Doç. Dr. Fahri GÖKCAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doç. Dr. Fahri GÖKCAN"

Transkript

1 SA)İD İBN CtiBEYR VE TEFSİRİ (H ) Doç. Dr. Fahri GÖKCAN Fakilı, mukri ve müfessir olan Sa'ıid tbn CiiJbeyr e1~bsedi el-kôfi (1) Tabiin'in en rneşhurlarındandır.künyesi«ebu MuJ;ıammed» veya «(Bbu 'Ahdillah»dır. Kaynaklar O'nun aslen Habeşli olduğunu, H. 45/665 yılrada -dünyaya geldi~ni, cildinin siyah ol<1uğ'mü ittifakla zikretmekted1rler. (2) Beni' Esed kabilesinden Valibe İihn e}~ I:;Ia.ri.t'in kölesi olduğundan,_o. na ni&betle Esedi adıyla da şöhret kazanmıştlx (3). Beni Esed kabilesiyle olan yakınlığını hizzat kendisi şöyle nakletmektedir: «Bir gün hana ıbn 'Abbas (ö 6&/687) kimlerden olduğumu sordu» «Ben de Beni Esed'den olduğumu ooy- (1) Sa'id 11;1n CÜ!l~eyr'ın tercemesine yer veren ıbaşlıca ka',yilaklar şunlardır: EbU Nu'ayın ei-lşbahani, I:;Iilyetü'ı~Bv.ıiya ve Taba.t<atu'l~Aşfiya, (Beyrut 1967) - IV ; İbn Sa'd, T a,biı.t<ftt (Beyrut 1957)- VI ; - İbn I:Iacer el-'as.t<aıani, Teh~ib et-teh~ib, (Haydarabat 13Q5/ 1907) IV ; İbn ]ja1likan, Vafeyatu'l-A'yfm, (Beyı:-u! 1969) II. o 374; e~-zehebi MU~lanınıed l;iüseyn, et-tefsır ve'i-müfessirui1, (.Kahite ) I ; Şemseddin. Sfunl, l).amusu'i-aja.m (lstao.bul 1311/1894), IV. 2578; İbnu'l-Etir, el-kamil fi't-tantı (Beyrut 1965) IV ; Sezgin, Fuat Geschichte Des Ara,bischeo Schrift tums (Leiden 1967) Band ; EbU ls1)ajı; ~-Şırazi, Tab~atu'l-Fu ~ah.a (Beyrut 1356/1956) s ; e~-ıehebi, Te~kiretu1-l;I uff~ (Hayadarabat 1376/1956) ; İbn Kuteybe, el-ma'arif, (MıSlt 1969) s ; Dr. Mul)ammed. İbn Mugamme<! Ebu Sehbe, -el-isriilliyyat ve'i.mevı;lu'at fi kütübi't-tefsir (Kahire 1973) s ~ ed-davüdi, Mu 1)ammed İbn (Ali İbn A1)med, Tabaş,itu'l.Müfessirin, (Kahire 1972) i ; ez-zirikli, ljayruddın, el-a'j.am (t.y) III (2) İbn ijallikan, Vafeyat,II~ -:m; e~-ıehebi, Te~kiratu1-i:Iuffa?, i. 76; Zirikli, III. 145; e~-ıehebl, et-tefsir ve'i,müfessiıı1n, i. ld2. (3) ıbn l;iacer, Teh~ibu't-Teih~ib IV. 11; ZinkIl, III

2 ledim. Arab mısın Mevali misin dedi. ArabIardan değil, Mevalilerdenim, dedim. Bunun üzerine bana, Beni Esed kabilesinden Allah'ın nimetine mazhar olanlardanım,diye söyieyesene».dedi (4). Hayatının büyük bir kısmını Küfe'de geçirdiği için Sacid'e Küfeli denilmişdir. Sa'id İbn Ctibeyr'in ailesi hakkında fazla bir bilgiye saıh.ip değiliz. Hele babası için, hiç bir malümata raslamamız mümkün olmadı. Annesiilin adının «Ummü. Duharna?» olduğu, İbn Sa'id'in naklettiği şu haberden anlaşılm:aktadır: «,Bir gün Kme ehlinden bir grup, İbn <Abba,sa.gelip sual sormak istedikl~rinde, İbn <Abbas onlara», aranlljda Ümmü Duhama)'nın oğlu, yani Sa'id İıbn CÜlbeyr varken bana sual sormağa niye geliyorsunuz» decli.(5). Şu haberden de Sa'id tbn Cübeyr'in Kıne'de annesiyle birlikte oturduğu ve flnnesine karşı daima saygılı olduğu anlaşılmaktadır. Asıbağ İıbn Zeyd'in nakline göre, «Sa'id İbn Cübeyr'in bir harozu vardı. O öttüğü zaman saba:h namazına kalkarıdı. Gecelerden bir gece, homz ö'tmedi ve Sa'id de namaza kalkama'dı_ Sa'id, «ne o1du bu homza Allah onun sesini kessin» dedi. Bunun üzerine horoz bir daha ötmedi. Annesi de Sa'id'e «hiçbir şey hakkında 'bundan höyle beddua e.tme» dedi (6). Başka bir haberde de Sa'id tbn Cübeyr, annesiyle aralannda geçen bit hadiseyi şöyle nakletmektedir: «ıbir gün beni akrep sokmuştu. Annem «seni mutlıaka afsuniatacağım» diye yemin etti. Bunun üzerine ben de annemin yeminini bozmamak için afsun yapana, akrebin Sa'kmadığı elimi uzattım (7) demektedir (8). Annesi hakkında ıbiize ulaşan ha!berleroen sonra, iki oğlu ve hayatının sonuna doğru da bir kızı olduğu,'kaynaklarda zikredilrnekteıdir. Yezid Ebü (Aibdullaıh, Sa'~din 'kızı hakkında «Şa'id İbn CÜlbeyr, Haccık (ö. 95/713)'ın emriyle Melle'de tutu'klanıp KCıfe'ye getirtldiğinde, Haccle'a teslim edilmeden 'bir müddet için evinde 2 (4) İbn Sa'd, VI (5) İbn Sa'd, VI. 257; ZirikE, III. 145; Teh~ult-Teh~ib, IV, 12; I:lf1ye, IV. rl3. (6) J:Iilye, IV. 274'; Teh~ıbu't-Teb~ib, IV. 12. (7) Tehzibu't-Tehıib, IV. 27'5. (8) Sa'1d İbn Cii!beyr'in afsun gibi şeylere inanmadığını gösteren başka bir delil de BbU ŞiMb Musa l'bn Nafrden gelmektedir. Ebu Şihab «Birgün Mekke'de Sa'id İbn Cübeyr'in yanına girdiğimde, O'nun şiddetli bir baş ağnına tutulmuş olarak gördüğünü, yanındak-i bır adamın da O'na "başağnsını giderecek bir afsuncu getireyim mi? diye sorduğunu, Sa'id'in de «bayır benim afsuncuya ihti)"acım yoktur~ dediğini. bize nakletmektedir. Şüye, IV. 280.

3 ailesinin yanına gelmesine müsaade edildi. Bunu duyen Kille uleması, evine gelerek <munla sehlbet etmeğe!başladılar. Sa'in kucağında küçük 'bir kız çocuğu olduğu halde gülüyordu. Krizı ba:basınm ayağının hağılı olduğunugörünce ağlamağa başladı» demektedir (9). <A:bdullah İbn Sa'id ve <Abdulmelik tbn Sa.id adlanndaki iki oğlu ise (10) babaları kadar şöhret bulmasalar da, İsliim aleminde, bilhassa hadis ve fıkjjh ilminde isimlerini duy'..ırrnuşlar, Bubarı, Bbu DavCı.d ve Tirmi~i, bu iki kardeşten hadis rivayet et- -- mişler (1.1). en Nesaı <Ahduliah İibn Sa'~d'in t~a olduğunu, et Tirmi~i de babasından daha efdal olduğunu söylemektedir (12). (Abdullah ve <Abdulmelik kardeşler ilk öğr,enimlerinibabaları Sa'id İbn Cübeyr'den görmüşler ve babalarından hadis rivayet etmişlerdir (13). Sa'id İbn Cübeyr'in talebesi 'Ata' İ!bn es-sa'ib (ö. 137/ 754) in ri'vayetine göre' Sa'id, «Ben çocuklarım için daima dua ederim» demektedir (14). Dkutup yetiştirıdiği çocuklarının, muteber hadis mecmualannda tiı.ca olamk kabul ediwlğine ve onlar için daima dua ettiğine göre, Sa'id'in iyi bir aile reisi olduğu anlaşılmaktadır. Sa'id İbn Cübıeyr'in diğer aile fertleri ve nesebi hakkında,bir bilgi, kaynaklarda görülmemektedir. Bunda, Said'in Halbeş. li ve mevali olmasının, büyük bir rolü olması muhtemeldir. Sa'id İ-bn Cübeyr'in geçimini ne ile sağl3jdiğı, bir gelir kaynağının bulunup bulunmadığı da bizce meçhuldür. Bildi~imiı: en mühim husus, <Abdullah İbn ~tbe İbn Mes'ud Kille kadısı iken, Sa'ıd İbn CÜJbeyr'in O'nun katipliğini yaptığı, sonra da Ebu Bürde ıbn Mes'fı.d'un katipliğini yapmağa başladığıdır (15). Yaptığı bu işin, O'nun j;çin daimi bir geçim kaynağı olması mümk;ün değildir; zira ileride tekrar bahsedeceğimiz «IDeyru'l-Cemadm» olayına adı karıştı~ı için, ailesi Kille'ne oturmakta iken, kendisi ölünceye kadar çeşitli memleketlerde firarda 'kalmıştır. Sa'ın!bn Cii,beyr'in aile si hakkında yeteri derecede bilgiye sahip olmasak da O'nun ilmi hayatı, fazileti tefsir, hadis ve fıkıh (9) İbn Etir, el-k~ fi"t"tclrib, IV. 580;!:Iilye, IV. 27~275. (lo) İbn ~uteybe, el-me'clrif, s (ll) İbn!:Iacer" Teh~ibu't.Teh~lb, VI (12) a.e, V (13) a.e, IV. 12. (14)!:Iilye, IV (15) el.isniiliyym ve'1-mevçimt, s. 95; ]jallikan, ]il. 372; el-ma'arif, s

4 günahtan sakınan, faziletli bir 'kimse olduğunu, el~ütüjbü'fs-sitte sajıipleı:inin, Onun. ti~a olduğunu, ittifakla kabul ettiklerini» (31) söylemektedir. I>:atade de demiştir ki: «Tabiinı>in en ilimi dört zattır: Mehasik'de, (Ata İbn Ebi Rebah.; tefsirde Şa'id İlbh elineyr; siyerde İkrime, mev'izede helal ve hararnda da Hasan el~ba'sri'dir (32). Maymun İıbn Milinm, «Sa'id İibn Cülbeyr öldü, ama yer )ri.i+iinde onun ilmine muhtaç olmayan kimse yoktur» (33) dedi. Gerçekten Sa'id İbn Cübeyr, ilme ve ilim adamlarına çok önem verirdi. «İnsanIann he1aka uğramasının Mameti nedir? diye _soran Hilal İhn Ha'bbab'a «ulen;ıa'sının o me.rnlekeıtten gitmesi veya ölmesidir» (34) diye cevap vermiştir. Sa'id İbn Cübeyr'in ilmi, fazileti ve takvasıyla halkın üzerinde olan tesirlerini ve halkın Ona olan güvenini, Ebu Şihab, şahid _olduğu bir hadiseyle bize şöyle nakletmektedir: «Sa'id tbn Cübeyr'i tavaif ederken p<lipucunun bir tekinin ipinin koptuğunu,.diğer tekini de kendisinin çıkardığını gördüm.. Halk Onun papuıçsuz, yalınayak tav.af ettiğini :görünce, onlar da papuçlarını çıkardılar» (35) demektedir. Velhasıl Sa'id tbn Cübeyr, her yönüyle mükemmel bir insandır. Ne yazık ki bu ilim ve fazilet aıbidesi, Emevilerin Irak Vali'si I;Iaccac'a (ö. 95/713)'ın zulmüne, genç yaşında kui1ban gitmiştir. Sa'ıd tbn Cübeyr'in şahsiyetini,-ilmini- ve I;1accac'a karşı verdiği mantıki cevapları göstermek için, şehit edilme hadisesini burada zik1'etmeyi, uyıgun gördök. Şehit Edilme Hadisesl : I;1accac, Mul:ıammed İbnu'l-E,ş(a!!'ı kırkbin kişilik bir orçiu ile Türkmenistan tarafına göndermiş ve Sa'id İbn Cü'beyr'i de Ordunun i~şesine memur etmiştir. lbnu'l1eış'as gördüğü Itizum üzerine emrindelci kuvvetlerle birlikte- I;Iaocac'a karşı isyan etmiş; fakat «IDeyru'l-Cem :cim) denilen yerde I;Iaccac'ın ordusuna yenilerek Türkistan taraflanna kaçmıştı. TaraftarlarınınIbir kısmı idam edilmi~, bir kısmı da çeşitli yerlere dağılmıştı. İşte Sa'id İbn eülbeyr de (~1) a.e, I, (32') t.sraiuyyat, s. 95; Taşköprü Zade, II, 74. (33) Um Sa'd, VI.2U6; Şilye, IV, 273-; Teh?;ibu't-Teh~ib, IV, 12. (34) İlbn Sa'd, VI, 262; Şilye, VI, (35) I:filye, IV

5 bu esnada lsfahana sığınmlştl. Sa'id'in,tevkif edilmesi için İ:laccac' tan emir alan lsfa,han Valisi, durumu gizlice ona bildirir ve Sa<td'in Isfa!han<:lan Azarbeycan'a gitmesini sağlar. Orada da rahat edemeyen Sa'id İbn Ctibeyr, (Ömer İbn CAibdi'I-'Azız'in Vali bulunduğu Mekke'ye gider ve kendisi ıgibi mülteciletle birlikte Vali'nin himayesinde ralhat bir hayat yaşamağa başlar (36). Bir müddet sonra. t()mer Thn ca'bdi'l-ltajziz'in yerine HaIiıd İbn CAıbdm~h el~kasri Vali olunca, Ibu yeni Valinin fena bir adam olduğunu ve Mekke'c!en hemen uzaklaşmasının ıgerektiğini Sa'id İbn Cülbeyr'e tavsiye edenler bulundu. Fakat Sa'id bu tansiyeyi kabul etmeyerek «valiahi "ben şimdiye kadar firar edip durdum. Artık Allah Taala'dan haya ediyorum, mukadder"ne ise yerini bulac'ak» demiş.tir. Filhakika, çok geçmeden yeni Vali, Sa'id İlbn CÜJbeYr'i tutuklatıp, bağlı olarak o sırada Vasit'da bulunan J:Iaccac'a" gönderdi. Sa'id İbn Cübeyr, Haccac'ınhuzuruna çıkarken, «:Doğrusu ben;. senden Rahmana sığınınm. Eğer mü'min ve takva sahibi isen, fenalık yapm~sın» (37) ayetini okumuştur. J:Iacca.c. bu muhterem zatı (görünce, Vali ljalid'i kast ederek: «Allah şu nasrani~e dölüne lanet etsin, Bu zatı t'ıtup bana göndermiş ise de ben O'nun kıymetini ıbilmez miyim?» (38) diye kendi kendine söylendi. Sonra Sa'id ]hn Cuôeyr'le aralarında şöyle bir lsıanuşma başladı, I:Iacclc: - Ya Satid, neden bana karş.ı isyan ettin? - Ben müslümanlardan kah hata ve kah isabet' eder bir ferdim; başka bir şey değilim. (39). - Neden İ'bnu'l-Eşca 'a taraftarlık ettin? - Ben Ona verdiğim ibir ahidden dolayı böyle hareket ettim, diye cevap verdi. J:Iaccac pek hidd~tlenerek: (36) tbnu'l'etir, e1"kflmil Fi't-Tfınh, LV. 579;tbn ljillikan, II (37) Meryem 18. (,38) el-kilınli fi't-tarltı IV (39) a.e., IV

6 şejhit etti. Öyle bir zatı ki, ~ryüzündekilerin hepsi de Ona, Onun ilmine muhtac idi (50). ŞEYHL'ERİ Sa'id İbn Cübeyr'in tefs'ir ilmindeki yerini tayin etm,ek için, şıüphesiz Onun yetişmesini sağlayan ve birkısnu Ashabtan olan hocalarını da zikretmek gerekmektedir. Saha:be arasında en çok ilm aldığı hocalan, daha önce zikrettiğimizgibi, (Abdullah, İbn {Abbas (ö. 68/687) ve (Abdullah İbn <ömer (ö. 73/692) dir. Her na kadar Bbu Hureyre (ö.. 57/616), Bbu MUsa el-eş'ari (ö. 44/664), (Ali :bbn 'Ebi Talib (ö. 40/660) ve Hı. (Aişe (ö. 57/676) den hadis rivayet ettiği nakledilmekte ise de, bu doğru değildir, ve bunlardan rivayet ettiği ha,disler de mürseldir. Onun bu murselleri hakkında Yal:ı.ya tbn Sa'id derki «Sa'id'in mürselled, oenoe {Ata'nın mürsellerinden daha makbuldur (51). İibn <Abbas ve tbn ~Ömer'den başka ilm 'öğrendiğ]. \Ce görüşerek feyz ald,ğı Saıhalbe ve Tabiıln'un en meşhurları şunla~d1r: CAdi İbn J:Ia'tim (ö. 67/686), ~Albdunaılıİbn ez-züıbeyr (ö. 73/692), EbüSa'id el-hrudri (ü. 78/1(97), Enes İıbn Maıik (ö. 93/711), Ebu <A:bdirral,ımfm es-sülerrli (ö. 72/691),dir. Sa'id İbn Cüıbeyr, Yukarda adı geçen ıat1ardan başka, Ebü Mes'lid el-enşfu:i, e<;l-j)al:ıj:ıak İbn "f5:.ays ve (Amr İbn Meymun gibi daha hirçokşahıslardan rivayet etmiştir (52). TALEBELERİ (Arbdullah İbn (Arbbas ve 'Abdullaılı 1lbn _'Ömer g1bi ünlü kişiilerin tedris halkasına devam edip kendini, hadrs, fıkıh ve bruhassa te~sir ilminde yetiştiren Sa'id İbn Cübeyr, daha çok Kllfe',de tedrisata devam etmiş ve pek çok talebe yetişjjimliştir. Talehderinden Bbu (Amr tbrn el5aw (,ö. 154/770) oocası Sa'id'den Kur'an ve kıraat dersleri okuduğuilu, (53) Ebu Şiha.b MUsa İbn Nafi< el.esedi de hergün, sabah ve ikindi namazından sonra Ondan ders oku- (50) "e~-2ehebı, re~ıd~atu'i-j:iuffll.?, r. 77; İ'bn ljallimn, II (51) Teh~ibu't Teh~lib, IV. 14; ed'oovtıdı, TaJba~~tu I.MüfesLSirin, ı. HH. (52) Teh~ibu't-Teh~ib, IV (53) Miftal;u's-Sa<ade, ı. 152; İbn ljallikan, II

7 duğunu, bizzat kendisi itiraf etmektedirler (54). Sa'id İbn Cü:beyr, öğrenmek maksadıyla kendisıne sual sorulmasından hoşlanırch. Birgün talebeleııinden {Mfe İıbn es-sa'ib (ö. 137/754}e «nasın en hayırlısı kimdir bilir misin bana gelip böyle sizin sor,duğunuz gibi sual sorandıri> (55),dedi. Hatta idamından biraz önce bile zincirle aya!klan baglı olduğu halde, ziyaretine gelen Kiife alimlerine, tebessüm ederek hadi's rivayet etmiştir (56), Yetiştirdiği talebeleri arasında oğlu 'Ahdu Halı ve 'AbdulmeHk' ten daha önce ba:hsetmiış,tik. Bu iki kardeşten baş:ka, ilirnde şöhrete ulaşmış bazı talebeleri şunlardır: Manşür İbn -elmu'temir (ö. 137/749), Ebu Bişr (ö. 123/740), el <A'meş (ö. 148/715), 'Ata) İJbn es-<sa'ib (ö. 137/754), Sıimak t1>n!:iari> (ö. Ü2/749), Seleme tbn K'efu.il (ö. 121/738), Ebü'z-Zübeyr elmekold (ö. 128/745), Abdul melik İbn Ebi Si.Ueyman (ö. 145/762), Bbu (Amr İbn el 'Aıa? (ö. 154/770), Ebu Şihaıb Musa İbn Nafi.'el-Esedı ve daha pekçok zevat ondan ilim aımış.tır (57). TE F' S İ R1i Sa'id l'bn Ciifbeyr'in hadiste frkııhta ve tefsirde i1ıtisas sahibi olduğunll" bu ilim dallan anısında en çok tefsir ilminde şôhret bulduğu için, Ona müfesısir denildiğini ve tmsirde, İbn 'Aıbbas'ın en iyi talebesi olduğunu, daha önce zikre1trniştik.'süfyan,e -Şevri (ö. 161/777), «Tefsir ilmini,:iıört' kişiden a1ımz, Onlar da $a'id :ijbn CiDbeyr, Mücahid (ö. 103/721), 'İlerime (ö. 107/725) ve l)al;ı.l:,ıak (ö. 105/723) dır» (58) demekle Sa'id'in tefsir ilmindeki ık.udretini beyan etmek istemiş,tir, Kendisi de tefsir ilminin1ehemmiyetini belirtmek için «Kur'an okuyup ta sonra tefsir etmeyen kimse, kör ve <i'rabi gibidir».(59) demektedir. Yazıdığı tefsirin mevcudiyeti kaynaklarda zikredilmekle bera ber,. ne yazık ki biriçok tefsirlergihi zamanımıza,kadar ulaşmamış- (54) tb,n Sa'd, VI (55) a.e, 259. (56) el-kamil fi't-tarih, IV. 5'BO. (5?} İbn I;Iacer, Teh~ibu't-Telı~ib, IV (58) Taşköprüzade; II. 74; ısrailiyat, s. 95,; Ateş Süleyman, lşari Tefsir Okulu, s. SB: (59) Tefsiru' t Taberi (yeni) ı. BL. 11

8 tır. Sa'id'in «Halife caıbdu'l-melik için bir tefsir yazmış olduğu söylenir. ibn Bbi l;iatim baıbasından naklettiği bir haıberde, bu hususu teyid eder. Bu -haber~ göre caıbdulmelik :Dbrr Mervan, Sa'ıd İ\bn CÜJreyr'den bir Kur'an tefsiri yazmasını istemişti; Sa'id, istenen bu tefsiri yazmış ve HaUfeye <gpndenriişti. BHa.here, cat.r İbn Bbi Dinar (ö. 126/713) bu tefsirf dirvanda bularak almış ve Sa'id' den rivayıet etmiştir (60). Fuat Sezgin ise, «Sa'ıd İbn CÜJbeyr'in tefsir ilmindeki yerirn tesbit için) temelden bir araştırmaya iihtiyaç var.dır. Onun tef'sirinin, ıkısmen filolojik, kısmen de tarihi olduğu, Taıberi ve diğer kaynaklardan anlaşılmaktadır. Muasırlarının sözlerine göre, Sa'id İbn CÜibeyr, yazdığı tefsiri devaım.lı gözdengeliriyordu» (i61) demektedir. Ne yazıjk ki lmgiün orijinal 'şekli ile,elimizde mevcud değildir. Ancak muajlıhar tefsir1erde ve ihadis ki taplannda, Sa'id'in tefsirine raslamaktayı:z. Hz. Peygamber, Saıha:be, Tabiun ve kendijsine kadar gelen tef Sİr hakkındaki görüşleri sinesinde. toplayan bir an6iklopedi" diyebileceğimiz Tefsinıl Taberi, Mul:ıammed tbn Cenr e!-ta'beri (Ö. 310/922), Sa'ıd'in tefisirinden Ibol böl iıstif~de etmiş ve eserinde hemen hemen bütün surelerde, Onun tefsirinden nakiller yaprmştır. Bu sebeble, Sa'id ıbn Cübeyr'in tefsir ilmindeki yerini tayin etmek niyetiyle vereceğimiz örnekler :için, 'genellikle Taberi. Tefsinne müracaat etmeyi uygun gördülk. (60)' Prof. Dr. İsmail Cerahoğlu, Tef-sir Usulü, s (61) Prof. Dr. Fuat Sezgin, Band ı

9 a) Ayetleri Lugat Yönünden Açıklamasına örnekler:...,..' (, ) ) "-tı...a..-l' '-:-"~ ı ü..; ~ ıj1.iıt..a- V-. -2 ~, ı:.t' -W' i ic;ıj..."; ~ "JJ', i~ (-",Jr, LL-: J~ "";,,,;AJ' ı:.t',.~~...~~, r)ls ı:.t' ~L (J ~~ \,; ~,-:,,', Jl,~, ( 4,)~l.tS~ı:.t' : S Pl 'JH';, l,~,.s~j. ~ ~..ar-- w&-: -) ( cl )..H.iı..{~': ~ L,iJ', i J ~.~~J': '-:-" J...:..:.ı, ;J LI ".' ".,. (7)uY~JJCJj :IJ"J~~~""""'V- -4 (8 )- ~;;': \Jb.ıt~" c..~.j1: c';': Jü' (I) Rahınan, '76. (2) Tefsiru'fr'aberi, XXVII (3') Mülk, LL. (4) Tefsinı'!-Taberi, XXIX. 6. (5) Rücurat, 13. (6) Tefsiru't-Taberi, XXVI (7) Vakia, 89. (8) Tefsinı'!"Tabed, XXVII

10 b J Asılan Arapça Olmayan, Bazı Gariıb KeHmeler üzerindeki Tefsirine Örnekler:,~ ~: J ü ~ ~...t.._-""o 1.;:, ı J Ü i J '...:-ı 0"'!' li..:.j..>, -1 ~ '~-,' 1.fl..:ı.H~'.?r- ıı ~ 0-1 ~..- ~,~~, ~ : ~-~ \ "j~ ~ ( 1) " ı.:.. ~ Lb.J i -' ~ ~ U ~ ~ -' ~ \:5J'..:.;e L 2 ) -\>'. _Il ı.)--l.t yııl-ji :~i: J\i,..,;;.. ~lb.ji-, ~, ~li ( J) '-'~..ı- ~~ ı.!.~.) J-A~...li.,)!~ ~...l:"- us ( ı) a~ ı-~~ -,.Al -' i~' ~f J -' -'~' J~ LS,r.J' ( 6) ~.J ~ ( ) (1) Nisa, 51. (2) Tefsiru't-Tabed, V. 132; es-suyutı, Celaluddin, el-lt\din fi <Ulümi't I):ur'an:ir: II ı. (3) Meryem, 24. (4) Tefsıru'ç-Taberi,XV i. 70; el-ltkan, II (5) Taııa, r. (6) eı-ttı:anda Sa'id tbı:ı Cübeyr'in «Taha'ya Nabatca dediği kaydedilmektedir. e1-1t1:>.an, ll. 114 (7) Tefssiru't-Taberl, XVI (8) Ra'd, 29. (9) Tefisiru't-Taberl, XXIII (lo) İt~an'da Sa'id İbn Cübeyr'in ( ~;.;,. ) kelimesine Hintce dediği nakledilmektedir. el-1t~an, II. 1~4.

11 ~ ( 1) u,~\;~ )lsj. ~ ~ ~_"-"",,.s. -5 ( 2) 4\-W~ c). lo'ıklıa Ait Tefsir Örnekleri o LbiJI ~-a... ~ ~ ~: Jli i ill'-ı~ ~.".,.- ~..J..>o -1 ~ 0~.J"o--- ~.) l JL. J li i 0\ ~\ ~ eu.j i.j...!; ıy', ~, 0 \i: Jli i A.i:J..e.;: ";li: ~ t ~ r\ u.jb~';..,..,...j' ıy'.., ~I(,-C...JI I.,...:;' j 'j JI u~l j5: Jli t,..h; u Jb : J ~ (4) ()..ill ~~ i j i,. ~ cıj" us' ~-' cı.;' ~ 0-:' ~...-, us' - 2 '>J,; j ~ r-fb,;)}.; ~ \-..ll j I.J" I:.e-J i -' u-:'."ij i \,.ı j' ~-i.." '-r-:- 0 j ~.Gt -~, "..JJb:..l J w ( 5) LI \i j~ ~,; ~ I<J.:u i j i c..~ ~.,,>-~, J f c..~ 1..~LL)..J..>o i. 0 \::-J j Lı_ltı, : J li ij" \.;j i 'J L.J jji j: J li ~..A.ı!: J li 4 ~ j~ (,) -"" \ LS..iJ' j..ib ~.Jr! ~j' ~ÜJbJ li J~ )i ~ r--r' J ~ 0'..,.i I.S.iH JJb ~~ (6 ).A.:i-~ (1) Furkan,' 39. (2) Tefs>iru't-Taberl, XIX. 16; ıt~an, II. LLO. (3) Bakara, 196. (4} Tefsiru't-Taıberl, II (S) Ni~, 8. (6) Tefsinı't-Taberl, IV ts

12 ,.ı.,:; ~ v'"'+~\ ~,-, J \j ~ ~ ""':!-"-..:.r -3 ~.J'n- 0 1 ~ü (1 ) H,H~ ".' j..::-j '...~ \;..;. ~ ~,,,;,)~ '.ı...a,j t.:...;' J:.i,i, r)l--~'e';.t'r)l-~v.f'.)' (2) '.r...ı.:..ya ~': J-I;ı..ı.lb'~jı.:..J,j;1 4.l~,.:; ~i ~.. r.a-l;ijj'-, ~ f V"'~ ~, vs' ~ ~ ~---- ~ -4 ( 4) lrt ltl.:;..~.l.als;" u,.:;~: JI; (j).. 0 ~. d) N.eaha Ait ÖrnekJ.er: ~~~: J li.j.e..>. '.,..,1 J u.j L:...t ~..ı...- li.:..b -1 -,,~~...: : Jli ~ u"'f ~..a- VS"~W' ü-t.~ ı:j ~ 'j. ( 5) " 4";'>':;,r~-i.:' ıl'" ',~ 0"': ~-~ _ (7~ ( 6).. L,-a-, ~, t.;.;llu\ ~ ~ ~.:u' ~,. \.J"'~I.J"f'.:.r'~ ~ ~..:.r -2 j,~,,_.~t,,~,0~:jli (8) it ~-r'~.iıt..u ~,'Lz~),~ 0' '--tj..pj.r.~\ v~.- ı..., ~~, ~,~ ~ ~..~.).J.Ao.t Cıı.j C...,..:-. L.:J"- r j,t Jtltıo\ (9,),...,.,li (1) Nisa, 93. (2)- Tefsİru't- Taberi, v: 218. (3) Bakara. 3. (4) Tefsiı:U t-t~berl. L 104. (5) Bakara, 284. (6)' Bakara, (7) Tefsiru't-Taberi, III (8) Bakara, 184. (9) Bakara, 185. (lo) Tefsİru'~-Ttaberi, II. 13'5. 16

13 e) Selbeb-i Nuzwe Ait Örnekler: ~,.:.r ( ~~ U;; Ili ( r-..ib'j"!' ıj-' "-:' ~ ~.J..>. -.1 ~ ~ ~ ~,.;..ı,i ; ~ ıj-'..ar-.:.re.,.:.., ~.~l ~,..w~,..ı'.sj~":'..ı :J-J'...u' ~,,~l.rp.t..aj 'Ü"f,,~..ı J \i,. ~,,;.:a. ~ J.:ı!.J ~ ts': J li (1) e'...u\ U ts',,~~ ".J'" W;: Jü 'e.\.,;j ıj-'''~ ü-t~...j1,~ J"-J ~\ ~,.)6.".- CfS'..ı ',..:..i-t ~) w, ji\.; ~.J" "..., ~,..ı".l;l; e,~: Jli e rj-, ~ 41J' ~ ill\ -.. (2 ) ~-~, 6.J..Ib ~ ~ e r-~~ ~, ~ (),5:. "'"..ı' ~\S:.J\.; ~ ()-! ~"""'.:.r ~~e (,~)li.,.jb l.;',: ~ JÜ)..Ll, ~~.A.t U\S ~,~~, l...ü: Jlie";.J~..a.l, y ~()L.,j.,Jlı...::.J ~ \' ~~~F u..fı :J\.At~' ~\ii,~ ~ J\:; ( ),,~_.ıi.j\ \J'..ı...:.",J' ~.u uıt.ljl ~ "}' ~.~-~, ( 4) ~,j~..i.ı ~} Lo:. ~, "r ü ' ~ ~,.t.: ~. ~, ~',, ;J-t.P'..aJ' "~.: Jli ~ V't~""'- ı:r -).. ~ ~ ~.:-ü, ~'- rji'.a.f rj-, ~ 4.LJ 'c~...u' J"-J ~, r.aj: J litt) '-.J...,~ ',j..lb 4.U"" : :~,..aa...- ~ :J \i,; : Jli~ JL; ~ ~ ~ "'Iıw 'ıt,.:.~,.:. e' lı 4.LJ~ ~., jl;~.:;a 6~ L;'~~ ~,~ rj,'.:~\r-~' ~:;;, (b) ~-~"J'-T,.,)'( 5) H ~~ (1) Nisa, 100. (2) Tefsiro't-Taberi, V (3) Bakara, 256. (4) Tefsiro't-Taberi, III. 14. (5) Yasin, 77. (6) Tefsıru't- Taberi, XXIII. 30

14 f) Kıraat İlmindeki Yerine Ait Örnekler: ;..JtJ!~ t..:; JU'r...1 l:.:; J\,j,~'.?""-' ( 1)'".'...---~I~ ',J ~.:.. _\j &;\~ '-'" ~..r"":-'~ lt;; ( 2) :.Jjü;.j\i. -l;jı ~,0.;;. ~1...AJ ~~ -1,. J..tJ 1 C L;~ "--rj~,, LO "-, ~,~ ı,j-t.1.c.a-. ~ >J ~ F"'VS'~ '-'",.5--.1\ ıf~' l -'~LJ\i (3 ) ~'jj..tj'; Jü.i ~~,...:.Jl.-,.l.eıı:'..J ln la.1j ~, ~...,..-;..lt,4».~ - \5- g) Sa'id ıbn CÜlbeyr'den Talberi'nin Tere:iihlerine Örnekler: ~~..-p. ~ J'u, ~\ ~: Jti,,._li.1' ~.J..a" -1 l;.~ -UJ J AJ j ~ ~ ~~~ ~,~~..., vs' i...,.; ~ ) ~;,H ~ Jli.,,)": jjıi, ~~~I LAı.'): Jli ci J ~)oj' d ( 5) ii j JJ\'!J~ ı;,-e,~ ut}j' J i' J:~ ~\ J.,t.l".:Jt, ( & ~ " L-.JI ui v JJ,' J..iiI ; jlj (1) Emım, LOS. (2) TefsilU'ç-Taberi, VIII. 3(J]. (3) İsra, 24. (4) Tefsiru'ç-Taberı. XV. 11. (S) Enbiya, 105. (6) Tefsiru't-Taberi, XVII r 18

15 Taberi, bu ayet hakkındaki çeşitli rivayetleri naklettikıen sonra ;... \,..AJ~ ~ ~ J1 ~..~, "j.jl.ı, u-' -,', i ı) ~ ~ ~..._,cıj\j) ı. ~ ~ ıs' şeklindeki sözleriyle mezk:ur rivayetler arasında Sa/id İbn Cübeyr'i tercih ettiğini beyan etmektedir_o ~,' OJ...,s- es ~..>-:i ~i li.:: ~ij, ~"u-:' ~ ~ -2,.-r=;\:; OJ ~- ~, ; ojj' J }j..st ~li.:;' ~ u-= ~... ı;.,$ ~l:ı.) OJ O..U\ ~'. Jü ( 2 J.1...,.. '-"'" ~ \J'" ~\.;.;L, ı.., - J' ( :3) ı"'-~ ~, ~ g';~..-rj ~,...,... '-:-~ \~ rj :. r~ ~~ Taberi'nin çeşitli rivayetler arasında Sa'id'i tercihi; ~ J.J ~ \ f E""'!':' ~,-:-,' ~~ J',;~~i 4";.Aı ~,1,., (4 ). ~ ~ ~--- ı:.r l: ıs' j u.lu J,..It ~.~.;.H ~ ll; nj;\; ( 5),,~eUJ 1 :,..;- '-J,i.lt ~ v't j.ı.t--- ı:r (6 ) r)l-~' Talberi'nin çeşitli rivayetleri -beyan ettikten sonra, bunlar ara Sa'id'i tercihi: sında ~.a- ı.:.r o:.} j ~..u'j-ı,\:j t.ı.;,.' ~~ dj ~ ıl ~,bj' _~.", (7) ~~ (1) Tefsiru't-Tabert XVII (2) TUr. 21. (3) Tersıru't-Tabem, :XXVII. 26. (4) Ayın eser, XXVII. ıij. (S) Nisa, 94. (6) Tefs~'t-Taberl. V (7) Tefsıru't-Taberi, V

16 Yukarda sözü edilen örneklerde görüldüğü gibi, Taheri Tefsir'inde Sa'id İbn' Cübeyr'den çokca tercihler yapılmıştır. Bununla birlikte, az da olsa Sa'iıd'i tenkid ettiği gt>ııüimekıtedir (62). ' Netice olarak diye biliriz ki Sa'id İ/bn tübeyr'in Tefsiri, şarkta ve garbta bütün İslam Ülkelerinde yayılmış, başta Taberi Tefsiri olmak üzere'hemen hemen bütün muahhar tefsirler, O'ndan nakillerde bu1umnuşıtur. Aynea, KÜitÜJb'Ü~s-Sitte g1bıi -mr.ıteber hadis meemualan da istisnasız Şa'id İbn Cuooyr'i tiı.ca kabul edip, hadis rivayet etmişlerdir. ' Yukarda verdiğimiz örnekler dışı~da, dama pekçok konuda fikirlerini açıkca heyan eden Sa'id İbn Cülbeyr, tefsirde bazı ayet lerin mana ve itrabım izah etmek için eski Arap şiiri ile istişhatta bulunmamış, el-~uru:fu'l~mıulpıga'a hakkında fikirler söylememen çekinmiş, tefsirde İsraili'haberlere hiç yer vermemiştk. Kendisine sorulan sualkr içinde bilmediği oluıısa, açı1kca bilmiyorum demek ten çekinmemiş'tir. Allah Ondan razı olsun. 20 (62) Aynı eser, XXIX. 240.

İLİM ÖĞRETMENİN FAZİLETİ. Bu Beldede İlim Ölmüştür

İLİM ÖĞRETMENİN FAZİLETİ. Bu Beldede İlim Ölmüştür İLİM ÖĞRETMENİN FAZİLETİ Bu Beldede İlim Ölmüştür Rivayet edildiğine göre Süfyan es-sevrî (k.s) Askalan şehrine gelir, orada üç gün ikamet ettiği halde, kendisine hiç kimse gelip de ilmî bir mesele hakkında

Detaylı

- ~ - p.:, o... :ı> .~ ~ 3. ~... c: (1) ::ı 3 ..., < ... "O ~ rı ;!. o tı) l"li. ... '< j ;ı;. r ~ v:ı ~ ...

- ~ - p.:, o... :ı> .~ ~ 3. ~... c: (1) ::ı 3 ..., < ... O ~ rı ;!. o tı) lli. ... '< j ;ı;. r ~ v:ı ~ ... Q. :,. [ ;::l (JQ l O'Q (h ::: ;:,;' (JQ tı) l"li!t "'I N p.:,,, : ") r ti 8 cr'5 r.! :,;.. Q. ı;ıı,. r r (/) tn.{/),, < ) rı, ff ı ı r ı "' ı :: ı,,,, ;:,;', ı (li p.:, p.:, ::! l"li ti" p.:,,(/),,{j)..

Detaylı

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص Ünlü İslam bilgini Taberi, tefsirinde, mukattaa harfleri ile ilgili, Abdullah b. Abbas, Said b. Cübeyr ve Abdullah b. Mesud dan şu görüşü nakletmiştir: Her bir

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU XII. TEFSİR AKADEMİSYENLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU (22-23 MAYIS 2015 / SİVAS) Editör Prof. Dr. Hasan KESKİN Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Sivas 2016 Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular.

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Müminlerin annesi... İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Hazret-i Meymune, Hazret-i Abbas ın hanımı Ümm-i Fadl ın kızkardeşi idi. İlk

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 ÖNSÖZ...12 GİRİŞ...16 I- İSRÂ VE MİRAÇ KELİMELERİNİN MANALARI...16 II- TARİH BOYUNCA MİRAÇ TASAVVURLARI...18 A.

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 ÖNSÖZ...12 GİRİŞ...16 I- İSRÂ VE MİRAÇ KELİMELERİNİN MANALARI...16 II- TARİH BOYUNCA MİRAÇ TASAVVURLARI...18 A. İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 ÖNSÖZ...12 GİRİŞ...16 I- İSRÂ VE MİRAÇ KELİMELERİNİN MANALARI...16 II- TARİH BOYUNCA MİRAÇ TASAVVURLARI...18 A. Eski Kavimlerde Miraç...18 1. Çeşitli Kabile Dinleri...19 2.

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Ünite 1. Celâleyn Tefsiri. İlahiyat Lisans Tamamlama Programı TEFSİR METİNLERİ -I. Doç. Dr. Recep DEMİR

Ünite 1. Celâleyn Tefsiri. İlahiyat Lisans Tamamlama Programı TEFSİR METİNLERİ -I. Doç. Dr. Recep DEMİR Celâleyn Tefsiri Ünite 1 İlahiyat Lisans Tamamlama Programı TEFSİR METİNLERİ -I Doç. Dr. Recep DEMİR 1 Ünite 1 CELÂLEYN TEFSİRİ Doç. Dr. Recep DEMİR İçindekiler 1.1. CELÂLEYN TEFSİRİ... 3 1.2. CELALÜDDİN

Detaylı

.AKtJLTESfl. .. ISLAMi İLİMLER F. ru.rm_~~~l DERGI.. sı. !!li!ill~ . D. o 1 / f. ~-iil1- ~-~---> 1 T 1 TÜRK ÜNiVERSITESi. 4.

.AKtJLTESfl. .. ISLAMi İLİMLER F. ru.rm_~~~l DERGI.. sı. !!li!ill~ . D. o 1 / f. ~-iil1- ~-~---> 1 T 1 TÜRK ÜNiVERSITESi. 4. . D. o 1 / f ~-~---> 1 T 1 TÜRK ÜNiVERSITESi.. ISLAMi İLİMLER F.AKtJLTESfl. ------- ---- DERGI.. sı - -.. - - ru.rm_~~~l ~-iil1-!!li!ill~ 4. Sayı Sevinç Matbaası - Ankara - 1980 ı f ; ' SA,İD İBN CÜBEYR

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum Konular *Emeviler Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum. Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum Kaynaklar *İrfan

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları

Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace, Nesai, Edebu l-mufred, Muvatta, İbn Carud, Taberani (Mucemu s-sagir) İçindekiler 1- Sünenu İbn

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

NAMAZI, MESCİT VEYA CÂMİDE CEMAATLE KILMANIN HÜKMÜ. Vaizler Muhammed b. Salih el-muneccid. Terceme edenler. Muhammed Şahin. Tetkik edenler Ümmü Nebil

NAMAZI, MESCİT VEYA CÂMİDE CEMAATLE KILMANIN HÜKMÜ. Vaizler Muhammed b. Salih el-muneccid. Terceme edenler. Muhammed Şahin. Tetkik edenler Ümmü Nebil NAMAZI, MESCİT VEYA CÂMİDE CEMAATLE KILMANIN HÜKMÜ حكم الصلاة مع الجماعة ] باللغة التركية [ Vaizler Muhammed b. Salih el-muneccid ألفه الشيخ: محمد صالح المنجد Terceme edenler Muhammed Şahin ترجمه: محمد

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İslam coğrafyasında gelişen tıp tarihi üzerine çalışan bilim adamlarının bir kısmı İslam Tıbbı adını verdikleri., ayetler ve hadisler ışığında oluşan bir yapı olarak

Detaylı

Kadın ve Yönetim Hakkı

Kadın ve Yönetim Hakkı Kadın ve Yönetim Hakkı İslam hukukunda kadının devlet başkanı, vali, kaymakam gibi yüksek düzey yönetici olmasının serbest olup olmaması tartışılmıştır. Fıkıhçılar bu konuda genellikle olumsuz görüş sahibi

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn RAMAZAN GECELERİNDE KILINAN NAMAZIN CEMAATLE EDÂSININ MEŞRULUĞU ] ريك Turkish [ Türkçe Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 2011-1432 وعية اجلماعة يف قيام رمضان»

Detaylı

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19 Önsöz Kur an tefsirleri üzerine yapılan araştırmalar bir hayli zenginleşmesine karşın, yüzlerce örneğiyle sekiz-dokuz asırlık bir gelenek olan tefsir hâşiyeciliği, çok az incelenmiştir. Tefsir hâşiye literatürü;

Detaylı

sâfe « & AyM S S iiî (} & (fitli (p/iv» m p S» c sş> g&> H ı P Yevmiye No. Cilt No. Sahife No. Sıra No. «M» Geldisi Tarihi Gittisi a ' ; ^?

sâfe « & AyM S S iiî (} & (fitli (p/iv» m p S» c sş> g&> H ı P Yevmiye No. Cilt No. Sahife No. Sıra No. «M» Geldisi Tarihi Gittisi a ' ; ^? (p/iv m p S (. vo i- o & j r*7) f\ 4 gvn S?5> (} & c sş> g&> ı 1 1 Geldisi S t? Sicilirış, (fitli V &rj i 6 i 18.03.2011 Gittisi S S iiî NOT: ' Mülkiyetin gayri ayni h a Miti 1 ^ e tmçfâjnjitfryûtîfyıas

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Tefsir II ILH 204 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

TARİHTE İSLAM BİLİM GELENEĞİ

TARİHTE İSLAM BİLİM GELENEĞİ İlim Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstitüsü TARİHTE İSLAM BİLİM GELENEĞİ TARİHSEL EPİSTEMOLOJİYE GİRİŞ Alparslan AÇIKGENÇ Yıldız Teknik Üniversitesi 15 Ekim 2011 Ankara Gelenek, bir toplumdaki

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ Ficar savaşları ve Hılful Fudul olaylarından sonra, Hz. Muhammed (s.a.s.) in yirmi beş yaşında iken Hatice ile evlendiği yıla kadar

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HUDEYBİYE İLE MEKKE NİN FETHİ ARASINDAKİ GELİŞMELER

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HUDEYBİYE İLE MEKKE NİN FETHİ ARASINDAKİ GELİŞMELER 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HUDEYBİYE İLE MEKKE NİN FETHİ ARASINDAKİ GELİŞMELER Hudeybiye Barış Antlaşması ile Mekke'nin fethi arasında geçen iki yıla yakın bir zaman zarfında Hz. Peygamber

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

03-05 Ekim / October 2013. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October 2013. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 485 Â Â âm -i Sâ âm tarihinde yetlerdendir, - - â. Bu sebeple ve imâm Ebu, Mâlik, ve benzeri birçok âlime Sâ - kelâm âm eserlerinde mevc - kelâ

Detaylı

MUHAMMED BAKIR EL-MECLİSÎ NİN VE BAZI ŞİÎ ÂLİMLERİN HZ. AİŞE HAKKINDAKİ BAZI SÖZLERİ

MUHAMMED BAKIR EL-MECLİSÎ NİN VE BAZI ŞİÎ ÂLİMLERİN HZ. AİŞE HAKKINDAKİ BAZI SÖZLERİ MUHAMMED BAKIR EL-MECLİSÎ NİN VE BAZI ŞİÎ ÂLİMLERİN HZ. AİŞE HAKKINDAKİ BAZI SÖZLERİ BU KISA VESİKALAR BUNDAN BİR KAÇ GÜN ÖNCE, ŞİA NIN RASULULLAH IN ASHABINI ÖZELİKLE EBU BEKR VE ÖMERİ, SONRA OSMAN I

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

T.C. VELÎ SEMPOZYUMU. Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN KASTAMONU

T.C. VELÎ SEMPOZYUMU. Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN KASTAMONU T.C. ST MO U VE S TES III. ULUSL SI EY -I VELÎ SEMPOZYUMU E T Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN E T Y IMCIL I Doç. Dr. Burhan BALTACI Ar. r. Be a A i e D C r. Do. Dr. A o an A DO DU Ar. r. Nuran SARICI 06-0 Ma

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2)

RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2) RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2) Manevi ve maddi rızkın artması, lütuf ve ikramlara mazhar olmak için elimizdeki imkanlara göre en güzel bir şekilde çalışmalı ve en güzel bir şekilde

Detaylı

BEYANAT. Ahmed el Hasan (a.s)

BEYANAT. Ahmed el Hasan (a.s) Ahmed el Hasan (a.s) 1 Rahman ve Rahim olan Allahın Adıyla. Hamd Alemlerin Rabbi Allahadır. Allahın selamı Muhammed ve Al-i Muhammedin, İmamlar ve Mehdilerin üzerine olsun. Dünyanın Doğusundaki ve Batısındaki

Detaylı

Ebü l-hasen Ali bin Ebi Talip el-kureyşi

Ebü l-hasen Ali bin Ebi Talip el-kureyşi Ebü l-hasen Ali bin Ebi Talip el-kureyşi Ali yi seven beni de sever, beni seven Allah ı da sever. Hz. Muhammed (Et-Tabarani Mucem El-Kebir, XXIII, s. 380, Hadis No: 901). Benim yüzümden iki kişi yok olmuştur:

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

İlim gıda gibidir. Ona her zaman ihtiyaç vardır. Faydası da herkesedir.

İlim gıda gibidir. Ona her zaman ihtiyaç vardır. Faydası da herkesedir. İlmi olmayan kimsenin dünyada da ahirette de hiç kıymeti yoktur. Ahmed-i Bedevî İlim gıda gibidir. Ona her zaman ihtiyaç vardır. Faydası da herkesedir. Abdülvehhab-ı Müttekî İnsanlar, ilmi büyüklerinden

Detaylı

Zilhicce Ayının İlk On Günü Çarşamba, 11 Kasım :28

Zilhicce Ayının İlk On Günü Çarşamba, 11 Kasım :28 18 kasım 2009 Çarşamba günü Zilhicce ayının biridir. Zilhicce: Ayların on ikincisi ve haram ayların ikincisidir. İçinde Kurban bayramının da bulunması sebebiyle mübarek ayların en mühimleri arasında yer

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEFSİR II Ders No : 0070040090 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu

Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu Cilt/Volume: II Sayı/Number: 1 Yıl/Year 2016 Meridyen Derneği hadisvesiyer.info Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 2012, 472 sayfa.

Detaylı

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine)

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) Hipokratik-Galenik Tıp ekolunun devamı Cerrahi teknikler bilinmesine rağmen, yüksek enfeksiyon riski nedeniyle zorunlu haller dışında pek uygulanmıyor Tam olarak hangi

Detaylı

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Tashih: Emine Aydın isbn: 978 605 5523 29 9 Sertifika no: 14452 2 Uğurböceği

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir.

Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir. Hz. Hüseyin: da aile halkından 19 kişi

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

02- Sevde binti Zem'a el-amiriye (Sevde binti Zama) Meydan Larousse C.11, s.22

02- Sevde binti Zem'a el-amiriye (Sevde binti Zama) Meydan Larousse C.11, s.22 MUHAMMED İN KADINLARI 01-Hatice 02- Sevde binti Zem'a el-amiriye (Sevde binti Zama) Meydan Larousse C.11, s.22 03- Ayse (Aise) Ummu'l-mu'min Aise bint Ebi Bekr es Sidîk el-kuresiyye; Ayşe nin 6 yasında

Detaylı

ü ü üü İ Ç İİ ü ü üü İ Ç Ü ö üü ü Ç Ü ü ü İ ü İ ö ü üü ü ö ü ö üü ü ü ö ö Ç Ş ü İŞ ö ü ü İ İ İ İ Ç İ Ç ü ü ü ü ö ü ü ü ö Ü ü ü İ Ö Ö ü ü üü ö ü ü üü Ö

ü ü üü İ Ç İİ ü ü üü İ Ç Ü ö üü ü Ç Ü ü ü İ ü İ ö ü üü ü ö ü ö üü ü ü ö ö Ç Ş ü İŞ ö ü ü İ İ İ İ Ç İ Ç ü ü ü ü ö ü ü ü ö Ü ü ü İ Ö Ö ü ü üü ö ü ü üü Ö ü ü ü üü İ Ç İ ü ü üü İ ü ü üü ü ü ü üü ü Ç ö ü ö İ İ ü ü ü İ İ İ ü ü ü üü İ Ç İİ ü ü üü İ Ç Ü ö üü ü Ç Ü ü ü İ ü İ ö ü üü ü ö ü ö üü ü ü ö ö Ç Ş ü İŞ ö ü ü İ İ İ İ Ç İ Ç ü ü ü ü ö ü ü ü ö Ü ü ü İ Ö Ö

Detaylı

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan.

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan. Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke de doğdu Babası Abdullah, annesi Âmine, dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi ise Berre dir. Doğduktan sonra 4 yaşına

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Uhud savaşından dört ay sonra meydana gelen Bi r-i Maûne fâciası ndan sağ kurtulan

Detaylı

Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ

Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ Hz. Peygamber döneminde insanların hayat tarzı, fazladan bir spor yapmayı gerektirmeyecek kadar ağırdı. Çölde ticaret kervanlarıyla birlikte yapılan seferler,

Detaylı

s#»? ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih: BİRİM İTİRAZ SAHİBİ

s#»? ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih: BİRİM İTİRAZ SAHİBİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU BİRİM İM A R V E Ş E H İR C İL İK D A İR E S İ B A Ş K A N L IĞ I Tarih:10.10.2018 İTİRAZ SAHİBİ Ö Z E L Ş A H IS L A R MECLİS TOPLANTISININ

Detaylı

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı)

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı) TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV (Panel Tanıtımı) Mehmet DEMİRTAŞ * Bir şehri kendisi yapan, ona şehir bilinci katan unsurların başında o şehrin tarihî ve kültürel

Detaylı

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma Question İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma (s.a)'nın mushafı hakkındaki sözleri idi. Allah-u Teâlâ tarafından Hz. Fatıma Zehra (s.a)'ya ilham edilen

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Dua Dua İbadetin Özüdür Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Dua Arapça kökenli bir kelime olup «istemek, davet etmek» demektir.

Detaylı

İLH107 HADİS TARİHİ VE USULÜ (ARAPÇA)

İLH107 HADİS TARİHİ VE USULÜ (ARAPÇA) Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Açık Ders Malzemeleri Ders izlence Formu Dersin Kodu ve İsmi Dersin Sorumlusu Dersin Düzeyi İLH107 HADİS TARİHİ VE USULÜ (ARAPÇA) YRD. DOÇ.

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Bir selam ile selamlandığınızda ondan daha iyisiyle veya aynısıyla selamı alın (Nisa 86)

Bir selam ile selamlandığınızda ondan daha iyisiyle veya aynısıyla selamı alın (Nisa 86) 1) Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor: Bir selam ile selamlandığınızda ondan daha iyisiyle veya aynısıyla selamı alın (Nisa 86) 2) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: Müslüman ın Müslüman üzerindeki hakkı

Detaylı

Sabah akşam tevâzu içinde yalvararak, ürpererek ve sesini yükseltmeden Rabbini an. Sakın gâfillerden olma! (A râf sûresi,7/205)

Sabah akşam tevâzu içinde yalvararak, ürpererek ve sesini yükseltmeden Rabbini an. Sakın gâfillerden olma! (A râf sûresi,7/205) Zikir, hatırlayıp yâd etmek demektir. İbâdet olan zikir de Yüce Allah ı çok hatırlamaktan ibârettir. Kul, Rabbini diliyle, kalbiyle ve bedeniyle hatırlar ve zikreder. Diliyle Kur ân-ı Kerim okur, duâ eder,

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU e-makâlât Mezhep Araştırmaları, IV/2 (Güz 2011), ss. 179-183. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU Halil İbrahim Bulut, Araştırma Yayınları, Ankara, Nisan 2011,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23

İÇİNDEKİLER. G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 11 ÖNSÖZ 13 G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23 B r nc Bölüm KLASİK İSLÂMÎ PARADİGMA ve ORYANTALİST PARADİGMA 25 I. ORYANTALİST PARADİGMA ve KURUCU

Detaylı

BÜTÜNLEME HAZİRAN 2018 DERSİN KODU VE ADI TARİH SAAT YER TARİH SAAT YER TARİH SAAT YER TARİH SAAT YER

BÜTÜNLEME HAZİRAN 2018 DERSİN KODU VE ADI TARİH SAAT YER TARİH SAAT YER TARİH SAAT YER TARİH SAAT YER Z.AITB1000 Atatürk İlk. Ve İnk. Tar - II 11.04.2018 13:00 23.05.2018 11:00 30.05.2018 13:00 20.06.2018 11:00 Z.AITB1000 Atatürk İlk. Ve İnk. Tar - II (2.Ö) 11.04.2018 14:00 23.05.2018 11:00 30.05.2018

Detaylı

Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri

Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri İslam ve Hemşirelik Savaşta Kadınların Görevleri Savaşta Yaralı Bakımı Kahraman Kadın Savaşçılar Ümmü Habibe Kahraman Havle Hastabakıçısı Rufeyde Hasta Bakım

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

PEYGAMBERİMİZİN ARKADAŞLARI

PEYGAMBERİMİZİN ARKADAŞLARI PEYGAMBERİMİZİN ARKADAŞLARI EBÛ BEKİR ES - SIDDÎK (ra) Peygamber Efendimiz den sadece birkaç yaş küçüktü. Çocukluk yaşlarında başlayan arkadaşlıkları bir ömür boyu sürdü. Peygamberimiz e vahiy geldiğinde

Detaylı

YUK5EKOGRETIME GECIŞTE ÖGRETMENLiK ME5LEGiNE YÖNELME

YUK5EKOGRETIME GECIŞTE ÖGRETMENLiK ME5LEGiNE YÖNELME YUK5EKOGRETIME GECIŞTE ÖGRETMENLiK ME5LEGiNE YÖNELME h...ı.,;.. Doç. Dr. Galip KARAGÖZOGLU (*) Günümüzde eğitimi bir sosyal sistem olarak gören bilim adamları b:.ı sistemin üç temel ögesinin öğrenci, öğretmen

Detaylı

Seyyid Abdülkadir Geylâni hazretleri küçük yaşta iken, annesinden Bağdat a giderek ilim öğrenmesi için izin ister.

Seyyid Abdülkadir Geylâni hazretleri küçük yaşta iken, annesinden Bağdat a giderek ilim öğrenmesi için izin ister. Yalan Söylemeyen Çocuk Seyyid Abdülkadir Geylâni hazretleri küçük yaşta iken, annesinden Bağdat a giderek ilim öğrenmesi için izin ister. Annesi: Ey benim gözümün nûru ve gönlümün tâcı evladım, Abdülkâdir

Detaylı

T.C. A N T A L Y A B Ü Y Ü K Ş E H İR B E L E D İY E B A Ş K A N L IĞ I im ar ve Ş ehircilik Dairesi Başkanlığı B A Ş K A N L IK M A K A M IN A

T.C. A N T A L Y A B Ü Y Ü K Ş E H İR B E L E D İY E B A Ş K A N L IĞ I im ar ve Ş ehircilik Dairesi Başkanlığı B A Ş K A N L IK M A K A M IN A W «7 W H ^ W.. «W W 4 W W i;w W I Planlama Şube Müdürlüğü Sa/ı: 90852262-301.03-E.964 Tarih: 05.04.20171231 Dos/a Numarası: 2017-64110 İQ T.C. A N T A L Y A B Ü Y Ü K Ş E H İR B E L E D İY E B A Ş K A

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER Müşriklerle İlişkiler - İlk Seriyyeler ve Gazveler Gazve: Hz. Peygamber in katıldığı bütün seferlere gazve (ç.

Detaylı

Birinci İtiraz: Cevap:

Birinci İtiraz: Cevap: Bazı din bilginleri tutulmalarla ilgili bazı itirazlarda bulunarak bu konuda şüpheler uyandırmaya çalışmışlardır. Ulemaların itirazlarından bazıları cevaplarıyla birlikte aşağıya sıralanmıştır. Birinci

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI BİRİNCİ SINIF İN ADI 05 KASIM-13 KASIM 26 ARALIK-06 OCAK 16 OCAK-27 OCAK ILILA505 AKAİD ESASLARI 05.11.2016 08:30:09:30 26.12.2016 08:30:09:30 16.01.2017 08:30:09:30 ILILA503 UZAKTAN EĞİTİM LERİ 07.11.2016

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

Ashabın Kuran Karşısındaki Duruşu Perşembe, 30 Temmuz :39

Ashabın Kuran Karşısındaki Duruşu Perşembe, 30 Temmuz :39 İnsanlığın hayat düsturu Kur an ın ilk muhatabı Hz. Peygamber ve onun seçkin ashabıdır. Bu yüzden Hz. Peygamberin ve ashabının Kur an algısı ve onların Kur an karşısındaki duruşları, Kur an ı doğru ve

Detaylı

DİYANET İLMİ DERGi 32. CİLT TOPLU FİHRİSTİ (1996)

DİYANET İLMİ DERGi 32. CİLT TOPLU FİHRİSTİ (1996) DİYANET İLMİ DERGi 3. CİLT TOPLU FİHRİSTİ (1996) SA YILARA GÖRE SA YI MAKALENİN BAŞLIG I Sünnet ve Teşrideki Yeri YAZARI Lütfi ŞENTÜRK SAYFA 3-0 Kur'an'da Hak Kavramı Mehmed Akif ve Kur'an-ı Kerim Tercümesi

Detaylı

HZ. ÂİŞE (r. anhâ) VE TALEBELERİ Pazartesi, 29 Nisan :12

HZ. ÂİŞE (r. anhâ) VE TALEBELERİ Pazartesi, 29 Nisan :12 Hz. Âişe, Hz. Ebû Bekir ve Ümmü Rûman çiftinin kızıdır. Hz. Peygamber efendimizle hicretten önce Mekke de nişanlandı; düğünleri de hicretten sonra Medine de yapıldı. Mekke den Medine ye hicret ettiğinde,

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Hazret-i Muhammed (S.A.V.) altı yaşındayken annesi vefat etti. Dedesi Abdül Muttalib çocuğu himayesine aldı, fakat iki sene sonra o, da öldü.

Hazret-i Muhammed (S.A.V.) altı yaşındayken annesi vefat etti. Dedesi Abdül Muttalib çocuğu himayesine aldı, fakat iki sene sonra o, da öldü. Hazret-i Muhammed (S.A.V.) M.570 senesinde Arabistan ın Mekke şehrinde doğdu. Dedesi Abdül Muttalib ona Muhammed ismini verdi. Hazret-i Muhammed (S.A.V.) öksüz olarak dünyaya geldi. Babası Abdullah, doğumundan

Detaylı

Yaşadığı dönemde çok önemli İslam düşünürleri yaşamış. Bunlardan birisi de hocası İbni Teymiyyedir.

Yaşadığı dönemde çok önemli İslam düşünürleri yaşamış. Bunlardan birisi de hocası İbni Teymiyyedir. 13. yüzyılın başlarında dünyaya gelmiş 14. yüzyılda Memluklu Devletinde yaşamıştır. Başka bir ifade ile Hicri 691 (M.1292) yılında dünyaya geliyor ve 751 (M.1350) yılında vefat ediyor. Yaşadığı dönemde

Detaylı

Fakülte Kurulunun tarih ve 2018/02 1 sayılı karar eki İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İSLAM VE DİN BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Fakülte Kurulunun tarih ve 2018/02 1 sayılı karar eki İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İSLAM VE DİN BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İSLAM VE DİN BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EK.1 İSLAM VE DİN BİLİMLERİ-ULUSLARARASI İLAHİYAT PROGRAMI (2016-2017 AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN KAYITLI VE PEDAGOJİK FORMASYON

Detaylı

İçindekiler. Kısaltmalar 13 GİRİŞ I. ÇALIŞMANIN KONUSU VE AMACI 15 II. İÇERİK VE YÖNTEM 16 III. LİTERATÜR 17

İçindekiler. Kısaltmalar 13 GİRİŞ I. ÇALIŞMANIN KONUSU VE AMACI 15 II. İÇERİK VE YÖNTEM 16 III. LİTERATÜR 17 İçindekiler Kısaltmalar 13 GİRİŞ I. ÇALIŞMANIN KONUSU VE AMACI 15 II. İÇERİK VE YÖNTEM 16 III. LİTERATÜR 17 BİRİNCİ BÖLÜM MUHAMMED EBÛ ZEHRE NİN HAYATI, İLMÎ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ I. MUHAMMED EBÛ ZEHRE

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

Arap diliyle tesis edilen İslam a dair hakikatler diğer dillere tercüme edilirken zaman ve zeminin de etkisiyle gerçek anlamından koparılabiliyor.

Arap diliyle tesis edilen İslam a dair hakikatler diğer dillere tercüme edilirken zaman ve zeminin de etkisiyle gerçek anlamından koparılabiliyor. Arap diliyle tesis edilen İslam a dair hakikatler diğer dillere tercüme edilirken zaman ve zeminin de etkisiyle gerçek anlamından koparılabiliyor. Bugün her şeyi sorgulayan genç beyinlere ikna edici cevaplar

Detaylı

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN Enes RA'den Hulvânî rivâyet etmiş ki, Peygamber SAS şöyle buyuruyor: RE. 503/2 (Ye'tî alen-nâsi zemânün yed'fîhil-mü'minü lil-{mmeti feyeklull{h: Üd'u lih{ssati nefsike estecib

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Konular *Abbasiler *Me mun döneminden Mu temid dönemine kadar Mu temid Döneminden İtibaren Kaynaklar: *Hakkı Dursun Yıldız, Şerare Yetkin, Abbasiler, DİA, I, 1-56. * Philip

Detaylı

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok Question Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok kez karşılaşmaktayız, bu iki kavramdan maksat nedir? Answer: Kuran müfessirleri ayet ve rivayetlere

Detaylı

Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti

Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti İnanç odaklı bir firma olarak biz, Hz. Allah ın ve Resulullah Efendimiz in (s.a.v.) misafirlerine hizmet etme şuuruna sahibiz 29 yıllık tecrübemiz ve yüksek ilmi değerlerle

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Lyn Doerksen Türkçe Hanna, Elkana adındaki iyi bir

Detaylı

HACCA. Ma evi Hazırlık

HACCA. Ma evi Hazırlık HACCA Ma evi Hazırlık HACCA MANEVİ HAZIRLIK HELALLEŞMEK Ha a git ede ö e kırgı olduğu uz akra a, arkadaş ve ko şularla arış alı, hepsi ile helalleş eliyiz. Ki seye karşı kal i izde ki ırak ada ha yol uluğu

Detaylı

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar]

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti uygulaması sadece bir ezan vakti icin yola baş koymuş zamanla gelişerek farkli ozelliklere sahip olmuş çok faydalı ve önemli bir

Detaylı