STRATEJÝK PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJÝK PLANI 2011-2014"

Transkript

1 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00

2 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yýldýzýdýr, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayým, çehreni ey nazlý hilal! Kahraman ýrkýma bir gül! Ne bu þiddet, bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarýmýz sonra helal... Hakkýdýr, hakk a tapan, milletimin istiklal! Ben ezelden beridir hür yaþadým, hür yaþarým. Hangi çýlgýn bana zincir vuracakmýþ? Þaþarým! Kükremiþ sel gibiyim, bendimi çiðner, aþarým. Yýrtarým daðlarý, enginlere sýðmam, taþarým Garbýn afakýný sarmýþsa çelik zýrhlý duvar, benim iman dolu göðsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasýl böyle bir imaný boðar, Medeniyet! Dediðin tek diþi kalmýþ canavar? Arkadaþ! Yurduma alçaklarý uðratma, sakýn. Siper et gövdeni, dursun bu hayasýzca akýn. Doðacaktýr sana va dettiði günler hakk ýn... Kim bilir, belki yarýn, belki yarýndan da yakýn. Bastýðýn yerleri toprak! Diyerek geçme, taný: Düþün altýnda binlerce kefensiz yataný. Sen þehit oðlusun, incitme, yazýktýr, ataný Verme, dünyalarý alsan da, bu cennet vataný. Kim bu cennet vatanýn uðruna olmaz ki feda? Þuheda fýþkýracak topraðý sýksan, þuheda! Caný, cananý, bütün varýmý alsýn da hüda Etmesin tek vatanýmdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden, ilahi, þudur ancak emeli: Deðmesin mabedimin göðsüne namahrem eli. Bu ezanlar-ki þahadetleri dinin temeli, Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taþým, Her cerihamdan, ilahi, boþanýp kanlý yaþým, Fýþkýrýr ruh-i mücerred gibi yerden na þým; O zaman yükselerek arþa deðer belki baþým. Dalgalan sen de þafaklar gibi ey þanlý hilal! Olsun artýk dökülen kanlarýmýn hepsi helal. Ebediyen sana yok, ýrkýma yok izmihlal: Hakkýdýr, hür yaþamýþ, bayraðýmýn hürriyet; Hakkýdýr, hakk a tapan, milletimin istiklal! Mehmet Akif ERSOY

3 ATATÜRK ÜN GENÇLÝÐE HÝTABESÝ Ey Türk gençliði! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kýymetli hazinendir. Ýstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve harici bedhahlarýn olacaktýr. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet i müdafaa mecburiyetine düþersen, vazifeye atýlmak için, içinde bulunacaðýn vaziyetin imkân ve þerâitini düþünmeyeceksin! Bu imkân ve þerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. Ýstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düþmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiþ bir gabiliyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanýn bütün kaleleri zaptedilmiþ, bütün tersanelerine girilmiþ, bütün ordularý daðýtýlmýþ ve memleketin her köþesi bilfiil iþgal edilmiþ olabilir. Bütün bu þerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hýyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, þahsî menfaatlerini, müstevîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düþmüþ olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdý! Ýþte, bu ahval ve þerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktýr! Muhtaç olduðun kudret, damarlarýndaki asil kanda mevcuttur! Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 0 Ekim 97

4 ÖNSÖZ Günümüzün çok hýzlý teknolojik geliþmeleri altýnda okulumuz 00 yýlýnda stratejik plan hazýrlayarak uygulamaya koymuþ ve her yýl sonuçlarý deðerlendirerek daha gerçekçi ve gerekli revizyonlarý yaparak bu planý güncel hale getirecektir. SWOT sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi (zayýf ve kuvvetli yönler, fýrsat ve tehditlerin devam edip etmediði), belirlenmiþ olan stratejiler konusunda hangi faaliyetlerin gerçekleþtirildiði,ilgili stratejilerin etkinliði, devam ettirilip ettirilmeyeceði konusundaki bilgiler kalite ekibi yolu ile toplanmýþtýr. Bu deðerlendirmeler ýþýðýnda birimler (Ýdaremiz, atölye ve laboratuvar þefrerimiz, öðretmenlerimiz, teknisyenlerimiz ve yardýmcý hizmetler sýnýfýmýz) kendileri için hedeflerini belirlemiþlerdir. Gelen bilgiler ýþýðýnda amaçlar belirlenmiþ ve 0-04 yýlý stratejik planý oluþturulmuþtur. Sürekli deðiþen ve geliþen ortamlarda çaðýn gerekleri ile uyumlu bir eðitim öðretim anlayýþýný sistematik bir þekilde devam ettirebilmemiz, belirlediðimiz stratejileri en etkin þekilde uygulayabilmemiz ile mümkün olacaktýr. Okulumuz hep olduðu gibi 0-04 yýllarýnda da katýlýmcý bir anlayýþ ile oluþturduðu stratejik planýn, Okulumuzun bütün sorunlarýný çözmesi beklenmektedir.... Kapsamlý ve özgün bir çalýþmanýn sonucu olarak adým adým oluþturulan bu belge, Okulumuzun çaða uyum saðlamak ve geliþmek açýsýndan olmasý gereken doðrultusunu, doðrularýný ve tercihlerini kapsamaktadýr.... Bu planýn uygulanmasý ile okulumuzun daha kaliteli ve çaðdaþ eðitime bir adým daha yaklaþarak benimsemiþ olduðumuz misyona yine belirlemiþ olduðumuz vizyonumuz ile ulaþacaðýmýza olan inancýmý tazeliyor, tüm personelimize ve öðrencilerimize 0-04 yýllarý arasýnda baþarýlar diliyorum.... Adnan TAÞLIYAN OKUL MÜDÜRÜ

5 KURUM BÝLGÝLERÝ KURUM KÝMLÝK BÝLGÝSÝ KURUM ADI KURUM TÜRÜ KURUM KODU KURUM STATÜSÜ ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ 43 KAMU YÖNETÝCÝ : 9 KURUMDA ÇALIÞAN PERSONEL SAYISI ÖÐRETMEN: 0 TEKNÝSYEN : 6 HÝZMETLÝ : SAYMAN : VHKÝ : ÖÐRENCÝ SAYISI ÖÐRETÝM ÞEKLÝ OKULUN AÇILIÞ TARÝHÝ 70 NORMAL 957 KURUM ÝLETÝÞÝM WEB ADRESÝ MAÝL ADRESÝ KURUM ADRESÝ KURUM MÜDÜRÜ Telefon: Faks: Adnan TAÞLIYAN Celal ÇELÝK Müdür Baþ Yardýmcýsý Ýsmail COÞKUN Teknik Müdür Yardýmcýsý Aydýn ATÝLLA Teknik Müdür Yardýmcýsý KURUM MÜDÜR YRD. Þadi ÞAHÝN Müdür Yardýmcýsý Necati YILMAZ Müdür Yardýmcýsý Kamer KURTUL Müdür Yardýmcýsý Cemil EREN Müdür Yardýmcýsý

6 3. FAALÝYET ALANLARI ÜRÜN VE HÝZMETLER FAALÝYET ALANI: EÐÝTÝM FAALÝYET ALANI: YÖNETÝM ÝÞLERÝ HÝZMET - Rehberlik Hizmetleri. Veli. Öðrenci. Öðretmen HÝZMET - Öðrenci Ýþleri Hizmetleri. Kayýt-Nakil Ýþleri. Devam - Devamsýzlýk. Sýnýf Geçme vb. HÝZMET - Sosyal-Kütürel Etkinlikler. Tiyatro. Satranç. Koro HÝZMET - Öðretmen Ýþleri Hizmetleri. Derece Terfi. Hizmetiçi Eðitim. Özlük Haklarý HÝZMET - 3 Spor Etkinlikleri. Futbol. Basketbol. Voleybol. Atletizm HÝZMET - 3. Döner Sermaye Faaliyetleri. Okul Araçlarý Yapýmý FAALÝYET ALANI: ÖÐRETÝM HÝZMET - Müfredatýn Ýþlenmesi. Müfredat kapsamýnda tüm derslerin iþlenmesi FAALÝYET ALANI: MESLEK EDÝNDÝRME HÝZMET - Meslek Alanlarý. Ahþap Teknolojisi Alaný. Biliþim Teknolojileri Alaný. Elektrik - Elektronik Teknolojisi Alaný. Makina Teknolojisi Alaný. Metal Teknolojisi Alaný. Metalurji Teknolojisi Alaný HÝZMET - Kurslar. Yetiþtirme. Hazýrlama HÝZMET - Kurslar. Yetiþkin Eðitimi HÝZMET - 3 Proje Çalýþmalarý. AB Projeleri. Sosyal Projeler HÝZMET - 3 Mesleki ve Yaygýn Eðitim. Teorik ve Uygulamalý Eðitim. Ýþletmelerde Mesleki Eðitim. Beceri Eðitimi. Mesleki Tanýtým ve Rehberlik. Mesleki Yönlendirme Çalýþmalarý

7 3. OKUL ÝÇÝN ÜRÜN / HÝZMET LÝSTESÝ Öðrenci kayýt, kabul ve devam iþleri Eðitim hizmetleri Öðrenci baþarýsýnýn deðerlendirilmesi Öðretim hizmetleri Sýnav iþleri Toplum Hizmetleri Sýnýf geçme iþleri Kulüp çalýþmalarý Öðrenim belgesi düzenleme iþleri Diploma Personel Ýþleri Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler Öðrenci davranýþlarýnýn deðerlendirilmesi Burs hizmetleri Öðrenci saðlýðý ve güvenliði Yaygýn eðitim Okul çevre iliþkileri Mezunlar (Öðrenci) Rehberlik Staj çalýþmalarý Kurslar Döner sermaye çalýþmalarý

8 8. GELECEÐE YÖNELÝM 8. MÝSYONUMUZ Misyonumuz; Bütün öðrencilere eðitim ve öðretimlerinde, onlarýn bilgili becerili ve kendine güvenen bireyler olarak yetiþmelerine fýrsat tanýmak ve onlarý. yüzyýlýn geliþen ihtiyaçlarýna cevap verebilecek beceriler kazandýrmaktýr. 8. VÝZYONUMUZ Okulumuzun bünyesinde bulunan alanlarýnda, kaliteli ve baþarýlý öðrenciler yetiþtirerek, tercih edilen bir Meslek Lisesi olmak.

9 8. GELECEÐE YÖNELÝM 8.3 TEMEL DEÐERLER odavranýþlarýmýzda saygý ve sevgi esas alýnýr. oaraþtýrmacý bireyler yetiþtiririz. oýnsan haklarýna saygýlý, topluma karþý sorumluluk duyan, yapýcý, üretici ve verimli kiþiler yetiþtiririz. ookulumuzda iletiþim kanallarý herkes için açýktýr ohizmet verdiklerimizin istek ve beklentileri bizim için önemli ve önceliklidir oçevreyi koruruz ve geliþtiririz oçalýþma felsefemiz sürekli geliþmedir oherkes için eðitim anlayýþýyla okulu çevreye açarýz oproblemler çözülmek için vardýr anlayýþýný benimseriz okarar süreçlerine herkesin katýlýmýný saðlarýz oöðrenciler bizim varlýk nedenimizdir oöðrenci merkezli eðitimi esas alýrýz oher anlamda öðrencilerimize iyi bir model olmaya çalýþýrýz

10 TEMA: EÐÝTÝM Stratejik Amaç : Öðrencilere baðýmsýz kiþilik ve sorumluluk kazandýrmak. Stratejik Hedef.: Öðrencilerin kiþilikleri geliþtirmek, onlara bulunduklarý ortam ve yapmalarý gereken iþlerle ilgili sorumluluk bilinci kazandýrmak için plan dönemini sonuna kadar iki sosyal sorumluluk projesi yapmak. Hedefleri ( lýk) Hedefi: Sosyal Sorumluluk Projesi Sosyal Sorumluluk Projesi : Proje Projeye katýlan öðrenci Tanýtým faaliyet Araþtýrma yapan eðitsel kulüp Bilgilendirme toplantý Ödüllendirilen öðrenci Sosyal sorumluluk projesinde çalýþacak gönüllü öðretmenler ve gönüllü öðrenciler seçilecek. Çalýþmalarýna her türlü katký saðlanacak. FAALÝYET.. Sosyal sorumluluk projesi için öðrenci ve öðretmenlerden oluþan bir ekibin oluþturulmasý FAALÝYET.. Sosyal sorumluluk projesinin oluþturulmasýnda öðrencilerin aktif olarak katýlýmýnýn saðlanmasý. FAALÝYET..3 Sosyal sorumluluk projesinin yaygýnlaþtýrýlmasý için tanýtým çalýþmalarý yapýlmasý FAALÝYET..4 Eðitsel kulüp çalýþmalarýnda öðrencilerin danýþman öðretmenler tarafýndan araþtýrma ve incelemeye yönlendirilecek ve öðrencilerin bu konularda aldýklarý kararlarý uygulanacak. FAALÝYET..5 Öðrencilere, sýnýf rehber ve ders öðretmenleri tarafýndan okul ve disiplin kurallarýna uymanýn, toplum açýsýndan önemi hakkýnda uyarýcý, açýklayýcý bilgilendirme toplantýlarý yapýlmasý. FAALÝYET..6 Yüksek sorumluluk gösteren öðrencilerin ödüllendirilmesi Süresi yýl yýl yýl 4 yýl 4 yýl Sonraki Hedefleri Maliyeti Kaynaðý 4 yýl 00.

11 TEMA: EÐÝTÝM Stratejik Amaç : Öðrenci baþarýsýný artýrma çalýþmalarýyla, öðrencilerin gelecekle ilgili hedef belirlemesini saðlamak. Stratejik Hedef.: % 87,56 olan ders baþarý ortalamasýný plan dönemi sonuna kadar % 9,56 a çýkarmak. Hedefleri ( lýk) Hedefi: 00 % 87, Sýnýf öðretmenlerinin aktif çalýþmasý saðlanarak, sýnýf kurallarýnýn ve ders çalýþma yöntemlerinin öðrenciye öðretilmesi saðlanacak. Velilere de verimli ders çalýþma yöntemlerinin öðretilmesi baþarýnýn artmasýna neden olacaktýr. % 88,56 çýkarmak % 89,56 çýkarmak % 90,56 çýkarmak % 9,56 çýkarmak FAALÝYET.. Öðrencilere verimli ders çalýþma yöntemleri hakkýnda bilgilendirme toplantýlarý yapýlmasý. FAALÝYET.. Yazýlý sýnav tarihlerinin sýnýf panosuna asýlmasý. FAALÝYET..3 Öðrencilere öðrenme yöntemleri hakkýnda seminer verilmesi. FAALÝYET..4 Sýnýf kurallarýnýn öðrenciler tarafýndan belirlenmesi ve bu kurallarýn sýnýf panosuna asýlmasý. FAALÝYET..5 Devamsýzlýk nedenleri ile ilgili anket düzenlenmesi FAALÝYET..6 Velilere verimli ders çalýþma teknikleri hakkýnda bilgilendirme toplantýlarý yapýlmasý FAALÝYET..7 Okulda tespit edilen fakir öðrencilere yardým yapýlmasý : Baþarý oraný Öðrencilere verilen bilgilendirme toplantý Panoya asýlan yazýlý tarihleri belge Öðrenciye verilen seminer Panoya asýlan sýnýf kurallarý belge Devamsýzlýk anket Velilere verilen bilgilendirme toplantý Yardým yapýlan fakir öðrenci %87,56 %88,56 %89,56 %90,56 %9,56 30 Süresi Maliyeti Sonraki Hedefleri Kaynaðý

12 TEMA: EÐÝTÝM Stratejik Amaç : Öðrenci baþarýsýný artýrma çalýþmalarýyla, öðrencilerin gelecekle ilgili hedef belirlemesini saðlamak. Stratejik Hedef.: % 7 olan üniversiteye yerleþme oranýný plan dönemi sonuna kadar % 75 a çýkarmak. Hedefleri ( lýk) Hedefi: 00 % % 7 çýkarmak % 73 çýkarmak % 74 çýkarmak % 75 çýkarmak : Üniversiteye yerleþme oraný ÖSS bilgilendirme seminer Üniversiteye gezi Davet edilen iþ adamý Bilgilendirme toplantý 00 %7 %7 %73 %74 % Üniversiteyi hedefleyen öðrencilerin bilgilendirilmesi ve Karabük Üniversitesine gezi düzenlenmesi öðrencilerin hedef belirlemelerini saðlayacaktýr. FAALÝYET.. ÖSS Bilgilendirme seminerleri düzenlenecek. FAALÝYET.. Son sýnýf dahil öðrencilerle Mayýs ayý içerisinde üniversiteye gezi düzenlenecek. FAALÝYET..3 Ýþadamlarýný okula davet ederek meslek sahibi olmanýn önemi hakkýnda sohbet ortamýnda bilgi akýþý saðlanacak. FAALÝYET..4 Hedefinde üniversite eðitimi olmayan öðrencilerin, üniversite dýþýndaki diðer alternatif alanlar ve iþ bulma imkânlarý hakkýnda bilgilendirme toplantýlarý düzenlemek Süresi Maliyeti 400 Sonraki Hedefleri Kaynaðý

13 TEMA: EÐÝTÝM Stratejik Amaç 3: AB projeleri ve yerel projeler yapmak Stratejik Hedef 3.: Dönem sonuna kadar her yýl en az adet AB projesi hazýrlamak Hedefleri ( lýk) Hedefi: AB projesi yapmak AB projesi yapmak AB projesi yapmak AB projesi yapmak FAALÝYET 3.. Avrupa birliði ve projeler hakkýnda öðretmen ve öðrencileri bilgilendirmek amacýyla toplantý düzenlemek. FAALÝYET 3.. Avrupa birliði proje ekipleri kurmak, projeler hazýrlamak. : Proje Toplantý Ekip AB projelerinin yapýlmasý için öðretmenler kurulunda görüþme yapýlacak. Her yýl bir projenin okul tarafýndan yapýlmasý teþvik edilecek. Sonraki Hedefleri Süresi Maliyeti Kaynaðý

14 TEMA: EÐÝTÝM Stratejik Amaç 3: AB projeleri ve yerel projeler yapmak Stratejik Hedef 3.: Dönem sonuna kadar her yýl en az adet yerel proje yapmak. Hedefleri ( lýk) Hedefi: yerel proje yapmak yerel proje yapmak yerel proje yapmak yerel proje yapmak FAALÝYET 3.. Alan þefleri ile proje bilgilendirme toplantýsý yapmak FAALÝYET 3.. Proje tabanlý beceri yarýþmasý ekibi oluþturmak : Proje Toplantý Ekip Sonraki Hedefleri Yerel projelerde ise okulumuzda bulunan alan þefleri ile iþbirliðine gidilecek. Projelerin danýþman öðretmen ve öðrencilerle birlikte yapýlmasý saðlanacaktýr. Süresi Maliyeti Kaynaðý

15 TEMA: EÐÝTÝM Stratejik Amaç 4: Öðretmenlerin hizmet içi eðitim almalarýný ve bilgi paylaþýmlarýný etkinleþtirmek. Stratejik Hedef 4. Öðretmenlerin hizmet içi eðitimlerle daha verimli hale getirmek amacýyla hizmetiçi eðitim baþvuru ný her yýl % 0 arttýrmak. Hedefleri ( lýk) Hedefi: hizmetiçi eðitim 80 hizmetiçi eðitim 98 hizmetiçi eðitim 0 hizmetiçi eðitim FAALÝYET 4.. Öðretmenlerin almak istedikleri hizmetiçi eðitim konularýnýn belirlenmesi için ekip oluþturmak. FAALÝYET 4.. Öðretmenlerin ihtiyaç hissedilen konularda Hizmet içi eðitim için Milli Eðitim Müdürlüðüne/ Bakanlýðýna baþvuruda bulunmasýný saðlamak. FAALÝYET 4..3 Hizmetiçi sonrasý alan öðretmenleri ile bilgi paylaþým toplantýlarý yapmak. : Hizmetiçine baþvuru yapan öðretmen Bilgi paylaþýmý toplantý Sonraki Hedefleri Öðretmenlerin hizmet içi eðitim yolu ile branþlarýndaki geliþmeleri takip etmeleri saðlanacak. Bunun için her öðretmenin hizmetiçi eðitimlere baþvurusu saðlanacak. Baþvurular Mebsis üzerinden takip edilecek. Süresi Maliyeti Kaynaðý

16 TEMA: ÝLETÝÞÝM Stratejik Amaç 5: Öðretmen - Öðrenci Veli ve Ýdare arasýndaki iþbirliðini arttýrmak Stratejik Hedef 5.: Öðretmen ve öðrenci arasýndaki iþbirliðini arttýrýlmasý ve eðitimin kalitesini yükseltmek amacýyla her yýl bir proje geliþtirmek. Hedefleri ( lýk) Hedefi: Eðitim projesi yapmak Eðitim projesi yapmak Eðitim projesi yapmak Eðitim projesi yapmak Öðretmen, Öðrenci ve Veli diyaloðunun geliþmesi için projeler yapýlmasý saðlanacak. Öðretmenler kurulunda bu konuda öðretmenlerin görüþleri alýnacak. Öðretmen ve öðrencilerin görüþleri doðrultusunda proje hazýrlanmasý baþarýyý arttýracaktýr. : Proje Tertiplenen sohbet çayý Panel / Sempozyum Ekip Öðretmen-Öðrenci iþbirliði faaliyet Öðrenci temsilcisi toplantý FAALÝYET 5.. Sýnýf rehber öðretmenin o sýnýfa derse giren öðretmenler ve öðrencilerin de katýlacaðý sohbet çayý tertip etmek. FAALÝYET 5... Öðretmenin uymasý gereken kaideler ve öðrencinin uymasý gereken kaideler hakkýnda sempozyum/ panel düzenlenmesi. FAALÝYET Eðitim kalitesini yükseltmek amacýyla eðitim projeleri hazýrlama ekibinin oluþturulmasý. FAALÝYET Sosyal etkinlik çalýþmalarýnda öðretmen-öðrenci iþbirliðini arttýrýcý faaliyetlere yer verilmesi. FAALÝYET Okul ile ilgili alýnan kararlarda öðrenci temsilcisinin de görüþlerinin alýnmasý amacýyla her dönem bir toplantý düzenlemek Sonraki Hedefleri Süresi Maliyeti Kaynaðý

17 TEMA: ÝLETÝÞÝM Stratejik Amaç 5: Öðretmen - Öðrenci Veli ve Ýdare arasýndaki iþbirliðini arttýrmak Stratejik Hedef 5.: Öðretmen ve öðrenci arasýndaki iþbirliðini arttýrýlmasý ve eðitimin kalitesini yükseltmek amacýyla her yýl bir proje geliþtirmek. Hedefleri ( lýk) Hedefi: Eðitim projesi yapmak Eðitim projesi yapmak Eðitim projesi yapmak Eðitim projesi yapmak : Dilek ve þikayet kutusu Düzenlenen gezi Dilek ve þikayetler için oluþturulan ekip Sonraki Hedefleri Dilek ve þikayet kutularýnýn iþlerliðinin saðlanmasý ve bu kutulardaki dilek ve þikayetlerin deðerlendirilmesi okul sorunlarýnýn çözümüne katkýda bulunacaktýr. FAALÝYET Öðretmen ve idarenin; öðrencinin okulla ilgili problemleriyle ilgilenmesi ve çözüme kavuþturmasý için dilek ve þikayet kutularýnýn oluþturulmasý. FAALÝYET Öðrenci ve öðretmenlerin katýlacaðý doða ve tarihi yerlere gezi düzenlenmesi FAALÝYET Dilek ve þikayet kutularýndaki isteklerin deðerlendirilmesi için ekip oluþturulmasý Süresi Maliyeti Kaynaðý

18 TEMA: ÝLETÝÞÝM Stratejik Amaç 5: Öðretmen - Öðrenci Veli ve Ýdare arasýndaki iþbirliðini arttýrmak Stratejik Hedef 5.: 300 olan okulda düzenlenen etkinlikler ve toplantýlara katýlan veli ný plan dönemi sonuna kadar 500 çýkarmak. Hedefleri ( lýk) Hedefi: FAALÝYET 5... Her dönem defa velilerin ve öðrencilerin katýlýmý ile öðrenci durumlarýný görüþmek üzere idare ve aile birliði ile birlikte toplantýlar düzenlenmesi saðlanmasý. FAALÝYET 5... Okulda veli eðitim seminerleri düzenlenmesi : Etkinliklere katýlan veli Seminer Sonraki Hedefleri Veli toplantýlarýna ve seminerlere katýlýmýn artmasý için velilere sms yolu ile duyurularýn yapýlmasý. Süresi Maliyeti Kaynaðý

19 TEMA: SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTÝF FAALÝYETLER Stratejik Amaç 6: Öðrencilerin kültürel ve sportif faaliyetlerini geliþtirmek. Stratejik Hedef 6. 9olan sosyal, kültürel, sportif faaliyet ný plan dönemi sonunda 33 e çýkarmak Hedefleri ( lýk) Hedefi: FAALÝYET 6... Sýnýflar arasý futbol, voleybol, basketbol turnuvasý düzenlenmesi. FAALÝYET 6... Sýnýflar arasý satranç turnuvasý düzenlenmesi : Sportif, kültürel faaliyet Sýnýflar arasý düzenlenen spor karþýlaþmasý Lisanslý sporcu Faaliyetlere katýlan sporcu öðrenci FAALÝYET Öðrencilerin spor dallarý ile ilgili kabiliyetlerini tespit etmek. Kabiliyetleri doðrultusunda lisans çýkartýlmasý. FAALÝYET Türkiye ve il genelinde düzenlenecek olan her türlü yarýþma ve sportif faaliyetlere öðrencilerimizin aktif olarak katýlýmýný saðlamak Sportif ve kültürel faaliyetlerin duyurularýnýn panolara asýlmasý ve sonuçlarýnýn tüm öðrencilere duyurulmasý saðlanacaktýr Sonraki Hedefleri Süresi Maliyeti Kaynaðý

20 TEMA: ÇEVRE VE DONANIM Stratejik Amaç 7: Okul içi ve Okul dýþý mekânlarýn düzenlenmesi ile ilgili faaliyetler yapmak. Stratejik Hedef 7.: 4.67 olan çalýþan memnuniyeti ve 3,39 olan öðrenci memnuniyetini, plan dönemi sonuna kadar, çalýþanda 4,75 e öðrencide 3,60 a çýkarmak Hedefleri ( lýk) Hedefi: Çalýþan : 4,67 Öðrenci: 3,43 Çalýþan : 4,69 Öðrenci: 3,48 Çalýþan : 4,7 Öðrenci: 3,53 Çalýþan : 4,73 Öðrenci: 3,56 Çalýþan : 4,75 Öðrenci: 3,60 FAALÝYET 7.. Okul bahçesinin güzelleþtirilmesi için çiçek ve aðaç dikilmesi. FAALÝYET 7... Çevre temizlik kampanyalarý düzenlemek. : Çalýþan Memnuniyeti Öðrenci Memnuniyeti Çevre Temizlik kampanya Otomatik kapý Alýnan ders araç gereç FAALÝYET Ana binanýn, Öðretmen ve öðrenci giriþ kapýlarýnýn otomatik açýlýp kapanan kapýlar haline getirilecek. FAALÝYET Okul bahçesi ve diðer alanlarýn bakým ve temizliðinin paylaþýlarak yapýlmasý ve gerekli olan temizlik malzemelerinin alýnmasý FAALÝYET Öðretmen ve öðrencilerin, ihtiyaç duyduklarý ders araç gereçleri ve deney malzemelerini artýrýlacak. FAALÝYET 7..6 Öðretmen ve öðrencilerin, ihtiyaç duyduklarý kýrtasiye malzemelerinin temin edilmesi. 00 4,67 3, ,69 3,48 Sonraki Hedefleri 4,7 3,53 4,73 3,56 4,75 3,60 Okul temizliðine önem verilecek. Bunun izin öðretmen ve öðrencilerin temizlik kampanyalarý ile katýlýmlarý saðlanacak. Süresi Maliyeti Kaynaðý Kantin Gelirleri

21 TEMA: TANITIM Stratejik Amaç 8: Okulun tanýtýlmasýný saðlamak. Stratejik Hedef 8.: Okulun geniþ kitleler tarafýndan tanýnmasýný saðlamak Hedefleri ( lýk) Hedefi: FAALÝYET 8... Okul web sitesinin sürekli güncellenmesi. Karabük te halký tarafýndan tanýnmasýný saðlamak Karabük te halký tarafýndan tanýnmasýný saðlamak Karabük te halký tarafýndan tanýnmasýný saðlamak Karabük te halký tarafýndan tanýnmasýný saðlamak : Daðýtýlan CD Hazýrlanan CD TV. Yayýnlanan program Davet edilen ve öðrencilerle sohbet eden mezun FAALÝYET 8..: Halkýn ve ilköðretim öðrencilerinin eðitim ve sosyal beklentilerine yönelik bir tanýtým CD'si hazýrlanmasý. FAALÝYET Karabük'te bulunan tüm ilköðretim 8. sýnýf, ortaöðretim 9.sýnýf öðrencilerine CD ile okulun tanýtýmýný yapýlmasý; okulu ziyarete gelen öðrencilere rehberlik edilmesi. FAALÝYET Yerel televizyonlarla iþbirliði yaparak, okulun tanýtýlmasýný saðlanmasý. FAALÝYET Okul mezunlarýmýzýn davet edilerek öðrencilerimiz ile sohbet ortamýný saðlanmasý Sonraki Hedefleri Okulun tanýtýmý için Velilere, özellikle 8. Sýnýf öðrenci ve velilerine önem verilecek. Gerekli olan bilgilendirme CD ve Okul ziyaretleri ile yapýlacak Süresi Maliyeti Kaynaðý

22 TEMA: TANITIM Stratejik Amaç 9 Öðrencilerin mezun olduktan sonra iþ imkanlarýnýn araþtýrýlmasý saðlanacak. Stratejik Hedef 9. % 30 olan mezun öðrencilerin istihdam oranýný plan dönemi sonuna kadar % 40 yapmak. Hedefleri ( lýk) Hedefi: % 30 % 33 çýkarmak % 35 çýkarmak % 38 çýkarmak % 40 çýkarmak : Mezun öðrencilerin istihdam oraný Ziyaret edilen iþ yeri Öðrencilere duyurulan iþ FAALÝYET 9... Mezun öðrencilerle ilgili dökümanlarý tutulacak, iþ bulmalar konusunda yardýmcý olunacak, Ýþ yerlerine ziyaretlerle iþ imkânlarýnýn sorularak deðerlendirilecek. FAALÝYET 9... Türkiye genelinde ve Karabük'te iþ imkanlarýnýn Ýþ Bulma Kurumundan ve Ýnternet ortamýndan araþtýrýlarak öðrencilere duyurulacak 00 % 30 % Sonraki Hedefleri % % % Mezun öðrenciler ile iþbirliðine gidilecek. Ýþ imkanlarý için Ýþyerleri ile iþbirliði yapýlacak. Süresi Maliyeti Kaynaðý

23 TEMA: REHBERLÝK Stratejik Amaç 0 Rehberlik çalýþmalarýnýn daha etkin hale getirmek. Stratejik Hedef 0. Hedefleri ( lýk) Okul rehberlik çalýþmalarýnda danýþmanlýk hizmeti alan öðrenci, öðretmen ve veli ný her yýl % 0 oranýnda arttýrmak. Hedefi: : Rehberlik hizmeti verilen öðrenci Rehberlik hizmeti verilen veli Rehberlik hizmeti verilen öðretmen Rehberlik Servisi tarafýndan verilen seminer Verilen seminerlere katýlýan kiþi FAALÝYET 0... Rehber öðretmen tarafýndan öðrencilere ve velilere verimli ders çalýþma teknikleri hakkýnda seminer verilmesi, FAALÝYET 0... Rehber öðretmen tarafýndan çevre ve arkadaþlarý ile etkili iletiþim kurma hakkýnda seminer verilmesi FAALÝYET 0..3.Rehber öðretmen tarafýndan arkadaþ iliþkilerinin nasýl olmasý gerektiði ve okul ortamýnda þiddetten nasýl uzak durmalarý konusunda seminer verilmesi FAALÝYET Sýnýf öðretmenlerinden problemli öðrencilerin tespit edilmesini saðlamak. Bu öðrencilerle öncelikle görüþülmesi. FAALÝYET0..5. Rehberlik hizmeti alan öðrencilerin velileri ile görüþülmesi Sonraki Hedefleri Rehber öðretmenlerin öðrencilere verimli ders çalýþma teknikleri hakkýnda seminer vermesi saðlanacak. Öðrencilerin iyi bir insan olmalarý için gerekli olan davranýþ kazandýrýlmasý için seminer verilecek Süresi Maliyeti Kaynaðý

24 TEMA: SAÐLIK Stratejik Amaç Okul saðlýðý hizmetlerini geliþtirmek. Stratejik Hedef. Okul saðlýðýnýn önemi, okulun çevresi dahil saðlýðý olumsuz olarak etkileyen her türlü etmenin öðretmene ve öðrenciye bildirilmesi amacýyla her yýl iki adet seminer verilmesi. Hedefleri ( lýk) Hedefi: Iki adet saðlýk semineri verilecek Iki adet saðlýk semineri verilecek Iki adet saðlýk semineri verilecek Iki adet saðlýk semineri verilecek FAALÝYET... Öðrencilere doðru saðlýk bilgilerinin aktarýlmasý ve saðlýk konusunda olumlu davranýþlarýn kazandýrýlmasý amacýyla ekip kurulmasý. FAALÝYET... Sigaranýn saðlýða zararlarý hakkýnda öðrencilere seminer verilmesi. : Sigaranýn zararlarý konulu seminer Seminere katýlan öðrenci Okul saðlýðý semineri FAALÝYET..3. Okulumuzda dersliklerin, tuvaletlerin, bahçenin, kantinin denetimlerle hijyen hale getirilmesinin saðlanmasý Okul saðlýðý seminerine katýlan öðrenci FAALÝYET..4. Ýl Saðlýk Müdürlüðünün katkýlarý ile okul saðlýðý ve genel saðlýk kurallarý hakkýnda seminer verilmesi FAALÝYET..5. Okul içinde olduðu gibi atelyelerde de öðrencilere saðlýklý su içmeleri saðlanmasý Sonraki Hedefleri Öðrencilerin saðlýklarýna dikkat etmeleri için bilgilendirme toplantýlarý düzenlenecek. Süresi Maliyeti Kaynaðý

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Ali PEHLİVAN PALME YAYINCILIK Ankara, 2014 1 PALME YAYINLARI: 904 6. Sınıf

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM REHBERİ Web Adresi : http://tip.erciyes.edu.tr/ - http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp E-mail : tipdekanlik@erciyes.edu.tr Adres

Detaylı

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA ORTAOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İSTİKLAL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden

Detaylı

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI Ayşe Hasan Türkmen Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM REHBERİ Web Adresi : http://tip.erciyes.edu.tr/ - http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp E-mail : tipdekanlik@erciyes.edu.tr Adres

Detaylı

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU 1. Kitap Editör Reyhan KAYA Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU Ölçme Deðerlendirme Uzmaný Murat AKYILDIZ Rehberlik Süleyman AYHAN ATATÜRK'ÜN

Detaylı

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. İZMİR VALİLİĞİ Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra

Detaylı

Dr. Kemal Akkan BATMAN

Dr. Kemal Akkan BATMAN Dr. Kemal Akkan BATMAN (Komisyon Başkanı) Dr. Ayer BURKE Diren CİVA GÜNER Mevhibe B. HOCAOĞLU Salih SARPTEN Ömer ÖZKAN Bu kitap, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim Terbiye Dairesi tarafından ortaokullarda

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler. Mustafa Kemal ATATÜRK İSTİKLÂL MARŞI

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir.

Detaylı

Kiraz Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Kiraz Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KİRAZ KAYMAKAMLIĞI Kiraz Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat

Detaylı

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI KOCAELİ 2013 2014 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI B.Kazım Dirik Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 2014 (İLKOKUL KURUMSAL YAPISINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ STRATEJİK PLAN) 1 2013, KEÇİÖREN Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

Refet Bele Anaokulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Refet Bele Anaokulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2017-2018 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARABAĞLAR KAYMAKAMLIĞI Refet Bele Anaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

İZMİR ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ ( OKULU ) MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

İZMİR ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ ( OKULU ) MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI İzmir Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi -2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim

Detaylı

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

HABAŞ Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

HABAŞ Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2017-2018 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. ALİAĞA KAYMAKAMLIĞI HABAŞ HAMDİ BAŞARAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

2011-2014 STRATEJİK PLAN

2011-2014 STRATEJİK PLAN 1 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2011-2014 STRATEJİK PLAN TOKAT/2011 2 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi STRATEJİK PLAN 2011-2014 TOKAT/2011 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez

Detaylı

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 39958266-102-E.8764864 03.09.2015 Konu: Çalışma Takvimi...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE İlgi : Bakanlığımız Ortaöğretim Genel

Detaylı

Semiha İrfan Çalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Semiha İrfan Çalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2017-2018 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. SEFERİHİSAR KAYMAKAMLIĞI Semiha İrfan Çalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

Konak Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Konak Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2017-2018 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KONAK KAYMAKAMLIĞI Konak Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114 KONU: KURUM AÇMA İZNİ İLE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI KURUM KODU 99956100 KURUM ADI ÖZEL YUNUS EMRE ANAOKULU İLİ İSTANBUL İLÇESİ FATİH KURUM ADRESİ ATİKALİ MAH. NİŞANCA CAD. NO:46 FATİH/ İST KURUCUSU

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA)

SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA) KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA) 7 1. Baskı AĞUSTOS 2006 KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Sibel Kutoğlu Uzm.

Detaylı

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI MEVCUT DURUM Bilişim Teknolojilerinin amacı dışında kullanımı. Eğitim ve

Detaylı

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 )

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 ) EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM EĞİTİM-ÖĞRETİM 1 ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINI ARTTIRMAK DUMLUPINAR İLKÖĞRETİM OKULU PLAN- HEDEF LUK TABLOSU TEMA AMAÇ HEDEFLER

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Duygu Geylan Nazife Uçar Aysun Candan Özada Resimleyen Celal Deniz Grafik Tasarım Aziz Ener Düzeltme Meltem Tekin Okuyucular Yrd. Doç.

Detaylı

KINALI HASAN. Ey gözümün nuru Hasan ım,

KINALI HASAN. Ey gözümün nuru Hasan ım, KINALI HASAN Yüzbaşi Sirri Bey, ikindi vakti yeni gelen erati teftiş ederken, içlerinde bir tanesinin saçinin bir tarafi kinalanmiş oldugunu görür ve takilir: Hiç erkek kinalanir mi? Mehmetçik: Buraya

Detaylı

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni 1 ÜSKÜDAR İLÇESİ 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 19 Mayıs Atatürk ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı, 19.05.2012 Cumartesi günü saat: 07.00 de başlar ve gece saat 24.00

Detaylı

T.C. SİNCAN KAYMAKAMLIĞI OSMAN ÜNYAZICI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. SİNCAN KAYMAKAMLIĞI OSMAN ÜNYAZICI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. SİNCAN KAYMAKAMLIĞI OSMAN ÜNYAZICI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha

Detaylı

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu GK Faaliyet Raporu Mart 2014 2 UETD Gençlik Kolları olarak düzenleyeceğimiz Birinci Gençlik Makale Yarışması. Konu Demokrasi ve Değerlerimiz.

Detaylı

Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI Selçuk Yaşar aşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI İSPİR İLÇESİ İSPİR ANAOKULU

2015-2019 STRATEJİK PLANI İSPİR İLÇESİ İSPİR ANAOKULU ERZURUM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARGE STRATEJİ HEDEF MİSYON VİZYON AMAÇ PERFORMANS 215219 STRATEJİK PLANI İSPİR İLÇESİ İSPİR ANAOKULU ~ 1 ~ T.C. İSPİR KAYMAKAMLIĞI İSPİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUKLU HOCA AHMET YESEVİ ORTAOKULU SELÇUKLU HOCA AHMET YESEVİ ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI İstiklal Marşı Atatürk ün Gençliğe Hitabesi GENÇLİĞE HİTABE

Detaylı

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI BULANCAK SABİHA RAŞİT ÖZDEMİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI BULANCAK SABİHA RAŞİT ÖZDEMİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI BULANCAK SABİHA RAŞİT ÖZDEMİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2015-2019 26 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

İsmet Sezgin Ortaokulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

İsmet Sezgin Ortaokulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2017-2018 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. BORNOVA KAYMAKAMLIĞI İSMET SEZGİN ORTAOKULU 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha

Detaylı

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5)

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri Projesi İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) DALGALAN SEN DE ŞAFAKLAR GİBİ EY ŞANLI HİLÂL OLSUN ARTIK DÖKÜLEN KANLARIMIN HEPSİ

Detaylı

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık Rafet ÖZTÜRK Bu kitap Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 18/12/2009 tarih ve 261 sayılı Kurul Kararı ile 2010-2011 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Detaylı

ÇİĞLİ ROTARY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ÇİĞLİ ROTARY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 1 2 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak! O benimdir, o benim milletimindir ancak!

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 - 1 - İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak.

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak. B-TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR,HEDEFLER VE STRATEJİLER 1-TEMALAR TEMA 1-İNSAN KAYNAKLARI TEMA 2-FİZİKİ ORTAM TEMA 3-EĞİTİM ÖĞRETİM TEMA 4-MALİ KAYNAKLAR Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve

Detaylı

TOBB İLKOKULU E-BÜLTEN. Mart 2015. TOBB ilkokulu SAYI 3. Telefon: 0 (464) 213 05 46 Faks: 0 (464) 213 05 46 E-posta: 703285@meb.k12.

TOBB İLKOKULU E-BÜLTEN. Mart 2015. TOBB ilkokulu SAYI 3. Telefon: 0 (464) 213 05 46 Faks: 0 (464) 213 05 46 E-posta: 703285@meb.k12. TOBB İLKOKULU SAYI 3 Mart 2015 Telefon: 0 (464) 213 05 46 Faks: 0 (464) 213 05 46 E-posta: 703285@meb.k12.tr TOBB ilkokulu Hanımefendilerden Anlamlı Ziyaret Sayın Valimizin eşi Hanife YAZICI ve beraberinde

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir

Detaylı

T.C. DULKADİROĞLU KAYMAKAMLIĞI MEHMET GÜMÜŞER ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. DULKADİROĞLU KAYMAKAMLIĞI MEHMET GÜMÜŞER ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. DULKADİROĞLU KAYMAKAMLIĞI MEHMET GÜMÜŞER ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2019 STRATEJİK PLAN Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

[2012-2016] FAHRETTİN ASLAN O.O. STRATEJİK EYLEM PLANI

[2012-2016] FAHRETTİN ASLAN O.O. STRATEJİK EYLEM PLANI [2012-2016] FAHRETTİN ASLAN O.O. STRATEJİK EYLEM PLANI T.C. SARIYER KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü FAHRETTİN ASLAN ORTAOKULU 2012-2016 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İSTANBUL 2013 1 Türkiye Cumhuriyetini

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI NAMIK ELAL ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI EKLERİ 1 Ek-1: İstatistiki Veriler 1. Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu 1.1. Okul Öncesi Eğitim Bilgileri Tablo X Okul Öncesi Yıllara Göre Öğretmen,

Detaylı

T.C. KONAK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2014 STRATEJİK PLANI

T.C. KONAK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2014 STRATEJİK PLANI T.C. KONAK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2014 STRATEJİK PLANI İZMİR-2010 1 2 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O

Detaylı

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 )

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Okulumuzda, toplumdan gelen talepleri dikkate alan, katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleştirmiş, hesap veren,

Detaylı

Vedide Baha Pars İlkokulu Müdürlüğü VEDİDE BAHA PARS İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

Vedide Baha Pars İlkokulu Müdürlüğü VEDİDE BAHA PARS İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI VEDİDE BAHA PARS İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI 1 T.C. BORNOVA KAYMAKAMLIĞI VEDİDE BAHA PARS İLKOKULU 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 2015 2019 T.C. BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI Kavaklı İlkokulu 2015-2019 STRATEJİK PLAN İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ/2015 1 T.C. BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI KAVAKLI İLKOKULU KAVAKLI İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2 Çalışmadan,

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM ATÖLYE BİLGİSİ! MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık matematik dersinde daha pratiğim. Artık matematik dersinde ustalaşıyorum. 7 Artık

Detaylı

ÜLGER KEPKEP ORTAOKULU BESLENME DOSTU OKUL PROJESİ YILLIK PLANI

ÜLGER KEPKEP ORTAOKULU BESLENME DOSTU OKUL PROJESİ YILLIK PLANI MAYIS MART - NİSAN ÜLGER KEPKEP ORTAOKULU BESLENME DOSTU OKUL PROJESİ YILLIK PLANI AYLAR SNO ETKİNLİK GÖREVLİLER AÇIKLAMALAR Proje ekibi Müdür Yardımcısı Nahsen ÇİFTÇİ başkanlığında ve Bilişim Teknolojileri

Detaylı

Bu kitapta neler var?

Bu kitapta neler var? Bu kitapta neler var? Akıllı ve Eğlenceli >> Pekiştirici Etkinlikler Tam Ölçen ve Bilgilerinizi Derinlemesine Sorgulayan >> Ünite Testleri Artıbir >> Sınav Özel Soruları Kazanım Odaklı >> Konu Testleri

Detaylı

ÇALIŞMALAR. - Tiyatro çalışmaları. - Resim, şiir, fotoğraf öykü v.b yarışmalar. - Geziler. - Okul korosunun oluşturulması.

ÇALIŞMALAR. - Tiyatro çalışmaları. - Resim, şiir, fotoğraf öykü v.b yarışmalar. - Geziler. - Okul korosunun oluşturulması. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU GÖL ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI OKUL EYLEM PLANI (2006/26 SAYILI GENELGE KAPSAMINDA) 1 Kültürel ve sosyal faaliyetler Öğrencilerin;

Detaylı

HABAŞ HAMDİ BAŞARAN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ HABAŞ HAMDİ BAŞARAN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

HABAŞ HAMDİ BAŞARAN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ HABAŞ HAMDİ BAŞARAN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI HABAŞ HAMDİ BAŞARAN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 1 T.C. ALİAĞA KAYMAKAMLIĞI HABAŞ HAMDİ BAŞARAN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ Giriş Sayfaları; 2 Gelecek için yetiştirilen

Detaylı

Personel Sayıları ve Alanları posta beyogluanadoluihl@hotmail.com Web Sayfa http://www.beyogluanadoluihl.k12.tr/ Unvanları Erkek Kadın

Personel Sayıları ve Alanları posta beyogluanadoluihl@hotmail.com Web Sayfa http://www.beyogluanadoluihl.k12.tr/ Unvanları Erkek Kadın İli: İSTANBUL İlçesi: BEYOĞLU Okul Adı: BEYOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Kurum BEYOĞLU ANADOLU İMAM Alt Tür Adı Adı/Kodu HATİP LİSESİ Bağlı Olduğu Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

Detaylı

PAPATYA ANAOKULU T.C. NİĞDE VALİLİĞİ

PAPATYA ANAOKULU T.C. NİĞDE VALİLİĞİ T.C. NİĞDE VALİLİĞİ PAPATYA ANAOKULU 2015-2019 1 En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu

Detaylı

T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI

T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI KASIM 2014 1 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır

Detaylı

ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI ANKARA ATATÜRK LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI ANKARA ATATÜRK LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI ANKARA ATATÜRK LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI ANKARA ATATÜRK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Ankara-2015 İSTİKLAL MARŞI

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLARBAŞI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLARBAŞI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLARBAŞI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR, FENDİR. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda

Detaylı

T.C. AMASYA VALİĞİ DOĞANTEPE İLK-ORTAOKULU 2015 2019 STRATEJİK PLAN AMASYA-DOĞANTEPE/2015 T.C.

T.C. AMASYA VALİĞİ DOĞANTEPE İLK-ORTAOKULU 2015 2019 STRATEJİK PLAN AMASYA-DOĞANTEPE/2015 T.C. T.C. AMASYA VALİĞİ DOĞANTEPE İLK-ORTAOKULU 2015 2019 STRATEJİK PLAN AMASYA-DOĞANTEPE/2015 T.C. AMASYA VALİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DOĞANTEPE İLK-ORTAOKULU DOĞANTEPE İLK-ORTAOKULU 2015 2019 STRATEJİK

Detaylı

SPOR YÖNETİCİSİ. Spor hizmet ve faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu kişidir.

SPOR YÖNETİCİSİ. Spor hizmet ve faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu kişidir. TANIM Spor hizmet ve faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Yönetim sürecinin çeşitli alanları için geçerli olan planlama, örgütleme, yürütme, eşgüdüm

Detaylı

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Brifing Dosyası Kavak İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Tel: 362 741 32 39 Adres : Yaşar Doğu Mah. Adnan Menderes Cad. Nu:128 Kavak/SAMSUN

Detaylı

2011-2014 STRATEJİK PLAN

2011-2014 STRATEJİK PLAN T.C. TAŞKENT KAYMAKAMLIĞI Muzaffer Özlen İlköğretim Okulu 2011-2014 STRATEJİK PLAN KONYA/2011 KONYA/2011 1 T.C. KONYA VALİLİĞİ Muzaffer Özlen İlköğretim okulu STRATEJİK PLAN 2011-2014 KONYA/2011 2 İSTİKLAL

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN T.C. PALU KAYMAKAMLIĞI Palu Öğretmenevi ve ASO 2015-2019 STRATEJİK PLAN PALU/2015 2 T.C. PALU KAYMAKAMLIĞI Palu Öğretmenevi ve ASO STRATEJİK PLAN 2015-2019 PALU/2015 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu

Detaylı

MEVCUT DURUM STRATEJİK PLAN KOLDERE ŞEHİT MEHMET BURHAN ORTAOKULU.

MEVCUT DURUM STRATEJİK PLAN KOLDERE ŞEHİT MEHMET BURHAN ORTAOKULU. KOLDERE ŞEHİT MEHMET BURHAN ORTAOKULU STRATEJİK PLAN MEVCUT DURUM 2015-2019 Saruhanlı Koldere Şehit Mehmet Burhan Ortaokulu [Tel: 236 366 1136] [725177kolderesmbo@gmail.com] T.C. SARUHANLI KAYMAKAMLIĞI

Detaylı

TAKIM KURMA. 4) Üyeler arasýnda yüksek derecede güven duygusu geliþmiþtir. 2. TAKIM ÝLE ÇALIÞMA GRUBU ARASINDAKÝ FARKLILIKLAR :

TAKIM KURMA. 4) Üyeler arasýnda yüksek derecede güven duygusu geliþmiþtir. 2. TAKIM ÝLE ÇALIÞMA GRUBU ARASINDAKÝ FARKLILIKLAR : NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK AML STRATEJİK PLANI

TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK AML STRATEJİK PLANI TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK AML STRATEJİK PLANI 2010-2014 1 T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş.

Detaylı

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU 2010-2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Revize Edilmiştir. Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce

Detaylı

BRİFİNG D O S Y A S I

BRİFİNG D O S Y A S I BRİFİNG D O S Y A S I 2014 2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLİ : KONYA İLÇESİ : KARATAY ADI : KONYA TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ HAZIRLAYAN Mustafa UYSAL Okul Müdürü I.BÖLÜM A- OKULUN ADI : KONYA TÜRK

Detaylı

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ FAALİYET ALANLARI. 10.Kurum Kültürünün Geliştirilmesi ile İlgili Çalışmalar

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ FAALİYET ALANLARI. 10.Kurum Kültürünün Geliştirilmesi ile İlgili Çalışmalar İ İ İ Ğİ İ Ğ ğ ş ğ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ FAALİYET ALANLARI Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi 1.Eğitim Öğretim Faaliyetleri 2.Sosyal-Kültürel Sportif Faaliyetler 3.Sosyal Okul Proje

Detaylı

TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi

TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç Bu yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine uygun olarak TED Karadeniz Ereğli

Detaylı

T.C. NİLÜFER KAYMAKAMLIĞI KOÇ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. NİLÜFER KAYMAKAMLIĞI KOÇ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C. NİLÜFER KAYMAKAMLIĞI KOÇ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Fark Yaratır, İz Bırakır KOÇ ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZİN GÜVENCESİ YAŞAMA SEVİNCİMİZDİR, BUGÜNÜN ÇOCUĞUNU YARININ BÜYÜĞÜ

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ 2010 2014 STRATEJİK PLÂNI Kayseri 1 2010 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YEŞİLYAYLA ORTAOKULU

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YEŞİLYAYLA ORTAOKULU T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YEŞİLYAYLA ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI KORKUTELİ, 2015 Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin,

Detaylı

ÝSTÝKLÂL MARÞI. Mehmet Âkif ERSOY

ÝSTÝKLÂL MARÞI. Mehmet Âkif ERSOY ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yýldýzýdýr, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

STRATEJİK PLAN ( )

STRATEJİK PLAN ( ) T.C. GÜNGÖREN KAYMAKAMLIĞI Güngören Tuncay Azaphan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi STRATEJİK PLAN (2015 2019) İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten

Detaylı

T.C. EYNESİL KAYMAKAMLIĞI ÖĞRETMEN EVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

T.C. EYNESİL KAYMAKAMLIĞI ÖĞRETMEN EVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI T.C. EYNESİL KAYMAKAMLIĞI ÖĞRETMEN EVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 2015 2019 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.3.1.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: GÖREV BİLGİLERİ Sorumlusu

Detaylı

Vizyon ve Misyon Testi Cengiz Pak, cengiz@cengizpak.com.tr

Vizyon ve Misyon Testi Cengiz Pak, cengiz@cengizpak.com.tr Vizyon ve Misyon Testi Cengiz Pak, cengiz@cengizpak.com.tr cengizpak.com.tr Avcının Silahı Kullanılabilir Bilgi Misyon ve Vizyonunuz şirketinizin Stratejik Planlama piramidinin en üstünde yer alır. Misyon

Detaylı

19 MAYIS YÖNETMELİĞİ

19 MAYIS YÖNETMELİĞİ 19 MAYIS YÖNETMELİĞİ BAKİ SARISAKAL 5 Mayıs 2012 Tarihli ve 28283 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan yönetmelik. ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE

Detaylı

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI BULANCAK KAPTAN AHMET FATOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI BULANCAK KAPTAN AHMET FATOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI BULANCAK KAPTAN AHMET FATOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019 BULANCAK 2015 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 205 Eylem Planı NO ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİK NO ETKİNLİĞİN ADI SORUMLU KURUM/KİŞİ TARİH İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Detaylı

2011 2014 STRATEJİK PLAN

2011 2014 STRATEJİK PLAN T.C. KONYA VALİLİĞİ MERAM ALPARSLAN İLKÖĞRETİM OKULU 2011 2014 STRATEJİK PLAN T.C. KONYA/2010 1 T.C. KONYA VALİLİĞİ Meram Alparslan İlköğretim Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN 2011 2014 KONYA/2010 2 İSTİKLAL

Detaylı

Do 0 4. Dr. Osman Nafiz KAYA Do 0 4. Dr. Yasin 0 5NSAL Do 0 4. Dr. Ali G ¹nay BALIM Do 0 4. Dr. Mehmet ERDO 0 5AN Do 0 4. Dr. Cengiz T 0 5YS 0 5Z

Do 0 4. Dr. Osman Nafiz KAYA Do 0 4. Dr. Yasin 0 5NSAL Do 0 4. Dr. Ali G ¹nay BALIM Do 0 4. Dr. Mehmet ERDO 0 5AN Do 0 4. Dr. Cengiz T 0 5YS 0 5Z 1 3 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1

Detaylı

GİRESUN OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 2013 YILI OKUL GELİŞİM PLANI

GİRESUN OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 2013 YILI OKUL GELİŞİM PLANI Sıra No Stratejik Amaç No GİRESUN OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 2013 YILI Hedef No 1 1 1 Çalışmanın Adı Faaliyet 1.2.1:12.sınıf öğrencilerine yönelik öğrenci koçluğu uygulaması. OKUL GELİŞİM PLANI

Detaylı

NİSAN İLKOKULU STRATEJİK PLAN. 23 Nisan İlkokulu

NİSAN İLKOKULU STRATEJİK PLAN. 23 Nisan İlkokulu 2015-2019 23 NİSAN İLKOKULU STRATEJİK PLAN 1 Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin

Detaylı

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Yükseköğretim kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği (ADEK) çerçevesinde eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri

Detaylı

ONUR KURULU ve GÖREVLERİ. Onur Kurullarının Kurulması ve Çalışması Onur Genel Kurulu

ONUR KURULU ve GÖREVLERİ. Onur Kurullarının Kurulması ve Çalışması Onur Genel Kurulu Onur kurulu nedir? ONUR KURULU ve GÖREVLERİ Bir öğretmenin başkanlığında, kötü davranış ve uyarma gibi cezaları gerektiren küçük disiplin olaylarını incelemek, sonuçlandırmak ve bu konu ile ilgili okul

Detaylı

Kocaeli Bölgesindeki Halkla Ýliþkiler Uzmanlarýnýn Profiline Yönelik Bir Araþtýrma

Kocaeli Bölgesindeki Halkla Ýliþkiler Uzmanlarýnýn Profiline Yönelik Bir Araþtýrma Kocaeli Bölgesindeki Halkla Ýliþkiler Uzmanlarýnýn Profiline Yönelik Bir Araþtýrma Öðr. Gör. Tümay CÝÐERDELEN Kocaeli Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi ÖZET Günümüzde iþletmeler için halkla iliþkiler departmanlarý

Detaylı

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar KUMLUCA CUMHURİYET ORTAOKULU EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI STRATEJİ VE EYLEM PLANI ÇALIŞMA TAKVİMİ ( - 2014 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI) S.N FAALİYETLER EĞİTİM ORTAMI VE ÇEVRESİ GÖSTERGELER

Detaylı