BO AZ Ç ÜN VERS TES VAKFI AKADEM K FAAL YETLER DESTEK FONU YÖNETMEL 2015

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BO AZ Ç ÜN VERS TES VAKFI AKADEM K FAAL YETLER DESTEK FONU YÖNETMEL 2015"

Transkript

1 BO AZ Ç ÜN VERS TES VAKFI AKADEM K FAAL YETLER DESTEK FONU YÖNETMEL 2015 çindekiler 1 GENEL 2 2 YAYIN DESTE Genel Kurallar Makale Deste i Fen ve Mühendislik Alanndaki Yaynlar Sosyal Bilimler, Be³eri Bilimler ve Sanat Alanlarndaki Yaynlar Desteklerde Kullanlan Katsaylar Kitap Deste i Editörlük Deste i Dergi Editörlü ü Kitap Editörlü ü B L MSEL TOPLANTI KATILIM DESTE Ö retim Üyesi/Doktoral Ö retim Görevlisi Konferans Katlm Deste i Doktora Ö rencisi/ara³trma Görevlisi Konferans Katlm Deste i ARA TIRMA FAAL YETLER NE DESTEK PROGRAMLARI 7 5 ARA TIRMA ve YAYIN A IRLIKLI D ER FAAL YETLER Ç N DESTEK PROGRAMI 7 6 ARA TIRMA ALTYAPISI E T M DESTE 8 7 PATENT DESTE 8 8 ÖDÜLLER Özel Ödüller Ara³trmada Üstün Ba³ar Ödülü Ö retimde Üstün Ba³ar Ödülü Akademik Te³vik Ödülü E itimi Geli³tirme Amaçl Te³vikler ÖDEMELER YÜRÜTME DESTEKLERE A T TABLOLAR 11 1

2 1 GENEL Vakf, Üniversitemizin faaliyetlerini uluslararas düzeyde sürdürebilmesi amacyla ö retim elemanlar ile belirli ko³ullar sa layan lisansüstü ö rencilerine Vakf Resmi Senedi'nin 3. ve 4. maddeleri ile 12. maddenin 8. ve 9. fkralar ve Gelir Vergisi Kanunu'nun Te³vik, ikramiye ve mükâfatlar ba³lkl 29. maddesi hükümleri do rultusunda destek verir. a. Ba³vurular, Bilim nsan Portal aracl yla BÜVAK Yönetimi'ne yaplr. BÜ- VAK, ba³vurular Akademik Kurul önerisi ve BÜVAK Yönetim Kurulu karar ile kabul veya reddeder. b. Her ayn 15'ine kadar yaplan ba³vurularn sonucu o ay içinde karara ba lanr. Ayn 15'inden sonra Vakf Yönetimine ula³an ba³vurular bir sonraki ay içinde de erlendirilir. 2 YAYIN DESTE Yayn deste i akademik/bilimsel ara³trmaya dayanan, ilgili alana kayda de er katk içeren, özgün yaynlara verilir. 2.1 Genel Kurallar a. Destek, kitap veya makalede ismi geçen tam zamanl Bo aziçi Üniversitesi ö retim elemanlar ve ara³trmaclar (ö retim üyeleri, ö retim görevlileri, okutmanlar, doktora sonras ara³trmaclar, ara³trma görevlileri, uzmanlar, 657 sayl kanuna ba l doktoral mühendisler, mühendis olarak çal³an doktora ö rencileri) ile Bo aziçi Üniversitesi'nden emekli olup ba³ka bir kurumda tam zamanl olarak çal³mayan ve son iki ylda en az bir ders vermi³ veya en az bir tez e³dan³manl yapm³ olan ki³ilere verilir. b. Makale Deste i ba³vurular, makale yaymlandktan sonra (yaynn çkt derginin cilt/say numaras verildikten ve e er veriliyorsa makalenin sayfa numaras belirlendikten sonra) BÜVAK Yönetimi'ne yaplr. Kabul edilmi³ ancak henüz cilt/say numaras ile yaymlanmam³ olup yaynevinin internet sayfasnda çe³itli isimler altnda (örne in Articles in Press, Online First Articles) online olarak görünen makaleler için yaplan ba³vurular kabul edilmemektedir. c Yaynlarn ayn veya de i³tirilmi³ basklarna veya de i³ik dillerdeki çevirilerine ikinci bir destek ödemesi yaplmaz. d. Ba³vuru sahibi söz konusu kitap veya dergi özel saysnda hem editör hem de makale yazar ise sadece editörlük deste i verilir. e. De erlendirilen yaynda yazarlarn kurumsal ba lantlar gösteriliyorsa, kurum ad olarak Bo aziçi Üniversitesi'nin belirtilmi³ olmas gerekmektedir. Yaynlarda Üniversitemiz adnn Bogazici University veya Bo aziçi University olarak yazlmas, bölüm isimlerinin ise Üniversitemiz katalo unda yer ald ³ekliyle kullanlmas gerekmektedir. 2

3 f. Yayn destek ba³vurularnn yayn tarihini izleyen bir yl içerisinde yaplmas gerekmektedir. g. Yaynlara verilecek destek miktarlar belirlenirken makalenin yaymland yl geçerli olan kurallar esas alnr. 2.2 Makale Deste i Thomson Reuters ³irketinin SCIE, SSCI ve AHCI endekslerinde (Web of Science) yer alan dergiler alanlarna (subject area) göre ayr ayr Makale Etki Skoru (Article Inuence Score) ölçütüne göre büyükten küçü e do ru sralanr. En yüksek %25'lik dilime giren dergiler A, ikinci %25'lik dilime girenler B ve son %50'lik dilime girenler C olarak snandrlr. E er bir dergi birden fazla alanda yer alyorsa bu alanlardan hangisinde daha yüksek bir kategoride ise o de er kabul edilir. BÜVAK Akademik Kurulu, SCIE endeksinde yer alan dergileri Fen ve Mühendislik Alanlarnda SSCI ve AHCI endekslerinde yer alan dergileri de Sosyal Bilimler, Be³eri Bilimler ve Sanat Alanlar'nda toplamaktadr. E er bir dergi hem SCIE hem de SSCI'de veya hem SCIE hem de AHCI'de veya her üç endekste de yer alyorsa o zaman Sosyal Bilimler, Be³eri Bilimler ve Sanat Alanlar'nda de erlendirilmektedir Fen ve Mühendislik Alanndaki Yaynlar a. Fen ve Mühendislik alanlarndaki makalelerin destek alabilmesi için Science Citation Index Expanded (SCIE) tarafndan taranan dergilerde yaymlanm³ olmas gerekmektedir. b. Fen ve Mühendislik alanlarnda SCIE tarafndan taranan dergilerde yaymlanan makaleler için o yl geçerli olan snandrma sistemi esas alnarak, tam katsaylk destek, A tipi yaynlarda 4400 TL, B tipi yaynlarda 3000 TL, C tipi yaynlarda 1800 TL olarak belirlenmi³tir. c. SCIE tarafndan tarand halde endekse yeni girdi i için makale etki skoru henüz hesaplanmam³ dergilerdeki yaynlar C tipi olarak de erlendirilir. d. Fen ve Mühendislik alanlarnda ulusal veya uluslararas yaynevlerince yaymlanan kitap ve benzeri eserlerde yer alan makaleler veya bölümler ile endekslerde taranan konferans bildirileri destek kapsam d³ndadr Sosyal Bilimler, Be³eri Bilimler ve Sanat Alanlarndaki Yaynlar a. Social Science Citation Index (SSCI) veya Arts and Humanities Citation Index (AHCI) tarafndan taranan dergilerde yaymlanm³ dergi makaleleri: i. çinde bulunulan yl için geçerli olan snandrma sistemi esas alnarak, tam katsaylk destek, A tipi yaynlarda 5000 TL, B tipi yaynlarda 4300 TL, C tipi yaynlarda 2500 TL olarak belirlenmi³tir. ii. SSCI veya AHCI tarafndan tarand halde endekse yeni girdi i için makale etki skoru henüz hesaplanmam³ dergilerdeki yaynlar C tipi olarak de erlendirilir. 3

4 b. Sosyal Bilimler, Be³eri Bilimler ve Sanat alanlarnda uluslararas di er endekslerde taranan ve hakemlik sürecinden geçen dergi makaleleri: Bu yaynlara verilen tam katsaylk destek miktar 1200 TL olarak belirlenmi³tir. Ba³vuru srasnda makalenin hangi endekslerce tarand nn belgelenmesi gerekmektedir. Veri tabanlar endeks olarak kabul edilmemektedir. c. Kitap Bölümü i. Uluslararas saygn yaynevleri tarafndan baslan kitaplarda yer alan, özgün çal³malara dayanan ve hakemlik sürecinden geçen kitap bölümleri 1500 TL ile desteklenir. Bir kitap bölümünün destek alabilmesi için o kitabn ISBN numaras olmas gerekir. ii. Ulusal yaynevlerince yaymlanan kitaplarda yer alan bölümler destek kapsam d³ndadr Desteklerde Kullanlan Katsaylar a. Çok yazarl makale ve kitap bölümlerindeki destek miktarlar a³a daki gibi düzenlenmi³tir: 1 yazarl çal³malar 1, 2 yazarl çal³malar 0.9, 3 yazarl çal³malar 0.8, 4 yazarl çal³malar 0.7, 59 yazarl çal³malar 0.5, 1014 yazarl çal³malar 0.4, 1524 yazarl çal³malar 0.3, 2539 yazarl çal³malar 0.2, 40 veya daha fazla yazarl çal³malar 0.1 katsaysyla desteklenir. b. Birden fazla yazarl bir makale için verilebilecek toplam destek, sözkonusu yayn için belirlenen birim payn 3 katn a³amaz. c. Yayn Deste inde Uygulanan Ünvan Katsaylar: i. Yayn deste i ödemeleri Yardmc Doçentlere atama tarihinden itibaren 6 yl süreyle birim miktarn 1.50 kat, Doçentlere doçentlik ünvannn kazanld tarihten itibaren 6 yl süreyle birim miktarn 1.25 kat olarak yaplr. Bu sürelerin dolmasndan sonra Yardmc Doçentler ve Doçentler için uygulanacak katsaylar 1'e indirilir. ii. Üniversiteleraras Kurul'dan Doçent ünvan alan ve Yardmc Doçent kadrosunda 6 yldan uzun bir zamandr görev yapanlarn hak ettikleri do ru katsaynn belirlenebilmesi için Doçentlik Belgesi'nin bir kopyasn ba³vurularna eklemeleri gerekmektedir. iii. Ö retim görevlilerine, tam zamanl olarak çal³an doktora sonras ara³trmaclara, Üniversitemizde 657 sayl kanuna ba l doktoral mühendislere, doktora yapmakta olan mühendis kadrosunda çal³anlara, ve okutmanlara verilecek yayn deste i için 1 katsays uygulanmaktadr. Ara³trma 4

5 görevlilerine 0.7, emekli olan ve son iki ylda en az bir ders vermi³ veya en az bir tez e³dan³manl yapm³ olanlara ise 0.5 katsays uygulanr. 2.3 Kitap Deste i a. Uluslararas saygn yaynevleri tarafndan yaymlanan kitaplara, 8000 TL'ye kadar destek verilir. b. Ulusal yaynevleri tarafndan Türkçe veya ba³ka dillerde yaymlanan ve özgün çal³maya dayanan kitaplara da, hakem görü³ü de dikkate alnarak 3000 TL'ye kadar destek verilir. Ulusal yaynevleri tarafndan yaymlanan kitaplarda, uluslararas düzeyde bir yayn olmas, ba³ka bir deyi³le, uluslararas saygn yaynevleri tarafndan baslabilecek düzeyde olmas ko³ulu aranr. c. Verilecek kitap deste i, toplam yazar saysna bölünerek belirlenir. d. Bir kitabn destek alabilmesi için, o yaynn ISBN numaras olmas gerekir. 2.4 Editörlük Deste i Dergi Editörlü ü a. SCIE, SSCI veya AHCI tarafndan taranan dergilerin ba³ editörlü ünü (Editörler Kurulu üyeli i hariçtir) yapan ö retim üyelerine ylda bir defa 4000 TL'ye kadar destek verilir. b. SCIE, SSCI, AHCI tarafndan taranan dergilerin bir saysnn konuk editörlü ünü yapan ö retim üyesine 2500 TL'ye kadar destek verilir. c. Sosyal Bilimler, Be³eri Bilimler ve Sanat alanlarnda SSCI ve AHCI d³ndaki uluslararas di er endekslerde taranan ve b maddesi uyarnca desteklenebilecek makalelerin yaynland dergilerin ba³ editörlerine ylda bir kez 1350 TL ; bu dergilerin bir saysnn konuk editörlü ünü yapanlara da gerekli görüldü ünde hakem görü³ü alnarak 1350 TL'ye kadar destek verilir. d. (a), (b) ve (c) maddelerinde editör saysnn birden fazla olmas durumunda destek miktar e³it olarak payla³trlr. e. Bo aziçi Üniversitesi'nin fakülteleri veya di er alt birimleri tarafndan yaymlanan bilimsel ara³trma dergilerini desteklemek amacyla, Akademik Kurul tarafndan gerekli inceleme yapldktan sonra, bu dergilerin ba³ editörüne ylda bir defay geçmemek üzere 2000 TL'ye kadar ve bu dergilerin özel saylarnn konuk editörlerine toplam olarak ayn miktara kadar destek verilir Kitap Editörlü ü a. Uluslararas saygn yaynevleri tarafndan yaymlanan bir kitabn editörlü ünü yapan ö retim üyesine 2500 TL'ye kadar destek verilir. b. Uluslararas saygn yaynevleri tarafndan yaymlanan Proceedings/bildiriler kitabnn editörlerine de, gerekli görüldü ünde hakem görü³ü dikkate alnarak, 1250 TL'ye kadar destek verilir. 5

6 c. Uluslararas saygn yaynevleri tarafndan yaymlanan bir kitap dizisi editörüne o kitap dizisi için bir defaya mahsus olmak üzere 3000 TL destek verilir. d. Ulusal yaynevleri tarafndan yaymlanan bir kitabn editörüne gerekirse hakem görü³ü de dikkate alnarak 1250 TL'ye kadar destek verilir. Bu kitabn uluslararas düzeyde bir yayn olmas ko³ulu aranr. e. (a), (b), (c) ve (d) maddelerinde editör saysnn birden fazla olmas durumunda destek miktar e³it olarak payla³trlr. 3 B L MSEL TOPLANTI KATILIM DESTE 3.1 Ö retim Üyesi/Doktoral Ö retim Görevlisi Konferans Katlm Deste i a. Uluslararas bilimsel toplantlara (konferans/kongre/sempozyum/çal³tay) bildiri/poster sunarak katlan tam zamanl ö retim üyelerine ve doktoral ö retim görevlilerine yurtiçi/yurtd³ uluslararas konferanslar için 4000 TL ve ulusal konferanslar için 1600 TL destek verilir. Yurtiçinde düzenlenen uluslararas bilimsel toplantlarn dünyann de i³ik ülkelerinde düzenli olarak tekrarlanan etkinlikler olmas gerekmektedir. Üniversitemizde 657 sayl kanuna ba l doktoral mühendislere ve okutmanlara da konferans katlm deste i sa lanr. Bu destekten yararlananlar söz konusu miktar yl boyunca birden fazla konferans için kullanabilir. Bir bildiri/poster ile sadece 1 ki³iye destek verilir. b. Genç ö retim üyelerimizi desteklemek amacyla, Yardmc Doçentlere Üniversitemizde bu göreve atandklar tarihten itibaren ilk 3 yl boyunca, her yl en az birinde bildiri/poster sunumu yapmak ko³uluyla 2 ulusal/uluslararas toplantya katlma imkan verilir. c. Bo aziçi Üniversitesi'nde görev sürelerinin ilk 3 ylndaki yardmc doçentler hariç olmak üzere, tüm ö retim üyelerinin ve doktoral ö retim görevlilerinin yurtiçi/yurtd³ uluslararas ve ulusal konferans katlm deste inden yararlanabilmeleri için son 3 ylda en az 1 yayn (Bo aziçi Üniversitesi Vakf Akademik Faaliyetler Destek Fonu Yönetmeli i'ne göre te³vik alabilecek yaynlar) yapm³ olmalar ko³ulu aranacaktr. d. Bir takvim yl içinde kullanlmayan konferans deste i bir sonraki yla devredilemez. e. Uluslararas saygn dergilerde editörlük, yayn kurulu üyeli i, uluslararas meslek derneklerinde yönetim kurulu üyeli i veya Türkiye temsilcili i yapan ö retim üyeleri ylda bir defalk katlm deste i haklarn bu kurullarn yllk toplantlarna katlmak amacyla kullanabilirler. f. Ba³vurular, konferansn ba³langç tarihinden önce yaplmaldr. Ödemeler konferans katlm sonras gider belgelerinin Tahakkuk ube Müdürlü ü'ne iletilmesini takiben yaplr. Akademik Birimce alnm³ yurtd³ görevlendirme kararnn ba³vuru esnasnda (zorunlu durumlarda ise en geç ödemeden önce) BÜVAK'a iletilmesi gerekmektedir. 6

7 3.2 Doktora Ö rencisi/ara³trma Görevlisi Konferans Katlm Deste i Doktora ö rencilerine/ara³trma görevlilerine bildiri/poster sunmak ko³uluyla katlacaklar konferans giderlerine katk amacyla yurtiçi/yurtd³ uluslararas konferanslar için 1750 TL ve ulusal konferanslar için 900 TL destek verilecektir. Ba³vuru yapabilmek için adaylarn Doktora Yeterlilik snavn geçmeleri ve bunu belgelemeleri gerekmektedir. Bu destekten yararlanan ki³iler söz konusu miktar yl boyunca birden fazla konferans için kullanabilirler. Bir bildiri için sadece 1 ki³iye destek verilir. Bütçe kullanmnda ba³vuru tarihi dikkate alnr. Doktora ö rencileri bu programlardan mezun olduklar takvim ylnn sonuna kadar yararlanabilirler. 4 ARA TIRMA FAAL YETLER NE DESTEK PROGRAMLARI a. Yurtd³ndan Bilim nsan Getirme Deste i Bu programdan giderleri kar³lanmak üzere Üniversitemize bilim insan veya uzman davet edilmesi için destek verilmektedir. Programa Bölüm/Anabilim Dal Kurulu karar ve Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu önerisiyle ba³vuru yaplmaldr. Ba³vuru yazsna davet edilen ki³inin özgeçmi³i ve üniversitemizde verece i seminerler ve/veya yapaca di er katklar eklenmelidir. Bu faaliyetlerin yan sra, bir doktora jürisine katlacak olan davetlilere öncelik verilecektir. Bölümler/Anabilim Dallar bu programdan yl içinde ancak 1 defa yararlanabilirler. Ba³vuru ba³na destek miktar en fazla 2500 TL olabilir. b. Yurtiçinden Bilim nsan Getirme Deste i Bu programdan giderleri kar³lanmak üzere Üniversitemize davet edilen bilim insan veya uzman için Bölüm/Anabilim Dal Kurulu karar ve Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu önerisiyle ba³vuru yaplmaldr. Ba³vuru yazsnda davet edilen ki³inin özgeçmi³i ve Üniversitemizde verece i seminerler ve/veya yapaca di er katklar belirtilmelidir. Davet edilen ki³iye en fazla 750 TL destek ko³ulu ile her bölümün ylda 2 hakk olacaktr. 5 ARA TIRMA ve YAYIN A IRLIKLI D ER FAAL YETLER Ç N DESTEK PROGRAMI a. Yukarda tanmlanan destek kategorilerine girmedi i için desteklenmeyen, ö retim üyelerinin ara³trma ve yaynlarn geli³tirmeye yönelik, ki³isel veya kollektif faaliyetler desteklenmektedir. Örnek vermek gerekirse, yurt d³nda bir yaz okuluna kabul edilen, bir laboratuvarda çal³mak üzere kabul edilen veya bir kütüphanede çal³mak isteyen ö retim üyesi, masraar için bu programa ba³vurabilecektir. Çünkü böyle bir faaliyet, yukarda tanmlanan kategoriler çerçevesinde desteklenmemektedir. Bu programda teçhizat, malzeme, krtasiye almlar ve konferans katlm deste i için kaynak ayrlmam³tr. Öncelik genç ö retim üyelerine verilecektir. Önerilen faaliyet ya da proje için ba³ka kaynaklardan ksmi destek sa lanm³ olmas tercih edilmektedir. Bu tür faaliyetler, 7

8 süre olarak 3 ay geçmemek ko³ulu ile, ilk ay için 2000 TL, sonraki her ay için 1000 TL olmak üzere toplam 4000 TL'ye kadar desteklenecektir. b. Bu program için söz konusu faaliyet gerçekle³tirilmeden en az 1 ay önceden yaplacak ve ayrntl olarak gerekçelendirilecek ba³vurular, Akademik Kurul tarafndan en ksa zamanda de erlendirildikten sonra, eldeki snrl miktarda kaynak, uygun görülen projeler arasnda mümkün oldu u ölçüde liyakat esasna göre da tlacaktr. Bu nedenle, ilgili ki³i veya ki³ilerin özgeçmi³leri de dahil olmak üzere, projeyi destekleyici tüm bilgilerin ba³vurularda yer almas gerekmektedir. Destekten yararlanm³ adaylarn faaliyetlerini tamamladktan sonra Vakf Akademik Kurulu'na çal³malaryla ilgili bir faaliyet raporu sunmas gerekmektedir. c. Bir ö retim üyesi ayn yl içinde hem Ara³trma ve Yayn A rlkl Di er Faaliyetler için Destek Programna hem de Ö retim Üyesi/Doktoral Ö retim Görevlisi Konferans Katlm Deste i'ne ba³vurabilir. d. Ara³trma yapmak veya doktora program ile ilgili bir kursa katlmak üzere yurt d³na gidecek yeterlilik snavn geçmi³ bir doktora ö rencisi bu programa ba³vurdu unda 1750 TL ile desteklenebilir. Yurtd³nda ara³trma veya kurs deste i için, söz konusu faaliyet gerçekle³tirilmeden en az 1 ay önceden yaplan ve ayrntl olarak gerekçelendirilen ba³vurular, Akademik Kurul tarafndan de erlendirilir. Doktora ö rencisi konferans katlm deste inden yl içinde yararlanm³ olan bir ö renci bu programdan yararlanamaz. e. Doktora program olmayan bölümlerden, Bölüm Kurulu'nun uygun gördü ü bir akademik faaliyeti gerçekle³tirmek üzere yurtd³na gidecek derslerini tamamlam³ bir yüksek lisans ö rencisi 1750 TL ile desteklenebilir. Yl içinde bir bölümden en fazla 1 ö renci bu destekten faydalanabilir. 6 ARA TIRMA ALTYAPISI E T M DESTE Bu program üniversitedeki ara³trma etkinliklerinde öncelikli olarak birden fazla ö retim üyesinin veya bölümün ortakla³a kullandklar araç, tesis ve olanaklarla ilgili gerekli uzmanlk e itimini desteklemeyi amaçlamaktadr. Bu tür altyap yatrmlarnn i³letimi/kullanmndan sorumlu ki³ilere yurt içi veya yurt d³nda gerekli kursa katlmalarn sa lamak amac ile kurs katlm ücreti, yolluk ve gündelik tahsis edilir. Bu fona gerekli birimlerin gerekçeli önerisi ile ara³trma görevlileri, ö retim elemanlar, uzman ki³iler ve ö retim üyeleri ba³vurabilir. Bu destekten faydalanacak ö retim üyeleri d³ndaki personelin kurstan sonra bir yl boyunca Bo aziçi Üniversitesi'nde kurs gördükleri konuda çal³acaklarn taahhüt etmeleri gerekmektedir. Bu kapsamdaki destek miktar 3000 TL'yi a³mayacaktr. 7 PATENT DESTE Üniversitemizdeki tam zamanl ara³trmaclarn Türk Patent Enstitüsü tarafndan Belge Kabul Yazs ile sonuçlanarak elde ettikleri patentlere 2015 yl içinde 3000 TL tam katsaylk destek verilir. Patent destek ba³vurularnn yayn tarihini izleyen bir yl içerisinde yaplmas gerekmektedir. Birden fazla patent sahibi oldu u durumda 8

9 makale ve kitap bölümleri desteklerinde uygulanan katsaylar dikkate alnr. Bu deste e ba³vuranlarn, Türk Patent Enstitüsü tarafndan gönderilen Belge Kabul Yazsnn bir kopyasn ba³vuruya eklemeleri gerekmektedir. 8 ÖDÜLLER 8.1 Özel Ödüller TÜB TAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara³trma Kurumu), TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi), TGC (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti) SEDAT S MAV VAKFI, MUSTAFA PARLAR VAKFI veya benzeri düzeydeki ödülleri kazanan ö retim üyelerimize 2000 TL'ye kadar te³vik ödülü verilir. BÜVAK tarafndan verilen ödüllerde bu madde uygulanmaz. 8.2 Ara³trmada Üstün Ba³ar Ödülü a. Üniversitemizdeki yüksek nitelikli ara³trma faaliyetlerini ve bu çal³malar yapan de erli ö retim elemanlarmz desteklemek amacyla, her yl ara³trmada üstün ba³ar gösteren az sayda kadrolu ö retim elemanna genç ve kdemli olarak iki ayr kategoride ödül verilir. Ödülün verildi i yln ba³nda 40 ya³n doldurmam³ ö retim elemanlar genç, daha yukar ya³takiler kdemli olarak kabul edilir. b. Ödüller (temel bilimler ve mühendislik) ile (sosyal ve be³eri bilimler) alanlar arasnda mümkün oldu u kadar dengeli bir biçimde verilir. Ödüller için ba³vuru yaplmasna gerek yoktur, ancak dileyen ö retim üyesi özgeçmi³iyle birlikte ba³vuruda bulunabilir. BÜVAK Akademik Kurulu kendisine ula³an çe³itli verilere ek olarak, uygun gördü ü kurum ve ki³ilerden özgeçmi³ ve di er bilgileri sa lar. BÜVAK Akademik Kurulu üyeleri ödüller için aday olamazlar. c. Ödül için en önemli ölçüt, bilime yaplan evrensel katkdr. Bu katknn belirlenmesinde ki³ilerin yayn, özellikle de uluslararas yayn performans ve bu yaynlarn yaratt yank esas alnr. Akademik Kurul de i³ik tür yaynlarn nerelerde yaymlandklarn, saylarn, sürekliliklerini, önde gelen endekslere göre aldklar atf saylarn inceler. Mümkün olan durumlarda, özellikle de temel bilimler ve mühendislik alanlarnda, TÜB TAK'n ödül de erlendirmelerinde yapt gibi, yaynlarn ve atarn ülke ve etki katsaylar gibi de i³kenler de dikkate alnr. Bu de erlendirmelerde Üniversitemiz ortamnda gerçekle³tirilmi³ ara³trmalara dayanan yaynlara öncelik tannr. d. Yukarda belirtilen yayn performansnn birbirine yakn görüldü ü durumlarda, ö retim elemanlarnn a³a daki listede belirtilen faaliyetleri de dikkate alnr: i. Üniversiteye katk: Laboratuvar kurmak, üniversite için donanm sa lanmas, d³ardan sa lanan proje deste i, nitelikli genç ara³trmac yeti³tirmek ve benzeri di er katklar. ii. Türkiye ve yurt d³nda alnan ara³trma a rlkl özel ödüller: TÜB TAK, TÜBA, uluslararas akademik kurulu³lar, vb. 9

10 iii. Uluslararas bilimsel kurulu³larda yöneticilikler, dergi editörlükleri, vd. (ve böylece bu kurulu³larda Üniversitemizin temsil edilmesinin sa lanmas) Bir kez ödül alm³ bir ö retim üyesi Ara³trmada Üstün Ba³ar Ödülü için tekrar de erlendirilirken, ödül ald tarihten sonraki faaliyetlerine a rlk verilir. 8.3 Ö retimde Üstün Ba³ar Ödülü BÜVAK Üniversitemizdeki yüksek nitelikli e itim faaliyetlerini ve bu faaliyetlere katkda bulunan ö retim üyelerimizi desteklemek amacyla, her yl Ö retimde Üstün Ba³ar Ödülleri vermektedir. Ö retim süreçlerinin geli³tirilmesi ve iyi ö reticilerin te³vik edilmesi amaçlanm³tr. 8.4 Akademik Te³vik Ödülü Bu programn amac bir takvim yl boyunca ders verme, idari görevler ve ara³trma alanlarnda ba³vuru formunda belirtilen asgari ko³ullar yerine getiren tam zamanl ö retim üyelerimize Bo aziçi Üniversitesi Vakf olanaklar çerçevesinde maddi destek sa lamaktr. Akademik te³vik ödülleri her yl verilir. Ödül ba³vuru ça rlar Bo aziçi Üniversitesi Rektörlü ü tarafndan tüm Akademik Bölüm/Birimlere duyurulur. Adaylarn Üniversitemizde gerçekle³tirdikleri e itim, hizmet ve ara³trma alanlarndaki faaliyetlerini içeren ba³vurularn Rektörlü e iletmeleri gerekmektedir. Kurulca önerilen adaylar Yönetim Kurulu'nun onayna sunulur. 8.5 E itimi Geli³tirme Amaçl Te³vikler E itim faaliyetlerini desteklemek ve geli³tirmek amacyla her yl Yönetim Kurulu karar ile verilen te³vik ödemeleridir. 9 ÖDEMELER Ödemeler i³bu Yönetmeli in yaynland yl için geçerlidir. Gerekli görüldü ü takdirde ödeme miktarlar BÜVAK Yönetim Kurulu karar ile de i³tirilebilir. Her yl Aralk ay içinde takip eden yl için yaplan bütçe çal³malaryla uyumlu olarak desteklere ait birim miktarlar yeniden belirlenebilir. 10 YÜRÜTME a. Bu yönetmelik hükümlerini uygulamaya BÜVAK Yönetim Kurulu yetkilidir. b. Bu yönetmelik bir yl süreyle geçerli olup Vakf Yönetim Kurulu'nca onaylandktan sonra 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren yürürlü e girer. 10

11 11 DESTEKLERE A T TABLOLAR TABLO 1: 2015 YILI Ç N DESTEK M KTARLARI (TL) Destek Türü Miktar Makale Sosyal Fen Kitap Editörlük Ara³trma Faaliyetleri Bilim nsan Getirme Özel Ödüller Patent Ba³vuru Deste i Konferans Katlm Doktora Ö rencisi ve Ara³trma Görevlisi Ö retim Üyesi Ara³. & Yay. A rlkl Di er Faaliyetler

12 TABLO 2: 2015 YILI YAYIN DESTE M KTARLARI (TL) Fen ve Mühendislik Alan Yazar Says Yayn Türü A B C Sosyal, Be³eri Bilimler ve Sanat Alan Yazar Says Yayn Türü A B C Di er Endeksler Kitap Bölümü Destek miktar belirlenirken Tablodaki rakamlar ilk 6 ylndaki Y. Doçentler için 1.5, ilk 6 ylndaki Doçentler için 1.25 ile çarplacaktr. Ö retim görevlileri, tam zamanl olarak çal³an doktora sonras ara³trmaclar, Üniversitemizde 657 sayl kanuna ba l doktoral mühendisler, doktora yapmakta olan mühendis kadrosunda çal³anlar ve doktoral okutmanlar için uygulana katsay 1, ara³trma görevlileri için 0.7 ve emekli ö retim üyeleri için 0.5'tir. 12

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI Senato: 27.05.14/83 Madde: 1'in ekidir. T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI 1. AMAÇ Bu esasların amacı; belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler ile Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA BAŞVURUSU İÇİN: Doçent

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesinin öğretim üyelerinin akademik

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

SAKARYA ÜN VERS TES YÜKSEKÖ RET M KANUN TASLA I HAKKINDAK GÖRÜ LER Üniversitemiz, taslak hakk nda genel olarak olumlu dü ünmektedir.

SAKARYA ÜN VERS TES YÜKSEKÖ RET M KANUN TASLA I HAKKINDAK GÖRÜ LER Üniversitemiz, taslak hakk nda genel olarak olumlu dü ünmektedir. SAKARYA ÜN VERS TES YÜKSEKÖ RET M KANUN TASLA I HAKKINDAK GÖRÜ LER Üniversitemiz, taslak hakk nda genel olarak olumlu dü ünmektedir. Yasan n anlam yitirmi hükümlerden temizlenerek ayr nt ya girmeden 21.

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- Niğde Üniversitesinde yapılan

Detaylı

İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI AMAÇ Madde 1 - Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri, İTÜ nün yüksek öğretim kurumları arasında yüklenmiş olduğu görev ve sorumluluklar

Detaylı

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ 1. Bu Kriterler 247 sayılı Kanunun, 28.06.08 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 772 sayılı Kanunla değiştirilen

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM Akademik yükseltme ve atama işlemleri, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası ve Öğretim Üyeliği ne

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ EK:2 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu Kanuna bağlı yönetmeliklerin hükümlerine ek olarak Düzce Üniversitesi nde öğretim üyeliğine

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI 2014 Önsöz Bilimsel Araştırma Projeleri Kısa Tanıtım Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyeleri Bilimsel Araştırma Projeleri İdari Koordinatörlüğü Bilimsel Araştırma

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ Kapsam MADDE 1. Bu Yönetmelik, Yakın Doğu Üniversitesi nde görev yapan Akademik Personelin Yardımcı Doçent, Doçent, ve Profesör

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ MADDE 1- Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri İstanbul Bilim Üniversitesi ( İBÜ ) Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında

Detaylı

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY Füsun KARAMAN Sayı tay Uzman Denetçisi Cem Suat ARAL Sayı tay Ba denetçisi G R kinci Dünya Sava ı sonrası Dünya mali ve siyasi sisteminde ortaya çıkan büyük de

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvurabilmek için gerekli ek koşullar

Detaylı

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Ek.22.1: 26.12.2013 gün ve 2013/08-22 sayılı Senato kararı ekidir. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

Ek.22.1: 26.12.2013 gün ve 2013/08-22 sayılı Senato kararı ekidir. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1- (1) Akademik Yükseltme

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ : MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde Bilimsel Araştırma Proje ödeneğinden

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı