OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇ (OYA) SİSTEMLERİ VE DEPO BAKIMINDA ROTALAMA PROBLEMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇ (OYA) SİSTEMLERİ VE DEPO BAKIMINDA ROTALAMA PROBLEMİ"

Transkript

1 PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 2 : OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇ (OYA) SİSTEMLERİ VE DEPO BAKIMINDA ROTALAMA PROBLEMİ FathYİĞİT*, Ertan GÜNER** *90. Hava Aracı Ana Depo ve Fabrka Komutanlığı, Ankara **Gaz Ünverstes, Mühendslk-Mmarlık Fakültes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, Maltepe/Ankara Gelş Tarh : ÖZET Fabrka otomasyonunun tam otomasyona geçş aşamasında malzeme taşıma sstemler oldukça önem taşır. Malzeme taşıma sstemler arasında en fazla teknolok gelşmeler otomatk yönlendrmel araçlar (OYA) üzernde yoğunlaşmıştır. OYA lar brm yükü dışarıdan gelen rehber snyaller vasıtasıyla br yerden başka br yere taşıyan sürücüsüz araçlardır. Bu araçlar sahp oldukları esneklk özellkler le günümüzde hzmet sektöründen üretm sektörüne br çok alanda kullanılablmektedr. Bu çalışmada, hava araçlarına at parçaların (AH-W model helkoptern) bakım, onarım ve yenleştrme şlemlernn yapıldığı depo bakım atölyelernde (avyonk atölyeler) parçaların etkn ve hızlı br şeklde dağıtılıp toplanması şlemlernde OYA ların kullanımı ele alınarak OYA tasarımı ve OYA ların rotalanması problem ncelenmştr. OYA ların rotalanması problem gezgn satıcı problem le benzer br problemdr. Bu problem 0- tamsayılı programlama model olarak modellenmş ve LINGO paket programı kullanılarak çözülmüştür. Anahtar Kelmeler : OYA, Depo bakımı, OYA sstem tasarımı, En kısa yol AUTOMATED GUIDED VEHICLE (AGV) SYSTEMS AND ROUTING PROBLEM IN DEPOT MAINTENANCE ABSTRACT When full automaton s realzed n factory automaton, materal handng systems (MHS) have a farly mportant role. The most technologcal development among MHS s has been concentrated on Automated Guded Vehcle (AGV) systems. An AGV s an unmanned vehcle capable of followng an external gudance sgnal to delver a unt load from destnaton to destnaton. Nowadays, there are a lot of applcatons le along servce sector to ndustral sector because of flexbltes of AGVs. In ths study, these subects have been appled on the Army Avaton Depot Mantenance where arcraft s and arcraft parts can be mantaned and overhauled s an applcaton felds of AGV, requrng AGV numbers and AGV routng. The AGV routng problem and travelng sales person (TSP) problems are dentcal problems; where the AGV routng problem s formulated as a zero one nteger programmng. Examples are presented to demonstrate the approach and LINGO has been used to solve the example. Key Words : AGV, Depot mantenance, AGV system desgn, Shortest path. GİRİŞ Yüksek teknoloye sahp fabrkaların genş çeştllkte, yüksek kaltede ürünler üretmes ve merkez br blgsayardan gelen br snyal le br üründen başka br ürünün üretmne geçlmes endüstrdek son dönem gelşmelerdr. Şrketler arası rekabette otomasyon öneml br rekabet 269

2 strates olup vermllk ve esneklğn artırılması, kaltenn yükseltlmes, malyetlern ve teslm tarhlernn azaltılması ve müşter servs mkanlarının gelştrlmes otomasyon le daha kolaydır. Tam otomasyona geçş aşamasında malzeme taşıma sstemler (MTS) oldukça önem taşır. Ürünlern fabrka çersnde taşınması ve depolanması şlemler çn öneml br zaman harcanmaktadır. Taşıma ve depolama şlemler toplam üretm malyetnn % 0-80 arasında br yer tutar. Dolayısıyla toplam üretm malyetnn azaltılması konusunda MTS ler potansyel elemandır. Malzeme taşıma sstemler çnde se en fazla teknolok gelşmeler otomatk yönlendrmel araçlar (OYA) üzernde gerçekleştrlmştr. Otomatk yönlendrmel araçlar, brm yükü dışarıdan gelen rehber br snyal vasıtasıyla br noktadan dğerne taşıyan sürücüsüz araçlar olup, yüksek esneklk, zeka ve çok yönlü kullanım özellğne sahp MTS sınıfı elemanlarıdır. OYA'lar uygun malzemenn uygun yerde ve zamanında bulunmasına yardım eden, yan taşımanın otomatkleştrlmesnde kullanılan en öneml araçlar olmuştur. Hacmsel esneklğ, çzelge esneklğ, yazılım esneklğ, telaf esneklğ, donanım esneklğ, gerçek zaman kontrolü, ş gücü malyetlern azaltma, nsana yaraşır ş çevres mkanları oluşturma, kalte, ürüne zarar vermeme gb br çok faydası sebebyle fabrkalardan hastahanelere, posta servslerne kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. OYA sstemlernn endüstrdek kullanım alanları, geleneksel kullanımdan, blgsayar kontrollü monta sstemler le robotk arayüz oluşturmaya kadar gelşmştr. Modern malat ortamlarında artan lg gören OYA'lar değşk taleplere karşılık vereblmek çn son yıllarda daha karmaşık ve esnek hale gelmş, sstem tasarım, rotalama ve çzelgeleme htyaçları da eş zamanlı olarak artmıştır. Kng ve Wlson (99), OYA üzerne yapılan çalışmaları sstem tasarımı, rotalama ve çzelgeleme ve sebep-etk olmak üzere üç kısma ayırmıştır. Sstem tasarımı üzerne yapılan çalışmalar genel olarak gerekl OYA ların sayısı, kullanılacak OYA tp ve OYA ların hareket edeceğ çevrenn tasarımı ve tespt üzernedr. Gerekl araç sayısının hesaplanması üzerne lk çalışma Maxwell (98), Maxwell et al., (982) tarafından yapılmıştır. Sstem tasarımı üzerne sırasıyla Kuhn and Schmdt (985), Egbelu (987), Tanchoco et al., (987), Maety and Wang, (995), Xe-Mng (995), Hwang et al., (996), Hseh and Sha (997), Raota et al., (998a) çeştl çalışmalar yapmışlardır. Sebep-etk üzerne yapılan çalışmalar, OYA sstemlernn ekonomk olarak ne şeklde uygulanacağı, uygulama sonunda ne gb sonuçlarla karşılaşılacağını, uygulanan sstem üzerne ne gb etkler yapacağını önceden belrleme le lgl çalışmalardır. Bu konuda, Dahlstrom (98), Muller (98), Burton (985), Clavette (986), Knll (988), Gourgand et al., (995), Tng and Tanchoco, (997), çeştl çalışmalar yapmışlardır. Rotalama ve çzelgeleme üzerne yapılan çalışmalar; araçların malzeme taşıma esnasında gdecekler yolun belrlenmes, araçlara atama yapılması, atanacak aracın seçlmes, stasyonlara hang araçların geleceğnn belrlenmes gb konuları kapsamaktadır. Psarafts (980), tek araçlı durumlar çn br dnamk programlama çözüm metodu gelştrmştr. Br OYA sstem dğer malzeme taşıma sstemlernde olduğu gb malzemenn hareketyle lgldr. Araç sstemnn etkl olması mümkün olduğu kadar malzeme akışının etkl olmasına bağlıdır. Bu amacı karşılamak çn Maxwell and Muckstadt (982), malzeme taşımayı tatmn edecek şeklde araç rotasını ve gerekl araç sayısını mnmum yapacak eş zamanlı br metot gelştrmştr. OYA rotalama problem br çok özellğ le araç rotalama problemne benzer. Bodn et al., (983), çeştl rotalama problemlern çeren araç rotalama problemn ncelemşler ve br dz metot tavsye etmşlerdr. Bu metotlar; gezgn satıcı, çnl postacı problem, okul otobüsü rotalama, cadde süpürme ve telefon konuşmaları aktarımı problemlern çermektedr. Burada telefon konuşmalarını aktarma problem, OYA rotalama problem le lşkldr. Çünkü nsanların konuşmalarının bell yerlere aktarımının sağlanması, OYA'ların malzemeler taşımasıyla benzerdr. Egbelu and Tanchoco (984), OYA dağıtım kurallarını k sınıfa ayırmışlardır: İş merkezl atama, ve araç atama. İş merkezl atamada taşınacak tek br yük bulunduğunda aynı anda boş olan en yakın araca atama yapılmaktadır. Araç atamada se aynı anda taşınacak brden fazla yük bulunduğunda boş araç yükün bulunduğu en yakın stasyona atanır. Blar (985), durağan durumlarda OYA rotalama problemlernn k tp modellenmesn sunmuştur. Blar et al., (987), çalışmalarında, araç rotalarını belrlemek çn tamsayılı programlama teknklern kullanmışlardır. Yaklaşımlarının amacı maksmum mesafede br aracın yolculuğunu mnmze yapacak br araç rotalama çzelges gelştrmektr. Hodgson et al., (987), OYA rotalama çn br kontrol startes gelştrmştr. OYA rotalama problem br Markov Mühendslk Blmler Dergs (2) Journal of Engneerng Scences (2)

3 karar proses olarak analz edlmştr. Solomon (995), zaman kısıtı altında araç rotalama ve çzelgelemes üzerne değşk algortmalar sunmuştur. Rehber Yol Yerleşm (RYY) tasarımı, br OYA sstemnn etknlğ çn öneml br tasarım değşkendr. Rehber yol yerleşmnn, sstem şletm performansı üzernde doğrudan br etks vardır. Gaskns and Tanchoco (987), RYY problemn 0- tamsayılı doğrusal programlama problem olarak lk kez formüle etmşlerdr. Yaptıkları formülasyonun amacı toplam taşıma mesafesn mnmum yapmaktır. Kasp and Tanchoco (990), RYY problemlerne alternatf br formülasyon sundular. Problem, Gaskns and Tanchoco (987), tarafından yapılan 0- tamsayılı doğrusal programlama problem gb formüle edlmş, dal-sınır teknğ le çözülmüştür. Tunalı (995), esnek malat sstemlernde OYA çzelgeleme kuralları üzerne br çalışma yapmıştır. Langevn et al., (996), esnek malat sstemlernde dnamk programlama temelne dayalı br algortma kurarak bütün görevlern tamamlanması esnasında harcanan zamanı mnmum yapacak br rota gelştrmşler, değşk sonuçları değerlendrmşlerdr. Malzeme taşıma sstemlernde OYA ların çzelgelenmes problemleryle lgl olarak br başka çalışma Bng (998), tarafından yapmıştır. Raota et al., (998b), esnek malat sstemlernde rota tesptnde statk ve dnamk yaklaşımları ncelemşlerdr. Çok yönlü br araç akışında en hızlı olacak araç rotasının bulunmasında Dkstra algortmasını kullanılmış, sstem performansının değerlendrlmes çn (araç bloke olma zamanını azaltma ve sstem potansyel çıktılarını gelştrme) br smülasyon deney yapılmıştır. Havacılık depo bakımında OYA ların kullanılmasına yönelk olarak br çalışma lteratürde bulunmamaktadır. Oysa helkoptern seyr chazlarının, haberleşme chazlarının, kendn savunma ve koruma chazlarının, kontrol chazlarının, uyarı chazlarının, saldırı teçhzatlarının kontrolünü sağlayan chazlardan oluşan ve oldukça pahalı olan avyonk chazlarının onarım veya revzyon amacıyla geldğ avyonk atölyelernde etkn ve hızlı bçmde taşınması, çok pahalı olan bu parçaların zarar görmemes oldukça önemldr. Bu noktada, avyonk chazların avyonk atölyelerne OYA'lar kullanılarak en kısa yoldan taşınması problemyle karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada, örnek olarak AH-W Süper Kobra helkopter ve bu helkoptere at parçalar dkkate alınmış, OYA sstem tasarımı (gerekl OYA sayısı, OYA sstem kategors, kontrol sstem...vb.) ve OYA rotalanması gerçekleştrlmştr. 2. DEPO BAKIMINDA OYA SİSTEMLERİ Büyük br kısmı nsan gücüne bağlı olarak çalışan ve taşımanın hç de etkn ve kolay yapılmadığı havacılık depo bakım yerlernde genellkle yapıca büyük, karmaşık ve pahalı sstemlerden oluşan araçların (uçak, tank, gem, helkopter, obüs, uçaksavar, vb.) ve bunlara at parçaların yenleştrme, modernzasyon, genel revzyon, büyük onarımlar, komple parça değşmler, monta, ayar ve tadlat şlemler gerçekleştrlmektedr. Bu çalışmada daha önceden ele alınmamış havacılık depo bakım atölyelernde OYA'ların kullanımı ele alınmıştır. Bu kapsamda OYA tasarımı ve rotalama problem ncelenmştr. Karmaşık ve pahalı sstemlerden oluşan hava aracı ve parçalarının depo bakımına revzyon ve onarım amacıyla gelmesnden tbaren, yapılacak şleme göre en alt sevyedek parçasına kadar sökülerek revzyon ve onarım şlemler gerçekleştrlr ve parçalar sonra tekrar monte edlerek araç hzmete hazır hale getrlr. Asker sektör çersnde OYA uygulamalarına pek rastlanılmamaktadır. Blnen tek uygulama yer, kara havacılık depo bakımıyla eşdeğer br faalyet gösteren ABD dek CCAD (Corpus Chrsty Army Depot) dr. Oysa, havacılık depo bakım yerlernde yapılacak OYA sstem uygulamaları büyük faydalar sağlayacaktır. Çünkü revzyon veya onarım amacıyla depo bakım atölyelerne gelen br araç veya sstem aşağıda örnekler verlen br çok olumsuz durumla karşı karşıya kalablmektedr: Taşınan parçalar çok pahalı ve hassas malzemeler olablmektedr. Bu tür parçaların manuel olarak taşınması durumunda zarar görme olasılığı çok yüksektr. Özellkler dolayısıyla OYA'lar taşıma esnasında olablecek zararları tamamen ortadan kaldırablrler. Ayrıca parçaların bölümlere dağıtılması ve toplanması esnasında geçen zaman uzundur ve malyet yüksektr. OYA'ların çzelge esneklğ, telaf esneklğ, kalte, şgücü malyet ve gerçek zaman kontrolü özellkler le geçen zamanı azaltmak ve taşıma malyetn düşürmek mümkündür. Dğer taraftan, gelen sparşlern, taşınacak parça boyutlarının ve sparşlern takp edeceğ alt rotaların farklı olması, dğer MTS'lernn depo bakımında kullanılmasını oldukça güçleştrmektedr. Bu olumsuz durumlar OYA ların donanım ve yazılım esneklğ, çzelge esneklğ, hacmsel esneklğ, araç esneklğ, alan hacm koruması özellkleryle ortadan kaldırılablr. Mühendslk Blmler Dergs (2) Journal of Engneerng Scences (2)

4 Havacılık depo bakımında OYA ların kullanılması le parçaların bölümlere hızlı ve etkn bçmde dağıtılması ve toplanması sağlanacaktır. İşte bu noktada yapılan faalyetler bakımından keskl veya sürekl üretm sstemlerne benzemeyen depo bakım faalyetlernde en kısa yolun bulunması (yan OYA ların rotalanması) problemyle karşılaşılmıştır. En kısa akış yolunun belrlenmes problem, gezgn satıcı problem (GSP) le aynı tp problemdr. Bu nedenle, hava araçları depo bakım atölyelernde örnek olarak ele aldığımız rotalama problem, gezgn satıcı problem yaklaşımı kullanılarak çözümlenmştr. Problem, 0- tamsayılı programlama kullanılarak modellenmş, LINGO paket programı kullanılarak çözülmüştür. Akış yol yerleşm tasarımı da (AYT), br OYA sstemnn şletm etknlğ çn öneml br tasarım değşken olup, sstem şletm performansı üzernde drekt br etks vardır. Bu nedenle çalışmada ayrıca, OYA sstem tasarımı yapılarak gerekl OYA sayısı, OYA sstem kategors, kontrol sstem...vb. özellkler belrlenmştr. 3. AKIŞ YOL TASARIMI VE GEZİN SATICI PROBLEMİ Akış yol yerleşm tasarımı (AYT), br OYA sstemnn şletm etknlğ çn öneml br tasarım değşkendr. AYT sstem şletm performansı üzernde drekt br etks vardır (Moshe et al., 990). OYA'lar büyük veya küçük brm yükler br yerden başka br yere taşımakta kullanılan nsansız araçlarıdır. Bu araçlar rehber yollu veya rehber yolsuz şeklde şletlr ve br blgsayarla kontrol edlr. Sstem denetleycler br araçtan fazla aracın sstemde bulunduğu zamanlarda trafk düzennden sorumludur. Araçlara ve denetleyclere ek olarak OYA'nın 3 üncü br ana bleşen akış yoludur (AY). AY boyunca trafğn yönü tek yönlü yada k yönlü olarak tanımlanablr. Tek yönlü akış sonuçları verlen br bölünmüş AY'da yalnızca aracın tek yönde yolculuğuyla sınırlandırılablr. Dğer yandan k yönlü akışın yolculuk zamanında azalma avantaına sahptr. İk yönlü akışın zn verldğ durumlarda tek yönlü yolculukta br araç br noktadan dğerne daha büyük br mesafey katederek gder. Dğer yandan tek yönlü akış daha az kontrol gerektrr ve daha ekonomktr. İster tek yönlü ster k yönlü olsun her ksnde de amaç toplam yüklü yolculuğun mnmze edlmesdr (Kasp et al., 990; Sun and Tchernev, 996). Br AYT problemnde, problem düğüm-ark şebekes şeklnde formüle edlr. Düğümler, Doldurma/Boşaltma stasyonları (D&B) ve yol kesşm noktaları olarak formüle edlr. Bu formülasyon çn amaç fonksyonu toplam taşıma mesafesnn enazlanmasıdır. Problemde k tür kısıt vardır. Br, düğüme gren arkın aynı düğümden çıkmasını garant eden brleştrclk kısıtı, dğer her düğüme dğer br düğümden erşlebleceğn garant eden erşleblrlk kısıtıdır. Akış yolunun mnmze edlmesn sağlayan blnen problem türü gezgn satıcı problem (GSP) dr. GSP, br noktadan başlayarak çeştl noktalara uğrayan, aynı yoldan knc br kez geçmemek kaydıyla başlangıç noktasına en kısa yoldan dönülmesn sağlayan br şebeke problemdr. Bu problem tanımda da belrtldğ gb br şebekedek tüm noktalara en kısa yoldan ulaşılması, aynı yoldan knc br kez geçlmemesnn şart koşulduğu problemlere uygulanır. Problem 0- tamsayılı programlama modeln çerr. GSP problemnde şu blgler bulunmalıdır: Bölümlern br yerleşm, ara yollar, yükleme ve boşaltma stasyonları, bu stasyonların yerleşm ve aralarındak uzaklıklar (Ahua et al., 993; Wnston, 993). Bu blglere göre düğüm-ark şebekes oluşturulur. Düğümler, köşeler, kesşm noktalarını, D&B stasyonlarını temsl eder. Arklar se mümkün kordorlar boyunca yolculuk yönler yerne kullanılır. Bunları tanımlamak çn her düğüme br numara atanır. Br ark X gb br değşkenle tanımlanır. Örneğn düğüm 'den düğüm 2'ye olan ark X 2 olarak belrtlr. Bu değşkenlern değer 0 veya dr. Şayet X = se o zaman bu ark son akış yol tasarımına dahldr. Dğer durumda dahl değldr. C, fade eder ve çn atölyesnden atölyesne mesafey C = M olması bzm atölyesnden ayrılır ayrılmaz atölyesne ger dönmeyeceğmz garant eder. Amaç fonksyonu ; mn Z = () C X br turdak arkların toplam uzunluğunu verr. Kısıtlarda her br atölyeye br defa uğranmasını ; = N X = (2) = Mühendslk Blmler Dergs (2) Journal of Engneerng Scences (2)

5 kısıtı sağlar. Her atölyeden br defa ayrılmayı se ; = N X = (3) = kısıtı sağlar. U U + NX N (4) kısıtı se formülün anahtarı olup alt turları ortadan kaldırarak tam br tur oluşmasını sağlar. Buna göre GSP problem aşağıdak şeklde modellenr (Wnston, 993): Amaç fonksyonu : mn Z = Kısıtlar: (5) C X = N X = ( =, 2,,..N) (6) = = N X = ( =, 2,,..N) (7) = U U + NX N ( = çn, = 2, 3,,..N; = 2, 3,,..N) Tüm X = 0 veya, tüm U 0 4. UYGULAMA (8) Asker sektör, kar amacı gözetmeden varolan br kamu sektörü olup brncl amacı kamu çn servs sağlamaktır. Bu amaç asker sektör bünyesnde, slah araç ve gereçlernn her zaman göreve hazır bçmde tutulması doğrultusunda brlk, sahra ve depo bakımlarının yapılmasıyla sağlanır. Havacılık brlk bakımı, bakım le lgl görevler genellkle hava aracı ve yer destek teçhzatı üzernde yapılması gereken onarımlar, ayarlar, komple parça değştrme, programlı bakımlar, arıza teşhs, temzleme, yakıtyağ mühmmat kmal gb faalyetler yürüterek destekledkler hava araçlarının azam sayıda tam göreve hazır bulunmaktan sorumludur. Havacılık sahra bakımı, destekledğ brlklern bütün hava araçlarının, yer destek teçhzatı ve alt sstemlernn yetk çzelgelernde belrlenen onarım, kısm revzyon ve ayarlarını yapar. Yetksne gren bakım faalyetler, komple modül, malzeme ve parçaların etkn br şeklde özel htsas sahb personel tarafından onarım ve değştrlmes sağlar. Havacılık depo bakımı, hava araçlarının ve teçhzatlarının yenleştrme, genel revzyon, ast kademe yetklerne grmeyen onarımlar, komple parça değşmler, monta, yedek parça ve özel takım mal, ayarlar ve tadlat yapar (Anon., 997). Havacılık depo bakım yerler kompleks ve pahalı sstemlerden oluşan, genellkle yapıca büyük ve pahalı araç veya sstemlern ve bunlara at alt sstem ve parçaların yenleştrme, genel revzyon, büyük onarımlar, komple parça değşmler, monta, ayar ve tadlat amacıyla geldğ, yedek parça ve takım mal edldğ yerlerdr. Örnek problem olarak, depo bakımına yenleştrme amacıyla gelen br AH-W Süper Kobra helkopterne at avyonk chazlarla lgl parçaların revzyon ve onarım amacıyla avyonk atölyelerne dağıtılması ve onarım/revzyon gördükten sonra toplanması ele alınmıştır. AH-W Süper Kobra helkopter br taaaruz helkopter model olup, avyonk chazları sırasıyla şu elemanlardan oluşur: Haberleşme sstem chazları, seyrüsefer sstem chazları, hava radar sstem chazları, slah sstem chazları, elektro optk sstemler, karşı tedbr sstemler, bordo aletler, kontrol ve uyarıcı chazlar, kart onarımı ana elemanları. Helkoptere at bu avyonk chazlar sstem monta atölyesnde söküldükten sonra yukarıda belrtlen atölyelere OYA vasıtasıyla en kısa rota zlenerek dağıtılacak, revzyon ve onarımı tamamlanan parçalar atölyelerden aynı rota zlenerek toplanıp, tekrar sstem monta atölyesne getrlp montaı tamamlanacaktır. Avyonk Chaz atölyelernde br dz krtern değerlendrlmes, analz ve br ser manuel hesaplamadan sonra aşağıdak OYA sstem tasarım sonuçlarına ulaşılmıştır (Hammond, 986; Tanchoco et al., 987; Castleberry, 99; Hwang et al., 996; Raota et al., 998; Yğt, 2002): Sstem kategors olarak araçların uzaktan kontrol edldğ yan aracın otomatk yönlendrldğ kategor 2 seçlmştr. Depo bakımında kullanacağımız OYA'lar ş stasyonlarına onarılacak, yenleştrlecek, bakımı yapılacak parçaların getrlmesnde; onarılıp, yenleştrldkten sonra parçaların ş stasyonlarından alınarak lgl yerlere taşınmasında kullanılacaktır. Burada arayüz, ş stasyonlarıdır. Mühendslk Blmler Dergs (2) Journal of Engneerng Scences (2)

6 Taşınacak ürünler hava araçlarına at hassas, pahalı, onarılablr, yenleştrleblr, bakımı yapılablr, değşk boyutlarda, kompleks yapıda parçalardır. Taşınan yüklern ş stasyonlarına teslm ve alımı esnasında faalyetn özellğne göre özel yaklaşımlar (yan manevralar) gerektreceğ tespt edlmştr. Seçlecek araç tpnde aranan şartlar se OYA'ların kullanılacağı depo bakım yerndek kısımlara göre değştğ tespt edlmş ve avyonk chazlar atölyelernde kullanılacak OYA'lara at şu özellklere karar verlmştr: Operasyon modu olarak "otomatk mod" seçlmştr. Kullanılacak araçlarda konsol panel alfanumerk klavye, dtal gösterge, anahtar ve ndkatörden oluşacaktır. Tekerlekler % 0'luk eğm tırmanacak tpte olacaktır. Ayrıca araç akülernn şarı zemn le tekerlek arasında oluşacak temasla sağlanacağından tekerlekler bu özellğ yansıtacak şeklde olacaktır. Araçta kullanılacak anten sayısı 6 adettr. Bunlardan brs aracı durdurma düzenn kontrol edecek, k anten araç dümenn kontrol edecek, brs araçla letşm sağlayacak ve dğer k anten se özel araç fonksyonlarını yerne getrecektr. Antenlern araç üzerndek yerleşm öneml değldr. Aracın ler ve ger hareket çn k adet sürüş (hareket) teker olacaktır. Bunun dışında araçta 4 adet boş tekerlek bulunacaktır. Bu tekerlekler araç üzerndek yük ağırlığını sürüş tekerlekleryle brlkte taşıyacaktır. Araçlara yükleme ve boşaltma manuel yapılacağından araçta palete htyaç yoktur. Araçlara yükleme ve boşaltma manuel yapılacağından stasyonlarda araç pozsyonlama noktaları olacak olup, artı/eks metrelk br toleransa zn verlecektr. Taşınacak yükler boyut olarak küçük ve sayı olarak fazladır. Hassas olan bu yüklern taşınması çn 0.5 kg-00 kg kapastel araçlar yeterldr. Taşınacak brm yük sayısı br defada - 50 kalem arası olup bu yüklern brden fazla araca paylaştırılması gerekmektedr. Çünkü hassas olan bu yüklern stflenmes mümkün değldr. Belrtlen kısıt tplernden sürücüsüz trenler en uygun araç olarak seçlmştr. Rehber yol olarak üç boyutlu rehber yol sstem seçlmştr. Avyonk chazlarla lgl uygulamada rampalar en fazla % 0 eğme göre tasarlanmıştır. Kapılar ve asansörler, OYA kapı ve asansöre gelmeden önce açılacak, geçşn tamamladıktan sonra kapanacak şeklde br tasarım oluşturulmuştur. Örnek uygulamada nsanların güvenlğn tehlkeye düşüreblecek durumlarda nsanları uyaracak, kazaları ve zararları önleyecek standart OYA güvenlk ekpmanları tasarlanmıştır. OYA'ların güç kaynağı olan aküler şar sstem otomatk olarak yapılacak şeklde tasarlanmıştır. OYA kontrol felsefes olarak merkez kontrol sstem uygun görülmüştür. OYA'larla sağlanacak letşm türü olarak kızıl ötes letşm kullanılacaktır. Uygulamada kullanılacak araç sayısı hesaplamalar sonucunda br vardyada 4 araç olarak bulunmuştur. Depo bakımına gelen bell sınıftak (avyonk, motor, güç aktarma, motor aksesuar vb.) parçaların, bunların tümünün veya br kısmının bölümlere dağıtılması veya tekrar revzyon-onarım şlem gördükten sonra toplanması rotası farklıdır. Bu uygulamada, AH-W Süper Kobra helkopterne at avyonk chaz parçaları dkkate alınmıştır. Bu parçalar haberleşme sstem chazları, seyrüsefer sstem chazları, hava radar sstem chazları, slah sstem chazları, elektro optk sstemler, karşı tedbr sstemler, bordo aletler, kontrol ve uyarıcı chazları ve kart onarım elemanlarından oluşur. Bu parçaların avyonk atölyelerne dağıtılıp toplanması esnasında ortaya çıkan en kısa yolun (rotanın) belrlenmes problem, 0- tamsayılı programlama model olarak modellenmştr. Modeln kapalı gösterm aşağıdadır: mn Z = = 9 = Kısıtlar: = 9 = = 9 = ( = 9 X = C (9) X = ( =, 2,..,9) (0) X = ( =, 2,..9) () U U + NX N = çn, = 2, 3,.., 9, = 2,3,..,9) Tüm X = 0 veya, tüm U 0 (2) Modelde gerekl olan Avyonk chaz atölyeler arasındak uzaklık değerler Tablo 'de verlrken, problemn şebeke gösterm Şekl 'de gösterlmektedr. Model LINGO paket programı kullanılarak çözülmüştür. Çözüm sonucuna göre, Depo Bakımında avyonk chaz atölyelernde kullanılacak olan OYA'ların parçaların dağıtılıp toplaması esnasında kullanacağı en kısa yol 93 metre olarak bulunmuştur. Belrlenen en kısa yol sıra le; haberleşme sstem chazları-hava radar sstem chazları-slah sstem chazları-seyrüsefer sstem chazları-kontrol ve uyarıcı chazlar-karşı tedbr sstemler-elektro optk sstemler-kart onarım-bordo aletler-haberleşme sstem chazları rotasını takp edecektr. Bu rota nümerk olarak şeklnde de fade edleblr (Şekl 2). Mühendslk Blmler Dergs (2) Journal of Engneerng Scences (2)

7 Şekl. Avyonk atölyeler şebeke yerleşm Şekl 2. OYA çn en kısa rota Tablo. Atölyeler Arası Mesafe (m) Haber Seyrüs Hava Rd. Slh.S Elek.Op Karşı Ted. Bordo Kont. Kart On Haber Seyrüs Hava Rd Slh ss Elk. Opt Karşı ted Bordo Kontrol Kart on SONUÇ VE ÖNERİLER Bu çalışmada Kara Havacılık depo bakımında AH- W model helkopternn avyonk parçalarının bakım onarım ve yenleştrme şlemlernn yapıldığı atölyelerde OYA sstem tasarımı ve rotalama problem ele alınmıştır. AH-W model helkopter br taaruz helkopter olup avyonk parçalarının her br uçuş emnyet gerektren hassas ve çok pahalı parçalardır. Bu parçaların manuel taşınması esnasında zarar görme olasılığı çok yüksektr. Ayrıca parçaların bölümlere dağıtılması esnasında geçen zaman da önemldr. Bu tür depo bakım atölyelerndek taşıma şlemlernde OYA sstemler en uygun seçeneklerden brsdr. Uygulanan yaklaşımda, depo bakımına revzyon veya onarım çn gelen araç veya ssteme at tüm alt sstem ve parçaların lgl atölyelere OYA tarafından en kısa yoldan dağıtılması amaçlanmıştır. Bu bakımdan problem gezgn satıcı problem olarak düşünülmüş, 0- tam sayılı programlamaya göre problem modellenmş ve model LINGO paket programı kullanılarak çözülmüştür. Kullanılan teknkle optmal sonuç elde edlmştr. Depo sevyes bakımına gelecek her araç ve sstemn takp edeceğ yol farklıdır. Bu farklılık mesafelerde ve atölyelerde meydana gelmektedr. Bu tür br değşklk söz konusu olduğunda modele değşken lave edlerek ve mesafe değerler ayarlanarak kolayca uygulanablr. Bu uygulama, sadece br helkoptern avyonk chazlarıyla lgl olarak avyonk chaz atölyeler çn yapılmıştır. Yapılan tasarım ve rotalama tüm atölyeler ve hava araçlarının tüm sstemler çn benzer şeklde düşünülerek kolayca genşletlp entegre edleblr. Bu durumunda sağlanacak fayda, etknlk ve kazanç çok daha büyük olacaktır. Yurt dışında çok çeştl uygulamaları bulunan OYA'ların yurt ç malat endüstrsnde de hızla yaygınlaştırılması gerekllğ düşünülmektedr. Ayrıca endüstr uygulamalarının yanısıra hzmet sektöründe de kullanılablr. Son yıllarda özellkle yurt dışında hapshane ve hastahane gb kuruluşlarda pek çok uygulamaları görülen OYA ların bzm ülkemzde de kullanılması büyük yararlar sağlayacaktır. 6. KAYNAKLAR Anonm, 997. KKY Kara Kuvvetler Havacılığı Hava Araçları İkmal ve Bakım. Yönerges, K. K. Basımev, Ankara. Mühendslk Blmler Dergs (2) Journal of Engneerng Scences (2)

8 Ahua, R. K., Magnant, T. L., Orln, J. B Network Flows-Theory, Algorthms, and Applcatons, Prentce Hall Inc., Englewood Clffs, New Jersey. Bng, W Applcaton of Analytc Process of Reseource n an AGV Schedulng, Computer and Industral Engneerng, 35(-2), Blar, E. L Vehcle Routng to Support Automated Manufacturng Annual Internatonal Industral Engneerng Conference Proceedngs, Blar, E. L., Charnsethkul, P. and Vasques, A Optmal Routng of Drverless Vehcles n a Flexble Materal Handlng System, Materal Flow, 4, Bodn, L., Colden, B., Assad, A. and Ball, M Routng and Schedulng of.vehcles and Crews, Computers and Operatons Research, 0, Burton, J So You Want to Buy an AGV System Proceedngs of the 3rd.Internatonal Conference on AGVs, Castleberry, G. A. 99. The AGV Handbook-a Handbook For the Selecton of Automated Guded Vehcle System, Braun-Brumfeld Inc., Mchgan. Clavette, D. C Justfcaton of BOC lansng AGV system Proceedngs of the Internatonal Conference on AGVs, -. Dahlstrom, K. 98. Where to use AGV Systems, Manual Forklfts, Tradtoanal Fxed. Roller Conveyor Systems, Respectvely Proceedngs of the st Internatonal Conference on AGVs, Egbelu, P. J. and Tanchoco, J. M. A Characterstcs of Automated Guded Vehcle. Dspatchng Rules, Internatonal Journal of Producton Research, 22, Egbelu, P. J The Use of Non-Smulaton Approaches n Estmatng Vehcle Requrements n an Automated Guded Vehcle Based Transport System, Materal Flow, 4, Gaskns, R. J. and Tanchoco, J. M. A Flow Path Desgn for Automated Guded. Vehcle Systems, Internatonal Journal of Producton Research, 25, Gourgand, M., Sun, X. C. and Tchenew, N Choce of the Gude Path Layout for an AGV Based Materal Handlng Systems, IEEE, V 2, Hammond, G. C Automated Guded Vehcle Systems, IFS Ltd., Kompston, Bedford. Hodgson, T. J., Kng, R. E., Monteth, S. K. and Schultz, S. K Developng Control Rules for an AGVs Usng Markov Decson Processes, Materal Flow, 4, Hseh, L. F. and Sha, D.Y Heurstc Algorthm for the Desgn of Facltes Layout and AGV Routes n Tandem AGV Systems, Industral Journal of Industral Engneerng, V. 4, n, S Hwang, H., Cm, S. V. and Moon, S. W Determnaton of Optmum Unt Load Sze.of the AGV n Ana Electroncs Assembly Producton System, Internatonal Journal of Producton Research, 34 (5), Kasp, M. and Tanchoco, J. M. A Optmal Flow Path Desgn of Undrectonal. AGV Systems, Internatonal Journal of Producton Research, 28, Kng, R. E. and Wlson, C. 99. A Revew of Automated Guded Vehcle Systems Desgn and Shedulng, Producton Plannng and Control, 2 (), Knll, B How to Avod the Ptfalls of AGVs, Materal Handlng Engneerng, Kuhn, A. and Schmdt, F General EDP- Aded Plannng and Realzaton of AGV Systems Proceedngs of the 3rd Internatonal Conference on AGVs, Langevn, A.C, Lauzan, D. and Ropel, D Dspatchng, Routng and Schedulng of two Automated Guded Vehcles n a Flexble Manufacturng. System, the Internatonal Journal of Flexble Manufacturng System, 8, Maety, S. V. and Wang, M. H Termnal Locaton and Guded Path Desgn n Termnal Based AGV System, Internatonal Journal of Producton.Research, 33 (7), Maxwell, W. L. 98. Solvng Materal Handlng Desgn Problems Wth OR, Industral Engneerng, 3, Maxwell, W. L. and Muckstadt, J. A Desgn of Automatc Guded Vehcle Systems, I.I.E. Transactons, 4, Mühendslk Blmler Dergs (2) Journal of Engneerng Scences (2)

9 Moshe, K. and Tanchoco, J. M. A Optmal Flow Path Desgn of Undrectonal AGV Systems, Internatoanl Journal of Producton Research, 28 (6), Muller, T. 98. Developments n Guded Vehcle Systems Possbltes and Lmtatons and the Economcs of Ther Operaton Proceedngs of the st Internatonal Conference on AGVs, Psarafts, H. N A Dynamc Programmng Soluton to the Sngle Vehcle Many-to-many Immedate Request Dal-a-rde Problem, Transportaton Scence, 4, Raota, S., Shanker, K. and Batra, J. L. 998a. A Sem-Dynamc Tme Wndow Constraned Routng Strategy n a AGV System, Internatonal Journal of Producton Research, 36 (), Raota, A. S., Shanker, R. K. and Batra, J. L. 998b. Determnaton Ofoptmal AGV. Fleet Sze for an FMS, Internatonal Journal of Producton Research,.36 ( 5), Solomon, M. M Algorthms for the Vehcle Routng and Schedulng Problems Wth Tme Wndow Constrants, Operatons Research, 35, Sun, X. C. and Tchernev, N Impact of Empty Vehcle Flow Patng for Undrectonal AGV Systems, Internatonal Journal of Producton Research, 34 (0), Tanchoco, J. M. A., Egbelu, P. J. and Tashabon, F Determnaton of Total. Number of Vehcles n an AGV-Based Materal Transport System, Materal Flow, 4, Tng, J. H., Tanchoco, J. M. A Comparson of Sngle and Mxed-Model AGV Systems, Amercan Socety of Mechancal Engneers, 9 (4), Tunalı, S Smulaton for Evaluatng Machne and AGV Schedulng Rules n an FMS Envronment, IEEE, Wnston, W. L Operatons Research- Applcatons and Algorthms, Duxbury.Press, Belmont, Calforna. Xe, M Trnocular Vson for AGV Gudance: Path Locatonzaton and Obstacle Detecton, Computer and Electrcal Engneerng, 2 (6), Yğt, F. 2002, Otomatk Yönlendrmel Araç (OYA) Sstemler ve Depo Bakımında Rotalama Problem, Gaz Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Yüksek Lsans Tez. Mühendslk Blmler Dergs (2) Journal of Engneerng Scences (2)

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

Genetik Algoritma ile İki Boyutlu Şekil Yerleştirme ÖZET

Genetik Algoritma ile İki Boyutlu Şekil Yerleştirme ÖZET Genetk Algortma le İk Boyutlu Şekl Yerleştrme Metn Özşahn 1 ve Mustafa Oral 2 1) Çukurova Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Endüstr Mühendslğ Bölümü, Adana, Turkey 2 Çukurova Ünverstes Blgsayar Mühendslğ Bölümü,

Detaylı

Zaman pencereli çok araçlı dağıtım toplamalı rotalama problemi için gerçek değerli genetik algoritma yaklaşımı

Zaman pencereli çok araçlı dağıtım toplamalı rotalama problemi için gerçek değerli genetik algoritma yaklaşımı İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Clt/Vol:43, Sayı/No:2, 2014, 391-403 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Zaman pencerel çok araçlı dağıtım toplamalı

Detaylı

Heterojen Araç Filolu Zaman Pencereli Eş Zamanlı Dağıtım-Toplamalı Araç Rotalama Problemleri: Matematiksel Model

Heterojen Araç Filolu Zaman Pencereli Eş Zamanlı Dağıtım-Toplamalı Araç Rotalama Problemleri: Matematiksel Model Internatonal Journal of Research and Development, Vol.3, No.1, January 2011 19 Heteroen Araç Flolu Zaman Pencerel Eş Zamanlı Dağıtım-Toplamalı Araç Rotalama Problemler: Matematksel Model Suna ÇETİN, Cevrye

Detaylı

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gaz Unv. Clt 22, No 4, 855-862, 2007 Vol 22, No 4, 855-862, 2007 BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA İzzettn TEMİZ ve

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Clt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME (JOB SHOP SCHEDULING WITH KRILL HERD ALGORITHM) İlker GÖLCÜK

Detaylı

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, ss. 109 125. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN UYGULAMAYA YÖNELİK OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN UYGULAMAYA YÖNELİK OPTİMUM TASARIMI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 1999 : 5 : 1 : 951-957

Detaylı

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI Abdullah Oktay DÜNDAR * Muammer ZERENLER ** ÖZET İşletmeler günümüz rekabet ortamının çalkantılı doğasında faalyetlern sürdürürken, sahp oldukları kıt kaynakları

Detaylı

Eskşehr Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XX, S.2, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskşehr Osmangaz Unversty, Vol..XX, No2, 2007 Makalenn Gelş Tarh.2.2006 Makalenn Kabul Tarh 08.06.2007 YENİDEN ÜRETİM SİSTEMLERİNDE

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Oben Dağ 1. İstanbul Arel Üniversitesi obendag@arel.edu.tr. Özet. 1. Giriş. 2. Problemin Tanımı

Yard. Doç. Dr. Oben Dağ 1. İstanbul Arel Üniversitesi obendag@arel.edu.tr. Özet. 1. Giriş. 2. Problemin Tanımı Elektrk Güç Sstemlernde Mkro Şebeke Uygulamaları ve Harmonk Kaynak Yer Tespt Mcrogrd Applcatons n Electrcal Power Systems and Harmonc Source Locaton Yard. Doç. Dr. Oben Dağ 1 1 Elektrk-Elektronk Mühendslğ

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

Sera İklimlendirme Kontrolü İçin Etkin Bir Gömülü Sistem Tasarımı

Sera İklimlendirme Kontrolü İçin Etkin Bir Gömülü Sistem Tasarımı Sera İklmlendrme Kontrolü İçn Etkn Br Gömülü Sstem Tasarımı Nurullah Öztürk, Selçuk Ökdem, Serkan Öztürk Ercyes Ünverstes, Blgsayar Mühendslğ Bölümü, Kayser ozturk.nurullah@yahoo.com.tr,okdem@ercyes.edu.tr,

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

Laser Distancer LD 420. Kullanma kılavuzu

Laser Distancer LD 420. Kullanma kılavuzu Laser Dstancer LD 40 tr Kullanma kılavuzu İçndekler Chazın Kurulumu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Grş - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Genel bakış

Detaylı

AJANDA LİTERATÜR TARAMASI

AJANDA LİTERATÜR TARAMASI AJANDA İSTANBUL DAKİ HASTANELERDEN TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI İÇİN ARA TESİSE UĞRAMALI BİR ARAÇ ROTALAMA MODELİ Denz Asen Koç Ünverstes İtsad ve İdar Blmler Faültes Müge Güçlü Koç Ünverstes Endüstr Mühendslğ

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY BİR İŞLETMEDE KİTLESEL ÖZEL ÜRETİME YÖNELİK HEDEF PROGRAMLAMA TABANLI ÜRETİM PLANLAMA PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY ESRA AKBAL Başkent Ünverstes Lsansüstü

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ YAPILARI EERJİ ESASLI TASARIMI İÇİ BİR HESAP YÖTEMİ Araş. Gör. Onur MERTER Araş. Gör. Özgür BOZDAĞ Prof. Dr. Mustafa DÜZGÜ Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü

Detaylı

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri Rasgele Değşken Üretme Teknkler Amaç Smülasyon modelnn grdlern oluşturacak örneklern üretlmes Yaygın olarak kullanılan ayrık veya sürekl dağılımların örneklenmes sürecn anlamak Yaygın olarak kullanılan

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ

BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 25-27 Kasım 25 BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ Feyzan ARIKAN Gaz

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ III. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 16-18 Eylül 2010, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskşehr AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ Davut ÇIKRIKCI * Yavuz YAMAN Murat SORGUÇ

Detaylı

İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Admnstraton Clt/Vol:39, Sayı/No:2,, 310-334 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Stokastk envanter model kullanılarak

Detaylı

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 14 Sayı: 3 Temmuz 2014 ss. 463-479 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama Selecton of Shoppng Center

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

TRAFİK İŞARETLERİNİN HOUGH DÖNÜŞÜMÜ VE DVM KULLANILARAK SINIFLANDIRILMASI TRAFFIC SIGN CLASSIFICATION USING HOUGH TRANSFORM AND SVM

TRAFİK İŞARETLERİNİN HOUGH DÖNÜŞÜMÜ VE DVM KULLANILARAK SINIFLANDIRILMASI TRAFFIC SIGN CLASSIFICATION USING HOUGH TRANSFORM AND SVM TRAFİK İŞARETLERİNİN HOUGH DÖNÜŞÜMÜ VE DVM KULLANILARAK SINIFLANDIRILMASI TRAFFIC SIGN CLASSIFICATION USING HOUGH TRANSFORM AND SVM Emrah ONAT SDT - Space & Defence Technologes A.Ş. emrahonat@yahoo.com

Detaylı

MODERN İŞLETME YÖNETİMİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME TEKNİĞİ: Yönetici Kararlarında Tamsayılı Doğrusal Programlama Modelinin Kullanımı

MODERN İŞLETME YÖNETİMİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME TEKNİĞİ: Yönetici Kararlarında Tamsayılı Doğrusal Programlama Modelinin Kullanımı Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl/Volume: 3, Sayı/Issue: 5, 2007, 164-178 MODERN İŞLETME YÖNETİMİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME TEKNİĞİ: Yönetc Kararlarında Tamsayılı Doğrusal Programlama

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

ÖZET Anahtar Kelimeler: ABSTARCT Keywords: 1. GİRİŞ

ÖZET Anahtar Kelimeler: ABSTARCT Keywords: 1. GİRİŞ olteknk Dergs Journal of olytechnc Clt: Sayı: 3 s67-7, 009 Vol: o: 3 pp67-7, 009 Genetk Algortma Kullanarak Ekonomk Dağıtım Analz: Türkye Uygulaması M Kenan DÖŞOĞU, Serhat DUMA, Al ÖZTÜRK ÖZET Dünyada

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

EVRİMSEL ALGORİTMA İLE SINIRLANDIRMALI DİNAMİK OPTİMİZASYON

EVRİMSEL ALGORİTMA İLE SINIRLANDIRMALI DİNAMİK OPTİMİZASYON EVRİMEL ALGORİTMA İLE INIRLANDIRMALI DİNAMİK OPTİMİZAYON Ş. BALKU, R. BERBER Ankara Ünvetes Mühendslk Fakültes, Kmya Mühendslğ Bölümü Tandoğan, 06100 Ankara ÖZET Aktf çamur proses atıksu arıtımında kullanılan

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr.

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr. Deprem Tepksnn Sayısal Metotlar le Değerlendrlmes (Newmark-Beta Metodu) Sunum Anahat Grş Sayısal Metotlar Motvasyon Tahrk Fonksyonunun Parçalı Lneer Interpolasyonu (Pecewse Lnear Interpolaton of Exctaton

Detaylı

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye Üç Boyutlu Yapı-Zemn Etkleşm Problemlernn Kuadratk Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 2, Sayı 4, 2006, ss. 123 145. DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde Ünverstes

Detaylı

ERGONOMİK KOŞULLAR ALTINDA MONTAJ HATTI DENGELEME

ERGONOMİK KOŞULLAR ALTINDA MONTAJ HATTI DENGELEME ERGONOMİK KOŞULLAR ALTINDA MONTAJ HATTI DENGELEME Pamukkale Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Yüksek Lsans Tez Endüstr Mühendslğ Anablm Dalı Elf ÖZGÖRMÜŞ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Özcan MUTLU Ağustos, 2007 DENİZLİ

Detaylı

Servis Amaçlı Robotlarda Modüler ve Esnek Boyun Mekanizması Tasarımı ve Kontrolü

Servis Amaçlı Robotlarda Modüler ve Esnek Boyun Mekanizması Tasarımı ve Kontrolü Servs Amaçlı Robotlarda Modüler ve Esnek Boyun Mekanzması Tasarımı ve Kontrolü Neşe Topuz, Hüseyn Burak Kurt, Pınar Boyraz, Chat Bora Yğt Makna Mühendslğ Bölümü İstanbul Teknk Ünverstes İnönü Cd. No:65,

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

Biyomedikal Amaçlı Basınç Ölçüm Cihazı Tasarımı

Biyomedikal Amaçlı Basınç Ölçüm Cihazı Tasarımı Byomedkal Amaçlı Basınç Ölçüm Chazı Tasarımı Barış Çoruh 1 Onur Koçak 2 Arf Koçoğlu 3 İ. Cengz Koçum 4 1 Ayra Medkal Yatırımlar Ltd. Şt, Ankara 2,4 Byomedkal Mühendslğ Bölümü, Başkent Ünverstes, Ankara,

Detaylı

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı *

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı * İMO Teknk Derg, 2013 6211-6231, Yazı 392 Şehrç Karayolu Ağlarının Sezgsel Harmon Araştırması Optmzasyon Yöntem le Ayrık Tasarımı * Hüseyn CEYLAN* Halm CEYLAN** ÖZ Bu çalışmada, şehrç ulaştırma ağlarının

Detaylı

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI *

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI * Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 1 22 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ AHP-TOPSIS

Detaylı

SİMÜLASYON İLE BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: BİR HASTANE ACİL DEPARTMANI İÇİN SENARYO SEÇİMİ UYGULAMASI

SİMÜLASYON İLE BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: BİR HASTANE ACİL DEPARTMANI İÇİN SENARYO SEÇİMİ UYGULAMASI İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 11 Sayı: 22 Güz 2012 s. 1-18 SİMÜLASYON İLE BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: BİR HASTANE ACİL DEPARTMANI İÇİN SENARYO SEÇİMİ UYGULAMASI Muhammet GÜL

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ Sayı Konu...12.30 : B.30.2.KHU.0.00.00.00- : Özürlü Öğrencler hk. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ VEDİ L~.10. 20 0 5 Yükseköğretm Kurulu Başkanlığına Ilg: 14.09.2009 tarh 29515 sayılı yazınız. Yükseköğretm

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİNİN YERİNİN GUSTAFSON-KESSEL ALGORİTMASI-KONVEKS PROGRAMLAMA MELEZ MODELİ TABANLI SİMÜLASYON İLE BELİRLENMESİ

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİNİN YERİNİN GUSTAFSON-KESSEL ALGORİTMASI-KONVEKS PROGRAMLAMA MELEZ MODELİ TABANLI SİMÜLASYON İLE BELİRLENMESİ İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl:7 Sayı:13 Bahar 2008/1 s.1-20 GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİNİN YERİNİN GUSTAFSON-KESSEL ALGORİTMASI-KONVEKS PROGRAMLAMA MELEZ MODELİ TABANLI SİMÜLASYON İLE BELİRLENMESİ

Detaylı

YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ

YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 5 Bahar 009/ s. 3-6 YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ A. Çağrı TOLGA, Cengz KAHRAMAN

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları

3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları 3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları Basınç çubukları brden fazla profl kullanılarak, bu profller arasında plan düzlemnde bell br mesafe bulunacak şeklde düzenleneblr. Bu teşklde,

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 31, 203-213, 2013 Research Artcle / Araştırma Makales ANALYTIC NETWORK PROCESS AND TOPSIS METHODS WITH SELECTION OF OPTIMAL INVESTMENT

Detaylı

Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme Sistemleri Arasındaki Girişimin Minimizasyonu İçin Optimizasyon Yaklaşımı

Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme Sistemleri Arasındaki Girişimin Minimizasyonu İçin Optimizasyon Yaklaşımı Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme stemler Arasındak rşmn nmzasyonu çn Optmzasyon Yaklaşımı Optmzaton Approach to the nmzaton of Interference Between Terrestral, Ar and pace Based Communcaton ystems

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 8

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 8 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 8 FARKLI YÜZEY ÖZELLİKLERİNE SAHİP PLAKALARIN ISIL IŞINIM YAYMA ORANLARININ HESAPLANMASI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ali Öztürk Accepted: January 2010. ISSN : 1308-7231 serhatduman@duzce.edu.tr 2010 www.newwsa.com Duzce-Turkey

Ali Öztürk Accepted: January 2010. ISSN : 1308-7231 serhatduman@duzce.edu.tr 2010 www.newwsa.com Duzce-Turkey ISS:1306-3111 e-journal of ew World Scences Academy 2010, Volume: 5, umber: 1, Artcle umber: 1A0066 Serhat Duman EGIEERIG SCIECES M. Kenan Döşoğlu Receved: March 2009 Al Öztürk Accepted: January 2010 Pakze

Detaylı

BETONARME YAPI TASARIMI

BETONARME YAPI TASARIMI BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 008 GENEL BİLGİ 18 Mart 007 ve 18 Mart 008 tarhler arasında ülkemzde kaydedlen deprem etknlkler Kaynak: http://www.koer.boun.edu.tr/ssmo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 29, 244-260, 2011 Research Artcle / Araştırma Makales PERFORMANCE EVALUATION USING AHP - VIKOR AND AHP - TOPSIS APPROACHES: THE

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

Belirtilen kapasitede son kata aittir

Belirtilen kapasitede son kata aittir TE Sers Elektrkl Vnçler 00 kg le, ton aras kapastelerde Her türlü kald rma, çekme uygulamas çn, tona kadar standart modeller mevcuttur. Dayan kl l k ve büyük sar m kapastes le genfl br uygulama alan nda

Detaylı

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 0.0.00 Clt:, Sayı: 4, Yıl: 00, Sayfa: -74 Yayına Kabul Tarh: 7.0.0 ISSN: 0-84 ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE

Detaylı

TOPSIS Metodu Kullanılarak Kesici Takım Malzemesi Seçimi

TOPSIS Metodu Kullanılarak Kesici Takım Malzemesi Seçimi Makne Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 9, No: 3, 2012 (35-42) Electronc Journal of Machne Technologes Vol: 9, No: 3, 2012 (35-42) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn:1304-4141 Makale

Detaylı

ATIK POLİMERİK MALZEME KATKILI BETONUN YALITIM ÖZELLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

ATIK POLİMERİK MALZEME KATKILI BETONUN YALITIM ÖZELLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Isı Blm ve Teknğ Dergs, 26,, 5-20, 2006 J. of Thermal Scence and Technology 2006 TIBTD Prnted n Turkey ISSN 300-365 ATIK POLİMERİK MALZEME KATKILI BETONUN YALITIM ÖZELLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI * Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS ** ÖZ Otel şletmelernde,

Detaylı

Emrah 70 Ekim 2011. kat edilen mesafenin en. mizasyonu (PSO) sezgisel. (PSO), Genetik Algoritma (GA), Optimizasyon, Meta-Sezgisel

Emrah 70 Ekim 2011. kat edilen mesafenin en. mizasyonu (PSO) sezgisel. (PSO), Genetik Algoritma (GA), Optimizasyon, Meta-Sezgisel METAplam kat edlen mesafenn en mzasyonu (PSO) sezgsel k (PSO), Genetk Algortma (GA), Optmzasyon, Meta-Sezgsel 74 OPTIMIZATION OF MULTI- PROBLEM OF ISTANBUL HALK EKMEK A.S. (IHE) BY USING META-HEURISTIC

Detaylı

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama 346 Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarkç seçm: elektronk sektöründe br uygulama Murat ARIKAN 1, Berat GÖKBEK 1 1 Endüstr Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Gaz Ünverstes, Maltepe-Ankara

Detaylı

ORTOTROPİK ZİNCİR YAN PLAKALARINDA GERİLME YIĞILMASI KATSAYILARININ HESAPLANMASI

ORTOTROPİK ZİNCİR YAN PLAKALARINDA GERİLME YIĞILMASI KATSAYILARININ HESAPLANMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 997 : 3 : 3 :45-49

Detaylı

İki Serbestlik Dereceli KardanUygulamasının Kararlılaştırılması

İki Serbestlik Dereceli KardanUygulamasının Kararlılaştırılması İk Serbestlk Derecel KardanUygulamasının Kararlılaştırılması M.Şahn * M. T. Daş S.Çakıroğlu Z. Esen Roketsan A.Ş THK Unversty Roketsan A.Ş Roketsan A.Ş Ankara Ankara Ankara Ankara Özet Bu çalışmada, servo

Detaylı

EMG İşaretlerinin K-Ortalama Algoritması Kullanılarak Öbekleştirilmesi. EMG Signal Analysis Using K-Means Clustering

EMG İşaretlerinin K-Ortalama Algoritması Kullanılarak Öbekleştirilmesi. EMG Signal Analysis Using K-Means Clustering KSÜ Mühendslk Blmler Dergs, (), 9 5 KSU Journal of Engneerng Scences, (), 9 EMG İşaretlernn K-Ortalama Algortması Kullanılarak Öbekleştrlmes Mücahd Günay, Ahmet ALKA, KSÜ Mühendslk-Mmarlık Fakültes Elektrk-Elektronk

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

TUNING GAIN PARAMETERS OF A PI CONTROLLER USING GENETIC ALGORITHM FOR BOOST DC-DC CONVERTER

TUNING GAIN PARAMETERS OF A PI CONTROLLER USING GENETIC ALGORITHM FOR BOOST DC-DC CONVERTER 5. Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 9), 35 Mayıs 29, Karabük, Türkye YÜKSETİİ TİP DADA DÖNÜŞTÜRÜÜDE GENETİK AGORİTMA İE PI DENETEYİİ KAZANÇ PARAMETREERİNİN AYAANMASI TUNING GAIN PARAMETERS

Detaylı

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKÂT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan Al Rıza BOZBULUT

Detaylı

Maliyetlerinin Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetilmesi ve Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin Đncelenmesi

Maliyetlerinin Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetilmesi ve Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin Đncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Al Deran Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ergülen Taşıma Malyetlernn Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetlmes ve Fnansal Performans Üzerndek Etksnn Đncelenmes Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Yrd.

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 22 BARALI 380 kv LUK GÜÇ SİSTEMİ İÇİN EKONOMİK DAĞITIM VE OPTİMAL GÜÇ AKIŞI YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 22 BARALI 380 kv LUK GÜÇ SİSTEMİ İÇİN EKONOMİK DAĞITIM VE OPTİMAL GÜÇ AKIŞI YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 7 : 3 : 3 : 369-378

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN TARH:...05/205 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal T.C BARTIN L ÖZEL DARES YAZı ŞLER MÜDÜRLÜGÜ TEKlF MEKTUBU TEKlF

Detaylı

ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-1510 DIN Ray Montajlý Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-1510 DIN Ray Montajlý Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Chazý ESM-1510 DIN Ray Montajlý Djtal, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Chazý - 3 Djt Göstergel - TC Grþ veya, J tp Termokupl Grþ veya, K tp Termokupl Grþ veya, 2 Tell

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No: 5398-1 Karar Tarihi: 30/12/2014

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No: 5398-1 Karar Tarihi: 30/12/2014 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Enerj Pyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No: 5398-1 Karar Tarh: 30/12/2014 Enerj Pyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2014 tarhl

Detaylı

SERMAYE KISITLARI ALTINDA HEDEF PROGRAMLAMA VE BULANIK HEDEF PROGRAMLAMANIN EN İYİ FİYAT BELİRLEME SÜREÇLERİNDE KULLANILMASI VE BİR UYGULAMA

SERMAYE KISITLARI ALTINDA HEDEF PROGRAMLAMA VE BULANIK HEDEF PROGRAMLAMANIN EN İYİ FİYAT BELİRLEME SÜREÇLERİNDE KULLANILMASI VE BİR UYGULAMA SERMAYE KISITLARI ALTINDA HEDEF PROGRAMLAMA VE BULANIK HEDEF PROGRAMLAMANIN EN İYİ FİYAT BELLEME SÜREÇLERİNDE KULLANILMASI VE B UYGULAMA Melke Güngör Dokuz Eylül Ünverstes Ekonometr ABD Y.Lsans melkegungorr@gmal.com

Detaylı