GEBELİKTE BENLİK SAYGISI VE BEDEN İMAJI İLE İLİŞKİLİ ÖZELLİKLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEBELİKTE BENLİK SAYGISI VE BEDEN İMAJI İLE İLİŞKİLİ ÖZELLİKLER"

Transkript

1 Anatol J Clin Investig 2011;5(1):7-14 GEBELİKTE BENLİK SAYGISI VE BEDEN İMAJI İLE İLİŞKİLİ ÖZELLİKLER CHARACTERISTICS ASSOCIATED WITH SELF-ESTEEM AND BODY IMAGE IN PREGNANCY Aysun BABACAN GÜMÜŞ 1, Nihal ÇEVİK 1, Selime HATAF HYUSNİ 1, Şeyda BİÇEN 1, Gülseren KESKİN 2, Arzu TUNA MALAK 1 1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Çanakkale. 2 Ege Üniversitesi, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İzmir. Özet Bu çalışmanın amacı gebelikte benlik saygısı ve beden imajı ile ilişkili özellikleri incelemektir. Araştırma Ekim 2008 ve Şubat 2009 tarihleri arasında, Çanakkale de 4 farklı sağlık ocağında ve Bahattin-Huriye Demircioğlu Kadın Doğum Hastanesi Kadın Doğum Servisinde yapılmıştır. Veriler 150 gebeden, Tanıtıcı Bilgi Formu, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve Vücut Algısı Ölçeği ile toplanmıştır. İstatistiksel analizler için Mann Whitney U, Kruskal Wallis, t test ve Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır. Gebelerde evlilik yaşı ile benlik saygısı arasında negatif yönde anlamlı düzeyde ilişki saptanmıştır (r=-0.257, p<0.01). Gebelerde benlik saygısının eğitim durumuna (KW=26.622, p<0.01), mesleğe (KW= , p<0.01), aile tipine (z=-2.462, p<0.05), akraba evliliği durumuna (z=-2.184, p<0.05), eşin eğitim durumuna (KW=16.139, p<0.01) ve eşle ilişkinin niteliğine (KW=10.917, p<0.01) göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Beden imajı ise gelir durumuna (KW=13.202, p<0.01), eşle ilişkinin niteliğine (KW=6.295, p<0.05), cinsel yaşamdaki olumsuz değişikliğe (t=-4.688, p<0.01) ve doğum şekli isteğine (z=-2.245, p<0.05) göre anlamlı düzeyde farklılık göstermiştir. Elde edilen bulgulara göre, kendisinin ve eşinin eğitim düzeyi düşük, geniş ailede yaşayan, evlenme yaşı küçük olan, akraba evliliği bulunan, eşiyle ilişkilerini kötü olarak tanımlayan gebelerin benlik saygısı daha düşüktür. Gelir düzeyi düşük, eşiyle ilişkilerini kötü olarak tanımlayan, cinsel yaşamında olumsuz yönde değişiklik belirten ve sezaryen isteyen gebelerin beden imajı daha olumsuz bulunmuştur. (Anatol J Clin Investig 2011;5(1):7-14). Anahtar kelimeler: Gebelik, benlik saygısı, beden imajı Abstract This study was conducted to investigate characteristics associated with self-esteem and body image in pregnancy. This study has been carried out between October 2008 February 2009 in 4 different primary health care and Obstetrics and Gynecology Service of Bahattin-Huriye Demircioğlu Obstetrics and Gynecology Hospital in Çanakkale. Data were collected from 150 pregnant women by Introductory Information Form, Rosenberg Self- Esteem Scale and Body Cathexis Scale. Data were analized by Mann Whitney U, Kruskal Wallis, t test ve Pearson Correlation analysis. A negative relationship was determined between self-esteem mean score and the mean age of marriage in pregnant women (r =-0.257, p<0.01). It was determined that there were statistically significant differences in pregnant women s self-esteem according to their educational status (KW=26.622, p=0.000), profession (KW= , p= 0.001), family type (z=-2.462, p=0.014), the age of marriage (r=-0.257, p<0.01), intermarriage status (z=-2.184, p=0.029), husband s educational status (KW=16.139, p=0.001), the nature of the relationship with her husband (KW=10.917, p=0.004). Statistically, there have been significant differences in pregnant women s body image according to their income status (KW=13.202, p<0.01), the nature of the relationship with their husband s educational status (KW=6.295, p<0.05), negative change in sexual life (t= , p<0.01), the request to birth type (z=-2.245, p<0.05). According to the results obtained, pregnant women who describe themselves as both they and their husbands have low level of education, living in large families, the age of marriage is low, having intermarriage and having bad relations with their husbands have lower self-esteem. The body image of pregnant women having low-income, describing relations with their husbands are bad, indicating a negative change in their sexual lives and wanting cesarean section are more negative. (Anatol J Clin Investig 2011;5(1):7-14). Key words: Pregnancy, self- esteem, body image Giriş Gebelik ve doğum fizyolojik bir süreç olmasına karşın, kadın vücudu için önemli bir yük ve stres oluşturmaktadır [1]. Anne karnında bebeğin varlığı, gebeliğe özgü fizyolojik değişiklikler, aile ve sosyal yaşamda meydana gelen farklılıklar bu süreçteki psikososyal tepkilerin kaynağını oluşturmaktadır [2,3]. Gebelik döneminde yaşanan psikososyal sorunların anne ve bebeğin sağlığını olumsuz olarak etkilediği bilinmektedir [4]. Kadının ruhsal Aysun BABACAN GÜMÜŞ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Çanakkale. Makalenin gönderilme tarihi: Makalenin kabul edilme tarihi:

2 AJCI, 2011;5(1):7-14 BABACAN GÜMÜŞ ve ark. durum ve yaşantısı, gebeliğin gidişini etkilediği gibi; gebeliğin kendisi de ruhsal, duygusal yaşantılar üzerinde önemli yansımalar yaratır. Bu dönemde bazı gebelerde daha önceki yaşamlarına ilişkin nörotik belirti ve kaygılar azalır, bazılarında kendine güven, varlığını ortaya koyma, seçkinlik ve değer duygusu oluşur, bazılarında ise ruhsal yaşantı ve çatışmalar su yüzüne çıkarak duyarlılık, çocuksu davranışlar, korku ve panik gelişebilir. Kadının bu korku ve endişelerle baş edebilmesi için öncelikle kendisine ilişkin olumlu bakış açısına sahip olması gerekmektedir [5,6]. Her gebelik sağlıklı kadınlar için bile olsa, psikososyal yönden riskli bir dönemdir. Kişilik ve duygu yaşantısı bozuk, yetersiz, bedensel ve ruhsal açıdan çocuksu kadınlarda gebelik süreci daha güç yaşanmaktadır. Yaşanan psikolojik sorunlar gebeliğin evrelerine göre değişiklik gösterebilir. Birinci trimestrde ambivalan (zıt) duygular yaşanır, sıklıkla hafif düzeyde depresif ruh hali ortaya çıkar. İkinci trimestirde fiziksel değişiklikler ambivalan duyguların ortadan kalkmasını hızlandırır. Gebelik benimsenmiş olsa bile, duygu ve mizaç değişiklikleri, problem çözme becerilerinde yavaşlama ya da değişiklik, aşırı duyarlılık, alınganlık, huzursuzluk, ani kızgınlık, büyük mutluluk gibi bazı şaşırtıcı değişimler görülebilir. Üçüncü trimestirde ise fiziksel rahatsızlık ve gebeliğin artan yükü ve sorumluluğu nedeniyle gebe kadının psikolojik olarak doğuma hazırlanma gereksinimi ortaya çıkar [5,7]. Gebeliğe uyum süreci her kadının geçmiş yaşam deneyimlerine göre farklılık gösterir. Bu süreçte kadının daha önce anneliğe hazırlayıcı olarak oynadığı roller, çevresinde bulunan olumlu ve olumsuz rol modelleri, gebeliğin planlanmış olması, gebelik ve doğum konusunda yeterli ve doğru bilgiye sahip olması, korku ve endişelerin makul sınırlarda olması, sahip olduğu sosyoekonomik koşullar ve benlik kavramı gebeliği kabullenmeyi etkileyen faktörlerden bazılarıdır [5,7]. Kişilik yapısının temel özelliklerden biri olan benlik kavramı, bireyin kendisi ile ilgili farkında olduğu tüm bilgileri kapsar ve bireyin davranışlarını etkileyerek yönlendirir [8]. Benlik kavramının önemli bir parçası olan beden imajı ise bireyin bedeni ile ilgili olarak bilinçli ve bilinçsiz duygu, düşünce ve algılarını içerir ve benlik kavramıyla doğrudan ilişkilidir. Beden imajı, bebeklikte gelişmeye başlayan, özellikle adölesan döneminde önem kazanan, yaşam boyu gelişen ve değişen bireyin kendi bedeni ile ilgili öznel algılamasını içeren dinamik bir kavramdır [7,9]. Bununla birlikte yapısal, fonksiyonel, hormonal ve görünüşsel bazı farklılıklar bireylerde beden imajının değişmesine neden olabilir. Kadınlarda beden imajı ergenlik, gebelik, gebelik sonrası, menopoz gibi yaşamın farklı dönemlerinde değişir [9-11]. Gebelik döneminde meydana gelen değişiklikler kadının kendisini farklı algılamasına, beceriksiz, hantal, sakar, çirkin, cazibesiz hissetmesine neden olabilir. Bu değişimler sonucu kadının kendine güven duygusu ve benlik saygısı azalabilir ve beden imajı olumsuz yönde etkilenebilir [11,12]. Çocuk doğurma ve anne olma, bir kadının önemli özelliklerinden biri olmakla birlikte gebelik sürecinde yaşanan fiziksel, psikolojik ve sosyal değişiklikler kadınların beden ve ruh sağlığını olumsuz etkileyerek bu dönemin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini engellemektedir [5]. Bunun yanı sıra gebelik sürecinin çocuk, aile ve buna paralel olarak toplum sağlığını da doğrudan etkilediği düşünüldüğünde, bu dönemle ilgili olarak yaşanan psikososyal sorunların sağlık profesyonelleri tarafından bilinmesi, bu sorunlara yönelik koruyucu girişimlerin planlanması ve gerektiğinde uygun yaklaşımlarda bulunulması son derece önemlidir. Konuyla ilgili literatür incelendiğinde, gebelikte yaşanan psikososyal sorunlar bağlamında depresyon, anksiyete, sosyal destek ve ruhsal durumu [13-17] yansıtan birçok çalışma olduğu, ancak bu döneme ilişkin benlik saygısı ve beden algısının incelendiği çalışmaların nispeten yetersiz olduğu görülmüştür. Bu doğrultuda bu çalışmada, gebelerde benlik saygısı ve beden algısı ile ilişkili özellikleri belirlemek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem Bu çalışma, tanımlayıcı, kesitsel bir araştırma olarak, Ekim 2008 ve Şubat 2009 tarihleri arasında Çanakkale de I, II, III, IV nolu sağlık ocaklarına ve Bahattin-Huriye Demircioğlu Kadın Doğum Hastanesi Kadın Doğum Servisine başvuran gebelerle yapılmıştır. Çalışmada basit rastgele örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Katılımcıların örnekleme dahil edilmesinde, sorulan sorulara cevap verebilmeleri için en az okur yazar ve üzeri eğitim düzeyine sahip olmaları ve gönüllülük kriteri aranmıştır. Bu kriterleri karşılayan kadınlar çalışmaya katılmaya davet edilmiş ve veri toplama araçlarını tam olarak cevaplandıran 150 kişi çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Veriler çalışmanın yapıldığı kurumlardan yazılı izin alındıktan sonra katılımcılarla yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Ayrıca çalışma öncesi katılımcılar araştırma hakkında bilgilendirilerek kendilerinden sözlü onay alınmıştır. 8

3 Gebelikte benlik saygısı ve beden imajı ile ilişkili özellikler Araçlar Tanıtıcı Bilgi Formu: Bu form, gebelerin sosyodemografik, evlilik, eş ve gebelik özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Sosyodemografik özellikler yaş, eğitim durumu, meslek, gelir durumu, sağlık güvence durumu, aile tipi sorularak belirlenmiştir. Evlilik ve eş özellikleriyle ilgili verileri belirlemek için gebelere evlilik yaşı, evlilik sayısı, evlilik süresi, nikah durumu, akraba evliliği durumu, eşin yaşı, eşin eğitim durumu, eşle ilişkinin niteliği, eşin doğum şekli isteği ve eşin emzirmeye tutumu sorulmuştur. Gebelikle ilgili özellikler ise gebelik sayısı, gebelik haftası, gebeliğin planlı olup olmadığı, daha önce düşük, kürtaj ve ölü doğum varlığı, sağlık sorunu varlığı, cinsel yaşamda değişiklik durumu, kilo sorunu, diyet yapma durumu, doğum şekli isteği, bebeğin cinsiyetinin önemi ve emzirme isteği sorularak belirlenmiştir. Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği: Rosenberg tarafından 1965 yılında geliştirilmiştir [18]. Ölçek çoktan seçmeli sorulardan yapılanmış 12 alt kategoride toplam 63 sorudan oluşmakta olup, ilk 10 maddesi benlik saygısını ölçmek için kullanılmaktadır. Ölçekte bazı maddeler negatif olarak puanlanmakta ve yüksek değerler yüksek benlik saygısını göstermektedir. Ülkemizde geçerlik ve güvenirlik çalışması Çuhadaroğlu (1986) tarafından yapılmıştır [19]. Vücut Algısı Ölçeği: Secord ve Jourard tarafından 1953 yılında geliştirilen bu ölçek, kişilerin bedenlerindeki çeşitli kısımlardan ve çeşitli beden işlevlerinden ne kadar hoşnut olduklarını ölçmeyi amaçlamaktadır [20]. Ölçeğin ülkemizdeki geçerlik çalışması Hovardaoğlu (1993) tarafından gerçekleştirilen ölçekte 40 madde yer almakta, bütün maddeler 1 ve 5 arasında puanlanmaktadır (1: Hiç beğenmiyorum; 5: Çok beğeniyorum). Tek puan elde edilen bu ölçekten alınabilecek en düşük puan 40, en yüksek puan 200 dür. Puan artışı olumlu değerlendirmedeki artış anlamına gelmektedir [21]. İstatistiksel değerlendirme Tüm istatistiksel analizler SPSS 11.5 programı kullanılarak yapılmıştır. Değişkenlerin iki grup arası karşılaştırmalarında iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi (Student t test) ve Mann- Whitney U testi, ikiden fazla gruplar arası karşılaştırmalarda Kruskal Wallis test, değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır. Sonuçlar Gebelerin sosyodemografik özellikleri Araştırmaya katılan gebelerin yaş ortalaması 26.81±5.39 dır. %50 si yaş grubundadır. %28.7 sinin lise mezunu, %75.3 ü ev hanımı olduğu saptanmıştır. %67.3 ü gelirinin giderine denk, bildirmiştir. %92 si bir sağlık güvencesine sahiptir. %88 i çekirdek ailede yaşamaktadır. Gebelerin evlilik özellikleri Gebelerin evlenme yaş ortalaması 21.99±4.70, evlilik süresi ortalaması 4.66±4.43 yıldır. %60.7 sinin yaş arasında evlendiği, %84.7 sinin 1-9 yıldır evli olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların %94.7 si resmi nikahlı, %5.3 ü dini nikahlıdır. %9.3 ünde akraba evliliği mevcuttur. Evlilik durumları değerlendirildiğinde, %94 ünün birinci evliliğinin olduğu belirlenmiştir. Gebelerin eş özellikleri Gebelerin eşlerinin yaş ortalaması 30.86±6.12 dır. %48.7 si yaş arasındadır. Eşlerin %35.3 ünün lise mezunu olduğu belirlenmiştir. Gebeler eşleri ile ilişki durumlarını iyi (%52), çok iyi (%43.3) ve kötü (%4.7) olarak değerlendirmiştir. Eşinin doğum şekline yönelik isteğini gebelerin %74 ü normal doğum olarak bildirmiştir. Gebeler eşinin emzirmeye yönelik tutumunu ise %97.3 ü destekliyor olarak belirtmiştir. Gebelerin gebelik özellikleri Gebelerin %48.7 sinin birinci, %30.7 sinin ikinci, %20.7 sinin üçüncü gebeliğidir. Katılımcılar gebelik haftasına göre değerlendirildiğinde, %62.7 si üçüncü trimestirde. %24.7 si ikinci trimestirde, %12.7 si birinci trimestirdedir. Gebelerin %80.7 si gebeliklerini planlı olarak belirtmiştir. Gebelerin %14 ünün daha önce düşük yaptığı, %10.7 sinin kürtaj olduğu, %3.3 ünün ölü doğum yaptığı, %23.3 ünün gebelik sürecinde bir sağlık sorununun olduğu, %19.3 ünün kilo sorunu olduğu saptanmıştır. Kilo sorunu ise fazla kilo alma (%14.7) ve kilo verme (%4.7) olarak bulunmuştur. Gebelerin %4.7 si gebelik sürecinde diyet yaptığını, %57.3 ü gebelik sürecinde cinsel hayatında değişiklik olduğunu, %74.7 si normal doğum, %25.3 ü sezaryen istediğini, %98.7 si bebeğini emzirmek istediğini belirtmiştir. Gebelere bebeğin cinsiyetinin önemi sorulduğunda %94.7 si önemsiz yanıtını vermiştir. Gebelerde benlik saygısı ve beden imajı ile ilişkili özellikler Gebelerin yaş ile benlik saygısı (r=-0.134, p>0.05) ve beden imajı (r=-0.107, p>0.05) arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Benlik saygısı düzeyinin eğitim durumuna (KW=26.622, p<0.01), mesleğe (KW= , p<0.01), aile tipine (z= , p<0.05) göre farklılık gösterdiği ve eğitim 9

4 AJCI, 2011;5(1):7-14 BABACAN GÜMÜŞ ve ark. düzeyi düşük, çalışmayan ve geniş ailede yaşayan gebelerde benlik saygısının daha düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Gebelerde beden imajının gelir durumuna göre farklılık gösterdiği, geliri yetersiz olanların beden algısının daha olumsuz olduğu saptanmıştır (KW=13.202, p<0.01). Gebenin sağlık güvence durumu ve gelir durumu benlik saygısı düzeyinde; yaşı, sağlık güvence durumu, eğitim durumu ve aile yapısı ise beden imajında bir farklılık yaratmamıştır (p>0.05) (Tablo 1). Gebelerde evlilik yaşı ile benlik saygısı arasında negatif yönde ilişki bulunurken (r=-0.257, p<0.01), evlilik yaşı ile beden imajı arasında bir ilişki bulunmamıştır (r=0.095, p>0.05). Gebelerde evlilik süresi ile benlik saygısı (r=0.052, p>0.05) ve beden imajı (r=-0.106, p>0.05) arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Akraba evliliği durumuna göre gebelerin benlik saygısı düzeyi farklılık göstermiştir (z=-2.184, p<0.05). Bu bulgulara göre evlenme yaşı küçük ve akraba evliliği olan gebelerde benlik saygısı daha düşük düzeydedir. Bununla beraber evlilik yaşı, evlenme süresi ve akraba evliliği durumu beden imajı üzerinde anlamlı farklılık yaratmamıştır (p>0.05) (Tablo 2). Eş özelliklerinden, eşin eğitim durumu (KW=16.139, p<0.01) ve eşle ilişkinin niteliği (KW=10.917, p<0.01) gebelerin benlik saygısı üzerinde anlamlı düzeyde farklılık yaratmıştır (Tablo 3). Bu bulgular eşinin eğitim düzeyi düşük ve eşiyle ilişkilerini kötü olarak tanımlayan gebelerin benlik saygısının daha düşük olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda eşiyle ilişkilerini kötü olarak tanımlayan gebelerin beden imajının da daha olumsuz olduğu belirlenmiştir (KW=6.295, p<0.05) (Tablo 3). Eşin yaşı ile gebenin benlik saygısı (r=-0.114, p>0.05) ve beden imajı (r=0.028, p>0.05) arasındaki ilişkiler anlamlı bulunmamıştır. Eşin doğum şekli isteği ve eşin emzirmeye tutumu gebenin benlik saygısı ve beden imajı üzerinde anlamlı farklılık yaratmamıştır (p>0.05). (Tablo 3). Gebelik özelliklerine göre gebelerin benlik saygısı ve beden imajları değerlendirildiğinde, gebelik sayısı, gebelik haftası, gebeliğin planlı olup olmadığı, düşük, kürtaj, ölü doğum ve sağlık sorunu varlığı, kilo sorunu, gebelik sırasında diyet yapma durumu, bebeğin cinsiyetinin önemi ve emzirme isteği gebelerin benlik saygısı ve beden imajında anlamlı farklılığa yol açmamıştır (p>0.05) (Tablo 4). Cinsel yaşamında olumsuz yönde değişiklik olduğunu belirten (t=-4.688, p<0.01) ve sezaryen isteyen (z=-2.245, p<0.05) gebelerde beden imajı daha olumsuz bulunurken, bu iki değişken benlik saygısında anlamlı farklılık yaratmamıştır (Tablo 4). Tartışma Gebelik, kadın hayatını etkileyen önemli bir süreç olarak bir kadın için birçok anlam içerir [5]. Gebelerdeki benlik saygısı ve beden imajının incelendiği bu çalışmada, eğitim durumunun ve mesleğin gebelerin benlik saygısı üzerinde etkili olduğu ve eğitim düzeyi düşük, bir işte çalışmayan, evde oturan gebelerde benlik saygısının düştüğü belirlenmiştir. Çam (1996) ev dışında çalışan kadınlarda benlik saygısının yüksek olduğunu ve eğer eş, çocuk bakımı ve sorumlulukları paylaşıyorsa, depresyon görülme oranının daha düşük olduğunu göstermiştir [22]. Benzer şekilde yapılan bir başka çalışmada, gebelerde eğitim düzeyi yükseldikçe gebenin kendi yaşamı üzerindeki etkinliğinin artarak, benlik saygısının yükseldiği ve aynı oranda depresyon görülme olasılığının azaldığı belirtilmiştir [23]. Özellikle geleneksel ailelerde aile içinde babaların mutlak hakimiyetinin olması, kadının mesleği olsa dahi çalıştırılmaması, bazı özlük haklarından, mirastan mahrum bırakılması, kadın ve kız çocuklar üzerinde baba ve erkek çocukların baskı kurması yaygın olarak gözlenmektedir. Böylelikle kadının ruhsal açıdan travma alması, depresyona yatkınlık, saygınlığının azalması nedeni ile benlik saygısında düşme kaçınılmaz hale gelmektedir [24]. Çalışmada gelir durumuna göre gebelerin beden imajlarının farklılaştığı ve gelir durumu yüksek olanların daha olumlu beden imajına sahip oldukları saptanmıştır. Rofe ve arkadaşlarının (1993) çalışmalarında gebelikteki beden imajının kadınların sosyo-ekonomik seviyeleri, daha önceki doğum sayıları ve kişilik özelliklerine göre farklılaştığı bildirilmiştir [25]. Çalışmaya katılan gebelerin benlik saygıları aile tipine göre değerlendirildiğinde, geniş ailede yaşayan gebelerin benlik saygılarının daha düşük olduğu belirlenmiştir. Geniş aile koruyucu yapısı nedeni ile aile içi memnuniyetin yoğun olduğu aileler gibi görünse de, aile içindeki bireylerin ruhsal sağlığı açısından genellikle olumsuz etkileşimin olduğu aile şeklidir. Bu ailelerde aile içindeki dinamiklerin değiştiği, çatışmaların arttığı, kadının ruhsal iyilik halinin sürdürülemediği ve benlik saygısının düştüğü, depresyon ve anksiyete açısından çekirdek ailede yaşayan kadınlardan daha yüklü oldukları belirlenmiştir [26]. Elde ettiğimiz sonuca bu açıdan bakıldığında, geniş ailede gebe kadın kendisine daha az zaman ayırabilir, rol ve sorumlulukları daha fazla olabilir, aile içinde birey sayısı daha fazla olduğundan daha çok çatışma yaşayabilir. Bu nedenlerden dolayı benlik saygısı daha düşük olabilir. 10

5 Gebelikte benlik saygısı ve beden imajı ile ilişkili özellikler Çalışmada gebelerin eş ve evlilik özelliklerine göre benlik saygısı ve beden imajları değerlendirildiğinde; eşinin eğitim düzeyi yüksek olan gebelerin benlik saygılarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Gebelik sırasında ve sonrasında yaşanan depresyonun başlıca nedenleri arasında evlilik ilişkisindeki zayıflık ve erkeğin ilgisizliği gelmektedir [27,28]. Bizim çalışmamızda da eşleriyle ilişkilerinin niteliğini çok iyi ya da iyi olarak ifade eden gebelerin benlik saygılarının daha yüksek, beden imajlarının daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra gebelik sürecinde kadının ev ve iş ortamında, sosyal ilişkilerinde desteklenme gereksinimi duyduğu ve desteklendiğini hisseden kadınların ruhsal durumunun daha sağlıklı olduğu belirtilmiştir [29]. Çalışmada eşi ile aralarında akraba evliliği olan gebelerin benlik saygısının daha düşük olduğu belirlenmiştir. Konuyla ilgili yapılan diğer çalışmalarda akraba evliliği yapan kadınların öğrenim seviyesinin düşük olduğu, evliliklerini genç yaşta yaptıkları, doğurganlık düzeylerinin yüksek olduğu gösterilmiştir [30]. Kuzey Afrika, Ortadoğu ve merkezi Asya boyunca Hindistan'da müslüman nüfusun yoğun olduğu bölgelerde evliliklerin büyük bir oranının yakın biyolojik bağı olan akrabalar arasında yapıldığı belirlenmiştir. Güney Asya ülkeleri akraba evliliğinin en yüksek olduğu ülkelerdir. Bu ülkelerde akraba evliliği yapan kadınların sosyoekonomik düzeyi düşük ailelerden geldikleri, eğitim seviyelerinin de düşük olduğu, çok erken yaşlarda çocuk doğurmaya başladıkları saptanmıştır [31]. Aileleri tarafından akrabaları ile zorunlu olarak evlendirilen bu kadınlarda depresyon, anksiyete bozukluğu, somatoform bozukluk, benlik saygısında düşme ve intihara eğilim gözlenmiştir. Türkiye de de halen akraba evlilikleri yüksek oranda gerçekleşmektedir. Bu ailelerde kadının tek rolü anneliktir, anne başka bir konuda söz sahibi değildir. Otoritenin genellikle yaşlılar ve erkeklerde toplandığı geleneksel ailede baba ya da kocanın sözü geçerlidir, kadın erkeğe bağımlı ve genellikle ikincil roldedir. Bu durum kadının kendine duymuş olduğu saygınlığın azalmasında önemli bir etkendir [32,33]. Gebelerin evlilik yaşının benlik saygıları üzerindeki etkisi değerlendirilmiş, evlilik yaşı arttıkça gebelerde benlik saygısı yükselmiştir. Bazı çalışmalarda genç yaşın gebelikte depresyon için bir risk etkeni olduğu bildirilmiştir [16.34]. Bunun yanı sıra erken evlilik ve doğum ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirmektedir. Genç annelerde ruhsal sorunları beraberinde getiren erken annelik, annelerin mortalite ve morbidite oranını da yükseltmektedir [35]. Gebelik döneminde olumsuz beden imajı, gebelerde aç kalmak, zayıflama diyeti yapmak, kusmak gibi sonuçları tehlikeli olabilecek davranışlar gelişmesine neden olabilmektedir. Bu durum gebelik sürecini ve fetüsün gelişimini olumsuz etkilemekte ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde mortalite riskinin artması gibi ciddi tablolara yol açabilmektedir [36]. Bununla birlikte çalışmamızda gebelerin benlik saygısı ve beden imajlarının kilo sorunundan ve diyet yapma durumundan etkilenmediği belirlenmiştir. Çalışmamızda gebelerin tercih ettikleri doğum şekline göre beden imajının farklılaştığı, normal doğumu tercih eden gebelerin sezeryan isteyenlere göre beden imajının daha olumlu olduğu saptanmıştır. Literatürde de sezeryan doğumun gebelik sonrası kadının bedeninde estetik açıdan ciddi travmatik izler bıraktığı, sezeryan ile doğum yapan kadınların doğum sonrası kilolarını vermekte güçlük çektikleri belirtilmiştir [37,38]. Çalışmada anne adaylarına gebelikle birlikte cinsel yaşamlarında değişiklik olup olmadığı sorulmuş ve değişiklikten yakınan gebelerin beden imajının daha olumsuz olduğu saptanmıştır. Kadınların gebelikte beden imajlarının bozulduğu, kendilerini olduklarından daha iri hissettikleri veya partnerlerinin onları çirkin bulduğuna inandıkları belirtilmiştir [39]. Gebelikte cinsel ilişki; eşlerin uyumunu ve duygusal bağları güçlendirir, kadının kendine güven duygusunu artırır, evlilik ilişkisinin devamında rol oynar ve cinsel hayatın devamlılığı için gereklidir. Yapılan çalışmalarda kadınlar evliliğin devamı, partnerin cinsel tatmini ve kadınlık görevi gibi nedenlerle evlilikte cinsel aktivitenin olması gerektiğini bildirmişlerdir [40,41]. Bununla birlikte çalışmamızın bazı kısıtlılıklarının olduğunu belirtmek gerekir. İlk olarak çalışma geneli içermeyen küçük bir örneklem grubunda yapılmıştır. Diğer taraftan gebelikte birçok bedensel belirti beklenen bir durumdur ve seyrin bir parçasıdır. Bu belirtiler depresyon ve kaygı ile ilişkili bedensel belirtilerle karışabilmektedir. Değerlendirme sırasında bunların ayrımının iyi bir şekilde tanımlanmaması ve yapılmaması diğer bir kısıtlılıktır. Bu kısıtlılıklara karşın çalışmadan elde edilen sonuçlar, gebelerde benlik saygısı ve beden imajının eğitim, meslek, ekonomik durum, aile tipi, akraba evliliği, eşler arasındaki ilişkinin niteliği, cinsel yaşam, doğum şekli isteği gibi bazı sosyodemografik, evlilik ve gebelik özelliklerinden etkilendiğini göstermiştir. Bu nedenle bir gebenin tıbbi değerlendirmesi yapılırken, biyopsikososyal yönden bütüncül bir yaklaşımın sergilenmesi önemlidir. 11

6 AJCI, 2011;5(1):7-14 BABACAN GÜMÜŞ ve ark. Tablo 1: Gebelerin sosyo-demografik özelliklerine göre benlik saygısı ve beden algısı puanları Benlik saygısı Beden algısı Özellikler Mean (SD) KW / z / p Mean (SD) KW / z / p Eğitim durumu Okuryazar İlkokul Ortaokul Lise Üniversite 1.86 (0.90) 1.76 (1.30) 1.88 (1.68) 1.02 (1.67) 0.62 (0.94) KW= p= (20.09) (22.00) (25.80) (19.10) (17.00) KW=3.515 p= Meslek Ev hanımı Memur Serbest meslek Gelir durumu Gelir giderden fazla Gelir gider dengeli Gelir giderden az Sağlık güvencesi Aile tipi Çekirdek aile Geniş aile 1.59 (1.54) 0.53 (0.96) 0.94 (1.35) 1.29 (1.44) 1.25 (1.40) 1.80 (1.78) 1.36 (1.47) 1.67 (1.87) KW= p= KW=2.529 p= z= p= (22.65) (16.64) (16.52) (23.30) (19.70) (20.53) (20.70) (25.72) 1.23 (1.43) 2.22 (1.82) z= p= (21.67) (18.41) SD: Standart Deviation, KW: Kruskal Wallis test, z: Mann Whitney U test KW=1.750 p= KW= p= z= p=0.256 z= p= Tablo 2: Gebelerin evlilik özelliklerine göre benlik saygısı ve beden algısı puanları Benlik saygısı Beden algısı Özellikler Mean (SD) z / p Mean (SD) z / p Evlilik sayısı Birinci evlilik 1.38 (1.50) z= (20.88) İkinci evlilik 1.33 (1.66) p= (27.87) Nikah durumu Resmi nikah Dini nikah Akraba evliliği 1.31 (1.42) 2.63 (2.39) 2.07 (1.54) 1.31 (1.49) SD:Standart Deviation, z: Mann Whitney U test z= p=0.099 z= p= (20.84) (28.99) (18.81) (21.46) z= p=0.776 z= p=0.578 z= p= Tablo 3: Gebelerin eş özelliklerine göre benlik saygısı ve beden algısı puanları Benlik saygısı Beden algısı Özellikler Mean (SD) KW / z / p Mean (SD) KW / z / p Eşin eğitim durumu İlkokul 1.58 (1.34) KW= (24.64) KW=1.597 Ortaokul 1.76 (1.42) p= (24.99) p=0.660 Lise 1.45 (1.65) (18.31) Üniversite 0.72 (1.37) (17.48) Eşle ilişkinin niteliği Çok iyi İyi Kötü Eşin doğum şekli isteği Normal doğum Sezaryan Eşin emzirmeye tutumu Destekleyen Desteklemeyen 0.97 (1.13) 1.60 (1.66) 2.71 (1.60) 1.41 (1.54) 1.28 (1.41) 1.40 (1.52) 0.75 (0.96) KW= p= z= p=0.691 z= p=0.431 SD: Standart Deviation, KW: Kruskal Wallis test, z: Mann Whitney U test (22.24) (19.04) (26.85) (20.96) (22.17) (21.45) (0.82) KW=6.295 p=0.043 z= p=0.546 z= p=

7 Gebelikte benlik saygısı ve beden imajı ile ilişkili özellikler Tablo 4: Gebelerin gebelik özelliklerine göre benlik saygısı ve beden algısı puanları Benlik saygısı Beden algısı Özellikler Mean (SD) KW / z / t / p Mean (SD) KW / z / t / p Kaçıncı gebelik Birinci İkinci Üçüncü Gebelik haftası 1. timestir 2. trimestir 3. trimestir Planlı gebelik Evet Hayır Düşük yapma (n=77) Kürtaj olma (n=77) Ölü doğum yapma (n=77) Sağlık sorunu Cinsel yaşamda değişiklik Olumsuz değişiklik olan Değişiklik olmayan Kilo sorunu Kilo sorunları (n=29) Fazla kilo alma Kilo verme Diyet yapma Doğum şekli isteği Normal doğum Sezaryen Bebeğin cinsiyetinin önemi Önemli Önemsiz Emzirme isteği İsteyen İstemeyen 1.16 (1.42) 1.54 (167) 1.65 (1.40) 1.37 (1.50) 1.70 (1.75) 1.26 (1.40) 1.25 (1.40) 1.93 (1.81) 1.48 (1.08) 1.63 (1.71) 1.50 (1.37) 1.61 (1.62) 2.40 (1.67) 1.53 (1.55) 1.66 (1.45) 1.29 (1.51) 1.47 (1.57) 1.27 (1.42) 1.55 (1.45) 1.34 (1.52) 1.50 (1.57) 1.71 (1.11) 1.29 (1.38) 1.39 (1.51) 1.46 (1.51) 1.13 (1.49) 2.88 (1.36) 1.30 (1.47) KW=4.169 p=0.124 KW=1.657 p=0.437 z= p=0.051 z= p=0.737 z= p=0.974 z= p=0.183 z= p=0.072 t= p= z= p=0.327 z= p=0.495 z= p=0.967 z= p=0.116 z= p= (19.90) (21.99) (22.20) (17.26) (24.66) (20.74) (20.70) (23.45) (21.69) (22.28) (16.25) (23.34) (23.72) (21.90) (27.43) (18.80) (21.35) (17.75) (17.47) (22.11) (19.22) (16.22) (24.96) (21.15) (20.69) (21.60) (18.99) (21.23) 1.39 (1.51) 1.00 (1.41) z= p= (21.15) (17.68) SD: Standart Deviation, KW: Kruskal Wallis test, z: Mann Whitney U test, t: Student t test KW=3.791 p=0.150 KW=0.055 p=0.973 z= p=0.226 z= p=0.995 z= p=0.697 z= p=0.326 z= p=0.253 t= p= z= p=0.465 z= p=0.103 z= p= z= p=0.025 z= p=0.063 z= p=0.084 Kaynaklar 1. Demiryay A. Gebe kadınların algıladıkları fiziksel ve emosyonel yakınmalar. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Da Costa D, Larouche J, Dritsa M, Brender W. iations in stres levels over the course of pregnancy: factors associated with elevated hassles, state anxiety and pregnancy-specific stress. J PsychosomRes 1999;47(6): Nelson A. Transition to motherhood. Journal of Obstetric and Gynecologic Nursing 2003;32(4): Dejin-Karlsson E, Ostergren PO. Psychosocial factors, lifestyle, and fetal growth: The added value of both pre- and post-natal assessments. Eur J Public Health 2003;13(3): Özkan S. Kadın Hastalıkları ve Doğumun Psikiyatrik Yönleri. Psikiyatrik Tıp: Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi. Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş.: İstanbul; s Gençalp SN. Destekleyici hemşirelik bakımının annelerin doğum eyleminde yaşadıkları duygulara etkisi. Hemşirelik Forumu 1999;2: Davis DC. The discomforts of pregnancy. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 1996;25(1): Yörükoğlu A. Gençlik Çağı Ruh Sağlığı Eğitimi ve Ruhsal Sorunlar. 10. Basım Özgür Yayınları: İstanbul; s Öz F. Sağlık alanında temel kavramlar. İmaj İç ve Dış Ticaret AŞ: Ankara; s

8 AJCI, 2011;5(1):7-14 BABACAN GÜMÜŞ ve ark. 10. Doğan O, Doğan S. Çok Yönlü Beden-Self İlişkileri Ölçeği El Kitabı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Basımevi, Sivas, s Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 2. Baskı. Ankara: Sistem Ofset Matbaacılık; 2002, s Goodwin A, Astbury J, McMeeken J. Body image and psychosocial well-being in pregnancy: A comparison exercisers and non-exercisers. Aus N Z J Obstet Gynecol 2000;40(4): Kuğu N, Akyüz G. Gebelikte ruhsal durum. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2001;23(2): Öztürk H, Şirin A. Doğum yapan annelerde algılanan sosyal destek faktörlerinin ve bunlara etki eden faktörlerin incelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2000;16(2-3): Karaçam Z, Ançel G. Depression, anxiety and influencing factors in pregnancy: a study in a Turkish population. Midwifery 2009;25(4): Çalışkan D, Öncü B, Köse K, Ocaktan ME, Özdemir O. Depression scores and associated factors in pregnant and non-pregnant women: A community-based study in Turkey. J Psychosom Obstet Gynaecol 2007;28(2): Dülgerler Ş, Engin E, Ertem G. Gebelerin ruhsal belirti dağılımlarının incelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2005;21(1): Rosenberg M. Society and the Adolescent Self-Image. Princeton, New Jersey: Princeton University Pres; p Cuhadaroğlu F. Adolesanlarda benlik saygısı. Uzmanlık tezi. Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Secord PF, Jourard SM. The appraisal of body cathexis: Body cathexis and the self. J Consult Psycho 1953;17(5): Hovardaoğlu S. Vücut algısı ölçeği. Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji (3P) Dergisi 1993;1(1): Çam O. Yasamda Kadın. Ege Üniversitesi HYO Dergisi 1996;12(1): Akbaş E, Vırıt O, Kalenderoğlu A, Savaş HA, Sertbaş G. Gebelikte sosyodemografik değişkenlerin kaygı ve depresyon düzeyleri ile ilişkisi. Nöropsikiyatri Arşivi 2008;45(3): Tözün M. Tarihsel süreçte toplumsal cinsiyet: Küresel bir yaklaşım. Actual Medicine 2007;63(12): Rofe Y, Blittner Y, Lewin I. Emotional experience during the three trimesters of pregnancy. Journal of Clinical Psychology 1993;49(1): Sonuga-Barke E J, Mistry M. The effect of extended family living on the mental health of three generations within two Asian communities. The British Journal of Clinical Psychology 2000;39(2): Affonso D, Lovett S, Arizmendi T, Nussbown R, Newman L. Predictors of depression symptoms during pregnancy and postpartum. J Psychosom Obstet Gynaecol 1991;12(4): Gözüyesil EY, Şirin A, Çetinkaya Ş. Gebe kadınlarda depresyon durumu ve bunu etkileyen etmenlerin incelenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2008;9(3): Bennett HA, Einarson A, Taddio A, Koren G, Einarson TR. Prevalence of depression during pregnancy: systematic review. Obstet Gynecol 2004; 103(4): Tavukçu N, İrgil E. Bursa Nilüfer halk sağlığı eğitim ve araştırma bölgesi nde yaşayan kadınlarda akraba evlilikleri. TAF Prev Med Bull 2008;7(2): Hussain R, Bittles AH. Sociodemographic correlates of Consanguineous marriage in the Muslim population of India. J. Biosoc. Sci 2000;32(4): Ökten Ş. Gender and power: the system of gender in southeastern anatolia. The Journal of International Social Research 2009;2(8): Douki S, Ben Zineb S, Nacef F, Halbreich U. Women's mental health in the Muslim world: Cultural, religious, and social issues. Journal of Affective Disorders 2007;102(1): Lee AM, Lam SK, Sze Mun Lau SM, Chong CS, Chui HW, Fong DY. Prevalence, course, and risk factors for antenatal anxiety and depression. Obstet Gynecol 2007;110(5): Başer M. Adölesan cinselliği ve gebelik. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2000;4(1): Leddy MA, Jones C, Morgan MA, Schulkin J. Eating disorders and obstetric-gynecologic care. J Womens Health 2009;18(9): Michener C, Dickinson JE. Caesarean scar ectopic pregnancy: A single centre case series. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2009;49(1): Pauls RN, Occhino JA, Dryfhout VL. Effects of pregnancy on female sexual function and body image: a prospective study. J Sex Med 2008;5(8): Olsson A, Lundqvist M, Faxelid E, Nissen E. Women's thoughts about sexual life after childbirth: focus group discussions with women after childbirth. Scand J Caring Sci 2005;19(4): Oruc S, Esen A, Lacin S, Adiguzel H, Uyar Y, Koyuncu F. Sexual behaviour during pregnancy. Aust NZJ Obstet Gynaecol 1999;39(1): Aslan G, Aslan D, Kızılyar A, İspahi Ç, Esen A. A prospective analysis of sexual functions during pregnancy. Int J Impot Res 2005;17(2):

GEBELİĞİN PSİKO-SOSYAL VE KÜLTÜREL BOYUTU

GEBELİĞİN PSİKO-SOSYAL VE KÜLTÜREL BOYUTU GEBELİĞİN PSİKO-SOSYAL VE KÜLTÜREL BOYUTU A R A Ş. G Ö R. Z E Y N E P K I R I K K A L E L İ Gebelik dönemi fizyolojik olduğu kadar kalıcı psikolojik değişikliklere de neden olmaktadır. Anne karnında gelişen

Detaylı

Birinci Trimester Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluðu

Birinci Trimester Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluðu ARAÞTIRMA Birinci Trimester Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluðu Depression and Anxiety Among First Trimester Pregnancies Pýnar Yücel 1, Yasemin Çayýr 2, Mehmet Yücel 3 1 Uz.Dr., Siyavuþpaþa Aile

Detaylı

Gebelere Antenatal Dönemde Verilen Eğitimin Fetal Bağlanma, Doğum Algısı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi. Ebe Huriye Güven

Gebelere Antenatal Dönemde Verilen Eğitimin Fetal Bağlanma, Doğum Algısı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi. Ebe Huriye Güven Gebelere Antenatal Dönemde Verilen Eğitimin Fetal Bağlanma, Doğum Algısı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi Ebe Huriye Güven Gebelik dönemi fizyolojik, psikolojik ve sosyal değişimlerin yaşandığı ve bu değişimlere

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ Sevil Şahin 1, İlknur Demirhan 1, Sibel Peksoy 1, Sena Kaplan 1, Gülay Dinç 2 1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ *Derya BaĢaran ** Özlem ġahin Altun *Diaverum Özel Merzifon Diyaliz Merkezi **Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri HemĢireliği AD GİRİŞ

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları

Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları 1 Selda Çelik, 2 Meral Kelleci, 3 Dilek Avcı, 1 Elif Temel 1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

Detaylı

Ruhsal Travma Değerlendirme Formu. APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır

Ruhsal Travma Değerlendirme Formu. APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır Ruhsal Travma Değerlendirme Formu APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır A. SOSYODEMOGRAFİK BİLGİLER 1. Adı Soyadı:... 2. Protokol No:... 3. Başvuru Tarihi:...

Detaylı

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Meryem METİNOĞLU Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Giriş Doğum kadın hayatında yaşanılan

Detaylı

Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN. SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU. Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi

Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN. SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU. Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi DİYABET HASTALARININ HASTALIK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi Amaç: TURDEP-2

Detaylı

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3)

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(3):23-236 Lisansüstü Eğitime Devam Eden Evli Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları ve Etkileyen Faktörler [Reproductive Health Problems of Married Women

Detaylı

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Dr. Sinem Sevil DEĞİRMENCİ Prof.Dr.Gökay AKSARAY Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Giriş

Detaylı

İkinci Trimestir Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluğu ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi

İkinci Trimestir Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluğu ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 1: 16-20. Orijinal Araştırma Makalesi İkinci Trimestir Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluğu ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi Evaluation

Detaylı

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem.

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. Onkoloji Okulu İstanbul /2014 SAĞLIK NEDİR? Sağlık insan vücudunda; Fiziksel, Ruhsal, Sosyal

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

Dr. Oğuzhan Zahmacıoğlu Yeditepe Üni. Tıp Fak. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı

Dr. Oğuzhan Zahmacıoğlu Yeditepe Üni. Tıp Fak. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Dr. Oğuzhan Zahmacıoğlu Yeditepe Üni. Tıp Fak. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Gebe Ergenlerin Kendilik Algıları Gebe ergenlerin puan ortalaması, diğer ergenlere göre daha yüksek tespit edilmiş!

Detaylı

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Burcu BAYRAK KAHRAMAN* Derya TÜLÜCE* Musa BALİ** Turgay ARINSOY** *Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Selçuk Özdin 1, Aytül Karabekiroğlu 2, Arzu Alptekin Aker 2, Recep Bolat 2, Servet

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU

T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Öğretmenlerin Ve Anne-Babaların Öz-Yetkinlik İnançları, Tükenmişlik Algıları Ve Çocukların Problem Davranışları Proje Yürütücüsü: Prof.

Detaylı

Volume: 9 Issue: 2 Year: 2012

Volume: 9 Issue: 2 Year: 2012 Volume: 9 Issue: 2 Year: 2012 Pregnant women, body image and self-esteem according to the examination of some of the variables Gebe kadınlarda beden algısı ve benlik saygısının bazı değişkenlere göre incelenmesi

Detaylı

Ayşe Devrim Başterzi. Son iki senedir ilaç endüstrisi ve STO ile araştırmacı, danışman ya da konuşmacı olarak herhangi bir çıkar çatışmam yoktur.

Ayşe Devrim Başterzi. Son iki senedir ilaç endüstrisi ve STO ile araştırmacı, danışman ya da konuşmacı olarak herhangi bir çıkar çatışmam yoktur. Ayşe Devrim Başterzi Son iki senedir ilaç endüstrisi ve STO ile araştırmacı, danışman ya da konuşmacı olarak herhangi bir çıkar çatışmam yoktur. Epidemiyoloji ve eğitim mi? Eğitim ve epidemiyoloji mi?

Detaylı

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai PEHLİVAN*; Elif Nilay ADA*;Gizem ÖZTAŞ* *Mersin Üniversitesi

Detaylı

GEBELERDE DOĞUM ÖNCESİ VE DOĞUM SONRASI DÖNEMLERDE DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

GEBELERDE DOĞUM ÖNCESİ VE DOĞUM SONRASI DÖNEMLERDE DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ GEBELERDE DOĞUM ÖNCESİ VE DOĞUM SONRASI DÖNEMLERDE DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sena KAPLAN* Aynur BAHAR** Gülümser SERTBAŞ*** Kabul Tarihi: 27.09.2005 ÖZET Bu çalışma gebelerde doğum öncesi

Detaylı

Anne Yaşı ve Gebelik Sayısının Bebeğin Doğum Ağırlığı ile İlişkisi

Anne Yaşı ve Gebelik Sayısının Bebeğin Doğum Ağırlığı ile İlişkisi Yıl: 11 Cilt: 5 Sayı: 19 Ekim-Kasım-Aralık 2009 Anne Yaşı Gebelik Sayısının Bebeğin Doğum Ağırlığı ile İlişkisi Yrd. Doç. Dr. Saadet YAZICI* Yrd. Doç. Dr. Gülümser DOLGUN* Öz Amaç: Çalışmanın amacı, anne

Detaylı

EĞİTİM DÜZEYİNİN BENLİK SAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

EĞİTİM DÜZEYİNİN BENLİK SAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ EĞİTİM DÜZEYİNİN BENLİK SAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Gizem Saygılı Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi gizemsaygili@sdu.edu.tr Prof. Dr. Teoman İsmail Kesecioğlu Dokuz

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

15-49 YAŞ GRUBU EVLİ KADINLARIN BAZI TOPLUMSAL CİNSİYET ÖZELLİKLERİ İLE EVLİLİK UYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

15-49 YAŞ GRUBU EVLİ KADINLARIN BAZI TOPLUMSAL CİNSİYET ÖZELLİKLERİ İLE EVLİLİK UYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 15-49 YAŞ GRUBU EVLİ KADINLARIN BAZI TOPLUMSAL CİNSİYET ÖZELLİKLERİ İLE EVLİLİK UYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Ayten YILMAZ 1, İlknur Aydın AVCI 2 ÖZET Bu araştırma, Nisan Mayıs 2009 tarihleri arasında Samsun

Detaylı

SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ Meryem Karataş*, Aysun Çakır Özçelik*, Canan Sarı*, Sevinç Kaymaz* *Liv Hospital Ulus GİRİŞ Kadın sağlığı açısından gebelik

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi

Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kaliteli yaşam; kişinin temel ihtiyaçlarını karşıladığı,

Detaylı

Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Dr. Gülcan Güleç, DR. Hikmet Hassa, Dr. Elif Güneş Yalçın, Dr.Çınar Yenilmez, Dr. Didem

Detaylı

Gebelik ve Doğum Sonrası Dönemde Sosyal Destek Algısı Düzeylerinin İncelenmesi

Gebelik ve Doğum Sonrası Dönemde Sosyal Destek Algısı Düzeylerinin İncelenmesi ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 71 Gebelik ve Doğum Sonrası Dönemde Sosyal Destek Algısı Düzeylerinin İncelenmesi Evaluation of Perceived Social Support Levels in Pregnancy and Postpartum Periods Gülengül

Detaylı

Doğal Gebelikler ile İnfertilite Tedavisi Sonucu Oluşan Gebeliklerde Psiko-Sosyal Bakım Gereksinimleri

Doğal Gebelikler ile İnfertilite Tedavisi Sonucu Oluşan Gebeliklerde Psiko-Sosyal Bakım Gereksinimleri Doğal Gebelikler ile İnfertilite Tedavisi Sonucu Oluşan Gebeliklerde Psiko-Sosyal Bakım Gereksinimleri Uzm. Hem. Hacer ATAMAN* Prof. Dr. Hediye ARSLAN** Öz Amaç: İnfertilite tedavisi sonucu oluşan gebelikler

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ayda ÇELEBİOĞLU Proje Araştırmacısı

Yrd. Doç. Dr. Ayda ÇELEBİOĞLU Proje Araştırmacısı Yrd. Doç. Dr. Ayda ÇELEBİOĞLU Proje Araştırmacısı Proje kapsamında verilerin elde edileceği hastanede onkoloji hastaları ile çalışan tüm hemşireleri içine alan bir program yapılması kararlaştırıldı. Hemşirelerle

Detaylı

TEOG Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi 1

TEOG Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi 1 International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) June 2016 : 2 (1) ISSN : 2548-9373 Doi : Field : Education Psychology Type : Review Article Recieved: 21.03.2016 - Accepted:13.05.2016

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD.

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Obezitede Anksiyete Bozuklukları ve Depresyon Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: Sanofi Danışman: Teva, BMS Konuşmacı: Lundbeck Obezite giderek artan bir toplum sağlığı

Detaylı

HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARIN GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARIN GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNE ETKİSİ HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARIN GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNE ETKİSİ İlknur AYDIN* ÖZET Bu araştırma huzurevinde kalan yaşlı bireylerin geleceğe yönelik beklentilerinin umutsuzluk

Detaylı

PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ

PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ Ahmet Zihni SOYATA Selin AKIŞIK Damla İNHANLI Alp ÜÇOK İ.T.F. Psikiyatri

Detaylı

Prenatal Dönemdeki Kadınların Gebeliğe Uyumu ve İlişkili Faktörler

Prenatal Dönemdeki Kadınların Gebeliğe Uyumu ve İlişkili Faktörler MÜSBED 2014;4(4):200-206 DOI: 10.5455/musbed.20140902023654 Prenatal Dönemdeki Kadınların Gebeliğe Uyumu ve İlişkili Faktörler Hülya Demirbaş 1, Hasibe Kadıoğlu 2 Araştırma / Original Paper 1 İvrindi Toplum

Detaylı

EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi

EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (1),49-64 Dave/li Derleme EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi Ziya KORUÇ, Perlearı BAYAR Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

ACOG Diyor ki! HER GEBE TAKİP SÜRECİNDE EN AZ BİR KEZ PERİNATAL DEPRESYON AÇISINDAN TARANMALIDIR. Özeti Yapan: Dr. Semir Köse

ACOG Diyor ki! HER GEBE TAKİP SÜRECİNDE EN AZ BİR KEZ PERİNATAL DEPRESYON AÇISINDAN TARANMALIDIR. Özeti Yapan: Dr. Semir Köse ACOG Diyor ki! HER GEBE TAKİP SÜRECİNDE EN AZ BİR KEZ PERİNATAL DEPRESYON AÇISINDAN TARANMALIDIR. Özeti Yapan: Dr. Semir Köse Perinatal Depresyon gebelik süresince veya gebeliği takip eden ilk 12 ay boyunca

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır Araştırma Yazısı 2015; 24: 44-48 EBELİK VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM ŞEKLİ TERCİHLERİ

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD Çalışmalarda birinci basamak sağlık kurumlarına başvuran hastalardaki psikiyatrik hastalık sıklığı, gerek değerlendirme ölçekleri kullanılarak

Detaylı

İNFERTİL ÇİFTLERDE, İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ESNASINDA ERKEKLERDEKİ PSİKOSOSYAL DURUMUN İNCELENMESİ

İNFERTİL ÇİFTLERDE, İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ESNASINDA ERKEKLERDEKİ PSİKOSOSYAL DURUMUN İNCELENMESİ T.C AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNFERTİL ÇİFTLERDE, İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ESNASINDA ERKEKLERDEKİ PSİKOSOSYAL DURUMUN İNCELENMESİ Nilüfer TOK KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HEMŞİRELİĞİ

Detaylı

Sivas İl Merkezindeki Kadınlarda Postnatal Depresyon Prevalansı Ve Risk Faktörleri

Sivas İl Merkezindeki Kadınlarda Postnatal Depresyon Prevalansı Ve Risk Faktörleri Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sivas İl Merkezindeki Kadınlarda Postnatal Depresyon Prevalansı Ve Risk Faktörleri Prevalence of Postnatal Depression and Risk Factors in Women in Sivas City Naim

Detaylı

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ *

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * İlkay COŞKUN GÜNER** Fatma DEMİR *** Kabul Tarihi: 12.07.2005 ÖZET Günümüzde insanların günlük yaşamlarının yaklaşık

Detaylı

TEŞEKKÜR. Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder.

TEŞEKKÜR. Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder. IV TEŞEKKÜR Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder. Sayın Prof.Dr. Sevilay Şenol Çelik tez danışmanım olarak araştırmanın

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK ve ÇALGI BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK ve ÇALGI BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2009), 141-150 141 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK ve ÇALGI BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI The Relations

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999 Resume 1. Name, Last Name: Ferzan Curun 2. Date of Birth: 11.04.1975 3. Position Title: :Assistant Professor 4. Education Info: :PhD. Derece Alan Üniversite Yıl BA Psychology Hacettepe 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

Yerinde Masaj ın İş Hayatına Etkileri İstanbul - 17.11.2008 Konulu Akademik Araştırma Sonuçları Sayfa 1/4

Yerinde Masaj ın İş Hayatına Etkileri İstanbul - 17.11.2008 Konulu Akademik Araştırma Sonuçları Sayfa 1/4 Önsöz Yerinde Masaj hizmetleri ile Türkiye deki iş hayatı kalitesini yükseltmek üzere çıktığımız yolda, bugüne kadarki tüm pazarlama faaliyetlerimizde Yerinde Masaj ın kurumlar tarafından çalışanlarına

Detaylı

ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞININ ÖNEMİ. Sağlık; bireyin beden, ruh ve sosyal açıdan tam bir iyilik durumunda olmasıdır.

ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞININ ÖNEMİ. Sağlık; bireyin beden, ruh ve sosyal açıdan tam bir iyilik durumunda olmasıdır. ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞININ ÖNEMİ Sağlık; bireyin beden, ruh ve sosyal açıdan tam bir iyilik durumunda olmasıdır. Anne-çocuk sağlığı hizmetlerinin amacı; özelde anne ve çocukların, genelde ise toplumun sağlıklı

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri MADDE BAĞIMLILIĞI BAĞIMLILIK Bağımlılık, bireyin kendi ruhsal ve bedensel sağlığına

Detaylı

DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİNİN ANNENİN PRENATAL UYUMUNA ETKİSİ

DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİNİN ANNENİN PRENATAL UYUMUNA ETKİSİ DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİNİN ANNENİN PRENATAL UYUMUNA ETKİSİ Arş. Gör. MEHTAP UZUN AKSOY* Doç. Dr. AYTEN ŞENTÜRK ERENEL* Prof. Dr. AYDAN BİRİ** *Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Detaylı

GEBELİĞİN ÇİFTLERİN CİNSELYAŞAMINA ETKİSİ

GEBELİĞİN ÇİFTLERİN CİNSELYAŞAMINA ETKİSİ GEBELİĞİN ÇİFTLERİN CİNSELYAŞAMINA ETKİSİ Doç. Dr.Samiye Mete Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 23 Mayıs 2009 8. Ulusal Androloji Kongrsi 1 CİNSELLİK Cinsel kimlik, rol, istek ve eylem olmak

Detaylı

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Psi. Özge Kutay Sos.Yelda ġimģir Ġzmir,2014 HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI

Detaylı

Annenin Psikolojisi İle İlgili Distosi

Annenin Psikolojisi İle İlgili Distosi Annenin Psikolojisi İle İlgili Distosi Eylemin psikolojisi Kadının psikolojik olarak eyleme ve doğuma uyumu ile ilgilidir. Bu da doğrudan doğum sürecinin seyrini etkiler. Bu faktörlerden herhangi birinin

Detaylı

Çift uyumu-psikolojik belirtiler ilişkisi

Çift uyumu-psikolojik belirtiler ilişkisi Çift uyumu-psikolojik belirtiler ilişkisi Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Ezgi Özserezli O Evlilik ilişkisi, kişilerin psikolojik sağlığını temelden etkilemektedir.

Detaylı

Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin yaşam ARAŞTIRMA kalitesi ve depresyon (Research düzeyleri Report) ve etkileyen faktörler

Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin yaşam ARAŞTIRMA kalitesi ve depresyon (Research düzeyleri Report) ve etkileyen faktörler Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin yaşam ARAŞTIRMA kalitesi ve depresyon (Research düzeyleri Report) ve etkileyen faktörler HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERİN YAŞAM KALİTESİ VE DEPRESYON DÜZEYLERİ

Detaylı

[BİROL BAYTAN] BEYANI

[BİROL BAYTAN] BEYANI Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı 10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [BİROL BAYTAN] BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu

Detaylı

GEBELİK ANKSİYETE VE DEPRESYONUNDA RİSK FAKTÖRLERİ: 452 OLGUDA DEĞERLENDİRME i

GEBELİK ANKSİYETE VE DEPRESYONUNDA RİSK FAKTÖRLERİ: 452 OLGUDA DEĞERLENDİRME i Tepecik Eğit Hast Derg 2011; 21 (2): 79-84 79 KLİNİK ARAŞTIRMA GEBELİK ANKSİYETE VE DEPRESYONUNDA RİSK FAKTÖRLERİ: 452 OLGUDA DEĞERLENDİRME i RISK FACTORS FOR PREGNANCY ANXIETY AND DEPRESSION: ASSESSMENT

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD

Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD İÇERİK ALT TİPLENDİRMEDEKİ SORUNLAR KLİNİĞE YANSIMASI ÇEKİNGEN KİŞİLİK BOZUKLUĞUNUN ETKİSİ Tanısal bakı Sosyal fobi DSM-I de "Fobik

Detaylı

Doğum sonrası anksiyete bozukluğu için riskli dönem. Sıklığı?? Klinik seyir??

Doğum sonrası anksiyete bozukluğu için riskli dönem. Sıklığı?? Klinik seyir?? Doğum sonrası anksiyete bozukluğu için riskli dönem Sıklığı?? Klinik seyir?? Çocuğun ilk travmatik yaşam olayı emzirme bağlanma olumsuz sağlık koşulları yetersiz bakım Doğum Değişim İyi anne olabilecek

Detaylı

GEBELERİN BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİM VE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GEBELERİN BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİM VE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEBELERİN BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİM VE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Arş. Gör. Muteber Gizem KESER Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Sunum Akışı TÜİK Doğum Verileri Çalışmanın Tanım

Detaylı

İnfertil çiftlerde bağlanma ve mizaç özellikleri tedavi başarısını etkiler mi? Stresin aracı rolü

İnfertil çiftlerde bağlanma ve mizaç özellikleri tedavi başarısını etkiler mi? Stresin aracı rolü İnfertil çiftlerde bağlanma ve mizaç özellikleri tedavi başarısını etkiler mi? Stresin aracı rolü Dr. Fatma Fariha Cengiz, Dr. Gülhan Cengiz, Dr. Sermin Kesebir Erenköy RSHEAH, İstanbul 29 Mayıs Hastanesi,

Detaylı

GEBELERDE SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER, ÖZ BAKIM GÜCÜ VE YAŞAM KALİTESİ İLİŞKİSİ

GEBELERDE SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER, ÖZ BAKIM GÜCÜ VE YAŞAM KALİTESİ İLİŞKİSİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE GEBELERDE SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER, ÖZ BAKIM GÜCÜ VE YAŞAM KALİTESİ İLİŞKİSİ Saliha ALTIPARMAK Celal Bayar Üniversitesi Sağlık

Detaylı

EKSTRA ANLATILAN DERSLER

EKSTRA ANLATILAN DERSLER MESLEK ELEMANI DERS İÇERİĞİ AİLE EĞİTİMİ ZÜMRESİ AİLEDE DİN EĞİTİMİ (4 SAAT) Dini Açıdan Ailenin Önemi 4 saat Aile Bireylerin Eğitimi Hz Muhammed in Aile Hayatı Ailede Din Kaynaklı Sorunların Çözümü İnanç

Detaylı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı ATATÜRK SAGLIK MESLEK LİsESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖGRENCİLERİNİN DİABETES MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sibel KARA CA * ÖZET Bu araştırma İzmir

Detaylı

OBEZİTE Doç. Dr. Erdal Vardar 46. UPK

OBEZİTE Doç. Dr. Erdal Vardar 46. UPK YAŞAM KALİTESİ VE OBEZİTE Doç. Dr. Erdal Vardar 46. UPK Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi Kişinin kendi sağlığını değerlendirmesi için geliştirilmiş bir ölçme metodudur. Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ölçümü

Detaylı

Kars ta Gebelerin Ev Ziyareti İle Ruhsal Durumlarının Belirlenmesi

Kars ta Gebelerin Ev Ziyareti İle Ruhsal Durumlarının Belirlenmesi ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 71 Kars ta Gebelerin Ev Ziyareti İle Ruhsal Durumlarının Belirlenmesi The Determination of Mental Status of Pregnants By Home Visiting in Kars Nihal BOSTANCI DAŞTAN,

Detaylı

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20 24 Mayıs 2009 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen 45. Ulusal Diyabet Kongresinde

Detaylı

POSTER BİLDİRİ PROGRAM AKIŞI

POSTER BİLDİRİ PROGRAM AKIŞI BİLDİRİ AKIŞI Bildiri ekibinden bir araştırmacının aşağıda belirtilen bilimsel program gününde posterini belirtilen poster numarası için ayrılmış panoya asması, gün sonunda teslim alması zorunludur. Belirlenen

Detaylı

Açıklama 2008 2010. Araştırmacı, danışman, konuşmacı: Herhangi bir maddi ilişki yoktur.

Açıklama 2008 2010. Araştırmacı, danışman, konuşmacı: Herhangi bir maddi ilişki yoktur. Açıklama 2008 2010 Araştırmacı, danışman, konuşmacı: Herhangi bir maddi ilişki yoktur. Gençlerde DEHB nin Öğrenim Hayatı Üzerine Etkileri Dr Aytül Karabekiroğlu Samsun Mehmet Aydın Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Nuriye Yıldırım Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Türkiye Özet Amaç: Bu araştırma hemşirelik lisans

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi

Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi Hangi Böbrek Hastalarına Ruhsal Destek Verilebilir? Çocukluktan yaşlılığa

Detaylı

TÜRKİYE'DE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

TÜRKİYE'DE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ TÜRKİYE'DE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ Elif ÜSTÜN, Semra ERKAN, Berrin AKMAN Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi GİRİŞ Öğretmenlik

Detaylı

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Okmeydanı Tıp Dergisi 28(3):146-15, 12 doi:.5222/otd.12.146 Araştırma Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Hacer Özkul Özel *, Demet Yurtsever **, Sevginaz Mutlu

Detaylı

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 69-75/Mayıs 2013 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Araştırma

Detaylı

GEBELİK VE BAZI SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN CİNSEL FONKSİYON ÜZERİNE ETKİSİ

GEBELİK VE BAZI SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN CİNSEL FONKSİYON ÜZERİNE ETKİSİ ARAŞTIRMA GEBELİK VE BAZI SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN CİNSEL FONKSİYON ÜZERİNE ETKİSİ Sevgi ÖZKAN* Huriye DEMİRHAN** İlgün ÖZEN ÇINAR*** Alınış Tarihi:14.07.2008 Kabul Tarihi:26.09.2008 ÖZET Çalışmanın

Detaylı

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi Aile İçi Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri 1 Öğrenim Hedefleri Toplumsal cinsiyet ayrımcılığının, yaşam dönemlerine göre kadın sağlığına olan etkilerini açıklar, Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ile kadına

Detaylı

DOĞUM EYLEMĠNDE GEBELERĠN ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ *

DOĞUM EYLEMĠNDE GEBELERĠN ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ * ARAġTIRMA DOĞUM EYLEMĠNDE GEBELERĠN ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ * Zehra Demet ÜST** Türkan PASĠNLĠOĞLU*** Hava ÖZKAN**** Alınış Tarihi:08.12.2012 Kabul Tarihi:24.03.2013 ÖZET Amaç: Bu araştırma,

Detaylı

Gebeliğin Cinsel Yaşam Üzerine Etkileri The Effect Of Pregnancy Over Sexual Life

Gebeliğin Cinsel Yaşam Üzerine Etkileri The Effect Of Pregnancy Over Sexual Life Cilt: 2 Sayı: 3 www.turkishfamilyphyscian.com The Effect Of Pregnancy Over Sexual Life *Yrd. Doç. Dr. Seçil Gunher ARICA, **Uzm. Dr. Servet ALKAN, **Ebe Sultan BALİ, *Dr. Y. Ela MANSUROĞLU, *Doç. Dr. Cahit

Detaylı

Diyarbakırda Erken Yaş Evlilikleri

Diyarbakırda Erken Yaş Evlilikleri Diyarbakırda Erken Yaş Evlilikleri Hamit ACEMOĞLU Ali CEYLAN Günay SAKA Melikşah ERTEM Özet Amaç: Erken yaş evlilikleri kadın ve çocuk sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA GİRİŞ: Yaygın anksiyete bozukluğu, birtakım olay ya da etkinliklerle ilgili olarak, bireyin denetlemekte zorlandığı,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı