Yazılım Güncelleştirme, Yedekleme ve Kurtarma. Belge Bölüm Numarası:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yazılım Güncelleştirme, Yedekleme ve Kurtarma. Belge Bölüm Numarası: 405533-141"

Transkript

1 Yazılım Güncelleştirme, Yedekleme ve Kurtarma Belge Bölüm Numarası: Ocak 2006

2 İçindekiler 1 Yazılım güncelleştirmeleri Otomatik HP Yazõlõm Güncelleştirmeleri alma HP Web sitesinden yazõlõm güncelleştirmeleri yükleme Bilgisayar bilgilerine erişme Yedekleme Verilerinizi koruma Sisteminizi yedekleme Belli dosya ve klasörleri yedekleme Tüm sisteminizi yedekleme Sisteminizde yapõlan değişiklileri yedekleme Kurtarma Kurtarma diski oluşturma Kurtarma gerçekleştirme Kurtarma disklerinden kurtarma gerçekleştirme Sabit sürücüden kurtarma gerçekleştirme Yazılım Güncelleştirme, Yedekleme ve Kurtarma ii

3 1 Yazılım güncelleştirmeleri Bilgisayarla birlikte gelen yazõlõm güncelleştirmeleri HP Software Update (Yazõlõm Güncelleştirme) yardõmcõ programõ veya HP Web sitesi üzerinden yapõlabilir. Bilgisayar bir şirket ağõna bağlõysa, herhangi bir yazõlõm güncelleştirmesi ve özellikle sistem BIOS güncelleştirmesi yüklemeden önce ağ yöneticinize danõşõn. Otomatik HP Yazılım Güncelleştirmeleri alma HP Software Update, bilgisayarõnõzda bulunan ve otomatik olarak HP den yazõlõm güncelleştirmelerini kontrol eden bir yardõmcõ programdõr. Yardõmcõ program varsayõlan değer olarak her 30 günde bir çalõşõr ve bilgisayar için yazõlõm güncelleştirmeleri listesi ile destek uyarõlarõ sağlar. HP Sofware Update e erişim için: 1. Sõrasõyla Başlat > Help and Support (Yardõm ve Destek) > Update Software and Drivers (Yazõlõm ve Sürücüleri Güncelleştir) seçeneklerini belirleyin. 2. Yazõlõmõnõzõ ve sürücünüzü güncelleştirmek için ekranda çõkan yönergeleri uygulayõn. Yazılım Güncelleştirme, Yedekleme ve Kurtarma 1 1

4 Yazılım güncelleştirmeleri HP Web sitesinden yazılım güncelleştirmeleri yükleme HP Web sitesindeki yazõlõmlarõn birçoğu SoftPaqs adõ verilen sõkõştõrõlmõş bir dosya içinde yer alõr. Bazõ BIOS güncelleştirmeleri ROMPaqs adõ verilen sõkõştõrõlmõş dosyalarda paketlenmiş olabilir. BIOS, işletim sistemini başlatõr, bilgisayarõn donanõm aygõtlarõyla nasõl etkileşim kuracağõnõ belirler ve donanõm aygõtlarõ arasõnda bilgi aktarõmõ (saat ve gün bilgileri de dahil) yapõlmasõnõ sağlar. Bilgisayar sistemi BIOS u sistem ROM unda depolanmõştõr. Yüklenecek paketlerin bazõlarõ, yükleme ve sorun gidermeyle ilgili bilgiler içeren Readme.txt (Benioku.txt) adõnda bir dosya içerir. (ROMPaq paketlerinde yer alan Readme.txt dosyalarõ yalnõzca İngilizce olarak sağlanõr.) Yazõlõm güncelleştirmelerine Support Software (Destek Yazõlõmõ) CD sini edinerek de erişebilirsiniz (ayrõ satõlõr). Bu diskte aygõt sürücüleri, BIOS güncelleştirmeleri ve yardõmcõ programlar vardõr. En son Support Software diskini veya diskin hem en son, hem de gelecekte çõkarõlacak sürümlerini sağlayan aboneliği satõn almak için, adresindeki HP Web sitesini ziyaret edin. 1 2 Yazılım Güncelleştirme, Yedekleme ve Kurtarma

5 Yazılım güncelleştirmeleri Bilgisayar bilgilerine erişme Bilgisayarõnõzõn güncelleştirmelerine erişebilmek için önce aşağõdaki bilgileri edinin: Ürün kategorisi Dizüstü Bilgisayar'dõr. Ürün ailesi adõ, dizi numarasõ ve seri numarasõ (S/N) servis etiketinde verilmiştir. Varolan BIOS güncelleştirmesinde, bilgisayarda yüklü olandan daha yeni BIOS sürümleri olup olmadõğõnõ belirlemek için, yüklü olan sistem BIOS unun sürümünü bilmeniz gerekir. BIOS sürümü bilgisi (ROM tarihi ve Sistem BIOS u olarak da bilinir) fn+esc tuşlarõna basarak (Microsoft Windows içindeyseniz) veya Computer Setup õ açarak görüntülenebilir. Computer Setup õ kullanarak BIOS bilgisini görüntülemek için: 1. Computer Setup õ açmak için, bilgisayarõ açõn veya yeniden başlatõn, ardõndan F10 = ROM Based Setup (ROM Tabanlõ Kur) mesajõ ekranõn sol alt köşesinde görüntülenirken f10 tuşuna basõn. 2. Ok tuşlarõnõ kullanarak File > System Information u (Dosya / Sistem Bilgileri) seçin ve sonra da Enter tuşuna basõn. ROM tarih bilgisi görüntülenir. 3. Computer Setup tan çõkmak için ok tuşlarõnõ kullanarak File > Ignore changes and exit i (Dosya / Değişiklikleri Yoksay ve Çõk) seçin. Sonra ekrandaki yönergeleri izleyin. Yazılım Güncelleştirme, Yedekleme ve Kurtarma 1 3

