Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2006 yılı Faaliyet Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2006 yılı Faaliyet Raporu"

Transkript

1 I

2 BAKAN SUNUŞU Bakanlığımız, sanayiden ticarete, tarımdan sosyal alanlara kadar çok geniş bir yelpazede görev yapmaktadır. Cumhuriyetimizin 59 uncu Hükümeti olarak 14 Mart 2003 tarihinde göreve başlayıp dördüncü yılını dolduran Hükümetimiz, bir yandan makro ekonomik dengeleri sağlamaya çalışırken Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız da bu alandaki diğer acil sorunlara çözüm arayışını sürdürmüştür. Türkiye nin genel durumuna bakıldığında üstlendiği görevlerin yaşadığı kriz dönemleri boyunca kaderlerine terk edilen önemli sektörlerin birikmiş problemlerini çözebilmek için kısa bir zaman içinde birçok adımların atıldığı ve hedeflerine ulaşıldığı da bir gerçektir. Küreselleşmenin de etkisiyle dünyanın yeniden yapılanmaya başladığı bu süreçte, siyasi ve ideolojik denge unsurları yerine öncelikle ve özellikle ekonomik - teknolojik ve bölgesel güç endeksli yeni oluşumlarla birlikte ekonomik sınırlar ve ticari engeller ortadan kalkarak rekabet ortamı ön plana çıkmıştır. Dünya ülkelerine bakıldığında, birtakım bürokratik engellerin elimine edilerek ekonomik gelişmenin özel sektör eliyle sağlanması bir realitedir. Ülkemizde reel sektörün önündeki birtakım engellerin kaldırılarak uygulamış olduğumuz politikalar neticesinde gerek ekonomimiz ve gerekse sanayimiz özel sektör liderliğinde son 4 I

3 yılda büyük bir atılım gerçekleştirerek dünya sıralamasında gerçek yerini alma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bu itibarla Bakanlığımız Ülke kalkınması ve dünya pazarlarında rekabeti ön plana çıkarabilmek için bölgesel kalkınma hedefleri doğrultusunda geri kalmış bölgelerin kalkınmasına öncelik vererek, teşvik kapsamında sanayi yatırımlarını bu bölgelerimize çekerek Bakanlığımız kredi desteğinde yapılan Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerinin altyapı ve üst yapı çalışmalarına ağırlık vermiştir. Sanayi sektöründe rekabet gücümüzün artırılabilmesini teminen AR-GE yatırımlarına hız verilmiş, bu alanda önemli bir altyapı hizmeti sağlayan Teknoloji Geliştirme Bölgesi sayısının 23 e çıkarılması sağlanmıştır. Bilindiği üzere imalat sanayimizdeki işletme sayısının tamamına yakını KOBİ lerden oluşmakta, istihdamın büyük bir bölümü ve ihracatımızın bir kısmı KOBİ lerden sağlanmaktadır. Bu nedenle KOBİ lerin desteklenmesi Hükümet olarak üstünde hassasiyetle durduğumuz konulardan biridir. Bu hassasiyetin bir gereği olarak KOSGEB destek mekanizması gözden geçirilmiş ve yeni bir KOSGEB Destekleri Yönetmeliği çıkarılmıştır. Türkiye de baştan beri şirket kurmak isteyen girişimciler bir yığın bürokratik işlemlerle mücadele etmekteyken, bu eziyete son verilerek girişimcilerimize kolaylık sağlanmıştır. Yaptığımız yeni yasal düzenlemelerle şirket kurmak için sadece birkaç saat ayrılması ve toplam 3 işlem gerçekleştirilmesi yeterli olmaktadır. Ayrıca, sektörün önünü tıkayan bürokratik engelleri kaldırmak ve girişimcimizi teşvik edecek bir işlem hızına ulaşabilmek için çalışmalarımız devam etmektedir. Tüketicilerimizi dünyanın en gelişmiş tüketim standartlarına kavuşturan teknik ve yasal düzenlemeler de yine bu dönemde gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda civarında ailemizin kredi kartı mağduriyetlerine son verilmiştir. Göreve geldiğimizde büyük bir icra-haciz baskısı altında olan ve bir kısmı da maalesef işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnaf ve sanatkarlarımızın kredi borçları makul ölçülerde yeniden yapılandırılarak nefes almaları sağlanmıştır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olarak faaliyetlerimizin daha etkin bir biçimde sürdürülmesi kararlılığı içinde çalışmalarımızın devam edeceğini bir defa daha ifade etmek isterim. Kamu Yönetimi ve diğer kuruluşların bilgilendirilmesi ile Bakanlık personelinin gelecekteki performansa dayalı çalışmalarında verimli olmasına ışık tutacağını düşündüğüm 2006 Yılı Faaliyet Raporunun hayırlı olmasını diliyorum. Ali COŞKUN Sanayi ve Ticaret Bakanı II

4 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısını takip eden süreçte yaşanan teknolojik, ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmeler bütün dünyayı tarihte görülmemiş bir değişim ve gelişim içine sürüklemiş, bu süreçte kamusal alanda birçok ülkede hukuki, yapısal ve yönetim bozukluklarından kaynaklanan sorunlarla yüz yüze gelinmiştir. Bu sorunların elimine edilebilmesi için misyon ve vizyon oluşturmak, stratejik amaç ve hedeflerin tespiti, performansların önceden belirlenmiş göstergeler doğrultusunda ölçümlemek ve bu süreçte izlemeler ve değerlendirmelerin yapılması amacıyla ülkemizde de Stratejik Plan yapma dönemine geçilmeye başlanmıştır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. maddesinde Kamu İdarelerinin Stratejik Planlama ve Performans Programları uyarınca yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans göstergelerine göre, hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayacak ve idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde faaliyet raporu hazırlamaları hükme bağlanmıştır. 17 Mart 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkında Yönetmelik gereği; Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile mahalli idarelerin faaliyet raporlarının hazırlanması ilgili idarelere verilmiş, kamuoyuna da açıklanması istenilmiştir. Bu amaçla hazırlanan Bakanlığımız muzun gerek Bakanlığımız ve gerekse Kamu Yönetimi çalışanlarına katkı sağlayacağı düşüncesiyle hayırlı olmasını dilerim. Doç.Dr.Adem ŞAHİN Müsteşar III

5 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 1 A- Misyon ve Vizyon... 1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 C- Bakanlığa İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D- DİĞER HUSUSLAR II AMAÇ ve HEDEFLER A- Bakanlığın Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler C- Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe ve Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B-Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER IV

6 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 17 Mart 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkında Yönetmelik in 19 uncu maddesi 3 üncü fıkrasının atıfta bulunduğu Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi nde misyon ve vizyon konusunda; Kamu idareleri, idare faaliyet raporlarında stratejik planlarında belirlemiş oldukları misyon ve vizyonlarına bu başlık altında yer verirler. Stratejik plan hazırlamamış olan idareler misyon ve vizyon bildiriminde bulunmazlar. İfadesi yer almaktadır. Bakanlığımızın yıllarını kapsayacak olan ilk stratejik planının hazırlık çalışmaları devam etmekte olup, en geç 31 Ocak 2009 tarihinde tamamlanması hedeflenmiştir. Bu nedenle misyon ve vizyon konularına yer verilmemiştir. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Kuruluş ve Görevleri Hakkında tarihinde kabul edilip tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3143 sayılı kanunla yetkilendirilmiştir. Bu kanuna göre Bakanlığın görev ve sorumlukları aşağıda belirtilmiştir. a) Günün şartlarına ve teknolojinin gereklerine göre ülkenin sanayi politikasının belirlenmesine, sanayinin geliştirilmesine ve yönlendirilmesine ait tedbirlerin hazırlanmasına yardımcı olmak, kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve hedeflere uygun şekilde tespit, tanzim ve idare etmek, bu konularda ilgili kuruluşlar arasında gereken işbirliğini sağlayacak tedbirleri almak, b) Ülke şartlarına uygun teknolojinin sağlanması, geliştirilmesi ve dağılımı için yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temas kurmak ve gereği halinde işbirliği yapmak, sanayi işletmeleri arasında teknolojik entegrasyonu temin etmek için gereken tedbirleri tespit etmek ve uygulanmasını sağlamak, c) Tasarrufların sanayi yatırımlarına kanalize edilmesine yardımcı olmak, bölge ve illerin sanayileşme potansiyellerine ait araştırma, planlama ve proje çalışmalarını yapmak ve yaptırmak ve gerektiğinde tatbik etmek, d) Sanayi bölge ve sitelerinin kurulmasına izin vermek, bu kuruluşları desteklemek ve denetlemek, bu konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve gerekli mevzuatı hazırlamak, küçük sanayi ve el sanatları ile ilgili her türlü araştırma, geliştirme ve koordinasyon hizmetlerini yürütmek, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin kurulması ile ilgili bütün faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, e) Sanayi işletmelerine ait sicilleri tutmak, envanter yapmak, istatistiki bilgi toplamak ve değerlendirmek, f) Sanayi mamullerinin standartlarını hazırlamak veya hazırlatmak, normlarını temin veya tespit etmek ve kalite kontrolünü yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde sanayi mamullerinin fiyatlarını tespit etmek, 1

7 g) Sınai mamullerin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması ve pazarlanması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, h) Sanayi geliştirmek için kalite kontrolü merkez ve laboratuarlarını kurmak veya kurdurmak ve kurulmuş müesseselerle işbirliği yapmak, i) İç piyasadaki başlıca gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyat hareketlerini takip etmek ve iç piyasayı denetlemek, j) Şirketlerle ilgili hizmetleri yürütmek ve bunları denetlemek, k) (Değişik: KHK/ ) tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununda belirtilen ölçüler ve ayar hizmetleri kapsamına dahil bulunan hizmetleri yürütmek, l) Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı tarımsal amaçlı kooperatiflerle Tarım Kredi Kooperatifleri ve birlikleri hariç olmak üzere tarım satış kooperatifleri ve birlikleri ile genel hükümlere tabi kooperatiflerin ve birliklerin kuruluş, işleyiş ve denetimlerine ait işlem ve hizmetleri yürütmek, m) Devlet adına ürün alımı ile ilgili işleri ve bu faaliyetler için gerekli kredilerle ilgili hizmet ve işlemleri yürütmek, n) İhraç malları ve diğer bakanlıkların yetkileri dışındaki malların standardizasyonu ile ilgili çalışmaları yürütmek, o) (Yeniden Düzenleme: KHK/ ) Sağlıklı bir rekabet düzeninin oluşturulmasına yönelik politikaların belirlenmesi amacıyla inceleme, araştırma ve düzenlemelerde bulunmak, p) Ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları ve esnaf derneklerine ait hizmetleri ve bankacılık mevzuatı ile Bakanlığa verilen hizmetleri ilgili diğer bakanlıklarla işbirliği suretiyle yürütmek, r) (Ek: KHK/ ) Evrensel kabul görmüş tüketici haklarının sağlanması ve korunmasına yönelik hukuki ve idari tedbirleri almak, tüketicinin korunmasını sağlayıcı inceleme, araştırma ve düzenlemelerde bulunmak, s) Çeşitli mevzuatla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak. C- Bakanlığa İlişkin Bilgiler 2 Mayıs1920 tarihli ve 3 sayılı Kanunla kurulan "Büyük Millet Meclisi İcra Vekilleri Heyeti"nde yer alan "İktisat Vekaleti"; ticaret, sanayi, ziraat, orman ve maden işlerini tedvir etmekte idi. İktisat Vekaleti 5 Mart 1924 tarihli ve 432 sayılı Kanunla kaldırılmış; ziraat, orman ve veteriner işleri bu Kanunla kurulan Ziraat Vekaletine, diğer işler ise Ticaret Vekaletine bağlanmıştır. 16 Ocak 1928 tarihli ve 1200 sayılı Kanunla Ticaret ve Ziraat Vekaletleri kaldırılmış olup, "İktisat Vekaleti" adı altında tekrar birleştirilmiştir. Daha sonra, 29 Kasım 1931 tarihli ve 1910 sayılı Kanunla Ziraat Vekaleti yeniden kurularak İktisat Vekaleti'nden ayrılmıştır. 27 Mayıs 1934 tarihli ve 2450 sayılı Kanunla İktisat Vekaletinin görevleri yeniden düzenlenmiş ve Vekaletin görevleri kara ticareti, sanayi ve maden işleri şeklinde yeniden teşkilatlanarak, Vekalet bünyesinde "Deniz Müsteşarlığı" kurulmuştur. İktisat Vekaleti'ne ait görevlerin bir kısmı ise, 27 Mayıs 1939 tarihli ve sayılı Kanunlarla kurulan Münakalat ve Ticaret Vekaletlerine devredilmiştir. İktisat Vekaleti bünyesindeki "İş Dairesi" ise, 22 Mayıs 1945 tarihli 4763 sayılı Kanunla kurulan "Çalışma Vekaleti" ne devredilmiştir. 16 Ocak 1949 tarihinde kurulan Hükümetle, Ticaret ve İktisat Vekaletleri "Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı" adı altında 2

8 birleştirilmiştir. Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına ait bir kısım görevler, 11 Şubat 1950 tarihli ve 5528 sayılı Kanunla kurulan "İşletmeler Bakanlığına devredilmiştir. 22 Mayıs 1957 tarih ve 6973 sayılı Kanunla "Sanayi Bakanlığı" kurulmuş, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı'nın sanayiye ait görevleri bu Bakanlığa devredilmiş ve Bakanlığın adı tekrar "Ticaret Bakanlığı olmuştur. 26 Mart 1971 tarihinde kurulan Hükümetle Ticaret Bakanlığı ikiye ayrılarak Dış Ticaret kısmı yeni kurulan "Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı na devredilmiş ve diğer bölümler ise "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı" adı altında birleştirilmiştir. Bu yapılanmadan sonra, 11 Aralık 1971 tarihinde Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kaldırılarak yerine "Sanayi ve Teknoloji" ile "Ticaret Bakanlıkları kurulmuştur. 13 Aralık 1983 tarihinde kurulan Hükümette Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kaldırılmış ve Ticaret Bakanlığı'nın Dış Ticaret kısmı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına, diğer bölümleri de yeni kurulan Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlanmıştır. Bakanlık, yukarıda da belirtildiği gibi değişik tarihlerde 12 defa isim değiştirdikten sonra, 8 Ocak 1985 tarih ve 3143 sayılı Kanun ile yeniden oluşturularak bu günkü görev ve yetkileri tespit edilerek kanunun kendisine vermiş olduğu görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. 1- Fiziksel Yapı Bakanlık merkez ve bir adet ek bina olmak üzere toplam m² alanda hizmet vermektedir. - Ana bina (Eskişehir Yolu) : m² - Ek bina (Tandoğan) : m² Bakanlığa ait binalar ve bu binalarda görev yapan birimler aşağıdaki gibidir : Ana binada: Bakanlık Makamı, Müsteşarlık Makamı, Müsteşar Yardımcıları Makamı, Özel Kalem Müdürlüğü, Bakanlık Müşavirleri, Sanayi Genel Müdürlüğü, KSS Genel Müdürlüğü, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Koordinasyonu Genel Müdürlüğü, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Savunma Sekreterliği, Enformasyon Müşavirliği, Personel Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü. Ek Binada: Teftiş Kurulu Başkanlığı, Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı Bulunmaktadır. Sosyal Tesis : Bakanlık hizmet binası kampüsünde yer almakta olup, 869 m 2 alanda Makam çalışma ofisi ve kütüphane bulunmakta ayrıca sağlık, misafirhane, restoran, kafeterya ve kuaför hizmetleri verilmektedir. 3

9 Lojmanlar : Bakanlık mensuplarının kullanımında olan ve Bakanlığa ait 92, Milli Emlak a ait 28 adet olmak üzere toplam 130 adet lojman bulunmaktadır. Taşıt Araçları : Bakanlık merkez teşkilatında ve Ek binada kullanılmak üzere 25 adet binek, 11 adet minibüs, panelvan, kamyonet,1 adet ambülans olmak üzere 37 adet, taşra teşkilatında ise 95 adet binek, 78 adet minibüs, panelvan, kamyonet olmak üzere 173 adet taşıt aracı mevcut olup, toplam taşıt aracı ise 210 adettir. Bakanlığın ülke genelinde vermiş olduğu ölçü ve ayar hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılan araç sayısı yetersiz bulunmaktadır. Telefon Sistemi : Bakanlık merkez teşkilatında toplam 860 dahili, 84 harici hat kapasiteli 2 adet telefon santralı bulunmaktadır. Santraller haricinde toplam 215 adet harici hat bağlantısı ve 1 adet PRI Port ISDN telefon hattı sistemi bağlantısı mevcut bulunmaktadır. Büro Araç ve Gereçleri : Bakanlık merkez teşkilatında 39 adet fotokopi makinesi 41 adet faks makinesi, 12 adet projeksiyon cihazı, 2 faks-tarayıcı-fotokopi makinesi bulunmakta olup taşra teşkilatında 178 adet fotokopi makinesi, 91 adet faks makinesi, 15 adet projeksiyon cihazı, 7 adet slayt makinesi, 168 adet faks-tarayıcıfotokopi makineleri mevcut bulunmaktadır. 2- Örgüt Yapısı Bakanlık; Merkez ve Taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelmektedir. Bakan : Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir.bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel ve milli güvenlik siyasetine, kalkınma planları ile yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ile koordinasyonu sağlamakla görevli olup Başbakan a karşı sorumludur. Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. Müsteşar : Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini, Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarının kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur. Müsteşar Yardımcıları : Bakanlıkta ana hizmet kuruluşları ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonundan sorumlu olup Müsteşara yardımcı olmak üzere görevlidir. Diğer Yöneticiler: Bakanlıktaki ana hizmet birimleri ile danışma, denetim ve yardımcı birimlerin başında bulunan Genel Müdürler, Kurul Başkanları, Bağımsız Daire Başkanları, Birinci Hukuk Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Savunma Sekreteri, Özel Kalem 4

10 Müdürü, Enformasyon Müşaviri gibi birim yöneticileri; bağlı bulundukları Müsteşar Yardımcısına ya da doğrudan bağlı kalınmışlarsa Müsteşara veya Bakana karşı 3143 sayılı Kanunda ve diğer mevzuatta belirtilen görevlerinin yürütülmesinden ve emirleri altındaki personelin yönetiminden sorumludurlar sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunla Bakanlığa tevdi edilen görevler 10 ana hizmet, 6 danışma ve denetim, 5 yardımcı hizmet birimi ve 9 bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluş vasıtasıyla yerine getirilmektedir. Ana Hizmet Birimleri: - Sanayi Genel Müdürlüğü - Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü - Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü - İç Ticaret Genel Müdürlüğü - Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü - Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğü - Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü - Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü - Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü - Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı Danışma ve Denetim Birimleri - Teftiş Kurulu Başkanlığı - Strateji Geliştirme Başkanlığı - Hukuk Müşavirliği - Bakanlık Müşavirliği - Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Enformasyon Müşavirliği Yardımcı Hizmet Birimleri - Personel Dairesi Başkanlığı - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı - Bilgi İşlem ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı - Savunma Sekreterliği - Özel Kalem Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Bakanlık Merkezinden yürütülen bazı görevler, sanayicimizin zaman ve emek kaybını önlemek, masraflarını asgariye indirmek ve işlerinin takibini kolaylaştırmak amacıyla 81 Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğümüze devredilmiştir. Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar - Küçük Ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) - Türk Patent Enstitüsü (TPE) - Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. - Sümer Halı A.Ş. - Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 5

11 - Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) - Rekabet Kurumu - Şeker Kurumu Bakanlığın örgüt şeması, verilen görevlerin en uygun şekilde yerine getirilmesi bakımından yeterli bulunmaktadır tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun la Kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurul Başkanlıkları kaldırılmış olup, Strateji Geliştirme Başkanlıkları kurulmuştur. Dolayısı ile 2006 yılında örgüt yapısından APK Kurul Başkanlığı çıkartılarak Strateji Geliştirme Başkanlığı yer almıştır. Örgüt Şeması Ek-1 de sunulmuştur. 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bakanlık bilişim alt yapısında 25 adet sunucu (uygulama, e-posta, web ile internet, antivirus, veri tabanı, firewall, Uygulamaları Rapor, İnternet Filtreleme) network cihazları (omurga ve kat kenar anahtar swich), modemler, routerlar, Ankara, İstanbul, İzmir İl Müdürlükleri ve Tandoğan Ek Binası için kiralanmış hatlar (Frame Relay), kesintisiz güç kaynakları ve jeneratör sistemleri mevcuttur. Kalan 78 il müdürlüğünde, kiralık hatlar veya frame relay ile bu hizmeti sağlayan servis sağlayıcı firmanın tam yedekli omurgası üzerinden MPLS-VPN (Multiprotocol Label Switching- Virtual Private Network) çalıştırılarak noktadan noktaya özel sanal ağlar (VPN) ile illerdeki VPN-1 Edge cihazı ve Merkezdeki firewall arasında kurulan 128 bit AES şifreli tüneller vasıtasıyla ulaşılmaktadır. Bakanlıkta yerel alan ağı yedekli omurga switch e F/O kablolarla merkez binada her katta bulunan kabinlerdeki ve Tandoğan ek binasındaki sistem odasındaki L3 seviyesindeki switchlerle kullanıcılara CAT5e ve CAT6 UTP kablolama ile toplam hatlık bir yerel alan ağı kurulmuş bulunmaktadır. Network üzerinden tüm kullanıcılara hizmet verilmektedir. Ayrıca il müdürlüklerimizin bilişim alt yapılarının oluşturulması yönünde İstanbul, Ankara, İzmir il Müdürlükleri ile 78 İl Müdürlüğünde kabin, switch, pacth panel ve CAT6 UTP kablo kullanılarak toplam 803 uçluk network hattı tesis edilmiş ve il müdürlüklerinin hizmetine sunulmuştur.katlar arası bağlantılarımız ve sunucular network ağına 1000 Mbps ile, kullanıcılarımız ise 100 Mbps erişim hızları ile sisteme bağlanmaktadır. Bakanlıkta servis sağlayıcı üzerinden kablosuz Ethernet teknolojisi kullanılan 12 MB hatla tüm kullanıcılarımıza internet erişimi ve mail alışverişi imkanı sağlamaktadır. Ayrıca 128 kb lik karasal hattımız da yedek hat olarak çalışmaktadır. Merkez, Tandoğan, İzmir, İstanbul ve Ankara İl Müdürlüklerinde çalışan personelimize internet erişimi ve mail alışverişi sağlanmaktadır. Bakanlıkta hizmetlerinin bilgisayar ortamında yürütülmesi ve kurumlar arası bilgi alışverişin sağlanmasının alt yapısının oluşturulmasına yönelik uygulama yazılım programlarımız Sanayi.Net adı altında toplanan ve Bakanlığın iş süreçlerinin gerçekleştirildiği tek veri tabanına sahip entegre bir platformdur. 6

12 Kurum içinde uygulamalarda kullanıcılar, kendilerine verilen şifre ve kullanıcı adları ile sisteme bağlandıklarında sadece yetkili oldukları noktalara erişebilmekte ve her modül kullanıcı yetki ve sorumluluk alanlarına göre kişiselleştirilebilmektedir. Sanayi.Net i oluşturan bilgi sistemleri; ihtiyaç duyulan bilgilerin ortak kullandırılması esasına göre tasarlanmış ve bilgi tekrarlanmadan ortak kullanım sağlanarak bilgi sistemleri arasındaki entegrasyon güçlendirilmiştir. Tanımlanan yazılım alt yapısı, günümüz en yeni teknolojileri kullanılarak bütünleşik bir işletim sistemi platformu ve donanım üzerinde çalışmaktadır. Yedeklemeli (clustered) yapıda, bir çift data center işletim sistemi kullanan 64 bit veri tabanı sunucusu ile yük dengelemeli çalışan (load balancing) uygulama sunucusundan oluşmaktadır. Bakanlık birimlerinin ihtiyaçları modüler yapı sayesinde ek donanım ihtiyacı doğurmadan aynı donanım üzerinde çalıştırılabilmektedir. Tek noktadan güvenlik sistemleri yönlendirilebilmektedir. Bu yapı projelerin gerçekleştirim ve bakım maliyetlerini azaltmaktadır yılı 2. çeyreğinde Personel Bilgi Sistemi, İdari İşler Bilgi Sistemi ve Evrak Bilgi Sistemi ile Sanayi.Net uygulamaları başlamıştır. Sanayi.Net in büyüyen yapısı ile bugün 25 adet veri tabanı, 839 adet rapor, 2439 adet iş prosedürü, 12 GB hacimde milyonlarca kayıt mevcuttur. Bu bilgileri kayıtlı kullanıcı olarak (yerel alan ağı ve internet sayfamızdan kullanım için yetki alan) kişi kullanmaktadır. Mevcut haliyle gerekli resmi protokollerin yapılması ile diğer kurum ve kuruluşlarla elektronik ortamda on-line veri alış verişi yapabilecek durumdadır. Sanayi.NET in çekirdeğini Personel Bilgi Sistemi, Evrak Bilgi Sistemi ve Şirket Bilgi Sistemi oluşturmakta olup, diğer bilgi sistemleri de aşağıda yer almaktadır. a) Özel Kalem Bilgi Sistemi (Evrak, Sn.Bakanın randevu defteri) b) Basın ve Halkla İlişkiler Bilgi Sistemi (Evrak, Web sayfasında Bakanlığı ilgilendiren duyurular, Bilgi Edinme formlarının incelenmesi) c) Karar Destek ve Üst Yönetim Bilgi Sistemi, (Üst yönetimin karar verme süreçleri değişime uğramış ve kısalmıştır) d) Personel Bilgi Sistemi (Bakanlığın merkez ve taşradaki tüm personeline ait Özlük, Maaş, Bütçe, Terfi, Kadro bilgileri, Bağlı Kuruluşlar, Eğitim, Gizli Sicil ve iş akışları) e) Genel Evrak Bilgi Sistemi (Genel evrak ve Bakanlığın tüm birimlerine ait tüm evrakların akış işlemleri) f) İdari ve Mali İşler Bilgi Sistemi (Ayniyat, Tabldot, Bütçe), g) Şirket Bilgi Sistemi (TSM ler tarafından Bakanlığın web sayfasından yapılan müracaatların bir tüzel kişi olması halinde genel bilgilerinin bu sisteme alınarak iş akışına devam edilmesi) h) Kooperatif Bilgi Sistemi, (Kooperatifin tüm bilgileri ve Tarım satış Kooperatiflerine ait ithalat, ihracat bilgileri, Denetim elemanlarının denetim kayıtları vb.) 7

13 i) Küçük Sanayi Siteleri ve Organize Sanayi Bölgeleri Bilgi Sistemi (KSS, OSB ve EB lerine ait yer seçimi, ihale, hak ediş, alt yapı, üst yapı, plan program, mali ödeme bilgiler, genel kurullar, fuar ve sergiler) j) Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Bilgi Sistemi (Garanti Belgesi, Muafiyet Belgesi, Satış Sonrası Yeterlilik Belgesi, Vize İşlemleri, Kapıdan Satış İzin Belgesi, Kampanyalı Satış Yetki Belgesi, Tüketici Şikayetleri, Reklam Şikayetleri işlemleri), k) Hukuk Müşavirliği Bilgi Sistemi, (Bakanlık hukuksal işlemlerin bilgisayar ortamında yapılması) l) Teftiş Kurulu Bilgi Sistemi (Teftiş kurulunun denetim bilgileri, Müfettiş hak edişleri, dosya-rapor bilgileri) m) Sanayi Sicil Bilgi Sistemi (Şirket Veri tabanı ile entegre çalışan, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi kapsamında değerlendirilen sanayi işletmeleri sanayi siciline kayıt edilmekte, Üretim yapan firmalar için Sanayi Sicil Belgesi elektronik ortamda hazırlanarak, veri tabanından üretilen raporlar ilgili kuruluşlara verilmektedir. Firmaların üretim, kapasite, yıllık işletme cetveli, personel bilgileri) n) Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi (Türkiye deki kurulan tüm esnaf ve sanatkarlar oda, birlik, federasyon ve konfederasyona üye bilgilerinin, esnaf sicil bilgilerini kapsamaktadır.) o) Kütüphane Bilgi Sitemi, (Bakanlık kütüphane hizmetlerini kapsamakta) p) Bilgi İşlem Merkezi Bilgi Sistemi, (Başkanlık hizmetlerinin bilgisayar ortamında yapılması) q) Yardım Masası Bilgi Sistemi, (İntranette bulunan kullanıcıların yardım, düzeltme isteği, dilek ve şikayetleri) r) İller Bilgi Sistemi, (Bakanlık Merkezde kullanılan bilgi sistemlerinin İl Müdürlüklerimize göre özelleştirilmiş bilgi sistemleridir.) s) Sanayi Ürünleri Kaynak Kataloğu (Olağanüstü hallerde ülke düzeyinde üretimi yapılan ürünlere ait firma, ürün ve üretim kapasite bilgilerinin Sanayi Sicil Bilgi Sisteminden üretilmesinin sağlanması.) t) Bakanlıkta oluşturulan Sanayi.NET projesinin dışarıya yansıyan bölümü adlı Bakanlık internet sayfamızdır. Vatandaştan sanayiciye, tüccardan küçük esnafa kadar hizmet vermekle yükümlü olduğumuz her noktada kaliteli hizmet sunabilmek için Sanayi Portalı (www.sanayi.gov.tr) hizmete sunulmuştur. Bakanlık e-devlet vizyonunun, halkın, şirketlerin ve esnafların buluştuğu merkezi bir yapıdır. Bu noktada verilen hizmetler ise şunlardır; Bakanlık Evrak Takibi, Garanti Belgesi, Vize İşlemleri, Muafiyet İşlemleri, Kapıdan Satış İzin Belgesi, Kampanyalı Satış Yetki Belgesi, Tüketici Şikayetleri, Ticaret Sicil Memurluklarınca on-line şirket bilgilerinin aktarımı, Reklam Şikayetleri, Sanayi Envanteri, E-esnaf, Bakanlık Kütüphanesi, yetkilendirme hizmetleri. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Teknolojik Alt Yapısına ilişkin Tablo 1, Ek 2 de sunulmuştur 4- İnsan Kaynakları STB personeli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olup, yine aynı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel çalıştırabilme imkanı verilmiştir. 8

14 Bakanlık Merkez Teşkilatında 1514, Taşra Teşkilatında ise 1693 olmak üzere toplam 3207 personel istihdam edilmektedir yılları ve arası Merkez ve Taşra Teşkilatı olarak hizmet gruplarına göre düzenlenmiş olan Tablo 2, Ek 3 de sunulmaktadır. Tablodan anlaşılacağı üzere 2000 yılında istihdam edilen personel sayısı 2567 iken 2006 yılında 3207 ye ulaşmıştır. Bu sayı yaklaşık % 25 lik personel artışına tekabül etmektedir. Bu dönemdeki artış özellikle 4046 sayılı kanun kapsamında özelleştirilen kuruluşlardan Bakanlığa Devlet Personel Başkanlığınca atanan personelden kaynaklanmaktadır. Bakanlıkça yürütülen piyasa gözetim ve denetim işlerinde özellikle nitelikli teknik personel ihtiyacı ortaya çıkmış olup önümüzdeki dönemlerde tecrübeli ve nitelikli teknik personel temin yoluna gidilecektir. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında bulunan kadro unvan ve sayıları gösterir tablo 3, Ek 4 de takdim edilmektedir. 5- Sunulan Hizmetler Bakanlılığın mevzuattan kaynaklanan hizmetleri birimler bazında aşağıda gösterilmiştir. Sanayi Genel Müdürlüğü a) Plan ve programlar çerçevesinde, yıllık ithalat ve ihracat rejimlerinin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak üzere ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, b) Mevcut sanayinin problemlerini takip etmek ve milli ekonomimize sağlayacağı faydaların en üst seviyede tutulabilmesi için çözüm yolları aramak, c) Tespit edilen sanayi politikası doğrultusunda yurt içinde imal edilen ürünlerin, dış ürünlerle rekabet edebilecek, uygun fiyat ve kalite seviyesine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, sanayi müesseselerinin üretimlerinin devamı ve artışı için ihtiyaç duyulacak yatırım malı, ham madde, işletme malzemesi,ve yedek parçaları yurt içi kaynaklardan veya ithal yolu ile temin etme hususunda karar vermek, işletmeleri gelişen teknolojik şartlara uygun şekilde üretimde bulunmaya yönlendirmek, bunun için sanayiciye yardımcı olmak ve üretilen malların bu yönde kontrolünü yaparak tüketiciye intikalini sağlamak, d) Sanayi işletmelerine ait sicilleri tutmak, envanterlerini yapmak, istatistiki bilgi toplamak ve değerlendirmek, e) Sanayi mamullerinin ihracatının arttırılması için gerekli çalışmalar yapmak ve bu konuda sanayiciye yardımcı olmak, f) Diğer ülkelerde sınai ve teknik konularda gerekli işbirliğini temin için ilgili kuruluşlarla yapılacak çalışmalara iştirak etmek, g) İlk madde indirimi,istihsal vergisi muafiyeti,amortisman,ve gümrük nispet ve hadlerindeki gerekli değişiklikler hakkında görüş vermek, h) Milli Savunma Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayarak, savunma sanayi alanındaki yatırımları takip etmek. Diğer taraftan 3143 sayılı Bakanlığın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kuruluş Kanununda belirlenen Genel Müdürlüğün görevlerine ek olarak Gümrük Birliği ve AB üyelik sürecinde önemli görevler yüklenmiştir. 9

15 Bunlar : adet AB Teknik Mevzuatını hukuki uyumunu yapmak ve güncellenmesini takip etmek, - Uyumlaştırılan bu AB Teknik Mevzuatının AB üye ülkelerine paralel uygulanabilmesi için gerekli sistemleri kurmak ve işletmek. - Sanayi Ürünlerinin Piyasaya arzından önce uygunluk değerlendirilmesinin yapılmasını sağlamak üzere Onaylanmış Kuruluş atamak ve Dış Ticaret Müsteşarlığı aracılığı ile AB Komisyonuna bildirimini yapmak. - Ürünlerin piyasaya arzından sonra 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair (Çerçeve) Kanununa göre bunların güvenli olduğuna dair Piyasa Gözetim ve Denetimini yapmak. Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü a) Kalkınma planı ve yıllık programlarda Bakanlık ve ilgili kuruluşların sorumluluğuna verilen yatırım konularına ait sınai araştırmayı yaparak, yatırım projelerini tetkik etmek, değerlendirmek, b) Bölge ve illerin sanayi yerleşme alanlarına ve potansiyellerine ait araştırma, etüt ve planlama çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, c) Yatırımlara ait fizibilite etütlerini yapmak veya yaptırmak, d) Sanayi mamullerinin iç ve dış pazar araştırmalarını yapmak ve ilgili ünitelere bilgi vermek, e) Yurt içinde yapılan sınai mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinin yurt dışında da yapılmasını ve tanıtılmasını teminen gerekli çalışmaları yapmak, f) Sınai alandaki teknolojik gelişmeleri takip ve teşvik etmek amacıyla, ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının yükseköğretim kurumları ve vakıf üniversiteleri ile işbirliği yaparak teknolojik araştırma ve geliştirmeye aktif katılımını sağlayacak programlar yapmak, araştırma ve geliştirme projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünün patenti, yatırımı ve pazarlaması konusunda gerçek ve tüzel kişilere destek vermek ve bu programların uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile yönetmelikleri hazırlamak, g) Ülke şartlarına uygun teknolojilerin sanayi kuruluşlarına intikalini sağlamak, h) Sanayi işletmeleri arasında teknolojik entegrasyon sağlanması için gereken tedbirleri belirlemek ve uygun görülenleri uygulamak, i) Sanayi ile ilgili çevre meseleleri hakkında çalışmaları yapmak ve gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak, j) Sanayin gelişmesi konusunda, yatırım ve işletme kredilerinin sağlanması ve sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile resmi ve özel kuruluşlarla ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını denetlemek, işbirliği yapmak, k) Sınai yatırımların teşviki ile ilgili olarak, Bakanlık bütçesinden yapılacak harcamaları, Devlet Planlama Teşkilatı ve diğer ilgili merciler ile işbirliği yaparak, yönetmelik esasları dahilinde belirlemek ve dağıtmak. Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü a) Çeşitli illerde yapılan Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerini mevcut ise imar planlarına uygun olarak planlamak, Küçük Sanayi Sitelerinin altyapılarının tamamını, üstyapılarının ise %70 ine kadar olan kısmını kredi ile desteklemek, Organize Sanayi Bölgelerini kredilendirmek, inşaatlarını kontrol etmek ve denetlemek, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde plan hedeflerine paralel olarak gerekli mevzuat düzenlemeleri yapmak ve bütün bu 10

16 faaliyetleri koordine etmek, Küçük Sanayi Siteleri ile Organize Sanayi Bölgeleri yer seçiminin, Hazine ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait arazilerde yapılması halinde, arsa bedelinin, ilgili Bakanlık veya Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yapılacak protokol esaslarına göre ödenmesini sağlamak, b) Küçük sanayici, sanatkar ve imalatçı esnafa teşkilatlanma, finansman, eğitim, hammadde temini, iç ve dış fuarlar ile pazarlama gibi teknik ve ekonomik konularda ihtiyaç duyduğu hizmetleri vermek, plan hedefleri doğrultusunda varlıklarını korumaları ve geliştirmeleri için gerekli hukuki ve idari düzenlemeleri yapmak. c) tarihinde yayımlanan Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında bulunan illerde yer alan Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Bedelsiz Arsa Tahsisi işlemlerini, yürütmek üzere görevlidir. İç Ticaret Genel Müdürlüğü a) Anonim ve limitet şirketler ile yabancı uyruklu şirketlerin şube ve vekillerine ticaret sicili ve memurluklarına ilişkin işlemleri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuata göre yürütmek, b) Ticaret ve Sanayi, Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ilgili olarak mevzuatın Bakanlığa verdiği görevleri yapmak, c) Umumî Mağazacılık Mevzuatı gereğince Bakanlıkça yapılması gereken işlemleri yürütmek, d) Yaş sebze ve meyve toptancı hallerinin kuruluş ve işleyişlerine ilişkin düzenlemeleri yapmak,buraların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi imkanlarını araştırmak için bu konuda yerel yönetimlerle işbirliği yapmak, e) Ürün İhtisas Borsaları ve Lisanslı Depoculuk kanununa uyumlu çalışmalar yapmak. Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü a) Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı na bağlı Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerle Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri hariç olmak üzere, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile genel hükümlere tabi kooperatiflerin ve birliklerin kuruluş, işleyiş ve denetimlerine ait işlem ve hizmetleri yürütmek, b) Tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin devlet adına ürün satın alması, bu ürünlerin değerlendirilmesi faaliyetleri ile bu faaliyetler için gerekli kredilerle ile ilgili hizmet ve işlemleri yürütmek ve gerekli tedbirleri almak, c) Kooperatifçiliğin tanıtılması ve eğitimi çalışmalarını yapmak ve ilgili kuruluşlarla gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, d) Kooperatifler için örnek ana sözleşmeleri hazırlamak, sektöre yol gösterici nitelikte genelge veya tebliğleri çıkarmak gibi düzenleyici tasarruflarda bulunmak. Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğü a) Avrupa Birliği ile ilişkiler, b) Uluslararası kuruluşlarla ilişkiler c) İkili uluslararası ilişkiler d) Genel politika ve stratejiler, e) Prensipler ve talimatlar çerçevesindeki faaliyetlerin koordinasyonu, f) Bakanlık içi ve dışı ilgili kuruluşlarla yapılan yazışmalar, 11

17 g) Görüşme ve toplantıları yürütür, h) Avrupa Topluluğu ve uluslararası ilişkilerle ilgili konularda Bakanlığı temsil eder. Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü a) Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan ve Bakanlık ile ilgili konularda mecburi uygulamaya konulması uygun görülen standartları Bakan Onayı ile uygulamaya koymak, b) Standartları bulunmayan sanayi ürünleri için, standartları hazırlanıncaya kadar kalite denetimine esas olacak özellikleri tespit etmek veya ettirmek, c) Mevzuatın diğer Bakanlık ve makamlara bıraktığı konular hariç olmak üzere iç ticarete konu olan ürün ve mamullerin standartlaştırılmasını sağlamak, d) 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu nun 2 nci maddesinde yer alan ölçü ve ölçü aletlerinin muayenesi, ayarlanması ve damgalanmasını sağlamak, e) Ölçü ve ölçü aletlerinin marka kaydını yapmak, tip ve sistemlerini onaylamak, ulusal ölçü etalonlarının muhafazasını sağlamak ve kontrollerini yapmak veya yaptırmak, f) Ayar istasyonlarının teknik yönden yeterlik muayenelerini yapmak, yetki belgelerini düzenlemek, g) Laboratuarlar kurmak veya kurdurmak, h) Mesleki eğitim kursları düzenlemek, i) Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlık Makamından alınan onay doğrultusunda mecburi uygulamadaki Standartların Denetimini yapmak, j) 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde Genel Müdürlüğün sorumluluğunda bulunan ve yönetmelikler olarak uyumlaştırılmış bulunan AB Direktiflerinin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini adı geçen Bakanlık ile müştereken yürütmek, k) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında imzalanan protokol (EK-1) çerçevesinde Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamındaki ürünlerin müştereken piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürütmek, l) Bakanlık ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu arasında imzalanan protokol hükümleri çerçevesinde petrol ürünleri ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) denetimlerini yapmak. Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü a) Tüketicilerin tüketim maddeleri yönünden sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, kayıplarını giderici tedbirleri almak, gerekli düzenlemeleri yapmak, b) Tüketicilerin tüketim maddeleri yönünden çevresel tehlikelerden korunabilmesi amacıyla alınacak tedbirlerin belirlenmesinde, ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, c) Piyasaya sunulan mal hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi amacına yönelik olarak standart ve kalite denetimi yapmak, yaptırmak, kalite kontrol sistemleri kurmak, ilgili kurum ve kuruluşlara, standart tespitine ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak, fiyat hareketlerini izlemek, gerektiğinde ilan etmek, d) Tüketicileri aydınlatıcı ve eğitici tedbirleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve tüketicinin korunması konusundaki politikaların 12

18 oluşturulmasında bunların gönüllü örgütlenmeleri yoluyla temsil edilmelerini sağlamak, e) Mal ve hizmet piyasalarındaki faaliyetleri, özellikle fiyat hareketlerini izlemek, fiyatların serbest rekabet esaslarına göre oluşmasını önleyici hususların ortadan kaldırılmasına yönelik inceleme ve araştırmalar yapmak, f) Mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya ortadan kaldırıcı anlaşma, uygulama ve kararların yasaklanması ile piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarının önlenmesine yönelik tedbirleri almak, g) Tekelleşmeye yol açacak şekilde rekabeti önemli ölçüde azaltacak birleşme, devralma ve ele geçirmeleri önleyecek tedbirleri almak, h) Tüketicinin korunması ve sağlıklı bir rekabet ortamının oluşturulmasına ilişkin politikaların belirlenmesinde yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerekli koordinasyonu sağlamak, i) Tüketici sorunlarının çözümüne ve rekabetin düzenlenmesine ilişkin olarak diğer kanunlarla ve bakanlıkça verilen görevleri yapmak. Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü a) Esnaf ve sanatkar ve küçük işletmelerin örgütlenmesine ilişkin hukuki düzenlemeleri yapmak, b) Esnaf ve sanatkar ve küçük işletmelerin problemlerini takip etmek ve milli ekonomiye sağlayacak faydaların en üst seviyede tutulabilmesi için çözüm yolları aramak ve rehberlik etmek, c) Esnaf ve sanatkâr ve küçük işletmelerin kredi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sermaye piyasası ve kurumlarından yararlanmaları, finans, kurum ve kuruluşlarının kurulması için çalışmalar yapmak ve gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak, d) Esnaf ve sanatkâr ve küçük işletmelerin teknik ve ekonomik konulardaki sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, bu konularda ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak, e) Esnaf ve sanatkâr ve küçük işletmelerin rekabet güçlerinin, üretim ve hizmet teknolojilerinin geliştirilmesi suretiyle verimliliğin artırılabilmesi için gereken çalışmaları yapmak ve bu konuda ilgili kuruluşlar arasında işbirliğini temin etmek, f) Teknolojik yeniliklerden yararlanmak, üretimini artırmak, iç ve dış pazar imkânları sağlamak üzere, esnaf ve sanatkâr ve küçük işletmeler ile yanlarında çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmeleri için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak, bu konularda araştırma ve incelemelerde bulunmak ve yol gösterici tedbirler almak, g) 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu ile Bakanlığa verilen görevleri yürütmek, h) Esnaf ve sanatkârlar odaları ile bunların üst kuruluşlarına ilişkin koordinasyon amaçlı hizmetleri yürütmek, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığın görev, yetki ve sorumlulukları 3143 Sayılı Bakanlığın Kuruluş Kanunun 16. maddesinde yer alan hükümler ile Bakanlığa bağlı (KOSGEB. TÜRK PATENT), İlgili (T.ŞEKER, SÜMERHALI, MPM, TSE ve TÜRKAK) ve İlişkili (REKABET KURUMU, ŞEKER KURUMU) kuruluşlarının mevzuatında belirlenmiştir. 13

19 Bu yetki, görev ve sorumluluklar kısaca kuruluşların; Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Plan ve Program hükümlerine uygun olarak faaliyetlerinin yürütülmesini izlemek ve bunu teminen gerekli çalışmaları yapmak, Kuruluşların milletlerarası ilişkilerini düzenlemek, yönlendirmek, koordinasyonunu sağlamak. Teftiş Kurulu Başkanlığı a) Bakanlık teşkilatıyla, bağlı ve ilgili kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, b) Bakanlık amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak için gerekli önerileri hazırlamak ve Bakana sunmak, Kanun, Tüzük ve Yönetmelik tasarılarını inceleyip görüş bildirmek, Bakanlıkta hazırlanacak tasarıların çalışmalarına katılmak, c) Denetimi Bakanlığa ait yerli ve yabancı tüm anonim, komandit, limitet ortaklıklarla kooperatifleri, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve teknoloji bölgeleri ve küçük sanayi sitelerini, ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsalarıyla esnaf ve sanatkar odaları ve bunların üst kuruluşlarını denetlemek, d) Mevzuatla verilen görevleri yapmak. Strateji Geliştirme Başkanlığı a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak. b) Bakanlığın görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. c) Bakanlığın yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. d) Bakanlığın görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. f) Bakanlıkta kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek. g) Bakanlığın stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. h) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. i) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. j) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. k) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. l) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek. m) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. n) Bakanlığın mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. o) Bakanlığın yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama 14

20 sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. p) Bakanlığın, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. q) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak r) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. s) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak. Bu görevlerden e şıkkında belirtilen yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetlerin, Bakanlık Makamının gün ve sayılı Olur u ile Bilgi İşlem ve Değerlendirme Başkanlığınca yürütülmesi öngörülmüştür. Hukuk Müşavirliği a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Bakanlığı temsil etmek, d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuat, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak, e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan, diğer bakanlıklardan veya Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek, f) Müşavirliğin görev kapsamına giren konularda; Bakanlık merkez teşkilatıyla Müşavirlik adına; taşra teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve yargı yerleriyle Bakanlık adına temas kurmak, yazışma yapmak, dış iletişimi bilgi ve görüşme yolu ile dokümanter etmek ve iç iletişime açmak. g) Müşavirliğin görevlerinin kanun, tüzük, yönetmelik ve yönerge hükümleri uyarınca gereği gibi yerine getirilmemesinden; yetkilerin yerinde, zamanında ve gereğince kullanılmamasından Bakanlık Makamına karşı doğrudan ve ilk dereceden sorumludur. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun üçüncü bölümünde danışma ve denetim birimleri arasında yer alan Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin kuruluş amacı basın ve halkla münasebetlerle ilgili faaliyetleri planlama ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir şeklinde belirlenmiştir. Personel Dairesi Başkanlığı a) Bakanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak; personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak, 15

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi : Genel Sekreterlik 1 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 112 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Memet ATASEVER Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 1971 yılında Erzurum da doğdu. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI Bakan Bakan Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcıları (4) Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Hizmet Birimleri Taşra Teşkilatı Bağlı

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 )

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ve

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ (23.07.2010 Tarih ve B.12.0.TDG.0.16.03.778.99/57 Sayılı Bakanlık Makamı Oluru) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 (28.09.2002 tarih ve 24890 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları Birim Birimin Temel Görevi Görev, Yetki ve Sorumlulukları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1. İŞLETME MÜDÜRÜ KURUM BİLGİLERİ Üst Birim Birim Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Astları Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İşletme

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Düzce Üniversitesi Rektörlük Binası Kat:1 10.06.2016 2 İÇİNDEKİLER A. Kurum Hakkında Bilgiler 3 İletişim Bilgileri 6 Tarihsel Gelişim

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 70 EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI NO KODU İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi YAYIN TARİHİ TAGEM.İKS.FRM.070 01.06.2012 71 72 73 Bütçe ve Mali

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 18681) BİRİNCİ KISIM Amaç, Görev, Teşkilat

(Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 18681) BİRİNCİ KISIM Amaç, Görev, Teşkilat 400 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 186 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Hendek Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm Page 1 of 5 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FİLM RADYO TELEVİZYONLA EĞİTİM BAŞKANLIĞI GÖREV VE TEŞKİLATLANMA YÖNERGESİ Tarih: 13 Ekim 1994 Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 21 Kasım 1994 - Sayı: 799 Sayı: APK.D.04-460/1552

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk Müşaviri V. 1 ÜNİVERSİTE

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.11.2012/195-1 MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Kamu Gözetimi Muhasebe

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI'NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HK. KANUN

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI'NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HK. KANUN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI'NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HK. KANUN Resmi Gazete Tarihi: 01.03.1985 Resmi Gazete Sayısı: 18681 (Bu Kanunun evveliyatını teşkil eden 13/12/1983 tarih ve 186 sayılı Kanun

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KAMU HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Ankara Sosyal

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı