EKONOMİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKONOMİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI"

Transkript

1 EKONOMİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1- İnsanların yemek, içmek gibi devamlılık gösteren temel ihtiyaçları ne tür bir ihtiyaçtır? A)Zorunlu İhtiyaç B)Lüks İhtiyaç C)Ekonomik İhtiyaç D)Biyolojik İhtiyaç 2- Sınırlı kaynaklar ile sınırsız insan ihtiyaçlarını karşılanmak için çaba sarf eden bilim dalına.. denir. A)Muhasebe B)Mevzuat C)Mevduat D)Ekonomi 3- İhtiyaçları karşılayan ve fiziksel özelliğe sahip olan temel unsurlara. denir. A)Ürün B)Gıda C)Mal D)Tahıl 4- Bireylerin kişisel ihtiyaçlarına, gelir ve kültür düzeylerine göre mal ve hizmetlerden sağlayacakları faydaya verdikleri öneme.. denir. A)İhtiyaç B)Kıymet (Değer) C)Servet D)Mal 5- Mal ve Hizmet üretmek için planlı bir şekilde yapılan bedensel ve zihinsel faaliyetlere ne denir? A)İş B)Emek C)Güç D)Çalışma 6- Bireylerin ve toplumların sahip olduğu mal stokuna denir. A)Servet B)Mevduat C)Para D)Mal 7- Eğer insanlar gerek duydukları her şeyi elde edebilecek sınırsız kaynaklara sahip olsalardı, ekonomi gibi bir bilime ihtiyaç olmazdı. Çünkü ekonomi esas olarak miktarı kısıtlı olan şeylerle ilgilenir. A)Doğru B)Yanlış 8- Karşılandığı zaman sevinç ve mutluluk veren, karşılanmadığı zaman acı ve üzüntü veren duygulara.. denir. A)Servet B)İhtiyaç C)Gıda D)Sevinç 9- İş hayatındaki kişileri ve toplumu incelemek suretiyle maddi refahı artırma yolları arayan bilim dalına ekonomi denir. A)Doğru B)Yanlış 10-Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre lüks ihtiyaçtır? A)Peynir B)Ekmek C)Televizyon D)Ev Sinema sistemi

2 11- Ekonomik ihtiyaçlar, yer ve zamana göre büyük farklılıklar göstermez. Örneğin gelişmiş ülkelerdeki bir işçi için otomobil satın almak doğal bir gereksinim olarak düşünüldüğü halde, az gelişmiş bir ülkedeki bir işçi için de bu ihtiyaç gereklidir. A)Doğru B)Yanlış 12-İhtiyaçların değişmesine neden olan etkenlerden aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A)Eğitim düzeyi B)Toplumsal etkenler C)İnançlar D)Hepsi doğru 13- İnsanların soyut ihtiyaçlarını karşılayan ve insana fayda sağlayan kavrama. denir. A)Hizmet B)Arkadaşlık C)Kardeşlik D)Yardım 14-Sermaye ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. İşletmeyi kuranlar tarafından, işletmeye konulan para, mal ve emeği ifade etmektedir. B. Sermaye, bir iş ya da işletme için yapılan toplam yatırım, üretim araçlarının tümü, kullanılmaya hazır para ve varlıklar şeklinde tanımlanabilir. C. Sermaye, işletmenin sahip olduğu net varlıkları gösterir. D. Bankadan alınan krediyi ifade eder. 15-Aşağıdakilerden hangisi üretim elemanı değildir? A. Tabiat B. Emek C. Araç D. Sermaye 16-Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin özelliklerinden değildir? A. Risk üstlenir B. Kar Amaçlar C. Üretimi ve organizasyonu gerçekleştirir. D. Tehlikeyi sever 17- Hammaddelerin değişikliğe uğratılması ve kullanılması yoluyla maddi servetler üretilmesine yarayan iktisadi etkinliklerin tümüne..i denir. A. Sanayi B. Üretim C. Hizmet D. Muhasebe 18-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Para; Her mal veya hizmeti satın alma gücü olan bir varlıktır. B. Para, üretici ve tüketicilerin piyasalarda karşılaşarak alışveriş yapmalarını sağlayan bir değişim aracıdır. C. Para, Birleşmiş Milletler tarafından bastırılan, mal ve hizmet satın alma gücü olan ve herkes tarafından kabul gören bir değişim aracıdır. D. Para toplumda ortak bir değer ölçüsüdür. Her ülkenin değer ölçüleri farklı olabilir.

3 19- Para aynı zamanda bir yatırım ve tasarruf aracıdır. A.Doğru B. Yanlış 20-Aşağıdakilerden hangisi paranın özelliklerinden değildir? A.Homojenlik B. Bozulmama C. Taşınmaya elverişlilik D. Hepsi doğru 21- Ulusal paranın, yabancı para birimleri karşısında değerinin belli bir amaca yönelik olarak düşürülmesine. denir. A. Enflasyon B. Develüasyon C. Kambiyo D. İskonto 22- Para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi işlemine ne denir? A.İskonto B.Kredi C.Kambiyo D.Hepsi doğru 23-Aşağıdakilerden hangisi Bankaların yaptığı işlerden değildir? A. Kredi vermek B. Senet Tahsili C. Reeskont İşlemleri D. İhale Takibi 24- Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine. denir. A. Tahvil B. Çek C. Senet D. Hisse senedi 25- Belirli bir alanda gerçekleştirilecek faaliyet için ayrılmış para veya yerine geçebilecek değerlerin tümüne. denir. A.Tahvil B.Senet C.Kambiyo D.Fon 26- Türkiye de bankalar dışında kredi veren kuruluşlar *KOSGEP (Küçük ve orta ölçekli işletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), *Esnaf ve Sanatkarlar Odaları gibi kuruluşlardır. A.Doğru B. Yanlış 27-Devletin almış olduğu siyasi kararlar, ekonomik kararlar, çeşitli kısıtlama veya serbestlikler ve vergiler ürün fiyatının oluşumunu etkilemez. A.Doğru B. Yanlış 28- Talep ettikleri mal ve hizmetler karşılığında para vermek isteyen alıcılarla, para karşılığında mal ve hizmet sunmak isteyen satıcıların buluştukları yer.. olarak tanımlanır. A.Banka B.Piyasa C.Tahtakale D.KOSGEP 29- Bu piyasada alıcı ve satıcı sayısı fazladır. Alıcıların ve satıcıların fazla olduğu piyasalarda arz ve talebe göre fiyat kendiliğinden oluşur. Bu tür piyasalara ne denir? A.Tekelci piyasa B.Tekelci Rekabet Piyasası C.Tam Rekabet Piyasası D.Borsa 30- Fiyatlar yükseldikçe firmalar karlarını artırmak için daha çok ürünü satışa sunacaklardır. Fiyatlardaki artış arzı da artırmaktadır. Bu şekilde malın piyasa fiyatı oluşur. A.Doğru B. Yanlış

4 31- Osmanlı Devleti, XIX yüzyılının ortalarından itibaren Avrupa mallarının istilasına uğramıştır. Osmanlı Devleti, dışarıya hammadde satan ve dışarıdan mamul mal alan bir ülke haline gelmiştir. A.Doğru B. Yanlış 32- Maddi refah koşullarına erişmek insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla fertlerin ve toplumun davranışlarını inceleyen bilim dalına ne ad verilir? a) İkame b) Mali politika c) Ekonomi d) Sistem 33-Toplumun veya bireylerin yaşamını sürdürmesi ve sağlıklı bir şekilde işlerini yürümesi için karşılanması gereken şeylere genel olarak ne ad verilir? a) Lüks tüketim b) Arz c) İhtiyaç d) Sermaye 34-İnsanların ihtiyaç duyduğu ve bir üretim sürecinden çıkarak piyasaya sunulan olguya ne denir? a) Mal b) Sermaye c) Emek d) Ticaret 35- Bir mal veya hizmetin insanların ihtiyaçlarını karşılama özelliğine ne denir? a) Zarar b) Kar c) Emek d) Fayda 36- Bir malı elinde bulunduran kişi veya kurumların belirli bir fiyattan sunmak istedikleri miktara ne ad verilir? a) Arz b) Talep c) Denge d) Üretim 37- Aşağıdakilerden hangisi perakende satışın yararlarından değildir? a) Mal çeşitliliği b) Malın tüketicilere ayağına götürülmesi c) Şikayetlerin değerlendirilmesi d) Malı toplu olarak satmak 38- Aşağıdakilerden hangisi perakende satış yerlerinden biri değildir? a) Çarşı-pazar b) Mağaza c) Hal d) Hipermarket 39- Firma veya fabrikalardan tüketiciye ulaşmak üzere büyük miktarlarda mal alan,depolayan ve satan işletmelere ne denir? a) Perakendeci b) Mağaza c) Depolama şirketi d) Toptancı 40- Tüzel kişilikleri olan şirketler yıllık kazançlarını hangi beyanname ile beyan etmelidir? a) Gelir vergisi b) Kurumlar vergisi c) Geçici vergi d) Muhtasar vergi 41- Üretime yönelik emek faktörünün kullanılmasına ne denir? a) İstihdam b) İşçi c) İşveren d) Şirketleşme 42- Bir işletmede bir işçinin toplam üretime yaptığı katkıya ne denir? a) İlave güç b) Para c) Emek d) Arz

5 43- Aşağıdaki mükelleflerden hangisi serbest meslek makbuzu düzenlemekle yükümlüdür? a) Doktorlar b) Avukatlar c) Muhasebeciler d) Hepsi 44-Ülkemizde uygulanan ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir? a) Kapitalist sistem b) Sosyalist sistem c) Karma ekonomik sistem d) Totaliter sistem 45- Yabancı ülke paralarının Türk parası üzerinden değerlendirilmesine ne denir? a) Çapraz kur b) Change c) Kambiyo d) Döviz kuru 46- Sınırsız olan ihtiyaçların kır kaynaklarla karşılanabilmesi için üretilen mal ve hizmetlerin dengeli biçimde dağıtılmasını sağlamak için çaba veren bilim dalına ne ad verilir? a) Sosyoloji b) İşletme c) Ekonomi d) Jeoloji 47- Bir işçinin yaşadığı toplumda ailesi ile birlikte kimseye muhtaç olmadan bir yaşam sürdürmesi için gerekli ücret miktarına ne ad verilir? a) Maaş b) Gerçek ücret c) Azami ücret d) Asgari ücret 48- Üretim faaliyetlerinde işçilerin ehliyet ve kabiliyetleri dikkate alınarak, yapılacak işin kısımlara ve işçilere paylaştırılmasına ne ad verilir? a) Uzmanlaşma b) İş anlaşması c) İş bölümü d) Etkin yönetim 49-Aşağıdakilerden hangisi işbölümünün faydalarından biridir? a) Bireysel yetenekler tam olarak kullanılır b) Üretim azalır c) Becerileri geliştirme imkanı yoktur. d) Maliyet artar 50- İnsanların mal / hizmet alıp satmak için bir araya gelmelerini sağlayan sisteme ne ad verilir? a) Piyasa b) İşbirliği c) Organize bölge d) Satış alanı 51- Milli paranın diğer ülkelerin paraları karşısında değerinin düşürülmesine ne denir? a) Deflasyon b) Devalüasyon c) Enflasyon d) Hiçbiri 52- Bir malın fiyatının üretim ve maliyet koşulları ele alınarak piyasanın rekabet ortamında değerini bulması ve be değer üzerinden alım satım yapıldığı ortama ne ad verilir? a) Devletçilik b) Sosyalist sistem c) Serbest ortam d) Serbest piyasa ekonomisi 53- Bir malı piyasaya sürmeden önce, öncelikle aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmalıdır? a) Talep b) İşçi istekleri c) Milli gelir d) Rakip firma olup olmadığı 54-Mal sahibinin perakendecilere gönderdiği içinde, malı satacağı fiyatı, indirim dahil fiyat koşulları ve taşıma maliyetini içeren belgeye ne denir? a) Teklif b) Sipariş c) Fatura d) Matbu fiş 55- Alıcılar tarafından adet, tarih ve adres olarak belirtilerek satıcılara yazılan belgeye ne ad verilir? a) Fatura b) Sipariş belgesi c) Teklif d) Alım satım belgesi

6 56-Satılan mal veya yapılan iş karşılığında alıcının aldığı, malın fiyatını, adedini ve alıcının borçlandığı miktarı gösteren belgeye ne denir? a) Teklif b) Ciro c) Fatura d) Poliçe 57- Aşağıdakilerden hangisi perakende satış belgelerinden değildir? a) Yazar kasa fişi b) Perakende fişi c) Yolcu taşıma bileti d) Tahvil fişi 58- Alıcıya verilen siparişin en kısa zamanda eline ulaşacağını bildirmek için satıcı tarafından gönderilen belgeye ne ad verilir? a) İrsaliye b) Fiş c) İhbarname d) Uyarı mektubu 59- Alıcı veya alıcını temsilcisi tarafından imzalanan teslimatın delili olarak gösterilen belge hangisidir? a) Fiş b) Gönderim belgesi c) Teslim belgesi d) Dekont 60-Bir tüketicinin veya işletmenin bankadan borç veya ödünç olarak aldığı paraya ne denir? a) Kredi b) Sermaye c) Çek d) Faiz 61- Fatura üzerinde bir hata olduğunda üzerinde değişiklik yapılabilir ifadesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Bu ifade kesinlikle yanlıştır b) Bu ifade doğrudur c) Duruma göre değişir d) Hiçbiri 62- Aşağıdakilerden hangisi satıcı açısından en güvenilir ödeme şeklidir? a) Bono b) Senet c) Nakit d) Çek 63- Belli bir ödenmesi için şartsız olarak havaleyi kapsayan belli bir banka üzerine yazılan ve gösterildiğinde ödeme yapılması gereken ticari belgeye ne denir? a) Fatura b) Çek c) Kontrat d) Sözleşme 64- Aşağıdakilerden hangisi devletin ekonomik faaliyetlere müdahalesinin sebeplerinden birisidir? a) Tüketiciyi koruma b) Yasal mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı c) Sağlıklı çevre d) Hepsi 65- Aşağıdakilerden hangisi özel sektör girişimi sayılmaz? a) Tek kişilik işletmeler b) K.İ.T ler c) Limited şirket d) Kooperatifler 66- Aşağıdakilerden hangisi bir kamu işletmesidir? a) Akbank b) Petrol Ofisi A.Ş c) T.C.D.D. d) TÜSİAD 67- Bir işletmenin sahip olduğu bütün mal varlığı ve nakite ne denir? a) Para b) Teşebbüs c) Kaynak d) Sermaye 51- Devletin bir girişimci olarak ekonomik faaliyetlerde bulunmak üzere kurduğu işletmeler ne denir? a) Kurumsal işletme b) Kamu İktisadi İşletmesi c) Özel işletme d) Sermaye işletmesi

7 68- Eşya ve hizmet sektöründe değişim aracı olarak en çok aşağıdakilerden hangisi kullanılır? a) Mal b) Fiş c) Para d) Çek 69- Ülkemizde para ve kredi hacmini,ulusal paranın değerini korumak mali konularda hükümete yardımcı olan kuruluş hangisidir? a) İçişleri bakanlığı b) Merkez bankası c) Sermaye kurumu d) İ.M.K.B. 70- Aşağıdakilerden hangisinin tasarruf yapması beklenmez? a) Devlet b) Özel şirketler c) Aile d) Bireyler 71-Üretilen malların satılmasıyla elde edilen paradan bu malların maliyetlerini çıkarınca ne elde edilir? a) Kar b) Maliyeti c) Sermayesi d) Hiçbiri 72- Firmaların ürettiği ürünlere uygun pazarı bulmak ve bu ürünleri tanıtma faaliyetlerinin tümüne ne denir? a) Satış b) Reklam c) Alışveriş d) Üretim 73-Aşağıdakilerden hangisi reklamın etkenleri arasında yer almaz? a) Bilgilendirme b) İmaj c) Sabit sayıda müşteri elde etme d) Yurtdışında Pazar bulma 74- Aşağıdakilerden hangisi bilgilendirici reklamlardan değildir? a) Teknik ve ticari yayınlar b) Rekabet amaçlı reklamlar c) Fuarlar d) Sergiler 75- Kültürel veya sportif bir olaya katkı sağlayarak yapılan reklam türüne ne denir? a) İkna edici reklam b) Bilgilendirici reklam c) Sponsorluk d) Çeşitsel reklam 76-İmalatçı firmanın, ürününün ülke çapında tanıtımını ve reklamını yapmak için nereye başvurmalıdır? a) Yerel radyo b) Reklam ajansı c) Dergi d) İlan müdürlüğü 77- İşçinin sosyal güvenliği ve geleceği açısından işverence yaptırılması zorunlu olan sözleşmeye ne denir? a) Sigorta b) Kontrat c) Riziko anlaşması d) Reasürans 78- Risk faktörünü üstlenerek işletmecilik yapan kişiye ne ad verilir? a) Müteşebbüs b) Teşebbüs c) Tüzel kurum d) Kamu görevlisi 79- Aşağıdakilerden hangisi devletin gelir kaynaklarından biri değildir? a) Kurumlar vergisi b) K.D.V c) Devlet tahvili (Bono) d) İlaç Bedeli 80- Aşağıdakilerden hangisi üretimdeki en önemli faktördür? a) Makine b) Eğitim c) İnsan d) Hammadde 81- Sanayi devriminin en önemli gelişmelerinden birisi buharlı makinenin bulunuşudur.

8 82-Aşağıdakilerden hangisi Hizmet in özelliklerinden değildir? A. Hizmetler de mallar gibi üretilemez. B. Ancak hizmetler, mallar gibi stoklama özelliğine sahip değildir. C. Hizmetlerin ancak süreleri uzatılabilir. D. Hizmet yalnızca emek ile değil sermaye malları ile de sağlanır. 83- Her ulusun ekonomisi, önceki dönemlerde topladığı mallardan oluşan küçük veya büyük bir mal stokuna sahiptir. Buna denir. A. Servet B. Ulusal Servet C. Birikim D. Stok 84- Tüketiciler mal ve hizmetlere, onların kendilerine sağladıkları fayda oranında değer (kıymet) verirler. Bazı durumlarda, faydası çok olan bir takım mal ve hizmetlere az, faydası düşük olan mal ve hizmetlere ise daha fazla önem verildiği görülür. 85-Bir binanın projesini çizen değil, tarlada çalışan bir emek harcamaktadır. 86-Üretime bir kez katılan, yapı ve şekil değiştirerek yeni ürün içerisinde yer alan madde ve malzeye ne denir? A. Semaye B. Malzeme C. Döner Sermaye D. Mal 87- İnsanların, müteşebbisler adına ve onların verdikleri araç ve gereçlerle ikamet yerlerinde (evlerinde) yaptıkları faaliyetlere ne denir? A. Küçük Sanayi B. İmalat Sanayi C. Ev Sanayi D. Kırsal Sanayi 88-Türkiye İş Bankası kaç yılında kuruldu? A B C D Ülkemizde 1937 yılında ilk demir-çelik fabrikası Karabük'te kurulmuştur. 90-Aşağıdakilerden hangisi Enflasyonun nedenlerinden değildir? A. Ülkeye karşılıksız olarak dış piyasalardan giren para, altın, döviz miktarının artması B. Toplam harcamaların gelirlerden fazla olması C. Üretim miktarının çoğalması D. Üretim faktörlerinin fiyatlarındaki artışlar 91- Finansman gücü, kredi alanın almış olduğu krediyi ödeyebilecek yeterli güce sahip olması anlamına gelmektedir.

9 92-Enflasyonun ekonomik sonuçları aşağıdakilerden hangisidir? A. Üretim yapmak cazibesini yitirir. Üreticiler ellerindeki fazla parayı kolay para kazanmak amacıyla emlak,altın veya dövize yatırırlar. B. Paradan kaçış ve mala hücum olduğundan üretim, iç tüketime bile cevap veremeyeceği için ihracat gelirleri düşer. C. Ülkenin bütçe açığı daha fazla artacağından giderleri karşılamak için dış borçlanma artar. D. Hepsi Doğru 93-Vadelerine göre kredilerden hangisi yanlıştır? A. Kısa vadeli krediler B. Orta vadeli krediler C. Uzun vadeli krediler D. Gelecek vadeli krediler 94-Kredi fonksiyonları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. İşletmeler büyüyebilmek ve gelişmelere çabuk ayak uydurabilmek için fon ihtiyaçlarını, bankalardan aldıkları kredilerle karşılarlar. B. Krediler tedavül aracı olmaları sayesinde nakit para taşınmasını azaltmakta ve ticari işlemleri hızlandırmaktadır. C. Kredi sistemi aracılığıyla kullanılmayan fonlar, kredi olarak paraya ihtiyaç duyanlara aktarılır ve fon sahiplerine gelir sağlanırken, ekonomide arz talep hareketliliği sağlanır. D. Yatırımcılar ve girişimciler sermayelerini kredi yoluyla sağlayarak sermayelerini azaltırlar. 95- Kişinin alışkanlıkları, tercih ve gelenekler talebi etkileyen bir faktördür. 96- Yeni buluşlar, yeni üretim yöntemlerinin uygulanması, verimliliği arttırıp üretim maliyetini düşürecektir. Maliyetlerin düşmesi arzın azalmasına neden olacaktır. 97- Alıcıların çok, satıcıların ise az olduğu piyasalara oligopol, farklılaştırılmış bir malı satan çok sayıda firmanın olduğu piyasalara monopollü piyasalar denir. 98-Sanayi Devrimi ya da Endüstri Devrimi, Avrupa'da 18.ve 19. yüzyıllarda yeni buluşların üretime uygulanması ve buhar gücüyle çalışan makinaların, makinalaşmış endüstriyi doğurması, bu gelişmelerin de Avrupa'daki sermaye birikimini arttırmasına denir. 99- Kayıt içi ekonomi, resmi kayıtlara giren, kanuni belgelerle belgelendirilen, yetkili kamu organlarınca normal kurallar çerçevesinde kontrol edilen ve milli gelir hesaplamalarında dikkate alınan ekonomik işlem ve faaliyetlerin tamamıdır.

10 100- Rönesans ve Reform hareketlerinin yol açtığı özgür düşünce, bilim ve teknoloji alanında gelişmelere ortam hazırladı. Coğrafi keşiflerin başlattığı sömürgecilik hareketleri ile Avrupa zenginleşti. Teknik gelişmelerin üretim alanına uygulanmasıyla da endüstri devrimi doğdu. CEVAP ANAHTARI 1 A 21 B 41 A 61 A 81 A 2 D 22 C 42 C 62 C 82 A 3 C 23 D 43 D 63 B 83 B 4 B 24 A 44 C 64 D 84 A 5 B 25 D 45 D 65 B 85 B 6 A 26 A 46 C 66 C 86 C 7 A 27 B 47 D 67 D 87 C 8 B 28 B 48 C 68 C 88 D 9 A 29 C 49 A 69 B 89 A 10 D 30 A 50 A 70 A 90 C 11 B 31 A 51 B 71 A 91 A 12 D 32 C 52 D 72 B 92 D 13 A 33 C 53 A 73 C 93 D 14 D 34 A 54 A 74 B 94 D 15 C 35 D 55 B 75 C 95 A 16 D 36 A 56 C 76 B 96 B 17 A 37 D 57 D 77 A 97 A 18 C 38 C 58 C 78 A 98 A 19 A 39 D 59 C 79 D 99 A 20 B 40 A 60 A 80 C 100 A

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2.

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ 343FBS043 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM GİRİŞİMCİLİK ANKARA - 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN YÖNETİM VE ORGANİZASYON Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Yönetim Ve Organizasyon Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlar diğer varlıklardan farklı olarak toplu olarak

Detaylı

GENEL İŞLETME. Ders Notları METİN ARSLAN

GENEL İŞLETME. Ders Notları METİN ARSLAN GENEL İŞLETME Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 Genel İşletme Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu haline gelen işletmecilik eğitimi,

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 ÖNSÖZ Müşteri İlişkileri Yönetimi Önsöz Metin Arslan 1 Müşteri ilişkileri eğitimi günümüzde sürekli

Detaylı

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ Finansman Yönetimi 4 Yatırım Projesi Yönetimi ve Doğru Yatırım Kararı Alma Süreci Planlamanın Aşamaları: Fırsatların farkında olmak, Pazar, rekabet, müşteri

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Müşteri İlişkileri Yönetimi Ders Notları Önsöz Metin Arslan 1 ÖNSÖZ Müşteri ilişkileri eğitimi

Detaylı

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SÖZLÜĞÜ 2

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SÖZLÜĞÜ 2 TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SÖZLÜĞÜ 2 Dr. Naci ÖNSAL TÜRK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Bartu ya TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Bayındır Sokak No.

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN İŞLETME YÖNETİMİ I Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 İşletme Yönetimi Ders Notları 1 Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu

Detaylı

Ekonomi (İktisat) İlmi. Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI. Doç.Dr. Yaşar SARI 1

Ekonomi (İktisat) İlmi. Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI. Doç.Dr. Yaşar SARI 1 Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI Doç.Dr. Yaşar SARI Genel Ekonomi 1 Kaynaklar: Ekonomiye Giriş Prof.Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN Doç.Dr. Ahmet TAYFUN Genel Ekonomi Prof.Dr. Kenan ÇELİK İktisada Giriş Ders Notları

Detaylı

1. HAFTA DERS NOTLARI

1. HAFTA DERS NOTLARI 1. HAFTA DERS NOTLARI 1 İşletme kavramı, işletmenin amaçları, faaliyet alanlarına göre işletme çeşitleri İşletme Kavramı İşletme Bilimi, işletmeleri ilgilendiren iç ve dış olayların açıklanması, çözümlenmesi

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE)

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) DİKKAT!

Detaylı

PERAKENDECİLİK 1. PERAKENDECİLİK - PERAKENDECİ KURULUŞLARIN ÖZELLİLERİ. 10. Perakendeciliğin Tanımı

PERAKENDECİLİK 1. PERAKENDECİLİK - PERAKENDECİ KURULUŞLARIN ÖZELLİLERİ. 10. Perakendeciliğin Tanımı PERAKENDECİLİK 1. PERAKENDECİLİK - PERAKENDECİ KURULUŞLARIN ÖZELLİLERİ 10. Perakendeciliğin Tanımı Perakendecilik, üretici ve tüketici arasında malların naklini sağlayan aracılık hizmetleridir. Başka bir

Detaylı

İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ İÇİN İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ III / V VI. DÖNEM YAZAR Gülçin ÖZKAN DEVLET KİTAPLARI ALTINCI BASKI.., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 4351 DERS KİTAPLARI

Detaylı

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A GRUBU DENEME 2 HUKUK 1. 1982 Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi nin çalışma ve yargılama usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anayasa Mahkemesi, iki Bölüm ve Genel Kurul halinde

Detaylı

Buna göre; Pazarlama, ürünlerin üreticilerden tüketicilere doğru akışını sağlayan işletme faaliyetleridir. [1]

Buna göre; Pazarlama, ürünlerin üreticilerden tüketicilere doğru akışını sağlayan işletme faaliyetleridir. [1] Özet Pazarlama, kişilerin ve örgütlerin, amaçlarına uygun şekilde değişimi (mübadeleyi) sağlamak üzere; ürünlerin, hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılması, fiyatlandırılması, dağıtımı ve tutundurma çabalarının

Detaylı

İHRACATTA ALTERNATİF FİNANSMAN TEKNİKLERİ

İHRACATTA ALTERNATİF FİNANSMAN TEKNİKLERİ T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İHRACATTA ALTERNATİF FİNANSMAN TEKNİKLERİ Hazırlayan Mustafa YAVUZ Uzman Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı OCAK 2008 Bu eserin

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak amacıyla

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ HAZİRAN-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI

BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI Sayfa1 BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI I. FİNANSAL SİSTEMİN KAPSAMI VE ÖNEMİ Ekonomik faaliyetlerin gelişmediği ekonomilerde, ekonomik birimler genellikle yatırım faaliyetlerini, kendi tasarruflarıyla

Detaylı

MUHASEBE MUHASEBENİN FAYDALARI

MUHASEBE MUHASEBENİN FAYDALARI MUHASEBE Muhasebenin Önemi Her tacirin verimli çalışıp çalışmadığını kontrol etmesi gerekir. Ekonomik faaliyetleri düzenli takip etmesi ve gelişmelere hazırlıklı olması gerekir. İşletme için alınan tedbirlerin

Detaylı

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 1) İşletme sahibi, işletmeye tahsis etmediği bir taşıtını aylığı 2.000 Türk Lirasına kiraya vermiş ve kiracı kira bedelini işletme adına keşide ettiği

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 1 ÖNSÖZ Bu rapor Ünye Ticaret Borsası ile Öztaş Fındık Sanayi Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Borsamız

Detaylı

A AB Avrupa Birliği : Avrupa yı değiştiren üç sözleşme: 1. Roma, 1958 (AET), 2. Maastricht, 1993, 3.Lizbon, 2009. AB. 1957 senesinde Avrupa Ekonomik

A AB Avrupa Birliği : Avrupa yı değiştiren üç sözleşme: 1. Roma, 1958 (AET), 2. Maastricht, 1993, 3.Lizbon, 2009. AB. 1957 senesinde Avrupa Ekonomik A AB Avrupa Birliği : Avrupa yı değiştiren üç sözleşme: 1. Roma, 1958 (AET), 2. Maastricht, 1993, 3.Lizbon, 2009. AB. 1957 senesinde Avrupa Ekonomik Topluluğu adıyla kurulan ekonomik bütünleşmeyi gerçekleştirdikten

Detaylı

İş Hukukunda İşletme Kavramı. Ahmet TAŞKIN *

İş Hukukunda İşletme Kavramı. Ahmet TAŞKIN * İş Hukukunda İşletme Kavramı Ahmet TAŞKIN * İşletme, Türk İş Hukukunda ve mevzuatında sıkça kullanılmasına ve işyeri ile birlikte önemli bir kavram olmasına rağmen, 4857 sayılı İş Kanununda tanımlanmış

Detaylı

p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat esnekliği -1 dir. (0.5-1)/1 bölü (15-10)/10

p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat esnekliği -1 dir. (0.5-1)/1 bölü (15-10)/10 İKTİSADA GİRİŞ Fayda sağladığında yok olup, biten mallara dayanıksız mallar denir. Bir kararı uygularken vazgeçilen bir başka kararafırsat maliyeti denir. p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı