2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu"

Transkript

1 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ii

2 2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla KOSGEB Strateji GeliĢtirme ve Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığınca hazırlanmıģtır. KOSGEB - Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı Abdülhak Hamit Cad. No: AltmıĢevler Mamak ANKARA Tel: Faks: KOSGEB Çağrı Merkezi :

3 Bakan SunuĢu KOSGEB, kuruluģ yılı olan 1990 dan 2010 yılına kadar KOBĠ lere yönelik geliģtirme ve destekleme faaliyetlerinde önemli roller üstlenmiģtir. Ülkemizde KOBĠ leri desteklemek üzere özel yasaya sahip tek kamu kurumu olan KOSGEB, kuruluģundan bu yana gerçekleģtirdiği baģarılı çalıģmaların verdiği gururla 2010 yılı içinde 20. kuruluģ yıl dönümünü kutlamıģtır. KOSGEB in destek ve hizmetleri, özellikle son 8,5 yılda, hem nicelik hem nitelik olarak önemli bir geliģme göstermiģtir. Hizmet ve ticaret sektörlerinin de katılması ile hedef kitlesi geniģleyen KOSGEB in yeni vizyonu 2010 yılı içinde ĢekillenmiĢ ve bu itibarla 2010 yılı, KOSGEB tarihinin önemli bir kilometre taģı olarak tezahür etmiģtir yılı içinde oluģturulan yeni destek programları, yeni açılan Çağrı Merkezi, 49 ile yayılan ve yakında 81 ilde yerinde hizmet verecek olan taģra teģkilatı ile KOSGEB hizmet kalitesi bu yıl içinde oldukça geliģmiģtir. KOBĠ ler için kısa vadeli ve finansman odaklı çözümler üretmek yerine KOBĠ'lerin yönetim becerilerini, üretim kabiliyetlerini ve rekabet güçlerini artıracak destek modelleri geliģtirmek, bütün geliģmiģ ülkelerde benimsenen bir yaklaģımdır. Bu yaklaģıma paralel olarak KOSGEB, yeni destekleme stratejisini program ve proje esaslı destek sistemi çerçevesinde kurgulamıģ ve 2010 yılında uygulamaya almıģtır. Program ve proje esaslı destek yöntemi, bölge ve sektör özelinde stratejiler geliģtirilmesine ve uygulanmasına imkân tanımakta; ayrıca daha az kaynak kullanılarak daha fazla etki oluģturacak bir destek mekanizmasını tesis etmektedir. Proje destekleri, belirli amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülecek faaliyet adımlarını ve baģarı ölçütlerini tanımlayabilen rekabetçi ve büyüme potansiyeline sahip KOBĠ lere daha nitelikli desteklere eriģme imkânı sunmaktadır. KOBĠ lerimizin büyümesi ve geliģmesi, ülkemizin büyümesi ve geliģmesini sağlayacaktır. KOSGEB, geniģleyen hedef kitlesine yeni dönemde yeni destek programlarıyla daha etkin ve kaliteli hizmet ve destek sunacaktır. Yeni hedef kitlenin sayısal büyüklüğü ve sektörel çeģitliliği karģısında, KOSGEB in bu kitleyi temsil eden kurum ve kuruluģlar ile yapacağı iģbirlikleri son derece önem kazanmaktadır. KOSGEB, KOBĠ lerle ilgili tüm tarafların, özellikle meslek kuruluģları ve sivil toplum kuruluģlarının imkânlarından ve görüģlerinden daha fazla yararlanacaktır. Hedef kitlesini imalat sanayi dıģındaki küçük ve orta ölçekli iģletmeleri ve giriģimcileri de kapsayacak Ģekilde geniģleten KOSGEB, KOBĠ lerimizin geliģtirilmesi için 2010 yılında yoğun çalıģmalar gerçekleģtirmiģ ve ileriki dönemin altyapısını da Ģimdiden oluģturmuģtur. Bu yıl içindeki özverili çalıģmaları için tüm KOSGEB çalıģanlarına teģekkür ediyor, 2011 yılında da aynı gayret içinde olmalarını diliyorum. Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı i

4 Ġdare BaĢkanı SunuĢu KOSGEB, oluģturdukları istihdam, katma değer ve üretim hacmi bakımından ülkemiz için kritik öneme sahip olan KOBĠ lerimizin desteklenmesi ve geliģimlerinin sağlanması amacıyla 1990 yılında kurulmuģ olan genç bir kuruluģtur. KuruluĢumuzun 20. yılı olması sebebiyle 2010 yılı bizler için farklı bir anlam ifade etmekteydi. Bu çerçevede KOSGEB olarak, kuruluģumuzun 20. yaģı onuruna yakıģır bir faaliyet yılı geçirmesi için tüm çalıģanların özveride bulunduğu bir yıl geçirdik yılında 3624 sayılı KuruluĢ Kanunumuzda yapılan değiģiklik sonucu hizmet ve ticaret sektörleri de hedef kitlemize dahil edilmiģti yılı içerisinde geniģleyen hedef kitlemizi de içine alacak Ģekilde, KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında; KOBĠ Proje Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı, ĠĢbirliği Güçbirliği Destek Programı, AR-GE, Ġnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, Genel Destek Programı ve GiriĢimcilik Destek Programı olmak üzere, proje esaslı 6 yeni destek programı ve bunların uygulama yönergeleri hazırlanarak söz konusu destekler KOBĠ lerimizin hizmetine sunulmuģtur. Hem planlama hem de uygulama konusunda stratejik yönetim anlayıģından taviz vermeyen KOSGEB, 2010 yılı içerisinde geniģleyen hedef kitlesinin ihtiyaçlarını dikkate alarak ikinci stratejik planı olan Stratejik Planı nı hazırlamıģtır. Plan kapsamında, KOBĠ lerin rekabet güçlerinin geliģtirilmesi ve giriģimcilik kültürünün yaygınlaģtırılmasına yönelik nitelikli hizmet ve destekler sunulmasına ve KOBĠ lerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarının artırılmasına yönelik hedefler oluģturulmuģtur. KOBĠ lere daha kaliteli, nitelikli ve hızlı hizmet verebilmek amacıyla 2010 yılı içerisinde teģkilat yapısında bazı değiģikliklere gidilmiģtir. Bu kapsamda KOSGEB bünyesinde faaliyet gösteren ĠĢletme GeliĢtirme Merkezleri nin ismi Hizmet Merkezi Müdürlükleri olarak değiģtirilmiģ ve Türkiye genelinde toplam 49 ilde faaliyet gösterecek Ģekilde teģkilat yapısı geniģletilmiģtir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun öngördüğü performans esaslı bütçeleme sisteminin temel bileģenlerinden biri olan faaliyet raporları kamu idareleri tarafından bir önceki yıla iliģkin faaliyetlerini raporlayacak Ģekilde yıllık olarak hazırlanmaktadır. ġeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayıģımızın bir gereği olarak, Dönemi Stratejik Planımız doğrultusunda hazırlanan ve 2010 yılı için hedeflenen ve gerçekleģtirilen faaliyetler ile bütçe gerçekleģmelerini içeren KOSGEB 2010 Yılı Faaliyet Raporu nu kamuoyunun bilgisine sunarım. Mustafa KAPLAN BaĢkan ii

5 ĠÇĠNDEKĠLER BAKAN SUNUġU... Ġ ĠDARE BAġKANI SUNUġU... ĠĠ ĠÇĠNDEKĠLER... ĠĠĠ TABLOLAR LĠSTESĠ... V ġekġller LĠSTESĠ... V I. GENEL BĠLGĠLER... 1 A. VĠZYON, MĠSYON VE TEMEL DEĞERLER... 1 B. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 1 C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN GENEL BĠLGĠLER Fiziksel Yapı Teşkilat Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II. AMAÇ VE HEDEFLER A. ĠDARENĠN AMAÇ VE HEDEFLERĠ B. TEMEL POLĠTĠKA VE ÖNCELĠKLER C. DĠĞER HUSUSLAR III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A. MALĠ BĠLGĠLER Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B. PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Faaliyet Bilgileri KOSGEB KOBĠ DESTEKLERĠNĠN UYGULANMASI YÜRÜTÜLEN DĠĞER ÖNEMLĠ FAALĠYETLER ĠÇ DENETĠM BĠRĠM BAġKANLIĞI REHBERLĠK VE DENETĠM KURULU BAġKANLIĞI HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ ĠNSAN KAYNAKLARI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME VE MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KOBĠ ARAġTIRMALAR VE PROJE KOORDĠNASYON DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KOBĠ FĠNANSMAN DAĠRESĠ BAġKANLIĞI AB VE DIġ ĠLĠġKĠLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TEKNOLOJĠ VE YENĠLĠK DESTEKLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI HĠZMET MERKEZLERĠ KOORDĠNASYON DAĠRESĠ BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BĠLGĠ YÖNETĠMĠ VE KARAR DESTEK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BASIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ Performans Sonuçları Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi IV. KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A. ÜSTÜNLÜKLER B. ZAYIFLIKLAR C. DEĞERLENDĠRME V. ÖNERĠ VE TEDBĠRLER VI. EKLER EK-1 PERFORMANS SONUÇLARI ANA TABLOSU iii

6 EK-2 KOSGEB HĠZMET MERKEZLERĠ ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ VE MERKEZLERĠN ĠLLERE GÖRE DAĞILIM HARĠTASI EK-3 KOSGEB TARAFINDAN VERĠLECEK HĠZMETLER VE DESTEKLERDEN YARARLANACAK KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKĠ ĠġLETMELERE ĠLĠġKĠN SEKTÖREL VE BÖLGESEL ÖNCELĠKLERĠN BELĠRLENMESĠ HAKKINDA KARAR 74 EK-4 ÜST YÖNETĠCĠ GÜVENCE BEYANI EK-5 MALĠ HĠZMETLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠ GÜVENCE BEYANI iv

7 TABLOLAR LĠSTESĠ Tablo 1 - KOSGEB Destek Mevzuatı... 3 Tablo 2 - KOSGEB Web Portalları ve Hizmet Alanları... 8 Tablo Yılında Ön Mali Kontrole Tabi Tutulan Taahhüt Evrakı ve SözleĢme Tasarıları Tablo Yılında Ön Mali Kontrole Tabi Tutulan Destek Dosyaları Dağılımı Tablo Yılında Ġade Edilen Ödeme Dosyaları Tablo 6 - Temel Politika Dokümanlarında KOSGEB Tablo Mali Yılı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması Ġcmal Tablosu Tablo 8 - Birimler Bazında Bütçe ve GerçekleĢme Tablosu Tablo Yılı Gelir Bütçesi Durum Tablosu (TL) Tablo Yılı KOSGEB Desteklerinin Uygulama Sonuçları Tablo 11 - KOSGEB Destekleri Yönetmeliği ve KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği Kapsamında Verilen Desteklerin Sektörlere Göre Dağılımı Tablo Yılında Uygulanan Kredi Faiz Desteği Programları Uygulama Sonuçları Tablo 13 - KOSGEB KOBĠ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği Kapsamında Verilen Kredi Faiz Desteklerinin Sektörlere Göre Dağılımı Tablo 14 - ĠġGEM ler ve Mevcut ĠĢletme / Ġstihdam Sayıları Tablo 15 - KGF A.ġ. Tarafından Verilen Kredi Kefaletleri Tablo 16 - KOSGEB Hizmet Merkezleri Laboratuarlarında GerçekleĢtirilen Tablo 17 - Stratejik Amaçlar Bazında Performans Sonuçları Özet Tablosu ġekġller LĠSTESĠ ġekil Yılı Sonu Ġtibariyle KOSGEB Organizasyon ġeması... 5 ġekil 2 - Personelin Unvanlara Göre Dağılımı ġekil 3 - Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı ġekil 4 - Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı ġekil 5 - Personelin Görev Yerine Göre Dağılımı ġekil Bütçe ve GerçekleĢmeler (Milyon TL) ġekil Destek Bütçesi ve GerçekleĢmeleri (Milyon TL) ġekil Bütçe GerçekleĢmeleri (Milyon TL) ġekil Destek Bütçesi GerçekleĢmeleri (Milyon TL) ġekil Yılı Harcama Dağılımı (TL) ġekil 11 - Desteklerin Bölgesel Dağılımı ġekil 12 - KOSGEB Destekleri Yönetmeliği ve KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği Kapsamında Verilen Destek Tutarının Ölçeksel Dağılımı ġekil 13 - Kredi Faiz Desteklerinin Bölgesel Dağılımı ġekil 14 - KOSGEB KOBĠ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği Kapsamında Verilen Kredi Faiz Desteklerinin Ölçeklere Göre Dağılımı ġekil 15 - Birimler Bazında Performans Göstergesi GerçekleĢme Durumu ġekil 16 - Birimler Bazında Faaliyet GerçekleĢme Durumu v

8 Değerler M i s y o n Vizyon KOSGEB 2010 Faaliyet Raporu I. GENEL BĠLGĠLER KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı), 20 Nisan 1990 tarihinde 3624 sayılı Kanun la kurulmuģtur. KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın ilgili kuruluģu olup, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun II/b sayılı cetvelinde tadat edilen özel bütçeli bir kamu kurumudur. A. VĠZYON, MĠSYON VE TEMEL DEĞERLER Ülkemizdeki KOBĠ lerin küresel pazarda söz sahibi olmasını sağlayan, KOBĠ ve giriģimcilik politikalarının belirlenmesinde etkin, dünyada örnek alınan kuruluģ olmak KOBĠ lerin rekabet güçlerini geliģtirmeye ve giriģimcilik kültürünü yaygınlaģtırmaya yönelik nitelikli hizmet ve destekler sunarak, KOBĠ lerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak EriĢilebilirlik Tarafsızlık Saygınlık ve güvenilirlik ġeffaflık Hesap verebilirlik MüĢteri odaklılık Kaynak kullanımında etkinlik ve etkililik Toplumsal sorumluluk Yenilikçi yaklaģımlar Öncü ve yönlendirici olmak B. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR KOSGEB in kuruluģ amacı, ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karģılanmasında küçük ve orta büyüklükteki iģletmelerin (KOBĠ) payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik geliģmelere uygun biçimde gerçekleģtirmektir. 1

9 KOSGEB hedef kitlesini; 250 kiģiden az yıllık çalıģan istihdam eden, Yıllık net satıģ hâsılatı ya da mali bilançosu 25 Milyon TL yi aģmayan, Sermayesinin veya oy hakkının %25 ten fazlası kamu kontrolünde olmayan, 8 Eylül 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmelere ĠliĢkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen; - Madencilik ve taģ ocakçılığı - Ġmalat - Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı - Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileģtirme faaliyetleri - ĠnĢaat - Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taģıtlarının ve motosikletlerin onarımı - UlaĢtırma ve depolama - Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri - Bilgi ve iletiģim - Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler - Ġdari ve destek hizmet faaliyetleri - Kültür, sanat ve diğer hizmet faaliyetleri sektörlerinde faaliyet gösteren KOBĠ ler ve giriģimciler oluģturmaktadır 1. ĠĢletmelerin büyüklüklerine göre sınıflandırılmasında esas alınan kriterler, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan KOBĠ lerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiģtir. Bu kriterlere göre iģletmeler; mikro, küçük ve orta ölçekli olmak üzere aģağıdaki Ģekilde sınıflandırılmaktadır : Tanım Kriteri Mikro ĠĢletme Küçük ĠĢletme Orta Büyüklükteki ĠĢletme Yıllık ÇalıĢan Sayısı Yıllık Net SatıĢ Hasılatı (Milyon TL) Yıllık Mali Bilanço Değeri (Milyon TL) KOSGEB tarafından KOBĠ leri ve giriģimciliği geliģtirmek üzere sunulan desteklere iliģkin mevzuat Tablo 1 de belirtilmiģtir. 1 Alt sektör düzeyinde kapsam dıģında tutulan faaliyet konuları için Ek-3 teki Bakanlar Kurulu Kararı metnine bakılmalıdır. 2

10 Tablo 1 - KOSGEB Destek Mevzuatı Sıra No Mevzuat Adı Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı Kurulması Hakkında Kanun Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmelerin GeliĢtirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun KoĢullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı Kurulması Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmelere ĠliĢkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Mevzuat No Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı / / KOSGEB KOBĠ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN GENEL BĠLGĠLER 1. Fiziksel Yapı Hedef kitlesine 49 ilde 55 hizmet merkezi müdürlüğü ile hizmet veren KOSGEB, 74 binada m 2 alanda faaliyet göstermektedir. Ġdare BaĢkanlığımız bunların 2 adetini irtifak, 4 adetini kira, 65 adetini tahsis, 3 tanesini de KOSGEB adına tescil yoluyla edinmiģtir. KOSGEB'in tapuda kendi adına tescilli toplamda m² büyüklüğünde 5 adet arsası bulunmaktadır. 3

11 2. TeĢkilat Yapısı KOSGEB Organları ve Organizasyon ġeması KOSGEB i oluģturan idari organlar Genel Kurul, Ġcra Komitesi ve BaĢkanlık tır. Organların oluģumu ve görevleri 3624 sayılı Kanun ile belirlenmekte olup aģağıda kısaca özetlenmiģtir: KOSGEB Genel Kurulu; BaĢbakanın veya görevlendireceği Devlet Bakanının baģkanlığında, BaĢbakanın görevlendireceği ekonomi ile ilgili Devlet Bakanlarından biri, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarı, Hazine MüsteĢarı, DıĢ Ticaret MüsteĢarı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı MüsteĢarı, TOBB ve TESK baģkanları ile 3624 sayılı Kanun un 6. maddesinde belirtilen diğer kurum / kuruluģların üst düzey temsilcilerinden oluģmaktadır. KOSGEB Genel Kurulu, yılda en az bir defa olmak üzere, BaĢbakanın daveti üzerine toplanır. Genel Kurulun görevi, kalkınma plan ve programları doğrultusunda iģletmelere yönelik geliģtirme ve destekleme kararlarının alınması, uygulamaların planlanması ve koordinasyonunun sağlanması bakımından tedbirler almaktır. KOSGEB Ġcra Komitesi; Sanayi ve Ticaret Bakanı nın baģkanlığında, Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarı, Hazine MüsteĢarı, Maliye Bakanlığı MüsteĢarı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı MüsteĢarı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu BaĢkanı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu BaĢkanı, Genel Kurul da temsil edilen Teknik Üniversite Rektörü, TÜBĠTAK BaĢkanı ve Ġdare BaĢkanı ndan oluģmaktadır. Ġcra Komitesi, Komite BaĢkanı nın daveti üzerine en geç iki ayda bir toplanır. Ġcra Komitesi nin görevi, Genel Kurul un belirlediği politikalar istikametinde KOBĠ lerin geliģtirilmesi ve desteklenmesine iliģkin uygulama kararlarını almaktır. BaĢkanlık, KOSGEB in yürütme organıdır ve BaĢkanlık Birimleri ile Hizmet Merkezleri nden oluģmaktadır yılı itibariyle 49 Ģehirde konuģlanan 55 Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile ülke sathına yaygın olarak küçük ve orta ölçekli iģletmelere hizmet verilmektedir. KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlükleri, KOSGEB desteklerinin KOBĠ lere kullandırılmasını sağlamak, KOBĠ'lere ve giriģimcilere uygulanan destekler, teģvikler, pazar bilgileri gibi konularda KOBĠ lerin ihtiyacı olan bilgilendirme hizmetlerini gerçekleģtirmek, KOBĠ'lerin rekabet güçlerini arttırmaya yönelik araģtırmalar yapmak, raporlar hazırlamak, projeler hazırlamak ve bu projeleri yürütmekle görevlidir. KOSGEB hizmet ve desteklerinin ülke sathında yaygın olarak daha fazla KOBĠ ye ve giriģimciye sunulabilmesi için 2003 yılından itibaren TOBB ile iģbirliği içinde kurulan ve 2010 yılı itibariyle sayısı 92 olan Sinerji Odakları, KOSGEB in ulaģma güçlüğü çektiği noktalara asgari maliyetle ve geniģ bir ağ yapısıyla ulaģmasını sağlamaktadır yılı sonu itibariyle KOSGEB Organizasyon ġeması ġekil 1 de gösterilmiģtir. 4

12 ġekil Yılı Sonu Ġtibariyle KOSGEB Organizasyon ġeması BAŞKAN BAŞ MÜŞAVİRLERİ VE BAŞKAN MÜŞAVİRLERİ İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKANLIK MÜŞAVİRLERİ GENEL KURUL İCRA KOMİTESİ İDARE BAŞKANI BAŞKAN YARDIMCILARI REHBERLİK VE DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI REHBERLİK VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ YÖNETİMİ VE KARAR DESTEK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KOBİ FİNANSMAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME VE MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KOBİ ARAŞTIRMALAR VE PROJE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI KOBİ FİNANSAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ KOBİ KREDİ YÖNETİMİ VE İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE PERFORMANS MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEKLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI EVRAK VE ARŞİV İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ TAHAKKUK VE ÖZLÜK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET MERKEZLERİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI PAZAR ARAŞTIRMA VE İHRACATI GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGESEL VE YEREL KALKINMA MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ 5

13 TeĢkilat Yapısında 2010 Yılı Ġçinde GerçekleĢen Önemli DeğiĢiklikler 2010 yılı içerisinde, KOSGEB Ġcra Komitesi nin tarih ve 2010/5 no.lu kararı ile; - ĠĢletme GeliĢtirme Merkez Müdürlükleri ile Teknoloji GeliĢtirme Merkez Müdürlükleri, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü adı altında tek tip KOSGEB taģra teģkilatı olarak yeniden adlandırılmıģtır. - Teknoloji GeliĢtirme Merkezleri nin, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlükleri ne bağlı olarak, bu birimlerin fonksiyonu Ģeklinde sürdürülmesi sağlanmıģtır. - TaĢra teģkilatının KOSGEB Hizmet Merkez Müdürlüğü olarak yeniden yapılanması sonucunda, ĠĢletme GeliĢtirme Merkezleri Koordinasyon Daire BaĢkanlığı nın adı Hizmet Merkezleri Koordinasyon Dairesi BaĢkanlığı; Teknoloji GeliĢtirme Merkezleri Koordinasyon Daire BaĢkanlığı nın adı ise Teknoloji ve Yenilik Destekleri Dairesi BaĢkanlığı olarak yeniden düzenlenmiģtir. - Teknoloji GeliĢtirme Merkez Müdürlükleri, Hizmet Merkezi Müdürlüğü adı altında aģağıda belirtildiği Ģekilde taģınmıģlardır: ESKĠ DURUM YENĠ DURUM Ankara Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Kastamonu HMM Orta Doğu Teknik Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Afyonkarahisar HMM Pamukkale Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Muğla HMM Erciyes Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Sivas HMM Gebze Yüksek Teknoloji Ens. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Bolu HMM Hacettepe Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Hatay HMM Boğaziçi Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Ġstanbul Boğaziçi HMM Ġstanbul Teknik Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Ağrı HMM Yıldız Teknik Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Ġstanbul Haliç HMM Ġstanbul Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Karabük HMM Ġzmir Dokuz Eylül Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Antalya HMM Ege Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Ġzmir Güney HMM Karadeniz Teknik Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Rize HMM Gazi Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Mardin HMM Gaziantep Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Adıyaman HMM Selçuk Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Aksaray HMM Süleyman Demirel Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Isparta HMM 19 Mayıs Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Tokat HMM Sakarya Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Elazığ HMM Fatih Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Yozgat HMM * HMM: Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Ü: Üniversite, Ens: Enstitü 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgi Sistemleri Altyapısı KOSGEB bünyesinde yürütülen iģ ve iģlemler ile KOBĠ lere sunulan hizmetlerde bilgi teknolojilerinden azami oranda yararlanılmaktadır. 6

14 BaĢkanlık binası internet altyapısı 30 Mbps bant geniģliğine sahiptir. Ġnternet eriģimi Türk Telekomünikasyon A.ġ. Metro Ethernet altyapısı üzerinden sağlanmaktadır. BaĢkanlık ve Merkez Müdürlükleri geniģ alan ağı (WAN) noktadan-noktaya sanal özel ağ (site-to-site VPN) yapısıyla haberleģmektedir. Merkez Müdürlükleri Noktadan Noktaya G.SHDSL altyapısıyla sunuculara ve internete eriģmektedir sayılı Kanun kapsamında Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesi temin edilmiģtir. BaĢkanlık binasında bulunan Sistem Odası; tüm donanımların verimli ve güvenli çalıģabileceği bir standarda sahiptir. Kurumsal ağ yapısının kontrol altında tutulması, tehditlerin tespiti ve önlenmesi amacıyla birleģtirilmiģ tehdit yönetimi (unified threat management - UTM) kullanılmaktadır. Bu kapsamda Firewall, Web Ġçerik Filtreleme, Antivirus v.b. güvenlik yazılımları mevcuttur. E-postaların güvenliğine iliģkin olarak antispam engelleme ve filtreleme yazılımı bulunmaktadır. Sunucu sistemlerinin ve ağ cihazlarının ürettiği kayıtların (log) tek bir noktadan yönetilmesi ve depolanmasına yönelik Log Yönetim Yazılımı mevcuttur TB disk büyüklüğüne sahip Yedekleme Ünitesi mevcuttur. Toplam Sunucu Bilgisayar sayısı 33 adettir. Bu sunucuların 28 adedi Microsoft Windows, 5 adedi Linux platformunda hizmet vermektedir. Sunucu Sistemleri nin yedeklerinin (backup) alınmasına yönelik bir Yedekleme Yazılımı ve Image Backup Yazılımı kullanılmaktadır. Ayrıca 3 adet sanal sistem kurulmuģ ve sunucuların etkin ve verimli kullanılması sağlanmıģtır. Teyp yedekleme ünitesi 43.2 TB kapasitesindedir. Yoğun dönemlerde kredi ve destek sisteminin kesintisiz ve kaliteli hizmet vermesi amacıyla yük dengeleme cihazı kullanılmaktadır. Kurum içi ve diğer kurum veri tabanları ile veri alıģveriģini sağlamaya dönük, birbirinden farklı platformların birbiriyle entegrasyonunu sağlayan ve Servis Tabanlı Mimari yapısına sahip bir entegrasyon yazılımı kullanılmaktadır. BaĢkanlık biliģim altyapısının ISO standartlarına yükseltilmesi projesi kapsamında güvenlik, veri yedekleme, iletiģim konularında e-dönüģüm Türkiye Projesi Birlikte ÇalıĢılabilirlik Esasları Rehberi doğrultusunda varlık envanteri çıkartılmıģtır. Bu envanter doğrultusunda risk analizi ve değerlendirme çalıģmaları devam etmektedir. Mevcut destek ve muhasebe veri tabanları üzerinde raporlama yapılabilmektedir. Kurumsal internet sitesi adresinde yayınlanmaktadır. Kurumsal internet sitesinde KOSGEB ve KOBĠ lere sunulan hizmet / desteklere iliģkin güncel bilgiler bulunmaktadır. KOBĠ ler, KOSGEB veri tabanına kayıt sürecini internet üzerinden baģlatabilmekte ve KOSGEB desteklerinden faydalanabilme durumlarıyla ilgili bilgilere eriģebilmektedir. KOBĠ Cep uygulaması ile; KOSGEB haberleri, duyuruları, destekleri, birimleri, bilgi edinme, çevrimiçi KOBĠ hizmetleri ve KOBĠ asistanı gibi hizmetler sunulmaktadır. KOBĠ Cep uygulamasına, mobil cihazda adresine girilerek ulaģılabilmektedir. KOSGEB e ait portallar ve hizmet alanları Tablo 2 de verilmiģtir. 7

15 Tablo 2 - KOSGEB Web Portalları ve Hizmet Alanları Portal Adı Açıklama Ġnternet Adresi KOSGEB Ġnternet Portalı KOSGEB e- Personel Portalı KOSGEB e-kobġ Portalı KOBĠNET/EU- Online Bilgi Ağı Projesi Kurumun dıģarıya açılan penceresidir. Hedef kitleyi ilgilendiren her türlü duyuru ve yayının yer aldığı portaldır, ayrıca tüm portallara giriģ için kullanılan ana giriģ kapısıdır. Kurum içinde personelin kurumsal yazılımlara SSO (Tek ġifre) ile ulaģabildiği, duyurular, maaģ bordrosu, site içi mesajlaģma gibi iģ ve iģlemleri yapabildiği portaldır. Ayrıca personelin destek sistemine giriģi bu portal aracılığı ile yapılmaktadır. ĠĢletmelere yönelik bilgilendirme ve destekleme portalıdır. KOBĠ ler, KOSGEB veri tabanına kayıt sürecini internet üzerinden baģlatabilmekte ve KOSGEB desteklerinden faydalanabilme durumlarıyla ilgili bilgilere eriģebilmektedir. Ayrıca KOSGEB in kredi destek programlarıyla ilgili süreçlerin, baģlangıcından tamamlanması aģamasına kadar olan tüm adımları bu portallar üzerinden elektronik olarak gerçekleģtirilmektedir. KOBĠ ve giriģimcilere iģ kurma, iģ yapma, KOBĠ lere sunulan avantajlar, KOBĠ lere sağlanan finansal destekler ve imkânlar, bölgesel ve sektörel avantajlar, iģveren ve iģçi hakları, AB ve Gümrük Birliği kapsamında bilgi sağlayacak KOBĠ asistanı bölümü yine bu portal üzerinden yayınlanmaktadır. KOBĠNET; ülkemizde KOBĠ lere hizmet sunan kuruluģlar Bilgi Sağlayıcı KuruluĢ olarak yer alan oda, birlik, dernek, vakıf, banka v.b. sivil toplum kuruluģları ile iģbirliği çerçevesinde oluģturulmuģtur. Bilgi Sağlayıcı KuruluĢlar KOBĠ lere sundukları hizmetlerini ve üyelerini KOBĠNET te tanıtmaktadırlar. KOBĠNET, iģ dünyasına iliģkin bilgiye eriģim kapısıdır. Portal, ekonomi ve iģ dünyası, finans imkânları, mevzuat, AB, firma rehberleri ve iģletmeler arası iģbirliği tekliflerini içermektedir

16 Portal Adı Açıklama Ġnternet Adresi Diğer Portallar Hizmet Merkezlerine ait web sayfalarının, Avrupa iģ ağları projesi için een.kosgeb.gov.tr ve Avrupa çevre müktesebatına uyum için bilgilendirme amaçlı cevre.kosgeb.gov.tr web sayfalarının barındırılması gerçekleģtirilmektedir. KOSGEB Çağrı Merkezi KOSGEB Çağrı Merkezi hizmeti 2010 yılında iģletime alınmıģtır. KOBĠ ler ve giriģimciler KOSGEB Çağrı Merkezi ne tüm illerden numaralı telefon üzerinden eriģebilmektedir. KOSGEB Çağrı Merkezi, Türkiye nin tüm illerini kapsayacak Ģekilde 7 gün 24 saat, resmi ve dini tatil günleri dâhil olmak üzere hizmet vermektedir. KOSGEB Çağrı Merkezi üzerinden KOBĠ ler; - KOSGEB destekleri, faydalanma koģulları ve baģvuru prosedürü konusunda bilgilere, - KOSGEB Hizmet Merkezleri iletiģim bilgilerine, - Vergi numarası veya T.C kimlik numarasını tuģlamak suretiyle KOSGEB Veri Tabanı na kayıt durumu ile bağlı bulunulan KOSGEB Hizmet Merkezi ve KOBĠ Uzmanı bilgisine, ulaģabilmektedir. 4. Ġnsan Kaynakları 3624 sayılı KOSGEB KuruluĢ Kanunu uyarınca KOSGEB asli personeli, idari hizmet sözleģmesi ile sözleģmeli olarak istihdam edilir. Personelin tabi olacağı idari, sosyal ve ücret hükümleri, BaĢkanlık makamı tarafından hazırlanarak Ġcra Komitesi nin onayı ile yürürlüğe konulan yönetmelikler vasıtasıyla düzenlenmektedir. Asli personel; a) Kamu kurum ve kuruluģlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na, diğer personel kanunlarına ve ĠĢ Kanunu na tabi olarak görev yapmakta olanlar ile daha önce bu kanunlara göre görev yapmıģ olanlar açıktan, b) Kamu hizmetine ilk defa BaĢkanlık bünyesinde baģlayacak olanlar, KPSS sınav sonucuna göre açıktan, c) Kendi görev ve pozisyonlarıyla ilgili ayrı bir düzenleme bulunanlar ilgili düzenlemeler çerçevesinde, ç) Ġstisnai pozisyonlara açıktan atamalarda (a) ve (b) bentlerinde yer alan koģullar aranmaksızın, istihdam edilmektedir. 9

17 2010 yılı sonu itibariyle KOSGEB deki toplam personel sayısı 878 dir. Personelin unvanlara göre dağılımı ġekil 2 de verilmektedir. Toplam personelin %63 ü KOBĠ Uzmanı ve Uzman Yardımcılarından oluģmaktadır. ġekil 2 - Personelin Unvanlara Göre Dağılımı *Destek elemanı sayısı; destek elemanı, sekreter, Ģoför, teknisyen ve memur toplamını göstermektedir. Uzmanuzman yardımcısı sayısı; KOBĠ uzman ve uzman yardımcıları ile mali hizmet uzman yardımcılarının toplamını göstermektedir. KOSGEB personelinin eğitim durumuna göre dağılımı ġekil 3 te verilmektedir. Üniversite mezunu, yüksek lisans ve doktora derecesindeki personel, tüm KOSGEB personelinin %82 sini oluģturmaktadır. ġekil 3 - Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 10

18 KOSGEB personelinin hizmet sürelerine göre dağılımı ġekil 4 te verilmektedir. Toplam personelin %33 ü 20 yıl ve daha fazla süredir KOSGEB de çalıģmaktadır. ġekil 4 - Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı KOSGEB personelinin BaĢkanlık Merkez teģkilatı ve taģra teģkilatı dağılımı ġekil 5 te verilmektedir. 878 personelin 561 i taģra teģkilatında görev yapmaktadır. ġekil 5 - Personelin Görev Yerine Göre Dağılımı *: BaĢkanlık Birimleri dıģındaki birimler taģra teģkilatını oluģturmaktadır. 11

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) 2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi ġubat 2011 Türkiye mizi layık olduğu düzeye çıkarmak için, ekonomiye birinci derecede önem vermek

Detaylı

Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3.

Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3. 0 Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3. Genel Teşvik Sistemi... 14 2.KOSGEB DESTEKLERİ... 16 2.1. KOBİ Proje

Detaylı

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011 h İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1.GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Birim Faaliyet Raporu 2013 T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU MART 2014 Genel Müdür SunuĢu Genel Müdürlüğümüzün görevleri 178 KHK nın 11 inci maddesi ile 5018

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU MART 2014 - ġirnak ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I. GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Mevzuat...4 C. Yetki,

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA 2011 1 2 Milli ekonominin temeli ziraattır. Bunun içindir ki, ziraatta kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun uyarınca hazırlanmıģ, SayıĢtay Rapor Değerlendirme Kurulu nun 01.10.2014

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI 1. 1885 ten Günümüze İzmir Ticaret Odası Ġzmir Ticaret Odası, 1884 yılında baģlatılan iģlemler sonunda 1885 te kurularak Ġzmir in ticaret hayatına

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ankara - 2012 Ormansız yurt vatan değildir. Bakan SunuĢu BAKAN SUNUġU Kamu mali yönetim sürecini yeni bir anlayıģla

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMĠ ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMĠ ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMĠ ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUġU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayıģıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaģımızın dil, din,

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ 96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) GAZİANTEP, 2011 I Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI... 1

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI... 1 - i - Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı.. x BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI...

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

Karşılaştırılabilirlik

Karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilirlik Bilimsellik Güvenilirlik Tutarlılık Bireysel Verilerde Kullanıcı Odaklılık Erişebilirlik Mesleki Bağımsızlık Güncellik Faaliyet Raporu 2013 Mali Yılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yayın

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER

Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 3 GĠRĠġ... 4 I-GENEL BĠLGĠLER... 5 A-) MİSYON VE VİZYON... 5 B-)YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C-)İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1-FĠZĠKSEL YAPI... 6 2-ÖRGÜT YAPISI... 7 3-BĠLGĠ

Detaylı