TRABZON TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ: ĠMKANLAR, SORUNLAR. Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU* ABSTRACT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRABZON TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ: ĠMKANLAR, SORUNLAR. Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU* ABSTRACT"

Transkript

1 TRABZON TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ: ĠMKANLAR, SORUNLAR Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU* ABSTRACT Trabzon Technology Development Zone: Potentials, Problems Technology Development Zone Law no.4691, which was put into effect in 2001, has brought since then an integrated approach to Turkish R&D policy, inspiring working conditions, income and corporate tax exemptions up to 10 years. So far, 19 technology development zones are set up in Turkey, which provide the country with opportunities to bridge the gap between university-industry relations for creating and improving national R&D capacity. This paper aims at analyzing the new horizons that Technology Development Zone Law no.4691 brings to Turkish R&D policy and the present situation of Trabzon Technology Development Zone, its potentials and problems. Evidence suggests that the success of a technology development zone heavily depends on the relative importance of the industry sector in overall economy and its competitiveness and R&D requirements together with the R&D potential of universities of the country. Finally, the paper considers the question whether or not it is logical to set up technology development zones in underdeveloped regions such as TR90 Region. Key Words: Trabzon Technology Development Zone, Karadeniz Technical University, Supply of and Demand for R&D 1.GiriĢ: 4691 Sayılı Yasanın Özellikleri ve Getirdiği Ġmkanlar 2001 yılında çıkan 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Türkiye nin bilim politikası ve üniversite-sanayi ilişkilerinde yeni ufuklar açmıştır. Kanunun getirdiği yenilikler arasında özellikle dört tanesi son derece önemlidir ve üzerinde ayrıntılı olarak durmaya değer. Bunlardan birincisi, kanunun amacıyla ilgilidir. Kanunun amacı, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayiinin uluslar arası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği arttırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu nun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır. Kanun ülkenin AR-GE yaratma potansiyelini; üniversiteler başta olmak üzere ülkenin araştırma kurum ve kuruluşları, ülke ekonomisinin üretim sektörleri, ülke ekonomisinin dış rekabet gücü ve teknoloji transferine imkan veren yabancı sermaye girişi ile birlikte bütüncül bir kapsamda ele almaktadır. Kanunun bu bütüncül yaklaşımı benimsemesinde, dünya ekonomisinin içinde bulunduğu küreselleşme süreci ile Türkiye nin son çeyrek yüzyılda benimsediği dışa açık büyüme stratejisinin rolü olduğu muhakkaktır. * KTÜ İİBF İktisat Bölümü öğretim üyesi ve Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. İletişim adresi:

2 İkinci olarak üzerinde durulması gereken husus ise üniversite öğretim elemanlarının AR-GE faaliyetlerinde görev alma şartlarının esnekleştirilmesidir. Kanunun çıktığı güne kadar, herhangi bir üniversite öğretim elemanının özel sektörle işbirliği içinde yürüteceği bir AR-GE çalışması, Döner Sermaye Yasası kapsamında düzenlenmekte ve özel sektörün öğretim elemanına yapacağı ödemenin aslan payı kamuya gitmektedir. Bu husus üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi bakımından bir darboğaz doğurmaktaydı. Halbuki yasanın 7. maddesi...kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler.yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder... emeklilik hakları saklı kalır...ayrıca öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulu nun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler. Kanunun getirdiği esnek çalışma şartları, AR-GE potansiyeline sahip öğretim elemanları için gerçekten teşvik edici niteliktedir. Kanun koyucu, üniversitelerin AR-GE potansiyeli ile üretici sektörlerin işbirliğini son derece ciddiye almakta ve teşvik etmektedir. Üçüncü olarak, yasanın 7. maddesinde yer alan,...bu bölgelerde 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı AR-GE personeli çalıştırılabilir. hükmüyle sadece ülke vatandaşlarının çalışma koşulları esnekleştirilmekle kalınmamış fakat aynı zamanda teknoloji geliştirme bölgelerinde yabancı bilgi birikimi ve tecrübeden yararlanma yolları da açılmıştır. Nihayet yasanın 8. maddesi,...bölgede yer alan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, faaliyete geçirilmesinden itibaren beş yıl süre ile gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Bakanlar kurulu, seçilen, hedef alınan belirli teknolojik alanlar ve ürünler için on yıla kadar üreyi uzatabilir. demektedir. Böylece kanunun 7. maddesindeki esnek çalışma koşulları ile sağlanan teşvik, 8.maddenin getirdiği vergi teşvikleri ile pekiştirilmektedir sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nun getirdiği olumlu atmosfere dayanarak, bu bildirinin kaleme alındığı güne kadar Türkiye de 19 adet teknoloji geliştirme bölgesi kurulmuş bulunmaktadır. Bunlardan birisi de Karadeniz Teknik Üniversitesi nin girişimi ile kurulan Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi dir. Bu bildiride Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi nin mevcut durumu, taşıdığı potansiyel ve karşılaştığı sorunlar ele alınacaktır. 2.Karadeniz Teknik Üniversitesi nin Bölgesel Kalkınma YaklaĢımı Karadeniz Teknik Üniversitesi ni kuran 20 Mayıs 1950 tarih ve 6594 sayılı kanunun dibacesinde, üniversiteden eğitim-öğretim gibi geleneksel fonksiyonlar yanında, kurulmuş olduğu bölgenin ekonomik kalkınmasına öncülük etmesi de beklenmektedir. KTÜ nün kurulduğu, Çoruh (Arvin), Rize, Trabzon, Gümüşhane, Trabzon, Giresun ve Ordu illerini

3 kapsayan Doğu Karadeniz Bölgesi-Trabzon Alt Bölgesi, günümüzde Avrupa Birliği Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre, TR90 Bölgesi olarak adlandırılmaktadır. KTÜ, TR90 Bölgesi nin ekonomik kalkınması ile ilgili alanlara yakın ilgi göstermekte ve bu alanda bilimsel araştırmalar yapmaktadır. Bu bağlamda, Trabzon ilinde üniversite-sanayi ilişkilerinin mevcut durumu, performansı, sorunları yakından izlenmektedir. KTÜ, başta Trabzon olmak üzere, bölgenin iktisadi kalkınması ile ilgilenen sivil toplum örgütlerinin ortak ekonomik işbirliği komisyonlarında yer almakta, Trabzon ilinin yurt dışında temsiline imkan veren uluslararası oluşumların teşkiline (CPMR, Avrupa nın Kıyı bölgeleri Konferansı Örgütü) önderlik etmekte ve bölgesel planlama faaliyetlerine (DOKAP) aktif olarak katılmaktadır. Trabzon ili başta olmak üzere TR90 Bölgesi de sanayi ve AR-GE altyapısının güçlendirilmesi ve bölgesel sanayi kültürünün kökleşmesi amacıyla KTÜ; Trabzon Valiliği, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Ticaret Borsası, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, Trabzon Esnaf Odaları Birliği, Milli Prodüktivite Merkezi Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Devlet İstatistik Enstitüsü Trabzon Bölge Müdürlüğü, Türk Standartlar Enstitüsü Trabzon Temsilciliği, Arsin Organize Sanayi Bölgesi, KOSGEB ve bölgesel kalkınma ile ilgili sivil girişimlerden KASİAD, TSİAD ve KARGİD ile yakın işbirliği içinde bulunmaktadır. TR90 Bölgesi ndeki AR-GE faaliyetlerini desteklemek ve bölgede bilgiye dayalı ekonominin temellerini güçlendirmek maksadıyla KTÜ, KOSGEB ile işbirliği içinde KTÜ KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi ni (KTÜ-TEKMER) kurmuştur. KTÜ TEKMER, TR90 Bölgesi nin en önemli AR-GE destek kuruluşudur. Nihayet KTÜ, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nun yürürlüğe girmesinden sonra, Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi nin kuruluşuna öncülük etmiştir. Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi, TR90 Bölgesi nin geleceğine yapılmış bir yatırımdır. 3.Trabzon Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi: Yasal Süreç, Yönetim ve Mevcut Durum Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2003 yılının son çeyreğinde katılımcı bir anlayışla Trabzon da bir teknoloji geliştirme bölgesi kurmaya karar vermiştir. Bölgenin adını da, bu katılımcı anlayışın bir göstergesi olarak Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak koymuştur. Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. nin kuruluşu, 18 Ağustos 2004 tarih ve 6117 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile tescil edilmiştir. Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi, KTÜ Kanuni Kampüsü nde kendisine tahsis edilen 18 bin 396 m 2 alanda faaliyet gösterecektir. Arsin ilçesinde yer alan TEDAŞ arazisinin KTÜ ye devrinden sonra, bu arazi üzerinde Bölge ye ek alan tahsis edilmesi planlanmaktadır. Bu durum dikkate alınarak, KTÜ Kanuni Kampüsü ndeki alanın sağlık bilimleri alanındaki firmalara tahsisi ve burada bir Medipark kurulması düşünülmektedir. Arsin TEDAŞ arazisi üzerinde ise temel bilimler ve mühendislik alanlarında faaliyet gösterecek firmalar için bir Teknopark kurulacaktır. Böylece Karadeniz Teknik Üniversitesi nin tıp, temel bilimler ve mühendislik alanlarındaki bilgi birikimi girişimcilerin hizmetine sunulacaktır. Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. nin 8 ortağı bulunmaktadır: Bunlar, Karadeniz Teknik Üniversitesi (%20), Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (%10), ATİ Teknoloji Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. (%30), Karadeniz Sanayici İş Adamları, İlim Adamları ve Yöneticiler Derneği (KASİYAD) (%10), Karadeniz Genç İş Adamları Derneği (KARGİD)

4 (%10), Karadeniz Çelik Döküm Sanayi, Nakliyat ve Ticaret A.Ş. (KARÇELİKTAŞ) (%10), Trabzon Ticaret Borsası (%5) ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (%5) dir. Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi, faaliyete geçmek için bütün yasal prosedürleri tamamlamış olup, sadece imar planlarının onayını beklemektedir. 4.Trabzon Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi: Ġmkanlar, Sorunlar Teknoloji geliştirme bölgelerinin, bilim adamlarına ve girişimcilere sağladığı imkanlar ve teşvikler bu bildirinin giriş kısmında özetlenmişti. Kanun koyucu 4691 sayılı yasa ile, Türkiye nin bilim ve teknoloji politikasında köklü değişiklikler yapmayı hedeflemiştir. Ekonomik iklimde meydana gelen değişmeleri, yüksek öğretim kurumlarının çalışmasını düzenleyen yasal mevzuata yansıtmıştır. Böylece, üniversite öğretim elemanlarının AR-GE tabanlı şirket kurması, tam veya yarı zamanlı çalışma seçeneklerine sahip olması, bu esnada emeklilik ve geri dönüş haklarını koruması, vergi muafiyetleri ve yabancı AR-GE tecrübesinden istifade imkanlarının getirilmesi, Türk bilim politikalarında devrim niteliğinde gelişmelerdir. Bu imkanlar, en basit ifadesiyle AR-GE tabanlı bilimsel birikimi olup finans gücü olmayan bilim adamları ile finans gücü olup AR-GE tabanlı bilimsel birikime sahip olmayan fakat geleceği gören girişimcileri bir araya getirme fırsatı olarak değerlendirilebilir. Teknoloji geliştirme bölgesinin kurulduğu coğrafyanın sanayi yoğunlaşması ve rekabet gücü ile AR-GE ihtiyacını şiddeti arasında artan bir fonksiyonel ilişki bulunmaktadır. Ceteris paribus sanayisi yoğun, dış dünyaya ve rekabete açık bölgelerin, AR-GE ihtiyacı yüksektir, vice versa. Bu nedenle, sanayi-yoğun ve rekabetçi bölgelerde kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinin finansman sorunu bulunmamaktadır. Hatta, bölgelerin kurulması için üniversiteler üzerindeki özel sektör baskısı öylesine şiddetlidir ki, biraz abartma yapmak gerekirse, teknoloji geliştirme bölgelerinin yasal kuruluşları tamamlanmadan neredeyse bina inşaatları bitirilmektedir. Bu durumda teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici şirketlerine düşen görev, bölge inşaatlarına finansman aramaktan ziyade; bölgenin etkin işletilmesi ve denetlenmesi üzerine yoğunlaşmaktır. İşletme ve denetim faaliyetleri dışında yönetici şirketler, bölge ihtiyaçları doğrultusunda girişimcilere eğitim, inkübasyon, test, kalibrasyon ve kalite güvence ve benzeri konularda teknik hizmetler ile marka tescil, telif hakları, patent alma, şirket kuruluşu, teknoloji transferi, finansman, risk sermayesi, pazarlama ve ihracat gibi konularda danışmanlık hizmetleri verilmesinin sağlanması ile bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla girişimcilerin ortak ihtiyaçları doğrultusunda, bunların tek başlarına almalarının veya yapmalarının mali ve teknolojik açılardan mümkün olmadığı önemli üretim, test ve kontrol alet ve makineleri ile ekipmanlarının satın alınması veya kiralanması yolları ile temin edilerek amaca dönük olarak yeni ve ileri teknoloji laboratuarları ve üretim birimlerinin kurulması, işletilmesi, bedeli karşılığında ilgililerin kullanımına sunulması, gerektiğinde bu hizmetlerle ilgili olarak söz konusu alet, makine ve ekipmanı kullanacak, işletmecilik faaliyetini yürütecek konusunda uzmanlaşmış deneyimli personel istihdamı, bu konularla ilgili kişi ve kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanması faaliyetlerinde bulunabilir. Buna karşılık, sanayi tabanı zayıf ve rekabetçi olmayan bölgelerde, AR-GE ihtiyacının şiddeti düşük olduğu için, bu bölgelerde kurulan teknoloji geliştirme bölgelerini derin bir finansman sorunu beklemektedir. Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketi, idari binalar ve firmaların faaliyet göstereceği işliklerin inşaatını mümkün kılacak finansmanın temininde ciddi

5 sorunlarla karşılaşmaktadırlar. TR90 Bölgesi nin sanayi tabanının zayıf olması nedeniyle, Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş., finasman zorluğu ile yüz yüze bulunmaktadır. Şirket, asli fonksiyonlarını icra etmeye başlamadan önce, bina inşaatıyla ilgili darboğazları aşmak zorundadır. Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş., kendine başvuran şirketlere acil çalışma alanları göstermek üzere, KTÜ Kanuni Kampüsü içinde geçici bir bina arayışı içinde bulunmaktadır. Bu çözüm, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın bilgisi ve onayını gerektirdiği için bu yöndeki yasal işlemler sürdürülmektedir. İkinci seçenek ise, Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi nin alt yapısının bitirilmesi ve bu alt yapı üzerine kullanıcı firmaların yap-işlet-kiraya say-devret ilkesine göre, Yönetici Şirketçe belirlenen prototiplere göre kendi işliklerini inşa etmelerinin sağlanmasıdır. Bu esnada Yönetici Şirket, başlattığı alt yapının üstüne yapılacak inşaatlar için, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nun 8. maddesi gereğince, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın finans desteğine başvurmayı planlamaktadır. Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi nin imar planlarının onaylanmasını takiben ikinci seçenek yürürlüğe konacaktır. 5.Sanayi Tabanı Zayıf Bölgelerde Teknoloji GeliĢtirme Bölgeleri Kurmak Akılcı mı? Sanayi tabanının güçlü ve rekabetçi bölgelerde AR-GE ihtiyacı şiddetli olduğu için, bu bölgelerde kurulacak teknoloji geliştirme bölgelerinin başarı şansının yüksek olacağını belirtmiştik. Bu durumda kaçınılmaz olarak şu sorunun cevaplandırılması gerekecektir: Sanayi tabanı zayıf ve rekabetçi olmayan bölgelerde, AR-GE ihtiyacı şiddetli olmadığı için, bu bölgelere teknoloji geliştirme bölgelerinin kurulması akılcı mıdır? Nitekim Trabzon Teknoloji geliştirme Bölgesi nin kurulduğu TR90 Bölgesi, mevcut koşullarda AR-GE ihtiyacının şiddetli olmadığı bir bölge görünümündedir. Öyleyse Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi nin kurulması akılcı mıdır? Bu soruyu olumlu tarzda cevaplandırma eğilimdeyim. Bununla ilgili delillerim şunlar: 1. Türkiye adına DPT ve Japonya adına JICA nın ortak çalışması olan DOKAP planının geliştirdiği 52 projeden birisi de (Proje No: 10.1) Karadeniz Teknoloji Merkezi dir nolu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nun bize sunduğu teknopolislere oranla daha dar bir faaliyet alanının kapsamış olmasına rağmen, DOKAP ın öngörüsünü gerçekçi bulmaktayım. Bu nedenle, Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi nin kuruluşu, DOKAP projelerinden birinin hayata geçirilmesi anlamına gelmektedir. 2. Karadeniz Teknik Üniversitesi nin tıp, temel bilimler ve mühendislik alanındaki AR- GE potansiyelinin varlığı, teknoloji geliştirme bölgelerinin üzerine oturduğu iki ayağın birinin hazır olduğunu göstermektedir. Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi ne yapılan başvurulardan anlaşıldığı kadarıyla, Karadeniz Teknik Üniversitesi nin özellikle tıp ve yazılım alanındaki AR-GE potansiyeline teveccüh bulunmaktadır. 3. Teknoloji geliştirme bölgelerinin üzerine oturduğu ikinci ayağın, yani özel sektör AR- GE talebinin varlığı sorun olarak görülmekle birlikte, burada iki özel durumun altını çizmek gerekir: Birinci olarak, Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi her ne kadar TR90 Bölgesi nde kurulmuş ise de, Türkiye nin bütününe açıktır. Bu nedenle bina inşaatlarının tamamlanması, yeterli tanıtımın yapılması ve cazip bir kira politikasının

6 izlenmesi, bölgeye talebi çoğaltıcı etki yapacaktır. İkinci olarak, Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi ne geleceğe yapılmış bir yatırım olarak bakmamız gerekir. Bir yandan ülkenin ve bölgenin sektörel yapısındaki değişmeler diğer yandan KTÜ nün AR-GE potansiyelindeki gelişmeler, Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi nin performansını zaman içinde arttıracaktır. Bu nedenle Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi nin emekleme döneminin nisbi olarak uzun sürecek gibi görünmesine karşın, ayağa kalktığında hızlı yol alacağını öngörebiliriz. 6.Genel Değerlendirme ve Sonuçlar Bu bildirinin ulaştığı genel değerlendirme ve sonuçlar şöyle sıralanabilir: sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu; bütüncül amaçları, öğretim elemanları için getirdiği esnek çalışma şartları, hem öğretim elemanları hem de girişimciler için sağladığı vergi muafiyetleri, yabancı sermaye ve yabancı tecrübeye verdiği önem nedeniyle, Türk bilim politikası bakımından, devrim niteliğinde açılımları ifade etmektedir. 2. Türkiye de kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinin genellikle sanayi tabanı derin ve rekabetçi, bu nedenle de AR-GE talebi şiddetli olan coğrafi bölgelerimizde yoğunlaştığı görülmektedir. Dolayısıyla gelişmiş bölgelerde kurulan teknoloji geliştirme bölgeleri, özel sektör finans desteği nedeniyle, inşaatlarının tamamlanmasında prensip olarak güçlükle karşılaşmamaktadırlar. Buna karşılık, sanayi tabanı zayıf ve rekabetçi olmayan bölgelerimizde kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinin inşaatlarının tamamlanmasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın mali desteğine olan ihtiyacı aşikardır. Bu nedenle Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi gibi sanayi tabanı zayıf ve rekabetçi olmayan bölgelerde kurulan teknoloji geliştirme bölgelerine, 4691 sayılı yasanının 8. maddesinin uygulanmasında öncelik verilmesi uygun olacaktır. 3. Bir yandan ülkenin ve bölgenin sektörel yapısındaki değişmeler diğer yandan KTÜ nün AR-GE potansiyelindeki gelişmeler dikkate alındığında, TR90 Bölgesi gibi görece geri bir yörede Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi nin kurulmuş olmasının israf olmayıp, geleceğe yapılan bir yatırım olduğu görülecektir. Bu nedenle bina inşaatlarının tamamlanması, yeterli tanıtımın yapılması ve cazip bir kira politikasının izlenmesi, Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi ne yönelen AR-GE talebini arttıracaktır. YARARLANILAN KAYNAKLAR Nolu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 2. Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı (DOKAP), Nihai Rapor, Cilt VIII: Proje Raporları, Nippon Koei Co.,Ltd., Recs International Inc., Ankara, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 19 Haziran 2002 Sayı : 24790 RESMİ GAZETE Sayfa : 183 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

FIRAT TEKNOKENT'TE YER ALMAK İSTER MİSİNİZ?

FIRAT TEKNOKENT'TE YER ALMAK İSTER MİSİNİZ? FIRAT TEKNOKENT'TE YER ALMAK İSTER MİSİNİZ? Başvuru ve Bilgi Klavuzu Fırat Üniversitesi Kampüsü 23119 Elazığ / TÜRKİYE Tel : +90 424 248 34 23 F a x : + 9 0 4 2 4 2 4 8 3 3 3 0 G s m : 0 5 3 0 3 2 0 5

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU 8015 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4691 Kabul Tarihi : 26/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/7/2001 Sayı : 24454 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç Madde 1

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PARALEL MAKİNELERDE İŞ SIRALAMA PROBLEMİNİN SEZGİSEL ALGORİTMALAR İLE ÇÖZÜMÜ NURTEN BAYRAK 0610000 LİSANS BİTİRME TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Gül KAYALIDERE Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Manisa

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME TEŞVİKLERİ

TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME TEŞVİKLERİ TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME TEŞVİKLERİ Doç. Dr. Şaban UZAY * ÖZET Modern ekonomilerde birçok teknolojik yenilik firmaların Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirilmektedir. Ancak, Ar-Ge faaliyetleri

Detaylı

KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ

KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ Mahmut AR İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KARAMAN, 2009

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Beşevler/Ankara/TÜRKİYE BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 3 Teknogirişim Sermayesi Desteği... 3 SAN

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ İŞLETME YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ İŞLETME YÖNERGESİ Sayfa No 1/16 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu yönergenin amacı: 23.08.2004 tarihli 25193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2003/5962 Sayılı Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında

Detaylı

Geçen zaman içerisinde büyük ilerlemeler kaydetmemize rağmen hala gelişmiş ülkelerin gerisindeyiz.

Geçen zaman içerisinde büyük ilerlemeler kaydetmemize rağmen hala gelişmiş ülkelerin gerisindeyiz. İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Bilişim Vadisi Olma Yolunda Hızla İlerliyor Türkiye Ekonomisi, Cumhuriyet in kuruluşundan bugüne çok büyük ilerlemeler kaydetti. Geçmişte toplu iğneyi bile yurt dışından

Detaylı

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ GİRİŞ: 1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ a. Dünya Ekonomisinde 2006 Yılı Öngörüleri 2004 yılında yüzde 2,5 büyüyen ve en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisinin, 2005 yılında

Detaylı

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR?

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR? 1 AR-GE NEDİR? TÜRKİYE DE AR-GE Son üç yüz yıldır hüküm süren endüstri uygarlığı nın, yerini bilgi uygarlığı na bıraktığı günümüzde, şirketler ve ülkeler için Ar-Ge faaliyetleri daha da önem kazanmıştır.

Detaylı

Kazakistan da Yerleşik Türk Firmalarının Yapısı ve Geleceğe İlişkin Öngörü ve Öneriler

Kazakistan da Yerleşik Türk Firmalarının Yapısı ve Geleceğe İlişkin Öngörü ve Öneriler 448 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2011 Kazakistan da Yerleşik Türk Firmalarının Yapısı ve Geleceğe İlişkin Öngörü ve Öneriler Osman Barak (Çankırı Karatekin University, Turkey) Structure

Detaylı

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI ABİGEM KOORDİNASYON BİRİMİ TOBB AB Daire Başkanlığı Oya ERSÖZ Tuğçe ERSAN Ağustos 2010 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NDE GÖREV YAPAN HEMŞİRELERİN İNOVATİF DÜŞÜNME BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NDE GÖREV YAPAN HEMŞİRELERİN İNOVATİF DÜŞÜNME BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TC OKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NDE GÖREV YAPAN HEMŞİRELERİN İNOVATİF DÜŞÜNME BECERİLERİNİN

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ Hazırlayan Murat KURTULAN Đşletme

Detaylı

Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi. Sosyo-Ekonomik Kalkınma ÖNCE İNSAN MALİ DESTEK PROGRAMI GEREKÇESİ

Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi. Sosyo-Ekonomik Kalkınma ÖNCE İNSAN MALİ DESTEK PROGRAMI GEREKÇESİ 1 Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi 2015 Sosyo-Ekonomik Kalkınma ÖNCE İNSAN MALİ DESTEK PROGRAMI GEREKÇESİ 2015 2 Öncelik 1: Bölgede İşbirliği ve Dayanışmanın Güçlendirilmesi Gerekçelendirme:

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Kasım 2005,

Detaylı

İNOVASYON 2023 SEMPOZYUM KİTAPÇIĞI

İNOVASYON 2023 SEMPOZYUM KİTAPÇIĞI İNOVASYON 2023 SEMPOZYUM KİTAPÇIĞI 24-25 Nisan 2015 ELAZIĞ EDİTÖR Prof. Dr. Mehmet EROĞLU DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ubeyde İPEK (Kongre Başkanı), Fırat Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet EROĞLU (Düzenleme

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Uygulamalarının Değerlendirilmesi ile Uygulamada Ortaya Çıkan

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

INTEGRATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN TRANSITION ECONOMIES

INTEGRATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN TRANSITION ECONOMIES V13,qaHVlHKbıprbI3CKO-Typeuxoro YHVlBepCVlTeTa «Maııac»: 106 Cepns KOHcpepeHL\Vlılı: 14 Kyrgyz-Turkish Manas University Publications: 106 Conference Series: 14 KbıprbI3CKO-TYPEUKfllVI YHfIIBEPCfIITET «MAHAC»

Detaylı

AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI

AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI Ams T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASEBE DENETİMİ BİLİM DALI AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA

Detaylı

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER G İ R İ Ş İ M C İ L İ Ğ İ N F İ N A N S M A N I G Ö R Ü Ş B E L G E S İ İÇİNDEKİLER Giriş s.1 Yeniliğin ve Ar-Ge nin Finansmanı Girişimci Sermayesi s.3 Risk Sermayesi Fonunu Kimler Oluşturur? Risk Sermayesi

Detaylı

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BÖLGE İŞLETME YÖNERGESİ

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BÖLGE İŞLETME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER I.YÖNERGENİN AMACI.. 1 II.YÖNERGENİN KAPSAMI... 1 III.KISALTMALAR VE TANIMLAR... 1 IV.İLGİLİ MEVZUAT 3 V.GENEL HUSUSLAR 3 VI.BÖLGEYE İLİŞKİN BİLGİLER. 3 1.PROJE BAŞVURUSU VE KABUL. 4 2.TEKNOLOJİK

Detaylı