Anayasanın Ruhu: Tarih, Kültür Ve Evrensel Değerler Arasında Bir Rota Arayışı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anayasanın Ruhu: Tarih, Kültür Ve Evrensel Değerler Arasında Bir Rota Arayışı"

Transkript

1 Anayasanın Ruhu: Tarih, Kültür Ve Evrensel Değerler Arasında Bir Rota Arayışı Spirit of the Constitution: Quest for the Route Between History, Culture and Unıversal Values Murat EROL 1 Özet Anayasa yapımında belli konuların dikkate alınması gerekliliği açıktır. Bunların başında anayasanın uygulanacağı toplumun özelliklerinin, tarihinin bilinmesi, göz önüne alınması gereklidir. Bu nedenle anayasanın ruhu tartışmasının yapılması gerekmektedir. Anayasanın ruhu kavramı, ideolojik bir anlamdan değil, tarihsel ve kültürel bir anlamdan beslenmelidir. Bu nedenle, anayasanın ruhunun oluşumunda milletin ruhu, zamanın ruhu ve toprağın ruhu dikkate alınmalıdır. Buradan ortaya çıkacak yeni durumun evrensel hukuk ilkeleriyle paralellikler sağlayacağı kesindir. Anahtar Kelimeler: Anayasanın ruhu, milletin ruhu, toprağın ruhu, zamanın ruhu, yeni anayasanın imkânları Abstract It is a clear fact that certain issues are taken into consideration in the construction of the constitution. First and foremost, it is required to know and consider the history and properties of the community that the constitution will address. Therefore, it is necessary to hold a discussion on the spirit of the constitution. The concept of the spirit of the constitution should not be attributed an ideological sense, rather, it must be fed by historical and cultural meaning. Accordingly, the spirit of the nation, time and the land should be taken into account in formation of the spirit of the constitution. It is obvious that the outcome will be in parallel with the universal principles of law. Keywords: Spirit of the constitution, spirit of the nation, spirit of the land, spirit of the time, facilities of the new constitution. 1 Adalet Bakanlığı Müşaviri akademikteklif Sayı 1, Temmuz 2013, ss ISSN:

2 I. GİRİŞ Anayasa çalışmaları, geleceğe dönük uygulama alanında en uzun vadeli hedefleri gözetirken, bu çalışmaları belirleyen ise şimdiki zamanın şartları, düşünce yapıları ve ihtiyaçlarıdır. Bu nedenle yapılan bir çalışmanın hangi döneme ait olduğu kadar, o dönemin siyasal ve toplumsal dinamiklerinin bilgisi de bize, bu çalışmanın ele alınışında katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla farklı alanlarda olduğu gibi anayasa ve yasa çalışmalarında zaman ve mekan bağlamını kurmak ve bunda bir denge sağlamak son derece hassas bir noktadır. Nihayetinde dönemsel ihtiyaçlar ve yerel etkilerin belirlediği bir yasal düzenlemelerin zaman içinde ihtiyaçların ortadan kalkması veya ihtiyaçların artması durumunda işlevsiz kalacağı açıktır. Kanunların kaynağı tartışmasına girmeden belirtilebilecek bir diğer husus da, kanunların modern dönemlerde seküler/ pozitivist bir yapı arzettiğidir. Bu nedenle bu seküler hukukun ilahî olan ile çatışıp çatışmayacağı tartışması Türkiye de zaman zaman belli mahvillerde tartışılmıştır. Ancak Türkiye de de tercih, olgular üzerinden bir hukuk kurma yolu yönünde olmuştur. Bugün gelinen noktada, defacto ile ideal arasındaki dengenin ne kadar sağlanabildiği tartışması üzerinden yürüdüğümüzde ancak sosyolojik ve tarihi olarak hukuk alanına bir perspektif geliştirebiliriz. Sanıyoruz anayasa tartışmalarının en önemli boyutu geniş bir anlam yüklediğimiz ve verili bilgilerin dışında tanımladığımız anayasanın ruhu tartışması olmalıdır. Zira anayasanın ruhu kanunlaştırmanın mantığına yol gösterici bir vasıf taşımaktadır. Meselenin tam da burasında anayasanın ruhu nun nasıl oluşacağı, korunacağı ve kullanılacağı sorularının sorulması farklı bir açılım sağlayacaktır. Bu yazı çerçevesinde anayasanın ruhunun nasıl oluşacağı ve korunacağı tartışmasına değinerek, bu ruhun yeniden oluşturulması sürecinde farklı yaklaşımları ele alarak bunlara somut olarak değinip, siyasal dalgalanmalar, ideolojik kimlikler ve belli meseleler üzerinden yorumlar yapacağız. Dolayısıyla yakın tarihe bakarken, diğer yandan da günümüz perspektifine değinmiş olacağız. Türkiye nin sahip olduğu tarihsel dinamiklerin modern anlamda bir yasa akademikteklif 15

3 Murat EROL yapımı için uygun bir zemin sunduğunu söylemek zor. Zira Osmanlı bakiyesi bize, kendine özgü bir modelleme sunmaktadır. Osmanlı hukuk modellemesinin temelinde dini kurallar yatar. Bunların büsbütün geçersiz olduğunu söylemek, uzun bir imparatorluk gerçeğini görmezden gelmek olacaktır. Burada temel ayrım modern hukuk ile geleneksel/ dinî hukuk ayrımlarıdır. Osmanlı bir klasik çağ imparatorluğu olarak kendine özgü ve başarılı bir sistem kurmuştur. Detaylarına girmeden belirtilmesi gereken nokta bu sistemin, modernleşme anlamında Avrupa ile belli dönemlerde başa baş gitmesine rağmen, bir dönemden sonra kendi içinde kendini yenileyememesinden ve hukuki ve idari anlamda tekamülünü sağlayamamasından kaynaklanan bir donma haline girmiş olmasıdır. Bu nedenle Osmanlı eliyle kurulan ve uygulanan adli nizamın, modernleşme hareketleri ile artık ekleme ve çıkarmalar sonrasında pek de çözüm üretir olduğunu söylemek zor olacaktır. Batı karşısında geri kalmışlık sendromuna tutulan Osmanlılar önce askeri, ardından bunların yetersizliği düşüncesiyle idari ve sosyal anlamda modernleşmesini Batı merkezli bir başarısız bir modellemeye dönüştürdü. Belki 19.yy. başına kadar, Batı daki uygulamaları ve düşünceleri almasına rağmen, kendine ait kılma, kendisi kalarak değişme ve son olarak alınan uygulama ve teçhizatın sosyal ve inanç bağlamındaki karşılığı her zaman önem arzetmiştir. Kendi kendisini kopyalamanın bir netice vermediği artık net bir şekilde anlaşıldığında ise Batı medeniyetini kopyalama yoluna gitmiştir Tanzimat Fermanı ile artık parça parça değil bütünüyle Batıyı kopyalama yolunu seçtiğini, toplum nizamını değiştirmek suretiyle ilan etmiştir. Bu fermana kadar Osmanlı askeri alanlar dışında sosyal, iktisadi ve diğer alanlarda kendi kendini (eski dönemlerini) taklit ediyordu. Devletin en parlak dönemleri bir altınçağ formunda ele alınıyordu. 1 Bir noktadan sonra kontrol mekanizmalarının tamamen kapatılması ile Batılı gibi olmak düşüncesi doğmuş ve 19. yy. da büyük oranda görülen ve yaşanan kontrolsüz modernleşme ve Batı ya dönük taklit çabası üst seviyeye varmıştır. Osmanlı modernleşmesi askeri alandan 19. yy. itibariyle sosyal alana taşınmıştır. Askeri alandaki eksikleri giderme amaçlı küçük rötuşların yerini Tanzimat ile sosyal bir değişim iradesi almıştır. 2 Osmanlı-İslâm medeniyetinin bu dönemde yaşadığı tüm bu sorunlara rağmen belli alanlarda hareketinin sürdüğü görülmektedir. 1 Murat Erol: İslam Medeniyetinde Sabitlenme Paradoksu ve Hareket İradesi, Hece Dergisi, Haziran-Temmuz-Ağustos 2013, s.89 vd. 2 Murat Erol: Jöntürkler in Modernleşme Seyahatleri, Hece Dergisi, Haziran-Temmuz-Ağustos 2011, s. 88 vd. 16 akademikteklif

4 Anayasanın Ruhu: Tarih, Kültür Ve Evrensel Değerler Arasında Bir Rota Arayışı Erol Güngör, İslâm medeniyetinin bazı sahalardaki gelişmesinin İslâm dünyasının gerileme döneminde bile devam ettiğini belirterek, İslâm medeniyetinin canlılık taşıdığını ve 19. yy da zirveye çıkan müziğin bunun en büyük örneği olduğunu vurgulamıştır. 3 Modern anlamda ilk anayasa nitelendirilen Kanun-u Esasi de, her şeye rağmen bir kendi modernleşmesini üretme, modernleşmeyi kendine ait kılarak dönüştürme çabası olarak da okunabilir. Yine Mecelle nin 19. yy ın en önemli sistematik metni olduğu düşünüldüğünde çöküşe paralel bir şekilde çıkış çabalarının da sürdüğü görülmektedir. Ülkemizde Tanzimat la birlikte yoğunlaşan hukuksal arayışlar, Mecelle ve onun dışındaki kanunlaştırma çalışmaları ile bazı alanlarda Batı dan yapılan tercümeler sayesinde yeni bir şekil almıştır. 4 Tanzimat sonrası çıkarılan kanunların, klasik kanunnamelerden farklı olarak,genellikle Batılı formlarda hazırlandığı söylenebilir. Ancak gerek Tanzimat Fermanı, gerekse hemen sonrasında çıkarılan bazı kanunlar, büyük ölçüde geleneksel formlardadır. Bu konuda ilk zamanlardan itibaren bir tekâmül olduğu söylenebilir. Çıkan kanunlarda bazen bir mukaddime yer almakta, sonra içeriğe uygun bölümler içinde hükümler maddelenerek sıralanmaktadır. Kullanılan dil, genel olarak pek ağdalı sayılmaz. Bu konuda da zamanla bir sadeleşme ve tekâmül olduğu görülmektedir. 5 Tam bir geçiş ve mantalitede makas değişimi olarak nitelendirilecek olan bu dönemden sonra ibre modern yöntem ve hukuka doğru hızla kaymıştır. Hem Osmanlı nın son döneminde hem de Cumhuriyet döneminde hafızanın sürekliliğini sağlayamayışımız çok ciddi bir fikrî irtifa kaybı oluşturmuştur. Bu nedenle Türkiye nin önemli sorunlarından birisi de hafızadaki kesikliklerdir. Bugün Türkiye de halkın siyasal, kültürel, tarihsel alanlar başta olmak üzere çok ciddi bir hafıza zayıflığı içinde olduğu çok net ve açıktır. Osmanlı devletinde anayasacılık hareketlerinin modernleşme ile paralel yürüdüğü söylenebilir. Ancak bir devamlılık ve başarıdan söz edilemez. 6 Klasik dönemde Osmanlı kanunlaştırmaları, tarih boyunca İslam ülkelerindeki uygulamalara benzer şekilde, şer i hukuka ve onun etkisi ve denetimi altındaki örfi hukuka dayanmakta 3 Erol Güngör, Sosyal Meseleler ve Aydınlar, Ötüken Neşriyat, 7. Baskı, 2011, s Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, İçtimaiyat III, İ.Ü.İ.F.Yay., İst. 1958, s. 77.; Aktaran: Dr. Hızır Murat Köse: Georges Gurvitch in Hukuk Sosyolojisi Alanında Türkiye ye Etkisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 51, Sayı: 3, Yıl: Mehmet Gayretli, Tanzimat Sonrasından Cumhuriyet e Kadar Olan Dönemde Kanunlaştırma Çalışmaları, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008, s.87 5 Gayretli, agt., s Mustafa Erdoğan, Anayasa Hukukuna Giriş, Liberte Yayınları, 2004, s. 144 akademikteklif 17

5 Murat EROL iken, yeni dönemde başta Fransa olmak üzere Batılı ülkelerin hukuk mevzuatı da kanunlaştırma çalışmalarının önemli bir kaynağı olmuş, böylece Osmanlı hukukunda düalist bir yapı ortaya çıkmıştır. 7 Geleneğin hakim olduğu bir mantıktan modern mantığa evrilmenin aşaması bu şekilde gerçekleşmiştir. Erdoğan, Senedi İttifak, Tanzimat ve Islahat Fermanları, 1876 ve 1909 Anayasalarını Cumhuriyetle başlayan anayasacılık hareketlerinin hazırlık dönemi olarak görmektedir. 8 Ancak yine Erdoğan a göre, bu aşamalar ve mirasla birlikte 1921 ve 1924 anayasalarında, anayasal siyaset dilinin belli kurum ve uygulamalarının yer bulması mümkün olmuştur. 9 Burada kısmi bir hafıza oluşumunun varlığı çıkarılabilecek, yine kısmi bir devamlılık sağlandığına varılabilecektir. Ancak gelenekle modernlik arasındaki geçiş dönemlerinin sıhhatinden, devamlılıktaki ve hafıza kurmadaki zaaflardan dolayı net bir şekilde bir devamlılıktan söz etmek mümkün olmamaktadır. Ancak sivil alana göre devletin kendi içindeki (özellikle sivil ve askeri bürokrasi) hafızanın canlılık taşıdığı da söylenebilir. Bu hafıza kendine göre manevralar geliştirmiş, tercihlerde bulunmuştur. Yürütücülerin elinde çoğu kez değişik yönelimler ortaya çıkmış, farklı zamanlardaki yönetici yönelimleri ile hafızanın farklı tarafları öne çıkarılmıştır. Ancak Türkiye deki hukuk tarihi incelendiğinde yasa yapımının disiplinlerarası bir zihinden çıktığı görülebilecektir. O nedenle modern hukuk, bir anlamda uzmanlaşmanın sonucu olduğundan bir bütüne varma konusunda sorunlarla karşılaşılmaktadır. Felsefe, sosyoloji, iktisat, tarih, din bilimleri vs alanlarda yetkin bir zihinlerin hareketinden ortak bir akıl veya hafıza kurmanın yolları nihai hedef olarak, kanunlaştırmanın ve anayasa yapımının yolunu işlevsel kılacaktır. II. ANAYASA YAPIM SÜRECİNİN ETKİN FELSEFİ DİNAMİKLERİ Anayasa yapım sürecinde gündelik alışkanlıklar kadar, dönemsel yönelimler ve konjonktürel ilişki ve diyalogların etkin olduğu görülür. Güncel olanın, tarihsel bir arkaplan ile desteklemesi ve gelecek vizyonu ile örülmesi sağlam bir anayasa metnini ortaya çıkaracaktır. Sahip olunan anayasa tecrübelerine ilave olarak, millet ve devlet olarak yaşanan tecrübelerin, bir anlamda tarihsel alanın, olumlu ve olumsuzlukları ile görülmesi bunlara göre yeni belirlemelerin 7 Gayretli, agt., s.1 8 Erdoğan, age., s. 135 vd. 9 Erdoğan, age., s akademikteklif

6 Anayasanın Ruhu: Tarih, Kültür Ve Evrensel Değerler Arasında Bir Rota Arayışı yapılması zaruridir. Anayasanın bir milletin ruhunun yansıması olması gerçekliği gözardı edilemeyecektir. Milletin ruhunu ise, tarihsel, kültürel, inançsal dinamiklerin oluşturduğunda kuşku bulunmamaktadır. Yerli ve yerel olan ile evrensel ilkeler arasında kurulacak dengenin, milli ve insani durumlar arasında bir dengeyi de getireceğinde kuşku bulunmamaktadır. Söylenmiş olan söylenmiştir. Ancak söylenmiş olanlar arasında kurulacak yeni bağlar, yeni terkipler, yeni sentezlemeler bir yol açabilir mi? Bu soru çerçevesinden hareket edecekler için yeni bir anlam, terkip ve modellemelerin ortaya çıkacağında kuşku bulunmamaktadır. Ancak göz önüne alınması gereken önemli bir realite Türk anayasacılığına hakim olan felsefi eğilimler mevcut anayasalar üzerinden gerçekleştirecek bir pozitif hukuk incelemesi tespit etmek, inceleme sahasını çok dar sınırlara hapsetmek olacaktır; bu anayasalar esas olarak bürokratik elitlerin kendi tercihlerinden öte bir felsefi temel içermemektedir. 10 Bu nedenle bürokratik elitlerin dönemsel ieolojik yapılarının değişiyor olmasına fazla takılmadan, buna siyasetin, milletin ve milli ve evrensel değerlerin eklemlenmesi gerekmektedir. Aksi durumda rengi değişen bürokratik devlet olarak yola devam etmeye, yeni güç odakları oluşturmanın yolunu hep açık tutmaya devam etmiş olacağız. A. KANUNLARIN RUHU: HALKIN, ZAMANIN VE TOPRAĞI RUHU 1. HALKIN RUHU Alman felsefeciler tarafından öne sürülen ve yine modern dönemlerde ortaya çıkan halkın ruhu kavramsallaştırması, kanunlaştırmanın bir boyutu olarak ele alınmıştır. Dolayısıyla kanunlara ruhunu veren halkın ruhu mudur, evrensel ilkeler veya insanlığın ortak ruhu mudur? Bu paradoks popüler hukuk tartışma konular arasında her zaman olduğu gibi felsefe alanında da yerini korumuştur. Buradan yine hukukun ve kanunların kaynağına doğru bir tartışma yapılmıştır. Ancak diğer taraftan hukuk çevrelerinin genel yaklaşımı insanlık tarihinde hukuk kurallarının kaynağının gelenekler, mahkeme içtihatları ve yazılı kurallar yönünde olmuştur yüzyılın başlarında, Alman Medeni Kanunu nun ko- 10 Dadaşhan Celaleddin Kavas, Türk Anayasacılığına Hakim Olan Felsefi Eğilimler, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C: LXIV, Sayı: 2, 2006, s Bahadır Kılınç, Common Law (Ortak Hukuk) Sistemine Sahip Ülkelerden ABD ve İngiltere de Anayasa akademikteklif 19

7 Murat EROL difikasyonu üzerine Alman hukukçular arasında cereyan eden büyük tartışma buna iyi bir örnektir. Fransız Kanunu nun iktibasına karşı çıkan tarihçi okulun kurucusu Savigny, iddialarını daha iyi açıklayabilmek için halk ruhu (Volksgeist) halkın ayırt edici hukuk dehası kavramını geliştirerek şu görüşü ortaya atmıştır: Başarılı bir kodifikasyon için en uygun zaman, bir milletin siyasal ve hukuki olarak tam olgunluğa ulaştığı andır. 12 Halk kavramı, Türkiye de büyük oranda nötr bir kavramdır, kitle, toplum, kalabalık anlamında kullanılır; bu nedenle Almanların volksgeist dediği bizde millet ruhu olarak da okunabilir. Savigny herşeyden önce, her zaman ve her toplum için geçerli bir hukuk fikrine karşıdır. Ona göre, toplumsal gerçeklikten kopuk böyle bir ideal hukuk söz konusu bile edilemez. Çünkü hukuk, belli bir toplumda tarihsel süreç içinde ortaya çıkar ve hukuk hayatında gelenek ve sürekliliğin büyük önemi vardır. Oysa doğal hukuk akımı, bu tarihsel bilinçten yoksundur ve bir takım spekülasyonlarla iş görmeye çalışmaktadır. 13 Savigny, hukukun belli bir toplumun içinde kendiliğinden oluşup geliştiğini, kanun koyucunun yaptığının bu kendiliğinden gelişen hukuku belirlemek olduğunu ileri sürer. Hukuk bir halkın tarihinin ürünüdür. Bu ürün ilk aşamalarında yeterince olgun değildir. Bu nedenle kodifikasyon, ancak bu ürün olgunlaşıp uygulamaya yerleştikten sonra gerçekleştirilmelidir. Hukuk, halk ruhu nun eseridir, bu nedenle de gerçek niteliği örf hukukudur. Hukuk, dil gibi ulusa has bir şeydir, dolayısıyla da bir başka ulusun kanunlarının iktibası kabul edilebilir bir şey değildir. Savigny Roma hukukunun iktibası konusunda da, bu hukukun uzun mücadeleler sonucu benimsenmesiyle birlikte iktibasın gerçekleştiğini söyler. 14 Bu tartışmanın Modern Batı tecrübesi içinde değerlendirilmesi, Savigny nin gelenekçiliğinin yine bu çerçevede ele alınması da gerekmektedir. Zira, Türkiye tarihinde hukukun, bir halk tarihi ürünü olduğu düşüncesinin bir veya bir buçuk asırlık bir konu olduğu düşünüldüğünde, Batı nın tecrübesinin de kendi içinde değerlendirilmesi yerinde olacaktır. Benzerliklerin gözardı edilmeyeceği, yine bu tecrübelerin bize analitik bir katkı sunacağını söylemek de gerekmektedir. Kavramı ve Yargısal Denetim; Ed.: Mehmet Turhan-Hikmet Tülen, Anayasa Yargısı İncelemeleri 1, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 2006,, s Prof. Dr. Yavuz Atar, Yeni Anayasada Hayatî Maddeler Neler Olmalı?, 4 Eylül 2007 Zaman Gazetesi 13 Dr. Jale Karakaş: Hegel in Hukuk Felsefesinin Temelleri ve Temel Olduğu Hukuk Felsefesi, (Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi), Sayı: 118, Aralık Karakaş: agm., Aralık akademikteklif

8 Anayasanın Ruhu: Tarih, Kültür Ve Evrensel Değerler Arasında Bir Rota Arayışı 2. ZAMANIN RUHU Zamanın ruhu kavramsallaştırmasını da, mutlaklaştırmaya veya kutsallaştırmaya gerek yoktur. Zamanın kendi içinde yalın/ nötr yönelimleri olabilir, bunlar zamanın ruhu olarak değerlendirilebileceği gibi, zamanın ruhuna makro bir yönelimden ötede konjonktürel bir yönelim olarak da bakanlar olacaktır. Bu da son bir kaç yüzyılın yükselen değerleri olarak, kendi değerlerini kabul ettirmeyi başaran modernizm, liberalizm, demokrasi vb kavramlar ve sistemler olarak görülebilir. Yükselen değerlerin mutlaklığı konusunda şüpheler olduğu açık, ancak bunların zamanın yönelimi olarak algılanması ile aşılmazlık, daha ilerisine gitmeyi başaramama gibi olumsuz bir durum da ortaya çıkmıştır. Zamanın ruhunun bugün nötr/ yalın bir durum olarak anlaşılmadığı net bir durumdur. Bu nedenle zamanın ruhu ile ilgili olarak yükselen değerler üzerinden bir yorumlama yapmak yerinde olacaktır. Bunlara ilişkin olarak yine halkın ruhu tezinde olduğu gibi, Alman filozoflara bakmak gerekecek. Halkın ruhu kavramsallaştırmanın yanında, Hegel e ait olan, zamanın ruhu (Zeitgeist) kavramı bugün algıları, yönelimleri belirleyen bir durum olarak ortaya atılmıştır. Hegel, Tinin Görüngübilimi nin girişinde, içinde yer aldığımız zamanın bir ruhu olduğundan söz eder. Ona göre mevcut zaman dilimi, hızlı gelişmenin yarattığı bir bilinçle farklı bir gelecek beklentisi arasında tüketilen bir geçiş anıdır: Tin şimdiye kadar gelmiş olan dünya ile gerek varlığında gerekse temsilinde bir kopukluk oluşturmuştur. Artık yeni birşey beklenmekte ve bu mütemadiyen hazırlanıp durmaktadır. Hiçbir şekilde durdurulamaz ruh gerçekte yeni bir dünyanın inşasına da işaret etmektedir. Nihayet bu dünya eskisinden ayrıldığı ve geleceğe doğru yöneldiği takdirde pekala yeni bir tarihi dönemin başlangıcı olacaktır. Bu artık şimdiki zamanın her anındaki yeniye gebedir, kendini yeniden üretir ve sürgit devam ettirir. 15 Sürekli bir yenilik bekleyen, bu yönde bir tekamülün olduğu varsayımından hareket eden Hegel, şimdiki zamanın bir geçiş aralığı olduğunu ifade etmiştir. Biraz evvel belirdiğimiz gibi yaşadığımız zamanın, geçmişten ve gelecekten yani devamlılığından, akışından kopardığımızda karşımıza çıkan tablo gündelik, güncel yönelimlerdir. Zamanın ruhu kavramsallaştırması çerçevesinde eğer bir yalın bir zamanın ruhunu anlayacaksak, sorun bu ruha sunulan katkıyı, bu ruha rengini verecek etkiyi nasıl yapacağımızdır. Yükselen değerlerin ve yönelimlerin belirlediği bir söylem mi geliştirilecek, yoksa yükselen değerleri ve yönelimleri belirleyecek 15 Necdet Subaşı, Zamanın Ruhu ve Sünnetullah, 06 Nisan 2013, Star Gazetesi akademikteklif 21

9 Murat EROL bir söylem mi geliştirilecek? Türkiye nin açmazları arasında bu düşünsel krizin varlığı kuşku götürmemektedir. Türkiye, bir zihin veya ruh kurucu rol mü üstlenmek istiyor, yoksa yükselen değerlerin etkisinde bir zihne mi sahip olmak istiyor? Bunların anayasa tartışmalarının üstünde bir gölge olduğu muhakkak. Kendini özne olarak kurmayı başarmak ile, güvenli bir seyir izleyen nesne olarak kalmak arasındaki paradoks, düşünsel kriz, kanun yapımında olduğu gibi anayasa yapımında da bilinçaltına sinmiş durumdadır. Mesele şu bir bütünlüğe / bütünselliği varma noktasında halkın ruhunun yanında zamanın ruhunun etkinliği ne olacaktır? Bütünün diğer parçalarına bakmaya devam edeceğiz. Son olarak, zamanın ruhuna teslim olmaktan ziyade, zamanın ruhuna kurucu ve şekillendirici bir etki ile katkı da bulunmak yolunda bir iradenin güç kazanması her zaman olasıdır. 3. TOPRAĞIN RUHU Bir bütünlüğe varma, bir bütünlük kurma ve son olarak içsel tutarlılığı sağlama anlamında değinilmesi gereken bir konu da toprağın ruhu dur. Türkiye de romantize etmeye son derece müsait kavramlardan birisi de topraktır. Mekanın Poetikası kitabında Gaston Bachelard şöyle demektedir; Mekan peteklerinin binlerce gözünde, zamanı sıkıştırılmış olarak tutar. (...) Mekan her şeydir, çünkü zaman, belleği artık canlandırmaz. Bellek gariptir- somut süreyi, Bergsoncu anlamıyla sürekli kaydetmez (...) Anılar devinimsizdir; her biri yerleştiği ölçüde sağlamca tutunur yerine. Öyleyse açıktır ki iç yaşamın bilinmesi açısından, özel yaşamımıza ilişkin mekanların saptanması, tarihlerin belirlenmesinden daha önceliklidir, zira bilinçdışı mekanda oturur. 16 Bellek/ hafıza oluşumunda zaman(sal birikim) kadar mekanın da etkisini göz ardı edemiyoruz. Bu toprağın çocukları şeklinde başlayabilecek uzun cümleler ile varılmak istenen yer ülke, vatan, toprak sahipliğinin öneminin, bunların değerinin bir kez daha vurgulanmasıdır. Tarihsel bir gerçek olarak Anadolu nun Selçuklu ve Osmanlı sonrasında ciddi bir model kurduğunu, toprak, iktisat-ticaret, yönetim-hukuk ve sosyal alanlarda ciddi bir model, uygulama pratiği sergilendiği belirtilmelidir. Yine tarih güzellemesi yapmadan tarihin sürekliliğini, devamlılığını ve son olarak hareketliliğini kesen hafızaya rağmen, sahip olunan dinamiklerin zorlamalarına da dikkati çekmek gerekiyor. Modernleşme süreciyle yaşanan kopmalar ve kırılmalar ardından toprağın ruhundan uzakla- 16 Gaston Bachelard, Mekanın Poetikası, Çev.: Aykut Derman, Kesit Yayıncılık, 1996, s akademikteklif

10 Anayasanın Ruhu: Tarih, Kültür Ve Evrensel Değerler Arasında Bir Rota Arayışı şıldığı da tespit edilmektedir. Toprağın ruhu, tarihsel ve kültürel birikimin ve geleneğin dinamik bir şekilde günün şekillenmesinde rol almasıdır. Bu, bir ülke için başkasından/ ötekinden kendisini ayırıcı en önemli faktörlerden birisidir. Dolayısıyla toprağın ruhu, aynı mekan, coğrafya veya toprağın üzerinde yaşayan insanların, toplumların ve tarihlerin şartlarının oluşturduğu bir durumdur. Bir bütünlük kurmak adına tarihsel ve kültürel birikim bize yeni yollar açacağı gibi, kanunlaştırma ve anayasallaştırma sürecinde önemli bir kılavuzluk sunacaktır. Toprağa kutsallık atfeden kurucu devletin millici söyleminin ötesinde yerlilik bağlamında toprağın tarihsel tecrübesi yanlışları ve doğrularıyla önem arzetmektedir. 4.İNSAN(LIĞ)IN RUHU Hukukun evrensel mi milli mi olması gerektiği sorusu, iki durumu birbirinin zıddı bir konuma yerleştirmektedir. Milli bir hukuk evrensel nitelikler taşıyabileceği gibi, evrensel hukuk ilkeleri de milli hukuka paralellik taşıyabilir. Yine belirtilmesi gereken husus, evrensel hukuk ilkelerinin oluşumuna sunulan katkının boyutu ve mahiyeti nedir? Evrensel hukuk kurallarının geçerliliği konusunda Türkiye anayasasında (m.90), milletlerarası anlaşmaların kabulü ve bunların geçerliliği konusunda bir düzenleme yapılmıştır. Diğer yandan, imzalanan uluslararası belgeler de bu evrensel hukukun Türk milli hukuk pratiğinde yerini almıştır. Tartışması yapılan konu bu evrensel hukuk kurallarının, milli hukuka paralellikler taşıyan yanlar bulundurmasına rağmen, paralelliklerin neye göre ve nasıl belirleneceğidir. Türkiye nin hukuk siyaseti konusunda uluslararası arena sorunlar yaşadığı nokta tam da budur. Kimi evrensel nitelikteki metinler belli durumlarda subjektif uygulamalar halini alabilmekte. Bunlarla birlikte, belli ülkelerin bu metinler çerçevesinde bağlayıcı bir tavra yanaşmaması da güven kaybına neden olmaktadır. İnsani değerlerin yükselen değerlerin içinde objektif bir şekilde konumlandırılması, yansız uygulanması bunların her ülkenin, her milletin değeri kılacaktır. Bugün evrensel insani ve hukuki değerlerin giderek itibarsızlaşmasının temel nedeni gelişmiş ülkelerin bunları, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkeler üzerinde tahakküm tesis etmekte araç olarak kullanmasıyla doğrudan bağlantılıdır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan Soğuk Savaş ın tarafları kendilerine göre değer belirleme yolunu seçtiler. Bir taraf sosyal adalet ve ezilmişlikler üzerinden söylem geliştirmek suretiyle halklar üzerinde etkinlik kurmayı amaçlarken, diğer taraf ise özgürlük, demokrasi vb akademikteklif 23

11 Murat EROL kavramları değer düzeyine taşıyarak bir nüfuz alanı kurma çabasına girişmiştir. Soğuk Savaş sonrası iki tarafında argümanları farklı aktörlerce kullanılmaya devam edilmiştir. Böylelikle güçlülerin ya da yaygın ifade ile üstünlerin hukuku tesis edilmiştir. Bunun dünya genelinde örneklerinin sıklığına paralel şekilde Türkiye özelinde de çok zaman uygunlandığı gözlemlenmektedir. Değerlerin değersizleştirilmesi insanlık aleminde ciddi bir güvensizlik doğurmaktadır. Bugün demokrasi, liberalizm, hümanizm vb kavramlar güçlü devletlerin belli edimlerinin meşruiyet kaynağı, perdesi olduğundan dolayı farklı ihtiyaçlar da doğmaktadır. Henüz bu mutlaklaştırılıp insanı ve zamanı kuşatma boyutuna taşınan kavramlara karşılık, tüm insanlığın huzur ve barışı için somut bir modelin ortaya çıktığını söylemek zor. Diğer yandan bu yönde bir çabanın neredeyse şartlar itibariyle imkansız olduğu yönünde ciddi bir umutsuzluk da hakimdir. İnsanın ruhuna uygun bir değerler sisteminin güçlü devletlerin feragatleri ile oluşmaya başlayacağı söylenebilir. 5. KANUNLARIN RUHU Kanunların ruhu kavramsallaştırmasını Montesquieu ya borçluyuz. Montesquieu ya göre insanları, dolayısıyla toplumları pek çok şey yönetir: İklim din, kanunlar, hükümet ilkeleri, tarihten alınan dersler, ahlâk, örf ve âdetler. Bunların hepsi bir toplumun Genel Ruhu nu, yani millî karakter özelliklerini oluşturur. Her millette bu sayılanlardan bir veya birkaçı kuvvetli olabilir, diğerleri ise daha zayıf kalabilir. Örneğin vahşiler (ilkel ya da yerli diye nitelendirilen toplumlar anlamına) üzerinde iklim tek başına hükmederken, Çinlileri örf-âdet yönetir; Japonları kanunlar baskı altında tutar, İsparta da bir zamanlar ahlâk etkindi; Romanın özelliklerini belirleyen ise hükümet ilkeleri ile eski gelenekler idi. 17 Montesquieu, adalet tatbikatının, ülkeden ülkeye değişmesini, hukuk kaidelerinin yer ve zamana göre değişen relatif karakterini bazı Fransız yazar ve filozoflarının yaptığı gibi adaleti gülünçleştirmek için bir vesile saymamış, bilakis, adalet kaidelerinin kendilerini doğuran sosyal gerçeklik şartlarıyla olan değişmez münasebetlerini keşfettirecek bir mebde, bir hareket noktası olarak kabul etmiştir. 18 Determinist bir yanı ağır basan bu görüşlerin, koşullar ve imkanlar konusunda ise farklı bir açılım amacı taşıdığı da açıktır. Şartla- 17 Doç. Dr. Ülker Gürkan: Montesqueeu ve Kanunların Ruhu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 1988, Cilt:40, Sayı: Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu, Hukuk Sosyolojisi, Cilt: I, 3. Baskı, 1969, s akademikteklif

12 Anayasanın Ruhu: Tarih, Kültür Ve Evrensel Değerler Arasında Bir Rota Arayışı rın göz önünde bulundurulması ile kanunların daha iyi bir noktaya varacağı görüşündedir. Montesquieu insan karakterinin biçimlenmesinde ve dolayısıyla toplumsal müesseselerin ve toplumların biçimlenmesinde ve farklılaşmasında iklim gibi doğal etkenler ile dini örf-âdet, ahlâk yönetim biçimi gibi toplumsal müesseseleri sıralarken, bunların arasına kanunları da katar. Böylece toplumsal düzenin sağlanmasında kanunların tek başına etkili olmadığını da vurgulamaktadır. Kanun koyucu da içinde bulunduğu koşullara bağımlıdır. Görüldüğü üzere Montesquieu, toplumsal düzenin sağlanmasında hukukun dışında kalan türlü düzen tiplerinin varlığına da dikkati çekmektedir. 19 Montesquieu, bugün kendilerine morfolojik, politik, ekonomik, kültürel faktörler dediğimiz âmillerin tamamının kanunlar üzerine müessir olduğunu, bu faktörlere uyulacak kanunların toplumdan topluma değiştiğini açık bir şekilde anlatır. Ona göre, kanunların mahiyet ve manası bu çeşitli tesirlerin terkibinde, birleşme suretinde mündemiçtir. Kanunların ruhu dediği şey işte bu tesirlerin her cemiyette birbirinden farklı olan terekküp şekli ve kanun koyanın bu tesirler arasında yer alan maksat ve gayesidir. 20 Montesquieu, umumi /genel ruh (Esprit général) kavramını ortaya atarak, her milletin millî seciyesi, her millet ferdinde tecelli eden temel şahsiyet özelliklerini kasteder. 21 Montesquieu Kanunların Ruhu nda başlıca iki sorun ile uğraşmaktadır: 1) Kanunlar dış koşullara nasıl uydurulacaktır ve 2) Kanunlar bu dış koşullar tarafından nasıl biçimlendirilmektedir. Ona göre yasama faaliyetinde başarı ikinci sorunun açık seçik bir biçimde bilinmesine bağlıdır. 22 Montesquieu, sosyolojik bir gözlem ile, kanunlar üzerinde doğal ve toplumsal güçlerin rol oynadığını, ancak bunun mekanik bir biçimde gerçekleşmediğini, kanun koyucunun da bu alanda düzen leyici bir rolü bulunduğunu ortaya koyar. Montesquieu açıkça şöyle der: Onlar (kanunlar) ülkenin büyüklüğüne, coğrafî konumuna, iklimine, toprağının kalitesine, halkın çiftçi, avcı ya da çobanlık gibi belli başlı uğraş tipine, anayasasının dayanabileceği hürriyet derecesine; halkın dinine, eğilimlerine, zenginliğine, sayısına, ticari yaşamına, eğitim ve terbiyesine ve örf ve âdetine uygun olmalıdır. Son olarak kânunların kendi kökenleri, kanun koyucunun niyeti, düzenleyecekleri alanların düzeni ile ve birbirleri ile de ilişkileri 19 Gürkan, agm. 20 Topçuoğlu, age., 1969, s Bkz.: Topçuoğlu, age., 1969, s.353; Gürkan, agm 22 Gürkan, agm akademikteklif 25

13 Murat EROL vardır; bunların hepsi ayrı ayrı incelenmelidir. 23 Böylece Montesquieu Kanunların Ruhu diye nitelendirdiği kanunların oluşumunda rol oynayan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel dediğimiz koşullar arasındaki ilişkiler dengesinde kanun koyucunun iradesine de yer vermektedir. Ancak kanunlar kanun koyucunun dilediği gibi yapacağı şeyler değil, kendisinin de içinde bulunduğu koşullar bakımından yapabileceği bir şey olmaktadır. 24 Ancak Topçuoğlu na göre Montesquieu nün tezlerinde belli eksiklikler vardır. Kanunların hangi tabiat veya cemiyet mütalaalarına uymaları gerektiğinin programını Montesquieu kısmen çizmiştir. Topçuoğlu na göre bir ilim, çalışma programının çizilmesiyle kurulmuş olmaz. 25 Yine iklim insanlara, insanlar kanunlara, kanunlar örf ve âdetlere nasıl tesir eder, bu tesirleşme malûm olduğuna göre kanun koyucular nasıl hareket etmelidirler vs bütün bunlar pek uygun cevaplar verilmiş gibidir; ancak Topçuoğlu na göre bugünkü ilim anlayışımız ve ilimden talep ettiğimiz doğruluk derecesi göz önüne alınırsa, bütün bu meselelerin hemen hemen tamamen bakir sahalar olarak karşımıza dikildiklerini ve bu sahalarda ancak pek ufak parçacıkların aydınlatılabilmiş ve işlenebilmiş olduğunu teslim etmemiz icap eder. Yine iklim konusunun etkisi, örf adetlerin kanunlarla değiştirilmesine karşı cephe alışı eleştirilir. 26 Birçok hususlarda verilen cevaplar birtakım sezgiler olmaktan öteye geçmemiş ve bu sezgilerden yalnız bir kısmı isabetli çıkmıştır. Diğerleri ise peşin hükümler olmaktan öteye geçmemiştir. 27 Bu yargıların da kendi içinde bir tutarlılık taşımasına rağmen eleştirilebilirliği de açıktır. Zira bütünsel anlamda kurulacak bir senteze katkı sağlayacak olan, önemli noktaların çok da dikkate alınmadığı noktasına varılabilecektir. Topçuoğlu mekansal faktörlerin, alışkanlıkların, örfün, yine toplumun kendi ürettiği veya inandığı inanç sisteminden kaynaklanan ahlak sistemine karşı, bunları nasıl gözönüne almadan nasıl bir modelleme yapılacağı konusunda ise bir cevap geliştirememektedir. Modernist, tek tipci, evrensel olanı mutlak hakikat olarak kabul eden bir hareket noktasının getireceği nokta, daha iyi uygulamalar bizim için yeter, gibi bir sonuç olacaktır. Tekrar tecrübeyi gerekli görmezken, başka coğrafya ve milletlerin tecrübelerini kendisi için belirleyici görür. Sanıyoruz, 23 Gürkan, agm. 24 Gürkan, agm. 25 Topçuoğlu, age., 1969, s Topçuoğlu, age., 1969, s Topçuoğlu, age., 1969, s akademikteklif

14 Anayasanın Ruhu: Tarih, Kültür Ve Evrensel Değerler Arasında Bir Rota Arayışı Türkiye de başta hukuk alanı olmak üzere bir çok alanda yol alınamamasının temele nedenleri arasında bu sorunlu mantık yatmaktadır. B. KODİFİKASYON: KANUNLAŞTIRMANIN SINIRLARI Türkiye de birçok siyaset bilimci ve tarihçinin de ifade ettiği gibi, Cumhuriyet, Tanzimatla başlayan sürecin önemli bir merhalesidir. 28 Cumhuriyet döneminin ilk dönemi olan Tek Parti Dönemi radikal bir hukuk devrimidir aynı zamanda. Bozkurt a göre, Osmanlı Devletinde milli değil, dinsel nitelikli bir hukuk uygulanmış, 1850 den itibaren Fransız hukukundan resepsiyon yoluyla pek çok kanun yürürlüğü konulmuştur. 29 Zaten 18. ve 19. yüzyılda Kıta Avrupa sında ve Latin Amerika da yapılan kanunlaştırma çabaları, büyük ölçüde Fransız etkileri taşımıştır. 30 Mumcu ya göre de Cumhuriyet dönemi bütünsel bir resepsiyona dayanır. 31 Ancak bütünselliğin tam manasıyla yakalandığını söylemek iddialı bir yaklaşım olacaktır. Zira sekülerleşme sürecinde din-devlet ilişkilerinde kurulan denge sürecin bütünsel bir yapı kazanmasının önünde bir engeldi. Cumhuriyet dönemi hukukuna temel olan kavram resepsiyon dur. Sözlük anlamı olarak kabul etme veya iktibas demek olan resepsiyon, özellikle hukuk biliminde çok geniş ve özel bir kavram çizmektedir. 32 Resepsiyonun en çok kullanılan anlamı, bir devletin kendi istediği ile hukuk sisteminin temellerini oluşturan yasaları, bir başka devletten ve kısa bir süre içinde, büyük ölçüde aynen alarak uygulamasıdır. 33 Bozkurt a göre ise resepsiyon kavramı dar anlamda kanun koymayı ifade eden kanunlaştırma (codification), bir ülkede dağınık ve yazılı olmayan bir şekilde bulunan hukuk kurallarını birleştirmek, tüm 28 Türköne ye göre, 1923 te kurulan Cumhuriyet, 1839 da girilen yolun yeni bir merhalesidir. Türköne bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti nin dünyanın tek laik İslam devleti hüviyetini taşıması, cumhuriyetin getirdiği, laiklik prensibinin değil, 1839 dan beri yaşanan tecrübelerin bir ürünü olduğunu kaydeder (Mümtaz er Türköne, Türk Modernleşmesi, Lotus Yayınları, 2003, s.73-74). Benzer bir tezi Ortaylı ifade eder. Ortaylı ya göre Tanzimat devrinin asıl önemli olan yanı modern Türkiye nin oluşumundaki payının büyüklüğüdür (İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İletişim Yayınları, 2004, s.31). 29 Gülnihal Bozkurt, Batı Hukukunun Türkiye de Benimsenmesi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2010,s.1 30 Hıfzı Veldet, Kanunlaştırma Hareketleri ve Tanzimat, Tanzimat c. I, s. 142, İstanbul 1999, s Aktaran: Gayretli, agt., s Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Cumhuriyet Dönemi Türk Hukuk Resepsiyonu, Ed.: Bülent Arı-Selim Aslantaş, Adalet Kitabı, TC Adalet Bakanlığı, 2007, s Mumcu, agm., 2007, s Mumcu, agm., 2007, s. 270 akademikteklif 27

15 Murat EROL ülkede geçerli bir hukuk sistemi meydana getirmektir. 34 Resepsiyonla belirli bir ülkenin şartlarına uygun olarak gelişmiş bir hukuki kurum, kavram ya da olgu veya bunların tamamı bir ülkeye aktarılmaktadır. 35 Resepsiyonla kanunlar, örf ve adet hukuku, hukuki yorumlar, hukuk teorileri objektif olarak yasa koyma, hakim uygulaması veya doktrin yoluyla benimsenebilirler. 36 Farklı bir yaklaşıma sahip olan Hıfzı Veldet e göre ise dar anlamda kanunlaştırma, herhangi bir hukuk sahasını geniş, şümullü ve tam surette tanzim eden büyük kanunlar konulmasıdır. Mesela medeni kanun, ceza kanunu gibi. Kemal Oğuzman da buna paralel olarak söyle bir tanımlama yapmaktadır: Dağınık nitelikte bulunan, örf ve adete dayanan hukukun yerine, bütün ülkede uygulanan ve hukukun çeşitli bölümlerini mümkün mertebe tam olarak kapsayan büyük kanunların yapılmasına kanunlaştırma (kodifikasyon) denmektedir. 37 Kanunlaştırma hareketi bir ülkenin hukuk siyasetine bağlı olarak, muhafazakar veya devrimci bir nitelik taşıyabilir. 38 Bu durum biraz da idareyi elinde bulunduran erklerin iradesine bağlıdır. Kanunlaştırmada amaç sadece ülkede dağınık biçimde mevcut olan ve uygulanan kuralları bir sistem içinde birleştirmekse, bunlar muhafazakar amaçlar, ki buna örnek olarak Osmanlı Devletinde Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye ve 19.yy. sonlarından itibaren İsviçre de yapılan kodifikasyonlar verilebilir. Devrimci kanunlaştırmalarda ise bir ülkede toplumun yapısı, ihtiyaçları göz önüne alınarak eskisinden tamamen farklı, yeni hukuk kuralları yaratılır. 39 Her insan topluluğu, içinde bulunduğu şartlara ve ihtiyaçlara uygun biçimde ve kendi kültür gelişiminin ürünü olarak hukuk kurallarını yaratır. Ama hukuk tarihinde başka devletlerin hukuklarını benimsemiş milletler de vardır. Fransız Medeni Kanunu İsviçre Medeni Kanununu etkilerken, İtalya, Belçika, İspanya, Romanya ve bazı Latin Amerika Devletleri bu kanunu aynen veya çok az değişiklerle kabul etmişlerdir. 40 Farklı coğrafi, sosyal, ekonomik ve kültürel koşullarda, yabancı bir toplumun ihtiyaçlarını karşılamak üzere doğan veya geliştirilen bir hukuk 34 Bozkurt, age., 2010, s.5 35 Bozkurt, age., 2010, s.6 36 Bozkurt, age., 2010, s.7 37 Hıfzı Veldet, Kanunlaştırma Hareketleri ve Tanzimat, Tanzimat c. I, s. 142, İstanbul 1999; Kemal Oğuzman, Medeni Hukuk Dersleri, s. 10, İstanbul Aktaran: Gayretli, agt., s.5 38 Bozkurt, age., 2010, s.5 39 Bozkurt, age., 2010, s.5 40 Bozkurt, age., 2010, s.1 28 akademikteklif

16 Anayasanın Ruhu: Tarih, Kültür Ve Evrensel Değerler Arasında Bir Rota Arayışı sistemi veya sistemi oluşturan kuralların bir kısmı bir başka ülkede kabul edilmekte, yabancı kaynaklı hukuk kuralları resepsiyon yoluyla bir ülkenin yerel hukukuna giriş yapmaktadır. 41 Bu noktada resepsiyonun nedenleri olarak; (1) Değişme ve modernleşme isteği: Türk ve Japon resepsiyonları buna örnek teşkil eder. (2) Dış baskının etkisi. (2) Bağımsızlık isteği şeklinde belirlemek mümkündür. 42 Osmanlı hukuk modernleşmesi belli zaruretler / mecburiyetler kadar, ülkeyi batmaktan kurtarmayı da amaçlıyordu. Ancak kendi hukukunu kuramayacak duruma gelen bir devletin artık bir noktadan sonra hukuk mantığı olarak yelkenleri indirmesi kaçınılmazdır. Dönemin en başarılı metni Mecelle, toplumun, dinin, kültürün yeni yöntemler ile ele alınması ile ortaya çıkmışken, bunun devamı getirilememiştir. III. TÜRKİYE NİN ANAYASA BİRİKİMİ A. GENEL OLARAK Batı anayasası rejimi Türkiye de ilk kez, bir çökme tehlikesi karşısında Avrupa ya güvence verme zaruretiyle 1876 yılında ilan edilmiştir. Osmanlı Anayasası, Rusya nın yok etme projelerine karşı daha ziyade Batılı büyük devletlerin baskısıyla ortaya çıkmış, müslim ve gayrimüslim teb anın eşitliğini garanti eden bir temel kanun olarak algılanmıştır. 43 Modern Türk Hukuku, uygulama ve teori bakımından eski hukukumuzla, özellikle Osmanlı hukuku ile irtibatını belli oranda korumuştur. Örneğin eski ve yeni hukukun birbiriyle olan ilişkilerini düzenleyen Kanun-i Medeninin Suret-i Mer iyet ve Şekl-i Tatbiki Hakkında Kanun vardır. 44 Her ne kadar bir reddi miras söz konusu olsa da uygulama ve fiili durum pek de söylemdeki gibi olmamıştır. Osmanlı döneminde yürürlük kazanan belli yasalar, Cumhuriyet döneminde de uzun zaman uygulanmıştır. Erdoğan ülkemizde hukukun kaynağı durumunda olan Kıta Avrupası hukukunda meydana gelen gelişmeler yakından ve yoğun şekilde takip edildiği halde, hukukumuza kısmet uzak ve yabancı görülen Anglo-Amerikan hukuk sistemlerinde meydana gelen gelişmelere pek dikkat edilmediği söylenebile- 41 Bozkurt, age., 2010, s.6 42 Bozkurt, age., 2010, s.8 vd. 43 Halil İnalcık, Türk Tarihinde Türe ve Yasa Geleneği, Doğu Batı Dergisi, Sayı: 13, Kasım-Aralık-Ocak Prof. Dr. Halil Cin-Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, Osmanlı Araştırmaları Vakfı, 2011, s.51 akademikteklif 29

17 Murat EROL ceğini belirtir. 45 Böylelikle kaynak üzerinden bir tasnifin yolunu da aralar. Türkiye nin de dahil olduğu Kıta Avrupa sı hukuku geleneğe sahip devletletler, Anglo-Amerikan veya daha doğru deyimle ortak hukuk geleneğine sahip devletlerin hukuk sistemleri arasındaki temel farklar, hukuk sistemlerinin kaynaklarından ve mahkemelerde uygulanan usullerden kaynaklanmaktadır. 46 Anayasacılık devlet iktidarını hukukla ve yazılı bir anayasa ile sınırlandırma amacı güden modern bir düşüncedir. 47 Ülkemizin anayasal tarihi ve siyasal gelişiminin dönemin şartlarına bağlı olarak özgünlüğü, anayasalarımızın tamamının günümüz anlamında millet talebi ve hür iradesiyle seçtiği gerçek temsilcilerinden oluşan meclisler tarafından, demokratik bir tartışma ve uzlaşma süreci sonunda hazırlanıp kabul edilmesine imkan tanımamıştır. 48 Erdoğan, Anayasanın Siyasi felsefesini, siyasi devletçilik, ideolojik devletçilik (resmi ideoloji), dayanışmacı milliyetçilik ve korporatizm olarak saymaktadır. 49 Anayasacılık ideali doğal hukuk geleneğinden kaynaklanmıştır. Bu gelenekte iki hukuk türü arasında bir ayrım yapılır. Birinci türde hukuk kuralları devletin anlık ve maddî (substantive) hedefleriyle ilgilidir (pozitif hukuk-statute law); ikinci türde pozitif hukukun uyması gereken daha yüksek bir kurallar seti vardır (doğal hukuk). Anayasacılık işte bu ikinci tür kuralların varlığı fikrine dayanır. 50 B.ANAYASA YAKLAŞIMLARI Anayasa yapımı konusunda farklı tezler kadar ideolojik önermeler de sıklıkla kayda geçmiştir. Örneğin Bülent Tanör, kitabında anayasa konusunda farklı tezler üzerinde durmuştur. Buna göre Kemalist Anayasal Tezler, Gelenekçi-İslamcı Anayasal Gelişme Tezleri, Popülist Anayasal Gelişme Tezleri, Sosyalist Anayasal Gelişme Tezleri. 51 Anayasa metinlerini anayasa yapıcıların kimlikleri üzerinden kategorize eden, ideolojik bir ayrımlamadır. Tanör ün çok fazla genellemeci, zorlama tasniflerine birkaç örnek vermek gerekirse. Tanör, Ali 45 Kılınç, agm., s Kılınç, agm., s Erdoğan, age.,s Prof. Dr. Ender Ethem Atay, Yenilenen Anayasada Devlet Örgütlenmesine İlişkin Temel Beklentiler, Milli Anayasa Şurası, Tebliğler ve Teklifler, ESAM, Ekim 2011, s Erdoğan, age.,s. 171 vd. 50 Atilla Yayla, Anayasacılık, Anayasal Demokrasi ve İdeolojiler, Liberal Düşünce Dergisi, Sayı: 66, Bahar Bülent Tanör, Anayasal Gelişme Tezleri, YKY, 1. Baskı, akademikteklif

18 Anayasanın Ruhu: Tarih, Kültür Ve Evrensel Değerler Arasında Bir Rota Arayışı Fuat Başgil i gelenekçi tez içerisinde ele alıyor. Ancak bilinmektedir ki, Başgil bugün için net olarak muhafazakar-liberal olarak tanımlanabilecek bir isimdir. 52 Yine Tanör, Anadolu tipi bir sosyalizm fikri taşıyan Kemal Tahir i popülist kategoride değerlendirmiştir. Yine sol hareketin önde gelen ismi, Mehmet Ali Aybar da bu kategoridedir. Önemli akademisyenlerden biri olan ve bugün pek çok ismin yetişmesinde rol alan Sencer Divitçioğlu da popülist olarak değerlendiriliyor. 53 Bugün Kemalist Anayasa tezlerini savunan Mümtaz Soysal da popülist olarak ele alınmıştır. 54 Sosyalist tezlere en fazla yaklaşan isim olarak ise Taner Timur u gösterir. 55 Ancak Kemal Tahir in tezlerinin niteliği sosyalist bir gelenekten gelmesine rağmen Osmanlı-Anadolu eksenin de bir çizgide belirginleşmiş; romanlarının arkaplanını ve notlarındaki iktisat ve idari tezler bu yönde şekillenmiştir. Bugün Soysal ın Kemalist bir eğilim içerisinde bulunduğu gayet açıktır. Taner Timur un da sosyalist bir tezden çok Kemalist bir teze yakınlığı açıktır. Genel bir değerlendirme çizilirken, ortaya çıkan yargıların kaydı durumunda telafi edilmez sonuçlar çıkmaktadır. Bu nedenle Tanör ün sığ, genellemeci, ideolojik ayrımlarının bir geçerliliği bulunmamaktadır. Dönemsel ayrımların isabet tutturamadığı uygulamadaki örnekler üzerinden gözlemlenebilmiştir. Zira Soğuk Savaş dönemindeki sağ-sol, liberal-sosyalist gibi ayrımların özellikle 2000 li yıllarla birlikte Soğuk Savaş ın artçı etkilerinin bitmesi ile dayanıksız kaldığı açıktır. Diğer yandan günümüzde de daha farklı ayrımlar yapılmak suretiyle hem anayasa hem de yasalar anlamında bir kategorilendirme çabası görülmektedir. Bugün net olarak statükocu-yenilikçi şeklinde bir ayrım yapılmaktadır. Bunun da ayrıntıda pek fazla bir anlam ifade etmediği de açıktır. Statükocu mantığın korumak istedikleri, yenilikçi felsefesiy savunanlar eliyle geliştirilmekte, yaygınlaştırılmakta ve günün koşullarına göre dizayn edilmekte. Bu ayrımların bu nedenle güncel siyasetin ayrımları olduğu, derinlerde yatan felsefe ile ilgisinin bulunmadığı, gerçek bir değişimin ancak bu felsefe üzerinden hareket ederek elde edilebileceği yorumları dikkate alınmalıdır. Diğer yandan anayasa hafızasının nerede başlayıp nereleri ihtiva ettiği konusu da tartışmalıdır. Bazı hukukçulara göre, Ortaasya Dönemi de dahil olmak üzere tüm dönemler (Selçuklu- Osmanlı çizgisi dahil) anayasa hukuku- 52 Tanör, age., s Tanör, age., s Tanör, age., s Tanör, age., s.146 akademikteklif 31

19 Murat EROL nun kapsamı dahilindedir. Kimi hukukçulara göre, 1808 öncesini incelemek anayasa hukukunun konusuna girmez. Kimileri ise, Türk anayasa hukukunun tarihsel gelişimine eserlerinde yer vermemişlerdir. İlk gruba örnek olarak Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil, Prof. Dr. A. Selçuk Özçelik, Prof. Dr. Burhan Kuzu, Prof. Dr. Orhan Aldıkaçtı, Prof. Dr. Ergun Özbudun, Prof. Dr.Nuri Esen, Prof. Dr. Cem Eroğul, Prof. Dr. Şeref Gözübüyük, Prof. Dr. Özkan Tikveş, Prof. Dr. Bülent Tanör sayılabilir. İkinci gruba ise Prof. Dr. Kemal Gözler, Prof. Dr. Mehmet Turhan dahil edilmiştir. 56 Bu ayrım sadece meseleleri ele alırken kullanılan yöntemler üzerinden yapılan bir ayrımdır. C. ANAYASAL HAFIZA VE BİRİKİM Tanzimat Dönemini açan Gülhane Hatt-ı Hümayünu da modern anlamda bir anayasa sayılmaz. 57 Ancak 1876 tarihli Kanun-u Esasi modern anlamda ilk anayasamızdır. Yeni Anayasa yapım süreci, anayasa tarihimizde şimdiden kendine özgü yerini almıştır. Osmanlı-Türk Anayasacılığı, dünya anayasacılığında oldukça köklü bir geçmişe sahiptir. Tanzimat dönemi dahil edilmemiş olsa bile 1876 Kanun-u Esasi ile birlikte, 136 yıllık bugüne beş yeni Anayasa deneyimi yaşanmıştır. Oysa günümüz devletlerinin çoğu, anayasacılık hareketlerine İkinci Dünya Savaşı sonrasında başlamışlardır. 58 Türkiye de anayasacılığın başlangıcı, iktidarı sınırlamak düşüncesinden çok, parçalanan Osmanlı Devleti ni kurtarmak ve ayakta tutmak arzu ve endişesi ile olmuştur. 59 Zaten Tanzimat sonrası Osmanlı da kanunlaştırma çalışmaları, başta Batılı tesirler olmak üzere bir takım sebeplerle, klasik dönem kanunname geleneğinden ayrılmaktadır KANUN-U ESASİ Kanun-u Esasî bir anayasa mıdır sorusu Türk doktrininde tartışılmıştır. Recai Galip Okandan gibi yazarlar üzerinden Kanun-u Esasi nin anayasallık niteliğini tartışan Gözler, Okandan ın Kanun-u Esasî şekil olarak anayasa niteliğine sahip değildir. Çünkü, Kanun-u Esasîsinin vücuda getiriliş tarzı tamamen kendine has bir mahiyet arz etmektedir. Kanun-u Esasî millet tarafından, 56 Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, Anayasal Derinlik, Yetkin Yayınları, 2012, s İnalcık, agm. 58 Yeni Anayasa Raporu, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, 19 Mayıs 2012, s.7 59 Kavas, agm., s Gayretli, agt., s.1 32 akademikteklif

20 Anayasanın Ruhu: Tarih, Kültür Ve Evrensel Değerler Arasında Bir Rota Arayışı milletin tevkil eylediği kimseler tarafından, bağımsız bir yasama organı veya bir Kurucu Meclis tarafından tanzim ve kabul edilmiş değildir. ve Kanun-u Esasî muhteva açısından da anayasa niteliğine sahip değildir. Zira, Kanun-u Esasî her yönden Hükümdarın hak ve yetkilerini teyide ve takviyeye hizmet eyliyen bu kanunla, fertlere sağlanan haklar, siyasî ve hukukî müeyyidelerden, bu hususta hatıra gelebilecek ihtimallerden uzak tutulmuş ve hatta, aksine bu hakların icabında ortadan kaldırılabilmeleri hususunda Padişaha önemli imkanlar sağlanmıştır 61 görüşlerine karşılık, eğer anayasaların halk tarafından yapılması yönünde böyle bir şart aranırsa dünyamızda 19. yüzyılda değil, yirminci yüzyılda bile anayasa kalmayacağını, zira anayasaların geçmişte olduğu gibi, günümüzde de kendisine aslî kurucu iktidar adı verilen, en büyük gücü elinde bulunduran, sınırsız, hukuk-dışı, fiilî bir iktidar tarafından yağılmakta olduğunu hatırlatır. 62 Muhteva bakımından Kanun-u Esasî döneminin Avrupa anayasaları ile tamamıyla karşılaştırılabilir niteliktedir. Maddî anlamda anayasa, devlet organlarının kuruluşunu, işleyişini ve bireylerin devlet karşısında sahip olduğu temel hak ve özgürlükleri belirleyen, yazılı veya teamülî, kuralların bütünüdür. Bu anlamda Kanun-u Esasî tam olarak anayasal niteliktedir. Kanun-u Esasî bir yandan devlet organları arasındaki ilişkileri, diğer yandan da vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini düzenlemektedir. Şeklî anlamda anayasa ise, normlar hiyerarşisinde en üst sırayı işgal eden ve kanunlardan farklı ve daha üstün bir usûlle konulan ve değiştirilebilen hukuk kurallarının bütünü olarak tanımlanmaktadır. Şeklî kritere göre, Kanun-u Esasînin anayasal nitelikte olduğu açıktır. Zira, bir kere, Kanun-u Esasî kendisinin üstünlüğünü ve bağlayıcılığını açıkça ilân etmektedir. 63 Kanun-u Esasi devlet adamlarınca, 1921 ve 1924 anayasaları Milli Mücadeleyi kazanmış askeri kadroların önderliğinde kabul edilirken; 1961 ve 1982 anayasaları da askeri darbeleri üzerine oluşturulmuş, darbeleri hazırlayanların politik tercihleri doğrultusunda düzenlenmiştir. 64 Dönem içinde ciddi bir fikri hareketin oluştuğu da gözlemlenmektedir. Devrin önemli isimlerinden Namık Kemal, kuvvetler ayrılığı prensibinin fikir adamları Montesquieu nun Kanunların Ruhu adlı eserini Türkçe ye çevirmiş, ve onun anayasa hukukuna 61 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa Ekin Kitabevi Yayınları, 2000, s (www.anayasa. gen.tr) 62 Gözler, age., 2000, s Gözler, age., 2000, s Kavas, agm., s akademikteklif 33

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ Hazırlayan Habib AYDIN 104202011003 Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi

Detaylı

ÇİFT MECLİS SİSTEMİ ve TÜRKİYE

ÇİFT MECLİS SİSTEMİ ve TÜRKİYE ÇİFT MECLİS SİSTEMİ ve TÜRKİYE Bülent YAVUZ * Mahmut BÜLBÜL ** Özet Demokrasi kavramından bahsedildiğinde ilk akla gelen devlet organı yasama organıdır. Demokratik ülkelerde kanun yapmak, yeni kurallar

Detaylı

Giriş. Uluslararası Teknolojik Ekonomik Sosyal Araştırma Vakf

Giriş. Uluslararası Teknolojik Ekonomik Sosyal Araştırma Vakf Giriş Anayasalar, devletlerin temel hukuk metinleri ve yol haritalarıdır. Anayasa, bir devletin yönetim biçimini ve örgütlenişini, temel kurumlarının neler olduğunu, bunların birbirileriyle olan ilişkilerini

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Seda DUYSAK FİDAN 111408004 Tez

Detaylı

Tanzimat tan Ulusal Programa Yeniden Yapılanmanın Hukuki Gelişim Süreci

Tanzimat tan Ulusal Programa Yeniden Yapılanmanın Hukuki Gelişim Süreci Tanzimat tan Ulusal Programa Yeniden Yapılanmanın Hukuki Gelişim Süreci Takdim Konu, Yeniden Yapılanma olunca, bunun eski şekli ve uygulaması vardır diye düşünülür. Gerçekten de yapılanma, bir hareketi,

Detaylı

AN ASSESSMENT ABOUT STATE MODELS PROJECTED IN THE FIRST AND SECOND CONSTITUTIONALISM CONSTITUTIONS

AN ASSESSMENT ABOUT STATE MODELS PROJECTED IN THE FIRST AND SECOND CONSTITUTIONALISM CONSTITUTIONS BİRİNCİ VE İKİNCİ MEŞRUTİYET ANAYASALARINDA ÖNGÖRÜLEN DEVLET MODELLERİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME Adil BUCAKTEPE Yrd. Doç. Dr., Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, adilbucaktepe@hotmail.com ÖZET: Osmanlı

Detaylı

OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDEKİ ÜÇ DÜŞÜNCE AKIMININ SOSYOLOJİK ANALİZİ: BATILILAŞMA, İSLAMCILIK VE MİLLİYETÇİLİK

OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDEKİ ÜÇ DÜŞÜNCE AKIMININ SOSYOLOJİK ANALİZİ: BATILILAŞMA, İSLAMCILIK VE MİLLİYETÇİLİK 1 OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDEKİ ÜÇ DÜŞÜNCE AKIMININ SOSYOLOJİK ANALİZİ: BATILILAŞMA, İSLAMCILIK VE MİLLİYETÇİLİK I. GİRİŞ M. Cengiz YILDIZ * İbn-i Haldun, "Mukaddime"sinde devletlerin de insanlar gibi tabii

Detaylı

Ulus Egemenliği ve Halk Egemenliği Karşılaştırması ve Yeni Anayasa Đçin Halk Egemenliği Önerisi. Aydın ĐPEK

Ulus Egemenliği ve Halk Egemenliği Karşılaştırması ve Yeni Anayasa Đçin Halk Egemenliği Önerisi. Aydın ĐPEK Ulus Egemenliği ve Halk Egemenliği Karşılaştırması ve Yeni Anayasa Đçin Halk Egemenliği Önerisi Ulus Egemenliği ve Halk Egemenliği Karşılaştırması ve Yeni Anayasa Đçin Halk Egemenliği Önerisi Aydın ĐPEK

Detaylı

TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK

TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK Ahmet ŞİMŞEK* Bizim şimdiye kadar doğru bir tarih-i millîye mâlik olamayışımızın sebebi, tarihlerimizin hakikî karilerin vesâika isnat etmekten

Detaylı

[4] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi. Ekim 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[4] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi. Ekim 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi Ekim 2013 [4] Yazar: Levent Köker www.anayasaizleme.org 1 İçindekiler SUNUŞ,

Detaylı

ANAYASA YARGISI VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ

ANAYASA YARGISI VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ANAYASA YARGISI VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ÖZET Ümit GÜVEYİ * Anayasa yargısı, insan haklarının güçlenmesi, korunması ve işlevselliği için meydana getirilmiş bir kavramdır. Anayasa yargısı aracılığıyla, demokratik

Detaylı

Tanıtım ve Değerlendirme

Tanıtım ve Değerlendirme Günümüz İngiltere sinde Din Eğitimi, Recep Kaymakcan, İstanbul: Dem Yayınları, 2004, 227 s., ISBN: 9756324007 Bilindiği gibi çağımızın en önemli özelliklerinden biri, bilgi ve iletişim alanındaki gelişmeler

Detaylı

Avrupa Birliği ve Birlik Üyesi Devletler Arasında Egemenlik Đlişkisi

Avrupa Birliği ve Birlik Üyesi Devletler Arasında Egemenlik Đlişkisi Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 6, Sayı: 24 ss.55-76, 2010 Avrupa Birliği ve Birlik Üyesi Devletler Arasında Egemenlik Đlişkisi Muzaffer AKDOĞAN Özet Egemenlik olgusu, Uluslararası Hukuk disiplininin

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

KAPİTÜLASYONLARIN OSMANLI-TÜRK ADLİ ve İDARİ MODERNLEŞMESİNE ETKİSİ

KAPİTÜLASYONLARIN OSMANLI-TÜRK ADLİ ve İDARİ MODERNLEŞMESİNE ETKİSİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAPİTÜLASYONLARIN OSMANLI-TÜRK ADLİ ve İDARİ MODERNLEŞMESİNE ETKİSİ DOKTORA TEZİ Bahadır APAYDIN Anabilim Dalı: Kamu Hukuku Tez Danışmanı: Prof.

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN TEMELLERİ ÜZERİNE THE ROOTS OF THE DISCIPLINE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY

TÜRKİYE DE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN TEMELLERİ ÜZERİNE THE ROOTS OF THE DISCIPLINE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.3, s.231-252. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2011,

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI 28 ŞUBAT SÜRECİ VE ANA AKIM MEDYANIN SİYASET MÜHENDİSLİĞİNDEKİ ROLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE DE İSLAMCI HAREKET GELİŞİMİ, İLİŞKİLERİ, AYRILIKLARI VE DÖNÜŞÜMÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

Türk Siyaseti nde Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Darbesi

Türk Siyaseti nde Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Darbesi Bilgi (14) 2007 / 1 : 36-66 Türk Siyaseti nde Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Darbesi Serdar Gülener 1 Özet: Bu çalışmanın amacı, Amerikalı sosyolog Edward Shils tarafından ortaya konmuş

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN BATI DIŞI MODERNLEŞME AFGANİSTAN VE İRAN ÖRNEĞİ Araş. Gör. Serçin SUN İPEKEŞEN ÖZ Modernleşme kavramı Batı dünyasından dilimize geçmiştir. Bu kavram batılılaşma anlamında da kullanılmaktadır. Geleneksel

Detaylı

Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Ekonomi Politiği: Kuruluş Süreci

Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Ekonomi Politiği: Kuruluş Süreci Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Ekonomi Politiği: Kuruluş Süreci Taner AKPINAR * Özet: Bu çalışma, Türkiye de sosyal güvenlik sisteminin kuruluş hikayesini konu almaktadır. Çalışmanın amacı, sosyal güvenliğin

Detaylı

Hukuki Denetim Aracı Olarak STK lar

Hukuki Denetim Aracı Olarak STK lar Hukuki Denetim Aracı Olarak STK lar GĐRĐŞ lkemizde sivil toplum kuruluşları 17 Ü Ağustos 1999 depreminden sonra etkinlik kazanan ve asıl işlevine dönen bir evrim geçirmektedir. Bu kavram aslında dünyada

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ 2014

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ 2014 T. C. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ 2014 Prof. Dr. M. Refik KORKUSUZ Arş. Gör. M. Halit KORKUSUZ Hukuk Öğretiminde Üç Önemli Kilometre Taşı; Mukayeseli Hukuk Eğitimi, Hukuk Öğrenimi

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? S. Alp Lİmoncuoğlu* Türkiye nin son 25 yılına damgasını vuran tartışmalardan biri türban sorunu dur. Çözümün yasama organına odaklanmış

Detaylı

TÜRK HUKUKU NDA VERGİLENDİRME YETKİSİ. The Taxation Power in Turkish Law

TÜRK HUKUKU NDA VERGİLENDİRME YETKİSİ. The Taxation Power in Turkish Law Türk Hukuku nda Vergilendirme Yetkisi 1111 TÜRK HUKUKU NDA VERGİLENDİRME YETKİSİ The Taxation Power in Turkish Law Arş. Gör. Gözde ERKİN ÖZ Makale, Türk Hukuku nda Vergilendirme Yetkisi konusundan oluşmaktadır.

Detaylı

ANAYASA DENGE VE DENETLEME TÜRKİYE NİN SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ REFORMU ARACILIĞI İLE

ANAYASA DENGE VE DENETLEME TÜRKİYE NİN SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ REFORMU ARACILIĞI İLE ANAYASA REFORMU ARACILIĞI İLE TÜRKİYE NİN DENGE VE DENETLEME SİSTEMİNİN 1 Anayasa Reformu Aracılığı ile Türkiye nin Denge ve Denetleme Sisteminin Güçlendirilmesi Yargı Reformu Yasama Reformu Siyasi Parti

Detaylı

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER*

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER* OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER* ÖZET Liberalizm, Yakın Çağda ortaya çıkmış ve dünyayı geniş çapta etkilemiş bir fikir akımıdır.

Detaylı

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER*

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER* OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER* ÖZET Liberalizm, Yakın Çağda ortaya çıkmış ve dünyayı geniş çapta etkilemiş bir fikir akımıdır.

Detaylı