EĞĐTĐM SĐSTEMĐ ĐYĐLEŞTĐRME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞĐTĐM SĐSTEMĐ ĐYĐLEŞTĐRME RAPORU"

Transkript

1 Teknik ve Üst Düzey Mesleki Eğitimciler Derneği ÖZEL GÜVENLĐK EĞĐTĐM SĐSTEMĐ ĐYĐLEŞTĐRME RAPORU 03 Ocak 2012 ĐSTANBUL Altıyol Vişne Sok. No.38 Kadıköy / ĐSTANBUL

2 03 Ocak 2012 Özel Güvenlik Sektörünün ayrılmaz bir parçası olan Eğitimler konusunda uzun süredir edindiğimiz ortaya çıkan sonuçları topladığımız bu raporu sizlerle paylaşmaktan büyük onur duyarız. Saygılarımla Cem ORÇUN TÜMGED Ynt. Krl.Bşk. 2

3 ĐÇĐNDEKĐLER 1. Eğitim Planlaması 2. Eğiticilerin nitelikleri ve eğitici eğitimleri i. Eğitici Eğitimleri - Üniversite Onaylı 5 günlük program ii. Eğitici Eğitimleri - MEB Onaylı 15 günlük program 3. Alan eğitimleri 4. Hizmet içi atış eğitimleri 5. Yenileme eğitimleri 6. Eğitim ücretlerinin sınırlandırılması 3

4 MESLEKĐ EĞĐTĐM PROGRAMLARI EĞĐTĐM PLANLAMASI Mesleki eğitim programları hazırlanırken uygulanan ortak yöntem ; Đş tanımları ve temel, fonksiyonel, yönetsel yetkinlikler bir komisyon tarafından sınıflandırılmalıdır. Sınıflandırma sırasında işin veya yetkinliğin; güçlüğü, önemi ve frekansı değerlendirilmelidir. Elde edilen sonuçlar arasından, kişilerin kendi kendine veya görev başı eğitim ile edinemeyeceği bilgi ve beceriler ile çok önemli ve önemli olan bilgi ve beceriler, ayrıca sık kullanılan bilgi ve beceriler TEMEL EĞĐTĐM PROGRAMINA dahil edilmelidir. Herkesin edinmesine gerek olmayan, ancak o işi yapmak için şart olan bilgi ve becerileri kazanmak, bir başka ifade ile ihtisaslaşmak için gerekenler FONKSĐYONEL EĞĐTĐM PROGRAMINA dahil edilmelidir. Görev yerinde kullanılacak özel cihaz yada sistemler varsa yada görev yerinin kendine has özellikleri söz konusu olduğunda görev etkinliğini attırmak ve uyum sağlamak için gerekenler GÖREV BAŞI EĞĐTĐM PROGRAMINA dahil edilmelidir. Yönetimsel sorumluluklar üstleneceklerin bilgi, beceri ve yönetsel özelliklerinin geliştirilmesi için gerekenler YÖNETĐCĐLĐK EĞĐTĐMĐ PROGRAMINA dahil edilmelidir Eğitimler ile kazandırılan bilgi ve becerilerin zaman içerisinde belirli ölçüde kaybı kaçınılmaz olduğundan, her eğitimin özelliğine göre belirlenecek frekansta eğitimin kısa tekrarı için gerekenler YENĐLEME/TAZELEME EĞĐTĐMĐ PROGRAMINA dahil edilmelidir. Bütün bu değerlendirmelere göre genel hatları ile mesleki eğitimlerin ana başlıkları aşağıdaki şekilde ifade edilebilir. Temel eğitim Uzmanlık Eğitimi Görev başı eğitimi Yöneticilik eğitimi Yenileme/Tazeleme eğitimi YETKĐNLĐKLER Bir organizasyonda beklenen performansı yakalamak için gerekli olan yetenek, ayırt edici bilgi, beceri ve deneyim gibi başarı üzerinde etkileri olan unsurlardır. Yetkinlikler sınıflandırıldığında, personelin ve yöneticilerin sahip olması gereken yetkinlikleri, temel yetkinlikler, fonksiyonel yetkinlikler ve yönetsel yetkinlikler olmak üzere üçe ayırmak mümkündür. Temel Yetkinlikler: Özel güvenlik hizmetlerinde çalışanların sahip olması gereken temel yetkinlikler şu şekilde sıralanabilir: Özel güvenlik hukuku ve kişi hakları Güvenlik tedbirleri Silahsız savunma Olay yeri koruma Patlayıcı maddeleri tanıma ve önlem alma Uyuşturucu madde tespiti Temel ilkyardım Yangın güvenliği, tabii felaketlerde ve acil durumlarda müdahale Özel güvenlik etiği Đletişim ve müşteri odaklılık 4

5 Fonksiyonel Yetkinlikler: Özel güvenlik hizmetlerinde çalışanların özel bilgi ve beceri gerektiren işlerini yaparken sahip olması gereken başlıca fonksiyonel yetkinlikler ise şu şekilde sıralanabilir: VIP, yakın koruma ve kişi koruma Para ve kıymetli eşya taşıma K-9 köpek bakıcılığı ve idareciliği Güvenlik sistem ve cihazları (X-ray cihazı ve dedektör kullanımı) Bilgi teknolojileri güvenliği Hırsızlığı ve sahtekarlığı önleme (kayıp önleme) Hastane, banka, alışveriş merkezi, turistik tesis, vb. güvenliği Sivil Havacılık Güvenliği Seyahat Dökümanları Güvenlik Kontrolü Kabin ve Uçuş Ekibi Güvenlik ETD Đz Dedektör Operatörlüğü EDS Patlayıcı Tespit Cihazları Operatörlüğü X-Ray Operatörlüğü Kontrol Noktası Güvenliği Kargo Güvenliği Deniz Limanları Güvenliği Yönetsel Yetkinlikler: Özel güvenlik hizmetlerinde çalışan yöneticilerin sahip olması gereken başlıca yönetsel yetkinlikler ise şu şekilde sıralanabilir: Temel işletme bilgisi Organizasyon, Yönetim ve liderlik Genel hukuk Đş ve sosyal güvenlik hukuku Đşçi sağlığı güvenliği Acil durum usulleri Personel güvenliği Fiziki güvenlik ve risk analizi Analitik düşünme, problem çözme, karar alabilme, etkili sunum, ikna Stres yönetimi Temel Pazarlama ve Satış bilgileri Genel Muhasebe bilgisi SONUÇ: 1. Özel Güvenlik Sektörünün Eğitim yelpazesi eksiktir. 2. Mevcut olan Temel Eğitimlerin kapsamı, eğitimlerin hedefi ile örtüşmemektedir. 3. Alan Eğitimleri, Yönetici Eğitimleri ve Görev başı Eğitimleri mevcut değildir. ÖNERĐ : 1. Eğitimlerin içeriği bu yetkinliklere göre yeniden gözden geçirilmelidir. 2. Fonksiyonel yetkinliklerin her biri için ayrı bir eğitim oluşturulmalı ve bu sertifikası olmayanlar söz konusu görevi yapamamalıdır. 3. Yönetsel yetkinliklere göre en az 2 kademeli Yönetici Eğitimi planlanmalı ve bu sertifikaya sahip olmayanlar Yönetici görevi yapamamalıdır. 4. Yenileme eğitimleri uzun vadede yukarıda sayılan eğitimlerin her biri için ayrı ayrı planlanmalıdır. 5

6 EĞĐTĐCĐLERĐN NĐTELĐKLERĐ VE EĞĐTĐCĐ EĞĐTĐMLERĐ Eğitim süreçlerinin en önemli unsurlarından birisi de Eğitici lerdir. Eğitici performansı, eğitim süreçlerinin sonucuna doğrudan ve bire bir oranda yansımaktadır. Hiçbir eğitim veya öğretim kurumunda; eğitici eğitimi, uzman eğitici eğitimi veya akademik formasyona sahip olmayan kişiye eğiticilik veya öğreticilik görevi verilemez. Yeterli mesleki bilgiye ve tecrübeye sahip olmak eğitici görevi alabilmek için yeterli değildir sayılı yasanın uygulanmasına ilişkin Yönetmelikte yer alan Uzman Öğreticinin Nitelikleri; Asgari 5 yıl meslek tecrübesine sahip mülki idare amiri, hakim, savcı, avukat ve 4 yıllık yüksek okul mezunu genel kolluk çalışanları ve emeklileri, Elektrik veya elektronik mühendisi veya güvenlik sistemleri sertifikası sahibi olanlar, Doktor veya ilkyardım eğitici sertifikasına sahip 4 yıllık yüksekokul mezunu sağlık personeli, Asgari 5 yıllık itfaiyeci, Rehberlik ve psikolojik danışmanlık, halkla ilişkiler veya iletişim alanında y.okul mezunu olmak, 4 yıllık yüksekokul mezunu ve genel kollukta asgari 5 yıl hizmet tecrübesi sahibi olmak, 4 yıllık yüksekokul mezunu ve genel kolluk ile TSK muharip sınıflarında asgari 5 yıl hizmet tecrübesi veya Konuyla ilgili hizmet içi eğitim sertifikası sahibi olmak. Burada yer alan niteliklerin tümü mesleki bilgi ve tecrübe kriterlerini tarif etmektedir. Bu mesleki nitelikler doğru olmakla beraber eğitici görevi için yetersizdir. Eğitici olarak görevlendirileceklerin mesleki yeterliliklerine ek olarak Eğitici Eğitimi almaları gerekir. Eğiticinin eğitimi programı aşağıda yer alan temel nitelikleri geliştirecek özellikte olmalıdır. Eğiticinin vazgeçilemez özellikleri aşağıda olduğu gibidir. - Zamanın doğru kullanımı, - Konunun ve anlatımın organize edilmesi, - Sunum, (vücut dili, iletişim becerisi, üslup) becerileri - Eğitim yardımcılarının malzemelerinin ve Tahtanın doğru kullanımı, - Eğitim sırasında karşılaşılması muhtemel krizlerde hareket tarzları Đhtiyaçların ve önceliklerin belirlenmesi Hedef yetişkin öğrenci gruplarının öğrenme özellikleri Öğrenme-öğretme sürecinde öğrenme işlevinin güçlükleri Öğretim stratejileri Eğitimin etkinliğinin belirlenmesi, Ölçme ve değerlendirmenin esasları Başarının değerlendirilmesi ÖNERĐ : Yönetmelikte yeralan niteliklere ek olarak Eğitici Eğitimi almayanların özel güvenlik eğiticisi olamayacağı düzenlemesi yapılmalı ve kısa sürede bu ihtiyacı karşılayabilecek bir eğitim planlanmalıdır. M.E.B.lığı Talim Terbiye kurulunun onayladığı bir Eğitici Eğitimi programının genel içeriği ek de sunulmuştur. Bu program bir hafta gibi kısa bir sürede, aynı anda ülke genelinde 20 yi aşkın ilimizde başlatılabilecek şekilde tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. 6

7 MEB Onaylı 15 günlük program EĞĐTĐCĐNĐN EĞĐTĐMĐ KURSU Amaç : Eğitim görevi yapacakların eğitici niteliği kazanmasını sağlamak Eğitime Katılacaklar : Eğitmen olarak kariyer yapmak isteyenler, Şirketlerin Eğitim sorumluluklarını alanlar, Eğitim verme konusunda kendilerini geliştirmek isteyenler. Süre :15 Đşgünü (Ders Saatleri: 09:00-17:00) Verilecek Sertifika Kapsam : :Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Kurs Bitirme Belgesi verilir. Bu Belge Milli Eğitim Bakanlığının vermiş olduğu belgelerin Uluslararası geçerliliği ile aynı haklara sahiptir Konu ile ilgili Temel Kavramlar, Rekabet Avantajı Oluşturmada Eğitimin Rolü, Kurumların Rekabet Avantajı Elde Etmede Geliştirecekleri Çalışma Alanları, Öğrenme Teorileri, Öğrenme Süreci, Etkin Eğitim Programları Tasarımında Göz önünde Bulundurulması Gereken Hususlar, Eğitimde Etkinliği Artırmada Dikkat Edilecek Hususlar, Stratejik Eğitim,Öğrenme Döngüsü, Öğrenmenin Yolları, Öğrenme, Beceri Geliştirme, Unutma ve Transfer Eğrileri,Öğrenme Kuramları, Bilişsel Kuramlara Dayalı Öğretim Yöntemleri, Nöro Legüistik Programlama (Neuro Linguistic Programming) Eğitime Đhtiyaç Olup Olmadığını Belirleyen Analizler, Yetkinlik Belirleme Süreci, Eğitim Transferi ve Değerlendirme, Eğiticinin ve Katılımcıların Özellikleri ve Görevleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Sunumun Planlanması, Yazılı ve Uygulama Sınavı. 7

8 Üniversite Onaylı 5 günlük program EĞĐTĐCĐNĐN EĞĐTĐMĐ KURSU Amaç : Eğitim görevi yapacakların eğitici niteliği kazanmasını sağlamak Eğitime Katılacaklar Süre Verilecek Sertifika Kapsam : : Eğitmen olarak kariyer yapmak isteyenler, Şirketlerin Eğitim sorumluluklarını alanlar, Eğitim verme konusunda kendilerini geliştirmek isteyenler. : 5 Đşgünü : Üniversite onaylı Sertifika Konu ile ilgili Temel Kavramlar, Rekabet Avantajı Oluşturmada Eğitimin Rolü, Kurumların Rekabet Avantajı Elde Etmede Geliştirecekleri Çalışma Alanları, Öğrenme Teorileri, Öğrenme Süresi, Etkin Eğitim Programları Tasarımında Göz önünde Bulundurulması Gereken Hususlar, Eğitimde Etkinliği Artırmada Dikkat Edilecek Hususlar, Stratejik Eğitim, Öğrenme Döngüsü, Öğrenmenin Yolları, Öğrenme, Beceri Geliştirme, Unutma ve Transfer Eğrileri, Öğrenme Kuramları, Bilişsel Kuramlara Dayalı Öğretim Yöntemleri, Nöro Legüistik Programlama Eğitime Đhtiyaç Olup Olmadığını Belirleyen Analizler, Yetkinlik Belirleme Süreci, Eğitim Transferi ve Değerlendirme, Eğiticinin ve Katılımcıların Özellikleri ve Görevleri, Eğitim psikolojisi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Sunumun Planlanması, Yazılı ve Uygulama Sınavı. 8

9 ALAN EĞĐTĐMLERĐ 5188 Sayılı Yasa nın yürürlüğe girmesinden buyana, yaklaşık 7 yıldır yapılması beklenen Alan Eğitimleri ilk bölümde yer alan FONKSĐYONEL YETKĐNLĐKLER in her biri için ayrı ayrı düzenlenmelidir. Son dönemde bu konuda Çalıştaylar düzenmiş ancak uygulamaya dönük ilerleme kaydedilememiştir. Öncelikle, böyle bir çalışma yapılırken sektör taraflarının görüşlerinin alınmasını, çok olumlu ve yapıcı bir uygulama olarak değerlendiriyoruz. Bu yöntem ile, sonradan karşılaşılması muhtemel bir çok problemin daha planlama aşamasında halledileceğine inanıyoruz. Öneri: Eğitim konusunda çalışmalar yapılırken, Akademisyenlerin çalışmaların içerisinde aktif olarak yer alması, sektörün Eğitim Kurumlarının ve ilgili diğer kurumlarının görüşlerinin alınması uygulamaların başarısını artıracak ve süreci hızlandıracaktır. Halen devam eden günlük operasyonların vazgeçilmez ihtiyaçları ve bu eğitimlere başlandığında karşılaşılabilecek maliyetler konusunda Hizmet şirketlerinin haklı çekinceleri bulunmaktadır. Öneri: Uygulamaya başlama tarihi ile kesin olarak sertifikasyonun aranacağı tarih arasında yeterli düzenlemeler yapılmak suretiyle bu kaygıların giderilebileceği değerlendirilmektedir. Bu aşamadan sonraki beklentilerimiz; Öncelikle en kısa zamanda uygulamasına başlanabilecek 1-2 Alan eğitimi seçilmeli ve uygulamada karşılaşılan sorunları görerek diğer Alan Eğitimlerinin planlanmalıdır. Bu konuda en uygun Alanlar Banka Güvenliği Eğitimi(Bu görevi yapan Özel Güvenlik Görevlileri, halen Bankalarda istihdam edildiğinden eğitim planlaması ve uygulamasında her hangi bir sorun yaşanmayacaktır. Ayrıca eğitimin finansmanı Bankalar tarafından sağlanacağından uygulama kolaylaşacaktır) ve Spor Güvenliği eğitimi dir. (Bu görevi yapan Özel Güvenlik Görevlileri büyük çoğunlukla part time çalıştıklarından, eğitime zaman ayırmak ya da devam eden operasyonların aksaması gibi bir tahdit olmayacaktır. Ayrıca Sporda Şiddetin önlenmesi Yasası nın uygulamaları ile kısa sürede paralellik sağlanabileceğinden, geçiş süresi çok kısa olacaktır.) Alan Eğitimlerini vermek üzere yetkilendirilecek Eğitim Kurumlarının seçimi çok önemlidir. Bunun için kriterler yeniden belirlenmeli, gerekirse bu kriterleri sağlayan Eğitim Kurumlarına yeniden Ruhsat verilmelidir. Bu kriterleri belirlerken; Kurumların Eğitimci kimliğine sahip olması, kalite vasıflarının ön planda olması, Uluslar arası rekabeti yapabilecek standartlara kavuşması gözetilmelidir. Alan Eğitimleri için düzenleme yapılırken yapılabilecek temel düzenlemelerin en önemlilerinden biri de Eğitici nitelikleridir. Eğitici Eğitiminden geçmemiş hiçbir eğiticiye yetki verilmemelidir. Burada bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum; Konuyu/dersi verecek eğitmenin mesleki bilgisi için konulacak kriterler ile bilgilerini sınıf ortamında kursiyerlere aktarabilmek için sahip olunması gereken nitelikler birbirine karıştırılmamalıdır. Eğitici Eğitimi ile kastımız, bilgilerini sınıf ortamında en doğru şekilde kursiyerlere aktarabilmeye yardımcı olan, MEB lığının kadrolu öğretmenlerine dahi zorunlu tuttuğu özel eğitimdir. Bu eğitim kısa süreli meslek kursları için en az 5 gün(40 saat) olacak şekilde halen uygulanmakta (müfredat kapsamı aşağıdadır) ve Üniversiteler tarafından sertifikasyon yapılmaktadır. Bu sertifikasyon Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılabilecek ve tüm eğitimler için hedeflenen sonuçları elde etmek kolaylaşacaktır. Her bir Alan Eğitimi için en az 1 adet onaylı kitap hazırlanmalı ve tüm müfredatlar ile bu kitapların içeriği örtüşecek şekilde düzenleme yapılmalıdır. Bu kitaplar, eğitimlerin başlama tarihinden önce piyasaya çıkacak şekilde tedbir alınmalıdır. Uygulamaların başlaması aşamasında, geçiş dönemini kolaylaştırabilmek maksadıyla bazı tedbirler alınabilir. Özellikle Banka çalışanlarını örnek verecek olursak, bu personelin benzer bir eğitimi almadan halen üstlendikleri görevi yapması mümkün olamayacağı için, bu gibi personele daha kısa süreli bir eğitim (1-2 gün) verilerek sertifika sınavına girmeleri sağlanabilir. Özetlemek gerekirse; özel güvenliğin Meslek haline gelebilmesi için atılması gereken büyük bir adımdır. Bu uygulamaların planlanma süreci ne kadar sağlıklı geçilirse, sonrasında o ölçüde mükemmel sonuçlar ortaya çıkacaktır. Gerek kamu tarafında gerekse özel sektör tarafında samimi ve yapıcı her türlü gayret bu aşamada çok önemlidir. 9

10 HĐZMET ĐÇĐ ATIŞ EĞĐTĐMLERĐ 1. Mevcut Düzenleme : Hizmet içi atış eğitimleri Özel Güvenliklerin çalıştıkları il sınırları içinde yapılmalıdır. Edirne v.s) Sorun * Bazı illerde poligon hizmeti mevcut değildir. (Tunceli, Kilis, Hakkâri v.s.) * Bazı illerde çeşitli nedenlerle mevcut poligon kullanılamamaktadır. ( Aydın, * Bazı illerde Đl Emniyet Müdürlüğü hizmet içi atış eğitimlerini organize etmemekte, eğitim merkezlerine de yeterli başvuru olmadığından, eğitimin yapılması mümkün olamamakta yâda az sayıdaki hizmet alan için eğitim bedeli piyasa koşullarından çok yüksek olmaktadır. Sonuç Öneri : Bu şartlar altında hizmet içi atış eğitimlerini genelge ile düzenlendiği şekilde, aynı ilin sınırları içerisinde yapabilmek her ilde mümkün olamamakta ya da yapılabilecek bu eğitimler ancak piyasa koşulları üzerinde bir ücret karşılığında yapılabilmektedir. : Aynı il sınırları içerisinde eğitim yapılması şartının kaldırılması, Hizmet içi atış eğitimlerinin genelgede öngörülen diğer esaslara göre, herhangi bir ilde yapılabilmesi, eğitimin tamamlandığına ilişkin yazışmaların ise personelin hizmet gördüğü ilin emniyet müdürlüğü ile yapılması uygun mütalaa edilmektedir. 2. Mevcut Düzenleme : Hizmet içi atış eğitimlerinin Emniyet Poligonlarında yapılması halinde, gereken yazışmalarda Đl Emniyet Müdürlükleri için muhatap, personeli istihdam eden Kurum/Kuruluştur. Sorun Sonuç Öneri : Bazı Kurum/Kuruluşlar Hizmet içi atış eğitimleri konusunda hizmet satın almak istediklerinde bu düzenleme nedeniyle uygulama güçleşmektedir. : Bu şartlar altında, özellikle ülke genelinde hizmet veren her Kurum/Kuruluş her ilde ayrı ayrı idari işlemler ile uğraşmak zorunda kalmakta ve hizmet satın alımı yapamamaktadır. : Hizmet içi atış eğitimleri için yapılmış bir sözleşme olması kaydıyla eğitim kurumları, personeli istihdam eden Kurum/Kuruluş adına Đl Emniyet Müdürlüğü ile her türlü yazışmaları yapabilmelidir. 3. Mevcut Düzenleme : Hizmet içi atış eğitimleri Kendi Sorumluluk alanlarında Đl Jandarma Komutanlıkları gözetiminde yapılmaktadır. Sorun Sonuç Öneri : Bu konuda farklı yorum ve uygulamalar ile karşılaşılmaktadır. : Jandarma bölgelerindeki Özel Güvenlik personelinin sayısının düşük olduğundan, bu uygulamalar konusunda yeterli deneyimin bulunmadığı gözlenmiştir. : Aynı il sınırları içerisinde Đl Emniyet Müdürlüğü ve Đl Jandarma Komutanlığı arasında farklı görüş ortaya çıkmasını önleyecek düzenlemelerin yapılması, her şeye rağmen yinede böyle bir durum söz konusu olur ise Đl Emniyet Müdürlüğünün hakemliğinde konusun çözümlenmesi uygun olacaktır. 10

11 YENĐLEME EĞĐTĐMLERĐ 1. Mevcut Düzenleme : Atış uygulama sınavları, yazılı sınavı takip eden hafta yapılmaktadır. Sorun Sonuç Öneri : Yenileme eğitimi alan personel halen çalışmakta olan personeldir. Bu personelin haftanın çalışma günlerinde atış uygulama sınavına katılması, iş gücü kaybına neden olmakta ve işyerlerinde güvenlik zafiyeti yaratmaktadır. Mevcut uygulamalarda işyerlerinden izin alamayan özel güvenlik görevlileri, sınava katılamamakta ve bir sonraki sınava kalmaktadırlar. Bu ise aynı sürecin tekrar yaşanması ve bir kez saha sınav harcının yatırılması sorununa yol açmaktadır. : Atış uygulama sınavlarının tarihleri belirlenirken bu ihtiyaca cevap verecek düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde halen yaşanmakta olan uyumsuzluklar devam edecek, bürokratik işlemlerde gereksiz yere artış olacak ve birden fazla sayıda, sınav harcı yatırmak gibi bir sonuç ortaya çıkacak, Hatta zamanında kimlik yenileme işlemlerinin tamamlanmaması söz konusu olacaktır. : Yenileme eğitimlerin atış uygulama sınavlarının hafta sonu günlerinde planlanması uygun mütalaa edilmektedir. 2. Mevcut Düzenleme : Özel Güvenlik Görevlileri, sınava eğitim aldıkları ilde girmektedir. Sorun : Eğitim tamamlanma tarihinden sonra iş değiştirme ya da atama gibi nedenlerle farklı illerde çalışmaya devam etmek zorunda kalan Özel Güvenlik Görevlileri sınav için eğitim aldıkları ile gitmek ve sınav sürecini tamamlamak zorundadırlar. Sonuç : Bu durumdaki Özel Güvenlik Görevlileri için gerek yazılı ve gerekse uygulamalı sınav maksadıyla il değişikliği gerekmektedir. Bu uygulama, iş gücü kaybına ve ilave harcamalara neden olmaktadır. Haliyle çalışma hayatının doğal akışına uygun değildir. Öneri : Zorunlu hallerde bu durumdaki Özel Güvenlik Görevlilerinin görev yaptığı yeni ilde sınava girebilmesine olanak veren bir düzenlemenin yapılması uygun mütalaa edilmektedir. 11

12 EĞĐTĐM ÜCRETLERĐ SINIRLANDIRILMASI Her eğitimde olduğu gibi, Özel Güvenlik Eğitimlerinin süreçleride bu çalışmanın 1.bölümünde açıklanmıştır. Doğru ve iyi planlanmış bir eğitimin, nitelikli eğitimciler ile uygun eğitim yerlerinde uygulanabilmesi ve bunun kurumsallığının ve kalıcılığının sağlanabilmesi ancak belirli bir maliyet karşılığında mümkün olabilmektedir. Hangi konuda olursa olsun, kamu yararına düzenlemelerin vazgeçilmez uzantısı olan ve işletmecilerin, bu belirtilen maliyetin üzerinde, kendi beklentilerini karşılayabilecek makul bir kârlılıklarının olması çok doğaldır. Böyle bir kârlılık olmaz ise, işletmecinin iştigal konusu olan faaliyeti en kısa zamanda sonlandırması yada kârlılığını sağlayacak yollara sapması kadar doğal bir sonuç olamaz. Bunlardan hangisini tercih ederse etsin işletmeci sektöre zarar verecektir. Arzu edilen başarılı sonuçları alabilmek ve eğitimlerden umulan hedefleri gerçekleştirebilmek için; Eğitimler; muhakkak nitelikli eğitmenler ile uygulanmalı, Yasal yükümlülükler göz ardı edilmemeli, Süreklilik / kalıcılık için sabır göstermenin ortalama maliyeti unutulmamalıdır. Bütün bunlar bir arada değerlendirince; eğitim sorumluluğunu üstlenecek işletmecinin, ayakta kalabilmek kaygısıyla, ücret rekabeti yolunu tercih etmesi kaçınılmazdır. Haliyle bu eğitim işletmecisinin gereken çizgiden sapmasının ve sektöre zarar vermesinin önlenebilmesi için bir kısım düzenlemelerin yapılmasında yarar mütalaa edilmektedir. Yapılan genel bir çalışmaya göre, Đşyeri kira gideri ve işletme giderlerinin ortalama düzeyde olduğu Kursiyer sayısının aylık ortalama 60 civarında olduğu Yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirildiği (Vergiler, personel, özlük hakları gibi) kabul edilen bir işletmenin kursiyer başına maliyeti 200 YTL nin üzerine çıkmaktadır. Đşletmecinin bu faaliyete devam edebilmek için kendi kazanç beklentisini %15-20 olarak kabul edersek, temel eğitim ücretinin 250 YTL den düşük olmaması gerekmektedir. Benzer şekilde silah ve atış eğitimlerini değerlendirdiğimizde; Bir işletmenin kursiyer başına maliyeti, her türlü poligon ve mermi giderleri de dahil 150 YTL nin üzerine çıkmaktadır. Aynı gerekçe ile silah ve atış eğitim ücretlerinin 200 YTL den düşük olmaması gerekmektedir. Bu sözü edilen düzenleme nin başarılı bir örneği Sağlık Bakanlığının ilkyardım eğitimleri için yapılmıştır. Bu uygulama eğitimlerim kalitesini sağlamak adına çok yararlı sonuçlar vermektedir. ÖNERĐ : Sistemin ayrılmaz bir parçası olan işletmelerin yada Özel Güvenlik Eğitim Merkezlerinin ücret rekabeti yolunu tercih etmemesi için eğitim ücretlerinin en azından alt sınırının 2012 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmesinde ve her yıl, il bazında enflasyona endeksli olarak yeniden belirlenerek yayınlanmasında fayda mütalaa edilmektedir. Temel Eğitim (100 saat) 250 TL + KDV Silah ve Atış Eğitimi (120 saat) 450 TL + KDV Yenileme Eğitimi ( 50 saat) 150 TL + KDV Yenileme Eğitimi ( 60 saat) 250 TL + KDV 12

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-410-9 TOBB Yayın No : 2014/234 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

* Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu ** Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu

* Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu ** Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Hatice KÜÇÜKÖNAL * Vildan KORUL ** ÖZET Havayolu işletmeleri açısından önemli bir rekabet unsuru olan insan kaynakları yönetimi, diğer üretim faktörlerine

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012)

TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012) TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012) Tıp Fakültesi Dekanları 22-23 Aralık 2012 tarihinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi nde bir çalıştay düzenlemiştir. Çalıştaya Tıp Fakültesi

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Kamil Ufuk BİLGİN Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve (TODAİE) Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr.Aslı

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Bu programın, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25606

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25606 Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25606 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 10/6/2004

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ 17.03.2014 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Amaç

İŞ GÜVENLİĞİ 17.03.2014 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Amaç İŞ GÜVENLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

KARİYER İŞE ALIM SÜRECİ ÇALIŞAN - İŞ İLİŞKİLERİ İSTİHDAM DENETLEME DEĞERLENDİRME

KARİYER İŞE ALIM SÜRECİ ÇALIŞAN - İŞ İLİŞKİLERİ İSTİHDAM DENETLEME DEĞERLENDİRME KARİYER İŞE ALIM SÜRECİ DENETLEME DEĞERLENDİRME ÇALIŞAN - İŞ İLİŞKİLERİ İSTİHDAM Hazırlayan: GÜSAM İnsan Kaynakları Araştırma Ekibi Rapor Tarihi: Kasım 2014 Tavsiye Edilen Referans Şekli: GÜSAM, (2014).

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

100 Soruda İŞKUR, UMEM ve SGK PRİM TEŞVİKİ UYGULAMASI DESTEKLERİ

100 Soruda İŞKUR, UMEM ve SGK PRİM TEŞVİKİ UYGULAMASI DESTEKLERİ 100 Soruda İŞKUR, UMEM ve SGK PRİM TEŞVİKİ UYGULAMASI DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi

Detaylı

linkedin.com/in/faveo instagram.com/faveodanismanlik

linkedin.com/in/faveo instagram.com/faveodanismanlik Kurucu Genel Müdür Ön Yazı Gümrük ve Dış Ticaret Eğitim ve Danışmanlık Tedarik Zincirleri Eğitim ve Danışmanlık Satınalma Eğitim ve Danışmanlık Pazarlama ve Satış Eğitim ve Danışmanlık Bireysel Gelişim

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006 2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik, Amasya Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 3.7.2002/24804 Tebliğler Dergisi : AĞUSTOS 2002/2539 Ek ve Değişiklikler: 1) 23.3.2004/25411 RG NİSAN 2004/2559 TD 2) 5.1.2005/25691 RG OCAK 2005/2568

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

N 28 ELKİTABI TASLAĞI. Türkiye de Destekli İstihdam (TR)

N 28 ELKİTABI TASLAĞI. Türkiye de Destekli İstihdam (TR) N 28 ELKİTABI TASLAĞI Türkiye de Destekli İstihdam (TR) HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI Leonardo da Vinci / Yenilik Transferi Sözleşme numarası - LLP-LDV-TOI-12-AT-0011 Proje numarası - 2012-1-AT1-LEO05-06976

Detaylı

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Son başvuru tarihi: 10 Temmuz 2015 Saat: 17:30 İÇİNDEKİLER

Detaylı

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/SMK Son

Detaylı

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı. Sonuç Raporu. Moderatör Dr. İrfan MISIRLI. 23-26 Nisan 2009. Agean Dream Resort Hotel Turgutreis, Bodrum

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı. Sonuç Raporu. Moderatör Dr. İrfan MISIRLI. 23-26 Nisan 2009. Agean Dream Resort Hotel Turgutreis, Bodrum Sonuç Raporu Moderatör Dr. İrfan MISIRLI 23-26 Nisan 2009 Agean Dream Resort Hotel Turgutreis, Bodrum TANIMLAR VE KISALTMALAR SWOT: İngilizce Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats kelimelerinin

Detaylı

HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26

HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26 HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26 Başarılarınızı Destekliyoruz! Danışmanlık hizmetinden fazlasını sunuyoruz. Sürdürülebilir sonuçlar için çözüm odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Sizinle çalışmaya başladığımız andan

Detaylı

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 AİPP - Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) Destek Projesi Seçkin Hekimoğlu Hibe Planı Danışmanı Tel: (312) 430 26

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı