Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor"

Transkript

1

2 Ç NDEK LER Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu...29 Sa l k Bilimleri Yüksekokulu...34 Uygulamal Bilimler Yüksekokulu...43 Geli im Meslek Yüksekokulu...48 DGS ile geçilen Programlar...71 Neden Geli im?...76 Yurtd Ba lant lar m z...78 Erasmus Koordinatörlü ü...79 Kariyer Birimi...80 Sürekli E itim Merkezi...82 Rehberlik ve Psikolojik Dan manl k Merkezi...84 Burslar...86 E itim Olanaklar...88 Geli imde Ya am...90 Sosyal Ya am ve Ö renci Kulüpleri Ula m Ç NDEK LER 1

3 BA KANDAN MESAJ Sevgili Ö renciler, Küreselle en dünyam zda geli im ve de i im sürecinde üniversitemiz, uluslararas standartlarda e itim-ö retim ve ara t rma yapan, ayn zamanda ça da ve ulusal de erlere ba l bir kurumdur. Kolej deneyimini üniversite ile taçland ran stanbul Geli im Üniversitesi, giri imci profesyoneller yeti tirme misyonu ile hareket etmektedir. Ö rencilerimizin, nitelikli, bilgili, giri imcilik ruhuna sahip, her çal ma ortam na uyum sa layabilen, üretken ve evrensel insani de erlerle bezenmi ça da yeti kinler olarak tüm dünyada aranan akademisyen, i adam ve giri imciler olmas n sa layan stanbul Geli im Üniversitesi, giri imcilik e itimleri ve uygulamalar yla kendi i inizi kurarak hedeflerinizi gerçekle tirme imkan sa lamaktad r. Geni burs imkanlar yla ö rencilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Sizi de stanbul Geli im Üniversitesi nin sundu u özgür ortamda geni imkanlardan yararlanmaya ve gelece inizi kazanmaya davet ediyorum. Sevgili Gençler, Bilindi i gibi üniversiteler, teknoloji ve bilgi toplumuna geçi te öncü rol oynayan, evrensel de erleri ulusal de erlerle bütünle tirerek bireylere sunan en önemli e itim kurumlar d r. Bizler bunun bilincinde olarak, özgüvenli, kat l mc, toplumsal de erlere önem veren, bilgiye ula mas n bilen, sorgulayan, ö renmeyi ö renen, özgür dü ünen bireyleri uluslararas standartlarda yeti tirmeyi hedefliyoruz. E itim ve ara t rmada ça n gereklerine uygun olarak nitelikli ve evrensel ölçütlerde hizmeti gaye edinmi olan stanbul Geli im Üniversitesi seçkin ve dinamik ö retim kadrosu ile Güzel Sanatlar, ktisadi dari ve Sosyal Bilimler, Sa l k Bilimleri, Mühendislik ve Mimarl k alanlar ndaki lisans ve 43 farkl önlisans programlar ile sizlere hizmet etme gayesindedir. unu unutmay n z ki Üniversitemiz yaln zca derslerin verildi i bir yer de il, ayn zamanda gerçekle tirdi imiz sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerimiz ile de ö rencilerimizi hayata haz rlad m z ve yeni ufuklar kazand rd m z bir aile ortam d r. Akl n ve bilimin egemen oldu u, bilim insan ve ayd n ku aklar yeti tirerek gençlerimizi her yönden ya ama haz rlamay amaç edinen stanbul Geli im Üniversitesinde ö renim görüyor olman n gücünü, ayr cal n ve mutlulu unu ya aman z temenni eder, ö renim hayat n zda ba ar lar diliyorum. Sayg ve sevgilerimle Abdulkadir GAYRETL Mütevelli Heyeti Ba kan Sevgilerimle, Prof. Dr. Mesut GÜNER Rektör 2 3

4 STANBUL GEL M ÜN VERS TES stanbul Geli im Üniversitesi, E itim-ö retim faaliyetine stanbul Geli im Meslek Yüksekokulu nun 2008 y l nda kurulmas yla ba lam t r ubat ay nda ise stanbul Geli im Üniversitesi 3 Fakülte, 2 Enstitü ve 1 Meslek Yüksekokulu kurulmu olup E itim Ö retim y l itibariyle ilk defa lisans e itimin-ö retimine ba lam t r. Geli im E itim ve Kültür Vakf, y llar n tecrübesiyle okul öncesi e itimden üniversiteye kadar tüm e itim süreçlerinde hizmet vermektedir. Vakf n temel amaçlar ndan biri yüksekö retimdeki e itimle Türkiye de ve dünyada nitelikli ve giri imci akademisyen ve i adamlar yeti tirmek ve sa lad burs imkanlar yla Türkiye nin sosyal ve ekonomik geli imine katk da bulunmakt r. stanbul Geli im Üniversitesi, 3 Fakülte, 1 Sa l k Bilimleri Yüksekokulu, 2 Enstitü ve 1 Meslek Yüksekokulu ile e itime devam ediyor. V ZYON Uluslararas düzeyde e itim sa layan, topluma ve bilime yön veren, ö rencilerin tercih etti i ve mezunlar n n tercih edildi i, ilk s ralarda yer alan bir üniversite olmak. M SYON Ça da bilgiyi teknolojik yöntemlerle üreterek geli tiren, her alanda kendine güvenen, bilimsel, ça da ve evrensel dü ünebilen, tak m bilincine ve etik de erlere sahip, ele tirel dü ünme yetene i kazanm, toplumsal sorumluluk bilinci ile donat lm, gelece e ümit, azim ve inançla bakan nitelikli bireyler yeti tirmektir. 4 5

5 MÜHEND SL K VE M MARLIK FAKÜLTES Programlar Bilgisayar Mühendisli i Endüstri Mühendisli i n aat Mühendisli i / n aat Mühendisli i ( ngilizce) Mekatronik Mühendisli i Mimarl k / Mimarl k ( ngilizce) Puan Türleri MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 Bilgisayar Mühendisli i Teknolojik geli meler yoluyla bilgisayarlar insan hayat n n en önemli parçalar ndan biri haline gelmi tir. Bu geli meler Bilgisayar Teknolojileri alan nda pek çok yenili e ve geli meye olanak sa lamaktad r. Dolay s yla bu alanda nitelikli mühendislere büyük bir ihtiyaç duyulmaktad r. Bu bak aç s yla Bilgisayar Mühendisli i bölümünün en temel amac geni f rsatlara sahip Bilgisayar Teknolojileri alan nda ça da bir e itim anlay yla nitelikli mühendisler yeti tirmektedir. Bu kapsamda bilgisayar mühendisli i bölümünde programlama dilleri, yaz l m uygulamalar ve bilgisayar donan m konular a rl kl olmak üzere teorik derslere ve pratik uygulamalara dayal e itim verilmektedir. Özellikle bilgisayar teknolojileri alan nda çok h zl bir ekilde teknolojik geli me ve de i im gerçekle tirmektedir. Bu nedenle bilgisayar mühendisli i bölümü olarak temel felsefemiz yenilikleri takip etmek ve ö rencilerimizi en yeni teknolojik geli melere dair bilgilerle donatmakt r. 6 Bilgisayar Mühendisli i bölümünden mezun olan ö renciler kamu ve özel sektörde uzmanl ktan müdürlü e kadar çok çe itli pozisyonlarda çal abilmektedirler. Özellikle kamu veya özel kurulu lar n bilgi i lem bölümlerinde, yaz l m veya a sayfas geli tiren firmalarda, bilgisayar sistemleri tasarlayan ve geli tiren kurumlarda ve a sistemi kuran ve/ veya yöneten i letmelerde i bulabilmektedirler. 7

6 n aat Mühendisli i Endüstri Mühendisli i Endüstri Mühendisli i Bölümü nün amac, konusunda ulusal ve uluslararas ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte bilimsel de er üreten ve bu bilgiler nda kendini sürekli yenileyen, yeni fikir üretebilen, etik de erleri özümsemi, analitik dü ünme yetene ine ve sistematik yakla ma sahip, giri imci, kendine güvenen endüstri mühendisleri yeti tirmektir. Bu bölüm mezunlar m za, küresel rekabet ortam nda ürün, servis veya hizmet üreten çe itli sektörlerde planlama, organizasyon ve endüstri problemlerini analiz-çözümleme, yeni ve sürdürülebilir teknolojilerle karar seçenekleri geli tirme ve sonuca eri me yeteneklerini kazand rmakt r. Mezunlar m z, öncelikli ve a rl kl olarak fiziksel üretim yapan endüstri kurulu lar nda olmak üzere, hizmet üreten kurulu larda da (hastane kalite sistemleri, bankac l k, turizm, gibi) görev al p yararl olabilmektedirler. n aat Mühendisli i Bölümünün amac ; bilimsel ve teknik alanlarda sa lam bir bilgi birikimi ve becerisi kazand rmak, özgüven ve kritik dü ünce yetene ine sahip, pratik ve etkin çözüm üretebilme kabiliyeti olan birer mühendis olarak mesleklerini etik kurallar çerçevesinde en iyi ekilde uygulayabilecek düzeyde yeti meleri için elveri li e itim ortam n sunmakt r. n aat Mühendisleri her türlü bina, baraj, havaalan, köprü, yol, su kemerleri, liman, kanalizasyon, su ebekesi, tünel, demiryolu, h zl tren projeleri, metro vb. hizmet ve endüstri yap lar n n planlanmas, projelendirilmesi, yap m ve denetimi konular ile ilgili e itim ve ara t rma yapar. n aat mühendisi olmak isteyenlerin; say sal ak l yürütme gücüne sahip, sorumluluk sahibi, bir i i planlayabilen ve uygulamaya koyabilen, yaray c kimseler olmalar gerekir. Bu bölüm mezunlar, kamu ve özel kurum ve kurulu larda görev alabilirler. Mezunlar genellikle Devlet Demiryollar, Karayollar, Devlet Su leri Genel Müdürlü ü, Bay nd rl k ve skan Bakanl nda çal maktad rlar. Kendi i yerlerini de açabilirler ayr ca mühendislik ve müteahhitlik sektörünün ulusal ve uluslararas firmalar n n yurt içi veya yurt d projelerinde tasar m, uygulama ve dan manl k alanlar nda çal maktad rlar. 8 9

7 Mekatronik Mühendisli i Mekatronik Mühendisli i Bölümü nün amac, temel mühendislik disiplinleri üzerine, ileri teknolojiyi kullanarak, ça da ve ak ll ürünler geli tirebilecek mühendisler yeti tirmektir. Gelece in mekatronik mühendisleri kar lar na ç kacak problemleri gerekli teknolojileri seçip kullanarak, farkl ana mühendislik dallar aras nda rahatl kla hareket edebilen ve bu problemleri en iyi yakla mla çözebilen ki iler olacakt r. Mekatronik Mühendislerinin yapt mekatronik tasar mlar, elektronik tart, takometre, ta tlardaki süspansiyon sistemi, tak m tezgahlar n n kontrolü gibi hassas ölçümleri gerektiren alanlarda kullan lmaktad r. Mekatronik mühendisi; ak ll bir elektro-mekanik sistem olu turabilmek için gerekli alt teknolojileri kullanarak bu alandaki uzmanlarla ileti im içinde karma k ürün tasar m n gerçekle tirir, üretim süreçlerinin gözlemlenmesi, modellenmesini ve kontrolünü yapar, sistemler aras ili kileri kurar ve sistemlerin i letiminin tasar ma uygun olup olmad n denetler. Mimarl k Mimarl k Bölümü; tarihi, kültürel ve sanatsal bilgileri tasar m süresine yans tabilen, ulusal ve uluslararas standart uygulamalar konusunda gerekli bilgilere sahip, ara t rma yönü geli mi, modern bilgisayar teknolojisi e itimi alm, yabanc dil bilen ça da Mimarlar yeti tirmeyi hedeflemi tir. Ayr ca, insan çevresinin tasar m na yönelik uzmanlar ve ara t rmac lar yeti tirmek ve böylelikle Türkiye de tasar m ürünlerinin özgün ve yüksek niteliklere sahip k l nmas na katk da bulunmak amaçlanmaktad r. Mezunlar m z, kendi bürolar n kurarak serbest mimarl k yapabilmekte, özel veya resmi kurumlarda Mimar olarak görev yaparlar. Mezunlar m z, bilgisayarlar n bütünle tirdi i üretim sistemleriyle i gören yüksek teknolojili firmalarda, ileri otomasyon ürünlerini geli tiren ve kullanan ara t rma merkezlerinde Mekatronik Mühendisi olarak görev yaparlar

8 Ekonomi ve Finans KT SAD, DAR ve SOSYAL B L MLER FAKÜLTES Programlar Puan Türleri Ekonomi ve Finans TM-1 Halkla li kiler ve Tan t m TS -1 letme / letme( ngilizce) TM-1 Psikoloji TM-3 Radyo Televizyon ve Sinema TS -1 Sivil Hava Ula t rma letmecili i TM-1 Siyaset Bilimi ve Uluslararas li kiler / Siyaset Bilimi ve Uluslararas li kiler ( ngilizce) TM-2 Sosyoloji TM-3 Uluslararas Lojistik ve Ta mac l k / Uluslararas Lojistik ve Ta mac l k ( ngilizce) TM-1 Uluslararas Ticaret / Uluslararas Ticaret ( ngilizce) TM-1 Günümüz dünyas n n rekabetçi ve küreselle me ko ullar dikkate al nd nda ekonomi ve finans üzerinde en fazla durulmas gereken çal ma alanlar haline gelmi tir. Özel ve kamu kesiminin orta ve üst düzey yöneticilerinin günümüzde her an ortaya ç kabilen f rsatlar ndan yararlanabilmeleri ya da de i en ekonomik artlardan zarar görmeden durumlar n korumalar için ekonomi ve finans donan mlar n n istenilen düzeyde hatta daha fazlas na sahip olmalar gerekmektedir. Ba ka bir deyi le, karar verme konumunda olan yöneticilerin, hem krizlerden kolay kurtulmalar hem de ortaya ç kabilecek f rsatlardan yararlanabilmeleri için mutlaka ekonomi ve finans e itimi almalar gerekmektedir. Amac m z ekonomi ve finans bölümü ö rencilerine, ekonomi ve finans alan nda üst düzey bir e itim sunmakt r. Ö rencilerimiz, etkili ileti im becerileri, toplumsal sorumluluk duygusu, yeniliklere kar esnek olma özelliklerine sahip olarak mezun olurlar. Geli im Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümünden mezun olan ö renciler yerli ve uluslararas irketlerde, bankac l k ve finans sektöründe, hazine, Rekabet Kurulu, Sermaye Piyasas Kurulu ve Merkez Bankas gibi kamu kurulu lar nda ve sivil toplum kurulu lar nda yönetici, ara t rmac veya dan man olarak görev alabilirler

9 Halkla li kiler ve Tan t m Örgütlerle payda lar aras nda ili ki kurabilecek ve bu ili kileri yöneterek ileti im uygulamalar üretebilecek donan ma sahip, etik de erlere ba l ö renciler yeti tiren bölümümüz, özel irketlere, kamu kurumlar na ve sivil toplum kurulu lar na kuramsal ve uygulamal bilgilerle donat lm halkla ili kiler ve reklam uzmanlar kazand rmay amaçl yor. Ö rencilerimize ileti im becerilerini en üst düzeyde geli tirebilecekleri bir e itim ortam sunan bölümümüzde bölüm derslerinin yan s ra internet ve multimedya gibi yeni çal ma alanlar ile ilgili dersler de veriliyor, ayn zamanda ö rencilerimiz, halkla ili kiler ve reklam alan na ek olarak Gazetecilik ve Radyo ve Televizyon gibi ileti imin farkl alanlar ndan dersler al yorlar. Tüm bu kuramsal ve uygulamal derslerdeki deneyimleriyle bölüm ö rencileri taraf ndan gerçekle tirilen projeler ileti im sektörlerindeki çe itli kurulu ve örgütler taraf ndan ödüllendiriliyor. Ayr ca bölümümüz, ö rencilerimize sektörel deneyimlerini zenginle tirmek amac yla pek çok kamu ve özel kurulu ta ö renimleri süresince gönüllü staj olanaklar da sunuyor. Mezunlar m z için geni bir çal ma alan bulunuyor. Reklam ve halkla ili kiler ajanslar nda, siyasi ve kurumsal dan manl k irketlerinde medya planlama ve sat n alma irketlerinde, sivil toplum örgütlerinde, in-house ajanslarda ve sektördeki tüm irketlerde halkla ili kiler uzman, kurumsal ileti im uzman, medya ili kileri uzman ve marka yöneticisi olarak yer alabiliyorlar. letme letme bölümünün temel amac üretici, sosyal sorumluluk sahibi ve i ahlak na sayg l özel sektör ve kamu kurulu lar n n de i en çevre ko ullar na uyum gösteren bireyler yeti tirmektir. Bu bölümde piyasalar n çok yak ndan takip edilmesi ve verilen e itimin mümkün oldu unca gelece e ve yeniliklere yönelik olarak sunulmas gerekmektedir. Bu do rultuda ö rencilerimiz, büyük önem ta yan vergi uygulama ve sorunlar yla ilgili konularda gerekli bilgileri edinmekte, i letmelerde çok gereksinim duyulan ekonomik analiz ve tahmin yapabilme yeteneklerine sahip olmaktad rlar. Uluslararas Ticaret, Uluslararas Lojistik, Uluslararas li kiler bölümlerinde ö rencilerimiz çift anadal ve yandal programlar ndan da yararlanabilmekte ve evrensel de erlere ve kendi kültürüne sahip yöneticilik bilgi ve becerileri ile liderlik vas flar na sahip giri imci ö renciler yeti tirmektir. Programdan mezun olanlar sanayi, ticaret ve hizmet sektöründe geni yelpazede letmeci olarak nitelendirilir. Ancak mezunlar n çal acaklar sektöre göre Yönetici, Müdür, Yönetici Yard mc s, Uzman gibi unvanlar almalar mümkündür

10 Psikoloji Psikoloji bölümü, insan davran lar n n gözlem ve deney yöntemlerini kullanarak bilimsel bir biçimde incelenmesi ve nedenlerinin ortaya ç kar lmas konular nda e itim ve ara t rma yapar. Program n amac, psikolojinin farkl alanlar nda ö rencilere yeni bilgiler sa lamak, ö renilenleri günlük ya amda uygulamaya koymak, kritik ve yarat c dü ünmeyi geli tirmek, deneysel çal ma ve alan ara t rmas yapabilme tekniklerini ö retmek, bilimsel veriler toplay p bunlar analiz edebilme yetene ini kazand rmakt r. Bölümde temel felsefe, mant k, istatistik ve sosyolojinin yan s ra psikolojiye giri, ö renme psikolojisi, deneysel psikoloji, ça da psikoloji ak mlar, geli im psikolojisi, fizyolojik psikoloji, klinik psikolojisi, psikolojik testler, zeka-ki ilik psikolojisi, anormal davran psikolojisi gibi alanlarda meslek dersleri verilmektedir. Ayr ca uygulamal dersler laboratuarlarda ve sahada sürdürülür. Psikoloji mezunlar için, e itim kurumlar nda psikolojik rehberlik ve dan manl k, ölçme-de erlendirme ve mesle- e yönlendirme gibi çal ma alanlar vard r. Endüstri i letmelerinde personel seçimi, ergonometri, pazar ara t rmalar ve e itim seminerleri gibi konularda psikoloji mezunlar çal ma olana bulmaktad r. Radyo Televizyon ve Sinema Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü hem yarat c, nitelikli, medyaya farkl aç lardan yakla abilen, ele tirel dü ünebilme yetisine sahip ö renciler yeti tirmeyi hem de Türkiye de medya alan nda yap lan çal malara öncülük etmeyi hedefliyor. Radyo yap mc l, televizyon yay nc l ve film yap mc l /yönetmenli i alanlar nda uygulamal ve teorik derslerin birbirini desteklercesine verildi i bölümümüzde biz, çal ma alan nda ö rencilerimizin uygulamalarda yarat c l klar n en verimli ekilde kullanabilmeleri sa layacak kuramsal bilgiyi, entelektüel ve ele tirel bir bak aç s yla bütünle tirmelerini amaçl yoruz. Bölümümüzdeki nitelikli e itim anlay m z sektörel ihtiyaçlar göz ard etmeden sürekli güncelleyerek geli tiriyoruz. Mezunlar m z gerek kamera önünde gerekse kamera arkas nda pek çok görevle yer al rken geli en sektöre hayat veriyor, bu geni çal ma alan n n içinde kameraman, senaryo metin yazar, muhabir, kurgucu, sunucu, yap mc, yönetmen, genel yay n yönetmeni gibi çe itli pozisyonlarda çal abiliyor

11 Sivil Hava Ula t rma letmecili i Sosyoloji; bireyler, gruplar ve toplumlar n toplumsal hayat n bütün yönleriyle ve düzeyleri aras ndaki ili kilerin bü- Hava ta mac l disiplinleraras bir bilim dal olup teknik olarak ba ar l bir çok projenin kötü ekonomik analiz, fizibilite ve yönetim nedeniyle ba ar s zl a u rad görülmü - olarak toplumsal hayat, insan n hayat sürdürmek için sertünlü ü dâhilinde inceleyen temel sosyal bilimdir. Bir süreç tür. Oldukça karma k ve rekabetin üst düzeyde oldu u havac l k sektöründe irketler hedeflenen amaca ula abilmek her türlü ili kiyi kapsar. Bu eylem ve ili kilerin geçmi ten giledi i her türlü amaçl eylem ve hem cinsleriyle kurdu u için isabetli kararlar verebilen yöneticilere ihtiyaç duyarlar. bugüne, bir toplumdan di erine alm oldu u biçimlerin, Maliyetli ve büyük yat r mlar gerektiren bu sektörde e itimli geçirmi olduklar de i im ve dönü ümlerin anla lmas ve kalifiye eleman ihtiyac aç kça ortadad r. Program havayollar, havaalan otoriteleri ve yer hizmetleri irketlerinin genelde toplumlar aç s ndan do urdu u sonuçlar n yorum- ve aç klanmas ; bireyler, toplumsal kategoriler, gruplar ve gereksinimi olan özelliklerde yönetici ve idareci yeti tirmeyi lanmas ve ele tirilmesi sosyolojik çaban n merkezinde yer ilke edinmi tir. al r. nsan toplumsal hayat n n ak lc bilimi olarak sosyoloji 14. yüzy l sonunda Ibn-i Haldun taraf ndan kurulmu tur. Geli im Üniversitesi Sivil Hava Ula t rma letmecili i Bölümü nün amac ; havac l k sektörü içindeki irketlerin, Fakat esas geli imini ancak 19. yüzy l ortas ndan itibaren özel ve devlet kurulu lar n n, hava ula t rmas i letmecili i Bat Avrupa da modernli in sebep ve sonuçlar n n anla lmas, aç klanmas, yorumlanmas ve ele tirilmesine yönelik konular nda duydu u yeti mi insan gücü ihtiyac n sundu u akademik programlar arac l ile kar lamak; bölgesindeki çabalar ekseninde göstermi tir. Öyle görünüyor ki, 21. yüzy lda sosyolojinin entelektüel-akademik misyonu toplum- di er ülkelerin havac l k ekiplerini, bu ülkelerdeki havac l k servis kalitesini yükseltmek amac ile e itmek; 21. yüzy l n sal bilimler alan ndaki geli melerin sürekli olarak ele tirel havac l k ve uzay alan ndaki kritik bilgilerine ula mak ve yenilerini ke fetmek amac ile fakültenin kaynaklar n ara t rn tan mlamak ve gerek kendi içinde gerekse sosyal bilim bir de erlendirmesini yaparak sosyal bilimlerin s n rlar ma ve geli tirme projelerine yönlendirmek; tüm dünya insanlar na daha güvenilir, daha ekonomik, çevre dostu hava belirlemek olacakt r. Geli im Üniversitesi Sosyoloji Bölümü disiplinleri aras nda verimli bir ihtisasla man n konular n ula t rma hizmeti sa lanabilmesi için dünya çap nda e itim, kendi e itim, ö retim ve ara t rma faaliyetlerini sosyolojinin misyonuna dair bu alg ya dayal olarak planlamakta ve ara t rma ve uygun birimlerle ortakl k kurmak ve i birli i yapmak olarak ifade edilebilir. yürütmektedir. Mezun ö rencilerimiz Sosyolog ünvan na sahip olacaklard r Sosyoloji

12 Siyaset Bilimi ve Uluslararas li kiler Bölümün amac ; dengeli ve çok yönlü bir e itim vermek, uluslararas ili kiler alan nda uzmanlar yeti tirmek için ö rencilerimize ele tirel ve analitik dü ünme becerisi kazand rmakt r. Ö rencilere temel ve güncel bilgilerin kazand r lmas, uluslararas sistemin tarihinin evrelerini, uluslararas sistemin i leyi ini, sistemin hukuksal çerçevesini, olaylar n ve olgular n irdelenmesini hedeflemektedir. Siyaset Bilimi ve Uluslararas li kiler Bölümü nden mezun olan ö renciler; Birle mi Milletler de ve Avrupa Birli i nin çe itli kurulu lar nda, diplomaside, di er kamu kurum ve kurulu lar nda, bas n sektöründe, finansal kurumlarda, yerli ve yabanc çok uluslu i letmelerde, sivil örgütlerde çal abilecekleri gibi ara t rmac, dan manl k ve akademik kariyer gibi meslek alanlar n da yönelme ans na sahiptirler. Uluslararas Lojistik ve Ta mac l k Ülkemizde lojistik sektörünün geli mesine paralel olarak, Lojistik ve Ta mac l k konusunda uzmanla m insan gücüne olan ihtiyaç artm t r ve giderekte artmaktad r. Geli im Üniversitesi Uluslararas Lojistik ve Ta mac l k Bölümü nün amac da; lojistik ve ta mac l k sektörü ile i letmelerin lojistik konular n n yönetimi için insan gücü yeti tirmektir. Bu bölümden mezun olan ö renciler; ulusal ya da uluslararas lojistik ve ta mac l k kurulu lar n n planlama, pazarlama, sat, lojistik, yönetim, muhasebe, haberle me, gümrük gibi bölümlerinde çal abilirler. Bu nedenle, mezunlar için geni bir çal ma ve i imkan bulunmaktad r

13 Uluslararas Ticaret GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES Geli im Üniversitesi Uluslararas Ticaret Bölümü; modern d ticaret uygulamalar n çok iyi bilen, uluslararas i dünyas n n pazar gerçeklerini kavram, Türkiye ekonomisinde yer alan sektörlerin uluslararas rekabet stratejilerinin olu turulmas na katk da bulunabilecek uzmanlar yeti tirmek üzere haz rlanm t r. Bu bölümde e itim görecek olan ö renciler bir yandan genel alan ve genel kültür bilgileri ile donat l rken di er yandan da ticaretin temel i levleri ile ilgili teorik bilgiler kendilerine verilmektedir. Programlar Grafik Tasar m ç Mimarl k ve Çevre Tasar m leti im ve Tasar m Moda ve Tekstil Tasar m Puan Türleri YGS* YGS* YGS* YGS* Mezunlar m z tüm irketlerin d ticaret, finans, lojistik departmanlar nda çal abilecekleri gibi özellikle ithalat ve ihracat firmalar ile say lar giderek artan lojistik firmalar nda ve sayg n mesleki pozisyonlarda görev alabileceklerdir. * GÜ nin yapt özel yetenek s nav ve YGS nin herhangi bir puan türünden al nan en az 140 puanla ö renci al nmaktad r

14 Grafik Tasar m Grafik Tasar m Bölümü nün amac grafik alan nda deneyimli, üretici ve özgün tasar mc lar yeti tirmek, tasar m ve üretim a amalar nda evrensel düzeye ula makt r. Grafik tasar m bir mesaj vermek, bir görseli geli tirmek veya bir dü ünceyi görselle tirmek için metnin ve görsellerin alg lanabilir ve görülebilir bir düzlemde, organize edilmesini içeren bir süreçtir. Bask, ekran, hareketli film, animasyon, iç mimari, ambalaj tasar m gibi birçok ortamda dijital veya dijital olmayacak bir ekilde grafik tasar m uygulanabilir. Bölüm Türkiye ko ullar nda grafik tasar m e itimini gerçekle tirebilecek ve süreklili i sa layabilecek ö retim elemanlar n yeti tirmeyi amaçlamaktad r. Grafik Tasar mc lar, akademik kariyerin yan s ra, reklam ajanslar nda, yay nevlerinde, foto raf ve multimedya alanlar nda da çal ma imkan bulabilirler. ç Mimarl k ve Çevre Tasar m ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Bölümü nün amac ; bir mimari mekân n içinde, kullan c lara i levsel, yap sal ve estetik ölçütlere göre en uygun tasar m sunmak için çözüm üretebilme beceri ve bilgisi ile donat lm ça da iç mimarlar ve çevre tasar mc lar yeti tirmektir. Evlerin ve i yerlerinin dekorasyonu; fuar alanlar n n, al veri merkezlerinin, hastanelerin, çevresel hizmetlerin tasar m ; restorasyon ve mimari eserlerin korunmas gibi pek çok tasar m iç mimarlara ve çevre tasar mc lar na olan gereksinimin artt n göstermektedir. Bu bölümde teori ve prati in birle tirilerek, iç mekanlar n ve çevresel ba lamlar n nas l planlanaca, düzenlenece i, yönetilece i ve ara t r laca i levsel ve estetik yönlerine göre teknik ve i letme e itimleri ile desteklenerek ö retilir

15 leti im ve Tasar m leti im ve Tasar m Bölümü, her türlü medya ortam nda ileti im tasar m yapacak, ileti im olgusunu, sanat, kültür, teknoloji gibi çok boyutlu perspektifler ba lam nda de erlendirebilecek, ileti im sürecinde kurumlar n görsel kimli- ini olu turabilecek ve bu görselli in planlamas n yapabilecek uzman ileti im tasar mc s yeti tirmeyi hedefler. Bu bölümde; ileti imin söz konusu farkl etkenler çerçevesinde, yaz l ve görsel ba lamda nas l tasarlanaca ve bu tasar m süreçlerinde ne gibi yöntem ve teknikler kullan lmas gerekti i; geli mi teknolojiler kullan larak, teorik ve uygulamal derslerle ö retilmektedir. Mezun olan ö renciler, sanat ve tasar m alanlar nda çal - abilece i gibi kültürel etkinlik düzenleme ve prodüksiyon alanlar nda da çal maya ba layabilir. Dergi, gazete, sinema, televizyon, tan t m ve reklam ile ilgili kurum ve kurulu larda ileti im tasar mc s olarak görev yaparlar. Moda ve Tekstil Tasar m Moda ve Tekstil Tasar m Bölümü; Dokuma, Bask ve Giysi gibi tekstilin uygulama alanlar n kapsayan, evrensel de- erleri özümsemi, ça da bilgi, sanatsal, estetik ve teknik becerilerle donan ml, endüstrinin gerektirdi i güncellik ve markala may ön planda tutan, sektörün gereksinimlerine uygun tasar mc lar yeti tirmeyi amaçlamaktad r. Türkiye nin, Dünya Tekstil ve Moda Endüstrisinin merkezi olmas yönündeki h zl geli imi göz önünde bulundurulursa, bu dalda e itim alm gençlerin, i dünyas nda üstün yetenekli tasar mc lar olarak yeti eceklerdir. Mezun olan ö rencilerimiz; Dokuma Tasar mc s, Bask Tasar mc s, Giysi Tasar mc s, Yönetici olarak tekstil sektöründe yer alabilecekleri gibi, kendi atölyelerinde ba ms z olarak çal abilirler

16 BEDEN E T M VE SPOR YÜKSEKOKULU Programlar Antrenörlük Beden E itimi ve Spor Ö retmenli i Rekreasyon Spor Yöneticili i Puan Türleri ÖYS* ÖYS* YGS-5* YGS-5* * GÜ nin yapt özel yetenek s nav ve YGS nin herhangi bir puan türünden al nan en az 140 puanla ö renci al nmaktad r

17 Antrenörlük Antrenörlük bölümümüz insan organizmas n n anatomik, fizyolojik ve psikolojik yap s n bilen, spor dallar ile spor teknolojilerini iç içe kullanan, insan n psiko-sosyal yönünü de erlendiren, davran bilimleri konusunda bilgi sahibi, mesle ine yönelik planlamalar yapabilen, kat l m te vik eden ve bu aç dan bak ld nda toplum sa l na ve toplumsal kayna man n gerçekle mesine hizmet eden elemanlar yeti tirmeyi amaçlamaktad r. Her ya grubundan bireylerin, spor bran lar na seçimi, yönlendirilmesi, geli tirilmesi, modellemesi, her tür spor dal n n kondisyonerli i ile antrenman programlar n n haz rlanmas, yönetilmesi ve uygulanmas konular nda e itim alan ö rencilerimiz mezun olduktan sonra E itim kurumlar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü merkez ve Ta ra Te kilatlar, Spor Federasyonlar ve Kulüpleri, Fitness ve SPA merkezleri, Sporcu e itim merkezleri, Belediyelerin spor birimlerinde çal abilirler. Beden E itimi ve Spor Ö retmenli i Beden E itimi ve Spor Ö retmenli i Bölümü, okullarda Beden E itimi ve Spor derslerini yürütecek pedagojik formasyon sahibi beden e itimi ö retmenleri yeti tirmenin yan nda; hayat n her döneminde, farkl özelliklere sahip bireylere çe itli hareket becerilerini, spor dallar n, spora özgü ö retim yöntemleriyle ö reterek, onlar n bili sel, duyu sal ve psikomotor özelliklerine katk sa layacak yetkinlikte spor e itimcileri yeti tirmeyi hedeflemektedir. Milli E itim Bakanl na ba l ilk ve orta ö retim okullar nda oyun hareket e itimi, temel spor e itimi, halkoyunlar ve dans e itimi etkinlikleri ile her ya düzeyinde ve uzmanla ma ko uluyla engellilerde Beden E itimi ve Spor programlar n n haz rlanmas, geli tirilmesi ve uygulanmas olan mezunlar m z n çal ma alanlar Tüm e itim kurumlar, Halk E itim Merkezleri, Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü merkez ve Ta ra Te kilatlar, Spor Federasyonlar, Spor Kulüpleri, Fitness ve SPA merkezleri, Sporcu E itim Merkezleri ve Belediyelerin spor birimleridir

18 Spor Yöneticili i Rekreasyon Rekreasyon Bölümü Serbest Zaman n De erlendirilmesi anlam na geliyor. Geli en teknolojilere ba l olarak çal ma hayat ndaki yo unlu un etkilerini azaltmada önemli bir rol üstlenecek olan bölüm mezunlar stanbul ve di er turizm bölgelerinde uzman personel olarak istihdam edilebilir. Spor Yöneticili i Program ; ülkemizde geli en spor potansiyeline uygun düzeyde spor yöneticileri yeti tirmeyi amaçlamaktad r. Spor Yöneticili i Bölümü ö rencileri, spor bilimlerinin disiplinler aras olu umu içinde yönetim bilimleri a rl kl, insan davran lar, hukuk, finans, i letme, sa l k, medya ve ileti im, bili im teknolojileri konular nda e itim almaktad rlar. Akademik anlamda genç kabul edilen spor yönetimi alan ndan mezun olan ö rencilerimiz özellikle operasyonel özellikleri yüksek düzeyde yeti mi bireyler olacaklard r. Mezun ö rencilerimiz her türlü sportif fiziki yap lara sahip, kamu ve özel kurumlar n tesislerini yönetmek ve sportif organizasyonlar koordine etmek üzere: Üniversiteler, Milli E itim Bakanl, Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü merkez ve ta ra te kilatlar, Spor kulüpleri, Belediyelerin Spor Yönetim Birimleri, Fitness ve SPA Merkezleri, Sporcu E itim Merkezleri ve Ara t rma kurumlar Spor Komplekslerinde çal abileceklerdir

19 SA LIK B L MLER YÜKSEKOKULU Programlar Puan Türleri Beslenme ve Diyetetik YGS-2 Çocuk Geli imi YGS-5 Ebelik YGS-2 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 Hem irelik YGS-2 Odyoloji YGS-2 Sa l k Yönetimi YGS-6 Sosyal Hizmet YGS-5 Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve diyetetik program n n amac, beslenme ve besinlerle ilgili bilimsel ilkelerin, sa l n korunmas ve hastal klar n iyile tirilmesi çal malar n n uygulanmas alan nda çal acak insan gücünü yeti tirmek ve bu alanda ara t rma yapmakt r. Beslenme ve diyetetik e itimi süresince temel kimya, biyoloji, fizik, matematik, istatistik, psikoloji, sosyoloji derslerinin yan s ra beslenme biyokimyas, beslenme ilkeleri ve besinler, fizyoloji, anatomi, mikrobiyoloji, ki isel ve toplumsal sa l k, aile planlamas, toplum beslenmesi ve beslenme hastal klar epidemiyolojisi, besin kimyas ve analizi, ana-çocuk beslenmesi, kurum beslenmesi, besin kontrolü, yönetim ekonomisi alanlar nda dersler verilir. Bu bölümden dört y ll k e itimi ba ar ile tamamlayarak mezun olanlara Diyetisyen ünvan verilir. Ba ar l ö renciler, beslenme ve diyeteti in yan s ra biyokimya, anatomi, fizyoloji, halk sa l ve metabolizma dallar nda lisansüstü e itime devam edebilirler

20 Çocuk Geli imi Bu program toplumun sa l k ve sosyal düzeyinin yükseltilebilmesi için sosyal hizmetler alan nda çal anlar n n say s n, e itimini ve bu e itimin verildi i birimleri art rmas n amaçlay p, Lisans e itimi veren bir program olarak, alanda uygulamay, sosyal hizmet alanlar na giren konularda ara t rma yapmay ve proje çal malar n içermektedir. Çocuk Geli imi program n n amac ; 0-18 ya lar aras ndaki normal geli im gösteren, engeli olan, korunmaya muhtaç, çal an, mülteci, suçlu çocuklar ile hastanede yatan çocuklar n zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal geli imlerini ve öz bak m becerilerini de erlendirebilen, tüm geli im ve beceri alanlar n destekleme konusunda çocu a, aileye, e itimciye ve topluma hizmet sunan Çocuk Geli imcisi yeti tirmektir. Bu bölümden mezun olan ö renciler; hastanelerde ve aile sa l merkezlerinde, Milli E itim Bakanl na ba l özel e itim kurumlar nda ve rehberlik ve ara t rma merkezlerinde, çocuk ve gençlik merkezlerinde, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna ba l toplum merkezlerinde, koruma bak m ve rehabilitasyon merkezlerinde, sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü ü Çocuk Evlerinde, sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü ü Aile Dan ma merkezlerinde, Emniyet Genel Müdürlü ü, Çocuk ube Müdürlü ü/büro Amirli inde, üniversitelerde çal ma imkan bulacaklard r. Ebelik Ebelik; ana çocuk sa l hizmetlerini yürüten, do um öncesi, do um ve do um sonras dönemde anneye ve bebe e bak m veren, sa l k hizmetlerinin planlanmas ve de erlendirilmesinden sorumlu kuramsal ve uygulamal bir e itim ile donat lm bir sa l k disiplinidir. Bu bölümün amac ; gebelik tan s koyarak gerekli muayeneleri yapan, do um öncesi anneyi ve fetüsü izleyen ve bak m veren, do um an nda annenin bak m n yürüten, fetüsü izleyip normalden sapmalar belirleyen, normal do umlar yapt ran, gerekli durumlarda epizyotomi uygulayan, gerekti inde plasentay elle ç karabilen ve uterus kontrolü yapabilen, yenido an n izlemini yapan, annenin do um sonu dönemde bak m ve izlemini yapan ve riskli durumlarda sevk eden, aile planlamas uygulamalar na kat lan ebeler yeti tirmektir. Geli im Üniversitesi Ebelik bölümü mezunlar m z, Sa l k Bakanl hastanelerinde, Üniversite hastanelerinde, Sa l k ocaklar nda, Sa l k evlerinde, Ana-çocuk sa l ve Üreme sa l merkezlerinde, Aile hekimli i birimlerinde, Toplum Sa l Merkezlerinde, akademisyen olarak üniversitelerde özel sektörde çal abilirler

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Ç NDEK LER Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu...29 Sa l k Bilimleri Yüksekokulu...34

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ TANIM İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir. A- GÖREVLER Elektronik ve haberleşme

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Gıda mühendisi gıda hammaddelerinin besin değerini kaybetmeden standartlara uygun olarak verimli bir şekilde işlenmesini, korunmasını ve depolanmasını planlayan, uygulamasını yürüten ve yeni sistemleri

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU HAKKINDA

MESLEK YÜKSEKOKULU HAKKINDA MESLEK YÜKSEKOKULU HAKKINDA 1997 yılında eğitim-öğretime başlayan Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, çağın beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak zenginlikteki programları, yetenekli ve dinamik akademik

Detaylı

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 18 BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ Toplumun yaşam boyu yeterli ve dengeli beslenmesiyle sağlığın korunması, iyileştirilmesi, yaşam kalitesinin artırılması amacıyla uluslararası

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ A- GÖREVLER

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ A- GÖREVLER TANIM Şirketleri müşterilere ve müşterileri şirketlere tanıtan, müşterilerle olumlu ilişkiler geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yürüten kişidir. A- GÖREVLER - Halkla

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

PLASTİK TEKNİKERİ A-GÖREVLER

PLASTİK TEKNİKERİ A-GÖREVLER TANIM Plastik teknikeri, plastik sanayi alanında faaliyet gösteren işyerlerinde, kimya ve makine mühendislerinin gözetiminde, her türlü plastik ürünlerin üretim ve şekillendirilmesinde çalışan kişidir.

Detaylı

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSİ TANIM

ELEKTRİK MÜHENDİSİ TANIM TANIM Elektrik enerjisinin, en ekonomik yollarla üretilmesini ve dağıtımını; elektrik donanımlarının, parça ve sistemlerinin yapımını planlayan ve sistemi kurup çalışmasını sağlayan kişidir. A- GÖREVLER

Detaylı

TASARIM VE BASIM-YAYIMCILIK TEKNİKERİ

TASARIM VE BASIM-YAYIMCILIK TEKNİKERİ TANIM Basım-yayım sektöründe her türlü materyali kullanarak, müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda, gerekli ekipmanları bir araya getirip tasarım, basım ve yayımını yapan kişidir. A-GÖREVLER - Müşteri

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılına kurum içi yatay geçiş ile ilgili kontenjanlar, başvuru koşulları,

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

2012 ÖSYS YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ

2012 ÖSYS YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ 2012 ÖSYS YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ MF Matematik Sınavı (-1): (16 Haziran 2012 Cumartesi, Saat:10:00, Tek Oturum: 120 dakika)

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com K 8 Fen Koleji'nde, anas n f ndan 8. S n fa kadar bütünlük ve devaml l k arz eden bir e itim program uygulan r. Bu programla tüm s n f düzeylerinde ö rencilere temel

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI Sporculara Zihin antrenmanları, tüm çalışanlara ekip ruhu içerisinde sporcu motivasyonuna katkı sağlama, teknik ekibe psikolojik yönetim tarzları konusunda destek olamyı amaçlayan

Detaylı

a) Lisans Programları Fakülte / Bölüm Belirlenen Kontenjan

a) Lisans Programları Fakülte / Bölüm Belirlenen Kontenjan a) Lisans Programları Fakülte / Bölüm Belirlenen Kontenjan Fen-Edebiyat Fakültesi 2. SINIF 3. SINIF Türk Dili ve Edebiyatı 5 5 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 4 Psikoloji 10 10 Sosyoloji 5 5 Tarih 4 4 İktisadi

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü ne 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı Güz yarıyılında Doktora ve Yüksek Lisans eğitimi için aşağıda belirtilen programlara

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) UÇAK BAKIM ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -40 AMAÇ UÇAK BAKIM Bu faaliyet sonucunda, ulusal ve uluslararası

Detaylı

2.1.2 ADALET MESLEK LİSELERİ

2.1.2 ADALET MESLEK LİSELERİ 2.1.2 ADALET MESLEK LİSELERİ 2.1.7.1. Adalet meslek liselerinin amacı nedir? Adalet Meslek Liseleri, bilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda adalet alanında istihdam edilecek orta kademedeki nitelikli insan

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu uygulama esaslarının amacı Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Detaylı

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI ve KONTENJAN VE KOŞULLARI İŞLETME ANABİLİM DALI Muhasebe ve Finansman 15 2 1 18 İİBF, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, Mühendislik ve Turizm Fakültelerinin İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, Turizm

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

Bilgisayar Destekli Çizim I (MMR 205) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Çizim I (MMR 205) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Çizim I (MMR 205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Çizim I MMR 205 Güz 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, muhasebe ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Muhasebe ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ EK YERLEŞTİRME KONTENJAN TABLOSU

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ EK YERLEŞTİRME KONTENJAN TABLOSU Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) MF-3 4 373,85341 402,79022 41.000,00 Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği (Ücretli) DİL-3 14 235,11378 235,11378 25.000,00 17.500,00 Arapça Öğretmenliği

Detaylı

Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme (AVM-404) Ders Detayları

Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme (AVM-404) Ders Detayları Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme (AVM-404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme AVM-404 Bahar 3

Detaylı

AKADEMİK YILI EK KONTENJAN SAYILARI

AKADEMİK YILI EK KONTENJAN SAYILARI 2016-2017 AKADEMİK YILI EK KONTENJAN SAYILARI Puan Min. Mak. Boş DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Türü Puan Puan Kontenjan Diş Hekimliği MF-3 433,492 449,361 0 Diş Hekimliği (%100 Burslu) MF-3 468,077 488,285 0

Detaylı

ALANI. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu veya Spor ve Sporcu Sağlığı alanında çalışmış olmak. ALANI

ALANI. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu veya Spor ve Sporcu Sağlığı alanında çalışmış olmak. ALANI İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize; 547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş kaydı

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KESİN KAYITLARI

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KESİN KAYITLARI T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KESİN KAYITLARI 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz birimlerine kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için belirtilen yer ve zamanda,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi. İç Kontrol Sistemi Organizasyon El Kitabı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi. İç Kontrol Sistemi Organizasyon El Kitabı 4.2.Görev Tanımları 4.2.1.Dekan Görev Tanımı İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GÖREV FORMU Yönetici/Yöneticileri Astları Prof. Dr. Mahmut KARTAL İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Rektör Akademik

Detaylı

Bakım Ve Onarım Elektrikçisi Mesleği Nedir, Şartları Ve Maaşları

Bakım Ve Onarım Elektrikçisi Mesleği Nedir, Şartları Ve Maaşları T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KIRIKKALE - MERKEZ - 17 Ağustos Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bakım Ve Onarım Elektrikçisi Mesleği Nedir, Şartları Ve Maaşları Bakım ve Onarım Elektrikçisi Mesleği Nedir,

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Akademik Yılı Taban Puan ve Kontenjan Tablosu

Akademik Yılı Taban Puan ve Kontenjan Tablosu 2017-2018 Akademik Yılı ve Kontenjan Tablosu Burası öğrenerek, keşfederek, paylaşarak, hayatı dolu dolu yaşayacağın yer. 21 yıldır akademik ortamı ve kadrosuyla öncü ve yenilikçi olan BİLGİ, sana 7 fakülte,

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

2014 DGS KILAVUZUNA GÖRE ÖNLİSANS PROGRAMLARINDAN DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

2014 DGS KILAVUZUNA GÖRE ÖNLİSANS PROGRAMLARINDAN DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 2014 DGS KILAVUZUNA GÖRE ÖNLİSANS PROGRAMLARINDAN DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI ADALET Hukuk Fakültesi AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI Sağlık İdaresi AMELİYATHANE HİZMETLERİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Detaylı

2015 EK TERCİH DÖNEMİ TABAN PUANLAR & BAŞARI SIRALARI

2015 EK TERCİH DÖNEMİ TABAN PUANLAR & BAŞARI SIRALARI 2015 EK TERCİH DÖNEMİ LAR & BAŞARI SIRALARI FAKÜLTELER,,, BAŞARI SIRALARI ve 2015-2016 ÇİZELGESİ I BAŞARI SIRASI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 1 382.78731 44.783 45.550,00 - Diş

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ŞİRAN MUSTAFA BEYAZ MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ŞİRAN MUSTAFA BEYAZ MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ŞİRAN MUSTAFA BEYAZ MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrencilerimiz; Meslek Yüksekokulumuz, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü altında

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA 0 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Pazarlama- İletişim ve Reklam (SGT 430) Ders Detayları

Pazarlama- İletişim ve Reklam (SGT 430) Ders Detayları Pazarlama- İletişim ve Reklam (SGT 430) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Pazarlama- İletişim ve Reklam SGT 430 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi)

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama), Türk yükseköğretiminde görev yapan akademisyenlere ait kişisel akademik bilgilerin ve bilimsel / akademik

Detaylı

AKADEMİK YILI PUAN TABLOSU LİSANS BÖLÜMLERİ FAKÜLTELER İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Bölümler Puan Türü Taban Puan Başarı Sırası

AKADEMİK YILI PUAN TABLOSU LİSANS BÖLÜMLERİ FAKÜLTELER İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Bölümler Puan Türü Taban Puan Başarı Sırası 2016-2017 AKADEMİK YILI PUAN TABLOSU LİSANS BÖLÜMLERİ FAKÜLTELER İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İşletme ( %75 Burslu ) TM-1 199,39971 596,825 İşletme ( Tam Burslu ) TM-1 311,02958 196,259 İşletme

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS YAPI MALZEMELERİ ARCH 106T 2 (3+0+0) 3 5 Ön koşul dersler Eğitim Dili Seviye

Detaylı

2014-2015 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANS EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI. Öğrenim Süresi

2014-2015 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANS EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI. Öğrenim Süresi Öğretim Kurumu ve Önlisans / Lisans Programı Yıllık Öğrenim Ücreti (2013-2014) Diş Hekimliği Fakültesi 5 2-1.976 TL Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği 4 5 Bkz.83 1.136 TL Almanca Öğretmenliği (İÖ )

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım I GRT 207 Her İkisi 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Stratejik Pazarlama Yönetimi. MAN503T Güz 1 3 3 7. Dersin Dili.

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Stratejik Pazarlama Yönetimi. MAN503T Güz 1 3 3 7. Dersin Dili. DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Stratejik Pazarlama Yönetimi MAN503T Güz 1 3 3 7 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Halk Sağlığı Hemşireliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

ADAY_NO B_ADI BURS YEDEK 0001 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0002 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği %25 BURSLU 0003 İşletme (Türkçe) 0004 Zihin Engelliler

ADAY_NO B_ADI BURS YEDEK 0001 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0002 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği %25 BURSLU 0003 İşletme (Türkçe) 0004 Zihin Engelliler ADAY_NO B_ADI BURS YEDEK 0001 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0002 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği %25 BURSLU 0003 İşletme (Türkçe) 0004 Zihin Engelliler Öğretmenliği 0005 İngilizce Öğretmenliği 0006 Hemşirelik

Detaylı

ZEYTİN İŞLEME TEKNİSYENİ

ZEYTİN İŞLEME TEKNİSYENİ TANIM Zeytin mahsulünün işlenmesini, sofralık zeytin ve zeytinyağının teknolojik üretimini kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerinin yapılarak kalitesinin belirlenmesini, sonuçların yorumlanmasını ve doğru

Detaylı

CELÂL BAYAR ÜN VERS TES 2013-ÖSYS Yüksekö retim Programlar n En Küçük ve En Büyük Puanlar Listesi (Tablo 4) Sayfa 1 / 2

CELÂL BAYAR ÜN VERS TES 2013-ÖSYS Yüksekö retim Programlar n En Küçük ve En Büyük Puanlar Listesi (Tablo 4) Sayfa 1 / 2 CELÂL BAYAR ÜN VERS TES 2013-ÖSYS Yüksekö retim lar n ve Puanlar Listesi (Tablo 4) n Ad Puan Türü Yerle en Aday 102510186 p Fakültesi MF-3 175 175 469,362 485,367 459,786 467,936 itim Fakültesi 102510017

Detaylı

Islak Mekan Tasarımı (İÇM 304) Ders Detayları

Islak Mekan Tasarımı (İÇM 304) Ders Detayları Islak Mekan Tasarımı (İÇM 304) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Islak Mekan Tasarımı İÇM 304 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

Bodrum Ticaret Odası

Bodrum Ticaret Odası Bodrum Ticaret Odası 2010-2013 Stratejik Planı Vizyon Türkiye nin ekonomisine ve dünya ya tanıtılmasında önemli katkısı olan Bodrum Yarımadasının doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini koruyarak, katılımcı

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkanlar, Sayın KĐK üyeleri, Sayın Katılımcılar, Sayın Basın Mensupları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI El sanatları Teknolojisi Alanı altında yer alan dalları yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. El sanatları programının amacı, Bireylerin,

Detaylı

Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları

Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Klinik Psikoloji PSY 402 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 301 Dersin Dili

Detaylı

TÜRK ECZACILARI TEMEL ULUSAL YETKİNLİK ÇERÇEVESİ*

TÜRK ECZACILARI TEMEL ULUSAL YETKİNLİK ÇERÇEVESİ* TÜRK ECZACILARI TEMEL ULUSAL YETKİNLİK ÇERÇEVESİ* *Bu çerçevede, FIP Eğitim girişimleri Çalışma Grubu nun koordinatörlüğünde hazırlanan Küresel Yetkinlik Çerçevesi nden yararlanılarak Türk Eczacıları için,

Detaylı

BAŞVURU KILAVUZU. A- YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

BAŞVURU KILAVUZU. A- YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI BAŞVURU KILAVUZU A- ve KONTENJAN VE KOŞULLARI a.1 - İşletme Anabilim Dalı a.15 - Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı a.2 - İktisat Anabilim Dalı a.16 - Felsefe Anabilim Dalı a.3 - Çalışma Ekonomisi Anabilim

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı