EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE. ΩUyar : r :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE. ΩUyar : r :"

Transkript

1 EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE ΩUyar : r :

2 Önsöz Navico bu ürünü sürekli gelifltirdi inden dolay, k lavuzun bu bask s na yans t lmayabilecek de ifliklikleri istedi imiz zaman yapma hakk m z sakl tutuyoruz. Yard ma ihtiyaç duyarsan z, en yak n distribütöre baflvurun. Cihaz ve göndericileri kazalara, yaralanmaya veya maddi hasara sebep olmayacak flekilde takma ve kullanma kullan c n n sorumlulu udur. Bu ürünün kullan c - s güvenli tekne kurallar na uymakla yükümlüdür. NAVICO HOLDING AS., BAY LER VE fiubeler ÜRÜNÜN KAZALARA, HA- SARA NEDEN OLACAK VEYA YASALARI HLAL EDECEK fiek LDE KULLA- NILMASINDAN SORUMLU DE LD R. Uygulanan Dil: Bu beyanname, kullan m k lavuzlar ve ürünle ilgili di er bilgiler (Dokümanlar) baflka bir dile/dilden çevrilebilir (Çeviri). Dokümanlar n Çevirisinde uyuflmazl k ç kmas durumunda, doküman n ngilizce versiyonu doküman n resmi versiyonu olacakt r. Bu k lavuz, bask s ras ndaki ürünü temsil eder. Navico Holding AS., bayileri ve flubeleri haber vermeden teknik özellikleri de ifltirme hakk n sakl tutar. Telif Hakk Telif Hakk 2011 Navico Holding AS. Garanti Garanti belgesi ayr bir doküman olarak verilir. Herhangi bir sorunuz oldu unuzda, ekran n z n veya sisteminizin web sitesine bak n. Beyannameler ve uyumluluk Bu cihaz, uluslar aras sular ve AB ve E.E.A ülkeleri taraf ndan yönetilen sahil deniz sular nda kullan m için amaçlanm flt r. Detayl bilgi için NSS Montaj K lavuzuna bak n. Bu k lavuz hakk nda Bu k lavuz, Simrad NSS sistemlerini çal flt rmak için bir referans k lavuzdur. K - lavuz, tüm parçalar n tak ld n, ayarland n ve sistemin kullan ma haz r oldu- unu varsayar. K lavuz ayr ca, kullan c n n temel bir seyir bilgisi, denizcilik terminolojisi ve deneyimi oldu unu da varsayar. Bu k lavuz radar, sonar ve AIS gibi cihazlar n nas l çal flt ile ilgili geçmiflten gelen temel bilgileri kapsamaz. Bu tip bilgileri web sitemizde bulabilirsiniz. Okuyucunun dikkat etmesini gerektiren önemli yaz lar afla daki gibi vurgulanm flt r: Not: Okuyucunun dikkatini aç klamalara veya baz önemli bilgilere çekmek için kullan lm flt r. ΩUyar : Personeli, yaralanma ve/veya ekipman hasar tehlikesine karfl uyarmak gerekti inde kullan l r. Önsöz NSS Kullan m K lavuzu 1

3 Yaz l m Bu k lavuz, Pazar 1 e (RTM1) sürülen Simrad NSS için yaz lm flt r. Sürüm versiyonu için web sitesine göz at n. Not: Yukar daki About (hakk nda) diyalog kutusu sadece bir örnektir ve cihaz n - za kurulan yaz l m ile uyumlu olmayabilir. Bu k lavuz, yeni yaz l m sürümleriyle uyumlu olmak için sürekli güncellenmektedir. Mevcut k lavuzun en son sürümünü sitesinden indirebilirsiniz. 2 Önsöz NSS Kullan m K lavuzu

4 çindekiler 7 Girifl 7 NSS nin ön paneli ve tufllar 8 NSS ekran 11 Temel fllemler 11 Güç tuflu 11 Dokunmatik ekran n kullan lmas 11 Sayfalar ve paneller 12 Menüler 12 Diyalog kutular 13 Denize Adam Düfltü iflaretinin yerlefltirilmesi 14 Haritalar 14 Harita ekran 14 Harita ölçe i 14 Haritada gezinme 14 Tekne sembolü 15 mlecin harita panelinde kullan lmas 16 Haritan n panel üzerine yerlefltirilmesi 17 Harita ekran 17 3D haritalar n kullan lmas 18 Insight harita seçenekleri 19 Navionics harita seçenekleri 20 Harita ayar ekran 22 Waypoint ler, rotalar ve izler 22 Waypoint ler 23 Rotalar 23 zler 24 Waypoint, rota ve iz panelleri 25 NSS ile seyir 25 Seyir menüsü 25 Harita üzerinde seyir 26 Otomatik pilot ile seyir 26 Seyir ayarlar ekran 27 Seyir ekranlar 29 Otomatik pilotun kullan lmas 29 Otomatik pilot ile güvenli kullan m 29 Otomatik pilotun devreye sokulmas 30 Otomatik pilot ekran 30 Otomatik pilot modlar n n seçilmesi 30 Otomatik pilot moduna genel bak fl 32 Otomatik modlarda dönüfl performans n n kontrolü 32 Otomatik pilotun Standby modunda kullan lmas 32 Follow-up dönüfl (FU) 32 OTOMAT K modu (otomatik pusula) 36 NoDrift modu 36 NSS ile seyir 37 Otomatik pilot ile seyir 39 Rüzgar ile dönüfl yapma ve seyir çindekiler NSS Kullan m K lavuzu 3

5 39 NSSnin bir AP24/AP28 sisteminde kullan lmas 39 Otomatik pilotun EVC sisteminde kullan lmas 40 Otomatik pilot ayar ekran 43 Radar n kullan lmas 43 Radar ekran 43 Radar çal flma modlar 43 mlecin radar ekran nda kullan lmas 44 Radar görüntüsünü ayarlama 44 Radar n merkezini ayarlama 45 Bir hedefin mesafesini ve kerterizini ölçme 46 Teknenizin çevresinde bir koruma bölgesi ayarlama 46 Radar seçenekleri 48 MARPA hedefleri 49 Radar ekran 50 Radar ayarlar ekran 51 Sonar 51 Sonar ekran n n ayarlanmas 52 Zoom yapma 53 Renk ve hassasiyet ayarlar n n yap lmas 53 mlecin sonar ekran nda kullan lmas 54 Sonar görüntüsü üzerine bir iflaret yerlefltirilmesi 54 Mesafenin ölçülmesi 54 Sonar n duraklat lmas 54 Sonar verilerinin kaydedilmesi 55 Sonar seçenekleri 56 StructureScan (Yap Tarama) ekran 56 Sonar ayar ekran 58 StructureScan (Yap Tarama) 58 StructureScan (Yap Tarama) görüntüsünün ayarlanmas 59 Zoom yapma 60 Renk ayarlar n n yap lmas 60 mlecin StructureScan (Yap Tarama) ekran nda kullan lmas 60 StructureScan (Yap Tarama) görüntüsü üzerine bir iflaret yerlefltirilmesi 61 Mesafenin ölçülmesi 61 StructureScan (Yap Tarama) Görüntüsünün Duraklat lmas 61 StructureScan (Yap Tarama) verilerinin kaydedilmesi 61 Yap seçenekleri 62 Gösterge panelleri 62 Ön konsollar 62 Gösterge panelinin ayarlanmas 63 AIS n kullan lmas 63 Hedef sembolleri 63 AIS hedefleriyle ilgili bilgilere göz at lmas 64 Tekne alarmlar 64 Tekne ayar ekran 66 Müzik 66 Müzi in etkinlefltirilmesi 66 Müzik ortam çubu u 67 SonicHub hoparlörlerin ayarlanmas 4 çindekiler NSS Kullan m K lavuzu

6 67 Müzik kayna n n çal flt r lmas 68 Müzik çalma 68 FM/AM radyonun kullan lmas 69 Uydu radyonun kullan lmas 70 SiriusXM hava raporu (Sadece Kuzey Amerika) 70 Hava durumu ekran 70 Detayl hava durum bilgilerinin gösterilmesi 71 Hava durumu sembolleri 72 Hava durumu alarmlar 72 Hava durumu raporlar 72 Sirius (Uydu) hava durum grafiklerini canland rma 73 Videonun kullan lmas 73 Video ekran 73 Video ekran n n ayarlanmas 75 BEP CZone 75 BEP CZone ekran 75 CZone modlar 75 CZone sistemi seçeneklerine göz at lmas 76 CZone bilgi ekran 77 Alarm sistemi 77 Mesaj tipleri 77 Bir mesaj n onaylanmas 78 Alarm diyalog kutusu 79 Araçlar sayfas 79 Tekneler 79 Alarmlar 79 Uydular 80 Arama 80 Waypoint ler/rotalar/izler 80 Seyir Kayd 80 Günefl/ay 80 Gelgitler 82 Sistemin ayarlanmas 82 Sayfa görünümü 82 Favori sayfalar yarat lmas 83 Gösterge çubu u görünümünün ayarlanmas 83 Sistem ayarlar n n de ifltirilmesi 85 Simülatörün kullan lmas 85 Simülatör modu 85 Demo modu 85 Simülatör kaynak dosyalar n n seçilmesi 85 Gelifltirilmifl simülatör ayarlar 86 Bak m 86 Koruyucu bak m 86 Basit bak m ifllemleri 86 Yaz l m güncellemeleri 86 Ar za giderme 87 Sistem verilerinin yedeklenmesi çindekiler NSS Kullan m K lavuzu 5

7 88 Menünün ve diyalog kutusunun görünümü 88 Ekran menüleri 88 Seyir menüsü 89 Ayar diyalog kutular 91 ndeks 6 çindekiler NSS Kullan m K lavuzu

8 Girifl NSS nin ön paneli ve tufllar 1 Dokunmatik ekran 2 Kart okuyucu kapa 3 Mikro-SD Kart okuyucu Opsiyonel Navionics veya InsightHD harita verileri, yaz l m güncellemeleri, kullan c verileri ve sistem yedeklemelerinin aktar m için kullan l r. 4 STBY / AUTO tuflu Otomatik pilotun çal flt r lmas için kullan l r. 5 MARK / MENU tuflu K sa bir bas fl aktif panel menüsünü gösterir. Uzun bas fl tekne konumuna bir waypoint yerlefltirir. 6 X tuflu Diyalog kutular ndan ç kmak, önceki menü seviyesine dönmek ve imleci harita, radar ve sonar ekranlar ndan silmek için kullan l r. 7 Çevirmeli dü me Haritay büyütmek ve menüler içinde ilerlemek için kullan l r. Seçimi onaylamak için çevirmeli dü meye bas n. 8 GO TO / PAGES tuflu K sa bir bas fl Pages (Sayfalar) ekran n (Home (Bafllang ç) sayfas ) gösterir. Art arda k sa süreli bas fllar Pages (Sayfalar), Tools (Araçlar) ve Settings (Ayarlar) ekranlar aras nda geçifl yapman z sa lar. Uzun süreli bas fl Go To (Seyir) menüsünü gösterir. 9 IN / OUT / MOB tuflu Harita, radar ve sonar ekranlar için zoom tuflu. Her iki tuflun uçlar na efl zamanl basma teknenin mevcut konumuna bir Deniz Adam Düfltü (MOB) iflareti yerlefltirecektir. 10 Güç tuflu Uzun süreli basma cihaz AÇAR/KAPATIR. K sa süreli basma ayd nlatma seçenekleri diyalog kutusunu ekrana getirir. Art arda k sa süreli basma ön ayarl parlakl k seviyeleri aras nda geçifl yapman z sa lar. Girifl NSS Kullan m K lavuzu 7

9 NSS ekran Daha fazla bilgi için sayfa 82 deki Sisteminizin ayarlanmas k sm na bak n. 1 Gösterge çubu u Seyir ve sensör bilgileri sayfalar n z n üst taraf ndaki bir kullan c taraf ndan ayarlanabilir gösterge çubu unda görülebilir. 2 Ekran tuflu Devam eden bir ifllemi sonland rmak için bu alandaki metni t klayabilirsiniz; örne- in, imleci ekrandan silmek, rota düzenlemeyi sonland rmak veya mesafe ölçmeyi durdurmak için. 3 Diyalog kutular Diyalog kutular, kullan c bilgilerini girmek veya kullan c ya bilgi sunmak için kullan l r. Bir diyalog kutusu tam ekranda veya ekran n ortas nda bir ekran üstü diyalog kutusu fleklinde sunulabilir. Bilginin veya giriflin tipine ba l olarak, diyalog kutusunu onaylamak, iptal etmek ve kapatmak için farkl tufllar kullan labilir. Bir diyalog kutusu daima sa üst köfledeki tuflu t klanarak veya X tufluna bas larak kapat labilir. 4 Menüler Opsiyonlar seçmek ve sisteminizi ayarlamak için farkl menüler vard r. Bir menü MENU tufluna bas larak, MENU ekran tuflu t klanarak veya dokunmatik ekran bas l tutularak görüntülenir. 5 Uygulama ekranlar Sistem ba l her bir uygulama ekranlarda gösterilir ve ekran n boyutuna ba l olarak bir kaç ekran görüntüleyebilirsiniz. NSS7 2 ekran NSS8 ve NSS12: 4 ekran 1 -ekran sayfas 2 -ekran sayfas 3 -ekran sayfas 4 -ekran sayfas 8 Girifl NSS Kullan m K lavuzu

10 Sistem, her biri önceden ayarlanm fl bir ekran kombinasyonuna sahip afla daki sayfa gruplar n içerir: Simge Aç klama Teknelerden al nan canl verili göstergeler Ana sayfa Göstergeler Sonar Sonar Canl video Video Seyir bilgileri Dümen Bölgeye göre önceden yüklenmifl Insight veya Navionics Deniz haritalar Harita Radar Radar Daha fazla bilgi için sayfa 82 deki Sisteminizin ayarlanmas k sm na bak n. Her bir gruptaki ana sayfa tam boyutlu ekranda gösterilir. Grup için, ana sayfa d fl ndaki tüm önceden ayarlanm fl sayfalar kullan c taraf ndan de ifltirilebilir: Bu ekranlara ilave olarak afla daki uygulamalar ba lan labilir ve di er ekranlarda görüntülenebilir: Ekran AIS Weather (Hava durumu) Audio (Ses) Aç klama Harita ve radar ekranlar nda görünen AIS bilgileri. Harita ekran nda görünen uydu (Sadece Kuzey Amerika) hava grafikleri ve bilgileri. Bir sayfan n alt taraf nda bir panel olarak uydu telsiz (Sadece Kuzey Amerika) ve SonicHub fonksiyonlar. 6 MENU (MENÜ) ekran tuflu Hassas alana dokunun. Bu tufla t klama aktif ekran menüsünü görüntüleyecektir. Daha fazla bilgi için sayfa 77 deki Alarm sistemi k sm na bak n. 7 Alarm mesaj Sistem çal fl rken, sürekli tehlikeli durumlar ve sistem ar zalar n kontrol edecektir. Bir alarm durumu meydana geldi inde, Alarm diyalog kutusu görünecektir. Sireni etkinlefltirdiyseniz, bir alarm durumu meydana geldi inde bir sesli alarm duyulacakt r. Girifl NSS Kullan m K lavuzu 9

11 8 Kontrol sayfalar Kontrol sayfalar sayfa seçimine, araçlara ve ayarlara eriflim sa lar. Pages (Sayfalar) ön izleme ekran (Home (Bafllang ç)) PAGES tufluna bas larak gösterilir. Bu tufla art arda bas lmas kontrol panelleri aras nda geçifl yapman z sa layacakt r. Ayr ca, parma n z ekranda yatay flekilde sürükleyerek de kontrol panelleri aras nda geçifl yapabilirsiniz. Tüm kontrol panelleri ve alt paneller daima tam ekranda gösterilir ve önceki sayfan n üst taraf nda aç lacaklard r. Bu panellerden birisini kapatt n zda gösterge en son aktif olan sayfaya dönecektir. Sayfa ön izleme ekran (Bafllang ç sayfas ) Araçlar Ayarlar Sayfa (Pages) ön izleme ekran Sayfa ön izleme ekran na herhangi bir çal flma modunda PAGES tufluna bas larak eriflilir. Ekran, otomatik pilot ekran na, birleflik bir harita/sonar ekran na ve Structure Scan (Yap Tarama) ekran na k sayollarla birlikte 6 sayfa grubu simgesi içerir. Not: Bir otomatik pilot ekran n görmek için sisteme bir AC12/42 veya SG05 otomatik pilot bilgisayar n n ba lanmas gerekir. StructureScan (Yap Tarama) özelli ini kullanmak için a da bir StructureScan (Yap Tarama) modülü bulunmal d r. Tools (Araçlar) Tools (Araçlar) ekran, herhangi bir panele özgü olmayan seçenekleri içerir. Settings (Ayarlar) Settings (Ayarlar) ekran sistem ve tekne kurulumuna, uygulama ayarlar na ve emülatöre eriflim sa lar. 10 Girifl NSS Kullan m K lavuzu

12 Temel fllemler Güç tuflu Bas l tutma: Tek bas fl: Art arda bas fllar: Cihaz açar/kapat r. Ayd nlatma ayar ve standby (bekleme) modu için diyalog kutusunu gösterir. Ön ayarl parlakl k seviyelerini de ifltirir. ( ) Gelifltirilmifl güç kontrolü NSS, göstergelerin ve uyumlu cihazlar n n gücünü kontrol etmek üzere ba lan labilir ve ayarlanabilir. Daha fazla bilgi için ayr NSS Montaj K lavuzuna bak n. Not: Kapanma ifllemi bitmeden güç tuflu b rak l rsa, kapanma iptal edilir. Düflük ayd nlatma koflullar için bir gece modu dahil edilmifl ve ayarlanm flt r. Not: Gece modu seçildi inde haritadaki detaylar daha az görülebilir. Standby (Bekleme) modunda iken, güç tasarrufu yapmak için dokunmatik ekran n ve tufllar n fl kapan r. Sistem arka zeminde çal flmaya devam edecek ve bir alarm durumu olufltu unda sizi bilgilendirecektir. Güç tufluna basarak Standby (Bekleme) modundan normal çal flma moduna dönebilirsiniz. Radar çal fl yorsa, Light (ayd nlatma) diyalog kutusunda standby (bekleme) moduna alabilirsiniz. Dokunmatik ekran n kullan lmas Afla daki tabloda farkl panellerdeki temel dokunmatik ekran ifllemi gösterilmifltir. Panele özgü dokunmatik ekran ifllemi ile ilgili daha fazla bilgi için bu k lavuzun sonraki panel k s mlar na bak n. fllem Menü/Diyalog kutular T klama Ö eyi seçer/ de ifltirir T klay p bas l tutma Sürükleme Not: T klan p bas l tutuldu unda, t klan lan noktan n çevresinde bir daire dönecektir. fllem dairesi tamamlan ncaya veya ifllem ikinci bir sinyal sesiyle onaylan ncaya kadar bas l tutun. Sayfalar ve ekranlar Ekranlar Harita Sonar Radar mleci yerlefltirir Aktif ekran n menüsünü görüntüler Kayar çubuk de erini ayarlar Diyalog kutusunu kayd r r Haritay kayd r r (herhangi bir yöne) Sonar kayd n kayd r r (yatay hareket) Sayfalar n seçilmesi Bir sayfa grubuna eriflebilir ve daha sonra PAGES (Sayfalar) ekran ndan görüntülenecek sayfay seçebilirsiniz. Temel fllemler NSS Kullan m K lavuzu 11

13 Aktif panelin seçilmesi Bölmeli ekranda, çoklu paneller görünecek ancak, bir seferde sadece bir panel aktif olacakt r. Sadece aktif panelin içerik menüsüne eriflebileceksiniz. Aktif panel k rm z kenar çizgisi ile belirtilecektir. Gerekli panele t klayarak aktif paneller aras nda geçifl yapabilirsiniz. Menüler Menüler sistemi çal flt rmak ve ayarlar yapmak için kullan l r. Afla daki flekilde bir menüyü görüntüleyebilirsiniz: MENU tufluna basarak MENU ekran tuflunu t klayarak Aktif panele basarak ve bas l tutarak Seçilen ö eyi t klayarak bir menü ö esini seçebilir ve menü açma/kapatma seçim kutular aras nda geçifl yapabilirsiniz. Ö eyi t klayarak ve daha sonra parma n z kayar çubuk üzerinde sürükleyerek kayar çubuk de erlerini ayarlayabilirsiniz. De er çevirmeli dü me çevrilerek de de ifltirilebilir. Ö e ve daha sonra da seçilen de er t klanarak ekranda aç lan listeler seçilir. Seçim kutusu Kayar çubuk Ekranda aç lan liste Ayr ca, menü maddelerini seçmek için çevirmeli dü meyi kullanarak ve seçimini onaylamak için dü meye basarak bir menüyü kullanabilirsiniz. X tufluna bas ld nda önceki menü seviyesine dönülecek ve menüden ç k lacakt r. Menü alan n n d fl nda ekran t klayarak da bir menüyü kapatabilirsiniz. Diyalog kutular Ekrana t klayarak veya çevirmeli dü meyi kullanarak bir diyalog kutusundaki girifl alanlar n ve tufllar seçebilirsiniz. Sadece bir alan seçildi inde ve parlak hale getirildi inde bilgileri girebilirsiniz. Baz diyalog kutusu listeleri ekran alan n taflabilir. Bu diyalog kutular bir kayd rma göstergesi içerecektir ve listeyi sürükleyerek ilerleyebilirsiniz. Diyalog kutular na kullan c bilgilerini girmek için gerekli oldu u zaman nümerik ve alfanümerik klavyeler otomatik olarak görünecektir. Sanal klavye sanal tufllar t klanarak kullan l r. Bir diyalog kutusu sa üst köfledeki tuflu t klanarak veya X tufluna bas larak kapat l r. 12 Temel fllemler NSS Kullan m K lavuzu

14 mlecin yerlefltirilmesi mleç varsay lan olarak hiçbir ekranda görünmez. mleci Harita, Radar veya Sonar ekran na yerlefltirmek için ekran t klay n. mleç bilgi penceresi, imleç konumunda konum koordinatlar n ve teknenin menzilini ve kerterizini gösterecektir. Sonar ekran nda, imleç bilgi penceresi imleç konumunda derinli i gösterecektir. mlecin di er kullan mlar Harita, Radar veya Sonar bölümlerinde aç klanm flt r. mleci ve imleç penceresini ekrandan silmek için X tufluna bas n veya Clear cursor ekran tufluna t klay n. Denize Adam Düfltü iflaretinin yerlefltirilmesi Denize adam düfltü acil durumunda, iki MOB tuflunu ayn anda bas l tutarak teknenin mevcut konumuna bir Denize Adam Düfltü iflareti yerlefltirebilirsiniz. MOB (Denize Adam Düfltü) fonksiyonunu aktif hale getirdi inizde, afla daki ifllemler otomatik olarak gerçeklefltirilir: Tekne konumuna bir MOB iflareti yerlefltirilir. Harita ekran, büyütülmüfl ve tekne konumuna merkezlenmifl olarak gösterilir. NSS, MOB iflaretine bir aktif rota oluflturur. Seyrin iptal edilmesi NSS, waypoint e ulafl l ncaya veya seyri durdurma ayar n seçinceye kadar MOB noktas na do ru seyretmeye devam edecektir. Bir MOB iflaretinin silinmesi MOB iflareti seçilerek ve ard ndan menü aktif hale getirilerek bir MOB iflareti silinebilir. Bir MOB iflareti ayr ca sayfa 22 deki Waypoint ler, rotalar & izler k sm nda aç kland gibi de silinebilir. Temel fllemler NSS Kullan m K lavuzu 13

15 Haritalar Harita fonksiyonu, karaya ve di er harita nesnelerine göre teknenizin konumunu gösterir. Ekranda rotalar planlayabilir ve seyri gerçeklefltir, waypoint ler yerlefltirebilir, bir radar görüntüsünü veya hava durum bilgilerini gösterebilir ve AIS hedeflerini görüntüleyebilirsiniz. NSS nin, bölgeye göre farkl haritalar vard r. Amerika da sat lan cihazlar Insight atlas n, di er bölgelerde sat lan cihazlar ise, bölgeye göre ayr lm fl Navionics k y (Yald zl ) atlas n içerecektir. Tüm cihazlar, cihaz n ön taraf ndan eriflilen mikro-sd Kart yuvas arac l yla Navionics Platinum Plus ve TurboView i destekleyeceklerdir. Haritalar a üzerinden paylafl l r, bu yüzden her tekne için sadece bir harita kart gereklidir. Bu bölümün ilk k sm haritalar n kullan m n aç klar ve Insight ile Navionics için ortakt r. Harita seçenekleri, cihazda kullan lan atlasa ba l d r. Bunlar, ayr bölümlerde aç klanm flt r. Harita ekran Kuzey göstergesi Izgara çizgileri* Rota* Waypoint* Tekne Uzant çizgisi* z* Daireler* Ölçek * Opsiyonel harita ö eleri Harita menzili Not: Opsiyonel görüntüleri tek tek aç p kapatabilirsiniz. Sayfa 20 deki Harita ayarlar ekran k sm na bak n. Harita ölçe i IN/OUT tufllar n veya çevirmeli dü meyi kullanarak haritay büyütebilir ve küçültebilirsiniz. Daireler belirirse, harita menzili ekran n sa alt köflesinde görünecektir. Haritada gezinme Ekran t klayarak ve parma n z istenilen yönde sürükleyerek haritay istedi iniz yönde kayd rabilirsiniz. X tufluna bas lmas imleci ekrandan silecek ve harita tekneye ortalanacakt r. Tekne sembolü Konum ve yönlendirme GPS ve uygun bir pusula sensörü sisteme ba land nda, tekne sembolü teknenizin konumunu ve yönünü gösterir. Yön sensörü tak lmad nda, tekne simgesi COG u (Rota) kullanarak kendisini yönlendirecektir. GPS yoksa, tekne sembolünde bir soru iflareti görünecektir. 14 Haritalar NSS Kullan m K lavuzu

16 Teknelerin uzant çizgileri Tekne uzant çizgileri, rotay (COG), yönü veya her ikisini göstermek için aktif hale getirilebilir. Çizginin uzunlu u sabit bir uzunlu a veya teknenin seçilen süre içinde mevcut h zla alaca mesafeyi gösterecek flekilde ayarlanabilir. Sonsuz uzunlu u seçmek, bir devaml uzant çizgisini gösterecektir. Kendi teknenizin yön bilgileri aktif yön sensöründen okunur ve COG bilgileri, aktif GPS ten al nd gibi gösterilir. Di er teknelerin COG bilgileri, AIS sisteminden al nan bir mesaj n içindedir. mlecin harita ekran nda kullan lmas mleç varsay lan olarak harita ekran nda görünmez. Ekran t klad n zda, imleç görünecek ve imleç konum penceresi aktif hale gelecektir. mleç aktif iken harita, tekneyi takip etmek için kayd r lmayacak veya döndürülmeyecektir. mleci ve imleç penceresini ekrandan silmek için X tufluna bas n veya Clear cursor ekran tufluna t klay n. X tufluna bas ld nda harita konumu tekne ile imleç konumu aras nda de iflecektir. Harita ve harita nesneleri ile ilgili bilgilerin görüntülenmesi Bir harita ö esini, waypoint i, rotay veya hedefi t klad n zda, seçilen ö e ile ilgili temel bilgiler görünecektir. Bir harita ö esi seçilmiflken çevirmeli dü meye bas ld nda, bu ö e ile ilgili tüm mevcut bilgiler görünecektir. Bilgiler menü kullan larak da gösterilebilir. Not: Temel ö e bilgilerini görmek için ekran üstü bilgiler etkinlefltirilmelidir. mleç aktif de ilse, tekneye yak n nesnelerin mevcut bilgileri görüntülenebilir. Herhangi bir bilgi yoksa, bilgi menü ö esi görünmeyecektir. Waypoint leri yerlefltirme Seçilen konumda harita ekran n t klayarak ve daha sonra menüyü aktif hale getirerek bir waypoint yerlefltirebilirsiniz. Waypoint ler ve rotalar ile ilgili daha fazla bilgi için sayfa 22 deki Waypoint ler, rotalar & izler k sm na bak n. Rotalar oluflturma Harita ekran n t klayarak h zl bir flekilde rotalar oluflturabilirsiniz. 1. mleci yerlefltirmek için ekran t klay n. 2. Menüyü aktif hale getirin. 3. lk rota noktas n yerlefltirmek için ekran t klay n, daha sonra ekran t klamaya devam ederek kalan rota noktalar n yerlefltirin. 4. Finish editing ekran tuflunu t klayarak veya menüyü aktif hale getirerek rotay kaydedin Haritalar NSS Kullan m K lavuzu 15

17 Waypoint leri sürükleme 1. Waypoint i t klayarak aktif hale getirin. 2. Waypoint i yeni konuma sürükleyin. Waypoint in konumu otomatik olarak kaydedilecektir. Rotalar düzenleme 1. Rotay t klayarak aktif hale getirin. 2. Menüyü aktif hale getirin ve Edit (Düzenle) ö esini seçin. 3. Yeni bir rota noktas eklemek için ekran t klay n. Bir aya t klarsan z mevcut rota noktalar aras na yeni bir nokta ilave edilecektir. Rotan n d fl na t klarsan z, rotadaki son noktadan sonra yeni bir rota noktas ilave edilecektir. 4. Rota noktas n t klay p sürükleyerek yeni bir konuma tafl y n. 5. Finish editing ekran tuflunu t klayarak veya menüdeki seçenekleri kullanarak rotay kaydedin. Not: Rota noktas t klanarak ve daha sonra menüde Move (Tafl ) ö esi seçilerek tek bir rota noktas tafl nabilir. Mesafeyi ölçme mleç, tekne ile seçilen konum aras ndaki veya harita ekran ndaki 2 nokta aras ndaki mesafeyi ölçmek için kullan labilir. Sonar görüntüsü duraklat ld nda ölçme fonksiyonunu kullanmak daha kolayd r. 1. Tekne ile olan mesafeyi ölçmek istedi iniz noktada ekrana t klay n. 2. Menüden ölçme fonksiyonunu bafllat n. Teknenin merkezinden imleç konumuna bir çizgi çizilecek ve mesafe, mleç Bilgi penceresinde gösterilecektir. 3. Yeni ölçme noktalar yerlefltirmek için ekran t klamaya devam edin. X tufluna basarak veya Finish measuring ekran tuflunu kullanarak ölçme fonksiyonunu sonland rabilirsiniz. Haritan n panel üzerine yerlefltirilmesi Harita yönünü ayarlama (Merkezleme) Haritay ekranda döndürmek için birkaç seçenek bulunur. Ekran n sa üst köflesindeki harita yönü sembolü kuzey yönünü gösterir. Kuzey yukar Pruva yukar Rota yukar North up (Kuzey yukar ) Haritay, kuzey yukar bakacak flekilde görüntüler. Deniz haritalar n n normal yönüne uygundur. Heading up (Pruva yukar ) Haritay, teknenin bafl na bakacak flekilde görüntüler. Yön bilgileri pusuladan al - n r. Yön bilgileri yoksa, o zaman GPS ten al nan COG kullan lacakt r. 16 Haritalar NSS Kullan m K lavuzu

18 Course up (Rota yukar ) Seyir modunda haritay sonraki waypoint yönüne döndürür. Bu opsiyon, yaln zca aktif bir rota oldu u zaman çal fl r. Herhangi bir rota aktif de ilse, bir rota aktif hale gelinceye kadar yön yukar ayar kullan lacakt r. Look ahead ( leri bak) Bu seçenek, önünüzü en iyi flekilde görebilmeniz için haritay hafif teknenin ön taraf na ortalar. Harita ekran Radar, AIS ve hava bilgileri harita ekran nda görüntülenebilir. Radar veya hava durum ekran seçildi inde, harita içerik menüsü büyütülerek seçilen ekranla ilgili temel bilgileri içerecektir. Radar, hava durumu ve AIS fonksiyonlar, bu k lavuzun ayr bölümlerinde aç klanm flt r. 3D haritalar n kullan lmas Not: 3D fonksiyonunu kullanmak için, uygun alan için 3D atlas içeren Navionics haritalar n z olmal d r. Atlas seçmek için sayfa 20 deki Harita verileri k sm na bak n. Tekne simgesi Farkl tekne simgeleri seçebilir ve s radan 2D haritalar nda oldu unda gibi uzant çizgileriniz olabilir. Sayfa 21 deki 3D tekne seçimi k sm na bak n. Tekne simgesini gerçek tekne boyutuna göre ölçeklendirmek mümkün de ildir ve boyut, harita ölçe indeki gibi ba ms z kal r. 3D haritalar n yak nlaflt r lmas IN/OUT tuflunu kullanarak 3 boyutlu haritay büyütebilirsiniz. Çevirmeli dü me 3D haritalar büyütmeyecektir. 3D harita görüntüsü seçenekleri ki 3D görüntüsü mevcuttur: Tekne modu- tekneyi harita ekran n n ortas nda tutan varsay lan mod. Keflif modu 3D harita görüntüsünü tekneden uzaklaflt rman z sa lar. X tufluna basarak bu iki mod aras nda geçifl yapabilirsiniz. Tekne modu Bu modda kamera tekneyi takip eder. Look ahead ( leri bak) opsiyonu seçilmezse, teknenin konumu ekran n ortas nda olacakt r. Kameran n aç s varsay lan olarak göz hizan zdan ve tekneye do ru bakacak flekilde görüldü ü gibidir. Teknenin haritada dönmesi, harita yönü ayarlar taraf ndan belirlenir. Parma n z ekrana vurarak ve sürükleyerek kameran n e im aç s n de ifltirebilir ve kameray teknenin etraf nda döndürebilirsiniz. Parma n z ekrandan çekti inizde tekneye do ru varsay lan görüntüye, ancak seçti iniz e im aç s yla, dönecektir. Keflif modu X tufluna basarak veya ekran n sa taraf ndaki çevir/yürüt simgesine t klayarak Tekne modundan Keflif moduna geçebilirsiniz. Return to vessel ekran tufluna t klayarak veya X tufluna basarak tekrar tekne moduna dönebilirsiniz. Keflif modu teknenin konumundan ba ms z olarak bütün 3D haritas n görmenizi sa lar. Kameray döndürebilir ve teknenizden uza a do ru yürütebilirsiniz. Harita ekran n n sa taraf ndaki simgelere t klayarak kameray yürüt ile döndür hareketi aras nda geçifl yapabilirsiniz. Haritalar NSS Kullan m K lavuzu 17

19 Kameray yürüt modu seçildi inde, ekran t klayarak ve sürükleyerek kameray tekneden uza a do ru ve haritan n etraf nda hareket ettirebilirsiniz. Parma n z ekrandan çekti inizde, görüntü seçilen konumda kalacakt r. Çevirmeli dü meyi kullanarak kameray yatay yönde döndürebilirsiniz. Kameray döndür modu seçildi inde kameran n konumu sabitlenir ve kamera sadece döndürülebilir ve e ilebilir. Parma n zla ekran t klayarak ve sürükleyerek kameray döndürebilir ve e ebilirsiniz. Çevirmeli dü meyi kullanarak kameray sabit e im aç s yla yatay yönde döndürebilirsiniz. Insight harita seçenekleri Harita yönünü ayarlama (Merkezleme) Bkz. sayfa 16. Chart detail (Harita detay ) Low (Düflük) Bu, silinemeyen ana bilgilerdir ve tüm co rafi alanlarda gerekli bilgileri içerir. Güvenli seyir için yeterli de ildir. Medium Bu, seyir için yeterli asgari bilgidir. Full (Tam) Bu, kullan lan harita için tüm mevcut bilgilerdir. Look ahead ( leri bak) Bu seçenek, önünüzü en iyi flekilde görebilmeniz için haritay hafif teknenin ön taraf na ortalar. Categories (Kategoriler) Insight haritalar, ekranda görmek istedi iniz bilgilere ba l olarak tek tek aç p kapatabilece iniz birkaç kategori ve alt kategori içerir. Harita görüntüleme biçimi Haritalar iki farkl biçimde görüntülenebilir; 2 boyutlu temel harita biçiminde veya arazi görüntüsünü içeren haritay sunan 3 boyutlu biçiminde. 2 boyutlu 3 boyutlu 18 Haritalar NSS Kullan m K lavuzu

20 Navionics harita seçenekleri Harita yönünü ayarlama ve leri bak Bkz. sayfa 16. Harita ekran Dahili Navionics harita veritaban 2 ve 3 boyutlu görüntü seçenekli detayl k y atlas sunar. 2D, harita bilgilerini Navionics detaylar yla birlikte ana harita modunda sunar. 3D, kara ve denizin 3 boyutlu grafik görüntüsünü sunar. Harita gölgeleme Gölgeleme haritaya arazi bilgilerini ekler. S radan 2D harita Gölgeli harita Photo overlay (Foto raf bindirme) Photo overlay (foto raf bindirme) seçene i, bir alan n uydu foto raf n haritada göstermenizi sa lar. Bu foto raflar n bulunabilirli i belli bölgelerle s n rl d r. Foto raflar 2 ve 3 boyutlu modlarda görebilirsiniz. Foto raf bindirme yok Foto raf bindirme, sadece kara Tam foto raf bindirme Photo transparency (Foto raf saydaml ) Foto raf saydaml, foto raflar n donuklu unu ayarlar. Minimum saydaml k ayarlar yla, harita detaylar n n neredeyse tümü foto raf taraf ndan gizlenilir. Minimum saydaml k Saydaml k de eri = 10 Haritalar NSS Kullan m K lavuzu 19

21 Navionics Fish n Chip NSS, Navionics Fish n Chip (Sadece ABD) harita özelli ini destekler. Daha fazla bilgi için sitesine bak n. Navionics haritalar için opsiyonel ayarlar Colored Seabed Areas (Renkli Deniz Yata Alanlar ) Deniz yata için daha fazla detay gösterilmesini sa lar. Bu seçenek, sadece ekstra detaylar n oldu u alanlarla ilgilidir. Annotation (Aç klama) Ekranda hangi alan bilgilerinin (yer isimleri ve alan notlar gibi) olaca n belirler. Presentation type (Sunum tipi) Semboller, seyir haritas renkleri ve Uluslararas veya ABD sunum tipi yaz lar gibi deniz haritas bilgilerini sunar. Chart details (Harita detaylar ) Farkl co rafi katman bilgi seviyelerini sunar. Safety depth (Güvenli derinlik) Navionics haritalar, s ve derin suyu birbirinden ay rt etmek için mavinin farkl tonlar n kullan r. Güvenli derinlik, mavinin tonlar kullan lmadan hangi derinli e kadar görüntüleme yap laca ile ilgili s n r ayarlar. Not: Dahili Navionics veritaban 20 metreye kadar veri içerir ve bu derinlikten sonra her fley beyaz görünür. Contours depth (Yap derinli i) Seçilen güvenli derinlik de erine kadar hangi yap lar n ekranda görünece ini belirler. Harita ayarlar ekran Harita ayarlar sayfas nda yap lan ayarlar ve ekran seçenekleri tüm harita ekranlar için ortakt r. Opsiyonel harita ekran ayarlar için sayfa 14 teki flekle bak n. Chart data (Harita verileri) NSS, cihaz n ön taraf ndan eriflilen mikro-sd Kart yuvas arac l yla Navionics Platinum Plus ve TurboView i kullanabilir. Haritalar a üzerinden paylafl l r, bu yüzden her tekne için sadece bir harita kart gereklidir. Not: Mikro-SD kart ç kar l rsa sistem otomatik olarak yüklü atlasa geçmeyecektir. Mikro-SD kart yeniden tak ncaya veya manuel olarak yüklü atlasa geçinceye kadar düflük çözünürlüklü bir harita görünecektir. Range Rings (Daireler) Haritadaki daireleri açar/kapat r. Daireler tekneniz ile di er harita nesneleri aras ndaki mesafeyi sunmak için kullan labilir. Daire ölçe i sistem taraf ndan harita ölçe ine uygun flekilde otomatik olarak ayarlan r. 20 Haritalar NSS Kullan m K lavuzu

22 The vessels extension lines (Teknelerin uzant çizgileri) Tekneniz ve di er tekneler için uzant çizgilerinin uzunlu unu ayarlar. Uzant çizgilerinin uzunlu u sabit bir mesafeye veya teknenin seçilen süre içinde alaca mesafeyi gösterecek flekilde ayarlanabilir. Kendi teknenizin yön bilgileri aktif yön sensöründen okunur ve COG bilgileri, aktif GPS ten al nd gibi gösterilir. Di er teknelerin COG bilgileri, AIS sisteminden al nan bir mesaj n içindedir. Pop-up information (Ekran üstü bilgiler) Bir ö eye t klad n zda harita ö eleriyle ilgili temel bilgilerin görünüp görünmeyece ini seçer. Grid lines (Izgara çizgileri) Haritadaki enlem ve boylam zgara çizgilerinin görüntüsünü açar/kapat r. Waypoints, Routes, Tracks (Waypoint ler, Rotalar, zler) Bu ö elerin haritadaki görüntülerini açar/kapat r. Navionics haritalar na özgü ayarlar 3D boat selection (3D tekne seçimi) 3D haritalarda hangi simgenin kullan laca n belirler. Sayfa 17 deki Tekne simgesi k sm na bak n. Synchronize 2D/3D chart (2D/3D haritay efllemek) Bir 2D ve bir 3D harita yan yana göründü ü zaman bir haritada görünen konumu di er haritada görünen konuma ba lar. Haritalar NSS Kullan m K lavuzu 21

23 Waypoint ler, rotalar ve izler Waypoint ler Waypoint harita, radar görüntüsü veya sonar görüntüsü üzerine yerlefltirilen kullan c taraf ndan oluflturulmufl bir iflarettir. Her bir waypoint in enlem ve boylam koordinatl kesin bir konumu vard r. Bir sonar görüntüsü üzerine yerlefltirilen waypoint in konum bilgileriyle birlikte bir derinlik de eri olacakt r. Waypoint, daha sonra dönmek istedi iniz bir konumu iflaretlemek için kullan l r. Bir rota yaratmak için iki veya daha fazla waypoint birlefltirilebilir. Waypoint leri yerlefltirme Tekne konumuna bir waypoint yerlefltirme MARK / MENU tufluna basarak herhangi bir ekrandan tekne konumuna bir waypoint yerlefltirebilirsiniz. mleci waypoint leri yerlefltirmek için kullanma Harita, sonar ve StructureScan (Yap tarama) ekranlar nda ekran t klayarak ve daha sonra ekran menüsünü aktif hale getirerek seçilen konuma bir waypoint yerlefltirebilirsiniz. Waypoint leri düzenleme Seçilen bir waypoint menü veya waypoint diyalog kutusu vas tas yla harita ekran nda silinebilir veya düzenlenebilir. Ekrana t klayarak bir waypoint i harita ekran nda h zl bir flekilde tafl yabilirsiniz. Waypoint düzenleme diyalog kutusunu kullanma Bu diyalog kutusu, waypoint t klanarak ve ard ndan menü aktif hale getirilerek veya waypoint seçildi i zaman çevirmeli dü meye bas larak aktif hale getirilir. Diyalog kutusu ayr ca Waypoint listesinden de aktif hale getirilebilir. Sayfa 24 teki Waypoint, rota ve iz ekranlar k sm na bak n. Waypoint alarm ayarlar Yaratm fl oldu unuz her bir waypoint için bir alarm yar çap seçebilirsiniz. Not: Tekneniz belirlenen yar çap n içine girdi inde bir alarm verilmesi için waypoint yar çap alarm n n alarm ekran nda AKT F hale getirilmesi gerekir. 22 Waypoint ler, rotalar ve izler NSS Kullan m K lavuzu

24 Ekran t klayarak bir waypoint i tafl ma 1. T klayarak bir waypoint seçin. 2. Menüyü aktif hale getirin ve Move (Tafl ) ö esini seçin. - Waypoint simgesi tafl ma modunu belirtmek için de iflecektir. 3. Yeni bir konum seçmek için harita ekran n t klay n. 4. Çevirmeli dü meye basarak, ekran tuflunu t klayarak veya menüdeki seçenekleri kullanarak yeni konumu onaylay n. Rotalar Bir rota, seyretmek istedi iniz s raya göre girilen bir dizi rota noktas ndan oluflur. Bir rotay t klad n zda, rota maviye dönecek ve rotan n ad görünecektir. Yeni rotalar oluflturma 1. mleci aktif hale getirmek için harita ekran n t klay n. 2. Menüden New route (Yeni rota) opsiyonunu seçin. 3. lk waypoint i yerlefltirmek için ekran t klay n. 4. Tüm rota noktalar yerlefltirilinceye kadar harita ekran n t klamaya devam edin. - Bir waypoint in konumu kolayca de ifltirilebilir. T klay n ve yeni konuma sürükleyin. 5. Finish editing ekran tuflunu t klayarak veya menüdeki seçenekleri kullanarak rotay kaydedin. Rota, sonraki bölümlerde aç kland gibi Routes (Rota) ekran ndan da oluflturulabilir. Bir rotay düzenleme Bir rota ve waypoint sadece ö e seçildi i zaman harita ekran ndan düzenlenebilir. 1. Rotay t klayarak aktif hale getirin. 2. Menüyü aktif hale getirin ve Edit (Düzenle) ö esini seçin. 3. Yeni bir rota noktas eklemek için ekran t klay n. - Bir aya t klarsan z mevcut rota noktalar aras na yeni bir nokta ilave edilecektir. - Rotan n d fl na t klarsan z, rotadaki son noktadan sonra yeni bir rota noktas ilave edilecektir. 4. Rota noktas n t klay p sürükleyerek yeni bir konuma tafl y n. 5. Ekran tuflunu t klayarak veya menüdeki seçenekleri kullanarak rotay kaydedin. Not: Rota noktas t klanarak ve daha sonra menüde Move (Tafl ) ö esi seçilerek tek bir rota noktas tafl nabilir. zler z, teknenin geçti i yolun grafik bir sunumudur ve seyir güzergah n izlemenizi sa lar. Daha sonra bir iz, bu bölümün sonraki k s mlar nda aç kland gibi z ekran nda bir rotaya dönüfltürülebilir. Fabrikada sistem teknenin hareketini otomatik olarak izleyecek flekilde ayarlanm flt r. Sistem, izin uzunlu u maksimum iz noktas ayar na ulafl ncaya kadar izi kaydetmeye devam edecek ve ard ndan en eski iz noktalar n otomatik olarak silmeye bafllayacakt r. Otomatik izleme fonksiyonu, bu bölümün sonraki k s mlar nda aç kland gibi z ekran ndan kapat labilir. Waypoint ler, rotalar ve izler NSS Kullan m K lavuzu 23

25 Yeni bir iz yaratma Afla da aç klanan Tracks Settings ( z Ayarlar ) diyalog kutusundan iz ayarlar n belirleyebilir ve yeni bir izi bafllatabilirsiniz. z ayarlar z, uzunluklar iz kayd n n frekans na ba l çizgilerle birbirine ba lanm fl bir dizi iz noktas ndan oluflur. Zaman ayarlar na ve mesafeye göre konum iz noktalar n seçebilirsiniz veya bir rota de iflikli i kaydedildi inde NSS sisteminin otomatik olarak bir waypoint yerlefltirmesini sa layabilirsiniz. Not: zlerin görülebilmesi için harita ayarlar nda Tracks ( z) opsiyonunun ON (aç k) konumuna ayarlanmas gerekir. Waypoint, rota ve iz ekranlar Waypoints, Rota ve z ekranlar sisteminizde bulunan gelifltirilmifl fonksiyonlara ve bütün maddelerin ayarlar na eriflim sa lar. Ö elerden birisi seçildi inde menüden veya ekran tufllar kullan larak düzenleme ve ayarlama seçeneklerine eriflebilirsiniz. 24 Waypoint ler, rotalar ve izler NSS Kullan m K lavuzu

26 NSS ile seyir NSS de bulunan seyir fonksiyonu imleç konumuna, bir waypoint e gitmenizi veya önceden belirlenen bir rotay takip etmenizi sa lar. Waypoint ler yerlefltirme ve rotalar oluflturma ile ilgili bilgiler için sayfa 22 deki Waypoint ler, Rotalar ve zler bölümüne bak n. Seyir menüsü GO TO / MENU tuflu bas l tutularak görüntülenen Goto (Seyir) menüsünü kullanarak herhangi bir ekrandan seyri bafllatabilirsiniz. Not: Go to (Seyir) seçene i, sadece imleç bir Harita, Radar veya Sonar ekran nda aktif iken seçilebilecektir. NSS seyre bafllad nda, rotadan sapma s n rlar haritada belirtilecektir. Sayfa 26 daki Seyir ayarlar ekran k sm na bak n. Harita üzerinde seyir Harita menüsünden veya Goto menüsünden harita üzerinde seyri bafllatabilirsiniz. Afla daki aç klama ve flekiller PAGES tuflu bas l tutularak aktif hale getirilen Goto (Seyir) menüsünün kullan m n göstermektedir. mleç konumuna gitme Seçilen hedefi t klayarak, Goto (Seyir) menüsünü aktif hale getirerek ve Cursor ( mleç) opsiyonunu seçerek haritadaki bir noktaya do ru seyri bafllatabilirsiniz. Bir rotay takip etme Rotay t klayarak ve ard ndan Goto (Seyir) menüsünü aktif hale getirerek bir rotada seyri bafllatabilirsiniz. Rota seyri bafllad nda Goto (Seyir) menüsü büyüyerek bir waypoint i atlamak veya rotay mevcut tekne konumundan bafllatmak için seçenekler gösterecektir. Bafllama noktas n seçme mleci seçilen waypoint in üstüne götürerek ve Goto (Seyir) menüsünü aktif hale getirerek herhangi bir waypoint ten bir rotay takip edebilirsiniz. NSS ile seyir NSS Kullan m K lavuzu 25

27 Seyrin iptal edilmesi Seyri Goto (Seyir) menüsünden veya harita ekran menüsünden iptal edebilirsiniz. Otomatik pilot ile seyir Sisteme bir AC12, AC42 veya SG05 otomatik pilot bilgisayar ba lan l rsa, otomatik pilot fonksiyonlar NSS ye ilave edilecektir. Otomatik pilot fonksiyonu ile bir sistemde seyri bafllatt n zda, otomatik pilotu seyir moduna alman z istenecektir. E er otomatik seyir dönüflünü aktif hale getirmemeyi seçerseniz, otomatik pilot daha sonra otomatik pilot menüsünden seyir moduna al nabilir. Otomatik pilot fonksiyonu ile ilgili daha fazla bilgi için sayfa 29 daki Otomatik pilotun kullan lmas k sm na bak n. Seyir ayarlar ekran Seyir yöntemi Haritadaki iki nokta aras ndaki yönü ve mesafeyi hesaplaman n farkl yöntemleri vard r. Büyük daire rotas, iki nokta aras ndaki en k sa yoldur. Ancak, böyle bir rotay takip etti inizde, yön sürekli de iflece inden dümeni manuel olarak çevirmek zor olacakt r (tam kuzey, güney ve ekvator boyunca hariç). Kerte hatt, sabit kerteriz izleridir. Kerte hatt hesaplamas n kullanarak iki yer aras nda seyredebilirsiniz ancak mesafe, genellikle Büyük dairenin kullan m ndan daha fazla olacakt r. Dümen alarm s n rlar Arrival radius (Var fl yar çap ) Hedef waypoint in çevresinde görünmez bir daire ayarlar. Tekne, bu yar çap n içine girdi inde waypoint e vard düflünülür. Off course (XTE) limit (Rotadan ç kma s n r ) Bu parametre, teknenin bir aya a kabul edilebilir ofset mesafesini belirler. Tekne bu s n r aflarsa, bir alarm verilecektir. 26 Arrival alarm (Var fl alarm ) Var fl alarm aktif hale getirildi inde, tekne waypoint e ulaflt - nda veya belirlenen var fl yar çap n n içine girdi inde bir alarm verilir. NSS ile seyir NSS Kullan m K lavuzu

28 Magnetic variation (Manyetik sapma) Manyetik sapma, Co rafi ve Manyetik kuzey kutuplar n n farkl konumlar n n sebep oldu u gerçek kerterizler ile manyetik kerterizler aras ndaki farkt r. Demir birikintileri gibi yerel anomaliler de manyetik kerterizleri etkileyebilir. Manyetik sapma, pruva Gerçek modunda olacak flekilde seyretmek için uygulan r. Sistem Auto (Otomatik) konumuna ayarland nda, manyetik kuzeyi otomatik olarak gerçek kuzeye dönüfltürür. Kendi yerel manyetik sapman z girmeniz gerekti inde manuel (elle) modunu seçin. Datum (Referans) Ço u ka t haritalar, NSS sistemi taraf ndan da kullan lan WGS84 format nda yapl r. Ka t haritan z farkl bir formatta ise, referans ayarlar ka t haritalar n za uygun olarak de ifltirebilirsiniz. Coordinate system (Koordinat sistemi) Harita ekran nda görünen enlem/boylam koordinatlar n n format n kontrol etmek için birkaç koordinat sistemi kullan l r. Phantom Loran (Fantom loran) Fantom loran n kullan m n etkinlefltirir. Loran settings (Loran ayarlar ) Waypoint girifli, imleç konumu ve konum ekran için Loran zincirlerini (GRI) ve tercih edilen istasyonu belirler. Grafik örnek, Loran konum bilgili imleç konumu penceresini göstermektedir. Daha fazla bilgi için Loran sistemi dokümanlar na bak n. Seyir ekranlar Seyir s ras nda bilgileri görüntülemek için Dümen ve Konum ekranlar kullan labilir. Dümen ekran Veri alanlar lerlemek için sol/sa ok simgesine t klay n Tekne sembolü Rota çizgisi Rotadan ç kma s n r NSS ile seyir NSS Kullan m K lavuzu 27

29 Veri alanlar Seyir ekran afla daki bilgileri sunar: DTD Hedefe olan mesafe BTW Waypoint kerterizi SOG H z COG Rota TTD Hedefe olan süre ETA Sonraki waypoint in tahmini var fl zaman VMG Sonraki waypoint e do ru h z STEER Sonraki waypoint e do ru dönülecek rota Rota çizgisi Bir rotada seyrederken rota çizgisi, bir waypoint ten di erine do ru amaçlanan rotay gösterir. Bir waypoint e do ru ilerlerken (imleç konumu, MOB veya girilen enlem/boylam konumu) rota çizgisi, amaçlanan rotay seyrin bafllad waypoint ten sonraki waypoint e do ru gösterir. Tekne sembolü Tekne sembolü amaçlanan rota ile ilgili mesafeyi ve kerterizi gösterir. Rotadan ç kma s n r XTE belirlenen rotadan ç kma s n r n aflarsa (Sayfa 26 daki Dümen alarm s - n rlar k sm na bak n) bu, iz çizgisine olan mesafeyi içeren k rm z bir okla gösterilecektir. Rotadan ç kma alarm aktif ise, XTE belirlenen rotadan ç kma s n r n aflarsa alarm verilecektir. Konum ekranlar Varsay lan olarak, GPS konumunu gösteren bir konum ekran vard r. E er Loran sayfa 27 de aç kland gibi etkinlefltirilmiflse, iki konum ekran olacakt r. Bu, ekran n sol ve sa taraf ndaki ok sembolleriyle belirtilir. Ekran n sol veya sa taraf n t klayarak ekranlar aras nda geçifl yapabilirsiniz. GPS konum bilgileri Loran konum bilgileri Veri alanlar Enlem ve boylam (GPS) veya Loran GRI veya istasyon de erleri olarak konum Saat ve tarih SOG H z COG Rota 28 NSS ile seyir NSS Kullan m K lavuzu

30 Otomatik pilotun kullan lmas Sisteme bir AC12, AC42 veya SG05 otomatik pilot bilgisayar ba lan l rsa, otomatik pilot fonksiyonlar NSS de olacakt r. Otomatik pilot, farkl deniz koflullar ndan minimum dümen hareketi ile do ru rotay koruman z için tasarlanm flt r. Otomatik pilot dönüflü çok do ru yapt ndan, özellikle bir waypoint e do ru seyir yaparken veya bir rotay takip ederken yak t tasarrufu sa lar ve hedefinize daha h zl gitmenizi sa lar. Otomatik pilot ile güvenli kullan m ΩUyar : Otomatik pilot faydal bir seyir yard mc s d r ancak, hiçbir flekilde rotay tayin eden kiflinin yerine geçmez. Otomatik modundan manuel (elle) dümen moduna geçme STBY/AUTO tufluna k sa süreli basarak otomatik pilotu herhangi bir otomatik çal flma modundan STBY (Bekleme) moduna alabilirsiniz. Not: E er NSS SG05 vas tas yla bir EVC sistemine ba lan l rsa, otomatik pilot modundan ba ms z olarak dümeni elle kontrol edebilirsiniz. Sayfa 39 daki Otomatik pilotun bir EVC sisteminde kullan lmas bölümüne bak n. Otomatik pilotun etkinlefltirilmesi Otomatik pilotu afla da gösterildi i gibi herhangi bir ekrandan etkinlefltirebilirsiniz. Otomatik pilot ekran üstü menünüsü Otomatik pilotu, sadece Otomatik pilot ekran üstü menüsü aktif iken ve iskele ile sancak göstergeleri k rm z ve yeflil yanarken çal flt rabilirsiniz. Otomatik pilot ekran üstü menüsü, aktif otomatik pilot moduna ba l olarak aktif modu, yönü, dümeni ve çeflitli dönüfl bilgilerini gösterir. Ekran üstü menünün sayfada sabit bir konumu vard r ve bir Otomatik pilot panelinin aktif olmas d fl nda, tüm sayfalarda gösterilebilir. Ekran üstü menüyü sa üst köfledeki tuflu t klayarak veya X tufluna basarak silebilirsiniz. Sayfan n üst taraf ndaki otomatik pilot modu simgesi Otomatik pilot ekran üstü menüsü görünmedi inde, otomatik pilot bilgileri varsay lan olarak sayfalar n üst taraflar nda gösterilir. Bu bilgileri kapatmay seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için sayfa 40 taki Otomatik pilot ayarlar ekran k sm na bak n. Harita ekran ndaki pusula sembolü Harita ekran nda teknenizin çevresinde bir pusula sembolü görünecek flekilde seçim yapabilirsiniz. mleç ekranda aktif iken pusula sembolü kaybolacakt r. Otomatik pilotun kullan lmas NSS Kullan m K lavuzu 29

31 Otomatik pilot ekran Otomatik pilot ekran, seyir s ras nda bilgileri görüntülemek için kullan l r. Otomatik pilot ekran n aktif hale getirmek için kullan lan k sayol simgesi, varsay lan olarak Pages (Sayfalar) ekran nda mevcuttur. Ancak, sadece a da bir AC12, AC42 veya SG05 bilgisayar oldu unda ekran kullan labilir. Veri alanlar Otomatik pilot ekran hedefin ad n, yönü ve dümen bilgilerini gösterir. Afla daki k saltmalar kullan lm flt r: CTS Dönülecek rota DTD Hedefe olan mesafe SOG H z COG Rota DTW Sonraki waypoint e olan mesafe XTE Rotadan sapma hatas Otomatik pilot modlar n n seçilmesi Mod simgesi t klanarak veya MENU tufluna bas larak aktif hale getirilen Otomatik Pilot Modu seçim menüsünden bir otomatik modu veya özelli i seçebilirsiniz. Otomatik pilot moduna genel bak fl Otomatik pilotun birkaç dönüfl modu vard r. Modlar n say s ve modun içindeki özellikler sonraki sayfada gösterildi i gibi tekne tipine ve mevcut girifle ba l d r. 30 Otomatik pilotun kullan lmas NSS Kullan m K lavuzu

32 MOD ÖZELL K Otomatik dümen (NFU) Yön yakalama Dönüfl (Biçim) Dönüfl (Tramola atma) Kaçma Tramola atma TEKNE T P MOTORLU YELKENL AÇIKLAMA GEREKL G R fi Tekneyi dümenden elle döndürürken kullan lan Standby (pasif) modu Otomatik pilot ekran üstü menüsündeki k rm z (iskele) ve yeflil (sancak) göstergelerini kullanarak dümen hareketini kontrol eder Dümen aç s veya VRF Çevirmeli dü meyi kullanarak dümen aç s n ayarlar Dümen aç s Tekneyi ayarl yönde tutar Dönüflü iptal eder ve pusuladan okunan yönde devam eder Yön, h z Tekneyi otomatik olarak önceden belirlenmifl dönüfl biçimlerinde hareket ettirir (Sadece sürat tekneleri) Komut verilen yönü önceden belirlenmifl bir de erle de ifltirir Tekneyi düz bir kerteriz çizgisinde tutar Yön de iflikli inden sonra NoDrift moduna döndürür Yön, h z, konum Tekneyi belli bir waypoint e veya waypoint ler rotas içinde döndürür Yön, h z, konum, waypoint/rota bilgileri Ayarl rüzgar aç s n korumak için tekneyi döndürür Ayarl rüzgar aç s n tekne burnunun di er taraf na yans t r Yön, h z, rüzgar aç s Tekneyi belli bir waypoint e veya waypoint ler rotas içinde döndürür Yön, h z, rüzgar aç s, waypoint/rota bilgileri Otomatik pilotun kullan lmas NSS Kullan m K lavuzu 31

33 Otomatik modlarda dönüfl performans n n kontrolü Otomatik pilot kurulum ve ayarlama s ras nda konfigüre edilmelidir. Baz parametreler çal flma s ras nda dönüfl performans n art rmak için ayarlanabilir. Sayfa 40 taki Otomatik pilot ayarlar ekran k sm na bak n. Otomatik pilotun Standby modunda kullan lmas Tekneyi el ile döndürdü ünüzde otomatik pilot STBY modunda olmal d r. STBY/AUTO tufluna k sa süreli basarak otomatik pilotu herhangi bir çal flma modundan STBY moduna alabilirsiniz. Otomatik dümen (NFU) Otomatik pilot STBY modunda iken ekran üstü menüden S- KELE veya SANCAK tufl simgelerini t klarsan z, sistem NFU (Non-Follow-Up) moduna de iflecektir. Dümeni kontrol etmek için tufl simgelerini kullanabilirsiniz ve tufla bas ld sürece dümen hareket edecektir. STBY/AUTO tufluna k sa süreli basarak STBY moduna dönebilirsiniz. Follow-up dönüfl (FU) Otomatik pilot menüsünden Follow-up dönüflü seçebilirsiniz. FU aktif iken, dümen aç s n ayarlamak için döner dü meyi kullanabilirsiniz. Dümen istenilen aç ya hareket edecek ve ard ndan duracakt r. ΩUyar : Follow-up modunda iken dümeni elle kontrol edemezsiniz. STBY/AUTO tufluna k sa süreli basarak STBY moduna dönebilirsiniz. OTOMAT K modu (otomatik pusula) AUTO tufluna bas ld nda, otomatik pilot mevcut tekne yönünü ayarl rota olarak seçer. Otomatik pilot, yeni bir mod seçilinceye veya rota dü mesi ile veya SKELE ya da SANCAK tufl simgeleriyle yeni bir rota ayarlan ncaya kadar tekneyi ayarl rotada tutacakt r. Rota yeni bir ayarl rotaya de ifltirildi inde, tekne otomatik olarak yeni yöne dönecek ve yeni rotay muhafaza edecektir. Yön yakalama AUTO veya NoDrift modunda yön yakalama özelli i, döner dü meye h zla basarak yapt n z dönüflü otomatik olarak iptal etmenizi sa lar. Otomatik pilot, döner dü meye bast n z anda pusuladan okunan yöne do ru gitmeye devam etmeniz için dönüflü iptal edecektir. Bu, örne in bir gemi havuzuna veya koya girmek için yapman z gereken dönüflten tam olarak emin de ilseniz kullanabilece iniz faydal bir özelliktir. Dönüfl biçimi (sürat tekneleri) Otomatik pilot, AUTO modunda iken sürat tekneleri için çok say da otomatik dönüfl özelli i sunar. Dönüfl seçene i, tekne tipi yelkenliye ayarlanm flsa seçilmeyecektir. 32 Otomatik pilotun kullan lmas NSS Kullan m K lavuzu

34 Bir dönüflün bafllat lmas Afla daki flekil, Otomatik pilot menüsünden k vr ml -dönüflün nas l bafllat laca - n gösterir. Sol veya sa tufllar t klayarak veya çevirmeli dü meyi kullanarak dönüfl yönünü seçin ve dönüflü bafllat n. Dönüflün durdurulmas Dönüfl s ras nda istedi iniz zaman AUTO/STBD tufluna basarak standby moduna ve manuel dönüfl moduna dönebilirsiniz. Dönüfl de iflkenleri C-dönüflü d fl ndaki tüm dönüfl seçeneklerinin, dönüfle bafllamadan önce ve tekne dönerken istedi iniz zaman yapabilece iniz ayarlamalar vard r. Yukar daki örne e bak n. U-dönüflü U-Dönüflü, mevcut ayarl rotay 180 ters yöne de ifltirir. Dönüfl h z, varsay lan dönüfl h z (ROT) ayar ile ayn d r. Bu, dönüfl s ras nda de ifltirilemez. C dönüflü C-dönüflü, teknenin daire biçiminde dönmesini sa lar. Dönüfl h z n (ROT), dönüfle bafllamadan ve dönüfl esnas nda ayarlayabilirsiniz. Dönüfl h z n art rma, teknenin daha küçük bir daire biçiminde dönmesini sa lar. Dönüfl parametresi Menzil Her ad mdaki de iflim Varsay lan Birim Dönüfl h z (ROT) /dak K vr ml dönüfl K vr ml dönüfl, teknenin artan veya azalan bir dönüfl yar çap ile k vr ml biçiminde dönmesini sa lar. Bu özellik, dönen bal klar için veya bir cismi ararken kullan labilir. Dönüfl yar çap nda de ifliklik s f ra ayarlan rsa, tekne bir daire fleklinde dönüfl yapacakt r. Negatif de erler azalan yar çap, pozitif de erler ise artan yar çap belirtir. Dönüfl parametresi Menzil Her ad mdaki de iflim Varsay lan lk yar çap Her dönüfl için yar çap de iflimi Otomatik pilotun kullan lmas NSS Kullan m K lavuzu 33

35 Zigzag-dönüfller Zigzag biçiminde seyretmek için, dönüfl bafllat lmadan önce ilk rotay de ifltirebilirsiniz. Dönüfl s ras nda, rotay ve mesafeyi de ifltirebilirsiniz. Ana rota döner dü me çevrilerek de ifltirilebilir. A = lk rota de iflimi B = Rota de iflimi C = Mesafe Dönüfl parametresi Menzil Her ad mdaki de iflim Varsay lan Mesafe Kare dönüfl Kare dönüfl özelli i, belli bir mesafe yol ald ktan sonra teknenin otomatik olarak 90 dönmesini sa lar. Tekne yeni bir 90 lik dönüfl yap ncaya kadar dönüfl s ras nda istedi iniz zaman rotan n mesafesini de ifltirebilirsiniz Ayr ca, döner dü meyi çevirerek istedi iniz zaman ana rotay de ifltirebilirsiniz. Dönüfl parametresi Menzil Her ad mdaki de iflim Varsay lan Yavafl S-dönüflü Yavafl S-dönüflü s ras nda tekne ana rota çevresinde yalpalayacakt r. Dönüfle bafllamadan önce seçilen rota de iflimini ayarlayabilirsiniz. Dönüfl s ras nda, rotay ve dönüfl yar çap n de ifltirebilirsiniz. Ana rota döner dü me çevrilerek de ifltirilebilir. Dönüfl parametresi Menzil Her ad mdaki de iflim Varsay lan Rota de iflimi Yar çap 34 Otomatik pilotun kullan lmas NSS Kullan m K lavuzu

36 Derinlik E risini zleme, DCT Sistem sonardan derinlik bilgisi al yorsa otomatik pilot, derinlik e risini izleyecek flekilde ayarlanabilir. ΩUyar : Deniz yata uygun olmad kça bu özelli i kullanmay n. Bu özelli i, küçük bir alanda derinli in belirgin bir flekilde de iflti i kayal k sularda kullanmay n. E im Dar kanal Ç k nt l DCT dönüflünü bafllatmak için afla daki ifllemi kullan n: 1. NSS cihaz nda veya ayr bir derinlik cihaz nda derinli in gösterildi inden emin olun. 2. Tekneyi izlemek istedi iniz bir derinli e ve derinlik çizgisi yönüne (ana rota) çevirin. 3. AUTO (otomatik) modunu aktif hale getirin, DCT dönüflünü seçin ve derinlik de erini izleyin. 4. skeleye veya sanca a do ru meyilli olan dibi izlemek üzere DCT dönüflünü bafllatmak için otomatik pilot ekran üstü menüsündeki iskele ve sancak göstergelerini kullan n. DCT dönüflü için afla daki parametreler mevcuttur: Dönüfl parametresi Menzil Her ad mdaki de iflim Varsay lan Derinlik hassasiyeti Rotadan Sapma Aç s Derinlik hassasiyeti Bu parametre, kontrol edilen dümen ile seçilen derinlik e risinden al nan sapma aras ndaki oran belirler. Derinlik kazan m de eri ne kadar yüksek olursa, dümen o kadar k r l r. De er çok düflük olursa, ayarl derinlik e risi sapmas n dengelemek uzun zaman alacak ve otomatik pilot tekneyi seçilen derinlikte tutamayacakt r. De er çok yüksek ise, h z artacak ve dönüfl dengesizleflecektir. Rotadan Sapma Aç s (CCA) CCA, ayarl rotaya eklenilen veya ondan ç kar lan bir aç d r. Bu parametre ile teknenin referans derinlik civar nda yavafl S hareketleriyle yalpalanmas n sa layabilirsiniz. CCA ne kadar büyük olursa, o kadar büyük yalpalanmaya izin verilecektir. CCA s f ra ayarland nda S hareketleri olmaz. Otomatik pilotun kullan lmas NSS Kullan m K lavuzu 35

37 NoDrift modu Bu mod, otomatik pilot ile GPS ten al nan konum bilgilerini birlefltirir. NoDrift modu aktif hale getirildi inde otomatik pilot, mevcut yöne göre tekne konumundan görünmeyen bir yön çizgisi çizecektir. AUTO (pusula) modundan farkl olarak otomatik pilot flimdi, rotadan sapma hatas n hesaplamak için konum bilgilerini kullan r ve otomatik olarak izinizi düz tutar. NoDrift modunda yön çizgisini s f rlamak için otomatik pilot ekran üstü menüsündeki iskele ve sancak göstergelerini veya çevirmeli dü meyi kullanabilirsiniz. Kaçma NoDrift modunu kullan rken bir engelden kaç nmak isterseniz, STBY tufluna basabilir ve engeli geçinceye kadar otomatik dönüfl yapabilir ve dümeni kullanabilirsiniz. 60 saniye içinde NoDrift moduna dönerseniz önceki ayarl yön çizgisinde devam edebilirsiniz. Yan t vermezseniz diyalog kutusu kaybolur ve otomatik pilot, mevcut yönü ayarl yön çizgisi olarak belirleyerek NoDrift moduna girecektir. Kaçma manevran z 60 saniyeden uzun sürerse, otomatik pilot Standby modunda kalacakt r. NSS ile seyir Tekneyi belli bir waypoint e veya waypoint ler rotas içinde otomatik olarak döndürmek için otomatik pilot özelli ini kullanabilirsiniz. GPS ten al nan konum bilgileri, tekneyi rotada tutmak ve hedef waypoint e yönlendirmek üzere dönülecek rotay de ifltirmek için kullan lacakt r. Tatmin edici seyir dönüflü elde etmek için, NAV moduna girilmeden önce NSS nin geçerli bir konum giriflinin olmas ve otomatik dönüflün test edilip onaylanmas gerekir: GO TO / PAGES tufluna basarak herhangi bir ekrandan seyri bafllatabilirsiniz. Go to (Seyir) seçene i, sadece imleç bir Harita, Radar veya Sonar ekran nda aktif iken seçilebilecektir. NSS ile seyir ile ilgili daha fazla bilgi için sayfa 25 teki NSS ile seyir k sm na bak n. Ayr ca, otomatik pilot menüsünden de seyri bafllatabilirsiniz. Seyir modu bafllat ld nda, pilot otomatik olarak tekneyi rotada tutacakt r. Tekne bir waypoint in var fl dairesine ulaflt nda pilot bir sesli uyar verir ve uyar ekran nda yeni rota bilgilerini gösterir. Sonraki waypoint e gerekli rota de iflimi belirlenen rota de ifltirme s n r ndan az ise, otomatik pilot otomatik olarak rotay de ifltirecektir. Bir rotadaki sonraki waypoint e gerekli rota de iflimi ayarl s n rdan fazla ise, yap lacak rota de ifliminin kabul edilebilir oldu unu onaylamal s n z. Not: Seyir parametreleri ve NSS ile seyir ile ilgili daha fazla bilgi için sayfa 25 teki NSS ile seyir k sm na bak n. ΩUyar : Seyir dönüflü sadece aç k sularda yap lmal d r. NAV modunu seçerken pilot, mevcut ayarl rotay muhafaza eder ve kullan c n n, hedef waypoint e do ru rota de iflimini kabul etmesini ister. 36 Otomatik pilotun kullan lmas NSS Kullan m K lavuzu

38 Waypoint var fl dairesi Var fl yar çap, bir rotay takip ederken bir dönüflün bafllat laca noktay belirler. Var fl daireleri Var fl dairesi teknenin h z na göre ayarlanmal d r. H z ne kadar yüksek olursa, daire o kadar genifl olur. Amaç, sonraki rotaya rahat dönmek için otomatik pilotun zaman nda yönü de ifltirmesini sa lamakt r. Afla daki flekil rota yarat rken uygun waypoint dairesini seçmek için kullan labilir. Deniz mili olarak tekne h z 1/100 nm olarak var fl dairesi yar çap Örnek: 20 deniz mili h zla, 0.09 nm yar çapl bir waypoint dairesi kullanmal s n z. Not: Otomatik waypoint de ifltirme özelli ini kullan rken, bir rotadaki herhangi iki waypoint aras ndaki mesafe, waypoint var fl dairesi yar çap ndan düflük olmamal d r. Otomatik pilot ile seyir Wind veya WindNav moduna girmeden önce birkaç seyir parametresi belirlenmelidir. Bu parametreler ayr montaj k lavuzunda aç klanm flt r. Yelken seyri WIND modu, sadece sistem Otomatik Pilot Kurulum menüsünde yelkenli için ayarlanm flsa kullan labilir. WIND modu bafllat lmadan önce, rüzgar gülü sensöründen geçerli rüzgar yönü ve süratinin al nd n n teyit edilmesi gerekir. Yelken ile seyri afla daki gibi bafllat n; 1. Otomatik pilotu AUTO (Otomatik) moduna al n. 2. Rüzgar n aç s korumak istedi iniz aç ya uygun oluncaya kadar teknenin yönünü ayarlay n. 3. MENU tufluna bas n ve Wind (Yelken) opsiyonunu seçin. Otomatik pilotun kullan lmas NSS Kullan m K lavuzu 37

39 Ayarl dönülecek rota (CTS) ve ayarl rüzgar aç s, WIND modu seçildi i anda pusula kerterizinden ve rüzgar gülü sensöründen girilir. Bu noktada otomatik pilot, rüzgar n yönü de iflebilece inden, rüzgar n aç s n korumak için rotay de ifltirecektir. Tramola atma Not: Tramola atma fonksiyonu, sadece sistem YELKENL tekne tipi için ayarland nda kullan labilir. Tramola atma sadece rüzgarda yap lmal d r ve teknede nas l çal flt n görmek için hafif rüzgarl sakin deniz koflullar nda denenmelidir. Teknenin çok say da özelli inden dolay (seyir teknelerinden yar fl teknelerine kadar) tramola atma fonksiyonunun performans tekneden tekneye de ifliklik gösterebilir. Tramola atma fonksiyonunu hem AUTO modundan hem de WIND modundan bafllatabilirsiniz. Her iki modda, karfl t tramola atma yönü seçilerek diyalog kutusu aç k oldu u sürece tramola atma ifllemini durdurabilirsiniz. fllem durduruldu unda tekne önceki ayarl yöne dönecektir. Daha fazla bilgi için sayfa 41 deki Seyir parametreleri k sm na bak n. Auto (Otomatik) modunda tramola atma AUTO modunda tramola atma, WIND modunda tramola atmaktan farkl d r. AUTO modunda tramola atma aç s sabittir ve kullan c taraf ndan belirlenir. Tramola atma yönü seçildi inde, otomatik pilot ayarl sabit tramola aç s na göre mevcut ayarl rotay de ifltirir. Wind (Rüzgar) modunda tramola atma AUTO (Otomatik) moduyla karfl laflt r ld nda WIND (Rüzgar) modunda tramola atma, referans olarak görünen veya gerçek rüzgar ile seyrederken yap labilir. Gerçek rüzgar aç s 90 dereceden az olmal d r. Tramola atma s ras ndaki dönüfl h z, seyir parametreleri ayarlama menüsündeki Tack time (Tramola atma) özelli i taraf ndan belirlenecektir (yukar daki flekle bak n). Tramola atma s ras nda h z kayb n önlemek için, tramola atma ayn zamanda teknenin h z taraf ndan da kontrol edilecektir. Tramola atmay bafllatt n zda otomatik pilot, ayarl rüzgar aç s n tekne pruvas n n di er taraf na alacakt r. Yelken açma Gerçek rüzgar aç s 120 den büyük ise yelken açmak mümkündür. Yelken açma süresi, kontrol alt nda olabildi ince h zl gerçeklefltirmek için teknenin h z taraf ndan belirlenir. 38 Tramola atmay ve yelken açmay önleme Rüzgara karfl ilerlerken ve seyrederken otomatik pilotu dikkatli kullanmal s n z. Rüzgara karfl ilerlerken yelkenlerin dengesi bozulursa, yelkenlerin çarpma kuvveti tekneyi rüzgara karfl ilerletebilir. Tekne ayarl minimum rüzgar aç s n aflacak flekilde seyrediyorsa, yelkenlerin itme kuvveti aniden kaybolacak ve teknenin h z n düflürecektir. Dümen daha az etkili olaca ndan tekneyi döndürmek zorlaflacakt r. WIND (Rüzgar) modunda tramola atmay önleme fonksiyonu bu tip durumlar engellemek için kullan l r. Bu, aç k rüzgar aç s ayarl minimum rüzgar aç s n n 5 alt na düfltü ünde ve daha fazla dümen k rma istenildi inde hemen tepki verecektir. Otomatik pilotun kullan lmas NSS Kullan m K lavuzu

40 Seyrederken, yanlardan veya arkadan gelen dalgalarla tekneyi döndürmek zordur. Dalgalar tekneyi istenmeyen bir yöne savurabilir; bu durum hem mürettebat hem de direk için tehlikeli olabilir. Yelken açmay önleme fonksiyonu, gerçek aç k rüzgar aç s 175 nin üstüne ç kt nda veya ayarl rüzgar aç s n n tersine döndü ünde aktif hale gelecektir. stenmeyen yöne dönmeyi önlemek için daha fazla dümen k rma istenecektir. Tramola atma ve yelken açma önleme fonksiyonlar tehlikeli bir duruma düflmeyi önlemeye karfl bir garanti de ildir. Dümenin ve/veya tahrik ünitesinin etkisi yeterli de ilse, tehlikeli bir durum meydana gelebilir. Bu tip durumlarda çok dikkatli olun. Rüzgar ile dönüfl yapma ve seyir Wind Nav modunda, otomatik pilot bir NSS seyir fonksiyonundan al nan rüzgar ve iz verileriyle tekneyi döndürür. Wind Nav modunda otomatik pilot aktif waypoint e do ru ilerlemek için gerekli ilk rota de iflimini hesaplar ancak otomatik pilot, hesaplamada mevcut rüzgar yönünden de yararlan r. NSS nin bir AP24/AP28 sisteminde kullan lmas Komut aktar m NSS cihaz n z bir AP24 veya AP28 kontrol ünitesi içeren bir otomatik pilot sistemine ba l ise, ayn anda sadece bir kontrol ünitesi aktif olabilir. Aktif olmayan ünite ekranda bir zarf sembolü ile gösterilir. Çevirmeli dü meyi çevirerek veya bu dü meye basarak aktif otomatik pilot ekran üstü menüsü ile aktif olmayan bir NSS cihaz ndan komut alabilirsiniz. Ekran üstü menü görünmezse, STBD/AUTO tuflunu bas l tutup mod seçim menüsünü seçerek ve ard ndan aktif modu onaylayarak NSS cihaz ndan komut alabilirsiniz. Uzak istasyonlar n kilitlenmesi AP24/AP28, di er tüm kontrol ünitelerini devre d fl b rakan bir Uzak Kilit fonksiyonu içerir. Kilitli bir cihaz bir kilit sembolü ile belirtilir. Uzak kilit fonksiyonu AP24/AP28 de aktif hale getirildi inde, NSS ye veya sistemdeki di er AP kontrol ünitelerine komut aktar m gerçekleflmez; sadece aktif AP kontrol ünitesi komut al r. Sadece komut alan AP24/AP28 cihaz ndan uzak istasyonlar n kilidini açabilirsiniz. Otomatik pilotun EVC sisteminde kullan lmas NSS, SG05 vas tas yla bir EVC sistemine ba land nda, otomatik pilot modundan ba ms z olarak dümeni elle kontrol edebilirsiniz. Ekran üstü göstergedeki mod göstergesi, EVC nin devre d fl oldu unu belirten bir çizgi ile yer de ifltirecektir. Belirlenen süre içinde EVC sisteminde herhangi bir dümen komutu verilmezse sistem standby modunda NSS kontrolüne dönecektir. Otomatik pilotun kullan lmas NSS Kullan m K lavuzu 39

41 Otomatik pilot ayarlar ekran Otomatik pilot ayarlar ekran, otomatik pilotun çal flmas s ras nda kullan c taraf ndan de ifltirilebilen ayarlara eriflim sa lar. Montaj ile ilgili bilgi için ayr NSS Montaj K lavuzuna bak n. Auto-hide (Otomatik gizle) Otomatik pilot ekran üstü menüsü görünmedi inde, otomatik pilot bilgileri varsay lan olarak sayfalar n üst taraflar nda gösterilir. Bu bilgileri kapatmay seçebilirsiniz. Crescent lights (Otopilot fl klar ) Çevirmeli dü menin etraf ndaki arka plan fl klar NSS nin otomatik pilot kontrolü alt nda oldu unu belirtmek için kullan labilir. Otopilot aktif hale getirildi inde, fl klar k rm z ve yeflil olacakt r. Devre d fl b rak ld nda,otopilot standby(bekleme) modundayken fl klar normal gündüz/gece ayarlar na dönecektir. Chart compass (Harita pusulas ) Harita ekran nda teknenizin çevresinde bir pusula sembolü görünecek flekilde seçim yapabilirsiniz. mleç ekranda aktif iken pusula sembolü kaybolacakt r. Bir NSS cihaz n kilitleme Sisteme iki NSS cihaz dahil edilmiflse, otomatik pilotun izinsiz kullan m n önlemek için aktif olmayan NSS cihaz kilitlenebilir. Cihaz kilitlendi inde, bu durum ekran üstü menüde bir kilit sembolü ve yaz ile belirtilir. Kilit fonksiyonu kullan l rken, NSS cihaz ndan herhangi bir otomatik mod seçilemez. Not: Kilit fonksiyonu, pilot kontrolü olarak aktif olan NSS cihaz nda bulunmaz. E er NSS cihaz bir AP24/AP28 sisteminin bir parças ise cihaz AP24/AP28 kontrol ünitesinden kilitlenebilir. Sea state filter (Deniz durumu filtresi) Deniz durumu filtresi, dalgal sularda dümen hareketlili ini ve otomatik pilot hassasiyetini azaltmak için kullan l r. OFF AUTO Deniz durumu filtresi devre d fl kal r. Bu varsay lan ayarlamad r. Dalgal sularda uyarlamal bir ifllemle dümen hareketlili ini ve otomatik pilot hassasiyetini azalt r. Deniz durumu filtresini kullanmak istedi- inizde AUTO ayar önerilir. MANUAL Daha önce aç klanan dönüfl hassasiyeti kontrol ayarlar yla ba lant l - d r. Dalgal ancak sabit deniz koflullar nda optimum rota muhafaza etme ve düflük dümen hareketlili i kombinasyonunu bulmak için manuel olarak kullan labilir. 40 Otomatik pilotun kullan lmas NSS Kullan m K lavuzu

42 Seyir parametreleri Not: Seyir parametre ayarlar, sadece tekne tipi Sail konumuna ayarlanm flsa yap labilir. Tack time (Tramola atma zaman ) WIND modunda tramola atarken, dönüfl h z (tramola atma zaman ) ayarlanabilir. Bu, tramola atma s ras nda tek kollu denizcilere tekneyi ve yelkenleri kontrol etmeleri için zaman kazand racakt r. Ayr ca, rüzgar taraf de ifltirilmeden yap lan dönüfl, kontrollü bir h zda yap lacakt r. Menzil 2-50 Tack angle (Tramola atma aç s ) Bu de er, AUTO modunda tramola atarken önceden rota de ifltirmek için için kullan l r. Otomatik pilot ekran üstü menüsündeki iskele ve sancak göstergelerine bas larak rota bu de er kadar de ifltirilebilir. Menzil Her ad mdaki de iflim 1 Her ad mdaki de iflim 1 Varsay lan 12 Varsay lan 100 Birim saniye Birim * Wind function (Rüzgar fonksiyonu) Rüzgar fonksiyonu AUTO (Otomatik) konumuna ayarl iken, otomatik pilot otomatik olarak görünen ve gerçek rüzgar yönü aras nda seçim yapar. AUTO varsay lan ayarlamad r ve seyir için önerilir. Tekne dönüfl yapt nda, dalgalar n üzerinde sörf yapacakt r. Bu, tekne h z nda ve dolay s yla görünen rüzgar aç s nda belirgin de iflikli e yol açabilir. Bu yüzden, gerçek rüzgar dönüfl yapmak için kullan l rken, görünen rüzgar ise, rüzgara karfl ilerlerken veya limana yanafl rken kullan l r. Görünen rüzgar dönüflü, maksimum tekne h z n yakalamak için tercih edilir. Otomatik pilot, yelkenlerin belli bir triminden maksimum itme kuvveti almak için sabit bir görünen rüzgar aç s korumaya çal fl r. Kapal sularda ilerlerken, fliddetli rüzgardan dolay görünen rüzgar aç s geçici olarak de iflebilir. Bu, daha sonra gerçek rüzgara karfl ilerlemek için tercih edilebilir. VMG optimizing (VMG iyilefltirme) Rüzgara karfl VMG'yi iyilefltirebilirsiniz. Bu fonksiyon seçildi inde, yeni bir rüzgar aç s ayarland ktan 5 10 saniye sonra ve sadece rüzgara karfl ilerlerken aktif hale gelecektir. Layline steering (Rota çizgisine dönme) Rota çizgisine dönme seyir s ras nda faydal d r. Navigasyon cihaz ndan al nan Rotadan Sapma Hatas (XTE) tekneyi iz çizgisinde tutacakt r. Navigasyon cihaz ndan al nan XTE 0.15 nm yi aflarsa, otomatik pilot waypoint in rota çizgisini ve izini hesaplayacakt r. Response (Tepki) Varsay lan olarak sistem, h za (sürat tekneleri) veya h za ve rüzgara (yelkenliler) göre HI/LO (Yüksek/Düflük) parametre grubu aras nda geçifl yapar. Ancak, hangi parametre grubunun kullan laca n manuel olarak seçebilirsiniz. H z sinyali yoksa HI (Yüksek) veya LO (Düflük) seçilmelidir. ki (HI/LO) parametre grubundan her birinin ince ayarlarını el ile yapabilirsiniz. Seviye 4, otomatik ayar fonksiyonu taraf ndan ayarlanan parametre de erli varsay lan ayarlamal d r. Herhangi bir otomatik ayarlama yap lmam flsa (önerilmez), seviye 4 de erleri varsay lan fabrika ayar olacakt r. Düflük hassasiyet seviyesi, dümenin hareketlili ini azalt r ve daha genifl bir dönüfl sa lar. Yüksek hassasiyet seviyesi, dümenin hareketlili ini art r r ve daha dar bir dönüfl sa lar. Çok yüksek hassasiyet seviyesi teknenin S-dönüflü yapmas na sebep olacakt r. Otomatik pilotun kullan lmas NSS Kullan m K lavuzu 41

43 Automatic steering (Otomatik dümen) Bu seçenek, tüm otomatik pilot dümen parametrelerini gösterir ve gerekirse, parametreleri ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, ayr AC12/AC42 Montaj K lavuzuna bak n. Installation (Montaj) Otomatik pilotun montaj ve çal flt r lmas için kullan l r. Ayr AC12/AC42 veya SC05 Montaj K lavuzuna bak n. 42 Otomatik pilotun kullan lmas NSS Kullan m K lavuzu

44 Radar n kullan lmas Radar ekran, tam ekran görüntüsü olarak ayarlanabilir veya di er ekranlarla birlefltirilebilir. Radar görüntüsü ayr ca mevcut 2 ve 3 boyutlu Navionics harita görüntüsü olarak da gösterilebilir. Sayfa 14 teki Haritalar k sm na bak n. Radar ekran Menzil Pruva çizgisi* Çevirmeli dü meler Kuzey göstergesi* Yön Hareket Pusula* Daireler* Menzil iflaretleyiciler* Veri çubu u** * Opsiyonel radar sembolleri. ** Sadece NSS8 ve NSS12 de bulunur. Radar sembolleri Radar menüsünden topluca veya sayfa 50 deki Radar ayarlar ekran k sm nda aç kland gibi tek tek aç l p kapat labilir. Radar çal flma modlar Radar n çal flma modlar NSS cihaz ndan kontrol edilir. Afla daki modlar mevcuttur: Off (Kapal ) Radar taray c s kapan r. Standby (Bekleme) Radar taray c s aç l r ancak, radar sinyal iletmez. Transmit (Yay n) Taray c aç l r ve sinyal gönderir. Alg lanan hedefler radar ekran nda çizilecektir. mlecin radar ekran nda kullan lmas mleç varsay lan olarak radar görüntüsü üzerinde görünmez. Radar ekran n t klad n zda, imleç ve imleç konum penceresi aktif hale gelecektir. mleç, bir hedefe olan mesafeyi ölçmek ve sonraki bölümlerde aç kland gibi hedefleri seçmek için kullan labilir. mleci ve imleç ö elerini ekrandan silmek için Clear cursor ekran tufluna ve X tufluna bas n. Radar n kullan lmas NSS Kullan m K lavuzu 43

45 Radar görüntüsünü ayarlama Radar n hassasiyetini ayarlayarak ve deniz ve hava koflullar ndan kaynaklanan parazit ve yalanc eko lar filtreleyerek radar görüntüsünü iyilefltirebilirsiniz. Görüntüyü t klayarak veya çevirmeli dü meye basarak kontrol görüntüleri aras ndan seçim yapabilirsiniz. Aktif seçenek büyütülecek ve ad n n tamam görünecektir. Daha sonra dü meyi çevirerek veya radar ekran nda çapraz bir sürükleme hareketi ile de eri ayarlayabilirsiniz. Gain (Hassasiyet) Bu özellik, radar al c s n n hassasiyetini kontrol eder. Yüksek hassasiyet radar, radar sinyallerine karfl daha duyarl k larak zay f hedefleri göstermesini sa lar. Hassasiyet çok yüksek bir de ere ayarlan rsa, görüntü arka zemin görüntüsünden etkilenebilir. Hassasiyetin bir manuel ve bir otomatik modu vard r. Çevirmeli dü meyi bas l tutarak modlar aras nda geçifl yapabilirsiniz. Yaln zca manuel modda iken döner dü meyi çevirerek hassasiyet de erini ayarlayabilirsiniz. Sea clutter (Deniz Döküntüsü) Deniz döküntüsü, dalgalardan veya teknenin yak n ndaki dalgal sudan gelen yalanc eko lar filtrelemek için kullan l r. Deniz döküntüsü filtreleme de eri artt r ld nda, dalgalardan gelen yalanc eko lar n oluflturdu u parazitler azalacakt r. Çevirmeli dü meye uzun süreli basma mevcut Deniz döküntüsü modlar aras nda geçifl yapman z sa layacakt r. Yaln zca manuel modda iken döner dü meyi çevirerek döküntü de erini ayarlayabilirsiniz. Rain Clutter (Ya mur Döküntüsü) Ya mur döküntüsü, ya mur, kar veya di er hava durumlar n n radar görüntüsü üzerindeki etkisini azaltmak için kullan l r. Gerçek hedefleri filtreleyece inden, bu de er çok yükse e ayarlanmamal d r. Radar parazitini ay klama Parazit, ayn frekans band nda çal flan di er radar cihazlar ndan al nan radar sinyallerinden kaynaklanabilir. Yüksek bir ayarlama di er radarlardan al nan paraziti azaltacakt r. Zay f hedefleri kaç rmamak için, herhangi bir parazit olmad zaman parazit ay klama düflük konuma ayarlanmal d r. Radar n merkezini ayarlama Radar n PPI merkezini radar ekran içinde farkl konumlara kayd rabilir ve teknenizin sembolünün radar görüntüsü üzerinde nas l hareket edece ini seçebilirsiniz. Radar hareketi, radar ekran n sol üst köflesinde TM (Gerçek hareket) veya RM (Nispi hareket) olarak belirtilir. Radar n konumu yaln zca radar sinyal gönderirken de ifltirilebilir. Center (Merkez) Varsay lan ayarlama. Radar n PPI merkezi radar ekran na ortalan r. Look Ahead ( leri bak) Maksimum ön görüfl sa lamak için radar n PPI merkezini ekran n alt taraf na kayd r r. 44 Radar n kullan lmas NSS Kullan m K lavuzu

46 Offset (Merkez kayd rma) PPI merkezini radar ekran n n herhangi bir yerine tafl man z sa lar. 1. Menüden Offset (Merkez kayd rma) opsiyonunu seçin. 2. Radar n merkezini ayarlamak istedi iniz yerde ekran t klay n. 3. Ekran n üst taraf ndaki SAVE OFFSET tuflunu t klayarak veya MENU tufluna basarak ayarlamay onaylay n. Merkez leri bak Merkez kayd rma True motion (Gerçek hareket) True motion (Gerçek hareket) menüsünde siz ilerledikçe tekneniz ve hareketli hedefler Radar ekran nda hareket eder. Tüm sabit cisimler sabit bir konumda kal r. Tekne sembolü ekran na kenar na ulaflt nda, radar görüntüsü tekne sembolü tekrar ekran na ortas na yerlefltirilerek yeniden çizilecektir. True motion (Gerçek hareket) opsiyonu seçildi inde menü, bir gerçek hareket s - f rlama seçene i içermek için büyütülecektir. Bu, radar görüntüsünü ve tekne sembolünü ekran n ortas na manuel olarak ayarlamak içindir. Bir hedefin mesafesini ve kerterizini ölçme mlecin kullan lmas mleç varsay lan olarak radar görüntüsü üzerinde görünmez. Radar ekran n t klad n zda, imleç görünecek ve imleç konum penceresi aktif hale gelerek teknenizden imleç konumuna olan menzili ve yönü gösterecektir. Mesafe halkalar Mesafe halkalar, radar menzili esas al narak standart radar mesafe skalas na göre gösterilir. Mesafe halkas n, bir radar eko suna olan mesafeyi tahmin etmek için kullanabilirsiniz. EBL/VRM Elektronik kerteriz çizgisi (EBL) ve de iflken menzil iflaretleyici (VRM), radar menzilindeki teknelere ve kara parçalar na olan menzilin ve yönün h zl ölçümlerini sa lar. Radar görüntüsü üzerine iki farkl EBL/VRM yerlefltirilebilir. EBL/VRM varsay lan olarak teknenin merkezinden yerlefltirilmifltir. Ancak, referans noktas n radar görüntüsü üzerinde seçilen herhangi bir konuma yerlefltirmek mümkündür. mleci kullanarak EBL/VRM yi yerlefltirebilir ve iflaretleyici konumunu afla da aç kland gibi düzenleyebilirsiniz. Yerlefltirildi inde, veri çubu undaki ilgili iflaretleyicileri t klayarak EBL/VRM yi h zl bir flekilde aç p kapatabilirsiniz. Radar n kullan lmas NSS Kullan m K lavuzu 45

47 Bir EBL/VRM iflaretleyicisinin belirlenmesi 1. mlecin radar ekranda aktif olmad ndan emin olun (X tufluna bas n). 2. Menüyü aktif hale getirin. 3. EBL/VRM iflaretleyicilerinden birisini seçin. 4. Ayarlama yöntemini seçin ve iflaretleyiciyi ayarlamak için ekran t klay n. 5. flaretleyiciyi konumunu kaydetmek için ekran tuflunu t klay n. Yerlefltirildi inde, veri çubu undaki ilgili k sm t klayarak EBL/VRM yi h zl bir flekilde aç p kapatabilirsiniz (sadece NSS8 ve NSS12). mleç ile EBL/VRM iflaretleyicisinin h zl yerlefltirilmesi 1. mleci yerlefltirmek için radar ekran n t klay n. 2. Menüyü aktif hale getirin. 3. EBL/VRM iflaretleyicilerinden birisini seçin. EBL çizgisi ve VRM dairesi imleç konumuna göre yerlefltirilecektir. 4. Gerekirse, iflaretleyicinin konumunu yeniden ayarlamak için ekran t klay n. 5. Konumu kaydetmek için Save EBL/VRM ekran tufluna bas n veya menüyü aktif hale getirin. Teknenizin çevresinde bir koruma bölgesi ayarlama Koruma bölgesi, radar görüntüsünde belirleyebilece iniz bir aland r (daire veya bir dilim). Aktif hale getirildi i zaman, bir radar hedefi bölgeye girdi inde veya bölgeden ç kt nda bir alarm verilecektir. Bir koruma bölgesi belirleme 1. Menüyü aktif hale getirin. 1. Koruma bölgelerinden birisini seçin. 2. fiekli seçin. 3. Bölgenin yerini belirlemek için Adjust (Ayarla) opsiyonunu seçin ve menzili, derinli i, yönü ve geniflli i ayarlamak için ekran t klay p sürükleyin veya çevirmeli dü meyi kullan n. 4. Ekran tuflunu t klayarak veya menüyü aktif hale getirerek konumu kaydedin. Yerlefltirildi inde, veri çubu undaki ilgili k sm t klayarak koruma bölgelerini h zl bir flekilde aç p kapatabilirsiniz (sadece NSS8 ve NSS12). Alarm ayarlar Bir radar hedefi koruma bölgesi s n rlar n ihlal etti inde bir alarm verilecektir. Bir radar hedefi bölgeye girdi inde veya bölgeden ç kt nda bir alarm verilip verilmeyece ini seçebilirsiniz. Sensitivity (Hassasiyet) Küçük hedefler için alarmlar n verilmemesi için koruma bölgesi hassasiyeti ayarlanabilir. Radar seçenekleri Threshold (Radar efli i) Eflik, en düflük radar sinyalleri için gerekli sinyal kuvvetini ayarlar. Bu s n r n alt ndaki radar sinyalleri filtrelenir ve görünmez. Varsay lan de er: 30%. Target boost (Hedefi büyütme) Hedef büyütme seçene i radar hedeflerinin boyutunu art rmak için kullan l r. 46 Radar n kullan lmas NSS Kullan m K lavuzu

48 Target expansion (Hedefi geniflletme) Hedef geniflletme, devreye girerek varsay lan radar sinyal kuvvetini art racak ve geri dönen kuvvetli radar sinyalleri hedeflerin ekranda daha genifl görünmesini sa layacakt r. Target trails (Hedef izleri) Her bir hedefin b rakt izin ne kadar uzun süre radar ekran nda kalaca n belirleyebilirsiniz. Hedef izlerini OFF (kapal ) konumuna ayarlayabilirsiniz. Not: Hedef izlerini kullan rken (TM) gerçek hareket önerilir. Hedef izlerinin ekrandan silinmesi Hedef izleri ekranda görünürken hedef izlerini radar ekran üzerinden geçici olarak silmeniz için menü seçenekleri geniflletilecektir. Hedef izleri, yukar da aç kland gibi kapat lmad sürece, tekrar görünmeye bafllayacakt r. Palette (Radar paleti) Radar ekran nda detaylar sunmak için farkl renkler (paletler) kullan labilir. Orientation (Radar n yönünü ayarlama) Radar n yönü, radar ekran n sol üst köflesinde HU (Pruva yukar ), NO (Kuzey yukar ) veya CU (Rota yukar ) olarak belirtilir. Heading up (Pruva yukar ) Radar görüntüsünde mevcut yönü do rudan göstermek için radar görüntüsünü döndürür. North up (Kuzey yukar ) Radar görüntüsünü, kuzey yukar bakacak flekilde döndürür. Course up (Rota yukar ) Mevcut seyir rotas n do rudan yukar do ru göstermek için radar görüntüsünü döndürür. Bu seçenek, yaln zca NSS aktif bir rotada seyir halinde iken çal fl r. E er aktif bir rotada seyir halinde de ilseniz, seyir fonksiyonu bafllay ncaya kadar pruva yukar yön ayar kullan lacakt r. Fast scan (H zl tarama) (Sadece Broadband Radar ). Menzil 2 deniz miline veya daha düflük bir de ere ayarl iken radar taray c s n n h z n art r r. Bu seçenek, bu menzil içindeki hedef hareketleriyle ilgili daha h zl güncellemeler sunar. STC curve (STC e risi) (Sadece Broadband Radar ). STC (Hassasiyet Zaman Kontrolü), teknenize yak n radar sinyalinin hassasiyetini kontrol eder. Seçiminiz mevcut deniz koflullar esasl olmal d r. Radar n kullan lmas NSS Kullan m K lavuzu 47

49 MARPA hedefleri NSS sistemine ba l bir elektronik pusula sensörü varsa, radar hedeflerini izlemek için MARPA fonksiyonu (Mini Otomatik Radar Hedef Takibi) kullan labilir. Hedef çok yaklaflt nda sizi bilgilendirmek için alarmlar belirleyebilirsiniz. Sayfa 48 deki MARPA hedef ayarlar k sm na bak n. MARPA izleme, çarp flmay önlemek için önemli bir araçt r. Not: MARPA, hem radar hem de NSS için elektronik pusula sensöründen gelen yön verileri gerektirir. MARPA hedefi sembolleri NSS sistemi afla da gösterilen hedef sembollerini kullan r: Sembol Aç klama MARPA hedefini yakal yor. Tipik olarak 10 tam taray c turu sürer. MARPA hedefini izliyor; hareket etmiyor veya demirlemifl. Rota uzant s çizgili, güvenli AIS hedefini izliyor. Tehlikeli MARPA hedefi. Bir hedef CPA, TCPA ve AIS Menzil ayarlar na göre tehlikeli olarak belirlenir. Sayfa 49 daki Tekne alarm ayarlar k sm na bak n. Zaman s n r içinde herhangi bir sinyal al nmad nda hedef kay p olarak belirlenecektir. Hedef sembolü, sinyal al m kaybolmadan önce hedefin en son geçerli konumunu temsil eder. Hedef sembolü üzerine t klanarak aktif hale getirilen seçilmifl MARPA hedefi. mleç silindi inde hedef, varsay lan hedef sembolüne dönecektir. MARPA hedeflerini izleme 1. Radar ekran ndaki hedefin üzerine t klay n. 2. Menüden Acquire targets (Hedefleri sapta) opsiyonunu seçin. 3. Daha fazla hedef için bu ifllemi tekrarlay n. Hedefler tan mland ktan sonra, hedefi yakalamak ve izlemek için yaklafl k 10 radar taramas gerekir. Hedef izlemeyi iptal etme Hedefler izlenirken, bireysel hedefleri iptal etmek veya izleme fonksiyonunu durdurmak üzere radar menüsü seçenekleri geniflletilecektir. Menüyü aktif hale getirmeden önce simgeyi t klayarak bireysel hedeflerin izlenmesini iptal edin. Hedef bilgilerini izleme Temel hedef bilgileri bilgi çubu unda gösterilebilir. Hedefler ile ilgili bilgileri görmek için Tools (Araçlar) sayfalar n da kullanabilirsiniz. Bkz. sayfa 79. MARPA hedefi ayarlar Birkaç tekne ayar alarm s n rlar n ve hedeflerin radar görüntünüzün üzerinde nas l görünece ini belirler. 48 Radar n kullan lmas NSS Kullan m K lavuzu

50 Hedef izleri ve güvenli daireler MARPA izinin uzunlu unu belirleyerek hedefin hareketinin izlenmesini kolaylaflt rabilirsiniz. Tehlikeli bölgeyi temsil etmek için MARPA hedefinin çevresine bir daire eklenilebilir. Sayfa 49 daki Tehlikeli teknelerin belirlenmesi k sm na bak n. Teknelerin uzant çizgileri Tekneniz ve di er tekneler için uzant çizgilerinin uzunlu unu ayarlar. Uzant çizgilerinin uzunlu u sabit bir mesafeye veya teknenin seçilen süre içinde alaca mesafeyi gösterecek flekilde ayarlanabilir. Tehlikeli teknelerin belirlenmesi CPA (En Yak n Yaklaflma Noktas ) veya TCPA (En Yak n Yaklaflma Noktas Zaman ) esasl olarak tehlikeli tekneleri belirleyebilirsiniz. Tekneniz, baflka bir tekneye bu mesafe oran nda yaklaflt - nda, bu sembol tehlikeli hedef sembolüne de- iflecektir. Alarm ayarlar panelinde aktif hale getirilmiflse bir alarm verilecektir. Tekne alarm ayarlar Bir hedef belirlenen menzil s n rlar içine girdi inde veya önceden belirlenen hedef kayboldu unda sizi uyarmak için birkaç tekne alarm belirleyebilirsiniz. Alarm ID si Aç klama Tehlikeli tekne Bir tekne ön ayarl CPA veya TCPA içine girdi inde alarm verilip verilmeyece ini kontrol eder. Yukar daki Tehlikeli teknelerin belirlenmesi k sm na bak n. Not: Seçim kutusu, alarm ekran üstü kutusunun görünüp görünmeyece ini ve siren sesinin duyulup duyulmayaca n kontrol eder. CPA ve TCPA, etkin/iptal durumundan ba ms z olarak, bir teknenin ne zaman tehlikeli oldu unu belirler. MARPA hedefi kayboldu MARPA bulunamad Bir MARPA hedefi kayboldu unda alarm verilip verilmeyece ini kontrol eder. MARPA n n çal flmas için gerekli girdileriniz (geçerli GPS konumu ve radar sunucusuna ba l kerteriz sensörü) olmad nda bir alarm verilip verilmeyece ini kontrol eder. Radar bindirme Radar görüntüsünü Harita üzerine bindirebilirsiniz. Bu, radar hedeflerini haritadaki nesnelerle karfl laflt rarak radar görüntüsünü kolayca yorumlaman za yard mc olur. Radar görüntüsü seçildi inde, Harita ekran menüsünden temel radar çal flma fonksiyonlar seçilebilir. Radar n kullan lmas NSS Kullan m K lavuzu 49

51 Radar ayarlar ekran Radar sembolleri Opsiyonel radar sembollerini Radar ayarlar sayfas ndan tek tek aç p kapatabilirsiniz. Sayfa 43 teki opsiyonel radar ö elerini gösteren flekle bak n. Veri çubu u Radar veri çubu unu açar/kapat r. Sayfa 43 teki flekle bak n. Veri çubu u, en yak n hedef üstte olacak flekilde 3 hedefe kadar gösterebilir. AIS hedefleri teknenize daha yak n oldu u halde MARPA hedeflerini üst tarafta veya AIS hedeflerinden önce görünecek flekilde seçim yapabilirsiniz. Not: Veri çubu u sadece NSS8 ve NSS12 de bulunur. MARPA ayarlar Bir MARPA hedefinin çevresine hedef izleri ve koruma bölgesi simgesi eklemenizi sa lar. Önceki sayfalardaki aç klamaya bak n. Montaj Installation (Montaj) seçene i, ayr NSS Montaj k lavuzunda aç klanan Radar montaj için kullan l r. 50 Radar n kullan lmas NSS Kullan m K lavuzu

52 Sonar Sonar fonksiyonu teknenizin alt ndaki suyu ve dibi göstererek bal klar tespit etmenizi ve denizin dibindeki yap y incelemenizi sa lar. Sonar, ekranda sa dan sola do ru kayan su kesitini gösterir. Bu bölümün sonraki sayfalar nda aç kland gibi tek bir ekran görüntüsü veya birkaç bölmeli görüntü aras ndan seçim yapabilirsiniz. Bal k kavisleri Üst menzil Derinlik Is Frekans/zoom Is grafi i* Hassasiyet/ Renk Göstergeleri Deniz yata Ölçek Zoom çubuklar * Derinlik çizgisi* Genlik kapsam * Alt menzil * Opsiyonel sonar görüntüsü maddeleri Not: Opsiyonel sonar görüntülerini tek tek aç p kapatabilirsiniz. Sayfa 56 daki Sonar ayarlar ekran k sm na bak n. Sonar ekran n n ayarlanmas Sonar ekran, ana menüden ayarlan r. Menzil Menzil ayarlamas ekranda görünen suyun derinli ini belirler. Otomatik menzil Auto (Otomatik) ayar n seçerseniz, sistem suyun yüzeyinden dibe kadar olan tüm menzili otomatik olarak gösterecektir. Ön ayarl menzil seviyeleri Birkaç ön ayarl menzil seviyesi aras ndan seçim yapabilirsiniz. Kiflisel menzil Bu opsiyon üst ve alt menzil s n rlar n elle ayarlaman z sa lar. Sonar ekran, tek bir görüntü olarak veya sol ve sa taraflar n farkl görüntüleri temsil etti i bölmeli ekran olarak ayarlanabilir. Sonar NSS Kullan m K lavuzu 51

53 Bölmeli ekran seçenekleri Zoom Zoom modu, ekran n sol taraf nda sonar ekran n n büyütülmüfl bir görüntüsünü sunar. Varsay lan olarak zoom seviyesi 2x e ayarlanm flt r. Ekran üstü menüden yaklafl k 8x zoom seçebilirsiniz. Ekran n sa taraf ndaki menzil zoom çubuklar, büyütülecek menzili gösterir. Zoom oran n art r rsan z, menzil azalacakt r. Bunu, zoom çubuklar aras ndaki mesafenin azalmas yla göreceksiniz. Zoom çubuklar Bottom lock (Dip kilidi) Dip kilidi modu, dibe yak n sinyalleri görmek istedi inizde faydal d r. Bu modda, ekran n sol taraf nda dibin düzleflti i yerlerin bir görüntüsü sunulur. Ölçek, deniz yata ndan (0) ve yukar s ndan itibaren mesafeyi ölçmek için de iflir. Dip ve s f r çizgisi, ölçekten ba ms z olarak, daima sol tarafta gösterilecektir. Ekran n sol taraf ndaki görüntünün ölçe i, Zoom modunda aç kland gibi ayarlan r. Echo frequency (Sonar frekans ) NSS cihaz birkaç ayna frekans n destekler. Mevcut frekanslar sonar modülüne ve hangi ayna modelinin kullan ld na ba l - d r. Ekranda çift sonar görüntüsü ayarlayarak iki frekans ayn anda görebilirsiniz. Noise rejection (Gürültü bast rma) Sintine pompalar ndan, motor titrefliminden ve hava kabarc klar ndan al nan sinyal kar fl m görüntüde parazite sebep olabilir. Gürültü bast rma opsiyonu, ekrandaki parazitleri filtreler ve azalt r. Scroll speed (Tarama h z ) Ekrandaki sonar görüntüsünün tarama h z n seçebilirsiniz. Yüksek tarama h z görüntüyü h zl güncelleyecek ve düflük tarama h z ise uzun bir kay t sunacakt r. Zooming (Yak nlaflt rma) Sonar görüntüsünün yak nlaflt rma seviyesini seçmek için IN / OUT tufllar n kullanabilirsiniz. Yak nlaflt rma seviyesi sonar ekran n n sol üst taraf nda gösterilir. Görüntüyü yak nlaflt r rken, otomatik menzil veya manuel menzil modunda oldu undan ba ms z olarak denizin taban ekran n alt taraf na yak n tutulacakt r. E er menzil gerçek derinlikten belirgin bir flekilde düflük bir seviyeye ayarlanm flsa, yak nlaflt rma s ras nda cihaz dibi bulamayacakt r. mleç aktif ise, cihaz imlecin gösterdi i yeri büyütecektir. 52 Sonar NSS Kullan m K lavuzu

54 Renk ve hassasiyet ayarlar n n yap lmas Gain (Hassasiyet) Hassasiyet, sonar n hassasiyetini kontrol eder. Hassasiyeti art rd kça görüntüde daha fazla detay görünecektir. Ancak, yüksek bir hassasiyet ayar görüntüde daha fazla arka plan parazitinin görünmesine sebep olabilir. Aksine, hassasiyet çok fazla düflürülürse zay f sinyaller görünmeyebilir. Auto gain (Otomatik hassasiyet) Otomatik hassasiyet opsiyonu, hassasiyeti ço u koflullar için uygun bir seviyede tutacakt r. Otomatik hassasiyet modunda, otomatik hassasiyete uygulanan bir pozitif veya negatif merkez kaymas ayarlayabilirsiniz. Bu, A-40 - A40 olarak belirtilir. Color (Renk) Güçlü ve zay f sinyallerin, farkl sinyal kuvvetlerini belirtmek için farkl renkleri vard r. Kullan lan renkler seçmifl oldu unuz palete ba l d r. Renk ayar n ne kadar çok art r rsan z, o kadar çok sinyal ölçe in güçlü geri dönüfl ucundaki renkte görünecektir. Hassasiyet ve Renk ayarlar n n yap lmas Hassasiyet ve Renk döner dü me kullan larak ayarlan r. Döner dü meye basarak Hassasiyet ve Renk aras ndan seçim yapabilirsiniz. Aktif seçenek büyütülecek ve ad n n tamam görünecektir. Dü meyi çevirerek de eri ayarlayabilirsiniz. Gain (Hassasiyet) seçildi inde döner dü meyi bas l tutarsan z, Auto (Otomatik) ve Manual (Manuel) hassasiyet seçenekleri aras nda geçifl yap l r. 3 saniye içinde herhangi bir ayarlama yap lmazsa, seçenekler varsay lan boyuta dönecektir. mlecin sonar ekran nda kullan lmas mleç varsay lan olarak sonar görüntüsü üzerinde görünmez. Ekran t klad n zda imleç belirecek, imleç konumunda derinlik görünecek, bilgi penceresi ve arfliv çubu u aktif hale gelecektir. mleci ve imleç ö elerini ekrandan silmek için Clear cursor ekran tufluna ve X tufluna bas n. Sonar kayd na göz atma mleç bir sonar ekran nda göründü ünde, k rm z bir ifllem çubu u da belirir. fllem çubu u izlemekte oldu unuz görüntüyü, kay tl toplam sonar arfliviyle orant - l olarak görüntüler. fllem çubu unun en sa a ulaflmas, en son kayda göz att n z gösterir. mleci ekran n sol taraf na kayd r rsan z, arfliv çubu u sola do ru kaymaya bafllayacak ve yeni ekolar al nd zaman gerçekleflen otomatik tarama özelli i kapanacakt r. Ekran n sol/sa taraf n sürükleyerek görüntü kayd içinde ilerleyebilirsiniz. Normal ilerleme moduna geri dönmek için Clear cursor ekran tufluna veya X tufluna bas n. Sonar NSS Kullan m K lavuzu 53

55 Sonar görüntüsü üzerine bir iflaret yerlefltirilmesi MENU tuflunu bas l tutarak tekne konumuna bir iflaret yerlefltirebilirsiniz. Ekran t klayarak ve daha sonra menüyü aktif hale getirerek seçilen bir sonar ö esi üzerine bir iflaret yerlefltirebilirsiniz. Not: Sadece imleç kullan larak yerlefltirilen iflaretler derinlik bilgileri içerecektir. Mesafeyi ölçme mleç, sonar görüntüsündeki iki nokta aras ndaki mesafeyi ölçmek için kullan labilir. Sonar görüntüsü duraklat ld nda ölçme fonksiyonunu kullanmak daha kolayd r. 1. Ölçme fonksiyonunu bafllatmak için menüyü aktif hale getirin. mleç ekran n ortas na yerlefltirilecek ve mesafe bu konumdan itibaren ölçülecektir. 2. kinci bir ölçme noktas seçmek için ekran t klay n. Ölçme noktalar aras na bir çizgi çizilecek ve mesafe, bilgi penceresinde gösterilecektir. 3. Yeni ölçme noktalar yerlefltirmek için ekran t klamaya devam edin. Finish measuring ekran tufluna veya X tufluna bast n zda, sonar cihaz normal taramaya dönecektir. Sonar n duraklat lmas Sonar duraklatarak sonar sinyallerini inceleyebilirsiniz. Bu fonksiyon Sonar ayarlar ekran ndan aktif hale getirilir; bkz. sayfa 56. Bu fonksiyon, bir waypoint i sonar ekran na yerlefltirmeniz gerekti inde ve görüntüdeki 2 nesne aras ndaki mesafeyi ölçmek için imleci kulland n zda faydal d r. Sonar verilerini kaydetme Sonar verilerini kaydedebilir ve dosyay NSS cihaz nda veya cihaz n kart okuyucusuna tak lan bir Mikro-SD kart nda saklayabilirsiniz. Bu fonksiyon Sonar ayarlar ekran ndan aktif hale getirilir; bkz. sayfa 56. Afla daki seçenekler mevcuttur: Bytes per sounding ( skandil bafl na bayt) Kay t dosyas n kopyalarken saniyede kaç bayt n kullan laca n seçin. Daha fazla bayt daha iyi çözünürlük sunar ancak, düflük bayt ayarlar yla k yasland nda kay t dosyas boyutunun artmas na yol açacakt r. Log all channels (Tüm kanallar kaydet) Tüm mevcut sonar verilerini ayn anda kaydeder. Tüm kanallar kaydederken, kay tlar.slg format yerine SL2 format nda yap l r. Log in XTF format (XTF format nda kaydet) SideScan (Yan Tarama) verileri için opsiyonel kay t format. Bu, sadece bir SideScan (Yan Tarama) cihaz ba land nda seçilecektir. Bu format, tüm kanallar bir dosyaya kaydetmez. Bu format, StructureScan (Yap Tarama) verilerine eriflmesi gereken bilgisayarda (SonarWiz gibi) üçüncü k s m uygulama deste i için kullan l r. 54 Sonar NSS Kullan m K lavuzu

56 Sonar görüntüsü kaydedildi- inde, ekran n alt taraf nda düzenli olarak yan p sönen k rm z bir simge ve bir mesaj görünecektir. Grafikler, hem s radan sonar hem de StructureScan (Yap Tarama) verilerinin kaydedildi ini göstermektedir. Kay t sembolü Kay t mesaj Kay t fonksiyonu yeniden seçildi inde sonar kayd durur. Kay tl sonar verilerine göz atma Seçildi i zaman hem dahili hem de harici olarak kaydedilen sonar kay tlar na göz at labilir. Kay t dosyas dondurulmufl bir görüntü olarak gösterilir ve menüden taramay ve gösterimi kontrol edebilirsiniz. Oynat lan görüntüde imleci kullanabilir ve normal bir eko sonar görüntüsünde oldu u gibi ekran t klay p sürükleyerek görüntüyü kayd rabilirsiniz. Seçilen sonar dosyas na birden fazla kanal kaydedilmiflse, hangi kanal n görüntüsünün gösterilece ini seçebilirsiniz. simgesine basarak yeniden gösterim mo- X tufluna veya sa üst köfledeki dundan ç kabilirsiniz. Sonar seçenekleri Palettes (Palet) Çeflitli renk ve parlakl k seviyeli renk birkaç ekran paleti mevcuttur. Bottom coloring (Dibi renklendirme) Dibi renklendirme seçene i tüm dibi ve dipteki sert yap y bir kahverengi tonla renklendirir. Bu, bal ve bitkileri kolayca dipten ay racakt r. Dibi renklendirme kapal Dibi renklendirme aç k Opsiyonel sonar görüntüsü ö eleri Sonar görüntülerini tek tek aç p kapatabilirsiniz. Sayfa 51 deki grafiklere bak n. Sonar NSS Kullan m K lavuzu 55

57 Bal k eko lar Eko lar n sonar görüntüsü üzerinde nas l görünece ini seçebilirsiniz. Bal k eko lar StructureScan (Yap Tarama) görüntüsü bindirme NSS sisteminize bir StructureScan (Yap Tarama) cihaz ba land nda, normal eko görüntüsünün üstüne bir DownScan (Dip Tarama) görüntüsü bindirebilirsiniz. Sonar menüsü afla daki gibi aktif hale getirildi inde, StructureScan (Yap Tarama) seçeneklerini içermek için geniflletilecektir. Her iki görüntünün hassasiyet ayar sayfa 53 teki Renk ve hassasiyet ayarlar k sm nda aç kland gibi ayarlanabilir. StructureScan (Yap Tarama) ile ilgili daha fazla bilgi için sayfa 58 deki StructureScan (Yap Tarama) k sm na bak n. Sonar ayarlar ekran Bal k sembolleri ve derinlik simgesi Source (Sonar kayna ) A n zda birden fazla sonar cihaz n z varsa, bu NSS cihaz n zda hangi sonar cihaz n n tercih edilece ini seçebilirsiniz. Network echosounder (A sonar cihaz ) Bu NSS cihaz na ba l sonar cihaz n a da paylaflabilirsiniz. Sonar cihazlar n n ayarlanmas ile ilgili daha fazla bilgi için, ayr NSS Montaj k - lavuzuna baflvurun. Ping speed (Sinyal h z ) Sinyal h z, ayna sinyallerinin sudaki h z n kontrol eder. Yüksek sinyal h z görüntünün ekranda h zl hareket etmesini sa lar ve düflük sinyal h z ise ekranda uzun bir kay t sunacakt r. Çok yüksek sinyal h z n n sebep oldu u yank lama ekranda parazite sebep olabilir. Clarity (Netlik) Dalga, tekne dümen suyu ve s dönüflümü yüzeye yak n noktalarda ekran üstünde parazite sebep olabilir. Yüzey netli i opsiyonu, yüzeye yak n noktalarda al c n n hassasiyetini düflürerek yüzey parazitini azalt r. Pause (Sonar duraklatma) Bkz. sayfa Sonar NSS Kullan m K lavuzu

58 Overlay downscan (Dip tarama görüntüsünü bindirme) NSS sisteminize bir StructureScan (Yap Tarama) cihaz ba land nda, normal eko görüntüsünün üstüne DownScan (Dip Tarama) görüntüleri bindirebilirsiniz. Sonar menüsü aktif hale getirildi inde, StructureScan (Yap Tarama) seçeneklerini içermek için geniflletilecektir. Daha önce aç klanan StructureScan (Yap Tarama) görüntüsünü bindirme k sm na bak n. Sonar verilerini kaydetme ve izleme Bkz. sayfa 54. Search depth (Derinli i araflt rma) Gürültü, sonar n gerçekçi olmayan derinlikler aramas na sebep olabilir. Arama derinli ini ayarlayarak normal sonar çal flmas n engelleyebilen durumlardan kaç nabilirsiniz. Sonar NSS Kullan m K lavuzu 57

59 StructureScan (Yap Tarama) StructureScan, deniz yata n n yüksek çözünürlüklü bir görüntüsünü sunmak için yüksek frekans kullanan bir opsiyonel donan m modülüdür. StructureScan, SideScan ile 150 m geniflli inde detayl bir kapsam sunarken DownScan, teknenin hemen alt nda 90 m ye derinli e kadar olan yap lar n ve bal klar n mükemmel bir görüntüsünü sunar. StructureScan ekran na, StructureScan harici kutusu ve ayna tak ld nda Pages ekran ndaki k sayol simgesinden eriflilir. StructureScan (Yap Tarama) görüntüsünün ayarlanmas Görüntü StructureScan ekran, s radan bir dip tarama görüntüsü olarak veya sol/sa yan tarama gösterecek flekilde ayarlanabilir. DownScan görüntüsü, s radan sonar görüntüsünün üstüne bindirilecek flekilde eklenebilir. Daha fazla bilgi için sayfa 56 daki StructureScan (Yap Tarama) görüntüsünü bindirme k sm na bak n. Dip Tarama Derinlik Is Frekans/zoom Ölçek Üst menzil Renk göstergesi Deniz yata Alt menzil 58 StructureScan (Yap Tarama) NSS Kullan m K lavuzu

60 Yan Tarama Ölçek Sol su kesiti Sa su kesiti Yüzey Menzil Menzil ayarlamas ekranda görünen suyun derinli ini belirler. Otomatik menzil Menzil Auto (Otomatik) konumuna ayarland nda, sistem suyun derinli ine göre menzili otomatik olarak ayarlayacakt r. Ön ayarl menzil seviyeleri Birkaç ön ayarl menzil seviyesi aras ndan seçim yapabilirsiniz. Menzili manuel olarak de ifltirirken, üst derinlik çizgisi daima suyun yüzeyinde olacakt r. Bu seçenekler, su kesitinin üst k sm ndaki sinyallere odaklanman z sa lar. StructureScan (Yap Tarama) Frekanslar StructureScan (Yap tarama) özeli i iki frekans destekler. 455 khz, daha yüksek derinlikler için ideal iken 800 khz, daha s derinliklerde daha iyi çözünürlük sunar. Yak nlaflt rma StructureScan (Yap tarama) görüntüsünün yak nlaflt rma seviyesini seçmek için IN / OUT tufllar n kullanabilirsiniz. Yak nlaflt rma seviyesi ekranda görünür. StructureScan (Yap Tarama) NSS Kullan m K lavuzu 59

61 DownScan (Dip Tarama) görüntüsü DownScan (Dip Tarama) görüntüsünü yak nlaflt r rken, otomatik menzil veya manuel menzil modunda oldu undan ba ms z olarak denizin taban ekran n alt taraf na yak n tutulacakt r. E er menzil gerçek derinlikten belirgin bir flekilde düflük bir seviyeye ayarlanm flsa, yak nlaflt rma s ras nda cihaz dibi bulamayacakt r. mleç aktif ise, cihaz imlecin gösterdi i yeri büyütecektir. SideScan (Yan Tarama) görüntüsü SideScan (Yan Tarama) görüntüsünü yak nlaflt rma, deniz yata n ekranda tutma yerine yüzeyi büyütme d fl nda, DownScan (Dip Tarama) ile ayn d r. mleç aktif ise, imlecin gösterdi i yer yak nlaflt r lacakt r. Renk ayarlar n n yap lmas Güçlü ve zay f eko lar n, farkl sinyal kuvvetlerini belirtmek için farkl renkleri vard r. Kullan lan renkler seçmifl oldu unuz palete ba l d r. Renk ayar n çok art rd n zda, mesafe skalas n n sonundaki renkler koyu ve eko lar saç nt l ve çok fazla görüneceklerdir. Renk döner dü me kullan larak ayarlan r. Dü meye bast n zda, renk kontrol görüntüsü büyütülecek ve ad n n tamam görünecektir. Dü meyi çevirerek de eri ayarlayabilirsiniz. 3 saniye içinde herhangi bir ayarlama yap lmazsa, seçenek varsay lan boyuta dönecektir. mlecin StructureScan (Yap Tarama) ekran nda kullan lmas mleç varsay lan olarak StructureScan görüntüsü üzerinde görünmez. Ekran t klad n zda imleç görünecektir. Tekne ile imleç aras ndaki sol/sa mesafe imleç konumunda görünecek ve bilgi penceresi ile arfliv çubu u aktif hale gelecektir. mleci ve imleç ö elerini ekrandan silmek için Clear cursor ekran tufluna ve X tufluna bas n. StructureScan (Yap Tarama) kayd na göz atma mleç StructureScan ekran nda her aktif hale geldi inde, k rm z bir ifllem çubu u da belirir. fllem çubu u izlemekte oldu unuz görüntüyü, kay tl toplam StructureScan görüntü arfliviyle orant l olarak görüntüler. Seçilen görüntüye ba l olarak, ifllem çubu u en sa da (Dip Tarama) veya ekran n alt taraf nda (Yan Tarama) olacakt r. Ekran n yukar /afla taraf n (Yan Tarama) veya sol/sa taraf n (Dip Tarama) sürükleyerek görüntü kayd içinde ilerleyebilirsiniz. Normal StructureScan (Yap Tarama) görüntüsü içinde ilerleme moduna geri dönmek için Clear cursor ekran tufluna veya X tufluna bas n. StructureScan (Yap Tarama) görüntüsü üzerine bir iflaret yerlefltirme MENU tuflunu bas l tutarak tekne konumuna bir iflaret yerlefltirebilirsiniz. Ekran t klayarak ve daha sonra menüyü aktif hale getirerek seçilen bir sonar ö esi üzerine bir iflaret yerlefltirebilirsiniz. Not: Sadece imleç kullan larak yerlefltirilen iflaretler derinlik bilgileri içerecektir. 60 StructureScan (Yap Tarama) NSS Kullan m K lavuzu

62 Mesafeyi ölçme mleç, StructureScan (Yap Tarama) görüntüsündeki iki nokta aras ndaki mesafeyi ölçmek için kullan labilir. Sonar görüntüsü duraklat ld nda ölçme fonksiyonunu kullanmak daha kolayd r. 1. Ölçme fonksiyonunu bafllatmak için menüyü aktif hale getirin. mleç ekran n ortas na yerlefltirilecek ve mesafe bu konumdan itibaren ölçülecektir. 2. kinci bir ölçme noktas seçmek için ekran t klay n. Ölçme noktalar aras na bir çizgi çizilecek ve mesafe, bilgi penceresinde gösterilecektir. 3. Yeni ölçme noktalar yerlefltirmek için ekran t klamaya devam edin. Finish measuring ekran tufluna veya X tufluna bast n zda, sonar cihaz normal taramaya dönecektir. StructureScan (Yap Tarama) Görüntüsünü Duraklatma StructureScan (Yap Tarama) görüntüsünü duraklatarak yap lar ve di er görüntüleri daha detayl ve daha derin inceleyebilirsiniz. Bu fonksiyon, bir waypoint i Structurescan (Yap Tarama) görüntüsü üzerine yerlefltirmeniz gerekti inde ve görüntüdeki 2 nesne aras ndaki mesafeyi ölçmek için imleci kulland n zda faydal d r. StructureScan (Yap Tarama) verilerini kaydetme StructureScan (Yap Tarama) verilerini kaydedebilir ve dosyay NSS cihaz nda veya sayfa 57 deki Sonar verilerini kaydetme ve izleme bölümünde aç kland gibi Mikro-SD kart nda saklayabilirsiniz. Yap seçenekleri Yap paleti Çeflitli renk ve parlakl k seviyeli renk birkaç ekran paleti mevcuttur. Yap gürültüsünü bast rma Sintine pompalar ndan, motor titrefliminden ve hava kabarc klar ndan al nan sinyal kar fl m StructureScan (Yap Tarama) görüntüsünde parazite sebep olabilir. Gürültü bast rma opsiyonu, ekran üstü sinyal kar fl m n filtreler ve azalt r. Netlik Dalga, tekne dümen suyu ve s dönüflümü yüzeye yak n noktalarda ekran üstünde parazite sebep olabilir. Netlik opsiyonu, yüzeye yak n noktalarda al c n n hassasiyetini düflürerek yüzey parazitini azalt r. Sol/Sa görüntüyü döndürme Gerekirse, sol/sa SideScanning (Yan Tarama) görüntüleri teknenizin ilgili taraf - na uygun flekilde döndürülebilir. Yap kayna A n zda birden fazla StructureScan (Yap Tarama) cihaz n z varsa, bu NSS cihaz n zda hangi cihaz n tercih edilece ini seçebilirsiniz. StructureScan (Yap Tarama) NSS Kullan m K lavuzu 61

63 Gösterge panelleri Gösterge panelleri, seçilen verileri görüntülemek için ayarlanabilen çoklu göstergelerden oluflur analog, dijital ve çubuk. Gösterge paneli verileri ön konsollarda gösterir ve gösterge paneli içinde on kadar ön konsolu belirleyebilirsiniz. Not! Yak t/motor bilgilerini içermek için, motor ve depo bilgilerinin Settings (Ayarlar) ekran ndan ayarlanmas gerekir. Ön konsollar Tekne ve seyir bilgilerini gösteren ve bal kç lar n gereksinimlerini karfl layan göstergeleri göstermek için ön konsol stilleri önceden belirlenmifltir. Ekran n sol ve sa taraflar n t klayarak veya menüden ön konsolu seçerek ekran n ön konsollar aras nda geçifl yapabilirsiniz. Tekne ön konsolu Seyir ön konsolu Bal kç ön konsolu Gösterge panelinin ayarlanmas Ön konsoldaki her bir göstergenin verilerini de ifltirerek, ön konsol düzenini de ifltirerek ve yeni ön konsollar ekleyerek gösterge panelini ayarlayabilirsiniz. Ayr ca, analog göstergelerin s n rlar n da ayarlayabilirsiniz. Tüm düzenleme seçeneklerine gösterge paneli menüsünden eriflilebilir. Mevcut düzenleme seçenekleri, hangi veri kaynaklar n n sisteminize ba l oldu una ba l olacakt r. Bir gösterge paneli ön konsolunu düzenleme Düzenlemek istedi iniz ön konsolu seçin, daha sonra; 1. Menüyü aktif hale getirin. 2. Edit (Düzenle) opsiyonunu seçin. 3. De ifltirmek istedi iniz göstergeyi t klay n ve bas l tutun. Seçilen göstergenin k rm z çizgisi olacakt r. 4. Görüntülenecek bilgiyi seçin. Menüyü kullanarak veya Finish editing ekran tuflunu kullanarak de iflikliklerinizi kaydedin. Menü ö esini ve göstergeleri seçmek için çevirmeli dü meyi de kullanabilirsiniz. 62 Gösterge panelleri NSS Kullan m K lavuzu

64 AIS n kullan lmas Bir AIS cihaz ba l ise, bu cihaz taraf ndan tespit edilen bütün hedefler görüntülenebilir ve izlenilebilir. Ayr ca, menzil içindeki DSC yay n yapan cihazlar n mesajlar n ve konumunu da görebilirsiniz. AIS hedefleri radar ve harita görüntülerinin üstünde görüntülenebilir ve bu özellik, güvenli seyir ve çarp flman n önlenmesi için önemli bir araçt r. AIS hedefi çok yaklaflt nda veya hedef kayboldu unda sizi bilgilendirmek için alarmlar belirleyebilirsiniz. Harita ekran ndaki AIS tekneleri Radar ekran ndaki AIS tekneleri Hedef sembolleri NSS sistemi afla da gösterilen AIS hedefi sembollerini kullan r: Sembol Aç klama Uyuyan AIS hedefi (hareket etmiyor veya demirlemifl). Rota uzant s çizgili, hareketli ve güvenli AIS hedefi. Tehlikeli AIS hedefi; koyu çizgili ile gösterilir. Kay p AIS hedefi. Hedef sembolü üzerine t klanarak aktif hale getirilen seçilmifl AIS hedefi. AIS hedefleriyle ilgili bilgilere göz atma Tek AIS hedeflerinin seçilmesi Haritadaki veya radar ekran ndaki bir AIS simgesini t klad n zda sembol, seçilen hedef sembolüne de iflecek ve teknenin ad görüntülenecektir. Hedef seçildi inde menüyü aktif hale getirerek bir hedefle ilgili detayl bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Bir hedef CPA ve TCPA ayarlar na göre tehlikeli olarak belirlenir. Sayfa 65 teki Tehlikeli teknelerin belirlenmesi k sm na bak n. Zaman s n r içinde herhangi bir sinyal al nmad nda hedef kay p olarak belirlenecektir. Hedef sembolü, sinyal al m kaybolmadan önce hedefin en son geçerli konumunu temsil eder. mleç hareket ettirildi inde hedef, varsay - lan hedef sembolüne dönecektir. AIS n kullan lmas NSS Kullan m K lavuzu 63

65 Tüm AIS hedefleriyle ilgili bilgilere göz atma Harita sayfalar Menüden teknenizin menzili içindeki tüm AIS hedefleriyle ilgili bilgilere göz atabilirsiniz. Radar sayfalar Veri çubu u 3 adet AIS hedef bilgisini gösterir. Hedefler, en yak n hedef en üstte olacak flekilde listelenir ve hedefin durumunu belirtmek için boyan r. Not: Veri çubu u NSS7 de bulunmaz. Tekne alarmlar Bir hedef belirlenen menzil s n rlar içine girdi inde veya önceden belirlenen hedef kayboldu unda sizi uyarmak için birkaç alarm belirleyebilirsiniz. Alarm ID si Tehlikeli tekne AIS teknesi kay p Tekne mesaj Aç klama Bir tekne ön ayarl CPA veya TCPA içine girdi inde alarm verilip verilmeyece ini kontrol eder. Sayfa 65 teki Tehlikeli teknelerin belirlenmesi k sm na bak n. Not: Seçim kutusu, alarm ekran üstü kutusunun görünüp görünmeyece ini ve siren sesinin duyulup duyulmayaca n kontrol eder. CPA ve TCPA, etkin/iptal durumundan ba ms z olarak, bir teknenin ne zaman tehlikeli oldu unu belirler. Kay p tekneler için menzili ayarlar. Bir tekne bu menzil içinde kaybolursa, bir alarm verilecektir. Bir AIS hedefinden bir mesaj al nd nda alarm verilip verilmeyece ini kontrol eder. Tekne ayarlar ekran Teknenizin MMSI numaras AIS ve DSC teknelerinden mesajlar almak için kendi MMSI (Denizcilik Mobil Servis Kimli i) numaran z NSS sistemine girmeniz gerekir. Kendi teknenizi haritada bir AIS hedefi olarak görmeyi önlemek için MMSI numaran z girmeniz önemlidir. Not: Herhangi bir MMSI mesaj görüntülenecekse alarm ayarlar ndaki Vessel message (Tekne mesaj ) opsiyonu aç lmal d r. 64 AIS n kullan lmas NSS Kullan m K lavuzu

66 Hedeflerin filtrelenmesi Bir AIS cihaz NSS sistemine ba l ise tüm hedefler varsay - lan olarak ekranda gösterilir. Güvenlik ayarlar na, mesafeye ve tekne h z na göre herhangi bir hedefi göstermemeyi veya simgeleri filtrelemeyi seçebilirsiniz. Teknelerin uzant çizgileri Tekneniz ve di er tekneler için uzant çizgilerinin uzunlu- unu kullan c taraf ndan ayarlanabilir. Uzant çizgilerinin uzunlu u sabit bir mesafeye veya teknenin seçilen süre içinde alaca mesafeyi gösterecek flekilde ayarlanabilir. Kendi teknenizin yön bilgileri aktif yön sensöründen okunur ve COG bilgileri, aktif GPS ten al nd gibi gösterilir. Di er teknelerin COG bilgileri, AIS sisteminden al nan bir mesaj n içindedir. Tehlikeli teknelerin belirlenmesi Teknenizin çevresinde görünmez bir koruma bölgesi belirleyebilirsiniz. Bir hedef teknenizin koruma mesafesi içine girdi inde, sembol bir tehlikeli hedef sembolüne de iflecektir. Alarm ayarlar panelinde aktif hale getirilmiflse bir alarm verilecektir. H z ve rota simgesi Hedeflerin h z n ve rotas n belirtmek için uzant çizgisi kullan labilir; haritada mutlak (gerçek) hareket olarak veya teknenize göre. Afla da gösterildi i gibi hareketi belirtmek için uzant çizgileri üzerinde farkl çizgi biçimleri kullan labilir. Gerçek hareket Nisbi hareket AIS simgesinin yönü AIS simgesinin yönünü ayarlar; pruva veya COG bilgilerine göre. AIS n kullan lmas NSS Kullan m K lavuzu 65

67 Müzik NSS bir SonicHub sunucusuna ba land nda cihaz n z ipod, iphone, USB bellek (mp3) ve AM/FM radyo müzi ini kontrol etmek için kullanabilirsiniz. FM radyoyu SonicHub üzerinden dinlemeden önce, bir deniz s n f AM/FM anteni sat n alman z gerekir. Bir WM-2 Uydu Modülüne ba land n zda, Sirius (Uydu) müzik servisine abone olabilir ve NSS sisteminizde bu servisten yararlanabilirsiniz. Sirius müzik ve hava servisi ABD iç sular n ve Atlas ile Pasifik okyanuslar ndaki sahilleri, Meksika Körfezini ve Karayip Denizini içerir. Sirius müzik ürünleri, seçilen abone paketine göre de ifliklik gösterir. Ayr nt l bilgi için web sitesine bak n. Cihaz n z çal flt rmaya bafllamadan önce, cihaz n verilen montaj k lavuzuna uygun olarak monte edilmesi gerekir. Müzi in Etkinlefltirilmesi Müzi i NSS cihaz n zda kontrol edebilmek için müzik özelli ini etkinlefltirmeniz gerekir. Müzik ortam çubu u Müzik özelli i etkinlefltirildi inde, tüm sayfalardaki ekran n alt taraf nda ortam çubu u görünecektir. Ortam çubu u müzik kayna na göre de ifliklik gösterir. Ekran tufllar Ortam çubu u Ses seviyesi Seçilen ekran t klayarak di er ekranlar ile ortam çubu u aras nda geçifl yapabilirsiniz. Müzik menüleri Ortam çubu unu t klad n zda müzik ekran tufllar görünür. Ekran yeniden t klad n zda tufllar kaybolur. Ortam çubu u aktif iken afla daki ifllemleri yaparak müzik menüsünün tümünü görüntüleyebilirsiniz: MENU tufluna basarak MENU ekran tuflunu t klayarak Ortam çubu una basarak ve bas l tutarak Menüler, afla daki bölümlerde gösterildi i gibi müzik kayna na göre farkl l k gösterir. 66 Müzik NSS Kullan m K lavuzu

68 SonicHub hoparlörlerin ayarlanmas Hoparlör bölgeleri Cihaz n z n, do rudan çal flan hoparlörleri için dört yerleflik güçlendirilmifl kanal vard r. Ayr ca, harici amplifikatöre sinyal göndermek için iki düflük seviyeli kanal (stereo) ve güçlendirilmifl subwoofer(ler) için iki mono kanal vard r. Ses ç k fllar 3 bölgeye ayr lm flt r. Her bölge için balans, ses seviyesini ve ses seviyesi s n r ayarlar n ba ms z olarak ayarlayabilirsiniz. Bas ve tiz ayarlar tüm bölgelerdeki ayarlar de ifltirecektir. Grafiklere bak n. Bölge 1 Bölge 2 Bölge 3 Sol/sa hoparlörler Sol/sa hoparlörler Amplifikatör ç k fl, Subwoofer ç k fl Ana ses seviyesi kontrolü Varsay lan olarak, bir NSS cihaz nda ses seviyesini ayarlad n z zaman tüm hoparlör bölgelerinin ses seviyesi ayarlan r. SonicHub Bölgeleri menüsü vas tas yla herhangi bir NSS cihaz ndan her bir hoparlör bölgesini tek tek ayarlayabilirsiniz. Bu menüden, kontrol cihaz ndan sesi art rd n zda/düflürdü ünüzde de ifltirilecek bölgeleri de belirleyebilirsiniz. Müzik kayna n n çal flt r lmas Müzik kayna n n seçilmesi Audio (Müzik) menüsünden mevcut müzik kaynaklar aras nda geçifl yapabilirsiniz. Not: Mic (Mikrofon) kayna, müzik sisteminizde yüksek megafon mesajlar n yay nlaman z sa layan yüksek voltajl seviye giriflini seçer. Ses seviyesini ayarlama Ses seviyesini çevirmeli dü meyi kullanarak, IN / OUT tufluna basarak veya ses seviyesi simgesini t klayarak ve ard ndan parma - n z kayar çubuk üzerinde sürükleyerek ayarlayabilirsiniz. Ses seviyesi ayr ca menü kullan larak ve bu bölümün sonraki k s mlar nda aç kland gibi ana kontrol menüsüden de ayarlanabilir. Ses kesme (Mute) Çevirmeli dü meye basarak sesi aç p kapatabilirsiniz. Müzik NSS Kullan m K lavuzu 67

69 Müzik çalma Çalma ekran tufllar T klay n T klay n T klay n T klay n T klay n Kayna n ana menüsünü gösterir Önceki parçay çalar Çal Sonraki parçay çalar Müzik menüsünü gösterir Kar fl k çalma ve tekrarlama Kar fl k çalma ve tekrarlama fonksiyonu müzik menüsünden veya ortam çubu undaki simgeler t klanarak aç l p kapat l r. Bu fonksiyon aç ld nda simgeler k rm z görünecektir. Çalma menüsü Çalma menüleri, kayna n ana menüsüne veya parçalar seçmek için kullan lan dosya yap s na eriflim sa layan bir seçenek içerir. Örnekler ipod menülerini göstermektedir. FM/AM radyonun kullan lmas AM/FM radyo bölgesinin seçilmesi FM veya AM radyoyu çalmadan önce, bulundu unuz yer için uygun AM ve FM radyo bölgesini seçmeniz gerekir. AM/FM ekran tufllar T klay n ve bas l tutun T klay n T klay n Bir AM/FM radyo kanal n ayarlar Favori listedeki önceki/sonraki kanala gitmenizi sa lar Müzik menüsünü gösterir Bir kanal favori listeye kaydetme Kanal ayarland zaman favori listenize ekleyebilirsiniz. Tüm favori kanallar n za bu liste içinden göz atabilir, seçebilir ve silebilirsiniz. 68 Müzik NSS Kullan m K lavuzu

70 Uydu radyonun kullan lmas Uydu radyo ekran tufllar T klay n ve bas l tutun Bir uydu radyo kanal n ayarlar T klay n T klay n Favori listedeki önceki/sonraki kanala gitmenizi sa lar Müzik menüsünü gösterir Kanal listesi Kanal listesi, kanala abone olup olmad n za bak lmaks n z, mevcut tüm uydu kanallar n gösterir. Favori liste Kanal listesinden kendi favori uydu kanal listenizi yaratabilirsiniz. Abone olmad - n z kanallar ekleyemezsiniz. Bir favori liste varsa, ekran tufllar n kullanarak bu liste içinde arama yapabilirsiniz. Kanallar n kilitlenmesi Seçilen uydu kanallar n yay n yapmaya karfl kilitleyebilirsiniz; kilit açma kodu girilmeden bu kanallar yay n yapmaz. Bu fonksiyon aktif hale getirildi inde, kilit aktif hale gelmeden önce 4 haneli kod girilmelidir. Kilitli bir kanal aç lmadan önce ayn kodun girilmesi gerekir. Müzik NSS Kullan m K lavuzu 69

71 SiriusXM (Uydu) hava raporu (Sadece Kuzey Amerika) Bir Navico Hava Modülü WM-2 cihaz na ba lan ld nda, Sirius (Uydu) müzik ve Sirius (Uydu) Denizcilik Hava Servisine abone olabilir ve NSS sisteminizde bu servisten yararlanabilirsiniz (Sadece Kuzey Amerika). Sirius (Uydu) müzik ve hava servisi ABD iç sular n ve Atlas ile Pasifik okyanuslar ndaki sahilleri, Meksika Körfezini ve Karayip Denizini içerir. Al nan müzik ve hava ürünleri, seçilen abone paketine göre de ifliklik gösterir. Ayr nt l bilgi için web sitesine bak n. Sirius (Uydu) durum ekran Sisteme WM-2 ba land nda, Sirius (Uydu) durum ekran na eriflebileceksiniz. Sinyal kuvveti 1/3 (zay f), 2/3 (iyi) veya 3/3 (tercih edilen) fleklinde belirtilecektir. ESN, WM-2 modülünün elektronik seri numaras n gösterir. Hava durumu ekran Sirius (Uydu) hava durumu, harita ekran üzerine bindirilebilir. Hava durumu bindirme ekran seçildi inde, harita menüsü büyüyerek mevcut hava durum seçeneklerini gösterecektir. Ya fl renk tonu SST renk çubu u fiehir hava durum simgesi F rt na simgeleri SST renk tonu Rüzgar sembolleri Detayl hava durum bilgilerinin gösterilmesi Gölgeli bir hava alan n t klad n zda, mevcut bilgiler imleç penceresinde görünecektir. Bir hava durum simgesini t klad n zda, gözlem ile ilgili detayl bilgiler menü kullan larak veya çevirmeli dü meye bas larak görüntülenebilir. 70 SiriusXM (Uydu) hava raporu (Sadece Kuzey Amerika) NSS Kullan m K lavuzu

72 Hava durumu sembolleri Ya fl Ya fl tipini ve yo unlu unu göstermek için renk tonlar kullan l r. En koyu renk en yüksek yo unlu u belirtir. Ya fl tipi Ya mur Kar Kar fl k Renk kodlar Afl k yeflil (hafif ya mur- sar - turuncudan koyu k rm z ya (fliddetli ya mur) Mavi Pembe Deniz yüzeyi s s (SST) Renk tonu veya yaz olarak gösterilebilir. Renk kodu seçildi inde SST renk çubu u ekran n sol taraf nda gösterilecektir. Bu bölümün sonraki bölümünde aç kland gibi hangi s aral n n boyanmas gerekti ini belirleyebilirsiniz. Dalga simgesi Tahmini dalga yüksekli ini belirtmek için renkler kullan l r. Koyu k rm z en yüksek dalgalar ve mavi ise en alçak dalgalar gösterir. Bu bölümün sonraki bölümünde aç kland gibi hangi yükseklik aral n n boyanmas gerekti ini belirleyebilirsiniz. Yön Rüzgar sembolleri Sembollerin uzunlu u ve yönü, rüzgar n yönünü ve h z n gösterir. Renk tonunun ayarlanmas Denizin yüzey s aral n ve dalga yüksekli i renk kodunu belirleyebilirsiniz. Il n üstündeki ve serinin alt ndaki s de erleri gittikçe koyulaflan k rm z ve lacivert olarak gösterilecektir. Maksimum de erden daha yüksek dalgalar gittikçe koyulaflan k rm z olarak gösterilecektir. Minimum de erden daha düflük dalgalar renkli olarak gösterilmeyecektir. Hava durum simgeleri Mevcut veya tahmini hava koflullar n göstermek için birkaç hava durum simgesi mevcuttur. Detayl hava durum bilgilerini göstermek için bir simgeyi t klayabilirsiniz. Simge Aç klama fiehir hava durumu Yüzey gözlemleme Tropik f rt na izleme; geçti (gri)- flu an (k rm z ) ileride (sar ) Kas rga (kategori 1-5) izleme; geçti (gri)- flu an (k rm z ) ileride (sar ) Tropik karmafla/depresyon izleme; geçti (gri)- flu an (k rm z ) ileride (sar ) F rt na sembolleri fiimflek zleme bölgesinin yeri ve uyar Deniz bölgesinin yeri SiriusXM (Uydu) hava raporu (Sadece Kuzey Amerika) NSS Kullan m K lavuzu 71

73 Hava durum ekran n n saydaml Hava durum ekran n n donuklu u ayarlanabilir. Min. saydaml k Hava durum alarmlar fiimflek ve veya f rt na alarmlar n, teknenizin belli bir menzili içinde olarak flekilde ayarlayabilirsiniz. Seçti iniz deniz bölgesi için ciddi bir hava durum alarm verildi inde siz de bir alarm alabilirsiniz. Ulusal Hava Durum Servisi taraf ndan bir izleme bölgesi belirlenmifltir. Alarm aktif hale getirildi inde, tekneniz bir izleme bölgesi içinde ise veya bu bölge içine girdi inde bir alarm alacaks n z. Hava durum raporlar Deniz bölgesi Sirius (Uydu) servisi, yüksek deniz bölgeleri d fl ndaki tüm ABD Deniz Bölgelerinin hava durum raporlar na eriflimi kapsar. Sistemi, seçilen bir alan n hava durumunu okumak için ayarlayabilirsiniz. Seçilen bölgeyi t klay n ve seçiminizi onaylamak için menüyü kullan n. Maks. saydaml k Tropikal bildiriler Tropik hava koflullar ile ilgili bilgileri içeren tropikal bildirileri okuyabilirsiniz. Bu bildiriler tüm Atlantik ve Do u Pasifik denizinde bulunur. Sirius (Uydu) hava durum grafiklerini canland rma NSS, aktif hale getirdi iniz hava durum bilgilerini kaydeder ve bu bilgiler geçmifl veya gelecek hava koflullar n canland rmak için kullan labilir. Sistemde bulunan bilgi miktar hava hareketinin miktar na ba l d r ne kadar kar fl k olursa canland rma için o kadar az zaman olacakt r. Hangi hava görüntüsünü aktif hale getirdi inize ba l olarak geçmifli veya gelece i canland rabilirsiniz: e er ya fl ekran aç lm flsa, geçmifli canland rabilir ve sadece yak n gelecekteki hava koflullar n varsayabilirsiniz. e er renkli dalga yüksekli i ekran aç lm flsa, gelece i (tahminleri) canland rabilirsiniz. Aktif hale getirildi inde, mevcut grafik canland rma saati harita ekran n n sol alt köflesinde görünecektir. 72 SiriusXM (Uydu) hava raporu (Sadece Kuzey Amerika) NSS Kullan m K lavuzu

74 Videonun kullan lmas Video fonksiyonu, videolar veya kamera kaynaklar n NSS sisteminizde izlemenizi sa lar. Kameran n ba lanmas ile ilgili daha fazla bilgi için, ayr NSS Montaj K lavuzlar na bak n. Not: Video görüntüleri a üzerinde paylafl lmayacakt r. Videoyu sadece video kayna na ba l cihazda izleyebilirsiniz. Video ekran Video görüntüsü, video ekran na s mak için orant l olarak ölçeklendirilecektir. Görüntü taraf ndan kapsanmayan alan siyah görünecektir. Afla daki grafikler, bir termal görüntü kameras ndan al nan görüntüleri gösterir. Video menüleri Video ekran n t klad n zda video ekran tufllar görünecektir. Ekran yeniden t klad n zda tufllar kaybolur. Video ekran tufllar aktif iken, afla daki ifllemleri yaparak tam video menüsünü görüntüleyebilirsiniz: MENU tufluna basarak MENU ekran tuflunu t klayarak Video ekran na basarak ve bas l tutarak Video ekran n n ayarlanmas Video kayna NSS, iki video girifl kanal n destekler. Sadece bir kanal izlemeyi veya mevcut video kameralar ndan al nan görüntüler aras nda geçifl yapmay seçebilirsiniz. Geçifl süresi saniye aras nda ayarlanabilir. Video görüntüsünün ayarlanmas Video görüntüsü ayarlar n yaparak video göstergesini iyilefltirebilirsiniz. Ayarlar her bir video kayna için ayr ayr ayarlan r. Tüm ayarlamalar için varsay lan de er: 50%. Videonun kullan lmas NSS Kullan m K lavuzu 73

75 Video görüntüsünün ayna görüntüsü Video girifli, bir ayna görüntüyü gösterecek flekilde ayarlanabilir. Bu ayarlama, tekneyi geri sürmek için kullan lan geriye bakan kameralar için faydal d r. Video standard NSS, NTSC ve PAL video standard n destekler. ki kanal ayr ayr ayarlanabilir. Yerel video standard n veya kameralar n z n standard n kontrol edin. 74 Videonun kullan lmas NSS Kullan m K lavuzu

76 BEP CZone NSS sistemi, teknenizdeki da t ml güç sistemini kontrol etmek ve izlemek için kullan lan BEP CZone sistemi içermektedir. CZone sisteminizle birlikte ayr bir k lavuz verilecektir. CZone sisteminin nas l kurulaca ve ayarlanaca ile ilgili bilgi için bu k lavuza ve NSS montaj k lavuzuna bak n. BEP CZone ekran CZone sistemi ba land nda ve ayarland nda Tools (Araçlar) ekran nda CZone simgesi görünecektir. Bu simge CZone ekran na eriflmenizi sa lar ve ZCone modlar ile sistem ana hatlar için simgeler sunar. CZone modlar CZone modlar, tek tuflla çoklu devrelerin etkili bir flekilde kontrol edilmesini sa lar. Modlar, sistemin kurulumu s ras nda ayarlan r. Tüm mevcut modlar CZone ekran nda görünecektir. Ekranda ayarlanm fl 6 ten fazla mod varsa, modlar n geri kalan More Modes seçene i alt nda olacakt r. CZone sistemi seçeneklerine göz atma BEP CZone NSS Kullan m K lavuzu 75

77 Bu özellik depo seviyeleri de dahil, teknedeki tüm parametreleri grafik, yüzde ve kalan miktar formatlar nda izlemenizi sa lar. Kontrol seçeneklerini ve izleme bilgilerini gösterir. Yüksek ve düflük seviyelere ayarlanabilen sesli ve görsel alarmlar gösterir. CZone bilgi ekran CZone sistemi tak ld nda ve ayarland nda gösterge panellerine ilave bir CZone ön konsolu eklenilecektir. Tekne ön konsolu Seyir ön konsolu Bal kç ön konsolu CZone ön konsolu Sol ve sa ok sembollerini t klayarak veya menüden ön konsolu seçerek panelin ön konsollar aras nda geçifl yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için sayfa 62 deki Gösterge panelleri k sm na bak n. CZone ön konsolunu düzenleme Her bir göstergenin verilerini de ifltirerek CZone ön konsolunu ayarlayabilirsiniz. Mevcut düzenleme seçenekleri, gösterge tipine ve hangi veri kaynaklar n n sisteminize ba l oldu una ba l olacakt r. 76 BEP CZone NSS Kullan m K lavuzu

78 Alarm sistemi NSS sistemi çal fl rken, sürekli tehlikeli durumlar ve sistem ar zalar n kontrol edecektir. Bir alarm durumu meydana geldi inde, ekran üstünde bir alarm mesaj görünecektir. Sireni etkinlefltirdiyseniz, alarm mesaj ndan sonra bir sesli alarm duyulacak ve harici alarm dü mesi aktif hale gelecektir. Alarm, detaylar n görmeniz ve gerekli önlemleri alman z için alarm listesine kaydedilir. Mesaj tipleri Mesajlar, bildirilen durumun teknenizi nas l etkileyece ine göre s n fland r l r. Afla daki renk kodlar kullan l r: Renk K rm z Turuncu Sar Mavi Yeflil Önem derecesi Kritik Önemli Standart Uyar Hafif uyar Tek alarmlar Tek alarm, bafll k olarak alarm n ad ve alarm detaylar ile gösterilir. Çoklu alarmlar Ayn anda birden çok alarm verilirse, alarm mesaj 3 kadar alarm n listesini gösterecektir. Alarmlar, ilk verilen alarm üstte olacak flekilde, meydana gelifl s ras na göre listelenir. Kalan alarmlar Alarm diyalog kutusunda görülebilir. Bir mesaj onaylama Bir mesaj onaylamak için alarm diyalog kutusunda afla daki seçenekler mevcuttur: Opsiyonel Sonuç OK (Onaylama) Disable ( ptal etme) Onaylanacak alarm durumunu ayarlar ve alarm durumundan haberdar oldu unuz anlam na gelir. Siren/sesli uyar duracak ve alarm diyalog kutusu silinecektir. Ancak alarm, sebebi giderilinceye kadar alarm listesinde aktif kalmaya devam edecektir. Mevcut alarm ayar n iptal eder. Alarm diyalog kutusunda yeniden aktif hale getirilmeyinceye kadar alarm yeniden görünmeyecektir. Alarm mesaj n n veya sirenin bir süresi yoktur. Onaylay ncaya veya alarm n sebebini giderinceye kadar aktif kal rlar. Alarm sistemi NSS Kullan m K lavuzu 77

79 Alarm menüsü Alarmlar, Alarms menüsünde ayarlanabilir. Bu menü aktif alarmlarla ve alarm kayd ile ilgili bilgileri içerir. Alarmlar, ilgili özelli in aç kland bölümde anlat lm flt r. Örne in; tüm otomatik pilot alarmlar Otomatik pilot bölümünde aç klanm flt r. 78 Alarm sistemi NSS Kullan m K lavuzu

80 Araçlar sayfas Tools (Araçlar) sayfas, herhangi bir panele özgü olmayan seçenekleri ve araçlar içerir. Bu sayfa ve alt ekran sayfalar her zaman tam ekranda gösterilir. Araçlar sayfas, önceki sayfan z n üstünde aç lacakt r. Bu sayfalardan birisini kapatt n zda gösterge en son aktif olan sayfaya dönecektir. Araçlar sayfalar ndaki listelerin, seçilen maddenin mevcut seçeneklerine eriflim sa layan bir sayfa menüsü olacakt r. Menü, ekran t klan p bas l tutularak veya MENU tufluna bas larak görüntülenir. Vessels (Tekneler) Status listing (Durum listesi) Mevcut bilgili tüm AIS, MARPA ve DSC teknelerin listesi. Message listing (Mesaj listesi) Zaman etiketli di er AIS teknelerden al nan tüm mesajlar n listesi. Alarms (Alarmlar) Active alarms (Aktif alarmlar) Aktif alarmlar listesi. Alarm history (Alarm kayd ) Zaman etiketli tüm alarmlar n listesi. Alarm settings (Alarm ayarlar ) Sisteminizde, mevcut ayarl tüm alarm seçeneklerinin listesi. Satellites (Uydular) Aktif uydular n durum sayfas. WAAS (ve EGNOS) farkl konum düzeltme fonksiyonu aç labilir veya kapat labilir. Araçlar sayfas NSS Kullan m K lavuzu 79

81 Find (Arama) Birkaç harita maddesi için arama fonksiyonu. Waypoints/routes/tracks (Waypoint ler/rotalar/izler) Waypoint, rota ve izlerin detayl listesi. Düzenlemek veya silmek istedi iniz waypoint, rota ya da izi t klay n. Trip Log (Seyir kayd ) Trip 1 / Trip 2 (Seyir 1/Seyir 2) Tüm veri alanlar için s f rlama seçenekli seyir ve motor bilgilerini gösterir. Today (Bugün) Mevcut tarih için seyir ve motor bilgilerini gösterir. Tarih de ifltirildi inde tüm veri alanlar otomatik olarak s f rlanacakt r. Sun/moon (Günefl/ay) Girilen tarih ve konumun enlem/boylam verilerine göre bir konumun gün do uflu, gün bat - m, ay n do uflu ve ay n bat m n gösterir. Tides (Gelgit) Teknenize en yak n gelgit istasyonunun gelgit bilgilerini gösterir. Tarihi de ifltirmek için ok tufllar n veya takvim fonksiyonuna eriflmek için veri alan n t klay n. Mevcut gelgit istasyonlar menüden seçilebilir. 80 Araçlar sayfas NSS Kullan m K lavuzu

82 Files (Dosyalar) Dosyalar, waypoint ler, rotalar, izler ve ayarlar için dosya yönetim sistemi. CZone Sistem bir CZone sistemine ba land nda CZone görünecektir. Bu, Czone devreleriyle ilgili eriflim kontrolüne, izlemeye ve alarmlara izin verir. Ayr ca, ayarlanm fl olan kiflisel çal flt rma modlar n n seçimine de izin verir. Araçlar sayfas NSS Kullan m K lavuzu 81

83 Sistemin ayarlanmas Sayfa görünümü Sayfa grubu görünümü Sayfa grubu görünümü, 6 sayfa grubu ve otomatik pilot ekran na, birleflik Harita/Sonar ekran na ve StructureScan (Yap Tarama) ekran na 3 k sayol simgesi ile ayarlanm flt r. Önceden ayarlanm fl k sayollar kullan c taraf ndan silinebilir veya de ifltirilebilir. Sayfa grubu ekranlar 6 sayfa grubu ekranlar ndan her birisi, bir sayfa grubu kombinasyonu ile önceden ayarlanm flt r: Her bir gruptaki ana sayfa tam ekranda gösterilir. Sayfa grubu ana sayfas d fl ndaki tüm önceden ayarlanm fl sayfalar kullan c taraf ndan de ifltirilebilir: Her bir sayfa grubunun, tek ekranlar olarak veya bir ekran kombinasyonu olarak düzenlenmifl 9 kadar sayfas olabilir. Kendi sayfalar n z da belirleyebilirsiniz. Favori sayfalar yaratma Sayfa düzenleyiciden önceden ayarlanm fl bir sayfay düzenleyebilir veya kendi sayfalar n z belirleyebilirsiniz. 1. Bofl bir sayfa simgesini veya önceden ayarlanm fl bir sayfa simgesini t klay p bas l tutun. Ayr ca, simgesi çevirmeli dü me ile ve ard ndan MENU tufluna basarak da seçebilirsiniz. Sayfa düzenleyici ekran görünecektir. 2. Kiflisel ekran n z ayarlamak için ekran simgelerini sürükleyip b rak n. 3. Save tufluna t klayarak sayfa düzeninizi kaydedin. Ekran n boyutuna ba l olarak her bir sayfada birkaç ekran görüntüleyebilirsiniz: NSS7 2 ekran NSS8 ve NSS12: 4 ekran Ekranlar afla da gösterildi i gibi düzenlenir. 82 Sistemin ayarlanmas NSS Kullan m K lavuzu

84 Bir sayfay silme Sayfa grubu ana sayfas d fl ndaki tüm önceden ayarlanm fl ve kullan c taraf ndan belirlenmifl sayfalar silinebilir. 1. Silmek istedi iniz sayfan n simgesini t klay n ve bas l tutun. Ayr ca, simgesi çevirmeli dü me ile ve ard ndan MENU tufluna basarak da seçebilirsiniz. 2. Menüden Delete (Sil) opsiyonunu seçin. Gösterge çubu u görünümünü ayarlama Sisteme ba lan lan veri kaynaklar sayfalar n z n üst taraf ndaki bir gösterge çubu unda görülebilir. Gösterge çubu unu kapatmay, bir veya iki s ray görüntülemeyi seçebilir ya da s ralar, otomatik olarak de iflecek flekilde ayarlayabilirsiniz. Veri çubu unu açma/kapatma 1. Düzenlemek istedi iniz sayfan n simgesini t klay n ve bas l tutun. 2. Menüden gösterge çubu unu aç n/kapat n. Veri çubu unun görüntüsünü de ifltirme 1. Düzenleme moduna eriflmek için diyalog kutusunun üst taraf ndaki gösterge çubu unu t klay n ve bas l tutun. 2. Gösterge alan n t klayarak de ifltirin ve görüntülemek istedi iniz bilgi tipini seçin. 3. Her iki s ran n görünümünü ve s ralar n otomatik olarak de iflmesini istiyorsan z, de iflme süresini belirleyin. 4. Close tufluna t klayarak de ifliklikleri kaydedin. Sistem ayarlar n de ifltirme Sistem ayarlar menüsü sisteminizin gelifltirilmifl ayarlar na eriflim sa lar ve sisteminizin çeflitli kullan c arayüz bilgilerini ekranda görüntüleme biçimini belirler. Sistemin ayarlanmas NSS Kullan m K lavuzu 83

85 Language (Dil) Bu cihazda ekranlar, menüler ve diyalog kutular için kullan lan dili kontrol eder. Dilin de ifltirilmesi cihaz yeniden bafllatacakt r. Text size (Metin boyutu) Menülerdeki ve diyalog kutular ndaki yaz lar n boyutunu ayarlamak için kullan l r. Varsay lan ayarlama: Normal Key beeps (Tufl sesi) Bir tufla bas ld nda duyulan sesin fliddetini kontrol eder. Varsay lan ayarlama: On (Aç k) Time (Zaman) Yerel zaman dilimi ayar n ve tarih ile saatin format n kontrol eder. Audio (Müzik) Sayfalar n alt taraf ndaki müzik ortam çubu unu aktif hale getirmek için kullan l r. Screen capture (Ekran görüntüsünü yakalama) Ekran görüntüsünü yakalamak için güç tuflunu kullanman z sa lar. Görüntü dosyalar mikro-sd kart na tafl nabilir veya kopyalanabilir. Restore defaults (Varsay lan ayarlara dönme) Hangi ayarlar n varsay lan fabrika konumuna dönece ini seçmenizi sa lar. Power control (Güç kontrolü) Bu cihaz n a da ana ya da yard mc cihaz olarak kullan laca n kontrol eder. Advanced (Gelifltirilmifl) Daha gelifltirilmifl ayarlar için bir diyalog kutusu gösterir. About (Hakk nda) Bu cihaz n telif hakk bilgilerini ve teknik bilgilerini gösterir. 84 Sistemin ayarlanmas NSS Kullan m K lavuzu

86 Simülatörün kullan lmas Simülatör modu Simülasyon özelli i, cihaz n sabit bir konumda ve sonara, radara, GPS cihaz na vs. ba lanmadan nas l çal flt n görmenizi sa lar. Cihaz suda kullanmadan önce iyice tan man za yard mc olmak için simülatörü kullanabilirsiniz. Simülatör aç ld nda, bu durum ekran n alt taraf nda belirtilir. Demo modu Bu modda cihaz otomatik olarak ürünün ana özellikleri aras nda geçifl yapar; otomatik olarak sayfalar de ifltirir, ayarlar yapar, menüleri açar vs. Demo modunda iken bir tufla basarsan z, gösterim durur. Belli bir sürenin sonunda demo modu yeniden bafllar. Sonar dosyalar - n n kaydedilmesi ile ilgili bilgi için sayfa 54 teki Sonar verilerinin kaydedilmesi k sm na bak n. Simülatör kaynak dosyalar n n seçilmesi Simülatör taraf ndan kullan lacak veri dosyalar - n seçebilirsiniz. Sisteminizde bir dizi kaynak dosyas bulunur ve cihaz n kart okuyucusuna tak lan bir SD kart kullanarak dosyalar aktarabilirsiniz. Simülatörde kay tl kendi sonar dosyalar n z da kullanabilirsiniz. Gelifltirilmifl simülatör ayarlar Gelifltirilmifl simülatör ayarlar, simülatörün nas l çal flaca n belirlemenizi sa lar. Ayarlar kaydedildi inde, bu ayarlar simülatör modu bafllat ld zaman varsay lan olarak kullan lacakt r. GPS source (GPS kayna ) GPS verilerinin nereden al naca n seçer. Speed, Course ve Route (H z, Güzergah ve Rota) GPS kayna Simulated course (Canland r lm fl güzergah) veya Simulated route (Canland r lm fl rota) konumuna ayarl iken de erleri el ile girmek için kullan l r. Aksi takdirde, h z ve rota dahil GPS verileri seçilen sonar veya radar dosyalar ndan gelir. Set start position (Bafllang ç konumunu ayarlama) Teknenin mevcut imleç konumuna gitmesini sa lar. Simülatörün kullan lmas NSS Kullan m K lavuzu 85

87 Bak m Koruyucu bak m NSS cihaz alanda servisi yap labilecek herhangi bir parça içermez, bu yüzden kullan c n n sadece çok s n rl koruyucu bak m yapmas na izin verilir. Kullan lmad zaman daima verile koruyucu günefl kapa n takman z önerilir. Basit bak m ifllemleri Ekran ünitesinin temizlenmesi Muhafazay ve ekran n ön cam n yumuflak deterjanla temizleyin. Tuz kal nt lar - n çözmek ve temizlemek için bol su kullan n. Nemli bez kullan l rsa kristalleflmifl tuz kaplamay çizebilir. Kart yuvas kapa n n temizlenmesi Tuzun yüzeyinde kristalleflerek kart yuvas na su girmesine sebep olmas n önlemek için kart girifli kapa n düzenli olarak temizleyin. Tufllar n kontrolü Tufllar n bas l konumda tak lmad klar ndan emin olun. S k flan tufl varsa, tuflu itip çekerek tekrar normal konumuna al n. Konnektörlerin kontrolü Konnektörler sadece gözle kontrol edilmelidir. Konnektör fifllerini konnektöre itin; konnektör fifllerinin kilidi varsa, kilidin do ru konumda oldu undan emin olun. Yaz l m güncellemeleri NSS nin en son yaz l m web sitemizden indirilebilecektir; Yaz l m yükleme ile ilgili talimatlar güncelleme dosyalar n izleyecektir. Yaz l m güncellemeleriyle ilgili daha fazla bilgi için, ayr montaj k lavuzuna bak n. Ar za giderme Ar za Düzeltici ifllem Bir veya birkaç fonksiyon düzgün çal flm - Cihaz, sayfa 84 teki Fabrika ayarlar na döndürme yor k sm nda aç kland gibi fabrika ayarlar na döndürün. Normal çal flma mümkün de il ve fabrika ayarlar na döndürme sorunu çözmüyor Cihaz kapat n, büyütme ve küçültme tufllar n bas l tutarak cihaz yeniden aç n. Zoom tufllar n 5-6 saniye sonra b rak n. kinci bir bip sesi cihaz n s f rland n belirtir. 86 Bak m NSS Kullan m K lavuzu

88 Sistem verilerinin yedeklenmesi Oluflturmufl oldu unuz waypoint ler, rotalar ve izler sisteminizde dosyalan r. Düzenli olarak bu dosyalar ve sistem ayar dosyalar n yedeklemenizi tavsiye ederiz. Dosyalar, cihaz n z n ön taraf ndaki kart yuvas na tak lan mikro-sd kart na kopyalan r. Örnekte waypoint lerin, rotalar n ve izlerin nas l kopyaland gösterilmifltir. Seçim, çevirmeli dü me veya menü kullan larak yap l r. 1. Dosyalar seçin. 2. Kopyalama diyalog kutusuna eriflmek ve kopyalanacak dosyan n format n seçmek için çevirmeli dü meye bas n. 3. Hedef klasörü seçin. 4. Kopyalanan dosya için bir isim girin. Bak m NSS Kullan m K lavuzu 87

89 Menünün ve diyalog kutusunun görünümü Ekran menüleri Afla daki grafikler, aktif imleçli ve imleçsiz olarak, ekrana özgü menüleri göstermektedir. Bir ekran menüsü MENU tufluna bas larak, MENU ekran tuflu t klanarak veya ekran bas l tutularak görüntülenir. Harita Göstergeler Not: Baflka bir görüntü bindirilirse ekran menüsü uzat lacakt r. Sonar Video Yap Otomatik pilot Radar Seyir menüsü Bu menü, GO TO / PAGES tuflu bas l tutularak herhangi bir ekran n üstünde gösterilir. 88 Menünün ve diyalog kutusunun görünümü NSS Kullan m K lavuzu

90 Ayar diyalog kutular Settings (Ayarlar) sayfas PAGES tufluna art arda bas larak gösterilir. Sistem ayarlar Sonar ayarlar Harita ayarlar Radar ayarlar Insight harita veritaban Navionics harita veritaban Otomatik pilot ayarlar Menünün ve diyalog kutusunun görünümü NSS Kullan m K lavuzu 89

91 Seyir ayarlar Birim ayarlar Yak t ayarlar A ayarlar z ayarlar Tekne ayarlar Alarm ayarlar Simülatör ayarlar 90 Menünün ve diyalog kutusunun görünümü NSS Kullan m K lavuzu

92 MERKEZ Promar Deniz Malzemeleri D fl Tic. ve Müm. Ltd.fiti. Postahane Mah.Derinsu Sok.No:8 Tuzla / ST. Tel : (216) Faks : (216) E-posta : TUZLA SERBEST BÖLGE fiubes Matrafl Cad. No:1 Desbafl Bina 52/B Tuzla STANBUL Tel : (216) (216) Faks : (216) E-posta : BODRUM fiubes çmeler Mevkii No: 10 Bodrum MU LA Tel : (252) Faks : (252) E-posta : R&TTE Bu cihaz n 9 Mart 1999 tarihli Avrupa Parlamentosunun ve Konseyinin telsiz ve telekomünikasyon cihazlar yla ilgili 1999/5/EC Yönergesindeki gereksinimlere uygun oldu unu beyan ederiz. Not: Telekomünikasyon kurumunun müsaadesine istinaden kullan l r.

NSS RTM2.5 için Ek. WIFI-1 ünitesinin montaj ve kablo ba lant s ayr WIFI-1 Montaj K lavuzunda aç klanm flt r. NSS RTM2.5 için Ek

NSS RTM2.5 için Ek. WIFI-1 ünitesinin montaj ve kablo ba lant s ayr WIFI-1 Montaj K lavuzunda aç klanm flt r. NSS RTM2.5 için Ek NSS RTM2.5 için Ek Bu ek, NSS kullan m k lavuzunda veya di er dokümanlarda bulunmayan, NSS RTM2.5 sw yükseltme sürümünde yer alan yeni özellikleri içerir: Kablosuz kullan m Ekran görüntüsünü yakalama Birden

Detaylı

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu çindekiler 7 HDS Gen2 Dokunmatik ekran ve tufllar 8 HDS Gen2 Dokunmatik girifl ekran 9 Temel ifllemler 9 Güç tuflu 9 lk çal flt rma 9 Dokunmatik ekran n kullan lmas 10

Detaylı

Kullan m K lavuzu. Simrad NSE8 ve NSE12 NSE Yaz l m V3.0 Özellikleri için. Türkçe. www.simrad-yachting.com

Kullan m K lavuzu. Simrad NSE8 ve NSE12 NSE Yaz l m V3.0 Özellikleri için. Türkçe. www.simrad-yachting.com Kullan m K lavuzu Simrad NSE8 ve NSE12 NSE Yaz l m V3.0 Özellikleri için Türkçe www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka çindekiler Bu Ek Hakk nda...2 NSE nin OP40

Detaylı

Kullan m K lavuzu. Simrad NSO Çok fllevli Ekran. Türkçe. www.simrad-yachting.com. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka

Kullan m K lavuzu. Simrad NSO Çok fllevli Ekran. Türkçe. www.simrad-yachting.com. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka Kullan m K lavuzu Simrad NSO Çok fllevli Ekran Türkçe www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka Önsöz Yasal Uyar Navico bu ürünü sürekli gelifltirdi inden dolay,

Detaylı

Kullan m K lavuzu. Simrad NSE8 ve NSE12 NSE 2.0 Özellikleri için. Türkçe. www.simrad-yachting.com

Kullan m K lavuzu. Simrad NSE8 ve NSE12 NSE 2.0 Özellikleri için. Türkçe. www.simrad-yachting.com EK Kullan m K lavuzu Simrad NSE8 ve NSE12 NSE 2.0 Özellikleri için Türkçe www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka çindekiler 1 Otomatik pilotun NSE sistemine tak

Detaylı

IS40 Ekran. Kullan m K lavuzu

IS40 Ekran. Kullan m K lavuzu IS40 Ekran Kullan m K lavuzu Yaz l m Bu kılavuz Simrad IS40 için yaz lm flt r. Mevcut sürümün versiyonu ile ilgili detaylar için web sitesine göz at n. Not: Yukar da gösterilen menü düzeni sadece bir örnektir

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

Master the Elements. Kullan m K lavuzu. Simrad NSE8 ve NSE12 Çok Fonksiyonlu Ekranlar

Master the Elements. Kullan m K lavuzu. Simrad NSE8 ve NSE12 Çok Fonksiyonlu Ekranlar Master the Elements Kullan m K lavuzu Simrad NSE8 ve NSE12 Çok Fonksiyonlu Ekranlar www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan Önsöz Yasal Uyar Navico bu ürünü sürekli gelifltirdi

Detaylı

HDS-5 & HDS-7 HDS-5m & HDS-7m

HDS-5 & HDS-7 HDS-5m & HDS-7m 988-0176-01B HDS-5 & HDS-7 HDS-5m & HDS-7m Haritalı GPS Cihazı ve Balık Bulucu Sonar Kullan m K lavuzu Cihaz n z için yaz l m güncellemeleri. Cihaz n z n yaz l m güncellemeleri için arada bir Lowrance

Detaylı

StructureMap (Yap Haritas )

StructureMap (Yap Haritas ) StructureMap (Yap Haritas ) HDS Gen 2 Ek i Yap Haritas, SideScan (Yan Tarama) sonar sinyallerini haritan n üstünde görüntülemenizi sa layarak teknenizin altındaki ve yan ndaki dip yap s n n bir kufl bak

Detaylı

Kullan m K lavuzu. Simrad AP24 Otomatik pilot. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka

Kullan m K lavuzu. Simrad AP24 Otomatik pilot. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka Kullan m K lavuzu Simrad AP24 Otomatik pilot Türkçe Sw.1.2 www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka 1 Kullan m Otomatik pilot çok faydal bir seyir yard mc s d r

Detaylı

Kullan m K lavuzu. Simrad IS20 Analog Cihazlar serisi. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka

Kullan m K lavuzu. Simrad IS20 Analog Cihazlar serisi. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka Kullan m K lavuzu Simrad IS20 Analog Cihazlar serisi Türkçe Sw.1.2 www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka 2 Kullan m Bu bölümü okuyup anlamak gerekir. Bu k lavuzdaki

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

Kullanım kılavuzu HERE Maps

Kullanım kılavuzu HERE Maps Kullanım kılavuzu HERE Maps Baskı 1.0 TR HERE Maps HERE Maps, size etrafta neler olduğunu gösterir ve gitmek istediğiniz yere ulaşmanızı sağlar. Şunları yapabilirsiniz: Şehirleri, sokakları ve servisleri

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

Elite 5 Sonar/GPS & Elite 5m GPS Montaj ve Kullan m K lavuzu

Elite 5 Sonar/GPS & Elite 5m GPS Montaj ve Kullan m K lavuzu Elite 5 Sonar/GPS & Elite 5m GPS Montaj ve Kullan m K lavuzu Montaj Elite Serisinin Montaj Bu k lavuz, cihaz n güç beslemesine ba lanmas n ve braket aya üzerine monte edilmesini içeren, gönderici ve ekran

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

HDS-8 & HDS-10 HDS-8m & HDS-10m

HDS-8 & HDS-10 HDS-8m & HDS-10m 988-0176-07B HDS-8 & HDS-10 HDS-8m & HDS-10m Haritalı GPS Cihazı ve Balık Bulucu Sonar Kullan m K lavuzu Cihaz n z için yaz l m güncellemeleri. Cihaz n z n yaz l m güncellemeleri için arada bir Lowrance

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER AMAÇ Ö RENME FAAL YET - 6 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda, sunuya ses ve görüntü dosyalar eklemeyi, sayfalar aras ndaki geçi leri düzenleyebilmeyi, nesnelere animasyonlar ekleyebilmeyi ö renecek,

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Cihazın ön tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu yer

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

Pikatel Airmax Web Arayüzü

Pikatel Airmax Web Arayüzü Pikatel Airmax Web Arayüzü Modemi, kutunun içerisinden ç kan cd ile değil de web arayüzünden kurmak için aşağ daki ad mlar takip ediniz. Önerilen cd ile kurulumdur. Pikatel Airmax web arayüzü, ADSL2+ operatör

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 H zl Kullan m Rehberi CE1C2348tr 2014-03-31 Bina Teknolojileri 2 Bir bak ta en önemli özellikler Enerji tasarrufu Otomatik mod kullan m. Konfor ayar de eri ayar

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

Yeni Ebrary Arayüzü Kullan lavuzu

Yeni Ebrary Arayüzü Kullan lavuzu Yeni Ebrary Arayüzü Kullan lavuzu KAPSAM E-kitap say : 48406 Kapsad koleksiyon say : 16 koleksiyon (Antropoloji ve Sosyoloji, letme ve Ekonomi, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, E itim, Mühendislik ve

Detaylı

Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu

Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu! LED ler Arama Görünümü Dü"mesi LED leri Sürekli ye!il Yava! yan p sönen ye!il H zl yan p sönen ye!il Sürekli k rm z Arama görünümü, ba!l

Detaylı

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma Message Broadcasting Message Broadcasting, bir EasyMP Monitor eklentisidir. Yöneticiler eklentiyi kullanarak ağ üzerindeki bir veya daha fazla projektöre ya da tüm projektörlere mesaj veya duyuru gönderebilirler.

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu MacBook Pro nuza Hoş Geldiniz Hadi başlayalım. Mac inizi başlatmak için açma/kapama düğmesine basın. Ayarlama Yardımcısı, düzgün ve sorunsuz bir şekilde çalışmaya başlamanızı sağlamak

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL TURKISH Başlarken Araç navigasyon yazılımını ilk kez kullanırken, bir başlangıç ayarı süreci otomatik olarak başlar. Aşağıdaki adımları takip edin: Program

Detaylı

GPS NAVI GASYON SI STEMI

GPS NAVI GASYON SI STEMI GPS NAVI GASYON SI STEMI NAV HIZLI BAS LANGIÇ KILAVUZU MOTOR ANA SAYFA TÜRK Başlarken Navigasyon yazılımı ilk kez kullanıldığında otomatik olarak bir ilk kurulum işlemi başlar. Aşağıdaki işlemleri yapın:

Detaylı

NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU.

NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU. NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU www.fiatnavigation.com www.daiichi.com.tr Başlarken Araç navigasyon yazılımını ilk kez kullanırken, bir başlangıç ayarı süreci otomatik olarak başlar. Aşağıdaki adımları takip

Detaylı

Bölgeler kullanarak yer çekimini kaldırabilir, sisli ortamlar yaratabilirsiniz.

Bölgeler kullanarak yer çekimini kaldırabilir, sisli ortamlar yaratabilirsiniz. Bölge (Zone) Bölge nesnesi kullanılarak tapınak çevresinde gölgeli, ürpertici bir ortam yaratılmış. Yine bölge nesnesi kullanılarak mağara ortamının karanlık olması sağlanmış. Bu da ortamının gerçekliği

Detaylı

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. Q-BIZ VIEWER NEDİR?... 3 2. Q-Biz Viewer a Giriş... 3 3. Q-Biz Viewer Ayarları... 3 3.1. Yerleşim... 4 3.1.1. Pencere Yönetimi... 4 3.1.2. Paylaş... 5 3.1.3.

Detaylı

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri derslerle ilgili yoklama, not girişi yapabildikleri ve öğrencilerin aldıkları derslerle ilgili bilgileri görebildikleri sistemdir.

Detaylı

Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru

Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru Kayd rma ve Gezinme Ça!r görünümleri ve özellikler aras nda geçi" yapmak için, Phone ekran n n sa! üst taraf ndaki Features dü!mesini veya Phone

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h...

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h... Page 1 of 7 Tevkifatlı Satış Faturası listesinin excel dosyası olarak oluşturulması için gerekli açıklamalar Oluşturulan excel dosyasının yüklenmesinde karşılaşılan sorunların çözümü (Teknik açıklamalar)

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

brother 430F Elite A.G LS- 01/ 02-BR Lastik Birleştirme Otomatı KULLANIM KILAVUZU

brother 430F Elite A.G LS- 01/ 02-BR Lastik Birleştirme Otomatı KULLANIM KILAVUZU brother 430F Lastik Birleştirme Otomatı Elite A.G LS- 01/ 02-BR KULLANIM KILAVUZU 0 MAKĐNA ÖZELLĐKLERĐ Lastik uçlarının üst üste veya uç uca çember şeklinde birleştirilmesinde yüksek verimli programlanabilir

Detaylı

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş in Kullanımı u doküman MasteringPhysics sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış ve derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilere MasteringPhysics i nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Detaylı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı DB-2180 Binocular LCD DigiCam Ürün bilgileri F D E L K J A B C G H I A: Dürbün mercekleri (8x sabit zum) B: Dijital kamera mercekleri (8x sabit zum) C: Dijital kamera odak ruleti D: LCD ekran E: İşlev

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK 1. DYS (Doküman Yönetim Sistemi) nin kullanımı için 3. parti bir programa ihtiyaç yoktur. Tamamen WEB tabanlı çalışmaktadır. 2. Sisteme http://dys.akdeniz.edu.tr

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası Sistemin Kullanım Amacı E-Tedarik, Türkiye Petrolleri nin doğrudan alım süreci sırasında firmalardan teklif alma kısmının elektronik ortama aktarılması amacıyla oluşturulmuş bir web tabanlı sistemdir.

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı Kurulum İşlemleri Hasp Driver Kurulumu Hasp Hatası Alıyorum - Unable to Access Sentinel Hasp Run-Time Environment (H0033) - Feature Not Found

Detaylı

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar EBSCOhost E itimi support.ebsco.com EBSCO nun Ocak ay nda tüm EKUAL konsorsiyumu üyelerine sundu u ULAKB M Ulusal Veri Taban (UVT) tan na ho geldiniz. Bu e itimde, EBSCOhost

Detaylı

B LG VE LET fi M TEKNOLO LER 2 ÜN TE I

B LG VE LET fi M TEKNOLO LER 2 ÜN TE I ÜN TE I ELEKTRON K TABLOLAMA A. BAfiLANGIÇ 1. Elektronik Tablolama Uygulamas yla lk Ad mlar a. Elektronik tablolama uygulamas n açma b Kay tl bir dosyay açma c. Birden çok elektronik tablolama dosyas n

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi 1 İçindekiler KolayOfis e Hoş Geldiniz Sözleşme İmza İşleminin Tamamlanması Kullanıcı Bilgilerinin Hazırlanması Destek Hizmeti Kısa Mesaj Yönetimi Duruşma, Ara Karar ve İş Planı Bilgilendirmesi Duruşma,

Detaylı

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016 AIMCO AIMCO Kullanım Kılavuzu Mayıs 2016 MB Akademi Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Cd. Brandium Rezidans R2 Blok No:23-25 No:126 Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0216 692 01 91 Web: www.mbakademi.com.tr 2 AIMCO Mobil

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye

İşaret Aygıtları ve Klavye İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu

Detaylı

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama Bölüm 1:Araç çubuğu Yan sekmeler Yandaki araç çubuğu üzerinde dört adet sekme vardır. Sayfa Düzenleyiciye basarak oluşturduğunuz/oluşturacağınız sayfaları küçük

Detaylı

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250 2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü Kullanım Kılavuzu 87250 Şekiller ve Hızlı Başvuru Kılavuzu Ürün Yapısı Kamera Şekil 1 Monitör Şekil 2 i Kurulum 1 Kamera Kurulumu 1.1 Güç Besleme - AC Güç

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ]

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ] 1. Kurulum Tam ekranda iken MENU tuşuna basın ve menüye girin. [ / ] tuşlarına basarak Kurulum, Kanal Düzenleme, Sistem Ayarları ve Medya Merkezi menülerine geçiş yapabilirsiniz. Kurulum menüsü altından

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU OkulNET Kullanım Kılavuzu EKİM 2012 1 İçindekiler GİRİŞ...3 ANASAYFA...3 EĞİTİM...4 SINAVLAR...6 ŞUBEM...9 KİŞİSEL BİLGİLER...10 AJANDA...10

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım)

Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım) Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım) 1.Adım: Gmail üzerinden e-posta hesabınıza herhangi bir tarayıcıdan http://mail.maltepe.edu.tr linkine tıklayıp daha önceden kullandığınız e-posta hesabınızı

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Navigasyon Yazılımı

Kullanım Kılavuzu Navigasyon Yazılımı Kullanım Kılavuzu Navigasyon Yazılımı - 2 - İçindekiler 1 İlk çalıştırma... 4 1.1 Önemli bilgiler... 5 1.2 Alternatif olarak navigasyon yazılımının bir bellek kartından kurulması... 5 1.3 Diğer harita

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye

İşaret Aygıtları ve Klavye İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ Dijital Fotoğraf Makinesi Nasıl çalışır? Dijital fotoğraf makineleri 4 elemandan oluşur. Bu elemanlar Objektif,

Detaylı

Alarm Saatli Radyo nuzu darbelerden. Üzerine s v içeren cisimler ve dekor. gelirse hemen flebeke kablosunu prizden

Alarm Saatli Radyo nuzu darbelerden. Üzerine s v içeren cisimler ve dekor. gelirse hemen flebeke kablosunu prizden Alarm Saatli Radyo nuzu kullanmadan önce yapman z gereken ifllemler ve güvenlik uyar lar 220 V AC 50 HZ Alarm Saatli Radyo nuz 220 V AC 50 Hz flehir flebekesi ile çal flabilecek flekilde tasarlanm flt

Detaylı

Matriks Veri Terminali 7.1.5'de Yapılan Yenilikler/İyileştirmeler

Matriks Veri Terminali 7.1.5'de Yapılan Yenilikler/İyileştirmeler Matriks Veri Terminali 7.1.5'de Yapılan Yenilikler/İyileştirmeler Genel Değişiklikler Derinlik penceresi üzerinden Kontrat Durumu, Teorik Eşleşme Fiyatı, Teorik Eşleşme Miktarı, Teorik Eşleşme Kalan Miktar,

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9

Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yaz l m ile çal ma esnas nda zaman iyi kullanmak için makro haz rlayabileceksiniz. ARA TIRMA Sürekli tekrar n yapt n zi lemlere

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı