Projesi nin tamamlanmasý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Projesi nin tamamlanmasý"

Transkript

1 Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor. Sýklýk Tabiat Parkýna Türkiye'nin en uzun metal tüp kaykayý yapýlýyor. 5 TE Trafik kazalarýnda son üç ayda 21 kiþi öldü 40 KURUÞ Çorum'da son üç ayda polis ve jandarmanýn sorumluluk bölgelerinde toplam 17 ölümlü trafik kazasý meydana gelirken bu kazalarda 21 kiþi hayatýný kaybetti. Ayný dönemde polis ve jandarmanýn sorumluluk bölgelerinde ise toplam 748 trafik kazasý oldu. 9 DA "Üniversite-þehir diyaloðu güçlendikçe üniversitenin çevreye faydasý da artar" Demiryolunda hedef Uygulama Projesi nin tamamlanmasý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Hitit Akademi Derneði'ne konuk oldu. Ziyarette yaptýðý konuþmada üniversite olarak sivil toplum kuruluþlarýna büyük önem verdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Alkan ülkenin ve ilin sorunlarýný sorun edinen kiþilerle birlikte olmanýn, çözüm aramanýn çok keyif verici olduðunu söyleyerek "Üniversiteler her þeyin çözüm yeridir. 9 DA Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, Kýrýkkale-Çorum-Samsun demiryolu projesinin sadece Çorum için deðil, bölge ve ülkemiz için son derece hayati öneme sahip olduðunu belirtti. Baðcý, ülkemizin 2023 hedeflerine ulaþmasýný saðlayacak bu projenin hayata geçirilmesi için Uygulama Projesinin tamamlanmasý ve finansman sorununun çözülmesi gerektiðini vurguladý. 7 DE 6 yýllýk hayal kül oldu TSE Çorum'a Araç Kontrol Merkezi kuruyor 2 DE Oðuzlar ilçesinde Kýrsal Kalkýnma Kooperatifi'ne ait 144 büyükbaþ hayvanýn bulunduðu mandýra yandý. Yangýnýn neden çýktýðý henüz belirlenemezken 200 ton saman 40 ton yem ve 60 tonda yonca yangýnda kül oldu. Ýlçenin süt üretimini karþýlamasý için büyük uðraþlarla yapýlan mandýra da yangýn çýktý. Ýþçiler tarafýndan fark edilen yangýn hemen itfaiyeye bildirildi. Yangýna müdahale için Osmancýk, Ýskilip ve Dodurga'dan takviye ekipler olay yerine sevk edildi. 5 TE Mimar Sinan'a bir büyük park daha Yabancý öðrenciler üniversiteyi ve Çorum'u tanýdý Hitit Üniversitesinde eðitim-öðretime baþlayan 63 yabancý uyruklu öðrenciye Rektörlük Konferans Salonunda oryantasyon eðitim programý düzenlendi. Mevlana Deðiþim Programý Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Abdurrahman Asan, Uluslararasý Ýliþkiler Birim Baþkaný ve Erasmus Kurum Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Gökçe Merey ve Uzman Tuba Kümbül Erol, Öðrenci Ýþleri Daire Baþkaný Ömer Çýrak, Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkaný Hüseyin Özden, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkaný Süha Durmuþ tarafýndan öðrencilerin ihtiyaç duyabilecekleri pek çok konuda bilgi paylaþýmý yapýldý. 3 TE PTT 173. yýlýný kutluyor PTT'nin 173. kuruluþ yýldönümü nedeniyle bugün bir dizi etkinlik düzenlenecek. Etkinlikler kapsamýnda ilk tören saat 09.30'da Atatürk anýtýnda yapýlacak. 9 DA Çorum, 2. Tanýtým Günlerine hazýrlanýyor Çorum Kasým 2013 tarihleri arasýnda Ankara'da yapýlacak olan 2.Tanýtým Günlerine hazýrlanýyor. Çorumlu Dernekler Federasyon Baþkan Vekili Mehmet Çelikel ve Baþkan Yardýmcýsý Mahmut Argun 2. Tanýtým Günleri hazýrlýklarý kapmasýnda Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'ü ziyaret etti. 5 TE Çorum Belediyesi tarafýndan Mimar Sinan Mahallesi'nde yer alan Kuruköprü deresinin kenarýna modern bir park daha yapýyor. 3 TE Rektör Alkan'dan Elvan Zorlu'ya ziyaret 9 DA Recep Demirkaynak, Çorumlularý güldürecek Çorum Belediyesi, esprileri ve tek kiþilik gösterileri ile izleyicilerine keyifli anlar yaþatan ünlü standupçý Recep Demirkaynak'ý Çorumlularla buluþturacak. Çorum Belediyesi NFK Gençlik Merkezi tarafýndan düzenlenen program 24 Ekim Perþembe günü Anvatar Otel'de saat 19.00'da baþlayacak. 5 TE

2 Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 50 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Kiralýk Yemekhane Ulukavak Mahallesi Söðütevler Caddesi No 105 de bulunan Yemekhane bütün ekipmanlarý ile birlikte kiralýktýr. Müracaat: Satýlýk Hyundaý Ruhsat sahibinden 2007 Model 130 Bin Km. Dizel Hyundai satýlýktýr. Araç Gri Renk de olup Klimalý, Hidrolik Direksiyon, ASR, Sis farý ve 4 Cam Otomatik dir. Müracaat Tel: Satýlýk Dükkan Þöförler cemiyeti yanýnda bulunan 50 metrekarelik dükkan satýlýktýr. Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi 2. Noter Üstü 4. kat No: TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: HABER TSE Çorum'a Araç Kontrol Merkezi kuruyor Türk Standartlarý Enstitüsü (TSE) Çorum'a Araç Kontrol Merkezi kuruyor. Araç Kontrol Merkezi'ni Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) inþa edecek. Merkezin ihalesi ise 9 Aralýk 2013 tarihinde saat 14.30'da TOKÝ'de gerçekleþtirilecek. Merkezde araçlarýn imal, tadil ve montajý Yýl: 9 Sayý: EYLÜL 2013 ÇARÞAMBA ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : (AÝTM) hakkýnda ki yönetmelik kapsamýnda onay kuruluþu olan TSE tarafýndan gerçekleþtirilen, üzerinde teknik deðiþiklik yapýlan araçlarýn muayene iþlemleri yapýlarak uygunluklarý tespit edilecek. Bu kapsamda 18 Araç Kontrol Merkezi kurulacak. Fatih AKBAÞ Avusturya'da öðrenci yurtlarýný incelediler Özel Çorum Eðitim Hizmetleri ve proje ortaklarý Çorum Armoni Eðitim ve Yardýmlaþma Derneði, Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi tarafýndan yapýlan "Öðrenci Yurtlarýnýn Hizmet Kalitesini Artýrma " projesinin yurt dýþý eðitimleri için Avusturya ya giden heyet kente döndü. Proje mezun olan iþsiz gençlerin istihdamýna yardýmcý olmak, görev yapmakta olan, görev almak isteyen yurt yöneticilerinin mesleki deneyimlerini artýrmak, yurtlardan yararlanan öðrencilerin de bilgi ve deneyimlerin harekete geçirilmesiyle, çaðdaþ ve güvenilir barýnma hizmetleri almalarýna ve öðrenimlerine olumu katkýda bulunmak amacýyla hayata geçirildi. Proje deðerlendirme ve yaygýlaþtýrma toplantýsý yapýldý. HÝTÝTSÝAD konferans salonunda yapýlan toplantý da konuþan projenin KYK katýlýmcýlarýndan Ahmet Emin Naycý, "Geleceðimiz olarak gördüðümüz Avrupa Birliði yolundaki Türk gençlerimizin iyi eðitim ve öðrenim görmeleri eðitimleri süresince kendilerine saðlanacak iyi yaþam koþullarý ile mümkün olur. Öðrencilerin yerleþtirildikleri yurtlarýn iþletilmesi, yönetimi, yurtlarda kalan öðrencilerin ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý ve öðrencilere rahat, düzenli ve güvenli bir barýnma ortamýnýn saðlanarak hizmet kalitesinin artýrýlmasý, sürekliliði ve geliþiminin amaçlanmasý geliþen ve deðiþen ülkemizde bir ihtiyaçtýr" dedi. Anadolu Ýmam Hatip Lisesi katýlýmcýsý ise Recep Yazýcý ise bu proje sayesinde ülkemizde ve Avrupa'daki yurtlarýn karþýlaþtýrma imkaný bulduklarýný ve gelinen seviyeyi gördüklerini belirtti ve ülkemizin öðrenci yurt kalitesinin oldukça ilerlediðini söyledi. Özel Çorum Eðitim Hizmetleri yurt idarecileri de yurt yönetiminde farklý bir bakýþ açýsý yakaladýklarýný, yenilik ve iyi uygulamalarý kendi yurtlarýnda uygulamaya geçireceklerini belirttiler. Proje katýlýmcýlarý, projenin eðitim ve incelemeleri, yurt yönetiminde kalite ve yenilikçilik adýna oldukça faydalý olduðunu ifade ettiler. Esma Aygün'ün mutlu günü Bir dönem Çorum'da da görev yapan, Anadolu Ajansý Kayseri Bölge Müdürlüðü muhabirlerinden Esma Aygün, mesai arkadaþý Sercan Küçükþahin ile evlendi. Hafta sonu Kayseri'de gerçekleþtirilen düðün törenine, Anadolu Ajansý Bölge Müdürü Ýsmail Ýçer, çiftin çalýþma arkadaþlarý ve yakýnlarý katýldý. Esma Aygün'ün Çorum'daki bazý meslektaþlarý da, genç çifti bu mutlu günlerinde yalnýz býrakmadý. Düðün töreninde gelin ve damadýn, haber peþinde koþtuklarý fotoðraflardan oluþan slaytýn ardýndan çift dans etti. Düðün töreninde Esma ve Sercan çifti gönüllerince eðlendi yýlýnda Anadolu Ajansý Çorum Büro Müdürlüðü'nde göreve baþlayan Esma Aygün, lisans eðitimini tamamlamak için 2012 yýlýnda Kayseri Bölge Müdürlüðü'ne geçmiþti. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 05:27 Güneþ : 06:53 Öðle : 12:32 Ýkindi : 15:27 Akþam : 17:58 Yatsý : 19:17 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 43. Hafta HATIRLATMA: VERGÝ Sosyal Sigorta, Damga Vergisi, KDV, Aylýk ve 3 Aylýk Muhtasar beyannameleri verilecek. Günün Þiiri Ýndim dereye ýrmaða Zeytin dalý kýrmaya Bir yýldýr hasrettim Gittim yarý görmeye Ýndim derede durdum Bir çift güvercin vurdum Þu köyleri gezerken Emsalimi ben buldum Dereler buz baðlamýþ Avcýlar iz baðlamýþ Beni bir gelin vurdu Yaramý kýz baðlamýþ Giden ay tutulur mu Bala tuz katýlýr mý Geceler on dört saat Yalýnýz yatýlýr mý MANÝLER Ay duvar aþar gider Kýzlar Maraþ'a gider Bir elim yar koynunda Bir elim boþa gider Gitme bir danem gitme Boyu fidaným gitme Ellerin üçer beþer Benim bir danem gitme Denizlerin puluyum Balýklarýn puluyum Kýyma bana sevdiðim Bende Allah kuluyum HAVA DURUMU Rýza Koçak Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,987 1,997 EUR 2,696 2,711 STERLiN 3,18 3,23 JPY YENi 0,203 0,206 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER FUNDA ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. ÝPEK TAKSÝ LOZAN KAVÞAÐI KONAK ECZANESÝ TEL: ÝNÖNÜ CAD. 9 - T.E.B. BANK KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 BAÞSAÐLIÐI Baro Baþkanýmýz Av. Ýbrahim Özyýlmaz'ýn kayýnpederi, Alaca Noteri Av. Aysel Özyýlmaz'ýn babasý Cemal Þentürk Yabancý öðrenciler üniversiteyi ve Çorum'u tanýdý hakkýn rahmetine kavuþmuþtur. Merhuma Allah'tan rahmet ve kederli ailesine baþsaðlýðý dileriz. Çorum Barosu Yönetim Kurulu Mimar Sinan'a bir büyük park daha Hitit Üniversitesinde eðitim-öðretime baþlayan 63 yabancý uyruklu öðrenciye Rektörlük Konferans Salonunda oryantasyon eðitim programý düzenlendi. Mevlana Deðiþim Programý Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Abdurrahman Asan, Uluslararasý Ýliþkiler Birim Baþkaný ve Erasmus Kurum Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Gökçe Merey ve Uzman Tuba Kümbül Erol, Öðrenci Ýþleri Daire Baþkaný Ömer Çýrak, Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkaný Hüseyin Özden, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkaný Süha Durmuþ tarafýndan öðrencilerin ihtiyaç duyabilecekleri pek çok konuda bilgi paylaþýmý yapýldý. Program sonrasýnda Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öðretim üyelerinden Öðr. Gör. Zekeriya Iþýk rehberliðinde þehir turu ve müze ziyareti yapan öðrenciler, gezi sonrasýnda Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri, Doç. Dr. Abdurrahman Asan, Doç. Dr. Selçuk Kendirli, Yrd. Doç. Dr. Nihan Kaya, Yrd. Doç. Dr. Gökçe Merey, Öðr. Gör. Zekeriya Iþýk ve Süleyman Akyol ile bir araya gelerek, sohbet ettiler. Belediye, ÝHL tuvaletlerini yeniliyor Çorum Belediyesi, Ulucami ve Hýdýrlýk tuvaletlerinden sonra Ýmam Hatip Lisesi (ÝHL) bahçesinde bulunan tuvaletleri de yeniden yapýyor. Ýmam Hatip Lisesi'nin tuvaletleri de artýk tertemiz olacak. Çorum Belediyesi tarafýndan Karakeçili Mahallesi'nde yürütülen yol geniþletme çalýþmalarý kapsamýnda ÝHL tuvaletlerinin yerine yeni ve modern tuvalet ve abdesthane yapýlýyor. Þehir içi trafiðinin rahatlatýlmasý amacýyla kumalaþtýrma yapýlan bölgelerde yol geniþletme çalýþmalarýný son dört yýlda aralýksýz sürdürdüklerini vurgulayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, yol geniþletme çalýþmalarý sýrasýnda yýkýlacak olan mevcut ÝHL tuvaletinin yerine modern abdesthane ve tuvalet yapýmýnýn baþladýðýný kaydetti. Ulucami ve Hýdýrlýk'ta baþlatýlan abdesthane ve tuvaletlerinin yapýmýnýn hýzla devam ettiðinin altýný çizen Baþkan Külcü, yapýlan çalýþmalarýn Çorum halkýna yakýþýr olduðunu dile getirdi. Külcü, ÝHL bahçesine yapýlacak olan abdesthane ve tuvaletlerin kasým ayý sonunda tamamlanacaðýný sözlerine ekledi. Bahadýr YÜCEL Çorum Belediyesi tarafýndan Mimar Sinan Mahallesi'nde yer alan Kuruköprü deresinin kenarýna modern bir park daha yapýyor. Park inþaatýnda çalýþmalarýn büyük bir hýzla sürdürüldüðünü belirten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, park yapým iþinin tamamlanmasýnýn ardýndan Mimar Sinan Mahallesi'nin yeni bir parka daha kavuþacaðýný ifade etti. Külcü, "Kuruköprü deresi kenarýna yapýlan parkta oturma gruplarýnýn yanýnda açýk ve kapalý alanlara sahip kafeterya, 16 adet kameriye, 8 adet süs havuzu, çocuk oyun grubu da yer alýyor" dedi. Son dört yýlda yapýlan altyapý çalýþmalarýyla Çorum'u adeta yeniden imar ettiklerini vurgulayan Baþkan Külcü, "Þehrimizin güzelleþmesi için çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Çorum yeþiliyle, parklarý ve bahçeleriyle, sokaklarýyla modern bir kent olma yolunda hýzla ilerliyor. Kuruköprü deresi kenarýnda yapým çalýþmalarýnda sona geldiðimiz park, yakýn zamanda halkýmýzýn hizmetinde olacaktýr" ifadelerini kullandý. Yasin YÜCEL Uslu'dan, geçmiþ olsun telefonu AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Oðuzlar ilçesi Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi tarafýndan kurulan mandýranýn samanlýðý ve yem depolarýnýn yanmasý üzerine Vali Sabri Baþköy ve Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk'ý arayarak bilgi aldý. Uslu, yangýnla ilgili yaptýðý açýklamasýnda, "Oðuzlar ilçemizde Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi tarafýndan kurulan mandýranýn samanlýðý ve yem depolarý çýkan yangýn sonunda aðýr hasar oluþmuþtur. Komþu ilçe itfaiyelerinin de yardýmý ile Soðutma çalýþmalarý yapýlmýþ olup, 150 büyükbaþ hayvan telef olmaktan kurtarýlmýþtýr. Yardým konusunda Çorum Valisi Sabri Baþköy ve ilgililerle görüþülmelerimiz oldu. Vali Baþköy gereken yardýmýn saðlanmasý ve neler yapýlabileceði konusunda bir çalýþma baþlattý. Sonuçlarýný takip edeceðiz. Oðuzlar Belediye Baþkanýmýzý arayarak bilgi aldým. Tüm ilçe halkýmýza bir kez daha geçmiþ olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. Çiftçiler Ýl Genel Meclisinde etkin temsil istiyor Çorum Ziraat Odasý Baþkanlýðý Meclis Kurulu adýna yapýlan açýklamada Mahalli Ýdareler seçimlerinde gösterilen adaylar arasýnda çiftçilerin sesini daha iyi duyurabilecek kiþilere yer verilmesini istedi. Ziraat Odasý Baþkanlýðý Meclis Kurulundan konu hakkýnda yapýlan yazýlý basýn açýklamasýnda þu ifadeler yer aldý:"bilindiði gibi Mart 2014 de yapýlacak mahalli seçimler için siyasi partiler aday belirleme çalýþmalarýný baþlatmýþ ve aday adaylarýnýn baþvurularý devam etmektedir. Mahalli seçimlerde seçilecekler arasýnda Ýl Genel Meclisi üyelikleri de bulunmaktadýr. Son yýllarda yapýlan düzenlemelerle illerde plan, bütçe, yatýrým ve çalýþma programlarý hazýrlanmasýnda daha etkin konuma getirilen Ýl Genel Meclisleri ile çiftçilerimizin daha iyi hizmet alabilmesi için koordineli çalýþma arzusunda olan Oda Meclisimiz bu koordinasyonun daha iyi saðlanmasý için siyasi partilerden çiftçilerimizin sesini daha iyi duyurabileceði adaylarýn listelerde seçilecek yerlere konulmasýný beklemektedir. Gerek çiftçilerimizin gerekse çiftçilerimizin temsilcisi delegelerimizden geçmiþ dönemlerde tarým kesimine yeterli bütçe ayrýlmadýðý konusunda tepkiler alýnmaktadýr. Mahallinde yapýlabilecek alt yapý çalýþmalarýnda Ýl Özel Ýdaresinin desteklerini çiftçilerimiz açýsýndan önemli görmekteyiz. Kamuoyuna saygýyla duyurulur."

4 HABER 4 Saðlýk çalýþanlarý yýpranma payý istiyor Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Saðlýk Sen Genel Merkez yöneticilerinin TBMM Aile, Saðlýk, Çalýþma ve Sosyal Ýþler Komisyonu Baþkaný Necdet Ünüvar'ý ziyaret ederek sorunlarý dile getirdiklerini belirtti. TBMM Aile, Saðlýk, Çalýþma ve Sosyal Ýþler Komisyonu Baþkaný Necdet Ünüvar'ý ziyaret ederek, saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýnýn talep ve sorunlarýnýn hem dile getirildiðini hemde çözüm önerilerinin sunulduðunu kaydeden ve yýpranmýþlýklarý polislerle ayný seviyede olan saðlýk çalýþanlarýnýn fiili hizmet zammýndan faydalandýrýlmamasýnýn büyük bir eksiklik olduðunu söyleyen fiili hizmet zammý konusuna bir örnek veren Saatçi "Bir kaza oluyor; olay yerine polis, itfaiye ve gazeteci geliyor. Müdahale etmek ve can kurtarmak için saðlýk görevlileri geliyor. Saðlýk görevlileri dýþýndaki herkes yýpranma payý alýrken, saðlýkçýlar yýpranma payý alamýyor. Bu anlamda yapmýþ olduðumuz araþtýrmalara göre polislerin tükenmiþliði 25,85 puan iken saðlýk çalýþanlarýn tükenmiþliði ise 23,96 puan. Yani polislerle neredeyse ayný tükenmiþliðe sahip. TBMM'de görüþülmekte olan torba kanuna bir ek yapýlarak saðlýk çalýþanlarýna da yýpranma payý verilmelidir" dedi. Görevi baþýnda vefat eden saðlýk çalýþanlarýnýn görev þehidi sayýlmasý gerektiðini belirten Saatçi, "Derece yakýnlarýnýn da þehit yakýnlarýna getirilen kolaylýk ve saðlanan haklardan faydalandýrýlmasý gerekmektedir. Baþta 112 acil saðlýk hizmetlerinde görev yapanlar olmak üzere saðlýk çalýþanlarý görevleri baþýnda bir kaza ile karþý karþýya kalma riski taþýmaktadýrlar. Ýstanbul'da meydana gelen kazada hayatýný kaybeden polisin þehit kabul edilip devlet töreniyle uðurlanýrken, ambulans þoförünün o gün unutulmasý ve 'bir saðlýk görevlisi hayatýný kaybetti' þeklinde sunulmasýndan üzüntü duyuyoruz" þeklinde kaydetti. Saðlýk çalýþanlarýnýn uðradýklarý þiddetin önlenmesine yönelik daha önce "Sorun, sýnavý kazanmak için dershaneyi mecbur hale getiren eðitim sistemidir" Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Ýl Baþkaný Nihat Örs "Dershanelerin zorla kapatýlmasýný, Türkiye'nin güçlendirmeye çalýþtýðý demokratik eðitim sistemi, hür teþebbüs baðlamýnda yerinde bir karar olarak görmüyorum " dedi. Dershanelerin kapatýlmasý yahut zorla özel okula dönüþtürülmesi yerine farklý bir ad ve kurum tanýmýyla iþlevini sürdüreceklerini öngördüðünü söyleyen DES Ýl Baþkaný Nihat Örs, "Hükümet dershaneleri zorla kapatmak yerine, sýnava giren öðrencilerin dershaneye dönük abartýlý vazgeçilmezliðini ortadan kaldýracak kapsamlý reformlara kafa yormalýdýr. Kaldý ki dershaneler bütün dünyada eðitim sistemlerinin destekleyici ve takviye edici çaðdaþ birer eðitim kurumlarý haline gelmiþtir. Türkiye'deki temel sorun dershanelerin okulun önüne geçmiþ olmasýndan kaynaklanmaktadýr. Türk eðitim sisteminin asýl sorununun dershaneler olmadýðýný düþünüyorum. Asýl sorun, sýnavý kazanmak için dershaneyi mecbur hale getiren eðitim sistemidir. Asýl sorun dershaneleri okulun önüne geçiren eðitim sistemidir. Asýl sorun sýnavcý eðitim sistemidir. Asýl sorun ezberci eðitim sistemidir. Asýl sorun eðitimde fýrsat ve kalite eþitliðini bir türlü saðlayamayan eðitim reformlarýdýr" þeklinde kaydetti. Eðitim ve öðretim adýna önemli bir iþlevi olan ve destek hizmetini yerine getiren dershanelerin cebren kapatýlmasýnýn sanýlanýn aksine anadolu insanýna, dar ve sabit gelirli ailelerin çocuklarýna zarar vereceðini kaydeden Örs, "Hükümetin eðitim politikalarýyla ilgili en mühim baþarýsýzlýðý eðitimde fýrsat eþitliði ve eðitimde ortak kalite standardýný yakalayamamýþ olmasýdýr. Ezberci ve sýnav merkezli bir eðitim sistemine sahip olmamýz da ardýndan gelen sorunlardýr. Altyapýsý eksiz, donanýmsýz ve öðretmensiz okullarda okuyan yoksul, dar ve sabit gelirli ailelerin çocuklarýna bir fýrsat ve umut veren dershanelerin kapatýlmasý eðitim sistemimizin çýktýlarýnda ve sistemin insicamýnda sýkýntýlar oluþturur" ifadelerini kullandý. Dershanelere özel okula dönüþme dayatmasý yapýlmasýnýn da farklý sorunlar yaratacaðýný iddia eden Örs, "Bugün özel okullarýmýz zaten eksik ve yarým kapasiteyle çalýþýyor, mevcut kontenjanlarýný doldurabilmiþ deðiller. Tüm dershaneler özel okul yapýlsa dahi sýnavcý, ezberci eðitim sistemi devam ettiði müddetçe dershane ihtiyacý tekrar nüksedecek, özel dersler, kayýtsýz dershaneler, evlerde grup eðitimleri gibi uygulamalar hýzla artacaktýr. Bu da dershanelere verilen paradan daha fazla bir harcamayý beraberinde getirecektir. Eðitimde esas durulmasý gereken nokta bugüne ve konjonktürel engellere yönelik deðil, geleceðe ve ortak bir hedefe yönelik çözümlerde buluþulmasýdýr. Yoksa dershanelerin kapatýlarak adýnýn etüt merkezi olarak deðiþtirilmesi ne ihtiyacý ne de sorunu ortadan kaldýrmaz. Eðitimde baþarý yalnýzca SBS, LGS, LYS sýnav sonuçlarý ve skorlarla ölçülmemelidir, okullarda spor, sanat, kültür ve müzik eðitimi de çok önemsenmelidir. Baþarýlý okul ve öðrenciler teþvik edilmeli ve desteklenmelidir. Türk eðitim sisteminin ezberciliði teþvik ettiðini, sorun çözme, düþünme, düþündüðünü ifade etme ve hayata geçirme yerine "A, B, C" þýklarýndan birini iþaretleten reaktif bir bakýþ açýsý öðrettiðini görüyoruz. Eðitimde ezberci anlayýþýn oluþmasýnda en büyük sorumluluk dershaneler deðil YGS, SBS sistemi olduðuna dikkat çekmek istiyorum. Sýnavlar hayatýn her sahasýnda gençlerin kaderine hükmeder hale gelmiþtir. Gerek YGS, SBS ve KPSS sistemi, öðrencileri bir elemeden geçirme,sýralamaya tabi tutma, yeteneklerini ve kapasitelerini belirleme gerekliliði göz önüne alýndýðýnda bilgi kaynaklarýna ulaþmanýn serbest olduðu bir anlayýþa göre olmalýdýr. -"DERSHANE ÖÐRETMENLERÝNÝN SORUNLARINI DÝNLEYEN YOK!"- Hükümeti dershanelerde çalýþan öðretmenlerin maaþlarý ve sendika hakký konusunda da düzenleme yapmaya davet ediyoruz. Dershanelerde ve özel eðitim kurumlarýnda yaklaþýk 120 bin öðretmenimiz görev yapýyor. Özellikle kimi dershanelerde öðretmenlerimiz sigortasýz, güvencesiz, zor ve sýkýntýlý þartlarda veyahut asgari ücretle çalýþtýrýlýyor. Özel sektörde öðretmen maaþlarý arasýnda büyük uçurumlar var. Tecrübesizlik bahanesiyle yýllarca asgari ücretle 'stajyerlik' yapmaya mecbur býrakýlan genç öðretmenler, haftanýn her günü saat dershanelerde derse girmekte, boþ zamanlarýnda ise soðuk, dar ve karanlýk etüt odalarýnda öðrencilerle test çözmektedir. Hastalanma ve rapor alma hakký dahi olmayan öðretmenlerin tatil yapma hakký da olmadýðý gibi çoðu sigortasýz olarak çalýþmaktadýr. Çoðunun iþ güvencesi dahi bulunmamaktadýr, her an sözleþmesi fesh edilebilir. Sendikasý yoktur. 11 ay çalýþýr fakat 10 ay maaþ alýr. Testlere, sýnavlara, dergilere, hatta bazen gazetelere soru da hazýrlattýrýlan dershane ve özel eðitim kurumlarý öðretmenlerinin sömürülmesini kimse dile getirmiyor. Dershane ve özel eðitim kurumu öðretmenlerine de sendika hakký verilmelidir. Türkiye'nin 2023 projeksiyonuna dönük bir eðitim politikasý dahi olmadýðýný, istikrarsýz Türk eðitim sisteminin siyasi partilere ve bakanlara göre sýk sýk deðiþtiðini görüyoruz. Millî eðitimin politika dýþý býrakýlmasý gerekiyor. Ýktidara gelen her siyasî parti, her bakan kafasýna göre hareket edememeli. Eðitim deneme tahtasý olmamalý. Hiç kimsenin milyonlarca öðrencimizin geleceðiyle oynama hakký olmamalýdýr" diyerek açýklamasýný tamamladý. TBMM'de kurulan komisyona büyük katký sunduklarýný hatýrlatan Saatçi, "Þiddetle ilgili bir anket çalýþmasý yaptýk. Yapýlan ankete göre saðlýk çalýþanlarýnýn yüzde 80'inin psikolojik ya da fiziksel þiddete maruz kaldýðýný, yüzde 92'sinin þiddete maruz kalma korkusuyla iþe gittiði tespit edildi. Bunu önlemek için caydýrýcý cezalara baþvurulmasý gerekmektedir. Para cezasýnýn yaný sýra hükümlülük halinin de yasaya eklenmesi gerekmekte olup, torba yasada bu yönde düzenlemeler yapýlmalýdýr" ifadelerini kullandý. Saðlýk çalýþanlarýnýn zor þartlar altýnda görev yaptýðýný belirten Saatçi, "Acil servis, yoðun bakým ve ameliyat hane çalýþanlarýnýn nöbet ücretlerine getirilen artýþýn bütün saðlýk çalýþanlarýnýn nöbet ücretlerine de uygulanmasý gerekmektedir" dedi. 663 Sayýlý KHK ile büyük kayýp yaþayan ve araþtýrmacý kadrosuna atanan yöneticilerin maðduriyetinin giderilmesini de isteyen Saatçi, "Bu kiþilerin araþtýrmacý olmadan önceki mali haklarýnýn yeniden verilmesiyle bu sorun çözülecektir" ifadelerini kullandý. "Eþ durumu muafiyeti getirilmeli" diyen Saatçi, "Sözleþmeli iken kadrolu olma hakký elde eden kamu görevlilerine getirilen, '5 yýl baþka kurumda görev yapamama' uygulamasý da kaldýrýlmalýdýr" dedi. Saðlýkta yaþanan deðiþim ve dönüþümün saðlýk çalýþanlarýyla yapýldýðýný söyleyen Komisyon Baþkaný Necdet Ünüvar ise, "Hasta memnuniyeti kadar saðlýk çalýþanlarýnýn memnuniyetini de önemsiyoruz. Saðlýk Sen'in dile getirdiði taleplerin hepsi haklý taleplerdir. Talep ve önerilerle ilgili olarak Saðlýk Bakanlýðý ve ilgililerle tekrar görüþeceðim. Torba kanunda olmayan ve eklenmesi gereken konularla ilgili görüþlerimi ortaya koyacaðým. Saðlýk Sen olarak büyük bir sorumluluk içinde, sorun ve taleplerinizi buraya taþýdýnýz. Duyarlýlýðýnýzdan dolayý da teþekkür ediyorum" þeklinde belirtti. Tufan Köse bayramda vatandaþý dinledi &CHP Milletvekili Tufan Köse, bayram nedeniyle çok sayýda köyü ziyaret ederek vatandaþlarla bayramlaþtý. Bayram tatilinin tamamýný Çorum'da geçiren Tufan Köse'ye, CHP eski Ýl Baþkaný Yýldýz Bek, önceki dönem Ýl Baþkan Yardýmcýsý Hasan Suvacý, önceki dönem Ýskilip Ýlçe Baþkaný Yusuf Var, önceki dönem Ýskilip Belediye Baþkan adayý Cevat Kaygýsýz da eþlik etti. Bayram da Oðuzlar, Mecitözü, Osmancýk, Uðurludað, Bayat, Ortaköy Ýskilip örgütleri ile buluþup bayramlaþan milletvekili Köse, ilçelerde birçok esnaf ve vatandaþla da bayramlaþtý. Köse, "Bayramlar birlik beraberlik içinde, huzur ve mutlulukla geçirdiðimiz, kýrgýnlýk ve küskünlüklerin giderildiði önemli manevi günlerimizdendir. Bugünler de insanlarýmýzýn sevgi saygý ve hoþgörüsünü daha iyi görebiliyoruz. Bu günlerde bir nebze de olsa dertlerimiz ve sýkýntýlarýmýz hafifliyor unutuluyor. Bu nedenle diyorum ki, sevgi, saygý, huzur dolu, barýþ ve kardeþlik içinde nice bayramlara" diyerek sözlerini tamamladý. Yýlmaz MERT Mahir ODABAÞI PARADAKÝ TEHLÝKE Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Örf adet ve geleneklerimize baðlý kalmak, onlarý gelecek kuþaklara taþýmak güzeldir. Ancak arada yanlýþ olanlarýnda ayýklanmasý elzemdir. Fakat bunlarý deðiþtirmek bazen fermana mahsustur.çünkü alýþkanlýklar anahtarý kaybolmuþ kilit gibidir.siz yanlýþ yönlerini anlatýrsýnýz ve insanlar ÇOK HAKLISIN der ama peþinden kocaman bir OLMAZ kelimesi eklemeyi de ihmal etmez..çünkü yerleþmiþtir bir kere tabiri caizse genlerimize.bunun için toplu bilinçlenme olmazsa bir süre sonra sizde normalleþirsiniz, rahatsýzlýk duymazsýnýz belki de uyum saðlarsýnýz da bu zamana kadar niye kafaya takmýþým ki deyiverirsiniz. Geçmiþte bir yakýnýmýn düðününe gitmiþtim.düðünde davul - zurna çalýnýyordu. Saðlýk açýsýndan risk taþýyan bir hususu görünce bir an, uyarsam mý yoksa 'let it be! - býrak kalsýn, boþ ver' zaten takan olmaz deyip karýþmayým mý diye terettüt ettim. Önce bahþiþimi davulcunun cebine koydum ki, para vermemek için karþý çýkýyor demesin diye.(hatta düðün sahibi yakýnlarýnýn davulcunun oynama-masý için yere para atma-masý cimrilik olarak algýlanýyor) Sonra ''Bilen uyarmazsa, bilmeyenin vebali bilenin üzerinde olur'' hesabý en azýndan ben bilgilendirmiþ olayým diye davulcularla bu konuyu konuþmaya karar verdim. Dedim: ''Abisinin önce sizi tebrik ediyorum, kendi kendinize davul zurna çalmayý öðrenmiþsiniz ve düðünlerde aranýr hale gelmiþsiniz.bu azminizle gelecekte daha farklý yerlerde olabilirsiniz.ama kusura bakmazsanýz bir hususta sizi uyarmak istiyorum. Eflatunun: ''Gençlikte insan para kazanmak için saðlýðýný düþünmez ama yaþlýlýkta hastalýlar bir bir gelmeye baþlayýnca þu hastalýktan kurtulsam tüm servetimi vermeye hazýrým deyiverir'' demiþ. Bundan yola çýkarak gençliðinizin baharýndasýnýz Allah korusun bir hastalýk kaparsýnýzda ömrü billah hastanelerde uðraþýrsýnýz.aldýðýnýz bahþiþlerin yüz katýný verseniz kurtulamazsýnýz.bakýnýz buralarda yanlýþ bir adet var. Eðlenmek adýna düðünlerde, eðlencelerde davulcunun oynayarak aðzýyla almasý için yere para atýlýyor. Olmadý rüzgar kaldýrmasýn diye ayakkabýyla üzerine bir güzel basýlýyor Bu ayný zamanda paraya hakarettir. Sizler de yere yatýp onu aðzýnýzla alýyorsunuz.belki bahþiþ babýnda fazla alýrsýnýz ama zamaný gelince bunun bedelini saðlýðýnýzla ödersiniz.unutmayýnýz ki saðlýk her daim paradan önce gelir. Bakýnýz paranýn tehlikesi hakkýnda; KTÜ Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Kemalettin Aydýn, "Paralarýn sadece maddi varlýk olarak görülmemesi, günlük kullanýlan eþyalar gibi temiz tutulmasý gerektiðini belirterek, elden ele dolaþan kaðýt ve bozuk paralarýn, dýþký yoluyla çýkýp aðýz yoluyla bulaþabilen bütün mikroplarý barýndýrmaktadýr. Para yoluyla bulaþabilen mikroplarýn, tifo, hepatit A( veya paraya kan bulaþmýþsa ve bir baþkasý bunu aðzýna alýrken dudaðýnda uçuk yara varsa hepatit B tehlikesi) dizanteri, çeþitli ishaller, grip, parazitsel hastalýklara ve hatta tüberküloza neden olabileceðine dikkat çekip, paranýn üzerindeki mikroplar, el temasýyla kiþiden kiþiye çok kolay bulaþabilir. Bunu bir nebze engellemek için paralarý cüzdana koyup çok temas etmemek gerekir. Üstelik cüzdan para saðlýðý açýsýndan da önemlidir. Paralarýn yiyecek ve içecekle temasýnýn mutlaka engellenmesi gerektiðini vurgulayarak,( FIRINLARDA PARAYI EKMEÐÝN, PÝDENÝN ÜZERÝNE BI- RAKMA-MAK) gýda maddesi satan kiþiler önce ürünlere daha sonra da paraya dokunmakta. Bu durum çok tehlikeli. Mesela kasaplar et kesiyor daha sonra para alýyor. Böyle olunca; hayvan ürünlerinden kasaplarýn ellerine ve daha sonra paraya þarbon bulaþma riski bulunmakta. Bu durumda mikrop, solunum yoluyla alýndýðýnda insanlarda baðýrsak þarbonu olma riski doðar ve bu hastalýk yüzde 90 öldürücüdür. PARA SAYARKEN PARMAKLARIN TÜKÜRÜKLE ISLATILMAMASI, pul ve zarf aðzý gibi maddelerin tükürükle yapýþtýrýlmamasý, para ile temas eden ellerin ise mutlaka yýkanmasý.çocuklarýn, paralarý aðýzlarýna götürme alýþkanlýðýnýn engellenmesi, (Hele siz davulcularýn parayý aðzýna aldýðýný görse bunu da ayrý olarak belirtildi) iyi bir hijyen eðitiminden geçirilmesi ve özellikle paralarý kirli kabul edip, kullandýktan sonra el temizliði yapmayý öðrenmeleri gerektiði'' uyarýsýný yapýyor. Davulcu gençler memnun kaldý. Dediler Mahir abi bu uyarýyý ilk defa senden duyduk. Bu zamana kadar hiç aklýmýza gelmemiþti. Çok haklýsýn ama insanlar kabul etmez.hatta demir para atýp onu da almamýzý istiyorlar. Bende, benim size bir abi olarak önerim: Bir düðüne gideceðiniz zaman düðün sahibiyle ilk önce bu hususu konuþun. Saðlýk açýsýndan risk taþýdýðý için biz yerden para almýyoruz. Þayet atan olursa normal gösterimizi yaparýz ve yerdeki parayý elimizle alýp cebimize koyarýz deyin ve bu noktada diðer davulcu arkadaþlarýnýzla birliktelik oluþturmaya çalýþýn. Göreceksiniz ki insanlar bu yanlýþ adetten zamanla vaz geçecek. Yeter ki kararlý olun Tercih sizin. Ýster uyarýlarýmý dikkate alýn, isterseniz saðlýðýnýzý tehlikeye atýn Sonuç mu? Geçmiþ yýllarda bir ilçemizde bu tür adetlerin yasaklandýðýný basýnda görünce çok hoþuma gitmiþti. Gýyaben teþekkür etmiþtim. Çünkü ayak basýlan o parayý alýp cüzdanýmýza koyacaðýz. Sonra fýrýnda ekmeðin, pidenin veya pazarda meyvenin üzerine atývereceðiz(!) Daha sonra o meyveyi belki çocuðumuz yýkamadan yiyecek Akýbet hangi hastalýktan davetiye gelecek, diye uzun vade düþünmek lazýmdýr. Sevdiðim söz: ''Ýnsan mý paraya baðlý, yoksa paramý insana baðlý? Bu insana baðlý'' DAVUL ve PARA Davul, zurna; Düðünlerin vazgeçilmez ikilisi, Kurallara uygun olsun yeter ki, Severiz, çünkü eðlendirir hepimizi. Ama þu hakikat mutlak bilinmeli, Adetler her zaman doðru olmaz denmeli Ýþte bir örnek vereyim size, Görürsünüz eðlencelerde Geçenlerde iþtirak ettim, Bir dostumuzun düðününe Davulcu, zurnacý gelenleri, Sýkboðaz ediyordu yine. Çoðu utanmaya gelip, Resen bahþiþ veriyordu. Ýþin daha da vahim yönü, Yere atýldý 3-5 kâðýt para Bunu alacaktý davulcu aðzýyla. Paranýn etrafýnda oynadý, Bir süre iki davulcu Deðdi paraya pabuçlarýnýn kirli ucu. Daha sonra davul ile yerlere yattýlar, Paralarý aðzýyla teker teker kaptýlar. Davulcular, paralarý birleþtirdi aðzý ile Ýzleyenler diyordu oh ne güzel eðlence O an düþündüm, inceden ince Hiçte hoþ gelmedi, bu eðlence, Çünkü en tehlikeli mikroplarý taþýr Hijyen olmayan paralar bence. Bundan mýdýr bilinmez, Paradan korkarýz ailece. Neticeyi kelam, Böyle örf, adet olmaz Acilen terk edilmeli, Terk edilmezse eðer, Cebren yasak gelmeli. Bahþiþ gönülden koparsa, Usulüne uygun verilmeli. Para çok tehlikelidir, Herkesçe bilinmeli

5 HABER 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Çorum, 2. Tanýtým Günlerine hazýrlanýyor Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor. Sýklýk Tabiat Parkýna Türkiye'nin en uzun metal tüp kaykayý yapýlýyor. Tam 21 metre uzunluðunda 2 adet tüp kaykayýn yanýnda 3 tane de 12 metrelik açýk kaykay bulunuyor. Parka ayrýca 650 metrekare büyüklüðünde labirent, mescit ve ziyaretçi tanýtým merkezide yapýldý. Çorum Kasým 2013 tarihleri arasýnda Ankara'da yapýlacak olan 2.Tanýtým Günlerine hazýrlanýyor. Çorumlu Dernekler Federasyon Baþkan Vekili Mehmet Çelikel ve Baþkan Yardýmcýsý Mahmut Argun 2. Tanýtým Günleri hazýrlýklarý kapmasýnda Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'ü ziyaret etti. Çorumlu Dernekler Federasyon Baþkan Vekili Mehmet Çelikel ziyarette yaptýðý konuþmada "Þehrimizi en iyi þekilde tanýtmayý amaçladýðýmýz 2. Tanýtým Günleri'nin baþarýlý geçmesi için tüm gayretimizle çalýþýyoruz. Ýlçelerimiz görüþmelerimiz devam ediyor. Sanayici ve iþ adamlarýmýzýn desteklerini bekliyoruz. Çorum Belediyesi her zaman bizlerin yanýnda. Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü'ye bizlere yaptýðý katkýlarý nedeniyle teþekkür ediyoruz" dedi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül sise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Çorum'un tanýtýmý için her fýrsatý en iyi þekilde deðerlendirdiklerini belirtti. Gül, ilki geçtiðimiz yýl yapýlan Tanýtým Günlerinin Çorum'un tanýtýmý için önemli bir fýrsat olduðunu kasým ayýnda yapýlacak olan 2. Tanýtým Günleri'nde de Çorum'un en iyi þekilde tanýtýlacaðýna inandýðýný vurguladý.belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, "2.Çorum Tanýtým günlerinin Çorum'a yakýþýr bir þekilde yapýlmasý için merkezde Çorum Valiliði ve Çorum Belediyesi olarak çalýþmalarýmýz devam ediyor. Ýlimizi tarih, kültür ve dini turizmini en güzel þekilde tanýtmak için hazýrlýklarýmýz tüm hýzýyla devam ediyor" diye konuþtu. Kubilay Kaan YÜCEL 6 yýllýk hayal kül oldu Oðuzlar ilçesinde Kýrsal Kalkýnma Kooperatifi'ne ait 144 büyükbaþ hayvanýn bulunduðu mandýra yandý. Yangýnýn neden çýktýðý henüz belirlenemezken 200 ton saman 40 ton yem ve 60 tonda yonca yangýnda kül oldu. Ýlçenin süt üretimini karþýlamasý için büyük uðraþlarla yapýlan mandýra da yangýn çýktý. Ýþçiler tarafýndan fark edilen yangýn hemen itfaiyeye bildirildi. Yangýna müdahale için Osmancýk, Ýskilip ve Dodurga'dan takviye ekipler olay yerine sevk edildi. Mandýra da çalýþan iþçiler ise yangýnýn ilk çýktýðý anda inekleri serbest býrakarak hayvanlar kurtarýldý. Ýlçe halkýnýn da su tankerleri ile müdahale ettiði yangýnda mandýranýn tavan saçlarý kullanýlmaz hale geldi. Uzun uðraþlar sonucunda kontrol altýna alýnan yangýnda büyük hasar meydana geldi. Tesiste ayrýca süt üretimi ve depolama alanlarý vardý. Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk ilçe halkýnýn 6 yýllýk hayalinin yandýðýný söyledi. Yangýndan dolayý büyük üzüntü yaþadýklarýný ifade eden Uyanýk, 1 yýldýr stokladýklarý saman ve yemlerinin tamamen yandýðýný kaydetti. Uyanýk, "Mandýranýn çatý saçlarý yenilenirse bir ihtimal kurtarabiliriz. Bizim tek sevincimiz hayvanlarda zayiat olmamasýdýr yýlýndan beri uðraþýyorduk buranýn yapýmý için ilçedeki vatandaþlar da uðraþýyordu. Þimdi hayvanlarýn ihtiyaçlarýný karþýlamak için çalýþýyoruz. Tüm ilçemize geçmiþ olsun" dedi. Recep Demirkaynak, Çorumlularý güldürecek Çorum Belediyesi, esprileri ve tek kiþilik gösterileri ile izleyicilerine keyifli anlar yaþatan ünlü standupçý Recep Demirkaynak'ý Çorumlularla buluþturacak. Çorum Belediyesi NFK Gençlik Merkezi tarafýndan düzenlenen program 24 Ekim Perþembe günü Anvatar Otel'de saat 19.00'da baþlayacak.yaptýðý sahne gösterileriyle izleyicileri güldüren, güldürürken de mesajlar veren Recep Demirkaynak, Çorumlulara keyifli anlar yaþatacak. Çorum Belediyesi'nden yapýlan açýklamada 24 Ekim Perþembe günü Anvatar Otel'de gerçekleþtirilecek olan programa tüm Çorum halký davet edildi. Bahadýr YÜCEL

6 HABER TEK 6 Kargý heyetinden milletvekillerine davet Kargý Belediye Baþkaný Mustafa Baþpýnar, AK Parti Kargý Ýlçe Baþkaný Þaban Kösedaðý, Belediye Meclis Üyesi Hasan Üzgel, Dünya ve Avrupa Güreþ Þampiyonu Kargýlý hemþehrimiz Nazmi Avluca ile birlikte geleneksel Kargý Panayýrýna Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým'ý davet ettiler. Çorum Milletvekilleri yapýlan ziyaretten ve davetten dolayý memnuniyetlerini dile getirirlerken, ancak panayýrýn Kýzýlcahamam'da yapýlacak olan "AK Parti 21. Ýstiþare ve Deðerlendirme Toplantýsý"yla ayný tarihlere denk gelmesinden dolayý mazeretlerini dile getirdiler. Çorum milletvekilleri Kargý Panayýrýnýn þimdiden hayýrlý uðurlu olmasýný dilediler. KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Bayat Ýlçe Kadýn Kollarý'ndan Uslu'ya ziyaret NFK velilerinden Baþkan Külcü'ye teþekkür Çorum Belediyesi tarafýndan maddi durumu iyi olmayan öðrencilere dersane hizmeti vermek amacýyla kurulan Necip Fazýl Kýsakürek (NFK) Gençlik Merkezi'nde eðitim gören öðrencilerin velileri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür mektubu gönderdi eðitim-öðretim yýlýnda NFK Gençlik Merkezi 8. sýnýfta okuyan öðrencilerin velileri, gönderdikleri mektupta NFK Gençlik Merkezi'nin hayallerini gerçekleþtirmesinde önemli bir yeri olduðunu belirterek þu ifadelere yer verdi: "Sayýn Baþkaným, Hani her çocuðun hayali vardýr ya, ben büyüyünce doktor, öðretmen olacaðým diye. Ancak maddi sýkýntýlar yüzünden yýkýlan hayaller vardýr. Ýþte AK Parti Bayat Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Canan Aktaþ ve Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkan Yardýmcýsý Züleyha Çakýr Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. AK Parti Bayat Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Canan Aktaþ Kadýn Kollarýnýn ilçede yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek, "Teþkilat olarak destek ve katkýlarýnýzdan dolayý teþekkür ederiz" dedi. bizim çocuklarýmýz bu hayal enkazlarý altýnda kaybolup giderken NFK Gençlik Merkezimiz bize aydýnlýk bir el oldu. Kýsýtlý ve sýnýrlý imkanlar altýnda hayata 1-0 yenik baþlayan çocuklarýmýzýn hayatlarý adeta baþarýlarýn hikayesi oluverdi. Ýhtimal, bu günler daha sonra dün gibi olacak ve size söz veriyoruz sayýn Baþkaným, Çorum'- dan, bizin çocuklarýmýzdan, sizin sahip çýktýðýnýz yavrularýnýzdan mühendisler, mimarlar çýkacak. Ve diyecekler ki, geçmiþte yaptýðýmýz yanlýþlarý yapmayalým, imarlý yerlere projeler yapalým. Doktorlar çýkacak, hastalarý iyileþtirecek. Avukatlar, mazlumlarýn derdine derman olmaya çalýþacak. Belediye Baþkanlarý çýkacak, týpký sizin gibi 365 gün 24 saat bu þehrin insanlarýna hizmet edecek. Selam ve saygýlarýmýzla " Yasin YÜCEL SES Çorum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek Özel ve Vakýf Hastanelerinde katýlým ücretlerinin % 200'e çýkarýlmasý ile ilgili yaptýðý açýklamada "12 Ekim 2013 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan 1013/5385 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile "Vakýf Üniversiteleri dahil, ayýrýmsýz tüm özel hastanelere saðlýk hizmeti sunumundan Sosyal Güvenlik Kurumu fiyatlarý üzerinden % 200 oranýnda (iki katýna kadar) ilave ücret alýnmasý" hakký verildi. Yapýlan bu düzenleme ile bayram tatilinde, bayram hediyesi gibi deðerlendirmekteyiz" dedi. Saðlýk Bakanlýðý yakýn zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu'nca saðlýk hizmet sunucularýna saðlýk hizmeti için yapýlan ödemenin % 81'den, % 76'ya düþtüðünü açýkladýðýný hatýrlatan Merter Kocatüfek, "Bu aslýnda son yýllarda azalan ödeme kadar (% 5) hizmet alanlarýn katký-katýlým payý ve ilave ücret SES'den yüzde 200 tepkisi! ödediðini göstermektedir. Anayasa Mahkemesi'nin Tam Gün Yasasý'ný iptal etmesi sonrasýnda da Üniversite Hastaneleri'nden alýnacak öðretim üyesi hizmeti için, muayenelerde TL, ameliyat ve giriþimler için de bir defada asgari ücretin iki katýný geçmemek üzere ilave ücret alýnmasý düzenlemesi ile bir ilave ücret daha getirilmiþti. Þimdi de, bayramdan hemen önce, yangýndan mal kaçýrýrcasýna, Vakýf Üniversiteleri ve özel hastanelerin alabileceði ilave ücret, A gurubu hastaneler için en çok % 90 iken, ayýrýmsýz tüm özel hastanelere Saðlýk Hizmeti için iki katýna çýkarýlmaktadýr. Bu, saðlýk hizmeti için yapýlacak ödemelere bir yenisini eklemekte, hizmet alanlara, "paran yoksa saðlýk hizmeti alma" anlamýna gelmektedir. Sendikamýz SES, yapýlan bu düzenlemelerle, katký, katýlým ve ilave ücretlerinin kaldýrýlmasýný, bunun yarine, parasýz, nitelikli ve ulaþýlabilir saðlýk hizmetinden yanadýr. Ödenen vergilerle saðlýk hizmeti verilmesi gerektiði düþüncesinden hareketle, bunun mücadelesini de vermektedir. Mücadelemizde kararlý olduðumuzu, baþta saðlýk emekçileri olmak üzere, tüm emekçileri ve hizmet alan halkýmýzý bizimle parasýz saðlýk mücadelesine çaðýrýyoruz" ifadelerini kullandý. Yasin YÜCEL Kadýnlar KKSM'de bayramlaþtý Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'nde eðitim gören kursiyerler, eðiticiler ve sivil toplum örgütlerinin kadýn temsilcileri Velipaþa Konaðý'nda bayramlaþtý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü'nün ev sahipliðinde gerçekleþen bayramlaþma merasimine AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, Belediye Meclis Üyeleri Seyhan Günhan ve Bedriye Çayýr, sivil toplum kuruluþlarýnýn kadýn temsilcileri, eðitmenler ve belediyede çalýþan kadýn personel katýldý. Kadýn konuklarla yakýndan ilgilenen Hatice Külcü, KKSM'de kadýnlarla sýk sýk bir araya geldiklerini hatýrlatarak, "Þimdi de Kurban Bayramý vesilesiyle bir aradayýz. Hepinizin geçmiþ bayramýný kutluyorum" dedi. Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'nin Çorumlu tüm kadýnlarýn hizmetinde olduðunu ifade eden Hatice Külcü, "5 mahallemize daha yapýlan mahalle kültür merkezlerimizden Çorumlu tüm kadýnlarýmýzý istifade etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandý.

7 HABER 7 Demiryolunda hedef Uygulama Projesi nin tamamlanmasý Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, Kýrýkkale-Çorum- Samsun demiryolu projesinin sadece Çorum için deðil, bölge ve ülkemiz için son derece hayati öneme sahip olduðunu belirtti. Baðcý, ülkemizin 2023 hedeflerine ulaþmasýný saðlayacak bu projenin hayata geçirilmesi için Uygulama Projesinin tamamlanmasý ve finansman sorununun çözülmesi gerektiðini vurguladý. Milletvekili Cahit Baðcý konu hakkýnda yaptýðý açýklamada Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým'ýn bir televizyon kanalýnda yaptýðý açýklamada önümüzdeki 10 yýlda toplam 10 bin km Yüksek Hýzlý Tren hattý yapýlacaðýný ve bu çerçevede Samsun ve etrafýndaki illerinde 2023'e kadar Yüksek Hýzlý Trene kavuþacaðýný söylediðini hatýrlatarak, "Bu açýklamalar tarafýmdan sosyal medya aracýlýðý ile takipçilerimle paylaþýlmýþtýr. Açýklamalarým Çorum'un demiryoluna kavuþmasý konusundaki talebi ve özlemi dikkate alýnarak bir internet sitesinde deðerlendirmeye tabi tutulmuþ ve haberleþtirilmiþtir. Demiryoluna iliþkin tarafýmýzdan yürütülen çalýþmalarýn yok sayýlmasý doðru deðildir. Yapýlan haber ve analizin bir bilgi eksikliðinden kaynaklandýðýný umuyorum. 11 yýldýr Türkiye'nin her bir köþesine hizmet eden Ýktidar Partisi'nin bir mensubu ve Çorum'u temsil eden bir Milletvekili olarak ifade ediyorum ki hiçbir zaman aldatýcý, geçiþtirici, öteleyici ve günü kurtarýcý bir söylem, yöntem ve siyaset tarzý sergilemedik" dedi. "Çorum'un en temel projesinin demiryolu olduðunun bilinci ile çalýþtýk ve çalýþmaya da devam ediyoruz" ifadelerini kullanan Baðcý açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Bu haklý talebimizi Parti Meclisimiz, bürokrasi ve yüce parlamento dahil her ortamda dile getirdik. Konu, TBMM kürsüsünden hem Sayýn Murat Yýldýrým hem de tarafýmdan ifade edilmiþtir. Son olarak Sayýn Baþbakanýmýz ile 6 ay önce yapýlan bir toplantýda Çorum Milletvekilleri adýna Sayýn Salim Uslu tarafýndan ifade edilmiþ ve bu konuda bir dosya bizzat tarafýmýzdan Sayýn Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'a takdim edilmiþtir. Kýrýkkale-Çorum-Samsun (280 km) demiryolu hattýnda bugün itibariyle Fizibilite, ÇED Onayý, Avam Proje aþamalarý tamamlanmýþtýr. Sadece Çorum için deðil, bölge ve ülkemiz için son derece hayati öneme sahip ve ülkemizin 2023 hedeflerine ulaþmasýný saðlayacak bu projenin hayata geçirilmesi için Uygulama Projesinin tamamlanmasý ve finansman sorununun çözülmesi gerekmektedir. Sayýn Baþbakanýmýzýn açýklamalarýndan Hükümetimizin demiryolunda finansman araçlarýný ve yollarýný bulmaya çalýþtýðýný yakýndan biliyoruz. Hedefimiz Uygulama Projesinin tamamlanarak finansmana uygun noktaya getirilmesidir. Çorum kamuoyuna saygýyla duyurulur." T.C ÇORUM 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU 2012/21 SATIÞ TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri: Çorum Mecitözü ilçesi Doðu Mah. Ada 52 parsel 16 da kayýtlý 451 M2 miktarýnda Tek katlý ahþap ev niteliðinde gayrimenkul. Ahþap direkler üzerine, karkasý ahþap iskedos, duvarlarý harman tuðlasý ile mesken olarak kullanýlmak üzere inþa edilmiþ iki katlý 73 M2 miktarýndaki yapýnýn etrafý tamamen açýk alt katý kuruluk þeklindedir. Yine taþýnmaz üzerinde hali hazýr durumuna göre boþ ve kýsmen yýkýk 31 M2 alanýnda yapýnýn çatýsý ahþap, üzeri M.T.Kiremit örtülü kerpiç duvarlarýn içi dýþý çamurla sývalýdýr. Yüzölçümü : 451, M2 Ýmar Durumu : Ýmarlý Kýymeti : ,25 TL KDV Oraný : %1 1. Satýþ Günü : 19/12/2013 günü 10:30-10:35 arasý 2. Satýþ Günü : 14/01/2014 günü 10:30-10:35 arasý Satýþ Yeri : Çorum merkez Fatih caddesi Adalet Sarayý giriþ kat ihale salonu Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/21 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze, baþvurmalarý ilan olunur. 06/10/2013 (ÝÝKm.126) (*)Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. UYAP Biliþim Sisteminde yer alan bu dokümana adresinden kgl4vai - W/F9rlq - RciNVD5-9YJRP4= kodu ile eriþebilirsiniz. Basýn: Resmi ilanlar de Ýskilip son 5 yýlda büyük yatýrýmlar aldý Ýskilip, Cumhuriyet tarihi boyunca alamadýðý hizmetleri son 5 yýlda bir bir aldý ve almaya devam ediyor. Son yýllarda Ýskilip adýna kaydedilen hýzlý geliþmeler Ýskilip'i vatandaþlarýn uzun yýllar sorunsuz yaþayacaðý bir kent haline getiriyor. Kýsa bir süre önce baþlayan kanalizasyon altyapý çalýþmasý hýzla devam ederken Tosya yolu þehir içi geçiþi asfalt çalýþmalarýnda ise sona gelindi. 10 yýldan fazla bir süredir proje halinde bekleyen Tosya yolunun önemli bir kýsmý çalýþmalarýn ardýndan bitirilmiþ olacak. Altyapý çalýþmasý ise Ýskilip'in yarým asýrlýk sorununu çözüme kavuþturacak ve Ýskiliplilerin daha uzun yýllar sorunsuz bir altyapýya sahip olmalarýný saðlayacak. ATIK SU ARITMA TESÝSÝ ÝNÞAATI BAÞLIYOR Öte yandan geçtiðimiz günlerde yer teslimi yapýlan atýk su arýtma tesisi inþaatý önümüzdeki günlerde baþlayacak. Kullanýlmasýnda ve çevreye býrakýlmasýnda insan saðlýðý bakýmýndan sakýncalý olan evsel atýklarýn arýtýlmasý için Ýskilip Belediyesi tarafýndan talep edilen Atýk Su Arýtma Tesisi Projesinin 6 milyon 709 bin lira bedelle ihalesi yapýlýp 26 Eylül 2013 tarihinde yüklenici firma ile Ýller Bankasý arasýnda sözleþme imzalandý. Belediyesi tarafýndan da yer teslimi de 8 Ekim'de yapýldý. Ýnþaatýna önümüzdeki ay baþlanýyor. ÞEHÝRÝÇÝ ÝÇME SUYU ÝSALE HATTI ÝHALESÝ ÖNÜMÜZDEKÝ AY YAPILIYOR Þehir içi içme suyu isale hattý ihalesi ise kasým ayý içerisinde yapýlacak. Ýskilip Belediyesi tarafýndan kaynaðýndan þehir merkezine kadar yenilenen içme suyu þebekesinin þehir içi hattý da tamamen yenilenecek. Þehir içi içme suyu isale hattýndaki karmaþýk yapý düzelecek. Asbest ilçe gündeminden çýkacak. Ýskilip için hayati önem taþýyan bir çalýþma olacak olan içme suyu isale hattý çalýþmasý önümüzdeki yýlýn ilk günlerinde baþlayacak.ramazan ayýndan bu yana Ýskilip Belediyesi'nin çabalarýyla yürütülen doðalgaz abonelik çalýþmalarýnda sürenin dolmasýna iki hafta kala eksik sayýsý 21 Ekim 2013 Pazartesi günü itibarýyla 700'e düþtü.ýskilip Belediyesinin küçük guruplar halinde esnaf ve mahalle sakinlerini bilgilendirme toplantýlarýna ek olarak Ýskilip þehir merkezinde anons aracý ve belediye anonslarýyla halka bu tarihi fýrsatý kaçýrmamalarý gerektiði konusunda sürekli çaðrý yapýlýyor. Aboneliði teþvik eden Ýskilip Belediyesi son olarak abonelik imkânlarýný kolaylaþtýrarak 5 taksitle doðalgaz aboneliðinin yolunu açmýþtý. Bayram tatilinde de aboneliðe imkân tanýyan Belediyenin gayretleriyle doðalgaz abone sayýsýnda büyük artýþ saðlandý. Belediye Baþkaný Numan Sezer, yapýlan çalýþmalarla ilgili belediyenin bütün imkânlarýný seferber ettiklerini belirterek, çalýþmalarýnýn durmadan devam edeceðini kaydetti. ÝSKÝLÝP ÇANKIRI YOLUNUN YAPIMINA ÖNÜMÜZDEKÝ GÜNLERDE BAÞLANIYOR Harami deresini de kapsayan Ýskilip-Çorum yolunda yol geniþletme çalýþmalarý devam ederken, Ýskilip-Çankýrý yolu ihalesi de önümüzdeki günlerde tamamlanarak yol yapým çalýþmalarýna baþlanacak. Hastane kompleksi temel atma törenine Kafkas ve Uslu'da katýldý Türkiye'nin en büyük hastane kompleksi olmasý beklenen 3 bin 566 yatak kapasiteli olan ve 7 bin 500 kiþinin istihdam edileceði Etlik Þehir Hastanesi'nin temelini Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan attý. Ankara Etlik'te yaklaþýk 1 milyon 400 bin metrekarelik alanda inþa edilecek Etlik Þehir Hastanesi temel atma törenine Baþbakan Erdoðan'ýn yaný sýra Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek, milletvekilleri, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Baþkan Yazýcý esnaftan doðalgaz için destek istedi Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, esnaf turu yaparak vatandaþlarýn taleplerini dinlerken yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler vermeye devam ediyor. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafý ziyaret ederek talepleri dinlemeye devam ediyor. Esnafý dükkanlarýnda ziyaret eden ve hayýrlý kazançlar dileyen Baþkan Yazýcý, vatandaþlarla da sohbet etti. Esnafýn taleplerini dinleyen Baþkan Yazýcý, yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Esnafýn önemli bir hizmet sunduðunun altýný çizen Baþkan Yazýcý, yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdiklerini ve esnaf ve vatandaþlarýn taleplerini, yapýlmasýný istenilen çalýþmalarý dinlediklerini kaydetti. Gerçekleþtirilen ziyaretlerde devam eden doðalgaz kampanyasý hakkýnda bilgiler sunan Baþkan Yazýcý, kampanyaya destek talebinde bulundu. Baþkan Yazýcý, ayrýca alt yapý çalýþmalarý ile devam eden belediye yatýrýmlarýný da anlattý. Uður ÇINAR Nihat Tosun ve bakanlýk bürokratlarý ile yüklenici firma temsilcileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý.yapýlan konuþmalarýn ardýndan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Ankara Etlik Entegre Saðlýk Kampüsü'nün þantiye alanýnda sergilenen hastane ve örnek hastane odalarýnýn maketinin bulunduðu bölümü ve hastanenin video gösterimini inceledikten yüklenici firma ile hastanenin yapým süresi ile ilgili pazarlýk yaptý. Erdoðan, sözleþmeye göre 42 ay içerisinde kampüsün yapýmýnýn tamamlanacaðýný belirterek, "Fakat 42 ay bana fazla geldi. Astaldi ve Türkerler burada. Þimdi bu süreci biraz aþaðýya çekelim. Ben kendilerine bir teklifte bulundum. 42 aydan 30 aya çekiyoruz. 2.4 milyar TL'lik bir yatýrým. Kolay deðil. Hayýrlý olsun" diye konuþtu.

8 Genç Deve Genç deve annesine sormuþ-"anne niye bizim ayaklarýmýz bu kadar büyük?" Anne cevap vermiþ: -"Çölde kuma batmamak için."genç deve tekrar sormuþ:-"peki kirpiklerimiz niye bu kadar gür.anne tekrar cevap vermiþ: -"Çölde kum fýrtýnalarýnda kum kaçmasýn diye." Meraký yatýþmamýþ olan genç deve bir soru daha sormuþ:-"bizim niye hörgüçlerimiz var."anne deve sabýrla yanýtlamýþ :-"Çölde çok uzun süre susuz idare edebilmek için suyu hörgüçlerimizde depolarýz."sonunda dayanamayan genç deve sormuþ : -"Peki biz Ankara Devlet Hayvanat Bahçesinde ne halt yiyoruz?" Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü YAÞAM Mevsim geçiþinde saðlýklý Kalabilmek için öneriler Memorial Diyarbakýr Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü nden Diyetisyen Ceren Aktaþ, yaz aylarýnýn ve uzun bir tatil döneminin geride kaldýðý þu günlerde, sonbaharý saðlýklý geçirebilmek ve kýþa hazýrlanmak için beslenme alýþkanlýklarýna dikkat edilmesi gerektiðini söyledi. Yazdan kalan kilolardan kurtulmak için þok diyetlerden uzak durulmasý gerektiðini ifade eden Aktaþ, "Soðuk havayý bahane ederek hareketsiz kalmamak da önemli. Kýþa saðlýklý ve dinç bir þekilde hazýrlanmak için mevsim geçiþlerinde fazla kilolardan kurtulmak ise bahar yorgunluðunun olumsuz etkilerinden koruyor." dedi.uzun yaz tatilinde beslenme alýþkanlýklarýnýn deðiþmesiyle alýnan kilolarýn tatil sonrasý þok diyetlerle verilmeye çalýþýlmamasý gerektiðini ifade eden Aktaþ, tatil sonrasý kýþa girerken yapýlan en büyük yanlýþlardan birinin kilo alan bireylerin öðün atlama veya tam gün aç kalma gibi yöntemlere baþvurmasý olduðunu söyledi. Bu tür yanlýþ uygulamalarýn metabolizmayý olumsuz etkilediðini dile getiren Aktaþ, "Vücut kýtlýk sendromuna girerek aldýðý her besini yað olarak depolar. Bu nedenle kýþa girerken yazýn alýnan kilolardan kurtulmak için öncelikle öðün atlamadan saatlik aralýklarla beslenmek gerekir. Ana öðünlere ek olarak ara öðünler de beslenmeye dahil edilmelidir. Aç kalmak ve öðün atlamak bir sonraki öðünde daha fazla besini daha hýzlý bir þekilde tüketmeye neden olur. Tatil dönüþü bir süreliðine tatlý tüketimini sýnýrlandýrmalýdýr. Ancak tatlý yeme isteði bastýrýlamadýðý zamanlarda þerbetli tatlýlar yerine daha hafif olan sütlü tatlýlar tercih edilmelidir." dedi. "MEVSÝM GEÇÝÞLERÝNDE SU TÜKETÝMÝNÝ ÝHMAL ETMEYÝN" Sonbahar döneminde ve kýþa girerken terleme nispeten azaldýðý için direkt olarak bu durumdan sývý alýmý da nasibini aldýðýný kaydeden Aktaþ, "Bu durum uzun vadede halsizlik, yorgunluk, baþ aðrýsý gibi durumlara yol açmaktadýr. Benzer bir etki de Þehirlerde daha çok anne-baba ve çocuklardan oluþan çekirdek aileler fazladýr. Bununla beraber evli çocuklarýn, torunlarýn ayný apartmanda farklý dairelerde yaþadýklarýný da görüyoruz. Bu yaþam þekli, aileleri þehir hayatýnýn yalnýzlaþtýrmasýndan koruduðu gibi birtakým aile sorunlarýný da beraberinde getiriyor. Aile apartmanýnda ikamet etmek bilhassa çalýþan bayanlarýn çocuklarýnýn bakýmý için büyük avantaj saðlýyor. Çocuk bakýmý ve temizliði için hizmet alýnan kiþileri daha iyi tanýmakta büyükanne ve diðer aile üyelerinin desteði önemli oluyor. Çocuk ve gençlere de duygusal ve sosyal açýdan iyi geliyor. Yine bu þekilde kardeþler yaþlý annebabalarýnýn bakýmý için birbirine destek olabiliyor. Karþýlýklý sevgi, saygý ve iyi niyet uygun þekilde gösterildiðinde ayný çatý altýnda yaþamak mutluluk vesilesi iken belli hassasiyetlere riayet edilmezse ciddi aile sorunlarý ortaya çýkýyor. Kimi zaman eþin ailesine mekânsal yakýnlýðý, boþanmaya yol açan geçimsizliklerden biri olabiliyor. Bu sorunlar genelde karþýlanmayan beklentilere ve özel alanlarý koruma hassasiyetine dayanýyor. Kültürel ve kiþisel farklýlýklar da iliþkilerde yanlýþ anlamalara, alýnganlýklara yol açýyor. Yeni yuva kuran eþlerin evliliðe yeteri kadar hazýr olmamasý ve birbirlerini anlayýp destek olamamasýyla da problemler katlanýyor. Aþýrý koruyucu annebabalar, evli çocuklarýnýn sorumluluklarýný üstlenmeye çalýþtýðýnda gelin veya damatlar bunu aileye müdahale olarak algýlýyor. Annebabalarýn bir kýsmý da tam tersine evlatlarýndan daha çok destek bekliyor. Bazen de sorunlar kýþ aylarýndan ilkbahara geçiþte sývý kaybýnýn artmasýna paralel olarak, kayýplarýn karþýlanamamasý ile birlikte ortaya çýkmaktadýr. Her iki durumda da "bahar yorgunluðu" þeklinde yorumlanan bu durumun vücuttaki sývý dengesi ile yakýndan iliþkisi bulunmaktadýr. Bu iki mevsimsel geçiþ döneminde de günde litre su tüketilmesi gerekmektedir." þeklinde konuþtu. "SOFRANIZDAN SEBZE VE MEYVEYÝ EKSÝK ETMEYÝN" Sonbahar döneminde sebze ve meyveyi sofradan eksik edilmemesi gerektiðinin altýný çizen Aktaþ, "Mevsimsel geçiþ dönemlerinde hastalýklardan korunmak ve savunma mekanizmasýný güçlendirmek için beslenmeye gerekli oranlarda vitamin içeriði bulunan bol miktarda sebze ve yeterli miktarlarda meyve eklenilmelidir. Ayrýca beslenmede kuru baklagiller, kepekli tahýllar (esmer ekmek, kepekli makarna, bulgur vb.) gibi lifli besinlere de yer vermelidir. Lifli besinlerin tüketimi kabýzlýk sorununa da engel olacaktýr." ifadelerini kullandý. "YAÐMURLU HAVADA DA YÜRÜYÜÞ YAPIN" Havalarýn soðumaya baþlamasý ile fiziksel aktivitelerin azaldýðýný belirten Aktaþ, "Hava yaðmurlu olsa da yaðmurdan koruyucu önlemler alarak uzun mesafeli yürüyüþler yapýlabilir. Ne kadar çok hareket edilirse, o kadar çok kalori yakýlýr. Yaþamda ve günlük aktivitelerde yapýlacak küçük deðiþiklikler her gün yakýlan kalori miktarýný da artýracaktýr. Asansör yerine merdiven kullanmak, arabayý iþyerinden uzaða park edip geri kalan mesafeyi yürümek, arkadaþlar ile kahve içmek yerine maðazalarý dolaþmak, köpeði gezdirmek, bahçe iþleriyle uðraþmak ya da evi temizlemek fazladan kalori harcatan aktivitelere örnek olarak gösterilebilir. Bu tip deðiþikliklerle günlük ortalama en az 100 kalori yakýlabilir." diye konuþtu. Aile apartmanlarý akraba Arasýný açmamalý! anne-babalarla deðil, kardeþlerin birbirine ve çocuklarýna karþý tutumundan kaynaklanabiliyor. Eþin aralarýndaki sorunlarý gizleyemeyip ailelerine aktarmasý veya problemlerin ailelerin önünde cereyan etmesiyle aileler yardýmcý olmak isterken sorunlar daha da büyüyebiliyor. HER AÝLENÝN ÖZEL ALANI OLDUÐU UNUTULMAMALI! Aileler, birbirine gidiþ geliþlerde her ailenin özel alaný olduðunu unutmamalý. Eþler birbirini anlamaya çalýþýp eþiyle ailesi arasýnda hoþgörü ve uyumu güçlendirecek bir köprü olmaya çalýþmalý. Zira alýþtýðý ortamdan sonra baþka bir ortama uyum göstermek durumunda kalýr. Eþin desteði bu durumda çok önemlidir. Ruh ve beden saðlýðý problemleri, sorunlarýn daha da büyütülmesine yol açtýðýndan bu tür problemlerin çözümü ihmal edilmemeli. Kiþiler olabildiðince hoþgörülü davranýp küçük konularý büyütmemeye çalýþmalý. Her aile, kendi ailesi içinde sorumluluklarýný kendileri yerine getirerek ancak çok ihtiyaçlarý olduðunda birbirinden destek istemeli. Hoþgörülü ve anlayýþlý davranarak yardýmsever olunmalý. Fakat aþýrý fedakârlýktan kaçýnmalý. Ýhtiyaç durumunda desteðe hazýr olacaðýný ifade etmeli. Kendi ihtiyaç ve beklentilerini de gerektiðinde uygun þekilde ifade edebilmeli. Yemek, uyku, çalýþma ve misafir geliþi saatlerine dikkat edilmeli. Bazen yaþananlar geçmiþ problemleri hatýrlatýr, her güne yeni bir baþlangýçla baþlanmalý. Güler yüzlü olup sevgi ve takdir ifadelerini kullanmaya çalýþýp esprili olmaya özen göstermeli. 19:50 20:00 20:00 8 Ferdi ve Gülbahar Koparan çifti, þirketlerinin þubesini açmak için birkaç aylýðýna Irak a giderler. Emre ye göz kulak olmak için Gülbahar ýn ablasý Saadet ve eþi Ayhan, Ýstanbul a Beceren lerin evlerine taþýnýrlar. Birbirleriyle sürekli tartýþan ve boþanma davalarý devam eden Gürleyen çifti, Nermin ve Mahir ile de sürekli atýþma içindedir. Tekin ise evliliðini kurtarmak için Matmazel in peþinden Fransa ya gitmiþtir. Muhtar bu duruma içten içe üzülmekte, en yakýn dostunun yokluðuna alýþmaya çalýþmaktadýr.oyuncular : Selen Seyven, Zuhal Topal, Þehsuvar Aktaþ, Kadir Çöpdemir Yönetmen : Þafak Bal Avrupa Avrupa Pis Yedili Milli Eðitim Bakanlýðý okullarda tablet dönemine geçmiþtir ve Giriþim Koleji de pilot okul seçilmiþtir. Esma Sultan tarafýndan tüm öðretmen ve öðrencilere tabletler daðýtýlýr, Pis Yedili hariç... Bu durumu çözmek PC ye düþer. Elçin, Zeynep i öldürmeye kastettiði gerekçesiyle mahkemeye kadar hapishanede kalacaktýr. Ceyhun, inþaatta çalýþan ve olayý gören iþçiyi þahit olarak ifade vermesi için konuþmaya gider fakat Zeynep ondan önce davranmýþtýr. Zeynep ifadesinden vazgeçecektir fakat tek bir þartý vardýr. Esma Sultan, nikah masasýnda terk edilmesinin acýsýný bir türlü atamamaktadýr. Doksanlar 1990 yýlýnýn yaz aylarýnda baþlayan hikayede, birkaç yýl önce birbirlerine küsmüþ olan Bekir ve Nuri adýnda iki kardeþin öyküsü aktarýlýyor. Kardeþlerin eþleri de bu küslükten dolayý birbirleriyle konuþmamaktadýr. Gün geçtikçe küslüðün þiddeti artar, iki kardeþ birbirlerinin yüzlerini bile görmek istemez. Nuri nin büyük oðlu Mustafa nýn niþanýna Bekir in gidip gitmeyeceði mahallede büyük merak konusudur. Öte yandan sosyal medyanýn, arkadaþlýk sitelerinin, cep telefonlarýnýn olmadýðý o günlerde gençlerin gündemini oluþturan en önemli þey, yine kuþkusuz aþklardýr. ÞAKÞUKA Sýla Gençoðlu Sýla, 17 Haziran 1980'de Denizli'de doðdu. Ýlkokulu Denizli'de okuyan þarkýcý, ortaokul ve lise öðrenimi için Ýzmir'e anneannesinin yanýna yerleþti. Ýlk sahne çalýþmalarýna Ýzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde baþladý ve Türk Halk Müziði ile Türk Sanat Müziði korolarýnda korist ve solist olarak görev aldý. Lise ikinci ve üçüncü sýnýflarda özel þan derslerine baþladý. Ýzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçýlarýndan Sabahat Tekebaþ ile þan ve ses eðitimi uzerine çalýþtý.1998 yýlýnda yüksek öðrenimi için Ýstanbul'a geldi. Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransýz Dili ve Edebiyatý Bölümü'nde bir sene okudu, daha sonra Ýstanbul Bilgi Üniversitesi Caz Vokal Bölümü'ne geçiþ yaptý. Bu dönemde, Afyon Caz Festivali'nde Neþet Ruacan, Nedim Ruacan ve Nezih Yeþilnil'den oluþan caz orkestrasýnda solist olarak görev aldý. Nükhet Ruacan'la ses eðitimi üzerine çalýþtý ve yine okul döneminde, daha sonralarý albümlerinde sanatçýya önemli katkýlar yapan müzisyen Efe Bahadýr'la da tanýþtý. Kýsa bir sürenin ardýndan Kenan Doðulu ile tanýþarak onun yedi sene vokalistliðini yaptý. Ayrýca Sýla'nýn yaptýðý besteler ve yazdýðý þarký sözleri Ferhat Göçer (Vur kadehi Ustam) Kenan Doðulu (Boðaziçi) Emel Müftüoðlu (Aðla Aðla) gibi birçok ünlü sanatçýnýn albümlerinde yer aldý. Geniþ kitleler onun sesiyle ilk kez Sezen Aksu ile yaptýklarý ve "Sýla" dizisinin þarkýsý olan ortak besteleri "Sýla/Töre" sayesinde tanýþtý.þarkýcý, 2007 yýlýnda kendi adýný taþýyan ilk albümünü çýkardý. Ozan Doðulu, albümün prodüktörü olarak yer aldý. Hareketli çýkýþ þarkýsý "...Dan Sonra"nýn sözleri Sýla Gençoðlu imzasý taþýrken, müziði ve düzenlemesi Ozan Doðulu ya aittir. Albümün stüdyo aþamasýnda da desteðini eksik etmeyen Kenan Doðulu da vokali ve dikkat çekici rap düetiyle þarkýyla eþlik etti. Albümde bir tanesi Gözde Kansu yla, bir tanesi de Sezen Aksu yla ortak olmakla birlikte tüm þarký sözleri Sýla ya aittir. Kendine özgü sözlerinin yaný sýra albümde 5 tane bestesi de yer almaktadýr. Bunlarýn dýþýnda Sezen Aksu, Ozan Doðulu, Yalýn ve Efe Bahadýr albümün diðer þarkýlarýnda söz ve müzikleriyle yer almaktadýrlar. Düzenlemelerde ise baþta Ozan Doðulu olmak üzere, Murat Yeter, Mustafa Ceceli, Efe Bahadýr ve Nedim Ruacan gibi müzisyenler yer almaktadýr. Malzemeler 1 adet Patlýcan Kýzartmak için Sývýyað 1 adet Kabak 2 adet (Sos için) Domates 1 adet Patates 1 adet Soðan 1 kahve fincaný Zeytinyaðý 2 adet Biber 1 diþ Sarmýsak Tuz 1 çay kaþýðý Sirke Yemeðin Tarifi Kabak, patlýcan ve patatesin kabuklarýný soyup, küp biçiminde doðrayýn. Patlýcanlarý tuzlayýp, yarým saat bekletin. Yýkayýp suyunu süzün. Tavaya sývý yaðý alýp kýzdýrýn. Önce patatesi sonra kabak ve patlýcaný kýzartýn. Servis tabaðýna alýn. Sosu için, domateslerin kabuklarýný soyup çekirdeklerini alýn. Küçük küçük doðrayýn. Zeytinyaðýný tavaya alýp yemeklik doðradýðýnýz soðanlarý kavurun. Domatesleri ilave edin. Domates suyunu çekene kadar bekletin. Ezilmiþ sarmýsak ve sirkeyi ekleyin. Tuzunu ayarlayýn. Biberleri küp biçiminde doðrayýp, sývý yaðda kýzartýn. Yemeðin üzerine koyup servis yapýn. Baþarýnýn sýrrýný bilmiyorum ama baþarýsýzlýðýn Yolu herkesi memnun etmeye çalýþmaktan geçer. (Bill Cosby) 06:30 Avrupa Yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar Duymasýn Esra Erol da Evlen Benimle 19:00 Ana haber 20:00 Doksanlar 23:15 Kim Milyoner Olmak Ýster? Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 18:30 Hayat Dediðin 19:30 Gizli Hedef 22:00 Davacý Hayata Gülümse Show Kulüp Magazin Proðramý Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Kelime Oyunu Spor Sayfasý 20:00 Pis Yedili 23:15 Muhallebi Kafa 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 A.Þ.K 22:15 Merhamet 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:40 Hava Durumu 19:50 Avrupa Avrupa 22:30 Eski Hikaye Hayatýn Nabzý Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:50 Ýki Dünya Arasýnda 19:45 Ýki Dünya Arasýnda 20:50 Nizama Adanmýþ Ruhlar

9 HABER 9 Trafik kazalarýnda son üç ayda 21 kiþi öldü Çaresiz bir babanýn feryadý Çorum'da son üç ayda polis ve jandarmanýn sorumluluk bölgelerinde toplam 17 ölümlü trafik kazasý meydana gelirken bu kazalarda 21 kiþi hayatýný kaybetti. Ayný dönemde polis ve jandarmanýn sorumluluk bölgelerinde ise toplam 748 trafik kazasý oldu. Yine her iki bölgede toplam 115 bin 259 araç denetimlerde kontrol edilirken 11 bin 401 sürücüye toplam 3 milyon 079 bin 981 lira para cezasý kesildi. Denetimlerde 1833 araç trafikten men edilirken 149 sürücünün ehliyetine ise el kondu. Denetimler de emniyet kemeri kullanýmý ise þehir içinde yüzde 64 þehir dýþýnda yüzde 88 çýktý. PTT 173. yýlýný kutluyor PTT'nin 173. kuruluþ yýldönümü nedeniyle bugün bir dizi etkinlik düzenlenecek. Etkinlikler kapsamýnda ilk tören saat 09.30'da Atatürk anýtýnda yapýlacak. Burada ki törende çelenk konulmasýnýn ardýndan saygý duruþunda bulunulacak ve Ýstiklal Marþý okunacak. Daha sonra ise saat 10.45'te PTT Merkezinde 173.sýrada iþlem yaptýran müþteriye hediyeler verilecek. Saat 14.00'da Baþmüdür Þükrü Elmas basýn toplantýsý yapacak. Kutlamalar kapsamýnda PTT heyeti Vali Sabri Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü de ziyaret edecekler. Çorum merkeze baðlý Çaltýcak Köyü'nde yaþayan evli iki çocuk babasý Ýsmail Þahin, yetkililerden uzanacak yardým elini bekliyor. Ailesi ve engelli iki çocuðu ile yaþam mücadelesi veren Þahin'in oturduðu babadan kalma eski ahþap ev ise her an üstlerine yýkýlma riski taþýyor. Geçimini çiftçilik yaparak çok zor þartlar altýnda saðlayan Þahin, "Kazancým dört kiþilik aileye yetmiyor, 2 tane engelli kýzýmý, her ay Ankara'ya kontrole götürmek zorundayým. Saðlýk güvencem olarak yeþil kartým var. Yetkililerden bir türlü gereken yardýmý almayý baþaramadým. Yiyecek ekmek, giyecek de elbise bulamýyorum ne belediye yardým ediyor ne de sosyal yardýmlaþma" dedi. Kýzlarýnýn raporlu olmasýna raðmen hiçbir kurum ve kuruluþtan yardým alamamaktan yakýnan Ýsmail Þahin, "Derdimi ve sorunlarýmý ben anlatamýyorum, bana yardýmcý olun. Kýzlarýmýn raporu var ve tedavileri sürekli olarak devam ediyor. Gözlerimden rahatsýz olduðum için çalýþamýyorum ve doktorlarda bu sorunumdan dolayý çalýþmayý bana yasakladý. Çaltýcak köyümüzde ilkokul olmadýðý için mecburen taþýmalý olarak Ýnalözü köyüne okula servisle gönderiyorum kýzlarýmý okutmak için. Servisçi de yarý yolda býrakýyor 2 km'lik yolu yaz kýþ demeden büyük zorluklarla yürüyerek eve geliyorlar. Bayram harçlýðým yok, elektrik ve telefon faturalarýmý ödeyemedim. Elbiselerimiz yýrtýk olduðu için toplumda da ne yazýk ki hor görülüyoruz. Her þey para olmuþ hiçbir þeye gücüm yetmiyor. Allah rýzasý için bana yardým edin" þeklinde kaydetti. Oturduðu evin çok eski olduðunu dile getiren Þahin, "Ýmkaným olsa evimi yapmaz mýyým, kim bile bile ölüme gider. Her sabah uyandýðýmýzda hayatta kaldýðýmýza þükrediyorum. Kýþ geldi evim her tarafýndan akýyor, ne olur artýk birileri duysun, birileri görsün tutun elimizden ölmek istemiyoruz" diyerek feryat etti. Rektör Alkan'dan Elvan Zorlu'ya ziyaret Rektör Alkan "Beyaz Mikrofon"a konuk olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Umut Radyo'da yayýnlanan, yapýmcýlýðýný ve sunuculuðunu Meltem Danýþman Çýnar'ýn yaptýðý "Beyaz Mikrofon" adlý söyleþi programýna konuk olacak. 23 Ekim 2013 Çarþamba günü saat 16.00'da baþlayacak olan programda Rektör Prof. Dr. Alkan, göreve baþladýðý günden bugüne kadar geçen süre içerisinde üniversitedeki geliþmeleri anlatacak. Selami Sezer'den Vali Baþköy'e veda ziyareti Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Zorlu Oto Dizayn sahibi Elvan Zorlu'yu ziyaret etti. Uygun ve kaliteli parçalarý bir araya getirerek, dünyaya açýlan ve kente katma deðer saðlayan Zorlu Oto Dizayn sahibi Elvan Zorlu'yu yapmakta olduklarý kaliteli hizmet ve görsel dizayndan dolayý tebrik eden Rektör Prof. Dr. Alkan, 2016 yýlýnda ilimizde yapýlmasý planlanan 12'nci Dünya Üniversitelerarasý Güreþ Þampiyonasý'nda kullanýlmak maksadýyla Rektörlük VIP aracýnýn iç dizaynýný yapan Zorlu Oto Dizayn'a teþekkür etti. Ziyaretten dolayý Rektörü Prof. Dr. Alkan'a teþekkür eden Zorlu Oto Dizayn sahibi Elvan Zorlu da, "Rektörümüzün üniversitemizde göreve baþlamasý ile birlikte üniversitenin büyük bir ivme kazandý. Bu ivme için bizde üzerimize düþen katkýyý vermeye hazýrýz. Siz Çorum için böyle içten koþtururken, Üniversitemiz adýna bir þeyler yapmak bizlere de gurur veriyor, Çorum'da bizim, üniversite de bizim" dedi. Karayollarý 73. Þube Þefi olarak görevini yürütürken Ýzmir 2. Bölge 24. Þube Þefi olarak atanan Selami Sezer, kentten ayrýlýþý öncesinde Vali Sabri Baþköy'e veda ziyaretinde bulundu. Çorum adýna yaptýðý çalýþmalardan dolayý kendisine teþekkür ederek yeni görev yerinde baþarýlar dileyen Vali Baþköy, Selami Sezer ve ailesine huzur, saðlýk ve mutluluklar diledi. Alýþveriþler artýk cep telefonundan yapýlýyor Cep telefonu kullanýmý ve mobil ödeme sistemlerine iliþkin yapýlan araþtýrmada ilginç sonuçlar ortaya çýktý. Paypal'in ABD Ulusal Siber Güvenlik Ýttifaký (NCSA) ile birlikte yaptýðý araþtýrmanýn sonuçlarýna göre akýllý telefonlar günlük alýþveriþlerde daha fazla kullanýlmaya baþlandý. Binden fazla kiþinin katýldýðý araþtýrmaya katýlanlarýn yüzde 24 her gün bir alýþveriþini cep telefonu ile gerçekleþtiriyor. Katýlýmcýlarýn yüzde 17'si ise alýþveriþlerinin dörtte birini yine cep telefonlarý üzerinden yapýyor. Araþtýrma, Amerikalýlarýn telefonlarýna son derece baðlý olduklarýný, bu cihazlarý günlük iþlemlerde kullanýrken ciddi güvenlik kaygýlarý taþýdýklarýný da ortaya koydu. "Üniversite-þehir diyaloðu güçlendikçe üniversitenin çevreye faydasý da artar" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Hitit Akademi Derneði'ne konuk oldu. Ziyarette yaptýðý konuþmada üniversite olarak sivil toplum kuruluþlarýna büyük önem verdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Alkan ülkenin ve ilin sorunlarýný sorun edinen kiþilerle birlikte olmanýn, çözüm aramanýn çok keyif verici olduðunu söyleyerek "Üniversiteler her þeyin çözüm yeridir. Dünyada artýk büyük balýðýn küçük balýðý yuttuðu dönem bitti. Hýzlý olan yavaþ olaný geçiyor. Bu yüzden adýmlarýnýzý doðru bir þekilde ve bilerek atarsanýz alacaðýnýz yolda daha hýzla ilerlersiniz, bu hýzý yakalayabilmek için dünyanýn her ülkesine akademik ve idari personelimizi gönderiyoruz. Amaç, iþ yapmaksa dünyanýn her yerinde iþ yaparsýnýz" dedi. Üniversite þehir diyaloðunun güçlendiðinde üniversitenin çevreye olan faydasýnýn daha da artacaðýnýn altýný çizen Rektör Alkan baþarýnýn, etkin iletiþim yoluyla ortaya çýkacaðýný vurgulayarak "Ýletiþim, þu anda dünyadaki sihirli güçtür" þeklinde kaydetti. Problem çözümünde karþýlýklý fikir alýþveriþinin beraberinde doðruyu, güzeli de getireceðini vurgulayan Rektör Alkan, "Üniversitelerin doðru þekilde kullanýldýðýnda sadece bulunduðu bölgenin, yörenin lokomotifi deðil, ülkenin de lokomotifi olabileceðini ifade ederek güzel fikirler üretilerek elimizi taþýn altýna koymalý, memleket için gerekli çalýþmalarý yapmalýyýz, farklý bir bakýþ açýsý kazandýrmalýyýz" diye belirtti. Hitit Akademi Derneði'nin kuruluþundan bu yana, Hitit Üniversitesinin, ilin sosyo-kültürel ve ekonomik geliþimi için çok önemli bir deðer olduðunu anlatmayý ve bu konuda bir farkýndalýk yaratmayý görev ve sorumluluklarý içerisinde gördüðünü belirten Hitit Akademi Derneði Baþkaný Zekeriya Iþýk da, "Bugün gelinen noktada, özellikle Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn göreve gelmesiyle birlikte kent üniversite bileþenleri bir araya gelmiþ, Rektörümüz çok yoðun ve bir o kadar da samimi çalýþmalarýyla þehrimizin bütününü kucaklamýþ ve Üniversitemizi adeta Çorum ile buluþturmuþtur" ifadelerini kullandý. "Rektörümüzün bu duruþu biz sivil toplum örgütlerine cesaret vermiþ, güçlü bir motivasyon saðlamýþ ve derneðimiz üniversite ile iþbirliði içerisinde çok önemli programlar ve projeler gerçekleþtirmiþtir" diyen Iþýk, Hitit Üniversitesi ile iþbirliði içerisinde paneller düzenleyen derneklerinin bu yýlda benzer çalýþmalarýný bugünden planladýklarýný sözlerine ekledi. Hitit Akademi Derneðinin üniversiteye dünyanýn çeþitli ülkelerinden gelen yabancý uyruklu gençlere þehri, ilimizin turistik yerlerini tanýtma görevini de üzerine alarak önümüzdeki günlerde icra edilmek üzere gezi planlamalarýnýn hazýrlandýðýný açýklayan Iþýk, Rektör Prof. Dr. Alkan'a üniversite ve þehre olan büyük katkýlarýndan dolayý teþekkür etti.

10 HABER 10 Andýmýz'ý geri getireceðiz Her gün iki bardak süt zekayý geliþtiriyor Beyin geliþi-minin kritik döneminde yetersiz beslenmeden kaynaklanan hasarýn geçici olmayacaðýný vurgulayan uzmanlar, saðlýklý beyin geliþimi için ilk iki sene anne sütünün önemine deðinirken, sonrasýnda da çocuklarýn beslenme ve geliþimi için günde 2 bardak süt içilmesinin gerekli olduðunu vurguluyor. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Neriman Ýnanç, doðduktan sonra ilk yýllarda büyük ölçüde tamamlanan beyin geliþimini en çok etkileyen besinin anne sütü olduðunu kaydetti. Ýnanç, bebeðin anne sütünden sonra tüketmeye baþladýðý inek sütünün de beyin geliþimine önemli katký saðladýðýný belirtti. Ýnanç, "Süt, baþta protein olmak üzere kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum, çinko gibi iskelet sistemimiz için gerekli olan tüm besin öðelerini içermektedir. Çocuklarýn büyüme ve geliþme döneminde süt gerçek anlamda yaþamsal bir sývýdýr, çocuðun beyin geliþiminde ihtiyaç duyulan vitamin, iyot, çinko ve folik asit gibi vitamin ve mineraller sütün içinde bol miktarda "Ýmralý'ya kimin gidip gitmeyeceðine biz karar veririz" Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, partisinin TBMM Grup Toplantýsý nda konuþma yapýyor. Baþbakan Erdoðan ýn konuþmasýndan öne çýkanlar þöyle; Türk pilotlarýn serbest býrakýlmasý için çalýþmalarý gizli yürütmek gerekiyordu. Yapýlan açýklamalar zaman zaman iþimizi zorlaþtýrdý. Ýlgili tüm kurumlara hassas ve baþarýlarý çalýþmalarýndan dolayý teþekkür ediyorum. Lübnan, Katar devletine ayrýca þükranlarýmýzý sunuyorum. Pilotlarýmýza, ailelerine ve THY geçmiþ olsun diliyorum. Böyle üzücü olaylar yaþanmamasý için tedbirler artýrýldý. Büyük devlet olmanýn nimetleri olduðu kadar külfetleri de var. Külfetten korkanlar nimete kavuþamazlar. Bu bölgede güçlü Türkiye istemeyen, bunu hazmedemeyen, içine sindiremeyen her yola baþlayan odaklar var. Türkiye nin büyümesini engellemek için içeride oldu kadar dýþarýda odaklar var. Türkiye ye kasteden terörü besleyen, kollayan odaklara karþý da hukuk içinde çok yoðun mücadele veriyoruz. Türkiye üzerinde ameliyat yapýlacak bir ülke deðildir. Buna müsaade bulunmaktadýr" dedi. Ýnanç, düzenli içilen iki bardak saðlýklý sütün çocuklarýn günlük mineral ihtiyacýnýn büyük bir kýsmýný karþýlayabildiðinin altýný çizerken, "Sütün içerisinde bulunan yað, çok zengin bir enerji kaynaðýdýr ve esansiyel (mutlaka dýþarýdan alýnmasý gerekli) yað asitleri ile A, D, E, K vitaminlerini de barýndýrmasý açýsýndan önemlidir. Tüm bu gerekli elementlerin de paketlenmiþ ürünlerde, açýk alýnýp kaynatýlarak tüketilen ürünlere oranla çok daha fazla bulunduðunu vurgulamamýz gerekir" þeklinde konuþtu. Kahvaltýda düzenli içilen sütle okul baþarýsýnýn da yükseldiðine dikkat çeken Ýnanç, "Okul döneminde kahvaltýda iki bardak süt içen çocuklarýn biliþsel performansýnýn daha iyi olduðu, soyut düþünce, kavramlaþtýrma, genelleme ve problem çözme gibi zihinsel faaliyetlerine olumlu etki yaptýðý görülmüþtür" dedi. Günde iki su bardaðý içilen sütün, çocuklarda büyüme ve geliþmeyi hýzlandýrdýðý söyleyen Ýnanç, öðrenme, kavrama iþlevlerine de olumlu etki ettiðini, güvenli besin olmasý açýsýndan ambalajlý sütlerin tercih edilmesi gerektiðini söyledi. etmedik, bundan sonra da etmeyeceðiz. Türkiye bu kampanyalara boyun edecek, rotasýný deðiþtirecek bir ülke deðildir. Adaletten baþka gayemiz yok. Birileri çýkýp da 'Ýmralý ya kim gider kim gitmez. Bunun kararý hükümete aittir. Ýstediðini gönderir, istediðini göndermez. Kimsenin rota çizme yetkisi yoktur. Yeri gelir gönderir, yeri gelir göndermez. Herkes haddini bilecek. Kalbimizin bir yarýsý bayram coþkusunu yaþarken, bir yarýsý bölgemizde akan kanýn hüznünü yaþýyordu. Biz bir varil petrol için kardeþini satacak, arkadan hançerleyecek bir millet deðiliz. Bu böyle biline. Dostumuza dost oluruz, bize düþmanlýk taslayana gerekeni yaparýz. Bölgedeki ülkeler sizim dostluðumuzdan emin olsun, her þart hakkýnda hak, adalet ve barýþý savunacaðýmýz bilsin. Türkiye eski Türkiye deðil. Türkiye nin söyleyecek sözü var. Türkiye kimi iktidarlar döneminde sözüne saklamýþ olabilir. Ama bugün Türkiye söyleyecek sözü olan bir ülke konumuna yükseldi. Biz hesabýmýzý önce Allah'a sonra millete veririz. Kimsenin karanlýk senaryolarý karþýsýnda boynumuzu eðmeyiz. AB Ýlerleme Raporu ndaki eleþtirileri not ettik. Doðru olmayan deðerlendirmeler içerse de geneli itibarýyla reform kararlýðýný teyit ediyor. Bu Türkiye ye karne deðildir. Hükümetimize karne verecek tek merci milletimizdir. AB nin tek derdi Türkiye ye ilerleme raporu mu hazýrlamaktýr? Siz Suriye yle ilgili duyarsýz kalamazsýnýz. AB katliam karþýsýnda halen tavýr alamadý. Mýsýr daki darbeye darbe deme cesaretini göstermemiþtir. AB nin kendi öz eleþtirisi yapmasýný, kendi ilerleme raporumu yazmasýný samimiyetle bekliyorum. MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, "Allah nasip eder, milletimiz destek olursa, iktidarýmýzýn ilk aylarýnda Andýmýz geri getirilecek, milli bayramlarýn asýl anlamýna uygun kutlanmasý saðlanacak, tüm milli hak ve kazanýmlar eski itibarlarýný elde edecektir" dedi. MHP Lideri Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantýsýnda yaptýðý konuþmada gündeme iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Konuþmasýnýn baþýnda geçen haftaki Kurban Bayramý'ný anýmsatarak, "Ne yazýk ki, mübarek Kurban Bayramý süresince Ortadoðu ve Kuzey Afrika'da olaylar durmamýþ, þiddet vakalarý azalmamýþtýr" diyen Bahçeli, baþta Suriye ve Irak olmak üzere komþu coðrafyalarda 622 kiþinin katledildiðini belirtti. Kerkük'te soydaþlara yönelik hunhar saldýrýlarýn bayramda da devam ettiðini ve Türkmenlerin kanýnýn yine döküldüðünün altýný çizen MHP Lideri, þöyle konuþtu: "Bu vahþi saldýrýlarý kýnýyor, canýndan olan Türkmen kardeþlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Diðer taraftan mübarek Kurban Bayramý'nýn heyecan ve sevincini dolu dolu yaþarken bizleri üzen, artýk tekrar tekrar duymaktan, her seferinde yeniden þahit olmaktan bunaldýðýmýz trafik kazalarý hepimizi deyim yerindeyse kedere boðmuþtur. Yine acýlar yaþanmýþ, yine umutlar yarýda kalmýþ, yine can ve mal kayýplarý fazlaca görülmüþtür. Trafik terörü bayramýn sevincini gölgeleyecek kadar etkinlik ve yoðunluk göstermiþtir. Bayram boyunca 122 vatandaþýmýz kazalarda can verirken, 681'i de yaralanmýþtýr. Her bayramda ayný kâbus manzaralarýný izlemek, ayný feryatlarý iþitmek ört bas edilecek bir konu deðildir. Trafik kazalarýnda kaybettiðimiz insanlarýmýz hepimizin müþterek sorunu, müþterek sýzýsýdýr. Her yýl yalnýzca kaza mahallinde yaklaþýk beþ bin insanýmýzý trafik terörüne kurban vermek ve önleyici tedbirleri alacak iradeyi gösterememek ciddi bir zaaf ve eksikliktir. Kurallara uyulmasýný teþvik edecek, ölümlü kazalarý azaltacak, trafikteki çileyi, yollardaki sýkýþýklýðý ve uzun kuyruklarý bitirecek her teklife, her giriþime açýk olduðumuzu ifade etmeyi bu vesileyle zaruri addediyorum. Ýnsan hayatý bizim için vazgeçilmez önemdedir. Ve bunun teminat altýna alýnmasý için de görevden kaçmamak siyaset kurumunun, özellikle de hükümetin baþlýca hedefi olmalýdýr. Deðiþik ortam ve platformlarda, 11 yýlda 17 bin kilometre bölünmüþ yol yapmakla övünen Baþbakan, bu ezberinden, bu bayatlamýþ sözünden vazgeçmeli, trafikteki keþmekeþe ve kanayan yaraya bir an önce kafa yormalýdýr. Bize göre her þeyin baþý insanýmýzýn can ve mal güvenliðinin saðlama alýnmasýdýr. Beklentimiz odur ki, trafik terörünün belini kýracak muhtevalý, kararlý ve tutarlý adýmlar, ilave olarak vizyoner ve donanýmlý politikalar çocuklarýmýzýn yetim kalmasýnýn önüne geçecek, facialara engel olacaktýr. Bayram süresince meydana gelen kazalarda vefat eden vatandaþlarýmýza Cenab-ý Allah'tan rahmet, yakýnlarýna baþsaðlýðý, yaralýlara ise þifalar diliyorum. Ayrýca sizlerin ve aziz milletimin geçmiþ mübarek Kurban Bayramý'ný bir kez daha kutluyor, her günümüzün bayram tadýnda, bayram güzelliðinde geçmesini Rabbim'den niyaz ediyorum." -"HÜKÜMET GÝZLÝ GÜNDEMLERÝNÝ AÞAMA AÞAMA HAYATA GEÇÝRMENÝN ISRARINDADIR"- Demokratikleþme paketini ekonomiyle iliþkilendiren ve "ihanet adýmlarýnýn Türkiye ekonomisini daha da büyüteceðini" söyleyen Baþbakan Erdoðan'ýn aldatmayý kendisine rehber seçtiðini savunan Bahçeli, "Milletimiz maðdurdur, ama Baþbakan ekonomiyle demokrasinin birbirini motive ettiðini ifade ederek, kitabi bakýþlarýn kendisini aklayacaðýný düþünmektedir. Doðaldýr ki, ekonomik büyüme ve geliþmenin demokrasiyle, demokratik kültürün derinliðiyle yakýndan iliþkisi vardýr. Ancak ortada demokrasi adýna umutlanacaðýmýz bir þey olmadýðýndan ekonomik anlamda sevineceðimiz bir husus da yoktur ve olmamýþtýr. Oturduðu yerden þöhret ve para avýna çýkanlar, çaba göstermeden her hakký kendilerine reva görenler AKP'yle büyümüþ, AKP'yle bütünleþmiþtir. Ýþin püf noktasý, bugünkü þartlarda eþitsizliðin, partizanlýðýn, adaletsizliðin durmadan ve kademeli olarak artýyor olmasýdýr. Hakk'a ve halka hizmet vaat ederek iktidar olan AKP, yalnýzca çýkarcýlara, faizcilere, sermaye guruplarýna, rantiyecilere ve küresel odaklara þirin görünerek, arslan payýný bunlara peþkeþ çekerek bugünlere gelmiþtir. Sanal gündemler, yapay çözümler, istismara dayalý teklifler, temelsiz önermeler ülkemizin asýl meselelerini geri plana düþürmekte, insanýmýzýn gerçekçi þikâyet ve taleplerinin üstünü kapatmaktadýr. Toplumun her kesimi artan problemlerine çare beklerken, hükümet gizli gündemlerini aþama aþama hayata geçirmenin ýsrarýndadýr" dedi. Bahçeli, Baþbakan Erdoðan'ýn AVM tutkusunun esnafa darbe indirdiðini savunurken, "Bu orta sýnýfý dinamitlemekte, sosyal ve ekonomik cepheleþmeyi keskinleþtirmektedir yýlýnda hazýrladýðýmýz ve 2011'de de yenilediðimiz AVM'lerle ilgili kanun teklifinin hükümet tarafýndan dikkate alýnmamasý kimin hangi amacýn peþinde olduðunu da açýklýkla göstermiþtir. Bir baþbakan yardýmcýsýnýn, "AVM'lerin küçük esnafý boðmasýný kabul edemeyiz, beþ yýldýr yasa çýkarmalýyýz diyorum. Gene yapmýyorlar, þimdi zamaný geldi' demesi bir bakýma itirafname gibidir. Buradan Baþbakan ve hükümetine açýk çaðrýda bulunuyorum; partimizin hazýrladýðý AVM'lerle ilgili kanun teklifi hemen gündeme alýnmalý ve yasalaþmalýdýr. Esnaf kardeþlerimizi canýndan bezdiren AVM açma çýlgýnlýðý zorlaþtýrýlmalý, toplumsal ve kültürel zenginliðimizin bir parçasý ve ekonomik hayatýn dinamosu olan esnaflarýmýzýn meseleleri tümüyle bitirilmelidir. Biz siyasi tercih ve eðilimi ne olursa olsun her esnafýmýzýn yanýnda ve destekçiyiz. Esnaflarýmýzýn AVM'lerin doymaz iþtahýna korumasýz þekilde terk edilmesine direneceðiz ve buna da Allah'ýn izniyle müsaade etmeyeceðiz" þeklinde konuþtu. -"HÝÇ KÝMSE BÝZÝM, BU MESELEYE DUYARSIZ KALACAÐIMIZI ZANNETMEMELÝDÝR"- Konuþmasýnda "9 Aðustos 2013 günü, Lübnan'ýn baþkenti Beyrut'ta bir grup silahlý kiþi tarafýndan kaçýrýlan iki pilotun muhatap kaldýklarý olaylarý hükümetin iflas eden dýþ politikasýndan soyutlamak, bundan baðýmsýz görmek mümkün olmadýðý gibi doðru da deðildir" vurgusu yapan Bahçeli, açýklamasýný þöyle devam ettirdi: "Evvela þunu söylemek isterim ki, 19 Ekim günü pilotlarýmýzýn özgürlüklerine kavuþmalarý hepimizi sevindirmiþ, hepimizi rahatlatmýþtýr. 71 günlük esaretin bitiþi, kaygý ve korku dolu günlerin geride kalýþý mutluluk vericidir. Pilotlarýmýz ve aileleri hiç kuþkusuz iki bayramý birden yaþamýþlar, ayrý kaldýklarý günlerin özlemini doyasýya gidermiþlerdir. Buradan pilotlarýmýz Sayýn Murat Akpýnar'a ve Sayýn Murat Aðca'ya geçmiþ olsun dileklerimi iletiyor, huzurlarýnýzda kendilerine hoþ geldiniz diyorum. Pilotlarýmýzýn ve ailelerinin sevincini elbette paylaþýyor, bir daha benzeri bir muameleyle, bu tip bir vahþilikle karþýlaþmamalarýný yürekten temenni ediyorum. Ancak pilotlarýmýzýn neden kaçýrýldýðý, bu ahlaksýzlýða, bu vicdansýzlýða niçin maruz kaldýklarý da enine boyuna deðerlendirilmelidir. Hiç kimse bizim, bu meseleye duyarsýz kalacaðýmýzý zannetmemelidir. Hiç kimse bizden, "olan oldu, pilotlarýmýz sað salim döndü, konuyu deþmenin manasý yok' dememizi de beklememelidir. Hele hele insan kaçakçýlarýna minnet duymamýz da söz konusu olmayacaktýr. Bu kaçýrýlma hadisesi göstermiþtir ki, komþu coðrafyalar vatandaþlarýmýz için emniyetli olmayýp tehlikelerle doludur. Her an, her türlü olumsuzluðun insanýmýzý bulmasý ihtimal olmaktan çýkmýþ, neredeyse kesin bir hal almýþtýr. Türk Hava Yollarý'nýn iki deðerli pilotu görevlerinin gereði olarak Beyrut'ta bulunuyorken, Ýmam Rýza'nýn Ziyaretçileri isimli bir grup tarafýndan, Suriye'deki muhalif unsurlarýn elinde tuttuðu dokuz Lübnanlýya karþýlýk alçakça kaçýrýlmýþtýr. Hatýrlanacaðý üzere, söz konusu Lübnanlýlar Ýran'- da dini ziyaretlerini gerçekleþtirip dönüþ yolundayken 22 Mayýs 2012 tarihinde Suriye'nin Azez kenti yakýnlarýnda "Kuzey Fýrtýnasý Tugayý' isimli örgüt tarafýndan alý konulmuþtu. Suriye'de faaliyet gösteren bir muhalif grubun kaçýrma eylemine hiçbir suçu ve günahý olmayan iki masum pilotumuzun rehin alýnmasýyla cevap verilmesi bir defa büyük bir haksýzlýk, insafsýzlýk ve ahlaksýzlýktýr. Anlaþýlan odur ki, Suriyeli muhaliflerin iþlediði suç Türkiye'ye ihale edilmiþ ve pilotlarýmýzýn özgürlüðü pazarlýk malzemesi haline dönüþtürülmüþtür. -"ÝKÝ PÝLOTUMUZUN KURTARILMASI ZAFER DEÐÝL"- Esad yönetiminin elinde tuttuðu bazý tutuklulara karþýlýk dokuz Lübnanlýnýn kaçýrýlmasý ve buna tepki olarak iki pilotumuzun rehin alýnmasý bu üç konunun birbiriyle ne denli yakýn temas ve baðlantýsý olduðunu da göstermiþtir. Bu kaçýrma eylemlerinin gerisinde mezhep temelli husumet, bölgesel kutuplaþma, çýkar kavgalarý, egemenlik mücadeleleri bir hayli belirleyici ve yönlendirici olmuþtur. Görülmektedir ki, Türkiye Ortadoðu'daki yangýnýn içine çekilmekte, istikrarsýzlýðýn bir parçasý olarak sunulmaktadýr. Geliþmeler her anlamda endiþe vericidir. AKP hükümeti sýnýrlarýmýzýn hemen öbür yakasýndaki tüm illegal örgütlerle, tüm silahlý gruplarla dirsek temasýnda olup, açýk ya da kapalý iliþki aðlarý kurmuþtur. El Kaide'den PYD'ye kadar AKP'nin diyalog halinde olmadýðý, gizli kapaklý görüþmeler yapmadýðý hiçbir kanlý örgüt kalmamýþtýr. Bizim açýmýzdan, hükümetin terör örgütleriyle ayný hizaya düþmesi, onlarýn emel ve amaçlarýna yardým ve yataklýk yapan bir görüntü çizmesi Türk milletinin saygýnlýðýna nankörlük, varlýðýna da hazýmsýzlýktýr. Þu garabete bakýnýz ki, terörist örgütlere ulaþmak, mesajlarý ulaþtýrmak veya ellerindeki rehinlerle ilgili talep ve beklenti içinde olmak AKP'nin müdahil olmasýna baðlý hale gelmiþtir. Hükümet öyle bir imaj vermiþ, öylesine bir gafletin içine gömülmüþtür ki, Türkiye sanki terör üreten, terörizmden geçinen, örtülü operasyonlardan medet uman bir ülke hüviyetine bürünmüþtür. Baþbakan eli silahlý cinayet þebekelerinin direkt irtibat tesis ettiði birisi haline gelerek hem kendisini hem de hükümetini maskaraya çevirmiþtir. Bundan sonra Suriyeli muhaliflerin pis ve bayaðý eylemlerine cevaben Türk vatandaþlarýnýn kaçýrýlmasý ve hatta takasa konu olmasý kimseyi þaþkýnlýða sürüklememelidir. Zira iki pilotumuzun yaþadýklarýyla bu kapý ardýna kadar aralanmýþtýr. Birileri, masum pilotlarýmýzýn özgürlükten mahrum halde geçirdikleri her günün, ailelerinden uzak kaldýklarý her anýn hesabýný vermelidir. Birileri, Suriyeli muhaliflerle Esad yönetimi arasýndaki vahþi restleþmenin, insan kaçýrma ve öldürme üzerine bina edilen kapýþmanýn insanýmýza kadar uzanmasýnýn bedelini ödemelidir. Baþbakan Erdoðan bizzat neden olduðu ve Türk vatandaþlarýný hedef alan tuzaklarýn, provokasyonlarýn, kumpaslarýn mutlaka izahýný yapmalý, vicdaný varsa af dilemelidir. Sonuç itibariyle diyeceðimiz odur ki, iki pilotumuzun kurtarýlmasý zafer deðildir. Ortada yandaþ basýn tarafýndan pompalanan muhteþem nitelikli bir kurtarma operasyonu da yoktur." "AK Parti hükümetinin acizliðinin", sorgulanmasý ve yargýlanmasý gereken politikalarýnýn bir kez daha açýða çýktýðýna vurgu yapan MHP Lideri, "Hava limanlarýna giderek pilotlarýmýzý karþýlayan, sanki büyük bir iþ baþarmýþ gibi algý oluþturmaya kalkýþan Baþbakan Erdoðan, pilotlarýmýzýn kaçýrýlmasýna dolaylý da olsa yol ve ortam açan yegâne kiþidir" dedi. -"EN ÖNEMLÝ HALKA KATAR"- Bu kurtarma sevk ve zincirinin en önemli halkasýnýn Katar olduðunu aktaran Bahçeli, AK Parti'nin izlediðini, Katar'ýn ise aldýðý özel görevle rehine deðiþiminin aðýrlýk merkezi olduðunu söyledi. Ýki pilotun yurda dönüþünün Türk Hava Yollarý'na deðil, Katar'a ait bir uçakla gerçekleþtirildiðine dikkat çeken Bahçeli, "Bir yanda pilotlarýmýz serbest kalýrken, diðer yanda Esad elindeki tutuklularý býrakarak kendince jest yapmýþ, öbür yanda da Suriyeli muhaliflerce tutulan dokuz Lübnanlý özgürlüðüne kavuþmuþtur. Hükümet pilotlarýmýzýn can güvenliði nedeniyle bu üçlü takas ve pazarlýk sürecine mahkûm hale gelmiþ ve üzülerek söylemek istiyorum ki, sorumsuz, gayri meþru politikalarý sonucunda milletimizi 71 gün süren tedirginliðe ve korkuya mecbur etmiþtir. Þunu da samimiyetle vurgulamalýyým ki, bize göre iki pilotumuzun her olumsuzluða göðüs geren dik duruþlarý, vakurlu halleri, metanet ve sabýrlarý hakikaten de takdire þayan olup hiçbir zaman da hafýzalardan çýkmayacaktýr" ifadelerini kullandý.

11 SPOR Moral baklavasý 11 Ýskilip hazýrlýklara devam ediyor Çorumspor taktik çalýþtý Hafta sonunda deplasmanda Sincan Belediyespor ile oynayacaðý karþýlaþmanýn hazýrlýklarýný devam ettiren Çorumspor dün yaptýðý tek antrenmanda bu maçýn taktik çalýþmasýný sürdürdü. Teknik Direktör Sunay Güneþ'in yaptýrdýðý antrenmana izinli olan yardýmcý antrenör Gökhan Karakuþ ile okulda olan futbolcular ve kulüp yönetimine futbolu býraktýðýný bildiren Ahmet Sezer katýlmadý. Nazmi Avluca Sahasý'nda yapýlan antrenman saat 11.00'de start alýrken ýsýnma ve 5'e 2 çalýþmasý ile baþlayan çalýþma dar alanda taktik çalýþma ile devam etti. HOCA GOL ÝSTEDÝ Yarý sahada 5'e 5 takýmlarla yapýlan taktik çalýþma sýrasýnda teknik direktör Sunay Güneþ forvet oyuncularýna ayaklarýnda top tutmamalarýný gereksiz çalýmlara girmemeleri yönünde uyarýlarda bulundu. Futbolcularýna Sincan karþýlaþmasýnda bulacaklarý az sayýdaki gol pozisyonlarýnda baþarýlý olmak zorunda olduklarýný belirten Güneþ, forvet oyuncularýndan pozisyonlarý harcamalarýný ve golle sonuçlandýrmalarýný istedi. Antrenman yarý alanda yapýlan taktik çift kale ile son bulurken, kýrmýzý siyahlýlar bugün yapacaklarý çalýþma ile Sincan Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürecek. ADNAN YALÇIN Çorumspor baþkaný Rumi Ispanak dünkü antrenmana baklava getirerek futbolculara moral baklavasý ikram etti. Baþkan Ispanak Nazmi Avluca Sahasý'nda yapýlan antrenman bir müddet izlerken hafta sonunda Sincan Belediyespor maçý öncesinde futbolcularýna güvendiðini ve takýma moral vermek istediðini söyledi. Futbolcular baþkan Ispanak'ýn baklava jestine teþekkür ederken, hafta sonunda oynanacak maç içinde baþkana puan sözü verdiler. ADNAN YALÇIN Baþkan foto muhabirliðine soyundu Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak foto muhabirliðine özendi. Dün Nazmi Avluca Sahasý'ndaki antrenmaný ziyaret eden baþkan Ispanak neþeli tavýrlarý ile antrenmana ayrý bir renk katarken bir ara eline aldýðý fotoðraf makinesi ile 5'e 2çalýþmasý yapan futbolcularýn fotoðraflarýný çekmeye baþladý. Fotoðraf çekerken futbolculara takýlmayý da ihmal etmeyen Ispanak, kaytaranlarý fotoðrafla tespit edeceðini ve ceza vereceðini söyledi. ADNAN YALÇIN Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Ýskilip Belediyespor, Bartýnspor karþýlaþmasýnýn hazýrlýklarýna Ýskilip'te yaptýðý çalýþmalarla devam ediyor. Teknik Direktör Nihat Armutçu lider ile oynayacaklarý maçýn hazýrlýklarýna hafta baþýnda yaptýðý antrenmanla start verdiklerini belirtirken bu karþýlaþmada tek sorunlarýný sakat oyuncularý Ýlker ve Mustafa Veran ile kýrmýzý kart cezalýsý Muhammed'in bu maçta oynamayacak olduðunu söyledi. LÝDER BARTIN ÝSKÝLÝP PROVASINI YAPTI Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Ýskilip Belediyespor'un hafta sonundaki rakibi grup lideri Bartýnspor ile Kozlu Belediyespor ile Ýskilip Belediyespor maçýnýn provasýný yaptý. Bartýnspor rakibi Kozlu Belediyespor'u 3-1 maðlup etti. BARTINSPOR GÖZ DOLDURDU Müsabakada genel olarak oyunu domine eden ve gol pozisyonlarýný fazlaca yakalayan taraf Bartýnspor oldu. Attýðý goller kadar girdiði bir çok gol pozisyonundan faydalanamayan Bartýnspor takýmý fizik olarakta iyi durumda olduðunu gösterdi. Kozluspor takýmý güçlü rakibi karþýsýnda zaman zaman etkili olmasýna raðmen müsabakanýn genelinde etkisiz göründü. BARTINSPOR'DA RÝYAD ALUS BEÐENÝLDÝ Bartýnspor Teknik Direktörü Naci Yýlmaz bu karþýlaþama da orta alan ve ileri uçta farklý oyunculara þans verdi. Karþýlaþmanýn ikinci yarýsýnda oyundan çýkan Bartýnspor'un Suriye uyruklu futbolcusu Riyad Alus, sað kanatta gösterdiði yüksek performansý ile büyük beðeni topladý. Taraftarlarýnda ilgisini çekmeyi baþaran Riyad Alus lisansýnýn çýkmasýnýn ardýndan kendisine þans verilmesi durumunda oynayacaðý maçlar için hazýr olduðunu gösteren bir performans sergiledi. Bartýnspor sezonu Deplasmanlý Bölgesel Amatör Lig 6. Gruptaki 5. hafta karþýlaþmalarýnda 27 Ekim 2013 Pazar günü deplasmanda Ýskilip Belediyespor ile karþýlaþacak. SPOR SERVÝSÝ CUMHURÝYET KUPASI BASKETBOL MAÇLARI ÖÐRETMEN LÝSESÝ: 63 ANADOLU LÝSESÝ: 55 Hakemler: Ýbrahim Coþkun-Hakan Kaya A.Öðretmen Lisesi: Anýl-Ahmet-Salih- Burak-Yaðýz-Kerem-Yakup-Alperen- Berkay-Oðuzhan-Arif-Burak Anadolu Lisesi: Harun-Can-Mücahit- Adil-Barýþ-Kubilay-Mert-Alperen- Furkan-Güvenç Periyotlar: 17-4, 13-15, 11-13, ÝNÖNÜ LÝSESÝ: 63 ETÝ LÝSESÝ: 68 Hakemler: Hakan Kaya-Dursun Uðral Ýnönü Lisesi: Ahmet-Furkan-Eray- Okan-Osman-Burak-Fatih-Rýza- Veysel-Berkay-Eren-Tolga Eti Lisesi: Doðancan-Ahmet- Muhammet-Çaðdaþ-Emre-Cengiz- Sertaç-Yiðit-Burak-Melikþah Periyodlar: 6-15, 19-9, 11-20, Uzatma periyodu: 5-10

12 Antrenörlere önemli uyarý! Antrenör lisansý bulunan kiþilerin antrenör diplomasý olduðu halde herhangi bir kulüpte yönetici kartý çýkarmasý veya yönetici olarak sahaya girmesi halinde 2 yýl ceza alacak.türkiye Futbol Federasyonu (TTF)'nin yeni aldýðý karar doðrultusunda antrenörlük belgesi olan antrenörler herhangi bir kulüpte yönetici kartý çýkardýklarý taktirde ve bu tespit edildiði taktirde yönetici kartý çýkarttýklarý sezondan itibaren 2 yýl antrenörlük yapamayacaklardýr. Maltepe'de kan deðiþikliði Haftanýn ilk çalýþmasý yapýldý Çorum Belediyespor, haftanýn ilk çalýþmasýný dün yaptý. Gelecek hafta evinde konuk edeceði Bursa Nilüferspor maçýnýn hazýrlýklarýna dün yapýlan tek antrenmanla baþladý. Ünyespor galibiyetinin ardýndan morallerin düzeldiði gözlemlenen kýrmýzý siyahlýlar maç saatine göre antrenman saatini 13.30'a alarak haftanýn ilk çalýþmasýný gerçekleþtirdi. Nazmi Avluca Sahasýnda yapýlan antrenman düz koþu ve 5'e 2 pas çalýþmasýyla baþlarken ardýndan da bir grup yarý sahada artan tempoda koþular yaparken bir grupta diðer yarý sahada kurulan istasyon aletleriyle yine artýrmalý koþular yaptýlar. Bu çalýþmalarýn ardýndan da antrenmanýn son bölümünde yarý sahada pas yüzdelerini artýrmaya yönelik çift kale maç yapýldý. Dün gerçekleþtirilen antrenmana sað ayak baþ parmaðýnda yara olduðu öðrenilen Osman Bodur katýlmazken diðer futbolcular ise hazýr bulundu. Çorum Belediyespor'da Nilüfer maçýnýn hazýrlýklarý bugün yapýlacak antrenmanla devam edecek.spor SERVÝSÝ Zirvenin hakimi Düzyurt Turuncu-Beyazlýlar, ligde yoluna emin adýmlarla ilerliyor. Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta Düzyurtspor adeta durdurulamýyor. Turuncu-Beyazlýlar, 3. Ligdeki ilk sezonunda rakiplerine þans tanýmýyor. Çoðu kesimin her maç sonrasýnda 'gelecek maç takýlýr' þeklinde yorum yaptýðý Düzyurtspor'un son kurbaný önceki gün evinde konuk ettiði ligin güçlü ekiplerinden Orhangazi oldu. Rakibini net bir skorla maðlup etmeyi baþaran Turuncu-Beyazlýlar, böylelikle ilk 8 haftada aldýðý sonuçlarýn tesadüf olmadýðýný herkese bir kez daha göstermiþ oldu. PUAN FARKI 4'E ÇIKTI Ligde geride kalan 8 maç sonrasýnda 20 puan toplayan Turuncu-Beyazlýlar, en yakýn takipçisi Manavgat'ýn 4 puan önünde namaðlup liderliðini sürdürüyor. Grubun tek yenilgisiz takýmý olan Düzyurtspor, bu baþarýsýyla Trabzon'unda gurur oluyor. Düzyurtspor'un bu baþarýsýnda büyük pay sahibi olan teknik direktör Ömer Ortakudaþ da oyuncularýyla gurur duyuyor. Ortakudaþ, ligde yakaladýklarý havayý sürdürüp daha iyi noktalara gelmek istediklerini söyledi. BASKI GOL GETÝRDÝ Ortakudaþ, Orhangazi karþýlaþmasýna iyi baþlayan tarafýn kendileri olduðunu belirterek, "Golü bulana dek oyuna asýldýk. Baskýmýz 43. dakikada golü getirdi. Böylece ilk yarýyý 1-0 önde kapattýk. Ýlk yarýnýn son dakikalarýnda bulduðumuz golün moraliyle ikinci yarýya da iyi baþladýk. Oyuncu deðiþikliklerimizin zamanlamasý, takýmýmý daha dinç tutmayý saðladý. Oyunda beraberlik arayýþýna giren Orhangazispor'un yaptýðý hatalarý iyi deðerlendirerek 2. golümüzü bulduk. Bu dakikadan sonra oyunda fazla bir farklýlýk olmadý ve kazanan taraf olduk" dedi. TEÞEKKÜR ETTÝ Düzyurtspor'un ligde iyi bir çizgi yakaladýðýný, bu istikrarý bozma niyetinde olmadýklarýný ifade eden Ortakudaþ, "Maçlarýmýza iç ve dýþ saha farký gözetmeksizin çýkýyoruz. Hiçbir rakibimize büyük ya da küçük gözüyle bakmýyoruz. Sahaya çýkarken tek düþüncemiz, 'bu maçý nasýl kazanýrýz' yönünde oluyor. Oyuncularým iyi bir hava yakaladý ve kendilerine verdiðim görevi layýkýyla yerine getiriyorlar. Ýnþallah böyle devam edeceðiz" dedi. Ortakudaþ, Orhangazispor maçýndaki oyunlarýndan dolayý futbolcularý ve takýmý destekleyen taraftara da teþekkür etti. SPOR SERVÝSÝ Spor Toto 3.Lig 2.Grup ekiplerinden Maltepespor'da Teknik Direktör Tuncay Soyak'tan boþalan koltuða Þakir Kekeç'e emanet edildi. Maltepespor altyapý teknik sorumlusu Þakir Kekeç A takým Teknik sorumluluðuna getirildi. Ýstifa eden Tuncay Soyak'ýn yerine göreve getirilen altyapý teknik sorumlusu Þakir Kekeç, Maltepespor'un pazar günü deplasmanda oynanacak Batman Petrolspor maçýnda takýmýn baþýnda sahaya çýkacak. Þakir hoca önce kulüpte futbolcular ile tanýþacak daha sonra hafta sonu oynanacak maçýn hazýrlýklarýný Tekel sahasýnda yapýlacak idmanla sürdürecek. SPOR SERVÝSÝ Emin Karting hizmete açýldý Çorum'da açýlan özel karting pisti ile otomobil sporlarý tutkunlarý Çorum'da eksikliðini hissettiði Karting(Açýk dört tekerlekli motor sporu) sporunu artýk Çorum'da da yapýlabilecek. Emin Karting Kuruçay Köyü yolu üzerinde Slim Kent yakýnlarýnda kurduðu Karting pistini Çorumlu yarýþ severlerin hizmetine açtý. Çorumspor'un bir dönemler genel kaptanlýðýný yapan iþadamý Emin Tortum'un sahibi oldu 'Emin Karting' hizmete açýldý. Bir süredir hizmet veren Emin Karting, tutkunlarýný bekliyor. Emin Çay Bahçesi sahibi olarakta tanýnan Emin Tortum'un sahibi olduðu Emin Karting, Slim Kent yakýnlarýnda büyük bir araziye kurulu, tamamýyla profesyonel denilebilecek donanýmlarla tutkunlarýný bekliyor. Tüm güvenlik tedbirlerinin üst seviyede olduðu Emin Karting, 4 yeni aracýyla hizmet veriyor. Emin Karting sahibi Emin Tortum "Her türlü emniyet tedbirini aldýk. Pistimizde dört adet yeni karting aracý hizmet vermektedir. Yarýþ pistimizin uzunluðu 300 metre olup toplam alan dört dönüm civarýnda bulunmaktadýr. Pistimiz her gün sabah ile gece saatleri arasýnda hizmet vermektedir. Pistimizin yanýnda gelen Çorumlular için dinlenme alanlarý ve sosyal tesislerde bulunmaktadýr. Amacýmýz Çorumlu yarýþ severlere çok saðlýklý ortamda hizmet vermek ve bu alandaki eksikliði gidermek. Tüm Çorumlu yarýþ severleri karting pistimize test sürüþüne bekliyoruz" dedi. SPOR SERVÝSÝ Serhat Gökþen kadro dýþý kaldý Bayburt Grup Özel Ýdare Gençlikspor formasý giyen Çorumlu futbolcu Serhat Gökþen'in kadro dýþý kaldýðý öðrenildi. Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta liderliðe yükselen Bayburt ekibinde forma giyen Serhat Gökþen'in kadro dýþý kalmasýnýn nedeni henüz açýklanmazken futbolcunun ise futbolu býrakarak antrenörlük hayatýna adým atmak istediði bilgisine ulaþýldý. ADNAN YALÇIN

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1 T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/323 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi.

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi. T.C. BAFRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Samsun

Detaylı

T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS

T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:İzmir,

Detaylı

Demiryolu için kaynak arayýþý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, KýrýkkaleÇorum-Samsun

Demiryolu için kaynak arayýþý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, KýrýkkaleÇorum-Samsun aresiz baba yardým bekliyor orum merkeze baðlý altýcak Köyü'nde yaþayan evli iki çocuk babasý Ýsmail Þahin, yetkililerden uzanacak yardým elini bekliyor. Ailesi ve engelli iki çocuðu ile yaþam mücadelesi

Detaylı

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Ankara

Detaylı

T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2013/ 3 - SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2013/ 3 - SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2013/ 3 - SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. T.C. BALIKESİR 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/34 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12046 ESAS

T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12046 ESAS T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12046 ESAS 1 NO'LU TAŞINMAZIN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Tapu Kaydı ve

Detaylı

T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

T.C. KIRIKKALE 2. İCRA DAİRESİ 2012/968 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KIRIKKALE 2. İCRA DAİRESİ 2012/968 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KIRIKKALE 2. İCRA DAİRESİ 2012/968 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kırıkkale

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2014/2234 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2014/2234 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2014/2234 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN sadece dairelerin

Detaylı

T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS

T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı: Niğde İli, Bor

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/2018 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/2018 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/2018 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Kütahya İl,

Detaylı

T.C. ADANA 7. İCRA DAİRESİ 2014/4671 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ADANA 7. İCRA DAİRESİ 2014/4671 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ADANA 7. İCRA DAİRESİ 2014/4671 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:TAPU KAYDI:

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

2 Eðitim, bütün insanlarýn en temel haklarýndan bir tanesidir. Herkesin okuyup yazabilme, yeteneklerini geliþtirebilme, kendisine ve topluma yararlý bilgileri edinebilmesi için eðitim süreçlerinden geçebilmesi

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. 2-323 Ada 10 parsel tapu kayıtlarında tarla vasfında, 5.482,00 m² miktarlı, Bakılar Mahallesi Küçük Basırlı mevkiinde yer almaktadır. 323 Ada 10 parsel boş bakımsız kuru hububat arazisidir. Parsel içersinde

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2000/18167 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2000/18167 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2000/18167 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : İzmir

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Þehir Hastanesi. temeli atýldý Çorum'a AMATEM açýlacak. Gýda Paketi ve saat daðýtarak oy peþinde koþuyorlar

Þehir Hastanesi. temeli atýldý Çorum'a AMATEM açýlacak. Gýda Paketi ve saat daðýtarak oy peþinde koþuyorlar Malatya'ya Çorumlu müftü Ýstanbul Kartal Ýlçe Müftüsü Ümit Çimen, Malatya'ya Ýl Müftüsü olarak atandý. SAYFA 4 TE Ümit Çimen www.yildizhaber.com 40 KURUÞ SP Çorum Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk: Baþkan

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir,

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir, 09 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Kent Konseyi güzel çalýþmalara imza atýyor Kent Konseyi Baþkan Yardýmcýsý Halil Ýbrahim Aþgýn, Kent Konseyi'nin son yýllarda güzel çalýþmalara imza attýðýný

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ 2012/3184 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ 2012/3184 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ 2012/3184 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZLARIN ANA ÖZELLİKLERİ

Detaylı

T.C. KONYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2011/34 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KONYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2011/34 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KONYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2011/34 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı