TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ"

Transkript

1 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ ( tarih ve S /1 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, lisans düzeyindeki öğrencilerin TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesindeki diploma programları arasında veya diğer yükseköğretim kurumlarından TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesindeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönerge, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesindeki diploma programları arasında veya diğer yükseköğretim kurumlarından TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesindeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçişe ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi, 24 Nisan 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve 30 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Yönergede geçen; a) Üniversite: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini, b) Diploma programı: Fakülte veya bölümlerin lisans diploması düzenlenen yükseköğretim programlarını, c) Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseninin aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını, ç) Farklı Merkezi Yerleştirme Puan Türü: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sisteminde yükseköğretim programlarına yerleştirmede kullanılan puanların hesaplanmasında kullanılan testler dikkate alınarak 2010 yılından itibaren SAY Puan Türü (YGS ile YGS 2), SÖZ Puan Türü (YGS 3 ile YGS 4), EA Puan Türü (YGS 5 ile YGS 6), Matematik Fen (MF) Puan Türü, Türkçe Matematik (TM) Puan Türü, Türkçe Sosyal (TS) Puan Türü, Yabancı Dil (DİL) Puan Türü olmak üzere yedi puan türünü; 2009 yılı ve öncesinde ise EA 1, SAY 1, SÖZ 1, EA 2, SAY 2, SÖZ 2 ve DİL olmak üzere yedi puan türünü ve bu puan türlerinden SAY 1 SAY Puan Türüne, SÖZ 1 SÖZ Puan Türüne, EA 1 EA Puan Türüne, SAY 2 Matematik Fen 1

2 Puan Türüne, EA 2 Türkçe Matematik Puan Türüne, SÖZ 2 Türkçe Sosyal Puan Türüne, DİL ise Yabancı Dil Puan Türüne karşılığını, d) Genel not ortalaması: Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği döneme kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını, e) İntibak programı: Yatay geçiş yapılan diploma programının müfredatına uyum sağlamak amacıyla ilave ders ve uygulamalardan oluşan programı, f) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını, g) Üniversite içi yatay geçiş: Bir öğrencinin Üniversite içindeki diğer diploma programlarına geçişini, ğ) Diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş: Yurtiçinde diğer yükseköğretim kurumlarındaki bir diploma programından Üniversite içindeki bir eşdeğer diploma programına yapılan geçişi, h) Yatay geçiş: Üniversite içi yatay geçişi, yurtiçinde diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçişi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçişi, ı) Not döküm belgesi: Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının topluca yazıldığı belgeyi, i) Ders dönemi: Öğrencinin Üniversitede ortak eğitim dönemi dışında ders aldığı dönemi, j) Ortak program: Fakülteye kabul edilen öğrencilerin lisans derecesi verilen bir diploma programına geçmeden önce Üniversitede aldıkları derslerden oluşan programı, k) Uluslararası ortak diploma programı: Üniversitenin yurtdışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek lisans diploması veren programlarında ortaklaşa yürüttükleri uluslararası eğitim ve öğretim programını, l) Taban puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanını, m) Yükseköğretim öğrenci veritabanı (YÖKSİS): Yükseköğretim Kurulu bünyesinde tüm yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde öğrenim gören öğrencilerin bilgilerinin tutulduğu merkezi veritabanını, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Yatay geçişler (1) MADDE 5 (1) Üniversiteye yurtiçindeki ve yurtdışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından başvuran adayların TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında Yabancı Dil Öğretimi ve Uyulacak Esaslara İlişkin Yönergenin 16 ıncı maddesinde belirtilen hazırlık sınıfı muafiyet şartlarını sağlamaları gerekir. (2) (Ek: tarih 02/1 sayılı Senato Kararı) Hazırlık muafiyetinin sağlanmaması halinde Türkçe programların hazırlık ve birinci sınıfına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin hazırlık sınıfına iki yarıyıl 2

3 devam etmeleri, İngilizce programların hazırlık ve birinci sınıfına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin hazırlık sınıfını başarmaları gerekir. İkinci ve üçüncü sınıflara yatay geçişte ise Türkçe programlarda devam veya başarı şartını, İngilizce programlarda ise başarı şartını sağlamayan adayların başvurusu kabul edilmez. (3) Bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılan veya halen kayıtlı olmayanların başvuruları kabul edilmez. (4) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. (5) Üniversitenin yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. (6) Yurt içinde ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçiş başvurusu için alınacak ücret Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir; bu ücret hiçbir koşulda iade edilmez (1) Bu maddede yer alan fıkra numaraları, tarih ve 02 sayılı Senato Toplantısının 1 nolu kararı ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. Değerlendirme MADDE 6 (1) Başvurularla ilgili değerlendirmeyi, bu yönerge çerçevesinde, fakülte yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Bu komisyonlar her bölüm için ayrı olarak kurulabilir. (2) Başvuruların ilan edilen kontenjandan fazla olması halinde yatay geçişle ilgili tüm şartları taşıyan adayların sıralaması genel not ortalamasına göre yapılır. Bu adaylardan genel not ortalaması aynı olanlar, geçilmek istenen programla ilgili almış oldukları merkezi yerleştirme puanına göre sıralanır. Ancak yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen programlara yatay geçişte merkezi yerleştirme puanı yerine Üniversitenin yapacağı yetenek sınavı esas alınır. Üniversitenin birinci sınıfının her iki dönemine yapılan yatay geçişlerde sıralama öğrencilerin geçilmek istenen programla ilgili almış oldukları merkezi yerleştirme puanına göre yapılır. (Ek cümle: tarih 02/1 sayılı Senato Kararı) Sonuçların ilanı ve intibak programı MADDE 7 (1) Yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, Üniversitenin internet sayfasında duyurulur. Yatay geçiş hakkı kazananlara kendileri hakkındaki karar yazılı olarak tebliğ edilir. (2) Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler çağrılır. (3) İlgili komisyonlar yatay geçişi kabul edilen öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, Senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi sınıfa ve döneme intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler. 3

4 (4) Bu Yönerge kapsamında geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi tamamlanıp, geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yükseköğretim öğrenci veritabanına (YÖKSİS) işlenir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Üniversite İçi Yatay Geçiş Kontenjanlar ve ilanı MADDE 8 (1) Üniversite içinde yer alan bir fakülte bünyesindeki lisans programlarından aynı veya farklı fakülte bünyesindeki lisans düzeyinde diploma programlarına, ilgili fakültelerin görüşü üzerine Üniversite Senatosu tarafından belirlenen kontenjanlar dâhilinde yatay geçiş yapılabilir. (2) (Değişik: tarih 02/1 sayılı Senato Kararı) Üniversite içinden yatay geçiş, lisans diploma programlarının birinci ve ikinci sınıfının her dönemine, üçüncü sınıfının birinci dönemine yapılabilir. (3) (Değişik: tarih 02/1 sayılı Senato Kararı) Üniversite içi yatay geçiş kontenjanları her bir diploma programı için, her dönem ilan edilir. Her bir diploma programına ait kontenjan, ilan edilen yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının birinci sınıfa yatay geçişte yüzde 10 u ikinci ve üçüncü sınıflara yatay geçişte yüzde 15 ini geçmeyecek biçimde belirlenir. (4) Üniversite içi yatay geçiş kontenjanları, ilgili diploma programının son dört yıla ait taban puanları ve Üniversite içi yatay geçiş şartları, son başvurunun kabul edileceği günden en az 15 gün öncesinde Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir. Geçiş şartları MADDE 9 (1) Üniversite bünyesindeki lisans düzeyinde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının (öğrencinin merkezi sınava girdiği yıldaki) taban puanından az olmaması şartı aranır. Ancak, öğrencinin geçmek istediği diploma programının merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla taban puanının mevcut olmaması durumunda bu taban puanın oluştuğu ilk yıl değerlendirmelerde esas alınır. Birinci sınıfın her iki dönemine yatay geçiş için sadece bu fıkrada aranan şart yeterlidir. (Ek cümle: tarih 02/1 sayılı Senato Kararı) (2) Öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesindeki tüm müfredat derslerinin kredi itibarıyla yüzde 85 ini almış olması gerekir. (3) Öğrencinin, kayıtlı olduğu lisans programının yatay geçiş öncesinde aldığı tüm derslerini başarmış olması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.75 olması gerekir. (4) Üniversitenin bir programında burslu kontenjan dâhilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar. 4

5 (5) (Ek: tarih 02/1 sayılı Senato Kararı) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin eğitim öğretim döneminin başlamasından itibaren en geç bir ay içinde başvuruda bulunması gerekir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yurtiçindeki Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Üniversiteye Yatay Geçiş Kontenjanlar ve ilanı MADDE 10 (1) Yurtiçindeki diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçiş lisans düzeyindeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır. (2) Her yıl düzenli olarak ikinci ve üçüncü sınıflar için, yurtiçindeki diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçiş kontenjanı, ÖSYM giriş genel kontenjanı 50 ve 50 den az olan diploma programlarda iki, 51 ve 100 arası olan programlarda üç, 101 ve üzerinde olan diploma programlarda ise dört olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Ancak ilgili fakülte yönetim kurulları, geçişin yapılacağı diploma programının giriş yılındaki kontenjanı ile yatay geçiş kontenjanı belirlenen yarıyıla kadar, programdan ilişiği kesilen veya ayrılan öğrenci sayıları ile bu yarıyıl içinde yatay geçiş yoluyla gelmiş olan öğrenci sayıları arasındaki farkı aşmayacak biçimde ilave kontenjan belirleyebilirler. İlave kontenjan belirlenmesi halinde bu kontenjanlar en geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kuruluna bildirilir. (3) Yükseköğretim kurumlarının belirlenen yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi, Yükseköğretim Kurulu internet sayfasından Temmuz ayı içinde öğrenilebilir. Geçiş şartları MADDE 11 (1) (Değişik: tarih 02/1 sayılı Senato Kararı) Yurtiçindeki diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçiş, lisans diploma programlarının sadece üçüncü ve beşinci ders dönemine Yönergenin 11A maddesi saklı kalmak kaydıyla yapılabilir. Üçüncü ders dönemine yatay geçişlerde öğrencinin kendi yükseköğretim kurumunda ilk iki yarıyılı, beşinci ders dönemine yatay geçişlerde ise ilk dört yarıyılı tamamlamış olması gerekir. (2) Yurtiçindeki diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenci, kendi yüksek öğretim kurumundaki yarıyıl süresi ile Üniversitenin ders dönemi süresinin uyuşmaması halinde müfredatındaki dersleri gecikmeli olarak almayı kabul etmiş sayılır. (3) Merkezi yerleştirme sınavı ile öğrenci kabul eden diploma programlarına yurtiçindeki diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi yerleştirme 5

6 sınavında aldığı aynı türden puanın, geçmek istediği eşdeğer diploma programı için (öğrencinin merkezi sınava girdiği yılda) geçerli olan taban puandan az olmaması şartı aranır. Ancak, öğrencinin geçmek istediği diploma programının merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla taban puanının mevcut olmaması durumunda değerlendirmelerde bu taban puanın oluştuğu ilk yıl esas alınır. (4) Öğrencinin yatay geçiş öncesi kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda geçiş yapmak istediği dönem öncesindeki tüm müfredat derslerinin kredi itibarıyla yüzde 85 ini almış olması gerekir. (5) Öğrencinin yatay geçiş öncesi kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki lisans programının geçiş öncesinde aldığı tüm derslerini başarmış olması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.75 (100 üzerinden en az 70) olması gerekir. (6) Dördüncü ve beşinci fıkralardaki şartları sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları, ancak dördüncü ve beşinci fıkralardaki şartları sağlayan adayların yerleştirilmeleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir. (7) Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır. Hazırlık sınıfı ve birinci sınıfa yatay geçiş MADDE 11 A- (Ek: tarih 02/1 sayılı Senato Kararı) (1) Yurtiçindeki diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversitenin hazırlık sınıfının birinci ya da ikinci periyoduna veya birinci sınıfının birinci ya da ikinci dönemine sadece merkezi yerleştirme puanı esas alınarak yatay geçiş kabul edilebilir. (2) Bu madde kapsamında lisans düzeyindeki eşdeğer programlara yatay geçiş yapılabilir. (3) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının Üniversite nin diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması ve öğrencinin eğitim öğretim döneminin/periyodunun başlamasından itibaren en geç bir ay içinde başvuruda bulunması gerekir. (4) Bu madde kapsamında yatay geçiş kontenjanları, başvurunun yapıldığı yıl için söz konusu diploma programının ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yıllık yüzde 10 unu geçmemek kaydıyla ilgili fakültelerin görüşü üzerine Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. (5) Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlanarak sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Üniversiteye Yatay Geçiş 6

7 Kontenjanlar ve ilanı MADDE 12 (1) Üniversite Senatosu yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için her yıl yurtiçindeki diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçiş kontenjanının yarısını aşmayacak şekilde kontenjan belirler. Belirlenen kontenjanlar ile başvuru şartları, yurtiçindeki diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kuruluna en geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai saati bitimine kadar bildirilir ve Üniversitenin internet sayfasında da ilan edilir. Geçiş şartları MADDE 13 (1) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçiş için, bu Yönergenin 11 inci maddesinde belirlenen yatay geçiş şartları aranır. Ancak 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında aranan taban puan yerine bu maddenin dördüncü fıkrasında eşdeğerliliği kabul edilen sınavlara ait eşdeğer puanlar da kabul edilebilir. (2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, Üniversitede yatay geçiş yapılmak istenilen diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu Üniversite yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir. (3) Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yapılan yatay geçiş başvurularında, öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu lisans diploma programına eşdeğerliğinin Üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır. (4) Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversite tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara sahip olması gerekir. (5) Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan başvuran öğrencilerden yurt dışında öğrenim gördükleri yıllara ilişkin pasaport fotokopisi istenir. (6) Liseyi yurt dışında bitirenlerden Milli Eğitim Bakanlığından alınacak lise denklik belgesi istenir. (7) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yabancı ülkelerden gelecek o ülkenin uyrukluğunda bulunan yabancı öğrencilerin kontenjanı bu yönergenin 12 nci maddesinde belirtilen sınırlamaya tabi değildir. 7

8 ALTINCI BÖLÜM Özel Durumlar MADDE 14 (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri, eşdeğer diploma programının, son sınıf veya son iki ders dönemi dışında her sınıf veya ders dönemine eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde kayıtlı oldukları diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, Üniversitede gidecekleri diploma programının yerleştikleri yıl itibarıyla taban puanından daha yüksek olmak şartı ile kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler. (2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yıl sonu sınavlarının tamamını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. Üniversitede yatay geçiş başvurusu yapılan fakültelerin yönetim kurulları bu yolla başvuran öğrencileri yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirir. (3) Türkiye de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının Üniversiteye başvuruları, kontenjan şartı aranmaksızın Üniversitede başvurduğu fakültenin yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde her bir öğrenci için gerekli intibak programı hazırlanır. YEDİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler MADDE 15 (1) Yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumlarındaki uluslararası ortak diploma programlarından Üniversitedeki diploma programlarına yatay geçişler bu Yönerge hükümlerine göre yapılır. (2) Özel öğrenci veya değişim programına katılan öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçiş yapmaları halinde sadece kayıtlı oldukları diploma programında kabul edilmiş olan dersleri transfer edilebilir. (3) (Değişik: tarih 06/4 sayılı Senato Kararı) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar bu yönergenin 11 inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtildiği üzere dönüştürülerek not çizelgesine işlenir. Ancak özel öğrenci veya değişim programı kapsamında daha önce TOBB ETÜ de alınmış olup saydırılan dersler notları ile birlikte işlenir. Yürürlük MADDE 16 (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 8

9 (2) Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Senatoda yatay geçişe ilişkin alınmış kararlar yürürlükten kaldırılmıştır. Yürütme MADDE 17 (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür. 9

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 10.12.2013 Tarih 25 Sayılı Senato Kararı

İPEK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 10.12.2013 Tarih 25 Sayılı Senato Kararı İPEK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 10.12.2013 Tarih 25 Sayılı Senato Kararı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; lisans düzeyindeki öğrencilerin İpek Üniversitesi nde yer alan lisans

Detaylı

(RG: 24 Nisan 2010 Sayı:27561) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

(RG: 24 Nisan 2010 Sayı:27561) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; lisans düzeyindeki öğrencilerin Uluslararası Antalya Üniversitesi

Detaylı

BİRİNCİBÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİBÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİBÖLÜM Amaç,

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında kurumiçi, kurumlararası

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER Başarı genel not ortalaması ile yapılan kurumlar arası ve kurum içi yatay geçişlerde; 1. Yatay geçişler eşdeğer düzeyde,

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans ve Diploma

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı; diğer Meslek

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİMİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİMİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİMİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, ÖSYM kılavuzunda yer alan üniversiteler ile YÖK ün akredite

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER 1- Yatay geçişler eşdeğer düzeyde, isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az % 80 inin aynı

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Arasında Uygulanacak Yatay Geçiş Esasları Yönergesi Amaç

Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Arasında Uygulanacak Yatay Geçiş Esasları Yönergesi Amaç Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Arasında Uygulanacak Yatay Geçiş Esasları Yönergesi Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde yer

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak (04.07.2014 gün ve 05 Sayılı Senato Kararı) (08.05.2014 gün ve 03 Sayılı Senato Kararı) (11.10.2013 gün ve 07 Sayılı Senato Kararı (06.04.2012 gün ve 04 Sayılı Senato Kararı) (23.02.2012 gün ve 03 Sayılı

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi ne Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü Yönergesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi ne Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü Yönergesi İstanbul Bilgi Üniversitesi ne Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü Yönergesi (Dış Yatay Geçiş Yönergesi) Kabul eden makam, tarih ve sayı : Mütevelli Heyet, 16.07.2004 (249)

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ESASLARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ESASLARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ESASLARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; İzmir Üniversitesi ndeki Tıp Fakültesi hariç, bir fakülte, yüksekokul

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1 İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1 Kabul eden makam, tarih ve sayı : Akademik Kurul, 30.06.2009,

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge, İstanbul Teknik Üniversitesi Önlisans ve

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Devlet Konservatuvarı ve Meslek Yüksekokulu nun 2014 2015

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ KURUM ĠÇĠ VE ANABĠLĠM DALI/BÖLÜMLER ARASI YATAY

T.C. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ KURUM ĠÇĠ VE ANABĠLĠM DALI/BÖLÜMLER ARASI YATAY Not: Bu Yönerge Üniversitemiz Senatosunun 01.06.2011 tarih ve 08 sayılı oturumda alınan 80 sayılı kararla kabul edilmiştir. T.C. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ KURUM ĠÇĠ VE ANABĠLĠM DALI/BÖLÜMLER

Detaylı

1-KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ

1-KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ YATAY GEÇİŞ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER Fakültemiz Bölümlerine yatay geçiş yolu ile gelmek isteyen öğrenciler için 3 tür geçiş yolu bulunmaktadır: 1- Kurumiçi Yatay Geçiş 2- Kurumlar arası Yatay Geçiş

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Senato: 11 Eylül 2012 / 306-3-C Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi bünyesinde yer alan lisans düzeyindeki

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ Senato tarihi:30/11/2011 Toplantı no:2011/21 T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisans Çift Anadal ve Yandal Programları Uygulama Yönergesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisans Çift Anadal ve Yandal Programları Uygulama Yönergesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisans Çift Anadal ve Yandal Programları Uygulama Yönergesi Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde yer alan diploma

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26390

Resmi Gazete Tarihi: 28.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26390 Resmi Gazete Tarihi: 28.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26390 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ YURTDIŞINDAKİ KAPSAMA DAHİL YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIYLA ORTAK EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI TESİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ NDEN NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ NDEN -2016 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemize yatay geçişler Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMI BURS YÖNERGESİ (24.07.2014 tarih ve S-2014-14/03 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMI BURS YÖNERGESİ (24.07.2014 tarih ve S-2014-14/03 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir. TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMI BURS YÖNERGESİ (24.07.2014 tarih ve S-2014-14/03 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu Yönerge, Uluslararası Antalya Üniversitesi bünyesinde bulunan

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı