elemanları ve öğrencileri kapsayan Türkiye de yürütülen uzaktan eğitim araştırmaları, ikinci

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "elemanları ve öğrencileri kapsayan Türkiye de yürütülen uzaktan eğitim araştırmaları, ikinci"

Transkript

1 UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİNE GEÇİŞİN ESAS ÖĞELERİ OLAN, ÖĞRETİM ELEMANLARININ VE ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞ AÇILARI Fazlı Yıldırım Okan Üniversitesi ÖZET Bu çalışma dört kısımdan oluşmaktadır; ilk bölümde son yıllarda yürütülmüş olan öğretim elemanları ve öğrencileri kapsayan Türkiye de yürütülen uzaktan eğitim araştırmaları, ikinci bölümde olarak öğretim elemanları ve öğrenciler açısından uzaktan eğitim sisteminin yararları, takibinde karşılaşabilinecek zorluklar ve öğrenciler ile öğretim elemanlarının uzaktan eğitim hakkındaki bilinç düzeyleri, son bölümde ise uzaktan eğitimin geleceğinin (yararları ve sorunları gözden önünde bulundurularak) değerlendirilmesi yer almaktadır. Anahtar Kelimeler: uzaktan eğitim, e-öğrenme GİRİŞ Uzaktan eğitim, diğer bir adıyla, elektronik eğitim, günümüz dünyasında üniversite eğitiminde vazgeçilmez bir eğitim yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Uzaktan eğitim sisteminin, gelecekte klasik eğitim sisteminin yerini alacağı görüşünün yanında, klasik eğitim ile birlikte destek bir eğitim sistemi olarak sunulmasını savunanların da olduğu dikkat çekmektedir. Konuyu daha iyi anlamak, geçmiş bilgileri tekrarlamak ve kendi kendine öğrenmek için destek eğitim sistemi olarak kullanmanın uygunluğu konusunda Zhao, Mcconnell, & Jiang ın çalışması dikkati çekmektedir (). Klasik eğitim sisteminin yanında destekleyici olmasını önerenlerin, dayanak noktası ise uygulama sırasında karşılaşılabilecek zorluklar olmasıdır. Genel olarak, yeni eğitim sisteminin, klasik sistemin yerini almasını ve kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak için yararlarını ve zorluklarını iyi özümsemek gerekmektedir. Bununla beraber uzaktan öğretim sisteminin esas kullanıcılarını oluşturan kitle olan, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının yeni eğitim sistemine olan bakış açılarının, karşılaştıkları zorlukları, istekleri ve bilinç düzeylerinin de ortaya konmasına ihtiyaç vardır. Bu çalışma dört kısımdan oluşmaktadır; ilk bölümde son yıllarda yürütülmüş olan öğretim elemanları ve öğrencileri kapsayan Türkiye de yürütülen uzaktan eğitim araştırmaları, ikinci bölümde olarak öğretim elemanları ve öğrenciler açısından uzaktan eğitim sisteminin yararları, takibinde karşılaşabilinecek zorluklar ve öğrenciler ile öğretim elemanlarının uzaktan eğitim hakkındaki bilinç düzeyleri, son bölümde ise uzaktan eğitimin geleceğinin (yararları ve sorunları gözden önünde bulundurularak) değerlendirilmesi yer almaktadır. Kullanılan veriler Okan Üniversitesi bünyesinde yürütülen uzaktan eğitim sistemleri ile ilgili olan araştırma verilerine dayanmakta ve bu veriler ışığında yayınlanmış olan makalelerdeki bilgileri yansıtmaktadır, öğrenci verilerini oluşturan araştırmada kullanılan örnek sayısını 125 öğrenci oluştururken, okul bünyesinde bulunan 300 öğretim elemanından 29 u araştırmaya dâhil edilmiştir. 1

2 Türkiye de Son Yıllarda Yürütülmüş Olan Öğretim Elamanlarını ve Öğrencileri Kapsayan Yürütülen Uzaktan Eğitim Araştırmaları; Bu bölümde, son yıllarda Türkiye de yürütülmüş olan uzaktan eğitim araştırmalarının genel özeti verilmeye çalışılarak, mevcut durum ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırmalar sonucunda, şu ana kadar öğretim elemanları ve öğrencilerine yönelik yeni araştırmalara ihtiyaç duyulduğu aşikârdır. Geneline bakıldığı zaman, öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin bilinç düzeylerini ortaya koyan veriler ile uzaktan eğitim sistemine yönelik beklentilerin neler olduğu hakkındaki bilgilerin yetersiz olduğu açıkça görülmektedir. Ülkemizde e-öğrenmeye yönelik araştırmaların merkezinde 3 temel konu yer almaktadır. Bunlardan ilki, e-öğrenme hakkında öğrenci ya da öğretim elemanlarının sahip olduğu bilinç düzeyi ile e-öğrenmeye yönelik beklentilerin oluşturduğu araştırmalar (Yengin vd, 2010; Cobanoglu vd, ; Gunes E. P. U, ), ikincisi e-öğrenme eğitim sistemlerinin başarısına etki eden faktörler ile sistemin başarısını artıracak etkenleri bulmaya yönelik araştırmalar (Tanrikulu Z., Tugcu C., Yilmaz S., 2010; Adali T., ; Keser H., Karahoca D,2010;Ozkan S., Koseler R., ; Ciftci S. vd, 2010; Gursul F.,Keser H., ; Kisla. vd, 2010; Cakir O., Simsek N., Tezcan N., ;Kilic E., Karatas S., Ocak M. A.,) ve son olarak da öğretim elemanı ya da öğrencilerin e-öğrenmeye ve teknolojik yatkınlıklarına yönelik değerlendirmeleri içeren araştırmalardır (Summak M. S., Baglıbel M., Samancioglu M.,2010; Tezci E., ; Demirel M., Coskun Y. D.,2010; Ozdemir S. M.,Akbas O.,Cakir R.,; Akbulut Y. vd,2007; Cetin O., Gunay Y., ). Buna ilişkin detaylı bilgiler Tablo 1 de yer almaktadır. Tablo 1. Türkiye de E-öğrenmeye Yönelik Araştırmalar (-2010) Başlık Yazarlar Amaç Metot Bulgular Bilgisayar öğretmenlerinin uzaktan eğitim üzerine muhtemel fikirlerinin araştırılması E-üniversite Kritik başarı faktörleri Öğretmenlerin teknolojiye olan yatkınlığı: Türkiye de bir çalışma Öğretmenlerin eğitimde ICT kullanımına olan etkisi: Türkiye de bir çalışma İlker Çobanoğlu, Alev Ateş, Ulaş İliç, Egemen Yılmaz Zuhal Tanrıkulu, Çiçek Tuğcu, Selda Yılmaz 2010 M. Semih Summak, Murat Bağlıbel, Mustafa Samancıoğlu 2010 Erdoğan Tezci, Bilgisayar öğretmenlerin uzaktan eğitim hakkındaki fikirleri araştırmak Uzaktan eğitim sisteminin kritik başarı faktörlerini araştırmak Gaziantep, Türkiye de öğretmenlerin teknolojiye olan yatkınlığını ölçme. Ayrıca, demografik değişkenlerin teknolojik yatkınlığa olan etkisini araştırılmaya çalışılmıştır. Okullarda, öğretmenlerin eğitimde ICT kullanımına olan etkisini araştırmak (ICT: Bilgi ve İletişim Teknolojisi). Ege üniversitesinde 85 örnek üzerinde evet hayır sorularını kullanarak yapılmıştır ve frekans ve yüzde hesaplama yöntemleri kullanılmıştır. Anket yöntemiyle 80 örnek Türkiye de uzaktan eğitim diploma programına dâhil olan öğrencilerinden toplanmıştır. 11 Farklı okuldan 207 öğretmen üzerinde örnekleme yapılmıştır. Hedef kitle ilkokul öğretmenleri seçilmiştir. Standard sapma, medyan, t-testi, tek yönlü Anova analizleri kullanılmış olup 5 li Likert ölçeği kullanılarak anket çalışması yapılmıştır. 5 bölümden oluşan araştırma yöntemi ile 1540 ilkokul öğretmeni arasında ICT üzerine öğretmenlerin bilgi, kullanım düzeylerini ölçmeye dayanmaktadır. 2 A % 49.4 deneğin uzaktan eğitim hakkında net bir bilgisi yok B % 68.2 uzaktan eğitim yakın bir süre sonra geleceğin eğitim tipi olacaktır. C Uzaktan eğitim uygulamadan önce öğrencilere bu tarz ortamlar için ön hazırlıklar yaptırılmalıdır. D Denekler uzaktan eğitim uyulmamalarının etkinliği hakkında bir bilince sahip değildir. A Uzaktan eğitim sisteminin kritik başarı faktörleri; Kullanılabilirlik, etkileşim, fonksiyonellik, yeniden kullanılabilirliği, değerlendirme, uygunluk, tasarım, birlikte çalışabilirlik ve erişilebilirlik olarak özetlenebilinir. B Faktörler yüzde ellinin üzerinde bir oranda sonuç vermektedir A Öğretmenleri yeniliğe karşı olumlu tutumları, teknolojik yeterliliklerine oranla daha yüksektir. B Katılımcıların teknolojik yatkınlığı makul seviyededir yüksek değildir. C Erkek kitlenin teknolojik yatkınlığı kadınlara göre daha yüksek orandadır. A Bilgi ve İletişim Teknolojisi kullanımı ve yeteneği oldukça düşüktür. B Öğretmenlerin internet ve bilgisayar eğilimleri orta düzeydedir. İnternet kullanımına bilgisine göre bilgisayar bilgisi düşük düzeydedir. C Erkek öğretmenler kadınlara göre ICT

3 Öğretmenlerin uzaktan eğitimdeki rolü: Öğrencilerin nasıl adapte edileceği ve ücretsiz uzaktan eğitimden nasıl yararlanılacağı, geleceği Uzaktan eğitimde akreditasyon: Kuzey Kıbrıs yüksek öğrenimi hakkında bir çalışma Proje bazlı öğrenmeyi kullanarak uzaktan eğitim yöntemiyle proje yönetimi dersi tasarlaması İlker Yengin, Dilek Karahoca, Adem Karahoca, Ahmet Yücel 2010 Terin Adalı, Hafize Keser, Dilek Karahoca 2010 Öğretmenlerin, öğrencileri daha etkin bir şekilde adapte edileceği çevrimiçi kurslar açabilmesi için, yeni yollar oluşturulması. Öğretmenlere, ücretsiz araçlar ile ders oluşturulması ve uzaktan eğitim araçlarını kullanabilmesi için bilgi sunmak. Uzaktan eğitimin kalite güvencesi, akreditasyon faaliyetlerine genel bir bakış sağlamak ve Kuzey Kıbrıs' ta uzaktan eğitim sağlayıcılarının öğrenme eksiklikleri ile trendlerini incelemeye çalışma amacını gütmektedir. Uzaktan eğitim yöntemiyle proje yönetimi dersi tasarlaması ve kurs başarısını yükseltmek için kurs materyali sağlamak. Kavramsal Tasarım Pilot nitel araştırma modeli üst düzey yöneticileri sadece yapılmıştır. Katılımcılar eğitim birimlerinin yöneticilinden oluşmaktadır. Katılımcı sayısı 7 dir. Nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Veriler birebir görüşmelerden, gözlemlerden toplanmıştır. Anket 30 öğesi ve 8 bileşenleri ile 75 mühendislik öğrencilerinden örnekleme yöntemiyle uygulanmıştır. İstatistiksel analizi, faktör analizleri kullanılmıştır. bilgisi ve kullanımı açısından daha yüksek dereceler almışlardır. D Eğitimdeki tecrübe ne kadar az ise o kadar ICT kullanımı ve bilgisi daha yüksek orandadır. E Öğretmenler ne kadar fazla bilgiye sahiplerse o derece olumlu davranışlar sergilemektedirler. A Öğrencilerin çevreye dâhil edecek, analiz ve sentez yapma becerilerini geliştirecek pratik bir sistem oluşturulması gerekliliği. B Araştırmacılar öğrenciler ile etkileşim içinde kullanacakları sınıf teknolojilerini kullanmak istemektedirler. A Kuzey Kıbrıs ta akreditasyon çalışmalarının daha yeterli olmadığı görülmüştür. Önemli sebepleri arasında; Uzaktan eğitim için akreditasyon kurumu olmaması, Bologna sürecinin gelecekte böyle bir oluşuma gereksinimine ihtiyaç duyduğudur, Bağımsız, kar amacı güdülmeyen uzaktan eğitim için akreditasyon kurumları kurulmalıdır. B Bu araştırma Kuzey Kıbrıs ta akreditasyon üzerine yeni çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu önermektedir. A Proje yönetimi e-kursu mühendislik öğrencileri için uygundur. B En önemli nokta takım oluşturmak ve proje temelli eğitim aktiviteleri oluşturmaktır. C Oluşturma ve yönetme proje bazlı eğitim aktiviteleri için kritik önem oluşturmaktadır. Çok boyutlu öğrencilerin e- öğrenme eğitimi bağlamında değerlendirilmesi: Bir ampirik araştırma Uzaktan eğitim öğrencilerinin web tabanlı öğrenimine karşı tutumu: bir çalışma Sevgi Özkan, Refika Köseler, Serdar Çiftçi, Erhan Güneş, Mutlu Tahsin Üstündağ, 2010 E-öğrenme için kavramsal bir model sunma. Uzaktan eğitimde direnç seviyesi (öğrencilerinin tutum bir boyut olarak ele alınır) değerlendirmek, web tabanlı öğrenmede yaş, cinsiyet, program ve sınıf düzeyi ile direnç seviyesi arasındaki ilişkisini sunmak. 73 soru ile web tabanlı öğrenme yönetim sistemini kullanan 84 öğrenciye anket uygulanmıştır. Nitel ve nicel veri kullanılmıştır. Geçerlik ve güvenilirlik testlerinin yapılmıştır. Açıklayıcı faktör analizi, anket aracının, faktör yapısını incelemek amacıyla yapılmıştır. Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulundaki 432 öğrenci ile araştırma yapılmıştır. Bağımlı değişken olan direnç seviyesi ile bağımsız değişkenlerin ilişkisi t-testi ile ölçülmüştür. İstatistiksel bulgular aşağıda sıralanan nesneler arasında ilişki olduğunu ortaya çıkarmıştır; A Öğrenci davranışları ile genel öğrenci tatmin düzeyi arasında B Öğretmenin kalitesi ile öğrencinin beklediği tatmin düzeyi arasında. C Sistem kalitesi ve genel öğrenci tatmin düzeyi arasında D Bilgi kalitesi ile genel öğrenci tatmin düzeyi arasında E Bağlantı servis kalitesi ile genel tatmin arasında F Destekleyici birimleri ile genel öğrenci tatmin düzeyi arasında A Öğrencinin bulunduğu sınıf ile takip edilen eğitim programının direnç seviyesi ile bağlantısı vardır. B Direnç seviyesinin yaş ve cinsiyet ile ilgili bir bağlantısı yoktur. 3

4 Ön lisans öğrencilerinin öğrenme tercihleri üzerine bir değerlendirme çalışması Çevrimiçi ve yüz yüze eğitim ortamlarında karşılaşılan problemlerin matematik eğitiminde öğrencilerin başarılarına olan etkisi Melek Demirel, Yelkin Diker Coşkun, 2010 Fatih Gürsul, Hafize Keser, Üniversite öğrencilerinin kendi kendine öğrenmeye yatkınlık seviyesinin değerlendirilmesi Çevrimiçi ve yüz yüze eğitim ortamlarında karşılaşılan problemlerin matematik eğitiminde öğrencilerin başarılarına olan etkisini araştırmak 111 örnek Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinden toplanmıştır. Geçerlilik, faktör analizi istatistiksel analizler olarak kullanılmıştır. Hacettepe üniversitesinde 42 yeni başlayan öğrenciden veri toplanmıştır. A Öğrencilerin kendi kendine öğrenme konusundaki yatkınlığının ortalama seviyede olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuca giderken LPA ismi verilen değerlendirme kriterleri kullanılmıştır. LPA nın temelini cinsiyet, çalışma bölümü, akademik kariyer yapma isteği ve gelir düzeyi oluşturmaktadır. B LPA derecelendirme ile internet kullanma oranı, bilgisayar yeteneği, iş hayatındaki başarı ve beklentisi arasında bir ilişki bulunamamıştır. Görev paylaşımı, işbirliği ve sorun çözme ile çözüm işbirliği açısından, çevrimiçi grup çalışmasının daha başarılı olduğunu göstermektedir. Öğretmenlerin uzaktan eğitime olan tutumları ile yeterlilikleri arasındaki ilişki üzerine bir çalışma Soner Mehmet Özdemir, Oktay Akbaş, Recep Çakır, Öğretmenlerin uzaktan eğitime olan tutumları ile yeterlilikleri arasındaki ilişkiyi araştırmak. 235 öğretmeni kapsayan iki anket çalışması yürütülmüştür. 35 nesne Likert dercelendirme ölçeği kullanılarak değerlendirilmiştir. İstatistik analizler olarak; standart sapam, ortalama, faktör analiz kullanılmıştır. A Öğretmenlerin uzaktan eğitime karşı yansız bir durumda olduklarını göstermektedir. B Öğretmenlerin uzaktan eğitime olan tutumları ile yeterlilikleri arasındaki bir ilişki olmadığını ortaya koymaktadır. Uzaktan eğitimin yapılanma sürecinde lisans üstü öğrencilerin görüşleri Türkiye Anadolu Üniversitesi ndeki öğretim elemanlarının değişime olan yatkınlığı E.Pınar Uça Güneş, Yavuz Akbulut, Abdullah Kuzu, Colin Latchemb, ve Ferhan Odabasi, 2007 Uzaktan eğitimin yapılanma sürecinde lisansüstü öğrencilerin görüşlerini değerlendirmek Öğretim üyelerinin değişime olan yatkınlığının geliştirilmesi için sonuçlar üretmek Uzaktan eğitim programında öğrenim gören öğrenciler ile yapılan görüşmeleri içeren niteleyici bir çalışma. 6 sorudan oluşmaktadır. 361 öğretmene uygulanan anket ile veriler toplanmıştır. A Çevrimiçi sertifika programları esnek öğrenme içermelidir B Kurslar ve içerikler yapılandırılırken teknolojik ve teorik gelişmelere kulak verilmelidir. C Kurslar isteklere, değişiklilere ve taleplere göre değişebilmelidir D Yüz yüze ya da çevrimiçi görüşmeler yapılmalıdır E Akreditasyon çalışmaları yapılmalıdır F Güncel öğrenme ortamları ve uygulamaları uzaktan eğitim sistemine dâhil edilmelidir. A Üniversite eğitmenlerinin çoklu medya ve uzaktan eğitim konusunda bilgi ve yeteneklerinin eksik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. B Yüzde seksene yakın öğretim üyesi yeni ders içeriği ve ders yaratmak istemediklerini beyan etmişlerdir. C Uzaktan eğitim öğrencileri izole edildiklerine inanmaktadırlar D Profesyonel gelişime ihtiyaç vardır E Öğretim üyeleri çalıştıkları ortamdan mutludurlar F Güvensiz ortamlar ve düşük motivasyon, üniversite öğretim üyeler için değişime direnç gösterme oranını artırmakta ve risk alma isteğini düşürmektedir. 4

5 Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemlerinde Karşılaşılan Problemler e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 1, Article Number: 1C0110 Kişiselleştirilmiş uzaktan eğitim için web tabanlı sistemler Üniversite öğrencilerinin uzaktan öğretime olan beklentilerini etkileyen faktörlerin analizi Fen eğitiminde web tabanlı öğretimin öğrencilerin akademik başarılarına ve Tutumlarına etkisi. Tarık Kışla, Fırat Sarsar, Yüksel Deniz Arıkan, Emrah Meşhur, Muhittin Şahin, Mehmet Kokoç,2010 Özlem Çakır, Nurettin Şimşek, Nezaket Tezcan, Ebru Kılıç Çakmak, Serçin Karataş, ve Mehmet Akif Ocak, Oğuz Çetin; Yasemin Günay, Web tabanlı uzaktan eğitim uygulamalarında karşılaşılabilinecek altyapı sorunları ve bu sorunların giderilmesine yönelik çözümlerin belirlenmesi Derslere olan ilgiyi artırmak Üniversite öğrencilerinin uzaktan öğretime olan beklentilerini etkileyen faktörlerin araştırmak. Web tabanlı öğretimin, öğrencilerin akademik başarılarına ve öğrenme etkinliğine yönelik tutumlarına olan etkisinin incelenmesi Olgu bilim (phenomenology) desenikullanılmıştır, konu üzerinde tecrübe sahibi olan kişiler (8) araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Kalitatif araştırma Yöntemi kullanılmıştır Bilgisayar programlama ve işleteme bölümü birinci sınıf öğrencilerinden very toplanmıştır. İstatiksel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmada deneysel desen kullanılmıştır. Fen ve Teknoloji dersi alan 8. sınıf düzeyindeki A şubesinden 14 ve B şubesinden 15 öğrenci deney, C şubesinden ise 31 öğrenci kontrol grubu tayin edilerek yarı deneysel desen kullanımına gidilmiştir A Uygulamaların verimliliğini artırmak için bant genişliğinin arttırılması ve maliyetlerin düşürülmesi önerilmektedir. B Erişimin artması ve yaygınlaşması için maliyetlerin düşürülmesi gerekliliği C Güvenlik politikasının kurumsal hale getirilmesi ve personelin bu konuda eğitilmesinin önemi D Ders materyallerini hazırlamada ilgili dersin öğretim elemanı ile materyal hazırlama konusunda uzmanlaşmış kişi ve birimlerin birlikte çalışmasına ihtiyaç duyulduğu E Katılımcılar uzaktan eğitim sistemin sağlıklı çalışması için çağrı merkezlerinin ve teknik servislerin önemi F Öğretim materyallerinin nitelik ve niceliğinin arttırılması gerekliliği G Kullanıcıların bilgi teknolojileri okuryazarlılığının sağlanması Bu sistem ile diğer dersler için kişiselleştirilmiş malzeme üretmek mümkündür. A Uzaktan eğitim programı için detaylı sunumlar organize edilmelidir B Öğretmenler eğitilmelidir ve öğrencilerin profil ve beklentileri ile ilgili bilgilendirilmelidir C Beklentiler hakkında bir uyum programı uygulanmalıdır. D Öğrencilerin sosyalleşebileceği yüz yüze iletişim imkânı yaratılmalı ve sanal kulüpler kurulmalıdır E Kurs içeriği ve öğrenci arasındaki ilişki zenginleştirilmelidir. F Sohbet oturumlarının sayısı artırılmalı ve daha esnek programlar (öğrenciyi etkileşimli şekilde dâhil eden) üretilmelidir. G Alternatif Değerlendirme yöntemleri geliştirilmelidir. H. Teknik problemleri göz önünde bulundurarak, teknik destek ve yardım masası sağlanmalıdır. A Web tabanlı öğretimin, mevcut öğretime göre öğrencilerin bilişsel düzeylerini artırdığını göstermektedir. B Öğretmen faktöründen bağımsız olarak bireysel ve forum, e-posta gibi iletişim yolları ile grup halinde Web üzerinden dersleri yürüten öğrencilerde işbirliğinin geliştiği gözlenmiştir. C Araştırmada Web tabanlı olarak öğretim yapılan deney grubunda erkek öğrencilerin akademik başarıları kız öğrencilere göre daha fazla artış göstermiştir. Şu ana kadar olan uzaktan eğitim ile ilgili araştırmalar sayesinde elde edilen veriler sayesinde, yetersizde olsa da, konuyla ilgili neler yapıldığını ve bundan sonraki araştırmalarda hangi konuların daha derinlemesine incelenmesi gerektiği konusunda bilgi sağlamaktadır. 5

6 Uzaktan Eğitim Sisteminin Öğretim Elemanları ve Öğrenciler Açısından Yararları; Uzaktan eğitim sisteminin yararları yöneticiler, öğretim elemanları ve öğrenciler açısından üçe ayrılmaktadır. Yöneticiler açısından yararları genellikle maliyetlerin düşmesi, daha kısa zamanda daha çok öğrenciye eğitim sağlanması ve öğrenim kalitesinin artırılması üzerine yoğunlaşmaktadır. Uzaktan eğitimin yapı taşlarını oluşturan öğretim elemanları ve öğrencilere odaklanılarak yararlarının anlatımı, yeni öğretim sisteminin yaygınlaştırılmasını sağlamak açısından önem arz etmektedir. Öğretim Elemanları Açısından Yararları; Otomasyona geçmiş dokümantasyonlar, kişiselleştirilmiş talimatlar, kontrol verileri ve nesneleri, bilgisayar grafikleri gibi araçlar sayesinde uzaktan eğitimin etkinliği ve etkenliği artmaktadır (William & Zahed, 1996). Öğrencinin beklentisindeki tatmin oranını etkileyen kritik etkenler arasında; ders kalitesi, öğretim elemanın öğrenciye olan davranışı, uzaktan eğitim ile verilen dersin esnekliği, beklentisel kullanım kolaylığı, beklentisel yararları, alt yapı, öğrenci performans değerlendirmelerindeki çeşitlilik yer almaktadır (Sun, 2008). Eğitimdeki önemli bileşenlerden birisi de geribildirimdir. Kullanıcıların öğretim faaliyetleri esnasında sahip oldukları bilgilerin doğruluğunu bilmeleri gerekmektedir. Bu bilgi öğrencilerin diğer başka bir etkinliğe katılmaları konusunda kendilerini motive etmektedir. (Bonham, Deardorff, ve Beichner, 2003). Bilindiği üzere klasik eğitimde, sınıfın kalabalık olmasından herkese aynı anda cevap veremeyeceğinden dolayı, anlık geribildirim alma şansı düşmektedir. Fakat bilgisayar destekli eğitim de ise öğrenciler hızlı bir şekilde bilgilerinin doğruluğunu sistemden kontrol edebilir (Cole & Todd, 2003) ve diğer sınıf arkadaşlarıyla zengin içerikli medya ortamında, konu hakkında tartışabilirler (Muller, Bewes, Sharma, & Reimann, 2008). Ayrıca uzaktan eğitim sistemi sayesinde öğretim elemanları, ders ile ilgili duyurular yapabilir, ders notlarını, özetleri, ders işleme planlarını ve ilgili dokümanları paylaşabilirler. Bu sayede öğrenciler öğretim elemanlarının kendilerinden neler beklediklerini daha etkin bir şekilde vakıf olurlar (Waterhouse & Rogers, 2004). Bununla birlikte öğrenciler ödevlerini uzaktan öğrenip, hazırladıkları ödevleri öğretim elemanlarına hızlıca gönderip öğretim elemanları tarafından değerlendirme sürecini kısaltma şansına sahip olurlar. Diğer önemli bir etken ise uzaktan eğitimde kullanıcılar aktif birer öğrenci haline gelerek, sistemde var olan eğitim değişkenlerini kullanarak kendi bilgi düzeylerini kontrol etme olanağına sahip olurlar ve bu sayede öğrencinin kendi kendine öğrenme konusundaki motivasyon sağlanır (Lin, & Lehman, 1999). Aynı zamanda çevrimiçi değerlendirme sınavları ve testleri sayesinde, öğretim elemanı öğrencinin bilgi düzeyini ölçmesini hızlandırarak kendisine ayırdı zamanı artırır. Kısaca, öğretim materyallerinin zenginliği, hızlı geri bildirim, çevrimiçi iletişim araçlarının avantajları, öğrencilerin derse ayırdığı zaman ile bilgi seviyelerinin takibinin kolaylaşması ve en önemlisi öğretim elemanına zaman kazandırma olarak özetlenebilir. Geniş kitleye hızla yapılabilen duyurumlar hızlı geri bildirim süreci gibi yararlardan da söz etmek mümkündür. Öğrenciler Açısından Yararları; Öğrenciler açısından uzaktan eğitimin yararları ile ilgili olarak daha önceki çalışmaları incelendiğinde birçok makale ile karşılaşmak mümkündür. Kruse ye göre uzaktan eğitim; 6

