SORU 3 Senyoraj geliri nedir? Şekil yardımıyla açıklayınız. Uzun dönemde bütçe açıklarını senyoraj geliriyle finanse etmek mümkün müdür?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SORU 3 Senyoraj geliri nedir? Şekil yardımıyla açıklayınız. Uzun dönemde bütçe açıklarını senyoraj geliriyle finanse etmek mümkün müdür?"

Transkript

1 İKTİSAT-MALİYE SORU 1 Tam rekabetçi bir firma monopolcu bir firma olursa fiyat, üretim miktarı, tüketici ve üretici fazlasındaki değişmeleri şekil yardımıyla gösteriniz. SORU 2 Ricardocu denklik nedir? SORU 3 Senyoraj geliri nedir? Şekil yardımıyla açıklayınız. Uzun dönemde bütçe açıklarını senyoraj geliriyle finanse etmek mümkün müdür? SORU 4 Tam rekabet ve monopol piyasasının karşılaştırılması? SORU 5 Marshall Lerner koşulu, devalüasyon ve dış ticarette küçük ülke avantajı nedir? SORU 6 Aşağıdaki terimleri açıklayınız. a)gayri safi kalkınma b)muhafaza fiyatı c)talebin çapraz esnekliği d)euro dolar piyasası SORU 7 Kayıt dışı ekonomi kavramını açıklayınız? Kayıt dışı ekonominin ortaya çıkma nedenleri ve kayıt dışı ekonominin ölçülmesi yöntemlerini anlatınız. SORU 8 Enflasyon hedeflemesi kavramını açıklayınız? Enflasyon hedeflemesinin ön koşullarını, avantajlarını ve dezavantajlarını anlatınız? SORU 9 Sweezy moelini (dirsekli talep eğrisi) şekil yardımıyla açıklayınız? SORU 10 Ekonomi bilginize dayanarak aşağıdaki kavramları açıklayınız : a- Okun yasası b- İktisadi hoşnutsuzluk endeksi c- Pareto optimumu d- Faiz arbitrajı e- Talebin çapraz esnekliği SORU 11 Gelirin yeniden dağılımı (ikincil dağıtım) nedir? Gelirin yeniden dağılımı için ne gibi politikalar izlenir? SORU 12 Depresyonla mücadelede kamu harcamaları ve vergi politikalarını karşılaştırmalı olarak anlatınız? SORU 13 Dış borçlanma ne zaman yapılır? Şekilleri nelerdir? SORU 14 Otomatik stabilizatörleri anlatınız.

2 SORU 15 Bütçe esnekliği nedir? Son yıllarda ülkemizin bütçe esnekliğinin azaldığı yönündeki görüşler neye dayanır? SORU 16 Aşağıdaki terimleri açıklayınız. Telafi edici bütçe Tahkim Vergi harcaması Ayırma kuramı SORU 17 Vergilenebilir kapasite nedir, nelerden etkilenir? SORU 18 Maliye bilginize göre aşağıdaki kavramları açıklayınız. a- Verginin Reddi b- Verginin ikame etkisi c- Laffer eğrisi d- Varginin amortismanı e- Konsolide bütçe SORU 19 Philips eğrisini grafik yardımıyla açıklayınız? SORU 20 Currency board (para kurulu) ve Free floating (serbest fiyatlandırma) 'i açıklayınız? SORU 21 Consumption(Tüketimin) (C)'in Milli Gelir (Y) üzerindeki etkisini açıklayınız? SORU 22 Crowding Out'u açıklayınız? SORU 23 Devlet borç stokunun sermaye piyasası üzerindeki etkilerini açıklayınız? SORU 24 Bütçede genellik ne demektir.? Bu konuda Türkiye'deki eksiklikleri belirtiniz? SORU 25 Vergiden kaçınma'yı açıklayınız? SORU 26 Aşağıdaki kavramları açıklayınız. a- Kara para b- Konsolide bütçe açığı c- Telafi edici bütçe d- Maliyet enflasyonu SORU 27 Bütçenin denetlenmesini açıklayın? SORU 28 Vergi borcunu sona erdiren nedenler nelerdir açıklayınız? SORU 29 Stagflasyonla mücadelede maliye politikasının rolünü açıklayın? SORU 30 Aşağıdaki kavramları açıklayın? a- Konversiyon b- Katma bütçe c- Verile emri

3 d- Tersine artan oranlılık e- İstisna SORU 31 Tarife dışı araçlar nelerdir? Açıklayın. İthalat kotaları ile gümrük tarifelerini karşılaştırınız. SORU 32 Bilanço açığı nedir? Ödemeler bilançosunu bir tablo halinde yazınız Otonom ve denkleştirici politikaları açıklayın? SORU 33 Aşağıdaki kavramları açıklayın? a- Pareto optimumu b- Ödemeler bilançosu c- Likidite tuzağı d- Talebin gelir esnekliği SORU 34 Monopollerin sakıncalarını, şekil yardımı ile açıklayınız. SORU 35 Tam rekabet ve monopollü rekabet piyasalarının özellikleri nelerdir. Uzun dönemde tam rekabet ile monopollü rekabet arasındaki farklar nelerdir? SORU 36 GSMH yi oluşturan kalemleri açıklayınız. SORU 37 Ödemeler Bilançosunu oluşturan kalemleri alt alta sıralayınız. SORU 38 Kasım ve Şubat Krizlerinin çıkış sebeplerini sıralayınız. SORU 39 Aşağıdakileri kısaca tanımlayınız a) Piyasa Fiyatı Faktör Fiyatı b) Gelir-harcama gecikmesi(robertson gecikmesi) c) Sendikasyon Kredisi d) Milli Hasıla Sosyal Hasıla SORU 40 Dolaylı vergilerin gelir ve kaynak dağılımı üzerindeki etkileri nelerdir? SORU 41 Bütçesi sürekli açık veren, enflasyon ve işsizlik oranı yüksek olan bir ülkede bütçe açığını kapatmak için başvurulabilecek kaynaklar nelerdir? SORU 42 a)verginin gelir ve ikame etkileri? b)denk bütçe? c)faiz dışı fazla? d)yatırım carileri SORU 43 Katma Bütçe, özerk ve özel bütçeyi ana hatlarıyla anlatınız? SORU 44 Vergi idaresince verilen vergi ceza çeşitlerini anlatın ve ceza tutarlarını belirtiniz? SORU 45 Para politikası nedir? Araçları nelerdir? Enflasyonla ve deflasyonla mücadelede para politikasının etkinliği nasıldır?

4 SORU 46 Ödeme gücüne gore vergilendirme araçları nelerdir? Türkiyede uygulanışını anlatınız? SORU 47 Maliye politika araclarını anlatınız? Uygulamadaki engellerden ve de aksaklıklardan bahsediniz? SORU 48 Aşağıdaki kavramları açıklayınız? a-düşük mal b-ölçeğe göre azalan getiri c-üretimde dışsallık d-okun yasası e-beklentilere gore genişletilmis Phillips eğrisi SORU 49 Yatırım faiz esnekliği sıfır, para talebi faiz esnekliği sonsuz iken kamu harcamalrdaki artışın etkisini IS-LM modelinde inceleyiniz? SORU 50 Tam rekabetçi bir firmanın kapatma noktasını şekil yardımı ile gösteriniz. SORU 51 Bütçe açığının azalmasının toplam talep-arza etkisin şekil yardımıyla açıklayın. SORU 52 Para arzındaki artışın faizler üzerinde etkisini, beklenen enflasyon ve gelir etkisinin (likidite) ikame etkisini bastırdığı durumu tartışınız? SORU 53 Heteredoks ve Ortodoks poltikaları anlatınız. SORU 54 Cournot dengesini açıklayınız. SORU 55 Helsinki sürecinden sonra Türkiye AB ilişkileri. SORU 56 Tam Rekabette zarar ve aşırı kar elde eden firmanın durumunu şekille açıklayınız. SORU 57 Keynesyen modelde çoğaltan mekanizmasının anafikrini sayısal bir öernekle açıklayınız. SORU 58 Para politikasının araçları ve amaçlarını açıklayınız. SORU 59 İşsizlik çeşitleri nelerdir? Ekonmide tam istihdam hedefine ulaşmak niçin önemlidir? SORU 60 Kamu borçlarının sürdürülebilirliğini tartışınız. SORU 61 IMF'nin amaçları nelerdir? SORU 62 Verimli-Verimsiz giderler ayrımı yapıp, kamu gelirleri açısından önemini açıklayınız.

5 SORU 63 Bütçenin açıklığı ve anlaşılırlığı ilkesini açıklayınız. SORU 64 Enflasyonunu gelir dağılımı üzerindeki etkileri nelerdir. SORU 65 Muhasebenin temel kavramlarını yazınız. Dönemsellik kavramını açıklayınız. SORU 66 Envanter kavramını açıklayınız. SORU 67 İşsizlik çeşitlerini yazınız. SORU 68 Üretim faktörlerini yazınız. SORU 69 Para politikası araçlarını yazınız. SORU 70 Azgelişmiş ülkelerde iktisadi kalkınma hızını sınırlayan konuları yazınız. SORU 71 Enflasyonla mücadele stratejilerini yazınız. SORU 72 Maliye politikasının amaçlarını yazınız. SORU 73 Vergi İlkelerini yazınız. SORU 74 Aşağıdaki kavramları açıklayınız. a) Verginin kanuniliği b) Program bütçe c) Vergiden kaçınma SORU 75 Veraset ve intikal vergisinin lehinde ve aleyhindeki görüşler nelerdir? SORU 76 Enflasyonla mücadelede güdülen amaçlar nelerdir, bu amaçların gerçekleştirilmesinde vergi politikasından nasıl yararlanılır? SORU 77 KDV nin konusunu ve mükellefini belirterek, söz konusu vergiyi, vergide adalet ilkesi yönünden değerlendiriniz. SORU 78 Makro ekonomik amaç ve araçlar nelerdir ve aralarındaki çelişkileri anlatınız. SORU 79 Vergilemede beyan esasının önemi nedir? SORU 80 Devlet Borçlarının konsolidasyonunu açıklayınız. SORU 81 Bütçenin yasama organınca denetimini açıklayınız. SORU 82 Devlet borçlanmasının gelir dağılımı üzerindeki etkilerini çeşitli yönlerden inceleyiniz.

6 SORU 83 GSMH dan harcanabilir gelire ulaşmak amacıyla indirilecek kalemler nelerdir, açıklayınız? SORU 84 Aşagıdaki kavramları açıklayınız a)nominal döviz kuru, reel döviz kuru b)hızlandıran c)senyoraj karı, enflasyon vergisi SORU 85 Serbest piyasa ekonomisinde, a)üretim faktörleri fiyatları nasıl oluşur? b)üretim faktörlerine yönelik talep artışının ve üretim faktörleri talep eğrisinin negatif eğimli olmasının nedenleri nelerdir? c)üretim faktörleri arzının artması nasıl olur, faktör arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedenleri nelerdir? SORU 86.Keynesci ve Monetarist görüşlere göre; a)para arzındaki değişikliklerin nominal gelir üzerindeki etkisini, b)para arzı ve talebindeki değişikliklerin öngörülebilirliğini, c)iktisadi politikanın oluşturulmasını karşılaştırmalı olarak açıklayınız. EVDE BAK SORU 87 Depresyon dönemlerinde olması gereken kamu harcama politikası nedir? SORU 88 Az gelişmiş ülkelerde dış ticaretin iktisadi kalkınmanın finansmanındaki rolünü açıklayınız. SORU 89 a) enflasyonist ortamda boçlanma politikasının başarısı neye bağlı ve nasıl olmalı? b) gelir dağılımını belirleyen unsurları sırala ve kısaca açıklayınız. SORU 90 Aşağıdakileri tanımlayınız. a)tam mükellef-dar mükellef b)fonsiyonel gelir dağılımı c)egzersiz-jestiyon usulü d)milli bütçe kuramı e)vergi tarifesi-vergi matrahı f)resen tarh SORU 91 Tam rekabetten monopole geçmenin sakıncalarını açıklayınız. SORU 92 Dış ticare politikası nedir?araçları ve amaçlarını yazınız.amaçlarından hangisi az gelişmiş ülkelerde önemildir. SORU 93 Tam rekabet piyasasında tek fiyatın sonuçları nelerdir?

7 SORU 94 Devalüasyonun dış ödemeler dengesi dışındaki ekonomik etkileri nelerdir? SORU 95 Aşağıdaki kavramları açıklayınız. a) Risk sermayesi b) Forward piyasası c) Talebin gelir esnekiliği d) Açık piyasa işlemleri e) Çoklu kur sistemini kısaca açıklaynız. SORU 96 Keynezyen ve Monetarist görüşlere göre toplam talebi etkileyen faktörler nelerdir? Her iki görüşün ortak ve farklı yanlarını açıklayınız. SORU 97 Keynezyen ve Monetarist görüşlere göre, kamu harcamalarındaki bir artışın ekonomik etkileri nelrdir? SORU 98 Türk genel bütçe sistemiyle ilgili olarak; a) Bütçe giderlerinin tahmin edilmesi ve yapılması sürecini kısaca açıklayınız. b) Bütçe ile verilen ödeneklerin yetmemesi halinde bütçenin uygulanması aşamasında yapılan işlemleri kısaca belirtiniz. c) Türkiyede gider bütçelerinin sürekli olarak aşılmasının (başlangıç ödenekleri ile gerçekleşmeler arasındaki sapmaların) nedenleri konusundaki görünüşünüzü açıklayınız SORU 99 Mali, iktisadi,sosyal ve idari vergileme ilkelerini sayınız. Küreselleşmenin, devletlerin vergileme kapasitesinde yarattığı sorunlar ile vergileme ilkelerine etkisini açıklayınız. SORU 100 Maliye politikasının amaçları arasındaki uyumsuzlukları kısaca açıklayınız. SORU 101 Maliye politikası aracı olarak; a) Borçlanmanın fonksiyonunu belirtiniz. b) Borçlanma stratejisini etkileyen unsurları ( vade, faiz oranı, iç-dış borç tercihi, tercihte rol oynayan unsurlar açısından) Türkiye nin izlediği borçlanma politikasını da göz önüne alarak belirtiniz SORU 102 Vergi istisnası, kamu iktisadi kuruluşu, hazine açığı, vergi sorumlusu, Tobin vergisi, para kurulu (currency board), sürünen pariteler (crawling peg), konsolide bütçe, dalgalı borçlar ve Marshall' ın gelir dağılımı kuramı kavramlarını kısaca açıklayınız.

8 SORU 103 Özelleştirmelerin iktisadi ve mali amaçlarını sayınız. Türkiye deki özelleştirme girişimlerinin etkinliğini bu amaçlar doğrultusunda değerlendirerek mevcut sorunları belirtiniz. SORU 104 Aşağıdaki kavramları açıklayınız: a)king Kanunu b)çarpan-hızlandıran c)değer Paradoksu d)likidite Tuzağı SORU 105 Klasiklerin emek piyasası ve istihdam hakkında görüşlerini anlatın. SORU 106 Otonom ve uyarılmış tüketimi şekil yardımı ile anlatınız. SORU 107 Monopolün etkinlik ve kaynak dağılımı üzerindeki etkileri nelerdir? SORU 108 Aşağıdaki kavramları açıklayınız. a)vergi Amortismanı b)vergi muafiyeti c)konsolide Bütçe d)konversiyon e)bütçe çarpanı f)katma bütçe g)mücbir sebepler nelerdir? SORU 109 Kamu harcamalarındaki artışla ilgili olarak Wagner ve Peacock-Wiseman ın görüşlerini açıklayınız. SORU 110 Parafiskal geliri tanımlayınız. SORU 111 Piyasa Aksaklığı ve Hükümet Aksaklığı nedir? Karşılaştırınız. SORU 112 Kamusal malların genel denge modeli içinde optimal miktarları Samuelson ın çözümüne göre nasıl belirlenir? SORU 113 Hazinenin Merkez Bankası ndan borçlanmasını kısaca açıklayınız. Bu tür bir borçlanma ne tür sorunlar yaratır? Son yapılan düzenlemeler hangi yöndedir?

9 SORU 114 Devlet bütçesinin denetim türlerini ve bütçe sürecinin değişik aşamalarında ortaya çıkan denetim faaliyetlerini yazınız. SORU 115 Dolaylı ve dolaysız vergileri ekonomik etkinlik açısından değerlendiriniz. Türkiye deki uygulama hangi yöndedir? SORU 116 a) Fiyat değişikliklerinde (artış / eksiliş) genellikle neden gelir etkisi ikame etkisinden daha küçük olur? b) Teknolojik olanaklar ile üretim olanakları eğrisi sınırı nasıl çizilebilir.bu eğri neden negatiftir ve içbükeydir açıklayınız. SORU 117 Fiyat farlılaştırması yapılabilen bir monopolün iki piyasa için üretim denklemi: Q1 = 500 5P1 Q2 = 300 2P2 Monopol için maliyet denklemi : C = Q + 0,05Q ve Q = Q1 + Q2 Monopol için i)optimal arz miktarı ii)her iki piyasa için fiyatlar iii)toplam üretim miktarı, toplam maliyet (TC) ve toplam kârı bulunuz. SORU 118 Paranın miktar teoremine göre; para arzı %8 arttırılırsa, a.fiyatlar genel düzeyi hangi yönde, nasıl değişir, neden? b.aynı anda paranın dolaşım hızı da %24 düşürülürse ne olur, neden? c.istihdam düzeyi artarsa nasıl bir etki ortaya çıkar SORU 119 Şubat 2001 e kadar olan ekonomik program ile Şubat 2001 den sonraki ekonomik programı araçları, amaçları ve işleyişi bakımından mukayese ediniz. SORU 120 Otomatik stabilizatörler nelerdir? SORU 121 Tam rekabet piyasasının özellikleri nelerdir? SORU 122 Milli gelir nedir? Hesaplama yöntemlerini yazınız? SORU 123 Kronik enflasyonun geçerli olduğu ve sermaye hareketliliğinin tam olduğu bir ekonomide, kamu harcamalarının iç borçlanma ve para arz ederek finans etme olasalığı da var ise,

10 a)kamu harcamalarının borçlanma yoluyla finanse edildiği durumu, b) Kamu harcamalarının para arz ederek finanse edildiği durumunu, finansal piyasalar üzerindeki etkisini açıklayınız SORU 124 Neo-klasik analizde enflasyon oranı ile faiz oranı arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz. SORU 125 Döviz kuru sistemleri nelerdir. Sermaye hareketliğinin tam olduğu bir ülkede döviz kurunun bir çıpa (anchor) olarak kullanılmasının sonuçlarını Mundell-Fleming modeli çerçevesinde değerlendiriniz. SORU 126 Bazı iktisatçıların gelişmekte olan ülkelerin izledikleri ihracata yönelik büyüme modeli tercihlerini, fakirleştirici büyüme olarak nitelendirmenin nedenleri nelerdir? Bu tezi ortaya atan İktisatçıların görüşlerini kullanarak tartışınız. SORU 127 Türkiye de yurtiçi havayolu taşımacılığı hangi piyasa türü için bir örnektir. Bu piyasada yer alan firmanın kısa dönem dengesini şekil yardımı ile açıklayınız. SORU 128 Fiyat endeksi ne demektir? Makro İktisat politikaları belirlenirken hangi fiyat endeksleri kullanılmaktadır? Sıralayarak açıklayınız. SORU129 Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) ile Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) arasındaki farklılığı açıklayınız. Bu iki milli gelirin birbirinden çok farklı olmasının nedenleri neler olabilir? Açıklayınız SORU 130 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme (BDDK) ile Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) görevlerini ve yetkilerini düşünerek, bu iki kurumun finansal sistem üzerindeki denetleme işlevinin önemini açıklayınız. SORU 131 Kamu giderlerinin fonksiyonel ayrımını açıklayınız. Kamu hizmetleri ve giderlerinin planlanması bakımından önemini tartışınız. SORU 132 Enflasyonla mücadele açısından, arzı artırıcı kamu giderlerinin niteliklerini inceleyiniz, günümüzdeki geçerliliğini ve önemini tartışınız. SORU 133 Kurumlar vergisi kanununa göre örtülü sermaye ve örtülü kazanç uygulamaları ne demektir? Koşullarını belirtiniz ve uygulanabilirliğini inceleyiniz SORU 134 KDV de yer alan indirim sisteminin ; gerek KDV ve gerekse gelir vergisi ile kurumlar vergisi açısından oto kontrol özelliğini tartışınız. SORU 135 Bütçede genellik ilkesini açıklayınız ve günümüzde bütçe uygulaması açısından önemini tartışınız. SORU 136 Bütçenin uygulanması bakımından, kamu giderlerinin idari aşamada denetimini açıklayınız ve etkinlik açısından önemini tartışınız. SORU 137 Borç yükünü açıklayınız, borç yükünün yaşayan ve gelecek kuşaklar açısından olabilecek etkilerini tartışınız.

11 SORU 138 Aşağıdaki Kavramları Açıklayınız. a)lorenz Eğrisi b)mali Sürüklenme c)ödemeler Bilançosu SORU 139 Talep esnekliğiyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. a)talep esnekliği nedir. b)talep esnekliğini etkileyen faktörler nelerdir. c)talep esnekliğinin yansıma üzerindeki etkilerini anlatınız. SORU 140 Döviz kurunu tanımla, dalgalı kur sistemini ve sakıncalarını anlat. SORU 141 Tam rekabet piyasasında kısa dönem kar maksimizasyonunu, toplam ve marjinal egriler yardımıyla ayrı ayrı acıkla. SORU 142 Dirsekli talep egrisini anlat. SORU 143 Asagıdakileri tanımlayınız. a)gizli maliyet-fırsat maliyeti b)kıyı bankacılıgı c) Üretimde dışsallık ve negatif dıssal ekonomiler SORU 144 Kara para aklama yöntemleri nelerdir? SORU 145 Emisyon hangi ölçüler içerisinde güvenilir bir kamu geliridir? SORU 146 Şahsi gelir vergisinin, gelir dagılımı üzerindeki etkileri nelerdir? SORU 147 Kamu giderlerinin carpan ve hızlandıran etkilerini anlatın. SORU 148 Bütcede giderlerin denetimi hangi yollarla yapılmaktadır? SORU 149 Aşağıdaki kavramları açıklayınız.. a) Verginin amortismanı b) Wagner kanunu c) Çifte vergi d) Parafiskal gelirler SORU 150 Borçlanmanın bütçe üzerindeki etkilerini yazınız. SORU 151 Hazinenin modern fonksiyonlarını yazarak bononun gelir yaratma etkisini anlatınız. SORU 152Vergi yükü, Gayri safi vergi yükü, safi vergi yükü kavramlarını açıklayınız. SORU 153 Devletin iç veya dış borçlanmaya gitmesinin nedenleri NELERDİR? SORU 154 A) Tahakkuk zaman aşımı, tahsil zaman aşımı B) Özerk bütçe, verginin tarafsızlığı C) Vergilendirilebilir kapasite

12 D) Konsolidasyon ve konversiyon nedir SORU 155 Marshal_Lerner teorisi ve devalüasyon nedir? SORU 156 Mundel-Fleming (IS_LM) de maiye ve para politikası NEDİR? SORU 157 Mastrich sonrası süreci anlatınız. SORU 158 Gelir etkisi-ikame etkisi ve giffen paradoksunu şekille anlatınız. SORU 159 A) oligopol B)Politika karması C)Forfaiting D) Arbitraj kavramlarını tanımlayınız. SORU 160 Tam rekabette uzun dönem endüstri dengesini anlatınız. SORU 161 Dış ticaret politikası araçları nelerdir. SORU 162 Verginin yansımasını anlatınız. SORU 163 Kaydi para nedir Maliye politikasından nasıl etkilenir SORU 164 Ricardonun bölüşüm teorisini anlatınız? SORU 165 Para politikası araçları nelerdir? SORU 166 Para politikası araçları nelerdir? SORU 167 Tam rekabet piyasasının özellikleri nelerdir? Eksik rekabet piyasalarının isimlerini yazın. SORU 168 Reel GSYİH nedir, nasıl hesaplanır.? SORU 169 Aşağıdaki kavramları açıklayın. a)dolarizasyon b)laffer Eğrisi c)revalüasyon d)talep Fonksiyonu e)king Kanunu SORU 170 Gelirin unsurları nedir? SORU 171 Kurumlar vergisinin mükellefleri, konusu, beyanname verilme zamanı ve verginin ödenme zamanını açıklayınız. SORU 172 Bütçenin ilkeleri nelerdir? SORU 173 Bütçe açığı, temel bütçe açığı, tam istihdam bütçe açığı, devresel bütçe açığı kavramlarını açıklayınız ve bütçe açıklarıyla ilgili iyimser Ricardocu yaklaşımı anlatınız.

13 SORU 174 Ekonomide iki finansal varlık olsun. Para ve Bono. Paranın beklenen getirisi sıfır, bononun beklenen getirisi pozitif veya negatif olabilmektedir. Bu durumda bireylerin hangi koşullarda portföylerinde para bulunduracaklarını açıklayınız. SORU 175 Merkez Bankası gelecekte düşük enflasyon politikası uygulayacağını bugünden açıklıyor. Karar birimlerinin otoritelere güveni tam. Eğer gelecekte Merkez Bankası bu politikaya uymaz ise enflasyon, reel ücretler ve istihdam nasıl etkilenecektir? Tartışınız. SORU 'li ve 90'lı yıllarda Türkiye'de kredi faiz oranlarının yüksek düzeyde seyretmesi kredi kullanımlarını ve yatırımları nasıl etkilemiştir anlatınız. SORU 177 Enflasyon ile Senyoraj gelirleri arasındaki ilişkiyi şekil yardımıyla açıklayınız. Bütçe açıklarını uzun dönemde senyoraj gelirleri ile finanse etmek mümkünmüdür? Açıklayınız. SORU 178 A) Nominal çıpa (Çapa/ Anchor) ne demektir? Nominal Çıpa olarak belirlenebilecek başlıca değişkenleri açıklayınız. B) yıllarında krizden sonra terkedilen ekonomik istikrar programının çıpası nedir? Açıklayınız. C) Bugün uygulanan ekonomik istikrar programında hangi değişken çıpa olarak belirlenmiştir anlatınız. SORU 179 Bir firma fiyatını arttırınca hasılatı azalıyor. Nasıl bir politika izlemeli? SORU 180 Üretim faktörlerinin marjinal verimliliği ve ölçeğe göre getiri kavramlarının açıklanması ve aralarındaki ilişkinin değerlendirilmesi. SORU 181 Paranın fonksiyonları ve bu konudaki farklı görüşlerin genel makroekonomik dengeyle ilgili sonuçları. SORU 182 Bireysel talep eğrisi ile toplam talep eğrisinin farkları. SORU 183 Küreselleşmenin kültürel, ekonomik ve siyasi etkilerini ülkemiz örneğinde tartışınız. SORU 184 Son yıllardaki gelişmeler ışığında BM'nin geleceğini tartışınız. SORU 185 a) Bölgelerarası eşitsizliklerin nedenleri b) istihdam niteliği ve niceliği. SORU 186 Reel milli gelir, cari mili gelir, senyoraj ve enflasyonu tanımla. Enflasyonist bir ortamda senyoraj ve mili gelir arasındaki ilişki, iktisadi büyümeye etkisi nedir? SORU 187 Avrupa'nın EURO para birimini kullanmaya başlamasının Türkiye ekonomisi üzerine etkileri nelerdir? SORU 188 Bütçenin genelliği ilkesi nedir?

14 SORU 189 Kamusal mal nedir? Özellikleri nelerdir? SORU 190 Safi artış ve kaynak teorisi nedir? SORU 191 Yönetimin fonksiyonları nelerdir? SORU 192 Alacak devir hızının yüksek olması ne anlama gelir? SORU 193 Likidite oranları SORU 194 Verginin alındığı kaynaklara göre sınıflandırmasını yapınız.gelir ve kurumlar vergisini mükellef ve oranı açısından karşılaştırınız. SORU 195 Vergi aslını ve vergi cezasını sona erdiren sebepleri yazınız. Tarhiyat öncesi uzlaşmayı anlatınız. SORU 196 Bütçe uygulama sonucunda yapılan denetimi anlatınız. SORU 197 Maliye politikasının etkinliğini phillips eğrisine göre anlatınız. SORU 198 Aşağıdaki kavramları açıklayınız. a)üretici artığı b)pareto optimumu c) karşılanmış faiz paritesi d) yatırım içsel olması SORU 199 Üretimin en düşük maliyetle gerçekleştirilmesini şekil yardımıyla anlatınız ve genişleme yolunu tanımlayınız. SORU 200 Para talebinin azaldığı, yani aynı gelir ve faiz düzeyinde elde tutulmak istenen para miktarının azaldığı durumda, a)keynesin yatay arz eğrisine göre fiyat ve çıktı nasıl etkilenir? b)klasiklerin düşüncelerine göre fiyat ve çıktı nasıl etkilenir? SORU 201 Pigou etkisi ne demektir? SORU 202 Keynesyen düşünceye göre İktisat politikası ile fiyatları artırmadan çıktıyı artırmak mümkün müdür? Neden?Şekil yardımı ile anlatınız. SORU 203 a)ödünç verilebilir fonlar teorisini anlatınız. b)para arzının içselliği ve dışsallığını anlatınız. SORU 204 Gümrük Birliğinin ticaret yaratıcı ve ticaret saptırıcı etkilerini anlatınız. SORU 205 Para çarpanı nedir? SORU 206 Türkiye ile ilgili aşağıdaki şıkları yaklaşık rakam ve yaklaşık oranlarla cevaplandırınız a.)ihracat ne kadardır

15 b.)dış Ticaret hacmi ve GSMH ne kadardır c.)ihracatın sektörel dağılımı nasıldır d.)dış Ticaret haddi ne demektir ve Türkiyenin durumu e.)son yıllarda dış ticaret haddinin yönü nasıldır. SORU 207 Getiri eğrisi nedir? Şeklini çizerek biçimini ve eğimini belirleyen faktörleri dilerseniz bir öernek de vererek anlatınız. SORU 208 Klasik Miktar Kuramının Cambridge Yaklaşımında a.)para miktarı yarı yarıya azaltılırsa milli gelir nasıl etkileniz şekille anlatınız. b.)kapsanmamış Faiz Haddi Paritesi ve kapsanmış faiz haddi paritesi nedir.kapalı ekonomi için risk priminin etkili olup olmadığını ve bu pariteleri değerlendiriniz SORU 209 Uluslar arası İktisattaki Satınalma Gücü Paritesi kavramını açıklayınız. SORU 210 MB nin temel amacı nedir? Bu amaç için mevcut durumda temel olarak hangi para politikası rejimi uygulanıyor? Bu politikanın ön koşulları nelerdir? SORU 211 Özel tertip iç borçlanma senetleri SORU 212 Program Kredisi SORU 213 Gelir ve harcama politikalarının verimlilik üzerine etkilerini tartışınız. SORU 214 Vergi yetkisinin sınırlanmasını AB çerçevesinde ve anayasa hükümlerini baz alarak tartışınız. SORU 215 Çifte vergileme nedir? SORU 216 Erdemli mal nedir? SORU 217 Mali anestezi, asimetrik enformasyon,oylama paradoksu kavramlarını açıklayınız. SORU 218 Dünya ticaretine yön veren uluslararası kurum ve kuruluşlar nelerdir?küreselleşmeyle bu kurum ve kuruluşların rolleri nasıl değişmiştir anlatınız. SORU 219 Dünya ticareti içinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin paylarından bahsediniz.dünya ticaretindeki mevcut trendlerden bahsederek,geleceğe yönelik tahminlerinizi anlatınız. SORU 220 Üçlü acmaz nedir aciklayiniz. Turkiye neden sabit kur-para politikasi-serbest sermaye hareketleri politikasindan serbest kur-para politikasi-serbest sermaye

16 hareketleri politikasina gecmistir. Son yillardaki Turkiye ekonomisini de goz onunde bulundurarak degerlendiriniz. SORU 221 Devletler bazen fazla terim urunlerini denize dokerler ya da yakarlar. Turkiye fazla findigi denize dokerse ureticilerin olumlu etkilenecegi dusunulmektedir. Bu sav ileri surulurken findigin arz ve talep esneklikleri icin ne gibi varsayimlar yapilmistir. Boyle bir durumda findik ureticilerinin gelirleri nasil etkilenir? Ayrica hukumet taban fiyat belirlerse ureticilerin gelirleri nasil etkilenir? Aciklayiniz. SORU 228 Dolayli ve dolaysiz vergi nedir? Ulkemizde vergiler icerisinde hangisi daha fazladir ve bunun ekonomiye etkileri nedir? SORU 229 Enflasyonist bir ekonomi nin ozellikleri nelerdir? Bu ekonomide devlet nasil bir maliye politikasi izlemelidir ve kullanacagi maliye politikasi araclari neler olacaktir? Aciklayiniz. SORU 230 Keynesyen ve Monetarist okulların paranın dolanım hızı hakkındaki görüşlerini ve teoriden çıkan politika sonuçlarını açıklayınız? SORU 231 Bir ekonomide büyüme hızının artırılması için maliye politikası mı yoksa para politikası mı uygulanmalıdır? Gerekçelerini açıklayınız? SORU 232 "Dış ticaret birbirine eş ülkeler arasında ve karşılaştırmalı üstünlükleri içermeyen mallarla yapılmaktadır" bu görüşe katılıyormusunuz? Gerekçelerinizi yazınız? Eğer cevabınız "evet" ise bu teorinin adını yazıp bir örnek ile açıklayınız? SORU 1 Tam rekabetçi bir firma monopolcu bir firma olursa fiyat, üretim miktarı, tüketici ve üretici fazlasındaki değişmeleri şekil yardımıyla gösteriniz. Tekel, yakın ikamesi bulunmayan bir mal veya hizmetin tek satıcısının bulunması durumuna ve bu tek satıcıya verilen addır. Belirli bir malın bir tek satıcısının olması durumu, tam rekabetteki endüstri kavramına benzetilebilir. Endüstri, tam rekabet şartlarında aynı malı üreten bütün firmaların toplamına verilen isimdir. Endüstri içindeki her firma ayrı bir karar birimidir. Firma endüstri arzının ve piyasa talebinin belirlediği fiyat seviyesini veri olarak kabul eder ve kendisine en yüksek karı sağlayacak üretim hacmini tespit eder. Tekelde ise ayrı ayrı firmalar yerine bir tek firma söz konusudur. Tam rekabette firmaların karşı karşıya olduğu piyasa talep eğrisi, tekelde bu tek firmanın karşı karşıya kaldığı talep eğrisidir. Dolayısıyla tek firma, tam rekabet piyasasındaki tek firma gibi, fiyatı veri olarak kabul etmek zorunda değildir. Tekelci firmanın kararları malın piyasa fiyatını etkilemektedir. Başka bir deyişle fiyatı belirleyen, tek firmanın arzı ile piyasa talebi ya da toplam taleptir. Tekelci firmanın karını maksimize eden üretim ya da arz miktarı ile piyasa talebinin eşitlendiği noktada, piyasa denge fiyatı oluşmaktadır.

17 Tekelci firmanın karını maksimize eden denge üretim ya da arz düzeyini, yine marjinal maliyet-marjinal gelir eşitliği belirlemektedir. Firma hangi piyasaya mal arz ederse etsin, maliyet yapısı değişmeyecektir. Buna göre monopolcü firmanın dengesi Şekil-3 yardımıyla anlaşılabilir. Şekilden de görüleceği üzere, monopolcü firmanın denge üretim ya da arz düzeyini MM (Marjinal Maliyet) ve MH (Marjinal Hasıla) eğrilerinin kesişme noktası D belirlemektedir (MM=MH). Buna göre kar maksimizasyonunu sağlayan, satış miktarı OA dır. Birim başına fiyat, (A) dan çıkılan dikin talep doğrusunu kestiği (E) noktası ile belirlenir. Yani firmanın karını maksimize eden (OA) arz miktarının tümü (AE) veya (OP) fiyatında talep edilecek, yani satılacaktır. Toplam gelir, satış miktarı (OA) ile fiyatın (OP) çarpımına, yani (OAEP) dikdörtgeninin alanına eşittir. Üretim (OA) kadar iken ortalama maliyet (AB) ya da (OF) kadar olacağına göre, firmanın yüklendiği toplam maliyet de (OA)x(OF) ye, yani (OABF) dikdörtgeninin alanına eşittir. Toplam kar ise (OAEP) dikdörtgeninin alanı ile (OABF) dikdörtgeninin alanı arasındaki farka, yani (FBEP) dikdörtgeninin alanına eşit olmaktadır. (OP) fiyatı monopol piyasasında arz ve talebi birbirine eşitlediğine göre, piyasa dengesi de firma dengesi ile birlikte belirlenmiş olur. Şekil-3: Monopolcü Firmanın Dengesi Tekel altında durum yukarıdaki gibi iken, rekabet altında tüketicilerin mal ve hizmetlere ödedikleri fiyat, malın üreticilere maliyetinden (girişimcileri sektöre yatırım yapmaya güdüleyecek kadar kar dahil) az da olsa düşüktür. Bu nedenle tüketiciler birçok malı değerinden daha düşük fiyattan satın almış olurlar. Fakat tekel durumunda tüketiciler lehine olan bu ekstra değer tekelcinin eline geçer. Bu durumu rakamsal bir örnekle daha da açalım. Örneğin bir kutu aspirinin 1 liradan satılması durumunda 200 adet, 10 liradan satılması durumunda da 100 adet alıcı bulabileceğini varsayalım. Karını maksimize etmek isteyen bir tekel, 1 lira maliyetli aspirini 10 liradan satarak kutu başına 9 lira kar edecektir. Görüleceği üzere, hem maldan 100 kişinin daha yararlanması engellenmiş hem de malı satın alan 100 kişi tam rekabet koşullarında oluşacak fiyatın üzerinde bir bedel ödemiştir. Aspirin alamayan 100 kişi onun yerine daha pahalı veya daha kalitesiz ürünler almak durumunda kalacaktır. Bu sebeple, tekelci fiyatlar; gelir dağılımını, ekonominin tümü üzerindeki dengeleri, ekonomik kaynakların doğru alanlara dağılımını ve teşebbüslerin güdülerini olumsuz yönde etkilediklerinden, sosyal olarak arzu edilmeyen piyasa durumunu yansıtırlar 1. Tekelci fiyat uygulanması, üretim sonucu ortaya çıkan katma değerin büyük bir kısmının tüketiciden üreticiye transferi sonucunu doğurur. Tüketicilerin piyasanın rekabetçi olması durumunda elde edecekleri ilave değer, tekel sahiplerine geçer ve bu da gelir dağılımını olumsuz yönde etkiler. Ayrıca, oluşan yüksek tekelci fiyat nedeniyle özel sektörde talep düşmesi yaşanır ve bu durgunluğa sebep olur. Durgunluktan ise yine tasarruf eğilimi, teşebbüs sahiplerine kıyasla düşük olan tüketiciler zarar görür. Durgunluk dönemlerinde tekelciler rekabetçi piyasalarda faaliyet gösterenlere kıyasla daha yavaş fiyat düşürme eğilimindedirler. 1 POSNER, Richard A., a.g.e., s. 4.

18 Yapılan çalışmalar göstermiştir ki, tekelci fiyat uygulandığında elde edilen üretici ve tüketici rantı toplamı, rekabet ortamında oluşan toplamdan düşüktür. Buradan da yaratılan katma değer kimde kalırsa kalsın, tekelci firmalarca yaratılan katma değerin her zaman rekabetçi firmalarca yaratılandan düşük olacağı anlaşılmalıdır. Yukarıda geçen iktisadi rant terimi ile, nadir veya hiç bulunmayan bir üretim kaynağı sebebiyle elde edilen değer ifade edilmektedir. Bir kişinin evini, zamanla kalabalıklaşan şehir nüfusu nedeniyle artan emlak fiyatlarını göz önüne alarak, aldığı fiyatın üstünde satması sonucu elde ettiği ilave değer iktisadi ranta iyi bir örnektir. Tekelci rantına gelince bu rant, yakınından su kaynağı geçtiği için verimli hale gelen bir arazide olduğu gibi niteliği veya içeriği gereği değerlenen bir maddenin değer artışını ifade etmek gibi toplumsal bir amacı olmayıp, tamamen suni ve piyasanın maliyet ile talep yapısından kaynaklanan ve bu sebeple arzu edilmeyen bir ranttır 2. Yenilik yapma güdüsü açısından konu değerlendirildiğinde ise, tekelci firmanın yenilik için AR-GE faaliyeti yapmasının kolay olduğu görülür. Çünkü bunun için ayırabileceği kaynağı mevcuttur. Rekabetçi firmanın ise, eğer sonucunda kendisine gerçekten rekabet avantajı sağlayacağına inanıyorsa, özellikle sermaye piyasaları gelişmiş ülkelerde yenilik yapmak amacıyla, kaynak bulması zor olmayacaktır. Fakat bu açıdan önemli olan, rekabetçi firmanın yenilik yapma konusunda daha seçici ve rasyonel olacağıdır. Bu sebeple rekabetçi firmalarda AR-GE faaliyetlerinin üretim aşamasına geçiş oranı tekelci firmalara kıyasla daha fazla, bir başka deyişle AR-GE faaliyetlerinin daha verimli olduğu söylenebilir. Ancak AT&T gibi tekellerin dünyanın en büyük AR-GE laboratuarlarına (Bell Laboratories) sahip olduğunu ve çoğu teknolojinin bu laboratuarlarda geliştirildiğini de belirtmek gerekir 3. Tekeller hakkında yapılan bir başka eleştiri ise, tekelin asıl faaliyet gösterdiği piyasada elde ettiği tekelci karı kullanarak, rekabetçi bir piyasada maliyetlerinin altında yıkıcı fiyatlandırma yoluyla rakiplerini pazar dışına itme olasılığının bulunmasıdır. Bu tehlike, özellikle piyasaya girişin zor olduğu durumlarda geçerlidir. Çünkü piyasaya giriş kolay ve sabit maliyetler düşükse tekelci firma, fiyatını tekelci fiyata yükselttiği anda piyasaya daha düşük fiyatlardan ürün sunmak üzere yeni firmaların girişi söz konusu olacaktır 4. Ancak, tekelci fiyat ile rekabetçi fiyatın karşılaştırılması o kadar kolay değildir. Çünkü günümüzde birçok oligopol piyasa olduğundan, gerçek anlamda rekabetçi fiyatın tespitini yapmak güçtür. Çünkü, birkaç firmanın pazarı paylaştığı oligopol piyasalarda teşebbüsler fiyat rekabetine girmek istemeyebilirler. Ayrıca, piyasaya girişin zor olduğu oligopol piyasalarda fiyat savaşlarının oluşması daha zordur. Bu sebeple, günümüzde piyasaların çoğunluğunda, uygulanan fiyatın tekelci fiyat ile rekabetçi fiyat arasında yer aldığı söylenebilir. Birden fazla aktörün söz konusu olduğu oligopol piyasalar rekabet otoriteleri tarafından sıkı bir şekilde denetlenirken, tekellerin daha ayrıntılı ve sıkı bir denetime tabi tutulması tutarlı bir davranış olacaktır 5. İktisadi regülasyon ikiye ayrılır. Bunlardan ilki doğal tekellerin regülasyonu iken diğeri potansiyel olarak rekabetçi olan pazarların regülasyonudur 6. Fakat, doğal tekellerin regülasyonu iktisadi regülasyonun ortaya çıkış sebebi ve en saf kullanıldığı alan olduğundan, regüle edilmesinin mutlaka gerekli olduğu genel olarak kabul gören doğal tekellerin nasıl regüle edildiğinin anlaşılması, diğer iktisadi regülasyon türlerinin kavranmasını kolaylaştıracaktır. 2 POSNER, Richard A., a.g.e., s POSNER, Richard A., a.g.e., s POSNER, Richard A., a.g.e., s POSNER, Richard A., a.g.e., s VISCUSI, W. Kip/VERNON, John M./HARRINGTON Joseph E., a.g.e., s. 346.

19 SORU 2 Ricardocu denklik nedir?

20

21

22

23

24 SORU 3 Senyoraj geliri nedir? Şekil yardımıyla açıklayınız. Uzun dönemde bütçe açıklarını senyoraj geliriyle finanse etmek mümkün müdür? Hastalığın tanımı Kamu harcamalarının vergilerin yanısıra para basma yoluyla finanse edilmesi durumunda ortaya çıkan bir ekonomik hastalık türüdür. Devletin para basması neticesinde tedavüldeki para hacmi genişleyerek enflasyona neden olur. Enflasyon ise mal ve hizmetlerin fiyatını artırdığından halkın satın alma gücünü azaltır. Bir başka ifadeyle enflasyon sonrasında enflasyon öncesine göre paranın satın alma gücü azalmış olur. Enflasyonun reel gelirler üzerindeki bu olumsuz etkisine enflasyon vergisi adı verilmektedir. Gerçekten de senyoraj yoluyla devlet bir tür gizli vergi uygulamış olmaktadır. Hastalığın ortaya çıktığı alanlar Merkez bankası bağımsızlığının tam olarak sağlanamamış olduğu tüm ülkelerde devlet senyoraj yetkisini keyfi olarak kullanarak enflasyon vergisi adı verilen hastalığın ortaya çıkmasına neden olabilir. Hastalığın nedenleri Hükümetlerin para basma yetkisini elinde bulunduran merkez bankası üzerinde baskı ve müdahalelerinin sözkonusu olması, Merkez bankalarının para arzını ne şekilde ve hangi kurallar çerçevesinde artıracaklarına ilişkin anayasal ve yasal düzenlemelerin mevcut olmaması vs. Hastalığın tedavisi

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR 11 1.1. İktisat Biliminin Temel Kavramları 12 1.1.1.İhtiyaç, Mal ve Fayda 12 1.1.2.İktisadi Faaliyetler 14 1.1.3.Üretim Faktörleri 18 1.1.4.Bölüşüm

Detaylı

2009 VS 4200-1. Gayri Safi Yurt içi Hasıla hangi nitelikte bir değişkendir? ) Dışsal değişken B) Stok değişken C) Model değişken D) kım değişken E) içsel değişken iktist TEORisi 5. Kısa dönemde tam rekabet

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden 1. Her arz kendi talebini yaratır. şeklindeki Say Yasasını aşağıdaki iktisatçılardan hangisi kabul etmiştir? A İKTİSAT 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli

Detaylı

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu 2009 BS 3204-1. şağıdakilerden hangisi dayanıksız mal veya hizmet grubu içerisinde ~ almaz? iktiso GiRiş 5. Gelirdeki bir artış karşısında talebi azalan mallara ne ad verili r? ) Benzin B) Mum C) Ekmek

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ Bu bölümde Fiyatlar genel düzeyi (Fgd) ile MG dengesi arasındaki ilişkiler incelenecek. Mg dengesi; Toplam talep ile toplam arzın kesiştiği noktada bulunacaktır.

Detaylı

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir BÖLÜM 5 Açık Ekonomi Açık Ekonomi Önceki bölümlerde kapalı ekonomi varsayımı yaptık Bu varsayımı terk ediyoruz çünkü ekonomilerin çoğu dışa açıktır. Kapalı ve açık ekonomiler arasındaki fark açık ekonomide

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT 2 1. A malının fiyatındaki bir artış karşısında B malına olan talep azalıyorsa A ve B mallarının özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A ve B

Detaylı

2.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ

2.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ CEVAP ANAHTARI 1.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ 1.(e) 2.(d) 3.(a) 4.(c) 5.(e) 6.(d) 7.(e) 8.(d) 9.(b) 10.(e) 11.(a) 12.(b) 13.(a) 14.(c) 15.(c) 16.(e) 17.(e) 18.(b) 19.(d) 20.(a) 1.BÖLÜM BOŞLUK DOLDURMA 1. gereksinme

Detaylı

SORU SETİ 10 MALİYET TEORİSİ - UZUN DÖNEM MALİYETLER VE TAM REKABET PİYASASINDA ÇIKTI KARARLARI - TEKEL

SORU SETİ 10 MALİYET TEORİSİ - UZUN DÖNEM MALİYETLER VE TAM REKABET PİYASASINDA ÇIKTI KARARLARI - TEKEL SORU SETİ 10 MALİYET TEORİSİ - UZUN DÖNEM MALİYETLER VE TAM REKABET PİYASASINDA ÇIKTI KARARLARI - TEKEL Problem 1 (KMS-2001) Bir endüstride iktisadi kârın varlığı, aşağıdakilerden hangisini gösterir? A)

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi/hangileri tüm dünyada görülen artan işsizlik oranını açıklamaktadır? I. İşsizlik yardımı miktarının arttırılması II. Sendikalaşma oranında azalma III. İşgücü piyasında etkin

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ Bugünki dersin içeriği: 1. MALİYE POLİTİKASI VE DIŞLAMA ETKİSİ... 1 2. UYUMLU MALİYE VE

Detaylı

İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR

İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1.İktisat Bilimi 1.2.İktisadi Kavramlar 1.2.1.İhtiyaçlar 1.2.2.Mal ve Hizmetler 1.2.3.Üretim 1.2.4.Fayda, Değer ve Fiyat

Detaylı

Ekonomi I FĐRMA TEORĐSĐ. Piyasa Çeşitleri. Tam Rekabet Piyasası. Piyasa yapılarının çeşitli türleri; Bir uçta tam rekabet piyasası (fiyat alıcı),

Ekonomi I FĐRMA TEORĐSĐ. Piyasa Çeşitleri. Tam Rekabet Piyasası. Piyasa yapılarının çeşitli türleri; Bir uçta tam rekabet piyasası (fiyat alıcı), Ekonomi I Tam Rekabet Piyasası FĐRMA TEORĐSĐ Bu bölümü bitirdiğinizde şunları öğrenmiş olacaksınız: Hasılat, maliyet ve kar kavramları ne demektir? Tam rekabet ne anlama gelir? Tam rekabet piyasasında

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT İKTİSAT ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 81. Bir tüketicinin bir mala ilişkin bireysel talep eğrisini elde etmek için

Detaylı

10. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN

10. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN 10. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM Yazan SAYIN SAN SAN / İKTİSADİ MATEMATİK / 2 A.9. TEKEL (MONOPOL) Piyasada bir satıcı ve çok sayıda alıcının bulunmasıdır. Piyasaya başka

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI 1. John Maynard Keynes e göre, konjonktürün daralma dönemlerinde görülen düşük gelir ve yüksek işsizliğin nedeni aşağıdakilerden

Detaylı

BAHAR DÖNEMİ MAKRO İKTİSAT 2 DERSİ KISA SINAV SORU VE CEVAPLARI

BAHAR DÖNEMİ MAKRO İKTİSAT 2 DERSİ KISA SINAV SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ MAKRO İKTİSAT 2 DERSİ KISA SINAV SORU VE CEVAPLARI 1. Toplam Talep (AD) doğrusunun eğimi hangi faktörler tarafından ve nasıl belirlenmektedir? Açıklayınız. (07.03.2016; 09.00) 2.

Detaylı

Dengede; sızıntılar ve enjeksiyonlar eşit olacaktır:

Dengede; sızıntılar ve enjeksiyonlar eşit olacaktır: Sızıntılar: Harcama akımından çıkanlar olup, kapalı ekonomide tasarruflar (S) ve vergilerden (TA) oluşmaktadır. Enjeksiyonlar: Harcama akımına yapılan ilaveler olup, kapalı bir ekonomide yatırımlar (I),

Detaylı

Ayrım I. Genel Çerçeve 1

Ayrım I. Genel Çerçeve 1 İçindekiler Önsöz İçindekiler Ayrım I. Genel Çerçeve 1 Bölüm 1. Makro Ekonomiye Giriş 3 1.1. Ekonominin Tanımlanması ve Bir Bilim Olarak Ekonomi 4 1.2. Ekonomi Teorisi ve Politikası 5 1.3. Makro Ekonomi

Detaylı

2009 S 4200-1. Değeri zamanın belirli bir anında ölçülen değişkene ne ad verilir? ) Stok değişken B) içsel değişken C) kım değişken D) Dışsal değişken E) Fonksiyonel değişken iktist TEORisi 5. Yatay eksende

Detaylı

SORU SETİ 2 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI

SORU SETİ 2 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI SORU SETİ 2 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI Problem 1 (KMS-2001) Bir ekonomiyle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir: Y net milli geliri, Ca tüketimi, In net yatırımı, Xn net ihracatı, G hükümet

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI

IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI Soru KPSS 2001 Otonom tüketim harcamalarının artması aşağıdakilerin hangisine neden olur? a) Denge üretim düzeyinin artmasına, LM eğrisinin sağa doğru kaymasına b) Denge üretim

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS/2007

A İKTİSAT KPSS-AB-PS/2007 1. Büyüme Kutupları nın, altyapı yatırımları ve dışsal ekonomiler yoluyla yaratacağı etkiler nedeniyle kalkınmanın önünde bir engel olduğunu belirten iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) F. Perroux

Detaylı

Mikroiktisat Final Sorularý

Mikroiktisat Final Sorularý Mikroiktisat Final Sorularý MERSĐN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ MALĐYE VE ĐŞLETME BÖLÜMLERĐ MĐKROĐKTĐSAT FĐNAL SINAVI 10.01.2011 Saat: 13:00 Çoktan Seçmeli Sorular: Sorunun Yanıtı

Detaylı

Adı Soyadı: No: 05.04.2010 Saat: 08:30

Adı Soyadı: No: 05.04.2010 Saat: 08:30 Adı Soyadı: No: 05.04.2010 Saat: 08:30 ID: Z Mikro 2 Ara 2010 Çoktan Seçmeli Sorular Cümleyi en iyi biçimde tamamlayan veya sorunun yanıtı olan seçeneği yanıt anahtarına işaretleyiniz. 1. Çapraz satış

Detaylı

2009 VS 2100-1. şağıdakilerden hangisi ihtiyaçların özelliklerinden biri değildir? ) Giderildikçe şiddetlerinin azalması B) Şiddet bakımından farklılık göstermesi C) ikame edilebilmesi D) Sonsuz olması

Detaylı

-MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006)

-MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006) -MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006) A) Artar, çünkü bireyler gelirlerinin daha büyük bir kısmını ödünç vermek ister. B) Artar, çünkü

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi. Döviz Kuru ve Uluslararası İktisat Politikası

Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi. Döviz Kuru ve Uluslararası İktisat Politikası Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi Döviz Kuru ve Uluslararası Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi Devlet Bütçesi Kamu Harcamaları (G) => G = G I + G C + TR + INT Kamu Yatırımları (G I ) : Sermaye malları

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr. Bülent Altay & Yrd.Doç.Dr. Temur Kurtaslan GENEL EKONOMİ

Editörler Yrd.Doç.Dr. Bülent Altay & Yrd.Doç.Dr. Temur Kurtaslan GENEL EKONOMİ Editörler Yrd.Doç.Dr. Bülent Altay & Yrd.Doç.Dr. Temur Kurtaslan GENEL EKONOMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Bülent Altay Yrd.Doç.Dr. Gülay Hız Yrd.Doç.Dr. Musa Türkoğlu Yrd.Doç.Dr. Oktay Aktürk Yrd.Doç.Dr. Temur

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM EKONOMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM EKONOMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM EKONOMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1 Ekonomi... 1 1.2 Gereksinme(ihtiyaç)... 1 1.3 Mal ve hizmet... 2 1.4 Fayda... 3 1.5 Gelir... 4 1.6 Tüketim... 4 1.7 Üretim... 5 1.8 Üretim

Detaylı

A İKTİSAT KPSS/1-AB-PS/2006. 4. Fiyat-tüketim eğrisi miktar eksenine dik bir doğru ise, talebin fiyat esnekliği hangi değeri alır?

A İKTİSAT KPSS/1-AB-PS/2006. 4. Fiyat-tüketim eğrisi miktar eksenine dik bir doğru ise, talebin fiyat esnekliği hangi değeri alır? İKTİSAT 1. İngiliz iktisatçı A. Marshall, değer kuramını ve üretim maliyeti kuramını birleştirerek, arz ve talebin eşanlı olarak piyasa denge fiyatını ve miktarını belirlediğini açıklamıştır. Bu bağlamda

Detaylı

Ekonomi II. 21.Enflasyon. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 21.Enflasyon. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 21.Enflasyon Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 21.1.Nedenlerine Göre Enflasyon 1.Talep Enflasyonu:

Detaylı

Piyasa Türleri. Nihai Mal Piyasaları Reel Kesim. Üretim Faktör Piyasaları Reel Kesim. Para ve Sermaye Piyasaları Finansal Kesim

Piyasa Türleri. Nihai Mal Piyasaları Reel Kesim. Üretim Faktör Piyasaları Reel Kesim. Para ve Sermaye Piyasaları Finansal Kesim Piyasa Türleri Nihai Mal Piyasaları ----- Reel Kesim Üretim Faktör Piyasaları ----- Reel Kesim Doğal Kaynaklar Emek Sermaye Girişim Para ve Sermaye Piyasaları ----- Finansal Kesim Rekabet Açısından Piyasa

Detaylı

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç)

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç) PARA ARZI Dar tanımlı para arzı dolaşımdaki nakit ile bankacılık sisteminde vadesiz mevduatların toplamından oluşmakta, geniş tanımlı para arzı ise bu toplama bankacılık sistemindeki vadeli mevduatların

Detaylı

IS-LM-BP Grafikleri. A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği:

IS-LM-BP Grafikleri. A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: IS-LM-BP Grafikleri A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: A.1. Sabit kur rejimi, sınırlı sermaye hareketliliği ve BP nin eğimi, LM in eğiminden düşükken

Detaylı

IS-LM-BP Grafikleri. B. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği:

IS-LM-BP Grafikleri. B. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: IS-LM-BP Grafikleri B. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: B.1. Sabit kur rejimi ve sınırsız sermaye hareketliliği durumunda para politikasının etkinliğini

Detaylı

Ekonomi. Doç.Dr.Tufan BAL. 3.Bölüm: Fiyat Mekanizması: Talep, Arz ve Fiyat

Ekonomi. Doç.Dr.Tufan BAL. 3.Bölüm: Fiyat Mekanizması: Talep, Arz ve Fiyat Ekonomi 3.Bölüm: Fiyat Mekanizması: Talep, Arz ve Fiyat Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 Fiyat Mekanizması:Talep,

Detaylı

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 7. MALİYETLER 193 Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 7.1. Kısa Dönem Firma Maliyetleri 7.1.1. Toplam Sabit Maliyetler 7.1.2. Değişken Maliyetler 7.1.3. Toplam Maliyetler (TC) 7.1.4. Marjinal Maliyet (MC) 7.1.5.

Detaylı

www.osmannuriaras.com

www.osmannuriaras.com İKTİSAT KPSS SORULARI 2006 1. İngiliz iktisatçı A. Marshall, değer kuramını ve üretim maliyeti kuramını birleştirerek, arz ve talebin eşanlı olarak piyasa denge fiyatını ve miktarını belirlediğini açıklamıştır.

Detaylı

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ Bu ünite tamamlandığında; Alternatif yöntemleri kullanarak IS eğrisini elde edebileceğiz IS eğrisinin eğiminin hangi faktörlere bağlı olduğunu ifade edebileceğiz

Detaylı

Ekonomi I. Doç.Dr.Tufan BAL. 8.Bölüm: Tam Rekabet Piyasası. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi I. Doç.Dr.Tufan BAL. 8.Bölüm: Tam Rekabet Piyasası. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi I 8.Bölüm: Tam Rekabet Piyasası Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. Tam Rekabet Piyasası Ekonomi teorisinde

Detaylı

A. IS LM ANALİZİ A.1. IS

A. IS LM ANALİZİ A.1. IS A. ANALZ A.. Analizi (Mal Piyasası) (Investment aving) (atırım Tasarruf) Eğrisi, faiz oranları ile gelir düzeyi arasındaki ilişkiyi gösterir. Analizin bu kısmında yatırımları I = I bi olarak ifade edeceğiz.

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 06 IS/LM EĞRİLERİ VE BAZI ESNEKLİKLER PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİKLERİ TOPLAM TALEP (AD) Bugünki dersin içeriği: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 2. LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİNİN

Detaylı

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher hlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi uluslararası emek verimliliğindeki farklılıkların nedeni üzerinde durmamaktadır. Bu açığı

Detaylı

TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI

TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI BÖLÜM 10 TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI IS-LM Modelinin Oluşturulması Klasik teori 1929 ekonomik krizine çare üretemedi Teoriye göre çıktı, faktör arzına ve teknolojiye bağlıydı Bunlar ise

Detaylı

9. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN

9. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN 9. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM Yazan SAYIN SAN SAN / İKTİSADİ MATEMATİK / 2 A.8. TAM REKABET PİYASALARI A.8.1. Temel Varsayımları Atomisite Koşulu: Piyasada alıcı ve satıcılar,

Detaylı

BÖLÜM FAİZ ORANI-MİLLİ GELİR DENGESİ. Bu bölümde, milli gelir ile faiz oranı arasındaki ilişkiler incelenecektir.

BÖLÜM FAİZ ORANI-MİLLİ GELİR DENGESİ. Bu bölümde, milli gelir ile faiz oranı arasındaki ilişkiler incelenecektir. BÖLÜM FAİZ ORANI-MİLLİ GELİR DENGESİ Bu bölümde, milli gelir ile faiz oranı arasındaki ilişkiler incelenecektir. IS-LM modeli ; J.M.KEYNES tarafından ortaya atılmıştır. Buna göre ekonomide; 1. MAL PİYASASI

Detaylı

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 23.Uluslararası Finans Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 23.Uluslararası Finans 23.1.Dış Ödemeler

Detaylı

Bölüm 7 Monopol ve Monopson

Bölüm 7 Monopol ve Monopson Bölüm 7 Monopol ve Monopson Tartışılacak Konular Tekel Tekel Gücü (Monopoly Power) Tekel Gücünün Kaynakları Tekel Gücünün Sosyal Maliyeti Tartışılacak Konular Monopson (Monopsony) Monopson Gücü Tekel Gücünün

Detaylı

EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI

EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi, marjinal maliyet düzeyini etkilemeden, oluşturulan yeni fiyat düzeyi ile monopolün sosyal maliyetini gidermeye yönelik bir politikadır? A)

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK)

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) MALİYE ABD YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI Kodu

Detaylı

EKO 205 Mikroiktisat. Kar Maksimizasyonu Profit Maximization

EKO 205 Mikroiktisat. Kar Maksimizasyonu Profit Maximization EKO 205 Mikroiktisat Kar Maksimizasyonu Profit Maximization Tartışılacak Konular Tam Rekabet Piyasaları Kar Maksimizasyonu Marjinal Hasıla, Marjinal Maliyet ve Kar Kısa Dönemde Çıktı Düzeyinin Belirlenmesi

Detaylı

MAL PİYASASI (Eksik Rekabet Piyasaları)

MAL PİYASASI (Eksik Rekabet Piyasaları) MAL PİYASASI (Eksik Rekabet Piyasaları) Eksik Rekabet Piyasaları Doç.Dr. Erdal Gümüş Eksik Rekabet Piyasaları Tam rekabet piyasası arzu edilen bir piyasa olmakla birlikte, pratikte uygulama alanı başarıyla

Detaylı

IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI

IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI IS ve LM eğrilerinin kesiştiği nokta milli geliri belirliyor. Birinin kayması kısa dönem dengeyi değiştiriyordu. Maliye politikası Hükümet harcamaları artışı IS eğrisi sağa

Detaylı

İKTİSAT. İktisata Giriş Test Dolmuş ile otobüs aşağıdaki mal türlerinden

İKTİSAT. İktisata Giriş Test Dolmuş ile otobüs aşağıdaki mal türlerinden İktisata Giriş Test - 1 1. Doğada insan ihtiyaçlarına oranla kıt olan elde etmek için çaba sarf edilen ve fiyatı olan mallara ne ad verilir? A) Serbest mallar B) İktisadi mallar C) Nihai mallar D) Üretici

Detaylı

DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI

DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI 1 DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI Durgunluk Tanımı Toplam arz ile toplam talep arasındaki dengesizlik talep eksikliği şeklinde ortaya çıkmakta, toplam talebin uyardığı üretim düzeyinin o ekonominin üretim

Detaylı

Ders Notları Dr. Murat ASLAN. Bu notlar; Prof. Dr. ABUZER PINAR ın MALĠYE POLĠTĠKASI ders kitabından faydalanılarak hazırlanmıştır.

Ders Notları Dr. Murat ASLAN. Bu notlar; Prof. Dr. ABUZER PINAR ın MALĠYE POLĠTĠKASI ders kitabından faydalanılarak hazırlanmıştır. Ders Notları Dr. Murat ASLAN Bu notlar; Prof. Dr. ABUZER PINAR ın MALĠYE POLĠTĠKASI ders kitabından faydalanılarak hazırlanmıştır. genişleme trend Daralma Kriz, küçülme 12,00 Reel Büyüme Hızı Oranı 1950-2008

Detaylı

SAY 203 MİKRO İKTİSAT

SAY 203 MİKRO İKTİSAT SAY 203 MİKRO İKTİSAT Piyasa Dengesi YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN SAY 203 MİKRO İKTİSAT - YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN 1 PİYASA DENGESİ Bu bölümde piyasa kavramı, piyasa türleri ve piyasa mekanizmasının işleyişi

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT. 1. Ekonominin bulunduğu noktanın, üretim olanakları eğrisinin solunda olması aşağıdakilerden hangisini gösterir?

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT. 1. Ekonominin bulunduğu noktanın, üretim olanakları eğrisinin solunda olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT 1 1. Ekonominin bulunduğu noktanın, üretim olanakları eğrisinin solunda olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) Ekonominin geliştiğini B) Ekonomik büyümenin, kısa

Detaylı

içindekiler Kısım 1 Piyasalar 2 Piyasalar ve Piyasanın İşleyişi 28 Ekonomi ve Çevrenizdeki Dünya 4 Grafiklerle Çalışmak 23 Bölüm 2 Bölüm 1 Bölüm 1 Ek

içindekiler Kısım 1 Piyasalar 2 Piyasalar ve Piyasanın İşleyişi 28 Ekonomi ve Çevrenizdeki Dünya 4 Grafiklerle Çalışmak 23 Bölüm 2 Bölüm 1 Bölüm 1 Ek TETRA IMAGES/CORBIS içindekiler Ön Söz xv Kısım 1 Piyasalar 2 Bölüm 1 Ekonomi ve Çevrenizdeki Dünya 4 1. Mülkiyet 5 2. Ekonomik Özgürlük 10 2.a. Ekonomik Özgürlük ve Yaşam Standartları 11 2.b. Ekonomik

Detaylı

p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat esnekliği -1 dir. (0.5-1)/1 bölü (15-10)/10

p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat esnekliği -1 dir. (0.5-1)/1 bölü (15-10)/10 İKTİSADA GİRİŞ Fayda sağladığında yok olup, biten mallara dayanıksız mallar denir. Bir kararı uygularken vazgeçilen bir başka kararafırsat maliyeti denir. p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

İÇİNDEKİLER III. Önsöz

İÇİNDEKİLER III. Önsöz İÇİNDEKİLER Önsöz BİRİNCİ BÖLÜM PARA, EKONOMİ VE FİNANSAL SİSTEM 1.1.Paranın Doğuşu 1.2.Para ve Ekonomi 1.3. Finansal Sistem 1.3.1. Finansal Sistemin Tanımı Ve Yapısı 1.3.2. Finansal Sistemin Temel Fonksiyonları

Detaylı

Üretim Girdilerinin lması

Üretim Girdilerinin lması Üretim Girdilerinin Fiyatlandırılmas lması 2 Tam Rekabet Piyasasında Girdi Talebi Tek Değişken Girdi Durumu İlk olarak firmanın tek girdisinin işgücü () olduğu durumu inceleyelim. Değişken üretim girdisi

Detaylı

TOPLAM TALEP VE TOPLAM ARZ: AD-AS MODELİ

TOPLAM TALEP VE TOPLAM ARZ: AD-AS MODELİ TOLAM TALE VE TOLAM ARZ: AD-AS MODELİ AD-AS IS LM ve IS LM B modellerinde fiyatlar genel düzeyinin sabit olduğu varsayılırken, bu analizde fiyatlar genel düzeyi () ile reel milli gelir (Y) arasındaki ilişkiler

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT 2 1. Tamamlayıcı mallardan birinin (otomobil-benzin) fiyatındaki artış diğer malın talebini azaltacak, talep eğrisini sola kaydıracaktır. Örneğin benzin fiyatındaki artış

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI. Dr. Süleyman BOLAT

8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI. Dr. Süleyman BOLAT 8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI 1 STAGFLASYON Stagflasyon: Üretimde görülen durgunluk ve fiyatlarda yaşanan artışın bir araya gelmesidir. - Durgunluk içinde enflasyon: Reel ekonomik

Detaylı

Klasik & Keynesyen İktisat Çalışma Soruları.

Klasik & Keynesyen İktisat Çalışma Soruları. Klasik & Keynesyen İktisat Çalışma Soruları. 1-Genel teoriye göre effektif talep ile ilgili hangisi yanlıştır? a)milli Gelir seviyesini effektif talep belirler b)sermayenin marjinal etkinliği artarsa effektif

Detaylı

Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT

Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII BİRİNCİ BÖLÜM Makro İktisat 1. MAKRO İKTİSATIN ANLAMI... 1 2. MAKRO İKTİSATTA KARAR BİRİMLERİ (SEKTÖRLER)... 2 3. MAKRO İKTİSATTA PİYASA

Detaylı

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ SORU 1: Tam rekabet ortamında faaliyet gösteren bir firmanın kısa dönem toplam maliyet fonksiyonu; STC = 5Q 2 + 5Q + 10 dur. Bu firma tarafından piyasaya sürülen ürünün

Detaylı

İKTİSADA GİRİŞ-I ÇALIŞMA SORULARI-11 MONOPOL

İKTİSADA GİRİŞ-I ÇALIŞMA SORULARI-11 MONOPOL İKTİSADA GİRİŞ-I ÇALIŞMA SORULARI-11 MONOPOL 1. Monopolist için fiyat marjinal hasılanın üzerindedir. Çünkü, A) Ortalama ve marjinal hasıla eğrileri birbirine eşittir B) Azalan verimler kanunu geçerli

Detaylı

Ekonomi II. 20.Para Teorisi ve Politikası. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 20.Para Teorisi ve Politikası. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 20.Para Teorisi ve Politikası Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 20.1.Para Teorisi Para miktarındaki

Detaylı

Döviz Kurunun Belirlenmesi

Döviz Kurunun Belirlenmesi Bölüm 13 Döviz Kurunun Belirlenmesi Döviz kuru, ekonomideki bir çok değişkeni etkilemesi bakımından önemli bir değişkendir. Dış ticareti belirlemesinin ötesinde, enflasyon, yatırım ve tüketim kararları

Detaylı

MALİ YE POLİ KASI Maliye politikası nda klasik görüş ten sapmalar özellikle 1930 yı ndan sonra önem kazanmaya baş lamı

MALİ YE POLİ KASI Maliye politikası nda klasik görüş ten sapmalar özellikle 1930 yı ndan sonra önem kazanmaya baş lamı MALİYE POLİTİKASI Maliye politikasında klasik görüşten sapmalar özellikle 1930 yılından sonra önem kazanmaya başlamıştır. Para arzı, IS-LM eğrileri analizinde LM eğrisini hareket ettiren bir değişkendir.

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER

EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER 4.bölüm EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI 1.Kaynak Dağılımında Etkinlik:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Bölüm Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analitik bir Perspektiften Bakış,

İÇİNDEKİLER. 1. Bölüm Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analitik bir Perspektiften Bakış, İÇİNDEKİLER Önsöz v Giriş 1 1. Bölüm Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analitik bir Perspektiften Bakış, 1.1. Kamu Ekonomisi Analizinin Ardında Yatan Doktriner Görüşler: 5 1.1.1. Sosyal Sözleşmeci

Detaylı

1.BÖLÜM GENEL TANIMLAR

1.BÖLÜM GENEL TANIMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III İÇİNDEKİLER...V 1.BÖLÜM GENEL TANIMLAR 1.İktisat...1 2.Gereksinme...2 a)gereksinmenin Özellikleri...2 b)gereksinmenin Çeşitleri...4 3.Mal ve Hizmetler...5 4.Üretim Faktörleri...8

Detaylı

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış Değişmeyen yapısal sorunlar ışığında 2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış GİRİŞ Bütçe, öncelikle yürütme organının kamunun ihtiyaçlarını belirlemesi ve bunların karşılanması için halktan toplanacak

Detaylı

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 PLANLAMAYI GEREKTİREN UNSURLAR Sosyalist model-kurumsal tercihler Piyasa başarısızlığı Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları 2

Detaylı

Mikroiktisat 2009-2010 Final (mly-iþl)

Mikroiktisat 2009-2010 Final (mly-iþl) MERSĐN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ MALĐYE VE ĐŞLETME BÖLÜMLERĐ, MĐKROĐKTĐSAT FĐNAL SINAVI 11.01.2010 SAAT: 13:00 GRUP: B Mikroiktisat 2009-2010 Final (mly-iþl) Çoktan

Detaylı

İKT 207: Mikro iktisat. Faktör Piyasaları

İKT 207: Mikro iktisat. Faktör Piyasaları İKT 207: Mikro iktisat Faktör Piyasaları Tartışılacak Konular Tam Rekabetçi Faktör Piyasaları Tam Rekabetçi Faktör Piyasalarında Denge Monopson Gücünün Olduğu Faktör Piyasaları Monopol Gücünün Olduğu Faktör

Detaylı

Geleneksel ve yeni maliye karşılaştırılması, Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde vergi sistemleri ve maliye politikasında değişim.

Geleneksel ve yeni maliye karşılaştırılması, Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde vergi sistemleri ve maliye politikasında değişim. Kamu Maliyesi I / MLY101 Kamu sektörü ve kamu hizmetlerinin incelenmesi, Kamu harcamalarının nitel ve nicel gelişimi, karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, Kamu gelirlerinin tanımlanması, vergi teorisinin

Detaylı

Para Teorisi ve Politikası Ders Notları

Para Teorisi ve Politikası Ders Notları Para Teorisi ve Politikası Ders Notları A. YASEMIN YALTA TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ AÇIK DERS MALZEMELERİ PROJESİ SÜRÜM 1.0 (EKİM 2011) İçindekiler 1 Paranın Tanımı ve İşlevleri 1 1.1 Para Tanımı..............................

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii. KİTABIN KULLANIMINA İLİŞKİN BAZI NOTLAR ve KURUM SINAVLARINA İLİŞKİN UYARILAR... 1 BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSATIN TEMELLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii. KİTABIN KULLANIMINA İLİŞKİN BAZI NOTLAR ve KURUM SINAVLARINA İLİŞKİN UYARILAR... 1 BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSATIN TEMELLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... iii KİTABIN KULLANIMINA İLİŞKİN BAZI NOTLAR ve KURUM SINAVLARINA İLİŞKİN UYARILAR... 1 BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSATIN TEMELLERİ 1. İKTİSATIN TEMELLERİ... 9 1.1. İKTİSADIN TANIMI... 9 1.2.

Detaylı

2. Hafta Dersinin Planı (Bu ders sunumunun hazırlanmasında büyük ölçüde Nevzat Güran ve Sadık Acar ın ders notu ve kitaplarından yararlanılmıştır)

2. Hafta Dersinin Planı (Bu ders sunumunun hazırlanmasında büyük ölçüde Nevzat Güran ve Sadık Acar ın ders notu ve kitaplarından yararlanılmıştır) Uluslararası İktisat Dr. Nevzat ŞİMŞEK 1 2. Hafta Dersinin Planı (Bu ders sunumunun hazırlanmasında büyük ölçüde Nevzat Güran ve Sadık Acar ın ders notu ve kitaplarından Bir Bilim Dalı Olarak Uluslararası

Detaylı

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ Bu bölümde faiz oranlarının belirlenmesi ile faizin denge milli gelir düzeyinin belirlenmesi üzerindeki rolü incelenecektir. IS LM modeli, İngiliz iktisatçılar John

Detaylı

I. Uluslararası Parasal Ortam 1

I. Uluslararası Parasal Ortam 1 İÇİNDEKİLER Ön Söz Teşekkür Öğrenciye Editör ün Notu XI XIII XV XIX I. Uluslararası Parasal Ortam 1 1. Döviz Piyasası 3 Döviz İşlem Hacmi 3 Coğrafi Döviz Kuru İşlemi 4 Spot Döviz Kurları 7 Döviz Arbitrajı

Detaylı