2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu"

Transkript

1 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ii

2 2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla KOSGEB Strateji GeliĢtirme ve Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığınca hazırlanmıģtır. KOSGEB - Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı Abdülhak Hamit Cad. No: AltmıĢevler Mamak ANKARA Tel: Faks: KOSGEB Çağrı Merkezi :

3 Bakan SunuĢu KOSGEB, kuruluģ yılı olan 1990 dan 2010 yılına kadar KOBĠ lere yönelik geliģtirme ve destekleme faaliyetlerinde önemli roller üstlenmiģtir. Ülkemizde KOBĠ leri desteklemek üzere özel yasaya sahip tek kamu kurumu olan KOSGEB, kuruluģundan bu yana gerçekleģtirdiği baģarılı çalıģmaların verdiği gururla 2010 yılı içinde 20. kuruluģ yıl dönümünü kutlamıģtır. KOSGEB in destek ve hizmetleri, özellikle son 8,5 yılda, hem nicelik hem nitelik olarak önemli bir geliģme göstermiģtir. Hizmet ve ticaret sektörlerinin de katılması ile hedef kitlesi geniģleyen KOSGEB in yeni vizyonu 2010 yılı içinde ĢekillenmiĢ ve bu itibarla 2010 yılı, KOSGEB tarihinin önemli bir kilometre taģı olarak tezahür etmiģtir yılı içinde oluģturulan yeni destek programları, yeni açılan Çağrı Merkezi, 49 ile yayılan ve yakında 81 ilde yerinde hizmet verecek olan taģra teģkilatı ile KOSGEB hizmet kalitesi bu yıl içinde oldukça geliģmiģtir. KOBĠ ler için kısa vadeli ve finansman odaklı çözümler üretmek yerine KOBĠ'lerin yönetim becerilerini, üretim kabiliyetlerini ve rekabet güçlerini artıracak destek modelleri geliģtirmek, bütün geliģmiģ ülkelerde benimsenen bir yaklaģımdır. Bu yaklaģıma paralel olarak KOSGEB, yeni destekleme stratejisini program ve proje esaslı destek sistemi çerçevesinde kurgulamıģ ve 2010 yılında uygulamaya almıģtır. Program ve proje esaslı destek yöntemi, bölge ve sektör özelinde stratejiler geliģtirilmesine ve uygulanmasına imkân tanımakta; ayrıca daha az kaynak kullanılarak daha fazla etki oluģturacak bir destek mekanizmasını tesis etmektedir. Proje destekleri, belirli amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülecek faaliyet adımlarını ve baģarı ölçütlerini tanımlayabilen rekabetçi ve büyüme potansiyeline sahip KOBĠ lere daha nitelikli desteklere eriģme imkânı sunmaktadır. KOBĠ lerimizin büyümesi ve geliģmesi, ülkemizin büyümesi ve geliģmesini sağlayacaktır. KOSGEB, geniģleyen hedef kitlesine yeni dönemde yeni destek programlarıyla daha etkin ve kaliteli hizmet ve destek sunacaktır. Yeni hedef kitlenin sayısal büyüklüğü ve sektörel çeģitliliği karģısında, KOSGEB in bu kitleyi temsil eden kurum ve kuruluģlar ile yapacağı iģbirlikleri son derece önem kazanmaktadır. KOSGEB, KOBĠ lerle ilgili tüm tarafların, özellikle meslek kuruluģları ve sivil toplum kuruluģlarının imkânlarından ve görüģlerinden daha fazla yararlanacaktır. Hedef kitlesini imalat sanayi dıģındaki küçük ve orta ölçekli iģletmeleri ve giriģimcileri de kapsayacak Ģekilde geniģleten KOSGEB, KOBĠ lerimizin geliģtirilmesi için 2010 yılında yoğun çalıģmalar gerçekleģtirmiģ ve ileriki dönemin altyapısını da Ģimdiden oluģturmuģtur. Bu yıl içindeki özverili çalıģmaları için tüm KOSGEB çalıģanlarına teģekkür ediyor, 2011 yılında da aynı gayret içinde olmalarını diliyorum. Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı i

4 Ġdare BaĢkanı SunuĢu KOSGEB, oluģturdukları istihdam, katma değer ve üretim hacmi bakımından ülkemiz için kritik öneme sahip olan KOBĠ lerimizin desteklenmesi ve geliģimlerinin sağlanması amacıyla 1990 yılında kurulmuģ olan genç bir kuruluģtur. KuruluĢumuzun 20. yılı olması sebebiyle 2010 yılı bizler için farklı bir anlam ifade etmekteydi. Bu çerçevede KOSGEB olarak, kuruluģumuzun 20. yaģı onuruna yakıģır bir faaliyet yılı geçirmesi için tüm çalıģanların özveride bulunduğu bir yıl geçirdik yılında 3624 sayılı KuruluĢ Kanunumuzda yapılan değiģiklik sonucu hizmet ve ticaret sektörleri de hedef kitlemize dahil edilmiģti yılı içerisinde geniģleyen hedef kitlemizi de içine alacak Ģekilde, KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında; KOBĠ Proje Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı, ĠĢbirliği Güçbirliği Destek Programı, AR-GE, Ġnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, Genel Destek Programı ve GiriĢimcilik Destek Programı olmak üzere, proje esaslı 6 yeni destek programı ve bunların uygulama yönergeleri hazırlanarak söz konusu destekler KOBĠ lerimizin hizmetine sunulmuģtur. Hem planlama hem de uygulama konusunda stratejik yönetim anlayıģından taviz vermeyen KOSGEB, 2010 yılı içerisinde geniģleyen hedef kitlesinin ihtiyaçlarını dikkate alarak ikinci stratejik planı olan Stratejik Planı nı hazırlamıģtır. Plan kapsamında, KOBĠ lerin rekabet güçlerinin geliģtirilmesi ve giriģimcilik kültürünün yaygınlaģtırılmasına yönelik nitelikli hizmet ve destekler sunulmasına ve KOBĠ lerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarının artırılmasına yönelik hedefler oluģturulmuģtur. KOBĠ lere daha kaliteli, nitelikli ve hızlı hizmet verebilmek amacıyla 2010 yılı içerisinde teģkilat yapısında bazı değiģikliklere gidilmiģtir. Bu kapsamda KOSGEB bünyesinde faaliyet gösteren ĠĢletme GeliĢtirme Merkezleri nin ismi Hizmet Merkezi Müdürlükleri olarak değiģtirilmiģ ve Türkiye genelinde toplam 49 ilde faaliyet gösterecek Ģekilde teģkilat yapısı geniģletilmiģtir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun öngördüğü performans esaslı bütçeleme sisteminin temel bileģenlerinden biri olan faaliyet raporları kamu idareleri tarafından bir önceki yıla iliģkin faaliyetlerini raporlayacak Ģekilde yıllık olarak hazırlanmaktadır. ġeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayıģımızın bir gereği olarak, Dönemi Stratejik Planımız doğrultusunda hazırlanan ve 2010 yılı için hedeflenen ve gerçekleģtirilen faaliyetler ile bütçe gerçekleģmelerini içeren KOSGEB 2010 Yılı Faaliyet Raporu nu kamuoyunun bilgisine sunarım. Mustafa KAPLAN BaĢkan ii

5 ĠÇĠNDEKĠLER BAKAN SUNUġU... Ġ ĠDARE BAġKANI SUNUġU... ĠĠ ĠÇĠNDEKĠLER... ĠĠĠ TABLOLAR LĠSTESĠ... V ġekġller LĠSTESĠ... V I. GENEL BĠLGĠLER... 1 A. VĠZYON, MĠSYON VE TEMEL DEĞERLER... 1 B. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 1 C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN GENEL BĠLGĠLER Fiziksel Yapı Teşkilat Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II. AMAÇ VE HEDEFLER A. ĠDARENĠN AMAÇ VE HEDEFLERĠ B. TEMEL POLĠTĠKA VE ÖNCELĠKLER C. DĠĞER HUSUSLAR III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A. MALĠ BĠLGĠLER Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B. PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Faaliyet Bilgileri KOSGEB KOBĠ DESTEKLERĠNĠN UYGULANMASI YÜRÜTÜLEN DĠĞER ÖNEMLĠ FAALĠYETLER ĠÇ DENETĠM BĠRĠM BAġKANLIĞI REHBERLĠK VE DENETĠM KURULU BAġKANLIĞI HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ ĠNSAN KAYNAKLARI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME VE MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KOBĠ ARAġTIRMALAR VE PROJE KOORDĠNASYON DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KOBĠ FĠNANSMAN DAĠRESĠ BAġKANLIĞI AB VE DIġ ĠLĠġKĠLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TEKNOLOJĠ VE YENĠLĠK DESTEKLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI HĠZMET MERKEZLERĠ KOORDĠNASYON DAĠRESĠ BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BĠLGĠ YÖNETĠMĠ VE KARAR DESTEK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BASIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ Performans Sonuçları Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi IV. KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A. ÜSTÜNLÜKLER B. ZAYIFLIKLAR C. DEĞERLENDĠRME V. ÖNERĠ VE TEDBĠRLER VI. EKLER EK-1 PERFORMANS SONUÇLARI ANA TABLOSU iii

6 EK-2 KOSGEB HĠZMET MERKEZLERĠ ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ VE MERKEZLERĠN ĠLLERE GÖRE DAĞILIM HARĠTASI EK-3 KOSGEB TARAFINDAN VERĠLECEK HĠZMETLER VE DESTEKLERDEN YARARLANACAK KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKĠ ĠġLETMELERE ĠLĠġKĠN SEKTÖREL VE BÖLGESEL ÖNCELĠKLERĠN BELĠRLENMESĠ HAKKINDA KARAR 74 EK-4 ÜST YÖNETĠCĠ GÜVENCE BEYANI EK-5 MALĠ HĠZMETLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠ GÜVENCE BEYANI iv

7 TABLOLAR LĠSTESĠ Tablo 1 - KOSGEB Destek Mevzuatı... 3 Tablo 2 - KOSGEB Web Portalları ve Hizmet Alanları... 8 Tablo Yılında Ön Mali Kontrole Tabi Tutulan Taahhüt Evrakı ve SözleĢme Tasarıları Tablo Yılında Ön Mali Kontrole Tabi Tutulan Destek Dosyaları Dağılımı Tablo Yılında Ġade Edilen Ödeme Dosyaları Tablo 6 - Temel Politika Dokümanlarında KOSGEB Tablo Mali Yılı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması Ġcmal Tablosu Tablo 8 - Birimler Bazında Bütçe ve GerçekleĢme Tablosu Tablo Yılı Gelir Bütçesi Durum Tablosu (TL) Tablo Yılı KOSGEB Desteklerinin Uygulama Sonuçları Tablo 11 - KOSGEB Destekleri Yönetmeliği ve KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği Kapsamında Verilen Desteklerin Sektörlere Göre Dağılımı Tablo Yılında Uygulanan Kredi Faiz Desteği Programları Uygulama Sonuçları Tablo 13 - KOSGEB KOBĠ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği Kapsamında Verilen Kredi Faiz Desteklerinin Sektörlere Göre Dağılımı Tablo 14 - ĠġGEM ler ve Mevcut ĠĢletme / Ġstihdam Sayıları Tablo 15 - KGF A.ġ. Tarafından Verilen Kredi Kefaletleri Tablo 16 - KOSGEB Hizmet Merkezleri Laboratuarlarında GerçekleĢtirilen Tablo 17 - Stratejik Amaçlar Bazında Performans Sonuçları Özet Tablosu ġekġller LĠSTESĠ ġekil Yılı Sonu Ġtibariyle KOSGEB Organizasyon ġeması... 5 ġekil 2 - Personelin Unvanlara Göre Dağılımı ġekil 3 - Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı ġekil 4 - Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı ġekil 5 - Personelin Görev Yerine Göre Dağılımı ġekil Bütçe ve GerçekleĢmeler (Milyon TL) ġekil Destek Bütçesi ve GerçekleĢmeleri (Milyon TL) ġekil Bütçe GerçekleĢmeleri (Milyon TL) ġekil Destek Bütçesi GerçekleĢmeleri (Milyon TL) ġekil Yılı Harcama Dağılımı (TL) ġekil 11 - Desteklerin Bölgesel Dağılımı ġekil 12 - KOSGEB Destekleri Yönetmeliği ve KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği Kapsamında Verilen Destek Tutarının Ölçeksel Dağılımı ġekil 13 - Kredi Faiz Desteklerinin Bölgesel Dağılımı ġekil 14 - KOSGEB KOBĠ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği Kapsamında Verilen Kredi Faiz Desteklerinin Ölçeklere Göre Dağılımı ġekil 15 - Birimler Bazında Performans Göstergesi GerçekleĢme Durumu ġekil 16 - Birimler Bazında Faaliyet GerçekleĢme Durumu v

8 Değerler M i s y o n Vizyon KOSGEB 2010 Faaliyet Raporu I. GENEL BĠLGĠLER KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı), 20 Nisan 1990 tarihinde 3624 sayılı Kanun la kurulmuģtur. KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın ilgili kuruluģu olup, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun II/b sayılı cetvelinde tadat edilen özel bütçeli bir kamu kurumudur. A. VĠZYON, MĠSYON VE TEMEL DEĞERLER Ülkemizdeki KOBĠ lerin küresel pazarda söz sahibi olmasını sağlayan, KOBĠ ve giriģimcilik politikalarının belirlenmesinde etkin, dünyada örnek alınan kuruluģ olmak KOBĠ lerin rekabet güçlerini geliģtirmeye ve giriģimcilik kültürünü yaygınlaģtırmaya yönelik nitelikli hizmet ve destekler sunarak, KOBĠ lerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak EriĢilebilirlik Tarafsızlık Saygınlık ve güvenilirlik ġeffaflık Hesap verebilirlik MüĢteri odaklılık Kaynak kullanımında etkinlik ve etkililik Toplumsal sorumluluk Yenilikçi yaklaģımlar Öncü ve yönlendirici olmak B. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR KOSGEB in kuruluģ amacı, ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karģılanmasında küçük ve orta büyüklükteki iģletmelerin (KOBĠ) payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik geliģmelere uygun biçimde gerçekleģtirmektir. 1

9 KOSGEB hedef kitlesini; 250 kiģiden az yıllık çalıģan istihdam eden, Yıllık net satıģ hâsılatı ya da mali bilançosu 25 Milyon TL yi aģmayan, Sermayesinin veya oy hakkının %25 ten fazlası kamu kontrolünde olmayan, 8 Eylül 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmelere ĠliĢkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen; - Madencilik ve taģ ocakçılığı - Ġmalat - Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı - Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileģtirme faaliyetleri - ĠnĢaat - Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taģıtlarının ve motosikletlerin onarımı - UlaĢtırma ve depolama - Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri - Bilgi ve iletiģim - Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler - Ġdari ve destek hizmet faaliyetleri - Kültür, sanat ve diğer hizmet faaliyetleri sektörlerinde faaliyet gösteren KOBĠ ler ve giriģimciler oluģturmaktadır 1. ĠĢletmelerin büyüklüklerine göre sınıflandırılmasında esas alınan kriterler, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan KOBĠ lerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiģtir. Bu kriterlere göre iģletmeler; mikro, küçük ve orta ölçekli olmak üzere aģağıdaki Ģekilde sınıflandırılmaktadır : Tanım Kriteri Mikro ĠĢletme Küçük ĠĢletme Orta Büyüklükteki ĠĢletme Yıllık ÇalıĢan Sayısı Yıllık Net SatıĢ Hasılatı (Milyon TL) Yıllık Mali Bilanço Değeri (Milyon TL) KOSGEB tarafından KOBĠ leri ve giriģimciliği geliģtirmek üzere sunulan desteklere iliģkin mevzuat Tablo 1 de belirtilmiģtir. 1 Alt sektör düzeyinde kapsam dıģında tutulan faaliyet konuları için Ek-3 teki Bakanlar Kurulu Kararı metnine bakılmalıdır. 2

10 Tablo 1 - KOSGEB Destek Mevzuatı Sıra No Mevzuat Adı Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı Kurulması Hakkında Kanun Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmelerin GeliĢtirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun KoĢullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı Kurulması Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmelere ĠliĢkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Mevzuat No Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı / / KOSGEB KOBĠ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN GENEL BĠLGĠLER 1. Fiziksel Yapı Hedef kitlesine 49 ilde 55 hizmet merkezi müdürlüğü ile hizmet veren KOSGEB, 74 binada m 2 alanda faaliyet göstermektedir. Ġdare BaĢkanlığımız bunların 2 adetini irtifak, 4 adetini kira, 65 adetini tahsis, 3 tanesini de KOSGEB adına tescil yoluyla edinmiģtir. KOSGEB'in tapuda kendi adına tescilli toplamda m² büyüklüğünde 5 adet arsası bulunmaktadır. 3

11 2. TeĢkilat Yapısı KOSGEB Organları ve Organizasyon ġeması KOSGEB i oluģturan idari organlar Genel Kurul, Ġcra Komitesi ve BaĢkanlık tır. Organların oluģumu ve görevleri 3624 sayılı Kanun ile belirlenmekte olup aģağıda kısaca özetlenmiģtir: KOSGEB Genel Kurulu; BaĢbakanın veya görevlendireceği Devlet Bakanının baģkanlığında, BaĢbakanın görevlendireceği ekonomi ile ilgili Devlet Bakanlarından biri, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarı, Hazine MüsteĢarı, DıĢ Ticaret MüsteĢarı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı MüsteĢarı, TOBB ve TESK baģkanları ile 3624 sayılı Kanun un 6. maddesinde belirtilen diğer kurum / kuruluģların üst düzey temsilcilerinden oluģmaktadır. KOSGEB Genel Kurulu, yılda en az bir defa olmak üzere, BaĢbakanın daveti üzerine toplanır. Genel Kurulun görevi, kalkınma plan ve programları doğrultusunda iģletmelere yönelik geliģtirme ve destekleme kararlarının alınması, uygulamaların planlanması ve koordinasyonunun sağlanması bakımından tedbirler almaktır. KOSGEB Ġcra Komitesi; Sanayi ve Ticaret Bakanı nın baģkanlığında, Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarı, Hazine MüsteĢarı, Maliye Bakanlığı MüsteĢarı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı MüsteĢarı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu BaĢkanı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu BaĢkanı, Genel Kurul da temsil edilen Teknik Üniversite Rektörü, TÜBĠTAK BaĢkanı ve Ġdare BaĢkanı ndan oluģmaktadır. Ġcra Komitesi, Komite BaĢkanı nın daveti üzerine en geç iki ayda bir toplanır. Ġcra Komitesi nin görevi, Genel Kurul un belirlediği politikalar istikametinde KOBĠ lerin geliģtirilmesi ve desteklenmesine iliģkin uygulama kararlarını almaktır. BaĢkanlık, KOSGEB in yürütme organıdır ve BaĢkanlık Birimleri ile Hizmet Merkezleri nden oluģmaktadır yılı itibariyle 49 Ģehirde konuģlanan 55 Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile ülke sathına yaygın olarak küçük ve orta ölçekli iģletmelere hizmet verilmektedir. KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlükleri, KOSGEB desteklerinin KOBĠ lere kullandırılmasını sağlamak, KOBĠ'lere ve giriģimcilere uygulanan destekler, teģvikler, pazar bilgileri gibi konularda KOBĠ lerin ihtiyacı olan bilgilendirme hizmetlerini gerçekleģtirmek, KOBĠ'lerin rekabet güçlerini arttırmaya yönelik araģtırmalar yapmak, raporlar hazırlamak, projeler hazırlamak ve bu projeleri yürütmekle görevlidir. KOSGEB hizmet ve desteklerinin ülke sathında yaygın olarak daha fazla KOBĠ ye ve giriģimciye sunulabilmesi için 2003 yılından itibaren TOBB ile iģbirliği içinde kurulan ve 2010 yılı itibariyle sayısı 92 olan Sinerji Odakları, KOSGEB in ulaģma güçlüğü çektiği noktalara asgari maliyetle ve geniģ bir ağ yapısıyla ulaģmasını sağlamaktadır yılı sonu itibariyle KOSGEB Organizasyon ġeması ġekil 1 de gösterilmiģtir. 4

12 ġekil Yılı Sonu Ġtibariyle KOSGEB Organizasyon ġeması BAŞKAN BAŞ MÜŞAVİRLERİ VE BAŞKAN MÜŞAVİRLERİ İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKANLIK MÜŞAVİRLERİ GENEL KURUL İCRA KOMİTESİ İDARE BAŞKANI BAŞKAN YARDIMCILARI REHBERLİK VE DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI REHBERLİK VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ YÖNETİMİ VE KARAR DESTEK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KOBİ FİNANSMAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME VE MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KOBİ ARAŞTIRMALAR VE PROJE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI KOBİ FİNANSAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ KOBİ KREDİ YÖNETİMİ VE İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE PERFORMANS MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEKLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI EVRAK VE ARŞİV İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ TAHAKKUK VE ÖZLÜK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET MERKEZLERİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI PAZAR ARAŞTIRMA VE İHRACATI GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGESEL VE YEREL KALKINMA MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ 5

13 TeĢkilat Yapısında 2010 Yılı Ġçinde GerçekleĢen Önemli DeğiĢiklikler 2010 yılı içerisinde, KOSGEB Ġcra Komitesi nin tarih ve 2010/5 no.lu kararı ile; - ĠĢletme GeliĢtirme Merkez Müdürlükleri ile Teknoloji GeliĢtirme Merkez Müdürlükleri, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü adı altında tek tip KOSGEB taģra teģkilatı olarak yeniden adlandırılmıģtır. - Teknoloji GeliĢtirme Merkezleri nin, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlükleri ne bağlı olarak, bu birimlerin fonksiyonu Ģeklinde sürdürülmesi sağlanmıģtır. - TaĢra teģkilatının KOSGEB Hizmet Merkez Müdürlüğü olarak yeniden yapılanması sonucunda, ĠĢletme GeliĢtirme Merkezleri Koordinasyon Daire BaĢkanlığı nın adı Hizmet Merkezleri Koordinasyon Dairesi BaĢkanlığı; Teknoloji GeliĢtirme Merkezleri Koordinasyon Daire BaĢkanlığı nın adı ise Teknoloji ve Yenilik Destekleri Dairesi BaĢkanlığı olarak yeniden düzenlenmiģtir. - Teknoloji GeliĢtirme Merkez Müdürlükleri, Hizmet Merkezi Müdürlüğü adı altında aģağıda belirtildiği Ģekilde taģınmıģlardır: ESKĠ DURUM YENĠ DURUM Ankara Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Kastamonu HMM Orta Doğu Teknik Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Afyonkarahisar HMM Pamukkale Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Muğla HMM Erciyes Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Sivas HMM Gebze Yüksek Teknoloji Ens. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Bolu HMM Hacettepe Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Hatay HMM Boğaziçi Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Ġstanbul Boğaziçi HMM Ġstanbul Teknik Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Ağrı HMM Yıldız Teknik Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Ġstanbul Haliç HMM Ġstanbul Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Karabük HMM Ġzmir Dokuz Eylül Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Antalya HMM Ege Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Ġzmir Güney HMM Karadeniz Teknik Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Rize HMM Gazi Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Mardin HMM Gaziantep Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Adıyaman HMM Selçuk Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Aksaray HMM Süleyman Demirel Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Isparta HMM 19 Mayıs Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Tokat HMM Sakarya Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Elazığ HMM Fatih Ü. TEKMER Müdürlüğü KOSGEB Yozgat HMM * HMM: Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Ü: Üniversite, Ens: Enstitü 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgi Sistemleri Altyapısı KOSGEB bünyesinde yürütülen iģ ve iģlemler ile KOBĠ lere sunulan hizmetlerde bilgi teknolojilerinden azami oranda yararlanılmaktadır. 6

14 BaĢkanlık binası internet altyapısı 30 Mbps bant geniģliğine sahiptir. Ġnternet eriģimi Türk Telekomünikasyon A.ġ. Metro Ethernet altyapısı üzerinden sağlanmaktadır. BaĢkanlık ve Merkez Müdürlükleri geniģ alan ağı (WAN) noktadan-noktaya sanal özel ağ (site-to-site VPN) yapısıyla haberleģmektedir. Merkez Müdürlükleri Noktadan Noktaya G.SHDSL altyapısıyla sunuculara ve internete eriģmektedir sayılı Kanun kapsamında Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesi temin edilmiģtir. BaĢkanlık binasında bulunan Sistem Odası; tüm donanımların verimli ve güvenli çalıģabileceği bir standarda sahiptir. Kurumsal ağ yapısının kontrol altında tutulması, tehditlerin tespiti ve önlenmesi amacıyla birleģtirilmiģ tehdit yönetimi (unified threat management - UTM) kullanılmaktadır. Bu kapsamda Firewall, Web Ġçerik Filtreleme, Antivirus v.b. güvenlik yazılımları mevcuttur. E-postaların güvenliğine iliģkin olarak antispam engelleme ve filtreleme yazılımı bulunmaktadır. Sunucu sistemlerinin ve ağ cihazlarının ürettiği kayıtların (log) tek bir noktadan yönetilmesi ve depolanmasına yönelik Log Yönetim Yazılımı mevcuttur TB disk büyüklüğüne sahip Yedekleme Ünitesi mevcuttur. Toplam Sunucu Bilgisayar sayısı 33 adettir. Bu sunucuların 28 adedi Microsoft Windows, 5 adedi Linux platformunda hizmet vermektedir. Sunucu Sistemleri nin yedeklerinin (backup) alınmasına yönelik bir Yedekleme Yazılımı ve Image Backup Yazılımı kullanılmaktadır. Ayrıca 3 adet sanal sistem kurulmuģ ve sunucuların etkin ve verimli kullanılması sağlanmıģtır. Teyp yedekleme ünitesi 43.2 TB kapasitesindedir. Yoğun dönemlerde kredi ve destek sisteminin kesintisiz ve kaliteli hizmet vermesi amacıyla yük dengeleme cihazı kullanılmaktadır. Kurum içi ve diğer kurum veri tabanları ile veri alıģveriģini sağlamaya dönük, birbirinden farklı platformların birbiriyle entegrasyonunu sağlayan ve Servis Tabanlı Mimari yapısına sahip bir entegrasyon yazılımı kullanılmaktadır. BaĢkanlık biliģim altyapısının ISO standartlarına yükseltilmesi projesi kapsamında güvenlik, veri yedekleme, iletiģim konularında e-dönüģüm Türkiye Projesi Birlikte ÇalıĢılabilirlik Esasları Rehberi doğrultusunda varlık envanteri çıkartılmıģtır. Bu envanter doğrultusunda risk analizi ve değerlendirme çalıģmaları devam etmektedir. Mevcut destek ve muhasebe veri tabanları üzerinde raporlama yapılabilmektedir. Kurumsal internet sitesi adresinde yayınlanmaktadır. Kurumsal internet sitesinde KOSGEB ve KOBĠ lere sunulan hizmet / desteklere iliģkin güncel bilgiler bulunmaktadır. KOBĠ ler, KOSGEB veri tabanına kayıt sürecini internet üzerinden baģlatabilmekte ve KOSGEB desteklerinden faydalanabilme durumlarıyla ilgili bilgilere eriģebilmektedir. KOBĠ Cep uygulaması ile; KOSGEB haberleri, duyuruları, destekleri, birimleri, bilgi edinme, çevrimiçi KOBĠ hizmetleri ve KOBĠ asistanı gibi hizmetler sunulmaktadır. KOBĠ Cep uygulamasına, mobil cihazda adresine girilerek ulaģılabilmektedir. KOSGEB e ait portallar ve hizmet alanları Tablo 2 de verilmiģtir. 7

15 Tablo 2 - KOSGEB Web Portalları ve Hizmet Alanları Portal Adı Açıklama Ġnternet Adresi KOSGEB Ġnternet Portalı KOSGEB e- Personel Portalı KOSGEB e-kobġ Portalı KOBĠNET/EU- Online Bilgi Ağı Projesi Kurumun dıģarıya açılan penceresidir. Hedef kitleyi ilgilendiren her türlü duyuru ve yayının yer aldığı portaldır, ayrıca tüm portallara giriģ için kullanılan ana giriģ kapısıdır. Kurum içinde personelin kurumsal yazılımlara SSO (Tek ġifre) ile ulaģabildiği, duyurular, maaģ bordrosu, site içi mesajlaģma gibi iģ ve iģlemleri yapabildiği portaldır. Ayrıca personelin destek sistemine giriģi bu portal aracılığı ile yapılmaktadır. ĠĢletmelere yönelik bilgilendirme ve destekleme portalıdır. KOBĠ ler, KOSGEB veri tabanına kayıt sürecini internet üzerinden baģlatabilmekte ve KOSGEB desteklerinden faydalanabilme durumlarıyla ilgili bilgilere eriģebilmektedir. Ayrıca KOSGEB in kredi destek programlarıyla ilgili süreçlerin, baģlangıcından tamamlanması aģamasına kadar olan tüm adımları bu portallar üzerinden elektronik olarak gerçekleģtirilmektedir. KOBĠ ve giriģimcilere iģ kurma, iģ yapma, KOBĠ lere sunulan avantajlar, KOBĠ lere sağlanan finansal destekler ve imkânlar, bölgesel ve sektörel avantajlar, iģveren ve iģçi hakları, AB ve Gümrük Birliği kapsamında bilgi sağlayacak KOBĠ asistanı bölümü yine bu portal üzerinden yayınlanmaktadır. KOBĠNET; ülkemizde KOBĠ lere hizmet sunan kuruluģlar Bilgi Sağlayıcı KuruluĢ olarak yer alan oda, birlik, dernek, vakıf, banka v.b. sivil toplum kuruluģları ile iģbirliği çerçevesinde oluģturulmuģtur. Bilgi Sağlayıcı KuruluĢlar KOBĠ lere sundukları hizmetlerini ve üyelerini KOBĠNET te tanıtmaktadırlar. KOBĠNET, iģ dünyasına iliģkin bilgiye eriģim kapısıdır. Portal, ekonomi ve iģ dünyası, finans imkânları, mevzuat, AB, firma rehberleri ve iģletmeler arası iģbirliği tekliflerini içermektedir

16 Portal Adı Açıklama Ġnternet Adresi Diğer Portallar Hizmet Merkezlerine ait web sayfalarının, Avrupa iģ ağları projesi için een.kosgeb.gov.tr ve Avrupa çevre müktesebatına uyum için bilgilendirme amaçlı cevre.kosgeb.gov.tr web sayfalarının barındırılması gerçekleģtirilmektedir. KOSGEB Çağrı Merkezi KOSGEB Çağrı Merkezi hizmeti 2010 yılında iģletime alınmıģtır. KOBĠ ler ve giriģimciler KOSGEB Çağrı Merkezi ne tüm illerden numaralı telefon üzerinden eriģebilmektedir. KOSGEB Çağrı Merkezi, Türkiye nin tüm illerini kapsayacak Ģekilde 7 gün 24 saat, resmi ve dini tatil günleri dâhil olmak üzere hizmet vermektedir. KOSGEB Çağrı Merkezi üzerinden KOBĠ ler; - KOSGEB destekleri, faydalanma koģulları ve baģvuru prosedürü konusunda bilgilere, - KOSGEB Hizmet Merkezleri iletiģim bilgilerine, - Vergi numarası veya T.C kimlik numarasını tuģlamak suretiyle KOSGEB Veri Tabanı na kayıt durumu ile bağlı bulunulan KOSGEB Hizmet Merkezi ve KOBĠ Uzmanı bilgisine, ulaģabilmektedir. 4. Ġnsan Kaynakları 3624 sayılı KOSGEB KuruluĢ Kanunu uyarınca KOSGEB asli personeli, idari hizmet sözleģmesi ile sözleģmeli olarak istihdam edilir. Personelin tabi olacağı idari, sosyal ve ücret hükümleri, BaĢkanlık makamı tarafından hazırlanarak Ġcra Komitesi nin onayı ile yürürlüğe konulan yönetmelikler vasıtasıyla düzenlenmektedir. Asli personel; a) Kamu kurum ve kuruluģlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na, diğer personel kanunlarına ve ĠĢ Kanunu na tabi olarak görev yapmakta olanlar ile daha önce bu kanunlara göre görev yapmıģ olanlar açıktan, b) Kamu hizmetine ilk defa BaĢkanlık bünyesinde baģlayacak olanlar, KPSS sınav sonucuna göre açıktan, c) Kendi görev ve pozisyonlarıyla ilgili ayrı bir düzenleme bulunanlar ilgili düzenlemeler çerçevesinde, ç) Ġstisnai pozisyonlara açıktan atamalarda (a) ve (b) bentlerinde yer alan koģullar aranmaksızın, istihdam edilmektedir. 9

17 2010 yılı sonu itibariyle KOSGEB deki toplam personel sayısı 878 dir. Personelin unvanlara göre dağılımı ġekil 2 de verilmektedir. Toplam personelin %63 ü KOBĠ Uzmanı ve Uzman Yardımcılarından oluģmaktadır. ġekil 2 - Personelin Unvanlara Göre Dağılımı *Destek elemanı sayısı; destek elemanı, sekreter, Ģoför, teknisyen ve memur toplamını göstermektedir. Uzmanuzman yardımcısı sayısı; KOBĠ uzman ve uzman yardımcıları ile mali hizmet uzman yardımcılarının toplamını göstermektedir. KOSGEB personelinin eğitim durumuna göre dağılımı ġekil 3 te verilmektedir. Üniversite mezunu, yüksek lisans ve doktora derecesindeki personel, tüm KOSGEB personelinin %82 sini oluģturmaktadır. ġekil 3 - Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 10

18 KOSGEB personelinin hizmet sürelerine göre dağılımı ġekil 4 te verilmektedir. Toplam personelin %33 ü 20 yıl ve daha fazla süredir KOSGEB de çalıģmaktadır. ġekil 4 - Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı KOSGEB personelinin BaĢkanlık Merkez teģkilatı ve taģra teģkilatı dağılımı ġekil 5 te verilmektedir. 878 personelin 561 i taģra teģkilatında görev yapmaktadır. ġekil 5 - Personelin Görev Yerine Göre Dağılımı *: BaĢkanlık Birimleri dıģındaki birimler taģra teģkilatını oluģturmaktadır. 11

19 5. Sunulan Hizmetler KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği Kapsamında Verilen Destekler: tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanan KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında oluģturulan 6 destek programı ile KOBĠ ler ve giriģimciler desteklenmektedir. Destek programları KOSGEB Ġcra Komitesi tarafından onaylanmakta ve KOSGEB internet sitesinde (www.kosgeb.gov.tr) duyurulmaktadır. Programlar hakkındaki detay bilgiler ve baģvuru evrakları da aynı internet sitesinde bulunmaktadır. KOBĠ Proje Destek Programı: ĠĢletmelere özgü sorunların iģletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği destek programıdır. Bu programla, belirli amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülecek faaliyet adımlarını ve baģarı ölçütlerini tanımlayabilen rekabetçi ve büyüme potansiyeline sahip KOBĠ ler daha nitelikli desteklere eriģme imkânı bulmaktadır. Programın amacı, KOBĠ lerde proje kültürü ve bilincinin oluģturulması, iģletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliģtirilmesi ve esnek destekleme sistemine olan ihtiyacın karģılanmasıdır. Program kapsamındaki projeler için KOSGEB desteğinin üst limiti TL olup, proje harcamaları birinci ve ikinci teģvik bölgelerinde %50, üçüncü ve dördüncü teģvik bölgelerinde %60 oranında geri ödemesiz olarak desteklenmektedir. Tematik Proje Destek Programı: Program, Çağrı Esaslı Tematik Program ile Meslek KuruluĢu Proje Destek Programı olmak üzere iki alt programdan oluģmaktadır. Çağrı Esaslı Tematik Program da, makro strateji dokümanlarında iģaret edilen öncelikler dikkate alınarak KOSGEB tarafından belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karģılanması için KOBĠ lerin kendi iģletmelerini geliģtirmeye yönelik projeleri ve meslek kuruluģlarının KOBĠ lerin geliģtirilmesine yönelik projeleri desteklenmektedir. Sunulabilecek projelerin hedef kitlesi, bütçesi, KOSGEB destek limiti, proje baģvuru dönemi ve yerleri KOSGEB tarafından ilan edilen çağrılarda belirtilmektedir. Meslek KuruluĢu Proje Destek Programı nda, bir çağrıya bağlı olmadan, meslek kuruluģlarının KOBĠ lerin ve/veya giriģimciliğin geliģtirilmesi için hazırladıkları projeler desteklenmektedir. Bu programda destek üst limiti TL olup, proje harcamaları birinci ve ikinci teģvik bölgelerinde %50, üçüncü ve dördüncü teģvik bölgelerinde %60 oranında geri ödemesiz olarak desteklenmektedir. ĠĢbirliği Güçbirliği Destek Programı: KOBĠ lerin tedarik, pazarlama, düģük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman baģta olmak üzere tek baģlarına çözümünde zorlandıkları ortak sorunlara ortak çözümler üretmek için bir araya gelerek hazırladıkları iģbirliği-güçbirliği projelerinin desteklendiği programdır. KOBĠ lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek iģletmelere dönüģmesi, ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması ve KOBĠ ler arasında ortaklık ve iģbirliği kültürünün geliģtirilmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamındaki iģbirliği - güçbirliği projeleri için KOSGEB destek üst limiti geri ödemesiz destekler için TL, geri ödemeli destekler için ise TL olup proje 12

20 harcamaları birinci ve ikinci teģvik bölgelerinde %50, üçüncü ve dördüncü teģvik bölgelerinde %60 oranında desteklenmektedir. Ar-Ge, Ġnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı: Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluģlara sahip KOBĠ ve giriģimcilerin geliģtirilmesi, teknolojik fikirlere sahip tekno-giriģimcilerin desteklenmesi, KOBĠ lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaģtırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, mevcut Ar-Ge desteklerinin geliģtirilmesi, inovatif faaliyetlerin desteklenmesi ve Ar-Ge ve inovasyon proje sonuçlarının ticarileģtirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına olan ihtiyacın karģılanması amaçlanmaktadır. Ar-Ge veya inovasyon projesi KOSGEB kurullarınca uygun görülen KOBĠ lere, TEKMER lerde ücretsiz iģlik tahsis edilmekte, iģlik tahsis edilmeyenler için kira desteği verilmektedir. Projede yer alan makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı, danıģmanlık, eğitim, tanıtım, yurtdıģı kongre, konferans, fuar ziyaret ve teknolojik iģbirliği ziyaret, test-analiz ve belgelendirme, sınai mülkiyet ve fikri mülkiyet hakları tescili, baģlangıç sermayesi giderleri ile projede çalıģan personel giderleri için TL si geri ödemeli olmak üzere toplam TL destek (üst limit) verilmektedir. Endüstriyel uygulama projesi KOSGEB kurullarınca uygun görülen KOBĠ lere; kira desteği, projede yer alan makine-teçhizat, donanım, sarf malzemesi, yazılım ve tasarım giderleri ile proje kapsamında yeni istihdam edilecek personel giderleri için TL si geri ödemeli olmak üzere TL (üst limit) destek verilmektedir. AĢağıda belirtilen projeler endüstriyel uygulama projelerinin kapsamını oluģturmaktadır: - Kamu kaynakları ile desteklenerek baģarıyla tamamlanmıģ Ar-Ge / inovasyon projesi sonucunda ortaya çıkan yeni bir ürün / hizmetin ticarileģtirilmesine yönelik projeler - Patent belgesi ile korunan yeni bir ürün/hizmetin ticarileģtirilmesine yönelik projeler - Doktora çalıģması neticesinde ortaya çıkan yeni bir ürün/hizmetin ticarileģtirilmesine yönelik projeler. Destekleme oranı tüm bölgeler için %75 olup, Ar-Ge Ġnovasyon Programı altında yer alan BaĢlangıç Sermayesi Desteği için %100 dür. Genel Destek Programı: KOBĠ lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliģtirmek amacıyla eğitim, danıģmanlık, yurt içi fuarlara katılım, yurt dıģı iģ gezisi, tanıtım, eģleģtirme, istihdam, enerji verimliliği, tasarım, sınai mülkiyet, belgelendirme, test, analiz ve kalibrasyon desteklerini içermektedir. Program kapsamında verilen desteklerin tamamı geri ödemesiz destekler olup üst limitleri aģağıda listelenmiģtir. GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERĠ ÜST LĠMĠT (TL) 1 Yurt Ġçi Fuar Desteği Yurt DıĢı ĠĢ Gezisi Desteği Tanıtım Desteği EĢleĢtirme Desteği

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLER

YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLER YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 28 OCAK 2011, DİYARBAKIR Kapsam Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi KOSGEB ve KOBİ lere Sağladığı Mevcut Destekler Yeni KOSGEB

Detaylı

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul KOSGEB Dernekler Yayıncılar Buluşması 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ 1.KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

15 Ekim 2012. Ankara

15 Ekim 2012. Ankara 15 Ekim 2012 Ankara Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı Bilanço (Milyon

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 07.06.2012 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, İstanbul Özgür AKYILDIZ KOSGEB İstanbul Boğaziçi Hizmet Merkezi Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi 250 den az çalışan istihdam eden,

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERĠ

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERĠ BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERĠ Mehmet CANDAN Mayıs 2011 KOBĠ TANIMI Küçük ve orta büyüklükte iģletme (KOBĠ) Ġkiyüzelli kiģiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış

Detaylı

2015 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2015 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2015 Yılı Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı DESTEK MODELLERİ Hamza Alper DOĞRU KOSGEB Burdur Müdürü «KOSGEB Destekleri» Burdur TSO 10 Mart 2016 BURDUR KOSGEB Kimdir?

Detaylı

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi HİBELER(1) BELGELENDİRME KREDİLER(2) DÖKÜMANLAR HİBELER(1) KALKINMA AJANSLARI HAZİNE HİBELERİ TARIMSAL KOSGEB HİBELER GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ 100.000 tl KOBİ Proje Destek Programı 150.000 Tematik Proje Destek

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ. Bu çalışmada güncel KOSGEB desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.kosgeb.gov.tr adresinden alıntıdır.

KOSGEB DESTEKLERİ. Bu çalışmada güncel KOSGEB desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.kosgeb.gov.tr adresinden alıntıdır. KOSGEB DESTEKLERİ Bu çalışmada güncel KOSGEB desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.kosgeb.gov.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler KOBİ Proje

Detaylı

Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı

Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı YENİ DÖNEMDE KOSGEB DESTEKLERİ Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı KAPSAM: 1. Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi 2. KOSGEB ve KOBİ lere Sağladığı Mevcut Destekler 3. Yeni KOSGEB Destek Sistemi 4. Yeni

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ Mehmet CANDAN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TEMATİK PROJE II. İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ III. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI

Detaylı

KOSGEB. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Hamit SUCU ADANA HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

KOSGEB. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Hamit SUCU ADANA HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Hamit SUCU ADANA HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM KOSGEB İN GÖREVİ VE HEDEF KİTLESİ KOBİ LER KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

Detaylı

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Kırıkkale Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1 2012 YILI FAALİYETLERİ 15 Adet tanıtım toplantısı düzenlenmiştir. 5 adet Ar- Ge

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

Murat ALTUN (KOBİ UZMANI) KOSGEB Haliç Hizmet Merkezi Müdürlüğü

Murat ALTUN (KOBİ UZMANI) KOSGEB Haliç Hizmet Merkezi Müdürlüğü Murat ALTUN (KOBİ UZMANI) KOSGEB Haliç Hizmet Merkezi Müdürlüğü GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEKLERİ GENEL BİLGİ 1. KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya

Detaylı

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir KOSGEB Destekleri a) KOBİ Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Konuları İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve

Detaylı

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Bu program, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği, İş planı

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI. 75 Hizmet Merkezi Müdürlüğü 28 Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) 16 İŞGEM

KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI. 75 Hizmet Merkezi Müdürlüğü 28 Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) 16 İŞGEM KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI 75 Hizmet Merkezi Müdürlüğü 28 Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) 16 İŞGEM KOSGEB Türkiye nin her noktasında Hizmet ve Desteklerini sunmaktadır. 1 İNKÜBATORLER, Kendi işini

Detaylı

Ege Ar-Ge ve Teknoloji Günleri AreGE

Ege Ar-Ge ve Teknoloji Günleri AreGE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI Ege Ar-Ge ve Teknoloji Günleri AreGE Ar-Ge Destekleri ve Mekanizmaları Aralık 2010, Ġzmir 2 Ekonomik gelişmeyi hızlandırmanın,

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

Dr. Adem TUNCER KOSGEB İSTANBUL HALİÇ MERKEZİ MÜDÜRÜ

Dr. Adem TUNCER KOSGEB İSTANBUL HALİÇ MERKEZİ MÜDÜRÜ Dr. Adem TUNCER KOSGEB İSTANBUL HALİÇ MERKEZİ MÜDÜRÜ KOBİ LER VE KOSGEB 1990 yılında, 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı: Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli

Detaylı

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 05 MAYIS

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 05 MAYIS KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 05 MAYIS 2015 ADANA HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM KOSGEB İN GÖREVİ VE HEDEF KİTLESİ KOBİ LER KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Yeni KOSGEB Teşvik Yönetmeliğinde Bilişim Sektörüne İlişkin Destekler Neler? Nesrin YARDIMCI SARIÇAY- Beril BAŞLANGIÇ KOSGEB in, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin; Sözkonusu Yönetmelik, o Etkinliğini

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ. Mehmet CANDAN Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ. Mehmet CANDAN Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ Mehmet CANDAN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. KOBİ PROJE II. TEMATİK PROJE III. İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ IV. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 1 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI Mart 2011 - Antalya 2 KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ DİĞER FAALİYETLERİMİZ

SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ DİĞER FAALİYETLERİMİZ 2017 KASIM KONYA 1 SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ DİĞER FAALİYETLERİMİZ 2 GENEL BİLGİ 3 GENEL BİLGİ 1. KOSGEB ve KOBİ ler 4 KOSGEB ve Kuruluş Amacı KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı

Detaylı

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 31 Ocak 2014 Cuma 1/31/2014 1 KOBİ TANIMI VE DESTEKLENEN SEKTÖRLER Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, Yıllık net satış hasılatı

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

Türkiye de Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletme Politikalarının Etki Değerlendirmesi

Türkiye de Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletme Politikalarının Etki Değerlendirmesi Türkiye de Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletme Politikalarının Etki Değerlendirmesi (KOSGEB Uygulaması) Ahmet KARAKOÇ Strateji GeliĢtirme ve Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanı 12 Aralık 2011 ANKARA SUNUM PLANI 1)

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Performans programının baģarıyla uygulanmasını dileyerek, programın hazırlanmasında emeği geçen KOSGEB personeline teģekkür ederim.

BAKAN SUNUŞU. Performans programının baģarıyla uygulanmasını dileyerek, programın hazırlanmasında emeği geçen KOSGEB personeline teģekkür ederim. BAKAN SUNUŞU K üçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmeler (KOBĠ ler), tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye de de ekonomik yapının temel taģlarını oluģturmaktadırlar. KOBĠ ler, yeni istihdam alanları yaratılmasındaki

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

2023 e 8 Kala KOBİ ler 12-13 MART 2015 İSTANBUL

2023 e 8 Kala KOBİ ler 12-13 MART 2015 İSTANBUL 2023 e 8 Kala KOBİ ler 12-13 MART 2015 İSTANBUL GENEL BİLGİ 1. KOSGEB ve KOBİ ler KOSGEB ve Kuruluş Amacı KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

KOBİ Proje Destek Programı

KOBİ Proje Destek Programı DESTEKLERİ KOBİ Proje Destek Programı PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ 1.EriĢilebilir Bir Eğitim Sistemi Ġçerisinde Herkese Okul Öncesinden BaĢlayarak Temel Beceri ve Yetkinliklerin Kazandırılması TEDBĠR SORUMLU ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK SÜRE AÇIKLAMA 1.1. Eğitime eriģimde özel

Detaylı

T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOBİLER VE KOSGEB DESTEKLERİ

T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOBİLER VE KOSGEB DESTEKLERİ T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOBİLER VE KOSGEB DESTEKLERİ Hamit SUCU Aralık 2012 KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

Veysel VURAL Erzurum Müdürü. Kasım 2016, ERZURUM

Veysel VURAL Erzurum Müdürü. Kasım 2016, ERZURUM Veysel VURAL Erzurum Müdürü Kasım 2016, ERZURUM Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

KOSGEB DESTEK ve HİZMETLERİ

KOSGEB DESTEK ve HİZMETLERİ KOSGEB DESTEK ve HİZMETLERİ GENEL BİLGİ KOSGEB ve Kuruluş Amacı KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı; Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük Payını ve orta

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2.000 70 70 70 x - 20.000 70 70 70 x - 10.000 70 70 70 x - 200.000 80 80 80 X

2.000 70 70 70 x - 20.000 70 70 70 x - 10.000 70 70 70 x - 200.000 80 80 80 X 1. Danışmanlık ve Eğitim 1.1. Danışmanlık Desteği 5 15.000 80 70 60 X 1.1.1. Enerji Verimliliği Etüt ve 5/A Danışmanlık Desteği 1.1.1.1. Ön Enerji Etütleri 1.1.1.2. Detaylı Enerji Etütleri 1.1.1.3. Verimlilik

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. FİKRİ IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı KOSGEB İcra Komitesi Başkanı

BAKAN SUNUŞU. FİKRİ IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı KOSGEB İcra Komitesi Başkanı BAKAN SUNUŞU Yeni Türkiye vizyonumuzun en önemli parçasını oluģturan, güçlü ve istikrarlı ekonomi modeli sayesinde ülkemizde sürdürülebilir büyüme dönemi yaģanmaktadır. Hükümet olarak oluģturduğumuz güçlü

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ

ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ 2016 YILI FAALĠYET RAPORU ÇANKIRI 2017 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A)Misyon ve Vizyon.. 1 B)İç Denetim Birimine İlişkin Bilgiler 1 1-Fiziksel

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI İstanbul Ticaret Odası 02.11.2011 Dr. Serhat ÖZTÜRK KOSGEB Boğaziçi Hizmet Merkezi % 1,80 % 2,80 % 10,30 % 3,90 % 10,40 % 3,50 % 4,00 % 1,30 % 7,50 % 1,50 % 1,30 % 5,50 % 6,10

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

ALİ SEVİNÇ MERKEZ MÜDÜRÜ

ALİ SEVİNÇ MERKEZ MÜDÜRÜ ALİ SEVİNÇ MERKEZ MÜDÜRÜ KOBİ ler ve KOSGEB KOSGEB ve Kuruluş Amacı KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı Ülkenin ekonomik ve sosyal ihsyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Recep UZUNGİL Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü San-Tez ve Ar-Ge Merkezleri Birimi Giriş Ar-Ge ve yenilikçilik (Ġnovasyon) günümüzde rekabetin

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Serdar İMAMOĞLU Şube Müdürü 29.04.2014 BAŞKENT Ünv. Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Vizyonumuz Ülkemizin bilim, teknoloji, Ar-Ge ve yenilikçilik hedefleri doğrultusunda

Detaylı

Sanayi. Hizmet ve Ticaret

Sanayi. Hizmet ve Ticaret KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ lerin) Payını ve etkinliğini artırmak, Rekabet

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A ġ B A K A N L I K. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A ġ B A K A N L I K YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEġVĠK SĠSTEMĠ Genel TeĢvik Uygulamaları Bölgesel TeĢvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların TeĢviki KDV Ġstisnası

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI / Mart.2016 KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Destek Programı Başvuru Şartları Proje programına, KOBİ ölçeğindeki işletmeler ile GİRİŞİMCİ statüsünde olan gerçek kişiler

Detaylı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak,

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ*

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* GENEL BİLGİLER 200 yılında yayınlanan 469 sayılı Kanun ile kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

KONYA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

KONYA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU KONYA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ

Detaylı

KOSGEB. Dr. ADEM TUNCER. DR. ADEM TUNCER KOSGEB YTÜ TEKMER Müdürü

KOSGEB. Dr. ADEM TUNCER. DR. ADEM TUNCER KOSGEB YTÜ TEKMER Müdürü KOSGEB TEKNOLOJĐ GELĐŞ ĐŞTĐRME ve Dr. ADEM TUNCER 12-14 14 HAZĐRAN 2008 1 KOSGEB KOSGEB, T.C. SANAYĐ VE TĐCARET T BAKANLIĞI ĐLE ĐLGĐLĐ BĐR R KAMU KURULUŞU U OLUP, 20 NĐSAN N 1990 TARĐHĐNDE 3624 SAYILI

Detaylı

T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ HOŞGELDİNİZ

T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ HOŞGELDİNİZ T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ HOŞGELDİNİZ 11 Nisan 2013 Aysun DÖRDÜ KOBİ Uzmanı KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ

Detaylı

KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI. KOSGEB Kayseri Müdürlüğü Haziran 2016

KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI. KOSGEB Kayseri Müdürlüğü Haziran 2016 KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB Kayseri Müdürlüğü Haziran 2016 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2 3 4 5 6 BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Str. Amaç Str. 27.75.00.02 / ÖZEL KALEM ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak Per. Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan

Detaylı

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI YEREL YÖNETĠM REFORMU SÜRECĠNDE BELEDĠYELERĠN EĞĠTĠM ĠHTĠYACINI BELĠRLEME ÇALIġTAYI 25-26 Ocak 2006 / Ankara Birliklerin Hukuki Dayanakları Anayasanın 127 nci

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi Ahiler Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek İnternet üzerinden son başvuru

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09.04.2015 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Ekrem Türker FİDAN Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce

Detaylı

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

2013 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2013 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2013 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

BÖLGENİN SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK MALİ DESTEKLER

BÖLGENİN SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK MALİ DESTEKLER BÖLGENİN SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK MALİ DESTEKLER www.kosgeb.gov.tr Genel Destek Programı KOBİ Proje Destek Programı İşbirliği Güçbirliği Destek Programı AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

Sayı : 2015/205 1 Tarih : 12.01.2015 Ö Z E L B Ü L T E N KOSGEB DESTEKLERİ

Sayı : 2015/205 1 Tarih : 12.01.2015 Ö Z E L B Ü L T E N KOSGEB DESTEKLERİ Sayı : 2015/205 1 Tarih : 12.01.2015 Ö Z E L B Ü L T E N KOSGEB DESTEKLERİ 1 I- YASAL DÜZENLEMELER Kosgeb (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) 20.4.1990 gün ve

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

Tablo 4 : Başvuru Belgeleri ve Ödemeye Esas Belgeler, Geri Ödeme Planı Tablosu

Tablo 4 : Başvuru Belgeleri ve Ödemeye Esas Belgeler, Geri Ödeme Planı Tablosu 5 1.1. Danışmanlık Desteği 2. Yararlanıcı İmza sirküleri, 3. Danışmanlık hizmetinin; şirket statüsündeki danışman kuruluşlar tarafından verilmesi durumunda, kuruluş adına imza atmaya yetkili kişiye ait

Detaylı