Yüksek Enflasyonun Aile Içi Ilişkiler Uzerinde Etkisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yüksek Enflasyonun Aile Içi Ilişkiler Uzerinde Etkisi"

Transkript

1

2 T.C. Ba9bakanllk Aıle Araştınna Kuftlmu Ba,kanlıil Yüksek Enflasyonun Aile Içi Ilişkiler Uzerinde Etkisi Ankara, 1997

3 T.C. BAŞBAKANLıK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIGI YAYINLARI Genel Yayın No: 101 Seri Bilim Serisİ ISBN Baskı Özkan Matbaacılık Ltd. ŞtL ANKARA Tel:

4 SUNUŞ Ailenin huzurunun ve refahlnın korunması için gerekli tedbirleri almak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin görevleri arasında yer almaktadır. AnayasımlZln 41. maddesi aileyi Türk toplumunun temeli olarak tanımlarken, ailenin korunmasını da anayasal bir sorumluluk olarak belirtmiştir. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak, ülkemizde de yaşan1f1akta olan ekonomik, teknolojik, kültürel değişimin tabii sonucu olarak ortaya çıkan plansız ve çarpık kentleşme, iç ve dış göç olayları ailelerin geleneksel yapılarını etkilemekte üretim, tüketim, gelir gibi ekonomik parametreleri değiştirmektedir. Bu olgu; ekonomik ve sosyal göstergeleri alt üst edecek derecede hızlı bir değişimin<"ffadesidir. "Yüksek Enflasyonun Aile içi ilişkiler Üzerindeki Etkisi" konulu araştırma ve benzeri çalışmalar, toplumsal hayatımızda meydana gelen deği melerin tesbiti bakımından önem kazanmaktadır. Özellikle son 15 yılda yaşanan ve kronik hale dönüşen enflasyonist ortam, sanayileşme sürecini yaşamakta olan ülkemiz insanlarının değerler sisteminde önemli değişmeler yaratmıştır. Bu durum; toplumun uyum sağlama çabalarının yan.fnda; ekonomik ve sosyal faktörlerle birlikte ailelerin yardımlaşma, dayanışma ilişkilerini yeniden düzenlemekte geleneksel, tarihi formların yerine, günün koşulları ışığında yeni biçimler ve değerler bütününü üretmektedir. Bu toplumsal değişmeler dikkate alınarak Aile Araştırma Kurumu/nun yapmış olduğu basılı ve görsel çalışmaların, sosyal yapımızdaki değişimleri yakından izleyen kişi ve kurumlara ışık tutacağı kanaatimi belirtmek isterim. ışılay SAYGıN Devlet Bakam

5

6 Bu ça/ışma Başbakan/ık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı tarafından 1996 yı/ında Gazi Üniversitesi Vakfı'na yaptınimıştır. Araşttrma da görev alan akademisyen/er; Prof. Dr. Erkan ÖNGEL Doç. Dr. Eyüp BEDiR Doç. Dr. Mev/üt KA RA KA YA Dr. Cem KıuÇ Uzman Be/ma TOKUROGLU

7

8 Araştırmada görev alan akademisyenler ve araştırmadaki görevleri kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar; Prof. Dr. Erkan ÖNGEL 1) Araştırma soru formunun hazırlanması 2) Kod listelerinin oluşturulması 3) Kodlama ve verilerin bilgisiyar ortamına aktarılması ve bilgisayar çıktılarının alınması 4) Araştırma metninde yöntem bölümünün yazımı Doç. Dr. Eyüp BEDiR 1) Araştırmanın teorik çerçevesinin oluşturulması ve giriş metninin hazırlanması Doç. Dr. Mevlüt KARAKAYA 1) Araştırmanın koordinasyonu 2) Araştırmanın aşamaları na ilişkin denetleme Dr. Bülent BAYAT 1) Soru (anket) formlarına ilişkin taslakların hazırlanması 2) Saha uygulamasının koordinasyonu ve denetlenmesi 3) Yöntem ve giriş metinlerinin bir kısımının yazımı 4) Raporlama ve yazımı (araştırma bulgularının ikinci kısmına ilişkin) Dr. Cem KI Uç 1) Araştırma bulgularının raporlanması (birinci kısım) Uzman Belma TOKUROGLU 1) Araştırma bulgularının raporlanması (birinci kısım)

9

10 SUNUS içindekiler GIRıŞ... içindekiler 1 1. TÜRK E ONOMisiNDE ENFLASYON;.. SEBEPLERI, SONUÇLARI VE ENFLASYONLA MUCADELE Kavram Olarak Enflasyon Ve Ölçülmesi Kavram Olarak Enflasyon Enflasyonun Ölçülmesi Enflasyonun Sınıflandırılması Türkiye'de Enflasyon Talep Enflasyonu Maliyet Enflasyonu Fiyat Enflasyonu Diğer Enflasyon Türleri Türkiye'de Enflasyonun Nedenleri Enflasyonun Yapısal Nedenleri Maliyetlerin Yükselmesi Fiyat Mekanizması Psikolojik Faktörler ve Spontane Enflasyon Üretim Faktörleri Arasında Gelirden Daha Fazla Pay Alma Kavgası Türk Ekonomisinin Şok Absorbe veya Şok Yansıtma Gücünün Olmayışı Türk Parasında Sürekli Değer Kaybı ve Döviz Darlığı Diğer Nedenler Enflasyonun Etkileri Ekonomik Etkileri Sosyal Etkileri Psikolojik Etkileri Enflasyonla Mücadelede Izlenilmesi Gereken Politikalar... 15

11 2. ÜCRETLERiN SEViYESi VE GELiR DAGILlMIN ETKiLEYEN FAKTÖRLER istihdamın yapısı Ücretli Maaşlı Sayısı izlenilen Ücret Politikaları 2.4. Sendikalaşma Oranı Vergi Politikaları ve Devletin Sosyal Güvenliğin Finansmanına Katkısı Ücretlerin Gelişimi Nominal Ücretler Reel Ücretler Gelir Dağılımı Türkiye'de Gelir Dağılımının Tarihçesi Gelirin Fonksiyonel ve Kişisel Dağılımı Fonksiyonel Gelir Dağllıml Kişisel Gelir Dağılım.! Türkiye'de Gelir Dağılımının Diğer Ulkelerle Karşllaştırllması Fonksiyonel Gelir Dağılımı Açısından KAVRAMLAR VE TANIMLAR Aile; Tanımı, Yapısı ve Özellikleri Aileyi Niteleyen Karakteristikler Aile TipJeri ve Özellikleri Ai le Içı Ilişkiler; Nitelikleri ve Boyutları ARAŞTIRMA ile ilgili DiGER, KAVRAM VE TANıMLAR ARAŞTıRMANıN YÖNTEMi Anket Geliştirme 2. nketörler ve Uygulama Orneklem Planı Bilgi işlem ve Çözümleme 5. Araştırma Bulgularının Genelleştirilmesi Araştırmada Kullanılan Kaygı Ölçeği ile ilgili Bilgiler Araştırmanın Problemi Araştırmanın Amacı Araştırmanın Varsayımları 10. Saha Uygulaması ve Örneklem

12 AR tı!! a I.h n.i.,'..:.?...:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: """""""'"'''''''''''' Ornekleme Bölgesi ve Orneklem Dağılımları """ 1.2. Yaş,. Cinsiyet, Eğitim Durumları ve Yapılan Işlere Ait Bulgular Hane Reisi. ve. Eşinin Coğrafi Kökenlerine Ait Bulgular Aile Evlilik Ile Ilgili Bulgular "'. ""'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Kadının Çalışma Yaşamı Ile Ilgili Bulgular Ailelerin Yaşadığl Ailelerin Gelirler Ailel rin Yapısı Ile Ilgili Bulgular Aile Uyelerinin Sağlık Durl!ml! Ile Ilgili Bulgular Ailelerin Kırsal Kökenleri Ile Ilgili Bulgular Ailelerin Tasarruf Eğilimleri ile Bulgular E 6 omik Kriz Karşısında Ailelerin Tepkilerinin Türleri ile Ilgili Bulgular AilelEl.rin Borçlarma Eğilimleri Ile Ilgili Bulgular Aile Uyelerinin Ihtiyaçlarının AiI Bütçesi lçerisinde,n arşılanma Düzeylerine Ilişkin Bulgular Aile ıçi Ilişkilere Ait Bulgular...,' Aile Içerisinde Kadının Ruhsal Dw muna llişki Bulgular O Ailede Çocuğun Sosyo-Psikolojik Ozelliklerine Ilişkin Bulgular Aile Komşuları ile ilişkilerine Ait Bulgular. 2. Enflasyondan Etkilenme Düzeyine Göre Karşılaştırmalı Bulgular Enflasyon Karşısında Ailelerin Sosyoljik Kurum Olarak Tepkileri : Aile içi ilişkilerin Enflasyona Bağlı Sonuçlardan Etkilenme Bıçımı Ailelerin Enflasyondan Etkilenme Düzeyine Göre Kadın ve Çocukların Sorunları Enflasyona Bağlı Sonuçlar ve Çocukların Oğrenim Durumları Enflasyon Etkilenme Düzeyi ve Kaygı DüzElyi ili r sln l ffiık?ı? Ailelerin Kısıntı Yapmak Zorunda Kaldığı Yaşam Alanları Ailelerin Tasarruf ve Borçlanma Eğilimleri 2.9. Enflasyona Bağlı Kriz Karşısında Ailelerin Tepkileri...,' Ailenin Akraba ve Yakın Kom.,;;ularla Yardımla ma Ilişkileri Ile Enflasyondan Etkilenme (Gelir) Düzeyi ArasındaKı Ilişkiler SONUC VE OEGERLENOiRME KA YNAKLAR... EKLER Anket Formları """"'"'''' 209 Bazı Araştırma Değişkenleri için Kullanılan Formatlar Alfabetik ve Tanımlamp. Sırasında Araştırma Değişkenleri Araştırmada Yer Alan liçelere Göre ıstatistikler

13

14 GİRİş 1970'1i yılların sonlarından itibaren, dünyada ortaya çıkan yeni gelişmeler karşısında, ekonomik alt yapısı pazar ekonomisi kurallarına hazır olmayan Türkiye'de insanlar iki, hatta üç rakamlı enflasyon olgusu ile ilk kez karşılaşmıştır. Anılan tarihten günümüze kadar olan dönemde Türkiye'nin yapısal problemleri yanında 1980'li yıllarla birlikte ekonomik yapımızın da pazar ekonomisi kurallarına hazırlanabilmesi için hükümetler tarafından izlenen düşük ücret politikalarının yanısıra, iç ticaret hadlerinde sürekli olarak tarım ürünleri aleyhine politikalar izlenilmesi, giderek ısınmaya başlayan politik ortam, üretim ekonomisi anlayışının terk edilerek adeta rant ekonomisinin benimsenmesi ve bu konunun zaman zaman bir hükümet politikası halinde karşımıza çıkması, toplumun değişik kesimleri (sosyal gruplar) arasında diyaloğun kaybolması gibi nedenlerle tırmanan, hızlanan ve süreklilik kazanan enflasyon olgusu toplumumuzun adeta ayrılmaz bir parçası olarak kader haline gelmiştir. Enflasyon olgusu ile ilgili genel açıklamalara son olarak şu iki hususun eklenilmesi de, durumu oldukça önemli hale getirmiştir; 1980'li yıllarda devletçe yapılan yatırım harcamalarının önemli ölçüde üretici değeri olmayan temel alt yapı harcamalarına kaydırılması ve yaygınlaştırılması, bu harcamaların açık bütçe yolu ile finanse edilmeye çalışılması, kamu borçlarının önemli bir finansman kaynağı olarak düşünüımesi enflasyon olgusunu kronik hale getirmiştir. İkinci olarak da; işsizlik, tarım sektöründe ortaya çıkan değişmeler, arazilerin parçalanması, tarım teknolojisindeki gelişmelerin açığa çıkardığı işgücü, tarım sektöründe gelirlerin azalması, insanların kendilerini geliştirme, yenileme, yeni yerler görme ve macera arzusu gibi faktörlerin yanısıra, artan terör olgusuna bağlı olarak ortaya çıkan göç dalgası, büyük şehirlerin etrafında oluşan gecekondu problemini daha da derinleştirmiştir. Bütün bu faktörler toplumun kaderi haline gelen enflasyonu daha da dayanılmaz boyutlara ulaştırmıştır. qecekondu olgusu ortaya çıkardığı sosyal ve psikolojik problemlerin yanısıra enflasyonun da çözümsüz hale gelmesine yol açmaktadır. Çünkü; gecekondulaşma ile birlikte yeni ev kurma maliyetleri, tüketim kalıplarının değişmesi ve zaten sınırlı olan kaynakların alt yapı sorunlarının çözümü için bu bölgelere aktarılması, zaten düşük olan tasarrufların verimsiz alanlara yönlendirilmesine neden olmaktadır.

15 YÜKSEK ENFLASYONUN AiLE içi ilişkiler ÜZERiNDEKi ETKisi Bütün bu tanımladığımız şartların ve sayamadığımız diğer faktörlerin etkisi altında ortaya çıkan kron ik ve yüksek enflasyonist ortam ve satın alma gücündeki sürekli azalma ı globelleşme nedeni ile zaten kültürel kökenli bir yapısal değişme içerisine giren Türk aile yapısını şiddeti artan yeni bir sorunlar sistematiği içerisine sürüklemiştir. Önceleri ataerkil kimliğe uygun olarak, bireyleri babanın (maddi öncelikli) maddi ve manevi himayesi altında olan aile, yüksek enflasyonun ortaya çıkardığı makro iktisadi problemler 2 ve bunların mikro boyuttaki yansımaları olarak ailede ortaya çıkan gelir kaybı, aile içerisinde babanın yüklendiği koruyuculuk rolünün ortadan kalkmasına yol açarak, geleneksel anlamdaki aile yapısının ve aile ilişkilerinin köklü bir değişime uğramasına neden olmuştur. Oldukça uzun bir süredir devam eden bu hiper enflasyonist şartlar, ülke ekonomisindeki diğer bir olgu olan stagfasyon şartları ile bir araya geldiğinde ise, Türk aile yapısı gerçek bir değerler şoku ile karşı karşıya kalmıştır. Artık aile içi ilişkilerde çözülmeye bağlı olarak bir otorite sorunu yaşanmaya başlamış, aile tarafından tanımlanan değerler sistematiği yeni kuşaklar tarafından reddedilmiştir. Sonuç olarak ise, Türk ailesi karşı karşıya kaldığı bu şok ile başa çıkamamış yabancısı olduğu ve karmaşık bir değerler sistematiği içerisine sürüklenmiştir. (i) BOZDAG, Nihat; Satınalma Gücü Paritesi, G.Ü. ij. B.F. Dergisi, Cilt 4, Sayı 1-2, s (2) Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: a.g.e. s

16 ı. TÜRK EKONOMİsİNDE ENFLASYON; SEBEPLERİ SONUÇLARI VE ENFLASYONLA MÜCADELE İkinci savaştan sonra bütün dünyayı etkisi altına alan ve bazı iktisatçılar tarafınden "yapışkan enflasyon" olarak açıklanmaya çalışılan sürekli fiyat artışları 3 sarfedilen onca çabaya rağmen, hala en önemli problem olma özelliğini korumaya devam etmektedir. Bu süreç içinde, bazı ülkeler geçici bazı başarılar elde etmişler ise de, sonuç başarısızlık şeklinde kendini göstermektedir. Bu başarısızlığın altında, hükümetlerin enflasyonun düşürülmesi konusunda gerekli çabayı göstermemeleri nedenini aramak çok anlamlı değildir. Başarısızlık daha çok enflasyonun temel nedeninin ya da nedenlerinin kavranmasına ve bu olayın sosyal, ekonomik ve siyasal sonuçlarının değerlendirilememesinde yatmaktadır. 4 Pek çok ülke enflasyonu geçici bir olgu olarak kabul etmekte iken, bazı ülekeler de enflasyonu "kalkınma" diye tanımladığımız sosyal ve ekonomik yapıda dönüşümü sağlayacak önemli bir araç olarak kabul etmişlerdir. Ancak, daha sonraları enflasyondan beklenen yaralara oranla, yaratacağı sakıncaların büyüklüğü enflasyonun rahatsızlık verici bir oluşum olduğu gerçeğinin kabul edilmesini sağlamıştır. İktisat literatüründe enflasyonun nedenleri, sonuçları ve enflasyonla mücadele konusunda politikalar geliştirilirken, bu konuda farklı tanımlar ortaya çıkmıştır. O halde geliştirilen farklı tanımları kısaca incelemek yararlı olacaktır. 1.ı. Kavram Olarak Enflasyon Ve Ölçülmesi Kavram Olarak Enflasyon Günümüze kadar enflasyon konusunda genel kabul gören bir tanım yapılamamıştır. Yapılan tanımlarda daha çok enflasyonun nedenlerine bakılarak farklı noktalara ulaşılmaya çalışılmıştır. Literatürde en çok kabul gören pragmatik bir tanımdır. Buna göre enflasyon; sürekli fiyat artışı veya paranın sürekli değer kaybetmesidir 5. Ancak tanımda da görüldüğü gibi, burada enflasyonun belirtilerine işaret edilmekte iken, nedenlerine ve etkilerine yer verilmemiştir. Buna rağmen, (3) IRVING, S. Friedman; Enflasyon, çev. Haluk GÜRSEL, s. 13. (4) KILIÇBAY Ahmet, Türk Ekonomisinde Enflasyonun Anatomisi; OKTAY Ertan, Enflasyon Teorileri; KEPKEP Naci, Eflasyon. (5) PARKIN, M.D., "Tpe Causes of Inflation: Recent Contributions and Current Controversies." Discussion Paper 7405, Manchester, 1975, s

17 YÜKSEK ENFLASYONUN AiLE içi ilişkiler ÜZERiNDEKi ETKisi yukarıda verilen tanımdan hareketle genel fiyatlar düzeyindeki bir defalık artışı, herhangi bir mal veya hizmetin fiyatındaki artışı, iktisadi dalgalanmaların genişleme dönemlerindeki fiyat artışını (daralma döneminde fiyatlar geri düşmek şartı ile) ve ekonomilerin genişleme dönemlerinde makul sayılabilecek fiyat artışlarını enflasyon olarak kabul etmek mümkün değildir. O halde bir ekonomide enflasyondan söz edilebilmesi için, genel fiyatlar düzeyinde sürekli ve makul oranların üzerinde artışların olması gereklidir. Bazı iktisatçılaı'a göre enflasyon, para arzındaki artışın mal ve hizmet arzındaki artıştan yüksek olması halidir. Yani çok para ile az mal alınması durumu enflasyonu vermektedir. Bu tanımı verenler, enflasyonun sebebini "paraya" bağlamaktadırlar. Monetarist Ekol olarak kabul edilen bu iktisatçıların önemli temsilcileri Frank Knight ve Milton Freidman'dır. Para'ya bağlı olarak yapılan diğer bir enflasyon tanımı ise, kişi başına para stoku veya parasal gelirdeki artış şeklinde yapılmıştır 6. Bu tanımlarda dikkati çeken temel özellik para miktarındaki değişme olarak karşımıza çıkmakta ise de, enflasyonu ekonomideki para miktarındaki artışın, mal ve hizmet arzından fazla olması şeklinde tanımlamak daha doğru olacaktır. Çünkü para miktarındaki artışa bağlı olarak mal ve hizmet arzında da artış görülüyor ise, genel fiyatlar düzeyinde artıştan sözedilmeyecektir. Ancak, para arzındaki artışa rağmen, yatırım, üretim ve istihdam artışı sağlanamıyor ise enflasyon kaçınılmaz olacaktır. Enflasyon tanımında para miktarındaki değişmeyi esas kabul etmekle birlikte, talepteki değişmeyi ön plana çıkartmaya çalışan iktisatçılar da vardır. Bunların başında "İsveç Ekolü" diye bilinen ekolün temsilcileri olan WickseJl ve Hansen gelmektedir. Bunlara göre talebin arzı aşaması enflasyonu ortaya çıkaracaktır. bu düşünce "Aşırı Talep Teorisi" şeklinde ifade edilmektedir 7. Yapılan diğer bir tanımda ise enflasyon, paranın döviz kuru ve altın fiyatı ile ilişkilendirilerek değer kayhetmesi olarak kabul edilmektedir. Burada, genel fiyatlar düzeyindeki değişmelere dışsal faktörlerin etkisi açıklanmaya çalışılmaktadır 8. Yapılan bütün tanımlara ek olarak, enflasyonun her yönüyle daha kolay anlaşılır 4 (6) Freidman, "A Theoretical Framework For Monetory Anarlysis", JPE, Marc/April, 78 (2), pp ". (7) KıuÇBA Y Ahmet, Türk Ekonomisinde Enflasyonun Anatomisi, ss ; KıuÇBA Y Ahmet, Her Yönüyle Enflasyon, Kasım 198 1, s. ll. (8) OKTAY Ertan, age, s. 3.

18 YÜKSEK ENFLASYONUN AiLE içi ilişkiler ÜZERiNDEKi ETKisi hale getirilebilmesi için, ekonomideki maliyet artışlarının da enflasyonun sebebi veya hızlandırıcısı şeklinde tanımlarında yer almasında fayda vardır. Bu projede asıl amacımız enflasyonun bütün yönleri ile incelenilmesi olmadığı için, tanımlar konusunda yapılan incelerneyi burada tamamlayarak enflasyonun ölçülmesine geçmek istiyoruz Enflasyonun Ölçülmesi Enflasyonun hesaplanması konusunda kullanılan ekonometrik ya da matematiksel yöntemlere burada yer verilmeyecektir. Ancak, genel fiyatlar düzeyindeki değişmelerin hangisi ya da hangilerinin enflasyon olarak kabul edileceğini anlamak bakımından, enflasyonun ölçülmesi konusuna genel hatlarıyla bakmak yararlı olacaktır. Bu konudaki hesaplamalarda kullanılan endekslerin en kapsamlısı Gayri Safi Milli Hasıla Deflatörü'dür. GSHM Deflatörü, GSMY'yi oluşturan mal ve hizmetlerin baz yılda yürürlükte olan fiyatlara göre nispi olarak ne kadar pahalılaştığı ya da ucuzladığını gösterir. Ancak, bu endeks, piyasada yer almayan hizmetler için, hayali bir endeks kullanmasından dolayı yetersizlik göstermektedir. Aynı şekilde doğrudan hanehalkını ilgilendirmeyen yatırım ve ihraç mallarının fiyatlarındaki değişmeyi de kapsadığından ideal bir endeks olarak kabul edilemez. Proje konusu çerçevesinde ister düşük, isterse yüksek gelir grubundan olsun hane halklarını ilgilendirmesi bakımından geçinme endeksi veya tüketici fiyat endeksi önem taşımaktadır. Bu anlamda, bu endekslerdeki artışların enflasyona eşdeğer kabul edilmesi yararlı olacaktır. Bu endekslerin hesaplanmasında, hanehalkının sepetinde yeralan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişmeler kullanılmaktadır. Ülkeler bakımından farklılık göstermekle birlikte, genel olarak kullanılan endeksler, "tüketici fiyatları endeksi (TFE)" ve ÜGE'dir Enflasyonun Sınıflandırılması Yapılan enflasyon tanımlarında da görülebileceği gibi, bu alandaki literatürde genel olarak üç tip enflasyondan söz edilmektedir. Bunlar; Talep enflasyonu, Maliyet enflasyonu ve Fiyat veya Kar enflasyonudur. 5

19 YÜKSEK ENFLASYONUN AiLE içi ilişkiler ÜZERiNDEKi ETKisi Talep Enflasyonu Toplam tabelin toplam arzdan fazla olmasına bağlı olarak genel fiyatların seviyesindeki artış talep enflasyonu olarak ifade edilmektedir. Mallara olan talebin arzdan fazla olması fiyatlar genel seviyesinde bir artışa yol açabileceği gibi, emeğe olan talebin fazlalığı da emek fiyatlarının artmasına yol açacaktır. Aşırı talep teorisi olarak ifadesini bulan bu durum, daha önce de değinildiği gibi Wicksell ve Hansen tarafından ortaya atılmıştır. Talep enflasyonu ekonomideki para miktarı ile yakından alakalı bir konudur. Bu enflasyonun sorumlusu olarak, genellikle ikinci savaş sonrasında Avrupa'daki refah harcamalarının yüksekliği yanında, sendikal hareketlerin gelişmesi ve Keynesyen iktisat anlayışının efektif talebi arttırıcı para ve maliye politikaları gösterilmektedir. Talep enflasyonu adı üstünde enflasyonu talep fazlası ile açıklandığı için bu noktada eklenecek başka bir şey yoktur Maliyet Enflasyonu çoğu kez genel fiyatlar düzeyindeki artışların altında üretim maliyetlerindeki artışlar aı'anmaktadır. Türkiye'deki enflasyonu açıklamada da kullanılan maliyet enflasyonu, üretime giren ögelerin fiyatlarındaki artışların üretilen malın satış fiyatına yansıtılması durumunda ortaya çıkacaktır.ancak böyle bir enflasyonun görülebilmesi ancak o mallara karşı bir talebin varolması ile mümkündür. Aynı şekilde maliyet enflasyonu piyasanın durumu ile de yakından alakalıclır.tam rekabet piyasası şartlarının hakim olduğu piyasalarda, firmalar ürün fiyatlarını serbestçe belirleme şansına sahip değildir. Diğer firmaların durumu ve tüketici talebinin durumu fiyatların belirlenmesinde önemli rol oynayacaktır. Ancak, eksik rekabet piyasalarında, firmalar maliyet artışlarını fiyatlara kolaylıkla yansıtma imkanına sahip olabilecektir. Maliyet artışlarının, satılan malın fiyatına yansıtılma imkanının düşüklüğü ya da yüksekliği, maliyet enflasyonunun düşük ya da yüksek olmasında etkili olacaktır. Fakat maliyet enflasyonunu ortadan kaldırmayacaktır. Şurası unutulmamalıdır ki, maliyet enflasyonu o piyasada üretilin mallara olan talebin esnekliği ile yakından alakalıdır Fiyat Enflasyonu Fiyat enflasyonu, daha çok ekonomideki para miktarı ve o mallara olan talebin seviyesi ile açıklanmakta ise de, üreticilerin ya da satıcıların başka mallardaki fiyat artışlarına bakarak, kendi ürünlerinin fiyatlarını yükseltmeleri durumu ile ilgilidir. Bu davranışların temelinde yüksek fiyatlarb da olsa malların piyasada talebin olduğu 6

20 YÜKSEK ENFLASYONUN AiLE içi ilişkiler ÜZERiNDEKi ETKisi inancı yatmaktadır. Demek ki, fiyat enflasyonu, piyasada var olan ve var olacağına inanılan bir talebe dayanılarak ortaya çıkmaktadır Diğer Enflasyon Türleri Yukarıda belirtilen temel enflasyon türlerine ilave olarak, sürün en eflasyon, kronik enflasyon, yapısal enflasyon, hiper enflasyon ve stağflasyon gibi enflasyon türleri de sayılabilir. Sürünen enflasyon, toplumdaki gelir gruplarının milli gelirden pay alma kavgaları ile açıklanmaktadır. Bu enflasyon, üretim artışlarınııı güıului;.ğü VI:! fiyat artışlarının düşük oranlarda seyrettiği ekonomiler için geçerlidir. Kronik enfilasyon, enflasyonun bir ülkede uzun yıııar kontrol altına alınmaması durumunda sözkonusudur. Adeta toplumların enflasyonla birlikte yaşama düşüncesine sahip olmaları ile açıklanır. Enflasyonla mücadele yolunda alınan tedbirlere karşı genel fiyatlar seviyesinin duyarsız olması bu enflasyon türünü açıklamada büyük öneme sahiptir. Ekonomik ve sosyal yapının bozukluğu ile açıklanılmaya çalışılan genel fiyatlar seviyesindeki artışlar, yapıs l enflasyon olarak açıklanmakta ve az gelişmiş ülkeler ile ilişkilendirilmektedir. Ekonomilerde çift hatta üç rakamlı ve kontrol edilemez boyutlardaki fiyat artışları hiperenflasyon olarak ifade edilmekte iken, yüksek fiyat artışlarına rağmen, üretimde durulmaların görülmesi ise stagflasyon olarak açıklanmaktadır. Bu son durumu talep baskısı ille açıklamak zordur. Çünkü yükselen fiyatlara rağmen üretimde daralma ve işsizlikte artış sözkonusudur. Daha önce de belirtildiği gibi enflasyon konusu proje çerçevesinde değerlendirileceği için, bu kısımda verilen açıklamaların yeterli olacağı kanaatini taşımaktayız. Bundan sonraki kısımlarda, Türkiye'de enflasyonun nedenleri, geçmişi, ekonomik ve sosyal etkileri ile enflasyonla mücadale konusunda alınmaya çalışılan ve alınması gereken tedbirler incelenecektir Türkiye'de Enflasyon Türkiye'deki enflasyonun değerlendirilmesi için, geçmişe kısaca bakmakta fayda vardır. Türk ekonomisinde, i döneminde enflasyon yerine deflasyonun var 7

21 YÜKSEK ENFLASYONUN AiLE içi ilişkiler ÜZERiNDEKi ETKisi olduğu görülmektedir. Bu durum, kısmen dış faktörlere, kısmen ekonomik yapının o devirdeki özelliğine ve kısmen de uygulanan dikkatli ve temkinli iktisat politikalarına bağlıdır. Bu tarihten sonra ve dönemleri hariç olmak üzere Türk ekonomisi enflasyonla hep içiçe yaşamıştır. Ancak 1970'lerin ikinci yarısının sonlarından itibaren Türkiye yüksek enflasyon olgusu ile karşı karşıyadır. Ülkemiz açısından enfilasyonun nedenlerine ve ekonomik-sosyal sonuçlarına geçmeden önce fiyat hareketlerine kısaca bakmakta fayda vardır. Dönemler itibariyle Tüketici Fiyatlarında Değiiim (0/0) Yıllar Yıllık Toplam Ortalama Kaynak: 1- DİE, İstatistik Göstergeleri, DPT, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ) 3- TOBB, Ekonomik Rapor yılları arası Tablo'da da görüldüğü gibi, 1980 sonrası Türkiye'sinde bu dönemin ilk yılları hariç sürekli yüksek enflasyon yaşanmaktadır. Bu yüksek enflasyonun nedenlerini genel hatları ile aşağıda incelemeye çalışacağız. Ancak, ilk söz olarak Türk ekonomisinde Cumhuriyet dönemi enflasyonlarını incelediğimiz zaman ana çizgileri ile şu özellikleri sıralamak mümkündür: Yaşanılan enflasyonlarda dış şokların tesiri dikkati çekmektedir. Diğer yai}dan, 1954 sonraı:;ı enflasyon büyük ölçüde iktisat politikalarına bağlıdır. Bu anlamda enflasyon bir bakıma endojendir döneminde yaşanan ekonomik ve siyasi 8

22 YÜKSEK ENFLASYONUN AilE içi ilişkiler ÜZERiNDEKi ETKisi istikrar kendisini fiyat hareketlerinde de göstermektedir sonrası başlayan enflasyonist baskı, ekoniminin ikinci yarısından itibaren biraz sonra geniş şekilde değerlendireceğimiz gibi ekonomik, sosyal ve siyasi sebeplere bağlı olarak açıklanmaktadır Türkiye 'de Enflasyonun Nedenleri Türk.ekonomisinde enflas:'''nun sebeplerini, para arzındaki aşırı artışa, bütçe açıklarına, KİT'lere bağlayan klasik, geleneksel izahıarın dışına çıkarak enflasyon fenomenini çok boyutlu olarak geniş bir perspektif çerçevesinde ele almak mümkündür. Bu nedenleri belli başlı başlıklar içerisinde incelemeye çalışacağız Enflasyonun Yapısal Nedenleri Ekonominin ve toplumun yapısındaki en önemli enflasyon dinamiği hızlı nüfus artışından kaynaklanmaktadır. Nüfus artışı öncelikle zorunlu maııarda (örneğin besin maddelerinde) talebi fizik olarak hızla genişletmektedir. Bir yandan kırsal alanlardan şehir merkezlerine doğru gerçekleşen göç, diğer yandan nominal (parasal) gelirdeki artışlar tüketim mallarına olan talebi arttırmaktadır. Aynı şekilde yaşanılan yoğun göç şehirlerin etrafında gecekonduların oluşmasına neden olmaktadır. Bu durum devletçe yapılan verimsiz kamu harcamalarının (eğitim-sağlık-kültür) artmasına yol açarken, şehire gelen insanların tüketim alışkanlıklarının değişmesi, yeni ev kurma masrafları gibi verimsiz harcamalar enflasyonu besleyen temel kaynaklardır 9. Hızlı nüfus artışı, göç yanında nüfusun bileşimini de etkilemekte ve enflasyonu hızlandırmaktadır. Hızlı nüfus artışı, aktif nüfusun genel nüfusa oranını düşürmekte ve az sayıda insanın çok sayıda insanı beslernesi zorunluluğunu doğurmaktadır. İkinci olarak, hızlı nüfus artışı tasarruf ve sermaye birikimini yavaşlatarak, çalışan başına makina, teçhizat ve alet miktarını ve kalitesini düşürür. Bu durum ise, verimliliği düşürecektir. Hızlı nüfus artışının en önemli olumsuz etkilerinden biri de, kaynak dağılımını bozucu etkisidir. Toprak ve sermaye teçhizatı üzerinde yoğun bir baskı ortaya çıkartacaktır. Yapısal faktörler içerisinde, ekonomik yapı, işleyişi ve devletin ekonomiye müdahalesi önemli yer tutmaktadır. Ülkemiz; sınırlı sermaye birikimi, kaynakların (9) ÖZGÜYEN Ali, İktisat, istanbul 1991; TOBB, Para Arzı Enflasyon tlişkisi; KıuÇBA Y Ahmet, Türk Ekonomisinde Enflasyonun Anatomisi 9

23 YÜKSEK ENFLASYONUN AiLE içi ilişkiler ÜZERiNDEKi ETKisi etkin kul1anılmayışl, çok hantal bir yapısı olan ve verimsiz çalımak suretiyle ekonomiye yük haline gelen KİTler enflasyonun önemli kaynağı olmaya devam etmektedir. Özellikle KİTler hantal yapıları ile, hem kendisi enflasyonist etkiler gösterirken hem de ürettiği ara malların diğer firmalara satışı ile enflasyon ihracatçısı olma konumundadır. i 980'li yıllardan itibaren serbest piyasa ekonomisini oluşturma çabaları doğrultusunda, özelleştirme uygulamalarına hız verilmek istenilmekte ise de, Devlet hala KİTler aracılığıyla ile üretimin, istihdamın, fiyatların ve ücretlerin belirlenmesinde öncü rolünü korumaya devam etmektedir. Türkiye'deki ekonomik yapının bozukluğunu göstermek bakımından, üretim ve pazarlama ünitelerinin zihniyetieri ve davranışları önem taşımaktadır. Üretim ve pazarlama birimlerinin bu yapıları tam rekabet anlayışından uzaktır. Rekabetin yokluğu ise üretimde verimliliğin artmasını önlemekte, fiyatların düşmesi ve kalitenin yükselmesi yanında maliyetleri düşürücü tedbir alma düşüncesini zayıflatmaktadır. Bu durumda kalite düşükıüğü gizli fi yat artışı gibi bir sonucu yaratmaktadır Maliyet/erin Yüksekliği ı 980 sonrası enflasyonu açıklamada kullanılan en önemli neden maliyetlerin yüksekliğidir. Bu anlamda, Türk ekonomisinde maliyetlerin yüksek olmasına yol açan faktörleri şu şekilde özetleyebiliriz; i. Teknoloji yetersizliği, ii. Üretim metodları ve organizasyon yetersizliği, iii. Kalifiye işgücü noksanlığı, iv. Kalite kontrolü ve kalite iyileştirme çalışmalarının yetersizliği, v. Yönetim anlayışının yetersiz oluşu, vi. İşletme büyüklüğünün optimal olmayışı, vii. Üretimin önemli ölçüde ithal girdilere bağlı oluşu viii. Pazarlama düzeninin yeterli olmayışı, ix. Özkaynak yetersizliği dolayısıyla yabancı kaynak temini yoluna gidilmesi. ı o

24 YÜKSEK ENFLASYONUN AiLE içi ilişkiler ÜZERiNDEKi ETKisi Fiyat Mekanizması İyi işleyen bir fiyat mekanizmasının varlığı, ekonomik istikrarın sağlanmasında çok önemli bir yere sahiptir. Mal ve hizmetlerin arz ve talebinde dengenin sağlanması önemli ölçüde fiyat mekanizmasına bağlıdır. Ekonomimizde bir kez çıkan fi yatlar, onunla ilgili arz ve talep durumu ne olursa olsun aşağı düşme eğilimine geçememektedir. Bu durum mal ve hizmetlerin fiyatları yanında emeğin fiyatı için de geçerlidir. Bu anlamda yukarı doğru açık fakat geriye doğru kapalı bir fiyat mekanizmasına sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Türkiye'deki enflasyonun altında yatan önemli gerçeğin, fiyat mekanizmasının iyi işlemeyişi olduğunu belirtmeliyiz Psikolojik Faktörler ve Spontane Enflasyon Ekonomimizde iyi işlemeyen bir fiyat mekanizmasının varlığına işaret etmiştik. Bir ekonomide fiyat artışı genellikle talebin arzı aşması durumunda ya da maliyet artışlarına bağlı olarak görülecektir. Ancak fiyat mekanizmasının iyi işlemeyişinin bir sonucu olarak, herhangi bir talep fazlası ya da maliyet artışı olmamasına rağmen, fiyatların arttığı bir dönemde etiketin rakamını arttırarak şansını deneme eğiliminin Türkiye'de yüksek olduğunu söylemek mümkündür. İktisatta "spontane enflasyon" olarak kabul edilen bu fiyat artışı enflasyonun önemli bir kaynağıdır. Aynı şekilde yirmi yıla yakın bir süredir enflasyonla birlikte yaşayan ve adeta bağışıklık kazanılan Türkiye'de toplumun bütün bireyleri (ister tüketici istese üretici olsun) sürekli enflasyon beklentisi içerisindedir. Bu beklenti enflasyonun önlenmesini engelleyici ve mücadeleyi güçleştirici bir rol oynamaktadır Üretim Faktörleri Arasında Gelirden Daha Fazla Pay Alma Kavgası Haklı bir gerçekçeye dayansın ya da dayanmasın yine yirmi yıldır Türkiye'de inanılmaz bir paylaşım kavgası yaşanmaktadır. Bu kavga kalitenin arttırılması, mamül çeşitlemesi, verimliliğin yükseltilmesi kavgasından daha çok gelirin paylaşılmasında kendisini göstermektedir. Bu kavgada "Arz Yönlü İktisatçıların" getirdiği yeni yaklaşımların önemli rol oynadığını söylemek mümkündür. Nitekim son on yıldır toplu pazarlık sürecinde yaşanılan çatışmacı yaklaşım Türkiye'nin önemli bir açmazı olarak karşımızda durmaktadır. Bu konuda taraflar uzlaşmacı bir yaklaşım içerisine girmedikleri sürece ücret-fiyat yarışı kaçınılmaz olacaktır. Türkiye'de daha sonra değinileceği gibi, gelir dağılımındaki bozulmanın hızlanması çatışmayı dönülmez noktalara doğru götürmektedir. 11

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

Ekonomi II. 21.Enflasyon. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 21.Enflasyon. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 21.Enflasyon Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 21.1.Nedenlerine Göre Enflasyon 1.Talep Enflasyonu:

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR 11 1.1. İktisat Biliminin Temel Kavramları 12 1.1.1.İhtiyaç, Mal ve Fayda 12 1.1.2.İktisadi Faaliyetler 14 1.1.3.Üretim Faktörleri 18 1.1.4.Bölüşüm

Detaylı

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 PLANLAMAYI GEREKTİREN UNSURLAR Sosyalist model-kurumsal tercihler Piyasa başarısızlığı Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları 2

Detaylı

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ Doktora Uzmanlık Alanı MLY898 3 3 + 0 6 Bilimsel araştırmarda ve yayınlama süreçlerinde etik ilkeler. Tez yazım kuralları,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE

FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE Sevinç Karakoç Raziye Akyıldırım Yasemin Ağdaş Duygu Çırak NELER ANLATILACAK? FİYAT İSTİKRARI NEDİR? FİYAT İSTİKRARININ YARARLARI NELERDİR? TÜRKİYE DE FİYAT İSTİKRARI Bir toplumu

Detaylı

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi Erkek nüfus için, doğuşta beklenen yaşam süreleri 2000-2009 yılları arasında incelendiğinde 2000 yılında 68,1 yıl olan beklenen yaşam süresi 2001-2007

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II ÇALIŞMA EKONOMİSİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

GENEL EKONOMİ DERS NOTLARI

GENEL EKONOMİ DERS NOTLARI GENEL EKONOMİ DERS NOTLARI 1. BÖLÜM Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ İktisadın cevap bulmaya çalıştığı temel amaçlarını aşağıdaki sorular ile özetleyebiliriz; Hangi mallar/hizmetler ne miktarda üretilmelidir? Hangi

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

DEVLET TEŞVİKLERİ HIRSIZLIĞI TEŞVİK EDİYOR!..

DEVLET TEŞVİKLERİ HIRSIZLIĞI TEŞVİK EDİYOR!.. DEVLET TEŞVİKLERİ HIRSIZLIĞI TEŞVİK EDİYOR!.. Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Teşvik sistemi kötü değildir, fakat tehlikelidir. Teşvik nedeniyle müdahalelere başlayan iktidarların bu müdahalelerini başka alanlara

Detaylı

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ Bu bölümde Fiyatlar genel düzeyi (Fgd) ile MG dengesi arasındaki ilişkiler incelenecek. Mg dengesi; Toplam talep ile toplam arzın kesiştiği noktada bulunacaktır.

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

Dersin Amacı: Bilimsel araştırmanın öneminin ifade edilmesi, hipotez yazımı ve kaynak tarama gibi uygulamaların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Amacı: Bilimsel araştırmanın öneminin ifade edilmesi, hipotez yazımı ve kaynak tarama gibi uygulamaların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin Adı: Araştırma Teknikleri Dersin Kodu: MLY210 Kredi/AKTS: 2 Kredi/4AKTS Dersin Amacı: Bilimsel araştırmanın öneminin ifade edilmesi, hipotez yazımı ve kaynak tarama gibi uygulamaların öğretilmesi

Detaylı

ENFLASYON (Genel bakış)

ENFLASYON (Genel bakış) ENFLASYON (Genel bakış) Gazi Üniversitesi Ekonometri Bölümü -KADİR ÖZKAN - SUNUM KİTLESİ: İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER ÖĞRENCİLERİ 1 ENFLASYON NEDİR? Latince bir kelime olan "enflasyon", şişkinlik ya da genişleme

Detaylı

DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI

DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI 1 DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI Durgunluk Tanımı Toplam arz ile toplam talep arasındaki dengesizlik talep eksikliği şeklinde ortaya çıkmakta, toplam talebin uyardığı üretim düzeyinin o ekonominin üretim

Detaylı

Doç.Dr.Gülbiye Y. YAŞAR

Doç.Dr.Gülbiye Y. YAŞAR Doç.Dr.Gülbiye Y. YAŞAR Nominal Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Bir ülkenin sınırları içinde belirli bir yılda üretilen nihai malların ve hizmetlerin, üretildikleri yılın piyasa fiyatları üzerinden değerine

Detaylı

Ünite 14 MİLLİ GELİR. Prof. Dr. İsmet BOZ

Ünite 14 MİLLİ GELİR. Prof. Dr. İsmet BOZ Ünite 14 MİLLİ GELİR Prof. Dr. İsmet BOZ MİLLİ GELİRİ HESAPLAMA YÖNTEMLERİ Üretim Yönünden Hesaplama Üretim yolu ile milli gelir hesaplanırken, üretilen nihai mal ve hizmetlerin miktarları, o yılın piyasa

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Hamit BİRTANE Uzman Mart 2012 TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Günümüz ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri olan

Detaylı

5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil yardımıyla gösteriniz.

5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil yardımıyla gösteriniz. 1. Emeğin marjinal ürününün formulü nedir? 2. İşçi fazlasının formulü nedir? 3. İşveren fazlasının formulü nedir? 4. İş fazlasının formulü nedir? 5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil

Detaylı

KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ( ) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman)

KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ( ) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman) KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE (1987-2007) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman) NE YAPILDI? ÖZET - Bu çalışmada, işgücü verimliliği

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran EKONOMİK GELİŞMELER Haziran - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - HAZİRAN 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKANOTU Mart2011 N201139 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Cari açık, uzun yıllardan

Detaylı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Esen Çağlar, Ozan Acar, Haki Pamuk Mart 2007 2001 krizinden günümüze Türkiye ekonomisinde iki önemli yapı değişikliği birlikte yaşanmıştır. Bir yandan makroekonomik

Detaylı

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Gazi Erçel Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Nisan 1998 Ankara I. Giriş Ocak ayı başında

Detaylı

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış Değişmeyen yapısal sorunlar ışığında 2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış GİRİŞ Bütçe, öncelikle yürütme organının kamunun ihtiyaçlarını belirlemesi ve bunların karşılanması için halktan toplanacak

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi. Döviz Kuru ve Uluslararası İktisat Politikası

Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi. Döviz Kuru ve Uluslararası İktisat Politikası Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi Döviz Kuru ve Uluslararası Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi Devlet Bütçesi Kamu Harcamaları (G) => G = G I + G C + TR + INT Kamu Yatırımları (G I ) : Sermaye malları

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK...

BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK... 1 Kalkınma Ekonomisine Olan Güncel İlgi... 1 Kalkınma Kavramı ve Terminolojisi... 1 Büyüme ve Kalkınma... 1 Kalkınma Terminolojisi... 2 Dünyada Gelir

Detaylı

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor.

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor. Ekonomi İyileşiyor, İşsizlik Artıyor Hande UZUNOĞLU Şubat ayında Türkiye İstatistik Kurumu nun yayınladığı hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarının ardından işsizlik yine Türkiye nin gündemine yerleşti.

Detaylı

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Finansal Piyasa Dinamikleri Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Neleri İşleyeceğiz? Finansal Sistemin Resmi Makro Göstergeler ve Yorumlanması Para ve Maliye Politikaları Merkez Bankası ve Piyasalar Finansal Piyasalardaki

Detaylı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Nisan2011 N201127 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Dinççağ 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Hasan Çağlayan Dündar 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri 2008 Krizinin

Detaylı

FİNANS VE MAKROEKONOMİ. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme. Finansal Krizler ve Ekonomi

FİNANS VE MAKROEKONOMİ. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme. Finansal Krizler ve Ekonomi FİNANS VE MAKROEKONOMİ Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme Finansal Krizler ve Ekonomi Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme Finansal Sistemin İşleyişi Doğrudan Finansman : Fon akışı finansal aracı kullanılmadan

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr. Bülent Altay & Yrd.Doç.Dr. Temur Kurtaslan GENEL EKONOMİ

Editörler Yrd.Doç.Dr. Bülent Altay & Yrd.Doç.Dr. Temur Kurtaslan GENEL EKONOMİ Editörler Yrd.Doç.Dr. Bülent Altay & Yrd.Doç.Dr. Temur Kurtaslan GENEL EKONOMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Bülent Altay Yrd.Doç.Dr. Gülay Hız Yrd.Doç.Dr. Musa Türkoğlu Yrd.Doç.Dr. Oktay Aktürk Yrd.Doç.Dr. Temur

Detaylı

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher hlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi uluslararası emek verimliliğindeki farklılıkların nedeni üzerinde durmamaktadır. Bu açığı

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASALARINDA MEVSİMLİK ETKİLER AZALIYOR

İŞGÜCÜ PİYASALARINDA MEVSİMLİK ETKİLER AZALIYOR ÖZET İŞGÜCÜ PİYASALARINDA MEVSİMLİK ETKİLER AZALIYOR 17.04.014 Ekim Kasım Aralık Ayları. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa DELİCAN İnsan Kaynakları Araştırma

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI. Dr. Süleyman BOLAT

8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI. Dr. Süleyman BOLAT 8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI 1 STAGFLASYON Stagflasyon: Üretimde görülen durgunluk ve fiyatlarda yaşanan artışın bir araya gelmesidir. - Durgunluk içinde enflasyon: Reel ekonomik

Detaylı

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı na göre Afyonkarahisar ın nüfusu 706.371 dir ve ülke genelinde 31. sıradadır. Bu nüfusun 402.241 i il ve ilçe merkezlerinde, 304.130 u ise

Detaylı

İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi, makro iktisadın kökenini oluşturur.

İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi, makro iktisadın kökenini oluşturur. 1-John Maynard Keynes in en önemli eseri ve bu eserin içeriği nedir? İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi, makro iktisadın kökenini oluşturur. 2-Keynes in geliştirdiği görüş nedir? Toplam talebin istihdamı

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

İKTİSADİ YÖNELİM ANKETİ VE REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ

İKTİSADİ YÖNELİM ANKETİ VE REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ İKTİSADİ YÖNELİM ANKETİ VE REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ (Ekim 215) Reel Sektör Verileri Müdürlüğü 26 Ekim 215 28-1 28-4 28-7 28-1 29-1 29-4 29-7 29-1 21-1 21-4 21-7 21-1 211-1 211-4 211-7 211-1 212-1 212-4

Detaylı

2009 VS 4200-1. Gayri Safi Yurt içi Hasıla hangi nitelikte bir değişkendir? ) Dışsal değişken B) Stok değişken C) Model değişken D) kım değişken E) içsel değişken iktist TEORisi 5. Kısa dönemde tam rekabet

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Dersin Kodu

DERS ÖĞRETİM PLANI. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Kodu DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 4 Haftalık Uygulama Saati

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

MALİYE POLİTİKASI II

MALİYE POLİTİKASI II DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MALİYE POLİTİKASI II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde 1 16-31 Temmuz 2012 SAYI: 41 MÜSİAD Araştırmalar ve Yayın Komisyonu İşsizlikte Belirgin Düşüş 2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar

Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ DERS NOTLARI 1 1999 17 Ağustos 1999 depremi Marmara bölgesinde Üretim,

Detaylı

Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi. Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545

Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi. Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545 Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545 Finansal Krizler İkinci Dünya Savaşı ndan sonra başlayıp 1990 sonrasında ivme kazanan ulusal ve uluslararası finansal

Detaylı

EĞİTİMİN EKONOMİKTEMELLERİ. 6. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN EKONOMİKTEMELLERİ. 6. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN EKONOMİKTEMELLERİ 6. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN EKONOMİK TEMELLERİ EĞİTİM VE EKONOMİ İNSAN SERMAYESİ KURAMI EĞİTİM VE EKONOMİK BÜYÜME EĞİTİM

Detaylı

AVRO BÖLGESİ NDE YENİ KORKU: DEFLASYON Mehmet ÖZÇELİK

AVRO BÖLGESİ NDE YENİ KORKU: DEFLASYON Mehmet ÖZÇELİK Mehmet ÖZÇELİK Bilgi Raporu Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü KONYA Şubat, 2016 www.kto.org.tr 0 GİRİŞ 2008 küresel ekonomik krizinin ardından piyasalarda bir türlü istenilen hareketliliği yakalayamayan

Detaylı

Üretim/İşlemler Yönetimi 4. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Üretim/İşlemler Yönetimi 4. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Üretim/İşlemler Yönetimi 4 Verimlilik En genel anlamıyla bir sistem içerisindeki kaynakların ne derece iyi kullanıldığının bir ölçüsüdür. Üretim yönetimi açısından ise daha açık ifadesi ile üretimde harcanan

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ekonomik düzen nedir? Ekonomik düzen, toplumların çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere yaptıkları

Detaylı

Büyüme Değerlendirmesi: 2013 4. Çeyrek

Büyüme Değerlendirmesi: 2013 4. Çeyrek Büyüme Değerlendirmesi: 2013 4. Çeyrek 31.03.2014 YATIRIMSIZ BÜYÜME Seyfettin Gürsel*, Zümrüt İmamoğlu, ve Barış Soybilgen Yönetici Özeti TÜİK'in bugün açıkladığı rakamlara göre Türkiye ekonomisi 2013

Detaylı

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Çalışma Ekonomisi Dersi Çalışma Soruları - 1

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Çalışma Ekonomisi Dersi Çalışma Soruları - 1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Çalışma Ekonomisi Dersi Çalışma Soruları - 1 1. Ünite 1. Basit ekonomik akım tablosunu çiziniz ve kısaca anlatınız. 2. Emek piyasalarının özelliklerini maddeler

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş Finansal Erişim Konferansı Açılış Konuşması 3 Haziran 2014 Sn. Hazine Müsteşarım, Sn. BDDK Başkanım, Dünya Bankasının ülke direktörü Sn. Raiser, yurtiçinden

Detaylı

Giriş İktisat Politikası. İktisat Politikası. Bilgin Bari. 28.Eylül.2015

Giriş İktisat Politikası. İktisat Politikası. Bilgin Bari. 28.Eylül.2015 28.Eylül.2015 1 Giriş Temel Kavramlar Politika Etkilerinin Analizi 2 nın Yürütülmesi Tanımlar Giriş Temel Kavramlar Politika Etkilerinin Analizi İktisat kıt kaynakların etkin dağılımı üzerine çalışır.

Detaylı

TÜRKİYE DE 2013 YILINDA ENFLASYON YEŞİM CAN

TÜRKİYE DE 2013 YILINDA ENFLASYON YEŞİM CAN TÜRKİYE DE 2013 YILINDA ENFLASYON YEŞİM CAN KIRKLARELİ-2014 Kırklareli Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi TÜRKİYE DE 2013 YILINDA ENFLASYON HAZIRLAYAN YEŞİM CAN Adres: Ekonomik ve Sosyal

Detaylı

2017 Yılı Enflasyon Beklentisi

2017 Yılı Enflasyon Beklentisi 2017 Yılı Enflasyon Beklentisi Bu notta, Türkiye de enflasyonun mevcut durumu ile 2017 yılında enflasyonu etkilemesi bekleyen bazı önemli faktörler kısaca irdelenmiştir. Bu çerçevede yılsonu enflasyon

Detaylı

İKTİSADİ YÖNELİM ANKETİ VE REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ

İKTİSADİ YÖNELİM ANKETİ VE REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ İKTİSADİ YÖNELİM ANKETİ VE REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ (Mart 216) Reel Sektör Verileri Müdürlüğü 22 Mart 216 28-3 28-6 28-9 28-12 29-3 29-6 29-9 29-12 21-3 21-6 21-9 21-12 211-3 211-6 211-9 211-12 212-3 212-6

Detaylı

IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI

IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI IS ve LM eğrilerinin kesiştiği nokta milli geliri belirliyor. Birinin kayması kısa dönem dengeyi değiştiriyordu. Maliye politikası Hükümet harcamaları artışı IS eğrisi sağa

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi 2015 YILI

Detaylı

Grafik-6.1: Konut Fiyat Endekslerinde Büyüme (Türkiye ve İstanbul)

Grafik-6.1: Konut Fiyat Endekslerinde Büyüme (Türkiye ve İstanbul) 6. Konut Piyasası 16 yılında Türkiye ekonomisinde görülen yavaşlama konut piyasası gelişmelerinde de görülmektedir. Konut fiyat gelişmelerine bakıldığında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi/hangileri tüm dünyada görülen artan işsizlik oranını açıklamaktadır? I. İşsizlik yardımı miktarının arttırılması II. Sendikalaşma oranında azalma III. İşgücü piyasında etkin

Detaylı

2 TEMMUZARAL I K

2 TEMMUZARAL I K 4 TEMMUZ-ARALIK 2 8 2 TEMMUZARAL I K 2 0 1 2 2TEMMUZARAL I K MART2 0 1 2 4 2 2 2 2012y ı l ı Oc a k, Ş uba ta y l a r ı nday a pı l mı ş t ı r. 223 Dör dünc ü 2011y ı l ı bi r i nc i y a r ı s ı i l e2011y

Detaylı

SİYASAL YOZLAŞMALARIN EKONOMİK ETKİLERİ *

SİYASAL YOZLAŞMALARIN EKONOMİK ETKİLERİ * Coşkun Can Aktan (Ed.) Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Yayınları, 2001. SİYASAL YOZLAŞMALARIN EKONOMİK ETKİLERİ * Siyasal yozlaşmanın evrensel düzeyde ayıplandığı, sosyal, ahlaki ve kültürel

Detaylı

Makro Veri. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -5,6 puan olan dış ticaretin büyümeye katkısını daha yüksek olarak hesaplamamızdan kaynaklandı.

Makro Veri. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -5,6 puan olan dış ticaretin büyümeye katkısını daha yüksek olarak hesaplamamızdan kaynaklandı. Makro Veri Büyüme ve Dış Ticaret: Türkiye ekonomisi için yüksek büyüme=yüksek dış ticaret açığı İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr TÜİK tarafından bugün açıklanan

Detaylı

2010 YILI HAZIR GĠYĠM SEKTÖRÜNDE GELĠġMELER VE SEKTÖRÜN 2023 YILI HEDEFLERĠ

2010 YILI HAZIR GĠYĠM SEKTÖRÜNDE GELĠġMELER VE SEKTÖRÜN 2023 YILI HEDEFLERĠ 2010 YILI HAZIR GĠYĠM SEKTÖRÜNDE GELĠġMELER VE SEKTÖRÜN 2023 YILI HEDEFLERĠ Hande UZUNOĞLU Türkiye sanayisinin lokomotifi olarak lanse edilen hazır giyim sektörü üretim ve istihdama katkısıyla önemli bir

Detaylı

İMALAT SANAYİ EĞİLİM ANKETLERİ VE GELECEĞİN TAHMİNİ

İMALAT SANAYİ EĞİLİM ANKETLERİ VE GELECEĞİN TAHMİNİ İ&tanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ord. Prof.'Şükrü Baban'a Armağan İstanbul - 1984 İMALAT SANAYİ EĞİLİM ANKETLERİ VE GELECEĞİN TAHMİNİ Dr. Süleyman Özmucur" (*) 1. GİRİŞ: Bu makalenin amacı Devlet

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- EYLÜL 2015 (SAYI: 79) GENEL DEĞERLENDİRME Siyasetteki ve Ekonomideki Belirsizliklere Rağmen, Büyüme Oranı Beklentilerin Üzerinde. Ancak Kur Etkisiyle Üçüncü Çeyrekte Büyüme

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2003/6 http://www.tek.org.tr 2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer Yükseler Aralık, 2003

Detaylı

Politika Notu Temmuz Küresel Kriz ve Türkiye Ekonomisinde Tarihi Daralma. Sumru Öz 1

Politika Notu Temmuz Küresel Kriz ve Türkiye Ekonomisinde Tarihi Daralma. Sumru Öz 1 Şekil 1. En Büyük 20 Ekonominin 2008 Yılı 4. Çeyrek Büyüme Oranı (2007 4. Çeyrek GSYH ye Kıyasla) Politika Notu 09-05 Temmuz 2009 Küresel Kriz ve Ekonomisinde Tarihi Daralma Sumru Öz 1 Küresel ekonomi,

Detaylı

Sayı: 2006-34 26 Mayıs 2006. Toplantı Tarihi: 25 Mayıs 2006

Sayı: 2006-34 26 Mayıs 2006. Toplantı Tarihi: 25 Mayıs 2006 Sayı: 2006-34 26 Mayıs 2006 PARA POLİTİKASI KURULU DEĞERLENDİRMELERİ ÖZETİ Toplantı Tarihi: 25 Mayıs 2006 1. Para Politikası Kurulu (Kurul), kararlarını enflasyonun orta vadeli hedeflerle uyumlu olmasını

Detaylı

1 Ç İ N? > F, K İ L E R KİTAP I. C U MH UR t Y ET REJİMİNDE TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GELİŞMESİ BÖLÜM 1

1 Ç İ N? > F, K İ L E R KİTAP I. C U MH UR t Y ET REJİMİNDE TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GELİŞMESİ BÖLÜM 1 1 Ç İ N? > F, K İ L E R KİTAP I C U MH UR t Y ET REJİMİNDE TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GELİŞMESİ ÖNSÖZ Sahife Önsöz e 1981 de yapılan ek 4 BÖLÜM 1 TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TEMEL PROBLEMLERİ / 1 Metod ve temel problemler

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı