Kafa kar flt ran haftadan NETLESME SÜREC NE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kafa kar flt ran haftadan NETLESME SÜREC NE"

Transkript

1 Resmi olmayan sonuçlara göre oy oran n 22 Temmuz 2007 ye göre yaklafl k 4 puan art ran AK Parti nin milletvekili say s ayn seçime göre düfltü de yüzde oy alan ve 341 milletvekilli i kazanan AK Parti, yüzde 50 oy oran n aflt dünkü seçimde 326 milletvekilli ç kard. 24. dönem milletvekili seçimi yap ld. Seçimin galibi yine AK Parti oldu. Sonuçlar n belli olmas ndan sonra CHP, 2007 de yüzde 20.8 partililer genel merkez önünde sevinç olan oy oran n yüzde 25.9 a österileri yapt. ç kararak 135 milletvekili kazand. MHP ise, 2007 de yüzde 14.3 olan oy oran n n yüzde 13 civar na düflmesinin üzüntüsünü yafl yor. MHP nin milletvekili say s da 54 oldu. Cumhurbaflkan Gül de demokrasi görevini yerine getirdi ve oyunu Çankaya lkö retim Okulu nda kulland Seçimden önce hedefini 30 milletvekili olarak aç klayan BDP, ba ms z adaylarla girdi i seçimde 35 milletvekili ç kard. Baflbakan Erdo an, gönlünde yatt n söyledi i baflkanl k sistemine geçifli sa layacak de ifliklik ve düzenlemeleri gerçeklefltirmek için gerekli milletvekili say s n bulamad ama, muhtemel bir baflkanl k sisteminde kendisini baflkanl k koltu una tafl yacak oy oran n yakalad ISSN May s 2014 Pazartesi Fiyat 25 Kr Konuflulan kutlama Dan fltay n 146. kurulufl y l dönümü töreninde yaflananlar geçen hafta sonuna damgas n vurdu. Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün de bulundu u törende, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Türkiye Barolar Birli i Baflkan Metin Feyzio lu'na uzun ve siyasi konufltu u gerekçesiyle tepki gösterince tören yar m kald. Feyzio lu, kendisine 20 dakika süre verilmesine ra men yaklafl k 1 saat konufltu. Feyzio lu, süreyi çok aflt n n fark nda olan ve "Bitirdim, bitirdim" diyerek, son bölüme geçerken, Baflbakan Erdo an, Feyzio lu'na tepki gösterdi. Erdo an, Edepsizlik yap yorsun, yeter art k, yanl fl konufluyorsun diyerek salonu terk etti. HABER 13 DE Kafa kar flt ran haftadan NETLESME SÜREC NE Cumhurbaflkanl seçimiyle ilgili süreç iflliyor. Geçen ve önceki haftalar siyaseten özellikle de cumhurbaflkanl seçimi çerçevesinde monologlara, diyaloglara, tart flma ve önerilere sahne oldu. Cumhurbaflkan Abdullah Gül ile Baflbakan Recep Tayip Erdo an n karfl karfl ya gelece inin bile iddia edildi i f rt nal süreç durulunca görüldü ki, böyle bir yar fl olmayacak. Daha do rusu bu noktaya gelinmesini Gül ve Erdo an n aç klamalar sa lad. lk anda, say n Gül ün Köflk çantada keklik de il sözleri farkl de erlendirilse de, Baflbakan Erdo an n bu görüfle kat lmas yla her parti kendi plan n yapmaya bafllad. %50.0 %25.9 %13.0 BA IMSIZLAR: %5.8 ö ce seç de oy o a a ya b yü de tuttu du. üçü pa t e se adeta s d! OYU ARTTI VEK L DÜfiTÜ AK PART DE SÜREÇ fil YOR CHP N N UMUDU MHP M? AK Parti nin plan, geçen hafta sonu yap lan ve dün sona eren Afyon daki istiflare toplant s ile bir ad m daha ileri gitti. Toplant öncesi yap lan aç klamalar, teflkilatlar n genel kan s n yans t yordu. Buna göre; Baflbakan Erdo an Cumhurbaflkan aday Ya, Baflbakan n dedi i gibi, ters köfle bir durum do arsa? BAHÇEL YO UN ÇALIfiIYOR Taa bafl ndan beri, Erdo an dan cumhurbaflkan olmaz diyen Genel Baflkan Devlet Bahçeli, bu konudaki kararl n sürdürüyor. Ortak aday konusunda uzlafl lmas gerekti ini belirten Bahçeli, bütünleyici, kucaklay c ve milleti siyasi krize cumhurbaflkanl seçimi münasebetiyle dönüfltüremeyece i bir aday peflinde Yalç n: Bahçeli nin kast CHP-MHP ortakl de ildir MHP Genel Baflkan Yard mc s Semih Yalç n, "MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli'nin sözünü etti i çat aday ndan kast, CHP ve MHP aras ndaki bir ortakl k de ildir" ifadesini kulland. HABER 13. SAYFADA Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada smet Bora Binatl Dikey Bak fl 5. Sayfada www. gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz CHP, Erdo ans z bir Köflk için kendi aday n belirleme çabas nda ama sorunlar var K l çdaro lu nun Deniz Baykal ile yapt ve cumhurbaflkanl seçimini görüfltü ü toplant dan bir aday ç kmad. Bu konu daha mu lak kalacak gibi görünüyor. MHP nin çat önerisi CHP nin deste i ve gündeminde. HDP, KEND ADAYINI ÇIKARIR BDP yi vakumlayan HDP nin ilk turda kendi aday n ç karaca ve oy oran n test edece i kesin Çok özel pazarl klar olmazsa, geliflmeler bu yönde olacak gibi Efl Baflkan Ertu rul Kürkçü, Kendi Cumhurbaflkan aday m z ç karaca z. Hodri meydan dedi. Dursun ERKILIÇ n yaz s 4 TE 1 Haziran'da, 14 yerde sand k bafl na gidilecek Yenileme seçimi ve ara seçimin yap laca toplam 14 yerde seçmenler oy kullanacak. A r ve Yalova'da 169 bin seçmen sand k bafl na gidecek. Afltavul, Çad rkaya, Ba lama ve Eymir Beldelerinde yenileme seçimi yap lacak. Seçmenler, Afyonkarahisar' n Emirda ilçesine ba l Gömü Beldesinde ise ara seçim için oy verecek. HABER 4. SAYFADA yi dan takip edebilirsiniz BÜYÜK ÜÇGEN, ÇATI ADAY Teklifi de aday da MHP ye ba layan Bahçeli, çat aday önerisi getirdi. Önerinin gündeme geliflini medyaya yans y fl flekliyle özetlemek gerekirse: MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli, gece gündüz üzerinde düflündü- ü Cumhurbaflkan aday konusunda sürpriz bir ç k fl yaparak geometrik bir formül gelifltirdi ve büyük üçgen i önerdi. Tekin, biliyor söylemiyor! CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, "Daha çok emek, daha çok yoksullarla ilgilenece iz ve ma durlar n yan nda olaca z. Yeni CHP dedi imiz, tam da bu olacak" dedi. Tekin, "Hiç kimse merak etmesin Türkiye'nin beklentisine cevap verebilecek, kendisini ma dur görenlerin 'Evet benim de Cumhurbaflkan m var' diyebilece i bir cumhurbaflkan geliyor" diye konufltu. HABER 13 DE Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi CHP VE MHP N DURUMU BDP HEDEF N AfiTI BELDE yi dan takip edebilirsiniz Muhalefetin cumhurbaflkan aday kim olacak denirken; CHP de yurt d fl na gidiyor Cumhurbaflkanl seçimiyle ilgili olarak Baflbakan Erdo an n yurtd fl mitingleri düzenleyece i daha önce aç klanm flt. CHP Genel Baflkan K l çdaro lu da, cumhurbaflkanl seçimi için Türk vatandafllar n n yo unlukta oldu u en az iki ülkeye giderek, CHP'nin aday na oy isteyecek. CHP Genel Baflkan Yard mc s Lo o lu, "CHP olarak yurt d fl için ayr nt l ve yo un bir haz rl k içindeyiz. Bu haz rl k çerçevesinde, CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, Avrupa'da en az iki ülkeye gidecek. Bunun ön haz rl k çal flmalar yap l yor" dedi. HABER 4. SAYFADA SAYIN BAfiKAN! EVET, SANK SAYIN BAfiKAN! Haziran 2011 Pazartesi tarihli BELDE Gazetesi Baflkanl k sistemi tart flmalar n n yafland 2011 milletvekili seçim sonuçlar n sizlere yans t rken, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n oy verme kabininden ç karkenki foto raf n kullanm fl, alt na da Say n Baflkan s fat n bafll k yapm fl z. Baflbakan ters köfle yapmazsa, yan lmayacak gibi görünüyoruz. Türkiye nin TARIMDAK GURURU... G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker, "Türkiye flu an da yaklafl k 62 milyar dolarl k tar msal üretim has las yla dünya ülkeleri içerisinde 7. s raya yükselmifl durumda dedi. HABER 12. SAYFADA Nijeryal k zlar için Michelle Obama da DEVREYE G RD Nijerya da sald ran Boko Haram örgütünün, 273 k z kaç r p köle olarak satacaklar n aç klamas n n ard ndan kurtarma giriflimleri sürüyor. Geleneksel devlet baflkan efllerinden farkl bir duruflu olan Michelle Obama yine kurallar y - karak, ABD Baflkan yerine ulusa seslenifl konuflmas yaparken, Nijerya da kaç r lan 273 k z ö renciyi kendi k zlar gibi gördüklerini söyledi. Olay gayri ahlaki olarak nitelendiren Michelle Obama, Gecenin bir yar s 273 Nijeryal k z ö rencinin yurtlar ndan kaç r lmas, dünyadaki milyonlarca insan gibi, ben ve eflimi öfkelendirdi ve üzdü. ifadelerini kulland.

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 12 Mayıs 2014 Pazartesi Meltem Ekiz Hırvatistan, Türk dizilerinin en fazla izlendiği Balkan ülkesi'' 21:30 ŞOVALYE 19:50 İKİLİ TAKIM Orijinal Adı A Knight s Tale Yönetmen : Brian Helgeland Oyuncular : Heath Ledger, Mark Addy, Rufus Sewell Yapım : 2001 Aksiyon William şövalye yardımcılığı yapmaktadır. Efendisinin apansız bir şekilde kimse duymadan ölmesi, William ın, şövalye kılığına girerek turnuvalara katılmasına olanak sağlar. Hiçbir eğitimi olmayan William nasıl bir işe bulaştığının farkında değildir. MOSTAR - Hırvatistan Cumhurbaşkanı İvo Yosipoviç, son dönemde tüm Balkan ülkelerinde tutku haline gelen Türk dizilerinin Hırvatistan'da da son derece popüler olduğunu belirtti. Yosipoviç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ilişkilerin bugüne kadar hep iyi düzeyde olduğunu ve bundan böyle de bu şekilde devam edeceğini söyledi. Türkiye'nin girişimleriyle yapılan Hırvatistan-Bosna Hersek-Türkiye üçlü toplantılarına da değinen Yosipoviç, diyalog seçeneğinin sorunların çözümünde ve ilişkilerin geliştirilmesinde her zaman iyi bir seçenek olduğunu vurguladı. Yosipoviç, Türk dizileriyle ilgili soru üzerine de son dönemde tüm Balkan ülkelerinde tutku haline gelen dizilerin Hırvatistan'da da Sizin için seçtiklerimiz Bodrum'da "Miss 7 Continents" güzellik yarışması yapılacak Orjinal İsmi:Transit Yönetmen:Anton io Negret Oyuncular:Jim Caviezel, James Frain, Elisabeth Rohm Yapım Yılı:2012 Tür:Aksiyon/Ma cera Büyük bir soygundan sonra hırsızlar çaldıkları paralarla yoldan geçiş yaparken polise yakalanmamak için parayı rastgele seçtikleri bir ailenin arabasına saklarlar. Seyahatleri sırasında arabadaki parayı bulan kadın eşine inanmaz ve onu yolda bırakıp gider. Yolda başına geleceklerden habersizdir. son derece popüler olduğunu belirtti. ''Hırvatistan'da herkes, Sultan Süleyman'ı (Muhteşem Yüzyıl) izliyor'' diyen Yosipoviç, Hırvatistan'ın, Türk dizilerinin en fazla izlendiği Balkan ülkesi olduğunu savundu. Yosipoviç, AB üyeliği ile ilgili soru üzerine de, AB üyeliğinin ülkeler için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, ancak bu üyeliğin, devletlerin sorunlarını tek başına çözemeyeceğini dile getirdi. AB üyeliğinin, yeni ekonomik imkanlar yaratacağını ifade eden Yosipoviç, "Hırvatistan, AB üyesi olmasının ardından, bugün 500 milyonluk insana hitap eden büyük bir pazar haline geldi'' diye konuştu. AB üyeliğinin, aday ülkelerde pozitif reformlar ürettiğini anlatan Yosipoviç, üyelik sürecinde, Hırvatistan'ın daha iyi bir topluma sahip ülke haline geldiğini vurguladı. ''Hırvatistan'ın stratejik anlamda çıkarı, tüm bölge ülkelerinin AB üyesi olmasıdır'' diyen Yosipoviç, şunları kaydetti: ''Çünkü AB, barışçı bir organizasyon. AB üyeliği ile tüm üye ülkeler, güvendedir. Komşularımızın AB üyeliği, ortak ve daha büyük bir pazar, daha büyük imkanlar anlamına gelmektedir. Hırvatistan olarak diğer bölge ülkelerinin de AB üyelik sürecini destekliyoruz. Tıpkı bizim gibi, onlar da üyelik için gerekli şartları yerine getirmekle yükümlüler. Sırbistan ve Karadağ, Bosna Hersek'e kıyasla üyelik sürecinde bir adım önde görünüyor. Ancak, AB üelik süreci için gerekli reformların başarıyla uygulanması halinde, geriden gelen diğer Balkan ülkelerinin de aradaki farkı kapatacağını düşünüyorum.'' (AA) MUĞLA - Bodrum'da "Miss 7 Continents" güzellik yarışması gerçekleştirilecek. İlçede 11 Mayıs'ta yapılacak yarışma öncesinde Brezilya, Portekiz, Tayvan, Belçika, Almanya, Rusya, Hollanda, Moldova, Kazakistan, Kırgızistan, Ukrayna, Kırım, Litvanya ve Gürcistan'ın da arasında bulunduğu 24 ülkeden gelen yarışmacılar, Turgutreis Mahallesinde konakladıkları otelde basına tanıtıldı. Buradaki yarışmada dereceye girecek yarışmacılar, Malezya'daki kainat güzelliği yarışmasına katılmaya hak kazanacak. Miss 7 Continents Afrika Direktörü Carolyn Botha, bu yıl yarışmanın geçen senelerden daha güzel geçeceğine inandığını söyledi. Yarışmaya Türkiye'den katılan 22 yaşındaki Ebru Sertbay da İtalya'da düzenlenen yarışmada birinci seçildiğini ifade ederek, "Kendime güvendiğim için yarışmaya katılmak istedim. Umarım birinci olurum" dedi. Mankenliğin yanında eğitimine de devam ettiğini anlatan Sertbay, oyunculukta kendisini geliştirmek istediğini kaydetti. (AA) Irina Shayk Türkiye'ye geliyor HABER MERKEZİ - Rus model Irina Shayk, 6 Haziran'da Antalya Expo Center'da gerçekleşecek Dosso Dossi Fashion Show'da baş manken olarak podyuma çıkacak. Bu yıl 18'incisi yapılacak Dosso Dossi Fashion Show, 5-11 Haziran tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Rus konukların yoğun isteği üzerine organizasyon için Rus modelle anlaşma yapıldığı, 6 Haziran Cuma günü düzenlenecek defileye baş manken olarak çıkacak Irina Shayk'ın 4 ayrı elbise sunacağı bildirildi. Dosso Dossi Fashion Show, daha önce Adriana Lima, Isabeli Fontana, Erin Heatherton ve Miranda Kerr gibi isimleri Antalya'da podyuma çıkarmıştı.

3

4

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 12 May s 2014 Pazartesi CENEVRE- BM Cenevre Ofisi'nde yap lan bas n toplant s nda aç klanan DSÖ raporuna göre, dünyadaki pek çok flehir hava kirlili i konusunda DSÖ'nün güvenli kabul etti i standartlar karfl layamad. En son 2011 y l nda yay mlanan ve bin 100 flehri kapsayan fiehirlerin Hava Kalitesi Raporu'nun kapsam bu y l geniflletildi ve yap lan araflt rma 91 ülkede bin 600 flehirde yürütüldü. Rapora göre, flehirlerde yaflayan insanlar n sadece yüzde 12'si temiz hava soluyabiliyor, yar s ise güvenli hava düzeyinin 2.5 kat fazla kirli havaya maruz kal yor. Hava kirlili i solunum yolu hastal klar riskini art r yor ve uzun dönemli sa l k problemlerine neden oluyor. Hava kirlili inin temel nedenlerinin bafl nda fosil yak tlar n n kullan lmas oldu una iflaret edilen raporda, baz flehirlerde yenilenebilir enerjinin kullan lmaya bafllanmas ve araçlar n gaz sal - n mlar n n azalmas sayesinde hava kirlili i düzeyinde düflüfl yafland vurguland. Raporla ilgili bas n toplant s nda konuflan DSÖ Halk Sa l Bölümü Direktörü Maria Neira, "Hava kirlili ine karfl savafl kazanabiliriz ve solunum ve kalp hastal klar ile akci er kanseri gibi rahats zl klara maruz kalan insan say s n azaltabiliriz" dedi. Dünyada, hava kirlili i konusunda etkin politikalar ve stratejilerin çok iyi anlafl ld n vurgulayan Neira, ancak bu politikalar n yeterli oranda uygulanmad n kaydetti. Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ), dünyadaki pek çok flehirde hava kirlili inin artt n ve flehirlerde yaflayan insanlar n sadece yüzde 12'sinin temiz hava soluyabildi ini bildirdi. DSÖ den ürkütücü çevre raporu Denizdeki at klar, "bal k an ta" dönüfltürüldü ADANA - Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ö rencileri, Yumurtal k Sosyal Kalk nma Kültür Turizm Do a Varl klar n Koruma Derne i'nin (YUM-DER) etkinli inde, denizden ç kar lan at klar birlefltirerek yapt klar "bal k an t" ile deniz kirlili ine dikkati çekti. YUM-DER'in, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hatt Proje Direktörlü ü ve EDUSER Dan flmanl k flirketi ile yürüttü ü ''Yumurtal k Sualt Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi'' projesi kapsam nda, Yumurtal k Liman ve halk plaj nda, denizde temizlik çal flmas yap ld. ÇÜ Yumurtal k Meslek Yüksekokulu Sualt Teknolojisi Bölümü ö rencileri, Yumurtal k lçe Emniyet Amirli i ve Adana l Emniyet Müdürlü ü'ne ba l Sualt Grup Amirli i'nde görevli dalg çlar, sualt ndaki kirleticileri k y ya ç kard. ÇÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Suat Karaaslan öncülü ünde, resim ve heykel bölümü son s n f ö rencileri, at klar kullanarak "bal k an t" yapt. Ö renciler, liman n duvar na, deniz alt ndaki yaflam anlatan resim çizdi. Proje kapsam nda, dal fl e itiminde baflar l olan 10 kifliye dalg ç belgesi verildi. Proje koordinatörü ve ÇÜ Yumurtal k Meslek Yüksekokulu Sualt Teknolojisi Bölüm Baflkan Mustafa Çekiç, gazetecilere, düzenli sualt temizli i yap lmas ve deniz kirlili ine kamuoyunun dikkatini çekmeyi hedeflediklerini söyledi. Çekiç, projeye katk lar ndan dolay paydafllara, Yumurtal k Kaymakaml, Yumurtal k lçe Milli E itim Müdürlü ü ve ÇÜ Güzel Sanatlar Fakültesi yetkililerine teflekkür etti ini belirtti. (AA) ÇIN Çin'deki hava kirlili ine iliflkin sorular üzerine Neira, Çin'in hava kirlili i verileri konusunda daha fleffaf olmaya bafllad n söyledi. Ülke yönetiminin bu konuyu temel halk sa l problemi olarak gördü ünü ifade eden Neira, yetkililerle düzenli görüflmeler yapt klar n bildirdi. DSÖ Sa l kl Çevre Koordinatörü Carlos Dora ise raporla ilgili çal flmalar yap l rken baz flehirlerden veri al namad n, bu nedenle flehirlerdeki hava kirlili i konusunda bir s ralama yap lmad - n bildirdi. Avrupa flehirlerinin Kuzey Amerika'dakilere oranla daha kirli havaya sahip oldu unu da belirten Dora, bunun temel nedeninin ise Avrupa'da havay daha kirleten dizel araçlar n kullan lmas oldu unu kaydetti. (AA) zmir Kufl Cenneti k y lar n gençler temizleyecek ZM R - Çevre kirlili ine dikkat çekmek için yurt içi ve d - fl ndan gelecek gençler zmir Kufl Cenneti ve Homa Dalyan k - y lar n temizleyecek. Çi li Belediyesinden yap lan aç klamaya göre, Avrupa Birli- i E itim ve Gençlik Programlar çerçevesinde, Çi li Belediyesi, Orman ve Su flleri Bakanl 4. Bölge Müdürlü ü ve zmir Kufl Cenneti Koruma Gelifltirme Birli i taraf ndan yürütülen proje kapsam nda zmir Kufl Cenneti k y lar, May s'ta gönüllü gençler taraf ndan temizlenecek. Proje kapsam nda hem zmir Kufl Cenneti hem Homa Dalyan 'n n temizlenmesi, tan t m ve çevrenin korunmas konusunda bilinçlendirme yap lmas amaçlan yor. Dünyadaki çevre kirlili- ine dikkati çekmek için gönüllülerle birlikte vatandafllarla çal flmalar yürütecek olan Çi li Belediyesi bünyesindeki AB E itim ve Gençlik Birimi, kampanyaya Çi li k y lar ndan bafllayacak. Ciddi sa l k ve çevre sorunlar oluflturan k y lar n temizli- ine iliflkin kamuoyu oluflturmak isteyen birim, Çi li k y lar nda etkinlikler gerçeklefltirecek. Çi li Belediye Baflkan Hasan Arslan, büyüyen at k sorununa, hem bireylerin hem de ifl kollar n n arkalar nda b rakt klar çevresel de iflimlere dikkat çekmek istediklerini belirterek yurt içi ve yurt d fl ndan gelen gönüllülerle Çi li k y lar n temizleyeceklerini belirtti. Arslan, "Çevremize sahip ç kmam z gerekiyor. K y lar m z denize at lan çöpler nedeniyle kirleniyor. Belediyemizde kurdu- umuz AB birimi ile bu konularda çal flmalar yürütüyoruz. Gönüllülerimizle çal flmalar yap yoruz. Cumartesi günü büyük bir temizlik kampanyam z olacak. Çi li k y lar n temizleyece iz. Ayn zamanda dikkatleri çevre kirlili ine de çekmifl olaca z" ifadelerini kulland. (AA) D KEY BAKIfi smet Bora B NATLI fi R EDEB YAT VE ANTOLOJ ENFLASYONU Her zaman söyledi im bir söz var;diyorum ki eli kalem tutan,söyleyecek sözü olan herkesin mutlaka yazmas laz m. Çünkü biliyorum ki söz uçar yaz kal r. E er yaz olmasayd yaz l eserler olmasayd geçmiflimizi bu günlere nas l tafl yabilecektik. Halbuki geçmifli bilmek,hali haz rlamak ve gelece e haz rlanmak bak m ndan çok büyük önem arz etmektedir. Daha kâ t icat edilmeden tabletler üzerine yaz lmak suretiyle her devrin insan kendisinden sonraki nesillere gününe ait kültürünü aktarmak ihtiyac duymufltur. fiimdi y l öncesinin bilmem hangi olay n gündeme getirip bir sürü yalan dolanla dünya kamuoyunu yanl fl yönlendirme peflinde olanlar n karfl s na ancak yaz l tarihle, yaz l belgelerle ç k labilir ve onlar susturulabilirler. Peki bu yaz l metinler olmasa ne olacak? O durumda kim daha fazla srarla bir fleyi anlat p durursa o daha çok hakl olarak tescil edilmifl olacakt r. E er kuran ayetleri yaz l hale getirilmeseydi günümüze kalan din nas l bir fley olurdu hiç düflündünüz mü? Hofl yaz l yken her kafadan bir ses, her ulema geçinenden ayr bir yorum her raviden farkl bir rivayet karfl m za konuluyorken bir de yaz l metin olmasayd ne olaca n var n siz düflünün. Tarih milletlerin geçmiflini bilmesi ve ondan ders alarak gelece ini yap land rmas bak m ndan çok büyük önem arz eder.milletler kendini bofllukta,ne idü ü belirsiz insanlar gibi görmek aczine düflmezler. Bilim adamlar kefliflerini, modellerini, formüllerini yaz l metinlerle gelecek kuflaklara aktarabilirler. Edebiyat dünyam zda da böyledir elbette. Roman,hikaye,fliir, araflt rma, deneme, hat rat, her ne tür olursa olsun meydana getirilen eserlerin kal c l bir sonraki dönemlerde yaz lacaklarla k yaslan p daha iyi eserler verebilme yolunda faydas ve tabii mukayesesi ancak yaz l metinlerle mümkün olabilmektedir. Bize Mevlana y, Yunus u, Pir Sultan Abdal,Afl k Veysel i,köro lu nu, Dadalo lu nu,emrah,nedim,i, Akif i,yahya Kemal i kim ne kadar ve tam olarak anlatabilecekti dilden dile.bir Sefil Selimi, bir Reyhani,Bursal Beli,Hayali budanmadan dökülmeden,eksiltilmeden bu günkü mükemmeliyetiyle nas l tafl nabilirdi günümüze. Bu sebepledir ki yazmak ne kadar güzel ise, yaz lanlar muhafaza etmek, kitaplaflt rmakta öyle önemlidir,öyle güzeldir. Ne gariptir ki bir atasözü haline gelen nsanlar yatakta, kitaplar kitapl klarda ölürler deyifli,yaz lanlar n süs diye ciltlenip kitapl klarda s - ralanmas d fl nda okunmaks z n ölüme terk edildi i kitapl k raflar na yaz klar olsun. Ülkemizde roman kültürü çok yeni.uzun soluklu bir çal flma, sab r ifli bir eser.ama bizim edebiyat tarihimizde çok eskiye uzanmaz. Daha çok hikaye, afl k gelene inde sazl sözlü irticalen söyleyifller ve fliir çok eskilere uzanan edebi çal flmalardand r. ki yüz bin civar nda flair oldu u söylense de asl nda iflin ironi yönüyle yetmifl milyon flair oldu u dile getirilir. Bunun anlam fludur: Her kes fliire benzer bir fleyler söyler ve kendini flair zanneder. Hal böyle olunca da yetmifl milyon kifli flair olur ç kar. Ama bu yetmifl milyon flair her ne hikmetse fliir okumaz. En kabaday fliir kitab bir, iki bin satar. Yani bizdeki flair okumayan flairdir, sadece yazar.yazd ister fliir olsun ister olmas n o kendini flair kabul eder ve öylede lanse eder. Hatta kendi kendine unvanlar üretir ve kerameti kendinden menkul bir tarzda, sevda flairi, nöbetçi flair, yaln z flair,aflk flairi, fotokopi Karacao lan, difli Karacao lan,flu flair bilmem ne flair diye unvanlar ihdas ederler kendilerine. Henüz bir fliir kitab yay mlayan kifli kendisine araflt rmac -yazar- flair diye unvan ihdas edip bunu rahatl kla yazabilmektedir. Kendisini Nobel e aday görenler,iki kitap yazm flsa sa dan soldan fahri doktorluk prof.luk, ünvanl alanlar ve bunu her yerde müktesebatlar ym flças na kullananlar hiçte az msanmayacak boyuttad r. Tahminen yirminin üzerinde fliir antolojisi ç kartm fl bir dostum benim de birkaç fliirimi bunlardan birisine koymufltu. Bir gün tesadüfen büroma u rad nda ben o antolojiyi inceliyordum.bana, Sen bu antolojideki fliirlerin hepsini mi okuyorsun? diye sordu unda gayet tabii hepsini okuyorum dedim ve büyük bir flaflk nl kla Allah, Allah Herkes sadece kendisine ait sayfay okur ve bir kenara kald r r diyerek beni de hayretler içinde b rakm flt. Bir foto raf,k sa bir öz geçmifl, bir kaç fliir (kaç fliir olaca verdi iniz paraya göre belirlenir) al n size bir antoloji.asl nda bunun ad ortak kitapt r ama hadi antoloji olsun. çindekilerin bir kalitesi var m, fliir mi yaz lanlar de il mi bakan yok.daha çok ticari amaçla ç kart lan ve ço- unlukla okunmadan kitapl k raflar nda ölüme terk edilen ciltli kitapç klard r bunlar asl nda. Y ld z fliir antolojisi diye bir antoloji ç kart l yor bay A taraf ndan diyelim. Sonra Y ld z 2, y ld z 3.. y ld z 20 gibi devam edip gidiyor. Y ld z l de olan kifli bazen y ld z 15 e kadar hepsinde var. Sonuçta bay A para kazan yor fliir merakl s fliirini bir yerde yay mlatt ndan dolay mutlu oluyor ama fliir rahmetlik oluyor. Hatta bir iki antolojiye girip bir sonrakine fliir ve para vermezseniz k rg nl klar bile yaflaman z kaç n lmaz oluyor. fiairler, yazarlar diye antolojiler ç kart l yor. Süslü ciltli,gösteriflli. çinde befl bin on bin kifli var diye reklamlar yap l yor. Sonra içine bak yorsunuz bir katalo dan öteye gitmemifl bir çal flma. Sa dan soldan toparlanm fl kimlik bilgilerinin yay mland bir derleme.kemiyet,keyfiyeti yok etmifl, para kazanma arzusu edebiyata hizmeti sütre gerisine atm fl. Son günlerde mesleki kurulufllar nda bu tür antolojiler ç kartt n görüp hayrete düflüyorum. Antolojide yer alan isimlere bak yorsunuz hiçbir yerde esamisi okunmayan kifliler ço unlukta.oysa bir meslek birli inin bu tür ilk denemesi ciddi ve kal c bir eser niteli i tafl mal ve araflt rmac lar için referans kitab olmal d r. Yoksa kendisine omuz veren sempatizanlara flirin görünmek kayg - s yla bu tür çal flmalar yap lmamal d r. Ben bir say bilmiyorum ama tahminlerin üzerinde piyasaya sürülmüfl antoloji oldu unu tahmin edebiliyorum. Gelecek nesillere yirmi birinci yüzy l n fliiri diye bunlar brrakacak olaca m zdan dolay üzgün ve endifleliyim. Umar m fliire ve edebiyata önem veren, maddi kayg lardan ve kazanç düflüncesinden uzak birileri ç kar ve yirmi ikinci ve müteakip yüzy llara günümüzü tafl yacak evsaf ve de erde çal flmalar derler ve ne nam alt nda olursa olsun yay n hayat na sokar. fiiir ki bir milletin özünü d fla vuran ve nesilden nesile aktaran bir güzelliktir, onu ciddiye al p ciddiyetle koruyan ve hep yukar larda tutan fliir sevdal lar na selam olsun bizden. Yüre imiz bu sevdayla yand kça bu sevdaya el veren, gönül veren, destek verenlerin bafl m z n üstünde yeri olaca n bir kere daha alt n çizerek ifade etmeyi vicdani bir borç olarak görüyorum. Unutulmamal d r ki M.S.Fobes in de dedi i gibi Kâ da dokunan kalem,kibritten daha çok yang n ç kar r. Sevgiyle ve fliirle kal n.

6 6 EKONOMI Hakk Murat SÖBÜTAY 12 May s 2014 Pazartesi 500 milyar dolar ihracat hedefi için KA IT VE KA IT ÜRÜNLER SATIN ALINACAKTIR BASIN YAYIN VE HALKLA L fik LER BAfiKANLI I Ka t ve Ka t ürünleri al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi: Bakanl klar ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : K smi teklife aç k 14 kalem ka t ve ka t ürünü Ayr nt l bilgiye EKAP'ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri: : TBMM Bas n, Yay n ve Halkla liflkiler Baflkanl Bas mevi Birimi Deposu olarak belirlenmifltir. c) Teslim tarihi : Ürünler, sözleflmenin tebli tarihinden itibaren 45 (k rk befl) takvim günü içinde yüklenici taraf ndan idareye teslim edilecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : TBMM Bas n, Yay n ve Halkla liflkiler Baflkanl Toplant Salonu 3. Kat Oda No: 303 Bakanl klar ANKARA b) Tarihi ve saati: :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiflj olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat stekliler, ihale konusu al m n alt yüklenicilere yapt rmay düflündükleri k sm n teklifleri ekinde vereceklerdir Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Tedarik edilecek mallar n numuneleri, kataloglar, foto raflar ile teknik flartnameye cevaplar ve aç klamalar içeren doküman: Tedarik edilecek mallar n numuneleri, istekliler taraf ndan ihale tarihine kadar idareye sunulacakt r. 1. Numuneler her ka t çeflidi için bir top olarak sunulmal d r. 2. Numunelerin teknik flartnamede belirtilen kriterleri kafl lay p karfl lamad kontrol edilecektir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Liras ) karfl l TBMM Bas n, Yay n ve Halkla liflkiler Baflkanl Mali fller Bürosu Ziyaretçi Kabul Salonu 3. Kat Oda No. 309 Bakanl klar ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TBMM Bas n, Yay n ve Halkla liflkiler Baflkanl Mali fller Bürosu Ziyaretçi Kabul Salonu 3. Kat Oda No. 309 Bakanl klar ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, k sm teklif verilebilir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (BASIN-6292)(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar T M Baflkan Büyükekfli, "2023 y l nda 500 milyar dolar ihracat hedefimize ulaflmak için geçen y l 1 dolar 58 sent olan, ihraç etti imiz her kilogram ürün karfl l ndaki kazanc m z n, 3 dolar n üstüne ç kmas gerekiyor" dedi ZM R - Türkiye hracatç lar Meclisince (T M) May s'ta Türkiye novasyon Haftas zmir 2014 etkinli i düzenlenecek. T M Baflkan Mehmet Büyükekfli, düzenledi i bas n toplant s nda, ilk iki y l stanbul'da düzenlenen etkinli i, bu y l stanbul d fl na tafl yarak inovasyonu Anadolu'ya yaymay hedeflediklerini söyledi. Anadolu'nun inovasyon k v lc m n, zmir'den ateflleyeceklerini belirten Büyükekfli, May s'ta düzenlenecek etkinlikte, ihracatç birliklerinin "Ar- Ge Proje Pazar " ve tasar m yar flmalar ndan ç kan ödüllü eserlerinin sergilenece ini, üniversitelerin projelerinin kat l mc larla buluflturulaca n, Ar-Ge merkezleri, teknoparklar, bilim ve teknoloji merkezlerinin çal flmalar n tan taca n, inovasyon alan nda yetkin konuflmac lar n sunum yapaca n anlatt. Büyükekfli, geçen y l 145 milyar dolarl k d fl sat m gerçeklefltiren Türkiye'nin ihraç edilen bir kilogram ürün karfl l nda 1,5 dolar kazanmas na karfl - l k, küresel inovasyon listesinde ilk s radaki sviçre'nin 4 dolar 20 sent, ngiltere'nin 3 dolar 66 sent, ABD ve Güney Kore'nin ise yaklafl k 3 dolar kazand na dikkati çekerek, "Türkiye, flayet Güney Kore gibi her kilogram ürünü 3 dolardan ihraç etmifl olsayd, karfl l nda 294 milyar dolar kazanacakt. Dolay s yla 2023 y l 500 milyar dolar ihracat hedefimize ulaflmak için geçen y l 1 dolar 58 sent olan, ihraç etti imiz her kilogram ürün karfl l ndaki kazanc m z n, 3 dolar n üstüne ç kmas gerekiyor" diye konufltu. Orta ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki pay n n art r l p geliflmifl ülkeler seviyesine ç kar lmas için yüksek katma de erli ihracat art fl n n dört bilefleni "inovasyon, tasar m, Ar-Ge ve markalaflma"ya odaklan lmas gerekti ine iflaret eden Büyükekfli, sözlerini flöyle sürdürdü: "Özellikle ihracatç firmalar m z n rekabette bir ad m öne ç kmas, inovasyonla fark yaratmalar na ba l. Biz de firmalar m z n rekabet gücünü art rmak ad na flubat ay nda Türkiye'nin ilk inovasyon gelifltirme program novalig Projemizin start n verdik. 5 inovasyon kategorisinde, Türkiye'nin inovasyon flampiyonlar n belirleyece iz. Her kategoriden ilk 3 firmaya, novasyon Ligi Avrupa fiampiyonas 'nda Türkiye'yi temsil etme flans verece iz. novalig'e baflvurular, büyük h zla devam ediyor. Lige son kat l m tarihi, 31 May s. Buradan tüm zmirli ihracatç firmalar m z novalig'e kat lmaya davet ediyoruz." OST M de yok yok ÇANKIRI - OST M Organize Sanayi Bölgesi Baflkan Orhan Ayd n, "OST M'de 'üretmiyoruz' diyebilece imiz fley çok azd r" dedi. Ayd n, 100. Y l Kültür Merkezi'nde gerçeklefltirilen "Garanti Anadolu Sohbetleri" toplant s nda, OST M'de 5 bin iflletmede 50 bin kifli çal flt n söyledi. Bölgelerinde ürün yelpazesinin zengin oldu unu vurgulayan Ayd n, "OST M'de 'üretmiyoruz' diyebilece imiz fley çok azd r. Çank r 'ya sanayileflme yolunda destek vermeye haz r z. Bizde olan ne varsa size aittir. Ankara, Çank r, bizim için fark etmiyor. Sizinle elimizdeki imkanlar hiçbir fley talep etmeksizin paylaflabiliriz. Bu konuda her zaman emrinizdeyiz" diye konufltu. Garanti Bankas Genel Müdür Yard mc s Nafiz Karadere de "Garanti Anadolu Sohbetleri" kapsam nda 65 ilde 91 toplant gerçeklefltirdiklerini belirtti.çank r 'n n potansiyelini herkesin fark edebilece i hale getirilmesi için neler yap labilece ini de erlendireceklerini ifade eden Karadere, flöyle konufltu: "Çank r, farkl avantajlara sahip oldu u için yat r mc lar, Yak nkent Organize Sanayi Bölgesi'ne büyük ilgi gösteriyor. Bu organize sanayi bölgesi, Ankara ve Çank r 'n n bütünleflmesinde köprü görevi üstleniyor. OSB, sanayi odakl potansiyelini harekete geçirerek, ciddi kazan mlar elde edebilir. Çank r, baflkentin art bölgesi olarak sanayileflme sürecinde müthifl ivme kazanabilir." Toplant da, stanbul Bilgi Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Asaf Savafl Akat, Kalk nma Bakanl Bölgesel Geliflme ve Yap sal Uyum Genel Müdürü Nahit Bingöl, Çank r Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Hayrettin Çelikten, kentin ekonomisi hakk nda bilgi verdi. (AA) slam ülkeleri aras nda önemli bir birlik karar ANKARA - fikur Genel Müdürü Nusret Yaz c, '' slam flbirli i Teflkilat ( T) Üye Ülkeleri Kamu stihdam Kurumlar A Kurulufl Toplant s '' neticesinde yay mlanan bildiride, Türkiye öncülü ünde slam ülkeleri kamu istihdam kurumlar birli i kurulmas kararlaflt r ld n bildirdi. Türkiye fl Kurumu ( fikur) ile slam Ülkeleri statistik, Ekonomik, Sosyal Araflt rma ve E itim Merkezi (SESRIC) iflbirli inde '' slam flbirli i Teflkilat ( T) Üye Ülkeleri Kamu stihdam Kurumlar A Kurulufl Toplant s '' düzenlendi. fikur'dan yap lan yaz l aç klamaya göre, toplant ya Ankara'da Nisan 2014 tarihlerinde 20 ülkenin temsilcileri ve Uluslararas Çal flma Örgütü (ILO) ile Dünya Bankas 'n n temsilcileri kat ld. slam flbirli i Teflkilat ( T) üye devletleri aras nda iflgücü piyasas, istihdam ve çal flma hayat ile ilgili tecrübe ve bilgi paylafl m sa lamak amac yla oluflturulacak iflbirli i mekanizmas n görüflmek üzere düzenlenen toplant neticesinde yay mlanan bildiride, Türkiye öncülü ünde slam ülkeleri kamu istihdam kurumlar birli inin kurulmas na karar verildi. Aç klamada görüfllerine yer verilen fikur Genel Müdürü Nusret Yaz c, bildirideki kararlar aras nda T çat s alt ndaki ülkeler aras iflbirli ini sa layacak bir platformun oluflturulmas n n gündeme geldi ini bildirdi. Yaz c, "Toplant neticesinde yay mlanan bildiride Türkiye öncülü ünde slam ülkeleri aras nda bir kamu istihdam kurumlar birli inin kurulmas kararlaflt r ld. Ülkelerin ilgili kurumlar aras nda tecrübe, bilgi ve iyi uygulama paylafl m sayesinde daha iyi istihdam politikalar ve nitelikli iflgücü yetifltirilmesi, uzman de iflimi, kapasite art rma programlar, e itim programlar, ortak projeler ve çal flma ziyaretleri ile üye ülkeler aras nda iflbirli i, güven, fleffafl k ve optimal sinerjinin oluflturulmas planlan yor" ifadesini kulland. Ayr ca SESRIC'in, oluflturulacak birli in sekreteryas n yürütmesini, tan t m ve bilgilendirme faaliyetlerini üstlenmesi ve e- posta grubu/sosyal medya gruplar ile iletiflimi sa lamas n n talep edildi ini belirten Yaz c, kat l mc lar n üye ülkelerin OIC-PESNET'e (kurulan birli in ad ) katk verecek kurum ve kuruluflun belirlenerek iletiflim bilgilerinin sekreteryaya bildirilmesini önerdi ini ifade etti. Kat l mc lar n, OIC-PESNET kapsam nda bir internet sayfas kurularak paylafl mlar n sa lanmas n istedi ini kaydeden Yaz c, flu ifadelere yer verdi: "Kat l mc lar, ifle yerlefltirme, aktif istihdam politikalar, pasif istihdam politikalar, iflgücü piyasas bilgi hizmetleri ve dan flmanl k hizmetleri ile ilgili ayr ayr uzmanlar n belirlenerek bir uzman veri taban oluflturulmas n talep ettiler. Üye ülkelerin kurulan birli e aktif olarak destek vermesi ve bilgi paylafl m na katk da bulunmalar önerildi. SESRIC'in ülkelerde mevcut iflgücü piyasas n n ihtiyaçlar n analiz edecek çal flmalar yapmas talep edildi. Ayr ca, slam Kalk nma Bankas ve SESRIC'in kapasite art rma programlar n gelifltirme ve koordine etmesi planland. Kurulan birli in iflleyiflini belirleyecek tüzük çal flmas n ise Türkiye, Gambiya, Maldivler ve Mali'nin yapmas planlan yor. Kat l mc lar, ülkelerin y lda bir defa bir araya gelmesini ve her toplant dan sonra görüflülen, karar verilen ve tavsiye edilen hususlar bildiren bir karar metninin yay nlanmas n önerdi." (AA)

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 1 Mayıs sancısı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlamaları bu yıl farklı illerde ve

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yerli füze MIZRAK hedefi 12 den vurdu 13 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr ATAK helikopterinde

Detaylı

Birbiri ard na dev projelerin ya temelini atan ya da aç l fl n yapan Türkiye yine bir keye hofl geldin demez. Önce kafl kla

Birbiri ard na dev projelerin ya temelini atan ya da aç l fl n yapan Türkiye yine bir keye hofl geldin demez. Önce kafl kla ISSN 1308-7622 12 Haziran 2014 Perflembe www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Kandiliniz mübarek olsun Ey Türk, ey Kürt; üzerine hörelenmek için 3 sebep var Petrol, gaz, bar fl Hiçbir ülke bölge ve dünya

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

ISSN 1308-7622 P DE KAÇ TL? SERVET! PETROL

ISSN 1308-7622 P DE KAÇ TL? SERVET! PETROL ISSN 1308-7622 P DE KAÇ TL? 21 Haziran 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr HABER 7. SAYFADA Fiyat 25 Kr Kanla beslenen flsizlik çift hane s n r nda Türkiye genelinde 15 ve daha yukar yafltakilerde

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sınırın hedefi saptırmayan bekçileri: FIRTINA ve PANTER HABERİ 18 DE 15 NİSAN 2014 SALI

Detaylı

H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s

H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ODTÜ de, deprem testi için köprü infla edildi HABER 18 DE HABER 17 DE 14 fiubat 2014 CUMA

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. 94. yıl coşkuyla kutlandı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. 94. yıl coşkuyla kutlandı GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 94. yıl coşkuyla kutlandı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nın 94. yıldönümü

Detaylı

S&P nin not indirimi. Fiyat 25 Kr

S&P nin not indirimi. Fiyat 25 Kr S&P nin not indirimi Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ktisat Bölümü Baflkan Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan Standart&Poor s un Türkiye nin BB+ olan kredi notunu koruyarak, not görünümünü

Detaylı

Milli Tren 2018 de raylarda olacak

Milli Tren 2018 de raylarda olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sahte ilaç çetelerinin yeni tuza na dikkat! Türkiye'de ilaç sahtecili iyle mücadelede baflar

Detaylı

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI 6 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13953 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada Suskunlu un Ç l na Yenimahalle deste i Yenimahalle

Detaylı

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!..

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. 8 A USTOS 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Polis

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n ISSN 1308-7622 BAfiBAKAN ile HOCAEFEND ye seslendi 13 Ocak 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr MEHMET KIRKINCI Hoca'n n sulh ça r s Daum un ilac namaz ve dua Bursaspor teknik direktörü Christoph

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti 4 OCAK 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yerel seçime 25

Detaylı

Mühür sende ama Süleyman de ilsin!

Mühür sende ama Süleyman de ilsin! Çehresi de iflen ilçe Hizmetleri ile Alt nda a ça atlatan Veysel Tiryaki nin hizmetleri... 13. SAYFADA Bosna n n UMUDU Türkiye Bosna Bank International (BBI), Bosna Hersek'e verilen 100 milyon avroluk

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

OY UNA SAH P CIKMA DÖNEM

OY UNA SAH P CIKMA DÖNEM ISSN 1308-7622 2 Nisan 2014 Çarflamba www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr CHP L ÜLKÜCÜLER! Mansur Yavafl n destekçileri, Yüksek Seçim Kurulu binas önünde toplanarak seçimlerde hile yap ld iddias yla protesto

Detaylı