Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek"

Transkript

1 TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy beraberinde Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Çorum OSB Müdürü Yaþar Þahin, Milli Eðitim Þube Müdürleri Mahmut Aþýkoðlu ve Müslüm Kýlýç ile inþaat çalýþmalarýný inceledi. 5 TE TEKNOKENT inþaatý baþladý Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA), Hitit Üniversitesi, Ýl Özel Ýdaresi, Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüðü ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan finanse edilen Çorum TEKNOKENT binasýnýn inþaa çalýþmalarý baþladý. 5 TE 40 KURUÞ Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek Lokantacýlar Federasyonu Genel Baþkaný Yenice'den Vali Baþköy'e ziyaret Türkiye Lokantacýlar ve Pastacýlar Federasyonu Genel Baþkaný Ethem Aykut Yenice, Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Esnaf odalarýnda seçimlerinin mart ayý itibarý ile sona erdiðini ve bu kapsamda tüm illeri ziyaret etmeye çalýþtýklarýný ifade eden Türkiye Lokantacýlar ve Pastacýlar Federasyonu Genel Baþkaný Ethem Aykut Yenice, Esnaf ve Sanatkârlar Odasý Birliklerinde mayýs ayýnda, Türkiye Lokantacýlar ve Pastacýlar Federasyonu'nda ise haziran ayýnda yapýlacak seçimlerle 4 yýllýk yeni yönetim kurullarýnýn belirleneceðini söyledi. 3 TE TTNET'in kuruluþu olan ASÝST A.Þ.'nin iþleteceði Çorum Çaðrý Merkezi'nin inþaa çalýþmalarý tüm hýzýyla devam ediyor. Organize Sanayi Bölgesinde kurulacak olan ve 800 kiþinin istihdam edileceði Çaðrý Merkezinde incelemeler bulunan Vali Baþköy, çalýþmalarýn son durumu hakkýnda fima yetkililerinden bilgi aldý. Vali Baþköy, burada yaptýðý açýklamada Çaðrý Merkezi inþaatýnýn planlanan tarihte tamamlanarak ASÝST A.Þ.'ye teslim edileceðini söyledi. 3 TE Parkta cinayete 3 tutuklama Çorum ÝHH Suriye'ye 100 ton yardým gönderiyor Suriye halký için 4 týr dolusu 100 ton insani yardým malzemesi bugün dualarla Suriye'ye uðurlanacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Ýnsani yardým malzemeleri Suriye sýnýrýný geçerek ÝHH ekiplerince iç bölgelerdeki maðdur halka ulaþtýrýlacak. Hedefimiz kýsa sürede Mavi Marmara þehitleri adýna dokuz týr uðurlamaktý. Eskialibey Ortaokulu öðrencilerinden Emniyete 169. yýl kutlamasý Emniyet Teþkilatý 169. kuruluþ yýldönümünü kutluyor. Kutlama etkinlikleri kapsamýnda dün Bayat Eskialibey Ortaokulu öðrencileri Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ý ziyaret ederek, Emniyet Teþkilatýnýn 169. kuruluþ yýldönümünü kutladýlar. 5 TE 3 TE Av.Muhsin Kocasaraç Milletvekili Baðcý, Külcü'yü kutladý DP'den Aydýn'a istifa tepkisi Demokrat Parti Ýl Baþkaný Av.Muhsin Kocasaraç 30 Mart Mahalli Ýdareler seçimlerinde DP'den Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn ve meclis üyelerinin partiden istifa etmelerine tepki gösterdi. 4 TE Oðuzlar'da Orhan Ateþ dönemi baþladý Ýl Özel Ýdaresi Doða Yürüyüþleri baþlýyor 2 DE AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Baþkan Külcü'nün yeniden Belediye Baþkaný olarak seçilmesi nedeniyle yaptýðý kutlama ziyaretinde konuþan Cahit Baðcý, Külcü'ye yeni dönemde hayýrlý hizmetler temennisinde bulundu. 7 DE 30 Mart'ta yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinde CHP'den Oðuzlar Belediye Baþkaný seçilen Orhan Ateþ, mazbatasýný aldýktan sonra düzenlenen törenle yeni görevine baðladý. Oðuzlar Ýlçesi'nde gerçekleþtirilen devir teslim törenine CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, CHP Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru... 7 DE Çorum'da önceki gün meydana gelen parkta cinayet olayýnýn 5 þüphelisi dün adliyeye çýkartýldý. Þüphelilerde 3'ü adli makamlar tarafýndan tutuklandý. Ýnönü Caddesinde bulunan Hitit Parkta meydana gelen olayda aralarýnda husumet bulunduðu öðrenilen iki grup kavga etmiþ ve pompalý tüfeðinde kullanýldýðý olayda Burak S., ile Hakan B. tüfekle Ali D. ve Yasin A.'yý yaralamýþtý. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'ýn mazbata törenine katýlarak bir konuþma gerçekleþtirdi. 9 DA "8 defa üst üste seçim kazanan parti yok" Agah Kafkas 6 DA

2 2 2 AJANDA Ýmsâk : 04:42 Güneþ : 06:11 Öðle : 12:50 Ýkindi : 16:24 Akþam : 19:17 Yatsý : 20: Ay, 30 Gün, 14. Hafta Bir farzý vaktinde yapmak, bin sene nâfile ibâdet yapmaktan daha çok faydalýdýr. Ýmâm-ý Rabbânî "Rahmetullahi aleyh" Ýl Özel Ýdaresi Doða Yürüyüþleri baþlýyor "Çocuklarýmýza güçlüden yana deðil doðrudan yana olmayý öðretelim" Mimar Sinan Ortaokulu'da organize edilen Aile Okulu& Anne Baba Eðitimi Projesinin eðitimleri devam ediyor. Proje kapsamýnda düzenlenen seminere Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim üyesi Doç. Dr. Aygün Akyol konuþmacý olarak kaltýldý. "Eþlerarasý Ýliþkilerin Çocuk Geliþimine ve Davranýþlarýna Etkileri" konulu bir konuþma yapan Doç. Dr. Aygün Akyol, "Yanlýþ davranýþlarda bulunarak bunu gözlemleyen çocuklarýmýzdan doðru davranýþlar beklememiz ve yapmadýðýmýz doðru davranýþlarý da yine çocuklarýmýzdan beklememiz gerek. Sabretmeyi, doðru ahlaký, güçlüden yana deðil haklýdan, adil olandan yana olmamýz lazým" dedi. Anne Baba Eðitimi Projesi kapsamýnda 10 Nisan 2014 Perþembe günü ise Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi PDR Hizmetleri Bölüm Baþkaný Yaser Mert, "Çocuða Sorumluluk ve Özgüven Kazandýrma" konulu bir konuþma yapacak. Uður ÇINAR Ýl Özel Ýdaresi "Kültür Yollarý"nda geçen yýl olduðu gibi bu yýl da nisan ayýnýn geliþiyle birlikte "Doða Sizi Çaðýrýyor Projesi" kapsamýnda yürüyüþler baþlatýyor. Konuyla ilgili bir açýklama yapan Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Çorum'da bulunan "Hitit Yürüyüþ Yolu ve Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi Yürüyüþ Yolu"nda hafta sonlarý yürüyüþler organize edeceklerini söyledi. Genel Sekreter Ömer Arslan'ýn verdiði bilgiye göre, "Doða Sizi Çaðýrýyor Projesi"nin ilk yürüyüþleri 12 Nisan 2014 Cumartesi günü baþlayacak. Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi Yürüyüþ Yolu'nun Ýskilip rotalarýndan Ahlatçýk- Selbasan (2,5 km) ve Selbasan-Akpýnar (3,5 km) yürüyüþlerinin ardýndan Ýskilip gezisi gerçekleþtirilecek. Yürüyüþlere katýlmak isteyenler Ýl Özel Ýdaresi Kültür Sosyal Ýþler Müdürlüðü'ne telefon ve sosyal medya aracýlýðýyla baþvuruda bulunabilecek. Ýletiþim için (dahili 247 ve 283) nolu telefon ve "Çorum'da Yürüyüþ Zamaný" facebook adresi kullanýlabilecek. Gezilerde Ýl Özel Ýdaresi'nce rehberlik ve ulaþým hizmeti verilecek. Katýlýmcýlar her gezi programý öncesinde Çorum merkezde buluþup, güzergâhlar için buradan yola çýkacak. -18 KÜLTÜR YOLUNDAN 2'SÝ ÇORUM'DA- Doða ile randevularda ülkemizdeki 18 adet Kültür Yolu arasýnda bulunan ve açýlýþý 2011 yýlýnda yapýlan Hitit Yolu ile açýlýþý 2012 yýlýnda yapýlan Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi Yürüyüþ Yolu'nun hem tanýnýrlýlýðýný artýrmak hem de yürüyüþe katýlanlara güzel bir hafta sonu yaþatmak hedefleniyor yýlý baharýnda da "Hitit Yürüyüþ Yolu ve Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi Yürüyüþ Yolu"nda hafta sonlarý yürüyüþler organize edilmiþti. Yürüyüþlere çeþitli kamu kurum ve kuruluþlarý ile özel sektör çalýþanlarý, acentalar, üniversite öðrencileri ve vatandaþlar katýlmýþtý. Nisan-mayýs ve haziran aylarýnda her hafta sonu gerçekleþtirilen gezi programlarýnda toplam 500 kiþi doða yürüyüþü yapmýþtý. Þehitler için mevlid Günün Þiiri ÇIKTIM ERÝK DALINA Çýktým erik dalýna Anda yedim üzümü Bostan ýssý kakýyýp Der ne yersin kozumu Uðruluk yaptý bana Bühtan eyledim ona Çerçi de geldi aydýr Hani aldýn gözgünü Kerpiç koydum kazana Poyraz ile kaynattým Nedir diye sorana Bandým verdim özünü Ýplik verdim cullaha Sarýp yumak etmemiþ Becid becid ýsmarlar Gelsin alsýn bezini Bir serçenin kanadýn Kýrk katýra yüklettim Çift dahi çekemedi Þöyle kaldý kazýný Bir sinek bir kartalý Salladý vurdu yere Yalan deðil gerçektir Ben de gördüm tozunu Bir küt ile güreþtim Elsiz ayaðým aldý Güreþip basamadým Gövündürdü özümü YUNUS EMRE HAVA DURUMU SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Yýl: 10 Sayý: 2749 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Polis Teþkilatýnýn 169. kuruluþ yýldönümü kapsamýnda mevlid-i þerif okutuldu Nisan Polis Haftasý etkinlikleri kapsamýnda þehitler için Ulu Camii Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Tel : de Cuma Namazý öncesinde mevlid-i þerif okutuldu. Mevlide vatandaþlar ile emniyet personeli katýldý. Mevlid öncesinde ise cemaate lokum ve gülsuyu ikram edildi. Kubilay Kaan YÜCEL Eleman Ýlaný Dersanemiz bünyesinde görevlendirilmek üzere -En az 2 yýllýk tecrübe sahibi -Önlisans veya Lisans mezunu -Ön muhasebe elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,136 2,137 EUR 2,929 2,929 STERLiN 3,543 3,544 JPY YENi 0,205 0,206 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER GÖKMEN ECZANESÝ TEL: KARTAL ECZANESÝ TEL: SERKAN ECZANESÝ TEL: SAÐLIK ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek Çorum ÝHH Suriye'ye 100 ton yardým gönderiyor Suriye halký için 4 týr dolusu 100 ton insani yardým malzemesi bugün dualarla Suriye'ye uðurlanacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Ýnsani yardým malzemeleri Suriye sýnýrýný geçerek ÝHH ekiplerince iç bölgelerdeki maðdur halka ulaþtýrýlacak. Hedefimiz kýsa sürede Mavi Marmara þehitleri adýna dokuz týr uðurlamaktý. Her týrý bir þehidimizin adýyla yola çýkaracaðýz. 25'er tondan oluþan ilk dört yardým týrý Þehit Furkan Doðan, Þahit Cevdet Kýlýçlar, Þehit Necdet Yýldýrým, Þehit Fahri Yaldýz týrýný inþallah bugün yola çýkarýyoruz. Yardýmlar 5 Nisan Cumartesi 2014 saat 14.00'da Çorum ÝHH'nýn yeni ofisinden Murat Evler 6 Sokak (Hz. Ali Camii civarý, Carrefor-Metropol Bahar arkasý) uðurlanacak. MÜSÝAD üyesi kardeþlerimizin de destek olduðu 100 ton yardýmýn içeriði 50 ton un ve 20 ton makarnadan oluþmaktadýr" dedi. "Suriye'de yaþananlar büyük bir insanlýk trajedisidir" diyen Özkabakçý, "Esat kendilerini uygar olarak tanýmlayan ülkelerinde içinde olduðu dünyanýn gözleri önünde çocuklarý, kadýnlarý, yaþlýlarý katletmektedir. Hayvanlar için, aðaçlar için ayaklananlar Suriye'deki öldürülen, tecavüz edilen çocuklarý görmezden gelmektedir. Ancak bizler Müslümanýz ve insanlýðýmýzýn gereði elbette bu çýðlýklara sessiz kalmayacaðýz. Suriye'de þu anda katledilenler Müslüman olmasa da bizler destek olmak zorundayýz çünkü Ýslami kimliðimiz bunu gerektirir. Maðdur ve mazlum Suriye halký için hazýrladýðýmýz insani yardýmlarý uðurlama programýmýza basýn mensubu kardeþlerimizi ve tüm halkýmýzý davet ediyoruz" ifadelerini kulllandý. Çorum Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüðü'nün karþýsýnda 1500 metrekare alana yaptýrýlan Çaðrý Merkezi binasýnýn yapým çalýþmalarý devam ediyor. TTNET'in kuruluþu olan ASÝST A.Þ. tarafýndan Çorum'a çaðrý merkezi kurulmasý amacýyla Çorum OSB Yönetim Kurulu tarafýndan OSB Müdürlüðü'nün karþýsýna, prefabrik-betonarme olarak 800 kiþi istihdam edilebilecek þekilde yaptýrýlan Çorum Çaðrý Merkezi binasýnýn inþaat çalýþmalarý hýzla ilerliyor. Bu kapsamda Vali Sabri Baþköy inþaat alanýnda incelemelerde bulunarak yetkililerde bilgi aldý. Ýncelemeler sýrasýnda Çorum OSB Müdürü Yaþar Þahin ve inþaat sorumlusu Elvan Kýrpýcý da hazýr bulundu. Ýncelemeler sýrasýnda gelinen son aþama ve devam eden çalýþmalar hakkýnda Çorum OSB Müdürü Yaþar Þahin ve inþaat sorumlusu Elvan Kýrpýcý'dan bilgi alan Vali Baþköy, "Çorum Çaðrý Merkezi binasýný Mart ayý içerisinde 1 milyon 470 bin lira bedelli ihale etmiþtik. Görünen o ki çalýþmalar son süratle ilerliyor. Bu çalýþma hýzý ile çaðrý merkezinin binasý planlanan tarih olan 2 Mayýs'a yetiþecektir" dedi. TSO'dan Külcü'ye tebrik Lokantacýlar Federasyonu Genel Baþkaný Yenice'den Vali Baþköy'e ziyaret Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ve yönetim kurulu üyeleri, 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleþtirilen Mahalli Ýdareler Seçimleri'nde yeniden Çorum Belediye Baþkaný seçilen Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret ettiler. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Baþkan Muzaffer Külcü, yeniden Belediye Baþkaný seçilmesinden dolayý tebrik ederek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn iki Meclis Üyesi'nin Belediye Meclis üyesi seçildiðini hatýrlatarak, "Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, Çorum'un en güçlü sivil toplum kuruluþu olduðunu göstermiþtir" dedi. Baþkan Külcü, ziyaretten dolayý TSO heyetine teþekkür etti. Türkiye Lokantacýlar ve Pastacýlar Federasyonu Genel Baþkaný Ethem Aykut Yenice, Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Esnaf odalarýnda seçimlerinin mart ayý itibarý ile sona erdiðini ve bu kapsamda tüm illeri ziyaret etmeye çalýþtýklarýný ifade eden Türkiye Lokantacýlar ve Pastacýlar Federasyonu Genel Baþkaný Ethem Aykut Yenice, Esnaf ve Sanatkârlar Odasý Birliklerinde mayýs ayýnda, Türkiye Lokantacýlar ve Pastacýlar Federasyonu'nda ise haziran ayýnda yapýlacak seçimlerle 4 yýllýk yeni yönetim kurullarýnýn belirleneceðini söyledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Vali Baþköy, "Çorum mutfaðý geleneksel olarak geniþ bir yelpazeye sahiptir. Çorum ve ülkemiz mutfaðýnýn daha fazla ön plana çýkarýlmasý ve gelecek kuþaklara aktarýlmasý için Lokantacýlar ve Pastacýlar Federasyonu'nun gayretleri önemlidir" þeklinde kaydetti. Vali Baþköy, Türkiye Lokantacýlar ve Pastacýlar Federasyonu Genel Baþkaný Aykut Yenice ile Çorum Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak ve yeni yönetim kurulunu tebrik ederek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Ziyarete katýlan diðer isimler ise þunlar: Türkiye Lokantacýlar ve Pastacýlar Federasyonu Baþkan Vekili ve Ýstanbul Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþkaný Sait Karabaðlý, Türkiye Lokantacýlar ve Pastacýlar Federasyonu Denetleme Kurulu Baþkaný ve Tekirdað Lokantacýlar Odasý Baþkaný Lütfi Çebi, Çorum Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak ile yönetim kurulu üyeleri Kemal Sakallý, Ayþe Çilingir, Zafer Kalem, Turgay Karaca, Ferhat Bülbül ve Mustafa Çilingir. Kubilay Kaan YÜCEL Baðcý'dan Sungurlu'ya iki müjde! Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe üyesi Dr. Cahit Baðcý, Sungurlu MYO kampüsü ile Anadolu Öðretmen Lisesi ihalelerinin yapýlacaðý tarihleri açýkladý. Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Kampüsünün bölgenin ve öðrencilerin gereksinimlerine göre yapýlacaðýný kaydeden Milletvekili Baðcý, kampüsün ihalesinin 8 Nisan 2014 günü gerçekleþtirileceðini belirtti. Sözleþmenin imzalanmasýndan 5 gün sonra yer teslimi yapýlacaðýný 995 takvim gününde ise bitirilmesinin planlandýðýný ifade eden Baðcý, "Toplam 16 bin 194 metrekare alana kurulmasý planlanan yeni Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Kampüsü idari binalarý, derslikleri, konferans ve spor salonu, yurtlarý ve misafirhanesi ile hizmet edecektir" dedi. Milletvekili Baðcý açýklamasýnda ikinci bir müjde daha verdi eðitim ve öðretim yýlýndan itibaren Sungurlu Ýmam Hatip Lisesi binasýnda hizmet veren Sungurlu Anadolu Öðretmen Lisesi'nin baðýmsýz olarak kendi kampüsünde hizmete geçebilmesi için yapýlan çalýþmalar kapsamýnda yapým ihalesi 26 Þubat 2014 günü gerçekleþtirildi. Sungurlu Anadolu Öðretmen Lisesi yeni Kampüsünde 16 derslik, 200 yatak kapasiteli orta öðretim öðrenci yurdu, 1 Kapalý Spor Salonu ve laboratuvarlarýn yer alacaðýný kaydeden Baðcý, "Yapým ihalesi 6 milyon 127 bin TL olan Sungurlu Anadolu Öðretmen Lisesi'nin yapýmýna bir ay sonra baþlanacak ve yapýmý 600 gün sürecek. Sungurlu baþta olmak üzere Çorum'un ilçeleri ve civar Ýllerin öðrencilerinin tercihini yapmasý planlanan Anadolu Öðretmen Lisesi Kampüsümüzün planlanan zamandan önce yapýmýnýn bitirilerek eðitim ve öðretim hayatýna açýlmasý hedefimiz. Sungurlu Ýlçemizde yapýmlarýna baþlanacak olan bu iki eðitim ve öðretim kampüslerimiz, hem ilçemizin hem de ilimizin ekonomik ve sosyal kalkýnmasýna kuþkusuz büyük bir fayda saðlayacaðý gibi insan gücünün artmasýna ve iþgücü kalitesinin artmasýna da olanak saðlayacaktýr. Bu eðitim yatýrýmlarýnýn Sungurlumuz'a ve Çorumumuz'a hayýrlý olmasýný dilerim" diyerek açýklamasýný tamamladý. Fatih AKBAÞ

4 4 DP'den Aydýn'a istifa tepkisi Demokrat Parti Ýl Baþkaný Av.Muhsin Kocasaraç 30 Mart Mahalli Ýdareler seçimlerinde DP'den Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn ve meclis üyelerinin partiden istifa etmelerine tepki gösterdi. Mahalli Ýdareler seçimlerde Demokrat Parti olarak seçime girdikleri Dodurga Ýlçesi'nde belediye baþkanlýðýný kazandýklarýný ifade ederek açýklamasýna baþlayan Muhsin Kocasaraç, "Üzerine basarak söylemek gerekirse Dodurga Ýlçesinde seçimi aday deðil Demokrat Parti ve onun var olan gücü kazanmýþtýr yerel seçimlerinde de aday deðil Demokrat Parti'nin deðerli üyelerinin vermiþ olduðu güç ile seçimler kazanýlmýþtýr.þöyle ki Dodurga'da Demokrat Parti'nin gücü olmadan þahsi seçim kazanýlsa idi önceki seçimde DP'den aday olup seçilen ve fakat iktidar partisine geçen ve iktidar gücünü arkasýna alan AK Parti'den aday olan þahsýn kazanmasý gerekmezmi idi?burada çýkan sonuç Dodurga Ýlçesinde DP nin inanýlmaz bir gücünün, sempatizanýnýn olduðu gerçeðidir" dedi. Açýklamasýnda DP'den baþkan seçilen Mustafa Aydýn'ýn istifa etmesine tepki gösteren Kocasaraç, "Dodurga Ýlçesi Belediye Baþkanlýðý mazbatasýný alan Belediye Baþkaný hiçbir bilgi ve gerekçe göstermeden kendisini seçen DP'li seçmenlere ihanet edercesine DP'den istifa ettiðini ve devamla "Sayýn Baþbakanýmýzýn izlediði politikayý aynen benimsiyoruz ve yapmýþ olduðu çalýþmalarýný yakýn takip ediyoruz. Birlikte seçimi kazandýðýmýz meclis üyelerimizle toplu olarak istifamýzý sunduk. Þu an baðýmsýz olarak görevimizi devraldýk, çalýþmalarýmýzý þu an için baðýmsýz olarak sürdüreceðiz" diye konuþmuþ ve baðýmsýz olarak yola devam edeceðini açýklamýþtýr. Bu açýklama tarafýmýzca maalesef basýndan öðrenilmiþtir. Bize göre bu davranýþ siyasi ahlaksýzlýktan öte bir þey deðildir. Kimse unutmasýn ki þahýslar gelip geçicidir ama Demokrat Parti gibi halkýn gönlünden gelen Türk Milletine malolmuþ bir siyasi parti dün olduðu gibi bugün de yarýn da var olacaktýr. Belediye baþkaný açýklamasýnda "Sayýn Baþbakanýmýzýn izlediði politikayý aynen benimsiyoruz ve yapmýþ olduðu çalýþmalarýný yakýn takip ediyoruz'' demiþ iyi ki demiþ ama Sayýn Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan 17 Aralýk 2013 tarihli beyanlarýnda AK Parti'den istifa eden milletvekili Hakan Þükür'e hitaben ayný tarihli ulusal basýnda yaptýðý açýklama da "Böyle bir þeyi kendisine de yakýþtýramadým. Her söz sahibinindir her söz sahibini baðlar. Bu süreçte parti genel baþkanýnýn tavrý ortadadýr. Böyle bir tavrý takýnmýþ baþkana karþý bu tür yakýþtýrmalarý yapmasýný doðru bulmuyorum Baðýmsýz olarak bu parlamentoya gelmiþ deðildir. Eðer dürüstse parlamentodan ayrýlmasý gerekir. Tabi bu herkese nasip olmaz'' demiþtir. Yine Sayýn Baþbakan bir baþka konuþmasýnda "bu gemiden inen bir daha bu gemiye binemez" demiþtir. Yine AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Sayýn Ahmet Sami Ceylan da ''Bu trenden inen bir daha bu trene binemez'' demiþtir.evet Dodurga Ýlçesinde Demokrat Parti oylarý ile seçilen bir belediye baþkanýna bu davranýþ yakýþmamýþtýr ve þayet söylediði gibi Sayýn Baþbakanýn izlediði yoldan gidiyor ise ve bunda samimi ise baðýmsýz olarak seçilmediði o görevden derhal istifa etmeli ve kendine güveniyor ise yenilenecek yerel seçimde baðýmsýz olarak seçime girip seçilmelidir.tabiiki Sayýn Baþbakanýn dediði gibi bu herkese nasip olmaz. Sayýn Baþbakanýn da bu tür sözlere kesinlikle prim vermeyeceði kanaatindeyiz. Demokrat Parti olarak bu davranýþý þiddetle kýnýyoruz, kimse unutmasýn ki Demokrat Parti merkez saðýn tek sahibidir ve kendisine vefasýzlýk edenleri hiç affetmeyecektir. Dodurga Ýlçesinde partimize gönül verip destek olan partililerimiz adýna hakkýmýzý helal etmediðimizi, affý olmayan tek günahýn kul hakký olduðunu bildiriyor ve gerek genel merkez bazýnda gerekse il bazýnda gerekli hukuki araþtýrmalarýmýzý yaptýðýmýzý, parti müfettiþlerinin bu konuda çalýþma yaptýðýný ve yasal olarak bu ahlaki olmayan, siyasi etikle baðdaþmayan olayýn peþini býrakmayacaðýmýzý, yasal haklarý sonuna kadar kullanacaðýmýzý, mensubu olmaktan þeref duyduðumuz Demokrat Partinin her türlü hakkýný arayacaðýmýzý siz deðerli kamuoyu ile paylaþýrýz" ifadeleriyle açýklamasýný tamamladý. Kubilay Kaan YÜCEL Mahir ODABAÞI KÖYLERDE UNUTTUKLARIMIZ 18 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný KOMÞUDAN ÖDÜNÇ ALMAK: Þimdiki gibi ulaþým kolay deðildi. Çoðu köyde bakkal yoktu. Dolaysýyla beklenmedik bir zamanda gaz, tuz, çay, þeker vb. bittiðinde veya beklenmedik bir misafir geldiðinde en yakýn komþunun kapýsý çalýnýr bazen 'bir tabak þeker, bazen de kap kacak ödünç' istenir, sonra da alýnan kadar malzeme iade edilirdi. Böylece komþular arasýnda yardýmlaþma, ödünç isteme gerçekleþirdi. Sahi siz apartmanda en son ne zaman komþunuzdan çay, þeker, tuz vb. ödünç istediniz? Doðrusu bende hatýrlamýyorum. Keþke ayda yýlda komþuluk iliþkilerinin daha samimi olmasý adýna çocuðumuzu gönderip, 'hadi karþý teyzenden 2 yumurta iste de gel' diye kapýsýný çaldýrabilsek. Ama nafile Ne biz isteriz ne de çocuklar gider Doðru markete GEVEN BÝTKÝSÝ: Baklagillerden, çok yýllýk, bazý türlerinden kitre denilen zamk çýkarýlan, dikenli bir çalýdýr. Soðuk algýnlýðý, grip ve astýma iyi geldiðine inanýlmaktadýr. Genellikle kurak alanlarda bulunurdu. Köyden bazý vatandaþlar bunlarý yerinden sökerek toplar ve evine getirirdi. Ýçerisindeki yað türü zamk çýkarýlmaya çalýþýlýrdý. Yukarýda ifade edildiði gibi bazý hastalýklara iyi geldiðine inanýlýr ve yenirdi. DED'den Kütüphaneler Haftasý hediyesi Türkiye Dil Edebiyat Derneði Osmancýk Þube Baþkaný Kazým Sekili, Kütüphaneler Haftasý nedeni ile Osmancýk Ýmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti. Ziyareti sýrasýnda Okul Müdürü Sakin Karakaþ ile bir süre görüþen Sekiliü, dernek genel merkezinin yayýnlarýndan oluþan kitap setlerinden okul öðrencilerine hediye etti. "Dernek olarak Kütüphaneler Haftasýnda en anlamlý hediyenin kitap olduðunu düþünüyoruz" diyen Sekili, "Baþarýlý öðrencileri kültürel anlamda desteklemek dernek olarak görevimizdir. Bu manada üzerimize düþen ne varsa yerine getirmeye hazýrýz" dedi. Okul öðrencileri için hazýrlanmýþ olan kitap ve dergi setlerini teslim alan Okul Müdürü Sakin Karakaþ ise Dil Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesinin etkinliklerini yakýndan takip ettiklerini dile getirerek, Osmancýk'ýn kültürel hayatýna sunulan önemli katkýlarýndan dolayý Sekili'ye teþekkür etti. Yasin YÜCEL Gazipaþa Ortaokulu "Bu Benim Eserim" yarý finallerinde "Bu Benim Eserim" yarýþmasýna katýlan Gazipaþa Ortaokulu iki projeyle Ankara'da yapýlacak olan yarý finallere katýlacak. Ankara bölgesinde bulunan illerin katýlýmýyla oluþturulan Ankara Bölgesi Çalýþma Grubunca 144 adet projenin katýldýðý yarý final bölge sergisine katýlacak proje seçmelerinde Gazipaþa Ortaokulu'nun 5 projesinden ikisi seçildi Nisan 2014 tarihleri arasýnda Ankara'da yapýlacak olan bölge sergisinde sergilenmeye layýk görülen iki proje ise þunlar: "Karanlýk Odam Aydýnlansýn" ve "LRS-19 Yükseklik Ölçer" Danýþman öðretmen Avni Düðenci ile projeleri hazýrlayan öðrenciler þunlar: "Hatice Kübra Akkuþ, Almira Yalçýnkaya, Önder Cansýz, Selami Kemik" Yasin YÜCEL TRAKTÖR ROMORKUNDA YOLCULUK: Dað köylerine yollarýn yapýlmaya baþlanmasýyla beraber ilk önce ova köylerinden yolcu taþýmak için gelen traktörlerle daha sonradan ise köyden tek tük traktör alanlarýn çýkmasýyla beraber onlarýn traktörüyle ilçeye yolculuk yapýlmaya baþlandý. Köyde traktör sahibi olmak bir ayrýcalýktý. Kim bilir belki de genç kýzlar için bir tercih sebebiydi. Hatta köy halký traktör sahibiyle iyi geçinilmeye çalýþýrdý ki iþi düþtüðünde daha rahat ve erkenden yaptýrabilsin. Çünkü harman zamaný patoz için insanlar sýraya girerdi. Traktörün ön kabinine binmek için adeta torpil gerekiyordu. Çünkü buraya herkes binemez þoförün yakýn arkadaþlarý imam (tabi genç ve kafa dengiyse), öðretmen veya hane halký binerdi. Diðer taraftan traktörde yer bulabilmek için þehre giderken ve þehirden dönerken erkenden traktörün römorkuna ya oturulur ya da malzemeler konarak yer kapýlýrdý. Römorkun içerisinde insanlar adeta üst üste giderdi. Diðer taraftan þehirden aldýðý üzüm, domates gibi ezilecek malzemeleri sapa saðlam eve ulaþtýra bilmek için kucakta itina ile tutulurdu. Diðer taraftan trafik polisi korkusu ayrý bir maceraydý. Çoðunlukla traktör kullananlarýn ehliyeti yoktu. Birde bunun yanýna insanlarýn týka basa traktöre doldurulmasý yazýlabilecek ceza için en önemli sebepti. Anayola çýkýldýðý zaman bazen karþýdan gelen araçlar sellektör yapar, bu da ileride yol kontrolü var haberin olsun anlamýnda algýlandýðýndan hemen en yakýn köprü altýnda traktör yolcularýyla beraber kamufile edilirdi. Artýk orada yol kontrolü bittiði haberi gelinceye kadar beklenmesi gerekirdi. Bu da çoðunlukla bir iki saat sürerdi. Tabi bu arada fýrýnlardan alýnmýþ mis gibi kokan o ekmekler bölünüp bölünüp iþtahla yenilirdi. Hele birde içine tahin helvasý konulmuþsa deðme keyfe. Zamanla köylerimize traktörle beraber pikaplar, minibüsler girmeye baþlayýnca haftalýk þehre yapýlan yolculuklar biraz daha konforlu hale geldi. Þimdi ise çoðu vatandaþýn özel aracý mevcut olup, hele düðünde, bayramda köy meydanlarý araba pazarý gibi Bazen otobüslerde konfor beðenmeyince hep TRAKTÖR yolculuðunu hatýrlarým. Platin Saðlýk Kolejinde Kütüphaneler Haftasý etkinliði Özel Platin Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi'nde "55. Kütüphane Haftasý" etkinlikleri kapsamýnda kütüphane-kullanýcý iliþkisini güçlendirmek ve öðrencilere kitap okuma bilincini kazandýrmak amacýyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Platin Saðlýk Koleji Edebiyat Öðretmeni Reyhan Baran Cerit konu hakkýnda yaptýðý deðerlendirmede, "Kitaplar sayesinde bazen uçan bir halýya biner, bilmediðimiz diyarlara yolculuk ederiz; yeni arkadaþlýklar kurar, bazen hüzünlerimizi bazen neþemizi bu yeni arkadaþlarla paylaþýr, hiç tanýmadýðýmýz evlere misafir oluruz. Tarihin sayfalarýnda koþar adým dolaþýr; destanlara, trajedilere tanýklýk ederiz. Geçmiþteki olaylarý deðiþtirmeye gücümüz yetmese de geleceðimizi kitaplardan edindiðimiz tecrübelerle inþa ederiz" dedi. Cerit, "Kitapsýz büyüyen çocuk, susuz aðaca benzer" diyerek sözlerini bitirdi. Bahadýr YÜCEL Buharaevler Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Yeþilay Kulübü öðrencileri "Orman Haftasý" ve "Okullar Hayat Olsun Projesi"' kapsamýnda 250 fidaný toprakla buluþturdu. Öðrenciler fidanlarý Çatak yolu Beydili Buharaevler KTML öðrencileri fidan dikti köyü yakýnlarýndaki Tanyeri Ýlkokulu aðaçlandýrma alanýna, Tanyeri Ýlkokulu Sýnýf Öðretmeni Avni Eker ile birlikte diktiler. Müdür Yardýmcýsý Yakup Öztürk verdiði bilgide, "Gelecek nesillere daha yeþil bir alan býrakmak için fidanlarý toprakla buluþturduk. Ormanlar ülkenin akciðeridir. Küresel iklim deðiþikliði ile mücadelede ormanlar önemli bir unsurdur. Saðlýklý bir yaþam için ve çevrenin daha yeþil alanlarla kaplanmasý adýna yapýlan bu çalýþmalarýn yaygýnlaþtýrýlmasý gerekiyor. Bu etkinlikte emeði geçen öðretmenlerimize ve öðrencilerimize teþekkür ediyoruz" dedi. Yasin YÜCEL

5 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM TOBB EML inþaatýnda inceleme TEKNOKENT inþaatý baþladý Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA), Hitit Üniversitesi, Ýl Özel Ýdaresi, Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüðü ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan finanse edilen Çorum TEKNOKENT binasýnýn inþaa çalýþmalarý baþladý. TEKNOKENT binasýnýn sýyýrma ve temel kazýsý çalýþmalarýný yerinde inceleyen Vali Sabri Baþköy, devam eden çalýþmalar hakkýnda OSB Müdürü Yaþar Þahin ve saha sorumlusu Gazi Sarýaslan'dan bilgi aldý. Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý tarafýndan 18 Þubat'ta 5 milyon 50 bin Lira bedelle ihale edilen TEKNOKENT binasýnýn 271 günde tamamlanmasý planlanýyor. Yasin YÜCEL Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy beraberinde Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Çorum OSB Müdürü Yaþar Þahin, Milli Eðitim Þube Müdürleri Mahmut Aþýkoðlu ve Müslüm Kýlýç ile inþaat çalýþmalarýný inceledi. Vali Baþköy incelemelerinde, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, OSB Müdürü Yaþar Þahin ve þantiye þefi Ümit Karatekin'den bilgi aldý. TOBB Endüstri Meslek Lisesi'nin tamamlanmasýyla OSB'de faaliyet gösteren sanayicilerin kalifiye eleman eksikliðinin de giderileceðini kaydeden Vali Baþköy, "TOBB Endüstri Meslek Lisesi'nin iki adet atölyesini ve bahçe düzenlemesini biz yapacaðýz. Bunun için en kýsa zamanda ihaleye çýkacaðýz. Dolayýsýyla lisemiz 2015 yýlý içerisinde tamamlanarak eðitim-öðretim yýlýna yetiþecektir" ifadelerini kullandý. Endüstri Meslek Lisesi'nde hangi branþta eksiklik varsa o bölümlerin açýlacaðýný açýklayan Baþköy, "Sanayicilerimizin ihtiyaçlarý doðrultusunda, onlarýn kalifiye eleman eksikliðini giderecek bölümler açacaðýz ve sanayicilerimiz ile öðrencilerimizi iþyerinde buluþturacaðýz. Dolayýsýyla öðrencilerimiz iþin pratiðini de teoriðini de çok iyi kavramýþ olarak iþ baþý yapmak imkaný bulacaktýr" þeklinde kaydetti. Bahadýr YÜCEL Eskialibey Ortaokulu öðrencilerinden Emniyete 169. yýl kutlamasý Emniyet Teþkilatý 169. kuruluþ yýldönümünü kutluyor. Kutlama etkinlikleri kapsamýnda dün Bayat Eskialibey Ortaokulu öðrencileri Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ý ziyaret ederek, Emniyet Teþkilatýnýn 169. kuruluþ yýldönümünü kutladýlar. Ziyarete Bayat Eskialibey Ortaokulu Müdürü Özgür Aykaç, Beden Eðitimi Öðretmeni Büþra Tektaþ ve öðrenciler katýldý. Asayiþ ve Çocuk Þube Müdürü Ahmet Özkara'nýn da hazýr bulunduðu ziyarette Okul Müdürü Özgür Aykaç, hem öðrencilerin Ýl Emniyet Müdürlüðü'nü tanýmasý hem de Emniyet Teþkilatýnýn 169. kuruluþ yýl dönümü nedeniyle ziyarette bulunduklarýný söyledi. Aykaç, ziyarette kendilerini kabul eden Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'a teþekkür ederek, okullarý adýna emniyet teþkilatýnýn 169. kuruluþ yýldönümünü kutladý. Emniyet Ýl Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ise bu anlamlý günde kendilerini ziyaret eden okul yöneticileri, öðretmen ve öðrencilere teþekkür etti. Bahadýr YÜCEL Dr. Hüseyin Moral Doç. Dr. H. Ayþegül Taylan Özkan Týp Fakültesi'nden doktorlara "Çocuk Felci" eðitimi Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi eðitim etkinlikleri devam ediyor. Halk Saðlýðý Ýl Müdürlüðü Bulaþýcý Hastalýklar Þube Müdürlüðü ve Týp Fakültesi birlikte "Akut Flask Paralizi'' konulu etkinlik düzenledi. Kamu ve özel sektörde görev yapan Enfeksiyon Hastalýklarý, Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý, Nöroloji ve Týbbi Mikrobiyoloji Uzman Hekimlerin katýldýðý etkinlikte ilk olarak Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Týbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalý Baþkaný Doç. Dr. H. Ayþegül Taylan Özkan "Akut Flask Paralizi Mikrobial Etkenleri ve Kliniði'' baþlýklý bir sunum yaptý. Doç. Dr. Özkan sunumunda bir akut flask paralizi olan "Çocuk Felci" nin etkeni olarak polio virüsünün mikrobiyolojik özellikleri ve neden olduðu klinik tablo hakkýnda bilgiler verdi. Etkinliðin ikinci konuþmacýsý olan Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Hastalýklarý Þube Müdürü Dr. Hüseyin Moral ise "Çorum Ýli Akut Flask Paralizi Sürveyansý'' baþlýklý konuþmasýnda polio aþýlama protokolü, dünya üzerindeki görülme sýklýðý ve ülkemizin çocuk felci açýsýndan durumu ile çocuk felci vakasý ile karþýlaþýlmasý durumunda izlenmesi gereken yol hakkýnda bilgiler verdi. Yasin YÜCEL Türk-Ýþ Baþkaný Atalay'dan Kafkas'a baþsaðlýðý ziyareti Türk-Ýþ Konfederasyonu Genel Baþkaný Ergün Atalay yurtdýþý ziyaretinden döner dönmez havaalanýndan Çorum'a gelerek, Þeker-Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný ile beraber Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'a baþsaðlýðý diledi. Yurtdýþýnda olduðundan cenaze törenine katýlamadýðý için üzgün olduðunu belirten Atalay, programý biter bitmez Kafkas'ýn Çorum'daki baba evine ziyarette bulunarak acýsýný paylaþtý. Kafkas, ayaðýnýn tozuyla Çorum'a gelen Atalay'a teþekkürlerini iletti. Ergün Atalay

6 6 Muhammet Eyvaz mazbatasýný aldý 30 Mart yerel seçimlerde tekrar belediye baþkaný olarak seçilen Muhammet Eyvaz, mazbatasýný düzenlenen törenle aldý. Ýlk olarak Ýlçe Seçim Kurulu'na giden Baþkan Eyvaz ve meclis üyeleri, burada mazbatasýný Ýlçe Seçim Kurulu Baþkaný Hüseyin Ortaboz'dan aldý. Seçim kurulunda alýnan mazbatanýn ardýndan Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'ýn da katýlýmýyla belediye önünde tören düzenlendi. Düzenlenen törende AK Parti Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz ve Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas vatandaþlara hitaben konuþma yaptý. Belediye önünde düzenlenen programda konuþan AK Parti ilçe Baþkaný Ümit Tokgöz, seçimlerin Alaca'ya hayýrlý olmasýný dileyerek, "Alaca hizmetten yana kararýný vermiþtir. Bundan sonrada yine alaca için güzel hizmetler yapacaðýna inanýyor, Muhammet beye baþarýlar diliyoruz. Teþkilatýmýza ve Alaca'mýza emeklerinden dolayý teþekkür ediyorum" dedi. "5 YILIMIZI DOLU DOLU GEÇÝRECEÐÝZ" Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, AK Parti'de siyaset yapmýþ olmaktan duyduðu memnuniyeti ifade ederek, "AK Parti'de siyaset yapmayý, Recep Tayyip Erdoðan liderliðinde siyaset yapmayý ve sizin gibi arkadaþlarla birlikte seçime girmeyi ve siyaset yapmayý bana nasip eden cenabý hakka hamdü senalar olsun" ifadelerini kullandý yerel seçimlerinde kazanan AK Parti'den ziyade Alaca olduðunu vurgulayan Baþkan Eyvaz, "Seçim sonuçlarý nedeniyle kazanan AK Parti'den ziyade Alaca olmuþtur. Onun için hiç kimse kendisini mahsun hissetmesin. Kaybedenlerde kazanmýþtýr. Çünkü Alaca kazanmýþtýr" diye konuþtu. AK Parti teþkilatýna teþekkür eden Baþkan Eyvaz, "Hep birlikte Alaca kazansýn diye uðraþtýnýz. Burada ben hepinize teþekkür ediyorum. Ýnþallah burada gördüðünüz ekiple, baþta Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan ve kabine üyeleriyle birlikte sunmuþ olduðumuz projeleri gerçekleþtireceðimiz gibi Alaca'ya bu önümüzdeki 5 yýlda fazlasýný da kazandýracaðýz. Hiçbir þekilde kimseyi mahçup etmeyeceðiz. 5 yýlýmýzý dolu dolu geçireceðimize tüm kalbimle inanýyorum" ifadelerini kullandý. Konuþmalarýn ardýndan ise belediye personeli tarafýndan Baþkan Eyvaz'a çiçek hediye edildi. Programýn ardýndan Baþkan Eyvaz, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ile birlikte belediye baþkanlýðý makamýna geçerek tebrikleri kabul etti. Baþkan Eyvaz'ý ilk olarak AK Parti Kadýn Kollarý üyeleri ziyaret ederken, daha sonra ise belediye meclis üyeleri ve partililerle birlikte vatandaþlar ziyaret ederek "hayýrlý olsun" dileklerinde bulundular. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas: "8 defa üst üste seçim kazanan parti yok" Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'ýn mazbata törenine katýlarak bir konuþma gerçekleþtirdi. Belediye önünde toplanan kalabalýða hitap eden Agah Kafkas, "Bugünün gerçekleþmesinde katkýsý olan baþta Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan olmak üzere, tüm vekillerimize, il baþkanýmýza, ilçe baþkanýmýza ve bütün teþkilat mensuplarýmýza teþekkür ediyorum" dedi. 3'üncü bin yýlýn baþýnda Türkiye'nin haysiyetli bir yürüyüþe baþladýðýný kaydeden Kafkas, "Bu yürüyüþü durdurmak için birileri de ahlaki olmayan yöntemlerle önünü kesme gayreti içerisinde oldu ve bu millet inatlaþtý. Tarih boyunca millete inatla yaklaþanlara millet hep ders vermiþtir. Ben bu ülkenin dört bir tarafýnda milletin haykýrýþýný onurlu bir þekilde dik durarak gösteren halkýmýza minnetlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandý. Çorum'un kendileri açýsýndan önemli olduðunun altýný çizen Kafkas, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Ancak Alaca bizim pergelimizin ucunu koyduðumuz yerdir, hayatýmýzýn merkezidir. Bu topraklarda onurlu bir yaþamýn sürdürülmesi için 10 yýldýr Türkiye'de nasýl Bismillah denilmiþse Alacamýzda da yeni bir Bismillahýn denildiðini her Alacalý kardeþimiz hissetmiþtir. Deðerli belediye baþkanýmýz, biz onu partide hiçbir görevi olmadan genç bir avukat olarak tanýdýk. Daha sonra birlikte ilçe baþkaný olarak çalýþtýk. 5 yýl belediye baþkaný olarak çalýþtýk. Þehri emin lafýna adam gibi uyan bir adam. Bunun için önümüzdeki 5 yýllýk süreç içerisinde de omuzlarýndaki artan yükün bilincinde olduðunu mutlaka biliyorum. Adaletli olmasý ve iþini adam gibi yapmasý konusunda 5 yýldaki yaptýklarý önünde bir güvence olmuþtur, mihenk taþý olmuþtur. Bundan sonrada o yürüyüþünü sürdürecek ama bir farkla sürdürecek 5 yýllýk bu yürüyüþünde edindiði tecrübe var. "Ýki günü eþit olan bizden deðildir" diye bizim temel kaidemiz var. Bu çerçevede 5 yýllýk süreç sonunda büyük bir tecrübe kazandý. Tecrübeli, bilgili, birikimli, büyük birde çevresi oldu. Hem Ankara'da, hem Türkiye'de, hem de Dünyanýn birçok yerinde. Bu deneyimlerini, bilgilerini hayata geçirmesi konusunda biz dünde nefesimiz yettiðinde yürüyüþünde yanýnda olduk, bundan sonra da yanýnda olacaðýmýzdan ne Alaca'da yaþayan hiçbir kardeþimizin nede Muhammet beyin kuþkusu olmamasý gerektiðini düþünüyorum. Teþkilat baþkanýmýz Ümit beye teþekkür ediyorum. Onun sakin duruþuyla, adam gibi duruþuyla Alaca AK Partideki kenetlenmesiyle daha büyük icraatlar gerçekleþtirdi ve teþkilat mensuplarýmýz kimseyi ötekileþtirmeden, kýrmadan, dökmeden her günü kazanmanýn önemini bilerek hareket ettiler. Seçim bir yarýþtýr. Bizim Alacalýlar da iddialý adamlardýr. Yani yarýþý biraz agresif yaparýz. Birisi bizden hýzlý koþuyorsa o bizi rahatsýz eder. Seçimi tamamladýk artýk Muhammet Esat Eyvaz kardeþimiz Alaca'nýn þehri eminidir, hepimizin baþkanýdýr. Bugüne kadar da öyle davranmýþtýr. Onun için gün kardeþlik, birlik günüdür. Müslüman'ýn feraseti konusunda kimsenin kaygýsý kuþkusu olmamalý. Ama Müslüman kendisini istismar etme konusunda da ayrý bir duruþ sergiliyor olmalý. Kardeþlik karþýlýklý olursa anlam kazanýr. Kardeþlikten anlamayanlar, helva demesi gereken yerde halva demesi gerektiðini de en iyi Muhammet Eyvaz beyin bildiðini herkes bilir diye düþünüyorum. Onun için burada önemli olan kardeþlikten, sevgiden daha güzel bir duygu yok. Sevdikçe siz mutlu olursunuz, karþýnýzdaki mutlu olur, herkes mutlu olur. Onun için yüreðimizde, toplumumuzda sevgiyi yaþatalým. Muhammet baþkan artýk bize babamýzýn emaneti oldu. Onun için Alacalýlarýn emaneti baþýmýzýn üstüneydi, biraz da babamýzýn emaneti oldu. Onu çok sevdi, onun doðru, adam gibi yürüyüþünü çok beðendi. Allah gani gani rahmet etsin. Bizi cenazesinde yalnýz býrakmayan hem cami de hem Çorum'da, hem de mezarlýkta yalnýz býrakmayan bütün kardeþlerimize teþekkür ediyorum. Babam adýna, ailem adýna hepinizden helallik diliyorum. Bu yeni baþlangýcýn kutlu olmasýný diliyorum. Allah bu yeni baþlangýcýmýzý bundan sonraki yeni baþlangýçlýklarýn da bismillahý olsun istiyorum. Ýnþallah bundan sonra hep birlikte nice zaferlere ulaþmayý nasip etsin. Bu AK Parti'nin dünya siyasetinde ezberleri bozmasýnýn en önemli seçimlerinden birtanesidir. Bu 8. seçimi AK Parti'nin ve 8 seçim üst üste þaibesiz, özgürce, herkesin iradesini yansýtabildiði seçimlerin yapýldýðý çaðdaþ dünyada 8 defa üst üste seçim kazanan parti yok. 30 Mart cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimlerinden birisinin mihenk taþýydý. Yani Aðustos'ta Türkiye ilk defa cumhuriyet tarihinde Cumhurbaþkanýný sandýða giderek seçecek. Milletimizin böyle bir hakký olacak. Bu ülkenin 2023'lere onurlu yürüyüþünü sürdürebilecek kiþilerin bu makama oturmasý gerekir. Durmak yok yola devam. Allah yolumuzu, bahtýmýzý açýk etsin." KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Milletvekili Baðcý'dan Baþkan Eyvaz'a tebrik 2014 YGS sýnav sonuçlarý açýklandý. Bu yýl ilk mezunlarýný verecek olan Ýskilip Anadolu Öðretmen Lisesi büyük bir baþarýya imza atarak, tüm YGS puan türlerinde ilçe birinciliklerini elde etti. AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, 30 Mart yerel seçimlerinde belediye baþkanlýðý görevine tekrar seçilen Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'ý makamýnda ziyaret ederek yeni dönemde baþarýlar diledi. Ziyarette konuþan Baðcý, bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da her hizmette, faaliyette Baþkan Eyvaz'ýn yanýnda ve destekçisi olacaklarýný dile getirdi. Bundan sonraki süreçte yapacaðý çalýþmalarda baþarýlar dileyen Baðcý, "Seçim öncesi yaptýðýmýz ziyaretlerde de seçimin burada tamamlandýðýný görmüþtük. Halkýmýzýn da takdiriyle 30 Mart'ta baþkanýmýz tekrar göreve baþladý. Yolu açýk olsun" dedi. Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, "Milletvekilimiz Cahit Baðcý'nýn Alaca'ya katkýlarýný herkes biliyor. Bizi hiçbir zaman yalnýz býrakmadý. Her zaman her projemizde destekçimiz oldu. Teþekkür ediyorum" þeklinde kaydetti. Ýskilip YGS birincileri Anadolu Öðretmen Lisesinden Ýskilip Anadolu Öðretmen Lisesi öðrencisi Faruk Çürük, YGS- 1, YGS-2, YGS-3, YGS-4 ve YGS-5 puan türlerinde Ýskilip birincisi olurken, ayný okuldan Fatma Nur Oruç, YGS -6 puan türünde birinci oldu. Tüm YGS puan türlerinde Çorum ili ortalamasýnýn üstünde bir ortalama tutturan Ýskilip Anadolu Öðretmen Lisesi Çorum genelinde de oldukça iyi bir baþarýya imza attý.ýskilip'in eðitimde öncü kurumu olmak için daha fazla çalýþacaklarýný belirten okul yönetimi ve öðretmenleri LYS sýnavýnda bu baþarýnýn daha da üstüne çýkacaklarýný belittiler.

7 7 Milletvekili Baðcý, Külcü'yü kutladý Oðuzlar'da Orhan Ateþ dönemi baþladý 30 Mart'ta yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinde CHP'den Oðuzlar Belediye Baþkaný seçilen Orhan Ateþ, mazbatasýný aldýktan sonra düzenlenen törenle yeni görevine baðladý. Oðuzlar Ýlçesi'nde gerçekleþtirilen devir teslim törenine CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, CHP Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru, CHP Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Firdevs Yalçýn, parti yöneticileri, CHP Ýlçe Baþkaný Osman Güllü ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. Eski Belediye Baþkaný Ali Uyanýk'a çiçek takdim ederek koltuðu oturan Orhan Ateþ, "Hepimizin bildiði gibi 30 Mart'ta halkýmýz özgür iradesiyle sandýða giderek beni Oðuzlar Belediye Baþkaný seçmiþtir. Ben sandýk baþýna giderek, bize oy versin vermesin tüm hemþerilerime çok teþekkür ediyorum. 30 Mart seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday oldum ama bugün parti rozetimizi çýkararak tüm Oðuzlarýn Belediye Baþkaný oldum. Bu saatten itibaren ben ilçe halkýmýn hizmetkârýyým. Ýnþallah sizlerin hizmetkârýyým. 30 Mart seçimlerinde ne Ali Uyanýk Baþkanýmýz kaybetti ne de Orhan Ateþ kazandý. Kazanan demokrasi þöleniyle Oðuzlar halkýdýr. Çünkü bu makam bizler için gelip geçicidir ve sahibi Oðuzlar halkýdýr. Bu bir bayrak yarýþýdýr. Bu bir hizmet yarýþýdýr. Bu bir nöbet deðiþimidir. Sayýn Ali baþkanýmýz 10 yýl önce bu nöbeti bir baþkasýndan devraldý ve bugün de bana devredecek. Ýnþallah bizler de diðer dönemde bir baþkasýna devredeceðiz. Önemli olan bu makamlardan gelip gittikten sonra iyi hizmetlerle anýlabilelim. Ali Baþkanýmýzýn da iyi anýlacaðýný biliyor, þimdiye kadar Oðuzlar için verdiði hizmetlerden dolayý kendisine teþekkür ediyorum. Sayýn Ali Baþkaným gözünüz arkada kalmasýn sakýn çünkü senin yarým býraktýðýn iþleri, hizmetleri devam ettireceðiz ve tecrübelerinden de istifade edeceðiz. El ele, kol kola, omuz omuza inþallah Oðuzlar Ýlçemizi kalkýndýrmaya devam edeceðiz" þeklinde konuþarak, Ali Uyanýk'a hizmetlerinden dolayý teþekkür etti. Ali Uyanýk ise, "Hizmet yolunda Orhan Ateþ'in ayný kararlýlýðý göstereceðinden hiç þüphemiz yok. Biz göreve gelirken þöyle demiþtik. Anadolu'dan bir yýldýz doðacak ve adý Oðuzlar olacak demiþtik. Bugün 120 ayda 120 eseri gösteren kitapçýðýmýzda yer alan eserlerimiz gibi, Oðuzlar'ý bir Anadolu yýldýzý yapmak adýna her zaman belediye baþkanýmýzýn yanýnda olacaðýz ve çalýþmalarýný destekleyeceðiz. 4 gündür evime çok yoðun ziyaretçiler geliyor ve hepsine tavsiyede bulunuyorum. Seçimi kaybetmiþ olmamýz nedeniyle karamsar konuþma yapanlar oldu. Bende göreve geldiðimde bu sýkýntýlarý yaþadým. Henüz hiç bir þey yapmadan eleþtiriler geliyordu ve sesimizi duyuramýyorduk. Ben Oðuzlar halkýna altýný çizerek þu mesajý söylemek istiyorum ki, bekleyeceðiz, yeni baþkanýmýzýn çalýþmalarýnda baþarýlý olmasý için dua edeceðiz. En son hizmetlerin sonucu alýnýncaya kadar bekleyeceðiz ve arada hatalar olursa da uyaracaðýz. Ben insan olarak hatalar yapýlabileceðini ancak stratejik olarak hatalarýn yapýlmamasý gerektiðini düþünen birisiyim. Bu nedenle hata yapýlmamasý için hepimiz Orhan baþkanýmýzýn arkasýnda olacaðýz. Bu yýldýz Allah'ýn izni ve sizlerin desteði ile doðacak. Ben þunu samimiyetle söylüyorum ki biz bu makamdan þevk almadýk. Tek amacýmýz Oðuzlar'a hizmet etmekti. Rütbemiz bizim þanýmýzdan, damardaki öz kanýmýzdan, vazgeçtik kendi öz canýmýzdan ortaya koyduðumuz projeler için vazgeçtik. Bu nedenle kýymetinin bilinmesini istiyorum. Her projemizde çok yoðun emekler var. Bu projelerin hiç biri kolay baþarýlmadý ve bu eserlerimize sayýn baþkanýmýzýn sahip çýkacaðýna inanýyor ve biliyorum. Herkesi saygý ve sevgilerimle selamlýyorum. Ben tüm haklarýmý Oðuzlar Ýlçesi'ne helal ediyorum. Oðuzlar halkýnýn da bana haklarýný helal etmesini istiyorum" dedi. CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse ise iki çaðdaþ siyasetçinin bir yarýþ içerisine girdiklerini ve Oðuzlar halkýnýn bu yarýþa girenlerden birisini tercih ettiðini dile getirerek, "Burada yapýlan yarýþýn tek kazananý Oðuzlar halkýdýr. Demokrasi yönetim biçimleri arasýnda en doðru ve en güzel bir yönetim biçimidir. Oðuzlar'da bugün bunun en güzel örneðini yaþamaktadýr. Ben Sayýn Ali Uyanýk ve çalýþma arkadaþlarýna yapmýþ olduklarý hizmetlerden dolayý þükranlarýmý sunuyorum. Orhan Ateþ baþkanýmýz bu makamý, gerek bilgi birikimi, gerek donanýmý ve gerekse tecrübeleriyle Oðuzlar aþkýyla dolduracak ve eðer varsa sizlerin yarým býraktýðý hizmetleri tamamlayacak ve Oðuzlar'a da yeni bir ufuk açacaðý inancýndayýz. Her ikinizin de bundan sonraki yaþamýnda yolu açýk olsun" ifadelerini kullandý. Devir teslim törenine katýlan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ise uzun süren, zor ve meþakkatli bir yolda hep birlikte el ele, kol kola yürüdüklerini dile getirerek, "Ben Oðuzlar'a her geldiðimde keþke her ilçemiz Oðuzlar gibi olsa diyordum. Buraya her geldiðimde inanýn giderken üzülerek gidiyordum. Çünkü Oðuzlar halkýnýn yürekliliði, inanmýþlýðý o samimiyeti 30 Mart akþamýnýn zaferinin müjdecisi gibiydi. Bu baðlamda herkesi kutluyorum. Ýlçe teþkilatýmýz olarak, elinize, emeðinize ve yüreðinize saðlýk. Her ilçe ziyaretimizde belediye baþkan adaylarýmýza þunu söyledim. 30 Mart akþamýna kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye baþkan adayý olacaksýn, seçildiðin günden itibaren o ilçede yaþayan tüm yurttaþlarýn belediye baþkaný olacaksýn ve rozetini çýkaracaksýn dedim. Orhan Ateþ baþkanýmýzda Oðuzlar'da öyle çalýþacaklar. Kimsenin nerde oturduðuna bakmayacak. Oy verip vermediðine bakmayacak. Kimsenin siyasi görüþüne, kýlýk kýyafetine bakmayacak. Kimsenin yaþam biçimine bakmayacak. Oðuzlar'da yaþan tüm yurttaþlarýmýzý saracak, sarmalayacak. Belediyenin kapýsýný 24 saat tüm yurttaþlara açacak. Oðuzlar'daki yurttaþlarýmýz baþýnýn tacý olacak. Orhan baþkaným tüm Oðuzlar'ýn hizmetkârý olacak ben buna inanýyorum. Orhan baþkanýmýzý seçerek yalnýz býrakmadýnýz. Ama bundan sonra da yalnýz býrakmayýn. Asýl iþ bundan sonra. Ben sayýn Orhan Baþkanýmýzý sizlere tüm Oðuzlar'a emanet ediyorum" diye kaydetti. Devir teslim töreninde açýklamalarda bulunan CHP Ýlçe Baþkaný Osman Güllü ise, kýrmadan dökmeden, incitmeden geçirilen bir siyasi yarýþý tamamladýklarý için ilçe teþkilatýna ve tüm Oðuzlar halkýna teþekkür etti. AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Baþkan Külcü'nün yeniden Belediye Baþkaný olarak seçilmesi nedeniyle yaptýðý kutlama ziyaretinde konuþan Cahit Baðcý, Külcü'ye yeni dönemde hayýrlý hizmetler temennisinde bulundu. Yeni seçilen meclis üyeleriyle birlikte Çorum için güzel iþlere imza atýlacaðýna inandýðýný vurgulayan Baðcý, "Çorum'un geliþmesi için milletvekilleri olarak bizler Ankara'da sizlere destek olacaðýz. El birliði ile Çorum'u daha güzel hale getireceðiz" dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek "Sistem olarak Ankara ile çok yakýn çalýþmasý gereken bir müesseseyiz. Birçok iþimizin onayý, finansmaný Ankara ile alakalý oluyor. Bu süreçler için verdiðiniz desteklere teþekkür ediyorum" dedi. Siyaset kurumunun güçlü olmasýnýn toplumu da güçlü kýlacaðýný kaydeden Külcü, "Sizlerin de Ankara'da bizleri en iyi þekilde temsil etmeniz ve toplumun sesi olmanýz hususunda bizler de Çorum'da AK Parti'nin temsilcileri olarak elimizden gelen desteði bundan sonra da vermeye devam edeceðiz. Birlikte þehrimize, ülkemize güzel hizmetler yapacaðýz. Yeni dönemin þehrimize, partimize hayýrlý olmasýný temenni ediyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Recep Çatma göreve baþladý Ýskilip eski Belediye Baþkaný Numan Sezer dün düzenlenen törenle görevini yeni Baþkan Recep Çatma'ya devretti. Belediye hizmet binasý önünde kurban ve dualarla yapýlan törende konuþan Numan Sezer, Belediye Baþkaný Recep Çatma'ya görevinde baþarýlar dileyerek, baþkanlýðý süresince birlikte çalýþtýðý belediye personelinden helallik istedi. Sezer 5 yýl beraber çalýþtýðý meclis üyesi arkadaþlarýna da teþekkür ederek baþkanlýk mührünü Baþkan Çatma'ya takdim etti. AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya yaptýðý konuþmada AK Partili baþarýlý bir baþkandan yine AK Partili bir baþkanýn bayraðý teslim almasýndan son derece mutlu olduklarýný belirterek, "Dün görevimizi baþarýlý bir þekilde yaptýysak gelecekte de baþarýlý hizmetler vereceðimize inanýyorum. Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan' a Ýskilipliler olarak mahcup olmadýðýmýz için mutlu ve huzurluyum. Baþkanýmýza, meclis üyelerimize, patimizin tüm organlarýna, ilçemize ve ülkemize hayýrlý olsun. Ýskilip, AK Parti ile üçüncü dönemini yaþamaktadýr. Orhan Öztürk ve Numan Sezer'e gerçekleþtirdikleri baþarýlý hizmetlerinden dolayý teþekkür ediyorum" dedi. Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma ise yaptýðý konuþmada baþkanlýk yarýþýnýn bir hizmet yarýþý olduðunun altýný çizdi. Ýskilip'e hizmet etmenin gurur ve þeref olduðunu belirterek yaptýðý hizmetlerden dolayý Numan Sezer'e teþekkür eden Çatma, "Önümüzdeki dönem Ýskilip'e büyük hizmetler yapacaðýmýz bir dönem olacaktýr. Hiçbir zaman belediyemizi siyasi bir belediye olarak idare etmeyeceðiz. Ne kadar çok hizmet yapabilirsek, ne kadar çok hizmet yapabilirsek o kadar çok mutlu olacaðýmýn da bilinmesini istiyorum. Hiçbir kesimi yok saymadan, ötekileþtirmeden, Ýskilip'in tüm kesimlerine adalet, hakkaniyet ve eþitlik ilkesi ile hizmet götüreceðiz. Bu sürecin hepimize hayýrlara vesile olmasýný Yüce Allah'tan temenni ediyorum" dedi. Daha sonra baþkanlýk makamýnda önceki Baþkan Numan Sezer Belediye Baþkaný Recep Çatma'ya çiçek ve minyatür Ýskilip evi kapýsý hediye ederken Baþkan Recep Çatma'da Sezer'e plaket takdim etti. Törenin ardýndan Çatma tebrikleri kabul etti. Pýnar Koleji öðrencilerinden Engelsiz Yaþam Merkezine ziyaret Özel Pýnar Ýlkokulu öðrencileri Engelsiz Yaþam Merkezini ziyaret ettiler.okul Müdür Yardýmcýsý Galip Ýlgezdi ve sýnýf öðretmeni Mahmut Yabacýoðlu ile Engelsiz Yaþam Merkezine giden öðrenciler burada kalan engellilerle sohbet ettiler. Okul Müdür Yardýmcýsý Galip Ýlgezdi yaptýðý deðerlendirme de, "Sýcak bir ortamda gerçekleþen ziyarette çocuklarýmýz önemli kazanýmlarla ayrýldýlar. Engelsiz Yaþam Merkezinin ev sahiplerinin yüzündeki mutluluðu görmek bizleride mutlu etti. Görevli kadro ile engelleri aradan kaldýrmayý baþarmýþ bu ekibe teþekkür ederiz.fedakarlýk gerektiren bu hizmeti yürüten ekibi kutlar, güzel hizmetlerinin artarak devam etmesini dileriz" Bahadýr YÜCEL

8 YAÞAM Kardeþliði sosyal Medyada feda etmeyin 8 Beyaz Ýhtiyar Olursa Efendim Allah gecinden versin. Beyaz, 95 yaþýna gelmiþ. Rahatsýz.- "Çagýgýn bütün ailemi.. Ogullagýmý, kýzlarýmý, togunlaðýmý.. Onlaga bir sýg vegeceðim.. Benim için çok önemli big sýg.. Bu sýgla mezaga gitmek istemem.." Bütün aile, çoluk, çocuk, torun toplanýyorlar yataðýn etrafýna. Hepsi Beyaz'a doðru Kelime Avý eðiliyor. Ýhtiyar adamýn artýk fýsýltý haline gelen konuþmasýný duyabilmek için.- "Unutmayýn.. Bu çok gizli big sýg" diyor Beyaz. Tüm nefesler kesiliyor odada. Sinek uçsa duyulacak. - "Çok güzel çocuklag" diyor Beyaz. "Ýþte benim hayat boyu sakladýðým sýggým.." Son bir nefes daha alýyor. Dudaklarý kýpýrdýyor: - "Rrrrrrrrrrrrrrrrrr!." Günün Sudoku Bulmacasý Günlük hayatýn vazgeçilmezi haline gelen sosyal medya, son günlerde yaþanan siyasî gerilimle birlikte arkadaþ ve akrabalar arasýnda kýrgýnlýklarýn artmasýna yol açtý. Yazýlanlarýn konuþma gibi duygularý yansýtmadýðýný belirten uzmanlar, sanal âlemde sevdiklerimize karþý daha temkinli olmayý öneriyor.sosyal medya kullanýmý, bilgi paylaþýmý ve haberleþmenin yaný sýra insan iliþkilerinde de önemli bir yer tutuyor. Yüz yüze iletiþimde insanlar muhatabýna karþý daha hassas davranýrken, sosyal medyada bu hassasiyet korunamýyor. Yazý dilinin duygularý yansýtmada yeterli olmamasý, insanlarýn birbirini daha çok kýrmasýna sebep oluyor. Son günlerde yaþanan siyasi gerilim ve söylemler, birçok kiþinin sosyal medyada arkadaþ ve akrabalarýyla iliþkisini koparmasýna neden oldu. Bir tarafta iliþkiler kolayca kesilirken diðer tarafta eþini dostunu kaybetmemek için sosyal medya hesaplarý kapatýlýyor. PR ajansýnda danýþmanlýk yapan Özlem E., yaþadýðý sýkýntýyý þöyle anlatýyor: 30 Mart seçimlerinden sonra sosyal medya üzerinden Halk kararýný verdi, siz kaybettiniz baskýsý arttý. Ayný kaseden çorba içtiðim dostlarým kaybettiniz iþte diyerek farkýnda olmadan kutuplaþma siyasetine su taþýyor. Siyasi yarýþ uðruna dostluklar bitti, aile içinde tartýþmalar ve parçalanmalar yaþandý. Birçok arkadaþým, babasýyla konuþmuyor bile. Sýrf kavgadan, tartýþmadan uzak durmak için sosyal aðlara kýsa bir süre mola dedim. Yoksa daha fazla kalp kýrýlacak bu yüzden. Sosyal medyanýn çok derin analizli düþünmeye müsaade etmediðini kaydeden Uzman Psikolojik Danýþman Mehmet Akif Aydýn, bir düþünceyi 140 karakterle ifade etmenin birçok sýnýrlama oluþturduðunu ifade ediyor. Kýsacýk bir yazýdan yola çýkýlarak yapýlan genellemelerin ise en büyük iletiþim hatalarýndan biri olduðunu vurguluyor. Facebook, Twitter derken sosyal medya günlük hayatýn vazgeçilmezi haline geldi. Öyle ki, Türkiye de Facebook kullanýcý sayýsý 32 milyonu aþmýþ durumda. Facebook u 6 milyon kullanýcýsý ile Twitter takip ediyor. Facebook ve Twitter gibi sosyal aðlarda beðenilmeyen yorumlar, karþýt fikirler ve bu fikirlerin sahibi olan arkadaþ ve akrabalar, sosyal medyadan kolayca siliniyor. Sosyal medyada sadece kendi görüþünü ortaya koyma ve aþýrý deðer verme gibi bir anlayýþýn hakim olduðunu söyleyen Aydýn, kiþinin bu düþüncesini karþý tarafa kabul ettiremediði zaman kýrýlmalara sebep olduðunu belirtiyor. Bu davranýþýn olgunluk olmadýðýný vurgulayan uzman, kýrýlmalarýn saldýrý ya da küsme þeklinde kendini gösterdiðini dile getiriyor. Yüksek lisans öðrencisi Nihal Bayrak da sosyal medya aðlarýnda paylaþtýðý haberlerin ya da bilgilerin altýna yorum yazan arkadaþlarýnýn artýk eleþtirilerin boyutunu aþtýðýndan yakýnýyor. Bayrak, seçim sonrasýnda da üsluplar bozulunca birçoðunu üzülerek listesinden çýkartmak durumunda kaldýðýný belirtiyor. Deðer verilen þeylerin bundan bir beþ yýl sonra bakýldýðýnda kiþiye komik geleceðini ifade eden Aydýn, Fakat þu an bize ait düþünceleri, gerçek bir zafer gibi algýlýyoruz ama aslýnda ileride çok yanýlsamalar olacak. Deðer verdiðimiz þeyler zaman içinde deðiþebilir. Herkes bu gerçeðin farkýnda olmalý. Dolayýsýyla her an yanýlma payým olabilir gibi olgunca bir düþünceyi kendi içimizde barýndýrarak, karþý tarafla ilgili muamelelerimizi ona göre ayarlamamýz gerekir. Temkinli olmak, insaný her zaman daha canlý, daha diri ve güvende tutar. diyor.(cýhan) Çocuklarda duruþ bozukluðuna dikkat! 20:00 Arka Sokaklar Ýstanbul Polis Teþkilatý Asayiþ Þube de görev yapan sivil bir ekip, minibüsleriyle Ýstanbul'un sokaklarýný arþýnlamakta ve karþýlarýna çýkan her türlü kanunsuzlukla savaþmaktadýrlar. Polisler, görevleri sýrasýnda deðiþik ve çeþitli insan hikayeleriyle sürekli karþýlaþmaktadýr. Bunlar zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan hikayelerdir...saat : 20:00-23:15 (195 dakika) Tür : Dizi (Polisiye, Macera) Oyuncular : Zafer Ergin, Gizem Soysaldý, Uður Pektaþ, Þevket Çoruh, Gülcan Arslan, Özgür Ozan Yönetmen : Orhan Oðuz 19:45 Fatih Harbiye Faiz beyin kararý, Gülter hanýmý endiþelendirmeye baþlar. Neriman, yaþananlardan habersiz, Macit'e olan duygularýna engel olmaya çalýþýrken çok kötü günler geçirmektedir. Pelin, büyük bir sabýr ve sükunet ile Macit'in kalbini kazanmak için her daim yanýnda olmaya çabalar. Gülter haným, unutmak istediði geçmiþi ile yüzleþmek zorunda kalýr. Bu sefer hesap sorma sýrasý Þahika'ya gelmiþtir. Zehra, Rüya ile Þinasi'yi bir arada görmekten son derece mutlu iken Nezahat, Asým'a bir þans daha vermeyi kabul edecek gibi görünmektedir. Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Hilal Yýldýz, bilgisayar kullanýmýnýn yaygýnlaþmasý sonucunda çocuklarýn uzun saatler bilgisayar baþýnda kötü pozisyonda oturduklarýný söyledi. Yýldýz, "Bilgisayar kullanýmýn yaygýnlaþmasý sonucu çocuklar hem daha az hareket ediyor hem de uzun saatler bilgisayar baþýnda kötü pozisyonda oturuyor. Bu duruþ bozukluðu çocuðun ileri yaþlarýnda boyun, sýrt ve bel aðrýlarýna yol açabilir." dedi.liv Hospital Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Hilal Yýldýz, çocuklarýn bel ve sýrt aðrýlarýndan kaynaklanan duruþ bozukluklarý ile ilgili bilgiler verdi. Çocuklarýn dikkatle izlenmesi gerektiðini belirten Yýldýz, "Çocuðunuzu dikkatle izleyin, uzun süre ayakta durduðunda kamburlaþýyorsa, baþý önde duruyorsa duruþ bozukluðundan söz edilebilir. Çocuðunuz özellikle boyun veya sýrt aðrýsýndan yakýnýyorsa doktora baþvurmak gerekir." diye konuþtu. Vücudun kötü kullanýlmasý ve alýþkanlýða baðlý duruþ bozukluklarý olduðunu ifade eden Yýldýz, "Omurganýn yana eðriliði (skolyoz), sýrt omurgasýnýn arkaya doðru aþýrý kavislenmesi (kifoz) gibi çeþitli duruþ bozukluklarý vardýr. Çocukta skolyoz veya kifoz düþünülmesi durumunda mutlaka bir doktora baþvurulmasý gerekir. Bunun dýþýnda vücudun kötü kullanýlmasý ve alýþkanlýða baðlý duruþ bozukluklarý vardýr. Bu tip duruþ bozukluklarý doðru oturma, vücudu kullanýrken doðru durmaya çabalama, sýrt, boyun ve bel kaslarýný güçlendirici egzersizler ve sporla önlenebilir ve önlenmelidir." þeklinde konuþtu.ebeveynlerin dikkatli olmasý gereken konulara da deðinen Yýldýz, "Bilgisayar monitörü göz hizasýnda olmalý, sandalyede otururken ayaklar yere basmalý, dizlerin seviyesi kalça seviyesinden biraz daha yüksekte olmalý ve omuzlar rahat pozisyonda olmalýdýr. Çocuðunuzun sandalyede ya da bilgisayar baþýnda uzun süre hareketsiz kalmasýna izin vermeyin. Çocuðunuzun çok aðýr çanta taþýmasýna izin vermeyin. Çok aðýr çantalar zamanla sýrt aðrýlarýna ve duruþ bozukluklarýna yol açabilir." dedi. (CÝHAN) 20:00 Bugünün Saraylýsý Her hamlesini intikam duygusuyla ustaca planlayan Savaþ Ataman, Rezzan ýn öfkesi ve Neslihan ýn kýskançlýk hamleleri ile mücadele etmek zorunda kalýr. Neslihan ýn elindeki silahýn patlamasý, kazanan ve kaybedenin dengelerini sarsacaðý gibi niþan törenine de kan bulaþtýracaktýr. Neslihan yaþadýklarýnýn þoku ile ne düþüneceðini bilmemekte, korkmakta ve suçluluk hissetmektedir. Aklýna gelen tek çözüm ise teslim olmaktýr. Feride þirkette kendisini kanýtlamak için mücadele ederken Atýf, yakýnlaþtýðý kadýn ile gönül eðlendirmektedir. Sertab Erener Sertab Erener (d. 4 Aralýk 1964), Türk þarkýcý, þarký sözü yazarý, besteci ve prodüktör. Ýstanbul'da doðdu, Iþýk Lisesi ve Ýstanbul Devlet Konservatuvarý'nda sesini geliþtirmek için þan eðitimi aldý. Mezun olduktan sonra baþta Sezen Aksu olmak üzere birçok sanatçýya vokallik yaptý. 1992'de Aksu'nun desteði ile ilk stüdyo albümü Sakin Ol!'u ve 1994'te ikinci stüdyo albümü Lâ'l'i yayýmladý. 1995'te, ilk kez düzenlenen Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden En Ýyi Pop Kadýn Sanatçý kategorisinde ödül aldý. 1997'de üçüncü stüdyo albümü Sertab Gibi'yi ve 1999'da kendi adýný verdiði Sertab Erener albümünü yayýmladý. Albümdeki "Yanarým", "Zor Kadýn", "Vur Yüreðim" ve "Yolun Baþýnda" þarkýlarýný kliplendirdi. Bir sonraki yýl Grammy Ödülü sahibi Porto Rikolu pop þarkýcýsý Ricky Martin ile "Private Emotion" þarkýsýnda düet yaptý. 2001'de beþinci stüdyo albümü Turuncu'yu yayýmladý. Albümdeki "Kumsalda", "Güle Güle Þekerim" ve "Söz Bitti" þarkýlarýný kliplendirdi; bir sonraki yýlýn ilk ayýnda "Yeni" adýný verdiði bir single yayýmladý. 2003'ün ilk aylarýnda, Türkiye'yi Letonya'nýn baþkenti Riga'da düzenlenecek olan 2003 Eurovision Þarký Yarýþmasý'nda temsil edeceði açýklandý. 24 Mayýs 2003'te düzenlenen yarýþmaya "Everyway That I Can" þarkýsý ile katýldý, dört ülkeden tam puan alarak 167 puana kadar yükseldi ve Türkiye'ye yarýþma tarihindeki ilk birinciliðini getirdi. 2004'te ilk Ýngilizce albümü No Boundaries'i, 2005'te yedinci stüdyo albümü Aþk Ölmez'i yayýmladý. Albümdeki "Aþk Ölmez, Biz Ölürüz", "Satýlýk Kalpler Þehri" ve "Kim Haklýysa" þarkýlarýný kliplendirdi. 2007'de Sertab Goes To the Club adýndaki ilk remix albümünü, 2008'de "Hayat Beklemez" single'ýný yayýmladý. Haziran 2009'da Demir Demirkan ile ortak hazýrladýðý Painted On Water albümünü yayýmladý. Albümde, Anadolu yörelerine ait türküleri batý müziðine uygun olarak düzenletti ve yeniden seslendirdi. BULGURLU POÐAÇA Malzemeler 1 su bardaðý yoðurt Kibrit kutusu büyüklüðünde yaþ maya 1,5 su bardaðý yað (yarýsý sývý yarýsý margarin) 1 adet yumurta (aký hamura, sarýsý üzerine) Yeteri kadar tuz Aldýðý kadar un Íçi için : 300 gr kýyma 1 adet soðan Yarým su bardaðý ince bulgur Yarým su bardaðý ceviz içi Yarým demet maydanoz Yeteri kadar tuz, karabiber, kýrmýzý biber Yemeðin Tarifi Ýçin hazýrlanýþý : Kýymayý soðanla kavurun. Ýçine suda beklettiðiniz bulguru, ince kýyýlmýþ maydanozu, tuzu, karabiberi ve kýrmýzý biberi ekleyin. 2-3 kere ateþte beraber karýþtýrýn. Ateþten alýn, içine irice kýyýlmýþ ceviz içi ekleyin.hamurun hazýrlanýþý: Derince bir kaba maya ve yoðurt koyup iyice ezin. Tuz, yumurta aký, yað koyup iyice karýþtýrýn. Alabildiði kadar unla yumuþakça bir hamur yapýn. Üzerini örtüp kabarýncaya kadar mayalandýrýn. Mayalandýktan sonra ceviz büyüklüðünde parçalar ayýrýn.ayýrdýðýnýz her parçayý avuç içinde biraz açýn. Hazýrladýðýnýz bulgurlu kýymalý içi koyup kapatýn. Yuvarladýktan sonra tepsiye dizin. Üzerine yumurta sarýsý sürün.üzerine haþhaþ tohumu veya susam serpip önceden ýsýtýlmýþ 200 derecedeki fýrýnda piþirin. Bir haksýzlýk gördüðünüzde müdahale etmezseniz; Önce hakkýnýzý, arkasýndan da þerefinizi kaybedersiniz... (Hz. Ali ) 07:00 Haberler 08:00 Kara Gurbet 09:45 Dr Feridun Kunak 12:15 Yasemince 14:00 Adana ya Bir Kýz Geçti Gördün mü? 15:00 Alemin Kralý 16:00 Zahide Ýle Yetiþ Hayata 19:00 Ana Haber 20:00 Bugünün Saraylýsý 23:20 Taþýyýcý 05:45 Hayat 06:00 Haber Saati 08:00 Yabancý Sinema 09:45 Dr.Feridun Kunak 12:15 Yasemince 14:00 Hayat Dediðin 15:50 Keman 18:00 Hafta Sonu Haberleri 19:00 Deryalar 20:50 Japon Ýþi Türk Filmi 22:00 Son Durak 4 08:00 Pepee 08:30 Yeni 1 Gün 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Gülben 14:00 Sev Dedi Gözlerim 16:00 Adýný Feriha Koydum 17:00 Sevdaluk 19:00 Ana Haber 19:45 Fatih Harbiye 23:15 Kýyamet Günü Sinema 09:00 Doktorum 11:00 Mutfaðým 12:15 Gün Arasý 12:30 Kaynana Gelin Seda ya Gelin 15:00 Evim Þahane 17:00 Arka Sokaklar, 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar 23:15 Ankara nýn Dikmeni 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:50 Hava Durumu 22:40 Stadyum Cumartesi 05:00 Belgesel 06:00 Merhaba Yenigün 08:30 Saðlýcakla 10:10 Tv Filmi 11:45 Tv Filmi 13:30 TV Filmi 16:45 Karanlýkta Kalanlar 18:00 Ana Haber 18:50 Þefkat Tepe 20:30 Þefkat Tepe 23:10 Ayna Gezi

9 9 Parkta cinayete 3 tutuklama Çorum'da önceki gün meydana gelen parkta cinayet olayýnýn 5 þüphelisi dün adliyeye çýkartýldý. Þüphelilerde 3'ü adli makamlar tarafýndan tutuklandý. Ýnönü Caddesinde bulunan Hitit Parkta meydana gelen olayda aralarýnda husumet bulunduðu öðrenilen iki grup kavga etmiþ ve pompalý tüfeðinde kullanýldýðý olayda Burak S., ile Hakan B. tüfekle Ali D. ve Yasin A.'yý yaralamýþtý. Ali. D., ise kaldýrýldýðý Hitit Üniversitesi Yaklaþýk 53 milyon seçmen, yerel yönetimleri belirlemek üzere geçtiðimiz pazar sandýk baþýna gitti. AK Parti nin 2012 yýlýnda deðiþtirdiði Büyükþehir Yasasý nýn seçimlere etkisi ise merak konusu oldu. Yasayla birlikte daha önce 17 olan büyükþehir belediye sayýsý 30 a yükselmiþti. Toplam seçmenin yaklaþýk 41 milyonu büyükþehirlerde oy kullandý. En çok merak edilen konu ise Büyükþehir Yasasý nýn 30 Mart yerel seçimlerinde hangi partinin lehine ya da aleyhine olup olmayacaðý yönündeydi. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde 30 büyükþehirin 18 ini AK Parti, 6 sýný CHP, 3 ünü MHP, 2 sini MHP ve 1 ini de BDP li baðýmsýz aday kazandý da ise 17 büyükþehirden 10 unu AK Parti, 4 ünü CHP kazanýrken MHP, DSP ve BDP de birer büyükþehir belediyesi elde etmiþti. Büyükþehir Yasasý deðiþikliðinin ardýndan beklenildiði gibi 30 Mart seçimlerinde büyükþehirlerde AK Parti nin lehine sonuçlar çýktý. Daha önce CHP de olan Antalya, DSP de olan Ordu, MHP de olan Balýkesir i AK Partili adaylar kazandý. CHP li Ordu Belediyesi, ilçe oylarý sayesinde AK Parti ye geçti. Aybastý, Fatsa, Gölköy, Perþembe ve Ünye gibi nüfus ile AKP seçmeninin yoðun olduðu ilçeler büyükþehir e oy kullanýnca dengeler merkezdeki sosyal demokrat oylarý bastýrýp seçimi aldý. Ordu Büyükþehir belediye baþkan Adayý Enver Yýlmaz yüzde 54 oy oraný ile seçimi kazandý. AK Parti, daha önce kendisinde olan büyükþehirlerde ve yeni büyükþehir olan Tekirdað, Van, Aydýn, Muðla, Manisa da oylarýný Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'de hayatýný kaybetmiþti. Olayýn þüphelesi olduðu iddia 5 kiþi ise kýsa sürede gözaltýna alýnmýþtý.þüpheliler Burak. S., Hakan.B., Sedat.K., Þevki.S. ve Dursun.G. dün adli makamlara çýkartýldýlar. Zanlýlardan Hakan.B., Sedat.K. ve Dursun.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diðer 2 kiþi ise serbest býrakýldý. Ýsmail Kakaç Orman Haftasýný dolu dolu kutladý Ýsmail Kakaç Ýlkokulu bu yýl "Orman Haftasýný" dolu dolu kutladý. Ýlk önce orman sevgisini öðrencilere kazandýrmak için okulun tiyatro salonunda tiyatro gösterisi yapýldý. Daha sonra Ömerbey köyündeki fidan dikim törenine katýlan öðrenciler burada çok sayýda fidaný toprakla buluþturdular. Çorum Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürlüðü tarafýndan Ankara'dan getirilen tiyatro ekibinin orman sevgisini konu alan oyunu öðrenciler tarafýndan coþkuyla izlendi. Oyunun profesyonel bir ekiple çocuklarýn seviyesine uygun ve karþýlýklý iletiþime dayalý olarak sunulmasý ilgiyi daha çok arttýrdý. Zaman zaman öðrencilere küçük rollerin verilmesi çocuklarýn hoþuna gitti. Öðrencilere aðaç sevgisi ve orman yangýnlarýnýn zararlarý öðretilmiþ oldu. Bahadýr YÜCEL Büyükþehir Yasasý AKP ye yaradý, muhalefeti üzdü gözle görülür bir þekilde artýrdý. AK Parti nin bu baþarýsýnda yeni yasayla birlikte büyükþehirler için oy kullanan ilçeler ve kýrsal kesimdeki oylarýn etkili olduðu görülüyor. AK Parti nin kaybý ise Hatay ve Mardin oldu. Hatay ý CHP ye, Mardin i ise BDP li baðýmsýz aday Ahmet Türk e kaptýrdý. AK Parti nin çýkardýðý Büyükþehir Yasasý ndan kârlý çýkan partilerden biri de BDP oldu. Daha önce AK Parti de olan Mardin i büyükþehir olduktan sonra pazar günü yapýlan seçimlerde BDP li baðýmsýz aday Ahmet Türk kazandý yerel seçimlerinde AK Parti yüzde 45 lik oy oranýyla Mardin i kazanmýþtý. BDP ise yüzde 36,3 te kalmýþtý. Mardin in büyükþehir olmasýyla birlikte dengeler altüst oldu. BDP li baðýmsýz aday Ahmet Türk, yüzde 52 oy alarak Mardin i AK Parti nin elinden aldý. AK Parti nin oyunda ise yaklaþýk 8 puanlýk bir düþüþ yaþandý. BDP nin baþarýsýnda Nusaybin ve Kýzýltepe ilçelerinden gelen oylarýn etkili olduðu kaydediliyor. chp, antalya yý kaybetti AK Parti ve BDP nin oylarýný artýran Büyükþehir Yasasý CHP ve MHP nin ise iþine pek yaramadý. Zira, CHP 2009 daki yerel seçimlerde kazandýðý Antalya yý AK Parti ye, Mersin i ise MHP ye kaptýrdý. CHP nin tek tesellisi ise eski Adalet Bakaný Sadullah Ergin in aday olduðu Hatay ý AK Parti den almasý oldu. MHP ise kalesi olarak bilinen Balýkesir i Büyükþehir Yasasý nýn etkisiyle rakibi AK Parti ye kaptýrdý. MHP nin Balýkesir deki oy oranýnda ciddi bir düþüþ yaþandý da yüzde 41 olan MHP nin oy oraný son seçimde yüzde 31 e geriledi. Buna karþýn AK Parti, oyunu sadece 2 puan artýrarak Balýkesir i kazandý. CHP ise bu seçimde Balýkesir de 13 olan oy oranýný 26 ya yükseltti. AK Parti nin verdiði teklifle 2012 yýlýnda Meclis ten geçen yeni Büyükþehir Yasasý yla 17 olan büyükþehir belediye sayýsý, nüfusu 750 bini geçen 13 ilin (Aydýn, Balýkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraþ, Mardin, Muðla, Tekirdað, Trabzon, Þanlýurfa ve Van) eklenmesiyle 30 a yükselmiþti. Ayrýca eski yasaya göre büyükþehirlerde sadece merkez ve merkez ilçeleri oy kullanabiliyordu. Diðer ilçeler ve köylerde yaþayan vatandaþlar ise büyükþehir için oy kullanamýyordu. Yeni yasayla birlikte 29 il özel idaresi, bin 591 belde belediyesi ile 16 bin 82 köyün tüzel kiþiliði sona erdi. Ayrýca nüfusu 2 binin altýnda olan 559 belediye de köy statüsüne dönüþtürüldü. Büyükþehirlerin sýnýrlarý il mülki sýnýrlarý olarak deðiþtirildi. Ýlçe belediyelerinin sýnýrlarý ile ilçe mülki sýnýrlarý haline getirildi. Twitter gecikmeli de olsa açýldý Baþbakan Tayyip Erdoðan ýn seçim öncesi Bursa mitinginde sarf ettiði Twitter mivitýr, hepsinin kökünü kazýyacaðýz sözlerinin ardýndan kapatýlan Twitter, iki hafta sonra mahkeme zoruyla eriþime açýldý.ýdare mahkemesinin yasaðýn yürütmesini durduran kararýný uygulamayan Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý, Anayasa Mahkemesi nin (AYM) ayný yöndeki kararýna gecikmeli de olsa uymak zorunda kaldý. 20 Mart ta yasaklanan Twitter ýn AYM kararýndan bir gün sonra açýlmasýný hukukçular anayasal suç olarak deðerlendirdi. TÝB, AYM nin önceki gün Resmî Gazete de yayýmlanan özgürlükçü kararýna 24 saat boyunca direndi. Ancak akþam saatlerinde yasaðýn kaldýrýlacaðýnýn iþareti geldi. TÝB önce internet sitesine koyduðu Twitter a eriþimi engelleyen yasaklama kararýný kaldýrdý. Site sorgulama ekranýna ise, TÝB tarafýndan uygulanan bir karar bulunamadý yazýsý düþtü. Yasak kalkmasýna raðmen Twitter ýn eriþime açýlýp kullanýcýlarla buluþmasý da uzun sürdü. Twitter, seçim kampanyasý sürecinde 20 Mart ta yasaklanmýþtý. Hukukçular, kararýn geç uygulanmasýný da suç olarak deðerlendirdi. Anayasa Mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç ise bir gazetecinin kararýn üzerinden 24 saat geçmesine raðmen uygulanmamasýyla ilgili sorusuna, Geçmiþte verdiðimiz ihlal kararlarýnýn tamamýnda ilgililer gereðini ayný gün yaptýlar. TÝB in de bu kararý uygulamasýný umut ediyoruz. cevabýný verdi.hukukçular: Gecikmiþ bir karar Hukukçular ise mahkeme Rapora göre göðüs ve prostat kanseri hastalarýnýn yüzde sekseni beþ yýla kadar yaþayabiliyor. Akciðer kanseri hastalarýnýn ancak yüzde onu beþ yýla kadar yaþayabiliyor. Ayrýca akciðer kanserinden kurtulanlarýn, baþka bir kansere yakalanma riskinin, diðer kanser hastalarýndan on kat fazla olduðu belirtiliyor. Macmillan örgütü, erken teþhis yöntemlerinin geliþtirilmesi gerektiðine vurgu yapýyor. Rapor, Ýngiliz Ulusal Saðlýk Hizmetleri'nin (NHS) Ýngiltere'de yaþayan kanser hastalarýna dair analizleri incelenerek yazýlmýþ yýllarý arasýnda kanser teþhisi konulan yaklaþýk 85 bin hastanýn analizi, rapor için incelenmiþ. Araþtýrmada yalnýzca göðüs, prostat, kararýnýn uygulanmasýnda yaþanan gecikmeyi suç olarak deðerlendirdi. Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun, Kanunen bir mahkeme kararýný uygulamamak suçtur. Anayasa Mahkemesi nin kararý da kesindir. Açýk bir yargý kararýný uygulamamak hukuksuzluktur. dedi. Ankara Barosu Baþkaný Sema Aksoy ise Anayasa Mahkemesi nin kararýný derhal uygulanmasý gerektiðini hatýrlatarak, Anayasa Mahkemesi nin kararýndan da önce TÝB in Ankara Ýdare Mahkemesi nin kararýný uygulamasý gerekiyordu. 30 günlük hakký olduðunu söyleyerek, kararýn uygulanmasýný geciktiriyordu. Eriþime ulaþýlmasýný saðlamak 5 dakikalýk bir iþtir. TÝB servis saðlayýcýlar üzerinden bu yasaðý uyguluyordu. Servis saðlayýcýlara ulaþtýracaðý bir talimatla bu yasaðý 5 dakika içinde kaldýrabilirdi. TÝB in bu kararýný memnuniyetle karþýladýk. Yapmasý gereken bir þeydi, geciken bir uygulamadýr. ifadelerini kullandý. Hukuk ve Hayat Derneði Baþkaný Avukat Mehmet Kasap da idare mahkemesinin kararýyla yasaðýn kaldýrýlmasý gerektiðine dikkat çekti. Kasap, Anayasa Mahkemesi kararýnýn uygulanmasý memnuniyet vericidir. Ancak Ankara Ýdare Mahkemesi nin kararýnýn 30 gün beklenmeden uygulanmasý gerekirdi. Kanunda verilen 30 günlük süre, kararýn uygulanmasý süre alacaðý iþlemler için geçerlidir. Hukuk devletinde olmasý gereken bir iþlemin hukuka aykýrýlýðýnýn tespit edildikten sonra karar idarenin eline geçtiði anda uygulanmasýdýr. yorumunu yaptý. Akciðer kanserinden kurtulma oraný oldukça düþük akciðer ve beyin kanseri hastalarýna bakýlmýþ. Araþtýrmaya göre göðüs kanseri olan her 5 kadýndan biri ve prostat kanseri olan her 4 erkekten biri, teþhisten itibaren en az 7 yýl saðlýklý bir þekilde yaþýyor. Ancak akciðer kanseri veya en yaygýn beyin kanseri türüne yakalanan hastalarda ise bu oran yüzde bire kadar düþüyor. Raporda her 5 akciðer kanseri hastasýndan birinin teþhis konulmasýndan itibaren 1 ay içinde, yüzde yetmiþ üçünün ise 1 sene içinde öldüðü ifade ediliyor. Sigara, akciðer kanserine yol açan en önemli etken olarak gösteriliyor. Akciðer kanserine sigara içenlerde daha sýk rastlandýðý belirtiliyor.

10 10 Gerekçeli kararda ince iþçilik Bahçeli: MHP Türk milletinin özeti ve son ümididir Bahçeli, ölümünün 17. yýl dönümünde Alparslan Türkeþ'i anýt mezarý baþýnda andý. Türkeþ'in mezarýna karanfiller býrakarak, su döken Bahçeli, burada yaptýðý konuþmada Türk milliyetçiliðinin fikir sahasýnda kalmayýp siyaset sahnesine iniþinin, sosyal ve ekonomik sorunlara cevaplar üretmesinin Türkeþ'in öncülüðünde gerçekleþtiðini ifade etti. Bahçeli, "Ne mutlu bizlere ki 8-9 Þubat 1969 tarihinde dikilen filiz bugün 45 yaþýný dolduran bir çýnar olmuþtur" dedi. -"MHP TÜRK MÝLLETÝNÝN ÖZETÝ VE SON ÜMÝDÝDÝR"- MHP'nin yalnýzca oy oranlarýna, yüzde hesaplara bakýlarak anlaþýlamayacaðýný, Türkiye haritasýnýn deðiþik renklere boyanmasýyla tanýmlanamayacaðýný savunan Bahçeli þöyle devam etti: Sahip olduðumuz potansiyelimiz, ilke ve ülkülerimiz birilerinin idrak edemeyeceði kadar derin, kuvvetli ve engindir. MHP Türk milletinin özeti ve son ümididir. Herkes bilmelidir ki, Milliyetçi Hareket Partisi yerinde saymamýþtýr. Olanla yetinmemiþ, anýlarý konuþarak, geçmiþe takýlarak, mirastan yiyerek zamanýn bir noktasýnda durmamýþtýr. Ýstikralý büyüme, dengeli geliþme, tutarlý ve emin politikalarla Türkiye'nin ve Türk milletinin parlayan yýldýzý olmayý 45 senelik tecrübe ve birikimiyle hak etmiþtir. Dinamik, donanýmlý, inançlý, ahlaklý Milliyetçi-Ülkücü kadrolar bugün ülke yönetimine tam olarak hazýrdýr." Türk milletinin tarihsel devamlýlýðýnda pay ve katkýsý olan kutlu isimlerin her zaman duyarlý davranmayý bildiklerini, ikbalin deðil istikbalin peþinden koþtuklarýný belirten Bahçeli, "Onlar kutuplaþma ve kavgayý kenara çekmiþ, kaynaþma ve kucaklaþmayý üstün tutmuþlardýr. Bundan sonra da Milliyetçi-ülkücü hareket, millet hizmetini artan bir þevkle, inanmýþlýkla ve coþkuyla sürdürecektir. Tarihte çok daha kötü durumlara düþmüþ olan büyük milletimiz için dün olduðu gibi bugün de çare ve çýkýþ yönü bellidir. O da; milliyetçiliktir ve 45 yýllýk milli hafýzayla milletinin son ümidi olan MHP'dir" dedi. 20 Ekim 2008 de baþlayan Ergenekon davasýna bakan Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesi, hem medyada hem de meydanlarda çok fazla saldýrý ve ithamlara maruz kaldý. Hakimlerin ihsas-ý rey olmamasý için susmak zorunda olmasý, orantýsýz ve haksýz bir tartýþma ortamý doðurdu. En son, toplam 275 sanýktan 242 sine mahkumiyet verdiðinde bu tartýþma ayyuka çýktý. Hâkimlerin tek konuþma mecrasý gerekçeli karar idi. 5 Aðustos 2013 te kararýn açýklanmasýnýn ardýndan 8 ay sonra bu mahkumiyetlerin niye verildiðini anlatan gerekçeli karar açýklandý. Yani artýk söz hakimlerde. Öncelikle, 16 bin 798 sayfalýk gerekçeli kararda aðýr ve titiz bir iþçilik yapýldýðý görülüyor. Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi nin (AÝHM) gerekçeli karar sistematiði uygulanan kararda, pek rastlanmayan dipnot uygulamasýyla da daha iyi anlaþýlmasý için her þey yapýlmýþ. Genel gerekçeli karar örneklerinden farklý olarak ilk kez yargýlamasý yapýlan derin devlet ile ilgili önsöz sunulmuþ. Burada da, bugüne kadar dava üzerinden yapýlan manipülasyonlara, algý operasyonlarýna, suçlamalara birinci aðýzdan cevap verilmiþ. Sadece teknik delillere, iddia ve sanýk savunmalara deðil, Türkiye nin darbeler gerçeðine ýþýk tutulmuþ. Ayný zamanda bir psikolog, davranýþ bilimci gibi sanýklarýn psikolojisini, mahkemedeki tavýrlarý çözümlenmiþ. Geçmiþte psikolojik harekat (PH) eðitimi almýþ sanýklarýn bunu duruþmalarda ustalýkla kullandýðý aktarýlýrken, bu noktada davanýn düz mantýkla deðerlendirilmesinin eksik olacaðý vurgulanmýþ. Yani özetle mahkeme heyeti, daha gerekçenin önsözünde 5 yýllýk davanýn röntgenini çekip önümüze koymuþ. Ayrýca, savcýlýðýn iddialarýný, sanýklarýn savunmalarýný, kendi delillerle derin devlet-ergenekon deðerlendirmesini ve son olarak her sanýðýn bireysel durumunu tek tek deðerlendirerek Yargýtay aþamasý için de kolaylýk saðlamýþ. Aksi takdirde Yargýtay ýn bu kapsamlý dosyanýn içinde kaybolmasý iþten bile deðil. Ýlk kez derin devlet yargýlamasý yapýldý, Bu fýrsat heba edilmemeli Kararýn ikinci boyutu ise delillerle Ergenekon örgütünün tespiti. Dava baþladýðýnda sanýklarýn itirazý sonucu mahkeme dava bitene kadar terör örgütü denilmeyecek kararý vermiþti. Artýk gerekçeli karar ile Ergenekon yapýlanmasýnýn terör örgütü olduðu yargý tarihine geçiriliyor. Ergenekon un, derin devlet yani Gladyo/Kontrgerilla yapýlanmasýna karþýlýk geldiði ve esas olarak Türk Silahlý Kuvvetleri içinde yasa dýþý olarak oluþturulup faaliyet gösterdiði net bir þekilde izah ediliyor. Ergenekon örgütünün ana suçu darbeye zemin hazýrlamak þeklinde tespit ediliyor. Ergenekon un ilk kez bu davada ortaya çýkmadýðý, daha önce de kamuoyunca bilindiði ancak çok güçlü olduðu için yargýlama önüne dahi çýkarýlmadýðý kaydediliyor. Karýþýk iliþkiler yumaðý denilen yasa dýþý yapýlanmanýn gerçek boyutunun ortaya çýkarýlmasý için yeni soruþturmanýn gerekli olduðu hayati uyarýsýnda bulunuluyor. Tüm örgüt belge içerikleri incelendiðinde her yönüyle bir terör örgütü ile karþý karþýya kalýndýðý açýkça görülmektedir. denilen kararda, AKP muhalifliðinden deðil, örgüt faaliyetinden ceza verildiði ifade ediliyor. Ergenekon için, adeta mahkeme dýþýnda mahkemeler oluþturularak kamuoyunda bir yargýlama yapýldý. Bununla birlikte hakim ve savcýlara yönelik aþýrý yýpratýcý psikolojik propaganda faaliyetine raðmen yargýlama olmasý gerektiði gibi sürdü ve neticelendi. Geçmiþ karanlýk eylemler ve darbe planlarýnýn sahipleri, geçmiþin dokunulmazlarý Türk yargýsý önünde mahkum oldu. Gerekçeli karar ile de görülüyor ki, bir dönemin karanlýk eylemleri, darbe planlarý mahkeme önüne çýkarýldýðý kadarýyla ülke için bir temizliðe vesile oldu. Ama, hâkimlerin de dikkat çektiði gibi, bu demokrasi kazanýmlarýndan geri dönülmemesi gerek. Gerekçeyi yazarken verdiðimiz mahkumiyetlere dair vicdani kanaatimiz daha da pekiþti. diyen mahkeme, davaya iliþkin son sözünü söylüyor. Kumpas iddialarýný tümden çürütüyor. Bugün, yolsuzluk soruþturmalarýndan sonra daha da belirginleþen hükümetin olumsuz tavrýna, sürgün gibi atanmalara raðmen Ergenekon hâkimlerine ileride hak ettikleri teþekkürün edileceði kuþkusuz. 'Yargýya müdahale' sohbeti baþdanýþmaný yaktý Yunanistan Baþbakaný Antonis Samaras, ýrkçý Altýn Þafak milletvekili Ýliyas Kasidiaris ile samimi bir havada sohbet eden video kaydýnýn yayýnlanmasýnýn ardýndan hükümetin genel sekreteri Takis Baltakos u istifaya zorladý.samaras ýn baþdanýþmaný da olan Baltakos ile suç örgütü kapsamýnda yargýlanan parti üyesi arasýnda geçen yargýya siyasi müdahale içerikli konuþma, ülkede siyasi deprem etkisi oluþturdu. Video, parlamentoda 5 Altýn Þafak milletvekilinin suç örgütüne üyelik yürütülen soruþturmaya istinaden dokunulmazlýklarýnýn kaldýrýlmasýnýn görüþüldüðü esnada internete yüklendi. Geçen eylül ayýnda ýrkçý Altýn Þafak a yönelik geniþ çaplý operasyondan 1 ay sonra ýrkçý partinin iki numaralý ismi Kasidiaris tarafýndan gizlice kaydedildiði anlaþýlan videoda Baltakos, ýrkçý Altýn Þafak milletvekillerine ve üyelerine yönelik yapýlan büyük operasyonu, Baþbakan Samaras ýn Altýn Þafak ýn anketlerde görülen yükseliþini durdurmak için baþlattýðýný iddia ediyor. Kayýtta, Baltakos, Altýn Þafak liderlerinin bakanlarýn talebiyle tutuklandýðýný söylüyor. Aþýrý saðcý Altýn Þafak a karþý savcýlarýn ellerinde güçlü delil olmadýðýný da öne süren Baltakos, (Samaras ýn lideri olduðu) Yeni Demokrasi den oy kaptýðýnýz ve anamuhalefet Radikal Sol Ýttifak ýn (SYRÝZA) önüne geçmesine engel olduðunuz için size operasyon emri verildi. ifadelerini kullanýyor. Atina savcýlýðý, dosyanýn hiçbir etki altýndan kalýnmadan ve hukuk temelinde oluþturulduðunu savundu. Samaras ýn hükümette yeri yok demesinin ardýndan istifa ederek özür dileyen Baltakos da, Operasyonlar sýrasýnda Altýn Þafak milletvekillerinin baskýlarýndan kurtulmak için bunlarý söyledim. diyerek ifadelerinin gerçeði yansýtmadýðýný iddia etti. Muhalefet, adalet ve kamu düzeni bakanlarýnýn da istifasýný talep ediyor.zaman Ermeni tasarýsý bir kez daha ABD Senatosu'nda ABD'li iki senatör 1915 olaylarýný "soykýrým" olarak tanýmlayan Ermeni tasarýsýný Senato'ya sundu.geçmiþ dönemde ABD ile Türkiye iliþkilerinde gerilime neden olan Ermenistan'a yönelik soykýrým iddialarýný içeren tasarý, bir kez daha ABD Senatosu'nda gündeme geldi. Tasarý, Senato Dýþ Ýliþkiler Komitesi Baþkaný Demokrat Partili Senatör Robert Menendez ile Cumhuriyetçi Partili Senatör Mark Kirk tarafýndan sunuldu. Konuya iliþkin yazýlý açýklama yapan Menendez, sözde Ermeni Soykýrýmý'nýn inkâr edilemeyecek korkunç bir gerçek olduðunu iddia etti. Menendez, "soykýrýmýn" benzer hadiseler yaþanmamasý adýna tanýnmasý, öðretilmesi ve anýlmasý gerektiðini dile getirdi. Senatör Mark Kirk ise, insan haklarý konusunda liderlik yapmak adýna ABD'nin sözde Ermeni Soykýrýmý'ný tanýyan Avrupa Birliði ve diðer 11 NATO müttefikine katýlmasý gerektiðini ifade etti. Ýlk olarak Senato Dýþ iliþkiler Komitesi'nde görüþülmeye baþlanacak olan tasarý, ABD Baþkaný Barack Obama'ya sözde Ermeni Soykýrýmý ile ilgili tüm gerçeklerin Türkiye tarafýndan tanýnmasýný içeren, adil, yapýcý, istikrarlý ve saðlam Türkiye-Ermenistan iliþkilerine yönelik çalýþma yapmasý çaðrýsýnda bulunuyor. Tasarýnýn Senato Dýþ iliþkiler Komitesi'nden geçmesi durumunda Senato Genel Kurulu'nda görüþülebilmesi için Senato Çoðunluk liderinin onayýndan geçmesi gerekiyor. Onayýn gerçekleþmemesi durumunda tasarý genel kurulda oylanamýyor. Bakara makara yý sordu, ayrýl cevabý aldý Sadece görevimi yaptým Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Azerbaycan a hareketinden önce düzenlediði basýn toplantýsýnda kendisine soru soran Zaman muhabiri Tuðba Mezararkalý ya orada durma, yolunu ayýr telkininde bulundu. Muhabirimiz, havalimanýnda Erdoðan ile yaþadýðý bu ilginç diyaloðu yazdý.baþbakan Erdoðan bugün Azerbaycan ziyareti öncesi havalimanýnda gazetecilerin sorularýný cevapladý. Ben de baþbakaný takip eden diðer muhabir arkadaþlarým gibi insanlarýn tepkisini çeken bir konu hakkýnda sayýn Baþbakan a sorumu yönelttim. Avrupa Birliði eski Bakaný Egemen Baðýþ'a ait olduðu ileri sürülen ve Kur'an ayetleri ile dalga geçilen konuþmalara iliþkin Egemen Baðýþ partiden ihraç edilecek mi?" diye sordum. Zira bu telefon konuþmasý, toplumun birçok kesimi tarafýndan sert bir dille eleþtirildi. Ancak sayýn Baþbakan verdiði cevapla Baðýþ ýn arkasýnda durduðunu ses kaydýnýn montaj olduðunu belirtti. Soruma, Bence siz de o iftiracýlarýn arasýnda fazla durmayýn, yollarýnýzý ayýrýn. Utanmýyor musunuz bu iddialarý atmaya diyebilirseniz mutlu olurum." diyerek talimat veren Baþbakan, aslýnda açýk bir þekilde medyaya olan baskýya devam etti. Demokrasinin hayata geçtiði ülkelerde, en önemli iki unsur devletin denetlenebilirliði ve þeffaflýðýdýr. Bu þeffaflýðýn saglanmasý da basýn özgürlüðü ile olur. Ýfade özgürlüðünün baský altýna alýnmasý demek devletin demokratik çizginin dýþýna çýktýðýnýn en bariz göstergesidir aslýnda. Ben de bu þaffaflaþmaya katký saðlamak için sayýn Baþbakana soru yönelterek görevimi yerine getirdim. Sosyal medyadaki hesaplarým üzerinden çalýþtýðým kuruma, þahsýma, yöneticilerime ve örtüme yönelik türlü türlü hakaretler edildi iftiralar atýldý, sýrf bu soruyu sorduðum için. Medyaya olan baský aleni bir þekilde gözler önüne serilmiþken, ayrýþtýran bir dille hedef gösterilerek toplum önü alýnmaz kutuplaþmaya sürükleniyor. Sayýn Baþbakanýn þahsýma yönelik yollarýnýz ayýrýn telkinine verebileceðim cevap; daha fazla demokrasi ve ifade özgürlüðü olabilir ancak. 4 yýldýr çalýþtýðým kuruma Baþbakanýn talimatýyla baþlamadým ki, þimdi de böyle bir talimatla iþimden ayrýlayým.

11 SPOR 11 Liseler Puanlý Atletizm yarýþmalarý sona erdi Erkeklerde Spor Lisesi, kýzlarda Sungurlu lisesi birinciliði kazandý Mimar Sinan 3'te 3 yaptý ÇORUM MÝMAR SÝNAN: 3 SÝNOP BOYABAT: 0 SAHA: Bartýn Ömer Tepe Tesisleri. HAKEM: Umut Önemli. ÇORUM MÝMAR SÝNAN ORTAOKULU: Onur, Sýddýk, Samet, Enes Kaan, Burak, Ömer Faruk, Furkan, Fatih Serkan, Sezer, Alperen, Harun Eþit, Dilaver Doðan, Engincan, Enes Basar, Ömer Özer. SÝNOP BOYABAT HAMÝT TEKÝN ORTAOKULU: Mehmet Celep, Hakan, Ertuðrul, Soner, Muhammed, Oktay, Enes, Oktay Parmaksýz, Mehmet Ali, Muhammet, Can, Cemil, Bedir, Hakan.GOLLER: 5. dak. Burak Þimþek, 32. ve 35. dakikalarda Ömer Faruk (Mimar Sinan Ortaokulu). Bartýn'da dün oynanan son maçlarla sona eren Yýldýzlar Futbol Grup birinciliðinde temsilcimiz Mimar Sinan Ortaokulu üç maçýný da kazanarak grup birincisi olarak yarý final grubuna çýktý. Grubundaki ilk maçýnda Amasya Ziya Paþa Ortaokulu'nu 2-0, ardýndan Ýstanbul dördüncüsü Küçükçekmece Ortaokulu'nu 2-1 yenen Mimar Sinan Ortaokulu son maç öncesinde grup birinciliðini garantilemiþti. Dün gruptaki son maçýnda Sinop Boyabat Hamit Tekin Ortaokulu ile karþýlaþan Mimar Sinan Ortaokulu rakibi önünde ilk yarýyý 5. dakikada Burak Þimþek'in attýðý golle 1-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýda da kontrolü elinde bulunduran Mimar Sinan Ömer Faruk'un üç dakika içinde attýðý iki golle rakibini 3-0 yenerek üçüncü maçýný da kazanarak gruptan birinci olarak çýktý ve yarý final grubuna yükselmeyi baþardý. Maçýn bitiþ düdüðüyle birlikte Mimar Sinan Ortaokulu sporcu, antrenör ve idarecileri grup birinciliðini neþe içinde kutladýlar. ADNAN YALÇIN HAFTA SONUNDA OYNANACAK FUTBOL MAÇLARI PROGRAMI Çorum Amatör Küme'de hafta sonunda yapýlacak karþýlaþmalarýn programý þu þekilde: Liseli Gençler Puanlý Atletizm yarýþmalarýnda kýzlarda Sungurlu Anadolu Lisesi ikinci günde puanýný yükselterek birinciliði kazanýrken erkeklerde Spor Lisesi ilk gün üstünlüðünü devam ettirdi ve birincilik kupasýnýn sahibi oldu. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda iki gün süren Liselerarasý Gençler Puanlý Atletizm Ýl Birinciliði'nde kýzlarda beþ okul mücadele etti. Ýlk gün yarýþmalarýný 136 puanla ikinci sýrada tamamlayan Sungurlu Anadolu Lisesi ikinci gün topladýðý 234 puanla toplamda 370 puana yükseldi ve takým birinciliðini kazandý. Ýlk günün birincisi Spor Lisesi ise ikinci gün 214 puanda kalýnca üç puan farkla 367 puanla ikincilik kupasýyla teselli buldu. Sungurlu Kýz Teknik Meslek Lisesi ilk gün topladýðý 117 puanla birinciliði alýrken ikinci gün 198 toplamda da 315 puanla üçüncülüðü kazandý. Mehmetçik Anadolu Lisesi ise iki gün yarýþmalarý sonunda 165 puanla dördüncülük kupasýyla teselli buldu. Yedi okulun mücadele ettiði genç erkeklerde ise Spor Lisesi ilk gün topladýðý 300 puana ikinci günde 417 puan daha ekledi ve toplamda 717 puanla takým birinciliðinin sahibi oldu. Merkez Mehmetçik Anadolu Lisesi ilk gün topladýðý 228 puana ikinci gündü 297 puan daha ekledi ve toplamda 525 puanla ikincilik kupasýnýn kaldýrdý. Eti Anadolu Lisesi ise ilk gün 232 puanla ikinci olarak tamamladýðý yarýþmalarýn ikinci gününde 270 puan aldý ve toplamda 502 puanla üçüncülük kupasýyla teselli buldu. Erkeklerde Merkez Endüstri Meslek Lisesi ise toplamda 498 puanla dördüncülük kupasýyla teselli buldu. Yarýþmalarýn ardýndan düzenlenen Kýzlarda birinci Sungurlu Anadolu Lisesi Spor Lisesi birinci törenle kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyalarý verilirken takým sýralamasýnda ilk dört sýrayý alan okullara ise kupalarý verildi. ADNAN YALÇIN Ýskilip Belediyespor kazanmak istiyor Ligin son haftalarýnda kümede kalma iyice yarýþý kýzýþýrken Ýskilip Belediyespor yarýn evinde Kýrþehirspor'u yenerek kümede kalma yolunda avantaj yakalamak istiyor. Ýskilip Ýlçe Sahasý'nda yarýn saat 14.30'da baþlayacak olan Ýskilip Belediyespor-Kýrþehirspor karþýlaþmasýný Ýstanbul bölgesi hakemi Semih Duran yönetecek. Zorlu mücadelede Duran'ýn yardýmcýlarý ise Abdullah Seyithanoðlu ve Hamdullah Gökmen yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Can Cengiz.Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, Kýrþehirspor maçý ve kalan maçlar için "Kazanmaktan baþka alternatifimiz yok" dedi. Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu'nun Kýrþehirspor karþýlaþmasýna þu muhtemel 11 ile çýkmasý bekleniliyor: Ýbrahim, Enes, Eray, Aydýn, Turgay, Salih Yaramýþ, Mert, Y. Emre, Salih Saðýr, Burak, Mustafa Veran. ADNAN YALÇIN U17 GRUP BÝRÝNCÝLÝÐÝ MAÇLARI Ýlimizde devam eden U17 Türkiye Futbol Þampiyonasý Grup Birinciliði dün oynanan maçlarla devam etti. Karþýlaþmalar bugün oynanan üçüncü maçlarla devam edecek. KIRÞEHÝR DURUSPOR: 3 ANKARA KEÇÝÖRENGÜCÜ: 2 SAHA: 1 Nolu Sentetik Çim. HAKEMLER : Ahmet Ecevit, Serhat Sarkandý, Mehmet Tuðluk. KIRÞEHÝR DURUSPOR : Musa, Mustafa, Yasin, Sercan, Kemal, Abdulbaki, Ali Yolvermez, Ýbrahim, Onur, Ali Sayar, Mükremin, Ömer, Onur, Seyithan, Cenk, Turan, Adnan, Rýza. ANKARA KEÇÝÖRENGÜCÜSPOR : Zekeriya, Necmi, Muhammet Buðra, Yunus, Hazerhan, Batuhan Özkýlýç, Ertuðrul, Batuhan Süer, Mehmet, Kürþat, Berat, Mustafa, Kaan, Oðuzhan, Hasan, Kenan, M. Buðra Erdoðan, Kerem. GOLLER: 35. dak. Mehmet, 38. dak. Berat (Ankara Keçiörengücü), 55. ve 78. dakikalarda Adem, dak. Mükremin (Kýrþehir Duruspor). SAMSUN ATAKUM BELEDÝYE: 3 KIRIKKALE TÜRK METALSPOR: 1 SAHA: 1 Nolu Sentetik HAKEMLER: Yüksel Basar, Emrah Okan, Burak Þahinkara. SAMSUN ATAKUM BELEDÝYESPOR: Serkan, Berkcan, Yakup, Erdoðan, Ahmet, Onur, Furkan, Baki, Hasan, Muhammet, Batuhan, Haluk, Deniz, Muratcan, Buðrahan, Ýlker, Celil, Hüseyin. KIRIKKALE TÜRK METALSPOR: S. Ozan, Deniz, Fikret, Samsun Atakum Belediyespor Kýrþehir Duruspor Kubilay, Sefa, Batuhan, Fatih, Furkan, Gezgin, Hanefi, Eren, Ömer, Hasan, Talha, Emre, A. Kubilay. GOLLER:Dk 33 Batuhan, Dk 59 Ýlker, Dk 78 Onur(Atakum) Dk 67 Hasan(Türk Metal). ADNAN YALÇIN

12 AFDK'dan Kýrþehirspor ve Nevþehirspor'a ceza geldi Çorumspor ile Ýskilip Belediyespor'un yer aldýðý BAL Ligi 6 Grup'ta geçtiðimiz hafta oynanan Yeþil Kýrþehirspor-Nevþehirspor maçýnda çýkan olaylarda AFDK iki kulübe ceza yaðdýrdý. AFDK, Kýrþehirspor'a 1 maç saha kapatma cezasýnýn yaný sýra takým oyuncularý Timuçin Balçýk ile Samet Öztürk'e 3 maç, Nevþehirsporlu Ersan Savaþ'a 2 maç oynamama cezasý verdi. Ýki kulüp ayrýca para cezasýna çarptýrýlýrken, kulüp teknik adamlarý ve idarecilerde çeþitli cezalara çarptýrýldý Sezon içinde 3 teknik adam ile yollarýný ayýran Çorum Belediyespor dördüncü teknik adamý Mustafa Altýndað ile dün sözleþme imzaladý Karmada Çorum beldiyespopr'dan Ýmam Almas ile Murathan Buruþ yer alýrken Çorumlu futbolcular Fatih Bolat (Ayvalýkgücü) ile Nurettin Çaðlar'da(Elazýð Belediyespor), Mert Ilýman(Yeþil Bursa) yer aldý Spor Toto 3.Lig Karmasý Antalya'da maçlar yapacak Gül: Þampiyon olmak istiyoruz Belediyespor'un yeni teknik adamý Mustafa Altýndað szölerine kendisini Çorum Belediyespor hocalýðýna layýk görenlere teþekkür ederek baþladý ve " Son sözümüz Ýnþallah þampiyonluk olur" dedi. Beþ haftalýk sürede þampiyonluk için tüm maçlarýn final niteliðinde olduðuna dikkat çeken Altýndað, hedefimize ulaþmak Zeki Gül ALTINDAÐ: ÝNÞALLAH SON SÖZÜMÜZ ÞAMPÝYONLUK OLACAK için tüm þehrin herkesin desteði ve birlikteliði çok önemli olduðuna vurgu MUSTAFA ALTINDAÐ KÝMDÝR Mustafa Altýndað, 1957 kayseri doðumlu ve Kayserispor, Konyaspor, Elazýðspor ve Yozgatspor takýmlarýnda 14 futbol oynadýktan sonra yýlýnda Vanspor'da Teknik Direktörlüðü baþladýðýný ve bu takýmý 1. Lige(Süper Lig) çýkardýðýný belirterek sonraki yýllarda da Kayseri Erciyesspor, Cizrespor, Karamanspor'u 2. lige çýkardýðýný farklý birçok takýmda da görev yaptýðýný söyledi. ADNAN YALÇIN Çorum Belediyespor'da Teknik Direktör Mustafa Altýndað ile anlaþma imzaladý. Eski teknik direktör Hakký Öztabað ile yollarýn ayrýlmasýnýn ardýndan önceki akþam Çorum'a davet edilen Mustafa Altýndað ile dün Anitta Otel'de düzenlenen imza töreni ile sezon sonuna kadar sözleþme imzalandý. Anitta Otel'de düzenlenen imza törenine Baþkan Zeki Gül, Mali As Baþkan Mustafa Özbayram, Reklam ve Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Hasan Özer Gökmen ve Genel Kaptan Hamit Iþýk katýldýlar. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, imza töreninde yaptýðý konuþmasýnda siyaset hayatýnda da spor yöneticiliði hayatýnda da istikrardan yana olduðunun altýný çizerek bu sezon dört teknik adam deðiþikliði yaþamaktan hiç hoþnut olmadýðýný söyledi. Gül, Hakký Öztabað'ýn iyi insan olduðunu ancak son davranýþlarýnýn kabul edilir tarafý olmadýðýný belirterek "Kendisi bir gün sonra gelerek hatalý olduðunu söyledi ve helalleþerek ayrýldýk" dedi. Yönetimimize ve kurumsal kimliðimize asla gölge düþürmeyeceðiz ifadelerinin altýný çizen baþkan Gül "Bizim için önemli olan sahada alýnan baþarýdan çok kurumsal yapýdýr. Bizim için yönetimin saygýnlýðý ve kurumsal yapýmýz þampiyonluktan önce gelir. Ligde de maalesef bel altý vurmalarýn baþladýðýný görüyoruz. Biz takým olarak geçmiþimizde olduðu gibi geleceðimizde de hiçbir þaibeye bulaþmayacaðýz. Biz bu iþlerin içinde olmadýk, bizim için tertemiz kalmak neticeden de þampiyonluklardan da önemlidir. Düzyurtspor maçý çok önemli. Þampiyonluk umudumuz artmýþtýr. Keþke dediðimiz maçlardaki puanlarý toplamýþ olsaydýk þimdi liderle 5 puan farký olmayacaktý. Ýnþallah sezon sonu keþkelerimiz çoðalmaz.ben bizim futbolcularýmýzýn sahaya gerçek kalitelerini yansýtmalarý halinde çok rahat þampiyon olacaðýmýza inanýyorum. Mustafa Altýndað hocamýzý yönetim olarak araþtýrdýk ve görüþtük bizi hedefe ulaþtýracaðýna inandýðýmýz için anlaþtýk. Kendisi Düzyurtspor maçýnda takýmýn baþýnda sahada olacak. Ayrýca Sedat Özbað döneminde kaleci antrenörü olarak görev yapan Tufan Engin hocamýzý da geri çaðýrdýk. Antrenör Arif Ceylan ile birlikte göreve devam edecekler" dedi. Baþkan Gül, Mustafa Altýndað ile sözleþmenin sezon sonuna kadar olduðunu þampiyon olmalarý halinde sözleþmenin uzatýlacaðýný söyledi. ADNAN YALÇIN Altýndað, takýmla tanýþtý Çorum Belediyespor'da yeni Teknik Direktör Mustafa Altýndað dün yeni takýmýyla antrenmanda tanýþtý. Nazmi Avluca Sahasý'nda yapýlan antrenmana gelen Baþkan Zeki Gül ve Teknik Direktör Mustafa Altýndað futbolculara kýsa birer konuþma yaptýlar. Baþkan Zeki Gül, konuþmasýnda futbolculardan geri kalan haftalarda kalitelerine yakýþan futbolu oynamalarýný istedi. Gül, konuþmasýný Teknik Direktör Hakký Öztabað'ýn ayrýlmasý noktasýnda bu þekilde davranan kim olursa olsun ayný tepkiyle karþýlaþacaðý uyarýsýnda bulunup kalan haftalar için baþarýlar dileyerek tamamladý. Yeni Teknik Direktör Mustafa Altýndað ise beþ final maçý oynayacaklarýný bu maçlardan alýnacak galibiyetlerle þampiyonluk hedefine ulaþabileceklerini belirterek "Her kes þampiyonluk yaþamak ister. Ýnanýyorum ki hep birlikte bu hedef doðrultusunda birlikte mücadele ederek Çorum'u çok istediði yere taþýyacaðýz" dedi. TAKIMI ARÝF CEYLAN ÇALIÞTIRDI Düzyurtspor hazýrlýklarýna teknik adam deðiþikliði ile devam eden Çorum Belediyespor'u dün yardýmcý antrenör Arif Ceylan çalýþtýrýrken, yarý alanda baklavasýna yapýlan çift kalede futbolcularýn neþeli tavýrlarý dikkat çekti. Yeni Teknik Direktör Mustafa Altýndað'ýn da izlediði yarý sahadaki çift kale maçta futbolcularýn hayli neþeli olmalarý dikkat çekti. Kýrmýzý Siyahlý takým Düzyurtspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý taktik çalýþma ile sürdürecek. ADNAN YALÇIN Murathan Buruþ Nurettin Çaðlar Ýmam Almas Milli Takýmlar izleme heyeti tarafýndan oluþturulan Spor Toto 3.Lig Karmasý, Antalya'da üç maç yapacak. Spor Toto 3. Lig karmasýnda Çorum Belediyespor'un bu sezon parlayan yýldýzlarý Ýmam Almas ile Murathan Buruþ'ta yer alýrken, Çorumspor'dan sezon baþýnda transfer olduðu Ayvalýkgücüspor'da attýðý goller ile dikkatleri çeken Çorumlu futbolcu Fatih Bolat, Elazýð Beldiyespor'un orta sahasýnda oynadýðý futbolla beðenilen Nurettin Çaðlar, Yeþil Bursa takýmýnda forma giyen Mert Ilýman yer aldý. MURATHAN BURUÞ KATILAMAYACAK Bu maçlar sonunda milli takým izleme komitesi belirleyeceði isimler takibe alýnacaklar. Kampa çaðrýlan Çorum Belediyespor'dan Murathan Buruþ'un sakatlýðý nedeniyle bu kampa katýlmayacaðý belirtildi. 40 ayrý takýmdan seçilen ve yaþlarý 17 ile 22 arasýnda deðiþen toplam 77 oyuncunun olduðu Spor Toto 3.Lig Karmasý 6 ayrý takýma bölünecek. Antalya'da Titanic Deluxe Belek Otel sahasýnda yapýlacak maçlarýn hepsi 9 Nisan Çarþamba günü oynanacak. 1.takým ile 2.takým arasýndaki ilk maç saat 12.00'de, 3.takým ile 4.takýmýn karþýlaþmasý 15.00'te, son 2 ekibin mücadelesi ise 17.30'da baþlayacak. Karma müsabakalarýna davet edilen oyuncularýn kampý 8 Nisan 2014 Salý günü saat 13.00'de Antalya Titanic Beach Otel Lara'da baþlayacak. A Milli Futbol Takýmý Teknik Direktörü ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafýndan baþlatýlan bu yeni uygulama, bu yýlýn Ocak ayýnda yine Antalya'da PTT 1.Lig'de ve Spor Toto 3.Lig'de oynayan oyuncularýn oluþturduðu karmalarla yapýlmýþtý. ÝÞTE KARMADA YER ALAN TÜM FUTBOLCULAR Çorumspor'un, gözünü puan bürüdü Safranboluspor karþýlaþmasý ile ligde kalma umutlarý yeniden yeþeren Çorumspor, ligin 24. Haftasýnda deplasmanda Bartýnspor'a konuk olacak. Yarýn BartýnAtatürk Stadý'nda saat 14.30'da Bartýnspor ile Çorumspor arasýndaki karþýlaþmayý Ýstanbul bölgesinden Sercan Yýlmaz yönetecek. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapýlan açýklamaya göre Bartýn'da oynanacak maçta Yýlmaz'ýn yardýmcýlýklarýný ayný ilden Sertan Deniz ile Ufuk Uðurlu yaparken, maçýn dördüncü hakemi ise Oðuzhan Uðurlu. Karþýlaþma öncesinde Çorumspor'un yeni teknik adamý Cemil Kaya, final maçlarýna girdiklerini rakibin gücüne bakmadan her maçtan puan çýkarmak için sahaya çýkacaklarýný söyledi. Kýrmýzý siyahlýlarýn, Bartýnspor karþýsýna þu onbir ile çýkmasý bekleniliyor: Akýn, Osman Seçgin, Mehmet Ali, Moubarak, Envercan, Batuhan, Veli, Orhan, Yusuf, Hüseyin, Arif. ADNAN YALÇIN

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SAYFA 15 21 ARALIK 2017 Spor Lisesi kýz takýmý 374 puanla birinci oldu Puanlý atletizm yarýþlarýnda Spor Lisesi hem kýzlarda hemde erkeklerde þampiyon olmayý baþardý. Spor Lisesi erkek takýmý 638 puanla

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Ders zili çalýyor "1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir"

Ders zili çalýyor 1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir "Birik ve beraberliðimiz daim olsun" Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'ta her yýl olduðu gibi bu yýlda düzenlenen bayramlaþma törenine katýlým yoðun oldu. SAYFA TE 8 EYLÜL PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü http://www.iha.com.tr/balikesir-haberleri/mesleki-egitim-tanitim-ve-isbirligi-protokolu-balikesir- 1685591/ Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü Meslek lisesi Organize Sanayi Bölgesi ile İl Milli

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Üniversitelerin sahip olduðu bilginin. ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir

Üniversitelerin sahip olduðu bilginin. ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir Ensar Vakfý "Kadýn ve Gençlik Merkezi" açýldý Ensar Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan Gençlik Projeleri Destek Projeleri kapsamýnda hazýrlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan desteklenen "Çorum Kadýn

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

Çorum Dubai'de tanýtýldý

Çorum Dubai'de tanýtýldý Borsa'dan HGYD'ye tebrik Çorum Ticaret Borsasý Yönetimi, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni ziyaret etti.ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Çaðrý Merkezi bitiyor TEKNOKENT baþladý

Çaðrý Merkezi bitiyor TEKNOKENT baþladý Çaðrý Merkezi bitiyor TEKNOKENT baþladý Kargý nýn Gümüþoluðu Köyü muhtarlýðýna seçilen Bayram Alkan, görevi babasýndan Saltanat gibi muhtarlýk * HABERÝ 16 DA 7 NÝSAN 2014 PAZARTESÝ Organize Sanayi Bölgesi

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Sýklýk Tabiat Parký. Baðcý'dan, AK Parti'nin 13. kuruluþ yýlý mesajý. Atlas'tan parti içi muhalefete tepki! Özgürlük filosu yeniden Gazze'ye gidiyor

Sýklýk Tabiat Parký. Baðcý'dan, AK Parti'nin 13. kuruluþ yýlý mesajý. Atlas'tan parti içi muhalefete tepki! Özgürlük filosu yeniden Gazze'ye gidiyor Baðcý'dan, AK Parti'nin 13. kuruluþ yýlý mesajý Cahit Baðcý AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, yayýnladýðý basýn açýklamasýnda AK Parti'nin 13. kuruluþ yýl dönümünü kutladý. Açýklamasýna, "14

Detaylı

3.3. Þiddetinde ki Depreme mi neden oldu

3.3. Þiddetinde ki Depreme mi neden oldu Kültür Sitesi Yýkýmýndaki ganimet kaç kilo gelecek! Kültür sitesinin yýkýlmasýnýn ardýndan iþ makinelerinin rulo haline dönüþtürdüðü hurda demirlerin toplamda kaç kilo geldiði merak konusu oldu. Diðer

Detaylı

Tüp Bebek Merkezi açýldý

Tüp Bebek Merkezi açýldý Sanatcý Cemalettin Kurtoðlu'ndan Park eleþtirisi Gazetemize nezaket ziyaretinde bulunan Türk Sanat Müziði sanatcýsý Hemþerimiz Cemalettin Kurtoðlu Kültür sitesinin yýkýlmasýndan spnra yerine yapýlan Park

Detaylı

Adam gibi duruþ sergileyelim' 'Mevcut iktidar bayramý zehir ediyor'

Adam gibi duruþ sergileyelim' 'Mevcut iktidar bayramý zehir ediyor' MHP kasýmýn ilk haftasý adaylarý açýklayacak Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Ýl Teþkilatý'nýn bayramlaþma töreni gerçekleþtirildi. Ýl Baþkanlýðý binasýnda yapýlan bayramlaþma törenine MHP Çorum Ýl Baþkaný

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

"Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir" Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý

Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý Genç mucitler projelerini Bilim ve Teknoloji Günleri'nde tanýttý Hitit Üniversitesinin ev sahipliðinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Fuar Merkezi'nde Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu'na (OKÜP)

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

SAYFA. 7 DE Prof. Dr. Vahit Doðan. Prof. Dr. Vahit Doðan. Süt üreticilerine 21 milyon lira hibe. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý

SAYFA. 7 DE Prof. Dr. Vahit Doðan. Prof. Dr. Vahit Doðan. Süt üreticilerine 21 milyon lira hibe. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Fatih Özcan seçim çalýþmalarýna araçla devam edecek DE EKÝM PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 4 KURUÞ "Davutoðlu, bize koalisyon MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan "Öðrenciye evinizi açýn" ÇESOB

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

Ceylan: Ýstifa etmem!

Ceylan: Ýstifa etmem! TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "AK Parti Çorum'a 11 yýldýr kaybettiriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 13 ilin nüfusunda 2008-2012

Detaylı

Vatandaþ þehir içi otobüslerinde kural ve nezaket bekliyor

Vatandaþ þehir içi otobüslerinde kural ve nezaket bekliyor STK'lar bayramlaþma geleneðini devam ettirdiler Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu, Çorum'da bayramlaþma geleneðini sürdürdü. Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu Kurban Bayramýnda da Ulu Cami'de bayramlaþma

Detaylı

"Teknokent'te sanayicilermizle güzel inovasyon çalýþmalarý yapacaðýz"

Teknokent'te sanayicilermizle güzel inovasyon çalýþmalarý yapacaðýz Bakan Çavuþoðlu bugün Çorum'a geliyor Avrupa Birliði Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu 800 yataklý Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinin temelini atmak üzere bugün Çorum'a gelecek.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor'

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor' "HÜBTUAM bölgenin seçkin laboratuvarý olacak" Üniversite-Sanayi Ýþbirliði kapsamýnda yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunmak amacýyla Teknokent A.Þ. Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Valisi

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

"Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli"

Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli Mustafa Keser coþturdu Türk Polis Teþkilatý'nýn 168. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Çorum Belediyesi tarafýndan Ýl Emniyet Müdürlüðü personeli ve Çorum halkýna, Mustafa Keser konseri düzenlendi.

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi.

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

"Önce kendi ilimizi tanýyacaðýz sonra Türkiye'ye ve dünyaya tanýtacaðýz"

Önce kendi ilimizi tanýyacaðýz sonra Türkiye'ye ve dünyaya tanýtacaðýz Uslu'dan tebrik mesajý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 30 Mart 2014 Mahalli Ýdareler seçimlerinde seçilen Belediye Baþkanlarýný, Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyelerini tebrik

Detaylı

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn

Detaylı

1 milyar dolar mevduatýmýz var "Birlik ve beraberliðimizi asla bozamayacaklar"

1 milyar dolar mevduatýmýz var Birlik ve beraberliðimizi asla bozamayacaklar Kitap ve Kültür Günleri baþlýyor Çorum Belediyesi, Kitap ve Kültür Günleri'nin 3.sünü düzenliyor. 3. Geleneksel Kitap ve Kültür Günleri 15-25 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Saat Kulesi yanýnda gerçekleþtirilecek.

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr Aylık Süreli Elektronik Yayın ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı Bakan İslam, 2015 yılı sonuna kadar, yurt ve yuvalarda şu anda kalmakta olan bin civarında çocuğumuzun da çocuk evlerine geçişini

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetleri güçlendi

Acil Saðlýk Hizmetleri güçlendi Nuhut'tan OSB turu 5 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Zeki Gül: Belediyemiz Gýda yardýmýný Yýlýn 12 ay'ý Rutin olarak devam etmektedir Acil Saðlýk Hizmetleri güçlendi Zeki Gül Gazetemizin dün yayýnlanan

Detaylı

Meydan ve Kampüsün. önünde ki engeller kalkýyor

Meydan ve Kampüsün. önünde ki engeller kalkýyor Kayýp Renk romaný yazarý kitabýný tanýttý Albaraka Katýlým Bankasý Kurumsal Krediler Müdürü ve Yazar Hüseyin Tunç, düzenlediði basýn toplantýsýnda ekonomi üzerine deðerlendirmelerde bulundu.hüseyin Tunç'un

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

69. þubesini Çorum'a açtý

69. þubesini Çorum'a açtý ÝHH'dan Gazze için yeni kampanya ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, Gazze'ye yönelik yeni bir insani yardým kampanyasý baþlattý. Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý tarafýndan düzenlenen 5. Ýslam Dünyasý Sivil Toplum Kuruluþlarý

Detaylı