Miting alan na UCAK DÜSTÜ!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Miting alan na UCAK DÜSTÜ!"

Transkript

1 YAVAfi h zland! CHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl, seçim çal flmalar na devam ediyor. Baflkentin tüm sorunlar yla ilgili görüfllerini, düflüncelerini, çözüm önerilerini ve projelerini mitinglerde, rayda, televizyon ve gazetelerde kamuoyu ile paylafl rken, Ankara n n köflesi ve kesiminden destek isteyen Yavafl, bu talebini her yerde ve her f rsatta dile getiriyor. Alt Nokta Körler Derne i Genel Merkezi nin düzenledi i toplant ya kat larak engelli vatandafllar n sorunlar n dinleyen Yavafl, yapt konuflmada, Biz Belediye yönetiminde mutlaka bir engelli dan flman istihdam edece iz müjdesini verdi. Son hafta mesaisi Yerel seçimlere az bir süre kala adaylar tan - t m çal flmalar n sürdürürken, cadde ve sokaklar da bayrak ve afifllerle donat - yor. Özellikle mitinglerle artan talebi karfl lamaya çal flan bayrak ve afifl üreticileri seçimlere günler kala partilerin ve adaylar n taleplerini yerine getirmek için yo un mesai harc yor. Bir bayrak firmas n n orta olan Hakan Kanmaz, ifl yo unluklar n n normal döneme göre göre iki kat artt n söyledi. Gül üretimi 6,1 ARTTI Gül üretiminin 2013 y l nda yüzde 25,4 azalarak, 83,4 milyon adede geriledi ini bildirdi. HABER 6. SAYFADA Maniye 150 y l sonra yiyelim diye üretildi HABER 6. SAYFADA Fehmi Koru Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler 9. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada M.Nuri Parmaks z Aflk n K yametinde 3. Sayfada Murat Duman Duman l Belde 5. Sayfada HERKES OY UN PES NDE! ISSN Mart 2014 Sal Fiyat 25 Kr Miting alan na UCAK DÜSTÜ! Esed öldürüyor Esed in katliamlar artarken, Suriye nin sahil kenti Lazkiye de Esed güçleri ile muhalifler aras ndaki çat flmalar da giderek fliddetleniyor. Al nan bilgilere göre Lazkiye harekât n bafllatan muhalifler ilk kez Akdeniz sahil fleridine ulaflt. Kel Da eteklerinde bulunan Sevra köyünü ele geçiren muhalif gruplar n Akdeniz sahil fleridinde 3 kilometrelik bir alan kontrol alt na ald klar ö renildi. www. gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Erdo an, CHP Genel Baflkan K l çdaro lu, MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli ve seçime kat lan tüm partilerin liderleri ile belediye baflkan adaylar kalan k sa süreyi en iyi biçimde de erlendirmek için çal fl yor. Yani; yi dan takip edebilirsiniz Operasyonlarda, baflkent fiam' n banliyölerinde 33, Halep'te 26, dlib'te 13, Hama, Dera ve Humus'ta befler, Rakka ve Deyru'z Zor'da birer olmak üzere, 89 kiflinin hayat - n kaybetti i belirtildi. Suriye de Esed güçlerinin sald r lar da ölümler de sürüyor. Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi Yerel seçim yaklaflt rekabet de h zland Siyasiler serab n de il suyun peflinde Kimi seçmen avlad kimisi de s zland Ancak ortak yanlar hepsi oy un peflinde Vatandafl da anlad oy un önemi artt Oy un adresi belli kendi geçim peflinde Lideri, adaylar elle, ak lla tartt Bakt ki onlar yine normal seçim peflinde Öyle bir yerel seçim süreci yafl yoruz ki, liderler ve adaylar bir oy için her f rsat de- erlendirdi i gibi, özellikle partililerden ve vatandafllardan sand klara sahip ç kmas isteniyor. L DERLER N D L NDEN ERDO AN: Biz medyadan, ajanslardan netice gelmeden, neticeyi kendi elemanlar m zdan alaca z. KILIÇDARO LU: 30 Mart ta seçime gidiyoruz, sand a el uzatabilirler. Sand a sahip ç k n. BAHÇEL : Sand k görevlileri dikkatli olmal. Çal nan oyla, haks z yere kazanma ihtimali olmamal. GÖKÇEK: Lütfen herkes seçim günü nerede oy kulland ysa saat 5 te mutlaka sand k bafl na gitsin. YAVAfi: Herkes özellikle sand klara sahip olmam z istiyor. Takipçisi olmak boynumuzun borcu. Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi Dursun ERKILIÇ n yaz s 3. SAYFADA Seçime çeyrek kala gündem ç ld rd Suriye nsan Haklar zleme Örgütü (SNHR), Beflflar Esed'e ba l ordu birliklerinin muhaliflerin denetimindeki bölgelere a r silahlarla düzenledi i operasyonlarda 89 kiflinin öldü ünü bildirdi. SUR YE DE REJ M ÖLÜM KUSUYOR LAZK YE DE ÇATIfiMA! Siyasi parti liderlerinin neredeyse bir ölüm kal m savafl na döndürdü ü seçim mitingleri, alanlara dolan milyonlarca insan kalabal k malzemesine dönüfltürdü. Yolsuzluktan özel hayata, medyadan spora kadar her konuyu diline dolayan liderlerin kuca na flimdi de Suriye uça düfltü. ERDO AN DAN UYARI... Baflbakan Erdo an, Suriye uça bizim s n rlar m z, hava saham z ihlal ettiler. F-16'lar m z kalkt ve bu uça vurdu. Niye? E er sen benim hava saham ihlal edecek olursan bundan sonra bizim tokad - m z a r olacak dedi ve Türk Silahl Kuvvetlerini tebrik etti. ARINÇ, YILMAZ, DIfi filer Baflbakan Yard mc s Ar nç, Bizim askerimiz bunlar affetmez. Ne yaparlarsa misliyle karfl l n bulacaklard r aç klamas n yaparken; Milli Savunma Bakan Y lmaz, Türkiye'nin kararl l n n hiç kimse taraf ndan test edilmemesi gerekir diye konufltu. D fliflleri Bakanl ise, Türk Silahl Kuvvetlerinin kararl l n n bundan böyle s - nanmamas n temenni ve tavsiye ediyoruz aç klamas n yapt.. KILIÇDARO LU VE KOÇ... CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu da, Türk hava sahas n ihlal eden Suriye'ye ait bir savafl uça n n düflürülmesine iliflkin, Angajman kurallar ihlal edilmiflse ordu gere ini yapm flt r ama bunun miting meydanlar nda dillendirilmesi do ru de ildir diyerek, geliflmenin seçim meydanlar ndaki etkisine dikkat çekti. CHP Genel Baflkan Yard mc s ve parti sözcüsü Koç ise, Türk halk Suriye halk yla kardefltir ve provokasyonla olas bir çat flma istememektedir diyerek, muhtemel bir tehlikeye vurgu yapt. 24 Mart 2014 Resmi Gazete Özye in Üniversitesi Yabanc Diller Yüksekokulu ngilizce Haz rl k Program E itim ve Ö retim Yönetmeli i a - Yarg lânlar b - Art rma, Eksiltme ve hale lânlar

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 25 Mart 2014 Sal Meltem Ekiz Ça la fiikel ve Aliflan, Darülaceze ye renk katt S NEMA: KIZIM VE BEN S NEMA: AfiK KANAMASI Tür: KOMED /MACERA Yönetmen: TIL SCHWEIGER Orijinal smi: KOKOWAAH Yap m: 2011 Oyuncular: TIL SCHWEIGER, EMMA SCHWEIGER Amerika da gifle rekoru k rm fl bir aile komedisi Hayat n senaristlik yaparak kazanmaya çal flan Henry, bir türlü kaliteli senaryo üretememekte ve hep baflar s z olmaktad r. Bir gün hiç beklemedi i bir anda bir kitab n senaryolaflt rma iflini alarak çok mutlu olacakt r, ancak eski sevgilisi ile birlikte çaliflmak zorundadir. Manken Ça la fiikel ve flark c Aliflan, Yafll lar Haftas dolay s yla Darülaceze'yi ziyaret etti. STANBUL - Manken Ça la fiikel ve flark c Aliflan, Yafll lar Haftas dolay s yla Darülaceze'yi ziyaret etti. Darülaceze Baflkanl ndan yap lan aç klamaya göre, fiikel ve Aliflan, Mart Yafll - lar Haftas etkinlikleri kapsam nda Darülaceze'yi ziyaret ederek, burada kalan vatandafllarla bir araya geldi. Darülaceze Baflkan Nevzat Bayhan ile birlikte çiçeklerle yafll lar n kald odalar ziyaret eden ikili, sakinlerin yo un ilgisiyle karfl laflt. Ekranlarda gördükleri sanatç lar canl görmenin mutlulu unu yaflayan sakinler, sanatç larla foto raf çektirdi. fiikel ile Aliflan, Darülaceze sakinleriyle sohbet edip, flakalaflt, flark söyledi. Aç klamada görüfllerine yer Sizin için seçtiklerimiz Orijinal Ad : Love Lies Bleeding Yönetmen : Keith Samples Oyuncular : Brian Geraghty, Bryan Chapman, Burly Cain, Chris Ashworth, Dave Colon, Edward A. Duran, Frank Bond fieytana uyman n bir bedeli vard r. Para herfleyi de ifltirir ya da en az ndan Duke ve Amber öyle san yordu. Talihsiz bir Irak savafl gazisi bir uyuflturucu sat c s na ait, içinde kirli para bulunan bir çanta bulur. H zl ca gerçeklefltirilen bir evlilik sonras nda Amber ve Duke parayla birlikte her zaman hayalini kurduklar yeni bir hayata bafllamak üzere yola koyulurlar. verilen fiikel, böyle bir günde Darülaceze'ye gelip, sakinlerle birlikte olman n mutlulu unu yaflad klar n belirtti. fiikel, sakinlerin herkesin annesi ve babas say ld n, onlar yaln z b rakmaman n gayreti içinde olunmas gerekti ini kaydetti. Aliflan da Darülaceze'yi ve buradaki sakinleri çok sevdi ini ve devaml geldi ini, bu insanlar n gönlünü alman n kendisine huzur verdi ini kaydetti. Ünlülerin Darülaceze buluflmas duygulu anlara da sahne oldu. Bir sakinin, "Devletimiz, kurumuz bize çok güzel bak yor. D flar da yemedi imizi burada yiyoruz, d flar da giyemeyece imizi burada giyiyoruz. Bafl m z a r sa doktorumuz, hemfliremiz yan m zda. Bizim için dört dönüyorlar" demesi üzerine Aliflan, " yi ki devletimiz var, iyi ki yöneticilerimizin bu konulara hassasiyeti var. Burada çok güzel hizmetler sunuldu una flahitiz. Buna nazaran yine de insan n evi gibi olmaz. Allah kimseyi evinden bark ndan ayr koymas n" ifadelerini kulland. Darülaceze Baflkan Nevzat Bayhan ise yap lan ziyaretlerin, sakinlerin yaflam, çal flanlar n ise hizmet kalitelerinin yükseltilmesinde önemli motivasyon kayna oldu unu anlatt. Bayhan ayr ca ikiliye 119 y l önce Darülaceze'nin aç l fl s ras nda kurumun banisi Sultan Abdülhamid Han'a sunulan "Darülaceze Albümleri" kitaplar n n t pk bas m n hediye etti. (AA) Sinema V ZYONA YEN G REN F LMLER Ammar: Cin Tarikat "Anadolu korku ö elerini, Hitchcock filmlerinin özlenen gerilim atmosferi ile dünyaya sunmay " amaçlayan film, 27 Mart'ta da Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika ve Azerbaycan'da vizyona girecek. Film, dört arkadafl n ç kt bir haftasonu tatilinde, kalacaklar eve gelen istemedikleri bir misafirle geliflen olaylar konu ediniyor. Mavi Ring Yönetmen Ömer Levento lu imzas tafl yan "Mavi Ring" adl filmde, Ezgi Çelik, Kemal Ulusoy, Nazmi K r k, fierif fiahinler, Sezgin Cengiz, Volkan Y ld z, Mehmet Aflk n, Bilal Bulut, Mirza Metin ve Selahattin Tafldö en rol ald. Levento lu'nun senaryosunu Bayram Balc ile birlikte kaleme ald filmin müziklerini Orçun Y ld r m ve Serhat Bostanc yapt. Film 2013 Uluslararas Antalya Alt n Portakal Film Festivali'nde "Behlül Dal Jüri Özel Ödülü"ne de er bulundu. Non-Stop Aksiyon filmlerinin aran lan ismi Liam Neeson' n baflrolü oynad "Non-Stop" isimli filmde, Julianne Moore, Anson Mount ile Michelle Dockery de rol ald. Yönetmenli ini Neeson'un "Kimliksiz" filminde de beraber çal flt Jaume Collet Serra'n n yönetti i filmde, Neeson, her 20 dakikada bir uçaktaki birisini öldürmekle tehdit eden esrarengiz bir suçluyu yakalamaya çal flan hava polisi Bill Marks' canland rd. Film, Liam Neeson'un 12 bin kilometre yükseklikte 146 kiflinin hayat n kurtarmak için zamanla yar fl n konu al yor. Hazine Avc lar Oscar ödüllerinde "En iyi yönetmen" ödülü kazanan Alfonso Cuaron'un "Yerçekimi" adl filminde Sandra Bullock'a baflrolde efllik eden Clooney'in Grant Heslov ile birlikte senaryosunu Robert M. Edsel ve Bret Witter'in ayn adl kitab ndan yola ç karak kaleme ald film, 2. Dünya Savafl döneminde geçiyor. Gerçek bir hikayeden beyazperdeye uyarlanan filmde, bir grup tarihçi ve sanat uzman n bir araya gelmesiyle oluflan ekip, Naziler taraf ndan ele geçirilen ve her an yok olma tehlikesiyle karfl karfl ya olan önemli sanat eserlerini kurtarmaya çal fl yor. 50 Cent'in sevgilisi türküye hayran oldu HABER MERKEZ - STANBUL - Cemiyet hayat n n önde gelen isimlerinden fiadan Kalkavan ve Mustafa Kefeli'nin konuk oldu u geceye, Amerikal rap'çi '50 Cent'in melez sevgilisi Amerikal model Daphne Joy da kat ld. Bir reklam çekimi için stanbul'da bulunan Daphne Joy, Türk flark c lar tan mad n belirterek, "Türk müzi i ilgimi çekiyor. lk kez türkü dinledim ve hayran kald m" dedi.

3 ANKARA Gözde Kiflin Herkes OY un PEfi NDE! 25 Mart 2014 Sal 3 HABER MERKEZ - Yerel seçim yaklaflt rekabet de h zland Siyasiler serab n de il suyun peflinde Kimi seçmen avlad kimisi de s zland Ancak ortak yanlar hepsi oy un peflinde Öyle bir yerel seçim süreci yafl yoruz ki, liderler de adaylar da bir oy için her f rsat de erlendirdi i gibi, özellikle partililerden ve vatandafllardan sand klara sahip ç kmalar n istiyor. Ve daha da önemlisi, herkesin sand k bafl na gitmesi ve oyunu kullanmas tüm liderlerin ve adaylar n ortak iste i. Demokrasi bilincinin geliflti i Türkiye de bu uyar lar yerini bulacakt r kuflkusuz. ERDO AN: 1994 TEK G B Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, hemen her konuflmas nda, seçimde görev yapacak partililerden sand klara sahip ç kmalar n isterken, Biz inflallah medyadan, ya da ajanslardan neticeler gelmeden, neticeyi kendi elemanlar m zdan alaca z. T pk 1994 te stanbul Büyükflehir Belediyesi'ni kazand m z gece gibi sözleriyle de, asl nda seçim sonuçlar n partilerin çok k sa süre içinde elde edebilece ini vurguliyor. KILIÇDARO LU: AMAN D KKAT CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu ise, 30 Mart ta seçime gidiyoruz, sand a el uzatabilirler. Sand a sahip ç k n diyor. Parti teflkilatlar na uyan k olun talimat veren K l çdaro lu, seçime kar flt r labilecek hilelerin seçim sonuçlar n etkileyebilece i endiflesini dile getiriyor. Bu tür olumsuzluklar n yaflanmamas burada en büyük görev CHP nin örgütlerine ve sand klarda görevli isimlerine düflüyor. BAHÇEL. SANDIKLARA D KKAT MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli de partisinin sand k görevlilerini uyarmadan edemedi, edemiyor. Bahçeli konuflmalar nda, Say mlar s ras nda partimizin sand k görevlileri çok dikkatli olmal. Hileyle, çal nan oyla, haks z yere kazanma ihtimalini söz konusu etmemeli. Adil, dürüst, güvenilir bir seçimle Türkiye'ye hizmet edebilme imkan do abilmeli. Bunu baflarmak laz m diyor. GÖKÇEK DE OY UN PEfi NDE Tüm liderler ve adaylar gibi Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan ve AK Parti Aday Melih Gökçek de herkesin oylar na sahip ç kmas n istiyor. Vatandafllara, Oylar n za sahip ç k n ç k n ça r s yapan Gökçek, sand k görevlisi partilileri de dikkatli olmalar konusunda uyar yor. Gökçek, seçimde hileler yap laca na dair bilgilere ulaflt n belirterek oy kullanacak seçmenlere sand klar n aç lma esnas nda oy kulland klar sand k bafl nda bulunmalar n ve oylar n garanti alt na almalar n istiyor. Gökçek, her parti için geçerli flu sözleriyle dikkat çekiyor: Vatandafl m za istirham ediyorum. Lütfen seçim günü saat 5 te nerede oy kullan rlarsa mutlaka sand klar n n bafl na gitsinler. Art k yeni ç kan kanuna göre sand n bafl ndaki görevliler vatandafl n görebilece i tarzda oylar saymak zorundalar. Oylar göstermek zorundalar yani. Vatandafl mdan ricam flu, okuyana ve yazana dikkat edin. Çünkü AK Parti oyu ç k yor bir baflka partinin oyunu söylüyor. Ya da AK Parti yi kapat yor mürekkep karfl tarafa geçti diye iptal ediyor. Di er taraftan AK Parti diyor çizik çeken adam baflka partiye yaz yor. Vatandafl m z gelsin okuyana ve yazana mutlaka dikkat etsin. Saat 5 te bir iki saat bize fedakârl k yapsalar demokrasi için fedakârl k yapm fl olacaklar. Kendi çocuklar n n gelecekleri için fedakârl k yapm fl olacaklar. Sand klar na sahip ç kmalar n rica ediyorum. MANSUR YAVAfi: B R OYUN B LE TAK PÇ S OLACA IZ CHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl, çok yo un bir seçim süreci geçiriyor. Gecesi-gündüzü yok dolafl yor, konufluyor. Hat rlanaca gibi, Türkiye Barolar Birli i nde avukatlarla düzenlenen seçim ve sand k güvenli i konulu konferansa kat ld nda, Meslektafllar m n hem Ankara ya sahip ç kmas hem seçime sahip ç kmas hem de flahs mda bana da sahip ç kmas beni çok duyguland rd. nflallah bu emeklerinizin karfl l n önce seçimi kazanarak daha sonrada Ankaram za yapaca m z hizmetlerle, bafl n z öne e dirmeden gurur duyaca n z bir flekilde ödemeyi bana Allah nasip etsin dedi. Ankara n n bugünkü durumu hepimizi üzüyor diyen Yavafl, Biz bu seçimi kazanaca z, ancak kazanamazsak da çok üzülürüz ama dünyan n sonu de il dedi ve ekledi: Herkes bizden özellikle sand klara ve seçime sahip olmam z istiyor. Verilecek bir oyun bile takipçisi olmak bizim boynumuzun borcu. nsanlar güvenerek oy kullan yorlar, bu oylara sahip olmak görevi de bizlere düflüyor. Gerek parti yöneticilerimize gerek sand k bafl ndaki görevlilerimize gerekse de gönüllü olan avukat meslektafllar ma çok büyük ifl düflüyor. En ufak istihbarat de erlendiriyoruz. Bizler sand klar n takipçisiyiz. Hülasa; Vatandafl da anlad oy un önemi artt Oy un adresi belli kendi geçim peflinde Lideri, adaylar elle, ak lla tartt Bakt ki onlar yine normal seçim peflinde Bekir Ödemifl, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu nu ziyaret etti ÇANKAYA- DSP Çankaya Belediye Baflkan Aday Bekir Ödemifl Türkiye Sakatlar Konfederasyonu nu ziyaret etti. Bekir Ödemifl Konfederasyon yönetim kurulu üyesi Yasemin Karada, genel sekreter Bilal K zart c ve üyelerle görüfltü. Bekir Ödemifl görüflmede, Belediye Baflkanl yapm fl biri ve DSP li bir Belediye Baflkan aday olarak görevim ve amac m toplumun bilinçlendirilmesine katk sa lamakt r. Bu katk y Gölbafl Belediye Baflkan yard mc l mda Makbule Ölçer ile birlikte Gölbafl nda zihinsel engelli dostlar m z için merkez açarak ve Ürgüp Belediye Baflkanl yapt m dönemde Avrupa Birli inden ald m z fonlar engelli dostlar m z n e itim ve istihdam na harcayarak bir nebze olsun yapmaya çal flt m dedi. Ödemifl, Gölbafl nda kurdu umuz zihinsel engelli merkezinde engelli dostlar m z n hayallerini nas l gerçeklefltirdi ine bizzat flahit oldum. Ayn samimi duygularla Çankaya da da engelli dostlar m zla iflbirli i ile onlar için projelere imza ataca z diye konufltu. Avrupal heyetten Hamamönü ç karmas HABER MERKEZ - Ankara n n turizm merkezi haline gelen Hamamönü, k fl flartlar na ra men yabanc turistleri a rlamaya devam ediyor. sveç, Norveç, Almanya, spanya, Portekiz, Romanya ülkelerinden gelen 40 kiflilik heyet, Hamamönü ve Hamamarkas n gezdi. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki nin efllik etti i heyet, restore edilen bölgeye hayran kald. Avrupal heyete restorasyon çal flmalar hakk nda bilgi veren Baflkan Tiryaki, bölgenin tarihi öneminden de bahsetti. Han mlar sertifika ald HABER MERKEZ - Pursaklar Belediyesi Nezaket Han mevi nde bilgisayar kursuna kat lan han mlar e itimlerini tamamlayarak sertifikalar n ald. Yo un bir tempo ile çal flan Pursaklar Belediyesi Nezaket Han mevi, kad nlar meslek sahibi yapmaya devam ediyor. Çok say da üyesi ile ilçede önemli hizmetlere imza atan han m evlerinde spor faaliyetlerinin yan s ra de iflik branfllarda kurs düzenleniyor. ngilizce, Arapça, Bilgisayar, tezhip, i ne oyas, çocuk bakam gibi kurslara kat lan han mlar e itimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazan yor. Halk E itim Müdürlü ü ile ortaklafla düzenlenen bilgisayar kursuna kat lan 21 han m, 160 saatlik e itimlerini tamamlay p MEB onayl Bilgisayar Kullan m, Bilgisayar flletmenli i sertifikas n ald. Sertifika alan han mlar yemekte bulufltu. Gö sümde sana ait bir cihan tafl yorum. Günayd n gökyüzüm, günayd n y ld z m, günayd n mafluklar n sultan Yâr! Ellerinde, parmaklar nda ölesim var! Parmak izim, imzam, kalbimden inflallah hiç ç kmayacak mührümsün benim. Beni yakan, beni her nefesiyle dünyadan ukbaya uçuran mafluk; delice, tan m, s n r olmayan bir flekilde âfl m sana. Ben kandilin içindeki fitil olay m, sen ateflim ol ve yak beni. Kendimi o kadar çok sana ait hissediyorum ki belki de bu kadar çokça hasreti yaflamam bundan. Kendimde de ilim bu gecede, hiç bir gece de ilim asl nda. Bu geceler sabah olmuyor yâr. Ateflin baflka baflka hâlleriyle yan yor kalbim, kimbilir aflk n daha bilmedi imiz ne hâlleri var? Hasretin yüre ime ya da bedenime vurdu mu kayboluyorum, uçurumlardan düflüyorum sanki o an. Cemalin akl ma gelince mutlulu a kanat ç rp yor içim ve kayna belirsiz bir fl a kofluyor kalbim. Öyle çok seviyorum ki seni, ad n duyunca içim titriyor, seni hayal edince kendimden geçiyorum ve hayaline sar l nca geceleri dünyada de il de baflka bir âlemde at yor yüre im. Elbette her gece sabaha, her ayr l k flükürle örülmüflse vuslata ulafl r. Elbette sükût sarmafl bir boflluk buldu mu bedeni de, ruhu da sarmaya çal fl r. Yârim, ben çokça senden kopya çekiyorum mutlulu u, huzuru, gülüflü ve teslimiyeti. Yüzündeki tebessümün, içindeki mutluluk kuflunun bir tüyü olsam onu da bahtiyarl k sayar m ruhuma, yeter ki seninle olsun herfleyim. Benim ya murum, benim güneflim, benim flükrüm, sana ermek için geceleri dizdim flükür AfiKIN KIYAMET NDE Mehmet Nuri PARMAKSIZ SÜKÛT SARMAfiI I tesbihine. Bu dünya yolculu u elbet bitecek bir gün, o yüzden seninle geçirdi im her saniye çok k ymetli ve sana dâir ald m nefesin de eri hiçbir fleyle ölçülmez. ki gözüm, nur yüzlüm, kâlû belâ kokulum... Tezatlar seninle aflt m ve cümle olumsuzluklar yok sayd m seninle. Benim mumum, benim pervanem, benim duam, benim flükür meflalem, benim ateflim, benim diye bafllayan herfleyim sensin. Gö sümde sana ait bir cihan tafl yorum, anlad m ve idrak ettim ki sensiz bir manas yok hiçbir fleyin. Her fley seninle anlam kazand bende, benim akl m ve ruhum hep sende. Sana dair öyle çok biriktirdi im hâlim, sözüm, hayalim var ki anlatmaya bafllasam dünyadaki su zerrelerinin toplam bile anlatacaklar m yan nda küçük bir birikinti gibi kal r, ama nedense çok yaflamayaca ma dair bir his y llard r benim gönlüme gelip gelip ba dafl kurup oturuyor iflte Bir gün aflk m za flahit olan atefl acaba ateflli inden utan r m m bilmem? Ayaklar n n bast yol, ömrüne niflan, içine nefes olay m senin. Çek içine beni, çek de öleyim seninl GÜNÜN DÖRTLÜ Ü Her güçlü e bu gönül senden sonra aflina, Hedefimde mahfler var gönlüme yakt m k na. nsan palyaço de il a lamal d r bazen, Aln m z ak ç kmal Rabbimin karfl s na. Mehmet Nuri PARMAKSIZ

4 425 Mart 2014 Sal ANKARA Gözde Kiflin Yenimahalleli kad nlar MAT NE de bulufltu HABER MERKEZ - Yenimahalleli kad nlar, Yenimahalle Belediyesi nin düzenledi i Kad nlar Matinesi nde doyas ya e lendi. Kad nlar günlük dertlerinden ve yorgunluklar ndan bir nebze de olsa uzaklaflt rmak için düzenlenen kad nlar matinesi, Yenimahalleli kad nlardan tam not al rken, yeni dostluklar nda bafllamas nda da büyük adres oldu. Yaflar, Eflimle ve torunumla beraber ISSN Y l: Mart 2014 Sal Say : Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi GÜNLÜK S YAS GAZETE Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Yaz flleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSA AN stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir aran zda olmaktan onur duyuyorum. Sizlerin daha huzurlu yaflamas için çabal yoruz. Yenimahalleli kad nlar m zla çok önemli bir yol katettik. Bugüne kadar 19 YEN MEK kursunu sizler için açt k. Kurslar m zda kad nlar m z gördükleri e itimle ekonomik özgürlüklerini kazanmaya bafllad. Her baflar l erke in arkas nda bir kad n vard r. Bunu unutmamal y z. Siyasi görüflü ne olursa olsun, oy verdi, vermedi diye ayr m yapm yorum, her vatandafl m eflit derecede kucakl yorum. Bu saatten sonra bu treni durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecek diye konufltu. Matinede, uzun halay konvoylar kurarak pisti bofl b rakmayan Yenimahalleli kad nlar, bir günlerini gönüllerince e lenerek geçirdi. Birbirini tan mayan 500 kad n, 4 saat boyunca kaynaflarak yeni dostluklara bafllang ç yaparken, flark lara ve türkülere son ses efllik etti. Keçiörenli sporculara MALZEME DESTE Mevlana Kültür ve Spor Merkezi nde düzenlenen etkinli e kat lan Baflkan Mustafa Ak, amatör spor kulüplerine malzeme yard m nda bulundu. lçedeki 18 amatör spor kulübüne yapt yard mlardan ötürü Baflkan Ak a teflekkür eden Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Baflkan Murat Kandazo lu, Kendisi amatör spora ve sporcuya her zaman destek veriyor. HABER MERKEZ - Kendisinden ne istesek hep yan m zda oldular ve yan m zda olmaya devam etti ini de bu malzeme yard m ile gösterdiler dedi. Baflkan Mustafa Ak ise, amatör spor kulüplerine yapt klar ayni yard m n yan s ra amatör sporcular n belediye tesislerinden faydalanmas n da sa lad klar n belirtti. Önümüzdeki dönem spor tesislerinin say s n art rmay hedeflediklerini kaydeden Baflkan Ak, Malzeme yard mlar m z da devam edecek. Gençleri ve çocuklar m z spora al flt r p spor ile e itmek istiyoruz. Spor ile gençlerimizi soka n kötü etkilerinden kurtarmay amaçl yoruz. Spor yapmak insan n sa l n koruman n yan nda bedenini ayn zamanda ruhunu da dinlendirir. Sporumuzu futbol d fl ndaki dallarla da zenginlefltirmek gerekiyor. Bunun için farkl spor tesislerinin de yap lmas n arzuluyoruz diye konufltu. Her çocu un farkl yeteneklere sahip oldu unu, farkl spor branfllar na yap lacak yat r mla çok daha fazla sporcunun ülkemize kazand r labilece ini ifade eden Baflkan Ak sözlerini flöyle sürdürdü: Fatih Stad n yeniden düzenleme ihalesini yapt k. Oras düzenlendi inde sporcular m z statta daha rahat antreman yapacak. Ovac k bölgesinde birçok amatör spor kulübünün faydalanaca bir spor tesisi yapaca z. Parklar m z n içindeki spor alanlar n düzenliyoruz. Önümüzdeki dönem bu spor alanlar geniflleyerek devam edecek. Yine Keçiören e 3 veya 5 bin kiflilik kapal spor salonu kazand rmak için çal flmalar yap yoruz. Her spor kulübüne ve sporcu kardeflime baflar lar diliyorum, Keçiören e birçok ödül kazand rmalar n arzuluyorum. Tepekule de 1. etap hizmete aç ld HABER MERKEZ - Yenimahalle Belediyesi, fientepe de bulunan televizyon vericilerini kald rarak, bölgede Çaml ca modelinin uygulanaca 3 etapl k Tepekule projenin 1 inci etab n n aç l fl n gerçeklefltirdi. fientepelilerin yo un kat l m ile gerçekleflen aç l fla Yaflar n yan s ra CHP l Baflkan Zeki Alç n, Yenimahalle lçe Baflkan Ali Buçan, Yenimahalle Belediyesi Baflkan Vekili Müslüm Ertekin, Baflkan Yar mc lar Erhan Aras ve Baflar Bal da yer ald. fientepe yi görüntü kirlili inden ve büyük bir tehlikeden kurtaracak Tepekule projesinde semt pazar, dükkanlar, resim, film ve heykel atölyeleri, aç k kapal kafeteryalar, amfi tiyatro, aç k sergi ve sinema alan, sanatç soka, gözlem kulesi ve seyir teraslar bulunuyor. Tepekule nin Baflkent in yeni simgesi olaca n ve Ankara ya turistik aç dan çok fley kazand raca n belirten Yaflar, Seçimlere giderken her belediye baflkan n n Yenimahalle halk na söz verip bir türlü kazma vuramad bu bölgede, televizyon vericilerini kald r p, 200 e yak n gecekondunun yerine bu dev projeyi gerçeklefltirmek bizlere nasip oldu. Tüm Ankaral lara hay rl ve u urlu olsun. Hesap edilmeden, halk yarar na olmayan ve hiçbir sorunu çözmeyen yat r mlara harcayacak param z yok. Kim do ru yap yorsa, kim vatan na milletine sahip ç k yorsa siz de ona sahip ç kacaks n z. Baflka flans m z yok. Demokrasinin en güzel taraf, yanl fl gördü ümüz fleylere sand kta cevap verebilmemizdir. flte bunu yapt m z gün Türkiye nin, Ankara n n ve Yenimahalle nin önü ayd nl k olacakt r. Ben bafl m dik karfl n zday m dedi. Yenimahalle Belediyesi ni kendi kendine yetebilen güçlü bir belediye haline getirdiklerini söyleyen Yaflar, 5 y lda yapt klar m n hesab n verdim ve yapacaklar m da söyledim. Yenimahalle miz 64 y ll k bir ilçe ve 4 büyük ilçeden birisidir. Yenimahalle de 60 y lda yap lanlar biz 5 y lda yapt k. Ben göreve geldi imde Yenimahalle Belediyesi nin borçlu oldu unu biliyordum. Ne Büyükflehir Belediyesi ne, ne bir baflka resmi kuruma ne de çal flanlar ma hiçbir zaman borcum olmad. Torba yasaya girmeyen tek belediyeyiz ve kendi kaynaklar ile yat r m yapabilen Türkiye de 3 üncü CHP li belediyeler aras nda ise 1 inci s rada yer al yoruz diye konufltu. Yaflar, konuflmas n n ard ndan Tepekule nin 1. etab n n aç l fl n gerçeklefltirdi. Alan gezerek incelemelerde bulunan Yaflar, Tepekule den Ankara n n muhteflem görüntüsünü vatandafllarla birlikte seyretti.

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 25 Mart 2014 Sal DUMANLI BELDE Murat DUMAN Down sendromlu genç, ailesinin geçimini sa l yor Samsun'da 2 y l önce babas ve annesinin boflanmas n n ard ndan, iki k z kardefli ve annesiyle yaflamaya devam eden down sendromlu Kaan Ersan, garsonluk yaparak ailesine bak yor. SAMSUN - LYAS GÜN - Annesi Sema Ersan' n 2 y l önce babas ndan ayr lmas yla, evin maddi anlamdaki yükü, down sendromlu Kaan Ersan' n (18) omuzlar na bindi. Samsun Down Sendromlular Derne i'nde garsonluk e itimi alan Ersan, 8 ay önce Samsun fiehir Kulübü'nde ifle girerek annesi ve iki k z kardeflinin geçimini sa lamaya bafllad. Anne Sema Ersan, AA muhabirine yapt aç klamada, Kaan' n çok özel bir çocuk oldu unu söyledi. Down sendromlu olmas na ra men evin tüm geçimini Kaan' n çal flarak sa lad n anlatan anne Ersan, "Evde de çok titiz bir çocuk. Her fleyi yapabilen ve kendine güvenen bir çocuk. Benim kolum k - r k, bu yüzden çal flam yorum. Kaan sabah erken kalk yor, kardefllerine ve bana her gün kahvalt haz rl yor. Normal bir çocu un yapamad klar n yap yor" dedi. "ÇALIfiAN DE L EVLADIMIZ OLDU" Kaan' n çal flt iflletmenin sahibi Eyüp Güler ise bir gazetede down sendromlu çocuklar n garsonluk e itimi ald - n görünce derne i arayarak bir kifliyi kendisinin istihdam edebilece ini bildirdi- ini kaydetti. Derne in Kaan Ersan' kendilerine yönlendirdi ini belirten Güler, "8 ayd r Kaan bizimle çal fl yor. lk günden itibaren kendisini hem müflterilere hem de bize çok sevdirdi. fl yerinde elinden geldi i kadar hizmet etmeye çal fl yor. Kaan buradan ald maaflla evini geçindiriyor. Zaten art k çal flan de il evlad m z gibi oldu. 115 yafl ndaki Seher ninenin sa l kl yaflam s rr TOKAT - EKBER TÜRKO LU - Tokat' n Almus ilçesinde yaflayan ve 30 torunu, 100 torun çocu- u ve 40 torununun torunu bulunan Seher Çelik, dinçli iyle dikkati çekiyor. Kimli inde 99 yafl nda gözüken ancak daha yafll oldu u belirtilen Seher ninenin, yurt içi ve yurt d - fl nda en büyü ü 60 yafl nda olan 30 torunu ile 100 torun çocu u ve 40 torununun torunu bulunuyor. Dinçli iyle dikkati çeken Seher Çelik, sa l kl yaflam n, do al g dalar tüketmesine borçlu oldu unu ifade ediyor. Çelik, AA muhabirine yapt aç klamada, "Torunlar m çok seviyorum. Sa l kl birisi olarak yaflam m sürdürüyorum" dedi. Çelik'in torununun efli Kezban Çelik (54) ise "Y llard r benim yan mda. Bugüne kadar ameliyat geçirmedi, ciddi bir sa l k sorunu yaflamad. Sadece bir bafla r s ilac içer, kimseyle fazla konuflmaz, evde kuzu gibi oturur. Kula n temizlerken bir çöp gitmifl, o zaman doktora götürdüm. Seher nine, süt, yo urt, et ve yumurta gibi do al besinlerle beslendi. badetini yap yor, kendi ihtiyaçlar n görebiliyor" diye konufltu. Seher ninenin 4 çocu undan 3'ünün hayatta oldu- unu aktaran Çelik, "4 çocuktan torunlar var. Torunlar n n da çocuklar var. Torunlar ve torununun çocuklar ile torununun torunu toplam 170 kifli var. Bundan birkaç y l öncesine kadar bize, yaflad eski günleri anlat rd. Kurtulufl Savafl 'nda aç ve susuz kald klar n anlat rd " ifadesini kulland. (AA) Art k ne onun bizden ayr lma flans var ne de bizim ondan ayr lma flans m z var. Çünkü onu çok seviyoruz" diye konufltu. "KAAN UMUYORUM B RÇOK DOWN SENDROMLU ÇOCU UMUZA IfiIK OLUR" Samsun Down Sendromlular Derne i Baflkan Meryem Gezer Sevinç de derne- in down sendromlu çocuklar n hayat na renk katmaya çal flt n söyledi. Down sendromlu 15 çocu a garsonluk e itimi verdiklerini hat rlatan Sevinç, flunlar kaydetti: "Bu çocuklara f rsat verildi inde birçok fleyi baflarabiliyorlar. Dans edebiliyorlar, yüzme biliyorlar ve birçok meslek grubunda alt eleman olarak çal flabiliyorlar. Bu çocuklara el uzatmazsak evlerde hayattan kopuk olarak yaflamlar na devam ediyorlar. Kaan da garsonluk e itiminden sonra çal flmaya bafllad. Çal flt ifl yerinde herkes onu çok seviyor. O da bir fleyleri baflarman n mutlulu unu yafl yor. Kendine olan öz güveni ve yürüyüflü de iflti. Kaan umuyorum birçok down sendromlu çocu- umuza fl k olur." Kaan' n anne ve babas n n ayr yaflad - n ifade eden Sevinç, "Kaan' n annesi çal flm yor. ki küçük k z kardefli var ve onlar da okuyorlar. Dolay s yla Kaan, çal flarak evini geçindiriyor. Kaan bunu baflarabiliyor, bizler yeter ki destek olal m" ifadesini kulland. (AA) KKTC nin ilk bal orman n Türkiye kuracak ANKARA - HÜSEY N GAZ KAYKI - Türkiye a açland rma faaliyetlerinde de yavru vatan KKTC'nin yan nda yer al yor. Bu kapsamda, KKTC'nin ilk bal orman n, Orman ve Su flleri Bakanl kuracak. AA muhabirinin ald bilgiye göre, geçti imiz günlerde Türkiye ile KKTC aras nda Ormanc l k Alan nda Yard m ve flbirli i Protokolü imzaland. Bu protokol kapsam nda haz rlanan ve y llar n kapsayan KKTC Ormanc l k Faaliyetleri Eylem Plan çerçevesinde, KKTC'de ilk bal orman n n kurulmas na karar verildi. Bu tesisin oluflturulmas için görevlendirilen bir teknik ekip, yerinde incelemeler yaparak, daha önceden ç kan bir yang nda yanan 10 hektarl k bir sahan n da içinde bulundu u 30 hektar büyüklü ündeki alan n bal orman olarak kurulmas n kararlaflt rd. Söz konusu bal orman nda, keçiboynuzu, erguvan, al ç, okaliptus, defne, lavanta, yalanc akasya, kufldili, nar, japon gülü, alt nçana, taflan, da muflmulas, palmiye, lg n, hatmi, ç nar, akasya, gülibriflim, f st kçam, servi ve sedir fidanlar dikilecek. Öte yandan Türkiye, KKTC ormanlar nda gelir getirici türdeki a aç miktar n n art r lmas amac yla geçen y l KKTC Çevre ve Do al Kaynaklar Bakanl Orman Dairesi Müdürlü ü vas tas yla KKTC'li çiftçilere 5 bin ceviz ve 5 bin badem fidan da tt. Orman ve Su flleri Bakanl, KKTC'ye Türkiye'den gidecek olan su ile sulamaya aç lacak çok büyük miktardaki tar m arazisindeki çiftçilerden gelen yo un talep nedeniyle 10 bin ceviz fidan n daha KKTC'ye gönderecek. Di er taraftan, KKTC Su Temin Projesi kapsam nda, baraj bölgesi a açland rmas yap lmas için KKTC'ye 7 bin f st k çam, 3 bin mavi servi ve 5 bin servi fidan n n gönderilmesi kararlaflt r ld. (AA) MEZARDA Bir gece saat u gösteriyordu. Rüya görüyor ve rüyamda önemli merhalelerden geçiyordum. Çok büyük bir kalabal k içindeydim. Mezarl a gidiyorduk o kalabal kla. Ama niçin gitti imi bilmiyordum. Derken, kendimi mezar n içinde buldum. Mezar m n üzerinden çok kalabal k sesler geliyordu. Beni buradan ç kart n! diye ba r yordum, ama bu ba rt m kimse duymuyordu. flte o an öldü ümü anlam flt m. Yapacak hiçbir fley yoktu. çimde keflkeler bafllad. Keflke namaz m hiç aksatmasayd m, keflke hiç kimsenin kalbini k rmasayd m diye kendi kendimi yarg l yordum. K sa bir süre sonra iki ses bana sorular sormaya bafllad. Onlar soruyor, ben de cevap vermeye çal fl - yordum. Sorular n ço unlu unu ise kul hakk oluflturuyordu. Cevaplamada zorland m sorular da yine kul hakk na yönelik olanlard. Allah tan ki, üzerimdeki kul haklar madde a rl kl de ildi. O anda ve orada ö rendim ki, kul hakk sadece parasal bir hakk üzerimize geçirmek de ildi. fiayet birilerin hakk nda olmayan bir durumu o kifliye isnat etmek de aynen o kiflinin paras n üzerine geçirmek, kendine mal etmekle de kul hakk yemifl oluyoruz. Esnaf oldu um için, bu gibi durumlarda karfl ma gelen insanlar n, bu çerçevedeki sohbetlerini çok dinlemifltim. Sohbetlerdeki konuflulanlar dinlemenin de kul hakk oldu unu ö rendim. Do rusunu söylemem gerekirse dinlemenin kul hakk oldu unu bilmiyordum. O malum seslerden biri bana yard m ediyordu. Pek kolay olmasa da sorulara cevaplar vermifltim, ya da verdi imi san yordum. Sonra da mezar n içinde aç lan bir pencereden ç k p gittiler. O anda ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Çünkü, bütün varl m keflke lere ba lam flt m. ki gözüm iki çeflme olmufl, durmadan ak yorlard. Eyvahlar, çaresizlikler içimi yak yordu. Vücudumdan akan ter neredeyse ya mura dönmüfltü. En ac olan da ruhumun beni terk etmesiydi. Ruhum, gitmesi gerekti ini söyledi inde sanki flaka yapt n sanm flt m. Ama o, gerçekten gitmeye karar vermiflti. Biraz daha kalmas için ricada bulundum. Art k benimle kalamayaca n, mahfler gününden önce de geri gelemeyece ini söyledi. Ruhum bedenimden ayr l rken çok ac çektim. Önce bacaklar m hareketsiz kald. Sonra da kalbim yerinden söküldü sand m. Daha sonra da kollar m n yana düfltü ünü, bedenimin mezara serildi ini hissettim. Yerimden kalkmak için hareket bile yapam yordum. Ömür bu kadar k sa m yd? diye kendi kedime hay flanarak, ç rp narak, telafl içinde say klarken eflim, gördü üm bu yorucu rüyadan beni uyand rarak sorular sormaya bafllad. fiaflk nl m ve telafl içindeki durumum devam etti i için; Bana lütfen soru sorma! diyebildim eflime. Kendimi biraz toparlay p yataktan kalkt ktan sonra do ruca bilgisayar m n bafl na geçtim. Dü mesine bast m. Her zaman kolayl kla aç lan bilgisayar m bir türlü aç lm yordu, Aç lmas n bekledim k sa bir süre. Aç ld ve ben de afla da okuyaca n z fliirimi yazmaya bafllad m. Bir gece uyand m kan ter içinde, Mezarda ay lmak, ne kadar zormufl. Emir vaki olmufl kervan göçünde, Mezarda duyulmak, ne kadar zormufl. Böyle bir durumu rüyada gördüm, Hesab m yap p yand m oturdum, Toplad m, ç kard m akl ma sordum, Mezarda say lmak, ne kadar zormufl. Bafl mdaki sesler çekildi birden, Cana kurflun girdi en derin yerden, O anda eridim sland m terden, Mezarda e ilmek, ne kadar zormufl. Burkuldu flu kalbim k s ld sesim, Zor tuttum yerinde durmaz nefesim, Sanki ça ran var, y kt kafesim, Mezarda bay lmak, ne kadar zormufl. Bir kap aç ld ruhum yol ald, Ayr l p giderken dert bende kald, Yorulan bedenim uykuya dald, Mezarda bo ulmak, ne kadar zormufl. Murat n bu hâli gelirken göze, Yaflay n emrinde vurmay n dize, Ömrün hesab n koymay n güze, Mezarda koyulmak, ne kadar zormufl.

Esed bela TAC Z, TAHR K VE KARARLILIK

Esed bela TAC Z, TAHR K VE KARARLILIK Bak fl fark olunca Konut sat fl Sanayi istihdam 100 bin kifli artt Marc Faber in Türkiye görüflü 12 DE Zorunlu istikamet Ç N! ABD endifleli Rusya rahat AB huzursuz Rus askerleri Ukrayna da bu ülke bizim

Detaylı

Mühür sende ama Süleyman de ilsin!

Mühür sende ama Süleyman de ilsin! Çehresi de iflen ilçe Hizmetleri ile Alt nda a ça atlatan Veysel Tiryaki nin hizmetleri... 13. SAYFADA Bosna n n UMUDU Türkiye Bosna Bank International (BBI), Bosna Hersek'e verilen 100 milyon avroluk

Detaylı

DEM R A gerçeklefliyor

DEM R A gerçeklefliyor Yeni parti GEL YOR Eski Kültür Bakan Ertu rul Günay, 17 Aral k sonras nda AK Parti den istifa eden di er zmir milletvekilleri lhan flbilen ve Erdal Kalkan ile birlikte bas n toplant s düzenledi. Günay,

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n ISSN 1308-7622 BAfiBAKAN ile HOCAEFEND ye seslendi 13 Ocak 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr MEHMET KIRKINCI Hoca'n n sulh ça r s Daum un ilac namaz ve dua Bursaspor teknik direktörü Christoph

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

OY UNA SAH P CIKMA DÖNEM

OY UNA SAH P CIKMA DÖNEM ISSN 1308-7622 2 Nisan 2014 Çarflamba www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr CHP L ÜLKÜCÜLER! Mansur Yavafl n destekçileri, Yüksek Seçim Kurulu binas önünde toplanarak seçimlerde hile yap ld iddias yla protesto

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA.

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA. ISSN 1308-7622 Dört dörtlük bir istek 1 Nisan 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Türkiye'deki yerel seçim sonuçlar n n aç klanmaya bafllamas n n ard ndan S rbistan'da, Müslüman Boflnak nüfusun

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti; 6 gün sizinle BELDE nin ad, 1 Mart itibariyle YediGün olarak de ifliyor Bugüne kadar tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi pazar günleri d fl nda hergün sizlerle buluflan gazeteniz BELDE, 44 y ll k onurlu

Detaylı

Gülen ve dahas na 13. SAYFADA

Gülen ve dahas na 13. SAYFADA 100 ö renciye nükleer e itim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Rusya'da nükleer e itimi alan ö rencilere 100 ö renci daha eklemek için süreci bafllatt klar n bildirdi. HABER 6. SAYFADA ISSN

Detaylı

LG NÇ! stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA. Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile

LG NÇ! stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA. Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile UMUT! LG NÇ! Mesut Akgül ün beyan d r Kurakl ktan korkan çiftçiler, mart-nisan ya muruna bel ba lad HABER 12. SAYFADA AK Parti de 3 DÖNEM de iflir mi? Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, AK Parti Genel Merkezi

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Fiyat 25 Kr. KUYUMCULARDA taksit tedirginli i. BDDK haz rlanan. Resmi Gazete'de yay mlanarak 1 fiubat'tan. iyle kredi kart kullanarak

Fiyat 25 Kr. KUYUMCULARDA taksit tedirginli i. BDDK haz rlanan. Resmi Gazete'de yay mlanarak 1 fiubat'tan. iyle kredi kart kullanarak ISSN 1308-7622 9 Ocak 2014 Perflembe www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Hediyelikte Uzakdo u modas art k sona erdi Bu y l hediyelik eflya tercihlerinde Uzakdo u mallar na olan ilginin azald, yöresel el

Detaylı

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Erdo an; CHP, MHP ve BDP ye yüklendi ISSN 1308-7622 10 Aral k 2013 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "CHP Belediyesi, susuzluktur.

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Fethullah Gülen Hocaefendi nin BBC'ye verdi i mülakatta gündeme dair çok önemli ifadeler yeral yor. HALI KOSGEB. hracat rekoru HABER 7 DE

Fiyat 25 Kr. Fethullah Gülen Hocaefendi nin BBC'ye verdi i mülakatta gündeme dair çok önemli ifadeler yeral yor. HALI KOSGEB. hracat rekoru HABER 7 DE ISSN 1308-7622 29 Ocak 2014 Çarflamba www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Erdo an ran da Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, resmi ziyarette bulunmak üzere dün ran'a gitti. Erdo an bugün Tahran'da, ran' n dini

Detaylı

fiç L K M kölelik mi? KAYITDIfiINA organik çözüm! Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor Fiyat 25 Kr

fiç L K M kölelik mi? KAYITDIfiINA organik çözüm! Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor Fiyat 25 Kr ISSN 1308-7622 Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor 3 Ocak 2014 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr fiç L K M K fl lasti i büyük pazar HABER 12. SAYFADA Yerel seçim 25 parti kat l yor

Detaylı

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622.

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622. ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 B TÜRK YE N N GAZETES ELDE www.beldegazetesi.com Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN.

Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN. Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN ISSN 1308-7622 7 Ocak 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr 85.000 adresine

Detaylı

Fiyat 25 Kr KAVGA. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k HABER 12 DE TRABZON TUR ZM.

Fiyat 25 Kr KAVGA. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k HABER 12 DE TRABZON TUR ZM. ISSN 1308-7622 28 Ocak 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Lisansl depolara talep var fiirket profili, esnaf say s Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, 2013 y l nda Türkiye'deki faal durumdaki

Detaylı

HALKBANK I kim bitirmek istedi?

HALKBANK I kim bitirmek istedi? ISSN 1308-7622 25 Ocak 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr STAR Gazetesi BELGELER ile gösterdi HALKBANK I kim bitirmek istedi? Halkbank hedef ald belirtilen geliflmeler üzerindeki sis perdesi

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

S&P nin not indirimi. Fiyat 25 Kr

S&P nin not indirimi. Fiyat 25 Kr S&P nin not indirimi Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ktisat Bölümü Baflkan Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan Standart&Poor s un Türkiye nin BB+ olan kredi notunu koruyarak, not görünümünü

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yeralt n ilmek ilmek ifllediler 7 EYLÜL 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yiyeceklere AKILLI

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı