KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-"

Transkript

1 KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Rektörlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta..bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler 2.1.İdarenin adresi, Rektörlüğü Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC olup Tel No : Faks No : Elektronik Posta Adresi: dir. 2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi : Tel No : Faks No : Elektronik Posta Adresi:.. dur. 2.3.Her iki taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. 2.4.Taraflar elden teslim veya iadeli taahhütlü posta tebligatı yolları ile bildirimde bulunabilir. Madde 3- Sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır. Madde 4- Tanımlar ve Kısaltmalar Bu sözleşmede ve/veya sözleşmeye konu işin ifası esnasında geçen kavram ve terimler, metin başka türlü gerektirmedikçe sırası ile 60/2003 sayılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetleme yasasının 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 3. maddesinde ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde yer alan kavram ve terimlere verilen mana ile yorumlanır ve/veya okunur. Bu Sözleşmede yer alan; Mal ; Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları, Yönetmelik : Satınalma ve İhale Yönetmeliği, Sair Yükümlülükler ; Taşıma, montaj, testler, eğitim, bakım ve onarım gibi malın teslimi dışında yerine getirilmesi gerekli ve bu sözleşme ile eklerinde belirtilen tüm yükümlülükleri, 1

2 İş ; Sözleşme konusu mal alımı işi ile ilgili olarak bu sözleşme ve eklerinde belirtilen tedarik, taşıma, teslim, montaj, testler, işletmeye alma, eğitim ve bakım ve onarım işlerinin tümünü, İşyeri ; Malın teslim veya montaj edildiği yerler ile sözleşme süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan diğer yerleri, Denetim, Muayene ve Kabul Komisyonu ; (bundan sonra komisyon olarak ifade edilecektir.) İdare tarafından, malların kontrolü, denetimi ve kabul işlemleri için görevlendirilmiş en az 3 kişiden oluşan komisyonu, Muayene ve Kabul İşlemleri ; İdare ile Yüklenici arasında esasları kabul edilen ve sözleşmede belirlenen, malın tamamının veya bir kısmının İdarece teslim alınabilmesi için (Komisyonca yapılacak işlemler dahil) gereken işlemleri, Yüklenicinin Ekipmanı ; Malların teslimi, montajı, taşınması, işletmeye alınması ve kusurlarının giderilmesi için gerekli olan tüm araçlar ve mahiyeti ne olursa olsun tüm gereçleri, Yüklenici Vekili ; Sözleşme konusu işle ilgili olarak Yükleniciden tasdik yetkisine sahip kişi ve kurumlar tarafından düzenlenmiş bir vekâletname ile tam yetki almış, Yükleniciyi temsil eden ve İdarece kabul edilmiş olan kişiyi, Üçüncü Kişi ; İdare ve Yüklenici dışındaki üçüncü kişi veya kişileri, Gün, Ay, Yıl ; Gün, takvim gününü; Ay, Türkiye de uygulanan takvimde yer alan aylardan biriyle izleyen ayın aynı sayılı günü, izleyen ayda aynı sayılı gün yok ise bu ayın son günü arasındaki süreyi; Yıl ise 365 günlük süreyi, Sözleşme Bedeli ; Ödemeye esas para birimi üzerinden sözleşmede belirtilen esaslar dâhilinde idarelerce alınacak mallara ilişkin ödenecek toplam parasal bedeli, Alt Yüklenici ; İdarenin onayıyla, sözleşme konusu işin özelliği ve ihtiyaç görülmesi nedeniyle Yüklenici adına, yüklenici ile arasındaki ticari veya hukuki ilişkiye bağlı olarak çalışan gerçek veya tüzel kişiyi, Teknik Doküman ; Sözleşme uyarınca İdare tarafından Yükleniciye verilen bütün proje, hesaplamalar, know-how, üretim/imalat bilgileri ve belgeleri ile Yüklenici tarafından sunulan ve İdare tarafından onaylanan proje ve benzeri teknik bilgi ve belgeleri, Sözleşmenin Süresi ; Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren geçerli olduğu süreyi, İşe Başlama Tarihi ; Yüklenicinin İdareden işe başlama talimatını aldığı; işyeri teslimi gereken işlerde ise, işyerinin yükleniciye teslim edildiği tarihi, İşin Süresi ; İşe başlama tarihinden itibaren hesaplanacak olan ve Sözleşmede belirtilen işlerin veya kısmi kabulün öngörüldüğü hallerde bir bölümünün bitirilmesi veya teslimi için olan zaman aralığını, Muayene ve Kabul Formu ; Komisyonun incelemesi sonucu verilen, kabul ya da redde ilişkin değerlendirmeyi içeren belgeyi, Yazılı Bildirim (yazı) ; Sözleşme konusu işle ilgili olarak taahhütlü mektup, telgraf, faks ile veya elden teslim şeklindeki haberleşme biçimini, Yüklenici ; Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, 2

3 Ödemeye Esas Para Birimi ; İdarece bu sözleşmede belirlenen ödemeye esas para birimini, Taraf/Taraflar ; İşbu Sözleşme metnindeki anlama göre İdare veya Yükleniciyi, Teklif ; Yüklenicinin İdareye sunduğu teklifi, Teslim ; Malın, yüklenici tarafından teslim programına uygun olarak idareye teslimini, Kabul İşlerin tamamlanıp komisyonun incelemesi sonucu verilen belgeyi, İfade eder. Madde 5- Sözleşmenin Konusu İşbu sözleşme ekinde görülen tanım, tafsilat ve şartlarla İdare nin ihtiyacı olan 1 adet Kurumsal Güvenlik Duvarı kurulumu, devreye alınması, 3 yıllık kullanım / güncelleme lisanslarının sağlanması ve kullanıcı eğitimlerinin verilmesidir. Madde 6- Sözleşmenin Türü ve Bedeli İş bu sözleşme Birim Fiyat esasına dayalı olup, toplam. (...) TL. bedel üzerinden akdedilmiştir. Sözleşme toplam bedeli üretici firmanın liste fiyatları üzerinden %.....proje indirim oranı ile hesap edilmiştir. İndirim oranı sözleşme dönemi boyunca geçerli olup İdarenin herhangi bir nedenle sözleşmeye konu cihaz, cihaz yedek parçaları, lisanslar vb. ihtiyacları ve garanti süresi sonundaki yıllık, 3 yıllık ve 5 yıllık update/upgrade (cihaz yenilemesi dahil) veya destek temin ihtiyacı olması halinde o tarihte geçerli liste fiyatlarına proje indirim oranı uygulanarak pazarlığa esas birim fiyat lar tespit edilerek, birim fiyatlar piyasa birim fiyatları ile mukayese edilecek ve yapılacak pazarlık sonucu taraflarca karşılıklı mutabakat sağlanması halinde bahse konu ihtiyaçlar ek bir protokol imza edilmesi suretiyle Yüklenici den temin yoluna gidebilecektir. Madde 7- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler ve Hariç Olan Giderler 7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin mal bedeli, ihraç masrafları, ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri, ile malın KKTC gümrük sahasından alınarak İdareye teslim edilmesine dair tüm giderler sözleşme bedeline dahildir /2003 sayılı yasa uyarınca tüm yasal muafiyetlerini (KDV, Gümrük vergisi vb..)kullanarak alım yapacaktır. Bu haklar geçerliliğini koruduğu sürece İdarece Yükleniciye kullandırılacaktır. 7.3.Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin işçilik ve işçiler ile ilgili her türlü iaşe, ibate, ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri ile iş güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbir alınması Yüklenicinin sorumluluğunda olup sözleşme bedeline dahildir, 7.4.İşbu ihale kapsamında temin edilecek bir adet kurumsal güvenlik duvarı için Yüklenici sistem kurulumu, devreye alınması, kullanıcı eğitimleri ve garanti süresi boyunca gerekli teknik desteği verecektir. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin tüm giderler sözleşme bedeline dahildir. 7.5.Yukarıdaki maddelerde yer alan gider kalemlerinde artış olması veya bir ya da benzeri yeni gider kalemleri oluşması hallerinde, istekliler tarafından teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir; yüklenici, söz konusu bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 3

4 Madde 8- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer giderler yükleniciye aittir. Madde 9- Sözleşmenin Ekleri İhale dokümanı, iş bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde Sözleşme de yer alan hükümler esas alınır. Madde10- Sözleşmenin Süresi Sözleşme, garanti süresinin dolmasını takip eden 2 (iki) ay sonunda sonlanacaktır. Madde 11- Malın/İşin Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı İşin Yapılma / Malın Teslim Edilme Yeri Teslim Yeri: Kalkanlı Güzelyurt KKTC İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imza altına alındığı tarih işe başlama tarihi olarak kabul edilecektir Teslim Şekli Yüklenici, cihazları kurulumu, devreye alınması ve kullanıcı eğitimleri verilmiş olarak ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kalkanlı-Güzelyurt, KKTC teslim koşullarına uygun olarak, tek seferde teslim edecektir İşin Süresi, Teslimat Programı ve Kurulum: İşin süresi: Sözleşme akdini müteakip 8 (sekiz) haftadır Yüklenici, temin edilecek tüm sistemleri ODTÜ KKK Kampusu Bilişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Odasına kuracaktır. Kurulum, tüm malzemelerin orijinal katalog bilgileri ve talimatları doğrultusunda, gerekli kontroller ile ölçümleme işlemleri ihmal edilmeksizin, teknik şartnamede yazılı koşullara uygun olarak yapılacaktır Temin edilecek ürünlerin yerleştirilip gerekli bütün fiziksel bağlantılarının yapılması, ürünlere elektrik verilmesi, çalışır hale getirilmesi, gerekli bütün optimizasyon ve kalibrasyon işlemlerinin yapılması Yüklenicinn sorumluluğundadır Yüklenicinin yapacağı herhangi bir yanlış işlem sonucu kurulum yerinde ve mevcut cihazlarda oluşacak arıza veya tahribat Yüklenici tarafından derhal giderilecektir. Arızanın giderilememesi halinde arızalı çıkan ürünler bir tutanakla Yükleniciye teslim edilecektir. Yüklenici arızalı cihazları 3 hafta içerisinde yenileriyle değiştirilecektir Temin edilecek ürünlerin, kurulum yerine kadar taşınması, yerleştirilmesi ve gerekli iş gücünün temini,ücreti ve iş güvenliğinin sağlanmasına yönelik tüm tedbirler yükleniciye aittir. Tüm bu işlemler yüklenici tarafından ve İdare ile koordinasyon sağlanarak tamamlanacaktır Teslim Programında Değişiklik Yüklenici, sözleşmede beliritlen teslim süresine aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, Yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere en fazla on (10) gün içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır. 4

5 Madde 12- Teminata İlişkin Hükümler 12.1.Kesin Teminatın Türü ve Miktarı: Bu işe dair teminat tutarı sözleşme bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında olup kesin teminat miktarı ( ) dir Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi: İşin, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı İdarece tespit edildikten sonra, garanti süresinin dolmasını müteakip 30 gün içerisinde Yükleniciye iade edilir Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Madde 13- Ödeme yeri ve şartları Ödeme Yeri: Sözleşme bedeli karşılığında yapılacak her türlü ödeme iş bu sözleşmede düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen zamanlarda ve şekilde ödenecektir Ödeme Koşulları ve Zamanı: Ödeme, muayene ve kabul tutanağının imzasını müteakip 10 işgünü içerisinde Yüklenicinin yazılı olarak bildireceği banka hesabına, banka masrafları İdare tarafından karşılanarak yapılacaktır. Madde 14- Avans Verilmesi Şartları ve Miktarı Bu iş için avans verilmeyecektir. Madde 15- Fiyat Farkı 15.1.Yüklenici, varsa süre uzatımı da dahil olmak üzere sözleşme süresince, sözleşmenin tamamen ifasına kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz. Madde 16- Gecikme Cezası 16.1.İdare tarafından İdari Şartnamenin 3 üncü maddesinde belirtilen süre uzatımından ve sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışlarından kaynaklanan haller hariç, iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için Yükleniciye yapılacak ödemelerden sözleşme bedeli üzerinden on binde altı (% 0,06) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde Sözleşme Bedelini aşamaz Gecikme cezası Yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir Yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği / işi bitirmediği takdirde idarece on gün (10) süreli gecikme ihtarı verilecek olup bu gecikme ihtarının Yükleniciye tebliğinden itibaren on günü (10) geçtiği takdirde İdare Sözleşmeyi fesih etme hakkına sahip olacaktır. 5

6 Madde 17- Garanti, Teknik Destek ve Bakım Onarım Koşulları 17.1.Garanti Koşulları Garanti dönemi, muayene ve kabul tutanağının imza edildiği tarihte başlayacaktır. Cihazlar, kabul tutanağının imza tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile Yüklenici ve üretici firma'nın garantisi altında olacaktır Üretici firma garanti süresince, Teknik Destek ve Onarım hizmetini İdare'ye en az 5/8 (hafta içi günlerde 8 saat) hizmet seviyesinde verecektir. Üreticinin portalı üzerinde yer alan ağ teknolojileri bilgi bankasına ses, video veya data ayırmaksızın geniş erişim hakkı sağlanmalıdır Yüklenici bu cihazlara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir. Bununla birlikte, tedarik edilen ürünlerin, kurum adına üretici firma teknik destek servisine kayıt ettirildiğine dair yazılı belge, ürünlerin teslim edilmesiyle birlikte, üretici firmadan alınıp kuruma teslim edilmelidir. Yüklenici garanti süresi boyunca oluşabilecek her tür hata, ayıp ve eksikliğin giderilmesi için her türlü masrafı karşılayacaktır. Eğer malın tamirat ve onarım için KKTC hudutları dışarısına çıkarılması gerekiyor ise KKTC yurt içi ve uluslararası her türlü nakliye giderleri ve gümrük giderleri, eğer KKTC hudutları dışına çıkarılmadan tamirat ve onarım yapılabiliyor ise gelecek olan teknik servis elemanlarının her türlü iaşe, ibate ve nakliye giderleri Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacaklarından kesmek veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek hakkına sahiptir Yüklenici garanti süresince vereceği bakım onarım işlerini ürünlerin üretici firmasının servis prosedürüne uygun şekilde yapmalıdır. Üretici firmadan temin edilecek olan servis prosedürü işin teslimiyle birlikte İdare'ye verecektir Garanti süresi içinde meydana gelebilecek üretim hatası ve kusurlu işçilikten kaynaklanan arıza durumlarında, temin edilecek ürünlerin çalıştırılamadığı sürelerde Garanti süresi işletilmeyecektir. Garanti süresi, temin edilecek ürünlerin çalışır halde doldurdukları süre olarak kabul edilecek ve bu çalışırlık süresinin 3 (üç) yıllık süreye eşit olması esas olarak kabul edilecektir Bu şartname ile alınan güvenlik duvarı sistemlerinde garanti süresi boyunca, kullanıcı hataları hariç 1 (bir) yıl içinde; aynı arızadan ikiden (2) fazla veya farklı arızalardan dörtten (4) fazla meydana gelmesi veya belirtilen garanti süresince farklı arızaların toplamının altıdan (6) fazla olması durumunda Yüklenici ürünü yenisi ile değiştirecektir Söz konusu garanti, teknik destek ve bakım onarım koşulları, Yüklenicinin teklifi kapsamında olup, kendi üretmediği ürün ve hizmetler için de geçerlidir Teklife dahil edilecek tüm yazılım ve lisanslar güvenlik duvarı sistemleri garanti süresi boyunca toplam 3 (üç) yıl süreli olarak sağlanmalı, bunların bedelleri teklif bedelinin içinde yer almalı ve idareye teslim edilmelidir. Tüm bunların güncel hallerine erişip kullanabilmek için gerekli kullanıcı kodu ve şifre gibi bilgiler gerekli ise, gerekli bilgiler bu süreler için ürünler ile birlikte İdare'ye verilecektir. 6

7 Teklif edilen ürünlere ait teknik özellikler, sürücüler, kullanım kılavuzları ve gömülü yazılımlar (firmware) üretici firma'nın web sayfasından ürünlerin garanti süresi boyunca toplam 3 (üç) yıl süreli olarak ücretsiz ulaşılabilir olmalıdır. Tüm bunların güncel hallerine erişip kullanabilmek için gerekli kullanıcı kodu ve şifre gibi bilgiler gerekli ise, gerekli bilgiler bu süreler için ürünler ile birlikte İdare'ye verilecektir Yüklenici, herhangi bir ek ücret talep etmeksizin, kabul ve muayeneden itibaren bir yıllık bir süreci kapsayacak şekilde; sistem planlaması, sistemin daha performanslı çalışması, kurumun ihtiyaçlarına yönelik çalışması ve ince ayarların yapılması (cihazın üzerinden geçen trafiğin analiz edilerek, ihtiyaçlara yönelik ayarların yapılması) ve tüm yazılımsal özelliklerin ihtiyaca göre yapılandırılması gibi konularda telefon/e-posta ile ve gerektiği takdirde İdare işyerinde danışmanlık hizmeti verecektir Güvenlik duvarı sistemlerinde arıza olması halinde arızanın tam tespiti için İdare teknik elemanları Yüklenici bilgisi dahilinde arızaya müdahale edebilecek ve bu durum garanti şartlarını değiştirmeyecektir Arızanın ürün yapılandırmasından veya donanım arızasından kaynaklanmadığı, üreticinin ürünü ile ilgili düzenleme veya yama hazırlanması gerektiği durumlarda üretici ile gerekli irtibatın sağlanması ve üretici nezdinde sorun çağrılarının açılması ve takip edilmesi Yüklenici tarafından sağlanacaktır Teknik Destek ve Bakım Onarım Koşulları Teknik destek ve bakım onarım koşulları kapsamında yer alan; Güvenlik Sistemleri: Bu şartname ile satın alınan güvenlik duvarı cihazlarını ve bunların bağlantı birimlerinin donanım içeriklerini ve bu donanımların her türlü işletim sistemi ve yazılım araçlarını, Donanım: Güvenlik sistemlerini oluşturan cihazları ve bağlantı birimlerini ve bunların dahili bileşenlerini, güç ve data bağlantı kablolarını (NIC, HDD/SATA/SSD / fan, power supply, RAM v.b.), Yazılım: : İşletim sistemi, log takip, raporlama, vb. gibi tüm yazılımlar ve yönetimsel yazılım araçlarını, Onarım: Bu şartname ile satın alınmış, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Bilişim Teknolojileri Müdürlüğü bünyesinde bulunan güvenlik sistemleri'nde oluşmuş problemlerin giderilmesi için yapılacak donanım problemlerinin tespitini, parça değişimini, donanımsal ayarların değişimini, yönetimsel yazılımlar üzerinde iyileştirmelerin yapılmasını; Güvenlik sistemleri'nin Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu bünyesinde kurulmuş olan farklı marka ve modelde güvenlik sistemlerine bağlanmasını gerekli parçaların teminini, bahsi geçen bağlantıların yapılmasını; ve tüm bu işlemler sonucunda güvenlik sistemleri'nin sorunsuz çalışır halde teslim edilmesini, ifade eder İdare, bu şartname ile satın alınmış güvenlik duvarı sistemlerinde veya bu güvenlik duvarı sistemlerini oluşturan ekipmanların birinde problem olması durumunda resmi tatil günleri dahil olmak üzere haftanın 7 (yedi) günü, her günün 24 (yirmi dört) saati (7/24) içerisinde dijital ve yazılı olarak güvenlik duvarı sistemleri'nde karşılaşılan problemi Yüklenici ve üreticiye bildirir. 7

8 Üretici, hafta içi günlerde (5 iş günü) en az 8 mesai saati içinde (minimum 8x5 hizmet esası) teknik destek hizmeti sağlamalıdır. Yüklenici bu durumlara ilişkin gerekli iletişim bilgilerini sözleşme sırasında İdare ye bildirecektir. Resmi yazışmalar için bu iletişim bilgileri ile İdare nin iletişim bilgileri kullanılacaktır Güvenlik duvarı sistemlerinde karşılaşılan problemin Üretici'ye bildirilmesinden sonra Arızaya müdahale minimum 8x5 hizmet esasına göre yapılmalıdır. Yedek parça sağlanmasını gerektirecek durumlarda İdare'ye belgelenmesi koşulu ile İdare nin arıza bildiriminin teyidini takip eden maksimum 3 (üç) hafta içerisinde arıza üretici tarafından ücretsiz olarak giderilmelidir. Arıza bildirimini takib eden 3 (üç) gün içinde güvenlik duvarı temel özellikleri Yüklenici veya üretici tarafından çalışır hale getirlimelidir. Her ne sebeple olursa olsun 3 (üç) haftanın sonunda güvenlik duvarı sistemleri ndeki problem parça değişimiyle giderilemediği veya yedek parça temin edilemediği durumda Yüklenici arızalı ürünü yenisiyle veya aynı model yoksa bir yeni modeliyle ücretsiz değiştirmeyi kabul ve taahhüt eder. Güvenlik duvarı sistemleri'nde karşılaşılan problemin giderilme süreci Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Bilişim Teknolojileri Müdürlüğü nün Yüklenici'ye yazılı olarak bildirim yaptığı an başlayacaktır Zaman kısıtlamaları nedeniyle İdarenin de yazılı onayıyla yüklenici hasarlı kısımların geçici onarımla çalışmasını sağlayabilir. Ancak en kısa sürede, ilgili hasarlı kısımların gerekli bütün kontrol ve ölçümleme işlemleri yapılacak ve gerekiyorsa orijinal parçalar hasarlı parçaların yerine takılacaktır. Temin edilecek ürünlerin tahribata uğramış kısımlarının yüzeysel bir onarımla çalışır hale getirilmesi kalıcı bir onarım olarak kabul edilmeyecektir Yüklenici veya üretici bakım ve onarım çalışmaları sırasında güvenlik sistemleri nin daha iyi işlemesini sağlamak için gerekli gördüğü değişiklikleri Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Bilişim Teknolojileri Müdürlüğü onayıyla uygulayacaktır. Ancak bu tür değişikliklerin istenilen sonucu vermemesi, güvenlik sistemleri nin daha az performansla çalışmasına yol açması veya güvenlik sistemleri nde önceden tahmin edilemeyen karışıklıklar yaratması halinde, Yüklenici veya üretici, ücretsiz olarak güvenlik sistemlerini değişiklikten önceki duruma getirmek ya da güvenlik sistemlerini böyle bir değişikliğe adapte etmekle yükümlüdür Onarımı yapılan parçalar Yüklenici tarafından test edilecektir. Bu testler sistemlerin dahili yönetimsel araçları ve işletim sistemleri üzerinde yapılacaktır. Onarımı yapılan parçaların sorunsuz çalıştıkları Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Bilişim Teknolojileri Müdürlüğü tarafından onaylanacaktır Onarım kapsamında takılacak olan her yeni parça, sistemin toplam garanti süresinden kısa olmamak üzere, en az 1 (bir) yıl garantili ve orijinal ürün olacaktır Güvenlik sistemleri nin teknik destek ve onarım hizmetinde sarf edilecek tüm malzeme, yedek parça ile kullanılan aletler Yükleniciye ait olup, Yüklenici bunlar için İdare'den ek bir ücret talep edemez Onarım işlemleri, temin edilecek ürünlerin orjinal katalog bilgileri ve talimatları doğrultusunda, gerekli kontroller ile kalibrasyon işlemleri ihmal edilmeksizin yerine getirilecektir. 8

9 Yüklenicinin sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; teknik destek ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle malda oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden Yüklenici sorumludur. Yüklenicinin teknik destek ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkansız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında olsa dahi Yüklenici, malın aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır Temin edilecek ürünlerdeki problemlerin yukarıda belirtilen koşul ve sürelerde kabul edilebilecek nedenler dışında giderilememesi durumlarında gerekli onarım faaliyetleri İdare tarafından yaptırılarak Yükleniciye fatura edilecektir. Yüklenicinin faturayı ret etmesi veya ödememesi halinde bu fatura bedeli Yüklenicinin kesin teminatından mahsup edilebilecektir. 18. Garanti Süresi Sonrası Bakım, Onarım ve Yedek Parça Temini 18.1.Yüklenici, garanti süresinin bitimini izleyen 5 (beş) yıl müddetince, ürünlerin arıza, bakım veya güncellenmesi gereken durumlarda Yüklenici'nin talep edeceği yedek parçalar için, liste fiyatları üzerinden işbu ihale kapsamında Yüklenici nin vermiş olduğu proje indirim oranını uygulayacaktır. Yüklenicinin kendi üretmediği ürün ve hizmetler için de proje indirim oranı geçerlidir Yüklenici, cihaz ve malzeme ile ilgili her türlü yedek parçayı ürünlerin garanti süresince ücretsiz ve sonrası 5 (beş) yıl süre ile bedeli mukabili İdare'ye temin ve teslim edecektir Yüklenici, yedek parçaların üretilmesinin ya da dağıtılmasının durdurulacak olması durumunda İdare'yi, İdare'nin gerekecek yedek parçaları tespit ederek satın alabilmesini sağlayacak kadar bir süre önce bilgilendirecektir. Madde 19-Sözleşme Kapsamında Yapılacak İlave Alımlar Sözleşme kapsamında yapılacak ilave alımlar iş bu sözleşmenin 6.maddesi uyarınca yapılacaktır. Madde 20- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu İdare, İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi İdari Şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilen fiil veya davranışlardan dolayı yüklenici hakkında KKTC de gerekli cezai başvurularda bulunabilir. Madde 21- Gizlilik Kurulumu yapılacak ürünlerin kurulumu, yapılandırılması ve çalıştırılması sırasında ulaşılacak veri gizlilik değeri taşıyan özelliktedir. Yüklenici bu sözleşme kapsamında yapacağı çalışmalar esnasında elde edeceği ve oluşturacağı tüm bilgilerin gizliliğine tümüyle riayet edecek, bu bilgilerin üçüncü şahıslara her ne şekilde olursa olsun aktarılmamasını temin edecektir. Bu gizlilik maddesi kesin bağlayıcı olup ihlali durumunda İdare tek taraflı olarak sözleşmeyi fesh ederek yasal süreç başlatma hakkına sahiptir. Madde 22- Anlaşmazlıkların Çözümü Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın İdare ve yüklenici arasında çözümlenememesi durumunda konu ile ilgili KKTC mahkemeleri yetkilidir. Madde 23- Yürürlük İş bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 9

10 Madde 24- İmza Bu sözleşme 24 madde ve. sayfa ekten ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra tarihinde 2 (iki) nüsha olarak imza altına alınarak, birer nüshası taraflarca (idare ve yüklenicide ) alıkonulmuştur. İDARE YÜKLENİCİ 10

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/160715 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2013/15933 HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA 1 Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi Teklif Verilmesine İlişkin Şartname 2 İhale

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ KAFETERYA YER VE TAVAN KAPLAMASI YAPILMASI İŞİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1. İhale Şartnamesi, 2. Standart Formlar 3. Sözleşme Tasarısı, 4.

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU İdari Şartname İDARİ ŞARTNAME Madde 1- Genel 1.1. Mevzuat, Lisan ve Süreler Sözleşme K.K.T.C. ve T.C. yasalarına tabidir. Sözleşmenin dili Türkçe dir. Aksi belirilmedikçe

Detaylı

GÜVENLİK ÜRÜNLERİ LİSANSI TÜRKİYE İŞ KURUMU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÜVENLİK ÜRÜNLERİ LİSANSI TÜRKİYE İŞ KURUMU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK ÜRÜNLERİ LİSANSI TÜRKİYE İŞ KURUMU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Güvenlik Ürünleri Lisansı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ EK :5 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMI İHALELERİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 19363 01.10.2012 Konu : Disk Depolama Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız Disk Depolama Sistemi Alımı kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI 1. SİPARİŞ: (a) ASELSAN tarafından teklif sahibine ( SATICI ) gönderilmiş olan Sipariş Emrinde ve varsa eklerinde

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul BOTAŞ İKMAL YÖNETMELİĞİ PAZARLIK USULÜ TEKLİF ALMA YÖNTEMİ İLE 4 ADET BOT MAL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar Karar Sayısı: 2003/6554 ( 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı

Detaylı