UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ"

Transkript

1 1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Ertuğ CAN Bayrampaşa Uluğbey İlköğretim Okulu Rehber Öğretmeni/ İSTANBUL Marmara Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi YL. Öğrencisi ÖZET Araştırmanın ana amacı, uzaktan eğitim etkinlikleri ile öğrenim görmekte olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin uzaktan eğitim etkinliklerine ilişkin görüş ve beklentilerini belirlemektir. Bu ana amaç altında, öğrencilerin görüşleri, demografik özellikler, basılı materyaller, tv programları, bilgisayar destekli eğitim, akademik danışmanlık dersleri, uzaktan eğitim hizmetleri ve ölçme değerlendirme boyutlarında değerlendirilmiştir. Betimsel nitelikte olan araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini İstanbul ili Kadıköy Açıköğretim bürosuna kayıtlı bulunan ve özel bir dersanede kursa devam eden 1326 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklemi yansız olarak belirlenmiş öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin uzaktan eğitim sistemine yönelik görüşleri frekans(f) ve yüzde () ile analiz edilmiş ve bu bağlamda yorumlanmıştır. ANAHTAR SÖZCÜKLER: Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi, Uzaktan Eğitimde tv programları, basılı materyaller, bilgisayar destekli eğitim, akademik danışmanlık dersleri. ABSTRACT The main aim of the research is to identify the expectations and opinions of Anadolu University Open Education Faculty students who are educated via distance educational activities. Under this main aim their opinions have been evaluated considiring demographic features, printed materials, tv programmes, computer supported education, academical consulting courses, distance education services and testing/evaluating processes. Scanning model has been used in this descriptive kind of research course students registered at İstanbul-Kadıköy Open Education Faculty Office have been included into this research. The model has been formed by impartially identified students. Their opinions on the distance education system have been analysed and evaluated by frequency (f) and percentage (). KEY WORDS:Distance Education, Distance Education activities evaluation, Distance Education tv programmes, printed materials, computer supported education, academical consulting courses. GİRİŞ Günümüzde, gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek için her geçen daha fazla ve nitelikli bilgiye gereksinim duyulmaktadır.gerek yükseköğretim düzeyinde karşılaşılan maliyet, arz-talep, araç-gereç ve öğretmen sorunları; gerekse eğitim sistemlerinin teknolojinin baskısı altında sürekli değişmeleri ve gelişmeleri, eğitimde yeni teknolojilerin, yöntem, teknik, bilgi, araç ve gereçlerin kullanımını gerekli kılmıştır.bununla birlikte iş yaşamının, globalleşmenin ve bunlara bağlı olarak insanların tercihleri ile öğrenen kitlesinin değişmesi paralelinde, eğitim sistemlerinde Yaşam Boyu Eğitim, Uzaktan Öğrenme(Eöğrenme), Televizyonla Eğitim, İnternet le Öğretim, Açıköğretim, Açık Okul, Bilgisayar Destekli Eğitim, Tele Konferans sosyal birer ihtiyaç haline gelmiş bulunmaktadır. Çevredeki hızlı değişim ve yenilikler, etkili ve sürekli bir eğitimi gerekli kılmaktadır. Yaşam boyu öğrenme kavramının gelişmesi paralelinde eğitim kurumları da artan talebi karşılayabilmek için yapılarında değişiklik ve yeniliklere gitmek zorunda kalmışlardır. Uzaktan eğitimde gelinen son nokta internet yoluyla öğretim uygulamalarıdır. Bu uygulamalar, gelişen web teknolojileri ve bilgisayarlı konferans sistemleri sayesinde zaman, mekan, program, araç-gereç, öğreten ve öğrenen açısından büyük esneklik ve faydalar sağlamaktadır.

2 2 Uzaktan eğitim, farklı ortamlarda bulunan öğrenci ve öğretmenlerin, öğrenme-öğretme faaliyetlerini, iletişim teknolojileri ve posta hizmetleri ile gerçekleştirdikleri bir eğitim sistemi modelini ifade eder (İşman, 1998, s.18). Uzaktan eğitim, öğretmen ve öğrencilerin farklı mekanlarda buluşmaları durumunda, farklı teknolojilerden faydalanarak devam ettirilen eğitim faaliyetleridir. Geleneksel eğitimden en temel farkı, uzaktan eğitimde iletişim araçlarının kullanılmasıdır. Yürütülen uzaktan eğitim etkinliklerinde görsel ve işitsel birtakım araçlar kullanılmakta ve bunlar içinde en önemlisi bilgisayar ve bilgisayar teknolojileridir. Uzaktan eğitimde, her biri farklı amacı karşılayan çok çeşitli teknolojik metod ve araçlar birlikte kullanılabilir(halis,2001, ss.77-78): İyi hazırlanmış basılı malzemeler(ders kitabı, notlar, özetler vb.) Etkileşimli tele ya da video konferansı aynı anda yüz yüze ya da ses sese etkileşimi sağlayabilir. Bilgisayar konferansı ve elektronik posta, öğrenciler ve öğretmenler arasında karşılıklı iletişimin artmasına yardımcı olabilir. Önceden kaydedilmiş video filmleri dersin görsel içeriği önemli olduğunda etkili olur. Son dakika duyurularının iletilmesi, ödevlerin toplanması ve öğrencilere kısa sürede geribildirim vermeyi kolaylaştırması açısından İnternet, Faks vb.kullanılabilir. UNESCO nun 1995 yılında yayınladığı rapora göre, gelişmiş ülkelerde nüfusun yarısı üniversiteye giderken gelişmekte olan ülkelerde bu oran onda bire kadar düşmektedir. Aynı raporda yeni iletişim teknolojilerinin söz konusu soruna belli bir çözüm getireceği ve gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere bu yolla bilgi aktarımı sağlanabileceği de vurgulanmaktadır(mayor, 1995, s.86). Uluslararası Uzaktan Eğitim Konseyi(İnternational Council for Distance Education,(ICDE)) nin tahminine göre her yıl dünya da yaklaşık 10 milyon insan uzaktan öğretim sistemiyle öğrenim görmektedir(şakar, 1997,s.56). Halen 90 ülkede uygulanmakta olan yükseköğretim düzeyindeki uzaktan öğretim programları şu dört grupta toplanmaktadır(gürüz,2001: ): Daha önce yükseköğrenim görme fırsatını bulamamış olanlara, örneğin, önlisans diploması olup da, bunu lisans derecesine yükseltmek isteyenlere olanak sağlamak(second chance education), Üniversite mezunu olup da çalışmakta olanlara, değişen teknolojinin gerektirdiği yeni bilgileri vermek veya mesleki geliştirme programları uygulamak(recurrent education), Bir kuruluşun elemanlarını işbaşında eğitmek(corporate needs), Yükseköğretim çağındaki nüfusun eğitimi için konvansiyonel örgün eğitime alternatif yaratmak(primary access). Holmberg(1999, ss.1-2); temel olarak uzaktan eğitim yöntemlerini şöyle sıralamaktadır: 1. Ders planlama, 2. Ders materyallerinin geliştirilmesi, 3. Öğretim iletişiminin sağlanması, 4. Öğrenci danışmanlığı,

3 3 5. Ders geliştirme, ders materyallerinin dağıtımı, öğretim iletişimi ve danışmanlık yönetimi, 6. Uzaktan öğretim için uygun bir örgüt yapısı yaratma, 7. Sistemin fonksiyonel değerlendirilmesi. İnternet, dünyanın yaklaşık 200 ülkesinde, yüz binlerce özel ve resmi kuruluş, iş yeri, okul ve evdeki milyonlarca bilgisayarın, kablo, telefon hattı, uydu gibi araçlarla birbirine bağlanmasından oluşmuş yeryüzünün en büyük iletişim ağıdır. İnternet in büyük miktarlarda veri sağlama, bilgiye kolay erişim ve zengin iletişim olanakları, internet in öğretim amaçlı kullanımı fikrini oluşturmuştur. Bu ise, İnternet le Öğretim kavramının oluşmasına öncülük etmiştir. İnternet le öğretim, artan yeni bilgi ve becerilerin kazandırılmasında, öğrencilerin öğrenme alışkanlıklarının ve deneyimlerinin zenginleştirilmesinde kullanılabilecek yeni bir eğitim modelidir. Eğitim ortamında henüz kullanılmaya başlanan internet; özellikle uzaktan eğitim etkinlikleri için vazgeçilmez, zorunlu ve çağdaş bir öğretim aracıdır. Günümüzde uzaktan eğitimde en verimli olan teknoloji; çift yönlü olması, daha ucuz olması, iletişim yollarını ve yazılımlarını desteklemesi nedeniyle esnek bir yapıya sahip olan İnternet tir. Ülkemizde internet yoluyla eğitim hizmetleri, başta Anadolu Üniversitesi(Açıköğretim Fakültesi), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından etkin olarak yürütülmektedir. Bu uygulamalarda üniversitelerin örgün eğitimlerine ek olarak bu tür faaliyetlerini yürüttüklerini görmekteyiz. Ülkemizde sadece uzaktan eğitim yapmakla yükümlü bulunan üniversite ve buna yönelik yasal düzenleme bulunmamaktadır. Tek amacı Uzaktan eğitim olan üniversitelerin birtakım üstünlükleri bulunmaktadır. Verduın(1991, s.174) a göre; uzaktan eğitim amacı ile kurulmuş üniversiteler, uzaktan eğitime daha çok önem vermekte, öğretim ve üretim süreçlerinin tümüne katılmakta, araştırmaya çok büyük önem vermekte ve uzaktan öğrenim yapan kişilerin, yeni kurs ve program düzenleme ihtiyaçlarını da karşılamaktadır. Sürekli gelişmekte olan teknoloji yaşanan değişimin kaynağını oluşturmaktadır. Teknolojik gelişmelerle desteklenen eğitime talebin artması, önemli baskı yaratmış ve geleneksel üniversiteleri değişime sürükleyen sebeplerin ön sıralarına yerleşmiştir. Üniversitelerin içinde yaşanan bu değişimi daha iyi anlayabilmek için üniversiteler dışındaki ortamın bu içsel değişimin ana kaynağı olduğunu bilmek ve anlamak gerekmektedir(berkem, Gürdal, Bakioğlu, Erdoğan, 2001, s.269). Alkan(1998,s.5); uzaktan eğitimde kuramsal alt yapıyı oluşturan felsefi, bilimsel, teknolojik, kültürel, sosyal, ekonomik ve bireysel boyutların esas alınarak işlevsellik ve bütünlük doğrultusunda işe koşulması gerektiğini belirtirken, sistemin ana öğelerini oluşturan ; öğrenci, program, yönetim, fiziksel tesisler, finansman, destek hizmetler, alt yapı tesisleri, ilgili kurumlar, öğretim süreçleri ve genel özgünlüklerin uzaktan eğitim sisteminin yapı ve işleyişinde esas alınmasının önemini vurgulamaktadır.

4 4 Tablo 1 UZAKTAN EĞİTİMİN GENEL ÖZELLİKLERİ Öğrenci özellikleri 1) Geniş bir yaş dağılımına sahiptirler. 2) Hem çalışıp, hem okuyanlar ağırlıktadır. 3) Öğrencilerin çoğunluğu erkektir. 4) Güdülenme dereceleri çok yüksektir. 5) Öğrencilerin çoğunluğu toplumun alt katmanından gelmektedirler. 6) Coğrafi olarak geniş bir alana dağılmışlardır ve kentlerde yaşamaktadırlar. 7) Farklı eğitimsel geçmişleri vardır. Yararları 1) Öğrencilerin bulundukları yerde eğitim görmelerini sağlar. 2) Yaşam boyu eğitim görme imkanı sağlar. 3) Hem çalışıp hem okuma olanağı sağlar. 4) Bireysel öğrenmeyi sağlar. 5) Eğitimin maliyetini düşürür. 6) Fırsat ve imkan eşitsizliklerini en aza indirir. 7) Eğitimde arz-talep dengesizliğini önler. Genel Özellikleri 1) Öğreten ve öğrenen ayrı ortamlardadır. 2) Bireylere yeni seçenekler sunar. 3) Değişik eğitim ortamları kullanılır. 4) Sistemli bir yapıya sahiptir. 5) Öğrenci destek hizmetleri büyük öneme sahiptir. 6) Eğitim değişik seçeneklerle gerçekleştirilir. Kurumsal Yapı Özellikleri 1) Merkezden yönetilen bağımsız kurumlar. 2) Bölgesel yönetimli bağımsız kurumlar. 3) Bileşik yapılı özde bağımsız kurumlar. 4) Geleneksel kurumların olanaklarını kullanan bağımsız merkezi sistemler. 5) Tek bölümlü karışık yapıda uzaktan eğitim modeli. 6) Çok bölümlü karışık yapıda uzaktan eğitim modeli. 7) Çok kurumlu karışık yapıda uzaktan eğitim modeli. Kurumların İşlevleri 1) Politika belirleme ve denetim. 2) Gereç üretimi, dağıtımı ve geliştirme. 3) Yeni kayıt sistemleri geliştirme. 4) Öğretimi değerlendirme. 5) Ekonomik kaynak sağlama. Program Düzeyleri 1) İlköğretim. 2) Ortaöğretim. 3) Önlisans. 4) Lisans 5) Yüksek Lisans. 6) Doktora. Program Türleri 1) Sertifika 2) Yetişkin eğitimi 3) İşe giriş eğitimi Hizmetiçi eğitim etkinliklerinde kullanılır. 4) Yenileştirme programları 5) Geliştirme programları 6) Lisans tamamlama Öğretim Alanları Eğitim, Ekonomi, Yabancı Dil, Muhasebe, Bankacılık, Sekreterlik, Mühendislik, Tıp, Elektrik, Elektronik, Tarım, Matematik, Fen, Beslenme, Müzik, Sanat, Yönetim, Toplum Bilimleri, Otelcilik, Dekorasyon, Ev Ekonomisi, Fotoğrafçılık, Yarışma ve Bitirme Sınavlarına hazırlık. Öğretim Ortamları 1) Basılı gereçler 2) Görsel işitsel ortamlar 3) Bireylerarası etkinlikler 4) Uygulamalı etkinlikler 5) Hafta içi ve hafta sonu danışmanlık dersleri 6) İnternet tabanlı deneme sınavları 7) İnternet tabanlı alıştırma yazılımları 8) Özel Kurslar 9) CD ler ve yardımcı yayınlar Uzaktan eğitimin genel özellikleri(tablo-1), Can( 2000, s.3 ) dan elde edilen bilgilerle yeniden oluşturuldu.

5 5 Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 1982 yılında çıkan 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile Merkezi Açıköğretim hizmetiyle görevlendirilen Açıköğretim Fakültesi, ülkemizde uzaktan öğretim modeli ile yükseköğretim yapan ilk kurumdur. Resmi Gazete nin 6 Kasım 1982 gün ve sayılı Yükseköğretim yönetmeliğine göre, AÖF öğrencileri, öteki yükseköğretim öğrencileri ile öğrenci hakları açısından eşittir (Gökdağ, 1986, s.36). Açıköğretim Fakültesi, öğrencilere her türlü hizmeti 74 ilde ve Lefkoşa da olmak üzere toplam 84 büro aracılığıyla yerine getirmektedir. Ayrıca, illerdeki bürolardan yürütülmesine imkan bulunmayan bazı hizmetleri yürütmek üzere, Eskişehir de Merkez Büro bulunmaktadır(www.aof-anadolu.edu.tr 2004). Açıköğretim Fakültesi nde kullanılan Öğretim Süreçleri olarak yazılı gereçlerden ders kitapları, yayın yoluyla öğretimin den tv-radyo programları, bilgisayar teknolojisine bağlı öğretim den, bilgisayar destekli eğitim(bde), yüzyüze öğretim etkinlikleri nden, hafta sonu ve hafta içi danışmanlık dersleri kullanılmaktadır. Bu öğretim süreçlerinin dışında gazete, dergi, filmler, bant ve kasetler, telefon görüşmeleri, internet, ve video konferans kullanılmaktadır. Internet daha çok öğrencilerin sınav sonuçlarının açıklanması, deneme sınavları, alıştırma yazılımları amacıyla kullanılırken, öğretim yılından itibaren ders kitapları da internet ortamında yayınlanmıştır.ayrıca öğrenciler, fakülteleri ile ilgili her türlü bilgiyi internet aracılığıyla öğrenebilmektedirler. (elektronik posta) aracılığıyla da her türlü bilgi alışverişinde bulunmaktadırlar. A.Ö.F. nin İstanbul bölgesindeki yaklaşık öğrenciye yönelik danışmanlık hizmetleri Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü, Beyazıt Meslek Yüksekokulu ile Bahçelievlerdeki İİBF de 5 Ocak 2004 de başlamış, 30 Mayıs 2004 de sona erecektir.a.ö.f. danışmanlık dersleri Üniversite bulunan illerde ve bu üniversitelerin desteğinde gerçekleştirilmektedir. Dersler, değişik üniversitelerde görevli bulunan öğretim elemanlarınca, Anadolu Üniversitesi nin görevlendirmesi ile verilmektedir. Açıköğretim Fakültesi tarafından Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetleri adı altında oluşturulan sistem, ne tam anlamıyla bir danışmanlık ve ne de yüzyüze öğretim olup, mevcut koşullar nedeniyle, bu iki farklı uygulamanın birleştirilmiş şeklidir (Serter, 1986, s.76). Problem Cümlesi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi nde uzaktan eğitim gören öğrenciler, uzaktan eğitim etkinliklerini ne şekilde değerlendirmektedirler? sorusu bu araştırmanın problem cümlesini oluşturmaktadır. Bu problemden hareketle şu sorulara cevap aranmıştır. 1. Öğrencilerin A.Ü. A.Ö.F basılı materyallerine ilişkin görüş ve beklentileri ne düzeydedir? 2. Öğrencilerin A.Ü. A.Ö.F tv programlarına ilişkin görüş ve beklentileri ne düzeydedir? 3. Öğrencilerin A.Ü. A.Ö.F akademik danışmanlık(yüzyüze eğitim) derslerine ilişkin görüş ve beklentileri ne düzeydedir? 4. Öğrencilerin A.Ü. A.Ö.F Bilgisayar Destekli Eğitim derslerine ilişkin görüş ve beklentileri ne düzeydedir? 5. Öğrencilerin A.Ü. A.Ö.F sınavlarına ilişkin görüş ve beklentileri ne düzeydedir?

6 6 6. Öğrencilerin A.Ü. A.Ö.F İnternet hizmetleri, büro hizmetleri ve uzaktan eğitim sistemine ilişkin görüş ve beklentileri ne düzeydedir? Araştırmanın Önemi Uzaktan öğretim, Türkiye de 1960 lı yıllarda değişik şekillerde uygulanmaya başlamıştır. Ancak, yükseköğretim düzeyinde sistemli olarak uygulanışı 1982 yılından sonra olmuştur. Dolayısıyla bu konuyu bilimsel olarak inceleyen araştırma sayısı oldukça sınırlıdır. Mevcut araştırmalar ise kuramsal nitelikte görünmektedir. Uzaktan öğretim etkinliklerinin temelini öğretim süreçleri ve bu süreçlerde kullanılan öğretmeöğrenme kaynakları oluşturmaktadır. Uzaktan öğretimde kullanılan, basılı materyaller, tv yayınları, uydu yayınları, bilgisayar teknolojileri, İnternet hizmetleri ve yüzyüze öğretim konuları ile öğrencilerin bu süreçlere yönelik görüş ve beklentilerini ortaya koyabilecek araştırmalar oldukça az sayıda ve kuramsal niteliktedir. Bu araştırmanın, bundan sonra yapılacak uzaktan öğretim çalışmalarında, öğretim süreçlerinin düzenlenmesi ile bu süreçleri oluşturan, basılı materyaller, tv yayınları, bilgisayar destekli eğitim, yüzyüze eğitim, İnternet hizmetleri ile ölçme ve değerlendirme konularında ilgililere yardımcı olacağı, daha önce yapılan uygulamaların eksik yönlerini görmelerine olanak sağlayacağı umulmaktadır. Ülkemizde yüksek öğrenim görme beklentisi her geçen gün artarak devam etmektedir.öğrenci talebindeki bu artışa karşılık, mevcut ihtiyacı karşılayabilecek finansman, teknoloji ve insan kaynakları oldukça kısıtlıdır.ülkemizde bir yandan gelişen çağa ayak uydurmaya duyulan ihtiyaç, öte yandan ekonomik, sosyal, çevresel, teknolojik ve siyasi gelişmeler, eğitim alanında yeni alternatifleri gündeme getirmektedir.ülkemiz açısından uzaktan eğitim uygulamaları bu alternatiflerin en önemlilerinden biridir. Ancak, ülkemiz de yükseköğretim düzeyindeki uzaktan öğretim uygulamalarında gözlemlenen nicel gelişmelere karşılık, kalite ve verimlilik koşullarının da sağlanması önem taşımaktadır. Yaklaşık 850 bin öğrencinin öğrenim gördüğü Açık öğretim Fakültesi(Özkul, ); hizmetlerinin geliştirilmesinde bu çalışmanın önemli bir katkı sağlayacağı umulmaktadır. Yöntem Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanmasında yararlanılan ölçme aracının uygulanması ve verilerin çözümlenmesinde kullanılan istatistiksel yöntemler yer almaktadır. Betimsel nitelikte olan araştırmada, öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik görüş ve beklentilerini belirleyebilmek için tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini İstanbul Kadıköy Açıköğretim bürosuna kayıtlı bulunan ve özel bir dersanede Açıköğretim kurslarına devam eden 1326 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi anket yoluyla ulaşılan öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin uzaktan eğitim etkinliklerine yönelik görüş ve beklentilerini belirlemek amacıyla geliştirilen anketteki maddelerin seçenekleri, beşli likert ölçeğine göre; hiç, az, orta, çok, pek çok şeklinde düzenlenmiştir. Öğrencilerin anket sorularına verdikleri yanıtlar optik cevap formu ile alınarak bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler yüzde() ve frekans(f) yardımıyla yorumlanmıştır.

7 7 Tablo-2. Deneklerin Yaş Değişkenine Göre Yüzde() ve Frekans(f) Dağılımı Yaş Öğrenci Sayısı (f) 20 den küçük den büyük Toplam 100 Araştırmaya katılan deneklerin i 20 yaşından küçük, u yaşlarında, si ise yaşlarında bulunmaktadır. Öğrencilerin büyük çoğunluğu, yükseköğrenim görme çağındaki kişilerdir. Öğrencilerin lise sonrası üniversite eğitimi alma istek ve beklentilerinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Tablo-3 Deneklerin Bir İşte Çalışma Durumuna Göre Yüzde() ve Frekans(f) Dağılımı Çalışma Durumu Öğrenci Sayısı (f) Evet, Tam Gün Evet, Yarım Gün Hayır Toplam 100 Deneklerin si tam gün ve 6.13 ü yarım gün olmak üzere bir işte çalışmaktadırlar. Öğrenciler hem okuyup hem de çalışmak durumundadırlar. Tablo-4. Deneklerin Uzaktan Eğitim Sistemini Tercih Etme Nedenine Göre Yüzde() ve Frekans(f) Dağılımları Tercih Nedeni Öğrenci Sayısı (f) Bir Üniversite Diplomasına Sahip Olmak Çalıştığım İşte Terfi Etmek Askerliğimi Erteletmek Genel Kültürümü Artırıp Daha Bilgili Olmak Puanımın Diğer Fakülteleri Kazanmaya Yetmemesi Toplam 100

8 8 Öğrencilerin si ÖSS sınavlarında Örgün eğitim kurumlarını kazanabilecek puanı alamadıkları için uzaktan eğitim sistemini tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin sı bir üniversite diplomasına sahip olmak, sı ise çalıştığı işte terfi etmek, 7.58 i genel kültürünü artırarak daha bilgili olmak, 4.68 i ise askerliğini erteletmek için uzaktan eğitim sistemini tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Tablo-5. Deneklerin Akademik Danışmanlık Derslerine Katılma Sıklığına Göre Yüzde() ve Frekans(f) Dağılımları Derslere Katılma Sıklığı Öğrenci (f) Hiç Katılmam Ara Sıra Katılırım Sürekli Katılırım Toplam 100 Tablo-5 incelendiğinde, Öğrencilerin ının akademik danışmanlık derslerine hiç katılmadıkları görülmektedir. Öğrencilerin i derslere ara sıra katıldığını belirtirken, 4.52 si sürekli olarak katıldığını belirtmişlerdir. Tablo-6 Deneklerin Basılı Materyallere İlişkin Görüş ve Beklentilerinin Yüzde() ve Frekans(f) Dağılımları Basılı materyaller Hiç(f) Az(f) Orta(f) Çok(f) Pekçok(f) Ders kitaplarındaki şekil, grafik şema yada fotoğraflar öğrenmenizi ne derece kolaylaştırmaktadır? Ders kitaplarını kendi kendinize ne derece okuyup anlayabilmektesiniz? Toplam Öğrencilerin 35 i ders kitaplarındaki şekil, grafik ya da fotoğrafların öğrenmelerini hiç kolaylaştırmadığını, 31 i ise az kolaylaştırdığını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin ancak 7.42.si öğrenmeleri açısından ders kitaplarının uygun olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin si ders kitaplarını kendi kendine hiç okuyup anlayamadıklarını, sı az okuyup anladıklarını belirtirken, öğrencilerin ancak ı ders kitaplarını çok ve pek çok düzeyde kendi kendilerine okuyup anlayabildiklerini ifade etmişlerdir.

9 9 Tablo-7 Deneklerin Tv Programlarına İlişkin Görüş ve Beklentilerinin Yüzde() ve Frekans(f) Dağılımları Tv Programları Hiç(f) Az(f) Orta(f) Çok(f) Pekçok(f) Uzaktan eğitime yönelik tv programlarını ne derece izlemektesiniz? Tv programlarının yayın saatleri size ne derece uygun düşmektedir? Tv programlarında konular ne derece açık ve anlaşılır bir dille sunulmaktadır? Toplam Araştırmaya katılan öğrenciden u uzaktan eğitime yönelik tv programlarını hiç izlemediğini, u az izlediğini, 9.19 u orta düzeyde izlediğini belirtirken, öğrencilerin sadece 3.23 ü çok ve pek çok düzeyde tv programlarını izlediklerini belirtmişlerdir. Bu sonuçlara bakıldığında öğrencilerin i tv programlarını etkin şekilde seyretmemektedir. Tv deki ders programlarının yayın saatlerinin uygunluğu için öğrencilerin i yayın saatlerinin hiç uygun olmadığını, si az uygun olduğunu belirtirken, öğrencilerin sadece 3.06 sı tv programlarının yayın saatlerinin uygun olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca tv programları öğrencilerin dinlenme zamanlarına denk geliyor olabilir. Öğrencilerin ü tv deki ders programlarının açık ve anlaşılır bir dille hiç sunulmadığını, si ise ders programlarının anlaşılırlığının az düzeyde olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin 5.32 si ders programlarının açık ve anlaşılır bir dille sunulduğunu belirtmişlerdir. Tablo-8 Deneklerin Akademik Danışmanlık Derslerine İlişkin Görüş ve Beklentilerinin Yüzde() ve Frekans(f) Dağılımları Akademik Danışmanlık Hiç(f) Az(f) Orta(f) Çok(f) Pek çok(f) Toplam Dersleri(Yüz yüze eğitim) Akademik danışmanlık derslerindeki öğretim görevlileri uzaktan eğitim etkinlikleri ile ne derece yardımcı olmaktadırlar? Akademik danışmanlık merkezlerinde verilen derslerin sayısı ihtiyacınızı ne derece karşılayabilmektedir?

10 10 Öğrencilerin si akademik danışmanlık merkezlerinde görev yapan öğretim görevlilerinin kendilerine hiç yardımcı olmadığını, ü ise az yardımcı olduklarını belirtirken, ü ise orta düzeyde yardımcı olduklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin sadece si öğretim görevlilerinin kendilerine çok ve pek çok düzeyde yardımcı olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin ının akademik danışmanlık derslerine katılmama nedeni, buralarda görev yapan öğretim görevlilerinin öğrencilere yardımcı olmamaları ve ders sayılarının yetersiz olmasıdır. Öğrencilerin ü hiç, sı ise az düzeyde olmak üzere akademik danışmanlık merkezlerinde verilen derslerin sayısının yeterli olmadığını belirtirken, öğrencilerin sadece 1.45 i verilen derslerin sayılarının yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Tablo-9 Deneklerin Bilgisayar Destekli Eğitim Dersleri İle İlgili Görüş ve Beklentilerinin Yüzde() ve Frekans(f) Dağılımları Bilgisayar Destekli Eğitim Hiç(f) Az(f) Orta(f) Çok(f) Pek çok(f) Toplam (BDE) BDE Derslerine ne derece katılmaktasınız? BDE merkezlerinin çalışma saatleri ihtiyacınıza ne derece cevap verebilmektedir? Öğrencilerin ü hiç, i az 6.77 si orta düzeyde BDE derslerine katıldığını belirtirken, 0.81 i çok düzeyde katılmaktadır. Öğrencilerin çoğunluğunun çalışması, ders sayılarının yetersizliği ile öğrencilere gerekli rehberliğin yapılmaması katılımı azaltmaktadır. Öğrencilerin si BDE merkezlerinin çalışma saatlerinin hiç uygun olmadığını, sı ise az, uygun olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin i bir işte çalışmaktadır.bu durum var olan hizmetlere öğrencilerin sağlıklı ulaşmasını ve yararlanmasını engellemektedir.istanbul geneli düşünüldüğünde; sadece Aksaray Açıköğretim Bürosuna bağlı ve 30 bilgisayardan oluşan BDE merkezinin yeterli personel ve donanıma sahip olmaması nedeniyle de işlevsel olamayacağını söyleyebiliriz.günümüzde İnternet kullanımının yaygınlaşması paralelinde belli merkeze bağlı standart ders yazılımlarının kullanımının yaygınlaştırılması yerine, internet tabanlı alıştırma yazılımları ve deneme sınavlarının kullanımına ağırlık verilmesi daha yararlı olacaktır.öğrencilerin mevcut imkanlardan yararlanmalarının sağlanmasında büro sayılarının artırılması ve bürolarda uzaktan eğitim alanında yetişmiş personelin istihdamı yoluna gidilmelidir.internet kullanımının her geçen gün arttığı göz önüne alındığında, geliştirilecek yeni ders yazılımları ile internet tabanlı alıştırma yazılımları ve internet tabanlı deneme sınavlarına erişimi kolaylaştıracak bürolara bağlı ücretsiz internete erişim merkezleri oluşturulmalıdır.öğrencilerin İnternete erişimlerinde uygulanan şifre kullanımı, özellikle sınav sonuçlarının öğrenilmesi aşamasında sorunlara neden olmaktadır. Bilgisayarlı Destekli Eğitim uygulamalarının öğrenci görüşlerine göre pek etkin olmadığını söyleyebiliriz. İnternet tabanlı öğretim uygulamalarına ağırlık verilerek, tüm bürolara yaygınlaştırılması ve bu konuda öğrencilere rehberlik yapacak uzman personelin görevlendirilmesi daha yararlı olacaktır.

11 11 Tablo-10 Deneklerin Sınavlar İle İlgili Görüş ve Beklentilerinin Yüzde() ve Frekans Dağılımları Uzaktan Eğitim ile ilgili Sınavlar Hiç(f) Az(f) Orta(f) Çok(f) Pek çok(f) Sınavlarda testleri cevaplamak için verilen süre ne derece yeterli olmaktadır? Sınav esnasında görevlilerin tutum ve davranışları başarınızı ne derece azaltmaktadır? Sınav sonuçlarının internetten açıklanması ders başarınızı ne derece artırmaktadır? Deneme sınavlarının internetten sunulması başarınızı ne derece artırmaktadır? Sınavlarda sorulan sorular öğrenme düzeyinizi ne derece ölçmektedir? Bir günde birden fazla dersin sınavına girmeniz başarınızı ne derece azaltmaktadır? Toplam Öğrencilerin sı sınavlarda testleri cevaplamak için verilen sürenin hiç yeterli olmadığını, si az, i orta düzeyde, ü çok yeterli olduğunu belirtirken, u ise pek çok düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin sı sınav esnasında görevlilerin tutum davranışlarının ders başarılarını hiç azaltmadığını, si az, 25 i ise çok ve pek çok düzeyde azalttığını belirtmişlerdir. Sınav sonuçlarının internet ten açıklanmasının ders başarısını arttırma derecesini, deneklerin 6.13 ü hiç, i az, 25 i orta, ü çok ve ü ise pek çok şeklinde değerlendirmiştir. İnternette sunulan deneme sınavlarının ders başarılarını artırma derecesine öğrencilerin i hiç, i az, si orta, si orta, si çok ve ü ise pek çok şeklinde, sınavlarda sorulan soruların öğrencilerin öğrenme düzeylerini ölçebilme düzeyini ü hiç, u az, si orta, si çok, u ise pek çok şeklinde değerlendirmişlerdir. Bir günde birden fazla dersin sınavına öğrencilerin i çok, ü pek çok düzeyde başarılarının azaldığını belirtmiştir. Sınav uygulamalarının iki günde ve dört oturumda yapılması, ayrıca sınav merkezlerinin uzaklığı, öğrenci başarısını önemli derecede düşürmektedir.sınav görevlilerinin sınav uygulamalarını ciddiye almaması ve uygun olmayan davranışları sınav uygulamalarında öğrencilerin olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır.fakülte yönetiminin yeterli sayıda ve uzaktan eğitim alanında yetişmiş koordinatörleri sınav merkezlerinde bulundurması olumsuzluğu azaltabilir.

12 12 Tablo-11 Deneklerin Uzaktan Eğitim Sistemi ve Büro Hizmetlerine İlişkin Görüş ve Beklentilerinin Yüzde() ve Frekans(f) Dağılımları Uzaktan Eğitim Sistemi ve Büro Hiç(f) Az(f) Orta(f) Çok(f) Hizmetleri Uzaktan öğretim teknikleri ile öğrenim görmeniz sizi ne derece tatmin etmektedir? Açıköğretim bürolarının öğrencilik hizmetleri ihtiyacınıza ne derece cevap verebilmektedir? İnternet hizmetlerine ulaşmak ne derece sorun olmaktadır? Açıköğretim sınıf geçme sisteminden ne derece memnun kalmaktasınız? Uzaktan eğitim giderleri bütçenize ne derece uygun düşmektedir? Uzaktan öğretim teknikleri ile öğrenim görmek yüzyüze öğretime göre ne derece üstünlük sağlamaktadır? Açıköğretim kayıt yenileme işlemleri ne derece sorun olmaktadır? Açıköğretim kayıt işlemlerinin internet ile yapılmasını ne derece istemektesiniz? Video konferans,cd-rom, ve teletext vb teknolojilerin kullanılmasını ne derece istemektesiniz? Pek çok(f) Toplam Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu(38.39 hiç, az) uzaktan eğitim sistemi ile öğrenim görmelerinin kendilerini tatmin etmediğini belirtirken, i bu eğitimden tatmin olduklarını ifade etmişlerdir. Bu sonuçlara bakıldığında Açıköğretimde değişik teknikler ve yöntemler işe koşulmasına rağmen bunların iyi şekilde organize edilememesi, kitlelere ulaştırılamaması, öğrencilerin fakültelerini benimseyememiş olmaları, herşeyden önemlisi öğrencilerin istemeden bu eğitimi alıyor olmaları(başka fakülteyi kazanamadıkları için kayıt yaptırmış olmaları) ve sosyal etkileşimsizlik ile açıklanabilir. Açıköğretim bürolarının öğrencilere verdiği hizmetlerin yeterliliğine öğrencilerin 22 si hiç, 19 u az, 24 ü orta, 22 si çok ve 13 ü ise pek çok olarak değerlendirmişlerdir. İstanbul da yaklaşık öğrenciye hizmet vermek amacıyla Kadıköy, Şirinevler, Beşiktaş ve Aksaray da bürolar bulunmakta ancak öğrenci ihtiyacına cevap verememektedir.

13 13 Öğrencilerin büyük çoğunluğu( hiç, az), internet hizmetlerine ulaşmanın problem olmadığını belirtirken, si ise problem olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin bu konuda problem yaşamaları onların internet kullanım alışkanlıklarının olmayışı ya da ihtiyaç hissetmiyor olmaları ile açıklanabilir. Klasik öğrenme-öğretme etkinliklerinden kalan alışkanlıklar öğrencilerin internet hizmetlerine erişimlerini etkisiz kılabilir. Açıköğretim sınıf geçme sisteminden memnuniyet derecesini öğrenciler hiç, az, orta, 10 çok ve 7.90 ise pek çok olarak belirtmişlerdir. Açıköğretimde sınıf geçme sistemi uygulanmaktadır. Öğrencilerin ü uzaktan öğretim giderlerinin bütçelerine uygun olmadığını belirtirken, si ise uygun olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin 45 i uzaktan öğretim sisteminin örgün eğitime göre üstünlüğü olmadığını belirtmeleri, bu öğrencilerin bu sistemi istemeden seçmeleri ve sunulan hizmetlerin yetersizliği, öğrencilerin yeterince yararlanamaması, sosyal ortamın yokluğu ile açıklanabilir. Öğrencilerin sinin uzaktan eğitim sisteminin üstünlüğünü kabul etmeleri ise, çalışma imkanı elde etmiş olmaları, işte terfi olanağı sağlaması, hizmetlerden yeterince yararlanabildikleri ve isteyerek okudukları şeklinde açıklanabilir. Öğrencilerin ü kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin çok ve pek çok düzeyde sorun yarattığını ifade etmişlerdir. Açıköğretim bürolarının öğrencilik hizmetlerinin ihtiyaca cevap verememesi(41.14) sonucu kayıt yenileme işlemlerinin yoğunluğu dolayısıyla sorun oluşturması ile açıklanabilir.öğrencilerin si çok ve pek çok düzeyde kayıtların internet ile yapılmasını istemektedirler. Bu durum, öğrencilerin ünün kayıtlarda sorun yaşaması ile açıklanabileceği gibi öğrencilerin çalışma saatlerinin uygun olmaması, internetin kolay erişim sağlaması ile de açıklanabilir.öğrencilerin verdikleri yanıtlarda; i Açıköğretim sisteminde video konferans, teletext, cd-rom ve internet ile eğitim yapılmasını çok ve pek çok düzeyde isterken, i bu sistemlerin kullanılmasını istememektedir. Sonuç ve Öneriler Uzaktan eğitim sistemi ile öğrenim gören Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin Uzaktan Eğitim sistemi ile ilgili tutum ve beklentilerini belirleyebilmek amacıyla, özel bir dershanede eğitim gören öğrenci üzerinde anket uygulanmıştır. Yukarıda değerlendirilen çalışma da kısaca şu sonuçlara ulaşılmıştır: Uzaktan eğitim sistemini tercih eden öğrencilerin yaş oranı oldukça genç olup, çoğunluğu normal yüksek öğrenim görme çağında bulunmaktadır. Yani öğrencilerin açıköğretim sistemini tercih etme nedenlerinin başında başka fakülteleri kazanamamaları ve Üniversite diplomasına sahip olma beklentileri yatmaktadır. Öğrencilerin 76 sı bir işte çalışmaktadırlar. Yani öğrenciler hem çalışıp hem okumaktadırlar. Öğrenciler Akademik Danışmanlık dersleri ve Bilgisayar Destekli Eğitim etkinliklerine katılmamaktadırlar. Bunun nedenleri; öğrencilerin çoğunluğunun çalışıyor olması, etkinliklerin zamanının uygun olmaması, yeterli sayıda ve bölüme hitap eden derslerin verilmeyişi, öğretim

14 14 elemanlarının ilgisizliği, öğrencilerin bu etkinliklerin yararlı olacağına inanmaması, öğrencilerin bu etkinliklerden haberdar olmaması vb. Öğrenciler ders kitaplarını kendi başlarına okuyup anlayamamaktadırlar. Aynı zamanda tv ders programlarını izlememektedirler. Tv ders programlarının gün ve saatleri öğrencilerin çalışıyor olmaları ve tüm dersleri kapsamaması nedeniyle izlenmemektedir. Sınav sonuçlarının İnternet ten açıklanması öğrencilerin başarılarını olumlu yönde etkilemektedir. Öğrencilerin bir günde birden fazla dersin sınavına giriyor olmaları başarılarını olumsuz etkilemektedir.sınav uygulamaları 15 gün ara ile günde tek oturum şeklinde yapılmalıdır. Uzaktan öğretim teknikleri ile öğrenim görmek öğrencileri tatmin etmemektedir. Çünkü öğrencilerin çoğunluğu bu sistemi isteyerek tercih etmemişlerdir.sistemde program çeşitliliğine gidilmelidir. Öğrenciler sınıf geçme sisteminden memnun bulunmamaktadırlar.kredili sisteme geçilmelidir. Öğrenci sayısının kalabalıklığı ve büroların yetersizliği öğrencilerin kayıtlar esnasında sorunlar yaşamalarına neden olmaktadır.illerdeki büro sayıları artırılmalı ve fiziki açıdan düzenlenmelidir. Öğrenciler, Açıköğretim kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin internet aracılığıyla yapılmasını istemektedirler. İnternet e erişim daha kolay olmaktadır.öğrencilerin internet hizmetlerinden etkin olarak yararlanmalarını sağlamak amacıyla bürolara bağlı ücretsiz internete erişim merkezleri oluşturulmalı ve buralarda uzaktan eğitim alanında eğitim görmüş personelin istihdamı yoluna gidilmelidir. Araştırmacının yapmış olduğu çalışma(2000) ve gözlemleri ; öğrencilerin fakültelerinin hizmetlerine yönelik algılamalarının olumsuz yönde olduğunu göstermektedir.öğrenciler, Kayıt ve kayıt yenileme esnasında ödemiş oldukları öğrenci harçlarının oldukça yüksek olduğunu ve bunun karşılığı hizmeti alamadıklarını düşünmektedirler.öğrencilerin fakülteleri ve hizmetlerine yönelik olumsuz algılamaları ve yaşantıları farklı alternatiflere yönelmelerine(özel kurs, özel ders, yardımcı ders kitapları, yeniden üniversite sınavına girerek fakülteyi değiştirme isteği, eğitimi yarıda bırakma vb..) neden olmakta, bu ise uzaktan eğitim sisteminin işleyişine yönelik toplumda var olan olumsuz görüş ve düşünceleri daha da artırmaktadır. Öğrenciler, verilen hizmetlerin her ne kadar yetersiz olduğunu belirtseler de var olan hizmetlerden yeterince yararlanmamakta ve bu konuda isteksiz gözükmektedirler. Öğrenciler örgün eğitim öğrencileri ile aynı seviye de kabullenilmeyi beklemekte ve sosyal etkileşimsizlik yaşamaktadırlar. Bölümler ve Üniversiteler arası geçiş hakkının kendilerine de verilmesini istemektedirler.öğrenme merkezleri ve bireysel danışmanlık merkezleri kurulmalıdır. Uzaktan eğitim ile yükümlü bulunan üniversiteler kurulmalı ve programlar arası geçiş sağlanmalıdır. Fakülte yönetimi, periyodik olarak öğrenci görüşlerine başvurarak eğitim etkinliklerini iyileştirme yoluna gitmeli, derslerde ve programlarda çeşitlilik ve güncelliği sağlamalıdır.

15 15 KAYNAKÇA Alkan, Cevat. Uzaktan Eğitimin Yapı ve İşleyiş Boyutu, Uzaktan Eğitim Kış. Ankara: Uzaktan Eğitim Vakfı, Anadolu Üniversitesi (2004) 21:34 Anadolu Üniversitesi. Açıköğretim Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi Öğretim Yılı Kayıt Yenileme Kılavuzu, Öğrenci Kılavuzu Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi, Berkem, M.Lütfü; Gürdal,Ayla; Bakioğlu,Ayşen; Erdoğan,Yavuz. Öğretmenlerin Meslek İçinde Gelişmelerinde İnternet in Rolü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi Aralık Marmara Üniversitesi Yayınları. Can, Ertuğ. Anadolu Üniversitesi nde Uzaktan Öğretim Teknikleri ile Lisans Öğrenimi Gören Öğrencilerin Öğretim Süreçlerinde Karşılaştıkları Sorunlar IX.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Erzurum:2000. Gökdağ, Dursun. Uzaktan Eğitimde Basılı Materyaller (AÖF Örneği). Eskişehir: AÖF Yayınları No:54, Gürüz, Kemal. Dünya da ve Türkiye deyükseköğretim, Tarihçe ve Bugünkü Sevk ve İdare Sistemleri ÖSYM Yayınları, , Ankara. Halis, İsa. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Konya: Mikro Basım-Yayım Dağıtım, Akın Ofset, Holmberg, Börje. Theory and Practice of Distance Education. Antony Rowe Ltd. London: İşman, Aytekin. Uzaktan Eğitim. Adapazarı: Değişim Yayınları, Mayor, F. Policy, Paper for Change and Development in Higher Education, and Education al Report, Unesco, Paris:1995. Özkul, Ali Ekrem :38 Sisteme 850 Bini Aşkın Öğrenci Kayıtlı Tools, Şakar, A. Nurhan. Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim de Bilgi Sistemi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No:997, Serter, Nuray. Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetlerinin Değerlendirilmesi. Eskişehir: AÖF Yayınları No:116, Verduın, John R.,Jr. and Thomas A. Clark. Distance Educatıon. Jossey-Bass Inc.:San Francisco, 1991.

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü Uzaktan Eğitim Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü İçerik Eğitim Türleri Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim Etkili midir? Uzaktan Eğitimin Bireylere Sağladığı Olanaklar Dünyada ve Türkiye

Detaylı

Açık e-öğrenme. Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları. M. Emin Mutlu. İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004

Açık e-öğrenme. Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları. M. Emin Mutlu. İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004 Açık e-öğrenme Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları M. Emin Mutlu İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004 e-öğrenme Öğretimde elektronik teknolojilerin kullanıldığı

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ OLANAKLAR-SINIRLILIKLAR

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ OLANAKLAR-SINIRLILIKLAR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ OLANAKLAR-SINIRLILIKLAR Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL - Prof.Dr. Mehmet KESİM Öğr.Grv. Mehmet Emin MUTLU AB2000 Anadolu Üniversitesi

Detaylı

Fatma Özer & Hümeyra AKMAN

Fatma Özer & Hümeyra AKMAN Fatma Özer & Hümeyra AKMAN 1 İÇERİK 1. Uzaktan Eğitimin Tanımı 2. Uzaktan Eğitimin Aşamaları A. Evreleri i. 1. Evre : Posta İle Eğitim ii. 2. Evre : Çoklu Ortam Modeli iii. 3. Evre : Tele Öğrenme Modeli

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

TBD 21. Türkiye Bilişim Kurultayı, 6 Ekim 2004, Ankara

TBD 21. Türkiye Bilişim Kurultayı, 6 Ekim 2004, Ankara Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi İnternete Dayalı Önlisans Programı TBD 21. Türkiye Bilişim Kurultayı, 6 Ekim 2004, Ankara Bilgi Yönetimi Programı İnternete dayalı 2 yıllık bir

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Bilgi Yönetimi. İnternete Dayalı Önlisans Programı. Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Bilgi Yönetimi. İnternete Dayalı Önlisans Programı. Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi İnternete Dayalı Önlisans Programı Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Uzaktan Eğitim Çalıştayı Süleyman Demirel Üniversitesi 7 Haziran 2002 İsparta -

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD üye olan

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Türkiye de Uzaktan Eğitim*

Türkiye de Uzaktan Eğitim* Türkiye de Uzaktan Eğitim* Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Destekli Eğitim Birimi Sorumlusu *Bu sunum Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL un katkılarıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL Öğr. Gör. Serap BENLİGİRAY Öğr. Gör. M. Emin MUTLU Arş. Gör. Ruşen YILMAZ Arş. Gör. Sinan AYDIN

Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL Öğr. Gör. Serap BENLİGİRAY Öğr. Gör. M. Emin MUTLU Arş. Gör. Ruşen YILMAZ Arş. Gör. Sinan AYDIN AÖF BÜRO YÖNETİMİ PROGRAMI KLAVYE ÖĞRETİMİ DERSİ İÇİN UZAKTAN ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMASI Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL Öğr. Gör. Serap BENLİGİRAY Öğr. Gör. M. Emin MUTLU Arş. Gör. Ruşen YILMAZ Arş. Gör. Sinan

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Açıköğretimde e-öğrenme

Açıköğretimde e-öğrenme Açıköğretimde e-öğrenme Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİKLERİ EĞİTİMİ 2. ULUSAL SEMPOZYUMU 25-26-27 MAYIS 2005 SAMSUN

Detaylı

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Matbaa meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ

UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ BÖTE 2014 EMRE KARAHAN ORÇUN KEMAL OTRUŞ MUHAMMED BAYHAN UZAKTAN EĞİTİM Zaman ve mekandan tamamen bağımsız, öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu olmadan

Detaylı

T.C. Niğde Üniversitesi

T.C. Niğde Üniversitesi T.C. Niğde Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi (TBTF) Lisans Öğrenci iyet Anketi 2015-2016 Bu veri toplama aracı, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Detaylı

MÜTERCİM (ÇEVİRMEN) Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken;

MÜTERCİM (ÇEVİRMEN) Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken; TANIM Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken; - Çeviri yapacağı dilde

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI TANIM Görev yaptığı kurum ya da işletmede çalışanların niteliklerine uygun görevlere atanması ve çalışma isteklerinin artırılması konularında insan kaynakları uzmanı veya personel müdürüne bağlı olarak

Detaylı

PROJE BİLGİLERİ Projenin Amacı

PROJE BİLGİLERİ Projenin Amacı PROJE BİLGİLERİ Projenin Amacı Genel Sekreterliğimiz e bağlı tüm hastanelerimize yapılacak olan eğitimlerin, kongre ve sempozyumların, toplantıların ileri teknoloji sayesinde zaman ve yer engeli olmaksızın

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Yazan ; Seçkin Üniversite, Gözde Anadolu Lisesi kazanmak isteyenlerin REHBERİ Matematik Öğretmeni; KEMAL Türkeli

Yazan ; Seçkin Üniversite, Gözde Anadolu Lisesi kazanmak isteyenlerin REHBERİ Matematik Öğretmeni; KEMAL Türkeli 2009 ÜNİVERSİTE(ÖSS) + 2009 SBS(Anadolu Liselerine Giriş 8, 7 veya 6.sınıf) Sınavları ileanadolu Lisesi, Kolej, Askeri Lise, Fen Lisesi vs Kazandıran PRATİK REHBERLİK bilgileri Yazan ; Seçkin Üniversite,

Detaylı

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Sosyolog, insan toplulukları ve toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal sorunlar ve çözüm yolları

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ 3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TASARIM EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ 3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TASARIM EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ 3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TASARIM EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Bülent YILMAZ İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitimde Büyük Ölçekli Bir Uzaktan Eğitim Uygulaması: Manisa Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Örneği

Mesleki ve Teknik Eğitimde Büyük Ölçekli Bir Uzaktan Eğitim Uygulaması: Manisa Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Örneği Mesleki ve Teknik Eğitimde Büyük Ölçekli Bir Uzaktan Eğitim Uygulaması: Manisa Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Örneği Orkun MERSİNOĞULLARI 1, Cihat Okan ARIKAN 2, Melih KARASU 3, Mustafa

Detaylı

Türkiye de e- Öğrenme

Türkiye de e- Öğrenme Türkiye de e- Öğrenme Yrd. Doç. Dr. M. Emin MUTLU Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Destekli Eğitim Birimi Osmangazi Üniversitesi İnternet Haftası 2004 Etkinlikleri Nisan 2004 Türkiye

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI 2016 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI ÖNSÖZ KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 2

Detaylı

EKONOMİST TANIM A- GÖREVLER

EKONOMİST TANIM A- GÖREVLER TANIM Kıt kaynakların insan ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak şekilde kullanılması, sınırsız insan ihtiyaçlarından kıt kaynaklarla karşılanacak olanların belirlenmesi, ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetlerin

Detaylı

e-öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi

e-öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi e-öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi Öğr. Gör. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi III. E-Learning Zirvesi 18 Mart 2004 e-öğrenme Öğretimde elektronik teknolojilerin kullanıldığı

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

Açıköğretimde E-öğrenme. Öğr. Gör. M. Emin Mutlu Öğr. Gör. M. Canan Öztürk Öğr. Gör. Özlem Özöğüt Öğr. Gör. Ruşen Yılmaz Öğr. Gör.

Açıköğretimde E-öğrenme. Öğr. Gör. M. Emin Mutlu Öğr. Gör. M. Canan Öztürk Öğr. Gör. Özlem Özöğüt Öğr. Gör. Ruşen Yılmaz Öğr. Gör. Açıköğretimde E-öğrenme Öğr. Gör. M. Emin Mutlu Öğr. Gör. M. Canan Öztürk Öğr. Gör. Özlem Özöğüt Öğr. Gör. Ruşen Yılmaz Öğr. Gör. Nermin Çetinöz Açıköğretim Fakültesi 1982-83 öğretim yılı : Öğrenci sayısı

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

RADYO-TELEVİZYON MUHABİRİ

RADYO-TELEVİZYON MUHABİRİ TANIM Haber kaynakları ile ilişki kurarak sürekli haber toplayan, gerektiğinde olayları yerinde izleyen, haberi yazılı veya sözlü olarak bağlı bulunduğu radyo veya televizyon kurumuna ileten kişidir. A-

Detaylı

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI TANIM Kurum, kuruluş ve işletmelerin politikaları doğrultusunda, teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştirerek etkili mesaj hazırlayan ve bu mesajı sunan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

AÇIKÖĞRETİMDE KREDİLİ SİSTEM UYGULAMALARI

AÇIKÖĞRETİMDE KREDİLİ SİSTEM UYGULAMALARI AÇIKÖĞRETİMDE KREDİLİ SİSTEM UYGULAMALARI Ertuğ CAN 1 ÖZET Ülkemizde 60 tan fazla açık ve uzaktan eğitim programı ile hizmet veren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat

Detaylı

ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ TANIM Elektrik enerjisi üretme, iletme, dağıtma sistemleri ile her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin projelerinin yapılması, geliştirilmesi, kullanılması ve

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ AMAÇ 1. Hedef 1.1. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINI ÜNİVERSİTE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK 2017 yılı sonuna kadar İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısını

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

KULLANICI REHBERİ. Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi

KULLANICI REHBERİ. Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi KULLANICI REHBERİ BTÜ Kütüphanesi Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi - Kütüphane web sayfası Hizmetler Kaynaklara Erişim Danışma/Formlar Bize Ulaşın Bu rehber; Bursa Teknik Kütüphanesinin fiziki

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ndeki tüm fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görmekte olan öğrencilere

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI EKLER EK A ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI Değerli MeslektaĢım; Aşağıda bırakılan boş alana matematik öğretiminde

Detaylı

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : 0310400081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

SEKRETERLİK GRUBU ÖĞRETMENİ

SEKRETERLİK GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, sekreterlik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sekreterlik ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VELİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mayıs 2015 Değerlendirme Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı

Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı ALI HAYDAR DOĞU KARADENIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI, ENFORMATIK BÖLÜMÜ TRABZON Bilgi Toplumu Stratejisi Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşüm

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU Sevgili U.Ü.Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı Öğrencileri, Aralık,2013 Uludağ Üniversitesi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim, kurum ya da kuruluşlarında; öğrencilere konaklama işletmeciliği konularda bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ UZMANI

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ UZMANI TANIM Bilgisayar sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri yönetim ve işletme alanlarındaki sorunların çözümüne uygulayabilen kişidir. A- GÖREVLER - Hedeflere ulaşmak için kısa ve uzun dönemli planlar

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE

Detaylı

Amaç. Dayanak. Kapsam

Amaç. Dayanak. Kapsam MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 23/08/2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Rektörlük makamının 03.01.2011 tarih ve 11 no lu Olur u ile oluşturulan Yalova Üniversitesi Bireysel

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

Açık ve uzaktan öğrenmede destek hizmetleri

Açık ve uzaktan öğrenmede destek hizmetleri Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Açık ve uzaktan öğrenmede destek hizmetleri Dr. Belgin BOZ YÜKSEKDAĞ a a Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir,

Detaylı

Meslekî ve Teknik Eğitim Bölgelerinin Oluşturulması, Meslekî ve Teknik Orta

Meslekî ve Teknik Eğitim Bölgelerinin Oluşturulması, Meslekî ve Teknik Orta Meslekî ve Teknik Eğitim Bölgelerinin Oluşturulması, Meslekî ve Teknik Orta Öğretim Kurumları Mezunlarının Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçişleri ile Bu Kurumların İlgili Kamu, Özel Kurum ve Kuruluşlarla

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ÇALIŞMA VE UYGULAMA YÖNERGESİ Aralık, 2016 Bu yönerge, Pedagojik Formasyon Sertifika Programında

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.. AKSARAY ÖĞRETİM ELEMANLARININ FAKÜLTE YÖNETİMİNİ DEĞERLENDİRMESİ Sevgili Akademisyen Arkadaşlarım, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı yönetiminde Mayıs

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ 2012-2013 MEZUNLARININ ÜNİVERSİTEYE VE MEZUN OLDUKLARI FAKÜLTELERE/YÜKSEKOKULLARA/ MESLEK YÜKSEKOKULLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ KASIM 2013 ESKİŞEHİR 2012-2013

Detaylı

SUNU İÇERİĞİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSKOKULU

SUNU İÇERİĞİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSKOKULU SUNU İÇERİĞİ AMAÇ GENEL BİLGİLER BAŞVURU KOŞULLARI SINAV DEĞERLENDİRME AŞAMALARI DGS SORULARI KONU BAŞLIKLARI 2014 DGS SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER YÜKSEKOKULUMUZDA YÜRÜTÜLEN PROGRAMLARA GÖRE ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Tarihçe Yabancı Diller Bölümü, 1976 yılında kurulan Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi bünyesinde İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Lisans ve Yüksek Lisans Düzeyinde Eğitim: Lisans Programları Fizik Öğretmenliği (MF-2) Kimya Öğretmenliği (MF-3) Matematik Öğretmenliği (MF-1)

Detaylı

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim...

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GELECEĞİ BUGÜNDEN GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 2 E-ENSTİTÜ SÖZLÜĞÜ Uzaktan eğitim: Farklı

Detaylı

Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli

Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli Üniversitelerde Enformasyon Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasında Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinin Rolü: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Enformasyon Okuryazarlığı Programları Güssün Güneş

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ UZMANI

AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ UZMANI TANIM Gümrük birliği sürecinde ve Türkiye nin Avrupa Topluluğuna tam üyeliğinde, tüm özel ve kamu kuruluşlarının bünyelerinde yapmaları zorunlu yapısal değişiklikleri uygulamaya koyacak, Avrupa Birliğinin,

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Amaç: Bu kılavuz, Ege Üniversitesi

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ ORGANİZASYONU KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ ORGANİZASYONU KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ ORGANİZASYONU KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ KOŞULLARI...

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

ÜNİVERSİTELERARASI İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE DAYALI UZAKTAN YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ÜNİVERSİTELERARASI İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE DAYALI UZAKTAN YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ÜNİVERSİTELERARASI İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE DAYALI UZAKTAN YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ MADDE 1. Üniversitelerarası iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan yapılan ön lisans, lisans

Detaylı

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI TANIM Görev yaptığı kurum ya da işletmede çalışanların niteliklerine uygun görevlere atanması ve çalışma isteklerinin artırılması konularında insan kaynakları uzmanı

Detaylı

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU 2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU Burcu GENÇ ARALIK 2013 Çanakkale Ticaret Borsasına kayıtlı 55 şahıs ve 15 şirket olmak üzere toplam 70 üye ile yüz yüze anket yapılmıştır. Anket verileri 2013 kapsamaktadır.

Detaylı

ENGELSİZ BİR ÜNİVERSİTE İÇİN TESPİT VE ÖNERİLER EL KİTABI

ENGELSİZ BİR ÜNİVERSİTE İÇİN TESPİT VE ÖNERİLER EL KİTABI ENGELSİZ BİR ÜNİVERSİTE İÇİN TESPİT VE ÖNERİLER EL KİTABI ENGELSİZ BİR ÜNİVERSİTE İÇİN TESPİT VE ÖNERİLER EL KİTABI Eğitimde Görme Engelliler Derneği Hazırlayanlar Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Türkiye de e-öğrenme

Türkiye de e-öğrenme Türkiye de e-öğrenme Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR KULÜBÜ 3 Ocak 2006 Salı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde birinci

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

ELEKTRİK PROGRAMI. Genel Bilgi

ELEKTRİK PROGRAMI. Genel Bilgi ELEKTRİK PROGRAMI Genel Bilgi Üniversite Giriş Sınavı ndan yeterli puan alan veya sınavsız geçiş şartlarını sağlayan öğrenciler bölümün ön lisans programına başlamaya hak kazanırlar. Elektrik Programı;

Detaylı

SATIŞ YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

SATIŞ YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI TANIM İşletmelerin pazarlama ve satış birimlerinde, satışların planlanması ve siparişlerin alınması gibi işleri yürüten kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Satışların yapılmasını planlar.

Detaylı