6 Yazılım güncelleştirmeleri BIOS güncelleştirmesi yükleme ÄDİKKAT: Bilgisayarın hasar görmesini ve yüklemenin başarısız olmasını engellemek için BIOS güncelleştirmesini, sadece bilgisayar AC adaptörü kullanılarak güvenilir bir güce bağlı olduğunda yükleyin ve kurun. Bilgisayar pil gücüyle çalışırken, isteğe bağlı bir yerleştirme aygıtına takılıyken veya isteğe bağlı bir güç kaynağına bağlıyken BIOS güncelleştirmesini yüklemeyin veya kurmayın. Yükleme ve kurma sırasında: Bilgisayara giden elektriği, güç kablosunu AC prizinden çıkararak kesmeyin. Bilgisayarı kapatmayın veya bekleme ya da hazırda bekletme modunu başlatmayın. Herhangi bir aygıtı veya kabloyu takmayın, çıkarmayın, bağlamayın veya bağlantısını kesmeyin. %,26J Q HOOHúWLUPHVLQLNDUúÕGDQ\ NOHPHNLoLQ +3:HEVLWHVLQGHELOJLVD\DUÕQÕ]DX\JXQ\D]ÕOÕPODUÕQ\HU DOGÕ ÕVD\ID\DJLGLQ <DUGÕPYH'HVWHN0HUNH]L QGHELU\D]ÕOÕPJ Q HOOHúWLUPH ED ODQWÕVÕQÕWÕNODWÕQ ±YH\D± KWWSZZZKS RPVXSSRUWDGUHVLQGHNL+3:HEVLWHVLQL ]L\DUHW HGLQ %LOJLVD\DUÕQÕ]ÕWDQÕPODPDNYHNDUúÕGDQ\ NOHPHNLVWHGL LQL] %,26J Q HOOHúWLUPHVLQHHULúPHNLoLQHNUDQGDJ U QW OHQHQ \ QHUJHOHULL]OH\LQ < NOHPHDODQÕQGD D %LOJLVD\DUÕQÕ]GD\ NO %,26V U P QGHQGDKD\HQLRODQ %,26J Q HOOHúWLUPHVLQLEHOLUOH\LQ E 6HoLPLQL]LVDELWGLVNV U Q ]H\ NOHPHNLoLQHNUDQGDNL \ QHUJHOHULL]OH\LQ %,26J Q HOOHúWLUPHVLQLQVDELWGLVNLQL]H\ NOHQH H L NRQXPXQ\ROXQXQRWHGLQ* Q HOOHúWLUPH\L\ NOHPH\H KD]ÕUROGX XQX]GDEX\RODHULúPHQL]JHUHNH HN 1 4 Yazılım Güncelleştirme, Yedekleme ve Kurtarma

7 Yazılım güncelleştirmeleri BIOS güncelleştirmesini kurma Bilgisayar bir şirket ağõna bağlõysa, herhangi bir yazõlõm güncelleştirmesi ve özellikle sistem BIOS güncelleştirmesi yüklemeden önce ağ yöneticinize danõşõn. BIOS kurulum yordamlarõ farklõlõk gösterir. Yükleme işlemi tamamlandõktan sonra ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin. Hiçbir yönerge görüntülenmezse: 1. Başlat > Tüm Programlar > Donatõlar > Windows Gezgini'ni seçerek Windows Gezgini'ni açõn. 2. Windows Gezgini'nin sol bölmesinde: a. Bilgisayarõm'õ ve ardõndan sabit disk sürücüsü atamanõzõ tõklatõn. Sabit disk sürücüsü tanõmõ genellikle Yerel Disk (C:) ile gösterilir. b. Daha önce kaydettiğiniz sabit disk sürücüsü yolunu kullanarak, sabit disk sürücünüzde güncelleştirmenin bulunduğu klasörü açõn. 3. Uzantõsõ.exe olan dosyayõ (örneğin dosyaadõ.exe) çift tõklatõn. BIOS kurulumu başlar. 4. Ekranda görünen yönergeleri uygulayarak kurulumu tamamlayõn. Ekranda görüntülenen bir mesajla kurma işleminin başarõyla tamamlandõğõ bildirildikten sonra, yüklenen dosyayõ sabit disk sürücünüzden silebilirsiniz. Yazılım Güncelleştirme, Yedekleme ve Kurtarma 1 5

8 Yazılım güncelleştirmeleri Diğer yazılımları karşıdan yükleme ve kurma BIOS güncelleştirmesi dõşõnda bir yazõlõm yüklemek ve kurmak için: 1. HP Web sitesinde bilgisayarõnõza uygun yazõlõmlarõn yer aldõğõ sayfaya gidin. Yardõm ve Destek Merkezi nde bir yazõlõm güncelleştirme bağlantõsõnõ tõklatõn. veya adresindeki HP Web sitesini ziyaret edin ve bilgisayar modelinize uygun yazõlõmõ yüklemek için Download drivers and software (Sürücü ve yazõlõm indirin) seçeneğini tõklatõn. 2. Güncelleştirmek istediğiniz yazõlõmõ bulmak için ekrandaki yönergeleri uygulayõn. 3. İstediğiniz yazõlõmõ yükleme alanõndan seçtikten sonra Web sayfasõndaki yükleme yönergelerini izleyin. Yazõlõmõn sabit diskinize yükleneceği konumun yolunu not edin. Yazõlõmõ yüklemeye hazõr olduğunuzda bu yola erişmeniz gerekebilir. 4. Yükleme işlemi tamamlandõğõnda, Başlat > Tüm Programlar > Donatõlar > Windows Gezgini 'ni seçerek Windows Gezgini'ni açõn. 1 6 Yazılım Güncelleştirme, Yedekleme ve Kurtarma

9 Yazılım güncelleştirmeleri 5. Windows Gezgini'nin sol bölmesinde: a. Bilgisayarõm 'õ ve ardõndan sabit disk sürücüsü atamanõzõ tõklatõn. Sabit disk sürücüsü tanõmõ genellikle Yerel Disk (C:) ile gösterilir. b. Daha önce kaydettiğiniz sabit disk sürücüsü yolunu kullanarak, sabit disk sürücünüzde güncelleştirmenin bulunduğu klasörü açõn. 6. Uzantõsõ.exe olan dosyayõ (örneğin dosyaadõ.exe) çift tõklatõn. Kurulum işlemi başlar. 7. Ekranda görünen yönergeleri uygulayarak kurulumu tamamlayõn. Ekranda görüntülenen bir mesajla kurma işleminin başarõyla tamamlandõğõ bildirildikten sonra, yükleme paketini sabit disk sürücünüzden silebilirsiniz. Yazılım Güncelleştirme, Yedekleme ve Kurtarma 1 7

10 2 Yedekleme +3%D NXSDQG5H RYHU\0DQDJHU<HGHNOHPHYH.XUWDUPD < QHWL LVLVLVWHPL\HGHNOHPHNYHHQL\LVLVWHPLúOHYVHOOL LQL NXUWDUPDNLoLQoHúLWOL\ QWHPOHUVXQDU6LVWHPLúOHYVHOOL LQL NXUWDUPDKDNNÕQGDELOJLDOPDNLoLQEN]% O P³.XUWDUPD³ +3 \H\ NOHQPLúRODQV U OHU\DUGÕP ÕSURJUDPODUYH X\JXODPDODU+3%D NXSDQG5H RYHU\0DQDJHUNXOODQÕODUDN ELU&'YH\D'9' \HNRS\DODQDELOLU Verilerinizi koruma %LOJLVD\DUDHNOHQPLú\D]ÕOÕPYHD\JÕWODUVLVWHPLQL]LQNDUDUVÕ] KDOHJHOPHVLQH\RODoDELOLU%HOJHOHULQL]LNRUXPDNLoLQNLúLVHO GRV\DODUÕQÕ]Õ%HOJHOHULPNODV U QGHVDNOD\ÕQYHEXNODV U G ]HQOLRODUDN\HGHNOH\LQ Sisteminizi yedekleme +3%D NXSDQG5H RYHU\0DQDJHULNXOODQDUDNDúD ÕGDNLOHUL \HGHNOH\HELOLUVLQL] %HOOLGRV\DYHNODV UOHU 7 PVLVWHP +3VLVWHPNXUWDUPDQRNWDODUÕQÕNXOODQDUDNVRQ\HGHNOHPHGHQ LWLEDUHQ\DSWÕ ÕQÕ]GH LúLNOLNOHU Yazılım Güncelleştirme, Yedekleme ve Kurtarma 2 1

11 Yedekleme Belli dosya ve klasörleri yedekleme %HOOLGRV\DYHNODV UOHULVDELWV U \HLVWH HED OÕELUGÕúVDELW V U \HYH\DGLVNOHUH\HGHNOH\HELOLUVLQL] %HOOLGRV\DYHNODV UOHUL\HGHNOHPHNLoLQ 6ÕUDVÕ\OD%DúODW!7 P3URJUDPODU!+3%D NXSDQG 5H RYHU\0DQDJHU!+3%D NXSDQG5H RYHU\ 0DQDJHU ÕVHoLQ øohulg PHVLQLWÕNODWÕQ gq H%D NXSWRSURWH WXVHUV\VWHPVHWWLQJVDQG LPSRUWDQWGDWDILOHV.XOODQÕ ÕVLVWHPD\DUODUÕQÕYH QHPOL YHULGRV\DODUÕQÕNRUXPDNLoLQ\HGHNOHVHoHQH LQLVRQUDGD øohul \LWÕNODWÕQ gq H%D NXSVSH LIL ILOHVDQGIROGHUV%HOOLGRV\DYH NODV UOHUL\HGHNOHVRQUDGD øohul \LWÕNODWÕQ %D NXS:L]DUG<HGHNOHPH6LKLUED]ÕDoÕOÕU %D NXSVHOH WHGILOHVIURPPRVW RPPRQOR DWLRQV 5H RPPHQGHG6HoLOLGRV\DODUÕHQVÕN NXOODQÕODQ NRQXPODUÕQGDQ\HGHNOHgQHULOLUVHoHQH LQLWÕNODWÕQ ±YH\D± *HOLúPLúILOWUHOHPH\ QWHPOHULQHHULúLPLoLQ$GYDQ HG %D NXS([SHULHQ HGXVHUV'HQH\LPOLNXOODQÕ ÕODU *HOLúPLú<HGHNOHPHVHoHQH LQLWÕNODWÕQ øohulg PHVLQLWÕNODWÕQ %HOOLGRV\DYH\D NODV UOHUL\HGHNOHPHNLoLQHNUDQGDoÕNDQ \ QHUJHOHULX\JXOD\ÕQ 2 2 Yazılım Güncelleştirme, Yedekleme ve Kurtarma

12 Yedekleme Tüm sisteminizi yedekleme 7DPELUVLVWHP\HGHNOHPHVLJHUoHNOHúWLUGL LQL]GH:LQGRZV LúOHWLPVLVWHPL\D]ÕOÕPX\JXODPDODUÕYHW PNLúLVHOGRV\DYH NODV UOHUJLELW PIDEULNDUHVPLQLND\GHGHUVLQL] 7 PUHVLPEDúNDELUVDELWV U GHELUD V U V QGHYH\D ROXúWXUGX XQX]ELUNXUWDUPDGLVNLQGHGHSRODQDELOLU.XUWDUPD GLVNLROXúWXUPDKDNNÕQGDELOJLLoLQEN]% O P³.XUWDUPD GLVNLROXúWXUPD³ 7 PVLVWHPLQL]L\HGHNOHPHNLoLQ 6ÕUDVÕ\OD%DúODW!7 P3URJUDPODU!+3%D NXS 5H RYHU\0DQDJHU!+3%D NXSDQG5H RYHU\0DQDJHU VHoHQHNOHULQLWÕNODWÕQ øohulg PHVLQLWÕNODWÕQ gq H%D NXSWRSURWH WXVHUV\VWHPVHWWLQJVDQG LPSRUWDQWGDWDILOHV.XOODQÕ ÕVLVWHPD\DUODUÕQÕYH QHPOL YHULGRV\DODUÕQÕNRUXPDNLoLQ\HGHNOHVRQUD GD øohul \LWÕNODWÕQ 0DNHD RPSOHWHED NXSRIP\V\VWHP6LVWHPLPLQ WDPDPÕQÕ\HGHNOHVHoHQH LQLVRQUDGDøOHUL \LWÕNODWÕQ ³:HO RPHWR)XOO,PDJH0DQDJHU³7DP5HVLP< QHWL LVLQH +Rú*HOGLQL]VD\IDVÕDoÕOÕU 7 PVLVWHPLQL]L\HGHNOHPHNLoLQHNUDQGDNL\ QHUJHOHUL X\JXOD\ÕQ %XLúOHPELOJLVD\DUKÕ]ÕQÕ]DYHGHSRODQDQYHULPLNWDUÕQDED OÕ RODUDNELUNDoGDNLNDV UHELOLU Yazılım Güncelleştirme, Yedekleme ve Kurtarma 2 3

13 Yedekleme Sisteminizde yapılan değişiklileri yedekleme 6LVWHPLQL]GH\DSÕODQGH LúLNOLNOHUL\HGHNOHGL LQL]GHVLVWHP NXUWDUPDQRNWDODUÕROXúWXUXUVXQX]%XVDELWV U Q ] QEHOOL ELU DQGDNLJ U QW V Q DOPDQÕ]ÕVD ODU'DKDVRQUDVLVWHPLQL]GH \DSÕODQGH LúLNOLNOHULJHULDOPDNLVWHGL LQL]GHRQRNWD\DG QHUHN VLVWHPLNXUWDUDELOLUVLQL] 9DUVD\ÕODQRODUDNW PUHVPLQELUDQOÕNJ U QW V RODQLONVLVWHP NXUWDUPDQRNWDVÕLON\HGHNOHPH\DSWÕ ÕQÕ]GDRWRPDWLNRODUDN ROXúWXUXOXU6RQUDNLNXUWDUPDQRNWDODUÕRDQGDQVRQUD\DSÕODQ GH LúLNOLNOHULQNRS\DVÕQÕDOÕU +3NXUWDUPDQRNWDODUÕROXúWXUPDQÕ]Õ QHULU <D]ÕOÕPYH\DGRQDQÕPHNOHPHGHQ\DGDNDSVDPOÕGH LúLNOLN \DSPDGDQ Q H 6LVWHPHQL\LúHNLOGHSHUIRUPDQVJ VWHULUNHQG ]HQOL DUDOÕNODUOD gq HNLELUNXUWDUPDQRNWDVÕQDG QPHNRVRQNXUWDUPD QRNWDVÕQGDQVRQUDROXúWXUXODQYHULGRV\DODUÕQÕYH\DHSRVWDODUÕ HWNLOHPH].XUWDUPDQRNWDVÕROXúWXUGXNWDQVRQUDVRQUDNLNXUWDUPDQRNWDODUÕQÕ SURJUDPODPDQÕ]LVWHQLU%HOLUOLELUVDDWYH\DVLVWHPLQL]GHNLEHOLUOL ELUROD\LoLQNXUWDUPDQRNWDODUÕSURJUDPOD\DELOLUVLQL] 2 4 Yazılım Güncelleştirme, Yedekleme ve Kurtarma

14 Yedekleme 6LVWHPNXUWDUPDQRNWDVÕROXúWXUPDNYHSURJUDPODPDNLoLQ 6ÕUDVÕ\OD%DúODW!7 P3URJUDPODU!+3%D NXS 5H RYHU\0DQDJHU!+3%D NXSDQG5H RYHU\0DQDJHU VHoHQHNOHULQLWÕNODWÕQ øohul \LWÕNODWÕQ gq H%D NXSWRSURWH WXVHUV\VWHPVHWWLQJVDQG LPSRUWDQWGDWDILOHV.XOODQÕ ÕVLVWHPD\DUODUÕQÕYH QHPOL YHULGRV\DODUÕQÕNRUXPDNLoLQ\HGHNOHVHoHQH LQLVRQUDGD øohul \LWÕNODWÕQ gq H%D NXSWKHPRGLIL DWLRQVPDGHRQ\RXUV\VWHPVLQ H \RXUODVWUH RYHU\SRLQWRU\RXUILUVW RPSOHWHED NXS 6RQNXUWDUPDQRNWDQÕ]GDQYH\DLONWDP\HGHNOHPHQL]GHQ VRQUD\DSÕODQGH LúLNOLNOHUL\HGHNOHVHoHQH LQLVRQUDGD øohul \LWÕNODWÕQ 5H RYHU\3RLQW0DQDJHU.XUWDUPD1RNWDVÕ< QHWL LVLDoÕOÕU.XUWDUPDQRNWDODUÕROXúWXUPDNYH\D\ QHWPHNLoLQHNUDQGD oõndq\ QHUJHOHULX\JXOD\ÕQ Yazılım Güncelleştirme, Yedekleme ve Kurtarma 2 5

15 3 Kurtarma +3%D NXSDQG5H RYHU\0DQDJHUVDELWGLVNV U Q ] DQDOL] HGHUVDELWGLVNV U V QGH ]HODWDQPÕúELUVDELWGLVNV U V NXUWDUPDE OPHVLROXúWXUXUYHWDPIDEULNDUHVPLQLQNRS\DVÕQÕEX E OPHGHGHSRODU.RS\D\ÕEXNXUWDUPDE OPHVLQGHVDNODPD\ÕYH\D KDUL LNXUWDUPDGLVNOHULQGH\DGDEDúNDELUV U GHVDNODPD\Õ WHU LKHGHELOLUVLQL] +3%D NXSDQG5H RYHU\0DQDJHU ÕNXOODQPDGDQ Q HVLVWHPL 0L URVRIW:LQGRZV6LVWHP*HUL< NOHPH \LoDOÕúWÕUDUDN RQDUPD\ÕGHQH\LQ'DKDID]ODELOJLLoLQ%DúODW!<DUGÕPYH 'HVWHN L VHoLQYH³6LVWHP*HUL< NOHPH³LoLQDUDPD\DSÕQ +3%D NXSDQG5H RYHU\0DQDJHUDúD ÕGDNLOHUL\DSPDQÕ]D RODQDNWDQÕU.XUWDUPDGLVNOHULROXúWXUPDNHVLQOLNOH QHULOLU.XUWDUPDGLVNOHULVLVWHPDUÕ]DVÕYH\DNDUDUVÕ]OÕ ÕGXUXPXQGD ELOJLVD\DUÕQÕ]ÕEDúODWPDNYHWDPIDEULNDUHVPLQLLúOHWLP VLVWHPLYH\D]ÕOÕPÕNXUWDUPDNLoLQNXOODQÕOÕU'DKDID]ODELOJL LoLQEN]³.XUWDUPDGLVNLROXúWXUPD³.XUWDUPDJHUoHNOHúWLUPH+3%D NXSDQG5H RYHU\ 0DQDJHUWDPVLVWHPNXUWDUPDLúOHPLJHUoHNOHúWLUPHQL]L YH\D QHPOLGRV\DODUÕNXUWDUPDQÕ]ÕVD ODU<D]ÕOÕPVDELW V U GHNLELUNXUWDUPDE OPHVLQGHQYH\DROXúWXUGX XQX] NXUWDUPDGLVNOHULQGHQoDOÕúÕU'DKDID]ODELOJLLoLQEN] ³.XUWDUPDJHUoHNOHúWLUPH³ Yazılım Güncelleştirme, Yedekleme ve Kurtarma 3 1

16 Kurtarma Kurtarma diski oluşturma +3ELOJLVD\DUÕLONNH]NXUGXNWDQVRQUDWDPIDEULNDUHVPLQL]LQ NXUWDUPDGLVNOHULQLROXúWXUPDQÕ]Õ QHULU.XUWDUPDGLVNOHULQLROXúWXUGXNWDQVRQUDNXUWDUPDE OPHVLQL VLOHUHNVDELWV U GHNLERúDODQPLNWDUÕQÕDUWWÕUDELOLUVLQL] $Q DNEXLúOHP QHULOPH] +35H RYHU\&''9'&UHDWRUELOJLVD\DULoLQELUGL]LNXUWDUPD GLVNLROXúWXUPDQÕ]ÕVD ODU.XUWDUPDGLVNOHULVLVWHPDUÕ]DVÕYH\D NDUDUVÕ]OÕ ÕGXUXPXQGDELOJLVD\DUÕQÕ]ÕEDúODWPDNYHIDEULND D\DUODUÕQDG QHUHNLúOHWLPVLVWHPLQLYH\D]ÕOÕPX\JXODPDODUÕQÕ NXUWDUPDNLoLQNXOODQÕOÕU.XUWDUPDGLVNOHULROXúWXUPDGDQ Q HDúD ÕGDNLQRNWDODUD GLNNDW HGLQ $\UÕRODUDNVDWÕODQ\ NVHNNDOLWHOL&'5'9'5YH\D '9'5RUWDPÕNXOODQPDQÕ] JHUHNLU +HUELOJLVD\DULoLQ\DOQÕ] DELUVHWNXUWDUPDGLVNL ROXúWXUXODELOLU %LOJLVD\DUÕQRSWLNV U V QHWDNPDGDQ Q HE W Q GLVNOHULQXPDUDODQGÕUÕQ *HUHNOLROGX XQGDNXUWDUPDGLVNOHULQLROXúWXUPD\Õ WDPDPODPDGDQSURJUDPGDQoÕNPDQÕ] P PN QG U +3 5H RYHU\&''9'&UHDWRU ÕELUVRQUDNLDoÕúÕQÕ]GD GLVN ROXúWXUPDLúOHPLQHNDOGÕ ÕQÕ] \HUGHQGHYDP HWPHQL] LVWHQLU 3 2 Yazılım Güncelleştirme, Yedekleme ve Kurtarma

17 Kurtarma.XUWDUPDGLVNLVHWLROXúWXUPDNLoLQ 6ÕUDVÕ\OD%DúODW!7 P3URJUDPODU!+3%D NXS 5H RYHU\ 0DQDJHU!+3%D NXSDQG5H RYHU\0DQDJHU ÕVHoLQ øohulg PHVLQLWÕNODWÕQ &UHDWHID WRU\VRIWZDUHUH RYHU\&'VRU'9'VWRUH RYHU WKHV\VWHPKLJKO\UH RPPHQGHG6LVWHPLNXUWDUPDN LoLQIDEULND\D]ÕOÕPÕNXUWDUPD&'YH\D'9' OHULROXúWXU NHVLQOLNOH QHULOLUVHoHQH LQLWÕNODWÕQ øohulg PHVLQLWÕNODWÕQ 5H RYHU\&''9'&UHDWRU6LKLUED]ÕDoÕOÕU øohulg PHVLQLWÕNODWÕQ.XUWDUPDGLVNOHULROXúWXUPDNLoLQHNUDQGDoÕNDQ\ QHUJHOHUL X\JXOD\ÕQ 6LKLUED]GLVNROXúWXUPDLúOHPLEDúODPDGDQ Q HJHUHNOLGLVN VD\ÕVÕQÕEHOLUWLU Yazılım Güncelleştirme, Yedekleme ve Kurtarma 3 3

18 Kurtarma Kurtarma gerçekleştirme Kurtarma disklerinden kurtarma gerçekleştirme Kurtarma disklerinden kurtarma gerçekleştirmek için: 1. Tüm kişisel dosyalarõ yedekleyin. Daha fazla bilgi için bkz: Bölüm 2, Belli dosya ve klasörleri yedekleme. 2. İlk kurtarma diskini optik sürücüye takõn ve bilgisayarõ yeniden başlatõn. 3. Kurtarma disklerinden bir kurtarma işlemi gerçekleştirmek için ekranda çõkan yönergeleri uygulayõn. Sabit sürücüden kurtarma gerçekleştirme Sabit sürücüden kurtarma işlemi gerçekleştirmenin iki yolu vardõr: Microsoft Windows içinden. Kurtarma bölmesinden. 3 4 Yazılım Güncelleştirme, Yedekleme ve Kurtarma

19 Kurtarma Windows da kurtarma gerçekleştirme Windows da kurtarma gerçekleştirmek için: 1. Bir kurtarma işlemi gerçekleştirmeden önce tüm kişisel dosyalarõnõzõ yedekleyin. Daha fazla bilgi için bkz: Bölüm 2, Belli dosya ve klasörleri yedekleme. 2. Bilgisayar açõksa sõrasõyla Başlat > Tüm Programlar > HP Backup & Recovery Manager > HP Backup and Recovery Manager õ seçin. 3. İleri düğmesini tõklatõn. 4. Önce Recover important files or the entire system (Önemli dosyalarõ veya tüm sistemi kurtar) seçeneğini sonra da İleri yi tõklatõn. 5. Bir kurtarma seçeneği belirleyin ve İleri yi tõklatõn. Sistemi kurtarmayõ seçerseniz bilgisayar yeniden başlar ve kurtarma başlar. 6. Windows da bir kurtarma işlemi gerçekleştirmek için ekranda çõkan yönergeleri uygulayõn. Yazılım Güncelleştirme, Yedekleme ve Kurtarma 3 5

20 Kurtarma Kurtarma bölmesinden kurtarma gerçekleştirme Kurtarma bölmesinden kurtarma gerçekleştirmek için: 1. Bir kurtarma işlemi gerçekleştirmeden önce tüm kişisel dosyalarõnõzõ yedekleyin. Daha fazla bilgi için bkz: Bölüm 2, Belli dosya ve klasörleri yedekleme. 2. Bilgisayarõ açõn veya yeniden başlatõn ve Windows işletim sistemi yüklenmeden önce f11 tuşuna basõn. 3. Bir kurtarma seçeneği belirleyin ve İleri yi tõklatõn. 4. Kurtarma bölmesinden bir kurtarma işlemi gerçekleştirmek için ekranda çõkan yönergeleri uygulayõn. 3 6 Yazılım Güncelleştirme, Yedekleme ve Kurtarma

21 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markalarõdõr. Buradaki bilgiler önceden uyarõlmaksõzõn değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte gelen açõk garanti beyanlarõnda belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir şey ek garanti olarak yorumlanmamalõdõr. HP, burada olabilecek teknik hatalar veya yazõm hatalarõndan dolayõ sorumluluk kabul etmez. Yazılım Güncelleştirme, Yedekleme ve Kurtarma Birinci Basım Ocak 2006 Belge Bölüm Numarası:

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri

Yazılım Güncelleştirmeleri Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Ürün bildirimi Bu

Detaylı

Multiboot. Belge Bölüm Numarası: 405530-141

Multiboot. Belge Bölüm Numarası: 405530-141 Multiboot Belge Bölüm Numarası: 405530-141 Ocak 2006 İçindekiler 1 Varsayılan önyükleme aygıtı sıralaması 2 Computer Setup'ta önyükleme aygıtlarını etkinleştirme 3 Önyükleme sırası değiştirme konuları

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Ürünle ilgili not Bu

Detaylı

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Ürün bildirimi Bu kullanıcı

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmesi, Yedekleme ve Kurtarma

Yazılım Güncelleştirmesi, Yedekleme ve Kurtarma Yazılım Güncelleştirmesi, Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır.

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmesi, Yedekleme ve Kurtarma

Yazılım Güncelleştirmesi, Yedekleme ve Kurtarma Yazılım Güncelleştirmesi, Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Ürün bildirimi Bu kullanıcı

Detaylı

Yükseltme ve Servis Kõlavuzu

Yükseltme ve Servis Kõlavuzu Yükseltme ve Servis Kõlavuzu Telif Hakkõ Bilgileri Hewlett-Packard ürün ve hizmetlerine ilişkin garantiler, sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açõk beyanlarda belirtilmektedir. Buradaki hiçbir

Detaylı

Client Management ve Mobile Printing Çözümleri. Belge Parça Numarası: 410173-141

Client Management ve Mobile Printing Çözümleri. Belge Parça Numarası: 410173-141 Client Management ve Mobile Printing Çözümleri Belge Parça Numarası: 410173-141 Ocak 2006 İçindekiler 1 Client Management Çözümleri Yapõlandõrma ve Yerleştirme................... 1 2 Yazõlõm Yönetimi ve

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmesi, Yedekleme ve Kurtarma

Yazılım Güncelleştirmesi, Yedekleme ve Kurtarma Yazılım Güncelleştirmesi, Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Tablet PC Turu. Belge Parça Numarası: 405775-141. Mayıs 2006

Tablet PC Turu. Belge Parça Numarası: 405775-141. Mayıs 2006 Tablet PC Turu Belge Parça Numarası: 405775-141 Mayıs 2006 Bu kõlavuzda bilgisayarõn donanõm özellikleri açõklanmõştõr. İçindekiler 1 ler Üstteki bileşenler............................... 1 2 Işõklar.....................................

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobil Yazdırma Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobil Yazdırma Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobil Yazdırma Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun A.B.D de tescilli ticari markasıdır.

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T H A R D D I S K A D A P T E R I DC OE / MS BATA O UT SO B UH SU BB 2 1 - I N - 1 R E A D E R O N E T OUC H B A C K U P 3 P O

Detaylı

Güç. Belge Parça Numarası: 410768-141. Nisan 2006

Güç. Belge Parça Numarası: 410768-141. Nisan 2006 Güç Belge Parça Numarası: 410768-141 Nisan 2006 Bu kõlavuzda bilgisayarõn gücü nasõl kullandõğõ anlatõlõr. İçindekiler 1 Güç denetimi ve ışığı konumları 2 Güç kaynakları AC adaptörünü bağlama......................

Detaylı

Computer Setup (Bilgisayar Kurulumu) Kullanıcı Kılavuzu

Computer Setup (Bilgisayar Kurulumu) Kullanıcı Kılavuzu Computer Setup (Bilgisayar Kurulumu) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Sorun Giderme. Kullanıcı Kılavuzu

Sorun Giderme. Kullanıcı Kılavuzu Sorun Giderme Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Ürünle ilgili not Bu

Detaylı

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Genel Yazdırma Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Genel Yazdırma Çözümleri İstemci Yönetimi ve Genel Yazdırma Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI Bilişim Teknolojileri İŞLEMİN ADI Bilgisayarın ilk açılış ayarlarını İŞLEM NUMARASI 2.1 İşletim sisteminin kurulumunu Montajı tamamlanmış bilgisayar, klavye, fare, monitör Sistemin ilk açılış

Detaylı

Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu

Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma Message Broadcasting Message Broadcasting, bir EasyMP Monitor eklentisidir. Yöneticiler eklentiyi kullanarak ağ üzerindeki bir veya daha fazla projektöre ya da tüm projektörlere mesaj veya duyuru gönderebilirler.

Detaylı

Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)

Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde) Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bluetooth,

Detaylı

Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu

Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1 Çevrimiçi paylaşım 3.1 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

Güvenlik. Kullanıcı Kılavuzu

Güvenlik. Kullanıcı Kılavuzu Güvenlik Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler,

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Hızlı Kur ve Başlarken HP Compaq Ofis Masaüstü Bilgisayarlari d220 ve d230 Modelleri

Hızlı Kur ve Başlarken HP Compaq Ofis Masaüstü Bilgisayarlari d220 ve d230 Modelleri Hızlı Kur ve Başlarken HP Compaq Ofis Masaüstü Bilgisayarlari d220 ve d230 Modelleri Belge Parça Numarası: 326325-142 Haziran 2003 Bu kılavuz bilgisayarınızı ayarlama ve bakımı hakkında temel bilgiler

Detaylı

Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu

Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye

İşaret Aygıtları ve Klavye İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu

Detaylı

Yedekleme ve Kurtarma

Yedekleme ve Kurtarma Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye

İşaret Aygıtları ve Klavye İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede

Detaylı

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Donanım Değiştirme Kılavuzu 8129, 8132, 8133 Tipleri 8134, 8135, 8136 Tipleri

Donanım Değiştirme Kılavuzu 8129, 8132, 8133 Tipleri 8134, 8135, 8136 Tipleri ThinkCentre Donanım Değiştirme Kılavuzu 8129, 8132, 8133 Tipleri 8134, 8135, 8136 Tipleri ThinkCentre ThinkCentre Donanım Değiştirme Kılavuzu 8129, 8132, 8133 Tipleri 8134, 8135, 8136 Tipleri Birinci

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Belge Parça Numarası: 389194 142 Aralık 2005 İçindekiler 1 Setup Yardımcı Programı erişimi 2 Setup Yardımcı Programı nın dili 3 Setup Yardımcı Programı varsayılan değerleri 4Setup

Detaylı

Backup Premium Hızlı Başlangıç Kullanım Kılavuzu

Backup Premium Hızlı Başlangıç Kullanım Kılavuzu Hakkında Memeo Backup Premium, karmaşık dijital dünya için basit bir yedekleme çözümüdür. Memeo Backup Premium değerli ve önem verdiğiniz belgelerinizi otomatik olarak yedekleyerek, istediğiniz zaman dosyalarınızı

Detaylı

Nokia Nseries PC Suite 2.1. Baskı 1

Nokia Nseries PC Suite 2.1. Baskı 1 Nokia Nseries PC Suite 2.1 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune,

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu Hotel Info TV Kullanım Kılavuzu Info TV bilgisayarını network kablosu ile lokal networkunuze, VGA kablosu ile LCD monitörünüze veya televizyonunuza (PC girişinden) bağlayın. Bilgisayarı adaptör ile elektriğe

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu

Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu Resmi Model: Z01G Resmi Tip: Z01G001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri

Detaylı

Sürücü Gönder. Yönetici Kılavuzu

Sürücü Gönder. Yönetici Kılavuzu Sürücü Gönder Yönetici Kılavuzu Ocak 2013 www.lexmark.com Genel Bakış 2 Genel Bakış Sürücü Gönder, belirli bir yazıcı modelinin yazıcı sürücüsünü almanızı sağlar. Uygulama, size yükleme talimatlarını ve

Detaylı

Computer Setup (F10) Yardımcı Programı Kılavuzu - dx2300 Series Küçük Kasa Modelleri

Computer Setup (F10) Yardımcı Programı Kılavuzu - dx2300 Series Küçük Kasa Modelleri Computer Setup (F10) Yardımcı Programı Kılavuzu - dx2300 Series Küçük Kasa Modelleri HP Compaq Ofis Bilgisayarı Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden uyarı

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmesi, Yedekleme ve Kurtarma

Yazılım Güncelleştirmesi, Yedekleme ve Kurtarma Yazılım Güncelleştirmesi, Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler tabletinizde olmayabilir.

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler tabletinizde olmayabilir. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan bir ticari markadır. Google,

Detaylı

Hızlı Kurulum ve Başlangıç. HP Şirket Bilgisayarları ve Kişisel İş İstasyonları

Hızlı Kurulum ve Başlangıç. HP Şirket Bilgisayarları ve Kişisel İş İstasyonları Hızlı Kurulum ve Başlangıç HP Şirket Bilgisayarları ve Kişisel İş İstasyonları Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası Sistemin Kullanım Amacı E-Tedarik, Türkiye Petrolleri nin doğrudan alım süreci sırasında firmalardan teklif alma kısmının elektronik ortama aktarılması amacıyla oluşturulmuş bir web tabanlı sistemdir.

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı Kurulum İşlemleri Hasp Driver Kurulumu Hasp Hatası Alıyorum - Unable to Access Sentinel Hasp Run-Time Environment (H0033) - Feature Not Found

Detaylı

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7 7. 30Ekim - 2Kasım 202 6. AFTA 22-23Ekim 202 5. 5-9 Ekim 202 4. 8-2 Ekim 202 3. -5 Ekim 202 EYLÜL 2. 24-28 Eylül 202 EYLÜL. 7-2 Eylül 202 202 203 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE : : BİLGİ VE TEKNOLOJİ

Detaylı

Hızlı Kurulum ve Başlangıç

Hızlı Kurulum ve Başlangıç Hızlı Kurulum ve Başlangıç HP Compaq Ofis Bilgisayarı Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden uyarı yapılmadan değiştirilebilir. Microsoft, Windows ve Windows

Detaylı

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir.

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir. Buradan Başlayın Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

Dokunmatik Yüzey ve Klavye

Dokunmatik Yüzey ve Klavye Dokunmatik Yüzey ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır. Ürün bildirimi Bu kullanıcı

Detaylı

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows Vista Ultimate, Vista'nın tüm özelliklerini içinde barındırıyor ve en pahalısürüm olarak listede yerini alıyor. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 1 GHz 32-bit işlemci

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Temel Konuları

Dizüstü Bilgisayar Temel Konuları Dizüstü Bilgisayar Temel Konuları HP ürünleri ve hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için, http://www.hp.com adresindeki HP Web sitesini ziyaret edin. Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company,

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu

Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Sorun Giderme ve Bakım Kılavuzu

Sorun Giderme ve Bakım Kılavuzu Sorun Giderme ve Bakım Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden uyarı yapılmadan değiştirilebilir. Hewlett-Packard ürün ve hizmetlerine

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

Plantronics Explorer 50. Kullanıcı Kılavuzu

Plantronics Explorer 50. Kullanıcı Kılavuzu Plantronics Explorer 50 Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler Hoş Geldiniz 3 Kutunun içinde ne var 4 Kulaklığa Genel Bakış 5 Güvende olun 5 Eşleştirme ve Şarj Etme 6 Eşleştirme 6 Eşleştirme modunu etkinleştirme

Detaylı

Dizüstü PC Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü PC Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü PC Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth, sahibinin

Detaylı

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM BAŞLANGIÇ REHBERİ KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM LEXPERA Yeni Nesil Hukuk Bilgi Sistemi, hukuki araştırmalarınızı

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Ürün bildirimi Bu kullanıcı

Detaylı

MSSQL Server 2000 Kurulumu

MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu ile ilgili işlem adımları Kurulum hazırlıkları : SQL Server 2000 in sistem ihtiyaçları gözden geçirilmelidir. Aşağıdaki tablo bu ürünün standart donanım

Detaylı

Dersin İçeriği (Temel Bilgi Teknolojileri)

Dersin İçeriği (Temel Bilgi Teknolojileri) Bilgisayara Giriş Bilgisayarların Tarihçesi İlk Bilgisayarlar Kişisel Bilgisayarlar ve Sonrası Bilgisayarların Yapısı ve Bileşenleri Bilişim Sistemleri ve Etkileri Bilgisayar ve Donanım Donanım Birimleri

Detaylı

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 İÇİNDEKİLER 1. EK ÜCRETLERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 2 a. Tarife ve Kademe Ayarları (F4) Ekranında Yapılan

Detaylı

MultiBoot. Kullanıcı Kılavuzu

MultiBoot. Kullanıcı Kılavuzu MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler,

Detaylı

İş Dizüstü Bilgisayarları için Abonelik Hizmeti

İş Dizüstü Bilgisayarları için Abonelik Hizmeti Başlarken HP ürünleri ve hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için, http://www.hp.com adresindeki HP Web sitesini ziyaret edin. Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ve Windows

Detaylı

İşletim Sisteminin Katmanları

İşletim Sisteminin Katmanları İşletim Sistemi Bilgisayar donanımının doğrudan denetimi ve yönetiminden, temel sistem işlemlerinden ve uygulama yazılımlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem yazılımıdır. Bütün diğer yazılımların belleğe,

Detaylı

HP Ortam Uzaktan Kumandası (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu

HP Ortam Uzaktan Kumandası (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu HP Ortam Uzaktan Kumandası (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ve Windows Vista, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de kayıtlı

Detaylı

System Storage DS3200, DS3300 ve DS3400 Hızlı Kuruluş Kılavuzu

System Storage DS3200, DS3300 ve DS3400 Hızlı Kuruluş Kılavuzu System Storage DS3200, DS3300 ve DS3400 Hızlı Kuruluş Kılavuzu Bu bilgileri ve desteklediği ürünü kullanmadan önce, IBM System Storage DS3200 Kuruluş, Kullanıcı ve Bakım Kılavuzu, IBM System Storage DS3300

Detaylı

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Yazılım Yükleme Kılavuzu HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Yazılım Yükleme Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Detaylı

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler,

Detaylı

RAID Kullanıcı Kılavuzu

RAID Kullanıcı Kılavuzu RAID Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows ve Windows Vista, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de kayıtlı ticari markalarıdır. Ürün bildirimi

Detaylı

Sorun Giderme Kılavuzu dc5700 Modelleri

Sorun Giderme Kılavuzu dc5700 Modelleri Sorun Giderme Kılavuzu dc5700 Modelleri HP Compaq Ofis Bilgisayarları Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Microsoft

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı