Miting alan na UCAK DÜSTÜ!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Miting alan na UCAK DÜSTÜ!"

Transkript

1 YAVAfi h zland! CHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl, seçim çal flmalar na devam ediyor. Baflkentin tüm sorunlar yla ilgili görüfllerini, düflüncelerini, çözüm önerilerini ve projelerini mitinglerde, rayda, televizyon ve gazetelerde kamuoyu ile paylafl rken, Ankara n n köflesi ve kesiminden destek isteyen Yavafl, bu talebini her yerde ve her f rsatta dile getiriyor. Alt Nokta Körler Derne i Genel Merkezi nin düzenledi i toplant ya kat larak engelli vatandafllar n sorunlar n dinleyen Yavafl, yapt konuflmada, Biz Belediye yönetiminde mutlaka bir engelli dan flman istihdam edece iz müjdesini verdi. Son hafta mesaisi Yerel seçimlere az bir süre kala adaylar tan - t m çal flmalar n sürdürürken, cadde ve sokaklar da bayrak ve afifllerle donat - yor. Özellikle mitinglerle artan talebi karfl lamaya çal flan bayrak ve afifl üreticileri seçimlere günler kala partilerin ve adaylar n taleplerini yerine getirmek için yo un mesai harc yor. Bir bayrak firmas n n orta olan Hakan Kanmaz, ifl yo unluklar n n normal döneme göre göre iki kat artt n söyledi. Gül üretimi 6,1 ARTTI Gül üretiminin 2013 y l nda yüzde 25,4 azalarak, 83,4 milyon adede geriledi ini bildirdi. HABER 6. SAYFADA Maniye 150 y l sonra yiyelim diye üretildi HABER 6. SAYFADA Fehmi Koru Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler 9. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada M.Nuri Parmaks z Aflk n K yametinde 3. Sayfada Murat Duman Duman l Belde 5. Sayfada HERKES OY UN PES NDE! ISSN Mart 2014 Sal Fiyat 25 Kr Miting alan na UCAK DÜSTÜ! Esed öldürüyor Esed in katliamlar artarken, Suriye nin sahil kenti Lazkiye de Esed güçleri ile muhalifler aras ndaki çat flmalar da giderek fliddetleniyor. Al nan bilgilere göre Lazkiye harekât n bafllatan muhalifler ilk kez Akdeniz sahil fleridine ulaflt. Kel Da eteklerinde bulunan Sevra köyünü ele geçiren muhalif gruplar n Akdeniz sahil fleridinde 3 kilometrelik bir alan kontrol alt na ald klar ö renildi. www. gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Erdo an, CHP Genel Baflkan K l çdaro lu, MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli ve seçime kat lan tüm partilerin liderleri ile belediye baflkan adaylar kalan k sa süreyi en iyi biçimde de erlendirmek için çal fl yor. Yani; yi dan takip edebilirsiniz Operasyonlarda, baflkent fiam' n banliyölerinde 33, Halep'te 26, dlib'te 13, Hama, Dera ve Humus'ta befler, Rakka ve Deyru'z Zor'da birer olmak üzere, 89 kiflinin hayat - n kaybetti i belirtildi. Suriye de Esed güçlerinin sald r lar da ölümler de sürüyor. Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi Yerel seçim yaklaflt rekabet de h zland Siyasiler serab n de il suyun peflinde Kimi seçmen avlad kimisi de s zland Ancak ortak yanlar hepsi oy un peflinde Vatandafl da anlad oy un önemi artt Oy un adresi belli kendi geçim peflinde Lideri, adaylar elle, ak lla tartt Bakt ki onlar yine normal seçim peflinde Öyle bir yerel seçim süreci yafl yoruz ki, liderler ve adaylar bir oy için her f rsat de- erlendirdi i gibi, özellikle partililerden ve vatandafllardan sand klara sahip ç kmas isteniyor. L DERLER N D L NDEN ERDO AN: Biz medyadan, ajanslardan netice gelmeden, neticeyi kendi elemanlar m zdan alaca z. KILIÇDARO LU: 30 Mart ta seçime gidiyoruz, sand a el uzatabilirler. Sand a sahip ç k n. BAHÇEL : Sand k görevlileri dikkatli olmal. Çal nan oyla, haks z yere kazanma ihtimali olmamal. GÖKÇEK: Lütfen herkes seçim günü nerede oy kulland ysa saat 5 te mutlaka sand k bafl na gitsin. YAVAfi: Herkes özellikle sand klara sahip olmam z istiyor. Takipçisi olmak boynumuzun borcu. Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi Dursun ERKILIÇ n yaz s 3. SAYFADA Seçime çeyrek kala gündem ç ld rd Suriye nsan Haklar zleme Örgütü (SNHR), Beflflar Esed'e ba l ordu birliklerinin muhaliflerin denetimindeki bölgelere a r silahlarla düzenledi i operasyonlarda 89 kiflinin öldü ünü bildirdi. SUR YE DE REJ M ÖLÜM KUSUYOR LAZK YE DE ÇATIfiMA! Siyasi parti liderlerinin neredeyse bir ölüm kal m savafl na döndürdü ü seçim mitingleri, alanlara dolan milyonlarca insan kalabal k malzemesine dönüfltürdü. Yolsuzluktan özel hayata, medyadan spora kadar her konuyu diline dolayan liderlerin kuca na flimdi de Suriye uça düfltü. ERDO AN DAN UYARI... Baflbakan Erdo an, Suriye uça bizim s n rlar m z, hava saham z ihlal ettiler. F-16'lar m z kalkt ve bu uça vurdu. Niye? E er sen benim hava saham ihlal edecek olursan bundan sonra bizim tokad - m z a r olacak dedi ve Türk Silahl Kuvvetlerini tebrik etti. ARINÇ, YILMAZ, DIfi filer Baflbakan Yard mc s Ar nç, Bizim askerimiz bunlar affetmez. Ne yaparlarsa misliyle karfl l n bulacaklard r aç klamas n yaparken; Milli Savunma Bakan Y lmaz, Türkiye'nin kararl l n n hiç kimse taraf ndan test edilmemesi gerekir diye konufltu. D fliflleri Bakanl ise, Türk Silahl Kuvvetlerinin kararl l n n bundan böyle s - nanmamas n temenni ve tavsiye ediyoruz aç klamas n yapt.. KILIÇDARO LU VE KOÇ... CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu da, Türk hava sahas n ihlal eden Suriye'ye ait bir savafl uça n n düflürülmesine iliflkin, Angajman kurallar ihlal edilmiflse ordu gere ini yapm flt r ama bunun miting meydanlar nda dillendirilmesi do ru de ildir diyerek, geliflmenin seçim meydanlar ndaki etkisine dikkat çekti. CHP Genel Baflkan Yard mc s ve parti sözcüsü Koç ise, Türk halk Suriye halk yla kardefltir ve provokasyonla olas bir çat flma istememektedir diyerek, muhtemel bir tehlikeye vurgu yapt. 24 Mart 2014 Resmi Gazete Özye in Üniversitesi Yabanc Diller Yüksekokulu ngilizce Haz rl k Program E itim ve Ö retim Yönetmeli i a - Yarg lânlar b - Art rma, Eksiltme ve hale lânlar

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 25 Mart 2014 Sal Meltem Ekiz Ça la fiikel ve Aliflan, Darülaceze ye renk katt S NEMA: KIZIM VE BEN S NEMA: AfiK KANAMASI Tür: KOMED /MACERA Yönetmen: TIL SCHWEIGER Orijinal smi: KOKOWAAH Yap m: 2011 Oyuncular: TIL SCHWEIGER, EMMA SCHWEIGER Amerika da gifle rekoru k rm fl bir aile komedisi Hayat n senaristlik yaparak kazanmaya çal flan Henry, bir türlü kaliteli senaryo üretememekte ve hep baflar s z olmaktad r. Bir gün hiç beklemedi i bir anda bir kitab n senaryolaflt rma iflini alarak çok mutlu olacakt r, ancak eski sevgilisi ile birlikte çaliflmak zorundadir. Manken Ça la fiikel ve flark c Aliflan, Yafll lar Haftas dolay s yla Darülaceze'yi ziyaret etti. STANBUL - Manken Ça la fiikel ve flark c Aliflan, Yafll lar Haftas dolay s yla Darülaceze'yi ziyaret etti. Darülaceze Baflkanl ndan yap lan aç klamaya göre, fiikel ve Aliflan, Mart Yafll - lar Haftas etkinlikleri kapsam nda Darülaceze'yi ziyaret ederek, burada kalan vatandafllarla bir araya geldi. Darülaceze Baflkan Nevzat Bayhan ile birlikte çiçeklerle yafll lar n kald odalar ziyaret eden ikili, sakinlerin yo un ilgisiyle karfl laflt. Ekranlarda gördükleri sanatç lar canl görmenin mutlulu unu yaflayan sakinler, sanatç larla foto raf çektirdi. fiikel ile Aliflan, Darülaceze sakinleriyle sohbet edip, flakalaflt, flark söyledi. Aç klamada görüfllerine yer Sizin için seçtiklerimiz Orijinal Ad : Love Lies Bleeding Yönetmen : Keith Samples Oyuncular : Brian Geraghty, Bryan Chapman, Burly Cain, Chris Ashworth, Dave Colon, Edward A. Duran, Frank Bond fieytana uyman n bir bedeli vard r. Para herfleyi de ifltirir ya da en az ndan Duke ve Amber öyle san yordu. Talihsiz bir Irak savafl gazisi bir uyuflturucu sat c s na ait, içinde kirli para bulunan bir çanta bulur. H zl ca gerçeklefltirilen bir evlilik sonras nda Amber ve Duke parayla birlikte her zaman hayalini kurduklar yeni bir hayata bafllamak üzere yola koyulurlar. verilen fiikel, böyle bir günde Darülaceze'ye gelip, sakinlerle birlikte olman n mutlulu unu yaflad klar n belirtti. fiikel, sakinlerin herkesin annesi ve babas say ld n, onlar yaln z b rakmaman n gayreti içinde olunmas gerekti ini kaydetti. Aliflan da Darülaceze'yi ve buradaki sakinleri çok sevdi ini ve devaml geldi ini, bu insanlar n gönlünü alman n kendisine huzur verdi ini kaydetti. Ünlülerin Darülaceze buluflmas duygulu anlara da sahne oldu. Bir sakinin, "Devletimiz, kurumuz bize çok güzel bak yor. D flar da yemedi imizi burada yiyoruz, d flar da giyemeyece imizi burada giyiyoruz. Bafl m z a r sa doktorumuz, hemfliremiz yan m zda. Bizim için dört dönüyorlar" demesi üzerine Aliflan, " yi ki devletimiz var, iyi ki yöneticilerimizin bu konulara hassasiyeti var. Burada çok güzel hizmetler sunuldu una flahitiz. Buna nazaran yine de insan n evi gibi olmaz. Allah kimseyi evinden bark ndan ayr koymas n" ifadelerini kulland. Darülaceze Baflkan Nevzat Bayhan ise yap lan ziyaretlerin, sakinlerin yaflam, çal flanlar n ise hizmet kalitelerinin yükseltilmesinde önemli motivasyon kayna oldu unu anlatt. Bayhan ayr ca ikiliye 119 y l önce Darülaceze'nin aç l fl s ras nda kurumun banisi Sultan Abdülhamid Han'a sunulan "Darülaceze Albümleri" kitaplar n n t pk bas m n hediye etti. (AA) Sinema V ZYONA YEN G REN F LMLER Ammar: Cin Tarikat "Anadolu korku ö elerini, Hitchcock filmlerinin özlenen gerilim atmosferi ile dünyaya sunmay " amaçlayan film, 27 Mart'ta da Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika ve Azerbaycan'da vizyona girecek. Film, dört arkadafl n ç kt bir haftasonu tatilinde, kalacaklar eve gelen istemedikleri bir misafirle geliflen olaylar konu ediniyor. Mavi Ring Yönetmen Ömer Levento lu imzas tafl yan "Mavi Ring" adl filmde, Ezgi Çelik, Kemal Ulusoy, Nazmi K r k, fierif fiahinler, Sezgin Cengiz, Volkan Y ld z, Mehmet Aflk n, Bilal Bulut, Mirza Metin ve Selahattin Tafldö en rol ald. Levento lu'nun senaryosunu Bayram Balc ile birlikte kaleme ald filmin müziklerini Orçun Y ld r m ve Serhat Bostanc yapt. Film 2013 Uluslararas Antalya Alt n Portakal Film Festivali'nde "Behlül Dal Jüri Özel Ödülü"ne de er bulundu. Non-Stop Aksiyon filmlerinin aran lan ismi Liam Neeson' n baflrolü oynad "Non-Stop" isimli filmde, Julianne Moore, Anson Mount ile Michelle Dockery de rol ald. Yönetmenli ini Neeson'un "Kimliksiz" filminde de beraber çal flt Jaume Collet Serra'n n yönetti i filmde, Neeson, her 20 dakikada bir uçaktaki birisini öldürmekle tehdit eden esrarengiz bir suçluyu yakalamaya çal flan hava polisi Bill Marks' canland rd. Film, Liam Neeson'un 12 bin kilometre yükseklikte 146 kiflinin hayat n kurtarmak için zamanla yar fl n konu al yor. Hazine Avc lar Oscar ödüllerinde "En iyi yönetmen" ödülü kazanan Alfonso Cuaron'un "Yerçekimi" adl filminde Sandra Bullock'a baflrolde efllik eden Clooney'in Grant Heslov ile birlikte senaryosunu Robert M. Edsel ve Bret Witter'in ayn adl kitab ndan yola ç karak kaleme ald film, 2. Dünya Savafl döneminde geçiyor. Gerçek bir hikayeden beyazperdeye uyarlanan filmde, bir grup tarihçi ve sanat uzman n bir araya gelmesiyle oluflan ekip, Naziler taraf ndan ele geçirilen ve her an yok olma tehlikesiyle karfl karfl ya olan önemli sanat eserlerini kurtarmaya çal fl yor. 50 Cent'in sevgilisi türküye hayran oldu HABER MERKEZ - STANBUL - Cemiyet hayat n n önde gelen isimlerinden fiadan Kalkavan ve Mustafa Kefeli'nin konuk oldu u geceye, Amerikal rap'çi '50 Cent'in melez sevgilisi Amerikal model Daphne Joy da kat ld. Bir reklam çekimi için stanbul'da bulunan Daphne Joy, Türk flark c lar tan mad n belirterek, "Türk müzi i ilgimi çekiyor. lk kez türkü dinledim ve hayran kald m" dedi.

3 ANKARA Gözde Kiflin Herkes OY un PEfi NDE! 25 Mart 2014 Sal 3 HABER MERKEZ - Yerel seçim yaklaflt rekabet de h zland Siyasiler serab n de il suyun peflinde Kimi seçmen avlad kimisi de s zland Ancak ortak yanlar hepsi oy un peflinde Öyle bir yerel seçim süreci yafl yoruz ki, liderler de adaylar da bir oy için her f rsat de erlendirdi i gibi, özellikle partililerden ve vatandafllardan sand klara sahip ç kmalar n istiyor. Ve daha da önemlisi, herkesin sand k bafl na gitmesi ve oyunu kullanmas tüm liderlerin ve adaylar n ortak iste i. Demokrasi bilincinin geliflti i Türkiye de bu uyar lar yerini bulacakt r kuflkusuz. ERDO AN: 1994 TEK G B Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, hemen her konuflmas nda, seçimde görev yapacak partililerden sand klara sahip ç kmalar n isterken, Biz inflallah medyadan, ya da ajanslardan neticeler gelmeden, neticeyi kendi elemanlar m zdan alaca z. T pk 1994 te stanbul Büyükflehir Belediyesi'ni kazand m z gece gibi sözleriyle de, asl nda seçim sonuçlar n partilerin çok k sa süre içinde elde edebilece ini vurguliyor. KILIÇDARO LU: AMAN D KKAT CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu ise, 30 Mart ta seçime gidiyoruz, sand a el uzatabilirler. Sand a sahip ç k n diyor. Parti teflkilatlar na uyan k olun talimat veren K l çdaro lu, seçime kar flt r labilecek hilelerin seçim sonuçlar n etkileyebilece i endiflesini dile getiriyor. Bu tür olumsuzluklar n yaflanmamas burada en büyük görev CHP nin örgütlerine ve sand klarda görevli isimlerine düflüyor. BAHÇEL. SANDIKLARA D KKAT MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli de partisinin sand k görevlilerini uyarmadan edemedi, edemiyor. Bahçeli konuflmalar nda, Say mlar s ras nda partimizin sand k görevlileri çok dikkatli olmal. Hileyle, çal nan oyla, haks z yere kazanma ihtimalini söz konusu etmemeli. Adil, dürüst, güvenilir bir seçimle Türkiye'ye hizmet edebilme imkan do abilmeli. Bunu baflarmak laz m diyor. GÖKÇEK DE OY UN PEfi NDE Tüm liderler ve adaylar gibi Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan ve AK Parti Aday Melih Gökçek de herkesin oylar na sahip ç kmas n istiyor. Vatandafllara, Oylar n za sahip ç k n ç k n ça r s yapan Gökçek, sand k görevlisi partilileri de dikkatli olmalar konusunda uyar yor. Gökçek, seçimde hileler yap laca na dair bilgilere ulaflt n belirterek oy kullanacak seçmenlere sand klar n aç lma esnas nda oy kulland klar sand k bafl nda bulunmalar n ve oylar n garanti alt na almalar n istiyor. Gökçek, her parti için geçerli flu sözleriyle dikkat çekiyor: Vatandafl m za istirham ediyorum. Lütfen seçim günü saat 5 te nerede oy kullan rlarsa mutlaka sand klar n n bafl na gitsinler. Art k yeni ç kan kanuna göre sand n bafl ndaki görevliler vatandafl n görebilece i tarzda oylar saymak zorundalar. Oylar göstermek zorundalar yani. Vatandafl mdan ricam flu, okuyana ve yazana dikkat edin. Çünkü AK Parti oyu ç k yor bir baflka partinin oyunu söylüyor. Ya da AK Parti yi kapat yor mürekkep karfl tarafa geçti diye iptal ediyor. Di er taraftan AK Parti diyor çizik çeken adam baflka partiye yaz yor. Vatandafl m z gelsin okuyana ve yazana mutlaka dikkat etsin. Saat 5 te bir iki saat bize fedakârl k yapsalar demokrasi için fedakârl k yapm fl olacaklar. Kendi çocuklar n n gelecekleri için fedakârl k yapm fl olacaklar. Sand klar na sahip ç kmalar n rica ediyorum. MANSUR YAVAfi: B R OYUN B LE TAK PÇ S OLACA IZ CHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl, çok yo un bir seçim süreci geçiriyor. Gecesi-gündüzü yok dolafl yor, konufluyor. Hat rlanaca gibi, Türkiye Barolar Birli i nde avukatlarla düzenlenen seçim ve sand k güvenli i konulu konferansa kat ld nda, Meslektafllar m n hem Ankara ya sahip ç kmas hem seçime sahip ç kmas hem de flahs mda bana da sahip ç kmas beni çok duyguland rd. nflallah bu emeklerinizin karfl l n önce seçimi kazanarak daha sonrada Ankaram za yapaca m z hizmetlerle, bafl n z öne e dirmeden gurur duyaca n z bir flekilde ödemeyi bana Allah nasip etsin dedi. Ankara n n bugünkü durumu hepimizi üzüyor diyen Yavafl, Biz bu seçimi kazanaca z, ancak kazanamazsak da çok üzülürüz ama dünyan n sonu de il dedi ve ekledi: Herkes bizden özellikle sand klara ve seçime sahip olmam z istiyor. Verilecek bir oyun bile takipçisi olmak bizim boynumuzun borcu. nsanlar güvenerek oy kullan yorlar, bu oylara sahip olmak görevi de bizlere düflüyor. Gerek parti yöneticilerimize gerek sand k bafl ndaki görevlilerimize gerekse de gönüllü olan avukat meslektafllar ma çok büyük ifl düflüyor. En ufak istihbarat de erlendiriyoruz. Bizler sand klar n takipçisiyiz. Hülasa; Vatandafl da anlad oy un önemi artt Oy un adresi belli kendi geçim peflinde Lideri, adaylar elle, ak lla tartt Bakt ki onlar yine normal seçim peflinde Bekir Ödemifl, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu nu ziyaret etti ÇANKAYA- DSP Çankaya Belediye Baflkan Aday Bekir Ödemifl Türkiye Sakatlar Konfederasyonu nu ziyaret etti. Bekir Ödemifl Konfederasyon yönetim kurulu üyesi Yasemin Karada, genel sekreter Bilal K zart c ve üyelerle görüfltü. Bekir Ödemifl görüflmede, Belediye Baflkanl yapm fl biri ve DSP li bir Belediye Baflkan aday olarak görevim ve amac m toplumun bilinçlendirilmesine katk sa lamakt r. Bu katk y Gölbafl Belediye Baflkan yard mc l mda Makbule Ölçer ile birlikte Gölbafl nda zihinsel engelli dostlar m z için merkez açarak ve Ürgüp Belediye Baflkanl yapt m dönemde Avrupa Birli inden ald m z fonlar engelli dostlar m z n e itim ve istihdam na harcayarak bir nebze olsun yapmaya çal flt m dedi. Ödemifl, Gölbafl nda kurdu umuz zihinsel engelli merkezinde engelli dostlar m z n hayallerini nas l gerçeklefltirdi ine bizzat flahit oldum. Ayn samimi duygularla Çankaya da da engelli dostlar m zla iflbirli i ile onlar için projelere imza ataca z diye konufltu. Avrupal heyetten Hamamönü ç karmas HABER MERKEZ - Ankara n n turizm merkezi haline gelen Hamamönü, k fl flartlar na ra men yabanc turistleri a rlamaya devam ediyor. sveç, Norveç, Almanya, spanya, Portekiz, Romanya ülkelerinden gelen 40 kiflilik heyet, Hamamönü ve Hamamarkas n gezdi. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki nin efllik etti i heyet, restore edilen bölgeye hayran kald. Avrupal heyete restorasyon çal flmalar hakk nda bilgi veren Baflkan Tiryaki, bölgenin tarihi öneminden de bahsetti. Han mlar sertifika ald HABER MERKEZ - Pursaklar Belediyesi Nezaket Han mevi nde bilgisayar kursuna kat lan han mlar e itimlerini tamamlayarak sertifikalar n ald. Yo un bir tempo ile çal flan Pursaklar Belediyesi Nezaket Han mevi, kad nlar meslek sahibi yapmaya devam ediyor. Çok say da üyesi ile ilçede önemli hizmetlere imza atan han m evlerinde spor faaliyetlerinin yan s ra de iflik branfllarda kurs düzenleniyor. ngilizce, Arapça, Bilgisayar, tezhip, i ne oyas, çocuk bakam gibi kurslara kat lan han mlar e itimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazan yor. Halk E itim Müdürlü ü ile ortaklafla düzenlenen bilgisayar kursuna kat lan 21 han m, 160 saatlik e itimlerini tamamlay p MEB onayl Bilgisayar Kullan m, Bilgisayar flletmenli i sertifikas n ald. Sertifika alan han mlar yemekte bulufltu. Gö sümde sana ait bir cihan tafl yorum. Günayd n gökyüzüm, günayd n y ld z m, günayd n mafluklar n sultan Yâr! Ellerinde, parmaklar nda ölesim var! Parmak izim, imzam, kalbimden inflallah hiç ç kmayacak mührümsün benim. Beni yakan, beni her nefesiyle dünyadan ukbaya uçuran mafluk; delice, tan m, s n r olmayan bir flekilde âfl m sana. Ben kandilin içindeki fitil olay m, sen ateflim ol ve yak beni. Kendimi o kadar çok sana ait hissediyorum ki belki de bu kadar çokça hasreti yaflamam bundan. Kendimde de ilim bu gecede, hiç bir gece de ilim asl nda. Bu geceler sabah olmuyor yâr. Ateflin baflka baflka hâlleriyle yan yor kalbim, kimbilir aflk n daha bilmedi imiz ne hâlleri var? Hasretin yüre ime ya da bedenime vurdu mu kayboluyorum, uçurumlardan düflüyorum sanki o an. Cemalin akl ma gelince mutlulu a kanat ç rp yor içim ve kayna belirsiz bir fl a kofluyor kalbim. Öyle çok seviyorum ki seni, ad n duyunca içim titriyor, seni hayal edince kendimden geçiyorum ve hayaline sar l nca geceleri dünyada de il de baflka bir âlemde at yor yüre im. Elbette her gece sabaha, her ayr l k flükürle örülmüflse vuslata ulafl r. Elbette sükût sarmafl bir boflluk buldu mu bedeni de, ruhu da sarmaya çal fl r. Yârim, ben çokça senden kopya çekiyorum mutlulu u, huzuru, gülüflü ve teslimiyeti. Yüzündeki tebessümün, içindeki mutluluk kuflunun bir tüyü olsam onu da bahtiyarl k sayar m ruhuma, yeter ki seninle olsun herfleyim. Benim ya murum, benim güneflim, benim flükrüm, sana ermek için geceleri dizdim flükür AfiKIN KIYAMET NDE Mehmet Nuri PARMAKSIZ SÜKÛT SARMAfiI I tesbihine. Bu dünya yolculu u elbet bitecek bir gün, o yüzden seninle geçirdi im her saniye çok k ymetli ve sana dâir ald m nefesin de eri hiçbir fleyle ölçülmez. ki gözüm, nur yüzlüm, kâlû belâ kokulum... Tezatlar seninle aflt m ve cümle olumsuzluklar yok sayd m seninle. Benim mumum, benim pervanem, benim duam, benim flükür meflalem, benim ateflim, benim diye bafllayan herfleyim sensin. Gö sümde sana ait bir cihan tafl yorum, anlad m ve idrak ettim ki sensiz bir manas yok hiçbir fleyin. Her fley seninle anlam kazand bende, benim akl m ve ruhum hep sende. Sana dair öyle çok biriktirdi im hâlim, sözüm, hayalim var ki anlatmaya bafllasam dünyadaki su zerrelerinin toplam bile anlatacaklar m yan nda küçük bir birikinti gibi kal r, ama nedense çok yaflamayaca ma dair bir his y llard r benim gönlüme gelip gelip ba dafl kurup oturuyor iflte Bir gün aflk m za flahit olan atefl acaba ateflli inden utan r m m bilmem? Ayaklar n n bast yol, ömrüne niflan, içine nefes olay m senin. Çek içine beni, çek de öleyim seninl GÜNÜN DÖRTLÜ Ü Her güçlü e bu gönül senden sonra aflina, Hedefimde mahfler var gönlüme yakt m k na. nsan palyaço de il a lamal d r bazen, Aln m z ak ç kmal Rabbimin karfl s na. Mehmet Nuri PARMAKSIZ

4 425 Mart 2014 Sal ANKARA Gözde Kiflin Yenimahalleli kad nlar MAT NE de bulufltu HABER MERKEZ - Yenimahalleli kad nlar, Yenimahalle Belediyesi nin düzenledi i Kad nlar Matinesi nde doyas ya e lendi. Kad nlar günlük dertlerinden ve yorgunluklar ndan bir nebze de olsa uzaklaflt rmak için düzenlenen kad nlar matinesi, Yenimahalleli kad nlardan tam not al rken, yeni dostluklar nda bafllamas nda da büyük adres oldu. Yaflar, Eflimle ve torunumla beraber ISSN Y l: Mart 2014 Sal Say : Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi GÜNLÜK S YAS GAZETE Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Yaz flleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSA AN stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir aran zda olmaktan onur duyuyorum. Sizlerin daha huzurlu yaflamas için çabal yoruz. Yenimahalleli kad nlar m zla çok önemli bir yol katettik. Bugüne kadar 19 YEN MEK kursunu sizler için açt k. Kurslar m zda kad nlar m z gördükleri e itimle ekonomik özgürlüklerini kazanmaya bafllad. Her baflar l erke in arkas nda bir kad n vard r. Bunu unutmamal y z. Siyasi görüflü ne olursa olsun, oy verdi, vermedi diye ayr m yapm yorum, her vatandafl m eflit derecede kucakl yorum. Bu saatten sonra bu treni durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecek diye konufltu. Matinede, uzun halay konvoylar kurarak pisti bofl b rakmayan Yenimahalleli kad nlar, bir günlerini gönüllerince e lenerek geçirdi. Birbirini tan mayan 500 kad n, 4 saat boyunca kaynaflarak yeni dostluklara bafllang ç yaparken, flark lara ve türkülere son ses efllik etti. Keçiörenli sporculara MALZEME DESTE Mevlana Kültür ve Spor Merkezi nde düzenlenen etkinli e kat lan Baflkan Mustafa Ak, amatör spor kulüplerine malzeme yard m nda bulundu. lçedeki 18 amatör spor kulübüne yapt yard mlardan ötürü Baflkan Ak a teflekkür eden Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Baflkan Murat Kandazo lu, Kendisi amatör spora ve sporcuya her zaman destek veriyor. HABER MERKEZ - Kendisinden ne istesek hep yan m zda oldular ve yan m zda olmaya devam etti ini de bu malzeme yard m ile gösterdiler dedi. Baflkan Mustafa Ak ise, amatör spor kulüplerine yapt klar ayni yard m n yan s ra amatör sporcular n belediye tesislerinden faydalanmas n da sa lad klar n belirtti. Önümüzdeki dönem spor tesislerinin say s n art rmay hedeflediklerini kaydeden Baflkan Ak, Malzeme yard mlar m z da devam edecek. Gençleri ve çocuklar m z spora al flt r p spor ile e itmek istiyoruz. Spor ile gençlerimizi soka n kötü etkilerinden kurtarmay amaçl yoruz. Spor yapmak insan n sa l n koruman n yan nda bedenini ayn zamanda ruhunu da dinlendirir. Sporumuzu futbol d fl ndaki dallarla da zenginlefltirmek gerekiyor. Bunun için farkl spor tesislerinin de yap lmas n arzuluyoruz diye konufltu. Her çocu un farkl yeteneklere sahip oldu unu, farkl spor branfllar na yap lacak yat r mla çok daha fazla sporcunun ülkemize kazand r labilece ini ifade eden Baflkan Ak sözlerini flöyle sürdürdü: Fatih Stad n yeniden düzenleme ihalesini yapt k. Oras düzenlendi inde sporcular m z statta daha rahat antreman yapacak. Ovac k bölgesinde birçok amatör spor kulübünün faydalanaca bir spor tesisi yapaca z. Parklar m z n içindeki spor alanlar n düzenliyoruz. Önümüzdeki dönem bu spor alanlar geniflleyerek devam edecek. Yine Keçiören e 3 veya 5 bin kiflilik kapal spor salonu kazand rmak için çal flmalar yap yoruz. Her spor kulübüne ve sporcu kardeflime baflar lar diliyorum, Keçiören e birçok ödül kazand rmalar n arzuluyorum. Tepekule de 1. etap hizmete aç ld HABER MERKEZ - Yenimahalle Belediyesi, fientepe de bulunan televizyon vericilerini kald rarak, bölgede Çaml ca modelinin uygulanaca 3 etapl k Tepekule projenin 1 inci etab n n aç l fl n gerçeklefltirdi. fientepelilerin yo un kat l m ile gerçekleflen aç l fla Yaflar n yan s ra CHP l Baflkan Zeki Alç n, Yenimahalle lçe Baflkan Ali Buçan, Yenimahalle Belediyesi Baflkan Vekili Müslüm Ertekin, Baflkan Yar mc lar Erhan Aras ve Baflar Bal da yer ald. fientepe yi görüntü kirlili inden ve büyük bir tehlikeden kurtaracak Tepekule projesinde semt pazar, dükkanlar, resim, film ve heykel atölyeleri, aç k kapal kafeteryalar, amfi tiyatro, aç k sergi ve sinema alan, sanatç soka, gözlem kulesi ve seyir teraslar bulunuyor. Tepekule nin Baflkent in yeni simgesi olaca n ve Ankara ya turistik aç dan çok fley kazand raca n belirten Yaflar, Seçimlere giderken her belediye baflkan n n Yenimahalle halk na söz verip bir türlü kazma vuramad bu bölgede, televizyon vericilerini kald r p, 200 e yak n gecekondunun yerine bu dev projeyi gerçeklefltirmek bizlere nasip oldu. Tüm Ankaral lara hay rl ve u urlu olsun. Hesap edilmeden, halk yarar na olmayan ve hiçbir sorunu çözmeyen yat r mlara harcayacak param z yok. Kim do ru yap yorsa, kim vatan na milletine sahip ç k yorsa siz de ona sahip ç kacaks n z. Baflka flans m z yok. Demokrasinin en güzel taraf, yanl fl gördü ümüz fleylere sand kta cevap verebilmemizdir. flte bunu yapt m z gün Türkiye nin, Ankara n n ve Yenimahalle nin önü ayd nl k olacakt r. Ben bafl m dik karfl n zday m dedi. Yenimahalle Belediyesi ni kendi kendine yetebilen güçlü bir belediye haline getirdiklerini söyleyen Yaflar, 5 y lda yapt klar m n hesab n verdim ve yapacaklar m da söyledim. Yenimahalle miz 64 y ll k bir ilçe ve 4 büyük ilçeden birisidir. Yenimahalle de 60 y lda yap lanlar biz 5 y lda yapt k. Ben göreve geldi imde Yenimahalle Belediyesi nin borçlu oldu unu biliyordum. Ne Büyükflehir Belediyesi ne, ne bir baflka resmi kuruma ne de çal flanlar ma hiçbir zaman borcum olmad. Torba yasaya girmeyen tek belediyeyiz ve kendi kaynaklar ile yat r m yapabilen Türkiye de 3 üncü CHP li belediyeler aras nda ise 1 inci s rada yer al yoruz diye konufltu. Yaflar, konuflmas n n ard ndan Tepekule nin 1. etab n n aç l fl n gerçeklefltirdi. Alan gezerek incelemelerde bulunan Yaflar, Tepekule den Ankara n n muhteflem görüntüsünü vatandafllarla birlikte seyretti.

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 25 Mart 2014 Sal DUMANLI BELDE Murat DUMAN Down sendromlu genç, ailesinin geçimini sa l yor Samsun'da 2 y l önce babas ve annesinin boflanmas n n ard ndan, iki k z kardefli ve annesiyle yaflamaya devam eden down sendromlu Kaan Ersan, garsonluk yaparak ailesine bak yor. SAMSUN - LYAS GÜN - Annesi Sema Ersan' n 2 y l önce babas ndan ayr lmas yla, evin maddi anlamdaki yükü, down sendromlu Kaan Ersan' n (18) omuzlar na bindi. Samsun Down Sendromlular Derne i'nde garsonluk e itimi alan Ersan, 8 ay önce Samsun fiehir Kulübü'nde ifle girerek annesi ve iki k z kardeflinin geçimini sa lamaya bafllad. Anne Sema Ersan, AA muhabirine yapt aç klamada, Kaan' n çok özel bir çocuk oldu unu söyledi. Down sendromlu olmas na ra men evin tüm geçimini Kaan' n çal flarak sa lad n anlatan anne Ersan, "Evde de çok titiz bir çocuk. Her fleyi yapabilen ve kendine güvenen bir çocuk. Benim kolum k - r k, bu yüzden çal flam yorum. Kaan sabah erken kalk yor, kardefllerine ve bana her gün kahvalt haz rl yor. Normal bir çocu un yapamad klar n yap yor" dedi. "ÇALIfiAN DE L EVLADIMIZ OLDU" Kaan' n çal flt iflletmenin sahibi Eyüp Güler ise bir gazetede down sendromlu çocuklar n garsonluk e itimi ald - n görünce derne i arayarak bir kifliyi kendisinin istihdam edebilece ini bildirdi- ini kaydetti. Derne in Kaan Ersan' kendilerine yönlendirdi ini belirten Güler, "8 ayd r Kaan bizimle çal fl yor. lk günden itibaren kendisini hem müflterilere hem de bize çok sevdirdi. fl yerinde elinden geldi i kadar hizmet etmeye çal fl yor. Kaan buradan ald maaflla evini geçindiriyor. Zaten art k çal flan de il evlad m z gibi oldu. 115 yafl ndaki Seher ninenin sa l kl yaflam s rr TOKAT - EKBER TÜRKO LU - Tokat' n Almus ilçesinde yaflayan ve 30 torunu, 100 torun çocu- u ve 40 torununun torunu bulunan Seher Çelik, dinçli iyle dikkati çekiyor. Kimli inde 99 yafl nda gözüken ancak daha yafll oldu u belirtilen Seher ninenin, yurt içi ve yurt d - fl nda en büyü ü 60 yafl nda olan 30 torunu ile 100 torun çocu u ve 40 torununun torunu bulunuyor. Dinçli iyle dikkati çeken Seher Çelik, sa l kl yaflam n, do al g dalar tüketmesine borçlu oldu unu ifade ediyor. Çelik, AA muhabirine yapt aç klamada, "Torunlar m çok seviyorum. Sa l kl birisi olarak yaflam m sürdürüyorum" dedi. Çelik'in torununun efli Kezban Çelik (54) ise "Y llard r benim yan mda. Bugüne kadar ameliyat geçirmedi, ciddi bir sa l k sorunu yaflamad. Sadece bir bafla r s ilac içer, kimseyle fazla konuflmaz, evde kuzu gibi oturur. Kula n temizlerken bir çöp gitmifl, o zaman doktora götürdüm. Seher nine, süt, yo urt, et ve yumurta gibi do al besinlerle beslendi. badetini yap yor, kendi ihtiyaçlar n görebiliyor" diye konufltu. Seher ninenin 4 çocu undan 3'ünün hayatta oldu- unu aktaran Çelik, "4 çocuktan torunlar var. Torunlar n n da çocuklar var. Torunlar ve torununun çocuklar ile torununun torunu toplam 170 kifli var. Bundan birkaç y l öncesine kadar bize, yaflad eski günleri anlat rd. Kurtulufl Savafl 'nda aç ve susuz kald klar n anlat rd " ifadesini kulland. (AA) Art k ne onun bizden ayr lma flans var ne de bizim ondan ayr lma flans m z var. Çünkü onu çok seviyoruz" diye konufltu. "KAAN UMUYORUM B RÇOK DOWN SENDROMLU ÇOCU UMUZA IfiIK OLUR" Samsun Down Sendromlular Derne i Baflkan Meryem Gezer Sevinç de derne- in down sendromlu çocuklar n hayat na renk katmaya çal flt n söyledi. Down sendromlu 15 çocu a garsonluk e itimi verdiklerini hat rlatan Sevinç, flunlar kaydetti: "Bu çocuklara f rsat verildi inde birçok fleyi baflarabiliyorlar. Dans edebiliyorlar, yüzme biliyorlar ve birçok meslek grubunda alt eleman olarak çal flabiliyorlar. Bu çocuklara el uzatmazsak evlerde hayattan kopuk olarak yaflamlar na devam ediyorlar. Kaan da garsonluk e itiminden sonra çal flmaya bafllad. Çal flt ifl yerinde herkes onu çok seviyor. O da bir fleyleri baflarman n mutlulu unu yafl yor. Kendine olan öz güveni ve yürüyüflü de iflti. Kaan umuyorum birçok down sendromlu çocu- umuza fl k olur." Kaan' n anne ve babas n n ayr yaflad - n ifade eden Sevinç, "Kaan' n annesi çal flm yor. ki küçük k z kardefli var ve onlar da okuyorlar. Dolay s yla Kaan, çal flarak evini geçindiriyor. Kaan bunu baflarabiliyor, bizler yeter ki destek olal m" ifadesini kulland. (AA) KKTC nin ilk bal orman n Türkiye kuracak ANKARA - HÜSEY N GAZ KAYKI - Türkiye a açland rma faaliyetlerinde de yavru vatan KKTC'nin yan nda yer al yor. Bu kapsamda, KKTC'nin ilk bal orman n, Orman ve Su flleri Bakanl kuracak. AA muhabirinin ald bilgiye göre, geçti imiz günlerde Türkiye ile KKTC aras nda Ormanc l k Alan nda Yard m ve flbirli i Protokolü imzaland. Bu protokol kapsam nda haz rlanan ve y llar n kapsayan KKTC Ormanc l k Faaliyetleri Eylem Plan çerçevesinde, KKTC'de ilk bal orman n n kurulmas na karar verildi. Bu tesisin oluflturulmas için görevlendirilen bir teknik ekip, yerinde incelemeler yaparak, daha önceden ç kan bir yang nda yanan 10 hektarl k bir sahan n da içinde bulundu u 30 hektar büyüklü ündeki alan n bal orman olarak kurulmas n kararlaflt rd. Söz konusu bal orman nda, keçiboynuzu, erguvan, al ç, okaliptus, defne, lavanta, yalanc akasya, kufldili, nar, japon gülü, alt nçana, taflan, da muflmulas, palmiye, lg n, hatmi, ç nar, akasya, gülibriflim, f st kçam, servi ve sedir fidanlar dikilecek. Öte yandan Türkiye, KKTC ormanlar nda gelir getirici türdeki a aç miktar n n art r lmas amac yla geçen y l KKTC Çevre ve Do al Kaynaklar Bakanl Orman Dairesi Müdürlü ü vas tas yla KKTC'li çiftçilere 5 bin ceviz ve 5 bin badem fidan da tt. Orman ve Su flleri Bakanl, KKTC'ye Türkiye'den gidecek olan su ile sulamaya aç lacak çok büyük miktardaki tar m arazisindeki çiftçilerden gelen yo un talep nedeniyle 10 bin ceviz fidan n daha KKTC'ye gönderecek. Di er taraftan, KKTC Su Temin Projesi kapsam nda, baraj bölgesi a açland rmas yap lmas için KKTC'ye 7 bin f st k çam, 3 bin mavi servi ve 5 bin servi fidan n n gönderilmesi kararlaflt r ld. (AA) MEZARDA Bir gece saat u gösteriyordu. Rüya görüyor ve rüyamda önemli merhalelerden geçiyordum. Çok büyük bir kalabal k içindeydim. Mezarl a gidiyorduk o kalabal kla. Ama niçin gitti imi bilmiyordum. Derken, kendimi mezar n içinde buldum. Mezar m n üzerinden çok kalabal k sesler geliyordu. Beni buradan ç kart n! diye ba r yordum, ama bu ba rt m kimse duymuyordu. flte o an öldü ümü anlam flt m. Yapacak hiçbir fley yoktu. çimde keflkeler bafllad. Keflke namaz m hiç aksatmasayd m, keflke hiç kimsenin kalbini k rmasayd m diye kendi kendimi yarg l yordum. K sa bir süre sonra iki ses bana sorular sormaya bafllad. Onlar soruyor, ben de cevap vermeye çal fl - yordum. Sorular n ço unlu unu ise kul hakk oluflturuyordu. Cevaplamada zorland m sorular da yine kul hakk na yönelik olanlard. Allah tan ki, üzerimdeki kul haklar madde a rl kl de ildi. O anda ve orada ö rendim ki, kul hakk sadece parasal bir hakk üzerimize geçirmek de ildi. fiayet birilerin hakk nda olmayan bir durumu o kifliye isnat etmek de aynen o kiflinin paras n üzerine geçirmek, kendine mal etmekle de kul hakk yemifl oluyoruz. Esnaf oldu um için, bu gibi durumlarda karfl ma gelen insanlar n, bu çerçevedeki sohbetlerini çok dinlemifltim. Sohbetlerdeki konuflulanlar dinlemenin de kul hakk oldu unu ö rendim. Do rusunu söylemem gerekirse dinlemenin kul hakk oldu unu bilmiyordum. O malum seslerden biri bana yard m ediyordu. Pek kolay olmasa da sorulara cevaplar vermifltim, ya da verdi imi san yordum. Sonra da mezar n içinde aç lan bir pencereden ç k p gittiler. O anda ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Çünkü, bütün varl m keflke lere ba lam flt m. ki gözüm iki çeflme olmufl, durmadan ak yorlard. Eyvahlar, çaresizlikler içimi yak yordu. Vücudumdan akan ter neredeyse ya mura dönmüfltü. En ac olan da ruhumun beni terk etmesiydi. Ruhum, gitmesi gerekti ini söyledi inde sanki flaka yapt n sanm flt m. Ama o, gerçekten gitmeye karar vermiflti. Biraz daha kalmas için ricada bulundum. Art k benimle kalamayaca n, mahfler gününden önce de geri gelemeyece ini söyledi. Ruhum bedenimden ayr l rken çok ac çektim. Önce bacaklar m hareketsiz kald. Sonra da kalbim yerinden söküldü sand m. Daha sonra da kollar m n yana düfltü ünü, bedenimin mezara serildi ini hissettim. Yerimden kalkmak için hareket bile yapam yordum. Ömür bu kadar k sa m yd? diye kendi kedime hay flanarak, ç rp narak, telafl içinde say klarken eflim, gördü üm bu yorucu rüyadan beni uyand rarak sorular sormaya bafllad. fiaflk nl m ve telafl içindeki durumum devam etti i için; Bana lütfen soru sorma! diyebildim eflime. Kendimi biraz toparlay p yataktan kalkt ktan sonra do ruca bilgisayar m n bafl na geçtim. Dü mesine bast m. Her zaman kolayl kla aç lan bilgisayar m bir türlü aç lm yordu, Aç lmas n bekledim k sa bir süre. Aç ld ve ben de afla da okuyaca n z fliirimi yazmaya bafllad m. Bir gece uyand m kan ter içinde, Mezarda ay lmak, ne kadar zormufl. Emir vaki olmufl kervan göçünde, Mezarda duyulmak, ne kadar zormufl. Böyle bir durumu rüyada gördüm, Hesab m yap p yand m oturdum, Toplad m, ç kard m akl ma sordum, Mezarda say lmak, ne kadar zormufl. Bafl mdaki sesler çekildi birden, Cana kurflun girdi en derin yerden, O anda eridim sland m terden, Mezarda e ilmek, ne kadar zormufl. Burkuldu flu kalbim k s ld sesim, Zor tuttum yerinde durmaz nefesim, Sanki ça ran var, y kt kafesim, Mezarda bay lmak, ne kadar zormufl. Bir kap aç ld ruhum yol ald, Ayr l p giderken dert bende kald, Yorulan bedenim uykuya dald, Mezarda bo ulmak, ne kadar zormufl. Murat n bu hâli gelirken göze, Yaflay n emrinde vurmay n dize, Ömrün hesab n koymay n güze, Mezarda koyulmak, ne kadar zormufl.

6 6 EKONOMI Hakk Murat SÖBÜTAY 25 Mart 2014 Sal Gül üretimi yüzde 6,1 artt Meyve Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, 14 fiubat Sevgililer Günü'nün gözdesi olan ve 2012 y l nda 111,8 milyon adede ç kan gül üretiminin 2013 y l nda yüzde 25,4 azalarak, 83,4 milyon adede geriledi ini bildirdi. Dünya g da fiyat endeksi yükseldi FRANKFURT - Birleflmifl Milletler G da ve Tar m Örgütü (FAO), FAO G da Fiyatlar Endeksi'nin flubat ay nda 208,1 puan ortalama ile 2012 ortalar ndan bu yana en keskin art fl kaydetti ini aç klad. FAO aç klamas na göre, FAO G da Fiyatlar Endeksi bu y l n flubat ay nda 208,1 puan ortalama ile 2012 ortalar ndan bu yana en keskin art fl gerçeklefltirdi. Baz ülkelerde ciddi g da güvensizlikleri olsa da düflük gelirli ve g da aç olan ülkelerde üretim beklentilerinin genel anlamda olumlu oldu u kaydedildi. Aç klamada, rekor art flta hava durumuyla ilgili olaylar n ve artan talebin etkili oldu unun alt çizilirken, "Yeni seviye 5,2 puan ya da yüzde 2,6 oran nda ocak ay ndaki revize endeksin biraz üzerinde. Ancak yine de geçen y la oranla yüzde 2,1 daha düflük" denildi. Uluslararas ticari ifllem gören g da mallar n n sepet fiyatlar n baz alan endekse göre, marjinal olarak düflen et haricinde bütün mal gruplar nda art fl yafland. Ocak ay ndan bu yana en yüksek art fl yüzde 6,2 ile flekerde görüldü. Bunu yüzde 4,9 ile ya lar, 3,6 ile tah llar ve yüzde 2,9 ile de süt ve süt ürünleri takip etti. FAO K demli Ekonomisti Concepcion Calpe, konuya iliflkin de erlendirmesinde, fiyat endeksindeki art fl n genel anlamda g da fiyatlar ndaki uzun dönemli bir düflüflün ard ndan geldi ini kaydetti. Bu yükselifl e iliminin gerçek anlamda bir geri dönüfl oldu unu söylemek için henüz çok erken oldu unu ifade eden Calpe, "Hava flartlar, fleker ve bu day gibi baz mallar n fiyatlar n yukar çeken önemli bir güç. Fakat canl talep de m s r, süt ve petrol fiyatlar n destekleyen önemli bir faktör" de erlendirmesini yapt. Bu y l dünya bu day üretimi konusunda FAO'nun ilk tahmini 704 milyon ton seviyesinde. Bu rakam 2013 y l ndaki rekor hasattan yüzde 1,7 oran nda düflük olsa da yine de flimdiye kadarki en büyük ikinci mahsul olacak. Ayr ca örgüt, ö ütülmüfl pirinç dahil küresel tah l üretimi tahmini de rekor düzey olan 2 milyar 515 milyon ton seviyesine ç kard. Bu rakam n, flubat tahminlerine göre 13 milyon ton ve 2012 y l ndaki üretimden yüzde 9 oran nda daha fazla oldu u ifade edilirken, bu yukar yönlü revizede Avustralya ve Çin'in önemli katk s oldu u belirtildi. (AA) ANKARA - Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, 14 fiubat Sevgililer Günü'nün gözdesi olan ve 2012 y l nda 111,8 milyon adede ç kan gül üretiminin 2013 y l nda yüzde 25,4 azalarak, 83,4 milyon adede geriledi ini bildirdi. Bayraktar, yapt yaz l aç klamada, 2011 y l nda 1,86 milyon metrekare olan gül ekim alan n n 2012 y l nda 1,9 milyon metrekareye yükseldi ini ancak 2013 y - l nda 1,6 milyon metrekareye olarak gerçekleflti ini belirtti. Çiçeklerin süs bitkisi olmaktan ç kt n, gelir getiren bir tar m faaliyeti oldu una dikkati çeken Bayraktar, "Kesme çiçek sektörü sa lad istihdam ve ihracat hacmi dolay s yla birçok ülkenin ekonomisinde giderek artan bir öneme sahip olmaktad r. Ülkemizde ticari anlamda kesme çiçek üretiminin, yaklafl k 50 y ll k bir geçmifli bulunmaktad r" ifadelerini kulland Türkiye'de kesme çiçek üretiminin bölge, iklim ve üretim teknikleri gibi özellikler göz önüne alarak, iç pazar ve ihracata yönelik yap ld n bildiren Bayraktar, flöyle devam etti: "Kesme çiçek üretiminin büyük bölümü örtü alt nda yap lmaktad r. Kesme çiçek üretimimiz, 2012 y - l nda 1 milyar 77 milyon 199 bin 887 adet, 2013 y l nda ise 1 milyar 25 milyon 983 bin 70 adet olarak gerçekleflti. Üretimi en çok yap - lan kesme çiçek türü karanfildir. Karanfil üretimi 2013 y l nda 594 milyon 445 bin 350 adet olarak gerçekleflti. 14 fiubat y l n en çok çiçek gönderiminin yap ld günlerinden biridir. Güller, 14 fiubat'ta en çok tercih edilen çiçektir. Gül üretimi 2012 y l nda yüzde 6,1 art fl göstererek, 111 milyon 763 milyon 570 adede ç kt y l nda ise gül üretimimtiz bir önceki y la göre yüzde 25,4 azalarak 83 milyon 405 bin 40 adede indi. Gül üretimi, üreticilerin yeterli gelir için baflka çiçek türlerine yönelmesi, gülün dayan kl l n n az ve üretiminin meflakkatli olmas KARABÜK - AHMET ÖZLER - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklafl k 150 y ld r yetifltirilmeyen yerli domates "Maniye", "Damak Tad Dinmeyen Lezzet Maniye" Projesi ile yeniden yetifltirilmeye baflland. Yerli domates Maniye, Safranbolu G da Tar m ve Hayvanc l k lçe Müdürlü ü taraf ndan haz rlanan proje kapsam nda, Bat Karadeniz Kalk nma Ajans 'ndan (BAKKA) sa lanan kredi ile 9 köyde 45 çiftçi taraf ndan 100 dekar alanda yetifltiriliyor. G da Tar m ve Hayvanc l k lçe Müdürü Çetin Ayval k, AA muhabirine yapt aç klamada, kendisine özgü aromas, kabuk yap s ve kokusu ile y llar önce sofralar n vazgeçilmez domatesini yeniden yaflatmak için çal flma bafllatt klar n ve bunda da baflar l olduklar n söyledi Domatesin a ustos sonu, eylül bafl gibi yetifltirilme zaman n n oldu unu vurgulayan Ayval k, "Bu domatesin tohumlar n y llard r saklayan bir köylü oldu unu ö rendik. Tohumlara ulaflt ktan sonra hemen bir proje haz rlad k. Projemize BAKKA'dan destek ald k. Bu destekle 45 çiftçimizi belirleyip e itime ald k. fiimdi üretime bafllad k. E itim verdi imiz 45 çiftçimiz de üretime bafllad. Lezzeti nedeniyle ünü ilçe d fl na da taflan domatesten 100 dekar alandan yaklafl k 400 ton üretim bekliyoruz. Yok olmufl bir kültürümüzü tohumlar ndan yeniden yaflatman n mutlulu unu duyuyoruz. nan yorum ki bu domates, ileride ve yurtd fl ndan daha ucuz gül ithal edilmesi nedeniyle geriledi." Bayraktar, süs bitkileri sektörünün katma de er ve istihdam oluflturma de eri yüksek, özelikle at l iflgücünün de erlendirilmesinde önde gelen sektörlerden biri olabilece ini vurgulayarak, "Süs bitkileri ihracat m z, 2012 y l nda 73 milyon dolara gerilemifl, 2013 y - l nda ise 77 milyon 27 bin dolara ulaflm flt r. En fazla süs bitkisi ihracat yap lan ülkeler, Hollanda, Almanya, ngiltere, Türkmenistan, Irak, Azerbaycan, Ukrayna, Rusya ve Romanya'd r" bilgisini verdi. (AA) 150 y l sonra yiyelim diye; Maniye üretimi ilçe ekonomisine de büyük katk sa layacak" diye konufltu. Ayval k, ilçeye özgü safran ve çavufl üzümü üretiminin yan nda maniyenin de yak n bir zamanda ad ndan söz ettirece ini kaydetti. lçeye ba l Yaz köyünde maniye üretimine bafllayan çiftçi Recep Kartal ise ününü hep atalar ndan duyduklar yerli domatesi yeniden yatifltirmenin mutlulu unu yaflad klar n vurgulayarak, "Ad n ve lezzetini hep duyard k. G da Tar m ve Hayvanc l k lçe Müdürlü ümüzün ça r s üzerine hiç tereddüt etmeden gittim. E itim ald m. Domatesin nas l ne flartlarda ve ne zaman yetiflece i konusunda bilgilendirildik. Sonra bize tohum verildi. Bu tohumlar yine müdürlü ümüzün uzmanlar eflli inde toprakla buluflturduk. Hasat zaman n bekliyoruz. Hem ekonomimize katk olacak hem de bir kültürümüzü yaflataca z" ifadesini kulland. (AA) üretiminde erken uyanma riski ANKARA - Türkiye Ziraatç lar Derne i (TZD) Baflkan brahim Yetkin, meyve üretiminde "erken uyanma" riskinin büyüdü ünü belirterek, "Mart ay nda görülen don olaylar ndan dolay kiraz ve fleftalide bu sezon önemli rekolte kayb yaflanabilir" dedi. Yetkin, TZD Genel Merkezinde düzenledi i bas n toplant s nda, k fl mevsiminden ç karken s cakl klar n mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kurak iklim koflullar nedeniyle badem, erik ve fleftali a açlar n n normalden bir ay önce çiçeklenmeye bafllad - n ifade etti. Elma, armut ve kiraz gibi a açlarda da erken uyanma durumu yafland n belirten Yetkin, Türkiye'de meyve üretiminin genellikle mart-nisan, aylar nda don olay yaflanan bölgelerde yap ld n belirtti. Erken çiçeklenen a açlardan kiraz üretiminin Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinden oldu unu belirten Yetkin, fleftalinin ise so u a dayan ks z bir meyve oldu unu an msatt. Mart ay nda görülen don olaylar ndan en çok etkilenebilecek söz konusu iki mevyede bu sezon önemli rekolte kayb yaflanabilece ine dikkati çeken Yetkin, flunlar kaydetti: "Bu kay p, kiraz üretilen Akdeniz ve Ege bölgelerinde ve ortalama 100 bin tonun üzerinde fleftali üreten Bursa gibi bölgelerde üreticilerin önemli zarara u ramas na yol açarken fiyatlar n artmas na neden olacakt r. Bu aç dan meyve üreticilerinin bu y l tar m sigortas yapt rmalar büyük bir önem tafl maktad r. Nitekim, TARS M'in verileri flu son günlerde tar m sigortas poliçelerinde önemli bir art fl oldu unu göstermektedir." Narenciyede bu y l üretim aç s ndan sorun yaflanmad n, s k nt lar n daha çok pazarlama konusunda görüldü ünü anlatan Yetkin, bu önemli ürünün yaklafl k yüzde 70'inin Çukurova bölgesinde yetiflmesinin, ihracat aç s ndan yaflanan s k nt lar n en çok bu bölgede hissedilmesine neden oldu unu söyledi. Yetkin, özellikle girdi fiyatlar n n yüksekli i nedeniyle üretici maliyetlerinin artt n, üreticinin pazarlama sektöründe örgütlü olmamas dolay s yla ürününü düflük fiyattan satmak zorunda kald n vurgulayarak "Önümüzdeki sezon aç s ndan yükselen faiz ve döviz fiyatlar nedeniyle bu s k nt n n artaca- görülmektedir. Bu aç dan, bu önemli ihracat kanal n n zarar görmemesi için üreticiye verilen yetersiz deste in art r lmas gerekmektedir" diye konufltu. "YEN PAZARLAR BULUNMAZSA SIKINTI YAfiANAB L R" Narenciye ihracat nda ilk üç s ray Rusya, Irak ve Ukrayna'n n paylaflt n ifade eden Yetkin, flöyle konufltu: "Rusya ile Pokrovsky Halinin kapat lmas nedeniyle yaflanan sorunlar belli ölçüde afl lm flsa da tamamen çözülmüfl de ildir. Buna ra men Rusya 2013 y l nda Türkiye'den 151 milyon 446 bin dolarl k narenciye ithal etmifltir. Bu ülkeyi 103 milyon 737 bin dolarla Irak, 63 milyon 967 bin dolarla Ukrayna takip etmektedir. Ukrayna'daki son olaylar n narenciye ihracat m z üzerindeki etkisinin olumsuz olmas beklenmektedir. Irak'a olan ihracat m zda da düflme olmufltur. Geçmifl y llarda ihracat konusundaki en büyük s - k nt ilaç kal nt s sorunundan kaynaklan yordu. Son y llarda gerek sektörde faaliyet gösteren kurulufllar n gerekse Bakanl n çal flmalar sonucu bu sorun büyük ölçüde afl lm flt r. Buna karfl n siyasi risklerde bir art fl gözlenmektedir. Bu durum yeni pazarlar bulamad m z takdirde ihracat alan nda s k nt yaflayabilece imizi göstermektedir." (AA)

7 EKONOMI 25 Mart 2014 Sal 7 Enerji talebi üçte bir artacak Avrupa Birli i (AB) Türkiye Delegasyonu Ticaret, Ekonomi, Tar m Bölümü Baflkan 1. Müsteflar Michele Villani, dünya enerji talebinin, 2030 y l na kadar üçte bir oran nda artaca n bildirdi. ZM R- Ege Sanayicileri ve fladamlar Derne i (ES AD) ve AB zmir Bilgi Merkezince ortaklafla düzenlenen "Dünya Enerjisinde De iflen Dinamikler ve Türkiye Gerçe i" konulu panelde konuflan Villani, AB'nin enerji politikalar ve hedefleri hakk nda bilgi verdi. AB enerji politikalar ile Türkiye'nin politikalar n n birbiriyle örtüfltü ünü belirten Villani, "Dünya enerji talebi, 2030 y l na kadar üçte bir oran nda artacak. Avrupa Birli i'nin tüketim art fl nda stabil bir durum söz konusu olacakken, Çin baflta olmak üzere, di er ülkelerin talebi artacak" dedi. Enerji maliyetlerinin sürekli artt na iflaret eden Villani, Fukuflima Nükleer Santrali'nde meydana gelen patlama sonras nda, Japonya baflta olmak üzere birçok ülkenin santrallerini kapatmay tercih etti ini kaydetti. Villani, flöyle konufltu: "Enerji üretiminde yeni hedefler, 2020 y l na kadar sera gaz sal n m n yüzde 20 azaltmak, yenilenebilir enerji üretimini yüzde 20 art rmak ve enerji tüketimini yüzde 20 azaltmak olarak belirlendi. Göstergeler, tüketimde belirlenen hedefe ulafl lamayaca n gösteriyor." Türkiye ile AB aras nda enerji iflbirli inin büyük önem tafl d n dile getiren Villani, Türkiye'nin do u-bat koridorunda yer almas n n, büyük avantaj sa lad n ifade etti. AB'de 2020 y l na kadar enerjiye 1 trilyon avro yat r m öngörüldü ünü belirten Villani, birli in 2030 y l nda toplam enerji tüketiminin yüzde 25'ini, yenilenebilir enerji kaynaklar ndan temin edilmesini, 2050'ye kadar toplam enerji tüketiminin yüzde 50'den fazlas n n yenilenebilir enerjiden karfl lanmas n hedefledi ini kaydetti. ES AD Yönetim Kurulu Baflkan Bülent Akgerman ise enerji fiyatlar nda yaflanan her art fl n, tüketicinin tüylerini diken diken etti ini ifade ederek, enerji olmadan medeniyet kazan m olan birçok fleyin, bir anda duraca n söyledi. Türkiye'nin cari aç nda en büyük kalemin, enerji ithalat oldu una de inen Akgerman, "Türkiye ile AB enerji politikalar, büyük ölçüde birbiriyle örtüflüyor. Enerji alan nda Türkiye ile AB aras ndaki iflbirli i,her iki taraf n faydas na olacakt r" dedi. (AA) Alt n çilek eski günlerini ar yor Türk seramik sektörü gelifliyor Antalya n n flubat ay ihracat 109,9 milyon dolar ANTALYA - Antalya'n n flubat ay ndaki ihracat, geçen y l n ayn ay na göre yüzde 2,15 artarak 109,9 milyon dolar olarak gerçekleflti. Konuyla ilgili yaz l aç klama yapan Antalya hracatç lar Birli i Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Sat c, bu y l n ilk 2 ay ndaki (Ocak-fiubat) toplam ihracat n geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 7,5 artarak 230,7 milyon dolar, sadece flubat ay ihracat n n ise yüzde 2,15 artarak 109,9 milyon dolar olarak gerçekleflti ini bildirdi. Yafl meyve ve sebze ürünlerinin ihracat nda son dönemde yo un s k nt lar yaflanmas na ra men flubat ay nda bu sektörün ihracat n n yüzde 10,4 oran nda art flla 46,4 milyon dolar olarak gerçekleflti ini vurgulayan Sat c, flöyle devam etti: "Madencilik sektörü ihracat ise geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 49,7'lik bir art flla 18,1 milyon dolar düzeyine yükseldi. fiubat ay nda en fazla ihracat gerçeklefltiren di er sektörler ise s ras yla kimya, a aç-orman ürünleri ve tekstil oldu. Ukrayna'da yaflanan siyasi kar fl kl k ve Bulgaristan s n r nda yaflanan geçifl belgesi sorunu, bölgemizdeki ihracat art fl n n s n rl düzeyde kalmas na neden oldu." Sat c, Rusya Federasyonu'nun 21,1 milyon dolarl k al m yla 2014 y l n n ikinci ay nda Antalya'n n en fazla ihracat yapt ülke oldu unu kaydetti. fiubatta Ukrayna'ya yap lan ihracat n da yüzde 100,5 artarak 8,8 milyon dolar düzeyine ç kt n belirten Sat c, "Böylece Ukrayna, Rusya'dan sonra bölgemizden en fazla ihracat gerçeklefltirilen ikinci ülke konumuna yükseldi. Ukrayna'y s ras yla Almanya, Irak ve Çin Halk Cumhuriyeti takip etti" bilgisini verdi. (AA) STANBUL - SEMRA ORKAN - Ege Seramik Afi Genel Müdürü Göksen Yedigüller, Türk seramik sektörünün önemli bir geliflme içinde oldu unu belirterek, "2023'te Türkiye'yi öncü bir seramik sektörü bekliyor. Bu anlamda ihraç imkanlar m z daha da artacak" dedi. AA muhabirine seramik sektörünü ve UNICERA Seramik ve Banyo Mutfak Fuar 'n de erlendiren Yedigüller, talya ve spanya 'daki seramik sektöründe yaflanan negatif geliflmelerin Türk seramik sektörüne olumlu yans d n ifade ederek, bunun da ihracata olumlu katk sundu- unu söyledi. Yedigüller, sektörün Unicera Seramik Banyo ve Mutfak Fuar 'ndan beklentisinin yüksek oldu una vurgu yaparak, "Kusursuz güzellik" konseptiyle fuarda yer ald klar n dile getirdi. Bu y lda farkl tasar mlar ndan oluflan koleksiyonlar yla fuarda yer ald klar n vurgulayan Yedigüller, " Spring Collection'da 27 tane birbirinden iddial yeni serimizle fuarda fark m z hissettirdik. Farkl ebat ve dokulardaki ürünlerimiz ziyaretçiler taraf ndan be eniliyor. Ege Seramik olarak verimli bir fuar geçirece imize inan yoruz" dedi. Yedigüller, geçen y l n firmalar aç s ndan çok verimli geçti ini belirterek, flöyle konufltu: "Üretimlerimizin tamam n satma, ihraç metrekalerimizin ve siparifllerimizin artmas anlam nda verimli bir y l oldu aç s ndan bakarsak, firma olarak 2013'ten bir fark m z yok. Ancak sektörde bir s k nt var. Özellikle büyük inflaat ifllerinde bir duraklama var. Bu çerçevede iyi ürün yapan ve tan tan firma her daim yine kazanacakt r." Yedigüller, kurdaki hareketlili in birim maliyetleri art rd na iflaret ederek, enerji ile ilgili gelecek zamlar n sektörü olumsuz etkileyece ini dile getirdi. Ayn zamanda kurdaki art flla yurt d fl ndan gelen malzemelerde yüzde 30 civar nda bir art fl olufltu unu ifade eden Yedigüller, Nisan ay nda elektrik ve do algaza gelmesi beklenen zamlarla maliyetlerin daha üst seviyelere ç kaca n kaydetti. Yedigüller, sektörün 2023 hedeflerine de inerek, " spanya ve talya'daki firmalar gerçekten zor günler geçiriyor hatta Türkler taraf ndan al nan firmalar da oldu. Buna karfl l k Türk seramik sektörü tam bir geliflme içinde. Bu negatifleri Türkiye performans n kullanarak lehine çeviriyor. 2023'te Türkiye'yi öncü bir seramik sektörü bekliyor. Bu anlamda ihraç imkanlar m z daha da artacak" ifadesini kulland. Yedigüller, Türkiye'nin seramik sektöründe marka olma yönünde önemli ad mlar at ld na dikkati çekerek, fuarlar n bu amaca önemli katk sundu unu söyledi. Türkiye'nin seramik sektöründe ihraç yapt ülkelerin bafl nda Almanya, srail, Kanada ve Amerika'n n geldi ini anlatan Yedigüller, Türki Cumhuriyetler ile Do u Avrupa ve Körfez Bölgesi'ndeki ülkelerin de yeni pazarlar olarak dikkat çekti ini ifade etti. Kale Grubu Yap Ürünleri Grubu Pazarlamadan sorumlu Baflkan Yard mc s Bahad r Kayhan da fuar n yaklafl k 50 bine yak n kat l mc çekti ini bunun 4-5 binin yabanc kat l mc oldu unu belirterek, fuar n dünyan n en önemli üçüncü seramik fuar oldu unu söyledi. Kayhan, fuarda sezona girerken yeni ürünleri tan tma imkan bulduklar n ifade ederek, sektör ad na fuardan beklentilerinin yüksek oldu- unu kaydetti aç s ndan sektörü de erlendirip, 2014 beklentilerini paylaflan Kayhan, "Totalde talep büyümedi ama biz Kale Grubu olarak, 2012'nin üzerinde bitirdik, bu bizim için önemli bir durum. Pazar pay kazand - m z düflünüyoruz. fiuan politik nedenlerle k sa bir süreli alg sorunu var. Ocak ay nda faiz art fl geldi. Bu art fl devem ederse talep daralabilir ama sektörün genel beklentisi 'seçimleri bir atlatal m' fleklinde. Ondan sonra hepimiz önümüze bakaca z. Asl nda 2014'ün 2013'ten daha kötü geçmesi için çok da bir neden yok" diye konufltu. (AA) MERS N - Eski Devlet Bakan Kürflad Tüzmen'in giriflimiyle Silifke ilçesinde deneme amaçl ekilen ve üretiminin baflar yla sonuçlanmas n n ard ndan yayg nlaflan alt n çilek, eski ilgiyi görmüyor. Tüzmen'in, üretim ve tan t m için büyük çaba harcad alt n çilek, geçmifl y llarda Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n da sat n almas yla ad ndan s kça söz ettirmiflti. Ra bet görmesi nedeniyle alt n çile in önemli üretim merkezlerinden biri olan Silifke'de ekim alanlar da artm flt. lk y llarda maliyetinin düflük, fiyat n n yüksek olmas nedeniyle çiftçiler taraf ndan alternatif ürün olarak tercih edilen alt n çilek, aradan geçen sürede eski günlerini arar oldu. lçede önceki y llarda 70 dönüme kadar ç kan üretim alan, bu y l bir çiftçi taraf ndan ekilen bir dönüme kadar geriledi. Silifke Ziraat Odas Baflkan Mahire Can, yapt aç klamada, alt n çile in, aradan geçen zamanda pazarlama sorunu yaflad n belirtti. Alt n çilek içerikli zay flama haplar n n neden oldu u olumsuz durumlar n da bu ürüne ilgiyi azaltt n anlatan Can, "Uzmanlar, alt n çile in sa l a hiçbir olumsuz etkisi olmad n söylemesine karfl n zay flama haplar n n ölümlere neden oldu u iddia edildi. Bu da tüketimi ve üretimi olumsuz etkiledi. Bu nedenle üretim, bu olumsuz haberler nedeniyle bitme noktas na geldi" dedi. Atayurt beldesindeki bir dönüm serada alt n çilek üretimi yapan çiftçi Resul Sayg l da deneme amaçl çal flmalarda yöreye uyum sa lamas n n ard ndan birçok çiftçi taraf ndan üretildi ini ancak pazar s k nt s nedeniyle üretimin durdu unu belirtti. Alt n çilek hasad na bafllad n ifade eden Sayg l, kilosunu 20 liradan satt ürünün Silifke'deki market ve manav reyonlar nda yerini ald n söyledi. (AA)

8 8 KÜLTÜR-SANAT 25 Mart 2014 Sal Aylin DEM RHAN Boston Türk Film ran sinemas SIRASI GELD KÇE üzerine derlenen Prof. Dr. SA KAYACAN Gsm: ( ) 'Kara Perde' kitab okuyucuyla bulufltu Festivali bafllad Birdal Can ERZURUM (CHA) Tüfekçi den: Atatürk Üniversitesi (AÜ) Can m letiflim Fakültesi Doktora Anabilim Dal Baflkan Bir baflka fliiriyle bizimle birlikte Birdal Prof. Dr. Hüseyin Köse nin ran yönetmen Can Tüfekçi. Mu la ilimize ba l Dalaman ilçemizden sesleniyor. Yazd klar, yay nlad k- sinemas üzerine derledi i, 'Kara Perde' adl kitab lar yla takdir görüyor, be enilip alk fllan yor. görücüye ç kt. Köse kitab n ; ran sinemas n n hesapl ve ölçülü me ald, flekillendirdi i, bitirdi i, yay na ha- 05 Eylül 2013 tarihinde saat da kale- sükûnetinde de uçsuz z r hale getirdi i Can m adl fliiri dört ayr bucaks z düfl gücünün göz aç p kapay ncaya kadar dörtlükten meydana geliyor. yak c düflüncelere tercüme Bu fliirin ilk iki dörtlü ünün m sralar aras nda bir gezinti yapal m öncelikle: ediliflinin imkâns z güzelli iyle karfl lafl r z; gerçeklikle iç içe geçmifl gizemlerin, türlü paralaks hallerinin farkl anlamsal kat- WASHINGTON / BOSTON Tafldiken'in Meryem, Mahmut Sanatlar Müzesi'nde düzenlenecek Sevdam z gökyüzünde bulutlara yaz ld, Kuzey Amerika'daki en sayg n Faz l Coflkun'un Yozgat Blues, törenle takdim edilecek. Ya an ya murlar ile yere düfltü be can m. manlar yla. Bu filmlerde Türk film festivallerinden ve Yeflim Ustao lu'nun Araf, Ça an Festival'de geçen y l yaflam n sinematografik dilin her Duda m mühürlüydü, kelimeler çözüldü, a rl kl olarak uzun metrajl filmlerden oluflan BTFF'nin bu y lki Midyat' n Hükümet Kad n 2, Tuncel Kurtiz an s na bir program Cümle alem duydu da dile düfltü be can m. Irmak' n Tamam m y z?, Sermiyan yitiren aktör, yazar ve yönetmen bak mdan kurmaya özen gösterdi i dinginlik, program nda 16 uzun metrajl film Tolga Örnek'in Senin Hikayen, Ali da yer al yor. Program kapsam nda sözcü ün gerçek gösterilecek. Festivalde bu y l da Vatansever'in El Yaz s ve Nihat üç filmi gösterilecek Tuncel Kurtiz anlam nda sevinçli bir Ayr geçen her günüm, bak girdaba çekiyor, belgesel ve k sa filmlerden oluflan Durak' n Mutlu Aile Defteri filmleri gösterilecek. Festival direktörü söylefli yap lacak. Geceler üzerime, kabus gibi çöküyor, an s na Reis Çelik ile bir de dileyifltir. sözleriyle özetledi. Eserinde ran sine- bir seçki de yer alacak. Duyuru ve tan t mlar nda Türk Erkut Gömülü, Türk sinemas Boston Türk Festivali Belgesel mas n n yönetmelerini ele Atefl olmufl sevdalar, yüre ime ak yor, sinemas n n 100. y l n kutlad n 2014'te 100. y l n kutlarken, ve K sa Film Yar flmas 'nda En yi alan anlatan Prof. Köse, Akl m karmakar fl k, yola düfltü be can m. vurgulayan ve Amerikal sinemaseverleri kutlamalara kat lmaya y l da güçlü ve zengin bir pro- görülen Ozan Sihay' n I II III IV, Boston Türk Film Festivali'nin bu K sa Film Jüri Ödülü'ne lay k Kara çarflaflar n kapkara hüznü dilsizli in davet eden BTFF, bu y l En yi K sa Film Seyirci bast r lm fl h r lt s na Birdal Can Tüfekçi, konu seçimindeki rahatl yla ortaya koydu u, sayfalara aktard toplam 20 filmin yer Ödülü'nü alan Bu ra kar flt nda, en iddias z ald festival 13. Boston Türk Film Dedeo lu'nun fieref Day yaflam n en tantanas z program yla ça dafl Türk ve Gölgesi, En yi m sralarla bütünleflen fliirlerinde aflk -sevday görüntüsü bile patlamaya sinemas n n seçkin Festivali (BTFF), 20 Belgesel Jüri Ödülü'ne haz r bir silah olup ç kar detayland rarak yafl yor, yaflat l yor. M sralar ndaki anlat m bütünlü ü hemen dikkat çe- örneklerini ve yönetmenlerini bir kez daha Mart'ta yönetmen Reha Demirtafl' n Misaf r-bahe, lay k görülen Haydar hemen. Çünkü ölçülü mütevaz l n bakiyesi seyirciyle buluflturacak. En yi Belgesel Seyirci tekinsizdir her koflulda. kerken, fliirlerinin kal c l da kendili inden Festival program 20 Erdem'in "Jin" adl filminin gösterimiyle bafllad Çocu um adl filmleri de kalan son iki dörtlü ündeki Birdal Can Tüfek- Ödülü'nü alan Can Co rafyan n, kelimenin ortaya ç k yor. Can m adl, bafll kl fliirinin Mart'da Reha Erdem'in Candan' n Benim tam anlam yla bir 'kader' "Jin" filminin Boston olarak alg land bir Güzel Sanatlar festival program nda seyirci ile buluflacaklar. Film gösterim- yaflam n ihtiva etti i çi duygular, anlat mlar efendim. Müzesi'nde gösterimiyle bafllad gramla Amerikal sinemaseverlerin k r lgan fliirsellikle kat ks z ve bunun ard ndan Boston Güzel karfl s na ç kt n söyledi. lerinden sonra yönetmenlere ödül iyimserlik aras nda bitimsiz bir gidifl-gelifl. Bu öyle- Sanatlar Müzesi'nde aç l fl resepsiyonu düzenlendi. sinemas n n ve genel olarak da yer alacak. Ana sponsorlu unu Gömülü, festivalin Türk takdimi ve söylefliler de program- Alev al n flu gönlüm, A ustos ta buz tuttu, sine zahmetli bir mesaidir Hat ralar silindi, resimlere toz tuttu, Festivalde Reha Erdem'in Jin, Türkiye'nin tan t m na önemli Turkish Cultural Foundation ki, apaç k ortada duran n Umutlar m top yekûn, göle düfltü be can m. Reis Çelik'in nat Hikayeleri ve katk da bulundu unu belirtti. (TCF), Kültür ve Turizm ikinci kez adland r lmas n nad na Film Çekmek, Y lmaz Bu arada, sekizinci y l n kutlayan Boston Türk Film Festivali, Türk Hava Yollar 'n n yapt fes- Bakanl, Türk Tan tma Fonu ve Dört mevsim geldi geçti, ha bugün yar n derken, ya da fark na var lmas n Erdo an' n Kelebe in Rüyas, fuzuli bir çabaya Beklenen o vuslat hiç, gelmedi vakit varken, Dervifl Zaim'in Devir, Onur Türk Sinemas nda Mükemmellik tival hakk nda daha fazla bilgiye dönüfltürür. Anlamay Ünlü'nün Sen Ayd nlat rs n Ödülü'nün bu y lki sahibinin Reis "www.bostonturkishfilmfestival. Ömrümüz tükeniyor, hayalleri beklerken, grotesklefltirir, belirsizli i Geceyi, U ur Yücel'in So uk ve Çelik oldu unu aç klad. org" adresli web sitesinden Gönlümüzü teselli, fala düfltü be can m!. daha da Benim Dünyam, Atalay Yönetmene ödülü Boston Güzel ulafl labilir. belirginlefltirirken. dedi. tta GAYR MENKUL ANON M fi RKET GENEL MÜDÜRLÜ ÜNDEN Kuruluflumuza ait afla daki tabloda cinsi, markas ve modeli belirtilen 6 (alt ) adet tafl t arac 20/12/2008 tarihli, say l Resmi Gazete yay mlanan Sat m ve Kiraya Verme Yönetmenli inin 29 uncu maddesi uyar nca Kapal Zarf Yöntemiyle Aç k Artt rma usulü ile ihale suretiyle sat lacakt r. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. 1- darenin a) Adresi : Bahçekap Mahallesi Atatürk Orman Çiftli i Serpmeleri No: Etimesgut/ANKARA b) Telefon ve Faks Numaras : / c) Araç resimlerinin görülebilece i Elektronik Posta Adresi : 2- hale konusu sat lan araçlar n a) Niteli i, Türü ve Miktar : SIR A NO BULUNDU U YER ARACIN MODEL YILI VE MARKASI C NS YAKIT TÜRÜ MOTOR NO ARACIN DURUMU GEÇ C TEM NAT (TL) 1 tta Cevizli Yerleflkesi ST 1998, ISUZU KAMYONET D ESEL FAAL tta Cevizli Yerleflkesi ST 2000, LEVEND KAMYONET D ESEL 18V823BD65938 FAAL 1.000,00 3 Gen. Md. Merk. Etimesgut/ANK 1998, FORD KAMYON D ESEL VVJ23963 FAAL 2.500,00 4 Gen. Md. Merk. Etimesgut/ANK 1999, HONDA JEEP /B NEK BENZ NL B20Z FAAL 2.000,00 5 Gen. Md. Merk. Etimesgut/ANK FORD KAMYONET BENZ NL VK67340 FAAL 1.500,00 6 Gen. Md. Merk. Etimesgut/ANK 2003, ÇUKUROVA FORKL FT D ESEL FAAL 1.000,00 b) Teslim tarihi :Sözleflmenin imzalanmas na müteakip 15 gündür. 3- halenin 3.1. Yap laca Yer : Bahçekap Mah. Atatürk Orman Çiftli i Serpmeleri No: Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan tta Gayrimenkul Anonim fiirketi Genel Müdürlü ü ihale salonunda yap lacakt r Teklifler yukar da belirlenen tüm araçlar için Çarflamba günü saat 12.00'e kadar, üzerinde ihtiyaç fazlas tafl t araçlar n n ihalesine iliflkin Teklif-Gizli" ibaresi bulunan kapal bir zarf içerisinde idarenin afla da bulunan adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. Yukar da belirtilen son teklif verme tarih ve saatinden sonra idareye verilecek teklifler de erlendirmeye al nmayacakt r hale flartnamesinde belirtilen hususlara göre teslim al nan ihale dosyalar Çarflamba günü saat 14.00'te ihale komisyonu huzurunda aç lacakt r. 4- haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: 4.1. Noter onayl veya idarece asl gibidir yap lm fl kimlik fotokopisi (T.C.kimlik numaral ) 4.2. Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.3. Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlar tevsik eden belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza beyannamesi, 4.4. Adres beyan, 5- Teklif sahiplerinden ihaleye kat labilmesi için yukar da tabloda belirtilen tutarda geçici teminat al nacakt r. 6- hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas 6.1. haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar zorunludur. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve (KDV Dahil) 60 (altm fl) Türk Liras bedelin Genel Müdürlü ümüze ait, T.C. Ziraat Bankas Gazi Mah. fiubesi nezdinde bulunan IBAN TR no.lu hesab na yat r l p dekontunun ibraz edilmesi halinde daremiz adresinden sat n al nabilir Sat nal nacak flartname ile bir araca teklif sunulabilece i gibi birden fazla araca da teklif sunulabilecektir Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bahçekapj mah. Atatürk Orman Çiftli i Serpmeleri No: Etimesgut/ANKARA adresindeki tta Gayrimenkul A.fi. Genel Müdürlü ü Destek Hizmetleri Dairesi Baflkanl Ticaret fiubesi Müdürlü üne teslim edilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. Postada do acak gecikmeler ile telgraf, faks veya elektronik posta yoluyla yap lacak baflvurular dikkate al nmayacakt r. 7- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 8- Geçici Teminat ile fiartname bedeli: Genel Müdürlü ümüze ait, T.C. Ziraat Bankas Gazi Mah. fiubesi nezdinde bulunan IBAN TR no.lu hesab na yat r lacakt r. 9- Yukar daki 2. Maddede yer alan tablonun 1 ve 2 inci s ralar nda bulunan sat fla konu araçlar Orhantepe Mahallesi Tekel Caddesi tta Cevizli Yerleflkesi Cevizli-Kartal/ STANBUL adresinde, di er araçlar ise Genel Müdürlük merkezinin bulundu u Bahçekap Mahallesi Atatürk Orman Çiftli i Serpmeleri No: Etimesgut/ANKARA adresinde görülebilir. 10- hale konusu tafl t araçlar n n foto raflar tta Gayrimenkul Anonim fiirketi Genel Müdürlü ü Web sitesinde (www.ttagayrimenkul.gov.tr) yer almaktad r. 11- Kesin Teminat; hale uhdesinde kalan isteklilerden sözleflme imzalanmas halinde ihale bedelinin %6's oran nda kesin teminat al nacakt r. 12- haleye iliflkin di er hususlar ihale flartnamesinde yer almaklad r. 13- Kuruluflumuz tarih ve say l Resmi Gazetede yay nlanan Sat m ve Kiraya verme Yönetmeli i hükümlerine tabidir. hale ifllemleri 2886 say l Devlet hale Kanuna tabi olmay p dam z ihaleyi yap p yapmamakta veya bir bölümünü ihale etmekte serbesttir. Duyurulur. tta Gayrimenkul A.fi. Genel Müdürlü ü Bahçekap Mahallesi Atatürk Orman Çiftli i Serpmeleri No: Etimesgut/Ankara (BASIN-3707)(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

9 BULMACA 25 Mart 2014 Sal 9 Mütareke döneminde ngilizler, stanbul'u iflgal ettiklerinde Mart 1919'dan Ekim 1920'ye kadar Türk milletinin vicdan, beyni ve ruhu olan 145 ayd n n ngiliz sömürgesi olan Malta'ya sürmüfltü. Yani emperyalist iflgalci Bat, "iyi bilgili insanlar m z " yürütmek istemedi. Çünkü bu Türk ayd nlar, yerli ve millî idiler. çinden ç kt klar Türk milletine ihanet etmemifllerdi. flgalci Haçl ordular na yalakal k yap p onlar n emrinde olmad lar. Gâvurun lehine Türk'ün aleyhine çal flmad lar. Vatan satmad lar, parçalatt rmad lar, sömürge yapt rmad lar. Vatan ve milleti kurtarmak için her türlü riski alarak Millî Mücadeleye destek verdiler. 2. " yi cesur insan". Bu da iradeli, cesur, kahraman, azimli, sebatl Türk askeri ve siyasetçisini temsil eder. Bilge Ka an' n " yi bilgili insan, iyi cesur insan" ifadelerinin karfl l, daha sonralar Osmanl literatüründe "ehl-i seyf ve kalem" diye devam edecektir. Osmanl toplum ve devlet sistemi de 2 önemli unsur üzerine temellendirilmiflti. Ehl-i seyf yani iradeli ve dirayetli askerî ve yönetici s n f, bir de "ehl-i kalem" yani âlimler, sanatç lar, din adamlar. Hem slamiyet'ten önce hem Müslüman olduktan sonra Türk bilgeleri, bizim devlet ve millet olarak ayakta kalabilmemizin s rr n n, bu iki temel unsuru böyle kavramlaflt r p formüllefltirerek ifade etmede bulmufllar. Günümüzde de Türk milletini yok etmek için emperyalist odaklar, bilinçli bir flekilde "iyi, bilgili insan"lar m z olan bilim adamlar m z, ayd nlar m z, sanatç lar m z, din adamlar m z etkisiz hale getirmifllerdir. Ayn flekilde "iyi cesur insanlar" m z olan milliyetçi Türk subaylar n, idarecilerini ve siyasetçilerini de etkisiz hale getirmek için bin türlü yalan yanl fl tezgâh kuruyorlar. flte Bilge Ka an ta o zaman bu emperyalist tezgâh çözmüfltür. Türk ordusunun nas l tasfiye TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin EMPERYAL ST PROJEY ÇÖZEN TÜRK BEY : B LGE KA AN-3 edilmek istendi ini flimdi Bilge Ka an' n tecrübesiyle daha iyi anl yoruz. Bugün iyi bilgili ve iyi cesur insanlar m z ailelerine, akrabalar na ve milletleri olan Türk milletine kadar tamam tehdit alt ndad r. Kendi vatan m zda bar nd r lamaz hale getirilmifliz. Bugün Türkiye'de Türk milleti, esir durumdaysa yani yer alt yer üstü zenginlikleri elinden al n p gâvura teslim edilmiflse, ba ms z karar alma iradesi demek olan siyaseti elinden al n p Avrupa Birli i ve Amerika'ya teslim edilmiflse, millî, slamî kültürü yok edilip gâvurun kokuflmufl kültürüne mahkûm edilmiflse, anayasas ndan Türk ad ve kimli i silinmek isteniyorsa Türk milleti esirdir. Bunun sebebi de gâvurun tatl sözüne ve yumuflak ipe ine aldanmas d r. Bu da Türk milletinin ölümü demektir. Kendine ait kimlik de erleri, millî de erleri, maddi ve manevi zenginlikleri elinden al nm fl ve yok edilmifl millet ölmüfl demektir. Amerika ve Avrupa Birli ine her anlamda esir edilmifl Türk milleti, ölmüfl demektir. Bilge Ka an atam z n "çok çok Türk milleti öldün; Türk milleti öleceksin!" sözü gerçekleflmifl gibidir. Türk'ün tekrar dirilifli ise bütün maddi ve manevi de erlerini yeniden elde etmesine, her anlamda istiklâline kavuflmas na, ba ms zl na sahip ç kmas na, siyasetine, ekonomisine, tar m na, dinine, diyanetine, diline, kültürüne, edebiyat na sahip ç kmas na ba l d r. stiklâlci Türk beyleri! Türk'e istiklâlini iade etmek için meydan sizin, at sizin, hüner sizin, flan sizin. Nam n z var olsun. (Bitti) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi....: Dr. Z. Tahir Burak Do umevi...: GÜ. T p Fakültesi Hastanesi...: Gerçek kendisini zor teslim eder; çünkü canl d r de iflkendir. Canl ve de iflken oldu u için de bir kere teslim al n nca sürgit elimizde kalmaz. Bu sebeple gerçeklerle girilecek savafl n sonu yoktur. Bu savafl n zaferi süreklili indedir Kemal Tahir (Bir konuflmas ndan) Gerçe i görmek için kalbinle bakmal s n demiflti tilki Küçük Prenste, çünkü gerçek göze görünmezdi. Binbir yüzü vard gerçe in nas l tan yacakt k ki onu görsek bile; hem gördü ümüzün, duydu umuzun, sand m z n gerçek oldu u nereden belliydi? Geri geri kaçard gerçe in ayaklar, tutturmazd kendisini kimseye, yalan n tersi oldugu söylenirdi ama kime göre; gerçek bölünemez bu yüzden kendisini tan yamaz her kim onu tan mak isterse bir yalan olmak zorunda demiflti Kafka, bu durumda gerçek d fl olmak gerçekte olan ba lar kuvvetlendirir miydi? Gerçek onsuz yaflayam yaca m z bir yanl flt r; gerçe in düflman yalanlar de il inançlard r derken Nietzsche, varl k ve bilinçten ibaret mi görmüfltü gerçe i? Gerçek baflkalar n n bize uygulamaya çal flt tats z bir ölçüydü O uz Atay a göre o halde tahakküm kurma arac m yd gerçekte; gerçek denilen imge? Son zamanlarda düflünüyordum hep gerçek üstüne; Tarihin bana okulda anlat ld ndan farkl oldu unu Türkiye YER ALTINDAN NC LER Av. Hacer Acar Alan GERÇEKLER VE TAR H Cumhuriyetinin kendi ideolojisini milli e itim ad alt nda belletti ini çoktan keflfetmifltim ama her iktidara göre farkl yorumlanacak anlat lardan oluflturuldu unu egemen gücün son zamanlarda yapt g vurgulardan bizzat deneyimlemek; kar flt rm flt kafam iyice Biz savafl kazanmaya bakal m sonra nas lsa istedi imiz gibi yazar z tarihi demiflti Adolf Hitler; Egemenlerin istediklerini yapmak için hizmetçileriydi tarih, bedavadan istedi inizi beyinlere zerk etmenin en kolay yolu; flte bundan bütün siyasi ideolojiler tarihi çarpt rmaya ihtiyaç duyuyorlar Tarih hikayeydi önceliklerinin sonuçlar n n hikayesi, önemi bugünü yorumlamak için referans teflkil etmesi. Tarihi bu günün gözleriyle yorumlarsan z ulaflt klar n z masal olur; bugün düne göre her ifl de iflmifltir hangi dönem inceleniyorsa o dönemin ba lant lar yla geçmifle bakmak ve incelemek gerekir Bilgileri saptamak, bellek yaratmak önemli olan tarihte ayr nt lard r bize nelerin oldu unu anlatan geçmiflte, nereden nas l geldi imizi bilmezsek nereye nas l gidece imizi kestiremeyiz, flu halde yol haritam z n kodlar n tarihten ald m z ilhamla ve verilerle saptamal y z Buland r p, sakland nda ve inkar edildi inde etkileri azal r tarihin; çarpmaz dokunmaz, de mez, kan oluflturmaz, düflündürmez, diken gibi dalar vicdanlar ve gerçekleri ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Bir spor dal. Güney Amerika da kullan lan bir tür kement. 2. K sa çizme. Erkeklerde yüzde ç kan k llar. 3. Dernek. Kiloamperin simgesi. 4. Evrensel al c kan grubu. Geveze. 5. Doktora muayene karfl l ödenen ücret. Soyundan gelinen kimse. 6. Aza. Uzaklaflmak. 7. Ad l. Donuk renkli. 8. lgi çekici, de iflik kimse. Yön, taraf. 9. Türk müzi inde bir makam. Bat Anadolu köy yi idi, zeybek. 10. Suçu ba fllama. skambil kâ tlar yla oynanan bir oyun. Notada durak iflareti. 11. Sermayedar. 12. Binek hayvan. Meksikal lar n ulusal içkisi. 13. Afrika da bir rmak. Kesin. 14. Kötücül ur. 15. Düz kenarl flapka. 16. lenme, beddua. Nicelik, miktar. 17. Bal al nm fl petek. stikbal, gelecek. 18. Duyuru. Papa an. 19. Mürekkep bal n n bir türü. Bir nota. 20. Bir say. fiikâr. Yukar dan afla ya: 1. Hücum etme, sald rma, bir insana iste i d fl nda müdahale etme. Vekil. Gerçek. 2. Yaz n, literatür. Zafer kazanan, fetheden kimse. Baban n k z kardefli. 3. Yar, yar m. Yer, döfleme. Uzakdo u da yetiflen Amerika elmas ndan ç kan zamk. lbay. 4. skambilde bir kâ t. Hardal kokulu savafl gaz. Gevifl getiren hayvanlar n ayaklar n n arkas ndaki körelmifl t rnak. 5. Belli bir yerde mezar olan, do aüstü gücü bulundu una ve insanlara yard m etti ine inan lan ölü, evliya. Hayvan hastal klar hekimi. Bir nota. 6. Yolculuk. Bir iflte yard mc olarak çal flan erkek. Badem flerbeti. 7. Dar ve kal nca tahta. Gözleri görmeyen. Kemiklerin iç boflluklar n dolduran ya l madde. Boru sesi. S n r niflan. 8. Bir renk. Hafifseme yolu ile flimdiki zaman. Tanr bilimi. 9. Kesilmifl hayvan n iç organlar ile bafl ve ayaklar. Kar fl kl k, arabozuculuk. Babas ölmüfl olan çocuk. 10. mkân. Sarhofl, esrik. Bildirme yaz s, mesaj. Duman karas. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

10 10 25 Mart 2014 Sal HABER MERKEZ - yot eksikli i ülkemizde guatr n en önemli nedenlerindendir. Ac badem Ankara Hastanesi ç Hastal klar Uzman Dr. Kadir Gökhan At lgan tiroid hastal klar hakk nda bilgiler verdi. Tiroid bezi her bireyde bulunan iki lobdan oluflan, bir salg bezidir. Tiroid bezi hastal klar ; tiroid bezinin az çal flmas (hipotiroidi), afl r çal flmas (hipertiroidi), guatr (tiroid bezinin büyümesi nodüllü veya nodülsüz), Hashimoto hastal olarak karfl m za ç kar. Afla da belirtti imiz flikayet gruplar nda birkaç flikayet sizde var ise troid fonksiyonlar - m z kontrol ettirme zaman m z gelmifl demektir. Hipotiroidi Belirtileri Nelerdir? (Tiroidin az çal flmas ) Yorgunluk Deride kuruma Kilo alma Saçlarda kuruma So u a tahammülsüzlük Reflekslerde ve hareketlerde yavafllama Kas ve kemiklerde a r Uyuflma Tansiyon yüksekli i Kolesterolde yükselme Adet düzensizli i Kab zl k, fliflkinlik Haf za problemleri Depresyon belirtileri (isteksizlik, mutsuzluk) Hipertiroidi Belirtileri Nelerdir? ( Tiroidin afl r çal flmas nda ) Çarp nt Terleme Sinirlilik Huzursuzluk S cak ve nemli deri S ca a tahammülsüzlük Kilo kayb (ifltah n iyi olmas na karfl n zay flama) Ellerde titreme Saçlarda incelme, k r lma ve dökülme shal Göz bulgular (canl bak fl) Adet düzensizli i Guatr Hastal Nas l Tedavi Edilir? Guatrda bezin tümü yayg n büyüyebilir veya bezde tek ya da çok say da nodüller olabilir. Son y llarda boyun muayenesi ile birlikte ultrasonografi de yap ld için küçük tiroid nodülleri de rahatl kla tespit edilebilmektedir. Anatomik de iflikliklerle birlikte troid hormon sal n - m n n düzeyi, TSH diye k saltmas - n gördü ümüz troidi uyar c hormonun buna ba l artm fl ya da azalm fl olmas tedaviyi etkilemektedir. Nodüller var ve 2.5cm'den büyükse cerrahi ile konsülte edilmesinde yarar vard r. Nodül var veya yok fakat troid hormon de erleri yüksek doz ilaç kullan m n gerektirecek düzeyde hipertroidi ile uyumlu ise atom tedavisi olarak bilinen tedavi içinde hastan n durumu de- erlendirmeyi gerektirir. Tedaviyi de erlendirmede bir di er tan da yard mc metodumuzda troid sintigrafisi olacakt r. Ultrasonografi ile kanser olma olas l yüksek görülen kiflilerde operasyon karar vermeden önce mutlaka yap lmas gereken tetkiktir. Hashimoto Hastal Nedir? Dönemsel olarak hem hipotiroidi, hem hipertroidi, hem ötroidi dedi imiz normal troid fonksiyonlar - n n yaflanmas hali vard r. Bu aç - dan kendimizi tekrar de erlendirmemiz gere inde bir kan tahlili ve ultrasonografi ile klinik sa lamam - z yapt rabiliriz. Tiroid Hastal n n Tedavisi Nas l Olur? SAGLIK Burcu KER M Günlük hayat n koflturmas n n sebep oldu u düflünülen flikayetler tiroid in habercisi olabilir Günlük telaflemizin bir parças zannetti imiz flikayetlerimizin alt nda ad n genel olarak guatr koydu- umuz tiroid hastal klar yatabiliyor. Tiroid bezi hastal klar n n genellikle iyot eksikli i, genetik ve çevresel nedenlere ba l olabilece i düflünülmektedir. (4) KALEM (7) ADET ARAÇ K RALAMA H ZMET ALIMI ER fik N HASTANES YÜKSEKÖ RET M KURUMLARI HACETTEPE ÜN VERS TES (4) KALEM (7) ADET ARAÇ K RALAMA H ZMET ALIMI hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : ADNAN SAYGUN CD SIHH YE ALTINDA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : (4) Kalem (7) Adet Araç Kiralama Hizmeti Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri c) Süresi : fle bafllama tarihinden itibaren 9(dokuz) ayd r 3- halenin a) Yap laca yer : Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye flletmesi Sa l k Merkezleri Sat nalma Müdürlü ü (H.Ü. Eriflkin Hastanesi C Kat ) Toplant Salonu b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir (5) KALEM EKMEK ER fik N HASTANES YÜKSEKÖ RET M KURUMLARI HACETTEPE ÜN VERS TES (5) KALEM EKMEK al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : ADNAN SAYGUN CD SIHH YE ALTINDA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : (5) KALEM EKMEK Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri afle Malzeme Deposu. c) Teslim tarihi : hale konusu mallar n siparifli, sözleflmenin ba tlanmas n takiben tarihine kadar flletmemiz ihtiyaç durumuna göre yaz l siparifl verildikçe teslim edilecektir. - Siparifli verilen ürün istenilen tarihte en geç 08.30' da teknik flartnameye uygun olarak teslim edilecektir. Ürünün uygunsuzlu u durumunda ayn gün en geç 09.45'e kadar yeni ürün teslim edilecektir. 3- halenin a) Yap laca yer: Hacettepe Üniversitesi Sa l k Merkezleri Sat nalma Müdürlü ü (H.Ü. Eriflkin Hastanesi C Kat ) Toplant Salonu. b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, hale konusu mal n sat fl faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gere ince al nmas zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 5996 Say l "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sa l, G da ve Yem Kanunu ve G da flletmelerinin kay t ve Onay fllemlerine Dair Yönetmeli i' ne göre " flletme Kay t Belgesi " verilmelidir. Resmi lanlar Resmi lanlar Medikal tedavi 2- Radyoaktif yot (atom) tedavisi 3- Cerrahi tedavi Kanser tablosu, radyoaktif iyot tedavisi almas uygun olmayan hipertroidi hastalar, kozmetik olarak d flardan belirgin büyük troid bezi, solunumu zorlayan içe do ru büyüme gösteren planjuan guatr dedi imiz klinikleri içeriyorsa cerrahi tedavi esast r. Haricinde kalan durumlarda öncelikle medikal tedavi ve gere inde atom tedavisi planlanmaktad r. Gebelik Öncesi ve Sonras Takip Önemli Konuyu ana bafll klarla özetlemek gerekirse; tiroid hastal belirtileri olanlarda kanda tiroid hormonlar de erlendirilir ve tiroid bezi ultrasonografi ile görüntülenir. Troid hastal klar özellikle gebelik sürecinde de büyük rol oynad için gebelik öncesi ve gebelik sürecinde s k takibi önem arz etmektedir. San lan n aksine ülkemiz guatr aç s ndan genel olarak endemik kuflakta yer almaktad r. Kad nlarda görülme oran erkeklere göre 3-4kat daha fazlad r. Tiroid hastal klar nda tedavi; tiroid hormonlar n n düzeyine, tiroid bezinin özelliklerine (büyüme, nodül özellikleri, tiroidit) göre belirlenir. Tedavide takip, ilaç, radyoaktif iyot veya operasyon seçeneklerinden uygun olan na karar verilir. laç tedavisi karar verilen hastalarda tedavinin süresi, ilac n dozu, hastal n seyrine göre düzenlenir. Düzenli takip hastal n kontrolü aç s ndan önemlidir. Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan mesleki ve teknik yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Liras ) karfl l Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye flletmesi Sa l k Merkezleri Sat nalma Müdürlü ü (H.Ü. Eriflkin Hastanesi C Kat ) adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye flletmesi Sa l k Merkezleri Sat nalma Müdürlü ü (H.Ü. Eriflkin Hastanesi C Kat ) adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu üzerine ihale yap lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n-3929(www.bik.gov.tr) Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili- in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan mesleki ve teknik yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Liras ) karfl l Hacettepe Üniversitesi Sa l k Merkezleri Sat nalma Müdürlü ü (H.Ü. Eriflkin Hastanesi C Kat ) adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hacettepe Üniversitesi Sa l k Merkezleri Sat nalma Müdürlü ü (H.Ü. Eriflkin Hastanesi C Kat ) adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n-3926(www.bik.gov.tr)

11 DIS DÜNYA 25 Mart 2014 Sal 11 IKBY de yeni hükümetin kurulmas gecikti Kürdistan Yurtseverler Birli i (KYB) Politbüro Üyesi Sadi Ahmet Pire ERB L - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi nde (IKBY) seçimlerin üzerinden 180 gün geçmesine ra men ne yeni hükümet kurulabildi ne de meclis çal flmalar na bafllayabildi. Yeni hükümetin gecikmesi ve meclisin aç lmamas n n, bölge siyasetini olumsuz etkiledi i belirtiliyor. IKBY Meclisi Bas n Sözcüsü Tar k Cevher, AA muhabirine yapt aç klamada, Parlamentonun ne zaman aç laca belli de il. Hükümet kurma çal flmas nda henüz bir sonuç al namad için için meclisin ne zaman aç laca ve meclis baflkan n n ne zaman seçilece i konusunda bir bilgimiz yok dedi. Yaflanan gecikmenin siyasi partilerin anlaflmazl ndan kaynakland n anlatan Cevher, Koalisyon hükümeti kurmak isteyen befl parti aras nda anlaflma sa land ktan sonra parlamentonun aç lmas na karar verilecek. Bu durum, merkezi Ba dat hükümetine karfl Kürtlerin elini zay flat yor diye konufltu. Kürdistan Yurtseverler Birli i (KYB) Politbüro Üyesi Sadi Ahmet Pire de yeni hükümetin kurulmas halinde Kürt bölgesinin, bütçe ve petrol konusunda Ba dat yönetimine karfl daha güçlü bir pozisyonda olaca n söyledi. En az befl partinin kat laca genifl kat l ml bir hükümetin kurulaca n aktaran Pire, bakanl klar n paylafl m konusunda taraflar aras nda anlaflmazl k yafland n, bunun da yeni kabineyi geciktirdi ini kaydetti. - Ba dat ile aram zda anlaflma yok Öte yandan AA muhabirine aç klamalarda bulunan IKBY Baflkanl k Divan Baflkan Fuad Hüseyin, Kürt bölgesinin petrolünün sat fl ndan elde edilecek gelirin paylafl m yla ilgili merkezi Ba dat hükümetiyle görüflmelerinin devam etti ini, bu meselede henüz bir anlaflmaya varmad klar n bildirdi. Hüseyin, Diyarbak r a davet edilen Mesut Barzani nin, Nevruz törenine kat lmas veya kat lmamas yönünde henüz bir karar al nmad n ifade etti. (AA) IKBY Baflkanl k Divan Baflkan Fuad Hüseyin talya'n n Veneto bölgesi Ba ms zl a Evet demeye haz r Gazze'de K-9'lar ifl bafl nda ROMA - talya da son günlerde tart fl lan Veneto Bölgesi nin ba ms zl na iliflkin Bölge Valisi Luca Zaia, 1 milyon Venetolu nun ba ms zl k için evet demeye haz r oldu unu söyledi. Baflkent Roma daki Yabanc Gazeteciler Derne i ni ziyaret eden Veneto Bölge Valisi Zaia, bir internet sitesi arac l yla 16 Mart ta bafllat lan ve 21 Mart a kadar sürecek olan bölgesinin ba ms zl na iliflkin yap lan plebisit ve ba ms zl k konusu hakk nda yabanc gazetecilerin sorular n cevapland rd. Ülkenin kuzeydo usunda Venedik ile Verona, Padova, Mestre, Vicenza gibi önemli flehirleri bünyesinde bulunduran 5 milyon nüfuslu Veneto Bölgesi nin Valisi Zaia, bölgede her 10 Venetolu dan 7 sinin kendi dilini konufltu unu, daha önce 1100 y l boyunca ba ms z ve demokratik flekilde bu devletin var oldu unu an msatt. Kendi gelece ini belirleme hakk çerçevesinde bu plebisiti yapma haklar n n bulundu unu ve bu yolun kolay bir yol olmad n ifade eden Veneto Valisi, Ama iyi yerden bafllan yor, bir milyon Venetolunun ne zaman olursa olsun ba ms zl k için evet demeye haz r oldu u ortaya ç kt dedi. Venetolular n büyük bölümünün ba ms zl ktan yana oldu unu, kendisinin de bu kesimin içinde yer ald n belirten Zaia, Ba ms zl ktan yana olmayanlara da sayg duymak gerekir. Bu referandum Venetolular n ba ms zl ne kadar istediklerinin görülmesi bak m ndan önemli diye konufltu. Luca Zaia, Venedik in Roma ile yaflad sorunun Barcelona ile Madrid aras ndaki soruna benzedi ini, kendileri gibi ba ms zl k isteyen skoçya n n pek çok aflamadan sonra referandum hakk n elde edebildi ini an msatt. Gelecek y l bölgesinde seçim düzenlenece ini söyleyen Zaia, ba ms zl n seçimde öne ç kacak konulardan biri oldu unu vurgulad. Roma n n önlerine tafl koydu unu ve kendilerinden y lda 21 milyar avro gibi yüksek miktar vergi ald n savunan Zaia, merkezi yap daki Roma n n geçmiflti kald n ve önlerinde engel oluflturdu unu söyledi. Ba ms zl k durumunda, mensubu oldu u partinin savundu u talya n n kuzeydeki bölgelerini kapsayan ve Padania olarak an lan bölgenin mi yoksa sadece Veneto nun mu tart fl ld n soran bir gazeteciye Zaia, Veneto bölgesini konufluyoruz. Padania gibi büyük bölgelerle, iflbirli i, fikirlerin paylafl m, ekonomik, kültürel, çevresel projeler hususunda bir araya gelinebilir. Herkes kendi bölgesinden sorumlu dedi. KIRIM LE VENETO ARASINDA FARK VAR Zaia, bir Rus gazetecinin K r m daki durumu sormas üzerine, K r m ile aralar nda fark oldu unu, K r m da Rus varl n n bulundu unu, kendileri için yasalarda Veneto halk ifadesi kullan ld n ve bunun böyle bilindi ini belirtti. K r m daki referandumu takip ettiklerini ve bu konuda çok yorum yap ld n ifade eden Zaia, Rusya n n G8 den ç kar lmas n n do ru olup olmad sorusuna, Bence do ru olan demokratik fleylere sayg duymak. Ben flunu bekledim; birileri demokratik çerçeve içinde referandumla ya da baflka bir flekilde itiraz etsin. Bugün halen bir bilek gürefli var ve bunun nas l bitece ini bilmiyoruz yan t n verdi. Ba ms zl k yanl s hareketlerin iyi olup, olmad sorusuna Zaia, Bu hareket içeriden demokratik flekilde, kurallara ve vatandafllar n taleplerine uygunsa iyi tabii ki cevab n verdi. (AA) Ukrayna, K r m ve Sivastopol un Rusya ya ba lanmas n hiçbir zaman tan mayacak K EV - Ukrayna D fliflleri Bakanl, K r m ve Sivastopol ün Rusya ya ba lanmas n tan mad n ve hiçbir zaman tan mayacaklar n aç klad. D fliflleri Bakanl Sözcüsü Yevgeniy Perebyynis, Ukrayna n n K r m n ba ms zl n tan mad gibi K r m ve Sivastopol un Rusya ya ba lanmas n da tan mad n belirtti. Bugün Moskova da olup bitenlerin ne demokrasi ile ne de hukuk ve sa lam fikirle bir ilgisi oldu unu ifade eden Prebyynis, Rusya da olup bitenlerin Ukrayna ve tüm ça dafl dünyay ürpertti ini kaydetti. Hiçbir kutsall k tan mayan Rus emperyalizminin yeniden canland n gördüklerini vurgulayan Prebyynis, Budapeflte Memorandumu, Belovejsk Anlaflmas (SSCB n n da lmas ve BDT n n oluflturulmas n öngören) ve di er uluslararas normlar çerçevesinde, Rusya n n bundan sonra Ukrayna n n toprak bütünlü ü ve güvenli ini korumas ndan flüphe etti ini kaydetti. (AA) BULMACANIN ÇÖZÜMÜ GAZZE - Gazze polisi, uyuflturucuyla mücadele baflta olmak üzere çeflitli güvenlik alanlar nda polis köpekleri di er ad yla K-9 lar kullanmaya bafllad. M s r daki darbeden önce Gazze ye getirilen köpekler, 2012 Aral k ay nda kurulan K-9 Birimi nde yurtd fl nda e itim alm fl uzmanlar taraf ndan e itildi. Gazze polisinin 5 ayd r kullan lan K-9 larla gerçeklefltirdi i operasyonlarda baflar sa lad kaydediliyor. Narkoti e ba l K-9 Köpekleri Birimi nden sorumlu Muhammed Burniye, M s r da ordu yönetime el koymadan önce elemanlar m z e itim almalar için M s r a gönderdik. Köpeklerin say s flu anda16 ya ulaflt. Birimimizde bulunan polis köpeklerinin say s s n rl. Bu alanda tecrübe ve imkanlar da k s tl. K-9 lar uyuflturucu ve sat c lar n n bulunmas için düzenlenen operasyonlarda gerçekten fayda sa l yor. Polis köpekleri, operasyonlar n yüzde 30 una kat ld ve baflar sa lad dedi. Uyuflturucuyla Mücadele Birimi nin s n rl say da köpe e sahip oldu unu ve baz lar n n Belçika, Almanya as ll olduklar n belirten Burniye, Uyuflturucuyla Mücadele Birimi çal flanlar n n, uyuflturucunun gizlendi i mekanlar n aranmas nda, özellikle genifl tar m alanlar na gömülen uyuflturucular n bulunmas nda yaflad klar zorluklar n önüne geçmek için K-9 Birimi nin gelifltirilmesini istedi ini ifade etti. Burniye, Max, Lesi gibi isimler verilen 2-3 yafllar ndaki K-9 lar n uyuflturucu, patlay c ve s n r kap s ndan gelen kamyonlar arama, yaral ve ölü kiflileri bulma gibi güvenlik alanlar nda kullan ld n belirtti. (AA) T E N S L A S O E D K S A K A L C E M Y E T K A A B L A F A Z A N V Z T E A T A Ü Y E I R A M A K Z A M R M A T T P Y A N M B N E V A E F E A F R E M E S K A P T A L S T A T T E K L A N L R K A T H A B S H L H K A N O T Y E A H K E M Y E T K A V A R A A T L A N T U T K A L A M A R M K A V S

12 12 HABER 25 Mart 2014 Sal brahim ARKLAN Otelcinin kalifiye eleman sorununu çözme çabas MU LA (AA) - LEVENT K fi - Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi Türkiye'nin gözde turizm merkezlerine sahip Mu la'da, otelcilerin sezon k sal nedeniyle personel bulmakta sorun yaflad bildirildi. Turizm sezonunun k y Ege'de 5-6 ay gibi k sa bir dönemde gerçekleflmesinden dolay vatandafllar n bu sektörü tercih etmekten kaç nd, bunun için turistik tesislerin özellikle kalifiye eleman temininde s k nt çekti i kaydedildi. Bölgede büyük ve lüks turistik tesislerde kalifiye personel istihdam etmekte sorun yaflayan otelciler Uzakdo u ülkelerine yönelmeyi planlarken, Çal flma ve fl Kurumu l Müdürlü ü, otellerin k fl n da aç k kalmas n sa layarak iflsizlik sorunu çözmek için proje gelifltirdi. Otellerin personel müdürleriyle toplant yapmak için Marmaris'e gelen Çal flma ve fl Kurumu l Müdürü lyas Sar yerli, AA muhabirine yapt aç klamada, Turgutreis beldesinden Fethiye ilçesine kadar olan Mu la k y fleridindeki otellerde yaklafl k 30 bin turizm çal flan oldu unu söyledi. Turizm sektöründeki bütün ifl kollar nda çal flan aç bulundu una dikkati çeken MARKA'dan 37 projeye 12,5 milyon liral k destek KOCAEL (AA) - Do u Marmara Kalk nma Ajans (MARKA), mali destek programlar kapsam nda geçen y l Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerindeki KOB ve kar amac gütmeyen kurumlardan baflvurusu yap lan 37 proje için 12,5 milyon liral k destek sa lad. MARKA'n n 2013 Faaliyet Raporu'nda, ajans n bölgenin kalk nma sürecinin h zland r lmas ve bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amac yla önceden belirlenmifl uygunluk kriterleri do rultusunda bölge aktörlerine mali ve teknik destek sa lad kaydedildi. Geçen y l n Haziran ay na kadar MARKA taraf ndan desteklenen 430 projenin uygulama sürecinin tamamland vurgulanan raporda, uygulama süreci devam eden 39 projenin tamamlanmas n n ard ndan döneminde ajans taraf ndan desteklenen proje say s n n 469 olaca belirtildi. Raporda, 2013 bütçesi çerçevesinde MARKA taraf ndan Temiz Üretim Mali Destek Program ve Sosyal Kalk nma Küçük Ölçekli Altyap Mali Destek Program olmak üzere iki farkl mali destek program n n bafllat ld na dikkat çekilerek, bu programlar kapsam nda 5 ilde ilde düzenlenen 93 faaliyette 2 bin 411 kiflinin bilgilendirildi i anlat ld. Her iki program için Kocaeli'den 78, Sakarya'dan 46, Düzce'den 25, Yalova'dan 14, Bolu'dan 10 olmak üzere 173 baflvurunun yap ld na iflaret edilen raporda, yap lan de erlendirmelerin ard ndan bu projelerden 41'inin destek almaya hak kazand ancak bunlar n 39'u için sözleflme imzaland belirtildi. Raporda, 2 projenin destekten çekilmesi üzerine 37 projenin desteklendi i kaydedilen raporda, "37 proje için 8 milyon 673 bin 114 liras sosyal kalk nma küçük ölçekli altyap, 3 milyon 899 bin 103 liras temiz üretim mali destek program kapsam nda olmak üzere MARKA taraf ndan toplam 12 milyon 572 bin 218 lira destek verilmesi taahhüt alt na al nm flt r. Desteklenen projelerin uygulama süreci devam etmektedir" ifadesine yer verildi. Otomobil üretimi artt Sar yerli, "Turizm sektöründeki personel aç, turizm sezonunun k sa olmas ndan kaynaklan yor. Oteller 5 ay kadar aç k oldu u, insanlar do al olarak tüm y l çal flmak istedikleri için turizm sektörüne yönelmek istemiyor" dedi. Turizm sektöründeki istihdam konusunda kurumlar na iflverenin de ifl arayan n da çok say da baflvurusu oldu unu vurgulayan Sar yerli, sektördeki çal flma süreleri dolay s yla iflveren ve ifl arayan bir araya getirerek istekleri karfl layabilme noktas nda sorun yafland n bildirdi. Çal flma ve fl Kurumu olarak daha kalifiye eleman yetifltirmek için kurslar düzenlediklerini ifade eden Sar yerli, bu sayede özellikle eksikli i duyulan ara elemanlar yetifltirmeye çal flt klar n kaydetti. Mu la Valili inin deste iyle Çal flma ve fl Kurumu l Müdürü olarak turizm sezonunu uzatmak ve sektördeki iflsizlik sorununu çözmek için bir proje haz rlad klar n dile getiren Sar yerli, projenin hayata geçmesi durumunda ülke ekonomisinin de kazançl ç kaca n söyledi. Sar yerli, proje hakk nda flu bilgileri verdi: "Belirli miktar ücret verdi imiz kursiyerlerimiz, otellerde çal flacak. Yani otel çal flanlar n n ücretinin bir k sm n biz karfl lam fl olaca z. Böylece otel iflletmelerini maddi olarak desteklemifl olaca z. Bu proje hayata geçerse otelcilerimizi k fl döneminde de tesisini aç k tutmas ve dönemde belli say da çal flan n bulundurmas n teflvik edece iz. Bu sayede hem sektörde çal flan personel uzun süre çal flma imkan bulaca için daha kalifiye hale gelecek hem de iflsiz kalmas n n önüne geçmifl olaca z." Haz rlanan çal flman n Valilik kanal yla Kültür ve Turizm Bakanl ile Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl na sunuldu u, konunun incelendi i ö renildi. Bu arada Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi bölgelerde say lar her geçen y l artan büyük ve lüks turistik tesislerde kalifiye personel istihdam etmekte sorun yaflayan otelciler, bunu Filipinli ve Malezyal iflçilerle çözmeyi planl yor. Bu kapsamda Güney Ege Turistik Otelciler ve flletmeciler Birli i (GETOB) üyesi otelcilerin iflçileri otellerinde istihdam etmek için bu ülkelerdeki insan kaynaklar flirketleriyle görüflmeler yapt bildirildi. ANKARA (AA) - - Türkiye'de geçen y l üretilen toplam araç say s bir önceki y la göre yüzde 5 artarak 1 milyon 125 bin 534'e yükseldi. AA muhabirinin Uluslararas Motorlu Tafl t Üreticileri Derne i (OICA) verilerinden derledi i bilgilere göre, dünya genelinde araç üretimi geçen y l, bir önceki y la göre yüzde 3,7 artarak 87 milyon 249 bin 845'e ulaflt. Bunun 65 milyon 386 binini otomobil, 17 milyon 721 binini hafif ticari araçlar, 3 milyon 797 binini kamyonlar, 345 binini de otobüsler oluflturdu. Türkiye araç üretimini 2012 y l na göre art rmas na ra men dünya araç üretiminde 17'inc s raya geriledi. Türkiye'de araç üretimi 2012 y l na göre geçen y l yüzde 5 artarak 1 milyon 125 bin 534'e ulaflt. Böylece üretilen her 77 araçtan biri Türkiye'de üretilmifl oldu. Türkiye'de üretilen araçlar n 633 bin 604'ünü otomobiller, 448 bin 306's n hafif ticari araçlar, 30 bin 82'sini kamyonlar, 13 bin 542'sini otobüsler oluflturdu. Çin, motorlu tafl t üretiminde liderli i 2013 y l nda da korurudu. Direksiyonu kimseye b rakmayan Çin geçen y l, önceki y la göre üretimini yüzde 15 art rarak rakibi ABD'nin 2 kat ndan daha kat ndan daha fazla araç üretti. Geçen y l, 22 milyon 117 bin araç üreterek birincili i kimseye b rakmayan Çin, böylece üretilen her 4 araçtan 1'ine ''Made in PRC'' damgas n vurmufl oldu. Dünyada en fazla araç üreten ülkeler aras nda Çin'i 11 milyon 46 bin araç ile ABD, 9 milyon 630 bin araç ile de Japonya izledi. Araç üretiminde 4. s rada 5 milyon 718 bin adetlik üretimiyle Almanya, 5. s rada ise 4 milyon 521 bin adetlik üretimiyle Güney Kore yer ald. Geçen y l araç üretiminin en fazla artt ülke Romanya oldu. Romanya geçen y l araç üretmini önceki y la göre yüzde 21 art rd. Ayn dönemde Avusturya'da araç üretiminde yüzde 20 art fl kaydedilirken, Finlandiya'da ise yüzde 14 oldu. Buna karfl 2013'te araç üretimi bir önceki y la göre ran'da yüzde 39 geriledi. Geçen y l ayr ca Ukrayna'n n araç üretimi yüzde 34, M s r'da ise yüzde 31 düfltü. Taha KIVANÇ Amerikal lar Türkiye siyasetine merakl d r Be enerek okudu um zihin aç c romanlardan biri ngiliz Frederick Forsyth n Icon udur yüzy la dönüflüm günlerinde Rusya da geçer roman: Baflkanl a oynayan Igor Kamarov 2000 y l bafl nda yap lacak seçimin en flansl aday d r. Kazanmas mutlak gibidir. Tek sorun, ofisinden çal nan bir belgenin istenmeyen ellere geçmesi tehlikesidir... ktidar ele geçirdi inde yapacaklar n yaz ya döktü ü belgeyi çalan yakalamak için büyük bir operasyon bafllat r Kamarov... Romanc muhayyilesi ne olacak; Forsyth 1997 de yay mlad Icon da hayalinin ürünü politikac n n Kara Manifestosu olarak flunlar kayda geçirmiflti: Rusya y tek parti devleti haline dönüfltürmek... Muhaliflerini yok etmek... Eski Sovyet cumhuriyetlerini yeniden ülkeye katmak... Etnik ve dini az nl klara soyk r m uygulamak... Gulag benzeri esir kamplar n yeniden açmak... K r m ve Ukrayna ile okudu um haberler bana Icon roman n hat rlatmakta... Hat rlay nca, kitapl mda roman aramaya koyuldum. Epeyce aramama ra men bulamay nca akl ma geldi: Bir tan flma ziyareti için Ankara daki ofisime u rayan, önceki görevi Moskova da geçmifl Ian Kelly isimli Amerikal bir diplomat, kendisine Icon dan söz etti imde kitab benden istemifl, karfl l nda çok sevdi ini söyledi- i Bostonlu Robert B. Parker in bir roman - n bana yollam flt. Kütüphanemde Icon yok, Parker in roman var... Zihnim sonradan d fliflleri bakanl sözcülü ü yapm fl, kariyerinin bir döneminde ülkemizde bulunmufl diplomata gidince, fiimdi nerede acaba? sorusunun cevab n arad m do al olarak... Merkezi Viyana olan OSCE örgütünde ülkesini temsil etmekteymifl flimdilerde... Bu bilgiyi edindi im kaynak, Ian Kelly nin Rusça, talyanca, S rpça, H rvatça ve Türkçe bildi ini de kaydediyor... Nereden nereye? diyeceksiniz, ama insan zihni böyle bir fley iflte. Icon roman beni Kelly e yönlendirdi ya, oradan da onun k sa süreli ine iflgal etti i d fliflleri bakanl sözcülü ü görevinin flimdiki sahibiyle de gazete sayfalar nda karfl laflt rd. Me er o koltukta flimdi yine yabanc m z olmayan biri oturmaktaym fl... Douglas Frantz la da yollar m z stanbul da kesiflmiflti. New York Times (NYT) stanbul da temsil ediyordu Frantz; kendisi gibi gazeteci olan efli Catherine Collins de Chicago Tribune ü... kilinin stanbul da ikamet ettikleri iki y l ( ) Struma facias n anlatt için bizi de yak ndan ilgilendiren bir eserle nihayetlenmiflti: Death on the Black Sea (Karadeniz de Ölüm)... ABD d fliflleri bakanl profesyonel bir gazeteciyi bas n sözcüsü yapm fl demek ki... Çeflitli dost ortamlar nda beraber olmufltuk Frantz-Collins çiftiyle. Ülkemize samimi hislerle ilgi duyduklar n biliyorum. Nitekim, kendisinden söz edilen ansiklopedi maddesinde, Douglas Frantz için, NYT nin stanbul temsilcili ini üstlendi i dönemde Türk hükümetiyle yak n iliflkiler gelifltirmiflti ayr nt s na yer veriliyor. Frantz n erkenden stanbul dan ayr lmas nda, ülkemizdeki Ak Parti karfl t çevrelerin gazeteye ilettikleri tezvirat n rol oynad o s ralarda hayli konuflulmufltu. Bakanl k internet sayfas nda yay mlanan Twitter yasa yla ilgili yaz s nda da nispeten mülâyim bir üslup kullanm fl Frantz; Biz de fikir özgürlü ü konusunda pir-ü pâk de iliz diyor meselâ; ama yasa geçmiflin kitap yakma yanl fll na benzetmekten de kendisini alam yor... Hay Allah, zihnim flimdi de bir baflka Amerikal ya gitti... Carol Migdalowitz ABD Senatosu nun araflt rma bölümünde çal fl rd ; ana ilgi alan Türkiye ydi. Bu sebeple y lda birkaç kez ülkemize gelir, yazaca rapor için siyasi nab z tutmaya çal fl rd. Görüflme listesinde yer alanlardan biriydim; önce sorular na cevap verir, sonra kendi sorular m bu deneyimli araflt rmac ya yöneltirdim... Migdalowitz, 2000 y l nda yap lm fl cumhurbaflkanl seçiminden önce de gelmifl ve nab z tutmufltu. Akl mda, Mesut Y lmaz n o makamda hevesli oldu unu düflündükleri, ancak seçilmesini arzu etmedikleri bilgi tortusu kalm fl... Belki de edindi im Migdalowitz in kiflisel görüflüydü, bilemem... fiimdi acaba birkaç ay sonra yap lacak cumhurbaflkan seçimiyle ilgili ne düflünülüyor Washington da? Yeni merak konum bu Mrat 2014 Star

13 13 TURIZM Yücel TANOL 25 Mart 2014 Sal Trakya, "Ba Rotas " ile turist kazanacak TEK RDA - YAVUZ KARADUMAN - Trakya Turizm flletmecileri Derne i taraf ndan haz rlanan, "Trakya Ba Rotas " projesiyle, bölgeye gelen turistlerin ba lar da ziyaret etmesi ve turizm potansiyelinin artt r lmas hedefleniyor. Trakya'n n farkl bölgelerinde ba c l kla u raflan 12 üreticinin kat l m yla haz rlanan proje çerçevesinde, bölgenin kültürel de erleri tan t lacak. Rotada, Tekirda, fiarköy ilçesi, K rklareli ve Gelibolu yer al yor. Trakya Turizm flletmecileri Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Çebi, AA muhabirine yapt aç klamada, proje üzerinde yaklafl k bir y ld r çal flt klar n söyledi. Haz rlad klar projeyi Trakya Avrupa Birli i fl Gelifltirme Merkezi (AB GEM) ve Trakya Kalk nma Ajans 'na sunduklar n ve çal flman n kabul edildi ini belirten Çebi, Trakya'da ba c l k kültürünün önemini vurgulad. Hedeflerinin bölgeye gelecek turist say s n artt rmak oldu unu ifade eden Çebi, flöyle konufltu: "Tekirda ' n tarihi noktalar n bir araya getirerek bir ba yolu projesi oluflturuyoruz. Bundan turizmciler olarak kazançl ç kmay amaçl yoruz. Trakya'ya daha fazla turist çekmeyi hedefliyoruz. Trakya kültürünü yans tan, tüm unsurlar ön plana ç karmaya çal flt k. Ba yollar n gezmek isteyen misafirlerimiz olacak. Özellikle sonbahar için rezervasyon yapmak isteyen müflterilerimiz oldu. Amac m z stanbul'daki tur operatörlerine, Trakya ba yolunu tan tarak onlar n bir destinasyon kurmas n ve projeyi programlar na dahil etmesini sa lamak." Çebi, proje çerçevesinde stanbul'da "Trakya Ba Rotas " sergisi açt klar n, sergiyi 10 gün boyunca bine yak n merakl n n gezdi ini aktard. Projenin, do a içinde konaklama, k r hayat n deneyimleme, yerel yiyecek içeceklerin tad lmas, tarihi ve kültürel de erlerin keflfedilmesini sa layacak olmas n n turistlerin ilgisini çekece ine inand n vurgulayan Çebi, flunlar kaydetti: "Co rafi konumu, sahip oldu u do al güzellikleri, tarihi ba yollar, ulafl m kolayl, Balkan ülkelerine yak nl yla önemli bir konumda bulunan Trakya'n n, yerli ve yabanc ziyaretçilerin yeni turizm anlay fl na yönelik ihtiyaçlar n karfl layacak projeyle, yeni turizm destinasyonlar ndan biri haline gelmesini amaçl yoruz." (AA) Bosna n n tarihi Kufllat Camisi y llara meydan okuyor ZVORN K - VESNA BEfi Ç - Bosna Hersek in kuzeydo usundaki Zvornik flehri yak nlar nda, Bosna y fetheden Osmanl askerlerince infla edilen Kufllat Camisi, kartal yuvas n and ran konumuyla zamana meydan okuyor. Bosna daki savafl s ras nda, S rplar taraf ndan yak ld ktan sonra, geçen y l yenilenerek yeniden hizmete aç lan tarihi cami, bulundu u konum itibar yla görenleri hayrete düflürüyor. Konyeviç Polye ile Zvornik aras ndaki bir da n zirvesinde, yerden yaklafl k bin metre yükseklikte infla edilen cami, adeta kartal yuvas n and r yor. Bosna Hersek teki en eski camilerden biri olarak gösterilen ve y llar aras nda infla edildi i tahmin edilen camiye, bugün sadece ormanl k alandan, patika yoldan geçerek yaklafl k yar m saatlik bir yürüyüflün ard ndan ulafl labiliyor. Kufllat Camisi yak nlar ndaki Drinyaça köyünde imaml k yapan Nermin Ahmetoviç, AA muhabirine yapt aç klamada, 1993 y l nda yak lan caminin restorasyonuna 2011 y l nda baflland n ve hay rseverlerin yard mlar yla restorasyon çal flmalar n n tamamlanarak, geçen y l yeniden hizmete aç ld n söyledi. Restorasyon süresince, camiye giden yollar n zorlu olmas nedeniyle gerekli inflaat malzemelerini caminin bulundu u alana ulaflt rmakta s k nt larla karfl laflt klar n kaydeden Ahmetoviç, bu nedenle restorasyon çal flmalar n n da planlanandan uzun sürdü ünü ifade etti. (AA) Ukrayna daki olaylar Türk turizmini etkilemeyecek MOSKOVA - Kültür ve Turizm Bakan Yard mc s Abdurahman Ar c, Ukrayna da ve K r m da yaflanan olaylar n turizm aç s ndan Türkiye yi çok fazla etkileyece ini söyledi. Uluslararas Turizm Fuar MITT nin aç l fl na kat lmak üzere Rusya n n baflkenti Moskova ya gelen Ar c, AA muhabirine yapt aç klamada, tur operatörleri, seyahat acentalar ve turizmcilerle yapt görüflmelerde, 2014 rakamlar n n, 2013 y l ndakinin alt na inmeyece i konusunda ortak bir beklenti oldu unu ifade etti. Ar c, Ukrayna ve K r m da yaflanan olaylar n Türk turizmini etkilemeyece ini ifade ederek, Bizim d fl m zda geliflen baz olaylar var, ancak biz, Rusya ve Türkiye olarak, turizmin bu olaylardan en az flekilde etkilenmesi için gayret gösteriyoruz. Ukrayna da ve K r m da yaflanan hadiselerin bizi çok fazla etkileyece ini tahmin etmiyorum de erlendirmesinde bulundu. Ocak ay nda Rusya pazar nda çok iyi bir yükselifl yakaland n anlatan Ar c, Ancak flubat ay nda ekonomik nedenlerle bir duraklama dönemine girildi. Mart ay n n bafl nda taleplerde art fl oldu u söyleniyor, bu ay n sonunda yeniden yükselifle geçerek, geçen seneki rakamlar yakalay p, üstüne ç kar z diye düflünüyorum ifadelerini kulland. Ar c, Rusya da devlet deste iyle düzenlenen ntourmarket fuar n n geçen gün sona erdi ini hat rlatarak, bu fuarda daha çok yer alabilmek ad na Türkiye deki turzimcilerle bir görüflme yapt n ve gelecekte daha aktif katk ve kat l mda bulunulaca n söyledi. Rusya n n, Türkiye ye Almanya dan sonra ikinci en çok turist yollayan ülke konumunda oldu unun alt n çizen Ar c, Komflumuz Rusya dan 4 milyon 200 bine yak n misafirimiz oluyor, bunun hemen hemen 2 milyon 800 bine yak n da Antalya ya geliyor. Bu yüzden, bu fuara hem Antalya hem de Türkiye nin di er bölgeleri çok önem veriyor dedi. Ar c, Türkiye de turizmin çeflitlendirilmesi konusunda hem sivil toplum örgütlerinin hem de bakanl n çal flmalar n n devam etti ini bildirdi. Kültür, spor, do a, inanç turizmi konular nda baz projelerin yürütüldü ünü anlatan Ar c, Antalya ya bin 200 ün üzerinde futbol tak m geliyor. Bunu ülkenin di er bölümlerine de yaymaya çal fl yoruz. Bir örnek vermek gerekirse önümüzdeki y llarda Alanya ya bisiklet sporu için gelenlerin kamp yapmas n sa lamak amac yla bir kapal veledrom yapmay düflünüyoruz ifadelerini kulland. Ar c, kongre merkezlerini devreye sokarak hem turizmin çeflitlendirilmesi hem de 12 aya yay lmas n n hedeflendi ine vurgu yaparak, En son Kufladas nda bunu yapt k, yine Antalya için büyük projeler var. Bursa ve Yalova bölgelerinde do a turizmiyle alakal çal flmalar devam ediyor diye konufltu. Termal ve sa l k turizminde çal flmalar n devam etti ini kaydeden Ar c, y lda 480 bine yak n turistin hastal klar n n tedavisi için Türkiye ye geldi i bilgisini verdi. Bu amaçla Ankara, stanbul, Antalya ve Bursa da kamu hastanelerinin yenilenerek turizme katk sa lanmas projeleri oldu unu an msatan Ar c, altyap çal flmalar n n ve misafirlerin bulunduklar yerlere rahatl kla ulaflmalar için havaliman say s n n art r ld na dikkati çekti. Ar c konuflmas na flöyle devam etti: Bugün sabah buraya gelirken ayaz vard, ö leden sonra kar ya maya bafllad. Rusya daki mevsimsel flartlar n gördü ümüzde, Türk turizmini günefl, kum, deniz üçgeninden ç kart p di er potansiyelleri de devreye sokmak zorunday z, ama bizim en büyük sermayemiz de bu üçlü. Çünkü Rusya co rafyas nda olmayan fleyler. Bu yüzden Türkiye yi tercih ediyorlar, hizmet sektörümüz çok iyi ve otellerimiz yeni ve kaliteli hizmet veriyor. (AA) lk ranl turistler geldi MU LA - Bu y l çok say da turist beklenen ran pazar ndan ilk turist kafilesi, Marmaris'e geldi. Nevruz bayram dolay s yla tatile ç kan ranl lar, ilçeye sezonun gelen ilk turist kafilesi olmalar dolay s yla törenle karfl land. 19 May s Gençlik Meydan 'nda Marmaris Belediyesi yetkileri ve turizmciler taraf ndan çiçeklerle karfl lanan ranl lara, Türk lokumu da ikram edildi. Kafiledeki çocuklara ise Marmaris Belediye Baflkan Vekili Zehra Yüzak taraf ndan oyuncak hediye edildi. Havan n güzel olmas n f rsat bilen turistler, meydanda gezerek hat ra foto raflar çektirdi. ranl lar daha sonra otobüslerine binerek tatillerini geçirecekleri otele gitti. Turistleri karfl layanlar aras nda bulunan Türkiye Seyahat Acenteleri Birli i (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Baflkan smail Özbozda, gazetecilere yapt aç klamada, ran'dan son birkaç y ld r Nevruz bayram döneminde müflteri alamad klar n söyledi. ran üzerindeki ekonomik ve siyasi ambargolar n yumuflamas üzerine bundan yararlanarak 30 kiflilik ranl turist kafilesini Marmaris'e getirdiklerini belirten Özbozda, "Bu iyi bir bafllang ç oldu. ranl turistlerin devam gelecek, uçaklar her hafta inecek. Uçak koltuklar n n dolmas n ve iptallerin olmamas n umuyoruz" dedi. ranl turistlerin haziran ay nda Bodrum üzerinden gelme ihtimalleri oldu unu ifade eden Özbozda, Dalaman Havaliman üzerinden de ranl lar n gelmesini ümit ettiklerini kaydetti. - " ran pazar nda patlama bekliyoruz" Geçen y l ran ile ilgili olumsuzluklar nedeniyle sadece 200 bin kadar ranl turistin Türkiye'ye geldi ine iflaret eden Özbozda, flöyle konufltu: "Bu çok az bir rakam. Bu pazarda son dönemde yüzde 50'ye yak n bir müflteri kayb m z oldu. ran pazar Türkiye için çok önemli. Orta Do u'daki siyasi kar fl kl klar nedeniyle bu pazarlarda s k nt çekiyoruz. Ekonomik ambargolar kalk yor, ran ile ilgili yumuflamalar var ve Türkiye ile olan ba lar daha da güçleniyor. Bu y l ran pazar nda bir patlama olacak. 2014'te Türkiye'ye gelecek ranl turist say s n n yüzde 150 kadar bir art flla 500 bini bulmas n bekliyoruz." ranl turistler için Marmaris'teki otellerin de Antalya'da oldu u gibi menülerinde de ifliklik yapma haz rl içinde oldu unu vurgulayan Özbozda, otellerdeki iç pazara yönelik menülerin Türkler ile benzer damak tad na sahip ranl lar için uygun oldu unu anlatt. Özbozda, ranl turist ile Avrupal turistin ödedi i ücret aras nda bir fark olmad n sözlerine ekledi. (AA)

14 14 SPOR 25 Mart 2014 Sal fienol GÜNÜÇ Befliktafl, ligde ikinci SIRAYA YÜKSELD Spor Toto Süper Lig'in 26. haftas nda sahas nda Akhisar Belediyespor'u 3-0 ma lup eden Befliktafl, 2. s raya yükseldi. Haftaya 3. s rada bafllayan siyah-beyazl ekip, rakibini ma lup ederek puan n 50'ye yükseltti ve Kayserispor'a kendi sahas nda 1-0 yenilip 49 puanda kalan Galatasaray'dan da ikincili i devrald. STANBUL - Befliktafl, rakibi karfl s nda maç boyunca rahat bir oyun sergiledi. Oyunu 90 dakika boyunca kontrol eden siyah-beyazl ekip, Akhisar Belediyespor'a pozisyon vermedi. "Kara Kartallar", her iki yar da buldu u gollerle, karfl laflmadan 3-0 galip ayr ld ve haftay 3 puanla tamamlad. Siyah-beyazl ekip, Atatürk Olimpiyat Stad 'nda rakiplerine karfl iyi savunma yapt. Befliktafl, Süper Lig'de bu statta oynad son 4 maçta, konuk ekiplere gol flans tan mad. Bu karfl laflmalarda, Eskiflehirspor'u 1-0 ve Akhisar Belediyespor'u da 3-0 ma lup eden "Kara Kartallar", Bursaspor ile Medical Park Antalyaspor maçlar ndan da 0-0 beraberliklerle ayr ld. Ligde yapt son 7 maçta sadece 3 gol yiyen ve bunlar da penalt dan kalesinde gören siyah-beyazl ekip, baflar l savunmas yla dikkati çekti. Mücadelenin ikinci yar s na Befliktafl, 10 kifliyle bafllad. lk yar da bafl ndan sakatlanan Mustafa Pektemek, soyunma odas ndaki tedavisi nedeniyle ilk yar da tak mla sahaya ç kmad. Siyah-beyazl oyuncu, tedavisinin bitmesiyle 1 dakika sonra oyuna dahil oldu. Siyah-beyazl ekip, ilk yar da pefl pefle goller buldu. Mücadelenin 2. dakikas nda Veli Kavlak ile 1-0 öne geçen Befliktafl, 8. dakikada Mustafa Pektemek ile fark 2'ye (2-0) ç kard. Ligde daha önce Kas mpafla karfl s nda gol sevinci yaflayan Veli de 2. golüne ulaflt. Befliktafl formas yla gol hasretini geçen hafta Çaykur Rizespor karfl s nda sonland ran Mustafa Pektemek, bu sevinci Akhisar Belediyespor karfl s nda da yaflad. Maç n 8. dakikas nda Motta'n n soldan ortas nda alt pasta iyi yükselen Mustafa, kafayla meflin yuvarla filelere gönderdi. Böylece üst üste 2. kez gol sevinci yaflayan tecrübeli oyuncu, 3 gole ulaflt. Ancak 12. dakikada rakibiyle çarp flan ve kanlar içinde kald gözlenen siyahbeyazl oyuncunun bafl na bandaj yap ld. Mustafa, ikinci flans zl ise 23. dakikada rakibin uzaklaflt rmak istedi i topun yüzüne gelmesiyle yaflad. (AA) Geride kalan sezonda oynanan iki maçtan birini Befliktafl 3-1, di erini ise Akhisar Belediyespor 4-1 kazand. Bu sezonun ilk yar s ndaki müsabaka 3-3 eflitlikle sonlan rken, bugün de siyah-beyazl lar ikinci karfl laflmada Ege temsilcisini 3-0'la geçti. El Clasico'nun galibi Barcelona MADR D - La Liga'da 29. haftan n en önemli maç nda Real Madrid'i deplasmanda 4-3 yenen Barcelona, rakibiyle aradaki puan fark n bire indirerek, yeniden flampiyonluk yar fl na ortak oldu. Mücadelenin 63. dakikas nda Real Madrid'den Sergio Ramos'un k rm z kart görerek tak m n 10 kifli b rakt maçta, karfl l kl gol düellosu yafland. Barcelona 7. dakikada niesta ile 1-0 öne geçerken, Real Madrid'in Frans z futbolcusu Karim Benzema 20. ve 24. dakikalarda att gollerle skoru 2-1 Real Madrid lehine çevirdi. Barcelona'dan Lionel Messi ise 42. dakikadaki golüyle ilk yar n n skorunu belirledi: 2-2. Maç n ikinci yar s na ise penalt lar damga vurdu. Real Madrid, 52. dakikakada Cristiano Ronaldo'nun penalt dan att golle tekrar üstünlü ü ele geçirdi: dakikada Sergio Ramos'un Neymar' düflürdü ü pozisyonda bu kez penalt Barcelona lehine verilirken, topun bafl na geçen Messi tak m na bir kez daha beraberlik getirdi. 84. dakikada niesta'n n, Xabi Alonso'nun müdahalesiyle yerde kald pozisyonda hakem Undiano Mallenco ikinci yar da 3. kez penalt noktas n gösterirken, Messi hat-trick yaparak, tak m n ikinci kez öne geçirdi. Karfl laflma, Barcelona'n n 4-3'lük üstünlü üyle sona erdi. Barcelona'n n y ld z futbolcusu Messi, att üç golle yeni bir rekora ismini yazd rd. Messi, El Clasico tarihinde en fazla gol atan futbolcu rekorunu k rd. El Clasico'da 21 gole ulaflan Messi, 18 golle Alfredo Di Stefano'ya ait rekoru ele geçirdi. Arjantinli futbolcu ayr ca La Liga'da en fazla gol atan futbolcularda eski Real Madridli oyuncu Meksikal Hugo Sanchez'i geçerek, 2. s raya yükseldi. La Liga tarihinde en çok gol atan futbolcular s ralamas nda 234 golle Hugo Sanchez 3'üncü, 235 golle Messi 2. s rada yer ald. Arjantinli futbolcunun La Liga tarihinin en golcü futbolcusu olmas için önünde sadece 251 golü bulunan Athletic Bilbao'nun eski oyuncusu Telmo Zarra kald. Öte yandan, deplasmanda Real Betis'i 2-0 yenen milli futbolcu Arda Turan formas n giydi i Atletico Madrid, averajla liderli e yükseldi. La Liga'da 29. hafta sonunda flampiyonluk yar fl nda lider Atletico Madrid ve 2. s radaki Real Madrid'in 70'er puan bulunurken, 3. Barcelona da 69 puana yükseldi. (AA) G.Saray, evinde de kay p STANBUL - Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'a 1-0 yenilen Galatasaray, puan kay plar n sürdürdü. Ligde 25. haftada deplasmanda Kardemir Karabükspor ile 0-0 berare kalan sar - k rm z l lar, seyircisinin önünde ç kt mücadelede Kayserispor karfl s nda son dakika golüyle 1-0'l k yenilgiden kurtulamad ve son iki lig maç nda 5 puan yitirdi. Sar -k rm z l lar, sahas nda ald bu yenilgiyle, flampiyonluk yar fl yapt lider Fenerbahçe'ye puan fark n art rma flans n verdi. Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de taraftar önünde ilk yenilgisini ald. Deplasmanlarda ald kötü sonuçlar n aksine iç sahada rakiplerine büyük üstünlük kuran sar -k rm z l ekip, Türk Telekom Arena'daki 13. lig mücadelesinde ilk yenilgisini yaflad. Sar -k rm z l ekibin, teknik direktör Roberto Mancini yönetiminde iç sahadaki galibiyet serisi de sona erdi. Galatasaray, Mancini yönetiminde iç sahada bundan önceki son 9 maçtan galibiyetle ayr lm flt. Ligin son s ras nda bulunan ve geride kalan haftada Bursaspor'u yenerek moral bulan Kayserispor, Galatasaray deplasman nda Mouche'nin son dakika golüyle önemli bir galibiyet elde etti. Maç n dakikas nda gelen golle Türk Telekom Arena'dan 3 puan ç karan konuk ekipte Mouche, golünün ard ndan formas n ç kartt için maçtaki ikinci sar kart n ve ard ndan da k rm z kart görerek oyun d fl nda kald. At lan golün ard ndan büyük sevinç yaflayan Kayserisporlu oyuncular ve teknik heyet, saha içinde birbirlerine sar larak kutlama yapt. Özellikle deplasman maçlar ndaki kötü futboluyla elefltirilerin hedefi olan Galatasaray' n, Chelsea ve Kayserispor maçlar ndaki vasat futboluna taraftar n tepkisi sert oldu. Taraftarlar, ilk olarak 81. dakikada yerini Sabri Sar o lu'na b rakan Selçuk nan' oyundan ç karken sl klad. Sar -k rm z l lar, son dakikada yenilen golün ard ndan tepkilerini art rd. Taraftarlar, teknik direktör Roberto Mancini ile yönetim kurulu ve Galatasaray Kulübü Baflkan Ünal Aysal' istifaya davet eden tezahüratlar yapt. Taraftarlar, " mparator Fatih Terim" tezahüratlar n n yan s ra eski yönetici Abdurrahim Albayrak lehine de ba rd. Maç n bitmesinin ad ndan bir süre tribünü terk etmeyen taraftarlar, tepkilerini tezahüratlarla dile getirdi. Kayserispor karfl s nda ilk yar oldukça kötü bir futbol sergileyen Galatasaray, ikinci yar da ise yakalad f rsatlar kullanamad. kinci yar ya bafllarken Umut Bulut'u oyuna alan Roberto Mancini, ilerleyen dakikalarda Lucas Ontivero'yu da forvet hatt na soksa da arad golü bir türlü bulamad. lk yar ya oranla ikinci devrede daha etkili görünen sar -k rm z l ekip, Burak, Sneijder ve Ontivero ile yakalad pozisyonlar de erlendiremezken, Mouche'nin golüyle adeta y k ld. Galatasaray' n devre aras transfer döneminde kadrosuna katt Arjantinli genç oyuncu Lucas Ontivero, ligde ilk kez Kayserispor maç nda forma giydi. (AA)

15 SPOR fienol GÜNÜÇ 25 Mart 2014 Sal 15 Paciencia, Kayserispor'da da SEZONU B T REMED KAYSER - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da 7 maç sonunda sözleflmesi fesh edilen teknik direktör Domingos Paciencia, geçen sezon çal flt rd spanya'n n Deportivo La Coruna tak m nda da 6 maç sonra görevine son verilmiflti. AA muhabirinin derledi i bilgiye göre, Kayseri temsilcisinde Robert Prosinecki'nin istifa etmesinin ard ndan ligin ikinci yar s n n bafl nda teknik direktörlük görevine getirilen 45 yafl ndaki Portekizli Paciencia, sar -k rm z l ekipte, kariyerindeki alt nc teknik adaml k deneyimini yaflad. Kayserispor'un ligin ilk yar s nda istenilen baflar lar elde edememesini ard ndan "kurtar c " olarak tak m n emanet edildi i Paciencia, sar -k rm z l tak ma derman olamad. Kayserispor'da 7 maça ç kan Paciencia, sar -k rm z l kulüpte 0.57 puan ortalamas na ulaflt. Portekizli teknik direktör, Kayseri temsilcisinde 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 ma lubiyet elde etti. Kayserispor'daki ilk maç nda tak m n n Sivasspor'a yenilmesini engelleyemeyen Portekizli teknik adam, daha sonraki haftalarda, Elaz spor, Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor ve Gaziantepspor karfl s nda da ma lup oldu. Paciencia'n n ekibi Gençlerbirli i karfl s nda galip gelirken, Kas mpafla ile de berabere kald. Kayserispor'a gelmeden önce sezonunda Deportivo La Coruna tak m n çal flt ran Portekizli teknik adam n spanya kariyeri de k sa sürmüfltü. Deportivo La Coruna'n n bafl nda 6 maça ç kan Portekizli teknik adam, spanyol ekibinde 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 ma lubiyet alarak, bu ülkedeki kariyerini noktalad. Deportivo La Coruna maceras n n ard ndan yaklafl k 1 y ld r tak m çal flt rmayan Paciencia, Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Kayserispor'un teklifine "evet" diyerek, ülkesi d fl ndaki ikinci teknik direktörlük deneyimine bafllam flt. Prosinecki'nin istifa etmesinin ard ndan uzun süre teknik direktör aray fl içerisinde olan Kayserispor'da, Paciencia'n n tercih edilmesinde Portekiz'in Braga tak m na UEFA Avrupa Ligi finali oynatmas etkili olmufltu y l nda Sporting Braga'n n bafl na geçen Paciencia, sezonunda Braga'ya UEFA Avrupa Ligi finali oynatma baflar s gösterdi. Paciencia'n n tak m, finalde bir di er Portekiz ekibi Porto'ya 1-0 yenilerek kupaya uzanamam flt. Ülkesi d fl nda Kayserispor ve Deportivo La Coruna'y çal flt ran Paciencia, ülkesinde de Uniao De Leiria, Academica, Sporting Braga ve Sporting CP tak mlar nda görev alm flt. Ligin 25. haftas ndaki Bursaspor maç ndan önce izin alarak ülkesine giden ard ndan da karfl l kl anlafl larak sözleflmesi feshedilen Paciencia'n n, Kayserispor ile 1,5 y ll k sözleflmesi bulunuyordu. (AA) Kayseri KASK tarih yazmaya devam ediyor KAYSER - Basketbol FIBA Kad nlar Avrupa Kupas 'nda son iki sezon üst üste final oynayarak, kupa tarihinde bir ilke imza atan Kayseri KASK, bu y l da ilk kez mücadele etti i Avrupa Ligi'nde 8'li finallere kalarak, baflar lar na devam etti. AA muhabirinin derledi i bilgilere göre, ve sezonlar nda FIBA Kad nlar Avrupa Kupas 'nda bir önceki y l n flampiyonlar n eleyerek "fiampiyon Avc s " unvan n alan Kayseri KASK, bu sezon tarihinde ilk kez yer ald FIBA Kad nlar Avrupa Ligi'nde baflar l sonuçlarla ad ndan söz ettirdi. Kayseri KASK, FIBA Kad nlar Avrupa Ligi'nde A Grubu'nda talya'dan Beretta Famila Schio, Fransa'dan Tango Bourges Basket, Slovakya'dan Good Angels Kosice, Macaristan'dan Uni Györ ve Rusya'dan UMMC Ekaterinburg tak mlar yla mücadele verdi. Kayseri KASK, ilk kez mücadele etti i FIBA Kad nlar Avrupa Ligi'nde yer ald A Grubu'nu 3. s rada tamamlad. 6 tak m n yer ald grupta 6 galibiyet ve 4 ma lubiyet alan Kayseri KASK, toplad 16 puan ve averajla grubu 3. s rada bitirdi. kinci turda talya'n n Beretta Familia? tak m yla eflleflen Kayseri KASK, rakibiyle yapt 3 maç n ikisini kazanarak, ad n 8'lli finallere yazd rmay baflard. Bu sonuçlarla Kayseri KASK, ilk kez mücadele etti i FIBA Kad nlar Avrupa Ligi'ne önemli bir baflar ya imza atm fl oldu. Kayseri KASK Baflantrenörü Ayhan Avc, yapt aç klamada, ilk kez mücadele ettikleri Avrupa Ligi'nde gruptan ç kma baflar s göstermenin mutlulu unu yaflad klar n söyledi. "8'li finallere kald k ama iflimiz daha bitmedi, 8'li finallerde de iyi ifller yapmak istiyoruz. Yar finale kalma flans m z yüksek. Yar Finale kal rsak her fley daha mükemmel olacak. Quaresma küllerinden do uyor ANKARA - Üç sezon Befliktafl formas n giyen, Portekiz futbolunun y ld z simalar ndan Ricardo Quaresma, yeniden geri döndü ü Porto formas yla ikinci bahar n yafl yor. Dünyan n en yetenekli oyuncular aras nda gösterilmesine ra men görev ald kulüplerde tutunamayarak sürekli tak m de ifltirmesi, tak m oyununa uyum sa lamada zorluk çekmesi ve istikrarl bir performans sergileyememesi gibi nedenlerle sürekli elefltiri oklar na hedef alan Quaresma, Porto ile yeniden eski günlerine dönme sinyali veriyor. Futbol literatürüne "trivela" vuruflunu sokan, estetik futbolu ve göze hofl gelen çal mlar yla popülaritesini her zaman korumay baflaran Quaresma, bu sezon oynad futbolla ç k fla geçti. Portekiz temsilcisinde ç kt 16 maçta 11 gol ve 2 asist üreten y ld z oyuncu, bu sezon ald istikrars z sonuçlar nedeniyle teknik direktör de iflikli ine giden tak m n n yeniden ata a geçmesinde önemli rol üstleniyor. Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Porto'nun deplasmanda Napoli ile 2-2 berabere kalarak ad n çeyrek finale yazd rd maçta att estetik golle dikkati çeken 30 yafl ndaki oyuncunun bu performans n devam ettirmesi halinde Brezilya'da düzenlenecek Dünya Kupas 'nda tak mdaki yerini almas bekleniyor. Futbol hayat na 10 yafl nda Sporting Lizbon altyap s nda bafllayan Quaresma, üstün tekni i ve yetene iyle k sa sürede parlad. A Tak m'daki ilk profesyonel maç na Porto karfl s nda 17 yafl nda ç kan oyuncu, performans yla k sa sürede tribünlerin sevgilisi haline gelerek "Oz Büyücüsü" lakab n ald. O dönem Sporting Lizbon'u çal flt ran Laszlo Boloni taraf ndan sürekli ilk 11'de oynat lan Quaresma, kendisiyle ayn dönemde futbol dünyas na ad m atan Portekiz'in dünyaca ünlü oyuncusu Cristiano Ronaldo'yu yedek b rakarak ad ndan sürekli söz ettirmeye bafllad. Sporting Lizbon'un sezonunu flampiyonluk dahil çift kupayla kapatmas nda kilit rol üstlenen Quresma'n n Avrupa tak mlar n n dikkatini çekmesi zor olmad. Quaresma 6 milyon avro ve Fabio Rochemback' n kiralanmas karfl l nda Barcelona'n n yolunu tutarken, tak m n di er y ld z Cristiano Ronaldo'da eski efsane teknik direktör Alex Ferguson'un dikkatini çekerek Manchester United'a transfer oldu. Katalan temsilcisindeki ilk sezonunda 10'u ilk 11'de olmak üzere 21 kez forma giyen Portekizli y ld z geçirdi i sakatl n ard ndan gözden düflerken, o dönem Barcelona'y çal flt ran Frank Rijkaard ile yaflad anlaflmazl n ard ndan "Rijkaard' n oldu u yerde ben oynamam" diyerek kulüpten ayr lmak istedi ini aç klad. "Barça", 15 milyon avro ve Quaresma'n n bonservisini 2004 yaz nda Porto'ya vererek karfl l nda Deco'yu kadrosuna katarken, Portekiz temsilcisinde tak m oyununa uyum sa layamamas ve uygun durumdaki arkadafllar na pas vermemesi nedeniyle medya taraf ndan bafllarda s k s k elefltirilen Portekizli kanat oyuncusu, ilk y l n n ard ndan kendini göstererek tak m n lideri oldu ve önemli baflar lara imza att. (AA)

16 25 Mart 2014 Sal Yasemin AYDO DU Suriye nin lezzetini Kilis e tafl d K L S - KEMAL KARAGÖZ - Ülkesindeki iç savafltan kaçarak Türkiye ye s nan Suriyeli Yahya Hamami, Kilis te açt lokantada Halep mutfa n n lezzetlerini sunuyor. Kilis e s nan Suriyelilerin büyük ço unlu u çad r kent ve konteyner kentlere yerlefltirilirken, maddi durumu iyi olan veya çad r kentte kalmak istemeyenler ise imkanlar dahilinde ev kiralayarak kentte yaflamlar n sürdürüyor. Kent merkezinde geçimlerini sa lamak için lokanta açan Suriyeliler, Halep mutfa ve Suriye nin eflsiz tatlar n Kilislilere sunuyor. Suriyeli lokanta iflletmecisi Yahya Hamami, AA muhabirine yapt aç klamada, yaklafl k 5 ay önce ülkesindeki iç savafltan kaçarak Kilis e geldiklerini söyledi. Mesle ini sürdürmek amac yla lokanta açt n belirten Hamami, Suriye nin eflsiz tatlar n Kilis halk yla buluflturmak istedik. Lokantam zda Suriye lahmacunu, felafel, humus, iç bakla ezmesi, kiflk, tavuk döner ve Halep köftesi bulunuyor. Suriye deki lezzetleri özleyen vatandafllar m z kendi ülkelerindeymifl gibi yemeklerin tad na bak yor dedi. Kilis mutfa n da be endi ini dile getiren Hamami, geçimlerini bu flekilde sürdürdüklerini kaydetti. Türklerin oldukça lezzetli yemekleri oldu una iflaret eden Hamami, flöyle devam eti: Türk vatandafllar da lokantam za gelip özellikle Halep köftesi, humus ve tavuk döneri yiyor. Suriye yemekleri Türk yemekleriyle karfl laflt r ld nda farkl l k var. Mesala Türkler, tavuk dönerin içine marul, salata koyarken biz dürümün içine sar msak, domates ve turflu koyuyoruz. Halep teki iflyerinin iç savaflta zarar gördü ünü vurgulayan Hamami, Türkiye de lokanta açmak zor. Arapça yaz asmak zor. Tabi biz kanun çerçevesinde flartlar yerine getiriyoruz. nflallah biran önce savafl biter de biz de ülkemize döneriz diye konufltu. Suriyeli Türkmen Hüseyin Memik de Suriye de k zartma ve tavuktan oluflan yeme in meflhur oldu unu ifade ederek, Kilis halk da Suriye yemeklerine ilgi gösteriyor dedi. K L S TE K KÜLTÜRÜN YEMEKLER B RB R YLE ÖRTÜfiÜYOR Kilisli Enes Korkmaz ise Suriye yemekleriyle Türk yemekleri aras nda pek fark olmad n ama yine de Türk yemeklerinin yerinin ayr oldu unu söyledi. Kilis in Suriye s n r na yak n olmas ndan dolay iki farkl kültürünün yemeklerin birbiriyle örtüfltü ünü dile getiren Korkmaz, flöyle devam etti. ki ülkenin ortak yemekleri de var. Suriye dönerinin bizim dönerimizden biraz daha farkl oldu unu söyleyebilirim. Dönerin içine koyduklar sos bizimkinin tad ndan oldukça farkl. Suriye ekme inin de Türk ekme ine göre farkl bir tad var. (AA) ngiltere Kraliçesi Üsküdar flark s n dört dilde dinleyecek LONDRA - Asl Aral - ngiltere nin baflkenti Londra da yaflayan Türk sanat müzi i sanatç s Suat Sancar, yeni albümünü ngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth e adad. Sancar, birçok ülkede bilinen ve evrensel Türk melodisi olarak kabul edilen Üsküdar flark s n n dört dilde seslendirildi i Gönülden Üsküdar isimli yeni albümünün ilk kopyas n ngiltere Kraliçesine gönderdi ini söyledi. AA muhabirine konuflan Sancar, albümünün ilk parças olan Üsküdar flark s n n, Türkçe, Arapça, Yunanca ve ngilizce olmak üzere dört dilde seslendirildi ini belirtti. Türk müzi inin yayg nlaflmas na katk da bulunmak istedi ini ifade eden Sancar, Kraliçe nin özellikle Türk müzi ine ilgi duydu unu düflünüyorum. Çünkü daha önceden bana ait bestelerle ilgili albümüme gösterdi i yak nl k ortada. Bu da benim için çok gurur verici diye konufltu. Sancar 2012 y l nda Kraliçe nin tahta ç k fl n n 60 nc y l dolay s yla kendi bestelerinden oluflan bir di er albümünü de 2. Elizabeth e postalam flt. Sancar a bir hafta sonra Kraliçe den yan t gelmifl, Kraliçe nin a z ndan nedimesi taraf ndan kaleme al nan mektupta Sancar a teflekkür edilmiflti. Sancar yeni albümüyle ilgili benzer bir teflekkürü bekledi ini de sözlerine ekledi Adana do umlu olan Sancar, 2004 y l ndan bu yana ngiltere de yafl yor. Ege Üniversitesi Devlet Türk Müzik Konservatuvar mezunu Sancar, 2008 y l nda Oxford flehrinde düzenlenen Müslüman Devletler Müzik Festivalinde Türkiye yi temsil etti. (AA) nsan burnu, bir trilyon kokuyu alg layabiliyor Foto raf n Dili ANKARA - Bilim adamlar, insan burnunun bir trilyon kokuyu alg layabildi ini ortaya ç kard. Science dergisinde yay mlanan araflt rma, insan n duyu organlar ndan en hassas olan n n yaklafl k 400 koku reseptörünün bulundu u burun oldu unu gösterdi. New York taki Rockefeller Üniversitesi araflt rmac lar, insan gözünün 10 milyon rengi, kula n n ise 500 bin sesi ay rt edebildi ini vurgulad. Daha önce insan burnunun sadece 10 bin kokuyu alg layabildi i san l yordu. Araflt rmac lar, insan burnunun kokular nas l ay rt etti ini denemek için çimenden limona çok farkl türler içeren 128 koku molekülü kulland. Koku moleküllerini onlu, yirmili ve otuzlu gruplar halinde kar flt rarak çok say da farkl kar fl m elde eden araflt rmac lar, kat l mc lardan örnekleri koklamalar n istedi. Deney sonuçlar, normal bir insan n en az bir trilyon farkl kokuyu ay rt edebildi ini gösterdi. Araflt rmay yöneten Dr. Leslie Vosshall, lk kez insan n koku alma duyusunu test etmifl olduk. Araflt rmam z, insano lunun san landan çok daha iyi bir koku alma duyusuna sahip oldu unu gösterdi dedi. Vosshall, insano lunun koku alma gücünün sadece küçük bir k sm n kulland na iflaret etti. (AA)

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 TOHUMCULUK ÜRETİM Bilindiği üzere, tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği,

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği, KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU Bu sayıda: Yıldızlara İlk Işık Genç Profesyoneller den 2 DEİK eğitimine katıldık 2 KTSO ile TSE arasında Hizmet Protokolü imzalandı 3 Odamızın Yerli Malı Haftası

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı