VESTEL DVD-DivX PLAYER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER"

Transkript

1 VESTEL 7500 DVD-DivX PLAYER

2 Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI UYARI AKSESUARLAR ve PANEL ANA BA LANTILAR UZAKTAN KUMANDA TEMEL filemler GEL fit R LM fi filemler ÖZEL FONKS YONLU OYNATMA S STEM AYARI ARIZA G DERME TEKN K ÖZELL KLER

3 GÜVENL K ÖNLEMLER D KKAT ELEKTR K ÇARPMASI TEHL KES, AÇMAYIN Eflkenar üçgen içinde, üzerinde ok iflareti olan y ld - r m iflareti, ürünün kabini içinde elektrik çarpmas riski yaratmaya yetecek büyüklükte izolasyonu olmayan tehlikeli voltaj bulundu u için kullan c y uyarmay amaçlar. Üçgen içindeki ünlem iflareti k lavuzda, cihazla ilgili önemli kullan m ve bak m (servis) talimatlar na karfl uyar r. II SINIF sembolü (Çift Yal t ml ). UYARI: YANGIN VEYA ELEKTR K ÇARPMASI R SK N AZALTMAK Ç N BU C HAZI YA MURA VEYA NEME MARUZ BIRAKMAYIN. C HAZIN Ç NDE TEHL KEL YÜKSEK GER L M BULUNMAKTADIR. C HAZIN Ç N AÇMAYIN, SERV S N SADECE YETK L SERV S TEKN SYEN TARAFINDAN YAPILMASINI SA - LAYIN. D KKAT: Elektrik fiflini veya kablosunu de ifltirdi inizde, yeni kablo veya fifl orijinalin ayn s veya üretici taraf ndan önerilen tip olmal d r. ELEKTR K ÇARPMASINI ÖNLEMEK Ç N F fi N UZUN OLAN KISMINI PR Z- DEK UZUN YUVAYLA EfiLEfiT R P Y CE YERLEfiT R N. Bu cihazda lazer kullan lmaktad r. Bu kullan m k lavuzunda belirtilenlerin d fl ndaki dü melerin kullan lmas, ayarlar n veya ifllemlerin yap lmas tehlikeli radyasyona maruz kalma riski yaratabilir. Kapa açmay n veya cihaz kendiniz tamir etmeye çal flmay n. Servis ifllemlerini yetkili personele b rak n. TEHL KE: Aç ld nda ve ara kilit çözüldü ünde veya devreden ç kar ld nda görünür ve görünmez lazer fl nlar yayar. Ifl na do rudan maruz kalmaktan kaç n n. 01

4 GÜVENL K ÖNLEMLER Bu cihaz, ABD patentleri ile korunan kopyalamaya karfl koruma teknolojisini ve di- er düflünce eserleri haklar n içermektedir. Bu telif hakk koruma teknolojisinin Macrovision firmas taraf ndan yetki verildi i takdirde kullan lmas gerekmektedir ve Macrovision firmas taraf ndan yetki verilmedi i sürece, sadece ev ve di er k s tl izlemeler için tasarlanm flt r. Aksi tasar m ifllemleri ve parçalara ay rma yasakt r. Dolby Laboratuarlar n n lisans ile üretilmifltir. Dolby ve çift-d simgesi, Dolby Laboratories, Inc. firmas n n ticari markalar d r. Eski cihaz n elden ç kar lmas 1. Ürünün üzerinde yandaki iflareti görürseniz, bu ürün Avrupa Direktifi 2002/96/EC kapsam nda demektir. 2. Bütün elektrikli ve elektronik ürünler, normal evsel at klardan ayr olarak, hükümetin veya yerel birimlerin belirlemifl oldu u toplama noktalar na götürülmelidir. 3. Eski cihazlar n düzgün bir flekilde elden ç kar lmas, çevreye ve insan sa l na olan olumsuz etkileri önlemeye yard mc olacakt r. 4. Eski cihazlar n elden ç kar lmas yla ilgili daha fazla bilgi için, belediyeye, at k toplama merkezine veya cihaz sat n ald n z yere baflvurun. 02

5 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI D KKAT : BU KULLANIM KILAVUZUNDAK VE C HAZ ÜZER NDEK BÜTÜN UYARILARI VE TAL MAT- LARI OKUYUN VE BUNLARA UYUN. BU KILAVUZU LER DE KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN. Bu cihaz, kiflisel güvenli i sa layacak flekilde tasarlanm fl ve üretilmifltir. Ancak yanl fl kullan m elektrik çarpmalar na veya yang na sebep olabilir. Afla daki kurulum, kullan m ve bak m talimatlar na uydu unuz takdirde, bu cihaz n içindeki güvenlik devreleri sizi koruyacakt r. Bu cihaz, tam transistörlüdür ve kullan c taraf ndan tamir edilebilecek parçalar içermez. TEHL KEL VOLTAJA MARUZ KALACA INIZDAN DOLAYI, ARKA KAPA I AÇMAYIN. SERV S Ç N SA- DECE YETK L PERSONELE DANIfiIN. 1. Bu k lavuzu okuyun Cihaz ambalaj ndan ç kard ktan sonra, k lavuzunu dikkatlice okuyun. Bütün kullan m talimatlar na uyun. 2. Havaland rma Kabin içindeki delikler ve aç kl klar havaland rma ve cihaz n güvenli çal flmas içindir. Bunlar cihaz n afl r s nmas n önler. Bu delikleri kapatmay n veya engellemeyin. Bu aç kl klar hiçbir zaman cihaz n yata a, divana, hal ya veya di er bir yüzeyin üzerine konulmas yla kapat lmamal d r. 3. Is Bu cihaz radyatör, f r n gibi s kaynaklar ndan veya s yayan di er cihazlardan (amplifikatörler dahil) uza a konulmal d r. 4. Su ve Nem Cihaz suya yak n yerlerde kullanmay n örne in, banyo küveti, lavabo veya çamafl r le eni yak n nda; rutubetli bir bodrumda veya bir yüzme havuzu yak n nda ve benzeri yerlerde. Cihaz n üzerine su damlamas veya s çramas önlenmeli ve üstüne vazo gibi içinde s v olan kaplar yerlefltirilmemelidir. 5. Temizlik Cihaz temizlemeden önce fiflini prizden çekin. S v temizlik maddeleri veya uçucu maddeler kullanmay n. Temizlemek için kuru bir bez kullan n. 6. Elektrik kablosunun korunmas Elektrik kablolar, üzerine bas lmayacak veya cisimler taraf ndan s k flt r lmayacak flekilde uzat lmal d r. Kablonun fifl, priz k sm na ve cihazdan ç kan noktas na özellikle dikkat edin. 7. Y ld r m Ya murlu havalarda veya cihaz n uzun süre kullan lmad durumlarda fifli prizden çekin. Bu sayede cihaz n y ld r m düflmesi ve elektrik kesilmesine ba l olarak hasar görmesi önlenecektir. 8. Cisim ve S v Girmesi Cihaz n aç kl klar ndan herhangi bir cisim sokmay n z, aksi halde bu cisimler tehlikeli voltaj noktalar na dokunabilir veya parçalar k sa devre ederek yang na veya elektrik çarpmas - na neden olabilir. Cihaz n üzerine asla herhangi bir türde s - v dökmeyin. 9. Donan mlar Tehlikeye neden olabilece inden, cihaz n üreticisi taraf ndan tavsiye edilmeyen donan mlar ba lamay n. 10. Aksesuarlar Cihaz dengesiz bir sehpa, tezgah, üçayakl sehpa, raf veya masa üzerine koymay n. Cihaz düflerek bir çocuk ya da yetiflkini ciddi biçimde yaralayabilir ve cihaz ciddi biçimde zarar görebilir. Sadece üretici taraf ndan onaylanm fl veya cihazla birlikte sat lmakta olan bir sehpa, tezgah, üçayakl sehpa, raf veya masa kullan n. Cihaz n her türlü montaj, üreticinin talimatlar na uygun olmal d r ve üretici taraf ndan tavsiye edilen montaj donan m kullan lmal d r. Cihaz ve sehpas birlikte tafl n rken dikkatli olunmal - d r. Ani durufllar, afl r zorlama ve engebeli yüzeyler cihaz n sehpas yla birlikte devrilmesine yol açabilir. 11. CD tablas Kapan rken parmaklar n z CD tablas ndan uzak tutun. Bu hususun ihmal edilmesi ciddi yaralanmalara ve ürün hasar na sebep olabilir. 12. A r cisimler Cihaz n üstüne a r cisimler yerlefltirmeyin veya üzerine basmay n. Cisimler düflerek yaralanmalara sebep olabilir veya cihaz ciddi flekilde hasar görebilir. 13. Servis Gerektiren Hasar fiu durumlarda cihaz n fiflini prizden çekin ve uzman servis personeline baflvurun. a) Elektrik kablosu veya fifli zarar görürse, b) Cihaza s v dökülürse veya içine cisimler girerse, c) Cihaz ya mur veya suya maruz kal rsa, d) Cihaz n kullan m talimatlar izlendi i halde normal olarak çal flm yorsa. Yaln zca kullan m k lavuzunda belirtilen ayarlamalar yap n. Di er ayarlar n yanl fl flekilde yap lmas durumunda hasar meydana gelebilir ve cihaz n normal çal flma konumuna getirilmesi daha uzun zaman alabilir. e) Cihaz herhangi bir flekilde düfler veya zarar görürse, f) Cihaz n performans nda belirgin bir de ifliklik görülürse bu durum servise ihtiyaç oldu unu gösterir. 14. Servis Cihaz n servisini kendiniz yapmaya çal flmay n, çünkü kapaklar n aç lmas sizi tehlikeli voltaja veya di er kazalara maruz b rakabilir. Servis ifllemlerinin yetkili bir personel taraf ndan gerçeklefltirilmesi gerekir. 15. Yedek Parça Yedek parça gerekti i zaman, servis teknisyeni taraf ndan üreticinin belirlemifl oldu u veya orijinal parça ile ayn özelliklere sahip olan yedek parça kullan lmas na dikkat edin. zin verilmeyen de ifliklikler yap lmas yang na, elektrik çarpmas na veya di er tehlikelere yol açabilir. 16. Güvenlik Kontrolü Bu cihaz n her tür bak m veya tamirat yap ld ktan sonra, cihaz n düzgün çal flma konumunda olup olmad n görmek için servis teknisyeninden güvenlik kontrolleri yapmas n rica edin. 17. Di erleri a) Sadece fifl prizden çekildi inde elektrik ba lant s kesilir, bu yüzden fiflin prizden kolayca ç kar labildi inden emin olun. b) Elektrik fifli cihaz n elektrik ba lant s n kesmek için kullan l r ve fifli çekilmifl cihaz kullan ma haz r halde olmal d r. 03

6 D KKAT KULLANIMLA LG L NOTLAR Ë Uzun süreli kullan mdan sonra cihaz n üst ve arka panelleri s nabilir. Bu bir ar za de ildir. Ë Cihaz kullanmad n z zaman, CD yi ç kar n ve kapat n. Ë Cihaz uzun bir süre kullanmazsan z, düzgün çal flmayabilir. Cihaz arada bir aç n ve kullan n. Ë CD tablas n n içine yabanc cisimlerin girmesine izin vermeyin. YERLEfiT RME Cihaz afla daki yerlere koymay n: Ë Is tma cihazlar n n yak n veya kapal bir arac n içi Ë Çok s cak (40ºC veya üstü) ya da çok nemli (%90 veya üstü) yerlere Ë Kirli yerlere. Ë Do rudan günefl fl ndan kaç n n. PARAZ T Bu cihaz TV, radyo veya video cihaz n n yak n na yerlefltirdi inizde, görüntü ve seste bozulmalar olabilir. Bu durumda, bu cihaz televizyondan, radyodan veya video cihaz ndan uzaklaflt r n. YO UfiMA LE LG L NOTLAR Afla daki durumlarda pikap üzerinde yo uflma meydana gelebilir. Ë Cihaz so uk bir yerden s cak bir yere tafl d - n zda. Ë Cihaz, kaloriferin yand bir odada veya kliman n üfledi i so uk havaya maruz kalan bir yerde kulland n zda. Ë Yaz n, cihaz klimal bir odadan s cak ve nemli bir ortama götürerek kulland n zda. Ë Nemli veya rutubetli bir odada. Yo uflma meydana gelirse cihaz düzgün çal flmayacakt r. CD yi ç kar n, elektrik fiflini prize takarak cihaz aç n ve iki veya üç saat kadar çal fl r durumda b rak n. ki veya üç saat sonra, cihaz s nacak ve içindeki nem kaybolacakt r. Fifli prizde b rak n ve yo uflma çok nadir meydana gelecektir. CD LER N KULLANIMI HAKKINDA Ë CD nin parlak taraf na dokunmay n. Ë CD nin üstüne ka t veya bant yap flt rmay n. Çalma/oynatma yüzü CD lerin TEM ZLENMES HAKKINDA Ë CD üzerindeki parmak izleri ve toz sesin ve görüntünün bozulmas na sebep olabilir. CD yi içten d fla do ru yumuflak bir bezle temizleyin. CD yi her zaman temiz tutun. Ë E er tozu yumuflak bir bezle temizleyemiyorsan z, CD yi hafif nemli bir bezle temizledikten sonra kuru bir bezle silin. Ë Benzin, tiner, piyasada bulunan temizlik maddeleri gibi solventler veya vinil plaklar için tasarlanm fl anti-statik sprey kullanmay n. Bu, CD ye zarar verebilir. CD LER N SAKLANMASI HAKKINDA Ë CD leri do rudan günefl fl alan yerlerde veya s kaynaklar n n yak n nda saklamay n. Ë CD leri banyo ya da nem alma cihaz n n yak n gibi nemli ve tozlu yerlerde saklamay n. Ë CD leri kutunun içine dik bir flekilde yerlefltirin. CD nin veya kutusunun üstüne herhangi bir cismin konulmas CD lerin hasar görmesine sebep olabilir. CD ÇER KLER N N YAPISI Normalde, DVD CD leri bafll klara ve bafll klar da bölümlere ayr lm flt r. Müzik CD leri parçalara bölünmüfltür. BÖLÜM 1 DVD CD si BAfiLIK 1 BAfiLIK 2 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 BÖLÜM 5 MÜZ K CD si PARÇA 1 PARÇA 2 PARÇA 3 PARÇA 4 PARÇA 5 Çok s cak! Her bir bafll a, bölüme veya parçaya bir numara verilmifltir ve buna bafll k numaras, bölüm numaras veya parça numaras denir. Bu numaralar olmayan CD ler olabilir. 04

7 AKSESUARLAR ve PANEL AKSESUARLAR Ë Audio/Video kablosu x 1 Ë Uzaktan kumanda x 1 Ë Piller x 2 Ë Kullan m K lavuzu x1 Ë Servis listesi x 1 Ë Garanti belgesi x 1 Ë HDMI Kablosu x 1 Garanti Belgesi Servis listesi KULLANIM KILAVUZU HDMI Kablosu ki pil Audio/Video kablosu Garanti Belgesi Servis listesi KULLANIM Uzaktan kumanda KILAVUZU ÖN PANEL 1. AÇMA/KAPATMA DÜ MES 2. ÇALIfiMA LAMBASI 3. CD TABLASI 4. DURAKLATMA DÜ MES 5. TABLA AÇMA/KAPATMA DÜ MES 6. DURDURMA DÜ MES 7. OYNATMA DÜ MES 8. UZAKTAN KUMANDA SENSÖRÜ 9. LED EKRANI 10. SD/MS/MMC 11. USB ARKA PANELDEK ÇIKIfiLAR 1. ELEKTR K KABLOSU G R fi KANAL SES ÇIKIfiI 3. HDMI ÇIKIfiI 4. COAXIAL ÇIKIfiI 5. VIDEO ÇIKIfiI 6. Y, CB/PB, CR/PR ÇIKIfiI 7. S-VIDEO ÇIKIfiI 8. OPTICAL ÇIKIfiI 9. SCART ÇIKIfiI 05

8 TEMEL BA LANTILAR TEMEL BA LANTILAR HDMI ç k fll cihazlara ba lanmas Televizyon DVD Oynat c Kolay DVD ba lama k lavuzu: En iyi görüntü için, bu talimatlar takip edin ve TV nize en uygun kablolar kullan n: Normal: Kompozit video: yi: S-video Daha iyi: Komponent video En iyi: HDMI video HD DVD oynat m : Bütün DVD koleksiyonunuzu yüksek çözünürlük format nda izleyin. Bu DVD oynat c 480p, 720p, 576p, ve 1080p format ndaki DVD lerinizi HDTV'nin ana çözünürlü üne dönüfltürür. HDMI ç k fl : HD dönüflümü ve büyüleyici HD görüntüler ve çok net dijital ses için bu ç k fl kullan n. Audio/Video kablosu ile TV ye ba lanma Televizyon DVD Oynat c Sar K rm z Beyaz K rm z Beyaz Sar S-Video ç k fl na Video girifline (sar ) Audio girifllerine (k rm z, beyaz) S-video girifline TV nin bir S-video girifli varsa, DVD oynat c y S-video kablosu ile ba lay n. S-video kablosunu kullan rken, sar video kablosunu ba lamay n. YUV video giriflli bir müzik setine ve TV ye ba lanma Müzik Seti DVD Oynat c Televizyon Beyaz K rm z K rm z Amplifikatörün ses girifllerine Beyaz Y video ç k fl na CB/PB video ç k fl na CR/PR video ç k fl na CR/PR video girifline CB/PB video girifline Y video girifline 06

9 TEMEL BA LANTILAR Dijital ses giriflli bir amplifikatöre ve TV ye ba lanma DVD Oynat c Televizyon Amplifikatör KOAKS YEL tip dijital ses girifline Koaksiyel kablo Y video ç k fl na CB/PB video ç k fl na CR/PR video ç k fl na CR/PR video girifline CB/PB video girifline Y video girifline 5.1 kanal ses giriflli bir amplifikatöre ve TV ye ba lanma Amplifikatör DVD Oynat c Televizyon 5.1 kanal ses girifllerine 5.1 kanal ses ç k fllar na Video ç k fl na Audio kablosu Video girifline (sar ) Dijital ses giriflli bir amplifikatöre ve TV ye ba lanma Televizyon DVD Oynat c Amplifikatör Birisini ba lay n Y video girifline CR/PR video girifline Y video ç k fl na CB/PB video ç k fl na CR/PR video ç k fl na KOAKS YEL tip dijital ses girifline OPT K tip dijital ses girifline CB/PB video girifline Optik dijital kablo Koaksiyel kablo 07

10 TEMEL BA LANTILAR Scart kablosu ile TV ye ba lanma Televizyon DVD Oynat c Scart ç k fl na Scart girifline 08

11 UZAKTAN KUMANDA UZAKTAN KUMANDA fllevi 1. CD TABLASI AÇMA/KAPAT- MA 2. V. MODU 3. OSD (Ekran üstü gösterge) 4. ALTYAZI 5. BAfiLIK/PEG 6. ARAMA 7. TEKRARLAMA 8. A-B TEKRARI 9. AYARLAMA 10. ONAYLAMA/OYNATMA- ÇALMA 11. ZOOM 12. HIZLI GER ALMA 13. HIZLI LER ALMA 14. DURAKLATMA/ADIM ADIM fllevi OYNATMA 15. DURDURMA 16. SES KESME 17. AÇI 18. AÇMA/KAPATMA 19. RAKAMLI VE 10+ TUfiLARI 20. PAL/NTSC YUKARI 21. S LME 22. MENÜ SOL SA 23. MLEÇ AfiA I 24. PROGRAM 25. SONRAK 26. ÖNCEK 27. KONUfiMA D L 28. DVD/USB/KART 29. SES +/- (Ses ayar ) Pillerin Yerlefltirilmesi 1. Kapa aç n. 3. Kapa kapat n. 2. Pilleri yerlefltirin. Pillerin + ve - uçlar n pil bölmesindeki iflaretlerle efllefltirdi inizden emin olun. Pillerle ilgili notlar l Pilleri uzaktan kumandaya yanl fl takmay n. l Pilleri flarj etmeyin, s tmay n, aç k veya k sa devre yapmay n. Pilleri ateflin içine atmay n. l Eski ve yeni pilleri veya farkl tipteki pilleri birlikte kullanmay n. l Uzaktan kumanda düzgün çal flmazsa veya çal flt rma mesafesi k sal rsa, tüm pilleri yenileriyle de ifltirin. 09

12 TEMEL filemler Haz rl k l Bir CD ye göz atmak istedi inizde, TV yi aç n ve DVD oynat c ya ba l video giriflini seçin. Temel ifllemler 1. Fifli prize tak n. DVD oynat c aç l r ve TV ekran nda bafllat logosu görünür. Tablada CD varsa, otomatik olarak çal flmaya bafllar. 2. CD tablas n açmak için OPEN/CLOSE ç tufluna bas n ve CD yi tablaya yerlefltirin. l ki farkl CD boyutu vard r. CD yi, tablaya do ru bir flekilde yerlefltirin. CD k lavuzun d fl na yerlefltirilirse hasar görebilir ve DVD oynat c - n n ar zalanmas na sebep olabilir. l Çal flt r lmayan bir CD yi bu DVD oynat c s na takmay n. 3. CD tablas n kapatmak için OPEN/CLOSE tufluna bas n ve oynatma ifllemi otomatik olarak bafllayacakt r. l Baz CD ler otomatik olarak bafllamayabilir; bafllatmak için ENTER/PLAY tufluna basabilirsiniz. 4. Baz CD ler bir menü ile oynatma ifllemini bafllatabilirler. Menü opsiyonlar n seçmek için uzaktan kumandadaki imleç tuflunu kullan n ve bafllatmak için ENTER/PLAY tufluna bas n veya rakaml tufllara basarak menü seçeneklerini do rudan seçin. Duraklatma/ad m ad m oynatma 1. Oynatma ifllemini duraklatmak için PAUSE/STEP Å/I tufluna bir kez bas n (sabit görüntü modu). Sabit görüntü modunda ses kesilecektir. 2. Görüntüyü ad m ad m ileri almak için PAUSE /STEP Å/I tufluna sürekli bas n. 3. Normal oynatma ifllemine yeniden dönmek için ENTER/PLAY tufluna bas n. Görüntüyü durdurma 1. Durma moduna girmek için STOP Ë tufluna bas n ve TV ekran nda bafllat logosu görünecektir. DVD gibi az CD lerde, oynat c görüntünün durduruldu u noktay ça rabilir. 2. Oynatma ifllemini görüntünün durduruldu u noktadan veya CD nin bafl ndan itibaren bafllatmak için ENTER/PLAY tufluna bas n. 3. Görüntüyü tamamen durdurmak için STOP tufluna iki defa bas n. H zl ileri ve H zl geri alma 1. CD yi h zl ileri almak için F.FWD è tufluna bas n. F.FWD è tufluna her bas ld nda, h zl ileri alma h z de iflir. 2. Normal oynatma ifllemine yeniden dönmek için ENTER/PLAY tufluna bas n. 3. CD yi h zl geri almak için F.REV È tufluna bas n. F.REV È tufluna her bas ld nda, h zl geri alma h z de iflir. 4. Normal oynatma ifllemine yeniden dönmek için ENTER/PLAY tufluna bas n. Önceki ve Sonraki Oynatma ifllemi s ras nda, önceki bölümün bafl na dönmek için PREV À tufluna bas n. Bu tufla her bas ld nda CD nin bafllang c na kadar birer bölüm atlanacakt r. Oynatma ifllemi s ras nda NEXT à tufluna her bas ld nda mevcut bölüm atlanacak ve sonraki bölüm oynat lacakt r. NOTLAR: 1. fllem s ras nda, TV ekran nda "ø görünebilir. ø iflareti, cihaz n veya CD nin iflleme izin vermedi i anlam na gelir. 10

13 GEL fit R LM fi filemler ÖNEML NOT: AfiA IDAK FONKS YONLAR SADECE DVD CD LER Ç N GEÇERL D R. D ER FORMATLI CD LER KULLANILIRSA, EKRAN VE ÇALIfiMA FARKLI OLAB L R. V. MODE Bu tufl DVD ç k fl n "CVBS" ile "YUV" ve RGB aras na ayarlar. Not: Bu tufla bast ktan sonra TV ekran kaybolursa, ekran yeniden görününceye kadar tufla art arda bas n. Görüntüde parazit varsa veya görüntü görünmezse, "V.MODE" tufluna basarak sorunu giderin. OSD Bu tufla bas n ve ekranda CD ile ilgili baz bilgiler görünecektir: Geçen Bafll k, "Kalan Bafll k", "Geçen Bölüm", "Kalan Bölüm" ve " Gösterge Kapal ". SUBTITLE Bu tufla bas n ve ekranda "SUBTI-TLE 01/XX XXXXX" görünecektir. "01, orijinal dilin numaras n ; "XX", toplam dil say s n ve "XXXXXX" ise CD nin bölge dilini gösterir (dil say s CD ye ba l d r). TITLE/PBC Baz DVD CD lerinde bu tufla basma bafll k menüsünü görüntüler; istenilen bölümleri seçmek için rakaml tufllara basabilirsiniz. CD yi oynatmak için EN- TER/PLAY tufluna bas n. PBC, kullan c lar n Video CD lerini interaktif olarak oynatmalar n sa lar. PBC özelli i AÇIK ise, kullan c sadece menüdeki parçalar seçmek için rakaml tufllar kullanabilir. PBC özelli- i KAPALI ise kullan c parçay do rudan seçebilir. SEARCH Bu tufla basma ekran menüsünü gösterir ard ndan, menü içinde rakaml tufllara bas n, örne in: bir kez Bafll k 02/10 Bölüm */32 ki kez Bafll k 02/10 Süre *: : üç kez Bölüm 01/32 Süre *: : flleme göre, onatman n bafllamas n istedi iniz noktay seçebilirsiniz. REPEAT Bu ifllemi takip edin: bir kez ki kez üç kez Bölüm Bafll k Tümü dördüncü bas fl tekrarlama fonksiyonunu iptal edecektir. A-B REPEAT Bafllama noktas n seçmek için "A-B RPT" tufluna bas n, tufla bir daha basarak bitifl noktas n seçin ve ayarlamay bitirin. A-B aras nda seçilen k s m tekrarlanacakt r. Üçüncü bas fl bu fonksiyonu iptal edecektir. CLEAR Yanl fl girilen bilgileri iptal etmek için bu tufla bas n. PAL/NTSC NTSC ile PAL aras nda geçifl yapmak için bu tufla bas n. MENÜ Bu tufla bas ld nda ektanda Ana Menü görünür; istedi iniz maddeyi seçin. CD yi çal flt rmak için "ENTER/PLAY" tufluna bas n. (Bu tufl, çok katmanl menüyü kullanabilen DVD CD sinde kullan labilir). ZOOM Bu tufla her bas ld nda görüntü büyütülür. Bu modda, görüntüyü MLEÇ tuflu ile hareket ettirebilirsiniz. PROGRAM Bu tufla bas ld nda ekranda bilgi penceresi görünecektir; istedi iniz program numaras n girmek için rakaml tufllara bas n. fllem bitti inde, Bafllat logosunu seçmek için imleci kayd r n. Bu esnada cihaz program oynatmaya bafllayacak ve ekranda "Program" logosu görünecektir. Bu fonksiyonu iptal etmek isterseniz, "STOP" tufluna, daha sonra "PLAY" tufluna bas n. ANGLE Bu özelli i bulunan CD lerde, görüntüyü farkl aç lardan izlemek için bu tufla bas n. (DVD ye ba l olarak). DVD/USB/CARD DVD/USB/CARD tufluna bas ld nda ekran menüsü görünecektir. mleci hareket ettirmek için uzaktan kumandadaki UP/DOWN tufllar n kullanabilirsiniz ard ndan, seçiminizi yapmak için ENTER /PLAY tufluna bas n. Not: Herhangi bir hasarı önlemek için USB veya Kartı lütfen okuma esnasında çıkarmayın. 11

14 ÖZEL FONKS YONLU OYNATMA SES SEV YES AYARI ve SES KESME VOLUME tuflunun sa taraf ndaki "+" iflaretine basarak sesi art r n ve sol taraf ndaki "-" iflaretine basarak sesi düflürün. MUTE tufluna bir kez bas ld - nda ekranda MUTE görünür (ses kesilir), ikinci kez bas ld nda ise ses normale döner. KONUfiMA D L N N SEÇ M Konuflma dilini de ifltirmek için uzaktan kumandadaki AUDIO tufluna bas n. Örne in: Audio 1/2: AC 3 2 CH ngilizce Audio 2/2: AC 3 5,1 CH ngilizce Not: Baflka bir seçim yapmadan önce 3 saniye beklemeniz gerekir. 3 ü 1 ARADA KART FONKS YONU Bu cihaz afla daki kartlar destekler (maksimum 16 GB) MS (Memory Stick), SD (Secure Digital), MMC (Multimedia Card) 1. Oynat c y aç n. 2. Kartlar (SD, MS, MMC) yerlefltirin. 3. DVD, KART veya USB aras nda geçifl yapmak için "DVD/USB/CARD" tufluna bas n (birden çok kart takarsan z, kartlar aras ndan seçim yapmak için DVD/USB/CARD tufluna bas n). Kart tak ld ktan sonra baflka bir kart daha tak l rsa, otomatik olarak bir navigasyon menüsü görünecektir. Bu menüde bir klasör seçmek için AfiA I veya YUKARI imleç tuflunu kullan n ve onaylamak için "ENTER/PLAY" tufluna bas n. Klasör içinde, bir dosya seçmek için AfiA I veya YUKARI imleç tuflunu kullan n ve oynatmak için "ENTER/ PLAY" tufluna bas n. Bu sayfada, önceki menüye dönmek için SOL imleç tufluna ve önceki veya sonraki sayfaya gitmek için PREV veya NEXT tufluna bas n. Dikkat: l CD yi oynat rken, cihaz k sa bir süre durabilir. l Tabladaki CD çal fl rken kart tak l rsa, cihaz ilk önce CD yi oynatacakt r. Bu durumda, DVD, KART veya USB aras nda geçifl yapmak için "DVD/USB/CARD" tuflunu kullanarak kart fonksiyonunu geçerli hale getirebilirsiniz. l Cihaz durma modunda iken, kart takabilir veya ç karabilirsiniz. l DVD oynat c öncelikli olarak CD yi yükleyecektir; farkl bir özelli i seçmek için 'DVD/USB/CARD' tufluna bas n. l Kart okunurken, herhangi bir yer imi (iflaretleyici) kullan lmaz. DVD moduna geçmek için DVD/USB/ CARD tufluna basabilirsiniz. l CD oynat l rken, kart takmay n. USB FONKS YONUNUN TANITILMASI 1. Cihaz USB 1.1 ve 2.0 sürümleri ile uyumludur. (USB'den 40 GB'a kadar tafl nabilir hard dskleri okuyabilir) DVD cihaz genellikle 1.1 sürümünü destekler, ancak bu sürümün çok ifllevli tasar m ndan dolay baz uyumsuzluklar meydana gelebilir. 2. Çeflitli s k flt rma formatlar ndan ve standard olmayan parametrelerden dolay oynatma s ras nda baz sorunlar n ç kmas kaç n lmazd r. HDMI FONKS YONU HDMI, Yüksek Çözünürlüklü Dijital Multimedia Arayüzü, EDID ve DDC2B yi destekler. Bu ba lant h zl ve kolay olup en iyi ses ve görüntüyü sunar. HDMI, s k flt r lmam fl, yüksek çözünürlüklü görüntüyü ve çok kanall sesi dijital olarak yaklafl k 5 GBps h - z yla aktarabilir. HDMI, sadece en yüksek görüntü kalitesini sunan 1080i/1080p çözünürlü ünü de il, ayn zamanda bütün ATSC HDTV standartlar n ve DVD Audio ve di er en geliflmifl dijital ses formatlar n ve ayr ca 96kHz dijital ses aktar m n da destekler. Sesi almak için sadece bir HDMI hatt n ba laman z yeterlidir. Ayn zamanda, HDMI standard n n sundu u bofl alan görüntünün güncellenmesinde kullan labilir. HDMI, telif hakl filmlerin izinsiz olarak kopyalanmas n önlemek için HDCP (Yüksek Bant Geniflli i Dijital Veri Korunumu) ile birlikte kullan labilir. 12

15 ÖZEL FONKS YONLU OYNATMA JPEG CD S N OYNATMA Bir JPEG CD sini oynat rken, baflka bir CD tak l rsa otomatik olarak bir navigasyon menüsü görünecektir. Bu menüde, bir dosya seçmek için AfiA I veya YUKARI imleç tuflunu kullan n, ard ndan ENTER/PLAY tufluna bas n ve dosya slayt gösterisi fleklinde oynat lacakt r. Önceki veya sonraki görüntüyü seçmek için PREV veya NEXT tufluna bas n. Mevcut görüntüyü duraklatmak için PAUSE/STEP tufluna bas n, ENTER/ PLAY tufluna basarak normal gösterime dönebilirsiniz. MP3 ÇALMA Bir MP3 CD sini çalarken, baflka bir CD tak l rsa otomatik olarak bir navigasyon menüsü görünecektir. Bu menüde, bir klasör seçmek için AfiA I veya YUKARI imleç tuflunu kullan n, ard ndan ENTER/PLAY tufluna basarak seçiminizi onaylay n. Bu klasörde, bir dosya seçmek için AfiA I veya YUKA- RI imleç tuflunu kullan n, ard ndan ENTER/PLAY tufluna basarak bu dosyay çalmaya bafllay n. Bu sayfada, önceki menüye dönmek için SOL imleç tufluna ve önceki veya sonraki sayfaya gitmek için PREV veya NEXT tufluna bas n. Kodak Görüntü CD sini Oynatma Oynatma (Normal) Cihaza bir Kodak Görüntü CD si tak ld nda, otomatik slayt gösterimi bafllar. Kodak Görüntü CD sindeki her bir görüntü art arda slayt gösterisi fleklinde gösterilecek ve boyutu, TV ekran na tam s acak flekilde ayarlanacakt r. Baz slayt gösterisi geçifl modlar sunulmufltur; seçmek için "PROG" tuflunu kullan n. Müflteri, her bir görüntü için geçifl efektlerini seçebilir. Bir görüntüyü göstermek için, "PAUSE" tufluna bas n. Önceki veya sonraki görüntüyü görüntülemek için "NEXT" veya "PREV" tufluna bas n. Slayt gösterimine dönmek için "ENTER/PLAY" tufluna bas n. Görüntüyü Döndürme Dört görüntü döndürme modu vard r: "Invert" (Ters çevirme), "Mirror" (Ayna), Left" (Sol) ve "Right" (Sa ). Bu ifllemlere sadece bir görüntü normal bir flekilde gösterilirken izin verilir ve yeni bir görüntü gösterildi inde bu ifllem otomatik olarak iptal edilecektir. Farkl döndürme modlar n seçmek için ok tuflunu kullan n: Yukar - Ters çevirme/normal Afla - Ayna/Normal Sol - Sola döndürme Sa - Sa a döndürme Zoom Bu fonksiyonu açmak veya kapatmak için "ZOOM" tuflu kullan l r. Bu mod aktif iken, görüntü kullan c taraf ndan en son seçilen oranda gösterilecektir. Ekranda bir mesaj görünerek mevcut zoom oran n belirtecektir. Zoom modu aktif ise, "F.FWD" ve "F.REV" tufllar büyütme/küçültme oran n kontrol etmek için kullan l r. ZOOM modu kapal iken, görüntü boyutu TV ekran na tam s acak flekilde ayarlan r. Notlar: Zoom fonksiyonu s ras nda, slayt gösterimi ve görüntü döndürme fonksiyonlar iptal edilir. Zoom fonksiyonunu iptal etmek için, "ZOOM" tufluna tekrar basarak slayt gösterimine dönün. Digest Küçük boyutlu görüntüleri göstermek için "STOP" tuflu kullan l r. Bu özellik aktif hale getirildikten sonra, boyutu küçültülmüfl baz görüntüler ekranda gösterilecektir. Kodak Görüntü CD sindeki sonraki/önceki görüntüleri göstermek için "NEXT" ve "PREV" tufllar kullan labilir. Ok tufllar n kullanarak ve "ENTER/PLAY" tufluna basarak görüntülenen herhangi bir küçük görüntüyü seçebilirsiniz. Küçük görüntü TV ekran na s acak flekilde büyütülecek ve slayt gösterimi bafllayacakt r. Önceki veya sonraki görüntüyü görüntülemek için "NEXT" veya "PREV" tufluna bas n. Slayt gösterimine dönmek için "ENTER/ PLAY" tufluna bas n. ÖNEML NOT: Ekranda gösterilen görüntülerin kalitesi, büyük oranda gösterimi yapan cihaza ba l d r. 13

16 ÖZEL FONKS YONLU OYNATMA MPEG4 CD FONKS YONUNUN TANITIMI MPEG-4, MPEG ( Hareketli Görüntü Uzmanlar Grubu ifadesinin k - saltmas ) taraf ndan oluflturulan dördüncü ses ve görüntü flifreleme standard d r. VCD, MPEG-1 teknolojisi ve DVD ise MPEG-2 teknolojisi esasl d r. MPEG-4, dar bant geniflli inin avantajlar ndan yararlan r ve verileri s k flt r p kare düzenleme teknolojisiyle aktararak en görüntü kalitesini sunar. Ses verileri WMA standard taraf ndan s k flt r l r. MPEG-4, AV alan ndaki en geliflmifl s k flt rma teknolojisi standard - d r. En yüksek s k flt rma oran na sahiptir. MPEG-4 teknolojisi ile, bir DVD filmini yüksek görüntü kalitesiyle bir veya iki CD-R diskine s k flt r p kaydedebilir veya VCD gibi ayn kaliteli birkaç filmi bir CD-R diskine ya da DVD ile benzer kaliteli birkaç filmi DVD-ROM diskine kopyalayabiliriz. Not: 1. fiu anda piyasada bulunan MPEG-4 diskleri çok say da farkl formata sahiptir; XVID, AVI, DIVX, RM gibi. Ancak, piyasadaki "MPEG4" logolu baz diskler MPEG teknolojisiyle kaydedilmemifllerdir. Yanl fl kay t standard ndan dolay baz disklerin bu cihazda oynat lamamas normaldir. 2. MPEG-4 dosyalar ekranda liste fleklinde gösterilir; imleç tufllar yla simgeyi seçin ve filmi oynatmak için ENTER/ PLAY tufluna bas n. 14

17 S STEM AYARLAMASI l Uzaktan kumandadaki SETUP tufluna bast - n zda, ayarlama menüsü görünür. 1. Ayarlama menüsü içinde imleci hareket ettirmek için uzaktan kumandadaki YUKARI, AfiA- I, SOL ve SA tufllar kullanabilirsiniz ard ndan, seçiminizi yapmak için ENTER/PLAY tufluna bas n. Önceki menüye dönmek için SOL imleç tufluna bas n. 2. Ayarlama menüsünden ç kmak için SETUP tufluna bas n. 1. GENEL AYARLAMA SAYFASI TV ekran format n, video tipini ve bütün DVD fonksiyonlar n ayarlay n. 1.2 ANGLE MARK (AÇI fiaret ) AÇI fiaret : Kullan c lar, farkl aç seçene i sunan bir DVD yi oynat rken belli bir kamera aç s n seçebilir. 1.3 OSD LANGUAGE (EKRAN ÜSTÜ MENÜ D L ) Ekran Üstü Gösterge (OSD) Dili: Kullan c lar ayarlama menüsü ve ekran üstü gösterge dilini seçebilir. 1.4 CAPTIONS (ALTYAZI) ALTYAZI: flitme engelli kifliler için. Program kay tl altyaz yla görüntülenebilir. Not: Bu özellik, altyaz l CD lerde bulunur. 1.5 SCREEN SAVER (EKRAN KORUYUCU) EKRAN KORUYUCU: Ekran koruyucu özelli i aç k ise, DVD oynat c belli bir süre boflta b rak ld nda ekranda bir animasyon görüntüsü görünecektir. 1.6 Last Memory (Son Haf za) 1.1 TV DISPLAY (TV EKRANI) Farkl gösterge ve TV ekran oran format n seçer. Diske ve TV ye göre çeflitli ekran formatlar bulunur. Not : l Hangi ekran format n n seçildi ine bak lmadan standart 4:3 format nda kaydedilen bir görüntü her zaman 4:3 ekran oran nda gösterilecektir. l DVD bafll klar n n ekran format de ifliklik gösterebilir; ilgili DVD bafll n n bilgilerine bak n. l DVD bafll 16:9 genifl ekran format nda kaydedilmiflse ve TV, standart 4:3 ekranl ise, görüntü yatay yönde s k flt r lacakt r. l Baz DVD bafll klar özel formatlarda kaydedilmifl olabilir. Bu tip durumlarda, hangi TV ekran format n seçti inize bak lmadan, DVD bafll klar daima ekranda orijinal format nda görünecektir. SON HAFIZA: Bu fonksiyon, bir CD yi dana önce izledi iniz bir noktadan itibaren izlemeye devam etmek istedi inizde faydal d r. Kal nan noktadan devam etme (resume) fonksiyonundan farkl olarak, Son Haf za fonksiyonu DVD, oynat c dan ç kar lsa bile etkilidir. Son Haf za fonksiyonu, PBC özelli i olan baz VCD lerden güvenilir bir flekilde çal flmayabilir. 2. SES AYARLAMA SAYFASI 15

18 S STEM AYARLAMASI 2.1 HOPARLÖR AYARLAMA SAYFASI DOWNMlX SETUP (DÖNÜfiTÜRME AYARLAMASI) DÖNÜfiTÜRME MODU: Ön hoparlörleri LT/RT STEREO, V SURR veya 5.1CH konumuna ayarlar. l lk 3 ayarlama ( LT/RT, STEREO, V SURR) 2 hoparlörün ses sinyalini dönüfltürür. Bu ayarlama, surround ses efektini sadece iki hoparlörle elde etmenizi sa lar. Bu nedenle, DÖNÜfiTÜRME MODU bu seçeneklere ayarland nda ilave hoparlör ayarlamas (sonraki bölümlerde aç klanm flt r) iptal edilir. l Dolby Digital ba lant s n seçmiflseniz ve gerçek Dolby Digital sur-round sesi duymak istiyorsan z DÖNÜfiTÜRME MODUNU 5.1CH konumuna ayarlaman z gerekir. Bu ayarlamada, ORTA ve ARKA hoparlörler aktiftir FRONT SPEAKER (ÖN HOPARLÖR) ÖN HOPARLÖR: Ön hoparlörlerin sesini Yüksek, Düflük konumuna ayarlar REAR SPEAKER (ARKA HOPARLÖR) ARKA HOPARLÖR: Arka hoparlörlerin sesini Yüksek, Düflük veya Kapal konumuna ayarlar SUBWOOFER SPEAKER (SUBWOOFER HOPARLÖRÜ) SUBWOOFER HOPARLÖRÜ: Subwoofer hoparlörlerini Aç k veya Kapal konumuna ayarlar. Bu DVD oynat c üç tip ses ç k fl içerir: 1. SPDlF OFF: Sol, sa, sol surround, sa surround ve orta hoparlörlerin ve Subwoofer in arka panel ba lant lar arac l yla analog surround ses üretilir. 2. SPDIF/RAW veya SPDIF/PCM: Bu surround ses, ürünün arka taraf ndaki koaksiyel ve optik konnektörler arac l yla Dolby Digital / DTS dekodere gönderilir. Not: DVD oynat c ayn anda bir Dolby Digital sinyal ve bir analog sinyal gönderir ancak, Karaoke efektlerinin avantajlar ndan yararlanmak istiyorsan z Analog ç k fl seçmeniz gerekir LPCM OUTPUT (LPCM ÇIKIfiI) LPCM (Lineer Sinyal Kodu Modülasyonu) ÇIKIfiI: Ses format için LPCM 48K, LPCM 96K yi içerir. 2.3 HDCD Dijital filtrenin örnekleme frekanslar n seçin; örnekleme frekans ne kadar yüksek olursa, ses kalitesi o kadar iyi olacakt r. Varsay lan ayarlama kapal ise, HDCD okunurken ekranda "CD" görünecektir; HDCD gösterimi için 44.1K veya 88.2K yi seçin CENTER SPEAKER (ORTA HOPARLÖR) ORTA HOPARLÖR: Orta hoparlörlerin sesini Yüksek, Düflük veya Kapal konumuna ayarlar. 2.2 SPDIF AYARLAMA SAYFASI SPDIF OUTPUT (SPDIF ÇIKIfiI) SPDIF ÇIKIfi MODU: Ses ç k fllar n ayarlar. 16

19 S STEM AYARLAMASI 3. DOLBY DIGITAL AYARLAMA SAYFASI 4.2 ÇÖZÜNÜRLÜK AYARLAMA SAYFASI RESOLUTION (ÇÖZÜNÜRLÜK): Oynat c n n çözünürlük ç k fl n TV nize göre ayarlayabilirsiniz. (Video Output ayar "HDMI" konumuna ve Resolution opsiyonu geçerli konumuna ayarlanmal d r. ) 4. 3 GÖRÜNTÜ KAL TES AYARLAMA SAYFASI SHARPNESS (KESK NL K) KESK NL K: Görüntünün keskinli ini ayarlar. 3.1 DUAL MONO DUAL MONO: Amplifikatörünüzün/dekoderinizin Dolby Digital ç k fl varsa, amplifikatörünüz veya dekoderiniz için stereo, sol mono, sa mono veya kar fl k mono modunu seçebilirsiniz. 3.2 DYNAMIC (D NAM K) D NAM K: Bu özellik genellikle geceleri yüksek sesli programlar izlerken, baflkalar n rahats z etmemek için kullan l r. Bu ayarlama ses seviyesini dinamik olarak azalt rken orijinal ton kalitesini koruyabilir. Bu, konuflma dilindeki en yüksek ile en düflük ses aras ndaki desibel (db) cinsinden ölçülen kapsamd r. 4. V DEO AYARLAMA SAYFASI BRIGHTNESS (PARLAKLIK) PARLAKLIK: Görüntünün parlakl n ayarlar. Sa imleç tufluna bas n ve TV ekran nda bir de er görünecektir. De eri ayarlamak için SOL/SA imleç tufluna bas n ve seçiminizi onaylamak ve önceki menüye dönmek için ENTER/PLAY tufluna bas n CONTRAST (KONTRAST) KONTRAST: Görüntünün kontrast seviyesini ayarlar. Sa imleç tufluna bas n ve TV ekran nda bir de er görünecektir. De eri ayarlamak için SOL/SA imleç tufluna bas n ve seçiminizi onaylamak ve önceki menüye dönmek için ENTER/PLAY tufluna bas n GAMMA GAMMA: Görüntünün gamma de erini ayarlar. 4.1 VIDEO OUTPUT (V DEO ÇIKIfiI) HUE (RENK TONU) RENK TONU: Görüntünün renk tonunu ayarlar. Sa imleç tufluna bas n ve TV ekran nda bir de er görünecektir. De eri ayarlamak için SOL/SA imleç tufluna bas n ve seçiminizi onaylamak ve önceki menüye dönmek için ENTER/PLAY tufluna bas n. V DEO ÇIKIfiI: Video ç k fl n ayarlar. 17

20 S STEM AYARLAMASI SATURATION (DOYUM) DOYUM: Görüntünün doyumunu ayarlar. Sa imleç tufluna bas n ve TV ekran nda bir de er görünecektir. De eri ayarlamak için SOL/SA imleç tufluna bas n ve seçiminizi onaylamak ve önceki menüye dönmek için ENTER/PLAY tufluna bas n LUMA DELAY (IfiIK GEC KMES ) IfiIK GEC KMES : TV nin parlakl na ve rengine göre, görüntünün fl k gecikmesini ayarlar. DVD için genellikle 1T ye ayarlan r. 4.4 HDMI AYARLAMA SAYFASI HDMI HDMI: HDMI özelli ini aç p kapatabilirsiniz. 5.2 BACKGROUND COLOR (ARKA ZEM N RENG ) ARKA ZEM N RENG : Altyaz n n arka zemin rengini ayarlar. 5.3 OUTLINE COLOR (ANAHAT RENG ) ANAHAT RENG : Altyaz n n anahat rengini ayarlar. 5.4 TEXT COLOR (YAZI RENG ) YAZI RENG : Altyaz rengini ayarlar. 5.5 HORIZON ALIGN (YATAY HIZALAMA) YATAY HIZALAMA: Altyaz y sola veya sa a ayarlar. 6. TERC H AYARLAMA SAYFASI AUDIO SOURCE (SES KAYNA I) SES KAYNA I: Ses kayna n ayarlayabilirsiniz. Tercih ayarlamas, sadece cihazda disk yokken aktiftir ve haf zadaki ayarlama de ifltirilinceye kadar bu ayarlama aktif kal r. 5. MPEG4 AYARLAMA SAYFASI 6.1 TV TYPE (TV T P ) 5.1 SUBTITLE FONT (ALTYAZI FONTU) ALTYAZI FONTU: Altyaz fontunu ayarlar. TV T P : Bu oynat c NTSC ve PAL sistemleri dahil farkl TV ç k fllar n destekler. l TV niz sadece NTSC veya PAL sistemini destekliyorsa ve kazayla yanl fl TV tipini seçtiyseniz, TV görüntüsü titreyecek ve siyah/beyaza dönecektir. Bu durumda, ayarlamay belirtildi i gibi yapmak için SETUP tufluna basman z gerekir. 18

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...15

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Kullan c K lavuzu W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Ürünü kullanmadan önce Önemli Önlemler bölümünü okudu unuzdan emin olun. Kullan c K lavuzu nu (CD) ileride baflvurmak üzere eriflilir

Detaylı

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KALMAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan, bu f r n kapa

Detaylı

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu çindekiler 7 HDS Gen2 Dokunmatik ekran ve tufllar 8 HDS Gen2 Dokunmatik girifl ekran 9 Temel ifllemler 9 Güç tuflu 9 lk çal flt rma 9 Dokunmatik ekran n kullan lmas 10

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

Kullan m K lavuzu. Simrad AP24 Otomatik pilot. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka

Kullan m K lavuzu. Simrad AP24 Otomatik pilot. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka Kullan m K lavuzu Simrad AP24 Otomatik pilot Türkçe Sw.1.2 www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka 1 Kullan m Otomatik pilot çok faydal bir seyir yard mc s d r

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe Model No. TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) çindekiler Önemli Güvenlik Uyar lar...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...6 Ba lant

Detaylı

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU 2 20 38 56 74 Say n Bay/Bayan, Kliman z hay rl olsun. Talimatlar do rultusunda kullan ld takdirde

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

LANCER Kullanma El Kitab

LANCER Kullanma El Kitab LANCER Kullanma El Kitab MITSUBISHI MOTOR SALES EUROPE B.V. 1119 MB Schiphol -Rijk 2130 KC, Hoofddrop The Netherlands Tel: k(+31) 20-446 82 60 Faks: (+31) 20-446 81 15 TEM O T O M O T V K s kl Cad. fiehit

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI SAYI 2 TEMEL B LG LER SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI MS WORD LE TANIfiMA B R KEL ME filem PROGRAMININ TEMEL TANITIMI WINDOWS WINDOWS DONATILARI WINDOWS UN DONATILAR

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER PCARP/ PEARP/PLARP/PSARP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MOELLER PCARPA(#)(2) PCARP60A(#)(2) PCARP7A(#)(2) PCARP00A(#)(2) PCARP25A(#)(2) PCARP40A(#)(2) PCARPKA PCARP60KA PCARP7KA PCARP00KA PCARP25KA PCARP40KA

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833 TD2220 LCD EKRANI Kullan c K lavuzu Model No. VS14833 TCO Bilgisi Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified label.

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

Televizyon Kullanma Kılavuzu AL40L 5431 4B

Televizyon Kullanma Kılavuzu AL40L 5431 4B Televizyon Kullanma Kılavuzu AL40L 5431 4B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Bu ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63 Ç NDEK LER 1 2 3 4 5 6 7 8 G R fi............................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR......................................

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR? SAYI 24 TEMEL B LG LER B LG SAYARLA Ö REN M E T MDE B LG SAYARDAN FAYDALANMA LASER VE LED YAZICILAR LASER KULLANAN YAZICILAR VER DEPOLAMA D SKETE YEN ALTERNAT FLER 25. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS D SK TEM

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2987 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1940 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II Yazarlar Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 1, 7) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı