1- İskelelerde geçiş amaçlı kullanılan geçitlerin genişliği en az kaç cm olmalıdır? a) 70 cm b) 60 cm c) 50 cm d) 90 cm

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1- İskelelerde geçiş amaçlı kullanılan geçitlerin genişliği en az kaç cm olmalıdır? a) 70 cm b) 60 cm c) 50 cm d) 90 cm"

Transkript

1 1- İskelelerde geçiş amaçlı kullanılan geçitlerin genişliği en az kaç cm olmalıdır? a) 70 cm b) 60 cm c) 50 cm d) 90 cm 2- Aşağıdakilerden hangisi yapı işlerine ilişkin bildirim formunda bulunması gereken bilgilerden biri değildir? a) Bildirim tarihi b) İnşaatın açık adresi c) İşverenin vergi kimlik numarası d) İşin planlanan başlama tarihi 3- Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapan ve projenin tamamlanmasında profesyonel katkı sağlayan kişiye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? a) Alt işveren b) İşveren c) Proje Sorumlusu d) Kendi nam ve hesabına çalışan 3- Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini içeren çalışmalardan biri değildir? a) Özellikle, yapılan işin ve işlemlerin niteliği veya işyeri alanının çevresel özelliklerinden dolayı, çalışanların toprak altında kalma, bataklıkta batma veya yüksekten düşme gibi risklerin fazla olduğu işler b) Çalışanın işin yürütümü dolayısıyla maruz kaldığı özel tehlikelere yönelik sağlık gözetimi gerektiren veya kimyasal ve biyolojik özelliklerinden dolayı çalışanların sağlık ve güvenlikleri için risk oluşturan maddelerle yapılan işler c) Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği uyarınca, denetimli ve gözetimli alanların belirlenmesini gerektiren iyonlaştırıcı radyasyonla çalışılan işler d) Hafif prefabrike elemanların montaj ve söküm işleri 4- Aşağıdakilerden hangisi yapı işlerine ilişkin bildirimlerin maddelerinden değildir? a) Bildirim tarihi b) Proje tipi(köprü, bina, yol gibi) c) Yapı alanında çalışacağı tahmin edilen azami çalışan sayısı d) İşçilerin ad ve adresleri 5- Aşağıdakilerden hangisi yapı işlerinden sayılmaz? a-)prefabrike elemanların inşası ve sökümü b) Montaj işleri c) Tadilatlar d) Her türlü patlayıcı madde ve mühimmatın imali, depolanması ve nakli işleri. 6- Aşağıdakilerden hangisi işverenin yükümlülükleri arasında değildir? a) Yapı alanındaki çalışma yerlerinin seçiminde; buralara ulaşımın nasıl sağlanacağının ve ekipman, hareket ve geçişler için alan veya yolların belirlenmesini sağlamak b) Tesis ve ekipmanın kullanılmaya başlamadan önce ve periyodik olarak teknik bakım ve kontrollerinin yapılmasını sağlamak c) Alt işverenler ve kendi nam ve hesabına çalışanlar arasında işbirliğini sağlamak d) Sağlık ve güvenlik planı hazırlamak 7- aşağıdakilerden hangisi Sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin proje uygulama aşamasındaki görevleri arasında yer almaz? a- Sağlık ve güvenlik planını hazırlar veya hazırlanmasını sağlar. Yapı alanında Ek-2 de belirtilen işler yapılıyorsa, bu işlerle ilgili özel tedbirlerin planda yer almasını sağlar. b) Sağlık ve güvenlik planının yapılmasının gerektiği durumlarda bu planın uygulanmasını koordine eder. c) Hazırlanan sağlık ve güvenlik dosyasında gerekli düzenlemeleri yapar veya yapılmasını sağlar. d) Aynı yapı alanında, işe sonradan katılanlarda dâhil olmak üzere, işveren veya alt işverenler arasında organizasyonu sağlar, iş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanları korumak üzere işverenlerce yapılan çalışmalarıkoordine eder, Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen işverenler arası bilgi alış verişinin sağlanmasına katkıda bulunur ve gerekli hallerde kendi nam ve hesabına çalışan kişilerin de bu çalışmalarda yer almasını sağlar. 8- aşağıdakilerden hangisi Yüksekte yapılan çalışmalarda uyulması gereken kurallar arasında yer alır? a) Yüksekte yapılması zorunlu olmayan montaj ve benzeri çalışmaların mümkün olduğunca öncelikle yerde yapılması sağlanır. b) Çalışma yerlerinde çalışanların güvenliği öncelikle, güvenli korkuluklar, düşmeyi önleyici platformlar, bariyerler, kapaklar, çalışma iskeleleri, güvenlik ağları veya hava yastıkları gibi toplu koruma tedbirleri ile sağlanır. c) Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir. d) Hepsi 9- Aşağıda verilen korkuluklarla ilgili verilen bilgilerden hangisi-hangileri doğrudur? I-Platformdan en az bir metre yükseklikte ve herhangi bir yönden gelebilecek en az 125 kilogramlık yüke dayanıklı ana korkuluk olmalıdır. II-Platforma bitişik, en az 15 santimetre yüksekliğinde topuk levhası olmalıdır. III-Topuk levhası ile ana korkuluk arasında açıklıklar 47 santimetreden fazla olmayacak şekilde konulan ara korkuluk konulmalıdır. a) I-III b) II-III c) I-II d) I-II-III 10- Aşağıda verilenlerden hangisi betonarme kalıp işleri ile ilgili yanlış bir bilgidir? a) Kalıp işleri işveren tarafından görevlendirilen herhangi biri tarafından yapılır. b) Kalıp panolarının, geçici destek ve payandaların üzerlerine binen yüke ve gerilime dayanacak şekilde planlanması, tasarlanması, kurulması ve korunması sağlanır. c) Çalışanları, kalıp sisteminin geçici dayanıksızlık veya kırılganlığından kaynaklanan risklerden korumak için yeterli tedbirler alınır. d) Betonarme kalıplarının yeterliliği her beton dökümünden önce kontrol edilir. 11- Aşağıda verilenlerden hangisi dinlenme ve barınma yerleri ile ilgili doğru bir bilgidir? a) Dinlenme ve barınma yerleri, sağlık şartları ve dış etkilerden korunma bakımından yeterli nitelikte, mahfuz bir yere, zemini düzeltilerek kurulur ve drenaj için gerekli tedbirler alınır.

2 b) Barınma yerlerinde, çalışanların kullanmaları için yeterli sayıda karyola, ranza, yatak, battaniye ve benzerleri işveren tarafından sağlanır. Yatak, battaniye ve benzerleri temiz bir halde bulundurulur, gerektiğinde dezenfekte edilir. c) Dinlenme ve barınma yerlerinin yeterli genişlikte olması sağlanır ve bu yerlerde çalışanlar için yeterli sayıda masa ve arkalıklı sandalye buldurulur. Dinlenme ve barınma yerlerinde sigara içmeyenlerin sigara dumanından korunmaları için gerekli tedbirler alınır. d) Hepsi 12- Aşağıda verilenlerden hangisi beton döküm işleri ile ilgili yanlış bir bilgidir? a) Beton pompasının destek pabuçlarının zemine uygun şekilde sabitlenmesi gerekir b) Enerji nakil hatlarının altlarında pompa çalıştırılmaması veya zorunlu olduğu durumlarda enerji nakil hatlarıyla temasının olmaması için gerekli tedbirlerin alınması, c) Kalıp kontrol işleminin beton başladıktan sonra sona erdirilmesi gerekir. d) Kalıp açılması ve patlamasının gerekli tedbirler alınarak önlenmesi. 13- Aşağıda verilenlerden hangisi yıkım işleri ile ilgili yanlış bir bilgidir? a) Yıkımdan önce yapının içindeki ve etrafındaki havagazı, su ve elektrik bağlantıları kesilir ve yıkılacak kısmın etrafında, güvenlik alanı bırakılarak gerekli tedbirler alınır. b) Çalışmalarda uygun çalışma yöntemleri ve ekipmanlar kullanılır, gerekli tedbirler alınır. c) Çalışmalar, işveren tarafından görevlendirilen herhangi bir ustanın gözetimi altında planlanır ve yürütülür. d) Yıkım esnasında toz kalkmaması ve yıkılan kısma ait malzeme ve molozların çalışma ortamından güvenli bir şekilde uzaklaştırılması için gerekli tedbirler alınır. 14- Aşağıdakilerin hangisi çatılarda veya eğik yüzeylerde yapılan çalışmalarda; çalışanların, aletlerin, diğer nesne ve malzemelerin düşmesini veya benzeri diğer riskleri önlemek amacıyla toplu koruyucu tedbir değildir a-çalışma platdormları b-korkuluklu iskeleler c-kaymaz ayakkabı d-güvenlik ağları 15- Yapı alanındaki çalışma yerlerinin, barakaların ve yollarının aydınlatılmasında kullanılacak olan suni ışığın rengi nasıl olmalıdır? a) Sinyallerin ve işaretlerin algılanmasını engellememeli b) Sarımtırak renkte olmalı c) Güçlü beyaz renkte olmalı d) Gün ışığına yakın parlak renkte olmalı 16- Yüksekte çalışmada kullanılması gereken korkuluklar için hangisi doğru değildir? a) Platformdan en az bir metre yükseklikte olmalıdır. b) Herhangi bir yönden gelebilecek en az 100 kilogramlık yüke dayanıklı ana korkuluk olmalıdır. c) Korkuluk Platformuna bitişik, en az 15 santimetre yüksekliğinde topuk levhası olmalıdır d) Topuk levhası ile ana korkuluk arasında açıklıklar 47 santimetreden fazla olmayacak şekilde konulan ara korkuluk bulunması sağlanır. 17- Yapı iskelelerinde alınacak önlemlerden hangisi yanlıştır? a)iskelenin sökümüne alt kısımdan başlanır b) İskele platformları hareket etmeyecek şekilde iskele sistemine sabitlenir. Platform elemanları ile iskele dikey elemanları arasında ve platform döşemesinde çalışanların düşmesine sebep olabilecek boşluk bulunmaması sağlanır. c) İskelelerin üzerine moloz ve artıklar ile geçişi engelleyecek malzemeler bırakılmaz. d) Taşıyabilecekleri en çok ağırlık, levhalar üzerine yazılarak iskelenin uygun ve görülebilir yerlerine asılacaktır 18- Korkuluklar herhangi bir yönden gelebilecek en az kaç kilogramlık yüke dayanıklı olmalıdır a-100 b-150 c-125 d Aşağıdaki İşlerden Hangisi Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliğine Göre Yapı İşine İlişkin Bildirim İçeriğinden Değildir? a) İşverenin ad ve adresi(mahalle, cadde, sokak, numara, ada, parsel, semt, ilce ve il adları), b) Görevlendirilmesi halinde proje sorumlusunun adı ve adresi, c) Proje uygulama safhasındaki sağlık ve güvenlik koordinatörünün veya koordinatörlerinin adı ve adresi, d) Yapı alanında bulunması muhtemel yüklenicilerin risk analizleri 20- Aşağıdaki işlerden hangisi Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği kapsamındadır? a-yol yapım işleri b-madenlerin yeraltı veya yerüstünden çıkarılması c-madenlerin sondaj kuyuları açılarak çıkarılması d-arama amacıyla sondaj yapılması 21- Aşağıdaki seyyar merdiven kullanma kurallarından hangisi yanlıştır? a-merdivenin en üs basamağındaçalışılmaz b-merdivenin üst noktası sağlam bir yere dayanmalıdır c-ahşap merdivenler korumak için boyanmalıdır d-merdivenler yatay pozisyonda kullanılmaz 22- İzin verilen kişilerin dışında başkasının yapı alanına girmesini önlemek üzere gerekli düzenlemeleri yapmak aşağıdakilerden hangisinin asıl görevidir? a-proje Sorumlusu b-hazırlık Koordinatörü c-inşaattan Sorumlu Ustabaşı d-sağlık ve Güvenlik Koordinatörü 23- Aşağıdakilerden hangisi işverenlerin genel yükümlülükleri arasında yer almaz? a) Malzemenin kullanım ve taşıma şartlarının düzenlenmesi b) Yapı alanının düzenli tutulması ve yeterli temizlikte olması c) Çeşitli işler veya işin aşamaları için öngörülen sürelerin yapı alanındaki işin durumuna bakılmaksızın sabit tutulması

3 d) Yapı alanındaki çalışma yerlerinin seçiminde; buralara ulaşımın nasıl sağlanacağının ve ekipman, hareket ve geçişler için alan veya yolların belirlenmesi 24- Yapı alanındaki enerji dağıtım tesisleri ile ilgili olarak işveren tarafından iş sağlığı ve güvenliği kuralları yönünden yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? a) Yapı alanındaki inşaata ait enerji dağıtım tesislerinin, panoların, direk ve hatların özellikle dış etkenlere maruz kalan kısımlarının, kontrol ve bakımları düzenli ve muntazam olarak yapılacaktır. b) Yapı alanındaki elektrik hava hatlarının İşletmecisi ile Enerji Kesme Protokolü yapılarak hattın elektriğinin inşaat çalışmaları süresince hangi gün ve hangi saatte ne kadar süre ile kestirileceği hususunda bir mutabakata varılacaktır. c) Yapı işlerine başlamadan önce yapı alanında mevcut elektrik dağıtım tesisleri belirlenecek, kontrol edilecek ve bunların inşaat çalışmaları için ortaya koyduğu sorun ve engeller incelenecek, bu tesisler inşaat projeleri üzerinde işaretlenecektir. d) Yapı alanından elektrik havai hatların geçtiğinin tespit edilmesi üzerine, bu hatların öncelikle kısa vadede geriliminin kestirilmesi sağlanacak, uzun vadede ise hattın güzergâhının değiştirilerek yapı alanının dışına çıkarılması veya yüksekliğinin arttırılması veya yapı alanı içindeki kısmının yeraltı kablosu ile değiştirilerek yeraltına alınması sağlanacaktır. 25- İşveren veya proje sorumlusu aşağıda belirtilen durumların hangisinde, yapı işine başlamadan önce Çalışma Bakanlığının ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirimde bulunma sorumluluğu yoktur? a-yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20 den fazla işçi çalışacaksa b-yapı işi 20 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20 den fazla işçi çalışacaksa c-işin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektiriyorsa d-işin büyüklüğü 750 yevmiyeden fazla çalışma gerektiriyorsa 26- Sağlık ve güvenlik koordinatörleri projenin hazırlanması aşamasında; Yapı alanında yürütülen faaliyetleri dikkate alarak, uygulanacak kuralları belirleyen bir hazırlayacak veya hazırlanmasını sağlayacaktır. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir? a-sağlık ve Güvenlik Planı b-işyeri Güvenlik Planı c-iş Güvenliği Kuralları Planı d-yüksekte Çalışma Planı 27- İnşaat işlerinde Yüksekte yapılan çalışmalarda düşmeyi önlemek için yapılacak korkuluklarda en az; bir tırabzan, orta seviyesinde bir ara korkuluk ve..bulunacaktır. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir? a-tabanında eteklik b-bunları bağlayan çaprazlar c-aralarında yeterli genişlik d-aralarında yeterli yükseklik 28- Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre yüksekte yapılan çalışmalarda aşağıdakilerden hangisine uyulmaz? A) Yüksekte yapılması zorunlu olmayan montaj ve benzeri çalışmaların mümkün olduğunca öncelikle yerde yapılması sağlanır. B) Yapılacak çalışmaların önceden planlanması ve organize edilmesi, bu planlama yapılırken yüksekten düşme ile ilgili hususlara acil durum planında yer verildiğinden emin olunması sağlanır. C) Çalışanların, çalışma yerlerine güvenli bir şekilde ulaşmaları uygun araç ve ekipmanlarla sağlanır. D)Yüksekte güvenli çalışma donanımlarının, düzenli olarak kontrol ve bakımlarının yapılması sağlanır ve uygun olmayan donanımların kullanılmasına devam edilir. 29- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılan el aletleri ve diğer malzemelerin düşmelerini engelleyecek tedbirler alınır. b Çalışanlar, düşen cisimlere karşı öncelikle kişisel olarak korunur. c Yapı alanında, cisimlerin düşerek tehlike oluşturabileceği bölgelere girişler önlenir veya gerektiğinde kapalı geçitler yapılır. d Yapı alanında, çalışanlara uygun baş koruyucu donanımlar verilerek kullanımı sağlanır. 30- Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri inşaatlarda alınacak önlemlerdendir? I)Yerlerdeki boşluklar kapatılmalıdır. II)İskeleler her gün çalışmaya başlamadan önce kontrol edilmelidir. III) Yükleri yalnız eğitim almış kişiler bağlamalı ve çözmelidir IV) İskeleler ayda bir kez kontrol edilir a)hepsi b) I ve II c)i,ii ve III d) I,III ve IV 31- Yandaki Güvenlik ve Sağlık İşareti nedir? a. Kişisel koruyucu donanım kullan b. Kulaklık kullanınız. c. Baretini tak d. Şapkanı tak 32- Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre alt işveren tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapan ve projenin tamamlanmasında profesyonel katkı sağlayan kişiyi B) İşveren tarafından görevlendirilen ve işveren adına projenin hazırlanmasından, uygulanmasından ve uygulamanın kontrolünden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi C) Bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerini/çalışanlarını sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları

4 D) Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları 33 aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği risklerini içeren çalışmaların listesinde değildir? A) Boğulma riski bulunan işler. B) 24/3/2000 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği uyarınca, denetimli ve gözetimli alanların belirlenmesini gerektiren iyonlaştırıcı olmayan radyasyonla çalışılan işler C) Özellikle, yapılan işin ve işlemlerin niteliği veya işyeri alanının çevresel özelliklerinden dolayı, çalışanların toprak altında kalma, bataklıkta batma veya yüksekten düşme gibi risklerin fazla olduğu işler D) Yüksek gerilim hatları yakınındaki işler Bildirim tarihi 2. Proje tipi 3. İşin planlanan başlama tarihi Bildirimde yukarıdakilerden hangileri bulunmalıdır? A) 1,2,3 B)1,2 C)2,3 D)Yalnız Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre yüksekde çalışma nedir? A)10 metreden fazla yükseklik de olan her türlü yapılan çalışmalara yüksekde çalışma denir. B) 30 metreden fazla yükseklikde olan her türlü yapılan çalışmalara yüksekde çalışma denir. C) Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir D)40 metreden fazla yükseklik de olan her türlü yapılan çalışmalara yüksekde çalışma denir. 36- Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılır ve çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmaz B) Acil çıkış yolları ve kapıları herhangi bir tehlike durumunda, bütün çalışanların işyerini derhal ve güvenli bir şekilde terk etmelerine imkan sağlar C) Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak sistem bulundurulur. D)Acil çıkış kapıları doğrudan içeri açılır veya güvenli bir alana açılır ve çıkış önleyecek hiçbir engel bulunmaz Yeterli sayıda oturma yerleri bulunması, 2. Kadınlar ve erkekler için ayrı soyunma yerleri olması, 3. Kolay ulaşılabilir yerde olması, Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinde geçen soyunma yerleri hangi hususları sağlamalıdır? A)Yalnız 2 B)1 ve 2 C)1,2 ve 3 D)2 ve Asma iskele, cephe platformu ve asılı erişim donanımları şeklindeki iskele sistemlerinde özel tedbirler ile ilgili aşagıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İskelelerin, çalışma sırasında sağa sola veya ileri geri hareket etmeden asılı kalması sağlanır. B) Yeterli güvenlik önlemleri sağlanırsa asma iskelelerde merdiven kullanılabilir. C) İskele sistemlerinde çalışan sayısı kadar dikey yaşam hattı oluşturulur D) İskeleler, çalışma konumunda devreye sokulabilecek durdurma fren sistemleriyle donatılır. 39- Kazı (yan) yüzlerinde aşağıda belirtilen durumlarda genel kontrol yapılır, kontrol sonucunda çalışma ortamının güvenli olduğu belirtilmeden çalışmaya başlanılmaz. Aşagıdakilerden hangisi bu kontrollerden değildir? A) Patlatma yapılıyorsa her patlatmadan sonra B) ) Şiddetli yağış, don ve kardan sonra C) Beklenmedik parça düşmelerinden sonra D)Hatada en az bir kere 40- I-Boğulma riski bulunan işler. II-Hava beslemeli sistem kullanan dalgıçların yaptığı işler. III- Patlayıcı madde kullanımını gerektiren işler 1 ) Yukarıdakilerden hangileri iş sağlığı ve güvenliği risklerini içeren çalışmaların listesi içerisinde yer alır? A) Yalnız I B) Yalnız II C)I,II D) I,II,II 41- I- Kazı II- Tamir III-Drenaj IV- Sökme Yukarıdakilerden hangileri yapı işleri listesinde yer alır? A) I,II B) I,III C )I,II,III D)I,II,III,IV 42- Soyunma yerleri ve elbise dolapları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İş elbisesi giymek zorunda olan işçilerin, etik olarak veya sağlık nedenleriyle, uygun olmayan bir yerde soyunmalarına izin verilmemeli B) Soyunma yerleri yeterince geniş olmalı ve gerektiğinde işçilerin iş elbiselerini ve kişisel eşyalarını kurutabileceği ve kilit altında tutabileceği imkanlar sağlanmalıdır. C) Rutubetli, kirli ve benzeri işlerde veya tehlikeli maddelerle çalışılan yerlerde, iş elbiseleri, işçilerin şahsi elbise ve eşyalarından aynı yerlerde muhafaza edilmelidir. D) Kadınlar ve erkekler için ayrı soyunma yerleri sağlanmalı veya bunların ayrı ayrı kullanımı için gerekli düzenleme yapılmalıdır. 43- Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine göre Dinlenme ve barınma yerleri için hangisi doğru değildir? A) Dinlenme, barınma ve sosyal amaçlı kullanılan tesisler, yanıcı olmayan ve kolay tutuşmayan malzemeden inşa edilir. Barınma amacıyla çadır ve branda kullanılmaz. B) Meskun mahal dışında, yol, demiryolu, köprü inşaatı gibi açık havada yapılan çalışmalarda, barınma ve benzeri ihtiyaçları gidermek amacıyla, sadece yanmaz malzemelerden yapılmış çadırlar kullanılabilir.

5 C) Dinlenme ve barınma yerlerinde sigara içmeyenlerin sigara dumanından korunmaları için gerekli tedbirler alınır. D) İşçi sayısı 50 yi aşarsa dinlenme yerlerinde ayrıca bir yemekhane yapılacaktır. 44)Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre iskeleler ile ilgili olarak hangileri doğrudur? I-Kendiliğinden hareket etmeyecek, stabilitesi bozulmayacak ve çökmeyecek şekilde tasarlanmış, imal edilmiş ve kurulmuş olması gerekir. II-İskele sisteminde çatlak, kırık, yıpranmış ve korozyona uğramış özellikteki iskele ve bağlantı elemanlarının kullanılmaması gerekir. III-İskelelerin taşıyabilecekleri azami ağırlıklar, levhalar üzerine yazılarak iskelelerin uygun ve görülebilir yerlerine asılır. A)I-II B)II-III C)I-III D)I-II-III 45) Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre el merdiveni ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? A)El merdivenleri düzenli olarak kontrol edilerek kusurlu merdivenlerin kullanılmaması sağlanır. B)Basamakları kaymaz malzemeden yapılmış malzeme ile kaplanmış, yeterli sağlamlıkta olmalıdır. C)Merdivenler uzatılmak amacıyla birbirine eklenebilir. D)Merdivenlerde alt çekme mesafesi ile yükseklik arasındaki oran ¼ olması sağlanır. 46) Aşağıdakilerden hangisi iş makineleri ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? A) Sadece tasarlandıkları işler için, uygun eğitim almış kişilerce doğru şekilde kullanılması gerekir. B) Tüm araçlar, taşıtlar ve iş makinelerinde operatör kabinlerinde operatör ve rehber bulunmasına izin verilir. C)Her türlü iş ekipmanı için üzerinde kurulu olduğu veya hareket halinde olduğu zeminin sağlamlığı kontrol edilir. D)Kazı ve malzeme taşıma işlerinde kullanılan makine ve araçların manevra ve park yerleri ile hareket alanları belirlenir 47) Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre yüksekte çalışma ile ilgili olarak hangileri doğrudur? I-Çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir. II- Yapılacak çalışmaların önceden planlanması ve organize edilmesi, bu planlama yapılırken yüksekten düşme ile ilgili hususlara acil durum planında yer verildiğinden emin olunması sağlanır. III- Yüksekte yapılması zorunlu olmayan montaj ve benzeri çalışmaların mümkün olduğunca öncelikle yerde yapılması sağlanır. A)yalnız II B)I-II C)I-II-III D)II-III 47) Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre yer altı kabloları,gaz boruları,su,kanalizasyon ve diğer dağıtım sisteminin yerleri ne zaman belirlenir? A)Yapı ruhsatı alınırken B)Projeye başlamadan C)Yapım işi yol kotu seviyesine geldiğinde D)Kazı işine başlamadan A)Çalışma sırasında ortaya çıkan tozların çalışanların sağlığına zarar vermemesi için gerekli tedbirler alınır. B)Makinelerle yapılan kazı işlerinde, bu makinelerin hareket alanına çalışanların girmelerine izin verilmez. C)Kazı işlerinde çalışanların çalışma alanına ulaşmaları için uygun ve güvenli yöntemler kullanılır, destek ve setlerin iniş ve çıkış için kullanılması engellenir. D)Kazı işlerinde yağış sırasında çalışma yapılabilir. 49) Yapı işlerinde Yükleme yerleri ve rampaları asgari sağlık ve güvenlik koşulları nelerdir? 50) Açık alan çalışmalarında düşen cisimlerden korunmak için alınması gereken önlemler nelerdir? 51) 6-Yüksekte çalışmada platforma bitişik, en az kaç cm yüksekliğinde topuk levhası olmalıdır? A)15 cm B)20 cm C)45 cm D)47 cm 52) Yapı işlerinde Enerji dağıtım tesisleri ve elektrikle çalışma ile ilgili hangisi yanlıştır? A)Yapı alanı içerisindeki ana pano ve tali elektrik panolarında uygun kaçak akım rölesi kullanılır. B)Yapı alanında kullanılan sabit ve seyyar iletkenler ile teçhizatların dış etkenlerden korunması sağlanır, eskimiş veya yıpranmış olanlar kullanılmaz C)Yapı alanında elektrik bağlantıları için uygun bağlantı elemanları kullanılır, açık uçlu kablolarla bağlantı yapılabilir. D)Elektrikle çalışan iş ekipmanlarının gövde güvenlik topraklaması yapılır. 53) Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri ve seyyar iskelelerde özel tedbirlerle ilgili hangisi yanlıştır? A)Kurulumunda, taşıyıcı sisteme ait düşey ve yatay elemanların eksiksiz olarak kullanılması ve sistemin yeteri kadar çapraz elemanlarla takviye edilmesi sağlanır. B)Taşıyıcı sisteme ait dairesel kesitli düşey ve yatay elemanların anma dış çapının en az 48,3 milimetre olması, anma et kalınlıklarının ise malzeme cinsine ve en küçük akma dayanımına uygun olması sağlanır. C)Cephe iskeleleri binaya mümkün olduğunca uzak kurulur, bunun mümkün olmadığı durumlarda çalışanların bina ile iskele arasından düşmelerini önleyici tedbirler alınır. D)Seyyar iskeleler, üzerinde çalışan bulunduğu durumlarda hareket ettirilmez.iskelenin dik ve platformun düz olması sağlanır.iskele ayaklarında iskelenin kendiliğinden hareket etmesini engelleyecek fren kolu gibi uygun tertibatlar bulunur 48) Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre kazı işleriyle ilgili hangisi yanlıştır? 54) 13 Mayıs 2014 tarihinde Somada meydana gelen maden kazasında Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

6 Yönetmeliğine göre aşağıdaki bilgilerden hangisi ile ilişkilendirilebilir? A-) İs veren sorumluluklarını yerine getirmemesi. B-)Yönetmeliğin maden işletmeleri kapsamına girmediği. C-) Yönetmeliğe göre çalışanların gerekli tedbirlere uymadığı D-)Yönetmeliğin şartlarının yerine getirildiği ancak engellenemez bir kaza olasılığı. 55) Yapı isleri devam ederken eksiklik tespit edildiği halde, eksiklikten kaynaklanan bir ölüm kazası meydana gelmiş ise aşağıdakilerden hangisi sorumlu değildir? A İs veren B Proje sorumlusu C - Sağlık ve güvenlik koordinatörü D Alt İş Veren 56) Bina İnşaat şantiyelerinde, İş Kazasına göre ölüm ve yaralanma olaylarında aşağıdaki kaza tiplerinden hangisi daha çok meydana gelmektedir? a-)malzeme düşmesi b-)insan Düşmesi c-)elektrik çarpması d-)yapı kısmının Çökmesi 57) Aşağıdakilerden yapı işlerinde meydana gelen kazaların nedeni ağır basmaktadır? a-)eğitimsiz ve vasıfsız çalışan sayısının çok olması. b-)iş verenin sorumluluklarını yerine getirmemesi. c-)yapı işleri yönetmeliğinin yetersiz olması. d-)proje planlarının yetersiz kalması. 58) Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine göre İşverenlerin yükümlülükleri için hangisi doğru değildir? a) İşveren tesis ve ekipmanın kullanılmaya başlamadan önce ve periyodik olarak teknik bakım ve kontrollerinin yapılmasını sağlar. b)malzemenin kullanım ve taşıma şartlarının düzenlenmesini c) İşverenler ve kendi adına çalışanlar arasında işbirliğini sağlar d)işveren, bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri bizzat yerine getirmelidir. Bu anlamda kimseye sorumluluk veremez 59) Yapı işyerlerindeki bütün acil çıkış yolları ve kapılarında alınması gereken önlemlerden değildir? a-)doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılır ve çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmaması. b-)herhangi bir tehlike durumunda, bütün çalışanların işyerini derhal ve güvenli bir şekilde terk etmeleri sağlanır. c-)acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak engellerin en aza indirilmesi. d-)aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak, ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulundurulur. 60) Yapı alanındaki çalışma yerlerinin, barakaların ve yolların aydınlatılmasında kullanılacak olan suni ışığın rengi? a)sinyallerin ve işaretlerin algılanmasını engellememeli b) Sarımtırak renkte olmalı c) Güçlü beyaz renkte olmalı d) Gün ışığına yakın parlak renkte olmalı 61) Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine göre Yüksekte çalışma için hangisi doğru değildir? a) Yüksekte yapılan çalışmalar işveren tarafından görevlendirilen ehil bir kişinin gözetim ve kontrolü altında gerçekleştirilir. b) Yapı alanında kullanılan güvenlik ağıları standartlara uymak zorundadır. c) Güvenlik ağlarının kullanma kılavuzu işyerinde bulundurulur. Güvenlik ağları standartlara ve kullanım kılavuzuna uygun şekilde kurulur. d) Herhangi bir sebeple betonarme platform kenarında güvenli korkuluğun bir kısmının geçici olarak kaldırılmasının gerektiği durumlarda sadece güvenlik ağı kullanılarak bir müddet çalışma yapılabilir. 62) Çatı veya eğik yüzeylerde yapılan çalışmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Düşmeyi önlemek amacı ile öncelikli çalışana vücut tipi emniyet kemeri verilmelidir Çatıda bulunan kırılgan yüzeyler için(cam v.b)kısımlar için dalgınlıkla buralara basılmaması için gerekli tedbir yalnızca vücut tipi emniyet kemeri ile alınmalıdır Toplu koruma önlemlerine öncelik verilmelidir A-) yalnız I B-) yalnız II C-) I ve II D-) Yalnız III 63) Kalıp sökümü sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılması gerekli çalışmalardan değildir? A-) Sökü alanına çalışanların güvenli erişimi B-) Parçaların hangi sırayla sökülmesi işlemi C-) Sökü alanında sökü kalıpçıları ve sökü alanındaki diğer çalışanların koordinasyonunun sağlanması D-) Kalıp malzemelerinin dengeli olarak yere indirilmesi 64) İskeleler aşağıdaki durumların hangisinde kontrol raporu hazırlanmalıdır veya yenilenmelidir? Bir bloktan diğer başka bir bloğa taşındığında Şiddetli fırtına sonrası İskeleye zarar verecek şekilde iş makinesi çarpması sonucu İş kazası yaşandıktan sonra A-) yalnız IV B-) I, II, III 64) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? C-) I ve II D-) I II III IV

7 a) Elektrikle çalışan iş ekipmanlarının gövde güvenlik topraklaması yapılır. b) Elektrikle ilgili bütün ekipman ve bağlantıların kurulması, sökülmesi, tamirat ve tadilat işleri sadece ilgili mevzuatın öngördüğü yetkili elektrikçiler tarafından yapılır. c) Yapı alanında veya çalışanların erişebileceği yerlerde bulunan elektrik panoları kilitli dolap içerisinde bulunur. d) Yapı alanı içerisindeki tali elektrik panolarında kaçak akım rölesi kullanılmayabilir. 65) Patlayıcı kullanılarak çalışılan kazı, tünel ve galeri gibi yer altı kazı işlerinde aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? I. Patlayıcı maddeler üretici tarafından belirtilen koşullarda saklanır ve depolanır. II. Yapılan işin niteliğine uygun patlayıcı maddeler ve kapsüller kullanılır ve patlayıcı maddeleri yeterlik belgesine sahip çalışanlardan başkasının almasına ve ateşlemesine izin verilmez. III. Patlayıcı maddeler özel sandıklar içinde taşınır ve bu sandıkların içine başka bir madde konulamaz. Kapsüllerle diğer patlayıcı maddeler, aynı kap içinde bir arada bulundurulamaz ve taşınamaz. IV. Patlatma yapılacak alanın etrafında uygun güvenlik tedbirleri alınmadan patlatma yapılmaz. A-) yalnız I C-) I ve II B-) I, II, III D-) I II III IV 66) Seviye farkı olan ve düşme ihtimali olan bölgelere güvenlik önlemlerinden bir tanesi de korkuluk yapılmasıdır. Yapılacak olan korkuluk nasıl olmalıdır? Ana korkuluk Topuk levhası Ara korkuluk a) 90cm 15cm 47 b) 110cm 20cm 50 c) 100 cm 15cm 50 d) 120cm 20cm 47

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde alınacak asgari

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İSG

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İSG YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İSG Dr. Mustafa ONÜÇYILDIZ İnşaat Yüksek Mühendisi m13yildiz@selcuk.edu.tr NEDEN YÜKSEĞE ÇIKARIZ? Bina dış cephelerinin temizliği (çatı, duvar, cam vb.) Bina içi yüksek alan temizlikleri

Detaylı

YAPI SEKTÖRÜ. İş Güvenliği El Kitabı. Yayın No: 44

YAPI SEKTÖRÜ. İş Güvenliği El Kitabı. Yayın No: 44 YAPI SEKTÖRÜ İş Güvenliği El Kitabı Yayın No: 44 ISBN : 978-975-455-166-2 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak temel amacımız, kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak çalışma barışının

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Hazırlanma Tarihi: 18.09.2013 İÇERİK 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. İşlem 6. Taşeron Firmalardan İstenilen Belgeler 7. Referanslar

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu İç Yönetmelik Giresun Belediyesine ait işçi çalıştıran birimlerde sağlık ve

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ 1 Bu iç yönetmelik el kitapçığı Marmara Üniversitesi nin uygulama faaliyetlerinde kullanılan büro malzemeleri, makine, ekipman ve diğer çalışma

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ 1 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA NO: BİRİNCİ BÖLÜM v Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM v İstatistikler, Formlar ve Bildirimler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM v İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

Risk Değerlendirme Rehberi. Sağlık ve güvenlik herkesi İlgilendirir. Sizin için önemlidir İşiniz için önemlidir. Derleyen: Murat ANDAÇ İç Denetçi

Risk Değerlendirme Rehberi. Sağlık ve güvenlik herkesi İlgilendirir. Sizin için önemlidir İşiniz için önemlidir. Derleyen: Murat ANDAÇ İç Denetçi Sağlık ve güvenlik herkesi İlgilendirir Sizin için önemlidir İşiniz için önemlidir Risk Değerlendirme Rehberi Derleyen: Murat ANDAÇ İç Denetçi 1 İÇİNDEKİLER KISIM I: TEMEL BİLGİ Tehlike nedir? Risk nedir?

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Yayın No: 43 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, MKE Kurumunun bütün

Detaylı

MEVZUATTA YAPILAN YENİ DEĞİŞİKLİKLER İLE YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

MEVZUATTA YAPILAN YENİ DEĞİŞİKLİKLER İLE YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATTA YAPILAN YENİ DEĞİŞİKLİKLER İLE YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Gökhan KÜRKLÜ 1 Gökhan GÖRHAN 2 Konu Başlık No: 7 Çatı ve Cephe Sistemlerinin Yapım ve Onarım Süreçlerinde İş Güvenliği

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesinin

Detaylı

ALT İŞVEREN İSG TEKNİK ŞARTNAMESİ

ALT İŞVEREN İSG TEKNİK ŞARTNAMESİ TSayfa ihi No 1/9 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TAŞERON / ALT YÜKLENİCİ TAAHHÜTNAMESİ AMAÇ DARÜŞŞAFAKA CEMİYİYETİ VE BAĞLI KURUMLARI çalışanlarının ve iş yeri güvenliğinin sağlanması amacıyla; çalışanların sağlık

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Yayın No.56 ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik 25/02/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur. İÇİNDEKİLER Konular Sayfa no Genel Esaslar... 7 Genel Kurallar... 20 Çalışma İzni Gerektiren Hallerde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 2013 MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 0 ÖNSÖZ Değerli Meslek Mensuplarımız Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Bayındırlık

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE Amaç GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 06.08.2013/28730 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı