İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ"

Transkript

1 Döküman Kodu: Y-0001 Yürürlük Tarihi: Revizyon No: 0 Sayfa: 1/16 İÇİNDEKİLER SAYFA BİRİNCİ KISIM Amaç... 2 Kapsam...2 Hukuki Dayanak... 2 Kısaltmalar ve Tanımlar... 2 İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Bölgenin Kuruluşu, Kuruluş Amacı ve Bölgede Yer Alacak Faaliyetler... 4 Yönetici Şirket ve Ortakları... 5 Yönetici Şirketin Görev ve Sorumlulukları... 6 Bölgede Personel İstihdamı... 7 İKİNCİ BÖLÜM Bölge Arazisi... 8 Bölge İçi İmar Planları... 9 Bölge Arazisinin Kullanımı... 9 Parselasyon Veya Alan Tahsisi Planları Hazırlama Esasları... 9 Ruhsat ve İzinler... 9 Diğer Hususlar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Başvuru ve kabul ana kriterleri Girişimcilerin Yükümlülükleri Bina ve/veya Arazi Tahsis Yöntemleri Bölgede Yer Alacak Kurum ve Kuruluşlar İle Girişimcilere Verilecek Hizmetler ÜÇÜNCÜ KISIM Muafiyetler ve Vergi İndirimlerinin Uygulanması DÖRDÜNCÜ KISIM Bakanlığın Denetim Yetkileri Muafiyetler Ve Vergi İndirimlerinin Denetlenmesi BEŞİNCİ KISIM Yürürlük Yürütme... 16

2 Döküman Kodu: Y-0001 Yürürlük Tarihi: Revizyon No: 0 Sayfa: 2/16 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Kanununa uygun olarak kurulan İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesinin işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Yönerge Bölgede yer alacak girişimcilere sağlanacak hizmetler ve Bölgede yürütülecek faaliyet ve uygulamalara ilişkin usul ve esasları kapsar. Hukuki Dayanak Madde 3- Bu Yönerge, tarih ve sayılı Resmi Gazete sayfa 183 te yayınlanarak yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 15-k maddesi uyarınca hazırlanmıştır. Kısaltmalar ve Tanımlar Madde 4- Bu Yönergede geçen; Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nı, Genel Müdürlük : Bakanlık Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü nü, Kanun : 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nu, Yönetmelik : Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ni, Bölge : İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi ni, Yönetici Şirket : Kanuna uygun ve anonim şirket olarak kurulmuş olan, Bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi ni, Girişimci : Bölgedeki hizmet ve imkanlardan yararlanmak isteyen veya yararlanmakta olan gerçek ve tüzel kişileri, Üretim Birimleri : Bölge içersinde Kanunun amacına uygun olarak faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerce kurulan, yeni ve yüksek teknolojilere dayalı ve çevreye zarar vermeyen üretim birimlerini, AR-GE : Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmaları,

3 Döküman Kodu: Y-0001 Yürürlük Tarihi: Revizyon No: 0 Sayfa: 3/16 AR-GE Merkez veya Enstitüleri : Kamuya ait, yetişmiş nitelikli insan gücü ile günün modern teknolojilerine dayalı makine, donanım ve yazılımı içinde bulunduran, teknoloji ve ürün geliştirilmesine yönelik AR-GE faaliyetlerinin yapıldığı mekanları, AR-GE' ye Dayalı Üretim Faaliyetleri : Bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin tümünün bu Bölgede gerçekleştirdikleri AR-GE faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan özgün süreç, hizmet, yöntem, üretim tekniği, faydalı araç gereç, malzeme, yazılım, ürün ve sistemlerin Bölge içersinde yer alan üretim birimlerinde ticari ürün haline getirilmesi, üretilmesi faaliyetlerini, Yenilik : Bir fikri, satılabilir yeni ya da geliştirilmiş bir ürün ya da mal ve hizmet üretiminde kullanılan yeni ya da geliştirilmiş bir yöntem haline dönüştürmeyi, Üründe Yenilik : Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağı ile karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin, teknolojik farklar gösteren bir ürünü, Üretim Yöntemlerinde Yenilik : Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan yöntemi, Yazılım : Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin ve hizmetlerin tümünü, Üniversite/Yüksek Teknoloji Enstitüsü : Mühendislik ve temel bilimler dallarında yapılanmasını gerek insan gücü ve teknik donanım olarak tamamlamış ve gerekse doktora öğrencisi seviyesinde yeterli araştırma elemanı olduğu Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanan yüksek öğretim kurumlarını, İYTE : İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nü, DPT : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı nı, YÖK : Yüksek Öğretim Kurulu nu, TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu nu, TOBB : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ni, TTGV : Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı nı, KOSGEB : Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı nı,

4 Döküman Kodu: Y-0001 Yürürlük Tarihi: Revizyon No: 0 Sayfa: 4/16 İdare Binası: Yönetici Şirketin Bölgede vereceği hizmetleri yürütebilmesi amacıyla istihdam edeceği personel tarafından kullanılacak ofisleri, teknik ve sosyal bölümleri içeren, içinde inkübatörler dışında girişimcilere Yönetici Şirketçe kiralanan bölümlerin yer almadığı yapıyı, Araştırmacı Personel : Bölgede yer alan faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulan üniversitelerde/yüksek teknoloji enstitülerinde çalışan konusunda uzman akademik personeli ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait araştırma merkez ve enstitülerinde çalışan en az yüksek lisans derecesine sahip konusunda uzman personeli, Yazılımcı Personel : Yazılım olarak tanımlanan süreçte çalışıp yazılım geliştiren, üreten, alanında yeterli deneyime veya eğitime sahip nitelikli personeli, AR-GE Personeli : AR-GE faaliyetlerinde çalışan, alanında uzman personel ile nitelikli destek personelini ve AR-GE faaliyetlerinin bilimsel ve teknik yanlarının planlanıp yönetilmesi, izlenip değerlendirilmesi ve desteklenmesi ile uğraşan personeli, ifade eder. İKİNCİ KISIM Bölgenin Kuruluşu, Planlanması, Projelendirilmesi ve İşletilmesi BİRİNCİ BÖLÜM Bölgenin Kuruluşuna, Bölgede Yer Alacak Faaliyetlere, Yönetici Şirket ve Görevlerine, Bölgede Personel İstihdamına İlişkin Usul ve Esaslar Bölgenin Kuruluşu, Kuruluş Amacı ve Bölgede Yer Alacak Faaliyetler Madde 5- Bölgenin üzerinde yer aldığı alanlar Kanunun 4. maddesine göre, tarih, 2002/4889 sayılı ve tarih, 2003/5962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edilmiş ve bu kararlar tarih, sayılı ve tarih, sayılı Resmi Gazetelerde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bölgenin kuruluş amacı, Üniversite/Yüksek Teknoloji Enstitüsü, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, tasarım kalitesini yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu nun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak, AR-GE yeteneği ve geleneğine sahip uluslararası firmaların Bölgede AR-GE yapabilmeleri için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamaktır.

5 Döküman Kodu: Y-0001 Yürürlük Tarihi: Revizyon No: 0 Sayfa: 5/16 Bölge bünyesindeki Girişimciler Bölgede Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen amaçlar dışında başka bir amaca yönelik faaliyette bulunamazlar. Yönetici Şirket ve Ortakları Madde 6- Bakanlar Kurulu' nun tarih ve 2002/4889 sayılı ve tarih ve 2003/5962 sayılı kararları ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilan edilen ve İYTE kampus alanında yer alan İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi nin kuruluş aşamasında planlama ve projelendirmenin yapılması, gerekli alt yapı ve üst yapı hizmetleri ile Bölge için gerekli her türlü hizmetlerin yürütülmesi, Bölgenin bu Kanun ve ilgili yönetmeliklerde gösterilen amaca uygun olarak yönetilmesi, girişimcilerin ve üçüncü şahısların buna aykırı davranışlarının önlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması ile yükümlü Yönetici Şirket, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş., T.C. Sanayi Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü nün onayı ile kurulmuş, tüzel kişiliği Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin tarih, 5803 sayılı nüshasında sicil nosu ile tescil ve ilan edilmiştir. Yönetici Şirketin Ortakları : İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Vestel Elektronik A.Ş., Enda Enerji Holding A.Ş., Konsan Bilgi ve Teknoloji Üretimi A.Ş., Ünibel Özel Eğitim ve Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş., Alataş Alaçatı İmar İnş. San. ve Tic. A.Ş.,

6 Döküman Kodu: Y-0001 Yürürlük Tarihi: Revizyon No: 0 Sayfa: 6/16 İzmir Teknopark Ticaret A.Ş., Balçova Termal Turizm ve Özel Eğitim Öğretim Hizmetleri A.Ş., Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Ege Genç İşadamları Derneği, İzmir Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Ege Teknoloji ve Başarı Vakfı dır. Yönetici Şirket Ortakları ve faaliyet alanları ile ilgili bilgiye adresinden ulaşabilirsiniz. Yönetici Şirketin Bölgenin Kurulması, Yönetimi ve İşletilmesine İlişkin Görev ve Sorumlulukları Madde 7- Yönetici Şirket Kanun ve Yönetmelikle kendisine verilmiş olan ; a) Bölge arazisinin kamulaştırılmasının yapılması veya yaptırılması, arazi kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinlerin verilmesi ve denetlenmesi, Bölgenin yönetimi ve işletilmesi, b) Planlama sürecinde varsa Çevre Düzeni Planları da dikkate alınarak imar planları ve değişiklikleri, parselasyon planı ve değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre yapılması ve Bakanlık onayına sunulması, c) Projelerin 3194 sayılı İmar Kanunu, yönetmelikleri, imar planı, fen, sağlık ve çevre şartları ile ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen standartlara ve teknik şartlara uygun olarak hazırlatılması, d) Bölgenin kuruluşundan hizmete geçmesine kadar geçen süreyi kapsayan genel termin planının, ve ayrıca ödenek talebinde bulunmuş ise, ödeneğin kullanımına ilişkin iş programının ve termin planının da Genel Müdürlüğe verilmesi, e) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli işlemlerin yapılması, f) Bölgede atık su, atık su alt yapı tesisleri, katı atık, toprak kirliliği, gürültü ve hava kirliliği, tehlikeli tıbbi atık, radyoaktif madde ve tehlikeli kimyasalların yönetimi, yangından korunma ve yangın söndürme sistemi ile doğal tehlikeleri kapsayan konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışarak ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli önlemlerin alınması, g) Bölgede yangın tehlikelerine ve doğal tehlikelere karşı girişimcilerin kiraladığı tüm bina sigortalarının yaptırılması h) Bölge için gerekli olan temizlik, elektrik, içme ve kullanma suyu, doğal gaz ve akaryakıt, ısıtma ve havalandırma, dağıtım şebekeleri, kanalizasyon, atık su, Bölge içi yollar, ses ve veri iletişimi, internet hizmetleri ve diğer hizmetlerin sağlanması ve kesintisiz olarak sürmesi için gerekli önlemlerin alınması, çalışma esaslarının belirlenmesi, fiyatlandırmaların ve hesaplamaların yapılması ve uygulanması, her türlü bakım ve

7 Döküman Kodu: Y-0001 Yürürlük Tarihi: Revizyon No: 0 Sayfa: 7/16 onarımın yapılması, alt ve üst yapılara zarar verenlerin tespiti ile zararların tazmininin sağlanması, i) Bölgenin içersinde bulunduğu İYTE bünyesinde bulunan itfaiye araç ve gereçlerinden yararlandırılması, İYTE imkanları yetersiz ise, yeterli sayıda itfaiye araç ve gereçlerinin hazır bulundurulmasının sağlanması, j) Bölgede yer almak isteyen kurum, kuruluş ve Girişimci taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun bulunanlara yer tahsisinin yapılması, k) Bölge İşletme Yönergesinin hazırlanarak bir kopyasının Genel Müdürlüğe verilmesi, l) Bölgede yer alan Girişimcilerin Üniversite/Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve AR-GE merkez ve enstitülerinin olanak ve birikimlerinden yararlanma yönündeki taleplerinin ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde karşılanması, m) Gerekli gördüğü durumlarda girişimcilerin münhasıran Bölgede yürütecekleri yazılım veya AR-GE projelerinin Kanunda öngörülen amaçlara uygunluğunun Bölgenin oluşturulmasında işbirliği yapılmayan üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsü ile TÜBİTAK a veya TÜBİTAK ın belirleyeceği hakemlere onaylatılarak belgelendirilmesi, n) Bölgede istihdam edilen tüm araştırmacı, yazılımcı, AR-GE personelinin listesinin, AR- GE projelerindeki görev tanımlarının, nitelik ve çalışma sürelerinin aylık olarak belirlenerek arşivlenmesi, istenildiğinde ilgililere bildirilmesi, o) Faaliyet ve uygulamaların, Bölgenin daha etkin ve verimli işletilmesi yönündeki çalışmaların, veri, bilgi ve istatistiklerin elektronik ortamda entegre edilebilecek biçimde Genel Müdürlükçe belirlenecek formatta sunulması, p) Girişimcilerin ve üçüncü şahısların Kanunun amacına aykırı faaliyetlerinin tespiti, aykırı faaliyetlerin düzeltilmesi için girişimcilerin uyarılarak belirli bir süre verilmesi ve bu süre içinde aykırı faaliyetlerini düzeltmeyen girişimcilerin Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli önlemlerin alınması, görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Ayrıca Yönetici Şirket, Bölge ihtiyaçları doğrultusunda Girişimcilere eğitim, inkübasyon, test, kalibrasyon ve kalite güvence ve benzeri konularda teknik hizmetler ile marka tescil, telif hakları, patent alma, şirket kuruluşu, teknoloji transferi, finansman, risk sermayesi, pazarlama ve ihracat gibi konularda danışmanlık hizmeti verilmesinin sağlanması ile Bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla girişimcilerin ortak ihtiyaçları doğrultusunda, bunların tek başlarına almalarının veya yapmalarının mali ve teknolojik açılardan mümkün olmadığı önemli üretim, test ve kontrol alet ve makineleri ile ekipmanlarının satın alınması veya kiralanması yolları ile temin edilerek amaca dönük olarak yeni ve yüksek teknoloji laboratuarları ve üretim birimlerinin kurulması, işletilmesi, bedeli karşılığında ilgililerin kullanımına sunulması, gerektiğinde bu hizmetlerle ilgili olarak söz konusu alet, makine ve ekipmanı kullanacak, işletmecilik faaliyetini yürütecek konusunda uzmanlaşmış deneyimli personel istihdamı, bu konularla ilgili kişi ve kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanması faaliyetlerinde de bulunabilir. Bölgede Personel İstihdamı Madde 8 Yönetici Şirkette ve Bölgede yer alan faaliyetlerde yürürlükteki iş ve çalışma mevzuatına göre personel istihdam edilir. Bu Bölgelerde 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı AR-GE personeli çalıştırılabilir.

8 Döküman Kodu: Y-0001 Yürürlük Tarihi: Revizyon No: 0 Sayfa: 8/16 Kamu kurum ve kuruluşları ile Üniversite/Yüksek Teknoloji Enstitüsü personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı-zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder. Bunlardan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi personelin burada geçirdikleri süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı kalır sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri uygulanmaz. Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları Üniversite/Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler Üniversite/Yüksek Teknoloji Enstitüsü döner sermayesi kapsamı dışında tutulur. Ayrıca öğretim elemanları Üniversite/Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile Bölgede şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler. Öğretim elemanlarının çalıştıkları kurumlardan izin alma esasları kurumlarca düzenlenir. Girişimcilerin kurum onayından sonra birlikte çalışacakları öğretim elemanı ile yapılacak işin tanımı, süresi, ödenecek ücret gibi hususları içeren bir sözleşme yapmaları ve sözleşmenin bir kopyasını Yönetici Şirkete iletmeleri gerekmektedir. Sözleşmenin herhangi bir nedenle süresinden önce sona ermesi durumunda Girişimci Kurum ve Yönetici Şirkete derhal yazılı bilgi vermelidir. Girişimci ve öğretim elemanları arasında yapılan sözleşmeler tarafları bağlayıcı nitelikte olup doğabilecek sorunlarda kurum ve Yönetici Şirketin hak ve sorumluluğu yoktur. Kanun ile getirilen vergi muafiyetinden yararlanılabilmesi için öğretim elemanlarına yapılan ödemelerin vergi usul ve iş kanunlarında tanımlandığı gibi ücret kapsamında olmalıdır ve sözleşme süresince öğretim elemanı Girişimci bordrosunda yer almalıdır, yapılacak tüm ödemeler bordroda gösterilmelidir. İKİNCİ BÖLÜM Bölge Arazisi, Bölgenin Planlanması ve Projelendirilmesi Bölge Arazisi Madde 9- Bölge, İYTE yerleşkesi içerisinde yer alan 225,5 hektarlık alandır. Bölge İzmir e yaklaşık 40 km uzaklıkta İzmir- Çeşme otoyolunun Karaburun çıkışında yer almaktadır. Otoyol ve çevre yolu bağlantısı ile İzmir in önemli merkezlerine ulaşım sorunsuz olarak sağlanmaktadır.

9 Döküman Kodu: Y-0001 Yürürlük Tarihi: Revizyon No: 0 Sayfa: 9/16 Bölge İçi İmar Planları Madde 10- Bölge içi imar planları ve imar planı değişiklikleri, varsa üst ölçekli plan kararlarına ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak Bölgenin Yönetici Şirketince hazırlanır veya hazırlattırılır ve bu imar planları Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Bölge içi imar planları belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise belediyesince, dışında ise valilikçe tespit edilen ilan yerlerinde intikal tarihinden itibaren bir ay süre ile ilan edilir. Bu ilan yerel ve ulusal basın organları ile halkın bilgisine sunulur. Bir aylık süre içinde imar planlarına itiraz edilebilir. İtirazlar ilan süresinin bitiminde ilgili idaresince Bakanlığa iletilir. Bakanlığa intikal eden itirazlar otuz gün içinde incelenerek kesin karara bağlanır. İmar planı değişiklikleri de aynı usul ve esaslara tabidir. Yönetici Şirket 3194 sayılı İmar Kanununa ilişkin tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşların Yeterlilik Yönetmeliği hükümlerinde belirlenen grupta yeterlilik belgesine sahip plan müellifini kendi bünyesinde bulundurması halinde planlama grubu oluşturarak imar planlarını hazırlayabilir. Bu nitelikleri taşımayan yönetici şirketler imar planlarını yeterliliğe haiz plan müelliflerine veya müellif kuruluşlara hazırlattırabilirler. Planlanacak alan bütününde, maksimum yükseklik serbest bırakılmak kaydıyla, emsal yüzde kırkı geçemez. Kesinleşen imar planları ilgili kurumlara bilgi için gönderilir. Bölge Arazisinin Kullanımı Madde 11- Bölge olarak tespit ve ilan edilmiş olan İYTE arazi ve binalarının kullanım, kullandırma, kiralama yöntem ve kira bedelleri Yönetici Şirket ve İYTE arasında yapılacak protokoller ile belirlenir. Bölge olarak belirlenen arazinin Kanunun amaçları çerçevesinde kullanılması esas olmakla birlikte; Yönetici Şirket Bölgede akademik, ekonomik ve sosyal yapının oluşturulmasını sağlamak amacıyla; Bölgenin toplam yapılaşma hakkının %30 unu aşmayacak kesimi üzerinde Bölge amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyetlere etkinlik getirmek ve Bölgenin ihtiyaç duyduğu ekonomik, sosyal ve kültürel altyapıyı yaratmak üzere gerekli bina ve tesisleri kurabilir, işletebilir veya kiraya verebilir. Ancak Bölge gayri menkullerinin satışı yapılamaz. Parselasyon Veya Alan Tahsisi Planları Hazırlama Esasları Madde 12 Parselasyon veya alan tahsisi planları kesinleşmiş uygulama imar planına göre Yönetici Şirketçe hazırlanır, Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Yapı adalarında harita koordinatları üzerinden alan tahsisi yapılır ve binalar için üst hakkı tesis edilir. Üst hakları ve yapılaşma koşulları köşe koordinatları üzerinde tahsis edilen alanlara göre belirlenir Ruhsat ve İzinler Madde 13- Bölgede inşa edilecek yapılar için gerekli projeler Yönetici Şirket tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde Yönetici Şirket ve/veya girişimciler tarafından hazırlattırılır

10 Döküman Kodu: Y-0001 Yürürlük Tarihi: Revizyon No: 0 Sayfa: 10/16 ve Yönetici Şirketin onayına sunulur. Bu yapılara ait ruhsat ve gerekli izinler 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Yönetici Şirket tarafından verilir ve denetlenir. Diğer Hususlar Madde 14- Bu yönergede yer almayan yapılaşma ve planlama ile ilgili hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bölgede Yer Alacak Girişimcilerin Başvuru ve Kabul Esasları ile Yükümlülükleri, Girişimcilere Bina ve/veya Arazi Tahsis Yöntemleri, ve Sağlanacak Hizmetler Bölgede Yer Alacak Girişimcilerin Başvuru ve Kabul Esasları ile Yükümlülükleri Madde 15- Başvuru ve Kabul Ana Kriterleri: a) Bölgede yer almak isteyen kurum, kuruluş ve Girişimci taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun bulunanlara yer tahsisi Yönetici Şirket tarafından yapılır. b) Bölgede Kanundan faydalanarak faaliyet göstermek isteyen kurum, kuruluş ve Girişimciler başvuru formu doldurarak Yönetici Şirkete müracaat ederler. Kanundan faydalanmadan Bölgede faaliyet göstermek isteyen kurum ve kuruluşlar gerekli işlemler hakkında Yönetici Şirketten bilgi alabilirler. c) Başvuru ve değerlendirme ile ilgili hususlar Yönetici Şirket tarafından hazırlanmış olan İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Başvuru Kılavuzunda belirtilmiştir. Girişimcilerin Bölgede yer almak için yapacakları başvurular ve başvuruların değerlendirilmesi bu kılavuzda belirtilen esaslara göre yapılır. d) Bölgede yer alacak Girişimcilerin ülke sanayiinin uluslar arası rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmaları ve bu amaca yönelik etkin AR-GE veya yazılım geliştirme çalışmalarını fiilen yapıyor olması ya da yapabilecek yetenek ve kapasiteye sahip olması gerekir. e) Başvurusu uygun görülen Girişimciler ile Bölgede faaliyet gösterebilmeleri için bir sözleşme imzalanır. Sözleşmede Girişimcilerin yükümlülükleri açıkça belirtilir. f) Sözleşmenin tanzimi ve geçerlik kazanmasından sonra Girişimciye ofis ve/veya açık alan tahsis edilerek yer teslimi yapılacaktır. g) Yer tesliminden sonra Sözleşme, Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen hususlar çerçevesinde faaliyetlere başlanabilir. Madde 16- Girişimcilerin Yükümlülükleri: a) Girişimciler Kanun, Yönetmelik, Sözleşme, Bölge İşletme Yönergesi ve Yönetici Şirket tarafından yapılacak düzenleme ve taleplere uymakla yükümlüdürler. Girişimciler başvurarak ve kabul edilmeleri durumunda sözleşme imzalayarak bu yükümlülükleri kabul etmiş olurlar. Bu nedenle Girişimciler başvuru formunu doldurmadan önce Bölge, Bölgedeki faaliyetler ve bu faaliyetlerin yönetim ve denetimi ile ilgili Kanun, Yönetmelik ve Yönergeleri dikkatle okumalıdırlar. b) Başvuru formları ve ekleri eksiksiz, okunaklı ve gerçek bilgileri içerecek şekilde doldurulmalıdır. Bilgilerin noksan ve/veya yanlış olduğu sözleşmeden sonra tespit edildiği takdirde Yönetici Şirket sözleşmeyi feshetme yetki ve hakkına sahiptir.

11 Döküman Kodu: Y-0001 Yürürlük Tarihi: Revizyon No: 0 Sayfa: 11/16 c) Bölgeye yeni taşınacak Girişimciler kendilerine Yönetici Şirketçe bildirilen taşınma ile ilgili kurallara uymakla yükümlüdürler. d) Girişimciler kiraladıkların alanda Yönetici Şirketin izni olmadan hiçbir değişiklik yapmayacak ve kiraladığı alanlar dışındaki alanları işgal etmeyecektir. e) Ofis alanlarının iç dekorasyonu binanın ana taşıyıcı yapısına zarar vermemek şartı ile Girişimcilere ait olup bu işler için hazırlanacak gerekli projeler ile Yönetici Şirketten onay alınacaktır. Girişimciler kiraladıkları alan ve ortak kullanım alanlarında sebep oldukları hasarları gidermekle yükümlüdürler. f) Yönetici Şirketçe hazırlanacak format dışında herhangi bir tanıtım tabelası için Yönetici Şirketin onayının alınması gerekmektedir. g) Girişimciler çevre temizliği, çöp toplama, atık giderme, ve tehlikeli atıkların kontrolü konusunda Yönetici Şirketçe belirlenmiş esaslara uymakla yükümlüdürler. h) Girişimciler işyerlerinde araştırma amacı dışında tehlikeli madde bulunduramazlar. Bu tür malzeme ile çalışmak zorunda olan Girişimciler Yönetici Şirkete haber vermek ve her türlü emniyet tedbirini almak zorundadırlar. i) Girişimci çalışanları Bölge ve İYTE alanında Bölge Kimlik kartı taşımak zorundadırlar. Kimlik kartları için Yönetici Şirkete başvurulur. Ayrılan personel için Yönetici Şirkete bir yazı ile bilgi verilmesi ve ayrılan personelin kimlik kartının iade edilmesi gerekmektedir. Kimlik kartları Girişimcilerin sorumluluğunda olup doğabilecek her türlü problemin muhatabı Girişimcilerdir. j) Ziyaretçiler hafta içi saatleri arasında girişteki müracaat masasından ziyaretçi kartı alarak Girişimcileri ziyaret edebilirler. Bu günler ve saatler dışındaki ziyaretçiler ziyaret ettikleri Girişimciden bir kişinin refakatinde işyerlerine girebilirler. k) Kabul edilen Girişimcilerin Kanun kapsamında faaliyet gösterebilmeleri ve Kanunda tanımlanan haklardan yararlanabilmeleri için Girişimcilerin Bölgedeki birimlerinin Vergi Usul Kanununun 156. Maddesinde tanımlandığı gibi işyeri niteliğinde olmalı ve Bölgede çalışacak muafiyet kapsamındaki tüm personelin SSK kayıtlarında işyeri olarak Bölgedeki birim gözükmelidir. l) Bölgeye kabul edilen tüm Girişimcilerin taşındıktan sonra bir hafta içersinde: -SSK işyeri sicil kaydını, -Bölge çalışma işyeri sicil kaydını, sayılı yasanın getirdiği muafiyetlerden faydalanacak personel bilgi formlarını ( özgeçmiş, görev tanımı, işe başlama tarihi ve varsa daha önce 4691 sayılı kanundan faydalanarak çalıştığı toplam çalışma süresini içerecek şekilde tanzim edilmiş ) Yönetici Şirkete vermeleri gerekmektedir. Girişimcilerin ayrıca muafiyet kapsamındaki personelin işe giriş, işten ayrılma, ve 4 aylık SSK bildirimlerinin bir kopyasını Yönetici Şirkete vermeleri gerekmektedir. Yürürlükteki iş ve çalışma mevzuatına uygun olarak istihdam edilmeyen personel Kanunun getirdiği muafiyetlerden faydalanamaz. m) Kabul edilerek Bölge içersinde faaliyete başlayan Girişimciler kendilerinden istenilecek dönemsel faaliyet raporlarını, ve her türlü belgeyi doğru, eksiksiz, istenilen formatta ve zamanında tanzim ederek Yönetici Şirkete vereceklerdir. n) Girişimciler Bakanlık, Genel Müdürlük ve Maliye Bakanlığına iletmek amacı ile Yönetici Şirketin onayına sunduğu belgeleri doğru, eksiksiz ve istenilen formatta hazırlamakla yükümlüdür.

12 Döküman Kodu: Y-0001 Yürürlük Tarihi: Revizyon No: 0 Sayfa: 12/16 o) Girişimci tarafından doldurulan belgeler ve eklerindeki bilgilerde sonradan meydana gelecek her türlü değişiklik on gün içersinde Yönetici Şirkete bildirilecektir. p) Bölgedeki faaliyetler Yönetici Şirket tarafından izlenecek, Yönetici Şirketin gerekli gördüğü durumlarda Bölgede yürütülen faaliyetlerin Kanunda öngörülen amaçlara uygunluğunun, Bölge oluşturulmasında işbirliği yapılmayan üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü yada kamu AR-GE merkez veya enstitüsü ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu(TÜBİTAK)'a veya TÜBİTAK'ın belirleyeceği hakemlere onaylatılarak belgelendirilmesi istenebilecektir. q) Girişimciler kiraladığı alanda Bakanlık, Genel Müdürlük ve Yönetici Şirket tarafından yapılacak/yaptırılacak her türlü kontrol, inceleme ve denetlemeye izin vermek ve kolaylık sağlamakla yükümlüdür. r) Kanun, Yönetmelik ve Yönergelere uymayan Girişimciler Yönetici Şirketçe uyarılacak, hata ve noksanlıkların giderilmemesi veya tekrarı durumunda Girişimci Bölgeden çıkarılacaktır. s) Girişimciler kullandıklara alana ait kira, elektrik, su, telefon, ısıtma/soğutma, fax giderlerini ödemekle yükümlüdürler. Girişimciler ayrıca ortak kullanım alanlarının giderleri ile hizmet giderleri için kullandıkları alanın metrekaresine göre tespit edilmiş ücretleri öderler. Bölgede Yer Alacak Kurum ve Kuruluşlar İle Girişimcilere Bina ve/veya Arazi Tahsis Yöntemleri Madde 16 - Bölgeye kabul edilen Girişimcilerin Bölgede yer almaları; - geniş kapalı alana gereksinim duyanlar için ''yap-işlet-devret'' modeline benzer bir yapı içersinde, kendi binalarını yapıp arazi için kira ödeyerek, - veya mevcut binalardan ofis kiralayarak olabilmektedir. Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde Bölgede yer almak isteyen Girişimciler Yönetici Şirket tarafından belirlenecek mimari esaslar dahilinde mimari projelerini hazırlatıp onay alarak binalarını inşa edeceklerdir. Yap-işlet-devret modelini seçen Girişimci, içinde bölünebilir ofis birimlerinin bulunduğu AR-GE binalarının inşaatını gerçekleştirip işletme döneminde, ihtiyacı fazlası olan birimleri Yönetici Şirketçe Bölgeye kabul edilmiş olan diğer Girişimcilere Bölgede uygulanan kira bedelleri üzerinden kiraya verebilecektir. Bölgede Yer Alacak Kurum ve Kuruluşlar İle Girişimcilere Verilecek Hizmetler Madde 17- Bölgede sunulan hizmetler, Bölgenin amaçları ve Girişimcilerin talepleri doğrultusunda oluşturulur. Girişimciler tarafından Bölgede karşılanması beklenen taleplerin başında AR-GE çalışmalarının yürütülebileceği, fiziksel ve sosyal çevre gelmektedir. Bölgenin fiziksel ve sosyal yapısını ise burada sunulacak olan hizmetler belirleyecektir. Bölgede, Girişimciler tarafından yeni ürün geliştirmeye yönelik çalışmaların yanı sıra üretim sürecini geliştirmeye yönelik AR-GE çalışmaları da yürütülecektir. Girişimciler firma yapısı ve büyüklüğü, faaliyet alanı ve yürütecekleri AR-GE çalışmaları açısından farklılıklar göstereceklerinden dolayı talepleri de farklı olacaktır. Bölgede Üniversitenin/Yüksek Teknoloji Enstitüsünün insan ve fiziki altyapısı kullanılarak sunulacak olan hizmetler/ürünler Girişimcilerin farklılıklarından doğan taleplere cevap verebilecek geniş bir yelpaze içerisinde belirlenmiştir. Bunlar :

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 19 Haziran 2002 Sayı : 24790 RESMİ GAZETE Sayfa : 183 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ İŞLETME YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ İŞLETME YÖNERGESİ Sayfa No 1/16 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu yönergenin amacı: 23.08.2004 tarihli 25193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2003/5962 Sayılı Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU 8015 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4691 Kabul Tarihi : 26/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/7/2001 Sayı : 24454 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç Madde 1

Detaylı

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BÖLGE İŞLETME YÖNERGESİ

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BÖLGE İŞLETME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER I.YÖNERGENİN AMACI.. 1 II.YÖNERGENİN KAPSAMI... 1 III.KISALTMALAR VE TANIMLAR... 1 IV.İLGİLİ MEVZUAT 3 V.GENEL HUSUSLAR 3 VI.BÖLGEYE İLİŞKİN BİLGİLER. 3 1.PROJE BAŞVURUSU VE KABUL. 4 2.TEKNOLOJİK

Detaylı

ideege Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çalışma Yönergesi

ideege Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çalışma Yönergesi ideege Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çalışma Yönergesi İÇİNDEKİLER 1. YÖNERGENİN AMACI 2. YÖNERGENİN KAPSAMI 3. TANIM VE KISALTMALAR 4. İLGİLİ MEVZUAT 5. GENEL HUSUSLAR 5.1. ideege-tgb nin Vizyonu 5.2.

Detaylı

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ MADDE 1 - YÖNERGENĠN AMACI Yönerge'nin amacı, Kiracıların ve Yönetici Şirketin birbirlerine ve ilgili yasal mercilere karşı olan yükümlülüklerini

Detaylı

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye 100 Soruda Ar-Ge Teşvikleri 2011 Sunuş Globalizasyon, işbirliği, ortak ekonomi, ortak savunma Dünya'nın önde gelen ülkeleri ile bu hususlarda paylaşımda bulunmak ve/veya rekabet etmek isteyen ülkelerin

Detaylı

AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi

AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi ISTANBUL TICARET ODASI T esvik, 1 Destek Rehberi Serisi 5 AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi AlperERSAN YAYlN NO: 2011-21 İstanbul, 2012 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır.

Detaylı

FIRAT TEKNOKENT'TE YER ALMAK İSTER MİSİNİZ?

FIRAT TEKNOKENT'TE YER ALMAK İSTER MİSİNİZ? FIRAT TEKNOKENT'TE YER ALMAK İSTER MİSİNİZ? Başvuru ve Bilgi Klavuzu Fırat Üniversitesi Kampüsü 23119 Elazığ / TÜRKİYE Tel : +90 424 248 34 23 F a x : + 9 0 4 2 4 2 4 8 3 3 3 0 G s m : 0 5 3 0 3 2 0 5

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME TEŞVİKLERİ

TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME TEŞVİKLERİ TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME TEŞVİKLERİ Doç. Dr. Şaban UZAY * ÖZET Modern ekonomilerde birçok teknolojik yenilik firmaların Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirilmektedir. Ancak, Ar-Ge faaliyetleri

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2012 (Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Araştırma-Geliştirme Projeleri

Detaylı

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI . BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR61/14/ARGEİ Son Başvuru Tarihi: 20.03.2014 Saati: 17.00

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

AR-GE TEŞVİKLERİ. Sayı : 2010/1 Tarih : 20.12.2010 KAYNAKLAR

AR-GE TEŞVİKLERİ. Sayı : 2010/1 Tarih : 20.12.2010 KAYNAKLAR Sayı : 2010/1 Tarih : 20.12.2010 Ö Z E L B Ü L T E N AR-GE TEŞVİKLERİ KAYNAKLAR Kanunlar Diğer Kaynaklar 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (13.06.2008 tarihli Resmi Gazete) 5746 Sayılı Kanun (12.03.2008

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

Geçen zaman içerisinde büyük ilerlemeler kaydetmemize rağmen hala gelişmiş ülkelerin gerisindeyiz.

Geçen zaman içerisinde büyük ilerlemeler kaydetmemize rağmen hala gelişmiş ülkelerin gerisindeyiz. İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Bilişim Vadisi Olma Yolunda Hızla İlerliyor Türkiye Ekonomisi, Cumhuriyet in kuruluşundan bugüne çok büyük ilerlemeler kaydetti. Geçmişte toplu iğneyi bile yurt dışından

Detaylı

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Beşevler/Ankara/TÜRKİYE BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 3 Teknogirişim Sermayesi Desteği... 3 SAN

Detaylı

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ 96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ 28 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28156 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ (15.08.2012 TARİH VE 28385 SAYILI RESMİ

Detaylı

SERBEST BÖLGELER MEVZUATI

SERBEST BÖLGELER MEVZUATI SERBEST BÖLGELER MEVZUATI 1 SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... 3 Serbest Bölge Müdürlük ve İşleticilerinin Adres, Telefon ve Faks Numaraları... 42 2 SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete

Detaylı

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı R. Gazete Tarih : 10.03.1993 Sayı : 21520 BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

29 Soru ve Cevapla Teknopark 1 - AR-GE kapsamında bulunan faaliyetler nelerdir?

29 Soru ve Cevapla Teknopark 1 - AR-GE kapsamında bulunan faaliyetler nelerdir? 29 Soru ve Cevapla Teknopark 1 - AR-GE kapsamında bulunan faaliyetler nelerdir? Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunları aydınlatmak amacıyla, bilim ve teknolojinin gelişmesini

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

1601-TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

1601-TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI 1601-TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

c) Faaliyet Ruhsatının verilmesi veya iptali ile kullanıcıların sınai ve ticari kayıtlarının tutulmasını,

c) Faaliyet Ruhsatının verilmesi veya iptali ile kullanıcıların sınai ve ticari kayıtlarının tutulmasını, (Güncellenme Tarihi: 22 Nisan 2010) Resmi Gazete No: 21520 Resmi Gazete Tarihi: 10.3.1993 Devlet Bakanlığından: SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik YÖNETMELĐK Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN UYGULAMA VE DENETĐM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı