ULUSLARARASI ESHAB-1 HF SEMPOZYUMU Eylül 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI ESHAB-1 HF SEMPOZYUMU Eylül 2012"

Transkript

1 ULUSLARARASI İNANÇ TURİZMİ VE ESHAB-1 HF SEMPOZYUMU Eylül 2012 KAHRAMANMARAŞ

2 EDiTÖR Seydihan KÜÇÜKDAGLI Serdar YAKAR YAYlN KURULU A. Turgay İMAMGİLLER Seydihan KÜÇÜKDAGLI Prof. Dr. Mehmet ÖZKARCI Yrd. Doç. Dr. Hamza KARAOGLAN Ertuğrul KAZANCI BelmaGEMCİ ÖkkeşGÖKÇE ISBN: BASKI Öncü Basımevi TASARlM NoyaMedya İLETiŞiM ADRESi: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü GMK Bulvan Atatürk Parkı Sabancı Kültür Merkezi 1 Kahramanmaraş Tel: Faks: Ol Birinci Basım: Ekim 2013 Bu eser İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanarak, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı finansı ile bastırılmıştır. 2

3 "KLASiK islami KAYNAKLAR IŞIGINDA, ESHAB-1 KEHF'İN YAŞADI Gl BÖLGENİN MUHTEMEL KOORDiNATLARI" Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre GÖRDÜK* ÖZET Eshabı-Kehfkıssası, Kur'an nassıyla sabit olmakla beraber, hadisenin nerede geçtiği net olarak belli değildir. Dünyanın ve özellikle Anadolu'nun çeşitli yerlerinde, Eshab-ı Kehf'e isnat edilen mekanlar bulunmaktadır. Bu rnekanlardan biri de, Kahramanmaraş ili Afşin ilçesi sınırlarında bulunmaktadır. Bu bildirinin amacı, Klasik İslami kaynaklan göz önünde tutarak, Eshab-ı Kehf'in bulunduğu mekanın muhtemel koordinatlarını ortaya koymaktır. Anahtar Kelimeler: Eshab-ı Kehf, Yedi Uyurlar, Kahramanmaraş, Afşin. ABSTRACT Story of Ashab-al-Kahf is one of The Holy Qur'an's story and The Qur'an's stories are absolutely truth for Muslims. However, according to The Holy Qur'an, not clearly where they lived and slept. There are various parts of the world and especially in Anatolia, spaces attributed to Ashab-al-Kahf. One of those places is nearthe city ofkahramanmaraş province "Afşin". The purpose of this paper, keeping in mind the classical Islami c sources, to determine their whereabouts. Keywords: Ashab-al-Kahf, Seven sleepers, Kahramanmaraş, Afşin. *Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi 117

4 20-22EYLÜL2012KAHRAMANMARAŞ Kur'an Kıssalan'nın en önemlilerinden biri "Kehf' ismiyle anılan sürede yer alan "Eshab-ı Kehf' kıssasıdır. Arapça olan "Eshab-ı Kehf' ifadesi, "mağara sahipleri", "mağara arkadaşlan" gibi anlamlar ifade eden bir tamlamadır. Halk arsında "Yedi Uyurlar" diye de anılan bu mürnin gençlerin başlanndan geçen barikulade halleri, aynı zamanda tarihl bir hadise olarak nakleden ilk ve en sahih kaynak Müslümanlar için Kur'an'dır: İlk kaynaktır, çünkü İslamiyet Kur'an'ın nüzülüyle ortaya çıkmıştır; en sahlh kaynaktır, çünkü bütün zaman ve mekanlan görüp gözeten Raldb ve Müheymin olan Alah'ın gönderdiği mesajdır. Eshab-ı Kehf hadisesi Kur'an'ın nassı ile kat' i ise de olayın nerede geçtiğine dair bir kesinlik söz konusu değildir. Nitekim Kur'an kıssalannın gayesi, yer ve zaman kaydıyla tarihi bilgiler vermekten ziyade mürninler için ders ve ibret görevi yapmaktır. Bununla beraber hadisenin nerede vuküa geldiği ve Eshab-ı Kehf'in bulunduğu mekan her zaman merak konusu olmuştur. Özellikle Orta Doğu' da, ülkemizin üzerinde kurulduğuanadolu coğrafyasında ve Dünya'nın değişik bazı yerlerinde, Eshab-ı Kehf'e izafe edilen bölgeler, mekanlar, makamlar, dağlar ve mağaralar bulunmaktadır. Her ne kadar Tarsus bölgesinin bu açıdan büyük itibarı olsa da, konuyla ilgili çok önemli bir yeri olanafşin'in şimdiye kadar yeterli ilgiyi görmeiliği, hatta biraz da ilimale uğradığı anlaşılmaktadır. Şimdi başta tefsir ve tarih kaynaklan olmak üzere, bazı klasik İslami eserlerdeki veriler ışığinda, Eshab-ı Kehf'in yaşadığı bölgenin muhtemel koordinatlannı tespit etmeye çalışacağız. Tefsirlerin Verdiği Bilgiler Rivayet tefsirlerinin en meşhuru olan Camiu'l-Beyan'da Taberi (310/ 922) "i~'c:u..~\.:1ic.,1u...c:yylj~~ü_.jyj.j~r-~yc.ı31 rc.ı'tc.:?k::.ıl.jf t~yl" 2 ayetinde geçen "Eshab-ı Kehf' ve "Raldm" ile ilgili birçok nakil yapar: "Raldm" bazı müfessirlere göre yer ismidir. Diğer bir kısım müfessirler ise "Raldm"i, Eshab-ı Kehf'in isimlerinin yazılı olduğu kitabe şeklinde tarif etmiştir. İlk görüşe sahip olanlarm ekseriyetine göre "Raldm", Eshab-ı Kehf'in bulunduğu vadidir. Bazılan Usfan veeyle arasında, Filistin'in alt tarafında bir vadi olduğunu da söylemiştir. İbn Abbas' a dayandınlan ri vayete göre "Raldm", Eshab-ı Kehf' in ve niağaralannın bulunduğu dağdır. 3 Bu dağın adı "Bencelüs" 4, "Bencalüs" veya "Benaclüs", mağaranın adı ise "cc.:?jr Hizem"dir. 5 Eshab-ı Kehf'in Dakyanus'un şerrinden kaçtıklan şehrin adı ise "Efuıüs" 6 veya ''Efsüs"tur. 7 Taberi, Tarih'inde ise şehrin adını ''Defsüs" olarak kaydeder. 8 Sonradan gelen birçok müfessir, Kehfve Raldm hakkındaki bu rivayetleri aynen tekrarlamıştır. *Yrd. Doç. D1:, Dicle Üni. ilahiyat Fak. Din Kültürü ve Alıfak Bilgisi Eğitimi Bl. 1 Kehf,

5 İbn Ebi Hatİnı ( ), Taberi'nin verdiği bilgilere ek olarak, mağaranın iki dağın arasında olduğunu söyler. Keza Semerkandl (373/ 973), İbnAbbas'a dayanan bir nakil ile Eshab-ı Kehf'in bulunduğu kentin "Efsüs" olduğunu teyit eder. 10 Maverdi (450/1059) 11 ve Hazin (741/1340)'e 12 göre de Eshab-ı Kehf Şehri "Efsüs"tur. Sa'lebl (427/ 1036), diğer müellifier gibi Eshab-ı Kehf şehrinin "Efsüs", mağaranın bulunduğu dağın "Bencelüs", mağaranın adının ise "tr.?.jr Hlrem" olduğunu bildirir. Bazı rivayetlerde şehrin adı "Defsüs" olarak geçtiğini belirten Sa'lebl, bunun yanında İbn Abbas'tan, "Raklm"in Gatafan ve Ey le arasında bir vadi olduğunu ve Eshab-ı Kehf'in orada bulunduğunu nakleder. Ka'bu'l-Ahbar ise "Raklm"in onların karyesi olduğunu söylemiştir. 13 İbn Atıyye (542/ 1147) hicri 504 tarihinde Endülüs Bölgesi'nde Gırnata Şehri taraflarında "Lüşe" diye bir karyeyi gezdiğini, hadisenin geçtiği yer olarak ziyaret edilen bu karyede, Eshab-ı Kehf ile ilgili çeşitli belirtiler gördüğünü bildirir. Burası "Dikyus" diye isimlendirilen eski bir şehrin kalıntılarını da içine alan bir beldedir. Bu arada Şam Bölgesi 'nde de aynı amaçla ziyaret edilen bir mağaranın olduğunu, üstünde "Raklm" ismi verilen bir mescidin bulunduğu belirtir. Ebu Hayyan (745/ 1345) İbnAtıyye'nin Endülüs ile ilgili verdiği bilgileri naklettikten sonra, Hristiyanlığın en çok yayıldığı ve çoğaldığı yerlerden biri olması hasebiyle Endülüs bölgesinin, Eshab-ı Kehf için gayet uygun ve doğru olduğunu belirtir. 16 Bağavi ( 5 ı 0/ ı ll 6), şehrin adını "iı. uıı.ju" Eksüs" olarak kaydeder. 17 Razi (606/ ı209), bu şehrin günümüzde "Tarsus" adı verilen şehir olduğunu belirtir. 18 Keza Beydavl (685/ 1286) 19 ve Nesefi (7ıO/ 1310) 20 de bu şehri "Tarsus" olarak zikreder. Bursevl (1 ı27/ ı 7ı5) Tarsus'un eski adının "Efsüs" olduğunu; 21 Şevkani (1250/ ı835) de benzer bir şekilde bu şehrin sonradan Tarsus adı verilen ".:ı~0-3uııjdeksüs" olduğunu ifade eder. 22 Hadis Şerhlerinde Eshab-ı Kehf Fethu'l-Bari müellifi İbnü'l-Hacer el-askalaru (852/ ı448) Eshab-ı Kehf'in yeri konusunda ihtilaf olduğunu belirterek bir nevi özet yapar: "Haberler onların Bilad-Rum'da olduğunu göstermektedir. 2 Kelıf, 18/9: ''Yoksa sen Eshab-ı Kehfve Rakfm 'in şaşılacak iiyetlerimizden olduğunu mu sandm?" 3 Taberf, Camiu '!-Beyan, XVIL Taberf, Camiu '!-Beyan, XVIL Taberf, Camiu '!-Beyan, XVIL Taberf, Camiıi'l-Beyan, XVJJ, Taberf, Camiu '!-Beyan, XVIL 627, , Taberf, Tarih, VJIL İbn Ebf Hatim, Tejsfnt '!-Kur 'an, VII, O Semerkandf, Bahru 'l-uliim, II, Maverdf, en-nüket ve '1-Uyı/n, lll Hazin, Lübiib, III, Sa'lebf, el-keşfve'l-beyan, VI,

6 20-22EYLÜL2012KAHRAMANMARAŞ, Taberi İbnAbbas'a dayanan zayifbir isnadla 'Eyle'ye yakın olduğunu söyler. Tarsus yakınlarm da, E yle ve Filistin arasında, Zeyza yakınında ve Endülüs 'ün Gımaüı. bölgesinde olduğuna dair çeşitli rivayetler vardır." 23 Umdetu'l-Kan müellifi Ayni (855/ 1451) de Askalaru'nin özetine benzer bir şekilde şunları söyler: "Eyle ve Filistin arasında, Eyle'ye yakın, Nineva topraklarmdaa ve Belka da olduğuna dair rivayetler bulunmaktadır. Rüm bölgesinde olduğunu ifade eden birçok haber vardır ki doğru olan da budur: Tarsus yakınlarında oldukları, "kşd.. > W<,?ı.J İlistin" yakınında olup Efsüs şehrinde yaşadıklan şeklinde haberler vardır. Bu şehir Kostantıniyye 'ye altı fersah 24 uzaklıktadır. İçinde bulunduklan mağaranın adı 'Mancelüs'tur." 25 Tarih ve Coğrafya ile İlgili Eseriere Göre Eshab-ı Kehf Bin iki yüz yirmi yıl önce vefat eden büyük İslam tarihçisi İbn Hişam (213/ 828), es-siretu'n-nebeviyye adlı meşhur eserinde Hz. İsa'nın havarilerinin gittiği beldeleri sayarken, "1u<->".J<->" Efsüs" adlı şehrin Eshab-ı Kehf gençlerinin karyesi olduğunu söyler. 26 Yaklaşık on iki asır önce vefat eden İbn Hurdazbih (280/ 893), ".b.jt3<->"'-:?<->" Tarksis" bölgesindeki Rüstaku '1-E vas!' de bulunan "i-....9<->"'-:?<->" Efsis" adındaki şehrin Eshab-ı Kehf şehri olduğunu belirtir. 27 Mes'üdi (346/ 957), Eshab-ı Kehf'in Efsis Şehrinde, Rum Dağları'ndan "ti.j<->" ı.l".jj<.s Doğu Havis" diye bilinen bir dağda olduğunu belirterek 28 Efsis'in otuzsekizinci paralelde olduğunu söyler. 29 Bu ilginç aynntıya nazaran paralel ve meridyen haritasına bakıldığında, Eshab-ı Kehf ile meşhur olan iki ilçemizden Tarsus'un 37. paralelde, Afşin'in ise 38. paralelin biraz üstünde olduğu görülmektedir. Makdisi (355/ 966), Eshab-ı Kehf'in bulunduğu şehrin "Efsüs" veya "Tarsus" olduğunun söylendiğini belirtir. Mağaranın bulunduğu dağın ismini ''Naclüs", mağaranın ismini ise "<:J.Jr Hezüm" olarak kaydeder. 30 İbnü'l-Ad1m (660/ 1262) İbn Hurdazbih'in verdiği bilgileri nakledip 31 değişik bazı rivayetlerden de bahsettikten sonra "tj :-l<->".j<->" Arbsüs" diye bir şehri ziyaret ettiğini, Kehf Süresi 'nde bahsedilen yerin bura olduğunu, Eshab-ı Kehf mevkiinin üzerine, ziyarete gelmek isteyenler için büyük bir mescit 14 Klasik eserlerde geçen "Şam" bölgesi ile, Hicaz, Irak, Suriye, Filistin gibi ülkelerin bulunduğu coğrafya ve Türkiye 'nin bu coğrafyaya miicdvir güney ve iç bölgelerini de içine alan oldukça biiyük bir alan kastedilmektedir. Buna kısaca "Ortadoğu da" denebilir. Günümüz Türkçesinde "Şam" adı verilen Suriye 'nin başkenti Arapça da "Dımaşk >tj->3 ", İngilizce de ise "Damascus" olarak ifade edilmektediı: 15 İbn Atzyye, MulıaıTeı; lll, Ebii Hayyan, el-balıru '1-Mulıft, VII, Bağavf, Mealimu 't-tenzfl, lll, Riizf, Mefatflı, XXI, Beydavf, Envaru't-Tenzfl, IIL Nesefi, Medarik, IL Bursevf, Riilıu'l-Beyan, V, Şevkiinf, Fetlıu '1-Kadfı; lll Askalanf, Fetint '1-Barf, VI,

7 yapıldığını söyler. Keza bir rivayete göre de Eshab-ı Kehf şehrinin Rum Bölgesindeki Rustaku'l-Evasi'de olduğunu, mağaranın ise "Bancelüs Dağı"nda bulunduğunu ifade eder. 32 Arbsüs'un batısında Bancelüs Dağı'nda olan bu mağara, konum itibariyle Şam bölgesinin son hududunda yer almaktadır. 33 İbnü'l-Adim bu kente "iyl>"l>" Ebsis", "k._ğl>"l>" Efsis" ve "i..jy L>"JL>" Erbsüs" denildiğini de belirtir. 34 Fas'lı coğrafya ve harita bilgini Şerif el-idris1 35 (560/ 1165), "Afşin"e son derece benzer olan "iuı.j-"<.,?c.j Efsm" adıyla bahsettiği kentle ilgili şunlan söyler: Efsfn Bölgesi 'nde dört adet kale bulunmaktadır. Efsfn Şehri Rüsttiki 'l Ewisf'de bulunmaktadır. Efsfn için Eshab-ı Kehf'in şehri denmektedir. Eshab-ı Kehf Amiiriye ile Nfkıya arasında bulunan Rüstak mağarasında bulunmaktadır. Bu mağara, yüksekliği bin zira 'dan 36 daha az olan bir dağdadır. Yer seviyesinden, Eshab-z Kehf'in bulunduğu bölüme çıkan merdiven gibi bir tünel bulunmaktadır. Dağın zirvesinde, kuyuya benzer bir mağara vardır. Kayalardan oyulmuş sütunlar üzerinde revaklar bulunan bu kısım üç yüz adım kadar bir mesafeyle tünel kapısına kadar iner. Bu kısımda çeşitli (beytler) odalar bulunur. Bu odalardan birinin eşiği bir adam boyu kadar yüksektir ve taştan oyulmuş kapısı vardır. Bu odada Eshab-ı Rakfm bulunmaktadır. Yanları üzere uyur vaziyette ve yedi kişiden ibarettir. Fiinf olan cisimleri öd, mür ve kiifurla kaplanmıştır. Ayak uç/arında, kıvrzlarak oturan köpeklerinin sadece kafası çürümemiştir. Buna rağmen hiçbir parçası kaybozmaksızın bütün kemikleri mevcuttur.37 el-idris! bu açıklamayı yaptıktan sonra İbn Atıyye'nin de bahsettiği, Endülüs'te Eshab-ı Kehf'in makamı zannedilen başka bir yerden daha söz eder. Ancak daha önce bahsettiği Efsm'deki dağ ve mağaranın Eshab-ı Kehf'e izafesinin daha salıili olduğunu belirtir. 24 Fersalı, üç mil uzunluğu ifade etmektedil: Bkz. Halil b. Ahmed, Kitabu '1-Ayn, IV; Ayni, Umde, XVI, İbn Hiştim, es-siretu 'n-nebeviyye, IL İbn Hardtizibe, el-mestilik, s Mes'iidi, et-tenbilı, s M es 'iidf, et-ten bi/ı, s Makdisf, el-bed'u vd-tari/ı, III, İbnii'l-Adim, Buğyetu't-Taleb, L İbnii 'l-adim, Buğyetu 't-taleb, L İbnii'l-Adim, Buğyetu't-Taleb, L İbnii'l-Adim, Buğyetu't-Taleb, L el-idrisi'nin coğrafya ve harita ilmi yanında, eczacılık, tıp, botanik, edebiyat ve şiir alanında da saygm bir yerinin olduğu bilinmektedil: Bkz. Şerif el-idrisi, Niizlıetii '1-Miişttik, s (Eserin mukaddimesi) 36 Zira': Kolun, dirsekten 011a parmak ucuna kadar olan uzunluğu, arşı11. Çeşitli yer ve alanlara göre 58 cm. ile 80 cm. arasmda değişebilmektedil: 3 7 Şerif el-idrisi, Niizlıetii 'l-miişttik, IL Şerif el-idrisf, Niizlıetii '1-Miişttik, IL 803_ 39 İbn Astiki1; Tarilıu Dımaşk, LVIIL el-cevzi, Niizlıetu'l-A 'yun, L 561; el-mımtazam, IX, İbnii'l-Esfl; el-kiimil, V,

8 20-22EYLÜL2012KAHRAMANMARAŞ İbnAsakir (571/ 1176) Eshab-ı Kehf'in yaşadığı şehrin ismini, müfessir Bağavi gibi "iıju.ıı.ju" Eksüs" olarak kaydeder. 39 Ebü'l-Ferec el-cevzi (597/ 1201), Mukatil'den yapmış olduğu rivayette şehrin adının "Efsüs" olduğunu belirtir. 40 İbnü'l-Esir (630/ 1233) naklettiği çeşitli rivayetlerde hem "Efsüs" 41 hem de "Efsis" 42 adlannı zikreder. el-kazvini (682/ 1283) 43 İbnü'l-İberi (685/ el-herevi (611/ 1215) "iyju.ııü(,?0 Eblistin" şehrinin, Dakyanus'un harap kenti Ebsus yakınlannda olduğunu, burada eski yapılann, acaip eserlerin bulunduğunu ve Eshab-ı Kehf'in beldenin batı tarafında olduğunu belirtir. 49 Keza İbn Şernail (739/ 1339) "Ebsus"un Eblistln yakınlannda harap bir kent olduğunu ve Eshab-ı Kehf'in orada olduğunun söylendiğini belirtir. 50 Yakut el-hamevi (626/ 1228) şehrin ismini "iyu.ııu.ıı Ebsis" olarak kaydetrniştir.51 Diğer bir kavle göre "iuu...ju.ıı Ufsüs" olarak zikrettiği beldenin Tarsus kıyılarında olduğunu ve buraya Eshab-ı Kehf şehri dendiğini bildirir. 52 İbn Şernail (739/ 1339) de Hamevi'nin naklettiği aynı bilgileri verir. 53 Makrizi (845/ 1442) Dakyanus'un Eshab-ı Kehf'i Şam bölgesindeki "yjıji~> Belka"dan çıkardığını nakleder. 54 İbnü'l-Aceınl (884/ 1479) Dakyanus'un şehrini "Tarsus" olarak bildirir. 55 el-hımyeri (900/ 1495) de, kendinden önceki müelliflerin verdiği, bizim de bir kısmını üstte belirttiğimiz bilgileri naklederek, "k...su"':?u.ıı' Efsis", " k...su.ıır(,?u.ııefsınls" veya "iwı.>"y':?0 Efsbin" adlanyla anılan şehrin Eshab-ı Kehf şehri olduğunu ifade eder. 56 Son devir müelliflerinden 1933'de vefat etmiş olan el-gazzi (IJtJ':?), Maraş Livası'nın Elbistan Kazası bölgesinde bulunan yerlerden biri olarak saydığı "Efsüs" şehri hakkında şu bilgileri verir: "Şu anda 'Barnüz' (YI.JY.JJ) adı verilen küçük bir beldedir. Roma'nın meşhur imparatoru Dakyanus'un başkenti olan bu belde, hicretten önce 1628'de kurulmuştur. Eshab-ı Kehfmakamının bulunduğu 'Benahllüs' (Yult':?J.Ju.ıı) Dağı'na ve ondan yanın saatlik mesafe de bulunan Eshab-ı Raklm'e çok yakın olan bu beldenin eski adı 'İbsüs' (JYU".JU")'tur." İbnii '1-Esfl; el-kamil, I, Kazvfnf, Asiint '1-Biliid, s İbnii '1-İberf, Tiirfhu Muhtasari 'd-diivel, I, ed-diimeyrf, Hayiitu'l-Hayeviin, II, 390, İbn Haldun, Tarih, II, İbnii'l-Verdf, Tarih, I, Niiveyrf, Nihtiyetu '1-Ereb, XXII, el-herevf, el-işiiriit, s İbn Şemiiil, Meriisıdu '1-Ittıla ',I, Yakııt el-hamevf, Mu'cemu'l-Biildiin, I, Yakııt el-hamevf, Mu 'cemu '1-Biildiin, I, İbn Şemiiil, Meriisıdu'l-Ittıla', I, 18, Makrfzf, es-siili1k, IV, İbnii '1-Acemf, Kiim1zii 'z-zeheb, I, Hımyerf, er-ravdu'l-muattiiı; s

9 el-gazz1, Mu'cemu'l-Büldan'da Elbistan bölgesinin Eshab-ı Kehf ve Eshab-ı Raldrn'i içine aldığının söylendiğini de belirtir. 58 el-hamev1 söz konusu eserde "1WU..' Ebsus"u anlatırken şöyle demektedir: "Rum Bölgesi 'nde, i~u Eblistin' yakınlarında, harap olmuş bir kentin adıdır. Eshab-ı Kehfve Rakiın, Dakyarrus 'un şehri olan bu beldede bulunmaktadır. Harabiyeti ile birlikte ilginç eserleri ihtiva etmektedir." 59 Görüldüğü gibi el-hamev1 (626/ 1228)'nin "Eblistin" diye zikrettiği bölgenin "Elbistan" olduğu anlaşılmaktadır. 60 Aynı şekilde el-herev1 (611/ 1215) ve İbn Şernail (739/ 1339)'in de, yakınlarında Eshab-ı Kehf'in bulunduğu belde diyerek anlattıkları yer bugünkü Elbistan'dır. Bu cümleden olarak el-aylli (855/ 1451 )'nin Eshab-ı Kehf ile ilgili üstte zikrettiğimiz, "(lı,ş~u) İlistin (veya Eylistin) yakınında olup Efsfıs şehrinde yaşadıkları şeklinde haberler vardır'' 61 diyerek yaptığı nakildeki "lı,ş~u" ve İbn Haldün'un zikrettiği "l~u Eblism" 62 ifadeleri ile de "Elbistan" bölgesinin kastedildiği anlaşılmaktadır. Sonuç Sonuç itibariyle aksi bazı rivayetler bulunmasına rağmen, hem tefsir hem de İslam tarihi ve coğrafyasıyla ilgili temel kaynaklardaki hakim görüş, Eshab-ı Kehf'in "Efsfıs" adlı şehirde yaşamış oldukları ve halen bulundukları mağaranın da bu kentin yakınlarındaki bir dağda olduğu yönündedir. Dolayısıyla Eshab-ı Kehf'in muhtemel koordinatları açısından, "Efsfıs" diye anılan kentin günümüzde nereye tekabül ettiği, kanaatimizce en önemli noktadır. Eshab-ı Kehf'in yaşadığı söylenen ve kaynakların kahir ekseriyetinde "Efsfıs" diye anılan şehrin Afşin olduğunu ifade eden birçok kaynak bulunmaktadır. Afşin'in 1944'e kadar Efsfıs adıyla anılmış olduğu elimizdeki bilgiler arasındadır. Eski isimlerinden birinin "Efsfıs" olması, bu beldenin Eshab-ı Kehf' e ev sahipliği iddiasını teyit eden çok önemli bir husustıır. Bunun yanında M es 'fıdl'nin 38. paralelde olduğunu söylediği ''Efs1s" ve Şerif el-idrisl'nin etimalajik olarak "Afşin"e son derece benzeyen "Efsm" adıyla bahsettiği şehir doğrudan Afşin'i gösterir niteliktedir. Yakut el-hamev1, el-herev1, İbn Ş , İbn Haldün ve el-aylli'nin; Eshab-ı Kehf'in, günümüzde Elbistan olduğu anlaşılan bölgede yaşadığına dair naklettikleri bilgiler deafşin' e işaret eden diğer önemli karineler olarak dikkat çekmektedir. 57 el-gazi, Nehru'z-Zelıeb, L 450; IIL 604: 58 el-gazi, Nehm 'z-zelıeb, L Yakut el-hamevf, Mu'cemu'l-Biildan, L Bir çok kaynakta Elbistan 'ı ifade ettiği anlaşılan "iyj..,...:,.ş.:ı" isminin kullanıldığı göriilmektedb: Bkz. İbnii'l-İberf, Tarih, s. 267; İbn Tağrıberdf, en-niici1mu'z-zahire, XIL 17; XIIL 106; XlY, 22; XV. 1 04; XVI, 172; Havadisu 'd-dulıi1r, L 275; ll, 339; el-ayni, Ikdu '1-Cenıan, L 143, 149; İbnii '1-Adim, Buğyetu't-Taleb, I, 373; es-safedi, el-vafi, XXIV, 157; Makrfzi, es-siiliik, III, 230; VI, 263, 269; VII, 306; Kalkaşandi, Sublıu 'l-a 'şa, VIL Ayni, Umde, XVI, İbn H aldı/n, Tarih, VIII,

10 20-22EYLÜL2012KAHRAMANMARAŞ Geçtiğimiz asırda yaşamış olan el~gazz! gibi bazı müellifterin direkt olarak, "Maraş Livası'nın Elbistan Kazası'ndaki Efsus" şeklinde verdikleri bilgiler de geçmiş asırlarda yaşayan bilginlerden bize ulaşan bu önemli verilere dayanmaktadır. Kaynakça Kur'an-ı Kerim el-ayni, Ebu Muhammed Mahmud b. Ahmed b. Musa b. Ahmed el-hanefi Bedrüddin (v. 855/ 1451), Umdetü'l-Kdrf Şerhu Sahfhi'l-Buhdrf, (I-XXV), Daru İhyai 't-türasi'1-arab!, Beyrut ts , Ikdu 'l-cemdn fi Tarfhi Ehli 'z-zemdn, y.y., ts. el-bağav!, Ebu Muhammed el-hüseyin b. Mesud b. Muhammed b. el-ferra (v. 510/ 1116), Medlimu't-Tenzilfi Tejsfri'l-Kur'dn, (I-V), thk. Abdürrezzak el-mehdi, Daru İhyai't-Türasi'l-Arab!, Beyrut el-beydav!, el-kad1nasırüdd1neb1 SaidAbdullah b. Ömer b. Muhammed eş Şiraz! (v. 685/ 1286), Envdru 't-tenzfl ve Esrdru 't-te 'vf! (Tejsfru 'l-beyddvf), (I-V), thk. Muhammed Abdurrahman el-mar'aşll, Daru İhyai't-Türas, Beyrut, Bursev!, İsmail Hakkı b. Mustafa el-istanbull el-hanefi el-halvet! (v. 1127/ 1715), Ruhu '!-Beyan, (I-X), Daru'l-Fikr, Beyrut ts. el-cevz!, Cemalüddin EbG'l-Ferec Abdurrahman b. Ali b. Muhammed (v. 597/ 1201), el-muntazam fi Tarfhi'l-Ümemi ve'l-müliik, (I-XIX), thk. Muhammed Abdülkadir Ata- MustafaAbdülkadir Ata, Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut , Nüzhetu 'l-a 'yuni 'n-n avazir fi İlmi 'l- Vüciihi ve 'n-nezdir, thk. MuhammedAbdülkerim Kazım er-rıza, Müessesetü'r-Risale, Beyrut ed-dümeyri, Muhammed b. Musa b. İsa b. Ali Ebfı'l-Beka Kemalüddin eş Şafii (v. 808/ 1406), Haydtu 'l-hayevdn el-kübrd, (I-II), Daru'l-Kütübi'l İlmiyye, Beyrut Ebu Hayyan, Muhammed Yusuf b. Ali b. Yusuf b. Hayyan Eslrüddin el Endelus! (v. 745/ 1345), el-bahru'l-muhft fi't-tejsfr, (I-X), thk. Sıdkı Muhammed Cemil, Daru'l-Fikr, Beyrut el-gazz!, Kamil b. Hüseyin b. Muhammed b. Mustafa el-bab! el-haleb! (v. 1351/ 1933), Nehru 'z-zeheb fi Tarfhi Haleb, (I-III), Daru'l-Kalem, Haleb Halil b. Ahmed, Ebfı Abdurrahman el-ferahld! el-basri (v. 170/ 786), Kitabu'l-Ayn, (I-VIII), thk. Mehdi el-mahzumi 1 İbrahim es-samra!, Dam ve Mektebetü'l-Hilal, yayınyeri yok, ts. el-hamev!, Şihabüddin Ebu Abdullah Yakut b. Abdullah er-rfımi, (v. 626/ 1228), Mu'cemu'l-Bülddn, (I-VII), Daru Sadır, Beyrut

11 el-hazin, Alaüddin Ali b. Muhammed b. İbrahim b. Ömer eş-şeyh! Ebu'l Hasan.(v. 741/ l340),lübdbu 't-te 'vilfi Medni 't-tenzil, (I-IV), Daru'l-Kütübi'l İlmiyye, Beyrut el-herev1, Ebu'I-Hasan Ali b. Ebu Bekir b. Ali (v. 611/ 1215), el-işdrdt ild Ma 'rifeti 'z-ziydrdt, Mektebetu 's-sekdfeti 'd-diniyye, Kalıire el-hımyeri, Ebu Abdullah Muhammed b. Abdullah b. Abdülmün'lın (v. 900/ 1495), er-ravdu '!-Muattdr fi Haberi 'l-aktdr, thk. İhsan Abbas, Müessesetü Nasır, Beyrut İbnü'l-Aceınl, Alımed b. İbrahim b. Muhammed b. Halil Muva:ffakuddin Ebu Zerr Sıbt (v. 884/ 1479), Küniizü 'z-zeheb fi Tarihi Haleb, (I-II), Daru'l-Kalem, Haleb İbnü'l-Ad1m,Ömerb.Alımedb.Hibetullahb.Eb1Ceradeel-Ukayl1Kemalüdd1n (v. 660/ 1262), Buğyetu't-Taleb fi Tarihi Haleb,(I-Xli), thk. Süheyl Zekkar, Daru'l-Fikr. İbn Asakir, Ebu'I-Kasım All b. Hibetullah (v. 571/ 1176), Tarihu'd-Dımaşk, (I-LXXX), thk. Amr b. Garame el-umrevı, Daru'l-Fikr, İbn Atıyye el-endelus1, Ebu Muhammed Abdülhak b. Galib b. Abdurrahman b. Ternam (v. 542/ 1147), el-muharreru'l-vecfz fi Tefsiri'l-Kitdbi'l-Aziz, (I V), thk. Abdüsselam Abdüşşafi Muhammed, Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut İbn Eb! Ha tim, Ebu Muhammed Abdurrahman b. Muhammed et-tem1m1 er Razı (v. 327/ 939), Tefsiru'l-Kur'dni'l-Azim, thk. Es'ad Muhammed Tayyib, Mektebetü Nizar, Suudİ Arabistan İbnü'l-Eslr el-cezeri, Cdmiu '!-Usul fi Ehiidisi'r-Resiil, Mecdüddin Ebu's SuMat el-mubarek b. Muhammed b. Muhammed b. Muhammed İbnAbdülketim eş-şeybarn (v. 630/ 1233), el-kdmilfi't-tarih, (I-X), thk. Ömer Abdüsselam Tedmuri, Daru'l-Kitabi'l-Arab1, Beyrut İbnü'l-Hacer el-askalarn, el-hafız Ebu'l-Fadl Şihabüddin Ahmed b. Ali (v. 852/ 1448), Fethu '!-Bari Ala Sahihi'l-Buhari, (I-XIII), thk. Muhammed Fuad Abdülbaki- Muhibbüddin el-hat1b, Daru'l-Ma'rife, Beyrut İbn Haldun, Ebu Zeyd Abdurrahman b. Muhammed Veliyyüddln el-hadraınl el-işbill (v. 808/ 1406), Divanu'l-Mübtedei ve'l-haber fi Tarihi'l-Arabi ve'l Berberi Ve Men Aserehüm Zevi '!-Şe 'ni '!-Ekber, (I-VIII), thk. Halil Şehade, Daru'l-Fikr, Beyrut İbn Hurdazbih, Ebu'I-Kasım Ubeydullah b. Abdullah (v. 280/ 893), el-mesdlik ve'l-memdlik, Dam Sadır, Beyrut İbn Hişam, Abdülmelik b. Hişam b. Eyyub el-hümeyri el-muafiri Ebu Muhammed Cemalüddin (v. 213/ 828), es-siretu'n-nebeviyye, (I-ID, thk. Mustafa es-seka! İbrahim Ebyan/ Abdülaziz eş-şelebl, Mektebetu ve Matbaatu Mustafa el-bab! el-haleb1, Mısır

12 20-22 EYLÜL 2012 KAHRAMANMARAŞ İbnü'l-İberi, İbn Ehrfin (Harun) b. Tuma el-malat1 Ebu'l-Ferec (v. 685/ 1286), Tarfhu Muhtasari'd-Düvel, thk. Anton Salihani el-yesül, Daru'ş-Şark, Beyrut İbn Ş , Abdülmümin b. Abdülhakk el-kutay'1 el-bağdad1 el-hanbell Safiyyuddin (v. 739/ 1339), Meraszdu 'l-ittzla' ala Esrndi 'l-emkineti ve 'l-buka ', (I-ID), Daru'l-Cll, Beyrut İbn Tağrıberd1, Ebu'l-Mehasin Cemalüddin Yusuf b. Abdullah ez-zahiri el Hanefi (v. 874/ 1470), en-nücumu'z-zahire fi Mülüki Mısra ve'l-kahire, (I-XVI), Vizaretu's-Sekafeti ve'l-irşadi'l-kavm1, Daru'l-Kütüb, Mısır ts , Havadisu 'd-duhur fi Medyi 'l-eyyami ve 'ş-şuhur, (1-11), thk. Muhammed Kemalüddin İzzüddin, Alemu'l-Kütüb, y.y İbnü'l-Verd1, Zeynüddm Ömer b. Muzaffer (v. 749/ 1349), Tarfhu İbni'l-Verdf (I-Il), Darü'l- Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut Kalkaşand1, Ahmed b. Ali b. Ahmed el-fizari (821/ 1418), Subhu 'l-a 'ş d fi,sınaati'l-inşa, (I-XV), Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut ts. el-kazvm, Zekeriyya b. Muhammed b. Mahmud (v. 682/ 1283), Asaru 'l-bilad ve Ahbaru '1-İbad, Daru Sadır, Beyrut ts. el-makdis1, el-mazhar b. Tahir (v. 355/ 966), el-bed'u ve't-tarfh, (I-VI), Mektebetu's-Sekafeti'd-Dmiyye. y.y., ts. el-makriz1, Ahmed b. Ali b. Abdülkadir Ebu'I-Abbas el-hüseyni Takiyyüddin (v. 845/1442 ), es-sü!ukli-ma'rifetidüveli'l-mü!uk, (I-VIII), thk. Muhammed Abdülkadir Ata, Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut el-maverd1, Ebu'I-Hasan Ali b. Muhammed b. Muhammed b. Habib el-basri el-bağdad1 (v. 450/ 1059), en-nüket ve'l-uyun, (I-VI), thk. Seyyid b. Abdülmaksud b. Abdürrahim, Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut ts. el-mes'ud1, Ebu'I-HasanAli b. el-hüseyin b. Ali (v. 346/ 957), et-tenbfh ve '1- lşraf, Daru 's-savf, Kahire ts. en-nesefi, Ebu'I-Berekat Abdullah b. Ahmed b. Mahmud Hafızuddm (v. 710/ 1310), Medarikü't-Tenzfl ve Hakaiku't-Te'vfl, (1-111), thk. Yusuf Ali Bed1v1, Daru'l-Kelimü't-Tayyib, Beyrut en-nüveyri, Ahmed b. Abdülvehhab b. Muhammed b. Abdüddaim el-kureş1 et-teyınl el-bekri Şihabüddin (v. 733/ 1332), Nihayetu'l-Ereb fi Fünuni'l Edeb, (I-XXXIII), Daru'l-Kütübi ve'l-vesaikı'l-kavmiyye, Kahire er-razi, İmam Fahrüddm EbuAbdillah Muhammed b. Ömer b. el-hasan b. el Hüseyin et-teyınl (v. 606/ 1209), Mefatfhu'l-Gayb, (I-XXXII), Daru İhyai't Türasi'l-Arab1, Beyrut es-safed1, S alahuddin Halil b. Aybek (v. 764/ 1363),Kitabu 'l-vafi bi 'l- Vefayat, (I-XXIX), thk. Alımed el-arnavüt ve Türki Mustafa, Dam İhyai't-Türas, Bey.; rut

13 es-sa'leb1, Ebu İshak Ahmed b. Muhammed b. İbrahim (v. 427/ 1036), el Keşfve~l-Beyan an Tefsiri'l-Kur'an, (I-X), thk. Ebu Muhammed b. Aşür, Daru İlıyai't-Türasi'l-Arab1, Beyrut es-semerkand1, Ebu'l-Leys Nasr b. Muhammed b. Ahmed b. İbrahim (v. 373/ 973), Bahru 'l-ulum, (I-III), Yayınyeri yok, ts. Şerif el-idris1, Muhammed b. Muhammed b. Abdullah b. İdris el-:hasam et Talib1 (v. 560/ 1165), Nüzhetü'l-Müştakfi İhtiraki'l-Afak, (I-II), Aıemü'I Kütüb, Beyrut eş-şevkam, Muhammed b. Ali b. Muhammed b. Abdullah el-yemem (v. 1250/ 1835), Fethu'l-Kadir, (I-VI), Daru'l-Kelimü't-Tayyib, Beyrut et-taberi, Ebu Cafer Muhammed İbn Cerir (v. 310/ 922), Camiu'l-Beyan Fi Te'vfli'l-Kur'an, (I-XXIV) thk. Ahmed Muhammed Şakir, Müessesetü'r Risale, I. bs. Beynit , Tarihü'l-Ümem ve'l- Müluk, (I-XIII), y.y., Beyrut

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İslam Tarihi Kaynakları I Ders No : 80020030 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

14. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI

14. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI (1) En Nisa Sûresi: 11. (2) El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 4, Sh: 186. Ayrıca El Mavsili-El İhtiyar fi Ta'lili'l Muhtar-İst: 1980 Çağrı Yay. C: 5, Sh: 84. (3) El Mavsili-A.g.e. C:

Detaylı

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU XII. TEFSİR AKADEMİSYENLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU (22-23 MAYIS 2015 / SİVAS) Editör Prof. Dr. Hasan KESKİN Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Sivas 2016 Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Yıl 3 Sayı 1 Mayıs 2010 .. / Özet: Hadislerin anlaşılmasında aklın putlaştırılması Batıyla geniş bir etkileşim

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 26.05.2014 Adres : İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, No: 40 34662 Üsküdar/İstanbul Telefon E-posta : : 2164740860-1226 Doğum

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Tefsir II ILH 204 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetül-Arz Kur an da Dabbetül-Arz Kaynakça. Dabbetül-Arz دابة االرض

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetül-Arz Kur an da Dabbetül-Arz Kaynakça. Dabbetül-Arz دابة االرض Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetül-Arz Kur an da Dabbetül-Arz Kaynakça Dabbetül-Arz دابة االرض Tevrat ta Dabbe Yahudi ve Hıristiyan Teolojisinde (Tanrı biliminde),

Detaylı

ULUSLARARASI ESHAB-1 HF SEMPOZYUMU Eylül 2012

ULUSLARARASI ESHAB-1 HF SEMPOZYUMU Eylül 2012 ULUSLARARASI İNANÇ TURİZMİ VE ESHAB-1 HF SEMPOZYUMU 20-22 Eylül 2012 KAHRAMANMARAŞ EDiTÖR Seydihan KÜÇÜKDAGLI Serdar YAKAR YAYlN KURULU A. Turgay İMAMGİLLER Seydihan KÜÇÜKDAGLI Prof. Dr. Mehmet ÖZKARCI

Detaylı

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça. Dabbetü l-arz

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça. Dabbetü l-arz Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça Dabbetü l-arz Tevrat ta Dabbe Yahudi ve Hıristiyan Teolojisinde (Tanrı biliminde), İslam

Detaylı

T.C. VELÎ SEMPOZYUMU. Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN KASTAMONU

T.C. VELÎ SEMPOZYUMU. Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN KASTAMONU T.C. ST MO U VE S TES III. ULUSL SI EY -I VELÎ SEMPOZYUMU E T Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN E T Y IMCIL I Doç. Dr. Burhan BALTACI Ar. r. Be a A i e D C r. Do. Dr. A o an A DO DU Ar. r. Nuran SARICI 06-0 Ma

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ BAHAR YARIYILI OKUTULACAK MATERYAL LİSTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ BAHAR YARIYILI OKUTULACAK MATERYAL LİSTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2018-2019 BAHAR YARIYILI OKUTULACAK MATERYAL LİSTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Öğretim Bilim Okutacağı Ders ve Derste Takip Edilecek Materyaller Ali KAYA Hadis

Detaylı

İÇİNDEKİLER. G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23

İÇİNDEKİLER. G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 11 ÖNSÖZ 13 G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23 B r nc Bölüm KLASİK İSLÂMÎ PARADİGMA ve ORYANTALİST PARADİGMA 25 I. ORYANTALİST PARADİGMA ve KURUCU

Detaylı

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص Ünlü İslam bilgini Taberi, tefsirinde, mukattaa harfleri ile ilgili, Abdullah b. Abbas, Said b. Cübeyr ve Abdullah b. Mesud dan şu görüşü nakletmiştir: Her bir

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 10 Sayı 1 Ocak-Haziran 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Asıl adı: Abdülkadir Nesebi: Seyyid( Hazreti Hüseyin(R.A) ın Efendimizin Soyundandır) Doğum yeri ve tarihi:m.1897/h.1315,muş un Bulanık İlçesi Abri(Esenlik)Köyü

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 13 Sayı 1 Ocak-Haziran 2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2013 (13/1) Ocak-Haziran

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU İLH322 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ

HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ İLH1 1. Türk Dili Yabancı Dil I (İngilizce) İnkılâp Tarihi İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIFLAR (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM) HADİS TARİHİ 301 3. DİN PSİKOLOJİSİ I 250 4. İSLAM İNANÇ ESASLARI 272 5. ARAPÇA DİLBİLGİSİ

Detaylı

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma Question İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma (s.a)'nın mushafı hakkındaki sözleri idi. Allah-u Teâlâ tarafından Hz. Fatıma Zehra (s.a)'ya ilham edilen

Detaylı

İLİM ÖĞRETMENİN FAZİLETİ. Bu Beldede İlim Ölmüştür

İLİM ÖĞRETMENİN FAZİLETİ. Bu Beldede İlim Ölmüştür İLİM ÖĞRETMENİN FAZİLETİ Bu Beldede İlim Ölmüştür Rivayet edildiğine göre Süfyan es-sevrî (k.s) Askalan şehrine gelir, orada üç gün ikamet ettiği halde, kendisine hiç kimse gelip de ilmî bir mesele hakkında

Detaylı

DEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ MAZERET SINAV TAKVİMİ

DEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ MAZERET SINAV TAKVİMİ I. SINIFLAR 02.05.2017 10:00-11:00 İLA 1124-Arap Dili ve Edebiyatı II (ARP) ALİ EJDER DERTLİOĞLUGİL 02.05.2017 10:00-11:00 İLA 1124-Arap Dili ve Edebiyatı II (ARP) MUHAMMED MURTAZA CAVUS 02.05.2017 13:00-14:00

Detaylı

Cilt: 4 Yıl: 2017 Sayı: 7 I S S N ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Cilt: 4 Yıl: 2017 Sayı: 7 I S S N ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Dergimiz İSAM Kütüphanesi tarafından taranmaktadır. www.isam.org.tr Sayfa Tasarımı Erşahin Ahmet AYHÜN Kapak Tasarımı Emin ALBAYRAK Baskı

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI II.Ö/İLA.7.YY. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi I.Ö/ 7 ve II.Ö/1 I.Ö/8 ve II.Ö/2 II.Ö/ 4.

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI II.Ö/İLA.7.YY. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi I.Ö/ 7 ve II.Ö/1 I.Ö/8 ve II.Ö/2 II.Ö/ 4. II.Ö/İLA.7.YY TOPLANTI SALONU SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY Paleografi Doç. Dr. Nurettin GEMİCİ SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY Türk Tasavvuf Musikisi DİN FELSEFESİ I Doç. Dr. Recep ALPYAĞIL TOPLANTI SALONU SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

Sayı: 4 Yıl: 2016 I S S N ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Sayı: 4 Yıl: 2016 I S S N ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sayı: 4 Yıl: 2016 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sayı: 4 Yıl: 2016 Dergimiz İSAM Kütüphanesi tarafından taranmaktadır. www.isam.org.tr Sayfa Tasarımı Erşahin Ahmet AYHÜN

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEFSİR II Ders No : 0070040090 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Cilt: 4 Yıl: 2017 Sayı: 6 I S S N ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Cilt: 4 Yıl: 2017 Sayı: 6 I S S N ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Dergimiz İSAM Kütüphanesi tarafından taranmaktadır. www.isam.org.tr Sayfa Tasarımı Erşahin Ahmet AYHÜN Kapak Tasarımı Emin ALBAYRAK Baskı

Detaylı

HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ

HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ İLH1 1. Türk Dili Yabancı Dil I (İngilizce) İnkılâp Tarihi İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIFLAR (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM) HADİS TARİHİ 301 3. DİN PSİKOLOJİSİ I 250 4. İSLAM İNANÇ ESASLARI 272 5. ARAPÇA DİLBİLGİSİ

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 13 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2013 T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2013 (13/2)

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

ULUSLARARASI ESHAB-1 HF SEMPOZYUMU Eylül 2012

ULUSLARARASI ESHAB-1 HF SEMPOZYUMU Eylül 2012 ULUSLARARASI İNANÇ TURİZMİ VE ESHAB-1 HF SEMPOZYUMU 20-22 Eylül 2012 KAHRAMANMARAŞ EDiTÖR Seydihan KÜÇÜKDAGLI Serdar YAKAR YAYlN KURULU A. Turgay İMAMGİLLER Seydihan KÜÇÜKDAGLI Prof. Dr. Mehmet ÖZKARCI

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIII, sayı 1, 2011/1

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIII, sayı 1, 2011/1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIII, sayı 1, 2011/1 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XIII, SAYI: 1 2011/1 DİYARBAKIR / 2011 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN:

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

03-05 Ekim / October 2013. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October 2013. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 485 Â Â âm -i Sâ âm tarihinde yetlerdendir, - - â. Bu sebeple ve imâm Ebu, Mâlik, ve benzeri birçok âlime Sâ - kelâm âm eserlerinde mevc - kelâ

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı 2. Doğum Tarihi 3. Unvanı 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl 5. Akademik Unvanlar:

EK-4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı 2. Doğum Tarihi 3. Unvanı 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl 5. Akademik Unvanlar: EK-4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : Mehmet Halil ÇİÇEK 2. Doğum Tarihi : 01.07.1961 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk 1986 Yüksek Lisans İlahiyat

Detaylı

Cİ'RÂNE. Heyet. Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin

Cİ'RÂNE. Heyet. Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin Cİ'RÂNE ] ريك Turkish [ Türkçe Heyet Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 2011-1432 جلعرانة» اللغة الرت ية «موعة من العلماء رمجة: مد مسلم شاه مراجعة: ع رضا شاه 2011-1432 Birincisi: Ci'râne Bu

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İSLÂMÎ İLİMLER FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI 1. Yıl / I. Dönem Ders. Kur'an Okuma ve Tecvid I

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İSLÂMÎ İLİMLER FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI 1. Yıl / I. Dönem Ders. Kur'an Okuma ve Tecvid I SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İSLÂMÎ İLİMLER FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI 1. Yıl / I. Dönem 3801101 3802101 Kur'an Okuma ve Tecvid I 3801111 3802111 Arapça Dil Bilgisi I 2 2 3 3 3801112 3802112 Arapça Okuma-Anlama

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 1. SINIF (%30 ARAPÇA) HAFTALIK DERS PROGRAMI. ZYD 101 Erdal CAVLAK

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 1. SINIF (%30 ARAPÇA) HAFTALIK DERS PROGRAMI. ZYD 101 Erdal CAVLAK PAZARTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 1. SINIF (%30 ARAPÇA) HAFTALIK DERS PROGRAMI SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE A. SAVAN (D-202) (D) Hallak Sema Tefsir Usulü ve Tarihi I (B) ZYD 101 Erdal CAVLAK

Detaylı

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı.

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. Adı Soyadı Ünvan Doğum Yeri Bölüm E-posta : Bülent AKOT Doç. Dr. Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. bulentakot@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm Program Üniversite

Detaylı

konusu zaman ve insandır. Tarih kelimesinin aslı konusunda farklı fikirler beyan edilmiştir. 1

konusu zaman ve insandır. Tarih kelimesinin aslı konusunda farklı fikirler beyan edilmiştir. 1 59 İSLAM TARİHİ YAZICILIĞI Müyesser Polater Tarih Öğrencisi Tarih Arapça asıllı bir kelime olup, lügatte vaktin bilinmesi anlamına gelir. Tarihin konusu zaman ve insandır. Tarih kelimesinin aslı konusunda

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 1. SINIF (%30 ARAPÇA) HAFTALIK DERS PROGRAMI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 1. SINIF (%30 ARAPÇA) HAFTALIK DERS PROGRAMI PAZARTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 1. SINIF (%30 ARAPÇA) HAFTALIK DERS PROGRAMI SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE A. SAVAN (D-202) (D) Hallak Sema Tefsir Usulü ve Tarihi I ZYD 101 Okt. Emine ALPAY

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

Question. Kadir gecesi yalnız bir gece midir yoksa bir geceden fazla mıdır? Gündüz de kadir gecesinden. sayılır mı?

Question. Kadir gecesi yalnız bir gece midir yoksa bir geceden fazla mıdır? Gündüz de kadir gecesinden. sayılır mı? Question Kadir gecesi yalnız bir gece midir yoksa bir geceden fazla mıdır? Gündüz de kadir gecesinden sayılır mı? Answer: Kadir gecesi, mübarek ve önemli bir gecedir. Kur'an'ın nassıyla ramazan ayının

Detaylı

T.C. VELÎ SEMPOZYUMU. Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN KASTAMONU

T.C. VELÎ SEMPOZYUMU. Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN KASTAMONU T.C. ST MO U VE S TES III. ULUSL SI EY -I VELÎ SEMPOZYUMU E T Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN E T Y IMCIL I Doç. Dr. Burhan BALTACI Ar. r. Be a A i e D C r. Do. Dr. A o an A DO DU Ar. r. Nuran SARICI 06-0 Ma

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIII, sayı 2, 2011/2

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIII, sayı 2, 2011/2 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIII, sayı 2, 2011/2 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XIII, SAYI: 2 2011/2 DİYARBAKIR / 2011 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN:

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Şahin, Harun, Verb + Preposition Idioms in the Surah of Yusuf in the Qur an

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Şahin, Harun, Verb + Preposition Idioms in the Surah of Yusuf in the Qur an AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı : Harun ŞAHİN Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Doğum yeri ve yılı : Alaca Çorum 1966 Email: harun@harran.edu.tr sahinharun@gmail.com Mezuniyet (Üniversite, Yıl) Lisans: Ankara Üniversitesi,

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Ġlahiyat Fakültesi Bölüm/Anabilim İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Dalı/Program Kodu Dersin Adı T U K S Öğretim Üyesi Gurup 105 Kuran Okuma Tecvid

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

HZ.ALİ(KURAN-I NATIK)(NECEF)

HZ.ALİ(KURAN-I NATIK)(NECEF) HAŞİMİ OĞULLARI Page 1 Generation 1 1. ABDULMUTTALİP (~ FATIMA ) (~ HALE ) (~ SEMRA ) (~ NÜTEYLE ) (~ LÜBNİ ) 2. I ABDULLAH 3. II EBU TALİP(ABD MENAF) III BERRA IV ATİKE V ERVA VI BEYZA VII ZÜBEYR 4. VIII

Detaylı

ULUSLARARASI ESHAB-1 HF SEMPOZYUMU Eylül 2012

ULUSLARARASI ESHAB-1 HF SEMPOZYUMU Eylül 2012 ULUSLARARASI İNANÇ TURİZMİ VE ESHAB-1 HF SEMPOZYUMU 20-22 Eylül 2012 KAHRAMANMARAŞ EDiTÖR Seydihan KÜÇÜKDAGLI Serdar YAKAR YAYlN KURULU A. Turgay İMAMGİLLER Seydihan KÜÇÜKDAGLI Prof. Dr. Mehmet ÖZKARCI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Üniversite eğitimi için Ürdün ün Başkenti Amman a gitti.

ÖZGEÇMİŞ. Üniversite eğitimi için Ürdün ün Başkenti Amman a gitti. ÖZGEÇMİŞ İLETİŞİM BİLGİLERİ Yrd. Doç. Dr. Osman DÜZGÜN Güneşevler Mah. 136. Sok. 23/4 Altındağ/ ANKARA 0535 453 30 70 duzgunosman@gmail.com; oduzgun@ybu.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ 1985-1996 1996-1998 Çalışkanlar

Detaylı

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İslam coğrafyasında gelişen tıp tarihi üzerine çalışan bilim adamlarının bir kısmı İslam Tıbbı adını verdikleri., ayetler ve hadisler ışığında oluşan bir yapı olarak

Detaylı

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi.

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. القواعد كتب A-GRAMER KİTAPLAR 1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. 2- Mebâdiul-arabiyye (I-IV Cüz ) Arapça, Muallim REŞİT, eş-şartuni. 3- Câmiud-durûsil-arabiyye

Detaylı

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı)

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı) TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV (Panel Tanıtımı) Mehmet DEMİRTAŞ * Bir şehri kendisi yapan, ona şehir bilinci katan unsurların başında o şehrin tarihî ve kültürel

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİNAL SINAVI TAKVİMİ TARİH SAAT DERSİN ADI SALON ÖĞRETİM ÜYESİ Mukayeseli Adab ve Erkanı Prof. Dr. Tahir YAREN Kıraat Farklılıklarının Manaya Etkisi Aşere,Takrib,Tayyibe

Detaylı

SORU:Ahir zaman alametleri, Ahirzaman alametlerinden abbasi meliki horasana vardığı zaman doğu tarafından iki dişli parlak bir yıldız çıkar.

SORU:Ahir zaman alametleri, Ahirzaman alametlerinden abbasi meliki horasana vardığı zaman doğu tarafından iki dişli parlak bir yıldız çıkar. SORU:Ahir zaman alametleri, Ahirzaman alametlerinden abbasi meliki horasana vardığı zaman doğu tarafından iki dişli parlak bir yıldız çıkar. Hadisinde geçen Abbasi melik kimdir?iki dişli yıldızdan maksat

Detaylı

DİYANET İLMİ DERGi 32. CİLT TOPLU FİHRİSTİ (1996)

DİYANET İLMİ DERGi 32. CİLT TOPLU FİHRİSTİ (1996) DİYANET İLMİ DERGi 3. CİLT TOPLU FİHRİSTİ (1996) SA YILARA GÖRE SA YI MAKALENİN BAŞLIG I Sünnet ve Teşrideki Yeri YAZARI Lütfi ŞENTÜRK SAYFA 3-0 Kur'an'da Hak Kavramı Mehmed Akif ve Kur'an-ı Kerim Tercümesi

Detaylı

TEFSİR TARİHİ VE USULÜ

TEFSİR TARİHİ VE USULÜ TEFSİR TRİHİ VE USULÜ DİKKT Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Tefsir Tarihi ve Usulü testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. yet sayısı yüzden az olan surelere verilen

Detaylı

HAKKIMIZDA. *TÜBİTAK/ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı (2003 ten itibaren) *Modern Language Association of America (MLA) (2010 dan itibaren)

HAKKIMIZDA. *TÜBİTAK/ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı (2003 ten itibaren) *Modern Language Association of America (MLA) (2010 dan itibaren) HAKKIMIZDA Tarih İncelemeleri si (TİD), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından yayımlanan, 2009 yılı Temmuz ayından itibaren, uluslararası hakemli bir dergidir. İlk sayısı 1983 yılında

Detaylı

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF.

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF. İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT 3 1 1 HADİS TENKİDİ PROF. DR. ADİL YAVUZ İLAHİYAT 3 1 1 KUR'AN TARİHİ (KIRAAT) YRD. DOÇ. DR. ALİ ÇİFTCİ İLAHİYAT 3 1 1 DİNLER TARİHİNDE

Detaylı

Tülay METİN. Ocak-Nisan 2011 January-April 2011 Sayı IX, ss Number IX, pp

Tülay METİN. Ocak-Nisan 2011 January-April 2011 Sayı IX, ss Number IX, pp Tarih Okulu The History School Ocak-Nisan 2011 January-April 2011 Sayı IX, ss. 199-204. Number IX, pp. 199-204. Ahmad N. Ibesch, Dimaşk fi Asrı Selâtin el-memâlik, Orient Printing- Publishing, Damascus-Syria,

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Şeker

Prof. Dr. Mehmet Şeker Prof. Dr. Mehmet Şeker ŞANLIURFA ŞUBESİ İSLÂM TARİHÇİLERİ DERNEĞİ ŞANLIURFA İL MÜFTÜLÜĞÜ Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü Kültür Yayınlan No: 2 - Bilim 2. İslam Tarihi ve

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİNLER ARASI İLİŞKİLER Ders No : 0070040203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları PERVARİ İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 185 3.6. PERVARİ İLÇESİ 3.6.1. PALAMUT KÖYÜ UMURLU MEZRASI HANI Han Umurlu Mezrasının hemen dışındadır. Yapı üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını

Detaylı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı 1 AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı Karye-i Şeyhler ( 175) 1 1 1 Eş-şeyh Mehmed Arif ibn-i El-Hac Şeyh İbrahim Uzun boylu, Kır sakallı 60 2 Oğlu Şeyh İsmail

Detaylı

Yaşadığı dönemde çok önemli İslam düşünürleri yaşamış. Bunlardan birisi de hocası İbni Teymiyyedir.

Yaşadığı dönemde çok önemli İslam düşünürleri yaşamış. Bunlardan birisi de hocası İbni Teymiyyedir. 13. yüzyılın başlarında dünyaya gelmiş 14. yüzyılda Memluklu Devletinde yaşamıştır. Başka bir ifade ile Hicri 691 (M.1292) yılında dünyaya geliyor ve 751 (M.1350) yılında vefat ediyor. Yaşadığı dönemde

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

2 Ders Kodu: ILH Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans

2 Ders Kodu: ILH Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans TEFSİR IV (ET-TEFSİR IV ) 1 Ders Adi: TEFSİR IV (ET-TEFSİR IV ) 2 Ders Kodu: ILH3024 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 3 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 6 7 Dersin AKTS Kredisi:

Detaylı

HADİS ARAŞTIRMA METODU

HADİS ARAŞTIRMA METODU 1 1. Hadisi Konusuna Göre Arama HADİS ARAŞTIRMA METODU Aradığımız hadisin hangi konuya ait olduğunu bildiğimizde konularına göre tertip edilmiş hadis kitaplarında rahatlıkla bulabiliriz. Ancak aradığımız

Detaylı

T.C. KAYSERİ DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİ 12. DÖNEM İHTİSAS KURSİYERLERİ

T.C. KAYSERİ DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİ 12. DÖNEM İHTİSAS KURSİYERLERİ T.C. KAYSERİ DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİ 12. DÖNEM İHTİSAS KURSİYERLERİ YUSUF ÇETİN 1980 İSTANBUL / KARTAL İSTANBUL FATİH TE HAFIZLIK YAPTI. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ NDEN VE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ 2 www.mirasimiz.org.tr KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ Kudüs, Müslümanlarca kutsal sayılan bir şehirdir. Yeryüzündeki ikinci mescid, Müslümanların ilk

Detaylı

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok Question Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok kez karşılaşmaktayız, bu iki kavramdan maksat nedir? Answer: Kuran müfessirleri ayet ve rivayetlere

Detaylı

GÜNÜMÜZ TEFSİR PROBLEMLERİ

GÜNÜMÜZ TEFSİR PROBLEMLERİ GÜNÜMÜZ TEFSİR PROBLEMLERİ Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü GÜNÜMÜZ TEFSİR PROBLEMLERİ İLHYT-S439 Seçmeli Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 2,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati

Detaylı

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 11 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. MEHMET MESUT ERGİN Doğum Tarihi: 17 MART 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazi Eğitim Fakültesi / Yabancı Diller

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

SORUMLULUK SINAVI NOT ÇİZELGESİ

SORUMLULUK SINAVI NOT ÇİZELGESİ : BİYOLOJİ (9. Sınıf) Sayfa: GL -. Sınıf / D Şubesi 38 GL -. Sınıf / D Şubesi 57 ÖZGÜR ÖZDEMİR ERHAN TEKİN : COĞRAFYA (9. Sınıf) Sayfa: AİHL - 0. Sınıf / E Şubesi 56 HASAN SEPKİKTAY : DİL VE ANLATIM (9.

Detaylı

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine)

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) Hipokratik-Galenik Tıp ekolunun devamı Cerrahi teknikler bilinmesine rağmen, yüksek enfeksiyon riski nedeniyle zorunlu haller dışında pek uygulanmıyor Tam olarak hangi

Detaylı

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI Kitâbü Takrîbi l-garîb Kāsım b. Kutluboğa (ö. 879 h. / 1474 m.) Tahkik Dr. Öğr. Üyesi Osman Keskiner TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları Yayın No. 743 İSAM Yayınları 200 Klasik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir?

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Kısacası

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı Sayı : 34394187-399- 24/04/2015 Konu : Lisans Öğretim Programı Değişiklik Önerisi REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 2, 2013/2

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 2, 2013/2 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 2, 2013/2 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XV, SAYI: 2 2013/2 DİYARBAKIR / 2013 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN: 1303-5231

Detaylı

HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIFLAR (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIFLAR (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM) S. N. HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK. 2016 2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ 1. HADİS TARİHİ 2. TÜRK DİLİ DERSİN ADI İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIFLAR (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM) FİNAL

Detaylı

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 Ankara 2008 Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 İmtiyaz Sahibi Aseray ltd. Şti. adına Aytekin Çelebi Editör Editör Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Şimşek Dr. Vahit Göktaş Yayın

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI 13.00-14.15 Sarf ve Nahiv 13.00-14.15 İmla İnşa ve Okuma 1-A-B-C SINIFLARI (NORMAL VE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ Adı Soyadı: Hacı YILMAZ Doğum Yeri ve Yılı: Yozgat/Yerköy - 1968 Akademik Unvanı: Yard. Doç. Dr. Görevi: Öğretim Üyesi Çalıştığı Birim: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Detaylı

Selamın Veriliş Şekli: Selam verildiği zaman daha güzeliyle veya aynısıyla karşılık vermek gerekmektedir. Allah

Selamın Veriliş Şekli: Selam verildiği zaman daha güzeliyle veya aynısıyla karşılık vermek gerekmektedir. Allah Arapça da barış, esenlik ve selamet gibi anlamlara gelen selam kelimesi, ilk insan ve ilk peygamber Âdem den (a.s.) beri vardır: Allah Ademi yarattığı vakit, git şu oturan meleklere selam ver, selamını

Detaylı

PROF. DR. İRFAN AYCAN ÖZGEÇMİŞ

PROF. DR. İRFAN AYCAN ÖZGEÇMİŞ PROF. DR. İRFAN AYCAN ÖZGEÇMİŞ Doğum Yeri ve Tarihi : Bolu/Gerede 1961 Lisans : 1982 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yüksek Lisans : 1985 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora :

Detaylı

Ünite 1. Celâleyn Tefsiri. İlahiyat Lisans Tamamlama Programı TEFSİR METİNLERİ -I. Doç. Dr. Recep DEMİR

Ünite 1. Celâleyn Tefsiri. İlahiyat Lisans Tamamlama Programı TEFSİR METİNLERİ -I. Doç. Dr. Recep DEMİR Celâleyn Tefsiri Ünite 1 İlahiyat Lisans Tamamlama Programı TEFSİR METİNLERİ -I Doç. Dr. Recep DEMİR 1 Ünite 1 CELÂLEYN TEFSİRİ Doç. Dr. Recep DEMİR İçindekiler 1.1. CELÂLEYN TEFSİRİ... 3 1.2. CELALÜDDİN

Detaylı

Birinci İtiraz: Cevap:

Birinci İtiraz: Cevap: Bazı din bilginleri tutulmalarla ilgili bazı itirazlarda bulunarak bu konuda şüpheler uyandırmaya çalışmışlardır. Ulemaların itirazlarından bazıları cevaplarıyla birlikte aşağıya sıralanmıştır. Birinci

Detaylı