IKITEKER. i k i t e k e r. o r g motosiklet e-zine para ile satilmaz ayda BIR YaYInLaNIr ARALIK 2003 SaYI 12. Kapak Foto raf Sinan Özgen -Midilli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IKITEKER. i k i t e k e r. o r g motosiklet e-zine para ile satilmaz ayda BIR YaYInLaNIr ARALIK 2003 SaYI 12. Kapak Foto raf Sinan Özgen -Midilli"

Transkript

1 IKITEKER i k i t e k e r. o r g motosiklet e-zine para ile satilmaz ayda BIR YaYInLaNIr ARALIK 2003 SaYI 12 bu say da > Türkiye Enduro fiampiyonas Müge Polatkan K lavuz > kiteker Motosiklet Fan Kulübü V. Ahmet P nar > Yol Tehlikeleri Atilla Karasu > Motosikletiniz çal n rsa... Atefl Erim > Hannover, Weissenbach... Emin Demir > Çel nç Tiim Zafer Yang n Kapak Foto raf Sinan Özgen -Midilli

2 K sa K sa kiteker Orman hayata geçti kiteker A aç Dikme Senli i" 15 Kas m 2003 Cumartesi günü Kemerburgaz Akp nar Köyü yak nlar nda yap ld. Önümüzdeki y llarda orman m zda kamp yapabilmekdile iyle... I K I T E K E R (Foto raflar: Hamdi Yavuz) Rossi den muhteflem final Sezonun bitmesine iki yar fl kala flampiyonlu u garantileyen ancak son yar fla kadar hiç h z kesmeden yar flan Doktor Valentino Rossi, son yar fl olan spanya n n Valencia kentinde yap lan yar fl da rahat bir flekilde kazanarak sezona noktay koydu. Bu sonuçla Honda markalarda flampiyonlu unu ve Repsol Honda Tak m da tak mlar s ralamas nda flampiyonlu unu ilan ettiler. Yar fla pole pozisyonda bafllayan Rossi, startta Loris, Capirossi ye geçildi ama bir kaç tur sonra liderli e oturdu. Yar fl n 10. turuna kadar lider giden Rossi, arkas ndan gelen ve h zla üst s ralara t rmanan Sete Gibernau ya geçildi. Fakat bir tur sonra tekrar liderli i geri alan Rossi bundan sonra da rahat bir tempoda yar flarak yar fl kazand. Sete Gibernau bir süre Rossi yi yak ndan takip ettiyse de bir süre sonra, Rossi nin temposuna ayak uyduramad ve aradaki fark n aç lmas na engel olamad. fiunu da belirmek gerekir ki, bu sezon Rossi yi en çok zorlayan pilot Gibernau oldu. Toplam 4 yar fl kazanan ve Sezonun 3. yar fl olan Bacelona GP si d fl ndaki bütün yar fllardan puan almas n bilen Gibernau flampiyonay ikinci s rada tamamlad. Gibernau nun arkas ndan yar fl üçüncü s rada bitiren Capirossi ise startta yapt iyi ç k fl n devam n getiremedi ve önce Rossi ye ard ndan da Gibernau ya geçildi. Bunun yan nda MotoGP deki ilk senesi olmas na ve tecrübesiz pilotlar na ra men Ducati Tak m markalar flampiyonas nda ikinci s rada yer al rken, Ducati Marlboro Tak m da tak mlar s ralamas nda üçüncü olarak gelecekte ne kadar mücadeleci olabilece ine dair sinyaller verdi. Tak m n di er pilotu Troy Bayliss ise yar fl yedinci s rada bitirdi. Yar fl dördüncü s rada bitiren Max Biaggi ise bu sezon pek iyi geçmedi. Bu sene sadece iki yar fl kazabilen Biaggi yine de istikrarl bir performans göstererek sezonu üçüncü s rada bitirdi. Tak m arkadafl olan Thoru Ukawa ise pek iyi bir performans sergileyemedi. Tak mlar s ralamas nda da Camel Pramac-Pons Honda tak m flampiyona ikincisi oldu. fiampiyonaya bu sene kat lan markalardan biri olan Kawasaki ise beklenen baflar y gösteremedi. Asl nda çok iyi yol motorlar üreten bir marka olan Kawasaki, tamamen konsept motorlardan oluflan MotoGP de bekledi i baflar y elde edemedi fakat tak m yetkilileri, gelifltirme çal flmalar n n devam etti ini ve seneye daha mücadeleci olabileceklerini umduklar n belirttiler. Kawasaki, hem Tak mlar, hem de Markalar S ralamas nda en sonda yer al yor. 250 CC DE BÜYÜK ÇEK fime MotoGP de bunlar oladursun, esas büyük çekiflme 250 cc. klasman nda yafland. fiampiyonun son yar fla kadar belli olmad bu klasmanda flampiyonluk için çekiflen isimler, Manuel Poggiali, Roberto Rolfo ve Toni Elias d. Yar fl kazanan isim Frans z Randy De Puniet oldu ancak Pogialli, üçüncü olarak gereken puanlar toplad ve 250 cc. klasman nda flampiyon oldu. Yar fl 7. s rada bitiren Roberto Rolfo ise flampiyona ikincisi olarak sezona noktay koydu. Toni Elias ise yar fl ikinci s rada bitirdi ancak bu da yeterli olmad ve flampiyona üçüncülü üyle yetinmek zorunda kald. fiampiyonay 4. s rada bitiren isim ise Randy De Puniet oldu. 250 cc de markalarda ise Aprilia sezonu domine eden isim oldu. En yak n rakibi Honda n n 138 puan önünde rahat bir biçimde markalar flampiyonu olan Aprilia, MotoGP klasman nda ise Yamaha n n ard ndan 4. s rada yerald. 125 cc. klasman nda ise flampiyon, sezonun bitmesine iki yar fl kala belli olmufltu. Son iki yar flta puan alamayan Daniel Pedrosa 125 cc. deflampiyon oldu. Bu klasmanda da yine Aprilia aç k farkla Markalar fiampiyonu oldu. I K I T E K E R 02

3 Haber T ü r k i y e Enduro fiampiyonas Bodrum Yar fl Bodrum yolculu umuz 7 Kas m 2003 Cuma günü saat 19:30 da Erdo an Ferya Y ld r m çifti ile birlikte bafllad. Otobanda Selçuk a 10km kala Sevgili Erdo an n motorundaki flarj problemi nedeniyle durduk. Bir müddet düflündükten sonra Selçuk a gidip tamir ettirme olas l üzerine, sa fleritte, motosikletin farlar sönük, biz önde onlar arkada devam ettik. Tabiki o saatte elektrikçi bulmak çok zor oldu. Sanayi sitesinde bir elektrikçi dükkâ - n n n komflusu dükkân sahibini evden al p geldi. Akü flarja kondu ama problem çözülmedi. Bunun üzerine ani bir kararla Erdo- an ve Serhat n zmir e geri dönüp baflka motosiklet al p yola devam etme karar ald k. Ferya ve ben Selçuk daki P nar Otel de bekleyecektik. Uzun bekleme sonras saat 00:30 gibi gelebildiler. Neyse tekrar yola koyulduk. Tabi ki ac km flt k ve Ortaklar da yemek molas verdik. Milas a kadar her fley güzeldi. Milas da yine Sevgili Erdo an motosikletin ya n kontrol etmek istedi ve ya kontrol cam n boyal oldu u için kaz rken içine kaç rd. Bundan sonras n anlatmayay m isterseniz. Büyük mücaleler sonucu problemi çözüp tekrar yola ç kt m zda saat kaçt bilmiyorum ama Bodrum a vard m zda saat 04:30 du. Ertesi günü saat 10:00 da kalk p kahvalt dan sonra do ru parkura yol ald k. Hava inan lmaz güzeldi. Üzerimizde tisörtler vard. Parkurda Türkiye nin her yerinden gelen yar flc lar antreman yap yorlard. nan lmaz kalabal kt. Parkur çok güzel haz rlanm flt. EMOK çad r n açm fl, Emok Baflkan Cihangir F.Ünal, Baflkan Yrd. Levent F rat, Sayman Emre Odabafl ve Di er Yön.Kurulu üyeleri, üyeler oradayd ve bir sürü promosyonlar da t yordu. Levent F rat ve Emre Odabafl ayn zamanda yar fl yorlard. Biz EMK olarak görevli oldu umuz için çad r vs. açamam flt k. Saat 15:30 da parkurdan ayr l p Teknik Kontrolun yap laca Belediye Meydan na do ru yol ald k. Meydan sahilde. Yerel halk olduça ilgili. TMF Baflkan Sn.Yunus Uçar, TMF Teknik Baflkan Sn.Süleyman Memnun, TMF dari Baflkan Sn.Hamit Abbaso lu da oradayd lar. Teknik kontrol sonras birifing Defli Otel de saat 18:00 deydi. Bizim zmir grubu brifinge yetiflmiflti. Otel çok güzel haz rlanm flt. Birifing mükemmeldi. nan lmaz say da kupa ve plaket vard. Kalabal k salona s amam flt. Birifing sonras kokteylinde herkes birbiriyle kaynaflm flt. Tüm yar flc lar, görevliler, organizasyon komite üyeleri, Kulüp üyeleri ve stanbul, zmir, Antalya, Ankara, Fethiye ve birçok yerden gelen izleyiciler bir aradayd ve bu kadar kalabal k salona s amam fl bahçeye doluflmufltu. Tabi ertesi günün heyecan yla yar flç lar istirahate çekildi. Bizler ne mi yapt k. Art k onu da anlatmayay m. Evet heyecanl günün sabah erken bafllad. Saat 09:00 da magazin start Merkez den verildi. Yar flç lar kalabal k izleyici ve alk fl n tad n ala ala yar fl parkuruna yol ald lar. Yar fl n start saat 10:00 da verildi. 1. Etab n sonunda sonuçlar bilgi ifllemdeki problem nedeniyle geç yay nland. Ancak di er etaplarda sorun giderilmiflti ve etap bitiminden 10 dakika sonra sonuçlar yay nlan yordu. Her etap sonucunda start s ralamas bir önceki etap sonucuna göre verildi. 1 Etap sorunsuz sonuçland. 2.Etap bafllang c nda ATV ile yar flan 32 no lu Turgut Günder düfltü ve kaburgalar nda oluflan k r klar nedeniyle yar fla devam edemedi ve Abandone oldu. 2.Etap ve 3. Etaplarda sorun yaflanmad. 4.Etap ta 13 no lu yar flc Zeki Baflaran düflerek zaman kaybetti. 5.Etap da ise Amatör kategoride yar flan sürpriz isim Fethiye den Alaattin Y lmaz düflerek kolunu k rmas na ra men yar fl bitirdi. Genel Klasman Sonuçlar S. no M. no Yar flmac Kategori Marka Toplam zaman 1 19 SEZG N ÜNAL 2 HONDA 00:57: fiak R fienkalayci 2 KTM 00:59: CANER KAYA 3 HUSABERG 01:01: YILMAZ AKBAfi 1 HONDA 01:01: EMRE ODABAfiI 3 KTM 01:03:36 S. no M. no Yar flmac Kategori Marka Toplam zaman 1 2 YILMAZ AKBAfi 1 HONDA 01:01: AYDIN AYYILDIZ 1 YAMAHA 01:12: MEHMET GÜNGÖR 1 HUSQVRNA 01:14: SEZG N ÜNAL 2 HONDA 00:57: fiak R fienkalayci 2 KTM 00:59: SERVET ÇEL K 2 KAWASAK 01:03: KAM L TUNCER 2 YAMAHA 01:03: HÜSEY N NEZ RO LU 2 YAMAHA 01:05: FIRAT fiah N 2 KTM 01:05: BURAK GÜZELO LU 2 HONDA 01:05: MURAT KORKMAZ 2 YAMAHA 01:07: NED M F NANSER 2 HUSABERG 01:07: KEMAL AKA 2 HONDA 01:09: HAM T ABBASO LU 2 HUSABERG 01:11: LEVENT FIRAT 2 SUZUK 01:11: G. HAKAN SAVAfiER 2 KTM 01:13: CANER KAYA 3 HUSABERG 01:01: EMRE ODABAfiI 3 KTM 01:03: KEMAL KANTAR 3 HONDA 01:05: CEVDET KAYA 3 YAMAHA 01:08: ZEK BAfiARAN 3 HUSABERG 01:13: SITKI TU CU 3 HONDA 01:25: AL UZUNEK M ATV YAMAHA 01:21: CAN EVREN ATV SUZUK 01:22: TURGUT GÜNDER ATV YAMAHA 00:00:00 Amatör Genel Klasman 1 25 HASAN ENÇ AMATÖR SUZUK 01:05: HAL L KUfi AMATÖR HONDA 01:06: ALAATT N YILMAZ AMATÖR KTM 01:08: EYÜP MURAT AMATÖR HONDA 01:09: MUSTAFA D NAM T AMATÖR KTM 01:09: HAL T KAVUK AMATÖR YAMAHA 01:11: NURETT N filet C AMATÖR YAMAHA 01:15:04 Sezgin Ünal birinci oldu. Daha önceki y llarda da baflar l bir yar flc olan Sezgin Ünal ayag ndaki k r k nedeniyle 2003 sezonunda fiampiyona da yar flamam flt. Ancak anlafl lan önümüzdeki y l Enduro fiampiyonas nda sürpriz isimler görece iz. Amatör katagorisi Bodrum Motosiklet Kulübü nün flampiyonay takip edemeyen ayr ca da amatör yar flc lara f rsat verilmesi için düflünülmüfl ve ilk kez uygulanm flt r. Bir anlamda Mahalli kategori olarak bak lmas gerekliydi. Bu katagoride 7 yar flc vard. Hepside oldukça baflar l yd lar. lk kez uygulanmas nedeniyle katagorilerinde baz hatalar yap lm flt. Ancak kupa töreni sonunda hatalar giderilerek hak eden yar flc lar kupalar n alm flt r. Tüm Yar flc lar çok centilmence yar flm fl, organizasyona ellerinden gelen yard mda bulunmufltur. Organizasyon için çok çal flan Bodrum Motosiklet Kulübü ne teflekkürlerimizi borç biliyoruz. Ayr ca görevliler olarak yar flc lara da flükranlar m z sunuyoruz. I K I T E K E R Genel Klasman birincisi Amatör katagorisinde Fethiye den yar flan > Müge Polatkan K lavuz / zmir / Kas m

4 Haber k i t e k e r Motosiklet Fan Kulübü Kuruldu Bu gurup 1999 y l ndan bu yana birlikte olan kiflilerin oluflturdu- u,zamanla da yeni üyelerin kat l m yla büyüyerek geliflen MO- TOS KLET SEVER TOPLULU UDUR. K TEKER MOTOS KLET FAN KULÜBÜ'nde, her türden motosiklet kullanan üyelerle beraber, henüz motosiklet sahibi olmayan ama motosiklete gönül vermifl kifliler de üyedir. Üyelerinin ço unlu u stanbul'dan olmas na ra men, Türkiyemizin her yerinden hatta yurt d fl ndan üye kat l mc lar vard r. Motosiklet kullan c olan üyeler trafik kurallar na uyar, mutlak korumal giysiler giyer ve kask takarlar. Bafll ca amac ; Motosikleti sevdirerek, toplumda MOTOS KLET KÜLTÜRÜ oluflturmaya çal flmakt r. Motosiklette cinsi ve model fark gözetmeksizin bir arada olan MO- TOS KLETSEVERlerin birbirleri aras ndaki uyumu, dostlu u ve dayan flmay yaratmaya çal fl r. Ayr ca, Türk toplumunun di er üyelerine MOTOS KLET olgusunu anlatarak, MOTOS KLET kültürünü yerlefltirmeye çal fl r. MOTOS KLET kullan m al flkanl n n artmas n n bafll ca yararlar flöyle s ralanabilir; Trafikte daha az yer iflgal ederek, trafikte rahatlama yaratma, Trafi e otopark sorununda yard mc /çözüm olmas. Daha az yak t kullanarak ülke ekonomisine katk s, A rl sebebiyle yollara daha az hasar vermesi, 4 tekerlere karfl n çevreyi çok daha az kirletmesidir. K TEKER MOTOS KLET FAN KULÜBÜ bu çal flmalar n AMATÖR- CE sürdüren bir guruptur. K TEKER MOTOS KLET FAN KULÜBÜ üyeleri; genel haberleflmeyi nternet üzerinden, gurup mesaj listesi arac l ile yaparlar. Üyeler, mesaj listesini geneli ilgilendirmeyen, reklam, tan t m ve özel sohbet amaçl kullan lamazlar. Üyeler bulunduklar flehirlerde, haftada bir gün toplan rlar. stanbul toplant lar ; flehrin büyük ve kalabal k olmas sebebiyle, Anadolu ve Avrupa yakas nda dönüflümlü olarak her hafta sal günü yap l r. Bu toplant larda guruba yeni kat lanlar, eski üyelerle tan fl r ve kaynafl r. Üyeler birbirleriyle bilgi al fl veriflinde bulunur, sohbet eder. Gruplar halinde geziler organize edilir. Bu geziler günübirlik olabildi i gibi, çad r yada otel konaklamal, kampl gezilerde olabilmektedir. Gezilerde do a ve çevre koruma bilinci ön plandad r. Farkl bölgelere gezi düzenlediklerinde, yol boyunca geçtikleri yerleflim merkezlerindeki üye dostlar ile selamlafl r ve gezi düzenledikleri bölgedeki gurup üyeler sayesinde yabanc l k çekmeden gezi ve organizasyonlar n sürdürebilirler. K TEKER MOTOS KLET FAN KULÜBÜ üyeleri; Kütahya'da her y l EMOK (Enduro Motosiklet Kulübü) taraf ndan organizasyonu yap - lan, geleneksel "Motosiklet Festivali" düzenlemesine katk da bulunur. Üyeleri festivale kat l rlar. Gezi ve Festival organizasyonlar s ras nda, bölgedeki köyler ve bu köylerde bulunan okullara yard m kampanyalar düzenler ya da düzenlenmifl olan kampanyalar na, yo un katk da bulunurlar. Ayr ca, di er Motosiklet kulüp, dernek ve guruplar yla dostluklar - n artt rarak sürdürürler. Türkiye'de bir ilk baflar larak; Tema ve Orman Bölge Müdürlü ü ile anlafl p, K TEKER MOTOS KLET FAN KULÜBÜ "HATIRA ORMA- NI"n oluflturulmufltur a açl k bu orman, üyelerin do aya duyarl l n n göstergesidir. K TEKER MOTOS KLET FAN KULUBÜ bundan sonraki dönemlerde de üyelerini ve faaliyetlerini art rarak yoluna devam edecektir. I K I T E K E R Sayg lar m zla... > V.Ahmet P nar / stanbul / Kas m 2003 w w w. i k i t e k e r. o r g 04

5 Deneyim Yol Tehlikeleri Motorsikletli yaflam m n, bana sonucu mutlak a r hasarl olacak bir yolculu unu geçen Cuma akflam K br s ta yaflad m. Allaha flükür, hasars z atlatt m kaza tehlikesini ve irdeledi im sonuçlar n yazmaya çal flaca m bugün. Geçen Cuma, 19:00 uça ile Ada dan ayr lacak misafirlerimi yolcu etmek için Ercan havaalan na gittim.. Ercan-Güzelyurt yaklafl k 50 Km... Dönüflteyim ve art k hava tam kararm fl, hafif bir akflam serinli inin art k yavafl yavafl kendini hissettirmesi ve mükemmel yol koflullar nda müthifl keyifle sürüyorum. Güzelyurt a 10 Km. kala Serhatköy adl bir yerleflim var. Süratim 100km civar nda. Ancak her yerleflime giriflimde yapt m üzere süratimi biraz düflürüyorum. Yaklafl k 100m. ilerde, Serhatköy ün ana yola ba lant yoluna bir araç yanafl yor ve duruyor. Dönüfl istikameti belli de il ama belli ki ana yola ç kacak. htimal benim ve karfl dan gelmekte olan arac n geçmesini beklemekte. Yine, ayn bu flekilde, ana yola bir araç ç k fl ihtimallerinde hep yapt m üzere h z m biraz daha düflürüyorum. 80 lerde gidiyorum. Karfl dan gelen araç yol ayr m n ve beni geçip gidiyor. Benim yol ayr m na mesafem metre ve korktu um bafl ma geliyor! Araç sa a dönüfl sinyali vererek yola ç - k yor, aman Allah m!.. Araba hemen 20 metre önümde, çarp flma kaç n lmaz. Hiç ummad m bir flekilde, pani e kap lm yorum. Gayet so ukkanl bir flekilde, kaç n lmaz olan çarp flmadan, en az hasarla ç kmak için arac n neresine ve nas l yap flmam gerekti inin hesaplar n yap yorum... Durmam olanaks z, ancak her iki freni de tam s k yorum. Arka kilitliyor, motor sola kaymaya bafllarken istikameti de hafif sa a dönüyor... Bu arada araç, nihayet beni görerek tam fleritin ortas nda, yan olarak duruyor... Karfl dan gelen yok, ancak, di er flerite geçebilecek mesafe de yok. Art k 3-5 metre kalm fl. Motorun zaten sa a dönmeye bafllamas, ön tekerle in nas lsa kilitlememesi ve en önemlisi beynin vücudu dengeyi sa lamaya zorlamas ile bilinçalt yap lan vücut hareketleri ile motoru art k iyice azalm fl olan sürati ile, arac n hemen önünü s y rarak geçiyorum. Süratin yavafllamas ile arkay b rak yorum... ama o da ne? Bu kadar az süratte bile ciddi bir yalpalama... Zor zaptederek, arac 10 m. ilerisinde ancak durabiliyorum. Bafllang çta, arka kilitleyip kayma bafllay nca, panikle freni b raksam, motoru ve kendimi art k tutmam n mümkün olmad n yaflayarak görüyorum. Hemen fleridime geçip emniyetle park ediyorum, ve geriye arac n yan na geliyorum.. Araç hala yol ortas nda def gibi gerili. Direksiyonda yafll bir adam, yan nda ihtimal kar s ve arkada bir k z çocu u. Gözler d flar f rlam fl ve müthifl bir panik ve strese içindeler. Korku dolu üç çift göz bana kilitlenmifl. Herhalde bu korkunun sebebi, çok ciddi sonuçlu bir kazaya sebep olmak üzere olmalar ve mutlak hatal olduklar bir durumda benim onlara nas l bir tepki gösterece imin stresi... Ama hayret!.. Ben bafllang çtan beri çok sakinim. Müthifl korku yaflayan bu insanlar n bak fllar n da görünce, tepki göstermekten vazgeçiyorum: Napan day, az daha götürüyordun beniiii??... ( Evet!... Ben soruyorum. Bu insanlar n fliveleri müthifl güzel.. Bilerek onlar gibi konufluyorum :) Nedeceyiik flimdi beyiim!.. Olmufltur bir hataa... Çok özür dileriiim!.. Hele önce araban al geriye day... Biri gelip giydirecek flimdi sana... Alay m beyiiim... Sen nass n?... Yoktur, flükür bifleycikleriiiin? Bifleyim yok, ama, lütfen çok dikkatli ol... Fark ndas n herhalde çok ciddi bir tehlike atlatt m?... Bilmem mi beyiim... N olur bakman kusurumaaa? Tamam day... Hadi hoflça kal!.. Oradan ayr l yorum... Kalan on kilometreyi belki on befl dakikada gidiyorum... Yaflad m tehlikenin boyutlar n n muhasebesi, bilinçalt süratimi daha da azaltmama sebep oluyor. Ç kard m sonuçlar: 1. Kesinlikle bilgilendirme yaz lar çok faydal... Aylarca önce yaz - lan fren yapma üzerine konulu yaz y iyi okudu um ve akl ma yazd m için, kilitli arka frenin b rak lmas, çok daha tehlikeli yüksek düflmeye sebep olur... sonucu, olay n her an nda, akl mdan ç kmad ve belki de kaç n lmaz sondan bu sayede kurtuldum. 2. Nas l becerecekseniz (ben nas l becerdim, kesinlikle bilmiyorum) so ukkanl l n z kaybetmeyeceksiniz, pani e kap lmayacaks n z. 3. Her yerleflime giriflte ve ek olarak yola ç kmaya haz rlanan bir araç gördü ünüzde h z azaltacaks n z ve çok dikkatli olacaks n z! I K I T E K E R >Atilla Karasu / Güzelyurt / A stos 2002 Deneyim M o t o s i k l e t i n i z Ç a l n r s a... Sabah her zamanki gibi 07:30'da evden ç kt m, afla ya indim. Otoparkta benim Kuduz(AT) ve dil'in S d ka's (Titan hani flu büyüyünce TA olacak olan) yan yana dururlar. S d ka pek kullan lmad ndan hep üstü örtülüdür ve her iki motor da kal n ve sa lam (!) birer kabloyla yak ndaki bir a aca ba l d r. Ayr ca S d - ka'n n ön diskinde bir de disk kilidi vard r. Neyse uzatmayay m, uyku sersemi Kuduz'un topcase'ini takarken ortal kta bir tuhafl k sezdim (sezgilerim de kuvvetlidir hani). Biraz daha dikkatli bak nca olay neredeyse kavrar gibi oldum. Evet S d - ka'n n örtüsü her zamanki yerindeydi, disk kilidini de görebiliyordum, ba lad m kablonun da "bir k sm n " görebiliyordum. Ama hala bir tuhafl k vard. Kald r p örtünün alt na bakmamla olay kavrad m. S d ka yok. Bakmay n flimdi böyle sululuk yapt ma. O an beynimden vurulmufl gibi oldum. Tan yanlar bilir. En büyük korkum motorun çal nmas yd. Ve iflte flimdi korkum gerçek olmufltu. Bir an ne yapaca m flafl rd m. Çok ciddi olarak önce inanamad m. Hakikaten yerdeki örtünün alt na falan bakt m flaflk nl ktan. Neyse ç kt m eve, hemen 155'i arad m. Son derece kibar ve ilgili davrand lar. Her fleyden önce "geçmifl olsun" dediler, valla çok flafl rd m. Sonra ba l oldu um karakolun telefonunu verip anons edeceklerini fakat önce karakola telofonla flifahen bildirmemi, sonra da karakola flahsen baflvurmam gerekti ini söylediler. Karakola telefon ettim. Motorum çal nd dedim. Honda m? dediler. Nas l ya oldum. Sonra da dedim ki, çok Titan var ya ondan herhalde. Gittim karakola. Anaaaa o da ne. Bizim S d ka orada. Gövdesinden sarkan kesilmifl kablosuyla, hani köpekler tasmas n kopar p kaçar sonra da sahibi yan na gidince boynunda tasman n kalan parças yla mahçup mahçup sahibine bakar ya. Aha S d ka da ayn durumda öylece bekliyordu. Gittim yan na sevdim okflad m, gönlünü ald m. Sonra karakolda ifllemleri hallettim. Karakolda da son derece iyi davrand lar ve yard mc oldular. fiimdi biraz da teknik detay vereyim: Motorun ön diskinde Cryptonite marka disk kilidi vard. En çok da ona güveniyordum. Adamlar kilidi parça parça etmifller. Diskte falan da hiç hasar yok. Kendi direksiyon kilidi vard. Zaten pek sa lam birfley de ilmifl. Onu da parçalam fllar. Bir de markas n hat rlayamad m bir çelik kablo ile gövdesinden a aca ba lam flt m. O kablo da 1.5~2 cm çap nda son derece sa lam görünen bir kabloydu. Ama onu da peynir gibi kesmifller. Çünkü kablonun esas kal nl n oluflturan fley üzerindeki plastik kaplamas ym fl me er. Bilgi aç s ndan yaz yorum. Bu kablolar Motosa sat yordu (Motosa'n n bir günah yok tabii ki) ve Çin veya Taiwan mal yd. Cryptonite disk kilidinden daha ucuz bir fiyata 2m. kablosuyla birlikte ucunda kendi disk kilidi olan bu kabloyu alm flt m. fiimdi ucuz etin yahnisi diyece im ama Cryptonite'in durumu da ortada... Durumlar m desem yoksa. Üç parça olmufl da... 05

6 Neyse amcalar üç kilidi de k rd ktan sonra motoru ordan alm fllar, yokufl afla 5-6 sokak öteye götürmüfller. Çal flt rabilmek için ön tarafa giden kablo demetini kesmifller. Düz kontak durumlar. Sonra nedense fazla u raflamadan b rak p kaçm fllar. Polisler de durumdan flüphelenip karakola çektirmifller (neyse ki). Ben S d ka'y ald ktan sonra kesilen kablolar onard m. Yaklafl k adet kablo. Baya bir u raflt rd ama olsundu. S d ka kollar mdayd ya. Çal flt rd m. Tam bindim üzerine gidiyordum ki ana o da ne? Arkay göremiyorum. Arkay da çalm fllar. Bunu da an nda çözdüm tabii. Aynalar çalm fllaaar. Ya Titan' n aynalar 3-5 milyonluk birfley. Neyse buna da flükür deyip geldim ifle. Yanl z arkadafllar son derece tehlikeli olmas na ra men, aynas z motor kullanmak çok keyifli birseymis. Arkada neler olup bittigiyle hic ilgilenmeden ohhh ne rahat. Bir de Titan pek keyifli bir motor. Çok hafif, çok ufak ve en güzeli ne biliyormusunuz? Önden rüzgar al yor. Motor gibi motor yani. Haa bir de Motor sviçre Sigorta'dan (fiahin fiair) sigortal yd. Sabah n köründe "ciyaakkkk" fleklinde hemen fiahin'i arad m. Sa olsun fiahin de çok ilgilendi, beni sakinlefltirdi. Yapmam gerekenleri anlatt. Son Söz: Kilide milide güvenmeyin. Motora elektrik verin, köpek al n, eve ç kart n. Ya da sigorta yaptirin. Sabah motoru yerinde goremedigimde ilk aklima gelen sey iyi ki sigortasi var ve iyi ki fiahin'e sigortalatm fl m oldu. I K I T E K E R > Atefl Erim / stanbul Yukar daki yaz, yazar n a att bir mail den al nm flt r. Gezi H a n n o v e r W e i s s e n b a c h am Attersee 3000km Yaklafl k 20 günlük Viyana tatilimden henüz dün gece döndüm. Günlerimin geneli Viyana da geçti. Sadece yukar Avusturya da Salzburg yak nlar ndaki bir göle kamp yapmak amac yla Viyana dan ç kt k. Viyana için bir fley söylememe gerek yok. Büyük flehir havasini hemen al yor insan, her taraf tarihi bir fleylerle dolu ve çok bak ml. Kuflkusuz ne havas ne suyu çekiyor bilmem ne kadar turisti, tarihine verdi i önem, temizli i ve bir de Tuna nehri. Hannover de yaflad m için s k nt bast sabah sabah. Ama ya Berlin e ya da Viyana ya yerleflmek boyun borcum olsun. E er ki Avusturya lara kadar gelip de bir yerlerde kamp yapay m, keyif alay m diyen olursa, Weissenbach am Attersee gördügüm en güzel kamp yeri. Hele bir motosikletli için. Etrafta çok hofl yollar, sapaklar, göller var. Ama bu Attersee nin suyunun rengi akdeniz gibi. Çok özlemiflim akdenizi belki de abart p benzetiyorum, yok sahiden cok aç k, mavi kimi yerleri. Kamp için ald m deli gibi kal n bilmem ne Tibet yaylalar na dayanacak uyku tulumu tabii ki çok kal n geldi. Ve arada bir üzerimi aç p ter yapan havay kovmam gerekti, deli gibi ya an bir günlük ya mura ra men. Kamp için buradaki sosyalist gençlik adl bir kulübün kamp yerini seçtik. Bakmay n ad na, buradaki sosyalistler bizdekilerden çok farkl, yani kimse kimseyle didiflmiyor. Her tarafta Ernesto Che Guavera nin resimleri var. Adresi kamp n genel görünüflü ile ilgili bir güzel fotolar ve di er yararl bir fleyler bu adreste var. Yönetimdekiler fleker insanlar, fiyatlar da bu sitede. Yaklafl k olarak 3200 km. yol yapt m. Büyük bir sorun yaflamad m. Ama gel gör ki her türlü ihtimale karfl burada ADAC denilen bir flirketin yolda kalmalarda yaptigi servis yard m mevcut. San r m bu sistem Türkiye de de oturtulmaya çal fl l yor (emin degilim)... Üye olup y ll k bir mebla veriyorsunuz flirkete ve herhangi bir yerde yolda kald ysan z telefon aç yorsunuz, maksimum yar m saatte yan n za geliniyor. E er orada yap labilecek gibi ise ar za gideriliyor, yoksa arac n z istedi iniz yere b rak l yor (taa oturdu unuz flehire bile). Sizin de yol masraflar n z karfl lanarak istedi iniz yere götürülüyorsunuz. Bunun Avrupa y kapsayan seçene i de var, biraz daha yüksek fiyata tabii. Avusturya ile ilgili bir kaç uyar : Otoyollar n geneli paral. Bir etiket al p motor üzerine yap flt r yorsunuz. 10 gün için 4,3 euro. E er kontrol için durdururlarsa ve bu etiket yoksa 1000 euro ceza verilebiliyor(mufl?). Hiç kontrol edilmedim bu arada. Motosikletlerde ilk yard m çantas tafl mak yasal olarak zorunlu... Bu durum için de hiç kontrol edilmedim, kontrol edilir diye de al nmaz bu çanta, zaten gerekli. E er ki do al güzellikleri görmek niyetinde iseniz otoyollar d fl ndaki yollar kullanmaya gayret edin. Otoyollar mant gere i sizin düz bir hat çizmenizi gerektirdi inden, manzaralar n ya arkalar ndan ya da baflka bir yerlerinden geçiyorsunuz. Eh bir de her yerde duram yorsunuz. Bilmem uyarmaya gerek var m, burada ve Avrupa n n ço u yerinde belirtilen yerler d fl nda kamp yapmak yasak. Jandarma her yerde big brother gözleri ile kontrol yap yor. Ah Türkiye nin gözünü seveyim. Eh ama adamlar da hakl herkes kafas na göre kamp yap- 06

7 sa ortal pislik götürecek, çöpten pislikten. Polisler Almanya ya göre daha az göze çarp yor yollarda. Radar kontrolü yap ld na dair bilgi veren fl kl tabelalar var, ama herkes yavafllad ndan sen de yavafll yorsun otomatikman. Bafl ma gelen s k nt lar ve baz gözlemlerim: Yolda da bafl nda bir yerde kopan debriyaj halat yaklafl k 3 saatlik bir ecel teri dökmeme sebep oldu. Debriyaj telimi yol öncesi de ifltirmifltim ama debriyaj kolu k sm na takt m vidal silindirik parça her nas lsa vidas n gevflet p ç km fl. O parçadan da yan mda yok. Eh bafllad k ben ve arkadafl m yollarda o parcay aramaya. Arkadafl m buldu u her metal parças n getirip bana gösteriyordu. Baya bir aramadan sonra bulduk. Halat n uç yönlerini de ifltirip takt m ve parçay sabitledim. 10 km. sonra bu sefer yine debriyaj kolu bofla ç kt. Kara kara düflünürken, bakt m ki, debriyaj teli ucundaki o parça yerinde duruyor ama ba land yerde bir süre kal p sonra kayarak yuvas ndan ç k yor. Hay bin kunduz deyip bir tür kablo aramaya koyuldum. Binlerce kere küfredip söylenirken, k z arkadafl m ne oldu unu sorup kafam kazan haline getirmeye çal fl yordu... Ak ll k z, o arama tarama s ras nda bulduklar ndan bir fleyi yan na alm fl. Bir ka t tutturma atac...o silindirik parçayi bu ataç sayesinde yuvas na sabitledim, san r m km. dayan r ve bir daha hiç kaymaz kaymay b rak n, halat o silindirik parça vidas ndan gevflese ve ç ksa bile o parça yerinde kalacakt r. Her nekadar fuzuli gibi görünse de yan n za al nan fleylerden birisi de yedek debriyaj halat olmal insan n. Takometre teline tahrik veren plastik diflli k r ld. Motorun yürümesine bir etkisi yok, amma ne h z görebiliyorsun, ne de yapt n kilometreyi. H z radar için, kilometre de benzin durumunu kontrol alt nda tutmak için. Neden k r ld na bulabildi im tek cevap, ya diye birfleyin kalmam fl ve oldukça kurumufl olmas. De iflim s ras nda iyi bir flekilde gresledim. Uzun yol öncesi bir kere aç l p hareketli yerler ya lanacak dedim tabii kendime. Ve bir de ikinci bir takometre art k farz oldu. fiu elektronik bisiklet takolar ndan. Hemen ilk iflim bundan temin etmek. Km sayac da var. Zincir ya lanmal, her 1000 km de bir. Eger arazi de kullan lm flsa duruma göre 500km de. Aman ha yan n za flu yap flan gresimsi ya lar d fl nda bir ya almay n. Ben ucuzdur, yol için alay m dedim s v olan sprey fleklindekilerden... Jant, zincir çevresi, hatta çantam n zincire gelen k sm batt. Yolcunun da pantolonu, baca falan... yi küfür yedi benden, artç dan, çantadan bu ya tipi ve üreticisi. Reklam yaparsam eger, S100 beyaz zincir spreyi en iyisi flimdiye kadar kulland klar m n. Ya gress fleklinde ve yap fl yor ama spreyledikten sonra bekletilmeli. fiimdi bir ton temizlik bekliyor beni o spreyden sonra. Geri dönüfl yolunda son 380 km mi hiç durmaks z n ya an ya mur alt nda geçirdim. yi bir tecrübe bu edindi im. Ceketim, iyi; goretex, korumal zart zurt ama e er boynunuzu iyi kapamam flsan z içeri boyundan su al yor. Ceket içine su almad ancak benim b rakt m aç kl klardan su s zm fl... Kask m RF200 Shoei, hemen yeni bir taneye geçme vakti geldi. Vizörün bu ulanmas n önleme yolu yok tamam ama en az ndan flu Nolan N70 tarz ya mur ve günefle karfl önünde korumas (terek) olanlar hofl görünüyor gözüme. Pantolunum deri, d fl na yagmura dayan kl pantolon giymifltim. Ayakkab m Caterpillar n botu, d fl n sonradan naylon torba ile kaplayana kadar içine ald su beni yeterince bezdirdi. Gereken fley iyi bir tekstil pantolon ve iyi bir motosiklet ayakkab s. Ha bir de tekstil iyi bir eldiven. Çanta icine eflyalar dizilirken dikkat edilmesi de iyi olur. Gelifligüzel bir eflya da t m ya mur alt nda s k nt çektirirken, bir de bir seyleri aramak problem oluyor. Nitekim durdu um bir park yerindeki bir Tiger (triumph) sahibinin bir fleyleri ararken ki durumu çok vahimdi. Motosikletimi baz özelliklerinde dolay daha çok sevmeye bafllad m; ne elektronik bir parças, ne de gizli kapakl köflelerinde karmafl k düzenekleri var. E er da bafl nda beyinle meyinle bir sorun yaflasa idim diye sordum kendime... Ve herseyi ç r lç plak ortada olan Dominatör üme bak p hofl s cak duygular geçirdim içimden... Lastiklerim yepyeni Enduro 3 Metzeler. Arazide nefisti, asfaltta çok yatmad m için hiç sorun yaflamad m. Ya murda 100 km/s. üzerinde iken korkutucu bir iki hafif kayma yaflad m. Ama h z km/s iken hiç bir sorun yok. Gayet emniyetli gitti bu h zlarda. E er ki uzun yollara ç kacaksan z kesinlikle motosikletinize bir orta sehpa edinin. Kamp s ras nda bir iki kere motosikleti koydu um yerde, yan ayak üzerine batt n görmüfltüm. Bu gezinin bir gün öncesinde edindi im orta sehpa sayesinde motosikleti gönül rahatl ile parkettim her yere. Eh lastiklerle ilgili tamir s ras nda orta sehpa herfleyi tek bafl n za yapman z sa layan kolayl klar getiriyor (takometre tahrik difllisi de iflimi s ras nda). Arka tarafta yük var iken park etmelerde motosiklet dengeli bir flekilde kal yor. Akl ma bir ç rp da gelenler bu kadar. I K I T E K E R > Emin Demir / Hannover - Almanya / 2002 Honda 94-Dominatör (harbi dafl arabas ). Bu yaz Emin Demir in a gönderdi i 18 Temmuz 2002 tarihli den al nm flt r. 07

8 Gezi Çel nç Tiim sunar Yaz n da çel nç olur mu demeyin! flte, kafl nt tutunca oluyor. Ama zor oluyor. Zaten havan n s cakl, k yafetlerimin uygun olmamas, öndeki motorun tekerinden ç kan tozun topra n görüflü s f ra düflürmesi vs. vs. gibi etkenler, bir daha yaz n çel nca gitmeyece imin belirtisi oldu bile.. Zaten s caklardan nefret ederim, birde harcad - n efor ile bu s cakl k birkaç kat na ç k nca nefretim daha da büyüyor. Neyse gelelim çel nca... Nas l tuttu, nerden ç kt bilmiyorum ama fikir yeri olayl Hisar Toplant s 'yd. Ya ne zamand r Çel nca gitmiyoruz beyler bu hafta sonu gidelim mi??? Hoppalaaaaa... Hastaya yatak soruyor... Ee tabi ki toplu a zdan verilen cevaplar; Eveeeeeeeeeeeeeeeeet... Haftasonu gidiyoruz olduk. Kim ne getirecek? Nereye gidilecek? Kaçta buluflulacak? Gibi bizlere özel sorular n ard ndan heyecanl bekleyifl bafllad.hafta nas l geçti bilmiyorum ama zor oldu unu garanti edebilirim. Perflembe günü lastiklerimi de ifltirmek için Yücel motora gittim. Antrenman olsun diye kendim de ifltirmeye kalkt m. Önce ön lasti i söktüm, makinada topuk düflürdüm, sonra janttan ay rd m. Bu arada üstümden SK 'cimin su borular ndan akan sudan fazla ter ak yordu. Öyle ki bacaklar m n terlemesinden pantolonum bile s - r ls klamd. Neyse lastik de iflimim yakflal k 2 saat sürdü ama beni de bitirdi. Çünkü s caktan nefret ediyorum... Cuma günü son mailleflmeler derken kimlerin gelece i netleflmeye bafllad. Kadro neredeyse eski kadronun tamam yd. Oldukça zevkli geçece e benziyordu... Cumartesi sabah saat 9:30 da Çekmeköy BP de buluflal m dendi. Sabah kalkt m fakat son anda akl ma müflteriye vermem gereken teklifi haz rlamad m hat rlad m. Saat 8:00 da oturdum teklifi haz rlad m ve yollad m. Bu arada Alain arad. Bana flu yeri bir daha tarif edermisin, Burak gecikti biraz gecikece iz, dedi. Okey zaten bende ç kmad m. fiimdi gidiyorum bekletirim, dedim. Evden ç k fl m, motoru haz rlamam ve yola ç kmam 10 dk içinde bitti. Ama saat zaten 9:25 olmufltu. Benzinciye ulaflt mda orda Alain ve Burak vard. Fakat halen BP de il Shell olan benzincideyiz. BP nerede diye düflünürken, herhalde yol üstünde buluruz dedim ve devam ettim. Arkadafllar n Çekmeköy BP dedikleri yer asl nda Çekmeköy'den 3 km ilerde ç kt. Neyse kahvalt fasl, laklak fasl ve yola ç kt k. Hedef Karakiraz Köyü'ndeki arkadafl m z n BUGGY EV 'ydi. Muhtemelen geceyi de orda geçirecektik kesin olmamakla beraber... Benzin al mlar, hedefe ulaflmam z ve sonunda Ahmet'in yan nday z. Heyyooo merhaba nidalar yla beraber eflyalar boflaltt k ve hadin art k çel nca gidelim dedik. Ahmet'e yol sormam z n ard ndan Durun bende geleyim Buggy ile, dedi. Hadi o zaman, deyip onun yol göstermesi ile yola devam ettik. Evet sonunda toprak yola girmifltik. Zevkine gaz verip kuyruk att rmalar, virajlarda gazl dönüp kontra vermeler, kanallara girip ç kmalar müthifl zevk vermeye bafllad. Bir ara bakt m arkada kimse yok.. Sadece Buggy önde ve arkas nda ben var m. Nerde bunlar diye düflünürken, me erse b rakt m z tozdan millet çok aral kl olarak geliyormufl. Gerçekten de toz yüzünden yol görmek hak götüre... Biran duruyoruz. Ne oldu felan derken Ahmet; Arkadafllar burda çok derin bir kanal var geçemeyiz.. Geri dönmemiz laz m, dedi. Hoppalaaaaa... Biz hiçbir yerden geri dönemedikte flimdi mi geri döncez ki??? Bakt k, derin kanal dedi i bizim çerezlerden biri.. Ahmet korkma ver gaz... Kanal dedi imiz yer, durdu un yerden 1 m dik afla iniyorsun, 30 cm enin olan ve içinden su geçen tekrar 1 m yukar ç kan bir yer 08

9 asl nda. Ç kt n yerde ise bir lastik geniflli i kadar bir e im var. Onun haricindeki yerler 90 dereceye yak n diklikte.. Motorlar geçirdik teker teker. Taner geçerken ise uzun bir süre bekledik arkadafl m z n konsantre olmas n.. En son dayanamad k art k çünkü bizde s caktan ter ile birlikte solüsyon haline geçiyorduk neredeyse.. Taner'e bir ba rma ve motorunun o gür sesi ile birlikte geçirdik adam da karfl ya.. Eee flimdi Buggy nin geçme zaman.. Ahmet kendini iyice ba lad koltu a.. Biraz gerildi ama sonradan uçmaktan vazgeçip yavafl geçmeyi düflündü ve ön tekerleri indirdi kanala... Tabii arkalar kald bofla..ee ne olcak flimdi diye kara kara düflünürken o sakin ve güven verici ses; Yahu merak etmeyin toplam a rl 460 kg. Tutup kald r r z, dedi. Düflündük, Görkem'in GS de o kadar a rl kta zaten.. Onu kald rd - m za göre bunu da kald r r z yani...:)) Hadi hop derken birde bakt k ki Buggy kuca m zda.. Anaaa insan n al p eve götüresi geliyor ama al flt rma b rak kendi bafl na yürüsün dedik ve öbür tarafta indirdik yere... Yolun sonu asfalta ç kt. Olmad arkadafllar bir yol bulmam z laz m... Buggy art k geri dönüyor. Çünkü ne de olsa onun çal fl p para kazanmas gerekiyor.. Bir o patika bir bu patika, sonunda bir yol bulduk.. Ormanc lar n kesmifl olduklar a açlar çektikleri bir yoldu buras. Yol demeye biraz flahit laz m olabilir ama bizim için asfalt gibiydi.. Traktör tekerleklerinin açm fl oldu u yar klar, yol üstünde tabaka oluflturmufl dal parçalar aras nda ilerlemeler bafllad. Tabi buraya giriflte bir su ve çamur geçiflimiz vard ki benim için e lenceli k s m oras yd. Çünkü pifliyordum ve anl k su çarpmas bile bana iyi gelmiflti. Bir ara bakt m kimse yok, herhalde arkada birini topluyorlar diye düflünerek yolun kenar na oturdum. Geçti imiz haftadan sorunlu oldu um tansiyon durumum yine düflüfle geçmiflti. S cak ve efor bunun en büyük destekçisiydi. Epeyi bir dinlenmenin ard ndan Savafler Hakan ve Görkem geldi. Ne oldu sorular n n ard ndan durumun anlat lmas ve biraz dinlenme molas.. Asl nda halen arkada 2 motor vard ve onlar bekliyoduk. Di erleri daha ileride bekliyorlard. Hadi devam dedik ve onlar n yan na geldik. Orda da beklemeye devam. Son olarak Taner ile Burak geldiklerinde Burak' n soluk al fl h z, benim motorun son süratinden daha fazlayd...:)) S cak hava insan n tüm enerjisini emiyor. Bunun yan nda harcanan Efor ise ekstra large oluyor.. Hele bir de motoru bir kez devirdin mi, onu kald rmak için harcad n Efor da ilave olursa, birde moralmen çöküntü bafllarsa, tüm motivasyon bitiyor ve içinden ç k lmaz bir durum al yor olay.. Neyse yola devam ediyoruz. Tüm gün boyunca alm fl oldu um haz bir tarafa, dar bir toprak aral ktan dik inip, 90 derece sola dar bir virajda kuyru u gazla beraber oldu u yerde döndürüp yap lan atraksiyon bir yana.. Muhteflem güzel bir dönüfltü. Üflenmeden dön dolafl yapard m ama arkadan gelenler vard ve dönüflüm dar yolda zor olurdu. Devam ediyoruz. Bir yerde yine duruyoruz. Çünkü arka grup yine yok. Asl nda çok aral kl gidiyoruz çünkü öndeki motorun kald rd toz yolu görmeyi namümkün k l - yor. Ama yaklafl k bir yar m saat bekliyoruz arka grubu.. Ordan yolun devam nda genifl toprak bir yola ç k yoruz. Gazlamalar, gidip dönüfller ve en son tekrar gazl yoruz. Ben önde ayakta kopmufl vaziyette çünkü s cak bunaltm fl, ne kadar çok rüzgar vurursa o kadar serinletir hesab bir ara h z m 130 km civar, ne oluyoruz dedim. Topraktas n abartma ve yavaflla.. Yavafllama seans, ard ndanyerine oturma ve aynaya bak fl ama kimse yok... Hoppalaaa. Bu adamlar n hepsi arkamdan gazlad. Ee nerde bunlar??? Eh gelirler bekle biraz... Bekle biraz.. Bekle biraaz... Bekle biraz... Eee nerdeler?? Ana bir kamyon o tarafa do ru gidiyor.. Kamyonun önüne atlars n ve durdurursun.. Pardon yukardan motorlar geliyor h zl geliyorlar, virajda seni görmeyebilirler aman gözünü seveyim dikkatli ol... Tamam merak etme... Kamyon usul usul yol al rken, seyreyliyorum arkas ndan ç kard toz bulutunu.. Akl m kal yor yahu nerde bunlar.. Dayanam yorum ve ters istikamette gazl yorum kamyonun yan nda geçip.. O da ne bir motor... Ama niye tek motor?? Di erleri nerde?? Aa hemde Burak.. Adam gaza geldi toz mu yutturdu di erlerine diye düflünerek yaklaflt m yan na.. Nerdeler?? Onlar 50 m. geriden ormana dald lar... Adilerrrrrrrrr... Çokda oldu nas l yetiflecez?? F rlad m girifli aramaya tane girifl var. Hangisinden girdi bunlar?? Hah iflte lastik izleri burda.. Dalars n ordan ormana... Uçarak gidiyorum. 3-4 kez teker yerden kesildi.. Yusuf arkadafl m o anlarda arkamdayd.. Hiç beni yanl z b rakmad. Onun varl ile daha da as ld m gaza... Ve nihayet yakalad m milleti.. Bir yardan yukar ç kma çal flmalar vard. Tek tek basaraktan, inci dizerekten ç kar l - yordu motorlar. Yolda verdi im gazla yandan sa dan soldan dikey f rlad m. Güzel de gidiyordum ki yerden ç kan kal n bir dal ayakl a tak ld ve yan yatt k. Herman gelip yard mc oldu kalkt k. Birde bakt m ki Yusuf beni çoktan terketmifl, Taner'in arkas na oturmufl... Yani 2 dk.da satt beni hain Yusuf... Atlaya z playa ordan devam edip düzlü e ç k nca geridekilere yard m için döndüm yaya... Herkesin tek tek ç kmas n n ard ndan önce sa a, sonra geri dönüp sola git- 09

10 nin dominant olmas na sebep oldu. O zaman yemek yiyelim.. Yani bifliler yapal m... Döndük kum tepelerinde gazlayarak, uçarak z playarak restorana geldik. Yanl fl anlafl lmas n arkadafllar, lastikler çok önemli bir faktör burda. Düz lastikler kumda neredeyse yol tutmuyor gibi. Oysa diflli lastikler motora hakimiyeti oldukça fazla art r yor. Yemek yendi devam dendi ama hal yoktu, çaylar içildi, dönelim dendi, al flverifl yapal m oldu, al flverifl yap ld ve akflam Ahmet'in evindeyiz yine.. Ahmet'in evine geldi imizde önceden dönen Burak' çimlerin üstünde yatay vaziyette bulduk. Oldukça dinlenmifl bir halde idi. Ancak Ahmet'in söylemine göre geldi inde, surat pancar gibi, soluk al fllar V8 motor gibi imifl.. Eh dedik kendine geldiyse sorun yok demek. tik. Ama solda yol yok. Tekrar geri dön ve benim milleti bekleyip kamyoncuya tembihleri etti im yere geldik tekrar.. Ordan afla do ru inerken Emre absürd hareketler yapmaya bafllad önümde.. Kenara çekince, Kahretsin ya ar soktu... Sonunda ara da becermiflti iflte...:)) Sahilköy eczanesine gittik. Hamili yakinimdir misali day m ve kuzenler içerde.. Emre dalga geçiyorum diye düflünürken naber day nidalar dalga geçmedi imi anlatm fl ona..:)) Biraz sohbet derken millet sahile indi kumlara.. Bende sohbetin ard ndan düfltüm yollara.. Bir futbol sahas ve yüksekçe tepesinden sahili kestim. Bakt m bizimkiler kum tepelerinde z play p z play p oynuyorlar... Kerterez olarak seçtim onlar ve düz bir rota ile yol almaya bafllad m. O da ne, bir dik rampa var önümde.. Afla bakmaya cesaret edemiyorum yükseklikten...ammaaaaannn nolcek ki düflsek düflsek kuma düflcez... Motorun kafay sal verdim afla.. Arka fren kuyruk sektirmece b rak freni as l gaza hoooppppp iflte afla das n... Kumda Vals ederek milletin yan na geldim. Denize girelim mi girmeyelim mi fikirleri, denizin yosunlu olmas ile girmeyelim düflüncesi- Nas l yatcaz, ne yiycez muhabbetlerini çimlerin üstüne yay lm fl vaziyette yaparken s ra ile dufllar al nd kuyunun yürek titreten so- uklu undaki suyunda. Art k malaklama pozisyonu yaratmak için birebirdi zaman. Sohbet, geyik, nas l kald n nas l geçtin geyikleri üzerine benim mide sinyal vermeye bafllad. Asl nda mide sinyal vermiyordu da sucuk torbada, düflü akl mda, eh akl mda kalaca - na midemde kals n deyip kalkt m haz rl k yapmaya. Atefl yak ld, benim haz rl k bafllad. Kendime güzel bir flifl yapt m sucuk takmak için. Oldukça ince bir iflçilikten sonra ateflinde közü haz r ve köz üstünde sucuklar piflti, biralar içildi, geyikler döndü. Herman' da z vanadan ç kart p bir sigara yakt rd k. Eline de bir bira verdik. Bir sigara bir bira ohhh gel keyfim gel... Gece nöbetçileri ördekler de sal n nca ortal k biranda daha flenlikli oldu. Hatta az daha ördek zgara yiyecektik. Atefle at lan bir sigara izmaritini yiyecek sanan salak örde imiz, kendini biranda ateflin içine att ve orda öylece kald. Dürtülerimiz, k fltlamalar m z sonucunda apti kendine geldi ve ordan ç kt. Sonras m kendini direk suya att... Oraya giderken çimlerin üstünde mat ve uyku tulumu fleklinde kestirmeyi düflünmüfltük ancak az sonra gördük ki çi ya maya 10

11 bafllam fl ve sabaha kadar s r ls klam olaca z. Ahmet'in garaj oldukça büyük. S ral flekil ko ufl muhabbeti yapar z dedik. Görkem mat m yok dedi. Burak mat m ince dedi. Ahmet; Al n size askeri somya yatak, dedi. Görkem mat tercih ederim dedi. Yata ben ald m. Ald ma alaca- ma piflman oldum. Sabaha kadar gergi tellerinin flekli s rt ma kaz nm flt. Sabah "HEYAAAADXSDAODJfiASDB" gibilerden anlams z anlafl lmaz bir sesle uyand m. Bakt m ki yerde Alain ile yan yana yatan (farkl uyku tulumlar nda yanl fl anlafl lmas n..:)) Emre yerinden f rlam fl, onun üzerinden bir tavflan Alain'in üzerine z plam fl, Yerinden f rlayan Alain, tavflana bir korku z plamas daha yaflat p kalp settesi geçirmesine sebep oluyordu neredeyse. Sabah sabah iflin yoksa SUNN TENEFFÜS yap tavflana.. Sonradan ö rendik ki, Emre uyurken sevgi dolu tavflanca z Emre'nin elini öpmüfl. El göz hizas nda, göz aç l nca karfl lafl lan manzara tavflan kafas... Uyku sersemi Yusuf A binin varl, ayn Yusuf A bi hem tavflan z platm fl, ard ndan Alain'i z platm fl. Bak flu YUSUF A B nin yapt na... Neyse akflam yar n belki ç kmam düflüncem vard. Çünkü s cak beni bay lt yordu. Ama sabah serinli i, 1.Enduro Parkurunu turlama niyeti beni bu fikirden cayd rd ve yola devam karar ald m. Görkem ve Burak stanbul yolunu tuttular. Biz tapa gaz fiile'ye ulaflt k. Benzinler al nd, 2. Etap Start na gelindi. Herman 2.Etap sorumlusu oldu undan onun önderli inde yola ç k ld. Har har, Hö hö hööö diye yol al rken bakt k ki arkada kimse yok. Herman nerdeler bunlar? Bilmem senin arkanda de illermiydi?? Valla en son virajda öyleydi. Ama sonra görmedim. Dallar da mani oluyo zati.. Eh dönelim bakal m o zaman.. Motorlar döndürüldü, geri topukland. bakt k ki Selim, Savafler, Emre ööle sohbet ediyolar... Ne oldu yahu? Taner ile Alain'i bekliyoruz. Taner'i anlad kta Alain niye gelemedi ki??? O da onu bekliyordur... Haaa...Tamam o zaman.. Neyse az sonra Taner'in V8 sesli motoru geldi. Alain geldi. Çevirdik motorlar yola devam dedik. A açlar yola o kadar inmifl ki, zaten yol dar, derin su yar klar oluflmufl ve hareket kabiliyetin yok. Bir ara bir rampa ç karken ayakta dala tak lmayay m diye e ilince, karfl ma bir kanal ç kt ama yapacak birfleyim yok. Dald m kanala.. Bir müddet gittim kanalda ama ç kam yorum. Sonunda olan oldu ve kanala motor s k flt. Ne iler ne geri. Tek çare yukar. Gelin millet ucundan tutun bakal m flunun... 4 kifli iki bafltan iki sondan kanaldan yukar kald rd k ve yola koyduk. Tekrar yola devam. Genifl bir yola ç kt k ama Taner yine yok. Nerde derken Selim geldi. Taner nerde, dedik, Az önce ben düfltüm o da arkamda düfltü. Ben kalkt m geldim. O da gelir flimdi. Ama gelmiyo.. Hadiii, TTR indi bakmaya.. Az sonra Taner önde TTR (Savafler yani) arkada geldiler. Genifl toprak yok gazlanacak gazla.. Önde Savafler, arkas nda Herman, sonras nda ben ve devam gazl yoruz.. O ne, sert bir dönüfl var Savafler yamaca do ru gidiyor. Frenler kafi de il. Bakt m gazlad yamac n üstüne ç karak döndü. Hani sirklerde motorlar bir silindirin içinde dönerler ya aynen öyle iflte... Yar flta herkesin zorland hatta kald tabiri caizse telef oldu u yokufla geldik. Taner ve Selim uygun lastik olmad ndan düz yoldan Finish noktas na gittiler. Herman ç kt, Alain devam etti. Ard ndan ben devam ettim. Bu devam etmeler aral kl oluyor. Çünkü rampada biri kal rsa arkadaki durup devam edemez. Ç kmalar n bekliyoruz. As ld m gaza rampa rampa de il mübarek 90 derece t rman yorsun. Yol yol de il, alt ndaki toprak kay p gidiyor. Bir o taraf bir bu taraf yol al rken önümdeki k s mda kanal var diye sola kaçay m dedim. Ama çimenlerin aras na saklanm fl kesik a aç kökü beni bir f rlatt ve ben yerde... Ne oldu len ne vard ki orda demeye f rsat bulamadan bakt m kök.. Hadiii.. fiimdi nas l kalkacaz burdan? Hadi olum Zafer, korkma ver gaz.. Yusuf A bi de arkanda 11

12 zaten hadi... Kalkt k verdik gaz, arka teker bir sa bir sol derken evet evet ç k yoruz. Aslan Laci beee yine gösterdin kendin.. Ana Herman ile Alain sa tarafta.. Yol herhalde orda deyip gaz keserek sa a yöneldim ama devam sesini geç duyudm. Gaz kesince önündeki rampa da Dik üçgenin dik kenar kadar olunca hooppp yatt k bay ra... Hadi bi daha kalk ama ordan kalkmak imkans z. Geri kayd r biraz olmad ver gaz yok mümkünat yok. Benim pil bitti. Bu s - rada Savafler ile Emre gelip geçtiler. Gaz kesmeleri imkans z çünkü de il gaz kesmek, durmay bile düflünemezler. Benimle ayn duruma düflerler. Arkadafllar ç kar n motoru benim pil bitti. Emre geri geldi, ha gayret oldu iflte Laci yine yapt yapaca n ve HOOOORRRR diye f rlad rampadan bir ceylan gibi... Bense tey tey rampay yürüye yürüye ç kt m. Yukarda bayaa dinlenme molas n n ard ndan devam dendi ve devam dedik. Çok keyifli bir dar patikada h zl ad mlarla ilerledik. 2.Etap Finish noktas n n en pis yerlerinden biri de Finish e inifl. Gözleriyle görenler burda yürünmez demifllerdi ya iflte oras.. Yukardan sald k afla-, t n t n t n t n iniverdik. Çok keyif alm flt k ama benim motorda bir gariplik vard. Orda dinlenirken dikkatimi çekti. Motor yolda sola çekiyordu. Nedeni ise zincir gergi vidalar n s kmam fl m. Tabi lastik sa a do ru bak yor, motor sola çekiyor. Bunun düzeltilmesi namümkün orda. Ancak büyük bir anahtar gerek ve lastik milini gevfletip ayarlar tekrar yapmak gerek. Zaten far n içinde daha önceden varolan bir husubet nüksetmifl durumda. Arkadafllar bana müsade. Motoru telef etmek istemiyorum devam nda ben yokum. Zaten Taner ve Selim de lastik yüzünden vazgeçmifllerdi. Biz bast k fiile'ye söyledik köftelerimizi. 1/2 saat sonra bizimkiler 3. etab bitirip gelmifller. Ama bitik vaziyetteler... Ee anlat n neler oldu? Hakan Savafler hariç hepsi devrilmifl. Alain yaklafl k 1 lt. benzinini yola dökmüfl. Herman motoru b rakm fl Alain ç karmaya yeltenmifl, yukarda oda devirmifl. Emre bir ku u gibi bindi i motorunda zeminin srarc bir flekilde aya n basmas na izin vermedi inden yere yap flm fl. Felan filan derken ben ordan Karakiraz Köyü Ahmet'in eve döndüm. Orda hemen ayarlar yapt m. O s rada zaten di erleri de geldi. Sohbetler, vedalaflma fasl ve dönüfl yoluna geçildi. flte bir Yaz Çel nc daha sona erdi. Ama bir daha m Yaz Çel nc???? Asla.. K fl Çel nc harici çel nç beni bozuyor. S caklar beni ben s caklar sevmiyorum iflte... Bir maceran n sonu daha.. Bir dahaki sefere görüflmek üzere sevgiyle kal n..." I K I T E K E R Umar m keyif alm fls n zd r. Herkese sevgiler > Zafer Yang n / stanbul / Eylül 2003 LaciFreee. IKITEKER 12 Bu say da eme i geçenler > Türkiye Enduro fiampiyonas Müge Polatkan K lavuz > kiteker Motosiklet Fan Kulübü V. Ahmet P nar > Yol Tehlikeleri Atilla Karasu > Motosikletiniz çal n rsa... Atefl Erim > Hannover, Weissenbach... Emin Demir > Çel nç Tiim Zafer Yang n IKITEKER 13 Gelecek say da > K TEKER e-zine 1 yafl na bast. 1. yafl n hep birlikte kutlamak için katk lar n z bekliyoruz! Fahri Editör Sinan Özgen Editör Bora Yurtören Tasar m ve Uygulama Hidayet Gürdal Yay nlayan Egemen Ergel IKITEKER e-zine adresinden ücretsiz olarak edinilebilir. Bu dergide yer alan yaz ve foto raflar n tüm haklar sahiplerine ve markalara aittir. Bu dergide kullan lan yaz ve foto raflar kesinlikle reklam amaçl de ildir. ikiteker e-zine e katk lar n z bekliyoruz. Gezi, An, Karfl laflt rma, Test, Çeviri Deneyim, zlenim, pucu, Foto raf vs. stedi iniz konuda yaz n ve gönderin. Yaz lar n z MS Word, foto raflar n z JPG format nda gönderebilirsiniz. 12

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir.

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir. Kesirler MATEMAT K KES RLER pay kesir çizgisi payda kesri tane tir. Bu kesri beflte iki ya da iki bölü befl fleklinde okuruz. kesrinde, bütünün ayr ld parça say s n gösterir. Yani paydad r. ise al nan

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Havayolu Pilotlarının Sırları

Havayolu Pilotlarının Sırları Havayolu Pilotlarının Sırları Ercan Caner, Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin yanı sıra, uçak ve helikopter lisanslarına sahip olan Caner, BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Firmasında

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

= puan fazla alm fl m.

= puan fazla alm fl m. Temel Kaynak 5 Do al Say larla Ç karma fllemi ÇIKARMA filem Hasan ve Ahmet bilgisayar oyunundan en yüksek puan almak için yar fl yorlar. lk oynay fllar nda Ahmet 1254, Hasan 1462 puan al yor. Aralar nda

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

MATEMAT K. BÖLME filem

MATEMAT K. BÖLME filem Do al Say larla Bölme fllemi MATEMAT K BÖLME filem 12 çile i 3 taba a eflit olarak paylaflt rd m zda bir taba a kaç çilek düfler? Tabaklara çilekleri birer birer paylaflt ral m. Üç tabak oldu u için çilekler

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen AKICI OKUMA TEKNİKLERİ Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen Akıcı Okuma 2 Bilişsel Beceriden Oluşur: Anlama Akıcı okuma Çözümleme Akıcı Okumanın 3 Temel Öğesi Okuma Hızı Kelimenin Doğru Okunması Prozodik okuma

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl Zü ürt Tesellisi Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl flans n n çok az oldu unu kan tlam flt k. Öyle ki, zengin sonsuz zengin oldu unda oyunu 1 olas l kla (yani yüzde yüz) kazanacakt

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

YARIŞÇI Senaryo - Kemal ÇİPE

YARIŞÇI Senaryo - Kemal ÇİPE YARIŞÇI Senaryo - Kemal ÇİPE Hızla gelen bir ambulans görürüz. Sirenleri durmadan çalmaktadır. Hastanenin kapısından içeri girer. Hastane bahçesi / Dış Gün / 01-01 Hızla gelen bir ambulans. Sirenleri çalmaktadır.

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki Yağmur Beril Dikmeci Uyumayan Şehir Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki kadar etkileyici mi diye kendi kendime

Detaylı

Euro2016 Türkiye-İspanya Maçı Break FRANSA

Euro2016 Türkiye-İspanya Maçı Break FRANSA Euro2016 Türkiye-İspanya Maçı Break FRANSA Nice&Cannes, 16 18 Haziran, 2016 Milli Takımımızın Euro 2016 da İkinci Maçı Euro 2016 Coşkusuna Siz de Katılın! Yaz aylarında canlanan Nice, Euro2016 ile daha

Detaylı

Adı Soyadı. İletişim için gerekli telefon numaraları : 542 322 3851 Belediye Başkanının telefon numarası Basri Ulaş.

Adı Soyadı. İletişim için gerekli telefon numaraları : 542 322 3851 Belediye Başkanının telefon numarası Basri Ulaş. K A M P R A P O R U G E N Ç T U R Lider : Murat Bayraktar Kamp no : GEN - 35 Kamp tarihi : 01-08-2015 / 11-08-2015 Lider tlf. no: 0537 977 95 01 1) KAMP YERİ ( ) İl merkezi ( ) İlçe merkezi ( x )Belde

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar Mert Rulman San. Ve Tic. Ltd. fiti. 2. Nesil taraf ndan idare edilen konusunda uzman ve deneyimli bir aile flirketidir. 32. Senesini geride b rak rken ça n ve piyasan n gereksinimlerini önceden görüp ona

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

Cemal Amca n n Zarlar

Cemal Amca n n Zarlar Cemal Amca n n Zarlar B aflkomiserlikten emekli alt kat komflumuz Cemal Amca tavlaya çok düflkündü. Emekli olmazdan önce haftasonlar n bahçede tavla oynayarak geçirirdi. Hafta içindeyse haftasonunu iple

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı