IKITEKER. i k i t e k e r. o r g motosiklet e-zine para ile satilmaz ayda BIR YaYInLaNIr ARALIK 2003 SaYI 12. Kapak Foto raf Sinan Özgen -Midilli

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IKITEKER. i k i t e k e r. o r g motosiklet e-zine para ile satilmaz ayda BIR YaYInLaNIr ARALIK 2003 SaYI 12. Kapak Foto raf Sinan Özgen -Midilli"

Transkript

1 IKITEKER i k i t e k e r. o r g motosiklet e-zine para ile satilmaz ayda BIR YaYInLaNIr ARALIK 2003 SaYI 12 bu say da > Türkiye Enduro fiampiyonas Müge Polatkan K lavuz > kiteker Motosiklet Fan Kulübü V. Ahmet P nar > Yol Tehlikeleri Atilla Karasu > Motosikletiniz çal n rsa... Atefl Erim > Hannover, Weissenbach... Emin Demir > Çel nç Tiim Zafer Yang n Kapak Foto raf Sinan Özgen -Midilli

2 K sa K sa kiteker Orman hayata geçti kiteker A aç Dikme Senli i" 15 Kas m 2003 Cumartesi günü Kemerburgaz Akp nar Köyü yak nlar nda yap ld. Önümüzdeki y llarda orman m zda kamp yapabilmekdile iyle... I K I T E K E R (Foto raflar: Hamdi Yavuz) Rossi den muhteflem final Sezonun bitmesine iki yar fl kala flampiyonlu u garantileyen ancak son yar fla kadar hiç h z kesmeden yar flan Doktor Valentino Rossi, son yar fl olan spanya n n Valencia kentinde yap lan yar fl da rahat bir flekilde kazanarak sezona noktay koydu. Bu sonuçla Honda markalarda flampiyonlu unu ve Repsol Honda Tak m da tak mlar s ralamas nda flampiyonlu unu ilan ettiler. Yar fla pole pozisyonda bafllayan Rossi, startta Loris, Capirossi ye geçildi ama bir kaç tur sonra liderli e oturdu. Yar fl n 10. turuna kadar lider giden Rossi, arkas ndan gelen ve h zla üst s ralara t rmanan Sete Gibernau ya geçildi. Fakat bir tur sonra tekrar liderli i geri alan Rossi bundan sonra da rahat bir tempoda yar flarak yar fl kazand. Sete Gibernau bir süre Rossi yi yak ndan takip ettiyse de bir süre sonra, Rossi nin temposuna ayak uyduramad ve aradaki fark n aç lmas na engel olamad. fiunu da belirmek gerekir ki, bu sezon Rossi yi en çok zorlayan pilot Gibernau oldu. Toplam 4 yar fl kazanan ve Sezonun 3. yar fl olan Bacelona GP si d fl ndaki bütün yar fllardan puan almas n bilen Gibernau flampiyonay ikinci s rada tamamlad. Gibernau nun arkas ndan yar fl üçüncü s rada bitiren Capirossi ise startta yapt iyi ç k fl n devam n getiremedi ve önce Rossi ye ard ndan da Gibernau ya geçildi. Bunun yan nda MotoGP deki ilk senesi olmas na ve tecrübesiz pilotlar na ra men Ducati Tak m markalar flampiyonas nda ikinci s rada yer al rken, Ducati Marlboro Tak m da tak mlar s ralamas nda üçüncü olarak gelecekte ne kadar mücadeleci olabilece ine dair sinyaller verdi. Tak m n di er pilotu Troy Bayliss ise yar fl yedinci s rada bitirdi. Yar fl dördüncü s rada bitiren Max Biaggi ise bu sezon pek iyi geçmedi. Bu sene sadece iki yar fl kazabilen Biaggi yine de istikrarl bir performans göstererek sezonu üçüncü s rada bitirdi. Tak m arkadafl olan Thoru Ukawa ise pek iyi bir performans sergileyemedi. Tak mlar s ralamas nda da Camel Pramac-Pons Honda tak m flampiyona ikincisi oldu. fiampiyonaya bu sene kat lan markalardan biri olan Kawasaki ise beklenen baflar y gösteremedi. Asl nda çok iyi yol motorlar üreten bir marka olan Kawasaki, tamamen konsept motorlardan oluflan MotoGP de bekledi i baflar y elde edemedi fakat tak m yetkilileri, gelifltirme çal flmalar n n devam etti ini ve seneye daha mücadeleci olabileceklerini umduklar n belirttiler. Kawasaki, hem Tak mlar, hem de Markalar S ralamas nda en sonda yer al yor. 250 CC DE BÜYÜK ÇEK fime MotoGP de bunlar oladursun, esas büyük çekiflme 250 cc. klasman nda yafland. fiampiyonun son yar fla kadar belli olmad bu klasmanda flampiyonluk için çekiflen isimler, Manuel Poggiali, Roberto Rolfo ve Toni Elias d. Yar fl kazanan isim Frans z Randy De Puniet oldu ancak Pogialli, üçüncü olarak gereken puanlar toplad ve 250 cc. klasman nda flampiyon oldu. Yar fl 7. s rada bitiren Roberto Rolfo ise flampiyona ikincisi olarak sezona noktay koydu. Toni Elias ise yar fl ikinci s rada bitirdi ancak bu da yeterli olmad ve flampiyona üçüncülü üyle yetinmek zorunda kald. fiampiyonay 4. s rada bitiren isim ise Randy De Puniet oldu. 250 cc de markalarda ise Aprilia sezonu domine eden isim oldu. En yak n rakibi Honda n n 138 puan önünde rahat bir biçimde markalar flampiyonu olan Aprilia, MotoGP klasman nda ise Yamaha n n ard ndan 4. s rada yerald. 125 cc. klasman nda ise flampiyon, sezonun bitmesine iki yar fl kala belli olmufltu. Son iki yar flta puan alamayan Daniel Pedrosa 125 cc. deflampiyon oldu. Bu klasmanda da yine Aprilia aç k farkla Markalar fiampiyonu oldu. I K I T E K E R 02

3 Haber T ü r k i y e Enduro fiampiyonas Bodrum Yar fl Bodrum yolculu umuz 7 Kas m 2003 Cuma günü saat 19:30 da Erdo an Ferya Y ld r m çifti ile birlikte bafllad. Otobanda Selçuk a 10km kala Sevgili Erdo an n motorundaki flarj problemi nedeniyle durduk. Bir müddet düflündükten sonra Selçuk a gidip tamir ettirme olas l üzerine, sa fleritte, motosikletin farlar sönük, biz önde onlar arkada devam ettik. Tabiki o saatte elektrikçi bulmak çok zor oldu. Sanayi sitesinde bir elektrikçi dükkâ - n n n komflusu dükkân sahibini evden al p geldi. Akü flarja kondu ama problem çözülmedi. Bunun üzerine ani bir kararla Erdo- an ve Serhat n zmir e geri dönüp baflka motosiklet al p yola devam etme karar ald k. Ferya ve ben Selçuk daki P nar Otel de bekleyecektik. Uzun bekleme sonras saat 00:30 gibi gelebildiler. Neyse tekrar yola koyulduk. Tabi ki ac km flt k ve Ortaklar da yemek molas verdik. Milas a kadar her fley güzeldi. Milas da yine Sevgili Erdo an motosikletin ya n kontrol etmek istedi ve ya kontrol cam n boyal oldu u için kaz rken içine kaç rd. Bundan sonras n anlatmayay m isterseniz. Büyük mücaleler sonucu problemi çözüp tekrar yola ç kt m zda saat kaçt bilmiyorum ama Bodrum a vard m zda saat 04:30 du. Ertesi günü saat 10:00 da kalk p kahvalt dan sonra do ru parkura yol ald k. Hava inan lmaz güzeldi. Üzerimizde tisörtler vard. Parkurda Türkiye nin her yerinden gelen yar flc lar antreman yap yorlard. nan lmaz kalabal kt. Parkur çok güzel haz rlanm flt. EMOK çad r n açm fl, Emok Baflkan Cihangir F.Ünal, Baflkan Yrd. Levent F rat, Sayman Emre Odabafl ve Di er Yön.Kurulu üyeleri, üyeler oradayd ve bir sürü promosyonlar da t yordu. Levent F rat ve Emre Odabafl ayn zamanda yar fl yorlard. Biz EMK olarak görevli oldu umuz için çad r vs. açamam flt k. Saat 15:30 da parkurdan ayr l p Teknik Kontrolun yap laca Belediye Meydan na do ru yol ald k. Meydan sahilde. Yerel halk olduça ilgili. TMF Baflkan Sn.Yunus Uçar, TMF Teknik Baflkan Sn.Süleyman Memnun, TMF dari Baflkan Sn.Hamit Abbaso lu da oradayd lar. Teknik kontrol sonras birifing Defli Otel de saat 18:00 deydi. Bizim zmir grubu brifinge yetiflmiflti. Otel çok güzel haz rlanm flt. Birifing mükemmeldi. nan lmaz say da kupa ve plaket vard. Kalabal k salona s amam flt. Birifing sonras kokteylinde herkes birbiriyle kaynaflm flt. Tüm yar flc lar, görevliler, organizasyon komite üyeleri, Kulüp üyeleri ve stanbul, zmir, Antalya, Ankara, Fethiye ve birçok yerden gelen izleyiciler bir aradayd ve bu kadar kalabal k salona s amam fl bahçeye doluflmufltu. Tabi ertesi günün heyecan yla yar flç lar istirahate çekildi. Bizler ne mi yapt k. Art k onu da anlatmayay m. Evet heyecanl günün sabah erken bafllad. Saat 09:00 da magazin start Merkez den verildi. Yar flç lar kalabal k izleyici ve alk fl n tad n ala ala yar fl parkuruna yol ald lar. Yar fl n start saat 10:00 da verildi. 1. Etab n sonunda sonuçlar bilgi ifllemdeki problem nedeniyle geç yay nland. Ancak di er etaplarda sorun giderilmiflti ve etap bitiminden 10 dakika sonra sonuçlar yay nlan yordu. Her etap sonucunda start s ralamas bir önceki etap sonucuna göre verildi. 1 Etap sorunsuz sonuçland. 2.Etap bafllang c nda ATV ile yar flan 32 no lu Turgut Günder düfltü ve kaburgalar nda oluflan k r klar nedeniyle yar fla devam edemedi ve Abandone oldu. 2.Etap ve 3. Etaplarda sorun yaflanmad. 4.Etap ta 13 no lu yar flc Zeki Baflaran düflerek zaman kaybetti. 5.Etap da ise Amatör kategoride yar flan sürpriz isim Fethiye den Alaattin Y lmaz düflerek kolunu k rmas na ra men yar fl bitirdi. Genel Klasman Sonuçlar S. no M. no Yar flmac Kategori Marka Toplam zaman 1 19 SEZG N ÜNAL 2 HONDA 00:57: fiak R fienkalayci 2 KTM 00:59: CANER KAYA 3 HUSABERG 01:01: YILMAZ AKBAfi 1 HONDA 01:01: EMRE ODABAfiI 3 KTM 01:03:36 S. no M. no Yar flmac Kategori Marka Toplam zaman 1 2 YILMAZ AKBAfi 1 HONDA 01:01: AYDIN AYYILDIZ 1 YAMAHA 01:12: MEHMET GÜNGÖR 1 HUSQVRNA 01:14: SEZG N ÜNAL 2 HONDA 00:57: fiak R fienkalayci 2 KTM 00:59: SERVET ÇEL K 2 KAWASAK 01:03: KAM L TUNCER 2 YAMAHA 01:03: HÜSEY N NEZ RO LU 2 YAMAHA 01:05: FIRAT fiah N 2 KTM 01:05: BURAK GÜZELO LU 2 HONDA 01:05: MURAT KORKMAZ 2 YAMAHA 01:07: NED M F NANSER 2 HUSABERG 01:07: KEMAL AKA 2 HONDA 01:09: HAM T ABBASO LU 2 HUSABERG 01:11: LEVENT FIRAT 2 SUZUK 01:11: G. HAKAN SAVAfiER 2 KTM 01:13: CANER KAYA 3 HUSABERG 01:01: EMRE ODABAfiI 3 KTM 01:03: KEMAL KANTAR 3 HONDA 01:05: CEVDET KAYA 3 YAMAHA 01:08: ZEK BAfiARAN 3 HUSABERG 01:13: SITKI TU CU 3 HONDA 01:25: AL UZUNEK M ATV YAMAHA 01:21: CAN EVREN ATV SUZUK 01:22: TURGUT GÜNDER ATV YAMAHA 00:00:00 Amatör Genel Klasman 1 25 HASAN ENÇ AMATÖR SUZUK 01:05: HAL L KUfi AMATÖR HONDA 01:06: ALAATT N YILMAZ AMATÖR KTM 01:08: EYÜP MURAT AMATÖR HONDA 01:09: MUSTAFA D NAM T AMATÖR KTM 01:09: HAL T KAVUK AMATÖR YAMAHA 01:11: NURETT N filet C AMATÖR YAMAHA 01:15:04 Sezgin Ünal birinci oldu. Daha önceki y llarda da baflar l bir yar flc olan Sezgin Ünal ayag ndaki k r k nedeniyle 2003 sezonunda fiampiyona da yar flamam flt. Ancak anlafl lan önümüzdeki y l Enduro fiampiyonas nda sürpriz isimler görece iz. Amatör katagorisi Bodrum Motosiklet Kulübü nün flampiyonay takip edemeyen ayr ca da amatör yar flc lara f rsat verilmesi için düflünülmüfl ve ilk kez uygulanm flt r. Bir anlamda Mahalli kategori olarak bak lmas gerekliydi. Bu katagoride 7 yar flc vard. Hepside oldukça baflar l yd lar. lk kez uygulanmas nedeniyle katagorilerinde baz hatalar yap lm flt. Ancak kupa töreni sonunda hatalar giderilerek hak eden yar flc lar kupalar n alm flt r. Tüm Yar flc lar çok centilmence yar flm fl, organizasyona ellerinden gelen yard mda bulunmufltur. Organizasyon için çok çal flan Bodrum Motosiklet Kulübü ne teflekkürlerimizi borç biliyoruz. Ayr ca görevliler olarak yar flc lara da flükranlar m z sunuyoruz. I K I T E K E R Genel Klasman birincisi Amatör katagorisinde Fethiye den yar flan > Müge Polatkan K lavuz / zmir / Kas m

4 Haber k i t e k e r Motosiklet Fan Kulübü Kuruldu Bu gurup 1999 y l ndan bu yana birlikte olan kiflilerin oluflturdu- u,zamanla da yeni üyelerin kat l m yla büyüyerek geliflen MO- TOS KLET SEVER TOPLULU UDUR. K TEKER MOTOS KLET FAN KULÜBÜ'nde, her türden motosiklet kullanan üyelerle beraber, henüz motosiklet sahibi olmayan ama motosiklete gönül vermifl kifliler de üyedir. Üyelerinin ço unlu u stanbul'dan olmas na ra men, Türkiyemizin her yerinden hatta yurt d fl ndan üye kat l mc lar vard r. Motosiklet kullan c olan üyeler trafik kurallar na uyar, mutlak korumal giysiler giyer ve kask takarlar. Bafll ca amac ; Motosikleti sevdirerek, toplumda MOTOS KLET KÜLTÜRÜ oluflturmaya çal flmakt r. Motosiklette cinsi ve model fark gözetmeksizin bir arada olan MO- TOS KLETSEVERlerin birbirleri aras ndaki uyumu, dostlu u ve dayan flmay yaratmaya çal fl r. Ayr ca, Türk toplumunun di er üyelerine MOTOS KLET olgusunu anlatarak, MOTOS KLET kültürünü yerlefltirmeye çal fl r. MOTOS KLET kullan m al flkanl n n artmas n n bafll ca yararlar flöyle s ralanabilir; Trafikte daha az yer iflgal ederek, trafikte rahatlama yaratma, Trafi e otopark sorununda yard mc /çözüm olmas. Daha az yak t kullanarak ülke ekonomisine katk s, A rl sebebiyle yollara daha az hasar vermesi, 4 tekerlere karfl n çevreyi çok daha az kirletmesidir. K TEKER MOTOS KLET FAN KULÜBÜ bu çal flmalar n AMATÖR- CE sürdüren bir guruptur. K TEKER MOTOS KLET FAN KULÜBÜ üyeleri; genel haberleflmeyi nternet üzerinden, gurup mesaj listesi arac l ile yaparlar. Üyeler, mesaj listesini geneli ilgilendirmeyen, reklam, tan t m ve özel sohbet amaçl kullan lamazlar. Üyeler bulunduklar flehirlerde, haftada bir gün toplan rlar. stanbul toplant lar ; flehrin büyük ve kalabal k olmas sebebiyle, Anadolu ve Avrupa yakas nda dönüflümlü olarak her hafta sal günü yap l r. Bu toplant larda guruba yeni kat lanlar, eski üyelerle tan fl r ve kaynafl r. Üyeler birbirleriyle bilgi al fl veriflinde bulunur, sohbet eder. Gruplar halinde geziler organize edilir. Bu geziler günübirlik olabildi i gibi, çad r yada otel konaklamal, kampl gezilerde olabilmektedir. Gezilerde do a ve çevre koruma bilinci ön plandad r. Farkl bölgelere gezi düzenlediklerinde, yol boyunca geçtikleri yerleflim merkezlerindeki üye dostlar ile selamlafl r ve gezi düzenledikleri bölgedeki gurup üyeler sayesinde yabanc l k çekmeden gezi ve organizasyonlar n sürdürebilirler. K TEKER MOTOS KLET FAN KULÜBÜ üyeleri; Kütahya'da her y l EMOK (Enduro Motosiklet Kulübü) taraf ndan organizasyonu yap - lan, geleneksel "Motosiklet Festivali" düzenlemesine katk da bulunur. Üyeleri festivale kat l rlar. Gezi ve Festival organizasyonlar s ras nda, bölgedeki köyler ve bu köylerde bulunan okullara yard m kampanyalar düzenler ya da düzenlenmifl olan kampanyalar na, yo un katk da bulunurlar. Ayr ca, di er Motosiklet kulüp, dernek ve guruplar yla dostluklar - n artt rarak sürdürürler. Türkiye'de bir ilk baflar larak; Tema ve Orman Bölge Müdürlü ü ile anlafl p, K TEKER MOTOS KLET FAN KULÜBÜ "HATIRA ORMA- NI"n oluflturulmufltur a açl k bu orman, üyelerin do aya duyarl l n n göstergesidir. K TEKER MOTOS KLET FAN KULUBÜ bundan sonraki dönemlerde de üyelerini ve faaliyetlerini art rarak yoluna devam edecektir. I K I T E K E R Sayg lar m zla... > V.Ahmet P nar / stanbul / Kas m 2003 w w w. i k i t e k e r. o r g 04

5 Deneyim Yol Tehlikeleri Motorsikletli yaflam m n, bana sonucu mutlak a r hasarl olacak bir yolculu unu geçen Cuma akflam K br s ta yaflad m. Allaha flükür, hasars z atlatt m kaza tehlikesini ve irdeledi im sonuçlar n yazmaya çal flaca m bugün. Geçen Cuma, 19:00 uça ile Ada dan ayr lacak misafirlerimi yolcu etmek için Ercan havaalan na gittim.. Ercan-Güzelyurt yaklafl k 50 Km... Dönüflteyim ve art k hava tam kararm fl, hafif bir akflam serinli inin art k yavafl yavafl kendini hissettirmesi ve mükemmel yol koflullar nda müthifl keyifle sürüyorum. Güzelyurt a 10 Km. kala Serhatköy adl bir yerleflim var. Süratim 100km civar nda. Ancak her yerleflime giriflimde yapt m üzere süratimi biraz düflürüyorum. Yaklafl k 100m. ilerde, Serhatköy ün ana yola ba lant yoluna bir araç yanafl yor ve duruyor. Dönüfl istikameti belli de il ama belli ki ana yola ç kacak. htimal benim ve karfl dan gelmekte olan arac n geçmesini beklemekte. Yine, ayn bu flekilde, ana yola bir araç ç k fl ihtimallerinde hep yapt m üzere h z m biraz daha düflürüyorum. 80 lerde gidiyorum. Karfl dan gelen araç yol ayr m n ve beni geçip gidiyor. Benim yol ayr m na mesafem metre ve korktu um bafl ma geliyor! Araç sa a dönüfl sinyali vererek yola ç - k yor, aman Allah m!.. Araba hemen 20 metre önümde, çarp flma kaç n lmaz. Hiç ummad m bir flekilde, pani e kap lm yorum. Gayet so ukkanl bir flekilde, kaç n lmaz olan çarp flmadan, en az hasarla ç kmak için arac n neresine ve nas l yap flmam gerekti inin hesaplar n yap yorum... Durmam olanaks z, ancak her iki freni de tam s k yorum. Arka kilitliyor, motor sola kaymaya bafllarken istikameti de hafif sa a dönüyor... Bu arada araç, nihayet beni görerek tam fleritin ortas nda, yan olarak duruyor... Karfl dan gelen yok, ancak, di er flerite geçebilecek mesafe de yok. Art k 3-5 metre kalm fl. Motorun zaten sa a dönmeye bafllamas, ön tekerle in nas lsa kilitlememesi ve en önemlisi beynin vücudu dengeyi sa lamaya zorlamas ile bilinçalt yap lan vücut hareketleri ile motoru art k iyice azalm fl olan sürati ile, arac n hemen önünü s y rarak geçiyorum. Süratin yavafllamas ile arkay b rak yorum... ama o da ne? Bu kadar az süratte bile ciddi bir yalpalama... Zor zaptederek, arac 10 m. ilerisinde ancak durabiliyorum. Bafllang çta, arka kilitleyip kayma bafllay nca, panikle freni b raksam, motoru ve kendimi art k tutmam n mümkün olmad n yaflayarak görüyorum. Hemen fleridime geçip emniyetle park ediyorum, ve geriye arac n yan na geliyorum.. Araç hala yol ortas nda def gibi gerili. Direksiyonda yafll bir adam, yan nda ihtimal kar s ve arkada bir k z çocu u. Gözler d flar f rlam fl ve müthifl bir panik ve strese içindeler. Korku dolu üç çift göz bana kilitlenmifl. Herhalde bu korkunun sebebi, çok ciddi sonuçlu bir kazaya sebep olmak üzere olmalar ve mutlak hatal olduklar bir durumda benim onlara nas l bir tepki gösterece imin stresi... Ama hayret!.. Ben bafllang çtan beri çok sakinim. Müthifl korku yaflayan bu insanlar n bak fllar n da görünce, tepki göstermekten vazgeçiyorum: Napan day, az daha götürüyordun beniiii??... ( Evet!... Ben soruyorum. Bu insanlar n fliveleri müthifl güzel.. Bilerek onlar gibi konufluyorum :) Nedeceyiik flimdi beyiim!.. Olmufltur bir hataa... Çok özür dileriiim!.. Hele önce araban al geriye day... Biri gelip giydirecek flimdi sana... Alay m beyiiim... Sen nass n?... Yoktur, flükür bifleycikleriiiin? Bifleyim yok, ama, lütfen çok dikkatli ol... Fark ndas n herhalde çok ciddi bir tehlike atlatt m?... Bilmem mi beyiim... N olur bakman kusurumaaa? Tamam day... Hadi hoflça kal!.. Oradan ayr l yorum... Kalan on kilometreyi belki on befl dakikada gidiyorum... Yaflad m tehlikenin boyutlar n n muhasebesi, bilinçalt süratimi daha da azaltmama sebep oluyor. Ç kard m sonuçlar: 1. Kesinlikle bilgilendirme yaz lar çok faydal... Aylarca önce yaz - lan fren yapma üzerine konulu yaz y iyi okudu um ve akl ma yazd m için, kilitli arka frenin b rak lmas, çok daha tehlikeli yüksek düflmeye sebep olur... sonucu, olay n her an nda, akl mdan ç kmad ve belki de kaç n lmaz sondan bu sayede kurtuldum. 2. Nas l becerecekseniz (ben nas l becerdim, kesinlikle bilmiyorum) so ukkanl l n z kaybetmeyeceksiniz, pani e kap lmayacaks n z. 3. Her yerleflime giriflte ve ek olarak yola ç kmaya haz rlanan bir araç gördü ünüzde h z azaltacaks n z ve çok dikkatli olacaks n z! I K I T E K E R >Atilla Karasu / Güzelyurt / A stos 2002 Deneyim M o t o s i k l e t i n i z Ç a l n r s a... Sabah her zamanki gibi 07:30'da evden ç kt m, afla ya indim. Otoparkta benim Kuduz(AT) ve dil'in S d ka's (Titan hani flu büyüyünce TA olacak olan) yan yana dururlar. S d ka pek kullan lmad ndan hep üstü örtülüdür ve her iki motor da kal n ve sa lam (!) birer kabloyla yak ndaki bir a aca ba l d r. Ayr ca S d - ka'n n ön diskinde bir de disk kilidi vard r. Neyse uzatmayay m, uyku sersemi Kuduz'un topcase'ini takarken ortal kta bir tuhafl k sezdim (sezgilerim de kuvvetlidir hani). Biraz daha dikkatli bak nca olay neredeyse kavrar gibi oldum. Evet S d - ka'n n örtüsü her zamanki yerindeydi, disk kilidini de görebiliyordum, ba lad m kablonun da "bir k sm n " görebiliyordum. Ama hala bir tuhafl k vard. Kald r p örtünün alt na bakmamla olay kavrad m. S d ka yok. Bakmay n flimdi böyle sululuk yapt ma. O an beynimden vurulmufl gibi oldum. Tan yanlar bilir. En büyük korkum motorun çal nmas yd. Ve iflte flimdi korkum gerçek olmufltu. Bir an ne yapaca m flafl rd m. Çok ciddi olarak önce inanamad m. Hakikaten yerdeki örtünün alt na falan bakt m flaflk nl ktan. Neyse ç kt m eve, hemen 155'i arad m. Son derece kibar ve ilgili davrand lar. Her fleyden önce "geçmifl olsun" dediler, valla çok flafl rd m. Sonra ba l oldu um karakolun telefonunu verip anons edeceklerini fakat önce karakola telofonla flifahen bildirmemi, sonra da karakola flahsen baflvurmam gerekti ini söylediler. Karakola telefon ettim. Motorum çal nd dedim. Honda m? dediler. Nas l ya oldum. Sonra da dedim ki, çok Titan var ya ondan herhalde. Gittim karakola. Anaaaa o da ne. Bizim S d ka orada. Gövdesinden sarkan kesilmifl kablosuyla, hani köpekler tasmas n kopar p kaçar sonra da sahibi yan na gidince boynunda tasman n kalan parças yla mahçup mahçup sahibine bakar ya. Aha S d ka da ayn durumda öylece bekliyordu. Gittim yan na sevdim okflad m, gönlünü ald m. Sonra karakolda ifllemleri hallettim. Karakolda da son derece iyi davrand lar ve yard mc oldular. fiimdi biraz da teknik detay vereyim: Motorun ön diskinde Cryptonite marka disk kilidi vard. En çok da ona güveniyordum. Adamlar kilidi parça parça etmifller. Diskte falan da hiç hasar yok. Kendi direksiyon kilidi vard. Zaten pek sa lam birfley de ilmifl. Onu da parçalam fllar. Bir de markas n hat rlayamad m bir çelik kablo ile gövdesinden a aca ba lam flt m. O kablo da 1.5~2 cm çap nda son derece sa lam görünen bir kabloydu. Ama onu da peynir gibi kesmifller. Çünkü kablonun esas kal nl n oluflturan fley üzerindeki plastik kaplamas ym fl me er. Bilgi aç s ndan yaz yorum. Bu kablolar Motosa sat yordu (Motosa'n n bir günah yok tabii ki) ve Çin veya Taiwan mal yd. Cryptonite disk kilidinden daha ucuz bir fiyata 2m. kablosuyla birlikte ucunda kendi disk kilidi olan bu kabloyu alm flt m. fiimdi ucuz etin yahnisi diyece im ama Cryptonite'in durumu da ortada... Durumlar m desem yoksa. Üç parça olmufl da... 05

6 Neyse amcalar üç kilidi de k rd ktan sonra motoru ordan alm fllar, yokufl afla 5-6 sokak öteye götürmüfller. Çal flt rabilmek için ön tarafa giden kablo demetini kesmifller. Düz kontak durumlar. Sonra nedense fazla u raflamadan b rak p kaçm fllar. Polisler de durumdan flüphelenip karakola çektirmifller (neyse ki). Ben S d ka'y ald ktan sonra kesilen kablolar onard m. Yaklafl k adet kablo. Baya bir u raflt rd ama olsundu. S d ka kollar mdayd ya. Çal flt rd m. Tam bindim üzerine gidiyordum ki ana o da ne? Arkay göremiyorum. Arkay da çalm fllar. Bunu da an nda çözdüm tabii. Aynalar çalm fllaaar. Ya Titan' n aynalar 3-5 milyonluk birfley. Neyse buna da flükür deyip geldim ifle. Yanl z arkadafllar son derece tehlikeli olmas na ra men, aynas z motor kullanmak çok keyifli birseymis. Arkada neler olup bittigiyle hic ilgilenmeden ohhh ne rahat. Bir de Titan pek keyifli bir motor. Çok hafif, çok ufak ve en güzeli ne biliyormusunuz? Önden rüzgar al yor. Motor gibi motor yani. Haa bir de Motor sviçre Sigorta'dan (fiahin fiair) sigortal yd. Sabah n köründe "ciyaakkkk" fleklinde hemen fiahin'i arad m. Sa olsun fiahin de çok ilgilendi, beni sakinlefltirdi. Yapmam gerekenleri anlatt. Son Söz: Kilide milide güvenmeyin. Motora elektrik verin, köpek al n, eve ç kart n. Ya da sigorta yaptirin. Sabah motoru yerinde goremedigimde ilk aklima gelen sey iyi ki sigortasi var ve iyi ki fiahin'e sigortalatm fl m oldu. I K I T E K E R > Atefl Erim / stanbul Yukar daki yaz, yazar n a att bir mail den al nm flt r. Gezi H a n n o v e r W e i s s e n b a c h am Attersee 3000km Yaklafl k 20 günlük Viyana tatilimden henüz dün gece döndüm. Günlerimin geneli Viyana da geçti. Sadece yukar Avusturya da Salzburg yak nlar ndaki bir göle kamp yapmak amac yla Viyana dan ç kt k. Viyana için bir fley söylememe gerek yok. Büyük flehir havasini hemen al yor insan, her taraf tarihi bir fleylerle dolu ve çok bak ml. Kuflkusuz ne havas ne suyu çekiyor bilmem ne kadar turisti, tarihine verdi i önem, temizli i ve bir de Tuna nehri. Hannover de yaflad m için s k nt bast sabah sabah. Ama ya Berlin e ya da Viyana ya yerleflmek boyun borcum olsun. E er ki Avusturya lara kadar gelip de bir yerlerde kamp yapay m, keyif alay m diyen olursa, Weissenbach am Attersee gördügüm en güzel kamp yeri. Hele bir motosikletli için. Etrafta çok hofl yollar, sapaklar, göller var. Ama bu Attersee nin suyunun rengi akdeniz gibi. Çok özlemiflim akdenizi belki de abart p benzetiyorum, yok sahiden cok aç k, mavi kimi yerleri. Kamp için ald m deli gibi kal n bilmem ne Tibet yaylalar na dayanacak uyku tulumu tabii ki çok kal n geldi. Ve arada bir üzerimi aç p ter yapan havay kovmam gerekti, deli gibi ya an bir günlük ya mura ra men. Kamp için buradaki sosyalist gençlik adl bir kulübün kamp yerini seçtik. Bakmay n ad na, buradaki sosyalistler bizdekilerden çok farkl, yani kimse kimseyle didiflmiyor. Her tarafta Ernesto Che Guavera nin resimleri var. Adresi kamp n genel görünüflü ile ilgili bir güzel fotolar ve di er yararl bir fleyler bu adreste var. Yönetimdekiler fleker insanlar, fiyatlar da bu sitede. Yaklafl k olarak 3200 km. yol yapt m. Büyük bir sorun yaflamad m. Ama gel gör ki her türlü ihtimale karfl burada ADAC denilen bir flirketin yolda kalmalarda yaptigi servis yard m mevcut. San r m bu sistem Türkiye de de oturtulmaya çal fl l yor (emin degilim)... Üye olup y ll k bir mebla veriyorsunuz flirkete ve herhangi bir yerde yolda kald ysan z telefon aç yorsunuz, maksimum yar m saatte yan n za geliniyor. E er orada yap labilecek gibi ise ar za gideriliyor, yoksa arac n z istedi iniz yere b rak l yor (taa oturdu unuz flehire bile). Sizin de yol masraflar n z karfl lanarak istedi iniz yere götürülüyorsunuz. Bunun Avrupa y kapsayan seçene i de var, biraz daha yüksek fiyata tabii. Avusturya ile ilgili bir kaç uyar : Otoyollar n geneli paral. Bir etiket al p motor üzerine yap flt r yorsunuz. 10 gün için 4,3 euro. E er kontrol için durdururlarsa ve bu etiket yoksa 1000 euro ceza verilebiliyor(mufl?). Hiç kontrol edilmedim bu arada. Motosikletlerde ilk yard m çantas tafl mak yasal olarak zorunlu... Bu durum için de hiç kontrol edilmedim, kontrol edilir diye de al nmaz bu çanta, zaten gerekli. E er ki do al güzellikleri görmek niyetinde iseniz otoyollar d fl ndaki yollar kullanmaya gayret edin. Otoyollar mant gere i sizin düz bir hat çizmenizi gerektirdi inden, manzaralar n ya arkalar ndan ya da baflka bir yerlerinden geçiyorsunuz. Eh bir de her yerde duram yorsunuz. Bilmem uyarmaya gerek var m, burada ve Avrupa n n ço u yerinde belirtilen yerler d fl nda kamp yapmak yasak. Jandarma her yerde big brother gözleri ile kontrol yap yor. Ah Türkiye nin gözünü seveyim. Eh ama adamlar da hakl herkes kafas na göre kamp yap- 06

7 sa ortal pislik götürecek, çöpten pislikten. Polisler Almanya ya göre daha az göze çarp yor yollarda. Radar kontrolü yap ld na dair bilgi veren fl kl tabelalar var, ama herkes yavafllad ndan sen de yavafll yorsun otomatikman. Bafl ma gelen s k nt lar ve baz gözlemlerim: Yolda da bafl nda bir yerde kopan debriyaj halat yaklafl k 3 saatlik bir ecel teri dökmeme sebep oldu. Debriyaj telimi yol öncesi de ifltirmifltim ama debriyaj kolu k sm na takt m vidal silindirik parça her nas lsa vidas n gevflet p ç km fl. O parçadan da yan mda yok. Eh bafllad k ben ve arkadafl m yollarda o parcay aramaya. Arkadafl m buldu u her metal parças n getirip bana gösteriyordu. Baya bir aramadan sonra bulduk. Halat n uç yönlerini de ifltirip takt m ve parçay sabitledim. 10 km. sonra bu sefer yine debriyaj kolu bofla ç kt. Kara kara düflünürken, bakt m ki, debriyaj teli ucundaki o parça yerinde duruyor ama ba land yerde bir süre kal p sonra kayarak yuvas ndan ç k yor. Hay bin kunduz deyip bir tür kablo aramaya koyuldum. Binlerce kere küfredip söylenirken, k z arkadafl m ne oldu unu sorup kafam kazan haline getirmeye çal fl yordu... Ak ll k z, o arama tarama s ras nda bulduklar ndan bir fleyi yan na alm fl. Bir ka t tutturma atac...o silindirik parçayi bu ataç sayesinde yuvas na sabitledim, san r m km. dayan r ve bir daha hiç kaymaz kaymay b rak n, halat o silindirik parça vidas ndan gevflese ve ç ksa bile o parça yerinde kalacakt r. Her nekadar fuzuli gibi görünse de yan n za al nan fleylerden birisi de yedek debriyaj halat olmal insan n. Takometre teline tahrik veren plastik diflli k r ld. Motorun yürümesine bir etkisi yok, amma ne h z görebiliyorsun, ne de yapt n kilometreyi. H z radar için, kilometre de benzin durumunu kontrol alt nda tutmak için. Neden k r ld na bulabildi im tek cevap, ya diye birfleyin kalmam fl ve oldukça kurumufl olmas. De iflim s ras nda iyi bir flekilde gresledim. Uzun yol öncesi bir kere aç l p hareketli yerler ya lanacak dedim tabii kendime. Ve bir de ikinci bir takometre art k farz oldu. fiu elektronik bisiklet takolar ndan. Hemen ilk iflim bundan temin etmek. Km sayac da var. Zincir ya lanmal, her 1000 km de bir. Eger arazi de kullan lm flsa duruma göre 500km de. Aman ha yan n za flu yap flan gresimsi ya lar d fl nda bir ya almay n. Ben ucuzdur, yol için alay m dedim s v olan sprey fleklindekilerden... Jant, zincir çevresi, hatta çantam n zincire gelen k sm batt. Yolcunun da pantolonu, baca falan... yi küfür yedi benden, artç dan, çantadan bu ya tipi ve üreticisi. Reklam yaparsam eger, S100 beyaz zincir spreyi en iyisi flimdiye kadar kulland klar m n. Ya gress fleklinde ve yap fl yor ama spreyledikten sonra bekletilmeli. fiimdi bir ton temizlik bekliyor beni o spreyden sonra. Geri dönüfl yolunda son 380 km mi hiç durmaks z n ya an ya mur alt nda geçirdim. yi bir tecrübe bu edindi im. Ceketim, iyi; goretex, korumal zart zurt ama e er boynunuzu iyi kapamam flsan z içeri boyundan su al yor. Ceket içine su almad ancak benim b rakt m aç kl klardan su s zm fl... Kask m RF200 Shoei, hemen yeni bir taneye geçme vakti geldi. Vizörün bu ulanmas n önleme yolu yok tamam ama en az ndan flu Nolan N70 tarz ya mur ve günefle karfl önünde korumas (terek) olanlar hofl görünüyor gözüme. Pantolunum deri, d fl na yagmura dayan kl pantolon giymifltim. Ayakkab m Caterpillar n botu, d fl n sonradan naylon torba ile kaplayana kadar içine ald su beni yeterince bezdirdi. Gereken fley iyi bir tekstil pantolon ve iyi bir motosiklet ayakkab s. Ha bir de tekstil iyi bir eldiven. Çanta icine eflyalar dizilirken dikkat edilmesi de iyi olur. Gelifligüzel bir eflya da t m ya mur alt nda s k nt çektirirken, bir de bir seyleri aramak problem oluyor. Nitekim durdu um bir park yerindeki bir Tiger (triumph) sahibinin bir fleyleri ararken ki durumu çok vahimdi. Motosikletimi baz özelliklerinde dolay daha çok sevmeye bafllad m; ne elektronik bir parças, ne de gizli kapakl köflelerinde karmafl k düzenekleri var. E er da bafl nda beyinle meyinle bir sorun yaflasa idim diye sordum kendime... Ve herseyi ç r lç plak ortada olan Dominatör üme bak p hofl s cak duygular geçirdim içimden... Lastiklerim yepyeni Enduro 3 Metzeler. Arazide nefisti, asfaltta çok yatmad m için hiç sorun yaflamad m. Ya murda 100 km/s. üzerinde iken korkutucu bir iki hafif kayma yaflad m. Ama h z km/s iken hiç bir sorun yok. Gayet emniyetli gitti bu h zlarda. E er ki uzun yollara ç kacaksan z kesinlikle motosikletinize bir orta sehpa edinin. Kamp s ras nda bir iki kere motosikleti koydu um yerde, yan ayak üzerine batt n görmüfltüm. Bu gezinin bir gün öncesinde edindi im orta sehpa sayesinde motosikleti gönül rahatl ile parkettim her yere. Eh lastiklerle ilgili tamir s ras nda orta sehpa herfleyi tek bafl n za yapman z sa layan kolayl klar getiriyor (takometre tahrik difllisi de iflimi s ras nda). Arka tarafta yük var iken park etmelerde motosiklet dengeli bir flekilde kal yor. Akl ma bir ç rp da gelenler bu kadar. I K I T E K E R > Emin Demir / Hannover - Almanya / 2002 Honda 94-Dominatör (harbi dafl arabas ). Bu yaz Emin Demir in a gönderdi i 18 Temmuz 2002 tarihli den al nm flt r. 07

IKITEKER. i k i t e k e r. o r g motosiklet e-zine para ile satilmaz ayda BIR YaYInLaNIr SUBAT 2004 SaYI 14. Kapak Foto raf www.advrider.

IKITEKER. i k i t e k e r. o r g motosiklet e-zine para ile satilmaz ayda BIR YaYInLaNIr SUBAT 2004 SaYI 14. Kapak Foto raf www.advrider. IKITEKER i k i t e k e r. o r g motosiklet e-zine para ile satilmaz ayda BIR YaYInLaNIr SUBAT 2004 SaYI 14 bu say da > Berlin Motor Günleri Sinan Özgen > 17 soruda siz ve... lker Ery lmaz > Motorlar m

Detaylı

Ahmet Eyüce nin Ard ndan...

Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 9 Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 1 974 senesinin Eylül ay benim KDMM Akademisinden ayr l p zmir e geldi im y l. Bir anda çok zengin/donan ml akademik gençlikle bir arada oldum zmir de. Hem Buca hem Alsancak

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

IKITEKER. Haz rlayanlar Ceyda Vatan - Sinan Özgen. Katk da Bulunanlar Atilla Karasu Turgay Avc Volkan Olgun. Kapak Foto raf Sinan Özgen

IKITEKER. Haz rlayanlar Ceyda Vatan - Sinan Özgen. Katk da Bulunanlar Atilla Karasu Turgay Avc Volkan Olgun. Kapak Foto raf Sinan Özgen IKITEKER i k i t e k e r. o r g motosiklet e-zine para ile satilmaz ayda BIR YaYInLaNIr ozel sayi Yunan Adalar Samos - Pisagor un Adas Mikonos u kaç r rsan z nereye gidece iniz belli olmaz (Siros) Mikonos

Detaylı

tavır tavır merhaba Dostlukla...

tavır tavır merhaba Dostlukla... tavır merhaba Sahibi: dil Kültür Yay n Org. Rek. Film. Tic. Ad na: Muharrem Cengiz Genel Yay n Yönetmeni: Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Ahu Zeynep Görgün Yaz flma Adresi: dil Kültür Merkezi

Detaylı

NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du.

NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du. NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du. Sandman serisi, Y ld z Tozu, Amerikan Tanr lar, Bir K yamet Komedisi,

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler!

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! Mustafa Boydak Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! 9 Temmuz 2008 Hüsnü Özye in Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! 22 Ekim 2008 Hasan Do an n an s na... ONUR SOYSAL

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de

Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de MART 2006 Nazar de mesin Önce yasan n kabulü, ard ndan da Dubai zaferlerimiz büyük sevinç yaflatt. nand k, çal flt k ve baflard k. Herkesin ortak görüflü: Özlenen günler yak nda! Bakan: Bahar müjdesini

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. ISSN: 1307-4415 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. içindekiler ISSN: 1307-4415

Detaylı

Provokasyona Karfl Tek Yürek

Provokasyona Karfl Tek Yürek IRMAK DÖV Z: Kapal çarfl : (0212) 514 55 18 Zeytinburnu: (0212) 558 59 90 Befltelsiz: (0212) 665 01 62 Dikilitafl: (0212) 679 46 32 DA GOLD: Kapal çarfl : (0212) 514 5518 Zeytinburnu: (0212) 582 80 27

Detaylı

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in SAYFA 01 Aziz Kocaoğlu sert konuştu Baflkan, persoeliyle bayramlaflma töreninde içini döktü Baflkan Aziz Kocao lu, belediye personeliyle bayramlaflma töreninde sert ç kt. Belediyede dedikodular n artt

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

HEM AKADEM SYEN, HEM BÜROKRAT, HEM BESTEKÂR: BARI TOZAR

HEM AKADEM SYEN, HEM BÜROKRAT, HEM BESTEKÂR: BARI TOZAR N bag b1 TEMMUZ 2010 S:18 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi OSMAN TURAL RÜZGÂRA KARfiI ARKADAfi ISLIKLARI» HEM AKADEM SYEN, HEM BÜROKRAT, HEM BESTEKÂR: BARI TOZAR

Detaylı

fl ve Yönetim Serisi 2

fl ve Yönetim Serisi 2 bofl sayfa fl ve Yönetim Serisi 2 D KKAT VÜCUDUNUZ KONUfiUYOR fl ve Yönetim Serisi 2 ELMA YAYINEV Genel Yay n Yönetmeni : Gaye Dinçel Editör : Demet Uyar Düzelti : Hayriye Gül, Reyhan Tutumlu, Tu ba Y

Detaylı

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL N bag b1 N SAN 2010 S:15 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi» TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD Erbakan, Esenbo a y görünce flafl rd Nuray Demirer: YILDIRIM

Detaylı

GRUPTAN HABERLER Bayilerimizle Moskova da Bulufltuk. fi ORTAKLARIMIZ Sistem Mühendislik Alpgiray nflaat UYGULAMALAR

GRUPTAN HABERLER Bayilerimizle Moskova da Bulufltuk. fi ORTAKLARIMIZ Sistem Mühendislik Alpgiray nflaat UYGULAMALAR SAYI:28 MART 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 28 MART 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor.

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. portre Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. flletme Fakültesi Dekan Yard mc s Doç. Dr. Asl han Altay Salih, akademik

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r

NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r Ç NDEK LER BAfiKANIN MESAJI Hizmetlerimiz NART Plus Sanat Sigortas 04 Seminerler ve Forumlar 08 Röportaj 24 Levent Nart: "25 y ll k deneyimi geride

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz.

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz. BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Bahar n bereketiyle canlan p renklenen tabiat gibi, ifl âleminde, perakendede, sanayide, ülkemizde ve tüm dünyada canlanma vaktinin

Detaylı

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır ACIMAK YOK! Havaland ölüm makineleri Bir gece ans z n uykunun En kör saatinde gelerek çald lar hayatlar yaflamdan Bombalar, bombalar, bombalar... Gece ile gündüz içiçe yaflan yor fiimdi buradaki zamanda

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA.

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA. ISSN 1308-7622 Dört dörtlük bir istek 1 Nisan 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Türkiye'deki yerel seçim sonuçlar n n aç klanmaya bafllamas n n ard ndan S rbistan'da, Müslüman Boflnak nüfusun

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı