Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor"

Transkript

1

2 Ç NDEK LER Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu...29 Sa l k Bilimleri Yüksekokulu...34 Uygulamal Bilimler Yüksekokulu...43 Geli im Meslek Yüksekokulu...48 DGS ile geçilen Programlar...71 Neden Geli im?...76 Yurtd Ba lant lar m z...78 Erasmus Koordinatörlü ü...79 Kariyer Birimi...80 Sürekli E itim Merkezi...82 Rehberlik ve Psikolojik Dan manl k Merkezi...84 Burslar...86 E itim Olanaklar...88 Geli imde Ya am...90 Sosyal Ya am ve Ö renci Kulüpleri Ula m Ç NDEK LER 1

3 BA KANDAN MESAJ Sevgili Ö renciler, Küreselle en dünyam zda geli im ve de i im sürecinde üniversitemiz, uluslararas standartlarda e itim-ö retim ve ara t rma yapan, ayn zamanda ça da ve ulusal de erlere ba l bir kurumdur. Kolej deneyimini üniversite ile taçland ran stanbul Geli im Üniversitesi, giri imci profesyoneller yeti tirme misyonu ile hareket etmektedir. Ö rencilerimizin, nitelikli, bilgili, giri imcilik ruhuna sahip, her çal ma ortam na uyum sa layabilen, üretken ve evrensel insani de erlerle bezenmi ça da yeti kinler olarak tüm dünyada aranan akademisyen, i adam ve giri imciler olmas n sa layan stanbul Geli im Üniversitesi, giri imcilik e itimleri ve uygulamalar yla kendi i inizi kurarak hedeflerinizi gerçekle tirme imkan sa lamaktad r. Geni burs imkanlar yla ö rencilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Sizi de stanbul Geli im Üniversitesi nin sundu u özgür ortamda geni imkanlardan yararlanmaya ve gelece inizi kazanmaya davet ediyorum. Sevgili Gençler, Bilindi i gibi üniversiteler, teknoloji ve bilgi toplumuna geçi te öncü rol oynayan, evrensel de erleri ulusal de erlerle bütünle tirerek bireylere sunan en önemli e itim kurumlar d r. Bizler bunun bilincinde olarak, özgüvenli, kat l mc, toplumsal de erlere önem veren, bilgiye ula mas n bilen, sorgulayan, ö renmeyi ö renen, özgür dü ünen bireyleri uluslararas standartlarda yeti tirmeyi hedefliyoruz. E itim ve ara t rmada ça n gereklerine uygun olarak nitelikli ve evrensel ölçütlerde hizmeti gaye edinmi olan stanbul Geli im Üniversitesi seçkin ve dinamik ö retim kadrosu ile Güzel Sanatlar, ktisadi dari ve Sosyal Bilimler, Sa l k Bilimleri, Mühendislik ve Mimarl k alanlar ndaki lisans ve 43 farkl önlisans programlar ile sizlere hizmet etme gayesindedir. unu unutmay n z ki Üniversitemiz yaln zca derslerin verildi i bir yer de il, ayn zamanda gerçekle tirdi imiz sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerimiz ile de ö rencilerimizi hayata haz rlad m z ve yeni ufuklar kazand rd m z bir aile ortam d r. Akl n ve bilimin egemen oldu u, bilim insan ve ayd n ku aklar yeti tirerek gençlerimizi her yönden ya ama haz rlamay amaç edinen stanbul Geli im Üniversitesinde ö renim görüyor olman n gücünü, ayr cal n ve mutlulu unu ya aman z temenni eder, ö renim hayat n zda ba ar lar diliyorum. Sayg ve sevgilerimle Abdulkadir GAYRETL Mütevelli Heyeti Ba kan Sevgilerimle, Prof. Dr. Mesut GÜNER Rektör 2 3

4 STANBUL GEL M ÜN VERS TES stanbul Geli im Üniversitesi, E itim-ö retim faaliyetine stanbul Geli im Meslek Yüksekokulu nun 2008 y l nda kurulmas yla ba lam t r ubat ay nda ise stanbul Geli im Üniversitesi 3 Fakülte, 2 Enstitü ve 1 Meslek Yüksekokulu kurulmu olup E itim Ö retim y l itibariyle ilk defa lisans e itimin-ö retimine ba lam t r. Geli im E itim ve Kültür Vakf, y llar n tecrübesiyle okul öncesi e itimden üniversiteye kadar tüm e itim süreçlerinde hizmet vermektedir. Vakf n temel amaçlar ndan biri yüksekö retimdeki e itimle Türkiye de ve dünyada nitelikli ve giri imci akademisyen ve i adamlar yeti tirmek ve sa lad burs imkanlar yla Türkiye nin sosyal ve ekonomik geli imine katk da bulunmakt r. stanbul Geli im Üniversitesi, 3 Fakülte, 1 Sa l k Bilimleri Yüksekokulu, 2 Enstitü ve 1 Meslek Yüksekokulu ile e itime devam ediyor. V ZYON Uluslararas düzeyde e itim sa layan, topluma ve bilime yön veren, ö rencilerin tercih etti i ve mezunlar n n tercih edildi i, ilk s ralarda yer alan bir üniversite olmak. M SYON Ça da bilgiyi teknolojik yöntemlerle üreterek geli tiren, her alanda kendine güvenen, bilimsel, ça da ve evrensel dü ünebilen, tak m bilincine ve etik de erlere sahip, ele tirel dü ünme yetene i kazanm, toplumsal sorumluluk bilinci ile donat lm, gelece e ümit, azim ve inançla bakan nitelikli bireyler yeti tirmektir. 4 5

5 MÜHEND SL K VE M MARLIK FAKÜLTES Programlar Bilgisayar Mühendisli i Endüstri Mühendisli i n aat Mühendisli i / n aat Mühendisli i ( ngilizce) Mekatronik Mühendisli i Mimarl k / Mimarl k ( ngilizce) Puan Türleri MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 Bilgisayar Mühendisli i Teknolojik geli meler yoluyla bilgisayarlar insan hayat n n en önemli parçalar ndan biri haline gelmi tir. Bu geli meler Bilgisayar Teknolojileri alan nda pek çok yenili e ve geli meye olanak sa lamaktad r. Dolay s yla bu alanda nitelikli mühendislere büyük bir ihtiyaç duyulmaktad r. Bu bak aç s yla Bilgisayar Mühendisli i bölümünün en temel amac geni f rsatlara sahip Bilgisayar Teknolojileri alan nda ça da bir e itim anlay yla nitelikli mühendisler yeti tirmektedir. Bu kapsamda bilgisayar mühendisli i bölümünde programlama dilleri, yaz l m uygulamalar ve bilgisayar donan m konular a rl kl olmak üzere teorik derslere ve pratik uygulamalara dayal e itim verilmektedir. Özellikle bilgisayar teknolojileri alan nda çok h zl bir ekilde teknolojik geli me ve de i im gerçekle tirmektedir. Bu nedenle bilgisayar mühendisli i bölümü olarak temel felsefemiz yenilikleri takip etmek ve ö rencilerimizi en yeni teknolojik geli melere dair bilgilerle donatmakt r. 6 Bilgisayar Mühendisli i bölümünden mezun olan ö renciler kamu ve özel sektörde uzmanl ktan müdürlü e kadar çok çe itli pozisyonlarda çal abilmektedirler. Özellikle kamu veya özel kurulu lar n bilgi i lem bölümlerinde, yaz l m veya a sayfas geli tiren firmalarda, bilgisayar sistemleri tasarlayan ve geli tiren kurumlarda ve a sistemi kuran ve/ veya yöneten i letmelerde i bulabilmektedirler. 7

6 n aat Mühendisli i Endüstri Mühendisli i Endüstri Mühendisli i Bölümü nün amac, konusunda ulusal ve uluslararas ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte bilimsel de er üreten ve bu bilgiler nda kendini sürekli yenileyen, yeni fikir üretebilen, etik de erleri özümsemi, analitik dü ünme yetene ine ve sistematik yakla ma sahip, giri imci, kendine güvenen endüstri mühendisleri yeti tirmektir. Bu bölüm mezunlar m za, küresel rekabet ortam nda ürün, servis veya hizmet üreten çe itli sektörlerde planlama, organizasyon ve endüstri problemlerini analiz-çözümleme, yeni ve sürdürülebilir teknolojilerle karar seçenekleri geli tirme ve sonuca eri me yeteneklerini kazand rmakt r. Mezunlar m z, öncelikli ve a rl kl olarak fiziksel üretim yapan endüstri kurulu lar nda olmak üzere, hizmet üreten kurulu larda da (hastane kalite sistemleri, bankac l k, turizm, gibi) görev al p yararl olabilmektedirler. n aat Mühendisli i Bölümünün amac ; bilimsel ve teknik alanlarda sa lam bir bilgi birikimi ve becerisi kazand rmak, özgüven ve kritik dü ünce yetene ine sahip, pratik ve etkin çözüm üretebilme kabiliyeti olan birer mühendis olarak mesleklerini etik kurallar çerçevesinde en iyi ekilde uygulayabilecek düzeyde yeti meleri için elveri li e itim ortam n sunmakt r. n aat Mühendisleri her türlü bina, baraj, havaalan, köprü, yol, su kemerleri, liman, kanalizasyon, su ebekesi, tünel, demiryolu, h zl tren projeleri, metro vb. hizmet ve endüstri yap lar n n planlanmas, projelendirilmesi, yap m ve denetimi konular ile ilgili e itim ve ara t rma yapar. n aat mühendisi olmak isteyenlerin; say sal ak l yürütme gücüne sahip, sorumluluk sahibi, bir i i planlayabilen ve uygulamaya koyabilen, yaray c kimseler olmalar gerekir. Bu bölüm mezunlar, kamu ve özel kurum ve kurulu larda görev alabilirler. Mezunlar genellikle Devlet Demiryollar, Karayollar, Devlet Su leri Genel Müdürlü ü, Bay nd rl k ve skan Bakanl nda çal maktad rlar. Kendi i yerlerini de açabilirler ayr ca mühendislik ve müteahhitlik sektörünün ulusal ve uluslararas firmalar n n yurt içi veya yurt d projelerinde tasar m, uygulama ve dan manl k alanlar nda çal maktad rlar. 8 9

7 Mekatronik Mühendisli i Mekatronik Mühendisli i Bölümü nün amac, temel mühendislik disiplinleri üzerine, ileri teknolojiyi kullanarak, ça da ve ak ll ürünler geli tirebilecek mühendisler yeti tirmektir. Gelece in mekatronik mühendisleri kar lar na ç kacak problemleri gerekli teknolojileri seçip kullanarak, farkl ana mühendislik dallar aras nda rahatl kla hareket edebilen ve bu problemleri en iyi yakla mla çözebilen ki iler olacakt r. Mekatronik Mühendislerinin yapt mekatronik tasar mlar, elektronik tart, takometre, ta tlardaki süspansiyon sistemi, tak m tezgahlar n n kontrolü gibi hassas ölçümleri gerektiren alanlarda kullan lmaktad r. Mekatronik mühendisi; ak ll bir elektro-mekanik sistem olu turabilmek için gerekli alt teknolojileri kullanarak bu alandaki uzmanlarla ileti im içinde karma k ürün tasar m n gerçekle tirir, üretim süreçlerinin gözlemlenmesi, modellenmesini ve kontrolünü yapar, sistemler aras ili kileri kurar ve sistemlerin i letiminin tasar ma uygun olup olmad n denetler. Mimarl k Mimarl k Bölümü; tarihi, kültürel ve sanatsal bilgileri tasar m süresine yans tabilen, ulusal ve uluslararas standart uygulamalar konusunda gerekli bilgilere sahip, ara t rma yönü geli mi, modern bilgisayar teknolojisi e itimi alm, yabanc dil bilen ça da Mimarlar yeti tirmeyi hedeflemi tir. Ayr ca, insan çevresinin tasar m na yönelik uzmanlar ve ara t rmac lar yeti tirmek ve böylelikle Türkiye de tasar m ürünlerinin özgün ve yüksek niteliklere sahip k l nmas na katk da bulunmak amaçlanmaktad r. Mezunlar m z, kendi bürolar n kurarak serbest mimarl k yapabilmekte, özel veya resmi kurumlarda Mimar olarak görev yaparlar. Mezunlar m z, bilgisayarlar n bütünle tirdi i üretim sistemleriyle i gören yüksek teknolojili firmalarda, ileri otomasyon ürünlerini geli tiren ve kullanan ara t rma merkezlerinde Mekatronik Mühendisi olarak görev yaparlar

8 Ekonomi ve Finans KT SAD, DAR ve SOSYAL B L MLER FAKÜLTES Programlar Puan Türleri Ekonomi ve Finans TM-1 Halkla li kiler ve Tan t m TS -1 letme / letme( ngilizce) TM-1 Psikoloji TM-3 Radyo Televizyon ve Sinema TS -1 Sivil Hava Ula t rma letmecili i TM-1 Siyaset Bilimi ve Uluslararas li kiler / Siyaset Bilimi ve Uluslararas li kiler ( ngilizce) TM-2 Sosyoloji TM-3 Uluslararas Lojistik ve Ta mac l k / Uluslararas Lojistik ve Ta mac l k ( ngilizce) TM-1 Uluslararas Ticaret / Uluslararas Ticaret ( ngilizce) TM-1 Günümüz dünyas n n rekabetçi ve küreselle me ko ullar dikkate al nd nda ekonomi ve finans üzerinde en fazla durulmas gereken çal ma alanlar haline gelmi tir. Özel ve kamu kesiminin orta ve üst düzey yöneticilerinin günümüzde her an ortaya ç kabilen f rsatlar ndan yararlanabilmeleri ya da de i en ekonomik artlardan zarar görmeden durumlar n korumalar için ekonomi ve finans donan mlar n n istenilen düzeyde hatta daha fazlas na sahip olmalar gerekmektedir. Ba ka bir deyi le, karar verme konumunda olan yöneticilerin, hem krizlerden kolay kurtulmalar hem de ortaya ç kabilecek f rsatlardan yararlanabilmeleri için mutlaka ekonomi ve finans e itimi almalar gerekmektedir. Amac m z ekonomi ve finans bölümü ö rencilerine, ekonomi ve finans alan nda üst düzey bir e itim sunmakt r. Ö rencilerimiz, etkili ileti im becerileri, toplumsal sorumluluk duygusu, yeniliklere kar esnek olma özelliklerine sahip olarak mezun olurlar. Geli im Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümünden mezun olan ö renciler yerli ve uluslararas irketlerde, bankac l k ve finans sektöründe, hazine, Rekabet Kurulu, Sermaye Piyasas Kurulu ve Merkez Bankas gibi kamu kurulu lar nda ve sivil toplum kurulu lar nda yönetici, ara t rmac veya dan man olarak görev alabilirler

9 Halkla li kiler ve Tan t m Örgütlerle payda lar aras nda ili ki kurabilecek ve bu ili kileri yöneterek ileti im uygulamalar üretebilecek donan ma sahip, etik de erlere ba l ö renciler yeti tiren bölümümüz, özel irketlere, kamu kurumlar na ve sivil toplum kurulu lar na kuramsal ve uygulamal bilgilerle donat lm halkla ili kiler ve reklam uzmanlar kazand rmay amaçl yor. Ö rencilerimize ileti im becerilerini en üst düzeyde geli tirebilecekleri bir e itim ortam sunan bölümümüzde bölüm derslerinin yan s ra internet ve multimedya gibi yeni çal ma alanlar ile ilgili dersler de veriliyor, ayn zamanda ö rencilerimiz, halkla ili kiler ve reklam alan na ek olarak Gazetecilik ve Radyo ve Televizyon gibi ileti imin farkl alanlar ndan dersler al yorlar. Tüm bu kuramsal ve uygulamal derslerdeki deneyimleriyle bölüm ö rencileri taraf ndan gerçekle tirilen projeler ileti im sektörlerindeki çe itli kurulu ve örgütler taraf ndan ödüllendiriliyor. Ayr ca bölümümüz, ö rencilerimize sektörel deneyimlerini zenginle tirmek amac yla pek çok kamu ve özel kurulu ta ö renimleri süresince gönüllü staj olanaklar da sunuyor. Mezunlar m z için geni bir çal ma alan bulunuyor. Reklam ve halkla ili kiler ajanslar nda, siyasi ve kurumsal dan manl k irketlerinde medya planlama ve sat n alma irketlerinde, sivil toplum örgütlerinde, in-house ajanslarda ve sektördeki tüm irketlerde halkla ili kiler uzman, kurumsal ileti im uzman, medya ili kileri uzman ve marka yöneticisi olarak yer alabiliyorlar. letme letme bölümünün temel amac üretici, sosyal sorumluluk sahibi ve i ahlak na sayg l özel sektör ve kamu kurulu lar n n de i en çevre ko ullar na uyum gösteren bireyler yeti tirmektir. Bu bölümde piyasalar n çok yak ndan takip edilmesi ve verilen e itimin mümkün oldu unca gelece e ve yeniliklere yönelik olarak sunulmas gerekmektedir. Bu do rultuda ö rencilerimiz, büyük önem ta yan vergi uygulama ve sorunlar yla ilgili konularda gerekli bilgileri edinmekte, i letmelerde çok gereksinim duyulan ekonomik analiz ve tahmin yapabilme yeteneklerine sahip olmaktad rlar. Uluslararas Ticaret, Uluslararas Lojistik, Uluslararas li kiler bölümlerinde ö rencilerimiz çift anadal ve yandal programlar ndan da yararlanabilmekte ve evrensel de erlere ve kendi kültürüne sahip yöneticilik bilgi ve becerileri ile liderlik vas flar na sahip giri imci ö renciler yeti tirmektir. Programdan mezun olanlar sanayi, ticaret ve hizmet sektöründe geni yelpazede letmeci olarak nitelendirilir. Ancak mezunlar n çal acaklar sektöre göre Yönetici, Müdür, Yönetici Yard mc s, Uzman gibi unvanlar almalar mümkündür

10 Psikoloji Psikoloji bölümü, insan davran lar n n gözlem ve deney yöntemlerini kullanarak bilimsel bir biçimde incelenmesi ve nedenlerinin ortaya ç kar lmas konular nda e itim ve ara t rma yapar. Program n amac, psikolojinin farkl alanlar nda ö rencilere yeni bilgiler sa lamak, ö renilenleri günlük ya amda uygulamaya koymak, kritik ve yarat c dü ünmeyi geli tirmek, deneysel çal ma ve alan ara t rmas yapabilme tekniklerini ö retmek, bilimsel veriler toplay p bunlar analiz edebilme yetene ini kazand rmakt r. Bölümde temel felsefe, mant k, istatistik ve sosyolojinin yan s ra psikolojiye giri, ö renme psikolojisi, deneysel psikoloji, ça da psikoloji ak mlar, geli im psikolojisi, fizyolojik psikoloji, klinik psikolojisi, psikolojik testler, zeka-ki ilik psikolojisi, anormal davran psikolojisi gibi alanlarda meslek dersleri verilmektedir. Ayr ca uygulamal dersler laboratuarlarda ve sahada sürdürülür. Psikoloji mezunlar için, e itim kurumlar nda psikolojik rehberlik ve dan manl k, ölçme-de erlendirme ve mesle- e yönlendirme gibi çal ma alanlar vard r. Endüstri i letmelerinde personel seçimi, ergonometri, pazar ara t rmalar ve e itim seminerleri gibi konularda psikoloji mezunlar çal ma olana bulmaktad r. Radyo Televizyon ve Sinema Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü hem yarat c, nitelikli, medyaya farkl aç lardan yakla abilen, ele tirel dü ünebilme yetisine sahip ö renciler yeti tirmeyi hem de Türkiye de medya alan nda yap lan çal malara öncülük etmeyi hedefliyor. Radyo yap mc l, televizyon yay nc l ve film yap mc l /yönetmenli i alanlar nda uygulamal ve teorik derslerin birbirini desteklercesine verildi i bölümümüzde biz, çal ma alan nda ö rencilerimizin uygulamalarda yarat c l klar n en verimli ekilde kullanabilmeleri sa layacak kuramsal bilgiyi, entelektüel ve ele tirel bir bak aç s yla bütünle tirmelerini amaçl yoruz. Bölümümüzdeki nitelikli e itim anlay m z sektörel ihtiyaçlar göz ard etmeden sürekli güncelleyerek geli tiriyoruz. Mezunlar m z gerek kamera önünde gerekse kamera arkas nda pek çok görevle yer al rken geli en sektöre hayat veriyor, bu geni çal ma alan n n içinde kameraman, senaryo metin yazar, muhabir, kurgucu, sunucu, yap mc, yönetmen, genel yay n yönetmeni gibi çe itli pozisyonlarda çal abiliyor

11 Sivil Hava Ula t rma letmecili i Sosyoloji; bireyler, gruplar ve toplumlar n toplumsal hayat n bütün yönleriyle ve düzeyleri aras ndaki ili kilerin bü- Hava ta mac l disiplinleraras bir bilim dal olup teknik olarak ba ar l bir çok projenin kötü ekonomik analiz, fizibilite ve yönetim nedeniyle ba ar s zl a u rad görülmü - olarak toplumsal hayat, insan n hayat sürdürmek için sertünlü ü dâhilinde inceleyen temel sosyal bilimdir. Bir süreç tür. Oldukça karma k ve rekabetin üst düzeyde oldu u havac l k sektöründe irketler hedeflenen amaca ula abilmek her türlü ili kiyi kapsar. Bu eylem ve ili kilerin geçmi ten giledi i her türlü amaçl eylem ve hem cinsleriyle kurdu u için isabetli kararlar verebilen yöneticilere ihtiyaç duyarlar. bugüne, bir toplumdan di erine alm oldu u biçimlerin, Maliyetli ve büyük yat r mlar gerektiren bu sektörde e itimli geçirmi olduklar de i im ve dönü ümlerin anla lmas ve kalifiye eleman ihtiyac aç kça ortadad r. Program havayollar, havaalan otoriteleri ve yer hizmetleri irketlerinin genelde toplumlar aç s ndan do urdu u sonuçlar n yorum- ve aç klanmas ; bireyler, toplumsal kategoriler, gruplar ve gereksinimi olan özelliklerde yönetici ve idareci yeti tirmeyi lanmas ve ele tirilmesi sosyolojik çaban n merkezinde yer ilke edinmi tir. al r. nsan toplumsal hayat n n ak lc bilimi olarak sosyoloji 14. yüzy l sonunda Ibn-i Haldun taraf ndan kurulmu tur. Geli im Üniversitesi Sivil Hava Ula t rma letmecili i Bölümü nün amac ; havac l k sektörü içindeki irketlerin, Fakat esas geli imini ancak 19. yüzy l ortas ndan itibaren özel ve devlet kurulu lar n n, hava ula t rmas i letmecili i Bat Avrupa da modernli in sebep ve sonuçlar n n anla lmas, aç klanmas, yorumlanmas ve ele tirilmesine yönelik konular nda duydu u yeti mi insan gücü ihtiyac n sundu u akademik programlar arac l ile kar lamak; bölgesindeki çabalar ekseninde göstermi tir. Öyle görünüyor ki, 21. yüzy lda sosyolojinin entelektüel-akademik misyonu toplum- di er ülkelerin havac l k ekiplerini, bu ülkelerdeki havac l k servis kalitesini yükseltmek amac ile e itmek; 21. yüzy l n sal bilimler alan ndaki geli melerin sürekli olarak ele tirel havac l k ve uzay alan ndaki kritik bilgilerine ula mak ve yenilerini ke fetmek amac ile fakültenin kaynaklar n ara t rn tan mlamak ve gerek kendi içinde gerekse sosyal bilim bir de erlendirmesini yaparak sosyal bilimlerin s n rlar ma ve geli tirme projelerine yönlendirmek; tüm dünya insanlar na daha güvenilir, daha ekonomik, çevre dostu hava belirlemek olacakt r. Geli im Üniversitesi Sosyoloji Bölümü disiplinleri aras nda verimli bir ihtisasla man n konular n ula t rma hizmeti sa lanabilmesi için dünya çap nda e itim, kendi e itim, ö retim ve ara t rma faaliyetlerini sosyolojinin misyonuna dair bu alg ya dayal olarak planlamakta ve ara t rma ve uygun birimlerle ortakl k kurmak ve i birli i yapmak olarak ifade edilebilir. yürütmektedir. Mezun ö rencilerimiz Sosyolog ünvan na sahip olacaklard r Sosyoloji

12 Siyaset Bilimi ve Uluslararas li kiler Bölümün amac ; dengeli ve çok yönlü bir e itim vermek, uluslararas ili kiler alan nda uzmanlar yeti tirmek için ö rencilerimize ele tirel ve analitik dü ünme becerisi kazand rmakt r. Ö rencilere temel ve güncel bilgilerin kazand r lmas, uluslararas sistemin tarihinin evrelerini, uluslararas sistemin i leyi ini, sistemin hukuksal çerçevesini, olaylar n ve olgular n irdelenmesini hedeflemektedir. Siyaset Bilimi ve Uluslararas li kiler Bölümü nden mezun olan ö renciler; Birle mi Milletler de ve Avrupa Birli i nin çe itli kurulu lar nda, diplomaside, di er kamu kurum ve kurulu lar nda, bas n sektöründe, finansal kurumlarda, yerli ve yabanc çok uluslu i letmelerde, sivil örgütlerde çal abilecekleri gibi ara t rmac, dan manl k ve akademik kariyer gibi meslek alanlar n da yönelme ans na sahiptirler. Uluslararas Lojistik ve Ta mac l k Ülkemizde lojistik sektörünün geli mesine paralel olarak, Lojistik ve Ta mac l k konusunda uzmanla m insan gücüne olan ihtiyaç artm t r ve giderekte artmaktad r. Geli im Üniversitesi Uluslararas Lojistik ve Ta mac l k Bölümü nün amac da; lojistik ve ta mac l k sektörü ile i letmelerin lojistik konular n n yönetimi için insan gücü yeti tirmektir. Bu bölümden mezun olan ö renciler; ulusal ya da uluslararas lojistik ve ta mac l k kurulu lar n n planlama, pazarlama, sat, lojistik, yönetim, muhasebe, haberle me, gümrük gibi bölümlerinde çal abilirler. Bu nedenle, mezunlar için geni bir çal ma ve i imkan bulunmaktad r

13 Uluslararas Ticaret GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES Geli im Üniversitesi Uluslararas Ticaret Bölümü; modern d ticaret uygulamalar n çok iyi bilen, uluslararas i dünyas n n pazar gerçeklerini kavram, Türkiye ekonomisinde yer alan sektörlerin uluslararas rekabet stratejilerinin olu turulmas na katk da bulunabilecek uzmanlar yeti tirmek üzere haz rlanm t r. Bu bölümde e itim görecek olan ö renciler bir yandan genel alan ve genel kültür bilgileri ile donat l rken di er yandan da ticaretin temel i levleri ile ilgili teorik bilgiler kendilerine verilmektedir. Programlar Grafik Tasar m ç Mimarl k ve Çevre Tasar m leti im ve Tasar m Moda ve Tekstil Tasar m Puan Türleri YGS* YGS* YGS* YGS* Mezunlar m z tüm irketlerin d ticaret, finans, lojistik departmanlar nda çal abilecekleri gibi özellikle ithalat ve ihracat firmalar ile say lar giderek artan lojistik firmalar nda ve sayg n mesleki pozisyonlarda görev alabileceklerdir. * GÜ nin yapt özel yetenek s nav ve YGS nin herhangi bir puan türünden al nan en az 140 puanla ö renci al nmaktad r

14 Grafik Tasar m Grafik Tasar m Bölümü nün amac grafik alan nda deneyimli, üretici ve özgün tasar mc lar yeti tirmek, tasar m ve üretim a amalar nda evrensel düzeye ula makt r. Grafik tasar m bir mesaj vermek, bir görseli geli tirmek veya bir dü ünceyi görselle tirmek için metnin ve görsellerin alg lanabilir ve görülebilir bir düzlemde, organize edilmesini içeren bir süreçtir. Bask, ekran, hareketli film, animasyon, iç mimari, ambalaj tasar m gibi birçok ortamda dijital veya dijital olmayacak bir ekilde grafik tasar m uygulanabilir. Bölüm Türkiye ko ullar nda grafik tasar m e itimini gerçekle tirebilecek ve süreklili i sa layabilecek ö retim elemanlar n yeti tirmeyi amaçlamaktad r. Grafik Tasar mc lar, akademik kariyerin yan s ra, reklam ajanslar nda, yay nevlerinde, foto raf ve multimedya alanlar nda da çal ma imkan bulabilirler. ç Mimarl k ve Çevre Tasar m ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Bölümü nün amac ; bir mimari mekân n içinde, kullan c lara i levsel, yap sal ve estetik ölçütlere göre en uygun tasar m sunmak için çözüm üretebilme beceri ve bilgisi ile donat lm ça da iç mimarlar ve çevre tasar mc lar yeti tirmektir. Evlerin ve i yerlerinin dekorasyonu; fuar alanlar n n, al veri merkezlerinin, hastanelerin, çevresel hizmetlerin tasar m ; restorasyon ve mimari eserlerin korunmas gibi pek çok tasar m iç mimarlara ve çevre tasar mc lar na olan gereksinimin artt n göstermektedir. Bu bölümde teori ve prati in birle tirilerek, iç mekanlar n ve çevresel ba lamlar n nas l planlanaca, düzenlenece i, yönetilece i ve ara t r laca i levsel ve estetik yönlerine göre teknik ve i letme e itimleri ile desteklenerek ö retilir

15 leti im ve Tasar m leti im ve Tasar m Bölümü, her türlü medya ortam nda ileti im tasar m yapacak, ileti im olgusunu, sanat, kültür, teknoloji gibi çok boyutlu perspektifler ba lam nda de erlendirebilecek, ileti im sürecinde kurumlar n görsel kimli- ini olu turabilecek ve bu görselli in planlamas n yapabilecek uzman ileti im tasar mc s yeti tirmeyi hedefler. Bu bölümde; ileti imin söz konusu farkl etkenler çerçevesinde, yaz l ve görsel ba lamda nas l tasarlanaca ve bu tasar m süreçlerinde ne gibi yöntem ve teknikler kullan lmas gerekti i; geli mi teknolojiler kullan larak, teorik ve uygulamal derslerle ö retilmektedir. Mezun olan ö renciler, sanat ve tasar m alanlar nda çal - abilece i gibi kültürel etkinlik düzenleme ve prodüksiyon alanlar nda da çal maya ba layabilir. Dergi, gazete, sinema, televizyon, tan t m ve reklam ile ilgili kurum ve kurulu larda ileti im tasar mc s olarak görev yaparlar. Moda ve Tekstil Tasar m Moda ve Tekstil Tasar m Bölümü; Dokuma, Bask ve Giysi gibi tekstilin uygulama alanlar n kapsayan, evrensel de- erleri özümsemi, ça da bilgi, sanatsal, estetik ve teknik becerilerle donan ml, endüstrinin gerektirdi i güncellik ve markala may ön planda tutan, sektörün gereksinimlerine uygun tasar mc lar yeti tirmeyi amaçlamaktad r. Türkiye nin, Dünya Tekstil ve Moda Endüstrisinin merkezi olmas yönündeki h zl geli imi göz önünde bulundurulursa, bu dalda e itim alm gençlerin, i dünyas nda üstün yetenekli tasar mc lar olarak yeti eceklerdir. Mezun olan ö rencilerimiz; Dokuma Tasar mc s, Bask Tasar mc s, Giysi Tasar mc s, Yönetici olarak tekstil sektöründe yer alabilecekleri gibi, kendi atölyelerinde ba ms z olarak çal abilirler

16 BEDEN E T M VE SPOR YÜKSEKOKULU Programlar Antrenörlük Beden E itimi ve Spor Ö retmenli i Rekreasyon Spor Yöneticili i Puan Türleri ÖYS* ÖYS* YGS-5* YGS-5* * GÜ nin yapt özel yetenek s nav ve YGS nin herhangi bir puan türünden al nan en az 140 puanla ö renci al nmaktad r

17 Antrenörlük Antrenörlük bölümümüz insan organizmas n n anatomik, fizyolojik ve psikolojik yap s n bilen, spor dallar ile spor teknolojilerini iç içe kullanan, insan n psiko-sosyal yönünü de erlendiren, davran bilimleri konusunda bilgi sahibi, mesle ine yönelik planlamalar yapabilen, kat l m te vik eden ve bu aç dan bak ld nda toplum sa l na ve toplumsal kayna man n gerçekle mesine hizmet eden elemanlar yeti tirmeyi amaçlamaktad r. Her ya grubundan bireylerin, spor bran lar na seçimi, yönlendirilmesi, geli tirilmesi, modellemesi, her tür spor dal n n kondisyonerli i ile antrenman programlar n n haz rlanmas, yönetilmesi ve uygulanmas konular nda e itim alan ö rencilerimiz mezun olduktan sonra E itim kurumlar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü merkez ve Ta ra Te kilatlar, Spor Federasyonlar ve Kulüpleri, Fitness ve SPA merkezleri, Sporcu e itim merkezleri, Belediyelerin spor birimlerinde çal abilirler. Beden E itimi ve Spor Ö retmenli i Beden E itimi ve Spor Ö retmenli i Bölümü, okullarda Beden E itimi ve Spor derslerini yürütecek pedagojik formasyon sahibi beden e itimi ö retmenleri yeti tirmenin yan nda; hayat n her döneminde, farkl özelliklere sahip bireylere çe itli hareket becerilerini, spor dallar n, spora özgü ö retim yöntemleriyle ö reterek, onlar n bili sel, duyu sal ve psikomotor özelliklerine katk sa layacak yetkinlikte spor e itimcileri yeti tirmeyi hedeflemektedir. Milli E itim Bakanl na ba l ilk ve orta ö retim okullar nda oyun hareket e itimi, temel spor e itimi, halkoyunlar ve dans e itimi etkinlikleri ile her ya düzeyinde ve uzmanla ma ko uluyla engellilerde Beden E itimi ve Spor programlar n n haz rlanmas, geli tirilmesi ve uygulanmas olan mezunlar m z n çal ma alanlar Tüm e itim kurumlar, Halk E itim Merkezleri, Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü merkez ve Ta ra Te kilatlar, Spor Federasyonlar, Spor Kulüpleri, Fitness ve SPA merkezleri, Sporcu E itim Merkezleri ve Belediyelerin spor birimleridir

18 Spor Yöneticili i Rekreasyon Rekreasyon Bölümü Serbest Zaman n De erlendirilmesi anlam na geliyor. Geli en teknolojilere ba l olarak çal ma hayat ndaki yo unlu un etkilerini azaltmada önemli bir rol üstlenecek olan bölüm mezunlar stanbul ve di er turizm bölgelerinde uzman personel olarak istihdam edilebilir. Spor Yöneticili i Program ; ülkemizde geli en spor potansiyeline uygun düzeyde spor yöneticileri yeti tirmeyi amaçlamaktad r. Spor Yöneticili i Bölümü ö rencileri, spor bilimlerinin disiplinler aras olu umu içinde yönetim bilimleri a rl kl, insan davran lar, hukuk, finans, i letme, sa l k, medya ve ileti im, bili im teknolojileri konular nda e itim almaktad rlar. Akademik anlamda genç kabul edilen spor yönetimi alan ndan mezun olan ö rencilerimiz özellikle operasyonel özellikleri yüksek düzeyde yeti mi bireyler olacaklard r. Mezun ö rencilerimiz her türlü sportif fiziki yap lara sahip, kamu ve özel kurumlar n tesislerini yönetmek ve sportif organizasyonlar koordine etmek üzere: Üniversiteler, Milli E itim Bakanl, Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü merkez ve ta ra te kilatlar, Spor kulüpleri, Belediyelerin Spor Yönetim Birimleri, Fitness ve SPA Merkezleri, Sporcu E itim Merkezleri ve Ara t rma kurumlar Spor Komplekslerinde çal abileceklerdir

19 SA LIK B L MLER YÜKSEKOKULU Programlar Puan Türleri Beslenme ve Diyetetik YGS-2 Çocuk Geli imi YGS-5 Ebelik YGS-2 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 Hem irelik YGS-2 Odyoloji YGS-2 Sa l k Yönetimi YGS-6 Sosyal Hizmet YGS-5 Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve diyetetik program n n amac, beslenme ve besinlerle ilgili bilimsel ilkelerin, sa l n korunmas ve hastal klar n iyile tirilmesi çal malar n n uygulanmas alan nda çal acak insan gücünü yeti tirmek ve bu alanda ara t rma yapmakt r. Beslenme ve diyetetik e itimi süresince temel kimya, biyoloji, fizik, matematik, istatistik, psikoloji, sosyoloji derslerinin yan s ra beslenme biyokimyas, beslenme ilkeleri ve besinler, fizyoloji, anatomi, mikrobiyoloji, ki isel ve toplumsal sa l k, aile planlamas, toplum beslenmesi ve beslenme hastal klar epidemiyolojisi, besin kimyas ve analizi, ana-çocuk beslenmesi, kurum beslenmesi, besin kontrolü, yönetim ekonomisi alanlar nda dersler verilir. Bu bölümden dört y ll k e itimi ba ar ile tamamlayarak mezun olanlara Diyetisyen ünvan verilir. Ba ar l ö renciler, beslenme ve diyeteti in yan s ra biyokimya, anatomi, fizyoloji, halk sa l ve metabolizma dallar nda lisansüstü e itime devam edebilirler

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

I- GENEL B LG LER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Belediyenin Yetki, Görev ve Sorumluluklar Ülkemizde Belediyelerin görev ve fonksiyonlar 5393 Say l Belediye Kanunu nda belirlenmi tir. Söz konusu kanuna

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD. Bildiriler 8. Ulusal Müzik E itimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ MÜZ K E NDE L SANSÜSTÜ E M VE BU PROGRAMLARA KAYITLI ARA TIRMA GÖREVL LER N E M SORUNLARI Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl 6-8. SINIFLAR

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl 6-8. SINIFLAR T.C. LLÎ E M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl LKÖ RET M MATEMAT K DERS 6-8. SINIFLAR RET M PROGRAMI ANKARA 2008 LKÖ RET M MATEMAT K DERS 6-8. SINIFLAR RET M PROGRAMINDA GÖREV ALANLAR lkö retim

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI Nur ERSUN * Kahraman ARSLAN ** ÖZ Bu çal mada; Kapadokya Bölgesinin kongre turizmi destinasyonu olarak geli tirilebilmesi

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

ELEV. 2013-2014 Dönemi FAAL YET RAPORU ELEV. stanbul Erkek Liseliler

ELEV. 2013-2014 Dönemi FAAL YET RAPORU ELEV. stanbul Erkek Liseliler ELEV 2013-2014 Dönemi FAAL YET RAPORU ELEV stanbul Erkek Liseliler Eappleitim Vakf Yönetim Kurulu Ba kan m z dan Deappleerli Sar Siyahl lar, Medeniyeti olu turan en önemli ögelerden biri kurumlar. Kurumlar

Detaylı

YÖNET C ÖZET. çindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giri s.2

YÖNET C ÖZET. çindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giri s.2 T Ü R K Y E Ç N Y E N B R F I R S A T P E N C E R E S : T I P T U R Z M G Ö R Ü B E L G E S çindekiler Yönetici Özeti s.1 1. Giri s.2 2. Küresel Sa l k Harcamas ve Turizm Perspektifiyle T p Turizmi s.3

Detaylı

Dili ya ayarak ö renin NG LTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YEN ZELANDA SV ÇRE FRANSA MALTA. www.lsi.edu

Dili ya ayarak ö renin NG LTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YEN ZELANDA SV ÇRE FRANSA MALTA. www.lsi.edu Language Studies International Tan t m Bro ürü 2013 Dili ya ayarak ö renin NG LTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YEN ZELANDA SV ÇRE FRANSA MALTA www.lsi.edu 1 2 Ho Geldiniz Welcome Willkommen Bienvenue Bienvenido

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay EK M ARALIK 2008 Say : 50 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür Yaz leri Sorumlusu Ertan NAN itim ve Halkla li kiler

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI Medipol lü Olmak Yarınlara Hazırlanmaktır. Sevgili Öğrenciler, Yüksek Öğretim misyonunun tematik çatısını oluşturan bilgi, öğrenen organizasyonlar olan çağdaş

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK:

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: 66 NSAN KAYNAKLARI YÖNET BOYUTUYLA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: (B R ALAN ARA TIRMASI) ÖZET Tekin AKGEY K Kavram olarak kurumsal sosyal sorumluluk, i letmenin toplumdaki çe itli rollerini sorumlu ve sürdürülebilir

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı