SUSTURULAMAZ! Orman iflçilerinin dram sabah n 5 inde bafll yor... Çözümsüzlükte srar ediyorlar. Mücadelesi sabit görüldü ünden kapat lmas na...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUSTURULAMAZ! Orman iflçilerinin dram sabah n 5 inde bafll yor... Çözümsüzlükte srar ediyorlar. Mücadelesi sabit görüldü ünden kapat lmas na..."

Transkript

1 flçi-köylü kapat ld SUSTURULAMAZ! Özgür gelecek. DESA patronunun gücü direnifli sat n almaya yetmiyor Özel Say : 2008/1 *Y l:1 *14-27 Kas m 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: X Bu böyle gitmez Çatal kafl m z bile yok Orman iflçilerinin dram sabah n 5 inde bafll yor... Evlerinden kilometrelerce uzakta, baflka memleketlerde, akrabalar ndan uzak ve zor flartlarda, da bafllar nda yaflam mücadelesi için kazma sallayan orman iflçileri Sa l ks z koflullarda, düflük ücretle, geçinmek zorunda olan orman iflçileri... Kimi Diyarbak r dan ç km fl yola, kimi Mardin den kimi Urfa dan gelmifl Afyon a, çorak da lara umutlar n ekmeye Sayfa 2 S. Tuncel ve E. Ayna ile söylefli Çözümsüzlükte srar ediyorlar Amed K okurlar olarak A. Öcalan a yönelik iflkence sonras yap lan eylemlerde görüfltü- ümüz DTP li milletvekilleri Emine Ayna ve Sabahat Tuncel ile k sa bir söylefli yapt k. Devletin bölgeye yönelik yaklafl mlar ndan kad n sorununa kadar bir dizi sorumuza yan t veren Ayna ve Tuncel DTP ye yap lanlar, onlar n kendi çözümsüzlüklerinde srar etmesinin göstergesidir dediler. Sayfa 6 Evet, bu böyle gitmemelidir. Halk m z yoksullu- a mahkum edenler, her f rsatta farkl l klar - m z zenginli imizdir deyip, ama farkl l klar dile getirildi inde devlet terörü uygulamakta s - n r tan mayan, halk n iradesiyle seçilen Kürt vekilleri malum partinin vekilleri diyerek hedef tahtas na oturtan faflist güçlerin karfl s na dikilmekten baflka bir yol yoktur. Ya direnilecek, ya direnilecek. Di er tüm seçenekler kölece yaflama mahkum olmaktan baflka bir anlam ifade etmiyor. Rüyadan uyanma vakti Hemen hemen tüm ifl kollar nda yaflanan ve de boyutu giderek artan sald r lar, iflçilerin aylar süren, uzun soluklu direniflleriyle geri püskürtülmeye çal fl lmaktad r. Son aylar n en uzun soluklu direnifllerinden biri de hiç flüphesiz Desa Deri iflçilerinin haks z iflten ç kar lmalara karfl, aylar öncesinde bafllatt klar direnifltir. Sayfa 4 Tarlada ucuz markette pahal 15 Ekim Dünya G da Günü ile yeniden gündeme gelen gelir da l m ndaki adaletsizlik ve yoksulluk tart flmalar krizin etkilerini giderek daha fazla hissetti imiz flu günlerde yeniden k z flacak gibi görünüyor. Ziraat Mühendisleri Odas n n araflt rmalar na göre ülkemizde 20 milyon insan mutlak yoksulluk s n r nda yaflam mücadelesi veriyor. Sayfa 5 Ya Engin hayatta olsayd! flçi-köylü 1 ay süreyle kapat ld Mücadelesi sabit görüldü ünden kapat lmas na... flçi-köylü Gazetesi çal flanlar olarak, gazetemiz okurlar yla birlikte 1 ayl k kapatma karar n protesto etmek amac yla bir bas n aç klamas gerçeklefltirdik. 8 Kas m Cumartesi günü saat de Kad köy skele Meydan nda gerçeklefltirdi imiz eylemde Devrimci bas n sansürle susturulamaz pankart açarak, Do ru yerdeyiz, flçiköylü senin sesin, sahip ç k, Baflbu buyurdu mahkemeler kapatt dövizleri aç ld. Sayfa 16 Amerikan rüyas n n sonu! Kriz, ABD hegemonyas alt nda ve onun yönetti i uluslararas kurumlar arac l yla yay ld. Krizin ABD merkezli olmas, dolar hegemonyas n n sorgulanmas n beraberinde getirdi. Dolara ba l sabit kur rejiminin ABD bütçe aç klar - n n karfl lanmas n içeren özelli i art k katlan lamaz durumda. Bu rejime geçildi inde ABD ekonomisinin devasa gücü ve dinamik yap s gere i sorun olmayaca varsay l yordu. Oysa kapitalizmin hayranl k uyand r c ülkesi art k kaybetmekte. Bu ülkede geri kalm fl/b rakt r lm fl ülkelerin hastal klar görülmeye baflland. flsizlik, yoksulluk, iflaslar, borç ödeyememe, tüketimden k sma, istikrars zl k, bafllayan ve artacak grevler. Sayfa 8 Ülkemizin duyarl insanlar n n birço u art k onun ad n biliyor. Hatta flöyle bir haber bültenlerini ya da gazeteleri kar flt ranlar bile biliyorlar ad n ; Engin Çeber Onu öldürdüler ve sonra özür dilediler. Daha sonra? Daha sonras muhtemelen biraz delil yetersizli i, biraz zaman afl m, olmad afl - r güç kullanma, en iyi tahminle birkaç günah keçisi Bekleyip de il, elbette beklemeyip yine de görece- iz, göreceksiniz! Sayfa 7 Özgür Gelecek ten Kitle faaliyeti ve kampanyam z... Sayfa 2 Proleter Bak fl Emekçinin Kalemi Kolektif Evrensel Yaklafl m ABD emperyalizminin deri de ifltirme operasyonu Süreç ve görevlerimiz De iflime aç k olmal y z! Devrim dipten ancak sesli gelecek Sayfa 3 Sayfa 4 Sayfa 11 Sayfa 13

2 Yaflamdan notlar Özgür Gelecek Kas m 2008 Evlerinde kilometrelerce uzakta, baflka memleketlerde, akrabalar ndan uzak ve zor flartlarda, da bafllar nda yaflam mücadelesi için kazma sallayan orman iflçileri Sa l ks z koflullarda, düflük ücretle, geçinmek zorunda olan orman iflçileri... Kimi Diyarbak r dan ç km fl yola, kimi Mardin den kimi Urfa dan gelmifl Afyon a, çorak da lara umutlar n ekmeye Sabah n 5 inde bafllayan akflam n 8 ine kadar devam eden çal flma maratonu içinde çocuklar n unutan, yaflamay unutan, hatta kendilerini bile unutan orman iflçileri... Çatal kafl m z bile yok! Orman iflçilerinin dram sabah n 5 inde bafll yor Evlerinden kilometrelerce uzakta, baflka memleketlerde, akrabalar ndan uzak ve zor flartlarda, da bafllar nda yaflam mücadelesi için kazma sallayan orman iflçileri Sa l ks z koflullarda, düflük ücretle, geçinmek zorunda olan orman iflçileri... Kimi Diyarbak r dan ç km fl yola, kimi Mardin den, kimi Urfa dan gelmifl Afyon a, çorak da lara umutlar n ekmeye Sabah n 5 inde bafllayan akflam n 8 ine kadar devam eden çal flma maratonu içinde çocuklar n unutan, yaflamay unutan, hatta kendilerini bile unutan orman iflçileri... Onlar n yolculuk serüveni de mevsimlik tar m iflçileri gibi bahar aylar nda bafllar ve k fl aylar na kadar devam eder. Evlerinden ç karak Güney den bafllay p, s rayla gezerek Bat da bitirirler ifllerini. Ama çok zaman geçmifltir evlerinden ayr lal! Çal flanlar n ço u kad n ve çocuk, anne ve babalar n b - rakm fllar geride, sevdiklerini, çocuklar n. Özlemifller onlar, ama yapacak bir fley yok, çal flmak zorundalar. Ço u hiç Türkçe bilmiyor ve hiç okula gitmemifl. Derme çatma çad rlarda veriyorlar yaflam mücadelesini, tuvaletleri yok, banyolar n da çad rlar nda yapmak zorundalar, elektrik ve sobadan bahsetmiyoruz bile. Suyu ise çad rlar ndan çok uzakta küçük bir çeflmeden sa l yorlar. Yol paralar n ve yemeklerini kendileri karfl lamak zorundalar. Bu yüzden gelirken yanlar nda getirmifller erzaklar n. Günlükleri 20 YTL ye geliyor, ama arac lar ve çavufllar onlardan fazla al yor. Çavufllarla akraba olduklar için seslerini de ç karam yorlar. Sadece gelifl-gidifl yol paras n karfl lamak için 8 gün kazma sallamak zorundalar. Bizimki de hayat m? Orman iflçisi olmak zor diyor fierife ve anlatmaya bafll yor! 22 yafl nda fierife, Mardinli ve hiç okula gitmemifl. Neden okula gitmedin? diyoruz. Nas l okuyam ki diyor? Bir mezrada yafl yoruz, nereden bulay m okulu da gideyim? ve yaflad m z co rafyan n bir gerçe ini vurguluyor çok ac sözlerle. Biraz morali bozuk, babas uzakta, hastaym fl, ameliyat olacakm fl, akl onda. Türkçe biliyor, erkek kardeflleriyle burada çal fl yor ve uzun zamand r ailesini görmüyor. Soruyoruz; hayat memlekette nas l geçiyordu? diye. Nas l geçsin, ayn... Ev iflleri, odun kesmek, hayvanlara bakmak, tezek toplamak diyor. Bizimki de hayat m diye ekliyor biraz k rg n, biraz öfkeli bir sesle! Köyde k zlar okutuluyor mu? diyoruz? Erkek çocuklar arabayla baflka köye gidiyor, okula giden k z bir ya da iki tane diyor. Zaten k zlar yafl na gelince evlendiriyorlar diyor fierife! Ama o, okuma yazma ö renmifl kendi çabalar yla, buldu um gazete parçalar ndan, dergilerden, kitaplardan bakarak okumay ö rendim diyor. Kitap okumak ister misin? diyoruz isterim, hem de çok diyor. Biz de ona bir dahaki geldi imizde kitap getirme sözü veriyoruz. Bundan önce f nd k toplamaya gitmifl fierife, size orada nas l davran yorlard? diye sordu umuzda; Buras gibi de il diyor. Buras çok güzel, orada bize çok kötü davran yorlard diye de ekliyor. Çok sessiz, ama sessizli i bile çok fley anlat yor fierife nin. Kolunda k r k ve ç k klar oluflmufl çal flmaktan, t pk arkadafl Rojda gibi... (Rojda 20 yafl nda, hiç okula gitmemifl, Türkçe bilmiyor, bu yüzden hiç konuflam yoruz onunla. O da ifle gitmemifl, kolunu yazma ile sarm fl, can n n çok yand belli ama o hala çad rda ifl yapmaya devam ediyor.) Bunlar çok s k yaflanan olaylar, çavufla söyledik ama hastaneye götürmek yerine k r k-ç k kç - ya götürdü diyor. Kollar fliflmifl fierife nin bu yüzden ifle gitmemifl çad rda kalm fl. Çavufllar size nas l davran yor? diye sordu umuzda; Ben ne diyeyim, halam n o lu çavufl cevab n veriyor. Olsun sen anlat diye srar ediyoruz; Baz fleyleri söyleyemem diyor ve konuflmak istemiyor, biz de daha fazla srar edemiyoruz. Bir abim var flu hayatta, onu çok seviyorum, o da uzakta diyor. Anlatacak çok fleyi var fierife nin ama anlatmaya gücü yok. Hayata karfl tek güçlü duruflu; Beni zorla evlendiremez- ler, tan mad m, bilmedi im biriyle evlenmem deyifli. Kad n olmak zor... Kad n olmak zor... Evde, iflte, sokakta, tarlada, çad rda hiç fark etmez nerde oldu u. Kaderiymifl gibi yaflar bütün zorluklar, hele bir de Kürt kad n ysan, dilini konuflam - yorsan hayat daha da zordur. Çad rda kalan ve çad r n temizlik ve yemek iflleriyle ilgilenen Adül le konufluyoruz, bizi çok s cak karfl l yor Adül, yak ndan ilgileniyor, ilk kez gitmemize ra men sanki çok uzun zamand r tan - fl yormufluz gibi yak nl k gösteriyor. Adül 6 y ll k evli, 5 yafl nda bir o lu var, ad Mahmut. Adül de çad rda kal - yor, çünkü 4 ayl k hamile. Çad rda iflçiler için yemek yap yor, çad rlar topluyor. Hangisi daha zor? diyoruz. Çad rda kalmak m? Ormanda çal flmak m? Ne fark eder, ikisi de zor diyor. Çad rlarda elektrik yok, soba yok, sabah çok erken kalk l yor, hava çok so uk oluyor, geceleri de so uk, ama yapacak bir fley yok diye de ekliyor. Burada bir ayl k daha ifllerinin oldu- unu, sonra Marafl a gideceklerini söylüyor. Sohbet ederken bir yandan da bize yemek haz rl yor, yard m edelim diyoruz, kabul etmiyor yard m teklifimizi. Ellerinde ne varsa haz rlad - lar, ama bir yandan da elimizde temiz bir fley yok, çatal kafl m z da yok yan m zda diyerek çekincelerini dile getiriyorlar yoksulluklar ndan utanarak Güzel bir sohbet eflli inde yeme imizi yiyoruz, tekrar görüflme dile iyle oradan ayr l rken onlar çoktan çad rdaki ifllerine dalm fllard bile. Çocuk iflçiler kazma sall yor Arazide dolaflmaya ve iflçileri ziyarete gidiyoruz, arazi çok dik ve tafll k. T rmanmak biraz zor oluyor ama var - yoruz yanlar na. Evlerinden kilometrelerce uzakta bir da n yamac nda kazma sallayan genç kad n iflçilerle konuflmak istiyoruz, ama olmuyor, çünkü içlerinde Türkçe bilen yok. Bu yüzden anlaflmakta zorlan yoruz. Ama konuflmaya anlatmaya ne gerek var ki? diyoruz, zaten her fley ortada. Erkeklerin bile yapmakta zorland ifli çocuk yafltaki kad nlar n yapmas, okul s ras nda olmas gerekirken da yamaçlar nda olmalar çok fleyi anlat yor zaten. Biraz daha yukar lara ç k yoruz, burada konuflacak birini buluyoruz, ad Fatofl. Fatofl daha 15 yafl nda, Diyarbak rl, 1 ayd r burada, o da hiç okula gitmemifl. Okumak istiyor musun? diyoruz. Yok, diyor utanarak! Konuflurken çekiniyor, yanaklar k zar yor, bir yandan konufluyor, bir yandan da ifline devam ediyor. Kazmay her vurdu- unda asl nda içindeki öfkeyi vuruyor! Burada yaklafl k 80 iflçi çal fl yor, ço- u kad n, bu yüzden genelde kad nlarla konuflabildik. Erkekler bizimle konuflmaya pek yanaflmad lar, zaten birçok yerde hiç erkek iflçi yoktu. Oradan da tekrar görüflmek dile iyle ayr l yoruz ve köye do ru yol al yoruz. simleri de iflse de yaflamlar hep ayn... Hava kararmaya bafllad nda köye var yoruz, köyün içinden geçerken bir hal atölyesi oldu unu ö reniyoruz ve u ray p bir merhaba demek istiyoruz. Evden bozma bir atölye, köyün kad nlar, genç k zlar orada hal dokuyor ve evin geçimine katk da bulunuyorlar. Küçük ama çok s cak bir atölye, içerden sesler geliyor, merak ediyoruz ve bir an önce içeri girmek istiyoruz. Kap y çal p içeri girdi imizde bizi çok s cak karfl l yorlar, zaten köye geldi imizi ö renmifller. Hemen yanlar nda yer aç yorlar, bizimle sohbete bafll yorlar, bizden önce onlar bizi soru ya muruna tutuyor. Sohbetimiz ilerledikçe kendileri de anlatmaya bafll yor; Ayfle, Özlem, Fadime simleri de iflse de yaflamlar hep ayn, zaman-mekân fark etse de yaflad klar hiç de iflmiyor. Kad n her yerde kad n Atölyede 15 kifli 9 saat çal fl yor, hal - ya göre 5 ile 8 YTL aras ücret al yorlar, üstelik sigorta da yok. Ama yapacak bir fley de yok, çal flmak zorundalar. K zlar n ço u daha 18 inde ya niflanl lar ya da evli! Ço u ilkokula bile gitmemifl, ortaokula giden say s ise çok az erkek çocuklar okutuluyor diyor Ayfle ve okumak istedi inden ama art k çok geç oldu undan bahsediyor bize. Ayfle de 18 inde ve niflanl, t pk Fadime gibi. K zlar n hepsi okumak istiyor, yan bafllar nda hal dokuyan annelerine duyurmaya çal fl yorlar seslerini, anneleri oradan cevap veriyor; Yapacak bir fleyimiz yok, hem maddi durum hem de köyde okul yok, kasabaya göndermek olmaz diyor. Köyde okul yok, tafl mal e itimden ise erkekler yararlan yor, sadece iki k z var liseye gidebilen. lmek ilmek iflliyorlar hal ya umutlar n n hayallerini Ama yüzleri hep gülüyor bazen umutsuzlu a kap lsalar da. Bize de hal dokumay ö retiyorlar, her ne kadar onlar kadar h zl olmasa da hal dokumay ö reniyoruz. Art k sohbetimize hal dokuyarak devam ediyoruz, sohbet o kadar güzel ilerliyor ki bu sohbete akflam evde devam etme teklifinde bulunuyorlar, tereddütsüz kabul ediyoruz ve herkes akflam bir evde buluflmak üzere atölyeden ayr l - yor. Akflam yeme inden sonra köyün bütün genç k zlar geliyor kald m z eve. Köylüler çok yoksul evler hep derme-çatma, çok fazla eflyalar da yok, ama gönülleri çok zengin. Akflam konuflmalar m z daha verimli geçiyor okumaktan bahsediyoruz. Böyle gelmifl böyle gitmek zorunda de- il, bu durum kaderiniz de il, okuyabilirsiniz hala böyle bir flans n z var diyoruz. Nas l? diyor Fadime ben niflanl y m, seneye evlenece im, nas l okuyay m? Biz de d flar dan lise okuyabilece ini söylüyoruz, kendi güçlerinin fark - na varmalar n, bu k s r döngü içinde kalman n kader olmad n, asl nda her zaman okuyabileceklerini söylüyoruz. Okuman n sadece okula gitmek olmad n, kitap, gazete, dergi de okuyabileceklerini, kendilerini bununla da gelifltirebileceklerini söylüyoruz. Durmadan soru soruyorlar, merak ettikleri ne varsa, d flar dan nas l okul bitirilir, ne tür kitaplar okuyal m gibi. Bizden kitap istiyorlar, bir dahaki gidiflimizde elimizden geldi ince getirece- imizi söylüyoruz. Hatta baz lar evde bulunan baz kitaplar bize gösterip hangisini okuyal m? diye soruyorlar. Sohbetimiz gecenin geç saatlerine kadar devam ederken genç kad nlar n anneleri de sohbetimize kat l yor, sabah ifle gitmek için erken kalkmak zorunda olan k zlar, evden ayr l rken bu gece hepimiz yataklar m zda konufltuklar m z düflünece iz, kafam z çok kar flt diyorlar. Tekrar görüflmek üzere vedalafl rken her birinin gözlerinde umut fl parl yordu. (Ankara) Özgür Gelecek ten Kitle faaliyeti ve kampanyam z... Daha nitelikli bir kitle faaliyeti için daha nitelikli bir yay n fliar ile bafllatt m z ve gazetemizin son iki say s nda da sayfalar m zda yer verdi imiz kampanyam z okur toplant lar, yayg n gazete da t mlar, sesli ajitasyon ve propaganda, bildiri da t mlar ve sokak eylemleri ile devam ediyor. Bu eylem ve etkinlikler, elbette ki yürütece imiz verimli ve nitelikli tart flmalarla birlikte çeflitlenecek; bu tart flma ve pratikleri gazetemize aktard m z oranda gazetemiz bölgeler, semtler, alanlar aras nda deneyim aktar m n sa lama flans n yakalayacakt r. Unutmamal y z ki, tart flt m z her konu, kat ld m z her eylem ve etkinlik, tan k oldu umuz her geliflme, att m z her pratik ad m gazetemiz için bir haber niteli indedir. Bu anlamda kampanyam z bafllad süreçten itibaren yaflanan olumlu örnekler bizim için oldukça ö retici ve önemlidir. Örne in bu say m zda çeflitli bölgelerdeki okurlar m zdan gelen mektuplar, yaz lar ve yorumlar sayfalar m z elverdi i ölçüde bulunmaktad r. Bu geliflmenin gazetemizdeki yans mas n n olumlulu u tüm okurlar m z taraf ndan görülebilecek boyuttad r. Kolektif bir örgütleme arac olan gazetemizin daha kolektif bir flekilde ç kart lmas da kampanyam z n önemli amaçlar ndan biridir. Bu noktada att m z ad mlar n alt n çizerken, bu olumlulu u daha da büyütme ve süreklilefltirme görevi ile karfl karfl ya oldu umuzu unutmamal y z. Yapt klar m z n olumlu ad mlar oldu- unu bilerek ama ayn zamanda bununla yetinmeyerek, daha iyisini yapabilece imizin bilinciyle hareket etmemiz gerekmektedir. Gazetemizi daha genifl kitlelere tan tma, okur say s n art rma, niteli ini yükseltme vb. amaçlar tafl yan kampanyam z yürütürken daha önce de belirtti imiz gibi bölgelerin özgünlükleri, yerellerin gündemleri ve kampanyam z n pratiklerini bu gündemlerle birlikte ele almak önemlidir. fiuras aç k ki, ülkenin ve kitlelerin genel gündemlerinden kopuk ele al nan bir çal flman n baflar l olma flans yoktur. Bizim gündemlerimizin bir yerde kitlelerin gündemlerinin baflka bir yerde durdu u bir çal flma arzu edilen ve örgütlenmeye hizmet eden bir çal flma de ildir/olamaz. Gazete da t mlar n ele al rken, öncesinden gazetemizi okuyarak halka tafl yaca m z, onlar ayd nlataca m z konular kendi içimizde tart flabiliriz. Bu say m zda öne ç kan hangi konular var ve bu konulara bizim yaklafl m m z nedir? Örne in bu say m zda Kürt co rafyas nda yaflanan geliflmeler ve ekonomik kriz gazetemizde öne ç kan konulard r. Bu noktalarda yaflanan geliflmeleri takip ederek, gitti imiz kitlelere düflüncelerimizi aktarmal y z. Yine sürece dahil olma ve müdahale etme konusu da kampanyam zla birlikte yap lmal d r. Unutmayal m, gazetemizin kampanyas sadece da t m a n n geliflmesinden ibaret de ildir/olamaz. Örgütlenme faaliyetimize hizmet etmedi i sürece kampanya sonunda geçmifle dönük olumlu bir pratik dökümü yapabiliriz ancak gelece e dair kal c bir fley bulamay z. Kampanyam za yo unlafl rken yaflam n yan m zdan ak p gitmesine izin vermeyelim. Örne in bugün dünyada yaflanan krizin etkileri gün geçtikçe geniflleyip yay l rken, egemen s n flar n sözcüleri hala bu kriz bizi fazla etkilemez, te et geçer yalanlar n söylemeye devam ediyorlar. Yolsuzluk, yoksulluk tart flmalar toplumun tüm gündemini meflgul ederken, egemenler hala ekonomik büyümeden söz edebiliyorlar. Asl nda onlar ekonomi büyüyor dedikçe, emekçilerin sofralar ndaki lokmalar n nas l küçüldü ünü hepimiz yaflayarak görüyoruz. Gerçekleri görme bak m ndan bu iyi bir durumdur. Ama bu tek bafl na bir anlam ifade etmez. Önemli olan bu gerçekler fl nda harekete geçebilmek ve harekete geçirebilmektir. Bunun için de b kmadan usanmadan gerçekleri kitlelere tafl ma çabas gerekir. Çünkü gerçekler kitlelere tafl nmad müddetçe egemenlerin çok yönlü ve kapsaml sald r lar emekçilerde bilinç bulan kl yarat r ve bu bulan k tablo içinde egemenler gerçek yüzlerini perdelemeyi en az ndan bir süre daha baflar rlar. Zaten gerçekleri gizlemek, y nlar n dikkatini suni gündemlere yöneltmek egemen s n flar n en baflar l (!) oldu u alanlardan biridir. Bu anlamda bir yandan sistemi ve politikalar n teflhir ederken bir yandan da devrimin propagandas n yapmak için en kitlesel örgütlenme arac m z olan yay nlar m z daha aktif kullanmak çal flmalar m zdaki verimi kuflkusuz art racakt r.

3 14-27 Kas m 2008 Özgür gelecek 3 Politikan n sesi Tayyip direnifl duvar na çarpt Emekçiler zam ya murlar alt nda inim inim inlerken, AKP cephesindeki yolsuzluk haberleri her gün gazete sayfalar n iflgal etmeye devam ediyor. Elbette ki, yolsuzluk sadece AKP ile s n rl de ildir. Ama hükümet olman n yaratt avantajlardan dolay h rs zl ktaki en büyük pay AKP camias na düflmektedir. Amed, Dersim, Van ve Hakkari de Kürt halk, Tayyip Erdo an anlayaca dilden karfl lad. Zulüm sözcüsü, yine direnifl duvar na çarpt. Egemen s n f sözcülerinin geziyle planlamaya çal flt klar, yerel seçim öncesinde yürütülen askeri operasyonlara paralel olarak siyasal ve psikolojik sald r lara h z kazand rmakt. Di er bir ifadeyle; Askerler iflini yap yordu, siyasilerin de yapmas gerekirdi. Tabii ki siyasilerin görevi her zaman oldu u gibi kardefllik, demokrasi, kalk nma yalanlar yla Kürt halk n uyutmaya çal flmakt. Oysa kendilerini kand rmaya, uyutmaya devam ediyorlar. Amed ve Dersim de oldu u gibi, Van ve özellikle Yüksekova da, Hakkari de sokaklarda kurulan barikatlar, kapanan kepenkler Tayyip ve efendilerinin moralini bozdu. Di er bir anlat mla; direnifl zulüm sözcülerinin sinirlerini gerdi. Rol yapmalar n önleyerek, gerçek kimliklerini ve niyetlerini aç a ç kard. Yani, R. T. Erdo- an n biz tek millet dedik, tek bayrak dedik, tek devlet dedik. Buna kim karfl ç kabilir? Buna karfl ç kan n bu ülkede yeri yok. Buyursun istedi i yere gitsin itiraf n sa layan, direniflin kendisidir. Direnifl, egemen s n flar n sald rgan, tehditkar, flantajc vb. tüm karfl -devrimci zihniyetini birer birer aç a ç - kar yor. Yarat lan, yaratandan ötürü seven, slam kardeflli ine inand n her f rsatta dile getiren Tayyip in rkç -floven kimli i de son geziyle daha iyi aç a ç kt. Bu rkç -floven kimli in beslendi i yer Kemalizm dir. Türk flovenizminin k flk rt lmas, Kürt ulusu ve di- er az nl k milliyetlere ulusal bask - n n uygulanmas, zorla Türklefltirme siyaseti Kemalistlerin siyasetidir. Ve sorun ezilen ulus ve az nl k milliyetler sorunu olunca, slamc s da, Kemalisti de, liberali de rkç l k ve flovenizmde yar fl halindedirler. DTP lileri öldürün diyen zihniyetle, buyursun istedi i yere gitsin zihniyeti aras nda hiçbir fark yoktur. Yani söylemek istenen ya sev ya terk et, ya benim gibi düflüneceksin ya da hiç düflünmeyeceksin dir. Söz konusu zat dememifl miydi; Düflünmezseniz Kürt sorunu olmaz diye. fiimdi Kürt halk n ; düflünmemeye, rkç l a ve flovenizme teslim olmaya zorluyorlar. Ortaya sunduklar baz ekonomik k r nt lar ve bofl vaatlerle direnifl ateflini söndürmeye çal fl yorlar. Ama tüm bu çabalar n bofluna oldu u bir kez daha görüldü. Ulusal demokratik talepleri gözard eden her yaklafl m karfl l ks z kalmaya mahkumdur. Operasyonlar için asfaltlanan yollar, yap lan havaalanlar, birçok tarihi miras sular alt nda b rakan barajlar Kürt ulusal sorununun reformist çözümü için dahi ilaç olam yor. Tüm bu geliflmeler, egemen s n flar n cephesinde bir yaklafl m de iflikli ine yol açabilir mi? Buna evet demek mümkün de ildir. Ç kar lan savafl tezkereleri, süren operasyonlar ve tüm bu karfl devrimci icraatlara iliflkin Genelkurmay Baflkan n n Bakanlar Kurulu na sundu u brifing ve bölgedeki uluslararas geliflmeler bize imha ve inkar siyasetindeki srar gösteriyor. Önümüzdeki yerel seçimlerden dolay kitleleri aldatmaya dönük belli yeni söylemleri duyabiliriz. Ama tüm bunlar n bofl söylem olaca aç kt r. TC yasalar na göre kurulan legal bir partiyi PKK ile efllefltiren ve ona karfl baflbakan, bakanlar, ana muhalefet parti sözcüleri, baro gibi kurumlar yla kin ve nefret kusan bir anlay fl, ezilen ulus ve emekçilerin sorunlar na karfl duyarl bir yaklafl m ortaya koyamaz. Linç giriflimlerinde bulunan karfl -devrimci sald r lar hakl tepkiler olarak gösteren, ona meflru bir zemin sunan bir zat n baflbakan oldu u bir ülkede rkç ve floven sald r lar durmaz. Çünkü, bu, devlet politikas d r. Devlet varl - n bu karfl -devrimci politikalar icra etmekle sürdürüyor. Zamlara, yolsuzlu a devam! AKP nin icraatlar yaln z ezilen Kürt halk na, devrimcilere dönük fliddeti içermekten ibaret de ildir. AKP, zulümde oldu u gibi, zam ve yolsuzluklarda da hiçbir s n r tan m yor. Daha düne kadar ekonomik kriz bizi ciddi etkilemez diyen AKP kurmaylar, bugün bunu yap lan anlaflmalara ve dünyada yaflanan ekonomik krize ba lamaya bafllad lar. Görünen o ki, yaflanan geliflmeler, yalanc sözcüleri gerçekleri itiraf etmeye zorlad. Peki gerçek olan nedir? Do algaza bir y l içinde yüzde 80 lere varan zamd r. Elektri e yap lan ve yap lacak olan seri zamlard r. Türk paras n n dolar karfl s nda yüzde 33 lere varan de er yitimidir. Birçok temel g da maddesine bir y l içinde neredeyse yüzde yüzlere varan zamlard r. Tüm bunlar n yan s ra, üretenlerin ücretlerindeki düflüklük, al m gücünde yaflad klar s k nt lara yeni s k nt lar eklenerek devam etmektedir. Yaflanan ekonomik krizin yarataca tahribatlara bakt m zda, önümüzdeki süreçte zam, zulüm, iflkence politikalar daha bir h z kazanacakt r. AKP kurmaylar öyle bir pervas zlaflm fllar ki; son yap lan do algaz zamm ndan sonra bu fiyatlar n Mart ta yeniden düflece ini ilan ediyorlar. Yani, demek istiyorlar ki; Bu k fl ya so uktan öleceksiniz ya da g rtla n za kadar borçlanacaks n z. Ama üzülmeyin havalar s n nca fiyatlar düflecek. Kitlelere seçeneksizli i seçenek olarak sunanlar, haks zl klara, zulüm politikalar na karfl ç kanlar, da tt klar yeflil kartlar iptal etmekle, kömür da tmamakla tehdit eden faflist güruhlar mutlaka ama mutlaka hak ettikleri cezay göreceklerdir. Kitleleri yoksunlu a-yoksullu a mahkum ederek, bir torba kömür alamayacak kadar sefil duruma düflürenler, halktan çald klar n n cüzi bir miktar n yeniden halka karfl bir silah olarak kullanmaktad rlar. Bar nma, s nma ve dahas yaflam hakk hiçe say l yor. Emekçiler zam ya murlar alt nda inim inim inlerken, AKP cephesindeki yolsuzluk haberleri her gün gazete sayfalar n iflgal etmeye devam ediyor. Elbette ki, yolsuzluk sadece AKP ile s n rl de ildir. Ama hükümet olman n yaratt avantajlardan dolay h rs zl ktaki en büyük pay AKP camias na düflmektedir. Ahlaks zl k, h rs zl k, devlet terörü bir yar fl halinde sürüyor. Ve bu durum toplumdaki kirlenmeye de h z kazand rmaktad r. Fuhufl, h rs zl k, cinnet haberleri art k bu ülkede s radan haberler haline gelmifltir. En kötü olan da, bu kabul edilemez tablonun kabul görmesi veya genifl y nlar taraf ndan izlenir hale gelmesidir. Bu böyle gitmez! Evet, bu böyle gitmemelidir. Halk m z yoksullu a mahkum edenler, her f rsatta farkl l klar m z zenginli imizdir deyip, ama farkl l klar dile getirildi inde devlet terörü uygulamakta s n r tan mayan, halk n iradesiyle seçilen Kürt vekilleri malum partinin vekilleri diyerek hedef tahtas na oturtan faflist güçlerin karfl s na dikilmekten baflka bir yol yoktur. Ya direnilecek, ya direnilecek. Di er tüm seçenekler kölece yaflama mahkum olmaktan baflka bir anlam ifade etmiyor. Konut sorununda yaflanan s k nt lar, yüksek kiralar, do algaza, elektri e, temel g da maddelerine yap lan zamlar genifl emekçi y nlar n bar nma, s nma ve sonuç itibariyle insanca yaflama hakk n ortada kald r yor. Ve alt n çizdi imiz sorunlar, talepler genifl y nlar n temel sorunlar d r. Dolay s yla, bu sorunlar daha çok gündemimize almak ve bu eksende özgün somut politikalar gelifltirmek, kampanyalar örgütlemek veya yürütülmekte olan kampanyalar bu eksende ele almak, sorunlar ile birlefltirmek, propaganda ve teflhir faaliyetlerine h z vermek gerekir. Ve tabii ki tüm bunlar ezilenlere karfl yürütülen tüm sald r lar n bir parças olarak ele almal y z. Çünkü; emperyalizme ba ml, militarizmin hizmetine sunulan bir ekonomi, yeni yat r mlar önler, iflsizli i tetikler, yoksullu u körükler. Dolay s yla iflsizli e, yoksullu a karfl mücadele ayn zamanda militarizme karfl da mücadeledir. Di er bir ifadeyle; haks z savafla-militarizme karfl mücadele ayn zamanda iflsizli e ve yoksullu- a karfl mücadeleyi de içermek zorundad r. Sorunu bütün olarak ele almak, bir yan yla de il, bütün yönleriyle de erlendirip ona göre hedeflerimizi belirlemek en do ru yöntemdir. Bu demektir ki, ezilen Kürt halk n n, di- er az nl k milliyetlerin, iflçi s n f ve di er tüm emekçilerin karfl karfl ya oldu u sorunlar do ru tespit etmek tek bafl na yetmiyor. Daha da önemlisi, bu sorunlar aras ndaki iliflkiyi ve uygulay c lar n ç kar ortakl n ortaya koyup, buna karfl çeflitli milliyetlerden emekçilerin mücadele birli ini yaratmay baflarmakt r. Bu baflar lmad müddetçe, mücadelenin zorlu u daha da artacakt r. Bugün aç s ndan bunun gereklili i ve zorunlulu u daha da artm fl durumdad r. Artan rkç sald r lar, inkarc tutumlar her geçen gün emekçilerin birli ine darbe vurmaktad r. S n f bilinçli proletarya emekçilerin, ezilenlerin birli ine hizmet etmeyen her türlü pratik giriflimi yads r. Ve ezilenlerin birli i için egemen ulus flovenizmine- rkç l na karfl tereddütsüzce mücadele etmenin gereklili inin alt n çizer. Bu u urda at lacak her olumlu ad m, her baflar ezilenlerin kardeflli ine, mücadele ortakl - na hizmet eder. Proleter Bak fl ABD EMPERYAL ZM N N DER DE fit RME OPERASYONU Fehmi Koru nun AKP liler için kulland, Hükümete geldiklerinde Obama yd lar sonra Bush gibi oldular. ( ) fleklindeki Tayyip i çileden ç karan sözleri, her ne kadar meselenin özüne iliflkin yanl fl bir bak fl aç s n yans t yorsa da durum tespiti aç s ndan do rular ifade etmekteydi. De iflim slogan ve partilerinin ismindeki adaletten, dillerinden düflmeyen özgürlük ve di er bir dizi meseleye iliflkin çözüm vaatlerinden geçilmiyor, demokrasi konusunda yanlar na yaklafl lm yordu Fehmi Koru vb. çanak yalay c lar n bilinçli olarak çarp tt husus; Obama ile Bush un özünde farks z olduklar gibi Türk egemen s n flar ad na siyaset yapan aktörler aras nda da nitelik bak m ndan fark bulunmad d r. Nitekim Obama rolü oynamak TC tarihinde Tayyip e mahsus bir süreç olarak görülemez. Bu flekilde seçimleri kazanan, çare, umut, gelecek, de iflim vb. sloganlarla hükümet olan nice flahsiyetlerden söz etmek mümkündür. Bunlar n tamam, flu veya bu süre sonunda deyim yerindeyse Bush olmufllar ve yerlerini yeni Obama lara b rakm fllard r Bu durum do all kla ülkemize mahsus da de ildir. Son seçimde ABD de görüldü- ü üzere dünyan n bir çok ülkesinde hakim s n flar özellikle kritik evrelerde; belli politik figürler, simge ve ak mlar eliyle toplumsal muhalefeti kontrol alt na almak, yenilenmek ve sistemi revizyona tabi tutmak gibi nedenlerle kötüye giden duruma müdahale etmek zorunda kal rlar. Askeri darbenin yap lamad koflullarda ve büyük çapl restorasyonun gerekti i hallerde genifl çapl kitlesel deste in sa lanabilmesi kolay de ildir. Ne var ki söz konusu ülke ABD olunca ve bu olay siyah bir kiflinin ilk kez baflkanl k koltu una oturmas gibi tarihi bir ana da denk düflüyorsa, meselenin boyutlar hayli farkl lafl yor demektir. Her ne kadar, siyah kart daha önce Colin Powell in 1989 genelkurmay baflkanl ve 2001 d fliflleri bakanl ile kullan lm fl bunlar Condoleezza Rice n d fliflleri bakanl izlemiflti. Ama kutsal mekana, Beyaz Saray a kurulmak hiç kuflkusuz farkl yd. Emperyalist dünyan n kumanda merkezindeki savafl ve petrol tekelleri için tek kutsal fley sermaye ydi elbette. Onun ç - karlar gere i, Beyaz Saray a bir siyah n oturmas gerekmiflti, o da olacakt Seçimleri kazanma, daha do ru bir ifadeyle nöbeti devralma meselesinde Demokratlar cephesinde, aday belirleme yar fl yd esas enteresan olan. Bir yanda siyah di er yanda kad n kimli i yar flt ve Obama n n bu süreçte daha etkili bir figür olaca na karar verildi! Karfl s na Cumhuriyetçi lerin aday olarak ifli flansa b rakmamak için iyi seçilmifl bir isim ç kacakt : liderlik vas flar, birikim ve donan m yetersiz, yafll, a r kalp hastas, Vietnam gazisi, Irak iflgalinin en az 10 y l daha sürmesinden yana McCain Emperyalist-kapitalist sistemin önderli- ini üstlenen ABD de 8 y ll k 2. Bush dönemi büyük bir fiyasko ve hüsranla kapanmaktad r. Neo-con (yeni muhafazkarlar) ad verilen kli in, baflta Ortado u ve çevreleyen genifl bir co rafyada (Balkanlar, Kafkasya, Kuzey Afrika, Afganistan- Pakistan) iflgaller eflli inde azg n bir terör estirdi i, bütün dünyada bask ve sald r lar yo unlaflt rd bu süreç; milyonlarca kiflinin katledilmesi, insanl n tarifsiz ac lar alt nda iflkenceden geçirilmesi, yerinden yurdundan edilmesi, her türlü de erin yak l p, y k l p, yok edilmesi anlam na geliyordu. Guantanamo, Abu Garip, Bagram gibi hapishanelerde yaflanan ve yaflanmakta olanlar; uçaklarda, gemilerde ve daha saptanamayan bir çok yerde ve dünyan n dört bir gizli köflesinde iflkence merkezleri kurulmas bu dönemin resmidir. Irak taki tarihi eser ya mas n n özgürlük hakk diye savunulmas bu sürecin felsefesine örnektir. Bush ile birlikte start alan 11 Eylül dönemi, küreselleflme ismi verilen ili ine kadar ya ma ve sa ma sürecinde vites yükseltme anlam na geliyordu. Enerji bölgeleri için gelifltirilen BOP ni iflletmek, devasa askeri kompleksten sonuna kadar yararlanmak için mevcut konjonktürün f rsatlar n bir an önce de erlendirmenin merkezi politikas yd. Sistem ekonomik krizlerle birlikte yol al yor, emperyalistler s n f mücadelesinin yükselifline paralel devrim cephesine yönelmekle kalm yor, kendi aralar ndaki dalaflta sürekli olarak yeni hamleler gelifltiriyordu. mparatorluk tac giydirilen, Afganistan ve Irak n ard ndan s radaki ülkenin neresi olaca n tart flt ran, en yak n müttefiklerini dahi bombalamakla tehdit edecek kadar pervas z bir sald rganl kla yüzy llarca sürecek savafllara bafllad n ilan eden ABD emperyalizminin havas çok erken söndü. flgalleri batakl a, yenilmezli i madaral a, muazzam savafl makinesi bilgisayar oyununa dönüfltü. Ezilen halk ve uluslar direniyor, en afla l k iflkence ve katliamlara ra men boyun e dirme hayalleri gerçeklefltirilemiyordu. Yede indeki AB li emperyalistlerin önderleri son NATO toplant lar ndaki tutumlar ve nihayet ekonomik kriz sürecindeki elefltiri ve suçlamalar nda görüldü ü üzere, ABD ile mesafelerini giderek açmaya bafllad lar. Rusya, en son Gürcistan/Osetya sorununda yafland gibi, kendini toparlanmada geldi i noktan n hiç de küçümsenmemesi gerekti ini, so uk savafl a at fta bulunacak kadar ileri gitmekle gösterdi. fiangay flbirli i Örgütü, Hindistan ve ran a uzanan bir konuma gelmekle, tek kutupluluk tart flmas na temelli olarak nokta koymufl oluyordu flte bu süreçte, kendi ak l hocalar n n da tam bir mutabakatla vurgulad klar üzere, ABD nin dünya halklar nezdindeki imaj tarihinin en kötü seviyesine indi. Teflhir olunmufllukta dip noktalara savrulan ABD emperyalizmi bak m ndan ifller her aç dan kötü gidiyordu. Ülkedeki yoksul ve aç nüfus oran h zla artm fl, ekonomik parametrelerin tamam büyük oranda bozulmufl, kitlelerin gerek iç gerekse de d fl politikaya yönelik tepki ve muhalefeti giderek yo unlaflmaya bafllam flt. Konut kredileri alan ndaki sorunlar n tetikledi i büyük finansal ve nihayet ekonomik krizin habercisi olmak üzere, ABD ekonomisinde alarm zilleri çald ran bir dizi sorun 2000 li y llar n bafl ndan itibaren geliflme gösteriyordu Obama, böyle bir dönemin sonunda, bu kritik aflamada göreve getirildi. Böyle bir kimli e neden fliddetle ihtiyaç duyuldu u, ABD emperyalizminin her alanda, her bak mdan zor durumda oldu u gerçe- iyle do rudan ilintiliydi. Bütün bunlar karfl s nda, k sa sürede, h zl ve etkili bir müdahale ile süreç tersine çevrilmeliydi. ABD nin y k lan de erleri yeniden yerine konulmal, imaj tekrar düzeltilmeli, sistem temel esprisine yeniden kavuflmal yd. Restorasyonun amac buydu. Dünya egemenli i için gelifltirilecek yeni politikalar, bütün bu imaj yenileme faaliyetini sürdürecek bir kimli i gerekli k l yordu. Bunun için, bizden biri, içimizden biri gibi görülen, daha önemlisi atalar köle olan, daha y l önce renkdafllar bir çok eyalette köpeklerle birlikte lokantalara giremeyen, ayr otobüslere binmek zorunda olan biri iyi bir seçimdi. F rsatlar, rüyalar ülkesi Amerika ya bir zenci baflkan olabiliyorsa, o ABD de eflitlik de vard adalet de, özgürlük de vard demokrasi de, bizzat Obama n n dedi i gibi onlar n esas gücü silahlar ndan de il bu de erlerden geliyordu ve umutlar n yitirmemeleri gerekecekti. Hem siyah hareketin önderlerinden Martin Luther King Bir rüyam var dememifl miydi? flte bu rüya gerçeklefliyordu. Nitekim bir di er sembol isim Mandela da, Dünyan n neresinde olursa olsun, hiç kimsenin dünyay de ifltirebilece ine inanmamas için hiçbir sebep kalmad. ( ) diyordu. Bu maskeli baloya, Chavez in kat lmamas olmazd : Amerikan halk n ve yeni seçilmifl baflkan - n kutluyorum. ( ) ABD deki deri de ifltirme operasyonunun bütün dünyada devrim olmuflças na flaflaal biçimde lanse edilmesinin temel nedenlerinden birisi de hiç kuflkusuz yaflanmakta olan ekonomik krizdir. Merkez üssü ABD de bafllayan ve bütün dünyaya yay lan, bo ucu ve y k c sonuçlar n aflama aflama sindire sindire hissettiren kriz büyük bir panik ve korku yaratmaktad r. Obama flahs nda, istenen ve beklenen, çaresizce umut edilen, bu krize yönelik müdahalelerdir. Kurtar c /Mesih rolü biçilmesi, sadece ABD ye özgü bir durum de ildir. Çok temel gerçekliklerden bahsetmenin, ABD gibi bir ülkede baflkanl k seçiminin sistemle iliflkisi ve fonksiyonel etkileri üzerinde daha fazla durman n, bu ba lamda de iflim ad na ne gibi yeniliklerden söz edilebilece ini tart flman n yarar yoktur. ABD emperyalizmine yön veren güç merkezlerinin önümüzdeki sürece iliflkin saptad politik, ekonomik ve askeri taktiklerin uygulay c s olarak Obama, yeni bir imajla ifllevli k l nacak, kullan m de erini yitirdi- inde öncekiler gibi eski statüsüyle tarihteki yerini alacakt r. Biraz dikkatli olanlar, iyilik perisi, bar fl mele i olarak sunulmaya çal fl lan Obama n n seçim konuflmalar ve tart flma toplant lar nda, hiç de böyle bir portre çizme gayretinde olmad n gözlemlemifl olmal d r. Irak yerine Afganistan a yüklenmek hatta Pakistan a cephe açmaktan, genel olarak asker say s n art rmak ve Ordu yu güçlendirmekten bahseden kendisidir. Kudüs ü srail in ebedi ve bölünmez baflkenti ilan eden Obama, Ortado u nun kilit sorununa nas l bir yaklafl m gösterdi ini de ispatlam flt r. Obama n n sistem/düzene iliflkin hiçbir temelli elefltirisi olmad - kriz tart flmalar nda bir kez daha görülmüfl ve faturan n halka ç kar lmamas gerekti ine dair ciddi bir tavr olmam flt r. Obama vakas, emperyalist-kapitalist sistemin yaln zca finansal-ekonomik kriz içerisinde debelenmedi i daha önce de vurgulad m z gibi, çok yönlü biçimde iflasa sürüklendi ine iyi bir örnek oluflturmaktad r. Her ülke Obamas n ar yor fleklinde dünya medyas ndan akan haberler, deri de ifltirme operasyonlar n n bütün gerici ve faflist rejimler için ortak ihtiyaç haline geldi inin göstergesidir. Bask, sömürü ve zulüm nedeniyle teflhir olunmuflluk çeflitli k l klarla hüküm süren bütün burjuva (ve burjuva-feodal) devletlerdeki hükümetleri yeni yüzlerle yola devam etmeye, de iflim senaryolar ile kitleleri aldatma ve oyalamaya zorunlu k lmaktad r. Ne var ki Obama gibi al fl lm fl n d fl nda sürülen kozlar gerçekten etkili ve büyük kozlard r. Yaratt etkinin çap ndan da görülmektedir ki dünya ölçe inde ses getirmifl, belli oranda yan lsama yaratabilmifltir. Bu kozu oynamak zorunda kal fllar bafll bafl na durumun kritikli ine dair yeterince fikir vermektedir. Emperyalistler bu koz sayesinde elde edecekleri krediyi en iyi flekilde de erlendirmek durumundad r. Önümüzdeki süreç bu aç dan son derece önemli geliflmelere gebedir. Yumuflak güç diye tan mlanan politikalar arac l yla stratejisini ifllerli k lmaya çal flacak olan ABD, ezilen halk ve uluslara yönelik yeni planlar n devreye sokarken di er emperyalistlere iflbirli ini öne ç kartan denetimli ve kontrollü bir taktikle hareket edecek, dünya egemenli inde önderlik konumunu muhafaza etme gayretini sürdürecektir. BM ve NATO nun güçlendirilmesine dair vurgular ile AB, Rusya, Çin ile iliflkiler konusunda ileri sürülen görüfller bu yönde ipuçlar sunmaktad r. Tarihin ak fl kaç n lmazd r. ABD nin tazelenen makyaj dökülmeye bafllarken, Obama n n rengi beyazlaflacak ve rejim yine tahkimat derdine düflecektir. Bu fasit daireyi sonsuz k lma amac na son vereceklerin Obama deneyinden ö renecekleri çok fley olmal d r. Sistemin krizler içerisinde ç rp nan egemen s n flar na yüklenmek, bütün alanlara yaymak ve derinlefltirmek asli görevdir. Ülkemiz özgülünde, devrim ve demokrasi güçlerince ortak biçimde dillendirilen, krizin faturas n ödememe, sorumlular na ödetme fliar da böyle bir tavr n parças olarak anlam kazanmaktad r

S f r toleransl cinayet

S f r toleransl cinayet Y kal m bu köhne düzeni Kapitalizmin merkezinde yaflanan mali kriz k sa zaman içerisinde neo-liberalizm denen paradigman n temel yarg s n yerle bir etmifl durumda. Benzer ama daha küçük çapta yaflanan

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa Yalan ve talan n maskesi TOK Her y l n belli dönemlerinde televizyonlarda ev sahibi olmak için kuyruklara giren, ev sahibi olma umudunu tafl yanlar n TOK bürolar önündeki çilelerini seyrediyoruz. Daha

Detaylı

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas Su yaflamd r! Dünya Su Forumu 16-22 Mart tarihleri aras nda stanbul da Feshane ve Sütlüce Kongre Merkezinde gerçeklefltirildi. 110 ülkeden 33 binden fazla kiflinin kat ld foruma kat lanlar aras nda 3 prens,

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Demokratik, bilimsel, anadilde, paras z e itim için B RLEfiEL M! - Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir

Detaylı

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Ali Yetgin gözaltında kaybedilmek isteniyor! Sicili katliam ve kaybetmelerle hayli kabarık olan TC devletinin yeni bir kaybetme girişimiyle karşı karşıyayız. Partizan Dergisi okuru Ali Yetgin den 8 Mart

Detaylı

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER!

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 139 *Kas m-aral k 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! YDG 3. Konferans taslak metinleri Genç-Sen Genel Kurul de erlendirmesi

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Gücümüz Birli imizde! UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA 3 SUNU Merhabalar, Ekonomik ve siyasi krizin derinleflti

Detaylı

Yangın yerine dönen HAYDARPAŞA!

Yangın yerine dönen HAYDARPAŞA! Dolarlarımızı kim çaldı? Kaplanlar bir bir dökülüyor! Türkiye 26 Kasım Cuma gününe kişi başına 2 bin 354 dolar daha zenginleşmiş olarak uyandı. Böylece kişi başına gelir, 15 bin 392 dolara yükselmiş oldu.

Detaylı

İşçi-köylü. * 2-15 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 2-15 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X İşçi-köylü Demokratik Halk İktidarı İçin Ç I K T I Sayı: 62 * * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X DEĞİŞEN ANAYASA, DEĞİŞMEYEN ZİHNİYET 4 Bileşik kuvvetler üzerinden it dalaşı Tekel direnişi ve balyoz operasyonunun

Detaylı

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES F YATI : 1 TL. fiç - K TLE GAZETES YIL: 1 SAYI: 2 ARALIK 2009 HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü Türkiye nin de iflik illerinden fabrikalar kapat larak iflsiz b rak

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Kathmandu sokaklar nda devrim coflkusu flte 1 May s ALANLARDAYIZ... Ç D E K L E N R SUNU Merhabalar, Yo

Detaylı

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım!

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! Son yerel seçimler öncesin de koltuğunun altın da dosyalarla tanıdık kendisini. Belgelerle konuşması, doğrunun yanında, haksızlığın, yolsuzluğun karşısında yer alması

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 *Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506. E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim!

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 *Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506. E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 * *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! Sayfa 4 Rüzgar

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA brahim Kaypakkaya n n daha genifl kitlelere ulaflt r lmas için Umut Yay mc

Detaylı

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M!

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 130 2008-02 *fiubat 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! Söz ve karar hakk için harekete geçelim, örgütlenme özgürlü ünü savunal

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Newroz eyleminde polis taraf ndan herkesin gözü önünde kolu k r lan kardeflimize sözümüzdür; Güzel günler

Detaylı

Azd r lan rkç l a karfl mücadele!

Azd r lan rkç l a karfl mücadele! Bütün ülkelerin iflçileri birlefliniz! Bütün ülkelerin iflçileri ve ezilen halklar birlefliniz! B O L fi E V K SÜREL MARKS ST-LEN N ST YAYIN ORGANI (TÜRK YE) S n r n ötesi nden de, berisinden de faflist

Detaylı

Bu ülkede katiller milletvekili olur parti lideri olur bakan olur baflbakan olur; hep yükselirler!

Bu ülkede katiller milletvekili olur parti lideri olur bakan olur baflbakan olur; hep yükselirler! Bu ülkede katiller milletvekili olur parti lideri olur bakan olur baflbakan olur; hep yükselirler! 12 Temmuz Katliam ; Suç Kan tland! Suçlular Belli! AKP nin Adalet S nav : Baflta A ar olmak üzere 12 Temmuz

Detaylı

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 148 * Kasım 2009 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim YDG 4. Konferansı 5-6 Aralık ta İzmir de 8 Kasım Kadıköy Istanbul

Detaylı

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e.

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e. U ur Kaymaz Ahmet Kaymaz Fevzi Can i l k d e i l l e r Türkiye infazlar ülkesidir Susurluk Devleti sürdü ü müddetçe son da olmayacaklar! U ur, 12 de il de 19 yafl nda olsayd infaz mübah m yd?.. fiemdinli

Detaylı

Adalet. Emperyalist iflgal kukla meclisle meflrulaflt r lamaz! Adalet. Adalet. 1 Nisan Davas : Komplo iflas etti!

Adalet. Emperyalist iflgal kukla meclisle meflrulaflt r lamaz! Adalet. Adalet. 1 Nisan Davas : Komplo iflas etti! ISSN: 1304687X 132 Irak ta iflbirlikçilefltirme ve halklar bölme seçimi! Adalet Haftal k Dergi / Say : 144 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 / 75 YKr www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net

Detaylı

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor fiark lar Filistin ve Lübnan halklar için Halkevleri nin düzenledi i Filistin ve Lübnan halklar yla dayan flma kampanyas halktan yo- un ilgi görüyor. Halkevciler, sokak sokak, kap kap dolaflarak g da malzemesi

Detaylı

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 139 17 fiubat 2008 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Kad n Ne ktidar n Ne de Erke in Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde Kölesidir! www.yuruyus.com Say

Detaylı

fiç B RL Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n Ba ms z Tavr n Öne Ç karmak fiç - K TLE GAZETES Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin!

fiç B RL Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n Ba ms z Tavr n Öne Ç karmak fiç - K TLE GAZETES Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 3 SAYI: 13 F YATI 1 TL. fiubat 2012 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! fiç LER YAZIYOR Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 2011 de Düzen ve Kitleler

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 2011 de Düzen ve Kitleler Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! 2011 de Düzen ve Kitleler BU SAYIDA Boyal burjuva bas n nda

Detaylı