AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr"

Transkript

1 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM PROJESÝ MEDRESETÜZZEHRA YI YENÝ ASYA ÝÇÝN DEÐERLENDÝREN AYDINLARIN GÖRÜÞLERÝ... Türkiye nin araya araya varacaðý nokta nahmet Taþgetiren in yazýsý Ek te Bu ýþýða insanlýðýn ihtiyacý var ndr. Cemil Ertem in yazýsý Ek te Medresetüzzehra Kürt sorunu nu da çözebilir noral Çalýþlar ýn yazýsý Ek te Keþke onun aklý þimdi de cârî olsaydý... ndr. Cengiz Aktar ýn yazýsý Ek te ERTUÐRUL ÖZKÖK YENÝ ASYA ÝÇÝN YAZDI Laik kesim, Bediüzzaman ý mutlaka okumalý nyazýsý sayfa 9 da Fenlerle Ýslâmî tefekkürü birleþtiriyor nali Bulaç ýn yazýsý Ek te Gerekli açýlýmlarý bir asýr önce öngörmüþtü nmustafa Akyol un yazýsý Ek te Medresetüzzehra bir uygarlýk projesi nmehmet Barlas ýn yazýsý Ek te Esinlenebileceðimiz pek çok yönü var nnuray Mert in yazýsý Ek te l Ýttihad ilim, hürriyet ve meþveretle olur l Ýstibdat ittihada engeldir l Haklý þûrâ, ihlâs ve tesanüdü netice verir l Bediüzzaman ve Ýslâm birliði l Arap baharý ve Risale-i Nur l Ýslâm birliði ve barýþ l Baþka din mensuplarýyla dostluk Kâzým Güleçyüz yazdý Bugün baþladýk / 7. sayfada

2 2 23 MART 2012 CUMA Y L HÝ KA  Y E T Allah iman edenlerin dostu ve yardýmcýsýdýr; onlarý inkâr karanlýklarýndan kurtarýp hidayet nuruna kavuþturur. Bakara Sûresi: 257 /  ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Allah a en sevimli amel, vaktinde kýlýnan namazdýr. Sonra anne babaya iyilik, sonra da Allah yolunda cihad etmektir. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 117 / Ha di s-i Þe rif Me â li Ölümüm, hayatýmdan ziyade dine hizmet edecek Nasýl ki bir tane tohum toprak altýna girip ölmesiyle bir sümbül hayatýný netice verir; bir taneye bedel yüz tane vazife baþýna geçer. Öyle de, mevtim, hayatýmdan fazla o hizmete vasýta olur ümidini besliyorum. E y din ve â hi re ti ni dün ya ya sa tan bed baht lar! Ya þa ma ný zý is ter se niz ba na i liþ me yi niz. Ý liþ se niz, in ti ka mým mu za af bir sû ret te siz den a lý na ca ðý ný bi li niz, tit re yi niz! Ben rah met-i Ý lâ hî den ü mit e de rim ki, mev tim, ha ya tým dan zi ya de di ne hiz met e de cek ve ö lü müm ba þý nýz da bom ba gi bi pat la yýp ba þý ný zý da ðý ta cak! Ce sa re ti niz var sa i li þi niz! Ya pa ca ðý nýz var sa gö re ce ði niz de var. Ben bü tün teh di dâ tý ný za kar þý, bü tün kuv ve tim le bu â ye ti o ku yo rum: On lar öy le kim se ler dir ki, in san lar on la ra Düþ man si ze kar þý bü yük bir kuv vet top la dý; on lar dan kor kun de dik le ri za man on la rýn i ma ný zi ya de leþ ti ve Al lah bi ze ye ter; O ne gü zel ve kil dir de di ler. (Âl-i Ým rân Sû re si, 3:173) Mek tû bat, s. 418 *** Ha ya týn ba þý na ge len e cel i se, þu hud de re ce sin de ka tî i mân et mi þim ki, ta gay yür et mi yor, mu kad der dir. Ma dem böy le dir; hak yo lun da þe ha det le öl sem, çe kin mek de ðil, iþ ti yak la bek li yo rum. Ba hu sus ben ih ti yar ol dum; bir se ne den faz la ya þa ma yý zor dü þü nü yo rum. Zâ hi rî bir se ne öm rü, þe ha det va sý ta sýy la ka za ný lan had siz bir ömr-ü bâ ki ye teb dil et mek, be nim gi bi le rin en  li bir mak sa dý, bir ga ye si o lur. Am ma hiz met i se, fe lil lâ hil hamd, hiz met-i Kur â ni ye ve i ma ni ye de Ce nâb-ý Hak rah me tiy le öy le kar deþ le ri ba na ver miþ ki, ve fa tým la, o hiz met, bir mer kez de ya pýl dý ðý na be del, çok mer kez ler de ya pý la cak. Be nim di lim ö lüm le sus tu rul sa, pek çok kuv vet li dil ler be nim di li me be del ko nu þa cak lar, o hiz me ti i da me e der ler. Hat tâ di ye bi li rim: Na sýl ki bir ta ne to hum top rak al tý na gi rip öl me siy le bir süm bül ha ya tý ný ne ti ce ve rir; bir ta ne ye be del yüz ta ne va zi fe ba þý na ge çer. Öy le de, mev tim, ha ya tým dan faz la o hiz me te va sý ta o lur ü mi di ni bes li yo rum. Mek tû bât, s. 412 *** Ma dem Ri sâ le-i Nur un va zi fe-i kud si ye-i i ma ni ye si be nim ö lü müm le da ha zi ya de ha li sa ne in ki þaf e de cek ve hiç bir ci het le dün ya iþ le ri ne ve ben lik ve e na ni ye te ve si le lik le it ham e dil me ye cek ve re ka be ti tah rik e den ha yat-ý þah si ye mi bul ma dý ðý i çin da ha mü kem mel ve ih lâs i le o va zi fe de vam e de cek. Hem ben dün ya da kal dýk ça ger çi bir de re ce yar dý mým o la bi lir; fa kat a di þah si ye ti min e hem mi yet li ra kip le ri, mü nek kit le ri, o þah si ye ti it ham e de bi lir ve Ri sâ le-i Nur a ih lâs sýz lýk la i li þe bi lir ve bir de re ce çe ki nir, çe kin di rir. Hem bir de re ce bek çi lik ya pan bir þah si ye tin yat ma sýy la, o da i re-i nu ra ni ye de ki bü tün ehl-i gay ret mü te yak kýz dav ra nýr. Bir nö bet tar ye ri ne, bin ler bek çi çý kar. El bet te ö lüm gel se, Baþ üs tü ne gel din de mek ge rek tir. Hem, ma dem Nur þa kirt le rin den çok la rý hem ma lý ný, hem is ti ra ha ti ni, hem dün ya zevk le ri ni, hem lü zum ol sa ha ya tý ný Nu run hiz me tin de fe da e di yor lar. Sen, ey nef sim; ne den fe da kâr lýk ta en ge ri kal mak is ter sin? Hem ka ti yen bil ki, çok bi ça re le rin ha yat-ý ba ki ye le ri ni Nur lar la kur tar mak hiz me tin de, fa ni ve zah met li ih ti yar lýk ha ya tý ný mem nu ni yet le bý rak ma ya lü zum ol sa ve ya vak ti gel se, ra zý ol mak ga yet lez zet li bir þe ref tir. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 174 LÜ GAT ÇE mu za af: Ý ki kat, i ki mis li, kat mer li. rah met-i Ý lâ hî: Al lah ýn þef kat ve mer ha me ti. mevt: Ö lüm. i da me: De vam et tir me. va zi fe-i kud si ye-i i ma ni ye: Ý ma nýn kýy met li ve ku sur suz va zi fe si. Sen hâ lâ a ra mýz da sýn A ziz Üs ta dým! A ra dan el li i ki se ne geç ti, sen Rah met-i Rah man a ka vu þa lý A ziz Üs ta dým! Fa kat fa ni ce se din dý þýn da; bý rak tý ðýn mu kad des dâ vân la... Mü el li fi ol ma ya maz har ol du ðun Kül li ya týn la... Þaþ maz ve þa þýr maz il min le... Sar sýl ma yan düs tur ve pren sip le rin le... Kur ân ý yü cel ten ve þah lan dý ran i ra den le... Sün ne te ri â yet e den ve ya þa tan o çok yük sek ah lâ kýn ve has le tin le... Za lim le re, gad dar la ra, müs te bit le re, din siz le re ve mün kir le re kar þý o kah ra man du ru þun la... Maz lûm la rý ko ru yan, kol la yan, yar dým e den ve mer ha met e den o en gin þef ka tin le... Üs tad-ý ha ki kî Kur ân dýr. Tev hid-i kýb le bu üs tad la o lur di yen o de rin i nanç ve du ru þun la... Ben i ti raf e di yo rum ki, böy le mak bul bir e se rin maz ha rý ol mak, hiç bir ve cih le o ma ka ma li ya ka tim yok tur di yen o ge niþ mü te va zý lý ðýn ve is tið nan la... Kü çük, e hem mi yet siz bir çe kir dek ten ko ca dað gi bi bir a ða cý halk et mek, kud reti Ý lâ hi ye nin þe nin den dir ve â de ti dir ve a za me ti ne de lil dir di yen i ti ka dýn ve i ma nýn la... Hâ lýk-ý Ra hî mi me yüz bin ler þük rol sun ki, ken di mi ken di me be ðen dir me miþ. Nef si min a yýp la rý ný ve ku sur la rý ný ba na gös ter miþ. Ve o nefs-i em mâ re yi baþ ka la ra be ðen dir mek ar zu su kal ma mýþ di yen o müt hiþ ne fis mü ca de len ve ta ri he mal o lan ma ne vî ci ha dýn la... Ka bir ka pý sýn da bek le yen bir a dam, ar ka sýn da ki fâ ni dün ya ya ri ya kâ râ ne bak ma sý, a cý na cak bir ha ma kat tir ve deh þet li bir ha sâ ret tir di yen o dün ya ma lý na ta mah et me yen fe da kâr lý ðýn ve tok göz lü lü ðün le... De ðil Müs lü man u le ma sý, bel ki en mu an nid Av ru pa fey le sof la rý ný da tes li me mec bur e di yor di yen o sað lam di ra ye tin, öz gü ve nin ve kal bî it mi na nýn la... Þahs-ý mâ ne vî yi ve kil et me yi, er kân la rýn meþ ve ret le ri ne bý rak ma yý mi ras bý ra kan o çað la rý ku cak la yan uf kun la... Rez zâ kým dan baþ ka kim se nin min ne ti ni al mý yo rum ve al ma ma ya da ka rar ver mi þim di yen te vek kü lün, ik ti sad an la yý þýn, i ti ka dýn, tak van ve ruh sa fi li ðin le. Hi le li a dam ken di ni sev di rir, ken di ni çek mez. Ýð fal ve al dat ma ya da i ma ça lý þýr di yen saf, ber rak, say dam, net ve mert çe du ru þun la... Ben nef si mi teb ri e et mi yo rum. Nef sim her fe na lý ðý is ter. Fa kat þu fâ ni dün ya da, þu mu vak kat mi sa fir ha ne de, ih ti yar lýk za ma nýn da, ký sa bir ö mür de, az bir lez zet i çin, e be dî, da i mî ha ya tý ný ve sa a det-i e be di ye si ni ber bat et mek, ehl-i ak lýn kâ rý de ðil di yen ter bi ye an la yý þýn, mü deb bir li ðin, mu al lim li ðin ve öð re ti ci li ðin le... Ben de ðil si zi, bel ki dün ya ný zý sev sey dim, dün ya dan çe kil mez dim. Ne si zi ve ne de dün ya ný zý be ðen mi yo rum. Fa kat ka rýþ mý yo rum. Çün kü ben baþ ka mak sat ta yým; baþ ka nok ta lar be nim kal bi mi dol dur muþ, baþ ka þey le ri dü þün me ye kal bim de yer bý rak ma mýþ di yen o düþ man la rý sus tu ran, dost la ra gü ven ve ren ce sur i fa den le... Yaz dý ðým ha ka ik-i i ma ni ye yi doð ru dan doð ru ya nef si me hi tap et mi þim di yen u bu di ye tin le... ne ja te re id nur si.de Hey e fen di ler! Ben i ma nýn ce re ya nýn da yým. Kar þým da i man sýz lýk ce re ya ný var. Baþ ka ce re yan lar la a lâ kam yok di yen kud si dâ vân ve ga yen le... Din siz le ri niz da hi i çin de bu lu nan bü tün Av ru pa top lan sa, Al lah ýn tev fi kiy le, be ni o mes le ði min bir me se le sin den ge ri çe vi re mez ler, in þa al lah mað lûp e de mez ler di yen mey dan o ku man, ka rar lý lý ðýn, hey be tin ve haþ me tin le... Hak sýz lý ðý hak id di a e den le re kar þý hak dâ vâ et mek ve on la ra mü ra ca at et mek bir hak sýz lýk týr, hak ka kar þý bir hür met siz lik tir. Ben bu hak sýz lý ðý ve hak ka kar þý hür met siz li ði ir ti kâp et mek is te mem ves se lâm di yen du ru þun, de mok rat lý ðýn ve þe re fin le... Ma dem biz böy le sar sýl maz ve en yük sek ve en bü yük ve en e hem mi yet li ve fi yat tak dir e dil mez de re ce de kýy met tar ve bü tün dün ya sý ve ca ný ve câ nâ ný pa ha sý na ve ril se yi ne u cuz dü þen bir ha ki ka tin uð run da ve yo lun da ça lý þý yo ruz; el bet te bü tün mu sî bet le re ve sý kýn tý la ra ve düþ man la ra ke mâl-i me ta net le mu ka be le et me miz ge rek tir di yen ta rih le re des tan o la rak ge çe cek de rin an la yý þýn la... Kar þý mý za al dan mýþ ve ya al da týl mýþ ba zý ho ca lar ve þeyh ler ve zâ hir de müt ta kî ler çý kar tý lýr. Bun la ra kar þý vah de ti mi zi, te sa nü dü mü zü mu ha fa za e dip on lar la uð raþ ma mak lâ zým dýr, mü na ka þa et me mek ge rek tir di yen ih lâs lý hâ lin le... Mâ bey ni miz de mü na ka þa sýz bir meþ ve ret et mek Ri sâ le-i Nur un bü yük ve u mu mî bir me se le dir di yen ha mi ye tin, kar deþ lik an la yý þýn ve is tik ba li ku cak la yan gö rü þün le... Sen hâ lâ a ra mýz da sýn ve bi zim le sin A ziz Üs ta dým! Sen; A na do lu da sýn, Þar kî A na do lu da sýn, As ya da sýn, Av ru pa da sýn, A me ri ka da sýn, A vus tral ya da sýn A ziz Üs ta dým! Sen ü ni ver si te ler de ders kür sü le rin de sin. Sa lon lar da, si ne ma la rýn per de le rin de, ti yat ro la rýn sah ne le rin de sin A ziz Üs ta dým! Sen te le viz yon lar da ya yýn da sýn. Der gi ler de say fa lar da sýn, film ler de, se nar yo lar da, set ler de sin. Ga ze te ler de say fa lar da sýn, in ter net te web si te le rin de sin A ziz Üs ta dým! Biz sa na ye tiþ mek te hem çok zor luk çe ki yor, hem de ço o ok tem bel lik e di yo ruz. Sen ar zýn her ye rin de kalp ler de sin, gö - nül ler de sin, dil ler de sin A ziz Üs ta dým! Sa na sa ta þan lar, se nin le uð ra þan lar, sa na if ti ra a tan lar, ga raz da bu lu nan lar, ha ka ret e den ler ta rih sah ne sin den si lin di ler. Sen i se; hâ lâ e se rin le, ta le be le rin le, dâ vân la, pren sip le rin le, dost la rýn la, ma ne vî mi ra sýn la, ders ha ne le rin le, genç le rin le ya þý yor sun. Genç le þi yor sun A ziz Üs ta dým! Sa de ce Müs lü man lar sen den bah set mi yor; Hý ris ti yan, Ya hu di, Mu se vi, a te ist, sa nat çý sý, ya za rý, spor cu su, her ka de me de ki in san sen den bah se di yor. Hü lâ sa A ziz Üs ta dým! Uð run da bir as ra ya kýn çi le çek ti ðin, o kud sî dâ vân ve in san lý ða mi ras bý rak tý ðýn þahs-ý ma ne vî hal kan ar ta rak, gü ven le, aþk ve þevk le her kol dan ge niþ le ye rek de vam e di yor! Þu bat ta dü þen cem re, Mart ta mey ve ye dö ne cek hâ le in ký lâb et ti. Ni san, Ma yýs ba ha rýn da mey ve ler be lir di ar týk A ziz Üs ta dým! Ar týk Nev ruz u ya þý yo ruz! Nev ru zu ka na bu la mak is te yen le re be del Nur Lâ le le ri, Kar de len le ri, Ge lin cik le ri, Gül le ri, Me nek þe le ri ar týk boy ver di. Ha þin ký þýn fýr tý na la rý, so ðuk la rý, buz la rý, don la rý on la ra faz la et ki et mi yor ar týk. Ým ti han Sýr rý na i ti ka dý mýz la zor luk la rý mýz var a ma; ar týk sar sýl ma dan, yýl ma dan, kork ma dan, en di þe ve te red dü de düþ me den dün ya nýn dört bu ca ðýn da se nin le bir lik te, se nin kud si da va nýn bay rak tar lý ðý ný, nâ þir li ði ni, i lâ na tý ný ve sa vu nu cu lu ðu nu yap ma ya de vam e di yo ruz. Biz ge çen yýl bu haf ta Ye ni As ya ca mi a sý o la rak Su ri ye dey dik. Bu yýl i se ec dad ya di gâ rý Av ru pa nýn maz lum ve naz lý mil le ti nin si ne sin de; Bos na Her sek top rak la rý na çý kar ma ya pa ca ðýz in þa al lah. O ra da yi ne sen ko nu þa cak sýn, in san lýk din le ye cek. Biz yi ne se ni yâd e dip se ni din le ye ce ðiz in þal lah. Kab rin nur la dol sun. Al lah ýn rah me ti ve be re ke ti ü ze ri ne ol sun A ziz Üs ta dým!

3 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA/ 75 Kr ni as ya.com.tr Siyaset çok sertleþti MECLÝS BAÞKANI ÇÝÇEK: ÇOK SOÐUK BÝR KIÞ GEÇÝRDÝK. SÝYASETTE DE ÇOK CÝDDÎ BÝR SOÐUKLUK VAR. BUNUN ANAYASA ÇALIÞMALARINI ETKÝLEMEMESÝNE ÇABALIYORUZ. ÝSTANBUL 13. AÐIR CEZADAN MÝT çi sanýða izin talebi u Ýr ti ca i le Mü ca de le Ey lem Pla - ný dâ vâ sý na ba kan Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me si, tu tuk suz sa nýk lar dan Ö.Y nin, MÝT gö rev li - si ol ma sý ne de niy le, ya pý lan ya sal dü zen le me ler dik ka te a lý na rak, hak kýn da ki yar gý la ma nýn dur du - rul ma sý na ka rar ver di. Ö.Y. hak - kýn da yar gý la ma nýn de vam et me - si i çin dos ya sý Baþ ba kan lý ða gön - de ri le rek, i zin istenecek. n8 de ÝSTANBUL, ANKARA, EDÝRNE Üç ilin vekil sayýsý arttý uyüksek Seçim Kurulu, Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sisteminin 2011 yýlý nüfus sayým sonuçlarýna göre, illerin çýkaracaðý milletvekili sayýlarýný yeniden belirledi. Buna göre, Ýstanbul un milletvekili sayýsý 85 ten 87 ye, Ankara nýn 31 den 32 ye ve Edirne nin 3 ten 4 e çýktý. nha be ri say fa 9 da SALDIRILARA GÖZ YUMUYOR Ýsrail e yeni suçlama u Ýn gi liz Gu ar di an ga ze te si, Ýs ra il yö ne ti mi nin, Ba tý Þe ri a da ki Ya hu - di yer le þim ci le rin Fi lis tin li le re yö - ne lik sal dý rý la rý na göz yum du ðu - nu yaz dý. AB ra po run da da, son üç yýl i çin de Ya hu di yer le þim ci le ri - n böl ge de bu lu nan Fi lis tin li le re yö ne lik sal dý rý la rý nýn üç kat art tý - ðý na dik kat çe ki li yor. n13 te HSYK 1. DAÝRE BAÞKANINDAN Yargýya hassasiyet uyarýsý uhsyk Bi rin ci Da i re Baþ ka ný Ýb - ra him O kur, ha kim ve sav cý la rýn ted bir le ri uy gu lar ken çok da ha ti - tiz dav ran ma sý ge rek ti ði ni be lir te - rek, Al ter na tif ted bir le ri göz ö - nün de bu lun dur mak, o ran tý lý lýk il - ke si ne dik kat et mek, ma sumi yet ka ri ne si ni ih lâl et me mek gi bi yü - küm lü lük le ri miz var de di. n8 de KUPON: 23 Ri sa le-i Nur Kon gre si ya rýn baþ lý yor u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan her yýl yap mak ta o lan Ri sa le-i Nur Kon gre lerinin ye din ci si ya rýn Sa ray bos na da baþ lý yor. Ya rýn, Sa id Nur sî nin Me de ni yet An la yý þý baþ lý ðý al týn da beþ ma sa ça lýþ ma sý ya pý la cak. 25 Mart Pa zar gü - nü Sa ray bos na Ü ni ver si te sinin kon fe rans sa lo nun da Bos na lý la rýn da ka tý lý mýy la bir pa nel ger çek leþ ti ri le cek. Pa ne lin ko nu su Sa id Nur sî ye gö re Ýn san lý ðýn Kur tu luþ Re çe te si: Kur ân Me de ni ye ti. HASTANEDE TEDAVÝ GÖRÜYORDU Cev þen â þý ðý Ma ro vitch ve fat et ti u Ýs lâ ma ve Be di üz za man Sa id Nur sî ye o lan il gi si i le ta ný nan, Cev - þen â þý ðý Va ti kan es ki Tür ki ye Tem sil ci si Ge or ges Ma ro vitch, te da vi gör dü ðü Ö zel Se ma Has ta ne sinde dün sa ba ha kar þý ve fat et ti. Ma ro - vitch in na a þý, ya rýn Sa int Es prit Ki li se - ISSN sinde dü zen le ne cek tö re nin ar dýn dan Fe - ri köy La tin Ka to lik Me zar lý ðýnda def ne di - le cek. nha be ri say fa 15 te ÇOK SERT BÝR ORTAMDA SÝYASET YAPILIYOR u TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, Bu dö nem ma a le sef si ya set çok sert ge çi yor. Tür ki ye o la rak ký þý çok sert ya þa dýk. Çok so ðuk bir kýþ ge çir dik. Si ya set te de çok cid dî bir so ðuk luk var. Sert bir or tam da si ya set ya pý lý - yor dedi müzakerelerinde ortaya çýkan görüntülerle ilgili olarak Çiçek Bu nun par la men to nun, si ya set ku ru mu nun i ti ba rý ba ký - mýn dan doð ru ol ma dý ðýn da he pi miz müt te fi kiz diye konuþtu. SERTLÝK, YENÝ ANAYASAYI OLUMSUZ ETKÝLER MÝ u''sert ge çen or tam ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý ný da o lum suz yön de et ki le ye bi lir mi?'' þek lin de ki bir so ru ü ze ri ne ''Et ki le me me si i çin biz e - li miz den ge len ça ba yý gös te ri yo ruz'' kar þý lý ðý ný ve ren Çi çek, ''Kim se - nin gö zar dý et me me si ge re ken hu sus þu dur, ha ki ka ten çok sert bir ik lim de si ya set ya pý lý yor. Ter mi no lo ji den tu tun, o lay la ra ba ký þa va - rýn ca ya ka dar...'' i fa de le ri ni kul lan dý. nha be ri say fa 9 da ÞIRNAK TA ÞEHÝT OLAN POLÝSÝN ANNESÝ MERDANE CAN IN FERYADI Ar týk a na lar að la ma sýn u Þýr nak ta te rör ör gü tü ne yö ne lik sür dü rü len o pe ras yon lar da þe hit o lan ö zel ha re kât po li si Ka dir Can ýn, Dört yol il çe sin - de ki ba ba e vin de hü zün var. Oð lu nun þe hit ol du ðu ha be ri ni a lan 65 ya þýn da ki an ne Mer da ne Can göz yaþ la rý i çin de, Ar týk a na lar að la ma sýn. Bi zim de yav ru muz git ti. Va tan sað ol sun de di. nha be ri say fa 8 de FO TOÐ RAF: A A ir ti ni as ya.com.tr Kur ân me de ni ye ti nin ye ni den ih ya sý i çin (2) Ge çen yüz yý lýn ba þýn da yap tý ðý tah lil ler de, he ves ve he va, re ka bet ve ta hak küm ü ze ri ne bi na e di len Av ru pa me de ni ye ti nin gü nah la rý nýn i yi lik le ri ne ga le be et ti ði ni ve ih ti lâl ci ko mi te ler le kurt laþ mýþ bir a ðaç hük mü ne gir di ði ni be lir ten Sa id Nur sî, Ýn þa al lah is tik bal de ki Ýs lâ mi ye tin kuv ve tiy le me de ni ye tin me ha si ni (gü zel lik le ri) ga le be e de cek, ze min yü zü nü pis lik ler den te miz le ye cek, sulh-u u mu mî yi (dün ya ba rý þý ný) te min e de cek di yor du (Es ki Sa id Dö ne mi E ser le ri, s. 337). Bu nok ta ya te rör, þid det, sa vaþ ve ça týþ ma un sur la rý nýn ke sin lik le yer al ma dý ðý ba rýþ çý bir a rýn ma sü re ci i le u la þý la bi le ce ði ni vur gu la yan Be di üz za man, doð ru Ýs lâ mi yet in bu hu sus ta ki o lum lu kat ký la rý na ö nem le dik kat çe ki yor du. O na gö re, düþ ma nýn ta as sup, i nat ve te ca vü zü nün si lâh ve ký lýç la ký rý lýp def e dil di ði dö nem ler ar týk ge ri de kal mýþ tý. Si lâh ve ký lý cýn ye ri ni ye ni çað da ha ki kî me de ni yet, mad dî te rak ki ve hak ve hak ka ni ye tin ma ne vî ký lýç la rý a la cak tý. Me de nî le re ga le be çal mak ik na i le dir, söz an la ma yan vah þi ler gi bi ic bar i le de ðil dir i fa de si bu nun ve ciz ör nek le rin den bi riy di (a ge, s. 51). Bu za man da i lâ-yý ke li me tul la hýn ma nen ve mad de ten te rak kî ye bað lý ol du ðu nu i fa de e der ken, Me de ni yet-i ha ki ki ye ye gir mek le i lâ-yý ke li me tul lah e di le bi lir hük müy le (Ta rih çe-i Ha yat, s. 30) bu mâ nâ yý per çin le yip, Müs lü man la rýn ol ma sý ge re ken ye re böy le ce i þa ret et miþ ti. Ge çen yüz yý lýn baþ la rýn da ki a la bil di ði ne ka ran lýk ve kas vet li tab lo i çin de bi le me de ni yet, fa zi let ve hür ri ye tin ga le be ça la ca ðý bir dün ya dan söz e di yor du Be di üz za man. Ve sulh-u u mu mî da i re sin de ku ru la cak ha ki kî me de ni ye tin te si sin de, Müs lü man-hý ris ti yan it ti fa ký nýn çok ö nem li bir ro lü o la ca ðý na vur gu ya pý yor du. O na gö re, ma ter ya list-po zi ti vist ce re yan la rýn u fuk la rý ta ma men ka rart tý ðý ve ze hir li mey ve le ri ni ci han harp le ri, et nik ça týþ ma lar, iç sa vaþ lar, zu lüm ler, sos yal ka os, ah lâ kî de je ne ras yon. yoz laþ ma gi bi te za hür ler le kus tu ðu bir yüz yý la gi ri lir ken, bu ka ran lýk tab lo nun ö te sin de i man, hür ri yet, a da let, ah lâk, fa zi let gi bi de ðer le rin a ðýr ba sýp yük se le ce ði ye ni bir çað ge li yor du ve bu çað, Kur ân ýn bu za ma na der si ni ö züm se yen Müs lü man lar la, tah ri fat tan a rýn mýþ ger çek Hý ris ti yan lý ða dö nen Ý se vî le rin iþ bir li ði i le a çý la cak tý. O, Ýs tik ba lin ký t'a la rýn da ha ki kî ve ma ne vî ha kim o la cak ve be þe ri (in san lý ðý) dün ye vî ve uh re vî sa a de te (dün ya ve a hi ret mut lu lu ðu na) sevk e de cek, yal nýz Ýs lâ mi yet tir ve Ýs lâ mi ye te in ký lâp et miþ (dö nüþ müþ) ve hu ra fat ve tah ri fat tan (son ra dan i çi ne so kuþ tu rul muþ hu ra fe ler den) sýy rý la cak Ý se vî le rin ha ki kî di ni dir ki, Kur ân a tâ bi o lur, it ti fak e der (a ge, s. 334) di yor du. Bu çer çe ve de, Ye ni As ya nýn 2003 te dü zen le di ði bir pa nel de ko nu þan Va ti kan Din le ra ra sý Ciz vit Sek re ter ya sý es ki Ge nel Sek re te ri Prof. Dr. Tho mas Mic hel in, Be di üz za man la bir ön ce ki Pa pa nýn ba rý þa i liþ kin dü þün ce le ri ni kar þý laþ tý rýr ken di le ge tir di ði þu tes bit çok an lam lý: Dün ya da ki Ka to lik Hý ris ti yan la rýn ma ne vî li de ri Pa pa I I. John Pa ul ün bü tün söz le ri, Ri sa le-i Nur da ta rif e di len me de ni ye ti i þa ret e di yor. (Mic hel, Hz. Ý sa nýn Ge ri Dö nü þü, 2004, s. 58) O ta ri fi ha týr la ya cak o lur sak: Kur ân me de ni ye ti kuv ve te de ðil, hak ka da ya nýr. He de fi men fa at de ðil, fa zi let ve Al lah rý za sý dýr. Ha yat pren si bi mü ca de le de ðil, yar dým laþ ma dýr. Ka vim ler ve top lum lar a ra sýn da ki i liþ ki le ri ýrk ve et nik kö ke ne de ðil, din, sý nýf ve va tan bað la rýy la ku rar. Sý nýf la rý þef kat, mer ha met, yar dým his le ri ve bun la ra bi na e di len ze kât, sa da ka gi bi köp rü ler le bir bi ri ne bað lar. Nef sin ar zu la rý na set çe kip, ru hu yük sek he def le re teþ vik ve ul vî duy gu la rý tat min e de rek, in sa nî ke ma lât mer te be le rin de yük sel me ye yö nel tir (Söz ler, s. 219). Bu de ðer le rin in san ha ya týn da ne ti ce le ri i se it ti fak, da ya nýþ ma, yar dým laþ ma, kar deþ lik ve hem dün ya, hem a hi ret ha yat la rýn da sa a det tir. Ve Kur ân me de ni ye ti, bu mâ nâ la rý ha ya ta ha kim ký la cak hiz met ler le tek rar ih ya e di le bi lir.

4 4 23 MART 2012 CUMA Y KÜLTÜR SANAT ÝNSANI VE KÂÝNATI OKUMAK ÝÇÝN Gü neþ i le Ko va la ma ca Ül ke miz de yü rür lük te o lan res mî e ði tim sis te min de öð re tim tek ni ði ba ký mýn dan al týn cý yaþ a na sý ný fý, 7-9 yaþ a ra lý ðý il köð re tim bi rin ci ka de me ilk dev re si ve yaþ a ra lý ðý da il köð re tim bi rin ci ka de me son dev re si o la rak ka bul e di lir. (Þim di lik mev zu u muz ha ri ci o lan yaþ a ra lý ðý i se il köð re tim i kin ci ka de me dir.) A na sý ný fýn dan il köð re ti me ge çiþ te ol du ðu gi bi 10 un cu yaþ tan i ti ba ren ders le rin, do la yý sýy la ders ki tap la rý nýn yi ne fark lý la þýp ko nu la rýn bir neb ze a ðýr laþ tý ðý ný he men he men her öð ren ci ve li si bi li yor ol sa ge rek tir. Bu haf ta ki ya zý mý za baþ lar ken her ke sin bil di ði var sa yý lan bu bil gi le ri ni ye ha týr lat ma ge re ði duy duk? Þu nun i çin: Bu haf ta ço cuk la ra yö ne lik ye ni bir ki ta bý mý zý ta nýt mak ü ze re yiz de on dan! Tak dir e der si niz ki, hem al týn cý hem de 7 9 yaþ la rý a ra sý ço cuk la rýn e ði ti mi çok çok ö nem li dir. O yüz den bu yaþ la ra yö ne lik res mî-gay ri res mî ders ve ya yar dým cý e ði tim ki tap la rý bü yük bir ö zen ve dik kat le ha zýr la nýr. Ha zýr lýk sü re cin de ta ma men pe da go jik (e ði tim sel) me tot lar uy gu la nýr. Me se lâ ders ler ke sin lik le ço cuk la rýn kal dý ra bi le ce ði bir se vi ye de iþ le nir, en a ðýr ko nu lar bi le on la rýn an la ya bi le ce ði ba sit lik te ak ta rý lýr. El bet te gör sel lik de en az muh te va ka dar ö nem li bir iþ lev gö rür. Çok luk la, say fa dü ze ni, cý výl cý výl de di ði miz bi çim de al be ni li, ya ni renk li mi renk li o lur. El çi zi mi ya da bil gi sa yar ya pý mý re sim le rin e bat la rý ve ko nuþ lan ma sý gi bi, muh te va nýn a na un su ru nu o luþ tu ran ya zý la rýn ka rak te ri (font) i le pun to su (harf bü yük lü ðü) bi le bü yük çe se çi lir vs. Bü tün bun lar, ço cuk la rýn al gý dü zey le ri ni art týr mak, ya ni öð ren me güç le ri ni yük selt mek i çin dir. Hem gör sel yö nü a ðýr ba san ço cuk ki tap la rýn da ga ye, ço cuk la rýn sý kýl ma dan ra hat ça bir þey öð ren me le ri ni ve de gü zel dav ra nýþ lar ka zan ma la rý ný sað la mak týr. Çün kü ço cuk lar ru hen ve psi ko lo jik o la rak pek ha re ket li o lup, â de ta yer le rin de du ra maz lar. On la rýn her han gi bir þe ye o dak lan ma la rý ye tiþ kin le re gö re hem za man a lýr, hem de öy le çok sür mez. Ço cuk lar ça buk öð ren dik le ri gi bi ay ný hýz da sý ký lýr lar da. (Fa kat u nut maz lar!) Hep baþ ka baþ ka þey le ri me rak e dip du rur lar Ýl mî göz lem ve de ney ler le is pat la nýp kay de dil miþ o lan bu ve ri ler, ço cuk la rý nýn ter bi ye sin den bi rin ci de re ce de so rum lu e be veyn le rin de ma lû mu dur ta biî ki. E vet, bu haf ta ta ný ta ca ðý mýz ye ni ki tap 8 yaþ e sas 7-9 yaþ a ra lý ðýn da ki ço cuk la ra hi tap e den re sim li bir hi kâ ye ki ta bý. 16,5 x 23,5 cm e bat lý ve 48 say fa lý ki ta bý, Ye ni As ya Neþ ri yat o la rak Can Kar deþ Ki tap lý ðý alt baþ lý ðýy la ya yýn la dýk. A ri fe Gök men im za lý e se re ko nu o lan hi kâ ye yi i se res sam Gök han Gül kan re sim le di. Pe da go ji (e ði tim bi li mi) e sas la rý na uy gun o la rak ha zýr lan mýþ o lan e ser, ön ce uz man e ði tim ci le rin kon tro lün den ge çi ril di. On la rýn o lur un dan son ra ya yýn ha zýr lýk sü re ci baþ la dý. Ki ta býn e ba dýn dan i çin de ki ya zý nýn pun to su na ve de hi kâ ye nin re sim len me si ne ka dar ta ma men pro fes yo nel bir sü reç so nun da, or ta ya, ço cuk la rýn bir so luk ta o ku ya cak la rý, a ma o ku ma ya do ya ma ya cak la rý bir ki tap çýk tý. E ser, yu va sýn dan Gü neþ e u laþ mak i çin yo la çý kan mi nik bir ka rýn ca i le o na yol daþ o lan kap lum ba ða hak kýn da. Yol da baþ la rý na ne ler ne ler ge li yor, bir bil se niz! Ký sa ca di ye bi li riz ki, ço cuk la rý il ginç bir hi kâ ye bek li yor. Dost luk, yar dým laþ ma gi bi i yi tu tum ve dav ra nýþ lar ka zan dýr ma yý a maç la yan hi kâ ye, ay ný za man da ço cuk la rýn ha yal dün ya la rý nýn ge li þi mi ne de kat ký sað lý yor. Ge le lim ya za rý mý za A ri fe Gök men i, ge çen yýl ya yýn la dý ðý mýz, dört ki tap(çýk)tan mey da na ge len Ký týr i le Pý týr se ri siy le bi li yor ol ma lý sý nýz. Ýþ te, bu haf ta ta nýt tý ðý mýz Gü neþ i le Ko va la ma ca, u zun bir sü re dir ö zel bir TV de ço cuk prog ram la rý ha zýr la yýp su nan ya za rýn, ya yý ne vi miz den çý kan i kin ci e se ri o lu yor. Çi ze ri miz Gök han Gül kan i se, ço cuk ki tap la rý pi ya sa sýn da ta ný nan bir res sam o lup, Ye ni As ya Neþ ri yat ýn ya ný sý ra baþ ka ya yý nev le ri nin ço cuk ki tap la rý ný da re sim le me siy le bi li ni yor. Haf ta ya ye ni bir e ser le da ha bu luþ mak ü mi diy le hoþ ça ka lý nýz! Kon ya Be di üz za man konferansýna hazýr KONYA DA Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri nin ve fa tý nýn 52. Yýl dö nü mü mü na se be ti i le dü ze nen len an ma prog ra mý çer çe ve sin de, Be di üz za man da Kur ân ve Ba tý Me de ni ye ti Mu ka ye se si ko nu lu kon fe rans ger çek leþ ti ri le cek. Dü zen le nen prog ra mýn a çýþ ko nuþ ma sý ný Dr. Ca fer Kay sý cý nýn ya pa ca ðý ný bil di ren Ye ni As ya Ga ze te si Kon ya Tem sil ci si Sa id Çam ker ten, ko nuþ ma nýn ar dýn dan Üs tad Be di üz za man Sa id Nur sî i le a la ka lý si ne viz yo nun gös te ri le ce ði ni ve son ra sýn da a raþ týr ma cý ya zar Þük rü Bu lut un kon fe rans ve re ce ði ni bil dir di. Hal ka a çýk o lan ve ba yan la ra yer ay rý lan prog ram ya rýn sa at 20:00 da Kon ya A la ad din Key ku bat Kon fe rans Sa lo nu üst ka týn da ger çek leþ ti ri le cek. El i lân la rý ve a fiþ ler le kon ya sat hýn da du yu ru lan kon fe rans son ra sýn da gü ne ö zel ek ve ga ze te da ðý tý mý da ya pý la cak. Kon ya / Ye ni As ya Genç Yaklaþým okuyucularý tarafýndan düzenlenen seminer büyük ilgi gördü. Dinleyiciler salonu týklým týklým doldurdu. An la mý ný bi len ler i çin her var lýk Ý lâ hî mek tup tur AN TAL YA GENÇ YAK LA ÞIM O KU YU CU LA RI NIN DÜ ZEN LE DÝ ÐÝ GENÇ YAK LA ÞIM SE MÝ NE RÝN DE KO NU ÞAN GA ZE TE MÝZ YA ZA RI SE BA HAT TÝN YA ÞAR, AN LA - MI NI O KU YA BÝ LEN LER Ý ÇÝN HER BÝR VAR LIK Ý LÂ HÎ BÝ RER MEK TUP TUR DE DÝ. HASAN BULUT ANTALYA ANTALYA Genç Yak la þým o ku yu cu la rý nýn dü zen le di ði Genç Yak la þým Se mi ner le ri hýz kes me den de vam e di yor. Bu ay Genç Yak la þým se mi ne ri nin ko nu ðu Se ba hat tin Ya þar ol du. Bir cüm le, bir se mi ner, bir ki tap, bir soh bet in san ha ya tý ný ta ma men de ðiþ ti re bi lir mi? Ne za man? So ru suy la ko nuþ ma sý na baþ la yan Se ba hat tin Ya þar, din le yi ci ler den çe þit li ce vap lar al dý. Söz gü cü ne i nan dý ðý nýz o ran da güç lü dür di yen Ya þar, söz le ri ne þöy le de vam et ti: Ýn sa nýn ken di ni ta ný ma sý, her in sa nýn ger çe ði o lan so ru lar la kar þý laþ ma sý dýr. Ben ki min? Ne re den gel dim? Ne re ye gi di yo rum? Bu so ru la ra ma kul ve man týk lý ce vap bul ma yan lar, ha yat ta ba þa rý lý o la bi lir ler a ma mut lu o la maz lar de di. Av ru pa lý res sam lar, mü zis yen ler den ço ðu ha ya týn ka pa nýþ say fa sý ný a cý bir þe kil de ka pat mýþ týr i fa de si ni kul la nan Ya þar, in san ken di ni keþ fe de bil me li dir. Ýn sa nýn ken di ni keþ fe de bil me si de mek, mad dî ve ma ne vî var lý ðý i le ya kýn dan ta nýþ ma sý dýr. Güç lü yön le ri ni bu la bil me si dir. Yük lü ka bi li yet le ri ni fark et me si dir. Ken di si ne yük len miþ prog ram la rý keþ fe dip, kul la na bil me si dir þek lin de ko nuþ tu. BA ÞA RI YO LUN DA HER BA ÞA RI SIZ LIK, BA ÞA RI BA SA MA ÐI DIR Ya þar, in sa nýn mad dî ve ma ne vî var lý ðý na, ka der den prog ram lar, kud re ten ci ha zat yer leþ ti ril miþ. Ýn san da ki bü tün ka bi li yet ler keþ fe dil me yi bek li yor. Pi cas so, 35 ya þýn da res sam ol du ðu nu keþ fet miþ. Ýn san ken di ne yük le nen ka bi li yet le ri ha ya ta ge çir me li dir. Ha yat, zor luk lar la do lu bir yol cu luk tur. Ba þa rý yo lun da her ba þa rý sýz lýk, bir ba þa rý ba sa ma ðý dýr i fa de si ne vur gu yap tý. Ýn san a kýl, kalp ve ne fis güç le riy le yük lü dür. Bu üç kuv ve yi i da re e de bil mek, i de al in san ol ma yý ne ti ce ve re cek tir. Ge liþ me yen in san mad dî ve ma ne vî ö lüm de dir di yen Ya þar, in sa nýn sos yal bir var lýk ol du ðu nu söy le di. ÝN SAN ÖN CE KEN DÝ NÝ O KU MA LI Sa int Ek su pery, Hiç kim se hem so rum lu luk duy gu su na, hem ü mit siz lik duy gu su na ay ný an da sa hip o la maz de miþ in san ön ce ken di ni o ku ma lý, son ra çev re yi ve a ka bin de â le mi di yen Ya þar söz le ri ni þöy le ta mam la dý: An la mý ný o ku ya bi len ler i çin her bir var lýk i lâ hî bi rer mek tup tur. Ýç ve dýþ ko nuþ ma la rý müs bet yap mak, ha ya týn gü zel yü zü nü bi ze su na cak týr. O lum lu cüm le ler en zor þart la rýn bi le bi ze ko lay laþ ma sý ný ne ti ce ve re cek tir. Ýn san, hüsn-ü zan na me mur dur. Kir li dü þün ce ler, ön ce ta þý ya ný kir le tir. Po zi tif ko nuþ ma lar, ön ce ta þý yan da et ki si ni gös te rir. Po zi tif dü þü nen po zi tif le þir. Ga ze te mi zin Yö ne tim Ku ru lu ü ye si Ne jat E ren, Se - ba hat tin Ya þar a plâ ket tak dim et ti. KONFERANSA DÂVET Konu : Bediüzzaman ve medeniyet dünyasýnda gençlik Konuþmacý : Halil USLU Gazeteci Yazar Tarih ve Saat : 25 Mart 2012 Pazar Yer : Necip Fazýl Kýsakürek Kültür Merkezi KAHRAMANMARAÞ Org. : Yeni Asya Gazetesi K. Maraþ Temsilciliði Se ba hat tin Ya þar seminer sonrasý okuyucularýyla sohbet edip, kitaplarýný imzaladý. BULMACA SOL DAN SA ÐA 1. Ok si jen le bir le þe rek su yu o luþ tu ran, a tom nu ma ra sý 1, ren gi, ko ku su ve ta dý ol ma yan bir gaz. - Em me, e me rek i çi ne çek me, so ður ma. 2. Bir þart e ki. - Çu buk, nar gi le, pi po vb.nde kul la ný lan lü le yi ya pan kim se. 3. Bir þa si nin ü ze ri ne ta kýl mýþ, i nip kal kan ka sa sý o lan, ken din den ha re ket li, yü kü bo þal tan dü zen. - Güz mev si mi. 4. Can kur ta ran san da lý. 5. Dü zi ne sa yý sý. - Bu lun ma ya ça lý þý lan, has re ti çe ki len. 6. Dur gun luk, din gin lik, ha re ket siz lik. 7. Ý þa ret, a lâ met BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI H A S Ý Y E T A B Ý D A Ý S A P E T Ý M O L O G Y Ý T Ý M A R O L A M O A M A B Ý K E T E T A R R Ý N Ý T A B E R Ý N A A L A M Ý S O L O L Ý F Þ E H E M E L Ý Y E Ç O Ý E T K Ý N U L V Ý K B A V E A N O H A A E A Ý P A R L E M E N T E R M Ha in lik, kal leþ lik. 8. Hz. Nuh (a.s.) za ma nýn da, Hz. Nuh'a i nan ma ya rak yol dan çýk mýþ o lan la rý a zap lan dýr mak i çin Al lah ta ra fýn dan hem gök ten yað dý rý lan, hem de yer den kay na ya rak bü tün dün ya yý kap la yan su. - Ha beþ hü küm dar la rý na ve ri len ün van. 9. Af ri ka'da bir ne hir. - Haber ve ren, ha ber ge ti ren. 10.Tec rü bi, is pat la mey da na gel miþ i lim le re ve ri len ge nel ad. - Rus lar da bir ba yan a dý. Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA- 1. Hidrojen ile bir metalsinin oksijensiz birleþmesinden oluþan asit. 2. Ulu'l-Azm olan peygamberlerden bir peygamber. - Çok miktardaki bir þeyi temsil etmek üzere seçilmiþ az miktardaki þey. 3. Ýçerisinde çay demlenen emzikli kap. - Finlandiya halkýndan olan. 4. Bir sanata, bir bilime, bir düþünce ve davranýþ sistemine temel olan, yön veren ilke, nizam. 5. Etilen gibi yapýsýna baþka bir öge veya kök sokulabilen, karbonlu hidrojenlerin genel adý. 6. Hakem heyeti. - Kerhen rýza nidasý. - Sema kelimesinde sesliler. 7. Yad, yabancý. - Güneybatý Avrupa Katoliklerinin topluca adý. 8. Çaydan büyük akarsu. - Yenmekten dilek. 9. Çalým, gösteriþ. - Güçlü ve becerikli, çevik, enerjik. 10. Âhirette günah ve sevaplarýn, iyilik ve kötülüklerin ölçüleceði terazi, manevî ölçü aleti. - Yerden çýkýp fýþkýran, kaynayan, akan. 11. Ateþli, coþkun. 12. Mýzrak, süngü gibi silâhlarýn sivri ucu. - Boru sesi

5 Y Her 23 Mart ta bir hü zün kap lar i çi mi. Bir yan dan se vi nir, di ðer ta raf tan mah zun la þý rým. Ken di si ne zul me den le re bi le hak ký ný he lâl et miþ ti Üs tad. San ki za man dur muþ tu. Her þey he sap lý ve plan lý i di. Ka der ka le mi iþ li yor du. O, yüz yý lýn sa hi bi i di. Hat ta ký ya me te ka dar ma ne vî sal ta na tý de vam e de cek ti. Ya ra sa mi zaç lý o lan lar i se o nu yok et me ça ba sý na gir miþ ler di. 75. Yýl Li se sin den Düz ce ye Þü kür ler ve hamd ler ol sun Ce nâb-ý Ha kîmi Zül ce lâl e ve Ka dir-i Mut lak a. Çün kü yýl lar ön ce le ri çek ti ði miz çi le le rin mu kad de me sin de ka ra kol lar ve em sâ li yer ler de ve iþ ken ce o da la rýn da, ma lûm he sap so ru cu lar kral dan zi ya de kral cý lar sor ma dýk la rý su al kal maz dý. Da na nýn al týn da bu za ðý a ra yan lar gi bi. A kýl al maz su al le ri ne ver di ði miz ce vap la rý da on lar an la maz, on la rýn an la ya ca ðý se vi ye ye in dir mek i çin de çok za man har car ve mi sal ler ve rir dik. Ne re den ne re le re gel dik. Fa kat bir ger çe ði bu ma ka le min ba þýn da zik re de rek geç ti ði miz haf ta yý bir gon ca gül gi bi tak dim et mek is ti yo rum. O za man da fi kir ve fa a li yet ba zýn da ya ni yol la rýn da a çýk ve þef faf i dik, þim di de ay ný sý ný de ruh te et mek te yiz. Hiç sak lý mýz ol ma dý ve þi m di de ol mu yor. Dün be yaz bu gün as la si yah de me dik. Bun la rý bir ki tap do lu su ma ka le i le de tay lan dý ra bi li riz. Vak tim yok, yok sa bu ma na da bir ki tap ya za bi li rim. Þim di o es ki ký rýn tý lar dan ka lan lar yi ne bi ze so ru yor lar yol gü zer gâh la rýn da Yi ne ne ler ya pý yor sun? Ne ler çe vi ri yor su nuz vs. Ver di ðim ce vap þu dur: Ba sýn dan ta kip e din, go og le a bi ye ba kýn, o ra da bu lur su nuz, ne yap týk la rý mý zý ve na sýl va tan per ver ol du ðu mu zu gö rür sü nüz. Çün kü bu ma ka le le ri mi zi di dik di dik ta ra yan la rý gör düm A ca ba bir de ði þik lik var mý? di ye ba kar lar mýþ. O nun i çin ba zý ar ka daþ lar ve o ku yu cu lar Ne den bu ka dar kon fe rans ve se mi ner ver di ðin yer le ri ya zý yor sun? de me me li dir ler. Her þe yin hik met ve sýr rý ný sa hi bin den a raþ týr ma lý dýr lar ve sor ma lý dýr lar. Ne re de kal dý il mel ya kin, ay nel ya kin, hak kal ya kin ha ki ka tý? Kur ban o la yým yol la rý na, Be di üz za man, ne tes bit ler ve ne çý kýþ yol la rý koy muþ ve bun la rýn hep si þe ri a týn sa ra yýn dan dam la yan dam la lar dýr. Av ru pa baþ ta ol mak ü ze re bir çok di ya rýn a ziz in san la rý Sa týr la rý nýz da â le mi ge zi yo ruz ve gez di ri yor su nuz de mek te dir ler. Za ten o duâ lar hür me ti ne ko þu yo ruz ve ko nu þu yo ruz. Biz le re bu fýr sat la rý ve ren baþ ta Ye ni As ya ga ze te mi ze ve 33 yýl dýr yaz dý ðým Kon ya Pos ta sý na ve si te le re bin ler te þek kür ler Geç ti ði miz haf ta Tür ki ye de o ku yan 20 mil yon gen ci mi zin bir nok ta sý ný e ði ten Kon ya 75. yýl li se si öð ren ci le ri ne 4207 ve 5727 sa yý lý ya sa ve A raf Sû re si 31. â ye tin göl ge si al týn da ve o kul mü dü rü müz Nu man Bey ve a i le bir li ði baþ ka ný A. Ka val Bey le rin him met le riy le mu ha tap ol duk. Za rar lý a lýþ kan lýk lar dan bil has sa si ga ra ko nu su ü ze rin de bu lun duk ve çý kýþ yol la rý ný bel ge ler le gös ter dik. Ar dýn dan 400 ü ni ver si te ta le be si ni ba rýn dý ran M. A. Þen gül ler yur dun da e ði tim ci Ýb ra him Bey ve mü hen dis Fik ret Bey le rin gay ret ve him met le riy le bü tün ü ni ver si te öð ren ci le ri ne Me de ni yet ler Dün ya sýn da Be di üz za man dan Genç lik Re çe te le ri baþ lýk lý bir kon fe rans ver dim. Din le yen le re, din le ten le re, ve si le o lan la ra ve biz le re ta ri hî sa at ler ya þa tan la ra bin ler teb rik ve te þek kür ler. Ýn þa al lah bir çok genç gö nül de ko nuþ ma lar ma kes bul muþ tur.. Bun la rýn a ka bin de mü te ad dit de fa lar mü lâ ki ol du ðu muz ve gö nül tel le ri ne vur du ðu muz ve bir çok ci het le hu ku ku mu zun bu lun du ðu, geç miþ te bü yük mu sî bet le re du çar o lan, a ziz Düz ce þeh ri miz dey dik. Hu kuk çu Ö mer Bey kar de þi miz le in ti kal et ti ði miz bu bel de de, Ye ni As ya ga ze te ve der ne ði nin de ruh te et ti ði Me de ni yet ler Dün ya sýn da Hz. Be di üz za man ýn Genç le re Ba ký þý baþ lýk lý bir se mi ner de a zim ve coþ ku lu ce ma a te mu ha tap ol duk. Dil li mi zin dön dü ðü ka dar Hz. Be di üz za man ýn, Kur ân ve Ha dis le rin fey ziy le 21. yüz yýl da ki genç le re yaz dý ðý ma ne vî re çe te le ri tak dim et tik. El bet te i çin de ya þa dý ðý mýz 7 mil yar lýk ve i ri li u fak lý 200 dev le tin, o ku yan 2 mil yar lýk gen ci nin der din den ve teh li ke sin den u zak dur mak müm kün de ðil yýl son ra ge le ce ðin ba har la rý an cak bun lar la o la cak. Fa kat na sýl ba har ve na sýl genç lik? Bun la rý ve ve bal al týn da o lan la rý ve çý kýþ yol la rý ný hep bir lik te de ðer len dir dik ve di le ge tir dik. Bu i ti bar la bu ra la ra da gel me mi ze ve si le o lan ve e me ði ge çen bü tün kar deþ le ri me ve baþ ta can kar de þim Ýs ma il Öz de mir Be ye ve Dr. Ö mer Be ye, E ði tim ci Ý. Öz ve Yu suf Bey le re ve baþ ta Em re ol mak ü ze re bü tün genç le re bin ler te þek kür ve teb rik ler... Bahar da yakýn... O nur, nu ra ni ye ti ni her þe ye rað men de vam et ti re cek ti. Bu fa ra zî bir mu hay ye le de ðil di. Ri sâ le-i Nur u cid dî ma na da o ku yan ve ka bul e den ler bu nu an la mýþ tý. Ve mah ke me ler de yi ðit çe mü ca de le e den ler i çe ri den yý ký la cak tý. Ý þin þek li de ðiþ miþ ti. Fit ne ve fe sa dýn hiç in sa fý yok tu. O kah ra man lar bir bi ri ne dü þü rü le cek, bu cad de-i Nu râ ni ye bu ve si le i le a ka me te uð ra tý la cak tý. Son ra bir bir kol la ra ay rý la cak tý bu nur yo lu. Yý lan dan ve ak rep ten çe kin di ði miz gi bi çe kin me miz ge re ken hal le re düþ tük ma a le sef. Nu run sa hi bi ni ve us ta ba þý ný mah zun et tik. Ek se ri ye ti ni A rap ül ke le ri nin teþ kil et ti ði Ýs lâm dün ya sý nýn bu gün kü e lim ve san cý lý ha li ni te mâ þa e din ce, e li miz de ki ku sur lu da ol sa hür ri yet ve de mok ra si ni me ti nin kýy me ti ni çok da ha i yi an lý yo ruz. Gö rül dü ðü gi bi, is tib dat tan hür ri ye te, dik ta tör lük ten de mok ra tik ni za ma geç mek hiç de ko lay ol mu yor. Ka pa lý re jim den a çýk re ji me, key fi lik ten a dâ le te, ka yýr ma cý lýk tan hu ku kî þef faf lý ða, þa hýs ha ki mi ye tin den kà nun ha ki mi ye ti ne, ö zet le vah þi lik ten in sa nî o la na geç me, ge çe bil me dâ vâ sý dýr bu. Bu dâ vâ çok a ðýr be del ler is ti yor. Bu ni met le re bü yük kül fet ler mu ka bi lin de sa hip o lu na bi li yor. Ba tý dün ya sý, de mok ra si ye ge çiþ te bü yük kül fet ler çek ti, çok a ðýr fa tu ra lar ö de di. Ken di a ra la rýn da ki "Yüz yýl lar Sa va þý" i le i ki Bü yük Dün ya Sa va þý, te mel in sa nî hak ve hür ri yet ler uð ru na ö de miþ ol duk la rý be del le rin bâ riz bi rer gös ter ge si dir. (Me sa fe al dý lar. An cak, ha len de hay va nî ya þa yýþ tan kur tu lup tam in sa nî o la na vâ sýl ol muþ de ðil ler.) Ö te yan dan, hür ri yet ve de mok ra si yo lun da þid det li san cý lar la kýv ra nan A rap dün ya sý nýn þim di ki hal i pür me lâ li göz ler ö nün de: Ýþ te, ki mi iç sa va þýn, ki mi de bö lün me nin e þi ði ne gel miþ du rum da. Hür ri yet meþ rû ti yet þi men di fe ri ni kar þý la ma da, o na gü ven li yol lar in þa et me de çok geç kal dý lar, ço o ok Bu gün on bin ler ce mâ sum ka ný nýn he der e dil me si, bu yüz den... Lib ya'nýn, Mý sýr'ýn, Su ri ye'nin a la ca ka ran lýk tan bir tür lü kur tu la ma ma sý, ön ce lik le bu se bep ten... Þüp he siz, ya þa nan san cý lý ge liþ me le rin de rû nun da da ha baþ ka se bep, ge rek çe ve ba ha ne ler de var. Lâ kin, Tür ki ye'de vak tiy le bu u ður da at mýþ bu lu nan üç bü yük a dý mýn (1876, 1908, 1946) bu gün i ti ba riy le bi ze ka zan dýr dý ðý a van taj la ra ba kýl dý ðýn da, A rap â le mi ni sar san kan lý bo ðuþ ma la rýn en mü him se be bi nin, hür ri yet ve de mok ra si mü ca de le sin de çok, a ma çok geç kal mýþ ol duk la rý hu su su â yân be yân gö rül müþ o lur. Oy sa, Tür ki ye, bü tün A rap ül ke le ri de da hil ol mak ü ze re, dün ya ü ze rin de ve in san lýk ta ri hin de e þi ben ze ri gö rül me dik üç a þa ma lý bü yük is tib dat dev re si ni ya þa dý. 1) Mut la ki yet te ha fif is tib dat: 1908'e ka dar. 2) Meþ rû ti yet te þid det li is tib dat: 1918'e ka dar. 3) Cum hu ri yet te mut lak is tib dat: 1946'ya ka dar. En a ðý rý, en þid det li si de, bil has sa 27 se ne sü ren bu 3'ün cü sü o lan "e þedd i zu lüm ve is tib dat" dev re si dir: Bi rin ci dev re de "hür ri yet di va ne lik"le yâd o lu nur du. Ý kin ci dev re de "ha ya ta a dâ vet" e di lir di. Ü çün cü dev re de i se, bi lu mum in san te mel hak ve hür ri yet le ri ih lâl e dil di ði gi bi, dev let kuv ve tiy le ha yat hak ký da, din i man 23 MART 2012 CUMA MAKALE 5 A ca ba mi sa fi re ten on gün lü ðü ne dün ya ya ge ri dön se o Nur Üs tad, ilk i þi ne o lur du? Bu nun ce va bý ný, bu sa týr la rý o ku yan her kes ko lay ca ve re bi lir. Her þe ye rað men, te sel li miz o lan ba har he di ye le ri miz var bu gün. Ço cuk la rý mý za "Can Kar deþ", A i le ye Bi zim A i le, Genç le ri mi ze Genç Yak la þým, Dýþ ül ke le re Nur der gi si, Sa ir ül ke ler de ki ka deþ le ri mi ze In ter na ti o nal ga ze te si, Bi zim Rad yo i le bü tün dün ya ya in ter net yo lu i le ya yýn ya pan Nu run se si, Kon fe rans ve se mi ner ler, Bin ler ce me kân lar da ya pý lan ders ler, Yüz ler ce ki tap neþ ri ya tý, Ri sâ le-i Nur Ens ti tü sü Ve Ye ni As ya Vak fý. Ýþ te si ze ba har Ö nü müz a çýk. Yýl lar yýl la rý ko va la sa da, a sa bý mý zý bo zan ha di se ler de vam et se de... Sa kýn biz ka rýn ca yý in cit me ye lim. Var sýn siv ri si nek tan ta na sý ný kes sin, ba la rý sý dem de me si ni boz sun, ne çý kar? Þim di Bos na da yým. Ba ha rýn ký výl cým la rý ta a bu ra la ra ka dar u laþ mýþ. Bi zim þev ki miz hiç bo zul ma sýn. Yo lun a çýk ol sun Ye ni As ya m. Hem de ký ya me te ka dar in þa al lah. Sa na se lâm lar ol sun Üs ta dým. Hürriyet güneþi bir mûcize gibi doðdu hak ký da a yak lar al tý na a lý nýp çið nen di. Üs te lik, ta ma mýy la key fî, küf rî ve ceb rî me tot lar la Bü tün bu mu zýr mâ ni le re rað men, Tür ki ye, sâ ir Ýs lâm ül ke le ri ne na za ran de mok ra si de da ha i le ri se vi ye de bir yer le re gel diy se, bu nu yo la da ha er ken çýk ma sý na ve bu u ður da yýl lar ca sü ren çi le li bir ha ya tý tâ lim et me si ne borç lu dur. Ge li nen se vi ye ye ve ka za ný lan ni met le re ba kýl dý ðýn da i se, ö de nen be del le rin yi ne de az ve u cuz düþ tü ðü gö rü le cek tir. Üs tad Be di üz za man'ýn i fa de siy le " Ba ha sý na yüz se ne ver sey dik, yi ne u cuz du. Zi ra hür ri yet, mil li ye ti gös ter di. Mil li yet sa de fin de o lan Ýs lâ mi ye tin cev her i nu ra nî si te cel lî ye baþ la dý." (Mü nâ za rat, s. 64) Be di üz za man, bu ra da 1908 Tem muz'un da i lân e di len hür ri yet ve meþ rû ti yet ni me ti nin e hem mi ye ti ni na za ra ve ri yor. A ra dan ge çen yüz yýl lýk za man di li mi, Be di üz za man'nýn bu me se le de ne de re ce hak lý ol du ðu nu ay rý ca te bâ rüz et ti ri yor. Hür ri yet u ya ný þa, di ri li þe se bep tir Sa id Nur sî, meþ rû ti yet le (1908) eþ za man lý o la rak i lân e di len hür ri ye te hak kýy la sa hip çýk mýþ, var gü cüy le al kýþ la mýþ ve bu nun ha ri ku lâ de bir te rek ki ya ta se be bi yet ve re ce ði ni hay ký ra rak müj de le miþ tir. Ýþ te, o nun "i lân ý hür ri ye tin ü çün cü gü nün de ir ti ca len söy le di ði ve son ra Se la nik'te Hür ri yet Mey da nýn da tek rar et ti ði ve o za ma nýn ga ze te le ri nin neþ ret tik le ri Av ru pa'dan ge len her þe ye he - men i ti raz i le mu ha le fet e dil me - me li. Ge len ce re ya nýn müs bet mi, men fi mi ol du ðu na ba kýl ma lý. Müs bet ve da hil de kar þý lý ðý bu lu - nan la ra ken di öz ma lý mýz gi bi sa - hip çý kýl ma lý. Me se lâ: Hür ri yet, meþ rû ti yet, cum hu ri yet, te mel in san hak ve hür ri yet le ri gi bi. nut ku nun bir sû re ti: "Ey hür ri yet i þer'î! "Öy le müt hiþ ve fa kat gü zel ve müj de li bir sa dâ i le ça ðý rý yor sun ki, be nim gi bi bir be de vî yi ta ba kàt ý gaf let al týn da yat mýþ ken u yan dý rý yor sun. "Sen ol ma say dýn, ben ve ú mum mil let zin dan ý e sa ret te ka la cak týk. Se ni ömr ü e be dî i le teb þîr e di yo rum. "Ya Rab! Ne sa a det li bir ký ya met ve ne gü zel bir ha þir ki, "Ö lüm den son ra di rì liþ var" ha kî ka ti nin kü çük bir mi sa li ni bu za man bi ze tas vir e di yor. "Ye ni hü kû met i meþ rû ta mýz mu'ci ze gi bi doð du. Mü te vek ki la ne, sa bû ra ne tut tu ðu muz o tuz se ne ( ) Ra ma zan ý sü kû tun se va bý dýr ki; a zap sýz, cen net i te rak kî ve me de ni yet ka pý la rý ný bi ze aç mýþ týr." Bu u zun nut kun so nun da, e li miz den kaç ma ma sý i çin, hür ri ye tin yan lýþ tef sir e dil me me si ve ona hak kýy la sa hip çý kýl ma sý ný is te yen Be di üz za man, bü tün va tan ev lât la rý na þu ih tar da bu lu nu yor: "Ey eb na i va tan! Hür ri ye ti sû i tef sir et me yi niz; ta e li miz den kaç ma sýn ve mü te af fin o lan es ki e sa re ti baþ ka kap ta bi ze i çir mek le bi zi boð ma sýn. Zi ra, hür ri yet, mü ra at ý ah kâm ve a dab ý Þe ri at ve ah lak ý ha se ne i le ta hak kuk e der ve neþv ü ne ma bu lur." (Ta rih çe i Ha yat, S. 47) Av ru pa'dan ge len cereyanlar O ta rih ler de ol du ðu gi bi, bu gün de çý kýp hür ri ye tin, meþ rû ti ye tin i lâ ný na mu ha le fet e den ler var. Bu mu ha lif ke si min mü te ma di yen kul la nýp dur du ðu i ki ar gü man var. Bi rin ci si: Bu de ði þim, Av ru pa'nýn te si ri, hat ta da yat ma sýy la ya þan dý. Ý kin ci si: Sul tan Ab dül ha mid'in dev ril me si ne ve mað lu bi yet le ne ti ce le nen sa vaþ la ra se be bi yet ver di. He men be lir te lim ki, i kin ci mad de de i fa de e di len fik ri yat, man tý ða da, ta ri hin ger çe ði ne de uy maz. Zi ra, meþ ru ti yet le hiç a lâ ka sý ol ma yan da ha ev vel ki de vir ler de de pa di þah la rýn taht tan in di ril di ði, hat ta kat le dil di ði de fa lar ca vu ku bul muþ tur. Ke zâ, sal ta nat de ði þik li ði ol ma dý ðý hal de, yi ne de mað lu bi ye ti ne ti ce ve ren sa vaþ lar va ki ol muþ tur: Çeþ me Boz gu nu, Ni zip Boz gu nu, 93 Har bi gi bi Meþ rû ti ye te (de mok ra si ye) mu ha le fet e den le rin di ðer i ti ra zý na ge lin ce Üs tad Be di üz za man, "Sü nû hat" i sim li e se ri n de (s. 64), "Av ru pa'dan bi ze ge len ler" me se le si ne da ir ga yet mâ kul ve muk ni þöy le bir tas nif te bu lu nur: "Av ru pa'dan ge len ce re yan, ya men fî ve ya müs bet tir." Bu tas ni fin al týn da yap mýþ ol du ðu ge niþ i za hat ta i se, müs bet ve men fi ce re ya nýn na sýl an la þý la ca ðý ve bun la ra kar þý na sýl bir ta výr kul la nýl ma sý ge rek ti ði hu su su nu dik kat na zar la rý na ve rir. Bu ra da ki a na liz den ö zet le þu mâ nâ la rý is tih raç et mek müm kün: Av ru pa'dan ge len her þey, he men red e dil mez ve o na kar þý ge lin mez. Zi ra, bun la rýn ba zý sý müs bet, hat ta vak tiy le on la rýn pa za rý na git miþ ken di öz ma lý mýz o la bi lir. O hal de, þu na ba kýl ma lý: Mey da na ge len/ge ti ril mek is te nen ha re kât, ön ce lik le ki min he sa bý na ge çi yor. Da hi lin mi, yok sa ha ri cin mi? Ke za, da hil de bi ze fay da sað la ya cak bir kar þý lý ðý var mý, yok mu? Me se le ye bu nok ta i na zar dan ba kýl dý ðýn da, Av ru pa'dan bi ze gel miþ gi bi gö rü nen hür ri yet, meþ rû ti yet, cum hu ri yet gi bi ha re ket le rin, ha ki kat te (nef sü'l e mir de za rar lý ol du ðu nu söy le mek, a bes lik ten ö te bir ha ma kat, en a zýn dan bir mu ha ke me nok san lý ðý ol sa ge rek tir. Ya zý mý zý, hür ri yet ve meþ rû ti yet ha ki ka ti ne Üs tad Be di üz za man'la ay ný pa ra lel de bak tý ðý ný tes bit et ti ði miz Na mýk Ke mâl'in meþ hûr "Rü yâ" ma ka le sin de ki ga fil le ri i kaz e di ci bir kaç cüm le siy le nok ta la ya lým. Ba tý'dan ge len her þe ye mu ha le fet e den da hil de ki mu ha ke me siz le ri u yan dýr mak i çin, tâ 130 yýl ön ce sin den þöy le ni dâ e dip ses le ni yor, Na mýk Ke mâl: "Ey gaf let uy ku su na ya tan lar! "Mâ ri fet gü ne þi Mað rib'ten doð du. Me de ni yet i ka dî me nin sa bah ý ký yâ me ti ye ti þip ge li yor... Sâ nî i Kud ret, â sâr ý rah me ti ni te mâ þâ i çin na zar ver miþ. Siz, o ha kî kat gü ne þi ni setr e di yor su nuz. "Ma a rif, bü tün es râr ý ta bi a tý fâþ e di yor. "Hâ lâ mý u yu ya cak sý nýz? Rûz i Mah þer'de mi u ya na cak sý nýz?" TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Ça ðýn Üs ta dý na mek tup Al lah ýn se lâ mý ü ze ri ne ol sun Muh te rem Üs ta dým! El li i ki yýl dan be ri a ra mýz da cis min yok; fa kat is min gön lü müz de, nu run ru hu muz da, ay dýn lý ðýn kal bi miz de. Ýs min de niz a þý rý ül ke ler de bir ay dýn lýk tu fa ný gi bi in san la rý in kâr dan çý ka rýp kur ta rý yor, kalp le ri ves ve se ler den kur ta rýp te miz li yor, gö nül le ri ev ham lar dan sö küp a rýn dý rý yor, in san lý ða bü yük in san lýk ha ki ka ti ni gös te ri yor, ça ðý mý za â hir za man Pey gam be ri nin (asm) çiz di ði o sa a det uf ku nu sis ler den a rýn dý rýp ye ni den su nu yor bu gün. Dün ya mýz her ne ka dar fit ne ve çe kiþ me ler den, a teþ ve o yun lar dan, fe sat ve is tib dat lar dan ya ka sý ný kur ta ra mý yor sa da; Kur ân ýn nu ru dün ya yý nur ren gi ne bo ya mak ü ze re Üs ta dým. Sen, o çi le do lu gün le rin de; Ey üç yüz se ne den son ra ki yük sek as rýn ar ka sýn da giz len miþ ve sâ ký tâ ne Nur un sö zü nü din le yen ve bir na zar-ý ha fî-i gay bî i le bi zi te mâ þâ e den Sa id ler, Ham za lar, Ö mer ler, Os man lar, Tâ hir ler, Yû suf lar, Ah med ler, ve sâ i re ler!.. Siz le re hi tap e di yo rum. Baþ la rý ný zý kal dý rý nýz, Sa dak te de yi niz. Ve böy le de mek siz le re borç ol sun! Þu mu â sýr la rým, var sýn be ni din le me sin ler. Tâ rih de ni len mâ zi de re le rin den si zin yük sek is tik ba li ni ze u za nan tel siz telg raf la si zin i le ko nu þu yo rum. Ne ya pa yým; a ce le et tim, kýþ ta gel dim. Siz ler Cen net-a sâ bir ba har da ge le cek si niz. Þim di e ki len nur to hum la rý, ze mi ni niz de çi çek a ça cak týr. Biz, hiz me ti mi zin üc re ti o la rak siz den þu nu bek li yo ruz ki: Mâ zi kýt a sý na geç mek i çin gel di ði niz va kit, me za rý mý za uð ra yý nýz. O ba har he di ye le rin den bir kaç ta ne si ni med re se min me zar ta þý de ni len ve ke mik le ri mi zi mi sa fir e den ve Hor hor top ra ðý nýn ka pý cý sý o lan kal a nýn ba þý na ta ký nýz. Ka pý cý ya tem bih e de ce ðiz. Bi zi ça ðý rý nýz. Me za rý mýz dan, He nî en le küm (Siz le re teb rik ler!) sa dâ sý ný i þi te cek si niz 1 de miþ tin ya... Ü mit var o lu nuz. Þu is tik bal in ký lâ bý i çin de en yük sek gür sa dâ Ýs lâ mi ye tin sa dâ sý o la cak týr 2 de miþ tin ya... Bed baht Rus po li si ne; As ya da, Â lem-i Ýs lâm da üç nur, bir bi ri ar ka sý sý ra in ki þa fa baþ lý yor. Siz de bir bi ri üs tün de üç zul met in ki þa fa baþ la ya cak týr. Þu per de-i müs te bi dâ ne yýr tý la cak, ta kal lüs e de cek, ben de ge lip bu ra da med re se mi ya pa ca ðým 3 de miþ tin ya... E ðer biz, doð ru Ýs lâ mi yet i ve Ýs lâ mi yet e lâ yýk doð ru lu ðu ve is ti ka me ti gös ter sek, bun dan son ra on lar dan fevc fevc da hil o la cak lar 4 de miþ tin ya... Ýs tik bal, yal nýz ve yal nýz Ýs lâ mi yet in o la cak. Ve hâ kim, ha kâ ik-i Kur â ni ye ve î mâ ni ye o la cak. 5 de miþ tin ya... E ðer biz, ah lâk-ý Ýs lâ mi ye nin ve ha kâ ik-i î mâ ni ye nin ke mâ lâ tý ný ef â li miz le iz har et sek, sa ir din le rin tâ bi le ri el bet te ce ma at ler le Ýs lâ mi ye te gi re cek ler; bel ki Kü re-i Arz ýn ba zý kýt a la rý ve dev let le ri de Ýs lâ mi yet e de hâ let e de cek ler. 6 de miþ tin ya... A kýl ve i lim ve fen hük met ti ði is tik bal de, el bet te bür han-ý ak li ye is ti nad e den ve bü tün hü küm le ri ni ak la tes bit et ti ren Kur ân hük me de cek. 7 de miþ tin ya... Av ru pa ve A me ri ka Ýs lâ mi yet le ha mi le dir. Gü nün bi rin de bir Ýs lâ mî dev let do ðu ra cak. Na sýl ki, Os man lý lar Av ru pa i le ha mi le o lup bir Av ru pa dev le ti do ður du. 8 de miþ tin ya Üs ta dým, müj de le ri nin or ta ya çý ký þý na þa hit o lu yor, u fuk ta ay dýn lý ðý ný gö rü yo ruz bu gün. Üs ta dým, sen nu ru çi le i le ek tin ve is tik ba le ý þýk tut tun. Se nin, çi le i le ek ti ðin to hum lar fi liz len di bu gün. Yak tý ðýn me þa le dün ya yý ku þat tý. Ver di ðin müj de le rin bir bir ger çek leþ ti ði bu gün ler de, Cen net-a sâ gün le re doð ru hýz la a dým a tý þý mý zýn ya ký cý he ye ca ný ný ya þa mak ta yýz. Her ne ka dar gü na hý mýz çok ve is ya ný mýz hâ lâ yer yü zü nün ta þý ya ma dý ðý bir yük i se de, yi ne de mu kad des de ðer le ri mi ze bað lý lý ðý mý zý gün geç tik çe da ha güç lü ce his se de bil mek te yiz. Müj de le di ðin bi çim de, me de nî dün ya da Ýs lâ mi yet çýð gi bi bü yü mek te, Kur ân gü neþ gi bi ya yýl mak ta, Ý man ve Tev hid ha ki kat le ri dal ga dal ga ge niþ le mek te. Üs ta dým; gü nah kâr as rý mý zýn böy le si ne do yul maz hi da yet fýr tý na sý na sah ne o lu þun da se nin gös ter di ðin yük sek ha mi yet, hiç þüp he siz, Haz ret-i Mu ham med in (asm) çað lar ö te si ta sar ru fun dan ve Ce nâb-ý Hakk ýn yük sek rah me tin den baþ ka bir þey de ðil dir. A ra mýz dan ay rý lý þý nýn 52. yý lýn da ey Üs ta dým, zat-ý â li ni ze sa yý sýz se lâm, rah met ve mað fi ret; Al lah ýn Sev gi li Re sû lü ne (asm) son suz sa lât-ü se lâm ve dün ya yý i man nu ru na bo ðan Al lah a had siz hamd ü se na ol sun. Â min. Dip not lar: 1- Mü nâ za rât, s. 39, Sü nû hât, s a.g.e. s Mü nâ za rât, s Hut be-i Þâ - mi ye, s Hut be-i Þâ mi ye, s a.g.e. s a.g.e., s. 27; Ta rih çe-i Ha yat, s. 46, 82.

6 6 23 MART 2012 CUMA HABER Y Diyarbakýrlý gençlere meslek eðitimi TESK BAÞKANI PALANDÖKEN, DEZAVANTAJLI GRUPLARA MESLEKÎ EÐÝTÝM VERÝLMESÝ KAPSAMINDA ÞÝDDETE MARUZ KALAN DÝYARBAKIRLI GENÇLERÝN, KADINLARIN MESLEK SAHÝBÝ YAPILACAÐINI AÇIKLADI. TÜR KÝ YE Es naf ve Sa nat kâr la rý Kon fe de ras yo nu (TESK) Ge nel Baþ ka ný Ben de vi Pa lan dö ken, de za - van taj lý grup la ra mes le kî e ði tim ve - ril me si ne Di yar ba kýr dan baþ la nýl dý - ðý ný be lir te rek, þid de te ma ruz ka lan Di yar ba kýr lý genç le rin, ka dýn la rýn mes lek sa hi bi ya pý la ca ðý ný bil dir di. Pa lan dö ken, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma - da, Di yar ba kýr Mer kez baþ ta ol mak ü ze re, Sil van, Bis mil ve Er ga ni il çe - le rin de de za van taj lý grup la ra e ði ti - min baþ la dý ðý ný kay de de rek, risk al - týn da ki 500 ü ço cuk ol mak ü ze re, top lam 620 ki þi ye e ði tim ve ril me ye baþ lan dý ðý ný kay det ti. Pa lan dö ken, 500 ço cu ðun ya ný sý ra, 120 risk al - týn da ki ka dý na da ay ný kap sam da e - ði tim ve ril me ye baþ lan dý ðý ný i fa de e de rek, söz ko nu su 120 ka dýn dan 20 si nin Van dep rem ze de si ol du ðu - nu söy le di. U mut Yýl dý zý Pro je si ni de da hil e de rek 5. dö nem de 320 ka - dýn ve 300 er ke ðin mes le ki e ði tim - ler den fay da lan ma sý nýn plan lan dý ðý - ný kay de den Pa lan dö ken, bu ko nu - da ki e ði tim le rin ký sa sü re i çe ri sin de baþ la ma sý na yö ne lik ça lýþ ma la rýn hýz la de vam et ti ði ni i fa de et ti. 3 YILDA, 25 BÝN KÝÞÝYE ÝÞ Pa lan dö ken, pro je kap sa mýn da sos yal o lay la ra ka tý lan, su ça sü rük - Hak kâ ri den I rak a sý nýr ti ca re ti n HAK KÂ RÝ DEN I rak a a - çý lan Ha bur Ka ra Hu dut ka pý sý ü ze rin den I rak i le sý - nýr ti ca re ti ya pý la bi le cek. Sý - nýr Ti ca re ti nin Dü zen len - me si ne Ý liþ kin Ka rar da De - ði þik lik Ya pýl ma sý na Da ir Ba kan lar Ku ru lu Ka ra rý, Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým lan dý. Ka ra - ra gö re, Hak kâ ri nin yet ki li sý nýr i li ol du ðu Ha bur Güm rük Ka pý sý ndan I rak a sý nýr ti ca re ti ger çek leþ ti ri le - bi le cek. Ankara / aa Fa kir a i le le re kö mür yar dý mý n FAKÝR a i le le re, mü ra ca at - la rý ü ze ri ne as ga ri 500 ki log - ram be del siz kö mür ve ri le - cek. Res mî Ga ze te de ya - yým la nan Ba kan lar Ku ru - lu nun Fa kir A i le le re Kö mür Yar dý mý Ya pýl ma sý na Ý liþ kin ka ra rý, 1 O cak 2012 ta ri hin - den ge çer li ol mak ü ze re dün yü rür lü ðe gir di. Bu na gö re, il ve il çe sos yal yar dým laþ ma ve da ya nýþ ma va kýf la rýn ca be lir le ne rek, va li lik le re bil di - ri le cek fa kir a i le le re, mü ra - ca at la rý ü ze ri ne as ga rî 500 ki log ram be del siz kö mür ve ri le cek. Ankara / aa Öð ren ci le re süt ü re ti ci yi se vin dirdi n TÜR KÝYE NÝN en ö nem - li süt ü re tim mer kez le rin - den o lan Kon ya da ki süt ü - re ti ci le ri, Baþ ba kan Er do - ðan ýn a çýk la dý ðý ka ra rý, süt a lým fi yat la rýn mev sim sel dü þü þü nü en gel le ye ce ði i - çin se vinç le kar þý la dý. Kon - ya Da mýz lýk Sý ðýr Ye tiþ ti ri - ci le ri Bir li ði Baþ ka ný E dip Yýl dýz, Bu ka ra rýn sü tün en faz la ol du ðu dö nem de a lýn ma sý, fab ri ka la rýn arz faz la lý ðý ne de niy le süt te ya - pa ca ðý fi yat dü þü þü nü en - gel le ye cek, çift çi miz ka za - na cak de di. Konya / aa len miþ, suç tan za rar gör müþ ço - cuk lar i le þid det mað du ru ka dýn la - rýn, do ðal gaz, o to mo tor ta mir ci - li ði, cilt ba ký mý, ku a för lük, aþ çý - lýk, ser vis e le man lý ðý, mo bil ya - cý lýk, bil gi sa yar lý mu ha se be, halk la i liþ ki ler, aþ çý lýk, ser vis e - le man lý ðý, se ra cý lýk, kay nak çý lýk, pas ta ya pý mý, ör gü cü lük gi bi a lan - lar da MEK SA Vak fý bün ye sin de mes le ki e ði tim ler al ma ya baþ la dýk - la rý ný an lat tý. Tür ki ye Ýþ Ku ru mu, TESK ve MEK SA Vak fý iþ bir li ðin de ve ri len mes le ki e ði tim hiz met le ri - nin ya ný sý ra, Di yar ba kýr Va li li ði nin des te ði i le sos yal im kân la rýn da su - nu la ca ðý ný a çýk la dý ðý ný kay de den Pa lan dö ken, þöy le de vam et ti: Tür ki ye ge ne lin de 25 bin ki þi nin iþ sa hi bi ol ma sý he def len mek te dir. Bu mes le ki e ði tim prog ra mý de za van - taj lý iþ siz in san la rý mý za ge rek e ko - no mik ge rek se sos yal a çý dan o lum - lu fay da lar sað la ya cak týr. Ti yat ro, mü zik kurs la rý, spor tur nu va la rý, pik nik, fu ar ge zi le ri gi bi et kin lik le re de ka tý la cak lar dýr. Ay rý ca e ði tim a - lan ço cuk la ra gel dik le ri her gün i çin 20 li ra ÝÞ KUR ta ra fýn dan ö den mek - te dir. Tüm ça ba mýz top lum da ü re - ti me ka tý lan, suç tan u zak, a yak la rý ü ze rin de du ra bi len in sa ný mý zýn sa - yý sý nýn art tý rýl ma sý dýr. Ankara / aa TESK Ge nel Baþ ka ný Ben de vi Pa lan dö ken MEB den ra por u ya rý sý MÝLLÎ E ði tim Ba kan lý ðýn dan, Se vi ye Be lir le me Sý na vý (SBS) ve Yük sek Öð re ti me Ge çiþ Sý na vý (YGS) ön ce si sah te ra por a la rak de vam sýz lýk ya pan lar ve bu na mü - sa ma ha gös te ren le re yö ne lik ge rek li ted bir le rin a lýn dý ðý bil di ril di. Ba kan lýk tan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, SBS YGS ye ka tý la cak 8. ve 12. sý nýf öð ren ci le ri ve ve li - le rin ce res mî ve ö zel sað lýk ku rum ve ku ru luþ la rýn da ça lý þan dok tor la ra, o kul yö ne tim le ri ne ve ril mek ü ze re sað lýk ra po ru ta le bin de bu lu nul du ðu na i liþ kin çok sa yý da þi ka yet gel di ði bil di ril di. A çýk la ma da, Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý mý zýn, öð - ren ci le ri mi zin sah te sað lýk ra po ru al ma la rý ve sað lýk ku rum ve ku ru luþ la rý na bu tür ta lep ler le git me le ri ni o nay la ma dý ðý çok i yi bi lin mek te dir. Ko nuy la il gi li o la - rak yet ki li mer ci le ri miz mev zu a tý mý zýn ön gör dü ðü dü zen le me le ri uy gu la ma dý - þýn da, sah te ra por a la rak de vam sýz lýk ya pan lar ve bu na mü sa ma ha gös te ren le re yö ne lik ge rek li ted bir le ri al mak ta dýr i fa de le ri ne yer ve ril di. Ankara / aa Bu gün 23 Mart. Bu gü nün bi zim na za rý mýz da, ya rým as rý aþ kýn bir za man dýr e hem mi ye ti var. Bu gün bi zim üs ta dý mýz Be di üz za - man Sa id Nur sî Haz ret le ri nin ve fat yýl dö nü mü. O nu gö ren a ða bey le rin, on dan ay rý lý þý nýn 52. se ne-i dev ri ye si bu gün. Nur Ta le be le ri nin hep si nin de ma ne vî â lem de on dan ay rý lýþ la rý - nýn yýl dö nü mü. O bi zim üs ta dý mýz - dý. Bu gün sa de ce bi zim de ðil, bü tün dün ya nýn üs ta dý dýr o. Öy le; bir bel - de nin, bir böl ge nin, bir mem le ke tin de ðil, bü tün dün ya nýn; do ðu dan ba - tý ya, ku zey den gü ne ye bü tün bir dün ya nýn üs ta dý dýr O nun hak kýn da çok þey ler ya zýl dý, çi zil di, söy len di. Film ler, ti yat ro lar ya pýl dý. O nun a dý na se mi ner ler, kon fe rans lar, pa nel ler ve yad et me prog ram la rý ter tip e dil di, e di li yor ve e di le cek. Ü ni ver si te ler de, yük sek o - kul lar da o nun a dý na kür sü ler a çýl dý, tez ler, dok to ra lar ya pýl dý. Hâl bu ki çok de ðil, bun dan 30 kü sûr se ne ön - ce, bi zim genç lik za man la rý mýz da, o - nun is min den bah set mek bi le suç tu. A ma ne suç, Ke ma list be zir gân la rýn ih das et ti ði key fî bir suç. A ma þim - di Dün ya o na mef tun, o na hay ran. O na key fî o la rak am bar go koy ma ya ça lý þan la rýn i se, e sa me si bi le o kun - mu yor. Yir min ci yüz yýl... Ký ya me te bir-i ki a sýr ka lan yüz yýl... Öy le deh þet li bir a sýr ki; be þer, in san lýk â le mi, þim di ye ka dar böy le bir a sýr gör me miþ. Bü - tün kö tü lük le ri ni, in ti kam la rý ný, ki - ni ni, gay zý ný ku san bir dün ya. Â hir za man. Bü tün as ha býn is ti a ze et ti ði, Al lah a il ti ca et ti ði, sý ðýn dý ðý a sýr. Dec cal la rýn bir bir zu hur et ti ði, a ma on la ra mu ka bil bu di nin sa hi bi Rab - bi mi zin, ha las kâr-ý din o la rak yol la - dý ðý Meh di-i A zâm Haz ret le ri nin de zu hur et ti ði bir çað. Ýþ te o as rýn ba þý, ge çen as rýn so - nun da, dün ya nýn bü tün ke fe re le ri - nin ü ze ri ne çul la na rak boð ma ya, yok et me ye ça lýþ tý ðý Os man lý nýn, da ha doð ru su va ta nýn, va tan top ra ðý nýn, mil le tin kur ta rýl ma sý i çin ca ný ný di þi - ne ta ka rak mü ca de le ve mü ca he de e den bir kah ra man o lan Be di üz za - man Sa id Nur sî nin zu hur et ti ði çað. O, sa de ce mad dî o la rak, va tanmil let mü dâ fa a sý na so yun ma mýþ, ay - ný za man da ma ne vî sa ha nýn da en bü yük ha las kâ rý o la rak va zi fe si ni yap mýþ. Ý lâ-yý ke li me tul lah i çin, bu mil le tin, mil le tin ev lâd la rý nýn ce hen - nem çu kur la rý na düþ me me si i çin uð raþ mýþ, di din miþ. Harb mey dan la - rýn da bir e lin de si lâh, bir e lin de Kur ân tef si ri Ý þâ ra tü l-ý câz ý te lif e - de rek de bu nu is bat et miþ. O ve o nun gi bi kah ra man lar sa ye - sin de va ta nýn ha lâs ol ma sýn dan son - Has re tin çar par yü re ði me giz li ce Is sýz yol la rýn dan, yü ce dað la rýn dan Bir se lâm bek ler mor u fuk la rýn dan Yol la ra düþ müþ Nur pos ta cý la rýn dan Ya maç ta bu lut tan tü le sa rý lý meh tap Ve sü kû net te ki kab rin den Bar la nýn Ar dýç lar da ki giz li ra yi ha lar da a ra rým Yo kuþ ba þýn da kuþ la rýn nað me sin de Bir ses ak se der mi? Su la rýn yü zü ne Çam Da ðý'n da ki cey lan la rýn gö zü ne Bir ler ze aþk la sal la nýr mý? U lu çý nar Ge ce le ri kalp rit min de ki ne fes ten «Se ni sor sam o mü ba rek yer ler de Te pe li ce çam dan, ka ra ka vak tan Se lâm yol la sam göç men kuþ lar la E sen yel le, a kan suy la ko nuþ sam Söy le sem der di mi ör tü lü ni ka bý na Ru hum hüz nün le gök ten sav rul sa Top ra ðý na kýr ki kin di yað mur la rýy la Es mâ-i Hüs na çi çek le riy le di ril sem Par mak la rýn da te fek kü re yü cel sem Gök te kuþ lar, dað lar da cey lan lar la Nu ru na ya nýp per va ne ye dön sem Kay bol sam gül a yak la rý nýn di bin de Bir zer re ha va, bir dam la su ol sam «Ý çim de ki a le vin a te þi yü rek te ya nar Se rin let mez göz ya þýn dan a kan pý nar Gün ba tar, za man ge çer, aþk bit mez O, dünyanýn üstadýdýr MUZAFFER KARAHÝSAR ra zu hur e den din düþ man lý ðý, i man ve Kur ân mu a rýz lý ðý na kar þý o, tek ba þý na göð sü nü si per e de rek dur - muþ. Al lah de me nin ya sak ol du ðu o þen î de vir de o, Al lah! da de miþ, Al lah ý da is bat et miþ. Ve bu gün kim göð sü nü ge re ge re Müs lü man ým di yor sa, iþ te o nun o an lý-þan lý mü ca - he de ve mü ca de le si nin te si ri var dýr o nun al týn da. Ze hir le miþ ler, hap se at mýþ lar, sür - gün et miþ ler, ne za ret te tut muþ lar, yar - dan, ya ran dan a yýr mýþ lar, gö rüþ tür me - miþ ler, mek tup yaz ma sý na da hi mü sa - a de et me miþ ler. A na sýn dan em di ði sü - tü bur nun dan ge tir me ye ça lýþ mýþ lar a - ma o, bun la rýn hiçbi ri ne al dýr ma mýþ, Haz re ti Pey gam ber i (asm) gö zü nün ö nü ne ge tir miþ, O, bun lar dan da ha zo ru nu gör müþ ve kat lan mýþ tý de miþ, Hz. Yu suf u (as) ha týr la mýþ, De mek ki hap se Yu suf (as) gi bi hak sýz ye re ve suç suz o la rak a týl mak da var mýþ, o za - man bu ra sý da o nun bir med re se si me sa be sin de dir ve bu ra sý bi ze, med - re se-i Yu su fi ye dir de miþ, gü zel gör - müþ, gü zel dü þün müþ. Þe a ir-i Ýs lâ mi ye nin a de me mah - kûm e dil di ði bir bel de de, o kud sî a - mel le rin; e za nýn, sa rý ðýn ic ra e di le - me di ði za man, bü tün üm me tin me - su li ye ti mu cib ha le dü þe ce ðin den, o, e za ný da as lýn dan o ku muþ, sa rý ðý ve cüb be si ni de hiç çý kar ma ya rak, hem Müs lü man la rý Þe â ir-i Ýs lâ mi ye nin ic - ra sý hu su sun da me su li yet ten kur tar - mýþ, hem de öy le yap mak la, ec da dý - mý zýn en bü yük tem sil ci si ol du ðu nu is bat et miþ tir. Ýþ te o bü yük Üs tad, Kur ân ýn bu a sýr da ki en bü yük tef si ri o lan Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý ný hi ta ma er dir dik ten son ra, mil le tin i ki ha ya tý nýn kur ta rýl - ma sý na ve si le o la cak o gü zi de e ser le - ri it mam et tik ten son ra, ar týk va zi fesi ni ta mam la ma nýn ra hat ve hu zu ru i çin de mu kad der men zi li ne doð ru yo la çýk mýþ, Ur fa ya, u lü l-azm pey - gam ber ler den Hz. Ýb ra him in (as) ya ný na doð ru sür at le yol a la rak, o ra - da, 1960 se ne sin de Ru hu mu Rah - man a tes lim ey le dim, gayr is te mem di ye rek, dar-ý be ka ya ir ti hal et miþ tir. Ýlk ha in ih ti lâl o lan 27 Ma yýs 1960 ýn a ka bin de, o na dün ya da ra hat ver me - yen zih ni ye tin tem sil ci le ri ta ra fýn dan me za rýn da da ra hat bý ra kýl ma mýþ, me zar soy gun cu su neb baþ lar ta ra - fýn dan kab ri par ça la na rak, bi lin mez ha le ge ti ril miþ tir. A kýl la rý sý ra o nu u - nut tu rup a de me mah kûm e de cek - ler di. A ma o u nu tul ma dý. Mil yon lar - ca in sa nýn gön lün de taht kur du ve ký ya me te ka dar da u nu tul ma ya cak. Dün ya nýn üs ta dý un va ný na lâ yýk o - la rak da hep yâd e di le cek tir. Bin ler rah met sa na þan lý, kah ra man Üs tad! El fü el fi rah met Has re tin çar par yü re ði me A dan mýþ sa dâ vâ ya, bir ö mür yet mez A teþ ten göm lek i çin de don du za man Aþk rüz gâ rý gök ler de du man du man Sav rul dum son ba har yap rak la rýy la Ne si mi ne ka pýl dým i ra dem kal ma dý Sal dým gön lü mü git sin ken di ha li ne Bar la ya maç la rýn da ki Tac Ma hal i ne «Yo lun da per çin liy se tunç tan du var A na dan, yar dan, ser den ge çe rim Vus la ta er mek se mu ra dý gön lü mün Kal bim de dað la rý a þan ce sa ret var Ý ma na az ge lir to pu, gül le si zul mün Hak yo lun da ö len yi ðit ler bah ti yar «Des tan dýr Is par ta kah ra man la rý Sen an lat týn ki tap ta ki ya zan la rý Ma ri fet, mu hab be ti ve Ve dud u Feh mi ni id rak ten a ciz kal dý in san Sen öð ret tin i ma ný, ih lâ sý, id ra ki Çý nar da, pý nar da, dað da, kýr da, Sec ca de üs tün de, so ðuk ge ce de Se her le re ka dar ha zin se sin le Kýrk se ne lik öm rü nü hü lâ sa e dip Ý ki ke li me söy le din ni yet ve na zar Nu run en fü si â lem ler de yan sý dý Bit me yen aþk la de rin den de ri ne Za ma nýn gü ze li ne mef tun ol dum Fa ni, ký rý lan cam lar, þi þe ler ye ri ne E be di â le min el mas la rý ný bul dum.

7 Y 23 MART 2012 CUMA DÝZÝ 7 Ýttihad, ilim ve fikirle olur ÝTTÝHAD CEHÝL ÝLE OLMAZ. ÝTTÝHAD ÝMTÝZAC-I EFKÂRDIR (FÝKÝRLERÝN BÝRBÝRÝYLE KAYNAÞMASIDIR). ÝMTÝZAC-I EFKÂR, MARÝFETÝN ÞUÂ-Ý ELEKTRÝÐÝYLE (BÝLGÝNÝN AYDINLIÐI) ÝLE OLUR DÝYEN VE FÝKÝRLERÝN DE ANCAK BÝLGÝNÝN IÞIÐINDA KAYNAÞABÝLECEÐÝNÝ VURGULAYAN SAÝD NURSÎ BUNU ÝFADE EDÝYOR. KÂZIM GÜLEÇYÜZ ni as ya.com.tr 1 Ýt ti had-ý Ýs lâm Ýh ti lâ fü tef ri ka en di þe si Kû þe-i kab rim de hat tâ bî ka rar ey ler be ni Ýt ti had ken sav let-i a dâ yý def a ça re miz Ýt ti had et mez se mil let, dað dar ey ler be ni (Es ki Sa id Dö ne mi E ser le ri, s. 128). Bun lar, öm rü nü it ti had-ý Ýs lâm, Müs lü man la rýn bir lik ve be ra ber li ði i de a li ne a da yan Os man lý Pa di þa hý Ya vuz Sul tan Se lim in meþ hur be yit le ri. Sul tan bu be yit ler de, mil le tin ih ti lâf ve ay rý lýk la ra dü þe ce ði en di þe si nin ken di si ni ka bir de da hi te dir gin ve ra hat sýz e de ce ði ni; düþ man sal dý rý la rý ný püs kürt me nin tek ça re si yük vü cut hal de bir le þip sar sýl maz ve a þý la maz bir it ti had o luþ tur mak i ken mil le tin bir a ra ya ge le me me si ih ti ma lin den duy du ðu ýz tý ra bý di le ge ti ri yor du. Bu mâ nâ lar, son ça ðýn bü yük Ýs lâm â li mi, mü te fek ki ri ve mü ced di di Be di üz za man Sa id Nur sî nin li sa nýn da da et ki li bir üs lûp la i fa de si ni bul du. Mü min le ri tev hid i nan cý nýn ge tir di ði müþ te rek lik ler de bir leþ me ye ça ðý ran Be di üz za man ýn en çok ü zül dü ðü hu sus lar dan bi ri, ay ný Al lah a, ay ný Pey gam be re, ay ný ki ta ba i na nan in san la rýn su dan se bep ler le ih ti lâ fa düþ me le riy di. Bu ih ti lâ fýn or ta ya çý kar dý ðý man za ra ya tep ki si ni i se bil has sa U huv vet ve Ýh lâs Ri sa le le rin de di le ge tir miþ ti. Söz ge li þi, ha ri cî düþ man la rýn hü cu mu za ma nýn da da hi lî ih ti lâf ve düþ man lýk la rý bir ke na ra bý rak mak ka çý nýl maz bir zo run lu luk ol du ðu ve en be de vi ka vim ler da hi bu nun ge re ði ni ya pa rak, en a zýn dan düþ ma nýn ta ar ru zu nu def e din ce ye ka dar it ti fak et tik le ri hal de, Ýs lâm ce ma a ti ne hiz met dâ vâ e den le rin, Ýs lâ ma ve Müs lü man la ra hü cum et mek i çin bir bi ri ar dý sý ra di zil miþ pek çok düþ man var ken, da hi lî an laþ maz lýk la rý ný sür dü rüp düþ ma nýn i þi ni ko lay laþ týr ma la rý ný, su kut, vah þet ve hý ya net o la rak ni te le yen a ðýr i fa de ler le e leþ tir di. Ýs lâ mý ve Müs lü man la rý he def a lan ta ar ruz la rýn her bi ri ne kar þý te sa nüd e de rek, el e le ve rip mü da fa a va zi ye ti al ma mec bu ri ye ti var ken, a de ta düþ man Ýs lâm ka le si ne gir sin di ye i çe ri den ka pý la rý aç mak tan fark sýz bir ta výr la iç ih ti lâf la rý sür dür me i na dý i çin Hiç bir ci het le ehl-i i ma na ya ký þýr mý? di ye sor du. Ve ha riç ten ge len sal dý rý la ra kar þý en kuv vet li si lâh, si per ve ka le nin Ýs lâm kar deþ li ði ol du ðu nu, bu ka le yi sý ra dan ve kü çük ba ha ne ler le sars ma nýn vic dan la da, Ýs lâ mýn yük sek mas la hat la rýy la da as la bað daþ ma dý ðý ný vur gu la ya rak, bu ta výr i çin de ki her bir Müs lü ma na Bun la rý bil, a yýl! u ya rý sýn da bu lun du ve þöy le ses len di: Ey ehl-i i man! Zil let i çin de e sa ret al tý na gir me mek is ter se niz, ak lý ný zý ba þý ný za a lý nýz. Ýh ti lâ fý nýz dan is ti fa de e den za lim le re kar þý Mü min ler an cak kar deþ tir (me a lin de ki Hu cu rat Sû re si 10. â ye ti nin) kal a-i kud si ye si (mu kad des ka le si) i çi ne gi ri niz, ta has sun e di niz (sý ðý ný nýz). Sa id Nur sî, ha dis-i þe rif le rin i þa ret le ri ni yo rum lar ken, a hir za man da ki deh þet li þa hýs la rýn, Müs lü man la rýn ve ya ný sý ra di ðer bü tün in san la rýn hýrs ve ih ti lâf la rýn dan is ti fa de e de rek, az bir kuv vet le dün ya yý alt üst e dip ko ca â lem-i Ýs lâ mý e sa ret al tý na al dýk la rý na da dik kat çek ti (Mek tu bat, s ). Ve Müs lü man la rýn, an cak Mü min i çin mü min, sað lam ya pýl mýþ bir bi na nýn bir bi ri ne kuv vet ve ren e le man la rý gi bi dir me a lin de ki ha dis-i þe rif te (Bu ha rî, Sa lât: 88) i fa de e di len öl çü yü ha yat pren si bi ha li ne ge tir dik le ri tak dir de dün ya da se fa let ten, a hi ret te de e be dî zi ya na düþ mek ten kur tu la bi le cek le ri ni vur gu la dý. it ti ha dýn e sa sý, tek bir Al - Bu lah a i man dýr. Ka nun na me si di nin e mir ve ya sak la rý, tüzüðü Sünnet-i Seniyyedir. Mensuplarý bütün mü minlerdir. Reisi Fahr-i Âlemdir (a.s.m.). Kulüp ve encümenleri bütün medrese, mescit ve okullardýr. Yayýn organlarý, Kur ân tefsirleri baþta olmak üzere bütün Ýslâmî kitaplar ve i lâ-yý kelimetullah hedefiyle çýkýp bu is ti ka met ü ze re ya yýn ya pan bi lu mum di nî ga ze te - ler dir. O na gö re, Bu za ma nýn en bü yük farz va zi fe si, it ti had-ý Ýs lâm dýr. (Es ki Sa id Dö ne mi E ser le ri, Ma ka lât, s. 67) A za met li, baht sýz bir kýt a nýn; þan lý, ta lih siz bir dev le tin; de ðer li, sa hip siz bir kav min re çe te si it ti had-ý Ýs lâm dýr. (Mek tu bat, s. 793) Pe ki, Sa id Nur sî it ti had-ý Ýs lâm der ken ne yi kast e di yor du? da ya yýn la dý ðý ma ka le le ri ne ve 31 Mart is ya nýn dan son ra hak sýz it ham lar la çý ka rý lýp be ra at et ti ði Di van-ý Harb-i Ör fî de (sý ký yö ne tim mah ke me sin de) yap tý ðý mü da fa a ya bak tý ðý mýz za man, o nun, it ti had-ý Ýs lâm ta bi ri i le, bü tün mü min ler a ra sýn da ki bir lik te li ði mu rad et ti ði ni i fa de ve bu it ti ha dýn a na un sur la rý ný þöy le tes bit e di yor du: * Bu it ti ha dýn alaný, do ðu dan ba tý ya, ku zey den gü ne ye, Müs lü man la rýn ya þa dý ðý bü tün coð raf ya la ra u za nýr. * Mer ke zi Kâ be ve Mes cid-i Ne be vî nin bu lun du ðu Ha re meyn-i Þe ri feyn dir (Ýs lâ mýn mu kad des þe hir le ri o lan Mek ke ve Me di ne dir). * Bu it ti ha dýn e sa sý, tek bir Al lah a i man dýr. * Ni zam na me si, tü zü ðü Pey gam be ri mi zin (a.s.m.) Sün net-i Se niy ye si; ka nun na me si di nin e mir ve ya sak la rý dýr. * Ku lüp ve en cü men le ri bü tün med re se, mes cit ve o kul lar dýr. * Bu bir li ðe da hil o lan ce ma a tin ya yýn or gan la rý, Kur ân tef sir le ri baþ ta ol mak ü ze re bü tün Ýs lâ mî ki tap lar ve i lâ-yý ke li me tul lah he de fiy le çý kýp bu is ti ka met ü ze re ya yýn ya pan bi lu mum di nî ga ze te ler dir. * Bu it ti ha dýn men sup la rý bü tün mü min ler dir. Re i si de Pey gam be ri miz Fahr-i  lem dir (a.s.m.). (Ta rih çe-i Ha yat, s. 105) Pe ki, bu it ti ha dýn ta hak ku ku ne gi bi þart la ra bað lý? Be di üz za man, e ser le ri nin muh te lif yer le rin de bu su a lin ce vap la rý ný da ve ri yor. Ba zý la rý ný ký sa ca arz et me ye ça lý þa lým: ÝT TÝ HAD Ý LÝM LE O LUR Her þey den ön ce, it ti had bir fi kir bir li ði ni ge rek ti ri yor. Ýt ti had ce hil i le ol maz. Ýt ti had im ti zac-ý ef kâr dýr (fi kir le rin bir bi riy le kay naþ ma sý dýr). Ým ti zac-ý ef kâr, ma ri fe tin þuâ-i e lektri ðiy le (bil gi nin e lek trik ý þý ðý) i le o lur di yen ve fi kir le rin de an cak bil gi nin ý þý ðýn da kay na þa bi le ce ði ni vur gu la yan Sa id Nur sî bu nu i fa de e di yor (Es ki Sa id Dö ne mi E ser le ri, s. 280). O hal de, bu it ti ha dýn i lim ve fi kir te mel le ri ni sað lam at mak, mü min le rin ö nün de ki ön ce lik li gö rev ler den bi ri. Bu da e ði tim me se le si ni gün de me ge ti ri yor. Be di üz za man, ha ya tý nýn en bü yük i de al le rin den bi ri o lan Med re se tüz zeh ra pro je si nin ge ti re ce ði o lum lu ne ti ce le ri sý ra lar ken bu nok ta ya da i þa ret e di yor. O na gö re, din le bi li mi kay naþ tý ran bu pro je nin ha ya ta ge çi ril me si, ay rý kul var lar ha lin de yü rü yen med re se, mek tep ve tek ke yi ba rýþ tý rýr; fi kir le ri bir bi ri ne ya kýn laþ tý rýr ve ilk a þa ma da, mak sat ta bir li ði te min e der. Oy sa Os man lý nýn son dö ne min de ki tab lo, bu nun çok u za ðýn da dýr. Fi kir ler a ra sýn da ki zýt lýk u çu ru ma dö nü þe rek bir li ði or ta dan kal dýr mýþ, her tür lü ge liþ me yi dur du ra cak nok ta ya var mýþ týr. Ve fark lý e ði tim ka nal la rýn da ye ti þen her bir fert, ken di yo lu na ta as sup la bað la nýr ken, baþ ka la rý nýn yü rü dü ðü yo la sat hî na zar lar la bak mýþ; bu du rum tef rit ve ya if rat ne ti ce le ri ni, ta raf la rýn bir bir le ri ni sa pýk lýk ya da ce ha let ve yo baz lýk la suç la ma la rý þek lin de gös ter miþ tir. Ýs lâm bel de le rin de hâ lâ a þý la ma yan ay dýnhalk u çu ru mu nun te me lin de, bu teþ his te di le ge ti ri len a cý ger çek ya tý yor. Mek tep li ay dýn lar, med re se li din â lim le ri ve tek ke li ta ri kat eh li a ra sýn da ki çe kiþ me ve an laþ maz lýk de vam et ti ði müd det çe de, ar zu la nan bir lik ve be ra ber li ðin yo lu nu aç mak müm kün de ðil. Ýþ te Sa id Nur sî, din ve fen i lim le ri nin be ra ber ce ve bir bi riy le kay naþ tý rý la rak o ku tu la ca ðý ü ni ver si te pro je siy le, bu üç ke sim a ra sýn da ki ko puk lu ðun gi de ri le bi le ce ði ni i fa de e di yor. *** Bir li ðin te me li ni in þa e de cek ü ni ver si te Be di üz za man ýn en bü yük i de al le rin den bi ri, do ðu da Med re se tüz zeh ra a dýy la bir ü ni ver si te nin ku rul ma sýy dý. Bu hu sus ta ki tek li fi ni pro je ha li ne ge ti re rek 1908 de Ýs tan bul da Sul tan I I. Ab dül ha mid e biz zat tak dim et mek is te di, a ma ö nü ne ko nu lan bü rok ra tik en gel le ri a þa ma dý ðý i çin bu müm kün ol ma dý. An cak Sa id Nur sî yýl ma dý. Sul ta ný de vi ren 31 Mart o la yýn dan son ra git ti ði þark ta a þi ret le ri do la þa rak bu pro je yi hal ka mal et me ye ça lýþ tý. Bi lâ ha re Mü nâ za rât a dýy la ki tap laþ tý rý lan soh bet le rin de, ü ni ver si te pro je si i çin þöy le di yor du: Ca mi ül-ez her in kýz kar de þi o lan Med re se tüz zeh ra na mýy la da rül fü nu nu mu ta zam mýn (ü ni ver si te yi i çi ne a lan) pek â li bir med re se nin Bit lis te ve i ki re fi ka sýy la Bit lis in i ki ce na hý o lan Van ve Di yar be kir de te si si ni is ti yo ruz. (a.g.e., s. 290) Ar dýn dan Ýs tan bul a tek rar dön dü ve Sul tan Ha mid in ye ri ne ge len Sul tan Re þad la, re fa ka ten ka týl dý ðý Ru me li ge zi sin de gö rüþ me ye mu vaf fak ol du ve o gün ler de Ko so va da ku rul ma sý dü þü nü len, an cak Bal kan Har bin de bu ra sý is ti lâ e dil di ði i çin a kim ka lan ü ni ver si te pro je si ne ay rýl mýþ 19 bin al týn li ra lýk tah si sa týn, do ðu da ku rul ma sý ný is te di ði Med re se tüz zeh ra ya ak ta rýl ma sý ný ka bul et tir di. Son ra da Van a gi de rek göl ký yý sýn da ü ni ver si te nin te me li ni at tý. A ma Bi rin ci Dün ya Har bi pat lak ve rin ce, te mel, a týl dý ðýy la kal dý. A ka bin de Be di üz za man ta le be le riy le va tan mü da fa a sý i çin cep he ye koþ tu. E sir düþ tü. E sa ret dö nü þü Ýs tan bul da Ýn gi liz iþ ga li ne kar þý mü ca de le ver di. A na do lu da ki Kur tu luþ Sa va þý ný des tek le di. M. Ke mal in ýs rar lý da vet le riy le git ti ði An ka ra da, ye ni dev le tin i da re ci le riy le Bi rin ci Mec lis ü ye le ri ne de, harp yü zün den ya rý da ka lan ü ni ver si te pro je si ni an la ta rak des tek is te di. Ço ðun lu ðu ik na e dip M. Ke mal in de im za ver di ði bir tah si sat çý kar ma yý ba þar dý, a ma ye ni yö ne ti min med re se le ri ka pat ma ka ra rýy la bu te þeb bü sü de so nuç suz kal dý. Bu nun ü ze ri ne Be di üz za man, i de a lin de ki ü ni ver si te yi kur mak i çin çok fark lý ve o ri ji nal bir yo lu de ne di ve ba þa rý lý ol du: Mad de ten te sis e de me di ði Med re se tüz zeh ra yý, te lif et ti ði Ri sa le-i Nur Kül li ya týy la ma nen in þa et ti. Bi na sý, te sis le ri, res mî kad ro ve büt çe si ol ma yan, a ma e ser le rin o kun du ðu her ev ay rý bir þu be, ders le rin ya pýl dý ðý her sa lon müs ta kil bir an fi gi bi hiz met ve ren, gö nül lü lük e sa sý na da ya lý, ri sa le le ri o ku yan her ke se hem ta le be, hem de an la ma de re ce si ne gö re ho ca vas fý ka zan dý ra rak ký sa za man da top lu mun de rin lik le rin de kök sa lan bir ü ni ver si tey di bu. Sa id Nur sî Ri sa le-i Nur ü ni ver si te si ni di na mik, sey yal ve si vil bir te mel ü ze ri ne in þa et ti, a ma ku rum sal an lam da bir ü ni ver si te pro je si nin de pe þi ni bý rak ma dý. Ve CHP dik ta tör lü ðü 1950 de yý ký lýp DP nin ik ti da ra gel me sin den son ra Re is-i Cum hur la Baþ ve ki le yaz dý ðý mek tup lar ve ga ze te le re gön der di ði a çýk la ma lar la, ye ni hü kü me tin do ðu da ü ni ver si te kur ma gi ri þim le ri ni des tek le di. Kürt le ri de ku cak la ma sý ný is te di ði bu ü ni ver si te nin ay rý ca Ý ran, A rap â le mi, Hint ya rý ma da sý, Kaf kas ya ve Tür kis tan ý i çi ne a la cak ge niþ bir coð raf ya ya, u lus la r a ra sý bo yut ta hiz met ver me si ni ö ner di. Ü ni ver si te de ve ri le cek e ði ti min te mel pren si bi ni i se di nî i lim ler le mo dern bi lim le ri kay naþ týr mak o la rak tes bit e der ken, ýrk çý lý ða kar þý Ýs lâm kar deþ li ði ne vur gu ya pýl ma sý ný is te di. O nun bir a sýr ön ce Bi zim düþ ma ný mýz ce ha let, za ru ret, ih ti lâf týr. Bu üç düþ ma na kar þý sa nat, ma ri fet, it ti fak si lâ hýy la ci had e de ce ðiz sö züy le di le ge tir di ði o ri ji nal yak la þým çer çe ve sin de ge liþ tir di ði Med re se tüz zeh ra pro je si, bu gün hâ lâ ký yý sý na da hi yak la þý la ma mýþ en gin bir u fuk ve viz yo nun so mut i fa de siy di. A sýr lýk ge cik me si Tür ki ye ye de, Ýs lâm â le mi ne de, tüm dün ya ya da çok pa ha lý ya mal o lan bu son de re ce öz gün pro je hâ lâ an la þýl ma yý ve sa mi mi yet le uy gu lan ma yý bek li yor. YARIN: ÝSTÝBDAT, ÝTTÝHADA ENGELDÝR { {

8 8 23 MART 2012 CUMA HA BER Y Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 1 Cemaziyelevvel 1433 Ru mî: 10 Mart 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý MÝT çi sa ný ða ca ni as ya.com.tr Ri sâ le-i Nur unba ha rý Zi hin ler bel ki A rap Ba ha rý i le meþ gul, a ma as lýn da gü nü müz de ya þa nan en bü yük ha di se, Ri sâ le-i Nur un ba ha rý dýr. El li i kin ci ve fat yýl dö nü mün de rah met le an dý ðý mýz Üs tad Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri, Ri sâ le-i Nur un ba ha rý ný þöy le müj de le miþ ti: Ne ya pa yým, a ce le et tim, kýþ ta gel dim; siz ler cen ne ta sa bir ba har da ge le cek si niz. Þim di e ki len nur to hum la rý, ze mi ni niz de çi çek a ça cak týr. (Ta rih çei Ha yat, Bi rin ci Ký sým: Ýlk Ha ya tý, s. 75) Ri sâ le-i Nur, as rý mýz in sa ný na ku ru lan i man sýz lýk tu za ðý ný bo zan bir Kur ân tef si ri dir. Bu se bep le, a hir za man eþ ha sý bu nur dan hep ra hat sýz ol muþ, o nu sön dür mek, i ti ba rý ný dü þür mek ve in san la rýn o na u laþ ma sý ný en gel le mek i çin her tür lü yo lu de ne miþ ler dir. Ne var ki, in san la rýn ak lý na, kal bi ne ve fýt ra tý na ses le nen bu nur lar; o ku yan la rýn gön lü nü fet het miþ ve mil le ti miz nez din de ka bul gör müþ tür. Ri sâ le-i Nur un ba ha rý ta bi ri, Ri sâ le-i Nur o ku yan la ra hi tap e den bir pro pa gan da ve si le si de ðil. Ak si ne, ha ki ka tin i fa de si dir. Çün kü Ri sâ le-i Nur un nüs ha la rý, tah min le rin ü ze rin de bir en gel le mey le kar þý laþ tý ðý hal de mil let nez din de ka bul gör müþ ve sa hip le nil miþ tir. Ri sâ le-i Nur un bin ler ce nüs ha ya zýl ma sý ný bu gün kü þart lar la de ðer len dir mek ve Ne var bun da? Ve rir sin mat ba a ya, ö der sin üc re ti ni, is te di ðin ka dar ki tap bas tý rýr sýn di ye dü þü nü le mez. Ri sâ le-i Nur, te lif e dil di ði ilk yýl lar da de ðil mat ba a lar da, ser best çe el le da hi ço ðal týl ma sý na mü sa a de e dil me yen e ser ler di. Bir ki þi nin Ri sâ le-i Nur u de ðil yaz ma sý, ço ðalt ma sý; o ku ma sý da hi en a ðýr suç tu! Ta biî ki bu suç, ak lýn ve il min ka bul e de bi le ce ði bir suç de ðil, dev rin yö ne ti ci le ri nin ev ha mýn dan kay nak la nan key fî bir suç i di. Böy le ol du ðu i çin suç la ma lar, ya sak la ma lar ve en gel le me ler Ri sâ le-i Nur e ser le ri nin ya yýl ma sý na, o kun ma sý na ve be nim sen me si ne ma ni o la ma dý. Bil has sa tek par ti/1950 ön ce si dö nem de Ri sâ le-i Nur e ser le ri a ley lin de es ti ri len te rör ü an la mak ko lay de ðil. O dö nem de ya þa nan ba zý ha di se le rin þa hit le ri hâ lâ ha yat ta. Ve fat e den le rin de ha tý ra la rý ki tap laþ mýþ du rum da. Do la yý sýyla a kýl al maz zu lüm ve hak sýz lýk lar ya þan dý ðý in kâr e di le mez. Dü þü nün ki suç la rý sa de ce ki tap o ku mak o lan yüz ler ce in san i dam la yar gý lan mýþ. Bu a ðýr suç la may la it ham e di len ler so nun da be ra at et miþ, a ma es ti ri len kor ku yu ve te rö rü tah min e din... A ra dan yýl lar geç ti ve dün o kun ma sý ya sak la nan e ser ler bu gün Tür ki ye nin if ti har kay na ðý ol du. Ham dol sun, þük rol sun ki bu gün Ri sâ le-i Nur ba ha rý ný ya þý yo ruz. Bu ha bar sa de ce Tür ki ye yi de il gi len dir mi yor. Dün ya nýn pek çok dev le tin de bu ba ha rý ha ber ve ren çi çek le rin bü yü me ye baþ la dý ðý na þa hit o lu nu yor. Ri sâ le-i Nur un bi lin me si, ta nýn ma sý ve o kun ma sý Tür ki ye nin de dün ya ül ke le ri nez din de bi lin me si ne ve si le o lu yor. Ri sâ le-i Nur u o ku yan bir ya ban cý bu e ser le rin Tür ki ye de te lif e dil di ði ni öð ren di ðin de do la yý sýy la ül ke mi ze kar þý da bir sev gi bes le mez mi? Ýþ te Tür ki ye yi i yi ta nýt ma da bir ve si le da ha. Tür ki ye yi i da re e den le rin Be di üz za man a ve Ri sâ le-i Nur a sa de ce te þek kür de ðil, teb rik ve tak dir borç la rý da var dýr. Tür ki ye bir kar ga þa or ta mý na yu var lan ma mýþ sa bun da Ri sâ le-i Nur un a kýl la rý ve kalp le ri feth ve ter bi ye et me si nin bü yük pa yý var dýr. Bu ve si le i le 23 Mart 1960 da Ur fa da Hak kýn Rah me ti ne ka vu þan Ri sâ le-i Nur mü el li fi Be di üz za man ý bir de fa da ha rah met le a ný yo ruz. Ü mit ve te men ni e di yo ruz ki, bu Nur lar da ha da par la ya cak ve Ri sâ le-i Nur ba ha rý, Ri sâ le-i Nur ya zý na in ký lâp e de cek. Ýn þal lah... ÝZÝN TALEBÝ ÝS TAN BUL 13. A ÐIR CE ZA MAH KE ME SÝN DE GÖ RÜ - LEN ''ÝR TÝ CA Ý LE MÜ CA DE LE EY LEM PLA NI'' DÂ - VÂ SI NIN MÝT'ÇÝ SA NI ÐI Ö.Y'NÝN YAR GI LA NA BÝL - ME SÝ İÇİN BAÞ BA KAN LIK'TAN Ý ZÝN ÝS TE NE CEK. ÝR TÝ CA i le Mü ca de le Ey lem Pla ný da va sý na ba kan Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me si, tu tuk suz sa nýk lar dan Ö.Y nin, MÝT gö rev li si ol ma sý ne de niy le, ya pý lan ya sal dü zen le me ler dik ka te a lý na rak, hak kýn da ki yar gý la ma nýn dur du rul ma sý na ka rar ver di. Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me sin de ki du ruþ ma ya ve ri len a ra da, ö zel yet ki li Ýs tan bul Cum hu ri yet Sav cý sý Mu rat Al kuþ un, MÝT gö rev li si o lan Ö.Y. hak kýn da ki yar gý la ma nýn dur du rul ma sý na i liþ kin ta le bi de ðer len dir di. Bu na gö re mah ke me he ye ti, Ö.Y nin suç ta ri hin de MÝT Ýs tan bul Böl ge Baþ kan Yar dým cý sý ol du ðu na dik ka ti çe ke rek, hak kýn da a çý lan da va nýn si lah lý te rör ör gü - HA KÝM LER ve Sav cý lar Yük sek Ku ru lu (HSYK) Bi rin ci Da i re Baþ ka ný Ýb ra him O kur, ha kim ve sav cý la rýn ted bir le ri uy gu lar ken çok da ha ti tiz dav ran ma sý ge rek ti ði ni be lir te rek, Al ter na tif ted bir le ri göz ö nün de bu lun dur mak, öl çü lü lük il ke si ne dik kat et mek, o ran tý lý lýk il ke si ne dik kat et mek, ma su mi yet ka ri ne si ni ih lal et me mek gi bi yü küm lü lük le ri miz var de di. Ýz mir 2. U lu sal Hu kuk Kon gre si nde ko nu þan O kur, sav cý la rýn fi zi ki ça lýþ ma þart la rý na de ði ne rek, bir sav cý ya tü ne ü ye ol mak su çun dan ol du ðu nu be lirt ti. Mah ke me he ye ti, MÝT çi le rin yar gý lan ma sýy la il gi li ye ni ya sal dü zen le me ler ne de niy le Y. hak kýn da ki yar gý la ma nýn dur du rul ma sý na ka rar ve re rek, dü zen le me ye gö re MÝT gö rev li le ri nin yar gý lan ma sý nýn Baþ ba kan lýk tan a lý nan i zin ü ze ri ne ol du ðu nu ha týr lat tý. Y nin dos ya sý nýn bu da va dos ya sýn dan ay rýl ma sý na hük me den mah ke me he ye ti, dos ya nýn baþ ka bir e sa sa kay de dil me si ni ka rar laþ týr dý. Bu na gö re Ö.Y. hak kýn da yar gý la ma nýn de vam et me si i çin dos ya sý Baþ ba kan lý ða gön de ri le rek, i zin a lý na cak. Ö.Y, Ýs tan bul un ar dýn dan MÝT Ýz mir Böl ge Baþ kan lý ðý na a tan mýþ tý. Ýs tan bul / a a bir ka tip düþ me di ði ni, ba zen i ki, ba zen üç sav cý ya bir ka tip düþ tü ðü nü, sav cý la rýn bir o fi si nin da hi bu lun ma dý ðý ný söy le di. Bu ne den le so ruþ tur ma la rýn et kin ya pý la ma dý ðý ný di le ge ti ren O kur, so ruþ tur ma la rýn u za ma sý, de lil ler tam o la rak top la na ma dý ðý i çin yar gý la ma a þa ma sýn da mah ke me nin de lil top la mak zo run da kal ma sý gi bi so run lar ya þan dý ðý ný, bu nun da be ra be rin de u zun yar gý la ma la rý ge tir di ði ni be lirt ti. Tam da bu nok ta da ge çi ci ko ru ma ted bir le ri nin ge - Baþ buð, du ruþ ma ya ka týl ma dý ÝRTÝCA i le Mü ca de le Ey lem Pla ný da va sý nýn tu tuk lu sa nýk la rýn dan es ki Ge nel kur may Baþ ka ný e mek li Or ge ne ral Ýl ker Baþ buð un, ra hat sýz lý ðý ne de niy le du ruþ ma ya ka týl ma dý ðý bil di ril di. Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me sin ce Si liv ri Ce za ve Ýn faz Ku rum la rý Yer leþ ke si nde ki sa lon da gö rü len da va nýn dün kü 56 ncý du ruþ ma sý na, tu tuk lu sa nýk lar e mek li Or ge ne ral Ha san Ið sýz, Ko ra mi ral Meh met O tuz bi roð lu, kor ge ne ral ler Meh met E röz ve Ýs ma il Hak ký Pe kin, Tüm ge ne ral Hýf zý Çu buk lu, e mek li Tu ða mi ral A la et tin Se vim, al bay lar Se dat Ö zü er ve Zi ya Ýl ker Gök taþ, e mek li al bay lar Dur sun Çi çek, Fu at Sel vi, Hu lu si Gül ba har ve Ce mal Gök çe oð lu, si vil me mur Meh met Bü lent Sa rý kah ya, es ki Ay dýn lýk Der gi si Ge nel Ya yýn Yö net me ni Meh met De niz Yýl dý rým ka týl dý. Mah ke me he ye ti ta ra fýn dan du ruþ ma dan men e dil me si ne ka rar ve ri len a vu kat Ser dar Öz türk i le bir le þen dos ya nýn tu tuk lu sa ný ðý es ki Ge nel kur may Baþ ka ný e mek li Or ge ne ral Ýl ker Baþ buð un ka týl ma dý ðý du ruþ ma ya, YAÞ ka ra rýy la Ka ra Kuv vet le ri E ði tim ve Dok trin Ko mu tan lý ðý na a ta nan ve hak kýn da ya ka la ma ka ra rý bu lu nan Or ge ne ral Hü se yin Nus ret Taþ de ler i le kýr mý zý bül ten i le a ran ma la rý na ka rar ve ri len Tüm ge ne ral Mus ta fa Ba ký cý ve Bed ret tin Da lan i se gel me di. Du ruþ ma da, i kin ci Er ge ne kon da va sý kap sa mýn da tu tuk lu yar gý la nan bu da va nýn tu tuk suz sa ný ðý Ha san A ta man Yýl dý rým i le tu tuk suz yar gý la nan 4 sa nýk ha zýr bu lun du. Du ruþ ma da, a sýl he ye tin se mi ner de ol ma sý ne de niy le he ye te baþ ka ný lýk ya pan ü ye ha kim Hüs nü Çal muk, Ýl ker Baþ buð hak kýn da a çý lan da va nýn bu da vay la bir leþ ti ril di ði ni söy le di. Ýs tan bul / a a Yar gý ya has sa si yet u ya rý sý çi ci ol ma ö zel li ði ni yi tir di ði ni i fa de e den O kur, þöy le ko nuþ tu: He pi mi zin has sas ol ma sý ge re ken nok ta ben ce bu ra sý. Bak ma ma mýz ge re ken iþ le re ba ký yo ruz, çok a ðýr iþ yü kü var. Tüm bun la rýn a ra sýn da e ðer biz ko ru ma ted bir le ri ni uy gu lar ken ti tiz dav ran maz sak, dik kat li dav ran maz sak, o za man ge çi ci lik vas fý ný yi ti ri yor. A çý lýþ ko nuþ ma la rýn da da de ði nil di. Biz hu kuk ta ted bir le ri tes lim et miþ o lu yo ruz. Ce za da ö ze lik le tu tuk la ma ted bi riy le ce za yý in faz et miþ Cudi Daðý'ndaki operasyonda þehit düþen polis memuru Kadir Can'ýn Hatay'ýn Dörtyol ilçesindeki baba ocaðýnda acý ve hüzün vardý. FO TOÐ RAF: AA Baþ ka a na lar að la ma sýn ÞIRNAK'TA te rör ör gü tü ne yö ne lik sür dü rü len o pe ras yon lar da þe hit o lan ö zel ha re kat po li si Ka dir Can ýn, Dört yol il çe sin de ki ba ba e vin de hü zün var. Te rör ör gü tü PKK ü ye le ri ne yö ne lik Cu di Da ðý nda yü rü tü len o pe ras yon da þe hit dü þen 5 ö zel ha re kat po li sin den bi ri nin, Dört yol nü fu su na ka yýt lý 20 yýl lýk po lis me mu ru Ka dir Can (46) ol du ðu öð re nil di. Can ýn, Dört yol da ya þa yan 65 ya þýn da ki an ne si Mer da ne i le kar deþ le ri Hil mi ve Ay dýn Can a a cý ha be ri, Kýþ la lar Ma hal le si 609. So kak ta ki ev le ri ne gi den Kay ma kam Ha cý Ha san Öz yi ðit i le Em ni yet Mü dü rü Mus ta fa Yo rul maz ver di. Hil mi Can, e þi, ço cuk la rý Gök çe (17) ve Ö mer(12) i le An tal ya da ya þa yan a ða be yi nin 2 yýl dan bu ya na Ciz re de gö rev yap tý ðý ný söy le di. En son bir haf ta ön ce a ða be yi i le te le fon da yak la þýk bir sa at soh bet et ti ði ni an la tan Can, a ða be yi nin ce na ze si nin e þi ve ço cuk la rý nýn ya þa dý ðý An tal ya da top ra ða ve ri le ce ði ni, ken di le ri nin de tö re ne ka týl mak ü ze re An tal ya ya gi de ce ði ni i fa de et ti. Oð lu nun þe hit ol du ðu ha be ri ni a lan 65 ya þýn da ki an ne Mer da ne Can da göz yaþ la rý i çin de, Ar týk a na lar að la ma sýn. Bi zim de yav ru muz git ti. Va tan sað ol sun de di. Gö zü yaþ lý an ne yi, ya kýn la rý tes kin et me ye ça lýþ tý. Can ýn an ne si ve kar deþ le ri ne a it e vin bu lun du ðu so ka ða Türk bay ra ðý a sý la rak, ta zi ye ça dý rý ku rul du. Ha tay / a a Þe hit po lis le rin i sim le ri bel li ol du GÜVENLÝK güç le ri nin Cu di Da ðý nda te rör ör gü tü ne kar þý dü zen le di ði o pe ras yon da þe hit po lis le rin i sim le ri bel li ol du. Em ni yet Ge nel Mü dür lü ðü nün in ter net say fa sýn da ya pý lan du yu ru da, Þýr nak ýn Si lo pi Ýl çe si Cu di Da ðý kýr sa lýn da, sa at sý ra la rýn da bö lü cü te rör ör gü tü men sup la rý i le çý kan ça týþ ma da, Baþ po lis Me mu ru Ka dir Can, po lis me mur la rý Ci hat Ak ka ya, Re cep To pa loð lu, A rif Ma mýþ, Se lim Ars lan ve Mus ta fa Er do ðan ýn þe hit ol duk la rý be lir til di. Þe hit le ri mi ze Al lah tan rah met, ke der li a i le le ri ve ya kýn la rý i le tüm teþ ki la tý mý za baþ sað lý ðý di le riz i fa de si ne yer ve ri len du yu ru da, þe hit po lis le rin ce na ze le ri nin Þýr nak Ýl Em ni yet Mü dür lü ðün de dü zen le cek tö re nin ar dýn dan, il le ri ne gö tü rül mek ü ze re Di yar ba kýr a gön de ri le ce ði bil di ril di. An ka ra / a a Þehit Kadir Can'ýn annesi Mer da ne Can Þehit polis Kadir Can o lu yo ruz. Bu ger çek le ri göz ö nün de tu ta rak, ha kim ve sav cý ar ka daþ la rý mýn da ted bir le ri uy gu lar ken çok da ha ti tiz dav ran ma sý ge re kir. Al ter na tif ted bir le ri göz ö nün de bu lun dur mak, öl çü lü lük il ke si ne dik kat et mek, o ran tý lý lýk il ke si ne dik kat et mek, ma su mi yet ka ri ne si ni ih lal et me mek gi bi yü küm lü lük le ri miz var. O ne den le bu kon gre, ger çek ten uy gu la ma ya ý þýk tu ta cak, uy gu la ma da ki so run la rýn ma sa ya ya tý rý la ca ðý çok ö nem li bir kon gre dir. Ýz mir / a a Kay nak: Hak sýz lý ðýn ö nü ne geç mek i çin va rýz nyargitay Baþ ka ný Na zým Kay nak, Hak sýz tu tuk la ma var sa hak sýz tu tuk la ma nýn ö nü ne geç mek i çin va rýz de di. Hu kuk Bi lim le ri A raþ týr ma Mer ke zi, Do kuz Ey lül Ü ni ver si te si Hu kuk Fa kül te si ve Tür ki ye Ba ro lar Bir li ði ta ra fýn dan dü zen le nen Ýz mir 2. U lu sal Hu kuk Kon gre si ne ka tý lan Yar gý tay Baþ ka ný Na zým Kay nak, o tu rum a ra sýn da, ga ze te ci le rin gün de me i liþ kin so ru la rý ný ce vap la dý. Kay nak, gö rül mek te o lan ba zý da va lar da ki tu tuk lu luk hal le ri, hak sýz tu tuk la ma tar týþ ma la rý na i liþ kin bir so ru ü ze ri ne, Hak sýz tu tuk la ma var sa hak sýz tu tuk la ma nýn ö nü ne geç mek i çin va rýz. Ha kim o la rak o nun i çin va rýz de di. Kay nak, ya sa lar doð rul tu sun da gö rev yap týk la rý ný, si ya si i ra de nin fark lý bir ya sa çý kar ma sý du ru mun da ye ni ya sa yý uy gu la ya cak la rý ný söy le di. Na zým Kay nak, 12 Ey lül dar be si ne i liþ kin da va nýn sa nýk la rýn dan dö ne min Ge nel kur may Baþ ka ný, 7. Cum hur baþ ka ný Ke nan Ev ren ve Ha va Kuv vet le ri Ko mu ta ný e mek li Or ge ne ral Tah sin Þa hin ka ya nýn a vu kat la rý a ra cý lý ðýy la mah ke me ye sun duk la rý i ti raz di lek çe si ne i liþ kin bir baþ ka so ru ya kar þý lýk i se So ruþ tur ma sý baþ la mýþ, yar gý la ma sý baþ la mýþ iþ ler de fi kir be yan et mi yo ruz de di. Ýz mir / a a Di ya net ça lý þan la rý a ra sýn da e þit siz lik var ntürk Di ya net Va kýf-sen Ge nel Baþ ka ný Nu ri Ü nal ve Yö ne tim ku ru lu ü ye le ri Baþ ba kan Yar dým cý sý Be kir Boz dað ý zi ya ret e de rek i mam la rýn so run la rý ný ve ta lep le ri ni i çe ren bir ra por sun du. Türk Di ya net Va kýf-sen ha zýr la dý ðý ra por da i mam la rýn haf ta so nu i zin le ri i le il gi li dü zen le me ya pýl ma sý is ten di. Boz dað a su nu lan ra por da me mur la rýn ek ö de me le ri ni yük sel ten 666 Sa yý lý ka rar na me de i mam la rýn ek ö de me le rin de bir ar týþ ya pýl ma dý ðý be lir til di. Bu du ru mun Di ya net ça lý þan la rý a ra sýn da e þit siz lik or ta ya çý ka ran ve ça lýþ ma ba rý þý ný bo za bi le cek bu du ru mun mut la ka de ðiþ ti ril me si ve ek ö de me le rin yük sel til me si ta lep e dil di. Ra por da haf ta lýk ça lýþ ma sü re si dý þýn da haf ta so nu ve res mi ta til ler de gö rev ya pan din gö rev li le ri ne faz la ça lýþ ma üc re ti ö den me si i çin dü zen le me ya pýl ma sý ta lep e dil di. Ra por da yer a lan ta lep ler den bi ri si de köy i mam la rý na taz mi nat ö den me si ol du. Ra por da köy i mam la rý nýn köy ler de dev le tin tek gö rev li si o la rak her tür lü sos yal hiz me ti sun du ðu kay de dil di. Köy ler de gö rev ya pan din gö rev li le ri ne mah ru mi yet taz mi na tý ö den me si is ten di. Raporda, loj man ol ma yan yer ler de i mam la ra loj man ya pýl ma sý i çin TO KÝ i le iþ bir li ði ne gi dil me si, ta lep lebi deyer al dý. Ankara / Recep Gören

9 HA BER 9 23 MART 2012 CUMA Y LA ÝK BÝR YA ZA RIN BE DÝ ÜZ ZA MAN O KU MA SI ÝÞ TE BÖY LE BÝR ÞEY DÝR Ye ni As ya nýn genç ga ze te ci le rin den Ýs ma il Te zer e ge çen yýl Sa id Nur - sî nin e ser le ri ni o ku ma dým. A ma söz ve ri yo rum, o ku ya ca ðým de miþ tim. Sö zü mü tut tum ve o ku ma ya baþ la dým. Ye ni As ya o kur la rý na kar þý sa mi mi ol - mak i çin ön ce den þu nu be lirt me li yim. Bu bir La ik o ku ma dýr. *** La ik o ku ma da ne dir? di ye so ra bi lir si - niz. Söy le ye yim. Ýz mir de doð muþ, a dý Ga zi Ýl ko ku lu o lan bir o kul da o ku muþ, ha ya tý bo yun ca Cum - hu ri yet il ke le ri ne gö re bü yü müþ, a ma i ti - raz et me yi ka rak te ri nin en ö nem li par ça sý o la rak ko ru ma ya ça lýþ mýþ bir Tür ki ye Cum hu ri ye ti va tan da þý nýn gö züy le o ku - dum. Siz le re çok çar pý cý, bel ki de pek ik na e di - ci gel me ye cek bir göz le mi mi ak ta ra yým. BÝR, LA ÝK KE SÝ ME Be di üz za man ýn gü nü müz de an la þý la bil - me si i çin, be nim ki gi bi bir la ik o kun ma ya da ih ti yaç var dýr. Da ha ö nem li si; La ik ke sim, i çin de bu - lun du ðu muz kon jonk tür de, Be di üz za - man ý, yýl lar dýr bi rik miþ ön yar gý la rý ný a ta - rak, ta raf sýz bir göz le mut la ka o ku ma lý dýr. Be nim ki gi bi bir o kun ma ya pýl dý ðý tak - dir de; Tür ki ye nin i ki ya ka sý ný bir a ra ya ge - ti re bi le cek çok or tak nok ta bu lu na bi lir. Di ye cek si niz ki; la ik ke si me bu çað rý, Ye - ni As ya gi bi bir ga ze te de mi ya pý lýr? E vet, bu nu ya pa bi le ce ðim en i yi plat form bu ra sý dýr. Tür ki ye nin la ik ke si mi ne, Be di - üz za man ýn, ö zel lik le, Hür ri yet, A da let, De lil, Sa vun ma hak ký i le il gi li gö rüþ le ri ni dik kat le, al tý ný çi ze çi - ze o ku ma la rý ný tav si ye e de rim. He le he le bu gün ler de çok ge - rek li ve ya rar lý o lur. Ý KÝ, YE NÝ AS YA O KUR LA RI NA A ma bu ya zý, ay ný za man da Ye ni As ya o - kur la rý na da bir çað rý. On - lar da ba zý ön - yar gý la rý ný kýr - ma lý dýr lar. Be di üz za man ýn, la ik in san lar ta ra fýn dan da sa mi mi bir bi çim de o ku na bi le ce ði ne i - nan ma lý dýr lar. Hiç kuþ ku suz bu o ku ma bi çi mi; il le de o nun her gö rü þü nü pay la þa cak la rý an la mý - na gel mez. Ben o kur ken fark et tim ki; as la ka bul e de me ye ce ðim bir çok dü þün ce si var. Ba zý dü þün ce le ri ni, Kur ân yo ru mun - da zor la ma o la rak al gý la dým. E min o lun bu nun hiç ö ne mi yok. Çün kü, o nun dü þün ce sin de bul du ðum or tak yan lar, ay rýl dýk la rým dan çok, çok da - ha ö nem li. BÝR Ý TÝ RAF, BÝR TE ÞEK KÜR Bu a ra da bir i ti raf ta da ha bu lu na ca ðým. Þe rif Mar din be nim, Si ya sal Bil gi ler Fa - kül te si, Ba sýn Ya yýn Yük sek O ku lu ndan ho cam dýr. Be nim i çin Tür ki ye nin ye tiþ tir di ði en ö - nem li ay dýn lar dan bi ri dir. O nun Sa id Nur - sî i le il gi li dü þün ce le ri ni ilk o ku du ðum da, çok þa þýr mýþ ve kýz mýþ tým. Þim di o nu çok i yi an lý yo rum. Bu a ra da bir ya za ra da ö zel o la rak te þek - kür et me li yim. Sa yýn Sa fa Mür sel in Ye ni As ya ya yýn la - rýn dan çý kan Be di üz za man Sa id Nur sî ve Dev let Fel se fe si ad lý ki ta bý, o ku ma la rým da ba na çok yar dým cý ol du. DÝ LÝN SA DE LEÞ TÝ RÝL ME SÝ TAR TI ÞIL MA LI Ka nat At ka ya ge çen ler de Sa id Nur sî nin di li nin sa de leþ ti ril me si ko nu sun da ki tar týþ - ma la rý an la tan çok gü zel bir ya zý yaz dý. O ya zý çok tar tý þýl dý. Sa mi mi ka na a tim, o ko nu da da ön yar gý sýz bir dü þün me nin ya rar lý o la ca ðý þek lin de dir. Çün kü o kur ken ben de e pey zor - lan dý ðý mý i ti raf et me li yim. Ertuðrul Özkök Yeni Asya için yazdý Laik kesim, içinde bulunduðumuz konjonktürde, Bediüzzaman ý, yýllardýr birikmiþ önyargýlarýný atarak, tarafsýz bir gözle mutlaka okumalýdýr. Laik kesim, Bediüzzaman ý mutlaka okumalý Y a dý na, ga ze te miz Ým ti yaz Sa hi bi ve Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Meh met Kut lu lar ýn no tu: SA YIN Öz kök ün sa de leþ tir me ye da ir dü - þün ce si ni say gýy la kar þý la mak la be ra ber þu hu sus la rý i fa de et mek te fay da gö rü yo - ruz: Üs tad Be di üz za man, ye ri ne bir ve kil ve ha li fe bý rak ma mýþ ve hiz met le rin is ti - þa re i le yü rü tül me si ni is te miþ tir. Bu nun ge re ði ve so nu cu o la rak, Ri sâ le-i Nur e - ser le ri nin neþ ri ya tý da, her a þa ma da is ti - þa rey le de vam et ti ril mek te dir. Bu is ti þa - re ler de, mü el li fin has sa si yet le ri de e sas a lý na rak, e ser le rin o ri ji nal met niy le mu ha - fa za sý ge re ðin de mu ta býk ka lýn mýþ, sa de - leþ tir me gi bi mü da ha le le rin cid dî an lam ka yýp la rý na yol a ça ca ðý vur gu lan mýþ ve an la ma yý ko lay laþ týr mak i çin say fa la ra lû - gat çe ko nul ma sý uy gun gö rül müþ tür. SÝYA SET ÇOK SERT LEÞ TÝ TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, E ði tim de ö - nem li de ði þik lik ler ya pa cak o lan tek lif le il gi li o la rak ma a le sef ü zü cü bir ký sým ge liþ me le ri ya þa dýk. Tek rar i fa de e de yim ki i þin bu nok ta - ya gel me me si ba ký mýn dan e lim den ge len ça - ba yý gös ter dim. Bu nu hiç kim se in kar e de - mez de di. Çi çek, Da ha E þit Bir Top lum Ý çin U lu sal Top lum sal Cin si yet E þit li ði Me ka niz - ma sý nýn Ro lü U lus la ra ra sý Bu luþ ma sý ndan ay rý lýr ken ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý. TBMM Baþ ka ný o la rak bir ko nu da grup lar a - ra sýn da bir ih ti laf var sa ken di sin den ön ce ki baþ kan la rýn yap tý ðý gi bi ön ce lik le iç tü zük te ko nuy la il gi li hü küm ler o lup ol ma dý ðý na bak - tý ðý ný di le ge ti ren Çi çek, iç tü zük çer çe ve sin de iþ lem yap týk la rý ný be lirt ti. Çi çek, söz le ri ni þöy le sür dür dü: E ði tim de ö nem li de ði þik lik ler ya pa cak o lan bu tek lif le il gi li o la rak da ma a le sef ü zü cü bir ký sým ge liþ - me le ri ya þa dýk. Tek rar i fa de e de yim ki i þin bu nok ta ya gel me me si ba ký mýn dan e lim den ge - len ça ba yý gös ter dim. Bu nu hiç kim se in kar e de mez. A ran ma sý ge re ken le ri a ra dým, ko nu - þul ma sý ge re ken le ri ta raf lar la ko nuþ ma ya ça - lýþ týk. A ma bu na rað men bir ký sým ü zü cü o - lay lar da ya þan dý. Bu nun par la men to nun, si - ya set ku ru mu nun i ti ba rý ba ký mýn dan doð ru ol ma dý ðýn da da he pi miz müt te fi kiz. Ýn þal lah son o lur. Bun dan son ra ki ça lýþ ma lar da bu ve ben ze ri gö rün tü ler or ta ya çýk maz. Yal nýz bir þe yi gö zar dý et me mek la zým; bu dö nem ma a - le sef si ya set çok sert ge çi yor. Tür ki ye o la rak ký þý çok sert ya þa dýk. Çok so ðuk bir kýþ ge çir - dik. Si ya set te de çok cid di bir so ðuk luk var. Sert bir or tam da si ya set ya pý lý yor. Böy le bir nok ta da da Mec lis Baþ ka ný o la - rak ta raf sýz lý ðý ko ru ma nýn ne ka dar zor ol - du ðu nu bi li yo rum. Çün kü e nin de so nun da bir ka rar a lý yor su nuz ve a la cak sý nýz. Bu bir ta raf ba ký mýn dan ka bu le þa yan, bir baþ ka ta raf ba ký mýn dan i se e leþ ti ri le cek bir ko nu o lu yor. A ma þu nu sa mi mi yet le ka mu o yu ö - nün de i fa de e de rim ki ben o la bil di ðin ce ta - raf sýz kal ma ya ve doð ru o la ný yap ma ya ça lý - þý yo rum. E leþ ti ri le cek yan lar o la bi lir bu da her ke sin hak ký dýr. Bu ra da dik kat e dil me si ge re ken hu sus üs lup tur. Üs lu bu mu zu ne ka dar doð ru kul la nýr sak e leþ ti ri le rin hak lý lý - ðý da o nis pet te or ta ya çýk mýþ o lur. Söz ko - nu su ko nuy la il gi li de doð ru o la ný yap ma ya ça lýþ tým ve ça lý þa ca ðým. UZ LAÞ MA KO MÝS YO NU NUN O MU ZUN DA KÝ YÜK A ÐIR A na ya sa Uz laþ ma Ko mis yo nu ü ye le ri nin o muz la rý na yük le nen so rum lu lu ðu far kýn da o la rak sü re ci ba þa rýy la gö tür me ye ça lýþ týk la rý - ný di le ge ti ren Çi çek, Kim se nin gö zar dý et - me me si ge re ken hu sus þu dur, ha ki ka ten çok sert bir ik lim de si ya set ya pý lý yor. Ter mi no lo - ji den tu tun, o lay la ra ba ký þa va rýn ca ya ka dar... di ye ko - nuþ tu. Çi çek, þöy le de vam et ti: Bu nu her kes ken di ta yin ve tak dir e der. Kim - se den o nay al ma sý ge rek - mi yor. A ma bu sert lik her - kes ta ra fýn dan di le ge ti ril - di ðin de gör mez lik ten ge le - me yiz. Tür ki ye de dört si - ya si par ti var grup o la rak Mec li si miz de. Dört si ya si par ti nin Mec lis dý þýn da her yer de bir lik te gö rül dü - ðü tek plat form Tür ki ye Ko nu þu yor A na ya sa Plat for mu dur. Tür ki - ye nin öz le di ði tab lo nun da bu ol du ðu nu dü - þü nü yo rum. Dört si ya si par ti nin bir lik te 20 ye ya kýn bü yük ça tý ör gü tü nün or ga ni ze et ti ði top lan tý lar da Tür ki ye nin bir u cun dan bir u - cu na hem bir me saj ver me ye hem de me sa jýn ar ka sýn da doð ru bir gö rün tü or ta ya koy ma - nýn ça ba sý ve gay re ti i çe ri sin de dir. Bu nun tak dir e dil me si, des tek len me si, teþ vik e dil me - si ge re ki yor. Bir lik te E dir ne ye de Di yar ba kýr a da gi di yo ruz. Bir lik te Er zu rum a da gi de ce ðiz. Bu haf ta Sam sun a gi di yo ruz. Tür ki ye nin her ta ra fýn da böy le si ne po zi tif bir gö rün tü yü ver - me ye ça lý þý yo ruz. Tür ki ye i çin doð ru si ya se - tin, doð ru gö rün tü nün, doð ru fo toð ra fýn da bu ol du ðu ka na a ti ni ta þý yo rum. Ar ka daþ la rý - mýz da bu nu ta þý yor. An ka ra / a a Meclis Eðitim Komisyonu'nda iktidar ve muhalefet arasýnda boðaz sýkmaya varan kavga yaþýnmýþtý. TBMM BAÞKANI CEMÝL ÇÝÇEK, EÐÝTÝM KOMÝSYONUNDA YAÞANAN GERGÝNLÝKTE OLABÝLDÝÐÝNCE TARAFSIZ KALMAYA ÇALIÞTIÐINI BELÝRTEREK, ''SÝYASETTE DE ÇOK CÝDDÎ BÝR SOÐUKLUK VAR. SERT BÝR ORTAMDA SÝYASET YAPILIYOR'' DEDÝ. Üç i lin ve kil sa yý sý art tý Yük sek Se çim Ku ru lu (YSK), il le rin se çim çev re le ri ne gö re çý ka ra cak la rý mil let - ve ki li sa yý la rý ný, Ad re se Da ya lý Nü fus Ka yýt Sis te mi nin 2011 yý lý nü fus sa yým so nuç la rý na gö re ye ni den be lir le di. YSK nýn ko nu ya i liþ kin ka ra rý, Res mi Ga ze - te de ya yým lan dý sa yý lý Mil let ve ki li Se çi mi Ka nu nu nun 5. mad de si ne gö re, se çim çev re le ri ve her se çim çev re si nin çý ka ra ca ðý mil let ve ki li sa yý sý, YSK ta ra fýn dan ge nel nü fus sa yý mý so nuç la rý nýn a çýk lan ma sýn dan i ti ba ren en geç al tý ay i çin de, tes pit e di le rek i lan e di li yor. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu Baþ - kan lý ðý, 5490 sa yý lý Nü fus Hiz met le ri Ka nu nu çer çe ve sin de ya pý lan Ad re se Da ya lý Nü fus Ka yýt Sis te mi 2011 yý lý so nuç la rý ný, 31 A ra lýk 2011 ta ri hi i ti ba riy le il, il çe ve bel de ba zýn da a çýk la dý. Bu so nuç la rý na za ra a lan YSK, il le rin çý ka ra - ca ðý mil let ve ki li sa yý sý i le se çim çev re si ne bö lün me si ge re ken il le rin han gi il - çe ler den o lu þa ca ðý ný ve bu se çim çev re le ri nin kaç mil let ve ki li çý ka ra ca ðý ný tes pit et ti. Ye ni be lir le me ye gö re, An ka ra nýn mil let ve ki li sa yý sý 31 den 32 ye, E dir ne nin 3 ten 4 e, Ýs tan bul un i se 85 ten 87 ye çýk tý. E la zýð, Ma ni sa, Or du ve Van ýn mil let ve ki li sa yý la rý i se 1 er düþ tü. E la zýð ýn 5 ten 4 e, Ma ni sa nýn 10 dan 9 a, Or du nun 6 dan 5 e ve Van ýn 8 den 7 ye in di. An ka ra / a a 4 ko mis yon ü ye si i çin suç du yu ru su CHP Ýs tan bul Mil let ve ki li Mah mut Ta nal, TBMM de,ýl köð re tim ve E ði tim Ka nu nu Ý le Ba zý Ka nun lar da De ði þik - lik Ya pýl ma sý na Da ir Ka nun Tek li fi nin gö rü þül dü ðü 11 Mart ta ki top lan tý da ya þa nan lar la il gi li, a ra la rýn da TBMM Mil li E ði tim, Kül tür, Genç lik ve Spor Ko mis yo nu Baþ ka ný Na bi Av cý nýn da bu lun du ðu 4 ko mis yon ü ye si hak kýn - da, gö re vi kö tü ye kul lan ma ve ger çe ðe ay ký rý bel ge dü zen le me id di a sýy la An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na suç du yu ru sun da bu lun du. Suç du yu ru su di lek çe sin de, ko mis yon top - lan tý sýn da, ik ti dar par ti si nin 100 ü aþ kýn mil let ve ki li nin, top lan tý nýn res - mi a çýl ma sa a ti o lan dan sa at ler ön ce top lan tý sa lo nu nu dol dur du - ðu, mu ha le fet mil let ve kil le ri nin, sa lo na gir me si nin, o tur ma sý nýn ve söz al ma sý nýn en gel len di ði id di a e dil di. Di lek çe de ko mis yo nun, kav ga dan ya rar la na rak CHP li mil let ve kil le ri nin söz ta lep le ri ni i çe ren di lek çe si ni göz ar dý et ti ði, kim se ye söz hak ký ver me ye rek oy la ma yý yap tý ðý ve tek li fin ko mis yon dan geç ti ði ö ne sü rül dü. Di lek çe de, Na bi Av cý nýn ya ný sý ra, TBMM Mil li E ði tim, Kül tür, Genç lik ve Spor Ko mis yo nu Baþ kan Ve ki li Av ni Er de mir, TBMM Mil li E ði tim, Kül tür, Genç lik ve Spor Ko mis yo nu Söz cü sü Fik ri I þýk ve TBMM Mil li E ði tim, Kül tür, Genç lik ve Spor Ko mis - yo nu Ka tip Ü ye si Os man Ça kýr þüp he li o la rak yer al dý. An ka ra / a a CHP Milletvekili Mahmut Tanal HABERLER Ali Babacan, UNDP toplantýsýnda konuþtu. Ba ba can: TÝ KA i le pek çok ül ke ye yar dým sað lý yo ruz nbaþ BA KAN Yar dým cý sý A li Ba ba can, þu a na ka - dar Tür ki ye nin 100 ün ü ze rin de ül ke de kal kýn - ma pro je si ger çek leþ tir di ði ni, TÝ KA i le pek çok ül ke de e ði tim, sað lýk, tek nik des tek pro je le ri bu - lun du ðu nu be lir te rek, Tür ki ye, þu an da yük se len bir do nör ül ke sý fa tý ný da ka zan mýþ du rum da. Bi - zim ge çen yýl ki doð ru dan yap tý ðý mýz res mi yar - dým lar, 1 mil yar do la rý aþ mýþ du rum da de di. Ba - ba can, Kal kýn ma Ba kan lý ðý i le Bir leþ miþ Mil let ler Kal kýn ma Prog ra mý (UNDP) or tak lý ðýn da dü zen - le nen Kü re sel Ýn sa ni Kal kýn ma Fo ru mu nun a - çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, dün ya nýn bir bö lü - mü ben ze ri gö rül me miþ bir zen gin li ði ve re fa hý ya þar ken, di ðer bö lü mü nün aç lýk, bu la þý cý has ta - lýk lar, do ðal a fet ler gi bi pek çok teh dit ve zor luk la kar þý kar þý ya ol du ðu nu söy le di. Ýs ta tis tik le re ba - kýl dý ðýn da dün ya da ki zen gin ve fa kir a ra sýn da ki e þit siz li ðin gi de rek art tý ðý ný, þu an da 1 mil yar dan faz la in sa nýn ha la yok sul luk sý ný rý nýn al týn da ya - þa dý ðý ný be lir ten Ba ba can, ya þa nan bir çok sos yoe ko no mik prob le min ya nýn da da ha yük sek re fah dü ze yi, da ha a dil ve sür dü rü le bi lir bir dün ya ta le - bi nin de do ðal o la rak art tý ðý ný vur gu la dý. Kal kýn - ma yý sa de ce u lu sal ge li rin bü yük lü ðüy le ölç me - mek ge rek ti ði ne dik ka ti çe ken Ba ba can, böy le bir yak la þým ye ri ne e ði tim, is tih dam, de za van taj lý grup la rýn top lum sal ha yat ta yer al ma la rý nýn sað lan - ma sý gi bi hu sus la rý i çe ren bir kal kýn ma yak la þý mý na o dak la nýl ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Ýs tan bul / a a CHP den Ak ku yu i çin a raþ týr ma ö ner ge si nchp, Mer sin Ak ku yu da ku rul ma sý plan la nan nük le er san tra lin böl ge ye ve in san sað lý ðý na za - rar la rý nýn a raþ tý rýl ma sý i çin Mec lis A raþ týr ma sý a - çýl ma sý ný is te di. CHP Mer sin Mil let ve ki li Ay tuð A tý cý ve ar ka daþ la rý ta ra fýn dan TBMM Baþ kan lý - ðý na su nu lan ö ner ge de, Mer sin Ak ku yu da ku - rul ma sý plan la nan Nük le er Güç San tra li nin böl - ge ye ve in san sað lý ðý na za rar la rý nýn a raþ tý rýl ma sý, çö züm yol la rý nýn bu lun ma sý ve o lu þa bi le cek teh - li ke le ri ön ce den be lir le ye rek po li ti ka la rýn o luþ tu - rul ma sý i çin Mec lis A raþ týr ma sý a çýl ma sý ge rek ti - ði i fa de e dil di. Ö ner ge nin ge rek çe sin de, Hiç bir e ner ji nin in san sað lý ðýn dan de ðer li ol ma dý ðý ger - çe ðin den ha re ket le, Ak ku yu da ku rul ma sý plan la - nan Nük le er Güç San tra li nin böl ge ye, in san sa - ðý lý ðý na ve çev re ye ve re ce ði za rar la rýn tes pit e dil - me si, bun la ra yö ne lik çö züm yol la rý nýn ve po li ti - ka la rýn þim di den be lir len me si a ma cýy la bir a raþ - týr ma ko mis yo nu nun ku rul ma sý ka çý nýl maz dýr de nil di. Fu ku þi ma ka za sýn dan son ra ba zý ül ke le - rin nük le er san tral le ri ka pat ma ka ra rý al dý ðý gö - rü þü sa vu nul du. Ö te yan dan Ak ku yu NGS E lek - trik Ü re tim AÞ. ta ra fýn dan ku ru lan Bil gi len dir me Mer ke zi nin il ki, san tra lin ya pý la ca ðý Mer sin in Gül nar il çe si ne bað lý Bü yü ke ce li bel de sin de fa a li - yet le ri ne baþ la dý. Nük le er Yük sek Mü hen di si Lüt fi Sa rý cý nýn mü dür o la rak a tan dý ðý mer ke zin ilk ko nuk la rý Mer sin Bah çe þe hir Ýl köð re tim O ku - lu öð ren ci le ri ve Bü yü ke ce li Be le di ye Baþ ka ný Meh met Ka le ol du. Sa rý cý, zi ya ret te ki ko nuþ ma - sýn da, Tür ki ye nin nük le er e ner ji ye ne den ih ti yaç duy du ðu nu an lat tý. An ka ra-mer sin / a a Me mur ye ni a na ya sa da si ya set hak ký is ti yor nde MOK RAT E ði tim ci ler Sen di ka sý (DES) Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý me mur la ra si ya set hak ký ve ril me si i çin si ya si par ti li der le ri ne çað rý da bu - lun du. Ka mu da iþ çi le re ta nýn dý ðý gi bi me mur la ra da si ya set hak ký nýn ve ril me si ge rek ti ði ni söy le yen Gür kan Av cý, Ka tý lým cý, ço ðul cu ve ge liþ miþ Türk si ya se ti i çin me mur - la ra si ya set hak ký nýn ve ril me si el - zem dir. Bü tün ge liþ miþ ül ke ler de ki uy gu la ma lar ve Ý LO norm la rý bu is - ti ka met te dir. Tür ki ye me mur la ra bu hak ký ta ný ma da çok geç kal dý. Bu a yýp tan ye ni A na ya say la bir lik te kur tul ma lý yýz de di. AB ve O ECD ül ke le ri baþ ta ol mak ü ze re ge liþ miþ ül ke le rin ta ma mý na ya ký nýn da öð - ret men le re, dok tor la ra, mü hen dis le re, ka mu ça lý - þan la rý na ak tif si ya set hak ký ta nýn dý ðý ný, Tür ki - ye de i se me mur la rýn se çim den se çi me san dý ða git mek þek lin de pa sif bir ko nu ma sa hip ol duk la - rý ný söy le yen Gür kan Av cý, Tür ki ye de sen di ka - cý lýk bu ne den le ge li þe mi yor ve i de o lo jik ol mak - tan kur tu la mý yor. Ki mi grup lar sen di ka gö rün tü - sü al týn da si ya set yap ma ya de vam e di yor. Ak si hal de me mur sen di ka cý lý ðý si ya se tin göl ge sin den kur tu la ma ya cak týr. Sen di ka la rýn si ya set ye ri ne as li gö rev le riy le il gi len me si i çin bu hak kýn ve ril - me si ge re kir de di. Ankara / Fatih Karagöz Gür kan Av cý TBMM Baþkaný Cemil Çiçek

10 10 23 MART 2012 CUMA ENSTÝTÜ Y Hazýrlayan: e-posta: Ta ri he dam ga sý ný vu ran â lim: BE DÝ ÜZ ZA MAN SA ÝD NUR SÎ ( ) Be di üz za man Sa id Nur sî nin doð du ðu yýl Os man lý Dev le ti, Bal kan lar ve Kaf kas ya da, Rus ya yla sa vaþ mak tay dý. Ni san 1877 de, Rus ya nýn sa vaþ i lâ nýy la Kaf kas ve Bal kan Cep he le rin de baþ la yan çar pýþ ma lar, Os man lý kuv vet le ri nin sü rek li o la rak ge ri çe kil me si i le so nuç lan dý. Sa va þýn so nun da Ye þil köy de im za la nan A yas te fa nos Ant laþ ma sý i le Os man lý, Bal kan lar da ve Av ru pa da ki top rak la rý nýn ne re dey se ta ma mý na ya ký ný ný kay bet miþ ti. Os man lý Dev le ti nin ö de me si ge re ken a ðýr sa vaþ taz mi na tý, u zun yýl lar sü ren e ko no mik çö kün tü ye yol aç mýþ tý. Be di üz za man Sa id Nur sî, ye ni bir dev rin baþ lan gý cý sa yý lan bu ge liþ me ler ya þa nýr ken dün ya ya gel di de Bit lis in Hi zan il çe si nin Nurs Kö yün de do ðan Be di üz za man, ilk e ði ti mi ni a ða be yi Mol la Ab dul lah tan al dý. Tað Kö yü nde ki med re se de öð re nim ha ya tý na baþ la dý ðýn da se kiz ya þýn day dý. Beþ yýl sü ren tah sil ha ya tý bo yun ca, bir çok med re se de ký sa sü re ler le bu lu na rak ders al dý. So nun da, Do ðu be ya zýt ta bu lu nan Þeyh Meh med Ce la li nin Med re se sin de üç ay sü ren bir e ði tim gör dü. Ý ca ze ti ni a la rak Do ðu be ya zýt tan ay rý lan Sa id Nur sî, son de re ce ha re ket li ge çen tah sil ha ya týn da, çok genç yaþ ta i ken klâ sik med re se e ði ti mi nin sý nýr la rý ný a þan en gin bir bi ri ki me sa hip ol du. Do ðu da ki i lim mer kez le ri ne tek tek gi den Sa id Nur sî, o dö ne min med re se â lim le ri a ra sýn da ge le nek ha lin de o lan il mî mü na za ra la ra ka týl dý. An la þýl ma sý en zor ko nu la rý ko lay lýk la an la ma sý ve mü ta lâ a et ti ði ki tap la rý ko lay lýk la ez be ri ne al ma sý gi bi fark lý lýk la rý do la yý sýy la, za ma nýn â lim le ri o na Be di üz za man lâ ka bý ný uy gun gör müþ ler di yý lýn da, Mi ran a þi ret re i si Mus ta fa Pa þa yý, yö re hal ký na yap tý ðý bas ký ve zor ba lýk tan vaz ge çir mek i çin Ciz re ye gi den ve bu ra da bir müd det ka lan Sa id Nur sî, 1894 te Mar din e gel di. Bu ra da hak ve ha ki kat le ri çe kin me den söy le me si ba zý ke sim le ri ra hat sýz e din ce Bit lis e sür gün e dil di. Bit lis e ge len Be di üz za man ýn il mî vu ku fi ye ti ve fark lý ki þi li ði, Bit lis Va li si Ö mer Pa þa nýn dik ka ti ni çek miþ ve Vi la yet ko na ðýn da ka la rak ça lýþ ma la rý na de vam et me si i çin o na bir o da tah sis et miþ ti. Ko na ðýn bü yük kü tüp ha ne si Ýs lâ mî i lim le re a it o lan e ser le ri ta ma men mü ta lâ a e de rek ça lýþ ma sý na mü sa it ze min o luþ tur muþ tu. Bit lis te ge çir di ði i ki yýl lýk sü re Be di üz za man ýn Ýs lâ mî i lim ler de de rin leþ me si ne ve si le ol muþ, il mî üs tün lü ðü u le ma ve nü fuz lu kim se ler a ra sýn da o na, ha tý rý sa yý lýr bir þöh ret ka zan dýr mýþ tý. Ý ki se ne lik Bit lis ha ya týn dan son ra Sa id Nur sî, Va li Ha san Pa þa nýn dâ ve ti ü ze ri ne git ti ði Van da on yýl ka dar kal dý. Ha san Pa þa nýn ye ri ne ta yin o lu nan Ýþ kod ra lý Ta hir Pa þa da Sa id Nur sî i le i liþ ki le ri ni de vam et tir miþ ve a ra la rýn da sa mi mî bir dost luk ku rul muþ tu. Sa id Nur sî, bu ra da Pa þa nýn kü tüp ha ne sin de ki po zi tif bi lim le re a it ki tap la rý da in ce le ye cek ça lýþ ma im kâ ný bul du. Sa id Nur sî, Os man lý ce mi ye ti nin i çin de bu lun du ðu sý kýn tý la rýn a þýl ma sýn da e ði ti me çok ö nem li bir rol düþ tü ðü nün far kýn day dý ve med re se ler de din i lim le ri i le müs bet i lim le rin mez ce di le rek (kay naþ tý rý la rak) o ku tul ma sý ge rek ti ði ka na a ti ne var dý. Hat ta bu yol da e ði tim e sas la rý ve yö ne tim þek liy le bir de ü ni ver si te pro je si zih nin de te þek kül et miþ, bun dan son ra ki ha ya tý nýn en bü yük i ki ga ye sin den bi ri ni o luþ tu ran i de a lin de ki bu ü ni ver si te ye, Med re se tüz zeh ra a dý ný ver miþ ti. Va li nin ko na ðýn da il mi ça lýþ ma la rý na de vam e der ken, bir yan dan da ken di ne a it Hor hor Med re se si nde ders ve ri yor du. Ta hir Pa þa, bir gün o na, ko na ða ge ti ri len ga ze te le rin bi rin de, Ýn gil te re nin Sö mür ge ler Ba ka ný Glads to ne un A vam Ka ma ra sýn da yap tý ðý ko nuþ ma nýn ha be ri ni o ku du. Ha be re gö re Glads to ne e lin de bir Kur ân-ý Ke rim i le kür sü ye ge le rek: Bu Kur ân Müs lü man la rýn e lin de bu lun du ðu müd det çe, biz on la ra ha ki kî hâ kim o la ma yýz. Ne ya pýp ya pýp, bu Kur ân ý sü kût et ti rip or ta dan kal dýr ma lý yýz. Ya hut da Müs lü man la rý on dan so ðut ma lý yýz de miþ ti. Bu söz Sa id Nur sî nin dün ya sýn da fýr tý na lar ko par mýþ ve ha ya tý nýn bel ki de en ö nem li ka ra rý ný ver me si ne yol aç mýþ tý. Glads to ne un sö zü ne kar þý lýk o la rak, Ben de Kur ân ýn sön mez ve sön dü rü le mez ma ne vî bir gü neþ ol du ðu nu bü tün dün ya ya is pat e de ce ðim di yen Be di üz za man, ha ya tý nýn di ðer bir ga ye si o la rak Kur ân ýn bu as ra ba kan ma ne vî mu ci ze si ni in san la ra is pat e de rek gös ter me ka ra rý ný ver di. Van ýn, Sa id Nur sî gi bi bir de ha i çin çok kü çük ol du ðu nu dü þü nen tec rü be li Os man lý Pa þa sý Van Va li si Ta hir Pa þa, o nu Ýs tan bul a git me si i çin teþ vik e di yor du. Ve ni ha yet Sa id Nur sî, 1907 yý lý nýn baþ la rýn da Ýs tan bul a git me ye ka rar ver di. Mak sa dý, fen i lim le riy le din i lim le ri nin kay naþ tý rý la rak o ku tu la ca ðý, i de a lin de ki ü ni ver si te dü þün ce si ni hü kü me te i let mek ti. Ta hir Pa þa nýn Sul tan Ab dül ha mid e hi ta ben yaz dý ðý re fe rans mek tu bu nu a lan Be di üz za man, ön ce ka ra yo luy la Trab zon a, o ra dan da ge miy le Ýs tan bul a git ti. Ýs tan bul da ilk ön ce Fe rik Ah med Pa þa nýn e vi ne yer leþ ti. Ýlk iþ o la rak, Do ðu da ku rul ma sý ný is te di ði ü ni ver si te i le il gi li bir di lek çe yi Pa di þa hýn ö zel ka lem da i re si o lan Ma beyn-i Hü ma yun a sun du. An cak, hü kü met di lek çe nin ko nu su o lan ü ni ver si te pro je si nin ö ne mi ni kav ra ya ma dý ve bu nu ger çek leþ tir mek i çin hiç bir te þeb büs te bu lun ma dý. Be di üz za man, Ýs tan bul a ge li þin den i ki ay son ra Fa tih te ki Þe ker ci Han da kal ma ya baþ la dý. Bu ra da o da sý nýn ka pý sý na Bu ra da her su a le ce vap ve ri lir, her müþ kil hal lo lu nur; fa kat su al so rul maz di ye bir ya zý as tý. Ý çe ri sin de â lim le re ve ay dýn la ra giz li bir mey dan o ku ma da bu lun du ran bu dâ vet, ký sa sü re de bü tün Ýs tan bul a ya yýl dý. Ý lim a dam la rý, med re se ho ca la rý, ta le be ler, si ya set çi ler, her kes bu Þark tan ge len kes kin ze kâ lý ve ga rip ký ya fet li a da mý ko nuþ ma ya baþ la dý. Ýn san la rýn ya vaþ ya vaþ bu genç â li min et ra fýn da top lan ma ya baþ la ma sý hü kü me tin ev ham lan ma sý na se bep ol du. Bir kaç ke re tu tuk lan dý ve ser best bý ra kýl dý. Sa id Nur sî den kur tul mak is te yen hü kü met, o nu bir de fa da tý mar ha ne ye gön der di. Bu nun mu ha lif le ri sin dir mek i çin baþ vu ru lan bir yol ol du ðu nu bi len Sa id Nur sî: A kýl lý lýk de di ði ni zin ço ðu nu ben a kýl sýz lýk bi li yo rum. O çe þit a kýl dan is ti fa e di yo rum di ye rek ken di si ni sus tur mak is te yen ler le uz laþ ma dý. Top ta þý Tý mar ha ne si dok to ru nun, E ðer bu a dam da zer re ka dar cü nun (de li lik) var sa dün ya da a kýl lý a dam yok tur di ye ra por ver me - siy le de ser best bý rak ma dý lar ve tý mar ha ne den a la rak ha pis ha ne ye gön der di ler. I I. Meþ rû ti yet Dev ri Sa id Nur sî nin ha pis te ol du ðu o gün ler de Ýs tan bul kay ný yor, meþ rû ti yet ve hür ri yet tar týþ ma la rý ya pý lý yor du. Ser best bý ra kýl ma sýn dan ký sa bir sü re son ra 23 Tem muz 1908 de I I. Meþ rû ti yet i lân e dil di. Meþ rû ti ye tin ü çün cü gü nün de, Sul ta nah met te dü zen le nen mi ting de hal ka hi ta ben hür ri ye ti an la tan bir nu tuk o ku du. Da ha son ra Ýt ti hat çý la rýn i le ri ge len le riy le bir lik te Se la nik e gi de rek, Se la nik Mey da ný nda tek rar la dý ðý ve met ni ni bir çok ga ze te nin ya yýn la dý ðý Hür ri ye te Hi tap ad lý nut kun da, meþ rû ti yet ve hür ri yet kav ram la rý nýn Ýs lâ mi yet e ay ký rý ol ma dý ðý ný an la tý yor du. 31 Mart 1909 ta ri hi ne ge lin di ðin de a yak lan ma baþ la mýþ ve baþ þe hir Ýs tan bul un kar ga þa sý had saf ha ya u laþ mýþ tý. Bu ka rý þýk lý ðýn ü çün cü gü nün de Sa id Nur sî, ga ze te ler de, a yak la nan as ker le re hi ta ben bir ya zý ya yýn la mýþ ve dör dün cü gü nün de de Har bi ye Ne za re ti ne gi dip is yan e den as ker le re hi tap e de rek on la rý üst le ri ne i ta at et me ye ve is ya na son ver me ye dâ vet et miþ ti. 11 gün sü ren is ya ný Se la nik ten ge len Mah mut Þev ket Pa þa ko mu ta sýn da ki Ha re ket Or du su bas týr dý ve sý ký yö ne tim i lân et ti. Ýs ya nýn e le ba þý la rý o za ma nýn sý ký yö ne tim mah ke me si o lan Di van-ý Harb-i Ör fi de yar gý la na rak bir ço ðu i dam e dil di. Ya týþ tý rý cý bir rol oy na ma sý na rað men, Be di üz za man da, o la ya ka rýþ tý ðý id di a e di le rek tu tuk lan dý ve Di van-ý Harb-i Ör fi de i dam ta le biy le yar gý lan dý. Du ruþ ma sý ra sýn da ik na e di ci bir üs lûp la yap tý ðý mü da fa a so nun da be ra at et ti. Ser best bý ra kýl dýk tan son ra Ýs tan bul dan ay rý lan Sa id Nur sî, de niz yo luy la Ý ne bo lu ü ze rin den Trab zon a, o ra dan da Ba tum, Tif lis gü zer gâ hý ný iz le ye rek 1910 yý lý ba ha rýn da Van a u laþ tý. Bir kaç ay Hor hor Med re se si nin ye ni den dü zen len me si i þiy le meþ gul ol duk tan son ra; Hak kâ ri, Bit lis, Muþ, Di yar ba kýr ve Ur fa yö re le ri ni do la þa rak, böl ge de ki a þi ret le ri zi ya ret et ti. On la rýn meþ rû ti yet, hür ri yet ve a na ya sa hak kýn da sor duk la rý so ru la ra ce vap lar ve re rek ik na e di ci a çýk la ma lar da bu lun du. Meþ rû ti yet ve meþ ve re tin Ýs lâ mî te mel le ri ni on la ra an la ta rak meþ rû ti ye tin ni met le rin den fay da lan ma la rý i çin gay ret gös ter me le ri ni is te di. Da ha son ra bu se ya hat ler es na sýn da yap tý ðý gö rüþ me le rin ve a çýk la ma la rýn ö ze ti ni Mü nâ za rât a dý al týn da ya yýn la dý. Kýþ mev si mi nin gir me siy le bir lik te Bit lis, Di yar ba kýr, Ur fa, An tep, Ki lis ve Ha lep ü ze rin den Þam a ge len Sa id Nur sî, â lim le rin dâ ve ti ü ze ri ne E me vi ye Ca mi i nde bir hut be ver di. Ýs lâm dün ya sý nýn si ya sî, e ko no mik ve sos yal so run la rý ve çö züm yol la rý ný an lat tý ðý hut be si Hut be-i Þa mi ye a dý i le neþ re dil di. Þam dan Ýs tan bul a git mek ü ze re yo la çý kan Sa id Nur sî, Med re se tüz zeh ra a dý ný ver di ði ü ni ver si te nin pro je si ni Sul tan Re þad a i let mek a ma cýy la Ýs tan bul a git me ye ka rar ver di. Ka ra yo luy la Bey rut a, bu ra dan da de niz yo luy la Ýs tan bul a gel di. Ýs tan bul da Sul tan Re þad ýn tah ta çý ký þý nýn i kin ci yýl dö nü mü mü na se be tiy le dü zen le nen tö ren le re ka tý lan Be di üz za man, Pa di þa hýn Ru me li se ya ha ti ne Þark vi la yet le ri ni tem si len iþ ti rak et ti. Ýs tan bul dan Se la nik Li ma ný na Bar ba ros zýrh lý sý i le ge len ka fi le, da ha son ra tren le, o yýl lar da Ko so va San ca ðý nýn baþ þeh ri o lan Üs küp e git ti. Se ya ha tin Üs küp de ki bö lü mün de, bu ra da ku rul ma sý plan la nan Üs küp Ü ni ver si te si nin te me li a týl dý. An cak bu se ya hat ten ký sa bir sü re son ra Bal kan Sa vaþ la rý baþ la dý ve Üs küp Ü ni ver si te si nin ya pý mý mec bu ren dur du. Sa id Nur sî, Do ðu nun böy le bir ü ni ver si te ye da ha çok ih ti ya cý ol du ðu nu Sul tan Re þad a an la ta rak, Üs küp Ü ni ver si te si i çin ay rý lan tah si sat la Do ðu da bir ü ni ver si te nin ku rul ma sý ný tek lif et ti. Bu ta le bi hü kü met çe ka bul e dil di. Böy le ce Med re se tüz zeh ra i çin is te di ði ka ra rý hü kü met ten çý ka ran Be di üz za man, Ýs tan bul dan ay rý la rak Van a dön dü. Med re se tüz zeh ra nýn te me li, 1913 yý lý nýn yaz ay la rýn da, Van Va li si Ta hir Pa þa ve di ðer res mî gö rev li le rin ka týl dý ðý bir me ra sim le, Van Gö lü ký yý sýn da ki Ar te mit te a týl dý. An cak bu de fa da I. Dün ya Sa va þý nýn baþ la ma sý bu pro je nin de er te len me si ne se bep ol du. Sa id Nur sî de ta le be le riy le bir lik te Do ðu Mi lis Teþ ki lâ tý ný kur du ve Van- Bit lis cep he sin de gö nül lü a lay ko mu ta ný o la rak Er me ni le - re ve Rus la ra kar þý sa vaþ tý. Sa va þýn en çe tin an la rýn da bi le Kur ân ýn sön mez ve sön dü rü le mez ma ne vî bir gü neþ ol du ðu nu is pat yo lun da te li fa ta de vam e di yor du. Kur ân ýn mu ci ze li ði ni ça ðýn in sa ný na gös ter mek i çin te li fi ne baþ la dý ðý Ý þâ râ tü l-ý câz a dýn da ki tef si ri ni cep he de fýr sat bul duk ça ya nýn da ki ta le be si ne yaz dý rý yor du. Bit lis sa vun ma sý sý ra sýn da bir çok ta le be si þe hid ol muþ, ya nýn da yal nýz ca dört ta le be si kal mýþ tý. Be di üz za man bir ge ce, Rus hat la rý ný ya rýp geç mek is ter ken yük sek çe bir su ke me rin den at la dý ve bir a ya ðý ký rýl dý. Ge ce nin ka ran lý ðýn da a ya ðý ký rýk o la rak bir su ar ký nýn i çin de o tuz sa at bek le dik ten son ra Rus la ra tes lim ol mak zo run da ka lan Sa id Nur sî ön ce Van a, son ra Cul fa, Tif lis, Klog rif ü ze rin den Rus ya iç le rin de ki Kos tur ma ya sevk e dil di. Bir sü re e sir kam pýn da kal dýk tan son ra Rus lar, o nun, Kos tur ma da ki Ta tar ma hal le sin de bir ca mi de kal ma sý na ke fa let le i zin ver di ler. Be di üz za man, Vol ga Neh ri ke na rýn da ki bu ca mi de hem i mam lýk ya pý yor, hem de i man soh bet le ri ne de vam e di yor du. Hay li u zun bir a ra dan son ra yal nýz kal ma fýr sa tý ný da böy le ce ya ka la mýþ ve bü tün his si ya tý ný, fi kir le ri ni göz den ge çir me ye baþ la mýþ tý. Bu te fek kür ken di ta bi ri i le o nu Es ki Sa id den Ye ni Sa id e gö tü ren ye ni bir an la yý þýn ilk i þa ret le riy di. Þu bat 1917 de baþ la yan Rus ih ti lâ li, Rus ya yý alt üst e den bü yük bir ka rý þýk lý ða se bep ol muþ ve Çar lýk re ji mi yý kýl mýþ tý. Ýh ti lâ lin se bep ol du ðu bu ka rý þýk lýk tan is ti fa de e den Sa id Nur sî fi rar et ti. Kos tur ma dan Pe ters burg a ge çe rek Var þo va ya git ti. Bu ra dan da Vi ya na ya geç ti ve Al man ma kam la rý ta ra fýn dan dü zen le nen bir bel gey le de Sof ya ü ze rin den Ýs tan bul a gel di. Yak la þýk i ki bu çuk yýl sü ren e sa re ti so na er miþ ti. Be di üz za man, Ka sým 1918 de Ýs tan bul a gel di ðin de bü yük bir il giy le kar þý lan dý. Ta nin ga ze te si o nun Ýs tan bul a ge li þi ne bi rin ci say fa da yer ver miþ ti. Be di üz za man ýn, I. Dün ya Sa va þý nda Kaf kas Cep he sin de ki kah ra man lýk la rý nýn ve il mî vu ku fi ye ti nin far kýn da o lan En ver Pa þa, Ýs tan bul da ku rul ma a þa ma sýn da o lan Dar-ül Hik met-il Ýs lâ mi ye ye o nun da a za o la rak ta yin e dil me si ni hü kü me te tek lif et ti. Þey hü lis lâm Mu sa Kâ zým E fen di nin tek li fi i le de Sul tan Va hi düd din ta ra fýn dan ken di si ne Ýl mi ye de Mah reç pa ye si ve ril di. Mah reç Mev le viy ye ti o la rak da a ný lan bu pa ye, Os man lý ül ke sin de ki bü tün res mî u le ma nýn re i si o lan Baþ mü der ris ten son ra ki il mi rüt be an la mý na ge li yor du. Be di üz za man, u le ma çev re sin den de Ýn gi liz pro pa gan da la rý na des tek ve ren le rin et ki si ni kýr mak ve hal ký u yar mak i çin Hu tu vat-ý Sit te ad lý e se ri ni ya yýn la dý. Bu ha re ke ti, Ýn gi liz iþ gal kuv vet le ri ko mu ta ný Ge ne ral Har ring ton ýn em riy le ö lü ve ya di ri e le ge çi ril mek ü ze re a ran ma sý na se bep ol du. Ya ka lan ma teh li ke si ne kar þý sü rek li yer de ðiþ ti ren Be di üz za man, Hu tu vat-ý Sit te yi giz li o la rak mat ba a lar da ço ðal tý yor ve Ýs tan bul un ö nem li yer le rin de da ðýt tý rý yor du. Böy le ce Ýs tan bul ka mu o yun da Ýn gi liz a leyh tar lý ðý u ya ný yor ve Ýn gil te re le hin de ki pro pa gan da et ki si ni kay be di yor du. A na do lu da baþ la yan Ýs tik lâl Sa va þý nýn ve Ku va-yý Mil li ye nin a ley hi ne, Ýn gi liz le rin et ki sin de ka lan ba zý çev re le rin de bas ký sýy la çý ka rý lan Þey hü lis lâm fet va sý na kar þý bir de fet va ya yýn la dý. Be di üz za man, ya zý ve ma ka le le rin de de Ýs tik lâl Sa va þý ný ci had, Ku va-yý Mil li ye ci le ri de mü ca hid i lân e de rek A na do lu da ki Ýs tik lâl mü ca de le si ni des tek le di. Ýs tan bul da bü tün bun lar o lur ken, An ka ra da ku ru lan Bü yük Mil let Mec li si Hü kü me ti, Be di üz za man ýn ça lýþ ma la rý ný ve mü ca de le si ni çok ya kýn dan ta kip e di yor ve tak dir le kar þý lý yor du. Mus ta fa Ke mal ve ar ka daþ la rý, mü te ad dit de fa lar çek tik le ri tel graf lar la Be di üz za man ý ýs rar la An ka ra ya dâ vet e di yor lar dý. Es ki Van Va li si Tah sin Bey gi bi dost la rý nýn da ýs rar lý dâ vet le ri so nu cu, 1922 yý lý nýn Ka sým a yý or ta la rýn da An ka ra ya git ti. Be di üz za man, 25 Ka sým 1922 de An ka ra ya a yak bas tý ðýn da Bü yük Mil let Mec li si nde dü zen le nen res mî hoþ gel din me ra si miy le kar þý lan dý. Be di üz za man, bir yan dan mec lis ça lýþ ma la rý na ka tý lý yor, bir yan dan da Me bus lar la ö nem li ko nu la rý tar tý þý yor du. Bu a ra da Me bus la rýn ço ðu nun na maz kýl ma dýk la rý ný gö ren Sa id Nur sî, bir be yan na me ya yýn la ya rak na ma zýn ö ne mi ni an lat tý ve on la rý di nin e mir le ri ne ri a yet et me ye dâ vet et ti. Be di üz za man ýn bu gay re ti Me bus lar dan bü yük kýs mý nýn ye ni den na ma za baþ la ma sý i le so nuç la nýn ca, ba zý çev re ler ol duk ça ra hat sýz ol muþ tu. Bu be yan na me yi Mec lis Baþ ka ný Mus ta fa Ke mal de o ku muþ ve Sa id Nur sî ye yir mi-o tuz Me bu sun da bu lun du ðu bir or tam da þöy le de miþ ti: Biz si zi bu ra ya ça ðýr dýk ki si zin yük sek fi kir le ri niz den is ti fa de e de lim. Siz gel di niz, en ev vel na ma za da ir þey ler yaz dý nýz, a ra mý za ih ti lâf ver di niz. Be di üz za man da hid det le ne rek: Pa þa! Pa þa! Kâ i nat ta en yük sek ha ki kat i man dýr. Ý man dan son ra na maz dýr. Na ma zý kýl ma yan ha in dir, ha i nin hük mü mer dut tur. di ye kar þý lýk ver miþ ti. Bu nun ü ze ri ne Mus ta fa Ke mal ö zür di le miþ ve tar týþ ma yý da ha faz la u zat ma mýþ tý. Be di üz za man An ka ra da kal dý ðý tak dir de ken di si ne, Lib ya ya dö nen Þeyh Sü nu si ye ri ne, üç yüz li ra ma aþ i le Bü yük Mil let Mec li si Hü kü me ti nin en yük sek di nî ma ka mý o lan Þark Vi la yet le ri U mu mî Va iz li ði ne ge ti ri le cek ve Me bus luk ve ri le cek ti. An cak Sa id Nur sî, bü tün bun la rý red det ti. An ka ra da ki si ya sî ha va dan ol duk ça ra hat sýz ol muþ tu. An ka ra yý ken di hi le li ve en tri ka lý si ya se ti i çin de bý rak tý ve 1923 yý lý nýn Ma yýs a yý baþ la rýn da Van a git ti. Devamý yarýn...

11 Dosya No: 2011/226 Tal. Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : 1- TAPU KAYDI : Adý ya man i li mer kez Tur gut Re is Mah A da 2 no lu par sel ü ze - rin de 2 no lu ba ðým sýz bö lüm 75,00 met re ka re o lup borç lu nun hi sse si 1/6 dýr. Da i re vas - fýn da dýr. ÖZELLÝKLERÝ : Adýyaman ili merkez Turgut Reis Mah Ada 2 nolu parsel üzerinde 2 nolu baðýmsýz bölüm 75,00 metrekare olup borçlunun hissesi 1/6 dýr. Daire vasfýnda olup, Baðýmsýz bölümler birleþtirilerek market olarak kullanýlmakta, yerler fayans duvarlar subazlý mat boya dýþ vitrin alüminyum doðramadýr. ÝMAR DURUMU : Ýmar sýnýrlarý içindedir. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadýr. Satýþ Saati : 09:30-09:40 Arasý Muhammen Bedeli : 8.608,22 YTL 2-TAPU KAYDI : A dý ya man i li mer kez Tur gut Re is Mah A da 2 no lu par sel ü ze - rin de 4 no lu ba ðým sýz bö lüm 22,36 met re ka re o lup borç lu nun hi sse si 1/6 o lup, dük kan vas fýn da dýr. ÖZELLÝKLERÝ : Adýyaman ili merkez Turgut Reis Mah Ada 2 nolu parsel üzerinde 4 nolu baðýmsýz bölüm 22,36 metrekare olup borçlunun hissesi 1/6 dýr. Vasfý dükkandýr. Baðýmsýz bölümler bileþik halinde market olarak kullanýlmakta, yerler fayans duvarlar subazlý mat boya dýþ vitrin Alüminyum doðramadýr. ÝMAR DURUMU : Ýmar sýnýrlarý içindedir. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadýr. Satýþ Saati : 09:45-09:55 Arasý Muhammen Bedeli : 4.802,34 YTL 3- TAPU KAYDI : Adý ya man i li mer kez Tur gut Re is Mah A da 2 no lu par sel ü ze - rin de 5 no lu ba ðým sýz bö lüm 21,73 met re ka re o lup borç lu nun hi sse si 1/6 dýr. Dük kan vas fýn da dýr. ÖZELLÝKLERÝ : Adýyaman i li mer kez Tur gut Re is Mah A da 2 no lu par sel ü ze - rin de 5 no lu ba ðým sýz bö lüm 21,73 met re ka re o lup borç lu nun hi ssesi 1/6 dýr. Dük kan vas fýn da o lup, Ba ðým sýz bö lüm ler bir leþ ti ri le rek mar ket o la rak kul la nýl mak ta, yer ler fa - yans du var lar su baz lý mat bo ya dýþ vit rin a lü min yum doð ra ma dýr. ÝMAR DURUMU : Ýmar sýnýrlarý içindedir. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadýr. Satýþ Saati : 10:00-10:10 Arasý Muhammen Bedeli 4.756,80 YTL 4- TAPU KAYDI : A dý ya man i li mer kez Tur gut Re is Mah A da 2 no lu par sel ü ze - rin de 6 no lu ba ðým sýz bö lüm 54,77 met re ka re o lup borç lu nun hi sse si 1/6 dýr. Dük kan vas fýn da dýr. ÖZELLÝKLERÝ : Adýyaman i li mer kez Tur gut Re is Mah A da 2 no lu par sel ü ze rin - de 6 no lu ba ðým sýz bö lüm 54,77 met re ka re o lup borç lu nun hi sse si 1/6 dýr. Dük kan vas - fýn da o lup, Ba ðým sýz bö lüm ler bir leþ ti ri le rek mar ket o la rak kul la nýl mak ta, yer ler fa yans du var lar su baz lý bo ya o lup, dýþ vit rin ler a lü min yum dur. ÝMAR DURUMU : Ýmar sýnýrlarý içindedir. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadýr. Satýþ Saati : 10:15-10:25 Arasý Muhammen Bedeli : 7.145,59 YTL 5- TAPU KAYDI : A dý ya man i li mer kez Tur gut Re is Mah A da 2 no lu par sel ü ze - rin de 7 no lu ba ðým sýz bö lüm 47,96 met re ka re o lup borç lu nun hi sse si 1/6 dýr. Dük kan vasfýnda dýr. ÖZELLÝKLERÝ : Adýyaman ili merkez Turgut Reis Mah Ada 2 nolu parsel üzerinde 7 nolu baðýmsýz bölüm 47,96 metrekare olup borçlunun hissesi 1/6 dýr. Dükkan vasfýnda olup, Baðýmsýz bölümler birleþtirilerek market olarak kullanýlmakta, yerler fayans duvarlar su bazlý boyalý olup, dýþ vitrinler alüminyum doðramadýr. ÝMAR DURUMU : Ýmar sýnýrlarý içindedir. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadýr. Satýþ Saati : 10:30-10:40 Arasý Muhammen Bedeli : 6.653,12 YTL 6- TAPU KAYDI : Adý ya man ili mer kez Tur gut Re is Mah A da 2 no lu par sel ü ze - rin de 8 no lu ba ðým sýz bö lüm 48,96 met re ka re o lup borç lu nun hi sse si 1/6 dýr. Dük kan vasf ýnda dýr. ÖZELLÝKLERÝ : Adý ya man i li mer kez Tur gut Re is Mah A da 2 no lu par sel ü ze - rin de 8 no lu ba ðým sýz bö lüm 48,96 met re ka re o lup borç lu nun hi sse si 1/6 dýr. Da i re vas - fýn da o lup, Ba ðým sýz bö lüm ler bir leþ ti ri le rek mar ket o la rak kul la nýl mak ta, yer ler fa yans du var lar su baz lý bo ya lý o lup, dýþ vit rin le ri a lü min yum doð ra ma dýr. ÝMAR DURUMU : Ýmar sýnýrlarý içindedir. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadýr. Satýþ Saati : 10:45-10:55 Arasý Muhammen Bedeli : 6.725,53 YTL Satýþ Þartlarý 1 -Satýþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da 2.Ýc ra Mü dür lü ðü ö nün - de ki ko ri dor da a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri - ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü - dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý - ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ - týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri lâ zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi, dam ga ver gi si, ta pu harç ve mas raf la rý i le K.D.V a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gili le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma - dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e - di le cek tir. 5- Þartname, i lân ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi de - ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lân o lu nur. Ýþ bu ilan tebligat yapýlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (ÝÝK m. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir B: T. C. ADIYAMAN 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2010/6085 Talimat. Örnek No: 27 Borçlu'ya ait ve bir borçtan dolayý ipotekli/hacizli bulunan ve aþaðýda tapu kaydý, kýymeti, satýþ gün ve saati ve önemli özellikleri ile satýþ þartlarý belirtilen; 1- Ýstanbul i li, Çek me köy il çe si, Taþ de len Mah. Ý nö nü Cad. ü ze rin de ka in 353 a da, 14 ka pý no'lu be to nar me kar kas a part man da B Blok 1.bod rum kat ta (2) no'lu 47/8119 ar sa pay lý da i re nin ta ma mý, 2- Ýstanbul i li, Çek me köy il çe si, Taþ de len Mah. Ý nö nü Cad. ü ze rin de ka in 353 a da, 14 ka pý no'lu be to nar me kar kas a part man da B Blok 1.bod rum kat ta (4) no'lu 47/8119 ar sa pay lý da i re nin ta ma mý, 3- Ýstan bul i li, Çek me köy il çe si, Taþ de len Mah. Ý nö nü Cad. ü ze rin de ka in 353 a da, 14 ka pý no'lu be to nar me kar kas a part man da B Blok ze min kat ta (8) no'lu 55/8119 ar sa pay lý da i re nin ta ma mý, 4- Ýstanbul i li, Çek me köy il çe si, Taþ de len Mah. Ý nö nü Cad. ü ze rin de ka in 353 a da, 14 ka pý no'lu be to nar me kar kas a part man da B Blok 4. kat ta (22) no'lu 55/8119 ar sa pay lý da i re nin ta ma mý, 5- Ýstanbul i li, Çek me köy il çe si, Taþ de len Mah. Ý nö nü Cad. ü ze rin de ka in 353 a da, 14 ka pý no'lu be to nar me kar kas a part man da B Blok 7. kat ta (36) no'lu 62/8119 ar sa pay lý da i re nin ta ma mý, 6- Ýstanbul i li, Çek me köy il çe si, Taþ de len Mah. Ý nö nü Cad. ü ze rin de ka in 353 a da, 14 ka pý no'lu be to nar me kar kas a part man da C Blok 1.bod rum kat ta (2) no'lu 47/8119 ar sa pay lý da i re nin ta ma mý, 7- Ýstanbul i li, Çek me köy il çe si, Taþ de len Mah. Ý nö nü Cad. ü ze rin de ka in 353 a da, 14 ka pý no'lu be to nar me kar kas a part man da C Blok 3. kat ta (20) no'lu 55/8119 ar sa pay lý da i re nin ta ma mý, 8- Ýstanbul i li, Çek me köy il çe si, Taþ de len Mah. Ý nö nü Cad. ü ze rin de ka in 353 a da, 14 ka pý no'lu be to nar me kar kas a part man da D Blok 1.bod rum kat ta (4) no'lu 47/8119 ar sa pay lý da i re nin ta ma mý, 9- Ýstanbul i li, Çek me köy il çe si, Taþ de len Mah. Ý nö nü Cad. ü ze rin de ka in 353 a da, 14 ka pý no'lu be to nar me kar kas a part man da D Blok ze min kat ta (8) no'lu 55/8119 ar sa pay lý da i re nin ta ma mý, 10- Ýstanbul i li, Çek me köy il çe si, Taþ de len Mah. Ý nö nü Cad. ü ze rin de ka in 353 a da, 14 ka pý no'lu be to nar me kar kas a part man da D Blok 3. kat ta (18) no'lu 55/8119 ar sa pay lý da i re nin ta ma mý, Üm ra ni ye 1. Ýc ra Mü dür lü ðü ka le min de a çýk ar týr ma su re tiy le sa tý la rak pa ra ya çev ri le cek tir. 1- ÝÝK MD. GÖRE SATIÞ ÝLANININ TEBLÝÐÝ: Adresleri tapuda kayýtlý olmayan (Müb rez ta pu kay dýn da be lir ti len) a la ka dar la ra ta kip borç lu la rý na gön de ri len teb li gat la - rýn teb lið im kan sýz lý ðý ha lin de iþ bu sa týþ i la ný teb lið ye ri ne ka im ol mak ü ze re i la nen teb - lið o lu nur. 2- ÝMAR DURUMU: Çekmeköy Belediye Baþkanlýðý'nýn tarih ve sayýlý yazýsýnda Ýstanbul ili, Ümraniye ilçesi, Taþdelen Mah. 353 ada, 14 parsel sayýlý yer T.T'li 1/1000 ölçekli Taþdelen uygulama imar planýna göre; E=1.20, Hmax: Serbest irtifalý konut alanýnda kaldýðý belirtilmektedir. 3- TAÞINMAZIN HALÝHAZIR DURUMU ve EVSAFI: Satýþa konu taþýnmazlar : Tespit tarihinde taþýnmaz mahallinde yapýlan incelemede edinilen bilgi ve gözlemler neticesinde; Site içinde bulunan B-C-D-Blok isimli binalar Bodrum+Zemin+8 normal kattan ibaret 10 katlý bahçe li be to nar me kar kas blok a part man lar o lup dýþ cep he le ri ý sý i - zo las yon lu kap la ma lý bo ya ma lý, ü ze ri ça tý üs tü PVC kap lý dýr. Bi na la ra bah çe i çin den ze - min kat tan de mir doð ra ma lý ve ca me kan lý ka pý lar dan gi ril mek te o lup kat lar a ra sý gra nit ba sa mak lý ve a lü min yum kor ku luk lu mer di ven le ri i le bi na i çin den yan gýn mer di ven le ri var dýr. Bi na la rýn bod rum kat la rýn da sý ðý nak, ze min ve nor mal kat la rýn da dör der da i re o lup son kat da i re le ri ça tý a ra sý na dub leks da i re ler dir. Bi na lar da e lek trik, su, do ðal gaz gi ri þi ve çift a - san sör teþ ki la tý mev cut tur. Par sel et ra fý kar gir du var ü ze ri de mir par mak lýk i le mu ha fa za lý dýr. B Blok 2-4. C Blok 2. D Blok 4 nolu taþýnmazlar için: Ayný özellikteki zemin kat dairelerinde giriþ holü, koridor, mutfak, banyo, WC, salon ve iki oda mevcut olup 90 m 2 miktarlýdýr. Giriþ holü, koridor ve mutfak ze min le ri se ra mik, du var la rý bo ya lý, ta van lar kar ton pi yer li o lup ü ze ri la mi nant kap lý mut fak tez ga hý ve mut fak do lap la rý var dýr. Ban yo i le WC ze min le ri se ra mik, du var la rý fa yans la kap lý o lup ban yo lar da kü vet, klo zet ve la va - bo, WC'ler de klo zet ve la va bo var dýr. Sa lon ve o da la rýn ze min le ri la mi nant par ke, du var - lar bo ya lý, ta van la rý kar ton pi yer li dir. Da i re le rin ka pý la rý a me ri kan ka pý, cüm le gi riþ ka pý la rý çe lik ka pý, pen ce re ler PVC doð ra ma lý çift kat ý sý cam lý dýr. Sa lon ve o da ön le rin de ze min - le ri se ra mik kap lý, et ra fý a lü min yum kor ku luk lu bah çe bal kon la rý var dýr. Da i re ler de e lek - trik, su ve ka lo ri fer te si sa tý mev cut tur. B Blok 8-22, C Blok 20, D Blok 8-18 nolu taþýnmazlar için; Ayný özellikteki normal kat dairelerinde giriþ holü, koridor, mutfak, banyo, WC, salon ve biri banyolu üç oda mevcut olup 110 m 2 miktarlýdýr. Giriþ holü, koridor ve mutfak zeminleri seramik, duvarlarý boyalý, tavanlarý kartonpiyerli olup üzeri granit kaplý mutfak tezgahý ve mutfak dolaplarý vardýr. Banyo ile WC zeminleri seramik, duvarlarý fayansla kaplý olup normal banyolarda küvet, klo zet ve la va bo, ya tak o da sýn da du þa ka bin, WC'ler de klo zet ve la va bo var dýr. Sa lon ve o da la rýn ze min le ri la mi nant par ke, du var lar bo ya lý, ta van la rý kar ton pi yer li dir. Da i re le rin ka pý la rý a me ri kan ka pý, cüm le gi riþ ka pý la rý çe lik ka pý, pen ce re ler PVC doð ra ma lý dýr. Sa lon ve mut fak ön le rin de or tak kul la ným lý, o da ön le rin de ze min le ri se ra mik kap lý, et ra fý cam kor ku luk lu bal kon la rý i le ay rý ca yan gýn mer di ve ni ne ir ti bat lý et ra fý a lü min yum kor ku luk lu bal ko nu var dýr. Da i re ler de e lek trik, su ve ka lo ri fer te si sa tý mev cut tur. B Blok 36 nolu taþýnmaz için; Ayný özellikteki dubleks dairelerin normal katlarýnda giriþ holü, koridor, mutfak, banyo, WC, salon, biri banyolu iki oda ve çatý arasýnda hol, banyo ve iki oda mevcut olup tamamý 145 m 2 miktarlýdýr. Nor mal ka týn gi riþ ho lü ö nün - den mer mer ba sa mak lý mer di ven i le ça tý a ra sý na ir ti bat lý dýr. Gi riþ ho lü, ko ri dor ve mut fak ze min le ri se ra mik, du var la rý bo ya lý, ta van la rý kar ton pi yer li o lup ü ze ri gra nit kap lý mut fak tez ga hý ve mut fak do lap la rý var dýr. Ban yo i le WC ze min le ri se ra mik, du var la rý fa yans la kap lý o lup nor mal ban yo lar da kü vet, klo zet ve la va bo, ya tak o da sýn da du þa ka bin, WC'ler de klo zet ve la va bo var dýr. Sa lon ve o da la rýn ze min le ri la mi nant par ke, du var lar bo ya lý, ta van la rý kar ton pi yer li dir. Da i re le rin ka pý la rý a me ri kan ka pý, cüm le gi riþ ka pý la rý çe lik ka pý, pen ce re ler PVC doð ra ma lý dýr. Sa lon ve mut fak ön le rin de or tak kul la ným lý, o da ön le rin de ze min le ri se ra mik kaplý, etrafý cam korkuluklu balkonlarý ile ayrýca yangýn merdi ve ni ne ir ti bat lý et ra fý a lü min yum kor ku luk lu bal ko nu ve ça tý a ra sý o da ön le rin de ze min le ri se ra mik kap lý, et ra fý du var kor ku luk lu te ras bal kon la rý var dýr. Da i re ler de e lek - trik, su ve ka lo ri fer te si sa tý mev cut tur. 4- TAKDÝR OLUNAN : B blok 2 nolu baðýmsýz bölümün tamamý TL.(Yüz onbeþ bin TL.) B blok 4 nolu baðýmsýz bölümün tamamý TL.(Yüz onbeþ bin TL.) B blok 8 nolu baðýmsýz bölümün tamamý TL.(Yüz elli bin TL.) B blok 22 nolu baðýmsýz bölümün tamamý TL.(Yüz yetmiþ bin TL.) B blok 36 nolu baðýmsýz bölümün tamamý TL.(Ýkiyüz otuzbeþ bin TL.) C blok 2 nolu baðýmsýz bölümün tamamý TL.(Yüz onbeþ bin TL.) C blok 20 nolu baðýmsýz bölümün tamamý TL.(Yüz yetmiþ bin TL.) D blok 4 nolu baðýmsýz bölümün tamamý TL.(Yüz onbeþ bin TL.) D blok 8 nolu baðýmsýz bölümün tamamý TL.(Yüz elli bin TL.) D blok 18 nolu baðýmsýz bölümün tamamý TL.(Yüz yetmiþ bin TL.) Kýymet takdir edilmiþtir. 5- SATIÞ ÞARTLARI: Yukarda açýk tapu kaydý, imar ve halihazýr durumu ve kýymeti belirtilen taþýnmazýn; 1. Satýþý; 08/05/2012 günü, B Blok 2 nolu baðýmsýz bölüm 14:00-14:10 arasýnda, B Blok 4 nolu baðýmsýz bölüm 14:15-14:25 arasýnda, B Blok 8 nolu baðýmsýz bölüm 14:30-14:40 arasýnda, B Blok 22 nolu baðýmsýz bölüm 14:45-14:55 arasýnda, B Blok 36 nolu baðýmsýz bölüm 15:00-15:10 arasýnda, C Blok 2 nolu baðýmsýz bölüm 15:15-15:25 arasýnda, C Blok 20 nolu baðýmsýz bölüm 15:30-15:40 arasýnda, D Blok 4 nolu baðýmsýz bölüm 15:45-15:55 arasýnda, D Blok 8 nolu baðýmsýz bölüm 16:00-16:10 arasýnda, D Blok 18 nolu baðýmsýz bölüm 16:20-16:30 sa at le ri a ra sýn da Üm ra ni ye 1. Ýc ra Mü dür lü - ðü'nde a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ni ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la, 2. Satýþ; 18/05/2012 gü nü, ay ný sa at ler de ve ay ný yer de i kin ci a çýk ar týr ma ya çý ka rý la cak - týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e dil me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e - di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul - ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. a- Artýrmaya iþti rak e de cek le rin ta h min e di len kýy me tin ve a la ca ða mah su ben iþ ti rak e de cek le rin ken din den ön ce ki sý ra da bu lu nan a la cak lý la rýn a la ca ðý nýn, (mu ham men be - de lin % 20'siy le sý nýr lý o la rak) % 20'si nis pe tin de pey ak çe si (na kit) ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn "þart sýz, ke sin ve sü re siz" te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Ya - ban cý pa ra ku run da gün lük de ði þim ler ol ma sý ve 805 sa yý lý Ka nun'un 1. mad de si ne gö re "dö viz" te mi nat o la rak ka bul e dil mez. b- Satýþ peþin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin den 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le ye i ti raz va ki ol ma sý ha lin de da hi, (a la ca ðý na te ka bül e den sa týþ be de li ni müþ te ri sý - fa týy la ö de mek te im ti na su re tiy le a la cak lý ya i ha le ya pýl ma mýþ ol ma sý þar tý i le) sa týþ be - de li nak ten ic ra vez ne si ne ya tý rý lýr (md. 134/4).Tel la li ye res mi, i ha le pu lu, ta pu harç ve mas raf la rý i le Kat ma De ðer Ver gi si (150 M 2 'ye ka dar o lan net mes ken ler de % 1, mes ken ol ma sý na rað men iþ ye ri o la rak kul la nýl mýþ da i re ler de, met ruk du rum da o lan bi na lar da, tar la, bi na, han, o tel ve ar sa lar da..% 18 o la rak KDV müþ te ri den tah sil e di lir), tah li ye ve tes lim gi der le ri ön ce lik le müþ te ri ta ra fýn dan ö de nir. Bi rik miþ em lak ver gi si, tel la li ye ve ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den müþ te ri ye i a de e di lir. c- Ýhaleye iþti rak e den le rin ic ra sa týþ dos ya sý, ta pu kay dý, þart na me, i lan ve teb li gat la rý in ce le mek su re tiy le i ha le ye ka týl dý ðý ný ka bul et ti ði. Sa tý la cak ta þýn ma zýn Ta pu kay dýn da var sa; ta þýn ma zýn bü tün le yi ci par ça la rý nýn (MK.. md. 684, 862), ta þýn ma zýn ek len ti le ri - nin (MY. Md. 686, 862), hu ku ki se me re le ri nin (MK.. md. 879), Ta þýn ma zýn bir leþ ti ril me si du ru mu nun (MK. Md. 859), ÝÝK md. gö re Ta þýn maz mü kel le fi yet le ri nin (Ýn ti fa hak ký MK. m. 794, o tur ma hak ký MK. m. 823, üst hak ký MK. m. 834, kay nak hak ký MK. m. 837, Ýr ti fak hak la rý MK. m. 838, Kay di ha yat la ö lün ce ye ka dar bak ma ak di BK. m. 507)... mü - kel le fi yet le ri na za ra al dý ðý ka bul e di lir. d- Uygulamada re hin be de li nin ö den me sin de ve a la ca ða mah su ben sa týþ ta ÝÝK. 140, 151, 268. md. em re di ci hük mü ne rað men sý ra cet ve li dü zen len me mek te ol du ðun dan; Ta - þýn maz ü ze rin de ha ciz, i po tek, sa týþ va a di ve sa ir hak la rý o lan il gi li le rin i ha le yi ta kip e de rek sa týþ ta ri hin den i ti ba ren ye di gün i çin de Ý ÝK. Md. 100, 151 ve 268, 4792 sa yý lý S.S. Ku ru mu K. Md. 21, 1479 sayýlý Bað-Kur K. Ya sa sý md. 17, 3065 sa yý lý Kat ma D.V. Ka nu nun 55, Am - me A la ca ðý nýn Tah si li Hak kýn da ki Ka nu nu md. 21, MK.766, 789, 777/2, 796/1 ÝÝK 83/c-2, 100, 142/1, 151,. mad de le ri ne gö re sý ra ve a la ca ðýn as lý na yö ne lik þi ka yet ve i ti raz da va hak la rý - ný kul lan ma la rý ve ic ra dos ya sý na da va aç týk la rý na da ir der ke nar ib raz et me le ri ge re kir. e- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu sý siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. f- Ýhale ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark - tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca sa týþ be de li ni ya týr ma sý i çin ve ri len 10. gün so nun dan i ti ba ren te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ve ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tak sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. g- Þartname, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup teb li - gat pul mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. h- Satý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca týný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2010/6085 Ta li mat sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 08/03/2012 * (Ýc. Ýf. K. 126) * (*) il gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. * Yö net me lik Ör nek No: 27 B: T. C. ÜMRANÝYE 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GAYRÝMENKUL SATIÞ ÝLANI) Dosya No: 2009/3192 Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: 1- TAPU KAYDI : Adýyaman ili merkez Hocaömer mah. 104 Ada 12 nolu nolu parsel üzerinde B Blok 7.kat 125 nolu baðýmsýz bölüm daire (iþyeri vasfýnda)dýr. ÖZELLÝKLERÝ : Adýya man i li mer kez Ho ca ö mer mah. 104 A da 12 no lu par sel ü ze - rin de B Blok 7.kat 125 no lu ba ðým sýz bö lüm da i re (iþ yeri vas fýn da) Ta þýn maz yak la þýk 100 met re ka re o lup, ya pý 3 o da 1 sa lon 1 a det ban yo mut fak ve tu va let ten o luþ mak ta 3. sý nýf B gu ru bu ya pý lar dan dýr yak la þýk 10 ya þýn da dýr. ÝMAR DURUMU : Ýmar sýnýrlarý içindedir. Satýþ Saati : 09:10-09:20 Arasý Muhammen Bedeli : ,00 YTL Satýþ Þartlarý 1- Satýþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da 2.Ýc ra Mü dür lü ðü ö nün - de ki ko ri dor da a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der - le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta - ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr - ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri lâ zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi, dam ga ver gi si, ta pu harç ve mas raf la rý i le K..D.V a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin - den ö de nir. 3- Ýpotek sahi bi a la cak lý lar la di ðer il gili le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu - nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin - den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 10/03/2012 Ýþ bu ilan tebligat yapýlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (ÝÝK m. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: T.C. ADIYAMAN 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) KONFERANSA DÂVET Bediüzzaman'da Kur'ân ve Batý Medeniyeti Mukayesesi Nev-i beþere rahmet olan Kur'ân, ancak umumun lâakal ekseriyetin saadetini tazammun eden bir medeniyeti kabul eder. Bediüzzaman Said NURSÎ Konuþmacý : Þükrü BULUT (Araþtýrmacý Yazar) Tarih : Cuma Saat: Yer : Alaaddin Keykubat Salonu (Üst Kat) Organizasyon : Konya Yeni Asya Temsilciliði. 11 Ý LAN 23 MART 2012 CUMA Y SEMÝNERE DÂVET Konu : Mehdi ve Müceddidlik Konuþmacý : Ýlahiyatçý -Yazar Mehmet Ali KAYA Tarih : 24/03/2012 Saat: Adres : Hançerli Mah.100.Yýl Bulvarý Ali Tüfekçi Ap. B Blok. No: 27/22 Ýlkadým / SAMSUN Organizasyon : Demokrat Eðitimciler Derneði Samsun Temsilciliði DUYURU Yeni Asya camiasýnýn; il, Bölge ve Umumi meþveret kararlarýna uymayarak farklý bir hizmet anlayýþý ile hareket eden Cemalettin Elibol ve Osman Atalay'ýn Kýrþehir il meþveretinin oy birliði ile almýþ olduðu karar gereðince Yeni Asya camiasýyla ilgilerinin kalmadýðýný saygý ile duyuruyoruz. Yeni Asya Kýrþehir Temsilciliði DOSYA NO: 2011/1185 Esas. Satýlmasýna Karar verilen Taþýnmazýn Cinsi ve özellikleri : TAPU KAYDI : Kýrklareli merkez Karakaþ Camikebir Mh. Çelebaðlarý Mevkii 992 Ada 3 Parselde (2870,96 m 2 ) 3/20 arsa paylý zemin kat 1 Nolu baðýmsýz bölüm nitelikli asma katlý dükkan. NÝTELÝKLERÝ : Taþýnmaz üzerinde 12 adet dükkan bulunmaktadýr. Dükkan j-3 blokta zemin kat 1 nolu asma katlý dükkandýr. Betonarme bir yapýdýr. Kat mülkiyetine esas mimari projeye gö re ze min ka týn ka pa lý kýs mý nýn bü rüt a la ný 180 m 2, as ma ka týn i se 90 m 2 dir. An cak ye rin de kat mül ki ye ti ne e sas mi ma ri pro je den fark lý o la rak i la ve ler ya - pýl mýþ týr. Ze min kat ta ki ka pa lý dük ka nýn a çýk o lan ön ta ra fý nýn ça tý sý tra pez ke sit li, kons trik si yon la ka pa týl mýþ, ön ve yan cep he le ri de mir doð ra ma i le çev ril miþ tir. Ça tý ü ze ri sac lev ha lar i le ör tü lü dür. As ma ka týn ü ze rin de ça tý mal ze me si sö kü le rek as ma ka ta i la - ve e dil miþ ve ha len de po o la rak kul la nýl mak ta dýr. Ze min ka týn iç ze mi ni be ton dur. Ta - van ve du var la rý ba da na lý dýr. Ze min kat ta i da re bö lü mü, bek le me o da sý, per so nel o da sý, tu va let bö lü mü mev cut tur yý lýn da ya pý kul la ným iz ni bel ge si a lý nan as ma kat dük ka nýn ya pý lan i la - ve ler i le bir lik te (ze min kat: 387 m 2 + as ma kat 180 m 2 ol mak ü ze re) top lam 567 m 2 dir. ÝMAR DURUMU : Dosyada mevcuttur. : ,00 TL TAPU KAYDI : Kýrklareli merkez Ýnece köyü küçükdere mevkii 555 Parsel sayýlý ,00 M 2 miktarlý tarlanýn tamamý. NÝTELÝKLERÝ : Taþýnmaz sulu tarým arazisidir. ÝMAR DURUMU : Dosyada mevcuttur. : ,00 TL Satýþýn Yapýlacaðý Yer: Kýrklareli Adliyesi Giriþ kat zemin salonunda Birinci Satýþ günü: 04 Mayýs 2012 Cuma Ýkinci Satýþ günü : 14 Mayýs 2012 Pazartesi Saatleri arasýnda Saatleri arasýnda 1)- Açýk artýr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar - týy la Yu ka rý da ya zý lý yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü - ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is - te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2)-Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar bir ban ka nýn te mi na mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe - þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil verilebi lir. Sa týþ tan Mü - te vel lit Bin de 4,5 i ha le dam ga res mi, KDV i le 1/2 ta pu harç ve masraflarý Alýcýya, 100,00 YTL için Yüzde 2 aþan kýsým için Yüzde 1 Tellaliye resmi satýcý (borçluya) ait olacaktýr. Birikmiþ vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3)-Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bi ol ma dýk ça pay - laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4)-Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik ler be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark - tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý - ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5)-Þartna me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas - ra fý ve ril di ði tak tir de is te yen a lý cý ya bir ör neði gön de ri le bi lir. 6)-Satýþa iþ ti rak e den le rin Þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le ri yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ýc. Ýfl. K. 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Yö net me lik Ör nek No: 27 Ad la rý na teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re ga ze te i la ný teb li gat ye ri ne ge çer li dir. B: KIRKLARELÝ ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA ÝLANI)

12 23 MART 2012 CUMA 12 Ý LAN Y Dosya No: 2010/ Taþýnmazýn Tapu Kaydý, Hali Hazýr Durumu, Ýmar Durumu: Zon gul dak i li Mer kez Ýl çe si Koz lu Bel de si mer kez mah. Top ba þý Mev ki i 125 A da, 129 Par sel de 4299,00 m 2 yü zöl çüm lü ta þýn maz ü ze rin de mev cut 5 kat lý, 7 blok lu, 66 da i re ve 2 de po lu EV KO Ko nut ya pý ko op. F Blok Bod rum kat. 1 ve 2 Ba ðým sýz Bö lüm no lu de - po lar. Ta þýn maz Koz lu Bel de sý nýr la rý i çe ri sin de o lup bel de nin tüm alt ya pý hiz met le rin - den ya rar lan mak ta dýr. To poð ra fik o la rak e ðim li bir a ra zi ya pýsýna sa hip tir. U la þý mý ko - lay dýr. Koz lu Bel de mer ke zi ne u zak me sa fe de dir. Ze min cin si i yi dir. Böl ge sel o la rak ge - liþ me a la ný i çe ri sin de dir. Bu lun du ðu ko num ve çev re ö zel lik le ri a çýsýn dan i yi mev ki de - dir. F Blok'un ö zel lik le ri: Bod rum kat + ze min kat + 3 nor mal kat ol mak ü ze re top lam 5 kat lý dýr. Kat mül ki ye ti ne dö nüþ tü rül müþ tür. Dýþ cep he si renk li ka le te ra sit sý va lý, ü ze ri ça tý ör tü lü, ý sýt ma sis te mi ka lo ri fer li dir. Ba yýn dýr lýk Ba kan lý ðý I I I. Sý nýf (A) ya pý gru bu i - çer si ne gir mek te dir. A part man ka pý no.7 1. Ba ðým sýz bö lüm no lu ta þýn maz: 5 kat lý a - part ma nýn bod rum kat ku zey ba tý ta ra fýn da yer al mak ta dýr. Ar sa pa yý o ra ný 10/680'dir. Depo niteliðindedir. Dýþ kapýsý ahþap ve pencereleri ahþap doðrama, kalorifer petekleri dökme dilimli radyatör, duvarlarý sývalý-boyalý, zemin döþemesi karo mozaik kaplýdýr. Depo içerisinde; salon-mutfak kýsmý -lavabo yeri ve wc vardýr. Kullanýlan faydalý inþaat alaný m 2, brüt inþaat alaný m 2 'dir. K 1 tanýmlý konut alanýdýr. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 11:00-11:10 Arasý 2- Taþýnmazýn Tapu Kaydý, Hali Hazýr Durumu, Ýmar Durumu : Zonguldak i li Mer kez Ýl çe si Koz lu Bel de si mer kez mah. Top ba þý Mev ki i 125 A da, 129 Par sel de 4299,00 m 2 yü zöl çüm lü ta þýn maz ü ze rin de mev cut 5 kat lý, 7 blok lu, 66 da i re ve 2 de po lu EV KO Ko nut ya pý ko op. F Blok Bod rum kat. 2 Ba ðým sýz Bö lüm no lu de po. 5 kat lý a part ma nýn bod rum kat ku zey do ðu ta ra fýn da yer al mak ta dýr. Ar sa pa yý o ra ný 10/680'dir. De po ni te li ðin de dir. I sýt ma sis te mi ka lo ri fer li dir. Dýþ ka pý sý saç tan ya pýl mýþ de mir ka pý, Ýç du var la rý sý va sýz- bo ya sýz va zi yet te, pen ce re le ri ah þap doð ra ma, ta ban be to nu dö kül me miþ va zi yet te dir. Ýn þa at se vi ye o ra ný % 70'dir. Tek göz lü me kan þek - lin de dir. 2 ba ðým sýz bö lüm ta þýn ma zýn top lam kul la ný lan fay da lý in þa at a la ný m 2, brüt in þa at a la ný m 2 'dir. K 1 ta ným lý ko nut a la ný dýr. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 11:20-11:30 Arasý Satýþ Þartlarý : 1- Birinci açýk ar týr ma gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da AD LÝ YE BÝ NA SI 1. Ý CRA MÜ DÜR LÜ ÐÜ KA LE MÝ ZON GUL DAK ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü AD LÝ YE BÝ NA SI 1. Ý CRA MÜ DÜR LÜ ÐÜ KA LE MÝ ZON GUL DAK ad re sin - de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li - ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak lan ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz - den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ö me ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur Ýþ bu ilan tebligat yapýlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. (ÝÝK m. 126) B: T. C. ZONGULDAK 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) B.03.1.ÝCD SAYI: 2010/11684 Esas. 2010/11684 ESAS SAYILI DOSYASINDAN A- SATILMASINA KARAR VERÝLEN G.MENKÜLÜN CÝNSÝ,, ADEDÝ, EVSAFI: a - Ý.Ý.K MADDEYE GÖRE SATIÞ ÝLANININ TEBLÝÐÝ : Adresleri tapuda kayýtlý olmayan alakadarlara, gönderilen tebligatlarýn teblið imkansýzlýðý halinde iþ bu satýþ ilaný teblið yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. b- Ý.Ý.K MADDEYE GÖRE SIRAYA ÝTÝRAZ : A la ca ða mah su ben i ha le nin ya pýl ma sý ve ya sa týþ be de li nin sý ra cet ve li ya pýl ma dan i po tek a la cak lý sý na ö de ne ce ðin den, a la ka dar la rýn sa tý þý ta kip e de rek Ý.Ý.K. nun 142 mad de ye gö re i ti raz la rý o lan la rýn bu hak ký ný 7 gün i çer sin de kul lan dýk la rý na da ir dos ya - mý za der ke nar etmeleri, (Ý.Ý.K , maddelerine göre teblið olunur.) 1- TAPU KAYDI: Mersin Ýli, Akdeniz Ýlçesi, Nusratiye Mahallesi, 320 ada, 32 parsel üzerinde kurulu, 84/3000 arsa paylý, zemin kat, 26 nolu DÜKKAN TAM HÝSSE HALÝ HAZIR DURUMU: Mevcut ta þýn maz, Ak de niz be le di ye si, Ye ni Ma hal le, 5328 Sok. Ha ci Za rif A part ma ný, ze min kat, No: 19/A ad re sin de bu lun mak ta dýr. Mer sin'in es - ki yer le þim böl ge sin de o lup, u la þým so ru nu yok tur. Mer sin To ros Dev let Has ta ne si nin ba tý kýs mýn da bu lun mak ta dýr. Be le di ye nin tüm alt ya pý hiz met le rin den ya rar lan mak ta dýr. DÜKKANIN ÖZELLÝKLERÝ : Mevcut dük kan bi na nýn ze min ka týn da o lup, do ðu cep he - li dir. Dük kan o la rak tek ha cim den o luþ mak ta dýr. Dük ka nýn a la ný 26 m 2 dir. Dük ka nýn i çi sý - va lý ve bo ya lý, ze min ka ro kap lý, so ka ða ba kan do ðu cep he si de mir pro fil den ca me kan lý dýr. TAKTÝR EDÝLEN : Bilirkiþilerce taþýnmaza ,00 TL Kýymet Taktir Edilmiþtir. ÝMAR DURUMU: Akdeniz Be le di ye Baþ kan lý ðý nýn 15/03/2011 ta rih ve 298/1541 sa yý lý ya zý la rý i le e kin de su nu lan i mar paf ta sý na gö re: Nus ra ti ye Ma hal le si, 47 paf ta, 320 a da, 32 par sel, Ak de niz Be le di ye si nin 1/1000 öl çek li i mar pla ný da hi lin de mes kun a lan 6 kat h=18,50 m dir. Ta þýn maz ü ze rin de ze min+5 kat lý bi na bu lun mak ta dýr. B- SATIÞ ÞARTLARI : Birinci Satýþ Salý günü; 10:00-10:10 saatleri arasýnda - Mersin Çan ka ya Mah. Ýs tik lal Cad. Ö zel Ý da re Ýþh. 6.kat 7.Ýc ra Mü dür lü ðün de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60 i ne ve rüç - han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. - Böyle bir bedel i le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la ta ri hin de ay ný yer ve ay ný sa at ler de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr - ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le - cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me tin % 40 ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun - dan baþ ka, pa ra ya çev ril me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. - Artýrmaya iþtirak ede cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20 si nis pe tin de pey ak çe - si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nun ve ril me si la zým dýr. Sa - týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir.ya sal o - ran lar da KDV, Ý ha le Pu lu, ½ Ta pu Harç ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler, Tel - la li ye ½ Ta pu har cý sa týþ be de lin den ö de nir. - Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. - Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve do ðan za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. - Þartname, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas - ra fý ve ril di ði tak tir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. - Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/11684 Esas sayýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýc.Ýf.K.126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 B: T. C. MERSÝN 7. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GAYRÝMENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2011/27 Satýþ. Satýlmasýna Karar verilen Taþýnmazýn Cinsi ve özellikleri: TAPU KAYDI : Çatal ca, Ya lý köy kö yü, Ýs ke le mev ki i, 126 a da 2 par sel sa yý lý, 671,00 m 2 yü zöl çüm lü ar sa va sýf lý ta þýn maz. NÝTELÝKLERÝ : 126 a da, 2 par sel sa yý lý ta þýn maz ar sa ni te li ðin de o lup ü ze rin de bi na yok tur, köy yer le þim a la ný i çin de dir. Su, e lek trik hiz met le rin den ya rar lan mak ta o - lup ke na rýn dan ka das tral yol geç mek te dir. Detaylý bilgi dosyamýzdan öðrenilebilir. : ; TL TAPU KAYDI : Çatalca, Ya lý köy kö yü., Ýs ke le mev ki i, 126 a da 3 par sel sa yý lý, 671,00 m 2 yü zöl çüm lü ar sa va sýf lý ta þýn maz. NÝTELÝKLERÝ : 126 a da, 3 par sel sa yý lý ta þýn maz ar sa ni te li ðin de o lup ü ze rin de bi na yok tur, köy yer le þim a la ný i çin de dir. Su, e lek trik hiz met le rin den ya rar lan mak ta o - lup ke na rýn dan ka das tral yol geç mek te dir. Detaylý bilgi dosyamýzdan öðrenilebilir. : TL. TAPU KAYDI : Çatalca, Ya lý köy kö yü., Ýs ke le mev ki i, 126 a da 1 par sel sa yý lý, 671,00 m 2 yü zöl çüm lü ar sa va sýf lý ta þýn maz. NÝTELÝKLERÝ : 126 ada, 1 par sel sa yý lý ta þýn maz ar sa ni te li ðin de o lup köy yer le - þim a la ný i çin de dir. Su, e lek trik hiz met le rin den ya rar lan mak ta o lup ke na rýn dan ka das - tral yol geç mek te dir. Ü ze rin de 1 a det ýh la mur, 1 a det in cir, 1 a det e rik, 5 a det as ma, 6 a det çam a ða cý ve 10 a det gül var dýr. Ü ze rin de ki ko nut ni te lik li 2 kat lý ev, bek çi e vi ve ga raj var dýr. Ev 70,47 m 2 a lan lý, ga raj 71,10 m 2 a lan lý, bek çi e vi 40,50 m 2 a lan lý dýr. E vin ýs lak a lan la rý fa yans, pen ce re doð ra ma la rý plas tik doð ra ma, o da la rýn yer le ri par ke kap lý ol du ðu, ze min kat tan üst ka ta a ðaç mer di ven le çý kýl dý ðý, þö mi ne nin mev cut ol du ðu, gi riþ ka pý sý nýn a ðaç ol du ðu tes pit e dil miþ tir. Bah çe du var i le çev ri li o lup de mir ka pý lý dýr. De tay lý bil gi dos ya mýz dan öð re ni le bi lir. : TL TAPU KAYDI : Ça tal ca, Ya lý köy kö yü., Ýs ke le mev ki i, 118 a da 1 par sel sa yý lý, 481,00 m 2 yü zöl çüm lü ar sa va sýf lý ta þýn maz. NÝTELÝKLERÝ : 118 a da, 1 par sel sa yý lý ta þýn maz ar sa ni te li ðin de o lup ü ze rin de bi - na yok tur, köy yer le þim a la ný i çin de dir. Su, e lek trik hiz met le rin den ya rar lan mak ta o lup ke na rýn dan ka das tral yol geç mek te dir. Detaylý bilgi dosyamýzdan öðrenilebilir. : TL. TAPU KAYDI : Çatalca, Yalýköy köyü., Ýskele mevkii, 118 ada 3 parsel sayýlý, 547,00 m 2 yüzölçümlü arsa vasýflý taþýnmaz. NÝTELÝKLERÝ : 118 a da, 3 par sel sa yý lý ta þýn maz ar sa ni te li ðin de o lup ü ze rin de bi - na yok tur, köy yer le þim a la ný i çin de dir. Su, e lek trik hiz met le rin den ya rar lan mak ta o lup ke na rýn dan ka das tral yol geç mek te dir. Detaylý bilgi dosyamýzdan öðrenilebilir. : TL TAPU KAYDI : Çatalca, Ya lý köy kö yü., Ýs ke le mev ki i, 118 a da 4 par sel sa yý lý, 850,00 m 2 yü zöl çüm lü ar sa va sýf lý ta þýn maz. NÝTELÝKLERÝ : 118 ada, 4 par sel sa yý lý ta þýn maz ar sa ni te li ðin de o lup ü ze rin de bi - na yok tur, köy yer le þim a la ný i çin de dir. Su, e lek trik hiz met le rin den ya rar lan mak ta o lup ke na rýn dan ka das tral yol geç mek te dir. Detaylý bilgi dosyamýzdan öðrenilebilir. : ,00 TL TAPU KAYDI : Çatalca, Yalýköy köyü., Ýskele mevkii, 118 ada 5 parsel sayýlý, 931 m 2 yüzölçümlü arsa vasýflý taþýnmaz. NÝTELÝKLERÝ : 118 a da, 5 par sel sa yý lý ta þýn maz ar sa ni te li ðin de o lup ü ze rin de bi - na yok tur, köy yer le þim a la ný i çin de dir. Su, e lek trik hiz met le rin den ya rar lan mak ta o lup ke na rýn dan ka das tral yol geç mek te dir. Detaylý bilgi dosyamýzdan öðrenilebilir. : ,00 TL TAPU KAYDI : Çatalca, Yalýköy köyü., Ýskele mevkii, 118 ada 6 parsel sayýlý, 551 m 2 yüzölçümlü arsa vasýflý taþýnmaz. NÝTELÝKLERÝ : 118 ada, 6 par sel sa yý lý ta þýn maz ar sa ni te li ðin de o lup ü ze rin de bi - na yok tur, köy yer le þim a la ný i çin de dir. Su, e lek trik hiz met le rin den ya rar lan mak ta o lup ke na rýn dan ka das tral yol geç mek te dir. Detaylý bilgi dosyamýzdan öðrenilebilir. : ,00 TL TAPU KAYDI : Çatalca, Yalýköy köyü., Ýskele mevkii, 118 ada 7 parsel sayýlý, 482 m 2 yüzölçümlü arsa vasýflý taþýnmaz. NÝTELÝKLERÝ : 118 ada, 7 par sel sa yý lý ta þýn maz ar sa ni te li ðin de o lup ü ze rin de bi - na yok tur, köy yer le þim a la ný i çin de dir. Su, e lek trik hiz met le rin den ya rar lan mak ta o lup ke na rýn dan ka das tral yol geç mek te dir. De tay lý bil gi dos ya mýz dan öð re ni le bi lir. : ,00 TL TAPU KAYDI : Çatalca, Yalýköy köyü., Ýskele mevkii, 118 ada 8 parsel sayýlý, 619 m 2 yüzölçümlü arsa vasýflý taþýnmaz. NÝTELÝKLERÝ : 118 a da, 8 par sel sa yý lý ta þýn maz ar sa ni te li ðin de o lup ü ze rin de bi - na yok tur, köy yer le þim a la ný i çin de dir. Su, e lek trik hiz met le rin den ya rar lan mak ta o lup ke na rýn dan ka das tral yol geç mek te dir. Detaylý bilgi dosyamýzdan öðrenilebilir. : ,00 TL TÜM TAÞINMAZLARIN : Çatalca Belediye Baþkanlýðýnýn 26/09/2011 tarihli yazýlarýnda taþýnmazýn 1/1000 ölçekli Yalýköy ÝMAR DURUMU : Uygulama Ýmar Planý içinde ön bahçe çekme mesafesi 5.00 mt., yan bahçe çekme mesafesi 3.00 mt., arka bahçe çekme mesafesi h/2 (3,25), minimum ifraz þartý 350 m 2, TAKS: 0.20, KAKS: 0.40, h: 6.50 mt 2 kat uygulama koþuluna tabi konut alanýnda kaldýðý bildirilmiþtir. Satýþýn Yapýlacaðý Yer : Çatalca Ýcra Müdürlüðü Birinci Satýþ günü : 30 Nisan 2012 Pazartesi Ýkinci Satýþ günü : 10 Mayýs 2012 Perþembe 08:45-08:55 Saatleri arasýnda 126 ada 2 Parsel 09:05-09:15 Saatleri arasýnda 126 ada 3 Parsel 09:25-09:35 Saatleri arasýnda 126 ada 1 Parsel 09:45-09:55 Saatleri arasýnda 118 ada 1 Parsel 10:05-10:15 Saatleri arasýnda 118 ada 3 Parsel 10:25-10:35 Saatleri arasýnda 118 ada 4 Parsel 10:45-10:55 Saatleri arasýnda 118 ada 5 Parsel 11:05-11:15 Saatleri arasýnda 118 ada 6 Parsel 11:25-11:35 Saatleri arasýnda 118 ada 7 Parsel 11:45-11:55 Saatleri arasýnda 118 ada 8 Parsel Açýk artýrma sure tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i - ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la Yu ka rý da ya zý lý yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr - ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le - cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun - dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2)- Artýrmaya iþtirak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Sa týþ tan Mü te vel lit Bin de 4,95 i ha le dam ga res mi, KDV i le 1/2 ta pu harç ve mas raf la rý A lý cý ya, 100,00 YTL i çin Yüz de 0,02 a þan ký sým i çin Yüz de 0,01 Tel la li ye res mi sa tý cý (borç lu ya) a it o la cak týr. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3)- Ýpotek sahibi ala cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4)- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5)- Þartname, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak tir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6)- Satý þa iþ ti rak e den le rin Þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý - la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ýc. Ýfl. K. 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Yö net me lik Ör nek No: 27 Adlarýna tebligat yapýlamayan ilgililere gazete ilaný tebligat yerine geçerlidir. B: ÇATALCA ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2010/1362 ESAS. Örnek No: 64 Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, Adedi, Evsafý: Taþýnmazýn Bilgileri : Taþýnmazýn Adresi : Çýtak Kasabasý Çivril / DENÝZLÝ Taþýnmazýn Yüzölçümü : 863,00 m 2 Taþýnmazýn Arsa Payý : Tam Taþýnmazýn Özellikleri : Denizli Ýli, Çivril ilçesi, Çýtak Kasabasý 5853 Parsel No, KIRMIZI TOPRAK Mevkiinde kain Ta þýn maz Mal Ta þýn maz ta pu ka yýt la rý na gö re tar - la vas fýn da i se de, par sel ü ze rin de Bod rum+ze min+3 kat lý bi na mev cut o lup ar sa vas - fýn da dýr. Ar sa tek yo la cep he li ve ba tý ya bak mak ta dýr. Ta þýn maz Çý tak Be le di ye si sý nýr - la rýn da i mar pla ný i çe ri sin de ay rýk ni zam o la rak B+4 kat lý i mar du ru mu na sa hip tir. Ar sa i çe ri sin de ki bi na be to nar me o lup 190,00 m 2 a la na sa hip tir. Bi na nýn 1.ve 2.kat la rý nýn her bi rin de çift da i re bu lun mak ta dýr ve son kat ta i se tek da i re ve ge niþ te ras bu lun mak ta - dýr. Bod rum ka tý de po, ze min ka tý i se iþ ye ri o la rak ya pýl mýþ o lup top lam 5 da i re mev - cut tur. Her bir da i re 115,00 m 2 a la na sa hip o lup da i re le rin hep si bit miþ va zi yet te dir. E - lek trik ve su yu mev cut tur. Takdir Olunan Kýymeti : ,35 KDV Oraný : % Satýþ Günü : 25/05/2012 Cuma 09:10-09:15 saatleri arasýnda 2. Satýþ Günü : 04/06/2012 Pazartesi 09:10-09:15 saatleri arasýnda Yukarýda özellikleri yazýlý taþýnmaz/lar bir borç nedeni ile açýk arttýrma suretiyle satýlacaktýr. Satýþ Þartlarý: 1- Satýþ yukarýda be lir ti len gün ve sa at te ÇÝV RÝL AD LÝ YE SÝ ZE MÝN KAT BEK LE ME SA LO NU'nda a çýk ar týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60 ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç - mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý il yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ký la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ i se ta þýn maz en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüc ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Arttýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel - la li ye res mi, i ha le pu lu, 1/2 ta pu har cý ve mas raf la rý, KDV a lý cý ya a it tir. 3- Ýpo tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su su i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr, i ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le ri þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2010/1362 sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ýc.Ýf.K.126) 09/03/2012 (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 B: T. C. ÇÝVRÝL/DENÝZLÝ ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2003/374 ESAS. 12/03/2012 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: TAPU KAYDI: Yalova i li, Ter mal Ýl çe si, Gök çe de re Mah. Ay va lýk Bo ða zý mev ki i, Paf ta: 4, Par sel: 202 sa yý lý, (Tur gut Ö zal Cad. 24 no lu E vim A part O tel ar ka sý bi la no Gök çe de - re/ Ter mal / Ya lo va) 3015,00 m 2 yüz öl çüm lü, tar la va sýf lý ta þýn ma zýn 29/96 his se si borç lu a dý na ka yýt lý o lup, sa tý þa çý kar týl mýþ týr. Ü ze rin de ha ciz mev cut tur. ÝMAR DURUMU: Ter mal Be le di ye Baþ kan lý ðý nýn 21/09/2009 ta rih li ya zý sýn da; ta þýn - ma zýn 1/1000 öl çek li, uy gu la ma i mar pla nýn da Ay rýk Ni zam 3 Kat ( TAKS: KASK: 1.05 ) Ýmar durumlu olduðu, üzerindeki binanýn ruhsatsýz olduðu bildirilmiþtir. HALÝHAZIR DURUMU : Sa tý þa çý kar tý lan 202 par sel, boþ du rum da, yer le þik a lan i çe ri - sin de, ku ze yin den ve gü ne yin den ge çen a na yo la çok ya kýn, do ðu ta ra fýn da ki i mar yo - lu na cep he li, Ya lo va, Ter mal Te sis le ri ne çok ya kýn, iç ve dýþ tu riz min rað bet et ti ði il çe mer ke zin de, çev re sin de o tel ler ve pan si yon lar bu lu nan, alt ya pý sý bu lu nan, ku zey gü - ney is ti ka me tin de e ðim li to poð ra fik ya pý lý, gü ney cep he sin de hem hu dut par sel ler ü - ze rin de ki ya pý lar 202 no lu par sel le kýs men te ca vüz lü ol du ðu, do ðu sun da bu lu nan i mar yo lu na ter ki nin ol du ðu ve u la þý mý ko lay bir mev ki de ol du ðu tes pit e dil miþ tir. DEÐERÝ : Takdir olunan arsa paylý deðeri: ,38 TL. dir. Satýþ þartlarý: 1- Satýþ 14/05/2012 Pa zar te si gü nü sa at dan, a ka dar YA LO VA 1. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜNDE; a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de - ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç - mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tý i le 24/05/2012 Per þem be gü nü Ay ný yer de ve ay ný sa at te i kin ci ar týr - ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da tah min e di len de ðe rin % 40 ný, rüç han lý a la cak lý - la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. 2- Artýr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri lâ zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Dam ga ver gi si, KDV., ta pu a lým sa tým harç ve mas raf la rý i le gay ri men ku lün sa týl ma sý ha lin de tah li ye si ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve Tel la li ye res mi, Sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi lile rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak lan ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ bede li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu - nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin - den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, i lân ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. Ý.Ý.K: nun 127. mad de si ge re ðin ce, ta pu da ad re si bu lun ma yan, Ta pu da is mi tam ol ma yan ve ya ta pu da ka yýt lý ad re sin de bu lu na ma yan ve ad li teb li ga tý i a de e di len, teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb lið ye ri ne ka im o lu nur. 6- Satý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin Yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lân o lu nur. (Ý ÝK m. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. 12/03/2012 *: Bu ör nek, bu Yö net me lik ten ön ce ki uy gu la ma da kul la ný lan Ör nek 64'e kar þý lýk gel - mek te dir. B: T. C. MERKEZ/YALOVA 1. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) ZAYÝ n34 TJA 07 Plakalý Ticari Taksi Aracýmda Bulunan Fiþ Koçanýmýn M Seri Nolu Sayfalarý Kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Hüseyin Temel nnüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mecit Bolat KONFERANSA DÂVET Konu : Medeniyet Dünyasýnda Gençlik ve Bediüzzaman Konuþmacý : Halil USLU. Tarih : Cuma Saat: Yer : Kültür Müdürlüðü Toplantý Salonu. Adres : Hasan Emmi Türbesi yaný. Ýrtibat : (0536) (0532) Organizasyon : Nevþehir Genç Yaklaþým Derneði KONFERANSA DÂVET Konu : Bediüzzaman Said Nursî'ye göre Ýslâm kardeþliði Konuþmacý : M. Tahir Ünverdi (Eðitimci) Tarih : 24/03/2012 Cumartesi. Saat: Yer : Cizre Kapalý Spor Salonu Cizre / ÞIRNAK Organizasyon : Þýrnak - Cizre Yeni Asya Temsilciliði Esas No : 2008/476 Karar No : 2009/124 Davacý Gülseren Daþtan tarafýndan, davalý Kenan Daþtan aleyhine Mahkememizde açýlan Boþanma davasýnda; Da va nýn KA BU LÜ i le Að rý i li, Mer kez, Ha cý se fer, CN.36, HN:9'da nü fu sa ka yýt lý Ra - ma zan ve Ay þe ký zý, Ma lat ya d.lu, TC.kim lik nu ma ra lý, ev le - ne rek Ma lat ya, Mer kez, 98. cilt, 60. ha ne ve 106. sý ra dan ge len, ev li lik ön ce si so ya dý Ser çe o lan DA VA CI GÜL SE REN DAÞ TAN i le yi ne ay ný yer de nü fu sa ka yýt lý bu lu nan A la - at tin ve Fat ma oð lu, Að rý d.lu TC.kim lik nu ma ra lý DA VA LI KE NAN DAÞ TAN'ýn TMK.166/3 mad de si ge re ðin ce BO ÞAN MA LA RI NA, Ta raf la rýn müþ te rek ço cuk la rý d.lu Ce ren'in ve la ye ti nin da va cý an ne ye ve ril me si ne, Müþte rek ço cuk i çin ay lýk 250 TL. o la rak be lir le nen ted bir na fa ka sý nýn, hük mün ke - sin leþ me sin den i ti ba ren ay ný mik tar da iþ ti rak na fa ka sý o la rak da va lý dan tah si li ne, Top lam 49 TL. yar gý la ma gi de ri nin, da va lý dan a lý na rak da va cý ya ve ril me si ne, Da ir, ka rar ve ril miþ o lup, da ha ön ce da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ken di si ne teb lið e di le me yen da va lý KE NAN DAÞ TAN'a, ka ra rýn i lan ta ri hin den i ti ba ren 7 gün son ra teb - lið e dil miþ sa yý la ca ðý ve bu ta rih ten i ti ba ren 15 gün lük ya sal sü re i çin de tem yiz e dil me - di ði tak dir de ka ra rýn ke sin le þe ce ði hu su su Ý LA NEN TEB LÝÐ O LU NUR. 27/02/ B: T. C. BAKIRKÖY 5. AÝLE MAHKEMESÝ ÝLAN

13 Y DÜNYA 23 MART 2012 CUMA 13 BM, An nan pla ný ný ka bul et ti BM GÜVENLÝK KONSEYÝ, BM-ARAP BÝRLÝÐÝ'NÝN SURÝYE ÖZEL TEMSÝLCÝSÝ KOFÝ ANNAN'A TAM DESTEK VEREN BAÞKANLIK AÇIKLAMASINI KABUL ETTÝ. RUSYA VE ÇÝN'ÝN DE PLANI KABUL ETMESÝ OLUMLU BULUNDU. BM Gü ven lik Kon se yi (BMGK), BM A rap Bir li ði nin Su ri ye ö zel tem sil ci si Ko fi An nan a tam des tek ve ren baþ kan lýk a çýk la ma sý ný ka bul et ti. BMGK nýn dö nem baþ ka ný Ýn gil te re nin BM Da i mî Tem sil ci si Mark Lyall Grant ta ra fýn dan Kon sey sa lo nun da res mî o la rak o ku nan ve bu þe kil de ka bul e di len baþ kan lýk a çýk la ma sý na BMGK nýn bütün ü ye le ri des tek ver di. BMGK ka rar la rý gi bi bað la yý cý lý ðý bu lun ma yan baþ kan lýk a çýk la ma la rý nýn ka bu lün de oy la ma ya pýl mý yor, an cak BMGK nýn 15 ü ye si nin hep si nin de baþ kan lýk a çýk la ma sý na o nay ver me si ge re ki yor. Fran sa ta ra fýn dan ha zýr la nan, bu kez Rus ya ve Çin da hil BMGK nýn bütün ü ye le rin ce des tek le nen baþ kan lýk a çýk la ma sýn da, BMGK, Ko fi An nan ýn Su ri ye li yet ki li le re sun du ðu 6 mad de lik ba rýþ pla ný na tam des tek ver di ði ni bil dir di. Baþ kan lýk a çýk la ma sý nýn gi riþ pa rag raf la rýn da Su ri ye de gi de rek kö tü le þen du rum dan de rin en di þe du yul du ðu be lir ti le rek, bin ler ce ki þi nin öl me sin den do la yý da Kon sey in son de re ce üz gün ol du ðu kay de dil di. A çýk la ma da, Su ri ye nin e ge men li ði ne, ba ðým sýz lý ðý na, bir li ði ne ve top rak bü tün lü ðü ne de güç lü des tek ve ril di. Baþ kan lýk a çýk la ma sýn da, Su ri ye hü kü me ti ne ve mu ha le fe te, An nan i le Su ri ye kri zi ne ba rýþ çýl çö züm bul ma yo lun da i yi ni yet i çin de iþ bir li ði yap ma la rý, be ra ber ça lýþ ma la rý ve 6 mad de lik teklifi ni ta ma men ve der hal uy gu la ma la rý çað rý sýn da bu lu nul du. Baþ kan lýk a çýk la ma sýn da, BMGK nýn, An nan ýn, Su ri ye de ya þa nan bütün þid de tin ve in san hak la rý ih lâl le ri nin der hal dur du rul ma sý, in sa nî yar dý mýn sað lan ma sý ve de mok ra tik, ço ðul cu ve e þit lik çi bir si ya sî sis te min o luþ tu rul ma sý i çin Su ri ye li ler ta ra fýn dan yü rü tü le cek si ya si ge çiþ sü re ci nin ko lay laþ tý rýl ma sý yö nün de ki ça ba la rý na ve bu kap sam da Su ri ye li yet ki li le re su nu lan 6 mad de lik ön tek li fe tam des tek ve ril di ði bil di ril di. HA BER LER Ýs ra il e ye ni suç la ma n ÝNGÝLÝZ Gu ar di an ga ze te si, Ýs ra il yö ne ti mi - nin, Ba tý Þe ri a da ki Ya hu di yer le þim ci le rin Fi - lis tin li le re yö ne lik sal dý rý la rý na göz yum du ðu - nu yaz dý. Av ru pa Bir li ði nin (AB) Ra mal lah ve Ku düs te bu lu nan tem sil ci lik le ri nin ha zýr la dý ðý i ki fark lý ra po ra da yan dý rý lan ha ber de, son üç yýl i çin de Ya hu di yer le þim ci le ri nin böl ge de bu - lu nan Fi lis tin li le re yö ne lik sal dý rý la rý nýn üç kat art tý ðý na dik kat çe ki li yor. Ge çen yýl 411 sal dý rý - nýn dü zen len di ði, 2009 yý lýn da i se bu ra ka mýn 132 ol du ðu vur gu la nan AB ra po run da, yer le - þim ci le rin uy gu la dý ðý þid de tin Ýs ra il dev le ti i çin cid di bir me se le ha li ne gel di ði be lir til di. Ha - ber de, Þu bat a yýn da ki ra por lar da, Fi lis tin li le - rin, yer le þim ci le rin ken di le ri ne uy gu la dý ðý þid - de te yö ne lik yap týk la rý þi ka yet le rin yüz de 90 ýn dan faz la sý nýn her han gi bir iþ lem ya pýl - ma dan ört bas e dil di ði ne i þa ret e di li yor. Ra - por lar da ay rý ca, Ni san a yý na ka dar bil di ril miþ 600 þid det va ka sýn dan yüz de 92 si ni Ýs ra il li yet ki li le rin çö zü me ka vuþ tur ma dan ka pa týl dý - ðý ve bu du ru mun yer le þim ci le rin þid det uy - gu la ma ya de vam et me si ne teþ vik et ti ði kay - de di li yor. Bu du rum dan en çok çift çi le rin he - def a lýn dý ðý ve Fi lis tin li le rin zey tin tar la la rý nýn tah rip e dil di ði ne de de ði ni len AB ra por la rýn da, Ya hu di yer le þim ci le rin ye rel halk ü ze rin de yap tý ðý bas ký ve þid de tin sis tem li bir þe kil de art tý rýl dý ðý na dik kat çe ki li yor. Lon dra/ci han Pa pu a Ye ni Gi ne de 6,7 bü yük lü ðün de dep rem n PA PU A Ye ni Gi ne de 6,7 bü yük lü ðün de dep rem mey da na gel di. Baþ þehir Port Mo - resby da ki Je o fi zik Göz lem Mer ke zi Baþ kan Yar dým cý sý Chris McKe e, bu sa bah vu ran dep - re min mer kez üs sü nün çok de rin de ol du ðu nu be lirt ti. ABD Je o lo jik A raþ týr ma da dep re min mer kez üs sü nün baþ þehrin 384 ki lo met re ku - ze yin de, ye rin 105 ki lo met re de ri nin de ol du - ðu nu a çýk la dý. Ýlk be lir le me le re gö re dep rem - de ö len ya da ya ra la nan ol maz ken, her han gi bir ha sar o luþ ma dý. Port Mo resby / a a Ma li de dar be n MA LÝ DE a yak la nan as ker ler ik ti da rý e le ge çir dik le ri ni bil dir di. As ker ler dün den be ri iþ - gal et tik le ri dev let rad yo ve te le viz yon ku ru - mun dan yap týk la rý a çýk la ma da, Ba ma ko da ki ye ter siz re ji me son ver dik le ri ni, bütün ku - rum la rýn lað ve dil di ði ni ve a na ya sa yý as ký ya al - dýk la rý ný be lirt ti. As ker le rin söz cü sü, Dev let Baþ ka ný A ma do u To u ma ni To u re re ji mi nin ül ke nin ku ze yin de ki kri zi yö net mek te ki ye - ter siz li ði ü ze ri ne ha re ke te geç tik le ri ni kay - det ti. Dar be ci as ker le rin li de ri A ma do u Sa no - go, yi ne te le viz yon dan yap tý ðý a çýk la ma da, bu gün den i ti ba ren so ka ða çýk ma ya sa ðý i lân et tik le ri ni be lirt ti. Ba ma ko / a a AN NAN IN SU RÝ YE LÝ YET KÝ LÝ LE RE SUN DU ÐU 6 MAD DE LÝK PLAN Baþ kan lýk a çýk la ma sýn da, Ko fi An nan ýn Su ri ye li yet ki li le re sun du ðu bu 6 mad de lik ön plan da þu þe kil de a çýk lan dý: 1- Su ri ye li hal kýn meþ rû ta lep le ri ne ve en di þe le - ri ne cevap ve re cek þe kil de Su ri ye li ler ta ra fýn dan yü rü tü le cek ve her ke si kap sa ya cak si ya sî sü reç i - çin ö zel tem sil ciy le (An nan) ça lýþ ma yý ta ah hüt et - mek ve bu a maç la ge re kir se (mü za ke re ler i çin) bir tem sil ci nin a tan ma sý na o nay ver mek. 2- Sal dý rý la rý bý ra kýp, BM ta ra fýn dan gö ze ti le - cek a teþ ke sin der hal sað lan ma sý Bu a maç la ön - ce lik le Su ri ye hü kü me ti nin, hal kýn ya þa dý ðý böl - ge ler de a ðýr si lâh lar kul lan ma ya son ver me si ve as ker le ri ni ge ri çek me si is te ni yor, mu ha le fe te (ve Su ri ye de ki di ðer un sur la ra) sal dý rý la rý bý ra kýp a teþ ke sin sað lan ma sý i çin iþ bir li ði yap ma sý çað - rý sýn da bu lu nu lu yor. 3- Ýn sa nî yar dý mýn ge rek li o lan her ye re u la þa - bil me si i çin ilk a dým o la rak der hal uy gu lan mak ü - ze re gün de 2 sa at in sa nî yar dým i çin ça týþ ma la rýn dur du rul ma sý is te ni yor. 4- Key fi o la rak tu tuk la nan ve gö zal tý na a lý nan - la rýn ser best bý ra kýl ma sý ta lep e di li yor. 5- Ga ze te ci le rin ül ke i çin de ser best çe do laþ ma - la rý nýn sað lan ma sý is te ni yor. 6- Ba rýþ çýl top lan ma ve pro tes to hak ký na say gý du yul ma sý ta lep e di li yor. Baþ kan lýk a çýk la ma sýn da, Su ri ye hü kü me ti ne ve mu ha le fe te, ö zel tem sil ci Ko fi An nan i le Su ri ye kri - zi ne ba rýþ çýl çö züm bul ma yo lun da i yi ni yet i çin de iþ bir li ði yap ma la rý, be ra ber ça lýþ ma la rý ve bu 6 mad - de lik teklifi ta ma men ve der hal uy gu la ma la rý çað rý - sýn da bu lu nul du. Bu kap sam da a çýk la ma da An - nan dan mis yo nuy la il gi li o la rak BMGK ya uy gun gö rü nen bir ta rih te bil gi ver me si de is ten di. A çýk la - ma nýn so nun da, Bu bil gi ler ý þý ðýn da BMGK, uy gun þe kil de baþ ka a dým lar at ma yý da dü þü ne cek tir i fa - de si ne yer ve ril di. Bir leþ miþ Mil let ler / a a BM KA RA RI O LUM LU BÝR A DIM ABD Dý þiþ ler Ba ka ný Hil lary Clin ton, BM Gü ven lik Kon se yi nin Su ri ye ö zel tem cil ci si Ko fi An nan ýn pla ný ný ka bul et ti ði ni a çýk la ma sý nýn, o lum lu bir a dým ol du ðu nu söy le di. Clin ton, Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad ýn bu a dým ý doð ru o ku ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. Clin ton, E sad re ji mi ya u lus la r a ra sý top lu mun is tek le ri ni ye ri ne ge ti re cek ya da da ha da yük se le cek bir bas ký ve i zo las yon la kar þý kar þý ya ka la cak de di. Was hing ton / a a O ba ma ve Er do ðan G. Ko re de gö rü þe cek ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma nýn, Nük le er Gü ven lik Zir ve si i çin gi de ce ði Gü ney Ko re de Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan i le i ki li gö rüþ me ya pa ca ðý bil di ril di. O ba ma nýn Gü ney Ko re prog ra mýy la il gi li te le kon fe rans yo luy la ba sýn bri fin gi ve ren Be yaz Sa ray U lu sal Gü ven lik Da nýþ - ma ný Yar dým cý sý Ben Rho des, Baþ kan O ba ma nýn Gü ney Ko re de ya pa ca ðý i ki li te mas lar kap sa mýn da 25 Mart ta Baþ ba kan Er do ðan i le gö - rü þe ce ði ni be lirt ti. Rho des, bu gö rüþ me nin, O ba ma ya, Baþ ba kan Er do ðan i le Nük le er Gü ven lik Zir ve si gün de mi nin ya ný sý ra, Su ri ye de de mok ra si ye yö ne lik dö nü þü me o lan or tak bað lý lýk la rý, Or ta do ðu ve Ku zey Af ri ka bo yun ca e ko no mik ve si ya sî re form la ra ver dik le ri des tek ve Ý ran i le di ðer böl ge sel gü ven lik ko nu la rý nýn da a ra la rýn da yer al dý ðý bir di zi böl ge sel gü ven lik me se le le ri ü ze rin de ya kýn is ti þa re ye de vam et me fýr sa tý sað la ya ca ðý kay det ti. ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü Mic ha el Ham mer, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan-abd Baþ ka ný Ba - rack O ba ma gö rüþ me siy le il gi li o la rak, Bu gö rüþ me on la rýn a ra sýn da ki ö nem li ko nu lar da be ra ber ça lýþ ma an la mýn da de vam e den mü - kem mel i liþ ki nin ve di ya lo ðun bir par ça sý, bu a lan lar i çin de þu an i çin en baþ ta Su ri ye de ki du rum ve Ý ran ge li yor de di. Was hing ton / a a Sal dý rý lar si ya sî mal ze me ya pýl ma sýn FRAN SA'DA KÝ Müs lü man ve Mu se vi top lu mu tem sil ci le ri, To u lo u se ve Mon ta u ban da ki sal dý rý la rýn si ya sî mal ze me ya pýl ma ma sý ný is te di. Cum hur baþ ka ný Ni co las Sar kozy i le ya pý lan gö rüþ me den son ra ba sý nýn so ru la rý ný ce vap la yan Fran sa Ýs lâm Kon se yi ve Fran sa Mu se vi Ku rum la rý Kon se yi (CRIF) tem sil ci le ri, sal dý rý lar la il gi li o la rak kav ram kar ga þa sýn dan ka çý nýl ma sý ný is te di. CRIF Baþ - ka ný Ric hard Pras qu i er, Bi zim ül ke miz de ki din ler den bi ri si o lan Ýs lâm la cum hu ri ye ti miz i çin teh dit o luþ tu ran te rö rist le rin is te ði a ra sýn da ke sin lik le kav ram kar ga þa sý na i zin ve ril me me li de di. Pa ris Baþ ha ha mý Gil les Bern he im, Fran sýz Mu se vi ve Müs lü man top lu mu tem sil ci le ri nin bu gün bu ra da o luþ la rý, dost luk ve kar deþ li ði mi zin bir i þa re ti dir di ye ko nuþ tu. Fran sa Ýs lâm Kon se yi Baþ - ka ný Mu ham med Mu sa vi de son sal dý rý la rýn hiç bir ge rek çey le hak lý gös te ri le me ye ce ði ni i fa de et ti. Mu sa vi, Fran sa da ki Müs lü man ve Mu se vi le rin her za man kin den faz la o la rak bu gün millî bir lik ko nu sun da ki ar zu la rý ný ve te rör le mü ca de le de ki ka rar lý lýk la rý ný di le ge tir dik le ri ni söy le di. Ý ki di nin tem sil ci le ri si ya sî par ti le rin son sal dý rý la rý si ya sî mal ze me yap ma ma sý ný is te di. Pa ris / a a cev ni as ya.com.tr Bediüzzaman ýn müsbet hareket dersi Bediüzzaman ýn Meþrûtiyet, Ýttihad ve Terakkî ile Cumhuriyetin tek partili ve çok partili devirlerindeki bütün hitabelerinde, makalelerinde ve eserlerinde etkili bir biçimde vurgulayýp literatürümüze kazandýrdýðý tâbirlerden biri de müsbet hareket tir. Müsbet hareket terimi, týpký þûra, meþveret ve meþrûta-i meþrûa gibi Kur ânî bir içtimaî düsturdur. Bu düsturun esâsýný Bediüzzaman, Müslümanlarýn aralarýndaki hak arayýþlarýnda, dahilî meselelerde, hakký ve hukuku savunurken, haksýzlýða ve zulme girmemek adýna, Uhuvvet Risâlesi nin baþýna koyduðu, Mü minler ancak kardeþtirler, siz de kardeþlerinizin arasýný düzeltin (Hucûrat Sûresi, 10) meâlindeki âyet üzerine bina eder. Bu esâsý, Kötülüðe iyiliðin en güzeliyle karþýlýk ver. Bir de bakarsýn, aranýzda düþmanlýk bulunan kimse candan bir dost oluvermiþtir (Fussilat Sûresi, 34) hükmüyle savunur. Haksýzlýða ve zulme karþý direniþte Hiçbir günahkâr, baþkasýnýn günahýný yüklenemez (Fâtýr Sûresi, 34) Kur ânî temel prensibi üzerine oturtur. Bunun içindir ki, Bu kudsî hizmetimizde dâima müsbet hareket ediyoruz diyen Bediüzzaman, hangi sâikle olursa olsun bu esastan sapýldýðýnda, adâvet ve kim damarý yla menfi hareket e girilip hadsiz bir zulüm e sebebiyet verileceðini ihbar eder. (Mektûbat, 407, 255) TENVÝR VE ÝRÞAD LA DEMOKRASÝNÝN ALTYAPISINI ÝNÞA Yine bunun içindir ki heyecanlý bir vaziyet-i siyasiye karþýsýnda kendisini tazyik eden ehl-i dünyanýn lehinde olarak bir fikirde bulunanlara iliþmemesi ne hayret içinde hayrette kalýp merakla soranlara, Bu zamanda ehl-i Ýslâmýn en mühim tehlikesi, fen ve felsefeden gelen bir dalâletle kalblerin bozulmasý ve imanýn zedelenmesidir. Bunun çâre-i yegânesi nurdur, nur göstermektir ki, kalbler ýslâh olsun, imanlar kurtulsun. Eðer siyaset topuzuyla hareket edilse, galebe çalýnsa, o kâfirler münâfýk derecesine iner. Münâfýk, kâfirden daha fenâdýr. Demek, topuz böyle bir zamanda kalbi ýslâh etmez cevabýyla, hem nur, hem topuzun asla beraber olmayacaðýný, onun bütün kuvvetiyle nura sarýlmaya mecbur olduðunu karþýlýðýný verir. (Lem alar, 107) Bu hakikatle, bilhassa dine hizmet edenlerin devleti ele geçirmeyi ve iktidarý elde etmeyi amaç edinmemelerini, aksi halde bunun zararýnýn en evvel yine Müslümanlara olacaðýný ihtar eder. Milletin mânevî ýslâh ve terbiyesinin esas olduðunu, bunu aþan, devleti önceleyen stratejilerin, sözkonusu dikta rejimleriyle çatýþtýrýlan halkýn ezdirilmesine bahaneler vereceðini belirtir. Makamýna göz dikilen diktatörlerin, ne pahasýna olursa olsun halký ezeceklerini ve dahasý dünyevîleþme nin sonucu Müslümanlarýn siyaset yoluyla doðrudan iktidara talebinin, çatýþan taraflarý ecnebilerden desteðine muhtaç ve mecbur edeceði ve yabancý güçlerin ülkeye müdahâlesine teþne hale getirileceðini anlatýr. Dinî cemaatlerin ve Ýslâma hizmet iddiasýndaki gruplarýn, öncelikle siyaset karþýsýnda mesâfeli duruþ sergilemeleri, aslî hizmetleri olan imanýn ve ahlâkýn tahkimiyle, mânevî hizmetlerle, tenvir (aydýnlatma) ve irþad la demokrasi ve hürriyetlerin altyapýsýnýn inþa edileceðini beyân eder. Gerçek bir demokrasi için evvela demokrasi þuuru ve kültürünün oluþmasýnýn gereðini hatýrlatýr. Asr-ý Saadeti örnek gösterip, Ýman ne kadar mükemmel olursa, o derece hürriyet parlar der. (Münâzarât, 57) Yine bu hakikatle, Þimdiye kadar gizli münafýklar Risâlei Nur a kanunla, adliye ile ve asâyiþ ve idâre noktasýndan hükumetin bazý erkânýný iðfal edip tecâvüz ediyorlardý. Biz, müsbet hareket ettiðimiz için, mecburiyet olduðu zaman tedafüi (müdafaa) vaziyetinde idik. Þimdi plânlarý akim kaldý. Bilâkis tecâvüzleri Risâle-i Nur un dairesini geniþlettirdi tesbitiyle, onca saldýrýya karþý müsbet hareket in iksirini nazara verir. (Emirdað Lâhikasý, 90) ÂSÂYÝÞÝ MUHÂFAZAYI NETÝCE VEREN MÜSBET ÝMAN HÝZMETÝ Bediüzzaman, Baþvekil Menderes e yazdýðý mektupta, Birisinin hatasýyla baþkasý mes ul olmaz âyetininin kat î hükmüne riâyetle, Kardeþi de olsa, aþireti ve tâifesi de olsa, partisi de olsa (iþlenen) o cinâyete þerik sayýlmamasý nýn Kur ân ýn bir kanun-u esâsisi (temel kanunu) olduðunu beyân eder. Bu Kur ânî kâidenin, milletin fertleri arasýnda muhabbet ve hakiki kardeþliði temin eden, milleti ve memleketi büyük tehlikelerden kurtaran yegâne çâre olduðunu, vatan ve millet ve âsâyiþin menfaati hesâbýna iletir. (Emirdað Lâhikasý, 319) Devamýnda ise, Birbirine karþý gelen muannid ve muârýz kuvvetler, kuvvetsiz olduklarýný ve bu kuvvetsizlikle zaiflendiðini için millete ve memlekete ve vatana âdilâne hizmete muvaffak olunamadýðýný kaydeder. Ýttifaksýzlýktan gelen zafiyet ve kuvvetsizlik sebebiyle ecnebinin politikasýna âlet olunduðunu ifâde eder. (Emirdað Lâhikasý, 320) Aslýnda müsbet hareket esâsý, doðrudan imaný alâkadar eder. Ýnsanýn vazifesi ile Ýlâhî vazife ayýrýmýný belirler. Bediüzzaman ýn, Umum Nur talebelerine vefâtýndan önce vermiþ olduðu en son ders te, Aziz kardeþlerim; bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfî hareket deðildir. Rýza-yý Ýlâhîye göre sýrf hizmet-i imaniyeyi yapmaktýr, vazife-i Ýlâhiyeye karýþmamaktýr. Bizler âsâyiþi muhâfazayý netice veren müsbet iman hizmeti içinde herbir sýkýntýya karþý sabýrla, þükürle mükellefiz dersi, bunun anlamýný ortaya koyar. (Mektûbat, 455) Hayatýnda, hiçbir suretle tahakküme boyun eðmeyen ve haksýzlýðý kaldýrmayan, Rusya da kumandana ayaða kalkmayan, Divan-ý Harb-i Örfîde idam tehdidine karþý mahkemedeki paþalarýn suallerine beþ para ehemmiyet vermeyen Bediüzzaman ýn, mânevî tahribata karþý mânevî tâmirat olarak nitelendirdiði asýl mesele olan mânevî cihad ekseniyle dahilde âsâyiþi muhafazayý netice veren müsbet iman hizmeti içinde herbir sýkýntýya karþý sabýrla, þükürle, rýzâ ile mukabele etme tavsiyesi, yol göstermesi yönüyle gâyet ehemmiyetlidir. DEVAM EDECEK

14 14 23 MART 2012 CUMA SPOR Y Almanya'da final: Dortmund-B. Münih ALMANYA Ku pa sý'nda i kin ci fi na list Bo rus si a Mönc heng lad bach'ý pe nal tý a týþ la rý so nu cu 4-2 mað lup e den Ba - yern Mü nih ol du. Bo rus si a-park Sta - dý'nda oy na nan ve yak la þýk 54 bin se - yir ci nin iz le di ði Bo rus si a Mönc heng - lad bach-ba yern Mü nih ma çý nýn nor - mal sü re si gol süz be ra be re ta mam lan - dý. Kar þý laþ ma da u zat ma bö lü mün de de e þit lik bo zul ma yýn ca fi na le çý ka cak e ki bin bel li ol ma sý i çin pe nal tý a týþ la rý - na ge çil di. Pe nal tý a týþ la rýn da ko nuk e - kip 4, Bo rus si a Mönc heng lad bach da 2 gol at tý. Ba yern Mü nih, kar þý laþ ma - dan 4-2 ga lip ay rýl dý ve fi nal de Bo rus - si a Dort mund'un ra ki bi ol du. Bo rus si a Dort mund, dün oy na nan di ðer ya rý fi - nal ma çýn da Gre ut her Fürth'ü 1-0 ye - ne rek fi na le yük sel miþ ti. Ba yern Mü - nih 18. kez fi na le ka lýr ken, Al man ya Ku pa sý'ný 15 kez mü ze si ne gö tür dü. 2 kez Al man ya Ku pa sý'ný ka za nan Bo - rus si a Dort mund i se 5. fi nal ma çý ný oy na ya cak. Fi nal ma çý 12 Ma yýs'ta Ber lin O lim pi yat Sta dý'nda oy na na cak. Kupa bizim olacak FENERBAHÇE Fut bol Ta ký mý'nýn ka le ci si Mert Gü nok, Zi ra at Tür ki ye Ku pa sý'nda, Ga la ta sa ray ve Trab - zons por'un e len me siy le, þam pi yon - luk i çin en bü yük a day lar dan bi ri si ol duk la rý ný i fa de et ti. Mert Gü nok, ku pa da 4. tur mü ca de le sin de Sam - suns por'u 3-0 ye ne rek çey rek fi na le yük sel dik le ri maç la il gi li yap tý ðý de - ðer len dir me de kar þý laþ ma yý gol ye - me den ta mam la ma la rý nýn ken di a - dý na ö nem li ol du ðu nu be lir te rek þun la rý söy le di: ''Ýlk ya rý da gü zel bir o yun la sko ru bul duk. Ý kin ci ya rý bi - raz bo ca la ma lar ol du, ka le miz de po - zis yon lar gör dük. Ma çý gol ye me den bi tir mek be nim i çin de ö nem liy di. Bu se zon ku pa yý al mak is ti yo ruz. Der bi maç ta ki 2-2'den son ra bi zim i - çin mo ral ol du. Ga la ta sa ray ve Trab - zons por'un da e len me siy le ku pa da en bü yük a day lar dan bi ri si ol duk.'' Fe ner bah çe li ka le ci, faz la þans bu la - ma dý ðý hal de ken di si ni na sýl ha zýr Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupasý'nda Samsunspor'u 3-0 yenerek ligle birlikte kupada da iddiasýný sürdürdü. FOTOÐRAF: A.A tut tu ðu so ru su na i se, ''Ka le ci lik sa býr i þi. Fe ner bah çe'nin ka le si u zun yýl lar Türk ka le ci le re e ma net ol du. Vol kan A ða bey'den son ra ka le yi dev ral mak is ti yo rum. Maç oy na ma dý ðým za - man lar da an tren man lar da sý ký ça lý þý - yo ruz. Gö rev al dý ðým maç lar da per - for man sým la gü ven ve re bi li yor sam, bu be nim i çin o nur ve ri ci bir o lay'' þek lin de ce vap ver di. SELÇUK ÞAHÝN: ÝDDÝALIYIZ Fe ner bah çe li fut bol cu Sel çuk Þa - hin, Zi ra at Tür ki ye Ku pa sý'nda da þam pi yon luk i çin id di a lý ol duk la rý ný i - fa de et ti. Sam suns por ma çýn da ta ký - mý nýn 3. go lü nü a tan Sel çuk, kar þý laþ - ma i çin þu de ðer len dir me le ri yap tý: ''Haf ta i çi ol ma sý na rað men ma ça ge - len ka dýn ta raf tar la ra ve ço cuk la ra te - þek kür e di yo rum. On la ra la yýk bir o - yun oy na dý ðý mý zý dü þü nü yo rum. Ma çýn i kin ci ya rý sýn da, haf ta so nu oy na ya ca ðý mýz Bur sas por ma çý ný dü - þü ne rek fre ne bas týk. Bi zim maç tan ön ce a lý nan sür priz so nuç lar da var - dý, hýrs lý baþ la ma mýz ge re ki yor du. Lig de ol du ðu ka dar bu ra da da id di a - lý yýz. Ku pa yý al ma mýz ge rek ti ði ni bi li - yo ruz.'' Gol at týk tan son ra kap tan A - lex i le ne ko nuþ tu ðu so ru lan Sel çuk, ''Go lü at tý ðým po zis yo na git me den ön ce A lex i le ko nuþ ma mýz ol muþ tu. To pu a ta ca ðý ye ri söy le di ba na, ba - þar dý ve at tý, ben de o ra day dým. Vu - ruþ tan ön ce ko nuþ tu ðu mu zu gol den son ra da ko nuþ tuk'' de di. Bakkal: Zenke'nin yaptýðý terbiyesizlik ZÝRAAT Tür ki ye Ku pa sý 4. tur ma çýn da Fe ner bah - çe'ye 3-0 ye ni le rek e le nen Sam suns por'un tek nik di - rek tö rü Me sut Bak kal, kö tü bir o yun la ye nil gi ye hak et tik le ri ni söy le di. Bak kal, o yun la il gi li söy le ne cek faz la bir þey ol ma dý ðý ný kay de de rek, ''Çok re zil, kö tü bir o yun. Mað lu bi ye ti hak e den bir Sam suns por. Ý - kin ci dev re bi raz yü rek le ri ya nýp da koþ ma ya ça lý þan o yun cu gru bu. Böy le bir o yu nu ka bul e de mem'' de di. Si mon Zen ke'nin o yun dan çý kar ken tep ki gös ter me - siy le il gi li so ru ü ze ri ne ''Böy le o yun cu nun fut bol da ye ri yok'' di yen Me sut Bak kal, o yun cu yu bun dan son ra oy na týp, oy nat ma ya ca ðýy la il gi li i se ''Bun dan son ra yer ver sen ne o la cak ver me sen ne o la cak. Dün ya nýn en i yi o yun cu la rý o yun dan çý ký yor ve ya gi - ri yor. Bel ki i yi bir ör nek. Ku lüp le rin du ru þu çok ö - nem li. Hiç bir o yun cu nun böy le yap ma ya ne hak ký ne hu ku ku var. Ter bi ye siz lik di yo rum, ü ze ri me a lýn - mý yo rum. O ken di ter bi ye siz li ði'' þek lin de ko nuþ tu. Ýç yan bað la rýn da ze de len me o lan Ge kas'ýn bü yük ih ti mal le se zo nu ka pat tý ðý ný be lir ten Bak kal, ''Ge kas a ra nýz dan ay rýl dý mý'' so ru su ü ze ri ne ''E vet'' de di. Futbolcu Murat Yýldýrým da ilk golü çok erken yediklerini belirterek, ''Ýlk yarý çok kötü oynadýk. Ýkinci yarý toparlandýk. Ligde alt sýralarda da olsak büyük takýmlara karþý iyi oynuyorduk. Bu maçta onu yapamadýk'' diye konuþtu.

15 HABER Y 23 MART 2012 CUMA 15 CEV ÞEN A ÞI ÐI GE OR GES En u zak ga lak si le ri gö rün tü le di ler n AVRUPA Gü ney Ya rým kü re As tro no mik A - raþ týr ma lar Or ga ni zas yo nu nun (E SO) Vis ta te - les ko pu, ký zý lö te si ý þý ðý kul la na rak u za yýn þim di - ye ka dar el de e di len en ge niþ de rin lik te ki gö - rün tü sü nü o luþ tur du. Vis ta, mil yar lar ca yýl dýz i - çe ren 200 bin den faz la ga lak si (gö ka da) be lir le - di. El de e di len ve ri ler, ev ren de ki en u zak ga lak - si le ri in ce le mek is te yen ler i çin bir ha zi ne ni te li - ðin de. Vis ta ta ra ma sýy la el de e di len 6 te ra bayt - tan faz la gö rün tü, Ýn gil te re ve Fran sa da iþ len - dik ten son ra gök bi lim ci le rin kul la ný mý na su nul - mak ü ze re E SO bi lim ar þi vi ne ak ta rý la cak. Ast - ro nom lar, bu ve ri le ri, ga lak si le rin na sýl o luþ tu - ðu nu an la ma da ve ev re nin ta ri hî sü re ci ni in ce - le me de kul la na cak. Ýs tan bul / ci han A kýl lý te le fon kul la ný mý ar tý yor n HER za man, her yer de u la þý lýr ol ma nýn zo run - lu luk ha li ne gel di ði gü nü müz de a kýl lý te le fon kul la ný mý hýz la ar tý yor. Ba rem Re se arch ve WIN/ Gal lup In ter na ti o nal ta ra fýn dan ger çek - leþ ti ri len Sos yal Med ya Trend le ri a raþ týr ma sý na gö re a kýl lý te le fon sa hip li ði 2010 yý lýn da ki yüz de 19 dan 2011 de yüz de 35 e yük sel di. Dün ya ge - ne lin de 44 ül ke de 1,2 mil yar ki þi yi tem sil e den 40 bin 500 in ter net kul la ný cý sýy la ya pý lan Sos yal Med ya Trend le ri a raþ týr ma sý nýn Tür ki ye hal ka - sý Ba rem Re se arch ta ra fýn dan yü rü tül dü ve 18 yaþ ü ze ri sos yal að ü ye si 978 ki þiy le gö rüþ me ya - pýl dý. A raþ týr ma ya gö re a kýl lý te le fon sa hip li ði 2010 yý lýn da ki yüz de 19 o ra nýn dan 2011 de yüz - de 35 e yük se le rek bir yýl da ne re dey se i ki ka tý na çýk tý. Ö nü müz de ki 12 ay da ha yük sek bir ar týþ bek le ni yor. Re cep Boz dað / Ýs tan bul MA RO VITCH VE FAT ET TÝ VATÝKAN ESKÝ TÜRKÝYE TEMSÝLCÝSÝ GEORGES MAROVÝTCH DÜN ÝSTANBUL DA VEFAT ETTÝ. ÝS LÂM'A ve Be di üz za man Sa id Nur sî ye o lan il gi si i le ta - ný nan, bir Cev þen a þý ðý Va ti kan es ki Tür ki ye Tem sil ci si Ge or ges Ma ro vitch, te da vi gör dü ðü Ö zel Se ma Has ta ne - si nde dün sa ba ha kar þý ve fat et ti. Has ta ne de te da vi al tý na a lý nan Ma ro vitch in çok lu or gan yet mez li ði ve kalp te ritm bo zuk lu ðu teþ his e dil miþ ti. Ma ro vitch in bütün gay - ret le re rað men 05:00 da ve fat et ti ði bil di ril di. Ge or ge Ma - ro vitch 1931 se ne si Ýs tan bul-ba kýr köy do ðum luy du. Ýs - tan bul Har bi ye de ki Va ti kan Bü yü kel çi li ði Ýs tan bul Tem - sil ci li ði gö re vin de de bu lun muþ tu. Ken di si ay ný za man da Tür ki ye de ki Ka to lik ru - ha nî li der le ri nin söz cü lü ðü nü de yap mýþ tý. Ma ro viç na a þý, ya rýn Sa int Es prit Ki li se si'nde dü zen - le ne cek tö re nin ar dýn dan Fe - ri köy La tin Ka to lik Me zar lý - ðý'nda def ne di le cek. Ma ro vitch, 2005 yý lýn da ar - ka da þý mýz Ýs ma il Te zer e ver - di ði rö por taj da dik kat çe ki ci cüm le ler sarf et miþ ti. Be di üz za - man a her gün duâ et ti ði ni söy - le yen Ma ro vitch, mis yo ner lik fa a - li yet le rin den, Tür ki ye nin AB sü re - cin de ki ko nu mu gi bi ko nu lar da da - hil ol mak ü ze re, din e ði ti mi nin ö ne mi ve ve ril me bi çi mi, Hz. Ý sa, Al lah i nan cý ve Hz. Mu ham med (asm) i le â - la ka lý de ði þik mev zu - lar da dü þün ce le - ri ni a çýk la - mýþ tý. HE PÝ MÝ ZÝN HE DE FÝ O NA Ý BA DET ET MEK Ma ro vitch, rö por taj so nun da ver di ði me saj - da da þun la rý söy le miþ ti: He pi mi zin he de fi bir dir: Al lah ý sev mek, O 'na i ba det et - mek, O' nun yo lu na git mek ve bir gün e be dî ha yat ta O' na ka vuþ mak. Bu dün ya da el e le ve rip, bir bi ri mi zi ta - mam la ya rak çün kü be nim ya pa - bil di ði mi siz ya pa ma ya bi lir si niz, si zin ya pa bil di ði ni zi ben ya pa - ma ya bi li rim, Al lah he pi mi ze ay rý ka bi li yet ler ver miþ tir Al lah ýn is - te di ði yol da ve O' nun yar dý mýy la be ra ber ce yü rü ye lim. Va ti kan es ki Tür ki ye Tem sil ci si Ge or ges Ma ro vitch HZ. MU HAM MED (ASM) AL LAH IN PEY GAM BE RÝ DÝR MA RO VITC, o rö por taj da, Pey gam ber E fen di miz (asm) hak kýn da,...ya ni Hz. Mu ham - med i Al lah ýn pey gam be ri o la rak gö rü yo ruz, a ma ki li se o la rak bu nu res men neþ re de mi yo - ruz. A ma biz ya þan tý mýz da bu nu gö rü yo ruz der ken, za ma nýn Ýs tan bul Müf tü sü nün he di - ye et ti ði Cev þen i le il gi li o la rak da þun la rý kay det miþ ti:...ve ba na ilk ön ce çok gü zel o lan Cev þen i gön der di. Türk çe o ku ma ya baþ la dým. O ka dar hay ran ol dum ki, Ne gü zel du â lar ve her i na na nýn söy le ye ce ði en gü zel du â lar bu - ra da var dýr de dim. Ha ki ka ten Müs lü man o la lým, Hý ris ti yan o la lým, Ya hu di o la lým he pi - miz bu Al lah ýn 99 is mi ni bi li yo ruz, o ku yo ruz. Do la yý sýy la bu ki ta ba, du â ya a þýk ol dum. On dan son ra yüz ler ce Cev þen al ma ya baþ la dým. Bu ra ya ge len her ke se da ðý tý yo rum. Ve di yo rum ki; Ba kýn ne ka dar gü zel bun lar, o ku yun, bun lar la da du â e din, Müs lü man kar - deþ le ri miz le bir lik te duâ e de lim. Çün kü Cev þen ma ne vî kal kan dýr. Siz da ha i yi bi li yor su - nuz. Faz la i zah et me ye ce ðim....ben de iþ te mem le ke ti mi zi ve bü tün dün ya yý Al lah ko - ru sun di ye Müs lü man kar deþ le rim le be ra ber o Cev þen i her gün o ku yo rum. Bey ni miz ke li me yi mi li sa ni ye de al gý lý yor n BÝLÝM a dam la rý, in san bey ni nin ke li me le ri al gý la ma sü re si nin mi li sa ni ye (1 sa ni - ye=1000 mi li sa ni ye) ol du ðu nu bil dir di. So - nuç la rý Na tu re der gi sin de ya yým la nan a raþ - týr ma ya gö re, ke li me, ses dal ga sý o la rak ku la - ða u laþ týk tan 50 i le 80 mi li sa ni ye son ra be yin ke li me yi al gý la mýþ o lu yor. A raþ týr ma da yer a lan Ber lin Hür Ü ni ver si te si bi lim a dam la - rýn dan Fri e de mann Pul ver mül ler, dav ra nýþ te me lin de ya pý lan çok sa yý da de ne yin, in san bey nin de ki ke li me le ri al gý la ma sü re ci nin hýz lý ça lýþ tý ðý na i þa ret et ti ði ni, an cak ilk kez fiz yo lo jik o la rak bu ça lýþ ma hý zý nýn öl çü le bil - di ði ni be lirt ti. Bi lim a dam la rý, bey nin bu a - lan da ki al gý la ma hý zý ný ölç mek i çin mag ne - to en se fa log ra fi ve ser piþ ti ril miþ kay nak lo ka - li zas yo nu yön te mi ni kul lan dý. Mag ne to en se - fa log ra fiy le bey nin ça lý þýr ken ü ret ti ði en u fak man ye tik a lan lar öl çü le bi li yor. An ka ra / a a O be zi te, bey ni de et ki le ye bi lir n OBEZ ki þi le rin, yaþ i ler le dik çe be yin fa a li - yet le rin de a zal ma ris kiy le kar þý kar þý ya ka la - bi le ce ði be lir len di. Ko re li bi li m a dam la rý nýn yap tý ðý a raþ týr ma ya ya þýn da ki 250 ki þi ka týl dý. Bi li m a dam la rý ka tý lým cý la rýn vü cut kit le in dek si ni he sap la dý ve bu ki þi le ri ba zý test le re ta bi tut tu. Vü cut kit le in dek si yük sek o lan ki þi ler bi liþ sel be ce ri le rin de ðer len di ril - di ði test ler de da ha dü þük not lar al dý. BBC nin in ter net si te sin de ya yým la nan ma - ka le de, a raþ týr ma ya im za a tan lar dan Da e Hyun Yun, o be zi te nin en gel len me si nin bi - liþ sel be ce ri le rin a zal ma sý ya da bu na ma nýn ön len me sin de ö nem li ol du ðu na dik ka ti çek - ti. A raþ týr ma, A ge and A ge ing der gi sin de ya yým lan dý. An ka ra / a a Ta ri hî ca mi nak le di lin ce mi na re or ta da kal dý KAL KAN DE RE il çe sin de, çay a lým ye ri nin ü ze rin de bu lu nan ta ri hî ah þap ca mi, res to ras yon dolayýsýyla vinç yar dý mýy la 20 met re ö te ye nak le di lin ce or ta da ka lan mi na re il ginç gö rün tü o luþ - tur du. Trab zon un Of Ýl çe si Ke ler Kö yün de 1825 yý lýn da Or du lu Meh met us ta ta ra fýn dan in þa e di - len ve 1977 de sö kü le rek Kal kan de re il çe si ne bað lý Hü se yin Ho ca Kö yün de ki çay a lým e vi nin ü ze ri - ne nak le di len ta ri hî ah þap ca mi, Ri ze Va li li ði, Kal kan de re Kay ma kam lý ðý ve Kal kan de re Be le di ye - si nin ça lýþ ma la rý so nu cun da res to ras yon kap sa mý na a lýn dý. Za man la çe þit li be to nar me i lâ ve ler ya pý lan ve son a la rak da be to nar me mi na re in þa e di len ah þap ca mi, ye ri ve çev re sin de ki do ku uy - gun ol ma dý ðý ge rek çe siy le yak la þýk 6 ay ön ce vinç yar dý mýy la sö kül me den 20 met re i le ri ye nak le - dil di. Bu sebep le 5 yýl ön ce yap tý rý lan ca mi nin be to nar me mi na re si or ta da kal dý. Ri ze / a a

16 Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Ýs lâm Ya þar Y23 MART 2012 CUMA Halkla aydýný barýþtýrýp birleþtiren eðitim sistemi Bu, o nun ilk iç ti maî ic ra a týy - dý. Haç lý or du la rý nýn a sýr lar - ca sal dý ra rak si lâh la ya pa - ma dý ðý ný, Haç lý ru hu þim di hi le i le yap ma ya ça lýþ mýþ; bu nun ne ti ce sin de de Os - man lý ay dý ný ný ka fa ve ký ya fet yö nün den ken di ne ben zet me yi ba þar mýþ tý. Tan zi mat ka fa lý Os man lý ay dý ný, Av ru - paî hâl ler de di nî, mil lî has let ler a ra sýn da bir fark gö re me yip Av ru pâî hâl le ri ya þa - ma ya mey le din ce halk bu ha re ket le ri hoþ kar þý la ma mýþ ve kar þý çýk mýþ tý. Bu nun ü - ze ri ne ay dýn lar hal ký kü çüm se ye rek o nu ken di ne ben zet me ye ça lý þýn ca, halk da bu na di nî-mil lî has let le ri ni mu ha fa za e - de rek mu ka be le et miþ, o za man da halkay dýn ça týþ ma sý baþ la mýþ tý. Za man la sý nýr la rý mý zý bir Haç lý or du su gi bi sa ran ve ba tý dan do ðu ya ya yý lan bu iç ti maî ya ra; þe hir le re, ka sa ba la ra köy le - re, hat tâ ha ne le re ka dar si ra yet et miþ ve dev let-mil let bü tün lü ðü çat la ma ya baþ - la mýþ tý. Bu ça týþ ma yý ve çat la ma yý fýr sat bi len bâ zý mü na fýk mi zaç lý in san lar, Ýs lâm di - ni nin fa kir, fu ka ra di ni ol du ðu nu, o na bað lý ka lýn dý ðý müd det çe ge ri kal mýþ lýk - tan kur tul ma nýn müm kün ol ma dý ðý ný söy le ye rek bu fi kir le ri ni ay dýn la ra mâ let - miþ ler di. Bun la ra kar þý, Ey in saf sýz lar! Bü tün â le mi yu ta cak, bir leþ ti re cek, bes - le ye cek, ý þýk lan dý ra cak va sýf la ra sa hip o - lan Ýs lâ mi ye ti na sýl dar bul du nuz ki, o nu fu ka ra la ra ve mu ta as sýp bâ zý ho ca la ra tah sis e de rek, Müs lü man la rýn ya rý sý ný Ýs lâ mýn dýþm day mýþ gi bi gös ter me ye ça - lý þý yor su nuz? di ye hay kýr dý. Mol la Sa id, ilk iþ o la rak bir bi rin den ko - pan ve bir bi ri ni i ter hâ le ge len bu i ki iç ti - maî u cu, yâ ni halk la ay dý ný tek rar bir bi ri - ne bað la ma ya ve iç ti maî bir bü tü nün ta - biî de va mý hâ li ne ge tir me ye ça lý þý yor du. Bu ça ba, i ki un su run bi ri ni di ðe ri ne ter cih et mek ve ya bi ri ni fe da et mek de ðil, uç la rý ken di þart la rý i çin de bir bi ri ne yak - laþ týr ma, bir bi ri ni ka bul le nip say gý gös - ter me, bir bi ri ni an la ma, an la ya ma dý ðý hâl le re ta ham mül e de rek bir leþ ti rip bü - tün leþ tir me gay re tiy di. Bu nun i çin ön ce, köþk ve ko nak lar da ya pý lan að ni yâ soh bet le ri nin hal ka a çýl - ma sý ný sað la dý. On dan son ra ay dýn lar la be ra ber bu soh bet le re ka tý lan köy lü ve halk tem sil ci le ri de ya pý lan ko nuþ ma la rý din le yip fi kir le ri ni söy le me ye baþ la dý lar. «««Mol la Sa id Van da bu lun du ðu sý ra da ka týl dý ðý mü na za ra, mü na ka þa, soh bet ve ders ler sý ra sýn da, ay dý ný Hak tan da, halk - tan da u zak laþ tý ran þüp he le rin ve in kâ rýn kay na ðý ný bul du: i lim! Za ma nýn i lim a dam la rý din den, din a - dam la rý da i lim den bî ha ber di. Bu ek sik lik on lan za ma nýn þart la rýn dan ve in san la rýn ih ti yaç la rý na ce vap ver mek ten u zak laþ tý - rý yor du. Çün kü, i lim siz din in san la rý ce - ha le te, din siz i lim de fe lâ ke te gö tü rü yor - du. Sa a det, an cak din i lim le ri i le fen i lim - le ri nin bir lik te o ku tul du ðu ye ni e ði tim yu va la rý ku rup in san lan di nî ve fen nî yön den e ðit mek le müm kün dü. Bu yal nýz Do ðu nun ve Os man lý nýn de - ðil, bü tün Ýs lâm â le mi nin der diy di. Çâ re si de an cak çift yön lü e ði tim ya pan o kul lar aç mak la müm kün dü. A ma Ýs lâm â le mi he nüz böy le bir çâ re a ra yý þý na baþ la ma - mýþ tý. Mol la Sa id, sa de ce Mý sýr da bu þe - kil de e ði tim ya pan El-Ez her i sim li bir e ði - tim mer ke zi nin var lý ðý ný bi li yor du. Bun la rý mü þa he de et tik ten son ra kü - tüp ha ne de ki kay nak lar dan Ez her Ü ni ver - si te si nin sis te mi ni in ce le yen Mol la Sa id, Ýs lâm di ni nin ha ki kat la rý ný, fen i lim le ri - nin ý þý ðýn da za ma nýn þart la rý na uy gun o - la rak öð re te cek ye ni bir e ði tim sis te mi ge liþ tir me ye ka rar ver di. Ge rek Ta hir Pa þa i le, ge rek se mek tep li - ler le yap tý ðý il mî ba his ler den ve zi hin he - sap la rýn dan son ra a rýz o lan zih nî ra hat - sýz lý ðý ba ha ne e de rek kü tüp ha ne ye çe kil - di ve gün ler ce ça lý þa rak bu dü þün ce le ri ni sis tem leþ tir me ye baþ la dý. Ýlk ham le de Van, Bit lis, Di yar ba kýr ve Er zu rum gi bi þark il le rin de ku rup da ha son ra da bü tün Os man lý mem le ket le ri ne ve Ýs lâm â le mi ne yay ma yý dü þün dü ðü med re se ler sil si le si ne de Med re se tüz - zeh râ a dý ný ver di. Mol la Sa id bu plâ ný ný ger çek leþ tir mek i çin he men ha re ke te geç mek is ti yor du. Fa kat ön ce bir grup ta le be ü ze rin de de - ne yip ak sa yan yön le ri ni dü zelt tik ten son - ra, tek li fi ni ne ti ce le ri i le bir lik te dev le te tak dim et me nin da ha mü es sir o la ca ðý ný dü þün dü. Bu iþ i çin ta le be ler ha zýr dý. A ma dü - þün ce le ri ni ken di ne has u sul ler le tat bik e de bi le ce ði mü sa id bir yer yok tu. Bu nu da an cak Ta hir Pa þa yap tý ra bi lir di. He - men kalk tý ve o nun yan ma git ti. «««Tâ hir Pa þa nýn ol duk ça te lâþ lý bir hâ li var dý. Bi raz ön ce mu sa la ha Mec li si i le sert tar týþ ma lar ya pa rak köþk ten ay rý lan a þi ret tem sil ci le ri nin ar dýn dan að zý na ge - le ni söy le miþ, öf ke si a zal ma yýn ca o da da do la þa rak si nir le ri ni ya týþ týr ma yo lu nu seç miþ ti. Mu sa la ha Mec li si ne ü ye o la rak ka týl dý - ðý hal de, a þi ret tem sil ci le ri ne söz ge çi re - me yen â lim ler, þeyh ler, ho ca lar ve jan - dar ma ko mu ta ný i se yer le rin den kal ka cak der ma ný bi le bu la ma mýþ gi bi ka ra ka ra dü þü nü yor lar dý. Mol la Sa id in gel di ði ni ön ce Pa þa fark et ti. Gu atr has ta lý ðý na ya ka lan dý ðý i çin, si nir len dik çe ka ba ran bo yun da mar la rý ný o ðuþ tu ra rak o na dön dü. Gü lüm se ye rek o da ya hâ kim o lan ger gin li ði ni giz le me ye ça lýþ tý. O nun ko lu na gir di ve be ra ber ce se di re o tur du lar. O da ya gir di ði an da ger gin li ði ni fark e den Mol la Sa id, Pa þa mn giz le me ça - ba sý na say gý du ya rak bir þey sor ma dý ve ön ce on la rýn ko nuþ ma sý ný bek le di. Fa - medeniyedir, ikisinin Vicdanýn ziyasý ulûm-u diniyedir; aklýn nuru fünûn-u birleþmesinden hakikat rtaya çýkar. Talebelerin himmet ve gayretleri de ancak bu iki kanat sayesinde yükselir. Bunlar birbirinden ayrýldýklarý zaman, birincisinden taassup, ikincisinden de hile ve þüphe doðar. kat Pa þa nýn da o tu ran la rýn da ko nuþ - ma ya pek ni yet li ol ma dýk la rý ný an la yýn - ca se si ni yük selt ti. Pa þa! Bu yur Sey da. Sen den bir is te ðim var. Pa þa nýn boy nu nu o ðuþ tu ran e li bir an - da dur du. Hiç bir kas ba ðý yok muþ gi bi a - þa ðý ya doð ru kay dý. Sa at rak ka sý gi bi bir - kaç se fer i ki ya na gi dip gel di ve ya nýn da dur du. Bu du ruþ o nun ko nuþ ma vak ti nin gel di ði ni gös te ri yor muþ gi bi Pa þa ko nuþ - ma ya baþ la dý. Hay ro la, sen pek bir þey is te mez din a ma. Ýs te di ðim þey þah sým i çin de ðil. Ya? Din ve dev let i çin. Söy le ba ka lým. Sen den ye ni bir med re se yap týr ma ný is ti yo rum. Mol la Sa id tek li fi ni Pa þa ya yap mýþ tý, a - ma on dan ön ce o da da ki mek tep ve med - re se men sup la rý ný ha re ket len dir di. Az ön ce hiç yer den kalk ma ya cak mýþ gi bi gö - rü nen baþ la rý ný bi rer bi rer kal dýr dý lar. Pa - þa ce vap ver me den ön ce on la rýn da ni - yet le ri ni an la mak is ti yor muþ gi bi o da da ki ho ca la ra bak tý. Pa þa nýn ba kýþ la rýn dan ce - sa ret a lan bir med re se li i ti ra zý bas tý: Þe hir de med re se var ya Sey da. Ben mek tep e ði ti mi ya pa ca ðým. O za man da mek tep ho ca la rý bir bi ri ne ba kýþ tý lar. Yüz i fâ de le rin den o nun ne de - mek is te di ði ni an la ma dýk la rý an la þý lý yor - du. A ma bu nu tah min et mek o ka dar zor bir þey de ðil di. Bu se fer de on lar dan bi ri - nin se si yük sel di: Þe hir de ye te ri ka dar mek tep de var. Ben med re se e ði ti mi ya pa ca ðým. Mol la Sa id in bu ce va bý di ðer le ri ka dar Pa þa yý da me rak i çin de bý rak mýþ tý. O na doð ru e ðil di ve ce va býn a ra la rýn da kal ma - sý ný is te yen ký sýk bir ses le sor du: Pe ki ne yap mak is ti yor sun? Ben mek tep ve med re se e ði ti mi ni bir - lik te yap tý ra ca ðým. Pa þa nýn fý sýl da ya rak sor du ðu so ru ya o - nun yük sek ses le ver di ði bu ce vap sa lon - da ki le ri ha re ket len dir me ye yet miþ ti. Bâ - zý la rý se dir le rin ü ze rin de o tu ruþ la rý ný ta - ze ler ken bir ka çý a ya ða kalk tý. Bi raz ön ce ko nu þan mü der ris, Mol la Sa id e doð ru bir kaç a dým at tý ve dur du. Ýf rat e di yor sun. Ha ya lî ha ki kat gi bi gös te ri yor sun. Bi zi de ca hil lik le suç lu yor - sun. Bi zim yap tý ðý mýz þey hâ lin i ca bý dýr. Ne den dün yâ her ke se te rak ki dün ya sý ol sun da, yal nýz bi zim i çin te den nî dün - ya sý ol sun. Dün ya i ler ler ken bi zim ge ri le - me miz doð ru mu? Ta sav vu run, bu za ma na ka dar Os - man lý da gö rül müþ du yul muþ bir þey de - ðil dir. Za ma nýn kö tü gi di þi ni sen tek ba - þý na dur du ra maz sýn. Öy le mi? Ýþ te ben de si zin le ko nuþ ma - ya ca ðým. Þu ta ra fa dö nü yo rum. Ge le cek ne sil ler le ko nu þa ca ðým. O da da kim se yok muþ ve ya pa yal nýz - mýþ gi bi e li i le gös ter di ði ta ra fa dön dü ve pen ce re ye doð ru yü rü dü. Pen ce re - den Hor hor a ve Van Gö lü nün en gin de rin lik le ri ne ba ka rak her za man yap - tý ðý gi bi sa kin bir ses to nu i le ko nuþ ma - ya de vam et ti: Ey üç yüz se ne den son ra ki yük sek as - rýn ar ka sý na giz le nen ve ses siz ce bu söz - le ri din le ye rek giz li bir na zar la biz le ri sey re den Sa id ler, Ham za lar, Ö mer ler, Os man lar, Tâ hir ler, Yu suf lar, Ah med ler ve di ðer mu ha tap la rým. Si ze hi tap e di yo - rum. Baþ la rý ný zý kal dý rý nýz ve Sa dak te de yi niz. Ben a ce le et tim, kýþ ta gel dim. Siz ler cen ne tâ sâ bir ba har da ge le cek si niz. Þim di e ki len nur to hum la rý, si zin za ma - ný nýz da çi çek a ça cak týr. Biz, hiz me ti mi - zin üc re ti o la rak siz den þu nu bek li yo ruz: Ma zi ye geç mek ü ze re gel di ði niz va kit me za rý mý za uð ra yýmz. O ba har he di ye le - rin den bir kaç ta ne si ni me za rý mýz hük - mün de ki Hor hor top ra ðý nýn ka pý cý sý o lan ka le nin ba þý na ta ký nýz. Ses to nun dan, da ha de vam e de cek - miþ gi bi bir hâ li var dý, a ma is tik bâ le söy le ye cek le ri ni söy le miþ gi bi bir den dur du. Za ma ný na ve o da da ki le re hi ta ba baþ la ya ca ðý sý ra da, on la rýn el-pen çe di - van dur muþ ken di si ni din le dik le ri ni fark e din ce dur du. O da da ki her kes a yak tay dý. Bir tek Pa þa on lar dan ay rýy dý. O da a yak tay dý, a ma on la rýn hi za sýn da de ðil, ke nar day dý. El le - ri ni ar ka sý na bað la mýþ, mü te bes sim bir na zar la on la rý sey re di yor du. As lýn da böy le za man lar da o nun ak si li ði tu tar dý. Pa þa her za man ka ri ye rin den zi - ya de ka rak te ri ni ko nuþ tu ran bir in san dý. Bu gi bi hal ler de i se ka ri ye ri ni ko nuþ tur - mak is ter, o za man da Mol la Sa id le mü - na ka þa e der di. Pa þa ha tâ sý ný an la dýk tan son ra da ba rý þýr lar dý.. Mol la Sa id Pa þa dan yi ne böy le fev rî bir ha re ket bek le di. Pa þa i se ol duk ça sa kin di. Da ha ön ce küp le re bin miþ gi bi kýz gýn gö - rü nen â lim ler ve ho ca lar da sa kin ve say - gý lý bir ta výr la bek le þi yor lar dý. Mol la Sa id de on la rýn bu ta výr la rý na te bes süm le mu - ka be le e de rek Pa þa ya dön dü: Tek li fi me ne di yor sun Pa þa? Din ve fen, ay rý ay rý þey ler. Bu za ma na ka dar em sa li gö rül me miþ bir u sul de ne - den ýs rar e di yor sun? Vic da nýn zi ya sý u lûm-u di ni ye dir; ak - lýn nu ru fü nûn-u me de ni ye dir, i ki si nin bir leþ me sin den ha ki kat or ta ya çý kar. Ta - le be le rin him met ve gay ret le ri de an cak bu i ki ka nat sa ye sin de yük se lir. Bun lar bir bi rin den ay rýl dýk la rý za man, bi rin ci - sin den ta as sup, i kin ci sin den de hi le ve þüp he do ðar. Dik kat le Mol la Sa id i din le yen Pa þa, o sö zü nü bi tir dik ten son ra, ka sa sý na ba kýp du ru mu nu göz den ge çir mek is ti yor muþ gi bi el le ri ni cep le ri ne dal dýr dý ve bir sü re ka rýþ týr dý. Son ra ye lek ce bin den kös tek li sa a ti ni çý ka rýp bak tý. Bu za man da zor iþ Sey da de di sa a ti ce bi ne yer leþ ti rir ken. Sen bu zor lu ða kat lan, mu ka bi lin de ba na da ay ný zor luk - ta bir iþ ver. Pa þa nýn bir den göz le ri par la dý. Ve re ce - ði i þi ya pa cak güç te o lup ol ma dý ðým an la - mak is ter ce si ne, göz le ri ni ký sýp dik kat le Mol la Sa id e bak tý ve gü lüm se di: Med re se yi ne re ye is ti yor sun? Hor ho ra. O ra da bir med re se var ya. Var, a ma ta mi ri ge rek li. O ra yý ta mir et mek, ye ni den yap týr - mak tan da ha zor. O hal de sen de ye ni den yap týr. Pa þa i þin zor lu ðu nu di ðer le ri nin gö - zün de de can lan dýr mak is ti yor muþ gi bi a ðýr a ðýr pen ce re si ne git ti ve Hor hor a doð ru bak tý. Son ra da cid di bir ta výr la dön dü: Tek li fi ni ka bul e di yo rum. Kar þý lý ðýn da ne is ti yor sun? Þe ker A ða i le Mus ta fa Pa þa yý ba rýþ týr - ma ný. Bu da ol duk ça zor bir iþ. Biz ba rýþ tý ra ma dýk, a ma bel ki sen ba - rýþ tý rýr sýn. Ta mam Pa þa. ( Za man ýn Se si ro ma nýn dan a lýn mýþ týr )

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

Fakir daha fakir, zengin daha zengin

Fakir daha fakir, zengin daha zengin Yasaðýn temeli deðiþmez maddeler HÝ LÂL KAP LAN: A NA YA SA NIN DE ÐÝÞ MEZ DE NÝ LEN ÝLK ÜÇ MAD DE SÝ NÝN DE ÐÝÞ ME SÝ ÞART. YAR GI KA RAR LA - RIN DA Ö ZEL LÝK LE LA ÝK LÝK ÝL KE SÝ NE DA YA NI LA RAK

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı