UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ"

Transkript

1 1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Ertuğ CAN Bayrampaşa Uluğbey İlköğretim Okulu Rehber Öğretmeni/ İSTANBUL Marmara Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi YL. Öğrencisi ÖZET Araştırmanın ana amacı, uzaktan eğitim etkinlikleri ile öğrenim görmekte olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin uzaktan eğitim etkinliklerine ilişkin görüş ve beklentilerini belirlemektir. Bu ana amaç altında, öğrencilerin görüşleri, demografik özellikler, basılı materyaller, tv programları, bilgisayar destekli eğitim, akademik danışmanlık dersleri, uzaktan eğitim hizmetleri ve ölçme değerlendirme boyutlarında değerlendirilmiştir. Betimsel nitelikte olan araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini İstanbul ili Kadıköy Açıköğretim bürosuna kayıtlı bulunan ve özel bir dersanede kursa devam eden 1326 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklemi yansız olarak belirlenmiş öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin uzaktan eğitim sistemine yönelik görüşleri frekans(f) ve yüzde () ile analiz edilmiş ve bu bağlamda yorumlanmıştır. ANAHTAR SÖZCÜKLER: Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi, Uzaktan Eğitimde tv programları, basılı materyaller, bilgisayar destekli eğitim, akademik danışmanlık dersleri. ABSTRACT The main aim of the research is to identify the expectations and opinions of Anadolu University Open Education Faculty students who are educated via distance educational activities. Under this main aim their opinions have been evaluated considiring demographic features, printed materials, tv programmes, computer supported education, academical consulting courses, distance education services and testing/evaluating processes. Scanning model has been used in this descriptive kind of research course students registered at İstanbul-Kadıköy Open Education Faculty Office have been included into this research. The model has been formed by impartially identified students. Their opinions on the distance education system have been analysed and evaluated by frequency (f) and percentage (). KEY WORDS:Distance Education, Distance Education activities evaluation, Distance Education tv programmes, printed materials, computer supported education, academical consulting courses. GİRİŞ Günümüzde, gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek için her geçen daha fazla ve nitelikli bilgiye gereksinim duyulmaktadır.gerek yükseköğretim düzeyinde karşılaşılan maliyet, arz-talep, araç-gereç ve öğretmen sorunları; gerekse eğitim sistemlerinin teknolojinin baskısı altında sürekli değişmeleri ve gelişmeleri, eğitimde yeni teknolojilerin, yöntem, teknik, bilgi, araç ve gereçlerin kullanımını gerekli kılmıştır.bununla birlikte iş yaşamının, globalleşmenin ve bunlara bağlı olarak insanların tercihleri ile öğrenen kitlesinin değişmesi paralelinde, eğitim sistemlerinde Yaşam Boyu Eğitim, Uzaktan Öğrenme(Eöğrenme), Televizyonla Eğitim, İnternet le Öğretim, Açıköğretim, Açık Okul, Bilgisayar Destekli Eğitim, Tele Konferans sosyal birer ihtiyaç haline gelmiş bulunmaktadır. Çevredeki hızlı değişim ve yenilikler, etkili ve sürekli bir eğitimi gerekli kılmaktadır. Yaşam boyu öğrenme kavramının gelişmesi paralelinde eğitim kurumları da artan talebi karşılayabilmek için yapılarında değişiklik ve yeniliklere gitmek zorunda kalmışlardır. Uzaktan eğitimde gelinen son nokta internet yoluyla öğretim uygulamalarıdır. Bu uygulamalar, gelişen web teknolojileri ve bilgisayarlı konferans sistemleri sayesinde zaman, mekan, program, araç-gereç, öğreten ve öğrenen açısından büyük esneklik ve faydalar sağlamaktadır.

2 2 Uzaktan eğitim, farklı ortamlarda bulunan öğrenci ve öğretmenlerin, öğrenme-öğretme faaliyetlerini, iletişim teknolojileri ve posta hizmetleri ile gerçekleştirdikleri bir eğitim sistemi modelini ifade eder (İşman, 1998, s.18). Uzaktan eğitim, öğretmen ve öğrencilerin farklı mekanlarda buluşmaları durumunda, farklı teknolojilerden faydalanarak devam ettirilen eğitim faaliyetleridir. Geleneksel eğitimden en temel farkı, uzaktan eğitimde iletişim araçlarının kullanılmasıdır. Yürütülen uzaktan eğitim etkinliklerinde görsel ve işitsel birtakım araçlar kullanılmakta ve bunlar içinde en önemlisi bilgisayar ve bilgisayar teknolojileridir. Uzaktan eğitimde, her biri farklı amacı karşılayan çok çeşitli teknolojik metod ve araçlar birlikte kullanılabilir(halis,2001, ss.77-78): İyi hazırlanmış basılı malzemeler(ders kitabı, notlar, özetler vb.) Etkileşimli tele ya da video konferansı aynı anda yüz yüze ya da ses sese etkileşimi sağlayabilir. Bilgisayar konferansı ve elektronik posta, öğrenciler ve öğretmenler arasında karşılıklı iletişimin artmasına yardımcı olabilir. Önceden kaydedilmiş video filmleri dersin görsel içeriği önemli olduğunda etkili olur. Son dakika duyurularının iletilmesi, ödevlerin toplanması ve öğrencilere kısa sürede geribildirim vermeyi kolaylaştırması açısından İnternet, Faks vb.kullanılabilir. UNESCO nun 1995 yılında yayınladığı rapora göre, gelişmiş ülkelerde nüfusun yarısı üniversiteye giderken gelişmekte olan ülkelerde bu oran onda bire kadar düşmektedir. Aynı raporda yeni iletişim teknolojilerinin söz konusu soruna belli bir çözüm getireceği ve gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere bu yolla bilgi aktarımı sağlanabileceği de vurgulanmaktadır(mayor, 1995, s.86). Uluslararası Uzaktan Eğitim Konseyi(İnternational Council for Distance Education,(ICDE)) nin tahminine göre her yıl dünya da yaklaşık 10 milyon insan uzaktan öğretim sistemiyle öğrenim görmektedir(şakar, 1997,s.56). Halen 90 ülkede uygulanmakta olan yükseköğretim düzeyindeki uzaktan öğretim programları şu dört grupta toplanmaktadır(gürüz,2001: ): Daha önce yükseköğrenim görme fırsatını bulamamış olanlara, örneğin, önlisans diploması olup da, bunu lisans derecesine yükseltmek isteyenlere olanak sağlamak(second chance education), Üniversite mezunu olup da çalışmakta olanlara, değişen teknolojinin gerektirdiği yeni bilgileri vermek veya mesleki geliştirme programları uygulamak(recurrent education), Bir kuruluşun elemanlarını işbaşında eğitmek(corporate needs), Yükseköğretim çağındaki nüfusun eğitimi için konvansiyonel örgün eğitime alternatif yaratmak(primary access). Holmberg(1999, ss.1-2); temel olarak uzaktan eğitim yöntemlerini şöyle sıralamaktadır: 1. Ders planlama, 2. Ders materyallerinin geliştirilmesi, 3. Öğretim iletişiminin sağlanması, 4. Öğrenci danışmanlığı,

3 3 5. Ders geliştirme, ders materyallerinin dağıtımı, öğretim iletişimi ve danışmanlık yönetimi, 6. Uzaktan öğretim için uygun bir örgüt yapısı yaratma, 7. Sistemin fonksiyonel değerlendirilmesi. İnternet, dünyanın yaklaşık 200 ülkesinde, yüz binlerce özel ve resmi kuruluş, iş yeri, okul ve evdeki milyonlarca bilgisayarın, kablo, telefon hattı, uydu gibi araçlarla birbirine bağlanmasından oluşmuş yeryüzünün en büyük iletişim ağıdır. İnternet in büyük miktarlarda veri sağlama, bilgiye kolay erişim ve zengin iletişim olanakları, internet in öğretim amaçlı kullanımı fikrini oluşturmuştur. Bu ise, İnternet le Öğretim kavramının oluşmasına öncülük etmiştir. İnternet le öğretim, artan yeni bilgi ve becerilerin kazandırılmasında, öğrencilerin öğrenme alışkanlıklarının ve deneyimlerinin zenginleştirilmesinde kullanılabilecek yeni bir eğitim modelidir. Eğitim ortamında henüz kullanılmaya başlanan internet; özellikle uzaktan eğitim etkinlikleri için vazgeçilmez, zorunlu ve çağdaş bir öğretim aracıdır. Günümüzde uzaktan eğitimde en verimli olan teknoloji; çift yönlü olması, daha ucuz olması, iletişim yollarını ve yazılımlarını desteklemesi nedeniyle esnek bir yapıya sahip olan İnternet tir. Ülkemizde internet yoluyla eğitim hizmetleri, başta Anadolu Üniversitesi(Açıköğretim Fakültesi), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından etkin olarak yürütülmektedir. Bu uygulamalarda üniversitelerin örgün eğitimlerine ek olarak bu tür faaliyetlerini yürüttüklerini görmekteyiz. Ülkemizde sadece uzaktan eğitim yapmakla yükümlü bulunan üniversite ve buna yönelik yasal düzenleme bulunmamaktadır. Tek amacı Uzaktan eğitim olan üniversitelerin birtakım üstünlükleri bulunmaktadır. Verduın(1991, s.174) a göre; uzaktan eğitim amacı ile kurulmuş üniversiteler, uzaktan eğitime daha çok önem vermekte, öğretim ve üretim süreçlerinin tümüne katılmakta, araştırmaya çok büyük önem vermekte ve uzaktan öğrenim yapan kişilerin, yeni kurs ve program düzenleme ihtiyaçlarını da karşılamaktadır. Sürekli gelişmekte olan teknoloji yaşanan değişimin kaynağını oluşturmaktadır. Teknolojik gelişmelerle desteklenen eğitime talebin artması, önemli baskı yaratmış ve geleneksel üniversiteleri değişime sürükleyen sebeplerin ön sıralarına yerleşmiştir. Üniversitelerin içinde yaşanan bu değişimi daha iyi anlayabilmek için üniversiteler dışındaki ortamın bu içsel değişimin ana kaynağı olduğunu bilmek ve anlamak gerekmektedir(berkem, Gürdal, Bakioğlu, Erdoğan, 2001, s.269). Alkan(1998,s.5); uzaktan eğitimde kuramsal alt yapıyı oluşturan felsefi, bilimsel, teknolojik, kültürel, sosyal, ekonomik ve bireysel boyutların esas alınarak işlevsellik ve bütünlük doğrultusunda işe koşulması gerektiğini belirtirken, sistemin ana öğelerini oluşturan ; öğrenci, program, yönetim, fiziksel tesisler, finansman, destek hizmetler, alt yapı tesisleri, ilgili kurumlar, öğretim süreçleri ve genel özgünlüklerin uzaktan eğitim sisteminin yapı ve işleyişinde esas alınmasının önemini vurgulamaktadır.

4 4 Tablo 1 UZAKTAN EĞİTİMİN GENEL ÖZELLİKLERİ Öğrenci özellikleri 1) Geniş bir yaş dağılımına sahiptirler. 2) Hem çalışıp, hem okuyanlar ağırlıktadır. 3) Öğrencilerin çoğunluğu erkektir. 4) Güdülenme dereceleri çok yüksektir. 5) Öğrencilerin çoğunluğu toplumun alt katmanından gelmektedirler. 6) Coğrafi olarak geniş bir alana dağılmışlardır ve kentlerde yaşamaktadırlar. 7) Farklı eğitimsel geçmişleri vardır. Yararları 1) Öğrencilerin bulundukları yerde eğitim görmelerini sağlar. 2) Yaşam boyu eğitim görme imkanı sağlar. 3) Hem çalışıp hem okuma olanağı sağlar. 4) Bireysel öğrenmeyi sağlar. 5) Eğitimin maliyetini düşürür. 6) Fırsat ve imkan eşitsizliklerini en aza indirir. 7) Eğitimde arz-talep dengesizliğini önler. Genel Özellikleri 1) Öğreten ve öğrenen ayrı ortamlardadır. 2) Bireylere yeni seçenekler sunar. 3) Değişik eğitim ortamları kullanılır. 4) Sistemli bir yapıya sahiptir. 5) Öğrenci destek hizmetleri büyük öneme sahiptir. 6) Eğitim değişik seçeneklerle gerçekleştirilir. Kurumsal Yapı Özellikleri 1) Merkezden yönetilen bağımsız kurumlar. 2) Bölgesel yönetimli bağımsız kurumlar. 3) Bileşik yapılı özde bağımsız kurumlar. 4) Geleneksel kurumların olanaklarını kullanan bağımsız merkezi sistemler. 5) Tek bölümlü karışık yapıda uzaktan eğitim modeli. 6) Çok bölümlü karışık yapıda uzaktan eğitim modeli. 7) Çok kurumlu karışık yapıda uzaktan eğitim modeli. Kurumların İşlevleri 1) Politika belirleme ve denetim. 2) Gereç üretimi, dağıtımı ve geliştirme. 3) Yeni kayıt sistemleri geliştirme. 4) Öğretimi değerlendirme. 5) Ekonomik kaynak sağlama. Program Düzeyleri 1) İlköğretim. 2) Ortaöğretim. 3) Önlisans. 4) Lisans 5) Yüksek Lisans. 6) Doktora. Program Türleri 1) Sertifika 2) Yetişkin eğitimi 3) İşe giriş eğitimi Hizmetiçi eğitim etkinliklerinde kullanılır. 4) Yenileştirme programları 5) Geliştirme programları 6) Lisans tamamlama Öğretim Alanları Eğitim, Ekonomi, Yabancı Dil, Muhasebe, Bankacılık, Sekreterlik, Mühendislik, Tıp, Elektrik, Elektronik, Tarım, Matematik, Fen, Beslenme, Müzik, Sanat, Yönetim, Toplum Bilimleri, Otelcilik, Dekorasyon, Ev Ekonomisi, Fotoğrafçılık, Yarışma ve Bitirme Sınavlarına hazırlık. Öğretim Ortamları 1) Basılı gereçler 2) Görsel işitsel ortamlar 3) Bireylerarası etkinlikler 4) Uygulamalı etkinlikler 5) Hafta içi ve hafta sonu danışmanlık dersleri 6) İnternet tabanlı deneme sınavları 7) İnternet tabanlı alıştırma yazılımları 8) Özel Kurslar 9) CD ler ve yardımcı yayınlar Uzaktan eğitimin genel özellikleri(tablo-1), Can( 2000, s.3 ) dan elde edilen bilgilerle yeniden oluşturuldu.

5 5 Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 1982 yılında çıkan 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile Merkezi Açıköğretim hizmetiyle görevlendirilen Açıköğretim Fakültesi, ülkemizde uzaktan öğretim modeli ile yükseköğretim yapan ilk kurumdur. Resmi Gazete nin 6 Kasım 1982 gün ve sayılı Yükseköğretim yönetmeliğine göre, AÖF öğrencileri, öteki yükseköğretim öğrencileri ile öğrenci hakları açısından eşittir (Gökdağ, 1986, s.36). Açıköğretim Fakültesi, öğrencilere her türlü hizmeti 74 ilde ve Lefkoşa da olmak üzere toplam 84 büro aracılığıyla yerine getirmektedir. Ayrıca, illerdeki bürolardan yürütülmesine imkan bulunmayan bazı hizmetleri yürütmek üzere, Eskişehir de Merkez Büro bulunmaktadır(www.aof-anadolu.edu.tr 2004). Açıköğretim Fakültesi nde kullanılan Öğretim Süreçleri olarak yazılı gereçlerden ders kitapları, yayın yoluyla öğretimin den tv-radyo programları, bilgisayar teknolojisine bağlı öğretim den, bilgisayar destekli eğitim(bde), yüzyüze öğretim etkinlikleri nden, hafta sonu ve hafta içi danışmanlık dersleri kullanılmaktadır. Bu öğretim süreçlerinin dışında gazete, dergi, filmler, bant ve kasetler, telefon görüşmeleri, internet, ve video konferans kullanılmaktadır. Internet daha çok öğrencilerin sınav sonuçlarının açıklanması, deneme sınavları, alıştırma yazılımları amacıyla kullanılırken, öğretim yılından itibaren ders kitapları da internet ortamında yayınlanmıştır.ayrıca öğrenciler, fakülteleri ile ilgili her türlü bilgiyi internet aracılığıyla öğrenebilmektedirler. (elektronik posta) aracılığıyla da her türlü bilgi alışverişinde bulunmaktadırlar. A.Ö.F. nin İstanbul bölgesindeki yaklaşık öğrenciye yönelik danışmanlık hizmetleri Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü, Beyazıt Meslek Yüksekokulu ile Bahçelievlerdeki İİBF de 5 Ocak 2004 de başlamış, 30 Mayıs 2004 de sona erecektir.a.ö.f. danışmanlık dersleri Üniversite bulunan illerde ve bu üniversitelerin desteğinde gerçekleştirilmektedir. Dersler, değişik üniversitelerde görevli bulunan öğretim elemanlarınca, Anadolu Üniversitesi nin görevlendirmesi ile verilmektedir. Açıköğretim Fakültesi tarafından Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetleri adı altında oluşturulan sistem, ne tam anlamıyla bir danışmanlık ve ne de yüzyüze öğretim olup, mevcut koşullar nedeniyle, bu iki farklı uygulamanın birleştirilmiş şeklidir (Serter, 1986, s.76). Problem Cümlesi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi nde uzaktan eğitim gören öğrenciler, uzaktan eğitim etkinliklerini ne şekilde değerlendirmektedirler? sorusu bu araştırmanın problem cümlesini oluşturmaktadır. Bu problemden hareketle şu sorulara cevap aranmıştır. 1. Öğrencilerin A.Ü. A.Ö.F basılı materyallerine ilişkin görüş ve beklentileri ne düzeydedir? 2. Öğrencilerin A.Ü. A.Ö.F tv programlarına ilişkin görüş ve beklentileri ne düzeydedir? 3. Öğrencilerin A.Ü. A.Ö.F akademik danışmanlık(yüzyüze eğitim) derslerine ilişkin görüş ve beklentileri ne düzeydedir? 4. Öğrencilerin A.Ü. A.Ö.F Bilgisayar Destekli Eğitim derslerine ilişkin görüş ve beklentileri ne düzeydedir? 5. Öğrencilerin A.Ü. A.Ö.F sınavlarına ilişkin görüş ve beklentileri ne düzeydedir?

6 6 6. Öğrencilerin A.Ü. A.Ö.F İnternet hizmetleri, büro hizmetleri ve uzaktan eğitim sistemine ilişkin görüş ve beklentileri ne düzeydedir? Araştırmanın Önemi Uzaktan öğretim, Türkiye de 1960 lı yıllarda değişik şekillerde uygulanmaya başlamıştır. Ancak, yükseköğretim düzeyinde sistemli olarak uygulanışı 1982 yılından sonra olmuştur. Dolayısıyla bu konuyu bilimsel olarak inceleyen araştırma sayısı oldukça sınırlıdır. Mevcut araştırmalar ise kuramsal nitelikte görünmektedir. Uzaktan öğretim etkinliklerinin temelini öğretim süreçleri ve bu süreçlerde kullanılan öğretmeöğrenme kaynakları oluşturmaktadır. Uzaktan öğretimde kullanılan, basılı materyaller, tv yayınları, uydu yayınları, bilgisayar teknolojileri, İnternet hizmetleri ve yüzyüze öğretim konuları ile öğrencilerin bu süreçlere yönelik görüş ve beklentilerini ortaya koyabilecek araştırmalar oldukça az sayıda ve kuramsal niteliktedir. Bu araştırmanın, bundan sonra yapılacak uzaktan öğretim çalışmalarında, öğretim süreçlerinin düzenlenmesi ile bu süreçleri oluşturan, basılı materyaller, tv yayınları, bilgisayar destekli eğitim, yüzyüze eğitim, İnternet hizmetleri ile ölçme ve değerlendirme konularında ilgililere yardımcı olacağı, daha önce yapılan uygulamaların eksik yönlerini görmelerine olanak sağlayacağı umulmaktadır. Ülkemizde yüksek öğrenim görme beklentisi her geçen gün artarak devam etmektedir.öğrenci talebindeki bu artışa karşılık, mevcut ihtiyacı karşılayabilecek finansman, teknoloji ve insan kaynakları oldukça kısıtlıdır.ülkemizde bir yandan gelişen çağa ayak uydurmaya duyulan ihtiyaç, öte yandan ekonomik, sosyal, çevresel, teknolojik ve siyasi gelişmeler, eğitim alanında yeni alternatifleri gündeme getirmektedir.ülkemiz açısından uzaktan eğitim uygulamaları bu alternatiflerin en önemlilerinden biridir. Ancak, ülkemiz de yükseköğretim düzeyindeki uzaktan öğretim uygulamalarında gözlemlenen nicel gelişmelere karşılık, kalite ve verimlilik koşullarının da sağlanması önem taşımaktadır. Yaklaşık 850 bin öğrencinin öğrenim gördüğü Açık öğretim Fakültesi(Özkul, ); hizmetlerinin geliştirilmesinde bu çalışmanın önemli bir katkı sağlayacağı umulmaktadır. Yöntem Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanmasında yararlanılan ölçme aracının uygulanması ve verilerin çözümlenmesinde kullanılan istatistiksel yöntemler yer almaktadır. Betimsel nitelikte olan araştırmada, öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik görüş ve beklentilerini belirleyebilmek için tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini İstanbul Kadıköy Açıköğretim bürosuna kayıtlı bulunan ve özel bir dersanede Açıköğretim kurslarına devam eden 1326 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi anket yoluyla ulaşılan öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin uzaktan eğitim etkinliklerine yönelik görüş ve beklentilerini belirlemek amacıyla geliştirilen anketteki maddelerin seçenekleri, beşli likert ölçeğine göre; hiç, az, orta, çok, pek çok şeklinde düzenlenmiştir. Öğrencilerin anket sorularına verdikleri yanıtlar optik cevap formu ile alınarak bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler yüzde() ve frekans(f) yardımıyla yorumlanmıştır.

7 7 Tablo-2. Deneklerin Yaş Değişkenine Göre Yüzde() ve Frekans(f) Dağılımı Yaş Öğrenci Sayısı (f) 20 den küçük den büyük Toplam 100 Araştırmaya katılan deneklerin i 20 yaşından küçük, u yaşlarında, si ise yaşlarında bulunmaktadır. Öğrencilerin büyük çoğunluğu, yükseköğrenim görme çağındaki kişilerdir. Öğrencilerin lise sonrası üniversite eğitimi alma istek ve beklentilerinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Tablo-3 Deneklerin Bir İşte Çalışma Durumuna Göre Yüzde() ve Frekans(f) Dağılımı Çalışma Durumu Öğrenci Sayısı (f) Evet, Tam Gün Evet, Yarım Gün Hayır Toplam 100 Deneklerin si tam gün ve 6.13 ü yarım gün olmak üzere bir işte çalışmaktadırlar. Öğrenciler hem okuyup hem de çalışmak durumundadırlar. Tablo-4. Deneklerin Uzaktan Eğitim Sistemini Tercih Etme Nedenine Göre Yüzde() ve Frekans(f) Dağılımları Tercih Nedeni Öğrenci Sayısı (f) Bir Üniversite Diplomasına Sahip Olmak Çalıştığım İşte Terfi Etmek Askerliğimi Erteletmek Genel Kültürümü Artırıp Daha Bilgili Olmak Puanımın Diğer Fakülteleri Kazanmaya Yetmemesi Toplam 100

8 8 Öğrencilerin si ÖSS sınavlarında Örgün eğitim kurumlarını kazanabilecek puanı alamadıkları için uzaktan eğitim sistemini tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin sı bir üniversite diplomasına sahip olmak, sı ise çalıştığı işte terfi etmek, 7.58 i genel kültürünü artırarak daha bilgili olmak, 4.68 i ise askerliğini erteletmek için uzaktan eğitim sistemini tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Tablo-5. Deneklerin Akademik Danışmanlık Derslerine Katılma Sıklığına Göre Yüzde() ve Frekans(f) Dağılımları Derslere Katılma Sıklığı Öğrenci (f) Hiç Katılmam Ara Sıra Katılırım Sürekli Katılırım Toplam 100 Tablo-5 incelendiğinde, Öğrencilerin ının akademik danışmanlık derslerine hiç katılmadıkları görülmektedir. Öğrencilerin i derslere ara sıra katıldığını belirtirken, 4.52 si sürekli olarak katıldığını belirtmişlerdir. Tablo-6 Deneklerin Basılı Materyallere İlişkin Görüş ve Beklentilerinin Yüzde() ve Frekans(f) Dağılımları Basılı materyaller Hiç(f) Az(f) Orta(f) Çok(f) Pekçok(f) Ders kitaplarındaki şekil, grafik şema yada fotoğraflar öğrenmenizi ne derece kolaylaştırmaktadır? Ders kitaplarını kendi kendinize ne derece okuyup anlayabilmektesiniz? Toplam Öğrencilerin 35 i ders kitaplarındaki şekil, grafik ya da fotoğrafların öğrenmelerini hiç kolaylaştırmadığını, 31 i ise az kolaylaştırdığını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin ancak 7.42.si öğrenmeleri açısından ders kitaplarının uygun olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin si ders kitaplarını kendi kendine hiç okuyup anlayamadıklarını, sı az okuyup anladıklarını belirtirken, öğrencilerin ancak ı ders kitaplarını çok ve pek çok düzeyde kendi kendilerine okuyup anlayabildiklerini ifade etmişlerdir.

9 9 Tablo-7 Deneklerin Tv Programlarına İlişkin Görüş ve Beklentilerinin Yüzde() ve Frekans(f) Dağılımları Tv Programları Hiç(f) Az(f) Orta(f) Çok(f) Pekçok(f) Uzaktan eğitime yönelik tv programlarını ne derece izlemektesiniz? Tv programlarının yayın saatleri size ne derece uygun düşmektedir? Tv programlarında konular ne derece açık ve anlaşılır bir dille sunulmaktadır? Toplam Araştırmaya katılan öğrenciden u uzaktan eğitime yönelik tv programlarını hiç izlemediğini, u az izlediğini, 9.19 u orta düzeyde izlediğini belirtirken, öğrencilerin sadece 3.23 ü çok ve pek çok düzeyde tv programlarını izlediklerini belirtmişlerdir. Bu sonuçlara bakıldığında öğrencilerin i tv programlarını etkin şekilde seyretmemektedir. Tv deki ders programlarının yayın saatlerinin uygunluğu için öğrencilerin i yayın saatlerinin hiç uygun olmadığını, si az uygun olduğunu belirtirken, öğrencilerin sadece 3.06 sı tv programlarının yayın saatlerinin uygun olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca tv programları öğrencilerin dinlenme zamanlarına denk geliyor olabilir. Öğrencilerin ü tv deki ders programlarının açık ve anlaşılır bir dille hiç sunulmadığını, si ise ders programlarının anlaşılırlığının az düzeyde olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin 5.32 si ders programlarının açık ve anlaşılır bir dille sunulduğunu belirtmişlerdir. Tablo-8 Deneklerin Akademik Danışmanlık Derslerine İlişkin Görüş ve Beklentilerinin Yüzde() ve Frekans(f) Dağılımları Akademik Danışmanlık Hiç(f) Az(f) Orta(f) Çok(f) Pek çok(f) Toplam Dersleri(Yüz yüze eğitim) Akademik danışmanlık derslerindeki öğretim görevlileri uzaktan eğitim etkinlikleri ile ne derece yardımcı olmaktadırlar? Akademik danışmanlık merkezlerinde verilen derslerin sayısı ihtiyacınızı ne derece karşılayabilmektedir?

10 10 Öğrencilerin si akademik danışmanlık merkezlerinde görev yapan öğretim görevlilerinin kendilerine hiç yardımcı olmadığını, ü ise az yardımcı olduklarını belirtirken, ü ise orta düzeyde yardımcı olduklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin sadece si öğretim görevlilerinin kendilerine çok ve pek çok düzeyde yardımcı olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin ının akademik danışmanlık derslerine katılmama nedeni, buralarda görev yapan öğretim görevlilerinin öğrencilere yardımcı olmamaları ve ders sayılarının yetersiz olmasıdır. Öğrencilerin ü hiç, sı ise az düzeyde olmak üzere akademik danışmanlık merkezlerinde verilen derslerin sayısının yeterli olmadığını belirtirken, öğrencilerin sadece 1.45 i verilen derslerin sayılarının yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Tablo-9 Deneklerin Bilgisayar Destekli Eğitim Dersleri İle İlgili Görüş ve Beklentilerinin Yüzde() ve Frekans(f) Dağılımları Bilgisayar Destekli Eğitim Hiç(f) Az(f) Orta(f) Çok(f) Pek çok(f) Toplam (BDE) BDE Derslerine ne derece katılmaktasınız? BDE merkezlerinin çalışma saatleri ihtiyacınıza ne derece cevap verebilmektedir? Öğrencilerin ü hiç, i az 6.77 si orta düzeyde BDE derslerine katıldığını belirtirken, 0.81 i çok düzeyde katılmaktadır. Öğrencilerin çoğunluğunun çalışması, ders sayılarının yetersizliği ile öğrencilere gerekli rehberliğin yapılmaması katılımı azaltmaktadır. Öğrencilerin si BDE merkezlerinin çalışma saatlerinin hiç uygun olmadığını, sı ise az, uygun olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin i bir işte çalışmaktadır.bu durum var olan hizmetlere öğrencilerin sağlıklı ulaşmasını ve yararlanmasını engellemektedir.istanbul geneli düşünüldüğünde; sadece Aksaray Açıköğretim Bürosuna bağlı ve 30 bilgisayardan oluşan BDE merkezinin yeterli personel ve donanıma sahip olmaması nedeniyle de işlevsel olamayacağını söyleyebiliriz.günümüzde İnternet kullanımının yaygınlaşması paralelinde belli merkeze bağlı standart ders yazılımlarının kullanımının yaygınlaştırılması yerine, internet tabanlı alıştırma yazılımları ve deneme sınavlarının kullanımına ağırlık verilmesi daha yararlı olacaktır.öğrencilerin mevcut imkanlardan yararlanmalarının sağlanmasında büro sayılarının artırılması ve bürolarda uzaktan eğitim alanında yetişmiş personelin istihdamı yoluna gidilmelidir.internet kullanımının her geçen gün arttığı göz önüne alındığında, geliştirilecek yeni ders yazılımları ile internet tabanlı alıştırma yazılımları ve internet tabanlı deneme sınavlarına erişimi kolaylaştıracak bürolara bağlı ücretsiz internete erişim merkezleri oluşturulmalıdır.öğrencilerin İnternete erişimlerinde uygulanan şifre kullanımı, özellikle sınav sonuçlarının öğrenilmesi aşamasında sorunlara neden olmaktadır. Bilgisayarlı Destekli Eğitim uygulamalarının öğrenci görüşlerine göre pek etkin olmadığını söyleyebiliriz. İnternet tabanlı öğretim uygulamalarına ağırlık verilerek, tüm bürolara yaygınlaştırılması ve bu konuda öğrencilere rehberlik yapacak uzman personelin görevlendirilmesi daha yararlı olacaktır.

11 11 Tablo-10 Deneklerin Sınavlar İle İlgili Görüş ve Beklentilerinin Yüzde() ve Frekans Dağılımları Uzaktan Eğitim ile ilgili Sınavlar Hiç(f) Az(f) Orta(f) Çok(f) Pek çok(f) Sınavlarda testleri cevaplamak için verilen süre ne derece yeterli olmaktadır? Sınav esnasında görevlilerin tutum ve davranışları başarınızı ne derece azaltmaktadır? Sınav sonuçlarının internetten açıklanması ders başarınızı ne derece artırmaktadır? Deneme sınavlarının internetten sunulması başarınızı ne derece artırmaktadır? Sınavlarda sorulan sorular öğrenme düzeyinizi ne derece ölçmektedir? Bir günde birden fazla dersin sınavına girmeniz başarınızı ne derece azaltmaktadır? Toplam Öğrencilerin sı sınavlarda testleri cevaplamak için verilen sürenin hiç yeterli olmadığını, si az, i orta düzeyde, ü çok yeterli olduğunu belirtirken, u ise pek çok düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin sı sınav esnasında görevlilerin tutum davranışlarının ders başarılarını hiç azaltmadığını, si az, 25 i ise çok ve pek çok düzeyde azalttığını belirtmişlerdir. Sınav sonuçlarının internet ten açıklanmasının ders başarısını arttırma derecesini, deneklerin 6.13 ü hiç, i az, 25 i orta, ü çok ve ü ise pek çok şeklinde değerlendirmiştir. İnternette sunulan deneme sınavlarının ders başarılarını artırma derecesine öğrencilerin i hiç, i az, si orta, si orta, si çok ve ü ise pek çok şeklinde, sınavlarda sorulan soruların öğrencilerin öğrenme düzeylerini ölçebilme düzeyini ü hiç, u az, si orta, si çok, u ise pek çok şeklinde değerlendirmişlerdir. Bir günde birden fazla dersin sınavına öğrencilerin i çok, ü pek çok düzeyde başarılarının azaldığını belirtmiştir. Sınav uygulamalarının iki günde ve dört oturumda yapılması, ayrıca sınav merkezlerinin uzaklığı, öğrenci başarısını önemli derecede düşürmektedir.sınav görevlilerinin sınav uygulamalarını ciddiye almaması ve uygun olmayan davranışları sınav uygulamalarında öğrencilerin olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır.fakülte yönetiminin yeterli sayıda ve uzaktan eğitim alanında yetişmiş koordinatörleri sınav merkezlerinde bulundurması olumsuzluğu azaltabilir.

12 12 Tablo-11 Deneklerin Uzaktan Eğitim Sistemi ve Büro Hizmetlerine İlişkin Görüş ve Beklentilerinin Yüzde() ve Frekans(f) Dağılımları Uzaktan Eğitim Sistemi ve Büro Hiç(f) Az(f) Orta(f) Çok(f) Hizmetleri Uzaktan öğretim teknikleri ile öğrenim görmeniz sizi ne derece tatmin etmektedir? Açıköğretim bürolarının öğrencilik hizmetleri ihtiyacınıza ne derece cevap verebilmektedir? İnternet hizmetlerine ulaşmak ne derece sorun olmaktadır? Açıköğretim sınıf geçme sisteminden ne derece memnun kalmaktasınız? Uzaktan eğitim giderleri bütçenize ne derece uygun düşmektedir? Uzaktan öğretim teknikleri ile öğrenim görmek yüzyüze öğretime göre ne derece üstünlük sağlamaktadır? Açıköğretim kayıt yenileme işlemleri ne derece sorun olmaktadır? Açıköğretim kayıt işlemlerinin internet ile yapılmasını ne derece istemektesiniz? Video konferans,cd-rom, ve teletext vb teknolojilerin kullanılmasını ne derece istemektesiniz? Pek çok(f) Toplam Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu(38.39 hiç, az) uzaktan eğitim sistemi ile öğrenim görmelerinin kendilerini tatmin etmediğini belirtirken, i bu eğitimden tatmin olduklarını ifade etmişlerdir. Bu sonuçlara bakıldığında Açıköğretimde değişik teknikler ve yöntemler işe koşulmasına rağmen bunların iyi şekilde organize edilememesi, kitlelere ulaştırılamaması, öğrencilerin fakültelerini benimseyememiş olmaları, herşeyden önemlisi öğrencilerin istemeden bu eğitimi alıyor olmaları(başka fakülteyi kazanamadıkları için kayıt yaptırmış olmaları) ve sosyal etkileşimsizlik ile açıklanabilir. Açıköğretim bürolarının öğrencilere verdiği hizmetlerin yeterliliğine öğrencilerin 22 si hiç, 19 u az, 24 ü orta, 22 si çok ve 13 ü ise pek çok olarak değerlendirmişlerdir. İstanbul da yaklaşık öğrenciye hizmet vermek amacıyla Kadıköy, Şirinevler, Beşiktaş ve Aksaray da bürolar bulunmakta ancak öğrenci ihtiyacına cevap verememektedir.

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies)

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies) Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1(2014) 19-35 (Journal of Global Engineering Studies) Vol. 1 No. 1(2014) 19-35 Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi (Journal of Global Engineering

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ MEZUNLARININ ÇALIŞMA YAŞAMI İLE İLİŞKİLERİ. Prof. Dr. Uğur DEMİRAY. Mayıs-1999 ESKİŞEHİR

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ MEZUNLARININ ÇALIŞMA YAŞAMI İLE İLİŞKİLERİ. Prof. Dr. Uğur DEMİRAY. Mayıs-1999 ESKİŞEHİR AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ MEZUNLARININ ÇALIŞMA YAŞAMI İLE İLİŞKİLERİ Prof. Dr. Uğur DEMİRAY Mayıs-1999 ESKİŞEHİR Kitabın bölümleri yazarından izin alınmaksızın mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kağıt

Detaylı

Internet Based Distance Education and Departments of Information and Records Management

Internet Based Distance Education and Departments of Information and Records Management Internet Tabanlı Uzaktan Eğitim ve Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Internet Based Distance Education and Departments of Information and Records Management Hüseyin Odabaş * Öz: Internet ve bilgisayar

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİMİ AYRINTILAMA KURAMINA DAYALI OLARAK TASARLANAN İNTERNET TEMELLİ UZAKTAN

Detaylı

İNTERNET TABANLI UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİNİN BİLGİ HİZMETLERİNE YÖNELİK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANIMI

İNTERNET TABANLI UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİNİN BİLGİ HİZMETLERİNE YÖNELİK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANIMI İNTERNET TABANLI UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİNİN BİLGİ HİZMETLERİNE YÖNELİK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANIMI USE OF INTERNET BASED DISTANCE LEARNING MODEL TOWARDS INFORMATION STUDIES AT HIGHER EDUCATION

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AİLE HEKİMLERİNİN EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ (Düzce İli Örneği) Abdullah Alper ERTEM SAĞLIK EĞİTİMİ ANABİLİM

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALAR KAYNAKÇASI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALAR KAYNAKÇASI AÖF ün 25. YILINDA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALAR KAYNAKÇASI 1982-2007 (Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş Beşinci Baskı) Derleyenler Uğur DEMİRAY Özden

Detaylı

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE EĞİTİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARA KARŞI TUTUMLARI Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın

Detaylı

A RESEARCH BASED ON A COMPARISON OF IDEAS BETWEEN THE STUDENTS IN FORMAL AND DISTANCE EDUCATION PROGRAMS IN POST GRADUATE EDUCATION

A RESEARCH BASED ON A COMPARISON OF IDEAS BETWEEN THE STUDENTS IN FORMAL AND DISTANCE EDUCATION PROGRAMS IN POST GRADUATE EDUCATION ISSN: 2147 3390 DOI: Year: 2013 Summer Issue:4 YÜKSEK LİSANS ALANINDA ÖRGÜN ÖĞRETİM VE UZAKTAN ÖĞRETİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM SİSTEMLERİ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ALAN

Detaylı

Türkiye de E-Okul Yönetim Bilgi Sisteminin İlköğretim Okulu Müdür Yardımcılarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 1

Türkiye de E-Okul Yönetim Bilgi Sisteminin İlköğretim Okulu Müdür Yardımcılarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 1 Türkiye de E-Okul Yönetim Bilgi Sisteminin İlköğretim Okulu Müdür Yardımcılarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 1 Çetin ERDOĞAN 2, İnayet AYDIN 3, Uğur AKIN 4 & Nihan DEMİRKASIMOĞLU 5 ÖZET Bu araştırmanın

Detaylı

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Pegem A Yayınları, 2002 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. Anılan kuruluş un izni alınmadan kitabın

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE PERFORMANCE INDICATORS ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU MĠSYON-VĠZYON-DEĞER BELĠRLEME ÇALIġMASI RAPORU

YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU MĠSYON-VĠZYON-DEĞER BELĠRLEME ÇALIġMASI RAPORU YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU MĠSYON-VĠZYON-DEĞER BELĠRLEME ÇALIġMASI RAPORU 1. Biriminizin Misyon ifadesini aşağıya (veya Ek 1 e) yazınız. Yabancı Diller Yüksek Okulu (YDYO), kendisine bağlı iki Bölüm arasında

Detaylı

Anahtar Sözcükler: Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmet İçi Eğitim, Sürekli Eğitim Merkezi

Anahtar Sözcükler: Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmet İçi Eğitim, Sürekli Eğitim Merkezi Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Programlarında Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinin Üstlenebileceği Roller Üzerine Bir Değerlendirme Ömür Bilsay KUL ÖZ Bu çalışmanın amacı, Milli Eğitim

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN UZAKTAN EĞİTİM KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN UZAKTAN EĞİTİM KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN UZAKTAN EĞİTİM KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF THE VIEWS OF FACULTY MEMBERS FROM DICLE UNIVERSTY ABOUT DISTANCE EDUCATION Cemil İNAN Dicle

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ VE ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YATKINLIKLARI Sinan YALÇINKAYA YÜKSEK LİSANS

Detaylı

BĠLGĠ VE BELGE YÖNETĠMĠ'NDE UZAKTAN EĞĠTĠM: ĠRAN VE TÜRKĠYE MĠLLĠ KÜTÜPHANELERĠ'NĠN ROLÜ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA VE KAVRAMSAL MODEL ÖNERĠSĠ

BĠLGĠ VE BELGE YÖNETĠMĠ'NDE UZAKTAN EĞĠTĠM: ĠRAN VE TÜRKĠYE MĠLLĠ KÜTÜPHANELERĠ'NĠN ROLÜ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA VE KAVRAMSAL MODEL ÖNERĠSĠ T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BĠLGĠ VE BELGE YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI BĠLGĠ VE BELGE YÖNETĠMĠ'NDE UZAKTAN EĞĠTĠM: ĠRAN VE TÜRKĠYE MĠLLĠ KÜTÜPHANELERĠ'NĠN ROLÜ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA

Detaylı

1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın birinci bölümünde, problem durumu, Türkiye nin Yaşam Boyu Eğitim Politikaları, Okul Yöneticilerinin Geliştirilmelerinde Kullanılan Eğitim Yöntemleri, Uzaktan Eğitim E-Learning,

Detaylı

GÖÇMEN TÜRKLERE YÖNELİK UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMASI (F.Almanya daki Türklerin Eğitim Sorunları ve Anadolu Üniversitesi nin Batı Avrupa Programları)

GÖÇMEN TÜRKLERE YÖNELİK UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMASI (F.Almanya daki Türklerin Eğitim Sorunları ve Anadolu Üniversitesi nin Batı Avrupa Programları) GÖÇMEN TÜRKLERE YÖNELİK UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMASI (F.Almanya daki Türklerin Eğitim Sorunları ve Anadolu Üniversitesi nin Batı Avrupa Programları) Yrd.Doç.Dr.Ahmet Atillâ DOĞAN Açıköğretim Fakültesi aadogan@anadolu.edu.tr

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54 35 213 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 3, s.35-54 BİLGİ TOPLUMU OLMA YOLUNDA ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI * Recep ÇAKIR 1 ÖZET Senem OKTAY 2 Bu çalışmanın

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ 373 YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ İshak KOZİKOĞLU * Öz: Bu araştırmanın amacı, yabancı dil öğretim elemanlarının bilgisayarın İngilizce öğretiminde

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve Uzaktan Muhasebe Eğitimine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma

Uzaktan Eğitim ve Uzaktan Muhasebe Eğitimine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma Doç. Dr Sema Öğr. Gör. Öğr. Gör. Senem Ülker Ayyıldız Mehmet Günlük Nil Erbey Muhasebe Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim ve Uzaktan Muhasebe Eğitimine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma Doç. Dr.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN

Detaylı

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Tankut ASLANTAŞ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği ABD, Ankara info@tankutaslantas.com ÖZET İletişim

Detaylı

UZAKTAN ÖĞRETİM DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSEL ÖĞELERİN ÖĞRENMEYE KATKILARI

UZAKTAN ÖĞRETİM DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSEL ÖĞELERİN ÖĞRENMEYE KATKILARI UZAKTAN ÖĞRETİM DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSEL ÖĞELERİN ÖĞRENMEYE KATKILARI Anadolu Üniversitesi Uzaktan Öğretim Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi Feyyaz BODUR Eskişehir-2010 Elektronik ISBN 978-605-88794-0-9

Detaylı

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Türk Kütüphaneciliği 27, 2 (2013), 317-339 FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Selda Ekici * ve Bülent Yılmaz ** Öz Bu çalışma ile FATİH Projesi nin (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi),

Detaylı

Sayı 6 Haziran 2012. YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ Orhan ÇİMEN 1

Sayı 6 Haziran 2012. YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ Orhan ÇİMEN 1 Gümüşhane Üniversitesi Sayı 6 Haziran 2012 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ 1 ÖZET Dünya da yükseköğretime artan taleple birlikte, yükseköğretim kurumlarının

Detaylı