Kafa kar flt ran haftadan NETLESME SÜREC NE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kafa kar flt ran haftadan NETLESME SÜREC NE"

Transkript

1 Resmi olmayan sonuçlara göre oy oran n 22 Temmuz 2007 ye göre yaklafl k 4 puan art ran AK Parti nin milletvekili say s ayn seçime göre düfltü de yüzde oy alan ve 341 milletvekilli i kazanan AK Parti, yüzde 50 oy oran n aflt dünkü seçimde 326 milletvekilli ç kard. 24. dönem milletvekili seçimi yap ld. Seçimin galibi yine AK Parti oldu. Sonuçlar n belli olmas ndan sonra CHP, 2007 de yüzde 20.8 partililer genel merkez önünde sevinç olan oy oran n yüzde 25.9 a österileri yapt. ç kararak 135 milletvekili kazand. MHP ise, 2007 de yüzde 14.3 olan oy oran n n yüzde 13 civar na düflmesinin üzüntüsünü yafl yor. MHP nin milletvekili say s da 54 oldu. Cumhurbaflkan Gül de demokrasi görevini yerine getirdi ve oyunu Çankaya lkö retim Okulu nda kulland Seçimden önce hedefini 30 milletvekili olarak aç klayan BDP, ba ms z adaylarla girdi i seçimde 35 milletvekili ç kard. Baflbakan Erdo an, gönlünde yatt n söyledi i baflkanl k sistemine geçifli sa layacak de ifliklik ve düzenlemeleri gerçeklefltirmek için gerekli milletvekili say s n bulamad ama, muhtemel bir baflkanl k sisteminde kendisini baflkanl k koltu una tafl yacak oy oran n yakalad ISSN May s 2014 Pazartesi Fiyat 25 Kr Konuflulan kutlama Dan fltay n 146. kurulufl y l dönümü töreninde yaflananlar geçen hafta sonuna damgas n vurdu. Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün de bulundu u törende, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Türkiye Barolar Birli i Baflkan Metin Feyzio lu'na uzun ve siyasi konufltu u gerekçesiyle tepki gösterince tören yar m kald. Feyzio lu, kendisine 20 dakika süre verilmesine ra men yaklafl k 1 saat konufltu. Feyzio lu, süreyi çok aflt n n fark nda olan ve "Bitirdim, bitirdim" diyerek, son bölüme geçerken, Baflbakan Erdo an, Feyzio lu'na tepki gösterdi. Erdo an, Edepsizlik yap yorsun, yeter art k, yanl fl konufluyorsun diyerek salonu terk etti. HABER 13 DE Kafa kar flt ran haftadan NETLESME SÜREC NE Cumhurbaflkanl seçimiyle ilgili süreç iflliyor. Geçen ve önceki haftalar siyaseten özellikle de cumhurbaflkanl seçimi çerçevesinde monologlara, diyaloglara, tart flma ve önerilere sahne oldu. Cumhurbaflkan Abdullah Gül ile Baflbakan Recep Tayip Erdo an n karfl karfl ya gelece inin bile iddia edildi i f rt nal süreç durulunca görüldü ki, böyle bir yar fl olmayacak. Daha do rusu bu noktaya gelinmesini Gül ve Erdo an n aç klamalar sa lad. lk anda, say n Gül ün Köflk çantada keklik de il sözleri farkl de erlendirilse de, Baflbakan Erdo an n bu görüfle kat lmas yla her parti kendi plan n yapmaya bafllad. %50.0 %25.9 %13.0 BA IMSIZLAR: %5.8 ö ce seç de oy o a a ya b yü de tuttu du. üçü pa t e se adeta s d! OYU ARTTI VEK L DÜfiTÜ AK PART DE SÜREÇ fil YOR CHP N N UMUDU MHP M? AK Parti nin plan, geçen hafta sonu yap lan ve dün sona eren Afyon daki istiflare toplant s ile bir ad m daha ileri gitti. Toplant öncesi yap lan aç klamalar, teflkilatlar n genel kan s n yans t yordu. Buna göre; Baflbakan Erdo an Cumhurbaflkan aday Ya, Baflbakan n dedi i gibi, ters köfle bir durum do arsa? BAHÇEL YO UN ÇALIfiIYOR Taa bafl ndan beri, Erdo an dan cumhurbaflkan olmaz diyen Genel Baflkan Devlet Bahçeli, bu konudaki kararl n sürdürüyor. Ortak aday konusunda uzlafl lmas gerekti ini belirten Bahçeli, bütünleyici, kucaklay c ve milleti siyasi krize cumhurbaflkanl seçimi münasebetiyle dönüfltüremeyece i bir aday peflinde Yalç n: Bahçeli nin kast CHP-MHP ortakl de ildir MHP Genel Baflkan Yard mc s Semih Yalç n, "MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli'nin sözünü etti i çat aday ndan kast, CHP ve MHP aras ndaki bir ortakl k de ildir" ifadesini kulland. HABER 13. SAYFADA Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada smet Bora Binatl Dikey Bak fl 5. Sayfada www. gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz CHP, Erdo ans z bir Köflk için kendi aday n belirleme çabas nda ama sorunlar var K l çdaro lu nun Deniz Baykal ile yapt ve cumhurbaflkanl seçimini görüfltü ü toplant dan bir aday ç kmad. Bu konu daha mu lak kalacak gibi görünüyor. MHP nin çat önerisi CHP nin deste i ve gündeminde. HDP, KEND ADAYINI ÇIKARIR BDP yi vakumlayan HDP nin ilk turda kendi aday n ç karaca ve oy oran n test edece i kesin Çok özel pazarl klar olmazsa, geliflmeler bu yönde olacak gibi Efl Baflkan Ertu rul Kürkçü, Kendi Cumhurbaflkan aday m z ç karaca z. Hodri meydan dedi. Dursun ERKILIÇ n yaz s 4 TE 1 Haziran'da, 14 yerde sand k bafl na gidilecek Yenileme seçimi ve ara seçimin yap laca toplam 14 yerde seçmenler oy kullanacak. A r ve Yalova'da 169 bin seçmen sand k bafl na gidecek. Afltavul, Çad rkaya, Ba lama ve Eymir Beldelerinde yenileme seçimi yap lacak. Seçmenler, Afyonkarahisar' n Emirda ilçesine ba l Gömü Beldesinde ise ara seçim için oy verecek. HABER 4. SAYFADA yi dan takip edebilirsiniz BÜYÜK ÜÇGEN, ÇATI ADAY Teklifi de aday da MHP ye ba layan Bahçeli, çat aday önerisi getirdi. Önerinin gündeme geliflini medyaya yans y fl flekliyle özetlemek gerekirse: MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli, gece gündüz üzerinde düflündü- ü Cumhurbaflkan aday konusunda sürpriz bir ç k fl yaparak geometrik bir formül gelifltirdi ve büyük üçgen i önerdi. Tekin, biliyor söylemiyor! CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, "Daha çok emek, daha çok yoksullarla ilgilenece iz ve ma durlar n yan nda olaca z. Yeni CHP dedi imiz, tam da bu olacak" dedi. Tekin, "Hiç kimse merak etmesin Türkiye'nin beklentisine cevap verebilecek, kendisini ma dur görenlerin 'Evet benim de Cumhurbaflkan m var' diyebilece i bir cumhurbaflkan geliyor" diye konufltu. HABER 13 DE Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi CHP VE MHP N DURUMU BDP HEDEF N AfiTI BELDE yi dan takip edebilirsiniz Muhalefetin cumhurbaflkan aday kim olacak denirken; CHP de yurt d fl na gidiyor Cumhurbaflkanl seçimiyle ilgili olarak Baflbakan Erdo an n yurtd fl mitingleri düzenleyece i daha önce aç klanm flt. CHP Genel Baflkan K l çdaro lu da, cumhurbaflkanl seçimi için Türk vatandafllar n n yo unlukta oldu u en az iki ülkeye giderek, CHP'nin aday na oy isteyecek. CHP Genel Baflkan Yard mc s Lo o lu, "CHP olarak yurt d fl için ayr nt l ve yo un bir haz rl k içindeyiz. Bu haz rl k çerçevesinde, CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, Avrupa'da en az iki ülkeye gidecek. Bunun ön haz rl k çal flmalar yap l yor" dedi. HABER 4. SAYFADA SAYIN BAfiKAN! EVET, SANK SAYIN BAfiKAN! Haziran 2011 Pazartesi tarihli BELDE Gazetesi Baflkanl k sistemi tart flmalar n n yafland 2011 milletvekili seçim sonuçlar n sizlere yans t rken, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n oy verme kabininden ç karkenki foto raf n kullanm fl, alt na da Say n Baflkan s fat n bafll k yapm fl z. Baflbakan ters köfle yapmazsa, yan lmayacak gibi görünüyoruz. Türkiye nin TARIMDAK GURURU... G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker, "Türkiye flu an da yaklafl k 62 milyar dolarl k tar msal üretim has las yla dünya ülkeleri içerisinde 7. s raya yükselmifl durumda dedi. HABER 12. SAYFADA Nijeryal k zlar için Michelle Obama da DEVREYE G RD Nijerya da sald ran Boko Haram örgütünün, 273 k z kaç r p köle olarak satacaklar n aç klamas n n ard ndan kurtarma giriflimleri sürüyor. Geleneksel devlet baflkan efllerinden farkl bir duruflu olan Michelle Obama yine kurallar y - karak, ABD Baflkan yerine ulusa seslenifl konuflmas yaparken, Nijerya da kaç r lan 273 k z ö renciyi kendi k zlar gibi gördüklerini söyledi. Olay gayri ahlaki olarak nitelendiren Michelle Obama, Gecenin bir yar s 273 Nijeryal k z ö rencinin yurtlar ndan kaç r lmas, dünyadaki milyonlarca insan gibi, ben ve eflimi öfkelendirdi ve üzdü. ifadelerini kulland.

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 12 Mayıs 2014 Pazartesi Meltem Ekiz Hırvatistan, Türk dizilerinin en fazla izlendiği Balkan ülkesi'' 21:30 ŞOVALYE 19:50 İKİLİ TAKIM Orijinal Adı A Knight s Tale Yönetmen : Brian Helgeland Oyuncular : Heath Ledger, Mark Addy, Rufus Sewell Yapım : 2001 Aksiyon William şövalye yardımcılığı yapmaktadır. Efendisinin apansız bir şekilde kimse duymadan ölmesi, William ın, şövalye kılığına girerek turnuvalara katılmasına olanak sağlar. Hiçbir eğitimi olmayan William nasıl bir işe bulaştığının farkında değildir. MOSTAR - Hırvatistan Cumhurbaşkanı İvo Yosipoviç, son dönemde tüm Balkan ülkelerinde tutku haline gelen Türk dizilerinin Hırvatistan'da da son derece popüler olduğunu belirtti. Yosipoviç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ilişkilerin bugüne kadar hep iyi düzeyde olduğunu ve bundan böyle de bu şekilde devam edeceğini söyledi. Türkiye'nin girişimleriyle yapılan Hırvatistan-Bosna Hersek-Türkiye üçlü toplantılarına da değinen Yosipoviç, diyalog seçeneğinin sorunların çözümünde ve ilişkilerin geliştirilmesinde her zaman iyi bir seçenek olduğunu vurguladı. Yosipoviç, Türk dizileriyle ilgili soru üzerine de son dönemde tüm Balkan ülkelerinde tutku haline gelen dizilerin Hırvatistan'da da Sizin için seçtiklerimiz Bodrum'da "Miss 7 Continents" güzellik yarışması yapılacak Orjinal İsmi:Transit Yönetmen:Anton io Negret Oyuncular:Jim Caviezel, James Frain, Elisabeth Rohm Yapım Yılı:2012 Tür:Aksiyon/Ma cera Büyük bir soygundan sonra hırsızlar çaldıkları paralarla yoldan geçiş yaparken polise yakalanmamak için parayı rastgele seçtikleri bir ailenin arabasına saklarlar. Seyahatleri sırasında arabadaki parayı bulan kadın eşine inanmaz ve onu yolda bırakıp gider. Yolda başına geleceklerden habersizdir. son derece popüler olduğunu belirtti. ''Hırvatistan'da herkes, Sultan Süleyman'ı (Muhteşem Yüzyıl) izliyor'' diyen Yosipoviç, Hırvatistan'ın, Türk dizilerinin en fazla izlendiği Balkan ülkesi olduğunu savundu. Yosipoviç, AB üyeliği ile ilgili soru üzerine de, AB üyeliğinin ülkeler için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, ancak bu üyeliğin, devletlerin sorunlarını tek başına çözemeyeceğini dile getirdi. AB üyeliğinin, yeni ekonomik imkanlar yaratacağını ifade eden Yosipoviç, "Hırvatistan, AB üyesi olmasının ardından, bugün 500 milyonluk insana hitap eden büyük bir pazar haline geldi'' diye konuştu. AB üyeliğinin, aday ülkelerde pozitif reformlar ürettiğini anlatan Yosipoviç, üyelik sürecinde, Hırvatistan'ın daha iyi bir topluma sahip ülke haline geldiğini vurguladı. ''Hırvatistan'ın stratejik anlamda çıkarı, tüm bölge ülkelerinin AB üyesi olmasıdır'' diyen Yosipoviç, şunları kaydetti: ''Çünkü AB, barışçı bir organizasyon. AB üyeliği ile tüm üye ülkeler, güvendedir. Komşularımızın AB üyeliği, ortak ve daha büyük bir pazar, daha büyük imkanlar anlamına gelmektedir. Hırvatistan olarak diğer bölge ülkelerinin de AB üyelik sürecini destekliyoruz. Tıpkı bizim gibi, onlar da üyelik için gerekli şartları yerine getirmekle yükümlüler. Sırbistan ve Karadağ, Bosna Hersek'e kıyasla üyelik sürecinde bir adım önde görünüyor. Ancak, AB üelik süreci için gerekli reformların başarıyla uygulanması halinde, geriden gelen diğer Balkan ülkelerinin de aradaki farkı kapatacağını düşünüyorum.'' (AA) MUĞLA - Bodrum'da "Miss 7 Continents" güzellik yarışması gerçekleştirilecek. İlçede 11 Mayıs'ta yapılacak yarışma öncesinde Brezilya, Portekiz, Tayvan, Belçika, Almanya, Rusya, Hollanda, Moldova, Kazakistan, Kırgızistan, Ukrayna, Kırım, Litvanya ve Gürcistan'ın da arasında bulunduğu 24 ülkeden gelen yarışmacılar, Turgutreis Mahallesinde konakladıkları otelde basına tanıtıldı. Buradaki yarışmada dereceye girecek yarışmacılar, Malezya'daki kainat güzelliği yarışmasına katılmaya hak kazanacak. Miss 7 Continents Afrika Direktörü Carolyn Botha, bu yıl yarışmanın geçen senelerden daha güzel geçeceğine inandığını söyledi. Yarışmaya Türkiye'den katılan 22 yaşındaki Ebru Sertbay da İtalya'da düzenlenen yarışmada birinci seçildiğini ifade ederek, "Kendime güvendiğim için yarışmaya katılmak istedim. Umarım birinci olurum" dedi. Mankenliğin yanında eğitimine de devam ettiğini anlatan Sertbay, oyunculukta kendisini geliştirmek istediğini kaydetti. (AA) Irina Shayk Türkiye'ye geliyor HABER MERKEZİ - Rus model Irina Shayk, 6 Haziran'da Antalya Expo Center'da gerçekleşecek Dosso Dossi Fashion Show'da baş manken olarak podyuma çıkacak. Bu yıl 18'incisi yapılacak Dosso Dossi Fashion Show, 5-11 Haziran tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Rus konukların yoğun isteği üzerine organizasyon için Rus modelle anlaşma yapıldığı, 6 Haziran Cuma günü düzenlenecek defileye baş manken olarak çıkacak Irina Shayk'ın 4 ayrı elbise sunacağı bildirildi. Dosso Dossi Fashion Show, daha önce Adriana Lima, Isabeli Fontana, Erin Heatherton ve Miranda Kerr gibi isimleri Antalya'da podyuma çıkarmıştı.

3

4

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 12 May s 2014 Pazartesi CENEVRE- BM Cenevre Ofisi'nde yap lan bas n toplant s nda aç klanan DSÖ raporuna göre, dünyadaki pek çok flehir hava kirlili i konusunda DSÖ'nün güvenli kabul etti i standartlar karfl layamad. En son 2011 y l nda yay mlanan ve bin 100 flehri kapsayan fiehirlerin Hava Kalitesi Raporu'nun kapsam bu y l geniflletildi ve yap lan araflt rma 91 ülkede bin 600 flehirde yürütüldü. Rapora göre, flehirlerde yaflayan insanlar n sadece yüzde 12'si temiz hava soluyabiliyor, yar s ise güvenli hava düzeyinin 2.5 kat fazla kirli havaya maruz kal yor. Hava kirlili i solunum yolu hastal klar riskini art r yor ve uzun dönemli sa l k problemlerine neden oluyor. Hava kirlili inin temel nedenlerinin bafl nda fosil yak tlar n n kullan lmas oldu una iflaret edilen raporda, baz flehirlerde yenilenebilir enerjinin kullan lmaya bafllanmas ve araçlar n gaz sal - n mlar n n azalmas sayesinde hava kirlili i düzeyinde düflüfl yafland vurguland. Raporla ilgili bas n toplant s nda konuflan DSÖ Halk Sa l Bölümü Direktörü Maria Neira, "Hava kirlili ine karfl savafl kazanabiliriz ve solunum ve kalp hastal klar ile akci er kanseri gibi rahats zl klara maruz kalan insan say s n azaltabiliriz" dedi. Dünyada, hava kirlili i konusunda etkin politikalar ve stratejilerin çok iyi anlafl ld n vurgulayan Neira, ancak bu politikalar n yeterli oranda uygulanmad n kaydetti. Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ), dünyadaki pek çok flehirde hava kirlili inin artt n ve flehirlerde yaflayan insanlar n sadece yüzde 12'sinin temiz hava soluyabildi ini bildirdi. DSÖ den ürkütücü çevre raporu Denizdeki at klar, "bal k an ta" dönüfltürüldü ADANA - Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ö rencileri, Yumurtal k Sosyal Kalk nma Kültür Turizm Do a Varl klar n Koruma Derne i'nin (YUM-DER) etkinli inde, denizden ç kar lan at klar birlefltirerek yapt klar "bal k an t" ile deniz kirlili ine dikkati çekti. YUM-DER'in, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hatt Proje Direktörlü ü ve EDUSER Dan flmanl k flirketi ile yürüttü ü ''Yumurtal k Sualt Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi'' projesi kapsam nda, Yumurtal k Liman ve halk plaj nda, denizde temizlik çal flmas yap ld. ÇÜ Yumurtal k Meslek Yüksekokulu Sualt Teknolojisi Bölümü ö rencileri, Yumurtal k lçe Emniyet Amirli i ve Adana l Emniyet Müdürlü ü'ne ba l Sualt Grup Amirli i'nde görevli dalg çlar, sualt ndaki kirleticileri k y ya ç kard. ÇÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Suat Karaaslan öncülü ünde, resim ve heykel bölümü son s n f ö rencileri, at klar kullanarak "bal k an t" yapt. Ö renciler, liman n duvar na, deniz alt ndaki yaflam anlatan resim çizdi. Proje kapsam nda, dal fl e itiminde baflar l olan 10 kifliye dalg ç belgesi verildi. Proje koordinatörü ve ÇÜ Yumurtal k Meslek Yüksekokulu Sualt Teknolojisi Bölüm Baflkan Mustafa Çekiç, gazetecilere, düzenli sualt temizli i yap lmas ve deniz kirlili ine kamuoyunun dikkatini çekmeyi hedeflediklerini söyledi. Çekiç, projeye katk lar ndan dolay paydafllara, Yumurtal k Kaymakaml, Yumurtal k lçe Milli E itim Müdürlü ü ve ÇÜ Güzel Sanatlar Fakültesi yetkililerine teflekkür etti ini belirtti. (AA) ÇIN Çin'deki hava kirlili ine iliflkin sorular üzerine Neira, Çin'in hava kirlili i verileri konusunda daha fleffaf olmaya bafllad n söyledi. Ülke yönetiminin bu konuyu temel halk sa l problemi olarak gördü ünü ifade eden Neira, yetkililerle düzenli görüflmeler yapt klar n bildirdi. DSÖ Sa l kl Çevre Koordinatörü Carlos Dora ise raporla ilgili çal flmalar yap l rken baz flehirlerden veri al namad n, bu nedenle flehirlerdeki hava kirlili i konusunda bir s ralama yap lmad - n bildirdi. Avrupa flehirlerinin Kuzey Amerika'dakilere oranla daha kirli havaya sahip oldu unu da belirten Dora, bunun temel nedeninin ise Avrupa'da havay daha kirleten dizel araçlar n kullan lmas oldu unu kaydetti. (AA) zmir Kufl Cenneti k y lar n gençler temizleyecek ZM R - Çevre kirlili ine dikkat çekmek için yurt içi ve d - fl ndan gelecek gençler zmir Kufl Cenneti ve Homa Dalyan k - y lar n temizleyecek. Çi li Belediyesinden yap lan aç klamaya göre, Avrupa Birli- i E itim ve Gençlik Programlar çerçevesinde, Çi li Belediyesi, Orman ve Su flleri Bakanl 4. Bölge Müdürlü ü ve zmir Kufl Cenneti Koruma Gelifltirme Birli i taraf ndan yürütülen proje kapsam nda zmir Kufl Cenneti k y lar, May s'ta gönüllü gençler taraf ndan temizlenecek. Proje kapsam nda hem zmir Kufl Cenneti hem Homa Dalyan 'n n temizlenmesi, tan t m ve çevrenin korunmas konusunda bilinçlendirme yap lmas amaçlan yor. Dünyadaki çevre kirlili- ine dikkati çekmek için gönüllülerle birlikte vatandafllarla çal flmalar yürütecek olan Çi li Belediyesi bünyesindeki AB E itim ve Gençlik Birimi, kampanyaya Çi li k y lar ndan bafllayacak. Ciddi sa l k ve çevre sorunlar oluflturan k y lar n temizli- ine iliflkin kamuoyu oluflturmak isteyen birim, Çi li k y lar nda etkinlikler gerçeklefltirecek. Çi li Belediye Baflkan Hasan Arslan, büyüyen at k sorununa, hem bireylerin hem de ifl kollar n n arkalar nda b rakt klar çevresel de iflimlere dikkat çekmek istediklerini belirterek yurt içi ve yurt d fl ndan gelen gönüllülerle Çi li k y lar n temizleyeceklerini belirtti. Arslan, "Çevremize sahip ç kmam z gerekiyor. K y lar m z denize at lan çöpler nedeniyle kirleniyor. Belediyemizde kurdu- umuz AB birimi ile bu konularda çal flmalar yürütüyoruz. Gönüllülerimizle çal flmalar yap yoruz. Cumartesi günü büyük bir temizlik kampanyam z olacak. Çi li k y lar n temizleyece iz. Ayn zamanda dikkatleri çevre kirlili ine de çekmifl olaca z" ifadelerini kulland. (AA) D KEY BAKIfi smet Bora B NATLI fi R EDEB YAT VE ANTOLOJ ENFLASYONU Her zaman söyledi im bir söz var;diyorum ki eli kalem tutan,söyleyecek sözü olan herkesin mutlaka yazmas laz m. Çünkü biliyorum ki söz uçar yaz kal r. E er yaz olmasayd yaz l eserler olmasayd geçmiflimizi bu günlere nas l tafl yabilecektik. Halbuki geçmifli bilmek,hali haz rlamak ve gelece e haz rlanmak bak m ndan çok büyük önem arz etmektedir. Daha kâ t icat edilmeden tabletler üzerine yaz lmak suretiyle her devrin insan kendisinden sonraki nesillere gününe ait kültürünü aktarmak ihtiyac duymufltur. fiimdi y l öncesinin bilmem hangi olay n gündeme getirip bir sürü yalan dolanla dünya kamuoyunu yanl fl yönlendirme peflinde olanlar n karfl s na ancak yaz l tarihle, yaz l belgelerle ç k labilir ve onlar susturulabilirler. Peki bu yaz l metinler olmasa ne olacak? O durumda kim daha fazla srarla bir fleyi anlat p durursa o daha çok hakl olarak tescil edilmifl olacakt r. E er kuran ayetleri yaz l hale getirilmeseydi günümüze kalan din nas l bir fley olurdu hiç düflündünüz mü? Hofl yaz l yken her kafadan bir ses, her ulema geçinenden ayr bir yorum her raviden farkl bir rivayet karfl m za konuluyorken bir de yaz l metin olmasayd ne olaca n var n siz düflünün. Tarih milletlerin geçmiflini bilmesi ve ondan ders alarak gelece ini yap land rmas bak m ndan çok büyük önem arz eder.milletler kendini bofllukta,ne idü ü belirsiz insanlar gibi görmek aczine düflmezler. Bilim adamlar kefliflerini, modellerini, formüllerini yaz l metinlerle gelecek kuflaklara aktarabilirler. Edebiyat dünyam zda da böyledir elbette. Roman,hikaye,fliir, araflt rma, deneme, hat rat, her ne tür olursa olsun meydana getirilen eserlerin kal c l bir sonraki dönemlerde yaz lacaklarla k yaslan p daha iyi eserler verebilme yolunda faydas ve tabii mukayesesi ancak yaz l metinlerle mümkün olabilmektedir. Bize Mevlana y, Yunus u, Pir Sultan Abdal,Afl k Veysel i,köro lu nu, Dadalo lu nu,emrah,nedim,i, Akif i,yahya Kemal i kim ne kadar ve tam olarak anlatabilecekti dilden dile.bir Sefil Selimi, bir Reyhani,Bursal Beli,Hayali budanmadan dökülmeden,eksiltilmeden bu günkü mükemmeliyetiyle nas l tafl nabilirdi günümüze. Bu sebepledir ki yazmak ne kadar güzel ise, yaz lanlar muhafaza etmek, kitaplaflt rmakta öyle önemlidir,öyle güzeldir. Ne gariptir ki bir atasözü haline gelen nsanlar yatakta, kitaplar kitapl klarda ölürler deyifli,yaz lanlar n süs diye ciltlenip kitapl klarda s - ralanmas d fl nda okunmaks z n ölüme terk edildi i kitapl k raflar na yaz klar olsun. Ülkemizde roman kültürü çok yeni.uzun soluklu bir çal flma, sab r ifli bir eser.ama bizim edebiyat tarihimizde çok eskiye uzanmaz. Daha çok hikaye, afl k gelene inde sazl sözlü irticalen söyleyifller ve fliir çok eskilere uzanan edebi çal flmalardand r. ki yüz bin civar nda flair oldu u söylense de asl nda iflin ironi yönüyle yetmifl milyon flair oldu u dile getirilir. Bunun anlam fludur: Her kes fliire benzer bir fleyler söyler ve kendini flair zanneder. Hal böyle olunca da yetmifl milyon kifli flair olur ç kar. Ama bu yetmifl milyon flair her ne hikmetse fliir okumaz. En kabaday fliir kitab bir, iki bin satar. Yani bizdeki flair okumayan flairdir, sadece yazar.yazd ister fliir olsun ister olmas n o kendini flair kabul eder ve öylede lanse eder. Hatta kendi kendine unvanlar üretir ve kerameti kendinden menkul bir tarzda, sevda flairi, nöbetçi flair, yaln z flair,aflk flairi, fotokopi Karacao lan, difli Karacao lan,flu flair bilmem ne flair diye unvanlar ihdas ederler kendilerine. Henüz bir fliir kitab yay mlayan kifli kendisine araflt rmac -yazar- flair diye unvan ihdas edip bunu rahatl kla yazabilmektedir. Kendisini Nobel e aday görenler,iki kitap yazm flsa sa dan soldan fahri doktorluk prof.luk, ünvanl alanlar ve bunu her yerde müktesebatlar ym flças na kullananlar hiçte az msanmayacak boyuttad r. Tahminen yirminin üzerinde fliir antolojisi ç kartm fl bir dostum benim de birkaç fliirimi bunlardan birisine koymufltu. Bir gün tesadüfen büroma u rad nda ben o antolojiyi inceliyordum.bana, Sen bu antolojideki fliirlerin hepsini mi okuyorsun? diye sordu unda gayet tabii hepsini okuyorum dedim ve büyük bir flaflk nl kla Allah, Allah Herkes sadece kendisine ait sayfay okur ve bir kenara kald r r diyerek beni de hayretler içinde b rakm flt. Bir foto raf,k sa bir öz geçmifl, bir kaç fliir (kaç fliir olaca verdi iniz paraya göre belirlenir) al n size bir antoloji.asl nda bunun ad ortak kitapt r ama hadi antoloji olsun. çindekilerin bir kalitesi var m, fliir mi yaz lanlar de il mi bakan yok.daha çok ticari amaçla ç kart lan ve ço- unlukla okunmadan kitapl k raflar nda ölüme terk edilen ciltli kitapç klard r bunlar asl nda. Y ld z fliir antolojisi diye bir antoloji ç kart l yor bay A taraf ndan diyelim. Sonra Y ld z 2, y ld z 3.. y ld z 20 gibi devam edip gidiyor. Y ld z l de olan kifli bazen y ld z 15 e kadar hepsinde var. Sonuçta bay A para kazan yor fliir merakl s fliirini bir yerde yay mlatt ndan dolay mutlu oluyor ama fliir rahmetlik oluyor. Hatta bir iki antolojiye girip bir sonrakine fliir ve para vermezseniz k rg nl klar bile yaflaman z kaç n lmaz oluyor. fiairler, yazarlar diye antolojiler ç kart l yor. Süslü ciltli,gösteriflli. çinde befl bin on bin kifli var diye reklamlar yap l yor. Sonra içine bak yorsunuz bir katalo dan öteye gitmemifl bir çal flma. Sa dan soldan toparlanm fl kimlik bilgilerinin yay mland bir derleme.kemiyet,keyfiyeti yok etmifl, para kazanma arzusu edebiyata hizmeti sütre gerisine atm fl. Son günlerde mesleki kurulufllar nda bu tür antolojiler ç kartt n görüp hayrete düflüyorum. Antolojide yer alan isimlere bak yorsunuz hiçbir yerde esamisi okunmayan kifliler ço unlukta.oysa bir meslek birli inin bu tür ilk denemesi ciddi ve kal c bir eser niteli i tafl mal ve araflt rmac lar için referans kitab olmal d r. Yoksa kendisine omuz veren sempatizanlara flirin görünmek kayg - s yla bu tür çal flmalar yap lmamal d r. Ben bir say bilmiyorum ama tahminlerin üzerinde piyasaya sürülmüfl antoloji oldu unu tahmin edebiliyorum. Gelecek nesillere yirmi birinci yüzy l n fliiri diye bunlar brrakacak olaca m zdan dolay üzgün ve endifleliyim. Umar m fliire ve edebiyata önem veren, maddi kayg lardan ve kazanç düflüncesinden uzak birileri ç kar ve yirmi ikinci ve müteakip yüzy llara günümüzü tafl yacak evsaf ve de erde çal flmalar derler ve ne nam alt nda olursa olsun yay n hayat na sokar. fiiir ki bir milletin özünü d fla vuran ve nesilden nesile aktaran bir güzelliktir, onu ciddiye al p ciddiyetle koruyan ve hep yukar larda tutan fliir sevdal lar na selam olsun bizden. Yüre imiz bu sevdayla yand kça bu sevdaya el veren, gönül veren, destek verenlerin bafl m z n üstünde yeri olaca n bir kere daha alt n çizerek ifade etmeyi vicdani bir borç olarak görüyorum. Unutulmamal d r ki M.S.Fobes in de dedi i gibi Kâ da dokunan kalem,kibritten daha çok yang n ç kar r. Sevgiyle ve fliirle kal n.

6 6 EKONOMI Hakk Murat SÖBÜTAY 12 May s 2014 Pazartesi 500 milyar dolar ihracat hedefi için KA IT VE KA IT ÜRÜNLER SATIN ALINACAKTIR BASIN YAYIN VE HALKLA L fik LER BAfiKANLI I Ka t ve Ka t ürünleri al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi: Bakanl klar ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : K smi teklife aç k 14 kalem ka t ve ka t ürünü Ayr nt l bilgiye EKAP'ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri: : TBMM Bas n, Yay n ve Halkla liflkiler Baflkanl Bas mevi Birimi Deposu olarak belirlenmifltir. c) Teslim tarihi : Ürünler, sözleflmenin tebli tarihinden itibaren 45 (k rk befl) takvim günü içinde yüklenici taraf ndan idareye teslim edilecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : TBMM Bas n, Yay n ve Halkla liflkiler Baflkanl Toplant Salonu 3. Kat Oda No: 303 Bakanl klar ANKARA b) Tarihi ve saati: :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiflj olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat stekliler, ihale konusu al m n alt yüklenicilere yapt rmay düflündükleri k sm n teklifleri ekinde vereceklerdir Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Tedarik edilecek mallar n numuneleri, kataloglar, foto raflar ile teknik flartnameye cevaplar ve aç klamalar içeren doküman: Tedarik edilecek mallar n numuneleri, istekliler taraf ndan ihale tarihine kadar idareye sunulacakt r. 1. Numuneler her ka t çeflidi için bir top olarak sunulmal d r. 2. Numunelerin teknik flartnamede belirtilen kriterleri kafl lay p karfl lamad kontrol edilecektir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Liras ) karfl l TBMM Bas n, Yay n ve Halkla liflkiler Baflkanl Mali fller Bürosu Ziyaretçi Kabul Salonu 3. Kat Oda No. 309 Bakanl klar ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TBMM Bas n, Yay n ve Halkla liflkiler Baflkanl Mali fller Bürosu Ziyaretçi Kabul Salonu 3. Kat Oda No. 309 Bakanl klar ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, k sm teklif verilebilir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (BASIN-6292)(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar T M Baflkan Büyükekfli, "2023 y l nda 500 milyar dolar ihracat hedefimize ulaflmak için geçen y l 1 dolar 58 sent olan, ihraç etti imiz her kilogram ürün karfl l ndaki kazanc m z n, 3 dolar n üstüne ç kmas gerekiyor" dedi ZM R - Türkiye hracatç lar Meclisince (T M) May s'ta Türkiye novasyon Haftas zmir 2014 etkinli i düzenlenecek. T M Baflkan Mehmet Büyükekfli, düzenledi i bas n toplant s nda, ilk iki y l stanbul'da düzenlenen etkinli i, bu y l stanbul d fl na tafl yarak inovasyonu Anadolu'ya yaymay hedeflediklerini söyledi. Anadolu'nun inovasyon k v lc m n, zmir'den ateflleyeceklerini belirten Büyükekfli, May s'ta düzenlenecek etkinlikte, ihracatç birliklerinin "Ar- Ge Proje Pazar " ve tasar m yar flmalar ndan ç kan ödüllü eserlerinin sergilenece ini, üniversitelerin projelerinin kat l mc larla buluflturulaca n, Ar-Ge merkezleri, teknoparklar, bilim ve teknoloji merkezlerinin çal flmalar n tan taca n, inovasyon alan nda yetkin konuflmac lar n sunum yapaca n anlatt. Büyükekfli, geçen y l 145 milyar dolarl k d fl sat m gerçeklefltiren Türkiye'nin ihraç edilen bir kilogram ürün karfl l nda 1,5 dolar kazanmas na karfl - l k, küresel inovasyon listesinde ilk s radaki sviçre'nin 4 dolar 20 sent, ngiltere'nin 3 dolar 66 sent, ABD ve Güney Kore'nin ise yaklafl k 3 dolar kazand na dikkati çekerek, "Türkiye, flayet Güney Kore gibi her kilogram ürünü 3 dolardan ihraç etmifl olsayd, karfl l nda 294 milyar dolar kazanacakt. Dolay s yla 2023 y l 500 milyar dolar ihracat hedefimize ulaflmak için geçen y l 1 dolar 58 sent olan, ihraç etti imiz her kilogram ürün karfl l ndaki kazanc m z n, 3 dolar n üstüne ç kmas gerekiyor" diye konufltu. Orta ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki pay n n art r l p geliflmifl ülkeler seviyesine ç kar lmas için yüksek katma de erli ihracat art fl n n dört bilefleni "inovasyon, tasar m, Ar-Ge ve markalaflma"ya odaklan lmas gerekti ine iflaret eden Büyükekfli, sözlerini flöyle sürdürdü: "Özellikle ihracatç firmalar m z n rekabette bir ad m öne ç kmas, inovasyonla fark yaratmalar na ba l. Biz de firmalar m z n rekabet gücünü art rmak ad na flubat ay nda Türkiye'nin ilk inovasyon gelifltirme program novalig Projemizin start n verdik. 5 inovasyon kategorisinde, Türkiye'nin inovasyon flampiyonlar n belirleyece iz. Her kategoriden ilk 3 firmaya, novasyon Ligi Avrupa fiampiyonas 'nda Türkiye'yi temsil etme flans verece iz. novalig'e baflvurular, büyük h zla devam ediyor. Lige son kat l m tarihi, 31 May s. Buradan tüm zmirli ihracatç firmalar m z novalig'e kat lmaya davet ediyoruz." OST M de yok yok ÇANKIRI - OST M Organize Sanayi Bölgesi Baflkan Orhan Ayd n, "OST M'de 'üretmiyoruz' diyebilece imiz fley çok azd r" dedi. Ayd n, 100. Y l Kültür Merkezi'nde gerçeklefltirilen "Garanti Anadolu Sohbetleri" toplant s nda, OST M'de 5 bin iflletmede 50 bin kifli çal flt n söyledi. Bölgelerinde ürün yelpazesinin zengin oldu unu vurgulayan Ayd n, "OST M'de 'üretmiyoruz' diyebilece imiz fley çok azd r. Çank r 'ya sanayileflme yolunda destek vermeye haz r z. Bizde olan ne varsa size aittir. Ankara, Çank r, bizim için fark etmiyor. Sizinle elimizdeki imkanlar hiçbir fley talep etmeksizin paylaflabiliriz. Bu konuda her zaman emrinizdeyiz" diye konufltu. Garanti Bankas Genel Müdür Yard mc s Nafiz Karadere de "Garanti Anadolu Sohbetleri" kapsam nda 65 ilde 91 toplant gerçeklefltirdiklerini belirtti.çank r 'n n potansiyelini herkesin fark edebilece i hale getirilmesi için neler yap labilece ini de erlendireceklerini ifade eden Karadere, flöyle konufltu: "Çank r, farkl avantajlara sahip oldu u için yat r mc lar, Yak nkent Organize Sanayi Bölgesi'ne büyük ilgi gösteriyor. Bu organize sanayi bölgesi, Ankara ve Çank r 'n n bütünleflmesinde köprü görevi üstleniyor. OSB, sanayi odakl potansiyelini harekete geçirerek, ciddi kazan mlar elde edebilir. Çank r, baflkentin art bölgesi olarak sanayileflme sürecinde müthifl ivme kazanabilir." Toplant da, stanbul Bilgi Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Asaf Savafl Akat, Kalk nma Bakanl Bölgesel Geliflme ve Yap sal Uyum Genel Müdürü Nahit Bingöl, Çank r Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Hayrettin Çelikten, kentin ekonomisi hakk nda bilgi verdi. (AA) slam ülkeleri aras nda önemli bir birlik karar ANKARA - fikur Genel Müdürü Nusret Yaz c, '' slam flbirli i Teflkilat ( T) Üye Ülkeleri Kamu stihdam Kurumlar A Kurulufl Toplant s '' neticesinde yay mlanan bildiride, Türkiye öncülü ünde slam ülkeleri kamu istihdam kurumlar birli i kurulmas kararlaflt r ld n bildirdi. Türkiye fl Kurumu ( fikur) ile slam Ülkeleri statistik, Ekonomik, Sosyal Araflt rma ve E itim Merkezi (SESRIC) iflbirli inde '' slam flbirli i Teflkilat ( T) Üye Ülkeleri Kamu stihdam Kurumlar A Kurulufl Toplant s '' düzenlendi. fikur'dan yap lan yaz l aç klamaya göre, toplant ya Ankara'da Nisan 2014 tarihlerinde 20 ülkenin temsilcileri ve Uluslararas Çal flma Örgütü (ILO) ile Dünya Bankas 'n n temsilcileri kat ld. slam flbirli i Teflkilat ( T) üye devletleri aras nda iflgücü piyasas, istihdam ve çal flma hayat ile ilgili tecrübe ve bilgi paylafl m sa lamak amac yla oluflturulacak iflbirli i mekanizmas n görüflmek üzere düzenlenen toplant neticesinde yay mlanan bildiride, Türkiye öncülü ünde slam ülkeleri kamu istihdam kurumlar birli inin kurulmas na karar verildi. Aç klamada görüfllerine yer verilen fikur Genel Müdürü Nusret Yaz c, bildirideki kararlar aras nda T çat s alt ndaki ülkeler aras iflbirli ini sa layacak bir platformun oluflturulmas n n gündeme geldi ini bildirdi. Yaz c, "Toplant neticesinde yay mlanan bildiride Türkiye öncülü ünde slam ülkeleri aras nda bir kamu istihdam kurumlar birli inin kurulmas kararlaflt r ld. Ülkelerin ilgili kurumlar aras nda tecrübe, bilgi ve iyi uygulama paylafl m sayesinde daha iyi istihdam politikalar ve nitelikli iflgücü yetifltirilmesi, uzman de iflimi, kapasite art rma programlar, e itim programlar, ortak projeler ve çal flma ziyaretleri ile üye ülkeler aras nda iflbirli i, güven, fleffafl k ve optimal sinerjinin oluflturulmas planlan yor" ifadesini kulland. Ayr ca SESRIC'in, oluflturulacak birli in sekreteryas n yürütmesini, tan t m ve bilgilendirme faaliyetlerini üstlenmesi ve e- posta grubu/sosyal medya gruplar ile iletiflimi sa lamas n n talep edildi ini belirten Yaz c, kat l mc lar n üye ülkelerin OIC-PESNET'e (kurulan birli in ad ) katk verecek kurum ve kuruluflun belirlenerek iletiflim bilgilerinin sekreteryaya bildirilmesini önerdi ini ifade etti. Kat l mc lar n, OIC-PESNET kapsam nda bir internet sayfas kurularak paylafl mlar n sa lanmas n istedi ini kaydeden Yaz c, flu ifadelere yer verdi: "Kat l mc lar, ifle yerlefltirme, aktif istihdam politikalar, pasif istihdam politikalar, iflgücü piyasas bilgi hizmetleri ve dan flmanl k hizmetleri ile ilgili ayr ayr uzmanlar n belirlenerek bir uzman veri taban oluflturulmas n talep ettiler. Üye ülkelerin kurulan birli e aktif olarak destek vermesi ve bilgi paylafl m na katk da bulunmalar önerildi. SESRIC'in ülkelerde mevcut iflgücü piyasas n n ihtiyaçlar n analiz edecek çal flmalar yapmas talep edildi. Ayr ca, slam Kalk nma Bankas ve SESRIC'in kapasite art rma programlar n gelifltirme ve koordine etmesi planland. Kurulan birli in iflleyiflini belirleyecek tüzük çal flmas n ise Türkiye, Gambiya, Maldivler ve Mali'nin yapmas planlan yor. Kat l mc lar, ülkelerin y lda bir defa bir araya gelmesini ve her toplant dan sonra görüflülen, karar verilen ve tavsiye edilen hususlar bildiren bir karar metninin yay nlanmas n önerdi." (AA)

7 EKONOMI Türk Eximbank'tan 2023 hedefine destek ÇORUM - GAZ NOGAY - SMA L Ç - MEN -Kaplan, AA muhabirine yapt aç klamada, kurum olarak hem yurt içi hem de yurt d fl geliflmeleri yak ndan takip ederek ihracatç lar n, yurt d fl nda faaliyet gösteren müteahhitlerin ve döviz kazand r c hizmetler sunan firmalar n talep ve gereksinimlerine en do ru ve h zl flekilde cevap verebilmek için çal flmalar yapt klar n belirtti. Son 3 y lda önemli ad mlar att klar n vurgulayan Kaplan, "Üç y lda Türkiye'nin her bölgesindeki ihracatç lar m zla bir araya geldik. Onlar n beklentilerini, önerilerini ald k. Bu çerçevede düzenleme yapt k. Çal flmalar m z n da meyvesini almaya bafllad k y l nda 4,5 milyar dolar kredi deste imiz varken 2013 sonunda ihracatç lar m za 28 milyar dolarl k hizmet sunduk. Bunun 20 milyar dolar kredi, 8 milyar dolar da sigorta deste i" ifadelerini kulland. Kaplan, bu y l 34 milyar dolarl k destek vermeyi hedeflediklerini bildiren Kaplan, "Bu hedefimizi gerçeklefltirdi imiz takdirde Türkiye'nin toplam ihracat n n yüzde 20'sine ulaflan bir destek sa lam fl olaca z y l içerisinde nisan ay itibar yla verdi imiz kredi 5 milyar dolar aflt. Ayn flekilde sigorta deste imiz de 4 milyar dolar civar nda. Yaklafl k 9 milyar dolara ulaflt k. Bu da zaten belirledi imiz hedefler çerçevesinde" diye konufltu. Türkiye'nin, cumhuriyetin kuruluflunun 100'üncü y l olan 2023'de 500 milyar dolarl k ihracat hedefi bulundu unu hat rlatan Kaplan, flöyle konufltu: "Ekonomi Bakanl ile Eximbank olarak bir hedef belirledik. Cumhuriyetin 100'üncü y l nda ihracatç firmalara 85 milyar dolarl k destek sa lamay öngörüyoruz. Bunun yaklafl k 45 milyar dolar n n kredi, 40 milyar dolar n n da sigorta deste i olmas n hedefliyoruz. 2023'teki ihracat - m z n yüzde 17'sini Eximbank olarak biz finanse etmeyi hedefliyoruz sonu itibar yla afla yukar 35 milyar dolara ulaflaca z. Bu h zla gidersek zaten 2023 y l için üstlendi imiz hedeflerimizi gerçeklefltirece iz." Türk Eximbank olarak ihracat yapan her firmaya destek sa lad klar n belirten Kaplan, Türkiye'nin hemen hemen her bölgesindeki ihracatç lara destek sa lad klar n söyledi. Verdikleri kredilerin taahhüt yükümlülü ü oldu unu ve ihracat kredisi alan firman n, ald kredi tutar nda ihracat yapmas gerekti ini ifade eden Kaplan, "Bunun yan nda biz düflük faizli kredi verdi imiz için teminat mektubu ile çal fl - yoruz. Riski bankalar üstleniyor ancak sevk sonras reeskont kredisiyle banka garantisi olmaks z n da kredi sa layabiliyoruz" dedi. (AA) Türk-Alman bilim f rsat ANKARA- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k, Türk-Alman bilim y l f rsat bilinerek, iki ülke aras ndaki iflbirli inin daha da art r lmas n arzu ettiklerini bildirdi. Bakanl ktan yap lan aç klamaya göre, Türk- Alman bilim y l çerçevesinde geçti imiz hafta Almanya E itim ve Araflt rma Bakan Johanna Wanka'y a rlayan Ifl k', bugün de Federal Almanya Afla Saksonya Eyaleti Baflbakan Stephen Weil ziyaret etti. Bakanl kta gerçeklefltirilen ziyarette, iki ülke aras nda bilim ve teknoloji alan ndaki iflbirli inin art r lmas kararlaflt r ld. Ifl k, burada yapt konuflmada, Almanya'da yaflayan yaklafl k 3 milyon Türk'ün, iki ülke aras ndaki en köklü ba lardan biri oldu unu ifade etti. Öte yandan, Türkiye'de faaliyet gösteren Alman flirketlerin ve say s milyonlar bulan turistlerin, iliflkilerin çok ileri düzeyde oldu unun di er bir göstergesi oldu una iflaret eden Ifl k, "Türk-Alman bilim y l f rsat bilinerek iflbirli inin daha da art r lmas n arzu ediyoruz. Daha fazla Alman bilim insan n n Türkiye'de ve daha fazla Türk bilim insan n n Almanya'da çal flmas n istiyoruz" dedi. Türk-Alman Üniversitesi'nin aç lmas n n bilim ve teknoloji alan ndaki iflbirli ine büyük katk lar sa layaca n belirten Ifl k, ö renci de iflimi konusunu da önemsediklerini bildirdi. Anahtar teknolojiler ve çevre alanlar nda yo un iflbirli- ini arzu ettiklerini kaydeden Ifl k, 44 nobel ödülü bulunan Afla Saksonya Eyaleti'nin, Türkiye'ye bilim alan nda büyük katk lar olmas n beklediklerini ifade etti. Fikri Ifl k, konuk Baflbakan'dan eyaletinin "dev otomotiv flirketi" Volkswagen'in Türkiye'de yat r m yapmas için de arac olmas n talep etti. Stephen Weil ise Türkiye'nin büyüyen ekonomisinin dikkati çekti ini ve bu ekonomik yükseliflin yak ndan takip edildi ini belirterek, sanayi ve bilim alanlar nda ortak bir çal flma yapmak istediklerini söyledi. Afla Saksonya'n n, yenilenebilir enerjiler konusunda iddial oldu unu anlatan Weil, Ifl k'a, Ar-Ge konusunda birlikte çal flmay teklif etti. Tar m ve mesleki e itimi de çok önemsediklerini ifade eden Weil, bu iki alanda da iflbirli inin art r lmas n istedi. Weil, Bakan Ifl k' "dünyan n en büyük sanayi fuar n n" düzenlendi i Hannover'a da davet etti. (AA) Bu y l beyaz et üretimi 2 milyon tonu geçecek Türkiye hracat Kredi Bankas (Türk Eximbank) Genel Müdürü Hayrettin Kaplan, Türkiye'nin 2023 y l ndaki 500 milyar dolarl k ihracat hedefinin yüzde 17'sinin, Türk Eximbank taraf ndan finanse edilmesini hedeflediklerini söyledi. BOLU - Beyaz Et Sanayicileri ve Dam zl kç lar Birli i Derne i Baflkan (BESD-B R) Sait Koca, Türkiye'nin beyaz et üretiminin bu y l 2 milyon tonun üzerine ç kaca n söyledi. Koca, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye'de beyaz et sektörünün yeni geliflen bir alan oldu unu belirterek, bu nedenle tesislerinin Avrupa standartlar n n üzerinde oldu unu vurgulad. "Biz bu konuda biraz daha iddial konufluyoruz" diyen Koca, "Tesislerimiz, en son teknolojiyle donat lm flt r. Yetiflmifl elemanlar m z en üste seviyeye ulaflm fl durumda. Beyaz ette, tesis anlam nda, üretim anlam nda, üretilen ürünlerin kalitesi anlam nda ve hijyen konusunda dünyada bir numara oldu umuzu söyleyebiliyoruz" ifadesini kulland. Türkiye'de beyaz et üretiminin bir milyon 900 bin ton civar nda oldu unu vurgulayan Koca, "2014 y l nda bu miktar, 2 milyon tonun üzerine ç kacak" diye konufltu. Koca, bu rakam n bir milyon 800 bininin piliç eti oldu unu dile getirerek, sektör olarak büyümelerini sürdüreceklerini kaydetti. Sektör olarak en kötü flartta yüzde 4-5 oran nda büyüdüklerini anlatan Koca, "fiartlar olumlu oldu u zaman, çift haneli rakamlarla büyümeye devam edece iz" dedi. (AA) 12 May s 2014 Pazartesi 7 Ham çelik üretimi YER NDE SAYDI ANKARA- ERDAL ÇEL KEL - Türkiye Çelik Üreticileri Derne i (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, Türkiye'nin ham çelik üretiminin y l n ilk çeyre inde geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 0,5 düflerek 8 milyon 434 bin ton olarak gerçekleflti ini belirterek, "2014'ün ikinci çeyre inden itibaren hem üretimde hem de di er göstergelerde iyileflme bekliyoruz" dedi. Yayan, AA muhabirine yapt aç klamada, 2013'ü tüketimdeki yüzde 10'luk art fla ra men üretim baz nda yüzde 3,4 gerilemeyle kapatt klar n söyledi. Miktar baz nda ihracat n geçen y l bir önceki y la göre yüzde 6,3 düfltü ünü ifade eden Yayan, söz konusu dönemde tüketim talebini yüzde 25,4 artan ithalatla karfl lad klar n kaydetti. Bu durumun Türkiye'nin üretim kapasitesinin yetersizli inden kaynaklanmad n anlatan Yayan, " thalat en çok artan yass ürünlerde yurt içinde üretilenin 2 misli, yaklafl k 16 milyon ton kapasitemiz var. Yani kapasitemizi yeterince kullanamad m z görülüyor" diye konufltu. Yayan, dünya çelik sektöründe kapasite kullan m oranlar n n yüzde 77 seviyelerinde oldu unu, Türkiye'de ise yüzde 70 seviyelerine ancak ulaflabildi ini ifade ederek, en fazla ithalat yap lan yass çelik sektöründe de kapasite kullan m oran n n yüzde 53 seviyesinde kald n belirtti. Sektör olarak bu y la geçen y la k yasla daha ümitli bafllad klar n söyleyen Yayan, buna karfl n beklentilerinin y l n ilk çeyre i itibar yla henüz rakamlara yans mad na dikkati çekti. Yayan, miktar baz nda ihracat n mart sonu itibar yla geçen y l n ayn dönemine k yasla yüzde 9,6 düflerek 4,8 milyon ton düzeyinde gerçekleflti- ini belirterek, "Özellikle yar ürün ihracat m zda yüzde 69 gibi bir azalma var" dedi. Ayn dönemde ithalatta yaflanan yüzde 10,8 gerilemenin olumlu bir geliflme olarak de erlendirilebilece ini kaydeden Yayan, buna karfl n sektörün performans n n yeterli görülemeyece ini dile getirdi. Üretim ve ihracattaki olumsuz geliflmelere karfl n 2014 y l na dair ümitlerini koruduklar n belirten Yayan, "Bu y l n 2. çeyre inden itibaren hem üretimde hem de di er göstergelerde iyileflme bekliyoruz" ifadesini kulland. Kolombiya ve Fas gibi ülkelerde Türkiye aleyhine aç lan anti-damping soruflturmalar n n lehte sonuçlanmas n n ve benzer flekilde ABD soruflturmas ndan da ilk sonuçlar n olumlu yönde aç klanmas n n sektörün y l n kalan bölümüne daha umutlu bakmas na neden oldu unu anlatan Yayan, "Irak ve M s r'daki olumsuz durumlar n kademeli bir flekilde iyileflmesiyle komflu ülkelere ihracat m z konusunda pozitif geliflmeler yaflanabilece ini düflünüyoruz" de erlendirmesinde bulundu. hracat art fl konusunda beklentilerini paylaflan Yayan, "Bu y l yüzde 8 civar nda bir art fl bekliyoruz. Geçen y lki yüzde 7'lik kayb n telafi edilip bir miktar net ihracat yapmay öngörüyoruz" dedi. Yayan, 2023 için sektörün 55 milyar dolarl k bir hedef koydu unu belirterek, söz konusu hedefin gerçeklefltirilebilmesi için her y l yüzde 11 ihracat art fl yaflanmas n n gerekti ini söyledi. Girdi Tedarik Stratejisinin (G TES) Türkiye'nin mevcut kapasitesini de erlendirecek flekilde uygulanmas n istediklerini belirten Yayan, Demir ve Demir-d fl Metaller Strateji Belgesi'nde öngörülen tedbirlerin hayata geçirilmesini de talep ettiklerini söyledi. Yayan, bu y l n ilk üç ay itibar yla da büyük çelik üreticisi olan 15 ülke içinde Ukrayna'n n d - fl nda üretimi düflen tek ülkenin Türkiye oldu unu ifade ederek, bu durumun ülkenin gerçek konumunu yans tmad n kaydetti. Bu y l uygulanmaya bafllanan Gümrük Kontrolü Alt nda flleme Rejimi'nin de sektörü olumsuz etkileyen bir baflka unsur oldu unu belirten Yayan, flöyle devam etti: "Bu uygulama Türkiye'ye vergisiz olarak ithalat öngörüyor. Dahilde flleme Rejimi'nde hiç olmazsa ilgili firman n ithalat oran nda ihracat yapma taahhüdü var. Burada o da yok. Gümrük Kontrolü Alt nda flleme Rejimi konsepti içerisinde normalde vergi ödenerek getirilmesi gereken malzemelerin, Türkiye'de ayn malzemeler üretiliyor olsa ve fazlas yla kapasite bulunsa bile vergisiz olarak getirilip iç piyasaya sat lmas gibi bir durumla karfl karfl yay z. lk önce 5-9 bin ton gibi rakamlarla bafllayan ithalat n mart ay nda 40 bin tona ulaflt n ö rendik ki bu, bizim için ola anüstü büyük bir rakam." Yayan, Ankara'da 8 May s Perflembe günü düzenlenecek yüksek istiflare konseyi toplant s nda, Gümrük Kontrolü Alt nda flleme Rejimi dahil birçok sorunun sektör temsilcileriyle tart fl laca - n söyledi. (AA)

8 8 KÜLTÜR-SANAT 12 May s 2014 Pazartesi Aylin DEM RHAN Gazi Akça Koca An Evi aç ld KOCAEL (AA) - Kocaeli Büyükflehir Belediyesince oluflturulan "Gazi Akça Koca An Evi" törenle aç ld. Seka Lojmanlar 'ndaki aç l fl töreninde konuflan Cumhurbaflkanl Genel Sekreteri Mustafa sen, Kocaeli'nin kurucu babalar ndan Gazi Akça Koca ve Karamürsel Alp'in bölgenin imar konusunda büyük gayretler gösterdi ini söyledi. "Gazi Akça Koca ve di er kahramanlar, hayatlar pahas na bizlere vatan b rakt " diyen sen, vatan için çal flman n, beklentileri bunun üzerine oluflturman n önem tafl d n anlatt. sen, flöyle devam etti: "Kocaeli Büyükflehir Belediyesi, kadirflinasl k göstererek, türbesi Kand ra ilçesinde olan bu büyük gazi derviflini gözümüzün önüne getirecek. Kand ra'da da Büyükflehir Belediyesi, an t mezar oluflturacak. Bütün bunlar, bölge fatihlerini tan d m z zaman, bölgeye daha güvenle basmam z, ad mlar m z ona göre atmam z, sorumluluklar m z buna göre hissetmemizi sa layacak birtak m araçlar oluflturacak. Eminim, bu mekan n sadece aç l fl yla kal nmayacak. Buras Akça Koca, Karamürsel ve Konur Alp, mesai arkadafllar yla ilgili, Osmanl Devleti'nin nas l büyük çaba ve özveriyle kuruldu unu anlatacak birtak m bilgilerle donat lacak. Bizi yar nlara haz rlama konusunda bir nevi flarj görevi yapacak merkezdeyiz." MALATYA - Malatya da bu y l üçüncüsü düzenlenen Anadolu Kitap Fuar n 310 bin 413 kifli ziyaret etti. Fuara bu y l 236 yay nevi kat ld. Kitapseverler, hem istedikleri kitaplar sat n ald hem söylefli yapma imkan buldu. Belediye Kültür A.fi Genel Müdürü Murat Nalçac, 3. Malatya Anadolu Kitap Fuar n baflar yla tamamlaman n mutlulu unu yaflad klar n belirtti. Malatya Valili i ve Büyükflehir ESK fieh R (AA) - Eskiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkenti Ajans etkinlikleri kapsam nda oluflturulan "Türk Dünyas Yazar Meclisi"nde 18 ülkeden gelen 48 yazar, bilgi ve deneyimlerini paylaflt. Eskiflehir Valisi Güngör Azim Tuna, Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yapt konuflmada, Türk dünyas na kültür baflkentli i yapmak için kendilerine düflen misyonu baflar yla yerine getirmek için çal flt klar n bildirdi. Türk dünyas ndan gelen yazarlar Eskiflehir'de a rlamaktan memnuniyet duyduklar n anlatan Tuna, flöyle devam etti: "Bütün yazarlar m z de erler dünyam za aynal k ediyor. Tüm yazarlar m z n bafl m z n üzerinde yeri vard r. Kültürümüzü gelece e Sigaray tiyatro oyunuyla b rakt racaklar Sigaran n ESK fieh R (AA) Bilinç Oyunculuk Atölyesi taraf ndan haz rlanan, tiyatro sanatç lar Metin Y ld r m ve Mehmet Kurt'un oynad tek perde, 90 dakikal k oyunda izleyicilerin çeflitli telkinlerle, sigara ba ml l ndan kurtulmalar hedefleniyor. Senarist Cavit Çak r, AA muhabirine yapt aç klamada, sigaran n sadece sa l a de il, çevreye, topluma ve ekonomiye de zararlar oldu unu, kendisinin de uzun y llar sigara kulland n belirterek, flöyle konufltu: "Bende bir tiryakiydim. B rakt m, b rak nca da bunun faydas n gördüm. Devletimiz de sigara konusunu kanunlaflt r nca, bunun insanlar m zda daha iyi bir bilinç oluflturmas ad na böyle bir oyun yazmaya karar verdim. nsanlara sigara b rakt rma konusunda 'e itim verelim' dedi imizde bunu de iflik karfl layabiliyorlar. Biz de bunu tiyatral olarak yani sahnede insanlar m za gösterelim istedik. Sadece sa l k ve hastal k anlam nda de il, sigaran n bize verdi i bütün zararlar anlatal m diye bilgilendirme amaçl bir oyun haz rlad k." Oyunun özellikleri hakk nda bilgi veren Çak r, flunlar kaydetti: "Oyunumuzun en önemli özelli i, bilinçalt tekniklerle ve NLP teknikleriyle yaz lm fl olmas d r. Yani sigara b rakmay kolaylaflt rarak, sigara b rakma noktas nda insanlar m za birçok bilinç alt çal flma yapacak bir oyundur. nan yoruz ki herkes oyundan ç kt ktan sonra sigaray b rakmay kesinlikle düflünecektir. nsanlar m z, bizi izledikten sonra sonra çevresinde bir çok nesne ve eflya görecek ve bunlarda oyundan alm fl oldu u bilinçalt çal flmalarla, oyunumuzun onda b rakt etkiyle, sigaray b rakma düflüncesi devam edecek. Sadece oyunu izledi i anda de il, oyundan ç kt ktan sonra da bu Belediyesi'nin iflbirli inde Belediye Kültür A.fi taraf ndan belediye hizmet binas yan nda düzenlenen fuar sona erdi. 29 Nisan dan 4 May s a kadar 6 gün aç k kalan fuar 310 bin 413 kifli ziyaret etti. Kutlu Do um ile 3 aylar n bafllang c nedeniyle en fazla dini yay nlar ilgi gördü. Fuardaki en genifl stantlardan birini oluflturan Kaynak Kültür Yay n Grubu Sorumlusu Kenan Uluda, fuar n kendilerini memnun etti ini düflüncesi devam edecek. Bugüne kadar bu teknik hiçbir tiyatro oyununda kullan lmad. Bu oyun dünyan n ve Türkiye'nin ilk ve tek sigaray b rakt ran oyunu. E itim amaçl yazd m z bir oyun." Eskiflehir'de Alg sal davran fl kontrolü (NLP) teknikleri ve bilinçalt çal flmalar ile senaryosu yaz lan ve izleyicilere sigaray b rakt rmay amaçlayan "Sigaran n ntikam " adl oyun, 25 May s'ta Eskiflehir'de sahnelenecek. fiimdiye kadar sigaran n zararlar n hep insanlar n anlatt na dikkati çeken Çak r, bu kez ters mant k uygulayarak, oyunu sigaran n dilinden yazd n aktararak, "Oyunumuzun ad 'Sigaran n intikam ' çünkü sigara insano lunun s radan bitkiyken kendisine musallat oldu unu ve bundan sonra insanlar n can n yakmak için elinden gelen gayreti sarf etti ini ve nas l intikam ald n gösteriyor" diye konufltu. Oyunla ilgili olarak Eskiflehir Valili i Türk Dünyas Kültür Baflkenti Ajans 'n n 25 May s'ta, Zübeyde Han m Kültür Merkezi'nde yap lacak galaya ntikam sponsor oldu unu bildiren Çak r, flöyle devam etti: "Bizim amac m z herkesin istifade edebilmesi için Türkiye genelinde ücretsiz sahnelemek. En az ndan bir insan m za sigaray b rakt rabilmek veya sigarayla ilgili olumsuz düflüncelerini bilinç alt na yerlefltirmesine yard mc olmak istiyoruz. Sigaras z topluma geçifli h zland rmak istiyoruz. Sigaraya verdi imiz bunca ekonomik de erlerimizi 'art k vermeyelim'i arzu ediyoruz. Bu noktada özellikle Sa l k Bakanl n n deste ini arzu ediyoruz. Bize destek verirlerse bütün il ve ilçelerde, gösterilen noktalarda bu oyunu halk m zla buluflturmak derdindeyiz. Ücretli bir oyun yapmayaca z. Sigara zaten bizden yeterince para al yor. Onun zararlar n anlatt m z bir oyun için insanlar m zdan para almay arzu etmiyoruz. O yüzden Bakanl m z n bunu de erlendirmeye almas n n veya di er bakanl klar Milli E itim Bakanl, Çevre ve fiehircilik Bakanl, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl, Gençlik ve Spor Bakanl n n buna destek vermesinin, insanlar m zda sigara b rakmayla ilgili fark ndal n artmas ad na art olaca n düflünüyoruz." Anadolu Kitap Fuar na 310 bin ziyaret tafl yacak kitaplar onlar üretiyor ve kay t alt na al yorlar. Bu bak mdan Türk dünyas nda da yazarlar n ortak bir dil kullanmas 'Dilde, Fikirde, fl'te birlik' yolunu ebediyen aç k tutacakt r. Kültürümüzü gelece e tafl yan yazarlar m z büyük bir misyon yükleniyor. Sizlerin bu yüreklili i gelece e iliflkin umudumuzu art r yor. Temennimiz Türk dünyas nda hayat n her alan nda hem nitelik hem de nicelik bak m ndan ortakl n artmas d r." Türk Dilli Ülkeler Yazarlar Birli i Baflkan Anar Rzayev, Türk dünyas yazarlar n n bir araya gelip bilgi ve deneyimlerini paylaflmas ndan mutluluk duydu unu ifade ederek, flunlar kaydetti: "Büyük bir co rafyada yaflayan milyonlarca insan iftiharla ve gururla 'ben Türküm' diyor. Türklerin büyük bir edebiyat var. belirtti. Fuar süresince tüm yay nlarda yüzde 30 indirim imkan sunduklar n belirten Uluda, Fuar bizim için iyi geçti. Kitaplarda yüzde 30 indirim olana sunmufltuk. Bu da olumlu yans d. Stand m z yo un ilgi gördü. Fuardaki en büyük ve kapsaml stantlardan biri bize aitti. Kitap çeflitlili i aç s ndan da stand m z zengindi. Çocuk kitaplar ndan romana, dini yay nlardan hikaye kitaplar na genifl bir eser yelpazesi sunduk. Özellikle 3 aylar nedeniyle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed in (sas) hayat n konu edinen kitaplar ile slam dinimizin en önemli kayna kutsal kitab m z Kur an- Kerim çok sat lan ürünlerimiz oldu. Kitaplar m z okuyucularla bulufltu. dedi. Malatya Anadolu Kitap Fuar n n her y l canl geçti ini kaydeden Yazar Sad k Yals zuçanlar, Malatya Anadolu Kitap Fuar oldukça canl Türk dünyas edebiyat bir örgütleflme ihtiyac do du ve Türk dünyas n n eski kültür merkezi Eskiflehir'de bu örgütlenme gerçekleflti. Bu faaliyetin esas amac halklar yak nlaflt rmak olacakt r. Edebiyat halklar aras nda köprüler oluflturur. Birbirimizi daha iyi anlamak için edebiyat en iyi araçt r." Uluslararas Türk Kültürü Teflkilat (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yard mc s F rat Purtafl da TÜRKSOY'un 21 y ld r bu tür buluflmalar, gönül birlikteliklerini sa lamak için çaba gösterdi ini söyledi. Eskiflehir'in geçen 1 y l içinde TÜRKSOY'un 20 y lda elde etti i birikimleri katlayarak art rd n ifade eden Purtafl, bu tür etkinliklere her zaman destek vereceklerini dile getirdi. SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Gsm: ( ) Faik Bako lu ndan gelenlerin içinden Rize ilimiz merkezinden, Gazeteciler Cemiyeti Baflkan, Zümrüt Rize Gazetesi yöneticisi Faik Bako lu ndan yeni gelenler bir s ralam içinde flöyle karfl m za ç k yor: 1- Çay Dünyas Gazetesi: Ramazan Albayrak n sahipli inde 24 normal sayfayla stanbul da 2- Mücadele Gazetesi: Cumhur K - l çç o lu nun sahipli inde 4 sayfayla Siirt tde 3- Karadeniz de Son Nokta Gazetesi: Osman Diyadin in sahipli inde 18 sayfayla Trabzon da 4- Zümrüt Rize Gazetesi: Ali Gökay Bako lu nun sahipli inde Rize de 8 sayfayla 5- Bülten: Batman Valili ince 12 sayfayla 6- Ça dafl Gazetesi: Nedim Arslan n sahipli inde 8 sayfayla Batman da 7- Bart n Gazetesi: Esen Alifl in sahipli inde 4 sayfayla Bart n da 8- Batman Medya Gazetesi: Ercan Arslan n sahipli inde 8 sayfayla Batman da 9- Yeni Çizgi Gazetesi: Bekir fiahin in sahipli inde 8 sayfayla Gaziantep te 10- Anadolu Bayram Gazetesi: Atilla Sertel in sahipli inde Ankara da 12 sayfayla 11- Mersin Tercüman Gazetesi: Abdi Sat ro lu sahipli inde 12 sayfayla Mersin de 12- Yeni Viçe Gazetesi: Hasan Sar - han n sahipli inde 8 sayfayla F nd kl da 13- Bas n Hayat Dergisi: Bas n- lan Kurumu Genel Müdürlü ünce Mehmet Atalay sahipli inde 64 sayfayla stanbul da 14- Risiad Dergisi: Rize Sanayici ve fladamlar Derne ince Mustafa Külünko lu sahipli inde Rize de 58 sayfayla geçiyor. Okurlar, yazarlar ve yay n evleri taraf ndan ilgi çekiyor. stanbul daki fuarlar aratm yor. Malatya Anadolu Kitap Fuar çok enteresan bir fuar haline geldi. Çok iyi bafllad ve öyle de devam ediyor. Can yanm fl olan genelde kitaba daha çok sayg duyuyor. Okuduklar n n içinde kendini bulabiliyorlar. Do u da böylesi etkinliklerde canl l n çok olmas beni heyecanland r yor. diye konufltu. Türk dünyas yazarlar Eskiflehir'de bulufltu Avrasya Yazarlar Birli i Baflkan Yakup Ömero lu, Eskiflehir'de kültür baflkentli i kapsam nda birçok alanda çeflitli faaliyetler düzenlendi ini belirterek, "Türk dünyas nda yazarlar n bir araya gelmesi hepimizin arzusuydu. Bu arzu Eskiflehir'e k smetmifl. 18 fiubat'ta at lan imzalarla Eskiflehir'de gerçekleflti. 20 y l aflk n süredir bu hayali kuruyorduk. Bu hayalimizin gerçekleflti i için çok mutluyuz. nflallah bu tür etkinlikler artarak devam eder" diye konufltu. K rg zistan Milli Yazarlar Birli i Baflkan Omor Sultanov da Türkiye'nin dünyadaki güçlü devletler aras nda yer ald n belirterek, Türk dünyas nda yaflayan insanlar n Türkiye'ye ümitle bakt n kaydetti.

9 BULMACA 12 May s 2014 Pazartesi 9 1. Turist Tavr : Müller çifti, seyahatleri s ras nda stanbul un camilerinden saraylar na, sokaklar ndan mesire yerlerine, evlerinden toplumsal hayat na, inançlar ndan geleneklerine kadar o dönem Osmanl stanbul unu çok iyi gözlemlemifller, en ince ayr nt lar bile dikkatle kaleme alm fllard r. Bu yönüyle onlar dikkatli, iyi gözlemci bir turist, tasvirci bir seyyah olarak tan mlayabiliriz. Kendileri için ilginç olan ayr nt lar yazarak âdeta bir turist rehberi haz rlam fllard r. Eser, o dönem için baz eksiklikleri ve yanl fll klar olmas na ra men iyi bir turist rehberidir diyebiliriz. stanbul un tabii ve mimarî güzelliklerini itiraf etmekten çekinmemifller. Bir turist rehberi olarak eser, turistleri stanbul a davet eden çekici ve sürükleyici bir üsluba sahiptir. Mesela flu cümlelere bakal m: Ne için acaba bütün insanlar her sene tekrar tekrar Almanya, sviçre ve Roma ya gidiyorlar da yolculuklar n birkaç gün daha uzatarak yepyeni bir âlem olan mükemmel bir iklime sahip stanbul a gitmiyor? Roma daki Trevi Çeflmesi ve Nil nehri için söylenen sözler aynen Bo az sular için de söylenebilir: Bunlar bir defa gören insan daima bu yerleri görme arzusunu içinde duyar. ( ) Bo az da önümüze serilen bu muhteflem panorama karfl s nda bütün kalemler tamamiyle aciz kal yor. Bu peri diyar n ayd nlatacak bir güneflin bulunmas gayet tabii, fakat burada may s ay ndan itibaren Marmara Denizi bafltan bafla göz kamaflt r c fl klarla kapl. (s.19) 2. Oryantalist Tav r: Özellikle 19. yüzy l bafllar ndan itibaren bat l lar, Do u dünyas na oryantalist bir tav rla yaklaflma ANKARA HAVA RAPORU TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin MRS. MAX MÜLLER N STANBUL MEKTUPLARI ADLI K TABINDA STANBUL ALGISI-2 e ilimi içinde olmufllard r. Seyyahlar, edebiyatç lar, diplomatlar genellikle bizim dünyam za oryantalistçe yaklaflma e ilimi içinde olmufllard r. Yani Avrupa merkezli bir bak fl aç s hâkimdir. Bu da Avrupa n n ileri, geliflmifl, medenî, do ru, iyi, güzel; ama öbür taraftan Do u dünyas n n geri, ilkel, kötü, pis, çirkin, yanl fl oldu u inanc na dayanan bir bak fl aç s d r. Oryantalist tav r, Do uyu Bat l bir gözle tan mlama anlay fl d r. Bat l de erler ölçü al narak yap lan de erlendirmelere oryantalist tav r diyoruz. Baz nesnel bilimsel incelemelerin d fl nda oryantalist yaklafl ma dayanan çal flmalar n ço u kötü niyetlidir. yi niyetli oryantalist araflt rma ve incelemeciler bizim de istifade etti imiz eserler verdiler. Ancak ço u oryantalist, ideolojik aç dan ve siyasi amaçlar tafl d lar, emperyalist bir gözle yaklaflt lar. Müller çiftinin seyahatnamelerinde de bu oryantalist tavr yer yer net olarak görüyoruz. Özellikle slam inanc yla ve yaflama biçimiyle ilgili konularda aç kça alayc bir tav r tak nmaktalar, hakaret etmektedirler. Bunlar n d fl nda Osmanl slam milletlerinin giyim kuflam, davran fl flekilleri, hayat tarzlar ve baflka özellikleri de oryantalist bir bak fl aç s yla afla lanmaktad r. Mesela kitab n daha ilk sayfas nda ilk mektupta stanbul a gelir gelmez ilk gözlemleriyle ilgili flu cümleleri buluyoruz: (Devam Edecek) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast....: BULMACA Soldan sa a: 1. Sohbet. Kasaplarda sat lan kesilmifl hayvan. 2. Ülkemizin plaka iflareti. Piston. 3. Tutsak. Bir makyaj malzemesi. 4. Engel. Arapçada birinci tekil flah s, ben. 5. Dolayl anlatma. Tembellik. 6. Tanr n n ilgisinden ve sevgisinden yoksun olma. Kiloamperin simgesi. 7. Köpek. Yerel, mevzi, mahalli. 8. Tokat ilinin bir ilçesi. Çanakkale ilinin bir ilçesi. 9. Hayvan n erkekli ini gidermek, had m etmek. Voleybol, tenis gibi oyunlarda maç n bölümlerinden her biri. 10. Konut, hane. Yük gemisi. 11. Kan p ht s. Bir renk. 12. Yak p s nmak için kurutulmufl s r tersi. lbay. 13. Zay f, eti ya erimifl. Örnek, kal p. 14. Trabzon ilinde tarihi manast r. Hitit. 15. lenme, beddua. Gözalt na alma. 16. Sahip, iye, s. 17. Afrika da yaflayan bir antilop türü. Vücut s s. 18. Japonya da atom bombas at lm fl kentlerden biri. 19. Kimileri u ur sayar. Avrupa da bir baflkent. 20. çam a ac n n reçineli kabu u, soymuk. Güzel sanat. Yukar dan afla ya: 1. Her türlü mikroptan ar nm fl. Eski Türklerde kutsal say lan hekim. 2. Üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli demir araç. Sinema, tiyatro gibi yerlerde gündüz gösterimi. Siirt ilinin bir ilçesi. Güzel, hofl. 3. Kutsal inanç. De iflik ifl kollar nda gerekli olan araç ve gereçler. Yasal, kanuni. 4. Para birimimiz. Ac, dert, üzüntü, keder. Kara batmamak için aya a tak lan bir tür örgülü ayakl k. Yavru, çocuk. 5. M s r n plaka iflareti. Kuzey Atlantik Pakt Örgütünün k saltmas. Karakaçan. Bir fleye el ile dokunma, temas. 6. Bant. Bir tür baharat. lçe. Faz l Hüsnü Da larca n n bir fliir kitab. 7. Kay nbirader. Kuru so uk. Bir resmi suland r lm fl renklerle boyamaya ya da gölgelemeye verilen ad. Rafadan. 8. Gerçekleflmesi zamana ba l istek. Orta ö renimde bir kurum. Yemekten önce ifltah açmak için içilen içki. 9. Her y l düzenli olarak ekilen tarla. Asya da bir ülke. Keçinin erke ine verilen ad. fiaflma anlatan ünlem. 10. Güzellik, hoflluk. Bir yeri kapal tutmaya yarayan, anahtarla çal flan alet. Belgi. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

10 10 12 May s 2014 Pazartesi - SAGLIK Burcu KER M MICROSOFT PREMIER DESTEK PAKET H ZMET AL NACAKT R TÜRK YE PETROLLER ANON M ORTAKLI I GENEL MÜDl)RLL) Ü(TPAO) B L fi M TEKNOLOJ LER DA RE BAfiKANLI I MICROSOFT PREMIER DESTEK PAKET hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Sö ütözü Mahallesi Cadde No: ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : TPAO sunucu sistemlerinde çal flan Microsoft ürünleri ile ilgili olmak üzere,l y l süre ile, teknik destek, optimum yap land rma, proaktif ve reaktif çal flmalar ile atölye çal flmalar n içerecek flekilde Microsoft Premier Destek Paketi hizmet al m Ayr nt l bilgiye EKAP'ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : ANKARA c) Süresi : fle bafllama tarihinden itibaren 365 (Üçyüzaltm flbefl) gündür 3- halenin a) Yap laca yer :TPAO Genel Müdürlü ü S tk Sancar Binas Biliflim Teknolojileri Daire Baflkanl Toplant Salonu 2180 Cad. No: Çankaya /ANKARA b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlan ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde ay tl oldu u ticaretve/veya sanayi"odas ndan"ya da"ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklan, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan fl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait. olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli taraf ndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullan lmam fl nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde k s tlama bulunmayan mevduat n gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarlar toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sa lanabilir steklinin ihalenin yap ld y ldan önceki y la ait y l sonu bilançosu veya eflde er belgeleri: a) lgili mevzuat uyar nca bilançosunu yay mlatma zorunlulu u olan istekliler y l sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sa land n gösteren bölümlerini, b) lgili mevzuat uyar nca bilançosunu yay mlatma zorunlulu u olmayan istekliler, y l sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sa land n gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sa land n göstermek üzere yeminli mali müflavir veya serbest muhasebeci mali. müflavir taraf ndan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eflde er belgelerde; a) Cari oran n (dönen varl klar / k sa vadeli borçlar) en az 0,75 olmas, b) Öz kaynak oran n n (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olmas, c) K sa vadeli banka borçlar n n öz kaynaklara oran n n 0,50'den küçük olmas, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aran r. Yukar da belirtilen kriterleri bir önceki y lda sa layamayanlar, son iki y la ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki y l n parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden yeterlik, kriterlerinin sa lan p sa lanmad na bak l r. Serbest meslek erbab n n verece i, ilgili mevzuat na göre düzenlenmifl ve onaylanm fl serbest meslekkazanç defteri özetinde gösterilen de erlere göre son y la ait toplam gelirin toplam gidere oran n n veya son iki y la ait gelir ve giderlerin parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden bulunacak oran n en az (1,25) olmas flart aran r. Serbest meslek kazanç defter özetinin yeminli mali müflavir veya serbest muhasebeci mali müflavir ya da vergi dairesince onayl olmas gerekir fl hacmini gösteren belgeler: a) halenin yap ld y ldan önceki y la ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt alt nda devam eden hizmet ifllerinin gerçeklefltirilen k sm n n veya bitirilen hizmet ifllerinin parasal tutar n gösteren, ihalenin yap ld y ldan önceki y lda düzenlenmifl faturalar, Bu belgelerden birinin sunulmas yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden, taahhüt alt nda devam eden ifllerin gerçeklefltirilen k sm n n veya bitirilen ifllerin parasal tutar n n ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmamas gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sa layan ve sa lad kritere iliflkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki y lda sa layamayanlar, son iki y la ait belgelerini sunabilirler. Bu. takdirde son iki y l n parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden yeterlik kriterlerinin sa lan p. sa lanamad na bak l r Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Sori befl y l içinde bedel içeren'bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ye teklif edilen bedelin % 40 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Microsoft Premier Destek Paketi hizmet iflleri 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Liras ) karfl l TPAO Genel Müdürlü ü S tk fiancar Binas Biliflim Teknolojileri Daire Baflkanl 2180, Cad. No: Çankaya /AN- KARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e- imza kullanarak indirmeleri zorunludur...." 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TPAO Genel Müdürlü ü Gelen Evrak Servisi Sö ütözü Mah Cad. No: Çankaya / ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini,, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, ihale üzerine b rak lan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altm fl) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (BASIN-6271)(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar TEM ZL K MALZEMES SATIN ALINACAKTIR TÜRK YE YÜKSEK HT SAS E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES -ANKARA SA LIK BAKANLI I TÜRK YE KAMU HASTANELER KURUMU 2014 YILI 5 KALEM TEM ZL K MALZEMES HALES al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : KIZILAY SOKAK 4 SIHH YE ALTINDA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 5 Kalem Temizlik Malzemesi Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Türkiye Yüksek htisas E itim ve Araflt rma Hastanesi- lgili Deposu c) Teslim tarihi : Teslimatlar, idarenin yaz l sipariflleri (siparifller faks yoluyla tebli edilecektir, gerekti inde elden ve ya posta yoluyla yap lacakt r) do rultusunda, k smi kabul fleklinde yap lacakt r. Yüklenici, ayr ca ek bir süre verilmemiflse son teslim günü kalan mallar n tamam n, Hastanenin yaz l talebini beklemeksizin teslim etmek zorundad r. Son teslim tarihi sözleflmenin imzalanmas n müteakip 12 (oniki) ayd r. 3- halenin a) Yap laca yer : Türkiye Yüksek htisas E itim ve Araflt rma Hastanesi-Konferans Salonu K z lay Sok.No:4 S hh ye/altinda /ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, hale konusu mal n sat fl faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gere ince al nmas zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: -Biyosidal ürün (Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullan ma haz r hâlde sat fla sunulmufl, kimyasal veya biyolojik aç dan herhangi bir zararl organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini k s tlayan, uzaklaflt ran, zarars z k lan, yok eden aktif maddeleri ve müstahzarlar ) kapsam nda olan kalemlere teklif verecek isteklilerin, ürünlere ait Sa l k Bakanl Ruhsat ve ya tescil belgesini sunmalar gerekmektedir. - hale listemizde yer alan tüm kalemler için Analiz Sertifikas sunulacakt r. - hale listemizin 1. ve 5. kalemleri için, Üretici firma Sa l k Bakanl bildirim kay t belgesi sunulacakt r. - hale listemizin 2, 3 ve 4. kalemleri için Sa l k Bakanl üretim izni ve bildirim belgesi sunulacakt r Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam - n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Standarda iliflkin belgeler: hale Listemizde yer alan tüm kalemler için; Ürün, TSEK/TSE veya CE iflareti ve numaras na sahip olmal ve listemizde yer alan tüm kalemler için 26/12/2008 tarihli mükerrer say l, ' T.C. Çevre ve Orman Bakanl Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara iliflkin Güvenlik Bilgi Formlar n n Haz rlanmas ve Da t lmas Hakk nda Yönetmeli e" uygun haz rlanm fl 16 maddelik Güvenlik Bilgi Formuna ((TSE'den al nan Güvenlik Bilgi Formu Haz rlay c s Sertifikas ) ve ÇED raporuna sahip olmal d r Tedarik edilecek mallar n numuneleri, kataloglar, foto raflar ile teknik flartnameye cevaplar ve aç klamalar içeren doküman: Teklif edilen kalemlerin teknik flartnameye uygunlu unu kan tlanmas amac yla, ayr nt l teknik bilgilerinin yer ald numune, katalog ve benzeri tan t m materyali, ihale saatinden itibaren ihale salonunda, teklif zarflar n n aç larak incelenmesi esnas nda ihale komisyonuna teslim edilecektir. Numune-katalog teslimat, Standart formlar içerisinde verilen örne e uygun olarak 3 nüsha Numune/Katalog Teslim Tutana düzenlenerek yap lacakt r. (1 nüshas, isteklide kalacak, 1 nüshas teslim alan teknik üyede kalacak, 1 nüshas da teklif dosyas na konulmak üzere al nacakt r). Teknik flartnamede numune istenmiflse ve ya numune üzerinden de erlendirilecektir ve ya benzeri ibare varsa istenilen miktar kadar numune verilmesi zorunludur. Sadece katalogla teknik de erlendirilemeye tabi tutulamayacak kalemler için de numune verilmesi zorunludur. Sunulan tan t m materyalinde teklif edilen kalemin teknik flartnameye uygunlu u birebir tespit edilebilmelidir; aksi halde uygunluk verilmeyecektir. Numune/katalog/demo konusunda teknik flartnamedeki hususlar da dikkate al nmal d r. Teknik de erlendirme sürecinde, ürünler hakk nda daha ayr nt l bilgiye ihtiyaç duyulmas halinde istekli bu ürünlere ait istenilecek numune, katalog ve di er belgeleri vermek zorundad r. hale sonucunda uhdesinde kalmayan kalemlerin numuneleri, itiraz süresinin bitmesini müteakip 20 gün içerisinde al nmal d r. Aksi halde do acak sonuçlardan idaremiz sorumlu olmayacakt r. steklilerin uhdesinde kalan kalemlerin numuneleri, ürün teslimatlar nda muayene komisyonunun de erlendirmesine esas olmak üzere hastanemizde kalacakt r. En son yap lan teslimatlarla birlikte numuneler iade edilecektir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Liras ) karfl l Türkiye Yüksek htisas E itim ve Araflt rma Hastanesi Sat nalma Birimi K z lay Sok.No:4 S hh ye/ankara adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Yüksek htisas E itim ve Araflt rma Hastanesi-Sat nalma Birimi K z lay Sok.No:4 S hh ye/altinda /ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZY RM ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (BASIN-6278)(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

11 DIS DÜNYA Yücel TANOL ÇAYCUMA GAR B NASININ DO ALGAZ DÖNÜfiÜMÜ T.C DEVLET DEM RYOLLARI filetmes GENEL MÜDÜRLÜ Ü (TCDD) 2. BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü ÇAYCUMA GAR B NASININ DO ALGAZ DÖNÜfiÜMÜ yap m ifli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Marflandiz Mevkii Behiçbey YEN MAHALLE/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar : Binan n Do algaz Dönüflümü ve Bak m Onar m n n Yap lmas Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : ÇAYCUMA - ZONGULDAK c) fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : TCDD 2.Bölge Toplant Salonu b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sânatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Yap m ifllerinde ifl deneyiminde de erlendirilecek benzer ifllere dair tebli de yer alan C/II veya B/III Grup ifller veya bu ifllere ait bak m onar m iflleri benzer ifl olarak kabul edilecektir Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: Üniversitelerin nflaat Mühendisli i veya Makine Mühendisli i Bölümlerindenden mezun olanlar n diplomalar ve/veya mezuniyet belgeleri benzer ifle denk say lacakt r. Diplomalar ve/veya mezuniyet belgeleri ile ihaleye ifltirak edecek olanlar n diplomalar n n ve/veya mezuniyet belgelerinin asl n n ve/veya yetkili birimlerce "Asl Gibidir" onayl suretlerinin teklifleri kapsam nda sunulmas zorunludur. 5.Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras )karfl l TCDD 2.Bölge Emlak ve nflaat Müdürlü ü hale Bürosu Kat:6 No:614 adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD 2.Bölge Emlak ve nflaat Müdürlü ü hale Bürosu Kat:6 No:614 adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Her bir ifl kaleminin miktar ile bu ifl kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat fleklinde verilecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 1,00 (Bas n A-6343) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar Afrika Birli i nden Güney Afrika seçimlerine tam not JOHANNESBURG - Güney Afrika seçimlerini 54 gözlemci ile takip eden Afrika Birli i nden (AU) yap lan aç klamada, seçimlerin "özgür, adil, fleffaf ve güvenilir" bir ortamda bir gerçekleflti i belirtildi. AU Seçim Misyonu, Güney Afrika hükümetini, seçim kurulunu, siyasi partileri ve medyay 5. genel seçimlerin bar fl içinde geçmesinden dolay kutlad May s 2014 Pazartesi 11 BULMACANIN ÇÖZÜMÜ TS saat deki resmi olmayan verilere göre oylar n yüzde 98,49 u say ld. Toplam 24 milyon 680 bin kiflinin kay t yapt rd sand klardan, 17 milyon 855 geçerli oy ç kt. 7 milyon kiflinin kay t yapt rmas na ra men sand a gitmedi i ve halk n yüzde 73 ünün oy kulland seçimlerde, 246 bin oy geçersiz say ld. (CHA) S Ö Y L E E T T R T E N E K E S R R M E L R M A N E N E M A A T A L E T L A N E T Y K A T L O K A L F Z L E E Z N E E N E M E K S E T E V L E P A A L E K A A K T E Z E K V A L A R I K K P L S U M E L A E T A H N E Z A R E T G L M A L K U R E B A T E N A G A S A K N A L S O F Y A Y A L A M U K A R ESK HARFL TÜRKÇE ESER TRANSKR PS YON, N TELEME VE VER G R fi OTOMASYON PROJES H ZMET ALINACAKTIR KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I Eski Harfli Türkçe Eser Transkripsiyon, Niteleme ve Veri Girifli Otomasyon Projesi hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Wilhem Thomsen Cad. No:4, Yukar Bahçelievler Mah., ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : Adet Eski Harfli Türkçe Eser Transkripsiyon, Niteleme ve Veri Girifli Otomasyon Projesi Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Milli Kütüphane Baflkanl c) Süresi : fle bafllama tarihi , iflin bitifl tarihi halenin a) Yap laca yer : Wilhem Thomsen Cad. No:4, Yukar Bahçelievler Mah., ÇANKAYA/ANKARA b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli taraf ndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullan lmam fl nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde k s tlama bulunmayan mevduat n gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarlar toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sa lanabilir steklinin ihalenin yap ld y ldan önceki y la ait y l sonu bilançosu veya eflde er belgeleri: a) lgili mevzuat uyar nca bilançosunu yay mlatma zorunlulu u olan istekliler y l sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sa land n gösteren bölümlerini, b) lgili mevzuat uyar nca bilançosunu yay mlatma zorunlulu u olmayan istekliler, y l sonu bilançosunu Resmi lanlar veya bilançonun gerekli kriterlerin sa land n gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sa land n göstermek üzere yeminli mali müflavir veya serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, Sunulan bilanço veya eflde er belgelerde; a) Cari oran n (dönen varl klar / k sa vadeli borçlar) en az 0,75 olmas, b) Öz kaynak oran n n (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olmas, c) K sa vadeli banka borçlar n n öz kaynaklara oran n n 0,50 den küçük olmas, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aran r. Yukar da belirtilen kriterleri bir önceki y lda sa layamayanlar, son iki y la ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki y l n parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden yeterlik kriterlerinin sa lan p sa lanmad na bak l r. Serbest meslek erbab n n verece i, ilgili mevzuat na göre düzenlenmifl ve onaylanm fl serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen de erlere göre, son y la ait toplam gelirin toplam gidere oran n n veya son iki y la ait gelir ve giderlerin parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden bulunacak oran n en az (1,25) olmas flart aran r. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müflavir veya serbest muhasebeci mali müflavir ya da vergi dairesince onayl olmas gerekir fl hacmini gösteren belgeler: a) halenin yap ld y ldan önceki y la ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt alt nda devam eden hizmet ifllerinin gerçeklefltirilen k sm n n veya bitirilen hizmet ifllerinin parasal tutar n gösteren, ihalenin yap ld y ldan önceki y lda düzenlenmifl faturalar, Bu belgelerden birinin sunulmas yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden, taahhüt alt nda devam eden ifllerin gerçeklefltirilen k sm n n veya bitirilen ifllerin parasal tutar n n ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmamas gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sa layan ve sa lad kritere iliflkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki y lda sa layamayanlar, son iki y la ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki y l n parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden yeterlik kriterlerinin sa lan p sa lanamad na bak l r Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Di er kamu ve özel kurulufllarda Kütüphanecilik hizmetleri ile niteleme ve otomasyon iflleri benzer ifl olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras ) karfl l hale doküman bedeli T.C. Kültür ve Turizm Bakanl Merkez Saymanl k Müdürlü ü, Cumhuriyet Bulvar, No:4, Ulus/AN- KARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Milli Kütüphane Baflkanl Bütçe ve Mali fller fiube Müdürlü ü adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu üzerine ihale yap lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi gün) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n A-6345) (www.bik.gov.tr)

12 12 HABER 12 May s 2014 Pazartesi brahim ARKLAN FÜ barajlardaki enerji verimlili ini art racak fianliurfa (AA) - GAP Bölge Kalk nma daresinin (BK ) Güneydo u Anadolu Bölgesi'nde yürüttü ü "günefl enerjili mikro sulama sistemi"nin yayg nlaflmaya bafllad bildirildi. GAP BK 'nin günefl enerjisi potansiyelini daha avantajl hale getirebilmek için yürüttü ü çal flmalar devam ediyor. Bu kapsamda belirlenen pilot bölgelere günefl enerjili mikro sulama sistemleri kuruluyor. Daha önce fianl urfa'da iki ayr bölgede uygulanan sistem, Mardin ve Kilis'te de faaliyete geçirildi. Sistem sayesinde solar panellerde üretilen enerji, pompalar besledikten sonra elektrik flebekesine aktar labiliyor. Çift yönlü sayaçla kaydedilen enerji, uzaktan kontrol edilebiliyor. GAP BK Baflkan Sadrettin STANBUL (AA) - G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker, Türkiye'nin yaklafl k 62 milyar dolarl k tar msal üretim has las yla dünya ülkeleri içerisinde 7. s raya yükseldi ini belirterek, "G da d fl ticareti yönünden Türkiye yaklafl k 5,5-6 milyar dolar d fl ticaret fazlas veren, dünyadan ald ndan çok daha fazlas n dünyaya satan bir ülke" dedi. Bakan Eker, Sabri Ülker G da Araflt rmalar Enstitüsü Vakf (SÜGAV) taraf ndan düzenlenen "2. Beslenme ve Sa l kl Yaflam Zirvesi" kapsam nda gerçeklefltirilen "Sabri Ülker Bilim Ödülü Seramonisi"nde yapt konuflmada, vakf çal flmalar dolay s yla kutlad. SÜGAV' n, dünyada g da, beslenme ile ilgili araflt rma, bilgilendirme yapan ve bu konuda fark ndal k yaratan ELAZI (AA) - F rat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik Fakültesi nflaat Mühendisli i Bölümü Hidrolik Anabilim Dal ö retim üyeleri Prof. Dr. Ahmet Baylar ile Yrd. Doç. Dr. Cihat Tuna, barajlardaki suyun daha verimli kullan lmas için yeni bir türbin sistemi gelifltirdi. Su ve rüzgar enerjisinden faydalanarak elektrik üretme imkan sunan sistemin, su sarfiyat n yüzde 10 azaltt ve su h z n yüzde 35 art rarak yüksek oranda enerji verimli i sa lad iddia edilidi. Projenin hayata geçirilmesiyle özellikle kurakl k tehlikesiyle karfl karfl ya olan bölgelerde, barajlarda azalan suyun daha verimli kullan lmas na imkan sa lanarak, hem su israf n n hem de enerji darbo az n n önüne geçilece i ileri sürüldü. Sistemin, fosil yak t tüketen do algaz çevrim ve termik santrallere ihtiyac da azaltaca öngörülüyor. Yrd. Doç. Dr. Tuna, yapt aç klamada, Baylar ile ortaya koyduklar projenin, hidroelektrik santrallerin enerji verimlili ini art rmas aç s ndan ülke ekonomisine büyük bir getirisi olaca n söyledi. Sistemle suyun daha verimli kullan lmas na olanak sa lanaca n ve kurakl k dönemlerinde barajlardan su çekilmesinin önüne geçilece ini dile getiren Tuna, proje kapsam nda ilk yerli türbini de üretmeyi hedeflediklerini belirterek, "Ülkemizde yaklafl k 2 bin HES'in hayata geçirilmesi düflünülüyor. Bunlar n türbin maliyeti yaklafl k 8-10 milyar dolar civar nda. Bu türbinler ithal edilece i için cari aç k olarak karfl m za ç kacak. E er bu sistemle yerli türbin imal edebilirsek hem bu para cebimizde kalacak hem de otomotiv sektörü büyüklü ünde dev bir sanayi ülkemize kazand r lm fl olacak" diye konufltu. Gelifltirdikleri sistemle Yenilenebilir enerji kullan m yay l yor Karahocagil, gazetecilere yapt aç klamada, yenilenebilir enerji çal flmalar na a rl k verdiklerini söyledi. Bölgenin günefl enerjisi potansiyelinin dünyayla boy ölçüflebilecek düzeyde oldu unu herhangi bir ek enerji kayna kullan lmadan hava yard m yla suyun daha yüksek h zda akmas n n sa land n ve daha fazla enerji üretiminin gerçekleflti ini aktaran Tuna, sistemin çal flma prensibini flöyle anlatt : "Sistemde, bas nç düflürücü, h z artt r c bir aparat kullan yoruz. Bu aparat sayesinde suyun h z art p, bas nc düflüyor. Düflen bas nc dengelemek için de atmosferden su kar fl m n içerisine çok güçlü miktarda hava girmifl oluyor. Böylece sistem hava su kar fl m haline gelip, jet gibi h zlan yor. Tasarlad m z, patent baflvurusunu yapt m z sistem bu. vurgulayan Karahocagil, bundan en iyi flekilde faydalanabilmek için de yol haritas haz rlad klar n belirtti. Karahocagil, bu alandaki pilot uygulamalar 4 ilde faaliyete önemli vak flar n bir benzeri oldu una iflaret eden Eker, yarat lan katk n n "Sabri Ülker Bilim Ödülü"nde oldu u gibi, g da ile ilgili araflt rmalar teflvik etti ini söyledi. Modern insan n temel sorunlar ndan birinin, baflkalar n n haz rlad, baflkalar n n üretti i g dalar tüketmek oldu unu dile getiren Eker, bu durumun insan bir yol ayr m na getirdi i de erlendirmesinde bulundu. Eker, flunlar kaydetti: "Bu bir bilinç, bilgi, enformasyon gerektiriyor. Enformasyon sa layan bir çok araç, bir çok mekanizma, modern toplumda bazen bilgi yerine sadece enformasyonla kal yor. Enformasyonun bizim dilimizdeki tam karfl l malumatt r, iflte bu malumat bilgi yerine geçme hevesiyle enformatik kirlilik yaratabiliyor. Enformatik kirlilik modern bireyin temel sorunlar ndan bir tanesi. Eskiden insanlar kendi ürettikleri, yetifltirdikleri, kendi piflirdikleri yiyecekleri tüketirlerdi ama modern hayatla birlikte bu imkan ortadan kalkt. Art k baflkalar n n üretti i, baflkalar n n haz rlad g dalar tüketiliyor." Baflkalar n n üretti i g dalar n tüketilmesinin beraberinde bir dizi yeni sorun getirdi ine dikkati çeken Eker, bu sorunlardan baz lar olan sa l k, muhteviyat, raf ömrünün uzat lmas, rekabet içerisinde di er ürünlere fark atmas gibi konulara de indi. G dan n temin edilmesi, tedarik edilen g dan n sa l k aç s ndan güvenilir olmas, denetim mekanizmas gibi hususlar n önemine vurgu yapan Eker, bunlar n yap labilmesi için bir dizi Sistemin barajlarda uygulanaca düflünülürse, sisteme hava giriflini sa layan bacalara rüzgar türbinleri yerlefltirilerek ayr ca rüzgar enerjisiyle de elektrik elde edilmifl olacak. Böylece, hem havan n hem suyun enerjisinin birlikte elde edildi i multi bir enerji sistemi elde edilmifl olacak." Tuna, söz konusu sistemin hidroelektrik santrallerinde uygulanabilirli ini ortaya koyarak yeni nesil bir türbin imal etmek için ulusal ve uluslararas firmalardan destek beklediklerini sözlerine ekledi. geçirdiklerini ifade etti. Yenilenebilir enerji konusunda fark ndal k oluflturmaya çal flt klar n anlatan Karahocagil, flöyle konufltu: " nsanlar n k sa sürede bu enerjiyi yo un bir flekilde kullanaca na inan yoruz. Çiftçimiz e er kendi ihtiyac n karfl lamak için günefl ve rüzgar gibi yenilenebilir enerjilerden faydalanmak isterse çeflitli hibe programlar m var. Bunlar geliflerek devam edecek. Yenilenebilir enerji dünyada ucuzlayan bir teknoloji haline geldi. Ülkeler de buna kaynak aktarabilecek durumda. Yenilenebilir enerji kullan m konusunda önümüzdeki y llarda ciddi bir patlama bekliyoruz. Art k herkes yenilenebilir enerjiye ulaflabilecek. Bölge çiftçilerimizin bu alandaki hibe programlar n daha yak ndan takip etmesini bekliyoruz." Türkiye nin tar m gururu regülasyon, düzenleme, mekanizma gerekti inden, bu kapsamda da Bakanl k bünyesinde yap lan çal flmalardan bahsetti. Eker, yap lan çal flmalar n AB standartlar na uygun oldu unu dile getirerek, "Türkiye flu an da yaklafl k 62 milyar dolarl k tar msal üretim has las yla dünya ülkeleri içerisinde 7. s raya yükselmifl durumda, 10 sene önce 11. s radayd k. Avrupa'n n 4'üncüsüydük flu anda birincisi durumunday z. Fransa'n n, talya'n n, spanya'n n tar msal üretim de erlerini miktar itibariyle aflt k. egülasyonlar m z da buna göre ayarlad k, orada da Türkiye önemli bir noktaya geldi. G da d fl ticareti yönünden Türkiye yaklafl k 5,5-6 milyar dolar d fl ticaret fazlas veren, dünyadan ald ndan çok daha fazlas n dünyaya satan bir ülke" diye konufltu. Eker, bu tart flmalar kapsam nda zaman zaman haks zl k yap ld görüflünü paylaflarak flu de erlendirmelerde bulundu: "Bazen Türkiye'nin üreticisine de g da sanayine de haks z yap l yor, bazen bunu birileri müflteri toplamak için yap yor. Ço unlukla yalan yanl fl fleyler söylüyorlar, do ru konuflmuyorlar, do u fleyler söylemiyorlar. flin hazin taraf do ru bilenler susuyor, yanl fl söyleyenler konufluyor. Bunun faturas n toplum ödüyor. Özellikle flehirde yaflayan, modern bireyler bunun maliyetini ödüyor. Kafa kar fl kl yla yedikleri içtikleri g dalarla sorunlu hale gelmek suretiyle bunun bedelini ödüyorlar. Bu, meseleyi do ru bilenlerin, sadece malumata de il do ru bilgiye sahip olanlar n ç k p Hububata geç kalan ya mur umut oldu ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Yüksek Mühendisleri Birli i Genel Baflkan Fehmi Kiraz, "Ya murlar hububat için gecikti. Bu dayda hasat zaman geldi. Ancak bu son ya fllar, ç Anadolu ve Güney Do u Anadolu bölgelerinde nohut ve mercimek gibi bakliyat türünde olumlu etki oluflturacak" dedi. Kiraz, geçen ay sonunda bafllayan ve may s itibar yla devam eden ya fllar n tar msal ürünlere etkilerini de erlendirdi. Ya murun, hububat n "dane doldurma" sürecinde oldu u ç Anadolu Bölgesinde az da olsa olumlu etki yaratabilece ini ancak rekolte kayb n n önlenemeyece ini belirten Kiraz, bu daydaki rekolte kayb n n ç Anadolu'da yüzde 25'e ulaflmas n n öngörüldü ünü, bunun da 1,5-2 milyon ton aras nda oldu unu anlatt. Son dönemdeki ya fllar n özellikle bakliyatta olumlu etki yaratmas n n beklendi ini bildiren Kiraz, "Ya murlar hububat için gecikti. Bu dayda hasat zaman geldi. Ancak bu son ya fllar, ç Anadolu ve Güney Do u Anadolu bölgelerinde nohut ve mercimek gibi bakliyat türünde olumlu etki oluflturacak" diye konufltu. Ya fl azl n n do aya ba l oldu unu ancak bunun olumsuz sonuçlar n n iyi yönetilmesi gerekti ini dile getiren Kiraz, G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl n n, çiftçinin zarar n n önlenmesi konusunda önemli çal flmalara imza att n, olumsuz olaylar n tar m sektöründe spekülatörlerce kullan ld n, Bakanl n çal flmalar n n da bu aç dan büyük önem tafl d n vurgulad. Türkiye'de son ya fllara ra men baraj ve göletlerin yeteri kadar dolmad n, taban suyu seviyesinin yetersiz oldu unu ifade eden Kiraz, çiftçinin sulama yönetimini iyi yapmas gerekti ini aksi halde endüstri bitkilerinin sulama döneminde s k nt yaflanabilece ini kaydetti. Mart ay ndaki don nedeniyle f nd k ve kay s da büyük zarar olufltu unu an msatan Kiraz, çiçek açm fl a açlara zarar veren donun Malatya'da kay s da yüzde rekolte kayb yaratmas n n beklendi ini bildirdi. Don nedeniyle zarar gören f nd kta, sadece Ordu'daki zarar n, 140 bin ton olmas n n öngörüldü ünü belirten Kiraz, olumsuz etkilenen sürgünlerdeki ürünlerin iki y l daha zarar görülece ini ifade etti. Kiraz, "F nd ktaki zarar n parasal de erinin yüz milyonlarca dolar bulaca n öngörüyoruz. Dünyada f nd n yüzde 70'ini Türkiye üretiyor. F nd k fiyatlar bu y l çok yükselecek" diye konufltu. do ru fleyler söylemesini gerektirecek kadar acil, önemli bir mesele. O yüzden SÜGAV da dahil, bu konuyla ilgili STK'lar n, kamunun, ilgili kurulufllar n bu konuda ayd nlat c bilgi sa lamas gerekiyor." Konuflmas nda Bakanl k olarak 2010 y l nda g dayla ilgili yapt klar düzenlemeleri hat rlatan Eker, yap lan düzenlemelerle hem tüketicinin, hem endüstrinin ihtiyaçlar n n giderilmesi, genel anlamda toplumun beklentilerini karfl layacak ve bu alanda düzenleyecek, regüle edecek 100'ün üzerinde yönetmelik ç kard klar n an msatt. Yap lan düzenlemelerin içeri i hakk nda kat l mc lara k sa bilgiler veren Eker, Sa l k Bakanl ve Milli E itim Bakanl ile çal flmalar yürüttükleri "yanl fl beslenme ve obezite" problemine de de indi.

13 HABER Sevgi ACAR Türkiye nin konufltu u kutlama ANKARA- Dan fltay n 146. kurulufl y l dönümü töreninde yaflananlar geçen hafta sonuna damgas n vurdu. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Türkiye Barolar Birli i (TBB) Baflkan Metin Feyzio lu'na uzun ve siyasi konufltu u gerekçesiyle tepki gösterince tören yar m kald. Törende, önce Dan fltay Baflkan Zerrin Güngör'ün ard ndan Feyzio lu konuflmas n yapt. Feyzio lu, yaklafl k 1 saat süren konuflmas n n sonunda "Bitirdim, bitirdim" diyerek, son bölüme geçti. Bu s rada Baflbakan Erdo an' n, Feyzio lu'na tepki göstererek, "25 dakika Baflkan konufluyor, 1 saat sen konufluyorsun" demesi üzerine Feyzio lu, ''K zmay n Say n Baflbakan m, güzel bir fley söylüyorum Say n Baflbakan m'' ifadesini kulland. "Edepsizlik yap yorsun, yeter art k, yanl fl konufluyorsun'' diyen Erdo an'a, Feyzio lu, ''Neyi yanl fl söylüyorum Say n Baflbakan m'' yan t n verdi. Bu s rada Baflbakan Erdo an, ''Ne konufluyorsun, Van'da neler yap ld ndan haberin var m " diye sordu. Feyzio lu, sözlerini ''76 milyonun cumhurbaflkan n seçiyoruz. Bu cumhurbaflkan m z n huzur içerisinde 76 milyonu kucaklamas n öneriyorum. Seçim sürecinin bu sürece uygun yürümesini arzu ediyorum ve bir k sm da belki burada olan adaylar n birbirini kucaklayarak, güzel bir seçim dönemi yaflamas n diliyorum. Ben edepsizlik yapmad m. Kimseye de edepsizlik yap yorsun demeyi kendime yak flt rmam Say n Baflbakan" diye sürdürdü. Baflbakan Erdo an' n aya a kalkarak, tepkisine devam etmesi üzerine Feyzio lu, konuflmas n n yap c oldu unu ve hakaret içermedi ini savundu. Erdo an' n tepkisini yan ndakilerle de paylaflarak, "Siyasi bir konuflma yap yor, böyle bir fley olabilir mi'' ifadesini kullanmas üzerine Feyzio lu, ''Hiçbiri siyasi de ildir. Hepsi Anayasa'ya uygundur'' yan t n ANKARA - MHP Genel Baflkan Yard mc s Semih Yalç n, AK Parti sözcülerinin, MHP ile CHP'yi üst düzey ortakl k yap yor gibi gösterip sonuç vermeyecek siyasi bir taktikle netice almaya çal flt n savunarak, "MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli'nin sözünü etti i çat aday ndan kast, CHP ve MHP aras ndaki bir ortakl k de ildir" ifadesini kulland. Yalç n, yapt yaz l aç klamada, muhalefetin aç klamalar n n AK Parti iktidar nca sapt r ld n öne sürdü. Özellikle MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli'nin cumhurbaflkanl seçimi konusundaki de erlendirmelerinin, AK Parti yetkililerince kasten farkl mecralara çekildi ini belirten Yalç n, Bahçeli'nin ortaya att "çat formülü"nün MHP-CHP ittifak gibi gösterilmeye çal fl lmas n n da sapt rma oldu unu ifade etti. Bahçeli'nin önerisinin as l maksad ndan farkl de erlendirmelerle elefltirildi ini aktaran Yalç n, MHP'nin fikriyat na tamamen ters yorumlar yap ld n dile getirdi. " ktidar yanl s medyan n, MHP'nin halk nezdindeki itibar n sarsmaya çal flt n " iddia eden Yalç n, Bahçeli'nin çat formülüyle "cumhurbaflkanl seçimi s ras nda seçmen ço unlu unun isabetli bir tercihle bu makama lay k ve bütün halk kesimlerini kucaklayan bir adaya yönelmesinin mümkün oldu una" iflaret etti ini aktard. Cumhurbaflkan n n halk n bafl, ordunun verdi. Baflbakan Erdo an da "Van ile ilgili anlatt klar n bafltan afla yalan" diye konufltu. Erdo an davetlilerle birlikte salondan ayr ld. BAfiBAKAN ERDO AN Törenden ayr l fl n n ard ndan Afyonkarahisar da gerçeklefltirilen, AK Parti 22. stiflare ve De erlendirme Toplant s na kat lan Baflbakan Erdo an burada yapt konuflmada, "Dan fltay n Baflkan 25 dakika konufluyor, ev sahibi. Bu beyefendi, orada bir saat konuflma yap yor ve Dan fltay n kurulufl y l dönümünde konuyla ilgili de il tamam yla bafltan afla ya bir siyasi konuflma yapmak suretiyle orada kendine göre bir tatmin. Ç kar cübbeni sen de birilerinin yapt gibi. Söylüyoruz, siyaseti çok seviyorsan ç k bu siyaset meydan na orada kendini ispat et" dedi. Erdo an flunlar söyledi: "Anayasa profesörüymüfl ne olursan ol. E er sen bunu sindirememiflsen, e er sen do ru, dürüst konuflmuyorsan, e er bütün ifadelerini dürüstlük üzerine de il de maalesef dürüst olmayan ifadeler üzerine infla ediyorsan senden bir fley olmaz, istedi in kadar profesör ol. Bunlarda sayg denilen bir fley yok Van ile ilgili tamamen yalan bir ifade kullan yor. 'Biz Van'da kirac lara ev vermedik.' Bir defa konuyu bir ö ren. Biz Van'da yaklafl k 18 bin konut yapt k. Bunlar n içerisinde öncelikli olan nedir? Ev sahiplerine konutlar n vermektir. Biz ev sahiplerinin konutlar n verdik. Artan konutlar m z da kirac olanlara kura ile satt k. Bunun d fl nda orada kirac lardan konut sahibi olmak isteyenler TOK orada konut yapmaya devam edecek. TOK konutlar ndan gider al rlar. Bunlar orada konut sahibi de ildi ki. Sen nas l hukukçusun.'' MET N FEYZ O LU TBB Baflkan Metin Feyzio lu, tören sonras Yalç n: Bahçeli nin kast CHP-MHP ortakl de il komutan, birlik ve bütünlü ün timsali, bütün Türk dünyas n n manevi lideri oldu unu ifade eden Yalç n, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n bu nitelikleri tafl mad n aktard. Yalç n, "AKP sözcüleri, ak llar s ra MHP ile CHP'yi üst düzey ortakl k yap yormufl gibi göstererek hedef küçültmeye çal flmakta, sonuç vermeyecek siyasi bir taktikle netice almaya çal flmaktad r. MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli'nin sözünü etti i çat aday ndan kast, CHP ve MHP aras ndaki bir ortakl k de ildir. AKP d fl ndaki partilerin temayüllerinin tek aday üzerinde birleflebilece ine dair çok isabetli siyasi bir öngörüdür. Nitekim Say n Bahçeli'nin ortayla att formül, siyaset çevrelerinde derin akisler uyand rm fl, flimdiden çeflitli aç lardan tart fl lmaya bafllanm flt r. Asl nda bütün AKP kurmaylar n n bunu görmezden gelmeleri, muhalefetin belli bir adaya meyletmesi halinde Erdo an' n alt edilebilece i korkusunun ve vehminin iflaretidir" görüflünü aktard. Baflbakan Erdo an' n, Dan fltay' n kurulufl y l dönümü töreninde Türkiye Barolar Birli i Baflkan Metin Feyzio lu'na gösterdi i tepkiye de de inen Yalç n, "Baflbakan Erdo an' n tahammülsüz, hoflgörüsüz tutumu, kendisinin cumhurbaflkanl makam na yak flmad n n ispat d r. Erdo an, tek seslilik istemektedir, elefltiriye tahammülü yoktur. Hiç kimsenin fikir ve görüfllerine de er vermeyen nobran bir politikac d r" görüflünü savundu. (AA) salondan ayr l rken gazetecilere yapt aç klamada,, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n Dan fltay n 146. kurulufl y l dönümü töreninde uzun ve siyasi konufltu u gerekçesiyle kendisine tepki göstermesine iliflkin, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yöneticilerinin hiçbirinden bu tepkileri beklemem. Beklersem yaflad m Cumhuriyet'in ne kadar sertleflti ini, ne kadar üzücü hale geldi ini düflünürüm ve yola devam edemem" dedi. Feyzio lu, daha sonra düzenledi i bas n toplant s nda ise, Baflbakan Erdo an' n, uzun ve siyasi içerikli konufltu u gerekçesiyle kendisine tepki göstermesine iliflkin "Biz, her söyledi imizi Anayasaya, Avrupa nsan Haklar Sözleflmesine, mahkeme içtihatlar na dayand racak bilgi birikimine evelallah Türkiye Barolar Birli ince sahibiz. O yüzden 'cübbeni ç kar da gel' cümlesi art k san yorum miad n doldurmufl bir cümledir" dedi. BEK R BOZDA Adalet Bakan Bekir Bozda, Türkiye Barolar Birli i (TBB) Baflkan Metin Feyzio lu'nun, Dan fltay' n kurulufl y l dönüme töreninde yapt konuflmaya iliflkin, "Say n Baflkan, belli ki çat ya falan oynuyor, birtak m çat lardan bahsediliyor, üçgenden bahsediliyor, ortak adaydan bahsediliyor. Belli ki Say n Sezer'in cumhurbaflkan olma süreci baz insanlar etkilemifl durumda. fiimdi yeni Ahmet Necdet Sezer olmaya özenenler var, onlardan birisi de öyle zannediyorum Say n Baflkan. Çat ya da oynuyor ama çat n n sa lam olmad n ben buradan ifade etmek isterim, Say n Baflkan o çat ya fazla güvenmesin, çünkü o çat çürük temeller üzerinde duruyor, oradan düflmesin istemem" dedi. BURHAN KAYATÜRK AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Türkiye Barolar Birli i (TBB) Baflkan Metin Feyzio lu'nun, Dan fltay' n 146. kurulufl y l dönümü STANBUL - CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, partideki görev de iflikliklerinin ard ndan daha çok emek, daha çok yoksullarla ilgileneceklerini ve ma durlar n yan nda olacaklar n söyledi. Tekin, Etiler'de bölgelerindeki kentsel dönüflüme tepki gösteren mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Tekin, burada bas n mensuplar n n, gündeme iliflkin sorular n cevaplad. Bir soru üzerine, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) gerçeklefltirilen de iflikliklerin herkese hay rl olmas n dileyen Tekin, "Benim için çok büyük bir fley de iflmedi ama de iflen bir fley olacak, daha çok d fla dönük bir CHP göreceksiniz. Bugün oldu u gibi, yar n Ankara'da, baflka bir arkadafl m z Erzurum'da, Rize'de nerede ma duriyet varsa CHP orada olacak" diye konufltu. Bir gazetecinin, "CHP biraz daha sola m kayacak?" fleklindeki sorusuna Tekin, flu karfl l verdi: "CHP, 90 y ll k bir siyasi partidir. CHP, mevsimlik bir parti de ildir. Onun için 90 y l ayakta kalabilmifl. Çok partili sisteme geçti imiz tarihten itibaren yüzlerce partinin nas l kapat ld n, 10 y l önce iktidar olup, 10 y l sonra nas l bertaraf edildi ini hepimiz biliyoruz. CHP'nin ilkeleri, çok aç k ve nettir. Elbette 12 May s 2014 Pazartesi13 Bakan fiimflek'ten Feyzio lu'na cevap ANKARA - Maliye Bakan Mehmet fiimflek, Van depreminin ard ndan Hükümetin gereken her fleyi yapmad na yönelik elefltirilerde bulunan Türkiye Barolar Birli i Baflkan Metin Feyzio lu'na rakamlarla yan t verdi. fiimflek, 2011'de gerçekleflen depremin ard ndan Van'a toplamda 5,2 milyar liral k yard m yap ld n bildirdi. Dan fltay' n 146. kurulufl y l dönümü töreninde Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n, "Van ile ilgili söylediklerin bafltan afla yalan" diyerek itirazda bulundu u Feyzio lu'nun iddialar na Bakan fiimflek, cevap verdi. Konuya iliflkin AA muhabirine aç klamalarda bulunan fiimflek, üzücü depremin meydana geldi i 2011 y l ndan bu yana Van'a toplamda 5 milyar 225,8 milyon lira yard m yap ld n söyledi. Bunun içindeki en büyük pay n ise TOK 'ye aktar lan tutar oldu unu belirten fiimflek, flunlar kaydetti: "Afet ve Acil Durum Yönetimi Baflkanl m z arac l yla TOK 'ye bugüne kadar tam 2 milyar 362 milyon liral k kaynak aktard k. Bu sayede Van'da yaklafl k 18 bin konut yap ld. Böylece öncelikli olarak tabii ki ev sahiplerine konutlar n verdik. Daha sonra kalan konutlar da kura yoluyla kirac lara sat ld. TOK halen orada konut yapmaya devam ediyor. Biz sosyal devletiz. Türkiye'nin her yerindeki vatandafllar m z kucakl yoruz. Feyzio lu'nu da elefltiride bulunurken daha insafl ve gerçekçi olmaya davet ediyorum." (AA) töreninde Van'daki depremzedelerle ilgili aç klamalar na iliflkin, "Öncelikli olarak Van'da bu kadar büyük bir hizmeti takdir etmekle konuflmas na bafllamas laz md. Bence Feyzio lu'nun bu noktada Van' kullanm fl olmas, hem Van halk n hem Van milletvekillerini üzmüfltür" dedi. ABDÜLHAM T GÜL AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Abdülhamit Gül, Türkiye Barolar Birli i (TBB) Baflkan Feyzio lu'nun Dan fltay' n 146. kurulufl y l dönümü törenindeki konuflmas na iliflkin, "Bugün Baflbakan m z n o toplant da verdi i karfl l k gayet yerindedir, tüm milletimiz bu karfl l takdirle karfl lam flt r" dedi. RESEPS YON SAK ND Dan fltay' n 146. kurulufl y l dönümü dolay s yla TBMM'de resepsiyon düzenlendi. Dan fltay Baflkan Güngör, resepsiyonda gazetecilerin sorular n yan tlad. Dan fltay Baflkan Zerrin Güngör, kurumun 146. kurulufl y l dönümü törenine iliflkin, "Yaflananlar hofl olmad, böyle bir fley olsun arzu etmezdik" dedi. Yarg tay Baflkan Ali Alkan da adli y l aç l fl töreninde TBB'ye bir konuflma yapma üzerine davette bulunup bulunmayacaklar sorusuna karfl l k, "1 Eylül'e o kadar çok uzun süre var ki köprünün alt ndan çok sular akar. fiimdiden 1 Eylül için karar verilmesi söz konusu de il. Gerekirse Baflkanlar Kurulunda müzakere ederiz, kurul gereken karar verir" diye konufltu. "Say n Baflbakan, tüzükten bahsetti, Baro Baflkan ' n konuflmas için teamül nedir?" sorusu üzerine Alkan, "Böyle bir teamül var. Y llardan beri Barolar Birli i Baflkan, gerek Dan fltay'da gerek Yarg tay'da adli y l aç l fl nda konuflur. Ama Anayasa Mahkemesinde böyle bir teamül, böyle bir gelenek yok" de erlendirmesinde bulundu. 'Evet benim de Cumhurbaflkan m var' dedirtecek isim kim? Tekin, biliyor: söylemiyor! sosyal demokrat bir partiyiz. Daha çok emek, daha çok yoksullarla ilgilenece iz ve ma durlar n yan nda olaca z. Ma durlar n siyasal düflüncesi ne olursa olsun, hangi siyasi partiye oy vermifl olursa olsun hep yanlar nda olaca z. Yani, yeni CHP dedi imiz tam da bu olacak." "CHP'de geçmiflte oldu u gibi flimdi de güçlü bir genel sekreterlik makam m öngörülüyor?" fleklindeki soru üzerine Tekin, "CHP'nin bütün makamlar çok güçlü makamlard r. CHP'de 30 y ld r her kademede görev yapan bir insan olarak hangi makama oturmuflsam kendimi güçlü hissetmiflimdir" ifadelerini kulland. Tekin, "Tüzük de iflikli i olacak m?" fleklindeki soruya, "Önümüzdeki günlerde... Bir ihtiyaçt r, bu yap lacakt r" fleklinde cevap verdi. Genel Sekreter Gürsel Tekin, soru üzerine, Cumhurbaflkanl seçimleri sürecini CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu'nun götürdü ünü kaydederek, "Hiç kimse merak etmesin Türkiye'nin beklentisine cevap verebilecek, kendisini ma dur görenlerin 'Evet benim de Cumhurbaflkan m var' diyebilece i bir cumhurbaflkan geliyor. Merak etmeyin. sim hiç önemli de il, geliyor" diye konufltu. (AA)

14

15

16 12 May s 2014 Pazartesi Yasemin AYDO DU Yeni bir tiranozor türü bulundu ANKARA - Çin de yeni bir tiranozor türü keflfedildi ve hayvana, uzun burnu nedeniyle Pinokyo rex lakab tak ld. Sonuçlar Nature Communications da yay mlanan araflt rmaya göre, tiranozor rex in kuzeni olan ve uzun burnuyla dikkati çeken bu yeni tür, 9 metre uzunlu unda ve bir ton a rl nda y rt c bir etobur. skeleti, Çin de bir inflaat sahas nda büyük ölçüde zarar görmemifl halde bulunan ve özellikleri Edinburgh Üniversitesi nden bilimadamlar taraf ndan keflfedilen hayvan n, 66 milyon y l önce yaflad ve literature Qianzhousaurus sinensis ismiyle geçti i belirtildi. Bilimadam Steve Brusatte, tiranozorun uzun burnunun üstünde bir dizi boynuz bulundu unu, bunun komik görünüflünün yan s ra hayvan di er hemcinslerinden çok daha ölümcül hale getirmifl olabilece ini söyledi. Pinokyo rex in kertenkeleler ve tüylü dinozorlar gibi küçük canl lar avlad san l rken, hayvan n burnunun, kendi boyutundaki di er dinazorlar n burunlar ndan yüzde 35 daha büyük oldu u kaydedildi. Araflt rmac lar, birçok farkl tiranozorun, Tebeflir Dönemi nin sonunda Asya da birlikte yaflad ve avland görüflünü tafl yor. (AA) Evren KARANLIK MADDE den oluflmufl ANKARA - Evren in nas l olufltu una dair flimdiye kadarki ilk ayr nt l görsel simülasyon yap ld. Sonuçlar Nature dergisinde yay mlanan araflt rmaya göre, bir grup bilimadam n n yapt bilgisayar simülasyonu, ilk galaksilerin, gizemli karanl k maddenin çevresinde nas l flekillendi ini gösteriyor. Simülasyonun, Evren in neyden yap ld na ve nas l iflledi ine iliflkin teorilerin s nanmas n sa lamas beklenirken, galaksi oluflumu konusunda dünyan n önde gelen isimlerinden, California Teknoloji Enstitüsü nde görevli Profesör Richard Ellis, simülasyonu, Efsanevi olarak tan mlad. Simülasyon, gerçe ine çarp c biçimde benzeyen bir Evren önerirken, bu sanal Evren in yarat lmas için muazzam bir programlama gücü kullan ld. S radan bir dizüstü bilgisayar n, sözkonusu simülasyonu oynatmas n n yaklafl k 2 bin y l alaca belirtildi. Son model süper bilgisayarlar ve Arepo ad verilen ak ll yaz l m sistemi sayesinde araflt rmac lar n üç ayda bu iflin üstesinden geldikleri kaydedildi. Simülasyon, bafllang çta kozmologlar n karanl k madde olarak adland rd gizemli maddenin, kozmik bir a ac n dallar na benzeyen tellerinin, uzay bofllu unda boydan boya yay ld n gösteriyor. Milyonlarca y l geçtikten sonra, karanl k madde kümeleniyor ve ilk galaksilerin tohumlar n oluflturmak üzere yo unlafl yor. Daha sonra bir dizi dehflet verici patlaman n da meydana geldi i kaotik bir dönem yaflan yor. Bu dönem, y ld zlar n ve galaksilerin oluflumunu düzene sokuyor ve en sonunda etraf m zda gördü ümüze benzer bir Evren ortaya ç k yor. Araflt rman n liderli ini yapan, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü nden (MIT) Mark Vogelsberger e göre, simülasyon, mevcut kozmoloji teorilerinin birço unu destekliyor. lk kez karanl k maddeden vücut bulan görünür maddeyi gözler önüne seren simülasyonun, ayr ca Evren in süregelen ivmesine güç sa layan bir di er gizemli kuvvet olan karanl k enerji hakk nda daha fazla fley ö renilmesine yard mc olmas bekleniyor. Avrupa Uzay Ajans n n (ESA), 2020 y l nda Evren in ivmesini ölçmek için Euclid arac n uzaya göndermeyi planlad biliniyor. (AA) B R C K en güzeli TOKAT - Tokat' n Yeflilyurt ilçesinde "Buza Güzellik Yar flmas " düzenlendi. G da, Tar m ve Hayvanc l k lçe Müdürlü ünce Yeflil Park'ta düzenlenen yar flmada, 13 buza, jürinin de erlendirmesine tabi tutuldu. Yar flmada, Yeflilyurt'tan Hasan Solmaz'a ait "Biricik" isimli buza birinci, Karacaören köyünden Davut Sezer'in yetifltirdi i "Bozo lan" adl buza ikinci, Yeflilyurt'tan Cihan Altun'a ait "Y ld r m" isimli buza ise üçüncü oldu. Dereceye giren buza lar n sahiplerine tam, yar m ve çeyrek alt n hediye edildi. Yetifltiricilere ödülleri, Kaymakam smail Toprak, G da, Tar m ve Hayvanc l k l Müdürü Mehmet Ali Yavafl ve Yeflilyurt G da, Tar m ve Hayvanc l k lçe Müdürü Mehmet Budak taraf ndan verildi. Yavafl, yapt konuflmada, tüm kat l mc lara teflekkür ederek, "Bizim gözümüzde hepiniz birincisiniz" dedi. Mehmet Ali Yavafl, organizasyona desteklerinden dolay Kaymakam Toprak'a ve sponsorlara teflekkür etti. Birinci olan buza n n sahibi Hasan Solmaz ise "Yar flmaya 2,5 ayl k Biricik isimli buza mla kat ld m. Buza m birinci oldu u için çok mutluyum" diye konufltu. (AA)

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) Malzeme Daire Başkanlığı BAYAN PERS. AİT GÖMLEK,FULAR, BAY PERS AİT KRAVAT, KABAN, KORUYUCU TEÇHİZ. AİT BAY İŞ ELBİSESİ

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı 6.000 Ton Taze Soğutulmuş Karkas Sığır Eti Alımı BaĢvuru sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretim

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı