VESTEL DVD-DivX PLAYER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER"

Transkript

1 VESTEL 7500 DVD-DivX PLAYER

2 Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI UYARI AKSESUARLAR ve PANEL ANA BA LANTILAR UZAKTAN KUMANDA TEMEL filemler GEL fit R LM fi filemler ÖZEL FONKS YONLU OYNATMA S STEM AYARI ARIZA G DERME TEKN K ÖZELL KLER

3 GÜVENL K ÖNLEMLER D KKAT ELEKTR K ÇARPMASI TEHL KES, AÇMAYIN Eflkenar üçgen içinde, üzerinde ok iflareti olan y ld - r m iflareti, ürünün kabini içinde elektrik çarpmas riski yaratmaya yetecek büyüklükte izolasyonu olmayan tehlikeli voltaj bulundu u için kullan c y uyarmay amaçlar. Üçgen içindeki ünlem iflareti k lavuzda, cihazla ilgili önemli kullan m ve bak m (servis) talimatlar na karfl uyar r. II SINIF sembolü (Çift Yal t ml ). UYARI: YANGIN VEYA ELEKTR K ÇARPMASI R SK N AZALTMAK Ç N BU C HAZI YA MURA VEYA NEME MARUZ BIRAKMAYIN. C HAZIN Ç NDE TEHL KEL YÜKSEK GER L M BULUNMAKTADIR. C HAZIN Ç N AÇMAYIN, SERV S N SADECE YETK L SERV S TEKN SYEN TARAFINDAN YAPILMASINI SA - LAYIN. D KKAT: Elektrik fiflini veya kablosunu de ifltirdi inizde, yeni kablo veya fifl orijinalin ayn s veya üretici taraf ndan önerilen tip olmal d r. ELEKTR K ÇARPMASINI ÖNLEMEK Ç N F fi N UZUN OLAN KISMINI PR Z- DEK UZUN YUVAYLA EfiLEfiT R P Y CE YERLEfiT R N. Bu cihazda lazer kullan lmaktad r. Bu kullan m k lavuzunda belirtilenlerin d fl ndaki dü melerin kullan lmas, ayarlar n veya ifllemlerin yap lmas tehlikeli radyasyona maruz kalma riski yaratabilir. Kapa açmay n veya cihaz kendiniz tamir etmeye çal flmay n. Servis ifllemlerini yetkili personele b rak n. TEHL KE: Aç ld nda ve ara kilit çözüldü ünde veya devreden ç kar ld nda görünür ve görünmez lazer fl nlar yayar. Ifl na do rudan maruz kalmaktan kaç n n. 01

4 GÜVENL K ÖNLEMLER Bu cihaz, ABD patentleri ile korunan kopyalamaya karfl koruma teknolojisini ve di- er düflünce eserleri haklar n içermektedir. Bu telif hakk koruma teknolojisinin Macrovision firmas taraf ndan yetki verildi i takdirde kullan lmas gerekmektedir ve Macrovision firmas taraf ndan yetki verilmedi i sürece, sadece ev ve di er k s tl izlemeler için tasarlanm flt r. Aksi tasar m ifllemleri ve parçalara ay rma yasakt r. Dolby Laboratuarlar n n lisans ile üretilmifltir. Dolby ve çift-d simgesi, Dolby Laboratories, Inc. firmas n n ticari markalar d r. Eski cihaz n elden ç kar lmas 1. Ürünün üzerinde yandaki iflareti görürseniz, bu ürün Avrupa Direktifi 2002/96/EC kapsam nda demektir. 2. Bütün elektrikli ve elektronik ürünler, normal evsel at klardan ayr olarak, hükümetin veya yerel birimlerin belirlemifl oldu u toplama noktalar na götürülmelidir. 3. Eski cihazlar n düzgün bir flekilde elden ç kar lmas, çevreye ve insan sa l na olan olumsuz etkileri önlemeye yard mc olacakt r. 4. Eski cihazlar n elden ç kar lmas yla ilgili daha fazla bilgi için, belediyeye, at k toplama merkezine veya cihaz sat n ald n z yere baflvurun. 02

5 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI D KKAT : BU KULLANIM KILAVUZUNDAK VE C HAZ ÜZER NDEK BÜTÜN UYARILARI VE TAL MAT- LARI OKUYUN VE BUNLARA UYUN. BU KILAVUZU LER DE KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN. Bu cihaz, kiflisel güvenli i sa layacak flekilde tasarlanm fl ve üretilmifltir. Ancak yanl fl kullan m elektrik çarpmalar na veya yang na sebep olabilir. Afla daki kurulum, kullan m ve bak m talimatlar na uydu unuz takdirde, bu cihaz n içindeki güvenlik devreleri sizi koruyacakt r. Bu cihaz, tam transistörlüdür ve kullan c taraf ndan tamir edilebilecek parçalar içermez. TEHL KEL VOLTAJA MARUZ KALACA INIZDAN DOLAYI, ARKA KAPA I AÇMAYIN. SERV S Ç N SA- DECE YETK L PERSONELE DANIfiIN. 1. Bu k lavuzu okuyun Cihaz ambalaj ndan ç kard ktan sonra, k lavuzunu dikkatlice okuyun. Bütün kullan m talimatlar na uyun. 2. Havaland rma Kabin içindeki delikler ve aç kl klar havaland rma ve cihaz n güvenli çal flmas içindir. Bunlar cihaz n afl r s nmas n önler. Bu delikleri kapatmay n veya engellemeyin. Bu aç kl klar hiçbir zaman cihaz n yata a, divana, hal ya veya di er bir yüzeyin üzerine konulmas yla kapat lmamal d r. 3. Is Bu cihaz radyatör, f r n gibi s kaynaklar ndan veya s yayan di er cihazlardan (amplifikatörler dahil) uza a konulmal d r. 4. Su ve Nem Cihaz suya yak n yerlerde kullanmay n örne in, banyo küveti, lavabo veya çamafl r le eni yak n nda; rutubetli bir bodrumda veya bir yüzme havuzu yak n nda ve benzeri yerlerde. Cihaz n üzerine su damlamas veya s çramas önlenmeli ve üstüne vazo gibi içinde s v olan kaplar yerlefltirilmemelidir. 5. Temizlik Cihaz temizlemeden önce fiflini prizden çekin. S v temizlik maddeleri veya uçucu maddeler kullanmay n. Temizlemek için kuru bir bez kullan n. 6. Elektrik kablosunun korunmas Elektrik kablolar, üzerine bas lmayacak veya cisimler taraf ndan s k flt r lmayacak flekilde uzat lmal d r. Kablonun fifl, priz k sm na ve cihazdan ç kan noktas na özellikle dikkat edin. 7. Y ld r m Ya murlu havalarda veya cihaz n uzun süre kullan lmad durumlarda fifli prizden çekin. Bu sayede cihaz n y ld r m düflmesi ve elektrik kesilmesine ba l olarak hasar görmesi önlenecektir. 8. Cisim ve S v Girmesi Cihaz n aç kl klar ndan herhangi bir cisim sokmay n z, aksi halde bu cisimler tehlikeli voltaj noktalar na dokunabilir veya parçalar k sa devre ederek yang na veya elektrik çarpmas - na neden olabilir. Cihaz n üzerine asla herhangi bir türde s - v dökmeyin. 9. Donan mlar Tehlikeye neden olabilece inden, cihaz n üreticisi taraf ndan tavsiye edilmeyen donan mlar ba lamay n. 10. Aksesuarlar Cihaz dengesiz bir sehpa, tezgah, üçayakl sehpa, raf veya masa üzerine koymay n. Cihaz düflerek bir çocuk ya da yetiflkini ciddi biçimde yaralayabilir ve cihaz ciddi biçimde zarar görebilir. Sadece üretici taraf ndan onaylanm fl veya cihazla birlikte sat lmakta olan bir sehpa, tezgah, üçayakl sehpa, raf veya masa kullan n. Cihaz n her türlü montaj, üreticinin talimatlar na uygun olmal d r ve üretici taraf ndan tavsiye edilen montaj donan m kullan lmal d r. Cihaz ve sehpas birlikte tafl n rken dikkatli olunmal - d r. Ani durufllar, afl r zorlama ve engebeli yüzeyler cihaz n sehpas yla birlikte devrilmesine yol açabilir. 11. CD tablas Kapan rken parmaklar n z CD tablas ndan uzak tutun. Bu hususun ihmal edilmesi ciddi yaralanmalara ve ürün hasar na sebep olabilir. 12. A r cisimler Cihaz n üstüne a r cisimler yerlefltirmeyin veya üzerine basmay n. Cisimler düflerek yaralanmalara sebep olabilir veya cihaz ciddi flekilde hasar görebilir. 13. Servis Gerektiren Hasar fiu durumlarda cihaz n fiflini prizden çekin ve uzman servis personeline baflvurun. a) Elektrik kablosu veya fifli zarar görürse, b) Cihaza s v dökülürse veya içine cisimler girerse, c) Cihaz ya mur veya suya maruz kal rsa, d) Cihaz n kullan m talimatlar izlendi i halde normal olarak çal flm yorsa. Yaln zca kullan m k lavuzunda belirtilen ayarlamalar yap n. Di er ayarlar n yanl fl flekilde yap lmas durumunda hasar meydana gelebilir ve cihaz n normal çal flma konumuna getirilmesi daha uzun zaman alabilir. e) Cihaz herhangi bir flekilde düfler veya zarar görürse, f) Cihaz n performans nda belirgin bir de ifliklik görülürse bu durum servise ihtiyaç oldu unu gösterir. 14. Servis Cihaz n servisini kendiniz yapmaya çal flmay n, çünkü kapaklar n aç lmas sizi tehlikeli voltaja veya di er kazalara maruz b rakabilir. Servis ifllemlerinin yetkili bir personel taraf ndan gerçeklefltirilmesi gerekir. 15. Yedek Parça Yedek parça gerekti i zaman, servis teknisyeni taraf ndan üreticinin belirlemifl oldu u veya orijinal parça ile ayn özelliklere sahip olan yedek parça kullan lmas na dikkat edin. zin verilmeyen de ifliklikler yap lmas yang na, elektrik çarpmas na veya di er tehlikelere yol açabilir. 16. Güvenlik Kontrolü Bu cihaz n her tür bak m veya tamirat yap ld ktan sonra, cihaz n düzgün çal flma konumunda olup olmad n görmek için servis teknisyeninden güvenlik kontrolleri yapmas n rica edin. 17. Di erleri a) Sadece fifl prizden çekildi inde elektrik ba lant s kesilir, bu yüzden fiflin prizden kolayca ç kar labildi inden emin olun. b) Elektrik fifli cihaz n elektrik ba lant s n kesmek için kullan l r ve fifli çekilmifl cihaz kullan ma haz r halde olmal d r. 03

6 D KKAT KULLANIMLA LG L NOTLAR Ë Uzun süreli kullan mdan sonra cihaz n üst ve arka panelleri s nabilir. Bu bir ar za de ildir. Ë Cihaz kullanmad n z zaman, CD yi ç kar n ve kapat n. Ë Cihaz uzun bir süre kullanmazsan z, düzgün çal flmayabilir. Cihaz arada bir aç n ve kullan n. Ë CD tablas n n içine yabanc cisimlerin girmesine izin vermeyin. YERLEfiT RME Cihaz afla daki yerlere koymay n: Ë Is tma cihazlar n n yak n veya kapal bir arac n içi Ë Çok s cak (40ºC veya üstü) ya da çok nemli (%90 veya üstü) yerlere Ë Kirli yerlere. Ë Do rudan günefl fl ndan kaç n n. PARAZ T Bu cihaz TV, radyo veya video cihaz n n yak n na yerlefltirdi inizde, görüntü ve seste bozulmalar olabilir. Bu durumda, bu cihaz televizyondan, radyodan veya video cihaz ndan uzaklaflt r n. YO UfiMA LE LG L NOTLAR Afla daki durumlarda pikap üzerinde yo uflma meydana gelebilir. Ë Cihaz so uk bir yerden s cak bir yere tafl d - n zda. Ë Cihaz, kaloriferin yand bir odada veya kliman n üfledi i so uk havaya maruz kalan bir yerde kulland n zda. Ë Yaz n, cihaz klimal bir odadan s cak ve nemli bir ortama götürerek kulland n zda. Ë Nemli veya rutubetli bir odada. Yo uflma meydana gelirse cihaz düzgün çal flmayacakt r. CD yi ç kar n, elektrik fiflini prize takarak cihaz aç n ve iki veya üç saat kadar çal fl r durumda b rak n. ki veya üç saat sonra, cihaz s nacak ve içindeki nem kaybolacakt r. Fifli prizde b rak n ve yo uflma çok nadir meydana gelecektir. CD LER N KULLANIMI HAKKINDA Ë CD nin parlak taraf na dokunmay n. Ë CD nin üstüne ka t veya bant yap flt rmay n. Çalma/oynatma yüzü CD lerin TEM ZLENMES HAKKINDA Ë CD üzerindeki parmak izleri ve toz sesin ve görüntünün bozulmas na sebep olabilir. CD yi içten d fla do ru yumuflak bir bezle temizleyin. CD yi her zaman temiz tutun. Ë E er tozu yumuflak bir bezle temizleyemiyorsan z, CD yi hafif nemli bir bezle temizledikten sonra kuru bir bezle silin. Ë Benzin, tiner, piyasada bulunan temizlik maddeleri gibi solventler veya vinil plaklar için tasarlanm fl anti-statik sprey kullanmay n. Bu, CD ye zarar verebilir. CD LER N SAKLANMASI HAKKINDA Ë CD leri do rudan günefl fl alan yerlerde veya s kaynaklar n n yak n nda saklamay n. Ë CD leri banyo ya da nem alma cihaz n n yak n gibi nemli ve tozlu yerlerde saklamay n. Ë CD leri kutunun içine dik bir flekilde yerlefltirin. CD nin veya kutusunun üstüne herhangi bir cismin konulmas CD lerin hasar görmesine sebep olabilir. CD ÇER KLER N N YAPISI Normalde, DVD CD leri bafll klara ve bafll klar da bölümlere ayr lm flt r. Müzik CD leri parçalara bölünmüfltür. BÖLÜM 1 DVD CD si BAfiLIK 1 BAfiLIK 2 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 BÖLÜM 5 MÜZ K CD si PARÇA 1 PARÇA 2 PARÇA 3 PARÇA 4 PARÇA 5 Çok s cak! Her bir bafll a, bölüme veya parçaya bir numara verilmifltir ve buna bafll k numaras, bölüm numaras veya parça numaras denir. Bu numaralar olmayan CD ler olabilir. 04

7 AKSESUARLAR ve PANEL AKSESUARLAR Ë Audio/Video kablosu x 1 Ë Uzaktan kumanda x 1 Ë Piller x 2 Ë Kullan m K lavuzu x1 Ë Servis listesi x 1 Ë Garanti belgesi x 1 Ë HDMI Kablosu x 1 Garanti Belgesi Servis listesi KULLANIM KILAVUZU HDMI Kablosu ki pil Audio/Video kablosu Garanti Belgesi Servis listesi KULLANIM Uzaktan kumanda KILAVUZU ÖN PANEL 1. AÇMA/KAPATMA DÜ MES 2. ÇALIfiMA LAMBASI 3. CD TABLASI 4. DURAKLATMA DÜ MES 5. TABLA AÇMA/KAPATMA DÜ MES 6. DURDURMA DÜ MES 7. OYNATMA DÜ MES 8. UZAKTAN KUMANDA SENSÖRÜ 9. LED EKRANI 10. SD/MS/MMC 11. USB ARKA PANELDEK ÇIKIfiLAR 1. ELEKTR K KABLOSU G R fi KANAL SES ÇIKIfiI 3. HDMI ÇIKIfiI 4. COAXIAL ÇIKIfiI 5. VIDEO ÇIKIfiI 6. Y, CB/PB, CR/PR ÇIKIfiI 7. S-VIDEO ÇIKIfiI 8. OPTICAL ÇIKIfiI 9. SCART ÇIKIfiI 05

8 TEMEL BA LANTILAR TEMEL BA LANTILAR HDMI ç k fll cihazlara ba lanmas Televizyon DVD Oynat c Kolay DVD ba lama k lavuzu: En iyi görüntü için, bu talimatlar takip edin ve TV nize en uygun kablolar kullan n: Normal: Kompozit video: yi: S-video Daha iyi: Komponent video En iyi: HDMI video HD DVD oynat m : Bütün DVD koleksiyonunuzu yüksek çözünürlük format nda izleyin. Bu DVD oynat c 480p, 720p, 576p, ve 1080p format ndaki DVD lerinizi HDTV'nin ana çözünürlü üne dönüfltürür. HDMI ç k fl : HD dönüflümü ve büyüleyici HD görüntüler ve çok net dijital ses için bu ç k fl kullan n. Audio/Video kablosu ile TV ye ba lanma Televizyon DVD Oynat c Sar K rm z Beyaz K rm z Beyaz Sar S-Video ç k fl na Video girifline (sar ) Audio girifllerine (k rm z, beyaz) S-video girifline TV nin bir S-video girifli varsa, DVD oynat c y S-video kablosu ile ba lay n. S-video kablosunu kullan rken, sar video kablosunu ba lamay n. YUV video giriflli bir müzik setine ve TV ye ba lanma Müzik Seti DVD Oynat c Televizyon Beyaz K rm z K rm z Amplifikatörün ses girifllerine Beyaz Y video ç k fl na CB/PB video ç k fl na CR/PR video ç k fl na CR/PR video girifline CB/PB video girifline Y video girifline 06

9 TEMEL BA LANTILAR Dijital ses giriflli bir amplifikatöre ve TV ye ba lanma DVD Oynat c Televizyon Amplifikatör KOAKS YEL tip dijital ses girifline Koaksiyel kablo Y video ç k fl na CB/PB video ç k fl na CR/PR video ç k fl na CR/PR video girifline CB/PB video girifline Y video girifline 5.1 kanal ses giriflli bir amplifikatöre ve TV ye ba lanma Amplifikatör DVD Oynat c Televizyon 5.1 kanal ses girifllerine 5.1 kanal ses ç k fllar na Video ç k fl na Audio kablosu Video girifline (sar ) Dijital ses giriflli bir amplifikatöre ve TV ye ba lanma Televizyon DVD Oynat c Amplifikatör Birisini ba lay n Y video girifline CR/PR video girifline Y video ç k fl na CB/PB video ç k fl na CR/PR video ç k fl na KOAKS YEL tip dijital ses girifline OPT K tip dijital ses girifline CB/PB video girifline Optik dijital kablo Koaksiyel kablo 07

10 TEMEL BA LANTILAR Scart kablosu ile TV ye ba lanma Televizyon DVD Oynat c Scart ç k fl na Scart girifline 08

11 UZAKTAN KUMANDA UZAKTAN KUMANDA fllevi 1. CD TABLASI AÇMA/KAPAT- MA 2. V. MODU 3. OSD (Ekran üstü gösterge) 4. ALTYAZI 5. BAfiLIK/PEG 6. ARAMA 7. TEKRARLAMA 8. A-B TEKRARI 9. AYARLAMA 10. ONAYLAMA/OYNATMA- ÇALMA 11. ZOOM 12. HIZLI GER ALMA 13. HIZLI LER ALMA 14. DURAKLATMA/ADIM ADIM fllevi OYNATMA 15. DURDURMA 16. SES KESME 17. AÇI 18. AÇMA/KAPATMA 19. RAKAMLI VE 10+ TUfiLARI 20. PAL/NTSC YUKARI 21. S LME 22. MENÜ SOL SA 23. MLEÇ AfiA I 24. PROGRAM 25. SONRAK 26. ÖNCEK 27. KONUfiMA D L 28. DVD/USB/KART 29. SES +/- (Ses ayar ) Pillerin Yerlefltirilmesi 1. Kapa aç n. 3. Kapa kapat n. 2. Pilleri yerlefltirin. Pillerin + ve - uçlar n pil bölmesindeki iflaretlerle efllefltirdi inizden emin olun. Pillerle ilgili notlar l Pilleri uzaktan kumandaya yanl fl takmay n. l Pilleri flarj etmeyin, s tmay n, aç k veya k sa devre yapmay n. Pilleri ateflin içine atmay n. l Eski ve yeni pilleri veya farkl tipteki pilleri birlikte kullanmay n. l Uzaktan kumanda düzgün çal flmazsa veya çal flt rma mesafesi k sal rsa, tüm pilleri yenileriyle de ifltirin. 09

12 TEMEL filemler Haz rl k l Bir CD ye göz atmak istedi inizde, TV yi aç n ve DVD oynat c ya ba l video giriflini seçin. Temel ifllemler 1. Fifli prize tak n. DVD oynat c aç l r ve TV ekran nda bafllat logosu görünür. Tablada CD varsa, otomatik olarak çal flmaya bafllar. 2. CD tablas n açmak için OPEN/CLOSE ç tufluna bas n ve CD yi tablaya yerlefltirin. l ki farkl CD boyutu vard r. CD yi, tablaya do ru bir flekilde yerlefltirin. CD k lavuzun d fl na yerlefltirilirse hasar görebilir ve DVD oynat c - n n ar zalanmas na sebep olabilir. l Çal flt r lmayan bir CD yi bu DVD oynat c s na takmay n. 3. CD tablas n kapatmak için OPEN/CLOSE tufluna bas n ve oynatma ifllemi otomatik olarak bafllayacakt r. l Baz CD ler otomatik olarak bafllamayabilir; bafllatmak için ENTER/PLAY tufluna basabilirsiniz. 4. Baz CD ler bir menü ile oynatma ifllemini bafllatabilirler. Menü opsiyonlar n seçmek için uzaktan kumandadaki imleç tuflunu kullan n ve bafllatmak için ENTER/PLAY tufluna bas n veya rakaml tufllara basarak menü seçeneklerini do rudan seçin. Duraklatma/ad m ad m oynatma 1. Oynatma ifllemini duraklatmak için PAUSE/STEP Å/I tufluna bir kez bas n (sabit görüntü modu). Sabit görüntü modunda ses kesilecektir. 2. Görüntüyü ad m ad m ileri almak için PAUSE /STEP Å/I tufluna sürekli bas n. 3. Normal oynatma ifllemine yeniden dönmek için ENTER/PLAY tufluna bas n. Görüntüyü durdurma 1. Durma moduna girmek için STOP Ë tufluna bas n ve TV ekran nda bafllat logosu görünecektir. DVD gibi az CD lerde, oynat c görüntünün durduruldu u noktay ça rabilir. 2. Oynatma ifllemini görüntünün durduruldu u noktadan veya CD nin bafl ndan itibaren bafllatmak için ENTER/PLAY tufluna bas n. 3. Görüntüyü tamamen durdurmak için STOP tufluna iki defa bas n. H zl ileri ve H zl geri alma 1. CD yi h zl ileri almak için F.FWD è tufluna bas n. F.FWD è tufluna her bas ld nda, h zl ileri alma h z de iflir. 2. Normal oynatma ifllemine yeniden dönmek için ENTER/PLAY tufluna bas n. 3. CD yi h zl geri almak için F.REV È tufluna bas n. F.REV È tufluna her bas ld nda, h zl geri alma h z de iflir. 4. Normal oynatma ifllemine yeniden dönmek için ENTER/PLAY tufluna bas n. Önceki ve Sonraki Oynatma ifllemi s ras nda, önceki bölümün bafl na dönmek için PREV À tufluna bas n. Bu tufla her bas ld nda CD nin bafllang c na kadar birer bölüm atlanacakt r. Oynatma ifllemi s ras nda NEXT à tufluna her bas ld nda mevcut bölüm atlanacak ve sonraki bölüm oynat lacakt r. NOTLAR: 1. fllem s ras nda, TV ekran nda "ø görünebilir. ø iflareti, cihaz n veya CD nin iflleme izin vermedi i anlam na gelir. 10

13 GEL fit R LM fi filemler ÖNEML NOT: AfiA IDAK FONKS YONLAR SADECE DVD CD LER Ç N GEÇERL D R. D ER FORMATLI CD LER KULLANILIRSA, EKRAN VE ÇALIfiMA FARKLI OLAB L R. V. MODE Bu tufl DVD ç k fl n "CVBS" ile "YUV" ve RGB aras na ayarlar. Not: Bu tufla bast ktan sonra TV ekran kaybolursa, ekran yeniden görününceye kadar tufla art arda bas n. Görüntüde parazit varsa veya görüntü görünmezse, "V.MODE" tufluna basarak sorunu giderin. OSD Bu tufla bas n ve ekranda CD ile ilgili baz bilgiler görünecektir: Geçen Bafll k, "Kalan Bafll k", "Geçen Bölüm", "Kalan Bölüm" ve " Gösterge Kapal ". SUBTITLE Bu tufla bas n ve ekranda "SUBTI-TLE 01/XX XXXXX" görünecektir. "01, orijinal dilin numaras n ; "XX", toplam dil say s n ve "XXXXXX" ise CD nin bölge dilini gösterir (dil say s CD ye ba l d r). TITLE/PBC Baz DVD CD lerinde bu tufla basma bafll k menüsünü görüntüler; istenilen bölümleri seçmek için rakaml tufllara basabilirsiniz. CD yi oynatmak için EN- TER/PLAY tufluna bas n. PBC, kullan c lar n Video CD lerini interaktif olarak oynatmalar n sa lar. PBC özelli i AÇIK ise, kullan c sadece menüdeki parçalar seçmek için rakaml tufllar kullanabilir. PBC özelli- i KAPALI ise kullan c parçay do rudan seçebilir. SEARCH Bu tufla basma ekran menüsünü gösterir ard ndan, menü içinde rakaml tufllara bas n, örne in: bir kez Bafll k 02/10 Bölüm */32 ki kez Bafll k 02/10 Süre *: : üç kez Bölüm 01/32 Süre *: : flleme göre, onatman n bafllamas n istedi iniz noktay seçebilirsiniz. REPEAT Bu ifllemi takip edin: bir kez ki kez üç kez Bölüm Bafll k Tümü dördüncü bas fl tekrarlama fonksiyonunu iptal edecektir. A-B REPEAT Bafllama noktas n seçmek için "A-B RPT" tufluna bas n, tufla bir daha basarak bitifl noktas n seçin ve ayarlamay bitirin. A-B aras nda seçilen k s m tekrarlanacakt r. Üçüncü bas fl bu fonksiyonu iptal edecektir. CLEAR Yanl fl girilen bilgileri iptal etmek için bu tufla bas n. PAL/NTSC NTSC ile PAL aras nda geçifl yapmak için bu tufla bas n. MENÜ Bu tufla bas ld nda ektanda Ana Menü görünür; istedi iniz maddeyi seçin. CD yi çal flt rmak için "ENTER/PLAY" tufluna bas n. (Bu tufl, çok katmanl menüyü kullanabilen DVD CD sinde kullan labilir). ZOOM Bu tufla her bas ld nda görüntü büyütülür. Bu modda, görüntüyü MLEÇ tuflu ile hareket ettirebilirsiniz. PROGRAM Bu tufla bas ld nda ekranda bilgi penceresi görünecektir; istedi iniz program numaras n girmek için rakaml tufllara bas n. fllem bitti inde, Bafllat logosunu seçmek için imleci kayd r n. Bu esnada cihaz program oynatmaya bafllayacak ve ekranda "Program" logosu görünecektir. Bu fonksiyonu iptal etmek isterseniz, "STOP" tufluna, daha sonra "PLAY" tufluna bas n. ANGLE Bu özelli i bulunan CD lerde, görüntüyü farkl aç lardan izlemek için bu tufla bas n. (DVD ye ba l olarak). DVD/USB/CARD DVD/USB/CARD tufluna bas ld nda ekran menüsü görünecektir. mleci hareket ettirmek için uzaktan kumandadaki UP/DOWN tufllar n kullanabilirsiniz ard ndan, seçiminizi yapmak için ENTER /PLAY tufluna bas n. Not: Herhangi bir hasarı önlemek için USB veya Kartı lütfen okuma esnasında çıkarmayın. 11

14 ÖZEL FONKS YONLU OYNATMA SES SEV YES AYARI ve SES KESME VOLUME tuflunun sa taraf ndaki "+" iflaretine basarak sesi art r n ve sol taraf ndaki "-" iflaretine basarak sesi düflürün. MUTE tufluna bir kez bas ld - nda ekranda MUTE görünür (ses kesilir), ikinci kez bas ld nda ise ses normale döner. KONUfiMA D L N N SEÇ M Konuflma dilini de ifltirmek için uzaktan kumandadaki AUDIO tufluna bas n. Örne in: Audio 1/2: AC 3 2 CH ngilizce Audio 2/2: AC 3 5,1 CH ngilizce Not: Baflka bir seçim yapmadan önce 3 saniye beklemeniz gerekir. 3 ü 1 ARADA KART FONKS YONU Bu cihaz afla daki kartlar destekler (maksimum 16 GB) MS (Memory Stick), SD (Secure Digital), MMC (Multimedia Card) 1. Oynat c y aç n. 2. Kartlar (SD, MS, MMC) yerlefltirin. 3. DVD, KART veya USB aras nda geçifl yapmak için "DVD/USB/CARD" tufluna bas n (birden çok kart takarsan z, kartlar aras ndan seçim yapmak için DVD/USB/CARD tufluna bas n). Kart tak ld ktan sonra baflka bir kart daha tak l rsa, otomatik olarak bir navigasyon menüsü görünecektir. Bu menüde bir klasör seçmek için AfiA I veya YUKARI imleç tuflunu kullan n ve onaylamak için "ENTER/PLAY" tufluna bas n. Klasör içinde, bir dosya seçmek için AfiA I veya YUKARI imleç tuflunu kullan n ve oynatmak için "ENTER/ PLAY" tufluna bas n. Bu sayfada, önceki menüye dönmek için SOL imleç tufluna ve önceki veya sonraki sayfaya gitmek için PREV veya NEXT tufluna bas n. Dikkat: l CD yi oynat rken, cihaz k sa bir süre durabilir. l Tabladaki CD çal fl rken kart tak l rsa, cihaz ilk önce CD yi oynatacakt r. Bu durumda, DVD, KART veya USB aras nda geçifl yapmak için "DVD/USB/CARD" tuflunu kullanarak kart fonksiyonunu geçerli hale getirebilirsiniz. l Cihaz durma modunda iken, kart takabilir veya ç karabilirsiniz. l DVD oynat c öncelikli olarak CD yi yükleyecektir; farkl bir özelli i seçmek için 'DVD/USB/CARD' tufluna bas n. l Kart okunurken, herhangi bir yer imi (iflaretleyici) kullan lmaz. DVD moduna geçmek için DVD/USB/ CARD tufluna basabilirsiniz. l CD oynat l rken, kart takmay n. USB FONKS YONUNUN TANITILMASI 1. Cihaz USB 1.1 ve 2.0 sürümleri ile uyumludur. (USB'den 40 GB'a kadar tafl nabilir hard dskleri okuyabilir) DVD cihaz genellikle 1.1 sürümünü destekler, ancak bu sürümün çok ifllevli tasar m ndan dolay baz uyumsuzluklar meydana gelebilir. 2. Çeflitli s k flt rma formatlar ndan ve standard olmayan parametrelerden dolay oynatma s ras nda baz sorunlar n ç kmas kaç n lmazd r. HDMI FONKS YONU HDMI, Yüksek Çözünürlüklü Dijital Multimedia Arayüzü, EDID ve DDC2B yi destekler. Bu ba lant h zl ve kolay olup en iyi ses ve görüntüyü sunar. HDMI, s k flt r lmam fl, yüksek çözünürlüklü görüntüyü ve çok kanall sesi dijital olarak yaklafl k 5 GBps h - z yla aktarabilir. HDMI, sadece en yüksek görüntü kalitesini sunan 1080i/1080p çözünürlü ünü de il, ayn zamanda bütün ATSC HDTV standartlar n ve DVD Audio ve di er en geliflmifl dijital ses formatlar n ve ayr ca 96kHz dijital ses aktar m n da destekler. Sesi almak için sadece bir HDMI hatt n ba laman z yeterlidir. Ayn zamanda, HDMI standard n n sundu u bofl alan görüntünün güncellenmesinde kullan labilir. HDMI, telif hakl filmlerin izinsiz olarak kopyalanmas n önlemek için HDCP (Yüksek Bant Geniflli i Dijital Veri Korunumu) ile birlikte kullan labilir. 12

15 ÖZEL FONKS YONLU OYNATMA JPEG CD S N OYNATMA Bir JPEG CD sini oynat rken, baflka bir CD tak l rsa otomatik olarak bir navigasyon menüsü görünecektir. Bu menüde, bir dosya seçmek için AfiA I veya YUKARI imleç tuflunu kullan n, ard ndan ENTER/PLAY tufluna bas n ve dosya slayt gösterisi fleklinde oynat lacakt r. Önceki veya sonraki görüntüyü seçmek için PREV veya NEXT tufluna bas n. Mevcut görüntüyü duraklatmak için PAUSE/STEP tufluna bas n, ENTER/ PLAY tufluna basarak normal gösterime dönebilirsiniz. MP3 ÇALMA Bir MP3 CD sini çalarken, baflka bir CD tak l rsa otomatik olarak bir navigasyon menüsü görünecektir. Bu menüde, bir klasör seçmek için AfiA I veya YUKARI imleç tuflunu kullan n, ard ndan ENTER/PLAY tufluna basarak seçiminizi onaylay n. Bu klasörde, bir dosya seçmek için AfiA I veya YUKA- RI imleç tuflunu kullan n, ard ndan ENTER/PLAY tufluna basarak bu dosyay çalmaya bafllay n. Bu sayfada, önceki menüye dönmek için SOL imleç tufluna ve önceki veya sonraki sayfaya gitmek için PREV veya NEXT tufluna bas n. Kodak Görüntü CD sini Oynatma Oynatma (Normal) Cihaza bir Kodak Görüntü CD si tak ld nda, otomatik slayt gösterimi bafllar. Kodak Görüntü CD sindeki her bir görüntü art arda slayt gösterisi fleklinde gösterilecek ve boyutu, TV ekran na tam s acak flekilde ayarlanacakt r. Baz slayt gösterisi geçifl modlar sunulmufltur; seçmek için "PROG" tuflunu kullan n. Müflteri, her bir görüntü için geçifl efektlerini seçebilir. Bir görüntüyü göstermek için, "PAUSE" tufluna bas n. Önceki veya sonraki görüntüyü görüntülemek için "NEXT" veya "PREV" tufluna bas n. Slayt gösterimine dönmek için "ENTER/PLAY" tufluna bas n. Görüntüyü Döndürme Dört görüntü döndürme modu vard r: "Invert" (Ters çevirme), "Mirror" (Ayna), Left" (Sol) ve "Right" (Sa ). Bu ifllemlere sadece bir görüntü normal bir flekilde gösterilirken izin verilir ve yeni bir görüntü gösterildi inde bu ifllem otomatik olarak iptal edilecektir. Farkl döndürme modlar n seçmek için ok tuflunu kullan n: Yukar - Ters çevirme/normal Afla - Ayna/Normal Sol - Sola döndürme Sa - Sa a döndürme Zoom Bu fonksiyonu açmak veya kapatmak için "ZOOM" tuflu kullan l r. Bu mod aktif iken, görüntü kullan c taraf ndan en son seçilen oranda gösterilecektir. Ekranda bir mesaj görünerek mevcut zoom oran n belirtecektir. Zoom modu aktif ise, "F.FWD" ve "F.REV" tufllar büyütme/küçültme oran n kontrol etmek için kullan l r. ZOOM modu kapal iken, görüntü boyutu TV ekran na tam s acak flekilde ayarlan r. Notlar: Zoom fonksiyonu s ras nda, slayt gösterimi ve görüntü döndürme fonksiyonlar iptal edilir. Zoom fonksiyonunu iptal etmek için, "ZOOM" tufluna tekrar basarak slayt gösterimine dönün. Digest Küçük boyutlu görüntüleri göstermek için "STOP" tuflu kullan l r. Bu özellik aktif hale getirildikten sonra, boyutu küçültülmüfl baz görüntüler ekranda gösterilecektir. Kodak Görüntü CD sindeki sonraki/önceki görüntüleri göstermek için "NEXT" ve "PREV" tufllar kullan labilir. Ok tufllar n kullanarak ve "ENTER/PLAY" tufluna basarak görüntülenen herhangi bir küçük görüntüyü seçebilirsiniz. Küçük görüntü TV ekran na s acak flekilde büyütülecek ve slayt gösterimi bafllayacakt r. Önceki veya sonraki görüntüyü görüntülemek için "NEXT" veya "PREV" tufluna bas n. Slayt gösterimine dönmek için "ENTER/ PLAY" tufluna bas n. ÖNEML NOT: Ekranda gösterilen görüntülerin kalitesi, büyük oranda gösterimi yapan cihaza ba l d r. 13

16 ÖZEL FONKS YONLU OYNATMA MPEG4 CD FONKS YONUNUN TANITIMI MPEG-4, MPEG ( Hareketli Görüntü Uzmanlar Grubu ifadesinin k - saltmas ) taraf ndan oluflturulan dördüncü ses ve görüntü flifreleme standard d r. VCD, MPEG-1 teknolojisi ve DVD ise MPEG-2 teknolojisi esasl d r. MPEG-4, dar bant geniflli inin avantajlar ndan yararlan r ve verileri s k flt r p kare düzenleme teknolojisiyle aktararak en görüntü kalitesini sunar. Ses verileri WMA standard taraf ndan s k flt r l r. MPEG-4, AV alan ndaki en geliflmifl s k flt rma teknolojisi standard - d r. En yüksek s k flt rma oran na sahiptir. MPEG-4 teknolojisi ile, bir DVD filmini yüksek görüntü kalitesiyle bir veya iki CD-R diskine s k flt r p kaydedebilir veya VCD gibi ayn kaliteli birkaç filmi bir CD-R diskine ya da DVD ile benzer kaliteli birkaç filmi DVD-ROM diskine kopyalayabiliriz. Not: 1. fiu anda piyasada bulunan MPEG-4 diskleri çok say da farkl formata sahiptir; XVID, AVI, DIVX, RM gibi. Ancak, piyasadaki "MPEG4" logolu baz diskler MPEG teknolojisiyle kaydedilmemifllerdir. Yanl fl kay t standard ndan dolay baz disklerin bu cihazda oynat lamamas normaldir. 2. MPEG-4 dosyalar ekranda liste fleklinde gösterilir; imleç tufllar yla simgeyi seçin ve filmi oynatmak için ENTER/ PLAY tufluna bas n. 14

17 S STEM AYARLAMASI l Uzaktan kumandadaki SETUP tufluna bast - n zda, ayarlama menüsü görünür. 1. Ayarlama menüsü içinde imleci hareket ettirmek için uzaktan kumandadaki YUKARI, AfiA- I, SOL ve SA tufllar kullanabilirsiniz ard ndan, seçiminizi yapmak için ENTER/PLAY tufluna bas n. Önceki menüye dönmek için SOL imleç tufluna bas n. 2. Ayarlama menüsünden ç kmak için SETUP tufluna bas n. 1. GENEL AYARLAMA SAYFASI TV ekran format n, video tipini ve bütün DVD fonksiyonlar n ayarlay n. 1.2 ANGLE MARK (AÇI fiaret ) AÇI fiaret : Kullan c lar, farkl aç seçene i sunan bir DVD yi oynat rken belli bir kamera aç s n seçebilir. 1.3 OSD LANGUAGE (EKRAN ÜSTÜ MENÜ D L ) Ekran Üstü Gösterge (OSD) Dili: Kullan c lar ayarlama menüsü ve ekran üstü gösterge dilini seçebilir. 1.4 CAPTIONS (ALTYAZI) ALTYAZI: flitme engelli kifliler için. Program kay tl altyaz yla görüntülenebilir. Not: Bu özellik, altyaz l CD lerde bulunur. 1.5 SCREEN SAVER (EKRAN KORUYUCU) EKRAN KORUYUCU: Ekran koruyucu özelli i aç k ise, DVD oynat c belli bir süre boflta b rak ld nda ekranda bir animasyon görüntüsü görünecektir. 1.6 Last Memory (Son Haf za) 1.1 TV DISPLAY (TV EKRANI) Farkl gösterge ve TV ekran oran format n seçer. Diske ve TV ye göre çeflitli ekran formatlar bulunur. Not : l Hangi ekran format n n seçildi ine bak lmadan standart 4:3 format nda kaydedilen bir görüntü her zaman 4:3 ekran oran nda gösterilecektir. l DVD bafll klar n n ekran format de ifliklik gösterebilir; ilgili DVD bafll n n bilgilerine bak n. l DVD bafll 16:9 genifl ekran format nda kaydedilmiflse ve TV, standart 4:3 ekranl ise, görüntü yatay yönde s k flt r lacakt r. l Baz DVD bafll klar özel formatlarda kaydedilmifl olabilir. Bu tip durumlarda, hangi TV ekran format n seçti inize bak lmadan, DVD bafll klar daima ekranda orijinal format nda görünecektir. SON HAFIZA: Bu fonksiyon, bir CD yi dana önce izledi iniz bir noktadan itibaren izlemeye devam etmek istedi inizde faydal d r. Kal nan noktadan devam etme (resume) fonksiyonundan farkl olarak, Son Haf za fonksiyonu DVD, oynat c dan ç kar lsa bile etkilidir. Son Haf za fonksiyonu, PBC özelli i olan baz VCD lerden güvenilir bir flekilde çal flmayabilir. 2. SES AYARLAMA SAYFASI 15

18 S STEM AYARLAMASI 2.1 HOPARLÖR AYARLAMA SAYFASI DOWNMlX SETUP (DÖNÜfiTÜRME AYARLAMASI) DÖNÜfiTÜRME MODU: Ön hoparlörleri LT/RT STEREO, V SURR veya 5.1CH konumuna ayarlar. l lk 3 ayarlama ( LT/RT, STEREO, V SURR) 2 hoparlörün ses sinyalini dönüfltürür. Bu ayarlama, surround ses efektini sadece iki hoparlörle elde etmenizi sa lar. Bu nedenle, DÖNÜfiTÜRME MODU bu seçeneklere ayarland nda ilave hoparlör ayarlamas (sonraki bölümlerde aç klanm flt r) iptal edilir. l Dolby Digital ba lant s n seçmiflseniz ve gerçek Dolby Digital sur-round sesi duymak istiyorsan z DÖNÜfiTÜRME MODUNU 5.1CH konumuna ayarlaman z gerekir. Bu ayarlamada, ORTA ve ARKA hoparlörler aktiftir FRONT SPEAKER (ÖN HOPARLÖR) ÖN HOPARLÖR: Ön hoparlörlerin sesini Yüksek, Düflük konumuna ayarlar REAR SPEAKER (ARKA HOPARLÖR) ARKA HOPARLÖR: Arka hoparlörlerin sesini Yüksek, Düflük veya Kapal konumuna ayarlar SUBWOOFER SPEAKER (SUBWOOFER HOPARLÖRÜ) SUBWOOFER HOPARLÖRÜ: Subwoofer hoparlörlerini Aç k veya Kapal konumuna ayarlar. Bu DVD oynat c üç tip ses ç k fl içerir: 1. SPDlF OFF: Sol, sa, sol surround, sa surround ve orta hoparlörlerin ve Subwoofer in arka panel ba lant lar arac l yla analog surround ses üretilir. 2. SPDIF/RAW veya SPDIF/PCM: Bu surround ses, ürünün arka taraf ndaki koaksiyel ve optik konnektörler arac l yla Dolby Digital / DTS dekodere gönderilir. Not: DVD oynat c ayn anda bir Dolby Digital sinyal ve bir analog sinyal gönderir ancak, Karaoke efektlerinin avantajlar ndan yararlanmak istiyorsan z Analog ç k fl seçmeniz gerekir LPCM OUTPUT (LPCM ÇIKIfiI) LPCM (Lineer Sinyal Kodu Modülasyonu) ÇIKIfiI: Ses format için LPCM 48K, LPCM 96K yi içerir. 2.3 HDCD Dijital filtrenin örnekleme frekanslar n seçin; örnekleme frekans ne kadar yüksek olursa, ses kalitesi o kadar iyi olacakt r. Varsay lan ayarlama kapal ise, HDCD okunurken ekranda "CD" görünecektir; HDCD gösterimi için 44.1K veya 88.2K yi seçin CENTER SPEAKER (ORTA HOPARLÖR) ORTA HOPARLÖR: Orta hoparlörlerin sesini Yüksek, Düflük veya Kapal konumuna ayarlar. 2.2 SPDIF AYARLAMA SAYFASI SPDIF OUTPUT (SPDIF ÇIKIfiI) SPDIF ÇIKIfi MODU: Ses ç k fllar n ayarlar. 16

19 S STEM AYARLAMASI 3. DOLBY DIGITAL AYARLAMA SAYFASI 4.2 ÇÖZÜNÜRLÜK AYARLAMA SAYFASI RESOLUTION (ÇÖZÜNÜRLÜK): Oynat c n n çözünürlük ç k fl n TV nize göre ayarlayabilirsiniz. (Video Output ayar "HDMI" konumuna ve Resolution opsiyonu geçerli konumuna ayarlanmal d r. ) 4. 3 GÖRÜNTÜ KAL TES AYARLAMA SAYFASI SHARPNESS (KESK NL K) KESK NL K: Görüntünün keskinli ini ayarlar. 3.1 DUAL MONO DUAL MONO: Amplifikatörünüzün/dekoderinizin Dolby Digital ç k fl varsa, amplifikatörünüz veya dekoderiniz için stereo, sol mono, sa mono veya kar fl k mono modunu seçebilirsiniz. 3.2 DYNAMIC (D NAM K) D NAM K: Bu özellik genellikle geceleri yüksek sesli programlar izlerken, baflkalar n rahats z etmemek için kullan l r. Bu ayarlama ses seviyesini dinamik olarak azalt rken orijinal ton kalitesini koruyabilir. Bu, konuflma dilindeki en yüksek ile en düflük ses aras ndaki desibel (db) cinsinden ölçülen kapsamd r. 4. V DEO AYARLAMA SAYFASI BRIGHTNESS (PARLAKLIK) PARLAKLIK: Görüntünün parlakl n ayarlar. Sa imleç tufluna bas n ve TV ekran nda bir de er görünecektir. De eri ayarlamak için SOL/SA imleç tufluna bas n ve seçiminizi onaylamak ve önceki menüye dönmek için ENTER/PLAY tufluna bas n CONTRAST (KONTRAST) KONTRAST: Görüntünün kontrast seviyesini ayarlar. Sa imleç tufluna bas n ve TV ekran nda bir de er görünecektir. De eri ayarlamak için SOL/SA imleç tufluna bas n ve seçiminizi onaylamak ve önceki menüye dönmek için ENTER/PLAY tufluna bas n GAMMA GAMMA: Görüntünün gamma de erini ayarlar. 4.1 VIDEO OUTPUT (V DEO ÇIKIfiI) HUE (RENK TONU) RENK TONU: Görüntünün renk tonunu ayarlar. Sa imleç tufluna bas n ve TV ekran nda bir de er görünecektir. De eri ayarlamak için SOL/SA imleç tufluna bas n ve seçiminizi onaylamak ve önceki menüye dönmek için ENTER/PLAY tufluna bas n. V DEO ÇIKIfiI: Video ç k fl n ayarlar. 17

20 S STEM AYARLAMASI SATURATION (DOYUM) DOYUM: Görüntünün doyumunu ayarlar. Sa imleç tufluna bas n ve TV ekran nda bir de er görünecektir. De eri ayarlamak için SOL/SA imleç tufluna bas n ve seçiminizi onaylamak ve önceki menüye dönmek için ENTER/PLAY tufluna bas n LUMA DELAY (IfiIK GEC KMES ) IfiIK GEC KMES : TV nin parlakl na ve rengine göre, görüntünün fl k gecikmesini ayarlar. DVD için genellikle 1T ye ayarlan r. 4.4 HDMI AYARLAMA SAYFASI HDMI HDMI: HDMI özelli ini aç p kapatabilirsiniz. 5.2 BACKGROUND COLOR (ARKA ZEM N RENG ) ARKA ZEM N RENG : Altyaz n n arka zemin rengini ayarlar. 5.3 OUTLINE COLOR (ANAHAT RENG ) ANAHAT RENG : Altyaz n n anahat rengini ayarlar. 5.4 TEXT COLOR (YAZI RENG ) YAZI RENG : Altyaz rengini ayarlar. 5.5 HORIZON ALIGN (YATAY HIZALAMA) YATAY HIZALAMA: Altyaz y sola veya sa a ayarlar. 6. TERC H AYARLAMA SAYFASI AUDIO SOURCE (SES KAYNA I) SES KAYNA I: Ses kayna n ayarlayabilirsiniz. Tercih ayarlamas, sadece cihazda disk yokken aktiftir ve haf zadaki ayarlama de ifltirilinceye kadar bu ayarlama aktif kal r. 5. MPEG4 AYARLAMA SAYFASI 6.1 TV TYPE (TV T P ) 5.1 SUBTITLE FONT (ALTYAZI FONTU) ALTYAZI FONTU: Altyaz fontunu ayarlar. TV T P : Bu oynat c NTSC ve PAL sistemleri dahil farkl TV ç k fllar n destekler. l TV niz sadece NTSC veya PAL sistemini destekliyorsa ve kazayla yanl fl TV tipini seçtiyseniz, TV görüntüsü titreyecek ve siyah/beyaza dönecektir. Bu durumda, ayarlamay belirtildi i gibi yapmak için SETUP tufluna basman z gerekir. 18

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

VESTEL 7700 DVD PLAYER KULLANIM KILAVUZU GARANT

VESTEL 7700 DVD PLAYER KULLANIM KILAVUZU GARANT VESTEL 7700 DVD PLAYER KULLANIM KILAVUZU GARANT Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER...01-02 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI...03 UYARI...04 AKSESUARLAR ve PANEL...05 ANA BA LANTILAR...06-07 UZAKTAN KUMANDA...08 TEMEL

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Uyar : Bu iflaret, ürünün içindeki tehlikeli voltaja karfl sizi uyar r.

Uyar : Bu iflaret, ürünün içindeki tehlikeli voltaja karfl sizi uyar r. çindekiler çindekiler 1 Güvenlik önlemleri 2 Ambalaj n içindekiler 3 Ana özellikler 4 Ana cihaz n kontrolü 5 Uzaktan kumanda 6 Sistem ba lant s 8 Temel ifllemler 10 Sistem ayarlamas 16 Teknik özellikler

Detaylı

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...15

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

itallboy XXL HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy XXL HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy XXL HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...16

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL. i SLIMBOY 2.1 KANALLI İPOD HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL. i SLIMBOY 2.1 KANALLI İPOD HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL i SLIMBOY 2.1 KANALLI İPOD HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER çindekiler...1 Önemli güvenlik talimatlar...1 Verilen aksesuarlar...2 Çal flt rma...3 Sistemin ba lanmas...3

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SES AYAR TUfiU ARAMA TUfiU MP3 YUVASI ODAK DÜ MES PROJEKTÖR Ön taraf Sa taraf AYARLAMA TUfiU FREKANS AYAR TUfiU

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. falcon m type Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

dvd player KULLANMA KILAVUZU DVD-2006 slim 5.1 kanal

dvd player KULLANMA KILAVUZU DVD-2006 slim 5.1 kanal DVD-2006 slim dvd player 5.1 kanal KULLANMA KILAVUZU Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, Arçelik in toplam kalite ilkelerine

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

Hızlı kullanım kılavuzu

Hızlı kullanım kılavuzu LX7500R Sağlanan Aksesuarlar Hızlı kullanım kılavuzu 1 1 1 1 Türkçe 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD kayıt sisteminiz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar teslim edilir: 1 2 ön, 1 merkez ve 2 arka hoparlör

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için Türkçe ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca iç

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

NEM ALMA C HAZI. Kullan m K lavuzu

NEM ALMA C HAZI. Kullan m K lavuzu NEM ALMA C HAZI Kullan m K lavuzu Afla daki durumlarda nem alma cihaz nda her hangi bir sorun yoktur Ç NDEK LER Durum Nedeni Çal flma arada bir duruyor Cihaz defrost ifllemi yapmaktad r (bkz. sayfa 5).

Detaylı

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

AMF L SUBWOOFER KULLANIM KILAVUZU

AMF L SUBWOOFER KULLANIM KILAVUZU MSR800W AMF L SUBWOOFER KULLANIM KILAVUZU Grafik Sembollerin Aç klamalar D KKAT ELEKTR K ÇARPMASI TEHL KES! AÇMAYINIZ D KKAT: ELEKTR K ÇARPMASI TEHL KES N AZALTMAK Ç N, KAPA I (VEYA ARKA PANEL ) AÇMAYINIZ.

Detaylı

Dijital Video. Kullan c K lavuzu

Dijital Video. Kullan c K lavuzu Dijital Video Kullan c K lavuzu Tu 2 Áindekiler Ba larken Dijital Videomuzu Tan yal m... 3 Panelin Kullan lmas... 4 G Á... 5 Modlar... 6 Mod GeÁi D mesi... 8 Film Modu Film «ekme... 9 Filmlerin Tekrar

Detaylı

JAMESON JS-1025. 10.2 Aşağı çevrilebilen LCD Ekran KULLANIM KILAVUZU

JAMESON JS-1025. 10.2 Aşağı çevrilebilen LCD Ekran KULLANIM KILAVUZU JAMESON JS-1025 10.2 Aşağı çevrilebilen LCD Ekran KULLANIM KILAVUZU Sevgili müşterilerimiz, Öncelikle sizi,yeni mobil TFT monitörü satın aldığınız için tebrik etmek isteriz.çekici dizayn ile tam donanımlı

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. NORDMENDE LE82N8HM İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED ürünümüzü satın

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

D J TAL EV S NEMA S STEM HT-DS700 HT-DS900. Kullan m K lavuzu ELECTRONICS

D J TAL EV S NEMA S STEM HT-DS700 HT-DS900. Kullan m K lavuzu ELECTRONICS D J TAL EV S NEMA S STEM HT-DS700 HT-DS900 Kullan m K lavuzu ELECTRONICS Manufacturer: SAMSUNG ELECTRONICS HUIZHOU Co., Ltd. Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizou City Guang Province, China. Güvenlik

Detaylı

MONITOR LE116N8FM NORDMENDE

MONITOR LE116N8FM NORDMENDE MONITOR LE116N8FM NORDMENDE İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED ürünümüzü

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU th. Firma Adresi Tel. : DESER ELEKTRON K SAN. VE T C. LTD. fit. : Halkal Cad. No.:187/2 Sefaköy / ST. : (0212) 426 40 00/pbx Belgeyi Veren Kuruluflun; Ad : Bay Area Compliance Laboratory Adresi : 230 Commercial

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LC32A5HV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

Kullanım Kılavuzu SN0185LS-T1 SN0185LS-T2 SN022LS-T1 SN022LS-T2 SN022LS-T1F SN022LS-T2F SN0185LDS-T1 SN0185LDS-T2 SN022LDS-T1 SN022LDS-T2

Kullanım Kılavuzu SN0185LS-T1 SN0185LS-T2 SN022LS-T1 SN022LS-T2 SN022LS-T1F SN022LS-T2F SN0185LDS-T1 SN0185LDS-T2 SN022LDS-T1 SN022LDS-T2 Kullanım Kılavuzu SN0185LS-T1 SN0185LS-T2 SN022LS-T1 SN022LS-T2 SN022LS-T1F SN022LS-T2F SN0185LDS-T1 SN0185LDS-T2 SN022LDS-T1 SN022LDS-T2 SN0185LS-T1M SN0185LS-T2M SN022LS-T1M SN022LS-T2M SN022LS-T1FM

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. LC42A15FV İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme 1 Giriş LCD TV ürünümüzü satın aldığınız

Detaylı

VESTEL M N MÜZ K S STEM MCD-3460 MP3 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL M N MÜZ K S STEM MCD-3460 MP3 KULLANIM KILAVUZU VESTEL M N MÜZ K S STEM MCD-3460 MP3 KULLANIM KILAVUZU thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LE22N6FV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 LED Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

Model: MDIVX-1304 DVD PLAYER KULLANIM KILAVUZU

Model: MDIVX-1304 DVD PLAYER KULLANIM KILAVUZU th. Firma : DESER ELEKTRON K SAN. VE T C. LTD. fit. Adresi : Halkal Cad. No.:187/2 Sefaköy / ST. Tel. : (0212) 426 40 00/pbx Fax : (0212) 426 40 00 Mal n Cinsi : DVD Kul.Ömrü : 10 Y l CE Belgesi Vard r.

Detaylı

5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05

5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05 5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05 KULLANMA KILAVUZU ÖZELLİKLER Ses gücü : 8W 5 + 25W(RMS) Sürücü birimler :3 5 dolu saha manyetik olarak koruma + 5.25 subwoofer Frekans alımı : Satellites: 120Hz

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU Prestigio GeoVision 150 Kontrollerin yerleşimi 1. Açma/kapama düğmesi 2. SD Kart Yuvası 3. Dokunma Paneli 4. Menü Butonu 5. Işıklı Gösterge (Şarj olurken kırmızı

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

Kullan m K lavuzu. Super Audio CD & DVD Audio/Video oynat c

Kullan m K lavuzu. Super Audio CD & DVD Audio/Video oynat c Super Audio CD & DVD Audio/Video oynat c Kullan m K lavuzu ENKAY ELEKTRON K MERKEZ SERV S Alemda Cad. Site yolu No: 10 Ümraniye / STANBUL Tel: +90-216-632 44 40 Fax: +90-216-634 39 64 e-mail: info@enkaygroup.com

Detaylı

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU D 100

KULLANIM KILAVUZU D 100 KULLANIM KILAVUZU D 100 DEXUN Tüm hakları saklıdır. DEXUN logosu EFOR DAY TUK LTD ye aittir.diğer tüm logo ve markalar sahiplerine aittir. Yazım ve baskı hatalarından DEXUN sorumlu değildir. DEXUN All

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. MODEL NO: LE82N8HA İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED TV ürünümüzü

Detaylı

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6.

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6. Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu BKS 2520 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

VESTEL KULLANIM KILAVUZU. DANIŞMA MERKEZi: 444 4 123. www.vestel.com.tr X1 土 耳 其 文 说 明 书 X1-G02-0

VESTEL KULLANIM KILAVUZU. DANIŞMA MERKEZi: 444 4 123. www.vestel.com.tr X1 土 耳 其 文 说 明 书 X1-G02-0 X1 土 耳 其 文 说 明 书 X1-G02-0 VESTEL DANIŞMA MERKEZi: 444 4 123 www.vestel.com.tr idock AERO / X -1 ipod UYUMLU HOPARLÖR KULLANIM KILAVUZU Cihazınızın Sanayi Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım

Detaylı

HDMI Matris Sviç, 4 x 2 Portlu

HDMI Matris Sviç, 4 x 2 Portlu HDMI Matris Sviç, 4 x 2 Portlu KILAVUZ DS-48300 Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. En iyi performans ve emniyet için bu ürünü bağlamadan, kullanmadan veya ayarlamadan önce lütfen bu talimatları

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec-868 elero elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! 309063 Nr. 18 100.4401/0604 çindekiler

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller

Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller aqua serisi Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller Aqua D Type HDMI Aqua E Type HDMI Aqua P Type HDMI Aqua A Type HDMI Aqua U Type HDMI Aqua F Type HDMI Aqua J Type HDMI Aqua G Type HDMI Aqua

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG W2261VP http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917523

Kullanım kılavuzunuz LG W2261VP http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917523 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG W2261VP tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

Alarm Saatli Radyo nuzu darbelerden. Üzerine s v içeren cisimler ve dekor. gelirse hemen flebeke kablosunu prizden

Alarm Saatli Radyo nuzu darbelerden. Üzerine s v içeren cisimler ve dekor. gelirse hemen flebeke kablosunu prizden Alarm Saatli Radyo nuzu kullanmadan önce yapman z gereken ifllemler ve güvenlik uyar lar 220 V AC 50 HZ Alarm Saatli Radyo nuz 220 V AC 50 Hz flehir flebekesi ile çal flabilecek flekilde tasarlanm flt

Detaylı

DVD OYNATICI KULLANIM KILAVUZU GDP 5000

DVD OYNATICI KULLANIM KILAVUZU GDP 5000 DVD OYNATICI KULLANIM KILAVUZU GDP 5000 tr en TÜRKÇE İÇİNDEKİLER 4-6 GÜVENLİK TEDBİRLERİ 5 Ambalaj İçin Uyarı! 5 Pil İçin Uyarı! 6 WEEE Elektronik Atıkların Bertarafı: 6 Yasaklı Madde Kullanımının Kısıtlanmasına

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

HyperMedia Center Kullanım Kılavuzu İçindekiler V1.5

HyperMedia Center Kullanım Kılavuzu İçindekiler V1.5 HyperMedia Center Kullanım Kılavuzu İçindekiler V1.5 GIRIŞ...1 OYNATICI KONTROLLERI...2 NAVIGATION BAR...2 TV...3 SOURCE INPUT-KAYNAK SEÇIMI...3 CHANNEL LIST-KANAL LISTESI...3 SCHEDULE - PROGRAMLAMA...4

Detaylı

ARIZA G DERME 1. SINIF LAZER ÜRÜNÜ. Simgelerini Tan y n

ARIZA G DERME 1. SINIF LAZER ÜRÜNÜ. Simgelerini Tan y n ARIZA G DERME Ar za giderme Bir ar za meydana gelirse, cihaz tamire götürmeden önce afla da belirtilen noktalar kontrol edin. Elektrik çarpmas tehlikesi oldu undan cihaz n içini açmay n. Bu tavsiyelere

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC WV-CF102E http://tr.yourpdfguides.com/dref/4679626

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC WV-CF102E http://tr.yourpdfguides.com/dref/4679626 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PANASONIC WV-CF102E için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PANASONIC WV-CF102E tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ Dijital Fotoğraf Makinesi Nasıl çalışır? Dijital fotoğraf makineleri 4 elemandan oluşur. Bu elemanlar Objektif,

Detaylı

LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE

LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE 26" LED TELEVİZYON VE MONİTÖR LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu 87231 Araç kamerasının tüm fonksiyonlarının daha iyi kullanımı için cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatli şekilde okuyun. Dikkat 1. Lütfen hafıza kartını

Detaylı

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER AMAÇ Ö RENME FAAL YET - 6 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda, sunuya ses ve görüntü dosyalar eklemeyi, sayfalar aras ndaki geçi leri düzenleyebilmeyi, nesnelere animasyonlar ekleyebilmeyi ö renecek,

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP TR İÇİNDEKİLER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK

Detaylı

UVA-TR10 VIDEO/AUDIO VERC ALICI SET

UVA-TR10 VIDEO/AUDIO VERC ALICI SET UVA-TR10 VIDEO/AUDIO VERC ALICI SET ÜRÜN KILAVUZU Versiyon 2.0 (ARALIK 2005) VEDK ORGANZE SAN. BÖL. 21. CADDE 609. SOKAK NO:15 06370 OSTM / ANKARA TEL NO :(312) 395 68 75 76 FAKS NO:(312) 395 68 77 http://

Detaylı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı DB-2180 Binocular LCD DigiCam Ürün bilgileri F D E L K J A B C G H I A: Dürbün mercekleri (8x sabit zum) B: Dijital kamera mercekleri (8x sabit zum) C: Dijital kamera odak ruleti D: LCD ekran E: İşlev

Detaylı

brother 430F Elite A.G LS- 01/ 02-BR Lastik Birleştirme Otomatı KULLANIM KILAVUZU

brother 430F Elite A.G LS- 01/ 02-BR Lastik Birleştirme Otomatı KULLANIM KILAVUZU brother 430F Lastik Birleştirme Otomatı Elite A.G LS- 01/ 02-BR KULLANIM KILAVUZU 0 MAKĐNA ÖZELLĐKLERĐ Lastik uçlarının üst üste veya uç uca çember şeklinde birleştirilmesinde yüksek verimli programlanabilir

Detaylı

Çok Kanallı AV Alıcısı. Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur

Çok Kanallı AV Alıcısı. Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur Çok Kanallı AV Alıcısı STR-DN1020 Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur 1 Hoparlörlerin ayarlanması 2 TV'nizin ve diğer cihazların bağlanması 3 Diğer bağlantılar 4 Hoparlörlerin

Detaylı

StructureMap (Yap Haritas )

StructureMap (Yap Haritas ) StructureMap (Yap Haritas ) HDS Gen 2 Ek i Yap Haritas, SideScan (Yan Tarama) sonar sinyallerini haritan n üstünde görüntülemenizi sa layarak teknenizin altındaki ve yan ndaki dip yap s n n bir kufl bak

Detaylı

221TE4L 231TE4L. TR Duyuru ve önemli bilgi 2. 5 Sorun Giderme 34. Türkçe

221TE4L 231TE4L.  TR Duyuru ve önemli bilgi 2. 5 Sorun Giderme 34. Türkçe 221TE4L 231TE4L Türkçe www.philips.com/welcome Duyuru ve önemli bilgi 2 5 Sorun Giderme 34 Model Serial Country Code Telephone number Tariff Austria +43 0810 000206 0.07 Belgium +32 078 250851 0.06 Denmark

Detaylı

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Bu şartnamenin amacı, Kurumumuzun çeşitli birimlerinde kullanılacak olan; (50-52)- inç (127-132 cm) Full HD LCD

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı