SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİ TİRME BÖLGESİ İ LETME YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİ TİRME BÖLGESİ İ LETME YÖNERGESİ"

Transkript

1 Sayfa No 1/8 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu yönergenin amacı: tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2003/5962 Sayılı Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin: tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde işletilmesi ile ilgili esasları belirlemektir. Yönetmeliğin uygulanması ile ulaşılmak istenilen hedef: üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek, ülke sanayiinin uluslararası rekabet gücünü artırmak, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, teknolojik bilgi üretmek, teknolojik bilginin kullanılarak ticarileştirilmesini sağlamak, yeni ürünler ve üretim yöntemleri geliştirmek, mevcut ürün ve üretim yöntemlerini geliştirerek ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, milli politikalar doğrultusunda teknoloji yoğun alanlarda araştırmayı desteklemek, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı yaratmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik altyapıyı sağlamaktır. 2. KISALTMALAR Bu yönetmeliğin metninde aşağıdaki kısaltmalar kullanılmıştır. AR-GE : Araştırma ve Geliştirme, TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Kanun : 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Genel Müdürlük: Bakanlık Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Bölge : Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 3. TANIMLAR Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent olarak da anılacaktır): Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği site veya bu özelliklere sahip teknokenttir. İşletici ve Yönetici Şirket (Yönetici Şirket olarak da anılacaktır) : Kanuna uygun ve anonim şirket olarak kurulan, Bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu olan Konya Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. dir. Girişimci (Kiracı olarak da anılacaktır): Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi nde oluşturulmuş mevcut alanları kiralamak veya kendi alanını inşa etmek yoluyla bölgede yer alıp, sunulan hizmet ve imkanlardan yararlanmakta olan gerçek ve tüzel kişilerdir. Bölge İşletme Yönergesi: Bölgede yer alacak Girişimcilere sağlanacak hizmetler ve Bölgede yürütülecek faaliyet ve uygulamalara ilişkin usul ve esasları içeren, yönetici şirket tarafından hazırlanan yönergedir. AR-GE (Araştırma ve Geliştirme): Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmalardır. Yenilik: Bir fikri; satılabilir, yeni ya da geliştirilmiş bir ürün ya da mal ve hizmet üretiminde kullanılan yeni ya da geliştirilmiş bir yöntem haline dönüştürme faaliyetidir. Üründe Yenilik: Önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin teknolojik farklar gösteren yeni ürünler geliştirme faaliyetidir. Üretim Yöntemlerinde Yenilik: Yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesi veya halen üretilmekte olan ürünlerin üretim maliyeti, kalite, üretkenlik, verimlilik, çevreyi koruma, iş sağlığı ve güvenliği vb. yönlerden artı değer sağlayacak şekilde üretilmesi için yeni veya geliştirilmiş üretim yöntemleri ortaya çıkarma işlemidir. Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya 7programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin ve hizmetlerin tümüdür. AR-GE'ye Dayalı Üretim Faaliyetleri: Bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin, tümünü Bölgede gerçekleştirdikleri AR-GE faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan özgün süreç, hizmet, yöntem, üretim tekniği, faydalı araç gereç, malzeme, yazılım, ürün ve sistemlerin Bölge içinde yer alan üretim birimlerinde ticari ürün haline getirilmesi, üretilmesi faaliyetleridir. Üretim Birimleri: Bölge içerisinde Kanunun amacına uygun olarak faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerce kurulan veya kullanılan, yeni ve yüksek teknolojilere dayalı ve çevreye zarar vermeyen üretim birimleridir. Araştırmacı Personel: Bölgede yer alan faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulan üniversitelerde çalışan konusunda uzman akademik personeli ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait araştırma merkez ve enstitülerinde çalışan en az yüksek lisans derecesine sahip konusunda uzman personeldir. Yazılımcı Personel: Yazılım olarak tanımlanan süreçte çalışıp yazılım geliştiren, üreten, alanında yeterli deneyime veya eğitime sahip nitelikli personeldir. AR-GE Personeli: AR-GE faaliyetlerinde çalışan, Araştırmacı Personel, Yazılımcı Personel ile nitelikli destek personeli ve AR-GE faaliyetlerinin bilimsel ve teknik yanlarının planlanıp yönetilmesi, izlenip değerlendirilmesi ve desteklenmesi ile uğraşan personeldir.

2 Sayfa No 2/8 Bu tanım, yüksek lisans ve doktora eğitimi veren enstitülerin öğrencilerini, fakültelerin 3. veya 4. sınıfında okuyan öğrenciler ile 2 yıllık Yüksek Okulların 2. sınıfında okuyan öğrencileri de kapsar. 4. İŞLETİCİ VE YÖNETİCİ ŞİRKETİN GÖREVLERİ 4.1. İşletici ve yönetici şirket, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri nin tabi olduğu kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve benzeri tüm yasal düzenlemelere uymakla yükümlüdür İşletici ve yönetici şirketin görevleri: Bölge arazisinin kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ve kullanımı, Bölgenin yönetimi ve işletilmesi, Planlama sürecinde varsa Çevre Düzeni Planları da dikkate alınarak imar planları ve değişiklikleri, parselasyon planı ve değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre yapılması ve Bakanlık onayına sunulması, Projelerin 3194 sayılı İmar Kanunu, yönetmelikleri, imar planı, fen, sağlık ve çevre şartları ile ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen standartlara ve teknik şartlara uygun olarak hazırlatılması, Bölgenin kuruluşundan hizmete geçmesine kadar geçen süreyi kapsayan genel termin planının, ve ayrıca ödenek talebinde bulunmuş ise, ödeneğin kullanımına ilişkin iş programının ve termin planının da Genel Müdürlüğe verilmesi, sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli işlemlerin yapılması, Bölgede atık su, atık su alt yapı tesisleri, katı atık, toprak kirliliği, gürültü ve hava kirliliği, tehlikeli tıbbi atık, radyoaktif madde ve tehlikeli kimyasalların yönetimi, yangından korunma ve yangın söndürme sistemi ile doğal tehlikeleri kapsayan konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışarak ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli önlemlerin alınması, Bölgede yangın tehlikelerine ve doğal tehlikelere karşı girişimcilerin kiraladığı tüm bina sigortalarının yaptırılması, Bölge için gerekli olan temizlik, elektrik, içme ve kullanma suyu, doğal gaz ve akaryakıt, ısıtma ve havalandırma, dağıtım şebekeleri, kanalizasyon, atık su, Bölge içi yollar ses ve veri iletişimi, internet hizmetleri ve diğer hizmetlerin sağlanması ve kesintisiz olarak sürmesi için gerekli önlemlerin alınması, çalışma esaslarının belirlenmesi, fiyatlandırmaların ve hesaplamaların yapılması ve uygulanması, her türlü bakım ve onarımın yapılması, alt ve üst yapılara zarar verenlerin tespiti ile zararların tazmininin sağlanması, Bölgenin üniversite bünyesinde bulunan itfaiye araç ve gereçlerinden yararlandırılması, üniversite alanı dışındaki yerleşimlerde yeterli sayıda itfaiye araç ve gereçlerinin hazır bulundurulmasının sağlanması, Bölgede yer almak isteyen kurum, kuruluş ve girişimci taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun bulunanlara yer tahsisinin yapılması, Bölge İşletme Yönergesinin hazırlanarak bir kopyasının Genel Müdürlüğe verilmesi, Bölgede yer alan girişimcilerin üniversite veya AR-GE merkez ve enstitülerinin olanak ve birikimlerinden yararlanma yönündeki taleplerinin değerlendirilmesi ve karşılanması, Gerekli gördüğü durumlarda girişimcilerin münhasıran Bölgede yürütecekleri yazılım veya AR-GE projelerinin Kanunda öngörülen amaçlara uygunluğunun, Bölgenin oluşturulmasında işbirliği yapılmayan üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsü ile TÜBİTAK'a veya TÜBİTAK' ın belirleyeceği hakemlere onaylatılarak belgelendirilmesi, Bölgede istihdam edilen tüm araştırmacı, yazılımcı, AR-GE personelinin Iistesinin, AR-GE projelerindeki görev tanımlarının, nitelik ve çalışma sürelerinin aylık olarak belirlenerek arşivlenmesi, istenildiğinde ilgililere bildirilmesi, Girişimcilerin faaliyetlerinin, Bölgenin daha etkin ve verimli işletilmesi yönündeki çalışmaların, veri, bilgi ve istatistiklerin elektronik ortamda entegre edilebilecek biçimde Genel Müdürlükçe belirlenecek formatta sunulması, 4.3. Yönetici Şirket, bu Yönergedeki şartlara ilave olarak Girişimci ile yaptığı kira sözleşmesinde belirtilen şartları da yerine getirmekle yükümlüdür Yönetici Şirket girişimcilerin ve üçüncü şahısların Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun amacına aykırı faaliyetlerinin tespiti, aykırı faaliyetlerin düzeltilmesi için girişimcilerin uyarılarak belirli bir süre verilmesi ve bu süre içinde aykırı faaliyetlerini düzeltmeyen girişimcilerin Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli önlemlerin alınması ile yükümlüdür Yönetici Şirket, bölgede istihdam edilen tüm araştırmacı, yazılımcı, AR-GE personelinin listesinin, AR-GE projelerindeki görev tanımlarının, nitelik ve çalışma sürelerinin aylık olarak belirlenerek arşivlenmesi, istenildiğinde ilgili makamlara bildirilmesi ile yükümlüdür. Bu listeler KT-FR- 008 Girişimcilerin AR-GE ve Yazılım Projelerinde Çalışan Personel Listesi formatında toplanıp arşivlenecektir Yönetici Şirket, Bakanlık tarafından gerekli görülen denetimlerde her türlü bilgi ve belgeyi denetim elemanına vermekle yükümlüdür Teknokentte yangın tehlikelerine karşı, girişimcilerin kiraladığı tüm binaların sigortasını yaptırmak, yangın önleme ve su boşaltma ile, itfaiye araç ve gereçlerinin hazır bulundurulması Yönetici Şirketin sorumluluğundadır Yönetici Şirket, Teknokentin alt ve üstyapılarına zarar verenlerin tespit edilmesi ve bu zararların tazmininin sağlanması konusunda yetkilidir Teknokentin daha iyi çalışabilmesi için gerekli altyapı projelendirme ve yerleşim planları değişiklikleri, eklemeleri için önerilerde bulunmak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Araştırma-Geliştirme Genel Müdürlüğü'nden onay alınan öneriler için gerekenlerin yapılması Yönetici Şirketin sorumluluğundadır Teknokentte yer alan Girişimcilerin, üniversite veya AR-GE merkez ve enstitülerinin olanaklarından yararlanma yönündeki taleplerinin yetkili birimlere iletilmesinde Yönetici Şirket yardımcı olacaktır.

3 Sayfa No 3/ Yönetici Şirket kiralanan alanın sözleşme süresince Girişimcinin istifadesine uygun durumda tutulmasını ve bu amaçla, duvarlar, çatı, ortak kullanılan kalorifer kazanı, pompaları, su (soğuk ve sıcak) ve elektrik tesisatı, jeneratör, asansör, telefon santrali, merkezi su boruları, kanalları ve benzeri demirbaşların yenileme, tamir ve bakımlarını sağlamak ile yükümlüdür. 5. TEKNOKENTE GİRİŞİMCİ KABULÜ 5.1. Müracaatların Alınması Teknokentte yer kiralamak isteyen girişimciler kiralama müracaatını işletici ve yönetici şirkete ait internet sitesi üzerinden on-line olarak yapar veya Girişimcinin Teknokentten beklentilerini içeren KT-FR-001 Girişimci Müracaat Formu Girişimci firma/kuruluş hakkında bilgileri içeren KT-FR-002 Girişimci Bilgi Toplama Formu Girişimcinin Teknokent içinde AR-GE/Yazılım Projesi yürüteceği başlıca konuları içeren KT-FR-003 Girişimcinin Başlıca AR-GE Faaliyetleri ve Araştırma Konuları Bilgi Formu Girişimci tarafından önceden Teknokent dışında başlatılmış/tamamlanmış her proje için ayrı tanzim edilmiş KT-FR-004 Girişimcinin Tamamlanmış AR-GE/Yazılım Projeleri Bilgi Toplama Formu, Girişimci tarafından Teknokent içinde yürütülecek projelerle ilgili bilgileri içeren KT-FR-005 Teknokent Bünyesinde Yürütülecek AR-GE/Yazılım Projeleri Bilgi Formu ile yazılı olarak işletici ve yönetici şirkete iletir. Müracaat eden girişimci, müracaatın değerlendirilmesi için İşletici ve Yönetici Şirket Yönetim Kurulunca belirlenen Müracaat Değerlendirme Ücretini işletici ve yönetici şirketin ilan edilen banka hesabına yatırır Müracaatların Değerlendirilmesi Girişimcilerin müracaatlarını değerlendirmek üzere Konya Teknokent-Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürünün önerisi, nın oluru ile üç kişilik bir Hakem Heyeti oluşturulur. Hakem Heyeti, Konya Teknokent- Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulunca belirlenen Alan Komitesi Üyeleri arasından seçilir. Hakem Heyetinde, müracaat eden girişimcinin üzerinde çalışma yapacağını beyan ettiği AR-GE veya yazılım projesi/projeleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi en az iki öğretim üyesi bulunur Konya Teknokent-Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulunca belirlenen Alan Komitesi Üyeleri; bu yönergenin tanımlar bölümünde tanımlanan Araştırmacı Personelden (Üniversite Öğretim üyeleri ve araştırmacı/yazılımcılardan) oluşur Hakem Heyeti, projenin proje kabul kriterlerine uygunluğunu KT-FR-001 Girişimci Müracaat Formu üzerinde yaptığı inceleme, Müracaat eden girişimci ile yaptığı mülakat, Gerektiğinde müracaat eden girişimcinin Teknokent dışında bulunan işyeri veya uygulama alanlarında yaptığı inceleme ile değerlendirerek sonucu KT-FR-006 Teknokente Müracaat Değerlendirme Raporu Formu ile rapor haline dönüştürür Hakem Heyetinin hazırladığı değerlendirme raporu Konya Teknokent-Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulunda değerlendirilerek girişimcinin müracaatının kabul edilip edilmeyeceği, kabul edilir ise ne kadar alan tahsis edilebileceği karara bağlanır TÜBİTAK-TİDEB, TTGV, KOSGEB, FP6 ve Konya Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen diğer hakemli AR-GE destek programları tarafından desteklenmeye değer bulunmuş projeleri ile Teknokente girmek için müracaat eden girişimcilerin müracaatları hakem değerlendirmesine tabi tutulmadan Konya Teknokent-Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulunda değerlendirilerek girişimcinin müracaatının kabul edilip edilmeyeceği karara bağlanır Değerlendirme süreci müracaatın alınmasından itibaren en çok iki ay sürer Girişimcilerin değerlendirme sonucu ile ilgili itirazları Konya Teknokent-Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulunca değerlendirilir Konya Teknokent-Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda girişimcilerin münhasıran Bölgede yürütecekleri yazılım veya AR-GE projelerinin Kanunda öngörülen amaçlara uygunluğunun Bölgenin oluşturulmasında işbirliği yapılmayan üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsü ile TÜBİTAK veya TÜBİTAK' ın belirleyeceği hakemler tarafından değerlendirilmesini isteyebilir Teknokente Girişimci Kabul Kriterleri Teknokentte, AR-GE çalışması yapan, yazılım üreten ve ileri teknoloji ağırlıklı ve çevreye zarar vermeden üretme özelliğine sahip kuruluşlar yer alabilecektir Teknokente kabul edilecek girişimcilerden iç ve dış piyasalarda rekabet gücü ve ihracat şansı bulunan ve yüksek teknoloji ağırlıklı ürünler geliştirme/üretebilme özellikleri aranmaktadır AR-GE çalışması yapmasa da Teknokentteki girişimcilere destek olacak faaliyetlerde bulunan destek şirketleri (banka, hukuk danışmanlığı, yatırım danışmanlığı, marka ve patent danışmanlığı, kargo, kafeterya ve KOSGEB-TEKMER vb. özel ve kamu sektörü organizasyonları) Teknokente kabul edilebilecektir.

4 Sayfa No 4/ Bölgeye Kabul Edilecek Firmalarda Aranan Nitelikler Ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmak ve bu amaca yönelik etkin AR-GE ve yazılım geliştirme çalışmaları yürütmek veya yürütebilecek potansiyele sahip olmak, AR-GE ve yazılım geliştirme çalışmaları ile ülkemizin ileri teknoloji üretebilme potansiyeline katkı sağlamak, Yazılım geliştirme ve AR-GE çalışmaları veya Yazılım geliştirme faaliyetlerini fiilen yapıyor olmak ya da yapabilecek kapasitede olmak, AR-GE çalışmaları için yeterli insan kaynağı ve finansman kaynağına sahip olmak veya bu konularda gerekli desteği alabilecek konumda bulunmak Başta Selçuk Üniversitesi olmak üzere üniversiteler ve araştırma merkezleri ve Teknokentteki diğer girişimciler ile işbirliği geliştirme arzusu ve çabası içinde olmak,girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip olmak, Çevreye duyarlı olmak ve zarar vermemek. Hava, su, toprak, görüntü ve gürültü kirliliği yaratma niteliği olan etkinlikler Teknokente getirilemez Bölgeye Kabul Edilecek Firmaların Uyması Beklenilen Nitelikler Ülkemiz açısından öncelikli olan alanlarda AR-GE çalışması yapmak, Bölgesel ve ulusal sürdürülebilir kalkınma unsurlarına katkı sağlamak Başta Selçuk Üniversitesi mezunları olmak üzere üniversite mezunu nitelikli iş gücüne cazip istihdam olanakları sağlamak Teknokentte faaliyet gösterecek firmalar ve bu firmaların yöneticilerinin sosyal adalete inanmış, çevreye, insan ve çalışan haklarına saygılı, mesleki etik değerleri güçlü, topluma örnek nitelikte olmaları beklenir Teknokent Bünyesinde Üretim Faaliyetleri Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren girişimcilerin bölgede seri üretim yapmalarına izin verilmez. Girişimciler, ancak AR- GE konusunu oluşturan ürün veya proje ile ilgili (tümünü Bölgede gerçekleştirdikleri AR-GE faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan özgün süreç, hizmet, yöntem, üretim tekniği, faydalı araç gereç, malzeme, yazılım, ürün ve sistemlerin ticari ürün haline getirilmesi amacıyla) prototip üretimi ile pilot üretim faaliyetlerini gerçekleştirebilirler Kira Sözleşmesi İşletici ve Yönetici Şirket Yönetim Kurulunun Bölgeye kabul edilmesine karar verdiği girişimciler ile İşletici ve Yönetici Şirket arasında KT-FR-007 Teknokent Kira Sözleşmesi Formu kullanılarak kira sözleşmesi yapılır Girişimci, aşağıdaki belgeleri kira sözleşmesi aktedilmesi aşamasında İşletici ve Yönetici Şirkete teslim edecektir. Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi Vergi levhası fotokopisi Şirket İmza Sirküleri İşyeri ikametgah belgesi Sanayi /Ticaret Odası/Borsa/Esnaf Odası Kayıt Belgesi 5.8. Girişimcilerin Yükümlülükleri Girişimciler, bu yönergedeki şartlara ilave olarak Yönetici Şirket ile yaptığı kira sözleşmesinde belirtilen şartlara da uymakla yükümlüdürler Girişimciler, bu yönergenin uygulanmasını desteklemek üzere Konya Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulunca çıkarılacak Yangından Korunma ve Mücadele, Güvenlik vb. konulardaki tüm yönergelere de uymakla yükümlüdür Girişimci, Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi nin tabi olduğu kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve benzeri tüm yasal düzenlemelere uymakla yükümlüdür Girişimci, Selçuk Üniversitesi nin Alaaddin Keykubat Kampüsünde geçerli olan kurallarına uymakla yükümlüdür Girişimci, Kanunda belirtilen amaca uygun olarak faaliyet göstermek ve yürüttüğü faaliyetlere yönelik Yönetici Şirket tarafından talep edilen her türlü veri, istatistik ve belgeyi doğru, eksiksiz ve zamanında sunmakla ve bu yönde yapılacak her türlü izleme ve denetim faaliyetlerine destek vermekle yükümlüdür. Girişimci, kira sözleşmesi ve bu yönergede belirtilen raporları Yönetici Şirketin belirlediği süre içinde istenilen biçimde teslim edecektir Girişimci, Maliye Bakanlığına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına sunmak amacıyla Yönetici Şirket in onayına sunduğu bilgi ve belgeleri doğru ve eksiksiz olarak hazırlayıp vermekle yükümlüdür Yasal yükümlülüklere uymayan Girişimciler Konya Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. tarafından uyarılacak, hatanın/eksikliğin düzeltilmemesi veya tekrar edilmesi durumunda Teknokent Kira Sözleşmesi Konya Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. tarafından tek taraflı olarak fesih edilecektir Girişimcinin, AR-GE ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarının, gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutulabilmesi için Maliye Bakanlığı na (Vergi Dairesine) başvuruda bulunması ve bu başvuruda Yönetici Şirketten aldığı bir faaliyet onay belgesini teslim etmesi gerekmektedir. Girişimci, bu amaçla, Teknokent içinde faaliyet göstereceğini beyan ettiği AR-GE/Yazılım Projesi konularını içeren KT-FR-003 Girişimcinin Başlıca AR-GE Faaliyetleri ve Araştırma Konuları Bilgi Formu Teknokent içinde faaliyet göstereceğini beyan ettiği AR-GE/Yazılım Projesi konularının şirketinin tescil edilmiş iştigal konusu kapsamında olduğunu gösterir ilgili Ticaret Sicil Gazetesinin bir kopyasını veya Ticaret Sicil Belgesini Teknokent içinde yürüteceğini beyan ettiği her AR-GE yazılım Projesi için ayrı olarak tanzim edilmiş KT-FR-005 Teknokent Bünyesinde Yürütülecek AR-GE/Yazılım Projeleri Bilgi Formunu

5 Sayfa No 5/8 İşletici ve yönetici şirkete ibraz eder. İşletici ve Yönetici Şirket, bu dokümanları onaylayarak bir kopyasını girişimciye geri verir Girişimci, şirketinin iştigal konusunda ve yürütmekte olduğu projelerde meydana gelecek değişiklikleri, değişiklik tarihini takiben ilk 10 gün içerisinde İşletici ve Yönetici Şirket e bildirmekle yükümlüdür. Girişimcinin, bu konudaki gecikmelerinden dolayı oluşacak hak kayıplarından İşletici ve Yönetici Şirketin sorumluluğu bulunmayacaktır Girişimcilerin Periyodik Rapor Verme Konusundaki Sorumlulukları Girişimcinin vermekle yükümlü olduğu formlar uygun olduğunda Internet üzerinden doldurulabilecektir. Aylık Raporlar Girişimci, Uygulama Yönetmeliğin 4. maddesindeki tanımlara uygun olarak Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretlerinin her türlü vergiden istisna edilebilmesi için, bu personelinin listesini, AR-GE projelerindeki görev tanımlarını, nitelik ve çalışma sürelerini KT-FR-008 Girişimcilerin AR-GE ve Yazılım Projelerinde Çalışan Personel Listesi Formu ile bölgede faaliyet göstermeye başladığı ilk 10 gün içerisinde ve faaliyete devam ettiği her ayın ilk 10 günü içerisinde doldurularak İşletici ve Yönetici Şirkete teslim edecek ve Konya Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. tarafından onaylanmış bu listelerle Maliye Bakanlığı na beyanda bulunacaktır Girişimci, KT-FR-008 Girişimcilerin AR-GE ve Yazılım Projelerinde Çalışan Personel Listesinde beyan ettiği AR-GE ve yazılım projelerinde çalıştırdığı personelin diploma fotokopilerini veya hala öğrenci konumunda olanların transcriptlerini bölgede faaliyet göstermeye başladığı ilk 10 gün içerisinde Yönetici Şirket e teslim etmekle yükümlüdür. Girişimci, aylık olarak beyan edeceği personelde bir değişiklik olması durumunda ilgili aya dair değişikleri içeren diploma veya transcriptleri takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde Yönetici Şirkete teslim edecektir Girişimci, KT-FR-008 Girişimcilerin AR-GE ve Yazılım Projelerinde Çalışan Personel Listesi ekinde SSK ya tabi olarak çalıştırdığı personele ait Aylık SSK bildirgelerinin bir kopyasını İşletici ve Yönetici Şirket e teslim etmekle yükümlüdür Girişimci aylık dönem içersinde Teknokent bünyesinde tamamlanmış olan AR-GE Yazılım projeleri ile ilgili bilgileri takip eden ayın ilk on günü içersinde KT-FR-004 Girişimcinin Tamamlanmış AR-GE/Yazılım Projeleri Bilgi Toplama Formu ile işletici ve Yönetici Şirkete vermekten sorumludur Girişimci aylık dönem içerisinde Firma Bilgilerinde ve iştigal konusunda Başlıca ARGE/Yazılım Projesi konularında Yürütmekte Olduğu AR-GE Yazılım Projelerinde ortaya çıkan değişiklikler ve yeni başlatılan AR-GE Yazılım Projesi faaliyetlerini takip eden ayın ilk on günü içersinde İşletici ve Yönetici Şirkete sunmaktan sorumludur. 3 Aylık Raporlar Girişimci, KT-FR-009 Girişimci Üç Aylık Bilgi Toplama Formu nu bölgede çalıştığı her yılın 1., 4.,7. ve 10. aylarında (ayın ilk 10 günü içerisinde) doldurup Yönetici Şirkete teslim etmeye devam edecektir. Girişimci, bu formun ekinde, dönem içinde Firma Bilgilerinde ve iştigal konusunda Başlıca ARGE/Yazılım Projesi konularında Yürütmekte Olduğu AR-GE Yazılım Projelerinde ortaya çıkan değişiklikler ve yeni faaliyetleri ilgili bilgileri sunmaktan sorumludur Girişimcilerin Çalıştırdığı Personelle İlgili Olarak Uyması Gereken Esaslar Yönetici şirkette ve Bölgede yer alan faaliyetlerde yürürlükteki iş ve çalışma mevzuatına göre personel istihdam edilir Bölgede 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı AR-GE personeli çalıştırılabilir Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı-zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder. Bunlardan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi personelin burada geçirdikleri süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı kalır sayılı Yükseköğretim Kanununun 36. maddesinin bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri uygulanmaz Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur Girişimci, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulanları çalıştıkları kuruluşlardan aldıkları iznin belgelenmesi suretiyle AR-GE personeli olarak çalıştırabilir Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulundan izin almak koşuluyla yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler Girişimci çalıştırdığı tüm personelden kendisi sorumludur.

6 Sayfa No 6/ Girişimcinin çalıştırdığı personele Konya Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. tarafından kimlik kartı ve Selçuk Üniversitesi yerleşkesine giriş için taşıt pulu (bedeli karşılığında) verilecektir. Girişimcinin çalıştırdığı personelin işten ayrılması durumunda Girişimci, ayrılan personelin kimlik kartını ve taşıt pulunu Konya Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. ye iade etmekle yükümlüdür Girişimci personeli Bölge dahilinde güvenlikle ilgili her türlü uyarıya uyacaktır. Girişimci personelinin uygunsuz davranışlarından Girişimci de sorumlu tutulacaktır Kiralanan alanın ve altyapının standartlara uygun olarak ve diğer girişimcilerin imkanlarını kısıtlamayacak şekilde kullanılabilmesi için, kiralanan alanın büyüklüğünün çalıştırılacak eleman sayısıyla orantılı olması gerekmektedir. Bu oran her bir AR-GE personeli için en az 6m 2 olarak belirlenmiştir Girişimcinin çalıştırdığı AR-GE personelinin Bölgede çalışıp çalışmadığı Konya Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Teknokente giren-çıkan kişilerin kayıtları ve elektronik devam izleme sistemi kayıtları esas alınarak denetlenecektir. Ar-Ge personelinin muafiyete esas ücreti sadece bölgede geçirdiği süreyi içerecektir sayılı yasada tanınan muafiyet ve destekler münhasıran TGB sınırları içinde çalışan personel ve yürütülen Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olup Konya Teknokent dışında yürütülen Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili olarak 4691 sayılı yasada tanınan muafiyet ve desteklerden yararlanılması anılan yasaya ve vergi mevzuatına aykırılık fillini oluşturacaktır Ara Denetimler Yönetici Şirket, Konya Teknokent te yer kiralamış olan girişimcilerin faaliyetlerinin 4691 sayılı yasaya uygunluğunu denetlemek, var ise yasanın amacına ve aktedilmiş olan kira sözleşmesine aykırı faaliyetlerinin tespiti için Ara Denetim incelemesi yapar veya yaptırır Girişimcileri Ara Denetimi Yönetici Şirket Yönetim Kurulunun belirlediği esaslara göre yapılır. Girişimciler, ara denetim faaliyetlerine ait giderleri yönetici şirkete ödemekle yükümlüdür Yapılan Ara Denetimlerde 4691 sayılı yasaya veya kira sözleşmesine aykırı davranış, tutum veya faaliyetleri tespit edilen girişimciler yazılı olarak uyarılarak uygunsuzlukları gidermesi için belirli bir süre verilir. Verilen süre içinde uygunsuzlukları gidermeyen girişimciler hakkında Yönetici Şirket Yönetim Kurulunca girişimcinin kira sözleşmesinin feshi ve bölgeden ihraç edilmesi dahil uygulanacak işleme karar verilerek uygulanır Teknokent teki girişimciler en az yılda bir kez ara denetime alınır. Mücbir sebeplerle ara denetim sıklığı en çok 1.5 yıla çıkarılabilir. KOSGEB Selçuk TEKMER inkübatöründeki girişimcilerin ara denetimi KOSGEB tarafından yapılır. Üniversite ve kamu kuruluşlarının Teknokent sınırları içinde yürüttüğü FP7, DPT, TÜBİTAK destekli projeler için ara denetim yapılması gerekmemekle birlikte yönetici şirketin bu projeler üzerinde ara denetim yapma hakkı saklıdır. TEKNOGİRİŞİM destek programınca desteklenen girişimciler bakanlık tarafından denetlendiği için ara denetim yapılması gerekmemekle birlikte yönetici şirketin bu projeler üzerinde ara denetim yapma hakkı saklıdır Asgari Ofis Kullanım Kriteri Konya Teknokent teki her hangi bir ofiste çalışan Ar-Ge personeli ve danışmanlara ait toplam çalışma süresi: aylık olarak en az 40 adam.saat, yıllık toplam olarak en az 600 adam.saat tir. Teknokent, istediği zaman bu sınırlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Belirtilen yoğunlukta kullanılmayan ofislerin kira sözleşmelerinin devam edip etmeyeceği hususu Konya Teknokent Yönetim Kurulunun takdirindedir Konya Teknokent tarafından belirlenen ortalama ve yıllık toplam çalışma süreleri asgari koşul olup özellikle KDV ve gelir/kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanan girişimcilerin yararlandıkları muafiyet miktarı ile istihdam ettiği Ar-Ge personeli ve danışmanların çalışma sürelerinin mütenasip olması hususu kendi sorumluluklarındadır Girişimciler Ve Çalıştırdığı AR-GE Personelinin Selçuk Üniversitesi nin İmkanlarından Yararlanmasına Dair Esaslar Girişimci personeli; Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'nün Teknokentte çalışan personelin kullanımına izin verdiği akademik ve sosyal hizmetlerden (sosyal tesisler, kütüphane, kurs ve seminerler ve benzerleri) İşletici ve Yönetici Şirket tarafından ilan edilen koşullara uymak şartıyla ücretli veya ücretsiz olarak yararlanabilecektir Girişimcilerin yararlanabileceği bu hizmetler ve yararlanma koşulları Konya Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. ile Selçuk Üniversitesi arasında yapılacak görüşmelerle belirlenecek ve alınan kararlar Konya Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Girişimcilere bildirilecektir. Girişimci, sınırlı kapasite ve aşırı talep ve benzeri nedenlerle Selçuk Üniversitesi nin getirebileceği her türlü sınırlamaya uymak zorundadır Girişimci, Selçuk Üniversitesi kaynaklarından yararlanılmasına dair her türlü başvurusunu Yönetici Şirkete yapar ve başvurusunu işletici ve yönetici şirket üzerinden yürütür. Bölgeye Gelen Ziyaretçilerle İlgili Esaslar Teknokent binası içerisinde bulunan danışma birimi binada yer alan Girişimcilere gelen ziyaretçileri karşılayacak, Girişimcileri bilgilendirecek ve Girişimciler istedikleri takdirde ziyaretçilerini kendileri danışmaya gelerek kabul edeceklerdir. Ziyaretçiler, ziyaretleri süresince Danışmadan kimliklerini bırakarak aldıkları Ziyaretçi Kartı nı görülecek şekilde taşıyacaklardır Girişimcilerin ziyaretçileri, güvenlikle ilgili her türlü uyarıya uyacaktır. Ziyaretçilerin Teknokent ile ilgili kuralları bilmesi ve bu kurallara uymasından Girişimciler sorumludur Girişimci ziyaretçileri, Üniversite (kampus) yerleşke kurallarına, ortak mekan ve araçların kullanım esaslarına uyacaktır. Ziyaretçilerin Selçuk Üniversitesi Yerleşkesi ile ilgili kuralları bilmesi ve bu kurallara uymasından Girişimciler sorumludur.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ İŞLETME YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ İŞLETME YÖNERGESİ Sayfa No 1/16 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu yönergenin amacı: 23.08.2004 tarihli 25193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2003/5962 Sayılı Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında

Detaylı

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ MADDE 1 - YÖNERGENĠN AMACI Yönerge'nin amacı, Kiracıların ve Yönetici Şirketin birbirlerine ve ilgili yasal mercilere karşı olan yükümlülüklerini

Detaylı

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 19 Haziran 2002 Sayı : 24790 RESMİ GAZETE Sayfa : 183 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BÖLGE İŞLETME YÖNERGESİ

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BÖLGE İŞLETME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER I.YÖNERGENİN AMACI.. 1 II.YÖNERGENİN KAPSAMI... 1 III.KISALTMALAR VE TANIMLAR... 1 IV.İLGİLİ MEVZUAT 3 V.GENEL HUSUSLAR 3 VI.BÖLGEYE İLİŞKİN BİLGİLER. 3 1.PROJE BAŞVURUSU VE KABUL. 4 2.TEKNOLOJİK

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

ideege Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çalışma Yönergesi

ideege Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çalışma Yönergesi ideege Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çalışma Yönergesi İÇİNDEKİLER 1. YÖNERGENİN AMACI 2. YÖNERGENİN KAPSAMI 3. TANIM VE KISALTMALAR 4. İLGİLİ MEVZUAT 5. GENEL HUSUSLAR 5.1. ideege-tgb nin Vizyonu 5.2.

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU 8015 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4691 Kabul Tarihi : 26/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/7/2001 Sayı : 24454 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç Madde 1

Detaylı

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye 100 Soruda Ar-Ge Teşvikleri 2011 Sunuş Globalizasyon, işbirliği, ortak ekonomi, ortak savunma Dünya'nın önde gelen ülkeleri ile bu hususlarda paylaşımda bulunmak ve/veya rekabet etmek isteyen ülkelerin

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME TEŞVİKLERİ

TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME TEŞVİKLERİ TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME TEŞVİKLERİ Doç. Dr. Şaban UZAY * ÖZET Modern ekonomilerde birçok teknolojik yenilik firmaların Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirilmektedir. Ancak, Ar-Ge faaliyetleri

Detaylı

FIRAT TEKNOKENT'TE YER ALMAK İSTER MİSİNİZ?

FIRAT TEKNOKENT'TE YER ALMAK İSTER MİSİNİZ? FIRAT TEKNOKENT'TE YER ALMAK İSTER MİSİNİZ? Başvuru ve Bilgi Klavuzu Fırat Üniversitesi Kampüsü 23119 Elazığ / TÜRKİYE Tel : +90 424 248 34 23 F a x : + 9 0 4 2 4 2 4 8 3 3 3 0 G s m : 0 5 3 0 3 2 0 5

Detaylı

AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi

AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi ISTANBUL TICARET ODASI T esvik, 1 Destek Rehberi Serisi 5 AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi AlperERSAN YAYlN NO: 2011-21 İstanbul, 2012 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır.

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2012 (Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Araştırma-Geliştirme Projeleri

Detaylı

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı R. Gazete Tarih : 10.03.1993 Sayı : 21520 BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

29 Soru ve Cevapla Teknopark 1 - AR-GE kapsamında bulunan faaliyetler nelerdir?

29 Soru ve Cevapla Teknopark 1 - AR-GE kapsamında bulunan faaliyetler nelerdir? 29 Soru ve Cevapla Teknopark 1 - AR-GE kapsamında bulunan faaliyetler nelerdir? Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunları aydınlatmak amacıyla, bilim ve teknolojinin gelişmesini

Detaylı

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik YÖNETMELĐK Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN UYGULAMA VE DENETĐM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

c) Faaliyet Ruhsatının verilmesi veya iptali ile kullanıcıların sınai ve ticari kayıtlarının tutulmasını,

c) Faaliyet Ruhsatının verilmesi veya iptali ile kullanıcıların sınai ve ticari kayıtlarının tutulmasını, (Güncellenme Tarihi: 22 Nisan 2010) Resmi Gazete No: 21520 Resmi Gazete Tarihi: 10.3.1993 Devlet Bakanlığından: SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

AR-GE TEŞVİKLERİ. Sayı : 2010/1 Tarih : 20.12.2010 KAYNAKLAR

AR-GE TEŞVİKLERİ. Sayı : 2010/1 Tarih : 20.12.2010 KAYNAKLAR Sayı : 2010/1 Tarih : 20.12.2010 Ö Z E L B Ü L T E N AR-GE TEŞVİKLERİ KAYNAKLAR Kanunlar Diğer Kaynaklar 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (13.06.2008 tarihli Resmi Gazete) 5746 Sayılı Kanun (12.03.2008

Detaylı

SERBEST BÖLGELER MEVZUATI

SERBEST BÖLGELER MEVZUATI SERBEST BÖLGELER MEVZUATI 1 SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... 3 Serbest Bölge Müdürlük ve İşleticilerinin Adres, Telefon ve Faks Numaraları... 42 2 SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete

Detaylı

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden;

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden; KANUN NO: 2872 ÇEVRE KANUNU Kabul Tarihi: 9 Ağustos 1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Ağustos 1983 - Sayı: 18132 5.t. Düstur, c.22 - s.499 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ MADDE 1- (Değişik:

Detaylı

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI . BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR61/14/ARGEİ Son Başvuru Tarihi: 20.03.2014 Saati: 17.00

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE ÜRETİLEN YAZILIMLARA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASININ SINIRI NEDİR

4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE ÜRETİLEN YAZILIMLARA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASININ SINIRI NEDİR 4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE ÜRETİLEN YAZILIMLARA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASININ SINIRI NEDİR 1. KONU Teknoloji Geliştirme Bölgelerini düzenleyen 4691 Sayılı Kanunun amacı, 1 nci

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İli Yatırım Yerleri Analiz Raporu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İli Yatırım Yerleri Analiz Raporu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Edirne İli Yatırım Yerleri Analiz Raporu İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 4 2. Sanayi Bölgeleri, Kuruluş Amaçları ve Hedefleri... 4 2.1. Organize Sanayi Bölgeleri...

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ 28 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28156 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ (15.08.2012 TARİH VE 28385 SAYILI RESMİ

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin

Detaylı