Fakir daha fakir, zengin daha zengin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fakir daha fakir, zengin daha zengin"

Transkript

1 Yasaðýn temeli deðiþmez maddeler HÝ LÂL KAP LAN: A NA YA SA NIN DE ÐÝÞ MEZ DE NÝ LEN ÝLK ÜÇ MAD DE SÝ NÝN DE ÐÝÞ ME SÝ ÞART. YAR GI KA RAR LA - RIN DA Ö ZEL LÝK LE LA ÝK LÝK ÝL KE SÝ NE DA YA NI LA RAK YA SAK MEÞ RU LAÞ TI RI LI YOR. ÝLK ÜÇ MAD DE YÝ, ÖZ GÜR - LÜK ÇÜ, ÇO ÐUL CU BÝR DEV LET YA PI SI NI TA MAM LA YA CAK ÞE KÝL DE MER KE ZE A LAN BÝR DÝL LE YAZ MALIYIZ. YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR ELÝF NUR KURTOÐLU'NUN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE Yazar Hilal Kaplan YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr Fakir daha fakir, zengin daha zengin DR. BURHAN ÖZFATURA: GELÝR DAÐILIMI ÇOK BOZULDU. ÝÞSÝZLÝKTE DÜÞME FALAN YOK. DIÞ BORÇLARDA ÝNANILMAZ BÝR AÇIK VERÝLDÝ. DÜÞÜK KUR YÜKSEK FAÝZ BATIRIYOR uye ni As ya'ya ko nu þan Ýz mir Bü yük þe hir Be le di ye es ki Baþ ka ný, e ko no mi uz ma ný Öz fa tu ra'dan tes bit ler: * Ýhracatýn ithalâtý karþýlama oraný yüzde 55 e düþtü. * Câ rî a çýk bu bo yut lar da ol du ðu sü re ce, Türk li ra sý nýn kýy met li ol ma sý nýn hiç bir önemi ve deðeri yok. * Dü þük kur yük sek fa iz po li ti ka sý Tür ki ye yi ba tý rý yor. * A ra ma lý ü re ten fir ma la rý ba týr dýk. Da hil de iþ le me re ji mi gi bi saç ma lýk lar la Çin gi bi ül ke le re ça lý þý yo ruz. * Üniversite mezunlarýnda iþsizlik oraný yüzde 35. MÝLLÎ GELÝR GERÇEKTEN ARTTI MI? u* Türkiye'de gelir daðýlýmý fevkalâde bozuldu. * Ja pon ya dan faz la do lar mil yar de ri var biz de. Ö nü müz de ki dört se ne de on bin den faz la ye ni mil yo ner ve mil yar der ler o la ca ðý bütün ga ze te ler de lan se e di li yor. * Eðer üre tim ve is tih dam da ar tý þ yoksa, ra kam lar la ya pý lan Mil lî ge lirimiz art tý a çýk la ma la rý al da tý cý dýr. * Baþ ba kan Ýs tan bul i çin a çýk la dý ðý çýl gýn pro je ye ri ne, mer hum Tur gut Can se ver'in ha zýr la yýp ken di si ne sun du ðu ha ri ka pro je ye sa hip çýk sýn. n Sayfa 6 da ÞANLIURFA'DA SKANDAL Müfettiþler baþörtülü avýnda u E ði tim-bir-sen Þan lý ur fa Þu be si Baþ ka ný Ýb ra him Coþ kun, i ki gün de vam e den Se vi ye Be lir le me sý nav la rýn da Mil lî E ði tim ba kan lý ðý mü fet tiþ le ri nin ba þör tü lü a vý na çýk tý ðý ný söyledi. Coþ kun, Bir e ði tim mü fet ti þi bir il köð re tim o ku lun da kýz la rýn ba þýn da ki ba þör tü sü ne ha ka ret e de rek çek me ye ça lýþ tý ve bir ký zý la va bo ya gön der di. Ay ný ki þi sý nav or ta sýn da on lar ca kýz ço cu ðu nu sý nav dan a lý ko ya rak la va bo ya gön der di þek lin de ko nuþ tu. Ha be ri say fa 4 te GATA'DAKÝ TAHSÝN ÞAHÝNKAYA YARIN ÝFADE VERECEK Evren in ifadesi alýndý u An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý ve ki li Hü se yin Gö rü þen, 12 Ey lül dar be si i le il gi li so ruþ tur ma kap sa mýn da dö ne min Ge nel kur may Baþ ka ný ve ay ný za man da dar be nin li de ri o lan Ke nan Ev ren in i fa de si ni al dý. Bu nun ya nýn da, ay ný so ruþ tur ma da dö ne min Ha va Kuv vet le ri Ko mu ta ný Tah sin Þa hin ka ya nýn i fa de si de, GA TA da Ýs tan bul Cum hu ri yet Baþ sav cý Ve ki li Fik ret Se çen ta ra fýn dan ya rýn a lý na cak. Ha be ri 4 te MÝLLÎ SAVUNMA BAKANI: irtica.org un gerekçesi Baþbakanlýk tamimi u Mil lî Sa vun ma Ba ka ný Vec di Gö nül, ti ca.org ve ti ca.net in ter net si te le rinin mas ra fý i le il gi li o la rak, Ýh ti yaç ma ka mý nýn gös ter di ði ge rek çey le ki on lar da Baþ ba kan lý ðýn bir ta mi mi ni ge rek çe gös ter di ler. O þe kil de kay nak tah si si, i ha le si ya pý la rak e mir le ri ne ve ril miþ ol du de di. Ha be ri say fa 5 te EVREN'DEN SAVCIYA Ýç Hizmet Kanunu ile yönetime el koyduk u A vu ka tý, Ev ren'in 2,5 sa at sü ren sor gu sun da sav cý nýn yö nelt ti ði 12 so ru yu ce vap lar ken O gün kü ül ke nin þart la rý, a na ya sal ku rum la rýn iþ le me miþ ol ma sý ne de niyl Ýç Hiz met Ka nu nu nun 35. mad de sin de ki yet ki ye da ya na rak ül ke yö ne ti mi ne el koy duk de di ði ni ak tar dý. Ha be ri say fa 4 te Mevlid yolunda vefat eden Seyfullah Bahar'la oðlu Faruk'un namazý Avcýlar'da kýlýndý. FOTO: CÝHAN Dualarla uðurlandýlar u Önceki gün, Selçuk ta Bediüzzaman ýn talebelerinden Ahmed Feyzi Kul için düzenlenen Çamlýk Mevlidine giderken trafik kazasý geçirerek vefat eden Özcan Önen, Seyfullah Bahar ve Faruk Bahar, Ýstanbul Avcýlar H. Ahmet Tükenmez camiinde öðle namazýni mütakiben kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan dualarla defnedildi. Ha be ri say fa 5 te ISSN Þiddet olaylarý ilköðretime indi Ha be ri say fa 5 te HALK ÇADIRLARDA YAÞIYOR Yine sallanan Simav tedirgin u Kü tah ya nýn Si mav il çe sin de, ön ce ki ge ce mey da na ge len 4,0 bü yük lü ðün de ki dep rem, böl ge de ki va tan daþ la rý te dir gin et ti. Dep rem ne de niy le Si mav, Þap ha ne ve Hi sar cýk ta ça dýr kent ler de ya þa yan ve sað lam bi na lar da ka lan va tan daþ lar dý þa rý ya çý ka rak bir sü re bek le di. Ha be ri say fa 3 te 6 GÜN SAVAÞININ 44. YILINDA Ýsrail, Golan da katliam yaptý u A rap ül ke le ri nin Ýs ra il kar þý sýn da ye nil gi ye uð ra dý ðý 6 Gün Sa vaþ la rýnýn 44. yýl dö nü mün de bir grup Fi lis tin li ve Su ri ye li iþ gal al týn da ki Go lan Te pe le ri ne gir me ye ça lýþ tý. Grup di ken li tel le re yak la þýn ca Ýs ra il as ker le ri a teþ aç tý. A teþ so nu cun da bir kýz çocuðu dahil 23 Fi lis tin li ö lür ken, en az 350 ki þi ya ra lan dý. Ha be ri say fa 7 de

2 2 LÂHÝKA Üç aylardaki mânevî hava, müthiþ fýrtýnalara mukabele ediyor Þuhur-u selâse ve muharremede âlem-i Ýslâmýn mânevî havasý, umum ehl-i imanýn ahiret kazancýna ve ticaretine ciddî teveccühleri ve himmetleri ve tenvirleri o havayý safileþtiriyor, güzelleþtiriyor, müthiþ ârýzalara ve fýrtýnalara mukabele ediyor. kin ci ci het: Na sýl ki çok mü ba rek ve İkud sî, bü yük bir zat, ga yet fa kir ve muh - taç bir a da ma, ü mit e dil me di ði bir tarz - da, il ti fat kâ râ ne, bir kap ta, ba zý kâ ðýt la ra sa rý lý bir he di ye ih san et se, el bet te o bî - ça re a dam, o pek bü yük zâ ta kar þý he di - ye nin bin ler mis lin den faz la te þek kür et mek is - ter. Ve bin o he di ye ka dar kýy met li bu lu nan o he di yey le gös te ri len il ti fa tý na kar þý ne ka dar te - þek kür de is raf ve if rat et se de mak bul dür. Ve o çok mü ba rek zâ týn o he di ye si ne sar dý ðý kâ ðýt la - rý da te ber rük de yip þe ker gi bi ye se, hat ta o he - di ye i çin de ki ce viz le rin sert ka buk la rý ný da te - ber rük di ye ek mek gi bi yut sa ve o he di ye nin ka bý ný mü ba rek bir ki tap gi bi öp se ve ba þý na koy sa, is raf ol ma dý ðý gi bi; ay nen öy le de, Ri sâ lei Nur yü zün de i ra de-i âm me, i na yet-i hâs sa, il - ti fa tý ný te va fuk zar fýy la ih san e dil miþ. El bet te te va fu ka da ir taf si lât, tas vi rat, fi i lî te þek kü râ týn bir nev i dir ve se vin cin ve min net tar lý ðýn he ye - can lý te reþ þu ha tý dýr. Ku su ra ba kýl maz. E vet, böy le bir zâ týn il ti fa tý - ný gös te ren mad dî kýrk pa ra ih sa ný na kar þý kýrk bin te þek kür e dil se is raf de ðil. Ý kin ci me se le: Ben hem ken dim de, hem bu ya kýn da ki Ri sâ le-i Nur ta le be le rin de þu hur-u mu har re me den son ra bir yor gun luk ve þevk te bir fü tur gö rü yor dum. Se be bi ni vâ zý han bil mi - yor dum. Þim di, es ki de söy le di ðim tah mi nî se - bep, ha ki kat ol du ðu nu gör düm. Þöy le ki: Na sýl mad dî ha va fe na i se, fe na te sir e di yor; mâ ne vî ha va da bo zul sa, her ke sin is ti da dý na gö re bir sar sýn tý ve rir. Þu hur-u se lâ se ve mu - har re me de â lem-i Ýs lâ mýn mâ ne vî ha va sý, u - mum ehl-i i ma nýn a hi ret ka zan cý na ve ti ca re ti - ne cid dî te vec cüh le ri ve him met le ri ve ten vir le - ri o ha va yý sâ fi leþ ti ri yor, gü zel leþ ti ri yor, müt hiþ â rý za la ra ve fýr tý na la ra mu ka be le e di yor. Her kes o sa ye de ve sa ye sin de de re ce si ne gö re is ti fa de e der. Fa kat o þu hur-u mü ba re ke git tik ten son - ra, â de ta o a hi ret ti ca re ti nin meþ he ri ve pa za rý de ðiþ ti ði gi bi, dün ya ser gi si a çýl ma ya baþ lý yor. Ek ser him met ler, bir de re ce va zi ye ti de ði þi yor. Ha va yý tes mim e den bu ha rat-ý mü zah re fe o mâ ne vî ha va yý bo zar. Her kes de re ce si ne gö re on dan ze de le nir. Bu ha va nýn za ra rýn dan kur tul mak ça re si, Ri sâ - le-i Nur un gö züy le bak mak ve ne ka dar müþ ki lât zi ya de leþ se, kud sî va zi fe i ti ba rýy la da ha zi ya de cid di yet ve þevk le ha re ket et mek tir. Çün kü baþ - ka la rýn fü tu ru ve çe kil me si, ehl-i him me tin þev - ki ni, gay re ti ni zi ya de leþ tir me ye se bep tir. Zi ra, gi - den le rin va zi fe le ri ni de bir de re ce yap ma ya ken - di ni mec bur bi lir ve bil me li dir ler. Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 77 LÛ GAT ÇE: il ti fat kâ râ ne: Ýl ti fat e der ce si ne. if rat: A þý rý. te ber rük: Mü ba rek ve ya u ður lu ka bul et - me. i ra de-i âm me: U - mu mi i ra de. i na yet-i hâs sa: Ö zel yar dým, ö zel hi ma ye. te va fuk: Uy ma, uy - gun gel me. taf si lât: Taf sil ler, a - çýk la ma lar. tas vi rat: Tas vir ler, res mi ni yap ma lar. te reþ þu hat: Dam la - ma lar, sý zýn tý lar. þu hur-u mu har re - me: Sa vaþ ma nýn ha - ram ol du ðu mü ba rek ay lar; Zil kâ de, Zil hic ce, Mu har rem ve Re cep. vâ zý han: A çýk o la - rak, a çýk ça. is ti dad: Ka bi li yet. þu hur-u se lâ se: Üç ay lar; Re cep, Þa ban, Ra ma zan. te vec cüh: Yö nel me, yö ne liþ. ten vir: Nur lan dýr - ma, ay dýn lat ma. tes mim: Ze hir le me. bu ha rat-ý mü zah - re fe: Pis ve za rar lý gaz lar. meþ her: Teþ hir, ser gi ye ri. fü tur: Za yýf lýk, gev - þek lik, bez gin lik, u - san ma. Câmiü's-Saðîr, nneler, babalar! Öðrencilerin yaz Atatili baþlamak üzere Yaz tatili yaklaþýrken bir telaþ var. Acaba çocuklar ne yapacaklar? Çocuklar aileye ekonomik katkýda bulunsun diye bir iþte mi çalýþtýrýlacaklar? Bir tatil beldesine mi gönderilecekler? Becerilerini geliþtirmek için kurslara mý verilecekler? Çocuklarýn düþüncesi ise daha farklý olabilir. Belki onlar arkadaþlarý ile çoktan tatil programlarýný yapmýþ da olabilirler. Yaz tatili süreci, okuma-yazma faaliyetlerine ara verme süreci mi olacak? Öyle ya öðrenciler yorucu bir maratondan çýkýyorlar. Reklamlara baktýðýnýzda insanlar dünyaya çaðrýlmaktadýr. Ýnsanlarýn önlerine bir sürü alternatif eðlence programlarý sunulmaktadýr. Bediüzzaman Said Nursî, bir mektubunda 1 yýl lar ön ce bu teh li ke ye dik ka ti mi zi çek mek te ve þöy le ses len mek te dir: Bu yaz mev si mi, gaf let za ma ný ve derd-i ma î þet meþ ga le si hen gâ mý ve þu hûr-u se lâ se nin çok se vap lý i - bâ det vak ti ve ze min yü zün de ki fýr tý na la rýn si lâh la de ðil, dip lo mat lýk la çar pýþ ma la rý za - ma ný ol du ðu ci het le, ga yet kuv vet li bir me tâ - net ve va zi fe-i nû ri ye-i kud si ye de bir se bat ol - maz sa, Ri sâ le-i Nûr un hiz me ti za ra rý na bir a tâ let, bir fü tur ve te vak kuf baþ lar. Bu yaz mev si mi ki mi le ri i çin gaf let za ma ný, da ha çok ta rým la il gi le nen ler i çin de ge çi mi ni sað la mak yo lun da ça lýþ mak vak ti o la bi lir. Çok se vap lý o lan üç ay lar baþ la dý. Re ga ib Kan di li ni ge çir dik. Ö nü müz de Mi rac ve Be rat kan dil le - ri ge li yor. Ar ka sýn dan A ðus tos a yýn da Ra ma - zan la bir lik te se vap la rýn kat la na ca ðý gün ler ge le cek. Ý çe ri sin de bin ay dan da ha ha yýr lý Ka - dir Ge ce si var. Ký sa ca söy le mek ge re kir se, ma ne vî ka zanç la rýn kat kat art tý ðý bir mev si mi ya þý yo ruz. Bun la rýn dý þýn da me rak lý la rý i çin, ya þa dý ðý mýz gün lük si ya sî ve iç ti mâî o lay lar da ol duk ça faz la. Bun la ra ken di mi zi kap tý rýr sak kur tul mak ol duk ça zor dur. E li mi zi ver sek a - ca ba ko lu mu zu kur ta ra bi lir mi yiz? Ü ze ri mi ze düþ me yen boþ, lü zum suz iþ - ler le uð ra þýr sak Ri sâ le-i Nur hiz me ti za ra rý - na bir tem bel lik, bir dur gun luk baþ la ya ca ðý hiç de ih ti mal den u zak de ðil dir. Üs tad bu ko nu da, Nur ta le be le ri nin il gi len dik le ri va - zi fe nin yer yü zün de ki bü yük me se le ler den da ha bü yük ol du ðu nu þu söz le riy le i fa de e - der: Ri sâ le-i Nur ve þâ kirt le ri nin meþ gul ol duk la rý va zi fe, rûy-i ze min de ki [yer yü - zün de ki] bü tün mu az zam me sâ il den da ha bü yük tür. O nun i çin, dün ye vî me ra kâ ver me se le le re ba kýp, va zi fe-i bâ ki ye niz de fü tur ge tir me yi niz [gev þek lik gös ter me yi niz]. Dün ye vî, boþ þey le re har ca ya cak ne ka dar ser ma ye miz var ki? Be di üz za man ýn de di ði gi bi, Ö mür ser ma ye si pek az dýr; lü zum lu iþ - ler pek çok tur. Bir bi ri i çin de mü te dâ hil dâ i - re ler gi bi, her in sa nýn kalb ve mi de da i re sin - den ve ce set ve ha ne da i re sin den, ma hal le ve þe hir da i re sin den ve va tan ve mem le ket da i - Receb Allah'ýn ayý, Þaban benim ayým, Ramazan ise ümmetimin ayýdýr. O ku ma ve ya Kül li yat Bi tir me prog ram la rý Gelin, yaz tatilini okuma mevsimi yapalým. Kendimize özel bir program yapýp yaz okullarýna veya okuma programlarýna katýlalým. Yaz tatili boyunca Risâle-i Nur Külliyatý ný bitirmeye niyet edelim. re sin den ve kü re-i arz ve nev-i be þer da i re - sin den tut, tâ zî ha yat ve dün ya da i re si ne ka - dar, bir bi ri i çin de da i re ler var. Bu da i re ler de el bet te va zi fe le ri miz var dýr. An cak va zi fe ler ters o ran tý lý dýr. Ya ni kü çük da i re de bü yük, bü yük da i re de kü çük va zi fe - ler bu lu nur. Fa kat en kü çük da i re de en bü - yük ve e hem mi yet li ve da i mi va zi fe var. Ve en bü yük dâ i re de en kü çük ve mu vak kat a ra sý ra va zi fe bu lu na bi lir. Fa kat bü yük da i re, çe - ki ci li ði ci he tiy le, kü çük da i re de ki lü zum lu ve ö nem li hiz me ti bý rak tý rýp lü zum suz ve boþ iþ ler le meþ gul e der. Ha yat ser ma ye si ni boþ yer de im ha et ti rir. O çok de ðer li öm rü nü kýy met siz þey ler de öl dü rür. Ö zel lik le Müs lü - man la rýn ba þý na öy le bir ha di se ve öy le bir dâ vâ a çýl mýþ ki, her a dam, e ðer dün ya nýn en zen gi ni ol sa ve ak lý da var sa, o tek dâ vâ yý ka - zan mak i çin te red düt süz sarf e de cek. E vet, her ke sin, i mân kar þý lý ðýn da, bu ze min yü zü ka dar bað lar ve sa ray lar la süs lü, bâ ki ve da i - mî bir tar la ve mül kü ka zan mak ve ya kay - bet mek dâ vâ sý ba þý na a çýl mýþ. E ðer i mân ve - si ka sý ný sað lam el de et mez se kay be de cek. Bu a sýr da, mad de ci lik has ta lý ðýy la çok lar o dâ vâ - sý ný kay be di yor. Üs ta da gö re bir ehl-i ve lâ yet, bir yer de kýrk ve fi yat tan yal nýz bir kaç ta ne si ka zan dý ðý ný se ke rat ta mü þa he de et miþ tir. Ö te ki ler kay bet miþ ler. A ca ba bu kay bet ti ði dâ vâ nýn ye ri ni, bü tün dün ya sal ta na tý o a da - ma ve ril se dol du ra bi lir mi? Ýþ te o dâ vâ yý ka - zan dý ra cak o lan hiz met le ri ve yüz de dok sa - ný na o dâ vâ yý kay bet tir me yen ha ri ka bir dâ - vâ ve ki li Ri sa le-i Nur dur. 2 Bi ze gö re yaz ta ti li, ak ra ba ve ar ka daþ zi ya - ret le ri, ta ri hî yer le ri gez me, fark lý fa a li yet le ri yap ma, kâ i nat ki ta bý ný te fek kür et me, o ku ma prog ram la rý na ka týl mak la çok gü zel de ðer - len di ri le bi lir. Hep si bir ta ra fa, þim di O ku ma Prog ram la rý ve Kül li yat Bi tir me Prog ram - la rý var. Bu nun la il gi li ha ber ler art ma ya baþ - la dý. Ge çen se ne A da pa za rý/gey ve de 25 li - se li gen cin, 25 gün de 25 kül li ya tý bi tir dik le ri ha be ri ga ze te miz de ya yýn la nýn ca e pey ce yan ký yap mýþ tý. Bu prog ra mý ka çý ran genç le - ri miz e pey ce ü zül müþ ler di. Duy du ðu ma gö - re bu se ne kon ten jan art tý rýl mýþ ve i ki ka tý na çý ka rýl mýþ. An la þý lan ül ke miz yaz mev si min - de de nur o ku ma la rý na sah ne o la cak. Ri sa le-i Nur u kü çük yaþ lar da, ye din ci sý - nýf ta ta ný dý ðý mý da ha ön ce bu kö þe de yaz mýþ - tým. An cak Kül li yat ýn ta ma mý ný çok is te me - me rað men o ku ya ma mýþ tým. Li se de o ku du - ðum yýl lar da Kül li yat ý bi tir me ye ni yet et tim. Bu nun i çin en uy gun za man þüp he siz ki yaz ta ti li i di. O kul lar ta til o lun ca gö zü me kes tir - di ðim ve in san la rýn az uð ra dý ðý bir nur med - re se si ne yer leþ tim. Mak sa dým gün lük say fa o ku ya rak bir ay da kül li ya tý bi tir - mek ti. Ya ný ma ba na ar ka daþ lýk e de bi le cek bi - ri le ri ni a ra dým. Kýs me ti me il ko kul da o ku yan, 7-8 yaþ la rýn da kar deþ ler çýk tý. On lar la bir lik te bir ay da Kül li yat ý bi tir dik. Be nim can kar - deþ ler im Ri sâ le-i Nur dan ba zý bö lüm le ri de ez ber le miþ ler di. Za man za man git ti ði miz yer ler de ve yol cu luk lar da ke yif le din le dik. Bu yaz ta ti li miz fark lý ol sun. Far ký hep bir - lik te ya þa ya lým. Ge lin yaz ta ti li ni o ku ma mev - si mi ya pa lým. Ken di mi ze ö zel bir prog ram ya - pýp yaz o kul la rý na ve ya o ku ma prog ram la rý na ka tý la lým. Yaz ta ti li bo yun ca Ri sâ le-i Nur Kül - li ya tý ný bi tir me ye ni yet e de lim. Her gü ne kaç sa hi fe dü þü yor sa, o ka dar o ku ma ya ça lý þa lým. Gün lük o ku ma la rý mý zý ak ra ba la rý mýz la ve bi - ze ya kýn ar ka daþ la rý mýz la da ya pa bi li riz. Böy - le ce on la rý da bu nur lu ker va na kat mýþ o lu ruz. Bu bi zim bü tün gü nü mü zü al maz. Ar tan za - ma ný mýz da o la cak týr. Biz ni ye ti miz de ne ka - dar sa mi mi o lur sak, i na ný yo rum ki, Al lah da bi ze faz la sýy la yar dým e de cek tir. Her ta til bi zim i çin bir al týn fýr sat týr. Her fýr sat bi zim i çin de ðer li dir. Ya ka la dý ðý mýz bu fýr sat la rý i yi de ðer len di re lim. Fýr sat la rý er te le - me ye lim. Çün kü fýr sat lar her za man ka pý mý - zý çal maz. En a zýn dan bu tür fa a li yet le re mad di/ma ne vî des tek ve re lim. An ne ler, ba ba lar! Siz ler de bu fýr sat la rýn ço cuk la rý ný za gel me si ne yar dým cý o lun. Eð le - ne rek öð ren sin ler. Ka pý la rý ný zý ça lan fýr sat la rý ge ri çe vir me yin. Son ra fýr sat lar kaç ma sýn. Ken di ni ze za man a yý rýn. Bi li yor su nuz, son piþ man lýk fay da ver mez. Bi ze su nu lan za man i çin de bu lun du ðu muz an dýr. Geç miþ e li miz - den u çup git ti, ge le cek za ma na i se hük me de - mi yo ruz. Ya ge lir, ya gel mez. Öy ley se, mer - hum Zü be yir A ða be yin de di ði gi bi þim di o - ku ya lým, ka bir de o ku ya ma yýz!. Dip not lar: 1- E mir dað La hi ka sý, s Þu a lar, s No: 2250 / Hadis-i Þerif Meâli Y Mü minin gönlünde kedere yer yoktur Dünyanýn en mutlu ve en mesud insanlarý Müslümanlar olmalýdýr. Çünkü bir Müslüman, öyle büyük nimetler içinde bulunuyor ki, bunu hakkýyla idrak etse, dünyanýn en aðýr musibeti dahi onun yüzünü solduramaz. Belki biraz hüzün verir ama o hüznün altýnda bile yine tatlý bir tebessüm vardýr. Bir Müslümanýn mutlu olmasý için pek çok sebep vardýr. Evvelâ insan olarak yaratýlmýþ olmak, baþlý baþýna bir mutluluk sebebidir. Çünkü etrafýmýzda pek çok mahlukat görüyoruz, hiç birisi bizim kadar mükemmel bir bedene ve ruha sahip deðil. Hayat tarzlarý bizden çok aþaðý seviyede. Yaratýlýrken insan olmayý kendimiz tercih etmedik. Öyleyse Allah bizi bir solucan, bir salyangoz veya bir týrtýl olarak da yaratabilirdi. Yüksek bir daðýn tepesinde yýrtýcý bir kuþ olarak yaratýlabilir ve leþ yemek zorunda kalabilirdik. Bunlarýn hiç birisi olmamýþ ve insan olarak dünyaya gelmiþiz. Rabbimiz bizi eþref-i mahlukat olarak yaratmýþ. Arzýn halifesi olarak dünyaya göndermiþ. Ýnsaný kendisine muhatap etmiþ. Ýman edip ibadet edenleri ebedî bir saadetle müjdelemiþ. Cemâlini ve cennetini vaad etmiþ. Özellikle bizler, (inþâallah) Nur talebesi olarak âhirzaman müceddidinin cemaati içinde yer almakla zamanýn fitnelerine karþý kendimizi muhafaza etme þansýna sahip olmuþuz. Bundan daha büyük mutluluk sebebi mi olur? - Ýyi de, hayat þartlarý oldukça aðýr. Geçim derdi, yoksulluk, maddî sýkýntýlar insanda güler yüz mü býrakýyor? - Atalarýmýz ne demiþ: Aðýlda oðlak doðsa daðda otu biter. Unutma ki sen doðmadan evvel de rýzkýn tayin edilmiþ ve dünyaya gönderilmiþtir. Bak kaç yaþýna geldin, bu güne kadar hiç aç ve susuz kaldýn mý? Sana ve bize rýzýk yetiþtirmek için gökten yaðmur, yerden toprak durmadan çalýþmýyorlar mý? Bu güne kadar aç ve susuz kalmadýysan, Yarýn aç kalýrým endiþesi çekmeye, ne gerek var. Cenab-ý Hak seni senden çok düþünüyor ki, topraðý, suyu, havayý, güneþi, yaðmuru senin hizmetine vermiþ. Hepsi insanlara rýzýk temin etmek için çalýþtýrýlýyor. Yarýn dünyada su tükenir, nefes alacak hava bulamayýz diye bir endiþen mi var ki yoksulluktan bahsediyorsun? Bunun için mi yüzün gülmüyor? - Ama biliyorsun ahirzamanda yaþýyoruz. Günahlar ve musibetler sel gibi üzerimize geliyor. Bu zamanda mutlu olmak, kolay mý? - Evet çok kolay. Ahirzamanda yaþamak bizim için büyük bir nimet. Çünkü bu zamanda mânevî ticarette bire bin kazanmak mümkün. Zahmetleri artýran Rabbimiz, nimetleri de artýrmýþtýr. Allah Resulü (asm) ne buyuruyor: Fesâd-ý ümmetim zamanýnda kim benim sünnetime temessük etse, yüz þehidin ecrini, sevabýný kazanabilir. (Lem alar, s. 174) demiyor mu? Öyleyse, ahir zamanda yaþamak, sâir zamanda yaþamaktan çok daha büyük kazançlar elde etmek için bir fýrsattýr. Baþkalarýnýn kanlarýný akýtýp canlarýný feda ederek kazandýklarý þehitlik makamýný, sen bir sünnete riâyet etmekle kazanma imkânýna sahipsin. Bu zamanýn böyle fýrsatlarý varken, senin zamandan þikâyet etmen gaflet ve cehaletten baþka bir þey deðildir. Bu zamana bu gözle bakarsan, yüzünde mutluluk hiç eksik olmayacaktýr. - Ama bir takým rahatsýzlýklarým var, hastalýklarýmdan dolayý acý çekiyorum, caným yanýyor. O- nun için yüzüm gülmüyor. - Hastalýklarýnýn senin için ne kadar büyük bir fýrsat olduðunu bilseydin, yüzünde tebessüm hiç eksik olmazdý. Hastalýklar günahlara kefarettir. Bu dünyada az bir aðrý ve sýkýntý çekmekle, ebedî âlemde çok daha büyük sýkýntýlardan kurtuluyorsun. Az bir zahmet karþýlýðýnda pek çok rahmet elde ediyorsun. Hastalýklar ve musibetler, seni belki de cehennem ateþinden kurtarýyor. Bu gözle baktýðýn zaman, hastalýklarýna teþekkür etmen ve onlardan memnun olman gerekmez mi? - Belki de bu hastalýklardan dolayý hayatýmý kaybedeceðim. - Korkma, insan hayatý hiçbir zaman kaybolmaz. E- cel gelse, seni bu fâni âlemden alýr, bâki bir âleme götürür. Burada çektiðin acýlar ve sýkýntýlar orada sona erer. Hem ölüm hiçlik ve yokluk deðil ki hayatýn kaybolup gitsin. Orada daha güzel ve ebedî bir hayat seni bekliyor. Mevlânâ Hazretleri onun için ölüm gününe düðün günü demiyor mu? Düðünlerde sevinmek ve mutlu olmak gerekmez mi? Derslerde ve sohbetlerde bir kardeþimizin suratýný a- sýk, kaþlarýný çatýk gördüðüm zaman çok yadýrgýyorum. Acaba hangi kaygý ve düþünce, böyle cennet ehline lâyýk bir sohbette bile insanýn yüzünü soldurabiliyor? diye merak ediyorum. Mü min, mü minin aynasýdýr. Böyle nurlu bir cemaatte bir kardeþimizin yüzüne muhabbetle bakmak, ondaki sevincin bizim de gönlümüze yansýmasýný saðlayacaktýr. Eðer ayný sevinç ve mutluluðu kendi içimizde hissetmiyorsak, gönül aynamýz muhabbet nurlarýný yansýtmayacak kadar kararmýþ demektir. Derhal temizlenmeye ve parlatýlmaya ihtiyacý vardýr. Mü minlerin hayattan zevk almak ve daima mutlu olmak için o kadar sebebi var ki, saymakla bitmez. Ýnsan sadece bir vakit namazda Allah ýn huzurunda olmanýn huzurunu tam hissetse, onun verdiði mutluluk ömür boyu yüzünü güldürmeye yeter. Iþýðýn olduðu yerde karanlýða yer olmadýðý gibi, huzur ve mutluluðun olduðu bir kalpte de gam ve kedere yer yoktur. Öyleyse, kalbinde imanýn huzurunu taþýyan bir mü min, dünyanýn en mesud insaný olmalýdýr.

3 Y HABER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 5 Recep 1432 Ru mî: 25 Mayýs 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Azmiyle gençlere ÖRNEK OLDU 70 YAÞINDAKÝ GÖKSEL CAN, ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ AÇIKÖÐRETÝM FAKÜLTESÝ NDEN MEZUN OLARAK, AZMÝYLE GENÇLERE ÖRNEK OLDU. A NA DO LU Ü ni ver si te si (A Ü) öð re tim yý lý me zu ni yet tö re ni, A ta türk Sta dý nda ya pýl dý. Tö ren, A Ü Rek tö rü Prof. Dr. Da vut Ay dýn, a ka de mis yen ler ve bö lüm bi rin ci le ri nin Vi la yet Mey da ný nda ki A ný ta çe lenk koy ma sýy la baþ la dý. Prof. Dr. Ay dýn ve be ra be rin de ki ler, bu ra dan A ta türk Sta dý na yü rü dü. Prof. Dr. Ay dýn, a ka de mis yen ler ve öð ren ci ler, da ha son ra sta dý dol du ran yak la þýk 20 bin ki þi yi se lam la dý. Me zu ni yet tö re nin de A Ü A çý köð re tim Fa kül te sin den me zun o lan 70 ya þýn da ki Gök sel Can i le A Ü Ço cuk Ü ni ver si te si nden me zun o lan 10 ya þýn da ki Meh met Gü ney ve To kat ýn Zi le il çe si ne bað lý El ma cýk kö yün de ço ban lýk ya pan Ce lal Ba ran (21) da dip lo ma sý ný al dý. Ce lal Ba ran, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Ý ki gün ön ce si ne ka dar ço ban lýk ya pý yor dum. Þu an çok mut lu yum. Ýn þal lah i kin ci ü ni ver si te yi de bi ti re ce ðim de di. Prof. Dr. Ay dýn, yak la þýk 4 bin öð ren ci nin me zun ol du ðu tö ren de yap tý ðý ko nuþ ma da, Tür ki ye nin en de ðer li kay na ðý nýn in sa ný ol du ðu nu be lir te rek, e ði ti min in sa nýn gü cü nü ha ya ta ge çi ren en ö nem li a raç ol du ðu nu kay det ti. A Ü nün dün ya nýn ö nem li ü ni ver si te le rin den bi ri ol du ðu nu i fa de e den Prof. Dr. Ay dýn, þöy le ko nuþ tu: A raþ týr ma ge liþ tir me den, da ha ni te lik li öð ren me ve a raç or tam la rý na, her yaþ tan, her ke sim den in sa ný mý za bil gi nin gü cü nü ta þý yo ruz. 50 yý lý a þan ta ri hi miz de Tür ki ye nin so run la rý na yö ne lik ev ren sel çö züm ler ü ret tik. Ü ret me ye de de vam e di yo ruz. Sev gi li öð ren ci ler, dün ya nýn me ga ü ni ver si te le rin den bi ri sin den me zun o lu yor su nuz. Bil gi ça ðý nýn ge rek tir di ði ye ni lik le ri sü rek li iz le me niz ki þi sel ge li þi mi ni zi güç len dir me niz ge re ke cek. Biz ler A Ü o la rak me zun la rý mý zý bu ko nu da des tek le ye cek pro je ve prog ram la rý ge liþ ti ri yo ruz. Tüm me zun la rý mý zý ve on la rýn de ðer li a i le le ri ni bu mut lu me zu ni yet ve si le siy le kut lu yo rum. Tö ren de A Ü den 16 yýl ön ce me zun o lan ATV A na Ha ber spi ke ri Cem Öð re tir de es ki me zun lar a dý na bir ko nuþ ma yap tý. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan öð ren ci le re dip lo ma la rý ve ril di. Tö re ne, Va li Yar dým cý la rý Ek rem Bal lý, Nu ret tin Yü cel, Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Yýl maz Bü yü ker þen, Es ki þe hir Os man ga zi Ü ni ver si te si (E SO GÜ) Rek tö rü Prof. Dr. Fa zýl Te kin ve çok sa yý da va tan daþ ka týl dý. Et kin lik, sa nat çý Ký raç ýn ver di ði kon se rin ar dýn dan ha va i fi þek gös te ri siy le so na er di. Es ki þe hir/a a Artçý deprem halký sokaða döktü KÜTAHYA'NIN Simav ilçesinde, 19 Mayýs ta yaþanan 5,9 büyüklüðündeki depremin artçý sarsýntýlarý devam ederken, önceki gece saat da meydana gelen 4,0 büyüklüðündeki deprem, bölgedeki vatandaþlarý tedirgin etti. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü verilerine göre, saat da merkez üssü Simav ilçesi olan 4,0 büyüklüðünde deprem kaydedildi. Deprem, Kütahya il merkeziyle Tavþanlý, Hisarcýk, Emet, Þaphane, Pazarlar, Gediz ve Domaniç ilçelerinde de hissedildi. 8,6 kilometre derinlikte oluþtuðu belirlenen deprem nedeniyle Simav, Þaphane ve Hisarcýk ta çadýr kentlerde yaþayan ve saðlam binalarda kalan vatandaþlar dýþarýya çýkarak bir süre bekledi. 25 bin nüfuslu Simav da vatandaþlarýn yaklaþýk 10 bini çadýr kentlerde, 15 bini ise evlerinin bulunduðu mahalle ve sokak aralarýna kurduklarý çadýrlarda yaþýyor. Kütahya/aa Öðrenciler bir süre ikili eðitim görecek. FOTOÐRAF: AA Si mav da öð ren ci ler dün ders ba þý yap tý KÜ TAH YA'NIN Si mav il çe sin de, 19 Ma yýs ta mey da na ge len 5,9 bü yük lü ðün de ki dep re min ar dýn dan ilk ve or ta de re ce li o kul lar da e ði ti me ve ri len a ra öð ren ci le rin bu gün ders ba þý yap ma sýy la so na er di. Ha sar gö ren o kul lar dan Yu suf Ko yun cu oð lu Ýl köð re tim O ku lu nun öð ret men ve öð ren ci le ri 4 Ey lül Ýl köð re tim O ku lu na, Nu rul lah Ko yun cu oð lu A na do lu Li se si nin öð ret men ve öð ren ci le ri i se A na do lu Öð ret men Li se si ne nak le dil di. 4 Ey lül Ýl köð re tim O ku lu ve A na do lu Öð ret men Li se sin de na kil ler ne de niy le i ki li öð re ti me baþ lan dý. Bu o kul la rýn a sýl öð ren ci le ri sa bah, na kil le ge len öð ren ci ler i se öð le den son ra o kul dan ya rar la na cak. Yak la þýk 500 öð ren ci si bu lu nan 4 Ey lül Ýl köð re tim O ku lu nun Mü dü rü Ce lal Yýl maz, ders ler baþ la ma dan ön ce o kul bah çe sin de dü zen le nen tö ren de yap tý ðý ko nuþ ma da, öð ren ci le re, dep re min et ki le ri nin en a za in di ril me si ve e ði ti min nor mal leþ me si i çin e ði tim ve ri le ce ði ni bil dir di. Kü tah ya/a a 70 yaþýndaki Göksel Can ve 10 yaþýndaki Mehmet Güney birlikte mezun oldu.fotoðraf:aa Cephanelik gibi çatý katý n BEYOÐLU NDA bir apartmanýn çatý katýna düzenlenen operasyonda bir adet lav silâhý ve 50 adet kalaþnikof mermisi ile çok sayýda tabanca mermisi ele geçirildi. Alýnan bilgiye göre, Firuzaða Mahallesi Türkgücü Caddesi Borazan Sokak taki bir apartmanda mermi ve silâh bulunduðu ihbarýný alan Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, bu adrese baskýn düzenledi. Operasyonda, apartmanýn çatý katýnda bir karton kutu içerisine gizlenmiþ halde 1 adet lav silâhý, 50 adet kalaþnikof mermisi ve 9 milimetre çapýnda çok sayýda tabanca mermisi bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalýþmasýnýn ardýndan silâh ve mermiler balistik incelemeler yapýlmak üzere emniyete götürüldü. Polis lav silâhý ve mermilerin kime ait olduðunu belirlemek amacýyla çalýþma baþlattý. Ýstanbul/aa Dü ðün de bah þiþ ka za sý n E LA ZIÐ IN Ka ra ko çan il çe sin de, bah þiþ is - te mek i çin a ni den ge lin a ra ba sý nýn ö nün de du ran o to mo bil le bir lik te 3 a ra cýn ka rýþ tý ðý tra - fik ka za sýn da bi ri a ðýr, 8 ki þi ya ra lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, Sa rý can bel de sin den Ko van cý lar a gi den bir dü ðün kon vo yun dan bah þiþ al mak is te yen Ser can Sert de mir in (26) kul lan dý ðý 23 HT 951 pla ka lý o to mo bil, bel de çý ký þýn da a ni - den ge lin a ra cý nýn ö nün de dur du. Bu nun ü ze - ri ne Mu sa Çe lik de mir (44) yö ne ti min de ki 23 K 1640 pla ka lý ge lin a ra cý bu o to mo bi le, kon voy - da ar ka dan ge len Ah met Þe nol un (28) kul - lan dý ðý 07 VM 323 pla ka lý o to mo bil de ge lin a - ra ba sý na çarp tý. Ka za da, sü rü cü ler Sert de mir, Çe lik de mir ve Þe nol i le a raç lar da bu lu nan Sa - met Çe lik de mir (22), Os man Ak do ðan (5), Ýb - ra him Çe lik de mir (41), Fat ma Ak do ðan (27) i le Em rul lah Sert de mir (21) ya ra lan dý. Ya ra lý lar - dan du ru mu a ðýr o lan Em rul lah Sert de mir, E - la zýð E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si ne di ðer - le ri i se Ko van cý lar Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl - dý. Ge lin ve da ma dýn ka za dan ya ra al ma dan kur tul du ðu öð re nil di. E la zýð/a a Do lu dan ka çar ken yýl dý rý ma ya ka lan dý lar n ISPARTA'NIN Süt çü ler il çe sin de yýl dý rým düþ me si so nu cu hay van ot la tan bir ço cuk öl dü, bir ço cuk ya ra lan dý. A lý nan bil gi ye gö - re, Süt çü ler il çe si ne bað lý Bey di li kö yü Tav - þa nal mev kin de hay van ot la tan Bey di li Þe - hit Mus ta fa Yýl dý rým Ýl köð re tim O ku lu 8. sý - nýf öð ren ci si 14 ya þýn da ki Ce lal Av cu i le 4. sý nýf öð ren ci si 10 ya þýn da ki Os man Nu ri Ön der, þid det li do lu dan ka ça rak a ðaç al týn - da ko run mak is te di. Bu a ra da a ðaç la rýn al - týn da ko run ma ya ça lý þan ço cuk la rýn ü ze ri - ne yýl dý rým düþ tü. Yýl dý rým çarp ma sý so nu cu Ce lal Av cu öl dü, Os man Nu ri Ön der ya ra - lan dý. Ön der, Is par ta Sü ley man De mi rel Ü - ni ver si te si Uy gu la ma ve A raþ týr ma Has ta - ne si ne sevk e dil di. Süt çü ler/a a ir ti ni as ya.com.tr Yine abartýyorlar Ge çen sene 12 Ey lül de a na ya sa pa ke ti i çin ya pý lan re fe ran dum ön ce sin de ik ti dar ce na hýn dan ba zý la rý, oy la ma da ve ri le cek e vet oy la rý i le dar be a na ya sa sý nýn ta ri he ka rý þa ca ðý gi bi a bar tý lý söy lem ler kul lan mýþ lar dý. Oy sa pa ke tin muh te va sýn da bu söy le mi des tek le ye cek gü ce sa hip kök lü dü zen le me ler yok tu. Ni te kim pa ke tin yüz de 58 oy la ka bul e dil me sin den be ri do kuz ay geç ti, a ma ta ri he ka rý þa ca ðý id di a e di len 12 Ey lül a na ya sa sý hâ lâ yü rür lük te. Re fe ran du mun he men ar dýn dan gün de me ge ti ri len Þim di sý ra ye ni a na ya sa da ta lep le ri i se ik ti dar ta ra fýn dan se çim son ra sý na te hir e dil di. O du rum da bek le nir di ki, en a zýn dan se çim kam pan ya la rý nýn en ö nem li ko nu su a na ya sa ol sun. Ýk ti dar baþ ta ol mak ü ze re, se çi me ka tý la cak bü tün par ti ler a na ya sa pro je le ri ni ya rýþ týr sýn lar. An cak o da ol ma dý. Se çim kam pan ya la rý, san ki Tür ki ye nin böy le bir me se le si yok muþ gi bi, baþ ka ko nu lar ü ze ri n den, çok a lâ ka sýz, â fâ kî ve ço ðu za man dü zey siz po le mik ler le yü rü tül dü. Ýs tan bul ve An ka ra gi bi bü yük þe hir ler i çin dü þün dük le ri tar týþ ma lý çýl gýn pro je le ri çok ön ce den a çýk la yan Baþ ba kan, En bü yük pro je miz de di ði a na ya sa yý, se çi me an cak bir haf ta ka la gün de me ge tir di, a ma de tay la rý na gir me di. Dar be a na ya sa sý nýn çö pe a tý lýp, ye ri ne ev ren sel kri ter le re uy gun ye ni, de mok ra tik ve si vil bir a na ya sa nýn i ka me e dil me si ge re ði, ar týk her kes ta ra fýn dan ka bul e di lip ses len di ri len bir vâ ký a. Do la yý sýy la, ge li nen a þa ma da ye ni a na ya sa dan söz et mek yet mi yor; bu nun, dü þü nü len muh te va sý i le bir lik te gün de me ge ti ril me si i cab e di yor. Bu ya pýl ma dan, sa de ce lâf ve ta ah hüt o la rak ye ni a na ya sa dan söz et mek, i nan dý rý cý o la mý yor. Da ha sý, AKP nin böy le bir pro je de ki ön ce lik li he de fi nin baþ kan lýk sis te mi ol du ðu söy le ni yor. Bu da zi hin ler de ki te red düt le ri art tý rý yor. Þim di, se çim den son ra na sýl bir Mec lis tab lo su or ta ya çý ka ca ðý bah sin den ba ðým sýz o la rak, a na ya sa me se le si nin ne þe kil de gün de me ge le ce ði ö nem li bir so ru i þa re ti; be lir siz ve mu al lâk ta. Ko nu nun a na ya sa bo yu tu böy le i ken, ki mi ik ti dar söz cü le ri, ay nen re fe ran dum da ol du ðu gi bi, yi ne a bar tý lý söy lem ler le or ta ya çý ký yor lar. Me se lâ bu se çi min de de ði þim le sta tü ko a ra sýn da ki mü ca de le a çý sýn dan ta ri hî bir vi raj ve dö nüm nok ta sý ol du ðu nu söy lü yor lar; a ma se kiz bu çuk yýl lýk ik ti da rýn ken di le ri ni gi de rek da ha faz la sta tü ko i le bü tün leþ tir di ði ni ýs ka lý yor lar. En a zýn dan son dö nem de ken di ser gi le dik le ri ta výr la rýn so nu cu o la rak or ta ya çý kan al gý nýn bu yön de þe kil len di ði vâ ký a sý ný göz den ka çý rý yor lar. Hal böy le i ken, hý zý ný a la ma yýp bu se çi mi en az Ça nak ka le ka dar ö nem li i lân e dip, Ya sta tü ko de vam e de cek, ya mil lî i ra de muk te dir o la cak di yen ik ti dar men sup la rý mev cut. Ve bu söz ler de ki Kel a lâ ka Ça nak ka le ben zet me si nin yer siz li ði ve a be si ye ti baþ lý ba þý na ay rý bir ko nu. Pe ki, bun lar sta tü ko i le ne yi kast e di yor lar? Mec lis ço ðun lu ðu ve hü kü met do kuz yý la ya kýn dýr; Çan ka ya dört, YÖK üç bu çuk yýl dýr on lar da. Ge çen yýl ki 12 Ey lül re fe ran du mu nun ar dýn dan yük sek yar gý da ki et kin lik le ri de güç len di. Ve bu du rum ye ni ge liþ me ler le de vam e di yor. O ka dar ki, ye ni Yar gý tay Baþ ka ný i çin A rýnç, Be nim gü zel kar de þim, sý nýf ar ka da þým, pý rýl pý rýl bir A na do lu de li kan lý sý i fa de le ri ni kul lan dý. Ya ni kad ro lar de ði þi yor, a ma sis tem hâ lâ ay ný. Bu kad ro de ði þi mi sta tü ko yu dö nüþ tü re cek ya pý sal ve kök lü re form la rý da be ra be rin de ge tir me li ki, de mok ra si nin ö nü a çýl sýn ve ger çek an lam da mil let i ra de si nin ha kim ký lýn dý ðýn dan söz e di le bil sin. Bu nu sað la ya cak re form la rýn ba þýn da i se, a na ya sa nýn ye ni len me si ge li yor. A ma ne den se bu ko nu hep ge ri plan lar da tu tu lu yor. Bu du ru ma son ver me nin yo lu i se, ko nu yu par ti le re bý rak ma yýp, þu ur lu, ka rar lý, yek vü cut bir si vil i ra de ve i ni si ya tif ge liþ tir mek ten ge çi yor * 1990 a ka dar birlikte ça lýþ tý ðý mýz ve üs tün ah lâ kî me zi yet le riy le ta ný dý ðý mýz Sey ful lah Ba har a, oð lu na ve yol ar ka daþ la rý na Al lah rah met ey le sin. Me kân la rý Cen net ol sun. Ýn þa al lah þe hittir ler...

4 4 7 HAZÝRAN 2011 SALI Y HABER Ýðne bekçiliði Yýllardan beri uygulanan ve yürürlükteki herhangi bir kanuna dayanmayan baþörtüsü yasaðý konusunda öyle uygulamalar yapýlýyor ki, duyan da þaþýyor, duymayan da. Yeri geliyor bir baþörtülü fabrikaya ziyaretçi o- larak dahi alýnmýyor, yeri geliyor oðlunun yemin törenini izlemek isteyen baþörtülü anne ye müsaade edilmiyor, yeri geliyor orduevindeki düðüne baþörtülüler alýnmýyor, yeri geliyor konuþmacý olarak davet edilen yabancý bir misafir baþörtülü olduðu öðrenilince üniversite binasýna, kamusal alan a alýnmýyor! Yeri geliyor listesini uzatmak mümkün, a- ma bir ilave ile liste ye son verelim: Yeri geliyor bir üniversite rektörü, baþörtülülerle ayný salonda bulunmayý kendisine yediremiyor, baþörtülüler salonu terketmeyince kendisi terkediyor. Hem de bu hadise, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi Baþkanýnýn misafir olarak bulunduðu anda gerçekleþiyor. Türkiye de ve dündaya yaþananlardan habersiz bazý artniyetliler, bu liste nin abartmalarla dolu olduðunu, böyle hadiselerin yaþanmadýðýný bile iddia edebilirler. Keþke öyle olsa... Ne var ki, bu listede yazýlanlarýn tamamý yaþanmýþ, kayýtlara geçmiþ ve arþiv e mal olmuþ hadiselerdir. Tabii ki, Baþörtülü bir anne, oðlunun yemin törenine alýnmadý þeklindeki bir haber ilk duyulduðunda hiç kimse inanmak istemez. Her duyan, Bu kadar da olmaz der. Fakat herkes biliyor ki bu hadise bir deðil, birkaç defa yaþandý. Ne yazýk ki Türkiye yi idare edenler sanki bu hadiseler olmamýþ gibi davrandý ve davranmaya devam etti. Tamam, muvazzaf ya da emekli bir generale dokunulmasý önemlidir, ama baþörtülü bir anneyi yemin törenine almamak önemsiz midir? Böyle bir davranýþ en az darbe planý kadar tepkiyi, ikâzý ve cezayý hak etmez mi? Dünyanýn hangi ülkesinde böyle bir uygulama olabilir? Muasýr medeniyet seviyesine ulaþmýþ her hangi bir ülkede buna benzer bir uygulama yapýlsa itiraz sesleri Çin den bile duyulmaz mý? A- paçýk bir yanlýþa nasýl itiraz edilmez ve bu sessizlik nasýl izah edilebilir? Müdakkik bir okuyucumuzun baþýndan da benzer bir hadise geçmiþ. Tesettürlü hanýmýyla birlikte, oðlunun yemin törenini takip için ilgili askeri birliðe gitmiþler. Yemin törenini takip etmeye gelen hanýmlarýn çoðu da baþörtülüymüþ. Nizamiye giriþinde baþörtülü hanýmlarý durduran görevli, Baþörtülerinizdeki iðne leri çýkarýn demiþ. Okuyucumuz da, eline iki iðne alýp görevli nin eline tutuþturmuþ ve Al, bunlar sende kalsýn deyip eþine ve diðer baþörtülü hanýmlara Geçin demiþ. Bu esnada da görevli ye güzel ve hamasi bir nutuk çekmiþ. Biz demiþ, Ýslâma bayraktarlýk yapan bir milletin evlâtlarýyýz. Buraya, çocuðumuzun yemin törenini takip için geldik. Böyle muameleler bizim aðýrýmýza gidiyor vs. Bu kararlý tutum karþýsýnda görevli de Biz de böyle olmasýný istemeyiz, ama... demek durumunda kalmýþ. Hatta nizamiyedeki baþka bir görevli de gelip, okuyucumuzu iþaretle de olsa tebrik etmiþ. En azýndan okuyucumuz onun hâlini öyle yorumlamýþ. Neticede baþlarýný açmadan, iðnelerini sökmeden, önden baðlamadan, her zamanki tesettürlü kýyafetleriyle çocuklarýnýn yemin törenlerini takip etmiþler... Bir anne ye Baþörtündeki iðneyi çýkar demek neyin nesi? Bu þekilde davranarak mý devlet millet kaynaþmasý temin edilecek? Türkiye yi idare edenler bu meseleleri önemsiz meseleler olarak görmesin. Basit gibi görünse de bu meseleler çok çok önemlidir yýlýnda hâlâ iðne bekçiliði yapmak hiç kimseye prestij kazandýrmaz vesselâm. Mal Alýmý için Ýhale Ýlaný Veysel Yýldýrým Kerestecilik Orman Ürünleri Ýç Ve Dýþ Ticaret Sanayi Limited Þirketi, Doðu Marmara Kalkýnma Ajansý KOBÝ'lerin Rekabet Gücünün Arttýrýlmasý Mali Destek Programý kapsamýnda saðlanan mali destek ile Bekirpaþa Beldesi D-100 Karayolu Üzeri Yýldýrým Tesisleri Yaný Adapazarý Sakarya'da Kapasite Artýrma Ve Yeni Ürün Geliþtirme Projesi için bir mal alýmý ihalesi sonuçlandýrmayý planlamaktadýr. Ýhaleye katýlým koþullarý, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren Ýhale Dosyasý Bekirpaþa Beldesi D-100 Karayolu Üzeri Yýldýrým Tesisleri Yaný Adapazarý Sakarya adresinden veya internet adreslerinden temin edilebilir. Teklif teslimi için son tarih ve saati: Çarþamba günü saat: 14:30 Gerekli ek bilgi ya da açýklamalar; ve yayýnlanacaktýr. Teklifler, tarihinde, saat 14:30'da ve Bekirpaþa Beldesi D-100 Karayolu Üzeri Yýldýrým Tesisleri Yaný Adapazarý Sakarya adresinde yapýlacak oturumda açýlacaktýr. EÐÝTÝM-BÝR Sen Þanlýurfa Þubesi Baþkaný Ýbrahim Çoþkun, iki gün devam eden Seviye Belirleme Sýnavlarýnda (SBS) Milli E- ðitim bakanlýðý müfettiþlerinin baþörtülü avýna çýktýðýný söyledi. Çoþkun, sendikaya iletilen sýkýntýlarý þu þekilde anlattý: Sýnavýn uygulanmasý esnasýnda okullarda görevli sýnav sorumlularýyla bazý eðitim müfettiþleri farklý uygulamalara gitti. Bazý okullarda baþörtülü kýz öðrenciler sýnav salonlarý önünde baskýya maruz kaldý, bu sebeple bir iki okulda salon görevlileriyle okul yetkilileri ve eðitim müfettiþleri arasýnda tartýþma yaþandý. Hatta bir eðitim müfettiþi bir ilköðretim okulunda kýzlarýn Ankara Cumhuriyet Baþsavcývekili Görüþen, ''12 Eylül Darbesi'' ile ilgili soruþturma kapsamýnda Kenan Evren'in Ankara Merkez Orduevindeki general lojmanlarýnda ifadesini aldý. EVREN ÝN Ayný yoldan geçmiþiz biz/ayný sudan içmiþiz biz/yazýmýz bir kýþýmýz bir/ayný daðýn yeliyiz biz Son günlerin en popüler türküsünün baþlangýç sözleri AK nin seçim propagandasý i- çin kullandýðý bu türküde verilen mesajlarýn sýkýntýlý günler geçiren ülkemiz için birlik ve beraberliði oluþturacak þekilde hayata geçirilmesi, en büyük temennimizdir. 13 Haziran Türkiye si nasýl olacak? Bugünden pek farklý olmayacak. Zira, Türkiye nin farklýlaþmasý ve deðiþimi, daha uzun bir süreç içersinde, demokratikleþme hamlelerinin daha ileriye doðru götürülebilmesi, bilhassa yargý ve eðitim alanlarýnda yapýlabilecek köklü deðiþiklikleri de içine a- lan demokratik bir anayasa ile mümkün olacaktýr. Bugün meydanlarýn en önemli tartýþma konularýndan biri olan yeni anayasa nýn yeni dönemde demokratikleþme hamlelerimizi daha ileriye götürebileceði noktasýnda ciddi soru iþaretlerim var. Mutlaka yeni anayasa çabalarý olacaktýr; lâkin bu sivil, demokratik bir anayasa mý olacaktýr, sorusunun cevabý istediðimiz tarzda olmayabilir. Bana göre bunun üç önemli sebebi var. Birincisi; bugünkü gerilimli ortamýn ve bu gerilimden doðan yeni siyasi yapýnýn toplumsal sözleþme sayýlan ve bir mutabakat metni kabul edilen sivil ve demokratik bir anayasayý hemencecik oluþturmasý zor görünüyor. Buna yanlýþ aktörlerle giriþilen bir anayasa arayýþýnýn doðuracaðý sakýncalar da eklenebilir. Ýkincisi; ne yazýk ki günü birlik yaþayan, henüz demokrasi kültürüne geçememiþ, adalet duygusunu kendi vicdanýnda bile benimseyememiþ, yalnýzca kendi menfaati ile ilgilenen büyük halk kitlelerine sahip oluþumuz. Halkýmýzýn demokratikleþme konusunda ciddi talepleri ne yazýk ki mevcut deðil ve bu hastalýklý durum Türkiye nin bir asrý geçen demokratikleþme hareketlerinin en büyük engellerinden biridir. Türkiye ö- ÝFADESÝ ALINDI 12 EYLÜL 1980 ASKERÝ DARBESÝYLE ÝLGÝLÝ BAÞLATILAN SORUÞTURMA KAP- SAMINDA DÖNEMÝN GENELKURMAY BAÞKANI EVREN ÝN ÝFADESÝ ALINDI. ANKARA Cumhuriyet Baþsavcývekili Hüseyin Görüþen, 12 Eylül darbesi ile ilgili soruþturma kapsamýnda dönemin Genelkurmay Kaþkaný Kenan Evren in ifadesini aldý. Terör ve organize suçlara i- liþkin soruþturmalara bakmakla görevli Ankara Cumhuriyet Baþsavcývekili Görüþen, Evren in ifadesini almak üzere dün sabah saatlerinde 06 YYD 49 plakalý araç ile Ankara Merkez Orduevi ndeki general lojmanlarýna geldi. Lojmanlarýn önündeki kýrmýzý ýþýkta aracýnýn durmasý üzerine basýn mensuplarý Görüþen i görüntülemek için uzun süre siyah camlar üzerinden çekim yaptý. Daha sonra Görüþen i taþýyan araç, nizamiyeden geçerek Evren in kaldýðý lojmanlara gitti. Soruþturma kapsamýnda, Evren in avukatý Ö- mer Nihat Özgün, sabah saatlerinde Merkez Orduevindeki general lojmanlarýna geldi. Baþsavcývekili Görüþen avukatýnýn eþliðinde Evren in ifadesini aldý. Evren in ifadesi yaklaþýk 4 saat sürdü. Evren in saðlýk sorunlarý sebebiyle ifadesinin evinde alýnmasýna karar verilmiþti. ÞAHÝNKAYA'NIN ÝFADESÝ YARIN GATA'DA ALINACAK 12 Eylül soruþturmasýyla ilgili dönemin Hava Kuvvetleri Komutaný Tahsin Þahinkaya nýn i- fadesi, GATA da Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Fikret Seçen tarafýndan yarýn alýnacak. Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan yürütülen 12 Eylül soruþturmasýyla ilgili dönemin Hava Kuvvetleri Komutaný Tahsin Þahinkaya nýn ifadesinin alýnmasý için hazýrlanan talimat yazýsý, Cuma günü Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý na u- laþmýþtý. Ankara / aa-cihan MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, Türk milletinin hiçbir evladý bu ülkenin zencisi deðildir. Diyarbakýrlý kardeþim, siz bizsiniz biz de siz. Washington, Brüksel, Erbil sizi benden daha fazla sevemez dedi. MHP, Diyarbakýr da 16 yýl aradan sonra dün miting yaptý. Ýstasyon Meydaný nda geniþ güvenlik önlemleri altýnda yapýlan mitingte konuþan Bahçeli, þunlarý söyledi: Türk milletinin hiçbir evladý bu ülkenin zencisi deðildir. Buna inandýk. Türk milletinin hiçbir ferdi bu ülkenin ö- tekisi deðildir. Bundan asla taviz vermedik. Kimsenin kendi evinde yabancý olmasýný istemedik, aklýmýzdan geçirmedik. Aksini düþünenlerin ise heybetli bir þekilde karþýsýnda durduk. Diyarbakýrlý kardeþim, siz bizsiniz biz de siz. Siz Türk milletinin eþit, onurlu ve yeri doldurulamaz birer mensubusunuz. Siz bizim herþeyimizsiniz. Gönlümüzdesiniz, dilimizdesiniz. Washington dakiler sizi benden daha fazla sevemez. Brüksel dekiler benden daha çok anlayamaz. Erbil deki peþmerge sizi benden daha çok sahiplenemez. Elbette sýkýntýlarýmýzýn olmadýðýný 13 Haziran ah met dur ma il.com Müfettiþler baþörtülü avýnda baþýndaki baþörtüye hakaret ederek çekmeye çalýþtý ve kýzý lavaboya gönderdi. Ayný kiþi sýnav ortasýnda onlarca kýz çocuðunu sýnavdan alýkoyarak lavaboya gönderdi. Yavrularýmýzýn bu þekilde maðdur edilmeye çalýþýlmasý, milletin hassasiyetlerinin bu denli kaþýnmaya çalýþýlmasý artýk çok eskilerde kaldýðýný umut ettiðimiz kirli tezgâhlarýn son çýrpýnýþlarýdýr. Sýnavlarda maðdur edildiðini iddia eden öðrencilerin ailelerine istemeleri halinde hukuki danýþmanlýk hizmeti sunulacaðýný dile getiren Coþkun, sendika olarak gerekli sorumluluðu almaya hazýr olduklarýný ifade etti. Þanlýurfa / cihan 12 EYLÜL ÝÇÝN 12 SORU KENAN Evren in avukatý Ömer Nihat Özgün, i- fadenin ardýndan þu bilgiyi verdi: Evren e 2,5 saat süren sorguda 12 soru yöneltildi. Kenan Evren 12 soruyu yanýtladý ve soruþturmanýn bu a- þamasý sona erdi. Çarþamba günü Tahsin Þahinkaya nýn Ýstanbul GATA da ifadesine baþvurulacak. Bu süreç içerisinde ilgili cumhuriyet baþsavcýlýðý dâvâ açýlýp açýlmamasý konusunda karar verecek. Yanýnda devamlý saðlýk görevlisi vardý, çok fazla saðlýk açýsýndan sýkýntý yaþamadý. Yemek arasý verdik. 12 sorunun hepsi 12 Eylül öncesiyle ilgiliydi, el koymayla ilgiliydi. Evren'e yöneltilen sorularýn içeriðinin sorulmasý üzerine Özgün, sorularýn içeriðini açýklamasýnýn mümkün olmadýðýný ancak sorularýn 12 Eylül dönemine iliþkin olaylarla ve yönetime el koymayla ilgili olduðunu belirtti. Özgün, Kenan Evren'in sorularýn hepsine açýkça cevap verdiðini kaydetti. ''Kenan Evren'in yönetime el koymayý neyle açýkladýðýnýn'' sorulmasý üzerine Özgün, ''Bunu ifadesinde çok açýk yüreklilikle, 'o günkü ülkenin þartlarý, anayasal kurumlarýn iþlememiþ olmasý nedeniyle Ýç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesindeki yetkiye dayanarak ülke yönetimine el koyduklarýný' söyledi'' dedi. Bu milletin hiçbir evlâdý zenci deðil iddia etmiyorum. Sorunlarýnýz yok demek istemiyorum ama sorunlarla boðuþan yalnýzca siz deðilsiniz. Sýkýntýyý sadece siz yaþamýyorsunuz. Yurdumun her köþesinde en az sizler kadar problemleri olmuþ insanlarýmýz var. Ancak her sorunu olan ve her derdi bulunan da çözüm ve çareyi çýkmaz sokaklarda aramýyor. Türk milletinden ayrýlma rüyasý görenler, baðýmsýz devlet özlemi içinde olanlar a- kýllarýný baþlarýna almalýdýrlar. Bizim ne verecek bir çakýl taþýmýz ne de vazgeçecek bir insanýmýz vardýr. Diyarbakýr / aa nümüzdeki günlerde yeniden yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine ve Kürt meselesine odaklanacaktýr. Anayasa deðiþikliklerinin daha çok iktidarý rahatlatacak kýsmi deðiþikliklerle geçiþtirileceðini, bugünkü anayasaya hâkim olan otoriter ruha pek dokunulamayacaðýný düþünüyorum. Üçüncüsü; sulandýrýlmýþ bir Ergenekon süreci, hukuksuz iþlemler, iktidar partisinin sivil muhalefeti hazmedemeyen tavrý, Kürt meselesinde çözüm yollarýnýn giderek týkanmasý yeni anayasa konusunda ve farklý alanlarda bizi bazý tehlikelerin de beklediðinin iþaretidir. Yukarýdaki türküde olduðu gibi, birlik ve beraberlik mesajý veren ve bu mesajlarý toplumun her alanýna yayabilen, ideolojilerden sýyrýlmýþ, insaný öne çýkaran mesajlarý anayasasýna sokabilen bir yapý böyle bir manzaradan doðabilir mi? Zeybek: Erdoðan'ý iktidardan DP indirecek DEMOKRAT Parti (DP) Genel Baþkaný Namýk Kemal Zeybek, Recep Tayyip Erdoðan, kendisini iktidardan indirecek partinin DP olduðunu biliyor dedi. Odunpazarý Meydaný ndaki mitingde halka hitap eden Zeybek, açýk hava toplantýlarýna DP dýþýndaki partilerin insan taþýdýðýný savunarak, bu yüzden her mitingde alana toplanan kiþilerin yarýsýnýn ayný insanlardan oluþtuðunu kaydetti. Zeybek, son günlerde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn her konuþmasýnda 9. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel e çattýðýný belirterek, þöyle devam etti: O nun CHP yi desteklediði yalanýný söylüyor. 9. Cumhurbaþkanýmýz asla CHP ye destekleyen bir söz söylemedi. Her seferinde benim partim DP dir. Ülkenin DP ye ihtiyacý vardýr. DP nin baþýndan bugün davayý a- yaða kaldýracak, Namýk Kemal Zeybek vardýr. Hangi görevi verdiysem baþarmýþtýr. Bunu da baþaracaktýr demiþtir. Recep Tayyip Erdoðan, kendisini iktidardan indirecek partinin DP olduðunu biliyor. Böyle yalanlarla DP nin oylarý azaltmaya çalýþýyor diye konuþtu. CHP ye oy vermeyi düþünenlere de bir iki sözünün olduðunu anlatan Zeybek, þunlarý kaydetti: CHP nin baþýnda Deniz Bey vardý. Vatansever bir adamdý. CHP nin baþýna Kemal Bey i getirdiler. Kemal Bey bir süre sustu, sonra i- çindekini kustu. Gidiyor Hakkari ye PKK ile miting yapýyor. Orada diyor ki; Özerklik olsun. O, bunu dedikten sonra üç vilayet özerklik ilan etti, çoktan. Bir haftadýr bu gerçek gizleniyor. Diyarbakýr, Batman ve Þýrnak belediyesiyle bazý ilçeler özerklik ilan ettiler. Türkiye yi tanýmýyoruz dediler. Ne yazýk ki, Kemal Bey de PKK ile iþbirliði haline gelmiþtir. Zaten O da onun için bu partini baþýna getirilmiþtir. Eskiþehir / aa Milletvekili adayýnýn bürosunda molotof SULTANGAZÝ DE Ýstanbul 2. Bölge baðýmsýz milletvekili adayý Sýrrý Süreyya Önder in seçim irtibat bürosunda polis ekipleri tarafýndan yapýlan aramada 32 adet kullanýma hazýr molotofkokteyli ele geçirildi. Alýnan bilgiye göre, Önder in, Ýsmetpaþa Caddesi üzerindeki Gazi Mahallesi Seçim Ýrtibat Bürosu nda molotofkokteyli bulunduðu yönünde bilgi alan Terörle Mücadele polisi, operasyon düzenledi. Seçim irtibat bürosunda yapýlan yapýlan aramalarda, kullanýma hazýr halde 32 adet molotofkokteyli ele geçirildi. Molotofkokteylleri üzerinde olay yeri inceleme ekiplerinin yaptýðý araþtýrmada, þiþelerin içerisinde tesirin artýrýlmasý amacýyla konulduðu tahmin edilen deterjan, benzin ve çiviye rastlandýðý belirtilirken, molotofkokteylleri detaylý inceleme yapmak üzere Gazi Polis Merkezi ne götürüldü. Seçim irtibat bürosundaki görevlilerin ifadesine baþvuran polis, olayla ilgili soruþturma baþlattý. Baskýn yapýlan yerin Ýstanbul 2. Bölge Baðýmsýz Milletvekili Adayý Sýrrý Süreyya Önder in seçim irtibat bürosu olduðu belirtildi. Ýstanbul / aa BYEGM seçime hazýr BASIN-YAYIN ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya, 12 Haziran seçim sürecinde hizmet vermek a- macýyla ikisi yurt dýþýnda olmak üzere dört basýn merkezinin kurulduðunu bildirdi. Karakaya yaptýðý yazýlý açýklamada, 12 Haziran seçiminin yerli ve yabancý medya mensuplarý tarafýndan takibini kolaylaþtýrmak ve habere zamanýnda, doðru, saðlýklý ve hýzlý ulaþmalarýný teminine yönelik çalýþmalarda sona gelindiðini belirtti. Seçim süresince hizmet vermek üzere ikisi yurt dýþýnda dört basýn merkezinin kurulduðunu ifade eden Karakaya, basýn merkezlerinin Ankara nýn yaný sýra, yerleþik yabancý medyanýn ve yaygýn medyanýn aðýrlýklý olarak bulunduðu Ýstanbul da, Türkiye nin AB ye üyeliði çerçevesinde ö- nemli bir merkez konumundaki Brüksel de ve Türk dýþ politikasý açýsýndan büyük önem taþýyan Washington da olduðunu kaydetti. Karakaya, açýklamasýnda þu ifadelere yer ver verdi: Haber merkezimiz, 12 Haziran Pazar günü 50 nin üzerindeki redaktör ve mütercimiyle ve 22 ülkedeki basýn müþavirleriyle birlikte 15 yabancý dilde geniþ bir coðrafyada seçimle ilgili ilk deðerlendirmeleri almak ve devletin üst makamlarýný bilgilendirmek amacýyla 13 saat süreyle görev yapacaktýr. Ankara / aa Ayhan Çarkýn tutuklandý AVUKAT Yusuf Ekinci nin 1994 te öldürülmesine iliþkin olarak gözaltýna alýnan Susurluk dâvâsý hükümlüsü eski özel harekat polisi Ayhan Çarkýn tutuklandý. Özel yetkili Cumhuriyet savcýsýnýn tutuklanmasýný talep ettiði Çarkýn, Ankara 11. Aðýr Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliðine çýkarýldý. Mahkeme, Çarkýn ýn tutuklanmasýna karar verdi. Avukat Yusuf Ekinci nin eþi avukat Ülkü Ekinci ve oðlu avukat Sertaç Kamil Ekinci, cesedin bulunmasýnýn yýl dönümü olan 25 Þubat 2011 de Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna faili meçhul cinayetin iþlendiði tarihte görev yapan yetkililer hakkýnda suç duyurusunda bulunmuþtu. Polisler eþliðinde Ankara Adliyesinden çýkarýlan Çarkýn, bina önünde bekleyen basýn mensuplarýna, Adalet için herkes yardýmcý olsun. Müdahiller herkes gelsin bana. Bütün dosyalar açýlacak, bütün gerçekler ortaya çýkacak. Herkes müracaat etsin. Bütün herkesi yanýma bekliyorum diye seslendi. Daha sonra polis otomobiline bindirilen Çarkýn, Sincan Cezaevi ne götürüldü. Ankara / aa

5 Y HABER 5 AKP nin Tohumculuk yasasý! Baðýþ: Vize eziyetinin müsebbibi darbeciler DEVLET Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ, Avrupa ülkelerinin Türkiye ye vize uygulamasýnýn müsebbibinin darbeci zihniyet olduðunu belirtti. Baðýþ, Çekmeköy Sanayici ve Ýþadamlarý Derneðinde (ÇEKSÝAD) yaptýðý konuþmada, Türkiye de koalisyon dönemlerinde yasakçý zihniyetin ortaya çýktýðýný ifade etti. Baðýþ, þunlarý söyledi: Türkiye de 1980 döneminde, darbe sonrasýnda nüfus 50 milyonken, devlet 2 milyon vatandaþýný fiþlemiþ. Bize Avrupa ülkelerinin vize uygulamasýnýn müsebbibi kimdir biliyor musunuz, o darbeci zihniyettir e kadar Almanya, Ýngiltere dahil birçok ülke bize vize uygulamazken, 1980 darbesinden sonra siyasi sýðýnmaya gidilmesin diye o zamanki askeri zihniyetin talebi üzerine bize vize uygulamaya baþlamýþlar. Biz, hala o kazýðý çýkaramýyoruz. Hâlâ vizeleri kaldýrmaya uðraþýyoruz. Ýstanbul / aa Þiddet ilköðretime indi SAKARYA NIN Adapazarý ilçesinde, 12 yaþýndaki okul arkadaþýnýn býçakladýðý 10 yaþýndaki ilköðretim öðrencisi öldü. Edinilen bilgiye göre, Rüstemler Mahallesi ndeki Sakaryaspor Tesisleri yakýnlarýnda, ilköðretim öðrencisi B.P. (12), okul arkadaþý Muhammet Kaya ile küfür etme meselesinden tartýþmaya baþladý. Tartýþmanýn kavgaya dönüþmesi üzerine B.P, Kaya yý býçakla yaraladý. Saðlýk ekiplerinin olay yerinde yaptýðý müdahalenin ardýndan Sakarya Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlan Kaya kurtarýlamadý. B.P, jandarma ekiplerince gözaltýna alýndý. Sakarya / aa Balyoz da 2 albay tutuklandý BALYOZ PLANI soruþturmasý kapsamýnda Beþiktaþ taki Ýstanbul Adliyesine getirilen 2 albay, tutuklandý. Merkez Komutanlýðýna ait araçla Beþiktaþ taki Ýstanbul Adliyesine getirilen Hakim Albay Ahmet Erdem ve Albay Ahmet Dikmen, Balyoz Planý soruþturmasýný yürüten Özel Yetkili Cumhuriyet Savcýsý Hüseyin Ayar tarafýndan sorgulandý. Erdem ve Dikmen, sorgunun ardýndan tutuklanma talebiyle Ýstanbul Nöbetçi 12. Aðýr Ceza Mahkemesine sevk edildi. Albaylar, iþlemlerinin ardýndan mahkemece tutuklandý. Ýstanbul / aa Sudanlý 3 bin 150 çocuk sünnet ettirildi Meydanlarda hakâretâmiz aðýr ithamlarla süren siyasî cümbüþte, Türkiye nin birçok önemli gerçeði örtbas ediliyor. Bunlardan biri de AKP iktidarýnýn 31 Ekim 2006 da Meclis ten geçirdiði Tohumculuk Kanunu. Týpký 26 Ekim 2009 da çýkarýlan Genetiði deðiþtirilmiþ gýdalar a dair yasada olduðu gibi, Tarým Bakanlýðý, tohumun ithal, üretim ve pazarlanmasýnýn düzenlendiðini iddia ediyor; lâkin iþin içyüzüne bakýldýðýnda, bitkisel üretimde tarýmýn olmazsa olmazý ve insanlýðýn ortak malý olan tohumun da dejenere edildiði ve uluslararasý tekelci firmalarýn inisiyatifine terk edildiði görülüyor. Buna göre, yerli tohumlarýn patentleme yetkisi biyo güvenlik, ecnebi biyoteknoloji firmalarýnýn güdümüne girecek. Tohumluk ü- retimini, sertifikasyonunu, ticareti ve piyasa denetimi yetkisi, tohumcular birliði adý altýnda bir kuruluþa devredilerek; çiftçinin tohumluk a- yýrma yetkisi elinden alýnacak, çiftçilerin tohumluk ihtiyacý yabancý ve yerli taþeron firmalara býrakýlacak SUDAN DA maddî imkânsýzlýklardan dolayý sünnet edilemeyen 3 bin 150 yoksul ve yetim Sudanlý çocuk, Kimse Yok Mu Dayanýþma ve Yardýmlaþma Derneði tarafýndan düzenlenen kampanya ile sünnet edildi. Dernekten yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Sudan da maddî imkânsýzlýktan dolayý binlerce yoksul ve yetim çocuk, ergenlik yaþýna yakýn bir yaþta sünnet olabiliyor. Derneðin Sudan a gönderdiði saðlýk ekipleri, ailelerin isteði ile sünnet olmayý bekleyen Sudanlý yoksul ve yetim çocuklarý sevindirdi. Nyala da yapýlan sünnet operasyonlarýndan 3 bin 150 çocuk faydalanýrken, Haziran ayý boyunca devam edecek sünnet kampanyalarýnda, 2 doktor ve 1 saðlýk memuru görev alýyor. Sudanlý hekimlerin ve saðlýk ekiplerinin de destek verdiði kampanya, ayný zamanda yerel saðlýk personelinin konuyla ilgili bilgilendirilmesini ve eðitilmesini de a- maçlýyor. Ýstanbul / aa Bilindiði gibi, özelleþtirme perdesinde birçok stratejik millî kuruluþun yabancýlara satýldýðý son sekiz buçuk yýllýk süreçte, yeni tohum yasasý yla, Tarýmsal Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü ne baðlý enstitüler aracýlýðýyla yürütülen tarýmsal ar-ge sonucunda, TÝGEM e ait çiftliklerde tohumlarýn üretilip üreticilere daðýtýldýðý, tarýmsal sistemin tamamen yok edildiði, tarým sektöründeki tohum üretimi ve satýþýnýn özelleþtirildiði, ekoloji ile ilgili sivil toplum kuruluþlarýnca nazara verilmiþti. Konunun uzmanlarý, yeni tohumculuk yasasý yla tohum da dahil her türlü girdinin giderek uluslararasý þirketlerin kontrolüne geçtiðini ve GDO iþgalinin Anadolu coðrafyasýndaki biyolojik çeþitlilik üzerinde büyük bir tehdit oluþturduðunu bildirmekteler ÜRETÝCÝYÝ DE TÜKETÝCÝYÝ DE ÖLDÜRÜYOR! Keza çiftçilerin binlerce yýllýk bilgi birikimiyle ýslah ettikleri tohumluklarý üzerindeki haklarýný kaybetme ve tohum ayýrma haklarýnýn da elinden alýndýðýna; dahasý geleneksel ve biyoteknolojik yöntemlerle geliþtirilmiþ fýtrî genetik yapý nýn bozdurulduðuna dikkat çekmekteler. Kýsacasý, sözkonusu yasa yla, GDO lu tohumlarýn ülkeye giriþi serbest býrakýlmýþ, çokuluslu tohum tekellerinin tohum piyasasýný ele geçirmesi âdeta yasallaþtýrýlmýþ. Çiftçinin örneðin domates tohumunu pazarda satamamasý, Türkiye nin asgarî 1.5 milyar ÝZMÝR DE düzenlenen Bediüzzaman Said Nursi nin talebesi Ahmed Feyzi Kul un mevlidine giderken Manisa da kaza geçirerek vefat eden 7 kiþiden 3'ü, Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent A- rýnç ýn da katýldýðý cenaze namazýnýn ardýndan son yolculuðuna uðurlandý. Manisa nýn Akhisar ilçesinde önceki akþam meydana gelen trafik kazasýnda hayatýný kaybeden Seyfullah Bahar (58) ve oðlu Faruk Bahar (26) ile Özcan Ören in (25) cenazeleri Avcýlar Hacý Ahmet Tükenmez Camii ne getirildi. Buradaki cenaze törenine Bülent Arýnç ýn yaný sýra ölenlerin yakýnlarý katýldý. Öðle namazýndan sonra kýlýnan cenaze namazýnda kalabalýk bir cemaat saf tuttu. Cenaze namazýnýn ardýndan konuþma yapan Arýnç, Seyfullah Bahar ýn hizmet dolu bir ömür yaþadýðýný söyledi. Yakýnlarýna baþsaðlýðý dileyen Arýnç, üzgün olduðunu ifade etti. Arýnç ýn zaman dolarla genetiðiyle oynanmýþ tohumu ithal etmesi, yerli GDO suzu varken GDO lu soya getirmesi; kendi yerel tohumunu ve çeþitliliðini giderek kaybeden çiftçilerin bir kg domates tohumunu bin dolar fiyatla almak zorunda býrakýlmasý, Tohumculuk yasasý nýn en çarpýcý sonuçlarýndan Buna baðlý olarak, 300 milyon dolara varan ve Türkiye nin dýþalýmýnýn 70 milyon dolarý bulduðu tohumculuk pazarýnýn Türkiye de belli baþlý Yahudi ortaklý küresel firmalarýn ve iþbirlikçilerin tekeline girdiði, sebze tohumculuðunun yüzde 90 nýnýn dýþa baðýmlý hale getirildiði uyarýlmakta. Gerçek þu ki GDO lu tarýmýn üreticinin yanýsýra tüketiciyi de öldürdüðü, çevre ve halk saðlýðý açýsýndan büyük riskler ve tehlikeler taþýdýðý, GDO lu gýdalarýn insan bünyesi ve canlýlar üzerindeki olumsuz etkiyle baðýþýklýk sistemini yok ettiði bilimin ortak kabulü. Yaratýlýþtaki mükemmel yapýsý bozdurulmuþ gýdalarýn, tarým ilâçlarýný, böcek ilâcýný ve birçok kimyasal maddeyi ve virüsü içinde barýndýrdýðý belirtiliyor. Çeþitli kalýcý hastalýklara ve ölüme sebebiyet verip halkýn saðlýðýný tehdit ettiði, çevre ve saðlýk otoritelerince ifâde ediliyor. Ziraat ve gýda mühendisleri, gofretten çikolataya, hazýr çorbadan paketlenmiþ ürünlere kadar birçok yiyecek ve içeceðin içine kimyasal toksinlerin iþlendiðini nazara veriyorlar. Bu hususta, Halen sofralarýmýzda 800 çeþit üründe Dualarla uðurlandýlar MÝLLÝ Savunma Bakaný Vecdi Gönül, ve internet siteleri ile ilgili savcýlýða yazý gönderdiklerini hatýrlatarak, Masrafýn kaynaðý Milli Savunma Bakanlýðýdýr, ama ihtiyaç makamý kuvvetler olabilir, Genelkurmay olabilir dedi. Genel seçim çalýþmalarý çerçevesinde Antalya da Sosyal Hizmetlere baðlý Fethi Bayçýn Huzurevini ziyaret eden Bakan Gönül, çýkýþýnda gazetecilerin Ýrtica ile Mücadele Eylem Planý davasý kapsamýnda tartýþmalara sebep olan ve internet sitelerine iliþkin sorularýný cevapladý. Bakan Gönül, bu internet sitelerine iliþkin cevabý Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna verdiklerini hatýrlatarak, þöyle konuþtu: Elbette bir masraftýr. Masrafýn kaynaðý, bütçenin sahibi Milli Savunma Bakanlýðýdýr, ama ihtiyaç makamý kuvvetler olabilir, Genelkurmay olabilir, Harita Genel Komutanlýðý olabilir. Ýhtiyaç makamýnýn gösterdiði gerekçeyle ki onlar da Baþbakanlýðýn bir tamimini gerekçe gösterdiler, haber alma, haber verme için bir þeye ihtiyaçlarý olduðunu söylediler. O þekilde kaynak tahsisi, ihalesi yapýlarak e- GDO bulunuyor tesbiti, kayda deðer GDO LU TOHUMLARIN ÝTHALÝ Ne var ki, insan, hayvan ve bitki saðlýðýný bozan, ekolojik dengeyi altüst edip çevreyi kirleterek toksit ve zehirli etki yapan, zararlý maddelerle genetiði bozdurulmuþ ürünleri teste yetmeyeceði rakamlarla ortaya iken, AKP hükûmeti, Meclis i by-pass ederek çýkardýðý yönetmeliklerle, peþinden apar topar yasalarla, GDO lu tohumlarýn ve gýdalarýn ithal ve pazarlanmasýna izin veriyor! Amerikan ve diðer yabancý küresel holdinglerin ihraç edip pazarladýðý GDO lu gýdalara kapý açýyor! YÖK Baþkaný bile, tohumculukla ilgili araþtýrma enstitülerinin olmamasý ndan yakýnýyor. Bu domates tohumunu alýyorsunuz, artýk genetik programlama diye bir þey var, içine bir genetik mekanizma yerleþtirirler. Hiç bilmediðimiz hastalýklara kapýlabiliriz. Böyle þeylerle zamanla bir milleti yok edebilirsiniz diye endiþesini izhâr ediyor. Türkiye de yetiþtirilen domates ve buðday tohumlarýnýn büyük bir bölümünün getirildiði ABD ve Ýsrail in domatese yerleþtirilecek bir genle milleti 20 yýl içinde yok edebileceðini ve bir Türk aydýný olarak bazen kendisini çok küçük hissettiðini anlatan Prof. Dr. Özcan, Ýhtiyacýmýz olan domates tohumunu bu ülkede üretemez miyiz? diye soruyor. Ancak ondan sonra susuyor Peki neden? zaman duygulandýðý görüldü. Cenaze namazýnýn ardýndan tabutlar omuzlara alýnarak dualar eþliðinde cenaze aracýna götürüldü. Seyfullah Bahar ve oðlu Faruk Bahar ýn cenazesi Büyükçekmece Mezarlýðý nda, Özcan Ören in cenazesi ise Topkapý da topraða verildi. Bediüzzaman Said Nursi nin talebelerinden Ahmet Feyzi Kul un vefatýnýn 39. yýlý münasebetiyle Aydýn ýn Ortaklar ilçesi Çamlýk Kabristaný nda düzenlenen Mevlid-i Þerif için Ýstanbul dan yola çýkan Ahmet Irmak ýn (25) kullandýðý minibüs, Balýkesir-Akhisar yolu Gökçeahmet mevkiinde lastiðinin patlamasý sebebiyle þarampole yuvarlanmýþtý. Kazada sürücü Irmak, Seyfullah ve Faruk Bahar ile Özcan Ören, Aziz Erzen ve Uður Taner Tan hayatýný kaybetmiþti. Kazada aðýr yaralanan Kerem Koç un da beyin ölümü gerçekleþti. Yaralanan Mehmet Ceren, A.Ýhsan Dikmen ve Musab Yalçýn ýn tedavileri ise 9 Eylül Týp Fakültesi Hastanesi nde devam ediyor. Seyfullah Bahar, oðlu Faruk Bahar ve ayný kazada vefat eden Özcan Ören in Avcýlar daki cenaze namazýna gazetemiz Yayýn Koordinatörü Abdullah Eraçýkbaþ, karikatüristimiz Ýbrahim Özdabak, yazarýmýz Faruk Çakýr, yayýnevi editörümüz Ali Toker, Dergi Pazarlama Müdürümüz Faik Altun ve müþteri temsilcimiz Hasan Murat Ak da katýldý. Ýstanbul / Yeni Asya Asker istedi, biz aldýk MÝLLÝ SAVUNMA BAKANI GÖNÜL, ÝRTÝCA SÝTELERÝNÝN MÝLLÝ SAVUNMA BAKANLIÐI TARAFINDAN ALINDIÐINI, AMA ÝHTÝYAÇ MAKAMININ ASKER OLDUÐUNU SÖYLEDÝ. Baransu dan suç duyurusu mirlerine verilmiþ oldu. Gönül, bir gazetecinin bu internet siteleri aracýlýðýyla Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan a hakaret edildiði ve Türkiye ile Yunanistan arasýnda savaþ çýkaracak iddialara yer verildiði yönündeki iddialarý hatýrlatmasý üzerine de Farz edelim bir top alýnýp teslim edildiði zaman topu kime karþý kullanacaklarýný da tayin etmiyoruz. Onu kanunlar tayin ediyor ve þimdi konu mahkemede. Ýçeriðinin ne olduðuna ve bunun herhangi suç teþkil edip etmediðine karar verecek bakanlýk deðil, mahkemedir diye konuþtu. Antalya / aa TARAF gazetesi muhabiri Mehmet Baransu, internete düþen bir ses kaydýnda kendisine hakaret edildiði ve tehdide uðradýðý gerekçesiyle sesin sahibi olduðu iddia edilen Binbaþý Nedim Ersan hakkýnda suç duyurusunda bulundu. Beþiktaþ taki Ýstanbul Adliyesine gelen Baransu, suç duyurusuyla ilgili hazýrladýðý bir sayfalýk dilekçeyi, Özel Yetkili Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna sundu. Baransu nun dilekçesini, Ergenekon soruþturmasýný da yürüten cumhuriyet savcýlarýndan Cihan Kansýz iþleme koydu. Dilekçesinde, Binbaþý Nedim Ersan ýn kendisi hakkýnda bir çok açýklamada bulunduðu ve bu açýklamalarýn ses kaydýnýn alýnarak basýn yoluyla kamuoyuna yayýldýðýný belirten Baransu, Ersan a ait olduðu iddia edilen ses kaydýnda, hakaret i- çerikli cümlelerine yaný sýra, Onu al, ondan sonra yemin ediyorum, Harp Okulunun o meydanýnda ipe asmazsam þerefsizim. Bulup bak ibreti alem olsun diye böyle bir ceza vermek lazým, bunun baþka bir yolu yok þeklinde ifadelerle ölümle tehdit edildiðini dile getirdi. Binbaþý Nedim Ersan ýn söz konusu ifadeleri görevi sýrasýnda söylemiþ olmasý, bu söylemleri söylerken askeriyede mevcut konumunu ön plana çýkarmasý, ayrýca görevi ihmal sebebiyle suç iþlediðini de göstermektedir ifadesi bulunan dilekçesinde Baransu, halen görevini ifa eden ve hakkýnda herhangi bir soruþturma iþlemi yapýlmayan Ersan ile soruþturma kapsamýnda görevi ihmal sebebiyle mensubu olduðu kurum ve kuruluþlarda görevli üstleri hakkýnda kamu dâvâsý açýlmasýný talep etti. Ýstanbul / aa FOTOÐRAF: Cihan Gülmelere aðlamak Geçen gün, meslekî ve yarý bilimsel bir toplantýdaydým. Rekabet Kurulu üyesi M. Akif Ersin in emekliliði münasebetiyle yapýlan toplantýda Rekabetin Korunmasý Hakkýnda Kanunun hikâyesi de anlatýldý. Konuþmanýn bir yerinde, salondakiler, bendeniz dâhil, kahkahalarla güldük. Ancak ben, kahkahadan hemen sonra, gülmek yerine aðlamak gerektiðini hissettim. Bu gün, sizinle bu hissimi paylaþacaðým. Önce, bizi güldüren olay: O yýllarda Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý olan Ersen Yavuz anlatýyor: Sene 1994, Bakanlýðýn hazýrladýðý Rekabet Kanunu Taslaðý Bakanlar Kurulundan geçip tasarý olmuþ, TBMM deki komisyonlardan geçmiþ, a- ma genel kurulda görüþülemiyor. Zira muhalefet partileri görüþmeleri uzatýp süreci olabildiðince týkýyorlar. Bir kanunun makul biçimde geçebilmesi için önce parti gruplarýnýn mutabýk kalmasý gerekiyor. ODTÜ lü genç bir mühendis olan ve Ekonomik Demokratikleþme Paketi nin de mimarý olan SHP li (Sosyaldemokrat Halkçý Parti) bakan Mehmet Tahir Köse, muhalefetteki MHP nin grup baþkan vekiliyle görüþüyor ve onu ikna ediyor. Ama Refah Partilileri ikna edemiyor. Bir gün aklýna bir çözüm geliyor: Müsteþarý Ersen Yavuz a diyor ki; Gel bundan sonra meclisin mescidine Cuma namazýna gidelim ki Refahlýlarla arayý ýsýtalým. Müsteþar, Bu kanun için illa namaz kýlýnacaksa Bakanlýðýn mescidinde kýlalým, duayý da buradan yaparýz deyip teklifi reddediyor. Ama Bakan Köse çözümünü kendisi uyguluyor ve Mecliste kýldýðý Cuma namazlarý sayesinde bir i- ki ay içinde Refahlýlarýn gözüne girmeyi baþarýyor. Kanunu meclisten mutabakatla geçirme teklifini Refah a yeniden iletiyor. Refahýn kurmayý Þevket Kazan konuyu deðerlendiriyor ve kurmaylarýna dönüp Bu kanun memleketin faydasýna olacak dediðine göre doðru söylüyordur, istediðini yapalým, Müslüman adam, yalan söyleyecek deðil ya! diyerek talimatýný veriyor. Kanun da Meclisten, yaklaþýk elli milletvekilinin katýldýðý görüþmelerde ve oku-oyla yoluyla üç saatte geçiyor. Olayý dinleyen bizler de kahkahadan kýrýlýyoruz. Sizce neden güldük? Mesele sadece yasama faaliyetlerinin kalitesi ya da kalitesizliði mi? Hayýr, mesele dinin siyasette istimali ve istismarý. Hatta buna Dinin siyaset için yeniden imali de diyebilirsiniz. Ýþte, siz de orada olsaydýnýz, bunu düþündüðünüzde, gülmelere aðlayacaktýnýz. Bazýlarýnýz ne var bunda diyebilirsiniz. O zaman þunu da düþününüz: M. Akif Ersin, bu kanunlaþtýrma sürecini hikâye ederken, Türkiye nin önde gelen sanayi koçlarýndan olan bir grubun, bu kanunun mümkünse çýkmamasý ve çýkacaksa da bu grup lehine bir kanun olarak çýkmasý için hayli gayret gösterdiðini anlattý. Daha da ilginci, sekiz on milletvekilinin genel kurulda bu baský grubu lehine deðiþiklik önergesi verdiðini yani Mecliste onlarýn temsilcisi gibi hareket ettiðini de anlattý. Kendisinin ve bir avuç bürokratýn bu gayretleri teþhis edip mani olmaya çalýþtýðýný ve hatta kýsmen baþardýðýný da nakletti. Neden böyle oluyor? Kanaatimce demokrasi eksikliðinden. Eðer milletvekilleri ve siyasi partilerin yöneticileri demokrasiye deðer veriyor olsalardý, Bakanlarý mescitte deðil Mecliste ararlardý. Eðer milletvekilleri demokrasiye deðer veriyor olsalardý, ne Köse Bakan ýn aðzýna bakarlardý ve ne de Þevket Kazan ýn dinde hassas muhakeme-i akliyede noksan aklýna uyarlardý. Eðer milletin ekseriyeti saðlam demokrat olsaydý, ne onlara oy verirdi ne de onlarýn torunlarýna. Böylece milletin kaderi hakkýnda söz söyleme iþi, baský gruplarýndan kolaylýkla etkilenen bir a- vuç bürokrata ve bilinmez ne hatýrýna onlara direnen diðer bir avuç bürokrata kalmazdý. Elhasýl; kuvvet kanunda olmalý, kanun da milletin vekilinin kalbinden çýkmalý. Ama bunun için, liderler ya da önderler deðil, önce vekiller milletin kalbinden çýkmalý. Ya þimdi nasýlýz? Kalbinizi yoklar mýsýnýz?

6 RÖPORTAJ 6 7 MAYIS 2011 SALI Y ABDULBASÝR ÞEKER ÞAKÝR ARGIN Ýz mir Bü yük þe hir Be le di ye si es ki Baþ kan la rýn - dan Dr. Bur han Öz fa tu ra, 12 Ha zi ran se çim le ri ön ce si Tür ki ye nin de mok ra si se rü ve ni ni Ye ni As ya ya an lat tý. De mok rat lý ðýn ken di si ne ba ba - sýn dan mi ras kal dý ðý ný i far de e den Öz fa tu ra, dar be le rin Tür ki ye de de mok ra si yi tö kez let ti ði gö rü þün de. Öz fa tu ra ya gö re mev cut hü kü met Ýk ti dar, a ma muk te dir de ðil. Sö zü da ha faz la u zat ma dan Öz fa tu ra i le yap tý ðý mýz bu soh bet le siz le ri baþ ba þa bý ra ký yo ruz. n De mok rat Par ti de ni lin ce si zin dün ya nýz da ne gi bi çað rý þým lar ak la ge li yor? Me se le yi ge nel bir þe kil de a na liz et mek ge re ki yor, çün kü Tür ki ye çok u zun yýl lar bir bas ký dö ne mi ya þa dý. Ö zel lik le i nanç lý ke sim i çin, ya ni bu ül ke de ir ti ca ve la ik çi lik is tis ma rý bit mi yor. Ni te kim o yýl lar da, ba bam dan ha týr lý yo rum o dö nem de ba bam il ko kul ha de me siy di. Ne za man ir ti ca di ye þa ma ta ko par týl sa rah met li ba ba mý da e zan o ku nur ken fa la ka ya ya tý rýr lar dý. Töv be, hâ þâ Al lah gel sin si zi kur tar sýn di ye de a lay e der ler miþ. Ýþ te o za man i na nýl maz bir bas ký cý re jim var dý. As lýn da Tür ki ye nin tam mâ nâ sýy la de mok ra si ye geç me ye ni ye ti yok tu. A ma bi zi Bir leþ miþ Mil let ler e al sýn lar di ye De mok rat Par ti ku rul du. Ya ni De mok ra týn ku rul ma sý CHP nin i çin de ol du. O ka dar bas ký ya rað men hal kýn çok te vec cü hü nü ka zan dý. Me se lâ a çýk oy, giz li tas nif gi bi De mok rat Par ti 1946 se ne sin de ka za na cak tý, a ma a çýk oy, giz li tas nif gibi i na nýl maz ah lâk sýz lýk ve hi le ve hýr sýz lýk lar la kor kut ma la rý na rað men, ni te kim ba bam o ka dar so pa ye me si ne rað men san dý ðýn ba þý na sal la na sal la na gel miþ De mok rat la ra oy ve re ce ðim di ye san dý ða git miþ. Se çim den son ra yi ne bir pos ta da yak ye miþ ta biî. n Ýr ti ca ve la ik çi lik is tis ma rý de di niz bu cüm le ni zi a çar mý sý nýz? As lýn da o dö nem ler i çin söy le ne cek çok þey ler var. Me se lâ Me ne men ha di se si, hal kýn tep ki si ni te rör le, bas kýy la ve pro vo kas yon la ön le mey le a la ka lý. La ik çi lik ve A ta türk çü lü ðü is tis mar e de rek her se ne i nan cý mý za ha ka ret e dil me sin de ve si le o la rak kul la nýr lar. Hal kýn tep ki si o ka dar bü yük ki, bu nu Ser best Fýr ka 'da da gör dük. O ra da üç beþ ta ne af yon keþ din le, di ya net le hiç il gi si ol ma yan ser se ri gel miþ tir ve on la ra o ze min ha zýr lan mýþ týr. Za val lý Ku bi lay fe da e dil miþ tir. Ya ni üç a dým ö te de as ker, po lis vs. hiç il gi len me miþ. Ne za man za val lý Ku bi lay ý öldürmüþler. O za man çýk mýþ lar. Biz ha len ya kýn ta ri hi mi zi bi le me di ði miz i çin, ya ni bü tün bu de tay la rý; her se ne Me ne men de la ik çi li ði ve A ta türk çü lü ðü is tis mar e den le rin i nan cý mý za ha ka ret et me si ne se bep o la rak kul la nýl mak ta dýr. Ýlk de fa bu o lay la rýn de tay la rý ný Ýl ha mi Soy sal dan o ku dum. Ne tür pro vo kas yon ol du ðu nu Ya ni Ýl ha mi Soy sal öy le sað ya zar de ðil. A ma ar týk a yýp o lu yor de yip; ya ni vic da nen ra hat sýz lýk duy muþ ki, her se ne ay ný ya lan lar dan býk tým kar de þim di ye rek se ne sin de ü ni ver si te dey ken bu o la yýn de tay la rý ný a çýk la mýþ tý. n Si ze gö re bu gün Tür ki ye de de mok ra si var mý? Tür ki ye de hâlâ ta yin le ge len ler, se çim le ge len le re ha kim dir. Bu nu id da e di yo rum.tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si sa hip ol ma sý ge re ken yet ki nin, et ki nin on da bi ri ne sa hip bi le de ðil. Cum hu ri yet i lân e di le li 88 yýl ol muþ. Tür ki ye de de mok ra si var mý ge ne yok. Yi ne ha len Tür ki ye de ken di ni hal kýn ü ze rin de gö ren ba zý züm re ler var. Ne dir bun lar: Hol ding pat ron la rý, med ya pat ron la rý ve bir ta kým ge ne ral ler ve yük sek yar gý men sup la rý var. De vam lý o la rak i nanç lý ke si mi po tan si yel teh li ke o la rak gö rüp de vam lý bas týr mak is te yen ve o nun ö nü nü kes mek is te yen ya ni yüz ka ra sý, ya ni yüz ka ra sý re zil bir du rum. Bu ül ke nin mil lî bir lik ve be ra ber li ði i çin ça lý þan, ya zý sýy la, sö züy le ö zel lik le ya zý lý o la rak e ser ler ve ren dâ vâ a dam la rý na sa hip çý kýl ma sý lâ zým. n Bir de yýl lar dýr de vam e den Tür ki ye nin ka na yan ya ra sý ba þör tü sü ya sa ðý me se le si var. Tür ki ye bu so ru nu ka lý cý o la rak çö ze bi le cek mi? Ya ni ba þör tü sü nü bu ka dar çok zu lüm ve mü na ka þa ko nu su ya pýl ma sý her ke si u tan dýr ma lý. Ya kar de þim, is ter a çar sýn is ter ka pa týr sýn. Ne ka dar çað dý þý bir þey. Ýþ te bir ta kým dar be teþ vi kin den vaz geç miþ de ðil ler. Ma a le sef ik ti dar lar as ke ri ye den kor ku yor lar. AKP de da hil ol mak ü ze re. Ya ni bu ül ke de hal kýn is te di ði ni ya pa cak ik ti dar lar gel me di. Ýn san bi raz cýk sý ký lýr. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi eski Baþkanlarýndan Dr. Burhan Özfatura, 12 Haziran seçimleri öncesi Türkiye nin demokrasi serüvenini Yeni Asya ya anlattý. FAKÝR DAHA FAKÝR, ZENGÝN DAHA ZENGÝN ÝZ MÝR BÜ YÜK ÞE HÝR BE LE DÝ YE SÝ ES KÝ BAÞ KAN LA RIN DAN DR. BUR HAN ÖZ FA TU RA, GÜ - NÜ MÜZ DE UY GU LA NAN PO LÝ TÝ KA LAR LA FA KÝR DA HA FA KÝR, ZEN GÝN DA HA ZEN GÝN DE DÝ. n Tür ki ye dar be ler den çok çek ti. De mok ra si nin is te ni len dü ze ye ge le me me si bi raz da bu na bað lý de ðil mi? On se ne de bir dar be nin za ra rý bel li. Dar be nin ta li ma tý nýn A me ri ka dan gel di ði bel li, her þe yi ge ri ye doð ru gö tür dü ðü bel li. A ma yi ne o na rað men bu ýs rar cý tu tum dan vaz ge çil mi yor. Ýþ te Er ge ne kon da gö rü yo ruz. Dik kat e di lir se o nu da su lan dýr dý lar. Yar gý hýz lý ça lýþ ma lý. Ger çek ten mað dur o lan la ra zul met miþ o lur sun. Ki þi so nun da be ra at e de cek se o ka dar ha pis te yat ma sý fev ka lâ de zu lüm, fev ka lâ de va him bir ha ta. Suç luy sa bir an ön ce bi tir mek ge re ki yor. Çün kü her ke sin ço luk ço cu ðu var. Ýn san o la rak el bet te a cý yo ruz. A ma ö bür ta raf ta a dam hýr sýz lýk ya pý yor, na mus suz luk ya pý yor ve tu tuk suz yar gý lan ma ya pý lý yor. So nu cun da her ta raf ta hýr sýz lýk ya pý lý yor. Þim di ta bi bir ta raf ta giz li bað lan tý la rý bil mek müm kün de ðil. Sa de ce þu söy le ne bi lir. Tür ki ye ma a le sef de vam lý o la rak þer dört ge ni nin bas ký sý ve gü dü mün de. Ya ni ben hü kü me tin o ka dar güç lü ol du ðu na i nan mý yo rum. n Baþ ba kan Er do ðan, bü yük þe hir le ri miz i çin Çýl gýn Pro je ler a çýk la dý. Siz bu ül ke ye hiz met ü ret mek i çin ka fa yo ran bir i sim ol a rak bu pro je le re ne di ye cek si niz? Ka nal Ýs tan bul pro je si (gü ya çýl gýn pro je ) i le il gi li ka na at le ri mi so ru yor lar. Bu pro je nin; gün de mi de ðiþ tir me a ma cý güt tü ðü nü ve hiç he ye can ve ri ci ol ma dý ðý ný söy le yin ce de hay ret e di yor lar. 1. Söz ko nu su pro je nin, tü mü þu an i çin ha yal dir. Hiç bir de ta yý bel li de ðil dir. Sü re si be lir siz dir. 2. Kal dý ki, ya ra rý ne o la cak týr? A ma cý ne dir? Bu pro je i le Bo ðaz tra fi ði ra hat la maz. Hiç bir tan ker, bu ka na lý ter cih et mez. Çö züm, a kar ya kýt nak li nin bo ru hat la rý i le sað lan ma sýn da dýr. O za ma na ka dar hiç ol maz sa Ký la vuz Kap tan kul lan ma mec bu ri ye ti kon ma lý dýr. Türk in þa at sek tö rü i çin, bu pro je çok ko lay dýr. Ye ter ki rant sað lan sýn. Çok ký sa sü re de, çok me sa fe a lý nýr. Bu ve si le i le, ye ni yet me zen gin le ri miz de, ya lý sa hi bi o lur, ha va a tar lar. El bet te, pro je i le is tih dam ar tý þý sað la na bi lir. A ma, a sýl ya rar lý ve ha ya tî o lan, Ýs tan bul un ve Tür ki ye nin ge le ce ði i çin za ru ret arz e den pro je; Mer hum Tur gut Can se ver in tüm de tay la rý i le ha zýr la dý ðý, Sa yýn Baþ ba kan a an lat tý ðý Ýs tan bul da ki dep rem ris ki ta þý yan ko nut la rýn Dr. Bur han Öz fa tu ra kim dir? 1943 yý lýn da Bur sa nýn Mus ta fa ke mel pa þa il - çe sin de doð du yý lýn da Si ya sal Bil gi ler Fa kül te si ni bi tir dik ten son ra, Ma li ye Ba kan - lý ðý He sap Uz man Mu a vi ni sý na vý ný ka zan dý, he sap uz ma ný ol du yý lýn da Ýz mir Gru - bu na ta yin e dil di yýl la rýn da Mar - din, Ciz re, Nu say bin de Sey yar Jan dar ma o la - rak as ker li ði ni yap tý. As ker lik dö nü þü Ýz mir He sap Uz man la rý Grup Baþ kan lý ðý gö re vi ne ge ti ril di yýl la rýn da Bel çi ka da KDV ko nu sun da ih ti sas yap tý ve Ýz mir Def ter dar lý - ðý na ta yin e dil di. 2 yýl bu gö rev de kal dý. Si ya - si bas ký lar se be biy le def ter dar lýk tan ay rý lan Öz fa tu ra, Do kuz Ey lül Ü ni ver si te si En düs tri Mü hen dis li ði Bö lü mü ne geç ti Üc ret Sis tem - le ri ko nu sun da mas ter, Ýþ gü cü Plan la ma sý ko nu sun da dok to ra yap tý. 9 yýl öð re tim gö - rev li si o la rak da ça lýþ tý. Tur gut Ö zal ýn ön cü - lü ðün de uy gu la ma ya baþ la nan 24 O cak Ka - rar la rý nda ver gi uz ma ný o la rak gö rev al dý. A - NAP ýn ku ru lu þun dan son ra 1984 te ya pý lan ilk ye rel se çim de Ýz mir Bü yük þe hir Be le di ye Baþ kan lý ðý na a day ol du ve ka zan dý yý - lýn da se çi le me di (Yük sel Çak mur Ka zan dý). Bir yýl sü rey le Baþ ba kan lýk Mü þa vi ri o la rak gö rev yap tý ve e mek li ol du. Ye min li Ma li Mü - þa vir o la rak da nýþ man lýk yap tý yý lýn da ye ni den Ýz mir Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný se çil di. Son ra ki dö nem de se çi le me yen Öz fa - tu ra, de ði þik e ko no mik ve sos yal or ga ni zas - yon lar da gö rev al ma ya de vam e di yor. Ev li ve üç ço cuk ba ba sý o lan Bur han Öz fa tu ra, Ye ni A sýr, Dün ya ve Tür ki ye ga ze te le rin de, za man za man da Ye ni As ya da kö þe ya zý la rý ya zý yor. Trak ya ya ta þýn ma sý ný ön gö ren, da ha zi ya de ah þap ya pý la ra a ðýr lýk ve ren, ken di ni ko lay ca fi nan se e den, üç yýl gi bi bir sü re de ta mam la na bi le cek o lan ha ri ka pro je dir. Sa yýn Baþ ba kan, lüt fen ger çek çi ve el zem o lan bu pro je ye a ci len sa hip çý kýn. Bu na sa hip çý ka rak ül ke mi ze ve hal ký mý za da ha bü yük hiz met ver miþ o lur. n Baþ ba kan ýn tek pro je si bu de ðil di ðer þe hir le re yö ne lik de pro je le ri var. Bun la ra ne di ye cek si niz? Tür ki ye nin ge le ce ði ni kur ta ra cak, en ö nem li ic ra at lar dan bi ri si, ül ke mi zin de ði þik yer le rin de, (Ýs tan bul, Ýz mir, Bur sa, Kay se ri, Ga zi an tep, Er zu rum,trab zon, Ko ca e li, vb.) tek no lo ji üs le ri kur mak týr. Ay rý ay rý böl ge ler de, Bi yo tek no lo ji, Ya zý lým, E lek tro nik, Nük le er Fi zik, Ha va cý lýk Sa na yi, Sa vun ma Sa na yi,ge ne tik, vb. ko nu lar da ih ti sas la þa cak mer kez ler ku rul ma lý dýr. Tek no park lar in þa e dil me li dir. Bun la ra yö ne lik bol teþ vik ve ril me li, a raþ tý rý cý be yin ler yön len di ril me li dir. (Be lir li sü re ki ra a lýn ma ma lý, su, e lek trik, si gor ta pi ri mi, vb des tek ler ve ril me li dir. Ü ni ver si te ler, bu ko nu lar da yön len di ril me dir.) TÜ BÝ TAK des tek le ri, da ha hýz lý iþ le til me li dir. Ay ný ça lýþ ma lar; mev cut ka li te li e le man kad ro mu zu, ik lim ve je o ter mal a van taj la rý mý zý, kul lan mak su re tiy le, Tür ki ye yi Sað lýk Tu riz min de çok ö nem li dü ze ye çý kar mak i çin de ya pýl ma lý dýr. Ýs tan bul-ýz mir-bur sa -Kay se ri-g. An tep- Er zu rum-trab zon-a da na, vb. þe hir ler de ku ru la cak Ýh ti sas Has ta ne le ri i le Bal kan la rýn- Or ta Do ðu nun-kaf kas la rýn sað lýk mer ke zi ha li ne ge le bi li riz. n Bu hü kü me tin çok id di a lý ol du ðu sos yal pro je le ri na sýl bu lu yor su nuz? Sos yal yar dým lar al týn da hal ka rüþ vet ve ri li yor. Gü ney do ðu da nü fus tan faz la ye þil kart var. E lek trik pa ra sý ö den mez, su pa ra sý ö den mez, ha yat ta bir ku ruþ ver gi ö den mez, a lý nan ban ka kre di le ri ö den mez, Ký zý mý o ku ta ca ðým di ye pa ra a lýr, ih ti yar a na-ba ba sý na ba ka ca ðým di ye pa ra a lýr. Böy le bir þey o la maz. Ya ni be leþ çi lik al mýþ ba þý ný gi di yor. Bu AKP nin po li ti ka sý bu ül ke yi bi zim in sa ný mýz çok da ça lýþ kan de ðil, a ma tem bel, a sa lak ve be leþ çi yap tý. Bu ko nu da ge rek li po li ti ka la rý ü re te me di ði i çin mu ha le fet de ha ta lý. Sen ga ri ban o la bi lir sin, a ma en a zýn dan sa na yar dým et mem i çin a ðaç dik, so kak sü pür, o kul la rý sü pür vs. bir iþ yap. Yar dý mý kar þý lýk sýz ver me ye cek si niz. Ta mam, or ma nýn ot la rý ný te miz le yan gýn ol ma sýn, park la rý te miz le vs. ya ni o ka dar iþ çý ka bi lir ki Gü nü müz de uy gu la nan po li ti ka lar la Fa kir da ha fa kir, zen gin da ha zen gin. Ve iþ siz lik o ve ri le ri ni a çýk la yan TÜ ÝK in ra kam la rý be ni hiç a la ka dar et mez. Ben ba na ge len le re ba ka rým. Her gün üç beþ ta ne ev la dý mýz ge li yor, yü re ðim ya ný yor. Ýþ siz lik te düþ me fi lan yok. Tür ki ye de iþ siz lik yüz de yir mi beþ, ü ni ver si te me zun la rýn da yüz de o tuz beþ. Bu de mek tir ki her üç ki þi den bi ri boþ ta. Her ta ra fým do lu. Þu do la bý aç sam að lar sý nýz. Ge ce e ve git ti ðim de Al lah ra zý ol sun, ha ným gü zel bir ye mek yap tý ðýn da hu zur suz o lu yo rum. Ýn san lar bu ka dar iþ siz. Biz bol be re ket Al lah a þü kür yi yo ruz. Mil let as ga rî üc re te ra zý. n Hü kü me tin en id di a lý ic ra at la rýn dan bi ri si de e ko no mi yö ne ti mi. Si zin gö zü nüz den Tür ki ye de e ko no mi na sýl gö zü kü yor? Þim di dýþ borç lar da i na nýl maz bir a çýk ve ril di. Kor kunç bir sýç ra ma var. Þim di ih ra cat 150 mil yar do lar de ðil de, 550 mil yar do lar ol sa bu nun Tür ki ye ye fay da sý yok, za ra rý var. Ne den? Çün kü Tür ki ye de ih ra ca týn it ha la tý kar þý la ma o ra ný yüz de 55 le re düþ tü. Yüz mil yar do lar da kýrk beþ mil yar a çý ðýn o lur, beþ yüz mil yar do lar da i se i ki yüz yir mi beþ mil yar do lar a çý ðý o lur. Dâ hil de iþ le me re ji mi gi bi bir ta kým saç ma lýk lar la biz Çin e vs. ül ke le re ça lý þý yo ruz. Biz Tür ki ye de a ra ma lý ü re ten fir ma la rý ba týr dýk. O za man ih ra ca tý söy ler ken it ha la tý da söy le. Ve ba kýn 2002 den bu ya na her ve si ley le her kes ta ra fýn dan di le ge ti ri li yor, dü þük kur yük sek fa iz po li ti ka sý ha ta lý dýr. Tür ki ye yi ba tý rý yor. Hiç u mur la rýn da de ðil. E fen dim Türk Li ra sý kýy met liy miþ. Se nin ca rî a çý ðýn bu bo yut lar da ol du ðu sü re ce kýy me ti yok bu nun. Ba kýn Çin, bü tün bas ký la ra rað men dev le tin pa ra bi ri mi ni Yu an ýn de ðe ri ni yük selt mi yor. Ve bir de en kö tü sü Tür ki ye de ge lir da ðý lý mý fev ka la de bo zul du. Þim di bir ta kým dü þük kur po li ti ka sý nýn al da tý cý ma te ma tik sel ra kam la rýy la mil lî ge lir art tý di yor lar. Þim di mil lî ge lir ar tý þý nýn e sas nok ta sý ne dir? Ü re tim de ve is tih dam da ar týþ doð ma yan ba na gö re ta ma men na za ri dir. Ta ma men ra kam sal dýr. Ve ba kýn ma þal lah Ja pon ya dan faz la do lar mil yar de ri var biz de. Ö nü müz de ki dört se ne de on bin den faz la ye ni mil yo ner ler ve mil yar der ler o la ca ðý bü tün ga ze te ler de lan se e di li yor. Bu bir þey de ðil dir.

7 Y DÜNYA 7 Suriye de sivil ölümler artýyor SURÝYE insan haklarý gözlem örgütü adlý bir sivil toplum kuruluþu, ülkenin çeþitli yerlerinde önceki gün çýkan olaylarda 35 i kuzeybatýda olmak üzere 40 kiþinin öldüðünü bildirdi. STK nýn baþkaný Rami Abdülrahman, kuzeybatýdaki Cisr El Þukur da ve güvenlik güçlerinin Cumartesiden beri operasyonlar yürüttüðü komþu köylerde 27 si sivil, 8 i güvenlik görevlisi 35 kiþinin öldüðünü belirtti. Bölgenin daha kuzeyindeki Idleb de de önceki akþam güvenlik güçlerinin bin 500 göstericiyi daðýttýðý kaydedildi. Abdülrahman, kýyý þehri Cable de de gözaltýna alýnan bir þeyhin serbest býrakýlmasýný isteyen göstericilerin üzerine güvenlik güçlerinin ateþ açmasý sonucu iki sivilin, orta kesimlerin doðusundaki Deyr Ezzor da da yine güvenlik güçlerinin Baas Partisi binasý önünde eylem yapanlara ateþ açmasý sonucu üç kiþinin öldüðünü bildirdi. Ýnsan haklarý kuruluþlarýna göre, Suriye de ayaklanma hareketinin baþlamasýndan bu yana bin 100 den fazla sivil öldürüldü ve en az 10 bin kiþi tutuklandý. Lefkoþa / aa ÝSRAÝLLÝ VEKÝL: SAVAÞ SUÇU Ýsrail parlamentosunun Arap milletvekillerin Balad partisi Baþkaný Cemal Zahalka, Ýsrail askerlerinin sýnýrdaki protestoculara ateþ açmasýný savaþ suçu olarak nitelendirdi. Zahalka, askerlerin öldürmek amacýyla ateþ açtýklarýný, böylece insanlarý gelecekteki protesto gösterilerinden de caydýrmayý amaçladýklarýný ifade etti. Golan Tepeleri / aa FOTOÐRAFLAR: AA ÝSRAÝL, GOLAN DA KATLÝÂM YAPTI ÝSRAÝL, 6 GÜN SAVAÞLARI'NIN YILDÖNÜMÜ SEBEBÝYLE GÖSTERÝ DÜZENLEYEN FÝLÝSTÝNLÝLERE ATEÞ AÇTI: 20'DEN FAZLA KÝÞÝ ÖLDÜ. YÜZLERCE YARALI VAR. ARAP ülkelerinin Ýsrail karþýsýnda yenilgiye uðradýðý 6 Gün Savaþlarý nýn 44. yýldönümünde bir grup Filistinli iþgal altýndaki Golan Tepeleri ne girmeye çalýþtý. Filistin ve Suriye bayraklarýnýn yaný sýra Türk bayraðý da taþýyan gruptan dikenli tellere yaklaþanlara Ýsrail askerleri tarafýndan ateþ açýldý. Suriye televizyonu, en az 23 Filistinlinin öldüðünü, 350 kiþinin de yaralandýðýný duyurdu. Ölenler arasýnda bir kýz çocuðu ile bir gazeteci de bulunuyor. Filistinliler, vurulan kiþileri Kanýmýz canýmýz sana feda olsun ey þehit sloganlarýyla taþýdý. Ýsrail Ordusu ise askerlerin mümkün olduðunca az ateþ açtýðýný savunurken kaç kiþinin öldüðüyle ilgili bir sayý vermedi. Ýsrail askerleri, geçtiðimiz ay da sýnýrý birçok bölgeden geçmeye çalýþan Filistinlilere ateþ açmýþtý. Vurulan Filistinlilerden 13 ü hayatýný kaybetmiþti. Ýsrail Baþbakaný Binyamin Netanyahu, askerlere itidalli davranmalarý emrini verdiklerini fakat sýnýrlarý savunmada kararlý olacaklarýný söyledi. Bu arada Lübnan sýnýrýnda hareketlilik yaþanmazken, Batý Þeria da yaklaþýk 100 kiþilik grubu Ýsrail güçleri göz yaþartýcý gazla daðýttý. Mecdel Þems / cihan Almanya da kabine nükleer kararýný verdi ALMAN kabinesi, ülkedeki nükleer santrallerin kademeli olarak 2022 yýlý sonuna kadar kapatýlmasý konusunda karar aldý. Kabine üyeleri toplantýda, nükleer santraller ile ilgili olarak hazýrlanan bir yasa tasarýsýný kabul etti. Yasa tasarýsý Haziran ayý sonunda Federal Meclis te (Bundestag) ele alýnacak. Ýlk aþamada bütünüyle kapatýlacak nükleer santrallerden birinin, kýþ mevsimlerinde çýkabilecek muhtemel enerji darboðazýnýn aþýlabilmesi için 2013 yýlýna kadar yedekte tutulmasýnýn düþünüldüðü bildirildi. Almanya da hemen kapatýlacak nükleer santrallerden sonra geriye kalan 9 santralden Bavyera eyaletindeki Grafenrheinfeld 2015, Bavyera daki Grundremmingen B 2017, Baden- Württemberg eyaletindeki Philippsburg II 2019, Bavyera daki Grundremmingen C, Aþaðý Saksonya eyaletindeki Grohnde ve Schleswig-Holstein eyaletindeki Brokdorf 2021, son olarak da Bavyera daki Isar II, Baden-Württemberg deki Neckarwestheim II ve Aþaðý Saksonya daki Emsland nükleer santralleri 2022 yýlýnda kapatýlacak. Berlin / aa GÖZ YAÞARTICI GAZ KULLANILDI ÝSRAÝL askerleri, Suriye sýnýrýnda toplanan Filistin yanlýsý protestocularý daðýtmak i- çin göz yaþartýcý gaz kullandý. Ýsrail askerlerinin önce ateþ açýp daðýtamadýðý protestoculara karþý göz yaþartýcý gaz kullanmasý üzerine yüzlerce insan bölgeden panik i- çinde kaçmaya çalýþtýðý, yaklaþýk 20 kiþinin yere yattýðý gözlendi. Olaylar, Ýsrail in 1967 yýlýndaki iþgalinin yýldönümü dolayýsýyla meydana gelmiþti. Majdal Shams / aa NASRALLAH ÝSRAÝL Ý SUÇLADI LÜBNAN Hizbullahýnýn lideri Þeyh Hasan Nasrallah olaylar sebebiyle Ýsrail i suçladý. Ý- ran lideri Ayetullah Ali Hamaney için Beyrut ta düzenlenen bir konferansýn açýlýþýnda, video konferans yoluyla bir konuþma yapan Nasrallah, olaylarýn Amerika nýn bölgedeki Araplarýn zenginliðini çalma çabalarýnýn yeni bir adýmý olduðunu söyledi. Nasrallah, Bu operasyon Amerika nýn Ýsrail in güvenliði için her þeye kayýtsýz þartsýz göz yummasýnýn bir göstergesidir. Filistinli gençlerin, kendi vatanlarýna dönmek için yaptýðý bu yeni eylemler, onlarýn ne kadar kararlý olduklarýnýn bir göstergesidir dedi. Mýsýr, BM den destek istedi Mýsýr ýn geçici Baþbakaný Ýsam Þeref in, Eylül ayýnda yapýlmasý planlanan genel seçimler için Birleþmiþ Milletler den (BM) destek istediði bildirildi. Mýsýr ýn resmi Nil televizyonunun, resmi haber ajansý MENA ya dayanarak verdiði haberine göre Þeref, BM Kalkýnma Programý Baþkaný (UNDP) Helen Clark ý makamýnda kabul etti. Görüþmede, özellikle yurt dýþýnda yaþayan 6 milyon kadar Mýsýrlý nýn oy kullanmasýnýn saðlanabilmesi için BM den yardým talep eden Þeref, Mýsýr ýn, BM nin seçimlerle ilgili tecrübelerinden yararlanmak istediðini söyledi. Kahire / aa Yemen'deki olaylar, devlet baþkanlýðý sarayýna saldýrý düzenlenmesine kadar uzanmýþtý. Avrupa, Yemen de diyalog istedi AVRUPALI 5 ülkenin lideri, Yemen de diyalog ve uzlaþma istedi. Ýngiltere, Fransa, Almanya, Ýtalya ve Ýspanya liderleri yaptýklarý açýklamayla, Yemen halkýnýn, diyalog ve ulusal birlik ruhuyla uzlaþmanýn yolunu bulmalarý çaðrýsý yaptý. Liderler ayrýca, Yemen de devlet baþkanlýðý sarayýna düzenlenen saldýrýda yaralanan Devlet Baþkaný Ali Abdullah Salih in tedavisi için topraklarýna getiren Suudi Arabistan a teþekkür etti. Berlin / aa SALÝH AMELÝYAT OLDU YEMEN DE devlet baþkanlýðý sarayýna düzenlenen saldýrýda yaralanan ve tedavi i- çin Suudi Arabistan a götürülen Devlet Baþkaný Ali Abdullah Salih in baþarýlý bir ameliyat geçirdiði belirtildi. Hastaneden bir yetkili, Riyad da göðsündeki þarapnel parçasýnýn çýkarýlmasý için ameliyat masasýna yatan Salih in durumunun iyi olduðunu kaydetti. Salih in kalbinin yakýnýnda þarapnel parçasý bulunduðu, ayrýca yüzünde ve göðsünde ikinci derece yanýklar olduðu bildirilmiþti. Riyad / aa Gös te ri ci le ri te dâ vi e den dok tor lar mah ke me de BAH REYN DE hü kü met kar þý tý pro tes to lar da ya ra lý gös te ri ci le ri te da vi e den tu tuk - lu on lar ca dok tor ve hem þi re, ül ke de o la ða nüs tü ha lin kal dý rýl ma sýn dan gün ler son ra ö zel gü ven lik mah ke me si ne çý ka rýl dý. A jans la rýn du yur du ðu na gö re, nü fu sun ço ðun - lu ðu nu o luþ tu ran Þi i le rin si ya si hak lar ve da ha faz la öz gür lük ta le biy le Sün ni kra li yet yö ne ti mi ne kar þý dü zen le di ði gös te ri dal ga sý ný bas týr mak i çin Mart a yýn da i lan e di - len o la ða nüs tü hal sý ra sýn da gö zal tý na a lý nan 47 sað lýk per so ne li, gös te ri ler de rol le ri bu lun mak la suç la ný yor. Ö zel gü ven lik mah ke me si ne çý ka rý lan 23 dok tor i le 24 hem - þi re nin du ruþ ma sý ba sý na ve ka mu o yu na ka pa lý ya pý lý yor. O la ða nüs tü ha li ge çen haf - ta Çar þam ba gü nü kal dý rý lan ha ne dan yö ne ti mi, mu ha lif le ri bir da ha re ji me mey dan o ku ma nýn so nuç la rý o la ca ðý yo lun da u yar dý. Manama / a a Çin de 16 bin kiþiye sel tah li ye si ÇÝN ÝN Hu nan e ya le ti nin Lo u di þeh rin de 16 bin ki þi þid det li yað mur la rýn et ki siy le mey da na ge len sel ler se be biy le tah li ye e dil di. Þin hu a a jan sý nýn ha be ri ne gö re, yet ki li ler, yað mur la rýn Hu nan e ya le tin de bir çok þe hir ve ka sa ba yý et ki le di ði ni be lirt ti. Ül ke nin te - mel ta rým a lan la rýn dan o lan Hu nan e ya le ti ay lar dýr ku rak lýk se be biy le su sý kýn tý sý ya þý - yor du. Çin me te o ro lo ji bü ro su, Ha zi ran a yýn da ül ke nin do ðu sun da ve iç ke sim le rin de ya þa nan ku rak lý ðýn bo yu tu nun yað mur lar la a za la ca ðý ný du yur du. Yet ki li ler, ku rak lý ðýn ar dýn dan ge len ya ðýþ la rýn sel le ri te tik le ye ce ði u ya rý sýn da bu lun du. Þanghay / a a Slo ven ya da ki re fe ran dum ha yýr la so nuç lan dý SLO VEN YA DA ya pý lan re fe ran dum da halk e mek li lik ya þý nýn bü tün ça lý þan lar i çin 65 e yük sel til me si ni red det ti. Seç men ler, ül ke nin ko mü nist dö nem de ki is tih ba rat ar þiv le ri ne gi ril me si nin zor laþ tý rýl ma sý ný ön gö ren ta sa rý ya da ha yýr de di. Slo ven ya da ya pý lan re fe - ran dum da seç men le rin yüz de 72 i si ö ne ri le re ha yýr der ken, e vet le rin o ra ný yüz de 28 ol du. Slo ven ya da ça lý þan la rýn ço ðu 63 ya þýn da e mek li o la bi li yor, an cak Baþ ba kan Bo rut Pa hor, u zun dö nem de büt çe nin is tik ra rý i çin e mek li lik ya þý nýn yük sel til me si ge rek ti ði ni be lir ti yor. Pa hor un re form tek li fi ni AB de des tek le miþ ti. Ljubljana / a a TEBRÝK Kardeþlerimizden Hanife Turbçuile Ali Osman Karadeniz'in izdivaçlarýný tebrik eder, çifte iki cihan saadeti dileriz. Trabzon ve Araklý Yeni Asya Haným Okuyucularý

8 8 7 MEDYA POLÝTÝK HAZÝRAN 2011 SALI Y Yabancý gözüyle TÜRKÝYE'DE Alman siyasi vakýflarý uzun yýllardan beri faaliyet gösteriyor. Çok kimse muhtemelen ne yaptýklarýyla hiç ilgilenmediklerindendir bu kuruluþlardan iþkillenir, hatta casusluk yaptýklarý gibi saçma sapan bir iddiayla mahkemeye verildikleri bir dönem bile oldu. Sosyal demokrat Friedrich Ebert Vakfý (FES), seçim öncesi bir analiz hazýrladý. Hem yabancýlarýn Türkiye'deki seçime nasýl baktýðýný, hem de bu vakýflarýn kötü iþler deðil, Türklerin de Almanya'da yapmasýnda yarar olan iþler yaptýðýný gösterdiði için bu analizin önemli bölümlerini sizlerle paylaþmak istiyorum. Önce þunu vurgulayalým: FES, Baþbakan Erdoðan'ýn, "Bazý yabancýlar bizim Sosyalist Enternasyonal'e üye olmamýzý istedi. Asýl solcu biziz" lafýný etmesine neden o- lan Alman Sosyal Demokrat Partisi'ne yakýn. Ama bakýn AKP için ne diyorlar: "2002 ve 2007 seçimlerinde reformlarý öne çýkaran ve kendini statükoyu aþacak parti o- larak tanýtan AKP, bu kez devamlýlýk ve istikrarý savunuyor." Sosyal demokrat Friedrich Ebert Vakfý: 2002 ve 2007 seçimlerinde reformlarý öne çýkaran ve kendini statükoyu aþacak parti olarak tanýtan AKP, bu kez devamlýlýk ve istikrarý savunuyor. Avrupalý nezaketiyle yazýlmýþ bu cümleyi Türkiye'nin sert siyasi diline tercüme edersek, bu, FES'in AKP'nin reformlarý bir yana býraktýðýný ve düzeni savunan bir partiye dönüþtüðünü düþündüðü anlamýna gelir. AKP'ye vuruyorlar ama CHP'ye de daha iyi davranmýyorlar. Ergenekon sanýklarýnýn aday gösterilmesini FES, "Bununla, Kýlýçdaroðlu'nun, CHP'yi devlete yakýn, asker vesayetini savunan, otoriter bir parti imajýndan kurtarma çabalarý tehlikeye giriyor" þeklinde deðerlendiriyor. Yine de, FES'in analizini hazýrlayanlarýn deðerlendirmesi, CHP'nin Sosyalist Enternasyonalden kovulmamak için yaptýðý giriþimlerin yavaþ yavaþ ürün verdiðini ortaya koyuyor. CHP seçim programýnýn, bu partinin bir yýl içinde "kendini yeni bir çizgiye yerleþtirdiðini açýkça gösterdiði" yazýyor bu analizde. Aile sigortasý projesine geniþ yer veriliyor. MHP'nin de seçimler için CHP'den çaldýðý öne sürülen bu projenin CHP'nin "yýllardan beri ilk defa ikiye bölünmüþ bir toplumun bir kutbunun temsilcisi olmak yerine, bir program partisi olarak anlaþýlmasýný saðladýðý", demokratikleþmenin sürdürülmesini istediði savunuluyor. Yani FES, CHP'nin yine sosyal demokratlaþmaya baþladýðýna inanýyor. Analizde MHP'nin milliyetçiliði ve etnik vatandaþlýk tanýmýna son verilmesine karþý olduðu vurgulanýyor; BDP'nin baðýmsýz adaylarla birlikte daha fazla özerklik talep ettiði de tamamen yorumsuz aktarýlýyor. Analizin son deðerlendirmeleri de ilginç. FES'e göre, bu seçimin sonucu gelecek yasama döneminin de ötesinde etkili olacak ve "AB adayý Türkiye'nin siyasi geliþmesinde büyük rol oynayacak". AB içinde en aðýrlýklý ülkelerden biri olan Almanya'da yakýnda tekrar hükümet ortaðý olmasý beklenen sosyal demokratlarýn Türkiye'nin gelecekte AB politikasýnýn ne olacaðýný anlamaya çalýþmasý doðal. Bu alanda beklentileri de çok açýk: "Seçim sonrasýnda uzun süredir beklenen anayasa tartýþmasýnýn baþlayacaðýný hesaba katmak gerek" denen FES analizinde, "Demokratikleþme, ademi-merkeziyetçileþme (bu BDP'nin demokratik özerklik projesini hatýrlatýyor hemen) ve Kürt sorununun çözümü seçim sonrasýnýn en önemli konularý olacak" ifadesi kullanýlýyor. Ama o dönem için karamsar denebilecek bir bakýþ hâkim rapora. Ýktidara geleceði kesin olan AKP'nin üçte iki çoðunluk saðlayamazsa ortak bulmasý gerektiðine iþaret edilen analizde, "AKP ve CHP'nin duruþlarý bazý alanlarda birbirine yaklaþtýðý halde, baþkanlýk sistemine geçiþ, adalet reformu ve Siyasi Partiler Yasasý'nýn yeniden düzenlenmesi konularýnda diyaloga hazýr olmamalarý nedeniyle iþbirliði yapmalarý hâlâ güç" deniyor. Bu durumda da AKP'nin ya demokratikleþme projelerini rafa kaldýrýp MHP'yle ya da seçim kampanyasý sýrasýnda yapmayacaðýný vurguladýðý halde kültürel haklar konusunda taviz vererek, BDP ile ortaklýða girmesi gerekeceði vurgulanýyor. Türkiye'de yaþayanlar için raporda fazla yeni bir þey yok. Ama bu raporun, seçim sonrasýnda Avrupa'dan gelecek bazý sesleri etkileyeceðinden emin olabilirsiniz. Cem Sey, Taraf, Anlaþýlan medyadaki tek günahkâr Birand mýþ! Bu ülkede demokrasinin, hukukun üstünlüðünün hakim kýlýnacaðý bir sistem kurulacaksa baþta medyanýn bir özeleþtiriye baþlamasý kaçýnýlmaz. KRÝTÝK 12 Haziran seçimleri için artýk son düzlüðe girdik. Bu son haftada siyasi partiler, siyaseti dizayn etmek isteyen çevreler ellerinde, arþivlerinde ne varsa ortaya dökecekler. Muhtemeldir ki yine çok gerileceðiz. Dolayýsýyla gündemimiz seçime endeksli. Fakat bütün bu hengâmeye bir virgül koymayý gerektiren önemli bir geliþme yaþandý. Gazeteci Mehmet Ali Birand, bir nevi darbeler ve cuntalar tarihi olan yakýn dönemimizin zihni kodlarýný deþifre eden bir itiraf-özeleþtiri yaptý. Ancak o tarihi özeleþtiri gerektiði kadar tartýþýlamadý. Oysa Birand ýn açýklamalarý sorunun kaynaðýna iniyordu. Önce Birand ýn açýklamalarýný daha da anlamlý kýlacak bir anekdotu paylaþayým. Geçtiðimiz 23 Mart ta Cumhurbaþkaný Gül ve kalabalýk bir heyetle Ýstanbul dan Gana ya uçtuk. Cumhurbaþkaný Gül ile Sahra Çölü ü- zerinde iken yaptýðýmýz sohbette çok þey konuþtuk. Birçoðu güncel konularla ilgiliydi. Röportajýmýz biterken Gül e tam da o gün Taraf Gazetesi nde çýkan ve Balyoz u anlatan Wiki- Leaks belgelerini sordum. Habere göre Balyoz dan, ordunun darbe giriþiminden Amerikalýlar da haberdarmýþ. Gül beni þaþýrtan bir cevap verdi: Sürpriz bir þey yok. O yýllarda Ankara da olan herkes bunlarý biliyordu. Sen duymamýþ mýydýn? O seyahatte beraber olduðumuz tecrübeli Ankara temsilcilerine dönüp Siz duymamýþ mýydýnýz? diye devam etti. O ortamda ilk kez duyan çýkmamýþtý. Sonra da Kimse kafasýný kuma gömmesin. Herkes her þeyi biliyordu dedi. Birand, Cumhurbaþkaný Gül ün Kimse kafasýný kuma gömmesin çaðrýsýndan etkilenmiþ midir bilmiyorum ama son günlerde itiraflarla karýþýk tarihi özeleþtiriler yapýyor. Birand ýn açýklamalarý çok önemli. Çünkü bu ülkenin kronik ve kadim sorunlarýndan birine; medyanýn genlerine iþlemiþ asker sevgisine vurgu yapýyor. Aslýnda söyledikleri hiç deðilse Ankara gazetecilerinin bilmediði þeyler deðil. Birand ý orijinal kýlan çýkýp bunu açýklama cesareti göstermiþ olmasý. Birand diyor ki, Bizim için öncelikli olan Parlamento ve demokrasi deðildi. Genelkurmay daha önemliydi. Bundan daha normal bir þey de olamazdý çünkü böyle yetiþtirildik. Emad Hajjaj / Ürdün Darbecilik genlerimize iþlemiþti. Komutanlarýn üstünlüðünü sorgusuz kabul ederdik. Üniformalarýn pýrýltýsýný yarý hayranlýk yarý korkuyla izlerdik. Bütün darbeleri anlayýþla karþýladýk, yardýmcý olduk. Hem Posta daki yazýlarýnda hem de CNN Türk ve TRT deki açýklamalarýnda o günlere dair çok çarpýcý özeleþtiriler de yaptý Birand. Bugün bile çok tartýþýlan Fethullah Gülen kasetlerinin medyaya nasýl servis edildiðini, haberlerin bizzat Genelkurmay tarafýndan sipariþ edildiðini anlattý. Aslýnda Birand ýn ifadelerinden hareketle medyada bir özeleþtiri döneminin baþlamasý beklenirdi. Fakat olmadý. Hatta Birand linç e- dilmeye çalýþýldý. Bir bakýma bu sürpriz bir durum da deðil. Tam da darbecilik genlerine iþlemiþ biri nin reflekslerini sergilediler. Zaten onlara göre de Ergenekon faso fisoydu, darbe günlükleri fantezi, Ýrtica ile Mücadele Eylem Planlarý kâðýt parçasý, Balyoz belgeleri de komploydu. Üstelik darbe belgeleriyle de yakalansalar paþalarýn tutuklanmasý orduyu yýpratýyor du! Oysa bugün konuþmasý, itiraf-öz eleþtiri yapmasý gereken çok meslektaþýmýz var. Çünkü 12 Mart tan 28 Þubat a darbelere çanak tutan, askere gaz veren, darbe anayasasýný destekleyip darbe ürünü kurumlara sahip çýkan yine ayný medyaydý. Hatta Erol Simavi nin tarihe geçen sözüyle, Orduyu ihtilallere basýn hazýrlar dý. Ama Birand dýþýnda cesaret gösterip, günahlarýný itiraf eden ya da cesurca öz eleþtiriler yapan çýkmadý. Oysa kimse kendini kandýrmamalý. Bugün köþelerinde ya da ekranlarda iktidara sivil dikta yakýþtýrmasý yapýp etik dersler veren birçok gazetecinin anlatacaðý çok þey var. Genelkurmay dan bir uzman çavuþla gelen sarý zarflarý, baþlýklarý bile atýlmýþ haber metinlerini, telefon telkinlerini Ankara nýn simitçileri bile biliyor. O yüzden, eðer bu ülkede demokrasinin, hukukun üstünlüðünün hakim kýlýnacaðý bir sistem kurulacaksa baþta medyanýn bir öz e- leþtiriye baþlamasý kaçýnýlmaz. Hazýr bu konuya girmiþken Alper Görmüþ ün iki ciltlik Büyük Medyada Ergenekon Haberciliði kitabýný da hararetle tavsiye ettiðimi belirtmeliyim. Adem Yavuz Arslan, Bugün, Yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: 0(212) yeniasya Medya Grup Hastanemiz bünyesinde Diyarbakýr'da bulunan hastanemizde çalýþacak nöroloji uzmaný alýnacaktýr. Tel: Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Hilal Termal Tatil Köyünde Eylül arasý kullanýma hazýr, TL satýlýk Not: Araba ile takas olunur. Gsm: ELEMAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) Otomotiv Sektöründe Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0(212) Beyaz Lale Anaokulu Çocuðunuz Varsa Durun 1 Dakika Önce Saðlam Bir Temel Diyorsanýz Beyaz Lale Anaokulu Yaz Okulu Ve Yeni Dönem Anaokulu Kayýtlarýmýz Baþlamýþtýr. Ayrýca Okulumuzda Çalýþacak Anaokulu Anaokulu Öðretmeni Alacaktýr Gsm Profesörler Sitesi Bornova-Ýzmir Web Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) Kýr ta si ye sek tö rün de de ne yim li pa zar la ma e le - ma ný a raç kul la na bi len Tel : 0(212) Gsm: (0506) Gra fik ve Ta sa rým e le - ma ný a ra ný yor. Tel : 0(212) Gsm: (0506) Ö zel Du yu Ö zel E ði tim ve Re ha bi li tas yon Mer ke - zi ne Ý þit me En ge li ler Öð - ret me ni a lý na cak týr. Üc ret Dol gun dur. (0532) (0505) An tak ya/ha tay Sul ta nah met böl ge sin - de ki o te li miz i çin Ýn gi liz ce bi len bay re sep si yon e le - ma ný a ra mak ta yýz. Ýr ti bat tel : 0(212) E Eh li yet li Kam yon Þo fö rü a ra ný yor. 0(212) ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) KÝ RA LIK DA Ý RE Sa hi bin den Denizli'de Kiralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkân Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) Sa hi bin den De niz li Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL (0533) m 2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a - ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL 0(212) , kom bi li, mas raf - sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) m 2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý ki - ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) DÝK MEN Ö VEÇ LER Ah met Ha þim Cad. Ki ra lýk Da i re Ýr ti bat: (0533) m 2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý 500 TL 0(212) SA TI LIK DA Ý RE BARLADA Göl Manzaralý 3 kat saðlýk ocaðýnýn önünde Kemal Karta Satýlýk Triplex 350m 2 kapalý alan 500m 2 müstakil bahçe,deniz manzaralý. Beylikdüzü,Kavaklý,Ýstanbul Küçükköy Yenimahalle'de 3.Kat 100 m 2 Doðalgazlý-Kombili Tapulu-Krediye uygun 120 bin lira Acil ihtiyaçtan satýlýk azda olsa pazarlýk payý var Bursa Orhangazi'de m 2 Zeytin Bahçesi TL TL Taksitle Tamamý TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi: Gsm: (0532) Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m 2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) SA TI LIK AR SA Kumburgaz 'da Sahibinden satýlýk dubleks daire 180m TL Krediye Uygun Þirinevler 'de Sahibinden satýlýk kombili asansörlü 120m 2 daire TL Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m 2 tamamý Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) (0532) Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman (0532) (282) (282) Çorlu/Tekirdað Denizli Baðbaþýnda Baðbaþý Belediyesi Arkasý Koruluk Parký yaný Arsa 155m 2 daireler yapýlýyor TL Bodrum+3 Kat imarlý (0533) KAY SE RÝ YE 18 km U zak lýk ta m 2 Tar la TL Þa ban Yü ce türk (0532) (312) VA SI TA 2006 Model siyah wolkswagen transporter, bakýmlý,deðiþeni yok GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz 2752 mo del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. 0(212) model Transit connect 160,000 km TL kapalý kasa (0532) /Ankara 2005 model Transit connect 151,000 km tl kapalý kasa (0532) /Ankara ÇE ÞÝT LÝ Geb ze Ab di Ý pek çi Ma - hal le sin de (Tren Ýs tas yo - nu Ya ný) bu lu nan "U cuz - luk Ja pon Pa za rý" Dük kâ - ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek Ýs ti yo rum. (0537) Acele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane (0539) /Fatih NAK LÝ YAT AKF LAÞ þe hi ri çi þe hir le ra ra sý ma ran goz lu 0(212) (0532)

9 Y MAKALE 9 fer sa dog ni as ya.com.tr Meþ rû ti yet dev rin de ki fik rî, si ya sî ce re yan lar - 3 Dýþ güç ler, Meþ rû ti yet dö ne min de, Os man lý dev le ti ni par ça la yýp yut mak ve sö mür ge leþ tir mek i çin bel li gay ri müs lim grup la rý, hür ri yet-a dâ let-e þit lik ve ba ðým sýz lýk slo gan la rýy la tah rik et miþ, des tek le miþ, or ga ni ze et miþ ti. Dýþ bas ký lar ve Dec ca lizm fýr tý na la rý nýn her þe yi al lak-bul lak et me siy le de, Os man lý ay dýn la rý nýn meþ rû ti yet-hür ri yet ta lep ve dü þün ce le ri bir bi ri ne ka rýþ mýþ tý. Ýþ te, bu kar ma þýk Müfsit zihniyet Zýn dý ka zih ni yet zi hin le ri ze hir li yor, di mað la rý du mu ra uð ra tý yor, fi kir le ri sön dü rü yor, þev ki öl dü rü yor, mu hab be ti ze de li yor, u huv ve ti bö lü yor. Zýn dý ka bun dan zýn dý ka ol sa ge rek. Zýn dý ka bu za man da ko mi te o la rak, þahs-ý mâ ne vî o la rak kit le sel hü cum e di yor. Bul du ðu kü çük bir ka pý, az bir a çýk, az bir za af, az bir ih mal o nun i çin bu lun maz ni fak, ge ri bý ra kýl maz if sat, boþ ve ril mez bir þey ta ni yet, vaz ge çil mez bir fit ne dir. U yu yan fit ne yi u yan dýr mak en bü yük ser ma ye si, em ma re nef si ha re ke te ge çir mek en bü yük ge li ri, u huv ve ti ya ra la mak, mu hab be ti ze de le mek en bü yük ge çi mi dir. Bir ne fe re kar þý han nâs or du la rý ha re ke te ge çi rir. Kal be at tý ðý müf sit kü çük bir fi kir, di ma ða dü þür dü ðü mü na fýk bir dü þün ce vi rüs gi bi giz li den giz li ye ya yý lýr, za man la bü tün a za la ra si ra yet e der, ru hu ser sem, be de ni has ta e der. A ni den ve an sý zýn kal bi han çer ler. Sý zý sý zý e lem dö kü lür, hic ran a kar yü rek han çe re sin den. Cer be ze þar ký lar dö kü lür du dak la rýn dan, süs lü söz ler, ci lâ lý cüm le ler dö kü lür að zýn dan. Si ya set sý ðý na ðý, þar la tan lýk kal ka ný, po le mik dö nüp du ran bo zuk pla ðý, gün dem hort lak ha ra be si. Gö rü nüþ te ha pis ler, sür gün ler yok; si re ten da ha þid det li si, deh þet li si ve kat mer li si var. Ý man teh dit al týn da, mu hab bet ab lu ka, u huv vet ku þat ma al týn da. Öz gür lük ve öz gün lük ne re de? Mu hab bet, u huv vet, te a vün yok sa; han gi han nas or du lar la sa va þý lýr da mu vaf fak o lu nur? Mu hab bet ip u huv vet le tu tu lup çe kil me dik çe kör ku yu lar dan çýk mak müm kün mü? Çok o ku mak ne ça re? Çok bil mek, uy gu la ma dýk tan son ra ne i þe ya rar? Ý çe iþ le me yen, nef si de lip geç me yen, in fi râ dî fik ri ya kýp yýk ma yan, em ma re nef sin ba þý ný ko par ma yan, mu hab bet ba ðýn da gül dik me yen, u huv vet se ma sý ný ay dýn lat ma yan o ku ma, ku ru o ku ma dan, ma lûmat fü ruþ luk tan baþ ka ne dir? Suç sa de ce zýn dý ka lar da mý? Müf sit ler ga fil le ri av lar, si ya set ser sem li ði ne, fel se fe cer be ze si ne düþ müþ le ri e le ge çi rir. U ya nýk ol ma sý ge re ken le rin u ya nýk ol ma ma sý ma ruz gö rü le mez. Nö bet te u yu yan Ben bir þey yap ma dým di ye bi lir mi? Ü mit sol ma yan gü neþ, kor ku bit me yen ge ce. Bir ge ce, bir gün düz dö nüp du ru yo ruz bi lin mez lik gir da býn da; ha ki kat ne re de, is ti ka met han gi da ðýn zir ve sin de? Fit ne ge ce sin den fe lah sa ba hýn da u yan mak u zak ol ma yan u fuk. Zýn dýk lar pus lu zi hin ge ce le ri se ver ya da zi hin le ri ka rart ma yý. Mu hab bet ay dýn lý ðý, u huv vet sü kû nu on la rýn ar zu et me dik le ri hâl. Mu hab be ti, u huv ve ti, te â vü nü, te sa nü dü, kar deþ li ði bo zan her hâl is ti ka met dý þý, ha ki kat ha ri ci dir ve zýn dýk la rýn i þi ne ge lir. VECÝZE Vicdanýn ziyasý, ulûm-u dîniyedir. Aklýn nuru, fünun-u medeniyedir. Ýkisinin imtizacýyla hakikat tecellî eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. Ýftirak ettikleri vakit, birincisinde taassup, ikincisinde hile, þüphe tevellüd eder. Bediüzzaman, Münâzarât, s. 127 Siyasî bir laboratuvar : II. Meþrûtiyet dönemi dev re de, Os man lý Dev le ti ni ba tý nýn ta sal lu tun dan kur tar mak i çin üç a na ce re yan or ta ya çý kar: Ýs lâm cý lýk, Türk çü lük, Garp çý lýk. Bu a na a kým lar dan da, çe þit li si ya sî par ti ler tü rer. Ord. Prof. Ta rýk Za fer Tu na ya nýn tâ bi riy le Si ya sî la bo ra tu var o lan I I. Meþ rû ti yet te; bu gün de var lý ðý ný sür dü ren si yâ sî, fik ri ce re yan ve zih ni yet ler, Ba tý da ki gi bi si ya sî par ti le rin ben zer le ri ce mi yet, fýr ka ve ku lüp a dý al týn da fi liz le ne rek teþ ki lât lan ma ya baþ lar. Bun la rýn en ö nem li le ri, Ýt ti had ve Te rak ki, Os man lý Ah rar Fýr ka sý, Hür ri yet ve Ý ti lâf Fýr ka sý (da ha son ra Ah rar lar i le bir le þir), Ýt ti had-ý Mu ham me di Ce mi ye ti, Mu te dil Hür ri yet per ve ran Fýr ka sý, Os man lý Sos ya list Fýr ka sý dýr... 1 Ýt ti had çý lýk Ýt ti had ve Te rak ki Ce mi ye ti nin fik rî kö kü 1876 la ra da ya nýr. Par ti leþ me si i se, I I. Meþ rû ti yet ten son ra dýr. As lýn da Ýs lâm cý lýk po li ti ka sý, Fa tih Sul tan Meh med'in tür be si ve a dý na yap týr dý ðý ca mi nin de i çin de bu lun du ðu kül li ye de, u zun za man dýr res to ras yon ça lýþ ma la rý ya pý lý yor. TARÝHTE BUGÜN Bun dan tam ta mý na yüz se ne ön ce meþ hûr "Ru me li Se ya ha ti"ne çý kan Sul tan Re þad, müm - taz ve ka la ba lýk bir he yet le 7 Ha zi ran (1911) gü nü Se lâ nik Li ma ný na va sýl ol du. Bu he ye tin i çin de, bir çok dev let ve hü kû met er kâ ný i le bir lik te meþ hûr al lâ me Be di üz za man Sa id Nur sî de var dý. Be di üz za man, Pa di þa hýn Ru me li se ya ha ti ne Þark Vi lâ - yet le ri ni tem si len ka tý lý yor - du. (Geç ti ði miz gün ler de bir ser gi de gün yü zü ne çý kan ve a ka bin de in ter net te hýz la do - la þý ma gi ren yu ka rý da ki res - min, Trab zon Er zu rum he - ye ti ne a it o lup bu se ya hat es na sýn da çe kil di ði ve ay ný ka re de Be di üz za man'ýn da yer al dý ðý i fa de e di li yor ki, ak - la da uy gun gö rü nü yor.) Pa di þah ve be ra be rin de - ki ler, 5 Ha zi ran gü nü Dol - mah çe rýh tý mýn dan ha re ket et miþ ler di. Se lâ nik'e ka dar Bar ba ros zýrh lý sýy la ge len he yet, bu ra dan Üs küp'e o - lan se ya ha ti ni i se tren le yap tý. O gün le ri ya þa yan Os - man lý ta rih çi si Ýs ma il Ha mi Da niþ mend'in ak tar dý ðý bil - gi le re gö re, Se lâ nik, Üs küp, Priþ ti ne ve Ko so va Sah ra sý ný i çi ne a lan bu se ya hat, tam 22 gün sür müþ. Ko so va'ya va sýl o luþ, bir Cu ma gü nü ne te va fuk e der. Kay nak la rýn bil dir di ði ne gö - re, bu ra da en az yüz bin ki - þiy le Cu ma na ma zý ký lý ný yor. Ýt ti had çý lar a ra sýn da da kýs men ka bul gö rü yor du. Ýk ti da ra geç tik ten son ra ve bil has sa sý cak sa vaþ yýl la rýn da bu nu, dev let po li ti ka sý hâ li ne ge tir di ler. 2 Bu na mec bur du lar; zî ra, dev le tin di nî Ýs lâm, hal kýn ek se ri ye ti Müs lü man dý ve Os man lý es ki den be ri i lây-ý ke li me tul lah ý yay ma ya ken di si ni va zi fe dar bi li yor du. Mec lis i çi ve ya dý þýn da, her hâ di se de bu lu nan Ýt ti had ve Te rak ki, yal nýz ba þý na sah ne de dir. O na da hil ol mak, hak, a dâ let, hür ri yet, hu kuk, in san lýk ve va tan se ver lik le eþ tu tu lu yor du. Os man lý ay dýn la rý o na bel bað lar dý. Ne ya zýk ki, ký sa za man son ra bu ha re ket þid de te yö ne lir. Bu par ti nin te mel di rek le rin den bâ zý la rý nýn on lar la ih ti lâ fý nýn se be bi, par ti ye ko mi te ci li ði so kup, ken di fi kir le ri ni pay laþ ma yan la rý si lâh la sus tur ma ya baþ la ma la rý, Meþ rû ti ye ti i lân et tir me ga ye si ne e ril dik ten son ra da, as ke rin, kýþ la sý na dön me ye rek si ya set i çin de ka lýp, po li ti ka yý or du ya bu laþ týr mýþ ol ma sý dýr dep re min de ha sar gör dü ðü tes bit e di len ca mi ve çev re si, yak la þýk on yýl dýr tam bir þan ti ye a la ný na dön dü rül müþ hal de. Ön ce ze mi ni güç len dir me ça lýþ ma la rý ya pýl dý, ar dýn dan ca mi ve kü tüp ha ne nin iç, dýþ ve çev re ký sým la rý res to re e dil me ye baþ lan dý. Sýk lýk la ya ký nýn dan geç ti ði miz bu ça lýþ ma la rýn se vin dir ci, mem nu ni yet ve ri ci ne ti ce le ri nin ya nýn da, bir de son de re ce ü zün tü ve ren, hat ta ki mi va tan da þa göz ya þý Yüz yýldýr bitmeyen tartýþma: Din mi, milliyet mi? Be di üz za man an la tý yor Muh te lif mek tup lar da bu ta ri hî se ya ha ta a týf lar da bu - lu nan Be di üz za man Sa id Nur sî, bir e se rin de þun la rý i - fa de e di yor: "Ýt ti hat çý lar za - ma nýn da Sul tan Re þad ýn Ru me li ye se ya ha ti mü na se - be tiy le Ko so va ya git tim. O va kit Ko so va da bü yük bir Ýs - lâ mî Dâ rül fü nun te si si ne te - þeb büs e dil miþ ti. Ben o ra da hem Ýt ti hat çý la ra, hem Sul - tan Re þad a de dim ki: 'Þark (Do ðu Vi la yet le ri miz), böy le bir da rül fü nu na da ha zi ya de muh taç ve â lem i Ýs lâ mýn mer ke zi hük mün de dir.' O va - kit ba na va ad et ti ler. Son ra Bal kan Har bi çýk tý. O med re - se ye ri (Ko so va) is ti lâ e dil di." (E mir dað Lâ hi ka sý, s. 402) * * * Üs tad Be di üz za man'ýn Hut be i Þâ mi ye i sim li e se - ri nin or ta la rýn da bah si ni et ti ði "i ki mü te fen nin mu - al lim le" o lan mu ha ve re si Ýt ti had ve Te rak ki, Mec lis in i çin den ve ya dý þýn dan ken di si ne kar þý ya pý lan mu ha le fe ti dâ i ma, va ta ný kur tar mýþ kad ro ya kar þý, bir baþ kal dý rý ve i hâ net o la rak de ðer len dir di. Bu an la yýþ, CHP ve tü rev le ri nin gen le rin de hâ lâ mev cut tur. Ýs tib dat ve þid de tin ya nýn da, par ti men sup la rý nýn di ne lâ kayd lý ðý da ek le nin ce fýr ka çö zü lür; baþ ka par ti ve ce mi yet le rin doð ma sý ka çý nýl maz o lur yý lýn da Ýs tan bul da teþ ki lât la nan bu par ti, zor ba lýk la bir çok hâ di se nin al tý na im za a tar; ül ke yi I. Dün ya Har bi ne so kar; 1918 yý lýn da da ken di ni fes he der ve i le ri ge len le ri yur dý þý na ka çar. Dip not lar: 1- Prof. Dr. Mus ta fa Er do ðan, Ye ni Þa fak, , 2- Do ðuþ tan Gü nü mü ze Bü yük Ýs lâm Ta ri - hi, c. 12, s. 62., 3- Os man Ha mî, Ba tý nýn Do ðu Po li ti - ka sý nýn Ah lâ ken Ýf lâ sý, Terc. Zi yad E buz zi ya, Üç dal Neþr., Ýst. 1982, s. 12. Asýrlýk çýnarlar yere serildi 7 Haziran 1911 Sultan Reþad'ýn 1911 yýlý Haziran'ýnda gerçekleþtirilen Rumeli Seyahati esnasýnda çekilen bu fotoðraf karesinde, Bediüzzaman Hazretlerinin de yer aldýðý tahmin ediliyor. de, iþ te bu ta rih te ve tren le (þi men di fer le) ya pý lan Ru - me li se ya ha ti es na sýn da vu ku bul muþ tur. Tren de ki mu al lim ler le ya - pý lan soh be tin a na ko nu su þu dur: "Ha mi yet i di ni ye mi, yok sa ha mi yet i mil li ye mi da ha kuv vet li, da ha lâ zým?" Üs tad'ýn bu ha ya tî su â le ver miþ ol du ðu ge niþ muh - te va lý ce vap, ay ný e se rin so - nun da yer a lý yor. Dü þün dü rü cü nok ta i se þu dur: Ar adan tam ta mý na yüz se ne geç miþ ol ma sý na rað men, bu hu sus mil le ti - mi zin gün de min de hem hiç düþ me di. E vet, bu gün de tar tý þý lan en ha ra ret li ko nu la rýn ba - þýn da "din ve mil li yet" me - se le si ge li yor. Irk çý lýk (Türk çü lük Kürt - çü lük) te me li ne o tur tu lan mil li ye t çi lik, ta raf gir fa na - tik le rin na za rýn da a de ta din gi bi dir ve di nin mu kad de - sa týn dan ön ce ge lir. dök tü ren ba zý gö rün tü le ri ne þa hit ol duk. Bu gö rün tü le rin ba þýn da i se, a sýr lýk çý nar la rýn göz gö re ku ru ma la rý ve ar dýn dan kök ten ke si le rek ye re se ril me le ri ge li yor. So rup öð ren di ði miz ka da rýy la, þan ti ye sa ha sý i çin de ka lan ve ca mi nin en gü zel sü sü o lan a sýr lýk çý nar lar, res to ras yon i þin de kul la ný lan a sit li mad de ler se be biy le, bi rer bi rer ku ru ma ya yüz tut tu lar. Bu çý nar la rý kur tar mak i çin de, ön ce dal la rý ný bu da dý lar. Bu yön te min kâr et me di ði ve es ki hal le ri ne dön dü rü le me dik le ri an la þý lýn ca da, o gü ze lim var lýk la rý dip ten kes me ci he ti ne git ti ler. Ge çen haf ta ay ný yer den geç ti ði miz de, o ko ca çý nar la rýn mo tor lu tes te re ler le kü tük kü tük ke si le rek ye re se ril dik le ri ne þa hit ol duk. Or ta ya öy le si ne a cýk lý ve ha zin bir man za ra çýk mýþ tý ki, bu nu gö ren ba zý va tan daþ lar göz yaþ la rý na ha kim o la mý yor du. Bu ha zin ne ti ce nin so rum lu su kim ve ya kim dir? Ni çin baþ tan ted bir a lýn ma dý da, göz gö re çý nar la rýn ku ru ma sý na se yir ci ka lýn dý? Bun la rýn ye ri na sýl ve ne za man dol du ru la cak? Bü tün bun lar, ne ya zýk ki þim di lik ce vap sýz ka lan so ru lar cüm le si ni teþ kil e di yor. Si ya se tin sýð su la rý Mes lek taþ la rý mý zýn ço ðu, yak la þýk i ki ay dýr si ya set le ya týp si ya set le kal ký yor lar. Ne re dey se, baþ ka bir þey ya za maz, ko nu þa maz, tar tý þa maz bir du ru ma gel di ler. Se çim at mos fe ri ne gi ril di ðin de, si ya set a ðýr lýk lý ya zý lar yaz mak, ay ný ko nu da ko nuþ ma lar yap mak ga yet nor mal dir. Bi zim tu ha fý mý za gi den, do la yý sýy la ya dýr ga dý ðý mýz nok ta, mes lek taþ la rý mý zýn ge niþ a çý dan ba ka rak fi kir ve mis yon ba zýn da si ya set le il gi len mek ye ri ne, þa hýs la rýn lâf çak ma la rý na, li der le rin gü nü bir lik a týþ ma la rý na, söz dü el lo la rý na ki lit le ni yor lar. A de ta, "Fa lan si ya set çi di ðe ri ne þu nu söy le di; o da fi la na þö ö öy le ok ka lý lâf lar la kar þý lýk ver di"den ö te ye git me yen, gi de me yen ya zý lar la, yo rum lar la med ya mýz bü yük ir ti fa kay bet miþ du rum da. Zi ra, bu min val ü ze re sü rüp gi den ya zý lar, ko nuþ ma lar, tar týþ ma lar, fâ sit bir da i re nin dý þý na çýk mý yor, çý ka mý yor. Ya ni, tam bir ký sýr dön gü ha li... Bu da, is ter is te mez býk kýn lýk ve ri yor, u sanç ve ri yor. Or ta da ne ca zi be ka lý yor, ne de he ye can ve ri ci bir me saj. Ney se ki, se çim gü nü ne çok az bir za man kal dý. Te men ni e de riz ki, ya zar ve yo rum cu ar ka daþ la rý mýz, bir an ev vel çýk sýn, kur tul sun bu ký sýr dön gü den. Di le riz ki, ar týk söz lü sa taþ ma la rýn "de rin hik me ti!"ne ka fa yor mak tan kur tul sun lar da, in san la rý mý zýn da ha ha ya tî, da ha e hem mi yet li me se le le ri ne ka fa yor ma ya ve bun lar i çin ça re for mül le ri a ra ma ya ko yul sun lar. GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan Eûzü besmele üzerine Abd ru muz lu o ku yu cu muz: E û zü bes me le ne dir? Ne re ler de söy le nir? Ne re ler de söy len mez? Ý zah e de bi lir mi si niz? söz cü ðü i le kas te di len E û zü bil la hi mi neþ þey ta nir ra cîm ke - E û zü li me si, ku lun þey ta nýn þer rin den Al lah a sý ðýn ma sý ný i fâ de e di yor. Bes me le söz cü ðü i le kas te di len Bis mil la hir rah ma nir ra him de, Al lah ýn havl ve kuv ve ti ne du yu lan gü ve nin ve te vek kü lün i fâ de si dir. E û zü de, bes me le de Ýs lâm ýn þe â i rin den dir. Gü nah lar dan ka çýn ma yý e û zü i fâ de e di yor sa; se vap, ha yýr ve ha se nât yap ma yý bes me le i fâ de e der. E û zü yü, ha des ten ve ne ca set ten ta ha re ti i çe ren ab dest al ma ya ben ze tir sek; bes me le yi Al lah a yö ne liþ mâ nâ sýn da na maz kýl may la î zah e de bi li riz. E û zü hac da þey tan taþ la mak sa; bes me le kâ be yi ta vaf et mek tir. Her i þi miz de di li miz den dü þür me di ði miz bes me le, i þi mi zin ha yýr lý ve be re ket li ol ma sý te men nî siy le, her tür lü þer le rin deh þe tin den ve tah ri ba týn dan kal bi mi zin Al lah a sý ðýn ma sý nýn ne de re ce e hem mi ye ti hâ iz ol du ðu nun, bir Müs lü man ti tiz li ðiy le i fa de si dir. E û zü çe ke rek Ko vul muþ þey tan dan Al lah a sý ðýn dýk tan son ra 1, Al lah ýn Arþ ýn dan yüz on dört de fa nâ zil ol muþ bu lu nan Bes me le i le Kur ân o ku ma ya baþ la mak; doð ru dan Kur ân ýn ve kâ i na týn Sâ hi bi ne bað lan ma mý zý sað lar. Al lah ýn a dý nýn zik ri o lan Bes me le, in sa ný Arþ-ý A lâ ya bað la yan nû râ nî bir hat týr; kul i le Rabb i a ra sýn da mak bul bir þe fa at çi dir. 2 Al lah a sý ðý na rak ve Al lah ýn a dý ný a na rak baþ la nan iþ le re, þey ta nýn mü da ha le si ne re dey se im kân sýz la þýr. Zî ra, Al lah ýn a nýl dý ðý yer ler ve kim se ler, hep þey ta nýn kor ku lu rü ya sý ol muþ tur. Þey tan, ken di sin den Al lah a sý ðý nýl ma dý ðý ve Al lah ýn a dý nýn a nýl ma dý ðý yer ler de ze lîl ve a þa ðý lýk bir zevk le do la þýr. Bu yüz den, Al lah a sý ðýn ma yý ve Al lah ýn a dý ný an ma yý ken di si ne þi âr e di nen Müs lü man, þey ta na bu fýr sa tý ver me miþ o lur. E bû Hü rey re (ra) an la tý yor: Bir gün i ki þey tan kar þý la þýr lar. Bi ri si gâ yet ba kým lý, se miz, yað lý, te miz, i ri vü cut lu ve göz le rin den ha yat fýþ ký rý yor. Di ðe ri za yýf, cý lýz, aç, ba kým sýz, pis, has ta, der man sýz, â de ta bir de ri bir ke mik kal mýþ ve can sýz lýk tan göz le ri nin fe ri git miþ. Ba kým lý þey tan a lay cý bir dil le so rar: Ne ol muþ sa na? Ne bu ha lin? Za yýf þey tan, me cal siz; ce vap ve rir: Ne ya pa yým? Bir a da ma düþ tüm ki, yi ye ce ði za man bes me le o ku yor; ben aç ka lý yo rum. Ý çe ce ði za man bes me le o ku yor; ben su suz ka lý yo rum. Gi ye ce ði za man bes me le o ku yor; ben çýp lak ka lý yo rum. Te miz len di ði za man bes me le o ku yor; ben pis ka lý yo rum. Ö te ki si ka sý la rak: Be nim öy le bir ar ka da þým var ki; a dam, bun lar dan hiç bi rin de bes me le o ku mu yor! Ben de, a da mý ma her þe yin de or tak o lu yo rum! 3 di yor. Hay van ke ser ken, av hay va ný na ok, saç ma ve ya kur þun a tar ken ve ya ta lim li kö pe ði ni gön de rir ken Bis mil lâh ve ya Al la hu ek ber de mek, ya da ta ma mýy la Bis mil lâ hir rah mâ nir râ hîm de mek va cip tir. Na maz da Fa ti ha dan ön ce giz li ce E û zü bes me le ve di ðer re kat lar da bes me le o ku mak sün net tir; sa hih sa yý lan di ðer bir gö rü þe gö re de va cip tir. Ab dest a lýr ken, ye mek yer ken, su ve ya he lâl bir þe yi i çer ken, ya tar ken, kal kar ken ve her ha yýr lý i þe baþ lar ken bes me le o ku mak sün net tir. Çýp lak i ken, pis bir yer de i ken ve ya pis bir ye re gi rer ken (me se lâ tu va let te), mek ruh bir i þe baþ lar ken ve Be râ e sû re si ni (Ba þýn da Bes me le bu lun ma yan Tev be Sû re si ni) ön ce ki sû re i le bi ti þik o kur ken Bes me le çek mek mek ruh tur. Ha ram i þe baþ lar ken bes me le çek mek i se, ha ram dýr. 4 DU  Ey Rah man-ý Ra him! Bi zi Sa na ge rek ti ði gi bi î man e den, yal nýz Sa na tes lim o lan, yal nýz Se nin ver dik le ri ne ka na at e den, yal nýz Sa na te vek kül e den ve Se nin a dý ný an mak ta his se si zi ya de o lan kul la rýn dan ey le! Bi zi dün ya da ve â hi ret te i yi lik ler den, ha se nât tan ve sa lih a mel ler den a yýr ma!  mîn Dip not lar: 1- Nahl Sû re si,  yet: Be dî üz za man Sa îd Nur sî, Söz ler, S Ý mam-ý Ga za lî, Ýh yâ, C.3, S Ýbn-i  bi dîn, Redd ül-muh tar, C.1, S.6

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Gelecek yakýndýr Yoðun ve hýzlý tempo ile geçen bir günün akþamýnda yorgunluk çayý içerken, vicdan muhasebesi yapmak ve tefekkür etmek için, geri dönüp gün içinde yaþananlardan bir kýsmýný hatýrlamaya çalýþýyorum. Bakalým birlikte neler göreceðiz. Sabah iþe gelince, günlük rutin büro iþlerine baþlamadan bol selam, bol kelam ve güleryüzle katlarý dolaþýp, görebildiklerimle hoþbeþ yaparak geceden kalan kasveti ve mahmurluðu daðýtmaya çalýþýyorum. Bu kýsa ziyaret, selamlaþma ve konuþma onlarda bir hareketlilik meydana getirir. Yeknesak, durgun, hareketsiz ve sessiz bir atmosferden, hasta vaziyetten ruhen ve bedenen sýyrýlýp geçici de olsa canlandýklarýný, heyecanlandýklarýný, yüzlerinin güldüðünü fark etmek pek zor olmaz. Bu durum bana aðaçlarýn yüksek tepelerinde bulunan, yuvalardaki kuþ yavrularýný hatýrlatýr. Riya olmaz inþallah. Anne kuþ gelince yavrularda bir seslilik, hareket ve canlýlýk baþlar. Tüm sakinlerimizde verilen selama, iyi dileklere ve geçmiþ olsun temennilerine solgun yüzlerindeki tebessümle, durgun sesleriyle, hareketleriyle ve vücut dilleriyle mukabelede bulunurlar, dualar ederler, iyi dileklerde bulunurlar. Büroya geçince de hastaneye sevk edilecek ve tedavi görmesi gereken yaþlýlarýn durumlarýný tabiple ve saðlýk görevlisi personellerle deðerlendirir, ihtiyaçlarýnýn temin edilmesini saðlarýz. Týbbi malzemeler, þahsi ihtiyaçlarý ve baþýnda tedavisi süresince bekleyecek refakatçileri planlanarak tedaviye yollar, sonraki durumlarýný sürekli takip ederiz. O gün ziyaret için randevu almýþ olan maliye personelini bekliyorduk. Ýlk defa bizleri ziyarete gelen insanlarýn ürkek, tedirgin ve meraklý tavýrlarýnýn davranýþlarýna yansýdýðýndan ortama yabancý olduklarý fark ediliyordu. Onlara Hoþ geldiniz derken havayý yumuþatmak ve espri katmak için sizler ne güzel çiçeklerle ziyaretimize gelmiþsiniz. Oysa biz, siz maliyecilerden bol para ile gelmenizi beklerdik sözü üzerine herkes tebessüm etti. Kendi aramýzdaki sohbette birçoðu, yaþlýlara acýma ve üzülme atmosferinden bakýyorlar, çocuklarýna kýzýyorlar, veryansýn edip, ileniyorlardý. Hepsi Allah tan saðlýk, sýhhat, afiyetlerle ve hayýrlý evlat temenni e- diyorlardý. Bu ziyaretlerin insanlar için maddî ve manevî kazançlara vesile olduðu konuþuldu. Ailemize, çocuklarýmýza ve büyüklerimize karþý yükümlülüklerimizi hatýrlattý. Allah ýn verdiði saðlýk ve mutluluða çok þükür etmemiz gerektiðini düþünmemize vesile oldu. Bir ziyaretçi bayan, çok ateþin bir tavýrla, huzurevine yakýnlarýný býrakanlara sert ifadelerle bu davranýþlarýnýn yanlýþ olduðunu, insanlýða ve Müslümanlýða sýðmadýðýný söyleyerek burada bulunan zavallý insanlara çok acýdýðýný, üzüldüðünü ve aðladýðýný i- fade ediyordu. Bu konuþmalar sakinlerimizin bulunmadýðý ortamda yapýlýrken; o ziyaretçinin gözü bir sakinimize takýldý. Tanýdýðýný, kim olduðunu hatýrlayamadýðýný sordu. Eþinden ve çocuklarýndan bilgi istedi ve bu zavallý adamý hangi vicdanla buraya koyduklarýný sormasý üzerine; ýsrarý üzerine mecbur kaldýðýmdan o kiþinin bir öfkeye kapýlýp eþinin ölümüne neden olmasý, cezaevinden çýkýnca da bize geldiðini söylemek durumunda kaldým. Bayan ziyaretçimizin merhameti, acýma hissi ve þefkati vefat eden haným tarafýna yönelerek öfkenin yönünü ve reaksiyonun hedefini deðiþtirdi. Bunun üzerine her olayý ve geliþmeleri kendi içinde deðerlendirmek, kader çizgisi ile hayatta meydana gelen vaziyetleri sükûnetle, ihtiyatla, teslimiyet ve tevekkülle karþýlamak gerektiðini birlikte konuþtuk. Zahire bakarak, anlýk hislerle, heyecanlarla ve taraflý basit yargýlamalarla insanlar hakkýnda fikir serdetmenin doðru olmayacaðýný birlikte görmüþ olduk. Ziyaretçilerimiz, sakinlerle birlikte hoþça vakit geçirdiler. Yaþlýlara çiçekler verip, gönüllerini aldýlar. Bir hizmet yapmanýn, görev ifa etmenin huzur ve mutluluðu ile ayrýldýlar. Ýlk defa gelenler ilk anlarda hislenip gözleri yaþardý, bazýlarý sessizce aðladýlar. Sonra kendi dünyalarý içinde nefis muhasebesi yaparak yaþlýlýðýn, hastalýðýn ve ölümün çok uzaklarda olmadýðýný görmüþ oldular. Bizlerde onlarýn nazarýndan ve bakýþ açýlarýndan þimdiki vaziyetimiz ve geleceðimizi yeniden gözden geçirme fýrsatý bulmuþ olduk. Geleneksel oyunlar arasýnda çelik çomak, yað satarým bal satarým, birdirbir, dokuz taþ ve ambara vurdum bir tekme gibi çocuk oyunlarý da ayrýntýlý bir þekilde aktarýlarak, unutulmasýnýn önüne geçilmek isteniyor. GELENEKSEL 125 OYUN BÝR ZAMANLAR SOKAKLARIN ÇOCUK OYUNLARI GELENEKSEL 125 OYUN BAÞLIKLI KÝTAPTA ÇOCUKLARA YENÝDEN ÖÐRETÝLÝP HATIRLATILIYOR. YAÞI 30 ve üzerinde olan herkesin gülümseyerek hatýrladýðý Hacýyatmaz, Aç kapýyý bezirgan baþý, Hula hop, Köþe kapmaca, Beþ taþ, Tilki tilki saatin kaç gibi pek çok çocuk oyunu, Fevziye Mektepleri Vakfý Iþýk Okullarýnýn 125. yýlý anýsýna Geleneksel 125 Çocuk Oyunu adýyla kitaplaþtýrýldý. Fevziye Mektepleri Vakfý Iþýk Okullarý, 2007 yýlýnda oyunun çocuk için fiziksel, biliþsel, duygusal ve sosyal geliþimin temeli olmasý, geleneksel çocuk oyunlarýnýn da unutulmaya yüz tutmasý sebebiyle Üç Nesil Oyun adlý bir proje baþlattý. Birçok çocuk oyununu günümüze taþýmak ve gelecek kuþaklara aktarýlmalarýný saðlamak, ayrýca zengin kültürümüz içinde yer alan çocuk oyunlarýný tüm dünya çocuklarýyla paylaþmak amaçlarý güdülen projeye eðitim ve öðretim yýlýnda baþlandý ve 3 yýl boyunca devam edildi. Proje çerçevesinde ilk aþamada kütüphanelerde ve internette tarama yapýlarak arþiv çalýþmasýna baþlandý. Arþivin zenginleþmesi için e- beveynlerden, büyükanne ve büyükbabalardan da çocukluklarýnda oynadýklarý oyunlarý paylaþmalarý istendi. Bu nedenle okullara davet edilen büyükanne ve büyükbabalar, çocukluklarýnda oynadýklarý oyunlarý öðrencilerle birlikte oynadý. Bu çalýþma, okulun geleneksel etkinliði haline dönüþtürülerek her öðretim yýlýnda tekrarlandý. Projenin uluslararasý platforma taþýnmasý için gerekli baþvurular yapýlýrken, özel eðitime gerek duyan çocuklarla da bu oyunlarýn paylaþýlmasý için Türkan Sabancý Görme Engelliler Okulu ile iþbirliði yapýldý. Bu çerçevede anaokulu öðretmenleri tarafýndan her geleneksel o- yun bu okuldaki çocuklarýn oynayabileceði þekilde düzenlenerek belirli günlerde öðrencilerle paylaþýmda bulunuldu. 5 bin öðrenciye konservatuvar eðitimi KAYSERÝ Büyükþehir Belediyesi tarafýndan açýlan konservatuvarda bu yýl 5 bin öðrenciye eðitim verildi. Konservatuvarýn eðitim öðretim yýlý düzenlenen yýlsonu þenliðiyle sona erdi. Beþtepeler Parký ndaki þenliðe eþi Neþe Özhaseki ile birlikte katýlan Büyükþehir Belediye Baþkaný Mehmet Özhaseki, önce resim sergisini gezdi, ardýndan öðrenciler ve öðretim görevlileri ile sohbet etti. Resim bölümü öðretim görevlisi Selda Baþbay tarafýndan yapýlan portresini görünce þaþýran Özhaseki ye sanat müziði bölümü öðretim üyeleri sürpriz yaptý. En sevdiði þarký olarak bilinen Benzemez Kimse Sana ile karþýlanan Özhaseki, burada keyifli anlar yaþadý. Daha sonra þenlik alanýný dolaþarak halk oyunlarý gösterileri ile Hacivat-Karagöz tiplemelerini izleyen Özhaseki, kültür sanat etkinliklerine büyük önem verdiklerini belirtti. Kayseri/ cihan Yarým Kalan Tebessüm ERCAN Köksal ýn öykü kitabý Yarým Kalan Tebessüm" o- kuyucuyla buluþtu. Toplam yedi hikâyenin yer aldýðý Yarým Kalan Tebessüm; Köksal ýn okur ile ilk buluþmasý. Genç yazar Köksal, Kün Yayýncýlýk'tan çýkan kitabýn önsözünde çevresinde olup biten olaylara kayýtsýz kalmamak adýna tüm gözlemlerini yazýya geçirme gerekliliðini hissetmesi sonucu kitabýn ortaya çýktýðýný belirtiyor. A- kýcý, yalýn ve dolaysýz anlatým kitabý bir çýrpýda okutuyor. B U L M A C A BAÞKA HANGÝ OYUNLAR VAR? Kitapta Adam Asmaca, Adamýn Gözlükleri, Alfabe, Altýndan Geç, Üstünden Atla, Ambara Vurdum Bir Tekme, Amiral Battý, Arkamda Kim Var, Arapsaçý, Bayrak Verme, Beþ Taþ, Bicik, Cicoz, Çatlak Patlak, Çemberde Yakala, Çizgiye Basma, Çömel Kurtul, Deðirmenci Baba, Dokuz Taþ, Dönmece,, El Kýzartmaca, Ýsim Þehir, Evinize Köyünüze, Gölge Kovalamacasý, Ýp Bilmecesi, Kurt Baba ve Yumurtalar, Nesi Var, Kabakçýbaþý, Kim Kiminle Nerede, Kutu Kutu Pense, Sýcak-Soðuk, Taþ-Makas-Kaðýt, Tavþan Kaç, Topal Karga, Sekiz Kuyulu Taþ, Tutsak Almaca, Tuz Buz, Uçtu Uçtu, Tuzluk, Yað Satarým, Bal Satarým, Yakar Top, Yedi Kiremit ve Zýmba oyunlarýnýn anlatýmlarý da yer alýyor. KÝTAPTAKÝ OYUN ANLATIMLARI Hazýrlayan: Erdal Odabaþ Türk Edebiyatý Vakfý nda Sohbet TÜRK Edebiyatý Vakfý nýn bu haftaki Çarþamba Sohbeti nde deðerli sanatçý ve araþtýrmacý Bünyamin Aksungur, Türk Dünyasý Þiir ve Müzik Kültüründe Sanatçýlar ve Eserlerinden Örnekler baþlýðý altýnda musikiyle bezeli bir sohbet yapacak. Bünyamin Aksungur, Türk Dünyasýnýn müzik âletlerini ustalýkla kullanabilen ve onlarýn müziklerinden geniþ bir koleksiyona sahip bulunan günümüzün eþsiz sanatçý ve araþtýrmacýlarýndan biri. Dinleyiciler bu sohbette hem pek çok sanatçýyý onun sayesinde tanýyacak, hem de onlarýn eserlerinden derleme eþsiz bir musiki dinleyecek. Yarýnki programýn baþlama saati ve Divanyolu Cad. No: 14 Sultanahmet adresindeki Türk Edebiyatý Vakfý Konferans Salonu nda gerçekleþtirilecek. Ýstanbul/ Said Temur SOLDAN SAÐA 1. Nitelik, vasýf, öz, asýl.- El sýkýþma. 2. Benzeþmek, kendine uydurmak - Duadan sonra söylenen kelime. 3. Pratiði olmayan bilgi, teori.- Telefonda ilk hitap. 4. Arapçada baba.- Kafatasýnýn üst kýsmý, tepe.- Köpek. 5. Sevin kelimesinde ikinci hece.- Bir maddenin kimyasal bir tepkimede hiçbir deðiþmeye uðramadan tepkimenin olmasýný veya hýzýnýn deðiþmesini saðlayan etkisi. 6. Ýyi kelimesinin kimi yörelerimizde söyleniþi.- 7. Kabiliyet, istidat.- Ayaklý tabla. 8. Dolambaçlý bahçe havuzu.- Abanozgillerden, sýcak ülkelerde yetiþen, kerestesinden yararlanýlan birçok aðacýn ortak adý. 9. Eti vb ni küçük doðrama iþi.- Rusçada evet. 10. Koruyan, muhafaza eden.- Kuþ yuvasý. YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Yürek gücü, moral 2. Hastahanelerde sinir hastalýklarý bölümü.- Bir korkma nidasý. 3. Bitlis'in bir ilçesi.- Karadeniz yelkenlisi. 4. Kinayeli anlatým.- Lahanaya verilen diðer i- sim. 5. Üst dudaðý yarýk olan (kimse).- Ýçeriðinde ne var manasýnda soru. 6. Hüzün verir tarzda olan. 7. Doðrulama, gerçekleme.- kesiçi ve delici özelliði olan bir býçak. 8. Çokluk, fazlalýk.- Ýslâmýn þartlarý sayý olarak kabul edilen sayý. 9. U- zaklýk belirtir bir nida.- Adeniz iklimi bitki örtüsü. 10. Kalça kemiði.- Baþkenti Tahran olan ülke. 11. Hasýr otu.- Temizlik iþlerinde kullanýlan bir çeþit tuz. 12. Elektrikle ayrýþým olayýnda ve pillerde, yükseltgenme tepkimesinin oluþtuðu elektrot.- Sonbahar, güz mevsimiz. Kitapta nasýl oynanacaðý tarifleriyle yer alan bazý oyunlar þöyle: Aç Kapýyý Bezirgan Baþý: Oyuncular tekerleme aracýlýðý ile aralarýndan 2 kiþiyi seçer, bunlar bezirganbaþý olur ve el ele tutuþur. Oyunun Aç kapýyý bezirganbaþý/bezirganbaþý/kapý hakký ne verirsin, ne verirsin/1 sýçan, 2 sýçan, üçüncüde kapan þeklindeki þarkýsýný kervan misali elleriyle oluþturduklarý kapýdan diðer oyuncular geçerken söylerler. Oyunun sonunda seçtikleri oyuncularýyla bir halatý arka arkaya geçerek çekiþtirmeye baþlarlar. Halatý býrakan grup oyunu kaybeder. Aldým Verdim Ben Seni Yendim: 2 oyuncu karþýlýklý 2-3 metre arayla durur. Aldým verdim, ben seni yendim/ alamazsýn veremezsin, sen beni yenemezsin tekerlemesini söyleyerek birbirlerine doðru ilerlerler. Önce kim kime yaklaþýr ve diðerinin ayaðýna basarsa oyunu kazanýr. Çelik Çomak: Biri uzun diðeri kýsa 2 sopa kullanýlarak oynanýr. Kýsa olan ve sürekli yerde kalan sopa uzun sopa ile uç kýsmýna vurularak havalandýrýlmaya çalýþýlýr. Kýsa sopaya 3 kez havalandýrýp vuramayan oyuncu sýrasýný rakibe verir. Sopayý en uzak noktaya atan oyunu kazanýr. Elim Sende: Ebe seçilen oyuncu arkadaþlarýný kovalarken kime elini deðdirirse elim sende diye baðýrýr ve ebelikten kurtulur. Ebe ise ben ebeyim diyerek kendini arkadaþlarýna tanýtýr ve oyun bu þekilde devam eder. Köþe Kapmaca: Genellikle sokakta oynanýr. Oyuncular arasýndan seçilen e- be diðer oyunculara göre ortada bir yerde durur. Oyuncular ebeye yakalanmadan birbirleriyle köþeleri sürekli deðiþtirmeye çalýþýr. Ebeye yakalanan oyuncu köþesini kaybeder ve kendisi ebe olur. Kukalý Saklambaç: Tüm oyuncular oyun alanýnda toplanýr. Oyunculardan biri ortaya konan topa ya da teneke kutuya vurarak oyun a- lanýndan uzak bir noktaya atar. Tüm oyuncular ebe topu tekrar oyun alanýna getirene kadar saklanýr. Ebe kukayý getirdikten sonra saklananlarý ararken, baþka oyuncular kukayý tekrar uzaða a- tabilir. Ebe kimi görürse kukaya basar ve kukaladým der. Oyun bu þekilde devam eder. Tilki Tilki Saatin Kaç: Oyuncular arasýndan seçilen ebe tilki olur. Diðer oyuncular serbest olarak ayný hizada dizilir ve her oyuncu ayrý ayrý ebeye, tilki tilki saatin kaç? diye sorar. Ebe, saat iki, saat üç diye cevap verir. Soruyu soran öðrenci o kadar adým atýp ebeye yaklaþmaya çalýþýr, ebenin ayaðýna yaklaþýnca tilki de onu hareket halindeyken yakalamaya çalýþýr. Yakalanan oyuncu tilki olur. Ýstanbul / aa Centilmenlik okulda baþlar OKULLARIN eðitim baþarýlarýný artýrmaya destek olmak a- macýyla düzenlenen Baþarý ve Centilmenlik Ödülleri Türkiye çapýnda bir ilk ve örnek proje olmayý sürdürüyor. Zeytinburnu Kaymakamlýðý, Zeytinburnu Belediyesi ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü iþbirliðiyle ile Zeytinburnu ndaki resmi ilköðretim okullarý ve liselere yönelik olarak gerçekleþtirilen projenin bu yýl 5.si yapýlýyor. Yarýþmada; ilköðretim ve liselerde yöneticilik yapan idareci, öðretmen, hizmetli, öðrenci ile okul aile birliði üyeleri, eðitim öðretim dönemi süresince, okullarý adýna projede belirlenen esaslara göre yapacaklarý faaliyetlerin karþýlýðýnda puan kazanýyorlar. 8 Haziran Çarþamba günü, saat te Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi nin ev sahipliðinde gerçekleþecek olan ödül törenine tüm ilgililer davetlidir. Ýstanbul/ Said Temur BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI S A C U L A R S E R A K A N A B A R B E C E N E R U B U S G A N Ý M E T A R A L F E L E K Ý M E K Ý L Z A R A G E C Ý N A T P K D E L A B E K A N T A V K D A L A M A N H A L A A E Y C S Ý T E A R A K A E K Ý Ý L O Þ K A Z A Ý H A N Z E L E

11 Y EKONOMÝ 11 DO LAR DÜN 1,5430 ÖN CE KÝ GÜN 1,5750 S E R B E S T P Ý Y A S A EURO ALTIN C. ALTINI DÜN 2,3120 ÖN CE KÝ GÜN 2,3020 DÜN 78,42 ÖN CE KÝ GÜN 78,25 DÜN 530,00 ÖN CE KÝ GÜN 527,00 THY ye ni bir þir ket ku ra cak Türk Ha va Yol la rý, ha va cý lýk ba kým, o na rým ve mo di fi kas yon a lan la rýn da fa a li yet gös te re cek ye ni bir þir ket kur ma ka ra rý al dý. THY nin Ka mu yu Ay dýn lat ma Plat for mu nda (KAP) ya yým la nan a çýk la ma sýn da, u çak, u çak do na ný mý, ha va ta þý ma cý lý ðý i le il gi li her tür lü do na ným ve ge reç ler i le her tür lü mo tor la rý, sa týn al - mak, sat mak, ki ra la mak, ki ra ya ver mek, ü ret mek, o nar mak, mo di fi kas yo nu nu yap mak ve ko run ma sý ný sað la mak ve di ðer fa a li yet hiz met le ri ni i çin 500 bin li ra na kit ser ma ye i le HA BOM Ha va cý lýk Ba kým O na - rým ve Mo di fi kas yon Mer ke zi AÞ un van lý þir ke tin ku rul ma sý na ka rar ve ril di ði bil di ril di. Ýs tan bul / a a HABERLER TÜKETÝCÝ ETÝKET MAÐDURU TÜKETÝCÝLER BÝRLÝÐÝ GENEL SEKRETERÝ MEHMET ÝMREK: GIDALARIN ETÝKETÝNDE ÜRETÝM TARÝHÝNÝN BELÝRTÝLMEMESÝ NEDENÝYLE TÜKETÝCÝLERÝN MAÐDURÝYETÝ ARTTI DEDÝ. TÜ KE TÝCÝ LER Bir li ði Ge nel Sek re te ri Meh met Ým rek, gý da la rýn e ti ke tin de ü re - tim ta ri hi nin be lir til me me si ne de niy le tü - ke ti ci le rin mað du ri ye ti nin art tý ðý ný be lirt - ti. Ým rek, gý da e ti ket le rin de ki teh li ke baþ lý ðý i le yap tý ðý a çýk la ma da, gý da ü rün le - rin de ü re tim ta ri hi zo run lu lu ðu nun bu - lun ma ma sý ne de niy le ü re ti ci le rin hak sýz uy gu la ma la rý na pa ra lel o la rak tü ke ti ci mað du ri yet le ri nin art tý ðý ný kay det ti. Pi ya sa ya su nu lan gý da la rýn am ba laj la - rýn da ü re tim ta ri hi nin yer al ma dý ðý na, sa de ce son kul lan ma ta ri hi nin be lir til di - ði ne i þa ret e den Ým rek, þöy le de vam et - ti: Ü re ti ci ve it ha lat çý lar, Ta rým ve Kö - yiþ le ri Ba kan lý ðý ta ra fýn dan ya yým la nan teb li ði ge rek çe gös te re rek, ü re tim ta ri hi - nin ya zýl ma sý zo run lu lu ðu nun bu lun - ma dý ðý ný be lirt mek te dir ler. A na ya sa nýn 172. Mad de si (Dev let tü ke ti ci le ri ay dýn - la týr ve ko ru yu cu ted bir le ri a lýr, tü ke ti ci - le rin ken di le ri ni ko ru yu cu gi ri þim le ri ni teþ vik e der) de mek te dir. Bir leþ miþ Mil - let ler Tü ke ti ci Hak la rý Ev ren sel Be yan - na me si; (Tü ke ti ci le re, ken di fer di is tek KOS GEB, U lu sal Ko or di na tör ol du KÜ ÇÜK ve Or ta Öl çek li Ýþ let me le ri Ge liþ tir me ve Des tek le me Ý da re si Baþ kan lý ðý (KOS GEB), Tür ki - ye nin de da hil ol du ðu Bal kan Ül ke le ri ve Tür ki - ye de Av ru pa Kü çük Ýþ let me ler Ya sa sý nýn Uy gu - lan ma sý Pro je si kap sa mýn da, ya sa i le be lir len miþ pren sip le re i liþ kin i ler le me le ri iz le mek le gö rev li U lu sal Ko or di na tör o la rak be lir len di. KOS GEB den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, ku ru - mun U lu sal Ko or di na tör o la rak gö rev len di ril me si - ne i liþ kin Baþ ba kan lýk Ge nel ge si nin Res mi Ga ze - te nin dün kü sa yý sýn da ya yým lan dý ðý be lir til di. Ge nel ge de KO BÝ le rin so run la rý nýn çö zü mü a - ma cýy la uy gu la ma ya ko nu lan pro je kap sa mýn da Ön ce Kü çük O la ný Dü þün pren si bi ý þý ðýn da be - lir le nen pren sip le rin ta ný týl ma sý, bu ko nu da far kýn - da lýk sað lan ma sý, bu kap sam da ya pý la cak her tür lü dü zen le me ve ça lýþ ma nýn, KO BÝ ler le il gi li di ðer ka mu ku rum ve ku ruþ la rýy la iþ bir li ði i çin de KOS - GEB ta ra fýn dan ko or di ne e dil me si nin uy gun gö - rül dü ðü be lir til di. Ön ce Kü çük O la ný Dü þün pren si bi ý þý ðýn da gi ri þim ci le rin ve a i le iþ let me le ri nin teþ vik e dil di ði bir iþ or ta mý o luþ tu rul ma sý, if las teh di diy le kar þý la - þan dü rüst gi ri þim ci le re i kin ci bir þans ta nýn ma sý, Ön ce Kü çük O la ný Dü þün il ke si ne uy gun ku ral lar ge liþ ti ril me si, ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý nýn KO - BÝ le rin ih ti yaç la rý na du yar lý ha le ge ti ril me si, ka mu po li ti ka a raç la rý nýn KO BÝ ih ti yaç la rý na u yum laþ tý - rýl ma sý, KO BÝ le rin fi nans ma na e ri þim le ri nin ko - lay laþ tý rýl ma sý ve ti ca ri iþ lem ler de ö de me le rin za - ma nýn da ya pýl ma sý ný des tek le yi ci dü zen le me le rin ve iþ or ta mý nýn ge liþ ti ril me si gi bi 10 te mel pren si - bin be lir len di ði kay de dil di. An ka ra / a a TEBRÝK Deðerli aðabeyimiz Abbas Beydoðan'ýn oðlu Uður Beydoðan ile Gurbet Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, çifte iki cihan saadeti dileriz. Mersin Yeni Asya Okuyucularý TEBRÝK Kardeþlerimizden Hanife Turbçu ile Ali Osman Karadeniz'in izdivaçlarýný tebrik eder, çifte iki cihan saadeti dileriz. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bayan Yeni Asya Okuyucularý ve ih ti yaç la rý na gö re bi linç li se çim im - kâný sað la mak i çin ye ter li bil gi le re e ri - þim sað lan ma sý) ge rek ti ði ni a çýk ça hü - küm al tý na al mak ta dýr. Ta rým ve Kö - yiþ le ri Ba kan lý ðý U lu sal Gý da Ko dek si Ko - m i s y o n u n c a 5179 sa yý lý Ka - nun ge re ðin - ce ha zýr la - nan e ti ket - le me i le il - gi li teb li ðin 6. mad de - sin de; gý da mad de le ri nin e ti ket le rin de bu lun ma sý zo - run lu bil gi ler le bir lik - te, (Gý da la rýn e ti ket le rin de son tü ke tim ta ri hi nin bu lun ma sý zo run - lu o lup, ü re tim ta ri hi nin bu lun ma sý zo - run lu de ðil dir) hük mü ne yer ver miþ tir. Gý da e ti ket le rin de, ü rü nün ha sat yý lý, ko ru yu cu mad de le rin ne ler ol du ðu ve i - GEÇMÝÞ OLSUN Sevgili yeðenim Selcan a geçirmekte olduðu sýkýntýlý hastalýðýndan dolayý geçmiþ olsun diyor, þifa bulup iyileþmesi için camiamýzýn duâlarýný bekliyoruz. Feyzullah Ergül/Mersin TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Seyfullah Bahar ve oðlu Faruk Bahar ýn çe ri ðin de ne o ran da bu lun du ðu, ü re ti mi - nin han gi ta rih te ya pýl dý ðý ve son tü ke tim ta ri hi nin ne ol ma sý ge rek ti ði ko nu sun da a çýk la yý cý, bil gi len di ri ci ve hat ta u ya rý cý ya zý la ra yer ve ril me si ge rek ti ði ni ö ne sü ren Ým rek, a çýk la - ma sýn da þöy le de vam et ti: TBMM Di lek çe Ko mis yo nu, Tü ke - ti ci ler Bir li ði ta ra - fýn dan ya pý lan baþ vu ru la rý dik - ka te a la rak, bu - lun ma sý ný ta lep et ti ði miz bil gi le rin gý da mad de le ri nin e ti ket le rin de yer al - ma sý ge rek ti ði ni 25 Mart 2011 ta rih ve 47 sa yý lý ka ra rý i le hü küm al tý na al mýþ týr. Av ru pa Bir li ði a da yý ül ke miz de, gý da ko - dek si norm la rý na uy gun ü re tim ya pýl ma - sý, de ne tim me ka niz ma sý nýn dü zen li ve sað lýk lý bir þe kil de iþ lev sel ha le gel me si, tü ke ti ci nin sað lý ðý ný, e ko no mik ve hu ku ki bir trafik kazasý sonucu vefat ettiklerini öðrendik. Merhumlara Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli aileleri, yakýnlarý ve dostlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Selim Çepni çý kar la rý ný ko ru yu cu ted bir le rin a lýn ma sý ko nu sun da Ta rým ve Kö yiþ le ri Ba kan lý ðý - nýn da ha et kin ça lýþ ma yap ma sý ge rek - mek te dir. Ve ri len bil gi ye gö re, Türk Gý da Ko - dek si Gý da Mad de le ri nin Ge nel E ti ket - le me ve Bes len me Yö nün den E ti ket le - me Ku ral la rý Teb li ði nde, gý da e ti ket le - rin de ü re tim ta ri hi nin bu lun ma sý na i liþ - kin bir zo run lu luk bu lun mu yor. An cak son tü ke tim ta ri hi nin bu lun ma sý ge re ki - yor. Bu dü zen le me nin AB mev zu a tý na u yum i çin ya pýl dý ðý ný be lir ten yet ki li ler, AB mev zu a týn da bir de ði þik lik ol ma dý ðý sü re ce mev zu at ta bu na yer ve ri le me di - ði ni an cak is te yen fir ma la rýn ü re tim ve son tü ke tim ta ri hi ni bir lik te yaz dý ðý ný i - fa de et ti. Bu yýl ba þýn da bir tü ke ti ci nin TBMM Di lek çe Ko mis yo nu na gý da e - ti ket le rin de ü re tim ta ri hi nin gös te ril me - si ge rek ti ði yö nün de bir di lek çe sun du - ðu nu, ba kan lý ðýn da bu di lek çe ye AB mev zu a tý ge re ði çý ka rý lan teb lið u ya rýn - ca bu nun müm kün ol ma dý ðý yö nün de ce vap ver di ði kay de dil di. An ka ra / a a O PEC den ü re ti mi art týr ma sin ya li Pet rol Ýh raç E den Ül ke ler Ör gü tü (O PEC) ü ye si Su u di A ra bis tan ön der li ðin de ki Kör fez A rap ül ke le ri, kü re - sel e ko no mi de ki za yýf bü yü me ye des tek ver mek a - ma cýy la A vus tur ya da ya pý la cak top lan tý da ü re ti min ar tý rýl ma sý yö nün de ça ba sarf e de cek. Kü re sel e ko no - mi ye i liþ kin ve ri le rin e ko no mi de ki to par lan ma nýn Ba tý da hý zý nýn dü þe bi le ce ði ni i þa ret et me si, O PEC in Su u di A ra bis tan, Ku veyt ve Bir le þik A rap E mir lik le ri (BA E) gi bi Kör fez ül ke le ri ni kay gý lan dý rý yor. Su u di A - ra bis tan i le Ku veyt ve BA E nin 8 Ha zi ran da ya pý la - cak O PEC top lan tý sýn da, pet rol fi yat la rý nýn e ko no mi - de ki bü yü me ye za rar ve re bi le ce ði ve yý lýn i kin ci ya rý - sýn da ta le bi den ge le mek i çin da ha faz la pet rol ar zý na ih ti yaç o la ca ðý gö rü þü nü sa vu na ca ðý be lir til di. An - cak Su u di A ra bis tan ýn fi yat la rýn hýz la in me si i çin pi - ya sa da ki pet rol ar zý ný ar týr ma ya ha zýr ol ma dý ðý kay - de dil di. Bu a ra da Ma lez ya u lu sal pet rol þir ke ti Pet ro - nas ýn Üst Yö ne ti ci si (CE O) Þam sul Az har Ab bas, kü - re sel pet rol fi yat la rý nýn çok yük sek ol du ðu nu ve pet - ro lün va ril fi ya tý nýn 75 ve 80 do lar a ra lý ðý na düþ me si ge rek ti ði ni söy le di. Ab bas, pet rol ve do ðal gaz ko nu - lu kon fe rans ta yap tý ðý ko nuþ ma da, pet rol ta le bi ar - tar ken, pet rol pi ya sa sýn da arz sý kýn tý sý ol du ðu na i liþ - kin ger çek bir de lil ol ma dý ðý ný be lirt ti. Viyana / a a GEÇMÝÞ OLSUN Deðerli kardeþimiz Said Tutumlu'nun trafik kazasý sonucu baþarýlý bir ameliyat geçirmiþ olduðunu öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Batman Yeni Asya Okuyucularý Merkez Bankasý, Perekende Ödeme Sistemi hazýrlýklarýnýn sürdüðünü bildirdi. Merkez Bankasý, Perakende Ödeme Sistemi kuracak MERKEZ Bankasý, Elektronik Fon Transferi sistemindeki aksaklýkla alakalý haberlere açýklýk getirdi. Sistemdeki aksaklýðýn giderildiðine dikkat çeken banka, EFT yazýlýmýnýn dünyadaki 18 Merkez Bankasý na hizmet veren þirket tarafýndan saðlandýðýna vurgu yaptý. Merkez Bankasý, Bankamýzýn gündeminde olan ve üzerinde çalýþýlan önemli bir konu Perakende Ödeme Sistemi Projesi dir. Bu proje, Türkiye deki bankalarla detaylý bir þekilde çalýþýlarak ülkemiz için ideal sistem tasarlanmýþ ancak henüz uygulama aþamasýna geçilmemiþtir müjdesini de verdi. Merkez Bankasý ndan yapýlan yazýlý açýklamada, 4-5 Haziran 2011 tarihli gazetelerde çýkan haberler deðerlendirildi. Merkez Bankasýnýn yabancý firmadan alýnmadýðý, kendi personeliyle yaptýðýna iliþkinin bilginin gerçeði yansýtmadýðýna dikkat çekilirken, EFT Sistemi, 2000 yýlýndan itibaren Bankamýz dahil 18 merkez bankasýna hizmet vermiþ bir yabancý firmanýn saðladýðý yazýlým ile iþletilmektedir. Gerekli güncellemeler ve ek yazýlýmlar Bankamýz personeli tarafýndan deðil yine söz konusu firma tarafýndan saðlanmaktadýr. bilgisi verildi. Merkez Bankasý nýn gündeminde olan yeni bir projenin de açýklandýðý basýn bilgi notunda, EFT Sisteminde artan yoðun iþlem hacmi gözönüne alýnarak, perakende ödeme sistemi ile ilgili yapýlan çalýþmalar en kýsa zamanda tamamlanýp yeni sistem kullanýma hazýr hale getirilecektir denildi. An ka ra / ci han SGK Baþkaný: Taksitlendirilen borç miktarý 34.5 milyar lira SOSYAL Güvenlik Kurumu Baþkaný Emin Zararsýz, Torba Kanun ile yeniden yapýlandýrýlan sigorta prim borçlarýný açýkladý. Kuruma toplam baþvuru sayýsýnýn 2 milyon 88 bin 841 kiþi olduðunu belirten Zararsýz, yapýlandýrýlan toplam tutarýný 34 milyar 525 milyon 923 bin lira olduðunu ifade etti. Tahsil edilecek toplam tutarýn 29 milyar 887 milyon 710 bin lira seviyesinde bulunduðunu aktaran Zararsýz, Bugüne kadar tahsil edilen tutar 3 milyar 163 milyon 101 bin TL dedi. Zararsýz, bugüne kadar tahsil edilen tutar dahil olmak üzere 2011 yýlý sonuna kadar SGK kasasýna 11 milyar 706 milyon 860 bin lira gireceðini açýkladý. An ka ra / ci han Prim borcunu kapatan 67 bin kiþi emekli oldu SOSYAL Güvenlik Kurumu Baþkaný Emin Zararsýz, banka kredisi kullanarak emekliliðe hak kazanan kiþi sayýsýnýn 61 bin 571 kiþi olduðunu açýkladý. Ziraat Bankasý ndan 991 milyon 413 bin lira kredi kullanan bu kiþilerin emekli aylýðýna baðlanacaðýný aktaran Zararsýz, Ayrýca borçlarýný kredi kullanmaksýzýn peþin olarak ödeyerek bugüne kadar emekli aylýðý baðlanan kiþi sayýsý 5 bin 677 kiþi. dedi. Sosyal Güvenlik Kurumu nda basýn toplantýsý düzenleyen Zararsýz, prim borç yapýlandýrmasýndan gelen rakamlarý açýkladý. An ka ra / ci han Kar puz ha sa dý ü re ti ci yi se vin dir di TÜR KÝYE NÝN ö nem li kar puz ü re tim mer - kez le rin den Çu ku ro va yö re sin de kar puz ü re ti ci le ri nin bu se zon dö nüm ba þý na yak la þýk 2 bin i le 2 bin 500 li ra kar sað la dý ðý bil di ril di. Tür ki ye nin ta - rým mer kez le rin den A da na da ye - tiþ ti ri len ve pi ya sa ya Cey han kar pu zu ya da A da na kar pu zu o la rak su nu lan kar pu zun ki lo su tar la da 50 ku ruþ luk ta ban fi - yat tan a lý cý bu lu yor. Ha - sat tan mut lu o lan ü re - ti ci ler, tar la la rý ný ya de kar ba þý na tüc ca ra dev re di yor ya da ha sa dý ken di le ri ya pa rak pe ra ken de sa tý þý ter cih e di yor lar. A da na Çift çi ler Bir li ði 2. Baþ ka ný Mut lu Doð ru, yap tý ðý a çýk la ma da, kar puz ü re ti ci si nin ha sat tan mut lu ol du ðu nu be lir - te rek, Kar pu zun ki lo su þu an da tar la da 50 ku ruþ luk ta ban fi yat la a lý cý bu lu yor. Kar pu zun ka li te si ne ve i ri li ði ne gö re ki lo su 90 ku ru þa ka dar çý - ký yor. Kar puz ü re ti ci si mes lek taþ la rý mýz, dö nü me 2 bin i le 2 bin 500 li ra a ra sýn da kar el de et tik le ri ni be lir ti yor lar. Bun lar da bi zi mut lu e di yor de di. Doð ru, ha va la rýn bu yýl se rin git me si ve mev sim nor mal le ri ü ze - rin de ki ya ðýþ ne de niy le bu yýl bir mik tar re kol te kay bý ya þan dý ðý ný, ba zý tar la lar da ha sar o luþ tu ðu nu be lir te rek, Za rar gör me yen ü rün ler, ü re ti - ci si ne i yi ge lir sað la dý. Da ha az ü rün de fi ya týn yük sel me sin de et ken ol - du. Da ha ön ce 8 i le 10 ton kar puz a lan bir tüc car þim di 5-6 ton la ye ti ni - yor. An cak, fi yat la rýn tat min e di ci ol ma sý ü re ti ci mi zin yü zü nü gül dür - dü. A da na kar pu zu i le bir lik te Ý ran kar pu zu da pi ya sa dan ken di li ðin den çe kil di. Çün kü, yer li ü rün le ka li te yö nün den re ka bet et me þan sý yok. Bu nun ya ný sý ra it ha lat da ya pýl mý yor di ye ko nuþ tu. Yumurtalýk / a a TÜ FE ve Ü FE Ma yýs ta art tý MER KEZ Ban ka sý ta ra fýn dan Ma yýs a yý fi yat ge liþ me le ri ne i liþ kin ya - yým la nan de ðer len dir me de, ge çen ay tü ke ti ci fi yat la rý nýn yüz de 2,42 art - tý ðý ve yýl lýk enf las yo nun yüz de 7,17 dü ze yi ne yük sel di ði ha týr la tý la rak, bu yük se liþ te ta ze mey ve fi yat la rýn da se zon ge çiþ le rin den kay nak la nan yük - sek ar týþ lar ve baz et ki si nin be lir le yi ci ol du ðu bil di ril di. Ha zi ran a yýn da mey ve fi yat la rýn da ki a þa ðý yön lü dü zelt me i le enf las yo nun tek rar dü þüþ gös ter me si nin bek len di ði be lir til di. Mer kez Ban ka sý de ðer len dir me sin - de, ü re ti ci fi yat la rý nýn da Ma yýs a yýn da yüz de 0,15 art tý ðý ve yýl lýk enf las - yo nun yüz de 9,63 e yük sel di ði ha týr la týl dý. Ta rým fi yat la rý bu dö nem de yüz de 1,93 ge ri ler ken, yýl lýk enf las yo nun dü þük ba zýn et ki siy le 4,14 pu an ar ta rak, yüz de 8,73 ol du ðu, bu dö nem de buð day, pa muk ve ay çi çe ði fi - yat la rýn da a za lýþ lar göz len di ði i fa de e dil di. U lus la ra ra sý em ti a fi yat la rýn - da ki ar týþ la rýn bi ri kim li et ki le ri ve kur ge liþ me le ri çer çe ve sin de Ma yýs a - yýn da i ma lat sa na yi ge ne lin de fi yat la rýn yük sel di ði be lir til di. An ka ra / a a

12 12 Sayfa Sorumlusu: Muhammed Zorlu - Umut Avcý BÝLÝÞÝM - TEKNOLOJÝ Y BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... Fareyi kaybettim! WIN DOWS TA Baþ lat / De ne tim Ma sa sý na týk la yýn. Ge rek li bö lü me hýz lý ca u laþ mak i çin pen ce re nin sað üst ta ra fýn da ki Ka te go ri bö lü mün de ki ok tu þu na ba sa rak, a çý lan lis te den Bü yük sim ge ler i se çin. Kar þý ný za ge len lis te den Fa re ye týk la yýn ve Ý þa ret çi Se çe nek le ri sek me si ne ge lin. Ay ný ye re XP iþ le tim sis te min de Baþ lat / De ne tim Ma sa sý / Fa re / Ý þa ret çi se çe nek le ri ü ze rin den ge le bi lir si niz. Bu pen ce re nin en al týn da ki CTRL tu þu na bas tý ðým da i þa ret çi le rin ye ri ni gös ter se çe ne ði nin ya nýn da ki ku tu cu ðu i þa ret le yin ve Ta mam di ye rek yap tý ðý nýz de ði þik li ðin o nay lan ma sý ný sað la yýn. Win dows 7 i se i le ti ku tu la rýn da fa re i þa ret çi si ni o to ma tik o la rak var sa yý lan düð me nin üs tü ne gö tür se çe ne ði ni i þa ret le yin. Ar týk fa re im le ci nin ye ri ni a ra mak tan sa [Ctrl] tu þu na bas tý ðý nýz da et ra fýn da gör sel bir tit re þim o lu þa cak böy le lik le siz de i þi ni zi ak sat ma dan ça lýþ ma ný za de vam e de bi le cek si niz. Ýn ter net siz ya pa mý yo ruz TÝ Ö A NA (Tür ki ye Ýn ter net Öl çüm le me A raþ týr ma la rý) gö re ül ke miz de ki ak tif nü fu sun %82 si in ter ne ti ha yat la rýn da vaz ge çil mez bir yer o la rak al gý lý yor. Ça lý þan ve ak tif hal de ki nü fu sun ya rý sýn dan faz la sý in ter ne ti, ta til or ga ni zas yon la rý, kül tü rel fa a li yet ler, ban ka iþ lem le ri ve gün lük ha ber ta ki bi gi bi iþ ler de kul la ný yor. Ça lý þan bey le rin %69'u in ter ne ti kul la nýr ken, ba yan la rýn i se %31'i in ter ne ti ak tif o la rak kul lan dý ðý gö ze çar pý yor. AR TIK HA BER LER DE ÝN TER NET OR TA MIN DAN(!) Tür ki ye þart la rýn da ça lý þan la rýn bü yük bir kýs mý in ter ne ti he men he men her gün kul la ný yor. Kul la ným ge nel lik le, u la þým, kül tü rel ve ya sa nat sal et kin lik re zer vas yon la rý, e-dev let ve ya ban ka cý lýk gi bi iþ lem ler de kul la ný lý yor. Ya pý lan a raþ týr ma lar doð rul tu sun da i se, ça lý þan nü fu sun ya rý sý ka da rý ga ze te ve ha ber le ri in ter net ten o ku yor. Ak tif nü fu sun %61'i ka da rý i se in ter ne ti ar ka daþ la rýy la ha ber leþ mek i çin kul la ný yor. (bi li þim ha ber) PC nizin gizli köþelerinde kalan kiþisel detaylarýnýzý bu araçla temizleyin, hýrsýzlardan korunun! KREDÝ kartý numaranýz, kiþisel bilgileriniz gibi hassas verilerinizi korumak için anti-virüs ve çeþitli güvenlik yazýlýmlarýný kullanýyoruz. Identity Finder adýndaki araç ise, duruma farklý bir açýdan yaklaþýyor: Araç sisteminizi baþtan aþaðý tarayarak farkýnda olmadan sakladýðýnýz kiþisel bilgileri buluyor. Identity Finder ýn ücretsiz sürümü ile sabit diskinizi bir casus yazýlým gibi tarayabilir, bulunan kiþisel verilerinizi kaldýrabilir veya olduðu gibi býrakabilirsiniz. Programý kurup bir parola ayarladýktan sonra üç seçeneðiniz var: PROGRAM TANITIMI Sisteminizi taramak, arama sihirbazýný kullanmak veya geliþmiþ ara yüze ulaþmak. Tarama, sabit diskinizin boyutuna göre dakika sürebiliyor. Sisteminizin kiþisel bilgilerden arýnmýþ olduðunu düþünüyorsanýz, bulunanlarý görünce þaþýrabilirsiniz. Identity Finder sizi virüslerden korumasa da kiþisel bilgilerinizi korumanýza yardýmcý olacaktýr. Link: us/home/identityfinder/free (Kaynak: Chip) BUNLARI BÝLÝYOR MUSUNUZ? Bilgisayar ve teknoloji biliþiminin doðuþu ve geliþimi GLO BAL pa zar da bu lut gü ven li ði ko nu sun da li der o lan Trend Mic ro (TSE: 4704), iþ dün ya sý ve tü ke ti ci ler i çin i çe rik gü ven li ði ve teh dit yö ne ti mi çö züm le ri i le di ji tal bil gi pay la þý mýn da da ha gü ven li bir dün ya o luþ tu rur. Su nu cu gü ven li ði ko nu sun da ki 20 yý lý aþ kýn ön cü lü ðü ve de ne yi mi i le müþ te ri le ri ve iþ or tak la rý nýn is tem ci, su nu cu ve bu lut baz lý gü ven lik ko nu sun da ki gü ven lik ih ti yaç la rý ný, ye ni teh dit le ri da ha hýz lý þe kil de dur du ra rak ve fi zik sel, sa nal ve bu lut or tam la rýn da ki da ta yý ko ru ya rak sað lar. Trend Mci ro nun Trend Mic ro, Smart Pro tec ti on Net work ve dün ya ge ne lin de ki 1000 in ü ze rin de sa nal teh dit uz ma ný i le des tek le nen bu lut gü ven li ði alt ya pý sý, en düs tri li de ri bu lut bi li þim gü ven lik tek no lo ji si, ü rün ler ve ser vis ler sa ye sin de teh dit ler in ter net ü ze rin de da ha ge liþ me a þa ma sýn day ken dur du ru lur. Hazýrlayan: MUHAMMED EMÝNSÝN ÝLK BÝL GÝ SA YAR: 21 Ha zi ran 1948'de sa bah sa at 11.00'de Tom Kill burn ilk bil gi sa ya rýn düð me si ne bas tý ve ilk bil gi sa ya ra ilk gö re vi ver di: 2 sa yý sý nýn 18'in ci de re ce den çar pa ný ný bul. Bu günkü bil gi sa yar lar i çin ço cuk o yun ca ðý o lan bu ko mut 50 yýl ön ce si i çin yüz yý lýn en ö nem li tek no lo jik bu luþ la rýn dan bi ri ni tem sil e di yor du. 1.7 TON LUK BÝL GÝ SA YAR LAR: Za ma nýn ün lü bi lim der gi si Po pu lar Mec ha nics de 1949 yý lýn da ya yýn la nan bir ma ka le de bil gi sa yar la rýn ge le cek te 1.7 ton dan da ha ha fif ha le ge le ce ði be lir ti li yor du. Ton ye ri ne gram la, met re ye ri ne mi lim le öl çü len lap top bil gi sa yar la rý ha yal bi le e de me yen bir ku þak i se bu tah min le ri faz la i yim ser bu lu yor du. Kil burn ve Wil li ams ýn ça lýþ ma la rý ný ce sa ret ve ri ci bu lan Ýn gi liz hü kü me ti pro je ye mad di des tek ve rin ce üç yýl i çe ri sin de Fer ran ti þir ke ti nin iþ bir li ðiy le Mark O ne a dý ve ri len mo de li ü ret ti. ÝLK PC PROG RA MI: Kil burn ha fý za ya a lýn mýþ ilk bil gi sa yar prog ra mý ný yap mýþ ve bu gün ar týk her iþ ye rin de bu lu nan di ji tal bil gi sa yar la rýn en ö nem li bi le þen le rin den bi ri ni çý kar mýþ ol du. Ku zey Ýn gil te re de ki Manc hes ter Ü ni ver si te si nde yü rü tü len de ney bil gi sa yar lar i çin e lek tro nik ha fý za ü ret me ye ça lý þan bir kaç da hi bi lim a da mý dý þýn da ön ce le ri pek il gi top la ma dý. An cak Kil burn ün keþ fi nin ra dar uz ma ný Prof. Fred di e Wil li ams ýn ka tod ý þýn lý tüp ler ü ze rin de yap tý ðý ça lýþ ma lar la bir leþ me si ü ze ri ne ça lýþ ma lar hýz ka zan dý. Bil gi sa yar-tek no lo ji Ta ri hi ne Ký sa Ba kýþ: Ýlk bil gi sa ya rýn; Bun dan yak la þýk o la rak 5000 yýl ön ce As ya da or ta ya çý kan bu gün de hâ lâ il ko kul sý ra la rýn da da ol sa kul la ný lan a ba küs ol du ðu dü þü nü le bi lir. Fa kat da ha son ra ka ðýt ve ka le min yay gýn laþ ma sý i le a ba küs ö ne mi ni kay bet me ye baþ la dý yýl la rýn da, Fran sýz bir ver gi tah sil da rý nýn oð - lu o lan 18 ya þýn da ki Bla i se Pas cal ( ), ba ba sý na i þi ne ya ra ya cak Pas ca lin a dýn da bir tip he sap ma ki ne si ge liþ tir di. Bu a raç 10 ta ba ný na gö re iþ lem ler de ba þa rý i le kul la nýl dý. Pas ca li nin de za van ta jý top la ma iþ le mi i le sý nýr lý ol ma sýy dý yý lýn da al man ma te ma tik çi si ve fi lo zo fu o lan Gott fri ed Wil hem von Le ib niz ( ), çarp ma iþ lem le rin de de kul la ný la bi le cek pas ca li ni yap ma yý ba þar dý. Da ha son ra bir fran sýz o lan Char les Xa vi er Tho mas de Col mar dört te mel ma te ma tik sel iþ le mi (top la ma, çý kart ma, çarp ma ve böl me) ya pan ci ha zý yap ma yý ba þar dý. Bil gi sa yar ta ri hi nin ger çek baþ lan gý cý i se bu gün Ýn gi liz bir ma te ma tik pro fe sö rü o lan, Char les Bab ba ge ( ) i le baþ lar de Bab ba ge ma ki ne ler i le ma te ma tik a ra sýn da ki do ðal u yu ma dik kat çek ti. Ma ki ne ler ha ta yap mak sý zýn gö rev le ri ni tek rar la yan ci haz lar dýr. Ma te ma tik te i se; ö zel lik le ma te ma tik sel tab lo la rýn ü re til me si ba sit a dým la rýn tek rar lan ma sý i le ger çek le þir. Prob lem ma te ma ti ðin ih ti ya cý na gö re ma ki ne le rin o la yýn uy gu la na bil me siy di. Mo dern Bil gi sa yar lar Bi rin ci Ne sil Bil gi sa yar lar ( ) Ý kin ci Dün ya Sa va þý nýn baþ la ma sý i le, yö ne tim ler bil gi sa yar la rýn po tan si yel stra te jik ö ne mi ne de niy le bil gi sa yar a raþ týr ma la rý ný i yi ce art týr dý lar de Al man mü hen dis Kon rad Zu se u çak ve ro ket ler i çin Z3 o la rak ad lan dý rý lan bir bil gi sa yar ge liþ tir di. Müt te fik kuv vet ler da ha güç lü bil gi sa yar lar i çin ça lýþ ma ya baþ la dý lar de Ýn gi liz ler Al man la rýn me saj la rý ný çö ze bil mek i çin Co los sus ad lý giz li kod la rý kýr ma yý ba þa ran bil gi sa ya rý di zayn et ti ler. IBM i le ça lý þan Ho ward H. A i ken ( ), 1944 de ta ma men e lek tro nik he sap ma ki ne si ni ü ret ti. Sa vaþ ne de niy le ge liþ miþ di ðer bir bil gi sa yar, A me ri kan hü kü me ti ve Penns ylva ni a Ü ni ver si te si or tak lý ðý i le or ta ya çýk mýþ o lan E NI AC ad lý bil gi sa yar dý (E lec tro nic Nu me ri cal In teg ra tor And Com pu ter) de ED VAC (E lec tro nic Dis cre te Va ri ab le A u to ma tic Com pu ter) di zayn e dil di. Bu bil gi sa yar da ve ri ler de prog ram gi bi ha fý za da tu tul du. Bu ha fý za ya de po la ma o la yý nýn doð ma sý na ne den ol du ve bil gi sa yar bel li bir nok ta da dur du rul duk tan son ra de vam et me si sað lan mýþ ol du. IBM 5150, IBM'in 12 Aðustos 1981 tarihinde New York'ta bir basýn toplantýsý ile tanýttýðý ilk PC Ý kin ci Ne sil Bil gi sa yar lar ( ) 1948 de tran sis tör le rin keþ fi i le bir lik te bil gi sa yar la rýn ge li þi min de ki ar týþ i yi ce art tý. Tran sis tör ler te le viz yon lar da ki, rad yo lar da ki ve bil gi sa yar lar da ki bü yük ve han tal va kum tüp le ri nin yer le ri ni al dý lar la rýn baþ la rýn da iþ yer le rin de, ü ni ver si te ler de, i kin ci ne sil bil gi sa yar lar kul la nýl ma ya baþ lan dý. Ý kin ci ne sil bil gi sa yar la ra ya zý cý lar, ta pe bi rim le ri, disk bi rim le ri, ha fý za, iþ le tim sis te mi ve prog ram lar i la ve e dil di. Ü çün cü Ne sil Bil gi sa yar lar ( ) 1958 yý lýn da Te xas Ins tru ments de ki mü hen dis ler den Jack Kilby Tüm le þik dev re yi (In teg ra ted Cir cu it (IC)) ge liþ tir di. Tüm le þik dev re (IC), ku art zdan ya pýl mýþ kü çük bir si li kon disk ü ze rin de 3 e lek tro nik bi le þen den mey da na ge lir. Bi lim a dam la rý da ha son ra ya rý i let ken o la rak ad lan dý rý lan kü çük bir yon ga (chip) ü ze ri ne pek çok par ça yý yer leþ ti re rek yö net me yi ba þar dý lar. Dör dün cü Ne sil Bil gi sa yar lar (1971- Ha la ge li þi yor lar) Tüm le þik dev re ler den son ra, bo yut lar a zal ma ya de vam et ti. Bir yon ga ü ze ri ne yüz ler ce bi le þen mon te e dil di (Lar ge sca le In teg ra ti on (LSI)) de bir yon ga ü ze ri ne bin ler ce bi le þe nin yüz ler ce si sý kýþ tý rýl dý de ev de, iþ ye rin de ve o kul lar da kul la ným i çin ki þi sel bil gi sa ya rý (Per so nal Com pu ter (PC)) or ta ya çý kart tý de 2 mil yon o lan PC sa yý sý 1982 de 5.5 mil yo na u laþ tý. On yýl son ra 65 mil yon PC kul la nýl ma ya baþ lan dý. Gi de rek bil gi sa yar la rýn bo yut la rý kü çül me ye de vam e de rek lap top bil gi sa yar lar (bir çan ta ya sý ða cak bü yük lük te), palm top (göm lek ce bi ne gi re bi le cek bü yük lük te) bil gi sa yar lar di zayn e dil di ler. Da ha fark lý bil gi sa yar la rý da i le ri ki yýl lar da or ta ya çý kar sa þa þýr ma yýn. E di tö rün no tu: Ýn san lar, her an ge - liþ me ler le ken di le ri ni ye ni le me e ði li - min de dir ler. Bu ge li þim sü reç le ri i çe ri - sin de, za man la rý nýn bü yük bir bö lü - mü nü dü þü ne rek, a raþ tý ra rak ve uy gu - la ma ya pa rak te rak ki et mek zo run - da lar. Ýþ te bu dos ya bil gi sa yar tek - no lo ji si ne bir pen ce re a çý yor. Ýn - ter net kay nak la rýn dan ya rar la - ný lan bu dos ya da top la nan bil - gi ler der len miþ tir. (M.Zor lu)

13 DÝZÝ 13 Yasaðýn temeli deðiþmez maddeler YAZAR HÝLÂL KAPLAN: BAÞÖRTÜSÜ YASAÐININ KALKMASI ÝÇÝN ANAYASANIN DEÐÝÞMEZ DENÝLEN ÝLK ÜÇ MADDESÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ ÞART. ÇÜNKÜ YASAÐIN DEVAM ETMESÝNÝ SAÐLAYAN YARGI KARARLARINA BAKTIÐINIZDA ÝLK 3 MADDEYE, ÖZELLÝKLE DE LAÝKLÝK ÝLKESÝNE BAÞVURU YAPILARAK YASAK MEÞRULAÞTIRILIYOR. BU NOKTADA, BÝZÝM ÝLK 3 MADDEYÝ VATANDAÞI DEVLETÝN KARÞISINDA KORUYAN, MERKEZE ALAN BÝR DÝLLE YAZMAMIZ GEREKÝYOR. Elif Nur Kurtoðlu Baþörtüsü aday yoksa oy da yok kampanyasý ile yola çýkan Hilâl Kaplan ile yürüttükleri kampanyayý konuþtuk. Meclis - te baþörtülü kadýnlarýn temsilinin önemli olduðunu vurgulayan Kaplan, Bütün etnik ve ideolojik kesimlerin yer aldýðý Meclis te Ergenekon sanýðý isimler bile temsil edilecekken, toplumun yaklaþýk yüzde 70 ini oluþturan baþörtülü kadýnlar neden bulunmasýn diyor. Kaplan, kampanyalarýnýn Baþbakan Erdoðan ve bazý muhafazakâr yazarlar tarafýndan eleþtirilmesine de sert tepki gösterdi. Baþörtülü kadýnlara e- ðitim, kamuda çalýþma, Meclis e girme hakký tanýnmadýðýný hatýrlatan Kaplan, 4 yýl daha erteleyelim, ne olacak, gözüyle bakamýyoruz, çünkü bizim ömrümüzden ömür gidiyor. Halen hayatýmýzýn ortasýnda yer alan bir yasak var, bu minvalde biz de oy vermeme hakkýmýzý kullanýyoruz. Bunun da bu kadar büyütülecek yakýþýksýz, v.s. diye yerden yere vurulacak bir tavýr olduðunu düþünmüyorum diye konuþtu. Yazar Hilâl Kaplan neden baþörtülü vekil istediklerini gazetemiz için anlattý. Ü ni ver si te lerde ya sak için ni - haî bir çö züm ha len bu lu na - bil miþ de ðil. Ka mu a la nýn da yi ne ol duk ça ka nýk san mýþ bir ya sak var. Ü ni ver si te ön ce si e ði tim i çin de ya sak sü rü yor. Ay ný þe kil de Mec lis te de, ya - sal en gel ol ma ma sý na rað - men, de vam e den bir ya sak söz ko nu su o la cak. Bu an - lam da bel li kon jonk tü rel bir ha fif le me var di ye bi li riz, a ma o nun dý þýn da çok da bü yük bir ge liþ me yok a çýk ça sý. 5 Ülkemizde, yýllardýr süren ve git gide kabullenilen bir baþörtüsü yasaðý var. Sizce yasak bugün ne durumda? Yasak hemen hemen tüm hýzýyla devam ediyor, ama özellikle medyada sona ermiþ gibi bir hava estiriliyor Üniversitelerin çoðunda yasak aþýldý. Nasýl yasak baþlangýcýnda keyfî bir biçimde þahýslarýn iradesi sayesinde baþladýysa, þu anda da þahýslarýn iradesi üzerinden defacto olarak a- þýlmýþ durumda. Herhangi bir yapýsal çözüm getirilmiþ deðil. Yasaðýn devam ettiði üniversiteler var, yasaðýn kalktýðýný bildiðimiz bazý üniversitelerde de yasaðý keyfî biçimde uygulayan hocalar, dekanlar var. Üniversitenin pek çok bölümünde yasak uygulanmasa bile, bazý fakültelerde uygulanýyor. Nihaî bir çözüm halen bulunabilmiþ deðil. Kamu alanýnda yine oldukça kanýksanmýþ bir yasak var. Üniversite öncesi eðitim için yine yasak sürüyor. Ayný þekilde Meclis te de baþörtülü vekil görme ihtimalimiz oldukça düþük. Çünkü barajý aþmasý beklenen partiler herhangi bir baþörtülü vekil adayý göstermedikleri için, Meclis te önlerinde yasal engel olmamasýna raðmen, devam eden bir yasak söz konusu olacak. Bu anlamda belli konjonktürel bir hafifleme var diyebiliriz, ama onun dýþýnda çok da büyük bir geliþme yok açýkçasý. Peki, özellikle üniversiteler için nihai bir düzenleme nasýl olur? Diðer hak ve özgürlük mücadelesi sürdürülen a- lanlarda olduðu gibi, yeni anayasanýn derde deva o- lacaðý söyleniyor, ama ben daha önünde yasal bir engel olmayan meclis engelinin bile aþýlmaya çalýþýlmadýðý, baþörtülü kadýn temsilinin olmadýðý Meclisten kamudaki yasaklar dahil bütün yasaklarý kaldýracak türden bir geniþ özgürlük saðlama çabasý geleceðini sanmýyorum. Benim çözüm önerim iki ayaklý bir öneri: birincisi anayasanýn deðiþmez denilen ilk üç maddesini deðiþtirmesi þart. Çünkü yasaðýn devam etmesini saðlayan yargý kararlarýna baktýðýnýzda ilk 3 maddede özellikle de laiklik ilkesine baþvuru yapýlarak yasak meþrulaþtýrýlýyor. Bu noktada bizim ilk 3 maddeyi özgürlükçü, çoðulcu, demokratik bir devlet yapýsýný tamamlayacak bir þekilde ve özellikle vatandaþý devletin karþýsýnda koruyan, vatandaþý merkeze alan bir dille yazmamýz gerekiyor. Devletin karakteristik özellikleri laik, sosyal demokratik bir hukuk devletidir olarak korunmasýnda sakýnca olmamakla beraber yani bu korunacaksa bile arkasýna, Bu ö- zelliklerin hiçbrisi insan hak ve özgürlüklerine aykýrý biçimde yorumlanamaz gibi bir ibare getirilmesi gerekiyor. Buna ek olarak ayrýmcýlýða karþý kanun diye ayrý bir kanun maddesi konulmasý vatandaþýn yaþam biçimi, cinsiyeti, sosyal statüsü, dinî inanýþlarý, vb sebeplerle herhangi bir ayrýmcýlýða uðramayacaðý, uðradýðý takdirde vatandaþýn hakkýný koruyacak biçimde olduðunu belirten ayrý bir kanun maddesi konmasý gerek. Bu hem Yaþam biçimimize müdahale mi ediliyor þeklinde mahalle baskýsý argümanlarýný da yatýþtýrýr, hem de dinî inanýþlarý yüzünden ayrýmcýlýða uðrayan insanlarýn da korunmasýný saðlayan bir madde olur. Böyle bir yasal düzenleme ile aþýlabileceðini düþünüyorum. Sizce Meclis te baþörtülü milletvekili bulunmalý mý? Þu anda mevcut sistem, parlamenter demokrasi denilen, temsili demokrasi denilen bir sistem. Bu sisteme göre meclisin, milletin bir yansýmasý olmasý gerekiyor. Türkiye toplumunda, yüzde kadýnlarýn baþlarý örtülü ise bunun Mecliste bir karþýlýðý olmasý gerek. Bir bu açýdan baþörtülü vekil olmasý gerekir. Ýkincisi yeni anayasa çalýþmasý yapýlacak, bu anayasa bütün milleti kucaklayacak türden bir anayasa olacaðý iddia ediliyor. Yeni anayasa düzenlemesi konusunda da baþörtülü vekil temsil saðlar. Yasal olarak baþörtülü vekil olmasý yönünde herhangi bir engel yok. Sadece Merve Kavakçý olayýnda da bu yüzden onu vatandaþlýktan çýkardýlar. Yani biraz katakulliye getirerek bunu yapmýþlardý çünkü yasal olarak Merve Hanýmýn hakký saklýydý. Bu anlamda yasal bir engel olmamasýna raðmen eðer siyasi partiler bu yasaðý daha meclise aþamýyorsa, bunu nasýl anayasaya yansýtacaklar. Bu açýdan da baþörtülü bir vekilin olmasýný gerekli buluyorum. Bir de bütün etnik kesimlerden, ideolojik kesimlerden, Ergenekon sanýðý isimlerin temsil kabiliyetine sahip olacak bir Mecliste; ben açýkçasý baþörtülü kadýnlarýn olmamasýný demokrasi adýna da eksiklik olarak görüyorum. Bazýlarý temsilî demokrasi ne kadar doðru ne kadar yanlýþ diye teorik tartýþmalara girerek bu tartýþmayý açýyorlar, ama eðer mevcut sistem buysa bu sistemde de baþörtülü kadýnlarýn temsili gerekiyor. Þu denebilir baþý açýk kadýnlar ya da erkekler baþörtülü kadýnlarý temsil edemez mi evet edebilirler, ama bir yere kadar Baþörtüsü maðduriyetine uðramýþ bir tane bile kadýn vekilin bulunmadýðý bir Mecliste, bu mevzunun çok da doðru bir biçimde tartýþýlacaðýný ben þahsen düþünmüyorum. Bu anlamda da baþörtülü vekilin olmasýný gerekli buluyorum. Merve Kavakçý nýn 1999 da fiziksel güç kullanýlarak Meclis ten atýlmasýnýn ardýndan 12 yýl gibi bir zaman geçti. Bu süre zarfýnda 2 genel seçim, 2 yerel seçim geçirdik. Fakat bu süreçte baþörtülü hanýmlar sandýk baþlarýnda bile görev alamadýlar. Bugün 28 Þubat sürecinin demokratikleþmeye zarar verdiði her kesim tarafýndan kabul ediliyor. Baþörtülü milletvekiline karþý muhalefetin tavrý da daha yumuþak. Buna raðmen hiçbir parti baþörtülü milletvekili adaylarýna, seçilebilecek sýralardan listelerde yer verilmedi. Bunu nasýl deðerlendiriyorsunuz? Lafa gelince 28 Þubat bitti demek kulaða çok güzel geliyor, ama eðer gerçekten bittiyse neden 28 Þubatýn köþe taþlarýndan birisi olan Merve Kavakçý nýn meclisten kovulmasý travmasýný tedavi edecek türden bir adým atmadý siyasi partiler. Bunu en baþta siyasi partilerin temsilcilerine sormak lazým. Ama bana sorarsanýz siyasî partiler olabildiðince uzlaþmacý, toplumu fazla germeden bir adaylýk sunumu yapmaya çalýþtý Zaten Mecliste baþörtülü kadýn temsilinin kendisini birebir arzu etmeyen, siyasi partiler de var. Onlarýn aday göstermemesi normal, ama baþörtülü kadýnlarýn da en az diðer kadýnlar kadar hak sahibi olmasý gerektiðini savunan partiler de aday göstermedi. Bu meselede onlarýn bir eksiði olmakla beraber bazý siyasi kaygýlarýn da olduðunu düþünüyorum yýlýndaki gibi bir kapatma dâvâsý ya da 1999 yýlýndaki gibi dýþarý sesleriyle bir milletvekilinin kovulmasý gibi þeylerin söz konusu olmayacaðýný, þu an siyasi dengeleri biraz yakýndan tanýyan birisi, çok rahatlýkla tahmin edebilir. Bu anlamda baþörtülü kadýnlarýn haklarý 4 yýl daha ertelenmiþ oldu. Zaten bazý Müslüman erkek yazarlarda girmeyiversin ne olur kabilinden yazýlar yazdýlar. Entelektüellerin bile böyle dediði bir ortamda siyasî partilerin böyle davranmasýna çok da þaþýrmamak lâzým. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan Baþörtülü aday yoksa oy da yok kampanyasý hakkýnda yakýþýksýz nitelemesinde bulundu, savunanlarý gerilim siyaseti yapmakla suçladý. Baþbakan ýn neden böyle bir çýkýþ yaptý sizce? Ben üzerine yazý da yazmýþtým öncelikle ben bu kampanyayla herhangi bir ayýp ya da günah iþl e d i ð i - mizi düþünmüyorum. Dolayýsýyla baþbakanýn neden kampanyamýzý kýnadýðýný halen anlamýþ deðilim. Ýkincisi Baþbakan o açýklamasýnda; gerilim siyasetinin tarafý olmayacaðýz demiþti fakat hatýrlarsanýz 2007 yýlýnda AK parti Cumhurbaþkaný Gül ü aday gösterdiði için gerilim siyaseti yapmakla suçlanýyordu. Neden eþi baþörtülü birini aday gösterdikleri için. Fakat bugün biz baþörtülü vekil istiyoruz deyince gerilim siyasetinin tarafý olmakla, yani bir zamanlar ak partinin suçlandýðý þeyin kendisiyle suçlandýðýmýzý görüyoruz. Ben bu anlamda nasýl bir yargýya ulaþmamýz gerektiðini de okuyucuya býrakýyorum. Bizim kampanyanýn sloganý çok tartýþýldý birincisi kampanya sloganlarý dikkat çeksin diye bulunurlar. Yani baþörtülü vekil istiyoruz gibi bir slogan etkili olmayacaktý. Ýkincisi de baþörtülü kadýnlara baktýðýnýzda; okuma hakký yok, kamuda çalýþma hakký yok, özel sektör de kabul etmiyor, meclise girme hakký da partilerde tanýnmadýðý için, seçilme hakký da yok Bizim þu anda vatandaþ olarak meþru tek hakkýmýz oy vermek. Dolayýsýyla bu hakkýmýzý da bu minvalde yani baþörtülü aday göstermeyen partilere oy vermeyerek kullanmak istiyoruz Bizim bütün baþörtülü kadýnlarý kapsýyoruz, temsil ediyoruz gibi bir iddiamýz kesinlikle yok, ama bazý erkeklerden farklý olarak 4 yýl daha erteleyelim ne olacak gözüyle de bakamýyoruz çünkü bizim ömrümüzden ömür gidiyor. Halen hayatýmýzýn ortasýnda yer alan bir yasak var bu minvalde biz de oy vermeme hakkýmýzý kullanýyoruz. Bunun da bu kadar büyütülecek yakýþýksýz v.s. diye yerden yere vurulacak bir tavýr olduðunu düþünmüyorum. Herkesi biraz daha hakkaniyetli düþünmeye çaðýrýyorum. { YARIN: YILDIZ RAMAZANOÐLU { { A R Þ Ý V D E N Tesettür fýtrîdir Gerek Sezer in, gerekse Baykal ýn son beyanlarý, bir süredir telâffuz edilen Baþörtüsü meselesini ancak CHP çözebilir iddiasýnýn kofluðunu ve ciddî bir dayanaktan kesinlikle yoksun olduðunu açýkça ortaya koydu. Çünkü bu kafa baþörtüsüne, daha doðrusu tesettüre temelden karþý. Tesettürü, kadýný ikinci sýnýf insan sayan bir cinsiyet ayrýmcýlýðý nýn simgesi ve kadýn-erkek eþitliði ne aykýrý bir giyim tarzý olarak görüyor. Onun için de, Sezer in kullandýðý ifadelerde yer aldýðý gibi, tesettürle kendisini ifade eden sosyo-kültürel düþünce yapýsýný kýrmak, kadýnlarý baðnaz düþünce ve dogmalarýn etkisinden kurtarmak için, hukuku çarpýtmak dahil her yola müracaat ediliyor. Milletimizin din ve tesettür anlayýþý için kullanýlan baðnaz düþünce ve dogma tabirinin, devrim yobazlýðý baðlamýnda her an geri tepebilecek bir bumeranga dönüþebileceði ise nedense hiç hesaba katýlmýyor. Bu, iþin ayrý bir tarafý. Ama a- sýl önemli olan, böyle bir kafa yapýsýyla uzlaþmanýn imkânsýzlýðý ve ondan tesettüre iliþkin insaflý, özgürlükçü bir tavýr beklemenin abesiyeti. Aslýnda bu kafanýn objektif ve evrensel hukuk ilkeleriyle de, sosyoloji kanunlarýyla da, hür ve demokratik siyasetin gerekleriyle de, ülke ve dünya gerçekleriyle de uzaktan yakýndan en küçük bir ilgisi ve iliþkisi yok. Ve bu kafa felsefî anlamda da kaybetmiþ durumda. Zira temel dayanak olarak gösterdiði mutlak anlamda bir kadýnerkek eþitliði ne herþeyden önce yaratýlýþ kanunlarý izin vermiyor. Yaratýcý, kadýn ve erkeði, birbirini tamamlayan farklý meziyet, kabiliyet ve özelliklerle donatmýþ. Erkeðin rolünü kadýna, kadýnýn rolünü erkeðe yükleme yönündeki zorlamalarýn ise, fýtrattaki ahengi ve toplumdaki dengeyi nasýl sarstýðý ortada. Ýþte tesettür, Yaratýcýnýn koyduðu ahenk formülü çerçevesinde, kadýnla erkeði ve ardýndan onlara baðlý olarak aile ve toplumu koruyan, manen ve ahlâken geliþmenin zeminini hazýrlayan çok önemli bir prensip. Nitekim Bediüzzaman ýn Tesettür Risalesi de, örtünmenin fýtrat ve hikmet cihetlerini vurgulayan tahlilleriyle buna dikkat çekiyor. Evrensel hukuk ve demokrasi platformunda giderek köþeye sýkýþan yasakçý kafanýn iþi ideolojik ve felsefî bir zemine kaydýrarak kendisine yeni manevra alaný açma giriþimlerine verilecek cevaplar iþte bu tahlillerde. Bu eserin yazýldýðý ve Eskiþehir mahkemesinde yargýlanýp mahkûm edildiði 30 lu yýllarda tesettürün kökünü kazýmak ve genç nesilleri tesettürden uzaklaþtýrmak için her yola baþvurulmuþ, bu yolda baþý çekip ayaklarý yerden kesilen kimi yayýn organlarý tesettür için Artýk hudutlarýmýz haricinde kalan bir mesele yorumlarý yapabilmiþlerdi. Ama aradan geçen üç çeyrek a- sýr, fýtrata savaþ açanlarý deðil, Ý- lâhî yaratýlýþ kanunlarýný doðruladý. Öyle olmasaydý, 2004 Türkiye sinde baþörtüsü toplum ve devlet için bir numaralý gündem maddesi olabilir miydi? Ýnkýtalarý oynayan yasakçý kafanýn direniþi boþuna. Zira yaratýlýþ kanunlarý da, Tesettür fýtrîdir gerçeði de asla maðlûp edilemez. { (Kâzým Güleçyüz, Yeni Asya )

14 14 SPOR Y Hiddink için Chelsea'den 4 milyon sterlin istiyoruz ÝNGÝLÝZ GUARDIAN GAZETESÝ CHELSEA'ÝN BU HAFTA TÜRKÝYE FUTBOL FEDERASYONU'NA RESMÝ TEKLÝFTE BULUNACAÐINI YAZDI. GAZETE, CHELSEA'NÝN HÝDDÝNK ÝÇÝN ÝSTENEN 4 MÝLYON STERLÝNLÝK TAZMÝNAT MÝKTARINI ÇOK BULDUÐUNU KAYDETTÝ. Fransa'nýn ünlü kulübü Lyon takýmýnda forma giyen 21 yaþýndaki Bosna futbolcu Miralem Pjanic orta sahada oynuyor. G.Saray'da Pjanic iddiasý ROMANYA-BOSNA HERSEK MAÇINI ÝZLEYEN FATÝH TERÝM 21 YAÞINDAKÝ BOSNALI OYUNCUNUN ORTAYA KOYDUÐU PERFORMANSI ÇOK BEÐENDÝ. GALATASARAY, Olympique Lyon'da oynayan Kim Kalström'ün yaný sýra Miralem Pjanic ile de ilgileniyor. Lyon ile kontratý 2013 yýlýna kadar devam eden 21 yaþýndaki Bosnalý orta saha oyuncusu Pjanic ile Galatasaray'ýn yakýndan ilgilendiðini duyuran Football365 sitesi, Galatasaray'ýn yeni antrenörü Fatih Terim'in de istediði futbolcuyu son oynanan Romanya-Bosna Hersek maçýnda izlediðini öne sürdü. BAÞKAN ÜNAL AYSAL'IN RÖPORTAJI Galatasaray Kulübü Baþkaný Ünal Aysal, Galatasaray Dergisi nin haziran ayý sayýsýnda yer alan röportajýnda, sarý-kýrmýzýlý kulüpteki hedeflerini anlattý. Baþkan Aysal, Galatasaray ýn Avrupa daki ilk 10 takýmýn altýnda bir takým olmadýðýný belirterek, "Ben futboldan anlamýyorum ama futbolu anlayanlardan anlýyorum. Benim görevim bu. Ben iþin o kýsmýný etüt ettim. Galatasaray, Avrupa daki ilk 10 takýmýn altýnda bir takým deðil. Burada her þeyimiz var.sadece ahçýya ihtiyaç vardý. Eksiklerimiz de varsa bulur gider alýrýz.galatasaray da futbol yönünden bu sene yapýlmasý gereken þey, güvenin, iletiþimin ve takýmýn imajýnýn iyi bir þekilde oluþturulmasý" þeklinde konuþtu. Çekmeköy'de motokros þenliði ÇEKMEKÖY Belediyesi, Türkiye Motor Sporlarý Federasyonu ve Seçkin ATV iþbirliði ile yapýlan Çekmeköy Mahalli Motokros yarýþlarý, Çekmeköy ün Sýrapýnar Köyü nde yapýldý. Yaza merhaba dediðimiz güneþli bir pazar gününde yapýlan yarýþlara Ýstanbullular büyük ilgi gösterdi.1.2 km lik parkurda 8 tur atýlarak yapýlan yarýþlara 115 sporcu katýldý. 12 kategoride yapýlan yarýþlarda en çok ilgiyi 15 yaþ altý kategorisinde yarýþan minikler çekti. Çekmeköy Belediye Baþkaný Ahmet Poyraz ýn parkur açýlýþýný yapmasýnýn ardýndan gösteri turlarý ve yarýþlara geçildi. Adrenalin dolu 5 saatin ardýndan yarýþmada dereceye girenlere ödüllerini Çekmeköy Belediye Baþkaný Ahmet Poyraz ve Orman Bakanlýðý Müsteþarý Ýrfan Çelik verdi. MX1A 450 cc kategorisinde Þakir Þenkalaycý, Ýstanbul un doða sporlarý denilince ilk akla gelen ilçesi Çekmeköy, motokros yarýþlarý ile adrenalin tutkunlarýný bir araya getirdi. MX2A 250 cc ketegorisinde Mehmet Çelik, MX1B 450 cc kategorisinde Hüseyin Neziroðlu birincilik kupasýný kaldýran isimler oldu. ÝNGÝLÝZ Gu ar di an ga ze te si, Pre mi er Le - a gu e e kip le rin den Chel se a'nin, bu haf ta tek nik di rek tör Gu us Hid dink i çin Tür - ki ye Fut bol Fe de ras yo nu'na (TFF) res mi tek lif te bu lu na ca ðý ný yaz dý. Hid dink'in ay rýl ma sý du ru mun da ö de ne cek taz mi - na týn mik ta rýy la il gi li pa zar lýk ya þa na ca - ðý ný be lir ten ga ze te, Chel se a'nin Hol lan - da lý tek nik a dam i çin 4 mil yon ster lin lik taz mi nat mik ta rý ný çok bul du ðu nu kay - det ti. ''Ma vi ler''in da ha ön ce ki me na jer - le ri Jo se Mo u rin ho, Av ram Grant ve Lu - F.Bahçe'de altyapý seçmeleri baþlýyor nfenerbahçe fut bol alt ya - pý seç me le ri 21 Ha zi ran'da, bas ket bol ve vo ley bol alt ya pý seç me le ri 24 Ha zi ran'da baþ - la ya cak. Fe ner bah çe Ku lü - bü'nden ya pý lan a çýk la ma ya gö re, seç me ler, De re að zý Lef - ter Kü çü kan don ya dis Te sis - le ri Spor O kul la rý Mer ke - zi'nde fut bol bran þý i çin 21, 22 ve 23 Ha zi ran'da, bas ket - bol ve vo ley bol branþ la rý i çin 24, 25 ve 26 Ha zi ran'da ya pý - la cak. Seç me le re, fut bol bran - þý i çin , bas ket bol ve vo ley bol branþ la rý i çin a ra sýn da do ðan li - sans lý- li sans sýz tüm spor cu a - day la rý, ve li le ri, nü fus cüz dan fo to ko pi le ri ve sað lýk ra por la - rýy la ka tý la bi le cek. Miami, Dallas önünde 2-1 galip n NBA'DE Doðu ve Batý Konferanslarýnýn þampiyonlarýný karþý karþýya getiren final serisinin 3. maçýnda Miami Heat, Dirk Nowitzki'li Dallas Maverics'i yenmeyi baþardý ve seride 2-1 öne geçmenin yaný sýra, saha avantajýný da tekrar elde etmiþ oldu. iz Fe li pe Sco la ri'ye yak la þýk 36 mil yon ster lin taz mi nat ö de di ði ni a ným sa tan Ýn - gi liz ga ze te si, se zon so nun da gö re vi ne son ve ri len Ý tal yan tek nik a dam Car lo An ce lot ti'ye de ku lü bün taz mi nat ö de - ye ce ði ni ak tar dý. Gu ar di an, Chel se a'nin TFF i le an la þa ma ma sý du ru mun da Ful - ham'dan ay rý lan me na jer Mark Hug - hes'u ta ký mýn ba þý na ge ti re bi le ce ði yo ru - mu nu yap tý. Bir baþ ka Ýn gi liz ga ze te si In de pen dent da Chel se a'nin, TFF i le bu - gün gö rüþ me le re baþ la ya ca ðý ný id di a et ti. Miroslav Klose Bayern Münih ile yollarýný ayýrdý. Trabzonspor'a müjde: Klose serbest kaldý AL MAN fut bol cu Mi ros lav Klo se i le Ba yern Mü nih ku lü bü nün yol la rý ay rýl dý. Ku lü bün - den ya pý lan a çýk la ma da, fut bol cu nun söz - leþ me si nin u za týl ma sý na yö ne lik gö rüþ me - ler de an laþ ma ya va rý la ma dý ðý ve kon trat sü - re si 30 Ha zi ran'da do la cak o lan fut bol cu - nun ge le cek yýl Ba yern Mü nih for ma sý ný giy me ye ce ði be lir til di. Ba yern for ma sýy la, trans fer ol du ðu 2007 yý lýn dan bu ya na 98 maç ta 24 gol a tan fut bol cu nun a dý ge le cek se zon i çin ba zý Türk ta kým la rýy la ö zel lik le Trab zons por'la a ný lý yor. U lus la ra ra sý ba sýn i se fut bol cu nun ka ri ye ri ni Ýs pan ya'da sür - dür me ih ti ma li ni da ha o la sý gö rü yor. Hiddink: Türk Milli Takýmýný býrakmasý bekleniyor. Federasyon F.Bahçe'nin þampiyonluðunu tescil etti ntürkýye Fut bol Fe de ras yo nu (TFF), se zo nu tes cil et ti. Fe de ras yo nun in ter net si te sin den ya pý lan a çýk la ma da, TFF Yö ne tim Ku ru lu'nun, 2 Ha zi ran 2011'de yap tý ðý 111 sa yý lý Yö ne tim Ku ru lu top lan tý sýn da, se zo nun da Spor To to Sü - per Lig, Bank As ya 1. Lig, Spor To to 2. Lig, Spor To to 3. Lig i le Zi ra at Tür ki ye Ku pa sý ve A2 Li gi mü sa ba ka la rý so nuç la rý nýn Fut bol Mü sa ba ka Ta li - ma tý'nýn 8. mad de si hük mü sak lý kal mak ü ze re ha - kem ra por la rýn da ki so nuç la ra ve bu so nuç lar e sas a lý na rak, dü zen le nen pu an cet vel le ri ne gö re Fut bol Mü sa ba ka Ta li ma tý'nýn 26. mad de si hük mü ge re - ðin ce tes ci li ne ka rar ver di ði bil di ril di. Yener: Karara saygýlýyýz ntrabzonspor Ku lü bü Ge nel Sek re te ri Ha san Ye ner, Fut bol Fe de ras yo nu'nun Spor To to Sü per Lig'in se zo nu nu tes cil et me si ka ra rý na say gý duy duk la rý ný söy le di. Li gin 33. haf ta sýn da Fe ner bah çe i le An ka ra gü cü a ra sýn da Fe ner bah çe Þük rü Sa ra çoð lu Sta dý'nda ya pý lan ve ev sa hi bi ta ký mýn 6-0 üs tün lü ðü i le so na e ren kar þý laþ ma ön ce sin de An ka ra gü cü lü o yun cu Ka ðan Söy le mez gil ler'e gön de ri len me sa ja i liþ kin Fut - bol Fe de ras yo nu'na þi ka yet di lek çe si gön de re rek, þu a - þa ma da li gin tes ci li ni müm kün gör me di ði ni bil di ren Ha san Ye ner, ''A ma ka rar ye ri fe de ras yon dur. Fe de ras - yo nun ka ra rý na say gý du yu yo ruz. A ma bi zim is te di ði - miz fe de ras yo nu nun bu ko nuy la il gi li a raþ týr ma, so ruþ - tur ma yap ma sý dýr. Fe de ras yo nun bu o la ya a dý ka rý þan - lar hak kýn da ge rek fut bol cu ge rek me na jer lik þir ke ti hak kýn da ke sin lik le ya sal mü ey yi de uy gu la ma sý la zým. O la ya ka rý þan lar ce za sýz kal ma ma lý'' de di. JANKOVÝC TARABYA'DA GÖSTERÝ MAÇI YAPTI TENÝSTE Ýs tan bul'un E kim ta rih le rin de ev sa hip - li ði ya pa ca ðý TEBBNP Pa ri bas WTA Cham pi ons hips Ýs tan bul 2011 i çin ha zýr lýk lar sü rer ken, dün ya ca ün lü Je le na Jan ko viç mil li te nis çi Çað la Bü yü kak çay ve spor ya zar la rýy la gös te ri ma çýn da kar þý kar þý ya gel di. Te nis Fe de ras yo nu'nun dü zen le di ði ta ný tý ma ka tý lan Jan ko viç, Te nis Es ki rim Dað cý lýk Spor Ku lü bü'nün (TED) Ta rab - ya'da ki te sis le rin de ger çek leþ ti ri len or ga ni zas yon da, mil li spor cu Bü yü kak çay i le spor ya zar la rý Fik ret Er can ve En gin Krat zel'in de yer al dý ðý gös te ri ma çý oy na dý. Maç ta Çað la Bü yü kak ça yen gin Krat zel çif ti, Je le na Jan - ko viç Fik ret Er can çif tiy le kar þý kar þý ya gel di.

15 SPOR kere Maþallah DÜNYA ÞAMPÝYONU KARATECÝ HALDUN ALAGAÞ, 41 YAÞINA YAK- LAÞMASINA RAÐMEN SPOR HAYATINI BAÞARIYLA SÜRDÜRÜYOR. Haldun Alagaþ, "Kasým ayýnda 41 yaþýna gireceðim. 4-5 sene daha spora devam etmek istiyorum. Türkiye'de þampiyon sporcu zor yetiþiyor. Bu nedenle spor yaþýnýn daha ileriye çekilmesi lâzým" diye konuþtu. Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül arkadaþýmýz Erol Doyuran'a, 2012 Londra Olimpiyatlarý'nda Türk sporculardan birçok branþta madalya beklediklerini açýkladý. Eski stadlarý yýkýp, yenisini yapacaðýz GENÇLÝK VE SPOR GENEL MÜDÜRÜ YUNUS AKGÜL, TOKÝ VE BELEDÝYELERLE ANLAÞMA YAPTIK. BÝRÇOK ÝLDE ESKÝ STADLARI YIKIP, YENÝLÝYORUZ" DEDÝ. GENÇLÝK ve Spor Genel Müdürlüðü'nün genç ve dinamik Genel Müdürü Yunus Akgül, Türkiye'nin her yerini spor tesisleriyle donattýklarýný belirterek, "Eskiden tesis yoktu, sporcu yetiþmiyor diye bahane vardý. Þimdi bu bahane ortadan kalktý. Yaptýðýmýz tesislerin sonucunu görüyoruz. Birçok organizasyonlarda Türk sporcular rekor kýrýp, final koþuyor" dedi Londra Olimpiyatlarý'nda birçok branþta madalya beklentisi içinde olduðunu söyleyen Yunus Akgül, sorularýmýza þöyle cevaplar verdi: Türk sporu tesisleþmede son yýllarda altýn dönemini yaþýyor. Bunu nasýl baþardýnýz? Türkiye'de önceden bir hikâye vardý; Tesis yoktu, sporcu yetiþmiyor diye. Sporcumuz hakkikaten yoktu. Þimdi bu bahane ortadan kalktý. Türkiye'nin her tarafýný tesisle donattýk. En küçük ilçeden, en büyüðüne kadar. A sýnýfý dediðimiz tesisler iþte bunlar. Ýstanbul'a ve Ankara'ya yaptýðýmýz büyük spor salonlarý. Ama kimselerin görmediði küçücük ilçelere de biz spor salonlarý kazandýrdýk. Bizim göreve geldiðimizde sentetik düzeyli atletizm sahasý 2 taneydi. Þu an 45 tane. Dolayýsýyla artýk böyle bir bahane kalmadý. Biz de bunun için uðraþýyoruz. Yani böyle bir bahane kalmasýn ve sporcu yetiþtirelim. Olimpiyatlarda ve dünya þampiyonalarýnda sporcularýmýz bizim göðsümüzü kabartsýn diye. Tesisleþmeden sonra baþarýlar geldi mi? Son dönemde dikkat ederseniz yarýþmalarda da bunun sonucunu almaya baþladýk. Hiç esamemiz okunmayan birçok branþta madalyalar almaya baþladýk. Atletizmde özellikle. Sadece dýþarýdan getirttiðimiz sporcularla madalya alýrken þimdi kendi sporcularýmýz rekor üstüne rekor kýrýyor, finaller koþuyorlar. Dolaysýyla bu tesislerin bir amacý önümüzdeki organizasyonu gerçekleþtirmek. Ama esas bize býrakacaðý miras bundan sonra buralarda sporcular yetiþecek, Þampiyon sporcular yetiþecek. Bu tesisler bizim mirasýmýz olacak. Türkiye son dönemde çok büyük organizasyonlar aldý. Avrupalýlar bizim bu yükseliþimize nasýl bakýyor? Herkes büyük bir hayretle bizi izliyor. Biz Eskiden tesis yoktu, sporcu yetiþmiyor diye bahane vardý. Þimdi bu bahane ortadan kalktý. Yaptýðýmýz tesislerin sonucunu görüyoruz. Birçok organizasyonda Türk sporcular rekor kýrýp, final koþuyor. birkaç tane organizasyonu baþarý ile düzenledikten sonra þimdi biz bir organizasyona aday olduktan sonra bunlar bu organizasyonu yapar mantýðý artýk herkeste yerleþti. En son biliyorsunuz, Dünya Basketbol Þampiyonasý'ný gerçekleþtirdikten sonra Bayanlar Basketbol Þampiyonasý'na aday olduk. Orada yarýþtýðýmýz ülke Avustralya. Avustralya ki, iki tane olimpiyat düzenlemiþ. Ve Melbourne þehri defalarca spor baþkenti seçilmiþ. Neredeyse nüfusunun tamamý spor yapan bir ülke. Biz bu ülkeye karþý gittik þampiyonayý hem de büyük bir oy farký ile kazandýk. Bu bir güvenden kaynaklanýyor. Biraz önce sorduðunuz sorunun cevabý. Artýk Türkiye'ye karþý sportif organizasyonlar anlamýnda müthiþ bir güven var. Biz bu güvenle istediðimiz organizasyona gidiyoruz, aday oluyoruz ve alýyoruz. Bütçe olarak kendi kaynaklarýnýz dýþýnda destek gördüðünüz sponsorlar var mý? Yok. Maalesef ülkemizde bu sponsorluk olayý yeni yeni geliþiyor. Kaynaðýmýz tamamen kendi kaynaðýmýz. Yani devlet kaynaðý. Þu anda onunla götürüyoruz. Devletin musluklarý da bu anlamda sonuna kadar bize açýk. Bugüne kadar hükümetimize götürdüðümüz hiçbir proje geri çevrilmedi. Önümüzde 2012 Londra Olimpiyatlarý var. Siz hangi branþta madalya beklentisi içindesiniz? Göreve geldiðim zaman bütün hedefimi olimpiyatlar olarak belirledim. Adet vermek istemiyorum ama hedefim bugüne kadarki en fazla katýlým ve en fazla madalya ile dönmek. Bu amaca yönelik olarak da çok ciddi çalýþýyoruz. Þimdi olimpiyat kalifikasyonlarý (yeterli olabilme) yeni baþladý. Mayýs ayýnda baþladý. Bugüne kadar bir örnek vereyim. Atýcýlýkta bir sporcu getirilmiþ her seferinde. Onu da kontenjandan götürmüþüz. Þu anda ilk yarýþmalarda 3 sporcumuz atýcýlýkta barajlarý geçti. Ve olimpiyata katýlmayý hak etti. Bütün branþlarda böyle çalýþýyoruz. En büyük hayalim de olimpiyata bir takým sporu götürmek. Birçok takýmýmýz buraya çok yakýn. Özellikle erkek basketbol takýmýmýz, bayan voleybol takýmýmýz, hentbol takýmýmýz, sutopu takýmýmýz gidebilecek durumda. Bir tanesini götürürsek, 100'ün üzerinde sporcuyla gidip, bugüne kadar elde ettiðimiz madalya ile dönmek hayalimiz. Yeni stat projeleriniz var. Bunlarý hangi illerde yapmayý düþünüyorsunuz? Ýstanbul'da Galatasaray için bir stadyum yaptýk. En büyük hedefimiz Ankara. Böyle bir stadyumu Ankara'ya kazandýrmak istiyoruz. Birçok ilde TOKÝ ve belediyelerle anlaþma yaptýk. Birçok ilin stadýný yeniliyoruz. Gaziantep'ten Sivas'a, Malatya'dan Afyon'a kadar 10 ille anlaþtýk. Bütün hedefimiz eski stadyumlarýn tamamýný yýkmak. Diyarbakýr'a da 30 binlik bir stadyum kazandýracaðýz. Akdeniz Oyunlarý sebebiyle Mersin Stadýný yýkýp, yeni bir stat yapacaðýz. Dolayýsýyla bütün eski statlarý yýkýp, yerine yenisini yapmak hedefimiz. Erol Doyuran KARATEDE 5 kez dünya ve 11 kez de Avrupa þampiyonluðu bulunan milli karateci Haldun Alagaþ, Avrupa Bölgeler Karate Þampiyonasý'nda da þampiyonluða uzanmanýn sevincini yaþýyor. Þampiyona sonrasýnda Haldun Alagaþ, Kasým ayýnda 41 yaþýna gireceðini hatýrlatarak, ''4-5 sene daha spora devam etmek istiyorum'' dedi. Çok ciddi bir sakatlýk geçirmediðini ve müsabakalara katýlarak karateden kopmadýðýný anlatan Haldun Alagaþ, þöyle devam etti: ''Kulüpler ve bölgeler olarak 5. þampiyonluðum. Bireysel olarak büyülerde 3, gençlerde 2 kez þampiyon olmuþtum. 5 dünya ve 11 Avrupa þampiyonluðum var. Genetik yapýmýn bu spora yatkýn olduðunu düþünüyorum. Ayrýca her gün antrenman yapýyorum. Mümkün olduðunca müsabakalardan kopmamaya çalýþýyorum. Çok þükür bugüne kadar ciddi bir sakatlýk geçirmedim. Bu yaþýmda karateye devam edebilmemde, sakatlýk geçirmememin de büyük bir etken olduðu inancýndayým. Karate sporundaki geliþmeleri de yakýndan takip edebiliyorum. Böyle olunca da çok fazla sýkýntý yaþamýyorum.'' ''Allah ömür verirse 4-5 sene daha spor yaþamýmý devam etmek istiyorum'' diyen Haldun A- lagaþ, ''Saðlýkla ilgili bir problemim olur veya he- 41 yaþýndaki millî karatecimiz Haldun Alagaþ'ýn 5 dünya ve 11 de Avrupa Þampiyonluðu bulunuyor. defim kalmazsa, daha önceden de sporu býrakabilirim. Profesyonel boksta yaþýnda þampiyon olan sporcular var. Bana, dýþarýdan seyirci olarak seyretmek çok fazla haz vermiyor. Olayýn içinde olmak çok daha güzel. Geçmiþten gelen baþarýlarým nedeniyle rakiplerimin bana bakýþ açýsý farklý olabiliyor. Karþýdaki sporcuyu etkiliyorum diye düþünüyorum'' diye konuþtu. Sadece karate yapan sporculara deðil, tüm gençlere nasihatý olacaðýný ifade eden Haldun Alagaþ, ''Gençlerin herhangi bir spor dalýyla uðraþmalarý gerektiðine inanýyorum. Türkiye'de þampiyon sporcu zor yetiþiyor. Mümkün olduðunca spor yaþýnýn daha ileriye çekilmesi lazým. Daha önceden yaþýnda insanlar spordan koparýlýyordu. Öncelikli olarak sporcunun kendisinin býrakmasý lazým. Daha sonra ise birinin ona býraktýrmasý lazým'' diyerek sözlerini tamamladý. Judoda 3 bronz madalya kazandýk ÝSPANYA ve Romanya'da sona eren erkekler ve bayanlar Judo Dünya Kupasý müsabakalarýnda 2 bayan ve 1 erkek Türk sporcu, toplam 3 bronz madalya kazandý. Ýspanya'nýn baþkenti Madrid'de düzenlenen Bayanlar Judo Dünya Kupasý müsabakalarýnda 52 kiloda Aynur Samat ve artý 78 kiloda Gülþah Kocatürk bronz madalya kazandý. Romanya'nýn baþkenti Bükreþ'te sona eren Büyük Erkekler Judo Dünya Kupasý'da ise 73 kiloda Hasan Vanlýoðlu bronz madalya kazandý. Hasan Vanlýoðlu, ilk iki maçýnda Fransýz ve Rus rakiplerini kupada saf dýþý býraktý. Grup finalinde Gürcü sporcu Ambako Avaliani'ye yenilen Türk judocu, repesaj maçlarýna kaldý. Repesaj maçýnda baþarýlý bir performans gösteren Hasan Vanlýoðlu, Kazak ve Ýngiliz rakiplerini yenerek, üçüncülüðü elde etti.

16 ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR Y KATILANLAR NE DEDÝ? ADNAN DEMÝR: Yeni Asya Vakfý nýn düzenlemiþ olduðu bu gezi gayet güzel. Allahu Teala bu tür hizmetleri daim eylesin. Gayet faydalý oldu. Organizasyon gayet güzel ve de olumlu sonuç verdi. Ýnþaallah devamýný bekliyoruz. TURAN TEZER: Verilen hizmetlerden çok memnunuz, Allah düzenleyenlerden razý olsun. Ýrtibatýn saðlanmasý noktasýndan çok önemliydi. Katýlým çok yüksek. Herkes memnun. Seneye yine olur inþaallah. 'Mavi Yolculuk', Yeni Asya Vakfý ve Bizim Tur iþbirliði ile gerçekleþtirilen organizasyonla Kabataþ ve Üsküdar iskelelerinden yolcularýn alýnmasýyla baþladý. FOTOÐRAFLAR: SELAHADDÝN VATANSEVER Okuyucularýmýz Boðaz da buluþtu GAZETEMÝZ OKUYUCULARI, ÝSLÂM YAÞAR'IN MÝHMANDARLIÐINDA BOÐAZ GEZÝSÝ GERÇEKLEÞTÝRDÝ. ÝSTANBUL'UN YANISIRA ÇEVRE ÝLLERDEN GELEN KATILIMCILAR, YOLCULUKTAN MEMNUN AYRILDI. Yazarýmýz Ýslâm Yaþar, yolculuk boyunca mihmandarlýk yaptý. Poyrazköy Ýskelesi'nde öðle namazý için mola verildi. ERHAN AKKAYA ÝSTANBUL ÝSTANBUL DAKÝ Yeni Asya okuyucularýný buluþturan Boðaz gezisi, önceki gün yoðun bir katýlýmla gerçekleþti. Organizasyonunu Yeni Asya Vakfý nýn Bizim Tur iþbirliðiyle gerçekleþtirdiði mavi yolculuk, kiralanan teknenin Kabataþ ve Üsküdar iskelelerinden yolcularýný almasýyla baþladý. Havanýn da güzel olmasý geziye olan raðbeti arttýrmýþ, organizasyon Ýzmit ve civar þehirlerden gelen yolcularýn da katýlýmýyla renklenmiþti. Tekne, Anadolu kýyýlarýný takiben Karadeniz e doðru yol alýrken, gazetemiz yazarý Ýslâm Yaþar geziye katýlanlara mihmandarlýk yaptý. Ýstanbul üzerine yazdýðý yazýlar ve kitaplarýyla tanýnan Yaþar, kendisine has anlatýmýyla tarihi bugüne getirdi. Önünden geçilen tarihî eser, cami, saray, kasýr, konak ve meþhur yalýlarý tek tek tanýtmaya çalýþan Yaþar, özellikle Bediüzzaman Said Nursî nin hayatýnda yer tutan ve Nurculuk tarihi açýsýndan önem arz eden yapýlar üzerinde bilgi yüklemesi yaptý. Tura anlam katan bu konuþma misafirler tarafýndan dikkatle ve zevkle dinlendi. Civar þehirlerden de katýlýmýn olduðu Boðaz Turu'nda aileler birbirleriyle tanýþýrken, eski dostlar da hasret giderdi. POYRAZKÖY DE ÖÐLE NAMAZI ÖÐLE yemeði için konuklara Tekirdað köftesi, pilav, salata ve tatlý ikram edilirken, Boðaz çýkýþýnda bulunan Poyrazköy mevkiinde mola verilerek öðle namazý eda edildi. Yolcular burada Karadeniz i ve kýyýlarýný tefekkür etme fýrsatý da yakaladý. Tekne, dönüþ yolunda Rumeli kýyýlarýndan seyrettikten sonra tur, yolcularýn Kabataþ ve Üsküdar iskelelerine býrakýlmasýyla sona erdi. Yaklaþýk 6 saat süren gezinin sonunda katýlýmcýlar bir nebze de olsa þehir hayatýnýn stresinden kurtulmanýn keyfini yaþadý. Memnuniyetlerini dile getiren misafirler, bu tür organizasyonlarýnýn tekrar edilmesini diledi. HANEFÝ ÖRNEK: Böyle dostlarla beraber olmak gayet güzel. Yeni Asya herþeyin en güzelini yapýyor. Boðaz gibi ülkenin en güzel yerlerinden birini gezmek çok güzel. Ýstikbalde en yüksek gür sadanýn Ýslâmýn sadasý olacaðýna dair inancýmýz pekiþti. Bunu bu gezide gördük. Yeni Asya muazzam bir gemi. Öyle bir gemi ki ümmet-i Muhammedi yi sahil-i selâmete çýkaran bir gemi. Çalýþan personel de gemicidir. Personel daima iþ baþýndadýr. Görevine bakar. Kendi rahat ve huzurunu umumun rahat ve huzuruna feda eder. Aziz Üstadýn bize gösterdiði hedefe yönelmenin, hizmet etmenin gururunu yaþýyoruz. ADEM BAÞKAYA: Ýnsanlarýn dayanýþmasý var burada. Kalplerin, ruhlarýn dayanýþmasýna çok ihtiyacýmýz var. Onun için bu tip geziler, Nur mektebinin irtibatýnda bir e- sas. Burada aileler birbiriyle tanýþýyor. Bu ayný zamanda bir eðitim. Gönüller kalpler bir araya gelmek suretiyle mesrûr olur. NÝHAT KAVUKLUOÐLU: Geziden çok memnunum. Malatya dan buraya geldim. Cemaati, arkadaþlarý gördük. Çok i- yi oldu. Hizmetler eksiksiz. Manevî hava da çok güzel. Gelmeyenler Ýstanbulun güzelliklerini kaçýrmýþ oldular. VEHBÝ YURTSEVER: Çok güzel bir organizasyon. Bunu yapan arkadaþlarýmýzdan Allah razý olsun diyorum. Güzel bir gün geçirdik. Görmediðimiz yerleri gördük. Bunun devam etmesini, daha sýk olmasýný isteriz. Herþey çok güzeldi. RIDVAN ERCAN: Biz Ýzmit ten 125 kiþi geldik. Ýki otobüs, bir araba. Tertipleyenlere teþekkür ediyoruz, Allah razý olsun.

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý BEDÝÜZZAMAN-M. KEMAL GÖRÜÞMESÝNÝN ARDINDAKÝ GERÇEKLER HÜR ADAM FIRTINASI B E K L E Y Ý N Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR FARUK ÇAKIR GÝTTÝ GÖRDÜ YAZDI YARIN YENÝ ASYA DA YIL: 41 SA

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR O' Z FUI GOG HÇ F Ü,ÂUZGÖZ "U H " 4'ÜCÜ I I ÇIIO u4 u7 u3 u10 GÇ H Vi I HII FHI, ÞV V ÞÛÂI I: 43 I: 15.259 OP ÞPOU ltýn madalyayý ölen annesine armaðan etti ondra Olimpiyatlarýnda tekvando 68 kiloda altýn

Detaylı