Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2006 yılı Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2006 yılı Faaliyet Raporu"

Transkript

1 I

2 BAKAN SUNUŞU Bakanlığımız, sanayiden ticarete, tarımdan sosyal alanlara kadar çok geniş bir yelpazede görev yapmaktadır. Cumhuriyetimizin 59 uncu Hükümeti olarak 14 Mart 2003 tarihinde göreve başlayıp dördüncü yılını dolduran Hükümetimiz, bir yandan makro ekonomik dengeleri sağlamaya çalışırken Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız da bu alandaki diğer acil sorunlara çözüm arayışını sürdürmüştür. Türkiye nin genel durumuna bakıldığında üstlendiği görevlerin yaşadığı kriz dönemleri boyunca kaderlerine terk edilen önemli sektörlerin birikmiş problemlerini çözebilmek için kısa bir zaman içinde birçok adımların atıldığı ve hedeflerine ulaşıldığı da bir gerçektir. Küreselleşmenin de etkisiyle dünyanın yeniden yapılanmaya başladığı bu süreçte, siyasi ve ideolojik denge unsurları yerine öncelikle ve özellikle ekonomik - teknolojik ve bölgesel güç endeksli yeni oluşumlarla birlikte ekonomik sınırlar ve ticari engeller ortadan kalkarak rekabet ortamı ön plana çıkmıştır. Dünya ülkelerine bakıldığında, birtakım bürokratik engellerin elimine edilerek ekonomik gelişmenin özel sektör eliyle sağlanması bir realitedir. Ülkemizde reel sektörün önündeki birtakım engellerin kaldırılarak uygulamış olduğumuz politikalar neticesinde gerek ekonomimiz ve gerekse sanayimiz özel sektör liderliğinde son 4 I

3 yılda büyük bir atılım gerçekleştirerek dünya sıralamasında gerçek yerini alma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bu itibarla Bakanlığımız Ülke kalkınması ve dünya pazarlarında rekabeti ön plana çıkarabilmek için bölgesel kalkınma hedefleri doğrultusunda geri kalmış bölgelerin kalkınmasına öncelik vererek, teşvik kapsamında sanayi yatırımlarını bu bölgelerimize çekerek Bakanlığımız kredi desteğinde yapılan Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerinin altyapı ve üst yapı çalışmalarına ağırlık vermiştir. Sanayi sektöründe rekabet gücümüzün artırılabilmesini teminen AR-GE yatırımlarına hız verilmiş, bu alanda önemli bir altyapı hizmeti sağlayan Teknoloji Geliştirme Bölgesi sayısının 23 e çıkarılması sağlanmıştır. Bilindiği üzere imalat sanayimizdeki işletme sayısının tamamına yakını KOBİ lerden oluşmakta, istihdamın büyük bir bölümü ve ihracatımızın bir kısmı KOBİ lerden sağlanmaktadır. Bu nedenle KOBİ lerin desteklenmesi Hükümet olarak üstünde hassasiyetle durduğumuz konulardan biridir. Bu hassasiyetin bir gereği olarak KOSGEB destek mekanizması gözden geçirilmiş ve yeni bir KOSGEB Destekleri Yönetmeliği çıkarılmıştır. Türkiye de baştan beri şirket kurmak isteyen girişimciler bir yığın bürokratik işlemlerle mücadele etmekteyken, bu eziyete son verilerek girişimcilerimize kolaylık sağlanmıştır. Yaptığımız yeni yasal düzenlemelerle şirket kurmak için sadece birkaç saat ayrılması ve toplam 3 işlem gerçekleştirilmesi yeterli olmaktadır. Ayrıca, sektörün önünü tıkayan bürokratik engelleri kaldırmak ve girişimcimizi teşvik edecek bir işlem hızına ulaşabilmek için çalışmalarımız devam etmektedir. Tüketicilerimizi dünyanın en gelişmiş tüketim standartlarına kavuşturan teknik ve yasal düzenlemeler de yine bu dönemde gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda civarında ailemizin kredi kartı mağduriyetlerine son verilmiştir. Göreve geldiğimizde büyük bir icra-haciz baskısı altında olan ve bir kısmı da maalesef işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnaf ve sanatkarlarımızın kredi borçları makul ölçülerde yeniden yapılandırılarak nefes almaları sağlanmıştır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olarak faaliyetlerimizin daha etkin bir biçimde sürdürülmesi kararlılığı içinde çalışmalarımızın devam edeceğini bir defa daha ifade etmek isterim. Kamu Yönetimi ve diğer kuruluşların bilgilendirilmesi ile Bakanlık personelinin gelecekteki performansa dayalı çalışmalarında verimli olmasına ışık tutacağını düşündüğüm 2006 Yılı Faaliyet Raporunun hayırlı olmasını diliyorum. Ali COŞKUN Sanayi ve Ticaret Bakanı II

4 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısını takip eden süreçte yaşanan teknolojik, ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmeler bütün dünyayı tarihte görülmemiş bir değişim ve gelişim içine sürüklemiş, bu süreçte kamusal alanda birçok ülkede hukuki, yapısal ve yönetim bozukluklarından kaynaklanan sorunlarla yüz yüze gelinmiştir. Bu sorunların elimine edilebilmesi için misyon ve vizyon oluşturmak, stratejik amaç ve hedeflerin tespiti, performansların önceden belirlenmiş göstergeler doğrultusunda ölçümlemek ve bu süreçte izlemeler ve değerlendirmelerin yapılması amacıyla ülkemizde de Stratejik Plan yapma dönemine geçilmeye başlanmıştır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. maddesinde Kamu İdarelerinin Stratejik Planlama ve Performans Programları uyarınca yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans göstergelerine göre, hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayacak ve idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde faaliyet raporu hazırlamaları hükme bağlanmıştır. 17 Mart 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkında Yönetmelik gereği; Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile mahalli idarelerin faaliyet raporlarının hazırlanması ilgili idarelere verilmiş, kamuoyuna da açıklanması istenilmiştir. Bu amaçla hazırlanan Bakanlığımız muzun gerek Bakanlığımız ve gerekse Kamu Yönetimi çalışanlarına katkı sağlayacağı düşüncesiyle hayırlı olmasını dilerim. Doç.Dr.Adem ŞAHİN Müsteşar III

5 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 1 A- Misyon ve Vizyon... 1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 C- Bakanlığa İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D- DİĞER HUSUSLAR II AMAÇ ve HEDEFLER A- Bakanlığın Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler C- Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe ve Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B-Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER IV

6 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 17 Mart 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkında Yönetmelik in 19 uncu maddesi 3 üncü fıkrasının atıfta bulunduğu Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi nde misyon ve vizyon konusunda; Kamu idareleri, idare faaliyet raporlarında stratejik planlarında belirlemiş oldukları misyon ve vizyonlarına bu başlık altında yer verirler. Stratejik plan hazırlamamış olan idareler misyon ve vizyon bildiriminde bulunmazlar. İfadesi yer almaktadır. Bakanlığımızın yıllarını kapsayacak olan ilk stratejik planının hazırlık çalışmaları devam etmekte olup, en geç 31 Ocak 2009 tarihinde tamamlanması hedeflenmiştir. Bu nedenle misyon ve vizyon konularına yer verilmemiştir. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Kuruluş ve Görevleri Hakkında tarihinde kabul edilip tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3143 sayılı kanunla yetkilendirilmiştir. Bu kanuna göre Bakanlığın görev ve sorumlukları aşağıda belirtilmiştir. a) Günün şartlarına ve teknolojinin gereklerine göre ülkenin sanayi politikasının belirlenmesine, sanayinin geliştirilmesine ve yönlendirilmesine ait tedbirlerin hazırlanmasına yardımcı olmak, kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve hedeflere uygun şekilde tespit, tanzim ve idare etmek, bu konularda ilgili kuruluşlar arasında gereken işbirliğini sağlayacak tedbirleri almak, b) Ülke şartlarına uygun teknolojinin sağlanması, geliştirilmesi ve dağılımı için yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temas kurmak ve gereği halinde işbirliği yapmak, sanayi işletmeleri arasında teknolojik entegrasyonu temin etmek için gereken tedbirleri tespit etmek ve uygulanmasını sağlamak, c) Tasarrufların sanayi yatırımlarına kanalize edilmesine yardımcı olmak, bölge ve illerin sanayileşme potansiyellerine ait araştırma, planlama ve proje çalışmalarını yapmak ve yaptırmak ve gerektiğinde tatbik etmek, d) Sanayi bölge ve sitelerinin kurulmasına izin vermek, bu kuruluşları desteklemek ve denetlemek, bu konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve gerekli mevzuatı hazırlamak, küçük sanayi ve el sanatları ile ilgili her türlü araştırma, geliştirme ve koordinasyon hizmetlerini yürütmek, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin kurulması ile ilgili bütün faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, e) Sanayi işletmelerine ait sicilleri tutmak, envanter yapmak, istatistiki bilgi toplamak ve değerlendirmek, f) Sanayi mamullerinin standartlarını hazırlamak veya hazırlatmak, normlarını temin veya tespit etmek ve kalite kontrolünü yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde sanayi mamullerinin fiyatlarını tespit etmek, 1

7 g) Sınai mamullerin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması ve pazarlanması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, h) Sanayi geliştirmek için kalite kontrolü merkez ve laboratuarlarını kurmak veya kurdurmak ve kurulmuş müesseselerle işbirliği yapmak, i) İç piyasadaki başlıca gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyat hareketlerini takip etmek ve iç piyasayı denetlemek, j) Şirketlerle ilgili hizmetleri yürütmek ve bunları denetlemek, k) (Değişik: KHK/ ) tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununda belirtilen ölçüler ve ayar hizmetleri kapsamına dahil bulunan hizmetleri yürütmek, l) Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı tarımsal amaçlı kooperatiflerle Tarım Kredi Kooperatifleri ve birlikleri hariç olmak üzere tarım satış kooperatifleri ve birlikleri ile genel hükümlere tabi kooperatiflerin ve birliklerin kuruluş, işleyiş ve denetimlerine ait işlem ve hizmetleri yürütmek, m) Devlet adına ürün alımı ile ilgili işleri ve bu faaliyetler için gerekli kredilerle ilgili hizmet ve işlemleri yürütmek, n) İhraç malları ve diğer bakanlıkların yetkileri dışındaki malların standardizasyonu ile ilgili çalışmaları yürütmek, o) (Yeniden Düzenleme: KHK/ ) Sağlıklı bir rekabet düzeninin oluşturulmasına yönelik politikaların belirlenmesi amacıyla inceleme, araştırma ve düzenlemelerde bulunmak, p) Ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları ve esnaf derneklerine ait hizmetleri ve bankacılık mevzuatı ile Bakanlığa verilen hizmetleri ilgili diğer bakanlıklarla işbirliği suretiyle yürütmek, r) (Ek: KHK/ ) Evrensel kabul görmüş tüketici haklarının sağlanması ve korunmasına yönelik hukuki ve idari tedbirleri almak, tüketicinin korunmasını sağlayıcı inceleme, araştırma ve düzenlemelerde bulunmak, s) Çeşitli mevzuatla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak. C- Bakanlığa İlişkin Bilgiler 2 Mayıs1920 tarihli ve 3 sayılı Kanunla kurulan "Büyük Millet Meclisi İcra Vekilleri Heyeti"nde yer alan "İktisat Vekaleti"; ticaret, sanayi, ziraat, orman ve maden işlerini tedvir etmekte idi. İktisat Vekaleti 5 Mart 1924 tarihli ve 432 sayılı Kanunla kaldırılmış; ziraat, orman ve veteriner işleri bu Kanunla kurulan Ziraat Vekaletine, diğer işler ise Ticaret Vekaletine bağlanmıştır. 16 Ocak 1928 tarihli ve 1200 sayılı Kanunla Ticaret ve Ziraat Vekaletleri kaldırılmış olup, "İktisat Vekaleti" adı altında tekrar birleştirilmiştir. Daha sonra, 29 Kasım 1931 tarihli ve 1910 sayılı Kanunla Ziraat Vekaleti yeniden kurularak İktisat Vekaleti'nden ayrılmıştır. 27 Mayıs 1934 tarihli ve 2450 sayılı Kanunla İktisat Vekaletinin görevleri yeniden düzenlenmiş ve Vekaletin görevleri kara ticareti, sanayi ve maden işleri şeklinde yeniden teşkilatlanarak, Vekalet bünyesinde "Deniz Müsteşarlığı" kurulmuştur. İktisat Vekaleti'ne ait görevlerin bir kısmı ise, 27 Mayıs 1939 tarihli ve sayılı Kanunlarla kurulan Münakalat ve Ticaret Vekaletlerine devredilmiştir. İktisat Vekaleti bünyesindeki "İş Dairesi" ise, 22 Mayıs 1945 tarihli 4763 sayılı Kanunla kurulan "Çalışma Vekaleti" ne devredilmiştir. 16 Ocak 1949 tarihinde kurulan Hükümetle, Ticaret ve İktisat Vekaletleri "Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı" adı altında 2

8 birleştirilmiştir. Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına ait bir kısım görevler, 11 Şubat 1950 tarihli ve 5528 sayılı Kanunla kurulan "İşletmeler Bakanlığına devredilmiştir. 22 Mayıs 1957 tarih ve 6973 sayılı Kanunla "Sanayi Bakanlığı" kurulmuş, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı'nın sanayiye ait görevleri bu Bakanlığa devredilmiş ve Bakanlığın adı tekrar "Ticaret Bakanlığı olmuştur. 26 Mart 1971 tarihinde kurulan Hükümetle Ticaret Bakanlığı ikiye ayrılarak Dış Ticaret kısmı yeni kurulan "Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı na devredilmiş ve diğer bölümler ise "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı" adı altında birleştirilmiştir. Bu yapılanmadan sonra, 11 Aralık 1971 tarihinde Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kaldırılarak yerine "Sanayi ve Teknoloji" ile "Ticaret Bakanlıkları kurulmuştur. 13 Aralık 1983 tarihinde kurulan Hükümette Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kaldırılmış ve Ticaret Bakanlığı'nın Dış Ticaret kısmı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına, diğer bölümleri de yeni kurulan Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlanmıştır. Bakanlık, yukarıda da belirtildiği gibi değişik tarihlerde 12 defa isim değiştirdikten sonra, 8 Ocak 1985 tarih ve 3143 sayılı Kanun ile yeniden oluşturularak bu günkü görev ve yetkileri tespit edilerek kanunun kendisine vermiş olduğu görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. 1- Fiziksel Yapı Bakanlık merkez ve bir adet ek bina olmak üzere toplam m² alanda hizmet vermektedir. - Ana bina (Eskişehir Yolu) : m² - Ek bina (Tandoğan) : m² Bakanlığa ait binalar ve bu binalarda görev yapan birimler aşağıdaki gibidir : Ana binada: Bakanlık Makamı, Müsteşarlık Makamı, Müsteşar Yardımcıları Makamı, Özel Kalem Müdürlüğü, Bakanlık Müşavirleri, Sanayi Genel Müdürlüğü, KSS Genel Müdürlüğü, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Koordinasyonu Genel Müdürlüğü, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Savunma Sekreterliği, Enformasyon Müşavirliği, Personel Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü. Ek Binada: Teftiş Kurulu Başkanlığı, Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı Bulunmaktadır. Sosyal Tesis : Bakanlık hizmet binası kampüsünde yer almakta olup, 869 m 2 alanda Makam çalışma ofisi ve kütüphane bulunmakta ayrıca sağlık, misafirhane, restoran, kafeterya ve kuaför hizmetleri verilmektedir. 3

9 Lojmanlar : Bakanlık mensuplarının kullanımında olan ve Bakanlığa ait 92, Milli Emlak a ait 28 adet olmak üzere toplam 130 adet lojman bulunmaktadır. Taşıt Araçları : Bakanlık merkez teşkilatında ve Ek binada kullanılmak üzere 25 adet binek, 11 adet minibüs, panelvan, kamyonet,1 adet ambülans olmak üzere 37 adet, taşra teşkilatında ise 95 adet binek, 78 adet minibüs, panelvan, kamyonet olmak üzere 173 adet taşıt aracı mevcut olup, toplam taşıt aracı ise 210 adettir. Bakanlığın ülke genelinde vermiş olduğu ölçü ve ayar hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılan araç sayısı yetersiz bulunmaktadır. Telefon Sistemi : Bakanlık merkez teşkilatında toplam 860 dahili, 84 harici hat kapasiteli 2 adet telefon santralı bulunmaktadır. Santraller haricinde toplam 215 adet harici hat bağlantısı ve 1 adet PRI Port ISDN telefon hattı sistemi bağlantısı mevcut bulunmaktadır. Büro Araç ve Gereçleri : Bakanlık merkez teşkilatında 39 adet fotokopi makinesi 41 adet faks makinesi, 12 adet projeksiyon cihazı, 2 faks-tarayıcı-fotokopi makinesi bulunmakta olup taşra teşkilatında 178 adet fotokopi makinesi, 91 adet faks makinesi, 15 adet projeksiyon cihazı, 7 adet slayt makinesi, 168 adet faks-tarayıcıfotokopi makineleri mevcut bulunmaktadır. 2- Örgüt Yapısı Bakanlık; Merkez ve Taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelmektedir. Bakan : Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir.bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel ve milli güvenlik siyasetine, kalkınma planları ile yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ile koordinasyonu sağlamakla görevli olup Başbakan a karşı sorumludur. Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. Müsteşar : Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini, Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarının kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur. Müsteşar Yardımcıları : Bakanlıkta ana hizmet kuruluşları ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonundan sorumlu olup Müsteşara yardımcı olmak üzere görevlidir. Diğer Yöneticiler: Bakanlıktaki ana hizmet birimleri ile danışma, denetim ve yardımcı birimlerin başında bulunan Genel Müdürler, Kurul Başkanları, Bağımsız Daire Başkanları, Birinci Hukuk Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Savunma Sekreteri, Özel Kalem 4

10 Müdürü, Enformasyon Müşaviri gibi birim yöneticileri; bağlı bulundukları Müsteşar Yardımcısına ya da doğrudan bağlı kalınmışlarsa Müsteşara veya Bakana karşı 3143 sayılı Kanunda ve diğer mevzuatta belirtilen görevlerinin yürütülmesinden ve emirleri altındaki personelin yönetiminden sorumludurlar sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunla Bakanlığa tevdi edilen görevler 10 ana hizmet, 6 danışma ve denetim, 5 yardımcı hizmet birimi ve 9 bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluş vasıtasıyla yerine getirilmektedir. Ana Hizmet Birimleri: - Sanayi Genel Müdürlüğü - Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü - Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü - İç Ticaret Genel Müdürlüğü - Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü - Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğü - Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü - Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü - Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü - Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı Danışma ve Denetim Birimleri - Teftiş Kurulu Başkanlığı - Strateji Geliştirme Başkanlığı - Hukuk Müşavirliği - Bakanlık Müşavirliği - Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Enformasyon Müşavirliği Yardımcı Hizmet Birimleri - Personel Dairesi Başkanlığı - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı - Bilgi İşlem ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı - Savunma Sekreterliği - Özel Kalem Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Bakanlık Merkezinden yürütülen bazı görevler, sanayicimizin zaman ve emek kaybını önlemek, masraflarını asgariye indirmek ve işlerinin takibini kolaylaştırmak amacıyla 81 Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğümüze devredilmiştir. Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar - Küçük Ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) - Türk Patent Enstitüsü (TPE) - Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. - Sümer Halı A.Ş. - Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 5

11 - Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) - Rekabet Kurumu - Şeker Kurumu Bakanlığın örgüt şeması, verilen görevlerin en uygun şekilde yerine getirilmesi bakımından yeterli bulunmaktadır tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun la Kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurul Başkanlıkları kaldırılmış olup, Strateji Geliştirme Başkanlıkları kurulmuştur. Dolayısı ile 2006 yılında örgüt yapısından APK Kurul Başkanlığı çıkartılarak Strateji Geliştirme Başkanlığı yer almıştır. Örgüt Şeması Ek-1 de sunulmuştur. 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bakanlık bilişim alt yapısında 25 adet sunucu (uygulama, e-posta, web ile internet, antivirus, veri tabanı, firewall, Uygulamaları Rapor, İnternet Filtreleme) network cihazları (omurga ve kat kenar anahtar swich), modemler, routerlar, Ankara, İstanbul, İzmir İl Müdürlükleri ve Tandoğan Ek Binası için kiralanmış hatlar (Frame Relay), kesintisiz güç kaynakları ve jeneratör sistemleri mevcuttur. Kalan 78 il müdürlüğünde, kiralık hatlar veya frame relay ile bu hizmeti sağlayan servis sağlayıcı firmanın tam yedekli omurgası üzerinden MPLS-VPN (Multiprotocol Label Switching- Virtual Private Network) çalıştırılarak noktadan noktaya özel sanal ağlar (VPN) ile illerdeki VPN-1 Edge cihazı ve Merkezdeki firewall arasında kurulan 128 bit AES şifreli tüneller vasıtasıyla ulaşılmaktadır. Bakanlıkta yerel alan ağı yedekli omurga switch e F/O kablolarla merkez binada her katta bulunan kabinlerdeki ve Tandoğan ek binasındaki sistem odasındaki L3 seviyesindeki switchlerle kullanıcılara CAT5e ve CAT6 UTP kablolama ile toplam hatlık bir yerel alan ağı kurulmuş bulunmaktadır. Network üzerinden tüm kullanıcılara hizmet verilmektedir. Ayrıca il müdürlüklerimizin bilişim alt yapılarının oluşturulması yönünde İstanbul, Ankara, İzmir il Müdürlükleri ile 78 İl Müdürlüğünde kabin, switch, pacth panel ve CAT6 UTP kablo kullanılarak toplam 803 uçluk network hattı tesis edilmiş ve il müdürlüklerinin hizmetine sunulmuştur.katlar arası bağlantılarımız ve sunucular network ağına 1000 Mbps ile, kullanıcılarımız ise 100 Mbps erişim hızları ile sisteme bağlanmaktadır. Bakanlıkta servis sağlayıcı üzerinden kablosuz Ethernet teknolojisi kullanılan 12 MB hatla tüm kullanıcılarımıza internet erişimi ve mail alışverişi imkanı sağlamaktadır. Ayrıca 128 kb lik karasal hattımız da yedek hat olarak çalışmaktadır. Merkez, Tandoğan, İzmir, İstanbul ve Ankara İl Müdürlüklerinde çalışan personelimize internet erişimi ve mail alışverişi sağlanmaktadır. Bakanlıkta hizmetlerinin bilgisayar ortamında yürütülmesi ve kurumlar arası bilgi alışverişin sağlanmasının alt yapısının oluşturulmasına yönelik uygulama yazılım programlarımız Sanayi.Net adı altında toplanan ve Bakanlığın iş süreçlerinin gerçekleştirildiği tek veri tabanına sahip entegre bir platformdur. 6

12 Kurum içinde uygulamalarda kullanıcılar, kendilerine verilen şifre ve kullanıcı adları ile sisteme bağlandıklarında sadece yetkili oldukları noktalara erişebilmekte ve her modül kullanıcı yetki ve sorumluluk alanlarına göre kişiselleştirilebilmektedir. Sanayi.Net i oluşturan bilgi sistemleri; ihtiyaç duyulan bilgilerin ortak kullandırılması esasına göre tasarlanmış ve bilgi tekrarlanmadan ortak kullanım sağlanarak bilgi sistemleri arasındaki entegrasyon güçlendirilmiştir. Tanımlanan yazılım alt yapısı, günümüz en yeni teknolojileri kullanılarak bütünleşik bir işletim sistemi platformu ve donanım üzerinde çalışmaktadır. Yedeklemeli (clustered) yapıda, bir çift data center işletim sistemi kullanan 64 bit veri tabanı sunucusu ile yük dengelemeli çalışan (load balancing) uygulama sunucusundan oluşmaktadır. Bakanlık birimlerinin ihtiyaçları modüler yapı sayesinde ek donanım ihtiyacı doğurmadan aynı donanım üzerinde çalıştırılabilmektedir. Tek noktadan güvenlik sistemleri yönlendirilebilmektedir. Bu yapı projelerin gerçekleştirim ve bakım maliyetlerini azaltmaktadır yılı 2. çeyreğinde Personel Bilgi Sistemi, İdari İşler Bilgi Sistemi ve Evrak Bilgi Sistemi ile Sanayi.Net uygulamaları başlamıştır. Sanayi.Net in büyüyen yapısı ile bugün 25 adet veri tabanı, 839 adet rapor, 2439 adet iş prosedürü, 12 GB hacimde milyonlarca kayıt mevcuttur. Bu bilgileri kayıtlı kullanıcı olarak (yerel alan ağı ve internet sayfamızdan kullanım için yetki alan) kişi kullanmaktadır. Mevcut haliyle gerekli resmi protokollerin yapılması ile diğer kurum ve kuruluşlarla elektronik ortamda on-line veri alış verişi yapabilecek durumdadır. Sanayi.NET in çekirdeğini Personel Bilgi Sistemi, Evrak Bilgi Sistemi ve Şirket Bilgi Sistemi oluşturmakta olup, diğer bilgi sistemleri de aşağıda yer almaktadır. a) Özel Kalem Bilgi Sistemi (Evrak, Sn.Bakanın randevu defteri) b) Basın ve Halkla İlişkiler Bilgi Sistemi (Evrak, Web sayfasında Bakanlığı ilgilendiren duyurular, Bilgi Edinme formlarının incelenmesi) c) Karar Destek ve Üst Yönetim Bilgi Sistemi, (Üst yönetimin karar verme süreçleri değişime uğramış ve kısalmıştır) d) Personel Bilgi Sistemi (Bakanlığın merkez ve taşradaki tüm personeline ait Özlük, Maaş, Bütçe, Terfi, Kadro bilgileri, Bağlı Kuruluşlar, Eğitim, Gizli Sicil ve iş akışları) e) Genel Evrak Bilgi Sistemi (Genel evrak ve Bakanlığın tüm birimlerine ait tüm evrakların akış işlemleri) f) İdari ve Mali İşler Bilgi Sistemi (Ayniyat, Tabldot, Bütçe), g) Şirket Bilgi Sistemi (TSM ler tarafından Bakanlığın web sayfasından yapılan müracaatların bir tüzel kişi olması halinde genel bilgilerinin bu sisteme alınarak iş akışına devam edilmesi) h) Kooperatif Bilgi Sistemi, (Kooperatifin tüm bilgileri ve Tarım satış Kooperatiflerine ait ithalat, ihracat bilgileri, Denetim elemanlarının denetim kayıtları vb.) 7

13 i) Küçük Sanayi Siteleri ve Organize Sanayi Bölgeleri Bilgi Sistemi (KSS, OSB ve EB lerine ait yer seçimi, ihale, hak ediş, alt yapı, üst yapı, plan program, mali ödeme bilgiler, genel kurullar, fuar ve sergiler) j) Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Bilgi Sistemi (Garanti Belgesi, Muafiyet Belgesi, Satış Sonrası Yeterlilik Belgesi, Vize İşlemleri, Kapıdan Satış İzin Belgesi, Kampanyalı Satış Yetki Belgesi, Tüketici Şikayetleri, Reklam Şikayetleri işlemleri), k) Hukuk Müşavirliği Bilgi Sistemi, (Bakanlık hukuksal işlemlerin bilgisayar ortamında yapılması) l) Teftiş Kurulu Bilgi Sistemi (Teftiş kurulunun denetim bilgileri, Müfettiş hak edişleri, dosya-rapor bilgileri) m) Sanayi Sicil Bilgi Sistemi (Şirket Veri tabanı ile entegre çalışan, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi kapsamında değerlendirilen sanayi işletmeleri sanayi siciline kayıt edilmekte, Üretim yapan firmalar için Sanayi Sicil Belgesi elektronik ortamda hazırlanarak, veri tabanından üretilen raporlar ilgili kuruluşlara verilmektedir. Firmaların üretim, kapasite, yıllık işletme cetveli, personel bilgileri) n) Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi (Türkiye deki kurulan tüm esnaf ve sanatkarlar oda, birlik, federasyon ve konfederasyona üye bilgilerinin, esnaf sicil bilgilerini kapsamaktadır.) o) Kütüphane Bilgi Sitemi, (Bakanlık kütüphane hizmetlerini kapsamakta) p) Bilgi İşlem Merkezi Bilgi Sistemi, (Başkanlık hizmetlerinin bilgisayar ortamında yapılması) q) Yardım Masası Bilgi Sistemi, (İntranette bulunan kullanıcıların yardım, düzeltme isteği, dilek ve şikayetleri) r) İller Bilgi Sistemi, (Bakanlık Merkezde kullanılan bilgi sistemlerinin İl Müdürlüklerimize göre özelleştirilmiş bilgi sistemleridir.) s) Sanayi Ürünleri Kaynak Kataloğu (Olağanüstü hallerde ülke düzeyinde üretimi yapılan ürünlere ait firma, ürün ve üretim kapasite bilgilerinin Sanayi Sicil Bilgi Sisteminden üretilmesinin sağlanması.) t) Bakanlıkta oluşturulan Sanayi.NET projesinin dışarıya yansıyan bölümü adlı Bakanlık internet sayfamızdır. Vatandaştan sanayiciye, tüccardan küçük esnafa kadar hizmet vermekle yükümlü olduğumuz her noktada kaliteli hizmet sunabilmek için Sanayi Portalı (www.sanayi.gov.tr) hizmete sunulmuştur. Bakanlık e-devlet vizyonunun, halkın, şirketlerin ve esnafların buluştuğu merkezi bir yapıdır. Bu noktada verilen hizmetler ise şunlardır; Bakanlık Evrak Takibi, Garanti Belgesi, Vize İşlemleri, Muafiyet İşlemleri, Kapıdan Satış İzin Belgesi, Kampanyalı Satış Yetki Belgesi, Tüketici Şikayetleri, Ticaret Sicil Memurluklarınca on-line şirket bilgilerinin aktarımı, Reklam Şikayetleri, Sanayi Envanteri, E-esnaf, Bakanlık Kütüphanesi, yetkilendirme hizmetleri. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Teknolojik Alt Yapısına ilişkin Tablo 1, Ek 2 de sunulmuştur 4- İnsan Kaynakları STB personeli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olup, yine aynı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel çalıştırabilme imkanı verilmiştir. 8

14 Bakanlık Merkez Teşkilatında 1514, Taşra Teşkilatında ise 1693 olmak üzere toplam 3207 personel istihdam edilmektedir yılları ve arası Merkez ve Taşra Teşkilatı olarak hizmet gruplarına göre düzenlenmiş olan Tablo 2, Ek 3 de sunulmaktadır. Tablodan anlaşılacağı üzere 2000 yılında istihdam edilen personel sayısı 2567 iken 2006 yılında 3207 ye ulaşmıştır. Bu sayı yaklaşık % 25 lik personel artışına tekabül etmektedir. Bu dönemdeki artış özellikle 4046 sayılı kanun kapsamında özelleştirilen kuruluşlardan Bakanlığa Devlet Personel Başkanlığınca atanan personelden kaynaklanmaktadır. Bakanlıkça yürütülen piyasa gözetim ve denetim işlerinde özellikle nitelikli teknik personel ihtiyacı ortaya çıkmış olup önümüzdeki dönemlerde tecrübeli ve nitelikli teknik personel temin yoluna gidilecektir. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında bulunan kadro unvan ve sayıları gösterir tablo 3, Ek 4 de takdim edilmektedir. 5- Sunulan Hizmetler Bakanlılığın mevzuattan kaynaklanan hizmetleri birimler bazında aşağıda gösterilmiştir. Sanayi Genel Müdürlüğü a) Plan ve programlar çerçevesinde, yıllık ithalat ve ihracat rejimlerinin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak üzere ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, b) Mevcut sanayinin problemlerini takip etmek ve milli ekonomimize sağlayacağı faydaların en üst seviyede tutulabilmesi için çözüm yolları aramak, c) Tespit edilen sanayi politikası doğrultusunda yurt içinde imal edilen ürünlerin, dış ürünlerle rekabet edebilecek, uygun fiyat ve kalite seviyesine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, sanayi müesseselerinin üretimlerinin devamı ve artışı için ihtiyaç duyulacak yatırım malı, ham madde, işletme malzemesi,ve yedek parçaları yurt içi kaynaklardan veya ithal yolu ile temin etme hususunda karar vermek, işletmeleri gelişen teknolojik şartlara uygun şekilde üretimde bulunmaya yönlendirmek, bunun için sanayiciye yardımcı olmak ve üretilen malların bu yönde kontrolünü yaparak tüketiciye intikalini sağlamak, d) Sanayi işletmelerine ait sicilleri tutmak, envanterlerini yapmak, istatistiki bilgi toplamak ve değerlendirmek, e) Sanayi mamullerinin ihracatının arttırılması için gerekli çalışmalar yapmak ve bu konuda sanayiciye yardımcı olmak, f) Diğer ülkelerde sınai ve teknik konularda gerekli işbirliğini temin için ilgili kuruluşlarla yapılacak çalışmalara iştirak etmek, g) İlk madde indirimi,istihsal vergisi muafiyeti,amortisman,ve gümrük nispet ve hadlerindeki gerekli değişiklikler hakkında görüş vermek, h) Milli Savunma Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayarak, savunma sanayi alanındaki yatırımları takip etmek. Diğer taraftan 3143 sayılı Bakanlığın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kuruluş Kanununda belirlenen Genel Müdürlüğün görevlerine ek olarak Gümrük Birliği ve AB üyelik sürecinde önemli görevler yüklenmiştir. 9

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. SANAYÝ VE TÝCARET BAKANLIÐI STRATEJÝK PLANI

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. SANAYÝ VE TÝCARET BAKANLIÐI STRATEJÝK PLANI T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. SANAYÝ VE TÝCARET BAKANLIÐI 2010-2014 STRATEJİK STRATEJÝK PLANI PLANI Strateji Geliştirme Başkanlığı Ankara 2009 EFENDİLER! Tarihimizi dolduran bunca muvaffakiyetler,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER 3 MİSYON VE VİZYON... 4 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 Tarihçe... 6 Fiziksel

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2007 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İ Ç İ N D E K İ L E R Bakan Sunuşu 4 Üst Yönetici Sunuşu 5 I- GENEL BİLGİLER 6 A- ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ

Detaylı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2010 İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2011 1 2 3 BAKAN SUNUŞU XXI. yüzyılda her alanda, verimlilik, etkinlik

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2010 1 2 BAKAN SUNUŞU Yaşanan yüksek ekonomik gelişme ve artan refah seviyesinin sonucu olarak ülkemizde enerji sektörünün her alanında

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMMUZ 2014 BAKAN SUNUŞU Günümüzde Enerji üretimi ve tüketiminde küresel ekonomik ve jeostratejik dengelerin yeniden tanımlanmasına

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İzmir İktisat Kongresini Açış Konuşmasından (17 Şubat - 04 Mart 1923)

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İzmir İktisat Kongresini Açış Konuşmasından (17 Şubat - 04 Mart 1923) I EFENDİLER! Tarihimizi dolduran bunca muvaffakiyetler, zaferler veyahut mağlubiyetler yıkılış ve felaketler bunların kaffesi vukua geldikleri devirlerdeki ekonomik durumumuzla münasebatdar ve alakadardır.

Detaylı

TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 Yılı Performans Programı

TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 Yılı Performans Programı TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 Yılı Performans Programı Ocak 2010 İÇİNDEKİLER BAKANIN MESAJI...2 GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU...4 I - GENEL BİLGİLER...6 A- Yetki Görev ve Sorumluluklar...6 B. Teşkilat

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ...

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... Sayfa 1 / 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... 3 1 GENEL BİLGİLER... 4 1.1 Misyon ve Vizyon... 4 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 1.3 Ajansa İlişkin Bilgiler... 6 1.3.1 Fiziksel Yapı... 6 1.3.2

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı , BAKAN SUNUŞU Türk sporuna evrensel kuralların hakim olmaya başlamasıyla, dünya çapında başarılar da peş peşe gelmeye başlamıştır. 2003 yılından itibaren gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerinde yapılan

Detaylı

2011 Yılı Faaliyet Raporu* Strateji Geliştirme Bakanlığı Mayıs 2012. * ETKB merkez teşkilatı birimlerinin faaliyetlerini içermektedir.

2011 Yılı Faaliyet Raporu* Strateji Geliştirme Bakanlığı Mayıs 2012. * ETKB merkez teşkilatı birimlerinin faaliyetlerini içermektedir. 2011 Yılı Faaliyet Raporu* Strateji Geliştirme Bakanlığı Mayıs 2012 * ETKB merkez teşkilatı birimlerinin faaliyetlerini içermektedir. 02 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 03 Yerli ve yenilenebilir enerji

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Dünyamızın yaşamakta olduğu değişim dinamikleri içinde, Bakanlığımızın şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, demokratik, verimli, hızlı, güvenli, yüksek teknolojiye dayanan

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE VE TARİH YÜKSEK KURUMU KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU 10 2010 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 358 Ankara 2010 2010 YILI FAALİYET RAPORU ...BU ULUSA VE ÜLKEYE HİZMET GÖREVİ BİTMEYECEKTİR. yılında tüm dünyaya yayılarak 2009 yılında zirve yapan 2008 son ekonomik

Detaylı

ADAY MEMURLAR HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI

ADAY MEMURLAR HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI 2015 ADAY MEMURLAR HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sayfa-1 Hazırlayıcı Eğitim Ders Notları Sayfa-2 İçindekiler 1. BAKANLIĞIN TANITIMI... 7 1.1 BAKANLIĞIN KISA TARİHÇESİ... 7

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır.

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 1 2 Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 3 4 İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler... 14 1.1 Yetki, Görev ve Sorumluklar... 14 1.2 İç Çevre Analizi... 16 1.2.1

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı