ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖRGÜN VE ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 2013 ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖRGÜN VE ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU"

Transkript

1 T.C. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖRGÜN VE ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Bornova ĠZMĠR

2 2

3 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Hakkında Bilgiler... 5 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kontenjanları BaĢvuru KoĢulları BaĢvuru Ġçin Gerekli Belgeler... 8 Özel Yetenek Ön Kayıt, Kurs ve Sınav Tarihleri... 9 Özel Yetenek Sınavlarının Uygulanması BÖLÜM I Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Örgün Öğretim, Spor Yöneticiliği Bölümü Örgün ve Ġkinci Öğretim Özel Yetenek Sınavları BÖLÜM II Antrenörlük Eğitimi Bölümü Örgün ve Ġkinci Öğretim Özel Yetenek Sınavları.. 29 BÖLÜM III Özel Yetenek Sınavlarında Genel BaĢarı (YerleĢtirme) Puanının Hesaplanması

4 4

5 T.C. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU HAKKINDA BĠLGĠLER 1976 yılında Türkiye nin ilk Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak Ege Üniversitesi bünyesinde eğitime baģlamıģtır yılında tüm beden eğitimi bölümleri Eğitim Fakültelerine bağlanınca Yüksekokul olarak eğitimine ara vermiģtir yılında Spor Yüksekokullarının açılmasına yeniden izin verilince, ikinci kez Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak Ege Üniversitesi bünyesinde eğitim-öğretime baģlamıģtır. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nun Misyonu: Ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araģtırıcı ve üretici Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri, Spor BranĢ Antrenörleri ve Spor Yöneticileri yetiģtirmek, Evrensel ölçekte bilgi üreterek, bilim dünyasına katkıda bulunmak; Bölgesel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaģam kalitesinin yükselmesine, ülke sporunun geliģmesine çalıģmak, Vizyonu: Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları geliģmiģ, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor eğitimi veren kurumları ile eģdeğer bir eğitim ve araģtırma kurumu olmak. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nun üç Bölümü ve beģ Anabilim dalı bulunmaktadır. Bölümler ve Anabilim Dalları: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı Sporda Psiko-Sosyal Alanlar Anabilim Dalı Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı Spor Yöneticiliği Bölümü Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Yüksekokulumuzda 4 yıl süreli lisans eğitimi verilmektedir. Ayrıca isteğe bağlı (seçmeli) olarak yabancı dil hazırlık sınıfı eğitiminden yararlanma olanağı da vardır. 5

6 T.C. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ, SPOR YÖNETĠCĠLĠĞĠ VE ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMLERĠ ÖRGÜN VE ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAVLARI Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun Öğretim yılı için tek aģamada yapılacak yetenek sınavı sonucunda alacağı Örgün, Ġkinci öğretim ve Yabancı uyruklu öğrencilerin bölümlere göre kontenjanları Tablo 1 de belirtilmiģtir. Tablo 1: Örgün, Ġkinci Öğretim ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanları BÖLÜMLER Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Spor Yöneticiliği Antrenörlük Eğitimi ÖRGÜN ÖĞRETĠM Milli Sporcu Kontenjanı* Diğer Toplam Milli Sporcu Kontenjanı* ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM Diğer Toplam Örgün YABANCI UYRUKLU Ġkinci Öğretim * Milli Sporcu Kontenjanı : Yükseköğretim BaĢkanlığı nın 5773 sayılı yazısına göre Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna yerleģtirmede her bölüm için ilan edilen kontenjan içerisinden milli sporculara %15 kontenjan ayrılmıģtır. Ġlgi yazıda bu kontenjanın %75 i Olimpik spor branģlarından %25 i ise Olimpik olmayan spor branģlarından oluģması gerektiği belirtilmektedir. Buna göre yukarıda belirtilen milli sporcu kontenjanlarının dağılımı aģağıdaki tabloda yeralmaktadır. ÖRGÜN ÖĞRETĠM ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM BÖLÜMLER Olimpik Olimpik Olmayan Toplam Olimpik Olimpik Olmayan Toplam Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Spor Yöneticiliği Antrenörlük Eğitimi * *Antrenörlük Eğitimi Bölümü nde sadece 9 olimpik branģa ait antrenörlük eğitimi verildiğinden diğer branģlardan gelen milli sporcular için kontenjan ayrılmamıģtır. 6

7 OLĠMPĠK SPOR BRANġLARI* Olimpik sporlar, Yaz ve KıĢ Olimpiyat Oyunları nda yarıģması bulunan dallardır. Söz konusu sporlar her Olimpiyat Oyunları na göre farklılık gösterebilir. Günümüz Yaz Olimpiyat Oyunları nın Spor Dalları ; Atıcılık, Atletizm, Badminton, Basketbol, Binicilik, Bisiklet, Boks, Cimnastik, Hokey, Eskrim, Futbol, GüreĢ, Golf, Halter, Hentbol, Judo, Kano, Kürek, Masa tenisi, Modern pentatlon, Okçuluk, Rugby, Sutopu, Taekwondo, Tenis, Triatlon, Voleybol, Yelken, Yüzme dallarından oluģmaktadır. Günümüz KıĢ Olimpiyat Oyunları nın Spor Dalları ; Kayak, Kızak, Paten, Buz hokeyi, Biatlon, Curling, Bobsleigh dallarından oluģmaktadır. * Kaynak ( ) BAġVURU KOġULLARI Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek sınavlarına Ön kayıt yaptırabilmek için adaylar (yabancı uyruklular dahil) öncelikle, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu resmi internet sitesinde ( ) bulunan link aracılığı ile ön kayıt için gerekli olan baģvuru formunu dolduracaktır. Adayların internet üzerinden yaptıkları baģvuruların ardından, sayfa 8 de belirtilen belgeleri tamamlayarak Yüksekokul kayıt bürosuna Ģahsen baģvuracak ve ön kayıt iģlemini tamamlayacaktır. Posta ile yapılacak baģvurular kabul edilmeyecektir. 1. Özel Yetenek sınavlarına baģvurabilmek için adayların (yabancı uyruklular hariç) 2012 YGS ye girmeleri zorunludur. 2. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Spor Yöneticiliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümüne ön kayıt yaptırabilmek için, 2012 yılına ait YGS puan türlerinin herhangi birinden en az 180 puan almıģ olmaları gerekmektedir. 3. Liselerin herhangi bir alanından mezun Milli Sporcular, Millilik belgelerini Spor Genel Müdürlüğü ve/veya ilgili Federasyonlardan alarak ibraz etmeleri koģulu ile 2012 yılına ait YGS puan türlerinin herhangi birinden en az 170 puan almıģ olmaları gerekmektedir. 4. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin, Ege Üniversitesi tarafından 2012 yılında yapılan EGEYÖS Sınavına girmiģ olmaları ve Ege Üniversitesi Yurt DıĢından Öğrenci Kabulü Esaslarına ĠliĢkin Yönergeye uygun Ģartları taģımaları gerekir. Bilgi için tıklayınız. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin yerleģtirme koģulları için sayfa 70 deki açıklamalara bakınız. 5. Sınavlara herhangi bir Yüksek Öğrenim Kurumuna kayıtlı bulunan ya da herhangi bir Yüksek Öğrenimi kazanmıģ adaylar da katılabilir. ĠTĠRAZLAR Adayların Özel Yetenek Sınav puanlarına iliģkin itirazları, ilgili sınavın bitimini takip eden ilk iģ gününde saat ye kadar, itiraz bedeli Ziraat Bankası Ege Üniversitesi Tıp Fak. ġubesi No lu hesabına (TR ) yatırıldıktan sonra Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak yapılacaktır. Ġtiraz bedeli olarak 150 TL alınacaktır. Özel Yetenek Sınavları tamamlandıktan sonra, sınav sonuç kontrol listeleri yüksekokul resmi internet sitesinde (http://besyo.ege.edu.tr) ve Yüksekokul binasındaki panolarda ilan edilecektir. Adayların listelerde kendilerine ait verilere iliģkin olası yanlıģlıklara itirazları, ilanı takip eden ilk iki iģ günü ye kadar yapılacaktır. Kazananlar ilan edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır. 7

8 ÖZEL YETENEK SINAVLARINA BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER yılına ait YGS (Yabancı Uyruklular için EGEYÖS) sonuç belgesi ya da onaylı fotokopisi, X 6 ebadında son üç ayda çekilmiģ, adayın açık olarak tanınmasına imkân verecek Ģekilde, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun 2 adet vesikalık fotoğraf, 3- Resmi bir sağlık kuruluģundan alınan sağlık raporu. Sağlık raporu üzerinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun uygulamalı özel yetenek sınavlarına katılmasında sakınca yoktur yazmalıdır. 4- T.C. Kimlik No yazılı, fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ile karģılaģtırılacaktır), Yabancı uyruklu adaylar için pasaportunun aslı ve fotokopisi. 5- Milli sporcular için (Yabancı Uyruklular hariç), Spor Genel Müdürlüğü nden veya ilgili Federasyonlardan alınan "Milli Sporcu Belgesi", 6- Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü özel yetenek sınavlarına girecek adaylar için; Spor Genel Müdürlüğü nden, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüklerinden veya ilgili Federasyonlardan alınan spor geçmiģine yönelik onaylı belge, 7- Liseler, Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Spor alanlarından mezun olan adayların mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı ve onaylı fotokopisi, 8- Liselerden 2012 yılında mezun olacak adaylar için, öğrenim gördükleri liselerden alınmıģ ve öğrenim gördükleri alan/bölüm/kol adı ile kodunu içeren belge, 9- Sınav kurs ücretlerinin yatırıldığını belgeleyen banka dekontu, a) Banka Bilgileri: Ziraat Bankası Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ġubesi ġube Kodu: 5038 Hesap Numarası : IBAN No: TR b) Kurs ücreti olarak adaylar, bir bölüm için 275 TL, iki bölüm (1+1) için 300 TL, üç bölüm (1+1+1) için 325 TL yatıracaklardır. c) Kurs ücretleri iade edilmeyecektir. 9- BaĢvurular, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kayıt Bürosuna Ģahsen adayın kendisi tarafından yapılacaktır. 10- Posta ile yapılacak baģvurular kabul edilmeyecektir. 8

9 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETĠM KAYIT, KURS VE ÖZEL YETENEK SINAV TARĠHLERĠ Ön Kayıt : Haziran 2012 Kurs : Haziran 2012 Yetenek Sınavı : Temmuz 2012 Parkur (200 puan) Temmuz 2012 Takım Sporları (300 puan) + 50 puan Milli Sporcular) SPOR YÖNETĠCĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖRGÜN VE ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM KAYIT, KURS VE ÖZEL YETENEK SINAV TARĠHLERĠ Ön Kayıt : Haziran 2012 Kurs : Haziran 2012 Yetenek Sınavı : Temmuz 2012 Parkur (200 puan) +Spor geçmiģi (200puan) + YGS Katkısı (100 puan) ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ÖRGÜN VE ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM KAYIT VE ÖZEL YETENEK SINAV TARĠHLERĠ Ön Kayıt : Haziran 2012 ve 9 Temmuz 2012 Kurs : 09 Temmuz 2012 Yetenek Sınavı : Temmuz 2012 (Spor geçmiģi 300 puan + Uygulama 200 puan) ÖNEMLĠ NOT: 1. Orta Öğretim BaĢarı Puanları, ÖSYM tarafından açıklandıktan sonra, Özel Yetenek Sınav Puanlarına eklenerek yerleģtirme punları hesaplanacak ve bölümlere göre kazananların listesi ilan edilecektir. 2. Asil ve yedek öğrencilerin kesin kayıt tarihleri, yüksekokulumuz resmi internet sitesinden (http://besyo.ege.edu.tr) ve Ege Üniversitesi Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı resmi internet (http://oidb.ege.edu.tr ) sitesinden duyurulacaktır. 3. Sınavların uygulanması, değerlendirilmesi, asil ve yedek adayların belirlenmesi ile ilgili tüm kararlar ve yetkiler Ege Üniversitesi BESYO Yönetim Kuruluna aittir. 4. Kazanan adayların kesin kayıt iģlemleri Ege Üniversitesi Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı tarafından gerçekleģtirilecektir. 9

10 BÖLÜM I BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ (ÖRGÜN ÖĞRETĠM) ÖZEL YETENEK SINAVINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR Beden Eğitimi ve Spor (BES) Öğretmenliği Bölümü yalnızca Örgün Öğretimde öğrenci kabul etmektedir. Bu bölümde Özel Yetenek Uygulama Sınavları: Genel Sportif Yetenek Parkuru ve bir adet Seçmeli Takım Sporu sınavlarından oluģur. Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP): Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP), Adayların Genel Sportif Yetenek Parkurundan (ġekil 1) aldığı puan (Tablo 2) ile SeçmiĢ olduğu bir Takım Sporundan aldığı puanların toplamından oluģur. Genel Sportif Yetenek Parkuru..200 Puan Seçmeli Takım Sporu. 300 Puan Toplam 500 Puan *Milli sporcular: Spor Genel Müdürlüğü nden veya ilgili federasyonlardan alınmıģ Millilik belgesinin aslı ve fotokopisini (Özerk federasyonlar için federasyon baģkanı, özerk olmayan federasyonlar için Spor Genel Müdürlüğünden en az genel müdür yardımcısı onaylı) Özel Yetenek Sınavları kayıt tarihleri içerisinde getirecektir. Kayıt tarihleri içerisinde millilik belgesini yüksekokul müdürlüğümüze ibraz etmeyen aday öğrencilerin millik durumları değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınav Kıyafetleri: Adaylar sınavlara üzerinde reklâm ve belirgin yazı bulunmayan spor kıyafetleri ile katılacaktır. 10

11 BAġLANG ÇIKIġ IÇ Genel Sportif Yetenek Parkuru Parkuru A G B F H E VARIġ C ġekil 1: BES Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Bölümleri Genel Sportif Yetenek Parkuru D 11

12 Genel Sportif Yetenek Parkuruna ĠliĢkin Açıklamalar: Parkurun ÇıkıĢ ve VarıĢ noktaları arasındaki zaman, elektronik olarak fotoseller aracılığı ile (1/10 saniye hassasiyetle) ölçülür. Ölçülen zaman karģılığı alınacak puanlar Tablo 2 de yer almaktadır. Parkurda (ġekil 1) yer alan bölümlere iliģkin açıklamalar aģağıdaki gibidir: A) Büyük Slalomlu KoĢu: Aday kendi çıkıģı ile fotosellerin arasından geçerek zamanı baģlatır, slalom konilerinin etrafından sırası ile koģarak geçer ve parkurun bu bölümünü tamamlar. Eğer aday slalom konilerinin yerini bariz Ģekilde değiģtirir veya devirirse bu konileri tekrar yerine koyarak koģusuna devam edebilir. Aday kapı atlayacak olursa, atladığı kapıya dönerek hareketine devam etmek zorundadır. B) File Üzerinden Top Atıp Tutma: Slalom bölümünü tamamlayan aday yanındaki sepet içinde duran sağlık topunu (Erkekler: 6kg, Kızlar: 4kg) alarak her seferinde 3 metre yükseklikteki file üzerinden geçecek Ģekilde bir taraftan diğer tarafa 4 kez atar ve tutar. Topun her defasında file üzerinden geçirilmesi zorunludur. Eğer top file üzerinden geçtikten sonra yere düģerse, aday topu alıp hareketine devam edebilir. File üzerinden geçirilen top parkurda yer alan herhangi bir istasyondaki yapıyı bozarsa, aday bu yapıyı eski konumuna getirdikten sonra sınava devam edebilir. Topun 4. kez file üzerinden geçirilmesinden sonra, alınan sepetin içinde kalacak Ģekilde bırakılması zorunludur. C) Engeller üzerinden sıçrama: Topu yerine bırakan aday, aralarında 1,5m mesafe bulunan 5 Engelin (Erkekler: 75cm; Kızlar: 65cm) üzerinden sıçrayarak geçer. Eğer aday bu geçiģ sırasında engellerden bazılarını devirecek olursa, devirdiği engelleri uygun konuma getirdikten sonra tekrar üzerinden sıçrayarak geçer ve hareketine devam edebilir. D) Top TaĢıyarak Sprint Mekik: BeĢinci engelin üzerinden sıçrayarak geçen aday, aralarında 5 metre mesafenin olduğu ve içinde ikiģer adet sağlık topunun (erkekler: 5kg, kızlar: 3kg) bulunduğu iki kasa arasında, bir kasadan aldığı topu diğer kasaya bırakıp, bu kasadan alacağı topu diğer kasaya taģıma hareketini 4 kez tekrar eder. Aday her defasında kasaya bıraktığı toptan farklı bir topu taģımak zorundadır. Topların taģınması veya kasaya bırakılıp alınması sırasında top kaçarsa, aday tarafından getirilip kasanın içerisine bırakılması zorunludur. E) Küçük Slalomlu GidiĢ-DönüĢ KoĢu: Top taģımayı tamamlayan aday 1,5m aralıklarla dizili 4 adet slalom çubuğunu, ön taraftan (Atlama Beygiri tarafından) baģlayarak ve hem gidiģte hem dönüģte aralarından geçecek Ģekilde (slalom yaparak) kateder. Eğer aday slalom konilerinin yerini bariz Ģekilde değiģtirir veya devirirse bu konileri tekrar yerine koyarak koģusuna devam edebilir. Adayın kapı atlaması durumunda, atladığı kapıyı geçmek üzere geri dönerek kaldığı yerden devam etmesi zorunludur. F) Atlama Beygiri Üzerinden Geçme: Slalom çubukları arasından koģuyu tamamlayan aday, erkekler: 115cm; kızlar: 95cm yüksekliğindeki atlama beygiri üzerinden geçer. GeçiĢ sırasında bir ya da iki elini dayamak koģuluyla, bir ya da iki ayağını basarak veya basmadan dilediği Ģekilde geçer. Ancak bu geçiģ sırasında aday, beygirin her iki tarafında bulunan dikmeleri devirecek olursa, dikmeleri eski konumuna getirip yeniden geçmek zorundadır. Beygirin üzerinden atletizm baranģının engel geçiģi, yunus takla, salto vb. gibi hareketlerle geçilemez. G) Minderde Öne Takla: Atlama Beygiri üzerinden geçen aday 5cm kalınlığındaki bir cimnastik minderinin üzerinde öne takla yapar. Öne takla formu dıģındaki bir baģka takla formu kullanılamaz. BaĢka bir takla formu kullanan aday istasyon sorumlusu öğretim elemanınca geri çağırılarak öne takla formunu mutlaka yerine getirmesi sağlanacaktır. H) 20 Metre Sürat KoĢusu: Minderde öne taklayı tamamlayan aday, önündeki iki koni dıģından dolaģtıktan sonra 20 metrelik mesafeyi belirlenen kulvar içerisinde olabildiğince süratle koģar ve fotosellerin önünden geçerek parkuru tamamlar. 12

13 Tablo 2: Genel Sportif Yetenek Parkuru Puanları ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN PUAN PUAN Derece Derece Derece Derece 40:0 ve altı :00 ve altı 58:3 58: :03:7 1:03:9 40:1 40: :1 47:3 58:6 58:8 98 1:04:0 1:04:2 40:4 40: :4 47:6 58:9 59:1 96 1:04:3 1:04:5 40:7 41: :7 48:0 59:2 59:4 94 1:04:6 1:04:8 42:0 42: :1 48:4 59:5 59:7 92 1:04:9 1:05:1 42:3 42: :5 48:8 59:8 1:00:0 90 1:05:2 1:05:4 42:6 42: :9 49:2 1:00:1 1:00:2 88 1:05:5 1:05:7 42:9 43: :3 49:6 1:00:3 1:00:4 86 1:05:8 1:06:0 43:2 43: :7 50:0 1:00:5 1:00:6 84 1:06:1 1:06:3 43:5 43: :1 50:4 1:00:7 1:00:8 82 1:06:4 1:06:6 44:0 44: :5 50:8 1:00:9 1:01:0 80 1:06:7 1:06:9 44:3 44: :9 51:2 1:01:1 1:01:2 78 1:07:0 1:07:2 44:6 44: :3 51:6 1:01:3 1:01:4 76 1:07:3 1:07:5 45:1 45: :7 52:0 1:01:5 1:01:6 74 1:07:6 1:07:8 45:4 45: :1 52:4 1:01:7 1:01:8 72 1:07:9 1:08:1 45:7 46: :5 52:8 1:01:9 1:02:0 70 1:08:2 1:08:4 46:1 46: :9 53:2 1:02:1 1:02:2 68 1:08:5 1:08:7 46:4 46: :3 53:6 1:02:3 1:02:4 66 1:08:8 1:09:0 46:7 46: :7 54:0 1:02:5 1:02:6 64 1:09:1 1:09:3 47:0 47: :1 54:4 1:02:7 1:02:8 62 1:09:4 1:09:6 47:3 47: :5 54:8 1:02:9 1:03:0 60 1:09:7 1:09:9 47:7 48: :9 55:2 1:03:1 1:03:2 58 1:10:0 1:10:2 48:1 48: :3 55:5 1:03:3 1:03:4 56 1:10:3 1:10:5 48:5 48: :6 55:8 1:03:5 1:03:6 54 1:10:6 1:10:8 48:9 49: :9 56:1 1:03:7 1:03:8 52 1:10:9 1:11:0 49:3 49: :2 56:4 1:03:9 1:04:0 50 1:11:1 1:11:2 49:7 50: :5 56:7 1:04:1 1:04:2 48 1:11:3 1:11:4 50:1 50: :8 57:0 1:04:3 1:04:4 46 1:11:5 1:11:6 50:5 50: :1 57:3 1:04:5 1:04:6 44 1:11:7 1:11:8 50:9 51: :4 57:6 1:04:7 1:04:8 42 1:11:9 1:12:0 51:3 51: :7 57:9 1:04:9 40 1:12:1 51:7 52: :0 58:2 1:05:0 38 1:12:2 52:1 52: :3 58:5 1:05:1 36 1:12:3 52:5 52: :6 58:8 1:05:2 34 1:12:4 52:9 53: :9 59:1 1:05:3 32 1:12:5 53:3 53: :2 59:4 1:05:4 30 1:12:6 53:7 54: :5 59:7 1:05:5 28 1:12:7 54:1 54: :8 1:00:0 1:05:6 26 1:12:8 54:5 54: :00:1 1:00:3 1:05:7 24 1:12:9 54:9 55: :00:4 1:00:6 1:05:8 22 1:13:0 55:3 55: :00:7 1:00:9 1:05:9 20 1:13:1 55:6 55: :01:0 1:01:2 1:06:0 18 1:13:2 55:9 56: :01:3 1:01:5 1:06:1 16 1:13:3 56:2 56: :01:6 1:01:8 1:06:2 14 1:13:4 56:5 56: :01:9 1:02:1 1:06:3 12 1:13:5 56:8 57: :02:2 1:02:4 1:06:4 10 1:13:6 57:1 57: :02:5 1:02:7 1:06:5 8 1:13:7 57:4 57: :02:8 1:03:0 1:06:6 6 1:13:8 57:7 57: :03:1 1:03:3 1:06:8 4 1:13:9 58:0 SEÇMELĠ 58:2 TAKIM 102 SPORLARI 1:03:4 SINAVLARI 1:03:6 1:07:0 ve üstü 2 1:14:0 ve üstü 13

14 1- BASKETBOL UYGULAMA SINAVI PARKURU (300 puan) ġekil 5: Basketbol Uygulama Sınavı Basketbol Uygulama Sınavına ĠliĢkin Puanlama 1. Ribaunt puan 2. BaĢ üstü pas puan 3. Slalom Top sürme puan 4. Hareketli Göğüs pası...20 puan 5. Sol turnike puan 6. Top sürme (reverse) Önden, arkadan ve bacak arası el değiģtirme puan 7. Yerden sektirme pas, koģu ve stop puan 8. Sağ ters turnike puan 9. Sol ters turnike puan 10. Top sürme puan 11. Sıçrayarak tek el Ģut puan 12. Durarak Ģut (serbest atıģ) puan Toplam.300 Puan. 14

15 2- FUTBOL UYGULAMA SINAVI PARKURU (300 puan) PARKURUN MESAFESĠ metre 10 2 ġekil 3: Futbol Uygulama Sınavı Futbol Uygulama Sınavında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar (ġekil 3): 1. 1., 5. ve 9. istasyonlarda top sektirmeler ayaküstü ile yapılacaktır (2-3 top sektirmeden sonra top kontrolleri yapılacaktır) istasyonda; Konilere topun her dokunuģunda 5 puan kaybedilecek, Her bir koninin top sürmeden geçilmesinde 5 puan kaybedilecek, Konilerdeki dönüģler sırasında tekniğe uygun ayak kullanılmadığında her bir hata için 5 puan kaybedilecektir istasyonda top sürme tekniğine 16 puan, vuruģ tekniğine 16 puan ve hedefe isabete 8 puan verilecektir istasyonda vuruģ tekniğine 14 puan ve hedefe isabete (belirlenen hedefe) 16 puan verilecektir. 5. Parkur maksimum 2 15 dk süresinde bitirilecektir. Belirtilen sürede parkuru bitiremeyen sporcular sınavdan bir (2) puan alacaktır. Futbol Uygulama Sınavına ĠliĢkin Puanlama 1) Top sektirme ayak içi top kontrolü...30 Puan 2) Konilerin arasından top sürme (slalom)...40 Puan 3) Ayak içi pas (ver-kaç)..20 Puan 4) Basit aldatma (tek zamanlı). 20 Puan 5) Top sektirme- ayak üstü top kontrolü..30 Puan 6) Top sürme ve hareketli topa üst vuruģ.40 Puan 7) Duran topa üst vuruģ (2 vuruģ).30 Puan 8) Çalım (tek makas)...30 Puan 9) Top sektirme- göğüs ile top kontrolü...30 Puan 10) Cruyff Aldatması.30 Puan Toplam.300 Puan 1 15

16 3- HENTBOL UYGULAMA SINAVI PARKURU (300 puan) ġekil 4: Hentbol Uygulama Sınavı Hentbol Uygulama Sınavına ĠliĢkin Puanlama 1. Slalom top sürme, sola aldatma-sağdan geçiģ ve sıçrayarak atıģ..120 puan 2. DüĢerek atıģlar (2 adet)...60 puan 3. Temel pas, bilek pası, sıçrayarak pas, dayanma adımsız temel atıģ..120 puan Toplam..300 Puan 16

17 4- VOLEYBOL UYGULAMA SINAVI PARKURU (300 PUAN ) HAREKET UYGULAMA PUAN Duvarda parmak pas Öne Pas (5 adet), son pastan sonra kontrol pas-geriye pas (1 adet) 50 Duvarda manģet pas Öne ManĢet (5 adet), son manģetten sonra kontrol manģetgeriye manģet (1 adet) 50 Duvarda smaç-manģet Duvara smaç, gelen topu kendi üstüne manģetle kontrol, baģ üstüne parmak pas ve tekrar duvara smaç (5 adet) 50 Duvara tenis servis ve Servis için yerde duvardan itibaren 6 m ye çizilen sınır karģılama dıģından 3 servis ve servisin kendi baģ üstüne karģılanması 75 Filede smaç Filede kendi attığı topa 2 adet smaç (serbest alana) 75 TOPLAM 300 AÇIKLAMALAR: Puanlamalarda teknik beceri ve hedefe isabet değerlendirilecektir. Parmak pas, manģet pas ve servisler için; duvarda erkeklerde 2.43m, bayanlarda 2.24 m yükseklikten itibaren çizilmiģ dikdörtgen alan (geniģlik 1.5m x yükseklik 1 m) hedef olacaktır. Parmak pas, manģet pas ve smaç-manģet; yerde duvardan itibaren 2,5m ye çizilen sınır dıģından oynanacaktır. ManĢet pasta; ilk top duvara parmak pasla baģlatılacaktır. 17

18 SPOR YÖNETĠCĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ (ÖRGÜN ve ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) ÖZEL YETENEK SINAVINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR Spor Yöneticiliği Örgün ve Ġkinci Öğretim Özel Yetenek Sınavı tek aģamada yapılacaktır. Adaylar Örgün veya Ġkinci Öğretimden herhangi birini ya da her ikisini birden tercih edebilirler. Adayların bu tercihlerini ön kayıtlar sırasında bildirmeleri gerekmektedir. Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP): Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP), adayların Spor GeçmiĢi Puanı (SGP) (Tablo 3), Yüksek Öğrenime GeçiĢ Sınavı (YGS) sonucuna göre (aldığı en yüksek puan karģılığı) alacağı katkı puanı (Tablo 4) ve Genel Sportif Yetenek Parkurundan (ġekil 1) aldığı puanın (Tablo 2) toplanmasından oluģur. Genel Sportif Yetenek Parkuru ve puanları BES Öğretmenliği ile aynıdır. Ġki bölüme de kayıt yaptıran adayların Genel Sportif Yetenek Parkuru puanları, iki bölüm için ayrı ayrı yapılacak değerlendirmelerde de kullanılacaktır. Spor GeçmiĢi Puanı..200 Puan YGS Katkı Puanı Puan Genel Sportif Yetenek Parkuru Puanı Puan Toplam Puan NOT: Spor GeçmiĢi Puanı yalnızca Olimpik Spor BranĢları için geçerlidir (Bkz. Sayfa 7) Tablo 3: Spor Yöneticiliği Bölümü Spor GeçmiĢi Puanları Ġçin Öngörülen Kriterler Ġlk 4'e girenler Katılanlar Takım Sporları (Puan) (Puan) Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa ġampiyonaları, Milli FISU ve Akdeniz Oyunları Sporcular ISF, Karadeniz Oyunları, Avrupa Gençlik Olimpik Milli Olmayan Festivali (EYOF) En üst ligde oynamıģ olanlar En üst ligin bir alt ligi (Futbolda Bank Asya ve 2. Lig) Lig (Bu lige sahip olan branģlar için) Kulüplü Gençler Türkiye ġampiyonaları Finalleri ile Liseler Türkiye ġampiyonaları Finalleri Milli sporcular Milli Olmayan Bireysel Sporlar Ġlk 4'e girenler (Puan) Katılanlar (Puan) Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa ġampiyonaları, FISU ve Akdeniz Oyunları ISF, Karadeniz Oyunları, Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) Büyükler kategorisinde kulüpler ve Ferdi Türkiye ġampiyonaları (Atletizm ve Yüzme hariç) Gençler kategorisinde kulüpler ve Ferdi Türkiye ġampiyonaları (Atletizm ve Yüzme hariç) Atletizm için Bayanlarda: Tablo 4-a, b, c ve Erkeklerde: 5-a, b, c de belirtilen derece karģılığı puanlar dikkate alınacaktır. Yüzme için Bayanlarda: Tablo 11 ve Erkeklerde Tablo 12 de belirtilen derece karģılığı puanlar dikkate alınacaktır. 18

19 Tablo 4-a: Bayanlarda Derece KarĢılığı Spor GeçmiĢi Puanları (SGP) SGP 100m 100m Eng 200m 400m 400m Eng 4x100 4x m 1500m : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

20 Tablo 4-b: Bayanlarda Derece KarĢılığı Spor GeçmiĢi Puanları (SGP) SGP 2000m Eng 3000m 3000m Eng 5000m 10000m 3km YürüyüĢ 5km YürüyüĢ 10km YürüyüĢ 20km YürüyüĢ 200 7: : : : : :25 28:02 57:41 1:58: : : : : : :33 28:15 58:07 1:59: : : : : : :41 28:28 58:33 2:00: : : : : : :41 58:59 2:01: : : : : : :54 59:26 2:02: : : : : : :04 29:07 59:53 2:03: : : : : : :12 29:20 1:00:20 2:04: : : : : : :33 1:00:47 2:05: : : : : : :47 1:01:14 2:05: : : : : : :37 30:00 1:01:42 2:06: : : : : : :45 30:14 1:02:09 2:07: : : : : : :53 30:27 1:02:37 2:08: : : : : : :41 1:03:05 2:09: : : : : : :10 30:55 1:03:33 1:03: : : : : : :18 31:09 1:04:02 2:11: : : : : : :27 31:23 1:04:31 2:12: : : : : : :37 1:05:00 2:13: : : : : : :44 31:51 1:05:29 2:14: : : : : : :53 32:06 1:05:58 2:15: : : : : : :02 32:20 1:06:28 2:16:36 1 8: : : : : :35 1:06:58 2:17:37 20

21 Tablo 4-c: Bayanlarda Derece KarĢılığı Spor GeçmiĢi Puanları (SGP) SGP Yüksek Sırık Uzun Üçadım Gülle Disk Çekiç Cirit Heptatlon 200 1,60 3,00 5,20 11,80 12,00 38,00 38,00 38, ,59 2,98 5,16 11,76 11,90 37,60 37,60 37, ,58 2,95 5,12 11,72 11,80 37,20 37,20 37, , ,08 11,68 11,70 36,80 36,80 36, ,56 2,90 5,04 11,64 11,60 36,40 36,40 36, ,55 2,88 5,00 11,60 11,50 36,00 36,00 36, ,54 2,85 4,96 11,55 11,40 35,60 35,60 35, ,53 2,83 4,92 11,50 11,20 35,20 35,20 35, ,52 2,80 4,88 11,45 11,00 34,80 34,80 34, ,51 2,78 4,84 11,40 10,80 34,40 34,40 34, ,50 2,75 4,80 11,35 10,60 34,00 34,00 34, ,49 2,73 4,76 11,30 10,40 33,60 33,60 33, ,48 2,70 4,72 11,25 10,20 33,20 33,20 33, ,47 2,68 4,68 11,20 10,00 32,80 32,80 32, ,46 2,65 4,64 11,15 9,80 32,40 32,40 32, ,45 2,63 4,60 11,10 9,60 32,00 32,00 32, ,44 2,60 4,58 11,00 9,40 31,60 31,60 31, ,43 2,58 4,56 10,90 9,20 31,20 31,20 31, ,42 2,55 4,54 10,80 9,00 30,80 30,80 30, ,41 2,53 4,52 10,70 8,80 30,40 30,40 30, ,40 2,50 4,50 10,60 8,60 30,00 30,00 30,

22 Tablo 5-a: Erkeklerde Derece KarĢılığı Spor GeçmiĢi Puanları (SGP) SGP 100m 110m Eng 200m 400m 400m Eng 4x100 4x m 1500m : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

23 Tablo 5-b: Erkeklerde Derece KarĢılığı Spor GeçmiĢi Puanları (SGP) SGP 2000m Eng 3000m 3000m Eng 5000m 10000m 5km YürüyüĢ 10km YürüyüĢ 20km YürüyüĢ Oktatlon 200 6: : : : : :48 50:45 1:45: : : : : : :58 51:03 1:45: : : : : : :08 51:22 1:46: : : : : : :17 51:41 1:46: : : : : : :27 52:00 1:47: : : : : : :37 52:19 1:48: : : : : : :47 52:38 1:48: : : : : : :57 52:57 1:49: : : : : : :08 53:17 1:50: : : : : : :18 53:36 1:50: : : : : : :28 53:56 1:51: : : : : : :39 54:16 1:52: : : : : : :49 54:36 1:52: : : : : : :00 54:57 1:53: : : : : : :10 55:17 1:54: : : : : : :15 55:25 1:54: : : : : : :20 55:35 1:54: : : : : : :25 55:44 1:55: : : : : : :30 55:54 1:55: : : : : : :35 56:05 1:55: : : : : : :40 56:13 1:56:

24 Tablo 5-c: Erkeklerde Derece KarĢılığı Spor GeçmiĢi Puanları (SGP) SGP Yüksek Sırık Uzun Üçadım Gülle Disk Çekiç Cirit Dekatlon 200 1,90 3,90 6,55 13,75 14,50 38,50 43,00 48, ,89 3,88 6,52 13,70 14,40 38,20 42,60 47, ,88 3,85 6,49 13,65 14,30 37,90 42,20 47, ,87 3,83 6,46 13,60 14,20 37,60 41,80 46, ,86 3,80 6,43 13,55 14,10 37,30 41,40 46, ,85 3,78 6,40 13,50 14,00 37,00 41,00 46, ,84 3,75 6,37 13,45 13,90 36,70 40,60 45, ,83 3,73 6,34 13,40 13,80 36,40 40,20 45, ,82 3,70 6,31 13,35 13,70 36,10 39,80 44, ,81 3,68 6,28 13,30 13,60 35,80 39,40 44, ,80 3,65 6,25 13,25 13,50 35,50 39,00 44, ,79 3,63 6,21 13,20 13,40 35,20 38,60 43, ,78 3,60 6,18 13,15 13,30 34,90 38,20 43, ,77 3,58 6,15 13,10 13,20 34,60 37,80 42, ,76 3,55 6,12 13,05 13,10 34,30 37,40 42, ,75 3,53 6,08 13,00 13,00 34,00 37,00 42, ,74 3,50 6,05 12,95 12,90 33,70 36,60 41, ,73 3,48 6,02 12,90 12,80 33,40 36,20 41, ,72 3,45 5,98 12,85 12,70 33,10 35,80 40, ,71 3,43 5,94 12,80 12,60 32,80 35,40 40, ,70 3,40 5,90 12,75 12,50 32,50 35,00 40, NOT: Atletizm branģı resmi yarıģmalar puanlama kuralı gereğince, Puan karģılığı bulunmayan derecelerin puanı, en yakın kötü derecenin puanı olarak verilir. 24

25 YÜZME BRANġI SPOR GEÇMĠġĠ PUAN TABLOSU TABLO-11 BAYANLAR Serbest Kurbağa Sırtüstü Kelebek Serbest Serbest Serbest Serbest Kurbağa Kurbağa Sırtüstü Sırtüstü Kelebek Kelebek KarıĢık KarıĢık FIN YP 50 m. 50 m. 50 m. 50 m. 100 m. 200 m. 400 m. 800 m. 100 m. 200 m. 100 m. 200 m. 100 m. 200 m. 200 m. 400 m :36,61 00:46,29 00:42,47 00:38,66 01:20,48 02:54,23 06:04,92 12:24,67 01:40,06 03:34,49 01:29,77 03:10,71 01:25,90 03:08,33 03:15,11 06:49, :35,84 00:45,32 00:41,59 00:37,85 01:18,80 02:50,60 05:57,32 12:09,15 01:37,98 03:30,02 01:27,90 03:06,74 01:24,11 03:04,41 03:11,04 06:41, :35,12 00:44,41 00:40,75 00:37,09 01:17,21 02:47,17 05:50,13 11:54,49 01:36,01 03:25,79 01:26,13 03:02,98 01:22,41 03:00,70 03:07,20 06:33, :34,44 00:43,55 00:39,96 00:36,37 01:15,71 02:43,92 05:43,33 11:40,61 01:34,14 03:21,80 01:24,46 02:59,43 01:20,81 02:57,19 03:03,56 06:25, :33,79 00:42,73 00:39,21 00:35,69 01:14,29 02:40,84 05:36,88 11:27,45 01:32,37 03:18,01 01:22,87 02:56,06 01:19,30 02:53,86 03:00,11 06:18, :33,18 00:41,95 00:38,49 00:35,04 01:12,94 02:37,91 05:30,75 11:14,92 01:30,69 03:14,40 01:21,36 02:52,85 01:17,85 02:50,70 02:56,83 06:11, :32,59 00:41,21 00:37,81 00:34,42 01:11,65 02:35,11 05:24,89 11:02,97 01:29,09 03:10,96 01:19,92 02:49,79 01:16,47 02:47,67 02:53,70 06:04, :32,03 00:40,50 00:37,16 00:33,82 01:10,41 02:32,44 05:19,29 10:51,54 01:27,55 03:07,66 01:18,54 02:46,86 01:15,15 02:44,78 02:50,71 05:58, :31,49 00:39,82 00:36,53 00:33,25 01:09,22 02:29,87 05:13,90 10:40,56 01:26,07 03:04,50 01:17,22 02:44,05 01:13,89 02:42,00 02:47,83 05:52, :30,47 00:38,52 00:35,35 00:32,17 01:06,97 02:25,00 05:03,70 10:19,74 01:23,28 02:58,50 01:14,71 02:38,72 01:11,49 02:36,74 02:42,38 05:40, :29,50 00:37,96 00:34,82 00:31,15 01:04,86 02:20,41 04:54,09 10:00,13 01:21,20 02:54,05 01:12,49 02:34,05 01:09,22 02:31,78 02:37,24 05:30, :28,58 00:36,78 00:33,73 00:30,18 01:02,83 02:16,02 04:44,91 09:41,39 01:18,67 02:48,62 01:10,23 02:29,24 01:07,06 02:27,04 02:32,33 05:19,88 25

26 YÜZME BRANġI SPOR GEÇMĠġĠ PUAN TABLOSU TABLO-12 ERKEKLER Serbest Kurbağa Sırtüstü Kelebek Serbest Serbest Serbest Serbest Kurbağa Kurbağa Sırtüstü Sırtüstü Kelebek Kelebek KarıĢık KarıĢık FIN YP 50 m. 50 m. 50 m. 50 m. 100 m. 200 m. 400 m. 800 m. 100 m. 200 m. 100 m. 200 m. 100 m. 200 m. 200 m. 400 m :32,48 00:41,15 00:37,77 00:35,33 01:11,92 02:37,95 05:33,53 22:04,12 01:30,19 03:15,34 01:20,50 02:54,23 01:17,61 02:51,94 02:57,64 06:16, :31,80 00:40,29 00:36,98 00:34,59 01:10,42 02:34,66 05:26,58 21:36,53 01:28,31 03:11,27 01:18,83 02:50,60 01:15,99 02:48,36 02:53,94 06:08, :31,16 00:39,48 00:36,23 00:33,90 01:09,01 02:31,55 05:20,01 21:10,46 01:26,53 03:07,43 01:17,24 02:47,17 01:14,46 02:44,97 02:50,44 06:01, :30,56 00:38,72 00:35,53 00:33,24 01:07,67 02:28,61 05:13,80 20:45,79 01:24,85 03:03,79 01:15,74 02:43,92 01:13,02 02:41,77 02:47,13 05:54, :29,98 00:37,99 00:34,86 00:32,61 01:06,39 02:25,81 05:07,90 20:22,38 01:23,26 03:00,33 01:14,32 02:40,84 01:11,65 02:38,73 02:43,99 05:47, :29,44 00:37,30 00:34,23 00:32,02 01:05,19 02:23,16 05:02,29 20:00,11 01:21,74 02:57,05 01:12,97 02:37,91 01:10,34 02:35,84 02:41,00 05:41, :28,92 00:36,64 00:33,62 00:31,45 01:04,03 02:20,62 04:56,94 19:38,86 01:20,29 02:53,91 01:11,67 02:35,11 01:09,10 02:33,08 02:38,15 05:35, :28,42 00:36,00 00:33,04 00:30,91 01:02,93 02:18,20 04:51,82 19:18,53 01:18,91 02:50,91 01:10,44 02:32,44 01:07,90 02:30,44 02:35,43 05:29, :27,94 00:35,40 00:32,49 00:30,39 01:01,87 02:15,87 04:46,90 18:59,00 01:17,58 02:48,03 01:09,25 02:29,87 01:06,76 02:27,90 02:32,81 05:23, :27,03 00:34,25 00:31,43 00:29,40 00:59,86 02:11,45 04:37,58 18:21,99 01:15,06 02:42,57 01:07,00 02:25,00 01:04,59 02:23,10 02:27,84 05:13, :26,17 00:33,16 00:30,44 00:28,47 00:57,96 02:07,29 04:28,79 17:47,12 01:12,68 02:37,43 01:04,88 02:20,41 01:02,55 02:18,57 02:23,16 05:03, :25,36 00:32,13 00:29,48 00:27,58 00:56,15 02:03,32 04:20,40 17:13,79 01:10,41 02:32,51 01:02,85 02:16,02 01:00,59 02:14,24 02:18,69 04:53,97 26

27 Tablo 6: Spor Yöneticiliği Bölümü YGS Katkı Puanları Tablosu Alt Sınır Üst Sınır PUAN Alt Sınır Üst Sınır PUAN ve üzeri

28 28

29 BÖLÜM II ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ (ÖRGÜN ve ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) ÖZEL YETENEK SINAVINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR Antrenörlük Eğitimi Bölümü Örgün ve Ġkinci Öğretim Özel yetenek sınavı tek aģamada yapılacaktır. Adaylar Örgün ve Ġkinci Öğretimden herhangi birini ya da her ikisini tercih edebilirler. Adayların bu tercihlerini ön kayıtlar sırasında belirtmeleri gerekmektedir Antrenörlük Eğitimi Bölümü için adaylar yalnızca bir spor branģı seçebilirler. Adayların özel yetenek sınav puanları (ÖSYP), uygulamalı sınav puanı ile spor geçmiģi puanlarının toplamından oluģacaktır. Antrenörlük Eğitimi Bölümü uygulama sınavlarında puan barajı uygulanacaktır. 200 puanlık uygulama sınavından 80 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya dahil edilecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 79 ve daha düģük puan alan adaylar baģarısız sayılacak ve yerleģtirme için yapılacak sıralamaya dahil edilmeyecektir. Adayların seçmiģ olduğu branģlara göre Uygulama Sınavı Puanı ve Spor GeçmiĢi Puanları aģağıdaki gibidir: BĠREYSEL SPORLAR: UYGULAMA SINAVI SPOR GEÇMĠġĠ PUANI Atletizm. 200 Puan puan Artistik Cimnastik 200 Puan puan Ritmik Cimnastik Puan puan Yüzme 200 Puan puan Tenis 200 Puan puan TAKIM SPORLARI: UYGULAMA SINAVI SPOR GEÇMĠġĠ PUANI Futbol 200 Puan puan Basketbol Puan puan Voleybol 200 Puan puan Hentbol. 200 Puan puan Spor BranĢlarına iliģkin Spor GeçmiĢi Puanları her spor branģının kendi kriterlerine göre değerlendirilecektir (ilgili branģ açıklamalarına bakınız). SEÇĠLECEK SPOR BRANġLARI 1. ATLETĠZM 2. ARTĠSTĠK CĠMNASTĠK 3. RĠTMĠK CĠMNASTĠK 4. YÜZME 5. TENĠS 6. BASKETBOL 7. FUTBOL 8. HENTBOL 9. VOLEYBOL Not: Yukarıdaki branģlara göre antrenörlük kontenjanlarının belirlenmesinde B.E.S.Y.O Yönetim Kurulu kararı geçerlidir. 29

30 ATLETĠZM ANTRENÖRLÜĞÜ (500 PUAN) Antrenörlük Eğitimi Bölümü Programına alınacak, Atletizm Antrenörü Adaylarının Özel Yetenek Sınav Puanları (ÖSYP), Spor GeçmiĢi Puanı (300) ile Uygulama Sınav Puanının (200) toplamına göre belirlenecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 80 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya dahil edilecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 79 ve daha düģük puan alan adaylar baģarısız sayılacak ve yerleģtirme için yapılacak sıralamaya dahil edilmeyecektir. 1. ATLETĠZM ANTRENÖRLÜĞÜ SPOR GEÇMĠġĠ PUANI (300 PUAN) Spor GeçmiĢi Puanları (SGP) için öngörülen kriterler: a. Milli Sporcular Spor GeçmiĢinden tam puan (300) alırlar. Milli Sporcu Statüsünde değerlendirilebilmek için; Spor Genel Müdürlüğü nden alınmıģ, Milli oldukları yarıģmaların yer tarih ve organizasyon çeģidini belirten resmi Millilik belgesinin aslı ve fotokopisinin (Özerk Federasyonlar için Federasyon BaĢkanı, özerk olmayan Federasyonlar için Spor Genel Müdürlüğünden en az genel müdür yardımcısı onaylı) kayıt sırasında verilmesi gerekir. b. Milli Sporcu olmayanlar; resmi yarıģmalarda gerçekleģtirdikleri en iyi derecelere göre, Spor GeçmiĢi Puan Tablosunda (Bayanlar: Tablo 7-a, b, c ve Erkekler: Tablo 8-a, b, c) belirtilen puanları alırlar. Kullanılacak olan belgeler Ġlgili kurum (Atletizm Federasyonu, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü) onaylı ve asıl olacaktır. 30

31 Tablo 7-a: Bayanlarda Derece KarĢılığı Spor GeçmiĢi Puanları (SGP) SGP 100m 100m Eng 200m 400m 400m Eng 4x100 4x m 1500m : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

32 Tablo 7-b: Bayanlarda Derece KarĢılığı Spor GeçmiĢi Puanları (SGP) SGP 2000m Eng 3000m 3000m Eng 5000m 10000m 3km YürüyüĢ 5km YürüyüĢ 10km YürüyüĢ 20km YürüyüĢ 300 7: : : : : :47 26:59 55:33 1:54: : : : : : :55 27:12 55:58 1:55: : : : : : :02 27:24 56:24 1:56: : : : : : :10 27:37 56:49 1:56: : : : : : :49 57:15 1:57: : : : : : :25 28:02 57:41 1:58: : : : : : :33 28:15 58:07 1:59: : : : : : :41 28:28 58:33 2:00: : : : : : :41 58:59 2:01: : : : : : :54 59:26 2:02: : : : : : :04 29:07 59:53 2:03: : : : : : :12 29:20 1:00:20 2:04: : : : : : :33 1:00:47 2:05: : : : : : :47 1:01:14 2:05: : : : : : :37 30:00 1:01:42 2:06: : : : : : :45 30:14 1:02:09 2:07: : : : : : :53 30:27 1:02:37 2:08: : : : : : :41 1:03:05 2:09: : : : : : :10 30:55 1:03:33 1:03: : : : : : :18 31:09 1:04:02 2:11: : : : : : :27 31:23 1:04:31 2:12: : : : : : :37 1:05:00 2:13: : : : : : :44 31:51 1:05:29 2:14: : : : : : :53 32:06 1:05:58 2:15: : : : : : :02 32:20 1:06:28 2:16:36 1 8: : : : : :35 1:06:58 2:17:37 32

33 Tablo 7-c: Bayanlarda Derece KarĢılığı Spor GeçmiĢi Puanları (SGP) SGP Yüksek Sırık Uzun Üçadım Gülle Disk Çekiç Cirit Heptatlon 300 1,65 3,20 5, ,50 40,00 40,00 40, ,64 3,15 5,36 11,96 12,40 39,60 39,60 39, ,63 3,10 5,32 11,92 12,30 39,20 39,20 39, ,62 3,05 5,28 11,88 12,20 38,80 38,80 38, ,61 3,03 5,24 11,84 12,10 38,40 38,40 38, ,60 3,00 5,20 11,80 12,00 38,00 38,00 38, ,59 2,98 5,16 11,76 11,90 37,60 37,60 37, ,58 2,95 5,12 11,72 11,80 37,20 37,20 37, , ,08 11,68 11,70 36,80 36,80 36, ,56 2,90 5,04 11,64 11,60 36,40 36,40 36, ,55 2,88 5,00 11,60 11,50 36,00 36,00 36, ,54 2,85 4,96 11,55 11,40 35,60 35,60 35, ,53 2,83 4,92 11,50 11,20 35,20 35,20 35, ,52 2,80 4,88 11,45 11,00 34,80 34,80 34, ,51 2,78 4,84 11,40 10,80 34,40 34,40 34, ,50 2,75 4,80 11,35 10,60 34,00 34,00 34, ,49 2,73 4,76 11,30 10,40 33,60 33,60 33, ,48 2,70 4,72 11,25 10,20 33,20 33,20 33, ,47 2,68 4,68 11,20 10,00 32,80 32,80 32, ,46 2,65 4,64 11,15 9,80 32,40 32,40 32, ,45 2,63 4,60 11,10 9,60 32,00 32,00 32, ,44 2,60 4,58 11,00 9,40 31,60 31,60 31, ,43 2,58 4,56 10,90 9,20 31,20 31,20 31, ,42 2,55 4,54 10,80 9,00 30,80 30,80 30, ,41 2,53 4,52 10,70 8,80 30,40 30,40 30, ,40 2,50 4,50 10,60 8,60 30,00 30,00 30,

34 Tablo 8-a: Erkeklerde Derece KarĢılığı Spor GeçmiĢi Puanları (SGP) SGP 100m 110m Eng 200m 400m 400m Eng 4x100 4x m 1500m : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

35 Tablo 8-b: Erkeklerde Derece KarĢılığı Spor GeçmiĢi Puanları (SGP) SGP 2000m Eng 3000m 3000m Eng 5000m 10000m 5km YürüyüĢ 10km YürüyüĢ 20km YürüyüĢ Oktatlon 300 6:20.76 : : : : :01 49:15 1:41: : : : : : :10 49:32 1:42: : : : : : :19 49:50 1:43: : : : : : :29 50:08 1:43: : : : : : :38 50:26 1:44: : : : : : :48 50:45 1:45: : : : : : :58 51:03 1:45: : : : : : :08 51:22 1:46: : : : : : :17 51:41 1:46: : : : : : :27 52:00 1:47: : : : : : :37 52:19 1:48: : : : : : :47 52:38 1:48: : : : : : :57 52:57 1:49: :44.45 : : : : :08 53:17 1:50: : : : : : :18 53:36 1:50: : : : : : :28 53:56 1:51: : : : : : :39 54:16 1:52: : : : : : :49 54:36 1:52: : : : : : :00 54:57 1:53: : : : : : :10 55:17 1:54: : : : : : :15 55:25 1:54: : : : : : :20 55:35 1:54: : : : : : :25 55:44 1:55: : : : : : :30 55:54 1:55: : : : : : :35 56:05 1:55: : : : : : :40 56:13 1:56:

36 Tablo 8-c: Erkeklerde Derece KarĢılığı Spor GeçmiĢi Puanları (SGP) SGP Yüksek Sırık Uzun Üçadım Gülle Disk Çekiç Cirit Dekatlon 300 1,95 4,10 6, ,00 40,00 45,00 50, ,94 4,00 6,67 13,95 14,90 39,70 44,60 49, ,93 3,98 6,64 13,90 14,80 39,40 44,20 49, ,92 3,95 6,61 13,85 14,70 39,10 43,80 48, ,91 3,93 6,58 13,80 14,60 38,80 43,40 48, ,90 3,90 6,55 13,75 14,50 38,50 43,00 48, ,89 3,88 6,52 13,70 14,40 38,20 42,60 47, ,88 3,85 6,49 13,65 14,30 37,90 42,20 47, ,87 3,83 6,46 13,60 14,20 37,60 41,80 46, ,86 3,80 6,43 13,55 14,10 37,30 41,40 46, ,85 3,78 6,40 13,50 14,00 37,00 41,00 46, ,84 3,75 6,37 13,45 13,90 36,70 40,60 45, ,83 3,73 6,34 13,40 13,80 36,40 40,20 45, ,82 3,70 6,31 13,35 13,70 36,10 39,80 44, ,81 3,68 6,28 13,30 13,60 35,80 39,40 44, ,80 3,65 6,25 13,25 13,50 35,50 39,00 44, ,79 3,63 6,21 13,20 13,40 35,20 38,60 43, ,78 3,60 6,18 13,15 13,30 34,90 38,20 43, ,77 3,58 6,15 13,10 13,20 34,60 37,80 42, ,76 3,55 6,12 13,05 13,10 34,30 37,40 42, ,75 3,53 6,08 13,00 13,00 34,00 37,00 42, ,74 3,50 6,05 12,95 12,90 33,70 36,60 41, ,73 3,48 6,02 12,90 12,80 33,40 36,20 41, ,72 3,45 5,98 12,85 12,70 33,10 35,80 40, ,71 3,43 5,94 12,80 12,60 32,80 35,40 40, ,70 3,40 5,90 12,75 12,50 32,50 35,00 40, NOT: Atletizm branģı resmi yarıģmalar puanlama kuralı gereğince, Puan karģılığı bulunmayan derecelerin puanı, en yakın kötü derecenin puanı olarak verilir. 36

37 2. ATLETĠZM ANTRENÖRLÜĞÜ UYGULAMA SINAVI (200 PUAN) Adaylar Atletizm Uygulama Sınavı Puanlama cetvellerinde (Tablo 9 ve Tablo 10) yer alan branģlardan birini seçeceklerdir. a. Seçtikleri branģtan elde ettikleri derecenin karģılığı puanlar Uygulama Sınavı Puanını oluģturacaktır. b. 200 puanlık uygulama sınavından 80 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya dahil edilecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 79 ve daha düģük puan alan adaylar baģarısız sayılacak ve yerleģtirme için yapılacak sıralamaya dahil edilmeyecektir. c. Uzun Atlama ve Üçadım Atlama ile Atma branģlarında adaylara 6 deneme hakkı verilir. d. Seçilen branģlara, ilan edilen programda belirtilen saatlerde girmek zorunludur. e. Adaylar sınava üzerinde reklâm ve belirgin yazı bulunmayan formalarla katılacaktır. f. Adayların Özel Yetenek Sınavı puanlarına iliģkin itirazları, sınavın bitimini takip eden iģ gününde saat ye kadar, itiraz bedeli Ziraat Bankası Ege Üniversitesi Tıp Fak. ġubesi No lu hesabına (TR ) yatırıldıktan sonra Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak yapılacaktır. Ġtiraz bedeli olarak 150 TL alınacaktır. 100 m Engel ve Atma BranĢlarına iliģkin teknik ölçüler aģağıdaki gibi olacaktır. *ERKEKLER 110 m Engel: 91,4cm. Gülle Çekiç Ağırlığı: 6kg Disk Ağırlığı:1,75kg Cirit ağırlığı: 800g *BAYANLAR 100 m Engel: 76,2cm Gülle Çekiç Ağırlığı: 4kg Disk Ağırlığı: 1kg Cirit Ağırlığı: 600g 37

38 Tablo 9: BAYANLAR ATLETĠZM UYGULAMA SINAVI PUANLAMA CETVELĠ 100 m 400 m 1500 m 3000 m 100 m Uzun Yüksek Üçadım Sırıkla Gülle** Disk*** Cirit**** Çekiç** Puan Engel* Atlama Atlama Atlama Atlama Atma Atma Atma Atma , ve altı ve altı ve altı ve altı ve altı ve üzeri ve üzeri ve üzeri ve üzeri ve üzeri ve üzeri ve üzeri ve üzeri , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 32, , , ,47 32, , , ,44 32, , , ,41 32, , , , ,90 31, , , ,75 31, , , ,60 31, , ,29 31,40 32,45 31, , ,26 31,25 32,30 31, , ,23 31,10 32,15 31, , , ,00 31, , ,17 30, , , ,14 30, , , , , , , ,40 30, , , ,25 30,50 38

39 100 m 400 m 1500 m 3000 m 100 m Engel* Uzun Atlama Puan Yüksek Atlama Üçadım Atlama Sırıkla Atlama Gülle** Atma Disk*** Atma Cirit**** Atma Çekiç** Atma , ,02 30,05 31,10 30, , ,99 29, , , ,96 29,80 30,80 30, , ,93 29,70 30,65 30, , ,90 29, , , ,87 29, , , ,84 29, , , ,81 29,30 30,05 29, , ,78 29,20 29,90 29, , ,75 29,10 29,80 29, , ,72 29,00 29,70 29, , ,69 28,90 29,60 29, , ,66 28,80 29,50 29, , ,63 28,70 29,40 29, , ,60 28,60 29,30 29, , ,57 28,50 29,20 28, , ,54 28,40 29,10 28, , ,51 28,30 29,00 28, , ,48 28,20 28,90 28, , ,45 28,10 28,80 28, , ,42 28,00 28,70 28, , ,39 27,90 28,60 28, , ,36 27,80 28,50 28, , ,33 27,70 28,40 28, , ,30 27,60 28,30 28, , ,27 27,50 28,20 27, , ,24 27,40 28,10 27,80 39

40 100 m 400 m 1500 m 3000 m 100 m Uzun Yüksek Üçadım Sırıkla Gülle** Disk*** Cirit**** Çekiç** Puan Engel* Atlama Atlama Atlama Atlama Atma Atma Atma Atma , ,21 27,30 28,00 27, , ,18 27,20 27,90 27, , ,15 27,10 27,80 27, , ,12 27,00 27,70 27, , ,09 26,90 27,60 27, , ,06 26,80 27,50 27, , ,03 26,70 27,40 27, , ,00 26,60 27,30 27, , ,97 26,50 27,20 26, , ,94 26,40 27,10 26, , ,91 26,30 27,00 26, , ,88 26,20 26,90 26, , ,85 26,10 26,80 26, , ,82 26,00 26,70 26, ve üzeri ve üzeri ve üzeri ve üzeri ve üzeri 4,13 ve altı ve altı 9.66 ve altı 1.75 ve altı 7,79 ve altı 25,90 ve altı 26,60 ve altı ve altı NOT: Atletizm branģı resmi yarıģmalar puanlama sistemi gereğince, Puan karģılığı bulunmayan derecelerin puanı, en yakın kötü derecenin puanı olarak verilir. 40

41 Tablo 10: ERKEKLER ATLETĠZM UYGULAMA SINAVI PUANLAMA CETVELĠ 100 m 400 m 1500 m 5000 m ve altı ve altı ve altı ve altı 110 m Engel* ve altı Uzun Atlama 6,40 ve üz. Puan 200 Yüksek Atlama 1,90 ve üz. Üçadım Atlama ve üzeri Sırıkla Atlama 3,60 ve üz. Gülle** Atma 13,00 ve üz. Disk*** Atma 36,00 ve üzeri Cirit**** Atma 44,00 ve üz. Çekiç** Atma 42,00 ve üzeri , ,97 35,90 43,90 41, , ,94 35,80 43,80 41, , ,91 35,70 43,70 41, , ,88 35,60 43,60 41, , , ,55 12,85 35,50 43,50 41, , ,82 35,40 43,40 41, , ,79 35,30 43,30 41, , ,76 35,20 43,20 41, , ,73 35,10 43,10 41, , , ,50 12,70 35,00 43,00 41, , ,67 34,90 42,90 41, , ,64 34,80 42,80 41, , ,61 34,70 42,70 40, , ,58 34,60 42,60 40, , , ,45 12,55 34,50 42,50 40, , ,52 34,40 42,40 40, , ,49 34,30 42,30 40, , ,46 34,20 42,20 40, , ,43 34,10 42,10 40, , , ,40 12,40 34,00 42,00 40, , ,37 33,90 41,92 40, , ,34 33,80 41,84 40, , ,31 33,70 41,76 40, , ,28 33,60 41,68 40,12 41

42 100 m 400 m 1500 m 5000 m 110 m Uzun Yüksek Üçadım Sırıkla Gülle** Disk*** Cirit**** Çekiç** Puan Engel* Atlama Atlama Atlama Atlama Atma Atma Atma Atma , , ,35 12,25 33,50 41,60 40, , ,22 33,40 41,52 39, , ,19 33,30 41,44 39, , ,16 33,20 41,36 39, , ,13 33,10 41,28 39, , , ,30 12,10 33,00 41,20 39, , ,07 32,90 41,12 39, , ,04 32,80 41,04 39, , ,01 32,70 40,96 39, , ,98 32,60 40,88 39, , , ,25 11,95 32,50 40,80 39, , ,92 32,40 40,72 39, , ,89 32,30 40,66 39, , ,86 32,20 40,58 39, , ,83 32,10 40,50 38, , , ,20 11,80 32,00 40,42 38, , ,77 31,90 40,36 38, , ,74 31,80 40,28 38, , ,71 31,70 40,20 38, , ,68 31,60 40,12 38, , , ,15 11,65 31,50 40,04 38, , ,62 31,40 39,96 38, , ,59 31,30 39,88 38, : , ,56 31,20 39,80 38, , ,53 31,10 39,72 38, , , ,10 11,50 31,00 39,64 38, , ,46 30,90 39,56 38, , ,42 30,80 39,48 38,12 42

43 100 m 400 m 1500 m 5000 m 110 m Uzun Yüksek Üçadım Sırıkla Gülle** Disk*** Cirit**** Çekiç** Puan Engel* Atlama Atlama Atlama Atlama Atma Atma Atma Atma , ,38 30,70 39,40 38, , ,34 30,60 39,30 38, , , ,05 11,30 30,50 39,20 37, , ,26 30,40 39,10 37, , ,22 30,30 39,00 37, , ,18 30,20 38,80 37, , , ,14 30,10 38,70 37, , ,00 11,10 30,00 38,60 36, , ,00 29,90 38,40 37, , , ,90 29,80 38,20 37, , ,80 29,70 38,00 37, , ,95 10,70 29,60 37,80 37, ,35 6 1, ,60 29,50 37,60 36, , ,50 29,40 37,40 36, ve üzeri ve üzeri ve üzeri ve üzeri ve üzeri 5,30 ve altı 1 1,60 ve altı ve altı 2,90 ve altı 10,40 ve altı 29,30 ve altı 37,20 ve altı 36,40 ve altı NOT: Atletizm branģı resmi yarıģmalar puanlama sistemi gereğince, Puan karģılığı bulunmayan derecelerin puanı, en yakın kötü derecenin puanı olarak verilir. 43

44 ARTĠSTĠK CĠMNASTĠK ANTRENÖRLÜĞÜ (500 PUAN) Antrenörlük eğitimi programına alınacak Artistik Cimnastik antrenörü adaylarının Özel Yetenek Sınav Puanları (ÖYSP), Spor GeçmiĢi Puanları (300) ile Uygulama Sınav Puanının (200) toplamına göre belirlenecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 80 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya dahil edilecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 79 ve daha düģük puan alan adaylar baģarısız sayılacak ve yerleģtirme için yapılacak sıralamaya dahil edilmeyecektir. 1. ARTĠSTĠK CĠMNASTĠK ANTRENÖRLÜĞÜ SPOR GEÇMĠġĠ PUANLARI (300 P) Puanlama için öngörülen kriterler: Genel Kriterler; *Adayların Ulusal ve Uluslararası düzeydeki performansları (Ulusal Takımlar, Ulusal ġampiyonalar, Kulüplerarası ġampiyonalar). *Adayların Okul YarıĢmalarındaki performansları (Yıldızlar ve Gençler Kategorisi). Puanlama; a) Milli sporcu statüsünde değerlendirilebilmek için; Yıldız, Genç ve Büyükler kategorisinde düzenlenen uluslararası yarıģmalar (Dünya, Avrupa ve Balkan Ģampiyonaları-Olimpiyat ve Akdeniz oyunları-isf yarıģması ile Uluslararası Turnuva yarıģmaları) b) Milli sporcular; Spor Genel Müdürlüğü/Cimnastik Federasyonundan alacakları, Milli oldukları yarıģmaların Yer, Tarih ve Organizasyon çeģidini belirten resmi belge ile baģvurdukları takdirde Spor geçmiģinden tam puan (300 P) almıģ kabul edilirler KULÜPLERARASI YARIġMALAR YILDIZ GENÇ BÜYÜK *Ġlk 3 te yer alma 225 Puan 250 Puan 275 Puan *4, 5 ve 6 ıncı olma 175 Puan 200 Puan 225 Puan 1.2.OKULLARARASI TÜRKĠYE ġampġyonalari YILDIZ GENÇ *Ġlk 3 te yer alma 150 Puan 200 Puan *4,5 ve 6 ıncı olma 115 Puan 160 Puan 1.3. FERDĠ TÜRKĠYE ġampġyonasi YILDIZ GENÇ BÜYÜK * Ġlk 3 te yer alma 225 Puan 250 Puan 275 Puan *4,5 ve 6 ıncı olma 175 Puan 200 Puan 225 Puan 44

45 2. ARTĠSTĠK CĠMNASTĠK ANTRENÖRLÜĞÜ UYGULAMA SINAVI (200 PUAN) Antrenörlük bölümü Artistik Cimnastik sınavına girecek adaylar aģağıda belirtilen özel istekler doğrultusunda erkekler (6 alet) ve bayanlar (4 alet) ayrı ayrı serbest seri hazırlayacaklardır. Buna göre sınava girecek adayların Artistik Cimnastik sınav değerlendirmesi Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) kurallarına göre yapılacaktır. 200 puanlık uygulama sınavından 80 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya dahil edilecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 79 ve daha düģük puan alan adaylar baģarısız sayılacak ve yerleģtirme için yapılacak sıralamaya dahil edilmeyecektir. YER (35 P) Amut Çember Denge duruģu ElliaĢma Kartvil Flik flak Öne salto Geriye salto KULPLU BEYGĠR (35 P) Makas Devir BitiriĢ HALKA (35 P) Alt yatay duruģ L duruģu Düz tokat Geriye salto ERKEKLER ATLAMA MASASI (25 P) ElliaĢma PARALEL (35 P) Çiftkol çıkıģı (önde, geride) Kipe Omuz amudu Amut Bir duruģ elementi BitiriĢ BARFĠKS (35 P) Kipe Öne devir Geriye devir BitiriĢ ATLAMA MASASI (35 P) ElliaĢma BAYANLAR KIZ PARALELĠ (55 P) Kipe Karın dönüģleri Alt bardan üst bara ya da üst bardan alt bara geçiģ hareketi BitiriĢ DENGE (55 P) ÇıkıĢ Çember Geriye köprüden geçiģ DönüĢ (pivot) Sıçrama (uçan) Bir duruģ elementi BitiriĢ YER (55 P) Amut Çember Denge duruģu ElliaĢma Kartvil Köprü (öne, geri) Esneklik elementi Öne salto Geriye salto NOT: Adaylar seri sunumlarını Uluslararası Cimnastik YarıĢma Kurallarına uygun giysilerle (Bayanlar: Mayo, Erkekler: Cimnastik ġortu veya Cimnastik Pantolonu ile Atlet) yapacaklardır. Üzerinde reklâm ve belirgin yazı bulunan giysilerin kullanımına izin verilmeyecektir. Erkeklerde 6 alette, bayanlarda 4 alette seri yapamayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır (diskalifiye). 45

46 RĠTMĠK CĠMNASTĠK ANTRENÖRLÜĞÜ (500 Puan) Antrenörlük Eğitimi Bölümü Programına alınacak Ritmik Cimnastik Antrenörü Adaylarının Özel Yetenek Sınav Puanları (ÖYSP); Spor GeçmiĢi Puanları (300) ile Uygulama Yetenek Sınav Puanı (200) toplamına göre belirlenecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 80 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya dahil edilecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 79 ve daha düģük puan alan adaylar baģarısız sayılacak ve yerleģtirme için yapılacak sıralamaya dahil edilmeyecektir. 1.RĠTMĠK CĠMNASTĠK ANTRENÖRLÜĞÜ SPOR GEÇMĠġĠ PUANLARI (300 Puan) Genel Kriterler Uluslararası düzeyde performansı (Milli Takım) Ulusal düzeyde performansı Puanlama DeğiĢik yaģ gruplarında (kategorilerde) Dünya, Avrupa, Balkan ġampiyonaları, Olimpiyatlar, Akdeniz Oyunları, Universiade, ISF yarıģmaları ve Ülkemizin Milli Takım düzeyinde katıldığı diğer Uluslararası turnuvalara Türkiye adına katılmıģ olmak. Milli Sporcular; Spor Genel Müdürlüğü/Cimnastik Federasyonundan alacakları, milli oldukları yarıģmaların yer, tarih ve organizasyon ismini belirten resmi Millilik Belgesi ile baģvurdukları takdirde Spor GeçmiĢinden tam puan (300 Puan) almıģ kabul edilirler. Ritmik Cimnastik Antrenör adayları için Spor GeçmiĢi Puanı olarak dikkate alınacak kriterler aģağıda belirtilmiģtir. KULÜPLER/OKULLAR ARASI YARIġMALAR VE TÜRKĠYE ġampġyonalari lük lik luk lik Büyükler Kategorisi 300 puan 250 puan 200 puan 150 puan Gençler Kategorisi 250 puan 200 puan 150 puan 100 puan Yıldızlar Kategorisi 200 puan 150 puan 100 puan 75 puan ÖZEL YARIġMALAR Ġlk 3 te yer almak Ġlk 10 da yer almak Katılmak 150 puan 100 puan 50 puan NOT: Adayların yukarıda belirtilen açıklamalara göre aldıkları en yüksek puan Spor GeçmiĢi Puanı olarak kabul edilir. Kullanılacak olan belgeler ilgili kurum onaylı (Cimnastik Federasyonu, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü) ve aslı olacaktır. 2.RĠTMĠK CĠMNASTĠK ANRENÖRLÜĞÜ UYGULAMA SINAVI (200 Puan) Bu spor dalında aday, aletsiz (Estetik Grup Cimnastik elementlerinden oluģan) seri ve ayrıca beģ aletten tercih ettiği bir aletle müzik eģliğinde (sözsüz) toplam iki seri sunacaktır. Element ve müzik seçimi adayın kendisine bırakılmıģtır. Serinin süresi dk arasında olmalı ve seri sunumları, branģa özel giysi ile yapılmalıdır. OluĢturulan her bir seri 100 puan ve toplam 200 puan üzerinden değerlendirilecektir. Her seriye iliģkin gereklilikler ve istenilen vücut zorlukları aģağıda belirtilmiģtir. Belirtilen (*) elementlerin her birinden seri içerisinde farklı en az iki element kullanılmalıdır. 46

47 200 puanlık uygulama sınavından 80 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya dahil edilecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 79 ve daha düģük puan alan adaylar baģarısız sayılacak ve yerleģtirme için yapılacak sıralamaya dahil edilmeyecektir. Aletsiz Seri (Estetik Grup Cimnastik Elementleri) (100 Puan) Teknik Değer (Toplam 54 Puan) Vücut Hareketleri 2 farklı total vücut dalgası (toplam 6 puan) 2 farklı total vücut salınımı (toplam 6 puan) 2 vücut hareketi A-serisi (toplam 6 puan) 2 vücut hareketi B-serisi (toplam 6 puan) Dengeler 2 farklı denge (toplam 6 puan) 1 farklı denge dizisi (toplam 9 puan) Atlama ve Sıçramalar 2 farklı atlama veya sıçrama (toplam 6 puan) 1 sıçrama dizisi (toplam 9 puan) Artistik Değer (toplam 26 Puan) Kompozisyonun cimnastik kalitesi (toplam 8 puan) Kompozisyonun yapısı (toplam 8 puan) Artistik etki (toplam 10 puan) Uygulama (toplam 20 Puan) İp Aleti (100 Puan) Alet Elementleri (20 Puan) * Ġpin içinden atlamalar, sıçramalar, sekmeler ve zıplamalar (toplam 4 puan) * Fırlatma ve yakalamalar (toplam 4 puan) * Ġpin bir ucunun bırakılıp yakalanması (toplam 4 puan) * Ġpin rotasyonları (toplam 4 puan) * Ġpin kullanımları (Ör: itiģler, salınımlar, daireler, sekizler, yelkenler) (toplam 4 puan) Vücut Elementleri (60 Puan) * Sıçramalar (toplam 12 puan) 3 farklı sıçrama * Dengeler (toplam 8 puan) * Pivotlar (toplam 12 puan) 3 farklı pivot * Esneklik ve Dalgalar (toplam 8 puan) * Akrobatik Elementler (Ör: çember, dirsek çemberi, tek el çember, yerde yuvarlanmalar, öne ve geriye köprü v.b (toplam 8 puan) Vücut ve alet elementlerinde iyi bir teknik, çeģitlilik (dinamizm, yön, düzlem) sağ ve sol elin dengeli kullanımı, alan, uzay ve müziğin kullanımı (12 puan) Uygulama (20 Puan) 47

48 Çember Aleti (100 Puan) Alet Elementleri (20 Puan) * Vücut Üzerinde ve yerde yuvarlamalar (toplam 4 Puan) * Rotasyonlar (toplam 4 puan) * Fırlatmalar ve Yakalamalar (toplam 4 puan) * Çember içinden ve üzerinden geçiģler (toplam 4 puan) * Kullanımları (salınımlar, daireler, sekizler) (toplam 4 puan) Vücut Elementleri (60 Puan) * Sıçramalar (toplam 10 puan) * Dengeler (toplam 10 puan) * Pivotlar (toplam 10 puan) * Esneklik ve Dalgalar (toplam 10 puan) * Akrobatik Elementler (Ör: çember, dirsek çemberi, tek el çember, yerde yuvarlanmalar, öne ve geriye köprü v.b (toplam 10 puan) Vücut ve alet elementlerinde iyi bir teknik, çeģitlilik (dinamizm, yön, düzlem) sağ ve sol elin dengeli kullanımı, alan, uzay ve müziğin kullanımı (10 puan) Uygulama (20 Puan) Top Aleti (100 Puan) Alet Elementleri (20 Puan) * Fırlatmalar ve yakalamalar (toplam 4 puan) * Aktif zıplatmalar (toplam 4 puan) * Pasif zıplatmalar (toplam 4 puan) * Vücut üzerinde ve yerde yuvarlamalar (toplam 4 puan) * Kullanımları (itiģler, salınımlar, daireler, sekizler, döndürmeler) (toplam 4 puan) Vücut Elementleri (60 Puan) * Sıçramalar (toplam 12 puan) 3 farklı sıçrama * Dengeler (toplam 8 puan) * Pivotlar (toplam 8 puan) * Esneklik ve Dalgalar (toplam 12 puan) 3 farklı esneklik/dalga * Akrobatik Elementler (Ör: çember, dirsek çemberi, tek el çember, yerde yuvarlanmalar, öne ve geriye köprü v.b (toplam 8 puan) Vücut ve alet elementlerinde iyi bir teknik, çeģitlilik (dinamizm, yön, düzlem) sağ ve sol elin dengeli kullanımı, alan, uzay ve müziğin kullanımı (12 puan) Uygulama (20 Puan) 48

49 Labut Aleti (100 Puan) Alet Elementleri (20 Puan) * Küçük daireler (toplam 4 puan) * Değirmenler (toplam 4 puan) * Bir veya iki labut aletinin uçuģu ile, rotasyonlu/ rotasyonsuz fırlatılması ve yakalanması (toplam 4 puan) * VuruĢlar (toplam 4 puan) * Kullanımları (itiģler, salınımlar, daireler, sekizler, asimetrik hareketler) (toplam 4 puan) Vücut Elementleri (60 Puan) * Sıçramalar (toplam 8 puan) * Dengeler (toplam 12 puan) 3 farklı denge * Pivotlar (toplam 12 puan) 3 farklı Pivot * Esneklik ve Dalgalar (toplam 8 puan) * Akrobatik Elementler (Ör: çember, dirsek çemberi, tek el çember, yerde yuvarlanmalar, öne ve geriye köprü v.b (toplam 8 puan) Vücut ve alet elementlerinde iyi bir teknik, çeģitlilik (dinamizm, yön, düzlem) sağ ve sol elin dengeli kullanımı, alan, uzay ve müziğin kullanımı (12 puan) Uygulama (20 Puan) Kurdele Aleti (100 Puan) Alet Elementleri (20 Puan) * Zigzaglar (4 veya 5 dalga) (toplam 4 puan) * Spiraller (4 veya 5 kıvrım) (toplam 4 puan) * Fırlatmalar, küçük atıģlar, yakalamalar (toplam 4 puan) * Kurdelenin oluģturduğu Ģeklin içinden veya üzerinden geçiģler (toplam 4 puan) * Kullanımları (itiģler, salınımlar, daireler, sekizler) (toplam 4 puan) Vücut Elementleri (60 Puan) * Sıçramalar (toplam 12 puan) 3 farklı sıçrama * Dengeler (toplam 8 puan) Pivotlar (toplam 12 puan) 3 farklı pivot * Esneklik ve Dalgalar (toplam 8 puan) * Akrobatik Elementler (Ör: çember, dirsek çemberi, tek el çember, yerde yuvarlanmalar, öne ve geriye köprü v.b (toplam 8 puan) Vücut ve alet elementlerinde iyi bir teknik, çeģitlilik (dinamizm, yön, düzlem) sağ ve sol elin dengeli kullanımı, alan, uzay ve müziğin kullanımı (12 puan) Uygulama (20 Puan) Not:Uygulama puanı kesintileri Uluslararası Ritmik Cimnastik değerlendirme kurallarına (http://www.turkcimfed.gov.tr) göre yapılacaktır. 49

50 YÜZME ANTRENÖRLÜĞÜ (500 PUAN) Antrenörlük eğitimi programına alınacak Yüzme antrenörü adaylarının Özel Yetenek Sınav Puanları (ÖYSP), Spor GeçmiĢi Puanları (300) ile Uygulama Sınav Puanının (200) toplamına göre belirlenecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 80 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya dahil edilecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 79 ve daha düģük puan alan adaylar baģarısız sayılacak ve yerleģtirme için yapılacak sıralamaya dahil edilmeyecektir. 1. YÜZME ANTRENÖRLÜĞÜ SPOR GEÇMĠġĠ PUANLARI (300 Puan) Genel Kriterler - Adayın uluslararası düzeyde performansı (Milli Takım) - Adayın ulusal düzeyde performansı (Ulusal Yüzme ġampiyonaları). Puanlama 1) Milli Sporcu Statüsündeki adayların değerlendirilmesi; YaĢ Gurupları, Genç ve Büyükler kategorisinde düzenlenen Dünya, Avrupa, Balkan ġampiyonaları, Olimpiyat ve Akdeniz Oyunları, Universiade ile Ülkemizin Milli Takım düzeyinde katıldığı diğer Uluslar arası turnuvalara ve yarıģmalara Türkiye adına katılmıģ olmaları gerekmektedir. 2) Milli Sporcular; Spor Genel Müdürlüğü/Yüzme Federasyonundan alacakları Milli oldukları yarıģmaların yer tarih ve organizasyon çeģidini belirten resmi belge ile baģvurdukları taktirde spor geçmiģi puanından tam puan (300 Puan) almıģ kabul edilirler. 3) Türkiye Kısa Kulvar Yüzme ġampiyonalarında yaģ grubu finali (B-C Final) yada açık yaģ finali (A final) yüzenler. Türkiye Uzun Kulvar YarıĢlarında yarı final veya final yüzenler, Türkiye Yüzme Federasyonundan yüzdükleri dereceleri belgeledikleri takdirde spor geçmiģi puanından tam puan (300 Puan) almıģ kabul edilirler. 4) Bunun haricindeki adaylar Spor GeçmiĢi Puanları (SGP), Ulusal Yüzme ġampiyonalarında (Türkiye Kısa Kulvar Y.ġ, Türkiye Uzun Kulvar Y.ġ, Türkiye Açık YaĢ Y.ġ ve Okullar arası Türkiye Yüzme ġ.) elde ettikleri dereceleri Türkiye Yüzme Federasyonundan belgeledikleri takdirde ekte bulunan FINA Yüzme Puan Cetveline göre (Tablo 11 ve Tablo 12) puan alacaklardır. 50

51 YÜZME ANTRENÖRLÜĞÜ SPOR GEÇMĠġĠ PUAN TABLOSU TABLO-11 BAYANLAR Serbest Kurbağa Sırtüstü Kelebek Serbest Serbest Serbest Serbest Kurbağa Kurbağa Sırtüstü Sırtüstü Kelebek Kelebek KarıĢık KarıĢık FIN YP 50 m. 50 m. 50 m. 50 m. 100 m. 200 m. 400 m. 800 m. 100 m. 200 m. 100 m. 200 m. 100 m. 200 m. 200 m. 400 m :36,61 00:46,29 00:42,47 00:38,66 01:20,48 02:54,23 06:04,92 12:24,67 01:40,06 03:34,49 01:29,77 03:10,71 01:25,90 03:08,33 03:15,11 06:49, :35,84 00:45,32 00:41,59 00:37,85 01:18,80 02:50,60 05:57,32 12:09,15 01:37,98 03:30,02 01:27,90 03:06,74 01:24,11 03:04,41 03:11,04 06:41, :35,12 00:44,41 00:40,75 00:37,09 01:17,21 02:47,17 05:50,13 11:54,49 01:36,01 03:25,79 01:26,13 03:02,98 01:22,41 03:00,70 03:07,20 06:33, :34,44 00:43,55 00:39,96 00:36,37 01:15,71 02:43,92 05:43,33 11:40,61 01:34,14 03:21,80 01:24,46 02:59,43 01:20,81 02:57,19 03:03,56 06:25, :33,79 00:42,73 00:39,21 00:35,69 01:14,29 02:40,84 05:36,88 11:27,45 01:32,37 03:18,01 01:22,87 02:56,06 01:19,30 02:53,86 03:00,11 06:18, :33,18 00:41,95 00:38,49 00:35,04 01:12,94 02:37,91 05:30,75 11:14,92 01:30,69 03:14,40 01:21,36 02:52,85 01:17,85 02:50,70 02:56,83 06:11, :32,59 00:41,21 00:37,81 00:34,42 01:11,65 02:35,11 05:24,89 11:02,97 01:29,09 03:10,96 01:19,92 02:49,79 01:16,47 02:47,67 02:53,70 06:04, :32,03 00:40,50 00:37,16 00:33,82 01:10,41 02:32,44 05:19,29 10:51,54 01:27,55 03:07,66 01:18,54 02:46,86 01:15,15 02:44,78 02:50,71 05:58, :31,49 00:39,82 00:36,53 00:33,25 01:09,22 02:29,87 05:13,90 10:40,56 01:26,07 03:04,50 01:17,22 02:44,05 01:13,89 02:42,00 02:47,83 05:52, :30,47 00:38,52 00:35,35 00:32,17 01:06,97 02:25,00 05:03,70 10:19,74 01:23,28 02:58,50 01:14,71 02:38,72 01:11,49 02:36,74 02:42,38 05:40, :29,50 00:37,96 00:34,82 00:31,15 01:04,86 02:20,41 04:54,09 10:00,13 01:21,20 02:54,05 01:12,49 02:34,05 01:09,22 02:31,78 02:37,24 05:30, :28,58 00:36,78 00:33,73 00:30,18 01:02,83 02:16,02 04:44,91 09:41,39 01:18,67 02:48,62 01:10,23 02:29,24 01:07,06 02:27,04 02:32,33 05:19,88 51

52 YÜZME ANTRENÖRLÜĞÜ SPOR GEÇMĠġĠ PUAN TABLOSU TABLO-12 ERKEKLER Serbest Kurbağa Sırtüstü Kelebek Serbest Serbest Serbest Serbest Kurbağa Kurbağa Sırtüstü Sırtüstü Kelebek Kelebek KarıĢık KarıĢık FIN YP 50 m. 50 m. 50 m. 50 m. 100 m. 200 m. 400 m. 800 m. 100 m. 200 m. 100 m. 200 m. 100 m. 200 m. 200 m. 400 m :32,48 00:41,15 00:37,77 00:35,33 01:11,92 02:37,95 05:33,53 22:04,12 01:30,19 03:15,34 01:20,50 02:54,23 01:17,61 02:51,94 02:57,64 06:16, :31,80 00:40,29 00:36,98 00:34,59 01:10,42 02:34,66 05:26,58 21:36,53 01:28,31 03:11,27 01:18,83 02:50,60 01:15,99 02:48,36 02:53,94 06:08, :31,16 00:39,48 00:36,23 00:33,90 01:09,01 02:31,55 05:20,01 21:10,46 01:26,53 03:07,43 01:17,24 02:47,17 01:14,46 02:44,97 02:50,44 06:01, :30,56 00:38,72 00:35,53 00:33,24 01:07,67 02:28,61 05:13,80 20:45,79 01:24,85 03:03,79 01:15,74 02:43,92 01:13,02 02:41,77 02:47,13 05:54, :29,98 00:37,99 00:34,86 00:32,61 01:06,39 02:25,81 05:07,90 20:22,38 01:23,26 03:00,33 01:14,32 02:40,84 01:11,65 02:38,73 02:43,99 05:47, :29,44 00:37,30 00:34,23 00:32,02 01:05,19 02:23,16 05:02,29 20:00,11 01:21,74 02:57,05 01:12,97 02:37,91 01:10,34 02:35,84 02:41,00 05:41, :28,92 00:36,64 00:33,62 00:31,45 01:04,03 02:20,62 04:56,94 19:38,86 01:20,29 02:53,91 01:11,67 02:35,11 01:09,10 02:33,08 02:38,15 05:35, :28,42 00:36,00 00:33,04 00:30,91 01:02,93 02:18,20 04:51,82 19:18,53 01:18,91 02:50,91 01:10,44 02:32,44 01:07,90 02:30,44 02:35,43 05:29, :27,94 00:35,40 00:32,49 00:30,39 01:01,87 02:15,87 04:46,90 18:59,00 01:17,58 02:48,03 01:09,25 02:29,87 01:06,76 02:27,90 02:32,81 05:23, :27,03 00:34,25 00:31,43 00:29,40 00:59,86 02:11,45 04:37,58 18:21,99 01:15,06 02:42,57 01:07,00 02:25,00 01:04,59 02:23,10 02:27,84 05:13, :26,17 00:33,16 00:30,44 00:28,47 00:57,96 02:07,29 04:28,79 17:47,12 01:12,68 02:37,43 01:04,88 02:20,41 01:02,55 02:18,57 02:23,16 05:03, :25,36 00:32,13 00:29,48 00:27,58 00:56,15 02:03,32 04:20,40 17:13,79 01:10,41 02:32,51 01:02,85 02:16,02 01:00,59 02:14,24 02:18,69 04:53,97 52

53 2. YÜZME ANTRENÖRLÜĞÜ UYGULAMA SINAVI (200 PUAN) Adaylar zamana karģı 200 m serbest yüzerek, aģağıdaki tabloda belirtilen derecelere göre 200 puan üzerinden değerlendirilir. 200 puanlık uygulama sınavından 80 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya dahil edilecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 70 ve daha düģük puan alan adaylar baģarısız sayılacak ve yerleģtirme için yapılacak sıralamaya dahil edilmeyecektir. Not:Adaylar sınava yüzücü mayosu ile katılacaklardır. (50m. Havuz için) BAYANLAR PUAN ERKEKLER ve altı ve altı

54 TENĠS ANTRENÖRLÜĞÜ (500 PUAN) Antrenörlük Eğitimi Bölümü Programına alınacak, Tenis Antrenörü Adaylarının Özel Yetenek Sınav Puanları (ÖYSP), Spor GeçmiĢi Puanı (300) ve Uygulama Sınav Puanının (200) toplamına göre belirlenecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 80 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya dahil edilecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 79 ve daha düģük puan alan adaylar baģarısız sayılacak ve yerleģtirme için yapılacak sıralamaya dahil edilmeyecektir. 1. TENĠS ANTRENÖRLÜĞÜ SPOR GEÇMĠġĠ PUANLARI (300 PUAN) Spor GeçmiĢi Puanları için öngörülen kriterler: Genel Kriterler: Adayların Ulusal ve Uluslararası düzeyde performansları (ulusal takımlar, ulusal Ģampiyonalar, kulüp Ģampiyonaları ve özel organizasyonlar), Adayların Lise düzeylerindeki performansları (liselerarası yarıģmalar, ISF tarafından düzenlenen bölgesel, ulusal-uluslararası yarıģmalarda yer almak), Puanlama: a) Milli Sporcu Statüsünde değerlendirilebilmek için; ve büyükler kategorisinde düzenlenen Dünya, Avrupa ve Olimpiyatlar, Akdeniz Oyunları, Karadeniz Oyunları, Universiade, Üniversite Dünya ġampiyonaları, Kulüpler Avrupa ġampiyonaları, Avrupa Kupası ve ISF yarıģmalarında Türkiye adına yarıģmalara katılmıģ olmaları gerekir. b) Milli Sporcular; Spor Genel Müdürlüğü/Tenis Federasyonundan Milli oldukları yarıģmaların yer, tarih ve organizasyon çeģidini belirten resmi belge ile baģvurdukları takdirde Spor GeçmiĢinden tam puan (300 puan) almıģ kabul edilirler. a. Ferdi Türkiye Birinciliklerinde Birinci sırada yer alanlara puan Ġkinci ve üçüncü sırada yer alanlara puan Dört ile Sekiz arasında yer alanlara puan b. Kulüpler Arası YarıĢmalar Birinci lig Ġlk 3 te yer almak puan Playoff katılım puan Katılım...80 puan Ġkinci lig Ġlk 3 te yer almak...90 puan Katılım...70 puan c. Liseler Arası Türkiye ġampiyonalarında Birinci sırada yer alanlara puan Ġkinci ve üçüncü sırada yer alanlara...70 puan Dördüncü, beģinci ve altıncı sırada yer alanlara...30 puan Grup Birinciliği...20 puan Ġl Birinciliği...10 puan d. Diğer YarıĢmalar Ġlk 5 te yer almak...5 puan Katılım...1 puan 54

55 NOT: Adayların yukarıdaki açıklamalara göre aldıkları en yüksek puan Spor GeçmiĢi Puanı olarak kabul edilir. Kullanılacak olan belgeler Ġlgili kurum (Tenis Federasyonu, Milli Eğitim Ġl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü) onaylı ve asıl olacaktır. Ligde oynayan sporcuların maça çıktığını belirten resmi onaylı maç listeleri ile baģvurmaları gerekir. 2. TENĠS ANTRENÖRLÜĞÜ UYGULAMA SINAVI (200 PUAN) 1. FOREHAND BACKHAND VURUġLAR. 20 PUAN 2. MAÇ SERĠSĠ..10 PUAN 3. TARALI ALANLARA SERVĠS...10 PUAN 4. MAÇ PUAN TOPLAM 200 PUAN Not: Adaylar sınava üzerinde reklâm ve belirgin yazı bulunmayan formalarla katılacaktır. 1) FOREHAND BACKHAND VURUġLAR...20 PUAN TOP ATAN ADAY ÖĞRENCĠ 5 ADET PARALEL FOREHAND VURUġ PUAN 5 ADET ÇAPRAZ FOREHAND VURUġ PUAN 5 ADET PARALEL BACKHAND VURUġ PUAN 5 ADET ÇAPRAZ BACKHAND VURUġ PUAN 20 PUAN 55

56 2) MAÇ SERĠSĠ 10 PUAN BACKHAND VURUġ..TEKNĠK 2 YAKLAġMA VURUġU FOREHAND. TEKNĠK 2 VOLE..TEKNĠK 1 SMAÇ. TEKNĠK 1 TÜM SERĠ.TOPLAM ĠSABET 1 PUAN ĠSABET 1 PUAN ĠSABET 1 PUAN ĠSABET 1 PUAN 10 PUAN 3) TARALI ALANLARA SERVĠS 10 PUAN SOLDAN 5 SERVĠS TEKNĠK 0,5 PUAN, ĠSABET 0,5 PUAN 5 PUAN SAĞDAN 5 SERVĠS TEKNĠK 0,5 PUAN, ĠSABET 0,5 PUAN 5 PUAN 4) MAÇ 160 PUAN 56

57 BASKETBOL ANTRENÖRLÜĞÜ (500 PUAN) Antrenörlük Eğitimi Bölümü Programına alınacak, Basketbol Antrenörü Adaylarının Özel Yetenek Sınav Puanları (ÖSYP), Spor GeçmiĢi Puanı (300) ile Uygulama Sınav Puanının toplamına (200) göre belirlenecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 80 ve üzerinde puan alan adaylar sıralamaya dahil edilecektir. 200 puanlık uygulama sınavından 79 ve daha düģük puan alan adaylar baģarısız sayılacak ve yerleģtirme için yapılacak sıralamaya dahil edilmeyecektir. Spor GeçmiĢi Puanları için öngörülen kriterler: 1. BASKETBOL ANTRENÖRLÜĞÜ SPOR GEÇMĠġĠ PUANLARI (300 PUAN) Genel Kriterler: Adayların Uluslararası ve Ulusal düzeydeki performansları (Ulusal Takımlar, Ligler), Puanlama Milli Sporcu Statüsünde değerlendirilebilmek için; Yıldız Genç Ümit ve Büyükler kategorisinde düzenlenen Dünya, Avrupa, Olimpiyat, Akdeniz Oyunları, Karadeniz Oyunları, Universiade, Üniversite Dünya ġampiyonaları, Kulüpler Avrupa ġampiyonaları, Avrupa Kupası ve ISF yarıģmalarında Türkiye adına maçlara katılmıģ olmaları gerekir. Milli Sporcular; Spor Genel Müdürlüğü veya Basketbol Federasyonundan, Milli oldukları maçların yer tarih ve organizasyon çeģidini belirten resmi belge ile baģvurdukları takdirde Spor GeçmiĢinden tam puan (300) almıģ kabul edilirler. Ligde oynayan sporcuların en az 2 (iki) maç oynadığını belirten resmi onaylı maç kâğıtları ile baģvurmaları gerekir. Milli Sporcular Puan BEKO Basketbol Ligi Puan TKBL Puan TB2L Puan TKB2L Puan Türkiye Gençler ve Liseler ġampiyonasında ilk 4 derece Puan Türkiye Gençler ve Liseler ġampiyonasına katılan sporcular 160 Puan 57

58 BASKETBOL ANTRENÖRLÜĞÜ UYGULAMA SINAVI (200 PUAN) TEMEL TEKNĠK PUAN 1. Ribaunt+ baģ üstü pas + kat etme+ pas alma puan 2. Yüksek top sürme+ yerden sektirme pas+ çift yönlü aldatma+stop.10 puan 3. Çapraz adım aldatması+ top sürme+ sol ve sağ reverse sonucu sol turnike...10 puan 4. Ribaunt+ pas verme ve alma+ yüksek top sürerek yarı sahaya gitme...10 puan 5. Önden ve arkadan el değiģtirme sonucu sağ turnike puan 6. Sağ ters turnike puan 7. Sol ters turnike puan 8. Slalom top sürme sonucu stop+ sıçrayarak tek el Ģut puan 9. Sağa ve sola aldatma ve pas alma sonucu sıçrayarak tek el Ģut puan 10.Durarak Ģut (serbest atıģ-2 adet) puan TOPLAM 100 PUAN 58

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2012-2013 ÖĞRETİM YILI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2012-2013 ÖĞRETİM YILI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2012-2013 ÖĞRETİM YILI ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI GİRİŞ KILAVUZU ESKİŞEHİR-2012

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAŞAR DOĞU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU Sayfa 1 / 50 DEĞERLİ GENÇLER ATATÜRK ilke ve inkılâpları ışığında

Detaylı

DEĞERLİ GENÇLER. Prof. Dr. Hüseyin AKAN Rektör

DEĞERLİ GENÇLER. Prof. Dr. Hüseyin AKAN Rektör DEĞERLİ GENÇLER ATATÜRK ilke ve inkılâpları ışığında toplumun temel değerleri ile barışık, analitik ve eleştirel düşünce yeteneği ile donanmış toplumsal sorumluluk bilincine sahip, katılımcı ve insan haklarına

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KLAVUZU (YÖNERGE)

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KLAVUZU (YÖNERGE) 1 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KLAVUZU (YÖNERGE) ÖNEMLİ BİLGİ VE TARİHLER YGS PUANLARI Bölümler BESÖ-SYP-AEP-REK (1. ÖĞRETİM) SYP-REK AEP (2.

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Karabük - 2014 http://besyo.karabuk.edu.tr HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ SPOR

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ TOKAT 2013 DEĞERLİ ADAYLAR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

Çınarcık Meslek Yüksekokulu

Çınarcık Meslek Yüksekokulu Çınarcık Meslek Yüksekokulu Tanıtım Bu kitapçık öğretim görevlisi Ġzzet Ġsmail DUR un koordinatörlüğünde Yerel Yönetim Programı Öğrencileri; Nazlıcan ÜRFLÜ Dudu ARSLAN Melek KASIMOĞLU ve Fatma Selin KAYA

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Mustafa Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinin

Detaylı

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU 0 ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C- Ġdareye

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ÖZEL MOTORLU TAġIT SÜRÜCÜ KURSLARINDAKĠ UYGULAMALAR ĠLE SINAV KURULLARI VE SINAV ESASLARI 12/07/2002 tarih ve 55950 sayılı Makam Oluru

Detaylı

TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI

TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI MADDE 1 AMAÇ Bu talimatın amacı, TFF bünyesinde teknik adamlar için açılacak kurs, seminer ve sertifika programlarında standardı sağlamak, talimatın

Detaylı

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI BEYLERBEYİ/İSTANBUL DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ

Detaylı

YÖNETMELİK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

2012 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (YÖGS-2012)

2012 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (YÖGS-2012) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yurt Dışı Öğrenci Koordinatörlüğü 2012 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (YÖGS-2012) BAŞVURU ve KAYIT KILAVUZU (LİSANS ÖĞRENİMİ) (2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı) ŞUBAT, 2012

Detaylı

BİLGİLERİ EKSİKSİZ DOLDURUNUZ.

BİLGİLERİ EKSİKSİZ DOLDURUNUZ. KAYIT SIRASINDA SİZE VERİLECEK BİLGİLERİ EKSİKSİZ DOLDURUNUZ. ÖĞRENCİ DOSYASININ ÜZERİNDEKİ Sevgili Öğrencimiz, Uzun ve zorlu bir dönemin sonunda başarılı olarak üniversiteli oldunuz. Şimdi ulusal ve uluslar

Detaylı

ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ

ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ Amaç ve kapsam Madde I. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU HAKEM DÖRDÜNCÜ HAKEM VE GÖZLEMCĠ EL KĠTABI

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU HAKEM DÖRDÜNCÜ HAKEM VE GÖZLEMCĠ EL KĠTABI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU Başkan : Yıldırım DEMİRÖREN MHK Başkanı : Zekeriya ALP Telefon : 0 212 362 24 84 Faks : 0 212 323 49 50 Adres : İstinye Mah. Darüşşafaka Cad. No:45 Kat:2 İstinye - İSTANBUL Internet

Detaylı

KULÜP LĠSANS VE MALĠ FAĠR PLAY TALĠMATI OCAK 2014 ĠÇĠNDEKĠLER

KULÜP LĠSANS VE MALĠ FAĠR PLAY TALĠMATI OCAK 2014 ĠÇĠNDEKĠLER TANIMLAR BÖLÜM I. BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ KULÜP LĠSANS VE MALĠ FAĠR PLAY TALĠMATI OCAK 2014 ĠÇĠNDEKĠLER MADDE 1 - AMAÇ 10 MADDE 2- KAPSAM 11 BÖLÜM II. KULÜP LĠSANS MADDE 3 LĠSANS SÜRECĠ 11 MADDE 4 DEĞERLENDĠRME

Detaylı

TÜRKĠYE CĠMNASTĠK FEDERASYONU PĠLATES EĞĠTMENLĠĞĠ TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKĠYE CĠMNASTĠK FEDERASYONU PĠLATES EĞĠTMENLĠĞĠ TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETĠM KURULU KARAR TARĠHĠ : 06-07-2009 KARAR NO : 08 TÜRKĠYE CĠMNASTĠK FEDERASYONU PĠLATES EĞĠTMENLĠĞĠ TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı, pilates

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 5580 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKĠ ÖZEL OKULLARDA ÖĞRENĠM GÖREN/GÖRECEK ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN VERĠLECEK EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM DESTEĞĠ UYGULAMA e-kilavuzu

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarih: 07.09.2013 Sayı: 28758 BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Tenis Antrenörü Eğitim Talimatı

Tenis Antrenörü Eğitim Talimatı Tenis Antrenörü Eğitim Talimatı İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 27.12.2006 13.07.2012 Ant_0701 1 TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MASA TENİSİ ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MASA TENİSİ ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MASA TENİSİ ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç Bu Talimatın amacı; Masa Tenisi sporunda; Sporcuların yetiştirilmelerinde görev alacak Masa Tenisi antrenörlerinin

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Samsun Ondokuz

Detaylı

Adaylar tercihlerini nasıl yapmalı? Sistem nasıl işliyor, sistemde torpil var mı?

Adaylar tercihlerini nasıl yapmalı? Sistem nasıl işliyor, sistemde torpil var mı? Adaylar tercihlerini nasıl yapmalı? Sistem nasıl işliyor, sistemde torpil var mı? Türkiye de geçmiģten gelen bir alıģkanlık bulunmakta olup, pek çok adayda hálá torpil yapılıyor algısı bulunmaktadır. Bu

Detaylı

GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU

GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015/2016 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 İÇİNDEKİLER GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Detaylı