7 edinilen bilgilerin hafızada daha uzun tutma, azaltılmış öğrenme zamanı ve aşağıda listeden avantajları beraberinde getirmektedir (2002); Öğrencilerin evlerinden talep ettikleri zamanlarda eğitimlerini tamamlama imkânı Yavaş öğrenen ve hızlı öğrenenlerin çatışmasını engellemesi ve tatmini artırması Etkileşimli eğitim sayesinde eğitim sırasında öğrencilere sadece bilgileri çekme yöntemi yerine itme yöntemi ile yapması Teknolojik gelişmeler sayesinde, uzaktan eğitim sistemi, öğrencilerin laboratuar desteği olmadan daha çok egzersiz ve deney yapmasına imkân tanımaktadır ve öğrencilerin kendi öğrenme zamanlarını ayarlamalarına destek vermektedir (Baki, 2000 & Schmid,1997). Aynı zamanda, internet ve web uygulamaları, problem çözme ve geribildirime imkân tanıyan enteraktif katmanlar sayesinde zengin çoklu medya eğitim sistemine değer katmaktadır ve etkili web uygulamaları ile yeterli alt yapı sayesinde yeni uzaktan eğitim sistemine uyumu desteklenmektedir (Ekiz, Bayram & Ünal, 2003). Klasik eğitim sistemindeki kitap ve benzeri yazılı bilgi edinme araçlarındaki tekdüzelik öğrencilerin konulara olan ilgisini düşürmektedir (William & Zahed, 1996). Ayrıca klasik eğitimde öğretim elemanın öğrenciye sağladığı geribildirim süresi fazlayken, uzaktan eğitim sayesinde hızlı bir geri bildirim sağlanır bu sayede öğrencinin verdiği cevapların doğruluğunu kontrol etme süresi kısalır (Muller, Bewes, Sharma & Reinmann, 2008). Uzaktan eğitimin önemli avantajlarından bir tanesi de kullanıcıların (öğrencilerin) eğitim araçlarını yönetebilmesidir, örneğin kendi bilgi düzeyini çevrimiçi testler ile ölçebilir, kişisel çalışma planı oluşturabilir. Bu sayede kullanıcı, eğitim sisteminin aktif bir üyesi olur ve motivasyonu artar (Lin & Lehman,1999). Bununla birlikte, öğrenciler ile öğretim elemanı arasında ya da öğrencilerin kendi aralarında iletişimi sağlayan video konferans araçları, sohbet odaları, mesaj yollama araçları ve ders ile ilgili duyuru sayfaları etkileşimi artırmaktadır. Sık sorulan sorular sayfaları, sistem de yer alan ders içerikleri, gerçek zamanlı ders değerlendirme testleri, geri bildirim forumları, görsel ders içerikleri ve araçları ise dersin kalitesini ve öğrencilerin derse olan ilgilerini artırmaktadır. Diğer yandan, uzaktan eğitim sisteminde yer alan akademik ve kişisel takvimler öğrencinin daha organize olmasını sağlamaktadır. Bir araştırmanın sonucunda, öğrencilerin matematik ve fen bilimleri alanlarındaki derslere istekli olmadıkları belirlenmiştir ve bunun sebebi olarak da matematik ve fen bilimleri alanlarındaki derslerin soyut konular içermesi olarak kabul edilmiştir. Uzaktan eğitim sistemi sayesinde, soyut kavramlardan somut kavramlara geçiş sağlanmıştır. Bu da uzaktan eğitimin sağladığı sanal deney ortamıdır (Cavas, 2000). Özetle Uzaktan Eğitim Sisteminin Öğrencilere Sağladığı Yararlar; artar Zaman ve mekân bağımsızlığı sağlar Kişiye özgü öğrenim görme şansı, yavaş ve hızlı öğrenme çatışmasını engeller Daha fazla egzersiz ve sanal laboratuar imkânı sağlar Zengin içerik, görsel medya imkânları ile öğrenmeyi kolaylaştırır ve derse ilgi Hızlı geri bildirim sayesinde motivasyon artar 7

8 Çevrimiçi araçlar sayesinde iletişim artar Akademik ve kişisel takvimler ile öğrencinin daha organize olmasını sağlanır Öğrencinin soyut kavramlardan somut kavramlara geçişi kolaylaşır Karşılaşabilecek Zorluklar ve Öğrenciler ile Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Hakkındaki Bilinç Düzeyleri; Araştırma, iki bölümden oluşmaktadır. ilki; uzaktan eğitim sırasında öğrencilerin karşılaştıkları zorluklar, öğrenciler açısından yararlar ile öğrencilerin beklentilerini araştırmaya yönelik kantitativ bir araştırmadır. İkincisi ise; uzaktan eğitim sisteminde öğretim elemanlarını etkilen faktörleri bulmaya yönelik kantitativ bir araştırmadır. Her iki araştırmada ampirik analiz yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen bilgiler sayesinde, öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin uzaktan eğitime olan bakış açılarını öğrenebiliriz. Verilerin, öğrencileri içeren bölümü Okan Üniversitesinde okuyan 125 öğrenciden, toplam 51 soru ile web üzerinden anket ile toplanmıştır. Öğretim elemanlarıyla ilgili veriler ise, 29 öğretim elemanından, yüzyüze anket çalışması ile toplam 28 soru vasıtasıyla toplanmıştır. Okan Üniversitesi bünyesinde yürütülen, uzaktan eğitim sistemini kullanan araştırmada karşımıza etkileyici sonuçlar çıkarmıştır. Bunlarda ilki; öğrencilerin yüksek bir çoğunluğu (%89) uzaktan eğitim sistemi sayesinde işlenen konuları daha hızlı öğrendikleri sonucudur. Aynı zamanda, öğrenciler (%78) görsel zengin içerik ve simülasyon araçları sayesinde klasik sisteme oranla daha etkin olarak öğrendiklerini beyan etmektedirler ve öğrencilerin çoğunluğunun (%63) yazışma odaları yerine sanal görsel iletişlim yapabilen görüşme odalarını tercih ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin yarısını yakın bir oranda, kendi öğrenme hızlarını daha etkin ayarladıklarını (%42), kişisel ve akademik takvim sayesinde daha etkin çalıştıklarını (%38), sınavlarını uzaktan eğitim sisteminde çevirim içi şeklinde olmasını istediklerini (%49), ders içeriklerinin görsel olarak yeterli olduğunu (%52), ders ile ilgili testleri yararlı bulduklarını (%57) ve sistemde yer alan anonslar sayesinde kendilerini ilgilendiren konulardan kolaylıkla haberdar olduklarını (%57), öğretim elemanı tarafından sistemden yollanan mesajlara ulaşabildiklerini (%64) beyan etmişlerdir. Araştırma da yer alan olumlu sonuçların yanında da olumsuz sonuçlara rastlanmaktadır. Olumsuz sonuçlar; altyapı sorunları, öğrencilerin bilinç düzeyleri ve öğrencilerin öğretim elemanıyla klasik sistemde yer aldığı şekilde yüz yüze ya da etkin sanal etkileşim kurma istekleridir. Altyapı; Öğrenciler nezdinde altyapı sorunları uzaktan eğitim sisteminin başarısını düşüren etkenler olarak yer almaktadır, öğrencilerin önemli bir çoğunluğu (%51) evlerindeki bağlantı hızından, sisteme giriş (%54), derse kayıt (%61) ile derse dâhil olma aşamalarında (%61) karşılaşılan sorunlar ve uzaktan eğitim sistemindeyken yaşanan bağlantı sorunlarından (%66) bahsetmektedir. Etkileşimli İletişim Kurma İsteği; Öğrenciler uzaktan eğitim sisteminin getirdiği birçok yarara rağmen, klasik eğitim sisteminde yer alan alışmış oldukları yüz yüze eğitimi sürdürme istekleri devam etmekle beraber uzaktan eğitim sisteminde çevrimiçi video konferans görüşmeleri taleplerinin çoğunluğuyla dikkat çekmektedir. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu; uzaktan eğitim sisteminde eğitim gördüğü dersin öğretim elemanından sorduklara sorulara aldıkları yanıtların kendilerini tatmin etmediğini (%58), forumlarda yer alan geri bildirimlerin yetersiz kaldığını (%62) beyan etmektedir. Bilinç Düzeyi; Uzaktan eğitim sistemini kullanan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (%84) uzaktan eğitim sisteminde yer alacak başka bir derse girmek istemediklerini belirtmiştir. 8

9 Ayrıca araştırma sonucunda, öğrencilerin uzaktan eğitim sisteminin aktif sosyal hayatı engellediğine (84), klasik eğitim sistemine göre daha yararlı olmadığına (%89) ve kendilerine boş zaman yaratmadığına (%67) inandıklarını ortaya çıkartmıştır. Yeni e-öğrenme sistemi ile ilgili ilk izlenimler çok iç açıcı olamasa da, kabul edilmelidir ki öğrenciler değişime direnç göstermektedirler. Sonuçlar öğrencilerin uzaktan eğitim sayesinde daha planlı, organize, zengin içerik sayesinde daha hızlı öğrendiklerini ortaya koymakla beraber daha etkileşimli eğitim isteklerini de ortaya koymaktadır. Alt yapıya dayanan sorunların çözülmesiyle beraber uzaktan eğitimin uyum sürecinin başarısını artıracaktır ve bu sonuç 2008 yılında Sun tarafından yayınlanan çalışmanın sonucuna paralel olan, teknolojinin ve kurs kalitesinin önemini çizen, çalışmayla desteklenmektedir. Öğretim elemanlarıı ile yapılan araştırma sonucunda; uzaktan eğitim sisteminin sağlamış olduğu yararların birçoğunun farkında oldukları gözlemlenmiştir. Çalışmada, ayrıca öğretim elemanlarının uzaktan eğitim sistemine yönelik istekleri ve tercihleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada, 5 aralıklı (1; kesinlikle katılmıyorum, 2; katılmıyorum, 3; fikrim yok 4;katılıyorum, 5;kesinlikle katılıyorum) derecelendirme sistemi kullanılmıştır. Öğretim elemanları uzaktan eğitim sisteminin; zengin görsel içerik (3.31, 5 aralıklı değerlendirme sistemine göre), kolay öğrenme (3.03, 5 aralıklı değerlendirme sistemine göre) ve eğitim (2.90, 5 aralıklı değerlendirme sistemine göre), sistem sayesinde hızlı bilgiye erişim (4.03, 5 aralıklı değerlendirme sistemine göre), öğretim elemanlarına boş zaman yaratması (3.10, 5 aralıklı değerlendirme sistemine göre), öğrenciler için eşit imkân tanıması (3.38, 5 aralıklı değerlendirme sistemine göre), mekân ve zaman bağımsızlığı yaratması (4.00, 5 aralıklı değerlendirme sistemine göre) imkanlarını sağladığını belirtmektedir. Bununla beraber, öğretim elemanları ödev tesliminin uzaktan eğitim sistemi sayesinde daha kolay (3.72, 5 aralıklı değerlendirme sistemine göre), çevrimiçi sınavların öğrenmeyi daha etkin kıldığını (3.17, 5 aralıklı değerlendirme sistemine göre) ve pratik ders değerlendirme sınavlarının öğretim elemanlarının öğrencilerin ders performanslarını değerlendirirken kolaylaştırdığını düşünmektedirler (3.41, 5 aralıklı değerlendirme sistemine göre). Öğretim elemanlarının çoğunluğu uzaktan eğitim sisteminin klasik eğitim sisteminin yerini alacağını düşünmekle beraber, bu sürecinin uzun bir süreç olacağı kanısındadırlar. Genellikle, uzaktan eğitim sisteminin başarısına inanmamalarının yanı sıra uzaktan eğitim sistemi için ders içeriği yaratmak istemediklerini beyan etmektedirler. Bu sonuç, öğretim elemanlarının içerik hazırlama aşamasında çekinceleri ve teknik yeterliliklerinin sorgulanması gerektiği sonucunu doğurmaktadır. Aynı zamanda, öğretim elemanları genellikle uzaktan eğitim sisteminde ders olarak uygulama temelli derslerin yerine teori temelli dersleri tercih etmekte ve uzaktan eğitim sistemi bünyesinde öğrencilerin öğrenci not döküm (transkript) bilgilerine erişebilmeyi arzulamaktadırlar. Etkileşimli eğitimin uzaktan eğitim sistemine uygulanamayacağı konusunda inançları bulunmaktadır. Uzaktan Eğitimin Geleceği; Kuşkusuz, uzaktan eğitim sistemi gerek klasik siteme destek eğitim sitemi ya da klasik eğitim sisteminin halefi olarak zaman geçtikçe daha yaygınlaşacaktır. Uzaktan eğitim sisteminin yaygınlaşmasının hızını etkileyen faktörler, başka bir deyişle öğretim elemanları ve öğrenciler açısından çekincelerin var olmasıdır. Öğretim elemanları ve öğrenciler açısından uzaktan eğitim sistemini etkileyen etkenlerin başında altyapı sorunları, etkileşimli eğitim sisteminin uzaktan eğitim sistemine uyarlanamayacağı korkuları gelmektedir. Öğretim elemanı açısından teknik yeterlilikler, 9

10 öğretim elemanı yerine içerik hazırlayıcısı rolünün önem kazanması öğrenci açısından ise sosyal hayatı engellediği düşüncesi bir tehdit olarak algılanmaktadır. Öğrenciler ve öğretim elemanları uzaktan eğitime geçiş sırasında alışageldikleri eğitim sisteminde kopmak istememeleri, değişime direnç göstermeleri anlayışla karşılanmalı, değişimi hızlandırmak için altyapı sorunlarını çözmeli, sanal etkileşim araçlarının kullanımını artırmalı ve bilinç düzeylerini uzaktan eğitim sistemlerinin artı etkilerini anlatarak üstesinden gelmeye çalışılmalıdır. Günümüzde, kitap satışı yapan Amazon adlı web sitesi ilk defa elektronik kitap satışlarının klasik kitap satışlarını geçtiğinin altını çizdiği şu günlerde (E-kitap satışı basılı kitabı geçti, 2010), öğretim elemanları ve öğrenciler açısından elektronik alt yapıya sahip olan uzaktan eğitim sisteminin klasik eğitim sisteminin yerini alacağı konusundaki teorileri desteklediği görülmektedir. Uzaktan eğitimin geleceği var olan sorunların aşılması ve bilinç düzeylerinin artırılması ile hızlanarak artacağı konusundaki görüşlerinin doğruluğa açısından hiç şüphe yoktur. Ayrıca yakın gelecekte öğretim elemanlarının yerine uzaktan eğitim sisteminde içerik hazırlayıcı adı altında yeni iş imkânları doğacaktır. Kaynakça Adali T., (), Accreditation in e-learning: North Cyprus higher education case, Procedia Social and Behavioral Sciences 1 () , Sciencedirect, Elsevier arama motorundan alındı. Akbulut Y., Kuzu A, Latchemb C., ve Odabasi F., (2007), Change Readiness among Teaching Staff at Anadolu University, Turkey, Distance Education,Vol. 28, No. 3, November 2007, pp , Ebscohost arama motorundan alındı. Baki A., Tiryaki E., Çelik, D.& Öztekin, B., (2000), Excel yardımıyla İlköğretim matematik öğretiminde bilgisayar destekli Materyal Geliştirme, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Eylül, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Bonham, S. W., Deardoff, D. L., & Beichner, R. J. (2003). Comparison of Student Performance Using Web and Paper-Based Homework in College-Level Physics. Journal of research in science teaching Vol. 40 No.10, Cakir O., Simsek N., Tezcan N., (), A Web Based Generation System for Personalization of E-Learning Materials, International Journal of Social Sciences 4:4, Ebscohost arama motorundan alındı. Cavas, B. (2000). The Use of Computer Technology in Seventh Grade Science Topics Which Contain Mathematics, adresinden alındı. Cetin O., Gunay Y., (), Fen eğitiminde web tabanlı öğretimin öğrencilerin akademik başarılarına ve Tutumlarına etkisi, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:03 No:38 Syf: Ebscohost arama motorundan alındı. 10

11 Çiftci S., Gunes E., Ustündag M. T., (2010), Attitudes of distance education students towards web based learning a case study, Procedia Social and Behavioral Sciences 2 (2010) , Sciencedirect, Elsevier arama motorundan alındı. Cobanoglu I., Ates A., Ilic U., Yilmaz E., (), Investigating prospective computer teachers perceptions on elearning, Procedia Social and Behavioral Sciences 1 (), , Sciencedirect, Elsevier arama motorundan alındı. Cole, R. S., & Todd, J. B. (2003). Effects of Web-Based Multimedia Homework with Immediate Rich Feedback on Student Learning W in General Chemistry. Journal of Chemical Education, Vol. 80, No. 11, Demirel M., Coskun Y. D., (2010), A study on the assesment of undergraduate students learning preference, Procedia Social and Behavioral Sciences 2 (2010) , Sciencedirect, Elsevier arama motorundan alındı. Ekiz H., Bayam, Y. & Ünal H., (2003), Mantık Devreleri Dersine Yönelik İnternet Destekli Uzaktan Eğitim Uygulaması, The Turkish Online Journal of Educational Technology TOJET October 2003 ISSN: Volume 2, Issue 4, Article 14. E-kitap satışı basılı kitabı geçti, (2010), Temmuz 20, 2010 tarihinde adresinden alındı. Gunes E.P. U., (), Learners opinions toward structuring a graduate program in distance education, Procedia Social and Behavioral Sciences 1 () , Sciencedirect, Elsevier arama motorundan alındı. Gursul F., Keser H., (), The effects of online and face to face problem based learning environments in mathematics education on student s academic achievement, Procedia Social and Behavioral Sciences 1 () , Sciencedirect, Elsevier arama motorundan alındı. Keser H., Karahoca D., (2010), Designing a project management e-course by using project based Learning, Procedia Social and Behavioral Sciences 2 (2010) , Sciencedirect, Elsevier arama motorundan alındı. Kilic E. C., Karataş S., Ocak M. A., (), An analysıs of factors affectıng communıty college students expectatıons on e-learnıng, the quarterly review of distance education, volume 10(4),, pp , Ebscohost arama motorundan alındı. Kisla T., Sarsar F., Arikan Y. D., Meşhur E., Sahin M., Kokoc M., (2010), Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemlerinde Karşılaşılan Problemler, e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 1, Article Number: 1C0110, Ebscohost arama motorundan alındı. Kruse, K. (2002), The Benefits and Drawbacks of e- Learning, =tr&as_sdt=2000 Lin, X., & Lehman, J. D. (1999). Supporting Learning of Variable Control in a Computer- Based Biology Environment: Effects of Prompting College Students to Reflect on Their Own Thinking. Journal of research in science teaching, Vol. 36, No. 7,

12 Muller, D., Bewes, J., Sharma, M. D., & Reimann, P. (2008). Saying the wrong thing: improving learning with multimedia by including misconceptions". Journal of Computer Assisted Learning, vol 24, Ozdemir S. M., Akbas O., Cakır R, (), A study on the relationship between pre-service teachers information literacy skills and their attitudes towards distance education, Procedia Social and Behavioral Sciences 1 () , Sciencedirect, Elsevier arama motorundan alındı. Ozkan S., Koseler R., (), Multi-dimensional students evaluation of e-learning education context: An empirical investigation, Computers & Education 53 () ,, Sciencedirect, Elsevier arama motorundan alındı. Schmid, C., Müller, S., (1997), A Contribution to Control Engineering Education on the Web, The 4th IFAC Symposium on Advances in Control Education July 1997 Istanbul Turkey, Sun P., Tsai, R., Finger G., Chen Y, Yeh D., (2008), What drives a successful e- Learning? An empirical investigation of the critical factors influencing learner satisfaction, Computers & Education, 50, Summak M. S., Baglibel M., Samancioglu M., (2010), Technology readiness of primary school teachers: A case study in Turkey, Procedia Social and Behavioral Sciences 2 (2010) , Sciencedirect, Elsevier arama motorundan alındı. Tanrikulu Z., Tugcu C., Yilmaz S.,(2010), E-University: Critical success factors, Procedia Social and Behavioral Sciences 2 (2010) , Sciencedirect, Elsevier arama motorundan alındı. Tezci E., (), Teachers effect on ict use in education: the Turkey sample, Procedia Social and Behavioral Sciences 1 () , Sciencedirect, Elsevier arama motorundan alındı. Waterhouse, S., & Rogers, R. O. (2004). The Importance of Policies in E-Learning Instruction., Number 3. Williams, T. C., & Zahed, H. (1996). Computer based training versus traditional lecture: effect on learning and retention, Journal of business and psychology, Vol. 11, No. 2, Yengin I., Karahoca D., Karahoca A., Yücel A., (2010), Roles of teachers in e-learning: How to engage students & how to get free e-learning and the future, Procedia Social and Behavioral Sciences 2 (2010) , Sciencedirect, Elsevier arama motorundan alındı. Zhoa, J., Mcconnell, D., & Jiang, Y. (). Teachers conceptions of e-learning in Chinese higher education. Campus - Wide Information Systems, Vol.26, No 2. 12

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakır

Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakır Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakır Bölümü/Anabilim Dalı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı İletişim Bilgileri Ankara Üniversitesi Eğitim

Detaylı

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ Özet Öğr.Gör. Mete Okan ERDOĞAN Pamukkale Üniversitesi DTBMYO /Denizli Bu çalışma, Denizli de bulunan öğretmenlere, yapılandırmacılık konusunda uzaktan

Detaylı

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim...

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GELECEĞİ BUGÜNDEN GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 2 E-ENSTİTÜ SÖZLÜĞÜ Uzaktan eğitim: Farklı

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY, Doç. Dr. Soner YILDIRIM, İsmahan ARSLAN, Ali GÖK, Gizem GÜREL,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4591

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır

Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır FEN EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Bilgisayar Destekli Eğitim Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır BDE, eğitimde bilgisayar kullanımı

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Lisans İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yakın Doğu Üniversitesi.

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Lisans İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yakın Doğu Üniversitesi. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Mukaddes Sakallı Demirok 2. Doğum Tarihi: 17 Mayıs 1980 3. Ünvanı: Yrd.Doç. Dr. 4. Adres: Lefkoşa-Kıbrıs 5. Medeni Durum: Evli 6. Yabancı Dil: İngilizce 7. Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hüseyin KÜÇÜKÖZER Doğum Tarihi: 23 Ekim 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans OFMAE / Fizik Eğitimi Balıkesir Üniversitesi 1995

Detaylı

Ceyhan Çiğdemoğlu, PhD Flipped Classroom (FC) çalışmalarını incelemek, Hangi alanlarda çalışılmış Nasıl çalışmalar yapılmış Durumu değerlendirip Üniversitemizde yapılmakta olan ya da yapılacak çalışmalara

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/1972 3. Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psik. Danışmanlık Ankara Üniversitesi 1991-1995

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı 25240-Erzurum sozbilir@atauni.edu.tr http://mustafasozbilir.wordpress.com İÇERİK 1 Kişisel Bilgiler

Detaylı

Zehra ÖZDİLEK Tel: +90 (224) 2942296 e-mail: zozdilek@uludag.edu.tr, ozdilekz@gmail.com

Zehra ÖZDİLEK Tel: +90 (224) 2942296 e-mail: zozdilek@uludag.edu.tr, ozdilekz@gmail.com Zehra ÖZDİLEK Tel: +90 (224) 2942296 e-mail: zozdilek@uludag.edu.tr, ozdilekz@gmail.com 1974 yılında Razgrat da doğdu. Lisans öğrenimini Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünde, Yüksek

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu 1.Projenin tanıtımı SGSCC projesi Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Projesi olup, 7 farklı Avrupa Birliği Ülkesinin katılımı ile yürütülmektedir. Bu ülkeler Belçika, Bulgaristan,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 25, Sayfa 159-178, 2008 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Özcan Özgür

Detaylı

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması WINTER Template Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması Doç.Dr.Serhat ODLUYURT Arş.Gör. Melih ÇATTIK Anadolu Üniversitesi Engelliler

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

oguzhanuzun@karatekin.edu.tr, oguzhanuzun19@hotmail.com,

oguzhanuzun@karatekin.edu.tr, oguzhanuzun19@hotmail.com, A V R U P A T O P L U L U Ğ U Ö Z G E Ç M İ Ş F O R M U KİŞİSEL BİLGİLER İsim ve Soyad Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan UZUN Adres Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Taş Mescit Kampüsü Yeni Mahalle

Detaylı

BENİM DÜNYAM ÇOCUK OYUNU: BİR MOBİL UYGULAMA

BENİM DÜNYAM ÇOCUK OYUNU: BİR MOBİL UYGULAMA XVI. Akademik Bilişim Konferansı 5-7 Şubat 2014 Mersin Akademik Bilişim Mersin Üniversitesi BENİM DÜNYAM ÇOCUK OYUNU: BİR MOBİL UYGULAMA Meliha ACAR N. Tuğbagül ALTAN AKIN Sümeyye Elif GÖKDAĞ Zeynep Gazal

Detaylı

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI Mustafa DALCI *, Özge ALÇAM*, Yasemin Oran SAATÇİOĞLU*, Feride ERDAL* * Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,

Detaylı

ALAN ALT ALAN KODU. Kalite ve Strateji Planlama Proje

ALAN ALT ALAN KODU. Kalite ve Strateji Planlama Proje T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı ALAN ALT ALAN KODU Kalite ve Strateji Planlama Proje.01.01.0.00 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde

Detaylı

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans)

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adınız ve Soyadınız E-mail : mtdemirbag@gmail.com Mehmet Demirbağ 13.12.1986 yılında dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Aydın ın Söke ilçesinde tamamladı.2005 yılında Atatürk Üniversitesi K.Karabekir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Adres : Melihan ÜNLÜ : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Telefon : 03822883375 E-posta : melihanunlu@yahoo.com 1.

Detaylı

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com Powered by www.etgigrup.com www.vedubox.com Entegre E-Eğitim Sistemi Uzaktan Eğitim Sisteminiz 1DK da Hazır! Kolay Basit İnovatif Esnek Entegre Entegre Eğitim Platformu Uzaktan Eğitim, e-eğitim, Online

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : 0310400081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

ÇOKLU ORTAM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE

ÇOKLU ORTAM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE ÇOKLU ORTAM KULLANMININ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE KAYGILARINA ETKİSİ Hasan Çoruk 1, Recep Çakır 2 1 Öğr. Gör., Bülent Ecevit Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Zonguldak

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: aliriza.sekerci@dpu.edu.tr

Detaylı

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma

Detaylı

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları Mehmet Can HANAYLI İçerik Giriş Kuramsal Çerçeve İnternet Web 2.0 ve Sosyal Medya Facebook Sosyal Medya Reklamcılığı Bulgular Sonuç ve Öneriler Kaynaklar

Detaylı

ISSN : 1308-7274 ceke@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ISSN : 1308-7274 ceke@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1C0354 EDUCATION SCIENCES Received: October 2010 Accepted: January 2011 Canel Eke Series : 1C Akdeniz

Detaylı

Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi

Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi LLP Leonardo da Vinci Project SCOGATT Serious Computer Games as a Teaching Tool Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi Uyarlama, hazırlama ve transfer İÇİNDEKİLER TERİMLER GİRİŞ: MODÜL ÇERÇEVESİ

Detaylı

Elektronik Ticaret (LOJ 409) Ders Detayları

Elektronik Ticaret (LOJ 409) Ders Detayları Elektronik Ticaret (LOJ 409) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Elektronik Ticaret LOJ 409 Seçmeli 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

BİR ÖZGÜR YAZILIM İLE E-ÖĞRENME PORTALI: MOODLE. Arda Çetin arda@beykoz.edu.tr

BİR ÖZGÜR YAZILIM İLE E-ÖĞRENME PORTALI: MOODLE. Arda Çetin arda@beykoz.edu.tr BİR ÖZGÜR YAZILIM İLE E-ÖĞRENME PORTALI: MOODLE Arda Çetin arda@beykoz.edu.tr DÜNYADAKİ EĞİTİM MODELLERİ Geçmişte kalan modeller Sınava hazırlık modeli (Allama Iqbal OU, Pakistan) Mektupla eğitim modeli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ. 4. Öğrenim Durumu :!! İletişim Bilgileri. : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi L4. Çengelköy/İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ. 4. Öğrenim Durumu :!! İletişim Bilgileri. : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi L4. Çengelköy/İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ İletişim Bilgileri Adres Tel : 0 532 484 96 26 Eposta : sbiryan@yahoo.com 2. Doğum Tarihi : 09/02/1975 3. Unvanı : Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme Gökhan Eryol III. ULAKNET Çalıştayı ve Eğitimi Adnan Menderes Üniversitesi Didim MYO/Aydın 31 Mayıs - 3 Haziran 2009 Gündem Tanımlar Uzaktan Eğitim E-Öğrenme kavramları Ürünler

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1976 BİRECİK T: 242 2274400 4609 F: skaratas@akdeniz.edu.tr

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

KAYSERÝ BÖLGESÝNDE ÇALIÞAN MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝNÝN PROFÝLÝ ÜZERÝNE BÝR SAHA ARAÞTIRMASI

KAYSERÝ BÖLGESÝNDE ÇALIÞAN MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝNÝN PROFÝLÝ ÜZERÝNE BÝR SAHA ARAÞTIRMASI KAYSERÝ BÖLGESÝNDE ÇALIÞAN MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝNÝN PROFÝLÝ ÜZERÝNE BÝR SAHA ARAÞTIRMASI Þükrü SU Yrd.Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi Makina Mühendisliði Bölümü O. Fevzi KEVENLÝK Erciyes Üniversitesi Makina

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Ramazan YILMAZ Doğum Tarihi : 24 Mayıs 1986 Doğum Yeri Unvanı : Çaycuma / Zonguldak : Öğretim Görevlisi Tel : +90 (378) 223 50 78 GSM : +90 (506) 689 54

Detaylı

Yüksek Lisans Semineri (ISE 589) Ders Detayları

Yüksek Lisans Semineri (ISE 589) Ders Detayları Yüksek Lisans Semineri (ISE 589) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yüksek Lisans Semineri ISE 589 Güz 3 0 0 0 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi

Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2-4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi Karadeniz Teknik

Detaylı

Endüstri Ürünleri Tasarımı IV (EÜT 302) Ders Detayları

Endüstri Ürünleri Tasarımı IV (EÜT 302) Ders Detayları Endüstri Ürünleri Tasarımı IV (EÜT 302) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstri Ürünleri Tasarımı IV EÜT 302 Bahar 4 6 0 7 15 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa BAKIR

Arş. Gör. Mustafa BAKIR Arş. Gör. Mustafa BAKIR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 274-265

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri)

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) A1. Yeşilyurt, E. & Çelik, V. (Hakem Değerlendirme Sürecinde). Güncellenen öğretim programları

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Tasarımı ve Kullanılabilirlik Çalışması

ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Tasarımı ve Kullanılabilirlik Çalışması Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Mustafa DALCI, Özge ALÇAM, Yasemin Oran SAATÇİOĞLU, Feride ERDAL Orta

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı