DA CILIK ALT KÜLTÜRÜ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DA CILIK ALT KÜLTÜRÜ:"

Transkript

1 T.C. HACETTEPE ÜN VERS TES SA LIK B L MLER ENST TÜSÜ DA CILIK ALT KÜLTÜRÜ: SEMBOLLER, ANLAMLAR, K ML KLER Dr. Funda AKCAN Spor Bilimleri ve Teknolojisi Program DOKTORA TEZ ANKARA 2011

2

3 T.C. HACETTEPE ÜN VERS TES SA LIK B L MLER ENST TÜSÜ DA CILIK ALT KÜLTÜRÜ: SEMBOLLER, ANLAMLAR, K ML KLER Dr. Funda AKCAN Spor Bilimleri ve Teknolojisi Program DOKTORA TEZ TEZ DANI MANI Doç. Dr. Nefise BULGU ANKARA 2011

4

5 iv TE EKKÜR Tez çal mam boyunca zaman n ve deste ini benden esirgemeyen, bana güvenen ve beni cesaretlendiren sevgili dan man m Doç. Dr. Nefise Bulgu ya, destek ve önerileri ile çal mam boyunca bana yol gösteren sevgili hocalar m Prof. Dr. G yasettin Demirhan a ve Doç. Dr. Erhan Gürsel Ersoy a, tez çal mam n son halinin verilmesinde fikir ve önerileri ile katk da bulunan sevgili hocalar m Prof. Dr. Aylin Görgün Baran a, Doç.Dr. Serpil Altuntek e ve Doç. Dr. Mehmet Somuncu ya, Sözlü tarih görü melerinde Türkiye da c l k tarihine ili kin kendi ya am ve da c l k deneyimlerini bana aktaran bütün da c büyüklerime, Da c l k e itimi ald m ve ayn zamanda kat l ml gözlem çal malar m sürdürdü üm da c l k topluluklar bünyesinde da c l k yapan bütün arkada lar ma ve yapt m z görü meler için özel zaman ay rarak ya amlar n ve dü üncelerini içtenlikle benimle payla an da c arkada lar ma, Bu çal man n gerçekle tirilmesinde bana ilham kayna olan, çal mam n her a amas nda yan mda olarak beni yüreklendiren ve bana güvenen, deste ini benden hiç bir zaman esirgemeyen, da c l kla ilgili engin bilgisini ve deneyimlerini benimle payla an sevgili arkada m Arif Mithat Amca ya, Tez çal mam n ba ndan sonuna kadar geçen sürede her zaman yan mda olan, sevincimi ve heyecan m oldu u kadar s k nt m ve üzüntümü de payla an, önerileri ile çal mama önemli katk lar sunan sevgili arkada m lknur Hac softao lu na, Tezimin alan çal mas s ras nda yapt klar da c l k malzemesi deste i için say n Dr. Cem Dinç e, sevgili U ur Eylem Alkan a ve Hakan Kocakulak a, yap lan ilk görü melerde ses kay t cihazlar n kulland m Ba kent Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü ne, yap lan görü melerin yaz ya aktar m nda yard mc olan ve manevi deste ini benden esirgemeyen ablam Raife An l Seçkin e, Tez çal mam boyunca pozitif enerjisi ve olumlu dü ünceleri ile beni motive eden, her konuda destekleyen ve sevgisiyle her zaman yan mda olan ablam Elif Akcan a, Çal mam n her a amas nda beni yüreklendiren, sevgi ve anlay ile her zaman yan mda olan, beni bugünlere getiren annem Yurdagül Akcan a ve babam Yusuf Akcan a en içten te ekkürlerimi sunuyorum.

6 v ÖZET Akcan, F. Da c l k alt kültürü: semboller, anlamlar, kimlikler. Hacettepe Üniversitesi Sa l k Bilimleri Enstitüsü Spor Bilimleri ve Teknolojisi Program Doktora Tezi, Ankara, Bu ara t rman n amac, alt kültürel yakla mlar çerçevesinde, da c l n bir alt kültür olup olmad n n de erlendirilmesi ve da c l k e er bir alt kültürse, bu alt kültürün olu um süreçlerinin incelenmesidir. Etnografik bir çal ma olan bu ara t rmada veri toplama tekni i olarak kat l ml gözlem ve derinlemesine bireysel görü meler kullan lm t r. Kat l ml gözlem çal malar, Ankara da bulunan iki üniversite da c l k toplulu unun teorik ve pratik da c l k e itim etkinliklerine kat l narak gerçekle tirilmi tir. Derinlemesine bireysel görü meler ise, günümüzde da c l k yapan 39 da c ile gerçekle tirilmi tir. Ara t rmada bunlar n yan s ra, ülkemizde da c l n geli im ve örgütlenme sürecini ortaya koymak üzere 23 eski da c ile sözlü tarih görü meleri yap lm t r. Ara t rmadan elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullan lm t r. Ara t rmadan elde edilen bulgulara göre da c l k, incelenen üniversite da c l k topluluklar ba lam nda bir alt kültür olarak kar m za ç kmaktad r. Buna göre da c l k, hem yaratt kendini özgü normlar ve de erlerle hakim spor kültürüne, hem de sundu u payla m ve kolektifli i vurgulayan alternatif ya am pratikleriyle bireyselli i ve tüketimi ön plana ç karan hakim kültürel de erlere bir ba kald r olarak anlamland r lmaktad r. Da c l k alt kültürünün olu umu ise, ya an lan alt kültürel sosyalizasyon ve kimlik in as süreçleri ile birlikte payla lan de erlerle ve da c l a yüklenen anlamlarla gerçekle mektedir. Da c lar bu alt kültüre dahil olduklar andan itibaren alt kültürel normlar ve de erleri ö rendikleri bir sosyalizasyon sürecine girmektedirler. Bu süreçte olu turduklar alt kültürel kimlikler onlar n asl nda kim oldu unu ifade eden kimlikler haline gelmektedir. Da c l k, da c lar taraf ndan bir ya am tarz olarak anlamland r lmakta, bu da toplumsal hayattan kaç, onu anlams zla t rmay ve ona kar olmay beraberinde getirmektedir. Anahtar Kelimeler: Da c l k, alt kültür, kimlik, anlam

7 vi ABSTRACT Akcan, F. Mountaineering subculture: symbols, meanings, identities. Hacettepe University Institute of Health Sciences, Ph.D. Thesis in Sport Sciences and Technology, Ankara, The aim of this study was to assess whether mountaineering is a subculture or not with regard to subcultural theories. Following this, subcultural formation process, regarding mountaineering as a subculture, was examined. In this ethnographic study, participant observation and in-depth individual interviews were used as data gathering techniques. Participant observation was undertaken by participating theoretical and applied mountaineering trainings of two university mountaineering clubs in Ankara. In-depth individual interwievs were conducted with 39 mountaineers. Besides, oral history interviews were conducted with 23 old mountaineers, in order to explain development and organization processes of mountaineering in Turkey. Content analysis was used to analyze the data. The findings of this study revealed that mountaineering is a subculture in the context of university mountaineering clubs which were subjected in this study. Accordingly, mountaineering was as a resistance to the dominant sport culture through its unique norms and values and to the hegemonic cultural values through its alternative living experiences which emphasized sharing and collectiveness. According to the findings, mountaineering subculture was formed through subcultural socialization and identity formation processes and through shared values and meanings in this subculture. From the moment that the mountaineers were involved in the subculture, they entered in a socialization process in which they learned subcultural norms and values. Subcultural identities they constructed during this process started to become their social identities as well. Mountaineering was a lifestyle for the mountaineers and this brought along escaping from the social life, making it meaningless and being resistant to it. Key Words: Mountaineering, subculture, identity, meaning

8 vii Ç NDEK LER ONAY SAYFASI iii TE EKKÜR iv ÖZET v ABSTRACT vi Ç NDEK LER vii 1. G R 1 2. GENEL B LG LER Sembolik Etkile imcilik Alt Kültür Kavram na Yönelik Kuramsal Yakla mlar Chicago Okulu ve Alt Kültür Birmingham Ça da Kültürel ncelemeler Merkezi ve Alt Kültür AltKültür Kavram na Yeni Yakla mlar Sporda Alt Kültür Çal malar B REYLER VE YÖNTEM Veri Toplama Araçlar ve Ara t rma Grubu Alan Çal mas Kat l ml Gözlem Derinlemesine Bireysel Görü meler Sözlü Tarih Görü meleri Verilerin Analizi Geçerlik ve Güvenirlik Etik Konular BULGULAR Türkiye de Da c l n Geli imi ve Örgütlenme Süreci Erken Cumhuriyet Döneminde Da c l k ( ) Aras Dönemde Da c l k Sonras nda Da c l k Da c l kta Normatif Yap ve De erler Da c l a Yüklenen Anlamlar Kendini Tan ma-kendini fade Etme 107

9 viii Ya am Tarz ehirden Kaç Kar Olma Ba kald r Da c l kta Sosyalizasyon Süreci Da c Kimli inin n as TARTI MA VE SONUÇ 167 KAYNAKLAR 182 EKLER EK 1. Kat l ml Gözlem Yap lan Da c l k Topluluklar n n E itim Program EK 2. Alan Çal mas ndan Görüntüler EK 3. Bireysel Görü me Formu EK 4. Bireysel Görü me Ki isel Bilgi Formu EK 5. Bireysel Görü me Yap lan Da c lara li kin Ki isel Bilgiler EK 6. Sözlü Tarih Görü me Formu EK 7. Sözlü Tarih Görü mesi Ki isel Bilgi Formu EK 8. Sözlü Tarih Görü mesi Yap lan Da c lar n Ki isel Bilgileri EK 9. Sözlü Tarih Görü mesi Yay m Hakk Formu

10 1 1. G R Tarihsel süreç içinde alt kültür kavram farkl ba lamlarda tart lm t r. Sosyolojik ara t rmalar n inceleme konusu oldu u ilk y llardan 1970 lere kadar olan dönemde, daha ziyade sapma davran n n toplumsal görünümlerini anlamaya yönelik olarak ele al nan alt kültür kavram, özellikle kent ara t rmalar çerçevesinde ara t r lan bir konu olmu tur (26, 72, 93, 187) lerden itibaren ise alt kültür, toplumsal s n f analizleri ekseninde dönemin gençlik gruplar ba lam nda ele al nm t r (80, 82, 187). Bu dönemde yap lan kuramsal aç klamalarda alt kültürün, içinde yer ald hakim kültür ile ili kisi çerçevesinde de erlendirilmesi gereklili i üzerinde durulmu tur (80) lere gelindi inde tüketim olgusunun küresel ölçekte hakim olmaya ba lamas na paralel olarak alt kültür kavram na yönelik aç klamalar bu çerçevede ekillenmi tir. Bu y llardan sonra alt kültür, 1980 öncesinin toplumsal s n f ba lam ndan uzakla arak toplumsal kimlik, ya am tarzlar ve tüketim eylemleri ba lam nda tart lmaya ba lanm t r (25, 26, 38, 72, 124, 187). Alt kültür kavram n n spor alan ba lam nda tart lmas ise bu kavrama yönelik kuramsal boyuttaki tart malar paralelinde ekillenmi tir. Green (77) in de belirtti i gibi spor, bir alt kültürün olu mas ve alt kültürel de erlerin nihai anlat mlar için kolayca ula labilen ortamlardan birini olu turmaktad r. Her bir spor dal kendine özgü de erlerde ve inançlarda birle mi tir ve her biri bu de erlerin ve inançlar n sembolik anlat m için çe itli ortamlar sa lamaktad r. Bu anlamda bak ld nda sporun alt kültürel incelemeler için verimli bir alan oldu u görülmektedir. Spor alan nda yap lan ilk alt kültür çal malar nda bu kavram daha çok tan msal bir biçimde, kuramsal ve tarihsel perspektiften uzak olarak ele al nm t r (48). Daha sonraki y llarda yap lan çal malarda ise daha ele tirel bir perspektiften yola ç k lm ve bunda da sembolik etkile imcilerin ve kültürel çal malar n önemli etkisi olmu tur. Yap lan ilk ampirik çal malarda çe itli spor alt kültürlerinde sosyalizasyon ve kariyer süreçlerine odaklan lm t r (61, 66, 79, 90, 146, 151, 177) lerin sonundan itibaren yap lan çal malarda ise kariyer geli iminden ziyade, belirli spor dallar na özgü kültürel özelliklere odaklan lmaya ba lanm t r. Bu çal malarda spora ba lama, sporu b rakma ve sporda alt kültürel davran normlar

11 2 gibi spora kat l mla ili kili çe itli toplumsal ritüeller ve süreçler ortaya konmaya çal lm t r (61). Alt kültür üzerine yap lan 1980 sonras ara t rmalarda spor alt kültürleri, kültürel çal malar n etkisiyle, hegemonik süreçler ba lam nda bu sporlar n mevcut güç düzenine kendili inden nas l direni gösterdi i ve bu düzeni yeniden nas l üretti i çerçevesinde de erlendirilmi lerdir (17, 21, 22, 48, 61, 74, 100, 162). Bu çal malarda bir toplumsal direni alan olarak ele al nan spor alt kültürleri daha çok beden ve toplumsal cinsiyet ba lam nda incelenmi lerdir (1, 13, 40, 83, 104, 122, 156, 165, 178, 181, 183) lardan itibaren yap lan alt kültürel incelemelerde spor alt kültürleri, bir direni alan olarak ele al nmalar n n yan s ra tüketim olgusu çerçevesinde ve ticarile mi alanlar olarak de erlendirilmi lerdir (17, 89, 138, 179). Spor alan nda yap lan bu alt kültür çal malar alt kültür kavram n kimlik in as süreçleri, sapk n davran lar, kültürel direni alan olmas gibi birçok farkl ba lamda ele alm lard r. Fakat inceledikleri spor dallar n n bir alt kültür oldu u ön kabulünden hareket eden bu çal malar, inceledikleri ara t rma grubu ba lam nda o sporun bir alt kültür olup olmad analizini ihmal etmi görünmektedirler. Crosset ve Beal (48) n de belirtti i gibi bu yayg n ve farkl kullan m, alt kültür kavram n n aç klay c özelli ini yitirmeye ba lamas n beraberinde getirmi tir. Buradan hareketle, öncelikle incelenen ara t rma grubu çerçevesinde ara t rma konusu olan spor dal n n alt kültür olup olmad n n belirlenmesi ve sonras nda alt kültürel süreçlerin incelenmesi, kavram n aç klay c l aç s ndan önemli görünmektedir. Bu nedenle Ankara da bulunan iki üniversite da c l k toplulu u çerçevesinde yap lan bu ara t rmada öncelikle da c l n bir alt kültür olup olmad n n de erlendirilmesi amaçlanm t r. Bu ara t rma arac l yla bu soruya cevap al nmas daha önce sporda alt kültür üzerine yap lan çal malar n ihmal etti i bu konunun irdelenmesini sa lam olacakt r. Günümüzde toplumsal ya ant da büyük bir öneme sahip olan serbest zaman etkinlikleri, bireylerin kimliklerini toplumsal ya amlar nda sunmalar nda gittikçe önem kazanmakta, bireyler kendilerini bu etkinlikler üzerinden tan mlamaktad rlar. Bu süreçte, dahil olduklar serbest zaman etkinliklerinin olu turdu u alt kültürlerde sosyalize olmaktad rlar. Meslek, toplumsal cinsiyet, din, ya gibi bir çok belirleyicisi olabilen geleneksel toplumsal kimlik nispeten de i mez ve sabit bir yap dad r. Ancak

12 3 içinde bulundu umuz yüzy lda bireylerin kimlikleri daha de i ken, ço ul, ki isel ve kendine dönük bir hal alm t r. De i im ve artan kültürel karma kl n h zlanmas ile kimlik edinmenin birçok farkl kayna ortaya ç km t r. Örne in spor gibi serbest zaman etkinliklerinin ve bunun gibi ba ka tüketim pratiklerinin bireysel kimli in olu turulmas nda ve sürdürülmesinde önemi gittikçe artmaktad r. Son zamanlarda artan ilgiyle gündemde olan da c l k gibi alternatif sporlar ba lam nda bak ld nda bu sporlara özgü alt kültürler, bireylere farkl kimlikler ve ya am pratikleri sunmaktad r. Bu sporlar geleneksel de erlere ve serbest zaman al kanl klar na alternatif pratikler sunarak bireylerin ya ant lar nda önemli bir yere sahip olmaktad r. Bütün bunlar göz önünde bulunduruldu unda bu alt kültürel pratikleri tüketmenin bireylerin ya ant s ndaki yerinin incelenmesine gerek duyulmaktad r. Da c l k sporunun son dönemlerde tüm dünyada oldu u gibi, ülkemizde de giderek yayg nla t görülmektedir. Özellikle, gençlerin ya am nda gün geçtikçe daha çok yer alan ve popülerle en bu sporun sosyolojik aç dan analizine ihtiyaç duyulmaktad r. Da c l k üzerine yap lan sosyolojik çal malara bak ld nda bu çal malar n, da c l n çe itli ülkelerdeki tarihsel geli imine (86, 145), toplumsal kimli e (54, 73, 106, 174), riske (135) ve toplumsal cinsiyete (149) odaklanan çal malar olduklar görülmektedir. Ancak, bu çal malarda da c l n alt kültür kavram çerçevesinde de erlendirilmesine ili kin bir tart ma yer almamaktad r. Wheaton (181) n da belirtti i gibi, sporda alt kültürel kimli in nas l in a edildi i ve bu sporla u ra an bireylerin toplumsal kimliklerini yapt klar spor üzerinden nas l sunduklar n n yan s ra, bu alt kültüre yükledikleri anlamlar arac l yla kendi ya amlar n nas l belirledikleri incelenmesi gereken bir konu olarak kar m za ç kmaktad r. Türkiye de serbest zaman ve spor ba lam nda alt kültür sosyolojik aç dan inceleme nesnesi olarak ele al nmam t r. Da c l k sporuna ili kin tarihsel ve sosyolojik bir perspektifle gerçekle tirilen herhangi bir çal ma ise bulunmamaktad r. Bu anlamda, ülkemizde da c l k sporunun alt kültür kavram çerçevesinde analiz edilece i bu ara t rma ile literatürdeki bu bo lu un doldurulmas hedeflenmektedir. Buradan hareketle bu ara t rman n ikinci amac, da c l k e er bir alt kültürse, bu alt kültürün olu um süreçlerinin da c l n kendine özgü normlar ve de erleri, da c l a yüklenen anlamlar ve da c l kta sosyalizasyon ve kimlik in as süreçleri ba lam nda incelenmesidir. Green (77) in de belirtti i gibi altkültürel de er ve

13 4 inançlar n ö renilmi de erler ve inançlar olmalar göz önünde bulunduruldu unda, alt kültürel kimli in kurulu unda kültürün de erlerinin yeni üyelere aktar lmas önem ta maktad r. Bir ki i alt kültürde bir ba kas ile etkile ime girdi inde, bu biçimler sembolik anlamlar ndan s yr larak ö renilmekte ve içselle tirilmektedir. Spor alan nda da benzer bir süreç i lemekte ve ve yeni üyeler o sporun altkültürel de erlerini ve normlar n ö renerek sosyalize olmaktad rlar. Bu sosyalizasyon sürecinde spor alt kültürlerine kat l m, ki isel kimli in gösterilmesine dönü meye ba lamaktad r (77). Bu ara t rmada bu süreçlerin ortaya konmas ile, da c l k alt kültürünün olu um süreçlerinin anla lmas sa lanm olacakt r. Bu çerçevede gerçeklestirilen bu ara t rman n kuramsal çerçevesinin aktar ld Genel Bilgiler bölümünde, ara t rmaya temel olu turan kuramsal yakla mlar ele al nm t r. Bu bölümde ilk olarak ara t rman n hem kuramsal hem de metodolojik temelini olu turan Sembolik Etkile imcilik Yakla m na de inilmi, sonras nda alt kültür kavram na yönelik kuramsal yakla mlar tarihsel süreçteki geli imlerine paralel olarak Chicago Okulu, Birmingham Ça da Kültürel ncelemeler Merkezi ve Post-Alt Kültürel Yakla mlar olarak da adland r lan alt kültüre yönelik yeni yakla mlar çerçevesinde tart lm t r. Bu bölümde son olarak alt kültür kavram n n spor ba lam ndaki uygulamalar, spor alan nda yap lan alt kültür çal malar çerçevesinde aktar lm t r. Ara t rman n Bireyler ve Yöntem bölümünde ara t rma grubu tan t lm, ara t rman n yöntemsel yakla m ile birlikte ara t rmada kullan lan veri toplama araçlar aç klanm, bunlar n ara t rmada ele al n ve uygulan biçimleri tart lm t r. Bu bölümde ilk olarak, ara t rman n verilerinin toplanmas nda izlenen etnografik yöntem çerçevesinde gerçekle tirilen alan çal mas, yap lan kat l ml gözlem ve derinlemesine bireysel görü meler ba lam nda aktar lm t r. Bu bölümde ayr ca alan çal mas nda önemli olan ara t rma alan na eri im, ara t rma sürecinde ara t rmac n n konumu ve ara t rma alan ndaki ili kiler ve alan notlar konular na de inilmi tir. Daha sonra Türkiye da c l k tarihine yönelik gerçekle tirilen sözlü tarih görü meleri aç klanm ve bu görü melerin ara t rma kapsam nda nas l kullan ld anlat lm t r. Bunu takiben ara t rma verilerinin de erlendirilmesi süreci aktar lm t r. Bu bölümde ayr ca ara t rmada geçerlik ve güvenirli in nas l sa land anlat lm ve ara t rma sürecinde yer alan etik konulara de inilmi tir.

14 5 Ara t rman n Bulgular bölümü iki ana ba l k alt nda incelenmi tir. Bu bölümde ilk olarak, da c l n ülkemizdeki geli im sürecine k tutmak üzere yap lan sözlü tarih görü melerinin analizi sonucu olu turulan, Türkiye de da c l n geli im ve örgütlenme süreci ele al nm t r. Ara t rma bulgular na bu analizler ile ba lanmas n n nedeni, alt kültürlerin olu um süreçleri göz önünde bulunduruldu unda alt kültürel pratiklerin mevcut zamandaki durumunu analiz edebilmenin, tarihsel süreçte geçirdikleri olu um ve geli im a amalar n n analiz edilmesini gerekli k lmas d r. Bu ba lamda, da c l n tarihsel süreçte geçirdi i a amalar n incelenmesi, günümüzdeki yap s n ve i levlerini anlamak aç s ndan önemli görünmektedir. Bu çerçevede da c l n ülkemizdeki tarihsel geli im ve örgütlenme sürecini incelemek, tarihsel ve toplumsal dönü üm içerisinde ne tür anlamlar kazand n n ortaya konmas n sa lamak, bu ara t rma aç s ndan önem ta maktad r. Ara t rman n bulgular bölümünün ikinci k sm nda günümüz da c l na ili kin elde edilen bulgular aktar lm t r. Bu k s mda ara t rman n amac çerçevesinde olu turan Da c l k bir alt kültür müdür? ve sonras nda Da c l kta alt kültürel olu um süreci nas l gerçekle ir? sorular na yan t aranmak üzere yap lan etnografik çal madan elde edilen bulgulara de inilmi tir. Bu bölümde bulgular Da c l kta Normatif Yap ve De erler, Da c l a Yüklenen Anlamlar, Da c l kta Sosyalizasyon Süreci ve Da c Kimli in n as ana temalar çerçevesinde aktar lm t r. Ara t rman n son bölümünü olu turan Tart ma ve Sonuç bölümünde ise ara t rmadan elde edilen sonuçlar ara t rman n amac ve ara t rmaya temel olu turan kuramsal yakla mlar çerçevesinde tart lm t r.

15 6 2. GENEL B LG LER Bu bölümde ilk olarak, bu ara t rman n hem kuramsal temellerini hem de metodolojik alt yap s n olu turan Sembolik Etkile imcilik yakla m, temel kavramsal çerçevesi ba lam nda ele al nm t r. Daha sonra bu ara t rman n ana konusu olan alt kültür kavram na yönelik kuramsal yakla mlar tarihsel perspektifte hem genel kabulleri hem de bu kabullerin uygulama alanlar çerçevesinde incelenmi tir. Son olarak ise spor alan nda alt kültür üzerine yap lan çal malar temel inceleme konular ve yakla mlar çerçevesinde de erlendirilmi tir Sembolik Etkile imcilik Modern temelleri Wilhelm Dilthey, Charles Horton Cooley, George Herbert Mead e dayanan ve Herbert Blumer in kavramla t rmas ile Sembolik Etkile imcilik ad n alan bu yakla m insanlar aras etkile ime, anlamland rmaya, yorumlamaya ve grup ya am nda bireye verdi i önem ile karakterize olur. Bu ba lamda sembolik etkile imcilikte birey merkezi bir konumdad r ve bireyler taraf ndan olu turulan grup ya am na odaklan l r. Sembolik etkile imcilere göre insan ya am grup ya am çerçevesinde tasarlanm bir ya amd r. Bu nedenle de insanlar içinde bulunduklar grup ortamlar ndan ayr dü ünülemezler. Burada ifade edilen grup insanlar n kendileri, di erleri, olaylar ve nesneler için anlamlar türettikleri yerler olarak de erlendirilmektedir (140). Blumer (27) e göre sembolik etkile imcilik üç ana önermede temellenir. lk önermeye göre insanlar nesnelere kar o nesnenin kendileri için ifade ettikleri anlam çerçevesinde hareket ederler. Blumer, nesne olarak kavramla t rd klar n n insanlar n gündelik ya amlar nda kar la abilece i fiziksel bir nesne, bir insan, bir insan grubu, bir kurum ya da bir dü ünce olabilece ini belirtmi tir. kinci önermeye göre, insanlar n nesnelere yükledikleri anlamlar bireyin di er bireylerle girdi i etkile imden do ar. Buna göre nesnelerin ne kendi do alar nda varolan anlamlar vard r ne de insanlar n psikolojik özelliklerine dayal olarak ortaya ç kan anlamlar söz konusudur. Anlamlar insanlar aras ndaki etkile im sürecinde temellerini bulurlar. Bir insan için bir eyin anlam ba ka bir bireyin o ey çerçevesinde o insana yönelik davran ndan ortaya ç kar. Bu nedenle sembolik etkile imcilikte anlamlar, toplumsal

16 7 ürünlerdir. Buna göre anlamlar, etkile im halinde olan insanlar n eylemlerini tan mlamalar yoluyla ve bu eylemlerde ekillenirler. Üçüncü önermeye göre ise, anlamlar bireylerin kar la t klar nesneleri yorumlamas yoluyla ele al n r ve de i tirilirler. Buna göre insanlar n nesneleri yorumlamas süreci ile anlamlar olu urlar. Yorumlama sürecinde birey ilk olarak kendisine döner ve kendisi etkile imi yoluyla yorumlama sürecine girer ve anlamlar yarat r. Blumer (27) in önermelerinden yola ç k ld nda sembolik etkile imcili in bireyleraras etkile imle olu an grup ya am n sembol, nesne, eylem, benlik gibi baz temel kavramlardan hareket ederek aç klad görülmektedir. Bu nedenle bu kavramlar n sembolik etkile imcilikte ifade ettiklerinin daha derinlemesine incelenmesi önem kazanmaktad r. Nesne Sembolik etkile imcili e göre insan dünyas ve gruplar nesnelerden olu ur ve bu nesneler sembolik etkile imin ürünleridirler. Blumer (27) fiziksel (a aç, sandalye vb.), toplumsal (ö renci, anne, arkada vb.) ve soyut (adalet gibi ahlaki ilkeler vb.) olmak üzere üç çe it nesne oldu unu belirtmi tir. Daha önce de belirtildi i gibi bu nesnelerin içsel bir anlam yoktur. Nesnelerin anlamlar topluluk üyelerinin birbirleri ile sembolik etkile imi sürecinde olu turulurlar. Bu nedenle nesnelerin anlamlar toplumsal olarak olu turulur, onaylan r, sürdürülür ve de i tirilirler. Bununla birlikte, anlamlar n geli imsel ve durumsal olma özellikleri, herhangi bir nesnenin içinde tan mland toplumsal ortam ba lam nda birden fazla anlama sahip olabilmelerini beraberinde getirir. nsanlar nesnelere kar kendileri için ifade ettikleri anlam çerçevesinde eylemde bulunurlar. Bu nedenle insanlar n eylemlerini anlamak için onlar n nesneler dünyas n tan mak gerekir (27). Sembol Sembolik etkile imcili in temelinde insan ya am n n topluluk ya am oldu u dü üncesi yatar. Buna göre insanlar içinde ya ad klar topluluk ortam d nda tan mlanamazlar. nsanlar toplumsal mahiyetlerini içinde bulunduklar topluluklardan al rlar ve insan topluluklar da payla lan semboller çerçevesinde de erlendirilirler. Bu anlamda sembolik etkile imcilikte insan davran n n temelinde

17 8 semboller bulunur (84, 140, 144). Sembolik etkile imcili e göre insanlar belirli fizyolojik kapasitelerle dünyaya gelirler. Ancak, dünyaya ili kin fark ndal klar, yani ö renme, dü ünme ve yaratma becerileri içinde bulunduklar toplulu a ait sembolleri ö renmelerine ve daha sonraki a amada bunlar deneyimlemelerine ba l d r. Semboller toplumsal etkile im sürecinde ekillenen konu may, dü ünmeyi ve anla may sa layan araçlar olarak de erlendirilirler. Topluluktaki semboller sisteminin ö renilmesi ise dilin ö renilmesi ile gerçekle ir. Bu ba lamda dil insanlar aras ndaki sembolik etkile imde en temel sembol olarak de erlendirilmektedir. Dilin ö renilmesi ve di erleri ile etkile im süreci insanlar n bilgi edindikleri ve zihinlerini geli tirdikleri süreçtir (84, 140). Sembolik etkile imcilikte ortak dilin ö renilmesi ya da payla lmas insanlar n ortak bir ekilde i birli i halinde ya da di erlerinin mant kl görece i ekilde hareket edecekleri anlam na gelmemektedir. Ortak dil, insanlar n ortak anlay lar geli tirmelerinin temelini olu turur. Bu ba lamda, etkile im sürecinde önemli olan bir di er nokta sembollerin ne anlama geldi inin bilinmesidir. Çünkü insanlar n birbirleri ile etkile iminin temelinde sembollere yükledikleri anlamlar bulunmaktad r. (27, 84, 119, 140, 144). Anlamlar dil sayesinde özneleraras hale gelir, sembolik ve yorumlay c süreçler arac l yla toplumsal aktar mda olu turulur (119). Sembollerin anlamlar, o anlam n ça rd eylemlerde gizlidir. Buna göre anlamlar sembollerin kullan mlar na ya da yol açt me rula tr lm davran lar çerçevesinde tan mlan rlar (7). Eylem Sembolik etkile imcili e göre insan dünyas n n sembolik ya da dilsel olarak in a edilmesi, bu dünyan n ayn zamanda eylem dünyas olmas n beraberinde getirir. nsan eylemleri ise yaln zca kolektif olarak olu turulan sembolik çerçeveler dahilinde anlaml d rlar (140). Blumer (27) e göre de insan grup ya am n n temelinde eylem vard r. Toplumun üyeleri kendili inden olu an, birbirini izleyen ve de i ken bir çok eylemde bulunurlar ve bu eylemlerini topluluktaki di erlerinin süregelen eylemlerine uydururlar. Bu devam eden eylem süreci i birli i, direnme, di erlerinin eylemlerini etkileme süreçlerini içerir. Bu nedenle Blumer (27) insan eylemi olmadan topluluk ya am olamayaca n ifade etmi tir. nsan eylemleri ise birbirine ba l d r ve

18 9 kolektiftir. Topluluk ya am da birbiri ile uyumlu ve birbirine göre ayarlanan birçok eylemden olu ur. Blumer birçok eylemin birbiri ile uyumunu birlikte eylem (joint action) olarak kavramla t r r. Birlikte eylem, farkl kat l mc lar n farkl eylemlerde bulunmalar n n toplumsal organizasyonunu ifade eder. Blumer (27) e göre toplumun temel eylemi ise üyeleri aras ndaki etkile imdir. Anlaml toplumsal etkile im topluluk ya am n n bir gereklili idir. Ancak toplumsal etkile im insan davran n n ifade bulmas n n arac de ildir, toplumsal etkile im insan davran n biçimlendiren bir süreçtir. Anlam Sembolik etkile imcilikte anlam, insanlar aras ndaki etkile im sürecinde olu ur. Bir eyin bir insan için anlam, di er insanlar n bu ey ba lam nda o insana kar davran lar ndan do ar. Di erlerinin davran lar o insan n o eyi tan mlamas n etkiler. Bu nedenle sembolik etkile imcilik anlamlar toplumsal ürünler olarak ele al r. Anlamlar, insanlar n etkile imi yoluyla bireylerin tan mlay c aktiviteleri yoluyla bu aktivitelerde ekillenen olu umlard r (27). Mead (119) e göre anlamlar toplumsal olarak olu turulmalar n n yan s ra sabit de illerdir. nsanlar eylemde bulundukça de i irler. Anlamlar dil sayesinde özneleraras, sembolik, yorumlay c süreçler arac l yla toplumsal aktar mda olu turulurlar. Blumer (27) anlamlar n geli tirilmesinde, sürdürülmesinde, direnmesinde ve de i en do as nda yorumlay c sürecin önemine vurgu yapar. Bu yorumlama süreci iki a amal d r. lk a amada birey kendisi ile ileti im kurar, ikinci a amada ise kurulan bu ileti imin sonucu olarak anlamlar yaratmak üzere yorumlama gerçekle ir. Birey, içinde bulundu u duruma ve eyleminin yönüne göre anlamlar seçer, de erlendirir, sürdürür, yeniden olu turur ve dönü türür. Bu nedenle yorumlama olu turulmu anlamlar n otomatik olarak uygulanmas olarak de il, eyleme yön ve biçim vermek üzere kullan lan ve düzenlenen araçlar olarak görülmelidirler. Sembolik etkile imciler, sembollerin anlam na vurgu yapt klar gibi eylem çerçevesinde de anlamdan bahsederler. Sembolik etkile imcilere göre anlam, davran ta sakl d r. Bir eylemin anlam sabit ya da de i mez de ildir ve insanlar n nesnelere yönelik davran lar nda belirlenir. Eylem devam ettikçe anlam da dönü ebilir. Bu ba lamda, bir nesneye yönelik belli bir yönde gerçekle tirilen bir

19 10 eylemin hep o yönde olmas zorunlu de ildir. Birey, zihninde nesneyi yeniden adland r p farkl bir ekilde davranabilir ya da birey o davran n kendisini bir yere götürmedi ini dü ündü ünde kendini farkl bir ekilde davranmaya haz rlayabilir. Buna göre, insanlar n nesnelere yönelik eylemleri de i tikçe, nesnenin anlam da buna paralel olarak de i ir. Bu çerçevede dü ünüldü ünde, insan davrna lar n n hem d sal görünümlerine hem de içsel süreçlerine odaklan lmas gerekti i Mead (119) in insan eylemine yönelik kavramla t rmas nda önemli bir yer tutar. Mead (119) e göre, insan eylemi yaln zca ba kalar n n o eyleme ili kin gözlemlediklerinden ibaret de ildir. Bireyler bir amaca ya da bir nesneye yönelik davran lar nda içsel bir kontrol süreci de ya arlar. Bu, insanlar n toplumsal eylemler sergilemesi yoluyla toplumsal nesneler olu turmalar n beraberinde getirir. Toplumsal eylemler toplumsal etkile ime ve yorumlamaya ba l d rlar. Toplumsal nesnelerin yarat lmas sürecinde bireylerin birarada hareket edebilmesi için birbirlerine yönelik davran lar da sergilemeleri gerekir. Bu her birinin eylemi sergilemeden önce kar s ndakinin tepkisini de göz önünde bulundurmas n ifade eder. Di er bir deyi le, insanlar n toplumsal etkile ime girebilmeleri için birbirlerinin eylemlerini yorumlamalar gerekir. Bireyler, uygun bir ekilde tepki verebilmek için, etkile ime girdikleri di er bireylerin eylemlerinin anlamlar n de erlendirmek durumundad rlar. Blumer (27) e göre de etkile imde bulunan insanlar birbirlerinin davran lar n göz önünde bulundurmak ve ona göre davranmak zorundad rlar. Bu nedenle di erlerinin eylemleri bireylerin kendi davran lar n ekillendirmelerinde pozitif olarak etki ederler. Çünkü insanlar ba kalar n n eylemlerini dikkate alarak amaçlar ndan vazgeçebilir, amaçlar n de i tirebilir, kontrol edebilir, peki tirebilir ya da yenileyebilirler. K sacas, birey di erlerinin eylemlerini dikkate almal ve kendi eylemlerini di erlerinin eylemleri çerçevesinde ekillendirmelidir. Mead bu durumu ba kas n n rolünü alma (role taking) olarak kavramla t r r. Ba kas n n rolünü alma bireyin kendisini etkile im içinde oldu u bireylerin yerine koymas anlam na gelmektedir. Benlik Mead (119) e göre ba kas n n rolünü alma süreci ayn zamanda bireyin benli inin olu tu u süreçtir. Benlik kavram n n özü insan n kendisinin nesnesi

20 11 konumuna gelmesi dü üncesinde yatar. Bu insan varl n n temel unsurudur. Mead (119) e göre dilin ö renilmesi ayn zamanda benli e sahip olmay mümkün k lan bir durumdur. nsanlar belirli bir insan grubu ile ili kiler kurarken ve ortak dili ö renirken benlik yans mas da geli tirirler. Di erlerinin bak aç lar n benimseyerek kendilerini çevrelerindeki di er eylerden ay r rlar ve benliklerini ya da benliklerine ili kin alg lar n ekillendirirler. Bu noktada, süregiden kar l kl etkile im yoluyla insanlar hem benli inin daha kar k yönlerine hem de di erlerinin bak aç lar na ili kin daha kapsaml anlay lar kazan rlar (140). Mead (119) benli in olu um sürecini I (bireysel benlik) ve Me (toplumsal benlik) olarak kavramsalla t rd ikili bir süreç içinde aç klar. I ve Me ye ili kin aç klamas n da toplumsal eylem kavram çerçevesinde ekillendirir. Mead (119) I ve Me nin bireyin bilinç düzeyine i aret etti ini söyler ve öz bilincin de önemli sembollerin kullan m ndan do du unu ifade eder. nsanlar birbirlerine ihtiyaç duymalar ndan ve birlikte ya amalar gerekti inden dolay birbirlerinin davran lar ndaki i aretleri anlamal d rlar. nsanlar birbirlerinin yüz ifadelerini, beden hareketlerini sergileyecekleri davran n i aretleri olarak de erlendirirler. Mead (119) in kavramla t rmas nda I davran n ani, kendili inden ve dürtüsel olan boyutudur. Benli in ölçülemez, belirlenemez ve yarat c olan yönüdür. I bireyin nesnelere ya da di erlerinin tutumlar na verdi i tepkidir. I n tepkisinin ne olaca n bireyin hem kendisi hem de di erleri bilemez. Belki ak ll ca bir hareket yapacak belki de hata yapacakt r. Bu anlamda bireyin mevcut toplumsal deneyimleri çerçevesinde toplumsal bir duruma verece i tepki belirsizdir. Birey I n tamamen fark nda de ildir ve I ancak eylem gerçekle tirildikten sonra görebilir (Mead, 119). Mead e göre I toplumsal süreçte önemli bir yenilik kayna d r. Bireylerin en önemli de erleri I da gizlidir. I arad m z, istedi imiz eyi, benli in gerçekle tirilmesini olu turur. Bu çerçevede I, bireylerin belirli bir ki ilik geli tirmesine imkan tan maktad r. Bireyin uyar c i aretlere verece i ilk tepkinin fark nda olmas ise Me yi ifade eder. Bu benli in kendisinin nesnesi olmas durumudur. Bireylerin etkile imde oldu u di erlerinin bak aç s çerçevesinde davran n belirlemesi Me nin olu umua i aret eder. Bu ayn zamanda daha önce bahsedilen ba kas n n rolünü alma durumudur. Me benli in, di erlerinin tutumlar n de erlendiren ve ona göre hareket

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Mehmet MUHARREMOĞL Ulusal Koordinatör mmuharremoglu@meb.gov.tr Zehra SAYIN Teknik Koordinatör zehrasayin@meb.gov.tr Projenin yasal çerçevesi itec Projesi 7. ÇP Bilgi ve

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I İLİŞKİSEL PAZARLAMA 31 MAYIS 2014 K O R A Y K A R A M A N

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA 0 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ (22-24 Ekim 2015 Aksaray Üniversitesi) KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını, Öğretmenliğin özellikleri

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK DANIġMAN: Faik GÖKALP SOSYOLOJĠ ALANI ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJE YARIġMASI BURSA TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Sanal Din: Tarihsel, Kuramsal ve Pratik Boyutlarıyla İnternet ve Din

Sanal Din: Tarihsel, Kuramsal ve Pratik Boyutlarıyla İnternet ve Din Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi (ISSN: 2147-0626) Journal of History Culture and Art Research Vol. 3, No. 2, June 2014 Revue des Recherches en Histoire Culture et Art Copyright Karabuk University

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI Sporculara Zihin antrenmanları, tüm çalışanlara ekip ruhu içerisinde sporcu motivasyonuna katkı sağlama, teknik ekibe psikolojik yönetim tarzları konusunda destek olamyı amaçlayan

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkanlar, Sayın KĐK üyeleri, Sayın Katılımcılar, Sayın Basın Mensupları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 İÇİNDEKİLER 1. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.3.1. ÖRNEK OLAY (DURUM ÇALIŞMASI) YÖNTEMİ...

Detaylı

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları (GTM 084) Ders Detayları

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları (GTM 084) Ders Detayları Kentsel Dönüşüm Uygulamaları (GTM 084) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Kentsel Dönüşüm Uygulamaları GTM 084 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com K 8 Fen Koleji'nde, anas n f ndan 8. S n fa kadar bütünlük ve devaml l k arz eden bir e itim program uygulan r. Bu programla tüm s n f düzeylerinde ö rencilere temel

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Öğretim Tasarımında ASSURE Modeli The Heinich, Molenda, Russell and Smaldino Model

Öğretim Tasarımında ASSURE Modeli The Heinich, Molenda, Russell and Smaldino Model 1 Öğretim Tasarımında ASSURE Modeli The Heinich, Molenda, Russell and Smaldino Model ASSURE modeli, öğretmenlerin sınıflarında kullanmaları için değiştirilmiş bir Öğretim Sistemi Tasarımı (ISD) sürecidir.

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

MATEMATİK (haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati)

MATEMATİK (haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati) MATEMATİK (haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati) GİRİŞ XXI. yüzyılda matematik eğitimi yalnız doğa olaylarının araştırmasında ve teknikte değil insan oğlunun mantıklı, eleştirel ve estetik

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu AKILCI İLAÇ KULLANIMI PROJE YARIŞMASI BAŞVURU FORMU BAŞVURU SAHİBİNİN ADI SOYADI * BAŞVURU SAHİBİNİN MESLEĞİ BAŞVURU SAHİBİNİN YAŞI BAŞVURU SAHİBİNİN MEDENİ : DURUMU BAŞVURU SAHİBİNİN EĞİTİM DURUMU BAŞVURU

Detaylı

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016 AIMCO AIMCO Kullanım Kılavuzu Mayıs 2016 MB Akademi Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Cd. Brandium Rezidans R2 Blok No:23-25 No:126 Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0216 692 01 91 Web: www.mbakademi.com.tr 2 AIMCO Mobil

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri I MMR 103 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık

Detaylı

OTİZM NEDİR? becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur.

OTİZM NEDİR? becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur. OTİZM NEDİR? Otizm, sosyal ve iletişim Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur. GÖRÜLME SIKLIĞI Son verilere göre 110 çocuktan birini etkilediği kabul edilmektedir

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çankaya Belediye sınırları içinde yaşayan, yaş sınırı

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

KARMAŞIK YAPILARDA TEŞVİK MÜDAHALESİ. Metin Durgut, TEPAV 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, Ocak 2011

KARMAŞIK YAPILARDA TEŞVİK MÜDAHALESİ. Metin Durgut, TEPAV 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, Ocak 2011 KARMAŞIK YAPILARDA TEŞVİK MÜDAHALESİ Metin Durgut, TEPAV 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, Ocak 2011 SANAYİLEŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN KABULLER 1. Ekonomi, belli bir alanda uzmanlaşmaktan çok

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN Århus Kommune Børn og Unge Århus Belediyesinde Yaşayan 3 Yaşındaki çocuklar için Dil Durum Değerlendirmesi/Dil Tarama Testi Önsöz Sevgili ebeveynler İyi

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç Madde 1. Bu yönerge, Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin eğitim-öğretim dışında kalan zamanlarını değerlendirerek sosyal, kültürel,

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

DEÜ İşletme Fakültesi Anlaşmazlık Çözümü Tezsiz Yüksek Lisans Programı - Arabulucu.com

DEÜ İşletme Fakültesi Anlaşmazlık Çözümü Tezsiz Yüksek Lisans Programı - Arabulucu.com DERS İÇERİKLERİ: BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Nicel araştırma yöntemi: Bilimsel araştırma yöntemlerine ait temel kavramları (ölçme, bağımlı değişken, bağımsız değişken, iç geçerlik, dış geçerlik, ölçekleme

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

Akran Koçluğu Koçluk Becerileri

Akran Koçluğu Koçluk Becerileri Akran Koçluğu Koçluk Becerileri Öğretmenlere, sporcular gibi koçluk edilirse, yeni edindikleri becerileri uygulamaya koyacaklardır. Öğretmen Başarısının Öğrenci Başarısına Etkisi 60 52 50 40 30 20 10 6

Detaylı

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır.

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır. Analiz Raporu Kısa Özet Her geçen gün eczanecilik sektörü kendi içerisinde daha da yarışır hale geliyor. Teknolojinin getirdiği kolaylık ile eczane otomasyonu artık elinizin altında. Çoğu eczacılar hastalarına

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ TANIM İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir. A- GÖREVLER Elektronik ve haberleşme

Detaylı

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ *

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * Doç. Dr. Meral TEKİN ** Son yıllarda halk eğitimi, toplumdaki öneminin giderek artmasına koşut olarak, önemli bir araştırma alanı olarak kabul görmeye

Detaylı

DERS SOSYOLOJİ KONU SOSYOLOJİNİN ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

DERS SOSYOLOJİ KONU SOSYOLOJİNİN ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ DERS SOSYOLOJİ KONU SOSYOLOJİNİN ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ YÖNTEM Yöntem gidilecek doğru yol demektir. Bir bilimsel araştırma da kullanılacak ana yol anlamına gelir. TEKNİ K Teknik ise bu yol üzerinde

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Bilgisayar Destekli Çizim I (MMR 205) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Çizim I (MMR 205) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Çizim I (MMR 205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Çizim I MMR 205 Güz 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

nsan Kaynaklar Geli imi

nsan Kaynaklar Geli imi nsan Kaynaklar Geli imi Motivasyon, Görev devri ve De erlendirme 1 Faaliyet yönetimi Faaliyet yönetimini sa lamak için a a daki yollar takip edilebilir: - Beklentilerin örneklendirilmesi - Tüm proje organizasyonu

Detaylı