12.Bölüm Kurumsal Yönetim. Prof. Dr. Ramazan Aktaş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "12.Bölüm Kurumsal Yönetim. Prof. Dr. Ramazan Aktaş"

Transkript

1 12.Bölüm Kurumsal Yönetim Prof. Dr. Ramazan Aktaş

2 Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Kurumsal yönetim kavramını, şirketler ve ülke açısından önemini bilmek Kurumsal yönetimin başlıca ilkelerine hâkim olmak Anahtar Kavramlar Kurumsal Yönetim (Yönetişim) Pay Sahipleri (Paydaşlar, Menfaat Grupları) Şeffaflık Eşitlik Hesap Verebilirlik Sorumluluk Kurumsal Yönetim İlkeleri İçindekiler Kurumsal Yönetimle İlgili Temel Kavramlar Kurumsal Yönetim Uygulamaları Kurumsal Yönetimin Faydaları Kurumsal Yönetime Yönelik Temel Stratejiler Kurumsal Yönetim İlkeleri SPK ve Kurumsal Yönetim İMKB ve Kurumsal Yönetim Özet Örnek 1 (Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi) Örnek 2 (Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı) Çalışma Soruları Çalışma Soruları Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar 1

3 BÖLÜM 1 KURUMSAL YÖNETİM 1. Kurumsal Yönetimle İlgili Temel Kavramlar Dünyada finansal piyasaları düzenleyici kurumlar ve konunun uzmanları, kurumsal yönetime ilişkin farklı tanımlar geliştirdiği için kurumsal yönetim kavramını açıklamaya yönelik tek bir tanım yapmak oldukça zordur. Bu tanımlara bakıldığında, genel olarak, kurumsal yönetim kavramı şirketlerin ve kurumların yönetim ve faaliyetlerinin kontrol edildiği bir sistemi belirtmek için kullanılmaktadır. Dar anlamda kurumsal yönetim; pay sahiplerinin haklarının şirket tarafından tanınması ve bu hakların etkin olarak kullanılmasına imkân veren şirket yönetim anlayışını ifade etmektedir. Her ne kadar, şirketlerde kurumsal yönetim konusunda sorumlu organ yönetim kurulu olarak gözükse de kurumsal yönetimi yalnızca yönetim kurulu tarafından yerine getirilen faaliyetler olarak görmek yeterli bir yaklaşım değildir. Bu yüzden kurumsal yönetim kavramı daha geniş bir anlam kazanmış ve yönetim kurulu, pay sahipleri ile şirket üst düzey yönetimi arasındaki ilişkileri düzenleyen bir sistem olarak ifade edilmeye başlanmıştır. Kısaca, kurumsal yönetim bir şirketin yönetim kurulu, ortakları ve diğer menfaat sahipleri yani paydaşları (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, rakipler, finans kurumları, toplum, devlet vb.) arasındaki ilişkiler dizinidir. Dünya Bankası kurumsal yönetimi; bir kurumun beşeri ve mali sermayeyi çekmesine, etkin çalışmasına ve böylece de ait olduğu toplumun değerlerine saygı gösterirken uzun dönemde de ortaklarına değer yaratmasına olanak tanıyan her türlü kanun, yönetmelik, kod ve uygulamalar olarak tanımlarken, OECD kurumsal yönetimi; şirketlerin yönlendirildiği ve kontrol edildiği bir sistem olarak izah etmektedir. Her ne kadar kurumsal yönetim anlayışına temel teşkil eden konuların Avrupa, ABD ve Japonya da 19. yüzyıldan bu yana tartışıldığı ifade edilse de, ilk defa 1976 da ABD de sermaye piyasalarını düzenleyen otorite olan SEC (Securities and Exchange Comission) in reform gündeminde yer alarak sermaye piyasası düzenlemelerine konu olan kurumsal yönetim kavramı, 1980 li yıllardan itibaren günümüzdeki anlamıyla kullanılmaya başlanmıştır lı yıllarda ise kamuoyunun gündemine yoğun bir biçimde girmeye başlamıştır. Özellikle, 1997 yılında yaşanan Güneydoğu Asya Krizi nin ardından çeşitli uluslararası kuruluşlar (Dünya Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile bu iki örgütün özel sektör katılımcılarının da katılımı ile oluşturduğu Global Kurumsal Yönetim Forumu (Global Corporate Governance Forum-GCGF)) kurumsal yönetime ilişkin çalışmalara başlamıştır. Konuyla ilgili gelişmeler bu şekilde olmakla beraber, kurumsal yönetim (yönetişim) kavramının özellikle son yıllarda daha fazla önem kazandığını söylemek yanlış olmasa gerekir. Kurumsal yönetim kavramının toplumun her kesiminin ilgilendiği bir konu haline gelmesinin temel nedeni, herhalde, şirketlerin yönetiminde gözlemlenen suiistimaller ile bunun sonucu olarak ortaya çıkan mali başarısızlıklardır. ABD de 2001 yılı ve sonrasında meydana gelen Enron, WorldCom şirket ya da muhasebe skandalları ile akabinde İtalya da vuku bulan Parmalat skandalı ve ardından da 2008 küresel kriziyle ortaya çıkan benzeri skandallar, kurumsal yönetim ve muhasebe standartları etkileşiminin sadece az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomileri için değil, gelişmiş piyasa ekonomileri için de önemini devam ettireceğini göstermiştir. Özellikle Enron ve WorldCom un dış denetçisinin o dönemin en büyük danışmanlık ve dış denetim firması olan Arthur Andersen firması olması ve bu firmanın yaşanan muhasebe skandallarından sonra piyasadan çekilmek zorunda kalması, kurumsal yönetim ve uygulamalarını daha ilgi çekici hale getirmiştir. 2

4 Kurumsal yönetimin temel amacı; bir şirkette yönetim kurulu, çalışanlar, hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler, rakipler, kreditörler, toplum, devlet ve diğer menfaat sahipleri (paydaşlar) arasındaki çıkar çatışmalarını önleyerek, paydaş amaçları arasında denge kurulmasını sağlamaktır. Aşağıdaki Şekil de kurumsal yönetimin bileşenleri gösterilmektedir: Kurumsal yönetimin küresel düzeyde önem kazanmasını ve şirketlerin kurumsal yönetime geçiş çabalarının artmasını bazı etmenlere bağlı olarak izah etmek mümkündür: Özelleştirmeler: Özelleştirme uygulamaları küresel düzeyde devam etmektedir. Özelleştirmenin başarısı ile özelleştirilecek kurumların kurumsal yönetim ilkelerini uygulama performansı arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır. Kurumsal yönetim ilkeleri, her şeyden önce, özelleştirilecek kuruma olan güvenin artmasına ve böylece, özelleştirilecek firmaya satın alma yönünde daha fazla talep gelmesine yol açarak özelleştirme gelirlerinin artmasına yardımcı olmaktadır. Borsaya Kote Olma Koşullarının Zorlaştırılması: Borsalar, yatırımcıyı korumak ve piyasaya olan güveni sağlamak için, kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda, borsaya kote olmanın şartlarını zorlaştırmaktadır. Örneğin, ülkemizde de olduğu gibi, halka açık şirketlere, şirket yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurul üyesi bulunması şartı gibi yaptırımlar getirilebilmektedir. Şirket Derecelendirme Notunu İyileştirme Çabası: Derecelendirme firmalarının verdiği not ile şirket kurumsal yönetim performansı arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Özellikle yurt dışı piyasalara ya da yabancı yatırımcılara tahvil ihraç etmeyi planlayan firmaların derecelendirme kuruluşlarından yatırım yapılabilir notu (BBB ve üstü) alması, büyük ölçüde kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda 3

5 yönetilmesine bağlıdır. Çünkü bu kuruluşlar şirketin gelecekteki riskleri konusunda görüş beyan ederken bir anlamda kurumsal yönetimin uygulanıp uygulanmadığının gözetimini de yapmaktadır. Nitekim derecelendirme notu verilirken bakılan kriterler arasında kurumsal yönetim ilkelerinin önemli bir kısmının yer aldığı göze çarpmaktadır. Birleşme ve Devralmaların Artması: Özellikle ülkemiz örneğinde de gözlendiği gibi, birleşme ve devralma işlemleri artmaya devam etmektedir. Yabancı şirketler için birleşme ve satın almalarda en gözde firmaların, riski daha az olan ve kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda yönetilen firmalar olduğu açıktır. Küresel Krizle Beraber Yeniden Gündeme Gelen Piyasayı Düzenleme Çabaları: 2008 krizinde piyasa disiplininin piyasayı düzenleme açısından yeterli olmadığı ortaya çıkmıştır. Küresel ölçekte risklerin yönetilmesi, en son aşamada, şirketlerin kendi risklerini iyi yönetmelerine bağlıdır. Şirketler ise risklerini iyi yönetebilmek için kurumsal yönetim performansını artırmak durumundadır. Ulaşımda, Bilgi ve İletişimde Gelişmeler: Ulaşım ve bilişim altyapısında sağlanan gelişmeler ve bu tür araç kullanımının artması toplumsal mobiliteyi artırmış ve eskiden uzak ve ulaşılması imkânsız gözüken mesafeleri birey ve toplum gözünde kısaltmıştır. Bu teknolojik gelişmelerin yol açtığı, bireysel ve toplumsal bazda oluşan katılımcı yönetim ve çoğulculuk talepleri, şirketlerin bu talebi karşılaması yönünde baskı oluşturmuştur. İyi bir kurumsal yönetim için; eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk, disiplin, bağımsızlık ve sosyal sorumluluk kavramları ön plana çıkmaktadır. Bu kavramlar içerisinde ilk dördü literatürde daha fazla vurgulandığı için, bundan sonraki konular bu kavramlara dayalı olarak ele alınacaktır. Şirketin finansal ve ticari performansı hakkındaki bilgilerin kapsamlı, doğru ve zamanında açıklanması, bağımsız denetim yapılması ve şirket yönetiminin gözetim altında tutulması gibi konular, iyi bir kurumsal yönetim için olmazsa olmaz unsurlardır. 2. Kurumsal Yönetim Uygulamaları Daha önce de ifade edildiği gibi, her ülke için geçerli standart bir kurumsal yönetim modeli mevcut değildir. Pek çok ülkede kurumsal yönetim düzenlemelerinin ABD modelinden farklılaştığı gözlenmektedir. ABD modelinde esas olan uyulması zorunlu yasa ve kurallar yaklaşımı yerine yatırımcıların bilgilendirilmesi esasına dayalı piyasa disiplini yaklaşımının tercih edildiği gözlenmektedir. Bu farklılaşma tercihinin temel nedenlerinden birisi, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde birbirleriyle olan bağı nedeniyle ilgili yasaların kısa vadede uyum içerisinde değiştirilmesinin zorluğu olmuştur. İkinci neden ise, değişim sürecini piyasa mekanizmasına bırakmanın kamuoyunun daha az tepki vermesine yardımcı olacağı düşüncesidir. Araştırmalar, Dünyada 100 ün üzerinde farklı kurumsal yönetim düzenlemesi olduğunu göstermektedir ve bu düzenlemelere her geçen gün yenileri eklenmektedir. Ülkelerdeki kurumsal yönetim uygulamaları; ülkelerin yönetim biçimine, kültürel yapısına, hukuki altyapısına, şirket yapılanmalarına ve insan faktörüne bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. Bir ülkenin kurumsal yönetim düzeyini belirleyen ana etmenler şunlardır: Ülkenin ekonomik durumu Rekabet düzeyi 4

6 Bankacılık sistemi Mülkiyet haklarının gelişmişliği Finansal piyasalarının gelişmişlik düzeyi (piyasaya ilişkin düzenlemeler, piyasa likiditesi, gelişmiş bir yatırımcı topluluğunun varlığı, muhasebe standartları başta olmak üzere uluslararası standartların uygulanma düzeyi) Şirket uygulamaları (finansal ve finansal olmayan bilgilerin kamuya açıklanması, pay sahiplerinin eşitliği, yönetim kurulu uygulamaları, yönetim kurulu bağımsızlığı ve kurul üyelerine sağlanan maddi çıkarlar, sermaye yapısı, halka açıklık oranları, hisse senetlerinin likiditesi, şirket ile ilgili kesimlerin alınan kararlara katılım düzeyi, şirketin çevreye olan duyarlılığı ve sosyal sorumluluk düzeyi) Literatürde kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin farklı sınıflamalar olduğu görülmektedir. Bunlardan birisi de Weimer ve Pape (1999) nin yaptığı sınıflandırmadır. Daha tanımlayıcı ve iş yaşamıyla örtüşen bu sınıflamaya göre kurumsal yönetim sistemlerini; Anglo-Sakson, Alman, Latin ve Japon sistemleri olarak dört ana grupta ele almak mümkündür. KURUMSAL YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAYAN ÜLKELER ANGLO-SAKSON ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ALMAN Almanya, Hollanda, İsveç, İsviçre, Avusturya, Danimarka, Norveç, Finlandiya LATİN Fransa, İspanya, İtalya, Belçika JAPON Japonya Kaynak: M. Başaran Öztürk ve Kartal Demirgüneş, Kurumsal Yönetim Bakış Açısıyla Entelektüel Sermaye, 4. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi Bildiri Kitabı, Mayıs 2005, s:121. 5

7 Weimer ve Pape (1999) un sınıflandırmasında yer alan bu dört kurumsal yönetim sisteminin dokuz ortak unsura göre durumu aşağıdaki Tablo da özetlenmektedir: Unsur Anglo-Sakson Sistemi Alman Sistemi Latin Sistemi Japon Sistemi Yönelim Piyasa Yönelimli (Piyasa disiplini esaslı) Piyasa Yönelimli Ağ Yönelimli (Devlet ve sivil toplum odaklı) Ağ Yönelimli Firma Kavramı Aracı Firma Kurumsal Firma Kurumsal Firma Kurumsal Firma Yönetim Kurulunun Yapısı Tek Fonksiyonlu (Yönetim) İki Fonksiyonlu (Yönetim- Denetleme) Opsiyonel (Genellikle Tek Fonksiyonlu) Yönetim Kurulu ve Vekil Yöneticiler Kurulu (Gerçekte Tek Fonksiyonlu) Önemli Çıkar Grupları Hissedarlar Bankalar (Almanya), Çalışanlar Holdingler, Hükümet, Aileler Yerel Bankalar, Diğer Finansal Kuruluşlar, Çalışanlar Menkul Kıymet Borsalarının Önem Derecesi Yüksek Orta Seviyede/Yüksek Orta Seviyede Yüksek Kontrol Mekanizmalarının Etkinliği Etkin Etkin Değil Etkin Değil Etkin Değil Sahiplik Yoğunluğu Düşük Orta Seviyede/Yüksek Yüksek Düşük/Orta Seviyede Performansa Dayalı Ödüllendirme Düzeyi Ekonomik İlişkilerin Süresi Yüksek Düşük Orta Seviyede Düşük Kısa Vadeli Uzun Vadeli Uzun Vadeli Uzun Vadeli Kaynak: M. Başaran Öztürk ve Kartal Demirgüneş, Kurumsal Yönetim Bakış Açısıyla Entelektüel Sermaye, 4. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi Bildiri Kitabı, Mayıs 2005, s: Tablo dan da görüleceği üzere, bu uygulamalar arasında farklılıklar bulunmaktadır. Yukarıda yer alan sınıflandırmanın ne kadar geçerli olduğu tartışmaya açık olmakla beraber, bu sınıflandırma, farklı yaklaşımlar olduğunu ortaya koyma açısından ilgi çekicidir. Nitekim farklı kurumsal yönetim yaklaşımlarından hangilerinin daha etkin olduğu konusunda çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu çalışmalar genel olarak, uygula ya da uygulamıyorsan 6

8 açıkla yaklaşımını esas alan çoğu gelişmekte olan ülke uygulamasının, şirketler düzeyinde beklendiği ölçüde davranış değişikliğine yol açmadığını ortaya koymaktadır. Bunun temel nedeni de şirketlerin kontrolünün hâkim pay sahiplerinin elinde olmasıdır. Ülke düzeyinde şirketler daha az dağıtık sermaye yapısına sahip olduğunda (Anglosakson ülkelerinin aksine), KYİ ilkeleri eğer zorunlu uygulamaya tabi değilse, şirketi kontrol eden pay sahiplerinin kendi menfaatleri doğrultusunda, değişimi istemediği gözlenmektedir. Nitekim ülkemiz için yapılan araştırmalarda da benzer sonuçlara erişilmiştir. 3. Kurumsal Yönetimin Faydaları Kurumsal yönetimin şirketlere sağlayabileceği yararlar üzerine çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu araştırmaların hepsinde aynı görüş paylaşılmamakla beraber, çoğu araştırmada iyi kurumsal yönetim uygulamalarının şirketlere aşağıdaki faydaları sağladığı gözlenmiştir: Düşük sermaye maliyeti Finansman imkânları ile likiditede artış Krizleri kolay atlatabilme ve sermaye piyasasından dışlanmama Daha iyi performans gösterme Daha yüksek şirket değeri Daha yüksek kâr Daha yüksek satış büyüme oranı Daha yüksek hisse senedi getirisi Daha az risk Kurumsal yönetim (KY) uygulamaları son tahlilde yönetici-hissedarlar veya hâkim ortaklardiğer paydaşlar arasındaki çıkar çatışmasına çözüm bulmaya yöneliktir. Her ne kadar ekonominin hızlı büyüdüğü dönemlerde bu çıkar çatışması daha az gözlense de ekonomik büyümenin yavaşladığı dönemlerde söz konusu çıkar çatışması yeniden ön plan çıkmakta ve çoğunlukla da hâkim ortaklar lehine çözülmektedir. Çıkar çatışmalarını önleyemeyen KY uygulamasının makroekonomik dengeleri zayıflatacağı aşikârdır. Çarpık KY uygulaması ekonominin bütünü açısından önemli bir negatif dışsallık kaynağı oluşturmaktadır. Bu yüzden başarılı KY yapısı ülkeye; Ülke imajının iyileşmesi Sermayenin yurt dışına kaçışının önlenmesi Sermaye yatırımlarının artması Ekonominin ve sermaye piyasalarının rekabet gücünün artması Krizlerin daha az zararla atlatılması Kaynakların daha etkin kullanılması Refahın artırılması ve sürdürülmesi 7

9 gibi önemli katkılarda bulunabilmektedir. 4. Kurumsal Yönetime Yönelik Temel Stratejiler Kurumsal yönetimin şirket performansına sağlayacağı katkı bu kadar açıkken, çoğu şirketin kurumsal yönetime geçmek istemediği veya geçmek isteyenlerin de bir kısmının arzu edilen başarıyı sağlayamadığı gözlenmektedir. Geçmek istemeyen firmalardaki ortak özellik; bu şirketlerin patron ya da ortaklarının var olan yapıyı değiştirmeyi istememesidir. Özellikle kurumsal yönetimin şeffaflık, eşitlik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri, şirkette her şeyi kontrol etmeyi yönetim ilkesi olarak benimsemiş yönetici için otoritesinin tehdit edildiği algısını yaratabilmektedir. Kurumsal yönetime geçmeyi düşünüp de yeterli başarıyı gösteremeyenlerde ise temel sıkıntı, bu geçiş süreci ile ilgili strateji eksikliğidir. Bu noktada yapılması gerekenleri aşağıdaki gibi sıralamak olasıdır: Açıkça tanımlanmış kurumsal strateji ve bu stratejiyi benimsemiş ehil yöneticilerin işbaşına getirilmesi Hiyerarşik yapının oluşturulması Yönetim kurulu, üst düzey yönetim ve denetçiler arasında işbirliği ve etkileşimin sağlanmasına yönelik mekanizmanın kurulması Etkin risk yönetim sisteminin oluşturulması Çıkar çatışmalarının önem arz ettiği durumlara ilişkin risklerin özel olarak izlenmesi Kurum içinde ve kamuoyuna yeterli bilgi akışının sağlanması, kurumsal yönetişimin şeffaf olarak sürdürülmesi 5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Kurumsal yönetim ilkeleri konusunda tek tip uygulama olmadığı daha önce vurgulanmıştı. OECD nin belirlediği ilkeler zorunlu nitelikte değildir. Ülkeler kendi yasal ve düzenleyici yapıları içinde kurumsal yönetim prensiplerini belirleyebilmektedirler. OECD kurumsal yönetim ilkeleri, gönüllü uygulamayı esas almaktadır. OECD, üye ülkelere söz konusu düzenlemeleri yaparken esnekliğe vurgu yapmakta ve düzenlemelerde sektörün içindeki rekabet koşullarının ve olası tepkilerin dikkate alınmasını tavsiye etmektedir. OECD kurumsal yönetim ilkeleri incelendiğinde kurumsal yönetimin dört temel kavramı karşımıza çıkmaktadır. Bunlar daha önce de ifade edildiği gibi; Eşitlik Şeffaflık Hesap verebilirlik Sorumluluktur. Bu kavramlardan özellikle eşitlik ve şeffaflık büyük önem taşımaktadır. Bu kavramlardan eşitlik; şirket yönetiminin tüm faaliyetlerinde tüm paydaşlara eşit davranmasını ve muhtemel çıkar çatışmalarının önüne geçilmesini ifade eder. 8

10 Şeffaflık ise; ticari sır niteliğindeki ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler haricinde şirket ile ilgili tüm finansal ve finansal olmayan bilgilerin zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolayca erişilebilir bir biçimde kamuoyuna duyurulması demektir. Şeffaflık ilkesi çerçevesinde; şirketlerin kamuyu aydınlatmalarının geliştirilmesi, şirket ile menfaat ilişkisi içinde bulunan kesimlere bilgi akışının artırılması ve hızlandırılması amaçlanmıştır. Şeffaflığın artırılması arzu edilmekle birlikte, piyasa katılımcıları birtakım nedenlerle istenilen düzeyde bilgiyi sağlamakta isteksiz görünebilmektedir. Bunun başlıca nedenleri şunlardır: Bilginin toplanması, kamuya duyurulması ve ilgili gruplara yayılması işlemlerinin kaynak ve zaman gibi maliyetlerinin olması Stratejik nedenler (rekabette zarar getireceği düşüncesi) Dışsal faktörler (ekonomik verimliliğin düşmesi vb.) Ulusal muhasebe standartları ve bilgilendirme standartlarının uygulaması, mali tabloların güvenilirliğini ve karşılaştırılabilirliğini iyileştirerek şeffaflığı artırmaktadır. Finansal bilgilerin yeterliliği ülke ekonomisi açısından önem arz etmektedir. Bu finansal bilgilerin yetersizliği ve şeffaf olmaması, mali krizler konusundaki erken uyarı sistemlerinin etkin işlemesini engellemekte ve dolayısıyla gerekli önlemlerin zamanında alınmamasına yol açmaktadır. Hesap verebilirlik; yönetim kurulu üyelerinin paydaşlara karşı hesap verme zorunluluğunu, sorumluluk ise; şirket yönetiminin şirket adına yaptığı tüm faaliyetlerin mevzuata, esas sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelere uygunluğunu ve bunun denetlenmesini içerir. Özellikle menfaat sahiplerinin çıkarlarının önemi nedeniyle, OECD ve SPK kurumsal yönetim ilkelerine özel bir önem vermektedir. SPK, çoğu diğer ülke için de geçerli olduğu gibi, gelişmiş ülke piyasalarının tecrübelerini esas alarak geliştirilmiş olan OECD nin kurumsal yönetim ilkelerinden büyük ölçüde esinlenmiştir. Bununla beraber, kurumsal yönetim ilkelerini belirlerken gelişmekte olan ülke uygulamalarından da yararlanmıştır. Aşağıda, SPK nın kurumsal yönetim ilkelerine bakışı ana hatlarıyla ele alınmaktadır. 6. SPK ve Kurumsal Yönetim Her ülkede sermaye piyasaları düzenleyici kuruluşları, ülkelerindeki kurumsal yönetim ortamını iyileştirerek sermaye piyasalarını güçlendirmeye ve uluslararası sermaye çekmeye çalışmaktadırlar. Ülkemizde de SPK, uluslararası finansal yatırım kararlarında finansal performans kadar kurumsal yönetim kalitesinin de önemli olduğuna dikkat çekmekte ve bu ilkelerin uygulanmasının sermaye piyasamızın küresel finansal sistemin bir parçası olarak yapılandırılmasında ve uluslararası piyasalardan fon sağlanmasında etkili olduğunu öne sürmektedir. SPK, son olarak peşpeşe yayınladığı 56, 57, 60, 61 ve 63 sayılı tebliğlerle 2003 yılında hukuk yazınında esnek yasa olarak da adlandırılan uygula, uygulamıyorsan açıkla yaklaşımı ile yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri (KYİ) ni yenilemiş ve önceki uygulamanın aksine ilkelerin bir kısmının uygulanmasını halka açık şirketlere zorunlu hale getirmiştir. Bu ilkelerin bazıları ise tavsiye niteliğinde olup uygulanıp uygulanmaması isteğe bağlıdır. 9

11 Bu düzenlemelerle, Kurumsal Yönetim İlkelerinden zorunlu olarak uygulanacak olanların belirlenmesi ve gözetiminde, Borsa Şirketleri, sistemik önemlerine göre piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değerleri dikkate alınarak üç gruba ayrılır. denilmekte ve her gruba uygulanacak olan kurumsal yönetim ilkeleri beyan edilmektedir. Buna göre Borsa Şirketleri; Birinci Grup (Piyasa değerinin ortalaması 3 milyar TL nin ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değerinin ortalaması 750 milyon TL nin üzerinde olan ortaklıklar) İkinci Grup ( Birinci Grup dışında kalan şirketlerden, piyasa değerinin ortalaması 1 milyar TL nin ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değerinin ortalaması 250 milyon TL nin üzerinde olan ortaklıklar) Üçüncü Grup (Gelişen İşletmeler Piyasasında ve Gözaltı Pazarında işlem gören ortaklıklar ile birinci ve ikinci gruba dâhil olan ortaklıklar hariç olmak üzere, Borsa Şirketlerinin tamamı) olarak üç gruba ayrılmaktadır. Bu düzenlemeye göre, fiyat ya da fiili dolaşımdaki pay oranının değişmesi sonucu üst gruplara yükselen şirket, hesaplamanın ait olduğu yılı takip eden yıldan itibaren yeni gruba ilişkin Kurumsal Yönetim İlkeleri ne tabi olmak zorundadır. Ayrıca, Borsa Şirketlerinin yıllık faaliyet raporlarında; Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanıp uygulanmadığına; uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ve gelecekte şirketin yönetim uygulamalarında İlkelerde yer alan prensipler çerçevesinde bir değişiklik yapma planının olup olmadığına ilişkin açıklamalara yer verilir denilerek şirketleri daha etkin kurumsal yönetim sistemine geçmeye teşvik etmektedir. SPK söz konusu Tebliğ ile etkin kurumsal yönetimi sağlamaya yönelik ilkeleri aşağıdaki dört başlık altında toplamıştır: Pay sahiplerinin hakları ve eşit işleme tabi olmaları konusundaki ilkeler Kamunun aydınlatılması ve şeffaflık kavramları ile ilgili ilkeler Menfaat sahipleri ile ilgili ilkeler Yönetim kurulunun fonksiyonu, görev ve sorumlulukları, faaliyetleri, oluşumu ile ilgili ilkeler Daha sonraki bölümlerde, SPK tarafından dört başlık altında toplanan bu kurumsal yönetim ilkeleri ayrıntılı olarak ele alınacağından burada açıklamalar bununla sınırlı kalacaktır. 7. İMKB ve Kurumsal Yönetim Son yıllarda İMKB de işlem gören şirketlerin halka açık payları içinde yabancı yatırımcının payının yerli yatırımcıya kıyasla daha yüksek olduğu ve bu yabancı yatırımcıların daha ziyade kurumsal yatırımcı olduğu göze çarpmaktadır. Kurumsal yatırımcılar şirketin performansını takip etme konusunda bireysel yatırımcıdan daha başarılıdırlar. Ayrıca kurumsal yatırımcının özel izlemesinin şirket performansını artırdığı da çoğu araştırmada gözlenen bir olgudur. Bu bilgiler ışığında İMKB de yabancı kurumsal yatırımcıları çekmek amacıyla kurumsal yönetim uygulamalarını teşvik etmeye çalışmaktadır. 10

12 SPK tarafından kurumsal yönetim ilkelerinin ilk defa Temmuz 2003 tarihinde yayınlanmasını takiben, İMKB ye kote şirketler 2004 yılından başlayarak kurumsal yönetim uyum raporlarını yayınlamaya başlamıştır. Türkiye de kurumsal yönetim uygulamalarını teşvik edici nitelikte düzenlemelerin yapılması sermaye piyasasının gelişmesi ve küresel sermaye piyasalarının bir parçası olunabilmesi açısından son derece yararlıdır. Bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu, İMKB ile birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Kurumsal Yönetim İlkeler Rehberinde yer alan ilkeleri uygulayan şirketlere yönelik olarak, İMKB bünyesinde Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY) adında ayrı bir endeks oluşturmuştur. Endekse dâhil olmak için derecelendirme yetkisi verilmiş kurumlara derecelendirme yaptırma zorunluluğu getirilmiştir. Kurumsal yönetim derecelendirmesi, şirketlerin mali durumlarını belirlemeyi amaçlayan geleneksel kredi ve finansal risk derecelendirmelerinden farklı olup, pay sahibi haklarını göz önünde bulundurarak şirketlerin yönetim kalitelerini inceleyen bir derecelendirme sürecidir. Bu derecelendirme şirketleri derecelendirme sürecinde İMKB tarafından yayınlanan kurumsal yönetim endeksi temel kurallarını esas almaktadır. Derecelendirme notları 1 (en zayıf) ilâ 10 (en güçlü) arasında verilir. Derecelendirme 4 ana başlık altında yapılmaktadır: Pay sahiplerinin hakları ve eşit işleme tabi olmaları konusundaki ilkeler (%25 ağırlık ile) Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık kavramları ile ilgili ilkeler (%35 ağırlık ile) Menfaat sahipleri ile ilgili ilkeler (%15 ağırlık ile) Yönetim kurulunun fonksiyonu, görev ve sorumlulukları, faaliyetleri, oluşumu ile ilgili ilkeler (%25 ağırlık ile) En güçlü (10) derece notunu elde edebilmek için şirketin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ne tam uyum göstermiş olması gerekmektedir. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda derecelendirme notu alma, İMKB de işlem gören şirketler açısından ihtiyari bir uygulamadır. Ancak Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporlarının yayınlanması ihtiyari bir husus değil, bir zorunluluktur. İMKB kurumsal yönetim uygulamasını teşvik etmekte ve bu kapsamda endekse dâhil olacak şirketler için kotta kalma ve kayıtta kalma ücretlerinde İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi'ne girdikleri tarihten itibaren; ilk 2 yıl %50, sonraki iki yıl %25 ve izleyen yıllarda %10 indirim uygulamaktadır tarihinde 6 şirketle hesaplanmaya başlayan İMKB Kurumsal Yönetim Endeksinin (XKURY) amacı, hisse senetleri İMKB pazarlarında (Gözaltı Pazarı ve C Listesi hariç) işlem gören ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum notu 10 üzerinden en az 7 olan şirketlerin fiyat ve getiri performansının ölçülmesidir. Bu endekste yer almak, şirketlere hem prestij sağlamakta hem de özellikle çoğu kurumsal yatırımcı olan yabancı yatırımcıların ilgisini çekme konusunda yardımcı olmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum notu; SPK tarafından belirlenmiş derecelendirme kuruluşları listesinde bulunan derecelendirme kuruluşlarınca, şirketin tüm kurumsal yönetim ilkelerine bir bütün olarak uyumuna ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda verilmektedir. İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamındaki şirketlerin derecelendirme notlarına, şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki açıklamalarından ulaşılabilmektedir. Bu bölümün yazıldığı Şubat 2013 itibariyle endekste 45 firma yer almaktadır. 11

13 Örnek 1: Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Aşağıda, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Tüpraş için 2012 yılında yapılan Kurumsal Yönetim Derecelendirme raporu yer almaktadır. Bu örnek özellikle kurumsal yönetim derecelendirme metodolojisini göstermek amacıyla seçilmiştir. 12

14 13

15 14

16 15

17 Kaynak : Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Tüpraş Ekim (Bu raporun bu kitapta örnek olarak kullanımı için SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ve TÜPRAŞ tan izin alınmıştır.) 16

18 Örnek 2: Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun yayınlanması, İMKB de işlem gören şirketler açısından ihtiyari bir uygulama değil, bir zorunluluktur. Hazırlanan uyum raporuyla SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ışığında daha iyi kurumsal yönetim uygulaması için her bir ilke bazında şirket bünyesinde neler yapıldığı kamuoyuna beyan edilmektedir. Aşağıdaki örnekte, TÜPRAŞ tarafından hazırlanan ve kamuoyuna açıklanan Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı başlıklı raporun giriş kısmı yer almaktadır. Bu raporun diğer kısımları kitabın bundan sonraki ilgili bölümlerinde örnek olarak verilmektedir. 17

19 Kaynak: Tüpraş Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı, 2012 (Bu raporun bu kitapta örnek olarak kullanımı için TÜPRAŞ tan izin alınmıştır.) 18

20 Özet Kurumsal yönetim, bir şirketin yönetim kurulu, ortakları ve diğer menfaat sahipleri arasındaki ilişkiler dizinidir. Kurumsal yönetim; şirket yönetimi, çalışanları ve diğer menfaat sahiplerinin çıkarları arasındaki dengeyi sağlamaktadır. Bu dengenin sağlanması ile birlikte, şirket için doğru strateji belirlenebilmekte, şirket içi değerlendirmelerin daha kolay yapılabilmesi sağlanmaktadır. Kurumsal yönetim şirket açısından düşük sermaye maliyeti ve likiditede artış avantajı sağlarken, ülke açısından da yurtdışı sermayenin ülke ekonomisine katılmasını ve krizlerin daha kolay atlatılmasını sağlamaktadır. Kurumsal yönetim ilkelerinden özellikle eşitlik ve şeffaflık kavramları; şirketlerde adil bir yönetim olmasını, bütün menfaat sahipleri ve kamunun düzenli ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamaktadır. Etkin kurumsal yönetimi sağlamaya yönelik ilkeleri SPK; pay sahiplerinin hakları ve eşit işleme tabi olmaları konusundaki ilkeler, kamunun aydınlatılması ve şeffaflık kavramları ile ilgili ilkeler, menfaat sahipleri ile ilgili ilkeler ve yönetim kurulunun fonksiyonu, görev ve sorumlulukları, faaliyetleri ve oluşumu ile ilgili ilkeler olmak üzere dört başlık altında toplamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu, İMKB ile birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Kurumsal Yönetim İlkeler Rehberinde yer alan ilkeleri uygulayan şirketlere yönelik olarak İMKB bünyesinde Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY) adında ayrı bir endeks oluşturmuştur. İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamındaki şirketlerin derecelendirme notlarına, şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki açıklamalarından ulaşılabilmektedir. Bu bölümün yazıldığı Şubat 2013 itibariyle endekste 45 firma yer almaktadır. 19

21 Çalışma Soruları 1. Kurumsal yönetim ilkeleri arasında aşağıdaki hangi ilke yer almaz? a. Şeffaflık b. Eşitlik c. Hesap verebilirlik d. İşletme maliyetlerini en aza indirmek e. Sorumluluk 2. Aşağıdakilerden hangisi şirketin menfaat grupları (paydaşları) arasında yer almaz? a. İMKB b. Hissedarlar c. Rakipler d. Devlet e. Çalışanlar 3. Kurumsal yönetimin küresel düzeyde önem kazanmasına ve şirketlerin kurumsal yönetime geçiş çabalarının artmasına neden olan etmenler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? a. Özelleştirmeler b. Borsaya kote olma koşullarının zorlaştırılması c. Kurumsallaşma isteği d. Küresel krizle beraber yeniden gündeme gelen kamulaştırma çabaları e. Birleşme ve devralmaların artması 4. Kurumsal yönetimin faydaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? a. Şirketlere düşük sermaye maliyeti sağlar. b. Şirketlere likiditelerini artırma konusunda yardımcı olur. c. Ülke itibarını artırır. d. Şirketlerin finansal kaldıraç derecesini azaltır. e. Şirketlerin krizleri kolay atlatabilmesine ve sermaye piyasasından dışlanmamasına yardımcı olur. 20

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 6 Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 14 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 2 Temmuz 2009 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Özeti Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi Prof.

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 29 Haziran 2012 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Firma Performansı: İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Kapsamındaki Firmalar Üzerinde Bir Uygulama

Kurumsal Yönetim ve Firma Performansı: İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Kapsamındaki Firmalar Üzerinde Bir Uygulama Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (17) 2009 / 1 : 100-119 Kurumsal Yönetim ve Firma Performansı: İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Kapsamındaki Firmalar Üzerinde Bir Uygulama Osman Karamustafa

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 19 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 20 Kasım 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 27 Aralık 2013 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 03 Ocak 2014 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 26 Kasım 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 5 Kasım 2013 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 22 MAYIS 2014 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

HALKA AÇILMA, KURUMSAL YÖNETİM VE İÇ DENETİM

HALKA AÇILMA, KURUMSAL YÖNETİM VE İÇ DENETİM HALKA AÇILMA, KURUMSAL YÖNETİM VE İÇ DENETİM 1 SELMA URAS ODABAŞI İMKB TEFTİŞ VE GÖZETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 27 Mayıs 2010, İstanbul Halka Arz Halka arz, bir anonim ortaklığın kaynak ihtiyacını karşılamada

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 26 Haziran 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 16 Ağustos 2013 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı......... 6 Çekinceler..........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 11 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 25 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 5 Haziran 2009 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 22 Temmuz 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 20 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 3 Kasım 2015 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Ocak 2009 ĐÇĐNDEKĐLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 4 Notların Anlamı.........

Detaylı

G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016

G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016 G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016 Bekir Sıtkı ŞAFAK OECD Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Yardımcısı SPK Kurul II. Başkanı Kurumsal Yönetimin Amaçları

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Kasım 2007 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 4 Notların

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 21 Mayıs 2009 ĐÇĐNDEKĐLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 19 Mart 2010 ĐÇĐNDEKĐLER 3. Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 1 Temmuz 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2010 ĐÇĐNDEKĐLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ SERMAYE PİYASASI KURUMU KONFERANSI 8 MAYIS 2003 1 FİNANSAL SİSTEMİN İŞLEVLERİ I Malların, hizmetlerin

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 23 Temmuz 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 19 Mart 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 5 Ekim 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 18 Nisan 2016 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI 15/12/2011 İstanbul Esra ADA VURAL Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Uzman Kurumsal Yönetim Kurumsal Yönetim Bir şirketin, mevcut

Detaylı

CORPORATE GOVERNANCE

CORPORATE GOVERNANCE 20 Ocak 2004 CORPORATE GOVERNANCE ve TÜRKİYE için fırsatlar Dr.Melsa Ararat İçerik Corporate Governance nedir, neden önemlidir? Dünyanın gündemini neden CG işgal ediyor? Anglo Saxon ülkelerde ve Kıta Avrupasında

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012

Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012 Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012 Sunum Planı Dünya Ekonomisi Kriz sonrası gerçekleşmeler ve beklentiler Türkiye Ekonomisi

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Eğitimi 22 Şubat 2014 Eğitmen:Dr. Güler Manisalı Darman Eğitimin Amacı Bütün dünyada, şirketlerin temeline bakıldığı

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 23 Kasım 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Bankacılık Sermaye Piyasaları Sigortacılık BankacılıkDüzenlemeve Denetleme Kurulu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ VE AVRUPA ARAŞTIRMALAR MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ NDE YAPACAĞI Açılış Konuşmasının

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankalar *

Türkiye de Yabancı Bankalar * Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 Türkiye de Yabancı Bankalar * I. Giriş: Uluslararası bankacılık faaliyetleri, geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ticaret akımlarının ve doğrudan yabancı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU 2003 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI KURULU 2003 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SERMAYE PİYASASI KURULU 2003 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ANKARA ARALIK 2002 GİRİŞ Ticaretin serbestleşme olgusu ile birlikte bölgeselleşme ve küreselleşme 1990 lı yılların temel özelliği olmuştur. Teknolojik

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME Niyazi ÖZPEHRİZ FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME 1. Giriş Finansal sistemin işleyişi, ekonomik büyüme üzerinde önemli etkilere sahip olabilmektedir. İyi işleyen bankacılık sistemi ve menkul

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş Finansal Erişim Konferansı Açılış Konuşması 3 Haziran 2014 Sn. Hazine Müsteşarım, Sn. BDDK Başkanım, Dünya Bankasının ülke direktörü Sn. Raiser, yurtiçinden

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi Açılış Konuşması 14 Ocak 2016

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi Açılış Konuşması 14 Ocak 2016 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi Açılış Konuşması 14 Ocak 2016 Sayın başkanlar, iş dünyamızın ve basınımızın değerli temsilcileri, yurt dışından gelen kıymetli

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu VİRTUS Serbest Yatırım Fonu Finans Yatırım Bosphorus Capital A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine A) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir. B) Sermaye piyasası

Detaylı

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. 13 Ekim 2010 Basın Bülteni EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Halka açık bir şirket olan Egeli & Co. Yatırım

Detaylı

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık...

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... ...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... Deriva İle Tanışın Deriva Danışmanlık ve Eğitim reel ve mali sektör

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

Halka Arz ve Borsada İşlem Görme. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 22 Mayıs 2012

Halka Arz ve Borsada İşlem Görme. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 22 Mayıs 2012 Halka Arz ve Borsada İşlem Görme İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 22 Mayıs 2012 Halka Arz Nedir? Kredi Borçlanma Borçlanma Enstrümanı İhracı Finansman İhtiyacı Sermaye Mevcut Ortaklarca Sermaye Artırımı Şirketin

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Sermaye Piyasaları, Halka Arz Seferberliği ve İMKB nin Gelecek Vizyonu. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 12 Temmuz 2012

Sermaye Piyasaları, Halka Arz Seferberliği ve İMKB nin Gelecek Vizyonu. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 12 Temmuz 2012 Sermaye Piyasaları, Halka Arz Seferberliği ve İMKB nin Gelecek Vizyonu İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 12 Temmuz 2012 Sunum Planı Türk Sermaye Piyasalarının ve İMKB nin Genel Görünümü Halka Arz Seferberliği

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Kurumsal Yönetim Politikası (29 Eylül 2009 tarih ve 1/2009 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısı tarafından onaylandığı şekilde) Başkandan mesaj Indorama Ventures Public

Detaylı

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU

Detaylı

Fon Bülteni Ekim Önce Sen

Fon Bülteni Ekim Önce Sen Fon Bülteni Ekim 216 Önce Sen Fon Bülteni Ekim 216 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 3/9/21-3/9/216 2 2 1 1-11,6 13,74 9,7 12,3 14,74 12,44 8,72 9,7 9,3

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Dünyada ve Türkiye de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları www.pwc.com Dünyada ve Türkiye de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları İstanbul, Ersun Bayraktaroğlu Türkiye Gayrimenkul Sektör Lideri GYO lar 1995 ten beri hayatımızda Henüz SPK Tebliği yayınlanmadan GYO

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

YAPISAL POZİSYON UYGULAMASINA İLİŞKİN GENELGE (02.05.2002 tarih ve 698 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilmiştir.)

YAPISAL POZİSYON UYGULAMASINA İLİŞKİN GENELGE (02.05.2002 tarih ve 698 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilmiştir.) YAPISAL POZİSYON UYGULAMASINA İLİŞKİN GENELGE (02.05.2002 tarih ve 698 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilmiştir.) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (Kurum) tarafından 31.01.2002 tarih ve 24657 sayılı

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1 AMAÇ VE KAPSAM: Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş bilgilendirme politikasının amacı Sermaye piyasası Mevzuatı, ilke kararları ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kürşat YALÇİNER 2. Doğum Tarihi : 23 Temmuz 1966 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Gazi Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Atatürk

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul 1 Gündem Bir Bakışta Yeni Türk Ticaret Kanunu Kurumsal

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ Genellikle profesyoneller tarafından oluşturulan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı sistemi genç, dinamik, hızlı büyüme ve yüksek karlılık potansiyeli olan

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Kapital Yatırım

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun 21/03/2012 tarih ve 103/184 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 A-TANITICI BİLGİLER: EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

Halka Arz ve Borsa İstanbul un Sunduğu Fırsatlar. Click. Alper Yüksel Borsa İstanbul A.Ş. Yurt İçi Kotasyon Pazarlama Sorumlusu

Halka Arz ve Borsa İstanbul un Sunduğu Fırsatlar. Click. Alper Yüksel Borsa İstanbul A.Ş. Yurt İçi Kotasyon Pazarlama Sorumlusu Halka Arz ve Borsa İstanbul un Sunduğu Fırsatlar Click Alper Yüksel Borsa İstanbul A.Ş. Yurt İçi Kotasyon Pazarlama Sorumlusu 12 Mayıs 2015 BORSA İSTANBUL PİYASALARI Pay Piyasası (399) Gelişen İşletmeler

Detaylı

Bölüm 1. Reel ve Finansal Varlıklar. Yatırımlar: Temel Kavramlar. Reel ve Finansal Varlıklar

Bölüm 1. Reel ve Finansal Varlıklar. Yatırımlar: Temel Kavramlar. Reel ve Finansal Varlıklar Bölüm 1 Yatırımlar: Temel Kavramlar Reel ve Finansal Varlıklar Reel ve Finansal Varlıklar Bir yatırımın temel özelliği: Şu andaki tüketimi gelecekte daha fazla tüketebilmek ümidiyle azaltmaktır. Reel Varlıklar

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

Küresel Kriz ve. Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu

Küresel Kriz ve. Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu Küresel Kriz ve Sermaye Piyasaları Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu Sunum Akışı Küresel Krizin Oluşumu Kriz Neden Önlenemedi? Krize Karşı Tepkiler Düzenleyiciler Açısından Yapılması Gerekenler

Detaylı

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md.

Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md. Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md. 8 Ekim 2013 Ajanda 1- Finansal Aktörler: Güncel Durum A- Güncel Durum: Birincil Konut

Detaylı

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul Basın Sohbet Toplantısı 14 Temmuz 2009, İstanbul Kuruluş : 7 Ocak 2009 Internet Adresi : www.tuyid.org Posta Adresi : Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul Telefon : (212) 278 30

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler. İbrahim TURHAN Başkan 12 Nisan 2012

Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler. İbrahim TURHAN Başkan 12 Nisan 2012 Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler İbrahim TURHAN Başkan 12 Nisan 2012 Sunum Planı Dünya Ekonomisi Kriz sonrası gerçekleşmeler ve beklentiler Türkiye Ekonomisi Kriz sonrası gerçekleşmeler ve beklentiler

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul. : Hayır

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul. : Hayır Özel Durum Açıklaması (Genel) Tarih: 11/03/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul Telefon ve Faks No. E-posta adresi : : 0 216

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Murad KAYACAN, (smmm) (Bağımsız Denetçi) murad.kayacan@hotmail.com. İşlemler Piyasası Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı ŞUBAT 1990

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Murad KAYACAN, (smmm) (Bağımsız Denetçi) murad.kayacan@hotmail.com. İşlemler Piyasası Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı ŞUBAT 1990 KİŞİSEL BİLGİLER İsim Doğum tarihi ve yeri Erişim Telefonu Sanal Posta Adresi ÖZGEÇMİŞ Dr. Murad KAYACAN, (smmm) (Bağımsız Denetçi) 11 Şubat 1967 - Gelibolu / ÇANAKKALE 90 533 2914488 murad.kayacan@hotmail.com

Detaylı

01/01/2013 31/12/2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN

Detaylı