Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference"

Transkript

1 Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý Feel the difference

2 Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya da test yöntemlerini bildirimde bulunmaksýzýn ve herhangi bir yükümlülük üstlenmeksizin deðiþtirme hakký saklý tutulmuþtur. Bu yayýn veya bu yayýnýn herhangi bir kýsmý iznimiz olmaksýzýn çoðaltýlamaz veya tercüme edilemez. Hatalar ve eksik kýsýmlar bulunabilir. Ford Motor Company 2010 Tüm haklarý saklýdýr. Parça numarasý : (CG3545en) 10/ E10883

3 Ýçindekiler Giriþ Bu el kitabý hakkýnda...7 Semboller sözlüðü...7 Parçalar ve aksesuarlar...7 Alarm Çalýþma Ýlkeleri...40 Alarmýn devreye girmesi...40 Alarmýn devreden çýkarýlmasý...40 Kýsaca Kýsaca...10 Çocuk güvenliði Çocuk koltuklarý...19 Çocuk koltuðunun yerleþtirilmesi...20 Yükseltici minderler...22 ISOFIX baðlantý noktalarý...23 Çocuk güvenlik kilitleri...24 Yolcu koruma Çalýþma ilkeleri...25 Emniyet kemerlerinin baðlanmasý...27 Emniyet kemeri yükseklik ayarý...28 Emniyet kemeri hatýrlatma sistemi...28 Hamilelik süresince emniyet kemerinin kullanýlmasý...28 Direksiyon simidi Direksiyon simidinin ayarlanmasý...41 Müzik sistemi kumandasý...41 Sesli kumanda...42 Silecekler ve cam yýkayýcýlarý Ön cam silecekleri...43 OtomatÝk silecekler...43 Ön cam yýkayýcýlarý...44 Arka cam sileceði ve yýkayýcýlarý...44 Ön cam silecek fýskiyelerinin ayarlanmasý...45 Silecek lastiklerinin kontrol edilmesi...45 Silecek lastiklerinin deðiþtirilmesi...46 Aydýnlatma Yolcu hava yastýðýnýn devre dýþý... býrakýlmasý...29 Far kumandasý...47 Otomatik farlar...48 Anahtarlar ve uzaktan Ön sis lambalarý...48 kumandalar Arka sis lambalarý...48 Radyo frekanslarý hakkýnda genel bilgiler.30 Far seviyelendirme...48 Uzaktan kumandanýn programlanmasý...30 Dörtlü flaþörler...49 Uzaktan kumanda pilinin deðiþtirilmesi...30 Sinyaller...49 Ýç aydýnlatma...49 Kilitler Farýn sökülmesi...50 Kilitleme ve kilit açma...34 Ampul deðiþtirilmesi...50 Anahtarsýz giriþ ve çalýþtýrma sistemi...36 Ampül teknik özellik tablosu...55 Immobilizer (Araç Hareketsizleþtirme) Sistemi Çalýþma ilkeleri...39 Kodlanmýþ anahtarlar...39 Immobilizer (Araç Hareketsizleþtirme) sisteminin devreye girmesi...39 Immobilizer (Araç Hareketsizleþtirme) sisteminin devreden çýkarýlmasý...39 Camlar ve aynalar Elektrikli camlar...56 Dýþ dikiz aynalarý...57 Elektrikli dýþ dikiz aynalarý...57 Otomatik karartmalý ayna

4 Ýçindekiler Göstergeler Göstergeler...59 Uyarý lambalarý ve göstergeler...59 Sesli uyarýlar ve sinyaller...62 Bilgi ekranlarý Genel bilgiler...64 Yol bilgisayarý...69 Kiþisel ayarlar...69 Bilgi mesajlarý...70 Klima kumandasý Çalýþma ilkeleri...75 Havalandýrma kanallarý...75 Manuel klima kumandasý...76 Otomatik klima kumandasý...78 Isýtmalý camlar ve aynalar...80 Koltuklar Doðru konumda oturma...81 Baþ destekleri...81 Elle ayarlanabilen koltuklar...82 Arka koltuklar...84 Isýtmalý koltuklar...84 Konfor özellikleri Güneþlikler...85 Saat...85 Bardaklýklar...85 Çakmak...85 Eþya bölmeleri...85 Harita cepleri...86 Bilet okuyucu...86 Yardýmcý giriþ (AUX IN) soketi...86 USB portu...87 Navigasyon (yön bulma) birimi tutucusu...87 Paspaslar...87 Motorun çalýþtýrýlmasý Genel bilgiler...88 Kontak anahtarý...88 Anahtarsýz çalýþtýrma...88 Direksiyon kilidi...90 Benzinli motorun çalýþtýrýlmasý...90 Dizel motorun çalýþtýrýlmasý...91 Dizel parçacýk filtresi (DPF)...91 Yakýt ve yakýt doldurma Güvenlik önlemleri...93 Yakýt kalitesi - Benzin...93 Yakýt kalitesi - Dizel...93 Yakýt dolum kapaðý...93 Egzoz gazý dönüþtürücüsü (Katalitik konvertör)...94 Yakýt doldurma...95 Yakýt tüketimi...95 Teknik özellikler...95 Vites kutusu Düz vites kutusu...97 Otomatik vites kutusu...97 Frenler Çalýþma ilkeleri ABS'li sürüþle ilgili ipuçlarý El freni ESP (Denge denetimi) Çalýþma ilkeleri ESP (Denge denetiminin) kullanýmý Park sensörü Çalýþma ilkeleri Park sensörünün kullanýlmasý Arka park sensörlü araçlar Park sensörünün kullanýlmasý Ön ve arka park sensörlü araçlar

5 Ýçindekiler Arka görüþ kamerasý Çalýþma ilkeleri Arka görüþ kamerasýnýn kullanýmý Hýz kontrol sistemi Çalýþma ilkeleri Hýz kontrol sisteminin kullanýmý Yük taþýma Genel bilgiler Bagaj kapaklarý Portbagaj ve yük taþýyýcýlar Çekme Römork çekme Çýkartýlabilir çeki demiri Sürüþle ilgili ipuçlarý Rodaj Soðuk hava önlemleri Sudan geçerken Acil durum donanýmý Ýlk yardým çantasý Uyarý üçgeni Sigortalar Sigorta kutularýnýn yerleri Sigortanýn deðiþtirilmesi Sigorta teknik özellikleri tablosu Araç kurtarma Çekme noktalarý Aracýn dört tekerlek üzerinde çekilmesi Bakým Genel bilgiler Kaputun açýlmasý ve kapatýlmasý Motor bölmesine genel bakýþ L Duratec-16V (Sigma)/1.4L Duratec-16V (Sigma)/1.6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma) Motor bölmesine genel bakýþ - 1.4L Duratorq-TDCi (DV) Dizel Motor bölmesine genel bakýþ - 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Dizel Motor yaðý seviye çubuðu L Duratec -16V (Sigma)/1.4L Duratec-16V (Sigma)/1.6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma) Motor yaðý seviye çubuðu - 1.4L Duratorq-TDCi (DV) Dizel/ 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Dizel Motor yaðý kontrolü Motor soðutma suyu kontrolü Yýkama suyu kontrolü Fren ve debriyaj (kavrama) sývýsý kontrolü Teknik özellikler Araç bakýmý Dýþ temizlik Ýç temizlik Küçük boya hasarýnýn onarýlmasý Akü Aktarma kablolarýnýn kullanýlmasý Akü baðlantý noktalarý Tekerlekler ve lastikler Genel bilgiler Tekerleðin deðiþtirilmesi Lastik onarým kiti Lastik bakýmý Kýþ lastiklerinin kullanýmý Kar zincirlerinin kullanýmý Teknik özellikler Araç tanýmlama Araç kimlik plakasý Araç kimlik numarasý (VIN)

6 Ýçindekiler Teknik özellikler Teknik özellikler Müzik sistemine giriþ Önemli müzik sistemi bilgileri Müzik sistemi birimine genel bakýþ Müzik sistemi birimine genel bakýþ Müzik sistemi güvenliði Güvenlik kodu Müzik sistemi biriminin çalýþmasý Açma/kapama kumandasý Ses düðmesi Sayýsal sinyal iþleme (DSP) Frekans bandý düðmesi Ýstasyon ayarlama kumandasý Kayýtlý istasyon düðmeleri Otomatik kayýt kumandasý Trafik bilgisi kumandasý Müzik sistemi birimi menüleri Otomatik ses kumandasý Sayýsal sinyal iþleme (DSP) Bölgesel kip (REG) Alternatif frekanslar Haber yayýnlarý CD çalar CD çalma Parça seçme Hýzlý ileri/geri sarma Karýþýk/rastgele çalma CD parçalarýný tekrar çalma CD parçasý tarama MP3 dosyasý çalma MP3 ekran seçenekleri CD çalma iþlemini sonlandýrma Yardýmcý giriþ (AUX IN) soketi Yardýmcý giriþ (AUX IN) soketi Müzik sisteminde sorun giderme Müzik sisteminde sorun giderme Telefon Genel bilgiler Telefon kurulumu Bluetooth kurulumu Telefon kumandalarý Telefonun kullanýmý Sesli kumanda Çalýþma ilkeleri Sesli kumandanýn kullanýmý Müzik sistemi birimi komutlarý Telefon komutlarý Klima kumandasý komutlarý Baðlantý Genel bilgiler Harici bir aygýtýn baðlanmasý Harici bir aygýtýn baðlanmasý - Bluetooth lu Araçlar USB Aygýtýnýn kullanýlmasý ipod'un kullanýlmasý Navigasyon (Yön bulma) birimine giriþ Yol güvenliði Navigasyon (Yön bulma) sistemi Kýsaca Ekler Tip onaylarý Tip onaylarý Tip onaylarý

7 Ýçindekiler Elektromanyetik uyumluluk

8 6

9 Giriþ BU EL KÝTABI HAKKINDA Ford u tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Aracýnýzýn özelliklerini daha iyi öðrenmek için gerekli zamaný ayýrýnýz. Hakkýnda ne kadar fazla bilgi sahibi olur ve özelliklerini ne kadar iyi anlarsanýz, aracýnýzý sürerken o kadar çok güvende olur ve sürüþten keyif alýrsýnýz. UYARI Uyarý sembolleri ile belirtilen talimatlarý izlemediðiniz takdirde kendiniz ve diðerlerini ölüm veya yaralanmalarla sonuçlanacak kazalara maruz býrakabilirsiniz. Not: Bu el kitabý araç özelliklerini ve bu araç sýnýfýndaki seçenekleri bazen bu özellikler ve seçenekler kullanýlmaya baþlamadan önce de açýklamaktadýr. Bu nedenle buradaki bazý özellikler sizin aracýnýz için geçerli olmayabilir. Not: Bu el kitabýndaki resimlerin bazýlarý farklý modeller için kullanýlmýþ olabilir bu yüzden aracýnýzdakilerle farklýlýk gösterebilir. Bununla beraber resimlerdeki önemli bilgiler daima doðrudur. Not: Aracýnýzý her zaman, geçerli tüm yasa ve yönetmeliklere uygun bir þekilde kullanýp çalýþtýrýnýz. Not: Aracýnýzý satarken bu el kitabýný da yeni kullanýcýya teslim ediniz. Kullanýcý el kitabý aracýnýzýn ayrýlmaz bir parçasýdýr. Bu araç alerji yapmayan özelliklerinden dolayý uluslar arasý yetkili test kuruluþu TÜV ün onayýný almýþtýr.bu aracýn iç mekanýnýn üretimi için kullanýlan bütün malzemeler, TÜV Produkt ve Umwelt GmbH tarafýndan hazýrlanan TÜV TOXPROOF Araç Ýçi Kriter Kataloðunda bulunan gereksinimleri karþýlamaktadýr ve alerjik tepki riskini en aza indirecek þekilde tasarlanmýþtýr. Ayrýca etkili bir polen filtresi de yolcularý dýþarýdaki havada bulunan alerjik parçacýklara karþý korur. Daha fazla bilgi için adresinden TÜV e bakýnýz. SEMBOLLER SÖZLÜÐÜ Bu el kitabýndaki uyarý sembolleri UYARI Aracýnýzdaki kumandalarý kullanýrken ve aracýnýzýn özelliklerinden yararlanýrken aracý daima dikkatli kullanýnýz. DÝKKAT Dikkat sembolü ile belirtilen talimatlara uymadýðýnýz takdirde aracýnýzý hasara uðratabilirsiniz. Aracýnýzdaki uyarý sembolleri Bu sembolleri gördüðünüzde herhangi bir ayarlama yapmadan önce bu el kitabýndaki ilgili talimatlarý okuyup takip ediniz. PARÇALAR VE AKSESUARLAR Ford aracýnýz, yüksek kaliteli Ford Orijinal Parçalarý kullanýlarak en yüksek standartlarla üretilmiþtir. Aracýnýzý yýllarca keyifle kullanabilirsiniz. 7

10 Giriþ Beklenmeyen bir durum gerçekleþir ve önemli bir parçanýn deðiþtirilmesi gerekirse, Ford Orijinal Yedek Parçalarý dýþýnda bir parça kullanmamanýzý tavsiye ederiz. Ford Orijinal Yedek Parçalarýnýn kullanýlmasý aracýnýzýn kaza öncesindeki haline dönmesini ve ikinci el deðerini korumasýný saðlar. Ford Orijinal Yedek Parçalarý, Ford'un en katý güvenlik koþullarýna ve yüksek güvenilirlik standartlarýna uygundur. Kýsacasý, yedek parça ve iþçilik maliyetleri de dahil olmak üzere en iyi toplam onarým deðerini sunarlar. Þimdi size sunulan parçanýn Ford Orijinal Yedek Parçasý olup olmadýðýný anlamak daha kolay. Ford Orijinal Yedek Parçasý olmasý halinde üzerinde Ford logosu bulunur. Onarým durumunda parçalar üzerinde Ford logosunun bulunup bulunmadýðýný inceleyiniz ve Ford Orijinal Yedek Parçalarýnýn kullanýldýðýndan emin olunuz. Aþaðýdaki parçalarda Ford logosu bulunup bulunmadýðýný inceleyiniz Sac Kaput Kanatlar Kapýlar Bagaj bölmesi kapaðý Tampon ve radyatör ýzgarasý Radyatör ýzgarasý Ön ve arka tampon 8

11 Giriþ Dýþ dikiz aynasý Aydýnlatma Arka farlar Far Cam Arka cam Yan cam Ön cam 9

12 Kýsaca KISACA Gösterge paneline genel bakýþ Soldan direksiyonlu araçlar 10

13 Kýsaca Saðdan direksiyonlu araçlar A Havalandýrma kanallarý. Bkz. Havalandýrma kanallarý (sayfa 75). B C Çok iþlevli kol: Sinyal lambalarý. Bkz. Sinyaller (sayfa 49). Uzun far. Bkz. Far kumandasý (sayfa 47). Bkz. Sesli kumanda (sayfa 42). Bkz. Yol bilgisayarý (sayfa 69). Gösterge paneli. Bkz. Göstergeler (sayfa 59). Bkz. Uyarý lambalarý ve göstergeler (sayfa 59). D Çalýþtýrma düðmesi. Bkz. Anahtarsýz çalýþtýrma (sayfa 88). E Silecek kolu. Bkz. Silecekler ve cam yýkayýcýlarý (sayfa 43). F Çok iþlevli ekran. G Müzik sistemi birimi. Bkz. Müzik sistemi birimine genel bakýþ (sayfa 160). 11

14 Kýsaca H Kapý kilitleme düðmesi. Bkz. Kilitleme ve kilit açma (sayfa 34). I Dörtlü flaþör anahtarý. Bkz. Dörtlü flaþörler (sayfa 49). J Klima kumandalarý. Bkz. Klima kumandasý (sayfa 75). K L Kart tutucu veya Park sensörü uyarý lambasý veya anahtarý. Bkz. Park sensörü (sayfa 102). Kart tutucu veya Yolcu hava yastýðýný devreden çýkarma uyarý lambasý. Bkz. Yolcu hava yastýðýnýn devre dýþý býrakýlmasý (sayfa 29). M Denge denetimi (ESP) anahtarý. Bkz. ESP (Denge denetiminin) kullanýmý (sayfa 101). N Kontak anahtarý. O Hýz kontrol sistemi. Bkz. Hýz kontrol sistemi kullanýmý (sayfa 106). P Korna. Q Direksiyon simidi ayarý. Bkz. Direksiyon simidinin ayarlanmasý (sayfa 41). R Sürücü diz hava yastýðý Bkz. Çalýþma ilkeleri (sayfa 25). S Müzik sistemi kumandasý. Bkz. Müzik sistemi kumandasý (sayfa 41). T Kaput açma kolu. Bkz. Kaputun açýlmasý ve kapatýlmasý (sayfa 128). U Far kumandasý. Bkz. Far kumandasý (sayfa 44). Ön sis lambalarý. Bkz. Ön sis lambalarý (sayfa 48). Arka sis lambasý. Bkz. Arka sis lambalarý (sayfa 48). 12

15 Kýsaca Kilitleme ve kilit açma Anahtarsýz giriþ Araç kilidinin açýlmasý A B E71963 A B C C Kilit açma Kilitleme Bagaj bölmesi kapaðýnýn kilidinin açýlmasý E78276 Pasif açma ve kapama, üç dýþ tespit aralýðýndan biri içerisine yerleþtirilecek geçerli bir pasif anahtar gerektirir. Aracýn kilitlenmesi Aracýn kilidini açmak için açma düðmesine bir kez basýnýz. Bkz. Uzaktan kumandanýn programlanmasý (sayfa 28). Merkezi kilitlemeyi devreye almak için kilitleme düðmesine basýnýz. Çift kilitlemeyi devreye almak için kilitleme düðmesine üç saniye içinde iki kez basýnýz. Bagaj bölmesini açmak için bagaj bölmesi kapaðýný açma düðmesine üç saniye içinde iki defa basýnýz. Bkz. Kilitleme ve kilit açma (sayfa 34). E87384 Kilitleme düðmeleri ön kapýlarýn her birinde yer almaktadýr. Kilitleme düðmesine bir kez basýnýz. 13

16 Kýsaca Araç kilidinin açýlmasý 1. Debriyaj (kavrama) pedalýna sonuna kadar basýnýz. 2. Çalýþtýrma düðmesine kýsaca basýnýz. Bkz. Anahtarsýz çalýþtýrma (sayfa 84) Direksiyon simidinin ayarlanmasý UYARI Direksiyonu, asla araç hareket halindeyken ayarlamayýnýz. E87384 Kilitleme düðmesine bir kez basýnýz. 2 Bkz. Anahtarsýz giriþ ve çalýþtýrma sistemi (sayfa 36). Anahtarsýz çalýþtýrma 2 1 E95178 E85766 Çalýþtýrma düðmesine basýnýz. Otomatik vites kutulu araçlarda çalýþtýrma Not: Motorun çalýþmasý esnasýnda fren pedalýný býrakmak motor marþýný durduracaktýr ve kontak açýk konuma geri dönecektir. 1. Vites kutusunun P veya N konumunda olduðundan emin olunuz. 2. Fren pedalýna sonuna kadar basýnýz. 3. Çalýþtýrma düðmesine kýsaca basýnýz. UYARI Direksiyonu orijinal konumuna getirirken, kilitleme kolunu tam olarak oturttuðunuzdan emin olunuz. Düz vites kutulu araçlarda çalýþtýrma Not: Motorun çalýþmasý esnasýnda debriyaj (kavrama) pedalýný býrakmak, motor marþýný durduracaktýr ve kontak açýk konuma geri dönecektir. 14

17 Kýsaca Isýtma için tavsiye edilen ayarlar E95179 Bkz. Direksiyon simidinin ayarlanmasý (sayfa 41). Manuel klima kumandasý Soðutma için tavsiye edilen ayarlar 3 E Ortadaki hava kanallarýný kapatýp yan hava kanallarýný açýnýz. Yan hava kanallarýný yan camlara doðru yönlendiriniz. Bkz. Manuel klima kumandasý (sayfa 76). Otomatik klima kumandasý Soðutma için tavsiye edilen ayarlar E Ortadaki ve yandaki hava kanallarýný açýnýz. Ortadaki hava kanallarýný yukarýya yan hava kanallarýný yan camlara doðru yönlendiriniz. E Sýcaklýðý 22 C ye (72 F) ayarlayýnýz. Ortadaki ve yandaki hava kanallarýný açýnýz. Ortadaki hava kanallarýný yukarýya yan hava kanallarýný yan camlara doðru yönlendiriniz. 15

18 Kýsaca Isýtma için tavsiye edilen ayarlar Sinyal lambalarý E11214 Sýcaklýðý 8 22 C ye (72 F) ayarlayýnýz. Ortadaki ve yandaki hava kanallarýný açýnýz. Ortadaki hava kanallarýný yukarýya yan hava kanallarýný yan camlara doðru yönlendiriniz. Bkz. Otomatik klima kumandasý (sayfa 78). Otomatik farlar E Kol yukarý veya aþaðý alýnýrsa, sinyal göstergeleri üç kez yanýp söner. Bkz. Sinyal lambalarý (sayfa 49). Otomatik silecekler B E E70719 Ortamdaki ýþýða baðlý olarak farlar otomatik olarak yanýp söner. Bkz. Far kumandasý (sayfa 47). Kolu bir kademe yukarý kaldýrýnýz. Yaðmur algýlayýcýsý ön camdaki su miktarýný sürekli olarak ölçerek ön cam sileceklerinin hýzýný otomatik olarak ayarlayacaktýr. Yaðmur algýlayýcýsýnýn hassaslýðýný döner kumandayý kullanarak ayarlayýnýz. Bkz. Ön cam silecekleri (sayfa 43). 16

19 Çocuk güvenliði Hava yastýðý Koltuk arkalýðýnýn öne katlanmasý 3-kapýlý E69213 UYARI Ölüm veya ciddi yaralanma tehlikesini önlemek için hava yastýðý kapalý olmadýðý müddetçe, arka tarafa dönük bir çocuk güvenlik koltuðunu asla ön tarafa baðlayamayýnýz. Bkz. Çocuk güvenliði (sayfa 19). Bkz. Yolcu hava yastýðýnýn devre dýþý býrakýlmasý (sayfa 29). E11267 Koltuk arkalýðýnýn tekrar oturma konumuna getirilmesi 3-kapýlý 2 3 Elle ayarlanabilen koltuklar Not: Koltuðu hareket ettirirken kilit kolunu tutmayýnýz. Koltuðu hareket ettirmek için aþaðýdaki sýrayý takip ediniz. 1 E11267 Bkz. Elle ayarlanabilen koltuklar (sayfa 82). 17

20 Çocuk güvenliði Yakýt dolum kapaðý E Kapaðý açmak için bastýrýnýz. Kapaðý, yerine oturana kadar tamamen açýnýz. E11908 Yakýt tabancasýný hafifçe kaldýrarak çýkarýnýz. 1 Bkz. Yakýt dolum kapaðý (sayfa 93). E Yakýt tabancasýný, tabanca üzerindeki çentiðe kadar ve çentiði de içine alacak þekilde takýnýz. Yakýt borusu deliðinin kapaðýna dayanacak þekilde tutunuz. UYARI Artan yakýtýn depoya damlamasýný saðlamak için yakýt tabancasýný çekmeden önce en az 10 saniye beklemenizi öneririz. 18

21 Çocuk güvenliði ÇOCUK KOLTUKLARI UYARILAR Çocuklarý araç içinde yalnýz býrakmayýnýz. Aracýnýzla kaza yapmanýz durumunda öncelikle çocuk güvenlik sistemini kontrol ettiriniz. E Not: Çocuk güvenlik sistemlerinin zorunlu kullanýmý için boy ve yaþ kýsýtlamalarý ülkeden ülkeye deðiþiklik gösterir. Aracýnýzda sadece ECE-R44.03 (veya sonraki) sertifikasýna sahip çocuk güvenlik sistemleri test edilmiþ olup kullaným için onaylanmýþtýr. Ford Yetkili Servisinizde bunlarýn seçenekleri bulunmaktadýr. Farklý aðýrlýk gruplarý için çocuk güvenlik sistemleri Aþaðýdakilere dikkat ederek doðru çocuk güvenlik sistemlerini kullanýnýz: Bebek güvenlik koltuðu E68916 UYARILAR 150 cm veya daha kýsa çocuklarý arka koltukta yasalarca onaylanmýþ uygun çocuk koltuklarýna güvenli bir þekilde oturtunuz. Önünde hava yastýðý bulunan bir koltukta asla arkaya bakan bir çocuk güvenlik sistemi kullanmayýnýz! Çocuk güvenlik sistemini monte ederken üreticinin talimatlarýný okuyunuz ve bu talimatlara uyunuz. Çocuk güvenlik sistemi üzerinde herhangi bir deðiþiklik yapmayýnýz. Araç hareket halinde iken kucaðýnýza çocuk oturtmayýnýz. E kg'ýn altýndaki bebekleri arka koltukta arkaya bakan bebek güvenlik koltuðuna (Grup 0+) oturtunuz. 19

22 Çocuk güvenliði Çocuk koltuklarý UYARILAR ECE R94.01'e göre orijinal metin: Çok Tehlikeli! Önünde hava yastýðý bulunan bir koltukta arkaya doðru bakan bir çocuk güvenlik sistemi kullanmayýnýz! Destek ayaklý bir çocuk koltuðu kullanýrken destek ayaðýnýn zemin üzerinde saðlam bir þekilde durduðundan emin olunuz. Emniyet kemerli bir çocuk koltuðu kullanýrken emniyet kemerinin gevþek veya bükülmüþ olmadýðýndan emin olunuz. E kilo ile 18 kilo arasýndaki çocuklarý arka koltuktaki, arkaya bakan bir çocuk emniyet koltuðuna (Grup 1) oturtunuz. ÇOCUK KOLTUÐUNUN YERLEÞTÝRÝLMESÝ UYARI Ford onaylý çocuk koltuklarý ile ilgili en güncel bilgiler için lütfen Ford Yetkili Servisi ne danýþýnýz. DÝKKAT Çocuk koltuðu, araç koltuðuna doðru saðlam bir þekilde durmalýdýr. Baþ desteðinin kaldýrýlmasý ya da çýkarýlmasý gerekebilir. Bkz. Baþ destekleri (sayfa 81). Not: Ön koltukta bir çocuk koltuðu kullanýrken ön yolcu koltuðunu daima en arka konuma getiriniz. Emniyet kemerinin kucak kýsmýný gevþek býrakmadan takmak mümkün deðilse koltuk arkalýðýný tam dik konuma getiriniz ve koltuðun yüksekliðini arttýrýnýz. Bkz. Koltuklar (sayfa 81). Koltuk konumlarý Aðýrlýk grubu kategorileri kg a kadar 13 kg a kadar 9-18 kg kg kg Ön yolcu hava yastýðý AÇIK X X UF¹ UF¹ UF¹ Ön yolcu hava yastýðý KAPALI U¹ U¹ U¹ U¹ U¹ Arka koltuklar U U U U U X Bu aðýrlýk grubundaki çocuklar için uygun olmayan koltuk konumu. U Bu aðýrlýk grubu için onaylanmýþ olan genel sýnýftaki güvenlik sistemleri açýsýndan uygun koltuk konumu. 20

23 Çocuk güvenliði U¹ Bu aðýrlýk grubu için onaylanmýþ olan genel sýnýftaki güvenlik sistemleri açýsýndan uygun koltuk konumu. Ancak, çocuklarýn güvenliklerinin arka koltuklarda uygun bir çocuk güvenlik sistemi ile saðlanmasýný tavsiye ederiz. UF 1 Bu aðýrlýk grubu için onaylanmýþ, genel sýnýftaki öne bakan çocuk koltuklarý açýsýndan uygun koltuk konumu. Ancak çocuklarýnýzý onaylý bir çocuk koltuðuyla arka koltuða oturtmanýzý öneririz. ISOFIX çocuk koltuklarý Aðýrlýk grubu kategorileri Koltuk konumlarý 0+ Arkaya bakan 13 kg a kadar 1 Öne bakan 9-18 kg Ön koltuk Boyut sýnýfý Koltuk tipi ISOFIX baðlantý tertibatý yok Dýþ taraftaki arka koltuk ISOFIX Boyut sýnýfý Koltuk tipi E * IL ** B, B1 * IL, IUF *** Ortadaki arka koltuk Boyut sýnýfý Koltuk tipi ISOFIX baðlantý tertibatý yok IL Yarý genel kategorideki ISOFIX çocuk güvenlik sistemleri için uygun. Lütfen çocuk güvenlik sistemi tedarikçisinin önerilen araç listesine bakýnýz. IUF Bu kütle grubunda ve ISOFIX boyut sýnýfýnda kullaným için onaylanmýþ genel kategorideki ISOFIX öne bakan çocuk güvenlik sistemleri için uygun. * Genel ve yarý genel çocuk güvenlik sistemi için ISOFIX boyut sýnýfý, A - G harfleri ile belirtilir. Bu harfler, ISOFIX çocuk güvenlik sistemlerinde gösterilir. **Basýma gidildiði tarihte önerilen Grup 0+ ISOFOX bebek koltuðu, Britax Romer Baby Safe tir. Ford onaylý çocuk koltuklarý ile ilgili en güncel bilgiler için lütfen Ford Yetkili Servisi ne danýþýnýz. onaylý çocuk koltuklarý ile ilgili en güncel bilgiler için lütfen Ford Yetkili Servisi ne danýþýnýz 21

24 Çocuk güvenliði YÜKSELTÝCÝ MÝNDERLER Destek koltuðu (Grup 2) UYARILAR Yükseltici minderi veya destek koltuðunu, yalnýzca bir kucak kemeriyle birlikte kullanmayýnýz. Destek koltuðunu veya yükseltici minderi, katlanmýþ veya bükülmüþ bir emniyet kemeriyle birlikte kullanmayýnýz. Emniyet kemerini, çocuðun kolunun altýna veya sýrtýnýn arkasýna geçirmeyiniz. Çocuðu daha yüksekte oturtmak için asla yastýk, kitap veya havlu kullanmayýnýz. Çocuðunuzun dik oturmasýna çok dikkat ediniz. 15 kilodan aðýr ve 150 cm den kýsa çocuklarý yükseltici bir koltuk veya yükseltici bir minderle koruyunuz. DÝKKAT Arka koltukta bir çocuk koltuðu kullanýrken, çocuk koltuðunun araç koltuðuna tam olarak oturduðundan emin olunuz. Baþ desteðinin kaldýrýlmasý ya da çýkarýlmasý gerekebilir. Bkz. Baþ destekleri (sayfa 81). E70710 Yalnýzca yükseltici minder yerine koltuk arkalýðýyla minderi birleþtiren destek koltuðu kullanmanýzý tavsiye ediyoruz. Yükseltilmiþ koltuk konumu, yetiþkin emniyet kemerinin omuz kayýþýnýn çocuðunuzun omzunun üzerinden geçmesini, kucak kayýþýný da kalçalarýný sýkýca sarmasýný saðlar. Yükseltici minder (Grup 3) E

25 Çocuk güvenliði ISOFIX BAÐLANTI NOKTALARI UYARI ISOFIX sistemi kullanýrken dönmeyen bir aygýt kullanýnýz. Bir üst baðlama kayýþý veya destek ayaðý kullanmanýzý tavsiye ediyoruz. Aracýnýzda, evrensel olarak onaylanmýþ ISOFIX çocuk koltuklarýnýn takýlmasýný saðlayan ISOFIX baðlantý noktalarý vardýr. ISOFIX sisteminde, çocuk koltuðu üzerinde minderin ve koltuk arkalýðýnýn birleþtiði arka koltuklarýn üzerindeki baðlantý noktalarýna geçecek iki saðlam baðlantý kolu bulunur. Çocuk koltuklarý için baðlama kayýþý takma noktalarý, arka koltuklarýn arkasýna bir üst baðlama kayýþý ile takýlýr. Üst kayýþ baðlantý noktalarý Not: Uygun olduðu durumlarda, takma iþlemini kolaylaþtýrmak için bagaj kapaðýný çýkarýnýz. Bkz. Bagaj kapaklarý (sayfa 108). E Çocuk koltuðunu arka koltuk minderinin üzerine yerleþtiriniz ve ilgili koltuk arkalýðýný ileri yönde katlayýnýz. Bkz. Arka koltuklar (sayfa 84). 2. Baþ desteðini çýkarýnýz. Bkz. Baþ destekleri (sayfa 81). UYARI Üst baðlama kayýþýnýn gevþek veya bükülmüþ olmadýðýndan ve baðlama noktasýna düzgün yerleþtirilmiþ olduðundan emin olunuz. E87146 Çocuk koltuðunun üst baðlama kayýþlarýyla baðlanmasý UYARI Üst baðlama kayýþýný doðru baðlama noktasý dýþýnda herhangi bir þeye baðlamayýnýz. 3. Üst baðlama kayýþýný baðlantý noktasýna yönlendiriniz. UYARI Koltuk arkalýðýnýn saðlam ve mandalýn tamamen yerine oturmuþ olduðundan emin olunuz. 4. Koltuk arkalýðýný dik konuma itiniz. 23

26 Çocuk güvenliði E ISOFIX alt baðlantý noktalarýna takmak için çocuk koltuðu arkalýðýný sýkýca itiniz. 6. Üst baðlama kayýþýný, çocuk koltuðu üreticisi talimatlarý doðrultusunda sýkýlaþtýrýnýz. ÇOCUK GÜVENLÝK KÝLÝTLERÝ UYARI Çocuk güvenlik kilitlerini devreye soktuðunuzda kapýlarý içeriden açamazsýnýz. E Sol taraf Kilitlemek için saat yönünün tersine, açmak için ise saat yönünde çeviriniz. Sað taraf Kilitlemek için saat yönünde, açmak için ise saat yönünün tersine çeviriniz. 24

27 Yolcu koruma ÇALIÞMA ÝLKELERÝ Sürücü ve ön yolcu hava yastýklarý Hava yastýklarý UYARILAR Aracýnýzýn ön kýsmýnda hiçbir þekilde deðiþiklik yapmayýnýz. Bu durum, hava yastýklarýnýn açýlmasýný olumsuz yönde etkileyebilir. ECE R94.01'e göre orijinal metin: Çok Tehlikeli! Önünde hava yastýðý bulunan bir koltukta arkaya doðru bakan bir çocuk güvenlik sistemi kullanmayýnýz! Daima emniyet kemeri takýnýz ve sürücü ile direksiyon simidi arasýnda yeterli mesafe býrakýnýz. Hava yastýðý sadece emniyet kemerleri doðru kullanýldýðý ve vücut en uygun konumda olduðu zaman en etkili korumayý saðlar. Bkz. Doðru konumda oturma (sayfa 81). Direksiyon, direksiyon kolonu ve hava yastýðý sisteminin onarýmý uygun bir þekilde Ford Yetkili Servisi ndeki eðitimli teknisyenler tarafýndan yapýlmalýdýr. Hava yastýklarýnýn önündeki kýsmý boþ býrakýnýz. Hava yastýðý kapaklarýna ya da kapaklarýnýn üzerine hiçbir eþya koymayýnýz. Hava yastýðýnýn takýlý olduðu alanlarda herhangi bir keskin nesne býrakmayýnýz. Bu durum, hava yastýklarýnýn açýlmasýný olumsuz yönde etkileyebilir. Yan hava yastýklý koltuklar için tasarlanmýþ koltuk kýlýflarýný kullanýnýz. Bu özel koltuk kýlýflarýný eðitimli personele taktýrýnýz. Not: Hava yastýðý açýldýðý zaman gürültülü bir patlama sesi duyulmasý ve zararsýz bir toz bulutu görülmesi normaldir. E74302 Sürücü hava yastýðý ve ön yolcu hava yastýðý önemli çarpýþmalar sýrasýnda veya sol ya da saðdan 30 dereceye kadar olan çarpýþmalarda açýlýr. Hava yastýklarý saniyenin binde birinin birkaç katý kadar bir süre içinde þiþer ve yolcularla temas halindeyken söner, böylece gövde hareketini sönümlemiþ olur. Küçük çaplý önden çarpýþmalar, devrilmeler, arkadan çarpýþmalar ve yandan çarpýþmalar sýrasýnda sürücü ve ön yolcu hava yastýklarý açýlmaz. Sürücü diz hava yastýðý DÝKKAT Sürücü diz hava yastýðý kapaðýný açmaya çalýþmayýnýz. Sürücü diz hava yastýðý ön çarpýþmalarda veya soldan ve saðdan 30 dereceye kadar olan çarpýþmalarda açýlýr. Hava yastýðý saniyenin binde biri ile ölçülen bir sürede açýlýr ve açýlma esnasýnda yolculara temas ederek sürücünün dizleri ile direksiyon kolonu arasýnda bir minder görevi görür. Devrilmeler, arkadan ve yandan çarpýþmalar sýrasýnda diz hava yastýklarý açýlmaz. Parça konumu için: Bkz. Kýsaca bölümü (sayfa 10). Not: Hava yastýðý kapaklarýný sadece nemli bir bezle siliniz. 25

28 Yolcu koruma Not: Diz hava yastýklarý, ön hava yastýklarýna göre daha düþük bir açýlma eþiðine sahiptirler. Hafif darbelerde sadece diz hava yastýklarý açýlabilir. Perde hava yastýklarý Yan hava yastýklarý E72658 Yan hava yastýklarý, ön koltuklarýn koltuk arkalýklarýna takýlmýþlardýr. Aracýnýzda yan hava yastýðý olup olmadýðý bir etiketle gösterilir. Yan hava yastýklarý, yandan gelen büyük darbelerde açýlýr. Hava yastýklarý saniyenin binde birinin birkaç katý kadar bir süre içinde þiþer ve yolcularla temas halindeyken söner, böylece göðüs ve omuz alanlarýna koruma saðlarlar. Küçük çaplý yandan çarpýþmalarda, devrilmelerde, önden ve arkadan çarpýþmalar sýrasýnda yan hava yastýklarý açýlmaz. E75004 Perde hava yastýklarý ön ve arka yan cam tarafýna tavan döþemesi içine yerleþtirilmiþtir. B- direði kaplamalarýndaki etiketler, perde hava yastýklarýnýn takýlmýþ olduðunu gösterir. Perde hava yastýklarý önemli yan çarpýþmalar sýrasýnda devreye girecektir. Hava yastýðý saniyenin binde biri kadar kýsa bir süre içerisinde þiþecek ve baþ bölgesinin korunmasýný saðlayarak yolcularla temasý üzerine sönecektir. Küçük çaplý yandan çarpýþmalarda, önden ve arkadan çarpýþmalarda veya devrilmeler sýrasýnda perde hava yastýklarý açýlmaz. Emniyet kemerleri UYARILAR Daima emniyet kemeri takýnýz ve sürücü ile direksiyon simidi arasýnda yeterli mesafe býrakýnýz. Emniyet kemerleri sadece doðru kullanýldýðýnda ve vücut en uygun konumda olduðu zaman en etkili korumayý saðlar. Bkz. Doðru konumda oturma (sayfa 81). Bir emniyet kemerini sadece bir kiþi için kullanýnýz. Her emniyet kemerini doðru tokaya takýnýz. 26

29 Yolcu koruma UYARILAR Katlanmýþ ya da bükülmüþ bir emniyet kemeri kullanmayýnýz. Kalýn giysiler giymeyiniz. Emniyet kemerinin en etkili korumayý saðlamasý için vücudunuzu sýkýca sarmasý gerekir. Emniyet kemerinin omuz kayýþýný omzunuzun ortasýndan, kucak kemerini de kalçanýzýn etrafýndan sýkýca geçiriniz. Sürücü ve ön yolcu emniyet kemeri gergi mekanizmasý, emniyet kemeri gerdiricisi ile birlikte takýlýr. Emniyet kemeri gerdiricileri, hava yastýklarýndan daha düþük bir açýlma eþiðine sahiptir. Hafif darbelerde sadece emniyet kemeri gerdiricileri devreye girer. E74124 Çarpýþma sonrasý durum UYARI Bir kaza sonucu hasar gören emniyet kemerleri, Ford Yetkili Servisi tarafýndan deðiþtirilmeli ve baðlantý yerleri kontrol edilmelidir. EMNÝYET KEMERLERÝNÝN BAÐLANMASI UYARI Týk sesi duyulana kadar dili tokaya takýnýz. Týk sesini duymadýysanýz emniyet kemeri doðru bir þekilde takýlmamýþ demektir. E85817 Kemeri çýkartmak için toka üzerindeki kýrmýzý düðmeye basýnýz. Kemerin makarasýna tamamen ve düzgün bir þekilde sarýlmasýný saðlayýnýz. 27

30 Yolcu koruma EMNÝYET KEMERÝ YÜKSEKLÝK AYARI Araç nispeten düþük bir hýzý aþtýðýnda emniyet kemeri takýlmamýþsa emniyet kemeri hatýrlatma sistemi uyarý lambasý yanar ve sesli bir ikaz duyulur. Araç hareket halindeyken emniyet kemerinin çýkarýlmasý durumunda da uyarý lambasý yanacaktýr. Sesli ikaz yaklaþýk beþ dakika sonra durur ancak uyarý lambasý emniyet kemeri takýlana dek sönmez. Emniyet kemeri hatýrlatma sisteminin devre dýþý býrakýlmasý Ford Yetkili Servisi ne danýþýnýz. E Not: Kilitleme düðmesine basarken kaydýrýcýyý hafifçe kaldýrmak kilitleme mekanizmasýnýn daha kolay serbest kalmasýný saðlar. HAMÝLELÝK SÜRESÝNCE EMNÝYET KEMERÝNÝN KULLANILMASI Kaldýrmak veya indirmek için, ayarlayýcý üzerindeki kilitleme düðmesine basýnýz ve gereken þekilde hareket ettiriniz. EMNÝYET KEMERÝ HATIRLATMA SÝSTEMÝ UYARI Yolcu koruma sistemi sadece emniyet kemerinizi düzgün bir þekilde taktýðýnýzda doðru çalýþýr. Not: Ön yolcu spor koltuðu, emniyet kemeri hatýrlatýcýsý ile birlikte takýlmamýþtýr. UYARI Emniyet kemerinin kendi güvenliðiniz ve doðmamýþ bebeðinizin güvenliði için doðru bir biçimde takýlmasý þarttýr. Kemerin kucak ya da omuz kayýþlarýndan sadece birisi kullanýlmamalýdýr. Kemerin bel bölümü kalçalardan ve hamile bayanýn karnýnýn altýndan rahat bir þekilde geçmelidir. Emniyet kemerinin çapraz kýsmý, göðüslerin arasýndan ve hamile bayanýn karnýnýn üzerinden yana doðru geçecek þekilde takýlmalýdýr. 28

31 Yolcu koruma YOLCU HAVA YASTIÐININ DEVRE DIÞI BIRAKILMASI Yolcu hava yastýðýnýn devre dýþý býrakýlmasý UYARI Ön yolcu koltuðunda arkaya bakan bir çocuk güvenlik sistemi kullandýðýnýzda yolcu hava yastýðýnýn devre dýþý býrakýldýðýndan emin olunuz. E71312 A B A B Devre dýþý Devrede Anahtarý A konumuna getiriniz. Kontaðý açtýðýnýzda, yolcu hava yastýðý devreden çýkarma uyarý lambasýnýn yanýp yanmadýðýný kontrol ediniz. E71313 Yolcu hava yastýðýný devre dýþý býrakma anahtarýnýn takýlmasý UYARI Eðer önündeki hava yastýðý ile korunan bir koltuða çocuk koltuðu/güvenlik sistemi yerleþtirmeniz gerekiyorsa, aracýnýza bir yolcu hava yastýðý devre dýþý býrakma anahtarý taktýrmalýsýnýz. Daha fazla bilgi için Ford Yetkili Servisi ne danýþýnýz. Yolcu hava yastýðýnýn etkinleþtirilmesi UYARI Ön yolcu koltuðunda bir çocuk güvenlik sistemi kullanmadýðýnýzda yolcu hava yastýðýnýn devreye alýndýðýndan emin olunuz. Anahtarý B konumuna getiriniz. Not: Anahtar, gösterge panelindeki bir hava yastýðý devre dýþý býrakma lambasýyla birlikte torpido gözüne takýlýr. Aracýnýzý sürerken hava yastýðý uyarý lambasý yanarsa veya yanýp sönmeye baþlarsa, bu bir arýza göstergesidir. Bkz. Uyarý lambalarý ve göstergeler (sayfa 59). Çocuk güvenlik sistemini sökünüz ve bu sorunu derhal kontrol ettiriniz. 29

32 Anahtarlar ve uzaktan kumandalar RADYO FREKANSLARI HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER DÝKKAT Uzaktan kumanda frekansý baþka bir kýsa mesafe radyo yayýný tarafýndan da kullanýlabilir (örneðin amatör radyolar, týbbi donanýmlar, kablosuz telefonlar, kumandalar ve alarm sistemleri vb.). Uzaktan kumanda dalgalarý karýþýrsa, uzaktan kumandanýzý kullanamazsýnýz. Bu durumda aracý anahtarla kilitleyebilir ve açabilirsiniz. Aracýnýzdan ayrýlmadan önce kilitli olduðunu kontrol ediniz. Bu, olasý bir kötü amaçlý frekans kilitlemesine karþý güvenlik saðlayacaktýr. Not: Uzaktan kumandanýn üzerindeki düðmelere yanlýþlýkla basmanýz halinde kapýlar açýlabilir. Aracýnýzla kumanda arasýndaki çalýþma mesafesi çevre þartlarýna baðlý olarak deðiþiklik gösterir. UZAKTAN KUMANDANIN PROGRAMLANMASI Aracýnýzla kullanmak üzere en fazla sekiz adet uzaktan kumanda programlanabilir (araçla birlikte verilenler dahil). Programlama esnasýnda uzaktan kumandalarýn aracýn içinde kalmasý gerekir. Programlama esnasýnda rahatsýz edici uyarý sesleri duymamak için tüm kapýlarý kapatýnýz ve ön emniyet kemerlerini baðlayýnýz. Yeni bir uzaktan kumandanýn programlanmasý 1. Yeni uzaktan kumandalarý programlamak için, altý saniye içinde kontak anahtarýný dört kez II konumuna getiriniz. 2. Kontak anahtarýný 0 konumuna getiriniz. Þimdi 10 saniye süreyle uzaktan kumandalarý programlamanýn mümkün olduðunu göstermek için bir uyarý sesi duyulur. 3. Yeni uzaktan kumanda üzerindeki herhangi bir düðmeye basýnýz. Onay için bir uyarý sesi duyulur. 4. Bu son adýmý, orijinal kumanda da dahil olmak üzere uzaktan kumandalarýnýzýn tümü için tekrarlayýnýz. Uzaktan kumandanýn düðmesine basarken kontak anahtarýný kontaktan çýkarmayýnýz. 5. Kontaðý tekrar açýnýz (konum II) veya anahtar programlama iþlevini sona erdirmek için baþka bir uzaktan kumanda programlamadan on saniye bekleyiniz. Sadece son programlamýþ olduðunuz uzaktan kumandalý anahtarlar, aracý kilitleyip açabilir. Kilit açma iþlevinin yeniden programlanmasý Not: Uzaktan kumanda üzerindeki açma düðmesine bastýðýnýzda ya tüm kapýlar ya da sadece sürücü kapýsý ve bagaj kapaðý açýlýr. Açma düðmesine tekrar basýldýðýnda tüm kapýlar açýlýr. Kontak kapalý iken uzaktan kumanda üstündeki kilitleme ve kilit açma düðmelerine ayný anda en az dört saniyeliðine basýnýz. Deðiþikliðin onaylandýðýný göstermek için sinyal lambalarý iki kez yanýp sönecektir. Orijinal kilit açma iþlevine geri dönmek için iþlemi tekrar ediniz. UZAKTAN KUMANDA PÝLÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ Tüm eski pilleri çevreye zarar vermeyecek þekilde attýðýnýzdan E emin olunuz. Geri dönüþüm ile ilgili olan yerel yetkili birimden ne yapýlacaðý konusunda bilgi alýnýz. 30

33 Anahtarlar ve uzaktan kumandalar Anahtar uçlu uzaktan kumanda 1 E E Uzaktan kumandanýn iki yarýsýný ayýrmak için tornavidayý gösterildiði þekilde döndürünüz. 1. Uzaktan kumandanýn yan tarafýndaki açýklýða mümkün olduðunca içeri doðru bir tornavida takýnýz ve anahtar ucuna doðru iterek anahtar ucunu sökünüz. DÝKKAT Tornavidayla pil kutuplarýna ve baskýlý devreye dokunmayýnýz. 2. Uzaktan kumandanýn iki yarýsýný ayýrmaya baþlamak için tornavidayý gösterildiði þekilde döndürünüz. 4. Tornavida kullanarak yerinden dikkatlice çýkartýnýz. 5. Yeni bir pili (3V CR 2032) + ucu aþaðý bakacak þekilde takýnýz. 6. Uzaktan kumandanýn her iki yarýsýný birleþtiriniz. 7. Anahtar ucunu takýnýz. 31

34 Anahtarlar ve uzaktan kumandalar Anahtar ucu olmayan uzaktan kumanda Tip E DÝKKAT E Anahtarýn arkasýndaki boþluða bir tornavida yerleþtiriniz ve anahtar ucunu sökünüz. 2 Tornavidayla pil kutuplarýna ve baskýlý devreye dokunmayýnýz. 3. Tornavida kullanarak yerinden dikkatlice çýkartýnýz. 4. Yeni bir pili (3V CR 2032) + ucu yukarý bakacak þekilde takýnýz. 5. Uzaktan kumandanýn her iki yarýsýný birleþtiriniz. 6. Anahtar ucunu takýnýz. Tip 2 2 E Yan taraftaki tespit týrnaklarýný tornavidayla açýnýz ve uzaktan kumandanýn iki yarýsýný ayýrýnýz. E Kapaðý ayýrmak için kenarlardaki basmalý düðmelere basýnýz ve basýlý tutunuz. Kapaðý dikkatlice çýkarýnýz. 32

35 Anahtarlar ve uzaktan kumandalar 2. Anahtar ucunu çýkarýnýz. DÝKKAT Tornavidayla pil temas noktalarýna ve baskýlý devre kartýna dokunmayýnýz Tornavida kullanarak pili yerinden dikkatlice çýkartýnýz. 6. Yeni bir pili (3V CR 2032) + ucu aþaðý bakacak þekilde takýnýz. 7. Kumandanýn her iki yarýsýný birleþtiriniz. 8. Anahtar ucunu takýnýz. E Uzaktan kumandanýn iki yarýsýný ayýrmak için düz uçlu tornavidayý gösterildiði þekilde döndürünüz. 4 E Uzaktan kumandayý açmak için tornavidayý gösterilen konuma dikkatlice sokunuz. 33

36 Kilitler KÝLÝTLEME VE KÝLÝT AÇMA Not: Anahtarlarýnýzý araç içinde býrakmayýnýz. Kilitleme Anahtarla kilitleme Anahtarýn üst kýsmýný aracýn ön tarafýna doðru çeviriniz. Uzaktan kumanda ile kilitleme Not: Sürücü kapýsý anahtarla kilitlenebilir. Buna, uzaktan kumanda çalýþmadýðýnda ihtiyaç duyulur. Çift kilitleme Düðmeye basýnýz. UYARI Araç içinde kiþi veya evcil hayvanlar varsa, çift kilitlemeyi devreye sokmayýnýz. Çift kilit sistemi devreye girdiðinde kapýlar içeriden açýlamaz. Çift kilitleme kapýlarý içeriden birinin açmasýný önlemek için tasarlanan bir hýrsýzlýk önleme özelliðidir. Kapýlarý sadece hepsi kapalýysa çift kilitleyebilirsiniz. Anahtarla çift kilitleme Anahtarý üç saniye içinde kilitleme konumuna iki kez çeviriniz. Uzaktan kumanda ile çift kilitleme Üç saniye içinde düðmeye iki kez basýnýz. Kilit açma Anahtarla kilit açma Anahtarýn üst kýsmýný aracýn arka tarafýna doðru çeviriniz. Uzaktan kumanda ile kilit açma Not: Sürücü kapýsý kilidini anahtarla açabilirsiniz. Bu özellik, uzaktan kumanda sistemi çalýþmýyorsa kullanýlmalýdýr. Not: Araç birkaç haftalýðýna kilitli kalacaksa uzaktan kumanda devreden çýkarýlacaktýr. Anahtar ile araç kilidi açýlmalýdýr ve motor çalýþtýrýlmalýdýr. Araç kilidinin açýlmasý ve motorun çalýþtýrýlmasý ile uzaktan kumanda devreye girecektir. Düðmeye basýnýz. Otomatik yeniden kilitleme Kapýlarýn uzaktan kumandayla açýlmasýndan sonra 45 saniye içerisinde bir kapýyý açmazsanýz kapýlar otomatik olarak yeniden kilitlenecektir. Kapý kilitleri ve alarm önceki durumuna döner. Kilit açma iþlevinin yeniden programlanmasý Kilit açma iþlevi, yalnýzca sürücünün kapýsý açýlacak þekilde yeniden programlanabilir Bkz. Uzaktan kumandanýn programlanmasý (sayfa 30). Kilitleme ve kilit açma onayý Not: Aracýnýzda çift kilitleme özelliði varsa, çift kilitleme iþlevini etkinleþtirdiðinizde sinyal lambalarý, sadece iki kez yanýp sönecektir. Kapýlarý kilitlediðinizde sinyal lambalarý iki kez yanýp söner. Kapýlarý açtýðýnýzda sinyal lambalarý bir kez yanýp söner. 34

37 Kilitler Kapýlarýn içeriden kilitlenmesi ve açýlmasý Bagaj kapaðýnýn kapatýlmasý E Düðmeye basýn. Madde konumu için. Bkz. Kýsaca (sayfa 10). Bagaj bölmesi kapaðý Elle açma E89132 E Bagaj bölmesini açmak için, düðmeye basýnýz. Sürücü kapýsýnýn kilidi açýk olmalýdýr. Uzaktan kumanda ile açma Üç saniye içinde düðmeye iki kez basýnýz. Tutma boþluklarý kapatmayý kolaylaþtýrmak için bagaj kapaðýnýn iç kýsmýna eklenmiþtir. Anahtar ile kapýlarýn ayrý ayrý kilitlenmesi Not: Merkezi kilitleme iþlevinin çalýþmamasý durumunda anahtar gösterilen konumda kullanýlarak kapýlar ayrý ayrý kilitlenebilir. E

38 Kilitler Sol taraf Kilitlemek için saat yönünde çeviriniz. Sað taraf Kilitlemek için saat yönünün tersine çeviriniz. Anahtarsýz giriþ ve çalýþtýrma sistemi sürücünün aracýný bir anahtar veya uzaktan kumanda olmaksýzýn çalýþtýrmasýna izin verir. Kilit açma Not: Çocuk güvenlik kilitleri devreye alýnmýþ ise iç kolun çekilmesi çocuk güvenlik kilidini deðil sadece acil durum kilidini devreden çýkaracaktýr. Dýþ kapý kollarý ile kapýlar açýlabilir. Not: Kapýlar bu yöntemle açýlýrsa merkezi kilitleme iþlevi onarýlana kadar kapýlar ayrý ayrý kilitlenmelidir. Anahtar ile sürücü kapýsýný açýnýz. Diðer kapýlar her kapýnýn iç kapý kolu çekilerek de ayrý ayrý açýlabilir. ANAHTARSIZ GÝRÝÞ VE ÇALIÞTIRMA SÝSTEMÝ Genel bilgiler UYARI Anahtarsýz giriþ ve çalýþtýrma sistemi, anahtar metal bir cisme veya cep telefonu gibi elektronik aygýtlara yakýnsa çalýþmayabilir. E78276 Pasif açma ve kapama, üç dýþ algýlama alanýndan biri içerisine yerleþtirilecek geçerli bir pasif anahtar gerektirir. Algýlama alanlarý sürücü ile ön yolcu kapý kollarýndan ve bagaj kapaðýndan itibaren yaklaþýk 1.5 m'lik alaný kapsar. Pasif anahtar Araç pasif anahtar ile kilitlenebilir ve açýlabilir. Pasif anahtar ayrýca bir uzaktan kumanda olarak da kullanýlabilir. Bkz. Kilitleme ve kilit açma (sayfa 34). Aracýn kilitlenmesi Pasif giriþ sisteminin çalýþmadýðý durumlar: Araç aküsü zayýfsa. Pasif anahtar frekanslarý karýþýrsa. Pasif anahtar pili zayýfsa. Not: Pasif giriþ sistemi çalýþmýyorsa, aracýnýzý açmak ve kilitlemek için anahtar kullanmanýz gerekecektir. E

39 Kilitler UYARI Araç kendisini otomatik olarak kilitlemez. Herhangi bir kilitleme düðmesine basýlmazsa, aracýn kilitleri açýk kalýr. Kilitleme düðmeleri ön kapýlarýn her birinde mevcuttur. Merkezi kilit sistemini ve alarmý devreye sokmak için: Kilitleme düðmesine bir kez basýnýz. Çift kilitlemeyi ve alarmý devreye sokmak için: Üç saniye içinde kilitleme düðmesine iki kez basýnýz. Not: Etkinleþmenin ardýndan araç yaklaþýk üç saniye süresince kilitli kalacaktýr. Gecikme süresi dolduðunda, kapýlar pasif anahtarýn ilgili algýlama alanýnda kullanýlmasýyla tekrar açýlabilir. Sinyal lambalarýnýn iki kere kýsa yanýp sönmesi tüm kapýlarýn ve bagaj bölmesi kapaðýnýn kilitlendiðini ve alarmýn devrede olduðunu onaylar. Bagaj bölmesi kapaðý Not: Pasif anahtar kapýlar kilitliyken bagaj bölmesi içindeyse, bagaj bölmesi kapaðý kilitlenemez ve kendiliðinden yeniden açýlýr. Not: Ýkinci bir geçerli pasif anahtar, bagaj kapaðý algýlama alanýnda bulunuyorsa, bagaj kapaðý kilitlenebilir. Araç kilidinin açýlmasý Not: Araç üç günden fazla kilitli kalýrsa, anahtarsýz sistem enerji tasarruf kipine geçecektir. Bu aracýn aküsünün boþalmasýný yavaþlatacaktýr. Araç bu kipteyken açýlýrsa, sistemin tepki süresi normalden biraz daha uzun olabilir. Aracý açmak enerji tasarruf modunu devreden çýkaracaktýr. E87384 Kilitleme düðmesine bir kez basýnýz. Not: Geçerli bir pasif anahtar bu kapýnýn algýlama alaný içerisine yerleþtirilmelidir. Sinyal lambalarýnýn bir kere uzunca yanýp sönmesi tüm kapýlarýn ve bagaj bölmesi kapaðýnýn kilitlerinin açýldýðýný ve alarmýn devrede dýþý olduðunu onaylar. Yalnýzca sürücü kapýsýnýn açýlmasý Kilit açma iþlevi, yalnýzca sürücü kapýsý kilidi açýlacak þekilde yeniden programlanabilir. Bkz. Uzaktan kumandanýn programlanmasý (sayfa 30). Aþaðýdakileri unutmayýnýz: 37

40 Kilitler Açýlan ilk kapý sürücü kapýsý ise, diðer kapýlar ve bagaj kapaðý kilitli kalýr. Diðer tüm kapýlar gösterge panelindeki kilit açma düðmesine basýlarak aracýn içinden açýlabilir. Madde konumu için: Bkz. Kýsaca (sayfa 10). Ayrýca kapýlar her kapýnýn iç kolu çekilerek de ayrý ayrý açýlabilir. 1. Kapaðý dikkatlice çýkarýnýz. 2. Anahtarý çýkarýnýz ve kilide yerleþtiriniz. Not: Sadece sürücü kapýsý kolunda bir kilit silindiri vardýr. Ön yolcu kapýsý açýlan ilk kapýysa, tüm kapýlar ve bagaj bölmesi kapaðý açýlacaktýr. Devre dýþý anahtarlar Araç kilitliyken içeride býrakýlan anahtarlar devre dýþý olacaktýr. Devre dýþý bir anahtar kontaðý çevirmede veya motoru çalýþtýrmada kullanýlamaz. Bu pasif anahtarlarý tekrar kullanmak için devreye sokmanýz gerekir. Tüm pasif anahtarlarýnýzý devreye sokmak için, aracý pasif bir anahtar veya uzaktan kumanda açma iþlevi kullanarak açýnýz. Tüm pasif anahtarlar kontak açýldýðýnda veya araç geçerli bir anahtarla çalýþtýrýldýðýnda devreye girecektir. Kapýlarý anahtarla kilitleme ve açma 2 1 E

41 Immobilizer (araç hareketsizleþtirme) sistemi ÇALIÞMA ÝLKELERÝ Immobilizer (araç hareketsizleþtirme) sistemi, aracýn yanlýþ olarak kodlanmýþ bir anahtar ile çalýþtýrýlmasýný engelleyen bir hýrsýzlýk önleme sistemidir. KODLANMIÞ ANAHTARLAR Not: Anahtarlarýnýzý metal nesnelerle kaplamayýnýz. Böyle yapýlmasý alýcýnýn anahtarýnýzý geçerli bir anahtar olarak tanýmasýný önleyebilir. Gösterge bütünündeki gösterge yaklaþýk üç saniye süreyle yanar ve sonra söner. Gösterge bir dakika kadar yanýk kalýrsa veya bir dakika kadar yanýp söner sonra da düzensiz aralýklarla yanýp sönmeye devam ederse, anahtarýnýz tanýnmamýþ demektir. Anahtarý çýkarýnýz ve tekrar deneyiniz. Doðru kodlanmýþ bir anahtarla aracýnýzý çalýþtýramýyorsanýz, bu durum bir arýza göstergesidir. Derhal immobilizer (araç hareketsizleþtirme) sistemini kontrol ettiriniz. Not: Anahtarýnýzdan birisinin kaybolmasý durumunda, kalan anahtarlarýn kodunu siliniz ve yeniden kodlayýnýz. Daha ayrýntýlý bilgi için Ford Yetkili Servisi ne danýþýnýz. Ýlave anahtarlar, diðer anahtarlarýnýzla birlikte yeniden kodlanmalýdýr. Anahtarýnýzý kaybettiðiniz takdirde Ford Yetkili Servisi nden yedeðini alabilirsiniz. Mümkünse anahtarlara, orijinal anahtarlarla birlikte verilen etiketten anahtar numarasý veriniz. Ford Yetkili Servisi nden de ilave anahtarlar alabilirsiniz. IMMOBILIZER (ARAÇ HAREKETSÝZLEÞTÝRME) SÝSTEMÝNÝN DEVREYE GÝRMESÝ Immobilizer (araç hareketsizleþtirme) sistemi kontak kapatýldýktan sonra beþ saniye içinde otomatik olarak devreye girer. IMMOBILIZER (ARAÇ HAREKETSÝZLEÞTÝRME) SÝSTEMÝNÝN DEVREDEN ÇIKARILMASI Kontak doðru kodlanmýþ bir anahtarla açýldýðýnda immobilizer (araç hareketsizleþtirme) sistemi otomatik olarak devreden çýkacaktýr. 39

42 Alarm ÇALIÞMA ÝLKELERÝ Sistem yetkisiz kiþilerin aracýnýza kapýlar ve kaput aracýlýðýyla girmesine karþý bir caydýrýcýdýr. Ayný zamanda müzik sistemi birimini korur. Alarmýn tetiklenmesi Devreye alýndýktan sonra alarm aþaðýdaki yollardan biriyle tetiklenir: Geçerli bir anahtar veya uzaktan kumanda olmadan bir kapý, bagaj bölmesi veya kaput açýldýðýnda. Birisi müzik sistemi birimini sökerse. Birisi kontaðý geçersiz bir anahtarla I, II, III konumlarýndan birisine getirirse. Alarm tetiklenirse, alarm 30 saniye boyunca çalar ve dörtlü flaþör lambalarý beþ dakika boyunca yanýp söner. Yukarýdakilerden birinin tekrarlanmasý alarmý yeniden tetikler. Anahtarsýz giriþ ve çalýþtýrma sistemli araçlar Not: Anahtarsýz giriþ ve çalýþtýrma için geçerli bir pasif anahtar bu kapýya tespit mesafesinde yerleþtirilmelidir. Bkz. Anahtarsýz giriþ ve çalýþtýrma sistemi (sayfa 36). Alarmý devreden çýkarmak ve sessizleþtirmek için, kapýlarý anahtarla açýnýz, kontaðý açýnýz veya kapýlarý ya da bagaj kapaðýný uzaktan kumanda ile açýnýz. ALARMIN DEVREYE GÝRMESÝ Alarmý devreye sokmak için aracý kilitleyiniz. Bkz. Kilitler (sayfa 34) Devreye girme gecikmesi 12 saniyelik devreye girme gecikmesi kaput, bagaj bölmesi ve tüm kapýlar kapatýlýp kilitlendiðinde baþlar. ALARMIN DEVREDEN ÇIKARILMASI Anahtarsýz giriþ ve çalýþtýrma sistemi olmayan araçlar Alarmý devreden çýkarmak ve sessizleþtirmek için kapýlarý anahtarla açýnýz, kontaðý doðru kodlanmýþ bir anahtarla açýnýz veya kapýlarý uzaktan kumanda ile açýnýz. 40

43 Direksiyon simidi DÝREKSÝYON SÝMÝDÝNÝN AYARLANMASI UYARI Direksiyonu, asla araç hareket halindeyken ayarlamayýnýz. Not: Doðru konumda oturduðunuzdan emin olunuz. Bkz. Doðru konumda oturma (sayfa 81). UYARI Kilitleme kolunu baþlangýçtaki konumuna getirirken kilitleme kolunun tam olarak yerine oturduðundan emin olunuz. MÜZÝK SÝSTEMÝ KUMANDASI E A 2 D B E E72288 A B C D E C Ses yükseltme Ýleriye doðru arama veya sonraki Ses azaltma Geriye doðru arama veya önceki Kip Kip Müzik kaynaðýný seçmek için kip düðmesine basýlý tutunuz. Kip düðmesine basýnýz: daha önce hafýzaya alýnan bir sonraki istasyona geçmek için gelen bir çaðrýnýn kabul edilmesi için bir telefon konuþmasýný bitirmek için. E Arama Frekans düðmesine basýnýz: frekans bandýnda yer alan bir önceki veya sonraki istasyonu ayarlamak için bir önceki veya sonraki parçaya geçme iþlemi için 41

44 Direksiyon simidi Frekans düðmesine basýlý tutunuz: ileri ya da geri frekans bandýnda arama iþlemi için bir CD parçasý aramak için. SESLÝ KUMANDA E Sesli kumandayý seçmek veya sesli kumandadan çýkmak için düðmeye basýnýz. Daha fazla bilgi için Bkz. Sesli kumanda (sayfa 182). 42

45 Silecekler ve cam yýkayýcýlarý ÖN CAM SÝLECEKLERÝ E A Tek Silme B Fasýlalý silme C Normal hýzda silme D Yüksek hýzda silme Fasýlalý silme A E C A Kýsa süreli silme aralýðý B Fasýlalý silme C Uzun süreli silme aralýðý D C B A B Otomatik silecek sistemi Otomatik silecekli olmayan bazý modellere hýza baðlý ön cam silecek sistemi takýlmýþtýr. Araç yürüme hýzýna kadar yavaþladýðýnda veya durma noktasýna geldiðinde silecek hýzý otomatik olarak bir sonraki düþük silme hýzý ayarýna geçirilecektir. Araç hýzý arttýrýldýðýnda, silecek hýzý elle seçilmiþ olan ayarýna geri dönecektir. Sistem çalýþýrken silecek kolunu hareket ettirmek sistemi kapatacaktýr. Araç tekrar yürüme hýzýna yavaþlatýlýr veya durma noktasýna gelirse sistem tekrar devreye girer. OTOMATÝK SÝLECEKLER DÝKKAT Kuru hava koþullarýnda otomatik silecekleri çalýþtýrmayýnýz. Yaðmur algýlayýcýlarý çok hassastýr. Silecekler, kir, buðu veya cama çarpan sinekler sebebiyle çalýþabilirler. Silecek lastiklerini, su þeritleri veya leke býrakmaya baþladýklarýnda deðiþtiriniz. Deðiþtirmediðiniz takdirde yaðmur algýlayýcýsý camda kalan su þeritlerini algýlayýp camýn büyük bölümü kuru olmasýna raðmen silecekleri çalýþtýrabilir. Buzlu hava koþullarýnda, otomatik silecekleri çalýþtýrmadan önce ön camdaki buzlanmayý tamamen gideriniz. Bir araç yýkama yerine girmeden önce otomatik silecekleri kapatýnýz. Fasýlalý silme aralýklarýný ayarlamak için döner kumanda kullanýlabilir. 43

46 Silecekler ve cam yýkayýcýlarý E A C A Yüksek hassasiyet B Açýk C Düþük hassasiyet B UYARI Yýkayýcýyý, bir defada 10 saniyeden fazla ve su haznesi boþken çalýþtýrmayýnýz. Kolun sonundaki düðmeye basýldýðýnda yýkayýcý sileceklerle beraber çalýþacaktýr. Düðmeyi serbest býraktýktan sonra kýsa bir süre için çalýþmaya devam eder. ARKA CAM SÝLECEÐÝ VE YIKAYICILARI Fasýlalý silme Otomatik silecekleri çalýþtýrdýysanýz silecekler, ön camda su tespit edilene kadar çalýþmaz. Yaðmur algýlayýcýsý ön camdaki su miktarýný sürekli olarak ölçerek ön cam sileceklerinin hýzýný otomatik olarak ayarlayacaktýr. Yaðmur algýlayýcýsýnýn hassaslýðýný döner kumandayý kullanarak ayarlayýnýz. Kumandayý düþük hassasiyete ayarlarsanýz silecekler ancak algýlayýcý ön camda fazla miktarda su tespit ettiðinde çalýþýr. Kumandayý yüksek hassasiyete ayarlarsanýz silecekler ancak algýlayýcý ön camda az miktarda su tespit ettiðinde çalýþýr. ÖN CAM YIKAYICILARI E Kolu direksiyon simidine doðru çekiniz. Geri vites silme sistemi Aþaðýdaki durumlarda geri vites seçildiðinde arka silecek otomatik olarak etkinleþecektir. arka silecek açýk deðilse, silecek kolu A,B,C veya D konumundaysa ön silecek çalýþýrsa (B konumuna ayarlandýðýnda) Arka silecek, ön sileceklerin aralýðýný takip edecektir (fasýlalý veya normal hýzda). E

Ford Focus Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Focus Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Focus Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

Ford Transit Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Transit Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Transit Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

PICANTO K.E.K.qxp 13.03.2007 13:36 Page i KIA ÞÝRKETÝ

PICANTO K.E.K.qxp 13.03.2007 13:36 Page i KIA ÞÝRKETÝ PICANTO K.E.K.qxp.0.00 : Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla karþýlaþacaksýnýz.

Detaylı

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 Sevgili Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat SEDICI yi seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat SEDICI nizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A03A01A-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz

Detaylı

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT 15:13 Pagina 1 ÖN PANEL 1 Sol kumanda kolu: d ş ayd nlatma kumandas - 2 Gösterge paneli - 3 Sağ kumanda kolu: ön cam silecek kumandas, yol bilgisayar 4 Ses sistemi - 5 Torpido gözü - 6 Ön panel kumandalar

Detaylı

Bu kitap, nin tüm tiplerini kapsamaktadýr. Sadece satýn aldýðýnýz tipe ait donaným seviyesi ve motor ile ilgili bilgileri göz önünde bulundurunuz.

Bu kitap, nin tüm tiplerini kapsamaktadýr. Sadece satýn aldýðýnýz tipe ait donaným seviyesi ve motor ile ilgili bilgileri göz önünde bulundurunuz. Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti saðlamak üzere tasarlanmýþtýr. Bu el kitabý, aracýnýzýn

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol No: 11 Yakacýk 34876, Kartal-Ýstanbul Tel : (0216) 453 53 53 Fax : (0216) 671 92 42 Ticaret sicil no : 444939-392521 11/02 Tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 61 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

C4 CACTUS 1.2 e-vti PURETECH 82 HP ETG5 S&S SHINE

C4 CACTUS 1.2 e-vti PURETECH 82 HP ETG5 S&S SHINE C4 CACTUS 1.2 e-vti PURETECH 82 HP ETG5 S&S SHINE TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç ( Hp.din/ dev.dak) 82/5750 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 116/2750 Uzunluk - Genişlik (mm) 4157-1729

Detaylı

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu Teknik özellikler 1.33 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort Extra 1.6 VVT-i Elegant Düz Vites Düz Vites Düz Vites Otomatik Vites Düz Vites Otomatik Vites ÖLÇÜLER Boy x En x Yükseklik mm 4545

Detaylı

SÜRÜCÜ MAHALLİ

SÜRÜCÜ MAHALLİ 4 - ELE ALIŞ SÜRÜCÜ MAHALLİ 1. Hız sabitleyici / sınırlayıcı kumandası. 2. Direksiyon ayarlama kumandası. 3. Aydınlatma ve sinyal lambaları kumandası. 4. Gösterge tablosu. 5. Sürücü Airbag'i. Korna. 6.

Detaylı

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG İlan no: 302363 Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG Sahibinden Garantisi Devam eden, SEAT LEON 1.6 TDI 105 HP DSG S&S, 2013 64.000 TL İlan tarihi: 9 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Adana,

Detaylı

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM BÖLÜMÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr.

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM BÖLÜMÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR CORPORATION 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA AICHI JAPAN Tel : (81) 338 179 730 Fax : (81) 338 179 038 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol,

Detaylı

FIAT 500 - DONANIM ÖZELLİKLERİ

FIAT 500 - DONANIM ÖZELLİKLERİ FIAT 500 - DONANIM ÖZELLİKLERİ TAARIM VE TİL POP LOUNGE Gövde rengi tamponlar Krom dış kapı kolları Deri direksiyon simidi BMP Elektrik ayarlı buğu çözücülü gövde rengi dış dikiz aynaları ve dış sıcaklık

Detaylı

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr:

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr: 001-022 BRAVO GB.qxp 12.02.2008 16:37 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Bravo yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Bravo nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Dynamic

Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Dynamic Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Dynamic Sahibinden Konfor Paketli 90 Beygir Grande Punto İlan no: 302430 27.500 TL İlan tarihi: 10 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Çorum Model yılı Ocak 2006

Detaylı

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi Dış Anahtar - Uzaktan kumanda 2a 6 Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b 6b İşaretler : başlık simgesi 6a : sayfa simgesi Sürgülü yan kapı 2a 17 Kulpu önce kendinize

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE ULLANMA ILAVUZU A030A01O-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler Tanýtma ve ullanma ýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz ürün

Detaylı

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER Kasım 2016 MODELLER 1.2 PureTech 82 HP 1.6 BlueHDi 75 HP S&S 1.6 BlueHDi 100 HP S&S BVM5 Manuel BVM5 Manuel BVM5 Manuel

Detaylı

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER MODELLER 1.2 PureTech 82 HP 1.6 BlueHDi 75 HP S&S 1.6 BlueHDi 100 HP S&S 1.6 VTi 115 HP EAT6 Tam Otomatik LIVE, FEEL LIVE,

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it.qxp 21.04.2007 10:48 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün

Detaylı

Volkswagen Jetta 1.6 TDI 105 HP DSG Highline

Volkswagen Jetta 1.6 TDI 105 HP DSG Highline İlan no: 248341 Volkswagen Jetta 1.6 TDI 105 HP DSG Highline Sahibinden ARAÇ SIFIR AYARINDA TERTEMİZ HATASIZ BOYASIZ 25.000 KM DSG 76.750 TL İlan tarihi: 22 Ekim 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO V50 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir.

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO V50 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. VOLVO V50 quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. Bu Hızlı Kılavuzu incelemeniz yeni Volvo nuzu onaylamak için gerekçelerinizi arttıracaktır. Detaylı bilgiler

Detaylı

Renault Grand Scenic Toyota Verso. Renault Megan

Renault Grand Scenic Toyota Verso. Renault Megan Renault Grand Scenic Toyota Verso Renault Megan Ford C MAX diesle tekna Privilege Premium Mitsubishi ASX 2 sport tourer Titanyum (Glassroof+NC) Anahtar teslim fiyatları 51.900,00 TL 52.350,00 TL 49.000,00

Detaylı

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER Ağustos 2017 MODELLER 1.2 PureTech 82 HP 1.6 BlueHDi 75 HP S&S 1.6 BlueHDi 100 HP S&S 1.6 VTi 115 HP EAT6 BVM5 Manuel BVM5

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON 2012 DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON EMİSYON SINIFI CO2 EMISYONU YAKIT TIPI MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK 134 g/km Benzin 140PS/103kW@6000rpm 200Nm@1850rpm DONANIM Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir

Detaylı

Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde

Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde İlan no: 234461 Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde Sahibinden COMMAND - NAVİGASYON - GERİ GÖRÜŞ - 56.000 Km 207.000 TL İlan tarihi: 11 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Çankaya, Balgat,

Detaylı

VOLVO V70, V70 R & XC70

VOLVO V70, V70 R & XC70 VOLVO V70, V70 R & XC70 WEB EDITION 2005 Ýçindekiler Kýlavuzun arkasýnda alfabetik bir dizin bulunmaktadýr. Sayfa Güvenlik 9 Göstergeler, düðmeler ve kumandalar 29 Klima kumandasý 53 Ýç donaným 65 Kilitler

Detaylı

Ford Transit Connect 1.8 TDCi 110 HP GLX K210 S

Ford Transit Connect 1.8 TDCi 110 HP GLX K210 S İlan no: 220907 Ford Transit Connect 1.8 TDCi 110 HP GLX K210 S Sahibinden 145 beygir 380 nm tork vito transportr takaslı 29.750 TL İlan tarihi: 10 Ocak 2015 İlan detayları İlan detayları İl Edirne Model

Detaylı

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan

Detaylı

Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik

Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik İlan no: 258060 Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik Sahibinden ACİL KISA BİR SÜRELİĞİNE 2014 OPEL INSİGNİA TAMAMINA KREDİ 89.900 TL İlan tarihi: 21 Ocak 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model

Detaylı

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO C70 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir.

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO C70 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. VOLVO C70 quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. Bu Hızlı Kılavuzu incelemeniz yeni Volvo nuzu onaylamak için gerekçelerinizi arttıracaktır. Detaylı bilgiler

Detaylı

Trend X. *Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.

Trend X. *Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir. Trend X 16 aluminyum alaşım jantlar Ön sis farları Gündüz yanan LED farlar Elektrikli, ısıtmalı, sinyalli yan aynalar Elektrikli ön ve arka camlar 4 Yönlü manuel sürücü koltuğu Sürücü bel desteği Deri

Detaylı

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan

Detaylı

YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5

YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5 YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5 TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1398 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 70 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 160 / 2000 Uzunluk - Genişlik (mm) 3941-1728 Yükseklik

Detaylı

YANA OTOMOBILIN TARIHINI YAZAN BIRKA MARKA ARAS NDA YER AL YORUZ

YANA OTOMOBILIN TARIHINI YAZAN BIRKA MARKA ARAS NDA YER AL YORUZ RENAULT FLUENCE NEDEN RENAULT? 2 2 FLUENCE AYRINTILAR RENAULT FLUENCE KUSURSUZ AYRINTILAR KONFORLU KONFORU ARTTIRAN DONANIMLAR FAYDALI Renault eco 2 2 2 ALANI 18 > 19 Önde oturan her yolcunun kendisine

Detaylı

Ford Mondeo 1.6i EcoBoost 160 HP Titanium

Ford Mondeo 1.6i EcoBoost 160 HP Titanium İlan no: 216074 Ford Mondeo 1.6i EcoBoost 160 HP Titanium Sahibinden BUZ BEYAZ 2011 Mondeo 1.6 EcoBoost Titanium 50.000 KM 52.500 TL İlan tarihi: 3 Aralık 2014 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

Saab 9-3 Sport 1.9 TTiD Aero Otomatik

Saab 9-3 Sport 1.9 TTiD Aero Otomatik İlan no: 236141 Saab 9-3 Sport 1.9 TTiD Aero Otomatik Sahibinden Günlük : 1.500 TL Haftalık : 3.000 TL Aylık : 5.000 TL SAAB 9.3 TTİD ÇİFT TURBO 210BG ŞİRKET GENEL MÜDÜRÜ,CEO LARIN İlan tarihi: 28 Mayıs

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-033 Punto Nuova TR_R.qxd 03.02.2006 11:02 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Grande Punto yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Grande Punto nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

CITROËN NEMO COMBI PLUS MODERN ÇİZGİLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

CITROËN NEMO COMBI PLUS MODERN ÇİZGİLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR CITROËN NEMO CITROËN NEMO COMBI PLUS MODERN ÇİZGİLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR Citroën Nemo Combi Plus, Nemo Combi nin üstün özelliklerine bir de üçüncü sırada cam, yukarı açılır arka kapı ve yan hava yastıkları

Detaylı

Honda Civic 1.6 Premium

Honda Civic 1.6 Premium Honda Civic 1.6 Premium Sahibinden 3 YIL GARANTİ 2011 İlan no: 196842 İlan detayları 43.800 TL 27 Haz 2014 43.800 TL 23 Haz 2014 43.900 TL 19 Haz 2014 42.000 TL 19 Haz 2014 43.900 TL HONDA CIVIC 1.6 PREM.ORJINAL

Detaylı

Seat Leon 1.6 Stylance

Seat Leon 1.6 Stylance Seat Leon 1.6 Stylance İlan no: 211167 İlan detayları Sahibinden 39.900 TL 19 Şub 2016 39.900 TL 30 Eki 2014 37.800 TL İBakımlı Hatasız Leon Stylance İlan tarihi: 19 Şubat 2016 İlan detayları İl Ankara

Detaylı

Fiat Linea 1.3 Multijet Emotion

Fiat Linea 1.3 Multijet Emotion Fiat Linea 1.3 Multijet Emotion Sahibinden Öğretmenden Temiz Linea 29.500 TL İlan tarihi: 18 Ağustos 2015 İlan no: 243549 İlan detayları İlan detayları İl Kayseri Model yılı Ocak 2008 Km 141.000 km Kasa

Detaylı

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 72/5500 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 110/3000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4427-1748 Yükseklik

Detaylı

ARKADAN MOTORLU OTOBÜS İşiniz için en ekonomik ve konforlu çözüm

ARKADAN MOTORLU OTOBÜS İşiniz için en ekonomik ve konforlu çözüm ARKADAN MOTORLU OTOBÜS İşiniz için en ekonomik ve konforlu çözüm TR En Konforlu Seyahatler STAR, 3 kişiye kadar olan yolcu kapasitesi, geniş ve rahat diz mesafesi ve zemindeki raylı sistem sayesinde yerleşimde

Detaylı

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 72/5500 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 110/3000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4427-1748 Yükseklik

Detaylı

Peugeot 407 2.0 HDi GT Line Otomatik

Peugeot 407 2.0 HDi GT Line Otomatik İlan no: 230882 Peugeot 407 2.0 HDi GT Line Otomatik Sahibinden GT LİNE TR'DE TEK 150 BİNDE 163hp 2.0HDI 6 İLERİ 36.500 TL İlan tarihi: 8 Nisan 2015 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Yenimahalle,

Detaylı

Vito Mixto/Kombi Donanım Özellikleri

Vito Mixto/Kombi Donanım Özellikleri Mixto 111 Mixto 114 Güvenlik ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) ASR (Antipatinaj Sistemi) BAS (Frenleme Kuvveti Yardım Sistemi) 9. Nesil adaptive ESP (Yüke Duyarlı Elektronik Dengeleme Programı)

Detaylı

Nissan Qashqai Renault Grand Scenic Toyota Verso

Nissan Qashqai Renault Grand Scenic Toyota Verso Nissan Qashqai Renault Grand Scenic Toyota Verso Ford C MAX ecoboss Ford C MAX diesle tekna Markalar Privilege Premium Mitsubishi ASX 2 (Glassroof+NC) Anahtar teslim fiyatları 51.900,00 TL 51.350,00 TL

Detaylı

Ford Fiesta 1.4 TDCi 68 HP Titanium

Ford Fiesta 1.4 TDCi 68 HP Titanium İlan no: 243063 Ford Fiesta 1.4 TDCi 68 HP Titanium Sahibinden 2011 MODEL 1.4 TDCİ TİTANİUM X PAKET. FİYAT DÜŞTÜ ACİL. 38.200 TL İlan tarihi: 12 Ağustos 2015 İlan detayları İlan detayları İl Karabük, Safranbolu,

Detaylı

VOLVO S80 Quick Guide

VOLVO S80 Quick Guide VOLVO S80 Quick Guide yeni volvo'nuza hoşgeldiniz! Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. Bu Quick Guide okuduktan sonra yeni Volvo'nuzu çok daha fazla beğeneceksiniz. Ayrıntılı bilgileri Kullanıcı

Detaylı

Peugeot HDi Premium Otomatik

Peugeot HDi Premium Otomatik Peugeot 308 1.6 HDi Premium Otomatik İlan no: 322237 İlan detayları Sahibinden 47.500 TL 12 Oca 2017 47.500 TL 18 Eyl 2016 52.500 TL ÖZEL ÜRETİM TÜRKİYEDE TEK DİYENLER BİDAHA DÜŞÜNSÜN KAZASIZ İlan tarihi:

Detaylı

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive İlan no: 322902 Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive Sahibinden 2015 Model 1,6 JTD Distincsive, HASARSIZ Servis Bakımlı 66.000 TL İlan tarihi: 23 Eylül 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı

Detaylı

QUICK GUIDE WEB EDITION YENİ VOLVO'NUZA HOŞGELDİNİZ!

QUICK GUIDE WEB EDITION YENİ VOLVO'NUZA HOŞGELDİNİZ! QUICK GUIDE WEB EDITION YENİ VOLVO'NUZA HOŞGELDİNİZ! UZAKTAN KUMANDA TUŞU, PCC -KİŞİSEL ARAÇ İLETİŞİMİ*, ANAHTARSIZ SÜRÜŞ 3 1 2 Yalnızca PCC için geçerlidir 1 Yeşil ışık: Araç kilitlidir. 2 Sarı ışık:

Detaylı

Volvo XC 60 2.0 D3 163 HP R-design Otomatik Vites

Volvo XC 60 2.0 D3 163 HP R-design Otomatik Vites İlan no: 207935 Volvo XC 60 2.0 D3 163 HP R-design Otomatik Vites Sahibinden DOKTORDAN ÇOK TEMİZ VOLVO XC60 R DESIGN OCEAN RACE ÖZEL ÜRET 140.000 TL İlan tarihi: 29 Eylül 2014 İlan detayları İlan detayları

Detaylı

Yeni Nesil Oto Koltuğu Kurulum ve Kullanma Kılavuzu

Yeni Nesil Oto Koltuğu Kurulum ve Kullanma Kılavuzu Yeni Nesil Oto Koltuğu Kurulum ve Kullanma Kılavuzu Bu Çocuk Güvenlik Koltuğunun Grup I (9-18kg), Grup II (15-25kg) ya da 9 ay ila 7 yaş arası çocuklar için uygun olduğunu unutmayınız. Kullanım kılavuzunu

Detaylı

BMW 5 Serisi 5.25xd Touring

BMW 5 Serisi 5.25xd Touring BMW 5 Serisi 5.25xd Touring Sahibinden BMW 2013 Model 525 Xdrive İlan no: 202698 225.000 TL İlan tarihi: 15 Ağustos 2014 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Gölbaşı Model yılı Ocak 2013 Km 20.000

Detaylı

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER Kasım 2017 MODELLER 1.2 PureTech 82 HP 1.6 BlueHDi 75 HP S&S 1.6 BlueHDi 100 HP S&S 1.6 VTi 115 HP EAT6 BVM5 Manuel BVM5

Detaylı

DS4 1.6 VTi 120HP DStyle M/T

DS4 1.6 VTi 120HP DStyle M/T DS4 1.6 VTi 120HP DStyle M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1598 Maksimum güç ( Hp.din/ dev.dak) 120/6000 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 160/4250 Uzunluk - Genişlik (mm) 4275-1810 Yükseklik - Dingil

Detaylı

Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure

Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure İlan no: 214982 Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure Sahibinden SIFIR AYARINDA 508 - EN DOLUSU - HATASIZ 70.000 TL İlan tarihi: 26 Kasım 2014 İlan detayları İlan detayları İl Ankara,

Detaylı

BMW 3 Serisi 3.16i TL. İlan detayları BORUSAN ÇIKIŞLI SAHİBİNDEN TERTEMİZ BMW E90. Sahibinden. İlan tarihi: 29 Ağustos 2016.

BMW 3 Serisi 3.16i TL. İlan detayları BORUSAN ÇIKIŞLI SAHİBİNDEN TERTEMİZ BMW E90. Sahibinden. İlan tarihi: 29 Ağustos 2016. İlan no: 320596 BMW 3 Serisi 3.16i Sahibinden BORUSAN ÇIKIŞLI SAHİBİNDEN TERTEMİZ BMW E90 61.000 TL İlan tarihi: 29 Ağustos 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2007 Km Kasa tipi Vites

Detaylı

Her detayda yeni bir keşif sizi bekliyor.

Her detayda yeni bir keşif sizi bekliyor. Amarok Canyon Tekdüzeliğe son. Her detayda yeni bir keşif sizi bekliyor. Heyecanı içine bindiğiniz anda yaşayacağınız Yeni Amarok Canyon, iç mekandan başlayan özel bir tasarıma sahip. Vites topuzundan

Detaylı

DS5 1.6 e-hdi 115HP BMP6 DSport

DS5 1.6 e-hdi 115HP BMP6 DSport Yakıt tüketim değerleri, ideal şartlarda ölçülmüş minimum tüketim değerleridir. Kullanım koşulları ve çevresel şartlara göre farklılık gösterebilir. DS5 1.6 e-hdi 115HP BMP6 DSport TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

Renault Latitude 1.5 dci 110 HP Euro 5 Executive

Renault Latitude 1.5 dci 110 HP Euro 5 Executive İlan no: 209121 Renault Latitude 1.5 dci 110 HP Euro 5 Executive Sahibinden 2012 MAYIS TRAFİĞE ÇIKIŞLI RENAULT LATİTUDE 58.500 TL İlan tarihi: 12 Ekim 2014 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Beylikdüzü,

Detaylı

X-Class Progressive Donanım Özellikleri

X-Class Progressive Donanım Özellikleri ABS (Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi) ASR (Antipatinaj sistemi) BAS (Frenleme kuvveti yardım sistemi) ESP (Elektronik dengeleme programı) ETS (Elektronik çekiş sistemi) EBD (Elektronik güç dağılımı)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

MINI Cooper S 1.6 175 HP

MINI Cooper S 1.6 175 HP MINI Cooper S 1.6 175 HP İlan no: 223097 İlan detayları Sahibinden 53.500 TL 09 Tem 2015 53.500 TL 11 Nis 2015 54.750 TL 06 Mar 2015 56.500 TL 11 Şub 2015 54.000 TL Mini Cooper S OTOMATİK.. KAZASIZ.. SAHİBİNDEN

Detaylı

İlan detayları. İlan sahibi yorumları. Kocaeli, Darıca, Darıca, Osmangazi Mah. Model yılı Ocak 2010 66.500 km. Kapı sayısı 5 Koltuk sayısı 5 Sınıf

İlan detayları. İlan sahibi yorumları. Kocaeli, Darıca, Darıca, Osmangazi Mah. Model yılı Ocak 2010 66.500 km. Kapı sayısı 5 Koltuk sayısı 5 Sınıf İlan no: 246525 Hyundai i20 1.2 Team Sahibinden ÖĞRETMEN SAHİBİNDEN LPG li HYUNDAI i20 KM'si DÜŞÜK KAZASIZ 30.500 TL İlan tarihi: 29 Eylül 2015 İlan detayları İlan detayları İl Kocaeli, Darıca, Darıca,

Detaylı

Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige

Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige İlan no: 302373 Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige Sahibinden 2007 - TRIPTONIC - YENİ NESİL MOTOR 53.000 TL İlan tarihi: 9 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Eskişehir, Odunpazarı Model

Detaylı

Skoda Octavia 1.6 CR TDI Elegance DPF

Skoda Octavia 1.6 CR TDI Elegance DPF İlan no: 332873 Skoda Octavia 1.6 CR TDI Elegance DPF Sahibinden TÜRKİYEDE BİR BENZERİ KESİNLİKLE YOK 92.000 TL İlan tarihi: 13 Aralık 2016 İlan detayları İlan detayları İl Antalya Model yılı Ocak 2015

Detaylı

Citroen C4 Coupe 2.0 VTS

Citroen C4 Coupe 2.0 VTS İlan no: 233363 Citroen C4 Coupe 2.0 VTS Sahibinden 215 hp ile MAT Yaptık Üzerine de Pro.Ses Sistemi Koyduk 32.000 TL İlan tarihi: 30 Nisan 2015 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2005 Km

Detaylı

Honda Civic 1.6 Dream Otomatik

Honda Civic 1.6 Dream Otomatik Honda Civic 1.6 Dream Otomatik Sahibinden SIFIR KOKUSU ÜZERİNDE DAHA TEMİZİ YOK İlan no: 303386 57.500 TL İlan tarihi: 18 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2012 Km Kasa tipi

Detaylı

X-Class Power Donanım Özellikleri

X-Class Power Donanım Özellikleri ABS (Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi) ASR (Antipatinaj sistemi) BAS (Frenleme kuvveti yardım sistemi) ESP (Elektronik dengeleme programı) ETS (Elektronik çekiş sistemi) EBD (Elektronik güç dağılımı)

Detaylı

Kia Sportage 1.6 CVVT 135 HP Düz Vites

Kia Sportage 1.6 CVVT 135 HP Düz Vites İlan no: 244028 Kia Sportage 1.6 CVVT 135 HP Düz Vites Sahibinden Acil!!! Sahibinden, Hatasız, Kazasız, Boyasız, Değişensiz 65.550 TL İlan tarihi: 24 Ağustos 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

Opel Insignia 1.6 180 HP Edition Elegance

Opel Insignia 1.6 180 HP Edition Elegance Opel Insignia 1.6 180 HP Edition Elegance Sahibinden 35.000 km'de 2011 İlan no: 242285 İlan detayları 53.500 TL 28 Ağu 2015 53.500 TL 03 Ağu 2015 56.000 TL model Insignia 1.6T Edition Elegance İlan

Detaylı

Hyundai i CVVT Style

Hyundai i CVVT Style Hyundai i20 1.4 CVVT Style Sahibinden 23500 km 2017 i20 mpı otomatik İlan no: 409786 66.500 TL İlan tarihi: 15 Temmuz 2017 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2017 Km Kasa tipi Vites tipi

Detaylı

FORD TOURNEO COURIER Kullanıcı El Kitabı

FORD TOURNEO COURIER Kullanıcı El Kitabı FORD TOURNEO COURIER Kullanıcı El Kitabı Bu yayında bulunan bilgiler, yayının baskıya hazırlandığı tarih itibariyle doğrudur. Sürekli geliştirmeler yapılabilmesi bakımından, özellikleri, tasarımı ya da

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N82

Baþlangýç. Nokia N82 Baþlangýç Model: N82-1 Nokia N82 1. baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N82-1. Bundan sonra Nokia N82 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Uyumlu kulaklýklar, müzik kulaklýklarý

Detaylı

Ticari Fiyat Listesi Mart 18

Ticari Fiyat Listesi Mart 18 Ticari Fiyat Listesi Mart 18 Yüksek Donanım Özellikleri ile Gelen Eşsiz Konfor Tourneo Courier Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü

Detaylı

Vito Tourer Donanım Özellikleri

Vito Tourer Donanım Özellikleri Pro 114 / 116 114 ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) ASR (Antipatinaj Sistemi) BAS (Frenleme Kuvveti Yardım Sistemi) 9. Nesil adaptive ESP (Yüke Duyarlı Elektronik Dengeleme Programı) EBD (Elektronik

Detaylı

Trend X. 8 İleri Otomatik Şanzıman ile Döner Vites Konsolu Direksiyondan kumandalı otomatik vites

Trend X. 8 İleri Otomatik Şanzıman ile Döner Vites Konsolu Direksiyondan kumandalı otomatik vites Trend X 16 aluminyum alaşım jantlar Ön sis farları Gündüz yanan LED farlar Elektrikli, ısıtmalı, sinyalli yan aynalar Elektrikli ön ve arka camlar 4 Yönlü manuel sürücü koltuğu Sürücü bel desteği Deri

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

Ticari Fiyat Listesi Ocak 17

Ticari Fiyat Listesi Ocak 17 Ticari Fiyat Listesi Ocak 17 Yüksek Donanım Özellikleri ile Gelen Eşsiz Konfor Tourneo Courier Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü

Detaylı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı Sahibinden Ford Focus 1.6 TDCi 115 İlan no: 186963 İlan detayları 72.000 TL 17 Şub 2014 72.000 TL 15 Şub 2014 75.000 TL HP Titanium 4 Kapı (2013) İlan tarihi:

Detaylı

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP EXECUTIVE BVA

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP EXECUTIVE BVA CITROËN C5 1.6 THP 156 HP EXECUTIVE BVA TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1.598 Maksimum güç (Hp.din/dev. dak.) 156 / 6.000 Maksimum tork (Nm/dev. dak.) 240 / 1.400-4.000 Uzunluk - genişlik (mm) 4.779-1.860

Detaylı

Trend X. 8 İleri Otomatik Şanzıman ile Döner Vites Konsolu Direksiyondan kumandalı otomatik vites

Trend X. 8 İleri Otomatik Şanzıman ile Döner Vites Konsolu Direksiyondan kumandalı otomatik vites Trend X 16 aluminyum alaşım jantlar Ön sis farları Gündüz yanan LED farlar Elektrikli, ısıtmalı, sinyalli yan aynalar Elektrikli ön ve arka camlar 4 Yönlü manuel sürücü koltuğu Sürücü bel desteği Deri

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 9 İkinci El Araç Ekspertizi 34-U8422 Eksper / imza Sayfa: 2 / 9 WAUZZZ4F66N168685 Araç ilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil Tarihi Güç (KW) Kapı Sayısı Renk EYAZ

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-JZ6740 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 8 KNADN514AD6861018 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

Ford C-Max 1.6 TDCi 115 HP Titanium

Ford C-Max 1.6 TDCi 115 HP Titanium Ford C-Max 1.6 TDCi 115 HP Titanium İlan no: 185832 İlan detayları Sahibinden 69.000 TL 15 Şub 2014 69.000 TL 01 Şub 2014 70.000 TL 31 Oca 2014 71.000 TL MEMURDAN TERTEMİZ MERAKLISINA CMAX İlan tarihi:

Detaylı

Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1

Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1 İlan no: 132217 Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1 Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL - ESEN TUR - 'DAN 17 KİŞİYİ VE BAGAJINI ALABİLİCEK SPRİNTER İlan tarihi: 17

Detaylı