banka Konut Kredilerinde Baflar ve Performans: TBS Örne i OSMAN SOYSAL BDDK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "banka Konut Kredilerinde Baflar ve Performans: TBS Örne i OSMAN SOYSAL BDDK"

Transkript

1 Konut Kredilerinde Baflar ve Performans: TBS Örne i OSMAN SOYSAL BDDK Osman Soysal 1981 y l nda Mu la da do du y l nda Orta Do u Teknik Üniversitesi ktisat Bölümü nden mezun olduktan sonra aç lan yar flma s nav n kazanarak 2004 y l nda Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu nda Bankalar Yeminli Murak p Yard mc s olarak göreve bafllad y l nda Bankalar Yeminli Murak b olan Soysal, halen bu görevini sürdürmektedir. Döviz üzerinden yap lan ifllemlerin yüksekli i devalüasyon olgusunu sürekli canl tutmaktad r. Devalüasyonun bankalar üzerinde biri do rudan di eri dolayl olmak üzere iki temel etkisinden söz etmek mümkündür. Bunlardan do rudan olan ; bankalar n yabanc para pozisyonuna ba l olarak kendi bilançolar üzerinde oluflturdu u etkilerdir. Di eri ise bankalar n kredi kulland rd klar flirketlerin bilançolar ndaki geliflmeler yoluyla bankalara s çrayan etkidir. 1. Girifl Temel fonksiyonu ekonomide fon fazlas olandan fon ihtiyac olana aktar m mekanizmas n yürütmek olan bankalar yerine getirdikleri görevin do as gere i di er iflletmelere k yasla aç k pozisyon olgusuna daha aflinad rlar. Aç k pozisyondan bahsedildi inde de ilk olarak akla bankalar gelmektedir. Bankalar n döviz üzerinden fon toplayabilme ve kredi kulland rabilme ifllemleri döviz kuru hareketlerinden kaynaklanan riskleri de beraberinde getirmektedir. Mevduat toplama gibi özel bir yetkisi olan bankalar yükümlülüklerini her an yerine getirecek döviz likiditesine sahip olmal, mali yap - lar n kur hareketlerine karfl etkin bir flekilde korumal d rlar. Bu sebeple bankalar döviz ifllemlerinde bir tak m k s tlara tabi tutulmufllard r. Döviz üzerinden yap lan ifllemlerin yüksekli i devalüasyon olgusunu sürekli canl tutmaktad r. Devalüasyonun bankalar üzerinde biri do rudan di eri dolayl olmak üzere iki temel etkisinden söz etmek mümkündür. Bunlardan do rudan olan ; bankalar n yabanc para pozisyonuna ba l olarak kendi bilançolar üzerinde oluflturdu u etkilerdir. Di eri ise bankalar n kredi kulland rd klar flirketlerin bilançolar ndaki geliflmeler yoluyla bankalara s çrayan etkidir. Geliflmekte olan ülkelerin bankac l k sistemleri incelendi inde bilanço yap s ndaki bozukluk özellikle dikkati çekmektedir. Söz konusu bilançolarda pasifte mevduat n hem vade yap s k sa, hem de döviz cinsinden ifllemlerin pay yüksektir. Aktifte ise aksine kredilerin vade yap s uzun, yerel para cinsi ifllemler daha yüksek orandad r. Yaflanan devalüasyonlar, bankac l k sistemini hem kur riskinden hem de faiz riskinden kaynaklanan etkiler nedeniyle olumsuz etkileyebilecektir. Söz konusu durum geliflmekte olan ülkelerde mevduat n çok k sa vadeli olmas sebebiyle likidite riskini de içermektedir. Ancak son 3 y ll k dönem incelendi inde Türk Bankac l k Sistemi nin (TBS) geçmiflte edindi i tecrübelerin de katk s yla özellikle tüketici kredilerinden kaynaklanan risklerini yönetmede etkin bir mekanizma kullanarak çok baflar l olduklar görülmektedir. 2. Bankalarda Aç k Pozisyon Riski ve 2001 Krizi Tecrübesi Ülke paras n n di er ülke paralar karfl s nda de er kaybetmesi durumunda, herhangi bir bankan n pozisyon aç olmasa bile sermaye rasyosu yerel paran n de er kayb ndan olumsuz etkilenmekte ve düflmektedir (Mitsuhiro, 1991). Türki- 6 ACTIVE, OCAK-fiUBAT 2009

2 1994 y l n n bafl nda üst üste üç devalüasyonla bafllayan ve 5 Nisan kararlar n n al nmas na sebep olan finansal kriz ve bu dönemde Türk bankalar n n döviz pozisyon aç nedeniyle u rad klar zarar sonucu, döviz pozisyonu konusunun önemi anlafl lmaya bafllanm flt r. Kriz sonras döviz pozisyonuna iliflkin bir tak m önlemler al nmaya çal fl lsa da, s k önlemler al nmad ndan üstelik kur riski için sigorta fleklinde alg lanan sabit kur rejimine geçilmesiyle birlikte bankalar için pozisyon aç p para kazanma politikas vazgeçilmez hale gelmifltir. OCAK-fiUBAT 2009, ACTIVE 7

3 Krizde çok ac bir tecrübe yaflayan bankalar, ald klar dersle krizden sonraki dönemde pozisyon açarak para kazanman n en karl oldu u dönemlerde bile temkinli hareket etmifllerdir. Di er taraftan bilanço d fl araçlar n etkin bir flekilde kullan lmaya bafllamas yla bilanço içi pozisyon açma e ilimi yine artm flt r. Bu konudaki de iflimin özellikle 2005 y l bafl ndan itibaren bafllad görülmektedir. ye Bankalar Birli i verilerine göre, 2000 y - l sonunda 104,3 trilyon TL toplam aktifi, 36,7 trilyon TL yabanc para aktifi ve 5,5 trilyon TL özkayna olan bankac l k sisteminin kur riskine karfl sermayesini koruyabilmek için 1,9 trilyon TL yabanc para pozisyon fazlas tutmas gerekirken, bu dönemde 11,6 trilyon TL yabanc para pozisyon aç mevcuttur (Kaplan, 2002). Bu tablo da Türk bankalar n n krize hangi flartlar içinde girdi ini, tehlikenin fark nda olunmas na ra men cesaretli ad mlar at larak riskleri bertaraf edici önlemler al nmad takdirde sonuçlar n n çok a r olaca n ortaya koymaktad r. 90 l y llar incelendi inde Türk bankalar n n döviz pozisyon aç ile bankac l k yapt klar ve karl l klar n büyük ölçüde bu politika üzerine oturttuklar görülmektedir y l n n bafl nda üst üste üç devalüasyonla bafllayan ve 5 Nisan kararlar n n al nmas na sebep olan finansal kriz ve bu dönemde Türk bankalar n n döviz pozisyon aç nedeniyle u rad klar zarar sonucu, döviz pozisyonu konusunun önemi anlafl lmaya bafllanm flt r. Kriz sonras döviz pozisyonuna iliflkin bir tak m önlemler al nmaya çal fl lsa da, s k önlemler al nmad ndan üstelik kur riski için sigorta fleklinde alg lanan sabit kur rejimine geçilmesiyle birlikte bankalar için pozisyon aç p para kazanma politikas vazgeçilmez hale gelmifltir. Konunun ciddiyeti ancak 2001 y l nda yaflanan krizle anlafl labilmifltir. Krizin etkilerinin fliddetli olmas n n nedeni; bankalar n varl k ve yükümlülükleri aras ndaki vade uyumsuzlu unun artmas ve yabanc para pozisyon aç klar n n oldukça yüksek düzeylere ulaflmas d r y l nda tüm bankac l k sisteminin kambiyo zarar yaklafl k 7 katrilyon TL olarak hesaplanmaktad r Kaynak: TBB Grafik 1: TBS nin Döviz Pozisyonunun Özkaynaklar na Oran n n Geliflimi Türkiye de Yabanc Para Pozisyonu Düzenlemeleri Yabanc para net genel pozisyonu, döviz cinsinden toplam varl klar ndan döviz cinsinden toplam yükümlülüklerin ç kar lmas suretiyle hesaplanmaktad r. Fark pozitif ise yabanc para pozisyon fazlas ndan, negatif ise yabanc para pozisyon aç ndan söz edilmektedir. Rasyonun hesaplanmas nda döviz varl klar aras nda; bankalar n, yurtd fl flubelerine iliflkin hesaplar da dahil olmak üzere tüm yabanc para aktif hesaplar, dövize endeksli varl klar ile vadeli döviz al m taahhütleri, döviz yükümlülükleri olarak ise say lan ifllemler cinsinden yükümlülükler s ralanm flt r. Türkiye de ilk olarak Yabanc Para Net Genel Pozisyonu / Sermaye Taban Standart Rasyosu na iliflkin 1 Mart 1995 tarihinde yürürlü e giren s n rlama ile bankalar n yabanc para cinsinden olan varl k ve yükümlülükleri aras ndaki ilgi ve dengenin kurulmas ve döviz pozisyonunun sermaye tabanlar ile uyumlu bir seviyede olmas amaçlanm flt r. Söz konusu düzenlemeyle rasyo %50 olarak belirlenmifltir y l nda yap lan de ifliklik ile rasyo %50 den %30 a indirilmifltir da ise rasyo %30 dan %20 ye düflürülmüfl ve uyum sa lanmas için bankalara iki ayl k geçifl süresi tan nm flt r. Düzenlemede rasyonun belirtilen azami s n r n n afl lmas durumunda bir tak m yapt r mlar da öngörülmüfltür. Döviz pozisyon aç ile çal flan bankac - l k sektörünün kur riski 1995 y l ndan itibaren kontrol alt na al nmaya çal fl lm fl ve s - n rlama giderek kat laflt r lm flt r. Ancak özellikle 1998 y l ndan itibaren vadeli döviz al m-sat m ifllemlerinin serbest b rak lmas bilanço d fl ifllemler arac l ile bankalar n Döviz Pozisyonu/Özkaynak (%) s n rlardan kaç nma imkan na kavuflmalar n sa lad ndan elefltirilere maruz kalm flt r. Yap lan düzenlemelerin etkisinin görülebildi i bankac l k sisteminin döviz pozisyonu rasyosunun geliflimi yukar daki grafikte sunulmufltur. Bilanço içi yabanc para pasiflerden yabanc para aktiflerin ç kar lmas yla ulafl lan döviz pozisyonunun özkaynaklara oran incelendi inde 1990 öncesi pozisyon fazlas yla çal flan bankac l k sektörünün bu tarihten itibaren pozisyon açmaya bafllad pozisyon aç n n 1998 y l ndan itibaren artarak 1999 da oran n %362 ye ulaflt görülmektedir y l nda bir miktar gerileme görülse de bankac l k sektörü krize yüksek oranda döviz pozisyon aç ile girmifltir. Bilanço d fl vadeli döviz al m-sat m ifllemlerini de kapsayan yabanc para net genel pozisyonu hesaplan rken; yurtiçi-yurtd fl, bilanço içi-bilanço d fl hesap ayr m yap lmaks z n tüm hesaplar dikkate al nmaktad r. Özellikle hesaplamada dövize endeksli varl klar n da dikkate al nmas rasyonun kur riskini tam olarak yans tmad yönünde de erlendirmelere neden olmufltur. Di er taraftan bankalar kriz öncesi dönemde özellikle ifltiraklerini kullanarak kur risklerini gizleme yoluna gitmifllerdir. Yabanc para pozisyonunun konsolide bazda hesaplanmas na iliflkin düzenleme 2000 y l n n Haziran ay nda yürürlü e girse de henüz etkilerini hissettirmeden ülke krize sürüklenmifl ve Türk bankalar yüksek aç k pozisyonla yakaland klar krizden ciddi oranda etkilenmifllerdir. 4. Riskten Korunan Türk Bankac l k Sektörü Çeflitli ülkelerde yaflanan krizler incelen- 8 ACTIVE, OCAK-fiUBAT 2009

4 Milyon YTL di inde, özellikle geliflmekte olan ülkelerde krizlerin bankac l k sektörü temelli oldu u gözlenmektedir y l ndan sonra IMF ye üye olan 181 ülkeden 133 ünde bankac l k krizi yaflam flt r (Kaplan, 2002) Asya krizini yaratan ve bu ülkelerin yabanc para pozisyon aç klar n n büyümesine sebep olan geliflmelerden birisi 90 l y llarda Asya ülkelerine özellikle yabanc ticari bankalardan büyük miktarda kredi kulland r lm fl olmas d r (Chang ve Velasco, 1998). K sa vadeli olarak döviz üzerinden kulland r lan söz konusu krediler bankalar taraf ndan yerel paraya çevrilerek katma de er yaratmayan sektörlere kulland r lm fl, kredi geri ödemelerinde yaflanan aksakl klar krizin büyümesinde büyük etki yaratm flt r. Bunun yan nda yabanc para cinsinden ifllemlerdeki uyumsuzluk 1982 fiili ve 1995 Meksika krizlerinin de sebebi olarak kabul edilmektedir (Chang ve Velasco, 1998). Yukar da say lan çeflitli ülkelerde yaflanan örneklerde görüldü ü üzere bankac l k krizlerinin ç kmas nda ve etkilerinin büyümesinde aç k pozisyon riskinin önemli bir etkisi olmufltur. Türkiye de benzer flekilde 2001 y l nda yaflanan krizin etkilerinin fliddetinde bankalar n döviz pozisyon aç klar n n önemli etkisi olmufltur. Grafik 2: Bankalar n Yabanc Para Pozisyonunun Geliflimi Haz.03 Ara.03 Haz.04 Ara.04 Haz.05 Ara.05 Haz.06 Ara.06 Haz.07 Ara.07 Haz.08 Bilanço içi pozisyon Bilanço d fl pozisyon Yabanc para net genel pozisyonu Kaynak: BDDK Krizde çok ac bir tecrübe yaflayan bankalar, ald klar dersle krizden sonraki dönemde pozisyon açarak para kazanman n en karl oldu u dönemlerde bile temkinli hareket etmifllerdir. Di er taraftan bilanço d fl araçlar n etkin bir flekilde kullan lmaya bafllamas yla bilanço içi pozisyon açma e ilimi yine artm flt r. Bu konudaki de iflimin özellikle 2005 y - l bafl ndan itibaren bafllad görülmektedir. Son üç y ll k dönemde bankalar n bilanço içi pozisyon aç klar n n bilanço d fl ifllemlerle kapat ld gözlemlense de, bilanço d fl ifllemlerin BDDK taraf ndan s k denetim alt nda tutulmas net pozisyonun gerçe i yans tt n göstermektedir. Esasen bankalar n gerek uygulamada gerekse yasal düzenlemeler bak m ndan bilanço içi pozisyon açmalar n n önünde bir engel bulunmamaktad r. Önemli olan pozisyonun iyi yönetilebilmesi, muvazaal olarak nitelendirilebilecek ifllemlere baflvurulmamas d r. Türk bankac l k sektöründe 2008 y l Haziran ay itibariyle yaklafl k 17 milyar YTL bilanço içi aç k ayn tutardaki bilanço d fl fazla ile kapat lmaktad r. Bu tarih itibariyle yabanc para pozisyonu s f ra Son üç y ll k dönemde bankalar n bilanço içi pozisyon aç klar n n bilanço d fl ifllemlerle kapat ld gözlemlense de, bilanço d fl ifllemlerin BDDK taraf ndan s k denetim alt nda tutulmas net pozisyonun gerçe i yans tt n göstermektedir. Esasen bankalar n gerek uygulamada gerekse yasal düzenlemeler bak m ndan bilanço içi pozisyon açmalar n n önünde bir engel bulunmamaktad r. Önemli olan pozisyonun iyi yönetilebilmesidir. yak n seviyededir. Bilanço d fl ifllemler bankalarca büyük ölçüde yurtd fl bankalarla gerçeklefltirilen türev ifllemlerden oluflmaktad r. Türk bankalar türev ifllemleri etkin bir flekilde kullanarak kur riskinden korunma konusunda çok mesafe kat etmifllerdir. Türk bankalar kriz döneminde kur riski aç s nda çok önemli bir tecrübe yaflam flt r. Kur riski alarak yabanc para sendikasyon, seküritizasyon kredileri vb. yollarla ucuz kaynak temin edip YTL cinsinden yüksek faizli kredi ve menkul k ymetlere plasmanda bulunman n riskten korunulmad takdirde nelere mal olaca sektör taraf ndan çok iyi anlafl lm flt r. Türkiye de 2001 krizinin sonras nda OCAK-fiUBAT 2009, ACTIVE 9

5 1999 da uygulamaya konan enflasyonla mücadele program sona ermifltir. fiubat krizinden sonra 15 May s 2001 tarihinde aç klanan ve Güçlü Ekonomiye Geçifl Program olarak adland r lan yeni bir program yürürlü e konmufl, döviz ç pas n n yerine dalgal kura dayanan bir para program benimsenmifltir. Bu programla birlikte Türk ekonomisinin yap - sal sorunlar oldu u kabul edilerek bu sorunlar n üstesinden gelinmeden kal c büyümenin sa lanamayaca ve enflasyonist süreçten ç k lamayaca kabul edilmifltir. Para politikas olarak 2005 y l sonuna kadar örtülü enflasyon hedeflemesi, 2006 y l n n Konut kredilerindeki art fl n beraberinde getirdi i risklerden korunma mekanizmas incelendi inde sa lanan yüksek hacimli ve uzun vadeli fonlar n, gerçeklefltirilen CRS ifllemleri ile TP kayna a çevrildi i görülmektedir. Swap ifllemlerinin genel karakteristi i, TP baca na bankalarca y lda bir olmak üzere sabit faiz ödenmesi buna karfl l k YP baca için 3 ayda bir de iflken faiz sa lanmas d r. Dolay s yla, gerçeklefltirilen swap ifllemleri için ayn anda hem kur riski, hem de faiz riski hedge edilmifl olmaktad r. bafl ndan itibaren de enflasyon hedefi uygulamas na geçilmifltir. Kriz sonras yürütülen çal flmalar sonucu ekonomi h zl bir toparlanma sürecine girmifltir krizi sonras veriler incelendi inde iki temel de iflken, iflsizlik ve cari denge d - fl ndaki göstergelerin olumlu bir seyir izledi i görülmektedir. Bu dönemde son otuz y ld r Türkiye nin en önemli sorunu olarak dikkati çeken enflasyon kontrol alt na al nabilmifl, iç ve d fl borç stokunun milli gelire oran da düflmüfltür. Bütün bu geliflmeler Türkiye ekonomisine olan güveni de art rm fl ve yabanc yat r m bankalar di er geliflmekte olan ülkelere göre reel getirisinin yüksek olmas n n da etkisiyle 2005 y l n n bafl ndan itibaren Türkiye ile ilgili yeni borçlanma enstrümanlar ihraç etmeye bafllam flt r. 4. Konut Kredilerinden Kaynaklanan Risklerden Korunma Mekanizmas Türk bankac l k sektöründe TP tasarruf mevduat ile fonlama k sa vadeli bir yap ya sahip oldu u için büyük bölümü konut kredilerinden oluflan uzun vadeli sabit faizli TP kredi portföyleri uzun vadeli sabit faizli swap ifllemleriyle fonlanarak rayiç de er riskinden korunulmas amaçlanm fl hatta baz bankalar riskten korunma muhasebesi uygulamas na geçmeyi tercih etmifltir. Bankac l k sektörünün yurtd fl banka, kurulufl ve fonlardan temin etti i sendikasyon ve seküritizasyon kredilerinin toplam pasifler içerisindeki a rl mevduatla karfl laflt r ld nda sa lad - maliyet ve likidite avantajlar sebebiyle giderek artm flt r. Ayn dönemde bankalar n konut, tafl t ve tüketici kredilerindeki art fl büyük ölçüde, yurtd fl kaynaklardan sa lanan sendikasyon ve seküritizasyon kredileri ile fonlanm flt r. Konut kredilerindeki art fl n beraberinde getirdi i risklerden korunma mekanizmas incelendi inde sa lanan yüksek hacimli ve orta-uzun vadeli fonlar n, gerçeklefltirilen Cross Currency Swap ifllemleri ile TP kayna a çevrildi i görülmektedir. Söz konusu swap ifllemlerinin genel karakteristi i, TP baca na bankalarca y lda bir olmak üzere sabit faiz ödenmesi buna karfl l k YP baca için 3 ayda bir (Libor+spread) de iflken faiz sa lanmas d r. Ayr ca anapara tutar nda kurlar n de ifliminden kaynaklanan bir azalma oldu unda azalan tutar kadar daha anapara depo (margin call) yap lmaktad r. Dolay s yla, gerçeklefltirilen swap ifllemleri için ayn anda hem kur riski, hem de faiz riski hedge edilmifl olmaktad r. Böylelikle Türk bankalar kulland sendikasyon ve seküritizasyon kredilerine ödedi i 3 ayda bir de iflken faizi yapt swap ifllemlerinden elde etti i yine 3 ayda bir de iflken faiz ile karfl lamaktad r. fllemin yabanc para baca bu flekilde ifllemektedir. Di er taraftan bankalar swap ifllemlerinden elde etti i YTL yi konut kredileri baflta olmak üzere tafl t ve tüketici kredilerine plase etmektedir. Bu kredilerin kulland r m ndan sa lanan sabit faiz ise swap ifllemleri nedeniyle y lda bir yap lmas gereken TP faiz ödemesinde kullan lmaktad r. Mekanizman n iflleyifline bak ld - nda bankalar n faiz ve kur riskinden bu flekilde korunmufl oldu u anlafl lmaktad r. Bu iflleyiflte bankalar ifllemler aras nda kalan faiz spreadinden de riski düflük standart bir faiz geliri elde etmektedir. Söz konusu ifllemler anlafl lmas n n kolaylaflt r lmas amac yla afla- da flematize edilmifltir. 10 ACTIVE, OCAK-fiUBAT 2009

6 TP Sabit Faiz Ödemesi fiema1 Konut, Tafl t ve Tüketici Kredisi Müflterileri Xbank A.fi. Swap ile YP depo (verilen) TP Sabit Faiz Ödemesi TP Tahvil hrac Mil. USD Yurtd fl nda Yerleflik Küçük Yat r mc Mart 05 TP Kredi Kulland r m Xbank A.fi.YP Sendikasyon Kulland r m Yurtd fl Bankalar YP De iflken Faiz Ödemesi Swap ile TP depo (al nan) YP De iflken Faiz Ödemesi TP Tahvil Tutar Grafik:3 Yabanc Bankalarca YTL Cinsinden hraç Edilen Tahvillerin Geliflimi Haziran 05 Kaynak: Reuters Eylül 05 Aral k 06 Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aral k 06 Mart 07 Haziran 07 Eylül 07 Aral k 07 Mart 08 Haziran 08 Eylül 08 Bankalar sendikasyon ve seküritizasyon kredilerinden sa lad YP kayna Cross Currency Swap ifllemleri ile yurtd fl bankalara aktarmakta, karfl l nda ald TP yi ise konut kredileri baflta olmak üzere tafl t ve tüketici kredilerine plase etmektedir. Yap lan swap ifllemlerinde de iflken faiz al n p sabit faiz ödemesi yap lmaktad r. Böylelikle faiz riski bertaraf edilmekte, sendikasyon kredilerinin anapara ödemesi swap iflleminin vadesiyle uyumlu tutuldu undan kur riski de bertaraf edilmifl olmaktad r. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus swap ifllemlerinde yurtd fl bankalar n spotta TP kayna nas l temin ettikleridir. Söz konusu TP kaynak halihaz rda yurtd fl piyasalarda ifllem gören YTL cinsinden ç kar lm fl tahvillerdir. Yabanc bankalarca YTL cinsinden ihraç edilen tahvillerin büyüklü ünün y llar itibariyle geliflimi afla daki grafikte sunulmaktad r. Bahse konu tahvilleri yurtd fl çeflitli yat - r m bankalar ihraç etmektedir. Dünya Bankas 'na ba l Uluslararas Yeniden Yap lanma ve Kalk nma Bankas n n (IBRD) 24 Aral k 2004 tarihinde gerçeklefltirdi i 5 y ll k yüzde 15 kupon ödemeli 70 milyon YTL tutar ndaki tahvil ihrac ndan bu yana, bu enstrüman ihraç eden kurumlar n say s giderek artm fl, sadece Avrupa da de il carry trade amac yla Japonya da bile YTL cinsi borçlanma enstrümanlar ihraç edilmifltir. Son olarak 2008 y - l n n Eylül ay itibariyle yap lan ihraçlar n toplam büyüklü ü 16,7 milyar USD ye ulaflm flt r. Tahvilleri sat n alanlar ise yüksek getiri sa lamas nedeniyle yurtd fl nda yerleflik küçük yat r mc lard r. Söz konusu küçük yat r mc lar yayg n olarak Belçikal Diflçiler ya da Norveçli Bal kç lar fleklinde adland - r lmaktad r. Dolay s yla as l risk söz konusu küçük yat r mc lar üzerinde kalmaktad r. Anlafl ld üzere bu sistemin döngüsü YTL cinsinden ihraç edilen söz konusu tahvillerin ihrac n n devam n gerektirmektedir. Dolay s yla, piyasalarda gerçekleflen dalgalanmalar ve ekonomik konjonktürde gerçekleflen çeflitli sorunlar sonucu kurlar n yükselmesi vadede bahse konu küçük yat r mc lar n eline daha az döviz geçmesine neden olabilecek ve bu durum söz konusu tahvillere yeniden talep olmas n da olumsuz yönde etkileyebilecektir. Sonuç olarak, konut kredilerinin yan s ra di er uzun vadeli ve sabit faizli tüketici kredileri portföyünde bir büyüme sa lanabilmesinin yan s ra ayn nitelikteki mevcut portföyün de sa l kl bir flekilde fonlanabilmesi, bankalar n mevcut aktif-pasif yönetim stratejisi çerçevesinde swap faizlerinin de uygun olmas na ba l olarak Cross Currency Swap ifllemlerinin yap labilmesini gerektirmektedir. Daha önce de ifade edildi i gibi swap piyasas n n derinli i yurtd fl nda ihraç edilen tahvillerin yenilenmesine ba l olarak de iflecektir. Yurtd fl nda ihraç edilen tahvillerin yenilenmemesi halinde swap ifllemler yenilenemeyecek, yenilenseler dahi faiz oranlar daha yüksek buna karfl l k vadeleri daha k sa olabilecektir. Bu çerçevede, Türk bankalar - n n mevcut uluslararas ekonomik konjonktürü de dikkate alarak önümüzdeki dönemde uzun vadeli ve sabit faizli konut ve di er tüketici kredileri kulland r mlar nda temkinli hareket etmesi; aktif (uzun vadeli sabit faizli konut ve di er tüketici kredileri) ve pasif (k sa vadeli ve de iflken faizli yabanc kaynaklar) uyumunun sa lanmas n kapsam nda politikalar n flekillendirmeleri olacakt r. do ru KAYNAKÇA 1. MITSUHIRO, F. (1991), Exchange Rate Movements and 2004 den yana, YTL cinsinden tahvilleri ihraç eden kurumlar n say s giderek artm fl, sadece Avrupa da de il carry trade amac yla Japonya da bile YTL cinsi borçlanma enstrümanlar ihraç edilmifltir y l n n Eylül ay itibariyle yap lan ihraçlar n toplam büyüklü ü 16,7 milyar USD ye ulaflm flt r. Yüksek getiri sa lamas nedeniyle tahvilleri sat n alanlar yayg n olarak Belçikal Diflçiler ya da Norveçli Bal kç lar fleklinde adland r lan yurtd fl nda yerleflik küçük yat r mc lard r. Capital-Asset Ratio of Banks: On the Concept of Structural Positions, BOJ Monetary and Economic Studies, Vol, 9 No,2 September KAPLAN, C. (2002), Bankac l k Sektörünün Yabanc Para Pozisyon Aç : Türkiye Örne i, TCMB Araflt rma Genel Müdürlü ü, Haziran UYGUR E.(2001) 2000 Kas m ve 2001 fiubat Üzerine De erlendirmeler, Mülkiye, CHANG R., VELASCO A. (1998), The Asian Liquidity Crisis, Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper: 98-11, July OCAK-fiUBAT 2009, ACTIVE 11

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI Krizi Yönetmede Merkez Bankas n n Rolü ve Etkinli i Erdem Ba ç Ba kan Yard mc s stanbul Üniversitesi 22 May s 2009 1 Sunum Plan I. Fiyat stikrar ve Finansal stikrar II.

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Toptan eflya fiyatlar endeksi art fl h z bir önceki y la göre 0,1 puanl k düflüflle % 13,8 e gerilemekle birlikte, y lbafl nda öngörülen % 12 lik hedefin 1,8 puan üstünde

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

SAYI: 2011/3 HAZĐRAN 2011 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ

SAYI: 2011/3 HAZĐRAN 2011 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ SAYI: 2011/3 HAZĐRAN 2011 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ 05 Ağustos 2011 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU SAYI: 5 / OCAK 2007 EYLÜL 2008 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ (Haziran

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

: Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 291) yayımlandı.

: Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 291) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-5 KONU ÖZETİ : Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 291) yayımlandı. : Tebliğde enflasyondaki değişmelerden etkilenmeyen öngörülebilir net getiri garantisi sağlayan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye nin lider KOB bankas > Toplam aktiflerde %7.2 pazar pay (a)

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

SAYI: 2012/4 EYLÜL 2012 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ

SAYI: 2012/4 EYLÜL 2012 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ SAYI: 2012/4 EYLÜL 2012 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ 8 Kasım 2012 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ (Eylül 2012) i ĐÇĐNDEKĐLER 1. Yönetici Özeti...

Detaylı

Groupama Emeklilik Fonları

Groupama Emeklilik Fonları Groupama Emeklilik Fonları BKB - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Aralık ayında global piyasalara, Amerika da Mali uçurum tartışmaları

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_ UBAT Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Söz konusu veriler, özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı yurtiçinde genel seçimler ve Merkez Bankası faiz tartışmaları,

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

Ü lkeye döviz giriflinin ve yurt d fl kaynakl kredi kullan m n n art r lmas

Ü lkeye döviz giriflinin ve yurt d fl kaynakl kredi kullan m n n art r lmas YURTDIfiINDAN TEM N ED LEN VADES B R YILDAN UZUN NAKD KRED LER N YURT Ç YERLEfi K F RMALARA GERÇEK MAL YET Dr. Rasim Y lmaz Dumlup nar Üniversitesi, BF 1. G R fi Ü lkeye döviz giriflinin ve yurt d fl kaynakl

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103 104 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Bankacılık Sektörü: Aylık Gelimeler

Bankacılık Sektörü: Aylık Gelimeler Hisse Senedi / Sektör Görünümü 08/02/2011 Bankacılık Sektörü: Aylık Gelimeler Bilançolar zorlu bir yıla hazırlanıyor Bankacılık sektörü Aralık ayında 1.564 milyon TL net kar elde etti. BDDK nın yayımladıı

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN

Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Finansal Sistem; fonun arz ve talebini dengeleyen ve fonları zaman, miktar, vade ve kişiler bazında kullanılabilir hale getiren bir sistemdir. Finansal Sistemin görevleri: Malların,

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

4. BÖLÜM - Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerde Geçici 67 nci Madde Kapsam nda Vergi Tevkifat

4. BÖLÜM - Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerde Geçici 67 nci Madde Kapsam nda Vergi Tevkifat IV. BÖLÜM MENKUL KIYMETLERDEN VE D ER SERMAYE P YASASI ARAÇLARINDAN ELDE ED LEN GEL RLERDE GEÇ C 67 NC MADDE KAPSAMINDA VERG TEVK FATI 13 Gelir Vergisi Kanununa 5281 say l Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ VAKIFBANK Banka Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu Vakıfbank 2009 yılı karını beklentiler dahilinde açıkladı Vakıfbank yılın son çeyreğinde net karını, beklentiler

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

GRAF K L STES. Kar lama Oran Grafik II.15 Faiz D Bütçe Dengesi 14 Grafik II.16 Bütçe Dengesi 14 Grafik II.17 Merkezi Yönetim Borç Stoku 15

GRAF K L STES. Kar lama Oran Grafik II.15 Faiz D Bütçe Dengesi 14 Grafik II.16 Bütçe Dengesi 14 Grafik II.17 Merkezi Yönetim Borç Stoku 15 GRAF K L STES Grafik I.1 Küresel Büyüme 2 Grafik I.2 Özel Kesim Tüketim Harcamalar n n Geli imi 2 Grafik I.3 G-20 Ülkeleri i sizlik Oranlar 3 Grafik I.4 G-20 Ülkeleri Enflasyon Oranlar 3 Grafik I.5 Kamu

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Döviz Kurları 2 Grafik I.4. ABD 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi 2 Grafik I.5. Gelişmiş

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Türk Bankacılık Sektörü

Türk Bankacılık Sektörü Hisse Senedi / Sektör Raporu Türk Bankacılık Sektörü /03/0 Mart ayına zayıf bir balangıç yapıldı YP kredi talebi devam etti. BDDK nın açıkladıı haftalık bankacılık sektörü verilerine göre toplam krediler

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Para Arzı. Dr. Süleyman BOLAT

Para Arzı. Dr. Süleyman BOLAT Para Arzı 1 Para Arzı Bir ekonomide dolaşımda mevcut olan para miktarına para arzı (money supply) denir. Kağıt para sisteminin günümüzde tüm ülkelerde geçerli olan itibari para uygulamasında, paranın hangi

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK- 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 04/12/2003 YATIRIM

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı