7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88"

Transkript

1 7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88

2 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 7.Çevre Þûrasý Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Faik IÞIM - Ekrem KAFTAN Hakký ÇÝÇEK - Kenan GÜLTÜRK KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 Tasarým Pýnar SARISALTUN Baský Seçil Ofset Ltd. Þti Yýl Mah. Mas-sit Matb. Sitesi 4. Cad. No:77 Baðcýlar-Ýstanbul Tel: (Pbx) Fax: AÐUSTOS 2007

3 ÖNSÖZ Sevgili çevre dostlarý, çevre sorunlarýna ilginizden dolayý hepinize teþekkür ediyor, saygýlar sunuyorum. Yaþadýðýmýz ortamý güzelleþtirmenin bakýmlý ve saðlýklý hale getirmenin çok önemli bir görev olduðunu bilen ve bu konuda duyarlý olan tüm Baðcýlar halkýna bu alandaki çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum. Bizim Belediye olarak hedefimiz yaþadýðýmýz kenti dünya standartlarýnda bir belde haline getirmek bu alandaki tüm geliþmeleri ve güzellikleri Baðcýlarýmýza taþýmaktýr. Bu konuda yardýmýný alacaðýmýz kendileriyle iþbirliði yapacaðým kimselerde siz çevre dostlarý olacaktýr. Çevre sorunlarýyla ilgili birçok çalýþmamýz vardýr. Ýlçemizi modern bir kent haline getirebilmek için elimizden geleni yapýyoruz. Bu çalýþmalarýmýzdan biri de ÇEVRE ÞÜRASI dýr. Çevre sorunlarýna duyarlý siz hemþehrilerimizi senede iki defa toplantýya çaðýrýyor geniþ katýlýmlý bir platform oluþturarak çevre sorunlarýný enine boyuna tartýþýyoruz. Bu toplantýlara çok sayýda insanýmýz katýlýyor bunlar arasýnda gençlerimizin yoðun katýlýmý en dikkat çekici husus oluyor. Bu da bizi gelecek adýna ümitlendiyor. Gençlerimiz toplantýya katýlýyor görüþ ve düþüncelerini serbestçe söylüyorlar. Bu toplantýlarda konuþuluyor ileri sürülen görüþ ve teklifler iþte bu kitapçýkta olduðu gibi bir araya toplanýyor ve basýlarak herkesin istifadesine sunuluyor. Bu vesile ile tüm katýlýmcýlara teþekkür ediyor emeði geçen tüm görevlilerimizi kutluyorum. Herkesin çevre konusuna ilgisi devam ettiði sürece problemlerimiz en kýsa sürelerde çözümleneceðine hiç þüphe yoktur. Bu sebeple herkesin ilgisini devam ettirmesini diliyor herkesi kutluyor ve baþarýlar diliyorum. Lokman ÇAÐIRICI Belediye Baþkaný

4

5 7. ÇEVRE ÞÛRASI Yer: Baðcýlar Belediyesi Halk Sarayý Yeni Mahalle, Dökümcüler Cad. No:8 Baðcýlar Tarih: 1 Haziran 2007 (Perþembe) Saat: 10:00

6 Sunucu Sayýn Kaymakamým, gönüllerimizin baþkaný, Sayýn Fayzullah Kýyýklýk, Baðcýlar Belediye Baþkanýmýz Sayýn Lokman Çaðýrýcý, Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz Sayýn Kadir Kuþ, Çevre Kulübü Baþkaný Sayýn Nurhan Ererman ve protokol üyelerimiz, deðerli öðretmenlerimiz, ve sevgili çevreci arkadaþlar, Çevre Þuramýza hoþgeþdiniz. Söyledik ya Ýstanbul dünyanýn baþkenti ve Baðcýlar Ýstanbul'un en büyük ilçelerinden 3. büyük ilçesi. 750 bin nüfusa sahip bir ilçe. Dedim aceba Baðcýlar'da her gün ne kadar çöp çýkýyor? Hesap ettim, dedim ki; 750 bin insan var. 5'e bölersek 150 bin yapar. Yani 150 bin aile 6

7 var. Her aile 5 kiþi. Her aileden bir günde bir çöp çýksa, Baðcýlar'da 1 gün içinde çöp çýkar. 150 bin poþet çöp. Akýllara zarar bir rakam ama, bunu Baðcýlar belediyesi bu poþet çöpü hiç bir zaman sokaklarda býrakmadý ve her gün topladý. Bu sebeple Baðcýlar Belediyesi'ne teþekkür ediyoruz. Arkadaþlar Baðcýlar Belediyesi'nin çevreyle ilgili inanýlmaz büyük çalýþmalarý var. Ayný zamanda Baðcýlar Belediyesi'nin bu büyük temposu Baðcýlar Belediyesinin çehresini deðiþtirdi. O sebeple, Baðcýlar Belediyesine yeniden çok teþekkür ediyoruz. Evet kýymetli arkadaþlar, Diðer bazý ilçelerde çevrenin belki adý bile anýlmýyor. Buralarda çevre temizliðiyle alakalý tek bir proje bile söylenmiyor. Bu konular unutuldu. Deðerli konuklar þimdi Çevre Kulübü Baþkanýmýz Sayýn Nurhan Ererman'ý sizlere hitap etmek üzere kürsüye davet ediyorum. 7

8 Nurhan Ererman (Çevre Kulübü Baþkaný) Sayýn Kaymakamým, Sayýn Belediye Baþkanlarým, kýymetli davetliler Çevre Þûramýza hepiniz hoþgeldiniz. Çevre bizim dünümüz, bugünümüz ve yarýnýmýz, saðlýðýmýz umudumuz, sevincimiz, kederimiz, hayatýn tek kaynaðýdýr. Biz onunla varýz. O bize deðil, biz ona muhtacýz. O bizim için bir nefes, içtiðimiz su, sofralarýmýzýn bereketi, çocuklarýmýzýn geleceði. Öyle cömertki, karþýlýksýz sunmuþtur bunlarý bizlere. Parlak gökyüzü, beyaz bulutlar, göller, denizler. Gölgesinde oturulan aðaçlar. Her tatta, kokuda meyvalar. Adeta baðrýndan bereket fýþkýrýyor. Gözümüzü okþayan çimenlere serilmiþ binbir rek ve kokudaki çiçekler, cývýl cývýl ötüþen kuþlar, 8

9 kelebekler ne güzel bir manzarasýnýz. Cennet bahçelerini aratmaz tablolar sunar bizlere. Verdiði bunca hediyeye bir teþekkür, bir minnet gerekmez mi? Bu çok zor deðil. Sadece korumak, gözetmek, sahip çýkmak gerekiyor. Belki de en kolayý hiç kirletmemek. Önce, düþüncede baþlar, Bu çok zor bir ifade, sadece korumak gerek dedik ya, bu sadece düþüncede baþlýyor. Çevre bilincinde sorumluluk, önce düþüncede baþlar, yüreklerde olgunlaþýr, faaliyetlerle meyva verir. Ýstiyorsak bu saydýklarýmý, gelin hepimiz elele verelim. Baðcýlarýmýzý daha temiz, daha güzel, yaþanabilir, özlediðimiz hale getirelim. Çevreyi temiz tutmakla yarýnlarýmýza ve çocuklarýmýza da sahip çýkalým. Sözlerime son verirken, çalýþmalarýmýzda bizlere emekleri çok olan Onursal Baþkanýmýz Feyzullah Beye, Belediye Baþkanýmýz Lokman Çaðýrýcý Beyefendiye ve çalýþma ekibine ve bütün belediye çalýþanlarýna ve buraya gelen bütün çevreci gönül dostlarýna sonsuz teþekkürlerimi sunar, saygýlarýmý sunarým. 9

10 Kadir Kuþ (Ýlçe Milli Eðitim Müdürü) Sayýn Kaymakamým, deðerli baþkanlarým, meclis üyesi arkadaþlarým, güzide baþkan yardýmcýlarý ve görevlileri, deðerli yönetici arkadaþlarým, öðretmen arkadaþlarým ve sevgili öðrenciler, hepinizi saygýyla selamlýyorum. Hakikaten böyle güzel bir mekanda, çok güzel, örnek bir insan olan deðerli onursal Baþkanýmýzýn ortaya çýkardýðý bu güzellikler içerisinde güzel þeylere imza atmaya devam ediliyor. Bugüne kadar, sayýlamayacak kadar etkinlikler yapýldý. Bu etkinliklerin bir çok kýsmýnda belediyemiz Milli Eðitim'i de ortak program içerisine aldý. Destek oldu. Milli Eðitim'e bu kadar destek veren ve Milli Eðitim Müdürlüðü ile daha 10

11 çok, itiraf etmek gerekir ki, Milli Eðitim e önem veren ve Milli Eðitim açýsýndan hizmetleri olan Sayýn Onursal Baþkanýmýza ve her defasýnda bizi þereflendiren, onurlandýran, örnek aldýðýmýz Sayýn Kaymakamýmýza, hepinize teþekkür ediyorum. Ben çok fazla vaktinizi almayacaðým. Çünkü; Sabýrsýzlýkla bekleyen, hazýrlýk yapan, sunular sunacak olan kýymetli, sevgili öðrencilerimiz var. Ve ayrýca, konuþmalarýndan müstefid olacaðýmýz Kaymakamýmýz, Belediye Baþkanlarýmýz var. Ben sadece 3 þey hatýrlatýp, sözlerime son vereceðim. 3 þeyi çok iyi deðerlendirmek lazým. Çünkü; Gittiði zaman geri gelmiyor. Bunlardan birisi,zaman. Zaman çok önemli bir kavram. Zamanýmýzý çok iyi deðerlendirmemiz lazým. Diðer bir husus fýrsat. Fýrsatlar iyi deðerlendirilmeli. Böyle deðerli bir belediye var ekibi var. Böyle bir salon var. Böyle bir gençlik var. Böyle bir memleket var. Fýrsatlarý çok ama çok iyi deðerlendirmemiz lazým. Fýrsatlar elden kaçtýðý zaman bir daha gelmez. Bir de aðýzdan çýkan sözler çok önemli. Kiminle, nerede, neyi, niçin, nasýl, ne zaman konuþuyoruz? Çok dikkat etmemiz lazým. Hepinize saygýlar sunuyorum. 11

12 Lokman Çaðýrýcý (Belediye Baþkaný) Sayýn Kaymakamým, Sayýn Baþkaným, Milli Eðitim Müdürüm, Çevre Kulübü Baþkaným, çevreci arkadaþlarýmýz, çevre konusunda gerçekten emeði geçen müþavir arkadaþlarým baþta olmak üzere, okul müdürlerim ve sizler genç kardeþlerim hepinizi saygý, sevgi ve hürmetle selamlýyorum. Baðcýlar'da bugüne kadar neler yaþandý? Belki burada biz sorumluluðu yaþýyla eþdeðer 15 yýl. O, Baðcýlar insanýný seviyordu, Baðcýlar insaný da onu seviyordu ki, 4 dönem kendilerini bu göreve layýk gördüler. Hep ilkleri yaþadýk ama ilkler olduðu yerde ilk olarak kalmadý. Gerek 12

13 bayýndýrlýk faaliyetleri olsun, gerekse sosyal ve kültürel faaliyetler olsun hep artarak devam etti. Ýþte bunlardan bir tanesi de Çevre faaliyetimiz idi. Baðcýlar 1992'de köy görünümünde bir yer deðil, gerçekten bir köydü. Ama aðacý olmayan bir köydü. Yeþilliði yeteri kadar olmayan bir köydü. 150 bin civarýnda bir aðaç dikerek, burayý gerçekten bugün henüz binalarýn boylarýný geçmemeiþ olsa bile, bir süre sonra binalarýn da boyunu geçecek aðaçlar noktasýnda güzelleþtirildi. Çevreyle ilgili söylenecek çok þey var belki ama, çevre yaþanýlabilecek bir hale gelirse çevre olur. Bu noktada güzel adýmlar atýldý ve güzel bir noktaya gelindi. Ama, yeterli deðil. Ýnþaallah bundan sonra da siz genç kardeþlerimizin, inþaallah okullarýndan güzel bir baþarýyla mezun olduktan sonra da, hayata atýldýklarýnda da daha farklý görebilecekleri bir çevre edinmek zorundayýz. Baðcýlar'da bugüne kadar çok güzel þeyler yapýldý. Güzel olmayan hiç bir þey yapýlmadý. Bunu 15 yýlýn sonunda da Baðcýlar halký takdir ediyor. Baþkanýmýzýn 15 yýllýk emeðini takdir ediyor. Ýnþaallah bunu 22 Temmuzda resmileþtirecekler. Ben þunu söylemek istiyorum; Güzel olan her þey olduðu gibi yerinde kalmayacak, artýrýlarak devam edecek. Ýnsanýyla, kentiyle modern bir Baðcýlar olmuþtur. Yeterli deðil tekrar söylüyorum ama. Daha güzel Baðcýlar'da inþaallah yerel manada tamamlanmýþ olan hizmetleri hükümet nezdindeki eksiklikleri de Ankara'da tamamlamak Baþkanýmýza nasip olur diyorum. Hepinize saygýlar sunuyorum. 13

14 Feyzullah Kýyýklýk (Baðcýlar Onursal Belediye Baþkaný) Sayýn Kaymakamýmýz, Belediye Baþkanýmýz, Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz, Sevgili panelistlerimiz, Çevre Kulüp Baþkanýmýz, hepinizi Allah'ýn selamýyla selamlýyorum. Allah'ýn selamý, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sevgili hocalarýmýz ve sevgili gençler, eðer beni 5 dakika sessiz dinleyebilecek durumdaysanýz, bazý þeyler söylemek istiyorum. Demin çocuklarýmýzýn eserlerini gördük. Aklýmdan geçen þuydu; Türkiye'de basýn bir çok þeyleri gök yüzüne çýkartýyor, ama bir çok þeyleri de hiç görmüyor. Keþke, þu Baðcýlar'ýn gençlerinin, çocuklarýnýn neler 14

15 yaptýðýný gelip þurada görseler de, sadece örnek olarak þu ülkeye gösterseler diye düþünüyorum. Ama göstermiyorlar. Niye? Arkadaþlar þunu söyleyeyim; Bunu aklýnýzdann hiç çýkartmayýn. Kimseye düþman olmak için deðil, kimsenin kalbini kýrmak için deðil, ama maalesef, Türkiye'yi sadece Beþiktaþ, Þiþli, Niþantaþý ve Beyoðlu'ndan ve bir de Kadýköy'ün Moda'sýndan gören insanlar çok fazla. Ve Türkiye'nin idaresi de oralarýn gibi idare olarak kabul ediliyor. Samimi olarak söylüyorum, Sizin samimiyetinizi, þu çocuklarýmýzýn samimiyetini bir çok yerlerde bulamazsýnýz. Ama ne yazýkki bu samimiyet ülke geline hiç bir zaman yaydýrýlmýyor. Ben tebrik ederim, bir sürü eserler vermiþsiniz. Bu eserleri veren çocuklarýmýza, þu olaya bakýn aþaðý yukarý 7-8 lisemiz çevre ile ilgili duyarlý çocuklarýmýz burada fikirlerini söyleyecekler. Bu da hiç bir þey ifade etmiyor bizim basýnýmýzda. Ama, çok üzüldüðüm bir þey var; Veliler bunu nasýl yapýyor? Öðretmenler bunu nasýl hazmediyor bilmiyorum. Çocuklarýmýzýn bir lisede namaz kýlmasý Türkiye de yeri yerinden oynatýyor. Peki çocuklarýmýz orada bali mi çekmeliydi? Veya. bakýn, yahudi olsun, hiristiyan olsun, müslüman olsun, hangi dinden olursa olsun. Gerçekten kendi inancýna tam olarak baðlanmýþsa, o insanlardan topluma zarar gelmez. Ben size baþýmdan geçen bir olayý anlatmak istiyorum. Bunu iyi dinleyin. Öðrenciyim, üniversitede öðrenciyim. O dönemde maalesef, üniversitelerde çok yanlýþ þeyler oluyor. Ve öðrenciler kimlik kontrolü yapýyorlar. Benim kimlik kontrolümde, o zamanlar hem Yüksek Ýslam Enstitüsü'nde okuyorum, yýl 1970 Sayýn Kaymakamým. Hem Ýslam Enstisünde öðrenciyim, hem Hukuk Fakültesinde öðrenciyim ve iki tane kimlik kartý çýktý. Bu çok büyük suç olmuþ olacak ki, beni, bizim fakültenin hemen alt katýnda, daha sonra zannediyorum, kantin olarak kullanýlan yer Halk Mahkemesinin kurulduðu yerdi. Ben orada mahkemeye çekildim ve olmayacak þeyler baþýmýza geldi. Aradan yýllar geçti. Ama oradan çýktýðýmda bir ay kalmýþtým çünkü, hastanede deðil, bir yurtta yatmýþtým. Hastaneye de kimse kimseyi götürmüyor. Kendi kendime söz vermiþtim; Beni bu hale getiren adamlarý bulursam öldüreceðim. Çocukluk, gençlik, yani insan tabi o anda öyle düþünüyor. Ama tabi aradan yýllar geçti yýlýnda ben askere gittim. Kýsa dönem askerlik yapýyoruz. Ve askerlik yaparken, yanýmdaki bir adam çok dikkatimi çekti. Almanya da 15

16 mühendislik yapýyormuþ, biraz sesinden, dikkatlice araþtýrýnca, beni orada mahkemeye çekenlerden birisi olduðunu anladým. Tabi sora sora sora, hakikaten o adam oymuþ. Sonra Avrupa ya gitmiþ, ne komünistliði kalmýþ, ne sosyalistliði kalmýþ, orada da zengin olmuþ. Dedim ki o asker arkadaþýmýza; Bizim mangada, askerde bölükler olur, takýmlar olur, mangalar olur. O bizim mangada. 10 kiþilik mangamýzda o arkadaþ da. Beni tanýdýn mý dedim? Yok tanýyamadým dedi. Peki sen hukuk Fakültesindemiydi..? En sonunda, dedim ki; "Sen falancasýn, senin kod adýn da þu. O zaman da beni hesaba çeken de sensin. Ve o cezayý veren de sensin. Ve ben seni öldüreceðim. Adam bir hafta uyuyamamýþ ve adam bir hafta hiç bir þey yemedi. Kendisi daha sonra söylüyor. Tam üç kilo vermiþ o zaman. Adam yaptýðýný biliyor, bir de o dönem Türkiye'de maalesef bu. Sonra dedim ki; Bak arkadaþ, bu bir þakaydý. Ama þunu hissetmeni istiyorum; O gün sen beni, Türkiye de geriye Türkiye'yi götürüyor diye öldürmek istiyordun. Ve sen beni iþte, sermayenin uþaðý diye ilan etmiþtin. Ha þimdi sen de semayedar olmuþsun. Zengin olmak kötü bir þey deðil. Keþke herkes zengin olsa. Ama onu kötü yolda kullanmak veya kötü yola kullanmak çok kötü. Yoksa zenginlik niye kötü olsun? O gün sen beni öldürseydi, bugün belki bir insan olmayacaktý ama sen yaniden zengin olunca ne düþünecektin aceba dedim. Ben seni öldüremem. Çünkü; Sen insansýn. Bizim inancýmýza göre de, hangi dinden olursa olsun, bir insaný öldürmek bütün alemi öldürmek gibi Allah kabul etmiþtir. Madem sonunda arkadaþýz. Þunu demek istiyorum; Ýnanan, hangi dinden olursa olsun, hakiki inanýyorsa, o insandan topluma zarar gelmez. Topluma zarar vermez. Ve bundan dolayý kocunmak da çok yersiz. Ama olabilir tabi, herkes kendi.inandýðý þeyleri söyleyecektir.tabiat bu. Þu þey de çok önemli; Keþke gelseler, þunlarýn fotoðraflarýný çekseler ve topluma örnek diye gösterseler. Bakýn arkadaþlar, bizi aydan kimse gelip, Merih'ten kimse gelip ülkemizi yok etmeyecek. Dünyayý da yok etmeyecek, edecek mi? Gerçi, bazen çocuk filmlerinde veya sinemalarda, iþte baþka yerlerden gelip burayý zapteden silahlý insanlar gösterilir ama ben bunlara inanmýyorum. Böyle bir þey yok. Bu ülkeyi yok edecek olan da insanoðlunun bizzat kendisidir, var edecek olan da. Çok acý þeyler yaþadýk biz. Geçen yýl belediye baþkanlarýyla yurt dýþýna gittik. Yurt dýþý bizim gibi deðil çocuklar, oradaki insanlar. Oradaki insanlar biraz daha demokrasiye aykýrý yaþýyorlar. Mesela; Sigarayý istediðin yerde içirmiyorlar. Ýstediðin yere levha koydurmuyorlar. Elindeki izmariti istediðin yere attýrmýyorlar 16

17 sana. Veya çikletin kaðýdýný da attýrmýyorlar. Halbuki insanlarý bu kadar sýkmaya gerek var mý? Deðil mi? Bir belediye baþkaný arkadaþýmýz arabanýn arkasýnda sigara içti ve sigarayý oraya attý. Ben de gördüm. Bu, belediye baþkaný. Dedim ki, arkadaþ onu oradan al. Aldý ayaðýyla güzelce ezdi, arabanýn altýna doðru güzelce fýrlattý. Almýþ oldu böylece. Ben dedim aþaðý inip bunu buradan alacaksýn. Ve almadý. Ben kendim aldým ve arabanýn küllüðüne attým. Arkadaþlar, biz belediye baþkanlarý olarak bu kadar duyarsýz olursak, bu ülke kolay kolay kalkýnmaz. Arkadaþýmýza bu dokunmuþ, kendini küçük düþürdüðümü söylemiþ, halbuki bana göre yanlýþý yapmak küçük düþmektir. Hatýrlatmak küçük düþürmek deðil. Ben Belediye Baþkanlýðýndan istifa ettim. Temayül yoklamalarý yapýlýyor. Tabi Belediye Baþkanlarý da temayüle katýlýyor. Diyormuþ ki, benden zýrnýk oy çýkmaz Feyzullah Kýyýklýk'a. Niye biliyormusunuz? Feyzullah Kýyýklýk demiþ ki; Arkadaþ bunu buradan al. Þunu söylemek istiyorum; Sayýn Kaymakamým sizi biraz yordum. Çocuklar, bu ülkeyi hiç kimse gelip kurtarmayacak. Bu ülkeyi hiç kimse de geriletmeyecek. Bakýn, eðer biz adam gibi adam olursak, yolumuzu yordamýmýzý öðrenirsek, burayý gül bahçesi yapacak olan bizleriz. Ama biz adam gibi adam olmaz da, buranýn deðerini bilmezsek, burayý berbat edecek olan da yine bizleriz. Siz seçiminizi ona göre yapýn. 17

18 Hep derler ki; Kendi düþen aðlamaz. Yalan, öyle aðlýyor ki arkadaþ, öyle aðlýyor ki, aklýn durur. Onun için biz ne düþelim, ne düþürelim ne de aðlýyalým. Siz þu hareketlerinizle düþmeyeceðinizi gösteriyorsunuz. Çevrenize sahip çýkýn, kendinize sahip çýkýn, þu ülkeyi zengin, mutlu, huzurlu insanlarýn yaþadýðý bir ülke haline getirelim. Aslýnda ülkemiz çok güzel. Akþam bir program vardý. Ya NTV de, ya da CNN TÜRK te. Beyaz Þow seyrettiniz mi? Orada, bakýn bir kadýn bir þey diyor; Bir Avrupalý bana ne diyor biliyormusunuz? Ýstanbul çok emin bir yerdir. Rahatça gezebiliyoruz. Bura çok güzel diyor. Tabi bizimkiler bunu hiç kabul etmediði için önce karþý çýktýlar, sonra o bayan iddia etti ve kabul ettirdi. Þunu demek istiyorum; Ýstanbul güzel bir yer arkadaþlar. Ve dünyanýn bütün þehirlerinden de emin bir þehir. Biz bunun deðerini pek bilmiyoruz. Bazen, çok kötü gösteriyoruz. Ancak, gelin ne kötü gösterelim, ne de övelim. Ama, kýymetini ve deðerini bilelim. Baðcýlar'ýn kýymetini deðerini bilelim, hiç kimse bilmese, Baðcýlar halký olarak bilelim. Göreceksiniz, 3-5 yýl sonra Türkiye nin her þeyi deðiþir. Bir kiþi dünyayý deðiþtirir arkadaþlar bir kiþi. Siz þurada kaç kiþisiniz? Ýstanbul deðil, size Türkiye bile, dünya bile az gelir. Bunu iyi bilin. Ve ben Baðcýlar'ýn bu genç yavrularýndan çok ümitvarým. Ben inþaallah, Belediye Baþkanlýðýndan ayrýldým. Lokman Bey yapacak. Ben aday olurum veya olmam. Ama ben her gün burada sizlerle birlikte olmak istiyorum. Ve en azýndan Baðcýlar'ý belediyecilikte gerçekten örnek olmuþtur. Diðer konularda da Türkiye'ye örnek olmasýný istiyorum. Ha, gazeteciler, televizyonlar bugün gelmez, sizi belki resme almazlar ama, bir gün mutlaka geleceklerdir. Çünkü; Burasý merkez olacak. Buna inanýyorum. Bu çocuklarýmýza teþekkür ediyorum. Çevre Kulübü Baþkanýmýzdan da bir istirhamým var; Biz Çevre Kulübünü yýllardýr, Baðcýlar'da kurduk devam ettiriyoruz. Bundan böyle Çevre Kulübü'nde daha önce çalýþmýþ olan herkesi mutlaka ziyaret edin ve çalýþmalarýnýza mutlaka katýn. Ayný zamanda daha önce Çevre Kulüp Baþkanlýðý yapmýþ olanlarý da, onursal baþkanlarýnýz olarak devamlý yanýnýzda bulundurun ve elele verin, omuz omuza verin, önce Baðcýlar ý, sonra Ýstanbul u, sonra da Türkiye yi kurtaralým. Niye olmasýn? Sizi tebrik ediyorum. Ve gözlerinizden öpüyorum. Allah'a emanet olun. Sunucu Gönüllerimizin Baþkanýna çok teþekkür ediyoruz. Kýymetli dostlar, orta 2 den bu yana bir kere yere çöp atmadým. Orta ikiden bu yana þöyle bir 7-8 sene geçmiþ. Neden? Çünkü; Benim öðretmenim bana yere çöp 18

19 atýlmayacaðýný öðretti. Nasýl öðretti? Çocuklar yere çöp atmayýn, ha..! diye deðil. Biz yere çöp attýðýmýzda, öðretmenimiz giderdi yerden o çöpü alýrdý. Sonra giderdi, çöp kutusuna atardý. Bir gün sýnýfa gelmiþ, bu alkýþlar öðretmenime yalnýz yanlýþ anlamayýn. Bir gün sýnýfa gelmiþ, yerler çöp dolu. Hepimizi tahtaya kaldýrdý. Dadi ki; Kýpýrdayaný döverim Elinde de uzun bir sopasý vardý. Ve bütün sýralarýn altýndaki yerleri teker teker topladý. Ve senelerdir hep ayný þeyi yaparým. Biri yere çöp attýðýnda arkasýndan koþarým, çöpü alýrým, götürür derim ki; Düþürdünüz. Adamýn biri elinde çöp poþeti yolda giderken gördüm, kenara attý. Arkasýndan koþtum, aldým götürdüm. Dedim abi bunu düþürdünüz. Çok teþekkür ederim, yahu çok saðol dedi. O da çaktýrmýyopr. Zannetti ki, hakikaten düþürdüðünü zannettim. Usul ziyadesiyle elzem. Usulü bilmek lazým. Yolda gidiyorum, adamýn biri çerezi yemiþ, yolun içine atýyor. Tabi arabasýna atar mý? Çöpü poþetin içine doldurmuþ, dýþarý þöyle býraktý. Arkasýndan koþtum, koþtum, yetiþtim arabaya. Araba gidiyor. Ben de arkasýndan, adam ýþýklarda durdu. Gittim, býraktým, düþürdünüz dedim. Arkadaþlar, aman ha!.. düþürmeyin. O düþerse siz de düþersiniz. Çünkü; Bizim evimizin içine biz eðer sigara izmariti atmayorsak, çünkü; sigara içmiyoruz, ondan dolayý olabilir belki. Evimizin içine, halýmýzýn üzerine çöpümüzü atmýyorsak, bileceðiz ki; Baðcýlar'daki toprak bizim halýmýz. Baðcýlar'daki o bordürler bizim sehpamýz. Bunu düþünmemiz lazým. Eðer bunu düþünürsek, kendi evimiz olarak görürsek inþaallah, Baðcýlar þimdikinden daha temiz olur diyor ve Baðcýlarýmýzýn kýymetli kaymakamý Sayýn Ýrfan Balkanlýoðlu'nu konuþmalarýný yapmalarý için kürsüye davet ediyorum. 19

20 Ýrfan Balkanlýoðlu Baðcýlar Kaymakamý Deðerli Baþkanlarým, tabi iki tane Baþkanýmýz var. Milli Eðitim Müdürüm, Okul Müdürlerim, mesai arkadaþlarým, sevgili öðrenciler hepinizi saygýyla selamlýyorum. Deðerli arkadaþlar, bir yerde güzel bir söz okumuþtum ve onu kaydetmiþtim. Ýnsanlar para kazanmak için önce saðlýklarýný kaybederler, sonra da saðlýklarýný geri kazanmak için paralarýný harcarlar. Þimdi biz kýsa sürede zengin olalým, kalkýnalým, geliþelim, sanayileþelim diye çevremizi kaybettik. Paramýz oldu ama çevreyi kaybettik. Þimdi çevreyi yeniden kazanmak için çok büyük masraflar 20

21 yapmak zorundayýz. Çevrenin önemi konusunda epey konuþmalar dinlediniz, makaleler okudunuz. Ben o konuyu tekrar, çevrenin bir insan yaþamý için, daha doðrusu, canlý yaþamý için ne kadar önemli olduðunu örnekleriyle izah edecek deðilim. Arkadaþlarýmýz zaten size panelist sýfatýyla, her biri ayrý konuda detaylý bilgiler verecektir. Ancak, Baðcýlar daki bu çabayý ben kutlamak istiyorum. Ele aldýklarý her konuyu detaylý, ciddi ve özüne yönelik çözmeye çalýþýyorlar. Þimdi bakýnýz burada bir çok öðrenci arkadaþýmýz çevre konusunda hazýrlýk yapmýþlar, birazdan size bu konuyu sunacaklar. Çocuklarýmýz toplum karþýsýna çýkýp, fikirlerini serbestçe ifade ediyorlar. Bu büyük bir olay. Bunlarý belki biz farketmiyoruz. Belki bize çok basit bir olay gibi geliyor ama, bu, çocuklarýmýz için çok önemli þeyler. Bir çocuk müsameresinde rol alýp, hayatýný çok ünlü bir tiyatrocu olarak geçiren insanlar var. Toplum karþýsýna çýkýp, güzelce fikrini ifade etmeye fýrsat vermek, belediyemizin öðrencilerimize sunduðu en güzel hizmetlerden birisi de budur diye düþünüyorum. Ayrýca, Baðcýlar da öðrencimiz var. 150 bin. Bir vilayet nüfusu. Ve her biri deðiþik ailelerden geliyor. Þayet biz bu öðrencilerimizi ciddi anlamda çevre konusunda bilinçlendirebilirsek, Çevrenin önemi konusunda çocuklarýmýz iyi eðitim alabilirlerse, olay bitmiþ demektir. Artýk, büyüklerden iþ geçti. Ýþ çocuklarda. Çocuklar büyükleri eðitecekler. Çocuklar müdahele edecekler. Anne babalarýný artýk çocuklar eðitecek. Bu konuda Milli Eðitim in ve Belediye nin çabasýný yürekten kutluyorum. Görev alan bütün arkadaþlara da teþekkür ediyorum, saygýlar sunuyorum. Sunucu Bizler de Sayýn Kaymakamýmýz Ýrfan Balkanlýoðlu Beye çok teþekkür ediyoruz. Deðerli arkadaþlar, þûraya geçelim artýk. Bu þuurlu arkadaþlarýmýz, az önce vurgu yapmýþtýk. Ziyadesiyle elzem mevzulardan bahsedecekler size. Evet, deðerli arkadaþlar, kýymetli Baþkanlarýmýz, Milli Eðitim Müdürümüz ve Kaymakamýmýzýn bir baþka yerde toplantýlarý varmýþ. O sebeple sizden müsade istiyorlar. Bir baþka etkinliðe de katýlabilmeleri için. Kendilerine, programýmýza katýldýklarý için çok teþekkür ediyor, saygýlarýmýzý sunuyoruz. Arkadaþlar, aman dikkatli konuþun, kitapçýk haline getiriliyor bu konuþmalar. Daha sonra Baþkanýmýz onlarý teker teker okuyacak. 21

22 Baþkanýmýza çok teþekkür ediyoruz. Saðolsunlar, varolsunlar. Arkadaþlar, Baþkanlarýmýz gittiler, bizbize kaldýk. Þimdi oturalým, gençler olarak konuþalým. Baðcýlar, daha temiz, daha yaþanýlabilir, daha huzurlu nasýl olabilir? Arkadaþlarýmýz bununla alakalý sunularýný hazýrladýlar. Ben þimdi bütün konularý ve onun mukabilinde kimlerin bu sunumlarýný gerçekleþtireceðini okumak istiyorum. Küresel Isýnma konusu: Þu anda dünyanýn gündeminde olan Küresel ýsýnmayý Ahi Evren Lisesi'nden Yasemin Akpýnar yapýyor. Çöpün Azaltýlmasý konusu: Barbaros Lisesi nden Neslihan Gürel yapýyor. Atýklarýn Geri Kazanýmý konusunu; Gazi Lisesi nden Ayþe Arslan yapýyor. Temizlenirken Kirlettiðimiz Çevre yi, Dündar Uçar Lisesi nden Ahmet Altun yapýyor. Okullarda Çevre Eðitimi ve Bilinci ni, Mahmutbey Lisesi nden Melike Yaðýz yapýyor. Varolan Çevrenin Yaþatýlmasý konusunu; Nermin Bilimli Anadolu Teknik Lisesi'nden Hikmet Arat ve Emine Kýlýç yapýyor. Ve son olarak, Deðerlerimiz arasýndan Çevre konusunu da; Baðcýlar Anadolu Teknik Lise nden Selçuk Öztürk yapýyor. 22

23 Arkadaþlar, burada arkadaþlarýmýz konuþurken, ya da mikrofondan herhangi bir ses çýkarken siz dinleme moduna geçiyorsunuz Þuurlu gençler olarak. Zaten büyüklerimiz pür dikkat kardeþlerimizi dinliyorlar. Evet, þimdi sunularýmýza geçeceðiz. Arkadaþlar isterseniz orada konuþabilirsiniz, isterseniz kürsüye gelebilirsiniz. Neyi tercih ediyorsunuz? Kürsü mü. O sebeple, Küresel Isýnma konusunu Ahi Evren Lisesinden Nermin Akpýnar yapacak. Arkadaþlar iki þey daha hatýrlatacaðým. Birincisi; Arkadaþýmýz konuþurken lütfen sükunet haline girelim. Bir Arap atasözünde der ki; Essükûtü hayrün mineddýr Mealen; Sükût etmek dýrdýr etmekten hayýrlýdýr. Bir de ikincisi, arkadaþlar, sunum yapýlýrken lütfen, programýn sonuna kadar salondan ayrýlmayalým. Teþekkürler. 23

24 KÜRESEL ISINMA Nermin Akpýnar Ahi Evren Lisesi Sayýn protokol üyeleri, deðerli öðretmenlerim ve sevgili çevreci arkadaþlarým. Öncelikle hepinizi saygý ve sevgiyle selamlýyorum. Ben sizlere dünyanýn büyük bir sorunu olan küresel ýsýnmayla ilgili bir sunum yapacaðým. Bizler, bu soruna çözüm bulmak istiyorsak ilk olarak küresel ýsýnmayý tam anlamýyla bilmemiz gerekir. Bu nedenle sözlerime küresel ýsýnmanýn ne olduðunu anlatarak baþlamak istiyorum. 24

25 KÜRESEL ISINMA NEDÝR? Ýnsanlar tarafýndan atmosfere salýnan gazlarýn sera etkisi yaratmasý sonucunda dünya yüzeyinde sýcaklýðýn artmasýna küresel ýsýnma denir. Öyleyse, Küresel ýsýnmanýn ortaya çýkmasýna neden olan etmenler nedir; Bu etmenlerden birincisi Sera etkisidir. Peki, Sera etkisi nedir? Endüstriyel alanlarýn artmasý, fosil yakýtlarýn tüketimi, atmosferde karbondioksit miktarýný giderek arttýrmaktadýr. Böylece, dünya güneþin altýna park edilmiþ bir arabanýn içi gibi ýsýnýr. Sera etkisi denilen bu olay sonucu, iklimlerde deðiþiklikler, buzullarýn erimesi, þiddetli kasýrgalar ortaya çýkar. Bugün uygun tarým alaný olan Akdeniz Bölgesi gibi yerlerin çölleþeceði, Sibirya gibi yerlerin uygun tarým alanlarý olacaðý, Buz daðlarýnýn erimesiyle de büyük felaketlerin olabileceði düþünülmektedir. Filtresiz fabrika bacalarýndan ve otomobillerin eksozlarýndan çýkan gazlar sera etkisine neden olur. Ýkinci etmen ise iklim deðiþikliðidir. Küresel ýsýnmaya baðlý iklim deðiþikliði ile kar örtüsünün, kara ve deniz buýzlarýnýn erimesi, deniz yüzeyinin yükselmesi, iklim kuþaklarýnýn yer derðiþtirmesi, þiddetli hava olaylarýnýn, taþkýnlarýn ve sellerin daha sýk oluþmasý ve etkilerinin kuvvetlenmesi, kuraklýk, erozyon, çölleþme, salgýn hastalýklar, tarým zararlarý gibi insan yaþamýný ve saðlýðýný, sosyo ekonomik sektörleri, ve ekolojik sistemleri doðrudan, ya da dolaylý olarak etkileyebilecek önemli sonuçlarýn olabileceði öngörülmektedir. Ýþte bu resimler ayný zamanda yakýn zamanlarda görülen iklim deðiþikliðini yansýtmaktadýr. Susuzluk artýk bir gerçek. Küresel ýsýnma ve yanlýþ sulama teknikleri özellikle Akdeniz Bölgesindeki kuraklýðýn þiddetini daha da artýrýyor. Bu yýl Ýç Anadolu, Güneydoðu ve kýsmen de Doðu Anadolu'da kuraklýk nedeniyle hasat dönemi verimsiz geçti. Yapýlan tüm öngörüler 2025 te Özellikle, Türkiye, Mýsýr ve Suriye de küresel ýsýnmayla beraber yaðýþ miktarýnýn %25 düþeceðini ve çölleþmenin en üst seviyeye ulaþacaðýný öngörüyor. Barajlar Kaynaklarý tüketiyor. Ýspanya, Fransa Türkiye. Akdenizde en fazla baraj yapan ülkeler arasýnda sayýlýyoruz. Ýspanya barajýyla ilk sýrada. Þu anda Türkiye de 86 büyük ölçekli, 125 küçük baraj planlama ve yapým aþamasýnda. Her geçen gün artan su talebini karþýlamak için daha fazla sulama amaçlý baraj yapýlmasý ise, su kaynaklarýnýn tükenmesine yol açýyor. 25

26 Peki, bu nedenler doðrultusunda bizi nasýl bir dünya bekliyor? Küresel ýsýnma sonucunda dünya ýsýnýyor. Fok balýklarýnýn doðal çevresi yok oluyor, ýsýnan denizler yüzünden erkek kaplumbaða kalmýyor. Göçmen kuþlarýn soyu tükeniyor, göç dönemleri deðiþiyor. Kutup ayýlarýnýn nesli tükeniyor. Kutuplardaki buzullar eriyor, karbondioksit seviyesi balýklarýn solunumunu ve üremesini zorlaþtýrýyor. Þiddetli kuraklýk ve çölleþme oluþuyor. Bitki türleri azalýyor, deniz suyu seviyesi yükseliyor. Antartikada yeni deniz canlýlarý görülüyor. Everest in buz içindeki gaz miktarý azalýyor. Kýyý kesimlerde toprak kayýplarý artýyor ve sular çekiliyor. Sýcaklýklardan kýþ turizmi yapýlamayacak, yaz turizmi kuzeye kayacak. Dünyanýn bazý bölgelerinde kasýrgalar, seller ve taþkýnýn þiddeti ve sýklýðý artýyor. Kýþýn sýcaklýklar artýyor, ilkbahar erken geliyor, sonbahar gecikiyor. Peki, bu felaketlere bir son diyebilmek için Baðcýlar Halký olarak yapýlabilecekler nelerdir? Evde en çok kullanýlan 5 ampülü en az enerji tüketen cinslerle deðiþtirmeliyiz. Evlerdeki ikinci televizyonlarý teke indirmeliyiz. Klimalarýn filtrelerini 3 ayda bir deðiþtirmeliyiz. Kirlenen filtreler hava akýþýný yavaþlatacaðýndan cihaz daha fazla enerji harcayacaktýr. Ýþ yerinize veya evinize alacaðýnýz yeni ekipmanlarýn mutlaka enerji tasarrufu fazla olanlarýný tercih ediniz. Su kullanýmýzdaki savurganlýk hem enerji tüketimini, hem de su tüketimini artýrmaktadýr. Ekili hobi bahçenizi mutlaka küçültün. Sulama gerektirmeyen alanlarý büyültün. Az sulama gerektiren bitkiler dikin. Aðaç dikin. Her aðaç atmosferden önemli ölçüde sera gazý emer. Aracýnýzý hortumla deðil de, bir kova su ile yýkayýn. Evinizde ve iþ yerinizde kullanmadýðýnýz zamanlarda televizyon, radyo, bilgisayar gibi elektronik cihazlarýn fiþlerini çekin. Yakýn mesafelere yürüyün. Uzun mesafeler için metro ve tramvayý tercih edin. Tüketimi azaltýn, aracýnýzý düþük hýzda kullanýn. Para sizin olabilir ama dünya hepimizin. Biz halk olarak üzerimize düþen görevleri yaptýðýmýzda, eminim ki; Küresel ýsýnmanýn önüne geçebiliriz. 26

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

NEREDESÝNÝZ? Akyaka Vizyon Toplantýsý Yapýldý AKÇEP (AKDENÝZ ÇEVRE PLATFORMU) 17. TOPLANTISI MARMARÝS TE YAPILDI

NEREDESÝNÝZ? Akyaka Vizyon Toplantýsý Yapýldý AKÇEP (AKDENÝZ ÇEVRE PLATFORMU) 17. TOPLANTISI MARMARÝS TE YAPILDI Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 aks-akyaka@hotmail.com NEREDESÝNÝZ? SELÇUK ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. Bir avuç insan Gökova- Akyaka'da bir þeyler yapýyoruz. Bir Halk Kütüphanesi

Detaylı

Nereden nereye PROJE TASARIM

Nereden nereye PROJE TASARIM 2EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ içindekiler 3 Nereden nereye Eylül-Ekim 2007 Sayý: 9 Genel Yayýn Koordinatörü ÖMER POLAT Basýn Yayýn Daire Baþkaný YUSUF GENÇ Sorumlu Müdür MEHMET KESEN Arþiv Fotoðraflarý NURDOÐAN

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR CMYK Yýl:1 Sayý:3 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr. PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR PAÜ Akademik Töreni'nde, PAÜ'ye, Denizli'ye ve

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin

Detaylı

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a Bakýrköy Tarihini Yazmalý SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ Babalardan, dedelerden kalan miras bilgi ve dökümanlar ile Bakýrköy ü sonraki kuþaklara devredecek bilgi, fotoðraf, obje, kýyafet, aksesuar malzemelerinin

Detaylı

ÞARTSIZ MÝLLETÝNDÝR. 15 Temmuz 2015 Sayý : 440 1.00 TL. (KDV. Dahil) Deðiþim Önce Gönüllerde Baþlar... HAKiMiYET KAYITSIZ Kaymakam Ramazan Yýldýrým'a Veda Yemeði Ekili Tarla Yangýný Vatandaþlarý Korkuttu

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ ÝÞ GÜVENLÝÐÝ VE ÝÞÇÝ SAÐLIÐI PANELÝ 23 Mayýs 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : Ýþ Güvenliði ve Ýþçi Saðlýðý Paneli ISBN

Detaylı

Ekmek israfýna hayýr

Ekmek israfýna hayýr Keneye Dikkat! 18 Mart ta duygu seli Bu ikaz artýk yok! SAÐLIK9 GÜNCEL4 SAYFA15 Nevruz ateþi iki ayrý yerde yandý Haberin Özü 1 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ Yý: 1 Sayý: 9 Hamit Kaplan Ý.O Kutlamalar SAYFA 16 Adil

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan TEÜÞ eski Genel Müdürü Nurettin Kulalý, Milletvekilliðini amaç deðil, memleketine hizmet etmek için araç olarak gördüðünü

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ TOKÝ GERÇEÐÝ PANELÝ 6 Mart 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : TOKÝ Gerçeði Paneli ISBN : 978-9944-89-865-2 Genel Baský :

Detaylı

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji Sunuþ Deðerli meslektaþlarýmýz, Hep beraber yeni bir yüzyýla girdik. Yeni yüzyýlýn tüm meslektaþlarýmýza ve mesleðimize yeni kazanýmlar getirmesini dileriz. Arkeoloji ve Arkeologlar Derneði olarak 2000

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

SDUGEO. e-dergi. Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü www.geo.sdu.edu.tr

SDUGEO. e-dergi. Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü www.geo.sdu.edu.tr Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü www.geo.sdu.edu.tr Baþ Editör Muhittin Görmüþ Editörler Kubilay Uysal Fatma Aksever Yayýn Kurulu Mustafa Kuþcu, Fuzuli Yaðmurlu, Muhittin Görmüþ,

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı