7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88"

Transkript

1 7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88

2 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 7.Çevre Þûrasý Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Faik IÞIM - Ekrem KAFTAN Hakký ÇÝÇEK - Kenan GÜLTÜRK KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 Tasarým Pýnar SARISALTUN Baský Seçil Ofset Ltd. Þti Yýl Mah. Mas-sit Matb. Sitesi 4. Cad. No:77 Baðcýlar-Ýstanbul Tel: (Pbx) Fax: AÐUSTOS 2007

3 ÖNSÖZ Sevgili çevre dostlarý, çevre sorunlarýna ilginizden dolayý hepinize teþekkür ediyor, saygýlar sunuyorum. Yaþadýðýmýz ortamý güzelleþtirmenin bakýmlý ve saðlýklý hale getirmenin çok önemli bir görev olduðunu bilen ve bu konuda duyarlý olan tüm Baðcýlar halkýna bu alandaki çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum. Bizim Belediye olarak hedefimiz yaþadýðýmýz kenti dünya standartlarýnda bir belde haline getirmek bu alandaki tüm geliþmeleri ve güzellikleri Baðcýlarýmýza taþýmaktýr. Bu konuda yardýmýný alacaðýmýz kendileriyle iþbirliði yapacaðým kimselerde siz çevre dostlarý olacaktýr. Çevre sorunlarýyla ilgili birçok çalýþmamýz vardýr. Ýlçemizi modern bir kent haline getirebilmek için elimizden geleni yapýyoruz. Bu çalýþmalarýmýzdan biri de ÇEVRE ÞÜRASI dýr. Çevre sorunlarýna duyarlý siz hemþehrilerimizi senede iki defa toplantýya çaðýrýyor geniþ katýlýmlý bir platform oluþturarak çevre sorunlarýný enine boyuna tartýþýyoruz. Bu toplantýlara çok sayýda insanýmýz katýlýyor bunlar arasýnda gençlerimizin yoðun katýlýmý en dikkat çekici husus oluyor. Bu da bizi gelecek adýna ümitlendiyor. Gençlerimiz toplantýya katýlýyor görüþ ve düþüncelerini serbestçe söylüyorlar. Bu toplantýlarda konuþuluyor ileri sürülen görüþ ve teklifler iþte bu kitapçýkta olduðu gibi bir araya toplanýyor ve basýlarak herkesin istifadesine sunuluyor. Bu vesile ile tüm katýlýmcýlara teþekkür ediyor emeði geçen tüm görevlilerimizi kutluyorum. Herkesin çevre konusuna ilgisi devam ettiði sürece problemlerimiz en kýsa sürelerde çözümleneceðine hiç þüphe yoktur. Bu sebeple herkesin ilgisini devam ettirmesini diliyor herkesi kutluyor ve baþarýlar diliyorum. Lokman ÇAÐIRICI Belediye Baþkaný

4

5 7. ÇEVRE ÞÛRASI Yer: Baðcýlar Belediyesi Halk Sarayý Yeni Mahalle, Dökümcüler Cad. No:8 Baðcýlar Tarih: 1 Haziran 2007 (Perþembe) Saat: 10:00

6 Sunucu Sayýn Kaymakamým, gönüllerimizin baþkaný, Sayýn Fayzullah Kýyýklýk, Baðcýlar Belediye Baþkanýmýz Sayýn Lokman Çaðýrýcý, Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz Sayýn Kadir Kuþ, Çevre Kulübü Baþkaný Sayýn Nurhan Ererman ve protokol üyelerimiz, deðerli öðretmenlerimiz, ve sevgili çevreci arkadaþlar, Çevre Þuramýza hoþgeþdiniz. Söyledik ya Ýstanbul dünyanýn baþkenti ve Baðcýlar Ýstanbul'un en büyük ilçelerinden 3. büyük ilçesi. 750 bin nüfusa sahip bir ilçe. Dedim aceba Baðcýlar'da her gün ne kadar çöp çýkýyor? Hesap ettim, dedim ki; 750 bin insan var. 5'e bölersek 150 bin yapar. Yani 150 bin aile 6

7 var. Her aile 5 kiþi. Her aileden bir günde bir çöp çýksa, Baðcýlar'da 1 gün içinde çöp çýkar. 150 bin poþet çöp. Akýllara zarar bir rakam ama, bunu Baðcýlar belediyesi bu poþet çöpü hiç bir zaman sokaklarda býrakmadý ve her gün topladý. Bu sebeple Baðcýlar Belediyesi'ne teþekkür ediyoruz. Arkadaþlar Baðcýlar Belediyesi'nin çevreyle ilgili inanýlmaz büyük çalýþmalarý var. Ayný zamanda Baðcýlar Belediyesi'nin bu büyük temposu Baðcýlar Belediyesinin çehresini deðiþtirdi. O sebeple, Baðcýlar Belediyesine yeniden çok teþekkür ediyoruz. Evet kýymetli arkadaþlar, Diðer bazý ilçelerde çevrenin belki adý bile anýlmýyor. Buralarda çevre temizliðiyle alakalý tek bir proje bile söylenmiyor. Bu konular unutuldu. Deðerli konuklar þimdi Çevre Kulübü Baþkanýmýz Sayýn Nurhan Ererman'ý sizlere hitap etmek üzere kürsüye davet ediyorum. 7

8 Nurhan Ererman (Çevre Kulübü Baþkaný) Sayýn Kaymakamým, Sayýn Belediye Baþkanlarým, kýymetli davetliler Çevre Þûramýza hepiniz hoþgeldiniz. Çevre bizim dünümüz, bugünümüz ve yarýnýmýz, saðlýðýmýz umudumuz, sevincimiz, kederimiz, hayatýn tek kaynaðýdýr. Biz onunla varýz. O bize deðil, biz ona muhtacýz. O bizim için bir nefes, içtiðimiz su, sofralarýmýzýn bereketi, çocuklarýmýzýn geleceði. Öyle cömertki, karþýlýksýz sunmuþtur bunlarý bizlere. Parlak gökyüzü, beyaz bulutlar, göller, denizler. Gölgesinde oturulan aðaçlar. Her tatta, kokuda meyvalar. Adeta baðrýndan bereket fýþkýrýyor. Gözümüzü okþayan çimenlere serilmiþ binbir rek ve kokudaki çiçekler, cývýl cývýl ötüþen kuþlar, 8

9 kelebekler ne güzel bir manzarasýnýz. Cennet bahçelerini aratmaz tablolar sunar bizlere. Verdiði bunca hediyeye bir teþekkür, bir minnet gerekmez mi? Bu çok zor deðil. Sadece korumak, gözetmek, sahip çýkmak gerekiyor. Belki de en kolayý hiç kirletmemek. Önce, düþüncede baþlar, Bu çok zor bir ifade, sadece korumak gerek dedik ya, bu sadece düþüncede baþlýyor. Çevre bilincinde sorumluluk, önce düþüncede baþlar, yüreklerde olgunlaþýr, faaliyetlerle meyva verir. Ýstiyorsak bu saydýklarýmý, gelin hepimiz elele verelim. Baðcýlarýmýzý daha temiz, daha güzel, yaþanabilir, özlediðimiz hale getirelim. Çevreyi temiz tutmakla yarýnlarýmýza ve çocuklarýmýza da sahip çýkalým. Sözlerime son verirken, çalýþmalarýmýzda bizlere emekleri çok olan Onursal Baþkanýmýz Feyzullah Beye, Belediye Baþkanýmýz Lokman Çaðýrýcý Beyefendiye ve çalýþma ekibine ve bütün belediye çalýþanlarýna ve buraya gelen bütün çevreci gönül dostlarýna sonsuz teþekkürlerimi sunar, saygýlarýmý sunarým. 9

10 Kadir Kuþ (Ýlçe Milli Eðitim Müdürü) Sayýn Kaymakamým, deðerli baþkanlarým, meclis üyesi arkadaþlarým, güzide baþkan yardýmcýlarý ve görevlileri, deðerli yönetici arkadaþlarým, öðretmen arkadaþlarým ve sevgili öðrenciler, hepinizi saygýyla selamlýyorum. Hakikaten böyle güzel bir mekanda, çok güzel, örnek bir insan olan deðerli onursal Baþkanýmýzýn ortaya çýkardýðý bu güzellikler içerisinde güzel þeylere imza atmaya devam ediliyor. Bugüne kadar, sayýlamayacak kadar etkinlikler yapýldý. Bu etkinliklerin bir çok kýsmýnda belediyemiz Milli Eðitim'i de ortak program içerisine aldý. Destek oldu. Milli Eðitim'e bu kadar destek veren ve Milli Eðitim Müdürlüðü ile daha 10

11 çok, itiraf etmek gerekir ki, Milli Eðitim e önem veren ve Milli Eðitim açýsýndan hizmetleri olan Sayýn Onursal Baþkanýmýza ve her defasýnda bizi þereflendiren, onurlandýran, örnek aldýðýmýz Sayýn Kaymakamýmýza, hepinize teþekkür ediyorum. Ben çok fazla vaktinizi almayacaðým. Çünkü; Sabýrsýzlýkla bekleyen, hazýrlýk yapan, sunular sunacak olan kýymetli, sevgili öðrencilerimiz var. Ve ayrýca, konuþmalarýndan müstefid olacaðýmýz Kaymakamýmýz, Belediye Baþkanlarýmýz var. Ben sadece 3 þey hatýrlatýp, sözlerime son vereceðim. 3 þeyi çok iyi deðerlendirmek lazým. Çünkü; Gittiði zaman geri gelmiyor. Bunlardan birisi,zaman. Zaman çok önemli bir kavram. Zamanýmýzý çok iyi deðerlendirmemiz lazým. Diðer bir husus fýrsat. Fýrsatlar iyi deðerlendirilmeli. Böyle deðerli bir belediye var ekibi var. Böyle bir salon var. Böyle bir gençlik var. Böyle bir memleket var. Fýrsatlarý çok ama çok iyi deðerlendirmemiz lazým. Fýrsatlar elden kaçtýðý zaman bir daha gelmez. Bir de aðýzdan çýkan sözler çok önemli. Kiminle, nerede, neyi, niçin, nasýl, ne zaman konuþuyoruz? Çok dikkat etmemiz lazým. Hepinize saygýlar sunuyorum. 11

12 Lokman Çaðýrýcý (Belediye Baþkaný) Sayýn Kaymakamým, Sayýn Baþkaným, Milli Eðitim Müdürüm, Çevre Kulübü Baþkaným, çevreci arkadaþlarýmýz, çevre konusunda gerçekten emeði geçen müþavir arkadaþlarým baþta olmak üzere, okul müdürlerim ve sizler genç kardeþlerim hepinizi saygý, sevgi ve hürmetle selamlýyorum. Baðcýlar'da bugüne kadar neler yaþandý? Belki burada biz sorumluluðu yaþýyla eþdeðer 15 yýl. O, Baðcýlar insanýný seviyordu, Baðcýlar insaný da onu seviyordu ki, 4 dönem kendilerini bu göreve layýk gördüler. Hep ilkleri yaþadýk ama ilkler olduðu yerde ilk olarak kalmadý. Gerek 12

13 bayýndýrlýk faaliyetleri olsun, gerekse sosyal ve kültürel faaliyetler olsun hep artarak devam etti. Ýþte bunlardan bir tanesi de Çevre faaliyetimiz idi. Baðcýlar 1992'de köy görünümünde bir yer deðil, gerçekten bir köydü. Ama aðacý olmayan bir köydü. Yeþilliði yeteri kadar olmayan bir köydü. 150 bin civarýnda bir aðaç dikerek, burayý gerçekten bugün henüz binalarýn boylarýný geçmemeiþ olsa bile, bir süre sonra binalarýn da boyunu geçecek aðaçlar noktasýnda güzelleþtirildi. Çevreyle ilgili söylenecek çok þey var belki ama, çevre yaþanýlabilecek bir hale gelirse çevre olur. Bu noktada güzel adýmlar atýldý ve güzel bir noktaya gelindi. Ama, yeterli deðil. Ýnþaallah bundan sonra da siz genç kardeþlerimizin, inþaallah okullarýndan güzel bir baþarýyla mezun olduktan sonra da, hayata atýldýklarýnda da daha farklý görebilecekleri bir çevre edinmek zorundayýz. Baðcýlar'da bugüne kadar çok güzel þeyler yapýldý. Güzel olmayan hiç bir þey yapýlmadý. Bunu 15 yýlýn sonunda da Baðcýlar halký takdir ediyor. Baþkanýmýzýn 15 yýllýk emeðini takdir ediyor. Ýnþaallah bunu 22 Temmuzda resmileþtirecekler. Ben þunu söylemek istiyorum; Güzel olan her þey olduðu gibi yerinde kalmayacak, artýrýlarak devam edecek. Ýnsanýyla, kentiyle modern bir Baðcýlar olmuþtur. Yeterli deðil tekrar söylüyorum ama. Daha güzel Baðcýlar'da inþaallah yerel manada tamamlanmýþ olan hizmetleri hükümet nezdindeki eksiklikleri de Ankara'da tamamlamak Baþkanýmýza nasip olur diyorum. Hepinize saygýlar sunuyorum. 13

14 Feyzullah Kýyýklýk (Baðcýlar Onursal Belediye Baþkaný) Sayýn Kaymakamýmýz, Belediye Baþkanýmýz, Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz, Sevgili panelistlerimiz, Çevre Kulüp Baþkanýmýz, hepinizi Allah'ýn selamýyla selamlýyorum. Allah'ýn selamý, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sevgili hocalarýmýz ve sevgili gençler, eðer beni 5 dakika sessiz dinleyebilecek durumdaysanýz, bazý þeyler söylemek istiyorum. Demin çocuklarýmýzýn eserlerini gördük. Aklýmdan geçen þuydu; Türkiye'de basýn bir çok þeyleri gök yüzüne çýkartýyor, ama bir çok þeyleri de hiç görmüyor. Keþke, þu Baðcýlar'ýn gençlerinin, çocuklarýnýn neler 14

15 yaptýðýný gelip þurada görseler de, sadece örnek olarak þu ülkeye gösterseler diye düþünüyorum. Ama göstermiyorlar. Niye? Arkadaþlar þunu söyleyeyim; Bunu aklýnýzdann hiç çýkartmayýn. Kimseye düþman olmak için deðil, kimsenin kalbini kýrmak için deðil, ama maalesef, Türkiye'yi sadece Beþiktaþ, Þiþli, Niþantaþý ve Beyoðlu'ndan ve bir de Kadýköy'ün Moda'sýndan gören insanlar çok fazla. Ve Türkiye'nin idaresi de oralarýn gibi idare olarak kabul ediliyor. Samimi olarak söylüyorum, Sizin samimiyetinizi, þu çocuklarýmýzýn samimiyetini bir çok yerlerde bulamazsýnýz. Ama ne yazýkki bu samimiyet ülke geline hiç bir zaman yaydýrýlmýyor. Ben tebrik ederim, bir sürü eserler vermiþsiniz. Bu eserleri veren çocuklarýmýza, þu olaya bakýn aþaðý yukarý 7-8 lisemiz çevre ile ilgili duyarlý çocuklarýmýz burada fikirlerini söyleyecekler. Bu da hiç bir þey ifade etmiyor bizim basýnýmýzda. Ama, çok üzüldüðüm bir þey var; Veliler bunu nasýl yapýyor? Öðretmenler bunu nasýl hazmediyor bilmiyorum. Çocuklarýmýzýn bir lisede namaz kýlmasý Türkiye de yeri yerinden oynatýyor. Peki çocuklarýmýz orada bali mi çekmeliydi? Veya. bakýn, yahudi olsun, hiristiyan olsun, müslüman olsun, hangi dinden olursa olsun. Gerçekten kendi inancýna tam olarak baðlanmýþsa, o insanlardan topluma zarar gelmez. Ben size baþýmdan geçen bir olayý anlatmak istiyorum. Bunu iyi dinleyin. Öðrenciyim, üniversitede öðrenciyim. O dönemde maalesef, üniversitelerde çok yanlýþ þeyler oluyor. Ve öðrenciler kimlik kontrolü yapýyorlar. Benim kimlik kontrolümde, o zamanlar hem Yüksek Ýslam Enstitüsü'nde okuyorum, yýl 1970 Sayýn Kaymakamým. Hem Ýslam Enstisünde öðrenciyim, hem Hukuk Fakültesinde öðrenciyim ve iki tane kimlik kartý çýktý. Bu çok büyük suç olmuþ olacak ki, beni, bizim fakültenin hemen alt katýnda, daha sonra zannediyorum, kantin olarak kullanýlan yer Halk Mahkemesinin kurulduðu yerdi. Ben orada mahkemeye çekildim ve olmayacak þeyler baþýmýza geldi. Aradan yýllar geçti. Ama oradan çýktýðýmda bir ay kalmýþtým çünkü, hastanede deðil, bir yurtta yatmýþtým. Hastaneye de kimse kimseyi götürmüyor. Kendi kendime söz vermiþtim; Beni bu hale getiren adamlarý bulursam öldüreceðim. Çocukluk, gençlik, yani insan tabi o anda öyle düþünüyor. Ama tabi aradan yýllar geçti yýlýnda ben askere gittim. Kýsa dönem askerlik yapýyoruz. Ve askerlik yaparken, yanýmdaki bir adam çok dikkatimi çekti. Almanya da 15

16 mühendislik yapýyormuþ, biraz sesinden, dikkatlice araþtýrýnca, beni orada mahkemeye çekenlerden birisi olduðunu anladým. Tabi sora sora sora, hakikaten o adam oymuþ. Sonra Avrupa ya gitmiþ, ne komünistliði kalmýþ, ne sosyalistliði kalmýþ, orada da zengin olmuþ. Dedim ki o asker arkadaþýmýza; Bizim mangada, askerde bölükler olur, takýmlar olur, mangalar olur. O bizim mangada. 10 kiþilik mangamýzda o arkadaþ da. Beni tanýdýn mý dedim? Yok tanýyamadým dedi. Peki sen hukuk Fakültesindemiydi..? En sonunda, dedim ki; "Sen falancasýn, senin kod adýn da þu. O zaman da beni hesaba çeken de sensin. Ve o cezayý veren de sensin. Ve ben seni öldüreceðim. Adam bir hafta uyuyamamýþ ve adam bir hafta hiç bir þey yemedi. Kendisi daha sonra söylüyor. Tam üç kilo vermiþ o zaman. Adam yaptýðýný biliyor, bir de o dönem Türkiye'de maalesef bu. Sonra dedim ki; Bak arkadaþ, bu bir þakaydý. Ama þunu hissetmeni istiyorum; O gün sen beni, Türkiye de geriye Türkiye'yi götürüyor diye öldürmek istiyordun. Ve sen beni iþte, sermayenin uþaðý diye ilan etmiþtin. Ha þimdi sen de semayedar olmuþsun. Zengin olmak kötü bir þey deðil. Keþke herkes zengin olsa. Ama onu kötü yolda kullanmak veya kötü yola kullanmak çok kötü. Yoksa zenginlik niye kötü olsun? O gün sen beni öldürseydi, bugün belki bir insan olmayacaktý ama sen yaniden zengin olunca ne düþünecektin aceba dedim. Ben seni öldüremem. Çünkü; Sen insansýn. Bizim inancýmýza göre de, hangi dinden olursa olsun, bir insaný öldürmek bütün alemi öldürmek gibi Allah kabul etmiþtir. Madem sonunda arkadaþýz. Þunu demek istiyorum; Ýnanan, hangi dinden olursa olsun, hakiki inanýyorsa, o insandan topluma zarar gelmez. Topluma zarar vermez. Ve bundan dolayý kocunmak da çok yersiz. Ama olabilir tabi, herkes kendi.inandýðý þeyleri söyleyecektir.tabiat bu. Þu þey de çok önemli; Keþke gelseler, þunlarýn fotoðraflarýný çekseler ve topluma örnek diye gösterseler. Bakýn arkadaþlar, bizi aydan kimse gelip, Merih'ten kimse gelip ülkemizi yok etmeyecek. Dünyayý da yok etmeyecek, edecek mi? Gerçi, bazen çocuk filmlerinde veya sinemalarda, iþte baþka yerlerden gelip burayý zapteden silahlý insanlar gösterilir ama ben bunlara inanmýyorum. Böyle bir þey yok. Bu ülkeyi yok edecek olan da insanoðlunun bizzat kendisidir, var edecek olan da. Çok acý þeyler yaþadýk biz. Geçen yýl belediye baþkanlarýyla yurt dýþýna gittik. Yurt dýþý bizim gibi deðil çocuklar, oradaki insanlar. Oradaki insanlar biraz daha demokrasiye aykýrý yaþýyorlar. Mesela; Sigarayý istediðin yerde içirmiyorlar. Ýstediðin yere levha koydurmuyorlar. Elindeki izmariti istediðin yere attýrmýyorlar 16

17 sana. Veya çikletin kaðýdýný da attýrmýyorlar. Halbuki insanlarý bu kadar sýkmaya gerek var mý? Deðil mi? Bir belediye baþkaný arkadaþýmýz arabanýn arkasýnda sigara içti ve sigarayý oraya attý. Ben de gördüm. Bu, belediye baþkaný. Dedim ki, arkadaþ onu oradan al. Aldý ayaðýyla güzelce ezdi, arabanýn altýna doðru güzelce fýrlattý. Almýþ oldu böylece. Ben dedim aþaðý inip bunu buradan alacaksýn. Ve almadý. Ben kendim aldým ve arabanýn küllüðüne attým. Arkadaþlar, biz belediye baþkanlarý olarak bu kadar duyarsýz olursak, bu ülke kolay kolay kalkýnmaz. Arkadaþýmýza bu dokunmuþ, kendini küçük düþürdüðümü söylemiþ, halbuki bana göre yanlýþý yapmak küçük düþmektir. Hatýrlatmak küçük düþürmek deðil. Ben Belediye Baþkanlýðýndan istifa ettim. Temayül yoklamalarý yapýlýyor. Tabi Belediye Baþkanlarý da temayüle katýlýyor. Diyormuþ ki, benden zýrnýk oy çýkmaz Feyzullah Kýyýklýk'a. Niye biliyormusunuz? Feyzullah Kýyýklýk demiþ ki; Arkadaþ bunu buradan al. Þunu söylemek istiyorum; Sayýn Kaymakamým sizi biraz yordum. Çocuklar, bu ülkeyi hiç kimse gelip kurtarmayacak. Bu ülkeyi hiç kimse de geriletmeyecek. Bakýn, eðer biz adam gibi adam olursak, yolumuzu yordamýmýzý öðrenirsek, burayý gül bahçesi yapacak olan bizleriz. Ama biz adam gibi adam olmaz da, buranýn deðerini bilmezsek, burayý berbat edecek olan da yine bizleriz. Siz seçiminizi ona göre yapýn. 17

18 Hep derler ki; Kendi düþen aðlamaz. Yalan, öyle aðlýyor ki arkadaþ, öyle aðlýyor ki, aklýn durur. Onun için biz ne düþelim, ne düþürelim ne de aðlýyalým. Siz þu hareketlerinizle düþmeyeceðinizi gösteriyorsunuz. Çevrenize sahip çýkýn, kendinize sahip çýkýn, þu ülkeyi zengin, mutlu, huzurlu insanlarýn yaþadýðý bir ülke haline getirelim. Aslýnda ülkemiz çok güzel. Akþam bir program vardý. Ya NTV de, ya da CNN TÜRK te. Beyaz Þow seyrettiniz mi? Orada, bakýn bir kadýn bir þey diyor; Bir Avrupalý bana ne diyor biliyormusunuz? Ýstanbul çok emin bir yerdir. Rahatça gezebiliyoruz. Bura çok güzel diyor. Tabi bizimkiler bunu hiç kabul etmediði için önce karþý çýktýlar, sonra o bayan iddia etti ve kabul ettirdi. Þunu demek istiyorum; Ýstanbul güzel bir yer arkadaþlar. Ve dünyanýn bütün þehirlerinden de emin bir þehir. Biz bunun deðerini pek bilmiyoruz. Bazen, çok kötü gösteriyoruz. Ancak, gelin ne kötü gösterelim, ne de övelim. Ama, kýymetini ve deðerini bilelim. Baðcýlar'ýn kýymetini deðerini bilelim, hiç kimse bilmese, Baðcýlar halký olarak bilelim. Göreceksiniz, 3-5 yýl sonra Türkiye nin her þeyi deðiþir. Bir kiþi dünyayý deðiþtirir arkadaþlar bir kiþi. Siz þurada kaç kiþisiniz? Ýstanbul deðil, size Türkiye bile, dünya bile az gelir. Bunu iyi bilin. Ve ben Baðcýlar'ýn bu genç yavrularýndan çok ümitvarým. Ben inþaallah, Belediye Baþkanlýðýndan ayrýldým. Lokman Bey yapacak. Ben aday olurum veya olmam. Ama ben her gün burada sizlerle birlikte olmak istiyorum. Ve en azýndan Baðcýlar'ý belediyecilikte gerçekten örnek olmuþtur. Diðer konularda da Türkiye'ye örnek olmasýný istiyorum. Ha, gazeteciler, televizyonlar bugün gelmez, sizi belki resme almazlar ama, bir gün mutlaka geleceklerdir. Çünkü; Burasý merkez olacak. Buna inanýyorum. Bu çocuklarýmýza teþekkür ediyorum. Çevre Kulübü Baþkanýmýzdan da bir istirhamým var; Biz Çevre Kulübünü yýllardýr, Baðcýlar'da kurduk devam ettiriyoruz. Bundan böyle Çevre Kulübü'nde daha önce çalýþmýþ olan herkesi mutlaka ziyaret edin ve çalýþmalarýnýza mutlaka katýn. Ayný zamanda daha önce Çevre Kulüp Baþkanlýðý yapmýþ olanlarý da, onursal baþkanlarýnýz olarak devamlý yanýnýzda bulundurun ve elele verin, omuz omuza verin, önce Baðcýlar ý, sonra Ýstanbul u, sonra da Türkiye yi kurtaralým. Niye olmasýn? Sizi tebrik ediyorum. Ve gözlerinizden öpüyorum. Allah'a emanet olun. Sunucu Gönüllerimizin Baþkanýna çok teþekkür ediyoruz. Kýymetli dostlar, orta 2 den bu yana bir kere yere çöp atmadým. Orta ikiden bu yana þöyle bir 7-8 sene geçmiþ. Neden? Çünkü; Benim öðretmenim bana yere çöp 18

19 atýlmayacaðýný öðretti. Nasýl öðretti? Çocuklar yere çöp atmayýn, ha..! diye deðil. Biz yere çöp attýðýmýzda, öðretmenimiz giderdi yerden o çöpü alýrdý. Sonra giderdi, çöp kutusuna atardý. Bir gün sýnýfa gelmiþ, bu alkýþlar öðretmenime yalnýz yanlýþ anlamayýn. Bir gün sýnýfa gelmiþ, yerler çöp dolu. Hepimizi tahtaya kaldýrdý. Dadi ki; Kýpýrdayaný döverim Elinde de uzun bir sopasý vardý. Ve bütün sýralarýn altýndaki yerleri teker teker topladý. Ve senelerdir hep ayný þeyi yaparým. Biri yere çöp attýðýnda arkasýndan koþarým, çöpü alýrým, götürür derim ki; Düþürdünüz. Adamýn biri elinde çöp poþeti yolda giderken gördüm, kenara attý. Arkasýndan koþtum, aldým götürdüm. Dedim abi bunu düþürdünüz. Çok teþekkür ederim, yahu çok saðol dedi. O da çaktýrmýyopr. Zannetti ki, hakikaten düþürdüðünü zannettim. Usul ziyadesiyle elzem. Usulü bilmek lazým. Yolda gidiyorum, adamýn biri çerezi yemiþ, yolun içine atýyor. Tabi arabasýna atar mý? Çöpü poþetin içine doldurmuþ, dýþarý þöyle býraktý. Arkasýndan koþtum, koþtum, yetiþtim arabaya. Araba gidiyor. Ben de arkasýndan, adam ýþýklarda durdu. Gittim, býraktým, düþürdünüz dedim. Arkadaþlar, aman ha!.. düþürmeyin. O düþerse siz de düþersiniz. Çünkü; Bizim evimizin içine biz eðer sigara izmariti atmayorsak, çünkü; sigara içmiyoruz, ondan dolayý olabilir belki. Evimizin içine, halýmýzýn üzerine çöpümüzü atmýyorsak, bileceðiz ki; Baðcýlar'daki toprak bizim halýmýz. Baðcýlar'daki o bordürler bizim sehpamýz. Bunu düþünmemiz lazým. Eðer bunu düþünürsek, kendi evimiz olarak görürsek inþaallah, Baðcýlar þimdikinden daha temiz olur diyor ve Baðcýlarýmýzýn kýymetli kaymakamý Sayýn Ýrfan Balkanlýoðlu'nu konuþmalarýný yapmalarý için kürsüye davet ediyorum. 19

20 Ýrfan Balkanlýoðlu Baðcýlar Kaymakamý Deðerli Baþkanlarým, tabi iki tane Baþkanýmýz var. Milli Eðitim Müdürüm, Okul Müdürlerim, mesai arkadaþlarým, sevgili öðrenciler hepinizi saygýyla selamlýyorum. Deðerli arkadaþlar, bir yerde güzel bir söz okumuþtum ve onu kaydetmiþtim. Ýnsanlar para kazanmak için önce saðlýklarýný kaybederler, sonra da saðlýklarýný geri kazanmak için paralarýný harcarlar. Þimdi biz kýsa sürede zengin olalým, kalkýnalým, geliþelim, sanayileþelim diye çevremizi kaybettik. Paramýz oldu ama çevreyi kaybettik. Þimdi çevreyi yeniden kazanmak için çok büyük masraflar 20

21 yapmak zorundayýz. Çevrenin önemi konusunda epey konuþmalar dinlediniz, makaleler okudunuz. Ben o konuyu tekrar, çevrenin bir insan yaþamý için, daha doðrusu, canlý yaþamý için ne kadar önemli olduðunu örnekleriyle izah edecek deðilim. Arkadaþlarýmýz zaten size panelist sýfatýyla, her biri ayrý konuda detaylý bilgiler verecektir. Ancak, Baðcýlar daki bu çabayý ben kutlamak istiyorum. Ele aldýklarý her konuyu detaylý, ciddi ve özüne yönelik çözmeye çalýþýyorlar. Þimdi bakýnýz burada bir çok öðrenci arkadaþýmýz çevre konusunda hazýrlýk yapmýþlar, birazdan size bu konuyu sunacaklar. Çocuklarýmýz toplum karþýsýna çýkýp, fikirlerini serbestçe ifade ediyorlar. Bu büyük bir olay. Bunlarý belki biz farketmiyoruz. Belki bize çok basit bir olay gibi geliyor ama, bu, çocuklarýmýz için çok önemli þeyler. Bir çocuk müsameresinde rol alýp, hayatýný çok ünlü bir tiyatrocu olarak geçiren insanlar var. Toplum karþýsýna çýkýp, güzelce fikrini ifade etmeye fýrsat vermek, belediyemizin öðrencilerimize sunduðu en güzel hizmetlerden birisi de budur diye düþünüyorum. Ayrýca, Baðcýlar da öðrencimiz var. 150 bin. Bir vilayet nüfusu. Ve her biri deðiþik ailelerden geliyor. Þayet biz bu öðrencilerimizi ciddi anlamda çevre konusunda bilinçlendirebilirsek, Çevrenin önemi konusunda çocuklarýmýz iyi eðitim alabilirlerse, olay bitmiþ demektir. Artýk, büyüklerden iþ geçti. Ýþ çocuklarda. Çocuklar büyükleri eðitecekler. Çocuklar müdahele edecekler. Anne babalarýný artýk çocuklar eðitecek. Bu konuda Milli Eðitim in ve Belediye nin çabasýný yürekten kutluyorum. Görev alan bütün arkadaþlara da teþekkür ediyorum, saygýlar sunuyorum. Sunucu Bizler de Sayýn Kaymakamýmýz Ýrfan Balkanlýoðlu Beye çok teþekkür ediyoruz. Deðerli arkadaþlar, þûraya geçelim artýk. Bu þuurlu arkadaþlarýmýz, az önce vurgu yapmýþtýk. Ziyadesiyle elzem mevzulardan bahsedecekler size. Evet, deðerli arkadaþlar, kýymetli Baþkanlarýmýz, Milli Eðitim Müdürümüz ve Kaymakamýmýzýn bir baþka yerde toplantýlarý varmýþ. O sebeple sizden müsade istiyorlar. Bir baþka etkinliðe de katýlabilmeleri için. Kendilerine, programýmýza katýldýklarý için çok teþekkür ediyor, saygýlarýmýzý sunuyoruz. Arkadaþlar, aman dikkatli konuþun, kitapçýk haline getiriliyor bu konuþmalar. Daha sonra Baþkanýmýz onlarý teker teker okuyacak. 21

22 Baþkanýmýza çok teþekkür ediyoruz. Saðolsunlar, varolsunlar. Arkadaþlar, Baþkanlarýmýz gittiler, bizbize kaldýk. Þimdi oturalým, gençler olarak konuþalým. Baðcýlar, daha temiz, daha yaþanýlabilir, daha huzurlu nasýl olabilir? Arkadaþlarýmýz bununla alakalý sunularýný hazýrladýlar. Ben þimdi bütün konularý ve onun mukabilinde kimlerin bu sunumlarýný gerçekleþtireceðini okumak istiyorum. Küresel Isýnma konusu: Þu anda dünyanýn gündeminde olan Küresel ýsýnmayý Ahi Evren Lisesi'nden Yasemin Akpýnar yapýyor. Çöpün Azaltýlmasý konusu: Barbaros Lisesi nden Neslihan Gürel yapýyor. Atýklarýn Geri Kazanýmý konusunu; Gazi Lisesi nden Ayþe Arslan yapýyor. Temizlenirken Kirlettiðimiz Çevre yi, Dündar Uçar Lisesi nden Ahmet Altun yapýyor. Okullarda Çevre Eðitimi ve Bilinci ni, Mahmutbey Lisesi nden Melike Yaðýz yapýyor. Varolan Çevrenin Yaþatýlmasý konusunu; Nermin Bilimli Anadolu Teknik Lisesi'nden Hikmet Arat ve Emine Kýlýç yapýyor. Ve son olarak, Deðerlerimiz arasýndan Çevre konusunu da; Baðcýlar Anadolu Teknik Lise nden Selçuk Öztürk yapýyor. 22

23 Arkadaþlar, burada arkadaþlarýmýz konuþurken, ya da mikrofondan herhangi bir ses çýkarken siz dinleme moduna geçiyorsunuz Þuurlu gençler olarak. Zaten büyüklerimiz pür dikkat kardeþlerimizi dinliyorlar. Evet, þimdi sunularýmýza geçeceðiz. Arkadaþlar isterseniz orada konuþabilirsiniz, isterseniz kürsüye gelebilirsiniz. Neyi tercih ediyorsunuz? Kürsü mü. O sebeple, Küresel Isýnma konusunu Ahi Evren Lisesinden Nermin Akpýnar yapacak. Arkadaþlar iki þey daha hatýrlatacaðým. Birincisi; Arkadaþýmýz konuþurken lütfen sükunet haline girelim. Bir Arap atasözünde der ki; Essükûtü hayrün mineddýr Mealen; Sükût etmek dýrdýr etmekten hayýrlýdýr. Bir de ikincisi, arkadaþlar, sunum yapýlýrken lütfen, programýn sonuna kadar salondan ayrýlmayalým. Teþekkürler. 23

24 KÜRESEL ISINMA Nermin Akpýnar Ahi Evren Lisesi Sayýn protokol üyeleri, deðerli öðretmenlerim ve sevgili çevreci arkadaþlarým. Öncelikle hepinizi saygý ve sevgiyle selamlýyorum. Ben sizlere dünyanýn büyük bir sorunu olan küresel ýsýnmayla ilgili bir sunum yapacaðým. Bizler, bu soruna çözüm bulmak istiyorsak ilk olarak küresel ýsýnmayý tam anlamýyla bilmemiz gerekir. Bu nedenle sözlerime küresel ýsýnmanýn ne olduðunu anlatarak baþlamak istiyorum. 24

25 KÜRESEL ISINMA NEDÝR? Ýnsanlar tarafýndan atmosfere salýnan gazlarýn sera etkisi yaratmasý sonucunda dünya yüzeyinde sýcaklýðýn artmasýna küresel ýsýnma denir. Öyleyse, Küresel ýsýnmanýn ortaya çýkmasýna neden olan etmenler nedir; Bu etmenlerden birincisi Sera etkisidir. Peki, Sera etkisi nedir? Endüstriyel alanlarýn artmasý, fosil yakýtlarýn tüketimi, atmosferde karbondioksit miktarýný giderek arttýrmaktadýr. Böylece, dünya güneþin altýna park edilmiþ bir arabanýn içi gibi ýsýnýr. Sera etkisi denilen bu olay sonucu, iklimlerde deðiþiklikler, buzullarýn erimesi, þiddetli kasýrgalar ortaya çýkar. Bugün uygun tarým alaný olan Akdeniz Bölgesi gibi yerlerin çölleþeceði, Sibirya gibi yerlerin uygun tarým alanlarý olacaðý, Buz daðlarýnýn erimesiyle de büyük felaketlerin olabileceði düþünülmektedir. Filtresiz fabrika bacalarýndan ve otomobillerin eksozlarýndan çýkan gazlar sera etkisine neden olur. Ýkinci etmen ise iklim deðiþikliðidir. Küresel ýsýnmaya baðlý iklim deðiþikliði ile kar örtüsünün, kara ve deniz buýzlarýnýn erimesi, deniz yüzeyinin yükselmesi, iklim kuþaklarýnýn yer derðiþtirmesi, þiddetli hava olaylarýnýn, taþkýnlarýn ve sellerin daha sýk oluþmasý ve etkilerinin kuvvetlenmesi, kuraklýk, erozyon, çölleþme, salgýn hastalýklar, tarým zararlarý gibi insan yaþamýný ve saðlýðýný, sosyo ekonomik sektörleri, ve ekolojik sistemleri doðrudan, ya da dolaylý olarak etkileyebilecek önemli sonuçlarýn olabileceði öngörülmektedir. Ýþte bu resimler ayný zamanda yakýn zamanlarda görülen iklim deðiþikliðini yansýtmaktadýr. Susuzluk artýk bir gerçek. Küresel ýsýnma ve yanlýþ sulama teknikleri özellikle Akdeniz Bölgesindeki kuraklýðýn þiddetini daha da artýrýyor. Bu yýl Ýç Anadolu, Güneydoðu ve kýsmen de Doðu Anadolu'da kuraklýk nedeniyle hasat dönemi verimsiz geçti. Yapýlan tüm öngörüler 2025 te Özellikle, Türkiye, Mýsýr ve Suriye de küresel ýsýnmayla beraber yaðýþ miktarýnýn %25 düþeceðini ve çölleþmenin en üst seviyeye ulaþacaðýný öngörüyor. Barajlar Kaynaklarý tüketiyor. Ýspanya, Fransa Türkiye. Akdenizde en fazla baraj yapan ülkeler arasýnda sayýlýyoruz. Ýspanya barajýyla ilk sýrada. Þu anda Türkiye de 86 büyük ölçekli, 125 küçük baraj planlama ve yapým aþamasýnda. Her geçen gün artan su talebini karþýlamak için daha fazla sulama amaçlý baraj yapýlmasý ise, su kaynaklarýnýn tükenmesine yol açýyor. 25

26 Peki, bu nedenler doðrultusunda bizi nasýl bir dünya bekliyor? Küresel ýsýnma sonucunda dünya ýsýnýyor. Fok balýklarýnýn doðal çevresi yok oluyor, ýsýnan denizler yüzünden erkek kaplumbaða kalmýyor. Göçmen kuþlarýn soyu tükeniyor, göç dönemleri deðiþiyor. Kutup ayýlarýnýn nesli tükeniyor. Kutuplardaki buzullar eriyor, karbondioksit seviyesi balýklarýn solunumunu ve üremesini zorlaþtýrýyor. Þiddetli kuraklýk ve çölleþme oluþuyor. Bitki türleri azalýyor, deniz suyu seviyesi yükseliyor. Antartikada yeni deniz canlýlarý görülüyor. Everest in buz içindeki gaz miktarý azalýyor. Kýyý kesimlerde toprak kayýplarý artýyor ve sular çekiliyor. Sýcaklýklardan kýþ turizmi yapýlamayacak, yaz turizmi kuzeye kayacak. Dünyanýn bazý bölgelerinde kasýrgalar, seller ve taþkýnýn þiddeti ve sýklýðý artýyor. Kýþýn sýcaklýklar artýyor, ilkbahar erken geliyor, sonbahar gecikiyor. Peki, bu felaketlere bir son diyebilmek için Baðcýlar Halký olarak yapýlabilecekler nelerdir? Evde en çok kullanýlan 5 ampülü en az enerji tüketen cinslerle deðiþtirmeliyiz. Evlerdeki ikinci televizyonlarý teke indirmeliyiz. Klimalarýn filtrelerini 3 ayda bir deðiþtirmeliyiz. Kirlenen filtreler hava akýþýný yavaþlatacaðýndan cihaz daha fazla enerji harcayacaktýr. Ýþ yerinize veya evinize alacaðýnýz yeni ekipmanlarýn mutlaka enerji tasarrufu fazla olanlarýný tercih ediniz. Su kullanýmýzdaki savurganlýk hem enerji tüketimini, hem de su tüketimini artýrmaktadýr. Ekili hobi bahçenizi mutlaka küçültün. Sulama gerektirmeyen alanlarý büyültün. Az sulama gerektiren bitkiler dikin. Aðaç dikin. Her aðaç atmosferden önemli ölçüde sera gazý emer. Aracýnýzý hortumla deðil de, bir kova su ile yýkayýn. Evinizde ve iþ yerinizde kullanmadýðýnýz zamanlarda televizyon, radyo, bilgisayar gibi elektronik cihazlarýn fiþlerini çekin. Yakýn mesafelere yürüyün. Uzun mesafeler için metro ve tramvayý tercih edin. Tüketimi azaltýn, aracýnýzý düþük hýzda kullanýn. Para sizin olabilir ama dünya hepimizin. Biz halk olarak üzerimize düþen görevleri yaptýðýmýzda, eminim ki; Küresel ýsýnmanýn önüne geçebiliriz. 26

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 105

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 105 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 105 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:105 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:91

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:91 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:91 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:91 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON - Faik IÞIM Kenan GÜLTÜRK - Hakký

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ANKARA İLİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ANKARA İL MÜDÜRLÜĞÜ. Ankara da bilinçli. Çevre Gönüllüleri Yetişiyor

ANKARA İLİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ANKARA İL MÜDÜRLÜĞÜ. Ankara da bilinçli. Çevre Gönüllüleri Yetişiyor ANKARA İLİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ANKARA İL MÜDÜRLÜĞÜ 1923 Ankara da bilinçli Çevre Gönüllüleri Yetişiyor BOYAMA KİTABI İdris GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı Çevreye yapılan yatırımın aslında

Detaylı

KENT KONSEYÝ Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARI RAPORU Gaziantep - 2011 GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:102

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:102 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:102 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:102 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103 11. ÇEVRE ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Osman GÜNEÞ Yayýn Kurulu Abdullah

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 12.ÇEVRE ŞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 12.ÇEVRE ŞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 12.ÇEVRE ŞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah ARIDORU-Yalçýn

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

7575 D 7675 D. Klima Kullanma Kılavuzu

7575 D 7675 D. Klima Kullanma Kılavuzu 7575 D 7675 D Klima Kullanma Kılavuzu Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun için,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN -

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI. Gündem. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR

39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI. Gündem. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI DİZİSİ NO:124 39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI Gündem 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7. Çocuk Meclisi Çocuk 7. Şûrâsı KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 106 Tashih Ekrem KAFTAN

Detaylı

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd.

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd. TUKUVAZ YAASA GÜBESİ TAIM ÜÜNLEİ MADENCİLİK SANAYİ ve TİCAET LİMİTED ŞİKETİ 71 Evler Mh. Tarih Bulvarı No: 43/A Odunpazarı/ESKİŞEHİ Tel&Faks: 0 222-237 03 05 Gsm: 0 545-237 03 05-0 532-790 41 49 www.yarasagubresi.com.tr

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN -

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107. 7.Hanımlar. Şûrâsı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107. 7.Hanımlar. Şûrâsı BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 7.Hanımlar Şûrâsı BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 7.Hanımlar Şûrâsı Tashih Ekrem KAFTAN KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 Tasarým Ayþe

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLAR

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLAR HOŞ GELDİNİZ ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLAR ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN SONUÇLARI SALGIN HASTALIKLAR, ENERJİ KAYNAKLARININ TÜKENMESİ, TURİZM VE TİCARETİN AZALMASI, TARIM ÜRÜNLERİNİN AZALMASI, ÜRÜNLERİN PAHALANMASI,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:92 6.ÇOCUK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:92 6.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:2 6.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:2 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON - Kenan GÜLTÜRK Tashih

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır.

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI VE EKONOMİK FAALİYETLER TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. Buğday Un,Pamuk dokuma, zeytin, ayçiçeği- yağ, şeker

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÐI ÇED ve Planlama Genel Müdürlüðü Çevre Envanteri Dairesi Baþkanlýðý ÇEVRESEL GÖSTERGELER 2009 Veri Deðerlendirme Þube Müdürlüðü Ankara-2010 Hazýrlayanlar Tuncay DEMÝR Ýbrahim

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı