TÜRKİYE DE PARASAL AKTARIM KANALLARININ İŞLEYİŞİ VE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. İbrahim M. TURHAN, Borsa İstanbul. Nihat GÜMÜŞ, Borsa İstanbul.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE PARASAL AKTARIM KANALLARININ İŞLEYİŞİ VE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. İbrahim M. TURHAN, Borsa İstanbul. Nihat GÜMÜŞ, Borsa İstanbul."

Transkript

1 TÜRKİYE DE PARASAL AKTARIM KANALLARININ İŞLEYİŞİ VE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İbrahim M. TURHAN, Borsa İstanbul Nihat GÜMÜŞ, Borsa İstanbul Özet Bu çalışmanın temel amacı Türkiye de parasal aktarım kanallarının işleyişinin ve birbirlerine göre nisbî önemlerinin güncel veriler göz önünde bulundurularak incelenmesidir yılı Ocak ayı ve 2013 yılı Kasım ayı arasındaki aylık veriler kullanılarak yapılan vektör otoregrsyon (VAR) analizinin sonuçları Türkiye ekonomisi özelinde, faiz oranı, döviz kuru ve kredi kanallarının işlemekte olduğunu göstermektedir. Ancak çalışmanın en dikkat çekici bulgusu para politikası kararlarının reel ekonomiye geçişinde döviz kuru kanalının nisbî önemidir. Uygulanan varyans ayrıştırması analizi sonucunda analizde kullanılan tüm değişkenler için reel efektif kur ile açıklanan varyansın faiz oranları ile açıklanan varyanslardan daha yüksek olduğu bulunmuştur. Öte yandan faiz oranları döviz kurlarındaki oynaklıklar üzerinde etkilidirler ve bu yönleriyle para politikasının şekillendirilmesinde büyük öneme sahiptirler. Granger nedensellik analizi bir yandan faiz oranlarının döviz kurundaki oynaklıkların belirlenmesindeki öncü rolüne işaret ederken diğer yandan döviz kurlarının bankaların dış borç miktarlarındaki değişimler ile kredi genişlemesi üzerindeki etkisini göstermektedir. Ayrıca bankaların ve diğer özel sektör firmalarının dış borç pozisyonlarının kredi büyümesi ile birlikte sanayi üretimindeki değişimlerin açıklanmasında etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma para politikasının dizaynı açısından önemli sonuçlara işaret etmektedir. Anahtar kelimeler: parasal aktarım mekanizması, para politikası, faiz oranı kanalı, döviz kuru kanalı. 1. Giriş Para politikasının en uygun şekilde nasıl tasarlanacağı sorusu üzerinde Friedman ın 1970 yılında yayınladığı makaleden günümüze kadar süregelmiş hararetli bir tartışma bulunmaktadır (Taylor, 1995). Geçen zaman zarfında, makroekonomik çevrede meydana gelen gelişmelere müdahale etmek amacıyla para politikasının ne şekilde kullanılması grektiğine ilişkin birçok teorik ve uygulamalı araştırma yapılmış, modeller tasarlanmıştır. Ana akım ekonomi okulları içerisinde konuya yaklaşımda ciddi farklılıklar bulunsa da para 1

2 politikasının en azından kısa vadede toplam makroekonomik çıktıya etkisinin bulunduğu kabul edilmiştir 1. Bu çerçevede, para politikasına ilişkin kararların hangi mekanizmalar üzerinden ekonomik aktivitelere aktarıldığı halen büyük bir ekonomik ilgi alanıdır. Literatürde genel olarak yer verilen aktarım mekanizmaları faiz oranı kanalı, döviz kuru kanalı, varlık fiyatları kanalı ve kredi kanalı olarak sıralanabilir (Mishkin, 1995). Parasal aktarımın temel mekanizması olarak kabul görmüş faiz oranı kanalı şu şekilde çalışır. Reel para arzı arttığında (azaldığında), faizler düşer (yükselir), bu da ekonomideki yatırım harcamalarını tetikler (baskılar). Devamında toplam çıktı artar (azalır). Öte yandan döviz kuru kanalı da para politikası araçları üzerinden makroekonomik çıktıları etkileme sürecinde etkin olan bir diğer kanaldır. Reel para miktarı arttığında (azaldığında) faiz oranları düşer (yükselir), bu durum yerel para biriminin değer kaybetmesine (kazanmasına) yol açar ki bu da yerel malların yabancılar tarafından gördüğü talebi ve dolayısıyla toplam talebi artırır (azaltır). Bankaların borç vermesinin ekonominin gelişmesi üzerinde aracı olarak rolü göz önüne alındığında kredi kanalının da para politikası kararlarının reel ekonomik aktiviteye aktarılmasında önemli payı vardır. Diğer tüm değişkenler verili iken, genişlemeci (daraltıcı) bir para politikası banka mevduatlarında bir artışa (azalışa) yol açar ve böylece bankacılık sektörü tarafından verilen kredilerde bir artış (azalışa) gerçekleşir. Bu durumda yatırım harcamaları ve toplam çıktı artar (azalır). Kredi kanalının işleyişi üzerine ikinci bir açıklama da şu şekilde yapılabilir; genişlemeci (daraltıcı) para politikası kredilerde teminat olarak kullanılan varlık fiyatlarında artışa (azalışa) neden olur. Böylece ters seçim, ahlaki tehlike ve finansal sıkıntı risklerine bağlı olası zararlar azalır (artar) ve bankacılık sektörü hem hanehalkına hem de firmalara daha çok borç vermeye başlar. Neticede tüketim, yatırım ve toplam talep artmış (azalmış) olur. Son olarak dördüncü kanal olan varlık fiyatları kanalı Tobin in q oranı konseptine ya da servet değişiminin tüketim üzerindeki etkisine atıfta bulunarak açıklanabilir. Para arzındaki bir artış (azalış) firmalar için sermayenin yenilenme maliyetlerinde piyasa fiyatına göre bir azalışa (artışa) neden olur. Dolayısıyla firmaların sermayesi artar (azalır) ve yatırım harcamalarını artıracak (azaltacak) yeni yatırım projelerini uygulamaya alırlar (uygulamaya almazlar). Böylece nihai çıktıda bir artış (azalış) olur. Alternatif olarak, para arzındaki bir artış (azalış) varlık fiyatlarında ve bu varlıkları portföylerinde bulunduran hanehalkının reel servetinde bir artışa (azalışa) yol açar. Bu da tüketim harcaması ve toplam talepte bir yükselişe (düşüşe) sebep olur. 1 Detaylı bir tartışma için bkz. Parasız (2000) 2

3 Farklı ülkelere ilişkin veriler kullanılarak yapılan parasal aktarım mekanizmaları araştırmaları ana akım iktisat ekolleri tarafından kabul edilen parasal aktarım kanallarının genel olarak işlediğini göstermektedir. Ancak bu yapılan araştırmalarda farklılık gösteren en önemli unsurlardan biri para politikasına ilişkin kararların nihai çıktıya ve genel fiyatlar seviyesine aktarılmasında parasal aktarım mekanizmalarının nisbî önemleridir. Faiz oranı kanalı genellikle en etkin kanal olarak ön plana çıkarken, özellikle gelişmiş finansal kurumlara ve piyasalara sahip ülkelerde kredi kanalı da en az faiz oranı kanalı kadar önemli bulunmuştur. Varlık fiyatları kanalı üzerine yapılan araştırmaların çoğunluğu ise gelişmiş sermaye piyasalarına sahip ülkelere ilişkin veriler kullanılarak gerçekleştirilmiş ve varlık fiyatları kanalının etkinliği hakkında kayda değer kanıtlar bulunmuştur. Ancak finansal sistemlerinin daha ziyade bankacılık üzerine kurulu olması nedeniyle gelişmekte olan ülke piyasalarında varlık fiyatları kanalının etkinliğine yönelik çok az araştırma yapılmıştır. Özellikle gelişmekte olan piyasalar özelinde döviz kuru kanalının makroekonomik çıktılara olan etkisi üzerine yapılan çalışmalar artmaktadır. Döviz kuru kanalının ülkelerin ekonomilerine karşılıklı ticaret yoluyla yaptığı etkinin yanında son dönemde ülkeler arasındaki sermaye akımları sebebiyle oluşan etkiler de önemli bir araştırma alanı olarak ön plana çıkmaktadır. IMF ve Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) ne göre gelişmekte olan piyasalara yönelen sermaye akımları son yirmi yıl içerisinde neredeyse sıfır seviyesinden 2013 yılı itibariyle bir trilyon ABD doları seviyesine yükselmiştir. Özellikle 2000 li yılların başından 2007 ve 2008 küresel finansal krizine kadar geçen sürede özellikle gelişmiş ülke merkez bankalarının parasal gevşeme politikaları ile birlikte gelişmekte olan piyasalara yapılan doğrudan yatırımların ve portföy yatırımlarının hızı tarihi seviyelere yükselmiştir (Turhan, 2010). Uluslararası sermaye piyasları ile gerçekleşen bu hızlı entegrasyon olumlu yanları ile birlikte, gelişmekte olan piyasaları sermaye akımlarında oluşabilecek geri dönüşlere karşı kırılgan hale getirmektedir. Bu bağlamda ABD Merkez Bankası FED in 22 Mayıs 2013 tarihinde ilan ettiği küresel kriz sonrasında başlatmış olduğu parasal genişlemeyi tamamen durdurmaya yönelik açıklamanın ardından gelişmekte olan ülke piyasalarında yaşanan gelişmeler bu kırılganlığın doğurduğu risklerin gerçekleşmesi olarak yorumlanabilir. Gelişmekte olan ekonomilerin sermaye akımları kanalı üzerinden yüksek seviyede küresel entegrasyonunun önemli bir diğer sonucu da döviz kuru kanalının işleyişinde meydana gelen değişmelerdir. Artan küresel entegrasyon ile birlikte gelişmekte olan piyasalarda yer alan finansal kuruluşların ve özel sektör şirketlerinin yabancı para cinsinden 3

4 pozisyonlarının giderek artması sebebiyle para politikası çerçevesi oluşturulurken döviz kurunda stabilitenin sağlanmasının önemini de artmaktadır. Küresel ekonomik entegrasyon noktasında ileri seviyede mesafe katetmiş bir gelişmekte olan ülke olarak Türkiye, geçtiğimiz on yıl zarfında gerek makroekonomik kalkınma, gerekse fiyat istikrarı ve finansal dayanıklılık açılarından başarılı bir dönem geçirmiştir. Ülke reel bazda yılda ortalama yüzde 5 büyümüş, ayrıca aynı dönemde enflasyon ve faiz oranları tek haneli seviyelere inmiştir. Kamu sektöründe gerçekleşen yapısal reformlar sonucunda kamunun ekonomi üzerindeki finansal baskınlığı azalmıştır. Büyüme daha ziyade, genellikle yabancı kaynaklar ya da azalan kamu borçlanma ihtiyacı ve ülkenin artan kredibilitesi nedeniyle küresel finansal piyasalarda daha uygun şartlarla borçlanabilen bankacılık sektörünün finanse ettiği özel sector eliyle gerçekleştirilmiştir (Kenç ve diğerleri, 2011). Ancak uluslararası piyasalarda oluşan bu uygun finansman koşullarının ülke ekonomisi açısından maliyeti gerek Türk bankacılık sektörününün gerekse özel sektör şirketleinin artan yabancı para cinsinden borçları nedeniyle döviz kurlarında meydana gelebilecek oynaklıklara karşı daha kırılgan hale gelmeleri olmuştur. Bu çalışmanın altında yatan motivasyon Türk bankacılık sektörünün ve özel sektör şirketlerinin artan yabancı para cinsinden borçlarının parasal aktarım mekanizması üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmayacağının araştırılmasıdır. Türkiye de parasal aktarım mekanizması üzerine yapılan çalışmalarda genellikle geleneksel faiz oranı kanalı ve banka kredileri kanalının önemi vurgulanmakta, sermaye hareketlerini göz önüne alarak döviz kuru kanalının etkinliğini araştıran pek az çalışma bulunmaktadır (Başçı ve diğerleri, 2007; Brooks, 2007). Aslında çalışmanın amaçlarından biri bu boşluğun doldurulmasına katkıda bulunmaktır. Çalışmada çeşitli aktarım mekanizmalarının nisbî önemine odaklanılarak döviz kuru kanalının ve döviz kurunun stabilitesinin para politikası tercihlerinin reel çıktılara aktarılmasındaki rolü inclenmiştir. Çalışmanın sonraki bölümleri şu şekilde düzenlenmiştir; ikinci bölümde parasal aktarım mekanizmasının temel kavramları ve gelişmiş ekonomiler ile Türkiye yi de içeren gelişmekte olan ekonomiler hakkında gerçekleştirilmiş ve parasal aktarım mekanizmalarının işleyişini inceleyen uygulamalı çalışmalar üzerine bir literatür taraması sunulmaktadır. Üçüncü bölümde, bu çalışmanın temel savlarına da temel teşkil eden son on yılda Türk ekonomisinde gerçekleşen gelişmeler hakkında bir özet yer almaktadır. Dördüncü bölümde ise 2004 yılı Ocak ayı ile 2013 yılı Kasım ayı arasındaki aylık veriler kullanılarak, Vektör 4

5 Otoregresyon (VAR) modeli ile parasal aktarımda etkin olabilecek değişkenlerin sanayi üretimi ve enflasyondaki değişimleri açıklamaya olan katkıları incelenmiştir. Son olarak beşinci bölümde çalışmanın temel sonuçları ile çalışmadan çıkarılabilecek kimi politika önerilerine yer verilmiştir. 2. Parasal Aktarım Mekanizmasına İlişkin Literatür Taraması Parasal aktarım mekanizmasının işleyişi hakkındaki literatür, yapılan çalışmaların kapsadıkları verilere kaynaklık teşkil eden ülkelerin finansal gelişmişlik seviyeleri esas alınarak gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalar üzerine yapılan çalışmalar şeklinde bir sınıflandırmaya tâbi tutularak incelenebilir. Gelişmiş piyasalar üzerine yapılmış çalışmalarda genel olarak parasal aktarım mekanizmalarından faiz oranı kanalının, kredi kanalının, döviz kuru kanalının ve varlık fiyatları kanalının tamamının etkin bir şekilde işlediği sonuçlarına varılmaktadır. (Bernanke ve Gertner, 1995; Taylor, 1995; Perez, 1998; Barth ve Ramey, 2001; Morsink ve Bayoumi, 2001; Fuertes ve diğerleri, 2010; Fratzsher, 2008; Ciccarelli ve diğerleri, 2013). Öte yandan gelişmekte olan ülkelere ilişkin veriler kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalar farklı aktarım kanallarının etkinliği ve nisbî önemi üzerine farklı sonuçlar sunmaktadırlar. Örneğin Tahir (2012) parasal aktarım mekanizmalarının nisbî etkinliğine ilişkin Brezilya, Şili ve Kore verileri kullanılarak yapılan analizde döviz kuru ve hisse senedi fiyatları kanallarının sanayi üretimi üzerinde faiz oranı ve kredi kanalına göre daha önemli olduğuna sonucuna varmaktadır. Montes ve Machado (2013) kredi kanalının ve kredibilitenin Brezilya daki parasal aktarımda artan önemine vurgu yapmaktadır. Fan ve Jianzhou (2011) Çin deki parasal aktarım mekanizmasını incelemiş ve 2001 sonrası dönemde kredi kanalının parasal aktarımda önde gelen kanal olduğu, faiz ve kur kanallarının etkinliğinin artarken varlık fiyatları kanalının etkinliğini yitirdiği sonuçlarına ulaşmıştır. Palakkeel (2007) Hindistan daki parasal aktarım mekanizmasını incelemiş, para politikası kararları sonrasında hanehalkı ve diğer ekonomik aktörlerin servetlerinde meydana gelen ayarlamaların, parasal aktarım mekanizmasını açıklamaya katkıda bulunduğunu belirtmiştir. Son ve diğerleri (2010) Kore deki parasal aktarım mekanizmasının işleyişini açıklarken uluslararası sermaye piyasalarında merydana gelen gelişmelerin artan önemine işaret etmektedir. Tai ve diğerleri (2012) yedi Asya ülkesinin verilerini kullanarak yapılan analizde faiz oranları kararlarının bankacılık aktiveteleri üzerinden reel ekonomik çıktılara aktarımının Malezya hariç diğer ülkelerde yavaş olduğunu, bu durumun daha ziyade bu ülkelerdeki daha az etkin piyasalardan 5

6 ve ülkeler arasındaki düşük seviyeli entegrasyondan kaynaklandığını belirtmiştir. Loo ve Poon (2003) Malezya daki parasal aktarım kanallarının nisbî etkinliklerini karşılaştırmış, kredi kanalının nisbî olarak en önemli kanal olduğunu, kredi kanalını sırasıyla döviz kuru ve faiz kanallarının izlediği sonucuna varmıştır. Öte yandan varlık fiyatları kanalı ise en az etkili kanal olarak tespit edilmiştir. Ogbulu ve Torbira (2012) Nijerya daki parasal aktarımı inceleyerek kredi kanalının etkin bir şekilde işlediği sonucuna ulaşmıştır. Bonga-Bonga (2010) Güney Afrika da faiz kanalının işleyişini gösterirken, Abdel-Baki (2010) ise Mısır da bankacılık sektörü reformları sonrasında faiz oranı ve döviz kuru kanallarının artan etkinliğine işaret etmiştir. Mukherjee ve Bhattacharya (2011) farklı bir bakış açısı ile finansal gelişme ve parasal aktarım mekanismalarının ilişkisini faiz oranı kanalı üzerinden incelemiştir. Enflasyon hedeflemesi yapan gelişmekte olan ülkelerde finansal gelişmenin kişisel tüketimin faiz oranı esnekliği üzerinde kayda değer bir negatif etkisinin olduğu, ancak yatırımın faiz oranı esnekliği üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin görülemediğini belirtmiştir. Diğer taraftan enflasyon hedeflemesi yapan Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde finansal gelişme hem özel tüketimin hem de yatırımın faiz esnekliğine pozitif etki etmektedir. Son olarak, Mohanthy ve Turner (2008) gelişmekte olan 24 ülkede parasal aktarım mekanizması üzerine çalışmışlardır. Bu ülkelerde 1998 ve 2008 yılları arasında hükümetlerin azalan mali baskınlıkları,, artan merkez bankası bağımsızlığı, daha fazla küresel entegrasyon ve güçlenen faiz kanalı gibi bazı ortak makroekonomik trendler bulmuşlardır. Türkiye deki aktarım mekanizması ile ilgili olarak, Başçı ve diğerleri (2007) 2001 krizini takip eden reformların ardından parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin geliştiğini göstermiştir. Çalışma aynı zamanda Avrupa Birliği katılım sürecinin uzun vadeli sermaye akımları için önemine, enflasyon hedeflemesi ve mali baskınlıktaki azalma nedeniyle para politikasının etkinliğinin arttığına işaret etmektedir. Brooks (2007) Türkiye deki bankacılık sektörünün likidite pozisyonları üzerinden para politikasının makroekonomik çıktılar üzerindeki etkilerinin uyarlanmasında etkili olduklarını göstermiştir. Özşuca (2012) Türkiye de 1989 yılında gerçekleşen sermaye hareketlerinin serbestleşmesi sonrasında banka kredi kanalının ne şekilde geliştiğinin detaylı bir izahatini vermekte, bu kanalın etkinliğinin 2001 sonrası yapılan reformlar sonucunda artmış olduğunu ortaya koymaktadır. Erdoğan ve Yıldırım (2008, 2010) ve Erdoğan ve Beşballı (2009) döviz kuru, faiz oranı ve kredi kanallarının Türkiye de işleyişleri hakkında uygulamlamalı analizler içermektedir. Yukarıda özetlenen çalışmalar ekonomi teorisinde kabûl görmüş parasal aktarım mekanizmalarının hem gelişmiş hem de gelişmekte olan piyasalarda genellikle işlediğine 6

7 2004Q1 2004Q2 2004Q3 2004Q4 2005Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 işaret etmektedir. Önemli bir diğer nokta ise gelişmekte olan piyasaların artan küresel entegrasyonu ve buna bağlı olarak sadece ülkeler arasındaki ticari bağlar sebebiyle değil aynı zamanda hızlanan küresel sermaye akımları sebebiyle de artan dözviz kuru kanalı etkinliğidir. Son on yılda gerek küresel entegrasyon ve küresel sermayenin ülkeye kazandırılması konularında hayli mesafe katetmiş Türkiye özelinde de parasal aktarım mekanizmalarının nisbî önemini bu iki olguyu göz önünde bulundurarak inceleyen çalışmalara, bu yolla parasal aktarım mekanizmalarının değişen doğasının daha düzgün bir şekilde anlaşılmasına ve gerekli politika çıkarımlarımlarının yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 3. Arkaplan: Son on Yılda Türkiye nin Hızlanan Küresel Entegrasyonu 2001 yılında yaşanan krizin yıkıcı etkilerinin ardından Türkiye ekonomisi geçtiğimiz on yıl zarfında bir reform sürecinden geçmiştir. Politik istikrar ve AB üyelik süreci ile desteklenen Türk bankacılık sektörü yeniden yapılanmış, merkez bankası bağımsızlığı güçlendirilmiştir. Uygulanan maliye ve para politikalarının etkileri ekonomik aktivitede yaşanan büyümeye yansımıştır (Turhan, 2008). Toplam GSYH 2004 ten 2013 ün ikinci çeyreğine kadar ortalama yüzde yüzde 5 büyümüştür. Benzer bir trendi izleyeren sanayi üretimi de aynı dönemde yıllık ortalama yüzde 5,1 artmıştır. Küresel kriz dönemi haricinde Türk ekonomisi 2004 ve 2013 arasında her yıl pozitif büyüme oranı yaratmayı başarabilmiştir (Şekil 1). Şekil 1. Çeyreklik Büyüme Oranları ve Sanayi Üretimi Endeksi Değişimi 30% 25% 20% Ortalama SÜE: 5.10 % Ortalama Büyüme: 5.06 % 15% 10% 05% 00% -05% -10% -15% -20% -25% Yıllıklandırılmış Çeyreklik Büyüme (%) 2004 yılı Ç yılı Ç2 arasında Ortalama Büyüme (%) Sanayi Üretim Endeksi (SÜE) Yıllıklandırılmış Değişim (%) 2004 yılı Ç yılı Ç2 arasında SÜE Ortalama Değişim (%) Kaynak: TÜİK 7

8 GSYH nin bileşenleri incelendiğinde, 2004 ile 2013 arasında hanehalkı tüketimi yıllık toplam GSYH nin ortalama olarak yüzde 70 ini oluşturmuştur. Ancak burada çok önemli bir nokta vardır. Hanehalkı tüketiminin GSYH ye oranı küresel finansal kriz öncesi yüzde 70 in üzerinde iken, krizden sonra yaklaşık yüzde 67 seviyesine düşmüştür sonrası yapılan fiziki sermaye yatırımları bu değişimdeki ana nedenlerden birini oluşturmaktadır. Fiziki sermayenin toplam GSYH ye oranı krizden önceki dönemde yüzde 23 tür. Küresel kriz döneminde toplam fiziki sermayenin GSYH ye oranı yüzde 24 ün üzerine çıkmıştır ün son çeyreği itibariyle toplam fiziki sermaye yatırımlarının oranı neredeyse yüzde 25 i bulmuştur. Kamusal fiziki sermaye yatırımlarının GSYH ye oranının yaklaşık yüzde 3,5 civarında sabit kaldığı gözlemlendiğinde, özel sektör yatırımları tüm fiziki kapasite harcamalarının yüzde 80 ine denk gelmektedir. Öte yandan net ihracatın toplam GSYH ye katkısı 2004 ve 2013 yılları arasında ortalama eksi yüzde 2,8 olmuştur (Şekil 2). Şekil 2. Ana Harcama Kalemlerine Göre GSYH nin Dağılımı (%) 80.0% 70.0% 70.4% 69.3% 69.6% 66.7% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 22.8% 19.5% 24.4% 20.9% 23.3% 19.4% 24.7% 21.2% 10.0% 10.1% 10.1% 10.8% 9.9% 3.2% 3.5% 3.9% 3.5% 0.0% -10.0% Kaynak: TCMB 2004Q1-2007Q4 2008Q1-2009Q4 2010Q1-2012Q4 2013Q1-2013Q3-2.6% -3.7% -2.9% Hanehaklı Tüketimi Hükümet Harcamaları Toplam Brüt Fizikî Sermaye Yatırımı Kamu Kesimi Brüt Fizikî Sermaye Yatırımı Özel Sektör Fizikî Sermaye Yatırımı Stok Değişimi Net İhracat -1.1% Özel sektör yatırımlarına dayanan bu büyümenin ana dinamiklerinden biri de Türk ekonomisinin artan oranda küresel entegrasyonu ve küresel likidite koşullarının sunduğu fırsatlardan yararlanmadaki başarısıdır. Gerek kısa vadeli portföy yatırımları ve uzun vadeli doğrudan yatırımlar, gererkse bankaların ve özel sektör kuruluşlarının yurtdışı piyasalarda buldukları borçlanma imkanları Türkiye ekonomisinin son on yıldaki ekonomik performansına katkıda bulunmuştur. Türkiye ye gerçekleştirilen portföy yatırımları hızlanmış, 2004 te 9.4 milyar ABD doları iken 2012 de 38 milyar ABD dolarına yükselmiştir (Şekil 3). 8

9 Şekil 3. Yurt Dışından Portföy Yatırımları (Milyar ABD doları) Kaynak: TCMB Şekil 4. Sektörler Bazında Sermaye Hesabı Elementleri (Milyar ABD doları) Kaynak: TCMB Ayrıca 2004 ve 2013 yıllarında sermaye hesabındaki toplam yükümlülükler 14,7 milyar dolardan 32,8 milyar dolara yükselerek iki katın üzerine çıkmıştır. Küresel finansal kriz öncesindeki dönemde bu miktarın yüzde 70 i bankacılık sektörü dışındaki firmaların yurtdışından sağladığı borç iken, 2010 yılı sonrasında yurtdışı borçlanmada bankacılık sektörü daha baskın hale gelmeye başlamıştır yılı Ocak ve Kasım ayları arasında Türk 9

10 bankaları yurt dışında yaklaşık 29 milyar dolar borç bulabilmişlerdir. Bu rakam belirtilen dönemde sağlanan toplam yabancı fonların yüzde 90 ına tekabül etmektedir (Şekil 4). Türk Bankacılık sektörü ile özel sektör firmalarının bilançolarında taşıdıkları yabancı para cinsinden yükümlükler ve Türkiye ekonomisinin son on yılda geçirmiş olduğu küresel entegrasyon süreci akla şu soruyu getirmektedir: Döviz kurundaki oynaklıklar Türkiye ekonomisini faiz oranlarındaki dalgalanmalara nisbetle daha fazla etkileme niteliği taşımakta mıdır? Bu soruya verilecek cevap, fiyat istikrarı hedefinden şaşmadan ekonomik ve finansal istikrarı sağlamayı hedefleyen para politikası kararlarının alınmasında göz önünde bulundurulması gereken temel noktalardan biridir. Çalışmanın geri kalanında bu soruya odaklanılmış, döviz kuru ve faiz oranlarındaki değişimlerin Türk bankalarının ve özel sektör şirketlerinin bilanço pozisyonları üzerinden ekonominin istikrarı ve performansı üzerindeki olası etkileri ve bu etkilerin nisbi önemi incelenmiştir. 4. Türkiye de Parasal Aktarım Mekanizmasının İşleyişine İlişkin Vektör Otoregresyon (VAR) Modeli Bu bölümde Türkiye de çeşitli parasal aktarım mekanizmalarının nisbî önemlerini incelemek amacıyla 2004 yılı Ocak ayı ile 2013 yılı Kasım arı arasındaki aylık veriler kullanılarak bir VAR analizi gerçekleştirilmiştir. Analizde kullanılan değişkenler ile bu değişkenlerin ölçümünde kullanılan enstrümental değişkenler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Tablo 1. VAR Modelinin Değişkenleri Değişken Enstrümental Değişken Kısaltma Döviz kuru TÜFE ye dayalı reel efektif döviz kurunun logaritması LogRealFX Faiz oranı Vadesine iki yıl ya da daha az süre kalmış devlet borçlanma araçlarının ağırlıklı ortalama faiz oranındaki Interest aylık değişim (BIST verisi) Bankaların yabancı Ödemeler dengesi bilançosu sermaye hesabındaki para cinsinden borcu banka kalemindeki aylık değişim Banks Diğer özel sektör Ödemeler dengesi bilançosu sermaye hesabındaki firmalarının yabancı diğer kalemindeki aylık değişim para cinsinden borcu Others Kredi kanalı Bankacılık sektörü kredilerindeki aylık değişim Credit Growth Reel çıktı Yıllıklandırılmış sanayi üretim endeksinde aylık değişim oranı IPI Change Enflasyon Yıllıklandırılmış TÜFE deki aylık değişim oranı Inflation 10

11 Analiz için kullanılan model aşağıdaki gibi tanımlanabilir: (1) Bu modelde i Tablo 1 de belirtilen analizin değişkenlerini simgelemektedir. n ise denklemdeki optimal gecikme periyodu uzunluğudur. Yukarıdaki modelin iki iterasyonu E-views yazılımı kullanılarak uygulanmıştır. İlk iterasyonda değişkenlerin sıralaması aşağıdaki gibidir: LogRealFX-Banks Others Credit growth IPI Change - Inflation Interest Öte yandan faiz oranındaki herhangi bir şokun diğer değişkenler üzerindeki etkisini test etmek amacıyla aşağıdaki sıralama ile bir başka iterasyon uygulanmıştır: Interest - Banks Others Credit growth IPI Change - Inflation LogRealFX 4.1. Analiz için optimal gecikme uzunluğunun belirlenmesi VAR analizi yapılırken kullanılacak optimal gecikme periyodu aralığını belirlemek için sıralı uyarlanmış LR istatistiği, son tahmin hatası, Akaike bilgi kriteri, Schwarz bilgi kriteri, Hannan-Quinn bilgi kriteri gibi çeşitli kriterler kullanılabilir. Analizde kullanılan örneklem göz önünde bulundurulduğunda bu bilgi kriterlerinden üçü optimal gecikme periyodu uzunluğunun bir olduğunu göstermekte iken Schwarz bilgi kriteri gecikme olmayan modeli öne çıkarmaktadır (Tablo 2). Bu kriterlere ek olarak gecikme periyodu uzunluğunu belirlemek için bir ve dört periyot gecikmeli modeller uygulanmış ve herhangi bir otokorelasyon olasılığına karşı hata terimlerinin korelogramları incelenmiştir. Bu analize dayanarak korelasyonları standart sapmanın iki katından fazla olma kriterini sağlayan hata terimi sayısı dört periyot gecikmeli modelde daha azdır. Dolayısıyla analizin geri kalan bölümü dört periyot gecikmeli model göz önünde bulundurularak sürdürülmüştür Durağanlık ve Hata Terimleri Otokorelasyon Testi Bir VAR modelinin işleyebilmesi ve sahte regresyon ihtimalinin en aza indirilebilmesi için tüm değişkenlerin durağanlık koşulunu sağlamaları gerekmektedir. Yapılan analizde kullanılan değişkenlerin bu varsayımı sağlayıp sağlamadıklarını test etmek amacıyla her bir 11

12 Tablo 2. Farklı Gecikme Uzunluğu Seçim Kriterleri VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: OTHERS INFLATION INTEREST Exogenous variables: C Included observations: 109 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ NA * * * * * * indicates lag order selected by the criterion LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5yüzde level) FPE: Final prediction error AIC: Akaike information criterion SC: Schwarz information criterion HQ: Hannan-Quinn information criterion Şekil 5. AR Karakteristik Polinomunun Ters Kökleri 1.5 Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial değişkene birim kök testleri uygulanmıştır ve değişkenlerin birinci seviyede birim kök içermedikleri tespit edilmiştir. Şekil 5 te AR karakteristik polinumunun ters kökleri 12

13 gösterilmiştir. Buna göre tüm ters kökler birim çember içerisinde kalmaktadır. Bu durum oluşturulan modelde durağanlık koşulunun sağlandığının göstergesidir. Tablo 3. VAR Kalıntı Ardışık Korelasyon Testleri VAR Residual Serial Correlation LM Tests Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h Included observations: 115 Lags LM-Stat Prob Probs from chi-square with 49 df. VAR analizinin sağlanması gereken bir diğer varsayım ise hata terimleri arasında ardışık korelasyonun olmamasıdır. Tablo 3 sıfır hipotezi hata terimlerinin arasında h gecikme derecesinde ardışık korelasyon yoktur olan LM testlerinin sonuçlarını özetlemektedir. Gecikme uzunluğu 12 olana dek sıfır hipotez reddedilememektedir, Bu durum dört periyot gecikmeli model için hata terimlerinin arasında istatistiksel olarak anlamlı bir otokorelasyon olmadığı göstermektedir Sonuçların Değerlendirilmesi Çalışmanın son kısmında yer alan EK 1, değişkenler arasında gerçekleştirilen en fazla yüzde 10 anlamlılık düzeyinde oluşturulmuş Granger nedensellik testi uygulamasının sonuçlarını içermektedir. Bu sonuçlara göre değişkenlerin arasındaki Granger nedensellik ilişkileri Şekil 6 da belirtilmiştir. Granger nedensellik sonuçları faiz oranı değişimlerinin reel efektif döviz kurunda değişimlere yol açtığını göstermektedir. Diğer taraftan, reel efektif döviz kurundaki değişim 13

14 bankacılık sektörünün dış borcu ve kredi büyümesinin Granger nedenidir. Bankacılık sektörünün ve diğer özel sektör frmalarının dış borçlarındaki değişimler karşılıklı olarak birbirlerindeki değişimleri açıklarken aynı zamanda kredi büyümesi ile birlikte sanayi üretiminin Granger nedenidirler. Kredi büyümesi ayrıca hem reel efektif döviz kuru hem de faiz oranları üzerinde etkiye sahiptir. Şekil 6. VAR Modelinden Çıkarılan Parasal Aktarım Mekanizması Bu ilişkilerin yönü ve dinamikleri hakkında Ek 1 ve Ek 2 de yeralan bütünleşik etkitepki fonksiyon grafikleri de incelenmiştir. İlk etki-tepki analizinde reel efektif döviz kuru denkleme ilk değişken olarak girmekteyken, ikinci analizde ise faiz oranı ilk değişken olarak seçilmiştir. Etki-tepki fonksiyonları analiz edilirken, değişkenler arasında seçilen anlamlılık seviyesi temel alındığında yeterince güçlü olarak kabul edilebilecek Granger nedensellik ilişkileri göz önünde bulundurulmuştur. Öncelikle, faiz oranlarındaki ani bir şok reel efektif döviz kurundaki değişimleri sonraki iki ay boyunca azaltmaktadır. Yani, faiz oranlarındaki herhangi bir oynaklık artışı yerel para biriminin reel değerinin oynaklığında bir azalma ile izlenmektedir. Faiz oranlarındaki ani şoklar ve ardından gelen piyasa faiz oranlarındaki oynaklık kredi büyümesinde aşağı yönlü bir eğilimi tetiklemektedir. Ayrıca, faiz oranlarındaki ani şoklar bankacılık sektörü ve diğer sektörlerdeki şirketlerin dış borç pozisyonlarını şoktan sonraki üçüncü ayın sonuna kadar düşürmektedir. Sanayi üretimindeki ise faiz oranlarının oynaklığındaki artışa ani şokun hemen sonrasındaki ayda tersine bir tepki göstermektedir. 14

15 Öte yandan, reel döviz kurundaki şokların etkisi değişkenden değişkene farklılık göstermektedir. Reel döviz kurundaki herhangi bir şok, sonraki iki ay boyunca, bankacılık sektörünün dış borç pozisyonundaki değişimleri artırmakta, kredi büyümesindeki ve faiz oranlarındaki oynaklığı desteklemektedir. Reel döviz kurunda yaşanan bir şok sonrasındaki ilk ay boyunca sanayi üretiminde yavaşlama eğilimine yol açmaktadır. Etki-tepki fonksiyonlarının incelenmesinin ardından gerçekleştirilen, reel efektif döviz kurundaki değişimlerin ilk sıradaki değişken olarak ele alındığı varyans ayrıştırma analizinin sonuçları şu şekilde özetlenebilir. Bankacılık sektörünün dış borç pozisyonundaki değişimlerin yüzde 11 i, bankacılık dışındaki özel sektör firmalarının dış borç pozisyonundaki oynaklığın yüzde 1,5 i, kredi büyümesindeki oynaklığın yüzde 10 undan fazlası, sanayi üretimindeki oynaklığın yüzde 3 ünden fazlası, enflasyondaki oynaklığın yüzde 3 ünden fazlası ve faiz oranlarındaki oynaklığın da yaklaşık yüzde 22 si reel efektif döviz kurundaki değişimler ile açıklanabilmektedir. Faiz oranlarındaki değişimlerin birinci sıradaki değişken olarak alındığı ikinci varyans ayrıştırma analizine göre ise, bankacılık sektörünün dış borç pozisyonundaki oynaklığın yüzde 3 ünden fazlası, diğer sektörlerin dış borç pozisyonlarındaki oynaklığın yüzde 1 inden azı, kredi büyümesindeki oynaklığın yaklaşık yüzde 8 i, sanayi üretimindeki oynaklığın yüzde 1 inden biraz fazlası, enflasyondaki oynaklığının yaklaşık yüzde 5 i ve reel efektif döviz kurundaki oynaklığın yaklaşık yüzde 26 sı faiz oranlarındaki değişimler ile açıklanabilmiştir. Varyans ayrıştırma analizinin çok önemli bir diğer sonucu ise bankacılık ve diğer sektörlerin dış borç pozisyonlarının birlikte, sanayi üretimindeki oynaklığın yüzde 15 inden fazlasını, kredi büyümesindeki oynaklığın yaklaşık yüzde 15 ini ve enflasyondaki oynaklığın yaklaşık yüzde 10 unu açıklayabilmesidir. Kredi büyümesinin kendisi ise sanayi üretimindeki oynaklığın yüzde 3 ünden fazlasını ve enflasyonun oynaklığının yaklaşık yüzde 6 sını açıklayabilmektedir. 5. Sonuç Türkiye son on yılda tüm makroekonomik alanlarda yapısal bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçmiştir lı yıllarda yaşanan ekonomi üzerinde kamunun mali baskınlığı uygulanan maliye politikaları sayesinde aşılmış, merkez bankasının yenilenmiş yapısı ile kazandığı poltika ve operasyon bağımsızlığı da kronikleşen enflasyon probleminin aşılarak enflasyonun tek haneli seviyelere indirilmesine imkân sağlamıştır. Kamunun azalan 15

16 borçlanma ihtiyacına bağlı olarak faiz oranları da tarihsel olarak en düşük seviyelere inmiştir. Bankacılık sektöründe köklü reformlar yapılarak, sektör asli işlevi olan mevduat sahipleri ile reel ekonomi arasındaki aracılık faaliyetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilir hale getirilmiştir. Yapılan düzenlemeler ve uygulanan sıkı gözetim politikaları yoluyla sektör, gerek sermaye gerekse varlıklarının kalitesi açısından güçlendirilmiştir. Bu makoekonomik ve finansal çerçeve içerisinde Türkiye 2004 ve 2013 yılları arasında yılda ortalama yüzde 5 büyümeyi başarabilmiştir. Bu büyüme sürecinin en dikkat çeken yanı ise ekonomideki dinamizmin ana kaynağının ve büyümenin ana etkeninin hükümet tarafından yapılan harcamaların ve yatırımların değil özel sektör şirketleri tarafından yapılan yatırım harcamalarının olmasıdır. Türk ekonomisi ve finansal sektörü aynı zamanda küresel finansal krizin olumsuz etkilerinden 2009 yılının son çeyreğinden itibaren çıkmaya başlamış, 2010 yılının ortasında ise krizden önceki hasıla seviyesine ulaşabilmiştir ve 2009 daki negatif büyüme oranlarını bir kenara bırakırsak, Türkiye son on yılda her çeyrekte büyümüştür ve 2011 yıllarında ise küresel çapta en hızlı büyüyen ülkelerden biri olmuştur. Son on yıllık süreçte Türk ekonomisinin geçirmiş olduğu bir diğer dönüşüm ise küresel entegrasyon alanında gelinen mesafedir. Dış ticaretin toplam hacmi 2004 ve 2013 yılları arasında 150 milyar dolardan 400 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Kronik enerji problemini bir kenara bırakırsak, Türk özel sektörü tarafından ithal edilen yarı-mamul ve sermaye malları dış ticaret açığındaki ana etmen olmuştur. Sermaye hesabı tarafında ise, kamunun azalan borçlanma ihtiyacı giderek azalmış, buna mukabil küresel finansal krizin yaşandığı 2008 yılına kadar ve 2010 yılı sonrasında Türk bankacılık sektörü ve bankacılık sektörü dışı diğer özel sektör firmaları küresel finansal piyasalarda var olan nisbî olarak ucuz borçlanma imkânlarından faydalanmış ve bu firmalar bilançolarında kayda değer miktarda yabancı para cinsinden borç yükü taşımaya başlamışlardır. Türk özel sektörünün küresel entegrasyon hızı ve ödemeler dengesi ile ilgili endişeler, Türk ekonomisini küresel makroekonomik ortamda yaşanan gelişmeler ve döviz kurlarındaki oynaklıklara karşı daha savunmasız hale getirmiştir. Bu çalışmanın amacı Türk ekonomisindeki bu yapısal değişimin parasal aktarım kanallarının nisbî öneminde herhangi bir değişime yol açıp açmadığının test edilmesidir. Bu hipotezin test edilmesi için reel efektif döviz kuru, bankaların ve diğer özel sektör firmalarının dış borç pozisyonları, kredi büyümesi, sanayi üretimi, enflasyon ve faiz oranları değğğişkenleri kullanılarak bir VAR analizi gerçekleştirilmiştir. VAR analizinin sonuçları Türkiye de faiz oranları, döviz kuru ve kredi kanallarının genel olarak işlemekte olduğunu 16

17 göstermektedir. Ancak çalışmanın dikkat çekici bulgusu döviz kuru kanalının para politikası kararlarının reel ekonomiye aktarımındaki nisbî önemi olmuştur. Varyans ayrıştırma analizi, analizde kullanılan tüm değişkenler için reel efektif döviz kuru tarafından açıklanan varyansın faiz oranları tarafından açıklanan varyansa göre daha yüksek olduğunu göstermiştir. Öte yandan faiz oranları ise döviz kurlarındaki oynaklıklar üzerinde etkilidir ve bu yönüyle para politikasının şekillerilmesindeki rolü bu çalışmayla da birkez daha gösterilmiştir. Granger nedensellik analizine göre faiz oranları döviz kurundaki oynaklıkların öncülü konumundadır. Döviz kurlarındaki oynaklıklar ise bankaların dış borç pozisyonlarındaki değişimler ile kredi büyümesini etkilemektedir. Öte yandan, bankaların ve diğer özel sektör şirketlerinin dış borç pozisyonlarındaki değişimler kredi büyümesi ile birlikte sanayi üretimini üzerinde etkilidir. Analiz para politikasının şekillendirilmesi noktasında önemli sonuçlar ifade etmektedir. Gelişmekte olan bir piyasa olarak Türkiye sahip olduğu uluslararası ticaretin hacmi, açık sermaye hesabı, dalgalı kur rejimi, özel sektör şirketlerindeki net negatif döviz pozisyonu, bankacılık sektörü bilançolarındaki artan yabancı para cinsinden borçlar, hanehalkının bilançosundaki net pozitif döviz pozisyonu ile hızlanan küresel entegrasyona sahip bir ekonomidir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kanun ile belirlenmiş olan fiyat istikrarını sağlama nihai hedefine sahiptir. Ancak özellikle 2008 küresel finans krizinin başlangıcından bu güne neredeyse tüm dünya merkez bankalarının gündemine fiyat istikrarı yanında bir başka hedef daha eklenmiştir. Buna göre birçok ülkede merkez bankalarının görevleri arasına fiyat istikrarının yanında finansal istikrarın sağlanması ve bu amaçla makro ihtiyati politikaların geliştirilmesi de girmiştir. Bu çerçevede, sadece fiyat istikrarını sağlamakla kalmayıp, sistemik risklerin yönetilmesine ve finansal istikrara da katkı sunacak optimal para politikasının ne şekilde dizayn edileceği önemli bir soru haline gelmiştir. Genel olarak TCMB nin önünde iki temel hareket şekli bulunmaktadır. İlk olarak TCMB para politikasını şekillendirirken geleneksel araç olan politika faiz oranlarını kullanabilir. Böyle bir durumda faiz oranlarındaki yukarı yönlü ani bir şok döviz kurlarındaki oynaklığı azaltacaktır. TCMB nin izleyebileceği ikinci bir yol ise para politikasını şekillendirirken ortodoks olmayan araçların kullanarak iç talebi kontrol etmek, bu yolla fiyat istikrarını sağlamaya çalışmaktır. Aslında 2010 yılından bu güne TCMB para politikasını şekillendirirken daha ziyade bu tarz araçları tercih edegelmiştir. Ancak ortodoks olmayan bu araçların kullanımı iç talebi kontrol ettiği için faiz oranlarındaki dalgalanmaları azaltmakta, öte yandan döviz kurundaki oynaklıkları artırmaktadır. Özel sektör firmalarının net döviz pozisyonunun negatif, 17

18 hanehalkının net döviz pozisyonunun ise pozitif olduğu Türkiye ekonomisinde bu tarz ortodoks olmayan araçların kullanımı özel sektör yatırımlarını ve özel sektörün yaptığı ihracatı azaltmakta, öte taraftan hanehalkı tüketimi artırmaktadır. Bu çalışmanın sonuçları Türkiye özelinde döviz kurundaki oynaklığın sanayi üretimi ve finansal istikrar üzerinde en az faiz oranlarındaki değişimler kadar önemli olduğunu göstermektedir. Buna göre geçmişinde fiyat istikrarının ve ekonomik istikrarın sağlanmasında önemli başarılara imza atmış, kredibilitesi yüksek bir merkez bankası yine aynı amaçlara katkı sağlayacak şekilde döviz kurundaki oynaklıkların kontolü için geleneksel para politikası araçlarını kullanmayı tercih edebilir. Geleneksel para politikası araçlarının kullanımı her ne kadar yüksek faiz oranları ile sonuçlanarak büyümeyi bir miktar olumsuz etkileyebilecek olsa da hali hazırda bankaların, özel sektör firmalarının ve hane halkının taşımakta olduğu döviz pozisyonları göz önünde bulundurulduğunda bu araçların kullanımı yoluyla döviz kurlarındaki oynaklığın önüne geçilerek finansal ve ekonomik kırılganlıklar en aza indirilebilecektir. Aslında sadece Türkiye de değil birçok gelişmekte olan ülke ekonomisinde FED in küresel kriz sonrasında başlattığı parasal genişlemeyi yavaşlatarak durduracağını ilan ettiği 22 Mayıs 2013 tarihinden bugüne yaşanan gelişmeler para politikası oluşturmada döviz kurlarındaki oynaklığın göz önüne alınmasının önemini tekrar vurgulamış, geleneksel araçların kullanımını merkez bankalarının ana gündem maddelerinden biri haline getirmiştir. Referanslar Abdel-Baki, M. (2010), The Effects of Bank Reforms on the Monetary Transmission Mechanism in Emerging Market Economies: Evidence from Egypt, African Development Review, 22(4), s Barth III, M.J. ve Ramey, V.A. (2001), The Cost Channel of Monetary Transmission, NBER Macroeconomics Annual, 16, s Başçı, E. Özel, Ö. ve Sarıkaya, Ç. (2007), The Monetary Transmission Mechanism in Turkey: New Developments, BIS Papers, 35, s Bernanke, B.S. and Gertler, M. (1995), Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission, Journal of Economic Perspectives, 9(4), s

19 Bonga-Bonga, L. (2010), Monetary Policy and Long-term Interest Rates in South Africa, The International Business & Economics Research Journal, 9(10), s Brooks, P.K. (2007), Does the Bank Lending Channel of Monetary Transmission Work in Turkey?, IMF Working Paper, 07/272. Ciccarelli, M., Maddaloni, A. ve José-Luis Peydró, J. (2013), Heterogeneous Transmission Mechanism: Monetary Policy and Financial Fragility in the Euro Area ECB Working Paper, Erdoğan, S. ve Yıldırım, D. (2008), Türkiye de Döviz Kuru Kanalının İşleyişi: VAR Modeli ile Bir Analiz, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 39, s Erdoğan, S. and Yıldırım, D. (2010), Is there an Interest Rate Channel for Monetary Policy in Turkey?, METU Studies in Development, 37, s Erdoğan, S. and Beşballı, S.G. (2009), Türkiye de Banka Kredileri Kanalının İşleyişi Üzerine Ampirik Bir Analiz, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(1), s E-views User Guide, Quantitative Micro Software, Fan, Y. ve Jianzhou, T. (2011), Studying on the Monetary Transmission Mechanism in China in the Presence of Structural Changes, China Finance Review International, 1(4), s Fratzscher, M. (2008), US Shocks and Exchange Rates, Economic Policy, 23(54), s Fuertes A.M., Heffernan, S. ve Kalotychou, E. (2010), How do UK Banks React to Changing Central Bank Rates?, Journal of Financial Services Research, 37(2), s Kenç, T., Turhan, İ.M. ve Yıldırım, O. (2011), The Experience with Macro-Prudential Policies of the Central Bank of the Republic of Turkey in Response to the Global Financial Crisis, World Bank Policy Research Working Paper, Loo, H. ve Poon, W. (2013), The Relative Strength of Exchange Rate, Interest Rate and Credit Channels in Malaysia, Review of Business Research, 13(1), s Mishkin, F. S. (1995), Symposium on the Monetary Transmission Mechanism, Journal of Economic Perspectives, 9(4), s

20 Mohanty, M. S. ve Turner, P. (2008), Monetary Policy Transmission in Emerging Market Economies: What is New?, BIS Papers, 35, s Montes, G.C. ve Machado, C.C. (2013), Credibility and the Credit Channel Transmission of Monetary Policy Theoretical Model and Econometric Analysis for Brazil, Journal of Economic Studies, 40(4), s Morsink, J. ve Bayoumi, T. (2001), Peek inside the Black Box: The Monetary Transmission Mechanism in Japan, IMF Staff Papers, 48(1), s Mukherjee, S. ve Bhattacharya, R. (2011), Inflation Targeting and Monetary Policy Transmission Mechanisms in Emerging Market Economies, IMF Working Paper, 11/229. Ogbulu, O. M. ve Torbira, L.L. (2012), Monetary Policy and the Transmission Mechanism: Evidence from Nigeria, International Journal of Economics and Finance; 4(11), s Özşuca, E.A., (2012), Banks and Monetary Policy Transmission Mechanism: An Empirical Analysis for Turkey, Unpublished PhD Thesis, Middle East Technical University. Accessed through, Palakkeel, P. (2007), Dynamics of Monetary Policy Transmission in India, South Asian Journal of Management, 14(3), s Parasız, İ. (2000), Merkez Bankacılığı ve Para Politikası, Ezgi Yayınevi, Bursa. Perez, S.J. (1998), Causal Ordering and the Bank Lending Channel, Journal of Applied Econometrics, 13(6), s Son, Y.S., Smith, W.T. ve Pyun, C.S. (2010), The Monetary Transmission Mechanism of a Small Open Economy with Sweeping Financial Reforms: The Case of Korea, Multinational Business Review, 7(4), s Tahir, M.N. (2012), Relative Importance of Monetary Transmission Channels: A Structural Investigation; Case of Brazil, Chile and Korea, Mimeo, Université de Lyon. Tai, P.N., Sek, S.K. ve Har, W.M. (2012), Interest Rate Pass-through and Monetary Transmission in Asia, International Journal of Economics and Finance, 4(2), s

2008 GLOBAL FİNANS KRİZİ, PARASAL AKTARIM KANALLARI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI NIN (TCMB) DENEYSEL POLİTİKA ÇABALARI

2008 GLOBAL FİNANS KRİZİ, PARASAL AKTARIM KANALLARI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI NIN (TCMB) DENEYSEL POLİTİKA ÇABALARI Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXV, SAYI II, S. 1-28 Doi No: 10.14780/iibdergi.201324457 2008 GLOBAL FİNANS KRİZİ, PARASAL AKTARIM KANALLARI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI NIN

Detaylı

AN AMPRICAL STUDY OF BANKING CREDIT CHANEL IN TURKEY: CREDIT RATIONING

AN AMPRICAL STUDY OF BANKING CREDIT CHANEL IN TURKEY: CREDIT RATIONING TÜRKİYE DE BANKA KREDİ KANALININ ETKİNLİĞİ ÜZERİNE AMPRİK BİR ÇALIŞMA: KREDİ TAYINLAMASI Utku ALTUNÖZ * Öz Para politikası reel ekonomiyi faiz oranı kanalı, döviz kuru kanalı, diğer varlık fiyatları kanalı

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 22.06.2011 Cilt: 13, Sayı: 3, Yıl: 2011, Sayfa: 39-63 Online Yayın Tarihi: 26.10.2011 ISSN:

Detaylı

ISSN: 1306-3111/1308-7444 Received: March 2015 NWSA ID: 2015.10.3.3C0129 Accepted: July 2015 E-Journal of New World Sciences Academy

ISSN: 1306-3111/1308-7444 Received: March 2015 NWSA ID: 2015.10.3.3C0129 Accepted: July 2015 E-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Social Sciences Status : Original Study ISSN: 1306-3111/1308-7444 Received: March 2015 NWSA ID: 2015.10.3.3C0129 Accepted: July 2015 E-Journal of New World Sciences Academy Munise Ilıkkan Özgür Aksaray

Detaylı

Bileşik Öncü Göstergeler ve Borsa Endeksi İlişkisinin Uluslararası Boyutta İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

Bileşik Öncü Göstergeler ve Borsa Endeksi İlişkisinin Uluslararası Boyutta İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma Bileşik Öncü Göstergeler ve Borsa Endeksi İlişkisinin Uluslararası Boyutta İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma Ünal GÜLHAN 1 Abdulkadir KAYA 2 Bener GÜNGÖR 3 Özet Bu çalışmanın amacı bileşik öncü göstergeler

Detaylı

The Relationship Between the International Capital Flows and Economic Growth After the Financial Liberalization in Turkey

The Relationship Between the International Capital Flows and Economic Growth After the Financial Liberalization in Turkey MPRA Munich Personal RePEc Archive The Relationship Between the International Capital Flows and Economic Growth After the Financial Liberalization in Turkey Arif Orçun Söylemez and Ahmet Yılmaz Marmara

Detaylı

NET PORTFÖY YATIRIMLARI ĐLE REEL FAĐZ ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ -1992:I - 2005:IV M.Vedat PAZARLIOĞLU 1 Emrah GÜLAY 2

NET PORTFÖY YATIRIMLARI ĐLE REEL FAĐZ ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ -1992:I - 2005:IV M.Vedat PAZARLIOĞLU 1 Emrah GÜLAY 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 2, 2007 NET PORTFÖY YATIRIMLARI ĐLE REEL FAĐZ ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ -1992:I - 2005:IV M.Vedat PAZARLIOĞLU 1 Emrah GÜLAY

Detaylı

YABANCI PORTFÖY YATIRIMLARI İLE HİSSE SENEDİ GETİRİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMKB DE SINAMA

YABANCI PORTFÖY YATIRIMLARI İLE HİSSE SENEDİ GETİRİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMKB DE SINAMA Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:12.Sayı:2.Haziran 2008 ss.37-57 YABANCI PORTFÖY YATIRIMLARI İLE HİSSE SENEDİ GETİRİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMKB DE SINAMA Foreign Portfolio Investment Yields and the

Detaylı

KÜRESELLEŞEN EKONOMİLERDE YAŞANAN BANKACILIK KRİZLERİ NİN ANATOMİSİ

KÜRESELLEŞEN EKONOMİLERDE YAŞANAN BANKACILIK KRİZLERİ NİN ANATOMİSİ Yıl: 23 Sayı:83 Nisan 2009 59 KÜRESELLEŞEN EKONOMİLERDE YAŞANAN BANKACILIK KRİZLERİ NİN ANATOMİSİ Levent ÇİNKO * Rengin AK * ÖZET Son yıllarda küreselleşme ve bilgi teknolojisinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda,

Detaylı

Cilt: 1, Sayı: 1, 2014, ss. 1-23. Finansal Piyasalarda Fiyat Etkileşimi: BİST 100 ve Seçilmiş Finansal Göstergeler İçin VAR Analizi

Cilt: 1, Sayı: 1, 2014, ss. 1-23. Finansal Piyasalarda Fiyat Etkileşimi: BİST 100 ve Seçilmiş Finansal Göstergeler İçin VAR Analizi Cilt: 1, Sayı: 1, 2014, ss. 1-23 PIBYD PIBYD Finansal Göstergeler İçin VAR Analizi Price interaction at financial markets: VAR analysis for BIST 100 and selected financial indicators Dündar KÖK 1* M. Emre

Detaylı

Planlama ve İktisadi Araştırmalar Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR

Planlama ve İktisadi Araştırmalar Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR EKONOMİK GÖRÜNÜM ŞUBAT 2006 REEL SEKTÖR Sanayi Üretim Endeksindeki Gelişmeler Aylık Sanayi Üretim Endeksi, 2005 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,7 oranında artarak 130,7 ye; imalat

Detaylı

PARA POLİTİKASI ŞOKLARI HİSSE SENEDİ FİYATLARINI ETKİLER Mİ? TÜRKİYE ÖRNEĞİ

PARA POLİTİKASI ŞOKLARI HİSSE SENEDİ FİYATLARINI ETKİLER Mİ? TÜRKİYE ÖRNEĞİ Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 29, CİLT XXVII, AYI II,. 129-152 PARA POLİTİKAI ŞOKLARI HİE ENEDİ FİYATLARINI ETKİLER Mİ? TÜRKİYE ÖRNEĞİ Hülya KANALICI AKAY * Mehmet NARGELEÇEKENLER ** Özet Bu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI DÖVİZ KURU İLE MAKROEKONOMİK BÜYÜKLÜKLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Ahmet KARDAŞLAR YÜKSEK

Detaylı

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:1, s.127-136 Year:2012, Vol:4, No:1, s. 127-136 Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik

Detaylı

Emlak Konut GYO A.Ş. Türk gayrimenkul sektörü çerçevesinde konut ve konuta bağlı gelişmelerin analizi

Emlak Konut GYO A.Ş. Türk gayrimenkul sektörü çerçevesinde konut ve konuta bağlı gelişmelerin analizi Emlak Konut GYO A.Ş. Türk gayrimenkul sektörü çerçevesinde konut ve konuta bağlı gelişmelerin analizi GAYRİMENKUL VE KONUT SEKTÖRÜNE BAKIŞ 2014 İÇİNDEKİLER 1. Dünya Ekonomisine Bakış 07 1.1 Dünya Ekonomisi

Detaylı

REEL DÖVİZ KURU, İTHALAT VE İHRACAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

REEL DÖVİZ KURU, İTHALAT VE İHRACAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (26) 2013, 190-205 REEL DÖVİZ KURU, İTHALAT VE İHRACAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ THE CAUSAL RELATIONSHIP AMONG REAL EXCHANGE RATE, IMPORT and EXPORT: THE

Detaylı

Türkiye de Cari Açığın Nedenleri, Finansman Kalitesi ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz 1

Türkiye de Cari Açığın Nedenleri, Finansman Kalitesi ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz 1 Türkiye de Cari Açığın Nedenleri, Finansman Kalitesi ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz 1 İsmet GÖÇER Yrd.Doç.Dr., Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültes,i Ekonomi ve Finans Bölümü

Detaylı

Arş. Gör. Havva Nesrin Tiryaki/Doç. Dr. Aykut Ekinci FİNANSAL BULAŞICILIK ÇERÇEVESİNDE KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ +

Arş. Gör. Havva Nesrin Tiryaki/Doç. Dr. Aykut Ekinci FİNANSAL BULAŞICILIK ÇERÇEVESİNDE KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ + Arş. Gör. Havva Nesrin Tiryaki/Doç. Dr. Aykut Ekinci FİNANSAL BULAŞICILIK ÇERÇEVESİNDE KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ + Arş. Gör. Havva Nesrin Tiryaki Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İİBF, İktisat

Detaylı

2008 GLOBAL EKONOMİK KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASI A TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

2008 GLOBAL EKONOMİK KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASI A TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı 2008 GLOBAL EKONOMİK KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASI A TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Fatih MEMİŞ Yüksek Lisans

Detaylı

BANKACILIK KRİZLERİ, NEDENLERİ VE EKONOMİK MALİYETLERİ

BANKACILIK KRİZLERİ, NEDENLERİ VE EKONOMİK MALİYETLERİ Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 22, Ocak-Haziran 2004, ss. 39-61. BANKACILIK KRİZLERİ, NEDENLERİ VE EKONOMİK MALİYETLERİ Halil ALTINTAŞ ÖZET Bankacılık krizlerinin

Detaylı

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Sadettin PAKSOY Öğr. Gör. Erdal ALANCIOĞLU

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Sadettin PAKSOY Öğr. Gör. Erdal ALANCIOĞLU Sadettin PAKSOY-Erdal ALANCIOĞLU / 38 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Sadettin PAKSOY Öğr. Gör. Erdal ALANCIOĞLU Özet Finansal piyasalar, 1929 Dünya Ekonomik

Detaylı

V.1. Türk Bankacılık Sisteminde Hisse Senedi Getirilerinin Ortak Hareketi ve Sistemik Risk

V.1. Türk Bankacılık Sisteminde Hisse Senedi Getirilerinin Ortak Hareketi ve Sistemik Risk V. ÖZEL KONULAR V.1. Türk Bankacılık Sisteminde Hisse Senedi Getirilerinin Ortak Hareketi ve Sistemik Risk 2007 2009 finansal krizi finansal kuruluşların yaygın iflasları ve sermaye piyasalarının donmasına

Detaylı

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006)

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006) M. MUCUK, V. ALPTEKİN Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (975-2006) Mehmet MUCUK * Volkan ALPTEKİN ** Özet Vergi gelirleri devletin en önemli finansman kaynaklarından birini teşkil

Detaylı

KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE OLAN ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE OLAN ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE OLAN ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Tuba B. Direkçi Gaziantep Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Sinan Kaygusuz Defterdarlık Uzman

Detaylı

Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları

Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Muharrem AFŞAR Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü mafsar@anadolu.edu.tr Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Özet

Detaylı

TCMB nin Para Politikası Duruşunun Alternatif Açıklaması: Parasal Durum Endeksi (MCI)

TCMB nin Para Politikası Duruşunun Alternatif Açıklaması: Parasal Durum Endeksi (MCI) YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2012 Cilt:19 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA TCMB nin Para Politikası Duruşunun Alternatif Açıklaması: Parasal Durum Endeksi (MCI) Doç. Dr. Bora SÜSLÜ Muğla Üniversitesi

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası

Türkiye Sermaye Piyasası SERPAM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ

Detaylı

Taylor Kuralı: Türkiye için Bir Vektör Otoregresif Model Analizi

Taylor Kuralı: Türkiye için Bir Vektör Otoregresif Model Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 11 Özel Sayı 11 ss. 95-11 Taylor Kuralı: Türkiye için Bir Vektör Otoregresif Model Analizi Taylor Rule: A Vector Autoregressive Model Analysis For Turkey

Detaylı

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 6 2. TÜRKİYE EKONOMİSİ NE GENEL BAKIŞ... 11 2.1. Büyüme

Detaylı

Gelişen Piyasa Ekonomilerinde Alternatif Para Politikası Stratejileri, Türkiye Ekonomisi Açısından Bir Değerlendirme

Gelişen Piyasa Ekonomilerinde Alternatif Para Politikası Stratejileri, Türkiye Ekonomisi Açısından Bir Değerlendirme YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Gelişen Piyasa Ekonomilerinde Alternatif Para Politikası Stratejileri, Türkiye Ekonomisi Açısından Bir Değerlendirme

Detaylı