram örgütü slam ve Müslümanlar temsil etmiyor, bilakis biz bu örgütü, komplocu mihraklar n elinde, kuzey bölgesini siyasi, iktisadi ve güvenlik aç s ndan zay flatarak Nijerya n n birli ini bozmak için kullan lan bir kukla olarak görüyoruz görüflüne yer verdi. N JERYA POL S, BU ÖRGÜT ADI ALTINDA EYLEM YAPAN B R GRUP HR ST YAN YAKALDI stihbarat örgütlerinin Boko Haram örgütünü kullanarak eylemler yapt na de inen Melasan, flöyle devam etti: Nijerya polisi, bu örgüt ad alt nda eylem yapan bir grup Hristiyan yakalad. Ayr ca elindeki s rlar paylaflmas n diye öldürülen Boko Haram n kurucusu Muhammed Yusuf u savunan ve yurt d fl ndan istihbarat servislerine çal flan Hristiyan emekli General Jeremiah Useni nin de yine bu örgütün en büyük destekçisi oldu unu iddia ediyor, meydan okuyoruz. fiu soruyu da sorduk; Polis Almanya, Kosova daki askeri birli inin görev süresini uzatacak BERL N - Alman hükümetinin, Kosova, Lübnan ve Mali deki askeri birliklerinin görev süresini uzatma karar ald ancak nihai karar Federal Meclis in verece i bildirildi. Almanya Hükümet Sözcü Yard mc s Christane Wirtz, Federal Bas n Merkezi nde düzenlenen bas n toplant s nda, bugünkü Bakanlar Kurulu Toplant s nda Alman ordusunun Kosova, Lübnan ve Mali de görev yapan birliklerinin görev süresinin uzat lmas karar n n al nd n söyledi. Ancak nihai karar Federal Meclis in verece ini ifade eden Wirtz, Kosova ile S rbistan aras nda 2013 y l nda iliflkileri normallefltirme yönünde var lan anlaflman n bölgede gerilimi düflürdü ünü belirterek, Genel olarak Kosova Cumhuriyeti nde durumun sakin ve istikrarl oldu unu söyleyebiliriz. Ancak S rplar n a rl kta oldu u ülkenin kuzeyinde ihtilaf ç kma potansiyeli yüksek olmaya devam ediyor. (AA) sahip örgüt liderinin d fl güçlerce kuzeydeki slami uyan fl engellemek ve lekelemek için kullan lan bir Hristiyan oldu u ortaya ç km flt. Melasan, Boko Haram n da Matsina örgütü gibi Nijerya da slami bir diriliflin bafllad, di er bölgelerden de bu yönde taleplerin artt, hükümet ve di er baz cemiyetlerin Arap ülkelerinden fler i uygulamalar hakk nda destek istedi i bir dönemde ortaya ç kt n ve örgütün tüm bu geliflmeleri olumsuz etkiledi ini kaydederek, Bu dönemde, e itim çal flmalar ve hay r iflleri durdu, yüzlerce okul ve slami cemiyetler kapat ld, hay r müesseselerinin çal flmalar na son verildi, yard m kurulufllar ülkeden kovuldu. Tüm bu geliflmelerin yan s ra Müslüman h rs zl klar n örtmek. Bölücü kötü niyetlerini gerçeklefltirmek için muhaliflerine karfl Bat n n ve Siyonistlerin deste ine ihtiyaç duyan Cumhurbaflkan Goodluck Jonathan. - Nijerya daki enerji kaynaklar nda ve güvenlik projelerinde baflta ABD, ngiltere ve srail gibi ç kar sahibi olan ülkeler. - Geçen ay 500 genci askeri e itim için srail e gönderen silahl Hristiyan örgütler. - Müslüman hay r cemiyetlerini kovdurup misyoner kurulufllar ülkeye getirten, Güneydeki Büyük kiliseler ve Hristiyanlar n Federal yönetimin bafl nda yer almaya devam etmesinin isteyen Hristiyan kitle. M s r da, farkl siyasi gruplar, cumhurbaflkanl seçimlerini boykot karar ald KAH RE - M s r da farkl siyasi gruplar, May s tarihlerinde yap lacak cumhurbaflkanl seçimlerini boykot karar ald. Abdulmunim Ebu l Futuh un baflkanl n yürüttü ü Güçlü M s r Partisi ve 25 Ocak Devrimi nin önemli aktörlerinden 6 Nisan Hareketi cumhurbaflkanl seçimlerini boykot edeceklerini aç klad. Güçlü M s r Partisi Sözcüsü Ahmed mam AA ya yapt aç klamada, partinin cumhurbaflkanl seçimlerinde aday göstermeme karar na destek olarak, üyelerin görüflleri al nd ktan sonra seçimleri boykot karar al nd n bildirdi. mam, boykot karar almalar n n nedeninin, partisinin aday göstermeme karar n n ard ndan, ülkede siyasi duruma yönelik hiçbir fleyin de iflmemesi oldu unu belirtti. Boykot karar alan bir di er siyasi grup ise 25 Ocak Devrimi nin önemli aktörlerinden 6 Nisan Hareketi oldu. (AA) S A R I N A C Y E A R A S A T D L K A K M A K N E I S I N E L E K N M A K E T L C A L E B E R A K A M E T O M A L A M A Ü R K E K I R A A B E S K P E L E R N S A T M A T F A S Y K A K A V A N A M A N K E N E T D L E K T A M U E A T A L E T T A R M A R N A A R D A K K R D A M A N K A A K D E N E M E K K A L I T R A S

12

13 TURIZM Sevgi ACAR 19 May s 2014 Pazartesi 13 TÜRK MUTFA I yurt d fl na görücüye ç kacak Laodikya'da bin 520 y ll k sütunlar gün fl yla bulufluyor Türk mutfa n temsil eden büyük markalar n oluflturdu u Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler Derne i (TÜRES), ilgili bakanl klar n yard m yla yurt d fl nda açacaklar restoranlar sayesinde, cumhuriyetin 100. y l nda hedeflenen 500 milyar dolarl k ihracat n en az yüzde 10'unu karfl lamak için çal flmalara bafllad. STANBUL - U UR ASLANHAN - Derne- in Yönetim Kurulu Baflkan Ali Tatl dil, AA muhabirine yapt aç klamada, 2004'te sektör temsilcilerinin biraraya gelerek kurdu u TÜ- RES'in, stanbul'dan Türkiye'ye yay lma politikas na girdi ini, di er illerde aç lacak flubelerin haz r oldu unu söyledi. TÜRES'in, Türk mutfa n n ünlü markalar - n n da aralar nda yer ald 215 üyeye sahip oldu unu anlatan Tatl dil, "Baz üyelerimiz dünya markas olma yolunda ilerliyor. Türk mutfa n temsil eden büyük bir ço unluk flu anda bizim derne in çat s alt nda toplanm fl durumda. Derne imizin kurulufl amaçlar ndan biri Türk mutfa- n dünyaya tan tmak, dünyada bilinir hale getirmek, Türk mutfa yla ilgili çal flmalar yapmak" dedi. Cumhuriyetin 100. y l nda 500 milyar dolarl k ihracat hedefine, sektör temsilcileri olarak katk sunmak için istiflarelerde bulunduklar n ifade eden Tatl dil, bu görüflmeler sonucunda baz kararlar ald klar n bildirdi. Ali Tatl dil, 2023'e az bir süre kald n belirterek, "K sa ve orta vadede 500 milyar dolar hedefine ulaflmak için dünyada bir Türk markas n n ç kmas zor gözüküyor. Ancak bu markan n hizmet sektöründen özellikle restoran ve lokantac lar sektöründen ç kaca kanaatindeyiz. Zaten Türk mutfa n temsil edenlere bakarsak; tencere yemekleri, köfte, kebap, döner, tatl çeflitlerini görebiliyoruz. Bu çeflitleri yurt d fl nda rahatl kla pazarlayabilece imiz iflletmelerimiz ve markalar m z mevcut. Fakat bu iflletmelerimizin bir flekilde yurt d fl na tafl nmas laz m" diye konufltu. TÜRES Yönetim Kurulu Baflkan Tatl dil, yetkililerden de bu konuda destek istediklerini aktararak, flunlar kaydetti: "Devlet büyüklerimizden beklentimiz, bu iflletmecilerimizin d flar da tecrübe kazanmas, yat r ma özendirilmesidir. Baz teflvikler var ancak bunlar pratikte çok uygulanabilir fleyler de il. Özellikle Ekonomi Bakanl, Kültür ve Turizm Bakanl ile Gümrük ve Ticaret Bakanl - n n, iflletmecilerimizin yurt d fl na aç lmas na yönelik projeleri desteklemelerini, belirli yerlerde birer flube açmas için öncü olmalar - n bekliyoruz. Bundan sonras gelecektir. Destek verildi i takdirde, 2023 hedeflerinin ciddi bir k sm n cüzi yat r mlarla sektörümüzün karfl layaca na inan yoruz. Önümüzdeki Tarihin s f r noktas turizmde lokomotif olacak süreç uzun de il ama 2023 ihracat hedefinin hiç olmazsa yüzde 10'luk k sm n Türk mutfa - n n marka de eriyle rahatl kla karfl layabilece ini düflünüyorum. Türk mutfa n n markas n n ihracat yla bu oran yükseltebiliriz de." Bu beklentiyle proje haz rlad klar n ve her f rsatta yetkililere bunu anlatmaya çal flt klar n vurgulayan Tatl dil, dünyada be eni toplayaca na inan lan firmalar n teflvik edilmesi, bu konuyla ilgili gerekirse fon oluflturulmas ve mekan n aç lmas n n gerekti ini söyledi. (AA) DEN ZL - Laodikya Antik Kenti'ndeki kaz ve restorasyon çal flmalar nda yaklafl k bin 520 y l önceki depremde y k ld belirlenen sütunlu galeri ortaya ç kart ld. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Baflkan ve Laodikya Kaz Heyeti Baflkan Prof. Dr. Celal fiimflek gazetecilere yapt aç klamada, Laodikya Antik Kenti'de arkeoloji ekibi y l n 12 ay kaz ve restorasyon çal flmalar n sürdürdüklerini bildirdi. Laodikya Kilisesi, Kutsal Agora, Gu ney Portik ve Dogàu Havuzu, I mparator Septimius Severus An tsal C?es?mesi'nde süren kaz çal flmalar n özellikle dikdörtgen olarak konumlanm fl ve 35 bin metre karelik alana sahip Kuzey Kutsal Agora'da yo unlaflt bilgisini veren fiimflek, dört yan sütunlu galerilerle çevrilmifl agorada Zeus Tap na ile Dokuma Tanr ças Atena'n n Tap na 'n n yer ald n kaydetti. Sürdürülen kaz çal flmalar s ras nda Güney Bat aks nda topra n 7 metre alt nda kalm fl sütunlu bir galerinin tespit edildi ini ve çal flmalar n bu yönde yo unlaflt n bildiren fiimflek flöyle devam etti: "Elde etti imiz veriler sütunlu galerinin M.S. 494 y l ndaki büyük depremle y k ld n ortaya koyuyor. Buras y k ld ktan sonra kent büyük ölçüde terk edilmifl. Özellikle de rüzgar ve buna ba l olarak toz dolgusu onun arkas ndan da kil tortular kal nt lar n toprak alt nda kalmas n ve tepe oluflmas n sa lam fl. Kaz çal flmalar m z bin 520 y lda kat kat tabakalaflman n nas l olufltu unu görmemizi sa lad. (AA) fianliurfa - HAL L F - DAN - l Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ayd n Aslan,''Tarihin s f r noktas '' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin kentin turizm lokomotifi olaca n söyledi. fiehir merkezine 18 kilometre mesafede Örencik köyü yak nlar nda bulunan Göbeklitepe, 1963'de stanbul ve Chicago üniversiteleri görevlilerinin yüzey araflt rmalar s ras nda fark edildi. Neolitik döneme ait yerleflim yeri oldu u belirlenen bölgedeki kaz çal flmalar n ise 1995'ten bu yana fianl urfa Müzesi ve Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü ortaklafla yürütüyor. fiimdiye kadar bölgede, Neolitik döneme ait yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili tafllar, 8-30 metre çap nda dairesel ve dikdörtgen flekilli dünyan n en eski tap nak kal nt lar, çok say da yabani hayvan figürü, insan heykeli, dikili tafllar ve yaklafl k 12 bin y l öncesine ait oldu u belirtilen 65 santimetre uzunlu unda insan heykeli gibi tarihi eserler bulundu. Göbeklitepe, dünyan n en eski "tap nak merkezi" ve "tarihin s f r noktas " olarak nitelendiriliyor. Bilimsel birçok sempozyuma konu olan Göbeklitepe, Kültür ve Turizm Bakanl n n giriflimiyle 2013'te "UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne girdi. Ünü ülke d fl na taflan Göbeklitepe turistlerden ilgi görüyor. Aslan, AA muhabirine yapt aç klamada, Göbeklitepe'nin 12 bin y ll k tap - nak merkezi oldu unu ve bunun bilimsel olarak da kabul edildi ini söyledi. Göbeklitepe'nin insanl - n ortak miras oldu unu belirten Aslan, dünyan n birçok ülkesinden gelen turistlerin bölgeyi ziyaret etti ini aktard. Turizm sezonunda günlük ortalama bin 500 turisti misafir ettiklerini anlatan Aslan, bunlar n ço unlu unu yabanc lar n oluflturdu unu dile getirdi. Türk halk n da bölgeye çekmek istediklerini vurgulayan Aslan, flöyle konufltu: "Bölge ören yeri statüsüne al nd ndan ziyaretçiler ücretli olarak girifl yapmaya bafllad. Bundan sonra daha do ru istatistik bilgiler elde edebilece iz. Göbeklitepe hem yerel hem de yabanc tur flirketlerinin program na girdi. Dolay s yla Göbeklitepe'nin gelecekte kentin turizm lokomotifi olaca n de erlendiriyoruz." Aslan, Göbeklitepe'nin bundan sonra daha da ilgi görece ini beklediklerini sözlerine ekledi. (AA)

14

15

16 19 May s 2014 Pazartesi Yasemin AYDO DU Kelebe in yaflam ndan esinlenerek k yafet tasarlad lar TEK RDA - Nam k Kemal Üniversitesi (NKÜ) ö rencilerinin, kelebe in yaflam döngüsünden esinlenerek tasarlad k yafetlerin yer ald sergi aç ld. NKÜ Tekstil Program Haz r Giyim Üretimi Bölümü Ö retim Görevlisi Sema Özhan, AA muhabirine yapt aç klamada, Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü birinci s n f ö rencilerinin "Kelebekten K yafete" adl y l sonu projesi kapsam nda k yafet tasarlad klar n söyledi. Proje kapsam nda tasarlanan k yafetlerin kelebe in yaflam döngüsünden esinlenerek haz rland n dile getiren Özhan, "Her fleyin bir ç k fl noktas oldu u gibi sergimizin de bir ç k fl noktas var. Biz burada kelebekleri ç k fl noktas olarak kulland k. Kelebeklerin yaflam döngüleri, kelebeklerin flekilleri, renkleri, yaflam döngüsündeki dört evreyi ö renciler kendi hayal güçleriyle giysilere dönüfltürdü" diye konufltu. Özhan, proje kapsam nda 25 k yafet haz rlad klar n belirterek, "Ö rencilerin her biri ayr bir özellikte k yafetler oluflturdu. K yafetlerin üzerine k yafetin tasar m yla ilgili bilgi içeren notlar koyduk. Hangi k yafet, kelebe in hangi özelli ini anlat yor, neler ifade ediyor, bu notlarla anlatt k. Dolay s yla çok verimli güzel bir ö renci çal flmas ortaya ç kt " ifadelerini kulland. K yafetleri, NKÜ Merkez Kütüphane giriflinde açt klar sergide vatandafllar n be enisine sunduklar n anlatan Özhan, sergiyi kelebek figürleriyle süsleyerek projedeki kelebek temas n vurgulamaya çal flt klar n kaydetti. (AA) Gökyüzünün renkli aksesuarlar sezona haz r MU LA - UTKU UÇRAK - Dünyan n en iyi yamaç paraflütü merkezleri aras nda gösterilen Fethiye'deki Babada Hava Sporlar ve Rekreasyon Merkezi'nde, 2014 turizm sezonu haz rl klar tamamland. Macera tutkunu yerli ve yabanc turistlerin tercih etti i Babada, bin 700, bin 800 ve bin 900 metreden yamaç paraflütüyle atlay fl yap p kufl bak fl eflsiz güzellikteki manzaray izleyerek Ölüdeniz'deki Belcek z Plaj 'na inifl imkan sunuyor. Yamaç paraflütü yapanlar adrenalini yaflarken, plajda günefllenenler de paraflütlerin gökyüzünde oluflturdu u görsel flovu izliyor. Bölgede "gökyüzünün renkli aksesuarlar " olarak nitelendirilen yamaç paraflütü, her y l binlerce turisti ilçeye çekiyor. - Turist say s her y l art yor Fethiye Ticaret ve Sanayi Odas (FTSO) Baflkan Akif Ar can, AA muhabirine yapt aç klamada, Babada 'dan 2011'de 57 bin, 2012'de 62 bin, 2013'te 75 bin kiflinin tandem (ikili) veya single (tekli) atlay fl yapt n, bu sezon içinse 80 bin kifliyi hedeflediklerini bildirdi. "Rotam z Babada " projesi haz rlad klar n belirten Ar can, Güney Ege Kalk nma Ajans 'n n destekledi i projeyle Babada 'a ulafl m imkan sunan yolun 4 kilometresini parke ile kaplamak ve yamaç paraflütü sporunu gelifltirmek için çal flt klar n anlatt. Babada ' n bin 700, bin 800 ve bin 900 metredeki pistlerinin fiziki flartlar n iyilefltirdikleri takdirde bölgenin dünyaya aç lan penceresi konumunda olaca n ifade eden Ar can, "Babada ' n fiziki flartlar ve güvenli ini daha ileri bir seviyeye tafl y p, dünyan n bir numaral hava sporu merkezi haline getirmeyi amaçl yoruz." dedi. Babada ' n bin 200 metresinde yeni bir pist açacaklar na iflaret eden Ar can, yeni pistle di er pistlerde atlay fl yap lamad dönemlerde gelen misafirlerin atlay fl yapmadan gitmelerini önlemek ve uçufl say s n art rmay hedeflediklerini vurgulad. Ar, geçen y l Sa l k Bakanl na tahsis ettikleri ambulans n Babada 'da yaflanabilecek herhangi bir olumsuzlu a karfl haz r bekletildi ini, Türk Hava Kurumunun da paraflüt pilotlar n n uçufl kontrollerini yapt n kaydetti. (AA) "Uçan hal " ile sanal Kapadokya turu NEVfiEH R - MURAT KAYA - Nevflehirli bir giriflimci, stüdyoya dönüfltürdü ü traktör römorkunda turistlerin görüntülerini çekip bilgisayarda Kapadokya görüntüleriyle birlefltiriyor. Bu yöntemle haz rlanan görüntüler, uçan bir hal üzerinde Kapadokya bölgesinin gezildi i izlenimini veriyor. Berkant Kuçin (25), AA muhabirine yapt aç klamada, uzun süre iflsiz kald ktan sonra internette gördü ü görüntü montaj program n bölgeye uyarlayarak kendisine ifl alan oluflturdu unu anlatt. Program Antalya'daki bir firmadan patent ücreti ödeyerek sat n ald n bildiren Kuçin, flunlar söyledi: "Kapadokya bölgesinin simgelerinden Göreme Aç k Hava Müzesi, Beyaz Vadi, Ba l dere Vadisi, Avanos ve K z l rmak bölgesinin görüntülerini kamerayla çekip bu programa ekledim. Bir traktör römorkunu stüdyoya dönüfltürdüm. Aç k hava müzesinin otopark ndaki stüdyomda, Osmanl dönemi k yafetleri giydirdi im turistlerin görüntülerini çekerek, bu programda daha önce çekti im Kapadokya görüntüleriyle birlefltiriyorum. Bu yöntemle haz rlad m görüntüler, uçan bir hal üzerinde Kapadokya bölgesinin gezildi i izlenimi veriyor. steyenlere bu flekilde montajlanm fl foto raflar da haz rl yorum." Para kazanman n yan nda bölgenin tan t m na da katk sa lad n savunan Kuçin, "Turistleri hem e lendiriyorum hem de ülkelerine güzel bir hat rayla dönmelerini sa l yorum. Müflterilerimiz görüntü ve foto raflar sosyal medya üzerinden de paylafl yor. Böylece bölgemizi tan tm fl oluyorum. Turistler, sahne heyecan yaflarken kliplerini izleyip özel bir hat rayla bölgeden ayr l yor" diye konufltu. KL P 10 DAK KADA HAZIRLANIYOR Kuçin, kamera çekimlerinin 3,5 dakika sürdü ünü, montaj ve kay t ifllemiyle birlikte klibin 10 dakikada haz rland n kaydetti. Bu görüntüleri 30 liradan satt n ifade eden Kuçin, filmleri niflanlanan ve evlenen çiftler için de haz rlad n anlatt. Giydikleri k yafetlerle kendilerini tarihi bir yolculu a ç km fl gibi hissettiklerini ifade eden turistler de bu tür bir deneyimi ilk defa yaflad klar n, s ra d fl ve e lenceli uygulamay herkese tavsiye ettiklerini aktard. (AA)

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) Malzeme Daire Başkanlığı BAYAN PERS. AİT GÖMLEK,FULAR, BAY PERS AİT KRAVAT, KABAN, KORUYUCU TEÇHİZ. AİT BAY İŞ ELBİSESİ

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı 6.000 Ton Taze Soğutulmuş Karkas Sığır Eti Alımı BaĢvuru sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/152129 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/152129 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/152129 İhalenin adı KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) MALZEMESİ Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK.ARGE/ 000774 07/03/2013 Konu : Genel Kurula Çağrı Sayın Üyemiz, ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE ÖZEL SİRKÜLER 2013 / 081 OLAĞAN

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Tebli. Ticarette Standardizasyon Tebli i Tebli No: (2005/35)

Tebli. Ticarette Standardizasyon Tebli i Tebli No: (2005/35) Ticaret Müste arl ndan: Tebli Ticarette Standardizasyon Tebli i Tebli No: (2005/35) Madde 1- thal edilecek oyuncaklar n, 17/5/2002 tarih ve 24758 say Resmi Gazete de yay mlanan Oyuncaklar Hakk nda Yönetmeli

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/20046 İhalenin adı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI KİRA İHALE İLANI ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI 1- Çubuk İlçesi Mahallelerinde bulunan 28 (Yirmi Sekiz) adet gayrimenkul 3 yıllığına Encümen kararı ile 2886 sayılı D.İ.K. nun 45,46 ve 47

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI İÇİNDEKİLER. 1- Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) 2 Konya Hizmet Sektörü Güven Endeksi (KOHİZ)

KONYA TİCARET ODASI İÇİNDEKİLER. 1- Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) 2 Konya Hizmet Sektörü Güven Endeksi (KOHİZ) Eylül 2014 KONYA TİCARET ODASI İÇİNDEKİLER 1- Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) 2 Konya Hizmet Sektörü Güven Endeksi (KOHİZ) 3 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) 4 - Konya İstihdam İzleme Bülteni

Detaylı

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan:

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan: 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA 4070 307 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/10 Tar m Arazilerini Kullananlar

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı