Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi."

Transkript

1 O nun sevgisi salona sýðmadý Ýmam Hatip Lisesi, Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu ve Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen Kutlu Doðum Gecesi, büyük bir katýlýmla Atatürk Spor 'nda gerçekleþtirildi. Gecede konuþan ÝHL Müdürü Salim Altunay, Peygamber Efendimiz, insanlýðý kurtarýcý, beþeriyeti inþa edicidir. dedi. * HABERÝ 7 DE Atatürk Spor tamamen doldu. 11 NÝSAN 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete 50 aileye et paketi daðýttýlar Beþir Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Çorum Temsilciliði, maddi imkaný yerinde olmayan 50 aileye et paketi daðýttý. * HABERÝ 9 DA Dernek Þube Müdürü Erkal Aykaç, yüksek lisans öðrencisi Nevzat Gencer e teþekkür etti. Yetim Kampanyasý * HABERÝ 5 DE Beþir Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði et daðýtýmý yaptý. Fiyatý : 40 Kuruþ SýklýkTabiataTabiat Parký hizmette 15 milyon TL lik yatýrým Çorum Valisi Sabri Baþköy, Sýklýk Tabiat Parký nýn Çorum halkýnýn hizmetine sunulduðunu açýkladý. Beraberindeki heyetle dün Sýklýk ta incelemelerde bulunan Sabri Baþköy, 640 dönüm arazi üzerine kurulan parkýn yaklaþýk 15 milyon TL ye mâl olduðunu kaydetti. Emniyet Teþkilatý nýn kuruluþunun 168. yýlý dün Atatürk Anýtý nda düzenlenen törenle kut- Çorum un huzuru için görevdeyiz * HABERÝ 10 DA Polis Bayramý kutlama töreninde konuþan Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Çorum un huzuru için her zaman görevdeyiz dedi. * HABERÝ 11 DE Babasýnýn cenazesini kýldýrdý Hamit Camii Ýmam Hatibi Gazi Hoþ'un babasý Hafýz Ýbrahim Hoþ (75) vefat etti. Hafýz Ýbrahim Hoþ * HABERÝ 15 DE Hamit Camii Ýmam Hatibi Gazi Hoþ, babasýnýn cenaze namazýný kendisi kýldýrdý. Emektar arzuhalci Mustafa Tekkeþin vefat etti Özel Ýdare'den emekli, uzun yýllar arzuhalci olarak hizmet veren Mustafa Tekkeþin (75) vefat etti. * HABERÝ 15 DE Vali Baþköy, Çorum halkýna seslenerek Sýklýk Tabiat Parký ný mutlaka görün dedi. Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi. Zihinsel engelli çocuklarý bulunan aileler, Çorum Aðýz ve Diþ Saðlýðý Hastanesi ve Hitit Üniversitesi Araþtýrma Hastanesi tarafýndan ortaklaþa verilen diþ tedavisi hizmetinden memnuniyetini dile getirdi. * HABERÝ 7 DE Suriye ve Filistin yararýna kermes Filistin yararýna kermes düzenledi. Dün Ýlahiyat Fakültesi bahçesinde açýlan kermesin yaný sýra Suriye ve Filistin tanýtým standý da açýldý. * HABERÝ 4 DE 7 engelli çocuðun diþ tedavileri genel anestezi uygulanarak yapýldý. Ortaköy de intihar Ortaköy de Ahmet Ü.(60) isimli vatandaþ evinde av tüfeði ile kendini vurarak intihar etti. Mustafa Tekkeþin * HABERÝ 5 DE Belediye Meclisi olaðanüstü toplanýyor Çorum Belediyesi Meclisi bugün olaðanüstü toplanýyor. Toplantýda Yaydiðin ile Ankara Yolu arasýndaki 16 dönümlük alanda üretilen 3 ayrý sanayi parselinin satýþý için Belediye Meclisi'nden onay alýnacak. Ahmet Ü. * HABERÝ 2 DE Sivas KKKA tedavi merkezi oldu Cumhuriyet Üniversitesi Týp Fakültesi Enfeksiyon Hastalýklarý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ýlyas Dökmetaþ, Sivas'ýn dünyanýn en büyük KKKA'yla mücadele merkezi olduðunu söyledi. * HABERÝ 2 DE

2 2 PERÞEMBE 11 NÝSAN 2013 Belediye rüzgâr enerjisini araþtýrýyor orum Belediyesi'nin al- enerji kaynak- konusu alan Çorum sýnýrla- kurulmasý gerekiyor. Söz Çternatif larýna yöneldiðini duydum. rý dýþýnda. Anlatýlanlara göre, belediye yönetimi rüzgâr tribünleri kurulduktan son- Lisans alýnýp rüzgâr enerjisinden istifade etmek ra enerji üretimi fiilen baþlýyor. Tabi gerek gayrimen- için yeni bir proje üzerinde çalýþýyor. kul alýmý, gerek tribünlerin Belediye'nin bütün birimlerinde tükettiði enerjiyi enerji üretimine baþlandýk- lisan ve kurulum maliyeti karþýlamayý hedefleyen proje için önce lisans alýnacak. tan bir kaç yýl sonra kendisini amorti edecek. Velhasýl Mevzuat gereði rüzgâr hýzýnýn uygun olduðu bir alandan gayrýmenkul satýn alýnmasý, buna göre tribünlerin enerjinin rüzgâr türbinleri ile nihai hedef; belediyenin bütün birimlerinde tükettiði karþýlanmasý... Pazar þemsiyesi ile ölüme dair sorular (Ç.HAK:842) imar Sinan Mahalesi'nde her haf- kurulan Cuma Pazarý'nda üzücü Mta bir hadise meydana gelmiþti. Önce Hakimiyet'te 'Katil Þemsiye' baþlýðýnda duyurduðumuz o haberi hatýrlayalým; "Çorum'da aþýrý rüzgar nedeniyle devrilen pazar þemsiyesinin baþýndan yaraladýðý Þakir Çöl (60), tedavi gördüðü hastanede yaþamýný yitirdi. Olay, Mimar Sinan Mahallesi'nde kurulan halk pazarýnda geçen hafta cuma günü meydana geldi. Sebze almak için pazara giden Þakir Çöl, alýþveriþ yaparken, þiddetli rüzgar nedeniyle bir pazar þemsiyesi devrildi. Þemsiye, Gül'ün kafasýna düþtü. Kanlar içerisinde yere yýðýlan Çöl olay yerine çaðýrýlan ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlarak tedaviye alýndý. Hastanede bir haftadýr tedavisi süren Çöl, hayatýný kaybetti." Bu olay, bazý sorularý kaçýnýlmaz kýlýyor: Cuma Pazarý'nýn üstü kapalý olduðu halde neden þemsiye kullanýlýyor? Þayet onlar kullanýyorsa zabýta neden buna izin veriyor? Satýþý yapýlan sebze ve meyvenin rengine uyumlu þemsiye kullanýlarak ürünü müþteriye cazip gösterme gayreti olduðu doðru mu? Hürriyet in gündeme getirdiði GDO lu pirinç soruþturmasý büyüyor. GDO lu pirinçe sýký takip ürriyet in gündeme getirdiði GDO lu pirinç soruþ- büyüyor. Mersin'den Türkiye'ye giren Hturmasý GDO'lu pirinçlerin ardýndan þimdi de Tekirdað'dan benzer þekilde bir ürün giriþi olduðu ortaya çýktý. Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, "Tekirdað'da da bu tür ithalat yapýldýðý bilgisine ulaþýldý. Konu savcýlýkla paylaþýldý" açýklamasýný yaptý. GDO'lu pirinç soruþturmasý kapsamýnda 8 kiþi, Biyolojik terör ve kaçakçýlýk iddialarýyla dün tutuklanmýþtý. Soruþturma dosyasýna giren ÝTÜ raporunda ürünlerin taþýnmasý ve depolanmasý sýrasýnda GDO bulaþmýþ olma ihtimaline karþý, pirinçlerin steril su ile iki kez yýkanarak analiz yapýldýðý ifade edilmiþti. Mersin'den gelen bu haberlerin ardýndan þimdi de Tekirdað'da benzer bir olay yaþandý. Gümrük ve Ticaret Bakaný Yazýcý, konuytla ilgili þunlarý söyledi: "Biz gümrük kapýlarýmýzda, kara, hava, deniz her neresiyse koruyucu, kollayýcý çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Mersin'deki olaylarla ilgili savcýlýðýn gizlilik kararý var. Yargý süreci devam ediyor. Ayný olayla ilgili, 'baþka limanlardan baþka yerlerden ithalat olmuþ mu?' þeklindeki çalýþmalar sonucu, Tekirdað'da da bu tür ithalat yapýldýðý bilgisine ulaþýldý. Konu savcýlýkla paylaþýldý. Bizim bu olayla ilgili kolluk görevini, Gümrük Muhafaza Kaçakçýlýk ve Ýstihbarat Müdürlüðü, emniyetle koordineli þekilde sürdürüyor. Bu ürünlerin ne olacaðýyla ilgili özel kanun var. Tabii yargý sonucu, kanun çerçevesinde deðerlendirmeleri yapacaðýz." (Hürriyet) Belediye Meclisi olaðanüstü toplanýyor orum Belediyesi Meclisi bugün olaðanüstü topla- Saat 14.00'te Belediye Meclis 'ndaki olaða- Çnýyor. nüstü toplantýnýn gündem maddesi Küçük Sanayi Sitesi'nde gayrimenkul satýþý. Toplantýda Yaydiðin ile Ankara Yolu arasýndaki 16 dönümlük alanda üretilen 3 ayrý sanayi parselinin satýþý için Belediye Meclisi'nden onay alýnacak. CEYLAN MERMER DEN BÜYÜK KAMPANYA lük muðla beyazý (denizlik, balkon, merdiven) m lik muðla beyazý (denizlik, balkon, merdiven) m2 40 Taban mermeri 30 Adres: Çorum-Samsun Yolu 12. Km. (Hancýlar Et Lokantasý altý) Tel: eteoroloji Genel Müdür- yapýlan son de- Mlüðü'nce ðerlendirmelere göre, ülke genelinde etkili olan kuvvetli yaðýþlar yer yer devam edecek. Çorum da sýcaklýk hafta sonuna doðru bir kaç derece artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nce yapýlan son deðerlendirmelere göre, Doðu Akdeniz, Ýç Anadolu'nun doðusu, Batý Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doðu Karadeniz, Doðu ve Güneydoðu Anadolu ile gece saatlerinde Trakya'da aralýklarla görülecek olan yaðýþlarýn; Osmaniye, Adana ve Hatay ile Kahramanmaraþ'ýn güneybatý çevreleri, Diyarbakýr ve Batman ile Muþ ve Elazýð'ýn güney kesimleri, Þanlýurfa'nýn kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olmasý bekleniyor. Hava sýcaklýðýnýn, Marmara ve Ege'de 1 ila 3 derece artacaðý, iç ve doðu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacaðý tahmin edilirken, rüzgar genellikle güneyli, zamanla Ýç Anadolu'da batý ve kuzeybatý yönlerden hafif, arasýra orta kuvvette esecek. Orta ve Doðu Karadeniz de hava parçalý ve çok bulutlu, bölge genelinin aralýklý yaðmur ve saðanak yaðýþlý, akþam saatlerinden sonra Gümüþhane'nin yüksek kesimlerinin karla karýþýk yaðmurlu geçeceði tahmin ediliyor. Çorum Belediyesi kendi birimlerinde tükettiði enerjiyi rüzgâ enerjisi ile karþýlamak için çalýþma baþlatmýþ... Sivas KKKA tedavi merkezi oldu ivas Cumhuriyet Üniversitesi Týp Fakültesi SHastanesi'ne kene ýsýrmasý sonucu Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðýna yakalanan 3 kiþi baþvurdu. Cumhuriyet Üniversitesi Týp Fakültesi Enfeksiyon Hastalýklarý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ýlyas Dökmetaþ, Sivas'ýn dünyanýn en büyük KKKA'yla mücadele merkezi olduðunu belirterek, hastalýða karþý dikkatli olunmasý gerektiðini söyledi. Türkiye'de havalarýn ýsýnmasýyla birlikte kene vakalarý da yeniden ortaya çýktý. Yozgat'ýn 2 ilçesinden 3 kiþi kene ýsýrmasý sonucu KKKA teþhisiyle Cumhuriyet Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'ne müracaat etti. Hastalarýn yapýlan tedavi sonrasýnda tehlikeyi atlattýklarý ve saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu bildirildi. Hastanenin Enfeksiyon Hastalýklarý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ýlyas Dökmetaþ þu bilgileri verdi: "Cumhuriyet Üniversitesi KKKA açýsýndan dünyanýn en büyük tedavi merkezi. Bizdeki olgu kadar baþka merkezlerde hasta yok. Hastalarýmýz daha çok Tokat, Çorum, Yozgat bölgesinden geliyor. Erzincan'dan gelen hastalarýmýz var. Sivas'ýn kuzey kýsmýndan; Koyulshisar, Þuþehri ve benzeri ilçelerden gelen hastalarýmýz da var. Bu sene 3 tane vakamýz oldu. 3 hastamýzýn 2'si Yozgat Çekerek'ten, diðeri de yine Yozgat Sarayköy'den gelen bir vaka. 3 vakamýzýn da durumu iyi. Bir tanesini taburcu ettik. Bir tanesini bir iki gün içerisinde göndereceðiz. Bir tanesinin durumu ciddiydi. Kanamalarý vardý ve yoðun bakýma aldýk. Yoðun bakým þartlarýnda destek vererek hasta toparlandý. Ýnþallah onu da bir kaç gün içerisinde taburcu etme aþamasýna geliriz." 'RÝSKLÝ BÝR HASTALIK' KKKA'nýn riskli bir hastalýk olduðunu vurgulayan Prof. Dr. Dökmetaþ, saðlýk çalýþanlarýna ve vatandaþlara þu uyarýlarda bulundu: "Bugünlerde piknik alanlarýna giden, daðlýk bölgelerde, kýrsal alanlarda gezen vatandaþlarýmýza dikkatli olmalarýný öneriyoruz. Kene ile temasý olanlar dikkat etmeliler. Piknik alanýndan eve gelenler banyolarýný yaparken vücutlarýný kontrol etmeliler. Kene tutulmasý söz konusu ise en kýsa süre içerisinde hekime baþvurularak kenenin çýkarýlmasý saðlanmalýdýr. Çünkü sürenin uzamasý hastalýðýn aðýrlaþmasýna vesile olabiliyor. Bu nedenle kene ile temastan sonra en kýsa sürede çýkarýlmasýný önermekteyiz. Yine saðlýk çalýþanlarýný dikkatli davranmalarýný öneriyoruz. Hastalarýn kanýný alýrken, muayenesini yaparken eldivenlerini giymeli, maskelerini ve gözlüklerini takmalýlar. Daha önce bu hastalýk nedeniyle bir hemþiremiz ve doktorumuz vefat etti. Riskli bir hastalýk." SÝVAS'TA BÝN 152 VAKADAN 89'U ÖLDÜ 2002 yýlýnda bu yana Türkiye'de kene ýsýrmasý sonucu KKKA hastalýðýna yakalanan 7 bin kiþinin bin 152'si Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Týp Fakültesi hastanesinde tedavi gördü. Bu hastalardan 89'u yaþamýný yitirdi. Yaðýþlar sürecek ÇORUM un

3 PERÞEMBE 11 NÝSAN Onlar NFK da mutlu C ihan Haber Ajansý nýn servis ettiði habere göre, Çorum Belediyesi tarafýndan öðrencilere yönelik yapýlan ve büyük baþarý saðlayan Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi sayesinde öðrenciler hem daha sosyal hem de sokaklardan kurtarýldý. Konuya iliþkin CÝHAN a bir açýklama yapan Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise merkezin belediye tarafýndan geleceðin yöneticilerini hazýrlamak üzere kurulmuþ olan bir merkez olduðunu ifade etti. Merkezin adýný da bütün ömrünü imanlý, ihlaslý bir Türk gençliði yetiþtirmek için adayan Necip Fazýl'dan aldýðýný dile Cihan Haber Ajansý nýn haberine göre, Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi sayesinde öðrenciler hem daha sosyal hem de sokaklardan kurtarýldý. getirdi. Külcü þöyle devam etti: "Onun tabiri ile ak sütün içerisindeki ak kýlý seçecek gençlerimizi burada yetiþtirmeye yarýnlarýmýza hazýrlamaya çalýþýyoruz." Gençlik Merkezi'nde ayný zaman da müzik, kitap okuma ve sýra geceleri de düzenleniyor. Köy okullarýnda okuyan öðrencilere yönelikte çok sayýda program düzenleyen merkez onlarca köy okulu öðrencisini merkeze getirerek, kurslar verdi. Rehber öðretmenler ise tüm öðrenci ailelerini kapý kapý dolaþarak velilere hem merkez hakkýnda bilgi veriyor hem de dertlerini dinliyor. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de öðrencilerin boþ iþlerle uðraþmak yerine merkez sayesinde eðitim ve sosyal alanda kendilerini geliþtirdiklerini kaydetti. Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi'nin adýna yakýþýr eðitimler verdiðine deðinerek "Biz buralarý evlatlarýmýzý daha güzel yarýnlara hazýrlamak için kurduk. Yarýn ülkemizi emanet edeceðimiz evlatlarýmýzý, çocuklarýmýzý yani yarýnýn büyüklerini buralarda olabildiðince donanýmlý bir þekilde hazýrlayalým diye kurduk. Hz. Ali'nin bir sözü var 'Siz evlatlarýnýzý içinde bulunduðunuz güne göre deðil onlarýn yaþayacaðý çaða göre hazýrlayýn' demiþtir. Bu sözde bu merkezlerimizin önemini yeterince anlatmaktadýr. " þeklinde konuþtu. (Cihan) Birol Özkan, SGK Müdür Yardýmcýsý 2009 yýlý Mart ayýnda Osmancýk ta hizmete açýlan Sosyal Güvenlik Kurumu Ýlçe Müdürlüðü görevini yaklaþýk 5 yýldýr sürdüren Birol Özkan, terfi ederek Çorum Sosyal Güvenlik Kurumu Müdür Yardýmcýlýðý görevine atandý. Ýl Sosyal Güvenlik Kurumu Müdür Yardýmcýlýðý görevine atanan Birol Özkan, iliþikliðini keserek ilçeden ayrýldý. Osmancýk ta görev yaptýðý süre içerinde halkla bütünleþmeye ve hizmet etmeye çalýþtýðýný belirten Özkan, tekrar ilk görev yeri olan Çorum SGK Ýl Müdürlüðü ne Müdür Yardýmcýsý olarak gelmenin kendisini mutlu ettiðini, ayný sorumluluk bilinci ile hizmet edeceðini söyledi. Birol Özkan Birol Özkan, AA osmancýk Temsilcisi Orhan Güçlü yü ziyaret etti. Derneði yöneticileri Vali Sabri Baþköy ü ziyaret etti. Çorum, Türkiye Life da tanýtýlacak H itit Uygarlýðý nýn baþkenti Çorum un turizmi, tarihi, eðitimi ve kent tanýtýmý Türkiye Life Dergisi nde tanýtýlacak. Çorum kenti, turizmini, iþ potansiyelini, Hitit Üniversitesi ni ve kentsel tanýtýmýný turizm ve iþ dünyasý dergisi Türkiye Life de tanýtýyor. Türkiye Life Dergisi nin 8. sayýsýnda kentin tanýtýmýnýn yaný sýra Çorum Valisi Sabri Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Sanayi ve Ticaret Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn röportajlarý yer alacak. Çorum tanýtýmýnýn yapýldýðý Türkiye Life Dergisi nin 8. sayýsý 1 Mayýs ta çýkacak. Türkiye Life Dergisi Genel Yayýn Yönetmeni Ekrem Can Özipek ve Genel Koordinatör Senay Özipek in gerçekleþtirdiði çalýþmalarda Vali Sabri Baþköy, Çorum un kalkýnmasý yönünde gerçekleþtirilen çalýþmalardan bahsetti ve kentin tanýtýmýna geniþ yer verildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de, kent geliþimi için yaptýklarý çalýþmalara ve projelere deðindi. Kent ekonomisi hakkýnda da TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ýn yorumlarýna yer verilen Türkiye Life Dergisi nde, Hitit Üniversitesi nin tanýtýmý da Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan tarafýndan Muzaffer Külcü Çetin Baþaranhýncal yapýldý. Çorum a geniþ yer veren Türkiye Life Dergisi ne konuþan Vali Sabri Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve Rektör Alkan ýn ortak görüþleri Çorum un kalkýnmasý için yoðun çaba gösterdikleri ve Çorum un tarih açýsýndan eþsiz bir þehir olduðu yönünde oldu. Dergide Hitit Üniversitesi nin tanýtýmý yapýldý. lý y a r Sa KONYA MUTFAÐI Etli Ekmek / Fýrýn Kebabý / Býçak Arasý / Mevlana Meþhur Konya Fýrýn Kebabý (Tandýr) Etli ekmek Künefe Konya Mutfaðý nda yenir. Yarýn saat: da gerçekleþtirilecek açýlýþýmýza tüm Çorum halkýný aramýzda görmekten mutluluk duyarýz. ALO PAKET Ýnönü Caddesi No:5 (Emniyet Müdürlüðü altý)

4 4 PERÞEMBE 11 NÝSAN 2013 Yeþilay Genel Baþkaný hemþehrimiz Prof. Dr. Ýhsan Karaman; Alkolle mücadelede mahalle baskýsýna boyun eðmeyeceðiz Erol Taþkan Y eþilay Genel Baþkaný hemþehrimiz Prof. Dr. Ýhsan Karaman Aksiyon Dergisi'ne konuþtu. Prof. Dr. Hayrettin Karaman'ýn oðlu Prof. Dr. Ýhsan Karaman, röportajýnda sigara ve alkolle ilgili önemli mücadele baþlattýklarýný söyleyen Karaman, "Alkol üzerinden sürdürülen mahalle baskýsýna boðun eðmeden mücadelemize devam edeceðiz. Ayrýca sigara paketleriyle ilgili de hayata taþýyacaðýmýz önemli çalýþmalarýmýz var." dedi. Salih Zengin'in imzasýný taþýyan haberde, Yeþilay'ýn nasýl ataða geçtiði ve kanunla vergi muafiyeti kazandýðý yönünde açýklamalarda bulunan hemþehrimiz, Yeþilay'la ilgili hedeflerini paylaþtý. Suriye ve Filistin yararýna kermes Kermes Çorum ÝHH gönüllüsü ve Hitit Üniversitesi Suffa Kulübü üyesi öðrenciler tarafýndan organize edildi. H Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi. Öðretim üyeleri ve fakülte öðrencileri kermese destek verdi. Hayýr kermesi Ýki gün açýk kalacak. itit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðrenciler, Suriye ve Filistin yararýna kermes düzenledi. Dün Ýlahiyat Fakültesi bahçesinde açýlan kermesin yaný sýra Suriye ve Filistin tanýtým standý da açýldý. Öðretim üyelerinin ve fakülte öðrencilerinin yoðun ilgi gösterdiði kermes, Çorum ÝHH gönüllüsü ve Hitit Üniversitesi Suffa Kulübü üyesi öðrenciler tarafýndan organize edildi. Ýki gün açýk kalacak kermesin geliri ÝHH aracýlýðý ile Suriye ve Filistin de açlýkla mücadele eden halka gönderilecek. Kermesle ilgili bilgi veren ÝHH Çorum Temsilcisi Selim Özkabakçý, Kermes türündeki organizasyonlarýn bir amacý da Suriye ve Filistin konusunun gündemden düþmeye baþladýðý þu günlerde zor durumda olan kardeþlerimizi gündeme taþýmak ve halkýmýzýn duyarlýlýðýný artýrmaktýr. Suriye ye þu ana kadar Çorum dan üç týr yardým gönderdik. Þu an için yarým týr gýda yardým malzememiz hazýr. Bunu bir týra tamamlayýp inþallah Suriye ye yola çýkartacaðýz. Duyarlýlýk gösterip bu çalýþmalara emek veren, destek olan tüm gönüllü kardeþlerime ve Çorum Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi yöneticilerine teþekkür ediyorum. Allah Razý Olsun. dedi. Prof. Dr. Ýhsan Karaman, röportajýnda sigara ve alkolle ilgili önemli mücadele baþlattýklarýný belirtti. Ýlâhiyat öðrencileri Osmancýk ý gezdi smancýk Belediye Baþkanlýðý ve Kültür O Turizm ve Tanýtma Deneði nin davetlisi olarak Osmancýk'a giden Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðrencileri, ilçede incelemelerde bulundular. Prof. Dr. Mehmet Azimli baþkalýðýnda Osmancýk a giden Ýlahiyat Fakültesi öðrencileri, ilçenin gezilip görülmesi gereken mekanlarýný gezdiler. Osmancýk Kültür Turizm ve Tanýtma Derneði Baþkaný Sakin Karakaþ'ýn mihmandarlýðýnda Kýzýlýrmak sahilinde çay içen öðrenciler, önce Koyunbaba Köprüsü ile ilgili anlatýmlarý dinleyerek notlar aldýlar. Köprü üzerinden geçerek Osmancýk Kalesi, Surlar, tarihi su yollarý konusunda da notlar alan öðrenciler daha sonra Koca Mehmet Paþa Camii ne geçerek cami ve külliyesi hakkýnda bilgiler aldýlar. Burada geleneksel kýyafetli kadýnlarla fotoðraf çekinen öðrenciler, Baltacý Mehmet Paþa tarafýndan yaptýrýlan Dört Halife Çeþmeleri de gördüler. Ýstanbul'un manevi fatihi Akþemseddin Hazretleri nin medrese tahsili yaptýðý ve bir dönemde müdeerrislik yaptýðý Akþemseddin Camii ni de ziyaret eden öðrenciler, Koyunbaba Türbesi nde Alperen Koyunbaba nýn menkibeleri hakkýnda bilgiler aldýlar. Daha sonra Osmancýk Kalesine çýkan öðrenciler, burada bol bol Osmancýk manzaralý fotoðraf çekindiler. Yayaya çarptý Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðrencileri ilçede incelemelerde bulundular. Ýlahiyat öðrencileri Osmancýklýlarla sohbet etti. Gülabibey Mahallesi Cumhuriyet 1. Sokak ta meydana gelen kazada bir kiþi yaralandý. F.Þ. Cumhuriyet 1. Sokak ta aracýyla geri geri gelirken N.K. isimli kadýna çarptý. Aðýr yaralanan kadýn hastanede tedavi altýna alýndý. Elini makineye sýkýþtýrdý Kermesten elde edilen gelir ÝHH aracýlýðý ile Suriye ve Filistin de açlýkla mücadele eden halka gönderilecek. Küçük Sanayi Sitesi nde çalýþan iþçi elini makineye sýkýþtýrdý. K.D. iþyerinde çalýþýrken dikkatsizlik sonucu elini mobilya yapýþtýrma makinesine sýkýþtýrdý. Yaralanan iþçi hastanede tedavi altýna alýndý. Prof. Dr. Mehmet Azimli baþkalýðýnda Osmancýk turu yapýldý.

5 PERÞEMBE 11 NÝSAN Yetim Kampanyasý na destek K imse Yok mu Derneði nin Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle düzenlediði Yetim Kampanyasý na Ýlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Bilim Dalý yüksek lisans ve doktora öðrencileri ve yakýnlarý destek verdi. Öðrenciler adýna yardým kampanyasna katkýda bulunan yüksek lisans öðrencisi Nevzat Gencer, böyle bir iyiliðe vesile olmaktan dolayý memnun olduklarýný söyledi. Dernek Þube Müdürü Erkal Aykaç, Dünyada anne babasýný çeþitli nedenlerle kaybetmiþ milyonlarca yetim çocuk var. Þanslý olan yetimlerin bir kýsmý akrabalarýnýn yanýna ve yetimhanelerde hayatla- Dernek Þube Müdürü Erkal Aykaç, yüksek lisans öðrencisi Nevzat Gencer e teþekkür etti. rýna devam ederken, diðer bir kýsmý uygunsuz koþullarda hatta sokaklarda hayat mücadelesi veriyor. Kimse Yok mu, dünya yetimlerine umut olmaya devam ediyor. Dünyanýn bir çok ülke- sinde yetimlerin yýllýk gýda, giyim ve kýrtasýye ihtiyaçlarýný karþýlayan Kimse Yok mu, yetimlere yönelik eðitim desteði saðlamaya da devam ediyor. Verdiði öðrenim burslarýnýn yaný sýra, lise ve üniversite eðitimi almalarýný saðladýðý yetim çocuklara aydýnlýk bir geleceðin kapýsýný sonuna kadar açýyor. Tüm bunlarýn yanýnda yetimhane talebi olan ülkelere yetimhaneler inþa eden derneðimiz, koþullarý elveriþli olmayan yetimhanelerin tamirat, tadilat ve tefriþini de üstleniyor yýlý itibariyle yetimler için sürdürdüðü insani yardým faaliyetleri kapsamýný geniþleten derneðimiz, 20 farklý ülkenin yetimlerine daha umut olmayý planlýyor. diye konuþtu. Aykaç, katkýlarýndan dolayý Ýlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Bilim Dalý yüksek lisans ve doktora öðrencilerine teþekkür etti. Yetim Kampanyasý na destek vermek isteyen gönüllülerin de Kimse Yok mu Dayanýþma ve Yardýmlaþma Derneði adýna Bankasya Çorum þubesindeki nolu hesaba katkýda bulunabileceklerini söyledi. Fýrtýna minare yýktý Ç orum un Ýskilip ilçesine baðlý Elmalý köyünde camiye yeni yapýlan minare, þiddetli rüzgar nedeniyle yýkýldý. Edinilen bilgilere göre, akþam saatlerinde etkili olan þiddetli rüzgar nedeniyle camiye yeni monte edilen minare ikiye bölünerek yýkýldý. Yýkýlan minarenin bir kýsmý çatýda kalýrken, diðer kýsmý da yan tarafta bulunan cami müþtemilatýnýn üzerine yýkýldý. Olay anýnda camide kimsenin bulunmamasý bir faciayý önledi. Geçtiðimiz yýllarda Elmalý köyü Meydan Mahallesi ne yeni bir cami yapýlmasýnýn ardýndan eski cami yýkýlarak ahþap minaresi Elmalý Köyü camine verilmiþti. Elmalý Köyü Muhtarý Bayram Dere, camilerinin yine minaresiz kaldýðýný, bu caminin köyün merkez camisi olduðunu belirterek, Bu konuda bize yardýmcý Camiye yeni yapýlan minare, þiddetli rüzgar nedeniyle yýkýldý. olunmasýný istiyoruz. vatandaþlarýmýzdan bu olmalarýný bekliyoruz Hayýrsever konuda bize destek dedi.(ýha) Camiler sosyal olacak A ile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ile birlikte önemli bir projeyi hayata geçiriyor. 'Camilerin Sosyalleþtirilmesi' isimli ortak proje ile camiler dedenin torunu, kýzý, oðluyla birlikte olabileceði sosyal mekanlar haline gelecek. Ýlk etapta Ankara'nýn merkezinde yapýlacak caminin projesi tamamlanma aþamasýnda. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, kültürel deðerlerin tamamýna yakýnýnýn, bir sosyal cami modeli ile günlük hayata iþlenebileceði, her semtte, mahallede, ilçede uygulama alaný bulabileceði düþüncesinden hareketle Diyanet Ýsleri Baþkanlýðý ile ortaklaþa bir çalýþma baþlattý. Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, bakanlýk olarak uygulamaya baþlayacaklarý 'Sosyal Cami Projesi'nin Cihan Haber Ajansý'na anlattý. Bakanlýða baðlý Engelli ve Yaþlý Hizmetleri Genel Müdürlüðü'nün ilgi alanlarýnda kadýnlar, çocuklar, engelliler olmak üzere birçok alaný ihtiva ettiðini belirten Þahin, "Ýnsan mutluluðuna bakýlýðýnda yaratýlýþta maddi ve manevi ihtiyaçlarýný gidermek gerekiyor ki toplum huzur ve barýþý çok daha iyi güçlensin.özellikle kadýnlarýmýzýn bu ihtiyacýnýn giderilmesi için camilerimizin o gözle düzenlenmesi planlandý. Kadýnlarýmýzýn daha rahat ibadet edeceði, geldiði zaman oranýn ilim yuvasýna dönüþeceði mimari alt yapýnýn oluþmasý gerekiyor. Engelli kardeþlerimiz geldiði zaman o deðerler eðitiminden istifade etmeli." diye konuþtu. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ile birlikte görme ve iþitme engelliler için kabartmalý Kuran-ý Kerim Meali ve Peygamber Efendimizin hayatýný anlatan kitaplar hazýrladýklarýný anlatan Bakan Þahin, "Her engel grubunun deðerler eðitimi alabileceði sistemi kuruyoruz. Camilerimizi de onlara uygun hale getirecek alt yapý çalýþmalarýný yapýyoruz. Biz bu çalýþmayý Diyanet Ýþleri Baþkanýmýz ile görüþtüðümüzde çok isabetli olacaðýný Fatma Þahin söyledi. Ýzmir ve Ankara'da bu proje kapsamýnda camilerimiz yapýlýyor. Biz bu camilerde nasýl bir beklentimiz var, gruplarýmýzýn camiye geldiði zaman talepleri nedir bunu yapmak için mimari alt yapýyý nasýl yapmak gerekiyor dedik. Bunun üzerine çalýþtýk ve projemizi Diyanet'e götürdük." þeklinde konuþtu. Kadýnlar daha iyi þartlarda ibadet edecek Merdiven altlarýnda kadýnlarýn kötü þartlarda ibadet etmesine son verileceðini kaydeden Þahin þunlarý söyledi: "Kötü þartlara son verip çok daha iyi þartlarda ibadethanelerin, camilerin buna uygun dizayn edileceði mimari alt yapýyý önemsiyoruz. 14 asýr önce Sevgili Peygamberimizin(SAV) 'Camilerin Sosyalleþtirilmesi' isimli ortak proje baþlatýlýyor. hayatýna bakýldýðýnda bunlarýn yaþandýðý altyapýlarýn olduðunu görüyoruz. Þimdi onlarýn torunlarý olarak bizim asýrlar önce yapýlan baþarýlan iþi bugüne taþýmamýz ve oradan aldýðýmýz gücü bugüne getirmemiz gerekiyor. Bu kadýnlarýmýzýn da büyük bir talebi." Sosyal Cami Projesi yaklaþýk bir yýl önce karþýlýklý baðlý Engelli ve Yaþlý Hizmetleri Genel Müdürlüðü ve Diyanet Ýþyeri Baþkanlýðý'nýn imzaladýðý protokol kapsamýnda baþladý. Sosyal cami modeli uygulamasýnda, özellikle aile bireylerinin kadýnýn, annenin, bebeðin, çocuðun, gencin, babanýn, yaþlýnýn ve engellinin rahatça, güven içinde, kendine hitap edebilecek sosyal mekan ve donanýmlarla gününü deðerlendirebileceði bir hizmet modeli tasarlandý. Proje ile camilerin ibadetin yani sýra külliye tarzý yapýlanmasýyla sosyal hizmet uygulamalarýný da içermesi planlandý. Sosyal cami modeli içinde, sohbet odalarý, bilgisayar, internet, aktivite odalarý, kreþ, açýk alan da dahil oyun alanlarý, kadýnlar için spor egzersiz salonlarý, ebru, hat,tezhip,su ve müzik terapisi gibi her yaþ grubuna hitap edebilecek geleneksel sanat etkinlikleri için atölyeler, sünnet ve nikah için özel düzenlenmiþ mekanlar, ramazan ve kurban bayramlarý için özel tasarlanmýþ alanlar, vefat durumlarýnda cenaze namazý ve taziye için deðerlendirilebilecek özel düzenlemeleri de içeren zengin içerikli bir cami yapýlanmasý hedefleniyor. Sosyal cami yapýlanmasý içinde dede torun iliþkilerinin geliþebileceði mekanlar oluþturulmuþ olacak. Yaþlý ve hareket güçlüðü olan kiþiler de dahil olmak üzere göremeyen ve iþitemeyen herkese uygun eriþilebilir bir cami mimarisi saðlanacak. Gençlerin kültürel deðerlerini koruyabileceði güvenilir mekanlar oluþturulacak. Kadýnýn, anne olmasýnýn getirdiði sorumluluðu paylaþan ve bu açýdan kadýna destek olan bir hizmet modeli sunularak anneliðinin yani sýra kadýnýn da aktif olabilmesinin önü açýlmýþ olacak. Aktif yaþlanmanýn önemli bir parçasý tamamlanarak, aile eðitimleri ve benzeri aile çalýþmalarýyla aile bütünlüðü ve sosyal beraberlik korunacak. Çalýþma için pilot uygulama ilk olarak Ankara'nýn merkezinde hayata geçirilecek. Mimari projelendirme çalýþmalarý, her iki kurumun ortaklaþa yürüttüðü çalýþmayla tamamlanma aþamasýna geldi. Sosyal cami modelinin hayata geçirilmesini takiben uygulamalarýn dini hizmetler boyutunda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, sosyal hizmetler boyutunda ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluþlarý ve üniversitelerin de katýlýmýyla yürütülecek.(cýhan) AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TBMM Koruma Daire Baþkaný Mustafa Þentürk ü makamýnda ziyaret ederek çiçek verdi. Cansiperane bir hizmet veriyorsunuz AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Türk Polis Teþkilatý nýn 168. kuruluþ yýlý dönümü dolayýsýyla TBMM Koruma Daire Baþkaný Mustafa Þentürk ü makamýnda ziyaret ederek çiçek verdi. Uslu, ziyarette Tüm polis teþkilatýnýn ve TBMM Koruma Baþkanlýðý nda görev yapan polis arkadaþlarýmýzýn günlerini kutluyorum. Özverili ve son derece cansiperane bir hizmet veriyorsunuz. Polis teþkilatýnda olmak bir defa bu topraklar için can vermeyi peþinen kabul etmek anlamýna gelir. Özellikle Türkiye üzerinden oynanan bütün oyunlarý açýða çýkarma konusunda hepimizin canýný yakan terörizme karþý caný pahasýna mücadele etme konusunda polisimizin ne kadar deneyimli ne kadar fedakârlýk yaptýðýný biliyoruz. Bu vesile ile inþallah bu çözüm süreci, demokratik bir toplumda olmasý gereken polis-vatandaþ iliþkilerini en üst düzeye çýkartacak. Özellikle polis teþkilatýmýzýn giderek daha eðitimli, donanýmlý ve birikimli hale gelmiþ olmasý hukuk devletinin iþlevselliði konusunda önemli kazanýmlar elde etmemize vesile oldu. Polis teþkilatýmýz sadece Türkiye'de kendisini geliþtirmek ve yenilemekle kalmadý ayný zamanda Türkiye de demokratik sistemin ve hukuk sisteminin saðlýklý bir biçimde iþlemesinde katkýda bulundu. Birçok ülkeye önderlik ve rehberlik yaptý. Bu kadar uzun geçmiþe dayanan polis teþkilatýmýzýn bundan sonra çok daha baþarýlý hizmetler vereceðine inanýyorum. Polislerimizin herhangi bir saðlýk sorunu olmadan bu hizmetlerini devam ettireceðini diliyorum. Bu süreçte hayatlarýný kaybeden polis þehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. dedi. TBMM Koruma Daire Baþkaný Mustafa Þentürk de, Uslu nun ziyaretinden büyük memnuniyet duyduðunu ifade ederek, kendilerine verdiði desteklerden dolayý teþekkür etti. Ortaköy de intihar O Durdu Çetin rtaköy de Ahmet Ü.(60) isimli vatandaþ ýn evinde av tüfeði ile kendini vurarak intihar ettiði ileri sürüldü. Ýddialara göre, Cumhuriyet Mahallesi Þapinuva Caddesi nde meydana Ahmet Ü. gelen olay þöyle geliþti: Eþi ve kýzý bitiþikteki annesinin evindeyken, A.Ü. av tüfeði ile kendini vurdu. Kahvaltýya çaðýrmak üzere kendi evlerine gelen genç kýz, babasý Ahmet Ü.'yü yerde kanlar içinde buldu. Olay yerinde hayatýný kaybeden Ahmet Ü.'ün cesedi, olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet Savcýsý nýn incelemesi sonrasýnda otopsi için Adli Týp Kurumu na gönderildi. Olay Ortaköy Þapinuva Caddesi nde yaþandý. Desenli halý ve seccadeden vazgeçiliyor V atandaþlar, halý ve seccadelerdeki motiflerin namaz sýrasýnda dikkatlerini daðýttýðý þikayetinde bulununca, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý harekete geçti. Diyanet, il müftülüklerine gönderdiði genelge ile "Camilerin halý ihtiyacý karþýlanýrken saf düzenini ve ibadet huþusunu bozan motifleri bulunan halýlar ile seccade tipi halýlarýn kullanýmýndan vazgeçilecektir" talimatý verdi. Genelge kapsamýnda, bundan sonra alýmý yapýlacak yeni halý ve seccadelerde sadelik öne çýkacak. Sade ve motifsiz halý ve seccade tercih edilecek. Görmez de iþaret etmiþti Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez de daha önce yaptýðý açýklamada, namazda insanlarýn omuzlarýnýn birbirine deðerek ruhlarýn kaynaþmasýyla ibadet etmesi gereðine iþaret ederek, ''Seccade tipi halý saflarý kiþiselleþtirerek aradaki o birliði baltalýyor. Oysa cemaat olmak bedenlerimizin ve ruhlarýmýzýn birlikte olmasý, kaynaþmasý ile olur. Seccade tipi halýlardan vazgeçmeliyiz. Bizim böyle bir talebimiz olmazsa halý üreticileri de bu tip halýlarý üretmekten vazgeçerler'' diye konuþmuþtu. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý desenli halýlardan vazgeçiyor.

6 6 PERÞEMBE 11 NÝSAN 2013 HES seferberliði Hayat Boyu Öðrenme l Milli Eðitim Mü- Hayat Boyu Ýdürlüðü Öðrenmenin Geliþtirilmesi Projesi kapasite geliþtirme faaliyetleri kapsamýnda izleme ve deðerlendirme toplantýsý düzenledi. North Point Otel de düzenlenen toplantýya Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat illerindeki Milli Eðitim Müdürlüðü Þube Müdürleri katýldý. Projenin amacý, Hayat Boyu Öðrenme konusunda farkýndalýk oluþturmak, toplumun her kesiminden bireyleri eðitim fýrsatlarýndan faydalanmalarý konusunda motive etmek, kapsamlý bir Hayat Boyu Öðrenme sistemi için gerekli olan düzenlemeleri geliþtirerek daha nitelikli iþ gücü yetiþmesine katký saðlamak ve istihdam edilebilirliði artýrmaya hedefleyen proje 43 ilde devam etmekte. Çorum HEM Müdür Baþyardýmcýsý Nihat Kümbül, Hayat Boyu Öðrenmenin Geliþtirilmesi Projesi deðerlendirme toplantýsýna katýldý. Toplantý öncesi açýlýþ konuþmasýný yapan Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Ömer Okuyucu, Hayat Boyu öðrenme stratejilerin önemli bileþenlerinden biriside etkili bir izleme ve deðerlendirme mekanizmalarýnýn kurulmasý ve hayat boyu Mahalle Mektebi programý 13 Nisan 2013 öðrenme verilerinin toplanmasýdýr. Geniþ tabanlý bir veri tabaný oluþturulduðunda ülkemizde hayat boyu öðrenmeye katýlýmýn daha da yüksek olduðu görülecektir. Ülkemizde hayat boyu öðrenmeye iliþkin veriler sadece hayat boyu öðrenme ile ilgili halk eðitim merkezi müdürlüklerince yapýlan faaliyetlerle ilgili verileri bilebiliyoruz. Belediyeler, sendikalar ve özel kurumlar tarafýndan yapýlan faaliyetlerle ilgili veri toplamada gerekli çalýþmalar yapýlamamaktadýr. Geniþ tabanlý veri tabaný oluþturulduðunda hayat boyu öðrenmeye katýlým oraný daha da yüksek olduðu görülecektir dedi. Daha sonra Eðitim Proje Uzmaný deniz Dinçel katýlanlara, Hayat Boyu Öðrenmenin Geliþtirilmesi Projesi kapasite geliþtirme faaliyetleri kapsamýnda izleme ve deðerlendirme eðitimi verdi.(ýha) EDEP bugün baþlýyor Toplantý North Point Otel de düzenlendi. orum Belediyesi Ai- Eðitim Merkezi Çle ile Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu tarafýndan yürütülecek proje EDEP (Erdemler ve Deðerler Eðitimi Projesi), bugün saat 13:00 de Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu konferans salonunda baþlayacak. 5 hafta sürecek proje kapsamýnda Sevgi- Saygý-Hoþgörü, Demokrasi-Sorumluluk, Zehra Betül Özseçer Adalet-Dürüstlük- Güven, Aile Baðlarý ve Mutlu Aile Ýçin Fertlere Düþen Sorumluluklar ve Merhamet Yardýmlaþma Ýþbirliði eðitimleri verilecek. Proje hakkýnda bilgi veren Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu Müdürü Haydar Deveci, son zamanlarda toplumda deðerler konusunda çözülmeler olduðunu ve yitirilmeye yüz tutan deðerleri ülkemizin geleceði gençlere kazandýrmada ailelerin eðitiminin önemli olduðunu belirtti. Bu nedenle velilere yönelik bir eðitim çalýþmasý yapmak amacýyla Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi nin de büyük destekleri ve Okul Rehberlik Servisi tarafýndan organize edilecek bir proje geliþtirdiklerini söyledi. Deveci, Bu proje kapsamýnda Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi Müdürü Zehra Betül Özseçer in büyük gayretleriyle Hitit Üniversitesi nin deðerli hocalarý ile yapýlan görüþmeler sonucunda 5 haftalýk bir eðitim programý hazýrlanmýþtýr. Projemize katýlýmlarýyla destek veren Hitit Üniversitesi yetkililerine ve Aile Eðitim Merkezi Müdürü Zehra Betül Özseçer ile kurum çalýþanlarýna teþekkür ederiz. Ayrýca okulumuzda yaptýðýmýz bütün çalýþma ve projelerimizde desteklerini esirgemeyen Çorum Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer Külcü ile Ýl Milli Eðitim Müdürümüz Sayýn Aytekin Girgin ve Milli Eðitim yöneticilerine de teþekkür ederiz. dedi. Projenin organizasyonundan sorumlu Okul Rehber Öðretmeni Sinan Ýluk ise projenin, sahip olduðumuz ancak teknolojinin hýzlý geliþiminin de etkisiyle unuttuðumuz deðerlerimizi hatýrlama ve hatýrlatma projesi olduðunu belirterek, toplumun tekrar uyanýþa geçebilmesi için bir hatýrlatmanýn gerektiðini düþündüðünü söyledi. Bu uyanýþýn projenin de adýný oluþturan EDEP ile gerçekleþtirilebileceðini ifade etti. Ýluk, Projemizin amacý çocuklarýmýzýn, saðlýklý kiþiliðin temel taþlarý olan toplumsal ve evrensel deðerleri kazanmalarýný ve kiþiliklerinin her yönüyle geliþmesini saðlamak, öðrencilerimizi toplumsal ve evrensel deðerlerle donanmýþ ve bu Haydar Deveci deðerlerle yaþamayý özümsemiþ bireyler olarak yetiþtirmek, öðrencilerin temel insani özellikleri kazanmasýný saðlamak, insani deðerlere karþý duyarlýlýk oluþturmak ve onlarý davranýþa dönüþtürme konusunda öðrencilere yardýmcý olmaktýr. dedi. Bu temel amaçlar çerçevesinde gerçekleþtirilmek istenen somut hedefler : Öðrencilere temel insanî deðer ve erdemlerin kazandýrýlmasý, deðerlere karþý duyarlýlýk oluþturulmasý ve onlarý davranýþa dönüþtürülmesi; Yaþadýðýmýz toplum tarafýndan kabul gören deðerlerin, uygun okul ortamý oluþturularak geliþtirilmesi ve pekiþtirilmesi; Öðrencilerin sorumluluk duygularýnýn geliþtirilmesi; Akademik bilgi ve gerçek hayatta rehberlik edecek ahlaki deðerlerle donatýlmýþ bireyler olarak yetiþtirilmesi; Okul ve çevresindeki sosyal yaþamýn ahlaki ve etik deðerlere uygun olarak þekillenmesi; Ahlak temelli disiplin kavramýnýn yerleþtirilmesi; Öðrencilerde ahlaki bir topluluk bilincinin oluþturulmasý; Anne babalarýn bu süreçte tam desteklerinin alýnmasý. Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu Müdürü Haydar Deveci, çalýþmalarýn okul web adresinde yayýnlanacaðýný söyledi. Mahalle Mektebi 13 Nisan da baþlayacak orum Halk Kültür ÇEvi nin hazýrladýðý Mahalle Mektebi programý 13 Nisan 2013 Cumartesi günü saat 15:00 de baþlayacak. Mahalle Mektebi nin ilk toplantýsý ve açýlýþ programý, dernek toplantý salonunda yapýlacak. rman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, hidroelek- santral için seferberlik baþlattýklarýný belirterek, Otrik Bu þekilde yeni bir model ortaya koyduk. Özel sektörden bin 500 santral müracaatý var dedi. Wow Otel de düzenlenen 16. Avrasya Ekonomi Zirvesi çok sayýda devlet adamýna ev sahipliði yaptý. Toplantýnýn açýlýþýnda konuþan Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, Türkiye deki deðiþimin göreve baþladýklarý günden bu yana sürdüðünü belirtti. Göreve geldiklerinde enflasyonun yüzde 33 ler civarýnda olduðunu ifade eden Eroðlu, Paramýzýn yanýnda 6 tane sýfýr vardý. Yurtdýþýna gidince utanýyordum. Allaha þükür 6 sýfýrý attýk. Enflasyon tek rakamlý hanelerde. IMF ye olan borcumuz vardý. 400 milyon dolar borcumuz kaldý. Mayýs ayýnda bitiyor. IMF 5 milyar dolar borç talep etti. Bizde 125 milyar dolarlýk döviz var, bunun 5 milyar dolarcýðýný verelim diye karar aldýk. Ekonomi çok güçleniyor. Biz büyük bir milletiz ve devletiz. Ekonomide 16. sýrada olmak bizi tatmin etmiyor yýlýnda inþallah Türkiye yi 10 büyük devlet arasýnda taþýyacaðýz diye konuþtu. Dýþ borçlarý ödediklerinin altýný çizen Bakan Eroðlu, Ben geçmiþte devlet memuruydum. Bizden sürekli para toplanýrdý. Bu paralarýn geri ödeneceðinden ümidim yoktu. Baþbakanýmýz KEY ödemelerinin talimatýný verdi. Þükürler olsun iç borcumuz kalmadý. Gayri Safi Milli Hasýla toplam borcu çok düþük oranlara kadar geriledi. Bundan dolayý gurur duyuyoruz. Bu nasýl oldu. Sebebi tamamen bir siyasi istikrar, Baþbakanýmýzýn karizmatik liderliði ve þevkle çalýþan bir ekip. Yatýrýmlar tüm hýzýyla devam ediyor. Saðlýk sisteminde önemli yatýrýmlar gerçekleþti. Ýsteyen istediði yerde muayene oluyor. Havayolu halkýn yolu oldu. Dünyada en çok sefer yapan havayolu THY. Yeni havaalanlarý açtýk. Ýstanbul da 3. havaalaný için yer belirlendi. Turizmde büyük bir patlama yaþandý. 32 milyon turist geliyor. Mavi bayrak sayýsýný çok yükselttik þeklinde konuþtu. HEDEFÝMÝZ 1 MÝLYON KONUT Çarpýk kentleþme konusunda önemli adýmlar attýklarýný söyleyen Eroðlu, Artýk kentsel dönüþüm çalýþmasýna baþlattýk. Bütün dünyaya örnek olacak. TOKÝ 600 bin konut inþa etti. Hedefimiz 1 milyon konuta yükseltmek. Kentsel dönüþüm bunun dýþýndadýr. Bütün ülkelerin aðaçlandýrmaya özen göstermesi gerekiyor. Son 10 yýlda seferberlik ilan ettik. Orman alanýmýz 10 yýlda 9 bin hektar arttý. Bu çok büyük bir rakam. Ayrýca odun servetimiz 1 milyar 200 milyon metreküpten 1 milyon 500 metreküpe yükseldi dedi. Fidan üretiminin çok hýzlý olduðunu belirten Bakan Eroðlu, Bu yýl hedefimiz 700 milyon fidan üretmek. Ülkelere fidan üretimi konusunda çok büyük destek veriyoruz. Arzu ederlerse bizimle iþ birliðini geliþtirmeye hazýrýz. Her türlü desteði vermeye hazýrýz ifadelerini kullandý. ÝSKÝ Genel Müdürü olduðu dönemde Ýstanbul da su verilemeyen bölgelerin olduðunu hatýrlatan Eroðlu, Ýlk defa bunu ortadan kaldýrdýk. 1 Ocak 1995 yýlýnda Ýstanbul da su kesinti olmayacak diye ilan ettik. 7 bin kilometre þebekeyi yeniledik. Ýzmir, Çorum, Diyarbakýr gibi birçok þehre su götürdük. Su medeniyettir. Susuz hayat olamaz. Büyük bir sulama seferberliðine baþladýk. Bin günde bin gölet için harekete geçtik. Bütün arazileri sulayacaðýz yýlý sonuna kadar bütün yatýrýmlarý bitireceðiz þeklinde konuþtu. TÜRKÝYE YÝ GIDA ÜRETÝM VE ÝHRACAT ÜSSÜ HALÝ- NE GETÝRMEK ÝSTÝYORUZ Türkiye yi gýda üretim ve ihracat üssü haline getirmek istediklerinin altýný çizen Bakan Eroðlu, Enerjimizin yüzde 73 ünü dýþarýdan temin ediyoruz. Geçen sene 60 milyar dolarlýk para ödedik. Cari açýðýn bir kýsmý buradan kaynakladý. Hidroelektrik santral için seferberlik baþlattýk. Bu þekilde yeni bir model ortaya koyduk. Özel sektörden bin 500 santral müracaatý var, 3 te biri inþa oldu dedi.(ýha) Maðduriyetin neresinden dönülse kâr E Veysel Eroðlu ðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, öðretmenlerin eþ durumu, saðlýk gibi nedenlerden dolayý Milli Eðitim Müdürlüðü ilçelerdeki kadrolarýn boþalacaðý özürlerin/ maðduriyetlerin oluþmasýna neden olmuþtur. oluþan maðduriyetlerin çözülmesi için yapýlan özür grubu ve yerlerine öðretmen bulamayacaklarý gerekçesi ile atamasý yapýlan öðretmenlerin iliþiklerinin kesilmesini yaptýr- atamalarý ile ilgili yaptýðý açýklamada, Maðduriyetin neresinden dönülürse kârdýr. dedi. madý. Daha önce senede iki defa yapýlan özür grubu atamalarýnýn, Ömer Dinçer in bakanlýðý döneminde çýkarýlan den neden Þubat döneminde bu atamalar yapýldý. Özürle- Ýliþikleri kesilmeyecekse Aðustos dönemi beklenme- Kanun Hükmünde Kararname ile senede bir defaya indirildiðini hatýrlatan Eþkil, Bu öðretim yýlýnda kesin olarak kimsenin hayal kýrýklýðý yaþatmasýna hakký yoktur. Bu tavrinden dolayý zaten sýkýntýlý günler yaþayan eðitimcilere takvime uyulacaðýný, Þubat döneminde kesinlikle özür rýyla Müdürlük eðitim çalýþanlarýný küstürmekte, motivasyonlarýný kaybetmelerine sebep olmaktadýr. grubu atamasýnýn yapýlmayacaðýný Bakanlýðýn açýklamasý üzerine, eðitim çalýþanlarý yaþadýklarý maðduriyeti ve tepkilerini seslerini yükselterek gündeme getirmeleri üzerida yapýldý ama isteyenlerin Haziran ayýný beklemeden ye- Norm fazlasý öðretmenlerin atamalarý da Þubat ayýnne Baþbakan bu sene Þubat ayý atamalarýnýn yapýlacaðý Tahir Eþkil ni görev yerlerinde iþe baþlayabilecekleri duyuruldu. Bu müjdesini verdi. esneklik özür grubu için maalesef gösterilmemiþtir. Norm Bakanlýk tarafýndan Valiliklere gönderilen yazýda atama iþlemlerinin Þubat tarihleri arasýnda yapýlmasý istenmesine raðmen oluyor da özür grubu atamalarý yapýlanlar iliþiklerini kesince oluþu- fazlalarý iþliklerini kestikleri zaman oluþmayan öðretmen açýðý nasýl Milli Eðitim Müdürlüðü iþlemleri Þubat ayýnýn 20 sine kadar geciktirerek zaman sýkýþýklýðýna sebep olmuþtur. Ve sonunda ilimizde de eði- Türkiye genelinde yapýlan özür grubu atamalarýnýn Çorum gibi yor? timcilerin maðduriyetlerinin giderilmesi açýsýndan çok önemli olan birkaç il dýþýnda sýkýntýsýz uygulandýðýný biliyoruz. En kýsa zamanda, atamalar yapýldý. dedi. zaten yeterince maðdur edilen öðretmenlerin özür grubu atamalarda Eþkil, açýklamasýnýn devamýnda þunlarý kaydetti, Adý özür grubu olan bu atamalarýn uygulanmasý esnasýnda takýnýlan tavýr yeni Maðduriyetin neresinden dönülürse tayinleri çýkanlarýn yeni yerlerinde görevlerine baþlatýlmasý gerekiyor. kârdýr. Polisimiz görevini þeref ve gururla yapýyor olis Teþkilatýnýn 168. kuruluþ yýldönümü nede- bir mesaj yayýmlayan Çorum Milletvekili Pniyle Murat Yýldýrým, Milletimizin huzur ve güvenliðinin en önemli miðferlerinden, Polis Teþkilatýmýzýn kuruluþunun yýldönümünü kutlarým. dedi. Yýldýrým, gönderdiði kutlama mesajýnda, Kökleri Osmanlý ya dayanan ve her zaman halkýmýzýn yanýnda halkla birlikte saf tutmuþ, ülkenin güvenliðini ve milletinin sevgisini her zaman kendinden üstün tutan Polis teþkilatýmýzýn mensuplarýnýn ne denli zor þartlarda görev yaptýklarý malumdur. Terör olaylarýnda, toplumsal olaylarda vb. her türlü polisiye hadisede, baþý sýkýþanýmýzýn hemen yaný baþýnda olan teþkilat mensuplarýmýz bu emeklerinin karþýlýðýný hükümetimiz döneminde onlara verilen deðerin gösterilmesiyle kazanmýþlardýr. Demokratik parlamenter sistemin yýlmaz bekçileri olan güvenlik güçlerimiz her þart altýnda bu görevlerini eksiksiz yerine getirmek için çaba harcamaktadýrlar. Özellikle ülkemizin Avrupa Birliði yolculuðunda gerçekleþtirilen yasal düzenlemeler çerçevesinde Polis teþkilatýmýzýn kat ettiði yol gerçekten takdire þayandýr. Polis teþkilatýmýzýn son yýllarda geldiði nokta gözlerden kaçmamaktadýr. Ýþkenceye sýfýr tolerans, insanlarýn bireysel ve kurumsal haklarýný özgürce kullanmalarý ve bunlarý kullanýrken güvenlik birimlerimizin bu haklarýn kullanýmý için gerekli özgür ortamlarý tesis etmesi ülkemizin geleceði açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr. Özellikle son dönemde çetelere karþý verilen mücadelede Polis teþkilatý mensuplarýmýzýn görevlerini eksiksiz yerine getirmek ve hiçbir þekilde hukuksuzluklara meydan vermeme yönündeki hassasiyetlerini dikkatle takip etmekteyiz. Polis teþkilatýmýz 168 yýldýr ülkenin bölünmez bütünlüðü, milletimizin huzur ve güveni, suçun önüne geçilmesi, suçlunun yakalanarak adalete teslim edilmesi gibi görevleri þeref ve gururla yerine getirmektedir. Ýçiþleri Bakanýmýz ve Emniyet Genel Müdürümüz nezdinde tüm polis teþkilatýmýz mensuplarýný yaptýklarý baþarýlý çalýþmalardan dolayý kutluyor, nice 168 yýllar dileðiyle tüm mensuplarýna selam ve sevgilerimi ileterek, görevi baþýnda þehit düþen teþkilat mensuplarýna Allah'tan rahmet diliyorum. ifadelerine yer verdi. Emniyet Teþkilatýmýzla gurur duyuyoruz Þ eker-ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman, Polis Teþkilatýnýn 168. kuruluþ yýldönümünü kutladý. Kahraman, Bütün halkýmýzýn esenliði ve güvenliði için günün 24 saati görev yapan fedakâr polisimizin haftasýný kutluyor, baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný diliyorum. dedi. Kahraman, mesajýnýn devamýnda, Halkýn huzuru, güvenlik ve asayiþin temini, devletimizin bütünlüðü için cefakârca hizmet veren Emniyet Teþkilatýmýzla gurur duymaktayýz. Kuruluþunun Murat Yýldýrým 168. yýldönümünde, bu heyecaný onlarla paylaþmanýn gururunu milletçe yaþýyoruz. Türk polisi, baðrýndan çýktýðý bu milletin huzur ve güvenliðini saðlamak uðruna yeri geldiðinde gözünü kýrpmadan canlarýný tehlikeye atmakta, cesaretle ve fedakârca vazifesini yürütmektedir. Gücünü milletten ve kanunlardan alan Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü, en temel kurumlarýndan birisi olan Emniyet teþkilatý, 168 yýldýr, hukukun üstünlüðü ilkesinden hareketle, vatandaþlarýmýza kanunlarla verilen hak ve hürriyetleri, kamu düzenini korumak ile huzur ve güvenliði saðlamak için, çaðdaþ teknoloji, bilgi ve beceri ile donanmýþ olarak çalýþmalarýný sürdürmektedir. Bu duygu ve düþüncelerle, Türk Polis Teþkilatýnýn 168. kuruluþ yýl dönümünde, görevlerini kahramanca yerine getirirken þehit olan polislerimizi rahmetle anýyor, gazi polislerimize þükranlarýmý sunuyor, görevleri baþýndaki tüm polislerimize baþarýlar diliyorum. þeklinde konuþtu. Sefer Kahraman

7 PERÞEMBE 11 NÝSAN ÝHL öðrencilerinden muhteþem Kutlu Doðum Gecesi Ýnsanlýðý kurtardý, beþeriyet inþa etti Ý ÝHL Müdürü Salim Altunay, Peygamber Efendimiz, insanlýðý kurtarýcý, beþeriyeti inþa edicidir. dedi. Gece Kur'an tilaveti ile baþladý. Türkiyem ve Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu öðrencileri ayrý ayrý oluþturduklarý Atatürk Spor tamamen doldu. Þiirler ve ilahiler büyük bir beðeniyle izlendi. (Fotoðraflar: Hurþit Bozkurt) Erol Taþkan mam Hatip Lisesi, Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu ve Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen Kutlu Doðum Gecesi, büyük bir katýlýmla Atatürk Spor 'nda gerçekleþtirildi. Gecede konuþan ÝHL Müdürü Salim Altunay, Peygamber Efendimiz, insanlýðý kurtarýcý, beþeriyeti inþa edicidir. dedi. Kur'an tilaveti ile baþlayan gecede, öðrencilerin seslendirdiði Arif Nihat Asya'nýn Naat'ý, okunan þiirler ve ilahiler büyük bir beðeniyle izlendi. Gecede öðrencilerine ve davetlilere günün anlam ve önemine dair bir konuþma yapan Altunay, Peygamber Efendimiz in dünyaya geliþ heyecan ve mutluluðunu yaþamak için çaba sarfettiklerini, Peygamber Sevgisi nin sadece sözde kalmayýp, kalben ve layýkýyla yaþanmasý gerektiðine iþaret etti. Altunay, Allah Resulu nü sevmek, O nu yaþamak ve hayatýný hayatýmýz yapmakla mümkündür. O nun hayatý Kur an hayatýdýr. diye konuþtu. Öðrencilerine hitabeden ÝHL Müdürü Salim Altunay, "Peygamber Efendimiz'in dünyaya teþrifini heyecan ve muhabbetle kutlayýp, O'nu hakkýyla sevenlerden olmaya çalýþýyoruz." dediði konuþmasýyla, Peygamber Sevgisi hakkýnda Sahabe döneminden örnekler verdi. Türkiyem ve Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu öðrencileri ayrý ayrý oluþturduklarý korolarla birbirinden güzel ilahilere ses verirken, Ýmam Hatip Lisesi öðrencilerinden oluþan koro da geceye ayrý bir anlam kattý. Profesyonel bir hazýrlýkla sunulan gecede, semazen kýyafetleriyle sahne alan öðrencilerin sema gösterisi de görülmeye deðerdi. Dünya Kur'an okuma þampiyonu Suriyeli Kur'a Hafýz Abdurrahman Sadien'in muhteþem sesiyle okuduðu Kur'an ziyafeti ise geceyi taçlandýrdý. Semazen kýyafetleriyle sahne alan öðrencilerin sema gösterisi de görülmeye deðerdi. Engelli aileleri uygulamadan çok memnun Çocuðum acý çekmekten kurtuldu Z Erol Taþkan ihinsel engelli çocuklarý bulunan aileler, Çorum Aðýz ve Diþ Saðlýðý Hastanesi ve Hitit Üniversitesi Araþtýrma Hastanesi tarafýndan ortaklaþa verilen diþ tedavisi hizmetinden memnuniyetini dile getirdi. Spastik engelli çocuðu bulunan anne Mahi Mendilli, Evladým acý ve ýzdýrap çektiði halde, þehir dýþýna götüremediðimiz için içimiz kan aðlýyordu, çok þükür artýk Çorum da tedavisini rahatlýkla yaptýrmanýn sevincini yaþýyoruz. dedi. 2 diþ hekimi ve bir hemþirenin görev aldýðý ameliyatta, 7 engelli çocuðun diþ tedavileri genel anestezi uygulanarak yapýldý. Diþ Hekimleri Elif Yýldýz ve Dilþat Özdoðan tarafýndan Anestezi Uzmaný gözetiminde gerçekleþtirilen ameliyatta, çocuklarý þifa bulan aileler, tüm diþ hekimlerine ve her iki hastanenin yöneticilerine teþekkür etti. Heyecanla çocuklarýnýn ameliyathaneden çýkma- larýný bekleyen aileler, genel olarak Ankara, Samsun, Ýstanbul ve Ýzmir e sevkli gitmek zorunda kaldýklarýný, ciddi sýkýntý ve maddi zorluklara göðüs gererek yaptýrdýklarý tedavilerini Çorum da yaptýrýyor olmanýn mutluluðunu ve rahatlýðýný yaþadýklarýný aktardý. 7 engelli çocuðun diþ tedavileri genel anestezi uygulanarak yapýldý. Spastik engelli çocuðu bulunan anne Mahi Mendilli, çok þükür artýk Çorum da tedavisini rahatlýkla yaptýrmanýn sevincini yaþýyoruz. dedi.

8 8 PERÞEMBE 11 NÝSAN 2013 Osmancýklý dostlar buluþtu stanbul da yaþayan ve 50 yýldýr birbirini görme- Osmancýklýlar, Selamiçeþme Özgürlük Par- Ýyen ký nda biraraya gelerek hasret giderdiler. Toplantýyý organize eden emekli Tarih Öðretmeni ve Osmancýk Haber Gazetesi Köþe Yazarý Mehmet Özata, 50 yýldýr birbirini görmeyen Osmancýklý dostlarýný biraraya getirdi. 54 senedir Ýstanbul da yaþayan Mehmet Özata, Osmancýklý eski dostlarý bir araya getirerek anýlarý tazelemek için böyle bir etkinlik düzenlediðini belirtti. Özata, Ýstanbul daki Osmancýklý dostlarýmý, benim spor ve yaþam alaným olan Selamiçeþme Özgürlük parkýnda topladým. dedi. Toplantýya emekli Ýþ Bankasý Müdürü Mahmut Karslý, Tekstil Mühendisi Hasan Akyüz, Mimar Selim Çatal, Kaptan Mehmet Çatal, Elektrik Mühendisi Ahmet Albayrak, Makine Mühendisi Okan Topuk Öztuna, iþadamý Enver Göktürk, Öðretim Görevlisi Cengiz Erdoðan, emekli öðretmen Lütfü Gözübüyük ve Mustafa Gürsoy un Ýstanbul Laboratuvarý sahibi oðlu Serdar Gürsoy katýldý. Mehmet Özata, buluþmalarýný anlatan konuþmasýnda, Bir ara hepimiz bugünkü hallerimizden soyutlanarak çocukluðumuza döndük. Zaman tünelinde 1950 lere kadar gittik. Göðbelin doruk, Göçük Ali'nin deðirmen, Osmancýk baðlarý, Çarký, Dereboðazý, Çal Daðý, Zeytin Deresi, harmanlarda futbol maçlarýmýz, eski Hükümetin önünde Gadý Dursun un masallarý, bayramlarda Böcük Basri nin (Kasap) devesi ve Kýzýlýrmak maceralarýmýzý anlata anlata bitiremedik. Telefonla Osmancýklý dostlardan Orhan Güçlü, Hüssam Aslan, Mustafa Gürsoy, Yücel Boyacý ve Bekir Gürsoy u arayarak Osmancýk tan naklen hatýra yayýný yaptýk. dedi. Özata, her haftasonu eski dostlarla bir araya gelineceðini kaydederek, buluþmadan herkesin memnun kaldýðýný söyledi. Osmancýk konukevi yenilendi Osmancýk Belediyesi, Arafat Tepesi nde ilçenin eþsiz manzarasýna sahip alanda seyirevi çalýþmalarýný tamamladý. Arafat Tepesi nin zirve noktasýnda bulunan bina baþtan aþaðý yenilenerek tekrar hizmete sunuldu. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Arafat Tepesi nde üç katlý konukevinin ilk katý ile iki ayrý iþyeri ve mesire alanýnýn yarýn ihaleye sunularak kiralanacaðýný açýkladý. Osmancýk Belediyesi nden yapýlan açýklamaya göre, Osmancýk Belediyesi projeleri ile ilçeye yeni kullaným alanlarý sunmaya devam ediyor. Belediye tarafýndan Arafat Tepesi'nde bulunan bina onarýlarak seyir evi haline dönüþtürüldü. Arafat Tepesi'nde incelemelerde Osmancýk Belediyesi, Arafat Tepesi nde ilçenin eþsiz manzarasýna sahip alanda seyirevi çalýþmalarýný tamamladý. ençleri geleceðin Gyakýtlarý ve verimlilik üzerine düþünmeye teþvik etmek için her yýl düzenlenen Shell Eco-marathon'a bu yýl Türkiye'nin 8 þehrinden 16 iddialý öðrenci takýmý katýlýyor Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Hollanda'da Rotterdam sokaklarýnda gerçekleþtirilecek olan organizasyonda, 24 ülkeden üç bini aþkýn öðrencinin kurduðu 224 takým mücadele edecek. Gençler, kendi geliþtirdikleri araçlarla yakýt verimliliðinin sýnýrlarýný zorlayacak. Shell'in her yýl gençleri, geleceðin enerji alternatifleri ile çalýþan araçlarý geliþtirmeye teþvik etmek için düzenlediði Shell Eco-marathon'da geri sayým baþladý. Avrupa genelindeki 24 ülkeden 3 bini aþkýn öðrenci, en az yakýtla en uzun mesafeyi kat edecek aracý üretmek için yoðun bir þekilde çalýþýyor Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Rotterdam sokaklarýnda gerçekleþtirilecek Shell Eco-marathon'da Türkiye'nin farklý üniversite ve liselerinden 16 takým yarýþacak. Ýstanbul, Ankara, Manisa, Kayseri, Ýzmir, Çorum ve Sakarya'dan katýlacak öðrenciler kendi tasarladýklarý ve ürettikleri araçlarla yakýt verimliliðinin sýnýrlarýný zorlayacak. Royal Dutch Shell CEO'su Peter Voser, 29. Shell Ecomarathon hakkýnda þunlarý söyledi: "Geçen yýl Shell Eco-marathon Avrupa'yý ziyaretimde öðrencilerin yeni sokak pistine nasýl adapte olduklarý beni çok etkiledi. Yeni bulunan Baþkan Yazýcý, binada gerçekleþtirilen çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Arafat Tepesi'nin tabiat içinde bir alan olduðunu ifade eden Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, "Arafat Tepesi'nde zirve noktada bulunan metruk bir bina vardý. Belediye olarak bu yeri tekrar canlandýrmak ve halkýmýzýn kullanýma sunmak için çalýþmalara baþladýk. Binada iyileþtirme ve onarým çalýþmalarý sona erdi. Teras katý ile birlikte üç katlý olan bina sosyal bir alana dönüþtürüldü. Ýlçemizin eþsiz manzarasýna sahip bu binanýn özellikle teras katýnda Osmancýk'ýn izlenebileceði bir alan oluþturuldu" dedi. Arafat Tepesi nin yollarýnýn ayrýca parke taþý ile döþendiðini de hatýrlatan Baþkan Yazýcý, bu alanýn en iyi þekilde kullanýma sunulmasý için çalýþmalarýn devam ettiðini bildirdi. Baþkan Yazýcý, üç katlý binanýn ikinci katýnýn belediye tarafýndan konaklamasýz misafirhane olarak konukevi þeklinde kullanýlacaðýný kaydetti. Binanýn zemin katýnýn ve önündeki mesire alaný ile Arafat Tepesi'ndeki diðer iki ayrý iþyerinin de kiraya verileceðini ifade eden Baþkan Yazýcý, ihalenin yarýn gerçekleþtirileceðini bildirdi. Yakýt verimliliðine dikkat çekecekler nesil mühendislerin yaratýcýlýðý ve Rotterdam þehrinin sunduðu destekle, geleceðin enerji zorluklarýna karþý yenilikçi yaklaþýmlar tasarlamada Avrupa'nýn yeteneðini göstermek istiyoruz.' Shell & Turcas Kurumsal Ýletiþim Müdürü Yanký Özkan Yýldýrýr, "Türkiye'nin, Fransa ve Almanya'nýn ardýndan Avrupa'nýn 24 ülkesi arasýnda en güçlü katýlýmý gösteriyor olmasý, genç mühendislerimizin, otomotiv teknolojileri ve yakýt tasarrufu konularýnda ne kadar baþarýlý çalýþmalar yapabileceklerini ortaya koyuyor. Hepsi global düzeyde yarýþmalarýný saðlayabilecek yaratýcýlýða ve kararlýlýða sahipler.' diye konuþtu. Ekipler yarýþa; "Prototip' ve "Þehir Konsepti' (Urban Concept) adlý iki kategoride katýlýyor. Prototipler, fütüristik tasarýma sahip araçlardan oluþuyor. Þehir Konsepti otomobilleri ise günlük yaþantýmýzda kullandýðýmýz otomobil modellerine benziyor. Yarýþlarda; araçlara güç vermek için dizel, benzin, etanol, GTL gibi geleneksel yakýtlar ve hidrojen ile elektrik gibi alternatif enerji kaynaklarý kullanýlabiliyor. Bu yýl farklý olarak, güneþ ve elektrik enerjilerinin birleþimi olan yeni bir kategori daha yer alýyor. Geçen yýl Rotterdam'da ilk kez kullanýlan sokak pisti, yeni teknolojinin gerçek bir þehir merkezindeki performansýný yansýtmýþ oldu. Beþ adet 90 derecelik virajý bulunan yolda, takýmlarýn sürüþ becerileri de önem kazanýyor. Shell Eco-marathon'a bu yýl Türkiye'nin 8 þehrinden 16 iddialý öðrenci takýmý katýlýyor. Çam kese böceðiyle mücadele orum un Kargý Çilçesindeki ormanlarda görülen çam köse böceklerine karþý mücadele çalýþmasý baþlatýldý. Kargý Orman Ýþletme Müdür Yardýmcýsý Oðuzhan Aytaþ çamkese böcekleri ile mücadele konusunda yoðun bir çalýþma sürdürüldüðünü belirterek, mücadele çalýþmalarý kapsamýnda 40 bin TL nin üzerinde harcama yapýldýðýný söyledi. Çamkese böceklerinin aðaçlarý kurutmadýðýný ancak geliþimlerini yavaþlattýðýný dile getiren Aytaþ, kurumuþ gibi gözüken aðaçlarýnda yaz mevsiminden itibaren yeniden yeþilleneceðini kaydetti. Çam kese orum un Kargý ÇAnadolu Öðretmen Lisesi tarafýndan Polis Teþkilatý nýn 168. kuruluþ yýldönümü nedeniyle eðlence programý düzenlendi. Su dünyasýnda gerçekleþtirilen etkinliðe Ýlçe Emniyet Amiri Komiser Bünyamin Dede, Okul Müdürü Halil Dað, polis aileleri, öðretmenler ve öðrenciler katýldý. Okul rehberlik öðretmeni Hüseyin Soruk, Polis Haftasý etkinlikleri Kargý da görülen çam köse böceklerine karþý mücadele çalýþmasý baþlatýldý. kese böcekleri toplanarak imha edildi dedi. Mücadele çalýþmalarý kapsamýnda kendilerinin geliþtirdikleri bir böcekleri ile biyolojik ve fiziksel olarak mücadele ettiklerini anlatan Aytaç 400 hektar arazide mücadele çalýþmalarýmýz sürüyor. Gerekli ilaçlamalarý tamamladýk. Bir çok bölgede çam kapsamýndan öðrencilerin polislerle kaynaþmasýný saðlamak ve polise olan güvenin arttýrýlmasý için bu organizasyonu düzenlediklerini söyledi. Soruk, etkinlik sayesinde öðrencilerin polislerle birebir sohbet etme bulduðunu belirtti. Kargý Ýlçe Emniyet Amiri Komiser Bünyamin Dede ise, bu tür etkinliklere polis halk kaynaþmasý yöntemin bölgede ilk kez Kargý da uygulandýðýný açýklayan Aytaþ, Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü laboratuarlarýnda geliþtirilen özel 600 böceðin doðaya salýndýðý ve bu böceklerin üretimine halen devam edildiðini kaydetti. Çam kese böcekleri ile mücadelenin mevsimsel olarak tamamlandýðýna dikkat çeken Aytaþ, Gerekli olan fiziki ve biyolojik tüm çalýþmalar müdürlüðümüze baðlý ekiplerimizce yapýlmýþtýr. Çamkese böcekleri bu aylarda topraða iniyor bu nedenle bundan sonra yapýlacak çalýþmalar bir anlam ifade etmiyor. Yaptýðýmýz çalýþmalar sonucu yaz aylarýnýn gelmesi ile sararan çamlar yeniden yeþillenecektir. Ekiplerimizin ormanlarda yaptýklarý kontroller devam etmektedir diye konuþtu.(ýha) Kargý da Polis Haftasý kutlamasý Kargý Anadolu Öðretmen Lisesi tarafýndan polislere özel program düzenlendi. açýsýndan teþkilat olarak önem verdiklerini narkotik ve terör gibi konularda okullarda verilen seminerlerin Günboyu devam etkinlik sonunda öðrenciler belirterek, devam edeceðini ve polisler hatýra öðrencilere yönelik belirtti. fotoðrafý çektirdi.(ýha) SMMMO da meslek tanýtýmý ilge Kaðan Ticaret BMeslek Lisesi öðrencileri, Mesleki Kariyer Günleri projesi kapsamýnda Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) ný ziyaret ettiler. Ziyarette Okul Müdür Baþyardýmcýsý Yusuf Renkli ile Koordinatör Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Hançer in rehberliðinde Muhasebe Finansman Alaný 10/D ve 10/E sýnýfý öðrencileri, Pazarlama ve Perakende Alaný 10/ F sýnýfý öðrencileri katýldý. SMMMO Yönetim Kurulu AKÇADER üyeleri gezdi orum Aktif Çalýþanlar Derneði (AKÇADER), Çüyeleri Kastamonu ve Kayseri illerini gezdi. Kastamonu gezine katýlan dernek üyeleri ilk olarak Kastamonu Kalesi, Risale-i Nur müellifi Bediuzzaman Said Nursi nin ikamet ettiði evi ve Mehmet Feyzi Efendi nin kabrini ziyaret ettiler. Rehber eþliðinde gerçekleþtirilen gezide ayrýca Þeyh Þaban-ý Veli Türbesi, Aþýklý Sultan Türbesi, Ýsmailbey Külliyesi, Osmanlý Sarayý gibi Kastamonu nun tarihi yerleri gezildi. Kayseri gezine katýlan üyeler de Cami-i Kebir, Kale Çarþýsý, Hunat Camii, Gevher Nesibe Medrese ve Þifaiyesi, Mevlana nýn Hocasý Seyyid Burhaneddin Muhakkýk-ý Tirmizi Türbesi, Kadir Has Kültür Parký ve Melikþah Üniversitesi ni gezdiler. AKÇADER üyeleri, düzenlenen geziler için teþekkür ettiler. Ýnternet & Hukuk konferansý itit Üniversitesi nde Ýnternet & Hukuk isimli Hkonferans düzenlenecek. Konferans Rektörlük Binasý Konferans nda bugün saat 13.30'da Av. Meltem Banko tarafýndan verilecek. Mesleki Kariyer Günleri projesi kapsamýnda Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) ný ziyaret ettiler. Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ile Yönetim Kurulu üyeleri Ali Can Doðan, Hakký Koþar, Ýsmail Yurdakul ve Mustafa Bayram Uzel tarafýndan karþýlanan öðrenciler, Çorum Aktif Çalýþanlar Derneði (AKÇADER), üyeleri Kastamonu ve Kayseri illerini gezdi. muhasebecilik mesleði konusunda bilgilendirildiler. Muhasebecilik mesleðinin gelecekteki durumunun da konuþulduðu ziyarette ayrýca öðrencilere Oda tanýtýmý yapýldý. Kütüphane için kitap baðýþý Ziyarette, Bilgi Kaðan Ticaret Meslek Lisesi öðrencilerine, SMMMO tarafýndan kütüphane oluþturulmak üzere kitap baðýþýnda bulunuldu. Okul idarecileri, SMMMO Yönetim Kurulu na 12. Sanata Merhaba konseri orum güzel Sanatlar ve ÇSpor Lisesi, 12. Sanata Merhaba konseri düzenleyecek. Konser, 15 Nisan 2013 Pazartesi günü saat 20:00 de Devlet Tiyatro nda gerçekleþtirilecek.

9 PERÞEMBE 11 NÝSAN 2013 Talimatlar temsili Müdür den E Bahçelievler Ýlköðretim Okulu Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ý ziyaret ederek Polis Bayramý'ný kutladýlar. Öðrenciler Emniyet Müdürü Doðan a çiçek verdi. (Fotoðraflar : Yüksel Basar) Emre Kut mniyet Teþkilatýnýn 168. Kuruluþ Yýldönümü nedeniyle Bahçelievler Ýlköðretim Okulu idareci ve öðrencileri Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ý ziyaret ederek Polis Bayramý'ný kutladýlar. Emniyet Müdürlüðü makamýna sembolik olarak Bahçelievler Ýlkokulu 4. Sýnýf öðrencisi Ýpek Ozulu geçti. Ozulu, ÇoÝpek Ozulu cuk Þube Müdürü Mustafa Uluhan Baysal'a okul güvenliði ile ilgili olarak alýnan tedbirleri sordu. Çocuk Þube Müdürü Mustafa Uluhan Baysal, 25 ekip ve toplam 126 personelle okul güvenliði tedbiri geliþtirildiðini, çocuklarýn korunmasýna yönelik 4 ayrý projenin yürütüldüðünü söyledi. Temsili Emniyet Müdürü Ýpek Ozulu, Trafik Denetleme Þube Müdürü Metin Balta'yý telsizle anons ederek, "Ekiplerimiz, trafik kazalarýnýn önlenmesi amacýyla hýz denetimi yapsýnlar. Denetimler esnasýnda özellikle emniyet kemeri ve kask takma konusunda ikazda bulunsunlar, ayrýca okullardan güvenli bir þekilde geçiþleri saðlansýnlar." talimatýný verdi. Trafik Denetleme Þube Müdürü Metin Balta ise, trafik ekiplerine talimat vererek gerekli tedbirlerin alýnacaðý bilgisini verdi. Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, ziyaretten duyduðu memnuniyet dile getirerek, Bahçelievler Okul Müdür ile öðrencilere teþekkür etti. Ziyaret sonunda öðrencilere çeþitli hediyeler verildi. Çiftçilere Harman Kart S Emre Kut hell Petrol Ofisi Ýle Türk Ekonomi Bankasý (TEB) çiftçilere yönelik kampanya baþlattý. Kampanyanýn tanýtýmý dün Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans 'nda gerçekleþtirildi. Programa Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, TEB Tarým Bölge Yöneticisi Mehmet Yýldýz, TEB Þube Müdürü Seval Zihar, TEB Tarým Müþteri Ýliþkileri Yöneticisi Özgür Savaþ Ceylan, Kakaç Petrol Sahibi Ünal Kakaç, Shell Pazarlama Müdürü Melis Yürüten, Shell Ticari Araç Yakýtlar Bölge Müdürü Murat Buðday, Shell Eðitim Uzmaný Yunus Ermiþ, Shell Kalite Uzmaný Ferhat Olgun, Shell Taþýt Tanýma Bölge Müdürü Ömer Civelekoðlu ile çok sayýda çiftçi katýldý. Türk Ekonomi Bankasý (TEB), Shell ile yaptýðý iþ birliði kapsamýnda Harman Kart kullanarak anlaþmalý Shell istasyonlarýndan yapýlan akaryakýt ve madeni yað alýþveriþlerinde 5 ay faizsiz dönem avantajý sunuyor. Shell yetkileri yaptýklarý açýklamada, çiftçilerin giderlerini minimuma indirmek ve en iyi kalitedeki yað ile akaryakýtý sunmak için baþlatýlan kampanyada Shell istasyonlarýndan yapýlan akaryakýt yada madeni yað alýþveriþlerinde yüzde 0 faizle 5 ay vade fýrsatý sunulduðunu belirttiler. Shell Petrol Ofisi Ýle Türk Ekonomi Bankasý (TEB) çiftçilere yönelik kampanya baþlattý. Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans 'nda gerçekleþtirildi. (Fotoðraflar: Özgür Arzoðlu) Fotoðraf sanatçýsý hemþehrimizin kitabý çýktý F Foto-Mak-Âlem isimli kitabý Sokak Kitaplarý arasýnda çýktý. otoðraf sanatçýsý hemþehrimiz Abdullah Agâh Öncül ün fotoðraf ve yazýlarýndan oluþan Foto-Mak-Âlem isimli kitabý Sokak Kitaplarý arasýnda çýktý. Öncül, annesi Nurhan, babasýa. Ender Öncül e ithaf ettiði kitabý için, Tarihten bugüne kadar gelebilen önemli þahýslar, olaylar, yerler sadece kayýt altýna alýnmýþ olgulardýr. Kayýt, yazý ile de olur, ses ile de olur, 9 Abdullah Agah Öncül görüntü ile de olur. Önemli olan o an ý saklayýp, geleceðe taþýyabilmekte. Fotoðraf makinesinin anlattýðý gizemi, yazýlar ortaya çýkarttýðýnda belgenin neden fotoðraflandýðý da daha belirgin bir þekilde ortaya çýkmýþ olur. Fotoðrafla yazýnýn bir araya geldiði böylesi anlatým þekli ile bu kitapta okuyucularýn fotoðraflardaki arka öyküleri de görmesi saðlanmaya çalýþýlmýþtýr. diyor. Agâh Öncül le yapýlan söyleþilerin de yer aldýðý kitapta, Çorum da Bayram Arifesi isimli foto makale göze çarpýyor. Söz konusu çalýþma daha önce Hakimiyet te yayýmlanmýþtý. Beþir Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði et daðýtýmý yaptý. Beþir Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Çorum Þubesi sofralara et taþýdý 50 aileye et paketi daðýttýlar B Erol Taþkan eþir Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Çorum Temsilciliði, maddi imkaný yerinde olmayan 50 aileye et paketi daðýttý. Saha çalýþmasý sonucu elde edilen adreslerin kapýlarýný tek tek çalarak, onlarýn da sofralarýnda et piþmesi için çaba sarfeden Beþir Derneði, alan elle veren el arasýnda köprü kuruyor. Beþir Derneði Çorum Temsilciliði Genel Sekreteri Recep Kapucu, incelemesi yapýlarak, yardým edilmesi konusunda karar alýnan maddi durumu yerinde olmayan aileleri tek tek ziyaret ederek, et paketlerini hediye etti. Türkiye'nin dört bir ilinde þube ve temsilcilikleri bulunan Beþir Derneði'nin uluslararasý organizasyonlarla ortaya serdiði baþarý, Çorum'da da Beþir Derneði yönetici ve üyelerinin eliyle hayat buluyor. Tüm çalýþma ve daðýtým hizmetlerini, en küçüðünden en büyüðüne kadar kayýt altýna alan Beþir Derneði, yaptýðý çalýþmalarýn sonuç raporlarýný da hayýr sahiplerine tekrar ulaþtýrýyor. Beþir Derneði Çorum Genel Sekreteri Recep Kapucu, gece gündüz demeden sürdürdükleri yardým faaliyetleriyle, maddi imkaný yerinde olmayan ailelere ulaþýp, ihtiyaçlarýna cevap vermeye çalýþtýklarýný, gýda yardýmlarýný sadece makarna ve bulgurla sýnýrlamayýp, insanlarýn et ihtiyacýnýn Beþir Derneði Çorum Temsilciliði hayýr faaliyetlerini sürdürüyor. Dernek yöneticileri yaptýðý çalýþmalarýn sonuç raporlarýný da hayýr sahiplerine tekrar ulaþtýrýyor. Beþir Derneði Çorum Temsilciliði Genel Sekreteri Recep Kapucu, çalýþmalarla ilgili bilgi verdi. da göz ardý edilmemesi gerektiðine inandýklarýný aktardý. "Fakir bir ailenin de her gün olmasa bile, en az ayda bir kaç kez et piþsin istiyoruz. Bu ailelerimizin çocuklarý da nefis taþý- yor. Elbette karýnlarý doymalý ancak hem besin deðeri, hem de nefsi bakýmdan et yiyor olmalarýnýn da ayrý bir önemi olduðuna inanýyoruz." diyen Kapucu, Beþir Derneði olarak bu tür çalýþ- malarýn artarak devam edeceðini, kimseyi üzmeden, kýrýp incitmeden alan elle veren eli buluþturma konusunda, gönüllülük esasýna baðlý olarak çalýþtýklarýný bildirdi. Beþir Derneði'nin uluslararasý organizasyonlarla ortaya serdiði baþarý, Çorum'da da

10 10 PERÞEMBE 11 NÝSAN 2013 Sýklýk Tabiat Parký hizmette Recep Mebet Ç orum Valisi Sabri Baþköy, Sýklýk Tabiat Parký nýn Çorum halkýnýn hizmetine sunulduðunu açýkladý. Vali Sabri Baþköy, beraberindeki heyetle birlikte dün Sýklýk Tabiat Parký nda incelemelerde bulundu. Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, Orman ve Su Ýþleri Müdürü Mahmut Temel, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Fatma Baþköy ün de Tabiata 15 milyon TL lik yatýrým hazýr bulunduðu programda park sahasýný gezen Baþköy, yetkililerden bilgi aldý. Ýncelemelerinin ardýndan basýn mensuplarýna açýklamalarda bulunan Vali Baþköy, Sýklýk Tabiat Parký nýn geçtiðimiz günlerde vatandaþlarýn hizmetine sunulduðunu söyledi. 640 dönüm arazi üzerine kurulan ve yaklaþýk 15 milyon TL ye mâl olan parkýn Çorum a hayýrlý olmasýný dileyen Baþköy, þöyle konuþtu: SIKLIK IN EMSALÝ YOK Vali Baþköy, Çorum halkýna seslenerek Sýklýk Tabiat Parký ný mutlaka görün dedi. Baþköy, beraberindeki heyetle Sýklýk Tabiat Parký nda incelemelerde bulundu. Basýn mensuplarý arazi tipi araçla, Fauna Tanýtým Alaný ndaki canlýlarý görüntüledi. Ormanlar ülkemizin deðerleri ancak bu alanlarý vasfýný bozmadan halkýn istifadesine de sunmamýz gerekiyor. Bu düþünceyle Sýklýk Tabiat Parký ný Çorum halkýnýn hizmetine sunduk. Çorum, civar illerde dahi bulunmayan çok güzel bir tabiat parkýna kavuþtu. Çorum halký bu parka sahip çýkmalý ve korumalý. 640 dönüm arazi üzerine kurulan parkta 450 aile ayný anda kameriyelerden istifade edebiliyor. Fauna tanýtým alaný ve 145 çeþit fidanýn yer aldýðý botanik bahçesiyle dikkat çeken park, 5 yýla kadar yemyeþil olacak. Çorum un hemen yaný baþýnda, insanlarýn doða ile baþ baþa keyifli dakikalar geçireceði park, gelecekte ihtiyaca göre daha da geniþletilebilir. Araç baþýna 5 TL gibi sembolik bir giriþ ücretinin alýndýðý Sýklýk Tabiat Parký nda vatandaþlarýn tüm ihtiyaçlarýný düþünülerek düzenlemeler yapýldý. Çorum halkýný Sýklýk Tabiat Parký na davet ediyor, böylesine devasa bir projeyi hayata geçiren Orman ve Su Ýþleri Müdürlüðü nü kutlarken desteklerinden dolayý Ýl Özel Ýdaresi ne teþekkür ediyorum. Bu sefer Vali bekletti Programý takip eden basýn mensuplarý, Sýklýk Tabiat Parký nýn bölümlerini gezdi. V ali Sabri Baþköy, Sýklýk Tabiat Parký ndaki inceleme programýna gecikti. Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, Orman ve Su Ýþleri Müdürü Mahmut Temel, bazý kurum çalýþanlarý ve basýn mensuplarý soðuk havada yaklaþýk bir saat boyunca Vali yi beklediler. Makamýnda kabul Vali Baþköy, Sýklýk taki programa bir saat gecikti. ettiði misafirlerinden dolayý geciktiðini belirten Vali Baþköy, basýn mensuplarýnýn dan itibaren hazýr bulunduðu programa saat sýralarýnda katýldý. Eþi Fatma Baþköy le birlikte incelemelerde bulunan Baþköy, yetkililerden bilgi aldýktan sonra Sýklýk Tabiat Parký ndan ayrýldý. Parktaki mevcut oyun alanlarýnýn, yetiþkinlerin çocuklarý ile birlikte eðlenebileceði þekilde düzenlendiði belirtildi. Survivor parkuru bile olacak rman ve Su Ýþleri Müdürü Mahmut DOÐA, BÝLÝM ve EÐÝTÝM BÝTemel, Sýklýk Tabiat Parký na SurNASI YAPILACAK vivor Yarýþmasý ndaki parkurlara bentabiat Parký nda; orman içi yürüzer oyun alanlarýnýn yapýlacaðýný açýkyüþ yollarý ve spor tesisleri mevcut. ladý. Alanda tanzim edilecek bir Ýzci Kamp Parktaki mevcut oyun alanlarýnýn, Alaný ile çocuklarýmýzýn çadýr kurabileyetiþkinlerin çocuklarý ile birlikte eðleceði, çeþitli yarýþmalar ve faaliyetler yanebileceði þekilde düzenlendiðini anlapabileceði bir bölüm oluþturulacak. tan Mahmut Temel, Çorum halkýna sesayrýca ziyaretçilerin doða belgelenerek, Sýklýk Tabiat Parký ný mutlaka sellerini izleyebileceði, hayvanlar ve görün dedi. bitkilerle ilgili sunumlarýn yapýlacaðý Fauna Tanýtým Alaný ndan Botanik kütükten bir Doða Bilim ve Eðitim BiBahçesi ne yürüyüþ yollarýndan seyir nasý yapýlacak. teraslarýna kadar pek çok BOTANÝK BAHÇEbölümün yer aldýðý parkýn SÝ BÝLE VAR haftasonlarý ziyaretçi akýnýtabiat Parký içerisinde na uðradýðýný belirten Teilimizde yaþayabilen topmel, açýklamasýnda þu billam 215 çeþit bitki türünün gileri verdi: bulunacaðý 85 dönüm bü Bakanlýðýmýzýn her yüklüðünde bir Botanik ilde bir Tabiat Parký yapýlbahçesi tesis edildi. Park masý yönündeki talimatý içinde bulunan açýklýk üzerine, daha önce mesire alanlara teras yapýlmýþ yeri olarak kullanýlan Çoolup, bu alana þu ana kadar rum merkezine 8 kilometre 145 farklý türde 4 bin 500 mesafedeki Sýklýk Boðazý adet bitki türü dikildi. BitMesire Yeri nin rekreasyon kiler büyüdüðünde halkýpotansiyeli ve bitki çeþitlimahmut Temel mýz tüm bitkileri canlý olaliði açýsýndan tabiat parký rak tanýma fýrsatý bulacak. olmaya uygun olduðu tespit edildi. 8 Sahanýn iç yol þebekesi ve otopark Temmuz 2009 tarihinde 630 dönüm saalanlarý ayrýca eski yollarýn bakýmý Ýl ha Sýklýk Tabiat Parký olarak tescil edilözel Ýdaresi imkânlarý kullanýlarak yadi. pýldý. Toplam 4 kilometre civarýndaki Uzun Devreli Geliþim Planý nda yolun tamamý stabilize malzeme ile öngörülen tesislerin yapýmý için Bakankaplandý ve greyder ile düzeltilerek silýðýmýz tarafýndan 2010 ve 2011 yýllarý lindirle ezildi. içerisinde gönderilen toplam 1 milyon OYUN ALANLARI ve OTO135 bin TL ödenek Ýl Özel Ýdare bütçepark sine aktarýldý. Bu ödeneðin 997 bin Çocuk oyun alaný ve otopark alanýtl'si 2012 yýlý içinde harcandý. Ayrýca na ait zemin tesviye iþleri yaptýrýldý. Þube Müdürlüðümüze 2012 yýlý için yaçevre düzenlemesi ve oyun parký bütýrým programýndan gönderilen 365 bin yük ölçüde tamamlandý. TL ödeneðin de tamamý geçen yýl harcandý yýlý sonunda aralýk ayý içerisinde Bakanlýðýmýz tarafýndan 500 bin PARKTA YOK YOK TL ödenek daha gönderilmiþ olup bu Tabiat Parkýnda; büyük çoðunluðu ödenek de Ýl Özel Ýdaresi bütçesine ak2012 yýlýnda yapýlmýþ olan 3 adet mantarýldý. Önceki yýldan artan ve yeni gezara seyir terasý, 1 adet seyir kulesi, 1 lenle birlikte toplamý 635 bin TL'lik adet ahþap çay bahçesi, fauna tanýtým ödenekle 2013 yýlý içerisinde Ziyaretçi alaný ve içinde 3 adet ahþap kulübe, 18 Tanýtým Merkezi, çocuk oyun alaný içeadet büyük ve 76 adeti küçük olmak risine kule ve kaykay yapýlmasý, eski üzere toplam 94 adet kamelya, 125 adewc'lerin bakým-onarým iþleri, 50 adet di 2012 yýlý içinde yaptýrýlmýþ olan topkamelya alýmý, Doða Bilim ve Eðitim lamda 285 adet piknik masasý, 2 adet Binasý yapýmý, labirent yapýmý, çim saçocuk oyun alaný, 12 adet çeþitli kültür ha kenarýna tribün yapýmý, çocuk oyun fizik aleti, 4 adet WC, 3 adet su deposu alaný düzenleme iþleri yaptýrýlacak. ve 6 adet çeþme, 1 adet kýr lokantasý, 1 adet büfe, 2 adet yaðmur barýnaðý bulunuyor. O Sýklýk ta Survivor yarýþmasýndaki gibi parkurlar olacak. Vali Baþköy, gözetleme kulesinden Sýklýk ý izledi. FAUNA TANITIM ALANINI MUTLAKA GÖRÜN Ülkemizde ilk kez yapýlan bir uygulama ile Fauna Tanýtým Alaný adý altýnda 50 dönümlük bir alan 1 metresi duvar, 2 metresi panel tel örgü olmak üzere toplam 3 metre yüksekliðinde çevrilmiþ olup içine þu ana kadar 6 adet karaca, 3 adet ceylan ve 3 adet geyik yerleþtirildi. Ýlerleyen zamanlarda tavþan, yaban koyunu, kýnalý keklik, sülün ve yýrtýcý olmayan diðer hayvan türleri de yerleþtirilecek. Sahanýn hemen bitiþiðine 10 metre yüksekliðinde bir ahþap gözlem kulesi inþa edilmiþ olup halkýn kullanýmýna açýldý. Sýklýk Tabiat Parký ndaki otopark alanlarýnýn sayýsý artýrýlýyor.

11 PERÞEMBE 11 NÝSAN Emniyet in 168. yýl gururu E Melike Yiðit Ömer Özbek Emniyet Müdürü Anýt a çelenk sundu. Recep Mebet mniyet Teþkilatý nýn kuruluþunun 168. yýlý dün Atatürk Anýtý nda düzenlenen törenle kutlandý. Törene Vali Sabri Baþköy, Garnizon Komutaný J. Alb. Hakan Saraç, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray, Baro Polis kýyafetli çocuk, ilgi odaðý oldu. Atatürk Anýtý ndaki tören programý kokteyl ile sona erdi Baþkaný Av. Ýbrahim Özylmaz, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþtan, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, bazý daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile emniyet mensuplarý katýldý. Anýt a çelenk sunulmasýyla baþlayan tören, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý nýn okunmasýyla devam etti. Sunuculuðunu 3. Sýnýf Emniyet Müdürü Mehmet Ali Baran yaptýðý törende kürsüye gelen Özel Pýnar Ýlköðretim Okulu öðrencisi Melike Yiðit Polisimiz, Polis Memuru Ömer Özbek ise Kahraman Polisim adlý þiiri okudu. Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ve Vali Sabri Baþköy ün günün anlam ve önemiyle ilgili konuþmalarýyla devam eden tören, Anýt Kafe de verilen kokteyl ile sona erdi. Emniyet Teþkilatý nýn kuruluþunun 168. yýlý dün Atatürk Anýtý nda düzenlenen törenle kutlandý. Çorum un huzuru için görevdeyiz P Emniyetin baþarýsýnda halkýn desteði büyük Siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri törene tam kadro katýldý. V ali Sabri Baþköy, Emniyet Emniyet teþkilatýmýz çok bateþkilatýnýn baþarýsýnda Çoþarýlý çalýþmalar yapýyor. Baþarýrum halkýnýn desteðinin büyük ollarýn altýnda Çorumlu hemþerileduðunu vurguladý. rimizin verdiði desteðin önemi büyük. Emniyet teþkilatýnýn bu Polis Bayramý kutlama törebaþarýsý ayný zamanda Çorum ninde konuþan Sabri Baþköy, Emhalkýnýn da baþarýsý. niyet Teþkilatý nýn kuruluþunun 168. yýlýný kutladý. Güvenlik kuvvetlerimiz, kanunlarýn kendilerine verdiði yetpolislerin fedakarca görev ki, görev ve sorumluluklarýný yeyaptýðýný vurgulayan Vali Baþköy, rine getirirken, herkese eþit davçorum halkýnýn can ve mal güvenranmaya, hukukun üstünlüðü liðinin Emniyet teþkilatýna emanet prensibine uymaya, insan haklarýolduðunu söyledi. Baþköy, konuþna ve temel hak ve hürriyetlerin masýný þöyle sürdürdü: korunmasýna ve teknolojik Polis teþkilatý mensuplarýnýn imkânlardan azami düzeyde yakuruluþundan bugüne kadar verdivali Sabri Baþköy rarlanmaya büyük gayret gösteriði hizmetler, tüm milletimizin yor. gönlünde bir gurur vesilesi olarak yer aldý. Bazý perçorum Emniyet Müdürlüðü mensuplarý görevisonelimiz görevleri esnasýnda terörle, suç ve suçluyni yaparken ailesini, çocuklarýný, kendi özel hayatýný, la mücadelede þehit ya da gazi oldu. Bu vesileyle bübayramýný, tatilini ihmal ederek, üstün görev anlayýtün þehitlerimizi rahmetle ve minnetle anýyor, tüm gazilerimize de saðlýklý uzun ömürler diliyorum. þýyla baþarýlý hizmetlerini bugüne kadar yerine getirdi. Emniyet teþkilatýmýz, Jandarma teþkilatýmýzla birlikte ülkemizde iç güvenliðin korunmasýnda, deçorum halkýnýn Emniyet teþkilatýndan beklentimokrasinin, insan hak ve özgürlüklerinin, kiþilerin si, ihtiyaç duyduðu anda devletimizin þefkatini, adaletini, hoþgörüsünü, tarafsýzlýðýný polisin þahsýnda can ve mal güvenliklerinin korunmasýnda fedakârca görmesi ve hissetmesidir. Çorum polisi, bunu þimdigörev yapan kurumlarýmýz. ye kadar esirgemedi bundan sonra da asla esirgemeçorum sýnýrlarý içerisinde güvenlik kuvvetleriyecek. miz can ve mal güvenliðinin korunmasý, huzur ve gübaþta Emniyet Müdürümüz olmak üzere tüm ven ortamýnýn saðlanmasý için gece gündüz hizmet Emniyet teþkilatý mensuplarýmýzýn eþ ve çocuklarýyveriyor. Hedefimiz, Çorumlu hemþerilerimizin her la birlikte Polis Bayramý ný kutluyor, baþarýlý çalýþnerede olursa olsun, tam bir güven ortamýnda yaþamasýný saðlamak. malarýnýzdan dolayý teþekkür ediyorum. olis Bayramý kutlama töreninde konuþan Emniyet Müdürü lanarak baþarýlý ve etkili çalýþmalar yapmasý, vatandaþýmýza gühalil Ýbrahim Doðan, Çorum un huzuru için her zaman göven verirken, suç iþlemeyi planlayanlarý da bu niyetlerinden revdeyiz dedi. vazgeçiriyor. Tarihin her döneminde devletlerin en önemli görevinin emancak, ülkemizdeki sanayileþmeye paralel olarak meydaniyet ve asayiþi saðlamak olduðunu vurgulayan Halil Ýbrahim na gelen göç hareketleri; çarpýk kentleþmeyi de beraberinde gedoðan, Türk polis teþkilatýnýn 168 yýldýr bu görevi en iyi þekiltirdi. Toplumumuzdaki gelenekleri ve uyumu yok ederek, dayade yerine getirdiðini söyledi. nýþmayý zayýflattý ve suça uygun bir ortam oluþturdu. Güvenlik hizmetlerinin baþarýsýnda halk desteðinin önemli Ülkemizde yaþanan bu süreç ve dünyadaki geliþmeler; baþolduðunun altýný çizen Doðan, konuþmasýnda þu ifadelere yer ta terörizm, uyuþturucu ve silah kaçakçýlýðý ile insan ticareti ve verdi: teknolojik hýrsýzlýk olmak üzere, daha birçok suçun, organize ve örgütlü olarak iþlenmesine zemin hazýrlýyor yýlýndan beri, ülkesine ve milletine hizmet eden Türk Polis Teþkilatý nýn 168. kuruluþ yýldönümü hep birlikte Polisimiz; tüm bu suçlarla mücadele ederken, hukukun üskutluyoruz. tünlüðüne ve insan haklarýna saygýlý tavrýndan, milli birlik ve bütünlüðümüzü koruma, huzur ve güven ortamýný saðlama yöbilindiði gibi, tarihin her döneminde devnünde göstermiþ olduðu azim ve kararlýlýðýnletlerin en temel görevi, emniyet ve asayiþi dan asla vazgeçmeyecek. saðlamak oldu. Bu amacý gerçekleþtirmek için de deðiþik isimler altýnda birçok güvenlik teþ HALKIN DESTEÐÝ ÖNEMLÝ kilatlarý kuruldu. Günümüzde, güvenlik kuvvetlerinin badevletimizin, þehirlerin asayiþini saðlaþarýsý; halkýndan aldýðý desteðin büyüklüðü yan güvenlik görevlilerini; modernleþmenin ile doðru orantýlý. Ayrýca, halkýndan kopuk bir sonucu olarak, Polis adýyla tanýmlamasý bir güvenlik teþkilatýnýn baþarýlý olmasý da 10 Nisan 1845 tarihine rastlýyor. Bu tarihten mümkün deðil. itibaren de ülkemizde, güvenlik hizmetleri daçorum Polisi olarak bizler dün olduðu ha rasyonel bir þekilde yürütülmeye baþlanýrgibi bugün de halkýmýzý hep yanýmýzda görken hýzla kentleþen nüfusa baðlý olarak, deðidük. Bu nedenle baþarýmýz artarak devam þen suçun kontrol altýna alýnmasýna özen gösediyor. Dileðimiz, bu diyalog ve destek ortaterildi. mýnýn daha da geliþmesi ve toplumun tüm Türk Polis Teþkilatý; 168 yýllýk tarihsel bikatmanlarýnýn suçla mücadelede teþkilatýmýrikimiyle, vatandaþlarýmýza güvenlik hizmeti za destek olmasýdýr. sunmanýn yanýnda, her geçen gün artan bir ivçorum da önceki yýllarda olduðu gibi me ile de bu hizmetin kalitesini yükselterek 2013 yýlýnda da gerek organize suç örgütleriyoluna devam ediyor. ne, gerekse bireysel suç faillerinin yakalanhalil Ýbrahim Doðan Polis teþkilatý bir yandan suçun sosyal nemasýna yönelik çok baþarýlý operasyonlar gerdenlerini ortadan kaldýrmak üzere çalýþýrken önleyici polislik çekleþtirildi. görevini gerçekleþtiriyor, diðer yandan da iþlenmiþ olan suçlaayrýca, önleyici polislik faaliyetleri kapsamýnda, suçun rýn aydýnlatýlmasý konusunda operasyonel kabiliyetlerini hýzla sosyal nedenlerinin ortadan kaldýrýlmasýna yönelik birçok progeliþtiriyor. jeli çalýþma yapýldý ve uygulamaya konuldu. GÖREVÝMÝZÝN BÝLÝNCÝNDEYÝZ Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiði Muasýr medeýnsanýmýzýn üzerine titrediði en önemli varlýðý; caný, namuniyetler seviyesini aþmak hedefi doðrultusunda, kendini süreksu ve malýdýr. Bunlarý emanet ettiði kurumlarýn baþýnda ise Emli geliþtirerek, özveriyle milletimize hizmet etmeyi þeref bilmiþ, niyet teþkilatý geliyor. Bu nedenle; teþkilat olarak, ne kadar hastüm mensuplarýmýzýn ve ailelerinin Polis Bayramý ný en içten sas ve ne kadar þerefli bir görevin sorumluluðunu taþýdýðýmýzýn duygularýmla kutluyorum. bilinci içerisindeyiz. Görevleri uðruna canlarýný feda eden tüm þehitlerimizi rahbugün, kaliteli bir güvenlik hizmetinin ancak nitelikli bir metle, kahraman gazilerimizi þükranla anýyor, þehitlerimizin biinsan gücüyle mümkün olabileceðinin farkýnda olan Emniyet ze emanet ettiði eþ ve çocuklarýna da sýhhat ve afiyet diliyorum. teþkilatý, özellikle son 20 yýlda gerçekleþtirdiði, yurtiçi ve yurtdesteklerini bizden esirgemeyen Valimize, Çorum'un hudýþý eðitim faaliyetleri ile geliþmiþ ülke polislerinin dahi, gýpzuru için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan tüm metayla baktýðý bir konuma yükseldi. sai arkadaþlarýma ve tüm Çorumlu hemþehrilerimize saygý ve Personelimizin, çaðýn geliþen bilgi ve teknolojilerini kulþükranlarýmý arz ediyorum.

12 12 PERÞEMBE 11 NÝSAN 2013 Ruh ve beden uyumu önemli H itit Akademi Derneði, Mutluluk Arayýþý ve Ýnsan konulu bir konferans düzenledi. Programa konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Ýslam Felsefesi Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aygün Akyol katýldý. Dernek Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Evkuran, açýþ konuþmasýnda katýlýmcýlara teþekkür ederek derneðin faaliyetleri hakkýnda bilgi verdi. Ardýndan Aygün Akyol, mutluluk ve insan konulu konuþmasýný yaptý. Ýnsanýn dünyada varlýðýný anlamlandýrmasýnýn en önemli unsurlardan birisinin de mutluluk arayýþý olduðunu kaydeden Akyol, konuþmasýnda þu görüþlere yer verdi; Mutluluðun elde edilmesi de kiþinin hem ruh hem de beden uyumunu gerçekleþtirmesine baðlýdýr. Felsefe ile ilgili olarak yapýlan teorik ve pratik ayrýmý kiþinin mutluluðu elde etmesi amacýna matuftur. Teorik felsefe kiþinin mutluluðu elde etmesi için bilmesi gerekenleri incelerken pratik felsefe ise kiþinin Ýlahiyat Fakültesi ni temsil edecek Dernek Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Evkuran, açýþ konuþmasýnda katýlýmcýlara teþekkür ederek derneðin faaliyetleri hakkýnda bilgi verdi. Hitit Akademi Derneði, Mutluluk Arayýþý ve Ýnsan konulu bir konferans düzenledi. mutluluðu elde etmesi için gerekli olan yapýp etmelerini nasýl olmasý gerektiði üzerinde durur. Bu da ruh ve bedenden müteþekkil olan insanýn eylemlerini gerçekleþtirirken ruh ve beden uyumunu göz önünde bulundurmasýna baðlýdýr. Bu anlamda Ýslam filozoflarý kiþinin beden saðlýðýnýn önemli olduðu gibi ruh saðlýðýnýn da önemli olduðunu vurgu- ürkiye Ýlahiyat Fakülteleri Birliði T(TÝFÖB) tarafýndan 21 Nisan 2013 tarihinde Isparta da gerçekleþtirilecek olan Kur an ý Güzel Okuma Yarýþmasý nda Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi ni temsil edecek öðrenciler belirlendi. Jürinin yaptýðý oylamaya göre, Ýlahiyat Fakültesi ikinci sýnýf öðrencisi Þenol Öz, Isparta da yapýlacak olan Kur'an-ý Güzel Okuma Yarýþmasý nda Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi ni temsil edecek. Hitit Üniversitesi Felsefe ve Tarih Topluluðu nun organizasyonuyla gerçekleþtirilen programa Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mesut Okumuþ da katýldý. Jürinin yaptýðý oylamada temsil hakký kazananlar tespit edildi. Program Hitit Üniversitesi Felsefe ve Tarih Topluluðu nun organizasyonuyla gerçekleþtirildi. Programýn sunumunu Hitit Üniversitesi Felsefe ve Tarih Topluluðu Baþkaný Alparslan Onbaþý yaptý. Selamlama konuþmasýný yapan Felsefe ve Tarih Topluluðu Danýþman Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aygün Akyol, Felsefe ve Tarih Topluluðu nun 10 a yakýn okuma etkinliði gerçekleþtirdiðini, bunlardan üç tanesinin Kur an ile ilgili olduðunu belirterek, böyle bir etkinliðe vesile olduklarý içinde ayrýca mutluluk duyduðunu ifade etti. Akyol, programa katýlan Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mesut Okumuþ a ve topluluða desteðini esirgemeyen jüri üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ömer Baþkan, Yrd. Doç. Dr. Selahattin Öz ve Öðr. Gör. Bilal Atik e hassaten teþekkür etti. Dekan Prof. Dr. Mesut Okumuþ, böyle bir etkinliðin özellikle Felsefe ve Tarih Topluluðu tarafýndan gerçekleþtirilmesini önemli bulduðunu ifade ederek katkýda bulunan herkese teþekkür etti. Yrd. Doç. Dr. Ömer Baþkan, Yrd. Doç. Dr. Selahattin Öz ve Öðretim Görevlisi Bilal Atik'ten oluþan jüri heyeti, Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi ni temsil etmek üzere seçmelere katýlan Ýlahiyat Fakültesi öðrencilerinden, Osman Aykutlu, Fatih Özüdoðru, Hasan Çelik, Ferhat Turhanoðlu, Ramazan Altun, Yavuz Selim Özden, Mehmet Saraçoðlu, Þenol Öz, Ahmet Baþ ve Muhammed Key'i deðerlendirdi. Jüri üyelerinin deðerlendirmeleri sonucu Þenol Öz birinci, Ferhat Turhanoðlu ikinci, Osman Aykutlu ve Muhammed Key de ayný puaný alarak üçüncülüðü paylaþtýlar. Jürinin verdiði karara göre Ýlahiyat Fakültesi ikinci sýnýf öðrencisi Þenol Öz, Isparta da yapýlacak olan Kur'an-ý Güzel Okuma Yarýþmasý nda Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi ni temsil edecek. lamýþlar. Günümüz insaný mutluluðu elde edecekse öncelikle geleneðinde ortaya konulan çözüm önerilerini anlamak zorundadýr. Ýnsanýn mutluluðu elde etmesindeki temel unsur ahlakýn saðlam temelle üzerinde þekillenmesidir. Ahlak gerek bireysel gerekse toplumsal sahada kiþilerin mutlu olmasýný saðlar. Mutluluðu merkeze aldýðýmýzda kime göre ve neye göre mutluluk sorusu karþýmýza çýkar. Bu noktada en önemli kavramlar iyilik-kötülük, doðruyanlýþ, özgürlük ve vicdan gibi kavramlardýr. Zira bu kavramlarla ilgili yapýlan anlamlandýrma insanýn hayata nasýl baktýðýný da göstermektedir. Konu mutluluk olunca kiþinin deðer dünyasý da iþin içine girmektedir. Bu nedenle de birine göre mutluluk vesilesi olan bir durum bir diðerine göre mutluluk olmayabilir. Program, sunumun ardýndan karþýlýklý deðerlendirme, soru ve cevap bölümüyle sona erdi. Baðcý, Çorum projelerini inceledi Parti Çorum AKMilletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, TOBB Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sergi nda sergilenmeye baþlayan Matematik ve Fen Bilimleri proje çalýþmalarýný inceleyerek, öðretmen ve öðrencilerle görüþtü. Bölge finaline Çorum dan katýlan 13 projeyi tek tek inceleyen Baðcý, proje sahibi öðrencilerden AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, öðretmen ve öðrencilerle görüþtü. projeleri hakkýnda bilgi aldý. Baðcý, proje sergisini gezerken, öðrencilerin projelerini sunuþtaki içtenlikleri ve inançlarýný görünce gururlandýðýný belirtterek, Bu projelerin pek çoðunun bilimin geliþmesine, teknoloji ve tasarýma, hesaplamalara önemli katkýlar saðlayacak niteliktedir. Güncel sorunlardan hareketle geliþtirilen projeler ise çok yaratýcý. Çocuklarýmýzýn toplumun sorunlarýna ve bu sorunlarýn çözümüne katký sunma çabalarý oldukça sevindirici ve gurur vericidir. Bölgesel yarýþlara katýlan tüm öðrencilerimizi tebrik ediyorum. Onlarýn yetiþmesinde büyük emeði olan öðretmenlerimizi kutluyorum, teþekkürlerimi sunuyorum. Bütün emeklerini ve birikimlerini çocuklarýna harcayan ve çocuklarýnýn üzerine titreyen anne babalarý özel olarak tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyun. Yarýnýmýz onlarýn elinde daha güzel olacak. Bilime, teknolojiye, insanlýða, ülkemize faydalý hayýrlý iþler yapacaklarýný, ülkemizi daha ileri noktaya taþýyacaklarýna olan inancým tam. Bu vesile ile 8 Haziran 2013 günü LGS'ye girecek çocuklarýmýza üstün baþarýlar diliyorum. dedi. Kur an ý Güzel Okuma Yarýþmasý nda Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi ni temsil edecek öðrenciler belirlendi.

13 PERÞEMBE 11 NÝSAN Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 1 - Cemâzil - Âhýr: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:29 Mart 1429 Kasým: NÝSAN Kalbinde bir katýlaþma gördüðünde, sâlihlerle sohbet et, onlarla bulun, yemeði azalt, nefsinin isteklerini yapma ve onu sýkýntýlara alýþtýr. Ahmet bin Ebûl-Havârî Rahmetullahi Aleyh Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 HASTANELER Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik MUHTARLIKLAR Bahçelievler (Hasan KAYA) Buharaevler (Seyfi PEKCAN) VEFAT EDENLER 1- Düvenci Beldesi Ataköy Mahallesi' nden gelme, Muammer ve Serdar BAYBURT' un babasý, Turan ÇAK- MAK' ýn kayýnpederi; Hüseyin BAYBURT. 2- Arzuhalci Mehmet TEKKEÞÝN ve Ýcra Müdürü Bekir TEKKEÞÝN' in babalarý, Fýrýncý Arif ÇALIÞIR' ýn kayýnpederi, Özel Ýdare'den emekli; Mustafa TEKKE- ÞÝN. 3- Kuþsaray Köyü'nden gelme, Emekli Baþçavuþ Sadýk MERÝÇ ve Ali ÇELÝK' in kayýnpederi; Durattin KARAKUÞ' un babasý; Ali KARAKUÞ. 4- Hamit Camii Ýmam Hatip' i Gazi HOÞ ve Selahattin HOÞ' un babalarý, Ýmam Hatip Lisesi Müdür Yardýmcýsý Mustafa AKTAÞ, Mehmet ÝNCÝRLÝ ve Cemal ÇENESÝZ' in kayýnpederi, Emekli Din Görevlisi; Ýbrahim HOÞ. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Köy enstitüleri unutturulamaz Günlerden 17 Nisan dý. Takvim öyle yazýyordu. Ne olmuþ 17 Nisan da? Ýzninizle günümüzden 72 yýl öncesine gidelim. Ýþte 17 Nisan 1940 da TBMM tarafýndan köy insanýný, öncelikle köy insanýný ilgilendiren 3803 Sayýlý yasa ile Köy Enstitülerinin kurulmasý için kabul edilmiþti. Aslýnda adsýz olarak bu müesseselere benzer bir çalýþma Kastamonu-Gölköy, Eskiþehir-Çifteler, Kýrklareli- Kepirtepe, Ýzmir-Kýzýlçullu da yapýlýyordu. Atatürk, Anadolu insanýnýn aydýnlanmasý, bilinçlenmesi için bir çalýþmanýn yoðun olarak baþlatýlmasýný istemiþti. Bir bakýma bu dört yerleþim biriminde bir deneme yapýlýyordu. Model iyi bir sonuç getirirse ülkenin çeþitli yerlerinde geciktirilmeden açýlarak hizmete konulacaktý. Bu çalýþmadan belli bir eðitimci bilgilendirilmiþti. Çalýþma olumlu sonuç vermeye yönlenince kuruluþlarýn gerçekleþtirilmesi için yasa çýkarýlmýþtý. Türkiye Cumhuriyet'inin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, yasanýn kabulünden iki yýl önce genç yaþta aramýzdan ayrýlmýþtý. Ayþe nine askerdeki oðlundan gelen mektubu okutmak için köy katibinin köye gelmesini beklemeyecekti de gerçekleþtirilen Harf Devrimi kýsa sürede yurdun her yanýnda etkisini ve tepkisini göstermeliydi. Ülkedeki okur-yazar sayýsý o kadar azdý ki bir istatistik bilgisine ulaþmak olanaksýzdý. Halk, Harf Devrimini aksaksýz ve geciktirmeksizin bir biçimde gerçekleþtirmeli, okur-yazar olmalýydý. Bu öyle sanýldýðý gibi kolay bir eylem deðildi. Önce bu dalda görev alacak elemanlara ihtiyaç vardý. Bu elemanlar kimlerden oluþmalýydý? Öncelikle 19 Þubat 1932 de Halkevleri açýldý. Bu kuruluþlarýn baþkanlarý dönemin valileri, kaymakamlarý. nahiye Müdürleri idi. Öðretmenler Halk Dershanelerinde görevlendirildi. Bu çalýþmalar þehir ve kasabalarda sürerken, köylerde görev alabilecek eðitmenlerin yetiþtirilmesi için askerde çavuþ, onbaþý rütbesini kazanan köy çocuklarý yukarda belirttiði 4 ilde 6 aylýk kurslardan geçirilerek köylerde görevlendirildi. Anadolu da okuma-yazma seferberliðinde en önde olan kiþiler eli öpülesi eðitmenlerdi. 17 Nisan 1940 yýlýnda ise 3803 sayýlý yasa ile Köy Enstitüleri ülkenin hemen her yönünde kurulmaya, öðrenci kadrolarýný oluþturmaya baþlandý. Köy Ýlkokullarýndan mezun olan köy çocuklarý 5 yýllýk bir eðitimden sonra öðretmen olacaklar ve köylere gönderileceklerdi. Köyden dýþarý çýkmayan çocuklarýn okullarýn nerede bulunduklarýný bilmesi zaten mümkün deðildi. O dönemde eðitim kurumlarýnda görevli yöneticilerin bir çabasý sonucu bizler okullara gidebildik. Önce bize güvenen ve daha sonra okullara giriþimizi saðlayan tüm görevlilere þükran borçlu olduðumuzu belirtmek durumundayým. Yolculuða çýktýðýmýz on arkadaþ henüz köyden dýþarý çýkmamýþ, gördükleri her yeniliði ve güzergahý saptamak zorundaydý. Kamyon, Tren, Vapur bunlar ancak kitaplarýn sayfalarýnda gördüðümüz resimlerden ibaretti. Eski bir kamyonla ilk hedefimiz Amasya ya ulaþmak, oradan da trenle Samsun a, oradan da vapurla Ýnebolu ya varmamýz gerekiyordu. Nitekim bir gece Samsun da bir gecede Ýnebolu da konaklamak zorunda kaldýk. O dönemde her gün bir otobüs Kaldýrýlabiliyordu Ýnebolu dan., Sabahý bekledik. Çok heyecanlýydýk, gece uyuduk mu uyumadýk mý pek hatýrlayamýyorum. Erken saatte otobüs yanýnda yerimizi aldýk. Benim cebimde 10 lira vardý, onu da otobüse verdim o kadar. Babam Avrupa dan Anadolu ya gelirken getirdiði pulluðu otuz liraya satmýþ bana yol harçlýðý yapmýþtý. Ekonominin ne durumda olduðunu tahmin edebiliyor musunuz?ýkinci Dünya Savaþý var gücü ile sürüyor ister istemez bizde bir ülke olarak etkileniyorduk. Öðle sonu Kastamonu Gölköy Köy Enstitüsü karþýsýnda otobüsümüz durdu. Þoför iþte gideceðiniz yer ilerde bu yolu takip edin gidin dedi. Mevsim yaz aylardan Aðustos sýcak bir gün. Terledik yürürken. O zaman nereye bastýðýmýzýn bile farkýnda deðildik. Bir süre sonra geniþçe bir kapý önünde durakladýk. Burasý okulumuzun giriþ kapýsýydý. Beyaz elbiseli iki aðabey kapýnýn iki yanýnda nöbet tutuyordu. Nöbetçinin biri bize içeri alarak tek katlý bir binanýn kapýsýna kadar götürdü. Bekleyin burada dedi. Biraz sonra ilgili görevli geldi. Bize beyaz elbise verdiler. Ben onlarý çok sevdim. Çokça yamalý bir pantolondan kurtulmuþtu. Yorgunluðum o anda gitti diyebilirim. Bizim duhulümüz sonrasý 18 Köy Enstitüsünde ki öðrenci sayýsý kiþiye yükselmiþti. 18 köy Enstitüsünde 101 kadýn 259 erkek öðretmen bulunuyordu. Müslüm TUNABOYLU hotmail.com Kampananýn sesi ile uyandýk. Elimizi yüzümüzü yýkadýktan sonra bir meydanda sýra olduk. Önümüzde uzun bir bina vardý tek katlý. Burayý yemekhane imiþ. Uzunca bir masaya on arkadaþ oturduk. Masa üzerinde büyükçe bir kapta çay vardý. Birde kepçe vardý. Bir arkadaþ kepçe ile çayý alüminyum tabaklara koydu. Çay þekeri eritilmiþti. Aradan bir süre geçtikten sonra çay için alüminyum bardaklar geldi. Onlara çok sevindik. O günün iþ mevsimi gereði toplandýðýmýz meydanda ben ufak olduðum için tuðlacýlar gurubuna alýndým. Tuðlalarý iki katlý bina yapýmý için iskelede yürüyecektim. Bacaklarým titremeye baþladý, iþi seviyordum amma böyle sallanan bir merdivende tuðla taþýmamýþtým. Çalýþmak benim için alýþýlmýþ bir yaþam biçimi idi. Arkadaþlarýn çalýþma zoruna gitmiþ olacak ki yakýnmalar baþladý. öyle çalýþtýktan sonra babamýn iþini görürdüm gibi sözleri duyar oldum. Bir gün arkadaþýn baþýma týklamasý ile uyandým. Biz gidiyoruz. Gelirsen beraber gideriz. Teþekkür ettim. Ben orada da burada da çalýþmak zorundayým dedim. Arkadaþlar yayan birkaç günde anca köye ulaþabilmiþler. Annem geldikleri duyunca ziyaretlerine gitmiþ beni sormuþ. Söylediðimi söylemiþler anneme. Arkadaþlarýn ayaklarý patlamýþ, yara bere içinde kalmýþlar. Okul ile Çorum arasýnda ki mesafeyi bir düþünün. Ayný arkadaþlar bir yýl sonra okula döndüler, birinci sýnýftan baþladýlar. Yaz mevsimi öðrencilerin bir bölümü izine ayrýlmýþlar. Onlarýn yarým býraktýklarý iþleri biz devam ettiriyorduk. Kirecin, kýrmýzý tuðlanýn yapýþý konusunda kýsa sürede bilgilendik. Kamp yeri gibiydi tuðla ocaðý. Daha önce bir yazýmda kireç ve tuðla ile ilgili bilgileri aktarmýþtým. Yalnýz yýllar geçmesine raðmen, o dönemdeki çalýþma hýzýmýzý unutamýyorum. Uzun yaz günleri nedeni ile saat sýralarýnda dörtte bir ekmek ile kuru üzüm yada birkaç incir veriliyordu. Onlarý ayak üstü atýyorduk mideye. Mecitözü köyleri gerçekten Kastamonu ya uzaktý o dönem. Bir izine gelmek ve geri dönmek 60 liraya mal oluyordu. Bir kaç kez izine gidemediðimi biliyorum. Arkadaþlar uzaklýktan yakýnýyordu hep. Ama yapýlacak bir þey yoktu. Ýlköðretim Genel Müdürü Ýsmail Hakký Tonguç un geldiðini duyduk. Arkadaþlar kýsa birkaç cümle ile durumumuzu izah etmiþler. Bana götürmemi söylediler. Ben hepsinden küçüktüm. Arkadaþlar aslýnda fedai olarak beni seçmiþlerdi. Ýtiraz etmedim. Tonguç ile müdürümüz aðaçlar altýnda gölde bir masa baþýnda iken Tonguç un eline kaðýdý uzattým. Ara sýra okul müdürüne bakýyordum göz altýndan sararýp soluyordu. Beni þikayet ediyor zannetmiþ olmalýydý. Tonguç yazýlaný okuduktan sonra bir bana bir de müdüre baktý. Müdür bey çocuklar çok haklý, Ýzine gitsinler oradan Ladik Akpýnar a gitsinler dedi. Müjdeyi arkadaþlara götürdüðümde alkýþlandým. Binayý tamamladýktan sonra bizim sýnýf izine ayrýldý. Ýzin sonrasý doðruca Ladik-Akpýnar Köy Enstitüsüne gittik. Yolculukta 8 lira harcamýþtýk. Ne kadar güzel dendi. Akpýnar da iki yýl kaldýktan sonra diplomamýzý alarak köylerde ki görevlerimize döndük. Diplomamýzda 20 yýl mecburi hizmet yazýlýydý. Devlet nerede çalýþtýrmak isterse orada olacaktýk. Bunu bazýlarý bir ayrýcalýk olarak gördü. Maaþýmýzý üç ayda bir Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan karþýlanýyordu. Aylýðýmýz 20 liraydý. Ýlk öðretmenliðim de üç sýnýf 108 öðrencim vardý. Bir dershanemiz vardý, Birleþtirilmiþ sýnýflar projesini uyguluyordum. Anadolu da bilhassa kýz öðrencilerin devamýný saðlamak çok zordu yaþ okula devam için bir engeldi adeta köy çocuklarý için. Yakýnmalar üzerine yaþ arasý zorunluluk getirilince biraz rahatlandý diyebilirim. Kentlerde okula devamsýzlýk diye bir sorun yoktu. Sorun yalnýz köylerde vardý. 15 yýl sonra kýrsaldan kente gidiþimiz beni daha da rahatlattý. Tek sýnýf elli. Elli beþ dolayýnda öðrenci. Reþat Þemsettin Sirer bir gezi sýrasýnda Ýlköðretim Genel Müdürü Tonguç a, "Bu çocuklar bir gün baþýmýza bela olmasýnlar " demiþti. Kýrsalda yaþayanlar uyanýrsa siyasiler rahatça oy alamayacaklardý. Bunu çok iyi bildiklerinden çok deðiþik suçlamalarý üretmekten geri kalmadýlar. Asýl guruplaþma 17 Nisan 1940 yýlýnda 3803 sayýlý yasanýn oylamasý sýrasýnda belirginleþmiþti. 148 milletvekili oylamaya katýlmamýþtý. Köy çocuklarýnýn cahillikten aydýnlýða ulaþmasý bu ülke için sakýncalý görülürken, ABD den barýþ gönüllülerin Türkiye ye gelmesinde ve görevlendirilmesinde sakýnca görülmüyordu. Bu konuda asýl deðerlendirmeyi okurlarýmýn yapacaðýna inanýyorum. Köy Enstitüleri nin bu ülkeye çok sayýda yararlý insan yetiþtirdiðini unutmamak gerekir. Köy Enstitüleri çemberinin giderek geniþlemesi onun bir sonucu deðil midir. Bir süre zamanýnýzý çaldým, beni baðýþlayacaðýnýzý biliyor, saygýlar sunuyorum. Kadir Yüktaþýr com Bir Annenin Gözyaþlarý 1 Eþini genç yaþta kaybetti Tefekkür Hatice haným. Ýki yaþýnda bir kýzý ile kalmýþtý. Dünyamýz Evlenmedi. Her þeyini kýzýna adamýþtý. Yýllar boyu onun geleceði için çalýþtý çýrpýndý. Bir tekstil fabrikasýnda çalýþtý yýllarca. Baþlarýný sokacaklarý bir evleri vardý sadece, aylar yýllarý kovalayýp gidiyordu. Raþit Yücel Ýþe gittiði zaman kýzýna annesi bakýyordu. corumhakimiyet. net On dört yaþýna gelmiþti Hatice hanýmýz kýzý. Tahsiline devam ediyordu. Bu esnada Hatice hanýmýn annesi vefat etti. Böylece bir dalý kýrýlmýþtý adeta. Annesi hem evin bereket direði hem de kýzýna yýllarca annelik yapan bir tanesi idi. Onun dua ve niyazlarý ailesinin manevi sigortasý idi adeta. Hatice haným gerçi bazý vakitleri namazlarýný kýlýyordu ama çoðu hayatý namazsýz geçiyordu. Hal böyle olunca kýzý Seda da ibadetsiz bir hayatý yaþýyor, çevrenin etkisi ile þimdiden geliþi güzel arkadaþlýklara özeniyor, eve okuldan sonra gelmeyerek, çarþý pazarda arkadaþlarý ile gönül eðlendiriyordu. Annesinin ýsrarlarý ve haykýrýþlarý hatta gözyaþlarý buna engel olamýyordu. Lise yýllarý baþlamýþtý. Seda üniversiteye hazýrlýk için özel dershaneye gitmek için çýrpýnýyordu. Anne Hatice haným çaresizlik içine kýzýný her þeye raðmen hazýrlýk dershanesine kayýd ettirdi. Dershane sahibi de fiyatta biraz indirin ve taksit yaparak bu iþe biraz katkýda bulunmuþ oldu. Ve lise son sýnýfta idi artýk Seda. (Sürecek) NÖBETÇÝ ECZANELER GÜNEÞ ÜNALDI GAZÝ CAD. 77/D ( PÝRÝ BUHARA EVLER BABA ÇAMLIÐI MAH.HÝTÝT EVLER SAÐLIK KARÞISI) OCAÐI KARÞISI ayar METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: NÝSAN 2013 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 89,47 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) SATIÞ 90,38 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PERÞEMBE 11 NÝSAN 2013 Ergiþi den Kutlu Doðum konseri Ç orum Belediyesi, Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri çerçevesinde Ertuðrul Erkiþi konseri düzenledi. Türk Sanat Müziði ve Tasavvuf Musikisinin sevilen ismi, hemþehrimiz Ertuðrul Erkiþi, sahne aldýðý konser okuduðu eþsiz eserlerle davetlileri mest etti. Çorumlu sanatseverlerini Devlet Tiyatro 'nu tamamen doldurduðu Ertuðrul Erkiþi Hemþehrimiz Ertuðrul Erkiþi, sahne aldýðý konser okuduðu eþsiz eserlerle davetlileri mest etti. konserinde izleyenler sahnede söylenen eserlere eþlik etti. Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan ve çok sayýda davetlinin katýldýðý konser sonunda Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, günün anýsýna Ertuðrul Erkiþi'ye çiçek takdim etti. Çorum Belediyesi, Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri çerçevesinde Ertuðrul Erkiþi konseri düzenledi. TSM Korosu ndan Ýstanbul konseri Ç orum Belediyesi Türk Sanat Musikisi Korosu, Ýstanbul da konser verecek. Çorumlu Eðitimci Sanayici ve Ýþadamlarý Dayanýþma Derneði (ÇESÝAD) nin davetlisi olarak Yeditepe Üniversitesi Konferans nda verilecek konser 13 Nisan Cumartesi günü saat 20:00'de baþlayacak. Ýstanbul'da ikamet eden tüm Çorumlular ýn katýlýmýna açýk olan konserde 50 kiþiden oluþan koroyu, Halil Özçelebi ve Selda Erdost yönetecek. Konseri, Türk Sanat Müziði'nin dev isimleri arasýnda yer alan Prof. Dr. Alaeddin Yavaþca, Amir Ateþ, Orhan Gencebay gibi isimler de izleyecek. Çorum Belediyesi Türk Sanat Musikisi Korosu, Ýstanbul da konser verecek. Dereceye giren öðrencilere tebrik Y GS de dereceye giren Osmancýk Ömer Derindere Anadolu Öðretmen Lisesi öðrencileri, Osmancýk Kaymakamý Ýbrahim Küçük ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fatih Üçok u makamlarýnda ziyaret ettiler. Okul Müdürü Kerem Köroðlu nun da bulunduðu ziyarete YGS ilçe birincisi Ayþe Sena Derindere, ikinci Leyla Kardeþler ve üçüncü Betül Savaþ katýldý. Üçok, dereceye girenleri ödüllendirdi Osmancýk Milli Eðitim Müdürü Fatih Üçok, YGS de ilçe genelinde ilk üçe giren Osmancýk Ömer Derindere Anadolu Öðretmen Lisesi öðrencilerini baþarýlarýndan dolayý tebrik edip baþarýlarýnýn devamýný diledi. Üçok, YGS de baþarýlý olan öðrencilerimizin Haziran ayýnda yapýlacak Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS) nda da ciddi bir çalýþmayla daha da baþarýlý olup daha Osmancýk Ömer Derindere Anadolu Öðretmen Lisesi öðrencileri,osmancýk Kaymakamý Ýbrahim Küçük ü ziyaret etti. Öðrenciler ikinci ziyaretlerini Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fatih Üçok a yaptý. güzel neticeler alacaklarýný düþünüyorum. dedi. Üçok, konuþmasýnýn ardýndan birinciye çeyrek altýn, ikinciye gram altýn ve üçüncüye altýn hediye etti. etti Kaymakam tebrik Osmancýk Kaymakamý Ýbrahim Küçük de, YGS de dereceye giren Osmancýk Derindere Anadolu Öðretmen Lisesi öðrencilerini ve Okul Müdürü Kerem Köroðlu nu makamýnda aðýrladý. Kaymakam Küçük, YGS de Osmancýk genelinde ilk üçe giren öðrencileri baþarýlarýndan dolayý tebrik ederek, meslek seçimlerinde çok iyi kararlar vermelerini söyleyip, LYS de planlý çalýþýp daha iyi puanlar almalarýný, seçtikleri meslek bölümünde en iyi üniversitelerde okumalarý temennisinde bulundu. Okul müdürü Kerem Köroðlu, öðrencilerinin ciddi bir çalýþmayla sýnavlarda daha güzel neticeler alacaklarýný, Haziran ayýnda yapýlacak LYS de daha baþarýlý dereceler almayý hedeflediklerini belirtti. Kaymakamý Ýbrahim Küçük, ziyaret sonunda YGS de ilk üçe giren öðrencilere çeþitli hediyeler verdi. Polis Haftasý kutlandý Türk Polis Teþkilatýnýn 168. kuruluþ yýldönümü Osmancýk ta düzenlenen törenle kutlandý T ürk Polis Teþkilatýnýn 168. kuruluþ yýldönümü Osmancýk ta düzenlenen törenle kutlandý. Kutlama etkinlikleri geçtiðimiz Pazartesi günü Büyük Camii de ikindi namazýndan önce þehitlerin ruhuna mevlid okutularak baþladý. Dün, Hükümet Konaðý meydanýnda bulunan Atatürk Anýtý na Ýlçe Emniyet Müdürlüðü çelenginin sunulmasýyla devam etti. Törene, Osmancýk Kaymakamý Ýbrahim Küçük, Garnizon ve Jandarma Ýlçe Komutan Vekili J. Kd. Bçvþ. Erdal Kaya, Cumhuriyet Baþsavcýsý Yýlmaz Zorlu, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Ýlçe Emniyet Müdürü Murat Nebioðlu, Ýlçe Emniyet Müdürlüðü personeli ve vatandaþlar katýldý. Günün anlam ve önemini belirten konuþmayý Ýlçe Emniyet Müdürlüðünde görevli Merkez Amiri Komiser Yardýmcýsý Bayram Erdoðan yaptý. Erdoðan, Türk polisi çaðdaþ ülkelerin kullandýðý araç gereç ve yöntemleri kullanmayý kendine araç edinmiþ dünyada ortaya çýkan geliþmelere paralel olarak milletimizin deðiþim ve beklentilerine cevap vermek için sürekli kendini yenilemiþtir. Emniyet teþkilatý toplumda huzuru ve Kutlama etkinlikleri geçtiðimiz Pazartesi günü baþladý. Törenlerde Günün anlam ve önemini belirten konuþmalar yapýldý. düzeni saðlama, vatandaþýn can ve mal güvenliðini koruma, kanunun hakimiyetini ve devletin otoritesini saðlama gibi çok önemli ve hayati görevleri üstlenmiþtir. Bizler görevlerimizi en etkin ve verimli bir þekilde yerine getirirken demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin bir kurumu olduðumuzu asla unutmuyoruz. Polis, suçlarýn önlenmesi ve suçlularýn yakalanabilmesinde halk desteði ve polisvatandaþ diyalogu ne kadar iyi olursa o denli baþarýlýdýr. Kendi huzuru ve dolayýsýyla hepimizin huzuru için halkýmýz polisine güvenmeli ve yardýmýný esirgememelidir. Daha güzel günler için polis vatandaþ elele olmalýdýr. Teþkilatýmýzýn 168. kuruluþ yýldönümü bütün yurtta olduðu gibi Osmancýk ilçemizde de çeþitli etkinliklerle hep birlikte gururla kutlamanýn mutluluðunu yaþamaktayýz. Bu vesileyle devletimizin ve milletimizin selameti uðruna hayatýný feda eden arkadaþlarýmýz Komiser Muhammed Ýnan tarafýndan yapýldý. Ýnan, Polis teþkilatýmýzýn kuruluþunun 168. yýldönümünü sizlerle kutlamaktan büyük gurur duyuyorum. Güvenlik ve asayiþin saðlanmasýnda büyük görevler üstlenen, modern çaða ayak uyduran, insan hak ve özgürlüklerine sonuna kadarsaygýlý, hukuksuzluða geçit vermeyen, vatandaþa hizmeti her þeyin üstünde tutan anlayýþý, teþkilatýmýza milletimizin güven ve itimadýný sürekli kýlacaktýr. Kuruluþumuzun 168. aziz hatýralarýný rahmetle anýyor, emekli ve gazilerimiz ile halen görevleri baþýnda olan mensuplarýmýza ve ailelerine saðlýk mutluluk ve baþarýlar diliyor. Osmancýk Ýlçe Emniyet personeli adýna en derin saygýlarýmý arz ediyorum. dedi. Törenin ardýndan Osmancýk Emniyet Müdürü Murat Nebioðlu, Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'nde tebrikleri kabul etti ve ikramlarda bulundu. Emniyet teþkilatýnda çalýþan personele çiçek verildi. Ortaköy de törenle kutlama P Durdu Çetin olis Teþkilatýnýn 168. kuruluþ yýldönümü Ortaköy de törenle kutlandý. Tören, Ortaköy Cumhuriyet Mahallesi nde bulunan Atatürk Anýtý na çelenk konulmasý ve Ýstiklal Marþý nýn okunmasý ile baþladý. Törene Ortaköy Garnizon Komutaný Jandarma Üsteðmen Ýbrahim Kaya, Ortaköy Belediye Baþkaný Ali Ergin, Aþdaðul Belediye Baþkaný Rýza Öncül, daire müdürleri ve vatandaþlar katýldý. Günün anlam ve önemini belirten konuþma Ýlçe Emniyet Amiri yýlý sebebi ile devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüðünü saðlamak uðruna canýný hiçe saymýþ kahraman þehitlerimizi rahmet ve þükranla anýyorum. dedi. Törenin ardýndan, vatandaþlar Polis Teþkilatýnýn 168. kuruluþ yýldönümü Ortaköy de törenle kutlandý.

15 PERÞEMBE 11 NÝSAN Nizam-ý Cedid masaya yatýrýldý H Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü konferans düzenledi. Atatürk Araþtýrma Merkezi (ATAM) Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret etti. itit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Nizam-ý Cedit konulu konferans düzenledi. Atatürk Araþtýrma Merkezi (ATAM) Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, Osmanlý tarihi ve III. Selim ile ilgi bilgi verdi. Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü Atatürk Araþtýrma öðrencilerine yönelik dümerkezi (ATAM) zenlenen konferansta, OsBaþkaný Prof. Dr. manlý Tarihi ve III. SeMehmet Ali Beyhan lim'in yaný sýra Osmanlý'nýn geniþ coðrafyasýný tehdit eden güçlere karþý kurmuþ olduðu Nizam-ý Cedid ordusu ile ilgi bilgiler vererek, III. Selim'in gerçekleþtirmiþ olduðu ve yaþatmýþ olduðu tarihi olaylardan bahsetti. Çok sayýda akademisyen ve öðrencinin ilgiyle takip ettiði konferansta, devamýnda yeniçerilik sisteminin zaman içinde nasýl yýpranýp bozulduðunu "top gürültüsünden korkan, barut kokusundan tiksinen, düþmaný görünce kaçan" gibi çeþitli tanýmlamalarla izah eden Prof. Dr. Beyhan, III. Selim'in Nizam-ý Cedit yapýlanmasýna neden gittiðinin bu tür okumalarla daha kolay anlaþýlacaðýný söyledi. Konuþmasýnýn son bölümünde her zaman eski ve yeni taraftarlarýnýn bulunduðuna çeþitli örnekler veren Prof. Dr. Beyhan, modernleþme tarihimize bakýldýðýnda yenilik adýna sürekli taklit ile yetinildiði tespitinde bulundu. Konferansýn sonunda Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, akademisyen ve öðrencilerden gelen sorularý cevaplandýrdý ve kendisine Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný ve Tarih Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek tarafýndan çiçek takdim edildi. Hamit Camii Ýmam Hatibi Gazi Hoþ, babasýnýn cenaze namazýný kendisi kýldýrdý. Hafýz Ýbrahim Hoþ vefat etti H Erol Taþkan Babasýnýn cenazesini kýldýrdý amit Camii Ýmam Hatibi Gazi Hoþ'un babasý Hafýz Ýbrahim Hoþ (75) vefat etti. Gazi Hoþ ve Selahattin Hoþ'un babasý, ÝHL Müdür Yardýmcýsý Mustafa Aktaþ, Mehmet Ýncirli ve Cemal Çenesiz'in kayýnpederi, Emekli Din Görevlisi Hafýz Ýbrahim Hoþ, tedavi Hafýz Ýbrahim Hoþ gördüðü Özel Hastane'de dün sabah 09,20 de vefat etti. Merhumun cenazesi, dün öðle namazýndan sonra Ulu Camii'nde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk'ta defnedildi. Hamit Camii Ýmam Hatibi Gazi Hoþ, babasýnýn cenaze namazýný kendisi kýldýrdý. Hakimiyet, merhuma Allahtan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Emektar arzuhalci Mustafa Tekkeþin vefat etti Ö Erol Taþkan zel Ýdare'den emekli, uzun yýllar arzuhalci olarak hizmet veren Mustafa Tekkeþin (75) vefat etti. Arzuhalci Mehmet Tekkeþin ve Ýcra Müdürü Bekir Tekkeþin'in babalarý Mustafa Tekkeþin, 45 gündür yoðun bakýmda tedavi gördüðü Göðüs Hastalýklarý Hastanesi'nde önceki akþam 17,30'da hayatýný kaybetti. Merhumun cenazesi, dün öðle namazýndan sonra Ulu Camii'nde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk'ta defnedildi. Hakimiyet, merhuma Allahtan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Mustafa Tekkeþin Saraylý Konya Mutfaðý açýlýyor onya mutfaðýnýn lezzetleri artýk Çorum'da. Saraylý Konya Mutfaðý K yarýn açýlýyor. Ýnönü Caddesi Numara 5 Fen Lisesi nden çýkarma Çorum Fen Lisesi, Nisan tarihinde yapýlacak olan, TÜBÝTAK Ulusal Bilim Olimpiyatlarý için Samsun a gidiyor. Ç orum Fen Lisesi, Nisan tarihinde yapýlacak olan, TÜBÝTAK Ulusal Bilim Olimpiyatlarý için Samsun a gidiyor. Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji alanlarýnda toplam 35 öðrenciyle yarýþmalara katýlacak olan Çorum Fen Lisesi baþarýlarýný, bu alanda da kanýtlamak istiyor. Konuyla ilgili açýklama yapan Okul Aile Birliði Temsilcisi Mustafa Kaleycik, öðrencileri her alanda desteklediklerini belirterek baþarýlý sonuçlarla dönmek istediklerini, bunu baþaracak güç ve yetenekte olduklarýný ifade etti. Kaleycik, Okul Aile Birliði Yönetim Kurulu adýna olimpiyatlara katýlan öðrencilere baþarýlar diledi. Ambulans dolmuþa çarptý Ç orum un Osmancýk ilçesinde hasta taþýyan bir ambulansla þehir içi yolcu dolmuþu çarpýþtý. Edinilen bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasýnda iþçilerden birisi aniden rahatsýzlandý. Bunun üzerine fabrikaya ambulans çaðrýldý. Kalp krizi þüphesiyle hastaneye kaldýrýlan iþçiyi taþýyan Sadýk Demirci yönetimindeki 19 TT 837 plakalý ambulans, Karayollarý Iþýklý kavþaðýna geldiði sýrada karþýdan karþýya geçmeye çalýþan Bayram Çýtak yönetimindeki 06 DL 1844 plakalý þehir içi dolmuþla çarpýþtý. Kazada maddi hasar oluþurken, kaza nedeniyle panik yaþayan ambulans þoförünün tansiyonun yükseldiði öðrenildi. Ambulansta bulunan iþçi ise olay yerine çaðrýlan baþka bir ambulansla hastaneye nakledildiði öðrenildi. Kazayla ilgili soruþturmanýn sürdürüldüðü bildirildi. (ÝHA) Ambulansta bulunan iþçi ise olay yerine çaðrýlan baþka bir ambulansla hastaneye nakledildiði öðrenildi. Çorum un Osmancýk ilçesinde hasta taþýyan bir ambulansla þehir içi yolcu dolmuþu çarpýþtý. adresinde Emniyet Müdürlüðü altýnda düzenlenecek Saraylý Konya Mutfaðý açýlýþý saat 14.00'de yapýlacak. AK Parti gençlerinin Huzurevi ziyareti AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, Tanýtým Medya Baþkaný Ramazan Bolat, Yerel Yönetimler Baþkaný Ünal Yýldýrým ve Ýl Gençlik Kollarý Sekreteri Gamze Korkmaz Çorum Atýl Üzelgün Huzurevi Müdürü Abdulhaluk Longa yý makamýnda ziyaret etti. Huzurevi Müdürü Abdulhaluk Longa, huzurevinde yapýlan çalýþmalar ve iþleyiþ hakkýnda bilgi verdi. Longa, Huzurevleri bir toplumun geçmiþine sahip çýktýðý önemli kurumlardýr. Biz de bu bilinç içerisinde yaþlýlarýmýza sahip çýkýyoruz. dedi. AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, sosyal devlet olmanýn bir gereði olarak yaþlý vatandaþlara sahip çýkan huzurevlerinin ve çalýþanlarýnýn emeklerinin farkýnda olduklarýný ifade etti. Akar, Çorum da huzurevi olarak yaþlý vatandaþlarýmýza kaliteli hizmet verilmektedir. Bizler de bu hizmetlerde karþýlaþýlan her türlü sýkýntýda huzurevlerimizin yanlarýnda olduðumuzu belirtmek isterim. Ayrýca yaþlýlarýmýzýn bizim tarihimiz ve korunmasý gereken deðerler olduðunun farkýndayýz. Bundan dolayý bu önemli görevi yerine getiren deðerli yöneticilerimize ve çalýþanlarýmýza emeklerinden dolayý teþekkür ediyorum. dedi. AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar ile yönetim kurulu huzurevi ziyareti yaptý. Partili gençler Abdulhaluk Longa ile görüþtü.

16 16 PERÞEMBE 11 NÝSAN 2013 Bir diyardan, bir diyara giden yol Dostluk taþýr, vefa taþýr, gül taþýr Sevgisizse yürek neye yarar kul Karanlýk mekânlar dost ile ýþýr Gülümser çehreler gün doðmuþ gibi Adem'den, Havva'dan gen/e bulaþýr Sevgidir, Evren'in oluþ sebebi Ýnsan yüreðine sevgi yaraþýr... Diyesim geldi bir vefa gecesinin ardýndan... Yýl 2011, aylardan Kasým. ÂÞIK PAÞA ÞÝÝR ÞÖLE- NÝ'nin ikincisi için konuk listemi oluþturuyorum. Farklý illerden, farklý kiþiler gelsin istiyorum. Bu kutlu diyarý gören gözler fazlalaþsýn istiyorum. Bir yýl kadar önce Çamlýdere'de bir þiir etkinliðinde tanýdýðým hece þiirlerinin usta kalemi Rýfat Kurtoðlu'nu Çorum Ýli'nden listeye alýyorum. Arayýp davetimi yaptýðýmda," Abla gelirsem iki kiþi daha getiririm, bu iki insan Kýrþehir'i mutlaka görmeli, Âþýk Paþa'nýn adýnýn geçtiði yerde bu insanlar bulunmalý, sizce de bir mahsuru yoksa benim fikrim bu" diyor ve ekliyor. ETHEM ERKOÇ Hoca / ÂÞIK PAÞA ve ELVAN ÇELEBÝ / kitabýnýn yazarý. Hamdi ÖZSEÇER de oðul ELVAN ÇELEBÝ'nin türbesinin bulunduðu, ismini de ondan alan Elvan Çelebi Beldesi'nin belediye baþkaný, ayný zamanda o soydan" diye açýklamada bulununca tamam diyorum. Nereden bilebilirdim ünü ülke sýnýrlarýný da aþmýþ, 24 deðerli esere imza atmýþ bir yazardan bahsettiðini Kasým Ayýnda üçüncüsünü yaptýðýmýz ULUSLARARASI ÂÞIK PAÞA ÞÝÝR ÞÖLENÝ için ilimize gelen yurt dýþý konuklarýmýzdan 81'lik çýnar Makedonya Üsküplü Araþtýrmacý Yazar, Þair Kültür Eski Bakan Yrd. ÝLHAMÝ EMÝN 'nin Kýrþehir Günlüðü yazýlarýnda ETHEM ERKOÇ ismini okuyunca anlýyorum. Âþýk Paþa ile ilgili bilgi yazarken anlýyorum ki kaynak olarak faydalanmýþ. Âþýk Paþa konulu konferansta, Prof konuðumuzu daha önce çaðýrdýðýmýz için çok kýsa yer verdiðimiz ETEM ER- Ethem Erkoç a Vefa Gecesi nin ardýndan KOÇ Hoca'yý engin bilgisiyle, mütevazi kiþiliyle zaten bir sonraki yýl için listemize ve gönül köþkümüzdeki yerine alýyoruz. Ne yazýk ki bir tatsýzlýk yaþanýyor ve Hoca o yýl rahatsýzlanýyor. Ankara'da hastanede yatarken ziyaretine giden derneðimiz yönetim kurulu üyelerinden Þair Ýbrahim DÜÐER'in kaleme aldýðý þiir de bu vesileyle çýkýyor. Daha sonraki günlerde bir baþka üyemiz Halk Ozaný Âþýk Torîni tarafýndan bestelenerek ölümsüzleþiyor. Geçtiðimiz günlerde Çorum'daki Deðerli Dost ETHEM ERKOÇ Hoca'mýzdan bir telefon alýyoruz. ENSAR VAKFI ÇORUM ÞUBESÝ'nin kendisi için bir vefa gecesi düzenleyeceðini duyuruyor. Bu örnek ve nazik davranýþýn bizzat tanýðý olmak için KIYÞAD üyesi üç kiþi yola çýkýyoruz. ( Yanýmýzda eþlerimiz olduðu halde) Ethem Hoca ve Hamdi Özseçer bizi þehrin giriþinde karþýlayarak unutulmaya yüz tutmuþ bir geleneðimizi hatýrlatýyorlar. Hep beraber, sonradan restore edilmiþ ve hizmete açýlmýþ bir konaða gidiyoruz. Hamdi Bey, bir cenazeye katýlmak zorunda olduðunu söyleyerek yemekten önce yanýmýzdan ayrýlýyor. Orada yöresel ÇORUM yemeklerinin tadýna bakýyoruz. Sadece tadýmlýk dedikleri týkabasa dolu tabaklarýmýzý bitirmekte zorlanýyoruz. Biri birinden lezzetli Çorum yemeklerinin kýsaca tariflerini alýyoruz oracýkta. Sonra çaylarýmýzý yudumlayýp Konaðýn diðer katlarýný ve bölümlerini dolaþýyoruz. Akabinde Hoca'mýzýn sýmsýcak ailesiyle tanýþýp dostluk çaylarýmýzý birlikte yudumluyoruz. Oradan ayrýlýp Kýrþehir için de önemli olan ÂÞIK PA- ÞA oðlu ELVAN ÇELEBÝ'nin türbesini ziyaret etmek için ayný isimli kasabaya yöneliyoruz. Türbede dualarýmýzý okuduktan sonra kasabaya tepeden bakan bir çamlýða götürüyorlar bizi. Çamlýðýn giriþindeki tabela ilgimizi çekiyor: ÂÞIK PA- ÞA ÇAMLIÐINA HOÞ GELDÝNÝZ. Çok mutlu oluyoruz. Bir kaç delikanlýnýn hazýrladýðý semaver çaylarýmýzý, Bld. Bþk. Hamdi Bey'in deðerli eþinin yaptýðý bol acýlý çið köfte ve kuruyemiþler eþliðinde içiyoruz. Arkasýndan, Âþýk Torîni, Âþýk Rýfat Kurtoðlu ve ismini bilmediðim bir delikanlýnýn Zübeyde Gökbulut hotmail.com söylediði türkülerle ruhumuz da gýdasýna kavuþuyor. Teþekkür edip ayrýlýyoruz ve bize ayrýlan Uygulama Otelindeki odalarýmýzda istirahate çekiliyoruz. Saat da ev sahibimiz Hamdi Bey bizi vefa gecesinin yapýlacaðý salona götürüyor. Bize gösterdikleri yerlere oturuyoruz. Biraz gecikmeli de olsa nihayet gece baþlýyor. Ensar Vakfýnýn halka tanýtýmýndan sonra gecenin kalan kýsmý Ethem Erkoç Hoca'mýza ayrýlýyor. Bir þiirimde geçen bir mýsra geliyor hemen aklýma: " Düzgün insan, düzgün yürek, düzgün iþ " Ýnsanoðlu baþta kendi özvarlýðýný önemsiyorsa ülkesini de önemser, ülke insanýný da ve hep kendine yakýþýr iþler yapar. Bir çoðunu öðrencilerinin teþkil ettiði salonda tüm konuþmacýlar Hoca'nýn üstün meziyetlerinden söz ediyorlar. Bizler de bilmediðimiz yönlerini tanýma fýrsatý buluyoruz. Hayranlýðýmýz biraz daha artýyor. Gýpta etmedim desem yalan olur. Sonra sýra, il dýþýndan katýlan bizlere geliyor. Ýlkin beni çaðýrýyorlar KIYÞAD'ý temsilen Ânadolu'nun Türkleþmesi sürecinde bir çok Alperen'e ev sahipliði yapan ÂÞIK PAÞA'nýn diyarý, AHÝ/ler yurdu KIRÞEHÝR'den hepinize kucak dolusu selâm ve sevgi getirdim diye baþladýðým kýsa bir konuþma ile geceye katkýda bulunuyorum. Benden sonra arkadaþýmýz Ýbrahim DÜÐER kýsa bir selâm þiirinden sonra Ethem Hoca için yazdýðý dizeleri alkýþlar arasýnda paylaþýyor ve akabinde ayný þiirin bestelenmiþ halini Âþýk Torîni'nin sesi ve sazýyla dinlemenin mutluluðunu yaþýyoruz. Müzik salondaki havayý deðiþtirmeye yetiyor ama zamanýn bir hayli lerlemiþ olmasý nedeniyle müzik keyfimiz noktalanýyor ve nihayet gecenin esas kahramaný sahnede yerini alýyor. Kýsa ve nezih teþekkür konuþmasýnýn ardýndan bu anlamlý gece sona eriyor. Kýrþehir Valiliðinin, Kýrþehir Belediyesinin katkýlarýyla hazýrladýðýmýz hediye paketlerini sahiplerine veriyoruz. Katkýlarýyla geceyi onurlandýran deðerli protokol üyelerinin elinden plaketlerimizi alýyoruz. Ayrýca Hoca'nýn bir eseri tüm konuklara daðýtýlýyor.( YEDÝ SEKÝZ HASAN PAÞA) Okumak için sabýrsýzlanarak çantalarýmýza yerleþtiriyoruz. Gecenin sonunda çekilen toplu fotoðraf faslýndan sonra daðýlýyoruz. Ertelediðimiz akþam yemeði için nezih mekân ÝNCÝ 'de yerlerimizi alýyoruz. Koyu bir sohbet eþliðinde yemeklerimizi yiyip otelimize çekiliyoruz. Ertesi gün ilk durak Ýl Kültür Müdürlüðü. Bizleri güler yüzü ile kapýda karþýlayan deðerli Müdürümüz Ali ÖZÜ- DOÐRU yine ayný nezaketle aðarlýyor ve asansör kapýsýnda uðurluyor. Bu ziyaretin ardýndan ÇORUM MÜZESÝ var sýrada. Çorum'un tarihçesini, hüküm süren kavimleri görevli bir arkeolog tarafýndan verilen bilgilerden öðreniyoruz. son olarak Ethem Hoca'mýzýn da yazýlarýný okuyucu ile buluþturduðu ÇORUM HAKÝMÝYET Gazetesini ziyaret ettikten sonra Çorum ismi ile bütünleþmiþ ünlü leblebisinden almak üzere ilgili dükkanlara doðru yol alýyoruz. Bir hayli yorgun olduðu gözlerden kaçmayan Ethem Hoca' m ve tam bir misafirperverlik örneði sergileyen Hamdi Özseçer son veda yemeðini de yedirdikten sonra bizleri uðurluyorlar. Ben öncelikle hakedene saðlýðýnda vefayý baþlatarak bir çok ile örnek olacak bir etkinliðe imza attýklarý için baþta EN- SAR VAKFI ÇORUM ÞUBE BÞK. H. Ýbrahim AÞGIN'a, geceyi onurlandýran protokolün deðerli üyelerinden millet vekili Sn. Cahit BAÐCI'ya, Bld. Bþk. Muzaffer KÜLCÜ'ye, Elvan Çelebi Bld. Bþk. Hamit ÖZSEÇER'e, Bu dostluða ilk vesile olan Âþýk Rýfat Kurtoðlu'na, Programýn deðerli sunucusu Ayhan BOYRAZ'a Kýsaca emeði geçen herkese KIRÞEHÝR YAZARLAR VE ÞAÝRLER DERNEÐÝ ve þahsým adýna sonsuz teþekkürlerimi ve saygýlarýmý sunuyorum. Ethem ERKOÇ Hoca'mýza da saðlýklý ve baþarýlý hayýrlý bir ömür diliyorum. Çorum ile Kýrþehir ezelden kardeþ TÜRKÇE diye doðsun Dünya'ya Güneþ Ýslam da aile ve çocuk terbiyesi 4 Aile insan toplumlarýnýn en küçük bir modelidir. Bir millet veya devletin varlýðýný uzun süreli devam ettirebilmesi aile yapýsýnýn güçlü olmasýna baðlýdýr. Ailenin en temel görevlerinden biri de insan neslini sürdürme, çocuklarý eðitip sosyalleþtirme, sýkýntýlardan koruma, psikolojik ve biyolojik geliþimini saðlama, manevi deðerlerine baðlý, üretken bir insan olarak yetiþmelerini saðlamaktýr. Günümüzde eþler arasýndaki sevgi ve saygýnýn yerini, ailede kadýnýn erkeðe, erkeðinde kadýna savaþ açtýðý bir hürriyet mücadelesi aldý. Anne çalýþtýrmaya zorlanmamalý, çalýþmak zorunda ise çocuklarý ile ilgilenecek zaman ayýrmalý, bakýmlarý için býraktýðý kimseler yakýn akraba veya büyükanne, büyükbaba olmalýdýr. Geçmiþte olduðu gibi çocuklarýmýz milli ve manevi deðerleri ile büyütülmelidirler. Ýnsan sosyal bir varlýktýr. Çocuðun hayata hazýrlanmasý ise iðne ile kuyu kazma gibi uzun zaman isteyen bir olgudur. Kur'an-ý Kerim'de insanýn zayýf bir varlýk olarak yaratýldýðý bildirilir. "Allah sizden (yükünüzü) hafifletmek ister; çünkü insan zayýf yaratýlmýþtýr." (Nisa 28) Yüce Rabbimiz diðer canlýlarý yaratýrken bir takým içgüdüleri doðuþtan programlamýþtýr. Ýnsanlarla ilgili olarak ise "Siz, hiçbir þey bilmezken Allah, sizi analarýnýzýn karnýndan çýkardý; þükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi." (Nahl 78) Buyrulur. Büyütülüp yetiþtirilmesi ve eðitimi en uzun olan varlýk insandýr. Çocuðun eðitilip terbiye edilmesinde en etkili kurum ailedir. Deðerlerimizin nesilden nesile aktarýlmasýnda da en etkili yapýdýr. Kur'an-ý Kerim'de aile baðlarýnýn kuvvetlendirilmesine büyük önem verilmiþtir. "Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir þeyi ortak koþmayýn. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakýn komþuya, uzak komþuya, yakýn arkadaþa, yolcuya, ellerinizin altýnda bulunanlara iyi davranýn; Allah kendini beðenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez." (Nisa 36) Çocuk telkine oldukça müsaittir. Hayra da, þerre de meyilli olan bir yaradýlýþa (fýtrata) sahiptir. Günümüzde aile kapalý bir kutu olmaktan çýkmýþtýr. Çocuðun etkilenebileceði ve ahlaki deðerlerini alt üst edecek teknolojik (internet gibi) araçlar yaygýnlaþtý. Okul aile iþ birliði ile çocuklarýmýzý zararlý cereyanlardan koruyarak ahlaki ve dini deðerlerimizin dejenerasyonunu muhafaza etmiþ oluruz. Eðitim bir toplum iþidir. Aileyi toplum dýþýnda düþünmek ise mümkün deðildir. Yüce Rabbimiz insanlýðýn atasýnýn Hz. Âdem ve Havva olduðunu, onun çocuklarýný da milletler ve kabileler halinde yarattýðýný bildirir. Ýnsanlarý ise aile ve toplum halinde yaþayacak bir þekilde dizayn ettiðini görmekteyiz. "Ey insanlar! Doðrusu biz sizi bir erkekle bir kadýndan yarattýk. Birbirlerinizi tanýyabilmeniz için sizi kavimlere ve kabilelere ayýrdýk. Muhakkak ki Allah yanýnda en deðerli olanýnýz, O'ndan en çok korkanýnýz." (Hücürat 13) Allah (c.c) bilimin laboratuarlarýna sýðmayacak bir güzellikte ve mükemmeliyette insaný yaratmýþtýr. Kur'an ve sünnette insanlarýn Allah'a, peygamberine, ailesine, yaþadýðý topluma, komþularýna karþý sorumluluklarýnýn neler Vahyin Iþýðýnda Veysel Uysal hotmail.com olduðu da bildirilerek hepimiz birimiz, birimiz hepimiz anlayýþý getirilmiþtir. Peygamberimiz "Bir Müslüman kendi için istediði bir iyiliði baþkalarý için de istemiyorsa ve yine kendi nefsine reva görmediði kötülüðü baþkalarýna reva görüyorsa gerçek manada iman etmiþ olmaz." Buyurmuþtur. Son yüzyýlýmýzda batý kaynaklý olarak aile yapýsýný sarsan bir takým cereyanlar ortaya çýkmýþtýr. Sanayileþme süreci ile hayat müþterektir, kadýn da çalýþmalýdýr anlayýþýyla çok aðýr iþ þartlarý altýnda kadýnlarýmýzýn da çalýþmaya yönlendirilmeleri aile yapýsýný sarsmýþ. Çocuklarla ilgilenme zamanýný kýsýtlamýþ, çocuklarýn anne þefkatinden uzak büyümelerinin zeminini hazýrlamýþtýr. Bu þekilde aile yapýsýnýn kimyasý bozulmuþ, ucuz iþçi çalýþtýrma hesaplarý, kadýn haklarý ve özgürlük söylemleri ile aile bireyleri arasýndaki sevgi ve saygý baðlarý yok edilerek kadýn para kazanma metaý haline getirilmiþtir. Tanzimat'la baþlayan ve daha sonraki süreçlerde bir devlet felsefesi olarak devam eden ferdiyetçilik ve batýlýlaþma hareketleriyle ortaya çýkan toplumsal deðiþim, Müslüman aile yapýsýný ve çocuklarýmýzýn kimlik ve kiþiliðini de etkilemiþtir. Osmanlý'nýn uzun süre ayakta kalmasýnýn nedenlerinden biride saðlam bir aile yapýsýna sahip olmasýndandýr. Ýsveçli Gaston Yezz "Dünya'nýn en saðlam aile ocaðý Osmanlý'da doðdu ve bu varlýk hiçbir milletin tarihinde görülmemiþ þekilde umumi hayatý inþa etti." Demiþtir. Kalkýnma ve sanayi toplumu olma süreci manevi deðerlerimizden kopmadan ve taviz vermeden gerçekleþtirilir ve modernlik adý altýnda batýlýlarýn kültür ve medeniyetlerini taklit etmeden, Ýslam'dan gelen edep ve terbiyemizi koruyabilirsek yarýnlarýmýza daha bir güvenle bakar, gençlerimizden beklentilerimizde hayal kýrýklýðýna uðramayýz. Günümüzde edepsizliði bir maharet sayarak, namus telakkisini farklý anlayýp farklý yorumlayanlarda yok deðil. Saðlam binalar saðlam temeller üzerine kurulur. Halk arasýnda her ne kadar öðrenmenin yaþý yoktur dense de demirin tavýnda þekillendirildiði, aðacýn yaþken eðildiðini unutmamak gerekir. Çocuklarýmýzýn eðitilip terbiye edilmesinde de iyi bir aile ortamý ve örnek alabilecekleri modeller çok önemlidir. Çocuklarýmýz evlerimizin süsü ve bizlere verilen birer emanettir. Bir abimize çocuklardan ne haber dediðimde "Onlar birer emanetti birer birer geldiler, birer birer de gittiler. Bir Köroðlu bir de Eyvaz kaldýk" demiþti. Çocuðu olmadýðýndan dolayý buhrana giren,çoçuk özlemi ile yanýp tutuþan insanlarýmýz var. Bunun için çocuklar aile binasýnýn harcýdýr. "Servet ve oðullar, dünya hayatýnýn süsüdür; ölümsüz olan iyi iþler ise Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayýrlý, hem de ümit baðlamaya daha lâyýktýr." (Kehf 46) Mal ve evlat hýrsý insanoðlunun en büyük zaafýdýr. Yine Kur'an-ý Kerim'de mal ve evlatlarla imtihan olduðumuz bildirilir. "Doðrusu mallarýnýz ve çocuklarýnýz sizin için bir imtihandýr. Büyük mükâfat ise Allah'ýn yanýndadýr." (Tegâbun 15) Yüce Rabbimiz bizleri dünyadaki bu imtihan sürecinde sorumluluðunun bilincinde olarak, baþarýyla tamamlayan kullarýndan eylesin. HACAMAT; Bir kýsým okuyucumuz için yeni, bir kýsým için ise çeþitli TV kanallarýn da gazete haberlerinde okunup, duyulan bir isim, bir konu olarak durmaktadýr. Çeþitli vesilelerle þahsýmýza sýk sýk hacamat konusu sorulmakta ve izahlar istenmektedir. Bu da bize aðýr bir vazife olarak dönmektedir. Niçin? Nasýl? 19 Martta yayýnlanan yazýmýzda hacamatýn ne olduðu, nasýl bir tedavi metodu olduðunu, faydalarýyla alakalý detaylý bilgi verilmektedir. Çorum Hakimiyet gazetemizin 19 mart Salý sayýsýnda bulmak mümkündür. Dahasý internette hacamat19.blogspot.com sayfasýndan geniþ bilgi müracaat edilebilir.. HACAMAT normal bir günlük haber deðil ki okunup geçilsin. Mazisini insanlýk tarihi kadar geniþ, Ahir zaman Peygamberine Miraç gibi Rabbimize yapýlan KUT- SAL YOLCULUKTA hem kendisine hem de ümmetine emredilmesi tavsiye edilen,hastalýk öncesi için KORUYUCU HE- Hacamat KÝMLÝK manasýna gelebilmektedir. HACAMAT þimdilerde ise birçok hastalýðýn tedavisin de rol oynamaktadýr. Hayatýmýza girmiþ bazý alýþkanlýklarýmýzý býrakamýyoruz. Mesela çok çeþitli yemek yemek, yeterince çiðnemeden yutulan lokmalar, asitli, gazlý içecekler ve acýkmadan yeme alýþkanlýklarýmýz vaz geçemediðimiz yanlýþ alýþkanlýklarýmýzdandýr. Bunlarla vücud sarayýmýza aldýðýmýz toksik (zehirli) maddeleri dýþarý attýðýmýzý söyleyebilir miyiz. Elbette hayýr. Doktorlar sýk sýk spor yapýn, aþýrý çok yemeyin ikazlarýný yapmalarýna raðmen kaçta kaçýmýz uyabiliyoruz. Sonra vücudumuza biriken kirli kan damarlarýmýzý týkamakta bulunduðu yerde aðrýlar, çok çeþitli hastalýklarý beraberinde getirmektedir. Migren, Multiple Sekloroz, Demas, Aizmer, Romatizmal hastalýklarýn çeþitlerini saymakla beraber kanla alakalý daha birçok hastalýk hanemizde yani ya hanýmýmýzda, ya babamýz da veya çocuklarýmýn birinde veya birkaçýnda zuhur etmekte, hayatýn seyrini istemediðiz atmosferde gitmektedir. Sözün uzamasý sizi usandýrmasýn. Böyle bir hastasý olan bir kardeþimiz, hastasýný götürmediði hastane ortamý kalmamýþ sen hastana bu ilaçlarý kullan daha yapýlabilecek her þeyi biz yaptýk denilen kardeþlerimizi, sizde yakýnlarýnýz dan duyarsýnýz. Mevzuuyu acite etmek düþüncesinde deðiliz. Fakat 1430 lar öncesin bu günleri gören Efendiler Efendisini sav. Hem salavat getirerek, hem de hayýrla yad etmek adýna ümmetine ýsrarla HACAMAT yaptýrmalarýný istemesi bu sebepten olsa gerek. Okuyucularýmýzda bilirler ki zamanýmýzda delilsiz, ispatsýz þeylere pek inanýlmýyor. Yoksa siz inanýyormusunuz. Ne siz nede biz inanmadýðýmýzý biliyoruz. Ýnþallah Doðal Tedaviler baþlýk altýnda HACAMATkonusunu enine boyuna sayfamýza Rabbimizin müsaade ettiði kadarýy- Mustafa ÞEKERCÝ Uzman Haccam la yazmaya, çizmeye çalýþacaðýz. Ýnayet Allahdan. HACAMAT yaptýrarak rahatsýzlýklarýn kurtulduðunu ifade insan adedi günden güne artarak devam etmektedir. Hacamatla ilgili bilgilere ulaþmak internet çaðýnda yaþadýðýmýz bu zaman için kolaydýr. Þaþmamak gerektir ki insan ilk duyduðu þeylere karþý biraz soðuk biraz temkinli yaklaþýldýðýný biliyoruz. Bu yüzden okuyucularýmýzýn endiþelerini haklý bulmakla beraber, endiþelerinin HACAMAT hakkýnda yeterli bilgiye sahip olmadýklarýný söyleyebiliriz. Çok uzak olmayan tarihlerde hacamatýn mahiyeti daha iyi anlaþýlacak. Birçok insanýmýz hacamat yaptýrarak hayatý zorlaþtýran sýkýntýlarýndan kurtulacaðýný Muhbir i Sadýk ýn ihbariyle söyleyebiliriz. HASIL I KELAM ; RESÜL Ü EKREM (SAV.) BUYU- RUYOR KÝ SÝZÝN TEDAVÝ OLMAK ÝÇÝN BAÞVURACA- ÐINIZ EN ÝYÝ ÇARE HACAMATTIR. CENAB I ALLAH VERDÝÐÝ BÜTÜN DERTLERÝN ÞÝFA- SINI DA MUTLAKA VERECEKTÝR YETER DOÐRU YER- DE DOÐRU ADIMLAR ATILMIÞ OLSUN ÞAFÝ-Ý HAKÝKÝ YALNIZ CENAB I ALLAH DIR Nisan saðlýk haftasý Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail YÜCEL, Çorum Halkýnýn ve saðlýk çalýþanlarýnýn 7-13 Nisan Saðlýk Haftasý'ný kutlayarak çeþitli açýklamalarda bulundu: Saðlýk, genel olarak sadece bireyin vücudunda hastalýk ve sakatlýðýn olmayýþý deðil, ayný zamanda kiþinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden huzur ve mutluluk halinde olmasý demektir. Ýnsan saðlýðý ve insaný maddi manevi etkileyen çevre faktörlerinin düzenlenmesi, saðlýklý yaþam hakkýnýn korunmasý, insan saðlýðýnýn önemi ve bu konuda bilincin artýrýlmasý amacýyla, Birleþmiþ Milletlere üye olan tüm ülkelerde olduðu rekt baðlantý bulunuyor. Bu nedenle, güneþ ýþýnlarýnýn en zararlý olduðu saatlerde güneþe çýkýlmamalýdýr. Eðer herhangi bir nedenle güneþ altýnda kalýnacaksa, mutlaka koruyucu giysi giyilmeli, þapka takýlmalý ve koruyucu ürünlerden uygun olaný kullanýlmalýdýr. Kolesterol düzeyi kontrol altýnda tutulmalýdýr: Kolesterol düzeyi yüksek ise, doðru beslenerek düþürülmelidir. Örneðin, yenilen yað oraný azaltýlýp, lifli besin tüketimi artýrýlmalý, egzersiz yapmaya baþlanmalýdýr. Kan basýncý(tansiyon) dengede tutulmalýdýr: Kalp, felç ve böbrek hastalýklarý riskini yüksek kan basýncý artýrýr. Kan basýncýný kontrol altýna almak için kilo verilmeli, egzersiz yapýlma- gibi ülkemizde de 7-13 Nisan "Dünya Saðlýk Günü" olarak Dr.Ýsmail YÜCEL kutlanmaktadýr. lýdýr. Sodyum içeren besinler ve alkol az tüketilmeli. Sigara içilmemeli Saðlýk Haftasýnýn amacý; toplumun ihtiyaçlarý doðrultusunda, Ýl Saðlýk Müdürü ve ilaçlar mutlaka hekim kontrolünde kullanýlmalýdýr. saðlýkla ilgili bilgilerin geniþ halk kitlelerine ulaþtýrýlmasý, koruyu- cu saðlýk hizmetlerinin yaygýnlaþtýrýlmasý, bireylerin saðlýklý yaþam konusunda bilinçlenmeleri, hastalanmadan gerekli tedbirlerin alýnmasýdýr. Dünya Saðlýk Örgütü 2013 yýlý 7-13 Nisan Dünya Saðlýk günü için "hipertansiyon (yüksek kan basýncý)" konusunu tema olarak belirlemiþtir. Hipertansiyon basit olarak yüksek kan basýncý demektir. Kan basýncý, kaný kalpten dokulara taþýyan damarlarda oluþan basýnçtýr. Hipertansiyon önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalýktýr. Ýnsan saðlýðýnýn sürekliliði için aþaðýdaki önerilere dikkat edilmesi gerekir: Öncelikle Hipertansiyondan korunmak için önlemler alýnmalýdýr. Tuz alýmýný azaltmak, dengeli bir diyetle beslenmek, alkolün zararlý kullanýmýndan kaçýnmak, düzenli fiziksel aktivite yapmak, saðlýklý bir vücut aðýrlýðýný korumak ve tütün kullanýmýndan kaçýnmak hipertansiyon riskini azaltmaktadýr. Sigara içilmemeli ve diðer tütün ürünleri kullanýlmamalýdýr: Sigara içmek en tehlikeli alýþkanlýklarýn baþýnda geliyor. Önlenebilir hastalýklara en çok sigara neden oluyor. Dünyadaki ölümlerin temel nedenleri arasýnda, sigara üst sýralarda yer alýyor. Meme kontrolünü aksatmayýn: Kadýnda en sýk görülen kanser meme kanseridir. 20`li yaþlarýn baþýndan itibaren, her ay, memelerin elle muayene edilmesi gerekiyor. 40 yaþýndan sonra yýlda bir kez memeler hekim kontrolünden geçmeli ve mammografi çektirilmeli. Pap smear (sürüntü) testi, baðýrsak ve prostat kanseri kontrolünü düzenli olarak yaptýrýn: Rahim kanseri, düzenli yapýlan pap smear (sürüntü) testiyle ortaya çýkartýlabiliyor. Aþý olun: Belli bir yaþa geldikten sonra da aþý olmak gerekebilir. Hepatit B aþýsý için yaþ sýnýrý yoktur, her yaþtaki kiþiye mutlaka yapýlmalýdýr. Yetiþkinlerin, tetanos ve difteriyi tetikleyici nedenlere karþý 10 yýlda bir aþýya gereksinimleri vardýr. Diþlerinizi düzenli fýrçalayýn. Diþ Hekiminizi 6 ayda bir ziyaret edin. Diþlerinizin tedavisini yaptýrarak aðýz ve diþ saðlýðýnýzý koruyun. Düzenli saðlýk kontrolü yaptýrýn: Kiþinin saðlýk durumu yýldan yýla deðiþiklik gösterebilir. Herkesin ayný testi ve muayeneyi yaptýrmasý yerine, kiþiye özel testler yapýlmasý gerekir. Kiþi için doðru olan muayene ve testler, bununla birlikte risk içeren faktörler hakkýnda hekimden bilgi alýnmalýdýr; dedi. Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail YÜCEL saðlýk önerilerinin sonrasýnda; Düzenli beslenmeye özen gösterilmelidir: Beslenmeyle doðrudan Çorum Halkýnýn ihtiyaçlarý doðrultusunda, saðlýkla ilgili bilgilendirme iliþkili hastalýklar var. Örneðin: Kalp hastalýklarý, yüksek kan basýncý eðitimlerinin devam ettiðini, koruyucu saðlýk hizmetlerinin yaygýnlaþtýrýlmasý için saðlýk taramalarýna önem gösterildiðini, bireylerin saðlýklý (tansiyon), þeker hastalýðý, yüksek kolesterol, þiþmanlýk, safra kesesi hastalýklarý, bazý kanser türleri. yaþam konusunda bilinçlenmeleri, hastalanmadan gerekli tedbirlerin alýnmasý için eðitimlerin devam ettiðini, kontrollerin hýzlý bir þekilde yaptýrý- Egzersiz yapýlmalýdýr: Egzersiz yapmak, yüksek kan basýncý (tansiyon), diyabet, osteoporoz, depresyon, olasý baðýrsak kanseri, felç ve sýrt labilmesi için saðlýk kurumlarýnda modernizasyonun ön plana çýktýðýný hasarlarýný azaltmaya yardýmcý oluyor. vurgulayarak Dünya Saðlýk Haftasýný kutlayarak "Görevleri baþýnda olan Güneþin zararlý etkilerinden korunulmalýdýr.:kanser tiplerinden en yaygýný deri kanseridir. Güneþ altýnda kalma ile deri kanseri arasýnda di- saðlýk çalýþanlarýna baþarýlar, halkýmýza da saðlýklý bir ömür geçirmelerini dilerim"diyerek sözlerine son verdi.

17 ÇESDER Halý Saha futbol turnuvasýnda çeyrek final maçlarý tamamlandý Bahçelievler&Fatih Anadolu, Osmancýk Kaymakamlýðý, Mimar Sinan ve Sungurlu Hürriyet Ortaokulu yarý finalde ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 11 NÝSAN Çorum Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Çorum Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý onarým iþi. Yer: Çepni MAh. Hýdýrlýk Cad. No: 63/1 Çorum Saat: 14:00 12 NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Mecitözü ilçesi Kaymakamlýk bahçesi peyzaj düzenleme yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 Çorum Belediye Baþkanlýðý Su malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý (KVC Yoðun Bakým Ünitesi) kit karþýlýðý kan gazlarý cihazý kullaným uygulamasý alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Saat: 10:00 15 NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Çorum Belediyesi ne ait 5 adet otobüs hattýnýn 5 yýl müddetle kiraya verilmesi iþi. Muhammen bedel (1 hat için): ,00 Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Meclis Saat: 14:00 16 NÝSAN Orman Su Ýþleri Çorum Þube Müdürlüðü Çorum Çatak Tabiat Parký nda kapý giriþi ücret tahsili, 4 adet bungalov ev, 2 adet büfe, 1 adet misafirhane iþletilmesi ve ve genel saha temizliði yapým iþi. Muhammen bedel: 5.000,00 Yer: Orman ve Su Ýþleri Çorum Þube Müdürlüðü Valilik ek binasý kat 9 Saat: 14:00 Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Çorum merkez, Bayat, Ýskilip ve Uðurludað ilçelerine baðlý 2. grup 14 köye beton parke taþý ile döþeme kaplamasý yapýlmasý iþi. Yer: Mimar Sinan Mahallesi Ýnönü Caddesi No: 179 Çorum Saat: 14:00 T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 1212 ada no, 18 parsel no da Tepecik Mahallesinde tam hisseli 9 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adalet Sarayý Mezat Saat: 14:00-14:10 17 NÝSAN T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi 06 DF 3061 plakalý, 2011 model Peugeot marka Partner Tepee Primium tipli, füme renginde aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: 10:40-10:45 T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi 19 AP 067 plakalý, 2004 model Renault marka Kango Ezpress 1.5 DCÝ tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ankara yolu üzeri, Sima Otomotiv / Çorum Saat: 10:00-10:05 19 NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Yaðmur suyu, ýzgara ve kanalizasyon inþaatý yapým iþi. Yer: Belediye hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Çorum Merkez-Alaca ve Sungurlu ilçelerine baðlý 13 köyde 4. grup parke taþý döþeme yapým iþi. Yer: Mimar Sinan MAh. Ýnönü Cad. No: 179 Çorum Saat: 14:00 T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il merkez ilçe, 346 ada no, 37 parsel no, Çepni Mahallesi, halihazýrda büro olarak kullanýldýðý tespit edilen gayrimenkulün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: 15:00-15:10 T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Ulukavak Mah., Akpýnar Sok., Özkahveci Apt., No: 18/C Çoruým adresinde 21 m2 alanýnda iþyerinin satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: 14:00-14:10 Ç orum Eðitim Sevenler Derneði (ÇESDER) tarafýndan bu yýl 8.si düzenlenen Halý Saha futbol turnuvasýnda çeyrek final maçlarý tamamlandý. Çeyrek final maçlarýný kazanan Bahçelievler&Fatih Anadolu, Osmancýk Kaymakamlýðý, Mimar Sinan ve Sungurlu Hürriyet Ortaokulu takýmlarý yarý finale yükseldiler. Ekol Halý Saha da oynanan ilk çeyrek final maçýnda Bahçelievler&Fatih Anadolu ile Ovasaray Dekorum Mobilya takýmlarý karþýlaþtý. Oldukça çekiþmeli geçen maç ýn ilk yarýsýný Bahçelievler&Fatih Anadolu Hasan Bal ýn attýðý golle 1-0 önde tamamladý. Maçýn ikinci yarýsý uzatma dakikalarýnda Yasin Yetim in ayaðýndan bulduðu golle beraberliði saðlayan Ovasaray Dekorum Mobilya maçý penaltý atýþlarýna götürdü. Penaltý atýþlarý sonunda rakibine 5-3 lük üstünlük saðlayan Bahçelievler&Fatih Anadolu yarý finale 22 NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 06 YHT 18 plakalý, 2011 model Ford marka, Cargo tipli beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kaynar Yediemin Deposu Saat: 14:00-14:10 24 NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 DN 446 plakalý, 2004 model, Volkswagen marka Sedan tipli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: 14:00-14:10 Çorum Belediye Baþkanlýðý Oyun grubu alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 Çorum Belediye Baþkanlýðý Komple araç içi boru ve kanal görüntüleme sistemi alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 25 NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Festival organizasyonu hizmet alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 30 NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 ND 893 plakalý, 2011 model Ford marka, açýk kasa tipli, beyaz renkli kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Adliye Sarayý Müzayede Saat: 14:00-14:10 T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi 19 DN 796 plakalý, 2009 model, Volkswagen marka, Jetta tipli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Adliye Sarayý Müzayede Saat: 10:00-10:05 3 MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili merkez ilçe Gülabibey Mah. 59 cilt, 5852 sayfa, 1429 ada, 4 parsel de kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat yükselen ilk takým oldu. Ýkinci çeyrek final maçýnda ise Mimar Sinan Ýlkokulu ile Endüstri Meslek Lisesi arasýndaki maçýn ilk yarýsý Yasin Aksoy un iki golüne Endüstri Meslek Lisesi Yasin Bolat ve Fatih in golleriyle 2-2 berabere tamamlandý. Ýkinci yarýda Selahattin Demirci ile iki gol bulan Mimar Sinon Ýlkokulu maçtan 4-2 galip ayrýlarak yarý finale yükselen ikinci takým oldu. Günün üçüncü çeyrek final maçýnda ise Sungurlu Hürriyet Ortaokulu ile Alaca&Yavuz takýmlarý karþýlaþtý. Maçýn ilk yarýsýnda Sungurlu Hürriyet Muhittin ve Nihat ýn golleriyle öne geçti Sungurlu&Hürriyet Cafer le skoru 2-1 yaptý ve devre bu skorla tamamlandý. Ýkinci yarýnýn baþýnda Muhittin le farký üçe çýkaran Sungurlu Hürriyet son dakikalarda Alaca&Yavuz un Ýlhami ve Hakan ile bulduðu gollere engel olamayýnca maçýn normal süresi 3-3 Saat: 14:30-14:40 6 MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili Gülabibey Mahallesi, 2561 ada, 1 parselde, A Blok 8 nolu baðýmsýz bölümdeki dükkan vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,37 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: 14:00-14:10 7 MAYIS T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Kuruçay köyünde muhtelif yerlerde muhtelif fiyatlarda 8 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Saat: 10:00-11:50 10 MAYIS T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum ili merkez ilçe Palabýyýk köyü Koyungözü mevkii cilt 6, sayfa 533, parsel 606 adresinde kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.800,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: 15:00-15:05 2. Taþýnmaz: Çorum ili merkez ilçe Palabýyýk köyü Þehirözü mevkii cilt 18, 1730 parsel, 1927 adresinde kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: 15:10-15:15 T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Göcenovacýðý köyü muhtemel yerler ve muhtemel fiyatlarda 4 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Saat: 10:30-11:20 20 MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 8 ada no, 13 parsel no, Çöplü Mahallesi nde 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: 14:00-14:10 T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, 505 ada no, 1 parsel no, bodrum 2 berabere bitti ve penaltý atýþlarýna geçildi. Penaltý atýþlarýnda rakibine 7-5 üstünlük saðlayan Sungurlu&Hürriyet Ortaokulu yarý final biletini aldý. Son çeyrek final maçýnda ise Osmancýk Kaymakamlýðý ile Yavuz Sultan Selim takýmlarý karþýlaþtý. Ýlk yarýsý golsüz beraberlikle biten maçýn son dakikalarýnda Osmancýk Kaymakamlýðý Barýþ la bir gol buldu ve bu gollede yarý finale yükselen son takým oldu. Turnuvada yarý final maçlarý 13 Nisan cumartesi günü oynanacak. Günün ilk yarý final maçýnda saat da Bahçelievler&Fatih Anadolu ile karþýlaþýrken saat da ise Mimar Sinan Ýlkokulu ile Osmancýk Kaymakamlýðý takýmlarý karþýlaþacak. Bu maçlarý kazanan takýmlar þampiyonluk kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçý yapacaklar. nolu mesken niteliðinde baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: 10:00-10:10 23 MAYIS Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, Çepni Mah., 16 cilt, 1564 sayfa, 835 ada no, 26 parsel no, 362,47 m2 yüzölçümlü ana taþýnmaza sahip, 1. kat 6 nolu baðýmsýz bölümde bulunan mesken niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: 10:00-10:10 27 MAYIS T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum ili, Mecitözü ilçesi, 33 ada no, 18 parsel no, Camiikebir/ Bahçepýnarý Mahalle/mevkii, 452,00 m2 yüzölçümlü ana taþýnmaza sahip, zemin kat, 1 nolu baðýmsýz bölümde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: 10:00-10:10 28 MAYIS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum merkez Bahçelievler Mahallesi, 54/2 pafta, 1980 ada, 11 parsel alanýnda 96 m2 kullaným alanýna sahip mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Adliye Müzayede Saat: 14:00-14:10 17 HAZÝRAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Tepecik Mahallesi, Milönü mevkii, cilt 41, sayfa 3971, ada 950, parsel 9 da baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: 14:00-14:10 2 EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesinde 561 ada no, 6 parselde, 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adliye Sarayý Mezat Saat: 14:30-14:40 ESDER'in, Eðitimci- arasýnda bu yýl 8. Çler sini düzenlediði futbol turnuvasý çeyrek final maçlarý Cumartesi günü Ekol Halý Sahada oynanan dört karþýlaþmayla tamamlandý. Cumartesi günü oynanan karþýlaþmalar tam bir taktik savaþý þeklinde geçti. Tam yedi þutun direklere çarparak gol olmamasý, takýmýný eksik býrakan oyuncularýn üzüntüleri, gol krallýðý yarýþýnda nefes nefese yarýþan Selahattin ve Nihat'ýn bu haftayý da boþ geçmemesi ve dört maçýn iki tanesinin sonucunu penaltýlarýn belirlemesi çeyrek finalin öne çýkan fotoðraf kareleriydi. BAHÇELÝEVLER & FATÝH ANADOLU - OVASARAY DEKORUM MOBÝLYA Mücadele ancak bu kadar sergilenebilirdi. Maçýn heyecaný son dakikasýna hatta penaltý vuruþlarý ile son anýna kadar böyle yaþatýlabilirdi. Tebrikler Bahçelievler & Fatih Anadolu tebrikler Ovasaray Dekorum Mobilya. Özellikle Ovasaray Dekorum Mobilya takýmýnýn alan daraltma, rakibi kalesinden uzak tutma ve tatlý-sert futbolu elli beþ dakika çok baþarýlýydý. Grubunda son maçta ve averajla çýkacaksýn ve rakibin Bahçelievler & Fatih Anadolu takýmý ile baþa baþ oynayacaksýn ve de penaltýlarda eleneceksin. Ovasaray Dekorum Mobilya takýmý yapabileceklerinin fazlasýný yaptý. Turnuvanýn (Çesder'in anketinde en önde gidiyor) 1 numaralý favorisi Bahçelievler & Fatih Anadolu takýmý her halde turnuva boyunca hiç bu kadar zorlanmadý. Rakiplerinin direncini ilk dakikalardan itibaren kýrarken çeyrek finalde bu gücü maç boyunca bir türlü eline alamadý (ya da rakip aldýrmadý). Ýlk yarýnýn son dakikalarýnda Hasan Bal ile golünü de buldu ama bir türlü ikinci golü atamadý. Rakibinin direncini kýrmak için ikinci golü bulmalýsýn ki rahatlayabilesin. Uzatmanýn son dakikasýnda kalende bir de gol görürsen "neler oluyor bize" nakaratýný da yüksek sesle duymaya da baþlarsýn. Berabere biten maç (1-1) ve günün penaltýlara giden ilk maçý. Bahçelievler & Fatih Anadolu, rakibin penaltýlarýný gole çevirmedeki þansýzlýðýndan da yararlanarak günün ilk yarý finalisti oldu. Tekrar iki takýmýn mücadelesini ve kazanma hýrsýný kutluyorum. Bahçelievler & Fatih Anadolu takýmýna da yarý finalde baþarýlar diliyorum. Maç sonu (Mesut KUÞ- GÖZ- Bahçelievler & Fatih Anadolu): Uzun süre önde götürdüðümüz maçý son dakikalarda gelen rakip takým golüyle maçý berabere bitirdik. Rakip takýmý tebrik ediyorum, çok dirençli oynadýlar. Ama penaltý atýþlarý sonunda þanslý taraf biz olduk. Bu arada hakem çok iyi, tebrik ediyorum. Fark edilenler: Ýki takýmýnda futbolcularý harika bir çeyrek final maçý oynadýlar. Tebrikler. Goller: Hasan Bal(Bahçelievler & Fatih Anadolu). Yasin Yetim(Ovasaray Dekorum Mobilya). ÇESDER izlenimleri Heyecan yarý finalde alki_68hotmail.com PERÞEMBE 11 NÝSAN MÝMAR SÝNAN ÝLKOKULU - ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ Dengede geçen bir ilk yarý ve Mimar Sinan takýmýnýn son dakikada iki farký bulana kadar heyecanýn hiç bitmediði bir mücadele. Çeyrek final maçlarý içinde temponun diðer maçlara göre düþük kaldýðý bir maçtý. Ýki takýmýnda golcüleri yine görevlerini yaptýlar ve gollerini attýlar. Endüstri Meslek Lisesi maça hýzlý baþladý ve ilk golü bulan taraftý. Golden sonra ve maç boyunca Mimar Sinan takýmýnýn hareketli golcüleri Selahattin ve Yasin'i durdurmakta zorlandýlar. Ýlk yarýda Yasin ikinci yarýda Selahattin golleriyle takýmýný yarý finale taþýyan oyunculardý. Fatih ve Yasin Bolat attýklarý gollerle görevlerini yaparken takým savunmasýndaki açýklar yarý final yolculuðunun önündeki en büyük engel oluyordu. Ýlk yarý aslýnda dengede geçmiþti. Hem oyun olarak hem de skor olarak (2-2) orta da olan oyun ikinci yarý da görüntü deðiþtirdi. Mimar Sinan takýmýnýn 3-2 üstünlüðü yakaladýktan sonra günün baþarýlý ismi kaleci Halil'i bir türlü geçememeleri heyecanýn son dakikaya kadar sürmesini saðladý. Kazanýlan iki farklý üstünlük çeyrek final maçlarý içindeki en büyük farktý (4-2). Ýki takýmýnda mücadelesini ve oyununu tebrik ediyorum. Mimar Sinan Ýlkokulu takýmýna da yarý finalde baþarýlar diliyorum. Fark edilenler: Ýki takýmýnda futbolcularý çok güzel bir çeyrek final maçý oynadýlar. Tebrikler. Goller: Yasin Aksoy (2), Selahattin Demirci (2) (Mimar Sinan Ýlkokulu). Fatih, Yasin Bolat (Endüstri Meslek Lisesi). ALACA & YAVUZ - SUN- GURLU HÜRRÝYET ORTA- OKULU Maç boyunca Sungurlu Hürriyet Ortaokulu kaçtý Alaca & Yavuz kovaladý. Baþtan sona mücadele ve heyecanýn hiç eksilmediði maçta son dakikalar bitmek bilmedi. Sungurlu takýmýnýn oyunu kendi sahasýnda kabullenip hýzlý kontra ataklarla golleri bulmalarý ne kadar güzelse beraberlik golünü de üstelik son dakikada kontra topla kendi kalelerinde görmeleri de enteresandý. Alaca & Yavuz takýmý maç boyunca oyunu genelde rakip saha da oynadý. Özellikle ilk yarýda ki oyunlarý ve oyunu karþý kaleye yýkmalarý son derece baþarýlýydý. Maç boyunca gol atmakta zorlanmalarý, özellikle Ali Osman'ýn mücadelesini golle süsleyememesi maçtaki eksik kalan yanlarýydý. Sungurlu takýmý maç planlarýný çok iyi yapmýþ. Plan yapmakla kalmamýþlar iyi de hazýrlanmýþlar. Turnuvanýn en hýzlý kontra ataðýna çýkan takýmý olarak bu maçta da çok baþarýlýydýlar. Nihat ve Muhittin ile bulduklarý goller ne kadar güzelse Alaca takýmý kalecisinin de yer tutuþlarý bir o kadar yanlýþtý. Son dakikalarýna 3-2 önde girmelerine raðmen oyundan atýlan oyuncularýnýn mo- Ali Doðan ral bozukluðunu o kadar derinden yaþamýþlar ki hiç yapmadýklarý hatayý yaparak çok kiþiyle hücum yaptýlar. Bir bakýma futbol sözüyle söyleyecek olursak "kendi silahlarýyla vuruldular". Kontra gol ile gelen beraberlik ve bitmeyen saniyeler. Penaltýya giden ikinci çeyrek final maçý. Penaltýlarda kaçýran oyuncu mu vardýr yoksa kurtaran kaleci mi? Cevabý zor. Gerçek olan þu ki, Sungurlu Hürriyet Ortaokulu takýmý yarý finalde. Tekrar iki takýmýn mücadelesini ve kazanma hýrsýný tebrik ediyorum. Sungurlu Hürriyet Ortaokulu takýmýna da yarý finalde baþarýlar diliyorum. Fark edilenler: Ýki takýmýnda futbolcularý çok güzel bir çeyrek final maçý oynadýlar. Tebrikler. Goller: Muhittin (2), Nihat (Sungurlu Hürriyet Ortaokulu). Cafer, Ýlhami, Hakan (Alaca & Yavuz). YAVUZ SULTAN SELÝM - OSMANCIK KAYMAKAM- LIÐI Bir maçta gol bu kadar mý gecikir? Direkler gol olmamasý için bu kadar mý çalýþýr? Ýki takým oyuncularý da bu kadar konsantre mi olur? Öncelikle iki takýma da bravo. Kendi takýmlarýnýn oyun yapýsýný rakip takýmýn oyun yapýsýyla iyi planlamýþlar. Özellikle Yavuz Sultan Selim takýmý rakibi iyi analiz etmiþ. Kendi yarý alanlarýný kalabalýk tutarak kaptýklarý toplarla da ayaða pas yaparak gol aramalarý ve maçý kazanma adýna planlarýný uygulamalarý gayet baþarýlýydý. Bu plan da eksik kalan tek nokta ileri de yeterince çoðalamamalarýydý. Osmancýk takýmý ise, her zaman ki oyun anlayýþýyla sahadaydý. Garanti toplar ve bol pas. Ben kendi oyunumu oynayayým baþarý elbet gelecektir anlayýþý. Zor da olsa yine haklý çýktýlar. Maçta direklerin en önemli figür olacaðýný kim bilebilirdi ki. Atýlan þutlar, girilen pozisyonlar, kalecilerin baþarýlý kurtarýþlarý gol olmamasýnda ne kadar önemli olsa da bu maçýn en baþarýlýsý direklerdi. Ýlk yarýda ve özellikle de ikinci yarýda peþ peþe gelen þutlarýn ancak beþincisinde gol oldu. Ama ne gol. Osmancýk takýmýndan Barýþ, orta çizginin bir metre gerisinden öyle bir füze gönderdi ki Önce yine direk ama harika bir gol. Tekrar iki takýmýn mücadelesini ve kazanma hýrsýný tebrik ediyorum. Osmancýk Kaymakamlýðý takýmýna da yarý finalde baþarýlar diliyorum. Fark edilenler: Ýki takýmýnda futbolcularý çok güzel bir çeyrek final maçý oynadýlar. Tebrikler. Goller: Barýþ (Osmancýk Kaymakamlýðý).

18 18 PERÞEMBE 11 NÝSAN 2013 Amatör sporculara Saðlýk Güvencesi ençlik ve Spor Ba- Suat Kýlýç, Gkaný Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu ile, 2 milyon 8 bin 413 amatör sporcuyu sosyal güvenlik þemsiyesi altýna alan ve saðlýk hizmetlerinden ücretsiz yararlanmasýný saðlayacak protokolü imzaladý. Saðlýk Bakanlýðý'nda protokol imza törenine Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Türkiye Amatör Sporcular Konfederasyonu Baþkaný Ali Düþmez de katýldý. 2 milyondan fazla amatör sporcuyu yakýndan ilgilendiren protokolün imzalanmasý ile birlikte özellikle amatör futbol sahalarýnda top koþtururken sakatlanan Okullar Judo Ýl birinciliði 13 Nisan da kullar Judo il birinciliði 13 Nisan cumartesi günü Oyapýlacak. Gençlik Merkezi Judo nda yapýlacak olan il birinciliðinde yýldýzlar ve gençler kategorilerinde il birinciliði müsabakalarý yapýlacak. Cumartesi günü saat da baþlayacak olan il birinciliðinde merkez ve ilçelerden sporcularýn katýlmasý bekleniyor. Yýldýzlar kategorisinde doðumlular mücadele edecek. Kýzlar 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57 ve +57 Kg larda erkekler ise 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66 ve +66 Kg larda mücadele edecek. Gençler kategorisinde ise arasý doðumlular mücadele edecek. Sýkletlerinde birinci olan sporcular il takýmýný oluþturacak olup, gençlerde dereceye giren sporcular Nisan'da Konya'da, yýldýzlarda dereceye giren sporcular ise önümüzdeki ay Eskiþehir'de yapýlacak ve yararlanan 250 bin amatör futbolcu saðlýk güvencesine kavuþmuþ oldu. Protokol imza töreninde konuþan Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, Türk sporu adýna tarihi bir adým attýklarýný ifade ederken, ''Spor camiasýnda bir hayli ses getirecek, özellikle amatör sporcularý yakýndan ilgilendiren sakin bir imza merasimi gerçekleþtirdik. Türk sporu adýna özellikle amatör spor hayatý atýna tarihi bir imza attýk. Bu protokol uygulamaya geçtiðinde ortaya çýkacak neticeler buradaki imzayý uzun süre hafýzalarda tutacaktýr. 2 milyona aþkýn faal amatör sporcumuz atýlan bu imzalar sayesinde ve normal kamu saðlýk sisteminin dýþýna çýkmaksýzýn saðlýk hizmetlerinden istifade etmeye devam edecekler. Bu imzalar hem kendileri açýsýnda hem onlarýn spor ve saðlýk yaþamlarýný düþünen aileleri açýsýnda devrim niteliðinde bir hamle olmuþ oldu. Ayný zamanda uzun süreli olarak spor hayatlarýna devam etme arzularý üzerinde de ciddi bir tesir meydana getirecektir'' dedi. Bakan Kýlýç, atýlan imzalarýn hükümetin amatör spora verdiði önemin göstergesi olduðunu ifade ederken, amatör sporcularýn saðlýk güvencesine kavuþmasýnýn spora olan ilgiyi de artýracaðýný dile getirdi. Bakan Kýlýç, "Bu imzalarýn hayýrlý neticelerini Türk sporu almaya devam ettikçe ulusal ve uluslararasý müsabakalarda olimpiyat ve paralimpik oyunlarýnda, özellikle de Ýstanbul 2020 oyunlarý yolunda da çok önemli bir imza attýðýmýzý düþünüyorum'' diye konuþtu. Gençlik ve Spor Bakanlýðý Spor Genel Müdürlüðü verilerine göre Türkiye'de 3 milyon 907 bin 285 sporcu yer alýyor. Ancak bu Liseli Gençler Badminton ta þampiyon olan Osmancýk Lisesi Aksaray grubunda ilimizi temsil edecek Osmancýk Lisesi Aksaray grubunda Liseli Gençler Badminton da þampiyon Osmancýk Lisesi Nisan tarihleri arasýnda Aksaray da yapýlacak olan bölge birinciliðinde mücadele edecek. Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile Saðlýk Bakanlýðý arasýnda imzalanan ve 2 milyon 8 bin 413 amatör sporcuyu ilgilendiren saðlýk güvencesi protokolü dün imzalandý. Ýmza ile tüm amatör sporcularýn saðlýk hizmetlerinden ücretsiz yararlanmasý saðlandý. Ýmza törenine Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ta katýldý. iseli Gençler Badminton bölge birinciliðinde grup Lmerkezleri ve mücadele edecek okullar belli oldu. Çorum þampiyonluðunu kazanan Osmancýk Lisesi kýz ve erkek takýmý Nisan tarihlerinde Aksaray da yapýlacak olan bölge birinciliðinde mücadele edecek. Okul Sporlarý Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre Nisan tarihleri arasýnda Aksaray da yapýlacak olan bölge birinciliðinde Osmancýk Lisesi kýz ve erkek takýmlarýnýn rakipleri belli oldu. Aksaray grubunda mücadele edecek okullar þöyle. Erkekler, Aksaray Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Ankara Sincan Lisesi, Antalya Akseki Þahinler Çok Programlý Lise, Bursa BTSO Celal Sönmez Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Çankýrý Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Ýstanbul Plevne Lisesi, Karabük Ovacýk Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Kayseri Tomarza Çok Programlý Lisesi, Kýrýkkale Özel Kýzýlýrmak Anadolu ve Fen Lisesi, Kýrþehir Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Konya Meram Muhittin Güzel Kýlýnç Anadolu Lisesi, Nevþehir Gülþehir Lisesi, Niðde Anadolu Öðretmen Lisesi, Yozgat Endüstri Meslek Lisesi, Zonguldak Ereðli Lisesi. KIZLAR: Adana Kýz Lisesi, Aksaray Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Aksaray Ahmet Cevdet Paþa Sosyal Bilimler Lisesi, Ankana Sincan Lisesi, Antalya Anadolu Lisesi, Çankýný Kýz Meslek Lisesi, Karabük Ovacýk Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Kayseri Tomarza Çok Programlý Lisesi, Kýrýkkale Fen Lisesi, Kýrþehir Fatma Muzaffer Mermer Kýz Meslek Lisesi, Konya Ereðli Atatürk Lisesi, Mersin Dumlupýnar Ýmam Hatip Lisesi, Nevþehir Gülþehir Ticaret Meslek Lisesi, Niðde Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi, Yozgat Lisesi. Grup birinciliði sonunda ilk üç sýrayý alan toplam 12 okul Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazanacak. sporculardan 2 milyon 8 bin 413'e aktif olarak spor yaþamýný sürdürüyor. Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu ise 2 milyon amatör sporcumuzun saðlýk güvencesine kavuþmasýnýn spora olan ilgiyi artýracaðýna iþaret ederek, "Her bir yaþta 1 milyon gencimiz var. Amatör sporcular dediðimiz zaman en azýndan 10 milyonluk bir genç kitlemiz var. Bunun yarýsýný en azýndan amatör sporlarýn içinde görmek, ülkemizin geleceði adýna, saðlýklý nesiller adýna için önemli. Hem de spor geleneklerimiz açýsýndan önemli. Bu anlamda gençlik ve Spor Bakanlýðýmýza amatör sporlara verdiði deðerden dolayý teþekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte bu alanda saðlýklý nesiller anlamýnda gençlerin daha çok spor yapmasý adýna birlikte farklý projeler içinde olacaðýmýza inanýyorum'' dedi. kullararasý Puanlý OAtletizm Ýl birinciliðinde küçükler ve yýldýzlar kategorileri dün yapýlan yarýþmalarla baþladý. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda saat da yapýlan yarýþmalarla baþlayan il brinciliðinde küçüklerde kýz ve erkeklerde beþer okul, yýldýzlarda ise kýzlarda dört erkeklerde ise beþ okul mücadele etti. Küçük kýzlarda ilk gün yarýþmalarý sonunda, 1761 puanla Sungurlu Fatih Ortaokulu liderlik koltuðuna otururken, 19 Mayýs Ýlkokulu 1671 puanla ikinciliði, Ýskilip Atatürk Ortaokulu 1445 puanla üçüncü, TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu 1277 puanla dördüncü, Toprak Sanayi Ortaokulu 1205 puanla beþinciliði elde etti. Küçük erkekler kategorisinde de Sungurlu Fatih ilk günün lideri oldu puanlý Sungurlu Fatih Ortaokulu'nun ardýndan Alaca Denizhan YBO 2009 puanla ikinci sýrayý alýrken, TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu 1899 puanla üçüncü, Merkez YBO 1655 puanla dördüncü, Toprak Sanayi Ortaokulu ise 1558 puanla beþinci sýrayý aldý. Yýldýz kýzlarda, 61 puan toplayan Zafer Ýlkokulu ilk günün lideri Yýldýz Güreþ Milli Takýmý nda yeniden Çorum aðýrlýðý Geçtiðimiz yýllarda yýldýz güreþ milli takýmýnda çok sayýda güreþçi veren son yýllarda bu sayýsý azalan Çorum bu yýlda eski baþarýlý günlerine dönüþ sinyali verdi. Yýldýz serbest güreþ milli takýmýnda altý Çorumlu güreþçi orum Adil Cande- Güreþ Eðitim Çmir Merkezi nde yaþanan deðiþim ve Merkeze alýnan sporcu yaþlarýnda yapýlan yeni düzenlemenin ardýndan yaþanan düþüþ yeniden yönünü yukarý çevirdi. Özellikle Yýldýz Güreþ Milli takýmýnda üç dört yýl öncesinde çok sayýda Çorumlu güreþçi bulunmasýna karþýn son yýllarda bu kategoride milli takýma gönderilen güreþçi sayýsýnda düþüþ yaþanmýþtý. Bu yýl yapýlan Yýldýzlar Serbest Güreþ Þampiyonasý nda kürsüye çýkan altý Çorumlu güreþçi milli takým hazýrlýk kampýna çaðrýldý. Güreþ Federasyonu yýldýz güreþ milli takým teknik heyetinden yapýlan açýklamaya göre 7 Nisan pazar akþamý baþlayan ve 21 Nisan pazar günü sona erecek Kýzýlcahamam daki milli takým kampýnda 42 Kg da Çorum GEM den Musa olurken, Merkez YBO 59 puanla ikinci sýrayý aldý. Ayný puanlý Bekir Aksoy Ortaokulu üçüncülüðü elde ederken, TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu 53 puanla dördüncü sýrayý elde etti. Yýldýz erkekler kategorisinde, Alaca Denizhan YBO 115 puanla günü lider tamamladý. 81 puanlý Merkez YBO ikinci sýrayý, 78 puanla TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu üçüncü sýrayý, 63 puanla Zafer Ýlkokulu dördüncü sýrayý, 59 puanla Mustafa Kemal Ortaokulu da beþinci sýrayý aldý. Ýl birinciliði bugün yapýlacak yarýþmalarla Þahin, 46 Kg da Çorum Belediyespor dan Deniz Akkaya, 50 Kg da Çorum Belediyespor dan Emrah Sarýtaþ, 58 Kg da Çorum Belediyespor dan Selim Kozan, 63 Kg da Çorum çaðrýldý. Selim Kozan 58 Kg da milli takým kampýnda sona erecek ve kategorilerinde dereceye giren Yýldýz erkekler gülle atma yarýþmasýnda okullarýna puan kazandýrmak için yarýþtýlar GEM den Oðuzhan Yalçýn ile ayný sýklete Sungurlu Tevfik Odabaþý kulübünden Sefa Þakar katýlýyor. Kamp döneminin ardýndan yapýlacak turnuvalarda mücadele edecek yýldýz serbest güreþ milli takým kamplarý sonunda Avrupa Þampiyonasý nda milli mayoyu giyecek isimler belirlenecek. 42 Kg da milli takým kampýnda bulunan Musa Þahin Ýki futbolcuya görüntüden ceza 2. Küme U 19 liginde iki hafta önce oynanan Ýl Özel Ýdarespor - Ulukavakspor arasýndaki maçýn bitiminden sonra çýkan olaylarda dört futbolcu ceza kuruluna sevk edilmiþi. Ceza Kurulu olaylarýn fotoðraflarýný inceledi ve dört futbolcuyla birlikte iki futbolcuya ceza verdi. Bu maçtan altý futbolcuya toplam 20 maç ceza verildi. Amatör Küme U 19 liginde 30 Mart cumartesi latan isim iddia edilen Ýl Özel Ýdarespor dan Abdurrahman Nalban a beþ maç ceza verildi. Yine hakem 2. günü oynanan Ýl Özel Ýdarespor - Ulukavakspor maçýnýn bitiminden sonra çýkan olaylara karýþan altý raporuyla ceza kuruluna sevk edilen Özel Ýdarespor dan Yusuf Uygun ile Ulukavakspor dan Ýbrahim futbolcuya ceza verildi. Hakem raporunda dört futbolcu olmasýna karþýn amatör futbol disiplin kurulu Tekmen ve Abdullah Teryaki ye ise üçer maç ceza olayla ilgili fotoðraflardan belirlediði iki futbolcuyada rapor dýþýnda ceza verildi. Kurul ayrýca olay anýnda çekilen fotoðraflardan verildi. Amatör futbol disiplin kurulu hakem raporundan ceza kuruluna sevk edilen isimlerden olayý baþ- Keser ve Emre Gümüþ e de üçer maç ceza tesbit ettiði isimler Ulukavakspor dan Hasan Celal verdi. Puanlý Atletizm de küçükler ve yýldýzlar heyecaný baþladý sporculara madalya takým sýralamasýnda dereceye girecek okullarada kupalarý verilecek. Atletizm yarýþmalarýnda dün yapýlan yüksek atlama kategorisinden görüntü

19 Baharat satýþýnda hijyen uyarýsý Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, ambalajsýz olarak satýþa sunulan baharatlarýn satýþ yerlerine yeni hijyen kurallarý getirildi. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, baharat tebliðinde deðiþikliðe gitti. Yeni düzenleme ile birlikte ambalajsýz olarak satýþa sunulan baharatlarýn satýþ yerlerine yeni hijyen kurallarý getirildi. Ambalajsýz olarak piyasaya arz edilen ürünler gerekli hijyen koþullarýný saðlayan yerlerde piyasaya arz edilecek. Pazar, kasap, manav gibi yerlerde satýþa sunulamayacak. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nca hazýrlanan 'Türk Gýda Kodeksi Baharat Tebliði' yürürlüðe girdi. Baharatýn tekniðine uygun ve hijyenik þekilde üretilmesi, hazýrlanmasý, iþlenmesi, depolanmasý, nakledilmesi ve piyasaya arz edilmesi aþamalarýnda taþýmasý gereken özelliklerini belirleyen teblið, öðütülmüþ, ufalanmýþ ve bütün haldeki baharatý ve baharat karýþýmlarýný kapsýyor. Dolgu maddeleri katýlmayacak Baharat kendine özgü tat, koku ve renkte olacak. Yabancý tat ve koku almýþ olmayacak ve bozuk tane içermeyecek. Baharatýn içerisinde canlý böcekler, gözle görülebilen veya görülmeyen ölü böcekler ile bunlarýn kalýntýlarý ve diðer zararlýlarýn kalýntýlarý bulunmayacak. Öðütülmüþ baharat, en az yüzde 90'ý baharata özgü göz açýklýðý belirlenmiþ olan eleklerden geçecek þekilde ince çekilmiþ olmak zorunda. Baharata ve baharat karýþýmlarýna ürünlerin kendi doðasýndan gelen niþasta hariç olmak üzere niþasta, irmik, razmol, kepek ve benzeri dolgu maddeleri katýlmayacak. Acý ve tatlý öðütülmüþ kýrmýzýbiberlerde ilave edilecek yemeklik bitkisel sývý yað aðýrlýkça yüzde1'i geçemeyecek. Pul kýrmýzýbiberlerde ve isotta ilave edilecek yemeklik bitkisel sývý yað aðýrlýkça yüzde 6'yý, tuz miktarý yüzde 7'yi, tohum ve tohum parçalarý kütlece yüzde 40'ý kuru madde üzerinden toplam yað miktarý yüzde18'i geçmeyecek. Pul kýrmýzýbiberlerde ve isotta kendinden olan sap ve dal parçalarý kütlece yüzde1'i geçemeyecek. Doðal yollarla yapýlan kurutmalarda bitkiler, toprak ile doðrudan temas halinde olmamalý. Yerden yüksek platformlarda veya uygun bir YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Döndü BELLEK Ahmet kýzý 1976 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:875) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Bekir DURMUÞ Mustafa Eþref oðlu 1940 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:874) materyalden yapýlmýþ döþemelerin üzerinde kurutulacak.öðütülmüþ çörekotu, yalnýzca vakumlu ambalajlarda satýþa sunulacak. Üretim tarihi olarak öðütülmüþ baharatta ürünün hasat yýlý ve paketleme tarihi, diðerlerinde ürünün hasat yýlý esas alýnacak.tebliðe aykýrý davrananlar hakkýnda idari para cazasý kesilecek. Gýda iþletmecileri bu tebliðin yayýmý tarihinden itibaren bir yýl içerisinde bu teblið hükümlerine uymak zorunda. Ambalajsýz olarak piyasaya arz edilen baharatlar sadece (Ç.HAK:807) ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (Ç.HAK:3777) Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D uygun malzemeden yapýlmýþ kaplarda ve ortam koþullarýndan gelebilecek bulaþmalara engel olacak þekilde, kapalý olarak, güneþ ýþýðýna maruz kalmayacak þekilde sergilenecek. Ambalajsýz olarak piyasaya arz edilen ürünler hijyen koþullarýný saðlayan yerlerde piyasaya arz edilecek.pazar, kasap, manav gibi yerlerde satýþa sunulamayacak. Ambalajsýz olarak piyasaya arz edilen baharatlar, uygun bir malzemeye sarýlarak veya içine konularak tüketiciye arz edilecek. (CÝHAN) ÝÞLETME MÜDÜRÜ Çorum Organize Sanayi Bölgesinde Fabrikamýzda görevlendirilmek üzere üretim sektöründe tecrübeli iþletme müdürü aranmaktadýr. Müracaat: KSS. 9. Cad. No:11 ÇORUM BAÞARANLAR AHÞAP SAN. TÝC. LTD. (Ç.HAK:830) (Ç.HAK:829) ÞTÝ. TEL: Sahibinden Kelepir Daire Buharaevler Huzurkent arkasý 6. kat sýfýr bina kuzey doðu (Ç.HAK:871) Satýlýk Dükkan Çorum Ticaret Borsasýnda 250 tonluk ön cepheli, yeri iyi depo ve (Ç.HAK:832) (Ç.HAK:853) (Ç.HAK:834) cepheli 160 m2 Mür. Tel: dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Tavuk çiftliðinde çalýþmak üzere geliþgidiþ yapabilecek bakýcýlar alýnacaktýr. Not: Servis aracýmýz mevcuttur. Maaþ+SGK+Yemek Kýlýçarslan Yumurta Adres: Ankara Yolu 14. Km. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynakcý ve montajcý elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Alkur Makina Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No: 9/A Tel: Satýlýk Kelepir Ev Bahçelievler Mah. Karþýyaka 6. Sk. 2.5 katlý 350 m2 müstakil bahçeli ev. Mür. Tel: Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Tornacý, Borvekçi Usta ve Kalfalarý, CNC Torna ve Fireze Ustalarý alýnacaktýr. ALTUNAN MAKÝNA K.S.S. 27. Sokak No:7 Tel: (Ç.HAK:869) (Ç.HAK:870) (Ç.HAK:821) (Ç.HAK:851) (Ç.HAK:878) (Ç.HAK:863) (Ç.HAK:879) (Ç.HAK:873) TOKÝ de 3+1 Satýlýk Daire Ýktisat Fakültesi yaný, her tarafý açýk, Çorum manzaralý, 3+1, çelik kapý, laminant parkeli ve kombili daire (Ç.HAK:876) sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz bay elemanlar alýnacaktýr. Mür. Tel: Satýlýk Kavak Kesilmiþ, istifli hazýr kavak. Tahmini ton. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Medikal cihaz satýþý (Solunum- Ventilasyon) konusunda deneyimli, diksiyonu düzgün, iletiþim becerisi yüksek, en az lise mezunu baybayan çalýþma arkadaþlarý arýyoruz. Ýlgilenenlerin þahsen ve CV ile baþvurmalarý rica olunur. Tel: Sahibinden Kiralýk Ýþyeri Osmancýk Caddesi Selimiye Cami yaný 800 m2 3 katlý iþyeri kiralýktýr. Mür. Tel: Sahibinden Satýlýk Lüx Daireler Buharaevler 5. cadde 2 ad. 1. kat ad. 6. kat m2 montalamalý sýfýr bina. Mür. Tel: Orta Anadolu Tarým San. Ýç. A.Þ. Firmamýz fabrika montajlama biriminde çalýþtýrmak üzere Vasýflý kaynakçýlar ve teknik elemanlar aranmaktadýr Müracaatlar þahsen yapýlacaktýr Adres: Organize San. Bölgesi 5. Cadde No:3 Çorum Tel : Eleman Aranýyor Firmamýzýn tasarým ofisinde çalýþtýrýlmak üzere Grafikerler alýnacaktýr. Ekip çalýþmasýna yatkýn, matbaa ve baský deneyimi olan. Tel: (Ç.HAK:3429) (Ç.HAK:849) PERÞEMBE 11 NÝSAN Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Sahibinden Satýlýk Dükkan 400 m2 arsasý olan, kullaným alaný 500 m2, bahçesi bulunan Küçük Sanayi Sitesi 9. Cad. köþe baþý, içi (Ç.HAK:689) yapýlý bakýmlý dükkan satýlýktýr ELEMAN ÝLANI ÞOFÖR ALINACAKTIR DAMPERLÝ KAMYON KULLANABÝLEN HAFRÝYAT ÝÞÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE MESLEÐÝNDE TECRÜBELÝ SÜRÜCÜ BELGELERÝ NOKSANSIZ ÞOFÖRLER ALINACAKTIR. ELEMAN ALINACAKTIR AKARYAKIT ÝSTASYONUMUZ BÜNYESÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE; MARKET BÖLÜMÜMÜZ ÝÇÝN DÝKSÝYONU DÜZGÜN HALKLA ÝLÝÞKÝLERDE TECRÜBELÝ BÝLGÝSAYAR KULLANABÝLEN ENAZ LÝSE MEZUNU 30 YAÞINI AÞMAMIÞ SÝGARA KULLANMAYAN BAY-BAYAN SATIÞ ELEMANLARI ALINACAKTIR. ERKEK ADAYLARDA ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ OLMA ÞARTI ARANMAKTADIR. POMPA GÖREVLÝSÝ ARANMAKTADIR. AKARYAKIT ÝSTASYONUMUZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE DÝKSÝYONU DÜZGÜN MÜÞTERÝ ÝLÝÞKÝLERÝNDE DENEYÝMLÝ- SÝGARA KULLANMAYAN TERCÝH NEDENÝDÝR- ENAZ LÝSE MEZUNU BAY-BAYAN POMPA GÖREVLÝLERÝ ALINACAKTIR. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý gerekmektedir. KARAKAÞLAR OPET-AYGAZ AKARYAKIT ÝSTASYONU ÇEVREYOLUÜZERÝ ÝSKÝLÝP KAVÞAÐI TEL Çevre yolu Ýskilip kavþaðý no:184 ÇORUM Tel:(364) (Ç.HAK:833) SELHAS MADEN KÝMYA Çorum Genel nitelikler: Grup Þirketlerimize baðlý Çorum, SELHAS Maden Kimya da görevlendirilmek üzere Makine Mühendisi veya Endüstri Mühendisi alýnacaktýr; Þirketimiz ziraat, tarýmsal, ve endüstriyel hammaddeler üretim sektöründedir. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun, Fabrika ve yoðun çalýþma temposuna ayak uydurabilecek Tercihen Kalite ve Ürün belgelendirme sistemlerinde tecrübeli Ms Office programlarýna hakim, Analitik düþünebilen, problem çözme yeteneðine sahip, sonuç odaklý ve ekip çalýþmasýna yatkýn Ürün geliþtirme sürecine mekanik gereksinimler açýsýndan destek verilmesi Mekanik sorun analizi, teþhisi ve çözüm yollarýnýn sunulmasý Bayan /Bay adaylar (Bay adaylarýn askerlik hizmetini kesinlikle tamamlamýþ olmalarý gerekmektedir) Çorum da Ýkamet eden veya edebilecek olan, Kalite Bölümü Sorumlusu veya Teknik Sorumlu aranýyor. Diðer bilgiler: Pozisyon Tipi: Sürekli / Tam zamanlý Eðitim Seviyesi: En az üniversite Tecrübe: Deneyim Tercihimizdir. Ehliyet: B Askerlik Durumu: Yapýldý NOT : ÝLGÝLÝLERÝN ÞÝRKETÝMÝZ MÜDÜRÜ TOYGAR PAR ÝLE DÝREKT OLARAK ÝLETÝÞÝME GEÇMELERÝ GEREKMEKTEDÝR. TOYGAR PAR : E-MAÝL : (Ç.HAK:868) (Ç.HAK:857) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere oto tamir ustasý, kalfasý ve çýrak alýnacaktýr. Adres: K.S.Sitesi 75. Sok. No: 2 (Yuva Makina altý) BAHAR OTOMOTÝV ÖZEL RENAULT SERVÝSÝ Tel: Bayan Resepsiyon Görevlisi Alýnacaktýr Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzene, Tercihen yüksekokul mezunu, diksiyonu düzgün Bayan resepsiyon görevlisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen 1 adet fotoðrafla yapýlmasý gerekmektedir (Ç.HAK:858) (Ç.HAK:847) (Ç.HAK:841) OTOMOTÝV SAN. VE TÝC. A.Þ. Ankara yolu 3.Km ÇORUM Tel : ELEMANLAR ARANIYOR Kuþcuoðlu Otomotiv Mitsubishi Yetkili Servisinde çalýþtýrýlmak üzere, Mekanik Ustasý ve Kalfasý Elektrik Ustasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Küçük Sanayi Sitesi 35. Sok. No: 5 Tel: (Ç.HAK:850) SATILIK DAÝRE ve OTOMOBÝL Ulukavak Mah. Köprübaþý 3. Sokak ta 3+1, 130 m2 orta kat daire, 2004 model Passat 1.6, km. orjinal, boyasýz, hatasýz sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel:

20 Belediyespor da Ýstasyon çalýþmasý azar günü Ýzmir de Pas çalýþmasý sýrasýnda Belediyespor maçýnýn PBergama Belediyespor ile karþýlaþacak olan morallerini bozmasýna pacaðý çift kale maçla hata yapan futbolcularýn hazýrlýklarýný bugün ya- Çorumspor dün saat kýzan Özbey, bunlarýn sürdürecek da Nazmi Avluca futbolun içinde olduðunu belirterek daha dik- sahasýnda yaptýðý antrenmanla sürdürdü. Çalýþmaya sakatlýðý bulu- Çalýþmanýn son bökatli olmalarýný istedi. nan Abdulsamet ve izinli olan Osman Bodur ile lümünde yarý sahada taktik çift kale maç yapan kýrmýzý siyahlý ta- Ahmet dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. kýmda bazý futbolcularýn Isýnma hareketleri isteksiz olmalarý Genel ile baþlayan antrenman Kaptan Yetkin Özbey i koordinasyon çalýþmasý ile devam etti. Koordinasyon çalýþmasý sýra- sinirlendirdi. Ýsteksiz hareketler yapan futbolculara Ýsteksiz olan mücasýnda futbolculardan devamlý tempoyu yükseltmeleri isteyen Özmanlara gelmesin diyedele etmeyen antrenbey, daha sonra takýma rek sert bir çýkýþ yaptý. pas çalýþmasý yaptýrdý. Çorumspor, Bergama Þampiyonalar çakýþtý salon sorunu çýktý Okullu Yýldýzlar futsal Türkiye Þampiyonasý ile Üniversiteler futsal play-off maçlarý çakýþtý. Yapýmý tamamlanan ancak henüz hiç bir resmi müsabaka oynanmayan TOKÝ Spor devreye girecek ve üç salonda müsabakalar oynatýlacak. orum bu yýl gerek Okul sporlarý gerek Federasyon- gereksede Üniversite spor faaliyetlerinden bol- Çlar ca nasiplendi. Bu organizeler Çorum ekonomisine büyük katký saðlýyor mutlaka. Ancak yapýlan bunca salona raðmen hala salon sýkýntýsý yaþanýyor. Buna son örnek Nisan ayý son haftasýnda ilimizde yapýlacak iki Türkiye Þampiyonasý nýn çakýþmasý oldu. Ýlimizde Nisan tarihleri arasýnda Üniversiteler Futsal play-off müsabakalarý, Nisan tarihleri arasýnda yýldýzlar futsal Türkiye Finalleri mücadelesi yapýlacak. Üniversiteler futsalda 11 erkek ve altý kýz takýmý mücadele edecek. Yýldýzlar futsal Türkiye Þampiyonasý nda ise sekiz kýz ve sekiz erkek okulu mücadele edecek. Futsal müsabakalarý planlamasý yapýlýrken bugüne kadar resmi müsabaka oynanmayan TOKÝ Spor nda ilk kez müsabaka oynanacak. Üniversiteler futsalda maçlar Tevfik Kýþ Spor ile TOKÝ Spor nda oynanýrken yýldýzlar futsal müsabakalarý ile Atatürk Spor nda oynanacak. Yýldýzlar futsal Türkiye finallerinin son iki gününde oynanacak yarý final ve final maçlarýnýn ise Tevfik Kýþ Spor nda oynanmasý planlanýyor. Hitit in rakipleri belli oldu Üniversiteler Futsal Deplasmanlý Lig Play-off unda mücadele edecek Hitit Üniversitesi nin rakipleri belli oldu Nasin tarihleri arasýnda Çorum da yapýlacak olan play-off maçlarýnda 11 erkek ve 6 bayan takýmý ilk ikiye girerek Salon Futbolu Süper Final maçlarýna katýlmak için mücadele edecekler. niversiteler Futsal Deplasmanlý Lig maçlarýnda da en iyi ikinci olan takým yarý finale yükselecek. Kura çekimi ile yarý final eþleþmesi belli olacak ve yarý fi- Ügrup birinci olan takýmlarýn mücadele edeceði ve Çorum da oynanacak maçlarda Hitit Üniversitesi nin nal maçlarýný kazananlar final kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçý yapacak. Yarý final maçlarýný ka- rakipleri belli oldu Nisan tarihleri arasýnda yapýlacak olan play-off müsabakalarýnda erkeklerde 11 bayanlarda ise 6 takým Süper Final maçlarýnda mücadele zanan iki takým Mayýs ta düzenlenecek olan Salon Futbolu Süper Final maçlarýnda mücadele edecek. etmek için karþýlaþacak. Erkeklerde onbir grupta oynanan maçlar sonunda Bayanlarda ise altý takým mücadele edecek. Üç grupta oynanan maçlar sonunda ilk iki sýrayý alan altý birinci olan Çorum Hitit Üniversitesi ile birlikte Ýstanbul Üniversitesi, Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi, Polis takým çekilecek kura sonucunda üçerli iki gruba ayrýlacak. Bayanlarda Orta Doðu Teknik Üniversitesi, Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi, Gümüþhane Üniversite- Akademisi, Akdeniz Üniversitesi, Adýyaman Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Karabük si, Dokuz Eylül Üniversitesi, Karadeniz Üniversitesi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ahi Evran ve Trakya Üniversitesi takýmlarý mücadele edecek. Üniversitesi mücadele edecek. Ayný gruptan çýkacak takýmlarýn farklý gruplarda 11 takýmýn mücadele edeceði erkeklerde takýmlar mücadele edeceði bayanlarda tek devreli lig statüsünde çekilecek kura ile iki dörtlü birde üçlü gruba ayrýlacaklar. Tek devreli lig statüsünde oynanacak maçlar so- takýmlar çapraz olarak yarý finalde karþýlaþacaklar. Bu oynanacak maçlar sonunda iki grupta ilk iki sýrayý alan nunda üç grupta birinci olan takýmlar ile dörtlü gruplar- maçlarý kazanan takýmlar Süper Lig maçlarýnda mücadele etmeye hak kazanacaklar. azar günü sahasýnda PSancaktepe Belediyespor ile karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor hazýrlýklarýný dün yaptýðý çalýþma ile sürdürdü. Teknik Direktör Halit Kýlýç yönetimindeki çalýþmada hafif sakatlýklarý bulunan Volkan ve Haydar ile grip olan Oðuzhan Yalçýn takýmdan ayrý olarak düz koþu Tuncay Kýlýç Milli Takým a abone oldu uncay Kýlýç U 16 milli takýmýn UE- TFA Geliþim Turnuvasý nda Bulgaristan da mücadele edecek milli takým kadrosuna çaðrýldý. Ýlk kez geçtiðimiz hafta Fransa da yapýlan turnuvada milli takýmda forma giyen Tuncay Kýlýç bu turnuvada gösterdiði performansla milli takým teknik heyetinin büyük beðenisini kazandý. Bu turnuvadaki baþarýsý ile büyük beðeni toplayan Tuncay Kýlýç, U 16 milli takýmýnýn Nisan tarihleri arasýnda Bulgaristan da yapýlacak olan UEFA Emniyet için iki maç ayný saatte farklý sahada 1. Amatör Küme Final Grubunda pazar günü oynanacak iki maç Tertip Kurulu tarafýndan Emniyet amaçlý ayrý sahada ayný saatte baþlatýlmasýna karar verdi. Ulukavakspor - Ýl Özel Ýdarespor 1 nolu sahada, Çimentospor- Osmancýkgücüspor ise Mimar Sinan sahasýnda saat 11 de karþý karþýya gelecekler. yaptýlar. Isýnma hareketleri ile baþlayan çalýþma daha sonra saha içinde kurulan istasyon aletlerinde yapýlan çabuk kuvvet hareketleri ile devam etti. Oldukça yüksek tempoda yapýlan bu çalýþmanýn ardýndan kaleciler takýmdan ayrýlarak kaleci antrenörü Habib hoca ile özel bir çalýþma yaptýlar. Teknik Direktör Halit Kýlýç ise yarý sahada belli bölümlere kurduðu piyonlardan küçük kalelere kontrol pas ile gol çalýþmasý yaptýrdý. Takýmlar halinde yapýlan bu çalýþma sýrasýnda futbolcularýn attýklarý gollerden sonra arkadaþlarýna yaptýklarý hareketler çalýþmayý renkli hale getirdi. Çorum Belediyespor, Sancaktepe maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çift kale maçla sürdürecek. geliþim turnuvasýnda mücadele edecek 18 kiþilik milli takým kadrosuna çaðrýldý. Teknik Direktör Hakan Tecimer yönetimindeki U 16 milli takýmý 14 Nisan pazar günü Ýstanbul Marriott Couryard Otel de toplanacak. Turnuvada milli takým 17 Nisan çarþamba günü Gürcistan ile, perþembe günü Güney Kýbrýs Rum Kesimi ile 20 Nisan cumartesi günü ise ev sahibi Bulgaristan ile yapacaðý maçlarla tamamlayacak. Milli takým ayný gün akþam uçaðý ile Ýstanbul a dönecek. Amatör Küme Final Grubu 5. hafta maçlarý ayný saatte ve ayrý sahalarda oynanacak. Tertip 1. Kurulu geçtiðimiz hafta sonu Osmancýkgücüspor - Ulukavakspor maçýnda çýkan olaylar nedeniyle bu hafta oynanacak iki maçýnda ayrý sahalarda ayný saatte baþlamasýna karar verdi. Tertip Kuurulu 1. Amatör Küme Final Grubunda 14 Nisan pazar günü oynanacak Ulukavakspor ile Ýl Özel Ýdarespor arasýndaki maç saat de 1 nolu sahada baþlayacak. Çimentospor ile Osmancýkgücüspor arasýndaki maç ise saat de Mimar Sinan sahasýnda karþýlaþacak. Bu kararýn Osmancýkgücüspor ile Ulukavakspor arasýnda geçtiðimiz hafta sonu oynanan maçýn son dakikalarýnda çýkan olaylarýn ardýndan alýndýðý belirtildi. Ýki takým oyuncularýnýn saha giriþ çýkýþlarýnda karþýlaþmamalarý ve ikinci bir olayýn çýkmasýna önlem amacýyla böyle bir kararýn alýndýðý öðrenildi. Özbey den uyarý Ýsteksiz olan antrenmana gelmesin Çorumspor Genel Kaptaný Yetkin Özbey çalýþmada isteksiz görünen futbolculara sert uyarýlarda bulundu. U 16 Final grubunda ikinci maçlar oynandý Çorumspor zirveyi 2-0 la korudu SAHA : 1 Nolu. HAKEMLER : Yüksel Basar, Ahmet Kandemir, Mehmet Tuðluk. ÇORUMSPOR : Ekrem, Muhammed, Furkan, Cihat, Emre, Serkan, Taha, Ali, Sefa Dilekçi, Þakir, Abdulkadir, Bekir, Sefa Arslan, Batuhan, Emirhan, 16 Final Grubu ikinci haftasýnda Udün merkezde oynanan maçta Çorumspor, Gençlerbirliði önünde her iki yarýda bulduðu gollerle 2-0 galip ayrýlarak ikinci maçýnda da üç puanla ayrýldý ve liderliðini sürdürdü. Ebuzer, Oðuzhan, Ömer Faruk. GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Muzaffer, Emin, Ahmet, Abdulkerim, Batuhan, Nebi, Ertuðrul, Ramazan, Muhammed, Emirhan, Emre, Furkan, Adýgüzel, Abdulkadir. GOLLER : 35. dak. Abdulkadir, Ýlk yarýnýn son dakikasýnda Abdulkadir ile öne geçen Çorumspor ikinci yarýda da Ali ile bir gol buldu ve rakibini 2-0 yenerek puanýný altýya çýkardý ve zirvedeki yerini korudu. Gençlerbirliði ise ikinci maç sonunda bir puanda kaldý. Çorumspor-Gençlerbirliði U 16 maçýndan bir kale önü mücadelesi Çorum Belediyespor, Ýskilip te 2-0 kazandý SAHA: Ýskilip Þehit Mikail Kaya HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Halil Sönmez, Soner Derviþoðlu. ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR: Muhammed, Salih, Ferdi, Turgut, Metin, Þükrü, Ý.Burak, Sefa, Uður, Emre, Erdi, Fatih, Özcan, Gökhan, Soner, Furkan, Musa, Ýnan. ÇORUM BELEDÝYESPOR: Ali, Mustafa, Ahmetcan, Ali Bektaþ, Ertuðrul, Cihat, Emre, Onur, Özkan, Alper, Bekir, Candoðan, Alihan, Kadir, Atakan, Emrecan, Mert, Emrullah. GOLLER: 25. dak. Özkan, 58. dak. Ahmetcan. KIRMIZI KART: Ý.Burak (maçtan sonra) (Ýskilip Belediyespor). 16 Final Grubunda ikinci hafta maçýnýn Çoru UBelediyespor, Ýskilip Belediyespor deplasmanýnda 2-0 lýk galibiyetle dönerek iddiasý devam ettirdi. Final Grubundaki ilk maçýnda Gençlerbirliði ile 2-2 berabere kalarak bir puanla haftayý kapatan Belediyespor ilk maçýnda Çorumspor a maðlup olan Ýskilip Belediyespor önünde ilk yarýyý Özkan ýn attýðý golle 1-0 önde kapattý. Ýkinci yarýda Ahmetcan ýn golüyle skoru 2-0 yapan Çorum Belediyespor bu galibiyetle puanýný 4 e çýkartýrken Ýskilip Belediyespor

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri 4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri Habib-i Neccar Hz. Çeşit li Et kinliklerle Anıldı Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üniversitemiz tarafından 26-28 Mayıs tarihleri arasında

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Müftülüðümüzden Haberler

Müftülüðümüzden Haberler Müftülüðümüzden Haberler Onaylayan Media Station Web Center Thursday, 19 April 2012 Son Güncelleme Tuesday, 24 May 2016...MÜFTÜLÜÐÜMÜZDEN HABERLER...* Alo 190 Personeli Eðitildi * Dünya Kadýnlar Günü Kutlandý

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni ies nd y ci fomen Sayý:

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı