4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE"

Transkript

1 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada, ''Taksim, Emek ve Dayanýþma günü için konfederasyonlara tahsis edilecektir'' dedi. Gazlar Arasýnda Kazanýldý 1977 Katliamý nýn 30. yýlýnda 1 Mayýs ý Taksim de kutlamak isteyen sendikalarla Vali arasýnda baþlayan sürtüþme 3 yýl sürdü. Binlerce kiþi gaz bombasýna maruz kaldý, dayak yedi. ÖDP ve DÝSK binasý basýldý. Son 1 Mayýs ta makul bir sayý Taksim e girdi, geri kalanlar gaz yedi. Ýstanbul Valiliði'nde iþçi ve kamu emekçisi konfederasyonlarý genel baþkanlarýyla bir araya gelen Ýstanbul Valisi Muammer Güler, toplantý sonunda yaptýðý açýklamada, ilgili yasaya göre Taksim'in bir toplantý ve gösteri yürüyüþü alaný olmadýðýný ifade ederek, "Ancak kanunun öngördüðü istisna çerçevesinde, Taksim, Emek ve Dayanýþma... 2 DE 2 DE 7 DE Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu nun 10 yýldan beri kardeþ okul uygulamasýný sürdürdüðü Almanya nýn Nordýhein Westfalen Eyaletine baðlý Lünen kentindeki Geschwister-School-Gesamtschule den 35 öðretmen ve öðrenciden... 3 DE Anlamýn üretildiði bir ortama ihtiyaç var Sinema kültürü sadece film yapmakla oluþmaz, filmler basit bir zihnin kendi imajinasyonlarý deðildir. Bunlarýn felsefik, siyasal ve sanatsal kökenleri olmalýdýr, ayný þekilde filmin seyirci tarafýndan alýmlanmasý bu süreçlerden geçerek oluþur, anlam seyirciyle buluþulduðu ve yorumlanarak kendine mal edildiði süreçte oluþur. Yapýsý gereði toplumsaldýr. Sinema sanatýnýn eleþtirel, yazýnsal bir karþýlýðý da olmalýdýr, burasý duyumsananlarýn, düþünenlerin, çaðrýþýmlarýn, yorumlarýn ve anlamlandýrmalarýn olduðu alandýr. Bu eleþtiri de yalnýzca eleþtirmenler tarafýndan deðil çok þükür ki- ayný Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti Lokali bahçesinde düzenlenen törene, BDP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve milletvekilleri Gültan Kýþanak, Akýn Birdal, Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Yeniþehir Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, meslektaþlarý, eþi ve yakýnlarý ile yaklaþýk 2 bin kiþi katýldý. Alataþ'ýn cenazesi tören alýnan getirilirken, eþi ve yakýnlarý ile meslektaþlarý gözyaþýný tutamadý. Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Faruk Balýkçý, Kürt Yazarlar Derneði Baþkaný Ýrafan Babaoðlu, Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir ve uzun süre Özgür Gündem Gazetesi nde birlikte çalýþtýðý BDP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gültan Kýþanak ile eþi Dr. Fikri Kurtulay birer konuþma yaptý. 7 DE zamanda izleyicinin de katýldýðý bir süreçtir. Dolayýsýyla anlamýn üretildiði ve þekillendiði özgür bir tartýþma ortamýna gereksinim duyuyoruz. Gerçekten de tektip (yani yalnýzca hapishanelerde karþý deðiliz tektipleþtirmeye), tüketime dayalý, seyirciyi yalnýzca müþteri olarak gören anlayýþýn dýþýnda, sinemayý bir sanat olarak kabul ettiðimizde yani estetiðin, düþünün, sanatý yaþama dahil eden boyutun devreye girdiði... 5 DE 8 DE Yüþu Tibet Özerk Ýli Hükümeti Genel Sekreter Yardýmcýsý Huang Limin, depremin merkezinin yakýnýnda bulunan Ciegu kasabasýnda çok sayýda kiþinin enkaz altýnda olduðunu belirtti. 100 bin nüfuslu kasabada yerleþik nüfusun yaný sýra göçmenler de yaþýyor. Bir askeri yetkili Þinhua haber ajansýna, kurtarma çalýþmalarýndaki önceliklerinin öðrenciler olduðunu, çünkü okullarýn çok sayýda insan bulunan yerler olduðunu söyledi. 8 DE Kültür ve Turizm Bakanlýðý ile Ortahisar Belediyesi tarafýndan kalede yapýlacak restorasyon çalýþmalarýnýn 2010 Kasým ayýna kadar tamamlanmasý hedefleniyor. Nevþehir 'in Ürgüp ilçesine baðlý Ortahisar beldesinde bulunan ve tarihte hem stratejik hem de yerleþim amaçlý kullanýlan 80 metre yükseklikteki Ortahisar Kalesi, 2004 yýlýnda bazý bölümleri yýkýlma tehlikesi oluþturduðu için turistlerin ziyaretine kapatýlmýþtý. Kültür ve Turizm Bakanlýðý'na ait olan tarihi kalenin yeniden turizme açýlabilmesi için restorasyon çalýþmalarý baþlatýlýyor. 6 DA

2 2 Evrim Alataþ ýn ölüm haberi, haftaya baþlarken aldýðýmýz en acý haberdi. Uzunca bir süredir, kanserle boðuþtuðundan haberdardýk. Ama sanki bir süre öncesine kadar, kanseri yendiðine inanmaya baþlayacaðýmýz kadar iyi görünüyordu. En son Diyarbakýr da bir etkinlikte karþýlaþmýþtýk. Galiba Musa Anter Gazetecilik Yarýþmasý nýn ödül töreniydi. Onun ardýndan da bir kez telefonla görüþtüðümüzü hatýrlýyorum. Benzer dertleri olan yayýn organlarýnda ve politik yapýlar içinde, benzer kaygýlarla çaba gösterenlerin, çok günlük kliþelerle ifade edemeyeceðiniz kadar anlamlý bir hýsým, akrabalýðý oluþur. Çoðu zaman bunun, kan baðýndan gelen hýsým akrabalýktan çok daha deðerli olduðunu belirtmeliyiz. Normal akrabalarýnýzla düþünce ve yaþam tarzý olarak çok baþka yerlerde olabilirsiniz, hatta karþý karþýya bile gelebilirsiniz. Ama benzer kaygýlarý taþýmak ve benzer çabalar içinde olmaktan gelen hýsým akrabalýk, ayný yolun yolcusu olmak, benzer süreçlerden geçmek ve benzer sonlarý yaþamak gibi bir bað oluþturur. Evrim ile hem ayný, hem komþu yayýnlarda yazýlar yazdýk, muhabirlik yaptýk. Aydýn faaliyetlerinin arka planýnýn kotarýlmasýnda emeðimiz oldu. Tüm bu gerçekler, yan yana geldiðinizde zaman içinde örülmüþ bir samimiyetin ve güvenin sonucu olarak sizi, bir arkadaþlýktan da öte, bir kardeþ gibi kýlýyor. Böyle bir tarihin içinde, elbette herkes göz ucuyla bir diðerinin yazdýklarýný, yapýp ettiklerini de izler. Evrim in bu açýdan bende býraktýðý izlenim, yeteneklerini ve zaman içinde biriktirdiklerini içinden geldiði halkýn hizmetine sunmuþ, emektar özelliklerini yitirmemiþ oluþudur. Bugün medya dünyasýnda, ilk öykü kitabýný basan yayýnevini ve o ilk kitabýný bir daha anmayan, ayaklarý yerden kesilmiþ, sonradan görme ünlüler olduðunu biliyoruz. Evrim Alataþ ise içinde doðduðu yayýn organlarýndan farklý olarak, kimilerinin -bizim hiç haz etmediðimiz bir ifadeyle- ana akým medya diye tanýmladýðý yayýn organlarýnda çýkan yazýlarýnda ya da röportajlarýnda bile, hep içinden doðduðu deðerlere sadýk kalmýþ bir kiþilikti. Popüler olma kaygýsýyla, içinden geldiði deðerler ve kültürle köprüleri atarak, piyasanýn kabullerini gönüllüce içselleþtiren tipoloji ile arasýnda kesin ve net bir mesafe koymuþ olmasý, onun hayatýný, kiþiliðini anlamlý kýlan özelliklerden biridir. Evrim in, hastalýk sürecinde de hayata dönüþtürücü bir katký sunmak konusunda gösterdiði cömertlik ise onun cesur yüreði ve devrimci kiþiliðinin doðal bir sonucuydu. Onu hep bir tebessümle hatýrlayacaðýz. Evrim le ilgili haberi aldýðýmýz gün gelen diðer bir sarsýcý haber ise kapatýlan DTP nin eþ baþkaný Ahmet Türk e yapýlan saldýrýydý. Olayýn gerçekleþtiði ilin valisinin, bu saldýrý karþýsýnda yaptýðý açýklamanýn münferit olmasý, Türkiye de benzer olaylar karþýsýnda, hatta siyasi cinayetler karþýsýnda sýkça duyduðumuz bir devlet klasiðidir. BDP Genel Baþkaný Demirtaþ ýn, Samsun valisine bu konuda verdiði tepki ise son derece yerindedir. Bu alçakça olayýn gerçekleþtiði ilin valisinin, bu kadar kýsa süre içinde böylesi kesin bir hükme varmasý affedilemez. Bu alçak saldýrýyla ilgili olarak, þu ana kadar Samsun da bazý emniyet yetkililerinin görevden alýnmýþ olmasý belki bir adýmdýr, ama yeterli deðildir. Samsun emniyet müdürü ve Samsun valisinin hâlâ koltuklarýnda oturuyor olmasý kabul edilemez. Eðer, Samsun da saldýrýya uðrayan kiþi DTP nin eþ baþkaný deðil de, örneðin AKP, CHP ya da MHP nin genel baþkanlarýndan biri olsaydý, o yetkililer hâlâ koltuklarýnda oturabilir miydi? Ahmet Türk ün, partisi kapatýldýktan ve kendisi siyasi yasaklý hale getirildikten sonra bile medyaya verdiði röportajlarda sivil itaatsizlik, Gandi tipi pasif direniþ i önermesi ve hatta polise çiçek vermekten söz etmesi karþýsýnda, Samsun polisinin verdiði karþýlýðý, gazetelerde yayýnlanan fotoðraflarda ve televizyonlara yansýyan görüntülerde herkes gördü. Türkiye de bu türden olaylarýn, halklarý birbirine karþý kýþkýrtma potansiyeli taþýdýðý ve çatýþma sürecini fitillemek, beslemekten baþka hiçbir iþlevi olamayacaðý, herhalde aklý baþýnda herkesin tahmin edeceði bir gerçektir. Bir yandan açýlýmdan söz ederken, diðer yandan da Türkiye yi ateþ yerine çevirmeye yönelik provokasyonlarý münferit görerek geçiþtirmek, herhalde bizim ülkemize özgü bir durum oluyor. Türkiye ilericileri, demokratlarý ve Türk emekçilerinin, Ahmet Türk e atýlan yumruðun kendilerine atýlmýþ bir yumruk olduðunun bilinciyle davranmalarý, son derece büyük önem taþýyor. Aksi yöndeki bir umursamazlýk, bu türden alçaklýklara verilmiþ sessiz bir onaydan baþka bir þey olmayacaktýr. Evrensel Kayýtsýz Þartsýz Taksim! Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada, ''Taksim, Emek ve Dayanýþma günü için konfederasyonlara tahsis edilecektir'' dedi. Gazlar Arasýnda Kazanýldý 1977 Katliamý nýn 30. yýlýnda 1 Mayýs ý Taksim de kutlamak isteyen sendikalarla Vali arasýnda baþlayan sürtüþme 3 yýl sürdü. Binlerce kiþi gaz bombasýna maruz kaldý, dayak yedi. ÖDP ve DÝSK binasý basýldý. Son 1 Mayýs ta makul bir sayý Taksim e girdi, geri kalanlar gaz yedi. Ýstanbul Valiliði'nde iþçi ve kamu emekçisi konfederasyonlarý genel baþkanlarýyla bir araya gelen Ýstanbul Valisi Muammer Güler, toplantý sonunda yaptýðý açýklamada, ilgili yasaya göre Taksim'in bir toplantý ve gösteri yürüyüþü alaný olmadýðýný ifade ederek, "Ancak kanunun öngördüðü istisna çerçevesinde, Taksim, Emek ve Dayanýþma Günü'nün bayram kutlamasý tarzýnda o gün için tahsis edilecektir" dedi. Türk-Ýþ Genel Baþkaný Mustafa Kumlu, Hak-Ýþ Genel Baþkaný Salim Uslu, DÝSK Genel Baþkaný Süleyman Çelebi, Türkiye Kamu-Sen Genel Baþkaný Bircan Akyýldýz, KESK Genel Baþkaný Sami Evren, Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu ile Türk-Ýþ 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak, 1 Mayýs kutlamalarýyla ilgili görüþmek için Ýstanbul Valiliði'ne geldi. Vali Artýk çok Farklý Konuþuyor Görüþmenin ardýndan Ýstanbul Valisi Muammer Güler ve Ýstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkýn ile sendika temsilcileri açýklama yaptý. Önceki yýllarda Taksim'de 1 Mayýs'ý kutlamak isteyen yurttaþlara karþý polisin gaz, jop ve tazyikli suyla saldýrýsý nedeniyle yurt ve dünya kamuoyundan tepki toplayan Ýstanbul Valisi Güler bu sefer çok farklý konuþtu. Güler, "2911 sayýlý Toplantý ve Gösteri Yürüyüþleri Kanunu'na göre, Taksim'in bir toplantý ve gösteri yürüyüþü alaný olmadýðýný ifade ederek, ''Ancak kanunun öngördüðü istisna çerçevesinde, Taksim, Emek ve Dayanýþma Günü'nün bayram kutlamasý tarzýnda o gün için tahsis edilecektir'' dedi Geçtiðimiz yýl Taksim'de 1 Mayýs'ý kutlamak isteyenleri kargaþa yaratmaya çalýþmakla suçlayan güler Vali Güler, dün þöyle konuþtu: "Üretimin vazgeçilmez unsuru olan emeðin kutsallýðý çerçevesinde emekçilerin 1 Mayýs'ýn huzur ve güven içinde, demokrasiye yakýþýr bir þekilde bayram havasýnda kutlamasý en doðal haklarý olarak görülmektedir. Bu itibarla 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü'nün ülkemize yakýþýr bir þekilde tüm sosyal taraflarca barýþ ve huzur içerisinde demokratik bir olgunlukla kutlanmasý konusunda bir mutabakat saðlanmýþtýr.'' Kutlamalar için gerekli önlemleri alacaklarýný ifade eden Güler ayrýca, Günlük hayatýn en az etkilenmesini saðlayacak düzenleme yapýlacak dedi. Bakanlar Kurulu kararýyla 2008 yýlýnda "1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü" olarak ilan edilmiþti. Demokrasilerde Yasak Olmaz Konfederasyon baþkanlarý Taksim Meydaný nýn 1 Mayýs kutlamalarýna açýlmasýný sevinçle karþýladý. DÝSK Genel Baþkaný Çelebi ise "Miting alaný olmadýðýný biliyoruz ancak bayram havasýnda kutlanmasýný istediðimiz için talepte bulunduk" dedi. KESK Genel Baþkaný Sami Evren, demokrasilerde yasak olmayacaðýný söyledi. "Bugün yasaðýn kalktýðý gün. Haklarýmýzý, taleplerimizi özgürce 32 yýl sonra ifade edeceðiz" dedi. Evren, 1 Mayýs'ýn Türkiye'nin her yerinde kutlanacaðýný söyledi, "Ancak Taksim'in anlamý, bir yasaðýn kalkmasýdýr" dedi. Mücadele Kazandý Hükümetin ve Ýstanbul Valisi'nin Taksim'de 1 Mayýs kutlamalarýnýn yapýlmasý konusundaki tutumunun deðiþmesinde demokratik örgütlerin etkisi oldu. Demokratik örgütlerin üyeleri son yýllarda sürekli polis þiddetine maruz kaldýklarý halde "1 Mayýs Meydaný Taksim'dir" diyerek kararlý bir þekilde mücadele etti. Taksim'de 1 Mayýs kutlamasý yapmak isteyen demokratik kitle örgütleri, emek örgütleri, siyasi parti üyeleri ve gençlik örgütlerinin üyelerinin polis saldýrýlarýna uðramalarý ve bunlarýn kameralara yansýmasý yurt ve dünya kamu oyunun gündemine oturdu. 1 Mayýslarda Ýstabuldaki polis þiddeti 1 Mayýs'ýn ertesinde günlerce tartýþýldý. Hatta hükümetin ve Valinin istifasý istendi. Hükümetin tekrar ayný duruma düþmemek için 1 Mayýs'ýn Taksim'de kutlanmasý konusunda yumþadýðý konuþuluyor. 1 Mayýs kutlamalarýnýn Taksim Meydaný nda yapýlmasýna 33 yýldýr izin verilmiyordu. BirGün

3 Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu nun 10 yýldan beri kardeþ okul uygulamasýný sürdürdüðü Almanya nýn Nordýhein Westfalen Eyaletine baðlý Lünen kentindeki Geschwister-School-Gesamtschule den 35 öðretmen ve öðrenciden oluþan heyet Nevþehir Belediyesi ni ziyaret etti. Okul Müdürü Heinrich Behrens baþkanlýðýndaki 35 öðretmen ve öðrencinin yaný sýra Nevþehir Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu Müdür Yardýmcýsý Mesut Kuzugüden ile Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu ndan bir grup öðrenci, Nevþehir Belediyesi Meclis toplantý salonunda Nevþehir Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Kaya tarafýndan karþýlandý. Bu tür kardeþ okul uygulamalarý ile her iki halkýn sosyal,kültürel ve turizm çerçevesinde önemli iþbirliðini ortaya koyduðunu dile getiren Nevþehir Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Kaya,bu çalýþmalarýn artýrýlarak devam ettirilmesi gerektiðine inandýðýný vurguladý. Geschwister-School-Gesamtschule Okul Müdürü Heinrich Behrens de Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu ile uzun bir zaman içerisinde sýký dostluklar oluþturulduðunu belirterek,bu uygulama ile öðrencilerin karþýlýklý dostluk iliþkilerini daha da güçlü hale getirdiklerini belirtti. Ziyarette Nevþehir Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Kaya,ziyaretin anýsýna Geschwister-School-Gesamtschule Okul Müdürü Heinrich Behrens ile öðretmen ve öðrencilere çeþitli hediyeler sundu. Sayýn Hacýbektaþlý hemþerilerim, Hacýbektaþ ýn eski AKP. Ýlçe baþkaný olarak, hakým da söylenen ve aslý olmayan dedi kodulara meydan vermemek için sizlere bu açýklamayý yapma zorunluluðu hissettim. Yaþanan ve geliþen her þeyi benim aðzýmdan duymanýzýn daha doðru olacaðý kanýsýndayým. Sayýn hemþerilerim, hatýrlarsýnýz ki bundan bir ay kadar önce 29 Mart 2010 Pazartesi günü gazetemiz Suluca Karahöyük te yine bir basýn açýklamasý yapmýþtým. Bu açýklamamda Hacýbektaþ için istek ve dileklerimiz yerine getirilmez ise derhal istifa ederim demiþtim. Basýn açýklamasýný yaptýðým günden itibaren yaþanan 38 günlük süreçte, Hacýbektaþ ýn sorunlarýna yönelik gerek AKP il yönetimi ile gerekse il milletvekillerinin bazýlarý ile yaptýðým görüþmelerde edindiðim intiba beni istifa etmeye mecbur býraktý. Sayýn yetkililere Hacýbektaþ a yapýlmasý gerekenleri sýraladýðýmda, çok sýð ve cahilce bir mantýkla karþýlaþtým. Ne diyorlar biliyor musunuz? Hacýbektaþ ta kaç oyunuz var. Oy yapýlan hizmet karþýlýðý alýnýr. Durduk yerde ya da silah zoruyla oy alýnmaz. Ben önce hizmet sonra oy diyorum. Bu koþullar altýnda, kullanýldýðýmý düþündüðüm için 07 Nisan 2010 Çarþamba günü istifa ettim. Saygý deðer Hacýbektaþ halký, AKP Hacýbektaþ ilçe kongresinde sizlere bir sözüm vardý. alevisi ile sünnisi ile köylüsü ile kentlisi ile birlik ve beraberlik içerisinde çalýþarak, Hacýbektaþ ve köylerini layýk olduðu yere taþýmak tek iddiamdý. Olmadý, olmuyor. Neden mi? Üzülerek söylemeliyim ki, AKP il yönetimi Hacýbektaþ ý sevmiyor. Ama buna raðmen zorunlu olduklarý için bizleri kullanýyorlar. Tepki almaktan korktuklarý için, ilçe baþkanýnýn alevi olmasýný benimsemiþ gözüküyorlar. Tabi ki verilen hizmet koskoca sýfýrdan baþka bir þey deðil. Halkýmýzýn beni çok iyi tanýdýðýný düþünüyorum. Ýlçe baþkaný olmamdaki amacýmýn, kiþisel kaygýlarýmdan ve þahsi çýkar hesaplarýmdan olmadýðýný bilirler. Emekli olduðum için iþe girme gibi bir durumum söz konusu deðildir. Çocuklarýmýn iþsizlik gibi bir sorunlarý da yok ortada. Öyle ise tek amaç ne? Hacýbektaþ a hizmet etmek, Ýktidarýn gücünden ve nimetlerinden toplum olarak yararlanmak, ihtiyacý olan insanlara ekmek kapýsý aralamak. Bundan güzel, bundan tabii ne olabilir ki? Sevgili hemþerilerim býrakýn ailevi çýkarlarýmý, kiþisel kazançlarýmý yanýmda çalýþanlar çok iyi bilirler benim maddi ve manevi yönden neler kaybettiðimi. Bu yüzden bazý iþe aldýðým ve ekmek sahibi yaptýðým kiþilere hakkýmý helal etmiyorum. Allah a havale ediyorum. Saygý deðer Hacýbektaþlýlar, Ülkemizde 923 ilçe var. Bunlarýn içerisinde ikinci bir kongreye gitmeyen tek ilçe Hacýbektaþ. Neden mi? Nedeni þu; Kongreye gitmeyin, görevden alýn. Eðer gitmez ise, hiçbir maddi ve manevi destek vermeyin. Ýstifa etmeye zorlayýn mantýðý. Þu geliþmeyi de gururla bilginize sunmak istiyorum. Ýlçemize yapýlacak olan 25 yataklý hastane için görüþmek üzere Saðlýk Bakanýmýz Sayýn Recep AKDAÐ DAN randevu alarak yanýna gittim. Hastanenin en kýsa zamanda yapýlacaðýnýn sözünü aldým. Bu konuda ne AKP il yönetiminin ne de milletvekillerinin katkýsý olmamýþtýr. Tek baþýma Bakanla yaptýðým görüþmeye de tepki göstermiþlerdir. Bizim bizden baþka dostumuz yok. Akýllý olmak lazým. AKP Ýki Beldemizde ve köylerinde oy kaybýna uðradý. Sanki milletvekiliymiþim gibi, il encümeniymiþim gibi bana hesap soruldu. Sayýn vekil, bizim köylerde sorunumuz yok diyor, peki neden oy kaybýna uðradýnýz bu sorun deðil de ne? 1,5 yýl ilçe baþkanlýðý yaptým. Ýlk altý ayý atama ile kalan bir yýlý kongrede seçilerek yaptým. Hiç bir il baþkaný ve milletvekili hayýrlý olsun diye gelmedi. Yapýlacak, yaptýrýlacak hiçbir iþin içinde olmadýlar, ucundan tutmadýlar. Bunlarýn hiç birine hakkýmý helal etmiyorum. Çok önemli bir söz vardýr. Düþmanýný affet ama ismini asla unutma diye. Bunlarýn ismini asla unutmayacaðým. Doðruluk insanlarý hiçbir zaman utandýrmaz. Ben þunu öðrendim. Güvenme dostuna, saman kor postuna içimizde buna benzer çok insancýk var. Sayýn hemþerilerim, nice eskiler vardýr ki hiç eskimez. Eski baþkadýr, eskimiþ baþkadýr. Ben Hacýbektaþ için bir þeyler yapýlmasýný istedim. Onlar yapmamakta direndiler. Encümen Ü.Þ E talimat verdiler parasý çok, aklý yok bir adam bul dediler. O da buldu. Hacýbektaþ için hayýrlý olsun. O da yarýn ayný duruma düþer. Onun altýnda arabasý, cebinde parasý var. Bende yok. Hacýbektaþ ýn iki büyük þansý var. Birincisi Hacýbektaþ ý seven dürüst ve çalýþkan Sayýn Hacýbektaþ Kaymakamý, ikincisi gerçekten övülmeye deðer, büyük projeleri olan; Hacýbektaþ Rýfat Kartal Huzurevini örnek ve yaþanabilir hale getiren Sayýn Huzurevi müdürü. Bir insan kendi ile deðil, yaptýðý iþlerle övülmeli ve övünmeli. Sayýn yönetim kurulu ve bazý arkadaþlardan özür diliyorum. El ayaktan memnun deðilse, sorumlusu baþtýr. Sevgili hemþerilerim, sevgi insanlýðýn, þiddet hayvanlýðýn kanunudur. Ben buna inanarak hep sevgiyle yaklaþtým. Ýdeal denilen þey yýldýza benzer, ona hiçbir zaman yetiþemezsiniz Sayýn hemþerilerim, yaptýðým iþi, görevi vs. gururla ve onurla yaptým. Hizmeti hak bilerek yapmaya çalýþtým. Hiç kimsenin oyuncaðý olamazdým. Görevden alamazlardý ( Parti tüzüðümüzün 59 9 maddesi gereði mahkeme kararýyla geri dönerim. Beni kimse görevden alamaz. Bu iþ çocuk oyuncaðý deðil.) ama kendi isteðimle istifamý verdim. Her þey Hacýbektaþ için diyorum. Saygýlarýmla Hüseyin Avni AKGÖZ GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði Hacýbektaþ Öðretmen evi

4 GÖRÜÞLER»Sayýn Þahpaz, pilot yasanýn çýkmasýndan bugüne yaþananlarý konuþmakla baþlayabilir miyiz? Pilot yasa þu demek: Ben birbirine benzemeyen birkaç ilde bu sistemi uygularým, aksaklýklarý, sýkýntýlarý görürüm ona göre tedbirimi alýrým, asýl yasamý çýkarýr, tüm ülkede bu sisteme baþlarým. Demek ki hâlâ bir þeyler tam anlamýyla oturmadý, bir sýkýntý var ki asýl yasa çýkarýlamadý yýlýnda aile hekimliði bütün ülkeye yayýlacak demiþlerdi. Her sene bir yýl sonrasý için plan yaptýlar. En son açýklama 2010 yýlýnýn sonuna kadar bütün ülkede aile hekimliði sistemine geçileceði yönünde. Ankara ise bu sisteme temmuz ayýnda geçecek, uygulama baþladýðýnda burada da herkesin bir aile hekimi olacak. Þu anda Ankara Saðlýk Müdürlüðü nde çok yoðun bir çalýþma yürütülüyor. Mahaller, bölgeler ayrýlýyor. Bireyler adrese dayalý nüfus kayýt sistemine göre bir aile hekimliði bölgesine kaydediliyor. Mayýs sonunda herkesin baðlý olduðu Aile Hekimi belli olacak.»aile Hekimliði ayrý bir uzmanlýk alaný mýdýr? Bu alanda yetiþmiþ yeterli personel var mý? Var olan mevzuata göre, Aile Hekimi kendisine baðlý olan nüfusun birinci basamak tedavi ve bireysel koruyucu hizmetlerinden sorumlu kiþidir. Baþýnýz, karnýnýz aðrýdýðýnda, ateþiniz olduðunda ilk gideceðiniz hekim Aile Hekimidir. Birinci basamak saðlýk hizmetleri çok özel bir hizmet alanýdýr. Saðlýk problemlerinin yüzde ý bu basamakta çözülür. Aile Hekimliði ya da Genel Pratisyenlik birinci basamaðýn uzmanlýðýdýr, dolayýsýyla özel bir uzmanlýk eðitimi gerektirir. Ne yazýk ki Türkiye de bu durum böyle deðil. Altý senelik týp eðitimi bizleri saðlýk ocaðý hekimi olarak yetiþtiremiyor. Neticede oradaki hastalýklar ve saðlýk sorunlarýyla mücadele daha farklý. Yeni mezun olan bir hekim üniversite ortamýndaki koþullarý biliyor, köydeki saðlýk ocaðýna gittiðinde yetersiz kalýyor.»vatandaþlar aile hekimlerinin kim olduðunu nereden öðrenecekler? Bunun duyurusu Ýl Saðlýk Müdürlükleri nin web sayfalarýndan yapýlýr. Uygulama baþladýðýnda ilk 6 ay boyunca ikametgahýnýzýn olduðu bölgenin aile hekimine baðlanýyorsunuz. Bu süre geçtikten sonra her 6 ayda bir aile hekiminizi deðiþtirme hakkýna sahipsiniz. Aile hekimi, aile saðlýðý elemaný adý verilen bir hemþire, ebe ya da saðlýk memuru ile birlikte çalýþýyor. Bu hekimler bin ile 4 bin arasý bir hasta kitlesine saðlýk hizmeti verecek. Kayýtlý nüfus 4 binin üzerine çýkýlýrsa aile hekimine fazladan para ödenmiyor, binin altýna inerse de sözleþmesi feshediliyor.»söz konusu uygulamanýn þu anki durumunu nasýl deðerlendiriyorsunuz? Bireye ait koruyucu hizmetlerle topluma ait koruyucu hizmetleri birbirinden ayýrmak çok da mümkün olmadýðý gibi sakýncalýdýr. Ayrýca bunu bir ekip olarak yapmak gerekiyor. Bir hekim ve bir hemþirenin tek baþýna altýndan kalkmasý mümkün deðildir. Sorumluluðu fazla olan bu hizmetler saðlýk ocaðý sisteminde sorumlu hekim, diðer çalýþan hekimler, hemþireler, ebeler, saðlýk memurlarý, çevre saðlýk teknisyenleri ve saðlýk teknikerleri hepsi bir araya geldiðinde planlanabiliyordu. Ýktidar, tedavi yani poliklinik kýsmýný ayýrmak istedi. Doktorun da bu hizmeti muayenehanecilik mantýðýyla yürütmesini uygun gördü. Topluma yönelik koruyucu saðlýk hizmetlerini ise toplum saðlýðý merkezlerine verdi. Eskiden iç içe olan bir hizmeti, þimdi tamamen birbirinden ayýrmýþ oldular. Doktoru hemþireyle beraber bütün hizmetlerini kendi planlasýn, harcamalarýný kendi yapsýn, malzemelerini kendi alsýn, laboratuar hizmetini kendi yürütsün ve kendi yaðýyla kavrulsun diye baþka bir birime yönlendirdiler. Bu sistemle doktora iyi para verilirken, bu paranýn karþýlýðýnda sözleþme yapýlýyor. Yani devlet memurluðu sanki devam ediyormuþ gibi görünürken, özel bir hekim sözleþmesi yaparcasýna sözleþme imzaladý.»bu sistem Türkiye için doðru mu? Hekim sadece kendisine gelen hastayý tedavi ederse o hastalýðýn kaynaðýyla ilgilenemez. Diyelim ki kirli sudan bulaþan sarýlýk mikrobu kapmýþ bir çocuk hastalanýrsa o çocuðu sadece tedavi etmeniz yetmez, kirli su ile de mücadele etmeniz gerekir. Bir hekim ve bir hemþire bunu tek baþýna yapamaz. Ancak saðlýk ocaðý ekibi bunu yapar, yani orada kirli sudan kaynaklanan bir hastalýk varsa hem gelen hastanýn tedavisini yapar hem de gider mikropla ilgilenir. Bu da toplum saðlýðýyla ilgilenmek demektir. Birey saðlýðýyla toplum saðlýðýný birbirinden ayýrdýðýnýz noktada sorun yaþanýr. Bu yeni sisteme aktarýlan kaynak, hekimlere ve cari giderler adý altýnda verilen paralarýn bir kýsmý saðlýk ocaðý sistemini geliþtirmek için harcanmýþ olsaydý bugün Türkiye de saðlýk sistemi sorunu ortadan kalkardý. Aile hekimliði ile birinci basamak özelleþtirilmiþ oluyor. Hekime sen muayenehanecilik yap denmiþ oluyor. Hekimler birbirleriyle rekabet etsin isteniyor. Halbuki devlet güvenceli çalýþan hekimler ücretsiz bir saðlýk hizmeti verirse herkese eþit hizmet saðlanmýþ olur. Bu sistemin hantal olduðu söyleniyor. Ne yaparsa yapsýn nasýl olsa maaþýný alacaksa kiþi çalýþmaz, kaytarýr, diye düþünür; hasta da hizmeti parasýz aldýðýndan kýymetini çok bilmez onun için biz saðlýðý özelleþtiriyoruz deniliyor. Fakat iþin içine para girdiðinde kaçýnýlmaz olarak cebinde parasý olmayan parasý olandan daha az hizmet alýr. Doktor da daha fazla para kazandýran iþlemi tercih eder. Bunun sonucu olarak etik ilkeler ve iyi hekimlik deðerleri zedelenir. Bir baþka sýkýntý da þöyle; 6 ay geçtikten sonra herkes aile hekimini deðiþtirebiliyor. Yan yana çalýþtýðýnýz doktor sizin rakibiniz oluyor. Halk hekim deðiþtirme hakkýna sahip olduðu için hekimini tehdit edebiliyor. Örneðin bana rapor vermezsen ya da þu ilacý yazmazsan öbür doktoru seçerim diyor. Hekim yýllýk izne ayrýldýðýnda ya da hastalýk raporu aldýðýnda kayýtlý nüfusunu yandaki hekim arkadaþý çalabiliyor. Bunlar iþ barýþýný, meslek ahlakýný bozan þeyler.»türkiye de saðlýðýn þu anki durumu için neler söylenebilir? Geçenlerde Baþbakan SSK den hizmet alan halk kitlesi için kuntakinte dedi. Yani onlar kötü hizmet alýyorlardý ve ikinci sýnýf vatandaþlardý, biz herkesi eþitledik dedi. Fakat þimdi þöyle bir þey yapýyorlar, artýk özele giderseniz kapýdan girdiðiniz anda 12 TL sizden para alýyorlar. Ondan sonra yaptýrdýðýnýz her iþlem için hastanenin sýnýfýna göre bir yüzde ödüyorsunuz. Özel hastaneleri A, B, C, D, E olarak beþ sýnýfa ayýrdýlar. En kaliteli hizmet verene A dediler ve yüzde 70 fark alabileceðini söylediler. En alt sýnýftaki hastaneye ya da týp merkezine de sen yüzde 30 fark alabilirsin dediler. Hastane sýnýflama halký sýnýflara ayýrma demektir. Cebinde parasý olmayan kiþi bu durumda yine hiçbir yere gidemez. Artýk devlet hastanesine de girdiðiniz zaman 5 TL ödüyorsunuz. Muayene oldunuz, tetkikleriniz yapýldý, reçete yazýldý bu reçete için de eczaneye 3 TL ödüyorsunuz. Alacaðýnýz ilaçlarýn da bir yüzdesi oluyor onlarý da ödüyorsunuz. Bu durumda cebinizde para yoksa ne devlete ne de özel hastaneye gidebiliyorsunuz. Eskiden iyi kötü parasý olmayana da hizmet verilebiliyordu. Þu durumda insanlarý özel sigortacýlýða teþvik ediyorlar. Devlet memuru bile olsanýz hastanelere cebinizden bir sürü para çýkacaðý için o para çýkmasýn diye özel sigorta yaptýracaksýnýz. Bu durumda da yine özel sigortaya prim yatýracaksýnýz, zaten devlete prim yatýrýyorsun, muhtemelen özel sigorta da her iþlemini yapmayacak yine cebinden para koyacaksýn. Bu durumda yine 3 kere para ödeyeceksin. Sistemi buna getirmeye çalýþýyorlar. Saðlýk tamamen özelleþiyor. BirGün

5 ÖZCAN ALPER: Anlamýn üretildiði bir ortama ihtiyaç var Sinema kültürü sadece film yapmakla oluþmaz, filmler basit bir zihnin kendi imajinasyonlarý deðildir. Bunlarýn felsefik, siyasal ve sanatsal kökenleri olmalýdýr, ayný þekilde filmin seyirci tarafýndan alýmlanmasý bu süreçlerden geçerek oluþur, anlam seyirciyle buluþulduðu ve yorumlanarak kendine mal edildiði süreçte oluþur. Yapýsý gereði toplumsaldýr. Sinema sanatýnýn eleþtirel, yazýnsal bir karþýlýðý da olmalýdýr, burasý duyumsananlarýn, düþünenlerin, çaðrýþýmlarýn, yorumlarýn ve anlamlandýrmalarýn olduðu alandýr. Bu eleþtiri de yalnýzca eleþtirmenler tarafýndan deðil çok þükür ki- ayný zamanda izleyicinin de katýldýðý bir süreçtir. Dolayýsýyla anlamýn üretildiði ve þekillendiði özgür bir tartýþma ortamýna gereksinim duyuyoruz. Gerçekten de tektip (yani yalnýzca hapishanelerde karþý deðiliz tektipleþtirmeye), tüketime dayalý, seyirciyi yalnýzca müþteri olarak gören anlayýþýn dýþýnda, sinemayý bir sanat olarak kabul ettiðimizde yani estetiðin, düþünün, sanatý yaþama dahil eden boyutun devreye girdiði durumlarda- izleyici ile sanatçýnýn buluþtuðu mekânlarýn, tartýþmanýn, duyumsamanýn mekânlarýnýn da yaratýlmasý gerekir. Bu ise kültürel bir canlanmayý ve ayný zamanda halklarýn kültürel bir özne olarak dönüþmesini, kimlik kazanmasýný gerektirir. Bu yüzden kendi tercihini yapabilen, eleþtirel olarak seyrettiklerine bakabilen, iktidarýn ve yapay bilirkiþilerin denetiminden baðýmsýz bir özne olarak seyircinin ortaya çýkmasý pek çok durumda resmi ya da yarý-resmi ya da dýþ desteklerden- daha çok önem kazanýr. Ýnanýn geliþkin ve özgür bir seyirci tepkisi ve tartýþma içerdiði eleþtirel yanýn yoðunluðuna bakýlmaksýzýn- kitlesel ama dilsiz seyirci tepkisinden daha çok sanatçýyý ve yönetmeni heyecanlandýrýr, yaratmaya yöneltir. Tüketimin ötesinde þöyle bir þey düþünelim: Eðer bir toplumda yaþayan insanlarýn geçinme, barýnma ve eðitim haklarý varsa, bu insanlarýn kültürel haklarý ve resmi kimliðin ötesinde kültürel kimlikleri de olmalýdýr. Kiþi neferden kimlik taþýyan özneye, bu kültürel kimlikleri ve fikirleri/tercihleri/düþünceleri/ estetik varoluþu ile geçer. Ama bütün bunlarý söylerken bu yalnýzca metropol ya da büyük kentler özelinde düþünülmemelidir. Ayný zamanda Erzurum daki insanýn da, Hakkari deki insanýn da ayný haklarý vardýr. Dolayýsýyla, aslýnda nüfusu i geçen her yerleþim merkezinde benim ütopyamdýr bu- bakanlýk ve yerel yönetimin iþbirliði halinde kurduklarý, yerel halkýn tamamen istekleri ve talepleri ile þekillenerek iþleyen kültür merkezlerinin kurulmasý gerekir. Yalnýzca sinematek demiyorum, çünkü buralarda edebiyatýndan þiirine, tiyatrosundan sinemasýna kadar diðer sanatlarýn da hem eriþimi hem de yerel halkýn üretimine olanak saðlamalýdýr bu merkezler. Örnek olarak, halkýn talepleri söz konusu olduðunda geçen yýl Fýrtýna, Ýki Dil Bir Bavul, Gitmek ve Sonbahar ýn gösterim süreçlerinde izleyici ile buluþmaya ve tartýþmaya özel bir aðýrlýk vererek, hep birlikte sanatý ve hayatý paylaþmak için çaba gösterdiðimiz dönem, benim için çok öðretici oldu. Ben Ordu ya gitmiþtim, salona girene kadar oradakiler geleceðime inanmadýklarýný söylediler. Cumhuriyet in yaþlý bir onurlu öðretmeni, heyecanlý bir þekilde, Ben hayatýmda iki kere yönetmeniyle birlikte film seyrettim. Ýlki Yýlmaz Güney ile birlikteydi ve 1980 öncesindeydi, ikincisi ise bu salonda oluyor dedi ve film hakkýndaki yorumlarýný bildirdi. Bu anlarýn paylaþýlmasý ve duygularýn hissedilmesi, insana hayatý boyunca rehberlik edecek derin izler býrakýyor. YEÞÝM USTAOÐLU: Sanatçý tek baþýna sistemi kurmak zorunda Ýlk söylenmesi gereken Türkiye de seyircinin sanata ve kültüre ilgisiz olduðu iddiasýnýn doðru olmadýðýdýr. Birincisi kemikleþmiþ seyirci diyebileceðim ciddi sayýda hemen bütün sanat filmlerini seyreden 10 bin civarýnda seyirci var. Ýkincisi bunlardan çok daha fazla olan filmleri seçen ve koþullarýna göre sinemaya giden bir seyirci var. Türkiye de eksik olan aktif seyirci deðil, bunlara yönelik bir kurumsal ve yerleþik sistemin olmayýþýdýr. Yalnýzca Ýstanbul da deðil, örneðin ben defalarca gittiðim için çok iyi biliyorum, Diyarbakýr da kültürel olarak çok canlý bir entelektüel hayat var. Eðer bunlarýn sayýsý 10 a yaklaþýrsa ve bir bölgeyi çok daha dinamik hale getirebilirse, bölge içi kültürel canlýlýk bir üretimle beslenirse, sonuç kültürel hayatýn canlanmasý olur. Bu anlamda Türkiye de en büyük sorun resmi ya da yarý-resmi kurumsal altyapýdaki eksikliklerdir ve kültürel hayatýmýzý biçimlendiremeyen metropollerin entelektüel kýsýrlýðýdýr. Eðer doðrudan seyirciyle konuþursanýz, bu seyircilerin de genel olarak kendilerini yalnýz hissettiklerini ve kültürel yapýlarýn iþlemeyiþinden maðdur olduklarýný anlarsýnýz. Öyle ki defalarca Ýstanbul da yaþayan sanatçýlarýn da katýlýmýyla etkinlik düzenlemek için Türkiye nin deðiþik illerinden taleplerle sanatçýlar karþýlaþmaktadýr. Sinema anarþik karakteri olan piyasadýr ve bu piyasa bir kültürel yaþamý örgütlemeyi deðil, kolay ve hýzlý para kazanma üzerine kendi örgütlenmesini yapar. Örneðin Kars ta festival yapýldýðý zamanlarda halkýn sinemaya ve sanatçýlara ne kadar yakýnlýk gösterdiklerini hepimiz gördük. Ayný ilgi diðer birçok ilimizde de kurulabilir. Türkiye de genel olarak sistematik eksiklikler seyirciye yükleniyor, bunun nedeni ise, genç sanatçýlar film yaptýklarý zaman gösterim ve daðýtým sistemiyle pek çok farklý kesimden gelen potansiyel izleyicilerini harekete geçirmek için tek baþlarýna sistemi -gösterim bittikten sonra yýkýlmak üzere- kurmak durumunda kalýyorlar. Böylesine orantýsýz bir güç durumunun ve zorluðun çýkmasý yapýlabilir olan pek çok þeyin yapýlamamasýna, öte yandan ise halka eriþememeye neden oluyor. Oysa verili sistem de sanatçýlarla iþbirliði altýnda kültürel yaþamý örgütleyen bir altyapý ve izleyicilerin taleplerini ve seslerini duyurabilecekleri bir alan açabilseydi, o zaman altyapýnýn yardýmýyla pek çok özgün film seyircisi ile buluþabilirdi ve sanatçý-seyirci buluþma süreçleri de gerçekleþtirebilirdi. Belki böylelikle de bizim eleþtirel yazýnýmýz kendisini biraz toparlardý. SERKAN ACAR: Ortak tepki yeniden yapýlanmayý getirir Biz, gerek asistan gerekse yapýmcý olarak yýllardýr sektörün içindeydik. Sektörün sorunlarýný içeriden biliyor ve kendimizce sorunlara çözümler düþünüyor, tartýþýyorduk. Özellikle Sonbahar ýn üretilmesinden sonra, çok daha yakýndan belirli þeyleri gördük, ayrýca film dolayýsýyla uluslararasý alanda pek çok temaslarýmýz oldu. Yabancý ülkelerde sinema alaný çok daha örgütlü ve deyim yerindeyse belirli bir nizama sahip. Bu yüzden genç sinemacýlarýn üretimi son yýllarda çoðaldýkça ve elbette baþarý kazandýkça, çok daha bilinçli ve ortak hareket etme ihtiyacý ortaya çýktý. Ýlk görüþmeler Rotterdam Film Festivali nde yapýldý, orada birlikte konuþma zemini verimli geçince, Ýstanbul da devam ettik ve gittikçe büyüdük. Esas itibariyle Türkiye de sinemanýn yapýsal sorunlarý var. En önemlisi de altyapýnýn eksikliði ve resmi kurumlarýn iþleyiþindeki belirsizlikler ve yanlýþ tercihler baþat rol oynuyor. Bunlarýn dýþýnda kültürel yapýmýz 12 Eylül yapýsýndan sonra çok hýrpalanmýþ durumda. Bu anlamda üretenlerin merkezde durduðu ve seyirciyle farklý buluþma mekânlarýndan, sanat filmlerinin desteklenmesi konusuna kadar bir dizi alanda tek tek deðil de ortak bir tepki yeniden yapýlanmanýn önünü açabilir. Benim görüþüme göre destekleme sinema alanýnda iki açýdan yeniden yapýlanmalýdýr: Birincisi desteklemenin bütün sektörü içerecek yönleri, ikincisi kültürel açýdan ulusal kimliði inþa edecek ve uluslararasý planda ülkeyi temsil edebilecek filmlerin nesnel biçimlerde tespit edilerek desteklenmesi açýsýndan. Bu açýdan filmlerin dvd lerinden medyada gösterilmesi süreçlerini düzenlemek ve geliri artýrmak, öte yandan ise gösterim ve daðýtým süreçlerinin ciddi olarak yeniden yapýlandýrýlmasý, en önemlisi de yapýlan filmlerin uluslararasý gelirlerini ve tanýtýmlarýný baþarýlý bir þekilde yapabilmek gerekir. Sinema gerçekten stratejik bir sektör, hem insanlarý kültürel açýdan yoðun olarak etkiliyor hem de uluslararasý planda bir ulusa yönelik algýyý ciddi olarak yönlendirebiliyor. Bu açýdan sansürcü ya da belirli alanlara yöneltici bir destek yerine ki bunlar ciddi olarak içe kapanmaya neden oluyor ya da zorluyor- niteliklerine ve iþlevlerine göre desteklerin saðlanmasý gerekir. Seçmek, ayrýþtýrmak, sýnýflandýrmak ve kaynaklarý yaratarak altyapýyý geliþtirmek genel bir geliþim tablosu oluþturur. Dahasý diðer ülkelerdeki sistemleri incelediðimizde, festivallerde yabancýlarla konuþtuðumuzda, her ülkenin kendine özgü çözümleriyle bunlarý yapmaya çalýþtýðýný görüyoruz. Hakikat þu ki yabancý ülkelerdeki pek çok sinemacý Türkiye deki sinemasal atýlýmý ve estetik düzeyi gördüklerinde merakla ve öðrenmek isteyen gözlerle yýllara yayýlan bu atýlýmý nasýl gerçekleþtirdiðimizi soruyorlar. Ancak biz varolan sistemi hiç kötülemeye çalýþmadan anlattýðýmýzda þaþkýnlýklarý çok daha artýyor. Atýlýmýn arkasýnda altyapýnýn ve sistemin etkisi yerine entelektüel ve yaratýcý enerjinin gücünü görünce, ilgileri daha çok artýyor. Türkiye de neredeyse sistemin desteklediði bir sinema deðil, sisteme raðmen varolan bir sinema var. Bizi biraraya getiren belirli maddi çýkarlar deðildi. Bizim yapmaya çalýþtýklarýmýz ve taleplerimiz Türkiye de genel olarak geniþ bir kuþaðýn yaratabilmesi ve üretebilmesi için nesnel çýkarlarý savunmak. Bizi harekete geçiren kiþisel hýrslarýmýz deðil, sistemin yapýsal sorunlarý ve bunlara çözüm arayýþlarý oldu. Bu açýdan Yeni Sinema Hareketi varolan pastadan daha büyük pay almak için birilerini ezmeye deðil, kültürel bir pastayý ulusal ve uluslararasý düzlemde daha da büyütmek ve temsil edici karakter kazandýrmak üzerine hedeflerini belirlemiþtir. ÖDÜLLÜ FÝLMLERÝNÝN YAPIMCISI SERKAN ÇAKARER: Eski sistem, yeniyi boðuyor Türkiye de yapým süreçlerinin örgütleniþi ve yapýmcý ile daðýtýmcý/gösterimcinin iliþkileri ve tek tek filmlerin finans kaynaklarý açýsýndan bakýldýðýnda bugün sistemde çok ciddi bir týkanýklýk var. Bu týkanýklýðýn ana nedeni, geçmiþteki Yeþilçam Sistemi nin tümden yýkýlmasý, onun yerine 1990 larda ortaya çýkan sistemin ise büyük oranda filmlik üretim bazýyla sýnýrlanmýþ olmasýdýr. Bugün Türkiye de hem ülke içi hem de uluslararasý sinemalar için üretim yapmaya çalýþan çok ciddi sayýda sanatçý ve yapýmcý var. Bunlarýn yýllýk film üretimleri de birkaç katýna çýkmýþtýr. Dolayýsýyla eski sistem yeni koþullara uymamakta, genel olarak yeniyi boðmaktadýr. Yeninin boðulmasý dediðimiz süreç iki anlamda ortaya çýkýyor, bir yandan daðýtým ile gösterim alanýnda: çünkü gerek ulusal gerekse yabancý ticari filmler çok büyük kopya salonlarýyla gösterime sezonun en doðurgan zamanlarýnda girdiklerinde, sanat sinemasý arka planda kalýyor, onlar için gerçek gösterim sezonu kýsalýyor. Kaldý ki ulusal basýn ve görsel medyada da büyük bir yer iþgal ettikleri için, ayný zamanda o dönemde gösterime çýkmak zaten koþullarýn kötü olmasýna neden oluyor. Yapým alanýnda ise, eski yapýmcý tipi bitmiþtir. Yani Benim þu kadar param bunu deðerlendirmek istiyorum. Sinemada 1 e 10 oranýnda kazanabilirim diyen ve sinemadan anlamayan bir yapýmcý tipi tümden bitmiþtir. Artýk yeni koþullarda sanatçýnýn bitip tükenmez bir iþkencesi olarak yapýmcýya çok önemli sanat projelerini anlatýrken enerjileri tükenmiyor. Yapýmcýlar çok daha bilgili, eðitimli ve sanat dünyasýnýn çok iyi takipçileri durumunda. Sinemamýz bu anlamda kabuk deðiþtirmiþtir. Ancak finans alaný için tanýmlý kaynaklarda çok ciddi bir azalma var. Yýllar var ki Kültür Bakanlýðý nýn destekleri ayný rakamlarda seyrediyor, hatta enflasyonu düþündüðünüzde bir azalma var. Ýkinci olarak varolan sistem sinema içi dolaþan parayý maksimum olarak verimli kullanamýyor, sistem daha atýl ve yavaþ hareket ediyor. Sürece yabancý þirketleri ve finans alanlarýný açtýðýmýzda ise, bunlar için yerel kaynaklarýn ve resmi kurumlarýn güven aþýlayýcý ve destekçi bir tavýr takýnmalarý gerekiyor, bu konuda ise yeterince deneyim biriktirdik, deneyimlerimizi aktifleþtirecek bir kurumsallaþma da çok yavaþ oluyor. Bir ülkede sinemanýn desteklenmesi dendiðinde, ki sinema gerçek anlamda stratejik bir sektör ve iletiþim alanýdýr, bu yalnýzca sanat/festival/yurtdýþýna çýkabilecek filmlerle sýnýrlý olmamalýdýr. Çünkü iþleyen ve düzenli üreten bir sektör bütün teknik elemanlarýndan yaratýcý aktörlerinde yetiþmesi için çok önemli temellerin saðlam olmasýna neden olur. Üreten insanýn deneyimi ve yaratma/inisiyatif alma gücü de artacaktýr. Bu nedenle bir bütün olarak Türkiye de sinemanýn geliþtirilmesi gerekiyor, sinemanýn ve kültürel ürünlerin topluma eriþmesi gerekiyor. Bu ise kültürel altapýyý oluþturacak ve canlý tutacak bir bakanlýðý ve onunla çalýþmaya hazýr bir belediyeleri gerektirir. Sistem sürekli her yeni üründe ya da filmde bütünüyle kendi yapacaklarýný yeniden keþfetmek zorunda kalýrsa yapýmcý ve sanatçý enerjisinin büyük bölümünü filmi üretmede deðil de daha sonraki süreçlerde tüketmek durumunda kalýrsa, bu sistem týkanmýþ demektir. Türkiye deki sýkýþmanýn en pozitif tarafý üretimden gelen týkanmanýn yaþanmasýdýr, eðer bugün bu sistemde geniþlemenin daha saðlýklý bir þekilde yaþanmasýna neden olan adýmlar atýlabilirse, o zaman asýl baþarý kazanýlabilir. BirGün

6 Sulucakarahöyük/ KAPODOKYA Kültür ve Turizm Bakanlýðý ile Ortahisar Belediyesi tarafýndan kalede yapýlacak restorasyon çalýþmalarýnýn 2010 Kasým ayýna kadar tamamlanmasý hedefleniyor. Nevþehir 'in Ürgüp ilçesine baðlý Ortahisar beldesinde bulunan ve tarihte hem stratejik hem de yerleþim amaçlý kullanýlan 80 metre yükseklikteki Ortahisar Kalesi, 2004 yýlýnda bazý bölümleri yýkýlma tehlikesi oluþturduðu için turistlerin ziyaretine kapatýlmýþtý. Kültür ve Turizm Bakanlýðý'na ait olan tarihi kalenin yeniden turizme açýlabilmesi için restorasyon çalýþmalarý baþlatýlýyor. Kültür ve Turizm Bakanlýðý'na yaptýklarý baþvuru sonucunda kalenin iþletimi için belediyeye tahsis edildiðini ifade eden Ortahisar Belediye Baþkaný Ali Ýhsan Özendi, Ortahisar Kalesi'nin hem Ortahisar beldesi hem de Kapadokya turizmi için büyük bir önem taþýdýðýný söyledi. Çevresinde bölgenin karakteristik sivil mimari örneklerinin bulunduðu kalenin, restorasyon çalýþmalarý için proje çalýþmalarýnýn sürdüðünü belirten Özendi, bakým ve onarým çalýþmalarýnýn 2010 yýlý Kasým ayý sonuna kadar tamamlanmasýnýn hedeflendiðini kaydetti. Özendi, "Açýk olduðu dönemlerde her yýl binlerce yerli ve yabancý turistin ziyaret ettiði Ortahisar Kalesi'nin maalesef 6 yýldýr turizme kapalý. Buranýn kapalý olmasý belde turizmini de olumsuz yönde etkiliyor. Bir an önce restorasyon çalýþmalarýnýn yapýlmasý için giriþimlerimiz nihayet sonuç verdi. Bakanlýk kaleyi belediyemize tahsis etti ve bundan böyle buranýn iþletmesini belediyemiz yürütecek. Bunun yaný sýra bakým ve onarým çalýþmasý içinde start verildi. Þu an uzmanlar kalede gerekli incelemelerini sürdürüyor ve önümüzdeki haftalarda çalýþmalar baþlayacak. " dedi. Kent Haber Sulucakarahöyük/ KIRÞEHÝR Kýrþehir Belediyesi'nin ev sahipliðini yapacaðý "Tarihi Kentler Birliði Kýrþehir Buluþmasý" Nisan 2010 tarihlerinde Kýrþehir'de gerçekleþtirilecek. Belediye Baþkaný Yaþar Bahçeci, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, 5 bin yýllýk tarihi ve kültürel zenginliðiyle ünlü Kýrþehir'in var olan mirasýna sahip çýkýlmasý ve Kýrþehir'in tanýtýmý açýsýndan oldukça önem taþýyan organizasyona hazýr olduklarýný belirtti. 2 bin yýlýnda Avrupa Konseyi'nin önerisiyle, Avrupa kentleriyle eþzamanlý olarak Türkiye'de de kurulan "Tarihi Kentler Birliði" 2010 yýlýnýn ikinci buluþmasýný Kýrþehir'de gerçekleþtirecek. 271 üye belediyeden yaklaþýk 250 konuðun katýlým göstermesi beklenen Tarihi Kentler Birliði Kýrþehir Buluþmasý'nda "Kale- Çarþý-Mahalle Bütününde Çarþý" temasý ele alýnacak. Ýçinde Ýl Valileri, Birlik üyesi yerel yönetimlerin belediye baþkanlarý, Çekül Vakfý yönetici ve üyeleri, bilim insanlarý, sivil toplum kuruluþu temsilcilerinin bulunduðu ve sayýsý yaklaþýk 250'yi bulan katýlýmcýlar, Kültür Merkezin de düzenlenecek seminerlerde Kýrþehir'in tarihi ve kültürel dokusunu masaya yatýracaklar. Buluþmada, Tarihi Kentler Birliði Baþkaný da olan Kayseri Büyükþehir Belediye Baþkaný Mehmet Özhaseki, Tarihçi-Yazar Necdet Sakaoðlu, Altýndað Belediye Baþkaný Veysel Tiryaki, Ödemiþ Belediye Baþkaný Bekir Keskin ve Seferihisar Belediyesi Strateji Geliþtirme Uzmaný Bülent Köstem çeþitli konulardaki bilgilerini katýlýmcýlara aktaracak. Toplantýda, Kýrþehir Belediye Baþkaný ve ayný zamanda TKB Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný olan Yaþar Bahçeci, TKB Danýþma Kurulu ve Çekül Vakfý Baþkaný Prof.Dr. Metin Sözen, Tarihi Kentler Birliði ve Kayseri Büyükþehir Belediye Baþkaný Mehmet Özhaseki ve Kýrþehir Valisi Mehmet Ufuk Erden konuþmalar yapacak. Etkinlik kapsamýnda Kýrþehir'in tarihi ve kültürel mekanlarýnýn ziyaret edileceði kent gezisi düzenlenecek. Kent gezisinin bazý noktalarýnda geleneksel Kýrþehir kültüründen örnekler sunulacak. Ayrýca 16 Nisan akþamý Musiki Cemiyeti, 17 Nisan akþamý ise Ustalar Müzik ve Oyun Topluluðu ve THM sanatçýsý Emel Taþçýoðlu konuklara konser verecek. Seminer, 18 Nisan da Kaman Çaðýrkan Kalehöyük kazý alaný ve Arkeoloji Müzesi'nin gezilmesi ile son bulacak. Kent Haber MUSTAFA SÜMEN

7 16 Nisan 2010 Cuma 7 Özlü sözlerin nerdeyse tamamý toplumca tartýþýlmadan, sorgulanmadan doðru kabul edilir. Gelin görün ki bu her zaman böyle deðildir. Görünen köy, göründüðü gibi midir? Ya görünen köy sadece bir görüntüden ibaretse... Sanalsa yani Görünen köyün, bizim görmek istediðimiz köy olup olmadýðýný anlamak; irdelemek, sýnamak, araþtýrmak, gözlemlemek, kanýtlar ortaya koymak ve doðrulamak yollarýndan geçer. Zahmetli, yorucu, hýrpalayýcý bir yoldur bu. Týpký, tohumun topraktan çýkýþýnda, dikenler, çalýlar arasýndan, el yüz yýrtýlarak büyümesi, güneþe doðru uzanmasýna benzer bu yolculuk. Böylesi bir yol izlemeden, rasgele söylenen sözlerin bir kýymeti-i harbiyesi olmadýðý kýsa zamanda anlaþýlýr. Halk dilinde, iþkembeyi kübradan dýr bu sözler. Baþbakan ýn hemen her gün, aklýn önünde koþan bir hýrs içersinde sarf ettiði sözler bu tür sözlerdir iþte. Zat-ý muhterem ; iþsizlik yapýsal bir sorun deðil, sanal bir sorun, insani bir sorun demiþ. Ayný cümle içinde geçen (ortak) sorunun sanal ve insani olduðunu söylemek ayný zamanda insani sorunlarýnda sanal olduðu anlamýna gelmez mi? AKP hükümetinin icraatlarýna bakarak bunun dil sürçmesinden öte içselleþmiþ bir görüþü yansýttýðýný söylemek yanlýþ olmayacaktýr. AKP ve Baþbakan insani sorunlarý sanal görüp, sanal yaklaþýmda bulunmasý yakýn tarihimizin gerçeðidir. Malum açýlýmlarda bu gün gelinen nokta bu yaklaþýmýn sonucu deðil de nedir? Diðer yandan, hayatýn gerçekleri ile kendi gerçekleri arasýnda açý büyüdükçe çeliþkileri de çoðalýyor Baþbakanýn. Bir yandan, perakende tekelleri süpermarketleri, bakkallara karþý desteklerken öte yandan piyasayý kendi haline býrakýrsak tekel oluþtururlar ve bu hakim durumlarýný kötüye kullanarak fiyatlarý lehlerinde yükseltirler düþüncesiyle fýrýncýlara sýrtýný dönebilmektedir. Görünürde kapitalizmin kabesi olarak lanse edilen rekabet aslýnda sanal olanýn ta kendisidir. Her zaman dediðimiz gibi, rekabeti kazýyýn altýndan tekelleþme çýkacaktýr. Tekelleþme, kartel oluþturma isteði kapitalizmin olmazsa olmazlarýndandýr. Kapitalizmin siyasi aktörleri, egemen siyasetin siyasi partileri de bu eðilimdedirler. Ýþte bu tekelleþme eðiliminden dolayý, devlet kasasýndan milyarlarý kasalarýna aktarýrlar ve anayasa deðiþikliði gündeme geldiðinde seçim barajýný asla gündemlerine almayý düþünmezler. Dönelim Baþbakanýn tekelleþme konusundaki çeliþkisine. Baþbakanýn, belediyelerin ekmek fabrikalarý piyasadan çekilirse fýrýncýlarýn fiyatlarý lehlerinde belirleyecekleri söylemi doðrudur. Peki bu doðru görülürken neden, bir baþka doðru; enerjide kamunun piyasadan çekilmesi sonucu elektrik fiyatlarýnýn gün be gün artmasý görülmez? Bu çeliþkiyi þöyle yorumlamak olasýdýr; Baþbakan, popülist davranarak kuru ekmeðe mahkûm ettiði halka þirin gözükmeye çalýþýyor, Baþbakan, enerji sektörünün devasa hacmi ile fýrýncýlarýn oluþturduðu hacmi karþýlaþtýrýyor ve siyasi, ekonomik getirilere göre tercih yapýyor. Kapitalizmin küresel krizi derinleþtikçe ve kamu bütçelerinin çevrilememesinden kaynaklanan bir baþka krizin buna eklenmesiyle, tam anlamýyla bu gerçeðe toslayacak olan AKP ve Baþbakan doðal olarak bir telaþ içinde. Tüm alternatifsizliðine raðmen yakýn gelecekte ANAP ýn akýbetine uðrama belirtileri elbette onlarý tedirgin ediyor. AKP nin bilinçli ya da bilinçsiz gördüðü, hissettiði bu gerçeði halk görebiliyor mu? Joska Risa ismi pek çoðumuza tanýdýk gelmeyecektir. Risa, Hýrvatistan da belediye baþkaný seçilmiþ bir politikacý. Baþkanlýk seçimlerinde kampanya sloganý ilginç; Her þey benim için. Risa seçim öncesi konuþmalarýnda; Bu kenti kendi dükkâným olarak görüyorum. Eðer ben bir þeyler kazanmazsam siz de kazanamazsýnýz. Ama ben götürürsem, siz de götürürsünüz. Risa nýn bu tavrýna karþý kent halký, Tüm politikacýlarýn yapacaðýný o da yapacak. Farký yalan söylemiyor olmasý. dedi ve onu, yüzde 28 oyla belediye baþkaný seçti. Politikaya ve politikacýlara bu yaklaþým ve bunun kanýksanmasý, benimsenmesi bu coðrafya için de geçerlidir ne yazýk ki. Masaya serilmiþ bembeyaz örtünün üzerine dökülen yemek parçalarý kimseyi tedirgin etmez. Zira örtü zaten bunun içindir. Ýþte toplum nezdinde, politika ve politikacý týpký akça pakça masa örtüsü gibidir. Kirlenmek üzere yaþamýmýza serilmiþtir. Bakmayýn siz AKP nin kendine AK Parti dediðine. Halkýn gözünde o da diðerleri gibi bir masa örtüsünden ibarettir. Günü geldiðinde onu da siyasetin kirli sepetine atmaktan hiç çekinmeyecektir. Emin miyim? Elbette... Görünen köy kýlavuz istemez. BirGün Murat Çaðlar/VAN Hakkari de dün Ahmet Türk'e yapýlan yumruklu saldýrýyý protesto etmek amacýyla düzenlenen gösterilerde çýkan olaylar sýrasýnda polisler tarafýndan yerde sürüklenerek götürülen Hatip Kurt olayý ile ilgili 2 polis memuru açýða alýndý. Hakkari Valiliði Basýn ve Halkla iliþkiler Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada, 2 polisin açýða alýndýðý ve soruþturmanýn sürdürüldüðü belirtildi. Konuyla ilgili daha sonra ayrýca açýklama yapýlacaðý kaydedildi. Olaylarýn Ýçinde Kaldým Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi Týp Fakültesi Araþtýrma Hastanesi nde müþahade altýnda bulunan Kurt, Okul çýkýþý çarþýdaki evime gidiyordum. O sýrada çarþý merkezinde olaylar vardý. Ben de bir anda olaylarýn içinde kaldým. Polisler hemen yanlýþ anlayýp üzerime geldiler. Kaçýnca da beni yakalýyýp dövdüler. Sonra hemen annem peþimden geldi dedi. Elmacýk Kemiði Kýrýldý Hakkari de dün yapýlan protestolar sýrasýnda polisler tarafýndan yerlerde sürüklenerek götürülen Lise 1 öðrencisi Diyarbakýr'da yaþamýný yitiren gazeteci Evrim Alataþ'ýn cenazesi için Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti'nde tören düzenlendi. Alataþ'ýn cenazesi daha sonra memleketi Malatya'ya gönderildi 14 yaþýndaki Hatip Kurt'un elmacýk kemiði kýrýlmýþtý. Protesto olaylarý sýrasýnda, annesi Güle Kurt'nýn engelleme çabalarýna raðmen polisler tarafýndan sürüklenerek götürülen Hakkari eski Belediye Baþkaný Kazým Kurt un oðlu, Hakkari Cumhuriyet Lisesi 1'inci Sýnýf öðrencisi 14 yaþýndaki Hatip Kurt, Hakkari Devlet Hastanesi ndeki tedavisinin ardýndan bugün Van a sevk edildi. Ambulansla Van a getirilen Hatip Kurt, Yüzüncü Yýl üniversitesi Týp Fakültesi Araþtýrma Hastanesi nde tedavi altýna alýndý. Hatip Kurt un elmacýk kemiðinde kýrýk tespit edildiði belirtildi. Hastane yetkilileri, plastik cerrahlar tarafýndan yapýlacak kontrolden sonra, Kurt un ameliyat edilip edilmeyeceðine karar verileceðini söyledi. Acil Serviste müþahade altýnda bulunan Kurt un saðlýk durumunun ise iyi olduðu belirtildi. Anne: Bizi Arayan Olmadý Hasip Kurt un annesi Güle Kurt, oðlunun okul çýkýþý eve geldiðini ve bu sýrada olaylarýn yaþandýðýný, oðlunun da istemeyerek bu olaylara karýþtýðýný öne sürdü. Güle Kurt þunlarý söyledi: Çocuðum istemeyerek olaylara Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti Lokali bahçesinde düzenlenen törene, BDP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve milletvekilleri Gültan Kýþanak, Akýn Birdal, Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Yeniþehir Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, meslektaþlarý, eþi ve yakýnlarý ile yaklaþýk 2 bin kiþi katýldý. Alataþ'ýn cenazesi tören alýnan getirilirken, eþi ve yakýnlarý ile meslektaþlarý gözyaþýný tutamadý. Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Faruk Balýkçý, Kürt Yazarlar Derneði Baþkaný Ýrafan Babaoðlu, Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir ve uzun süre Özgür Gündem Gazetesi nde birlikte çalýþtýðý BDP Genel karýþmýþ. Bu arada polisler bizim evin bulunduðu sokaða gelerek gösterecileri joplarla daðýtmaya çalýþýyorlardý. Bu sýrada evimizin kapýsýnda bulunan çocuðuma da vurmaya baþladýlar. Ben egel olmak istedim, beni de dövdüler. Çocuðumu dövdükten sonra panzere bindirmek istediler. Ben bu arada hep engel olmaya çalýþýyordum. Hakaret ettiler, aðýzlara alýnmayacak sözler söylediler. Bunun ardýndan da ikimizi alýp hastaneye götürdüler. Daha sonra da Van a sevk edildik. Benim kolumda da kýrýk var. Kimse þu ana kadar ne bizi aradý, ne de sordu. Oðlumun vurulan telsiz darbesiyle elmacýk kemiðinde kýrýk var dedi. ÝHD Rapor Hazýrlayacak Hatip Kurt un dayýsý Cavit Hýdýroðlu da, yeðeninin durumunun iyi olduðunu, tedavilerinin sürdüðünü söyledi. Dayý Hýdýroðlu, bu sabah Hakkari Ýnsan Haklarý Derneði Þubesi ne giderek suç duyurusunda bulunduklarýný ve bu haksýzlýðýn takipçisi olacaklarýný belitti. Dayý Hatipoðlu, Ýnsan Haklarý Derneði nin suç duyurularýný dikkate alarak rapor hazýrlayacaklarýný da anlattý. Radikal Baþkan Yardýmcýsý Gültan Kýþanak ile eþi Dr. Fikri Kurtulay birer konuþma yaptý. Baydemir, Kürtçe konuþmasýna baþlamadan önce Alataþ'ýn tabutuna karafil býrakýrken, BDP Genel Baþkan Yardýmcýsý Kýþanak ise konuþmasý sýrasýnda gözyaþlarýný tutamadý. Konuþmalardan sonra çok sevdiði Þivan Perver in Kürtçe söylediði, Türbemi kazýn Kürdistan'da' adlý türkü ve alkýþlar eþliðinde gazeteci Alataþ ýn tabutu meslektaþlarý tarafýndan cenaze arabasýna taþýndý. Yeþil, kýrmýzý sarý renkli bezlerle kaplanan tabut belediyeye ait cenaze taþýma aracý ile konvoy eþliðinde yola çýktý. Alataþ Malatya'nýn Akçadað Ýlçesi Gölpýnar Mezarlýðý'nda topraða verilecek. Radikal

8 5 Nisan 2010 günü Ýzmir de yapýlan Uluslararasý Oryantal Tütün Sempozyumu da ilginç açýklamalar vardý. Bunlardan biri de Ege Tütün Ýhracatçýlarý Birliði yönetim kurulu üyesi Ali Borovalý tarafýndan yapýldý. Borovalý önce bir tütün tüccarý olarak kendi konumlarýný tanýmladý. Biz sipariþ üzerine çalýþýrýz. Terzi gibiyiz dedi. Gerçekten Borovalý nýn da söylediði gibi artýk tütün tüccarlarýnýn hareket alaný kalmamýþtýr. Adeta sigara fabrikalarýnýn uzantýsý gibidirler. Hatta ne kadar kâr edecekleri, hangi fiyattan ürün alacaklarý da onlar tarafýndan belirlenir. Borovalý konuþmasýna þöyle devam etti: 2010 yýlý sipariþlerimiz sanýrým düþecek. Talepte %40 düþüþ bekliyoruz. Bazý bölgelerden hiç almayacaðýz. Bazý üreticilerden de az alacaðýz. Borovalý nýn söylediklerini deðerlendirmeye çalýþalým. Öncelikle þu saptamayý yapmalýyýz. Dünya çapýnda hegemonya oluþturmuþ sigara þirketleri geliþmekte olan ve geri kalmýþ ülkelerin çiftçilerini birbirleri ile rekabet ettirmek istemektedir. Küreselleþmede çok sýk sözü edilen rekabet aslýnda köylü ve iþçilerin birbirleri ile rekabet etmesidir. Çinli çiftçi Türkiye li çiftçi ile rekabet edecektir. Borovalý nýn talep düþüþünü deðerlendirirsek acaba bazýlarý Türkiye de çiftçiler arasýnda bir paniðe mi neden olmak istemektedirler? Bu talep düþüþü aslýnda belki de bu kadar olmayacaktýr da bu haberden yararlanmak isteyenler mi vardýr? Borovalý nýn bu sözleri bu çeþit bir plan ile söylediðini demek istemiyoruz. Borovalý da manüpüle edilmiþ olabilir. Ancak bu haberin hiç olmaz ise epeyce ciddiye alýnacak maddi temelleri de bulunmaktadýr. Tekel in özelleþtirilmesi sonrasý sigara fabrikalarý hangi fiyatý isterse verebilecek düzeyde bir güç kazanmýþlardýr. Geçtiðimiz yýllarda Tekel stoklarýndaki tütünü çok ucuz fiyatlardan ihraç etmiþtir. Bunlarýn ihraç edilmeyerek gübre veya tarým ilacý yapýlmasý, hatta yakýlmasý Türkiye ve tütün çiftçileri için yararlý olacak idi. Þimdiyse sigara þirketleri depolarý epeyce oryantal tütün ile doludur. Diðer yandan 2010 yýlbaþýndan itibaren tütün fonunda mamül ve yarý mamül tütün ürünlerinde fon sýfýrlanmýþtýr. Bu ise yerli tütünü daha az cazip hale getirmektedir. Serbest piyasa saçmalýklarý ile bir çeþit gümrük vergisi olan bu fon kaldýrýlmaktadýr. Gelecek yýllarda tütünde de fon sýfýrlanmaya doðru gidecek ve böylece dünya çapýnda hegemonya kurmuþ olan sigara þirketleri güçlerini iyice arttýracaklardýr. Türk Lirasýnýn dolar karþýsýnda deðerli tutulmasý tütün fiyatlarýmýzýn da göreli olarak pahalý olmasýna yol açarak daha az ihraç edilmesine yol açmaktadýr. Bu döviz kuru politikasý ayrýca genel olarak ithalatý da kýþkýrtarak borçlanmaya yönelik politikanýn sürdürülmesini saðlamlaþtýrmaktadýr. Kýsacasý Türkiye kendi uyguladýðý politika ile tütün üretimimizi ve ihracatýmýzý tepeleyen bir politika izlemektedir. Tekel in özelleþmesi sonrasý yerli tütün kullanan Tekel markalarý bir bir pazardan silinmektedir. Tekel in 5 sigara fabrikasý kapatýlmýþtýr. Diðer bir ilginç açýklama da Türkiye Ziraat Odalarý Birliði yönetim kurulu üyesi Nuri Sorman dan gelmiþtir. Sorman bir soru üzerine Tekel iþçisini desteklemeye yönetim kurulunda görüþmeden evet diyemem demiþtir. Sayýn Sorman daha ne bekliyoruz. Bu gidiþle çiftçiler ya tamamen tütün üretmekten vazgeçecek ya da kölelikten farklý olmayan koþullarý kabul etmek zorunda kalacaklar. Tekel kamulaþtýrýlmadan Türkiye ye tütünde hayat yok. Karasaban Çin'in kuzeybatýsýndaki Çinghay eyaletinde meydana gelen 7,1 büyüklüðünde depremde ölenlerin sayýsý 400'e, yaralýlarýn sayýsý da 10 bine yükseldi. Yüþu Tibet Özerk Ýli Hükümeti Genel Sekreter Yardýmcýsý Huang Limin, depremin merkezinin yakýnýnda bulunan Ciegu kasabasýnda çok sayýda kiþinin enkaz altýnda olduðunu belirtti. 100 bin nüfuslu kasabada yerleþik nüfusun yaný sýra göçmenler de yaþýyor. Bir askeri yetkili Þinhua haber ajansýna, kurtarma çalýþmalarýndaki önceliklerinin öðrenciler olduðunu, çünkü okullarýn çok sayýda insan bulunan yerler olduðunu söyledi. Depremde ve artçý sarsýntýlarda evlerin yaný sýra tapýnaklar, benzin istasyonlarý ve elektrik direkleri de zarar gördü. Yetkililer toprak kaymalarý olduðunu ve yollarýn hasar gördüðünü ifade ederek, bazý yerlerde elektriklerin kesildiðini ve telefon baðlantýsýnýn koptuðunu kaydetti. Bir su bendindeki hasarýn giderilmeye ve suyun taþmasýnýn önlenmeye çalýþýldýðý bildirildi. Depremin ardýndan en þiddetlisi 6,3 büyüklüðünde olmak üzere 3 artçý sarsýntý daha tespit edildi. Amerikan Jeolojik Araþtýrmalar merkezi, depremin büyüklüðünü 6.9 olarak açýkladý. Tibet ve Sincan Uygur Özerk Bölgelerine komþu olan eyalette, depremden iki saat kadar önce 4.7 büyüklüðünde sarsýntý meydana geldi. Qinghay eyaletine komþu Sichuan'da, 12 Mayýs 2008'de meydana gelen 8 büyülüðünde depremde, yaklaþýk 90 bin kiþi hayatýný kaybetmiþti. Radikal Ýsveç'teki hastanelerde yapýlan araþtýrmalara göre, kalp-damar hastalýklarý büyük ölçüde diþ sayýsýna baðlý. Ýsveç teki 3 hastanede yapýlan kadýn ve erkeðin katýldýðý araþtýrmalara imza atan Dr. Anders Holmlund ve meslektaþlarý, kalp-damar hastalýklarýnýn büyük ölçüde diþ sayýsýna baðlý olduðunu belirtti. "Diþ eti hastalýklarý" dergisinde yayýmlanan araþtýrmada Holmlund, 10 diþini kaybetmiþ bir kiþinin kalp hastalýðýndan ölme riskinin ayný yaþta ve cinsiyetteki 25 ten fazla diþe sahip bir kiþiye göre 7 kat fazla olduðunu vurguladý. Araþtýrmada, aðýzdaki ve diþ çevresindeki iltihaplarýn dolaþým sistemiyle yayýlabileceði ve kalp krizine neden olabilen kronik iltihaplanmalara yol açabileceðine dikkat çekildi. Aðýz saðlýðý ve kalp-damar hastalýklarý arasýndaki baðlantý 15 yýldýr araþtýrýlýyor, ancak ilk kez aðýzdaki diþ sayýsý ve kalp krizi riski arasýnda doðrudan bir baðlantý olduðu görülüyor. (aa)

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

2 Eðitim, bütün insanlarýn en temel haklarýndan bir tanesidir. Herkesin okuyup yazabilme, yeteneklerini geliþtirebilme, kendisine ve topluma yararlý bilgileri edinebilmesi için eðitim süreçlerinden geçebilmesi

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı