elemanları ve öğrencileri kapsayan Türkiye de yürütülen uzaktan eğitim araştırmaları, ikinci

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "elemanları ve öğrencileri kapsayan Türkiye de yürütülen uzaktan eğitim araştırmaları, ikinci"

Transkript

1 UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİNE GEÇİŞİN ESAS ÖĞELERİ OLAN, ÖĞRETİM ELEMANLARININ VE ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞ AÇILARI Fazlı Yıldırım Okan Üniversitesi ÖZET Bu çalışma dört kısımdan oluşmaktadır; ilk bölümde son yıllarda yürütülmüş olan öğretim elemanları ve öğrencileri kapsayan Türkiye de yürütülen uzaktan eğitim araştırmaları, ikinci bölümde olarak öğretim elemanları ve öğrenciler açısından uzaktan eğitim sisteminin yararları, takibinde karşılaşabilinecek zorluklar ve öğrenciler ile öğretim elemanlarının uzaktan eğitim hakkındaki bilinç düzeyleri, son bölümde ise uzaktan eğitimin geleceğinin (yararları ve sorunları gözden önünde bulundurularak) değerlendirilmesi yer almaktadır. Anahtar Kelimeler: uzaktan eğitim, e-öğrenme GİRİŞ Uzaktan eğitim, diğer bir adıyla, elektronik eğitim, günümüz dünyasında üniversite eğitiminde vazgeçilmez bir eğitim yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Uzaktan eğitim sisteminin, gelecekte klasik eğitim sisteminin yerini alacağı görüşünün yanında, klasik eğitim ile birlikte destek bir eğitim sistemi olarak sunulmasını savunanların da olduğu dikkat çekmektedir. Konuyu daha iyi anlamak, geçmiş bilgileri tekrarlamak ve kendi kendine öğrenmek için destek eğitim sistemi olarak kullanmanın uygunluğu konusunda Zhao, Mcconnell, & Jiang ın çalışması dikkati çekmektedir (). Klasik eğitim sisteminin yanında destekleyici olmasını önerenlerin, dayanak noktası ise uygulama sırasında karşılaşılabilecek zorluklar olmasıdır. Genel olarak, yeni eğitim sisteminin, klasik sistemin yerini almasını ve kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak için yararlarını ve zorluklarını iyi özümsemek gerekmektedir. Bununla beraber uzaktan öğretim sisteminin esas kullanıcılarını oluşturan kitle olan, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının yeni eğitim sistemine olan bakış açılarının, karşılaştıkları zorlukları, istekleri ve bilinç düzeylerinin de ortaya konmasına ihtiyaç vardır. Bu çalışma dört kısımdan oluşmaktadır; ilk bölümde son yıllarda yürütülmüş olan öğretim elemanları ve öğrencileri kapsayan Türkiye de yürütülen uzaktan eğitim araştırmaları, ikinci bölümde olarak öğretim elemanları ve öğrenciler açısından uzaktan eğitim sisteminin yararları, takibinde karşılaşabilinecek zorluklar ve öğrenciler ile öğretim elemanlarının uzaktan eğitim hakkındaki bilinç düzeyleri, son bölümde ise uzaktan eğitimin geleceğinin (yararları ve sorunları gözden önünde bulundurularak) değerlendirilmesi yer almaktadır. Kullanılan veriler Okan Üniversitesi bünyesinde yürütülen uzaktan eğitim sistemleri ile ilgili olan araştırma verilerine dayanmakta ve bu veriler ışığında yayınlanmış olan makalelerdeki bilgileri yansıtmaktadır, öğrenci verilerini oluşturan araştırmada kullanılan örnek sayısını 125 öğrenci oluştururken, okul bünyesinde bulunan 300 öğretim elemanından 29 u araştırmaya dâhil edilmiştir. 1

2 Türkiye de Son Yıllarda Yürütülmüş Olan Öğretim Elamanlarını ve Öğrencileri Kapsayan Yürütülen Uzaktan Eğitim Araştırmaları; Bu bölümde, son yıllarda Türkiye de yürütülmüş olan uzaktan eğitim araştırmalarının genel özeti verilmeye çalışılarak, mevcut durum ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırmalar sonucunda, şu ana kadar öğretim elemanları ve öğrencilerine yönelik yeni araştırmalara ihtiyaç duyulduğu aşikârdır. Geneline bakıldığı zaman, öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin bilinç düzeylerini ortaya koyan veriler ile uzaktan eğitim sistemine yönelik beklentilerin neler olduğu hakkındaki bilgilerin yetersiz olduğu açıkça görülmektedir. Ülkemizde e-öğrenmeye yönelik araştırmaların merkezinde 3 temel konu yer almaktadır. Bunlardan ilki, e-öğrenme hakkında öğrenci ya da öğretim elemanlarının sahip olduğu bilinç düzeyi ile e-öğrenmeye yönelik beklentilerin oluşturduğu araştırmalar (Yengin vd, 2010; Cobanoglu vd, ; Gunes E. P. U, ), ikincisi e-öğrenme eğitim sistemlerinin başarısına etki eden faktörler ile sistemin başarısını artıracak etkenleri bulmaya yönelik araştırmalar (Tanrikulu Z., Tugcu C., Yilmaz S., 2010; Adali T., ; Keser H., Karahoca D,2010;Ozkan S., Koseler R., ; Ciftci S. vd, 2010; Gursul F.,Keser H., ; Kisla. vd, 2010; Cakir O., Simsek N., Tezcan N., ;Kilic E., Karatas S., Ocak M. A.,) ve son olarak da öğretim elemanı ya da öğrencilerin e-öğrenmeye ve teknolojik yatkınlıklarına yönelik değerlendirmeleri içeren araştırmalardır (Summak M. S., Baglıbel M., Samancioglu M.,2010; Tezci E., ; Demirel M., Coskun Y. D.,2010; Ozdemir S. M.,Akbas O.,Cakir R.,; Akbulut Y. vd,2007; Cetin O., Gunay Y., ). Buna ilişkin detaylı bilgiler Tablo 1 de yer almaktadır. Tablo 1. Türkiye de E-öğrenmeye Yönelik Araştırmalar (-2010) Başlık Yazarlar Amaç Metot Bulgular Bilgisayar öğretmenlerinin uzaktan eğitim üzerine muhtemel fikirlerinin araştırılması E-üniversite Kritik başarı faktörleri Öğretmenlerin teknolojiye olan yatkınlığı: Türkiye de bir çalışma Öğretmenlerin eğitimde ICT kullanımına olan etkisi: Türkiye de bir çalışma İlker Çobanoğlu, Alev Ateş, Ulaş İliç, Egemen Yılmaz Zuhal Tanrıkulu, Çiçek Tuğcu, Selda Yılmaz 2010 M. Semih Summak, Murat Bağlıbel, Mustafa Samancıoğlu 2010 Erdoğan Tezci, Bilgisayar öğretmenlerin uzaktan eğitim hakkındaki fikirleri araştırmak Uzaktan eğitim sisteminin kritik başarı faktörlerini araştırmak Gaziantep, Türkiye de öğretmenlerin teknolojiye olan yatkınlığını ölçme. Ayrıca, demografik değişkenlerin teknolojik yatkınlığa olan etkisini araştırılmaya çalışılmıştır. Okullarda, öğretmenlerin eğitimde ICT kullanımına olan etkisini araştırmak (ICT: Bilgi ve İletişim Teknolojisi). Ege üniversitesinde 85 örnek üzerinde evet hayır sorularını kullanarak yapılmıştır ve frekans ve yüzde hesaplama yöntemleri kullanılmıştır. Anket yöntemiyle 80 örnek Türkiye de uzaktan eğitim diploma programına dâhil olan öğrencilerinden toplanmıştır. 11 Farklı okuldan 207 öğretmen üzerinde örnekleme yapılmıştır. Hedef kitle ilkokul öğretmenleri seçilmiştir. Standard sapma, medyan, t-testi, tek yönlü Anova analizleri kullanılmış olup 5 li Likert ölçeği kullanılarak anket çalışması yapılmıştır. 5 bölümden oluşan araştırma yöntemi ile 1540 ilkokul öğretmeni arasında ICT üzerine öğretmenlerin bilgi, kullanım düzeylerini ölçmeye dayanmaktadır. 2 A % 49.4 deneğin uzaktan eğitim hakkında net bir bilgisi yok B % 68.2 uzaktan eğitim yakın bir süre sonra geleceğin eğitim tipi olacaktır. C Uzaktan eğitim uygulamadan önce öğrencilere bu tarz ortamlar için ön hazırlıklar yaptırılmalıdır. D Denekler uzaktan eğitim uyulmamalarının etkinliği hakkında bir bilince sahip değildir. A Uzaktan eğitim sisteminin kritik başarı faktörleri; Kullanılabilirlik, etkileşim, fonksiyonellik, yeniden kullanılabilirliği, değerlendirme, uygunluk, tasarım, birlikte çalışabilirlik ve erişilebilirlik olarak özetlenebilinir. B Faktörler yüzde ellinin üzerinde bir oranda sonuç vermektedir A Öğretmenleri yeniliğe karşı olumlu tutumları, teknolojik yeterliliklerine oranla daha yüksektir. B Katılımcıların teknolojik yatkınlığı makul seviyededir yüksek değildir. C Erkek kitlenin teknolojik yatkınlığı kadınlara göre daha yüksek orandadır. A Bilgi ve İletişim Teknolojisi kullanımı ve yeteneği oldukça düşüktür. B Öğretmenlerin internet ve bilgisayar eğilimleri orta düzeydedir. İnternet kullanımına bilgisine göre bilgisayar bilgisi düşük düzeydedir. C Erkek öğretmenler kadınlara göre ICT

3 Öğretmenlerin uzaktan eğitimdeki rolü: Öğrencilerin nasıl adapte edileceği ve ücretsiz uzaktan eğitimden nasıl yararlanılacağı, geleceği Uzaktan eğitimde akreditasyon: Kuzey Kıbrıs yüksek öğrenimi hakkında bir çalışma Proje bazlı öğrenmeyi kullanarak uzaktan eğitim yöntemiyle proje yönetimi dersi tasarlaması İlker Yengin, Dilek Karahoca, Adem Karahoca, Ahmet Yücel 2010 Terin Adalı, Hafize Keser, Dilek Karahoca 2010 Öğretmenlerin, öğrencileri daha etkin bir şekilde adapte edileceği çevrimiçi kurslar açabilmesi için, yeni yollar oluşturulması. Öğretmenlere, ücretsiz araçlar ile ders oluşturulması ve uzaktan eğitim araçlarını kullanabilmesi için bilgi sunmak. Uzaktan eğitimin kalite güvencesi, akreditasyon faaliyetlerine genel bir bakış sağlamak ve Kuzey Kıbrıs' ta uzaktan eğitim sağlayıcılarının öğrenme eksiklikleri ile trendlerini incelemeye çalışma amacını gütmektedir. Uzaktan eğitim yöntemiyle proje yönetimi dersi tasarlaması ve kurs başarısını yükseltmek için kurs materyali sağlamak. Kavramsal Tasarım Pilot nitel araştırma modeli üst düzey yöneticileri sadece yapılmıştır. Katılımcılar eğitim birimlerinin yöneticilinden oluşmaktadır. Katılımcı sayısı 7 dir. Nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Veriler birebir görüşmelerden, gözlemlerden toplanmıştır. Anket 30 öğesi ve 8 bileşenleri ile 75 mühendislik öğrencilerinden örnekleme yöntemiyle uygulanmıştır. İstatistiksel analizi, faktör analizleri kullanılmıştır. bilgisi ve kullanımı açısından daha yüksek dereceler almışlardır. D Eğitimdeki tecrübe ne kadar az ise o kadar ICT kullanımı ve bilgisi daha yüksek orandadır. E Öğretmenler ne kadar fazla bilgiye sahiplerse o derece olumlu davranışlar sergilemektedirler. A Öğrencilerin çevreye dâhil edecek, analiz ve sentez yapma becerilerini geliştirecek pratik bir sistem oluşturulması gerekliliği. B Araştırmacılar öğrenciler ile etkileşim içinde kullanacakları sınıf teknolojilerini kullanmak istemektedirler. A Kuzey Kıbrıs ta akreditasyon çalışmalarının daha yeterli olmadığı görülmüştür. Önemli sebepleri arasında; Uzaktan eğitim için akreditasyon kurumu olmaması, Bologna sürecinin gelecekte böyle bir oluşuma gereksinimine ihtiyaç duyduğudur, Bağımsız, kar amacı güdülmeyen uzaktan eğitim için akreditasyon kurumları kurulmalıdır. B Bu araştırma Kuzey Kıbrıs ta akreditasyon üzerine yeni çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu önermektedir. A Proje yönetimi e-kursu mühendislik öğrencileri için uygundur. B En önemli nokta takım oluşturmak ve proje temelli eğitim aktiviteleri oluşturmaktır. C Oluşturma ve yönetme proje bazlı eğitim aktiviteleri için kritik önem oluşturmaktadır. Çok boyutlu öğrencilerin e- öğrenme eğitimi bağlamında değerlendirilmesi: Bir ampirik araştırma Uzaktan eğitim öğrencilerinin web tabanlı öğrenimine karşı tutumu: bir çalışma Sevgi Özkan, Refika Köseler, Serdar Çiftçi, Erhan Güneş, Mutlu Tahsin Üstündağ, 2010 E-öğrenme için kavramsal bir model sunma. Uzaktan eğitimde direnç seviyesi (öğrencilerinin tutum bir boyut olarak ele alınır) değerlendirmek, web tabanlı öğrenmede yaş, cinsiyet, program ve sınıf düzeyi ile direnç seviyesi arasındaki ilişkisini sunmak. 73 soru ile web tabanlı öğrenme yönetim sistemini kullanan 84 öğrenciye anket uygulanmıştır. Nitel ve nicel veri kullanılmıştır. Geçerlik ve güvenilirlik testlerinin yapılmıştır. Açıklayıcı faktör analizi, anket aracının, faktör yapısını incelemek amacıyla yapılmıştır. Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulundaki 432 öğrenci ile araştırma yapılmıştır. Bağımlı değişken olan direnç seviyesi ile bağımsız değişkenlerin ilişkisi t-testi ile ölçülmüştür. İstatistiksel bulgular aşağıda sıralanan nesneler arasında ilişki olduğunu ortaya çıkarmıştır; A Öğrenci davranışları ile genel öğrenci tatmin düzeyi arasında B Öğretmenin kalitesi ile öğrencinin beklediği tatmin düzeyi arasında. C Sistem kalitesi ve genel öğrenci tatmin düzeyi arasında D Bilgi kalitesi ile genel öğrenci tatmin düzeyi arasında E Bağlantı servis kalitesi ile genel tatmin arasında F Destekleyici birimleri ile genel öğrenci tatmin düzeyi arasında A Öğrencinin bulunduğu sınıf ile takip edilen eğitim programının direnç seviyesi ile bağlantısı vardır. B Direnç seviyesinin yaş ve cinsiyet ile ilgili bir bağlantısı yoktur. 3

4 Ön lisans öğrencilerinin öğrenme tercihleri üzerine bir değerlendirme çalışması Çevrimiçi ve yüz yüze eğitim ortamlarında karşılaşılan problemlerin matematik eğitiminde öğrencilerin başarılarına olan etkisi Melek Demirel, Yelkin Diker Coşkun, 2010 Fatih Gürsul, Hafize Keser, Üniversite öğrencilerinin kendi kendine öğrenmeye yatkınlık seviyesinin değerlendirilmesi Çevrimiçi ve yüz yüze eğitim ortamlarında karşılaşılan problemlerin matematik eğitiminde öğrencilerin başarılarına olan etkisini araştırmak 111 örnek Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinden toplanmıştır. Geçerlilik, faktör analizi istatistiksel analizler olarak kullanılmıştır. Hacettepe üniversitesinde 42 yeni başlayan öğrenciden veri toplanmıştır. A Öğrencilerin kendi kendine öğrenme konusundaki yatkınlığının ortalama seviyede olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuca giderken LPA ismi verilen değerlendirme kriterleri kullanılmıştır. LPA nın temelini cinsiyet, çalışma bölümü, akademik kariyer yapma isteği ve gelir düzeyi oluşturmaktadır. B LPA derecelendirme ile internet kullanma oranı, bilgisayar yeteneği, iş hayatındaki başarı ve beklentisi arasında bir ilişki bulunamamıştır. Görev paylaşımı, işbirliği ve sorun çözme ile çözüm işbirliği açısından, çevrimiçi grup çalışmasının daha başarılı olduğunu göstermektedir. Öğretmenlerin uzaktan eğitime olan tutumları ile yeterlilikleri arasındaki ilişki üzerine bir çalışma Soner Mehmet Özdemir, Oktay Akbaş, Recep Çakır, Öğretmenlerin uzaktan eğitime olan tutumları ile yeterlilikleri arasındaki ilişkiyi araştırmak. 235 öğretmeni kapsayan iki anket çalışması yürütülmüştür. 35 nesne Likert dercelendirme ölçeği kullanılarak değerlendirilmiştir. İstatistik analizler olarak; standart sapam, ortalama, faktör analiz kullanılmıştır. A Öğretmenlerin uzaktan eğitime karşı yansız bir durumda olduklarını göstermektedir. B Öğretmenlerin uzaktan eğitime olan tutumları ile yeterlilikleri arasındaki bir ilişki olmadığını ortaya koymaktadır. Uzaktan eğitimin yapılanma sürecinde lisans üstü öğrencilerin görüşleri Türkiye Anadolu Üniversitesi ndeki öğretim elemanlarının değişime olan yatkınlığı E.Pınar Uça Güneş, Yavuz Akbulut, Abdullah Kuzu, Colin Latchemb, ve Ferhan Odabasi, 2007 Uzaktan eğitimin yapılanma sürecinde lisansüstü öğrencilerin görüşlerini değerlendirmek Öğretim üyelerinin değişime olan yatkınlığının geliştirilmesi için sonuçlar üretmek Uzaktan eğitim programında öğrenim gören öğrenciler ile yapılan görüşmeleri içeren niteleyici bir çalışma. 6 sorudan oluşmaktadır. 361 öğretmene uygulanan anket ile veriler toplanmıştır. A Çevrimiçi sertifika programları esnek öğrenme içermelidir B Kurslar ve içerikler yapılandırılırken teknolojik ve teorik gelişmelere kulak verilmelidir. C Kurslar isteklere, değişiklilere ve taleplere göre değişebilmelidir D Yüz yüze ya da çevrimiçi görüşmeler yapılmalıdır E Akreditasyon çalışmaları yapılmalıdır F Güncel öğrenme ortamları ve uygulamaları uzaktan eğitim sistemine dâhil edilmelidir. A Üniversite eğitmenlerinin çoklu medya ve uzaktan eğitim konusunda bilgi ve yeteneklerinin eksik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. B Yüzde seksene yakın öğretim üyesi yeni ders içeriği ve ders yaratmak istemediklerini beyan etmişlerdir. C Uzaktan eğitim öğrencileri izole edildiklerine inanmaktadırlar D Profesyonel gelişime ihtiyaç vardır E Öğretim üyeleri çalıştıkları ortamdan mutludurlar F Güvensiz ortamlar ve düşük motivasyon, üniversite öğretim üyeler için değişime direnç gösterme oranını artırmakta ve risk alma isteğini düşürmektedir. 4

5 Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemlerinde Karşılaşılan Problemler e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 1, Article Number: 1C0110 Kişiselleştirilmiş uzaktan eğitim için web tabanlı sistemler Üniversite öğrencilerinin uzaktan öğretime olan beklentilerini etkileyen faktörlerin analizi Fen eğitiminde web tabanlı öğretimin öğrencilerin akademik başarılarına ve Tutumlarına etkisi. Tarık Kışla, Fırat Sarsar, Yüksel Deniz Arıkan, Emrah Meşhur, Muhittin Şahin, Mehmet Kokoç,2010 Özlem Çakır, Nurettin Şimşek, Nezaket Tezcan, Ebru Kılıç Çakmak, Serçin Karataş, ve Mehmet Akif Ocak, Oğuz Çetin; Yasemin Günay, Web tabanlı uzaktan eğitim uygulamalarında karşılaşılabilinecek altyapı sorunları ve bu sorunların giderilmesine yönelik çözümlerin belirlenmesi Derslere olan ilgiyi artırmak Üniversite öğrencilerinin uzaktan öğretime olan beklentilerini etkileyen faktörlerin araştırmak. Web tabanlı öğretimin, öğrencilerin akademik başarılarına ve öğrenme etkinliğine yönelik tutumlarına olan etkisinin incelenmesi Olgu bilim (phenomenology) desenikullanılmıştır, konu üzerinde tecrübe sahibi olan kişiler (8) araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Kalitatif araştırma Yöntemi kullanılmıştır Bilgisayar programlama ve işleteme bölümü birinci sınıf öğrencilerinden very toplanmıştır. İstatiksel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmada deneysel desen kullanılmıştır. Fen ve Teknoloji dersi alan 8. sınıf düzeyindeki A şubesinden 14 ve B şubesinden 15 öğrenci deney, C şubesinden ise 31 öğrenci kontrol grubu tayin edilerek yarı deneysel desen kullanımına gidilmiştir A Uygulamaların verimliliğini artırmak için bant genişliğinin arttırılması ve maliyetlerin düşürülmesi önerilmektedir. B Erişimin artması ve yaygınlaşması için maliyetlerin düşürülmesi gerekliliği C Güvenlik politikasının kurumsal hale getirilmesi ve personelin bu konuda eğitilmesinin önemi D Ders materyallerini hazırlamada ilgili dersin öğretim elemanı ile materyal hazırlama konusunda uzmanlaşmış kişi ve birimlerin birlikte çalışmasına ihtiyaç duyulduğu E Katılımcılar uzaktan eğitim sistemin sağlıklı çalışması için çağrı merkezlerinin ve teknik servislerin önemi F Öğretim materyallerinin nitelik ve niceliğinin arttırılması gerekliliği G Kullanıcıların bilgi teknolojileri okuryazarlılığının sağlanması Bu sistem ile diğer dersler için kişiselleştirilmiş malzeme üretmek mümkündür. A Uzaktan eğitim programı için detaylı sunumlar organize edilmelidir B Öğretmenler eğitilmelidir ve öğrencilerin profil ve beklentileri ile ilgili bilgilendirilmelidir C Beklentiler hakkında bir uyum programı uygulanmalıdır. D Öğrencilerin sosyalleşebileceği yüz yüze iletişim imkânı yaratılmalı ve sanal kulüpler kurulmalıdır E Kurs içeriği ve öğrenci arasındaki ilişki zenginleştirilmelidir. F Sohbet oturumlarının sayısı artırılmalı ve daha esnek programlar (öğrenciyi etkileşimli şekilde dâhil eden) üretilmelidir. G Alternatif Değerlendirme yöntemleri geliştirilmelidir. H. Teknik problemleri göz önünde bulundurarak, teknik destek ve yardım masası sağlanmalıdır. A Web tabanlı öğretimin, mevcut öğretime göre öğrencilerin bilişsel düzeylerini artırdığını göstermektedir. B Öğretmen faktöründen bağımsız olarak bireysel ve forum, e-posta gibi iletişim yolları ile grup halinde Web üzerinden dersleri yürüten öğrencilerde işbirliğinin geliştiği gözlenmiştir. C Araştırmada Web tabanlı olarak öğretim yapılan deney grubunda erkek öğrencilerin akademik başarıları kız öğrencilere göre daha fazla artış göstermiştir. Şu ana kadar olan uzaktan eğitim ile ilgili araştırmalar sayesinde elde edilen veriler sayesinde, yetersizde olsa da, konuyla ilgili neler yapıldığını ve bundan sonraki araştırmalarda hangi konuların daha derinlemesine incelenmesi gerektiği konusunda bilgi sağlamaktadır. 5

6 Uzaktan Eğitim Sisteminin Öğretim Elemanları ve Öğrenciler Açısından Yararları; Uzaktan eğitim sisteminin yararları yöneticiler, öğretim elemanları ve öğrenciler açısından üçe ayrılmaktadır. Yöneticiler açısından yararları genellikle maliyetlerin düşmesi, daha kısa zamanda daha çok öğrenciye eğitim sağlanması ve öğrenim kalitesinin artırılması üzerine yoğunlaşmaktadır. Uzaktan eğitimin yapı taşlarını oluşturan öğretim elemanları ve öğrencilere odaklanılarak yararlarının anlatımı, yeni öğretim sisteminin yaygınlaştırılmasını sağlamak açısından önem arz etmektedir. Öğretim Elemanları Açısından Yararları; Otomasyona geçmiş dokümantasyonlar, kişiselleştirilmiş talimatlar, kontrol verileri ve nesneleri, bilgisayar grafikleri gibi araçlar sayesinde uzaktan eğitimin etkinliği ve etkenliği artmaktadır (William & Zahed, 1996). Öğrencinin beklentisindeki tatmin oranını etkileyen kritik etkenler arasında; ders kalitesi, öğretim elemanın öğrenciye olan davranışı, uzaktan eğitim ile verilen dersin esnekliği, beklentisel kullanım kolaylığı, beklentisel yararları, alt yapı, öğrenci performans değerlendirmelerindeki çeşitlilik yer almaktadır (Sun, 2008). Eğitimdeki önemli bileşenlerden birisi de geribildirimdir. Kullanıcıların öğretim faaliyetleri esnasında sahip oldukları bilgilerin doğruluğunu bilmeleri gerekmektedir. Bu bilgi öğrencilerin diğer başka bir etkinliğe katılmaları konusunda kendilerini motive etmektedir. (Bonham, Deardorff, ve Beichner, 2003). Bilindiği üzere klasik eğitimde, sınıfın kalabalık olmasından herkese aynı anda cevap veremeyeceğinden dolayı, anlık geribildirim alma şansı düşmektedir. Fakat bilgisayar destekli eğitim de ise öğrenciler hızlı bir şekilde bilgilerinin doğruluğunu sistemden kontrol edebilir (Cole & Todd, 2003) ve diğer sınıf arkadaşlarıyla zengin içerikli medya ortamında, konu hakkında tartışabilirler (Muller, Bewes, Sharma, & Reimann, 2008). Ayrıca uzaktan eğitim sistemi sayesinde öğretim elemanları, ders ile ilgili duyurular yapabilir, ders notlarını, özetleri, ders işleme planlarını ve ilgili dokümanları paylaşabilirler. Bu sayede öğrenciler öğretim elemanlarının kendilerinden neler beklediklerini daha etkin bir şekilde vakıf olurlar (Waterhouse & Rogers, 2004). Bununla birlikte öğrenciler ödevlerini uzaktan öğrenip, hazırladıkları ödevleri öğretim elemanlarına hızlıca gönderip öğretim elemanları tarafından değerlendirme sürecini kısaltma şansına sahip olurlar. Diğer önemli bir etken ise uzaktan eğitimde kullanıcılar aktif birer öğrenci haline gelerek, sistemde var olan eğitim değişkenlerini kullanarak kendi bilgi düzeylerini kontrol etme olanağına sahip olurlar ve bu sayede öğrencinin kendi kendine öğrenme konusundaki motivasyon sağlanır (Lin, & Lehman, 1999). Aynı zamanda çevrimiçi değerlendirme sınavları ve testleri sayesinde, öğretim elemanı öğrencinin bilgi düzeyini ölçmesini hızlandırarak kendisine ayırdı zamanı artırır. Kısaca, öğretim materyallerinin zenginliği, hızlı geri bildirim, çevrimiçi iletişim araçlarının avantajları, öğrencilerin derse ayırdığı zaman ile bilgi seviyelerinin takibinin kolaylaşması ve en önemlisi öğretim elemanına zaman kazandırma olarak özetlenebilir. Geniş kitleye hızla yapılabilen duyurumlar hızlı geri bildirim süreci gibi yararlardan da söz etmek mümkündür. Öğrenciler Açısından Yararları; Öğrenciler açısından uzaktan eğitimin yararları ile ilgili olarak daha önceki çalışmaları incelendiğinde birçok makale ile karşılaşmak mümkündür. Kruse ye göre uzaktan eğitim; 6

7 edinilen bilgilerin hafızada daha uzun tutma, azaltılmış öğrenme zamanı ve aşağıda listeden avantajları beraberinde getirmektedir (2002); Öğrencilerin evlerinden talep ettikleri zamanlarda eğitimlerini tamamlama imkânı Yavaş öğrenen ve hızlı öğrenenlerin çatışmasını engellemesi ve tatmini artırması Etkileşimli eğitim sayesinde eğitim sırasında öğrencilere sadece bilgileri çekme yöntemi yerine itme yöntemi ile yapması Teknolojik gelişmeler sayesinde, uzaktan eğitim sistemi, öğrencilerin laboratuar desteği olmadan daha çok egzersiz ve deney yapmasına imkân tanımaktadır ve öğrencilerin kendi öğrenme zamanlarını ayarlamalarına destek vermektedir (Baki, 2000 & Schmid,1997). Aynı zamanda, internet ve web uygulamaları, problem çözme ve geribildirime imkân tanıyan enteraktif katmanlar sayesinde zengin çoklu medya eğitim sistemine değer katmaktadır ve etkili web uygulamaları ile yeterli alt yapı sayesinde yeni uzaktan eğitim sistemine uyumu desteklenmektedir (Ekiz, Bayram & Ünal, 2003). Klasik eğitim sistemindeki kitap ve benzeri yazılı bilgi edinme araçlarındaki tekdüzelik öğrencilerin konulara olan ilgisini düşürmektedir (William & Zahed, 1996). Ayrıca klasik eğitimde öğretim elemanın öğrenciye sağladığı geribildirim süresi fazlayken, uzaktan eğitim sayesinde hızlı bir geri bildirim sağlanır bu sayede öğrencinin verdiği cevapların doğruluğunu kontrol etme süresi kısalır (Muller, Bewes, Sharma & Reinmann, 2008). Uzaktan eğitimin önemli avantajlarından bir tanesi de kullanıcıların (öğrencilerin) eğitim araçlarını yönetebilmesidir, örneğin kendi bilgi düzeyini çevrimiçi testler ile ölçebilir, kişisel çalışma planı oluşturabilir. Bu sayede kullanıcı, eğitim sisteminin aktif bir üyesi olur ve motivasyonu artar (Lin & Lehman,1999). Bununla birlikte, öğrenciler ile öğretim elemanı arasında ya da öğrencilerin kendi aralarında iletişimi sağlayan video konferans araçları, sohbet odaları, mesaj yollama araçları ve ders ile ilgili duyuru sayfaları etkileşimi artırmaktadır. Sık sorulan sorular sayfaları, sistem de yer alan ders içerikleri, gerçek zamanlı ders değerlendirme testleri, geri bildirim forumları, görsel ders içerikleri ve araçları ise dersin kalitesini ve öğrencilerin derse olan ilgilerini artırmaktadır. Diğer yandan, uzaktan eğitim sisteminde yer alan akademik ve kişisel takvimler öğrencinin daha organize olmasını sağlamaktadır. Bir araştırmanın sonucunda, öğrencilerin matematik ve fen bilimleri alanlarındaki derslere istekli olmadıkları belirlenmiştir ve bunun sebebi olarak da matematik ve fen bilimleri alanlarındaki derslerin soyut konular içermesi olarak kabul edilmiştir. Uzaktan eğitim sistemi sayesinde, soyut kavramlardan somut kavramlara geçiş sağlanmıştır. Bu da uzaktan eğitimin sağladığı sanal deney ortamıdır (Cavas, 2000). Özetle Uzaktan Eğitim Sisteminin Öğrencilere Sağladığı Yararlar; artar Zaman ve mekân bağımsızlığı sağlar Kişiye özgü öğrenim görme şansı, yavaş ve hızlı öğrenme çatışmasını engeller Daha fazla egzersiz ve sanal laboratuar imkânı sağlar Zengin içerik, görsel medya imkânları ile öğrenmeyi kolaylaştırır ve derse ilgi Hızlı geri bildirim sayesinde motivasyon artar 7

8 Çevrimiçi araçlar sayesinde iletişim artar Akademik ve kişisel takvimler ile öğrencinin daha organize olmasını sağlanır Öğrencinin soyut kavramlardan somut kavramlara geçişi kolaylaşır Karşılaşabilecek Zorluklar ve Öğrenciler ile Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Hakkındaki Bilinç Düzeyleri; Araştırma, iki bölümden oluşmaktadır. ilki; uzaktan eğitim sırasında öğrencilerin karşılaştıkları zorluklar, öğrenciler açısından yararlar ile öğrencilerin beklentilerini araştırmaya yönelik kantitativ bir araştırmadır. İkincisi ise; uzaktan eğitim sisteminde öğretim elemanlarını etkilen faktörleri bulmaya yönelik kantitativ bir araştırmadır. Her iki araştırmada ampirik analiz yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen bilgiler sayesinde, öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin uzaktan eğitime olan bakış açılarını öğrenebiliriz. Verilerin, öğrencileri içeren bölümü Okan Üniversitesinde okuyan 125 öğrenciden, toplam 51 soru ile web üzerinden anket ile toplanmıştır. Öğretim elemanlarıyla ilgili veriler ise, 29 öğretim elemanından, yüzyüze anket çalışması ile toplam 28 soru vasıtasıyla toplanmıştır. Okan Üniversitesi bünyesinde yürütülen, uzaktan eğitim sistemini kullanan araştırmada karşımıza etkileyici sonuçlar çıkarmıştır. Bunlarda ilki; öğrencilerin yüksek bir çoğunluğu (%89) uzaktan eğitim sistemi sayesinde işlenen konuları daha hızlı öğrendikleri sonucudur. Aynı zamanda, öğrenciler (%78) görsel zengin içerik ve simülasyon araçları sayesinde klasik sisteme oranla daha etkin olarak öğrendiklerini beyan etmektedirler ve öğrencilerin çoğunluğunun (%63) yazışma odaları yerine sanal görsel iletişlim yapabilen görüşme odalarını tercih ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin yarısını yakın bir oranda, kendi öğrenme hızlarını daha etkin ayarladıklarını (%42), kişisel ve akademik takvim sayesinde daha etkin çalıştıklarını (%38), sınavlarını uzaktan eğitim sisteminde çevirim içi şeklinde olmasını istediklerini (%49), ders içeriklerinin görsel olarak yeterli olduğunu (%52), ders ile ilgili testleri yararlı bulduklarını (%57) ve sistemde yer alan anonslar sayesinde kendilerini ilgilendiren konulardan kolaylıkla haberdar olduklarını (%57), öğretim elemanı tarafından sistemden yollanan mesajlara ulaşabildiklerini (%64) beyan etmişlerdir. Araştırma da yer alan olumlu sonuçların yanında da olumsuz sonuçlara rastlanmaktadır. Olumsuz sonuçlar; altyapı sorunları, öğrencilerin bilinç düzeyleri ve öğrencilerin öğretim elemanıyla klasik sistemde yer aldığı şekilde yüz yüze ya da etkin sanal etkileşim kurma istekleridir. Altyapı; Öğrenciler nezdinde altyapı sorunları uzaktan eğitim sisteminin başarısını düşüren etkenler olarak yer almaktadır, öğrencilerin önemli bir çoğunluğu (%51) evlerindeki bağlantı hızından, sisteme giriş (%54), derse kayıt (%61) ile derse dâhil olma aşamalarında (%61) karşılaşılan sorunlar ve uzaktan eğitim sistemindeyken yaşanan bağlantı sorunlarından (%66) bahsetmektedir. Etkileşimli İletişim Kurma İsteği; Öğrenciler uzaktan eğitim sisteminin getirdiği birçok yarara rağmen, klasik eğitim sisteminde yer alan alışmış oldukları yüz yüze eğitimi sürdürme istekleri devam etmekle beraber uzaktan eğitim sisteminde çevrimiçi video konferans görüşmeleri taleplerinin çoğunluğuyla dikkat çekmektedir. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu; uzaktan eğitim sisteminde eğitim gördüğü dersin öğretim elemanından sorduklara sorulara aldıkları yanıtların kendilerini tatmin etmediğini (%58), forumlarda yer alan geri bildirimlerin yetersiz kaldığını (%62) beyan etmektedir. Bilinç Düzeyi; Uzaktan eğitim sistemini kullanan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (%84) uzaktan eğitim sisteminde yer alacak başka bir derse girmek istemediklerini belirtmiştir. 8

9 Ayrıca araştırma sonucunda, öğrencilerin uzaktan eğitim sisteminin aktif sosyal hayatı engellediğine (84), klasik eğitim sistemine göre daha yararlı olmadığına (%89) ve kendilerine boş zaman yaratmadığına (%67) inandıklarını ortaya çıkartmıştır. Yeni e-öğrenme sistemi ile ilgili ilk izlenimler çok iç açıcı olamasa da, kabul edilmelidir ki öğrenciler değişime direnç göstermektedirler. Sonuçlar öğrencilerin uzaktan eğitim sayesinde daha planlı, organize, zengin içerik sayesinde daha hızlı öğrendiklerini ortaya koymakla beraber daha etkileşimli eğitim isteklerini de ortaya koymaktadır. Alt yapıya dayanan sorunların çözülmesiyle beraber uzaktan eğitimin uyum sürecinin başarısını artıracaktır ve bu sonuç 2008 yılında Sun tarafından yayınlanan çalışmanın sonucuna paralel olan, teknolojinin ve kurs kalitesinin önemini çizen, çalışmayla desteklenmektedir. Öğretim elemanlarıı ile yapılan araştırma sonucunda; uzaktan eğitim sisteminin sağlamış olduğu yararların birçoğunun farkında oldukları gözlemlenmiştir. Çalışmada, ayrıca öğretim elemanlarının uzaktan eğitim sistemine yönelik istekleri ve tercihleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada, 5 aralıklı (1; kesinlikle katılmıyorum, 2; katılmıyorum, 3; fikrim yok 4;katılıyorum, 5;kesinlikle katılıyorum) derecelendirme sistemi kullanılmıştır. Öğretim elemanları uzaktan eğitim sisteminin; zengin görsel içerik (3.31, 5 aralıklı değerlendirme sistemine göre), kolay öğrenme (3.03, 5 aralıklı değerlendirme sistemine göre) ve eğitim (2.90, 5 aralıklı değerlendirme sistemine göre), sistem sayesinde hızlı bilgiye erişim (4.03, 5 aralıklı değerlendirme sistemine göre), öğretim elemanlarına boş zaman yaratması (3.10, 5 aralıklı değerlendirme sistemine göre), öğrenciler için eşit imkân tanıması (3.38, 5 aralıklı değerlendirme sistemine göre), mekân ve zaman bağımsızlığı yaratması (4.00, 5 aralıklı değerlendirme sistemine göre) imkanlarını sağladığını belirtmektedir. Bununla beraber, öğretim elemanları ödev tesliminin uzaktan eğitim sistemi sayesinde daha kolay (3.72, 5 aralıklı değerlendirme sistemine göre), çevrimiçi sınavların öğrenmeyi daha etkin kıldığını (3.17, 5 aralıklı değerlendirme sistemine göre) ve pratik ders değerlendirme sınavlarının öğretim elemanlarının öğrencilerin ders performanslarını değerlendirirken kolaylaştırdığını düşünmektedirler (3.41, 5 aralıklı değerlendirme sistemine göre). Öğretim elemanlarının çoğunluğu uzaktan eğitim sisteminin klasik eğitim sisteminin yerini alacağını düşünmekle beraber, bu sürecinin uzun bir süreç olacağı kanısındadırlar. Genellikle, uzaktan eğitim sisteminin başarısına inanmamalarının yanı sıra uzaktan eğitim sistemi için ders içeriği yaratmak istemediklerini beyan etmektedirler. Bu sonuç, öğretim elemanlarının içerik hazırlama aşamasında çekinceleri ve teknik yeterliliklerinin sorgulanması gerektiği sonucunu doğurmaktadır. Aynı zamanda, öğretim elemanları genellikle uzaktan eğitim sisteminde ders olarak uygulama temelli derslerin yerine teori temelli dersleri tercih etmekte ve uzaktan eğitim sistemi bünyesinde öğrencilerin öğrenci not döküm (transkript) bilgilerine erişebilmeyi arzulamaktadırlar. Etkileşimli eğitimin uzaktan eğitim sistemine uygulanamayacağı konusunda inançları bulunmaktadır. Uzaktan Eğitimin Geleceği; Kuşkusuz, uzaktan eğitim sistemi gerek klasik siteme destek eğitim sitemi ya da klasik eğitim sisteminin halefi olarak zaman geçtikçe daha yaygınlaşacaktır. Uzaktan eğitim sisteminin yaygınlaşmasının hızını etkileyen faktörler, başka bir deyişle öğretim elemanları ve öğrenciler açısından çekincelerin var olmasıdır. Öğretim elemanları ve öğrenciler açısından uzaktan eğitim sistemini etkileyen etkenlerin başında altyapı sorunları, etkileşimli eğitim sisteminin uzaktan eğitim sistemine uyarlanamayacağı korkuları gelmektedir. Öğretim elemanı açısından teknik yeterlilikler, 9

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies)

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies) Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1(2014) 19-35 (Journal of Global Engineering Studies) Vol. 1 No. 1(2014) 19-35 Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi (Journal of Global Engineering

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ 373 YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ İshak KOZİKOĞLU * Öz: Bu araştırmanın amacı, yabancı dil öğretim elemanlarının bilgisayarın İngilizce öğretiminde

Detaylı

Muhittin Şahin Accepted: January 2010. ISSN : 1308-7274 tarik.kisla@ege.edu.tr 2010 www.newwsa.com Izmir-Turkey

Muhittin Şahin Accepted: January 2010. ISSN : 1308-7274 tarik.kisla@ege.edu.tr 2010 www.newwsa.com Izmir-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 1, Article Number: 1C0110 Tarık Kışla Fırat Sarsar Yüksel Deniz Arıkan EDUCATION SCIENCES Emrah Meşhur Received: May 2009

Detaylı

HONORARY BOARD Prof. Dr. Süleyman BAYKAL (Rector) SYMPOSIUM CHAIRMAN Prof. Dr. Adnan BAKİ ORGANIZING COMMITTEES CHAIRMAN Assoc.Prof.Dr.

HONORARY BOARD Prof. Dr. Süleyman BAYKAL (Rector) SYMPOSIUM CHAIRMAN Prof. Dr. Adnan BAKİ ORGANIZING COMMITTEES CHAIRMAN Assoc.Prof.Dr. HONORARY BOARD Prof. Dr. Süleyman BAYKAL (Rector) SYMPOSIUM CHAIRMAN Prof. Dr. Adnan BAKİ ORGANIZING COMMITTEES CHAIRMAN Assoc.Prof.Dr. Hasan KARAL ORGANIZING and EXECUTIVE COMMITTEE Assoc.Prof.Dr. Atilla

Detaylı

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE EĞİTİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARA KARŞI TUTUMLARI Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Ağustos 2013 Cilt 2 Sayı 3 ISSN: 2146-9199

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Ağustos 2013 Cilt 2 Sayı 3 ISSN: 2146-9199 Ağustos 2013 Cilt 2 Sayı 3 http://www.jret.org Ağustos 2013 Cilt 2 Sayı 3 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06500 Teknik Okullar

Detaylı

Web Tabanlı Öğrenmenin İlköğretim Okulu Düzeyindeki Öğrencilerin Tutumuna Etkisi

Web Tabanlı Öğrenmenin İlköğretim Okulu Düzeyindeki Öğrencilerin Tutumuna Etkisi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2007 (2) 22. Sayı 73 Web Tabanlı Öğrenmenin İlköğretim Okulu Düzeyindeki Öğrencilerin Tutumuna Etkisi Cengiz Tüysüz 1, Halil Aydın 2 Özet Web tabanlı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erdem UÇAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

WEB DESTEKLİ ÖĞRETİMDE E-ÖĞRENME SİSTEMİ SANAL SINIFIM UYGULAMASININ ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONLARINA ETKİSİ

WEB DESTEKLİ ÖĞRETİMDE E-ÖĞRENME SİSTEMİ SANAL SINIFIM UYGULAMASININ ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONLARINA ETKİSİ WEB DESTEKLİ ÖĞRETİMDE E-ÖĞRENME SİSTEMİ SANAL SINIFIM UYGULAMASININ ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONLARINA ETKİSİ Sami ACAR 1, Dilek USLU 2 ÖZET Bu araştırmanın amacı, web destekli öğretimde E-Öğrenme Sistemi-Sanal

Detaylı

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54 35 213 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 3, s.35-54 BİLGİ TOPLUMU OLMA YOLUNDA ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI * Recep ÇAKIR 1 ÖZET Senem OKTAY 2 Bu çalışmanın

Detaylı

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1085 Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri Ahmet AYPAY* Öz Bu çalışmanın amacı,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN

Detaylı

İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA

İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA GÜNDÜZ T.C. İSTANBUL, 2009 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN WEB TABANLI ÖĞRENME MATERYALİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN WEB TABANLI ÖĞRENME MATERYALİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN WEB TABANLI ÖĞRENME MATERYALİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ HAKKINDAKİ

Detaylı

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ *

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ * ELEKTRONİK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ ELECTRONIC JOURNAL OF EDUCATION SCIENCES Yıl:2012 Cilt 1 Sayı 2 Year:2012 Volume 1 Issue 1 (058-067) WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA

Detaylı

WEB TABANLI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ

WEB TABANLI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 21, Sayı: 1, Sayfa: 77-88, ELAZIĞ-2011 WEB TABANLI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ The Effect

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ VE ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YATKINLIKLARI Sinan YALÇINKAYA YÜKSEK LİSANS

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve Uzaktan Muhasebe Eğitimine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma

Uzaktan Eğitim ve Uzaktan Muhasebe Eğitimine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma Doç. Dr Sema Öğr. Gör. Öğr. Gör. Senem Ülker Ayyıldız Mehmet Günlük Nil Erbey Muhasebe Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim ve Uzaktan Muhasebe Eğitimine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma Doç. Dr.

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SYRACUSE MODELİ İLE E-ÖĞRENME ORTAMI İÇİN TASARLANMIŞ BİR DERSİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA ETKİSİ: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ HASAN ÖZGÜR

Detaylı

NTERNET KULLANIM DURUMU

NTERNET KULLANIM DURUMU LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM DURUMU VE İNTERNET YÖNELİK TUTUMLARI: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ 1 Murat YALMAN Selahattin GÖNEN Bülent BAŞARAN ÖZ Bu çalışmada, lise son sınıf öğrencilerinin internet

Detaylı

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Haziran 2011 Özel Sayı, Sayfa 175-202 Fen Eğitimine Yönelik Örnek Bir Web Tabanlı Öğretim Materyalinin Hazırlanması ve Bu Materyalin Öğretmen

Detaylı

DERGiSi MESLEK. ELEKTRONiK. Editörler: Pınar Özdemir Karaca, Yasin Çakırel ISSN 2146-7684. www.ejovoc.org. Ağustos 2014 BÜROKON Özel Sayı

DERGiSi MESLEK. ELEKTRONiK. Editörler: Pınar Özdemir Karaca, Yasin Çakırel ISSN 2146-7684. www.ejovoc.org. Ağustos 2014 BÜROKON Özel Sayı ISSN 2146-7684 Cilt/Volume: 04 Sayı/Number: 03 Yıl/Year: 2014 Ağustos 2014 BÜROKON Özel Sayı e-mail: info@ejovoc.org Phone: +90 288 4174996 Fax: +90 288 4128455 ELEKTRONiK MESLEK DERGiSi Editörler: Pınar

Detaylı

POWERPOINT ĠLE YAPILAN DERS SUNUMLARININ ETKĠLĠLĠĞĠ

POWERPOINT ĠLE YAPILAN DERS SUNUMLARININ ETKĠLĠLĠĞĠ Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 10, Sayı 2, Ağustos 2009 Sayfa 155-168 POWERPOINT ĠLE YAPILAN DERS SUNUMLARININ ETKĠLĠLĠĞĠ Yücel GELĠġLĠ 1 ÖZET Öğretim ortamlarının öğretim

Detaylı

Deneyim Eşitliğine Dayalı İnternet Temelli ve Yüz Yüze Öğrenme Sistemlerinin Öğrenci Başarısı Açısından Karşılaştırılması

Deneyim Eşitliğine Dayalı İnternet Temelli ve Yüz Yüze Öğrenme Sistemlerinin Öğrenci Başarısı Açısından Karşılaştırılması GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı 3(2006) 113-132 Deneyim Eşitliğine Dayalı İnternet Temelli ve Yüz Yüze Öğrenme Sistemlerinin Öğrenci Başarısı Açısından Karşılaştırılması Comparisons of

Detaylı

TÜRKÇE DERSİNDE TABLET PC PİLOT UYGULAMASI YLA ÖĞRETİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK ÖLÇEK ÇALIŞMASI

TÜRKÇE DERSİNDE TABLET PC PİLOT UYGULAMASI YLA ÖĞRETİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK ÖLÇEK ÇALIŞMASI - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 855-870, ANKARA-TURKEY TÜRKÇE DERSİNDE TABLET PC PİLOT UYGULAMASI YLA ÖĞRETİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARINI

Detaylı

Bilimsel Dergilerin İş Süreçleri Yönetimini Gerçekleştiren Bir Yazılımın Kullanılabilirlik Araştırması: Türkiye deki İlk Örneğin İncelenmesi

Bilimsel Dergilerin İş Süreçleri Yönetimini Gerçekleştiren Bir Yazılımın Kullanılabilirlik Araştırması: Türkiye deki İlk Örneğin İncelenmesi GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı 2 (2007) 57-80 Bilimsel Dergilerin İş Süreçleri Yönetimini Gerçekleştiren Bir Yazılımın Kullanılabilirlik Araştırması: Türkiye deki İlk Örneğin İncelenmesi

Detaylı

TEMEL KİMYA LABORATUVAR DERSİNİN WEB ORTAMI İLE DESTEKLENMESİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA VE DERSE YÖNELİK TUTUMUNA ETKİSİ DUYGU BİLEN KAYA

TEMEL KİMYA LABORATUVAR DERSİNİN WEB ORTAMI İLE DESTEKLENMESİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA VE DERSE YÖNELİK TUTUMUNA ETKİSİ DUYGU BİLEN KAYA T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEMEL KİMYA LABORATUVAR DERSİNİN WEB ORTAMI İLE DESTEKLENMESİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA VE DERSE YÖNELİK TUTUMUNA ETKİSİ DUYGU BİLEN KAYA DOKTORA TEZİ KİMYA

Detaylı

Sınıf Yönetimi ve Sınıf İçi Disiplin Problemleri, Nedenleri ve Çözüm Önerileri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Bilişim Teknolojileri Dersi Örneği

Sınıf Yönetimi ve Sınıf İçi Disiplin Problemleri, Nedenleri ve Çözüm Önerileri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Bilişim Teknolojileri Dersi Örneği DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 853 Sınıf Yönetimi ve Sınıf İçi Disiplin Problemleri, Nedenleri ve Çözüm Önerileri Üzerine Nitel Bir Araştırma:

Detaylı

BÖLÜM 1. ÇEVRİMİÇİ UZAKTAN EĞİTİMCİLERİN EĞİTİMİ: E-öğrenmenin Yükselişi ile Beliren İhtiyaç

BÖLÜM 1. ÇEVRİMİÇİ UZAKTAN EĞİTİMCİLERİN EĞİTİMİ: E-öğrenmenin Yükselişi ile Beliren İhtiyaç BÖLÜM 1 ÇEVRİMİÇİ UZAKTAN EĞİTİMCİLERİN EĞİTİMİ: E-öğrenmenin Yükselişi ile Beliren İhtiyaç Yrd. Doç. Dr. Meltem Huri BATURAY Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale mhbaturay@hotmail. com ÖZET Yrd. Doç Dr. Yalın

Detaylı