BAÞPARMAÐIN FARKLI DEFORMÝTELERÝNÝN ONARIMINDA 1. DORSAL METAKARPAL ARTER ADA FLEBÝNÝN KULLANIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAÞPARMAÐIN FARKLI DEFORMÝTELERÝNÝN ONARIMINDA 1. DORSAL METAKARPAL ARTER ADA FLEBÝNÝN KULLANIMI"

Transkript

1 Türk Plast Rekonstr Est Cer Derg (2005) Cilt:13, Sayý:2 BAÞPARMAÐIN FARKLI DEFORMÝTELERÝNÝN ONARIMINDA 1. DORSAL METAKARPAL ARTER ADA FLEBÝNÝN KULLANIMI Muhitdin ESKÝ, Mustafa NÝÞANCI, Fatih ZOR, Mustafa ÞENGEZER Gülhane Askeri Týp Akademisi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalý, Ankara, Çorlu Asker Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi ÖZET Baþparmak deformiteleri el fonksiyonlarýný önemli derecede bozabilen ve düzeltilmesi oldukça güç olabilen problemlerden birisidir. Bu deformitelerin onarýmýnda deðiþik lokal flepler kullanýlabilmekle beraber, 1.dorsal metakarpal arter pediküllü ada flebi baþparmaða ait farklý deformitelerin onarýmýnda kullanýlabilecek benzer ve yeterli yumuþak doku örtüsü saðlayan önemli bir lokal fleptir. Kliniðimize baþvuran 21 hastada, baþparmaðý ve 1.parmak aralýðýný ilgilendiren çeþitli deformitelerin düzeltilmesi amacýyla bu flep kullanýldý. Dört hastada 1. parmak amputasyon güdüðünde geç onarým, 5 hastada 1. parmak aralýðýnda yanýk sonrasý geliþen kontraktür açýlmasý ve 12 hastada da 1. parmakta geliþen deformitelerin düzeltilmesi bu flep kullanýlarak gerçekleþtirildi. Operasyonlar aksiller anestezi ile ve turnike altýnda gerçekleþtirildi. Tüm flepler duyulu ada flebi olarak kaldýrýldý ve alýcý alana aktarýldý. Donör alanlar ise deri greftiyle onarýldý ve problemsiz iyileþti. Bir olguda parsiyel nekroz geliþti. Hastalar ortalama 1.5 yýl takip edildi ve sonuçlar kozmetik ve fonksiyel açýdan deðerlendirildi. Baþparmaðýn ve 1. parmak aralýðýnýn onarýmlarýnda 1. dorsal metakarpal arter ada flebi, pratik ve güvenilir bir flep olamasýn yaný sýra tatminkar fonksiyonel ve kozmetik sonuçlarýyla kullanýþlý bir alternatiftir. Anahtar Kelimeler: Baþparmak deformitesi, parmak aralýðý kontraktürü, birinci dorsal metakarpal arter flebi SUMMARY Reconstruction of Different Deformity of Thumb with the First Dorsal Metacarpal Artery Island Flap Because of its well-known contribution to overall hand functions, posttraumatic deformities involving the thumb present one of the most challenging problems that impair the hand functions. Although many local flap alternatives have been described for correction of different deformities of the thumb, 1 st dorsal metacarpal artery island flap is unique as the one that offers sufficient amount of similar tissue from a local source. In 21 patients, this versatile flap has been used for reconstruction of various deformities and defects involving the thumb and first web-space: for restoration of amputation stump in 4 patients, for release of post-burn contracture involving the first web space in 5 patients and for correction of various deformities in 12 patients. All surgeries were carried out with axillary anesthesia and under tourniquet. All of the flaps were harvested and transferred as sensate island flaps. Donor areas were covered with split thickness skin grafts and healed without complication, while partial flap necrosis was experienced in one case. The mean follow-up period was 18 months and functional and cosmetic outcomes were evaluated at the end of the follow-up. In conclusion, use of 1st dorsal metacarpal artery flap in reconstruction of the defects and deformities involving the thumb and first web space is not only reliable and practical but also a versatile technique with satisfactory cosmetic and functional results. Key Words: Thumb deformity, web contracture, first dorsal matakarpal artery flap GÝRÝÞ Baþparmak yaralanmalarý sonrasý oluþan deformiteler el fonksiyonlarýný bozan en önemli problemlerden birisidir. Bu yaralanmalardan sonra geç dönemde parmakta atonik yaralar, parmak aralýðýnýn (web) kontraktürleri veya parmaðýn çeþitli deformiteleri ile karþýlaþýlabilir. Baþ parmaðýn el fonksiyonlarýnýn % sini saðladýðý göz önüne alýnýrsa bu deformitelerin onarýmýnýn fonksiyonel kazaným açýsýndan önemi ortaya Geliþ Tarihi : Kabul Tarihi : çýkar. Bu deformitelerin düzeltilmesini takiben baþparmakta cilt defektleri ile karþýlaþýlabilmektedir. Oluþan bu cilt defektlerinin benzer ve duyulu bir doku ile kapatýlmasý gerekmektedir. Eðer yeterli yumuþak doku örtüsü saðlayabiliyorsa lokal flepler ideal seçimdir 1,2,3. Baþparmak ve 1.parmak aralýðýný onarýmýnda çeþitli lokal flepler kullanýlabilir 1,2,3. Ýkinci parmaktan duyusal karþý parmak pediküllü flep 4, dorsal metakarpal arter pediküllü flepler 5, nörovasküler ada flebi (Littler flebi) 6, 103

2 DORSAL METAKARPAL ARTER FLEBÝ dorsoulnar flep 7, birinci dorsal intermetakarpal flep 8, palmar-hinged flep 9 önemli olanlardan birkaçýdýr. Bu fleplerden birinci dorsal metakarpal arter ada (BDMAA) flebi baþparmak deformitelerin düzeltilmesi sonucu ortaya çýkacak cilt defektlerinin kapatýlmasýnda kullanýlabilecek önemli seçeneklerden birisidir Bu yazýda çeþitli nedenlerle oluþan 1. parmak deformitelerinin geç dönem onarýmýnda BDMA flebinin kullanýmý ve sonuçlarý sunulmuþtur. GEREÇ ve YÖNTEM yýllarý arasýnda kliniðimizde BDMAA flebi kullanýlarak baþparmak deformite onarýmý gerçekleþtirilen 21 hasta sunulmuþtur. Hastalarýn tamamý erkek ve ortalama yaþlarý 22.3 idi (19-26 yaþ). BDMAA flebi 4 hastada 1. parmak amputasyon güdüðü onarýmý, 5 hastada baþparmak deformitesine yol açan 1. parmak aralýðýnda yanýða baðlý kontraktür açýlmasý ve 12 hastada da baþparmakta çeþitli nedenlerle geliþen deformitelerin düzeltilmesi amacýyla kullanýldý. Bu 12 deformitenin 7 tanesi posttravmatik, 5 tanesi ise el yanýðý sonrasý geliþmiþti. Cerrahi Teknik Tüm operasyonlar aksiller blok anestezi ve turnike altýnda gerçekleþtirildi. Baþparmaktaki deformitenin düzeltilmesi ya da 1. parmak aralýðýndaki kontraktürün açýlmasý sonrasýnda cilt defekti ortaya kondu. Flep defektin büyüklüðü ve þekli göz önüne alýnarak 2. parmaðýn proksimal falanksýnýn dorsalinde planlandý. Flebin proksimal sýnýrýný MP eklem, distal sýnýrýný PIP eklem oluþturur. Medial ve lateralde ise flep volardeki cilt kývrýmýnýn sonlandýðý noktaya kadar uzatýldý. Aksi taktirde bu noktanýn ötesinde parmaða ait nörovasküler pedikül zarar görebilir. Flebin proksimalinden 2. metakarpal kemik dorsali boyunca enfiye çukuruna (snuff box) kadar uzanan tembel S þeklinde bir insizyonla pedikül kolaylýkla diseke edildi. Flepler distalden proksimale ve ulnardan radiale doðru kaldýrýldý. Ýkinci parmak üzerinde flep kaldýrýlýrken ekstansor tendonun üzerindeki paratenon korundu. Paratenonun korunmasý donör alan greftlenirken greft tutmasý ve tendon hareketlerinin kýsýtlanmamasý için çok önemlidir. Flebin proksimalindeki insizyon çok dikkatli yapýldý ve nörovasküler pedikül bulunmadan hemen subkutan dokuya kadar inilmedi. Cilt flepleri dermal planda kaldýrýldý ve metakarpoalangial (MP) eklem üzerinde çok dikkatli bir diseksiyonla dorsal venler ve radial sinirin 2. parmaða giden duyusal dalý flebe dahil edildi. Pedikülün diseksiyonu için 2. metakarpin radial kýsmý ekspoze edilip ve periosta yakýn kýsýmda 1. dorsal interosseoz kasýn fasyasýda insize edilip pediküle dahil edildi ve diseksiyon kas liflerinin hemen üzerinde devamettirildi. Flep pedikülü olan 1. dorsal metakarpal arter bu fasyal planýn hemen üzerinde izlendi. Daha sonra metakarpin ulnarýnda insizyon yapýlýp dorsal interosseoz kas fasyasý altýnda diseksiyon radial tarafa doðru devam ettirilerek daha önce 2. metakarpin ulnarýnda yapýlan diseksiyon planýna ulaþýldý. Böylece flep ve pedikül iskeletize edilmeden kaldýrýldý. Daha sonra baþparmaktaki defektin proksimaline uzanan ciltaltý tünelden geçirilip alýcý alana ulaþtýrýldý. Donör alan deri grefti ile kapatýldý. BULGULAR Fleplerin biri hariç tamamý pediküle zarar vermeden kaldýrýldý. Kaldýrýlan fleplerin büyüklüðü, donör alanda oluþan defektin büyüklüðüne baðlý olarak 2 x 2 cm ve 3 x 4 cm arasýnda deðiþmekteydi. Bütün olgularda flepler defektin kapatýlmasý için yeterli örtüyü saðladý. Total flep kaybý olmazken, 1 flepte parsiyel kayýp ile karþýlaþýldý. Flebin donör alana uyumu tamdý. Flepteki duyu orijinal donör alandaki gibiydi ancak hastanýn yeni duruma adaptasyonu yaklaþýk 3-4 ay sürdü. Donör alanda ekstansör tendon hareketlerinde (tendon kayma hareketleri) sorun gözlenmedi. Bunda ekstansör tendon üzerindeki paratenonun korunmasý çok önemliydi. Donör alanda greft kaybý izlenmedi. Greftin donör alana uyumu tamdý ve ameliyat sonrasý 3. aydan sonra donör alan görünümü normale yakýndý. Ortalama takip süresi 1.5 yýldý.tüm olgularda elde ettiðimiz sonuçlar fonksiyonel ve kozmetik açýdan tatmin ediciydi (Þekil- 1,Þekil-2). TARTIÞMA VE SONUÇ Baþparmak deformitelerinin düzeltilmesi ve ya birinci parmak aralýðýndaki kontraktür açýlmasý sonrasý oluþan cilt defektlerinin kapatýlmasýnda deri grefti ve deri flepleri önemli iki seçenektir 1. Bunlardan deri greftlerinin kullanýmý oldukça sýnýrlýdýr 1. Lokal flepler özellikle doku benzerliði, duyu ve renk uyumu açýsýndan deðerlendirildiðinde cilt defektlerinin kapatýlmasýnda önemli bir seçenektir. Lokal flepler özellikle doku benzerliði, duyu ve renk uyumu açýsýndan deðerlendirildiðinde cilt defektlerinin kapatýlmasýnda önemli bir seçenektir. Lokal flepler ile onarým sayesinde, el fonksiyonlarýnda erken restorasyon saðlanýr. Ancak lokal fleplerden transpozisyon ilerletme ve rotasyon flepleri sýklýkla bu defektlerin kapatýlmasýnda yeterli dokuyu saðlayamamaktadýr ve bu nedenele kullanýmlarý kýsýtlýdýr 1,11,13. Bununla birlikte ikinci parmaktan duyusal karþý parmak pediküllü flep 4, nörovasküler ada flebi (Littler flebi) 6, dorsoulnar flep 7, birinci dorsal intermetakarpal flep 8, palmar-hinged flep 9 bu amaçla kullanýlabilecek önemli lokal fleplerdir. Ancak bu fleplerin 2 aþamalý ve donör alan morbiditesinin yüksek olmasý, yeterli yumuþak doku örtüsü saðlayamamasý gibi dezavantajlarý vardýr. Bu nedenle güvenli bir flep olan BDMAA flebi rotasyon arkýnýn çok geniþ olmasý, donör alan morbiditesinin minimal olmasý ve erken

3 Türk Plast Rekonstr Est Cer Derg (2005) Cilt:13, Sayý:2 A A B B Þekil 2A: Sað elde baþparmaðýn fonksiyonlarýný ileri derecede bozan birinci parmak aralýðýnda kontraktür B: Ameliyat sonrasý geç dönem görünüm: Kontraktür açýldýktan sonra oluþan cilt defekti BDMAA flebi ile kapatýldý ve baþparmaða fonksiyon kazandýrýldý. C Þekil 1A: Ameliyat öncesi baþparmaktaki deformite B: Ýntraoperatif görünüm: Baþparmaktaki deformite düzeltilmiþ ve oluþan cilt defektini kapatmak için flep radial sinirin kutanöz dalýný da içeren pedikülü üzerinde kaldýrýlmýþ C: Ameliyat sonrasý geç dönem görünüm mobilizasyona izin vermesi açýsýndan çok önemli avantajlara sahiptir Buna ek olarakta anatomisinin ayrýntýlý olarak ortaya konulmuþ olmasý bu flebin kaldýrýlmasýný kolaylaþtýrmaktadýr 13. BDMAA flebinin el rekonstrüksiyonunda iki önemli uygulama alaný vardýr: 1 tam kat kalýnlýkta cilt defektlerinin kapatýlmasý,2 baþparmak rekonstrüksi- yonunda duyusal bir flep olarak kullanýlmasý. Pedikül uzunluðunun 7 cm.e kadar ulaþabilmesi flebe geniþ bir rotasyon arký saðlamaktadýr 13. Bu da flebin el dorsumunda geniþ bir alanda kullanýlmasýna olanak vermektedir. Ancak biz bu flebi baþparmak onarýmlarýnda duyulu bir flep olarak kullanmanýn yanýnda 1. parmak aralýðýnda oluþan kontraktürlerin açýlmasý amacýyla da kullandýk. Parmak aralýðýndaki kontraktürlerinin açýlmasý sonrasý oluþan defektlerin deri grefti ile kapatýlmasý sonrasý, splint kullanýlsa bile, tekrar kontraktür geliþmesi olasýlýðý yüksektir 1,13. Bu nedenle bu bölgede fleple onarým þarttýr 1,13. Özellikle BDMAA flebi 1. parmak aralýðýna kolaylýkla transpoze edilebildiði için önemli bir seçenektir ve bu bölge kontraktürlerinin onarýmýnda ilk tercih edilecek alternatiftir 13. Birinci parmak aralýðýnda kontraktür açýlmasý için bu flebi kullandýðýmýz 5 olguda takip sürecinde tekrar kontraktür geliþmediði izlendi. Baþparmaðýn duyusal bir fleple onarýmýnda BDMAA flebi önemli bir seçenektir 10,14. Bu amaçla 105

4 DORSAL METAKARPAL ARTER FLEBÝ Littler ada flebi veya parsiyel ayak baþparmak tranferi de kullanýlabilir. Littler ada flebi ile karþýlaþtýrýldýðýnda BDMAA flebinin bir çok avantajý vardýr 13. Öncelikli olarak BDMAA flebinin diseksiyonu, digital ve palmar diseksiyon gerektiren Littler flepten kolaydýr. BDMAA flebinde venöz dönüþ problemi ile karþýlaþýlmazken venöz dönüþü digital arterin commitan venine dayanan Littler flepte bu sorunla sýklýkla karþýlaþýlabilmektedir. Kaldýrýlabilecek BDMAA flep boyutlarý Littler fleple karþýlaþtýrýldýðýnda oldukça büyüktür ve donör alan morbiditesi Littler flebe göre oldukça azdýr. BDMAA ayaktan ele duyulu serbest doku transferi ile karþýlaþtýrýldýðýnda bu flep diseksiyonun kolay olmasý ve mikrocerrahi giriþim gerektirmemesi gibi nedenlerle teknik olarak çok daha kolay bir yöntemdir 13. Bu flebin avantajlarýndan biri de duyulu olmasýdýr 12. Bu çalýþmada baþparmaðýn ulnar tarafýna ve amputasyon güdüðüne onarým uygulanan 12 hastanýn duyusal restorasyonunun deðerlendirilmesi için iki nokta diskriminasyon testi yapýldý. Bu hastalarda elde edilen ortalama deðer mm idi. Yapýlan çalýþmalarda flebin aktarýldýktan sonra 8-15 mm arasýnda iki nokta diskriminasyonu saðladýðý gösterilmiþtir 10, 11, 14. Bizim elde ettiðimiz deðerde kabul edilebilir sýnýrlardaydý. Bununla birlikte hastalar 2. parmak dorsalindeki donör alanda duyuyu hissediyorlardý ve bu duruma adapte olmalarý yaklaþýk 3-4 ay sürdü. Flebin birçok avantajýnýn yanýnda en önemli kýsýtlayýcý özelliði flep büyüklüðüdür. Flep planlanýrken MP eklemden PIP ekleme kadar uzatýlabilir. Ancak bu büyüklük alýcý sahadaki defektin tamamýný kapatmayabilir. Bu durumda açýk alanlarýn deri grefti ile kapatýlmasý gerekebilir. Bizim serimizde çok büyük defektlerle karþýlaþmadýk. Kaldýrýlan en büyük flep 3 x 4 cm idi ve bu denli büyük fleplerde parmak aralýðýndaki kontraktür açýlmasýnda gerek duyulmaktaydý. Bizim karþýlaþtýðýmýz olgularda kaldýrýlan flep parmak aralýðýnda oluþan cilt defektini kapatmak için yeterliydi. Baþparmakta geliþen kontraktürlerin açýlmasý sonrasý göreceli olarak küçük defektlerle karþýlaþtýk. Bunlarýn kapatýlmasý için büyük fleplere gerek duyulmadý. Bu nedenle tüm olgularda alýcý alan flep ile tam olarak kapatýldý. Bu flebin daha büyük olarak kaldýrýlma imkaný da vardýr. DIP ekleme kadar tüm dorsal derinin flebe dahil edildiði çalýþmalar bildirilmiþtir 14. Bu flep ile yapýlan onarýmlarda en çok karþýlaþýlan komplikasyonlardan birisi parsiyel flep kaybýdýr ve bunun pediküldeki gerginlikten kaynaklandýðý düþünülmektedir 11. Bunun önlenmesi için de flebin minimal gerilim altýnda aktarýlmasý gerektiði önerilmektedir. Bizim hazýrlamýþ olduðumuz fleplerden birisinde kýsmi nekroz gözlendi. Bu flebin diseksiyonunda pediküle zarar vermiþ olabileceðimizi ve bunun sonucunda parsiyel kayýp geliþtiðini düþünmekteyiz. Arteryal pediküle zarar verilse bile flebin venöz pedikül üzerinde yaþayabileceði belirtilmektedir 11. Bu nedenle bu olguda arteryal pedikül zarar görmüþ olmasýna karþýn venöz pedikül üzerinden beslendiðini ancak bunun parsiyel kayýpla sonuçlandýðýný düþünmekteyiz. Pedikül diseksiyonunda en önemli incelik özellikle MP eklem seviyesinde birinci dorsal interosseoz kasa ait fasyanýn pediküle dahil edilmesidir. Bu alanda pedikül fasyaya yapýþýktýr ve dikkatsiz diseksiyon pediküle zarar verebilir. Bu flepte karþýlaþýlan bir diðer komplikasyon ise donör alanda greft kaybý ve greft altýnda tendonun kayma hareketlerinde azalma ya da deri greftinin tendona yapýþmasýdýr 11. Donör alan komplikasyonlarýnýn önlenmesi için de flebin hazýrlanmasý esnasýnda paratenonun korunmasýna azami dikkat gösterilmelidir. Paratenonun korunduðu olgularda greft tutma oraný tam olduðu gibi tendon kayma hareketlerinde de problemle karþýlaþýlmamýþtýr. Bizim olgularýmýzýn hiç birinde donör alanda greft kaybý ile karþýlaþýlmadý. Sonuç olarak 1. dorsal metakarpal arter flebi oldukça kolay kaldýrýlan, güvenli ve kullanýlýþlý bir fleptir. Baþparmak rekonstrüksiyonlarý ve 1. parmak aralýðýndaki kontraktürlerinin açýlmasý sonrasý geliþen cilt defektlerinin kapatýlmasýnda ilk akla gelmesi gereken alternatiflerden birisidir. Dr. Muhitdin ESKÝ Gülhane Askeri Týp Akademisi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD Etlik, ANKARA KAYNAKLAR 1. Eaton CJ., Lister GD. Treatment of skin and soft tissue loss of the thumb. Hand Clinics. 8: 71, Foucher G., Khouri RK. Digital reconstruction with island flaps. Clin. Plast. Surg. 24: 1, Darragh E H Neurovascular pedicle and advancement flaps for palmar thumb defects Hand Clinics. 13: , Gaul JS. Radial-innervated cross-finger flap from index to provide sensory pulp to injured thumb. J. Bone Joint Surg. 51A: 1257, Earley MJ., Milner RH. Dorsal metacarpal flaps. Br. J. Plast. Surg. 40: 333, Littler JW. The neurovascular pedicle method of digital transposition for reconstruction of the thumb. Plast. Reconstr. Surg. 12: 303, Brunelli F, Vigasso A, Valenti P, Brunelli CR. Arterial anatomy and clinical application of the dorsoulnar flap of the thumb. J Hand Surg.24:803, Tezcan M, Özcan M, Kahveci R, Safak E, Akýn S. A New flap from the dorsum of the first intermetacarpal area: The first dorsal intermetacarpal flap Plast. Reconstr. Surg. 100: 914, Gaul JS, Charlotte NC. A palmar-hinged flap for reconstruction of traumatic thumb defects. J Hand Surg. 106

5 Türk Plast Rekonstr Est Cer Derg (2005) Cilt:13, Sayý:2 12A:415, Foucher GD, Braun JB. The new island flap transfer from the dorsum of the index to the thumb. Plast. Reconstr. Surg. 63:344, Yang JY. The first dorsal metacarpal flap in first web space and thumb reconstruction. Ann. Plast. Surg. 27: 258, Rybka FJ, Pratt FE. Thumb reconstruction with a sensory flap from the dorsum of the index finger. Plast. Reconstr. Surg. 64: 141, Small JO, Brennen MD. The first dorsal metacarpal artery neurovascular island flap. J. Hand Surg. 13B: 136, Gebhard B, Meissl G. An extended first dorsal metacarpal artey neurovascular island flap. J. Hand Surg (Br). 20: 529,

El Parmak Defektlerinin Onarımında Güvenilir ve Kullanışlı Bir Flep: Ters Akımlı Dorsal Metakarpal Arter Pediküllü Flep

El Parmak Defektlerinin Onarımında Güvenilir ve Kullanışlı Bir Flep: Ters Akımlı Dorsal Metakarpal Arter Pediküllü Flep El Parmak Defektlerinin Onarımında Güvenilir ve Kullanışlı Bir Flep: Ters Akımlı Dorsal Metakarpal Arter Pediküllü Flep Dr. Erol KESİKTAŞ, Dr. Rauf KERİMOV, Dr. Süphan TUNÇ, Dr. Eyüphan GENCEL, Dr. Ömer

Detaylı

OLGU SUNUMU CASE REPORT. www.turkplastsurg.org GİRİŞ

OLGU SUNUMU CASE REPORT. www.turkplastsurg.org GİRİŞ OLGU SUNUMU CASE REPORT 2013 Cilt 21 / Sayı 2 KOMPLEKS DİRSEK DEFEKTLERİNİN ONARIMINDA KONVANSİYONEL VE FONKSİYONEL BİR SEÇENEK- TORAKOLOMBER İNTERPOLASYON FLEBİ FUNCTIONAL RECONSTRUCTION OF COMPLEX ELBOW

Detaylı

ALT EKSTREMİTEDEKİ FLEP UYGULAMALARI

ALT EKSTREMİTEDEKİ FLEP UYGULAMALARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ ALT EKSTREMİTEDEKİ FLEP UYGULAMALARI UZMANLIK TEZİ Dr. Kaya TURAN TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Muhittin ŞENER

Detaylı

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri Metakarp Kırıkları ve Tedavileri Dr. Zekeriya TOSUN Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rek. ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı & El Cerrahisi Bilim Dalı PROF. DR. RIDVAN EGE TEMEL EL CERRAHİSİ KURSLARI-9

Detaylı

Parmak ucu yaralanmalar nda kullan lan çapraz parmak flebi ve avuç içi fleplerinde duyusal iyileflmenin de erlendirilmesi

Parmak ucu yaralanmalar nda kullan lan çapraz parmak flebi ve avuç içi fleplerinde duyusal iyileflmenin de erlendirilmesi ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2000;34:59-63 Parmak ucu yaralanmalar nda kullan lan çapraz parmak flebi ve avuç içi fleplerinde duyusal iyileflmenin de erlendirilmesi

Detaylı

Burun yumuşak doku defektlerinin onarımı

Burun yumuşak doku defektlerinin onarımı BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2010;20(2):64-70 Çalışma - Araştırma / Original Article 64 Burun yumuşak doku defektlerinin

Detaylı

AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRÝKS

AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRÝKS KLÝNÝK ARAÞTIRMA / CLINICAL RESEARCH Vol. 12, No. 2, (178-182 182), 2001 AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRÝKS REZEKSÝYONU ÝLE TEDAVÝSÝ Özcan PEHLÝVAN*, Erkal BÝLGÝÇ** ÖZET Amaç: Evre II ve III ayak

Detaylı

Cross-Finger Adipofasyal Flep ile Komplike Parmak Defektlerinin Onarımı

Cross-Finger Adipofasyal Flep ile Komplike Parmak Defektlerinin Onarımı Plastic-Rekonstructive Surgery Erta et al ORJNAL ARATIRMA / ORIGINAL RESEARCH. Cross-Finger Adipofasyal Flep ile Komplike Parmak Defektlerinin Onarımı THE TREATMENT OF COMPLICATED DIGITAL DEFECTS BY CROSS-FINGER

Detaylı

Ebru Şahin, Gözde Akyol, Görkem Kunt, Yiğithan Keskin, Utku Yalınbaş, Begüm Şahin,

Ebru Şahin, Gözde Akyol, Görkem Kunt, Yiğithan Keskin, Utku Yalınbaş, Begüm Şahin, Perforatör Propeller Flepler ile Konvansiyonel Fleplerin Karşılaştırılması Ebru Şahin, Gözde Akyol, Görkem Kunt, Yiğithan Keskin, Utku Yalınbaş, Begüm Şahin, Numan İlteriş Çevik Danışman: Dr. Çağrı Uysal

Detaylı

YAZARIN ÇEVİRİSİ. Parmak ucu doku kayıplarının dijital arter perforatör flepleri ile rekonstrüksiyonu

YAZARIN ÇEVİRİSİ. Parmak ucu doku kayıplarının dijital arter perforatör flepleri ile rekonstrüksiyonu Parmak ucu doku kayıplarının dijital arter perforatör flepleri ile rekonstrüksiyonu ORİJİNAL MAKALE Acta Orthop Traumatol Turc 2015;49(1):18-22 künyeli yazının Türkçe çevirisi Haluk ÖZCANLI 1, Gamze BEKTAŞ

Detaylı

Primer ve sekonder Tendon onarımları

Primer ve sekonder Tendon onarımları GATA Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD. Primer ve sekonder Tendon onarımları Doç. Dr. Fatih ZOR SUNU PLANI Preoperatif değerlendirme Onarım ilkeleri Temel prensipler Zonlara göre onarımlar Sekonder

Detaylı

Parmak ucu yaralanmalar nda kulland m z ters ak ml dijital arter ada flebi ile sonuçlar m z

Parmak ucu yaralanmalar nda kulland m z ters ak ml dijital arter ada flebi ile sonuçlar m z ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2000;34:147-151 Parmak ucu yaralanmalar nda kulland m z ters ak ml dijital arter ada flebi ile sonuçlar m z The results of reverse

Detaylı

NAZAL REKONSTRÜKSİYONDA DENEYİMLERİMİZ ve MODİFİYE NAZAL SUBÜNİTELERİN ROLÜ

NAZAL REKONSTRÜKSİYONDA DENEYİMLERİMİZ ve MODİFİYE NAZAL SUBÜNİTELERİN ROLÜ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 56, Sayı 3, 2003 151-158 NAZAL REKONSTRÜKSİYONDA DENEYİMLERİMİZ ve MODİFİYE NAZAL SUBÜNİTELERİN ROLÜ Savaş Serel* Erdem Yormuk* Atilla Ersoy* Zeynep Şen*

Detaylı

SÝLÝKON JEL ÝMPLANT ÝLE BACAK KALINLAÞTIRMA

SÝLÝKON JEL ÝMPLANT ÝLE BACAK KALINLAÞTIRMA SÝLÝKON JEL ÝMPLANT ÝLE BACAK KALINLAÞTIRMA Selçuk IÞIK, Mustafa ÞENGEZER, Fatih ZOR GATA Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalý, Ankara ÖZET Calf augmentation procedures are rarely performed

Detaylı

EKSTANSÖR TENDON YARALANMALARI. Prof. Dr. Mustafa HERDEM ORTOPEDİA Hastanesi ADANA

EKSTANSÖR TENDON YARALANMALARI. Prof. Dr. Mustafa HERDEM ORTOPEDİA Hastanesi ADANA EKSTANSÖR TENDON YARALANMALARI Prof. Dr. Mustafa HERDEM ORTOPEDİA Hastanesi ADANA TENDONLAR Extansör Fleksör GENEL BİLGİLER El cerrahisi literatüründe ve kişisel arşivlerimizde belirgin fleksör tendon

Detaylı

Posterior interosseöz arter flebi kullan m nda damarsal varyasyon ve komplikasyonlar n s kl

Posterior interosseöz arter flebi kullan m nda damarsal varyasyon ve komplikasyonlar n s kl ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2006;40(4):307-310 Posterior interosseöz arter flebi kullan m nda damarsal varyasyon ve komplikasyonlar n s kl The frequency of vascular

Detaylı

temporal and scalp region. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2012 (Baskıda). with Porous Polyethylene (Medpor ) Implant. Microsurgery. 2012.

temporal and scalp region. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2012 (Baskıda). with Porous Polyethylene (Medpor ) Implant. Microsurgery. 2012. Yurt dışı yayınlarım: 1. Simsek T, Eroglu L. Versatility of Pinwheel flap to reconstruct circular defects in the temporal and scalp region. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2012 (Baskıda). 2. Simsek

Detaylı

ÜST GÖZ KAPAĞI TAM KAYIPLARINDA FRĠCKE FLEP ĠLE ONARIM*

ÜST GÖZ KAPAĞI TAM KAYIPLARINDA FRĠCKE FLEP ĠLE ONARIM* ÜST GÖZ KAPAĞI TAM KAYIPLARINDA FRĠCKE FLEP ĠLE ONARIM* A. Cemal AYGIT, Yağmur AYDIN, M. Semih AYHAN, H. Nazmi BAYÇIN Background and Design.- Between May 1996-January 1998, four cases with total full-thickness

Detaylı

Dijital arter perforatör flepler: Parmak ucu ampütasyonu onar m nda kolay ve güvenilir bir seçenek

Dijital arter perforatör flepler: Parmak ucu ampütasyonu onar m nda kolay ve güvenilir bir seçenek OR J NAL MAKALE Acta Orthop Traumatol Turc 2013;47(4):250-254 künyeli yaz n n Türkçe çevirisi Dijital arter perforatör flepler: Parmak ucu ampütasyonu onar m nda kolay ve güvenilir bir seçenek Salih Onur

Detaylı

10. Güler, M. M., Işık, S., Açıkel, C. Açık Rhinoplasti ve Medpor İmplant ile Semer Burun Onarımı, 19. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

10. Güler, M. M., Işık, S., Açıkel, C. Açık Rhinoplasti ve Medpor İmplant ile Semer Burun Onarımı, 19. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ULUSAL BİLDİRİLER 1. Işık, S., Selmanpakoğlu, N., Demiroğulları, M., Açıkel, C., Nişancı, M. Yanık Yarasının Tedavisinde Ekspande Oto-Homogreft Uygulaması, 16. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi,

Detaylı

Baflparmak yaralanmalar nda kullan lan damar ve sinirli ada fleplerinin uzun dönem sonuçlar

Baflparmak yaralanmalar nda kullan lan damar ve sinirli ada fleplerinin uzun dönem sonuçlar ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2000;34:54-58 Baflparmak yaralanmalar nda kullan lan damar ve sinirli ada fleplerinin uzun dönem sonuçlar Long-term results of neurovascular

Detaylı

Anterolateral Uyluk Flebi: 16 Olguda Klinik Deneyimlerimiz

Anterolateral Uyluk Flebi: 16 Olguda Klinik Deneyimlerimiz Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 41 (3) 109113, 2015 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Anterolateral Uyluk Flebi: 16 Olguda Klinik Deneyimlerimiz Burak ERSEN 1, Selçuk AKIN 2, Mehmet Can ŞAKI 3, Orhan TUNALI 2,

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü. Prof. Dr. Eftal Güdemez

TIP FAKÜLTESİ. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü. Prof. Dr. Eftal Güdemez TIP FAKÜLTESİ Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Prof. Dr. Eftal Güdemez 04 Nisan 2015 - Cumartesi EKSTANSÖR TENDON YARALANMALARI ÇEKİÇ PARMAK, KUĞU BOYNU ve DÜĞME İLİĞİ DEFORMİTELERİ TEDAVİSİ Çekiç Parmak

Detaylı

REKONSTRÜKSİYON TERS AKIMLI BİR ÖNKOL FLEBİ: POSTERİOR İNTEROSSEÖZ FLEP: ANATOMİ, CERRAHİ TEKNİK VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

REKONSTRÜKSİYON TERS AKIMLI BİR ÖNKOL FLEBİ: POSTERİOR İNTEROSSEÖZ FLEP: ANATOMİ, CERRAHİ TEKNİK VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ REKONSTRÜKSİYON TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ DERGİSİ Cilt15 / Sayı 3 TERS AKIMLI BİR ÖNKOL FLEBİ: POSTERİOR İNTEROSSEÖZ FLEP: ANATOMİ, CERRAHİ TEKNİK VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Detaylı

İşaret ve Orta Parmaklarda Parmak Ucu Volümünün ve Yüzey Alanının Karşılaştırılması

İşaret ve Orta Parmaklarda Parmak Ucu Volümünün ve Yüzey Alanının Karşılaştırılması Van Tıp Dergisi: 9 (3):83-87, 2002 Parmak Ucu Volümünün ve Yüzey Alanının İşaret ve Orta Parmaklarda Parmak Ucu Volümünün ve Yüzey Alanının Celalettin Eroğlu, M.Arif Aluçlu, Ahmet Kavaklı Özet: Amaç :

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans / Y. Lisans Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1997

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans / Y. Lisans Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1997 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sadık ŞENTÜRK Doğum Tarihi: 06 Haziran 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans / Y. Lisans Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1997

Detaylı

ÜST EKSTREMİTEDE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR TEORİK KURSU 30 EKİM 2015. Titanic Belek Kongre Merkezi Antalya

ÜST EKSTREMİTEDE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR TEORİK KURSU 30 EKİM 2015. Titanic Belek Kongre Merkezi Antalya CERRAHİ YAKLAŞIMLAR TEORİK KURSU 30 EKİM 2015 Titanic Belek Kongre Merkezi Antalya EĞİTİM TOPLANTISI BAŞKANLARI: PROF. DR. SAİT ADA PROF. DR. METİN ESKANDARİ EĞİTİM TOPLANTISI SEKRETERİ: OP. DR. KEMAL

Detaylı

İsmail Murat Onyedi ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

İsmail Murat Onyedi ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER İsmail Murat Onyedi ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 1- Agir H., Sen C., Alagoz S., Onyedi M., Isıl E., Distally Based Posterior İnterosseous Flap: Primary Role in Soft Tissue Reconstruction

Detaylı

Hand Microsurgery. Mehmet A. Acar 1, Yunus Guzel 2, Ali Gulec 1, Faik Turkmen 3, Omer F. Erkocak 1, Guney Yilmaz 1

Hand Microsurgery. Mehmet A. Acar 1, Yunus Guzel 2, Ali Gulec 1, Faik Turkmen 3, Omer F. Erkocak 1, Guney Yilmaz 1 Hand Microsurgery & Özgün Araştırma / Original Research Hand Microsurg 2014;3:39-46 doi:10.5455/handmicrosurg.171652 Parmak ucu yaralanmalarında homodijital flep ile rekonstrüksiyon sonuçlarımız The results

Detaylı

REPLANTASYONDA KEMİK TESPİT YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD.

REPLANTASYONDA KEMİK TESPİT YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. REPLANTASYONDA KEMİK TESPİT YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. DEBRİDMAN Başarının altın anahtarı debridmandır Tüm yapılar debride edildikten

Detaylı

Pulpa Rekonstrüksiyonunda Sık Kullanılan Pediküllü Flepler

Pulpa Rekonstrüksiyonunda Sık Kullanılan Pediküllü Flepler M. Kayalar Pulpa Rekonstrüksiyonunda Sık Kullanılan Pediküllü Flepler Murat Kayalar Giriş Parmak ucu yaralanmalarında tırnak bütünlüğünün sağlanması, küçük cisimlerin yakalanması açısından önemlidir. Pulpanın

Detaylı

DEPRESSOR ANGULİ ORİS FLEBİ İLE ALT DUDAK DEFEKTLERİNİN FONKSİYONEL ONARIMI*

DEPRESSOR ANGULİ ORİS FLEBİ İLE ALT DUDAK DEFEKTLERİNİN FONKSİYONEL ONARIMI* ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 53, Sayı 4, 2000 265-240 DEPRESSOR ANGULİ ORİS FLEBİ İLE ALT DUDAK DEFEKTLERİNİN FONKSİYONEL ONARIMI* M. Erol Demirseren** Arda Katırcıoğlu** Serdar Gökrem**

Detaylı

SİLİKON İMPLANT İLE BALDIR KALINLAŞTIRMA CALF AUGMENTATION WITH SILICON IMPLANT ORİJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL RESEARCH

SİLİKON İMPLANT İLE BALDIR KALINLAŞTIRMA CALF AUGMENTATION WITH SILICON IMPLANT ORİJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL RESEARCH ORİJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL RESEARCH TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ DERGİSİ Cilt 18/ Sayı 3 SİLİKON İMPLANT İLE BALDIR KALINLAŞTIRMA CALF AUGMENTATION WITH SILICON IMPLANT Gülden Avcı,*

Detaylı

MUSCULUS PALMARİS BREVİS İN VASKÜLER ANATOMİSİ

MUSCULUS PALMARİS BREVİS İN VASKÜLER ANATOMİSİ REKONSTRÜKSİYON TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ DERGİSİ Cilt16 / Sayı 2 MUSCULUS PALMARİS BREVİS İN VASKÜLER ANATOMİSİ *Murat Şahin Alagöz, **Ahmet Çağrı Uysal, ***Eray Tüccar, ***İbrahim

Detaylı

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Dr. Lütfi Eroğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Anabilim Dalı Mastektomi ile ilgili ameliyatların tarihsel süreci

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş Adresi: Halkalı Merkez M. Turgut Özal Bulvarı No: 16 Acıbadem Atakent Hastanesi Küçükçekmece/İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. İş Adresi: Halkalı Merkez M. Turgut Özal Bulvarı No: 16 Acıbadem Atakent Hastanesi Küçükçekmece/İstanbul ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: Adı-Soyadı: Umut Sinan Ersoy Doğum Tarihi: 16.06.1981 Doğum Yeri: Uyruğu: Medeni Hali: Unvanı: Adana T.C. Bekar Tıp Doktoru Akademik Unvanı: Uzman Doktor İş Adresi: Halkalı Merkez

Detaylı

Dorsal metakarpal arter flepleri

Dorsal metakarpal arter flepleri Acta Orthop Tr3umatol T urc 29, 46-49, 1995 Dorsal metakarpal arter flepleri Arslan Bora(1), Fuat Ozerkan(1), ibrahim Kaplan(1), Sait Ada(1), Yal~ln Ademoglu(1) Ba$parmagln Wmu, parmaklar ve el dorsal

Detaylı

PENIL VE PERINEAL BÖLGE YARALANMALARININ SKROTAL FLEP İLE ONARIMI: İKİ OLGU SUNUMU

PENIL VE PERINEAL BÖLGE YARALANMALARININ SKROTAL FLEP İLE ONARIMI: İKİ OLGU SUNUMU İst. Tıp Fak. Mecmuası 64:4,2001 PENIL VE PERINEAL BÖLGE YARALANMALARININ SKROTAL FLEP İLE ONARIMI: İKİ OLGU SUNUMU Ayhan OKUMUŞ, Aret ÇERÇİ ÖZKAN, Orhan ÇİZMECİ, İsmail ERMİŞ, Serdar TUNÇER, Erdem GÜVEN,

Detaylı

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları Doç. Dr Halil İbrahim Bekler DRUJ sorunları sık görülür. Ön kol, bilek fonksiyonlarını bozar. Yaralanma Mekanizması Hiperpronasyonda, ekstansiyonda bilek üzerine

Detaylı

Meme Ucu Rekonstrüksiyonunda Yeni Bir Teknik: Ying-Yang Yöntemi

Meme Ucu Rekonstrüksiyonunda Yeni Bir Teknik: Ying-Yang Yöntemi Meme Hastalıkları Dergisi Meme Ucu Rekonstrüksiyonunda Yeni Bir Teknik: Ying-Yang Yöntemi A NEW TECHNIQUE FOR THE NIPPLE RECONSTRUCTION : YING-YANG METHOD Uzm. Dr. Erdem Güven 1, Dr. Barış Keklik 1, Dr.

Detaylı

Baş ve Boyun Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonu: 33 Serbest Flebin Analizi

Baş ve Boyun Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonu: 33 Serbest Flebin Analizi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 40 (2) 63-67, 2014 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Baş ve Boyun Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonu: 33 Serbest Flebin Analizi Burak ERSEN, Mehmet Can ŞAKI, Orhan TUNALI, İsmail

Detaylı

HALLUKS VALGUS TEDAVÝSÝNDE UYGULADIÐIMIZ PROKSÝMAL METATARSAL KRESENT OSTEOTOMÝ SONUÇLARIMIZ

HALLUKS VALGUS TEDAVÝSÝNDE UYGULADIÐIMIZ PROKSÝMAL METATARSAL KRESENT OSTEOTOMÝ SONUÇLARIMIZ KLÝNÝK ARAÞTIRMA / CLINICAL RESEARCH Vol. 14,, No. 4,, (214-218 218), 2003 HALLUKS VALGUS TEDAVÝSÝNDE UYGULADIÐIMIZ PROKSÝMAL METATARSAL KRESENT OSTEOTOMÝ SONUÇLARIMIZ Volkan ÖZTUNA*, Metin M. ESKANDARÝ**,

Detaylı

Majör Burun Defektlerinin Onar m nda Al n Flebinin Kullan m

Majör Burun Defektlerinin Onar m nda Al n Flebinin Kullan m Türk Otolarengoloji Turkish Archives of Otolaryngology Arflivi TKBBV 2001 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: Temmuz / July 27, 2001 Majör Burun Defektlerinin Onar m nda Al n Flebinin

Detaylı

UST DUDAK DEFEKTLERINDE PERIALAR KRESENTIK İLERLETME FLEBİ İLE REKONSTRÜKSİYON

UST DUDAK DEFEKTLERINDE PERIALAR KRESENTIK İLERLETME FLEBİ İLE REKONSTRÜKSİYON İst. Tıp Fak. Mecmuası 62:2,1999 ARAŞTIRMALAR UST DUDAK DEFEKTLERINDE PERIALAR KRESENTIK İLERLETME FLEBİ İLE REKONSTRÜKSİYON A.CemaI AYGIT*, Akın DEMİR ALAY*, H.Nazmi BAYÇIN* ÖZET Üst dudakta oluşan cilt

Detaylı

Unutulmuş Parmak Turnikesi: Bir Olgu Sunumu. (Forgotten digital tourniquet: A Case Report)

Unutulmuş Parmak Turnikesi: Bir Olgu Sunumu. (Forgotten digital tourniquet: A Case Report) Unutulmuş Parmak Turnikesi: Bir Olgu Sunumu (Forgotten digital tourniquet: A Case Report) Ferhat Say. Kliniği Uzman Doktor, S. B. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Yazışma:

Detaylı

-142- eklemin ekstensionuna iştirak eder

-142- eklemin ekstensionuna iştirak eder BOUTONNIERE DEFORMASYONU THE BOUTONNIERE DEFORMITY Dr. Y'OKSEL CAVLAK (*) Parmağın ekstensor sistemi oldukça komplike olup, burada ext (şekil 1.) eklemin ekstensionuna iştirak eder rinsic ve intrinsic

Detaylı

MEDİAL KANTAL BÖLGE CİLT DEFEKTLERİNDE REKONSTRÜKSİYON ALTERNATİFLERİ RECONSTRUCTION ALTERNATIVES OF MEDIAL CANTHAL REGION SKIN DEFECTS

MEDİAL KANTAL BÖLGE CİLT DEFEKTLERİNDE REKONSTRÜKSİYON ALTERNATİFLERİ RECONSTRUCTION ALTERNATIVES OF MEDIAL CANTHAL REGION SKIN DEFECTS ORİJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL RESEARCH TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ DERGİSİ 2014 Cilt 22 / Sayı 3 MEDİAL KANTAL BÖLGE CİLT DEFEKTLERİNDE REKONSTRÜKSİYON ALTERNATİFLERİ RECONSTRUCTION ALTERNATIVES

Detaylı

RETROSPECTivE ANALySiS OF 1205 HAND INJURy PATiENTS

RETROSPECTivE ANALySiS OF 1205 HAND INJURy PATiENTS REKONSTRÜKSİYON RECONSTRUCTION TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ DERGİSİ Cilt 17/ Sayı 3 1205 El Yaralanması Olgusunun Retrospektİf Analİzİ RETROSPECTivE ANALySiS OF 1205 HAND INJURy PATiENTS

Detaylı

Süperflarjl dorsoulnar ada flebi: Bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Süperflarjl dorsoulnar ada flebi: Bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA OLGU SUNUMU Acta Orthop Traumatol Turc 2011;45(1):53-57 künyeli yaz n n Türkçe çevirisi Süperflarjl dorsoulnar ada flebi: Bir olgu sunumu ve literatürün gözden

Detaylı

Dirsek bölgesi yumuşak doku defektlerinin rekonstrüksiyonu: Tedavi algoritma önerisi

Dirsek bölgesi yumuşak doku defektlerinin rekonstrüksiyonu: Tedavi algoritma önerisi Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Original Article Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2009;15(6):591-598 Klinik Çalışma Dirsek bölgesi yumuşak doku defektlerinin rekonstrüksiyonu: Tedavi algoritma

Detaylı

Perforatör fleplerle klinik deneyimlerimiz Clinical experience with perfarotor flaps

Perforatör fleplerle klinik deneyimlerimiz Clinical experience with perfarotor flaps ERRHİ İLİMLER / SURGIL SIENES raştırma Yazısı / Original rticle nkara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2006; 59:26-31 Perforatör fleplerle klinik deneyimlerimiz linical experience with perfarotor flaps

Detaylı

Travmatik Yaralanmalarda ve Kronik Yaralardaki Defektlerin Serbest Grasilis Kas Flebi Kullanılarak Kapatılması

Travmatik Yaralanmalarda ve Kronik Yaralardaki Defektlerin Serbest Grasilis Kas Flebi Kullanılarak Kapatılması Travmatik Yaralanmalarda ve Kronik Yaralardaki Defektlerin Serbest Grasilis Kas Flebi Kullanılarak Kapatılması Esen İbrahim KARAKAYA, İlker YAZICI, Cahit VURAL, Sevin FARİZ, Tarık ÇAVUŞOĞLU, İbrahim VARGEL

Detaylı

Diyabetik Ayak Cerrahi Yaklaşım

Diyabetik Ayak Cerrahi Yaklaşım ENDO KURS 2011 Diyabetik Ayak Cerrahi Yaklaşım Dr. Ulunay Kanatlı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Diyabetik Ayak Multidisipliner yaklaşım gerektirir Endokrinoloji, Enfeksiyon

Detaylı

Burun alar kanat kay plar n n nazolabial flepler ve tam kal nl kta deri grefti ile tek seansta onar m

Burun alar kanat kay plar n n nazolabial flepler ve tam kal nl kta deri grefti ile tek seansta onar m TKBBV 2009 Gelifl tarihi / Received: Ekim / October 27, 2008 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: fiubat / February 28, 2009 Online yay n tarihi / Published online: A ustos / August 7,

Detaylı

MEME REKONSTRÜKSÝYONU VE MEME DEFORMÝTELERÝNÝN DÜZELTÝLMESÝNDE BECKER PROTEZ KULLANIMI

MEME REKONSTRÜKSÝYONU VE MEME DEFORMÝTELERÝNÝN DÜZELTÝLMESÝNDE BECKER PROTEZ KULLANIMI MEME REKONSTRÜKSÝYONU VE MEME DEFORMÝTELERÝNÝN DÜZELTÝLMESÝNDE BECKER PROTEZ KULLANIMI Metin GÖRGÜ, Meltem AYHAN, Ebru ÜLGER DURMUÞ, Özlem KARATAÞ SÝLÝSTRELÝ, Cenk DEMÝRDÖVER, H. Yücel ÖZTAN Ýzmir Atatürk

Detaylı

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği III. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği III. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 208 Kinezyoloji II El bileği III yrd. doç. dr. emin ulaş erdem EL BİLEĞİ EKSTANSÖR KASLARI El Bileği Ekstansör Kasları Primer M.Ekstansör karpi radialis longus M.Ekstansör karpi radialis brevis M.Ekstansör

Detaylı

Olgu sunumu OLGU. ekstrensek teori olup, burada amniyonda medyana ÖZET

Olgu sunumu OLGU. ekstrensek teori olup, burada amniyonda medyana ÖZET -92 Olgu sunumu -Bilezik Sendromu Cerrahisi 1, Dilgem MAMMADOV 1 2, Murat UÇAK 2 1 2 ÖZET - otoamputasyonlar hakim iken, sol elde orta 3 digital ray nmak ifade edecek olursak, embriyolojik olarak kusurlu

Detaylı

BURUN UCUNUN ULTRASONOGRAFÝ ÝLE DEÐERLENDÝRÝLMESÝ VE ÝNTERDOMAL YAÐ YASTIKÇIÐI

BURUN UCUNUN ULTRASONOGRAFÝ ÝLE DEÐERLENDÝRÝLMESÝ VE ÝNTERDOMAL YAÐ YASTIKÇIÐI ULTRASONOGRAFÝ VE IYY BURUN UCUNUN ULTRASONOGRAFÝ ÝLE DEÐERLENDÝRÝLMESÝ VE ÝNTERDOMAL YAÐ YASTIKÇIÐI Eray COPCU Adnan Menderes Üniversitesi Týp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalý,

Detaylı

OLGU SUNUMU CASE REPORT

OLGU SUNUMU CASE REPORT OLGU SUNUMU CASE REPORT 2015 Cilt 23 / Sayı 1 Ayak Bileği ve Topuk Bölgesi Defektlerinde Serbest Flep Alternatifi: Geciktirme Yapılmış, Ters Akımlı Sural Ada Flebi An Alternatıve to Free Flap For Ankle

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

Başparmak distal uç amputasyonlarında replantasyon uygulamalarının geç dönem sonuçları

Başparmak distal uç amputasyonlarında replantasyon uygulamalarının geç dönem sonuçları ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2008;42(4):252-257 doi:10.3944/aott.2008.252 Başparmak distal uç amputasyonlarında replantasyon uygulamalarının geç dönem sonuçları

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım,

Değerli Meslektaşlarım, Değerli Meslektaşlarım, Kemik ve Eklem Cerrahisi Derneği tarafından bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz kadavra kursumuz 1-2 Eylül 2016 tarihlerinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kadavra Eğitim Merkezi

Detaylı

YAÐ ENJEKSÝYONU ÝLE VÜCUT KONTUR DEFORMÝTELERÝNÝN DÜZELTÝLMESÝ

YAÐ ENJEKSÝYONU ÝLE VÜCUT KONTUR DEFORMÝTELERÝNÝN DÜZELTÝLMESÝ Türk Plast Rekonstr Est Cer Derg (2004) Cilt:12, Sayý:1 YAÐ ENJEKSÝYONU ÝLE VÜCUT KONTUR DEFORMÝTELERÝNÝN DÜZELTÝLMESÝ Ufuk BÝLKAY, Cenk TOKAT, Cüneyt ÖZEK, Mehmet ALPER, Ecmel SONGÜR, Arman ÇAÐDAÞ Ege

Detaylı

Subkutan Pediküllü Tensor Fasiya Lata Flebi ve Klinik Deneyimlerimiz *

Subkutan Pediküllü Tensor Fasiya Lata Flebi ve Klinik Deneyimlerimiz * Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Subkutan Pediküllü Tensor Fasiya Lata Flebi ve Klinik Deneyimlerimiz * The Subcutanous Pedicle Tensor Fascia Lata Flap and Our Clinical Experiences Ali Rıza ERÇÖÇEN

Detaylı

TORTÝKOLLÝSTE YÜZ ASÝMETRÝSÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝNDE FRONTAL SEFALOMETRÝK ANALÝZ VE 6 YAÞ ÜZERÝNDE BÝPOLAR GEVÞETMENÝN SONUÇLARI

TORTÝKOLLÝSTE YÜZ ASÝMETRÝSÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝNDE FRONTAL SEFALOMETRÝK ANALÝZ VE 6 YAÞ ÜZERÝNDE BÝPOLAR GEVÞETMENÝN SONUÇLARI KLÝNÝK ARAÞTIRMA / CLINICAL RESEARCH Vol. 13, No. 4, (221-226), 2002 TORTÝKOLLÝSTE YÜZ ASÝMETRÝSÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝNDE FRONTAL SEFALOMETRÝK ANALÝZ VE 6 YAÞ ÜZERÝNDE BÝPOLAR GEVÞETMENÝN SONUÇLARI Hüseyin

Detaylı

CHOW TEKNÝÐÝ ÝLE ENDOSKOPÝK KARPAL TÜNEL GEVÞETÝLMESÝ ORTA DÖNEM SONUÇLARI *

CHOW TEKNÝÐÝ ÝLE ENDOSKOPÝK KARPAL TÜNEL GEVÞETÝLMESÝ ORTA DÖNEM SONUÇLARI * KLÝNÝK ARAÞTIRMA / CLINICAL RESEARCH Vol. 15,, No. 1,, (1-6), 2004 CHOW TEKNÝÐÝ ÝLE ENDOSKOPÝK KARPAL TÜNEL GEVÞETÝLMESÝ ORTA DÖNEM SONUÇLARI * Hüseyin S. YERCAN**, Taçkýn ÖZALP*** Erhan ÇOÞKUNOL****,

Detaylı

Çekiç parmakta açık redüksiyon ve K-teli ile internal tespit: Orta dönem takip sonuçları

Çekiç parmakta açık redüksiyon ve K-teli ile internal tespit: Orta dönem takip sonuçları ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2009;43(5):395-399 doi:10.3944/aott.2009.395 Çekiç parmakta açık redüksiyon ve K-teli ile internal tespit: Orta dönem takip sonuçları

Detaylı

BASİT İNKOMPLET SİNDAKTİLİNİN VEB FLEBİ İLE TEDAVİSİ: GREFTSİZ BİR YÖNTEM *

BASİT İNKOMPLET SİNDAKTİLİNİN VEB FLEBİ İLE TEDAVİSİ: GREFTSİZ BİR YÖNTEM * Ocak-Mart 2003 SİNDAKTİLİ ONARIMINDA VEB FLEBİ; AÇIKEL VE ARK. 19 BASİT İNKOMPLET SİNDAKTİLİNİN VEB FLEBİ İLE TEDAVİSİ: GREFTSİZ BİR YÖNTEM * Cengiz AÇIKEL, Ersin ÜLKÜR, Fikret EREN, Bahattin ÇELİKÖZ Background

Detaylı

MANDİBULA REKONSTRUKSİYONUNDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MANDİBULA REKONSTRUKSİYONUNDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ www..net ARAŞTIRMA MANDİBULA REKONSTRUKSİYONUNDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Dr. Serkan YILDIRIM, Dr. Guniz Eker ULUÇAY, Dr. Mithat AKAN, Dr. Tayfun AKÖZ Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve

Detaylı

Alt ekstremite yumuflak doku eksikliklerinde yeni bir onar m yöntemi olan nörokutan fleplerle baflar l sonuçlar

Alt ekstremite yumuflak doku eksikliklerinde yeni bir onar m yöntemi olan nörokutan fleplerle baflar l sonuçlar Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Ulus Travma Derg 2004;10(3):196-204 Alt ekstremite yumuflak doku eksikliklerinde yeni bir onar m yöntemi olan nörokutan fleplerle baflar l sonuçlar Successful

Detaylı

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde Sunum Planı İnvaziv Girişimler Santral Venöz Kateter Uygulamaları Kardiyak Pacemaker Arteriyel Kanülasyon SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar iv yol Uzun süreli iv yol ihtiyacı Hemodinamik monitorizasyon

Detaylı

REKONSTRÜKSİYON POSTERİOR TİBİAL ARTER PERFORATÖR PERVANE FLEBİ İLE MEDİAL MALLEOL DEFEKTİNİN ONARIMI

REKONSTRÜKSİYON POSTERİOR TİBİAL ARTER PERFORATÖR PERVANE FLEBİ İLE MEDİAL MALLEOL DEFEKTİNİN ONARIMI REKONSTRÜKSİYON TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ DERGİSİ Cilt16 / Sayı 1 POSTERİOR TİBİAL ARTER PERFORATÖR PERVANE FLEBİ İLE MEDİAL MALLEOL DEFEKTİNİN ONARIMI *Serhan TUNCER, *H.Yücel DEMİR,

Detaylı

Alt ekstremite defektierinin tedavisinde serbest flepler ile konvansiyonel yöntemlerin karşılaştırılması

Alt ekstremite defektierinin tedavisinde serbest flepler ile konvansiyonel yöntemlerin karşılaştırılması Acta Orthop Traumatol Turc 31 : 124-128, 1997 Alt ekstremite defektierinin tedavisinde serbest flepler ile konvansiyonel yöntemlerin karşılaştırılması Derya Özçelik(1), Ümit Borataç(1), ismail Kuran(2),

Detaylı

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ PRC 29 PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ Dr. İbrahim VARGEL / 1 Dr. Tarık ÇAVUŞOĞLU/2 Dr. İlker YAZICI /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS PRC 7001 ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ TEZ DANIŞMANLIĞI Danışman

Detaylı

Dr. Mehmet BAYDAR Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH El Cerrahisi Kliniği

Dr. Mehmet BAYDAR Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH El Cerrahisi Kliniği Dr. Mehmet BAYDAR Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH El Cerrahisi Kliniği 2015-2016 TOTDER-SET Toplantısı İSTANBUL 05.12.2015 Diğer Karpal Kemik Kırıkları Tüm kırıkların % 1,1 i - skafoid %68,2 - kapitatum

Detaylı

ARTERÝYEL PEDÝKÜLDEKÝ KISMÝ DARALMANIN TOPLAM FLEP KAN AKIMI VE DOKU PERFÜZYONU ÜZERÝNE ETKÝSÝ

ARTERÝYEL PEDÝKÜLDEKÝ KISMÝ DARALMANIN TOPLAM FLEP KAN AKIMI VE DOKU PERFÜZYONU ÜZERÝNE ETKÝSÝ ARTERÝYEL PEDÝKÜLDEKÝ KISMÝ DARALMANIN TOPLAM FLEP KAN AKIMI VE DOKU PERFÜZYONU ÜZERÝNE ETKÝSÝ Dilek BAÐDATLI, Sebat KARAMÜRSEL, Mustafa DEVECÝ, Selçuk SÜRÜCÜ, Zühtü DEMÝR, Selim ÇELEBÝOÐLU SSK Ankara

Detaylı

Fleplerinin Kullanımı İle Bilateral Oral. Bukkal Mukoza Komissüroplasti. Bilateral Oral Commissuroplasty Using Buccal Mucosa Flaps

Fleplerinin Kullanımı İle Bilateral Oral. Bukkal Mukoza Komissüroplasti. Bilateral Oral Commissuroplasty Using Buccal Mucosa Flaps Bukkal Mukoza Komissüroplasti Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Fleplerinin Kullanımı İle Bilateral Oral Bilateral Oral Commissuroplasty Using Buccal Mucosa Flaps 1. Erol DEMİRSEREN *, O. Murat ÖZDEMİR

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. Fatih/İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. : Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. Fatih/İstanbul ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Osman KELAHMETOĞLU : Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. Fatih/İstanbul :+90 533 4957637

Detaylı

Pediatrik Gartland Tip 3 Suprakondiler Humerus Kırıkları Cerrahi Tedavisinde Erken Dönem Sonuçlarımız

Pediatrik Gartland Tip 3 Suprakondiler Humerus Kırıkları Cerrahi Tedavisinde Erken Dönem Sonuçlarımız doi:10.5222/jopp.2013.027 Araştırma Pediatrik Gartland Tip 3 Suprakondiler Humerus Kırıkları Cerrahi Tedavisinde Erken Dönem Sonuçlarımız Our Early Term Surgical Treatment Results in Pediatric Gartland

Detaylı

BAŞ VE BOYUN BÖLGESİ YANIK SKARLARININ TEDAVİSİNDE DOKU GENİŞLETİCİ KULLANIMI

BAŞ VE BOYUN BÖLGESİ YANIK SKARLARININ TEDAVİSİNDE DOKU GENİŞLETİCİ KULLANIMI REKONSTRÜKSİYON TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ DERGİSİ Cilt15 / Sayı 3 BAŞ VE BOYUN BÖLGESİ YANIK SKARLARININ TEDAVİSİNDE DOKU GENİŞLETİCİ KULLANIMI *Muhitdin ESKİ, *İsmail ŞAHİN, *Mustafa

Detaylı

ALT DUDAK KANSERİNDE TEK AYAĞI

ALT DUDAK KANSERİNDE TEK AYAĞI ALT DUDAK KANSERİNDE TEK AYAĞI GENİŞLETİLMİŞ KAMA REZEKSİYON UYGULANAN HASTALARIN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE PATIENTS TREATED WITH ONE LEG EXTENDED WEDGE RESECTION IN LOWER

Detaylı

TEK YANLI YARIK DUDAK BURNU DEFORMİTESİNİN PRİMER ONARIMI*

TEK YANLI YARIK DUDAK BURNU DEFORMİTESİNİN PRİMER ONARIMI* TEK YANLI YARIK DUDAK BURNU DEFORMİTESİNİN PRİMER ONARIMI* A. Cemal AYGIT, M. Zeki GÜZEL, Can ÇINAR, Alpagan Mustafa YILDIRIM Background. Despite the recent advances in plastic surgery, treatment of the

Detaylı

YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ

YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ Doç. Dr. Tahsin BEYZADEOĞLU Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. Yüksek Tibial Osteotomi AMAÇ Mekanik yükü, hastalıklı bölgeden, daha sağlıklı bölgeye

Detaylı

PEDÝATRÝK ZÝGOMATÝKO - ORBÝTAL BÖLGE KIRIKLARI: KLÝNÝK DENEYÝMLERÝMÝZ Muhitdin ESKÝ, Mustafa ÞENGEZER, Murat TÜREGÜN, Tekin ÞÝMÞEK GATA, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD, Ankara ÖZET Çocukluk

Detaylı

Orijinal Araştırma. Kutay TAŞDEMİR, Cemal KAHRAMAN, İnanç ÜNLÜ

Orijinal Araştırma. Kutay TAŞDEMİR, Cemal KAHRAMAN, İnanç ÜNLÜ Orijinal Araştırma Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Oluşturulan Arteriyovenöz Fistüller için Uygulanan ve Sonuçları Surgical Techniques and Results of Arteriovenous Fistulas in Chronic Renal Failure

Detaylı

Fleksör Tendon Yaralanmaları

Fleksör Tendon Yaralanmaları Fleksör Tendon Yaralanmaları Dr. Uğur Anıl BİNGÖL Kasım 1, 2014 ANATOMİ & FİZYOLOJİ Tendon beslenmesi: Vincular sistem: intrinsik sistem Sinovyal sıvı: ekstrinsik sistemlubrikasyon Insersiyonlar: intrinsik

Detaylı

Üçüncü bölge ekstansör tendon izole yaralanmalarında tedavi sonuçları

Üçüncü bölge ekstansör tendon izole yaralanmalarında tedavi sonuçları ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2009;43(4):309-316 doi:10.3944/aott.2009.309 Üçüncü bölge ekstansör tendon izole yaralanmalarında tedavi sonuçları The results of

Detaylı

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula BACAK YARALANMALARI Gülçin BACAKOĞLU Giriş Alt bacak yaralanmaları daha sık görülür Tibia en sık kırılan kemiktir Beraberinde önemli yumuşak doku yaralanmaları oluşabilir Değerlendirmede hikaye ve FM önemlidir

Detaylı

LİMBERG FLEBİN ÇOK AMAÇLI UYGULAMALARI * Fatih PEKER, Can SOLAKOĞLU

LİMBERG FLEBİN ÇOK AMAÇLI UYGULAMALARI * Fatih PEKER, Can SOLAKOĞLU Nisan-Haziran 2004 LİMBERG FLEP; PEKER VE SOLAKOĞLU 53 LİMBERG FLEBİN ÇOK AMAÇLI UYGULAMALARI * Fatih PEKER, Can SOLAKOĞLU Limberg flep daha çok baş, boyun bölgesinde küçük ve orta boyutlardaki defektlerin

Detaylı

Parsiyel Vermilion Defektlerinin Mukozal Transpozisyon Flebi ile Onarımı

Parsiyel Vermilion Defektlerinin Mukozal Transpozisyon Flebi ile Onarımı Özgün Araştırma / Original Article DOI: 10.4274/haseki.3290 Med Bull Haseki 2017;55:47-51 Parsiyel Vermilion Defektlerinin Mukozal Transpozisyon Flebi ile Onarımı Reconstruction of Partial Vermilion Defects

Detaylı

Serratus anterior kas ve fasya fleplerinin çok yönlü kullanımı: 30 hastada klinik deneyimimiz

Serratus anterior kas ve fasya fleplerinin çok yönlü kullanımı: 30 hastada klinik deneyimimiz Araştırmalar / Researches Serratus anterior kas ve fasya fleplerinin çok yönlü kullanımı: 30 hastada klinik deneyimimiz Kamuran Zeynep Sevim 1, Kemal Uğurlu 2, Arzu Özcan Akçal 3, Leyla Türkoğlu Kılınç

Detaylı

İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi

İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi Successful Hybrid Therapy In Iatrogenic Complication of Bilateral Iliac Artery Özcan Gür1, Havva Nur Alparslan Yümün2, Selami Gürkan1,

Detaylı

Araştırma. Haluk VAYVADA, Önder TAN, Adnan MENDERES, Mustafa YILMAZ, Alpaslan TOPÇU, Can KARACA

Araştırma. Haluk VAYVADA, Önder TAN, Adnan MENDERES, Mustafa YILMAZ, Alpaslan TOPÇU, Can KARACA Araştırma Geniş Tam Kat Alt Göz Kapağı Defektlerinin Rekonstrüksiyonu: Klinik Deneyimlerimiz ve Literatürün Gözden Geçirilmesi RCONSTRUCTION OF LARG FULL-THICKNSS DFCTS OF LOWR YLID: Our Clinical xperiences

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

Başparmak Duplikasyonlarında Bilhaut-Clouqet Tekniği ile Rekonstrüksiyon

Başparmak Duplikasyonlarında Bilhaut-Clouqet Tekniği ile Rekonstrüksiyon ORİJİNL RŞTIRM / ORIGINL RESERCH. aşparmak Duplikasyonlarında ilhaut-clouqet Tekniği ile Rekonstrüksiyon RECONSTRUCTION FOR THUM DUPLICTION USING ILHUT-CLOUQUET METHOD Dr. hmet PİŞKİN, a Dr. Yılmaz TOMK,

Detaylı

Zone II fleksör tendon yaralanmalar nda tendon protezi ile fleksör tendoplasti uygulamalar m z

Zone II fleksör tendon yaralanmalar nda tendon protezi ile fleksör tendoplasti uygulamalar m z ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2003;37(5):374-378 Zone II fleksör tendon yaralanmalar nda tendon protezi ile fleksör tendoplasti uygulamalar m z Flexor tendoplasty

Detaylı

ORİJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL RESEARCH. GİRİŞ GEREÇ VE YÖNTEM. N.Sinem Çiloğlu, Afet Öncel

ORİJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL RESEARCH.  GİRİŞ GEREÇ VE YÖNTEM. N.Sinem Çiloğlu, Afet Öncel ORİJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL RESEARCH TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ DERGİSİ 2014 Cilt 22 / Sayı 1 WISE PATERN SÜPEROMEDİAL PEDİKÜL VE İNFERİOR PEDİKÜL MEME KÜÇÜLTME TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILIMASI

Detaylı

Prof Dr Barış Akin Böbrek Nakli Programı Başkanı İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi

Prof Dr Barış Akin Böbrek Nakli Programı Başkanı İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi İSTANBUL AVRUPA YAKASI EĞİTİM VE İSTİŞARE TOPLANTISI 22.02.2015 DİYALİZ HEKİMLERİ DERNEĞİ VE TÜRK NEFROLOJİ, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİ DERNEĞİ Prof Dr Barış Akin Böbrek Nakli Programı Başkanı

Detaylı

ORİJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL RESEARCH

ORİJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL RESEARCH ORİJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL RESEARCH TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ DERGİSİ Cilt 20 / Sayı 1 El ve Önkoldaki Kompleks Yumuşak Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Paraumbilikal Perforatör

Detaylı

Aşil tendon ve yumuşak doku defektinin rekonstrüksiyonunda serbest radial önkol flep transferi: Olgu Sunumu

Aşil tendon ve yumuşak doku defektinin rekonstrüksiyonunda serbest radial önkol flep transferi: Olgu Sunumu Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Ulus Travma Derg 2005 Aşil tendon ve yumuşak doku defektinin rekonstrüksiyonunda serbest radial önkol flep transferi: Olgu Sunumu Free radial forearm flap

Detaylı